BӜ GIÁO DӨC VÀ ĐÀO TҤO

TRƯӠNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NӜI 

  !" # 

$%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
102
102
102
102
102 


Toàn trưӡng
Toàn trưӡng
Toàn trưӡng
Toàn trưӡng
Toàn trưӡng
Toàn trưӡng
Toàn trưӡng
Toàn trưӡng
Toàn trưӡng
Toàn trưӡng
Toàn trưӡng
Toàn trưӡng
Khӕi kӻ thuұt
Khӕi kӻ thuұt
Khӕi kӻ thuұt
Khӕi kӻ thuұt
Khӕi kӻ thuұt
Khӕi kӻ thuұt
Khӕi kӻ thuұt
Khӕi kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ kӻ thuұt
Cơ điӋn tӱ
Cơ điӋn tӱ
Cơ điӋn tӱ
Cơ điӋn tӱ
Cơ điӋn tӱ

$%
PE1010
PE1020
PE1030
PE201x
PE202x
MIL1110
MIL1120
MIL1130
SSH1110
SSH1120
SSH1050
SSH1130
MI1110
MI1140
PH1110
EM1010
MI1120
MI1130
PH1120
IT1110
ME2015
ME2130
ME2140
ME3114
TE3080
EE2010
HE2010
ME3010
ME3040
ET2010
ME3050
ME3060
ME3070
ME3090
ME3340
IT3010
ME3115
ME3130
ME4011
ME4031
ME4041
ME4181
ME4095
ME4439
ME4441
ME3330
EE3480
EE3359
ME4211
ME4195
ME4198
ME4540
ME4580
ME4691
ME4196
ME4197
ME4131
ME4097
ME3170
ME4062
ME4282
EE3539
ME4900
ME4391
ME4393
IT3070
ME4910
ME4394
ME4193
ME4395
ME4161
EE2014
ME2011
ME2140
MI2010
ME2012

@ 

 Giáo dөc thӇ chҩt A Giáo dөc thӇ chҩt B Giáo dөc thӇ chҩt C Giáo dөc thӇ chҩt D Giáo dөc thӇ chҩt E Đưӡng lӕi quân sӵ cӫa Đҧng Công tác quӕc phòng-an ninh QS chung và KCT bҳn súng AK Nhӳng NLCB cӫa CNML I Nhӳng NLCB cӫa CNML II Tư tưӣng HCM Đưӡng lӕi CM cӫa ĐCSVN Giҧi tích I Đҥi sӕ Vұt lý đҥi cương I Quҧn trӏ hӑc đҥi cương Giҧi tích II Giҧi tích III Vұt lý đҥi cương II Tin hӑc đҥi cương Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn Nhұp môn cơ hӑc kӻ thuұt Cơ hӑc kӻ thuұt I Phép tính ma trұn trong Cơ hӑc kӻ thuұt. Kӻ thuұt thuӹ khí Kӻ thuұt điӋn Kӻ thuұt nhiӋt Cơ hӑc kӻ thuұt II Sӭc bӅn vұt liӋu I Kӻ thuұt điӋn tӱ Sӭc bӅn vұt liӋu II Nguyên lý máy Kӻ thuұt đo Chi tiӃt máy Vұt liӋu kӻ thuұt đҥi cương Cҩu trúc dӳ liӋu và giҧi thuұt Phương pháp sӕ trong cơ hӑc Đӗ án chi tiӃt máy Ngôn ngӳ & kӻ thuұt lұp trình [C&C++] Dao đӝng kӻ thuұt Lý thuyӃt đàn hӗi Phương pháp phҫn tӱ hӳu hҥn Đӗ án II: ĐA mô phӓng sӕ hӋ cơ hӑc Thӵc tұp kӻ thuұt Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Xӱ lý tín hiӋu sӕ và Kӻ thuұt đo dao đӝng Vi xӱ lý Lý thuyӃt điӅu khiӇn tӵ đӝng Đӝng lӵc hӑc máy Tӕi ưu hóa và điӅu khiӇn tӕi ưu Đӝng lӵc hӑc và điӅu khiӇn Rôbӕt công nghiӋp Cơ hӑc kӃt cҩu Lý thuyӃt tҩm vӓ Lý thuyӃt dҿo ӭng dөng Công nghӋ vұt liӋu composite và mô hình hóa Mô hình hóa vұt liӋu và kӃt cҩu Nanô Cơ hӑc phá hӫy ĐA Mô hình hóa và thiӃt kӃ kӃt cҩu Công nghӋ chӃ tҥo máy Máy công cө Máy CNC và Rôbӕt công nghiӋp TruyӅn đӝng điӋn TruyӅn đӝng thuӹ lӵc và khí nén Các hӋ cơ điӋn tӱ Các phҫn mӅm mô phӓng HӋ điӅu hành Đӝng cơ đӕt trong Thӕng kê và phân tích sӕ liӋu Phương pháp thӵc nghiӋm trong cơ hӑc Lưu biӃn hӑc Tӵ đӝng hóa thiӃt kӃ Kӻ thuұt điӋn Đӗ hӑa kӻ thuұt I Cơ hӑc kӻ thuұt I Phương pháp tính Đӗ hӑa kӻ thuұt II )*+. 0(0-0-2-0) 0(0-0-2-0) 0(0-0-2-0) 0(0-0-2-0) 0(3-0-0-6) 0(3-0-0-6) 0(3-0-2-8) 2(2-1-0-4) 3(2-1-0-6) 2(2-0-0-4) 3(2-1-0-6) 4(3-2-0-8) 4(3-2-0-8) 3(2-1-1-6) 2(2-0-0-4) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-1-1-6) 4(3-1-1-8) 3(3-1-0-6) 2(2-0-1-4) 3(2-2-0-6) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 3(2-1-1-6) 3(3-1-0-6) 3(2-2-0-6) 2(2-0-1-4) 3(3-0-1-6) 2(2-0-1-4) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 3(3-0-0-6) 3(3-1-0-6) 3(2-2-0-6) 2(0-0-4-4) 2(2-1-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(0-0-4-4) 2(0-0-6-4) 6(0-0-12-12) 2(2-1-0-4) 3(3-0-1-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 2(2-1-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-1-0-4) 3(2-1-1-6) 2(2-0-0-4) 2(2-1-0-4) 2(0-0-4-4) 4(4-0-1-8) 2(2-0-1-4) 2(2-1-1-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(2-1-1-6) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-1-4) 4(3-1-1-8) 3(3-1-0-6) 3(2-2-0-6) 2(2-0-0-4) 3(3-1-0-6)  1 2 3 4 5 1-2 1-2 3-4 1-2 1-2 3 4 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 &'   1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1-2 1-2 1-2 1-2 3-4 3-4 1-2 1-2 1-2 1-2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 (& ĐLH&ĐK ĐLH&ĐK ĐLH&ĐK ĐLH&ĐK ĐLH&ĐK ĐLH&ĐK MHH&TK MHH&TK MHH&TK MHH&TK MHH&TK MHH&TK MHH&TK TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD .

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ điӋn tӱ Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM ME2100 ME3010 ME3040 ME3050 ME3060 EE3359 ET3102 ME3036 ME3070 ME3090 MSE3100 IT4160 ME3170 ME3300 ME4099 TE3600 ME3168 ME4336 ME3140 ME4258 ME4358 ME4051 EE3059 IT3010 ME4031 ME4068 EE3059 ME4088 ME4032 ME4052 ME4293 ME4098 ME4161 ME4181 ME4022 EE4220 EE3539 IT4030 ME4182 ME4291 ME2011 ME2110 ME2140 EE2010 EE2012 HE2012 ET2012 ME2012 ME3010 ME3040 ME3150 ME2030 ME3140 ME3050 ME3060 ME3090 ME3120 ME4022 ME4212 ME3070 ME3130 ME3170 ME4013 ME4024 ME4025 ME4062 ME4222 ME4322 ME4721 MSE3210 ME3110 ME4032 TE3602 ME4282 ME4112 ME4192 ME4232 ME4283 ME4104 ME4064 ME4284 ME4035 ME4055 Nhұp môn cơ điӋn tӱ 3(2-1-2-6) Cơ hӑc kӻ thuұt II 3(2-2-0-6) Sӭc bӅn vұt liӋu I 2(2-0-1-4) Sӭc bӅn vұt liӋu II 2(2-0-1-4) Nguyên lý máy 3(3-0-1-6) Lý thuyӃt điӅu khiӇn tӵ đӝng 3(3-1-0-6) Kӻ thuұt điӋn tӱ 4(3-1-1-8) Thӵc tұp xưӣng 2(0-0-4-4) Kӻ thuұt đo 3(3-0-1-6) Chi tiӃt máy 3(3-0-1-6) Vұt liӋu hӑc 2(2-1-0-4) Vi xӱ lý 3(3-1-0-6) Công nghӋ chӃ tҥo máy 4(4-0-1-8) Kӻ thuұt lұp trình trong Cơ điӋn tӱ 3(2-2-0-6) Đӗ án ThiӃt kӃ cơ khí 3(0-0-6-6) Kӻ thuұt thӫy khí 2(2-0-0-4) Robotics 3(2-1-1-6) ĐA thiӃt kӃ hӋ thӕng CĐT 3(0-0-6-6) Kӻ thuұt an toàn và môi trưӡng 2(2-1-0-4) Thӵc tұp kӻ thuұt 2(0-0-6-4) Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân 6(0-0-12-12) Đӝng lӵc hӑc hӋ nhiӅu vұt 2(2-1-0-4) Cҧm biӃn đo lưӡng và xӱ lý tín hiӋu đo 2(2-1-0-4) Cҩu trúc dӳ liӋu và giҧi thuұt 3(3-1-0-6) Dao đӝng kӻ thuұt 2(2-0-0-4) Nhұp môn Vi Cơ ĐiӋn tӱ 2(2-1-0-4) Cҧm biӃn đo lưӡng và xӱ lý tín hiӋu đo 2(2-1-0-4) Cơ sӣ máy CNC 2(2-0-1-4) Đӗ gá 2(2-1-0-4) Nguyên lý và dөng cө cҳt 2(2-0-1-4) Phҫn mӅm phân tích và mô phӓng các hӋ đӝng lӵc c 2(2-1-0-4) ThiӃt kӃ nhà máy cơ khí 2(2-1-0-4) Tӵ đӝng hóa thiӃt kӃ 2(2-0-1-4) Phương pháp phҫn tӱ hӳu hҥn 2(2-1-0-4) ChӃ tҥo phôi 2(2-0-1-4) ĐiӅu khiӇn Logic và PLC 3(3-1-0-6) TruyӅn đӝng điӋn 2(2-1-0-4) Nhұp môn hӋ quҧn trӏ cơ sӣ dӳ liӋu 2(1-2-0-4) Tӵ đӝng hóa thӫy khí 2(2-0-1-4) Lұp trình mô phӓng robot và các hӋ cơ điӋn tӱ 2(2-1-0-4) Đӗ hӑa kӻ thuұt I 3(3-1-0-6) Nhұp môn kӻ thuұt cơ khí 2(2-0-1-4) Cơ hӑc kӻ thuұt I 3(2-2-0-6) Kӻ thuұt điӋn 3(2-1-1-6) Kӻ thuұt điӋn 2(2-1-0-4) Kӻ thuұt nhiӋt 2(2-1-0-4) Kӻ thuұt điӋn tӱ 2(2-0-1-4) Đӗ hӑa kӻ thuұt II 3(3-1-0-6) Cơ hӑc kӻ thuұt II 3(2-2-0-6) Sӭc bӅn vұt liӋu I 2(2-0-1-4) Thӵc tұp cơ khí 2(0-0-4-4) Cơ khí đҥi cương 2(2-1-0-4) Kӻ thuұt an toàn và môi trưӡng 2(2-1-0-4) Sӭc bӅn vұt liӋu II 2(2-0-1-4) Nguyên lý máy 3(3-0-1-6) Chi tiӃt máy 3(3-0-1-6) Kӻ thuұt điӅu khiӇn tӵ đӝng 3(3-0-1-6) ChӃ tҥo phôi 2(2-0-1-4) Nguyên lý gia công vұt liӋu 2(2-0-1-4) Kӻ thuұt đo 3(3-0-1-6) Đӗ án chi tiӃt máy 2(0-0-4-4) Công nghӋ chӃ tҥo máy 4(4-0-1-8) Chi tiӃt cơ cҩu chính xác 2(2-0-1-4) Công nghӋ hàn nóng chҧy I 2 (2-0-1-4) Lý thuyӃt dұp tҥo hình 2(2-1-0-4) Máy công cө 2(2-0-1-4) ThiӃt kӃ dөng cө cҳt 2(2-0-1-4) Công nghӋ gia công áp lӵc 2(2-0-1-4) Cơ hӑc vұt liӋu chҩt dҿo và Composite 2(2-0-1-4) Vұt liӋu kim loҥi 2(2-0-1-4) Vұt liӋu chҩt dҿo và composite 2(2-0-1-4) Đӗ gá 2(2-1-0-4) Kӻ thuұt thӫy khí 2(2-1-0-4) Máy CNC và Rôbӕt công nghiӋp 2(2-1-1-4) Tӵ đӝng hóa sҧn xuҩt 2(2-1-0-4) ThiӃt kӃ máy công cө 2(2-0-1-4) Đӗ án thiӃt kӃ dөng cө cҳt 2(0-0-4-4) ThiӃt bӏ hàn hӗ quang 2 (2-0-1-4) KӃt cҩu hàn I 2 (2-1-0-4) Bҧo đҧm chҩt lưӧng hàn 2(2-0-1-4) Công nghӋ hàn nóng chҧy I 2(0-0-4-4) ThiӃt bӏ gia công áp lӵc 2(2-0-1-4) Công nghӋ tҥo hình tҩm 2(2-0-1-4) 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB CKCX Hàn GCAL CTM CD&Comp. CTM CTM CTM CTM Hàn Hàn Hàn Hàn GCAL GCAL .

điӋn tӱ ô tô Sӱ dөng. sӱa chӳa ô tô Lý thuyӃt cánh I Bơm quҥt cánh dүn I Tua bin nưӟc I Máy thӫy lӵc thӇ tích Thí nghiӋm đӝng cơ đӕt trong ĐiӋn. sӱa chӳa ĐCĐT ĐiӋn. dҫu mӥ và khí thҧi HT nhiên liӋu và TĐĐC tӕc đӝ ĐCĐT Lý thuyӃt ô tô Công nghӋ bҧo dưӥng. CD&Comp. CD&Comp. điӋn tӱ ô tô ThiӃt kӃ tính toán ô tô Công nghӋ khung vӓ ô tô TruyӅn đӝng thӫy đӝng LT ĐC tӵ đӝng bҵng các CCTK TruyӅn đӝng thӫy lӵc thӇ tích TruyӅn đӝng và tӵ đӝng khí nén Thӵc tұp kӻ thuұt Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Đӗ hӑa kӻ thuұt III Công nghӋ hàn CAD nâng cao Công nghӋ gia công áp lӵc ĐiӋn tӱ tương tӵ và điӋn tӱ sӕ Kӻ thuұt an toàn và môi trưӡng Kinh tӃ hӑc vi mô Quҧn trӏ sҧn xuҩt Marketing cơ bҧn Kӻ thuұt điӋn Đӗ hӑa kӻ thuұt I Cơ hӑc kӻ thuұt Nhұp môn kӻ thuұt hàng không Kӻ thuұt điӋn tӱ 2(2-0-1-4) 2(0-0-4-4) 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 2(2-0-1-4) 2(0-0-4-4) 3 (3-0-0-6) 3 (3-0-0-6) 2(0-0-4-4) 2(0-0-6-4) 6(0-0-12-12) 2(2-0-1-4) 2(2-0-1-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 2(2-0-1-4) 2(2-1-0-4 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-1-4) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 4(3-2-0-8) 2(2-0-1-4) 2(1-0-3-4) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-1-6) 3(3-1-0-6) 2(2-0-1-4) 3(3-0-1-6) 2(2-1-0-4) 3(3-0-1-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(2-1-1-6) 3(3-0-1-6) 2(2-0-1-4) 2(0-0-4-4) 3(3-0-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 4(3-1-1-8) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 3(3-1-0-6) 2(2-0-0-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(0-0-6-4) 6(0-0-12-12) 2(2-1-0-4 2(2-0-1-4) 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 4(3-2-0-8) 3(3-0-0-6) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 4(3-2-0-8) 3(2-0-2-6) 3(3-0-1-6) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 GCAL GCAL CKCX CKCX CKCX CKCX CD&Comp. TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 ĐCĐT Ô tô ĐCĐT ĐCĐT Ô tô Ô tô MTK MTK MTK MTK ĐCĐT ĐCĐT ĐCĐT Ô tô Ô tô Ô tô MTK MTK MTK MTK TD TD TD TD TD TD TD TD TD 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 .103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí CTM Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc Cơ khí đӝng lӵc KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không ME4065 ME4285 ME4023 ME4083 ME4073 ME4443 ME4286 ME4287 ME4146 ME4439 ME4441 ME4288 ME4289 ME4142 ME4432 ME4433 ME4125 ME4434 ME4435 ME4161 ME4438 ME4436 ME4181 ME4437 ME4031 ME4244 EE2012 ME2011 ME2142 PH1131 TE2000 CH1011 HE2010 ME2012 ME3060 ME3191 MSE3210 ME3090 ME3230 TE3010 TE3200 TE3400 TE3601 ET2010 ME3110 ME3130 ME3171 TE3020 TE3021 TE3030 TE3040 TE3210 TE3220 TE3410 TE3420 TE3430 TE3460 TE4010 TE4200 TE4020 TE4200 TE4210 TE4220 TE4440 TE4450 TE4470 TE4480 TE4000 TE4990 ME4438 ME4244 ME4436 ME4322 EE3109 ME3140 EM3100 EM4417 EM3210 EE2012 ME2011 ME2142 TE2801 ET2010 Công nghӋ tҥo hình khӕi Đӗ án Gia công áp lӵc Quang kӻ thuұt Công nghӋ máy chính xác Kӻ thuұt xӱ lý tín hiӋu đo Đӗ án Cơ khí chính xác & QH Công nghӋ và thiӃt bӏ đúc phun chҩt dҿo Công nghӋ và thiӃt bӏ đùn Chҩt dҿo Đӗ án khuôn chҩt dҿo Thӵc tұp kӻ thuұt Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Sӱa chӳa máy công cө TruyӅn dүn thuӹ lӵc trong máy công cө Công nghӋ khuôn mүu Công nghӋ tҥo mүu nhanh Dөng cө gia công CNC CN dұp tҥo hình đһc biӋt Đҧm bҧo chҩt lưӧng sҧn phҭm CN ThiӃt bӏ đo trong cơ khí chӃ tҥo máy Tӵ đӝng hóa thiӃt kӃ Đӗ hӑa kӻ thuұt III CAD nâng cao Phương pháp phҫn tӱ hӳu hҥn CN các SP Composite Dao đӝng kӻ thuұt Công nghӋ hàn Kӻ thuұt điӋn Đӗ hӑa kӻ thuұt I Cơ hӑc kӻ thuұt Vұt lý đҥi cương III Nhұp môn kӻ thuұt Cơ khí đӝng lӵc Hóa hӑc đҥi cương Kӻ thuұt nhiӋt Đӗ hӑa kӻ thuұt II Nguyên lý máy Sӭc bӅn vұt liӋu Vұt liӋu kim loҥi Chi tiӃt máy Dung sai và kӻ thuұt đo Đӝng cơ đӕt trong KӃt cҩu ô tô Máy thӫy khí Kӻ thuұt thӫy khí Kӻ thuұt điӋn tӱ Vұt liӋu chҩt dҿo và composite Đӗ án chi tiӃt máy Công nghӋ chӃ tҥo máy Lý thuyӃt ĐCĐT I Lý thuyӃt đӝng cơ ô tô Nhiên liӋu.

