You are on page 1of 92

Y BAN CHNG KHON NH NC CP CHNG NHN NG K CHO BN C PHIU RA

CNG CHNG CH C NGHA L VIC NG K CHO BN C PHIU THC HIN


THEO CC QUY NH CA PHP LUT LIN QUAN M KHNG HM M BO
GI TR CA C PHIU. MI TUYN B TRI VI IU NY L BT HP PHP.

BN CO BCH
NGN HNG THNG MI C PHN
SI GN THNG TN
(SACOMBANK)
Giy chng nhn KKD s 0301103908 do S K Hoch v u T Tp. H Ch Minh cp
(ng k ln u ngy 13/01/1992, ng k thay i ln th 32 ngy 16 thng 11 nm 2010)

CHO BN C PHIU RA CNG CHNG


(Giy chng nhn ng k cho bn s ........./GCN-UB do Ch tch U ban Chng khon Nh
nc cp ngy ...... thng ...... nm 2011)

Bn co bch ny v ti liu b sung s c cung cp ti:


NGN HNG THNG MI C PHN SI GN THNG TN (SACOMBANK)
Tr s: 266268 Nam K Khi Ngha, Phng 8, Qun 3, Tp. H Ch Minh
in thoi: (84.8) 39320420 Fax: (84.8) 39320424
CNG TY C PHN CHNG KHON
NGN HNG SI GN THNG TN
Tr s: 278 Nam K Khi Ngha, P8, Q3, Tp. H Ch Minh
in thoi: (84.8) 62686868 Fax: (84.8) 62555957
Ph trch cng b thng tin
ng NG VN THNH
Ch tch Hi ng Qun Tr
a ch: 266-268 Nam K Khi Ngha, Qun 3, Tp H Ch Minh
in thoi: (84.8) 39320420 Fax: (84.8) 39320424

BN CO BCH

Trang1

NGN HNG THNG MI C PHN


SI GN THNG TN
Giy chng nhn KKD s 0301103908 do S K Hoch v u T Tp. H Ch Minh cp
(ng k ln u ngy 13/01/1992, ng k thay i ln th 32 ngy 16 thng 11 nm 2010)

CHO BN C PHIU RA CNG CHNG


Tn c phiu:
Mnh gi:
Gi bn:

C PHIU NGN HNG TMCP SI GN THNG TN


10.000 ng
Bn cho c ng hin hu theo t l 100:15 vi gi 10.000 ng
Bn cho cn b ch cht vi gi 10.000 ng

Tng s lng cho bn:


156.046.911 c phn (trong cho bn cho c ng
hin hu l 137.688.451 c phn; cho bn cho cn b ch cht: 18.358.460 c phn)
Tng gi tr cho bn:
1.560.469.110.000 ng (trong gi tr cho bn cho
c ng hin hu l: 1.376.884.510.000 ng; gi tr cho bn cho cn b ch cht l:
183.584.600.000 ng)

T CHC KIM TON


CNG TY TNHH KIM TON PRICEWATERHOUSECOOPERS (VIT NAM)
Lu 4, Saigon Tower, 29 L Dun, Qun 1, Tp. HCM
in thoi: (84.8) 38 230 796 Fax: (84.8) 38 241 947
Website: www.pwc.com.vn
T CHC T VN
CNG TY C PHN CHNG KHON
NGN HNG SI GN THNG TN
Tr s: 278 Nam K Khi Ngha, P8, Q3, Tp. H Ch Minh
in thoi: (84.8) 62 68 68 68 Fax: (84.8) 62 55 59 57
Website: www.sbsc.com.vn

BN CO BCH

Trang2

MC LC
I

CC NHN T RI RO NH HNG N GI CHNG KHON CHO BN ........ 6

1.

Ri ro v li sut............................................................................................................6

2.

Ri ro v tn dng ..........................................................................................................6

3.

Ri ro v ngoi hi ........................................................................................................7

4.

Ri ro v thanh khon ...................................................................................................7

5.

Ri ro t cc hot ng ngoi bng: .............................................................................7

6.

Ri ro bin ng gi c phiu nim yt v gi c phiu pht hnh ..............................8

7.

Ri ro hot ng............................................................................................................9

8.

Ri ro lut php .............................................................................................................9

9.

Ri ro ca t cho bn v long gi c phiu.............................................................9

10. Ri ro ca cc d n s dng vn thu c t t cho bn.....................................10


11. Ri ro bt kh khng ...................................................................................................11
II

NHNG NGI CHU TRCH NHIM CHNH I VI NI DUNG BN CO


BCH ........................................................................................................................ 12

1.

T chc pht hnh thm .............................................................................................12

2.

T chc t vn ............................................................................................................12

III

CC KHI NIM........................................................................................................ 13

IV

TNH HNH V C IM CA T CHC PHT HNH ........................................ 15

1.

Tm tt qu trnh hnh thnh v pht trin..................................................................15

1.1 Lch s hnh thnh v pht trin..................................................................................15


1.2 Qu trnh tng vn iu l ca Sacombank................................................................17
1.3 C cu s hu .............................................................................................................17
2.

S t chc v b my iu hnh ...........................................................................17

2.1 S c cu t chc ca Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn............................17


2.2 C cu b my qun tr Sacombank ...........................................................................19
2.3 C cu b my iu hnh Sacombank .......................................................................19
2.4 S t chc ca Tp on Sacombank...................................................................26
3.

Danh sch c ng nm gi t 5% tr ln vn c phn ca Sacombank ti thi im


22/10/2010...................................................................................................................26

4.

Danh sch cc cng ty m v cng ty con ca t chc pht hnh thm ...................27
BN CO BCH

Trang3


4.1 Cng ty trc thuc ca Sacombank (Sacombank s hu 100% vn iu l) ............27
4.2 Cng ty m Sacombank nm gi quyn kim sot v c phn chi phi (>50%) .......28
5.

Hot ng kinh doanh .................................................................................................29

5.1 Ngnh ngh kinh doanh ..............................................................................................29


5.2 Cng tc ti cu trc v chn chnh hot ng ngn hng ........................................45
5.3 Th trng hot ng ...................................................................................................47
5.4 Chin lc pht trin di hn ......................................................................................49
5.5 K hoch pht trin hot ng kinh doanh trong nm 2011.......................................49
5.6 K hoch tng vn iu l trong nm 2011 ................................................................50
6.

Bo co kt qu hot ng kinh doanh nm 2010 2011 .........................................50

6.1 Tm tt mt s ch tiu v hot ng kinh doanh ca Sacombank............................50


6.2 Nhng nhn t nh hng n hot ng kinh doanh ca Sacombank trong nm bo
co...............................................................................................................................51
7.

V th ca Sacombank so vi cc n v khc trong cng ngnh ..............................53

7.1 Li th ca Sacombank...............................................................................................53
7.2 C hi v thch thc ...................................................................................................54
8.

Chnh sch i vi ngi lao ng..............................................................................55

9.

Chnh sch c tc .......................................................................................................56

10. Tnh hnh hot ng ti chnh .....................................................................................56


11. Hi ng qun tr, Ban kim sot, Ban Tng gim c ..............................................57
11.1 Cc thnh vin Hi ng qun tr................................................................................57
11.2 Cc thnh vin Ban Kim sot....................................................................................65
11.3 Cc thnh vin Ban Tng gim c ............................................................................69
12. Danh sch ti sn, nh xng thuc s hu ca Sacombank n 31/12/2010 .........79
13. K hoch li nhun v c tc nm 2011.....................................................................79
14. nh gi ca t chc t vn v k hoch li nhun v c tc ...................................80
15. Thng tin v nhng cam kt nhng cha thc hin ca t chc pht hnh thm .....81
16. Cc thng tin, cc tranh chp kin tng lin quan n Sacombank m c th nh
hng n gi c chng khon pht hnh thm: .......................................................82
V

CHNG KHON NIM YT................................................................................ 82

VI

CHNG KHON PHT HNH THM....................................................................... 83

1.

Loi c phiu ...............................................................................................................83

2.

Mnh gi......................................................................................................................83

3.

Tng s c phiu d kin cho bn ............................................................................83

BN CO BCH

Trang4


4.

Gi cho bn d kin ..................................................................................................83

5.

Phng thc tnh gi ...................................................................................................83

6.

Phng thc phn phi...............................................................................................83

7.

Cc bc phn phi v thi gian thc hin.................................................................84

8.

ng k mua c phiu.................................................................................................85

9.

Phng thc thc hin quyn .....................................................................................87

10. Gii hn t l nm gi i vi ngi nc ngoi.........................................................88


11. Cc hn ch lin quan n vic chuyn nhng........................................................88
12. Cc loi thu c lin quan ...........................................................................................88
13. Ngn hng m ti khon phong ta nhn tin mua c phiu .....................................88
14. Phng n x l khi khng thu c tin t t cho bn .........................................89
VII

MC CH PHT HNH ........................................................................................... 89

VIII K HOCH S DNG S TIN THU C T T CHO BN......................... 90


IX

CC I TC LIN QUAN N VIC PHT HNH THM .................................... 91

PH LC................................................................................................................... 91

BN CO BCH

Trang5

CC NHN T RI RO NH HNG N GI CHNG KHON CHO


BN
1.

Ri ro v li sut
Hin nay thu nhp t hot ng tn dng chim gn 80% tng thu nhp ca Ngn hng. V
vy li sut l nhn t quan trng nh hng trc tip v ng k n hot ng ca ngn
hng. S bin ng ca li sut th trng s gy ra nhng ri ro ng k cho ngn hng khi
c s chnh lch v k hn huy ng v k hn cho vay cng nh khi c s chnh lch ng
k v khi lng vn huy ng v vn cho vay trong cng mt k hn nht nh. Nu cng tc
qun tr ri ro khng tt, bin ng li sut s lm tng chi ph vn ng thi gim hiu qu hot
ng ca ngn hng
gim thiu ri ro v li sut, Sacombank thit lp h thng qun l ri ro li sut, bao
gm: xy dng chnh sch qun l ri ro ton h thng; h thng cc bo co chnh lch v
thi gian nh gi li ti sn; a dng ha ngun vn huy ng, ... v lun lun c k hoch d
phng i ph vi bin ng ca th trng.
Li sut huy ng vi mc trn quy nh ca Ngn hng nh nc l 14%/nm t nhiu
cng gy kh khn cho cc ngn hng thng mi trong vic huy ng vn trn th trng hin
nay. Trong bi cnh , Sacombank ch ng thc hin ch trng an ton, thng qua tng
trng ngun vn huy ng mc hp l v khng chy ua li sut nhm gp phn cng
Chnh ph n nh th trng; linh ng p dng li sut huy ng i vi tng k hn ty theo
s bin ng ca th trng; tn dng ngun vn y thc nhm bo m an ton thanh khon
v gim chi ph gi vn. Nh vy, vi nhng bin php an ton trn, Sacombank tng bc
khc phc c nhng ri ro v li sut.

2.

Ri ro v tn dng
Ri ro tn dng c th xy ra khi khch hng khng thc hin ngha v c
Sacombank bo lnh, hoc khch hng khng thanh ton y v ng hn gc v li cc
khon vay c Sacombank cp.
qun l, kim sot ri ro tn dng, Sacombank thit lp v thc hin chnh sch tn
dng vi nhiu cng c nhm ti thiu ha ri ro tn dng, nh:
-

Cc quy nh v thm nh v ph duyt, bao gm vic phn tch phng n kinh


doanh, nh gi - xp hng khch hng ton din v ti chnh v phi ti chnh, cc
iu kin trc khi gii ngn.

Cc quy nh v bo m tn dng, bao gm danh mc cc ti sn c chp nhn,


cc th tc php l cn thit, v cc bin php qun l ti sn th chp, cm c.

Cc hn ch v mc vay, t l ti tr so vi gi tr bo m p dng cho tng loi sn


phm, loi ti sn, khch hng.

Cc hn ch v cp tn dng tp trung p dng theo tng loi tin vay, k hn vay, sn


phm, ngnh ngh, khch hng

Cc quy nh v hot ng thm nh v ph duyt, da trn nguyn tc c lp v


theo mc thm quyn t cp c s (Phng Giao dch) n cc cp thm quyn Hi
s (Ban Tng gim c, Hi ng tn dng).

Cc quy nh cht ch v thc hin gim st, kim tra, kim sot v x l trong sut

BN CO BCH

Trang6


qu trnh xem xt cp tn dng.

3.

Ri ro v ngoi hi
Pht sinh khi c s chnh lch v k hn, v loi tin t ca cc khon ngoi hi nm gi,
v v th c th lm cho ngn hng phi gnh chu thua l khi t gi ngoi hi bin ng.
gim thiu ri ro ngoi hi, Sacombank lun duy tr mt t l cn xng gia ti sn n
v ti sn c ngoi t, duy tr trng thi ngoi hi rng mc hp l; c chnh sch o to i
ng cn b c chuyn mn cao, c kh nng phn tch v d bo tnh hnh bin ng t gi ca
cc loi ng tin, v ra quyt nh mua, bn cc hp ng ngoi t ng n. Bn cnh ,
Sacombank tip cn vic s dng cc cng c ti chnh c kh nng phng nga ri ro nh
hp ng forward, future, swap hay option trong hot ng kinh doanh ngoi hi.

4.

Ri ro v thanh khon
Pht sinh ch yu t xu hng ca cc ngn hng l huy ng ngn hn v cho vay trung,
di hn. Ri ro ny thng xy ra do cc khon huy ng v mt k thut s phi hon tr theo
yu cu ca ngi gi tin, c bit trong giai on khng hong th ngi gi tin s rt tin
ra nhanh hn vic ngi i vay sn sng tr n. Do vy, ri ro thanh khon l rt thc t v
thng trc trong hot ng kinh doanh ngn hng.
hn ch ri ro thanh khon, Sacombank da trn c s d liu qu kh v nh hng
hot ng, xem xt v tnh ton chnh xc nhu cu thanh khon tng thi im thc hin
d tr hp l, nhm hn ch lng ph vn, gim li nhun hot ng; xy dng danh mc u
t hp l vi t trng u t vo cc loi chng khon, giy t c gi, cc loi ti sn, c kh
nng chuyn i nhanh sang tin mt vi chi ph thp. im then cht chnh l hiu qu qun l
ti sn, c ch iu hnh cng khai, minh bch v n nh, trnh to ra nhng c sc rt tin
o t. Bn cnh , Sacombank lun tin hnh cng tc d bo nhu cu rt tin ca khch
hng trong tng thi k c th ch ng thu xp ngun vn chi tr theo yu cu.
- Ngoi nhng yu t nu trn, ri ro thanh khon c th pht sinh t vic lch k hn
gia ti sn n v ti sn c. y l mt vn kh ph bin trong h thng ngn hng
ca cc nn kinh t ang chuyn i, c bit i vi nn kinh t tin mt v mc
la ho cn kh cao nh Vit Nam.
Trong trng hp khch hng c nhu cu rt vn t xut vi s lng ln, Sacombank
s dng cc ngun vn sau m bo nhu cu ca khch hng:
- Tin mt ti qu, tin gi thanh ton ti Ngn hng Nh nc, tin gi thanh ton ti
cc t chc tn dng khc;
- Huy ng t th trng lin ngn hng;
- Chit khu giy t c gi cho Ngn hng Nh nc, t chc tn dng khc;
- Th chp quyn thu n ca Sacombank i vi cc t chc tn dng, khch hng cho
Ngn hng Nh nc vay vn.

5.

Ri ro t cc hot ng ngoi bng:


Phn ln cc L/C Ngn hng pht hnh l L/C tr ngay. Cc L/C tr chm chim t l
khng ng k, c cp cho i tng khch hng c thm nh rt cn thn, p ng
c cc yu t sau:
- C nng lc ti chnh, b dy hot ng trong ngnh ngh (bao gm c chuyn mn,
BN CO BCH

Trang7


kinh nghim v trnh qun l), c i tc nc ngoi l cc i tc quen thuc, c th
trng tiu th trong nc n nh, c quan h uy tn vi Sacombank trong nhiu lnh
vc hot ng (thng thng c quan h vay ti Sacombank).
- Mt hng chuyn doanh ca khch hng phi d dng tiu th trn th trng.
- Phng n kinh doanh phi kh thi.
- T l k qu an ton.
- Vay thanh ton L/C lun c ti sn m bo.
Hn na, cc khch hng m L/C u c i tc lu di v lnh vc kinh doanh l quen
thuc nn nu c ri ro, khch hng c kh nng v kinh nghim thng lng vi i tc
khc phc, do vy hn ch ri ro cho Sacombank.

6.

Ri ro bin ng gi c phiu nim yt v gi c phiu pht hnh


Ri ro gi c phiu nim yt
Vic nim yt c phiu STB trn th trng chng khon s em li nhng li ch ng k
cho Sacombank, bao gm: uy tn v thng hiu; tng cng tnh thanh khon; to iu kin
cho Sacombank huy ng vn tng nng lc ti chnh; hng n vic chun mc ha
cng tc qun tr, iu hnh theo m hnh qun tr cng ty u vit.
Tuy nhin, ri ro bin ng gi c c phiu trn th trng chng khon l iu khng trnh
khi. Gi c chng khon trn th trng c quyt nh bi nhiu yu t. Trong , tnh hnh
hot ng kinh doanh ca t chc nim yt ch l mt trong cc yu t cn xt n. Gi c bin
ng c th l do cung cu c phiu, tnh hnh kinh t x hi chung hay tng thi im, s
thay i quy nh php lut v chng khon, yu t tm l ca nh u t, S bin ng gi
c phiu c th gy nh hng n thng hiu, gi tr ca Sacombank, tm l khch hng.
Ngoi ra, do c th ca ngnh ngn hng, vic gi c phiu Sacombank gim mnh cng c
th dn n vic khch hng rt tin t, dn n ri ro thanh khon v nhng nh hng tiu
cc khc.
i vi ri ro ny, Sacombank c k hoch phng nga v s thc hin cc bin php sau:
-

Sacombank cam kt s duy tr mt bng tng kt ti sn lnh mnh vi danh mc u


t hp l v c tnh thanh khon cao, duy tr c cu ti chnh vng mnh, hot ng
kinh doanh c hiu qu. ng thi, Sacombank cam kt s qun l, iu hnh mi
hot ng theo hng minh bch, cng khai ha thng tin v tip cn dn cc chun
mc quc t nhm to nim tin cho khch hng gi tin v cng chng u t.

Bo him tin gi ca khch hng cng l mt bin php gip ngi gi tin an tm
hn v khon tin gi ca mnh.

Sacombank ban hnh Quy ch hot ng lin tc trong iu kin khng hong,
trong c a ra cc gii php i ph trong trng hp chu nhng nh hng tiu
cc t vic nim yt c phiu.

Sacombank c trch nhim ch ng nh hng thng tin v cng b thng tin nhm
gip khch hng v nh u t hiu r v nguyn nhn c phiu STB gim gi. Mt
khc, Sacombank s thnh lp mt b phn am hiu v th trng chng khon
thc hin ngha v cng b thng tin, ban hnh quy ch ngi pht ngn ca ngn
hng, theo di st sao nhng din bin trn th trng chng khon c th ch
ng a ra cc bin php x l kp thi, ph hp.

Ri ro gi c phiu pht hnh thm

BN CO BCH

Trang8


Gi pht hnh ca t pht hnh nm 2011 tnh ton da trn c s pht huy ngun
lc ca c ng hin hu, nhng nh u t trung thnh ca Sacombank; cng hng n
mt mc tiu ti u t to ngun lc ti chnh cho Sacombank trin khai cc hot ng kinh
doanh nm 2011 v cc nh hng pht trin di hn khc. Mt khc, Sacombank cng cam
kt thc hin v vn dng tt nhng c hi sau:
-

Hot ng kinh doanh n nh, tng trng v c hiu qu cao.

Tm nhn chin lc; nng lc ti chnh; k nng qun tr, iu hnh; kh nng cnh
tranh v pht trin mng li ngy cng tng cng v cng c;

Mi trng u t ngy cng ci thin, s cam kt ca Chnh ph trong vic ci cch,


vic y mnh t nhn ha. Vit Nam ang tr thnh ch n ca ngun u t quc
t;

Trong trng hp lng c phiu khng phn phi ht, Hi ng qun tr s quyt nh
phng n x l cn c theo ni dung Ngh quyt c i hi ng c ng thng nin
nm 2010 chp thun.

7.

Ri ro hot ng
Bao gm ton b cc ri ro c th pht sinh t cch thc m mt ngn hng iu hnh cc
hot ng ca mnh. Cc v d v ri ro hot ng l rt nhiu, bao gm: cu trc hn mc
khng ph hp trong lnh vc kinh doanh ngun vn, qun tr khng tt cc quy trnh qun l tn
dng, cn b tham , thiu cc k hoch phc hi hot ng kinh doanh trong trng hp xy
ra thm ha, ...
Trong qu trnh hot ng, Sacombank khng ngng c cu v ti c cu b my nhm
thch ng vi nhng thay i ca mi trng kinh doanh v khc phc nhng im yu km
hin ti hoc mi pht sinh trong qu trnh hot ng. Trong nhng nm tip theo, Sacombank
ch trng lun gi vng quan im: AN TON l mc tiu hng u, ng thi coi trng mc
tiu HIU QU, N NH v TNG TRNG BN VNG.

8.

Ri ro lut php
Lnh vc hot ng ca Sacombank l ti chnh tin t, l mt lnh vc nhy cm v c
nh hng su rng n nhiu mt hot ng ca x hi. V vy, ngoi nhng vn bn quy
phm php lut chung ca Nh nc, hot ng ca Sacombank cn c iu chnh bi mt
h thng cc vn bn di lut ca Ngn hng Nh nc. Trc p lc kim ch lm pht,
NHNN c th ban hnh nhng quy nh iu chnh mt s hot ng ca h thng ngn hng
t c mc tiu chung.

9.

Ri ro ca t cho bn v long gi c phiu


t pht hnh nm 2011 bao gm: pht hnh thm 15% c phiu cho c ng hin hu v
pht hnh 2% cho cn b ct cn ca Sacombank. Tng s lng c phiu d kin pht hnh
t ny l khong 156 triu c phiu chim 17% s lng c phiu ang lu hnh. Nh vy
t pht hnh ny s lm cho c phiu STB b long gi v c ri ro khng pht hnh ht.
Gi s gi ng ca ti ngy cui cng hng quyn mua c phiu pht hnh thm l
12.800 ng/c phiu (tham kho mc gi ng ca ca phin giao dch ngy 09/5/2011), gi
c phiu b pha long sau khi pht hnh c tnh nh sau:

BN CO BCH

Trang9


12.800 + 0,17 x 10.000
P

12.400 ng/c phiu

1 + 0,17
Nh vy sau khi pht hnh, gi c phiu STB b long gi 3,1% so vi mc ban u.
Hin ti, s lng c phiu ang lu hnh ca Sacombank l tng i ln cng vi s
lng c phiu ca t pht hnh thm ny s l p lc cho nh u t cng nh Sacombank
nu nh tc tng trng li nhun ca Sacombank khng kp vi s gia tng s lng c
phiu ang lu hnh. Tuy nhin, Sacombank vi quy m v nng lc ti chnh, uy tn thng
hiu, nh hng pht trin n nh, bn vng, chin lc kinh doanh r rng th c phiu
Sacombank vn l s la chn u t u tin i vi nh u t trong v ngoi nc.
t pht hnh ln ny Sacombank cho bn cho c ng hin hu 15% tng s c phn
vi gi 10.000 ng/cp, cho bn cho cn b ch cht 2% tng s c phn vi gi 10.000
ng/cp, gi pht hnh bng 78% so vi gi th trng. ng thi, c phiu Sacombank l mt
trong nhng c phiu c tnh thanh khon hng u ti S giao dch chng khon TP.HCM.
Vi nhng c im trn, ri ro v long gi c phiu v ri ro khng pht hnh thnh cng
ca t pht hnh tng vn theo Ngh quyt i hi ng c ng nm 2010 ngy 02/04/2011
ca Sacombank l khng ng k.

10. Ri ro ca cc d n s dng vn thu c t t cho bn


Ri ro trong vic u t v xin chp thun thnh lp ngn hng trc thuc ti Lo
D kin s vn thu c t vic cho bn s c u t vo cc mc ch sau: (i) u
t ti sn c nh (u t cng ngh thng tin; hot ng th; thit b, xe chuyn dng, my
pht in, ...; xy mi v nng cp tr s, im giao dch, ...) (ii) thnh lp ngn hng trc thuc
ti Lo (iii) a vo kinh doanh sinh li (u t tri phiu Chnh ph, ti tr xut nhp khu,
cho vay pht trin nng nghip, nng thn).
i vi vic thnh lp ngn hng trc thuc ti Lo, hin nay Sacombank m rng
mng li sang Lo, hot ng di hnh thc chi nhnh. Vic nng cp chi nhnh thnh ngn
hng trc thuc s nh du mt bc tin ng k trong chin lc m rng mng li hot
ng ra tm khu vc ca Sacombank. Trong khi , tnh hnh kinh t Vit Nam v th gii
khng qu kh quan, tnh hnh huy ng vn ca cc ngn hng ti Vit Nam ni chung, m
Sacombank khng l ngoi l, cng ang gp nhiu kh khn v chu s cnh tranh mnh m.
Vic u t vn ra th trng nc ngoi trong giai on hin nay t nhiu nh hng n kh
nng ti chnh ca Ngn hng m, bn cnh l ri ro v tnh hnh hot ng ca ngn hng
trc thuc ti Lo. Tuy nhin, qua thi gian hot ng di hnh thc chi nhnh, Sacombank
nh gi th trng Lo kh tim nng, hiu qu hot ng ca chi nhnh Sacombank ti Lo
kh kh quan v vic thnh lp ngn hng trc thuc l cn thit v tt yu nng cao v th
cng nh hiu qu hot ng ca Ngn hng.
thnh lp ngn hng trc thuc ti Lo, i hi Ngn hng phi thc hin cc th tc
php l tng i phc tp v cht ch theo quy nh ca php lut Vit Nam v php lut Lo.
Cc bc chnh nh sau: u tin, Ngn hng xin php NHNN Vit Nam v vic thnh lp
ngn hng trc thuc ti Lo, sau xin php B K hoch & u t Vit Nam v vic u t
ra nc ngoi. Sau khi c s chp thun ca cc c quan c thm quyn ca Vit Nam, th
tc tip theo l xin php Thng c NHNN Lo xin thnh lp ngn hng trc thuc ti Lo,
sau khi c chp thun, s tin hnh th tc ng k kinh doanh ti B K hoch & u t
Lo. Thi gian hon thnh d kin trong qu IV nm 2011. Nh vy, ngoi vic phi tun th
BN CO BCH

Trang10


php lut ca hai nc Vit Nam v Lo, vic xin php thnh lp ngn hng trc thuc phi tri
qua nhiu th tc v phi c s chp thun ca nhiu c quan c thm quyn ca hai nc.
V vy, s c ri ro pht sinh khi cc c quan ca Vit Nam hoc Lo khng chp thun cho
php thnh lp ngn hng trc thuc ca Sacombank. gim thiu ri ro ny, Sacombank
r sot v p ng nhng quy nh ca php lut c lin quan ca hai nc v vic thnh lp
ngn hng ti Lo, ng thi s dng nhn s c nhiu kinh nghim trong lnh vc u t ra
nc ngoi thc hin d n ny. Bn cnh , uy tn ca Sacombank ti Vit Nam cng
nh ti nc bn Lo, v mi quan h ca Sacombank vi c quan qun l nh nc v ngn
hng v u t ca hai nc, s gp phn h tr cho s thnh cng trong vic hon thnh
ng thi hn th tc thnh lp ngn hng trc thuc ny.
Ri ro ca cc d n khc c s dng vn t t cho bn
Ngoi vic thnh lp ngn hng trc thuc ti Lo, mc ch s dng vn t t cho bn
nm 2011 cng ging nh hot ng u t thng xuyn hng nm ca Sacombank nhm
tng nng lc cnh tranh v hiu qu hot ng. Ri ro i vi vic u t ny l lm tng chi
ph u t trong khi hiu qu mang li t vic gia tng th phn v tnh hnh hot ng c th
khng nh mong i trong bi cnh nn kinh t vn cn kh khn. Tuy nhin hot ng u t
ny l cn thit nhm gia tng tin ch cho khch hng, nng cao hnh nh v nng lc ti
chnh ca Sacombank.

