You are on page 1of 44

BAØI G IA Û N G NGN

Chöông 3: Chuyeån maïch meàm

CHÖÔNG 3:

CHUYEÅN MAÏCH M E À M SOFTSWITCHING
----W ---X

I. G IÔ Ù T H IE Ä U I CHUNG
Ta ñ a õ ñöôïc tìm hieåu v eà toång theå cuõng nhö caáu tru ù ccuû a maïng NGN. V a ø thaønh phaàn coát loõi trong maïng NGN, thaønh phaàn coù khaû naêng lieân keát c aùc loaïi thoâng tin treân cuøngmoä t cô sô ûh a ï taàng maïng duy nhaá t ,ñ o ùchính laø MGC (Media Gateway Controller). MGC c o ù the å thöïc hieän ñöôïc ñieàu n aøy n h ô ø s ö û duïng phaàn meàm ñieàu khieå n “theá heä m ôùi” - chuyeån maïch meà m (Softswitch). Trong chöông naø yta s e õñi tìm hieåu veà chuyeån maïch meà m . Do thoaïi la ø m oät trong nhöõng dòch vuï cô b aûn cuûa baá t k y ø maïng vieãn thoâng naø oneân phaàn lô ù nn o ä idung cuûa chöông n aøy ñeà caäp ñeán khía caïnh thoaïi cuûa maïng theá heä sau. V aø tröôùc heát, hoaït ñoäng cuûa maïng cung caáp dòch vuï thoaïi hieän nay seõ ñ ö ô ïc x eù tñeán. 1. Hoaït ñoäng c u û aPSTN Trong maïng PSTN (Public Switched Telephone Network), coâng ngheä chuyeån maïch keânh ñöôïc söû duïng ñ e å c o ùtheå truyeàn thoâng tin tö ø ñaàu cuoáiñeán ñaàu cuoái. Ñ oáivôùichuyeån maïch keânh, ta s ö û duïng k y õ thuaät gheùp keânh phaân thôøi gian TDM (Time Division Multiplex). Qua ù trình chuyeå n maïch thoaïi trong PSTN chính la ø s ö ï chuyeån maïch caù c khe th ôøi gian (timeslot). Coù 2 daïng chuyeån maïch khe thôøigian ñ o ù la ø chuyeån maïch thôøigian (T) v a ø chuyeån maïch khoâng gian (S). M oãi daïng chuyeån maïch ñeàu c o ù nhöõng öu v a ø nhöôïc ñieåm rieâng. Trong thöïc teá , 2 daïng naø y ñöôïc k eát hôïp ñeå taïo ra chuyeån maïch nhieàu taàng. H oã trôï hoaït ñoäng trong maïng cung caáp dòch vuï thoaïi la ø b aù o h ie äu R2 v a ø baù o h ieäu so á 7. Hieän nay, haàu h eát treân maïng PSTN cuûa caû nöôùc ñeàu s ö ûduïng baùo hieäu soá 7 (SS7). SS7 la ø b a ù o hieäu söû duïng 1 keânh
- 59 -

BAØI G IA Û N G NGN

Chöông 3: Chuyeån maïch meàm

rieâng ñ eå

- 60 -

BAØI G IA Û N G NGN

Chöông 3: Chuyeån maïch meàm

truyeàn thoâng tin b aùo hieäu cho moïi cuoäc goïi, thöôøng la ø khe th ôøi gian 16 ñ oái v ô ùikhung 24 khe thôøigian (chuaån Chaâu A Â u). T hoâng thöôøng baùo hieäu soá 7 ñöôïc tích hôïp s aün trong caùc toång ñ aøi treân maïng. Do ñ o ùcaù ctoång ñ aøi chuye n m aïch coønñoùngvai tro ø la øc a ù cñieåm å baùohieäu STP (Signaling Transfer Point) trong maïng SS7. Ñ eà nghò caùc baïn SV tìm hieåu laïi veà chuyeån maïch thôøi gian, chuyeån maïch khoâng gian, chuyeån maïch ña taàng cuõng nhö baù o h ie äu so á 7 ñeå naém o õ k y õ thuaät chuyeån maïch keânh cuõng nhö q uaù trình b aùo hieäu cuoäc r goïi khi s öû duïng chuyeån maïch k eânh. Hình sau minh hoïa hoaït ñoäng c u û PSTN cuøng v ô ù ib aùo hieäu s o á7: a

SCP

Maïng SS7

Chuyeån maïch lôùp 4 B aùo hieäu Chuyeån maïch lô ù p5 Thoaïi Trung k e á Chuyeån maïch lô ù p5

Telephone

Telephone

Hình 3.1: Hoaït ñ oäng c uûa maïng PSTN
SCP: Service Control Point

Ghi chu ù : chuyeån maïch lôù p 5 chính la ø chuyeån maïch ô û toång ñ aøi n oäi haït, chuyeånmaïch lô ù p4 chính la øchuyeån maïch ô û to ångñ aø itoll/tande m. Tröôùckhi quaù trình truyeàn thoaïi thöïc sö ï x aû y ra, quaù trình baùo hieäu seõ dieãn ra tröôùc.Khi c o ù 1 thueâ bao nhaác m aùy,quaù trình baùo hieäu seõ b aét
- 61 -

ñaàu dieãn ra treân 1 keânh aán ñònh tröôùc. Cho ñeán khi thueâ bao bò goïi nhaác m aùy thì qua ù trình thieát laä p cuoäc goïi seõ k eát thuùc, keânh thoaïi seõ ñöôïc thieát laäp (th oâng qua caù ckhe thô ø igian coø nro ãi,trö økhe 0 v a økhe 16) v a øq u a ù trình ñaøm thoaïi baét ñaàu. Khi coù moät beân gaùc maùy, quaù trình b aùo hieäu keát th uùc cuoäc goïi b aét ñ aà u v aø keânh thoaïi cuõng nhö quaù trình baùo hieäu daønh cho cuoäc goïi naøy chæ thaät söï ñöôïc giaûi phoùng khi beân coøn laïi gaùc m aùy. Treân ñaây chæ moâ taû khaùi quaùt hoaït ñoäng cuû a PSTN ñ o á i v ô ù i 1 cuoäc goïi thoâng thöôøng. Caùc böôùc thöïc hieän m oät cuoäc goïi s e õ ñöôïc x eù t chi tieát hôn trong nhöõngphaànsau. 2. Nhöôïc ñieåm c u û achuyeånmaïch k eânh Trong qu aù trình hoaït ñoäng, chuye maïch keânh ñaõ boäc loä nhöõng ån yeáu ñieåm cuûa mình. Sau ñaây la ø n h ö õ n g nhöôïc ñieåm chính cuûa chuyeån maïch k eânh: - Giaù thaønh chuyeån maïch cuû a toångñ aøi no äihaït: Vieäc ñaà u tö moä t toång ñ aø i n o ä i haït lô ù n v ô ù i chi phí cao cho vuøng coù vaøi n aøn thueâ bao laø khoâng kinh teá do ñ o ùc aù c to ån g ñ aøi g thöôøng ñöôïc laép ñaët cho vuøngcoù s o á löôïng thueâ bao lôùn. N goaøi ra n haøcung caá p dòch vuï coønphaûi xem x eùt ñeán chi phí truye daãn vaø àn chi phí treân moät ñöôøng daây thueâ bao vaø vieäc laép ñaët toång ñaøi taï i nôi ñoù coù kinh teá, ñem laïi lôïi nhuaän hay khoâng. - Dòch vuï khoâng ña daïng, khoâng coù söï phaân bieät dòch vuï cho c aù c khaùch haøng khaùcnhau: Ñ o ù la ø do caù c toång ñ aøi chuyeån maïch truyeàn thoáng cung caá p cuøng moät taäp caùc tính naêng cuûa dòch vuï cho caù c khaùch haøng khaùc nhau. Hôn theá nöõavieäc phaùt trieån vaø trieån khai m oätdòch vuï môù i phuï thuoäc nhieàu vaøo nhaø saûn xuaát, raát toán keùm vaø maát moät thôøi gian daøi. - Haïn cheá veà kieán truùc maïng, do ñoù khoù khaên trong vieäc phaùt trieån maïng: Ñ o ù la ø do trong cô c aáu chuyeån maïch, thoâng tin thoaïi ñeàu toàn taï i döô daïng caù c doøng 64kbps neân khoâng theå ñ aùp öùng cho caù c ùi dòch vuï môù i c o ù dung löôïng lôù n hôn. Vaø do trong chuyeån maïch keânh ñ aàu v aøo vaø ñaàu ra ñöôïc noá i coá ñònh v ôùi nhau neân vieäc ñònh tuyeán cuoäc goïi vaø xöû lyù ñaë c tính cuûa cuoäc goïi coù m oái lieân keát chaëtcheõ vôùi phaàn cöùng chuyeån maïch. Hay noùi caùch khaùc phaàn meàm

ñieàu khieå n trong chuyeån maïch keânh phuïthuoäcraátnhieàu vaøophaàn cö ùng. Söï ra ñôø icuû achuyeån maïch meà m (Softswitch) Trong töông lai. TV AAA Charging Network Management GE. Do PSTN hieän taïi v aãn hoaït ñoäng toát vaø dòch vuï do n o ù cung caáp k haù tin caäy (99. 3. caáu hình maïng NGN bao goàm chuyeån maïch keân h vaø chuyeån maïch goùiñöôïc theå hieän nhö trong hình sau: ISP SS7 Directory Serv er Signaling gateway Applica tion/ Feature Server Mobile Users DNS GPRS UMTS Wireless gateway MGC Softswich Tele phone Users PSTN Trunk gateway Wireless Business Users LAN RSVP. Ngoa ra khi m oät toång ñ aøi ñöôïc saûn xuaát dung löôïng cu û a øi thì n où laø kho âng ñ oåi. IP Sec Access gat eway IP Network (WDM/SDH/ATM) MPLS.999%) neân vieäc chuyeån c a û maïng truy nhaäp v a ø maïng lo õ icuûa PSTN thaønh maïng goùi laø raá ttoán keùm. Vì the á vieäc chuyeån t ö ø maïng vieãn thoâng hieän taïi leân maïng theá heä môùi phaûi traûi qua nhieàu giai ñoaïn.2: Caá utru ù cmaïng theá h e äsau NGN . Ñeå taän duïng söï hoaït ñoäng toát cuûa PSTN v a ø öu ñieåm cuû a chuyeån maïch goùi. ñieàu naøy seõ aûnh höôûng ñeánvieäcñoàngboä. MAN Business/ Resident al Users Wir eless Hình 3. Mutticast Wireless Resident gateway PC xDSL Digi. Mobile IP.baùohieäu c uøng nhieàu vaán ñeà phöùctaïp khaùc. Do ñ o ù khi m ôûroäng dung löôïng nhieàu khi ñ o ø hoû i i ñeá n vieäc phaûi taêng soá caáp chuyeån maïch. maïng theá heä m ôùi se õ h o a ø n toaøn döïa treân cô s ô û haï taà n g laø maïng goùi.

Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch taùchrieâng chöùcnaêng xöû lyù cuoäcgoï i khoûichöùcnaêng chuyeån m aïch vaät lyù . . Nhö ñaõ bieát. Hay chuyeån maïch meàm Softswitch chính laø thieát bò thöïc hieän vieäc x öû lyùcuoäcgoïi trong maïng NGN. Phaàn m eàm naøy chaïy treân m oät b o ä x ö û ly ù chuyeân duïng ñöôïc tích hôïp saü n v ô ù pha àn cöùng vaät ly ù chuye ån maïch keânh. Thie át bò ñoù chính laø MGC s ö û duïng chuyeån maïch meà m Softswitch. phaàn phöùc taïp nhaát trong nhöõng toång ñ aøi naø y chính la ø phaàn m eàm duøngñeå ñieàu khieån quaù trình xöû l y ù cuo ä c goïi.AAA: Accounting. and Authorization DNS: Domain Name Server DSL: Digital Subscriber Line GE: Gigabit Ethernet GPRS: General Packet Radio Service IP Sec: Internet Protocol Security ISP: Internet Service Provider LAN: Local Area Network MAN: Metropolitan Access Network MGC: Media Gateway Controller MPLS: Multi Protocol Label Switching RSVP: ReSerVation Protocol SDH: Synchronous Digital Hierarchy UMTS: Universal Mobile Telecommunications Network WDM: Wavelength Division Multiplex Theo hình treân. toång ñ a ø i lô ù p 5 hay toång ñ aø i n oäi haït duøng chuyeån maïch keânh (circuit-switched local-exchange) (theå hieän qua phaàn maïng PSTN) vaãn ñöôïc söû duïng. Hay noùi caùch khaùc i phaàn m e àm sö û duïng trong caù c toång ñ aøi n oäi haït phuï thuoäc vaø o phaàn cöùng cuûatoång ñ aøi. Authentication. Moät gia û i phaùp coù theå thöïc thi la ø taïo ra m oät thieát bò lai (hybrid device) c o ù the å chuyeån maïch thoaïi ô û c a û daïng keânh v a ø g oùi v ôùi söï tích hôïp cuû a phaàn meà m xöû ly ù cuoäc goïi. Ñ ieàu naøygaây khoùkhaên cho vieäc tích hôïp maïng PSTN v aø maïng chuyeån maïch g o ù ikhi xaây döïng NGN – laø maïng döïa treân cô sôû maïng g oùi.

Vaø noù c où theå phieân dòch giao thöùc giöõa caùc maïng khaùc nhau. ûi Theo haõng Nortel. Softswitch chính laø thaønh phaàn quan troïng nhaát cuûa maïng theá heä tieáp sau.Cho p h eù p co ù m o ät g iaûi phaùp phaàn meàm chung ñ o ái v ô ù i v ie äc ö û ly ù x cuoäc goïi. tieát kieäm ñaùngkeå trong vieäc phaùt trieån v aø ö ù n g duïng caù c phaàn meà m x ö û ly ùc u o ä cgoïi. Softswitch laø moät phaàn meàm theo moâ hình m ô û . soá lieäu v aø video. Theo haõng Mobile IN.Laø ñoäng löïc cho caùc heä ñieàu haønh. tu ø y thuoä c vaø otöø n ghaõngvieãn thoângkhaùcnhau. Theo thuaät ngöõ chuyeån maïch meàm thì chö ù c naêng chuyeån maïch v aät ly ù ñöôïc thöïc hieän b ôûi coång phöông tieän Media Gateway (MG). V aø phaàn meà m naøy ñöôïc c aøi ñ aët treân nhieàu loaïi maïng khaùc nhau. Thöïc chaát cuûakhaùi nieäm chuyeån maïch meàm chính laø phaàn m eàm thöïc hieän chöùc naêng xöû lyù cuoäc goïi trong heä thoáng chuyeån maïch coù khaû n aêng chuyeån taûi nhieàu loaïi thoâng tin v ôùi ca ùcgiao thöùckhaùc nhau. coø n xöû ly ù cuoäc goïi la ø chöùc naêng cuûa b o ä ñieàu khieån coång phöông tieän Media Gateway Controller (MGC). caùc moâi tröôøng maùy tính chuaån. (Ghi chuù: ch ö naêng x ö û ly ù c u o ä c goïi bao goàm ñònh tuyeán cuoäc goïi v a ø q u a û n ly ù .c o ùtheå thöïc hieän ñöôïc nhöõngchöùcnaêng thoângtin phaân taùntreân m oätm oâitröôøngm aùy tính m ô û v a ø c o ù chö ù c naêng cuûa maïng chuyeån maïch thoaïi TDM truyeàn thoáng. . K H A N IE Ä M E ÀCH UYEÅN AÏC H M EÀM ÙI V M Hieän nay c o ù nhieàu khaùi nieäm v eà chuyeån maïch meàm. M oät soá lyù do chính cho thaáy vieäc taùch 2 chöùc naêng treân laø moät giaûi phaùp toát: .BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm II. Chuyeån maïch meàm coù theå tích hôïp thoâng tin thoaïi. Softswitch la ø yù töôû veà vieäc taùchphaàn cöùng ng maïng ra kho phaàn m eàm maïng. . Softswitch la ø teân goïi duøng cho m oät phöông phaùp tieáp caän môù i trong chuyeån maïch thoaïi coù theå giu ù p g iaûi quyeát ñöôïc caùc thieáu s oùt cuûa caùc chuyeån maïch trong caùc toång ñ a ø in oäi haït truyeàn thoáng. Theo CopperCom. bao g o à m c aû maïng chuyeån maïch keânh vaø maïng g o ùi(aù pduïng ñöôïc vôùicaùcdaïng g o ù iv a øm oâi tröôøngtruyeàn d aãn khaùc nhau). x a ù c ùc ñònh vaøthöïc thi caùcñaëctính cuoäc goïi).

Cho pheùp caùc phaàn meàm thoâng minh cu û ac aù cnha ø cung caáp dòch vuï ñieàu khieån t öø xa thieát bò chuyeån maïch ñaët taïi truï s ô û cuû a kha ùch haøng. Softswitch Lôùpdòch vuï L ô ùpñieàu khieån Lôù pphöông tieän L ô ùptruy nhaäpvaø truyeàn daãn Hình 3. R-F v a øA-F. moät yeáu toá quan troïng trong vieäc khai tha ù c tieàm naêng cuûa maïng trong töông lai. Beâ n caïnh ñoù coø n c o ù caù cthaønh phaàn khaùc hoã trôï hoaït ñoäng nhö: Signaling Gateway (SG). III. V Ò TRÍ C U C HU Y E Å M A Ï H M E À TRONG M O ÂHÌNH P H A Â N ÛA N C M L Ô CHÖÙC N AÊN G C U NGN ÙP ÛA Do c o ù c h ö ù c n a ên g la ø x öû lyù cuoäc goïi (Call control) neân vò trí töông öùng cuûa Softswitch trong moâ hình phaân lôùp chöùc naêng cuûa NGN la ø lô ù p Ñieàukhieån cuoäc goïi vaø b aùo hieäu (Call Control and Signaling Layer). Application Server (AS)/Feature Serv er (FS). Signaling Gateway la ø thaønh phaàn ô û treân cuøng lôùp v ô ù iMGC. V aø ca ù c thöïc theå chöùcnaêng cuûaSoftswitch laø MGC-F. Trong ñ o ù Media Gateway la ø thaønh phaàn naèm treân lôùp Media Layer.3: Vò trí c u û ac h u å nmaïch m eàmSoftswitch trong m o hình phaân l ôùp chöùc ye â naêng cuûa NGN IV.BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm . Media Server (MS). IW-F. THA Ø N HP H A À N CHÍNH C U Û A CHUYEÅN MAÏCH M E ÀM Thaønh phaàn chính cuûa chuyeån maïch meàm Softswitch la ø b o ä ñieàu khieån coång thieát bò Media Gateway Controller (MGC). CA-F. Media Gateway (MG). Media Serv er .

BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm v a ø Application Server/Featu re Server naèm treân lôùp Application and Service Layer. .

IAD (Integrated Access Device) cho maïng DSL. c aù c chuyeån maïch thuoäc maïng backbone ñeå truyeàn taûi c aù cg o ù itin ñi. Trong khi ñ o ùmaïng khoângIP (non IP network) la ø maïng c o ùcaùcthieátbò ñaàu cuoáikhoângphaûi thuoäc maïng IP v a ø c a ù c maïng voâ tuyeán khoâng daây.C aùch keá tnoái caù cthaønh phaà n treân ñöôïc the å hieän ô û hình sau: Application Server/ Feature Server Media Server Media Gate way Controller Media Gateway Controller Media Gateway Controller Signa ling Gateway Media Gateway SS7 Non IP network PSTN TDM/ATM IP network Hình 3. … . Ví duï veà caùc thieát bò ñaàu cuoái khoâng thuoäc maïng IP: thieát bò ñaàu cuo á i ISDN.4: Keát noái MGC v ô ù c aùc thaønh phaàn k h a ù ccu û amaïng th e áh e äsau NGN i ATM: Asynchronous Transfer Mode IP: Internet Protocol PSTN: Public Switched Telephone Network SS7: Signaling System 7 TDM: Time Division Network Ghi chuù: caù c thieá t bò thuoäc maïng IP la ø caù c router.

m uïc C aùcthaønhphaàn c uûa NGN ñeå h ie å u ro õc aùc chö ùcnaêng c u ûa caù cthaønh phaàn. V aø m o ät Media Gateway coù theånoáiñeán nhieàu loaïi maïng khaùc nhau. Media Gateway Controll er MGC chính la ø th a ø n h phaàn chính cuûa chuyeån maïch meà m . Xin xem chi tieáttrong phaàn 1.Moät Media Gateway Controller c où the å quaûn lyù nhieàu Media Gateway. hay Call Agent. 1. C aùcchö ù cnaêng chính cuûa MGC ñöôïc theå hieän trong hình sau: Media Server MS-F Application Server AS-F MGC-F Inter-Operator Manager Connection session manag er MGC-F Access session manager R-F/A-F Interworking IW-F Call control & Signaling CAF Media Gateway Controller Signaling Gateway SG-F Media Gateway MG-F Hình 3. chöông 2 ñ e å h ie å u ro õ ch öùc naêngcuûa töø n gth öïc theåchöùc naêng. V aø IW-F . Hình treân c h æ minh hoïa 1 MGC quaûn lyù 1 MG.5: Chöùc naêngcuû aMedia Gateway Controller Xin xem chi tieát p h aàn C aáu tru ùcchöùc naêng cu ûa maïng NGN. vaø cuõngthöôøngñöôïc goïi laø Softswitch. CA-F ñöôïc kích hoaït khi MGC-F thöïc hieän vieäc ñieàu khieå n cuoäc goïi. Chu ù thích: CA-F v a ø IW-F la ø 2 chöùc naêng con cuûa MGC-F.