lҥnh I HӋ thӕng cung cҩp nhiӋt Lý thuyӃt điӅu chӍnh quá trình nhiӋt ThiӃt bӏ trao đәi nhiӋt Kӻ thuұt cháy Kӻ thuұt lҥnh Đӗ án nhiӋt .lҥnh II Thӵc tұp kӻ thuұt Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Lò hơi Tua bin Bơm. quҥt. máy nén Nhà máy điӋn nguyên tӱ Nhà máy nhiӋt điӋn Năng lưӧng tái tҥo Sӱ dөng năng lưӧng tiӃt kiӋm hiӋu quҧ 3(3-1-0-6) 3(3-0-1-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-1-6) 2(2-1-0-4) 3(2-1-1-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 2(0-0-4-4) 2(2-1-0-4) 3(2-1-1-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(2-1-1-6) 3(2-2-0-6) 3(3-0-0-6) 4(3-2-0-6) 2(2-1-0-4) 2(0-0-4-4) 6(0-0-12-12) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 4(3-2-0-8) 2(1-0-3-4) 3(3-1-0-6) 3(3-0-1-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-1-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-1-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 3(2-1-1-6) 4(3-1-1-8) 2(2-0-1-4) 2(0-0-4-4) 3(3-0-0-6) 2(2-0-1-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 4(4-1-0-8) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 2(0-0-4-4) 2(0-0-6-4) 6(0-0-12-12) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 2(2-0-0-4) 3(2-1-1-6) 3(3-0-1-6) 3(2-0-2-6) 3(2-2-0-6) 2(2-1-0-4) 3(2-1-1-6) 3(2-1-1-6) 2(2-0-1-4) 3(2-1-1-6) 2(2-0-0-4) 2(2-1-0-4) 2(0-0-4-4) 3(2-1-1-6) 3(3-1-0-6) 3(2-1-1-6) 3(3-1-0-6) 3(2-1-1-6) 2(0-0-4-4) 2(0-0-6-4) 6(0-0-12-12) 3(2-1-1-6) 3(2-1-1-6) 2(2-1-0-4) 2(2-0-0-4) 3(2-1-1-6) 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 KTNL KTNL KTNL KTNL KTNL KTNL KTNL .112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Hàng không KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT Tàu thuӹ KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh KT NhiӋt Lҥnh ME2012 ME3060 ME3191 TE2811 EE3359 HE2010 ME3090 ME3230 TE3601 TE3831 TE3841 ME3130 TE3801 TE3811 TE3821 TE3851 TE4801 TE4821 TE4831 TE4841 TE4811 TE4005 TE4995 EE2012 HE2010 ME2011 ME2142 TE2004 EE3359 ET2010 ME2012 ME3060 ME3191 ME3090 ME3230 ME4540 MSE3210 TE3601 TE3610 ME3110 ME3130 ME3171 ME4244 TE3400 TE3650 TE3660 TE4050 TE4630 TE4640 TE4004 TE4994 CH1011 ME2015 ME2030 ME2040 MI2010 EE2010 ET2010 HE2000 MI2020 EE3109 HE3011 HE3013 HE3022 HE3023 ME3190 ME3210 HE3001 HE3017 HE3032 HE3033 HE4023 HE4134 HE4001 HE4000 HE4900 HE4021 HE4031 HE4081 HE4082 HE4012 HE4171 HE4061 Đӗ hӑa kӻ thuұt II Nguyên lý máy Sӭc bӅn vұt liӋu Vұt liӋu hàng không Lý thuyӃt điӅu khiӇn tӵ đӝng Kӻ thuұt nhiӋt Chi tiӃt máy Dung sai và kӻ thuұt đo Kӻ thuұt thӫy khí Kӻ thuұt diӋn-điӋn tӱ trên máy bay Luұt hàng không Đӗ án chi tiӃt máy KӃt cҩu máy bay Khí đӝng lӵc hӑc I HӋ thӕng thӫy lӵc và khí nén trên máy bay Các hӋ thӕng trên máy bay Đӝng cơ Hàng không I KiӇm tra và Bҧo dưӥng Máy bay Trang thiӃt bӏ mһt đҩt Cơ hӑc vұt bay Nhұp môn phương pháp sӕ trong KTHK Thӵc tұp kӻ thuұt Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Kӻ thuұt điӋn Kӻ thuұt nhiӋt Đӗ hӑa kӻ thuұt I Cơ hӑc kӻ thuұt Nhұp môn kӻ thuұt tàu thuӹ Lý thuyӃt điӅu khiӇn tӵ đӝng Kӻ thuұt điӋn tӱ Đӗ hӑa kӻ thuұt II Nguyên lý máy Sӭc bӅn vұt liӋu Chi tiӃt máy Dung sai và kӻ thuұt đo Cơ hӑc kӃt cҩu Vұt liӋu kim loҥi Kӻ thuұt thӫy khí Lý thuyӃt tàu thӫy Vұt liӋu chҩt dҿo và composite Đӗ án chi tiӃt máy Công nghӋ chӃ tҥo máy Công nghӋ hàn Máy thӫy khí KӃt cҩu tàu thӫy ThiӃt kӃ tàu thӫy Trang bӏ đӝng lӵc tàu thӫy Công nghӋ đóng tàu Đӗ án chuyên ngành thiӃt kӃ tàu thӫy Thӵc tұp kӻ thuұt Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Hóa hӑc đҥi cương Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn Cơ khí đҥi cương Cơ hӑc kӻ thuұt Phương pháp tính Kӻ thuұt điӋn Kӻ thuұt điӋn tӱ Nhұp môn KT NhiӋt lҥnh Xác suҩt thӕng kê ĐiӋn tӱ tương tӵ và điӋn tӱ sӕ Cơ hӑc chҩt lưu NhiӋt đӝng kӻ thuұt Đo lưӡng nhiӋt TruyӅn nhiӋt Sӭc bӅn vұt liӋu Nguyên lý máy Đӗ án nhiӋt .

lҥnh Kӻ thuұt xӱ lý phát thҧi Kӻ thuұt an toàn nhiӋt .lҥnh TruyӅn chҩt và kӻ thuұt sҩy ĐiӅu hoà không khí Lò công nghiӋp Máy và thiӃt bӏ lҥnh Bҧo dưӥng.lҥnh Nhұp môn kӻ thuұt ngành ĐiӋn Tín hiӋu và hӋ thӕng Lý thuyӃt mҥch điӋn I Xác suҩt thӕng kê Trưӡng điӋn tӯ ĐiӋn tӱ tương tӵ Lý thuyӃt mҥch điӋn II ThiӃt kӃ hӋ thӕng sӕ Lý thuyӃt điӅu khiӇn I Cơ hӑc kӻ thuұt Vұt lý đҥi cương III Kӻ thuұt đo lưӡng Máy điӋn I ĐiӋn tӱ công suҩt HӋ thӕng cung cҩp điӋn Kӻ thuұt lұp trình Vi điӅu khiӇn và ӭng dөng TruyӅn đӝng điӋn Đӗ án I Lưӟi điӋn Ngҳn mҥch trong HTĐ Kӻ thuұt điӋn cao áp I Máy điӋn II Vұt liӋu kӻ thuұt điӋn Đӗ án II Phҫn điӋn NMĐ và TBA Bҧo vӋ và điӅu khiӇn HTĐ I TN HӋ thӕng điӋn I (CA I. lҳp đһt.lҥnh Kӻ thuұt xӱ lý phát thҧi Kӻ thuұt an toàn nhiӋt . vұn hành máy lҥnh và ĐHKK Sӱ dөng năng lưӧng tiӃt kiӋm hiӋu quҧ HӋ thӕng điӅu khiӇn quá trình nhiӋt . NMĐ&TBA) Đӗ án III (HTĐ) ĐiӅu khiӇn thiӃt bӏ điӋn Khí cө điӋn cao áp Vұt liӋu kӻ thuұt điӋn Kӻ thuұt chiӃu sáng HӋ thӕng đo và điӅu khiӇn công nghiӋp Thӵc tұp kӻ thuұt Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Kӻ thuұt đo lưӡng Máy điӋn I ĐiӋn tӱ công suҩt Vi xӱ lý Kӻ thuұt lұp trình HӋ thӕng cung cҩp điӋn TruyӅn đӝng điӋn ĐiӅu khiӇn quá trình HӋ thӕng đo và điӅu khiӇn công nghiӋp Đӗ án I Đӗ án II ĐiӅu khiӇn Logic và PLC Lý thuyӃt điӅu khiӇn II HӋ thӕng điӅu khiӇn sӕ ThiӃt kӃ hӋ điӅu khiӇn nhúng Đӗ án chuyên đӅ hӋ thӕng điӅu khiӇn ThiӃt bӏ khí nén và thӫy lӵc trong tӵ đӝng hóa Trang bӏ điӋn ± điӋn tӱ các máy công nghiӋp Vi điӅu khiӇn và ӭng dөng ThiӃt kӃ thiӃt bӏ đo Xӱ lý tín hiӋu ThiӃt kӃ hӋ thӕng nhúng Cơ sӣ dӳ liӋu Thӵc tұp kӻ thuұt Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Kӻ thuұt điӋn Nhұp môn kӻ thuұt ĐiӋn tӱ VT Thӵc tұp cơ bҧn Xác suҩt thӕng kê Vұt lý điӋn tӱ Ngôn ngӳ lұp trình Cҩu kiӋn điӋn tӱ Lý thuyӃt mҥch Trưӡng điӋn tӯ 3(3-0-1-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(2-1-1-6) 2(2-0-1-4) 2(2-0-1-4) 3(3-0-1-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3(2-1-2-6) 3(3-0-1-6) 4(3-1-1-8) 3(2-2-0-6) 2(2-0-0-4) 3(3-0-1-6) 2(2-0-1-4) 3(3-0-1-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(2-1-1-6) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 4(3-1-1-8) 3(3-1-0-6) 3(2-1-1-6) 3(3-0-1-6) 2(0-0-4-4) 3(3-1-0-8) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-1-6) 2(2-0-1-4) 2(0-0-4-4) 4(4-0-0-8) 3(3-1-0-6) 1(0-0-2-2) 1(0-0-2-2) 2(0-0-4-4) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 2(2-0-1-4) 3(3-1-0-6) 3(3-0-1-6) 2(0-0-6-4) 6(0-0-12-12) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 3(3-1-0-6) 4(3-1-1-8) 3(3-0-1-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-1-6) 2(0-0-4-4) 2(0-0-4-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-1-6) 3(2-1-1-6) 1(0-0-2-2) 3(3-1-0-6) 4(3-1-0-8) 3(2-1-1-6) 2(2-1-0-4) 3(3-0-1-6) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(0-0-6-4) 6(0-0-12-12) 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 3(0-0-6-0) 3(2-2-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 3 4 4 4 4 KTNL KTNL KTNL MTBNL MTBNL MTBNL MTBNL MTBNL MTBNL MTBNL MTBNL MTBNL BB BB TBĐ HTĐ HTĐ HTĐ TBĐ TBĐ HTĐ HTĐ HTĐ HTĐ HTĐ TBĐ TBĐ TBĐ TBĐ TBĐ ĐKTĐ ĐKTĐ ĐKTĐ ĐKTĐ TĐH TĐH TĐH THCN THCN THCN THCN . Lưӟi điӋn) TN HTĐ II (BV&ĐK.121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 211 211 211 211 211 211 211 211 211 KT NhiӋt Lҥnh HE4032 KT NhiӋt Lҥnh HE4113 KT NhiӋt Lҥnh HE3031 KT NhiӋt Lҥnh HE4033 KT NhiӋt Lҥnh HE4208 KT NhiӋt Lҥnh HE4053 KT NhiӋt Lҥnh HE4212 KT NhiӋt Lҥnh HE4214 KT NhiӋt Lҥnh HE4061 KT NhiӋt Lҥnh HE4032 KT NhiӋt Lҥnh HE4113 KT NhiӋt Lҥnh HE3031 ĐiӋn (2 ngành) EE1010 ĐiӋn (2 ngành) EE2000 ĐiӋn (2 ngành) EE2020 ĐiӋn (2 ngành) MI2020 ĐiӋn (2 ngành) EE2030 ĐiӋn (2 ngành) EE2110 ĐiӋn (2 ngành) EE2120 ĐiӋn (2 ngành) EE2130 ĐiӋn (2 ngành) EE3280 ĐiӋn (2 ngành) ME2040 ĐiӋn (2 ngành) PH1130 KT ĐiӋn EE3110 KT ĐiӋn EE3140 KT ĐiӋn EE3410 KT ĐiӋn EE3420 KT ĐiӋn EE3490 KT ĐiӋn EE3481 KT ĐiӋn EE3510 KT ĐiӋn EE3810 KT ĐiӋn EE4010 KT ĐiӋn EE4020 KT ĐiӋn EE4050 KT ĐiӋn EE4080 KT ĐiӋn EE4081 KT ĐiӋn EE3820 KT ĐiӋn EE4030 KT ĐiӋn EE4040 KT ĐiӋn EE4051 KT ĐiӋn EE4041 KT ĐiӋn EE4060 KT ĐiӋn EE4070 KT ĐiӋn EE4090 KT ĐiӋn EE4081 KT ĐiӋn EE4082 KT ĐiӋn EE3600 KT ĐiӋn EE3910 KT ĐiӋn EE4910 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE3110 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE3140 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE3410 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE3480 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE3490 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE3420 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE3510 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE3550 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE3600 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE3810 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE3820 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE4220 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE4230 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE4435 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE4401 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE4400 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE4403 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE4240 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE4402 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE4260 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE4250 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE4251 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE4253 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE3910 KT ĐiӅu khiӇn & TĐH EE4910 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông EE2012 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET2000 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET2020 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông MI2020 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông PH3330 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET2030 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET2040 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET2050 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET3210 HӋ thӕng điӅu khiӇn quá trình nhiӋt .