11. Ri ro bt kh khng
Ngoi cc ri ro nn trn, nhng ri ro khc mang tnh bt kh khng cng c th nh
hng n hot ng ca Sacombank nh: thin tai, ch ha, dch bnh him ngho, chin
tranh, khng b Nhng ri ro ny to tm l bt an, gy thit hi, nh hng n thu nhp
ca cc c nhn, t chc l khch hng ca Sacombank. Do vy, ri ro ny ty theo tng thi
im c th gy nhng nh hng cc b, theo tng lnh vc nht nh. hn ch cc ri ro
ny, Sacombank p dng nhiu chnh sch ng b nh cho vay phn tn, ch ng mua bo
him, ng thi yu cu khch hng ty theo lnh vc kinh doanh phi mua cc bo him lin
quan d phng cc s c khng may xy ra.

BN CO BCH

Trang11


II

NHNG NGI CHU TRCH NHIM CHNH I VI NI DUNG BN


CO BCH
1.

T chc pht hnh thm


NGN HNG TMCP SI GN THNG TN (SACOMBANK)
ng NG VN THNH

Chc v: Ch tch Hi ng qun tr

ng NGUYN TN THNH

Chc v: Trng Ban Kim sot

ng TRN XUN HUY

Chc v: Tng gim c

Chc v: K ton trng

NGUYN TH M HNH

Chng ti m bo rng cc thng tin v s liu trong Bn co bch ny l ph hp vi


thc t m chng ti c bit, hoc iu tra, thu thp mt cch hp l.

2.

T chc t vn
CNG TY C PHN CHNG KHON NGN HNG SI GN THNG TN
ng NGUYN THANH HNG

Chc v: Tng Gim c

Bn co bch ny l mt phn ca H s ng k cho bn do Cng ty C phn Chng


khon Ngn hng Si Gn Thng Tn tham gia lp trn c s Hp ng t vn s
03/2011/SBS-TV ngy 15/04/2011 v pht hnh thm v nim yt b sung vi Ngn hng
Thng mi C phn Si Gn Thng Tn.
Chng ti m bo rng vic phn tch, nh gi v la chn ngn t trn Bn co bch
ny c thc hin mt cch hp l v cn trng da trn c s cc thng tin v s liu do
Ngn hng Thng mi C phn Si Gn Thng Tn cung cp.

BN CO BCH

Trang12


III

CC KHI NIM
Trong Bn co bch ny, nhng t ng di y c hiu nh sau:
1.

Sacombank: l tn vit tt ca Ngn hng Thng mi C phn Si Gn Thng Tn


c thnh lp theo Giy php s 0006/NH-GP ngy 05 thng 12 nm 1991 ca Ngn
hng Nh nc Vit Nam, sau y gi tt l Sacombank.

2.

Ngn hng: c hiu l Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

3.

Cng ty Kim ton PriceWaterHouseCoopers: cng ty kim ton c lp thc hin


vic kim ton bo co ti chnh ca Sacombank.

4.

Bn co bch: bn cng b thng tin ca Sacombank v tnh hnh ti chnh, hot ng kinh
doanh nhm cung cp thng tin cho cng chng u t nh gi v a ra cc quyt nh u t
chng khon.

5.

iu l: iu l ca Sacombank c i hi ng c ng ca Sacombank thng


qua v c ng k ti Ngn hng Nh nc Vit Nam.

6.

Vn iu l: s vn do tt c c ng gp v c ghi vo iu l ca Sacombank.

7.

C phn: vn iu l c chia thnh nhiu phn bng nhau.

8.

C phiu: chng ch do Sacombank pht hnh xc nhn quyn s hu mt hoc mt s


c phn ca Sacombank. C phiu ca Sacombank c th c ghi tn v khng ghi tn theo
quy nh ca iu l.

9.

C ng: t chc hoc c nhn s hu mt hoc mt s c phn ca Sacombank.

10. C tc: L khon li nhun rng c tr cho mi c phn bng tin hoc bng ti sn khc
t ngun li nhun cn li ca Sacombank sau khi thc hin ngha v v ti chnh.
11. Nm ti chnh: nm mi hai thng tnh t 00 gi ngy 01 thng 01 n 24 gi ngy 31
thng 12 nm dng lch hng nm.
12. Ngi c lin quan: c nhn hoc t chc c quan h vi nhau trong cc trng hp
sau y:
Cha, cha nui, m, m nui, v, chng, con, con nui, anh ch em rut ca c nhn;
T chc m trong c c nhn l nhn vin, Gim c hoc Tng gim c, ch s
hu trn mi phn trm s c phiu lu hnh c quyn biu quyt;
Thnh vin Hi ng qun tr, Ban kim sot, Gim c hoc Tng gim c, Ph
gim c hoc Ph Tng gim c v cc chc danh qun l khc ca t chc ;
Ngi m trong mi quan h vi ngi khc trc tip, gin tip kim sot hoc b kim
sot bi ngi hoc cng vi ngi chu chung mt s kim sot;
Cng ty m, cng ty con;
Quan h hp ng trong mt ngi l i din ca ngi kia.
Ngoi ra, nhng t, thut ng khc (nu c) s c hiu nh quy nh trong Lut chng
khon s 70/2006/QH11 ngy 29/06/2006 v cc vn bn php lut khc c lin quan.

BN CO BCH

Trang13


Cc t hoc nhm t vit tt trong Bn co bch ny c ni dung nh sau:
NHNN

Ngn hng Nh nc

TMCP

Thng mi c phn

TNHH

Trch nhim hu hn

TCTD

T chc tn dng

DNNN

Doanh nghip nh nc

HTX

Hp tc x

HS

Hi s

CN

Chi nhnh

PGD

Phng giao dch

HQT

Hi ng qun tr

BKS

Ban Kim sot

BTG

Ban Tng gim c

CBCNV

Cn b cng nhn vin

Giy CNKKD

Giy chng nhn ng k kinh doanh

ANZ

Australia and New Zealand Banking Group Limited

DC

Dragon Financial Holdings

IFC

International Finance Corporation

TTQT

Thanh ton quc t

ROA

T sut li nhun sau thu/ Tng ti sn

ROE

T sut li nhun sau thu/ Vn ch s hu

DPRR

D phng ri ro

CP

C phiu

CNTT

Cng ngh thng tin

BN CO BCH

Trang14


IV

TNH HNH V C IM CA T CHC PHT HNH

1.

Tm tt qu trnh hnh thnh v pht trin

1.1

Lch s hnh thnh v pht trin

Ngn hng Thng mi C phn Si Gn Thng Tn c thnh lp ngy 21/12/1991


vi s vn iu l ban u l 3 t ng. Qua 20 nm hot ng v pht trin, n nay
Sacombank t s vn iu l khong 9.179 t ng v tr thnh ngn hng TMCP hng
u Vit Nam vi 366 im giao dch, trong c 67 Chi nhnh/S Giao dch, 295 Phng
giao dch v 01 ti Lo v 01 chi nhnh ti Campuchia (tnh n thi im 31/12/2010).
Ngy 12/7/2006 Sacombank l ngn hng u tin chnh thc nim yt c phiu trn Trung
tm giao dch chng khon TP.HCM (nay l S Giao dch Chng khon Thnh ph H Ch
Minh), y l mt s kin rt quan trng v c ngha cho s pht trin ca th trng vn Vit
Nam, cng nh to tin cho vic nim yt c phiu ca cc NHTMCP khc. n nm 2008,
Sacombank cng l ngn hng Vit Nam tin phong cng b hnh thnh v hot ng theo m
hnh Tp on ti chnh t nhn vi 5 cng ty trc thuc v 5 cng ty lin kt.
Vi vic khai trng Chi nhnh Lo vo nm 2008, Chi nhnh Campuchia nm 2009,
Sacombank tr thnh ngn hng Vit Nam u tin thnh lp chi nhnh ti nc ngoi. y
c xem l bc ngot trong qu trnh m rng mng li ca Sacombank vi mc tiu to
ra cu ni trong lnh vc kinh doanh tin t, ti chnh ca khu vc ng Dng.
Sacombank cng vinh d c nhn rt nhiu bng khen v gii thng c uy tn nh:
- Ngn hng qun l tin mt tt nht Vit Nam nm 2010 do t chc Finance Asia
(Hng Kng) bnh chn;
- Ngn hng c dch v qun l tin mt tt nht Vit Nam nm 2010 do t chc The
Asset (Hng Kng) bnh chn;
- C thi ua ca Chnh ph dnh cho tp th Sacombank v c thnh tch xut sc
ton din nhim v, cng tc, dn u phong tro thi ua yu nc nm 2009 ca
ngnh ngn hng (theo Quyt nh s 1056/Q-TTg, ngy 08/7/2010);
- Ngn hng c hot ng kinh doanh ngoi hi tt nht Vit Nam nm 2009 do Global
Finance bnh chn;
- "Ngn hng bn l ca nm ti Vit Nam 2008 do Asian Banking & Finance bnh chn;
- Ngn hng ni a tt nht Vit Nam 2008 do The Asset bnh chn;
- Ngn hng tt nht Vit Nam 2008 do Global Finance bnh chn;
- Ngn hng tt nht Vit Nam 2008 do Finance Asia bnh chn;
- Ngn hng tt nht Vit Nam 2007 do Euromoney bnh chn;
- Ngn hng bn l ca nm ti Vit Nam 2007 do Asian Banking & Finance bnh chn;
- Ngn hng tt nht Vit Nam v cho vay doanh nghip va v nh 2007 do Cng
ng cc Doanh nghip va v nh Chu u (SMEDF) bnh chn;
- Ngn hng c hot ng ngoi hi tt nht Vit Nam nm 2007 do Global Finance
bnh chn;
- c nh gi v xp loi A (loi cao nht) trong bng xp loi ca Ngn hng Nh
nc cho nm 2006 v xp th 04 trong ngnh ti chnh ngn hng ti Vit Nam do
chng trnh Pht trin Lin Hip Quc UNDP nh gi cho nm 2007;
- Bng khen ca Th tng Chnh ph nm 2008 v c nhng ng gp tch cc vo cc
BN CO BCH

Trang15


hot ng kim ch lm pht trong nn kinh t;
- C thi ua ca Th tng Chnh ph v nhng thnh tch dn u phong tro thi ua
ngnh ngn hng trong nm 2007;
- Bng khen ca Th tng chnh ph dnh cho cc hot ng t thin trong sut cc
nm qua;
Gii thiu v Sacombank
- Tn t chc

NGN HNG THNG MI C PHN SI GN THNG TN

- Tn giao dch quc t

SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

- Tn vit tt

SACOMBANK

- Tr s chnh

266-268 Nam K Khi Ngha, Qun 3, TP. H Ch Minh

- in thoi

(84-8) 39 320 420

- Fax

(84-8) 39 320 424

- Website

www.sacombank.com.vn

- Logo

- Vn iu l

9.179.230.130.000 ng

- Giy php thnh lp

S 05/GP-UB ngy 03/01/1992 ca UBND TP. H Ch Minh

- Giy php hot ng

S 0006/GP-NH ngy 05/12/1991 ca Ngn hng Nh nc Vit Nam

- Giy CNKKD

S 0301103908 do S K Hoch v u T TP. HCM cp (ng k ln


u ngy 13/01/1992, ng k thay i ln th 32 ngy 16/11/2010)

- Ti khon

S 4531.00.804 ti Ngn hng Nh nc Chi nhnh TP. H Ch Minh

- M s thu

0301103908

Ngnh ngh kinh doanh

Huy ng vn ngn hn, trung v di hn di hnh thc tin gi c k hn, khng k


hn, chng ch tin gi;

Tip nhn vn u t v pht trin ca cc t chc trong nc, vay vn ca cc t chc


tn dng khc;

Cho vay ngn hn, trung v di hn;


Chit khu thng phiu, tri phiu v giy t c gi;
Hn vn v lin doanh theo php lut;
Lm dch v thanh ton gia cc khch hng;
Kinh doanh ngoi t, vng bc, thanh ton quc t;
Huy ng vn t nc ngoi v cc dch v khc;
Hot ng bao thanh ton.

BN CO BCH

Trang16


1.2

Qu trnh tng vn iu l ca Sacombank


Stt

Ngy

Vn iu l

GP chp thun ca NHNN

31/03/2006

1.899.472.990.000

401/NHNN-HCM02

31/12/2006

2.089.412.810.000

1457/NHNN-HCM02

16/04/2007

4.448.814.170.000

544/NHNN-HCM02

20/08/2008

5.115.830.840.000

1019/NHNN-HCM

23/11/2009

6.700.353.000.000

1657/NHNN-HCM02

16/11/2010

9.179.230.130.000

3987/NHNN-TTGSNH
Ngun: Sacombank

1.3

C cu s hu

C cu c ng n ngy 22/10/2010:
Stt
1

C cu c ng

S lng c ng

Vn s hu (ng)

T l nm
gi

Php nhn
-

Trong nc

330

940.378.630.000

10,25%

Nc ngoi

85

2.606.129.750.000

28,39%

Th nhn
-

Trong nc

73.906

5.534.070.670.000

60,29%

Nc ngoi

575

98.651.080.000

1,07%

74.896

9.179.230.130.000

100%

Cng

Ngun: Sacombank

H thng mng li chi nhnh ca Sacombank


Sacombank xy dng mng li ph khp 45/63 tnh, thnh trong c nc v nc
ngoi (ti Lo v Campuchia). Tnh n 31/12/2010, Sacombank c 366 im giao dch, bao
gm 01 S giao dch, 67 Chi nhnh v 295 PGD trong nc, cng 01 Chi nhnh ti Lo, 01 Chi
nhnh v 1 PGD ti Campuchia.
Chin lc pht trin mng li ca Sacombank v ang thc hin thnh cng v
bc u pht huy hiu qu, nhanh chng tn dng c hi chim lnh, m rng th phn, to
ra li th cnh tranh trong tng lai. Vic u t xy dng, pht trin v nng cp cc chi
nhnh nc ngoi s khai thc hiu qu tim nng th trng cn b ng v nng cao uy tn,
thng hiu ca Sacombank trong Khu vc.

2.

S t chc v b my iu hnh

2.1

S c cu t chc ca Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

BN CO BCH

Trang17

I HI NG C NG

B
my
qun
tr
v
kim
sot

HI NG QUN TR

BAN KIM SOT

K im ton n i b

Vn ph ng H i ng q un tr

HI NG
U T TI CHNH
(*)
HI NG TN DNG

TNG GIM C
B p hn u t
B an Ng hin c u v ph t trin
B an Nn g sut ch t l n g
B ph n n h ch ti chnh
Ph n g N h n s
Trun g tm o to

N H N S & O T O

Ph ng K hch h n g c nh n
Ph ng N gn h ng in t
T run g tm D ch v kh ch h ng

C NHN

Ph n g K h ch h ng do anh ng hip

T IN T

Ph n g Kinh do anh vn
Ph n g Kinh do anh ng oi h i
Trun g tm K in h do an h tin t p ha Bc

S GIA O D C H TP.H C H M IN H

TN D N G

Ph n g Th m nh

C NG NGH TH N G TIN

Ph ng C ng ng h th ng tin
Trun g tm d liu(D ata C en ter)

T I C HNH

Ph ng K h och ti ch n h
Ph ng K to n
B p hn A LM

Trun g tm Th anh to n q u c t
Ph ng T han h ton n i a& Qu
B p hn H tr kin h do an h tin t

V N H N H

QU N L R I R O

Ph ng Qu n l r i ro
Ph ng Php l v tun th

H TR

Ph ng H nh ch nh qu n tr
Ph ng Xy d n g c b n
Ph ng i ng oi

C hi nh nh

Ph n g giao d ch/Qu tit kim

T K im tra n i b
T T hm n h
T H tr kin h d oan h

Vn phng Khu vc

K H U V C

Ph ng D oan h n gh ip
Ph ng C nh n
B ph n K in h do anh tin t
Ph ng H tr kinh do anh
Ph ng K to n v Qu
Ph ng H nh chn h

B
my
iu
hnh

DOA N H N GH IP

B ph n D ch v khch hn g
B ph n H tr kin h d oan h

C c C n g ty tr c th u c
(Trun g tm th, T ru ng tm D ch v q un l ti sn
, Tru ng tm B o v, Sacomb ank-SB L, Saco mban k -SBA,
Saco mban k-SB S , Sacomb ank-SB R, Sacomb ank -SB J)

(*) Ngoi Hi ng Tn dng, Sacombank cn c:


Cc Hi ng bao gm: Hi ng Thi ua cao cp, Hi ng X l ri ro tn dng, Hi ng o to, Hi ng u t ti sn,
Cc Ban/y ban bao gm: y ban Qun l ri ro , y ban Nhn s, y ban Chin lc v cc chnh sch pht trin , y ban th lao v i ng , Ban ch
o X l khng hong, Ban ch o Ngn chn v x l n qu hn, Ban ch o Hin i ha cng ngh Ngn hng, Ban Ti cu trc Ngn hng, "

BN CO BCH

Trang 19


2.2

C cu b my qun tr Sacombank
i hi ng c ng
i hi ng c ng l c quan c thm quyn cao nht ca Sacombank, quyt nh nhng vn
thuc nhim v v quyn hn c Lut php v iu l Sacombank quy nh.
Hi ng qun tr
Hi ng qun tr l c quan qun tr ca Sacombank, c ton quyn nhn danh Sacombank
quyt nh cc vn lin quan n mc ch, quyn li ca Sacombank, tr nhng vn
thuc thm quyn ca i hi ng c ng.
Ban kim sot
Ban kim sot l c quan kim tra hot ng ti chnh; gim st vic chp hnh ch hch
ton, hot ng ca h thng kim tra v kim ton ni b Sacombank.
Hi ng u t ti chnh
L c quan xem xt v ra quyt nh cc khon u t ti chnh ca Ngn hng;
Hi ng tn dng
L c quan xem xt, ra quyt nh cp tn dng i vi cc khon vay c gi tr ln theo quy
nh.

2.3

C cu b my iu hnh Sacombank
Tng gim c
Tng gim c l ngi c trch nhim qun l v iu hnh mi hot ng ca Sacombank
theo ng php lut Nh nc, cc quy nh ca ngnh, iu l, quy ch, quy nh ca
Sacombank, ng thi l ngi tham mu cho HQT v mt hoch nh cc mc tiu,
chnh sch. Gip vic cho Tng gim c c cc Ph Tng gim c, K ton trng v b
my chuyn mn nghip v.
Cc Phng nghip v Ngn hng
Trn c s cc chc nng nhim v c quy nh ti Quy ch t chc iu hnh, cc
Phng nghip v Ngn hng c th c Tng gim c y nhim gii quyt mt s cng
tc hng ngy v y quyn thc hin mt s cng vic c th.

Chc nng ca cc Phng nghip v Ngn hng:


Phng nghip v Ngn hng thuc Hi ng chuyn trch
B phn u t

u mi qun l hot ng u t gp vn, mua c phn bng ngun vn t c ca


Sacombank;

Thc hin cc dch v t vn ti chnh, t vn u t cho khch hng;

u mi thit lp danh mc c phiu c chp nhn lm ti sn bo m trong hot


ng cp tn dng ca Sacombank;

u mi lin kt cc hot ng u t ca cc cng ty con v cng ty lin doanh, lin


kt.

Phng Thm nh

Qun l cht lng hot ng tn dng trong ton h thng.

Ti thm nh cc h s cp tn dng vt hn mc phn quyt ca Gim c Khu vc


lin quan n khch hng.

Thm nh cc h s theo yu cu ca cp c thm quyn.

Ti thm nh cc T chc tn dng; n v pht hnh chng khon n nhm phc v


cho vic cp hn mc giao dch v u t chng khon n da trn h s do cc

BN CO BCH

Trang19


Phng nghip v Ngn hng xut.

Thm nh cc d n Sacombank ti tr.

Hng dn, kim sot thc thi chnh sch tn dng lin quan n khch hng.

Phng nghip v Ngn hng thuc Tng Gim c


Ban Nghin cu v pht trin

Tham mu xy dng chin lc pht trin ca Sacombank ph hp theo tng thi k.

Phn tch, d bo tnh hnh kinh t v m, chnh sch ti chnh tin t.

Nghin cu, tham mu Ban Tng gim c cc m hnh v hot ng, qun l, kinh
doanh tin tin.

Ban Nng sut cht lng

Qun l cc quy trnh li theo cc phn h trong h thng core banking v quy trnh
nng cao hiu qu lm vic.

Pht trin cc chng trnh cht lng theo chun ISO.

Thit k v pht trin cc d n ci tin lin quan n cht lng dch v v hiu qu
lm vic.

B phn nh ch ti chnh

Thit lp, duy tr v pht trin quan h hp tc vi cc nh ch ti chnh trong v ngoi


nc (CTC).

Qun l ti khon Nostro.

Pht trin kinh doanh.

Phng nghip v Ngn hng thuc mng Nhn s & o to


Phng Nhn s

Tuyn dng nhn s.

Qun l nhn s.

Xy dng v trin khai k hoch pht trin ngun nhn lc ca Sacombank.

Qun l c ch lng, thng v k hoch chi ph lng, thng ca Sacombank.

Qun l chnh sch i ng nhn s.

Cng tc th k.

Trung tm o to

o to theo k hoch pht trin ngun nhn lc ca Sacombank.

Xy dng v qun l th vin ca Sacombank.

o to cho bn ngoi theo quy nh.

Phng nghip v Ngn hng thuc mng C nhn


Phng Khch hng c nhn

Qun l v pht trin sn phm:


-

Qun l v pht trin sn phm (ngoi tr cc sn phm phi sinh phc v hot
ng kinh doanh tin t, sn phm th, sn phm ngn hng in t v/hoc cc
sn phm khc thuc chc nng ca cc n v khc) cho khch hng c nhn.

Xy dng biu ph lin quan n sn phm c nhn.

Nghin cu th trng sn phm c k hoch pht trin sn phm cnh tranh.

Hun luyn v o to kin thc sn phm.

BN CO BCH

Trang20

X l thng tin ca khch hng v sn phm c nhn.

Pht trin kinh doanh:


-

Phi hp phn b k hoch kinh doanh theo dng sn phm cho tng khu vc.
Theo di, gim st v iu phi k hoch kinh doanh theo m hnh iu phi ca
Sacombank.

Nghin cu v phn tch th trng pht trin th phn, tng doanh s kinh doanh.

o to v pht trin i ng qun l/chuyn vin khch hng c nhn.

Xy dng v pht trin chnh sch, c ch pht trin khch hng c nhn.

Qun l cc hot ng lin kt lin quan n kinh doanh phc v khch hng c
nhn.

Phng Ngn hng in t

Nghin cu v pht trin sn phm Ngn hng in t (NHT).

Vn hnh v x l giao dch NHT.

T vn v hng dn s dng sn phm NHT.

Qun l knh phn phi (KPP) NHT.

Ci t chng trnh v h tr k thut.

Trung tm Dch v khch hng

T vn cho khch hng v cc sn phm, dch v ca Sacombank thng qua cc knh


truyn thng ca Trung tm Dch v khch hng (TTDVKH).

Tip nhn v x l cc thng tin phn hi ca khch hng v sn phm dch v ca


Sacombank thng qua cc knh truyn thng ca TTDVKH.

Tip th thng qua cc knh truyn thng ca TTDVKH.

Thc hin cc truy vn v giao dch qua in thoi.

Phng nghip v Ngn hng thuc mng Doanh nghip


Phng Khch hng doanh nghip:

Qun l v pht trin sn phm:


-

Qun l v pht trin sn phm (ngoi tr cc sn phm phi sinh phc v hot
ng kinh doanh tin t, sn phm th, sn phm ngn hng in t v/hoc cc
sn phm khc thuc chc nng ca cc n v khc) cho khch hng doanh
nghip.

Xy dng v qun l biu ph lin quan n sn phm doanh nghip.

Nghin cu th trng c k hoch pht trin sn phm cnh tranh.

Hun luyn v o to kin thc sn phm.

X l thng tin v phn hi ca khch hng doanh nghip.

Pht trin kinh doanh:


-

Phi hp phn b k hoch kinh doanh theo dng sn phm cho tng khu vc.
Theo di, gim st v iu phi k hoch kinh doanh theo m hnh iu phi ca
Sacombank.

Nghin cu v phn tch th trng pht trin th phn, tng doanh s khch hng
doanh nghip.

o to v pht trin i ng qun l/chuyn vin khch hng doanh nghip.

Xy dng v pht trin chnh sch, c ch pht trin khch hng doanh nghip.

Qun l cc hot ng lin doanh, lin kt lin quan n kinh doanh.

BN CO BCH

Trang21

u mi tip nhn thng tin v d n u t.

T chc qun l cc d n Sacombank ti tr.

Phng nghip v Ngn hng thuc mng Tin t


Phng Kinh doanh vn

Kinh doanh th trng lin ngn hng.

Kinh doanh v u t chng khon n.

iu hnh thanh khon ca Sacombank.

Xy dng v pht trin cc sn phm MM v sn phm phi sinh c lin quan n kinh
doanh vn.

Kim sot cc giao dch kinh doanh vn pht sinh.

H tr hot ng kinh doanh vn.

Phng Kinh doanh ngoi hi

Thc hin kinh doanh ngoi t, vng.

Qun l hot ng kinh doanh ngoi t, vng trong ton h thng.

Kinh doanh v cung cp dch v trn th trng hng ha phi sinh theo quy nh ca
NHNN.

Xy dng v pht trin cc sn phm FX v sn phm phi sinh c lin quan n ngoi
hi & hng ha.

Kim sot cc giao dch kinh doanh ngoi hi pht sinh.

H tr hot ng kinh doanh ngoi hi.

Trung tm Kinh doanh tin t pha Bc

Phi hp vi Phng Kinh doanh ngoi hi kinh doanh ngoi t, vng v cc sn


phm phi sinh c lin quan n ngoi hi & hng ha ti a bn pha Bc.