ñöôïc kích hoaït khi MGC-F thöïc hieän c aùc baùo hieäu giöõa caùc maïng b aùo .

SIP. … ).Ñieàu khieå n v a ø h o ã trôï hoaït ñoäng cuûa Media Gateway. .Phaùt hoaëcnhaän baûntin baùohieäu. . baêngtaàn.Ñieàukhieån Media Gateway: MGCP. . RTCP. Caùc thaønh phaàn maïng cuûa NGN lieân laïc v ôùi nhau qua caùc giao thöùc ñöôïc theå hieän trong hình sau: . .Ñeå truyeàn thoâng tin: RTP.hieäu khaùc nhau.Ñeå thieát laäp cuoäcgoïi: H. Rieâng thöïc theå chöùc naêng Inter-operator Manager coùnhieäm vuï lieânlaïc. .Töông taùc v ôùi AS-F ñeå cung caáp dòch vuï hay ñaëctính cho ngöôø i s ö ûduïng.Ñònh tuyeán (bao goàm baûng ñònh tuyeán. Media Gateway Controller coù nhieäm vuï taïo caàu noáigiöõa caù c maïng coù ñaë c tính khaùcnhau bao goàm PSTN. . IP. Caù cchöùcnaêng chính cuûaMedia Gateway Controller: . .Xöû ly ùbaû n tin lieân quan QoS. trao ñoåi thoâng tin giöõa caùc MGC vôùi nhau.Xöû ly ùbaû n tin SS7 (khi s ö ûduïng SIGTRAN). .Ñieàukhieån Signaling Gateway: SIGTRAN (SS7). . Megaco/H. Signaling Gateway. . Caù cgiao thöùcMedia Gateway Controller coù th e å sö ûduïng: . duy trì traïng thaùi cuû a m o ã cuoäc goïi treân i m oätMedia Gateway.Trao ñoå icaù cbaû ntin cô baûngiöõa2 MG-F.323. phaântích s o áv a ødòch soá).248.C o ùth e å q u a û nly ùc a ù ctaøi nguyeân maïng (port. SS7. .Ñieàu khieån cuoäc goïi.

6: Giao th ö ù cs ö ûduïng giö õ aca ù cthaønh phaàn SIP: Session Initiation Protocol SIGTRAN: Signaling Transport Protocol MGCP: Media Gateway Controller Protocol Megaco: MEdia GAteway COntroller Protocol ENUM: E.Application Server/ Feature Server SIP ENUM/TRIP Media Server SIP MGCP SIP Media Gatew ay Controller SIP Media Gate way Controller Media Gateway Controller SIGTRAN MGCP Megaco Signaling Gateway Media Gateway SS7 Non IP network PSTN TDM/ATM IP network Hình 3.164 Number (IETF) TRIP: Telephony Routing over IP (IETF) Hình sau trình baøymoä tví duï cuû a v ie ä c sö ûduïng MGC: .

SIP. … ).Function). .322 SIP/H.323. vì s ö û duïng giao thöùc SIP ñ e å kh ôûi taïo k eát n o ái n eân MGC seõ coù theâm chöùc naêng SPS-F (SIP Proxy Server . IP Phone. Ta thaáy trong maïng naøykhoâng chæ hoãtrôï caù cmaïng cung caáp dòch vuï truyeàn thoáng m a ø coø n c o ù c a ù c maïng cung c aáp dòch vuï m ôùi(H. SPS-F hoãtrôï cho R-F trong q uaùtrình ñònh tuyeán.323 network IW-F SS7 network SS7 MGC A-F SIP SG SG-F SPS-F SIGTRAN R-F MGC-F CA-F MGCP/Megaco MGC khaùc MGCP/Megaco SIGTRAN SIP/MGCP/ Megaco TDM TG MG-F PSTN RTP/RTCP Access Proxy RTP RTCP RTP RTCP AG AGS-F MG-F Access network IP Phone Hình 3.7: Ví d u ï söû duïng Media Gateway Controller RTP: Real Time Transport Protocol RTCP: Real Time Control Protocol SPS-F: SIP Proxy Server Function Trong ví duï naøy.BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm SIP/MGCP AS AS-F AS ENUM TRIP MS MS-F SIP/MGCP SIP ENUM/TRIP SIP/H.

C aù c so á n aøy s e õ ñöôïc chuyeån tôù i chöùc naêng R-F v a ø R-F s ö û duïng thoâng tin löu tröõ cuûa caùc server ñeå coù theå ñònh tuyeán cuoäc goïi. Coø nneáu thueâ bao n aøy laø moä tñaàu cuoái kh aùc loaïi thì MGC seõ ñoàng th ô ø ikích hoaït chö ù cnaêng IW-F ñ e å k h ôûi ñoäng boä ñieàu khieån töông öùng vaø chuye n cuoäc goïi ñi.2. Trong quaù trình (6) Caller-MGC seõ gôûiyeâu caàu thieát laäp cuo ä goïi ñeán m oät MGC khaùc. Ta goïi MGC n aøy laø caller-MGC . Hoaït ñ oäng cuûaphaàn meà m naøybao goàm caùc böôùc sau: (1) Khi coù m oät thueâ bao nhaác m aùy (thuoäc PSTN) v a ø chuaån bò thöïc hieän cuoäcgoïi thì toång ñaø inoäi haït quaûnly ùth u e â bao ñ o ùs e õ nhaän bieát traïng thaùi off-hook c uûa thueâ bao. (3) Caller-MGC gôûi yeâu c aàu taïo keát noá i ñeán Media Gateway (MG) n oái vôùitoångñaøin oäi haït ban ñaàunhôøMGC-F. Kha ù iquaùthoaït ñoäng c u û achuyeånmaïch meàm Softswitch Ô Û ñaây chæ xeùt tröôøng hôïp thueâ bao goïi ñi laø m oät thueâ bao thuoäc maïng cung caáp dòch vuï thoaïi truyeàn thoáng PSTN. (4) C a ù c so á do thueâ bao nhaán seõ ñöôïc SG thu thaäp v a ø chuyeån t ôùi callerMGC. L uùc naøy å thoâng tin b aùo hieäu seõ ñöôïc m oät loaïi Gateway k h a ùc x ö û ly ù . Caù c tröôøng hôïp khaùc thì hoaït ñoäng c uûa chuyeån maïch meàm Softswitch cuõng seõ töông töï. c . (5) Caller-MGC s ö û duïng nhöõng soá n aøy ñeå quyeát ñònh coâng vieäc tieáp theo s e õ thöïc hieän. Tröôøng hôïp ñ aàu cuoái ñích c uøng loaïi v ôùi ñaàu cuoái goï i ñi (nghóa la ø c u õ n g la ø m oät thueâ bao c uûa maïng PSTN): neáu thueâ bao bò goïi cuõng thuoäc söï quaûn ly ù c u û a caller-MGC thì thöïc hieänböôùc (7).V a ø q u a ù trình truyeàn thoâng tin seõ dieãn ra töông töï nhö k eát n oái g iö õa 2 thueâ bao thoaïi thoâng thöôøng. (2) SG s eõ b aùo cho Media Gateway Controller (MGC) trö ïc tie áp q u aû n lyù mình thoâng qua CA-F ñoàn thôøi cung caáp tín hieäu dial-tone cho g thueâ bao. Neáu chöa ñeán ñuùng MGC cuûa thueâ bao bò goïi (ta goïi laø calle eMGC) thì MGC naøyseõ tieáp tuïc chuyeån yeâu c aàu thieát laäp cuoäcgoïi ñeán MGC khaùc cho ñeán khi ñeán ñuùng callee-MGC. Vaø Signaling Gateway (SG) no ái vôùi toång ñaøi naøy thoâng qua maïng SS7 cuõng nhaän bieát ñöôïc traïng tha ù imôùi cuûa thueâ bao. Neáu thueâ bao n aøy thuoäc söï quaûn lyù cuûa moät MGC khaùc thì thöïc hieän böôùc(6).

