You are on page 1of 3

Num. 6708 / 07.02.

2012

3803

Conselleria de Governació
DECRET 27/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual es regula la composició i el règim de funcionament de la Comissió de Coordinació dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana. [2012/1138] PREÀMBUL L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuïx a la Generalitat, en l’article 49.3.14a, la competència exclusiva en matèria de protecció civil i seguretat pública. En l’exercici de les dites competències s’ha aprovat la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, i la Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, l’objecte de la qual és, de conformitat amb l’article 1, l’ordenació general dels servicis de prevenció, extinció d’incendis i salvament, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, així com l’establiment dels criteris bàsics per a la coordinació de l’actuació d’estos, i la regulació de l’estructura i el règim de funcionament d’aquells servicis dependents de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana. L’article 16 de l’esmentada Llei 7/2011 va crear la Comissió de Coordinació dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, i l’article 17 remet al desplegament reglamentari la regulació de la composició i funcionament de la dita comissió. D’esta manera, el present decret té com a objecte regular la composició i el règim de funcionament de la Comissió de Coordinació dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana. Actualment és competència de la Conselleria de Governació la matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvament, de conformitat amb el que disposa el Decret 114/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Governació, i amb informe previ favorable del Ple de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Governació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 3 de febrer de 2012, DECRETE Article 1. Objecte de la Comissió L’article 16 de la Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, va crear la Comissió de Coordinació dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, a fi de constituir-se com el màxim òrgan consultiu, deliberant i de participació en esta matèria, que queda adscrita a la conselleria competent en esta. Article 2. Funcions 1. Corresponen a la Comissió de Coordinació aquelles funcions previstes en l’article 18 de la Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat. 2. Els informes i propostes que emeta la Comissió no tindran caràcter vinculant per a la conselleria ni per als òrgans de l’administració local, competents en la matèria. Article 3. Composició 1. La Comissió de Coordinació, segons el que preveu l’article 17 de la Llei 7/2011, d’1 d’abril de la Generalitat, estarà formada pels/ per les representants dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, així com les organitzacions empresarials i sindicals més representatives. 2. La Comissió de Coordinació estarà integrada pels membres següents:

Conselleria de Gobernación
DECRETO 27/2012, de 3 de febrero, del Consell, por el que se regula la composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana. [2012/1138] PREÁMBULO El Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuye a la Generalitat, en su artículo 49.3.14ª, la competencia exclusiva en materia de protección civil y seguridad pública. En el ejercicio de tales competencias se aprobó la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, y la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, cuyo objeto es, de conformidad con su artículo 1, la ordenación general de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, así como el establecimiento de los criterios básicos para la coordinación de la actuación de los mismos, y regulación de la estructura y el régimen de funcionamiento de aquellos servicios dependientes de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana. El artículo 16 de la citada Ley 7/2011 creó la Comisión de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, remitiendo el artículo 17 al desarrollo reglamentario la regulación de la composición y funcionamiento de dicha comisión. De este modo, el presente decreto tiene por objeto regular la composición y el régimen de funcionamiento de la Comisión de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana. Siendo actualmente competencia de la Conselleria de Gobernación la materia de prevención, extinción de incendios y salvamento, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 114/2011, de 2 de septiembre, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Gobernación, previo informe favorable del Pleno de la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, a propuesta del conseller de Gobernación, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 3 de febrero de 2012, DECRETO Artículo 1. Objeto de la Comisión El artículo 16 de la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, creó la Comisión de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, al objeto de constituirse como el máximo órgano consultivo, deliberante y de participación en esta materia, quedando adscrita a la conselleria competente en la misma. Artículo 2. Funciones 1. Corresponden a la Comisión de Coordinación aquellas funciones previstas en el artículo 18 de la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat. 2. Los informes y propuestas que emita la Comisión no tendrán carácter vinculante para la conselleria ni para los órganos de la administración local, competentes en la materia. Artículo 3. Composición 1. La Comisión de Coordinación, según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, estará formada por los/las representantes de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, así como las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 2. La Comisión de Coordinación estará integrada por los/las siguientes miembros:

Num. 6708 / 07.02.2012

3804

a) La Presidència l’exercirà la persona titular de la conselleria competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvament. b) La Vicepresidència l’exercirà un/una responsable d’un dels sis Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, triat/triada entre ells, que es renovarà rotativament i segons el que establix l’article 4. c) La Secretaria l’exercirà la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvament. d) La Secretaria d’Actes l’exercirà la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvament, que assistirà a les reunions amb veu i vot. e) Vocals: – Un/a vocal designat/designada per cada un dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament municipals. – Un/a vocal designat/designada per cada un dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament provincials. – Un/a vocal designat/designada entre el personal de Bombers Voluntaris de cada un dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament que dispose d’este personal. – Un/a vocal designat/designada pel/la president/a de la Comissió triat/da entre el personal de Bombers d’Empresa. – Un/a vocal designat/designada pel/la president/a de la Comissió, representant de les empreses que disposen de Servici de Bombers d’Empresa. – Quatre vocals designats/designades un/a per cada un dels quatre sindicats que tinguen major representativitat en l’àmbit de l’administració local. – Un/a vocal designat/designada pel/la president/a de la Comissió entre el personal tècnic de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvament. – Un/a vocal designat/designada pel/la president/a de la Comissió entre el personal del Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (l’IVASPE). 3. La Comissió podrà acordar, quan els assumptes a debat ho facen necessari o convenient, l’assistència, amb veu i sense vot, de persones especialistes en la matèria que es tracte, als efectes d’informació i assessorament. Article 4. Renovació dels membres de la Comissió Els membres de la Comissió seran renovats cada quatre anys i, en tot cas, al principi de cada nova legislatura. Article 5. Convocatòria, sessions i funcionament 1. La Comissió es reunirà almenys dos vegades a l’any, una per a aprovar el pla de treball i una altra per a avaluar-ne el compliment, i totes les vegades que ho requerisca el compliment de les seues comeses, amb convocatòria prèvia del president/a per iniciativa pròpia o a petició expressa d’un terç dels seus membres. 2. La Comissió podrà desenrotllar els seus treballs per mitjà de la constitució de comissions tècniques i grups de treball, integrats per membres de la comissió i aprovats a través de l’acord d’esta, per a exercir les funcions que la Comissió té encomanades. 3. Els acords de la Comissió s’adoptaran per majoria simple; en cas d’empat, el vot del/la president/a el dirimirà. 4. El règim de convocatòria, sessions i actes de la Comissió s’ajustarà al que establix la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Article 6. Memòria d’activitats Anualment la Comissió elaborarà una memòria de les seues activitats, on podrà formular les recomanacions i propostes que considere convenients. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Termini de constitució de la Comissió La Comissió es constituirà formalment en un termini de tres mesos, a partir de l’entrada en vigor del present decret.