Phi hp vi Phng Kinh doanh vn kinh doanh trn th trng chng khon n, th
trng tin t v cc sn phm phi sinh c lin quan n Kinh doan vn ti a bn
pha Bc.

Qun l hot ng kinh doanh ngoi t, vng ca cc Chi nhnh v Cng ty con ti i
bn pha Bc.

i din Khi Tin t trong vic quan h vi NHNN, cc b ngnh c lin quan v nh
ch ti chnh ti a bn Pha Bc.

Phng nghip v Ngn hng thuc mng Cng ngh thng tin
Phng Cng ngh thng tin

Trin khai h tng:


-

Qun tr h thng ti n v.

Qun tr mng ti n v.

m bo hot ng lin tc h thng cng ngh thng tin ti n v.

Qun l IT Khu vc.

Cng tc dch v h thng ti cc n v.

H tr khai thc ng dng:


-

Phn tch v m t cc yu cu v sn phm dch v ca Sacombank.

Phn tch v m t cc yu cu v khai thc h thng thng tin, d liu trn h


thng ngn hng li.

BN CO BCH

Trang22

Phn tch v m t cc yu cu v xy dng cc ng dng phn mm ngoi h


thng ngn hng li.

Phn tch v m t cc yu cu v lin kt, hp tc vi cc i tc, khch hng bn


ngoi.

Cng tc h tr khai thc h thng phn mm ng dng ca h thng cng ngh


thng tin Ngn hng.

Trung tm d liu (Data Center)

Qun tr h thng ti Trung tm d liu.

Qun tr h thng mng ti Trung tm d liu.

m bo hot ng lin tc h thng cng ngh thng tin ti Trung tm d liu.

Cng tc an ton v bo mt thng tin.

Cng tc qun l ta nh Trung tm d liu.

Phng nghip v Ngn hng thuc mng Ti chnh


Phng K hoch ti chnh

Xy dng k hoch ti chnh ph hp vi chin lc pht trin ca Sacombank trong


tng thi k.

u mi tng hp, qun l, nh gi k hoch kinh doanh ca Sacombank v cc Cng


ty thnh vin.

Tham mu iu tit k hoch kinh doanh ca Sacombank theo nh hng, m bo


hiu qu - an ton.

Bo co tng hp phn tch, nh gi tnh hnh hot ng ca Sacombank.

Phn tch, nh gi hiu qu cc k hoch gp vn, thoi vn u t ca Sacombank.

Tham mu xy dng k hoch v nh gi hiu qu chin lc pht trin mng li.

u mi tng hp, xy dng h thng thng tin phc v cng tc qun tr (MIS) ca
Sacombank.

Phng K ton

Cng tc k ton ti chnh ca ton Sacombank.

Cng tc k ton qun tr ca ton Sacombank.

Hu kim, qun l, bo qun v lu tr chng t, ti liu k ton pht sinh ti Hi s.

Tuyn dng v o to nhn s k ton phc v nhu cu pht trin kinh doanh ca ton
Sacombank.

B phn ALM

Qun l c cu ti sn N - ti sn C ca Sacombank.

nh gi cc ri ro nh hng ti c cu ti sn N - ti sn C ca Sacombank.

Lp bo co phn tch thng xuyn v l th k cho y ban ALCO.

Phng nghip v Ngn hng thuc mng Vn hnh


Trung tm thanh ton quc t

Qun l cng tc thanh ton quc t:


-

Qun l nghip v lin quan n L/C nhp khu.

Qun l nghip v lin quan n nh thu nhp khu.

Qun l nghip v lin quan n L/C xut khu.

Qun l nghip v lin quan n nh thu xut khu.

BN CO BCH

Trang23

Qun l nghip v nh thu trn.

Qun l vic pht hnh bo lnh ra nc ngoi.

Qun l cng tc chuyn tin quc t:


-

Qun l nghip v chuyn tin i.

Qun l vic xc nhn mang ngoi t.

Qun l pht hnh bankdraft.

Tip nhn chuyn tin n.

Qun l vic s dng h thng Swift.

Phng Thanh ton ni a & Qu

Thc hin cng tc thanh ton ni a.

Qun l cng tc ngn qu.

T chc vn chuyn hng c bit.

Nghin cu, xy dng v trin khai cc quy nh an ton kho qu.

B phn H tr kinh doanh tin t

H tr hot ng kinh doanh ca mng Tin t.

Phng nghip v Ngn hng thuc mng Qun l ri ro


Phng Qun l ri ro

Qun l ri ro tn dng.

Qun l ri ro th trng.

Qun l ri ro hot ng.

Tham gia xy dng v qun l Chnh sch tn dng.

Qun l c cu t chc b my.

Phng Php l v tun th

Kim sot vic tun th cc quy nh php lut.

u mi gii quyt tranh chp vi bn th ba.

Xy dng, cp nht v qun l h thng phn quyn, y quyn ca Ban iu hnh


Sacombank.

Qun l h thng mu biu k kt vi khch hng.

u mi xy dng h vn bn lp quy (cp 1, cp 2) lin quan n ch qun tr iu


hnh ni b ca Sacombank.

Phng nghip v Ngn hng thuc mng H tr


Phng Hnh chnh qun tr

Qun l v pht hnh vn th.

Cng tc hnh chnh.

Cng tc l tn.

Mua sm, qun l ti sn c nh v cng c lao ng.

Qun l chi ph iu hnh.

m phn gi.

Phng Xy dng c bn

Qun l cng tc xy dng c bn.

BN CO BCH

Trang24

Thc hin th tc php l v xy dng c bn.

Phng i ngoi

Qun l hot ng truyn thng.

Qun l quan h nh u t.

Pht trin thng hiu.

Trung tm Dch v qun l ti sn

Cung cp dch v qun l ti sn.

Chm sc khch hng.

Xy dng v pht trin dch v qun l ti sn.

Qun l v tip th dch v qun l ti sn.

Chc nng, nhim v ca Trung tm bo v

Cng tc bo v, an ninh.

Cng tc qun l xe v li xe.

Cng tc k thut.

Chc nng, nhim v ca Trung tm th


Chc nng, nhim v cng nh t chc b my ca Trung tm th c thc hin theo quy
nh ring ca Hi ng qun tr trn c s xut ca Tng gim c m bo ph hp
vi hot ng kinh doanh th cng nh s ph hp, cn bng vi m hnh t chc chung
ca Sacombank.
S Giao dch/Chi nhnh v n v trc thuc
S Giao dch/Chi nhnh l n v ph thuc ca Sacombank, c con du, c thc hin
mt s chc nng, nhim v hot ng ngn hng theo y quyn ca Tng gim c. S
giao dch/Chi nhnh c bng cn i ti khon ring, phi t cn i thu nhp, chi ph v c
li ni b sau khi tnh cc khon chi ph (k c chi ph iu hnh) v li iu ha vn.
Cc n v trc thuc S Giao dch/Chi nhnh gm:

Phng Nghip v Chi nhnh l cc phng chc nng trc thuc;

Phng giao dch l n v hch ton bo s v c con du ring, c php thc hin
mt phn cc ni dung hot ng ca S Giao dch/Chi nhnh theo s y quyn ca
Gim c S Giao dch/Chi nhnh. Phng giao dch khng c bng cn i ti khon
ring, phi t cn i thu nhp, chi ph v c li ni b sau khi tnh mi khon chi ph
(k c chi ph iu hnh) v li iu ha vn. Mi giao dch ca Phng Giao dch c
bt u, kt thc trong ngy v c phn nh y v S Giao dch/Chi nhnh
hch ton;

Ngoi ra, ty vo nhu cu hot ng trong tng thi k, Sacombank c th tip tc duy
tr hoc/v m cc n v trc thuc S Giao dch/Chi nhnh nh Qu tit kim, im
giao dch c chc nng hot ng theo ng quy nh ca Ngn hng Nh nc;

Cng ty trc thuc v cng ty con


Cng ty trc thuc ca Sacombank c Hi ng qun tr thnh lp theo ngh ca Tng
gim c khi Sacombank c iu kin v ngun vn t c v ngun nhn lc.
Sacombank hin c 04 cng ty trc thuc l Cng ty qun l n v khai thc ti sn Ngn
hng Si Gn Thng Tn (Sacombank-SBA), Cng ty Kiu hi Ngn hng Si Gn
Thng Tn (Sacombank-SBR), Cng ty cho thu ti chnh Ngn hng Si Gn Thng Tn
(Sacombank-SBL), Cng ty Vng bc qu Ngn hng Si Gn Thng Tn (SacombankSBJ). V hai cng ty con m Sacombank c c phn chi phi l Cng ty C phn Chng
khon Ngn hng Si Gn Thng Tn (Sacombank-SBS)
BN CO BCH

Trang25


2.4

S t chc ca Tp on Sacombank

Tp on Sacombank c hnh thnh vo ngy 16 thng 05 nm 2008 trn c s tp hp,


lin kt thng qua vic u t, gp vn, sp nhp, mua li, t chc li hoc cc hnh thc lin
kt khc, hot ng trong lnh vc ti chnh v phi ti chnh, gn b lu di vi nhau v li ch
kinh t, cng ngh, th trng v cc dch v kinh doanh khc to thnh t hp kinh doanh trong
Sacombank gi vai tr ht nhn.

3.

Danh sch c ng nm gi t 5% tr ln vn c phn ca Sacombank ti thi


im 22/10/2010
Stt

Tn c ng

Vn s hu (ng)

T l

1 Australia and New Zealand


11 Cng trng M Linh,
Banking Group Limited (ANZ) Qun 1, TP. H Ch Minh

897.881.870.000 9,78%

2 Dragon Financial Holdings


Ltd.

630.146.970.000 6,86%

BN CO BCH

a ch

02 Ng c K, Qun 1,
TP. H Ch Minh

Trang26


4.

Danh sch cc cng ty m v cng ty con ca t chc pht hnh thm

4.1

Cng ty trc thuc ca Sacombank (Sacombank s hu 100% vn iu l)

- Tn cng ty

: Cng ty TNHH MTV Qun l n v khai thc ti sn Ngn


hng Si Gn Thng Tn

- Tn giao dch

: Sacombank-SBA

- a ch

: 25 L Thng Kit, Phng 7, Qun Tn Bnh, TP. H Ch Minh

- in thoi

: 08 39915 329

- Vn iu l

: 500.000.000.000 ng

- Giy CNKKD s

: 4104000053 do S K Hoch u T TP. HCM cp

- Ngnh ngh kinh doanh

: Mua bn v qun l cc khon n; Qun l v khai thc cc loi


ti sn; nh gi bt ng sn, my mc, thit b, hng ha phc
v cho yu cu cp tn dng ca Sacombank; Cho thu kho bi,
nh xng; Dch v giao nhn hng ho; Kinh doanh vn ti
bng t v dch v bc xp.

- T l s hu ca
Sacombank

: 100% vn iu l

- Tn cng ty

: Cng ty TNHH MTV Kiu hi Ngn hng Si Gn Thng


Tn

- Tn giao dch

: Sacombank-SBR

- a ch

: 266-268 Nam K Khi Ngha, Qun 3, TP. H Ch Minh

- in thoi

: 08 39320 420

- Vn iu l

: 4.000.000.000 ng

- Giy CNKKD s

: 4104000161 do S K Hoch u T TP. HCM cp

- Ngnh ngh kinh doanh

: Dch v nhn v chi tr ngoi t; i l i ngoi t.

- T l s hu ca
Sacombank

: 100% vn iu l

BN CO BCH

Trang27


- Tn cng ty

: Cng ty TNHH MTV Cho thu Ti chnh Ngn hng Si


GnThng Tn

- Tn giao dch

: Sacombank-SBL

- a ch

: 87A Hm Nghi, Qun 1, Thnh ph H Ch Minh

- in thoi

: 08 39 144 494

- Vn iu l

: 300.000.000.000 ng

- Giy CNKKD s

: 4104000176 do S k hoch v u t TPHCM cp

- Ngnh ngh kinh doanh

: Huy ng vn; pht hnh giy t c gi; pht hnh tri phiu,
chng ch tin gi; tip nhn cc ngun vn khc theo quy nh.
Cho thu ti chnh, t vn nghip v cho thu ti chnh. Dch v
y thc. Lm dch v qun l ti sn cho thu ti chnh ca cc
cng ty cho thu ti chnh khc, dch v qun l ti sn lin
quan n cho thu ti chnh; dch v bo lnh lin quan n cho
thu ti chnh theo hng dn ca Ngn hng Nh nc. Cho
thu vn hnh. Mua v cho thu li theo hnh thc cho thu ti
chnh; Hot ng ngoi hi theo giy php do Ngn hng Nh
nc cp.

- T l s hu ca

: 100% vn iu l

Sacombank

- Tn cng ty

: Cng ty TNHH Vng bc qu Ngn hng Si Gn


Thng Tn

- Tn giao dch

: Sacombank-SBJ

- a ch

: 230 Nam K Khi Ngha, Qun 3, TP. H Ch Minh

- in thoi

: 08 39 329 001

- Vn iu l

: 250.000.000.000 ng

- Giy CNKKD s

: 4104003812 do S K Hoch u T TP. HCM cp

- Ngnh ngh kinh doanh

: Sn xut, gia cng, mua bn, xut nhp khu vng nguyn liu,
vng thi, vng ming, vng trang sc, vng, bc, qu. Dch
v cung cp thng tin kinh t chuyn ngnh. Gim nh thng
mi. Dch v t vn v chuyn giao cng ngh ngnh kim hon.
Mua bn my mc, thit b ngnh kim hon. i l i ngoi t.
Dch v nhn v chi tr ngoi t.

- T l s hu ca

: 100% vn iu l

Sacombank
4.2

Cng ty m Sacombank nm gi quyn kim sot v c phn chi phi (>50%)

BN CO BCH

Trang28


- Tn cng ty

: Cng ty CP Chng Khon Ngn hng Si Gn Thng Tn

- Tn giao dch

: Sacombank-SBS

- a ch

: 278 Nam K Khi Ngha, Qun 3, TP. H Ch Minh

- in thoi

: 08 62 686868

- Vn iu l

: 1.266.600.000.000 ng

- Giy CNKKD s

: 4104000197 do S K Hoch u T TP. HCM cp

- Ngnh ngh kinh doanh

: Mi gii chng khon; t doanh chng khon; t vn u t;


mi gii chng khon; Bo lnh pht hnh chng khon.

- T l s hu ca

: 56,39% vn iu l

Sacombank

5.

Hot ng kinh doanh

5.1

Ngnh ngh kinh doanh

Hot ng chnh ca Ngn hng Thng mi C phn Si Gn Thng Tn l huy ng vn


ngn, trung v di hn theo cc hnh thc tin gi tit kim, tin gi thanh ton, chng ch tin gi;
tip nhn vn y thc u t; nhn vn t cc t chc tn dng trong v ngoi nc; cho vay
ngn, trung v di hn; chit khu thng phiu; cng tri v cc giy t c gi; u t vo cc t
chc kinh t; lm dch v thanh ton gia cc khch hng; kinh doanh ngoi t, vng bc; thanh
ton quc t; u t chng khon; cung cp cc dch v v u t, cc dch v v qun l n v
khai thc ti sn, cung cp cc dch v ngn hng khc.
5.1.1

Sn phm v dch v

Sn phm tin gi
KHCH HNG C NHN
-

Tit kim c k hn: khch hng gi tin c nhn li sut cao cn c vo k hn gi,
gm cc loi tin VND, USD, EUR, Vng (Chng ch huy ng vng).

Tit kim khng k hn: phc v cho nhu cu gi hoc rt tin mt ngay khi cn. Thch
hp cho khch hng nhn tin t trong v ngoi nc chuyn n.

Ti khan tin gi thanh ton: ngoi vic c th gi v rt ngay khi cn, khch hng cn
c th s dng cc cng c thanh ton nh y nhim chi, sc, th, dch v ngn hng in
t. chuyn tin, thanh ton.

Tit kim nh : ti khon c m theo hp ng lin kt vi Lin minh Hp tc x Vit


Nam nhm gip cc thnh vin tham gia gi tin tch gp hng thng. Khon tin ny c
quy thnh im theo quy nh ca Lin minh hp tc x c s th t u tin mua nh,
y cng l khon ng trc cho cn nh sp mua.

Tn gi c k hn: tng t cc tin ch ca tit kim c k hn. Khch hng gi tin


khng cn lu gi/ xut trnh th tit kim khi giao dch ti sacombank.

Tit kim i Ct l sn phm huy ng dnh cho khch hng t 50 tui tr ln v gi tin
nhiu k vi li sut thng hp dn ln n 0,07%/nm.

Tin gi Tng lai: l lai hnh tin gi c k hn c m di hnh thc gi gp mt


s tin c nh hng thng t c s tin th hng mong mun trong tng lai.

Ti khon u C: Khch hng n c th tham gia sn phm ti cc CN 8/3 nhn li


sut thng khi duy tr s d tin gi bnh qun trong thng t 10,000,000 ng tr ln.

BN CO BCH

Trang29

Tit kim Hoa Hng l sn phm huy ng vn dnh cho khch hng n giao dch ti CN
8/3. Khch hng gi tin theo nhm c nhn thm li sut thng. Nhm cng nhiu
ngi v gi cng nhiu tin th li sut thng cng cao..

Ti khon Hoa Li: l sn phm dnh cho khch hng giao dch ti CN Hoa Vit. Ngai
tin ch ca ti khon tin gi thanh ton thng thng, khch hng cn c hng cc
u i nh c cng thm li sut thng nu s d bnh qun trn 10.000.000ng,
min/gim ph khi s dung th UnionPay v dch v Internetbanking.

Tit kim Bi thu: khch hng gi tin, khi c nhu cu tt ton trc hn vn c nhn
li sut cao ca k hn thc gi cho tt c s ngy gi.

Tit kim Pht lc: Khch hng c th tt ton ti khon vo ngy kt thc k hn nhn li
m vn c bo ton tin li nhn. Trng hp khng tt ton, tin vn c ti tc
nhiu k lnh li vi li sut c hiu lc ti thi im ti tc k lnh li.

Tit kim k hn th ni: Khch hng gi tin c ng k thm k hn tt ton trc


hn c hng li sut k hn gi.

Tit kim trung hn a nng hoc Tit kim Linh hot: Khch hng c th rt mt phn
vn gc khi cha n hn m vn hng li sut cao theo thi gian thc gi, phn vn
cn li c nhn li sut cho n khi kt thc k hn gi.

Ti khon tun nng ng: p ng nhu cu gi tin ngn hn ca khch hng, bao gm
k hn 1,2,3 tun; loi tin VND v USD
KHCH HNG DOANH NGHIP

Tin gi thanh ton: p ng cc nhu cu nhn v thanh ton ca t chc mt cch


nhanh chng cng nhiu tin ch i km.

Tin gi thanh ton Hoa Vit: Loi tin gi khng k hn ca T chc c dnh ring
p dng ti Chi nhnh Hoa Vit vi li sut thng c tnh hng ngy cho phn s d
trn ti khon vt s d quy nh.

Tin gi c k hn: l loi ti khon tin gi m khch hng c th la chn nhiu k


hn khc nhau ti Sacombank ty theo k hoch s dng vn ca mnh, gm cc loi
tin bng VND, USD, EUR.

Tin gi khc: Tin gi gp vn mua c phn dnh cho Nh u t nc ngoi, Tin


gi k qu, Tin gi gi h, Tin gi u t

Sn phm tn dng
KHCH HNG C NHN
-

Vay kinh doanh: ti tr vn cho khch hng phc v hot ng sn xut, kinh doanh
hng ha v dch v (bao gm c lnh vc nng nghip). Trong , ngoi hnh thc vay
kinh doanh thng thng cn c hnh thc vay kinh doanh Nhanh nhm p ng nhu cu
cp bch, th tc nhanh gn, vay m rng t l n 100% gi tr Bt ng sn th chp.

Vay tiu dng Bo ton: ti tr vn cho khch hng c nhu cu tiu dng v dng bt
ng sn lm ti sn m bo, mc cho vay ti a ln n 100% nhu cu vn, thi hn 15
nm.

Vay mua nh: ti tr vn cho khch hng c nhu cu mua/nhn chuyn nhng bt ng
sn (nh, cn h, t ), thi hn cho vay ti a n 30 nm.

Vay tiu dng Cn b nhn vin nh nc: ti tr vn cho cc c nhn l CBCNV


cng tc ti n v nh nc di hnh thc vay tn chp nhm phc v nhu cu tiu dng
trn c s ngun tr n t tin lng v ph cp.

Vay tiu dng Bo tn: ti tr vn cho khch hng CBNV cng tc ti cc n v c


Sacombank chp nhn c ngun tr n t tin lng hoc cc khon thu nhp hp php
khc. Tng mc cho vay ti a ln n 500 triu ng/khch hng. Khng cn ti sn bo
m.

Vay bo m bng th tin gi: ti tr vn cho cc khch hng c nhu cu s dng vn


kp thi khi Th tin gi ti Sacombank hoc cc TCTD khc cha n hn.

BN CO BCH

Trang30

Vay tiu thng ch: ti tr vn cho cc khch hng l tiu thng c nhu cu b sung
vn kinh doanh ti cc ch vi ti sn m bo l Quyn s dng sp. Mc ti tr ln n
500tr.

Vay du hc: ti tr vn cho khch hng c nhu cu du hc ti ch hoc du hc ti nc


ngoi. Mc ti tr 100% nhu cu, thi hn 10 nm.

Cho vay chng khon CK 300: ti tr khch hng c nhu cu vay cm c/th chp
chng khon mua chng khon.

Vay chng minh nng lc ti chnh: p dng i vi khch hng c nhu cu b tc h


s xin xt cp Visa Du hc, Du lch Mc ti tr 100% nhu cu chng minh nng lc ti
chnh.

Vay mua xe t: ti tr vn cho khch hng c nhu cu mua xe t v dng chnh chic
xe mua lm ti sn m bo, thi hn cho vay ti a n 5 nm.
KHCH HNG DOANH NGHIP

Cho vay b sung vn lu ng sn xut kinh doanh, cho vay u t, cho vay d
n: L cc sn phm cho vay sn xu kinh doanh truyn thng m Sacombank cung cp
cho khch hng doanh nghip b sung vn sn xut kinh doanh, u t, d n.

Cho vay kinh doanh tr gp doanh nghip va v nh: L sn phm cho vay sn xut
kinh doanh dnh cho cc khch hng l doanh nghip va v nh, theo khch hng
c th tha thun tr vn gp theo nh k vi thi hn vay vn ln n 36 thng.

Cho vay sn xut kinh doanh p ng vn kp thi: L sn phm cho vay p ng


nhu cu vn sn xut kinh doanh cho cc doanh nghip t nhn c mn vay nh cn n
gin ha th tc vay.

Cho vay i l phn phi xe t: Sn phm cho vay dnh ring cho cc khch hng
doanh nghip thc hin phn phi xe t vi vai tr l i l y quyn, hoc nh phn
phi chnh thc c nhu cu vay vn phc v kinh doanh.

Ti tr mua xe t doanh nghip: Sn phm cho vay dnh cho cc doanh nghip
c Sacombank cp hn mc tn dng c nhu cu vay mua xe t phc v nhu cu
i li, vn chuyn ca doanh nghip. Sn phm c u im l th tc n gin v thi
gian gii quyt h s nhanh chng.

Cho vay VND theo li sut USD: Gii php h tr doanh nghip xut khu c vay
VND nhng c p dng li sut vay vn theo li sut USD nhm gim chi ph s dng
vn ca khch hng, gia tng kh nng cnh tranh ca hng ha xut khu trn th
trng quc t.

Cho vay li cn tr doanh nghip khu cng nghip: Mang n mt gii php nhm ti
u ha hiu qu s dng vn vay ca doanh nghip hot ng trong Khu cng nghip ti
Vit Nam.

Cho vay ng trc tin bn hng dnh cho khch hng thu h: Gii php nhm h
tr vn kinh doanh cho cc doanh nghip ang thc hin dch v thu h qua Sacombank,
theo khch hng vay vn khng cn c ti sn m bo.

Cho vay ti tr d n bng cc ngun vn y thc: SMEFP2, ADB, PROPARCO,


REDP, : Sacombank c cc t chc ti chnh c uy tn trn th gii chn lm n v
nhn y thc ti tr vn trung di hn i vi cc doanh nghip nh v va (SMEs).

Cho vay h tr ph n khi nghip - CN 8/3: Gii php h tr vn kinh doanh i vi


cc doanh nghip n trong giai on u khi nghip kinh doanh. Sn phm ch p dng
ti cc Chi nhnh 8/3.

Thu chi TK TGTT doanh nghip: L sn phm cho vay nhm ti tr vn lu ng thiu
ht tm thi trong qu trnh kinh doanh, hot ng dch v ca doanh nghip.

Ti tr sn xut kinh doanh xut khu c ph, thy sn, go: Gii php h tr vn
cho cc doanh nghip sn xut kinh doanh xut khu c ph, thy sn, go vi a dng
hnh thc m bo.

BN CO BCH

Trang31

Ti tr thng mi trong nc: L sn phm cho vay B sung vn lu ng ngn hn


cho cc Nh phn phi trong thng mi trong nc nhm thanh ton tin mua hng
ha t cc nh sn xut c lin kt vi Ngn hng.

Ti tr L/C xut khu: ti tr vn ngn hn, khng c m bo bng ti sn dnh cho


cc t chc kinh t hot ng sn xut kinh doanh xut khu, p ng nhu cu vay vn
thu mua, sn xut, ch bin hng ha xut khu theo L/C.

Chit khu hi phiu v b chng t L/C xut khu: cp tn dng bng hnh thc mua
li hi phiu v b chng t L/C xut khu t nh xut khu, p ng nhu cu vn lu
ng ca doanh nghip kinh doanh xut khu.

Chit khu b chng t nh thu xut khu: cp tn dng c m bo bng ti sn


thng qua hnh thc ng trc mt phn gi tr b chng t (theo t l quy nh), trn c
s khch hng xut trnh b chng t ti Sacombank.

Bo lnh: Sacombank cung cp y cc sn phm bo lnh trong nc v nc


ngoi vi a dng hnh thc m bo, gm: Bo lnh d thu, Bo lnh thc hin hp
ng, Bo lnh thanh ton, Bo lnh thu, Bo lnh ng trc, Bo lnh vay vn, Bo
lnh bo hnh

Bao thanh ton: Sacombank cp tn dng cho khch hng thng qua vic mua li khon
phi thu c truy i i vi hp ng mua bn hng ha dch v trong nc v xut khu
theo phng thc thanh ton D/P, D/A v T/T.

Th Sacombank
- Th ni a: Th thanh ton ni a Sacom Passport, th thanh ton ng thng hiu
Vn-Pay, th tn dng ng thng hiu Sacom-Metro, th tn dng ni a..
- Th quc t: Th thanh ton quc t Sacom Visa Debit, th tn dng quc t Sacom Visa
credit...
Dch v chuyn tin
-

Chuyn tin trong nc: thc hin dch v chuyn v nhn tin theo yu cu ca khch
hng ti cc tnh, thnh trn ton lnh th Vit Nam, gm:
o Chuyn tin trong h thng Sacombank;
o Chuyn tin ngoi h thng;
o Chuyn tin ngn hng lin kt.