(12) Callee-MGC g ôûi thoâng tin ñ e å cung caáp tín hieäu ring back tone cho caller-MGC. qua caller-SG roà i ñeán thueâ bao thö ïc hieän cuoäcgoïi. thoâng qua maïng SS7 seõla ø m rung chuoâ n gthueâbao bò goïi. roài ñeán caller-MGC. . caùc MGC trung gian luoân phaûn hoài MGC ñ a õ g ôûi yeâu caàu laïi ñeán n o ù Caùc coâng vieäc n a ø ñöô ïc thö ïc hie än b ô û CA-F. (9) Khi callee-SG nhaän ñöôïc baûntin b aùo traïng th a ù c uûa thueâ bao bò goïi i (giaû s ö ûla øro ã i)thì noù seõ g ô û ingöôïc thoâng tin n aøy trô û v eà callee -MGC. nhieà u dòch v uï giaù trò gia taêng hoaøn toaøn m ôùi ñöôïc ra ñ ôøi. (10) V a øcallee-MGC seõ p h a û n oài v eà caller-MGC ñ eå b aù omình ñang lieân h laïc vô ùingöôøiñöôïc goïi. . Öu ñieåm . hay baát cöù nôi naøo vaø khi n aøo maø hoï muoán. ÖU Ñ IE Å MV A Ø Ù N G Ö DUÏNG C U Û A CHUY EÅ NM A ÏC H M EÀ M 1. qua caller-SG ñeánngöô goïi. øi (13) Khi thueâ bao bò go nhaác m aùy thì q uaù trình thoâng baù otöông tö ï c aù c ïi böôùc treân x aûy ra: qua nuùt baùo hieäu soá 7. (15) Khi chaám döùtcuoäc goïi thì qua ù trình seõ d ie ãn ra töông töï nhö luùc thieá t laäp. thoâng tin nhaác maùy qua callee-SG ñeán callee-MGC. (14) K eát n oái g iöõa thueâ bao goïi ñi vaø thueâ bao bò goïi ñöôïc hình thaønh thoâng qua caller-MG v aø callee-MG. video cuøngcoâng ngheä chuyeån maïch môùi. i Do s ö û duïng coâng nghe ä chuyeån maïch meàm. y i (7) Callee-MGC gôû i yeâu caàu taïo keá t noá i vôù i MG noái vôùitoång ñ aøi n oäi haït cuûa thueâ bao bò goïi (callee-M G). (8) Ñoàng thôøi callee-MGC g ôûi thoâng tin ñeán callee-SG.BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm naøy.Cho cô hoäi môùi veà doanh thu: Vôùi coâng ngheä maïng cho pheùp hoäi tuï caùc öùng duïng thoaïi.caùcnhaøcung caáp dòch vuï coù theå cung caá p dòch vuï cho m oät nhoùmnhoû khaùch haøng. Caùc dòch vuï n aøy h öù a heïn s e õñem laïi doanh thu cao hôn so v ô ù caùc dòch vuï thoaïi truyeàn th oáng. V. soá lieäu. c o ù tính chaát phaân taù n .

BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm . .K haûnaêng thu h u ù khaùch h aøng: t C uøng vôùivieäc ñöa v a ø o sö ûduïng maïng theá heä môùi. . Do ñoù khoâng ñ oøi h oûi phaûi c o ù voán ñaàutö ban ñaà u lô ù n m a ø chi phí xaây döïng s e õ taêng tuyeán tính theo nhu caàuv a øs o álöôïng khaùchh aøng. Caùc chuyeån maïch giôø ñaây seõ laø caù c m aùy ch u û ñ aët phaân taùn . Ñieàu n aøy laø m cho vieäc trieån khai caùcdòch vuï m ôùicuõngnhö naâng caá p dòch vuï ñang cung caáp trô û neân nhanh choùng hôn. Ngoaøi ra nhaø khai thaùc maïng coù theå mua moät dòch vuï môùi töø n haø cung c aáp th ö ù ba ñeå trieån khai nhanh choùng dòch vuï khaùch haøng yeâu caàu. C aùc nhaø khai th aù c c o ù the å khô ñaàu phuïc vuï cho moä t s o á ûi löôïng nhoûkhaùch haøng nhöng vaãn cung caáp ñaày ñuû caùc d ch vuï thoâng ò qua caùc nhaø khai thaùc lôù n hôn.Giaûmchi phí ñieàu haønhmaïng: Do phaàn meàm chuyeån maïch theá heä môùi Softswitch cho phe ù pkhaùch haøng töï löïa choïn v aø kieåm soa ù t quaù trình söû duïng d ò ch vuï cuûa mình neân ñaõ giuùp cho coâng vieäc cuû a caùc nhaø ñieàu haønh maïng ñöôïc giaûmñi m oätphaàn. m .Thô øi gian tieáp caän thò tröôøng ngaén: Do coâng ngheä chuyeån maïch môùi döïa treân phaàn meàm neân caù c dòch vuï môùi ra ñôøi cuõng döïa treân phaàn meàm. khoâng theo kieåu chi phí cho c aù c cô caá u chuyeån maïch keânh tröôùc ñaây.Giaûmchi phí x aây döïng maïng: Chi phí xaây döïng cho caùc heä thoáng s ö û duïng chuyeån maïch meàm laø chi phí cho phaàn meàm.khi s ö û duïng chuyeån maïch meàm s e õ khoâng coøncaùc toång ñaøi lôùn taäp trung. tieâu toán naêng löôïng v a ø nhaân löïc ñieàu haønh. vieäc ñöa vaø o s ö û duïng chuyeån maïch meà m coø n giôùi thieäu vôùi khaùch haøng nhieàu dòch vuï môù i haáp daãn ñoàng thôøicho pheùp hoï töï löïa choïn v aø kieå so aùt caùc dòch vuï thoâng tin do mình s ö ûduïng. Ñ aây laø ñieåm khaùc bieät vì chuyeån maïch truyeàn thoáng luoân ñöôïc thieát keá v ôùi taä p tính naêng vaø qui m o â lôù n hôn nhieà u so v ôùi s o á löôïng khaùch haøng v a ø nhu caà u dòch vuï thöïc teá. Ñ aây chính la ø moä t trong nhöõng ñaëc ñieåm khaùc bieät cuûamaïng theá heä sau NGN m aø caùc maïng hieän taïi khoâng coù. Hôn theá nöõa.

BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm trong .

Tieát kieäm khoâng gian ñaët thieát bò: Softswitch cho pheùp caùcöùngduïng ñöôïc thi haønhtaïi b aát c ö ù khu vöïc naøo treân maïng. Ñieàu naøy giu ùp cho caùc nhaø ñieàu haønh quaûn lyù m aïng hieäu quaûhôn. Maïng coù theå ñöôïc saép xeáp sao cho caù cmaù y ch u û ñöôïc b o á trí gaàn nhöõng nôi m aø noù thaät söï la ø taøi nguyeân quan troïng. Vaø keânh naøy seõ khoâng ñöôïc s ö û duïng cho muïc ñích n aøo khaùc trong suoát quaù trình keát noái. B aèng caùch laép ñaët theâm m oät m aùy chu û ö ùng duïng rieâng môù i (coøn goïi laø naâng caá p phaàn meà m chuyeån maïch Softswitch) hay trieån khai theâm moät module cuû a nhaø cung caáp thöù 3. i Ngoaøi ra chuyeån maïch meà m c o ø n h o ã trôï nhieàu tính naêng giuùpnhaø khai tha ùc phaân bie ät dòch vuï cho töø n gkhaùchhaøng rieâng leû. . Caùc öùng duïng vaø taøi nguyeân coù nhieä m vuï cung caá p caù c dòch v u ï v a øtính naêng m ôùi khoâng nhaát thieát phaûiñaët taïi cuøng moät nôi treân maïng.S öû duïng baêng thoâng moät caùch hieäu quaû: V ôùi m o â hình truyeàn thoáng. heä thoángchuyeån maïch seõ th ie át laä p m oät keânh daønhrieâng cho ngöô goïi vaøngöôøiñöôïc goïi trong cuoäcgoïi øi thoâng thöôøng.Caû ithieän dòch vuï: Vôùi khaû naêng cung caáp dòch vuï moä t caùch deã daø n g ñ aõ g iu ù p cho Softswitch nhanh choùng ñöôïc chaáp nhaän. . . Tuy TDM cho pheùp truyeàn nhieà u keânh treân m oät trung k e á nhöng keânh daønh rieâng v a ã n sö û duïng taø i nguyeân maïng nhieàu hôn m öùc yeâu caàu thöïc teá vì toàn taïi nhöõngkhoaûng laëng trong quaù trình ñaømthoaïi. do maïng IP ñöôïc s ö û duïng neân ñaõ taän duïng ñöôïc öu ñieåm s ö û duïng baêng thoâng hieäu quaû. øi .BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm maïng v a ø ñöôïc ñieàu khieån b ô û i caù c giao dieän thaân thieän v ô ù i ngöô duøng GUI. caùc nhaø khai th a ù c c o ù th eå cung caáp c aùc dòch vuï môù i nhanh choùng hôn v aøg iaùth a áp hôn so v ô ù chuyeån maïch truyeàn th oáng. Khi ñöa maïng th eá heä môùi vaøo s ö û duïng.Quaûnly ùmaïng hieäu q uaû: Ñ o ùla ø do Softswitch cho pheùp giaùm saùtvaøñieàu chænh hoaït ñoäng maïng theo thôøi gian thöïc ñoàng thôøic o ùtheå naâng caáp hay thay ñoå i caáu hình maïng töø xa. .

Vaø phaàn meà m ñieàu khieån chuyeån maïch lu ù cn a ø yc h æ coù nhieä m vuï ñôn g iaûn laø thieát laä p v a økeátthuùc cuoäc goïi.Cung caáp moâi tröôøng taïo laäp dòch vuï meàm deûo: Do dòch vuï ñöôïc taïo ra nhôøphaàn m eàm neân moâ i tröôøngtaïo laä p dòch vuï m ô ùiraátlinh hoaït. ñaëc bieät laø caù c MGC s ö û duïng chuyeån maïch meà m Softswitch c o ù kích th ö ô ù c nh o û v aø c o ùtính phaân taùnneâ n khoânggian ñaëtthieát bò cuõng goïn hôn. C A GIAO T H Ö HOAÏT ÑOÄ N G ÙC ÙC Caù cgiao th ö ù cc o ùtheå ñöôïc s ö ûduïng trong maïng NGN: . . Khi ñ o ù chuyeån maïch meàm Softswitch khoângchæ thieá t laäp vaø xoùacuo äc goïi m aøseõ thöïc hieän caû caùcchöùcnaêng phöùc taïp khaùc cuûa m oä toån ñaøi lôùp 5.An to aøn voán ñ aàu tö: Do maïng NGN hoaït ñoäng treân neàn haï taàng cô sôû coù saü nneân caùc nha ø khai thaùc vaãn tieá p tuïc s ö û duïng maïng truyeàn thoáng ñoàng thôøi trieån khai nhöõng dòch vuï môù i . t g VI. ñ ö ô ïc sö ûduïng trong maïng coâng coäng ñeå thay theá cho toång ñaøi caáp 4 (tandem switch) v a øtrong maïng rieâng.BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm Hôn theá nöõa caùc thaønh phaàn c uûa maïng NGN. 2. khi vaãn taä n duïng maïng PSTN. . ÖÙng duïng Chuyeån maïch meàm Softswitch hieän nay. Ñieàu naøy g iuùp nh aø khai thaùc vöøa thu hoà i voá n ñaàu tö v aøo maïng c u õ vöø a thu lôïi nhuaä n t ö ø dòch vuï do maïng m ôùi cung caá p . Trong töông lai khi tieán leân maïng NGN hoaøn toaøn thì caù c MGC söû duïng Softswitch s e õ thay theá caû c aù c toång ñ aø i n oäi haït (lô ù p 5).