tәng hӧp hӋ thӕng sӕ HӋ thӕng viӉn thông Cơ sӣ truyӅn sӕ liӋu Mҥng thông tin Thông tin vô tuyӃn Đa phương tiӋn Cơ sӣ điӋn sinh hӑc Giҧi phүu và sinh lý hӑc Cҧm biӃn và KT đo lưӡng y sinh Mҥch xӱ lý tín hiӋu y sinh Công nghӋ chҭn đoán hình ҧnh I ThiӃt bӏ điӋn tӱ Y sinh I HӋ thӕng viӉn thông Thông tin vô tuyӃn Kӻ thuұt siêu cao tҫn TruyӅn sӕ liӋu và chuyӇn tiӃp điӋn văn Đӏnh vӏ và dүn đưӡng điӋn tӱ Cơ sӣ xӱ lý ҧnh sӕ HӋ thӕng viӉn thông Đa phương tiӋn Kӻ thuұt truyӅn hình Thông tin vô tuyӃn Cơ sӣ truyӅn sӕ liӋu Thӵc tұp kӻ thuұt Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Nhұp môn CNTT và TT Xác suҩt thӕng kê Vұt lý đҥi cương III Cҩu trúc dӳ liӋu và giҧi thuұt Toán rӡi rҥc KiӃn trúc máy tính Kӻ thuұt lұp trình HӋ điӅu hành Mҥng máy tính Cơ sӣ dӳ liӋu Lұp trình hưӟng đӕi tưӧng LINUX và phҫn mӅm nguӗn mӣ Project I Trí tuӋ nhân tҥo Nhұp môn công nghӋ phҫn mӅm Phân tích và thiӃt kӃ hӋ thӕng thông tin Project II An toàn và bҧo mұt thông tin Nhұp môn lý thuyӃt tính toán Nhұp môn hӋ quҧn trӏ cơ sӣ dӳ liӋu Các hӋ phân tán Công nghӋ web và dӏch vө trӵc tuyӃn Phân tích yêu cҫu phҫn mӅm Làm viӋc nhóm và kӻ năng giao tiӃp ThiӃt kӃ và phân tích thuұt toán Ngôn ngӳ và phương pháp dӏch Tính toán khoa hӑc Lұp trình song song Các thuұt toán cơ bҧn trong tính toán tiӃn hoá Cơ sӣ dӳ liӋu nâng cao HӋ trӧ giúp quyӃt đӏnh HӋ cơ sӣ tri thӭc Đӗ án các công nghӋ xây dӵng HTTT ThiӃt kӃ và quҧn trӏ cơ sӣ dӳ liӋu Tương tác Ngưӡi ±Máy ThiӃt kӃ và xây dӵng phҫn mӅm Kӻ năng lұp báo cáo kӻ thuұt và Dӵ án Quҧn lý dӵ án phҫn mӅm Phát triӇn phҫn mӅm chuyên nghiӋp Thӵc tұp kӻ thuұt 2(2-0-1-4) 3(3-1-0-6) 2(2-0-1-4) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 2(0-0-4-4) 3(3-1-0-6) 3(3-0-1-6) 2(0-0-4-4) 3(3-1-0-6) 4(4-1-0-8) 3(3-1-0-6) 3(3-0-1-6) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-1-6) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 2(2-1-0-4) 3(3-0-1-6) 2(2-0-1-4) 3(3-1-0-6) 2(2-0-1-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-1-6) 3(3-0-1-6) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 2(2-0-6-4) 6(0-0-12-12) 3(2-0-2-6) 3(2-2-0-6) 3(2-1-1-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(0-0-6-12) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(0-0-6-12) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 2(1-2-0-4) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-0-0-4) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(0-0-6-6) 3(2-0-2-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 1(1-1-0-2) 2(2-1-0-4) 3(1-2-2-4) 2(0-0-6-4) 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 6 8 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 6 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 6 8 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 6 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 6 8 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 ĐT-MT ĐT-MT ĐT-MT ĐT-MT ĐT-MT TT-TT TT-TT TT-TT TT-TT TT-TT TT-TT KTYS KTYS KTYS KTYS KTYS KTYS HK-VT HK-VT HK-VT HK-VT HK-VT PT-TH PT-TH PT-TH PT-TH PT-TH PT-TH KHMT KHMT HTTT HTTT CNPM CNPM KHMT KHMT KHMT KHMT KHMT HTTT HTTT HTTT HTTT HTTT CNPM CNPM CNPM CNPM CNPM .211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET2080 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET2060 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET2070 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET3220 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET3230 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET3260 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET3280 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET3240 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET3250 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET3290 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET3300 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4020 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4010 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông EE3280 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4030 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4250 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4040 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4070 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4031 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4250 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4070 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4080 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET3180 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4260 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4100 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4450 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4110 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4470 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4480 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4120 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4250 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET3180 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4090 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4130 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4140 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4590 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4250 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4260 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4370 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET3180 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4070 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET3270 ĐiӋn tӱ-ViӉn thông ET4900 Công nghӋ thông tinIT2000 Công nghӋ thông tinMI2020 Công nghӋ thông tinPH1130 Công nghӋ thông tinIT3010 Công nghӋ thông tinIT3020 Công nghӋ thông tinIT3030 Công nghӋ thông tinIT3040 Công nghӋ thông tinIT3070 Công nghӋ thông tinIT3080 Công nghӋ thông tinIT3090 Công nghӋ thông tinIT3100 Công nghӋ thông tinIT3110 Công nghӋ thông tinIT3910 Công nghӋ thông tinIT4040 Công nghӋ thông tinIT4080 Công nghӋ thông tinIT3120 Công nghӋ thông tinIT3920 Công nghӋ thông tinIT4010 Công nghӋ thông tinIT4020 Công nghӋ thông tinIT4030 Công nghӋ thông tinIT4371 Công nghӋ thông tinIT4409 Công nghӋ thông tinIT4460 Công nghӋ thông tinIT4480 Công nghӋ thông tinIT4050 Công nghӋ thông tinIT4079 Công nghӋ thông tinIT4110 Công nghӋ thông tinIT4130 Công nghӋ thông tinIT4141 Công nghӋ thông tinIT4310 Công nghӋ thông tinIT4341 Công nghӋ thông tinIT4361 Công nghӋ thông tinIT4421 Công nghӋ thông tinIT4859 Công nghӋ thông tinIT4440 Công nghӋ thông tinIT4490 Công nghӋ thông tinIT4530 Công nghӋ thông tinIT4541 Công nghӋ thông tinIT4551 Công nghӋ thông tinIT4991 Cơ sӣ kӻ thuұt đo lưӡng Tín hiӋu và hӋ thӕng Cơ sӣ truyӅn tin ĐiӋn tӱ sӕ ĐiӋn tӱ tương tӵ I Kӻ thuұt phҫn mӅm ӭng dөng Anten và truyӅn sóng ĐiӋn tӱ tương tӵ II Thông tin sӕ Đӗ án thiӃt kӃ I Kӻ thuұt vi xӱ lý Xӱ lý sӕ tín hiӋu Đӗ án thiӃt kӃ II Lý thuyӃt điӅu khiӇn I ThiӃt kӃ. tәng hӧp IC sӕ và hӋ thӕng sӕ HӋ thӕng viӉn thông KiӃn trúc máy tính Cơ sӣ truyӅn sӕ liӋu ThiӃt kӃ.

221 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 Công nghӋ thông tinIT4995 KT Máy tính & TT MI2020 KT Máy tính & TT PH1130 KT Máy tính & TT IT2001 KT Máy tính & TT IT3010 KT Máy tính & TT IT3020 KT Máy tính & TT IT3030 KT Máy tính & TT IT3040 KT Máy tính & TT IT3070 KT Máy tính & TT IT2130 KT Máy tính & TT IT3061 KT Máy tính & TT IT3080 KT Máy tính & TT IT3090 KT Máy tính & TT IT3100 KT Máy tính & TT IT3430 KT Máy tính & TT IT3910 KT Máy tính & TT IT3110 KT Máy tính & TT IT3120 KT Máy tính & TT IT3930 KT Máy tính & TT IT4060 KT Máy tính & TT IT4150 KT Máy tính & TT IT4160 KT Máy tính & TT IT4170 KT Máy tính & TT IT4561 KT Máy tính & TT IT4590 KT Máy tính & TT IT4601 KT Máy tính & TT IT2000 KT Máy tính & TT IT4200 KT Máy tính & TT IT4251 KT Máy tính & TT IT4240 KT Máy tính & TT IT4290 KT Máy tính & TT IT4210 KT Máy tính & TT IT4610 KT Máy tính & TT IT4661 KT Máy tính & TT IT4681 KT Máy tính & TT IT4260 KT Máy tính & TT IT4650 KT Máy tính & TT IT4815 KT Máy tính & TT IT4991 KT Máy tính & TT IT4995 Toán-Tin ӭng dөng MI1150 Toán-Tin ӭng dөng MI2060 Toán-Tin ӭng dөng MI3010 Toán-Tin ӭng dөng ME2040 Toán-Tin ӭng dөng MI2000 Toán-Tin ӭng dөng MI3040 Toán-Tin ӭng dөng MI3310 Toán-Tin ӭng dөng MI3320 Toán-Tin ӭng dөng MI3350 Toán-Tin ӭng dөng MI3060 Toán-Tin ӭng dөng MI3070 Toán-Tin ӭng dөng MI3090 Toán-Tin ӭng dөng MI3370 Toán-Tin ӭng dөng MI4090 Toán-Tin ӭng dөng MI3330 Toán-Tin ӭng dөng MI3360 Toán-Tin ӭng dөng MI3080 Toán-Tin ӭng dөng MI3120 Toán-Tin ӭng dөng MI3380 Toán-Tin ӭng dөng MI4010 Toán-Tin ӭng dөng MI3030 Toán-Tin ӭng dөng MI3050 Toán-Tin ӭng dөng MI3390 Toán-Tin ӭng dөng MI4060 Toán-Tin ӭng dөng MI4800 Toán-Tin ӭng dөng MI4900 Toán-Tin ӭng dөng MI4020 Toán-Tin ӭng dөng MI4030 Toán-Tin ӭng dөng MI4080 Toán-Tin ӭng dөng MI4100 Toán-Tin ӭng dөng MI4312 Toán-Tin ӭng dөng MI4322 Toán-Tin ӭng dөng MI4050 Toán-Tin ӭng dөng MI4311 Toán-Tin ӭng dөng MI4321 Toán-Tin ӭng dөng MI4160 Toán-Tin ӭng dөng MI4332 Toán-Tin ӭng dөng MI4342 Toán-Tin ӭng dөng MI4331 Toán-Tin ӭng dөng MI4352 Toán-Tin ӭng dөng MI4341 Toán-Tin ӭng dөng MI4110 Toán-Tin ӭng dөng MI4362 Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Xác suҩt thӕng kê Vұt lý đҥi cương III Nhұp môn KTMT & TT Cҩu trúc dӳ liӋu và giҧi thuұt Toán rӡi rҥc KiӃn trúc máy tính Kӻ thuұt lұp trình HӋ điӅu hành Tín hiӋu và hӋ thӕng Quá trình ngүu nhiên ӭng dөng Mҥng máy tính Cơ sӣ dӳ liӋu Lұp trình hưӟng đӕi tưӧng Kӻ thuұt điӋn tӱ tương tӵ và sӕ Project I LINUX và phҫn mӅm nguӗn mӣ Phân tích và thiӃt kӃ hӋ thӕng thông tin Project II Lұp trình mҥng Kӻ thuұt mҥng Vi xӱ lý Xӱ lý tín hiӋu sӕ Kӻ thuұt truyӅn thông điӋn tӱ Lý thuyӃt thông tin ThiӃt bӏ truyӅn thông và mҥng Nhұp môn CNTT và TT Kӻ thuұt ghép nӕi máy tính ThiӃt kӃ IC Quҧn trӏ dӵ án công nghӋ thông tin Xӱ lý tiӃng nói HӋ nhúng HӋ phân tán Quҧn trӏ dӳ liӋu phân tán TruyӅn thông đa phương tiӋn An ninh mҥng ThiӃt kӃ mҥng Intranet Quҧn trӏ mҥng Thӵc tұp kӻ thuұt Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Đҥi sӕ đҥi cương Cơ sӣ giҧi tích hàm Toán rӡi rҥc Cơ hӑc kӻ thuұt Nhұp môn Toán-Tin Giҧi tích sӕ Kӻ thuұt lұp trình Các phương pháp tӕi ưu I Lý thuyӃt xác suҩt Cҩu trúc dӳ liӋu và giҧi thuұt Phương trình đҥo hàm riêng Cơ sӣ dӳ liӋu HӋ điӅu hành Lұp trình hưӟng đӕi tưӧng Các phương pháp tӕi ưu II Thӕng kê toán hӑc Giҧi tích phӭc và ӭng dөng Phân tích và thiӃt kӃ hӋ thӕng Đӗ án I LT Otomat và ngôn ngӳ hình thӭc Xác suҩt thӕng kê Các phương pháp tӕi ưu Đӗ án II HӋ thӕng và mҥng máy tính Thӵc tұp kӻ thuұt Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Phân tích sӕ liӋu Mô hình toán kinh tӃ Phương pháp sai phân Bҧo mұt dӳ liӋu và đӝ phӭc tҥp thuұt toán Cơ sӣ toán hӑc cӫa hӋ mӡ Lý thuyӃt thông tin và truyӅn sӕ liӋu Chuӛi thӡi gian Tӕi ưu tә hӧp I Phương pháp phҫn tӱ hӳu hҥn Lұp trình tính toán Lұp trình 3D KiӃn trúc máy tính Xêmina I (Toán ӭng dөng) Xêmina II (Tin ӭng dөng) Mӝt sӕ phương pháp toán hӑc trong tài chính Mô phӓng ngүu nhiên và ӭng dөng Tính toán song song 6(0-0-12-12) 3(2-2-0-6) 3(2-1-1-6) 3(2-0-2-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 3(0-0-6-12) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(0-0-4-8) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 3(2-1-1-6) 3(2-0-2-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(3-0-1-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(2-1-1-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(0-0-6-4) 6(0-0-12-12) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(2-0-2-6) 4(4-1-0-8) 2(2-0-1-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 3(2-2-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 3(2-2-0-6) 3(0-0-6-6) 3(3-1-0-6) 4(4-1-0-8) 4(4-1-0-8) 3(0-0-6-6) 3(2-1-1-6) 2(0-0-6-4) 6(0-0-12-12) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(3-1-0-6) 3(1-2-2-6) 3(1-2-2-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(2-2-0-6) 8 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7-8 7-8 7-8 8 3 3 8 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 8 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 8 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 4 5 7 7 8 8 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7-8 7-8 7-8 6 6 6 6 4 5 7 7 8 8 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7-8 7-8 7-8 KTMT KTMT TTMMT TTMMT KTMT KTMT KTMT KTMT KTMT TTMMT TTMMT TTMMT TTMMT TTMMT TTMMT BB1 BB1 BB1 BB4 BB4 BB4 BB3 BB3 BB3 BB2 BB2 BB2 BB5 BB5 TD TD TD .