Chuyn tin tn nh: chuyn tin v chi tr tin tn nh hoc a im ch nh trong


ton lnh th Vit Nam 24 gi trong ngy.

Chuyn tin ra nc ngoi: thc hin cc dch v nhm h tr khch hng chuyn
ngoi t ra nc ngoi s dng vo cc mc ch khm cha bnh, cng tc, du lch,
du hc, thanh ton tin hng ha, ...

Chuyn tin nhanh: qua M, c, Canada n tn ni trong vng t 30 pht n 24 gi.

Chuyn tin t nc ngoi v Vit Nam: nhn tin chuyn v ca khch hng ang
sinh sng v lm vic nc ngoi cho ngi thn, gia nh ti Vit Nam thng qua cc
cng ty kiu hi, cng ty chuyn tin (Western Union, Xoom, ...), hoc trc tip chuyn
tin v ti khon ngoi t ti Sacombank.

Chuyn tin MoneyGram: nhn tin t nc ngoi chuyn v, khch hng c th nhn
tin sau 10 pht k t khi ngi gi hon tt th tc chuyn.

Chuyn tin ra nc ngoi: thc hin cc dch v nhm h tr khch hng chuyn
ngoi t ra nc ngoi s dng vo cc mc ch khm cha bnh, cng tc, du lch,
du hc, thanh ton tin hng ha, ...

Chuyn tin t nc ngoi v Vit Nam: nhn tin chuyn v ca khch hng ang
sinh sng v lm vic nc ngoi cho ngi thn, gia nh ti Vit Nam thng qua cc
cng ty kiu hi, cng ty chuyn tin (Western Union, Xoom, ...), hoc trc tip chuyn
tin v ti khon ngoi t ti Sacombank.

BN CO BCH

Trang32


Ngn hng in t:
- InternetBanking: L knh giao dch cung cp cc sn phm dch v Ngn hng cho
khch hng thng qua truy cp website:www.e-sacombank.com.vn; www.esacombank.com; gm cc SPDV:
-

InternetBanking Truy vn thng tin: Qun l thng tin ti khon Ngn hng nhanh
chng, mi lc, mi ni vi cc chc nng:

Truy vn thng tin chi tit s d v giao dch ti khon tin gi thanh ton, tit kim
khng k hn, tit kim c k hn;
Truy vn thng tin ti khon tin vay ti Sacombank.
-

InternetBanking Chuyn khon trong h thng nhn bng TK: L phng thc
giao dch Ngn hng nhanh chng, tin li, an ton. Khch hng c th thc hin cc
lnh chuyn khon trong h thng Sacombank n ngi th hng nhn bng TK qua
InternetBanking

InternetBanking Chuyn khon trong h thng nhn bng CMND: Khch hng c
th thc hin chuyn khon cho ngi th hng nhn bng CMND ti bt k GD no
ca Sacombank trn ton h thng.

InternetBanking Chuyn khon ngoi h thng: Khch hng c th thc hin


chuyn khon n ngi th hng bng TK/CMND ti bt k Ngn hng khc ti Vit
Nam.

InternetBanking Thanh ton ha n:. Khch hng khng phi n ngn hng/n v
cung cp dch v thc hin cc giao dch thanh ton ha n. Khch hng c th thc
hin cc giao dch 24/7 (k c ngoi gi lm vic ca cc nh cung cp dch v). Gip
Khch hng kim sot c vic thanh ton cho cc ha n tiu dng hng k kp thi,
trnh b chm tr.

InternetBanking Thanh ton Th tn dng : Khch hng c th ch ng thanh ton


d n Th tn dng Sacombank ca chnh khch hng hoc ca ngi khc mi lc mi
ni

InternetBanking Np tin in thoi di ng: Khch hng c th thc hin np tin


in thoi di ng tr trc (tt c cc mng ti Vit Nam) qua InternetBanking

MobileBanking: L knh giao dch cung cp cc sn phm dch v Ngn hng cho
khch hng thng qua gi nhn tin nhn in thoi di ng (SMS) ca khch hng

MobileBanking Truy vn thng tin: vi cc chc nng:

Truy vn s d v lch s giao dch ti khon,


Yu cu nhn bn k giao dch ti khon (s ph) tin gi tit kim khng k hn, tin gi
thanh ton qua email,
Truy vn thng tin: T gi vng, cc loi ngai t, a ch cc im t my ATM ca
Sacombank
-

MobileBanking Dch v bo s d t ng: Nhn tin nhn bo giao dch ti khon t


ng (ti khon tin gi thanh ton, ti khon tit kim khng k hn). Nhn tin nhn bo
thng tin cc s kin, sn phm dch v mi, chng trnh khuyn mi, thng bo mi
nht,.ca Sacombank,

PhoneBanking: L knh giao dch cung cp cc sn phm dch v Ngn hng cho khch
hng thng qua tng i 1900 5555 88 vi 02 ngn ng Ting Vit v Ting Anh

PhoneBanking Truy vn thng tin:

Nghe s d ti khon tin gi thanh ton, tin gi tit kim khng k hn v ti khon
tin vay;
Nghe thng tin li sut tin gi, t gi hin hnh ca Sacombank.
Thng tin im t my ATM ca Sacombank.
Nghe cc thng tin, thng bo mi nht ca Sacombank.

BN CO BCH

Trang33

Dch v SMA: Qun l thng tin ti khon theo yu cu mi lc mi ni. Thng tin dch v
hin th song song 02 ngn ng Vit Anh

Cc DV ng dng cng ngh NHT:


y thc thanh ton ha n: Khch hng c th y quyn cho Ngn hng nh k t
ng trch tin t TK ca khch hng thanh ton cho cc ha n tiu dng (in,
in thoi c nh, ADSL, nc.)
Thanh ton ha n ti quy: Khch hng c th n quy giao dch thc hin
thanh ton ha n. i vi thanh ton tin in KH c th nhn c ha n VAT
ngay sau khi thanh ton ti quy.

Thanh ton quc t:


- Chuyn tin bng in (T/T): thc hin cc hnh thc chuyn tin ra nc ngoi thng
qua h thng Swift, p ng cc nhu cu chuyn tin hp php ra nc ngoi ca khch
hng.
- Chuyn tin 01 gi: l hnh thc chuyn tin nhanh 02 chiu gia Sacombank trong
nc v Sacombank nc ngoi thng qua h thng thanh ton ni b, vi thi gian
thc hin ti a l 01 gi, p ng cc nhu cu chuyn tin hp php ra nc ngoi ca
doanh nghip/c nhn v nhu cu chuyn tip in thanh ton ca cc ngn hng trong
nc/ngn hng nc ngoi.
- Nh thu: thc hin cc dch v nh thu theo yu cu ca khch hng trong nc thng
qua vic chuyn yu cu thanh ton/chuyn b chng t xut khu ra nc ngoi (nh
thu xut khu), tip nhn b chng t t nc ngoi chuyn cho khch hng trong
nc (nh thu nhp khu).
- Tn dng chng t. Thc hin tt c cc dch v lin quan n nghip v tn dng
chng t nh: pht hnh/tu chnh L/C, thanh ton L/C, kim tra BCT,
- Cc sn phm, dch v lin quan khc: dch v xut nhp khu trn gi, dch v lp b
chng t xut khu, ...
Cc sn phm dch v khc
- Cc sn phm dch v khc
- Kinh doanh ngoi t: nhn thu i cc ngoi t mt ca khch hng vng lai, mua bn
cc loi ngoi t trn ti khon v bn cho khch hng c nhu cu; thc hin mua bn
ngoi t trn th trng ngoi hi trong nc v quc t, cc loi giao ngay, k hn, ...
- Chuyn i ngoi t: phc v nhu cu a dng ha danh mc u t ca khch hng,
hn ch ri ro cng nh tm kim li nhun thng qua s bin ng ca cc loi t gi
ngoi t.
- Chi tr h lng cn b cng nhn vin: nhn tin mt hoc trch t ti khon tin
gi thanh ton ca t chc kinh t thanh ton lng cho CBCNV theo thi gian nht
nh hng thng.
- Thu chi h tin bn hng: thay mt khch hng lm cc nghip v thu nhn, kim m,
phn loi, vn chuyn, ... v bo c vo ti khon hoc chi tin cho i tc ca khch
hng.
- Bo lnh: cam kt thc hin ngha v ti chnh thay cho khch hng, vi nhiu loi hnh
nh bo lnh thanh ton, bo lnh d thu, bo lnh thc hin hp ng, ...
- Dch v trung gian thanh ton mua bn BS: m bo giao dch mua bn BS din ra
mt cch an ton v hn ch tranh chp pht sinh gia bn mua v Bn bn.
Sacombank ng vai tr trung gian giao dch BS thng qua hp ng trung gian thanh
ton mua bn BS c k kt gia 03 bn: Sacombank, Bn mua v Bn bn
- Thu chi tin gi: cho php khch hng rt/ thanh ton vt s tin c trn ti khon
thu chi VND m ti Sacombank nhm gii quyt nhanh chng v linh hot nhu cu vn
i vi khch hng gi tin cha n k o hn.
- Dch v cho thu ngn t st: cho thu mt hoc nhiu ngn t ct gi nhng ti
liu quan trng, ti sn c gi tr, ...
BN CO BCH

Trang34


Ngoi ra, Sacombank cn cung cp cc dch v nh: t vn u t, nhn y thc u t v qun
l ti sn, chit khu cc chng t c gi v cc dch v ngn hng khc trong khun kh c
php hot ng ca Sacombank.
5.1.2

Huy ng vn

Nm 2010 tng vn huy ng Sacombank (quy VND) t 126.203 t ng, tng 39.868 t
ng, tng ng tng 46,18% so vi nm 2009. Nh vy, theo phc hi ca nn kinh t v
s n nh ca h thng ti chnh ngn hng trong hai nm va qua, tc tng trng huy
ng vn ca nm 2010 mc kh cao v tng ng vi nm 2009.
Ngun vn huy ng ca Sacombank ch yu l t cc t chc kinh t v dn c. Nm
2010 Sacombank huy ng t khu vc ny 103.804 t ng, chim t trng khong 82%
trong tng vn huy ng, tng 25.307 t ng, tng ng tng 32,24% so vi nm 2009. Huy
ng t cc t chc tn dng trong nm 2010 chim 16,08% tng vn huy ng tng ng
20.296 t ng, tng ng k so vi nm 2009.
n 31/3/2011, s d vn huy ng t 123.761 t ng, gim 2.442 t ng, tng ng
gim 1,93% so vi thi im cui nm 2010. Nguyn nhn gim l do bc sang qu 1/2011,
tnh hnh li sut tng cao, t nhiu gy kh khn n hot ng huy ng vn. Bn cnh , c
cu vn huy ng ca Sacombank cng c s bin ng: gim cc khon tin gi v tin vay
cc TCTD khc, tng khon huy ng t TCKT v khu vc dn c. n 31/3/2011 t trng s d
huy ng t cc ngun nh sau: huy ng t TCTD, NHNN v Chnh ph: 14,11%; huy ng t
TCKT v dn c: 84,04%; vn y thc: 1,85%.
NGUN VN HUY NG
vt: triu ng
Khon mc

31/12/2009
S d

- TCTD, NHNN
v Chnh Ph
- TCKT & dn c
- y thc
Cng

T trng

31/12/2010
S d

6.005.720

6,96%

20.296.319

78.497.393

90,92%

103.804.431

1.831.709

2,12%

2.102.704

86.334.822

100%

126.203.454

31/3/2011

T trng

16,08%

S d

T trng

17.458.263

14,11%

82,25% 104.006.509

84,04%

1,67%

2.296.359

1,85%

100% 123.761.131

100%

Ngun: BCTC kim ton 2009, 2010, BCTC Qu 1/2011 ca Sacombank

BN CO BCH

Trang35


Nhn chung, tc tng trng huy ng vn ca Sacombank trong nm 2010 l kh cao.
Ngun vn huy ng tp trung khu vc dn c v vn y thc ca cc t chc ti chnh nc
ngoi, vi mc li sut huy ng ph hp. y l mt trong nhng yu t quyt nh hiu qu
kinh doanh ca ngn hng, ng thi th hin v th ca ngn hng. Sacombank xy dng
c uy tn i vi khch hng trong nc v c bit l nhng t chc ti chnh nc ngoi.
5.1.3

Nhn vn y thc

Trong nm 2010, Sacombank nhn vn y thc t cc t chc quc t v t chc khc


vi s vn l 2.103 t ng, tng 271 t ng tng tng vi 14,79% so vi nm 2009. Ngun
vn ngy c y thc t cc t chc sau: RDF, FMO, SMEDF, IFC, ADB, PROPARCO. V y
l khon vay tn chp vi chi ph vn tng i r nn lng vn ny chim t trng tng i
thp, nm 2010 vn y thc t su t chc trn ch chim 1,67% so vi tng vn huy ng.
Ngun vn ny c gii ngn theo nhng tiu ch do cc t chc trn a ra.
n 31/3/2011, tng s d vn y thc l 2.296 t ng, tng 193 t ng, tng ng
tng 9,18% so vi thi im cui nm 2010. Sacombank lun ch trng huy ng ngun vn
y thc ny gp phn h tr cho mt s i tng khch hng vi gi tng i r.
vt: t ng

5.1.4

Hot ng tn dng

Cui nm 2010, tng d n tn dng ca Sacombank l 77.486 t, tng 21.989 t ng,


tng ng tng 39,62% so vi nm 2009. D n tn dng ch yu l t khch hng l t chc
kinh t v dn c, cho vay cc t chc tn dng chim t trng rt thp (cui nm 2009 s d l
127 t ng chim 0,16% tng d n).
n 31/3/2011, tng d n tn dng ca Sacombank mc 78.487 t ng, tng 1.128 t
ng, tng ng tng 1,46% so vi thi im cui nm 2010. Nhn chung, mc tng trng
tn dng trong qu 1/2011 l cha cao, nguyn nhn l do li sut cho vay tng theo s gia tng
ca li sut huy ng lm cho khch hng cn nhc trong vic vay vn, ng thi Ngn hng
tng bc thc hin quy nh v gii hn tng trng tn dng theo quy nh ca NHNN.
Tc tng trng d n tn dng

BN CO BCH

Trang36


vt: Triu ng
Khon mc

31/12/2009

31/12/2010
S d

S d
- T chc tn dng

31/3/2011

% tng

% tng

249.425

127.163

154.795

- Khch hng

55.247.904

77.359.055

78.487.074

Tng d n tn dng

55.497.329

77.486.218

39,62%

78.641.869

1,49%

Ngun: BCTC kim ton 2009, 2010, BCTC Qu 1/2011 ca Sacombank

C cu d n theo t chc kinh t v dn c


C cu danh mc cho vay khch hng ca ton h thng Sacombank khng ngng c
ci thin theo hng a dng ho sn phm tn dng v m rng a bn cho vay, ngnh ngh
cho vay v i tng vay vn. Qua nhm phn tn ri ro tn dng v ph hp vi nh hng
pht trin Sacombank l mt ngn hng bn l a nng hin i tt nht Vit Nam.
Theo loi hnh cho vay
vt: Triu ng
Khon mc cho vay khch
hng

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

% tng
gim

Cho vay ngn hn

18.764.811

34.564.527

47.336.925

36,95%

Cho vay trung hn

6.247.878

9.726.083

15.723.946

61,67%

Cho vay di hn

8.664.626

10.957.294

14.298.184

30,49%

33.677.315

55.247.904

77.359.055

40,02%

(249.608)

(511.656)

(742.016)

45,02%

Cng
D phng ri ro tn dng ngy
31/12

Ngun: BCTC kim ton 2008, 2009, 2010 ca Sacombank

Cho vay theo tin t


vt: Triu ng
Khon mc cho vay khch hng

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

Cho vay bng ng Vit Nam

28.218.372

47.690.941

62.355.491

Cho vay bng ngoi t, vng

5.458.943

7.556.963

15.003.564

33.677.315

55.247.904

77.359.055

Cng

Ngun: BCTC kim ton 2008, 2009, 2010 ca Sacombank

Cho vay theo ngnh ngh

vt: Triu ng
BN CO BCH

Trang37


Khon mc cho vay khch hng
Thng mi

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

13.262.089

11.478.225

(13,45)

4.134.744

9.004.173

117,77

15.431.060

26.297.840

70,42

Xy dng

3.904.652

5.451.736

39,62

Dch v c nhn v cng ng

7.590.591

7.202.084

(5,12)

Kho bi, GTVT, v thng tin lin lc

1.004.096

1.933.303

92,54

Gio dc, o to

1.586.989

2.173.843

36,98

T vn, kinh doanh bt ng sn

5.504.855

2.789.548

(49,33)

759.403

897.198

18,15

2.069.425

10.131.105

389,56

55.247.904

77.359.055

40,02

Nng lm nghip
Sn xut v gia cng ch bin

Khch sn, Nh hng


Khc
Cng

Ngun: BCTC kim ton 2008, 2009, 2010 ca Sacombank

Cho vay theo khu vc


vt: Triu ng
Khon mc cho vay khch hng
Thnh ph H Ch Minh
ng bng Sng Cu Long
Min Trung v ng Nam B
Min Bc
Nc ngoi
Cng

31/12/2009

31/12/2010

% tng gim

24.265.562

33.469.737

37,93%

7.875.754

10.711.829

36,01%

14.635.433

19.781.618

35,16%

8.471.155

11.622.810

37,20%

1.773.061

55.247.904

77.359.055

40,02%

Ngun: BCTC kim ton 2009, 2010 ca Sacombank

Th trng tn dng ca Sacombank tp trung ch yu l min Nam, trong d n cho vay


ring khu vc Thnh ph H Ch Minh nm 2010 l 33.470 t ng chim 43,26% trn tng d n.
Trong cc nm qua, Thnh ph H Ch Minh lun l khu vc trng im, lun dn u d n tn
dng vi t trng trn 40%.

BN CO BCH

Trang38


Cho vay theo thnh phn kinh t
vt: Triu ng
Khon mc cho vay khch hng
Doanh nghip nh nc
Cng ty c phn v TNHH
Doanh nghip t nhn
Hp tc x

31/12/2009

C nhn v thnh phn khc


Tng cng

% tng gim

3.631.508

2.583.839

(28,85)

26.347.086

42.037.427

59.55

3.727.778

4.253.642

14,11

287.264

268.760

(6,44)

8.066

167.258

1973,62

351.107

270.002

(23,10)

20.895.095

27.778.127

32,94

55.247.904

77.359.055

40,02

Cng ty lin doanh


Cng ty 100% vn nc ngoi

31/12/2010

Ngun: BCTC kim ton 2009, 2010 ca Sacombank

V mt c cu d n, Sacombank tip tc dnh nhiu quan tm h tr vn cho khu vc doanh


nghip va v nh, thnh phn kinh t t nhn. n cui nm 2010, d n ca khu vc cng ty c
phn, cng ty trch nhim hu hn v doanh nghip t nhn t 42.037 t ng chim 54,34% tng
d n. Vi nh hng l mt ngn hng bn l nn i tng cho vay c th, h gia nh cng chim
t l cao, t 27.778 t ng, chim t trng 35,91% trong tng d n.

Tnh hnh hot ng tn dng


Khon mc

31/12/2009

31/12/2010

T l n qu hn

0,880%

0,560%

0,997%

T l n xu (NPL)

0,688%

0,521%

0,557%

T l an ton vn (CAR)

11,41%

9,97%

9,43%

55.247904

77.359.055

78.487.074

Tng d n cho vay khch hng (triu ng)

31/3/2011

Ngun: BCTC kim ton 2009, 2010, BCTC Qu 1/2011 ca Sacombank

BN CO BCH

Trang39


Theo phc hi ca nn kinh t Vit Nam, trong nm 2010 cht lng tn dng ci hin
ng k so vi nm 2009. T l n qu hn nm 2010 mc 0,560%, gim 0,320% so vi nm
2009. y l mt n lc rt ln trong vic qun l cht lng tn dng. Sacombank thnh lp
cc Ban, Phn ban ngn chn v x l n ngay t u nm nhm pht huy ti a kinh nghim x
l n, thu hiu v chia s kh khn vi khch hng vay vn trong qu trnh x l n, trin khai
thc hin vic ti thm nh ti sn m bo, nh gi cc khon vay v cam kt ngoi bng
tng cng bin php qun l. Lin tc trong ba nm gn y, t l n qu hn v n xu trn
tng d n ca Sacombank lun c duy tr mc thp hn 1%. T l n xu 2010 mc
0,521% so vi nm 2009, gim 0,167%. T l an ton vn ti thi im cui nm 2010 l 9,97%,
gim 1,44% so vi thi im cui nm 2009, t l ny tng i thp, tuy nhin iu ny cng cho
thy c hiu qu s dng vn v m bo vi mc an ton ti thiu l 9% do NHNN quy nh.
n 31/3/2011, tnh hnh cht lng lng tn dng v t l an ton vn nhn chung khng c
bin ng nhiu so vi thi im cui nm 2010, nm mc kh tt v u trong mc quy nh
ca NHNN.

5.1.5

Hot ng kinh doanh ngoi t v thanh ton

Hot ng thanh ton


Hot ng thanh ton ca Sacombank cng lc cng pht trin do ng dng cng ngh hin
i, tin tin theo hng t ng ha, m rng dch v, phm vi p dng v tng nhanh tc x
l.
Hot ng thanh ton ni a
Nm 2010, doanh s chuyn tin i v n trong v ngoi h thng t 2.834.292 t ng
tng 1.227.087 t ng tng ng tng 76% so vi nm 2009, trong chuyn tin trong h
thng l 1.021.971 t ng, chuyn tin ngoi h thng l 1.812.322 t ng.
Trong nm 2010, Sacombank tip tc m rng dch v thanh ton nhm pht huy h thng
mng li bng vic lin kt thanh ton vi cc NHTM, thc hin dch v thu chi h, thanh
ton lng qua ti khon vi chnh sch u i cho khch hng.
Hot ng thanh ton quc t
Tng doanh s thanh ton quc t nm 2010 (bng USD v ngoi t khc quy i) l 5.726 triu
USD, tng 1.550 triu USD tng ng tng 37% so vi nm 2009.
BN CO BCH

Trang40


Khon mc
Doanh s kinh doanh ngoi t (Triu USD)
Doanh s TTQT (Triu USD)

Nm 2008

Nm 2009

Nm 2010

33.287

28.259

41.038

3.729

4.176

5.726
Ngun: Sacombank

Hot ng kinh doanh ngoi t


Doanh s mua bn ngoi t (quy ra USD) c nm 2010 t 41.038 triu USD, tng 12.779
triu USD tng ng tng 45% so vi nm 2009. Hot ng kinh doanh ngoi t thc hin cc
giao dch phi sinh tin t nh giao dch k hn, hon i v quyn chn.

Tham gia th trng tin t v th trng tri phiu


S d ngun vn tham gia mua k phiu, tn phiu, tri phiu cc loi ti thi im cui nm
2010 t 21.074 t ng, tng 11.422 t ng, tng ng tng 118% so vi nm 2009.
Hot ng pht hnh th Sacombank
Tng s th pht hnh trong nm 2010 l 279.674 th, gm 185.526 th thanh ton v 17.643
th tn dng v 76.505 th tr trc, tng 135.450 th, tng ng tng 94% so vi nm 2009.
Tnh n 31/12/2010, tng s th ang lu hnh t 590.036 th; trong Th thanh ton:
477.512 th, th tn dng: 35.254 th.
Trong nm, Sacombank khng ngng nng cp v lp t nhm tng s lng v cht lng
cc im chp nhn th. S my ATM lp t mi l 124 my, nng tng s my ATM ln 657
my. S my POS lp t mi l 547 my nng tng s my ln 1.490 my.
Th do Sacombank pht hnh c th rt tin ti cc my ATM trn ton cu.

BN CO BCH

Trang41


5.1.6

Hot ng ngn hng i l

Vi chin lc pht trin v m rng mng li ca mnh, Sacombank nhanh chng m


rng th phn to ra li th cnh tranh, khai thc tim nng th trng cn b ng v nng cao uy
tn thng hiu ca Sacombank trong khu vc. n 31/12/2010, Sacombank c quan h trao
i vi trn 10.550 i l ca 311 ngn hng ti 81 quc gia.
Cng trong nm 2010, Sacombank c Global Finance bnh chn l Ngn hng c dch
v ngoi hi tt nht Vit Nam 2010 v The Asset (Hong Kong) bnh chn l Ngn hng c dch
v qun l tin mt tt nht Vit Nam 2010
Bng tng hp mng li ngn hng i l 2008 2010:
Khon mc

Nm 2008

Nm 2009

Nm 2010

i l

10.200

6.180

10.550

Ngn hng

275

289

311

Quc gia

80

80

81
Ngun: Sacombank

5.1.7

Hot ng u t
vt: triu ng

Stt

Loi hnh

S d u
t 2009

T trng

S d u
S d u T trng
t qu
t 2010
1/2011

T trng

CK u t

9.718.288

81,29%

21.126.044

89,84%

19.907.733

89,29%

Gp vn u
t di hn

2.237.228

18,71%

2.390.379

10,16%

2.387.490

10,71%

11.955.516

100%

23.516.423

100%

22.295.223

100%

Cng

Ngun: BCTC kim ton 2009, 2010, BCTC Qu 1/2011 ca Sacombank

BN CO BCH

Trang42


Tng s d chng khon u t thi im 31/12/2010 l 21.126 t ng, chim 89,84%
tng s vn ca hot ng u t, tng 117,39% so vi nm 2009. Sacombank ch yu u t
vo chng khon n do Chnh ph, cc t chc tn dng v t chc kinh t pht hnh (chim
99,44%). Vic tp trung u t ch yu vo chng khon sn sng bn, tng tnh thanh
khon v gim thiu ri ro. Tng s d gp vn u t di hn nm 2010 l 2.390 t ng, tng
153 t ng so vi nm 2009.
n 31/3/2011, tng s d chng khon u t v gp vn u t di hn l 22.295 t
ng, gim 1.221 t ng, tng ng gim 5,19% so vi thi im cui nm 2010. Nguyn nhn
ch yu l do gim s lng chng khon u t.
5.1.8

Hot ng ca cc cng ty con

Tng s vn Sacombank u t vo cc cng ty con tnh n 31/12/2010 l 1.768.200 triu


ng gim 80.000 triu ng so vi nm 2009. y l ch trng a s hu ha cc cng ty
trc thuc nhm chuyn nghip ha hot ng ca cc cng ty ny.
Tng li nhun trc thu ca cc cng ty con nm 2010 l 269.800 triu ng, bao gm
168.127 triu ng t cc cng ty m Sacombank s hu 100% vn iu l: SBA, SBL, SBR,
SBJ v 101.673 triu ng t Sacombank-SBS (Sacombank s hu 56,39%).

a. Cng ty Qun l N v Khai thc Ti sn Ngn hng Si Gn Thng Tn


(Sacombank-SBA)
Cng ty Sacombank-SBA l cng ty trc thuc u tin ca Sacombank, chnh thc i vo
hot ng t thng 03/2003 vi cc chc nng: qun l, thu hi v mua bn cc khon n, thm
nh gi tr ti sn, qun l v khai thc cc loi ti sn.
n v tnh:Triu ng
Ch tiu

Nm 2009

Nm 2010

% tng gim

Tng ti sn

600.862

615.270

2,40%

Tng doanh thu (*)

192.817

134.820

-30,08%

Li nhun trc thu

135.395

95.967

-29,12%

22.582

23.992

6,24%

112.813

71.975

-36,20%

Thu thu nhp doanh nghip


Li nhun sau thu

Ngun: BCTC kim ton 2009, 2010 ca Sacombank-SBA

b. Cng ty Cho thu ti chnh Ngn hng Si Gn Thng Tn (Sacombank-SBL)


Sacombank-SBL chnh thc khai trng hot ng vo thng 7 nm 2006. Hot ng chnh
ca cng ty l cung cp dch v cho thu ti chnh, t vn cho khch hng v nhng vn c
lin quan n nghip v cho thu ti chnh, dch v y thc, dch v qun l ti sn v dch v
bo lnh c lin quan n cho thu ti chnh. Cng ty cn c php nhn tin gi khch hng
c thi hn trn 1 nm, ban hnh cc giy t c gi v i vay t cc t chc tn dng trong v
ngoi nc.