235 H.225 RAS MTP3 SIP M2UA I S U P S C C P SUA MGCP H. L y ù do la ø .248 MEGACO RTCP RTP M3UA R T S P TCP UDP SCTP UDP UDP IP Hình 3.245 H.450 H. v a ø SIGTRAN (Signaling Transport) v a ø RTP (Real Time Transport Protocol). MGCP (Media Gateway Control Protocol).0 H. Trong khuoân khoåphaàn caù c giao thöùcchuye m aïch m eàm cuûa ån baøi giaûng naøy chæ ñeà caä p ñ e âán caù c giao thö ù c sau: SIP (Session Initiation Protocol).323 H.BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm Baùo hieäu cuoäc goïi Signaling Gateway TCAP Media Gateway Truyeàn thoâng tin H.8: C a ù cgiao thö ù csöû duïng trong NGN TCP: Transmission Control Protocol UDP: User Datagram Protocol SCTP: Stream Control Transport Protocol ISUP: ISDN User Part TCAP: Transaction Capability Application Part M2UA: MTP2 User Adaptation M3UA: MTP3 User Adaptation MTP3: Message Transfer Part Layer 3 SCCP: Signaling Connection Control Part SUA: SCCP User Adaptation SIP: Session Initiation Protocol RTP: Real Time Protocol RTCP: Real Time Control Protocol RTSP: Real Time Streaming Protocol RAS: Remote Access Network Caù cthaønhphaàn trong MGC coù theå söû duïng nhieàu giao thöùc cho caùc hoaït ñoäng cuûamình.225.

øi SIP la ø moät giao thö ù c ñôn giaûn. • Xaùcñònh kha û naê n gcuû a ngöôø is ö ûduïng: C o øn goïi la ø c h ö ù c naêng thöông löôïng ñaëc tính cuoäc goïi (feature negotiation). thay ñoåi ñaëc tính cuoäcgoïi. 1. .BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm nhöõng giao th öùc trình b a ø y ô û ñ aây laø nhöõng giao th öùc ñôn giaûn. SIP (Session Initiation Proto col) 1. • X ö ûly ùcuoäc goïi: Bao goàm chuyeån v a ø keát th uùc cuoäc goïi.2 C a ù cchöùc n aên g cu û aSIP: SIP c o ùcaùcchöùcnaêng chính sau: • Xaùcñònh vò trí cuû a ngöôøi s ö ûduïng (user location): Hay coøn goïi laø chöùc naêng dòch teân(name translation) vaø xaùcñònh ngöôøiñöôïc goïi. thieát laäp caùc thoâng soá cuoäc goïi cuûa caùc beân tham gia keát n oái. Duøng ñ eå ñaû m b aûo cuoäc goïi ñeán ñöôïc ngöôøi nhaän duø hoï ô û ñ aâu. SV s e õ c o ù c aùi nhìn toång quaùt v eà hoaït ñoäng cuûa phaàn meàm chuyeån maïch. 1. ñieàu chæ nh vaø k eát th uùc phieâ n laømvieäc cuûamoä thay nhieà u ngöô tham gia. ñöôïc x aây döïng b ôûi IETF. • Thieát laäp cuoäcgoïi: Chöùcnaêng naøy thöïc hieän vieäc rung chuo âng.1 T oångquan veà SIP: SIP. • X aùcñònh söï saünsaøngcuû a ngöôøi söû duïng: D uøng ñeå xaùcñònh ngöôøiñöôïc goïi coù muoán tham gia v aøo keát noái hay khoâng. la ø m o ä t giao thöùc baùo hieäu ñie àu khieå n thuoäc lôù p öùng duïng duøng ñeå thieát laäp. döïa treân vaên baûn (textbased) ñöôïc söû duïng ñeå hoã trôï trong vieäc cung caáp caùc dòch vuï thoaï i taêngcöôøng qua maïng Internet. quaûn ly ù nhöõng ngöôøi tham gia cuoäcgoïi. Duøng ñeå x aùc ñònh loaïi thoâng tin v aø c aù cloaïi thoângs o álieân quan ñeán thoâng tin seõñ ö ô ïc s ö ûduïng. Nhöõng giao thöùc khaùc seõ ñö ô ïc trình b aøy ô ûphaàn sau cuûab aøi g iaûng.

Trong ñ o ù proxy server c o ù n h ô ù la ø server co ù kh aû n aên g löu trö õ thoâng tin v eà moät y eâu c aàu v aø aùp öùng cuû a ñ noù. Moät yeâu caà u SIP thaønh coân g bao goàm phöông thö ùc INVITE v a ø theo sau ñ o ù la ø phöông th ö ACK (phöông thö ù cINVITE. L aø m o ät ö ù ng duïng khaùch (client) c o ùchöùcnaêng khôûi taïo moät yeâu caà u SIP.BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm 1. • Redirect Server: L a ø server nhaän yeâu caà uSIP. • User Agent Server (UAS): Coønñöôïc goïi la ø Called User Agent. C o ù 2 loaïi proxy server: proxy server c o ù n h ô ù (stateful) v a ø khoâng nhôù(stateless ). Caù c y eâu c aàu n aø y co ùtheå ñöôïc phuïc vuï ngay taïi server hay ñöôïc chuyeån sang server khaùc sau quaù trình chuyeån ñoåi teân. L a ømoä t öùng duïng chuû (server) duøng ñeå lieân laïc v ô ùingöôøi duøngkhi nhaän ñöôïc yeâu caàu SIP vaø sau ñoù tra ûñaù p öùng veà ngöôøi söû duïng. • Location/Reg istration Serve r: L a øserver ñöôïc caùcserver c o ø nla ïi sö ûduïng ñ eå laá y thoâng tin v eà vò trí cuûangöôøiñöôïc goïi. ùc .3 C aùcth aøn hphaàn c u û aSIP: Caù c thaønh phaàn chính cuû a SIP bao goàm caù c Agent v a ø c aùc Server: • User Agent Client (UAC): Coøn ñöôïc goï i la ø Calling User Agent. ACK ñöôïc ñònh nghóa ô ûphaàn sau). • Proxy Serve r: L a ø chöông trình öùngduïng trung gian duøng ñeå taïo yeâu caàu SIP.Proxy server bieân dòch vaø co ù th eå taïo laïi baû n tin yeâu caàu tröôùc khi chuyeån tieáp b aûn tin ñi. sau ñ o ùtieán haønhdòch ñòa chæ nhaän töø ngöôøi duøng sang ñòa ch æ m ôùi v a ø g ô û ù tra û ve à ö ù n g i duïng khaùch.

• 2xx: Thaønhcoâng. • CANCEL: Huûy boû yeâu caàu vöøa gôûi. • BYE: UAC thoângb aùo cho server k eát thuùccuoäcgoïi. Ñieàu n aøy c o ùnghóa la ø trong yeâ u c a à u c o ùlo ã i c u ùp h a ù phay server khoângthe å thi haønhyeâu caàu. ñang x ö û lyù yeâu caà u g ôûi ñeá n. Moä t so á haønh ñ oäng caàn ñöôïc thöïc hieän ñ eåhoaø ntaáty eâu caàu. 1.Haønh ñoäng ñ a õñöôïc nhaän thaønh coâng vaø ñöôïc chaáp nhaän.5 C a ù cm a õñ a ù pö ù n g c u û aSIP: • 1xx: Cho bieát yeâu c aàu ñaõ ñöôïc nhaän. • ACK: Cho bieát öùngduïng khaùchñ a õnhaän ñöôïc yeâu caàuINVITE. • REGISTER: Ö Ù ng duïng khaùchñaêng kí ñòa chæ v ô ù iSIP server.4 C a ù cphöông thö ù csöû duïng: Ñ o ùla øc a ù cphöông thöùc sau: • INVITE: D uøng ñeå m ôøi m oät user hay moät dòch vuï tham gia vaø o phieân k eát noái. • 4xx: C o ùloãi ôû client.BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm 1. • 3xx: Y eâu caàu xaùc ñònh laïi. . • OPTIONS: Ñöôïc s öû duïng khi c o ùy eâ u c aàu ñ oá iv ô ù server veà vieäc xaùc i ñònh ñaëc tính cuoäcgoïi.

• 5xx: C o ùloãi ô û server.ptithcm. • 6xx: L oã toa øn cuïc. Ñieàu naøy coù nghóa la ø y e â u caàu khoâng theå thi i haønh ô û b aát cöù server naøo.6 C uoäcgoïi SIP tieâu bieåu: Caù c hình sau seõ minh hoïa caùc cuoäc goïi tieâu bieåu (ch æ phaàn khôûi taïo cuoäc goïi) söû duïng giao thöùcSIP.vn Ring! Trying: 100 Trying: 100 OK: 200 OK: 200 ACK ACK Hình 3. Ñ ie àu n aø y co ùnghóa laø server bò quaù taûi ñ eå thi haønh hay ñöa ra yeâu caàu.ptithcm. SITE 1 Endpoint 1 Invite: admin@sip.ptithcm.vn Internal name: admin@mag.9: Minh hoïa 1 v e àcuo ä cgoïi söû duïng giao thö ù cSIP .ptithcm. 1.vn Proxy SITE 2 Location server Lookup: admin@sip.vn Endpoint 2 Invite: admin@mag.

ptithn.ptithn. 2. laø thöïc theå thuï ñoäng thöïc hieän moïi leänh do MGC yeâu caà u .1 T oångquan veà MGCP MGCP la ø m o ä t giao th ö ù ô û m öù c öùng duïng duøng ñeå ñieàu c khieån hoaït ñoängcuûaMG.vn Ring! Trying: 100 OK: 200 ACK Ñ aømthoaïi Bye OK: 200 Hình 3. coøn MG laø slave. hay MGC laø ngöôøi quyeát ñònh chính trong qu aù trình lieân laïc vôùi MG.SITE 1 Endpoint 1 Proxy SITE 2 Location server Lookup: admin@sip. MGCP (Media Gateway Controller Protocol) 2. phaàn Caá u tru ù cvaä tly ù c u û a maïng NGN. Moã i MGC c o ù moä t s o á nhaän daïng rieâng goïi la ø Call Agent Identifier. Trong ñ o ù MGC ñoùngvai tr o ø la ø master.2 Caù cthaønh phaàn c u û aMGCP C où 2 thaønh phaàn cô baûn s öû duïng giao thöùc MGCP laø MGC vaø MG. m uïc C aùc thaønh phaàncuû aNGN. Ñ a ây la ø m o ä tgiao th ö ù c sö ûduïng phöông thöùc master/slave.10: Minh hoïa 2 veà cuoäc g oïi s ö ûduïng giao thö ù cSIP 2. .vn SITE 3 Endpoint 2 Location 3 Invite: master @ins. Xin xem chi tieát chöông 2.

