You are on page 1of 2

‫ד ‪ 1‬מתו ‪ 2‬הקצאת תקציב לחיזוק מבני ציבור מפני רעידות אדמה  עררי שר הרווחה והשירותי החברתיי‪...

‬‬

‫הקצאת תקציב לחיזוק מבני ציבור מפני רעידות אדמה ‪ -‬עררי שר הרווחה‬
‫והשירותים החברתיים והשר לביטחון הפנים על החלטת ועדת השרים לענייני חברה‬
‫וכלכלה‬
‫מזכירות הממשלה‬
‫החלטה מס‪ 4331 .‬של הממשלה מיום ‪14.12.2008.‬‬
‫הממשלה ה‪ 31-‬אהוד אולמרט‬
‫נושא ההחלטה ‪:‬‬
‫מחליטים ‪:‬‬

‫הקצאת תקציב לחיזוק מבני ציבור מפני רעידות אדמה ‪ -‬עררי שר‬
‫הרווחה והשירותים החברתיים והשר לביטחון הפנים על החלטת‬
‫ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה‬
‫א( הממשלה רושמת לפניה את הודעת ראש הממשלה‪ ,‬כי על‪-‬דעת‬
‫שרי הרווחה והשירותים החברתיים‪ ,‬השר לביטחון הפנים ושר‬
‫האוצר‪ ,‬יווסף סעיף ‪ 10‬בסופה של החלטה מס‪ .‬חכ‪ /116‬מיום‬
‫‪ 22.7.2008‬של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה )קבינט חברתי‪-‬‬
‫כלכלי( כדלקמן‪:‬‬
‫‪ ."10‬ביצוע התוכנית יתואם ויסוכם‪ ,‬ככל הניתן‪ ,‬עם המשרדים והגופים‬
‫הנוגעים בדבר"‪.‬‬
‫ב( בהתאם לאמור בסעיף )א( לעיל‪ ,‬לדחות את ערר שר הרווחה‬
‫והשירותים החברתיים ואת ערר השר לביטחון הפנים על החלטת ועדת‬
‫השרים לענייני חברה וכלכלה )קבינט חברתי‪-‬כלכלי( מס‪ .‬חכ‪116‬‬
‫‪ /‬מיום ‪ ,22.7.2008‬ולאשר את החלטה מס‪ .‬חכ‪ /116‬בתוספת סעיף‬
‫‪ 10‬בנוסח כדלקמן‪:‬‬
‫מ ח ל י ט י ם‪:‬‬
‫‪ .1‬בהמשך להחלטות הממשלה מס' ‪ 3021‬מיום ‪ 27.1.08‬ומס‪425 .‬‬
‫)רעד‪ (/1‬מיום ‪ ,7.9.06‬להקצות תקציב רב שנתי בסך ‪ 3.5‬מיליארד‬
‫ש"ח‪ ,‬בפריסה למשך ‪ 25‬שנים‪ ,‬החל משנת התקציב ‪ ,2009‬לצורך‬
‫חיזוק מבני ציבור מפני רעידות אדמה‪.‬‬
‫‪ .2‬מקורות התקציב‪:‬‬
‫א‪ 70 .‬מיליון ש"ח לשנה מבסיס תקציב משרד הבריאות‪ ,‬משרד‬
‫החינוך‪ ,‬משרד הרווחה והשירותים החברתיים‪ ,‬והמשרד לביטחון‬
‫פנים )להלן "המשרדים"(‪.‬‬
‫ב‪ 70 .‬מיליון ש"ח לשנה מתקציב נוסף )להלן ‪"-‬התוספת‬
‫התקציבית"(‪ ,‬אשר יוקצה בהתאמה להעברת תקציבי המשרדים‪,‬‬
‫כאמור בסעיף א' לעיל‪ ,‬לתקנה תקציבית ייעודית נפרדת‪.‬‬
‫ג‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬כי התוספת התקציבית מהווה גידול בצרכים‬
‫התקציביים‪ ,‬מעבר לגידול התקציבי המותר על פי חוק ביחס‬
‫לבסיס התקציב לשנת ‪ .2009‬לפיכך‪ ,‬במועד אישור תקציב המדינה‬
‫לשנת ‪ 2009‬תקבע הממשלה מקור תקציבי למימון התוספת‬
‫התקציבית‪ ,‬וזאת תוך עמידה במגבלת התקציב הקבועה בחוק‪.‬‬
‫‪ .3‬התקציב המפורט בסעיף ‪ 2‬להחלטה זו ישמש לצורך חיזוק מבני‬
‫ציבור בבעלות ממשלתית בלבד‪.‬‬
‫‪ .4‬לאמץ את הקריטריונים לקביעת סדר עדיפות לחיזוק מבני‬
‫הציבור )להלן‪-‬הקריטריונים(‪ ,‬המפורטים במסמך המצורף להחלטה‬
‫זו‪ ,‬ולהסמיך צוות משותף של מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות‬
‫והממונה על התקציבים באוצר )להלן‪-‬הצוות( לבצע שינויים והתאמות‬
‫בקריטריונים‪ ,‬תוך התייעצות עם הגורמים המקצועיים הרלבנטיים‬
‫ובליווי משפטי‪ ,‬טרם תחילת עבודות החיזוק‪.‬‬
‫‪ .5‬בכל מבנה ציבור המועמד לחיזוק‪ ,‬על פי הקריטריונים‪ ,‬תיערך‬
‫בדיקה הנדסית אשר תקבע את נחיצות החיזוק וכדאיותו; החיזוק‬