BN CO BCH

Trang43


n v tnh: Triu ng
Ch tiu

Nm 2010

% tng gim

732.536

1.107.403

51,17%

Tng doanh thu

52.464

92.690

76,82%

Li nhun trc thu

22.681

57.514

152,31%

2.936

13.111

346,56%

19.745

39.403

99,56%

Tng ti sn

Thu thu nhp doanh nghip


Li nhun sau thu

Nm 2009

Ngun: BCTC kim ton 2009, 2010 ca Sacombank-SBL

c. Cng ty Kiu hi Ngn hng Si Gn Thng Tn (Sacombank-SBR)


Sacombank-SBR c thnh lp v i vo hot ng vo thng 03 nm 2006. Cng ty hot
ng kinh doanh trong lnh vc dch v nhn v chi tr ngoi t v i l thu i ngoi t. Tnh
hnh hot ng n 31/12/2010 nh sau:
n v tnh: Triu ng
Ch tiu

Nm 2009

Nm 2010

% tng gim

Tng ti sn

41.993

145.053

245,42%

Tng doanh thu

13.353

24.644

84,56%

2.796

5.412

93,56%

489

1.353

176,69%

2.306

4.059

76,02%

Li nhun trc thu


Thu thu nhp doanh nghip
Li nhun sau thu

Ngun: BCTC kim ton 2009, 2010 ca Sacombank-SBR

d. Cng ty Vng bc qu Ngn hng Si Gn Thng Tn (Sacombank-SBJ)


Cng ty Vng bc qu Ngn hng Si Gn Thng Tn (Sacombank SBJ) c thnh
lp theo quyt nh s 325/Q-NHNN ca Ngn hng Nh nc Vit Nam ngy 04-02-2008 vi
s vn iu l ban u l 200 t ng. Cc hot ng chnh ca Cng ty bao gm sn xut, gia
cng, kinh doanh vng bc qu; t chc, qun l hot ng sn giao dch vng; dch v gim
nh vng, bc, qu; dch v khc laser, dch v phn kim. Cc ch tiu ti chnh ch yu tnh
n 31/12/2010 nh sau:

BN CO BCH

Trang44


n v tnh: Triu ng
Ch tiu
Tng ti sn
Tng doanh thu
Li nhun trc thu
Thu TNDN
Li nhun sau thu

Nm 2009

Nm 2010

% tng gim

275.562

6.041.037

2092,26%

7.666.769

34.659.804

352,20%

55.580

14.234

-74,39%

8.743

7.898

-9,66%

46.837

6.336

-86,47%

Ngun: BCTC kim ton hp nht 2010 ca Sacombank-SBJ

e. Cng ty CP Chng khon Ngn hng Si Gn Thng Tn (Sacombank-SBS)


Sacombank-SBS c thnh lp vo thng 10 nm 2006 vi s vn iu l ban u l 300
t ng. n nay, SBS tr thnh mt trong nhng cng ty hng u trong lnh vc chng khon
vi s vn iu l ln n 1.266 t ng. Cng ty tham gia y tt c cc nghip v kinh
doanh c php lut chng khon hin nay cho php, bao gm: mi gii, t doanh, bo lnh
pht hnh, t vn u t v ti chnh doanh nghip. Kt qu hot ng kinh doanh qua cc nm
nh sau:
n v tnh: Triu ng
Ch tiu
Tng ti sn

Nm 2009

Nm 2010

% tng gim

7.132.166

9.191.576

28,87%

Tng doanh thu

771.188

1.391.326

80,41%

Li nhun trc thu

279.555

101.673

-63,63%

Li nhun sau thu

253.600

98.259

-61,25%

Ngun: BCTC kim ton hp nht 2010 ca Sacombank-SBS

Li nhun sau thu nm 2010 t 98.259 triu ng, y l con s kh khim tn so vi


nm 2009, tuy nhin trong bi cnh tnh hnh kinh t ti chnh ca Vit Nam nm 2010 vn cn
nhiu kh khn v din bin phc tp, nn kt qu t c nh vy cng l mt s n lc ln
ca Cng ty.
Trong nm 2010, cng tc m rng mng li ca SBS c bc pht trin ng k. Tnh
n cui nm 2010, SBS c 06 chi nhnh, 03 cng ty con ti nc ngoi nh sau: SBS Global
Investment Pte Ltd; Sacombank Securities Cambodia Public Limited Company; Lanexang
Securities Public Company.
5.2

Cng tc ti cu trc v chn chnh hot ng ngn hng


Ti cu trc b my

Thc hin t nm 2008 vi chng trnh ti cu trc, gm 4 ni dung: (i) ti cu trc b


my; (ii) ti cu trc hnh lang php l; (iii) ti cu trc hot ng kinh doanh v (iv) ti cu trc
danh mc ti sn v c cu ti chnh. Vi nhn thc trong bi cnh th trng cn nhiu kh
khn, ti cu trc s l c hi chng ta nhn r hn, la chn ng hn cc chin lc pht
trin cn i, ng b, to ra nhng thay i c bn trong vic a cc hot ng hng n
BN CO BCH

Trang45


khch hng.
n nay, Sacombank thc hin c bn ti cu trc b my t cc Khi, Phng nghip v
Hi s n cc Chi Nhnh, Phng giao dch; tch bch 3 chc nng kinh doanh, h tr v gim
st; a vo hot ng Vn phng khu vc; bc u hnh thnh i ng bn hng chuyn
nghip c trin khai th im ti S giao dch TP.HCM. Bn cnh , Sacombank ban hnh
quy nh v chc nng nhim v v tng bc hon thin c ch vn hnh. y l c s tin
hnh i mi c ch xy dng, giao v iu hnh k hoch kinh doanh bt u t nm 2009.
Cng vic ti cu trc b my i hi phi c thi gian kim nghim thc tin b sung v
hon thin. Tuy nhin, bc u trin khai khng trnh khi nhng kh khn nht nh do c
th kinh doanh tng a phng, iu kin v nhn s v mt bng tr s tng chi nhnh, k c
kh khn v phng php trin khai v chm i mi nhn thc v cng tc ti cu trc ca mt
thiu s Cn b nhn vin.
i vi cc ni dung ti cu trc cn li, do i ph vi din bin phc tp ca th trng
cho nn ch mi thc hin th nghim v bui u mi hnh thnh m hnh cn phi c l trnh
thc hin ci cch lu di hn.
Cng tc chn chnh
Sacombank lun thng nht v nhn thc v quan im y mnh pht trin hot ng kinh
doanh gn lin vi cng tc chn chnh ton din hot ng Sacombank, coi l nhim v
thng xuyn v lin tc nhm m bo cho vic pht trin an ton, hiu qu v bn vng,
hng dn hot ng Sacombank theo cc chun mc v thng l quc t.

BN CO BCH

Trang46


5.3

Th trng hot ng

5.3.1 Mng li chi nhnh


Chi nhnh
Campuchia

Chi nhnh Lo

H Ni

Min Bc

Min Trung

ng Nam B &
Ty Nguyn

TP. H Ch Minh

Min Ty Nam B

Sacombank xy dng mng li ph khp 45/63 tnh, thnh trong c nc v nc ngoi (ti
Lo v Campuchia). Tnh n 31/12/2010, Sacombank c 366 im giao dch, bao gm 01 S
giao dch, 67 Chi nhnh v 295 PGD ti trong nc, cng 1 Chi nhnh ti Lo, 1 Chi nhnh v 1
PGD ti Campuchia.
Chin lc pht trin mng li ca Sacombank v ang thc hin thnh cng v bc u
pht huy hiu qu, nhanh chng tn dng c hi chim lnh, m rng th phn, to ra li th
cnh tranh trong tng lai. Vic u t xy dng, pht trin v nng cp cc chi nhnh nc
ngoi s khai thc hiu qu tim nng th trng cn b ng v nng cao uy tn, thng hiu
ca Sacombank trong Khu vc.

BN CO BCH

Trang47

5.3.2 Mng li khch hng v cc loi dch v cho khch hng


V pht trin khch hng
Vic tm kim khch hng mi l rt quan trng, nhng gi c khch hng gn b lu di mi
l nn tng ca ca s pht trin an ton bn vng v n nh cho tng lai ca Ngn hng. V
vy trong nm 2010, Sacombank tip tc trin khai d n Lng nghe khch hng gp
phn nh gi chnh xc hn nhng kha cnh hot ng ca Sacombank qua gi gn v
nng cao s hi lng ca khch hng.
V pht trin sn phm dch v mi
Sacombank lun ch trng u t pht trin cc sn phm dch v mi, nng cao tnh tin ch v
a dng ca sn phm phc v khch hng tt hn, p ng nhu cu th trng, nng cao
kh nng cnh tranh v m rng th trng tim nng ca Sacombank.
Nhng sn phm dch v mi, tiu biu trong nm 2010 nh: Tin gi tng lai, Qun l tin
mt, Bo lnh, Ti tr xut khu go v Ti tr xut khu thy sn, chuyn tin trong nc,
chuyn tin tn nh, chuyn tin nhanh v chuyn tin MoneyGram
5.3.3 Th phn v kh nng cnh tranh
Cng vi s pht trin ca nn kinh t, h thng cc t chc tn dng Vit Nam c s tng
trng v s lng rt ln. n cui nm 2010, c 95 ngn hng ang hot ng trn lnh th
Vit Nam bao gm 05 ngn hng thng mi Nh nc, 37 ngn hng thng mi c phn, 48
chi nhnh ngn hng nc ngoi, 5 ngn hng lin doanh v 5 ngn hng vn 100% nc
ngoi.
Hin nay cc ngn hng trong nc vn chim u th vi gn 80% th phn tn dng. Cc ngn
hng nc ngoi v ngn hng lin doanh ang dn th hin nhng u th v ti chnh, cng
ngh v kh nng cung cp dch v tt cho khch hng. iu ny i hi cc ngn hng trong
nc phi nng cao nng lc, cng ngh v m rng ngun vn gi vng v th cnh tranh
ca mnh.
Sacombank xy dng IT Roadmap da trn nh hng pht trin chin lc n nm 2015
v hng ti nm 2020 di s t vn ca Chuyn gia Cng ty Ti chnh Quc t (IFC), trin
khai nng cp Corebanking T24 phin bn R8. ng thi, trong nhng nm gn y Sacombank
thc hin tng vn iu l hng nm nhm nng cao nng lc cnh tranh v kh nng tn
dng ca Sacombank, to tin pht trin trong cc nm ti.
Kh nng cnh tranh ca Sacombank
V quy m vn iu l: tnh n cui nm 2010, vi s vn iu l khong 9.179 t ng,
Sacombank hin l mt trong nhng ngn hng c vn iu l ln nht trong khi ngn hng
TMCP Vit Nam.
BN CO BCH

Trang48


V mng li hot ng: hin nay h thng Chi nhnh, Phng giao dch ca Sacombank ph
khp 45/63 tnh, thnh c nc; ng thi Sacombank l ngn hng tin phong xy dng chi
nhnh nc ngoi (CN Lo, Chi nhnh Campuchia). Sacombank c trn 10.550 i l
311 ngn hng ca 81 quc gia trn th gii, iu ny gip cho cc dch v thanh ton, chuyn
tin v ngoi hi ca Sacombank tin ch hn cho khch hng.
V cht lng sn phm dch v: Sacombank lun c khch hng nh gi cao cho cht
lng v tin ch m Sacombank mang li. Sacombank c t chc The Asset (Hng
Kng) bnh chn l Ngn hng c dch v qun l tin mt tt nht Vit Nam 2010 cng vi
nhiu gii thng v cht lng dch v do nhng t chc c uy tn khen tng.
V nh hng chin lc: Trong giai on 2011-2015, Sacombank ch trng s tp trung
u t chiu su, i mi phng thc qun tr, nng cao cht lng hot ng, iu chnh
nhng bt cp, tng cng kh nng thch ng v sc cnh tranh ca Ngn hng, tip tc t
mc tiu An ton v Bn vng l mc tiu hng u trong chin lc pht trin.
V trnh nhn s: hin nay s lng cn b nhn vin c trnh i hc v trn i hc l
4.833 ngi chim 57,85% tng s nhn vin. Trong c 2 nhn s cao cp t Cng ty Ti
chnh Quc t IFC v Ngn hng ANZ c kinh nghim lu nm trong lnh vc ti chnh ngn
hng.
V s h tr ca i tc chin lc: Sacombank lun bit kt hp th mnh v mng li
hot ng v cng ngh ngn hng hin i bng s lin doanh lin kt v tranh th s h
tr k thut ca cc nh ch ti chnh nc ngoi nh Dragon Financial Holdings Ltd v
Ngn hng ANZ; ng thi pht huy ti a ni lc ca mnh nhm nng cao nng lc cnh
tranh, sc ng u vi nhng thch thc v cc i th nc ngoi trong tin trnh hi
nhp.
5.4

Chin lc pht trin di hn

Hot ng kinh doanh ca Sacombank phi m bo hi ha gia nhim v cng c vi


nhim v pht trin, hi ha gia hai mc tiu m bo hot ng an ton, bn vng vi iu
hnh kinh doanh linh hot nhm to ra hiu qu cao nht cho Sacombank; ng thi phi i
mi c ch xy dng, giao v trin khai thc hin k hoch kinh doanh theo dng sn phm,
hng ti phc v khch hng.
Ch trng tng nhanh tng ti sn v vn ch s hu nhm nng cao nng lc ti chnh;
pht huy v ci thin nng lc qun tr iu hnh; y mnh ti cu trc mi lnh vc hot ng
ca Sacombank, trong nhanh chng hon thin ti cu trc b my v nh bin nhn s,
nng cao cht lng ngun nhn lc; tip tc ti cu trc c ch chnh sch; ti cu trc hot
ng kinh doanh v ti cu trc c cu ti sn v danh mc ti chnh; hon thin cng ngh
ngn hng v tip tc m rng mng li c trng im chim lnh th trng, tng th phn,
trin khai cc sn phm dch v mi v nng cao nng lc qun l ri ro.
5.5

K hoch pht trin hot ng kinh doanh trong nm 2011

Trn c s nh hng chin lc pht trin ca Sacombank v ngh quyt ca i hi


ng c ng trong phin hp thng nin 2010, Sacombank t ra mt s ch tiu nh hng
pht trin trong nm 2011 nh sau:
1. Vn iu l t hn 10.739 t ng, tng 17% so vi cui nm trc.
2. Tng ti sn t khong 160.000 t ng, tng gn 12% so vi cui nm trc.
3. Tng ngun vn huy ng quy VND t trn 120.000 t ng, tng 22% so vi cui nm
trc.
4. Tng d n cho vay quy VND t khng di 90.500 t ng, tng 208% so vi cui
nm trc.
BN CO BCH

Trang49


5. Li nhun trc thu t 2.700 t ng, tng 12% so vi nm 2010.
6. Phn phi c tc nm 2011 bng c phiu vi t l 14-16%/vn c phn
7. Cc ch tiu cht lng, gm:
- T l an ton vn ti thiu

: >9%

- T l ngun vn ngn hn cho vay trung di hn : <29%


- T l u t ti sn c nh

: <47%

- T l cp tn dng/ngun vn huy ng

: <80%

- T sut li nhun/tng ti sn bnh qun

: 1,4-1,6%

- T sut li nhun/vn ch s hu bnh qun

: 14-16%

- T l n qu hn

: <2,5%

8. Nng cp Chi nhnh Campuchia v Chi nhnh Lo thnh ngn hng 100% vn
Sacombank (Giai on 2011-2015), xem xt thnh lp mi mt s chi nhnh.
5.6

K hoch tng vn iu l trong nm 2011

Thc hin Ngh quyt ca i hi ng c ng thng nin nm 2010, mc vn iu l


c tng thm 1.560.469.110.000 ng, t mc 10.739.699.240.000 ng n cui nm
2011. t tng vn iu l d kin s c cho bn trong qu II/2011 bng (1) Cho bn thm
c phiu cho c ng hin hu theo t l 100:15 vi gi bn: 10.000 ng/c phn; (2) Cho bn
18.358.460 c phiu cho mt s cn b ct cn vi gi: 10.000 ng/c phn.
Sacombank s tin hnh cc th tc xin php Ngn hng Nh nc v y ban Chng
khon Nh nc thc hin cc th tc pht hnh theo ng quy nh ca php lut.
Mc vn iu l cn t c n cui nm 2011

6.

10.739.699.240.000 ng

Mc vn iu l tnh n cui nm 2010

9.179.230.130.000 ng

Vn iu l cn tng thm trong nm 2010

1.560.469.110.000 ng

Bo co kt qu hot ng kinh doanh nm 2010 2011

6.1

Tm tt mt s ch tiu v hot ng kinh doanh ca Sacombank


n v tnh: triu ng
Ch tiu

Nm 2009

Nm 2010

% tng/gim

Qu 1/2011

Tng ti sn

98.473.979

141.798.738

44,00%

140.101.279

Vn iu l

6.700.353

9.179.230

37,00%

9.179.230

Tng vn huy ng

86.334.822

126.203.454

46,18%

123.761.131

Tng d n cho vay

55.497.329

77.359.055

39,39%

78.487.074

Tng thu nhp t HKD

3.643.725

4.613.073

26,60%

1.349.959

Li nhun trc thu

1.901.010

2.425.859

27,61%

585.999

416.599

627.299

50,58%

133.023

1.484.411

1.798.560

21,16%

452.976

Thu
Li nhun sau thu

Ngun: BCTC kim ton 2009, 2010, BCTC Qu 1/2011 ca Sacombank

BN CO BCH

Trang50


Trong nm 2010, tnh hnh kinh t vn cha thc s thun li cho ngnh ngn hng qua
nhiu bin ng phc tp v li sut v t gi, nhng Sacombank cng t c nhng kt
qu kinh doanh kh tt. n cui nm 2010, tng ti sn t 141.799 t ng, tng 43.325 t
ng, tng ng tng 44,00% so vi nm 2009. Tng huy ng vn t 126.203 t ng, tng
39.868 t ng, tng ng tng 46,18% so vi nm 2009. Tng d n cho vay t 77.359 t
ng, tng 21.862 t ng, tng ng tng 39,39% so vi nm 2009, mc tng ny kh cao,
nguyn nhn l do trong nm, nhu cu vn ca nn kinh t tng kh mnh theo hi phc kinh
t.
n qu 1/2011, tnh hnh kinh doanh ca Ngn hng khng c bin ng ng k so vi
thi im cui nm 2010. Tng d n cho vay thi im 31/3/2011 t 78.487 t ng, tng
1.128 t ng, tng ng tng 1,46% so vi cui nm 2010, trong khi cc ch tiu tng ti sn v
huy ng vn ti thi im 31/12/2011 gim nh so vi cui nm 2010. Nhn chung, tnh hnh
kinh t v m u nm 2011 cha tht thun li cho hot ng ca ngnh Ngn hng, m mt
trong nhng biu hin ca kh khn l s tng cao ca li sut. Trong bi cnh kh khn chung,
tnh hnh hot ng ca Sacombank nh vy l ng khch l.

vt: t ng

6.2

Nhng nhn t nh hng n hot ng kinh doanh ca Sacombank trong nm bo


co
C s ca vic son tho cc bo co ti chnh:

Cc bo co ti chnh c lp s dng n v tin t l triu ng Vit Nam, theo quy c


nguyn gi v ph hp vi cc Chun mc k ton Vit Nam v cc quy nh hin hnh p dng
cho ngn hng v cc t chc tn dng khc hot ng ti nc CHXHCN Vit Nam. Do , cc
bo co ti chnh km theo khng nhm vo vic trnh by tnh hnh ti chnh, kt qu kinh
doanh v lu chuyn tin t ph hp vi cc th ch khc ngoi nc CHXHCN Vit Nam.
Nin k ton:
Nin k ton ca Sacombank bt u t ngy 01 thng 01 v kt thc ngy 31 thng 12
hng nm.
Ngoi t:
Theo Quyt nh s 1146/2004/Q-NHNN do Ngn hng Nh nc ban hnh ngy
10/9/2004, cc nghip v pht sinh bng ngoi t c quy i theo t gi p dng vo ngy
pht sinh nghip v. Ti sn v cng n ngn hn bng tin gc ngoi t ti thi im cui thng
BN CO BCH

Trang51


c quy i theo t gi p dng vo ngy cui thng. Chnh lch do nh gi li hng thng
c ghi nhn vo ti khon chnh lch nh gi li ngoi t trong bng cn i k ton. S d
chnh lch do nh gi li c kt chuyn vo bo co kt qu kinh doanh vo thi im cui
nm.
Thu nhp li v chi ph li
Ngn hng ghi nhn li tin vay v li tin gi theo phng php trch trc theo Thng t s
12/2006/TT-BTC do B Ti chnh ban hnh ngy 21 thng 02 nm 2006 v Quyt nh s
652/2001/Q-NHNN do Ngn hng Nh nc ban hnh ngy 17 thng 5 nm 2001.
Thu nhp ph v hoa hng
Ph v hoa hng bao gm ph nhn c t dch v thanh ton, dch v ngn qu, ph t cc
khon bo lnh v c dch v khc. Ph v hoa hng nhn c t dch v thanh ton, dch v
ngn qu v cc dch v khc c ghi nhn khi thc nhn. Ph t cc khon bo lnh c ghi
nhn theo phng php trch trc.
Chng khon kinh doanh
Chng khon kinh doanh c ghi nhn ban u theo gi vn. Sau , chng khon ny
c ghi nhn theo gi vn tr d phng gim gi chng khon. D phng c lp trong
trng hp chng khon gim gi. Vic hch ton khon d phng c thc hin theo Thng
t 12/2006/TT-BTC ca B Ti chnh ban hnh ngy 21/02/2006.
Li hoc l t kinh doanh chng khon c ghi nhn trong bo co kt qu kinh doanh
vo ngy giao dch khi chng khon c Sacombank giao dch. Li hoc l t kinh doanh
chng khon c ghi nhn theo nguyn tc s thun.
u t vo cc n v khc
u t vo cng ty con, cng ty thnh vin c ghi nhn theo gi th trng ti thi im u
t. C tc c ghi nhn khi Ngn hng c quyn nhn c tc t cc khon u t.
Cc bn c coi l lin kt nu mt bn c kh nng, trc tip hoc gin tip, kim sot
hoc gy nh hng trng yu n bn kia trong vic a ra cc quyt nh v ti chnh hay
hot ng kinh doanh.
Khu hao ti sn c nh
Ti sn c nh c th hin theo nguyn gi tr i khu hao ly k. Khu hao ti sn
c trch lp theo Quyt nh 203/2009/TT-BTC ngy 20/10/2009 ca B Ti chnh v vic ban
hnh ch qun l, s dng v trch khu hao ti sn c nh.
Trong nm, Sacombank c thay i t l khu hao ca mt s ti sn nhm m bo thi
gian hu dng c tnh ca cc ti sn ny c chnh xc hn.
Ch tiu

2008

2009

2010

2,0%

2,0%

2,0%

10-12,5%

10-12,5%

12,5-33,3%

Phng tin vn chuyn

10,0%

10,0%

16,7%

Ti sn c nh khc

10,0%

10,0%

10,0%

Phn mm vi tnh

12.5%

12.5%

20%

Tr s lm vic
Thit b vn phng

Ngun: BCTC kim ton 2008, 2009, 2010 ca Sacombank

BN CO BCH

Trang52


Li v l do thanh l nhng bn ti sn c nh c xc nh bng s chnh lch gia s
tin thu thun t thanh l v gi tr cn li ca ti sn; v c ghi nhn l thu nhp hoc chi ph
trong bo co li l.
D phng ri ro tn dng:
D phng ri ro c nh ngha l khon tin c trch lp d phng cho nhng tn
tht c th xy ra do khch hng ca t chc tn dng khng thc hin ngha v theo cam kt.
D phng ri ro c tnh theo d n gc v hch ton vo chi ph hot ng ca t chc tn
dng.
Theo Quyt nh 493/2005/Q-NHNN ngy 22/04/2005 v Quyt nh 18/Q-2007 ngy
25/4/2007 quy nh v phn loi n, trch lp v s dng d phng x l ri ro tn dng trong
hot ng ngn hng. D phng ri ro tn dng bao gm d phng c th v d phng chung.
Vic tnh d phng c th c cn c trn cc t l p dng cho tng nhm n, c mc ri
ro tng dn:
T l d phng
Nhm 1: n tiu chun
0%

Nhm 2: n cn ch
5%

Nhm 3: n di tiu chun


20%

Nhm 4: n nghi ng
50%

Nhm 5: n c kh nng mt vn
100%
Khon d phng chung c tnh bng 0,75% tng gi tr cc khon n t nhm 1 n
nhm 4. Mc d phng chung ny c yu cu phi t c trong vng 5 nm k t ngy
Quyt nh c hiu lc.

D phng chung cho cc khon cam kt v n tim tng:


Theo Quyt nh 493/2005/Q-NHNN ngy 22/04/2005 do Ngn hng Nh nc ban hnh,
mt khon d phng chung c lp nhm duy tr mc d phng chung bng 0,75% tng gi tr
cc khon bo lnh, cam kt cho vay v chp nhn thanh ton. Mc d phng chung ny c
yu cu phi t c trong vng 5 nm k t ngy Quyt nh ny c hiu lc.

7.