a) La Presidencia la ostentará la persona titular de la conselleria competente en materia de prevención, extinción de incendios y salvamento. b) La Vicepresidencia la ostentará un/una responsable de uno de los seis Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, elegido/a entre ellos, que se renovará rotativamente y según lo establecido en el artículo 4. c) La Secretaría la ostentará la persona titular de la secretaría autonómica competente en materia de prevención, extinción de incendios y salvamento. d) La Secretaría de Actas la ostentará la persona titular de la dirección general competente en materia de prevención, extinción de incendios y salvamento, que asistirá a las reuniones con voz y voto. e) Vocales: – Un/a vocal designado/a por cada uno de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento municipales. – Un/a vocal designado/a por cada uno de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento provinciales. – Un/a vocal designado/a de entre el personal de Bomberos Voluntarios de cada uno de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento que disponga de este personal. – Un/a vocal designado/a por el/la presidente/a de la Comisión elegido/a entre el personal de Bomberos de Empresa. – Un/a vocal designado/a por el/la presidente/a de la Comisión, representante de las empresas que dispongan de Servicio de Bomberos de Empresa. – Cuatro vocales designados/as uno/a por cada uno de los cuatro sindicatos que tengan mayor representatividad en el ámbito de la administración local. – Un/a vocal designado/a por el/la presidente/a de la Comisión de entre el personal técnico de la dirección general competente en materia de prevención, extinción de incendios y salvamento. – Un/a vocal designado/a por el/la presidente/a de la Comisión de entre el personal del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE). 3. La Comisión podrá acordar, cuando los asuntos a debate lo hagan necesario o conveniente, la asistencia, con voz y sin voto, de personas especialistas en la materia de que se trate, a los efectos de información y asesoramiento. Artículo 4. Renovación de los miembros de la Comisión Los miembros de la Comisión serán renovados cada cuatro años y, en cualquier caso, al principio de cada nueva legislatura. Artículo 5. Convocatoria, sesiones y funcionamiento 1. La Comisión se reunirá al menos dos veces al año, una para aprobar el plan de trabajo y otra para evaluar su cumplimento, y cuantas veces lo requiera el cumplimiento de sus cometidos, previa convocatoria de su presidente/a por propia iniciativa o a petición expresa de un tercio de sus miembros. 2. La Comisión podrá desarrollar sus trabajos mediante la constitución de comisiones técnicas y grupos de trabajo, integrados por miembros de la Comisión y aprobados a través del acuerdo de ésta, para desempeñar las funciones que la Comisión tiene encomendadas. 3. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple; en caso de empate, el voto del/la presidente/a dirimirá el mismo. 4. El régimen de convocatoria, sesiones y actas de la Comisión se ajustará a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Artículo 6. Memoria de actividades Anualmente la Comisión elaborará una memoria de sus actividades, donde podrá formular las recomendaciones y propuestas que considere convenientes. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Plazo de constitución de la Comisión La Comisión se constituirá formalmente en un plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Num. 6708 / 07.02.2012

3805

Segona. Facultat per a dictar instruccions Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvament perquè dicte les instruccions que siguen necessàries per a l’adequada aplicació del que preveu este decret. Tercera. No increment del gasto L’aplicació del que disposa este decret no implicarà increment de gasto en el pressupost de la conselleria competente en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvament, i qualsevol obligació amb la Hisenda de la Generalitat s’atendrà a càrrec dels mitjans materials i personals previstos en el pressupost ordinari de la conselleria esmentada. DISPOSICIÓ FINAL Única. Entrada en vigor Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Alacant, 3 de febrer de 2012
El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART El conseller de Governació, SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ

Segunda. Facultad para dictar instrucciones Se faculta a la persona titular de la conselleria competente en materia de prevención, extinción de incendios y salvamento para que dicte cuantas instrucciones sean necesarias para la adecuada aplicación de lo previsto en este decreto. Tercera. No incremento del gasto La aplicación de lo dispuesto en este decreto no implicará incremento de gasto en el presupuesto de la conselleria competente en materia de prevención, extinción de incendios y salvamento, atendiéndose cualquier obligación para con la Hacienda de la Generalitat con cargo a los medios materiales y personales contemplados en el presupuesto ordinario de dicha conselleria. DISPOSICIÓN FINAL Única. Entrada en vigor El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Alicante, 3 de febrero de 2012
El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART El conseller de Gobernación, SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