You are on page 1of 2

‫היערכות פיננסית וביטוחית לפעולות הנדרשות לאחר רעידת‬

‫אדמה‬

‫מזכירות הממשלה‬
‫החלטה מס‪ .‬רעד ‪ /8‬של ועדת השרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה מיום‬
‫‪ 29.03.2011‬אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת‬
‫ממשלה ביום ‪ 29.04.2011‬ומספרה הוא ‪)3178‬רעד ‪)/. 8‬‬
‫ממשלה ה‪ 32-‬בנימין נתניהו‬

‫נושא ההחלטה‪:‬‬
‫היערכות פיננסית וביטוחית לפעולות הנדרשות לאחר‬
‫רעידת אדמה‬

‫מחליטים‪:‬‬
‫בהמשך להחלטת הממשלה מס‪ 2699 .‬מיום ‪ 09.01.2011‬בנושא "שיפור‬
‫היערכות העורף למקרי חירום ואסונות וקביעת המקורות התקציביים ליישום החלטה‬
‫זו"‪ ,‬לבצע את הפעולות הבאות במטרה להבטיח כי למדינת ישראל יעמדו המשאבים‬
‫הנדרשים לפעולות השיקום הנדרשות לאחר התרחשות רעידת אדמה רחבת היקף‪:‬‬
‫‪ (1‬להנחות את ועדת ההיגוי הבין‪-‬משרדית להיערכות לרעידות אדמה לבצע‪ ,‬לא‬
‫יאוחר מתום ‪ 3‬חודשים מקבלת תקציב לנושא‪ ,‬הערכה של הנזקים הצפויים במדינת‬
‫ישראל במקרה של רעידת אדמה‪.‬‬
‫‪ (2‬למנות צוות בין‪-‬משרדי בראשות החשב הכללי או נציגו‪ ,‬לבחינת ההיערכות‬
‫הפיננסית והביטוחית של מדינת ישראל להתמודדות עם רעידות אדמה )להלן‪:‬‬
‫"הצוות"(‬
‫א‪ .‬הצוות יכלול את נציגי המשרדים והגורמים הבאים‪ :‬יועץ המשפטי לממשלה‪,‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬משרד התשתיות הלאומיות‪ ,‬הממונה על התקציבים במשרד האוצר‪,‬‬
‫ממונה על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר‪ ,‬בנק ישראל‪ ,‬רשות החברות‬
‫הממשלתיות‪ ,‬המועצה הלאומית לכלכלה‪ ,‬ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה‪,‬‬
‫משרד הביטחון‪ ,‬רשות החירום הלאומית וגורמים נוספים בהתאם להחלטת ראש‬
‫הצוות ולאחר היוועצות עם הצוות‪ .‬הצוות יסתייע על פי שיקול דעתו ובמידת הצורך‪,‬‬
‫בחברת ענבל‪.‬‬
‫ב‪ .‬הצוות יקים מאגר נתונים מפורט הממפה ומסכם באופן שוטף את שווי סך‬
‫הנכסים של הממשלה‪ ,‬החברות הממשלתיות‪ ,‬הרשויות המקומיות‪ ,‬תאגידים‬
‫סטאטוטוריים ושל גופים אחרים בהתאם להחלטת הצוות וכן‪ ,‬יגובשו הערכות בדבר‬
‫נזקים נוספים במדינת ישראל )להלן‪" :‬הנזקים"(‪.‬‬
‫ג‪ .‬כמו כן‪ ,‬הצוות יבחן את הערכת עלויות הכינון‪ ,‬פיצוי או שיקום )בהחלטה זו‪:‬‬
‫"שיקום"( לפי העניין ולפי הצורך של נזקים אפשריים ואת היקף הכיסוי הביטוחי הקיים‬
‫בגינם על ידי הגורמים השונים‪.‬‬
‫ד‪ .‬לאור אומדן היקף הנזקים הצפויים למדינת ישראל‪ ,‬כפי שיגובש על ידי‬
‫ועדת ההיגוי הבין‪-‬משרדית להיערכות לרעידות אדמה כמפורט בסעיף ‪ 1‬לעיל‪,‬‬
‫הצוות יבחן דרכים לשיפור הכיסוי הביטוחי בפני רעידות אדמה ובהתאם לכך יגיש‬

‫לוועדת השרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה )להלן‪" :‬ועדת השרים"(‬
‫את המלצותיו בדבר הדרכים להבטחת כיסוי ביטוחי מתאים ואומדני הביטוח הנדרשים‪.‬‬
‫ה‪ .‬הצוות יבחן דרכים לשיפור יכולת הממשלה וגופים פיננסיים להעמיד משאבים‬
‫לפעולות השיקום הנדרשות לאחר רעידת אדמה ויגיש את המלצותיו לוועדת השרים‪.‬‬
‫ו‪ .‬הצוות ידווח על התקדמותו לשר האוצר אחת לשלושה חודשים‪ ,‬ויגיש את‬
‫המלצותיו הכלולות בהצעה זו לוועדת השרים‪ ,‬לא יאוחר מיום ‪ 1‬בנובמבר ‪2011.‬‬
‫‪ (3‬להנחות את משרד הפנים ואת משרד המשפטים לבחון את ההסדרים המשפטיים‬
‫הנדרשים לשיקום מבנה שנפגע ברעידת אדמה בטווחי זמן מהירים ככל הניתן‪ ,‬הן‬
‫בהיבט הקנייני והן בהיבט התכנוני‪ ,‬ולהגיש את המלצותיו לוועדת השרים לא יאוחר‬
‫מיום ‪ 1‬בנובמבר ‪2011.‬‬
‫‪ (4‬להנחות את משרד האוצר לגבש בהסכמת בנק ישראל‪ ,‬תכנית שתאפשר‬
‫למדינת ישראל‪ ,‬באמצעות הגופים הפיננסיים‪ ,‬הזרמה מהירה ובעלות סבירה‪ ,‬של‬
‫משכנתאות לנפגעי דיור בעת רעידת אדמה‪".‬‬

‫הערה‪:‬‬
‫הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה‪ .‬הנוסח‬
‫המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם‬
‫ברשומות‪ .‬החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי‪.‬הנוסח המחייב של הצעות‬
‫חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות‪.‬‬
‫החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי‬