khí Đӝng hӑc xúc tác ThiӃt bӏ phҧn ӭng trong công nghiӋp lӑc hóa dҫu Nguyên liӋu tәng hӧp hӳu cơ hóa dҫu Công nghӋ chӃ biӃn dҫu Công nghӋ chӃ biӃn khí Sҧn phҭm dҫu mӓ Đӗ án chuyên ngành Hóa lý polyme cơ sӣ Hóa hӑc polyme cơ sӣ Hóa hӑc các chҩt tҥo màng và sơn Công nghӋ cao su Công nghӋ chҩt dҿo Công nghӋ vұt liӋu polyme .231 231 231 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 Toán-Tin ӭng dөng Toán-Tin ӭng dөng Toán-Tin ӭng dөng KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc MI4372 MI4382 ME2040 CH1010 CH2000 ME2015 MI3180 CH3050 CH3052 CH3120 CH3330 CH3400 CH3060 CH3062 CH3130 CH3220 CH3230 CH3340 CH3412 CH3480 CH3320 CH3420 CH3454 CH3456 CH3490 CH3440 CH3452 CH4032 CH4030 CH4042 CH4040 CH4036 CH4038 CH4034 CH4026 CH4090 CH4092 CH4094 CH4096 CH4098 CH4100 CH4074 CH4084 CH4150 CH4152 CH4154 CH4156 CH4146 CH4158 CH4210 CH4212 CH4214 CH4216 CH4218 CH4208 CH4251 CH4272 CH4274 CH4242 CH4257 CH4276 CH4278 CH4266 CH4280 CH4330 CH4332 CH4336 CH4338 CH4313 CH4334 CH4340 CH4324 CH4392 CH4362 CH4396 ME4911 CH4394 CH4390 EE3559 CH4450 CH4452 CH4454 CH4456 ThiӃt kӃ. cài đһt và quҧn trӏ mҥng máy tính Đӗ hӑa máy tính Cơ hӑc kӻ thuұt Hoá hӑc đҥi cương Nhұp môn kӻ thuұt hóa hӑc Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn Xác suҩt thӕng kê và QHTN Hoá lý I TN Hóa lý I Hóa vô cơ Hoá phân tích Quá trình và thiӃt bӏ CNHH I Hóa lý II TN Hóa lý II TN Hóa vô cơ Hóa hӳu cơ TN Hóa hӳu cơ TN Hóa phân tích Quá trình và thiӃt bӏ CNHH II TN Quá trình và thiӃt bӏ I Phương pháp phân tích bҵng công cө Quá trình và thiӃt bӏ CNHH III Phương pháp sӕ trong CNHH Cơ khí ӭng dөng TN Quá trình và thiӃt bӏ II Đӗ án quá trình và thiӃt bӏ Mô phӓng trong CNHH Hóa hӑc dҫu mӓ .compozit Môi trưӡng trong gia công vұt liӋu polyme Đӗ án chuyên ngành ĐiӋn hoá lý thuyӃt Công nghӋ mҥ Ăn mòn và bҧo vӋ kim loҥi ĐiӋn phân thoát kim loҥi Đӗ án chuyên ngành Nguӗn điӋn hoá hӑc Hoá lý silicat ThiӃt bӏ công nghiӋp Silicat Lò Silicat Công nghӋ silicát 1 Công nghӋ silicát 2 Đӗ án chuyên ngành Công nghӋ muӕi khoáng Kӻ thuұt tách và làm sҥch Đӝng hӑc và thiӃt bӏ phҧn ӭng NhiӋt đӝng kĩ thuұt hóa hӑc ChӃ biӃn khoáng sҧn Vұt liӋu vô cơ Hóa vô cơ công nghiӋp TN chuyên ngành Đӗ án chuyên ngành Quá trình điӋn hóa Phương pháp vұt lý và hóa lý nghiên cӭu cҩu tҥo chҩ Xúc tác phӭc và ӭng dөng Hóa hӑc các chҩt hoҥt đӝng bӅ mһt Hóa hӑc vұt liӋu tiên tiӃn Ӭng dөng tin hӑc trong công nghӋ hóa hӑc Ӭng dөng tin hӑc trong hóa hӑc Đӗ án chuyên ngành TN chuyên ngành Kӻ thuұt hóa hӑc đҥi cương Kӻ thuұt phҧn ӭng CAD 2D và vӁ tách Phương pháp tӕi ưu trong CNHH Đӗ án chuyên ngành ĐiӅu khiӇn quá trình Hóa hӑc gӛ Hóa hӑc Xenluloza Công nghӋ sҧn xuҩt bӝt giҩy Công nghӋ sҧn xuҩt giҩy 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(3-1-0-6) 3(2-1-1-6) 3(2-0-2-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 1(0-0-2-2) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 1(0-0-2-2) 1(0-0-2-2) 4(4-1-0-8) 1(0-0-2-2) 2(0-0-4-4) 2(2-1-0-4) 1(0-0-2-2) 3(2-0-2-6) 3(3-1-0-6) 2(2-0-1-4) 3(3-1-0-6) 1(0-0-2-2) 2(0-0-4-4) 3(2-0-2-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-0-0-4) 2(0-0-4-4) 2(2-0-0-4) 3(3-0-1-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(0-0-4-4) 4(3-1-1-8) 3(2-1-1-6) 3(2-1-1-6) 2(2-1-0-4) 2(0-0-4-4) 3(2-1-1-6) 4(4-0-1-8) 4(4-1-0-8) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(0-0-4-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(0-0-4-4) 1(0-0-2-2) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(0-0-6-6) 2(0-0-4-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(0-0-4-4) 3(3-0-1-6) 2(2-1-0-4) 2(2-0-0-4) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 7-8 7-8 7-8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7-8 7-8 7-8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7-8 7-8 7-8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 TD TD TD HC-HD HC-HD HC-HD HC-HD HC-HD HC-HD HC-HD HC-HD PLM PLM PLM PLM PLM PLM PLM PLM CNĐH CNĐH CNĐH CNĐH CNĐH CNĐH SLC SLC SLC SLC SLC SLC CNVC CNVC CNVC CNVC CNVC CNVC CNVC CNVC CNVC CNHL CNHL CNHL CNHL CNHL CNHL CNHL CNHL QTTB QTTB QTTB QTTB QTTB QTTB QTTB X&G X&G X&G X&G .

Sinh 2(2-1-0-4) Kӻ năng thuyӃt trình 2(2-1-0.4) Hoá hӑc đҥi cương 3(2-1-1-6) Nhұp môn hóa hӑc 3(2-0-2-6) Xác suҩt thӕng kê và QHTN 3(3-1-0-6) Cơ sӣ hóa hӑc vұt liӋu 3(2-1-1-6) Hóa lý I 3(3-1-0-6) TN Hóa lý I 1(0-0-2-2) Hóa vô cơ 4(4-0-0-8) Cơ sӣ Hóa phân tích 3(3-1-0-6) Kӻ thuұt bҧo vӋ môi trưӡng công nghiӋp 2(2-0-0-4) Hóa lý II 3(3-1-0-6) TN Hóa lý II 1(0-0-2-2) TN Hóa Vô cơ 2(0-0-4-4) Hóa hӳu cơ I 3(3-0-0-6) TN Hóa hӳu cơ I 1(0-0-2-2) TN Hóa phân tích 2(0-0-4-4) Quá trình và thiӃt bӏ CNHH 4(4-1-0-8) Công nghӋ Sinh hӑc đҥi cương 3(3-1-0-6) Hóa hӳu cơ II 2(2-0-0-4) TN Hóa hӳu cơ II 1(0-0-2-2) Các phương pháp phân tích bҵng công cө 2(2-1-0-4) TN Phân tích bҵng công cө 1(0-0-2-2) Hóa kӻ thuұt đҥi cương 3(3-0-0-6) Đӗ án nghiên cӭu 3(0-0-6-6) Hóa Polyme 3(3-1-0-6) Các phương pháp tәng hӧp hӳu cơ 3(2-2-0-6) Xúc tác hӳu cơ 2(2-0-0-4) Hóa hӑc các hӧp chҩt thiên nhiên 3(3-0-0-6) Cơ chӃ phҧn ӭng hóa hӳu cơ 3(2-2-0-6) Phân tích thành phҫn và cҩu trúc các hӧp chҩt hӳu c 2(2-1-0-4) Cơ sӣ hóa lұp thӇ hӳu cơ 2(2-0-0-4) Ӭng dөng tin hӑc trong công nghӋ hóa hӑc 2(2-1-0-4) Hóa keo 2(2-1-0-4) Ăn mòn và bҧo vӋ kim loҥi 3(3-0-1-6) Kӻ thuұt xúc tác 2(2-1-0-4) Các phương pháp xӱ lý nưӟc thҧi 2(2-1-0-4) Quá trình điӋn hóa 2(2-1-0-4) Phương pháp vұt lý và hóa lý nghiên cӭu cҩu tҥo chҩ 2(2-1-0-4) Xӱ lý mүu trong Hóa Phân tích 2(2-1-0-4) Các phương pháp Phân tích quang phә 2(2-1-0-4) Các phương pháp Phân tích điӋn hóa 2(2-1-0-4) Các phương pháp tách trong hóa phân tích 3(3-1-0-6) TN chuyên ngành Hóa phân tích 1 2(0-0-4-4) TN chuyên ngành Hóa phân tích 2 2(0-0-4-4) Xӱ lý sӕ liӋu thӵc nghiӋm trong hoá phân tích 2(2-1-0-4) Hóa hӑc phӭc chҩt 2(2-0-0-4) Hóa hӑc nguyên tӕ quý và hiӃm 2(2-0-0-4) Hóa hӑc phóng xҥ 3(3-0-0-6) Hóa sinh vô cơ 3(3-0-0-6) Hóa hӑc vұt liӋu tiên tiӃn 2(2-1-0-4) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7 8 8 7 8 X&G X&G X&G HD&BVTV HD&BVTV HD&BVTV HD&BVTV HD&BVTV HD&BVTV HD&BVTV HD&BVTV MH MH MH MH MH MH MH TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 HHC HHC HHC HHC HHC HHC HL HL HL HL HL HL HL HPT HPT HPT HPT HPT HPT HPT HVC HVC HVC HVC HVC .301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc KT Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc Hoá hӑc CH4444 CH4458 CH4446 CH4480 CH4486 CH4482 CH4510 CH4512 CH4490 CH4484 CH4508 ME3210 ME3090 ME2012 CH4640 CH4642 ME3130 CH4628 CH3900 CH4900 EE2010 EE2012 HE2010 ET2010 CH3470 CH4850 CH3800 BF4810 EV3301 EV3305 ME2030 MSE3011 FL3108 FL4110 CH1010 CH2001 MI3180 CH2010 CH3041 CH3052 CH3124 CH3331 EV3301 CH3060 CH3062 CH3131 CH3228 CH3231 CH3340 CH3403 BF2410 CH3229 CH3232 CH3322 CH3341 CH3472 CH3901 CH4093 CH4825 CH4826 CH4827 CH4828 CH4829 CH4830 CH4334 CH4800 CH4128 CH4801 CH4328 CH4330 CH4332 CH4875 CH4876 CH4877 CH4878 CH4879 CH4880 CH4881 CH4850 CH4851 CH4852 CH4853 CH4313 TN chuyên ngành 3(0-0-6-6) ThiӃt bӏ sҧn xuҩt bӝt giҩy và giҩy 2(2-1-0-4) Đӗ án chuyên ngành 2(0-0-4-4) Các quá trình cơ bҧn tәng hӧp hӳu cơ 2(2-1-0-4) Hóa hӑc bҧo vӋ thӵc vұt 3(3-1-0-6) Hóa hӑc các hӧp chҩt thiên nhiên 2(2-1-0-4) Hóa dưӧc đҥi cương 2(2-1-0-4) Phân tích cҩu trúc bҵng phә 2(2-1-0-4) Cơ sӣ kӻ thuұt bào chӃ 2(2-1-0-4) Các quá trình cơ bҧn tәng hӧp hóa dưӧc 2(2-1-0-4) Đӗ án chuyên ngành 2(0-0-4-4) Nguyên lý máy 2(2-1-0-4) Chi tiӃt máy 3(3-0-1-6) Đӗ hӑa kӻ thuұt II 3(3-1-0-6) Cơ sӣ tính toán thiӃt bӏ hóa chҩt 3(3-1-0-6) Cơ sӣ tính toán máy hóa chҩt 2(2-1-0-4) Đӗ án chi tiӃt máy 2(0-0-4-4) Đӗ án chuyên ngành 2(0-0-4-4) Thӵc tұp kӻ thuұt 2(0-0-4-4) Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân 6(0-0-12-12) Kӻ thuұt điӋn 3(2-1-1-6) Kӻ thuұt điӋn 2(2-1-0-4) Kӻ thuұt nhiӋt 3(3-1-0-6) Kӻ thuұt điӋn tӱ 3(3-0-1-6) Kӻ thuұt hóa hӑc đҥi cương 3(3-1-0-6) Hóa hӑc phӭc chҩt 2(2-0-0-4) Xây dӵng công nghiӋp 2(2-1-0-4) Công nghӋ sinh hӑc đҥi cương 2(2-1-0-4) Kӻ thuұt bҧo vӋ môi trưӡng công nghiӋp 2(2-0-0-4) Môi trưӡng và con ngưӡi 2(1-1-0-4) Cơ khí đҥi cương 2(2-1-0-4) Vұt liӋu hӑc đҥi cương 2(2-1-0-4) TiӃng Anh chuyên ngành CN Hóa .

trình bày sҧn phҭm in truyӅn thông 3(2-2-0-6) Đӗ án thiӃt kӃ sҧn phҭm truyӅn thông 3(0-0-6-6) HӋ thӕng quҧn lý màu 2(2-1-0-4) Chuyên đӅ 2(2-1-0-4) Thӵc tұp kӻ thuұt 2(0-0-4-4) Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân 6(0-0-12-12) Hóa lý 3(2-1-2-6) Hóa hӳu cơ 3(2-1-1-6) Kӻ thuұt điӋn 2(2-1-0-4) Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn 3(3-1-0-6) Hoá sinh 4(4-0-0-8) TN Hóa sinh 2(0-0-4-4) Nhұp môn KT sinh hӑc 2(1-2-0-4) Hóa phân tích 3(3-0-1-6) Quá trình và thiӃt bӏ cơ hӑc 3(2-1-1-6) Kӻ thuұt nhiӋt 2(2-1-0-4) Vi sinh vұt 3(3-0-0-6) TN Vi sinh vұt 2(0-0-4-4) Sinh hӑc tӃ bào và miӉn dӏch 4(3-0-2-8) Di truyӅn hӑc và Sinh hӑc phân tӱ 3(2-2-0-6) Quá trình và thiӃt bӏ truyӅn nhiӋt-chuyӇn khӕi 4(3-1-1-8) Sinh thái hӑc môi trưӡng 3(3-0-0-6) Kӻ thuұt gen 3(2-0-2-6) Phương pháp phân tích trong CNSH 2(2-0-1-4) Quá trình và thiӃt bӏ CNSH 2(2-0-0-4) Đӗ án quá trình và thiӃt bӏ 1(0-0-2-2) Kӻ thuұt đo lưӡng và điӅu khiӇn quá trình công nghӋ 2(2-0-1-4) Tin sinh hӑc 2(1-0-2-4) Đӗ án chuyên ngành 2(0-0-4-4) HӋ thӕng Quҧn lý chҩt lưӧng trong CNSH 2(2-1-0-4) Thӵc tұp kӻ thuұt 2(2-0-6-4) Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân 6(0-0-12-12) Kӻ thuұt sinh hӑc xӱ lý chҩt thҧi 3( 3-1-0-6) TN Kӻ thuұt sinh hӑc xӱ lý chҩt thҧi 2(0-0-4-4) Công nghӋ vi sinh vұt 3( 3-0-0-6) TN Công nghӋ lên men 2(0-0-4-4) Công nghӋ tӃ bào đӝng vұt 2( 2-0-0-4) 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 8 8 7 8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 8 8 7 8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 8 8 7 8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 HVC TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD KT IN KT IN KT IN KT IN KT IN KT IN KT IN ĐH-TT ĐH-TT ĐH-TT ĐH-TT ĐH-TT ĐH-TT ĐH-TT TD BB BB BB BB BB .302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 Hoá hӑc CH4854 Hoá hӑc CH3902 Hoá hӑc CH4901 Hoá hӑc CH4831 Hoá hӑc Ch4835 Hoá hӑc CH4832 Hoá hӑc CH4061 Hoá hӑc CH4833 Hoá hӑc CH4834 Hoá hӑc Ch4332 Hoá hӑc CH4803 Hoá hӑc CH4836 Hoá hӑc CH4854 Hoá hӑc CH4856 Hoá hӑc CH4857 Hoá hӑc CH4858 Hoá hӑc CH4855 Hoá hӑc CH4313 KT In và TruyӅn thông CH3005 KT In và TruyӅn thông CH3129 KT In và TruyӅn thông CH3227 KT In và TruyӅn thông ME2015 KT In và TruyӅn thông CH3600 KT In và TruyӅn thông CH3610 KT In và TruyӅn thông CH3620 KT In và TruyӅn thông IT3087 KT In và TruyӅn thông CH3630 KT In và TruyӅn thông CH3640 KT In và TruyӅn thông EE3339 KT In và TruyӅn thông ME2040 KT In và TruyӅn thông ME3060 KT In và TruyӅn thông CH3690 KT In và TruyӅn thông CH4664 KT In và TruyӅn thông CH4666 KT In và TruyӅn thông CH4668 KT In và TruyӅn thông CH4682 KT In và TruyӅn thông CH4700 KT In và TruyӅn thông CH4674 KT In và TruyӅn thông CH4701 KT In và TruyӅn thông CH4702 KT In và TruyӅn thông CH4684 KT In và TruyӅn thông CH4678 KT In và TruyӅn thông CH4672 KT In và TruyӅn thông CH4710 KT In và TruyӅn thông CH4662 KT In và TruyӅn thông CH4712 KT In và TruyӅn thông CH4713 KT In và TruyӅn thông CH4711 KT In và TruyӅn thông CH4714 KT In và TruyӅn thông CH4715 KT In và TruyӅn thông CH4692 KT In và TruyӅn thông CH4902 KT Sinh hӑc CH3080 KT Sinh hӑc CH3223 KT Sinh hӑc EE2012 KT Sinh hӑc ME2015 KT Sinh hӑc BF2110 KT Sinh hӑc BF2111 KT Sinh hӑc BF2112 KT Sinh hӑc CH3306 KT Sinh hӑc CH3402 KT Sinh hӑc HE2012 KT Sinh hӑc BF3111 KT Sinh hӑc BF3112 KT Sinh hӑc BF3113 KT Sinh hӑc BF3115 KT Sinh hӑc CH3431 KT Sinh hӑc BF3114 KT Sinh hӑc BF3116 KT Sinh hӑc BF3117 KT Sinh hӑc BF3121 KT Sinh hӑc CH3441 KT Sinh hӑc BF3125 KT Sinh hӑc BF3123 KT Sinh hӑc BF3122 KT Sinh hӑc BF3124 KT Sinh hӑc BF4181 KT Sinh hӑc BF4191 KT Sinh hӑc BF4151 KT Sinh hӑc BF4161 KT Sinh hӑc BF4152 KT Sinh hӑc BF4162 KT Sinh hӑc BF4153 Hóa hӑc chҩt rҳn 3(2-0-2-6) Thӵc tұp kӻ thuұt 2(2-0-6-4) Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân 6(0-0-12-12) Hóa Hӳu cơ ӭng dөng 2(2-0-0-4) Sinh tәng hӧp trong Hóa hӑc Hӳu cơ 2(2-0-0-4) Các hӧp chҩt có đӝc tính đӕi vӟi sinh vұt 2(2-0-0-4) Hóa hӑc dҫu mӓ 2(2-0-0-4) Hương liӋu và mӻ phҭm 2(2-0-0-4) Tәng hӧp các hӧp chҩt có hoҥt tính sinh hӑc 2(2-0-0-4) Phương pháp vұt lý và hóa lý nghiên cӭu cҩu tҥo chҩ 2(2-1-0-4) Các phҧn ӭng xúc tác trong công nghӋ mӟi và bҧo v 2(2-0-0-4) Phân tích cҩu trúc và thành phҫn các hӧp chҩt hӳu c 2(2-1-0-4) Hóa hӑc chҩt rҳn 3(2-0-2-6) Polyme vô cơ 2(2-0-0-4) Vұt liӋu lai tҥo 2(2-0-0-4) Chҩt màu vô cơ 2(2-0-0-4) Hóa hӑc xanh 2(2-0-0-4) Hóa hӑc vұt liӋu tiên tiӃn 2(2-1-0-4) Hoá lý 4(3-1-1-8) Hóa vô cơ 2(2-1-0-4) Hóa hӳu cơ 2(2-1-0-4) Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn 3(3-1-0-6) Nhұp môn KT In & TT 4(3-1-1-8) Lý thuyӃt mҫu 3(2-2-0-6) Lý thuyӃt phөc chӃ hình ҧnh 3(3-1-0-6) Máy tính và mҥng máy tính 3(3-0-1-6) Vұt liӋu ngành in 3(2-2-0-6) Kӻ thuұt chӃ bҧn điӋn tӱ 4(3-1-1-8) ĐiӅu khiӇn và tӵ đӝng hóa QTSX 3(3-1-0-6) Cơ hӑc kӻ thuұt 3(3-1-0-6) Nguyên lý máy 3(3-0-1-6) Đӗ án thiӃt kӃ 3(0-0-6-6) Kӻ thuұt xuҩt dӳ liӋu và chӃ khuôn in 3(2-1-1-6) Kӻ thuұt in I 3(2-2-0-6) Kӻ thuұt in II 2(2-1-0-4) Anh văn chuyên ngành 2(1-2-0-4) Hoàn thiӋn sҧn phҭm in 3(2-2-0-6) Tә chӭc và quҧn lý sҧn xuҩt in 2(2-1-0-4) Đӗ án tә chӭc sҧn xuҩt in 3(0-0-6-6) TN chuyên ngành kӻ thuұt in 3(0-0-6-6) KiӇm soát chҩt lưӧng in 3(2-2-0-6) Cơ sӣ thiӃt kӃ nhà máy in 2(2-1-0-4) An toàn lao đӝng và môi trưӡng ngành in 2(2-1-0-4) ThiӃt kӃ đӗ hӑa 3(2-2-0-6) Kӻ thuұt xӱ lý ҧnh 3(2-1-0-6) TN CN KT đӗ hoҥ 2(0-0-4-4) ThiӃt kӃ.