ñieåm truy nhaäp IVR (Interactive Voice Response). MGCP duøng giao thöùc Session Description Protocol (SDP) ñeå m o âta ûm o ä tk eát noái. Ví duï: dial tone. m aùy chu û truy d nhaäp maïng (network access server . ringing tone. busy tone.3 Caùc khaùi nie ä mcô b a û n • Ñieåm cuoái (Endpoint): laø nhöõng nôi thu vaø nhaän döõ lieäu. m aùy chuû thoâng baùo (announcemen t server .2. … • Söï kieän (Event): ñ o ùla ø ca ù csö ï v ie äc x a û y ra v a øla øm thay ñ oåi traïng thaùi cuûa thueâ bao. ñ öô ø ø n g aây (line . M oãi k eát n oái c o ù moät s o á nhaän daïng (connection identifier) ñöôïc taïo b ô û i MG. gaùc m aùy (onhook). Ví duï: nhaác m aùy (off-hook).G). handset (H).Moät soá goùi cô baûn: thoâng tin chung (generic media . 2. … Tuy nhieân trong giao thö ù c naø y thì tín hieäu vaø söï kieän ñöôïc ñ oái x ö ûnhö nhau.N). … • K eát noái(Connection): la øsö ï k eát noáiñeå truyeàn thoângtin g iöõa caù c ñieåm cuoái.… • G oùi (Package): la ø m o ät n h o ù m caù c tín hieäu vaø söï kieän ñöôïc s ö û duïng trong q uaùtrình thöïc hieän moä t cuoäc goïi.A).4 C a ù cle ä n hs ö ûduïng trong MGCP Ñònh daïng cuûa m oät leänh bao goàm 2 phaàn: header v aø tie áp theo sau laø thoâng tin m o â taû phieân (session description). • Tín hieäu (Signal): ñ o ùla øc a ù ctín hieäu söû duïng trong qu aù trình b aùo hieäu ñeå thöïc hieän moä t cuoäc goïi.L). coång analog. p h aù th ieä n so áDTMF hay caù csoáñöôïc nhaán. trung keá (trunk . Trong ñ o ù header bao goàm caùc doøng sau: ¾ 1 doøng leänh: Action + TransID + Endpoint + Version ¾ C aùcdoøngthoâng soá :Parameter name: Value Löu y ù :te ân th oâ ng so áphaûi vieát hoa. M o ätso áthoâng soá cô baûn: N: NotifyEntity .T). Ví duï v eà moät s oá ñieåm cuoái: coång keânh DS0. giao dieän trung k eá ATM OS3. s o á DTMF (D).

a: compression algorithm) M: Mode I: ConnectionIdentifier M o ãileä nh ñ eàu co ùm o ä tñ aùp öùng. Ñöôïc duøng ñeå caáu hình ñieåm cuoái. a • MDCX (Modify Connection): truyeàn tö ø MGC ñeán MG. MG s ö û duïng leänh naø y trong tröôøng hôïp ñöôøngdaâybò hö hoûng.X: RequestIdent ifier R: RequestEvents D: DigitMap O: ObservedEvent C: CallID L: LocalConne ctionOptions (p: packetize period (ms). • DLCX (Delete Connection): c a û MGC v a ø MG ñeà u coù theå s ö û duïng leänh n aøy ñeå yeâu c aàu xo ùa k eát noái. Ví duï nhö quyeát ñònh ñieåm cuoái DS0 s ö ûduïng phöông phaù pm aõ ho ùa naøo. • EPCF (Endpoint Configuration): truyeàn t ö ø MGC sang MG. • RQNT (Request Notification): truyeàn tö ø MGC ñeán MG.Ñònh daïng header cuûa ñ aùp öùng nhö sau: ¾ 1 doøngleänh: Response + TransID + Commenta ry ¾ C aùcdoøngthoâng so á :Parameter name: Value Ghi chu ù : moät leänh hay m oät ñaù p öùng ñeàu ñöôïc goïi chung la ø 1 töông t aùc (transaction. c o ù th e å c o ù hoaëc khoâng.V aøñònh daïng cuûa ñ aù öùng cuõng p töông töï nhö leänh nhöng ca ù c th o â n g so á la ø tuø y choïn. . V aøcaùcleänh ñöôïc s ö ûduïng trong MGCP laø: • CRCX (Create Connection): la ø le ä n h MGC truye ñeán MG yeâu àn caàutaïo keátn oái giö õ caùc endpoint. MGC yeâu caàuMG c h u ùy ùñeán m oätsöï kieän n aøo ñoù . Leänh n aøy ñöôïc s ö ûduïng khi ñaëctính cuûakeátnoáicaà n thay ñoåi. vieáttaéttrong c aâu leänh la øtrans).

. • AUEP (Audit Endpoint): MGC g ôûi leänh naø y ñeán MG ñ e å x aùc ñònh traïng thaùi cuûañieåm cuoái. Ñ aây la ø m o ä t giao thö ù c truyeàn taûi m ôùi (transport protocol) ñöôïc xaâ y döïng ñ e å thay theá TCP (Transmission Control Protocol) trong vieäc truyeàn tín hieäu SS7. Moä t soá öùng duïng caàn söï truyeàn tin caäy nhöng khoâng caàn söï hoã trôï cuûa 2 cô cheá treân n eân v ie ä c sö û duïng TCP trong nhöõng tröôøng hôïp n aøy s e õ g aây ra tre ã .Caù ccô cheátruyeàn ñaûmbaûosöï tin caäy: TCP laø giao thöùc cung caá p vieäc truyeàn d öõ lieäu tin caäy. SIGTRAN (signaling Transport Protocol) 3. . • AUCX (Audit Connection): ña ây laø leän h MGC gôûiñeán MG ñ eå laáy c aù ctho ân g so álieâ n quan ñeánk eát noái. .V aánñeà an toaø n : . V ieäc naøy ñöôïc thöïc hieän thoâng qua cô cheá xaùc nhaän (acknowledgments mechanism) vaø cô che á tuaàn töï (sequencing mechanism).• NTFY (Notify): truyeàn tö ø MG ñeá n MGC nhaèm thoâng baùo cho MGC khi coù m oätsöï kieän xaûyra. Lyù do vieäc ra ñôø i cuûaSIGTRAN la ø do moä t soá h aïn cheá sau cuûaTCP: . 3.1 Toångquan veà SIGTRAN Nhieäm vuï chính cuû a giao thö ù c SIGTRAN laø du øn g ñeå truyeàn thoâng tin baùo hieäu cuûa maïng PSTN qua maïng IP.Y eâu caàuthôøigian thöïc: Vôùi vieäc gaây ra treã khoâng c aàn thieát do söû duïng caù c cô ch eá treân ñaõ laøm cho TCP khoâng thích hôïp v ôùi c aùc ö ù n g duïng th ôøi gian thöïc. • RSIP (Restart in Progress): ñ aây laø yeâu caà u cuûa MG gôûi ñeán MGC ñ e å b aùo hieäu cho MGC bieát ñieåm cuoái ñaõ khoâng hoaït ñoäng (out of service).Cô cheásocket cuûaTCP: Cô cheá naøy laøm phöùc taïp vieäc cung caáp khaû naêng truyeàn tin caäy cuûa multi-homed host.

Chöùc naêng cuûa SCTP ñöôïc theå hieän ô ûhình sau: . 3. 3.TCP deã b ò söï coá v ôùi caù c taán coâng töø choái dòch vuï (denial-of-s ervice attack). moâ hình naøy theå hieän chöùcnaêng chính cuûa SIGTRAN la ø truyeàn baûn tin baùo hieäu soá 7 g iöõa Signaling Gateway v a øMedia Gateway Controller qua maïng IP.11: M o âhình chöùcnaêngcuû aSIGTRAN Theo thuaät ngö õ cuûa Softswitch.2 M o âhình ch öù cnaê n g M oâhình chöùcnaêng cuûaSIGTRAN bao goàm 3 thaønh phaàn ñöôïc the å hieän trong hình sau: Adaptation Protocol (xPA. Löu yù: coù nhieàu giao thöù thích öùng (Adaptation protocol) ñöôïc c ñònh nghóa nhöng taïi 1 thô ø iñieåm c h æ c o ùduy nhaá t1 giao thö ù cñöôïc sö û duïng. xUA) Common Signaling Transport (SCTP) Standard Internet Protocol (IP) SIGTRAN Hình 3.3 SCTP (Stream Control Transport Protocol) SCTP la ø giao thöùc höôùng k eát n o á i cuøng caá p vôùi TCP c o ù ch ö ù ôû c naêng cung caáp vieäc truyeàn caùc baûn tin m oät caùch tin caäy giöõa caù c ngöôøi söû duïng SCTP ngang caáp.

C höùc naêng naøy ñöôïc kích hoaït ñ eå taïo ra m oät k eát no ái khi c o ùy e â u caà u t ö øngöô s ö ûduïng SCTP. SUA. Moãi doøng laø moät keânh logic moät chieàu.12: C h ö naêngc uûa SCTP ùc Trong ñ o ù : • Association startup & teardown: Association trong thua ngöõ SCTP ñöôïc hieåu laø moät ät k eát noá i ñöôïc thieá t laä p giöõa 2 ñieåm cuoái tröôùc khi thöïc hieän v ieäc truyeàn döõ lieäu ngöô duøng (do SCTP la ø giao thöùc øi höôùng k eát noái). .Upper layers SCTP user (M3UA... Moãi ñieåm cuoái SCTP ñöôïc xaùc ñònh bôûi1 ñòa chæ IP v a ø s o áthöù töï coång. øi • Sequenced delivery within streams: Ñöôïc s öû duïng ñ eå x aùc ñònh taïi th ôøi ñieåm khôûi taïo to å n g so á doøng vaø soá thöù töï doøng döõ lieäu (data stream) cuûa ngöôøi duø n gtreân moät keát noái.) Sequenc ed delivery within strea ms User data fragment ation Association startup & teardown Acknowledgement & congest ion avoid ance Chunk bundling Packet validation Path management IP Adaptation protocol SCTP Hình 3. .

