You are on page 1of 2

‫ועדת השרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות‬

‫אדמה‬

‫מזכירות הממשלה‬
‫החלטה מס‪ 28 .‬של הממשלה מיום ‪20.04.2009.‬‬
‫ממשלה ה‪ 32-‬בנימין נתניהו‬

‫נושא ההחלטה‪:‬‬
‫ועדת השרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה‬

‫מחליטים‪:‬‬

‫למנות ועדת שרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה שהרכבה וסמכויותיה‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫הרכב הוועדה‪:‬‬
‫שר התשתיות הלאומיות ‪ -‬יו"ר‬
‫סגן ראש הממשלה ושר הפנים‬
‫שר האוצר‬
‫שר הבינוי והשיכון‬
‫השר לביטחון הפנים‬
‫השר להגנת הסביבה‬
‫שר התקשורת‬
‫שר התחבורה והבטיחות בדרכים‬
‫שר התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫השר זאב ב‪ .‬בגין‬
‫מוזמנים קבועים‪:‬‬
‫ סגן השר במשרד הביטחון ‪ -‬סגן השר במשרד החינוך‬‫ סגן השר במשרד הבריאות‬‫ היועץ המשפטי לממשלה או נציגו ‪ -‬מנהל המכון הגיאופיזי ‪ -‬מנהל המכון הגיאולוגי‬‫ נציג המכון הלאומי לחקר הבנייה‬‫ יו"ר ועדת ההיגוי הבינמשרדית לטיפול בהיערכות לרעידות אדמה בישראל‬‫סמכויות הוועדה‪:‬‬
‫‪ .1‬ועדת השרים תעסוק במכלול סוגיית ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה‪,‬‬
‫לרבות קביעת האחריות והסמכות לטיפול בנושא על כל היבטיו השונים בשיגרת‬
‫יום‪-‬יום וכן בקביעת האחריות והסמכות לטיפול ברעידות אדמה קשות ובאסונות‬
‫שעלולים להיגרם בעטיין‪.‬‬
‫‪ .2‬ועדת השרים תהיה מסגרת התיאום העליונה בין כל הגורמים העוסקים בנושא בקרב‬
‫משרדי הממשלה ובקרב הגופים הממלכתיים‪.‬‬
‫‪ .3‬הוועדה תתמקד בעבודתה בין השאר בסוגיות הבאות‪:‬‬
‫‪ -‬קביעת אחריות וחלוקת סמכויות‪.‬‬

‫ סקר סיכונים והשלמת מערך המידע והמיפוי‪.‬‬‫ הגדרה ובקרה על תקני הבנייה הדרושים כנגד רעידות אדמה‪.‬‬‫ אכיפת תקני בנייה‪.‬‬‫ קביעת סדרי עדיפויות לטיפול באזורים מועדים‪.‬‬‫ דרכי הטיפול במבנים ובמתקנים הנמצאים בסיכון‪.‬‬‫ ייזום חקיקה בנושאים הנדרשים‪.‬‬‫ הכנת מערכי הדרכה לציבור והכנת מערך הודעות לציבור למצבי חירום‪.‬‬‫ הפקת לקחים מאירועים דומים בעולם‪.‬‬‫ועדת היגוי בינמשרדית תפעל כגוף מטה לצד ועדת השרים‪".‬‬

‫הערה‪:‬‬
‫הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה‪ .‬הנוסח‬
‫המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם‬
‫ברשומות‪ .‬החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי‪.‬הנוסח המחייב של הצעות‬
‫חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות‪.‬‬
‫החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי‬