4) Qui hoҥch thӵc nghiӋm 2(2-0-0-4) Công nghӋ sҧn phҭm lên men 2(2-0-0-4) Công nghӋ sinh khӕi vi sinh v ұt 2(2-0-0-4) Dinh dưӥng và an toàn thӵc phҭm 3(2-2-0-4) Công nghӋ thӵc phҭm đҥi cương 3(3-0-0-6) Marketing thӵc phҭm 2(2-0-0-4) Hóa lý 3(2-1-2-6) Hóa hӳu cơ 3(2-1-1-6) Kӻ thuұt điӋn 2(2-1-0-4) Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn 3(3-1-0-6) Hóa sinh 3(3-0-0-6) Nhұp môn KT Thӵc phҭm 2(2-0-0-4) TN Hóa sinh 2(0-0-4-4) Hóa phân tích 3(3-0-1-6) Kӻ thuұt nhiӋt 2(2-1-0-4) Cơ hӑc ӭng dөng 2(2-1-0-4) Vi sinh vұt thӵc phҭm 3(3-0-0-6) TN Vi sinh vұt thӵc phҭm 2(0-0-4-4) Quá trình và thiӃt bӏ cơ hӑc 3(2-1-1-6) Quá trình và thiӃt bӏ truyӅn nhiӋt 2(2-0-1-4) Kӻ thuұt đo lưӡng và lý thuyӃt điӅu khiӇn tӵ đӝng 3(3-0-1-6) Dinh dưӥng và an toàn thӵc phҭm 3(2-2-0-4) Cơ hӑc kӻ thuұt 3(3-1-0-6) Quá trình và thiӃt bӏ chuyӇn khӕi 3(2-1-1-6) Đӗ án I ± Quá trình và thiӃt bӏ 1(0-0-2-2) Quҧn lý chҩt lưӧng trong công nghӋ thӵc phҭm 2(2-0-0-4) Các phương pháp phân tích và kiӇm tra chҩt lưӧng t 4(3-0-2-8) Kӻ thuұt xӱ lý chҩt thҧi trong công nghӋ thӵc phҭm 2(1-2-0-4) Kӻ thuұt thӵc phҭm 3(3-0-0-6) Công nghӋ thӵc phҭm đҥi cương 3(3-0-0-6) Công nghӋ thӵc phҭm đҥi cương 3(3-0-0-6) Phân tích thành phҫn lý hóa thӵc phҭm 2(1-0-2-4) Sӭc bӅn vұt liӋu 2(2-0-0-4) Nguyên liӋu thӵc phҭm 2(2-0-0-4) Enzym trong công nghӋ thӵc phҭm 2(2-0-0-4) Bҧo quҧn nông sҧn thӵc phҭm 2(2-0-0-4) TN chuyên ngành CNTP 3(0-0-6-6) Công nghӋ lҥnh thӵc phҭm 2(1-2-0-4) HӋ thӕng quҧn lý và đҧm bҧo chҩt lưӧng 2(2-1-0-4) Đӗ án chuyên ngành CNTP 2(0-0-4-4) KiӇm soát CL VSV trong TP 2(1-0-2-4) Đánh giá cҧm quan thӵc phҭm 2(1-0-2-4) HӋ thӕng văn bҧn quҧn lý chҩt lưӧng 3(2-2-0-6) Bao bì thӵc phҭm 2(2-0-0-4) Phө gia thӵc phҭm 2(2-0-0-4) Đӗ án chuyên ngành QLCL 2(0-0-4-4) Máy và thiӃt bӏ chӃ biӃn thӵc phҭm 3(3-0-0-6) ĐiӅu khiӇn tӵ đӝng các quá trình công nghӋ thӵc phҭ 2(2-0-0-4) Chi tiӃt máy 3(3-0-1-6) TN chuyên ngành QTTB 2(0-0-4-4) Máy tӵ đӝng trong sҧn xuҩt TP 2(2-0-0-4) Đӗ án chuyên ngành QTTB 2(0-0-4-4) Thӵc tұp kӻ thuұt 2(2-0-6-4) Bao bì thӵc phҭm 2(2-0-0-4) Xӱ lý thӕng kê ӭng dөng 2(2-1-0-4) Marketing thӵc phҭm 2(2-0-0-4) Tiêu chuҭn và quy chuҭn thӵc phҭm 2(2-0-0-4) Ӭng dөng tin hӑc trong tính toán thiӃt kӃ máy và thiӃ 2(2-1-0-4) Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân 6(0-0-12-12) Hoá hӑc đҥi cương 3(2-1-1-6) Nhұp môn kӻ thuұt môi trưӡng 3(2-2-0-6) Các quá trình sҧn xuҩt cơ bҧn 2(2-1-0-4) Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn 3(3-1-0-6) Hóa lý 3(2-1-2-6) Hóa hӳu cơ 3(3-0-1-6) Hóa phân tích 3(3-0-1-6) Thӫy lӵc & truyӅn nhiӋt trong CNMT 4(3-1-1-8) ChuyӇn khӕi trong CNMT 3(2-1-1-6) Kӻ thuұt phҧn ӭng 3(3-1-0-6) Hóa hӑc môi trưӡng 3(3-0-1-6) Hóa sinh môi trưӡng 3(3-0-1-6) Vi sinh môi trưӡng 3(3-0-1-6) Sinh thái hӑc môi trưӡng 3(3-1-0-6) Đӝc hӑc môi trưӡng 2(2-0-1-4) Đӗ án I 2(0-0-4-4) Kӻ thuұt kiӇm soát ô nhiӉm không khí 4(3-1-1-8) BB BB BB BB BB TD TD TD TD TD TD TD TD 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 TD QTTBCNTP CNTP CNTP QLCL QTTBCNTP QLCL QTTBCNTP CNTP CNTP CNTP CNTP CNTP CNTP CNTP QLCL QLCL QLCL QLCL QLCL QLCL QTTBCNTP QTTBCNTP QTTBCNTP QTTBCNTP QTTBCNTP QTTBCNTP CNTP QLCL QLCL QLCL QTTBCNTP .311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 KT Sinh hӑc KT Sinh hӑc KT Sinh hӑc KT Sinh hӑc KT Sinh hӑc KT Sinh hӑc KT Sinh hӑc KT Sinh hӑc KT Sinh hӑc KT Sinh hӑc KT Sinh hӑc KT Sinh hӑc KT Sinh hӑc KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Thӵc phҭm KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng BF4163 BF4154 BF4164 BF4155 BF4156 MI2020 FL4110 BF4173 BF4174 BF4175 BF3032 BF4310 BF4316 CH3080 CH3223 EE2012 ME2015 BF3010 BF3023 BF3091 CH3306 HE2012 ME4920 BF3012 BF3013 BF3014 BF3016 BF3019 BF3032 ME2040 BF3015 BF3017 BF3018 BF3033 BF3022 BF4219 BF4310 BF4310 BF4313 ME3190 BF4216 BF4212 BF4213 BF4214 BF4217 BF4340 BF4215 BF4311 BF4312 BF4314 BF4317 BF4319 BF4321 BF4411 BF4412 ME3090 BF4415 BF4416 BF4421 BF4580 BF4317 BF4315 BF4316 BF4318 BF4419 BF4591 CH1010 EV2211 EV2221 ME2015 CH3070 CH3225 CH3306 EV2121 EV3111 EV3112 EV3113 EV3114 EV3115 EV3211 EV3121 EV3122 EV3123 TN Kӻ thuұt DNA tái tә hӧp 2(0-0-4-4) Công nghӋ enzyme 3( 3-0-0-6) TN Công nghӋ enzyme 2(0-0-4-4) Kӻ thuұt thu nhұn Hӧp chҩt có hoҥt tính sinh hӑc tӯ t 2 (2-1-0-4) TN thu nhұn các hoҥt chҩt sinh hӑc tӯ thӵc vұt 2(0-0-4-4) Xác suҩt thӕng kê 3(2-2-0-6) Kӻ năng thuyӃt trình 2(2-1-0.

321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 400 400 400 400 400 400 400 400 400 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT Môi trưӡng KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt KT DӋt CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May EV3221 EV3222 EV4311 EV4112 EV4216 EV4113 EV4114 EV4115 EV4116 EV4117 EE4379 EV4212 EV4213 EV4214 EV4215 EV3321 EV4321 EV2222 EV3124 EV3212 EV3223 EV4118 EV4121 EV4122 EV4221 NE3061 EM4418 CH1010 EE2010 HE2010 ME2015 CH3225 ME2040 ME3190 TEX2000 TEX3050 CH3070 ME3060 TEX3040 TEX3060 TEX4311 TEX4021 TEX4023 TEX4331 TEX4263 CH3404 TEX3021 TEX3030 TEX3090 TEX4341 TEX4351 TEX4361 TEX4273 TEX4091 TEX4093 TEX4283 TEX3010 TEX3070 TEX3080 TEX3101 TEX4371 TEX4253 TEX4911 TEX4921 CH1010 EE2010 HE2010 ME2015 CH3225 ME2040 ME3190 TEX2000 TEX3050 ME3060 TEX3040 TEX3060 TEX4352 TEX4342 TEX4382 TEX4282 TEX3021 TEX3030 TEX3090 Phân tích chҩt lưӧng môi trưӡng 3(2-0-2-6) Bҧo vӋ đa dҥng sinh hӑc 2(2-0-0-4) Đӗ án II 2(0-0-4-4) Kӻ thuұt xӱ lý nưӟc và nưӟc thҧi 4(3-2-0-4) Quҧn lý chҩt thҧi rҳn và chҩt thҧi nguy hҥi 4(4-1-0-8) Phөc hӗi ô nhiӉm đҩt 2(2-1-0-4) Ô nhiӉm không khí trong nhà 2(2-1-0-4) Xӱ lý nưӟc thҧi bҵng các quá trình tӵ nhiên 2(2-1-0-4) Ӭng dөng mô hình trong thiӃt kӃ hӋ thӕng xӱ lý chҩt 2(2-1-0-4) HӋ thӕng cҩp thoát nưӟc 2(2-1-0-4) Tӵ đӝng hóa và dөng cө đo trong xӱ lý môi trưӡng 2(2-1-0-4) Mô hình hóa trong kӻ thuұt môi trưӡng 3(3-1-0-6) Đánh giá tác đӝng môi trưӡng và rӫi ro 3(3-1-0-6) Quan trҳc môi trưӡng 3(2-0-2-6) Nguyên lý sҧn xuҩt sҥch hơn 3(3-1-0-6) Thӵc tұp kӻ thuұt 2(2-0-6-4) Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân 6(0-0-12-12) TruyӅn thông môi trưӡng 2(2-1-0-4) Quy hoҥch thӵc nghiӋm 2(2-0-0-4) Chuyên đӅ (CĐ) 1(1-0-0-2) Quҧn lý môi trưӡng đô thӏ 2(2-0-0-4) Quҧn lý và vұn hành hӋ thӕng xӱ lý chҩt thҧi 2(2-1-0-4) TN xӱ lý chҩt thҧi 2(0-0-4-4) Các quá trình xӱ lý nitơ và phӕt pho trong nưӟc thҧi 2(2-1-0-4) Năng lưӧng và môi trưӡng 2(2-0-0-4) An toàn bӭc xҥ phóng xҥ 2(2-1-0-4) Quҧn trӏ sҧn xuҩt 3(3-0-0-6) Hoá hӑc đҥi cương 3(2-1-1-6) Kӻ thuұt điӋn 3(2-1-1-6) Kӻ thuұt nhiӋt 3(3-1-0-6) Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn 3(3-1-0-6) Hóa hӳu cơ 3(3-0-1-6) Cơ hӑc kӻ thuұt 3(3-1-0-6) Sӭc bӅn vұt liӋu 2(2-0-0-4) Nhұp môn KT DӋt may 3(2-0-2-6) Vұt liӋu dӋt may 4(4-0-0-8) Hóa lý 3(2-1-2-6) Nguyên lý máy 3(3-0-1-6) TiӃng Anh CN dӋt may 3(3-1-0-6) Thӵc hành kiӇm tra và phân tích vұt liӋu dӋt may 2(0-0-4-4) Chuҭn bӏ dӋt 2(2-0-1-4) Công nghӋ kéo sӧi xơ ngҳn 4(4-0-1-8) Hóa hӑc thuӕc nhuӝm 3(2-0-2-6) Công nghӋ dӋt kim I 3(3-0-1-6) Công nghӋ và thiӃt bӏ tiӅn xӱ lý sҧn phҭm dӋt 2(2-0-0-4) Quá trình và thiӃt bӏ CNHH 4(3-1-1-6) Quҧn lý chҩt lưӧng dӋt may 3(3-0-0-6) Marketing dӋt may 2(2-0-0-4) Cơ sӣ mӻ thuұt sҧn phҭm dӋt may 2(2-1-0-4) Kӻ thuұt dӋt thoi 3(3-0-1-6) Công nghӋ dӋt kim II 3(3-0-1-6) Công nghӋ kéo sӧi xơ dài 3(3-0-1-6) Công nghӋ và thiӃt bӏ nhuӝm ± in hoa 4(4-0-0-8) Kӻ thuұt dӋt không thoi 2(2-0-0-4) Lý thuyӃt và kӻ thuұt đo màu 2(2-0-0-6) Công nghӋ và thiӃt bӏ hoàn tҩt sҧn phҭm dӋt may 2(2-0-0-4) Quҧn lý sҧn xuҩt dӋt may 2(2-1-0-4) An toàn lao đӝng và môi trưӡng dӋt may 2(2-0-0-4) Cҩu trúc vҧi 2(2-0-1-4) Đӗ án thiӃt kӃ 3(1-0-4-6) Công nghӋ vҧi không dӋt 2(2-0-1-4) Thӵc hành công nghӋ tiӅn xӱ lý. nhuӝm ± in hoa ± ho 3(0-0-6-6) Thӵc tұp kӻ thuұt 2(0-0-6-4) Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân 6(0-0-12-12) Hoá hӑc đҥi cương 3(2-1-1-6) Kӻ thuұt điӋn 3(2-1-1-6) Kӻ thuұt nhiӋt 3(3-1-0-6) Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn 3(3-1-0-6) Hóa hӳu cơ 3(3-0-1-6) Cơ hӑc kӻ thuұt 3(3-1-0-6) Sӭc bӅn vұt liӋu 2(2-0-0-4) Nhұp môn KT DӋt may 3(2-0-2-6) Vұt liӋu dӋt may 4(4-0-0-8) Nguyên lý máy 3(3-0-1-6) TiӃng Anh CN dӋt may 3(3-1-0-6) Thӵc hành kiӇm tra và phân tích vұt liӋu dӋt may 2(0-0-4-4) Thӵc hành may cơ bҧn 3(0-0-6-6) Công nghӋ gia công sҧn phҭm may 2(2-0-0-4) ThiӃt kӃ trang phөc 2(2-1-0-4) ThiӃt kӃ mүu sҧn xuҩt 2(0-0-4-4) Quҧn lý chҩt lưӧng dӋt may 3(3-0-0-6) Marketing dӋt may 2(2-0-0-4) Cơ sӣ mӻ thuұt sҧn phҭm dӋt may 2(2-1-0-4) 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 CNMT CNMT CNMT CNMT CNMT CNMT QLMT QLMT QLMT QLMT TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD Nhuӝm DӋt DӋt Nhuӝm DӋt Nhuӝm Nhuӝm DӋt DӋt DӋt Nhuӝm DӋt Nhuӝm Nhuӝm DӋt Nhuӝm .