V th ca Sacombank so vi cc n v khc trong cng ngnh

7.1

Li th ca Sacombank
V nng lc ti chnh: Vi vn iu l 9.179.230.130.000 ng v vn ch s hu c
khong 10.852 t ng, Sacombank l mt trong nhng ngn hng thng mi c phn c
vn iu l ln nht Vit Nam. Li th v nng lc ti chnh cho php Sacombank p ng
cc quy nh v an ton vn, tng kh nng p ng nhu cu vn v cc dch v ngn hng
cho cc khch hng ln, ng thi to iu kin thun li cho Sacombank trong vic u t
pht trin h thng cng ngh thng tin v mng li chi nhnh.
V mng li hot ng: Vi 366 im giao dch (68 CN/SGD, 295 Phng giao dch v 01
Chi nhnh ti Lo, 01 Chi nhnh v 01 PGD ti Campuchia), cc im giao dch ca
Sacombank c mt hu ht cc a bn kinh t trng im, h thng mng li ph khp
45/63 tnh, thnh trong c nc ng thi c chi nhnh nc ngoi. y l mt li th cho
Sacombank trong vic m rng v pht trin th trng, tip cn khch hng mi v trin
khai cc nghip v ngn hng bn l trn phm vi c nc. Ngoi ra, Sacombank cn c
mng li ngn hng i l vi hn 10.550 i l ca trn 311 ngn hng thuc 81 quc gia
trn ton th gii.
V quy m hot ng kinh doanh: Tnh n thi im 31/12/2010, cc ch tiu v hiu qu
hot ng kinh doanh ca Sacombank nh sau: tng ngun vn huy ng t 126.203 t
ng, d n tn dng t 77.359 t ng, t l n qu hn l 0,560% trn tng d n, li
nhun trc thu t xp x 2.426 t ng (li nhun ring ca Ngn hng). Vi chin lc
pht trin n nm 2012, Sacombank t mc tiu tr thnh ngn hng bn l hin i
a nng v tt nht Vit Nam.

BN CO BCH

Trang53


V b my qun tr, iu hnh: H thng qun tr, iu hnh v cu trc b my c
ci tin lin tc theo cc chun mc quc t di s h tr t vn ca Dragon Financial
Holdings Ltd, ANZ v ngy cng mang li hiu qu tch cc.
V h thng cng ngh thng tin: Nhn thc c vai tr quan trng ca cng ngh
thng tin trong hot ng ngn hng, Sacombank u t h thng Corebanking T24
nhm p ng c cc yu cu x l thng tin, nng cao cht lng qun l v l tin
cho vic ng dng, m rng cc dch v ngn hng in t v cc dch v ngn hng hin
i khc.
V h thng kim tra ni b: H thng kim tra, kim sot ni b c to c ch tt nht
nng cao tnh c lp, khch quan trong hot ng; khng nhng phc v cng tc kim
sot ri ro m cn gip tng hiu qu hot ng ca Sacombank.
V ngun nhn lc:

7.2

i ng lnh o ch cht ca Hi ng qun tr v Ban iu hnh l nhng ngi c


kinh nghim lu nm trong lnh vc qun tr ti chnh ngn hng, c s kt hp hi
ha gia yu t kinh nghim kinh doanh vi k nng qun l ngn hng theo cc chun
mc quc t.
i ng nhn s tr, c o to bi bn, giu nhit huyt v gn b vi s pht trin
ca Sacombank, c trnh nghip v chuyn mn tt, c thi phc v khch hng
tn tm, nhit tnh, chuyn nghip.

C hi v thch thc
C hi:

Trong n lc kim ch lm pht ca chnh ph, cc gii php kim ch lm pht c


trin khai ng lot v kin quyt trong thi gian va qua c nhng kt qu kh quan
nht nh. T l lm pht c du hiu chng li v d bo n cui nm 2011 t l ny
vn mc mt con s. Cc vn v t gi v thm ht thng mi cng c Chnh
ph tp trung x l trit . Bc tranh nn kinh t Vit nam nm 2011 c d bo
khng qu khi sc nhng c phn lnh mnh s l im ta cho s pht trin an ton
v bn vng ca nn kinh t ni chung v h thng ngn hng ni ring.
Vic Vit Nam gia nhp T chc Thng mi Th gii (WTO) cng nh m ca th
trng ti chnh, gip cho cc ngn hng trong nc c c hi tip cn vi th
trng ti chnh quc t, c iu kin hc hi, nng cao trnh qun tr, iu hnh, v
pht trin cc sn phm, dch v mi cng nh k nng kinh doanh, c bit l cc hot
ng nghip v m cc ngn hng trong nc c t kinh nghim nh: thanh ton quc
t, kinh doanh ngoi hi, tn dng thng mi quc t, dch v ngn hng in t, qun
l qu, mi gii tin t, qun l ri ro. Ngoi ra, vic tng vn ca ngn hng cng d
dng thc hin hn. V, quan trng l ngn hng c th tip thu kin thc, kinh nghim
qun l v cng ngh hin i bng vic k kt vi cc i tc chin lc l cc ngn
hng danh ting trn th gii.
S n nh v chnh tr x hi v c bit l vi khun kh php l v hot ng ngn
hng ngy cng hon thin theo hng thng thong, minh bch hn, l nn tng cho
s pht trin mnh m v bn vng ca ngnh ngn hng.

Thch thc:

Trong bi cnh suy thoi kinh t din ra trn ton cu nh hin nay, tnh hnh kinh t th
gii nm 2011 c d bo l vn gp nhiu kh khn. Vic ny dn n nhng nh
hng nghim trng i vi nhng doanh nghip hot ng ch yu l xut khu, v h
qu l cng nh hng ln n hot ng ca ngn hng.
Quy trnh qun tr ca cc ngn hng thng mi cha ph hp vi cc nguyn tc v
chun mc quc t, tnh minh bch cn thp; vic ci thin mi trng lm vic v vn
ha kinh doanh cha c quan tm ng mc.
Kh nng hp th vn ca nn kinh t Vit Nam ni chung v ca khu vc ngn hng
ni ring cn rt thp. y l mt thch thc ln i vi ngn hng trong vic tn dng
mt cch c hiu qu nht lung vn u t nc ngoi vo Vit Nam ngy cng ln.

BN CO BCH

Trang54


8.

Chnh sch i vi ngi lao ng


phc v khch hng tt hn, nng cao nng lc cnh tranh cng nh thng hiu ngn
hng TMCP hng u Vit Nam, Sacombank lun ch trng cng tc o to, pht trin, nng
cao cht lng, nng lc v tnh chuyn nghip ca i ng cn b nhn vin.
S lng cn b nhn vin chnh thc ca ngn hng l 8.354 ngi tng 16,03% so vi
nm 2009. Trong s lng cn b nhn vin c trnh i hc v trn i hc l 4.833
ngi chim gn 58% tng s nhn vin. Mc lng bnh qun theo u ngi nm 2010 l
87,6 triu ng/ngi/nm.

Thu nhp v c cu lao ng


S lng nhn vin

2009

2010

T trng

7.200

8.354

Mc lng bnh qun nm/nhn vin (triu ng)

87,4

87,6

Thu nhp bnh qun nm/nhn vin (triu ng),


c bao gm cc khon thng v ch

103,6

112,8

Phn theo gii tnh

7.200

8.354

3.727

4.260

50,99%

Nam

3.473

4.094

49,01%

7.200

8.354

Phn theo trnh chuyn mn

i hc v trn i hc

4.131

4.833

57,85%

Cao ng, trung hc chuyn nghip

1.399

1.630

19,51%

Lao ng ph thng

1.670

1.891

22,64%
Ngun: Sacombank

Song song vi vic nng cao cht lng ngun nhn lc th Sacombank cng quan tm
ng mc n vic a dng ha v xy dng i ng nhn lc k tha c kh nng tip qun v
iu hnh cng vic tt, thng qua cc chnh sch o to, chnh sch u i thu ht ngun
nhn lc c cht lng cao vo lm vic ti Sacombank.

BN CO BCH

Trang55


9.

Chnh sch c tc
Nm 2010, Sacombank thc hin chia c tc bng tin mt vi t l l 15% tng ng
1.376.884.519.500 ng.
Ch tiu

2009

2010

Nm 2011

15%

15%

14-16%

C phiu

Tin mt

Tin mt/C phiu

T l c tc
Phng thc thanh ton

Ngun: Sacombank

10.

Tnh hnh hot ng ti chnh


n v tnh: triu ng
Ch tiu

31/12/2009

31/12/2010

Tng/gim

6.700.353

9.179.230

37,00%

31/3/2011

1. Quy m vn
- Vn iu l
- Tng ti sn

98.473.979 141.798.738

- T l an ton vn

11,41%

9,97%

9.179.230

44,00% 140.101.279
-1,44%

9,43%

2. Kt qu hot ng kinh doanh


- Ngun vn huy ng

86.334.822 126.203.454

46,18% 123.761.131

- D n cho vay

55.497.329

77.359.055

39,39%

78.487.074

- N qu hn

486.290

433.122

-10,93%

782.373

- N xu (NPL) (a)

382.055

403.223

5,54%

437.518

16,56%

15,04%

-1,52%

3,26%

+ T l LNST/tng ti sn (ROA)

1,78%

1,50%

-0,28%

0,32%

- T l n qu hn/Tng d n (%)

0,880%

0,560%

-0,28%

0,997%

- T l n xu/Tng d n (%)

0,688%

0,521%

-0,178%

0,557%

1,13

1,48

0,35

1,32

- H s s dng vn (b)
+ T l LNST/vn ch s hu (ROE)

3. T l kh nng chi tr VND (c)


T l gia gi tr cc ti sn C c th
thanh ton ngay trong khong thi gian
07 ngy lm vic tip theo v tng ti
sn N phi thanh ton trong khon
thi gian 07 ngy lm vic tip theo.

Ngun: BCTC kim ton 2009, 2010, BCTC Qu 1/2011 ca Sacombank

Ghi ch:
BN CO BCH

Trang56


(a) N xu (NPL) nm 2009 c tnh theo Quyt nh s 493/2005/Q-NHNN ngy 22/04/2005
v Quyt nh s 18/2007/Q-NHNN ngy 25/4/2007.
(b) ROE c tnh bng t l li nhun sau thu ca Sacombank trn s vn ch s hu bnh
qun trong k; ROA c tnh bng t l li nhun sau thu trn tng ti sn bnh qun trong k
ca Sacombank.
(c) Theo Thng t 13/2010/TT-BTC ngy 20/5/2010 v Thng t 19/2010/TT-BTC ngy
27/9/2010 ca B Ti chnh quy nh v cc t l m bo an ton trong hot ng ca t chc
tn dng.
n cui nm 2010, vn iu l ca Ngn hng t 9.179 t, tng 2.479 t ng, tng ng
tng 37% so vi nm 2009. Vn iu l tng t vic pht hnh 15% c phiu tr c tc, 20% c
phiu cho c ng hin hu v 2% c phiu cho cn b ch cht.
Tng ti sn tnh n cui nm 2010 t 141.799 t ng, tng 43.325 t ng, tng ng
tng 44,00% so vi nm 2009.
ROE v ROA nm 2010 ln lt l 15,04% v 1,5%, gim khng ng k so vi nm 2009.
T l n qu hn nm 2010 gim ng k so vi nm 2009, gim t 0,880% (nm 2009)
xung cn 0,560 (nm 2010) v nm di mc an ton (nh hn 1%). Nguyn nhn gim l do
cht lng tn dng c ci thin suy suy thoi kinh t, ng thi phn nh cng tc qun l tn
dng c thc hin kh tt. T l kh nng chi tr cho mt tun tip theo lun m bo c
cc quy nh ca NHNN, t l ti thiu theo quy nh l 1 (tc l 100%), p dng chung cho cc
loi tin.
Trong qu 1/2011, tnh hot ng ca Sacombank khng c bin ng ng k so vi nm
2010. Cc ch tiu v quy m vn, ch tiu hot ng kinh doanh v kh nng chi tr hu nh
thay i khng ng k so vi cui nm trc. Tnh hnh kinh t v m u nm 2011 thc s
cha thun li cho hot ng ngn hng, m ni cm l vn lm pht v li sut. Hot ng
ca Ngn hng trong nhng thng u nm nay t c kt qu nh trn l ng khch l.

11.

Hi ng qun tr, Ban kim sot, Ban Tng gim c

11.1

Cc thnh vin Hi ng qun tr


STT

BN CO BCH

H v tn

Chc v

NG VN THNH

HUNH QU H

Ph Ch tch th 1

NGUYN CHU

Ph Ch tch

PHM DUY CNG

Thnh vin

NG HNG ANH

Thnh vin

NGUYN NGC THI BNH

Thnh vin

LIM PENG KHOON

Thnh vin

Ch tch

Trang57

Ch tch Hi ng qun tr
H v tn:

NG VN THNH

Gii tnh:

Nam

Ngy thng nm sinh:

11/04/1960

Ni sinh:

TPHCM

CMND:

022523997 cp ngy: 04/09/2003 ni cp:CA TPHCM

Quc tch:

Vit Nam

Dn tc:

Hoa

a ch thng tr:

56/3 u C, Phng 9, Qun Tn Bnh, TP. HCM

S T lin lc c quan:

(08) 39.320.420

Trnh chuyn mn:

- C nhn qun tr kinh doanh


- Qun tr chin lc kinh doanh, Qun tr ngn hng, thng
tho Hoa vn, Anh vn

Qu trnh cng tc:


+ T 1978 1980:

i ngha v qun s

+ T 1980 1989:

Lm kinh t gia nh

+ T 1989 1990:

Ch nhim HTX tn dng Thnh Cng

+ T 1993 1994:

U vin HQT Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

+ T 1994 n nay:

Ch tch HQT Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

Cc chc v cng tc hin nay

- Ch tch HQT Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

Cc chc v hin ang nm gi ti


t chc khc:
S CP nm gi (thi im
17/01/2010):

37.127.051 c phn, chim 4,04% vn iu l

+ i din s hu:

0 c phn

+ C nhn s hu:

37.127.051 c phn, chim 4,04% vn iu l

Hnh vi vi phm php lut:

Khng c

Nhng ngi c lin quan:

Nhng khon n i vi Cng ty

- V: Hunh Bch Ngc, nm gi 6.045.140 c phn, chim


0,66% vn iu l
- Con: ng Hng Anh, nm gi 32.301.339 c phn, chim
3,52% vn iu l
- Con: ng Hunh c My, nm gi 5.096.185 c phn,
chim 0,56% vn iu l
Khng c

Li ch lin quan vi Cng ty:

Khng c

Quyn li mu thun vi Ngn hng:

Khng c

BN CO BCH

Trang58

Ph Ch tch th nht Hi ng qun tr


H v tn:

HUNH QU H

Gii tnh:

Ngy thng nm sinh:

03/11/1969

Ni sinh:

TPHCM

CMND:

022767344

Quc tch:

Vit Nam

Dn tc:

Hoa

a ch thng tr:

85 Hi Thng Ln ng, Phng 10, Qun 5, TP. HCM

S T lin lc c quan:

(08) 39.320.420

Trnh chuyn mn:

- Tt nghip kha o to v XNK thng mi


- Tt nghip kha o to v chng khon
- Tt nghip Chng trnh Qun tr Kinh Doanh ca trng Pacific
Western University
- Tt nghip kha 8 chng trnh nghip v Ngn hng hin i
ca trng i Hc Ngn hng Tp.HCM; thng tho Hoa Vn,
Anh Vn

cp ngy: 26/07/2006

ti:CA TPHCM

Qu trnh cng tc:


+ T 2002 2003:

Thnh vin HQT Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

+ T 2004 n nay:

Cng tc ti Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn, chc v


Ph Ch tch th nht HQT

Cc chc v cng tc hin nay

- Ph Ch tch HQT Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

Cc chc v hin ang nm gi ti t


chc khc:
S CP nm gi (thi im 17/01/2011):

12.719.742 c phn, chim 1,38% vn iu l

+ i din s hu:

0 c phn

+ C nhn s hu:

12.719.742 c phn, chim 1,38% vn iu l

Nhng ngi c lin quan c nm gi


c phiu ca t chc nim yt::

- Ba Hunh Tun B, nm gi 15.003 c phn, chim 0,001% vn


iu l
- Em Hunh Qu Vn, nm gi 26.070 c phn, chim 0,003% vn
iu l

Nhng khon n i vi Cng ty

Khng c

Li ch lin quan i vi Cng ty:

Khng c

Quyn li mu thun vi Cng ty:

Khng c

BN CO BCH

Trang59

Ph Ch tch Hi ng qun tr
H v tn:

NGUYN CHU

Gii tnh:

Nam

Ngy thng nm sinh:

18/06/1935

Ni sinh:

Qung Nam

CMND:

020213021 cp ngy: 25/11/1993

Quc tch:

Vit Nam

Dn tc:

Kinh

a ch thng tr:

2/5 Quang Trung, Phng 11, Qun G Vp, TP. HCM

S T lin lc c quan:

(08) 9.320.420

Trnh chuyn mn:

- Cao ng k ton thng mi,


- i hc Lut
- Qun tr x nghip

ti: CA TPHCM

Qu trnh cng tc:


+ T 1955 1957:

Gio vin tiu hc Tin Phc Qung Nam

+ T 1958 -1965:

Cng chc ch c ti Plei ku v Qung Nam

+ T 1965 1975:

Lnh qun nhu ch c ti Si Gn, Gio vin k ton thng


mi v cng nghip Si Gn

+ T 1976 1992:

Ch nhim HTX c kh ng Tm G Vp TPHCM, i biu


HND TPHCM kho II v III

+ T 1992 - 1994

Gim c Cng ty c phn ng Tm G Vp

+ T 1991 1998:

Kim sot vin Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

+ T 1998 2004:

U vin HQT Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

+ Thng 8/2004 n nay:

Ph Ch Tch HQT Ngn hng Si Gn Thng Tn

Cc chc v cng tc hin nay

Ph Ch tch HQT Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

Cc chc v cng tc hin ang


nm gi ti t chc khc:
S CP nm gi (thi im
17/01/2011):

99.864 c phn, chim 0,01% vn iu l

+ i din s hu:

0 c phn

+ C nhn s hu:

99.864 c phn, chim 0,01% vn iu l

Nhng ngi c lin quan c nm


gi c phiu ca t chc nim yt:

Nhng khon n i vi Cng ty

- Con: Nguyn Th Bch Ngc nm gi 21.777 c phn, chim


0,002% vn iu l
- Con: Nguyn Th Bch Phng nm gi 29.811 c phn, chim
0,003% vn iu l
Khng c

Li ch lin quan vi Cng ty:

Khng c

Quyn li mu thun vi Ngn hng:

Khng c

BN CO BCH

Trang60

Thnh vin Hi ng qun tr


H v tn:

PHM DUY CNG

Gii tnh:

Nam

Ngy thng nm sinh:

28/05/1954

Ni sinh:

Ninh Bnh

CMND:

020103276

Quc tch:

Vit Nam

Dn tc:

Kinh

a ch thng tr:

29/3 Chn Hng, Phng 6, Qun Tn Bnh, TP. HCM

S T lin lc c quan:

(08) 39.320.420

Trnh chuyn mn:

C nhn Ti chnh K ton- H Ti chnh k ton

cp ngy: 17/03/1993

ti: CA TPHCM

Qu trnh cng tc:


+ T 1972 1975:

Nhn vin Tng Nha Thu v Si Gn

+ T 1975 1988:

Cn b chuyn qun S Ti chnh TP. HCM

+ T 1988 1989:

Cn b tn dng Hp tc x tn dng Bnh Tin,Qun 6

+ T 1989 1991:

Ph Ch nhim Hp tc x tn dng L Gia, Qun 11

+ T 1991 1994:

Gim c CN Si Gn, Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

+ T 1994 1995:

Chuyn vin Ban Nghin cu u t

+ T 1995 2000:

Gim c CN G Vp Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

+ T 2000 2005

Ph Tng Gim c Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

+ T 2006- thng 3/2007

Thnh vin Ban kim sot ngn hng TMCP Si Gn Thng


Tn

+ T thng 3/2007- Nay:

Thnh vin HQT Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

Cc chc v cng tc hin nay

Thnh vin HQT Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

Cc chc v hin ang nm gi ti


t chc khc:
S CP nm gi (thi im
17/01/2011):

322.622 c phn, chim 0,035% vn iu l

+ i din s hu:

0 c phn

+ C nhn s hu:

322.622 c phn, chim 0,035% vn iu l

Nhng ngi lin quan c nm gi


c phiu:
Nhng khon n i vi Cng ty

Con Phm Trn Hnh Phng, nm gi 77.747 c phn, chim


0,008% vn iu l
Khng c

Li ch lin quan vi Cng ty:

Khng c

Quyn li mu thun vi Ngn hng:

Khng c

BN CO BCH

Trang61


Thnh vin Hi ng qun tr
H v tn:

NG HNG ANH

Gii tnh:

Nam

Ngy thng nm sinh:

10/03/1980

S CMND:

023337945

Ni sinh:

TPHCM

Quc tch:

Vit Nam

Dn tc:

Hoa

Qu qun:

Hi Nam Trung Quc

a ch thng tr:

56/3 u C, Phng 9, Qun Tn Bnh, TP. HCM

S T lin lc c quan:

08.3.8249988

Trnh vn ha:

12/12

Trnh chuyn mn:

- C nhn qun tr kinh doanh- H Hng Vng TP.HCM


- Ngoi ng : Anh Vn

Ni cp: CA.TPHCM Ngy cp:04/09/2003

Qu trnh cng tc:


+ T 2002 2004:

Cng tc ti Cng ty TNHH Thnh Thnh Cng

+ T 2004 Nay:

Cng tc ti cng ty a c Si Gn Thng Tn

Chc v cng tc hin nay:

Thnh vin HQT Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

Chc v nm gi ti t chc khc

Ch tch Cng ty CP a c Si Gn Thng Tn

S CP nm gi (thi im 17/01/2011):

32.301.339 c phn, chim 3,52% vn iu l

+ i din s hu:

0 c phn

+ C nhn s hu:

32.301.339 c phn, chim 3,52% vn iu l

Hnh vi vi phm php lut:

Khng c

Nhng ngi c lin quan:

- Cha: ng Vn Thnh nm gi 37.127.051 c phn, chim


4,04% vn iu l
- M: Hunh Bch Ngc nm gi 6.045.140 c phn, chim
0,66% vn iu l
- V:H Th Phng Tho nm gi 3.674.917 c phn, chim
0,4% vn iu l
- Em: ng Hunh c My nm gi 5.096.185 c phn, chim
0,56% vn iu l

Nhng khon n i vi Cng ty

Khng c

Li ch lin quan vi Cng ty:

Khng c

Quyn li mu thun vi Ngn hng:

Khng c

BN CO BCH

Trang62


Thnh vin Hi ng qun tr
NGUYN NGC THI BNH

H v tn:
Gii tnh:
Ngy thng nm sinh:
S CMND:

Nam
29/08/1982
023664202

Ni sinh:
Quc tch:
Dn tc:
Qu qun:

TP.HCM
Vit Nam
Kinh
Tp.H Ch Minh

a ch thng tr:

44 Hunh Tnh Ca, Phng 8, Qun 3, TP.HCM

S T lin lc c quan:
Trnh vn ha:

(08)8100017
12/12

Trnh chuyn mn:

Ngy cp: 23/7/1999 Ni cp:TP.HCM

- C nhn chuyn ngnh kinh t - i hc Virginia, Hoa K.

Qu trnh cng tc:


+ 01/2005 - 08/2009:

Gim c quan h khch hng


Ngn hng HSBC Ti TP.HCM
(dch v ti chnh doanh nghip)

+ 10/2009 - nay:

Gim c ti chnh
Cng ty C phn C in Lnh

Chc v cng tc hin nay

Thnh vin HQT Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

Chc v nm gi ti t chc khc

Gim c ti chnh
Cng ty C phn C in Lnh

S CP nm gi (thi im 20/01/2011)
+ i din s hu:
Hnh vi vi phm php lut:
Nhng ngi c lin quan:

2.228.724 c phn, chim 0.24% vn iu l


Khng c
- Cha Nguyn Ngc Hi nm gi 7.156.482 c phn, chim
0.77% vn iu l.
- Em Nguyn Ngc Nht Hnh nm gi 2.126.026 c phn,
chim 0.23% VL

Nhng khon n i vi Cng ty


Li ch lin quan vi Cng ty:
Quyn li mu thun vi Ngn hng:

BN CO BCH

Khng c
Khng c
Khng c

Trang63


Thnh vin Hi ng qun tr
H v Tn:

LIM PENG KHOON

Gii tnh:

Nam

Ngy thng nm sinh:

28/08/1949

S h chiu:

A22320675 cp ngy :26/04/2010 ti: SUBANG, MALAYSIA.

Ni sinh:

PENANG

Quc tch:

MALAYSIA

Dn tc:

Hoa

Qu qun:

MALAYSIA

a ch thng tr:

509, JALAN 17/20, 46400 PETALING JAYA, MALAYSIA.

S in thoi lin lc:

+84932081634 (VN); +60173623288 (MALAYSIA)

Trnh vn ha:

ACIB (UK); AIBM (MALAYSIA)

Trnh chuyn mn:

T vn Ngn hng

Qu trnh cng tc:


+ T 1967 n 1973.
+ T 1973 n 1995.
+ T 1995 n 2001

Ngn hng Bank Negara Malaysia (Chuyn vin)


Ngn hng HSBC MALAYSIA (Qun l cp cao ca cc phng
nghip v v Th trng, CNTT v nghip v)
Ngn hng HSBC HONG KONG (iu hnh cp cao ca phng
Nghip v v Dch v)

+ T 2001 n 2002

y ban Chng khon v giao dch tng lai ca HongKong (T vn)

+ T 2002 n 2005

Cng ty t vn HT HongKong (T vn)

+ T 2005 n 2006

C quan tin t ca HongKong (C vn cp cao)

+ T 2007 n nay:
Chc v cng tc hin nay

T vn ca cc cng ty ca Trung Quc v Malaysia v Dch v Ti


chnh v CNTT
Thnh vin Hi ng Qun Tr c lp ca Sacombank, VN;
Thnh vin Hi ng Qun Tr c lp ca Ngn hng Cng nghip

Chc v nm gi ti cc t chc khc

Trung Quc, Trung Quc;


Thnh vin Hi ng Qun Tr c lp ca Hip hi thanh ton b
tr ca Malaysia, Malaysia.

S c phn nm gi (Ti thi im 15/4/2011)


+ i din s hu:

Khng

+ C nhn s hu:

Khng

Cam kt nm gi c phiu:

Khng.

Hnh vi vi phm php lut:

Khng

Nhng ngi c lin quan:

Khng

Nhng khon n i vi Sacombank

Khng c.

Li ch lin quan vi Sacombank:

Khng c.