‫‪...ww.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2008/12/des4331.htm?DisplayMode=Print 03/02/2009‬‬

‫ד ‪ 2‬מתו ‪ 2‬הקצאת תקציב לחיזוק מבני ציבור מפני רעידות אדמה  עררי שר הרווחה והשירותי החברתיי‪...‬‬

‫יתבצע לאור מסקנות הבדיקה‪.‬‬
‫‪ .6‬על אף האמור בסעיף ‪ 3‬לעיל‪ ,‬הצוות יהיה רשאי לקבוע אילו‬
‫רשויות מקומיות או גורמים ציבוריים אחרים יהיו זכאים לסיוע‬
‫במימון פעולות לחיזוק מבני ציבור חיוניים שבבעלותם ובאיזה היקף‬
‫על פי קריטריונים שיקבע הצוות בליווי משפטי‪ ,‬אשר יכללו‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫התייחסות לדירוג הרשות המקומית במדד החברתי‪-‬כלכלי של הלמ"ס‪.‬‬
‫במידה ויוחלט על סיוע לרשויות מקומיות או גורמים ציבוריים אחרים‬
‫בחיזוק מבני ציבור חיוניים בבעלותם‪ ,‬ביצוע החיזוק יעשה מתוך‬
‫התקציב המפורט בהחלטה זו ובהתאם לקריטריונים כאמור בסעיף ‪4.‬‬
‫‪ .7‬יו"ר ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה יפעל לקידום ויישום‬
‫החלטת ממשלה זו‪ ,‬ובכלל זה‪ :‬ריכוז נתונים; שקלול הנתונים ודירוג‬
‫המבנים על פי הקריטריונים; קידום תכנון לחיזוק המבנים שנבחרו‬
‫על פי הקריטריונים; פיקוח על ביצוע החיזוק; דיווח על ביצוע החיזוק‬
‫והגשת המלצות לשינוי לצוות‪ ,‬על פי הצורך‪.‬‬
‫‪ .8‬להטיל על הצוות לפעול לשיווק ופרסום של תמ"א ‪ .38‬לצורך כך‬
‫יוקצה‪ ,‬מתוך התקציב המפורט בסעיף ‪ 2‬להחלטה זו‪ ,‬סכום שלא‬
‫יעלה על ‪ 2‬מיליון ש"ח לשנה‪ ,‬במשך שנתיים )סה"כ ‪ 4‬מיליון ש"ח(‪.‬‬
‫‪ .9‬בתום שנה יבחן הצוות את אופן יישום החלטת ממשלה זו ויבצע‬
‫התאמות על פי מסקנות הבדיקה‪ ,‬בהסכמת שר האוצר ושר התשתיות‬
‫הלאומיות‪.‬‬
‫‪ .10‬ביצוע התוכנית יתואם ויסוכם‪ ,‬ככל הניתן‪ ,‬עם המשרדים והגופים‬
‫הנוגעים בדבר‪".‬‬

‫הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה‪ .‬הנוסח המחייב‬
‫של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות‪ .‬החלטות‬
‫תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי‪.‬הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים‬
‫בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות‪.‬‬
‫החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי‪.‬‬

‫‪...ww.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2008/12/des4331.htm?DisplayMode=Print 03/02/2009‬‬