cao su KT gia công VL Polyme & Composit ThiӃt bӏ gia công nhӵa và cao su Thӵc tұp kӻ thuұt Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Tâm lý hӑc Giáo dөc hӑc Lý luұn dҥy hӑc Công nghӋ dҥy hӑc Thӵc hành nghӅ cơ bҧn ngành KTĐT Thӵc hành nghӅ cơ bҧn ngành KTĐ Thӵc hành nghӅ cơ bҧn ngành KTCK Thӵc hành nghӅ cơ bҧn ngành CNTT Kӻ năng dҥy hӑc Phương pháp luұn nghiên cӭu khoa hӑc Thӵc hành thiӃt kӃ phim dҥy hӑc Thӵc hành thiӃt kӃ hypermedia trong dҥy hӑc Tә chӭc quá trình dҥy hӑc trên mҥng Phương pháp hưӟng dүn hӑc tұp Kӻ năng mӅm Lý thuyӃt thiӃt kӃ chương trình đào tҥo Lý luұn dҥy hӑc chuyên ngành kӻ thuұt ĐiӋn tӱ Lý luұn dҥy hӑc chuyên ngành kӻ thuұt ĐiӋn 2(0-0-4-4) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 2(0-0-4-4) 3(0-0-6-6) 2(0-0-4-4) 2(2-1-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-1-4) 3(0-0-6-6) 2(2-0-0-4) 2(0-0-4-4) 3(1-4-0-6) 3(0-0-6-6) 2(0-0-6-4) 6(0-0-12-12) 3(2-1-1-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(3-0-0-6) 3(2-2-0-6) 3(3-0-0-6) 3(2-2-0-4) 3(2-2-0-4) 2(0-0-4-4) 2(0-0-4-4) 3(3-0-0-6) 3(2-2-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(0-0-4-4) 2(0-0-4-4) 2(0-0-4-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-0-6) 3(2-2-0-6) 2(0-0-4-4) 3(2-1-1-6) 3(3-0-0-6) 3(2-1-1-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(3-0-0-6) 2(0-0-4-4) 3(2-2-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(2-1-1-6) 3(3-0-0-6) 2(0-0-4-4) 3(2-1-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-6-4) 6(0-0-12-12) 4(3-1-0-6) 2(2-0-0-4) 3(2-2-0-4) 2(2-0-0-4) 3(0-0-6-6) 3(0-0-6-6) 3(0-0-6-6) 3(0-0-6-6) 3(2-2-0-4) 2(2-1-0-4) 2(1-2-0-2) 2(1-2-0-2) 2(1-2-0-2) 2(2-0-0-4) 2(1-2-0-2) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 6 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 8 7 6 6 7 8 6 8 6 7 7 8 8 8 7 7 8 8 8 6 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 8 7 6 6 7 8 6 8 6 7 7 8 8 8 7 7 8 8 8 6 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 8 7 6 6 7 8 6 8 6 7 7 8 8 8 7 7 8 8 8 CNSP May CNSP May TK May&TT TK May&TT CNSP May CNSP May TK May&TT TK May&TT VL Ceramic VL Ceramic VL Ceramic VL Ceramic VL Ceramic VL Ceramic VL Ceramic VL ĐiӋn tӱ VL ĐiӋn tӱ VL ĐiӋn tӱ VL ĐiӋn tӱ VL ĐiӋn tӱ VL ĐiӋn tӱ VL ĐiӋn tӱ VL Kim loҥi VL Kim loҥi VL Kim loҥi VL Kim loҥi VL Kim loҥi VL Kim loҥi VL Kim loҥi VL Polyme VL Polyme VL Polyme VL Polyme VL Polyme VL Polyme VL Polyme SP KTĐT SP KTĐ SP KTCK SP CNTT SP KTĐT SP KTĐ . điӋn. chuyӇn chҩt và chuyӇn khӕi Đӗ án I Thí nghiӋm I ChuyӇn pha trong vұt liӋu Ӭng xӱ cơ nhiӋt cӫa vұt liӋu Tính chҩt quang. tӯ cӫa vұt liӋu Vұt liӋu Polyme Vұt liӋu Ceramic Đӗ án II Thí nghiӋm II TN CN vұt liӋu Ceramic Hóa lý Silicat ThiӃt bӏ Silicat 1 Lò Silicat ThiӃt bӏ Silicat 2 Kӻ thuұt vұt liӋu Silicat 1 Kӻ thuұt vұt liӋu Silicat 2 Vұt lý và linh kiӋn bán dүn Vұt liӋu và công nghӋ nano TN CN vұt liӋu điӋn tӱ Công nghӋ vi điӋn tӱ Vұt liӋu điӋn tӱ và quá trình chӃ tҥo Mô phӓng mӭc nguyên tӱ Cơ hӑc nano cho VL và VL sinh hӑc Cơ sӣ mô hình hóa và mô phӓng sӕ Quá trình đông đһc TN CN vұt liӋu kim loҥi Công nghӋ tҥo hình vұt liӋu Kӻ thuұt luyӋn gang và thép LuyӋn kim màu và Composite Công nghӋ xӱ lý nhiӋt và bӅ mһt VL gia cưӡng trong Polyme-Composit TN CN vұt liӋu Polyme Hóa hӑc chҩt tҥo màng Kӻ thuұt xӱ lý bӅ mһt vұt liӋu KT gia công vұt liӋu chҩt dҿo.402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May CN May KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu KT Vұt liӋu Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt TEX4002 TEX4332 TEX4362 TEX4372 TEX4262 TEX4272 TEX3010 TEX3070 TEX3080 TEX3102 TEX4322 TEX4302 TEX4312 TEX4252 TEX4912 TEX4922 CH1010 EE2016 ME2015 MSE2011 MSE2021 MSE2022 MSE2031 MSE2041 MSE2051 MSE3012 MSE3014 MSE3015 MSE3022 MSE3401 PH3380 CH3500 CH3700 MSE3018 MSE3019 CH4207 CH4211 CH4213 CH4214 CH4215 CH4217 CH4219 PH3190 PH3297 PH4037 PH4070 PH4237 PH4317 PH4327 MSE3111 MSE3112 MSE4016 MSE4112 MSE4113 MSE4114 MSE4115 CH4103 CH4083 CH4091 CH4095 CH4097 CH4099 CH4101 MSE4416 MSE4417 ED3110 ED3120 ED3130 ED3140 ED3151 ED3152 ED3153 ED3154 ED3160 ED3170 ED3180 ED3190 ED3200 ED3210 ED3220 ED3230 ED4051 ED4052 ThiӃt kӃ công nghӋ quá trình sҧn xuҩt may ThiӃt bӏ may công nghiӋp Công nghӋ sҧn xuҩt sҧn phҭm may Thӵc hành may nâng cao Thӵc hành thiӃt kӃ trang phөc ThiӃt kӃ sҧn phҭm may theo đơn hàng Quҧn lý sҧn xuҩt dӋt may An toàn lao đӝng và môi trưӡng dӋt may Cҩu trúc vҧi Đӗ án thiӃt kӃ ThiӃt kӃ dây chuyӅn may Tin hӑc ӭng dөng trong sҧn xuҩt công nghiӋp may Cơ sӣ tҥo mүu trang phөc Tin hӑc ӭng dөng trong thiӃt kӃ sҧn phҭm may Thӵc tұp kӻ thuұt Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Hoá hӑc đҥi cương Kӻ thuұt điӋn. điӋn tӱ Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn Nhұp môn Kӻ thuұt vұt liӋu NhiӋt đӝng hӑc Hóa hӑc chҩt rҳn Cҩu trúc vұt liӋu Công nghӋ vұt liӋu kim loҥi Cơ hӑc vұt liӋu TruyӅn nhiӋt.

421 421 421 421 421 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 511 Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Sư phҥm kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt Vұt lý kӻ thuұt KSTN-VLKT KSTN-VLKT KSTN-VLKT KSTN-VLKT KT Hҥt nhân ED4053 ED4054 ED4060 ED4070 ED4080 EE2010 ME2015 PH1130 PH2010 CH1010 ET2010 PH2021 PH3010 PH3020 CH3330 PH3060 PH3070 PH3090 PH3110 PH3140 PH3170 PH3180 PH3240 PH3290 PH3350 PH3370 PH4800 HE2012 PH3035 PH3080 PH3100 PH3120 PH3280 PH3301 PH3330 PH3360 PH4010 PH4020 PH4060 PH4600 PH4660 PH4810 PH2022 PH3190 PH3200 PH4070 PH4080 PH4440 PH4490 PH4500 PH4510 PH3200 PH4670 PH4640 BF2112 EE3280 EM3100 PH4820 PH3200 PH4070 PH4130 PH4540 PH4730 EM3110 PH4830 PH3500 PH3510 PH4040 PH4090 PH4100 PH4110 PH4120 PH4410 PH4460 PH4610 PH4650 PH4680 PH4690 PH4010 PH4020 PH3370 PH4640 CH1011 Lý luұn dҥy hӑc chuyên ngành kӻ thuұt Cơ khí Lý luұn dҥy hӑc chuyên ngành CNTT Thӵc hành giҧng dҥy Thӵc tұp sư phҥm Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Kӻ thuұt điӋn Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn Vұt lý đҥi cương III Nhұp môn Vұt lý kӻ thuұt Hoá hӑc đҥi cương Kӻ thuұt điӋn tӱ Đӗ án môn hӑc I Phương pháp toán cho vұt lý Cơ giҧi tích Hoá phân tích Cơ hӑc lưӧng tӱ Kӻ thuұt chân không Quang hӑc kӻ thuұt Vұt lý chҩt rҳn Tin hӑc ghép nӕi TiӃng Anh chuyên ngành Vұt lý Cơ sӣ các phương pháp đo lưӡng Vұt lý Năng lưӧng mӟi đҥi cương Vұt lý và công nghӋ nano Căn bҧn khoa hӑc máy tính cho kӻ sư vұt lý Pin mһt trӡi Công nghӋ vi hӋ thӕng Kӻ thuұt nhiӋt Trưӡng điӋn tӯ Cҧm biӃn và kӻ thuұt đo lưӡng Mô hình hoá Vұt lý thӕng kê Vұt lý siêu âm và ӭng dөng Phân tích cҩu trúc Vұt lý điӋn tӱ Tính toán trong vұt lý và khoa hӑc vұt liӋu Vұt liӋu bán dүn Kӻ thuұt phân tích phә Công nghӋ vұt liӋu Cơ sӣ kӻ thuұt ánh sáng Vұt lý laser ThiӃt kӃ vi hӋ thӕng Đӗ án môn hӑc II Vұt lý và linh kiӋn bán dүn Quang ĐT và thông tin quang sӧi Công nghӋ vi điӋn tӱ Tӯ hӑc và vұt liӋu tӯ Phương pháp Mote-Carlo Kӻ thuұt xӱ lý ҧnh và ӭng dөng trong kӻ thuұt Phương pháp nguyên lý ban đҫu Mҥng neron và ӭng dөng trong Vұt lý kӻ thuұt Quang ĐT và thông tin quang sӧi ThiӃt kӃ hӋ thӕng chiӃu sáng Vұt liӋu quang điӋn tiên tiӃn Nhұp môn KT sinh hӑc Lý thuyӃt điӅu khiӇn I Kinh tӃ hӑc vi mô Thӵc tұp công nghӋ vi hӋ thӕng Quang ĐT và thông tin quang sӧi Công nghӋ vi điӋn tӱ Vұt liӋu polyme Kӻ thuұt tính toán sӕ trong Vұt lý kӻ thuұt Quang tӱ Kinh tӃ hӑc vĩ mô Lý thuyӃt thiӃt kӃ mҥch tích hӧp Thӵc tұp kӻ thuұt Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân Vұt lý và kӻ thuұt màng mӓng Các cҩu trúc nano Công nghӋ và linh kiӋn MEMS Hóa lý chҩt rҳn Mô phӓng linh kiӋn và quá trình bán dүn Tin hӑc vұt lý nâng cao Mô phӓng trong vұt lý Nguӗn sáng & thiӃt bӏ kӻ thuұt chiӃu sáng Kӻ thuұt đo lưӡng ánh sáng HӋ thӕng điӋn cho hӋ thӕng chiӃu sáng Kӻ thuұt hiӇn thӏ hình ҧnh Vұt liӋu bán dүn Kӻ thuұt phân tích phә Pin mһt trӡi Vұt liӋu quang điӋn tiên tiӃn Hóa hӑc đҥi cương 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(1-2-0-2) 2(0-0-6-4) 6(0-0-12-12) 3(2-1-1-6) 3(3-1-0-6) 3(2-1-1-6) 3(2-0-2-6) 3(2-1-1-6) 3(3-0-1-6) 3(0-0-6-6) 3(2-2-0-6) 2(2-0-0-4) 2(2-1-0-4) 3(2-2-0-6) 2(2-0-0-4) 3(2-1-1-6) 3(3-0-0-6) 3(2-1-1-6) 2(2-0-0-4) 2(1-1-1-4) 3(3-0-0-6) 2(1-1-1-4) 3(2-1-1-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-0-0-4) 3(3-0-0-6) 3(2-1-1-6) 3(2-2-0-6) 3(2-1-1-6) 3(2-1-1-6) 3(3-0-0-6) 3(2-1-1-6) 2(2-0-0-4) 3(2-1-1-6) 2(2-0-0-4) 3(2-1-1-6) 2(2-0-0-4) 3(3-0-0-6) 3(0-0-6-6) 3(3-0-0-6) 3(2-1-1-6) 3(2-1-1-6) 3(2-1-1-6) 2(1-1-1-4) 2(1-1-1-4) 3(2-1-1-6) 2(1-1-1-4) 3(2-1-1-6) 3(2-1-1-6) 2(2-0-0-4) 2(1-2-0-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(0-0-6-6) 3(2-1-1-6) 3(2-1-1-6) 2(1-1-1-4) 3(2-1-1-6) 2(2-0-0-4) 3(3-1-0-6) 3(2-1-1-6) 2(0-0-6-4) 6(0-0-12-12) 3(2-1-1-6) 2(1-1-1-4) 3(2-1-1-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3(2-1-1-6) 2(1-1-1-4) 2(2-0-0-4) 3(2-1-1-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3(2-1-1-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 2(2-1-0-4) 8 8 8 9 9 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 6 6 6 6 7 7 3 3 3 SP KTCK SP CNTT TD VLCN VLĐT&NN VLTH TD TD TD VLĐT&NN Quang ViHT VLCN VLĐT&NN VLTH VLCN TD TD TD TD TD Quang Quang ViHT VLĐT&NN VLĐT&NN VLĐT&NN VLĐT&NN VLTH VLTH VLTH VLTH Quang Quang Quang VLCN VLCN VLCN ViHT ViHT ViHT VLĐT&NN VLTH Quang VLCN ViHT TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD .

511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 600 600 600 600 600 600 600 600 600 601 601 601 601 601 602 601 602 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 KT Hҥt nhân ME2015 KT Hҥt nhân PH3015 KT Hҥt nhân PH3020 KT Hҥt nhân PH2075 KT Hҥt nhân PH3065 KT Hҥt nhân ET2010 KT Hҥt nhân NE2000 KT Hҥt nhân NE2010 KT Hҥt nhân PH3035 KT Hҥt nhân PH3125 KT Hҥt nhân EE3509 KT Hҥt nhân FL3118 KT Hҥt nhân NE3012 KT Hҥt nhân NE3020 KT Hҥt nhân NE3030 KT Hҥt nhân NE3081 KT Hҥt nhân NE3040 KT Hҥt nhân NE3050 KT Hҥt nhân NE3062 KT Hҥt nhân NE3070 KT Hҥt nhân NE3091 KT Hҥt nhân NE4001 KT Hҥt nhân NE4901 KT Hҥt nhân NE4902 KT Hҥt nhân NE4002 KT Hҥt nhân NE4112 KT Hҥt nhân NE4113 KT Hҥt nhân NE4114 KT Hҥt nhân EE3409 KT Hҥt nhân NE4211 KT Hҥt nhân NE4212 KT Hҥt nhân NE4213 KT Hҥt nhân NE4003 KT Hҥt nhân NE4111 KT Hҥt nhân NE4115 KT Hҥt nhân NE4214 KT Hҥt nhân NE4215 KT Hҥt nhân NE4903 Khӕi kinh tӃ MI1110 Khӕi kinh tӃ MI1140 Khӕi kinh tӃ PH1110 Khӕi kinh tӃ EM1010 Khӕi kinh tӃ MI1130 Khӕi kinh tӃ PH1120 Khӕi kinh tӃ MI1120 Khӕi kinh tӃ IT1110 Khӕi kinh tӃ MI2020 Khӕi kinh tӃ MI3130 Quҧn trӏ kinh doanh EM3100 Quҧn trӏ kinh doanh EM3110 Quҧn trӏ kinh doanh EM3111 Quҧn trӏ kinh doanh EM3130 Quҧn trӏ kinh doanh EM3210 Quҧn trӏ kinh doanh EM3220 Quҧn trӏ kinh doanh EM3230 Quҧn trӏ kinh doanh EM3500 Quҧn trӏ kinh doanh EM3522 Quҧn trӏ kinh doanh EM4212 Quҧn trӏ kinh doanh EM4312 Quҧn trӏ kinh doanh EM4413 Quҧn trӏ kinh doanh EM4417 Quҧn trӏ kinh doanh EM4720 Quҧn trӏ kinh doanh EM4350 Quҧn trӏ kinh doanh EM4351 Quҧn trӏ kinh doanh EM4211 Quҧn trӏ kinh doanh EM4215 Quҧn trӏ kinh doanh EM4216 Quҧn trӏ kinh doanh EM4218 Quҧn trӏ kinh doanh EM4314 Quҧn trӏ kinh doanh EM4316 Quҧn trӏ kinh doanh EM4317 Quҧn trӏ kinh doanh EM4319 Quҧn trӏ kinh doanh EM4322 Quҧn trӏ kinh doanh EM4323 Quҧn trӏ kinh doanh EM4412 Quҧn trӏ kinh doanh EM4415 Quҧn trӏ kinh doanh EM4416 Quҧn trӏ kinh doanh EM4435 Quҧn trӏ kinh doanh EM4512 Quҧn trӏ kinh doanh EM3140 Quҧn trӏ kinh doanh EM3150 Quҧn trӏ kinh doanh EM3170 Quҧn trӏ kinh doanh EM3190 Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn 3(3-1-0-6) Phương pháp toán cho KT hҥt nhân 2(2-0-0-6) Cơ giҧi tích 2(2-0-0-4) Vұt lý lưӧng tӱ 2(2-0-0-4) Cơ hӑc lưӧng tӱ 2(2-1-0-6) Kӻ thuұt điӋn tӱ 3(3-0-1-6) Nhұp môn KT Hҥt nhân và VLMT 3(2-0-2-6) Vұt lý hiӋn đҥi 2(2-0-0-4) Trưӡng điӋn tӯ 2(2-0-0-4) Vұt lý thӕng kê 2(2-1-0-6) Kӻ thuұt đo lưӡng 3(3-0-1-6) TiӃng Anh Kӻ thuұt hҥt nhân 2(2-0-0-4) Cơ sӣ vұt lý hҥt nhân 4(3-2-0-8) TruyӅn nhiӋt và nhiӋt đӝng hӑc kӻ thuұt 3(2-2-0-6) Kӻ thuұt xung và sӕ 2(2-0-0-4) Thӵc tұp cơ sӣ 3(0-0-6-6) ĐiӋn tӱ hҥt nhân I 3(3-0-0-6) Kӻ thuұt bӭc xҥ đo đҥc I 3(3-0-0-6) LiӅu lưӧng hӑc và tác dөng sinh hӑc bӭc xҥ 2(2-0-0-4) Vұt lý lò phҧn ӭng hҥt nhân 3(3-0-0-6) Đӗ án thiӃt kӃ 3(0-0-6-6) TN kӻ thuұt hҥt nhân 3(0-0-6-6) Thӵc tұp kӻ thuұt I 1(0-0-2-2) Thӵc tұp kӻ thuұt II 1(0-0-2-2) Phương pháp tính toán sӕ và lұp trình ӭng dөng 2(2-0-0-4) Hóa hӑc phóng xҥ 3(3-0-0-6) Cơ hӑc chҩt lưu 3(3-0-0-6) ThiӃt bӏ trao đәi nhiӋt 2(2-0-0-4) Lý thuyӃt điӅu khiӇn tӵ đӝng 3(2-1-1-6) Kӻ thuұt đo đҥc bӭc xҥ II 3(3-0-0-6) Cơ sӣ vұt lý môi trưӡng 3(3-0-0-6) Máy gia tӕc và ӭng dөng 3(3-0-0-6) Phương pháp Monte Carlo ӭng dөng trong kӻ thuұt h 3(2-2-0-6) Đӝng hӑc lò phҧn ӭng hҥt nhân 3(3-0-0-6) Nhà máy điӋn hҥt nhân 3(3-0-0-6) Kӻ thuұt phân tích hҥt nhân 3(3-0-0-6) Kӻ thuұt hҥt nhân ӭng dөng 2(2-0-6-4) Đӗ án tӕt nghiӋp cӱ nhân 6(0-0-12-12) Giҧi tích I 4(3-2-0-8) Đҥi sӕ 4(3-2-0-8) Vұt lý đҥi cương I 3(2-1-1-6) Quҧn trӏ hӑc đҥi cương 2(2-0-0-4) Giҧi tích III 3(2-2-0-6) Vұt lý đҥi cương II 3(2-1-1-6) Giҧi tích II 3(2-2-0-6) Tin hӑc đҥi cương 4(3-1-1-8) Xác suҩt thӕng kê 3(2-2-0-6) Toán kinh tӃ 3(2-2-0-6) Kinh tӃ hӑc vi mô 3(3-1-0-6) Kinh tӃ hӑc vĩ mô 3(3-1-0-6) Quҧn trӏ hӑc 3(3-1-0-6) Kinh tӃ lưӧng 3(3-0-0-6) Marketing cơ bҧn 3(3-0-0-6) Luұt kinh doanh 3(3-0-0-6) Thӕng kê ӭng dөng 3(3-0-0-6) Nguyên lý kӃ toán 3(3-0-0-6) Quҧn trӏ tài chính 4(3-2-0-8) Phân tích hoҥt đӝng kinh doanh 3(3-0-0-6) Quҧn trӏ marketing 4(3-2-0-8) Quҧn lý nhân lӵc 3(3-0-0-6) Quҧn trӏ sҧn xuҩt 4(3-2-0-8) KӃ toán doanh nghiӋp 4(3-2-0-8) Thӵc tұp tӕt nghiӋp 2(2-0-4-8) Khoá luұn tӕt nghiӋp 6(0-0-12-12) Anh văn chuyên ngành QTKD 2(2-0-0-4) Khӣi sӵ kinh doanh 2(2-0-0-4) Phương pháp nghiên cӭu trong KD 2(2-0-0-4) HӋ thӕng thông tin quҧn lý 3(3-0-0-6) Hành vi ngưӡi tiêu dùng 2(2-0-0-4) Thương mҥi điӋn tӱ 3(3-0-0-6) Marketing dӏch vө 2(2-0-0-4) Marketing quӕc tӃ 2(2-0-0-4) TruyӅn thông marketing 2(2-0-0-4) Quҧn trӏ thương hiӋu 2(2-0-0-4) Quҧn trӏ chҩt lưӧng 2(2-0-0-4) Quҧn trӏ công nghӋ 2(2-0-0-4) Quҧn trӏ chiӃn lưӧc 3(2-2-0-6) Quҧn trӏ dӵ án 3(3-0-0-6) ThuӃ và hӋ thӕng thuӃ 3(3-0-0-6) Kinh tӃ quӕc tӃ 2(2-0-0-4) Kinh tӃ phát triӇn 2(2-0-0-4) Văn hóa kinh doanh 2(2-0-0-4) Hành vi cӫa tә chӭc 2(2-0-0-4) 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 1 1 1 2 2 2 2 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 7 7 6 5 7 6 8 8 7 8 5 7 5 6 5 8 8 6 6 6 7 6 7 5 5 6 6 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 1 1 1 2 2 2 3 2 3 4 4 3 5 5 5 5 4 7 7 6 5 7 6 8 8 7 8 5 7 5 6 5 8 8 6 5 5 7 6 7 5 5 6 6 3 2 3 4 4 3 5 5 5 5 4 7 7 6 5 7 6 8 8 7 8 5 7 5 6 5 8 8 6 5 5 7 6 7 5 5 6 6 BB TD KTNLHN KTNLHN KTNLHN KTNLHN KTHN&VLMT KTHN&VLMT KTHN&VLMT KTNLHN KTNLHN KTHN&VLMT KTHN&VLMT BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB TD TD TD TD .

601 601 601 601 601 601 601 602 602 602 602 602 603 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 Quҧn trӏ kinh doanh ME2015 Quҧn trӏ kinh doanh ME2110 Quҧn trӏ kinh doanh MSE2011 Quҧn trӏ kinh doanh EE1010 Quҧn trӏ kinh doanh CH1010 Quҧn trӏ kinh doanh CH2000 Quҧn trӏ kinh doanh ET2000 Kinh tӃ công nghiӋpEM3100 Kinh tӃ công nghiӋpEM3110 Kinh tӃ công nghiӋpEM3130 Kinh tӃ công nghiӋpEM3210 Kinh tӃ công nghiӋpEM3220 Kinh tӃ công nghiӋpEM3500 Kinh tӃ công nghiӋpEM4612 Kinh tӃ công nghiӋpEM4613 Kinh tӃ công nghiӋpEM4614 Kinh tӃ công nghiӋpEM4615 Kinh tӃ công nghiӋpEM4617 Kinh tӃ công nghiӋpEM4618 Kinh tӃ công nghiӋpEM4619 Kinh tӃ công nghiӋpEM4625 Kinh tӃ công nghiӋpEE4111 Kinh tӃ công nghiӋpEM4650 Kinh tӃ công nghiӋpEM4651 Kinh tӃ công nghiӋpEE1010 Kinh tӃ công nghiӋpEE4112 Kinh tӃ công nghiӋpEM3111 Kinh tӃ công nghiӋpEM3230 Kinh tӃ công nghiӋpEM3523 Kinh tӃ công nghiӋpEM4212 Kinh tӃ công nghiӋpEM4218 Kinh tӃ công nghiӋpEM4415 Kinh tӃ công nghiӋpEM4416 Kinh tӃ công nghiӋpEM4418 Kinh tӃ công nghiӋpEM4621 Kinh tӃ công nghiӋpEM4622 Kinh tӃ công nghiӋpEM4623 Kinh tӃ công nghiӋpEM4716 Kinh tӃ công nghiӋpPH3240 Kinh tӃ công nghiӋpEM3140 Kinh tӃ công nghiӋpEM3150 Kinh tӃ công nghiӋpEM4611 Kinh tӃ công nghiӋpCH1010 Kinh tӃ công nghiӋpCH4051 Kinh tӃ công nghiӋpEE3469 Kinh tӃ công nghiӋpEE4206 Kinh tӃ công nghiӋpHE4152 Quҧn lý công nghiӋpEM3100 Quҧn lý công nghiӋpEM3110 Quҧn lý công nghiӋpEM3111 Quҧn lý công nghiӋpEM3130 Quҧn lý công nghiӋpEM3210 Quҧn lý công nghiӋpEM3220 Quҧn lý công nghiӋpEM3230 Quҧn lý công nghiӋpEM3500 Quҧn lý công nghiӋpEM4414 Quҧn lý công nghiӋpEM4423 Quҧn lý công nghiӋpEM4427 Quҧn lý công nghiӋpEM4428 Quҧn lý công nghiӋpEM4431 Quҧn lý công nghiӋpEM4436 Quҧn lý công nghiӋpEM4450 Quҧn lý công nghiӋpEM4451 Quҧn lý công nghiӋpEM3523 Quҧn lý công nghiӋpEM4212 Quҧn lý công nghiӋpEM4216 Quҧn lý công nghiӋpEM4218 Quҧn lý công nghiӋpEM4316 Quҧn lý công nghiӋpEM4413 Quҧn lý công nghiӋpEM4415 Quҧn lý công nghiӋpEM4416 Quҧn lý công nghiӋpEM4422 Quҧn lý công nghiӋpEM4429 Quҧn lý công nghiӋpEM4432 Quҧn lý công nghiӋpEM4442 Quҧn lý công nghiӋpEM4625 Quҧn lý công nghiӋpEM4716 Quҧn lý công nghiӋpCH2000 Quҧn lý công nghiӋpCH1010 Quҧn lý công nghiӋpEE1010 Quҧn lý công nghiӋpEM3140 Quҧn lý công nghiӋpEM3150 Quҧn lý công nghiӋpEM3170 Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn Nhұp môn kӻ thuұt cơ khí Nhұp môn Kӻ thuұt vұt liӋu Nhұp môn kӻ thuұt ngành ĐiӋn Hoá hӑc đҥi cương Nhұp môn kӻ thuұt hóa hӑc Nhұp môn kӻ thuұt ĐiӋn tӱ VT Kinh tӃ hӑc vi mô Kinh tӃ hӑc vĩ mô Kinh tӃ lưӧng Marketing cơ bҧn Luұt kinh doanh Nguyên lý kӃ toán Cơ sӣ kinh tӃ năng lưӧng Phân tích và dӵ báo nhu cҫu năng lưӧng Phân tích và quҧn lý dӵ án năng lưӧng Lý thuyӃt giá năng lưӧng Kinh tӃ vұn hành hӋ thӕng điӋn Kinh tӃ sӱ dөng năng lưӧng Quy hoҥch phát triӇn HT năng lưӧng Kinh tӃ tài nguyên & môi trưӡng Công nghӋ phát điӋn Thӵc tұp tӕt nghiӋp Khoá luұn tӕt nghiӋp Nhұp môn kӻ thuұt ngành ĐiӋn Nhà máy thuӹ điӋn Quҧn trӏ hӑc Thӕng kê ӭng dөng Quҧn trӏ tài chính Phân tích hoҥt đӝng kinh doanh HӋ thӕng thông tin quҧn lý Quҧn trӏ công nghӋ Quҧn trӏ chiӃn lưӧc Quҧn trӏ sҧn xuҩt Các mô hình tә chӭc thӏ trưӡng điӋn Thӏ trưӡng năng lưӧng quӕc tӃ Kinh tӃ dҫu khí KӃ toán quҧn trӏ Năng lưӧng mӟi đҥi cương Kinh tӃ quӕc tӃ Kinh tӃ phát triӇn Anh văn chuyên ngành KTNL Hoá hӑc đҥi cương Công nghӋ khai thác chӃ biӃn dҫu và than đá HӋ thӕng cung cҩp điӋn HӋ thӕng chiӃu sáng Phҫn nhiӋt nhà máy điӋn Kinh tӃ hӑc vi mô Kinh tӃ hӑc vĩ mô Quҧn trӏ hӑc Kinh tӃ lưӧng Marketing cơ bҧn Luұt kinh doanh Thӕng kê ӭng dөng Nguyên lý kӃ toán Tә chӭc lao đӝng ThiӃt kӃ hӋ thӕng sҧn xuҩt Lұp kӃ hoҥch và điӅu đӝ sҧn xuҩt KiӇm soát chҩt lưӧng Quҧn trӏ logistics Quҧn trӏ dӵ án Thӵc tұp tӕt nghiӋp Khoá luұn tӕt nghiӋp Quҧn trӏ tài chính Phân tích hoҥt đӝng kinh doanh Phương pháp nghiên cӭu trong KD HӋ thӕng thông tin quҧn lý Thương mҥi điӋn tӱ Quҧn lý nhân lӵc Quҧn trӏ công nghӋ Quҧn trӏ chiӃn lưӧc Mô hình hoá trong sҧn xuҩt Quҧn trӏ mua sҳm Quҧn lý chuӛi cung cҩp (SCM) Quҧn lý dӵ trӳ Kinh tӃ tài nguyên & môi trưӡng KӃ toán quҧn trӏ Nhұp môn kӻ thuұt hóa hӑc Hoá hӑc đҥi cương Nhұp môn kӻ thuұt ngành ĐiӋn Kinh tӃ quӕc tӃ Kinh tӃ phát triӇn Văn hóa kinh doanh 3(3-1-0-6) 2(2-0-1-4) 3(2-2-0-6) 3(2-1-2-6) 3(2-1-1-6) 3(2-0-2-4) 2(2-0-1-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 4(3-2-0-8) 4(3-2-0-8) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 4(3-2-0-8) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-4-4) 6(0-0-12-12) 3(2-1-2-6) 2(2-0-0-4) 3(3-1-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 3(2-2-0-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3(2-1-1-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 4(3-2-0-8) 2(2-0-0-4) 4(2-2-0-8) 4(3-2-0-8) 3(3-1-0-6) 4(3-2-0-8) 2(2-0-4-8) 6(0-0-12-12) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 3(2-2-0-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3(3-0-0-6) 3(2-0-2-4) 3(2-1-1-6) 3(2-1-2-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 6 7 8 8 7 6 8 7 8 8 6 6 5 5 7 7 6 6 7 7 6 4 6 7 5 7 5 7 3 6 6 6 5 4 4 3 5 5 5 4 5 6 6 7 8 7 7 8 8 6 7 3 8 6 6 5 8 6 6 6 7 7 5 4 3 4 5 5 6 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 6 7 8 8 7 6 8 7 8 8 4 4 3 5 7 7 6 6 7 7 6 4 6 7 5 7 5 7 3 6 6 6 5 4 4 3 5 5 5 4 5 6 6 7 8 7 7 8 8 6 7 3 8 6 6 5 8 6 6 6 7 7 5 4 3 4 5 5 6 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 6 7 8 8 7 6 8 7 8 8 4 4 3 5 7 7 6 6 7 7 6 4 6 7 5 7 5 7 3 6 6 6 5 4 4 3 5 5 5 4 5 6 6 7 8 7 7 8 8 6 7 3 8 6 6 5 8 6 6 6 7 7 5 4 3 4 5 5 6 TD TD TD TD TD TD TD BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB TD TD TD TD TD TD TD TD BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB TD TD TD TD TD TD .