Quyn li mu thun vi Sacombank:

Khng c

BN CO BCH

Trang64


11.2

Cc thnh vin Ban Kim sot


STT

BN CO BCH

H v tn

Chc v

NGUYN TN THNH

Trng ban

L VN TNG

Thnh vin

NGUYN TH THANH MAI

Thnh vin

Trang65


Trng Ban Kim sot
H v tn:

NGUYN TN THNH

Gii tnh:

Nam

Ngy thng nm sinh:

06/12/1952

Ni sinh:

Ninh Bnh

CMND:

020103263

Quc tch:

Vit Nam

Dn tc:

Kinh

a ch thng tr:

31/7 t Tch, Phng 4, Q. Tn Bnh, TP. HCM

S T lin lc c quan:

(08) 35.265.866

Trnh chuyn mn:

- i hc Lut khoa Si Gn
- i hc Ti Chnh K ton

cp ngy: 03/04/2001

ti: CA TPHCM

Qu trnh cng tc:


+ T 1970 1975:

Sinh vin H Lut khoa Si Gn

+ T 1973 1975:

Cng chc Tng nha thu v Si Gn

+ T 1975 1979:

Nhn vin S thu TP. HCM

+ T 1979 1988:

Nhn vin S ti chnh TP. HCM

+ T 1988 1989:

Trng phng tn dng TTTD Qun 10

+ T 1989 1991:

Ph ch nhim HTX TD L Gia - Qun 11

+ T 1991 1999:

Trng Ban Kim sot Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

+ T 1999 2005

Ph Ch Tch HQT Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

Cc chc v cng tc hin nay

Trng Ban Kim sot Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

Cc chc v hin ang nm gi ti


t chc khc
S CP nm gi (thi im
17/01/2010):

834.262 c phn, chim 0,09% vn iu l

+ i din s hu:

0 c phn

+ C nhn s hu:

834.262 c phn, chim 0,09% vn iu l

Hnh vi vi phm php lut:

Khng c

Quyn li mu thun vi Ngn hng:

Khng c

Nhng khon n i vi Cng ty

V H Th Thu Tho, nm gi 393 c phn, chim 0,00001%


vn iu l
Khng c

Li ch lin quan vi Cng ty:

Khng c

Quyn li mu thun vi Ngn hng:

Khng c

Nhng ngi c lin quan:

BN CO BCH

Trang66


Thnh vin Ban kim sot
H v tn:

L VN TNG

Gii tnh:

Nam

Ngy thng nm sinh:

19/01/1953

Ni sinh:

Tin Giang

CMND:

023867081

Quc tch:

Vit Nam

Dn tc:

Kinh
32/75 Khung Vit, Phng Ph Trung, Qun Tn Ph, TP.
HCM

a ch thng tr:
S T lin lc c quan:
Trnh chuyn mn:

cp ngy: 27/12/2000

ti: CA TPHCM

(08) 39.320.420
- C nhn s a - H s phm Tp. H Ch Minh
- C nhn Qun tr kinh doanh- H m bn cng TP. HCM

Qu trnh cng tc:


+ T 1976 1980:

Gio vin trng PTTH Vnh Kim- Tin Giang

+ T 1981 1984:

T hp sn xut t lc TP.M Tho

+ T 1984 1987:

Bun bn

+ T 1987 1989:

Cng tc ti x nghip thc n gia sc Tn Thanh

+ T 1989 1991:

Kim sot vin HTX tn dng Thnh Cng

+ T 1991 1995:

Gim c CN Thnh Cng Ngn hng TMCP Si Gn Thng


Tn

+ T 1995 2006:

Ph Tng Gim c Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

+ T 2006 nay:

Thnh vin Ban kim sot Ngn hng TMCP Si Gn Thng


Tn

Cc chc v cng tc hin nay

Thnh vin BKS Ngn hng Ngn hng TMCP Si Gn Thng


Tn

Cc chc v hin ang nm gi ti


t chc khc:
S CP nm gi (thi im
17/01/2010):

505.996 c phn, chim 0,06% vn iu l

+ i din s hu:

0 c phn

+ C nhn s hu:

505.996 c phn, chim 0,06% vn iu l

Nhng ngi lin quan c nm gi


c phiu ca t chc nim yt:

- V: L Th Thu Hng, nm gi 187.371 c phn, chim 0,02% vn


iu l
- Con: L Thu Qunh nm gi 61.603 c phn, chim 0,006% vn
iu l

Nhng khon n i vi Cng ty

Khng c

Li ch lin quan vi Cng ty:

Khng c

Quyn li mu thun vi Ngn hng:

Khng c

BN CO BCH

Trang67


Thnh vin Ban kim sot
H v tn:

NGUYN TH THANH MAI

Gii tnh:

Ngy thng nm sinh:

16/12/1960

S CMND:

011033052

Ni sinh:

Lo Cai

Quc tch:

Vit Nam

Dn tc:

Kinh

Qu qun:

Ni cp: CA.TP H Ni Ngy cp: 20/01/2010

Tin Hi Thi Bnh

H khu thng tr:

A4 Phng 118, Tp th Ging V, H Ni

Ni hin nay:

S 3, L 15A, ng Trung Yn 3, P.Trung Ha, Q.Cu Giy,


H Ni

S T lin lc c quan:

04.37753868

Trnh vn ha:

i hoc

Trnh chuyn mn:

C nhn Qun tr kinh doanh trng i hc Thng Mi

Qu trnh cng tc:


+ T 1980 1992:
+ T 08/1993 07/1994:
+ T 07/1994 07/1998:
+ T 07/1998 05/2002:
+ T 05/2002 07/2007:
+ T 07/2007 n 6/12/2010
+ T 7/12/2010 n 31/3/2011
Chc v cng tc hin nay
Chc v nm gi ti t chc khc
S CP nm gi (thi im 15/03/2011):
+ i din s hu:
+ C nhn s hu:
Hnh vi vi phm php lut:
Nhng ngi c lin quan:
Nhng khon n i vi Ngn hng:
Li ch lin quan vi Ngn hng:
Quyn li mu thun vi Ngn hng:

BN CO BCH

CB Cng ty Thc phm H Ni


Th qu Chi nhnh H Ni Ngn hng TMCP Si Gn
Thng Tn
Ph Gim c Chi nhnh H Ni Ngn hng TMCP Si
Gn Thng Tn
Gim c Chi nhnh H Ni Ngn hng TMCP Si Gn
Thng Tn
Ph Tng gim c ph trch khu vc pha Bc Ngn
hng TMCP Si Gn Thng Tn
Ph Tng gim c ph trch khu vc Tp.H Ni Ngn
hng TMCP Si Gn Thng Tn
Tr l Trng Ban kim sot Ngn hng TMCP Si Gn
Thng Tn
Thnh vin Ban kim sot Ngn hng TMCP Si Gn Thng
Tn
Khng
79.406 c phn, chim 0,008% vn iu l
0 c phn
79.406 c phn, chim 0,008% vn iu l
Khng c
Con: Th Mai Chi nm gi 5.599 c phn, chim
0,0006%/vn iu l
Khng c
Khng c
Khng c

Trang68


11.3

Cc thnh vin Ban Tng gim c

STT

BN CO BCH

H v tn

Chc v

TRN XUN HUY

LU HUNH

Ph Tng Gim c

NGUYN MINH TM

Ph Tng Gim c

O NGUYN V

Ph Tng Gim c

NGUYN NG THANH

Ph Tng Gim c

QUCH THANH NGC THY

Ph Tng Gim c

L HOI VN

Ph Tng Gim c

PHM NHT VINH

Ph Tng Gim c

Tng Gim c

Trang69


Tng gim c
H v tn:
Gii tnh:
Ngy thng nm sinh:

TRN XUN HUY

S CMND:

Nam
31/08/1972
024177310

Ni sinh:
Quc tch:
Dn tc:

Tp.H Ch Minh
Vit Nam
Kinh

Qu qun:

Tp.H Ch Minh

a ch thng tr:

305/24/4 L Vn S, Qun 3, Tp.H Ch Minh

S T lin lc c quan:
Trnh vn ha:

08.39321260
12/12

Trnh chuyn mn:

- C nhn Ti chnh Ngn hng i hc Ngn hng Tp.HCM


- C nhn Anh vn i hc S phm Tp.HCM.

Ni cp: CA.TPHCM Ngy cp:05/09/2003

Qu trnh cng tc:


+ T 05/2000 n 08/2002:

Nhn vin/chuyn vin Ngn hng TMCP Si Gn


Thng Tn.

+ T 08/2002 n 10/2003:

Chuyn vin phng Nghin cu pht trin v u t Ngn


hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ T 10/2003 n 11/2003:

Chuyn vin Vn phng Hi ng qun tr Ngn hng


TMCP Si Gn Thng Tn.

+ T 11/2003 n 09/2006:

Th k Hi ng qun tr Ngn hng TMCP Si Gn


Thng Tn.

+ T 09/2006 n 01/2007:

Tr l Ch tch Hi ng qun tr Ngn hng TMCP Si


Gn Thng Tn.

+ T 01/2007 n 05/2007:

Gim c Khi khch hng c nhn Ngn hng TMCP


Si Gn Thng Tn.

+ T 05/2007 n 07/2007:

Ph Tng gim c ph trch Khi khch hng c nhn Ngn


hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ T 07/2007 n nay:

Tng gim c Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

Chc v cng tc hin nay

Tng gim c Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

Chc v nm gi ti t chc khc


S CP nm gi (thi im 17/01/2011):
+ i din s hu:
+ C nhn s hu:

282.446 c phn, chim 0,03% vn iu l


0 c phn
282.446 c phn, chim 0,03% vn iu l

Cam kt nm gi c phiu

Khng c

Hnh vi vi phm php lut:


Nhng ngi c lin quan:
Nhng khon n i vi Cng ty
Li ch lin quan vi Cng ty:
Quyn li mu thun vi Ngn hng:

BN CO BCH

Khng c
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c

Trang70


Ph Tng gim c
H v tn:

LU HUNH

Gii tnh:

Nam

Ngy thng nm sinh:

10/10/1971

S CMND:

024728607

Ni sinh:

Qung Nam

Quc tch:

Vit Nam

Dn tc:

Kinh

Qu qun:

Qung Nam

a ch thng tr:

354/9 L Thng Kit, P.14, Qun 10, Tp.HCM.

S T lin lc c quan:

(08) 38436116

Trnh vn ha:

12/12

Trnh chuyn mn:

C nhn Ngn hng

Ni cp:CA.TPHCM Ngy cp:16/03/2007

Qu trnh cng tc:


+ T 05/1995 n 04/1998

Nhn vin tn dng Chi nhnh Tn Bnh Ngn hng TMCP


Si Gn Thng Tn

+ T 04/1998 n 12/2001:

Trng phng KHKD Chi nhnh Tn Bnh Ngn hng


TMCP Si Gn Thng Tn

+ T 12/2001 n 07/2003:

Ph Gim c Chi nhnh Tn Bnh Ngn hng TMCP Si


Gn Thng Tn

+ T 07/2003 n 01/2005:

Gim c Chi nhnh Nng Ngn hng TMCP Si Gn


Thng Tn

+ T 01/2005 n 08/2006

Gim c Chi nhnh G Vp Ngn hng TMCP Si Gn


Thng Tn

+ T 08/2006 n nay:

Ph Tng gim c ph trch Khu vc Min Trung Ngn


hng TMCP Si Gn Thng Tn.

Chc v cng tc hin nay

Ph Tng gim c ph trch Khu vc Min ng Nam B v


Ty Nguyn - Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

Chc v nm gi ti t chc khc


S CP nm gi (thi im 17/01/2011):
+ i din s hu:
+ C nhn s hu:

358.397 c phn, chim 0,04% vn iu l


0 c phn
358.397 c phn, chim 0,04% vn iu l

Cam kt nm gi c phiu:

Khng c

Hnh vi vi phm php lut:

Khng c

Nhng ngi c lin quan:

Khng c

Nhng khon n i vi Ngn hng:

Khng c

Li ch lin quan vi Ngn hng:

Khng c

Quyn li mu thun vi Ngn hng:

Khng c

BN CO BCH

Trang71


Ph Tng gim c
H v tn:

NGUYN MINH TM

Gii tnh:

Nam

Ngy thng nm sinh:

13/02/1972

S CMND:

022605192

Ni sinh:

Tp.H Ch Minh

Quc tch:

Vit Nam

Dn tc:

Kinh

Qu qun:

Tp.H Ch Minh

a ch thng tr:

94/1052 Dng Qung Hm, Phng 17, Qun G Vp.

S T lin lc c quan:

(08) 35265920

Trnh vn ha:

12/12

Trnh chuyn mn:

Thc s kinh t
- i hc Kinh t Tp.HCM ngnh thng k.
- Cao hc Kinh t.
- Chng ch th trng chng khon.

Ni cp:TP.HCM

Ngy cp:26/09/2003

Qu trnh cng tc:


+ T 09/1995 n 12/1995:

Nhn vin Tn dng - Hi s Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ T 12/1995 m 09/1998:

Nhn vin K hoch u t Hi s Ngn hng TMCP Si Gn


Thng Tn.

+ T 09/1998 n 08/1999:

Th k Hi ng qun tr Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ T 08/1999 n 02/2000:

T Trng t dch v CK Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ T 02/2000 n 01/2002:

Ph phng TTQT Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ T 01/2002 n 05/2002:

Ph Gim c CN Si Gn Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ T 05/2002 n 12/2002:

Trng phng Thanh ton,quNgn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ T 12/2002 n 07/2003:

Gim c Khi Qun tr Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ T 07/2003 n 09/2003:

Ph Gim c CN Tn Bnh Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ T 09/2003 n 01/2007:

Gim c CN Tn Bnh Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ T 01/2007 n 05/2007:

Gim c Khi Doanh nghip Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

+ T 05/2007 n nay:

Ph Tng Gim c Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

Chc v cng tc hin nay

Ph Tng Gim c Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

Chc v nm gi ti t chc
khc
S CP nm gi (thi im
17/01/2011):
+ i din s hu:
+ C nhn s hu:

Cam kt nm gi c phiu:
Hnh vi vi phm php lut:
Nhng ngi c lin quan:
Nhng khon n i vi
Ngn hng:
Li ch lin quan vi Ngn
hng:
Quyn li mu thun vi
Ngn hng:
BN CO BCH

224.757 c phn, chim 0,02% vn iu l


0 c phn
224.757 c phn, chim 0,02% vn iu l
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c
Trang72


Ph Tng gim c
H v tn:

O NGUYN V

Gii tnh:
Ngy thng nm sinh:
S CMND:

Nam
21/10/1967
260569019

Ni sinh:
Quc tch:
Dn tc:
Qu qun:
a ch thng tr:

Bnh Thun
Vit Nam
Kinh
Bnh Thun
107KC/35/1 Thoi Ngc Hu, P.Ph Thnh, Q.Tn Ph

S T lin lc c quan:
Trnh vn ha:

08.39321052
12/12
C nhn kinh t:

Ni cp: Bnh Thun

Ngy cp: 27/04/2000

Trnh chuyn mn:


- i hc Ngn hng Tp.H Ch Minh.
Qu trnh cng tc:
+ T 11/1993 n 01/1996:

Nhn vin tn dng Chi nhnh Tn Bnh Ngn hng TMCP


Si Gn Thng Tn.

+ T 01/1996 n 04/1998:

Ph/Trng phng nghip v Chi nhnh Tn Bnh Ngn


hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ T 04/1998 n 12/2001:

Ph phng nghip v Hi s Ngn hng TMCP Si Gn


Thng Tn.

+ T 12/2001 n 03/2005:

Gim c Chi nhnh Cn Th

+ T 03/2005 n 06/2007:

Gim c Chi nhnh Ch Ln Ngn hng TMCP Si Gn


Thng Tn.

+ T 06/2007 n nay:

Ph Tng gim c ph trch khu vc Tp.H Ch Minh Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

Chc v cng tc hin nay

Ph Tng gim c ph trch khu vc Tp.H Ch Minh - Ngn


hng TMCP Si Gn Thng Tn.

Chc v nm gi ti t chc khc


S CP nm gi (thi im 17/01/2011):
+ i din s hu:
+ C nhn s hu:

Cam kt nm gi c phiu:
Hnh vi vi phm php lut:
Nhng ngi c lin quan:
Nhng khon n i vi Ngn hng:
Li ch lin quan vi Ngn hng:
Quyn li mu thun vi Ngn hng:

BN CO BCH

209.396 c phn, chim 0,02% vn iu l


0 c phn
209.396 c phn, chim 0,02% vn iu l
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c

Trang73


Ph Tng gim c
H v tn:

NGUYN NG THANH

Gii tnh:
Ngy thng nm sinh:
S CMND:

Nam
10/10/1976
024799789

Ni sinh:
Quc tch:
Dn tc:
Qu qun:
a ch thng tr:

Nng
Vit Nam
Kinh
Nng
40/15 BC2, P. 14. Q. Tn Bnh

S T lin lc c quan:
Trnh vn ha:
Trnh chuyn mn:

08.3526 6030
12/12
C nhn kinh t, i hc Kinh T Tp. H Ch Minh

Ni cp: TP. HCM

Ngy cp: 19/09/2007

Qu trnh cng tc:


+ Nm 2000:

Nhn vin Nghin cu Pht trin & u t, Phng NCPT&T Ngn


hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ Nm 2001:

Th k y ban Qun l ri ro, Vn Phng HQT Ngn hng TMCP


Si Gn Thng Tn.

+ Nm 2002, 2003:

Th k HQT, Vn Phng HQT Ngn hng TMCP Si Gn


Thng Tn.

+ Nm 2004:

Trng Phng Marketing - Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ Nm 2005:

Gim c Nhn s - Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ Nm 2006:

Ph gim c Chi nhnh Si Gn - Ngn hng TMCP Si Gn


Thng Tn.

+ Nm 2007:

Trng Phng K Hoch, Gim c Khi iu hnh - Ngn hng


TMCP Si Gn Thng Tn.

+ Nm 2008:

Trng Ban thnh lp Cng ty lin doanh th - Ngn hng TMCP Si


Gn Thng Tn.

+ Nm 2009:

Gim c Trung Tm Th - Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

+ Nm 2010 nay:

Ph Tng gim c - Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn.

Chc v nm gi ti t chc
khc

Trng Ban kim sot Cng ty c phn chuyn mch ti chnh quc gia
Vit Nam BanknetVn
Thnh vin Ban kim sot Cng ty c phn thng tin tn dng - PCB

S CP nm gi (thi im
17/01/2011):
+ i din s hu:
+ C nhn s hu:
Hnh vi vi phm php lut:
Nhng ngi c lin quan:
Nhng khon n i vi Ngn
hng:
Li ch lin quan vi Ngn
hng:
Quyn li mu thun vi Ngn
hng:

BN CO BCH

77.119 c phn, chim 0,008% vn iu l


0 c phn
77.119 c phn, chim 0,008% vn iu l
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c

Trang74


Ph Tng gim c
H v tn:

QUCH THANH NGC THY

Gii tnh:
Ngy thng nm sinh:
S CMND:

N
01/08/1971
022556790

Ni sinh:
Quc tch:
Dn tc:
Qu qun:

Si Gn, Vit Nam


Vit Nam
Kinh
Si Gn, Vit Nam

a ch thng tr:

D5 ng s 6, KDC Ph M, P.Ph M, Q7, HCM, Vit Nam

S T lin lc c quan:
Trnh vn ha:
Trnh chuyn mn:
Qu trnh cng tc:

08.39320420
12/12
C nhn Qun tr kinh doanh

Ni cp: TP. HCM

Ngy cp: 25/06/2009

+ T 08/1999 n 08/1999:

Nhn vin K ton KT, Ph phng chi nhnh trung tm,


ph phng k hoch, ph phng thanh ton quc t
Sacombank

+ T 08/1999 n 12/2002:

Trng phng thanh ton quc t, Phng Thm nh

+ T 12/02002 n 03/2005:

Gim c Chi nhnh Ch Ln Sacombank

+ T 08/2005 n 03/2008:

Trng phng pht trin sn phm, Gim c CN NH


Chu

+ T 05/2008 n 02/2010:
Chc v nm gi ti t chc khc

Gim c Khi Doanh nghip Sacombank


Ph tng gim c

S CP nm gi (thi im 20/01/2010):
+ i din s hu:
+ C nhn s hu:
Hnh vi vi phm php lut:
Nhng ngi c lin quan:
Nhng khon n i vi Ngn hng:
Li ch lin quan vi Ngn hng:
Quyn li mu thun vi Ngn hng:

BN CO BCH

85.640 c phn, chim 0,009% vn iu l


0 c phn
85.640 c phn, chim 0,009% vn iu l
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c

Trang75


Ph Tng gim c
H v tn:

L HOI VN

Gii tnh:

Nam

Ngy thng nm sinh:

23/07/1979

S CMND:
Ni sinh:

024666476

TP.HCM Ngy cp: 18/05/2007

Khnh Ha

Quc tch:

Vit Nam

Dn tc:

Kinh

Qu qun:

Ni cp:

Tn c, Vn Lng, Vn Ninh, Khnh Ha

a ch thng tr:

Nh s 26, ng s 6, Khu ph 5, Kha Vn Cn, P.Hip


Bnh Chnh, Qun Th c

S T lin lc c quan:

0906.880.068

Trnh vn ha:

i Hc

Trnh chuyn mn:

C nhn i hc Kinh t TP.H Ch Minh

Qu trnh cng tc:


+ T 2001 n 2005 :

NV Ti Hi s Sacombank

+ T 2005 n 2008:

Lm vic ti CitiBank Vit Nam

+ T 2008 n 2010:

Gam c khi tin t - Sacombank

+ T 2010 n nay:

Ph tng gim c ph trch mng Tin t - Sacombank

Chc v cng tc hin nay

Ph Tng Gam c

Chc v nm gi t chc khc


S CP nm gi (thi im 17/01/2011):
+ i din s hu:
+ C nhn s hu:
Hnh vi vi phm php lut:
Nhng ngi c lin quan:
Nhng khon n i vi Cng ty:
Li ch lin quan vi Cng ty:
Quyn li mu thun vi Ngn hng:

BN CO BCH

Khng c
84.225 c phn, chim 0,009% vn iu l
0 c phn
84.225 c phn, chim 0,009% vn iu l
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c

Trang76


Ph Tng gim c
H v tn:

PHM NHT VINH

Gii tnh:
Ngy thng nm sinh:
S CMND:

Nam
08/02/1977
211638554

Ni sinh:
Quc tch:
Dn tc:
Qu qun:

Bnh nh
Vit Nam
Kinh
Bnh nh

a ch thng tr:

194B Tng Bt H, TP.Quy Nhn, Tnh Bnh nh

S T lin lc c quan:
Trnh vn ha:

0835469516
i Hc
C nhn H Lut TP.HCM chuyn ngnh lut hc

Trnh chuyn mn:

Ni cp: Bnh nh Ngy cp: 09/02/2009

Qu trnh cng tc:


+ T 05/2003 n 02/2004:

NV Php ch - Phng HCQT Sacombank

+ T 02/2004 n 03/2005:

CV Php ch - Phng HCQT Sacombannk

+ T 03/2005 n 06/2005:

CV VPHQT cp 2 VP.HQT

+ T 06/2005 n 01/2007:

Ph phng Chnh sch & php ch

+ T 01/2007 n 05/2009:

Trng phng Chnh sch

+ T 06/2009 n 11/2010:

Gam c Khi Gam st

+ T 01/12/2010 n nay:

Ph tng gim c

Chc v cng tc hin nay:

Ph tng gim c

Chc v nm gi t chc khc


S CP nm gi (thi im 17/01/2011):
+ i din s hu:
+ C nhn s hu:
Hnh vi vi phm php lut:
Nhng ngi c lin quan:
Nhng khon n i vi Cng ty:
Li ch lin quan vi Cng ty:
Quyn li mu thun vi Ngn hng:

BN CO BCH

Khng c
49.323 c phn, chim 0,005% vn iu l
0 c phn
49.323 c phn, chim 0,005% vn iu l
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c

Trang77


11.4

K ton trng

H v tn:

NGUYN TH M HNH

Gii tnh:
Ngy thng nm sinh:
S CMND:

N
17/07/1967
023508748

Ni sinh:
Quc tch:
Dn tc:
Qu qun:

Si Gn
Vit Nam
Kinh
Bnh Thun

a ch thng tr:

S 1 L Tu, P.Tn Qu, Q.Tn Ph, TP.HCM

S T lin lc c quan:
Trnh vn ha:
Trnh chuyn mn:

(08) 39321 083


C nhn
i hc Ti chnh K Ton, TP.HCM

Ni cp: CA TP.HCM

Ngy cp: 04/12/2010

Qu trnh cng tc:


+ T 6/1992 n 4/1998:

K ton trng CN Tn Bnh - Sacombank

+ T 6/1998 n 5/2001:

Ph phng TC-KT Sacombank

+ T 6/2001 n 3/2005:

Ph phng CN Hng o - Sacombank

+ T 4/2005 n nay:

Ph phng TC-KT Sacombank

Chc v cng tc hin nay

Ph phng K ton ph trch Phng k ton kim K ton


trng Ngn hng TCMP Si Gn Thng Tn (Sacombank)

Chc v nm gi t chc khc


S CP nm gi (thi im 14/04/2011):
+ i din s hu:
+ C nhn s hu:
Hnh vi vi phm php lut:
Nhng ngi c lin quan:
Nhng khon n i vi Cng ty:
Li ch lin quan vi Cng ty:
Quyn li mu thun vi Ngn hng:

Khng c
47.924 c phn, chim 0,005% vn iu l
0 c phn
47.924 c phn, chim 0,005% vn iu l
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c
Khng c

BN CO BCH

Trang78


12.

Danh sch ti sn, nh xng thuc s hu ca Sacombank n 31/12/2010


vt: Triu ng
Ch tiu

Nguyn gi

Gi tr cn li

% GTCL/NG

Nh ca, vt kin trc

565.402

526.350

93,09%

My mc thit b

715.720

480.658

67,16%

Phng tin vn ti

172.883

112.419

65,03%

Ti sn c nh khc

74.440

57.882

77,76%

319.663

228.481

71,48%

1.044.367

1.039.201

99,51%

Ti sn v hnh khc

363

57

15,70%

Tng cng

2.892.838

2.445.048

84,52%

Phn mm my vi tnh
Quyn s dng t

Ngun: BCTC kim ton 2010 ca Sacombank

13.

K hoch li nhun v c tc nm 2011


K hoch pht trin Sacombank 2011
Ch tiu

Nm 2011

Tng gim so vi nm 2010

Vn iu l (t ng)

10.739

17%

Tng ti sn (t ng)

160.000

12%
Ngun: Sacombank

K hoch li nhun 2011


vt: t ng
Nm 2011
Ch tiu
K hoch

% tng gim so vi 2010

D n cho vay

90.500

20%

Li nhun trc thu

2.700

12%

T l LNST/Tng ti sn bnh qun (ROA)

1,4-1,6%

T l LNST/Vn ch s hu bnh qun (ROE)

15-16%
Ngun: Sacombank

Cn c t mc tiu:
Da trn trin vng kinh t Vit Nam v th gii nm 2011, Chnh ph v NHNN xc nh
nm 2011 cn phi hp iu hnh cht ch, ch ng, linh hot v thn trong chnh sch ti
kha v chnh sch tin t, gp phn thc hin mc tiu tng trng kinh t, kim ch lm pht,
BN CO BCH

Trang79


hn ch nhp siu v n nh an sinh x hi. D kin tng phng tin thanh ton tng 21-24%,
tng trng tn dng mc di 20%.
K hoch li nhun v c tc ca Ngn hng nu trn c lp da trn c s d bo tnh hnh
kinh t v m v tham chiu kt qu kinh doanh cc nm trc cng nh nhng nh hng, k
hoch pht trin trong tng lai ca Ngn hng. Do vy, nu khng c nhng bin ng bt
thng xy ra th k hoch doanh thu, li nhun v c tc ca Ngn hng trong nm 2011 mang
tnh kh thi cao v hon ton c th thc hin c.