Caá u tru ù ccuûagoù iSCTP: 32 bits Header chung Chunk # 1 .• User data fragmen tation: Nhieäm vuï cuûa chöùc naêng naøy laø phaân ñoaïn v aø taäp hôïp baûn tin ngöôøi duøng . Nôi n h aän seõ x aù cn h aän taát c a ûTSN nhaän ñöôïc k e å c a ûkhi s o áth ö ùnhaän khoânglieân tuïc . • Path manageme nt: D uøng ñeå choïn ñòa ch æ truyeàn ñích cho m o ã g o ù SCTP i i truyeàn ñi döïa treân leänh cuûa SCTP user v a ø traïng tha ùi cuûa ñích ñ eá n.. … • Packet validation: D uøng ñeå kieåm tra g o ù iSCTP thoâng qua tröôøng xaùcnhaän vaø 32-bit checksum. keát thuùc.. khoûi taïo. • Chunk bundling: M oät g oùi SCTP bao goàm m oät header chung v a ø moät hay nhieà u chunk. .13: C a áutruùc cuû ag o ù iSCTP . Caù cloaïi chunk bao goàm taûi döõ lieäu. • Acknowledgement & congestion avoidan ce: M oãi baûn tin ngöôøi duøng (ñaõ ñöôïc phaâ n ñoaïn hay chöa) ñeàu ñöôïc SCTP gaùn m oät soá thöù töï truyeàn TSN (Transmission sequence number)... Chunk # n Hình 3.

3.7 SUA (SCCP User Adaptation) SUA ñònh nghóa giao th öùc truyeàn baûn tin baùo hieäu cuûa ngöô øi duønglôùpSCCP (TCAP. 3. RANAP). SCCP). • Verification tag: beân nhaän goùinaø y s e õ duøngtröôøng naøyñeå kieåm tra sö ï hô ïp leä cuûang öô øig oùi. Signaling Gateway söû duïng giao th ö ù thích öùng naø y ñ oùng c vai tro ø nhö m oä t n u ù ttrong maïng SS7. SUA cung caáp cho TCAP caù cdòch vuï cuûa lôùp SCCP taøi Signaling Gateway ô û xa. xin xem theâm phaàn so saùnh M2PA v ôùi .5 M2UA (MTP2 User Adaptation) M2UA cuõng ñöôïc s ö û duïng ñeå truyeàn baûn tin lô ù p MTP3 nhöng Signaling Gateway s ö ûduïng n o ùkhoângphaûi la ømoä tn uùt maïng SS7.4 M2PA (Message Transfer Part 2 Peer-to-Peer Adaptation) M2PA hoã trôï vieäc truye b aûn tin baùo hieäu soá 7 lô ù p MTP3 qua àn maïng IP. Ñ eå hieåu roõ hôn caùc giao thö ù c thích nghi treân. 3. 3.6 M3UA (MTP3 User Adaptation) M3UA duøng ñeå truyeàn baûn tin cuûa ngöôøiduøng lôù pMTP3 (nhö b aûn tin ISUP.14: Ñònh daïng c u û aheader chung c u û ag o ù iSCTP V ôùi: • Source /Destinat ion port number: 16 bits naøy duøng ñeå xaùcñònh coångcuûangöôøig oùi vaøngöôøinhaän SCTP. • Checksum: 32 bits naøyduøng ñeå ch öùa keát qua û checksum cuûag oùi SCTP.32 bits Source port number Destination port number Verification tag Checks um Hình 3. M2PA coù chöùc naêng töông tö ï nhö MTP2. L ôùpnaøycung caáp cho ISUP v a ø SCCP c aùc dòch vuï cuû a MTP3 taïi Signaling Gateway ôû xa.

M2UA. . M3UA vôù iSUA trong phaànphuï luïc.

15: C a á utruùc g o ù iRTP 32 bits 0 1 3 8 16 31 V P X CC M PT Timesta mp Sequence number Synchronising Source (SSRC) Identifier Contributing Source (CSRC) Identifiers (0 . Caá u tru ù cg o ù iRTP ñöôïc trình b aøy trong hình sau: RTP header RTP payload Hình 3. 2 thaønhphaàn chính maø RTP ñöa cho lôùptreân ñeå lôùpn aøy quyeát ñònh chaát löôïng truyeàn cuûa caùc loaïi thoâng tin treân laø: so á th ö ù töï c uûa g o ùi truyeàn (sequen ce number) v aø th ô ø i gian truyeàn toái ña cuûa 1 goùi (timestamp).4.16: M a ø oñ a à ucuû aRTP . 2 th aø n hp ha àn n aø yse õñ ö ô ïc trình b aøy tieáp sau ñ aây. Noù chæ ñôn giaûn cung caáp ñaày ñuû thoâng tin leân öùngduïng lôùp cao hôn ñeå lôù p naø y ñöa ra quyeát ñònh hôïp ly ù ñ e å döõ lieäu vôùi möùc chaát löôïng yeâu caàu ñöôïc x ö ûlyù nhö theánaøo. RTP (Real Time Transport Proto col) RTP la ø giao thöùcduøngñeå truyeàn caùcthoâng tin yeâu caàu tính th ôøi gian thöïc (real-time) nhö thoaïi v a ø hình aûnh. RTP vaø giao th ö ù c h o ã trôï RTCP (Real Time Control Protocol) la ø c a ù c giao thöùc hoaït ñoäng ngay treân lôùpUDP. Baûn thaân RTP khoâng thöïc hieän moät hoaït ñoäng naøolieân quan ñeán söï ñaûm baûochaát löôïng cuûathoâng tin caàn truyeàn taûicoù yeâ u caàu veà thô ø igian thöïc. Caù cb aûntin RTCP ñöôïc trao ñ oåigiöõ a caù cngöô s ö ûduïng phieâ nnhaèm øi ñ e å trao ñ o åithoâng tin phaûn hoàiveà chaát löôïng cuû a phieân laøm vieäc.15 entries) Hình 3.

.P (padding): bit naøycho bieát trong g oùi RTP c o ùs ö ûduïng cheøn bit 0 hay khoâng.Trong ñ où: . Neáu khoâng thì noù seõ phaùt laïi thoâng tin (playback).PT (payload type): cho bieát kieåu d ö õlieäu ñöôïc truyeàn ñi.Contributing Source (CCRC) Identifier: la ø s o á nhaän daïng cu ûa caù c nôi phaùt döõ lieäu cuøng tham gia vaøo phieân laøm vieäc v ôùi SSRC. Vì trong m oät soá öùng duïng. . Thoâng thöôøng vieäc gheùp caùc doøng thoâng tin ñöôïc thöïc hieän khi coù nhieàu user tham gia vaøo m oät phieân laøm vieäc (ví duï nhö h o äi nghò truyeàn hình – video conference) v a ø CC duøng ñeå xaù c ñònh so á n g ö ô ø i tham gia h oäi nghò.V (version): cho bieát phie ân b aûn RTP n aøoñang ñöôïc s ö ûduïng.X (extension): cho bieát header c o ù ñöôïc môû roäng ra theâm hay khoâng. .S o á th ö ù töï cuûa g oùi ñ aàu tieân ñöôïc truyeàn ñi trong moä t phieân hoaït ñoäng la ø m o äso á ngaãu nhieân baá tk y ø .M (marker): ñöôïc s ö û duïng khi coù öùng duïng yeâu caà u ñaùnh daáu taïi 1 ñ ieå m n a ø oñ o ùtrong d o ø n gd ö õlieäu. . .Synchronising Source (SSRC) Identifier: la ø so á n h a ä n daïng cu ûa nôi goácphaùt d ö õlieäu.N h ôøv aøo soá th ö ùnaø ym a ø t ta s e õxaùcñònh ñöôïc goùinaøo bò maát vaø caùc g oùi coù ñeán ñuùng th öù töï hay khoâng. Ta s ö û duïng cheøn bit naøy sau phaàn payload khi thoâng tin coù trong phaàn taû i khoâng laá p ñaày phaàn RTP payload cho tröôùc.Sequence number: cho bieát soá thöùtöï ñöôïc truyeàn ñi cu û a g o ù i. B eân nhaän seõ duøng thoâng soá naøy ñeå xaùc ñònh mình coù theå thöïc hieän ñöôïc yeâu caàu phaùt thoâng tin ñ aõ ñöôïc g ôûi coù ñaûm baûo thôøi gian thöïc hay khoâng. . . . phaàn header m ôû roäng ñöôïc theâm vaøogiöõaphaàn header coá ñònh v a øphaàn taû i(payload).Timestamp: cho bieát th ôøi gian maø octet ñaàu tieân ñöôïc laáy maãu. .CC (count of contributing sources): cho bieát soá löôïng d o ø n g d ö õ lieäu ñöôïc gheùp chung v aøo 1 g oùi. .

i c caùc giao thöùc hoaït ñoäng trong chuyeån maïch meàm. Vieäc so saù n h seõ döïa v aøo c aùc tieâu chí sau: ñaëc tính cuûa chuyeån maïch (v eà phaàn cöùngvaø phaàn m eàm). C a ù cñ aëctính c u û achuyeånmaïch Ñ aëc tính Chuyeån maïch meà m Chuyeån maïch keânh Döïa treân “keânh” Cha ët che õ Phöông thö ù c chuyeån maïch cô Döïa treân phaàn meàm baûn Söï phuï thuoäc giöõa phaàn meàm v a øphaàn c öùng C aáutruùc Tính linh ñoäng Khoâng C o ù tính module. döïa Ñoä c nhaát treân caùcchuaån m ôû Cao Thaáp K hoùkhaên K hoùkhaên K haû naêng tích hôïp öùng duïng D eã daøng cuûathöïc theåthö ù3 K haûnaêng thay ñ o åi Giaù thaønh C où Khoâng quaù maéc. r eû hôn Maé c 40% so v ô ù i chuyeån maïch truyeàn thoáng v e à m aëtcaáuhình Deã daøng v ôùi soá löôïng Ñoø i ø hoûi phaûi theâm lôù n thieát bò C où theå xaâydöïng m oät Laép ñ aët 1 toång ñ aø i chuyeån maïch nhoû phuïc ñeå phuïc vuï moät so á vuï moä ts o áít khaùch h aøng löôïng l ôùn k haùch haøng (vì tính kinh K ha naêng môû roäng û Töông thích v ô ù iñaà u v aø o . SO SAÙ NH HOAÏT Ñ O Ä N CUÛA CHUYEÅN MAÏCH MEÀM G VAØCHUYEÅN MAÏCH KEÂ N H Sau khi tìm hieåu caùc thaønh pha àn cuøng v ô ù chö ù naêng cuûa chu ùng.VII. 1. caáu truùc chuyeån maïch (caùcthaønhphaàn cô b aûn v aø söï lieân h eä giöõa chuùng) vaø caù c hthöïc hieän cuoäcgoïi. trong phaàn naøy seõ so saùnhchuyeån maïch meàm v ôùi phaàn meà m ñieàu khieån x ö û ly ù cuoäc goïi cu ûa chuyeån maïch keânh (n oùi ngaén goïn laø chuyeån maïch keânh) ñeå hieåu r oõ hôn v eà chuyeån maïch meàm Softswitch v a øcaùc öu ñie åm cuûa noù .