603 603 603 603 603 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 Quҧn lý công nghiӋpEM3190 Quҧn lý công nghiӋpET2000 Quҧn lý công nghiӋpME2015 Quҧn lý công nghiӋpME2110 Quҧn lý công nghiӋpMSE2011 Tài chính ngân hàngEM3100 Tài chính ngân hàngEM3110 Tài chính ngân hàngEM3111 Tài chính ngân hàngEM3130 Tài chính ngân hàngEM3210 Tài chính ngân hàngEM3220 Tài chính ngân hàngEM3500 Tài chính ngân hàngEM3510 Tài chính ngân hàngEM3520 Tài chính ngân hàngEM3522 Tài chính ngân hàngEM4550 Tài chính ngân hàngEM4551 Tài chính ngân hàngEM4512 Tài chính ngân hàngEM4521 Tài chính ngân hàngEM4526 Tài chính ngân hàngEM4720 Tài chính ngân hàngEM3230 Tài chính ngân hàngEM4317 Tài chính ngân hàngEM4412 Tài chính ngân hàngEM4413 Tài chính ngân hàngEM4416 Tài chính ngân hàngEM4418 Tài chính ngân hàngEM4435 Tài chính ngân hàngEM4528 Tài chính ngân hàngEM4529 Tài chính ngân hàngEM4531 Tài chính ngân hàngEM4533 Tài chính ngân hàngEM4535 Tài chính ngân hàngEM4537 Tài chính ngân hàngEM4539 Tài chính ngân hàngEM4732 Tài chính ngân hàngEM3140 Tài chính ngân hàngEM3150 Tài chính ngân hàngEM3170 Tài chính ngân hàngEM3190 Tài chính ngân hàngME2015 Tài chính ngân hàngME2110 Tài chính ngân hàngMSE2011 Tài chính ngân hàngEE1010 Tài chính ngân hàngCH1010 Tài chính ngân hàngCH2000 Tài chính ngân hàngET2000 KӃ toán EM3100 KӃ toán EM3110 KӃ toán EM3111 KӃ toán EM3130 KӃ toán EM3210 KӃ toán EM3220 KӃ toán EM3500 KӃ toán EM3510 KӃ toán EM3522 KӃ toán EM4713 KӃ toán EM4714 KӃ toán EM4715 KӃ toán EM4717 KӃ toán EM4725 KӃ toán EM4750 KӃ toán EM4751 KӃ toán EM3230 KӃ toán EM4317 KӃ toán EM4412 KӃ toán EM4413 KӃ toán EM4416 KӃ toán EM4418 KӃ toán EM4435 KӃ toán EM4531 KӃ toán EM4535 KӃ toán EM4718 KӃ toán EM4719 KӃ toán EM4726 KӃ toán EM4730 KӃ toán EM4732 KӃ toán EM4734 KӃ toán CH1010 KӃ toán EE1010 KӃ toán EM3140 KӃ toán EM3150 KӃ toán EM3170 Hành vi cӫa tә chӭc Nhұp môn kӻ thuұt ĐiӋn tӱ VT Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn Nhұp môn kӻ thuұt cơ khí Nhұp môn Kӻ thuұt vұt liӋu Kinh tӃ hӑc vi mô Kinh tӃ hӑc vĩ mô Quҧn trӏ hӑc Kinh tӃ lưӧng Marketing cơ bҧn Luұt kinh doanh Nguyên lý kӃ toán Lý thuyӃt tài chính tiӅn tӋ Cơ sӣ quҧn trӏ tài chính Quҧn trӏ tài chính Thӵc tұp tӕt nghiӋp Khoá luұn tӕt nghiӋp ThuӃ và hӋ thӕng thuӃ NghiӋp vө ngân hàng Đҫu tư tài chính KӃ toán doanh nghiӋp Thӕng kê ӭng dөng Marketing dӏch vө Quҧn trӏ chҩt lưӧng Quҧn lý nhân lӵc Quҧn trӏ chiӃn lưӧc Quҧn trӏ sҧn xuҩt Quҧn trӏ dӵ án Bҧo hiӇm Tài chính công Thӏ trưӡng chӭng khoán Quҧn trӏ rӫi ro Phân tích tài chính Tài chính quӕc tӃ Đӏnh giá doanh nghiӋp KӃ toán ngân hàng Kinh tӃ quӕc tӃ Kinh tӃ phát triӇn Văn hóa kinh doanh Hành vi cӫa tә chӭc Đӗ hoҥ kӻ thuұt cơ bҧn Nhұp môn kӻ thuұt cơ khí Nhұp môn Kӻ thuұt vұt liӋu Nhұp môn kӻ thuұt ngành ĐiӋn Hoá hӑc đҥi cương Nhұp môn kӻ thuұt hóa hӑc Nhұp môn kӻ thuұt ĐiӋn tӱ VT Kinh tӃ hӑc vi mô Kinh tӃ hӑc vĩ mô Quҧn trӏ hӑc Kinh tӃ lưӧng Marketing cơ bҧn Luұt kinh doanh Nguyên lý kӃ toán Lý thuyӃt tài chính tiӅn tӋ Quҧn trӏ tài chính KӃ toán tài chính I KӃ toán tài chính II HӋ thӕng thông tin kӃ toán KӃ toán quҧn trӏ KiӇm toán cơ bҧn Thӵc tұp tӕt nghiӋp Khoá luұn tӕt nghiӋp Thӕng kê ӭng dөng Marketing dӏch vө Quҧn trӏ chҩt lưӧng Quҧn lý nhân lӵc Quҧn trӏ chiӃn lưӧc Quҧn trӏ sҧn xuҩt Quҧn trӏ dӵ án Thӏ trưӡng chӭng khoán Phân tích tài chính KӃ toán các doanh nghiӋp đһc thù KӃ toán hành chính sӵ nghiӋp KiӇm toán tài chính KӃ toán thuӃ KӃ toán ngân hàng KӃ toán quӕc tӃ Hoá hӑc đҥi cương Nhұp môn kӻ thuұt ngành ĐiӋn Kinh tӃ quӕc tӃ Kinh tӃ phát triӇn Văn hóa kinh doanh 2(2-0-0-4) 2(2-0-1-4) 3(3-1-0-6) 2(2-0-1-4) 3(2-2-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 4(3-2-0-8) 4(3-2-0-8) 2(0-0-4-8) 6(0-0-12-12) 3(3-0-0-6) 4(4-0-0-8) 3(3-1-0-6) 4(3-2-0-8) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3(3-0-0-6) 3(2-2-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3(3-1-0-6) 2(2-0-1-4) 3(2-2-0-6) 3(2-1-2-6) 3(2-1-1-6) 3(2-0-2-4) 2(2-0-1-4) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 4(3-2-0-8) 4(3-2-0-8) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 4(3-2-0-8) 4(3-2-0-8) 2(2-0-4-4) 6(0-0-12-12) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3(3-0-0-6) 3(2-2-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 3(2-1-1-6) 3(2-1-2-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 6 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 6 7 8 8 6 7 8 6 5 5 6 5 7 7 6 6 6 8 8 8 5 8 7 5 5 6 6 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 6 5 5 7 6 7 8 6 7 8 8 6 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 6 7 8 8 6 7 8 6 5 5 6 5 7 7 6 6 6 8 8 8 5 8 7 5 5 6 6 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 6 5 5 7 6 7 8 6 7 8 8 6 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 6 7 8 8 6 7 8 6 5 5 6 5 7 7 6 6 6 8 8 8 5 8 7 5 5 6 6 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 6 5 5 7 6 7 8 6 7 8 8 TD TD TD TD TD BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB TD TD TD TD TD .

605 605 605 605 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 KӃ toán EM3190 KӃ toán ET2000 KӃ toán ME2110 KӃ toán MSE2011 TiӃng Anh KHKT & C FL1310 TiӃng Anh KHKT & C FL1320 TiӃng Anh KHKT & C IT1130 TiӃng Anh KHKT & C FL3011 TiӃng Anh KHKT & C FL3012 TiӃng Anh KHKT & C FL3013 TiӃng Anh KHKT & C FL3021 TiӃng Anh KHKT & C FL3022 TiӃng Anh KHKT & C FL3023 TiӃng Anh KHKT & C FL3031 TiӃng Anh KHKT & C FL3032 TiӃng Anh KHKT & C FL3033 TiӃng Anh KHKT & C FL3041 TiӃng Anh KHKT & C FL3042 TiӃng Anh KHKT & C FL3043 TiӃng Anh KHKT & C FL3051 TiӃng Anh KHKT & C FL3052 TiӃng Anh KHKT & C FL3053 TiӃng Anh KHKT & C FL3054 TiӃng Anh KHKT & C FL3055 TiӃng Anh KHKT & C FL3080 TiӃng Anh KHKT & C FL3210 TiӃng Anh KHKT & C FL3220 TiӃng Anh KHKT & C FL3230 TiӃng Anh KHKT & C FL3250 TiӃng Anh KHKT & C FL3260 TiӃng Anh KHKT & C FL3282 TiӃng Anh KHKT & C FL3340 TiӃng Anh KHKT & C FL4061 TiӃng Anh KHKT & C FL4062 TiӃng Anh KHKT & C FL4071 TiӃng Anh KHKT & C FL5080 TiӃng Anh KHKT & C FL5081 TiӃng Anh KHKT & C ED3070 TiӃng Anh KHKT & C ED3080 TiӃng Anh KHKT & C EM3250 TiӃng Anh KHKT & C EV3305 TiӃng Anh KHKT & C FL1330 TiӃng Anh KHKT & C FL3560 TiӃng Anh KHKT & C FL3570 TiӃng Anh KHKT & C FL1411 TiӃng Anh KHKT & C FL1421 TiӃng Anh KHKT & C FL1431 TiӃng Anh KHKT & C FL1441 TiӃng Anh KHKT & C FL1412 TiӃng Anh KHKT & C FL1422 TiӃng Anh KHKT & C FL1432 TiӃng Anh KHKT & C FL1442 TiӃng Anh KHKT & C FL1413 TiӃng Anh KHKT & C FL1423 TiӃng Anh KHKT & C FL1433 TiӃng Anh KHKT & C FL1443 TiӃng Anh KHKT & C FL1414 TiӃng Anh KHKT & C FL1424 TiӃng Anh KHKT & C FL1434 TiӃng Anh KHKT & C FL1444 TiӃng Anh KHKT & C FL4010 TiӃng Anh KHKT & C FL4020 TiӃng Anh KHKT & C FL4030 TiӃng Anh KHKT & C FL4040 TiӃng Anh KHKT & C FL4050 TiӃng Anh KHKT & C FL4011 TiӃng Anh KHKT & C FL4021 TiӃng Anh KHKT & C FL4031 TiӃng Anh KHKT & C FL4041 TiӃng Anh KHKT & C FL4081 TiӃng Anh KHKT & C FL4012 TiӃng Anh KHKT & C FL4022 TiӃng Anh KHKT & C FL4032 TiӃng Anh KHKT & C FL4042 TiӃng Anh KHKT & C FL4082 TiӃng Anh KHKT & C FL4013 TiӃng Anh KHKT & C FL4023 TiӃng Anh KHKT & C FL4033 TiӃng Anh KHKT & C FL4043 TiӃng Anh KHKT & C FL4083 TiӃng Anh KHKT & C FL4014 TiӃng Anh KHKT & C FL4024 TiӃng Anh KHKT & C FL4034 Hành vi cӫa tә chӭc Nhұp môn kӻ thuұt ĐiӋn tӱ VT Nhұp môn kӻ thuұt cơ khí Nhұp môn Kӻ thuұt vұt liӋu Dүn luұn ngôn ngӳ Cơ sӣ văn hoá ViӋt Nam Tin hӑc đҥi cương Kӻ năng nói tiӃng Anh I Kӻ năng nói tiӃng Anh II Kӻ năng nói tiӃng Anh III Kӻ năng nghe tiӃng Anh I Kӻ năng nghe tiӃng Anh II Kӻ năng nghe tiӃng Anh III Kӻ năng đӑc tiӃng Anh I Kӻ năng đӑc tiӃng Anh II Kӻ năng đӑc tiӃng Anh III Kӻ năng viӃt tiӃng Anh I Kӻ năng viӃt tiӃng Anh II Kӻ năng viӃt tiӃng Anh III TiӃng Anh KT ĐiӋn-điӋn tӱ I TiӃng Anh CN Thông tin và TruyӅn thông I TiӃng Anh Cơ khí và Vұt liӋu I TiӃng Anh Hóa-Môi trưӡng I TiӃng Anh Kinh tӃ và Kinh doanh I Phương pháp nghiên cӭu khoa hӑc Ngӳ âm và âm vӏ hӑc Tӯ vӵng hӑc Ngӳ pháp tiӃng Anh Văn hóa xã hӝi Anh Văn hoá xã hӝi Mӻ Văn hӑc Anh-Mӻ Đӕi chiӃu ngôn ngӳ Lý thuyӃt dӏch Dӏch nói I Dӏch viӃt I Thӵc tұp tӕt nghiӋp Khóa luұn tӕt nghiӋp Nhұp môn KHCN Nhұp môn KH tӵ nhiên Kinh tӃ hӑc đҥi cương Môi trưӡng và con ngưӡi TiӃng ViӋt thӵc hành Lý thuyӃt TiӃng ViӋt Kӻ năng giao tiӃp cơ bҧn TiӃng Nga I TiӃng Pháp I TiӃng Nhұt I TiӃng Trung Quӕc I TiӃng Nga II TiӃng Pháp II TiӃng Nhұt II TiӃng Trung Quӕc II TiӃng Nga III TiӃng Pháp III TiӃng Nhұt III TiӃng Trung Quӕc III TiӃng Nga IV TiӃng Pháp IV TiӃng Nhұt IV TiӃng Trung Quӕc IV Dӏch nói II TA KT ĐiӋn-ĐiӋn tӱ Dӏch nói II TA CNTT và TT Dӏch nói II TA Cơ khí và KH VL Dӏch nói II TA KT và KD Dӏch nói II TA Hóa Môi trưӡng Dӏch viӃt II TA KT ĐiӋn-điӋn tӱ Dӏch viӃt II TA CNTT và TT Dӏch viӃt II TA CK và KHVL Dӏch viӃt II TA KT và KD Dӏch viӃt II TA Hóa Môi trưӡng Dӏch nói III TA KT ĐiӋn-ĐiӋn tӱ Dӏch nói III TA CNTT và TT Dӏch nói III TA Cơ khí và KH VL Dӏch nói III TA KT và KD Dӏch nói III TA Hóa Môi trưӡng Dӏch viӃt III TA KT ĐiӋn-điӋn tӱ Dӏch viӃt III TA CNTT và TT Dӏch viӃt III TA CK và KHVL Dӏch viӃt III TA KT và KD Dӏch viӃt III TA Hóa Môi trưӡng TA KT điӋn-điӋn tӱ II TA CN thông tin và TT II TA Cơ khí và KH vұt liӋu II 2(2-0-0-4) 2(2-0-1-4) 2(2-0-1-4) 3(2-2-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 2(2-1-0-4) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(3-1-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-4) 3(2-2-0-4) 3(3-1-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(2-2-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-0-0-4) 3(2-0-2-6) 3(2-2-0-6) 3(0-0-6-12) 6(0-0-12-12) 2(2-0-0-4) 2(1-1-0-2) 2(2-0-0-4) 2(1-1-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(1-1-0-4) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 3(2-0-2-6) 3(2-0-2-6) 3(2-0-2-6) 3(2-0-2-6) 3(2-0-2-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 3(2-2-0-6) 4(3-0-2-8) 4(3-0-2-8) 4(3-0-2-8) 4(3-0-2-8) 4(3-0-2-8) 4(3-2-0-8) 4(3-2-0-8) 4(3-2-0-8) 4(3-2-0-8) 4(3-2-0-8) 4(3-1-0-8) 4(3-1-0-8) 4(3-1-0-8) TD TD TD TD 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 4 6 5 6 7 4 5 7 7 5 5 5 7 8 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 4 6 5 6 7 4 5 7 7 5 5 5 7 8 1 1 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 4 6 5 6 7 4 5 7 7 5 5 5 7 8 1 1 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 BB BB BB BB BB BB BB BB1 BB1 BB1 BB1 BB2 BB2 BB2 BB2 BB3 BB3 BB3 BB3 BB4 BB4 BB4 BB4 BB5 BB5 BB5 BB5 BB5 BB6 BB6 BB6 BB6 BB6 BB7 BB7 BB7 BB7 BB7 BB8 BB8 BB8 BB8 BB8 TD TD TD .

701 701 701 TiӃng Anh KHKT & C FL4044 TiӃng Anh KHKT & C FL4084 TiӃng Anh KHKT & C FL4080 TA Kinh tӃ và Kinh doanh II TA Hóa Môi trưӡng II Phương pháp GD tiӃng Anh 4(3-1-0-8) 4(3-1-0-8) 4(3-1-0-8) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 TD TD TD .