T höôøng chuûyeáu la ø fax thoaï i Thöôøngngaén T oát Lôùn.1: So sa ù n hca ù cñ a ëctính c u û ac h u maïch keânh v ô ù ichuyeånmaïch meà m yeån 2. d ö õ lieäu.17: C aá u truùc chuyeån maïch meàm Coø nc aáu truùccuûachuyeån m aïch keânh thì ñöôïc m o âta ûtrong hình sau: .teá ) K haû naêng söû duïng ña phöông Deã daøng. chieám khoâng gian Ñ o ä d aøi cuoäc goïi (thöôøng do Khoâng giô ùi haïn ch uûquan ngöôøigoïi) Chaát löôïng dòch vuï cung caáp Phaànc öùng T oát N hoûgoïn B aûng3. C aáu truùc chuyeånmaïch Caá u tru ù cchuyeån maïch m eàm ñöôïc theå hieän trong hình sau: D òch vuï SCP tính cö ô ùc MGCP Softswitch Maïng SS7 MGCP T D M MG Maïng lo õ i goùi MG T D M Hình 3. nhieàu loaïi tieä n H oäi nghò truyeàn hình C a ù clo a ïi d ö õlieäu h o ãtrô ï Cho chaát löôïng to á thôn R aát haïn che á C o ùh o ãtrôï Thoaïi. video.

Quaùtrình n aøy goàmnhöõng giai ñoaïn sau: (1) Thueâ bao goïi (caller-CR): nhaá c maù y . .D òch vuï B o äñieàu khieån chuyeån maïch TDM Maïng SS7 T D M B oä trao ñ o åikhe th ôø igian Card ñöôøngdaâ y Card trung k e á T D M Hình 3. (3) CR: nhaán soá. C o ø n ñoáiv ôùi maïng truyeàn thoáng thì taát caû caùc thaønh phaàn ñeàu tích hôïp trong 1 phaàncö ù ng. 3. c Baûn tin SS7 ñöôïc chuyeån ñeán toång ñ aøi ñích ñ eå rung chuoângthueâ bao bò goïi.18: Caá utru ù cchuye å nmaïch keânh Nhaän x eùt: c a û 2 daïng chuyeån maïch ñ eà u sö û duïng phöông phaùp gheùp keânh tröôùckhi thöïc söï chuyeån maïch. phaàn m eàm xöû lyù ñieàu khieån cuoäc goïi khoâng phuï thuoäc vaøo phaàn cöùngchuyeån maïch v aät l y ù cuõng nhö moâ i tröôøng loõi truyeàn thoâng tin. Nhö treân hình v e õ ta cuõng thaáy roõ trong chuyeån maïch meà m c aù cth aønh phaàn cô baû n cuû a heä thoáng chuyeån maïch la ø c a ù c module rieâng bieät nhau. (4) CRX: n h a än so áv aø x a ù ñònh tuyeán ñeå chuyeån cuoäc goïi ñeán ñích. Quaù trình thöïc hieän chuyeånmaïch T röôùc heát. (2) Toång ñ aøi goïi (calling switch. goïi la ø CRX): gôûi dial tone cho CR ñeå m ôøiquay so á . quaù trình thöïc hieän m oät cuoäc goïi s e õ ñöôïc tìm hieåu.

BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm (5) Toång ñaøi bò goïi (callee switch. cuoäc goïi ñöôïc thöïc hieän g iöõa 2 thueâ bao ñieän thoaïi (vaãn s ö û duïng baù o h ieä u so á7) trong maïng PSTN v ô ù inhau thoângqua maïng loõ icuûam aïng theá heä sau NGN.(K eânh b aùo hieäu ñöôïc thieát laäp tröôùc. baèng chuye ån maïch meà m hay chuyeån maïch keânh. hay n noùicaùch khaùcla ø tre ân c uøng keát n oái v aät lyù. V a ø thoâng tin b aùo hieäu ñöôïc truyeàn qua SG. (10) CRX v aø CEX: ngöøng tính cöô ùc. (7) CRX v a ø CEX: baét ñaàu tính c ö ô ù cv a ø truyeàn thoâng tin thoaïi qua keânh64kbps. Caû 2 caùch thöïc hieän cuoäc goïi. keânh baùo hieäu vaø keânh thoaïi la ø 2 k eânh khaùcnhau nhöng cuøng truyeànñeán 1 ñieåm x ö ûlyù treân c u ø g ñöôøng daây.sau ñ o ùkeânh thoaïi môùi ñöôïc thieát laäp ).quan saù ttình traïng cuû athueâ bao (baän hay roãi) v a ø caáp tín hieäu chuoâng neáu CE roãi. Trong khi ñ où ñoái v ôùi chuyeån maïch meàm thì 2 keânh naøy khoâng chæ laø 2 keânh rieâng bieätm aøchuùng coøn ñöôïc truyeàn treân 2 k eát n oái khaù cnhau. Ñ eå tieän so saùnh ô û ñaâ y . (9) CR hoaëcCE ñaùp maù y :cuoäcgoïi keátthuùc. cuoäc goïi trong maïng chuyeån maïch k e ân h sö û duïng baùo hieäu soá 7. b aûn tin cuoäc goïi k eát thuùc ñöôïc trao ñoåi. (6) Thueâ bao bò goïi (callee-CE): nhaác maùy. Ñ oái v ôùi chuyeån maïch m eàm . (8) CR v a øCE: ñaøm thoaïi. Trong chuyeån maïch keânh. Ñ oàng thôøi cuõng thoâng baùo cho CRX traïng th aùicuû a CE. thoâng tin thoaïi ñöôïc truyeàn qua MG. goïi la ø CEX): nhaän bieát baûntin rung chuoâng. ñeà u pha û i thieát laäp keá t noái tröôùc khi thöïc hie än ñaøm thoaïi. Caùc hình sau s eõ trình baøy quaù trình thöïc hieän moätcuoäcgoïi: .

.19: Quaù trình thöïc hie ä nm oätcu oäcgoï i khi söû duïng chuyeån maïch keânh Löu y ù :ñ e à nghò tham khaûolaïi maïng baùo h ieäu so á7 ñeå hieåu roõ caùcbaûn tin ñöôïc s öû duïng trong quaù trình thöïc hieän cuoäcgoïi. caùcbaïn sinh vieân töï hoaøn thieän caùcsô ñoà phaàn k eát thuùccuoäcgoïi. Ô Ûñ aây ch æ trình baø y qua ù trình thieát laäp ban ñaàu.BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm Local SW SS7 Telephone Nhaác m aùy. nhaáns o á Ringback tone STP IAM ACM ANC Local SW STP Telephone Rung chuoâng Nhaác m aùy Ñaøm thoaïi Ñaøm thoaïi G aùcmaù y CLF CBK RLG Gaùc maùy Hình 3.

n h a án so á IAM MG MGC MGC MG SG Callee STP Telephone IAM CRCX OK Invite CRCX OK IAM ACM ANM IAM ACM ANM Chuoâng rung Nhaác maù y traû lôø i Ringback tone ACM ACM MDCX OK 183 200 ANM Ñaøm thoaïi ANM ACK Thoâng tin thoaïi Ñ aøm thoaïi SS7 SIGTRAN MGCP SIP Hình 3.19: Q u a ùtrình thöïc hieänmoä tcuo ä cgoï i khi söû duïng chuyeån maïch meàm IAM: Initial Address Message ACM: Address Complete Message CPG: Call Progress Message ANM: Answer Message CRCX: Create Connection MDCX: Modify Connection .BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm IP network Local SW SS7 Local SW Softswitch Softswitch SS7 Caller SG Telephone STP Nhaác maùy.

… IX. K E Á T LUAÄN V ôùi söï ra ñ ô ø ic uûa chuye ån maïch meà m ñ a õla ø m cho vieäc thöïchieän chuyeån maïch ñöôïc linh hoaït. Cisco coù Cisco BTS 10200.Ñaâ y laø yeáu to á g iu ù p cho vieäc k eát hôïp maïng PSTN v ôùi maïng IP d eã d aø n g v aø thuaän lôïi. Lucent coù Lucent Softswitch. haõng Telic c o ù Multiprotocol Call Control Server (MPCCS). Haõng Alcatel c o ù Alcatel 1000 Softswitch. khoâng coønphuï thuoäc vaøophaàn cöùng cuû a toång ñaøi. G I A P H A CH UYE MAÏCH M E À MC U Û A A Ù C A Õ N G ÛI ÙP ÅN C H Trong phaàn naøy chæ giôùithieäu caùc saûn phaåm Softswitch cuûa caùc haõng khaùc nhau m aø khoâng ñi saâ u tìm hieåu chuùng.BAØI G IA Û N G NGN Chöông 3: Chuyeån maïch meàm VIII. Huges Software Systems c où HSS Softswitch. tö øñoù pha ù ttrieån leân NGN hoaøn toaøn. haõng Open Telecommunications c o ù openCallAgent. . Ñaâylaø phaàn daønh cho SV tö ï nghieân c öùu.