14.

nh gi ca t chc t vn v k hoch li nhun v c tc


Trn c s thu thp thng tin, phn tch thc trng hot ng kinh doanh, tnh hnh ti chnh
hin nay ca Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn, cng vi vic phn tch th trng ti chnh
ngn hng trong nc v quc t, Cng ty C phn Chng Khon Ngn hng Si Gn
Thng Tn c mt s kin sau:
i.

Nn kinh t Vit Nam xem nh bc qua nhng thi khc ca s bin bin ng phc
tp v kh lng sau n lc ca Chnh ph bng vic trin khai cc bin php ng b v
c phn kin quyt kim ch lm pht v gii quyt cc vn nan gii nh thm ht
thng mi, t gi, Bc tranh nn kinh t Vit nam trong nm 2011 c d bo l
khng qu khi sc, nhng m bo c tnh an ton, bn vng v lnh mnh. T l lm
pht c chng mt con s v tng trng GDP c d bo khong 7-7,5%. Tnh hnh
kinh t v m c d bo kh n nh nh vy s l nn tng cho hot ng ca h thng
ngn hng thng mi ni chung v ca Sacombank ni ring.

ii.

Hin nay, Ngn hng Nh nc quy nh li sut c bn l 9% v trn li sut huy ng l


14%/nm. Vic duy tr trn li sut huy ng nh vy trong bi cnh khan him ngun vn
huy ng nh hin nay gy khng t kh khn cho hot ng ca cc Ngn hng thng
mi. Bn cnh quy nh v tng trng tn dng khng qu 20% i vi cc ngn hng
thng mi trong nm 2011 cng gy ra nhng hn ch nht nh cho hot ng kinh
doanh ca Ngn hng. Trong bi cnh , Sacombank t ra mc tiu d n cho vay nm
2011 l 90.500 t ng tng 20% so vi nm 2010 v li nhun trc thu l 2.700 t, tng
gn 12% so vi nm 2010. y l mt k hoch thn trng v c tnh kh thi kh cao.

iii.

Hin nay mng li hot ng ca Sacombank ph khp 45/63 tnh thnh c nc vi


366 im giao dch, gm c 01 chi nhnh Lo v 01 chi nhnh Campuchia (tnh n
31/12/2010). Vic m rng mng li giao dch, ng thi trong nhng nm tip theo,
Sacombank y mnh u t vo h thng cng ngh thng tin, u t thit b cho hot
ng th... s tng kh nng cnh tranh, m rng th phn.

iv.

Kim sot ri ro cht ch - an ton: n cui nm 2010 t l n qu hn v t l n xu ca


Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn ln lt l 0,560% v 0,521%, gim ng k so vi
nm 2009 v nm trong mc an ton. Sacombank lun xem mc tiu an ton l trn ht v
thc hin gim t l nm gi nhng ti sn ri ro bng cch kim sot cht ch hn nhng
khon vay mi.

v.

Quyt nh ng ca sn giao dch vng k t u qu 2 nm 2010 v k hoch cm bun


bn vng ming trong nm 2011 ca Chnh ph t nhiu nh hng n doanh thu v li
nhun ca Cng ty TNHH MTV Vng Bc Qu Ngn hng Si Gn Thng Tn
(Sacombank-SBJ), l cng ty thuc s hu 100% vn ca Sacombank. Tuy nhin,
Sacombank-SBJ hin ang tm hng i ph hp l y mnh mng kinh doanh ch tc
vng trang sc nn vic ng ca sn vng cng khng nh hng nhiu n tnh hnh

BN CO BCH

Trang80


kinh doanh ca Cng ty. Hn na, li nhun sau thu ca Sacombank-SBJ nm 2010 l 6,3
t ng chim t trng rt nh trong c cu li nhun ca Tp on Sacombank.
vi.

u nm 2010, Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn tin hnh c phn ha Cng ty


TNHH MTV Chng khon Ngn hng Si Gn Thng Tn (Sacombank-SBS) v nh
hng Sacombank-SBS tr thnh mt trong nhng cng ty chng khon hng u ti Vit
Nam. Doanh thu v li nhun ca Sacombank-SBS ch yu t vic cung cp cc dch v,
gim t trng u t chng khon hn ch ri ro. Vi s phc hi ca th trng chng
khon, li nhun hng nm ca Sacombank-SBS trong giai on tip theo vo khong 300350 t ng, ng gp mt phn khng nh vo li nhun ca Sacombank.

Nh vy, vi nhng n lc ca Chnh ph kim ch lm pht, gim thm ht thng mi


v dn gii quyt trit vn t gi s c k vng nh mt liu php ang v s lm lnh
mnh ha nn kinh t Vit Nam. Vi mc tiu tng trng GDP 7-7,5% trong nm 2011 v kim
ch lm pht trong 1 con s, ha hn bc tranh nn kinh t Vit Nam s khng qu khi sc
nhng s tng trng mt cch an ton v bn vng. Trong bi cnh , k hoch kinh doanh
Sacombank a ra l thn trng v kh thi, ph hp vi tnh hnh chung ca th trng.
Cng ty Chng khon Ngn hng Si Gn Thng Tn lu rng nhng nhn xt nu trn
ch c gi tr tham kho cho cc nh u t v khuyn co cc nh u t nn tham kho Bn
co bch ny trc khi ra quyt nh u t. Cc thng tin trnh by hoc cc nhn nh nu trn
khng hm rng Cng ty Chng khon Ngn hng Si Gn Thng Tn bo m gi tr ca c
phiu v kt qu u t vo c phiu ny.

15.

Thng tin v nhng cam kt nhng cha thc hin ca t chc pht hnh thm
Hot ng Sacombank:
Tng s d bo lnh, th tn dng v cc cam kt khc ti thi im cui nm nh sau:
Ngy 31 thng 12 nm 2010
Khon mc

Bng tin ng
(Triu ng)

Bng ngoi t
(Triu ng)

Tng cng
(Triu ng)

Th tn dng tr ngay

4.202.877

4.202.877

Th tn dng tr chm

985.313

985.313

17.720

17.720

1.064.093

38.281

1.102.374

377.537

32.261

409.798

92.787

3.219

96.006

201.199

167.752

368.951

Giao dch mua ngoi t giao ngay

2.161.302

2.161.302

Giao dch bn ngoi t giao ngay

2.275.581

2.275.581

65.688

2.485.229

2.550.917

7.940

2.630.586

2.638.526

1.826.964

14.982.401

16.809.365

Bo lnh vay tin


Bo lnh thanh ton
Bo lnh thc hin hp ng
Bo lnh d thu
Bo lnh khc

Giao dch tr hon i ngoi t


Giao dch nhn hon i ngoi t
Cng

Ngun: BCTC kim ton 2010 ca Sacombank

BN CO BCH

Trang81


Trong qu trnh kinh doanh bnh thng, Sacombank thc hin nhiu cam kt khc nhau
v pht sinh mt s cc khon n tim tng khng c th hin trong bng cn i k ton.
Cc cam kt mua bn ngoi t c k hn v giao ngay cha thc hin. Sacombank d liu l
khng b tn tht trng yu t nhng nghip v ny.

16.

Cc thng tin, cc tranh chp kin tng lin quan n Sacombank m c th nh


hng n gi c chng khon pht hnh thm:
Khng c

CHNG KHON NIM YT


Loi chng khon:

c phn ph thng

Mnh gi:

10.000 ng

Tng s chng khon nim yt:


Vn iu l Sacombank (31/12/2010):

9.179.230.130.000 ng

Tng s chng khon nim yt (31/12/2010): 917.923.013 c phn


Gi nim yt: (thi im 09/05/2011)

BN CO BCH

12.800 ng/c phn

Trang82


VI

CHNG KHON PHT HNH THM


1.

Loi c phiu

C phn ph thng

2.

Mnh gi

10.000 ng/c phiu

3.

Tng s c phiu d kin cho bn

156.046.911 c phiu (Mt trm nm mi su triu, khng trm bn mi su ngn, chn trm
mi mt c phn)

4.

Gi cho bn d kin

10.000 ng/c phiu

5.

Phng thc tnh gi

Gi cho bn cho c ng hin hu v cn b ct cn ca Ngn hng c cn c vo Ngh


quyt HC s 01/2011/NQ/-HC ngy 02/04/2011 ca Ngn hng.

6.

Phng thc phn phi

Phng thc pht hnh: Cho bn chng khon ra cng chng


Loi chng khon cho bn : C phiu ph thng
Mnh gi c phn

: 10.000 ng/c phn

S lng chng khon cho bn

: 156.046.911 c phn

Tng mnh gi cho bn thm

: 1.560.469.110.000 ng

(Mt nghn nm trm su mi t bn trm su mi chn triu mt trm mi ngn ng)


Mc ch ca t cho bn
: u t ti sn c nh; B sung vn v thnh lp mi
cc cng ty trc thuc; a vo kinh doanh sinh li.
Thi gian phn phi c phiu

: thng 8/2011

i tng cho bn, gi cho bn v phng thc phn phi


Cho bn cho c ng hin hu (15% vn c phn):
- S lng CK cho bn

: 137.688.451 c phn

- Gi tr CK cho bn

: 1.376.884.510.000 ng

- i tng cho bn

: C ng c tn trong s theo di c ng ti thi im cht


danh sch.

- Phng thc chi tr

: C ng s hu 01 c phn th nhn c 01 quyn mua. C


ng s hu 100 quyn mua th c mua 15 c phn. S c
phn nhn c s lm trn n hng n v.
S lng c phn khng c ng k mua ht v tng s c
phn l pht sinh (do quyn mua ch lm trn n hng n v)
s c phn phi cho cc i tng khc theo nhng iu
kin ph hp vi gi khng thp hn gi pht hnh cho c
ng hin hu.

Cho bn c phiu dnh cho cn b ct cn ca Sacombank vi ni dung nh sau:


- S lng CK cho bn
BN CO BCH

: 18.358.460 c phiu
Trang83


- Gi tr CK cho bn

: 183.584.600.000 ng

- Gi cho bn

: 10.000 ng

- i tng cho bn

: Cn b ct cn thuc cc c quan Qun tr - Kim sot - iu


hnh ca Ngn hang.

- Phng thc cho bn

: Danh sch cn b ct cn c mua c phn s do Ban iu


hnh phi hp vi t chc Cng on c s thit lp thng qua
Ch tch HQT quyt nh. Cc i tng c mua ny s
cam kt nm gi s c phiu c mua v cc quyn pht sinh
trong vng hai nm k t ngy c chp thun tng vn.

- i tng c hng quyn mua c phiu:


a) Cc thnh vin HQT v Ban kim sot lm vic theo ch thng trc, tham gia qun tr
v kim sot hot ng hng ngy ca Sacombank;
b) Cn b thuc b my iu hnh v cc cng ty trc thuc bao gm:
i. Ban Tng Gim c, Gim c khi v cc chc v tng ng;
ii. Trng phng, Ph phng, Trng b phn nghip v Ngn hng, v cc chc v khc
tng ng;
iii. Gim c, Ph Gim c, Trng/Ph phng nghip v, Trng/Ph phng giao dch cc
SGD/Chi nhnh/Trung tm v cc chc v khc tng ng;
iv. Ban Tng Gim c/Gim c, Gim c khi, Gim c chi nhnh/Trng phng nghip
v cc cng ty trc thuc;
v. Cc tr l, Th k, cc chuyn vin thuc HQT/Ban Tng Gim c;
vi. Cc cn b c Ngn hng bit phi sang gi cc chc danh qun tr, kim sot, iu
hnh ti cc cng ty c vn gp ca Ngn hng.
- iu kin c hng quyn mua c phiu:
Ch tch HQT l ngi c i Hi ng c ng giao quyn quyt nh ph duyt s lng
c phiu c quyn mua i vi tng chc danh cn c vo thnh tch thi ua ca tng c
nhn t c trong nm trc nhm m bo tnh cng bng, pht huy nng lc v to
ng lc phn u ca cn b cc cp ca Ngn hng.
Trng hp cn b nhn vin vi phm cam kt vi Ngn hng v vic mua c phiu u i (ngh
vic theo nguyn vng hoc ngh vic do b x l k lut trc thi hn 02 nm k t ngy c
mua c phiu) th Sacombank c quyn thu hi ton b c phiu u i m cn b nhn vin
c duyt mua ban u v cc quyn pht sinh (c tc chia bng c phiu v quyn mua
thm). ng thi, s giao s c phiu u i ny cho Cng on c s Ngn hng Si Gn
Thng Tn qun l v Cng on chu trch nhim chuyn nhng li cho cc i tng theo
danh sch c HQT ph duyt; v s c phiu ny cng b hn ch chuyn nhng.

7.

Cc bc phn phi v thi gian thc hin

Cng b bo ch
Trong thi hn 07 ngy sau ngy nhn c Giy chng nhn cho bn c phiu do Ch tch
UBCKNN cp, t chc pht hnh s hon tt th tc ra Bn Thng Bo pht hnh trn 01 t
bo in t hoc bo vit trong ba s lin tip.
i vi c phiu cho bn cho cn b ch cht: Danh sch cn b ch cht c mua c
phn theo chng trnh u i s do Ch tch HQT quyt nh. Ngn hng s thng bo n
nhng ngi c quyn mua c phn, nhng i tng ny tin hnh ng k, np tin, c
phn b c phiu, lu k c phiu v nim yt b sung ti s Giao dch chng khon TPHCM
cng thi gian vi cho bn cho c ng hin hu.
BN CO BCH

Trang84


i vi cho bn cho c ng hin hu: cc bc tin hnh nh sau
Bc 1: Phn phi cho c ng hin hu (c phiu ang nim yt trn SGDCK TP.H
Ch Minh)
Xc nh Danh sch s hu cui cng:
Trong thi hn 02 ngy lm vic k t ngy nhn c Giy chng nhn cho bn c phiu do
U ban Chng khon Nh nc cp, Cng ty s xc nh ngy lp Danh sch s hu cui cng
v gi Thng bo ngh ti Trung tm Lu k Chng khon Vit Nam, SGDCK H Ch Minh
phi hp xc nh ngy giao dch khng hng quyn mua, lp v cung cp Danh sch s hu
cui cng. D kin thc hin xong trong vng 13 ngy lm vic.
Phn b v thng bo quyn mua:
Trong thi hn 05 ngy lm vic k t ngy nhn c danh sch s hu cui cng, t chc
pht hnh s phi hp cng Trung tm Lu k Chng khon Vit Nam phn b v thng bo
quyn u tin mua trc c phn n cc thnh vin lu k, cc c ng cha lu k c phiu.
ng k thc hin quyn v np tin mua c phn:
Trn c s Danh sch phn b quyn mua c phn do Trung tm Lu k Chng khon Vit
Nam cung cp, cc thnh vin lu k t chc cho cc c ng ng k thc hin quyn v np
tin mua c phiu mi pht hnh; i vi trng hp c ng cha lu k th s ng k v np
tin ti t chc pht hnh. Thi gian ng k thc hin quyn v np tin mua c phn trong
vng 20 ngy lm vic k t ngy Trung tm Lu k Chng khon Vit Nam phn b quyn ti
cc thnh vin lu k.
Chuyn nhng quyn mua c phn:
Quyn mua c thc hin chuyn nhng trong vng 18 ngy lm vic k t ngy thng bo
Danh sch phn b quyn thng qua thnh vin lu k. Cc c ng cha lu k hoc vic
chuyn nhng quyn mua sang cho cc c ng cha lu k c thc hin ti t chc pht
hnh.
Tng hp thc hin quyn:
Trong 03 ngy lm vic sau ngy ht hn ng k thc hin quyn, cc thnh vin lu k lp v
gi Trung tm Lu k chng khon Vit Nam bo co thc hin quyn.
Bc 2: Bo co kt qu pht hnh v ng k nim yt b sung:
Trong vng 05 ngy lm vic sau khi kt thc vic pht hnh, t chc pht hnh s lp bo co
pht hnh gi UBCKNN, Trung tm Lu k Chng khon Vit Nam v SGDCK H Ch Minh,
ng thi hon tt th tc ng k nim yt b sung chng khon pht hnh thm trn SGDCK
H Ch Minh. Thi gian tin hnh lm th tc nim yt b sung s lng c phn pht hnh
thm vi SGDCK H Ch Minh: d kin l 20 ngy lm vic.
Trao tr Giy chng nhn s hu c phn:
Trong thi gian 20 ngy lm vic k t ngy kt thc thi gian phn phi, t chc pht hnh
hon tt th tc trao tr Giy chng nhn s hu c phn cho cc c ng cha ng k lu k.

8.

ng k mua c phiu

Vic ng k mua c phiu pht hnh s thc hin theo trnh t sau:
Quyn u tin mua trc c phn s c phn phi theo Danh sch s hu cui cng (i vi
cc c ng s hu c phiu c nim yt trn SGDCK H Ch Minh) v vic phn phi c
BN CO BCH

Trang85


phiu s c thc hin theo Danh sch thc hin quyn do Trung tm Lu k Chng khon
Vit Nam cung cp.
i vi pht hnh cho c ng hin hu: C 1 c phn hin hu tng ng s c hng 01
quyn mua, v c 100 quyn mua s c mua 15 c phiu mi pht hnh thm.
i vi s c phiu l, m bo s lng c phiu pht hnh thm khng vt qu s lng
pht hnh, ton b s c phn phn phi cho c ng s c lm trn n hng n v.
V d: Vo ngy cht Danh sch c ng nhn quyn mua, c ng Nguyn Vn A hin ang
s hu 150 c phn s c hng 150 quyn mua. Nu c ng A thc hin quyn, s lng
c phn c ng A c mua l (150*15/100) = 22,5 v c lm trn s l 22 c phn, s c
phn di ra l 0,5 c phn.
S c phn di ra do vic lm trn nu trn v s c phn cn li do c ng hin hu khng
thc hin quyn s c Hi ng qun tr quyt nh sau khi kt thc thi gian phn phi theo
phng n pht hnh.
Bc 1 Thng bo quyn mua c phn
Cng ty C phn Chng khon Ngn hng Si Gn Thng Tn phi hp cng Trung tm Lu
k Chng khon Vit Nam phn b v thng bo quyn mua c phn pht hnh thm cho cc c
ng thng qua thnh vin lu k. Cc trng hp c ng cha lu k, Cng ty C phn
Chng khon Ngn hng Si Gn Thng Tn c trch nhim thng bo phn b quyn trc
tip n tng c ng.
Bc 2 Thc hin quyn mua cho c ng
9

Cc c ng thuc Danh sch s hu cui cng s ng k thc hin quyn mua c phn
mi pht hnh theo t l c mua quy nh. Cc c ng m ti khon v lu k c
phiu thnh vin lu k no s ng k thc hin quyn ti cc thnh vin lu k . C
ng cha thc hin lu k th ng k thc hin quyn ti Cng ty C phn Chng khon
Ngn hng Si Gn Thng Tn.

Khi ng k thc hin quyn mua c phn pht hnh thm, c ng s np tin mua theo
mc gi quy nh ti thnh vin lu k ni m ti khon. Thnh vin lu k s chuyn ton
b tin mua vo ti khon Tin gi ng k mua chng khon ca Trung tm Lu k Chng
khon Vit Nam ti Ngn hng ch nh thanh ton. Thi gian ng k thc hin quyn v
np tin mua c phn trong vng 20 ngy k t ngy Trung tm Lu k Chng khon Vit
Nam phn b quyn mua n cc thnh vin lu k.

Cc thnh vin lu k lp bo co thc hin quyn chm nht trong 02 ngy lm vic sau
ngy ht hn ng k thc hin quyn v gi bo co thc hin quyn cho Trung tm Lu
k Chng khon Vit Nam. Trung tm Lu k Chng khon Vit Nam tng hp lp bo co
phn phi c phn v cc thnh vin lu k ni khch hng m ti khon gi Thng bo
phn b chng khon cho khch hng.

Trong thi hn 20 ngy lm vic thc hin quyn, c ng s hu quyn mua c php
chuyn nhng quyn nu c yu cu, vic chuyn nhng quyn kt thc trc 02 ngy lm
vic so vi hn cui ng k thc hin quyn. C ng t tm i tc, trc tip tha thun vic
chuyn nhng v c thc hin ti thnh vin lu k vi th tc c th nh sau:
9

Vic ng k chuyn nhng quyn mua chng khon c thc hin ti Thnh vin lu k
ca bn chuyn nhng quyn.

Thnh vin lu k bn chuyn nhng kim tra vic s hu quyn ca ngi chuyn
nhng quyn v xc nhn vic chuyn nhng quyn mua chng khon.

BN CO BCH

Trang86

Trng hp bn chuyn nhng v bn nhn chuyn nhng thuc cng mt thnh vin
lu k: Thnh vin lu k xc nhn vic chuyn nhng quyn mua chng khon cho cc
bn lin quan v gi thng bo Xc nhn quyn mua chng khon cho bn nhn chuyn
nhng thc hin vic ng k, np tin mua chng khon mi pht hnh thm.

Trng hp bn chuyn nhng v bn nhn chuyn nhng khc thnh vin lu k:


Thnh vin lu k bn chuyn nhng lp v gi Trung tm Lu k Chng khon Vit Nam
yu cu chuyn nhng quyn mua chng khon. Sau khi Trung tm Lu k Chng khon
Vit Nam xc nhn vic chuyn nhng (trong vng 1 ngy lm vic) v gi cho cc thnh
vin lu k c lin quan, cn c vo thng bo ca Trung tm Lu k Chng khon Vit
Nam, thnh vin lu k bn nhn chuyn nhng gi Xc nhn quyn mua chng khon
cho c ng nhn chuyn nhng thc hin vic ng k, np tin mua chng khon mi
pht hnh thm.

Cc c ng cha lu k hoc vic chuyn nhng quyn mua sang cho cc c ng cha
lu k c thc hin ti t chc pht hnh.

Bc 3 Kt thc thi hn thc hin quyn


9

Kt thc thi gian ng k thc hin quyn u tin mua trc c phn, thnh vin lu k lp
Bo co tnh hnh thc hin quyn mua chng khon ti thnh vin lu k v Danh sch c
ng thc hin quyn (mua chng khon pht hnh thm) sau 01 ngy lm vic k t ngy
kt thc thi hn thc hin quyn.

ng thi thnh vin lu k chuyn ngay tin thanh ton mua chng khon ca ngi u
t vo ti khon tin gi ng k mua chng khon ca Trung tm Lu k Chng khon Vit
Nam ti Ngn hng ch nh thanh ton Trung tm Lu k Chng khon Vit Nam chuyn
cho Sacombank - SBS.

Bc 4: Phn phi chng khon


9

Vo ngy pht hnh, Trung tm Lu k Chng khon Vit Nam gi Bo co phn b chng
khon pht hnh thm n cc thnh vin lu k.

Thnh vin lu k hch ton s chng khon pht hnh thm vo ti khon lu k chng
khon cha nim yt. Khi c phiu c thng bo chnh thc nim yt, thnh vin lu k s
t ng chuyn khon t chng khon cha nim yt sang chng khon nim yt trn ti
khon lu k ca ngi u t.

i vi c ng cha lu k th c phiu c phn phi trc tip ti tr s t chc pht


hnh.

9.

Phng thc thc hin quyn

iu kin thc hin quyn: Ngi s hu quyn mua l c ng ca Ngn hng, c tn trong
Danh sch s hu cui cng, c ng s hu 100 c phiu s c mua 15 c phiu (tng
ng vi t l 100:15)
-

Thi gian thc hin quyn: Thi gian thc hin quyn l 20 ngy k t ngy Trung tm lu
k chng khon Vit Nam phn b quyn mua n cc thnh vin lu k;

T l thc hin quyn: cho bn cho cc c ng hin hu theo hnh thc thc hin quyn
vi t l 100:15 (tc c ng s hu 100 c phn c s c mua 15 c phn mi pht
hnh thm). S lng c phn cho bn thm m c ng hin hu c quyn mua s
c lm trn xung n hng n v; s lng c phn m c ng hin hu khng mua

BN CO BCH

Trang87


ht v s c phiu l pht sinh sau khi thc hin quyn mua cho c ng hin hu (nu c)
s do Hi ng qun tr quyt nh phn phi cho cc i tng khc m bo nguyn tc
gi cho bn khng thp hn gi cho bn cho c ng hin hu.
-

Cc iu khon c lin quan:


9 Ngi s hu quyn mua c quyn t chi mua ton b hoc mt phn s lng c
phiu pht hnh theo quyn mua trong thi gian thc hin quyn.
9 Kt thc thi gian thc hin quyn, nu quyn mua khng c thc hin, tt c cc
quyn li lin quan n quyn mua s ng nhin chm dt v t chc pht hnh
khng phi thanh ton cho ngi s hu quyn bt c mt khon ph no.
9 Trong trng hp b mt hoc tht lc giy Thng bo s hu quyn mua, ngi s hu
quyn mua cng c th thc hin quyn ca mnh ti ni m ti khon lu k hoc ti
Tr s Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn (trong trng hp cha lu k c phiu),
tuy nhin ngi thc hin quyn phi in vo giy bo mt trong c cam kt chu mi
trch nhim c lin quan v vic thc hin quyn ca mnh.

10. Gii hn t l nm gi i vi ngi nc ngoi


Theo quy nh ti Ngh nh s 69/2007/N-CP ngy 20 thng 4 nm 2007 ca Chnh Ph v
vic nh u t nc ngoi mua c phn ca ngn hng thng mi Vit Nam, th tng mc s
hu c phn ca cc nh u t nc ngoi (bao gm c c ng nc ngoi hin hu) v
ngi c lin quan ca cc nh u t nc ngoi khng vt qu 30% vn iu l ca mt
ngn hng Vit Nam.
T l nm gi ca c ng nc ngoi ti Sacombank qua t cho bn s c gii hn
mc khng qu 30% vn iu l.

11. Cc hn ch lin quan n vic chuyn nhng


Chng khon pht hnh cho cn b ct cn ca Ngn hng, s lng: 18.358.460 c phn, cn
b c mua phi cam kt nm gi c phiu ny v cc quyn pht sinh trong vng 02 nm k
t ngy c chp thun tng vn.
Chng khon cho bn cho c ng hin hu khng b hn ch chuyn nhng.

12. Cc loi thu c lin quan


T nm 2009 tr i, Sacombank thc hin ngha v thu thu nhp doanh nghip theo quy nh
ti Lut Thu Thu nhp Doanh nghip s 14/2008/QH12 ngy 03 thng 6 nm 2008 v cc vn
bn c lin quan. Thu sut c p dng l 25%.
Cc loi thu khc: Ngn hng t k khai v np theo quy nh hin hnh khi c pht sinh.

13. Ngn hng m ti khon phong ta nhn tin mua c phiu


Ton b s tin thu t t pht hnh s c chuyn vo ti khon theo thng tin chi tit di
y:
Ch ti khon: Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn
S ti khon: 119.10.00.013900.5
BN CO BCH

Trang88


Ti: Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam Chi nhnh Nam K Khi Ngha

14. Phng n x l khi khng thu c tin t t cho bn


Phng n cho bn v d kin s dng s tin thu c t t cho bn c xy dng trn
c s nhu cu tng vn trong nm 2011 u t ti sn c nh, u t thnh lp n v trc
thuc v a vo kinh doanh sinh li. y l nhu cu vn tng thm hng nm nhm nng cao
hiu qu hot ng, nm trong chin lc pht trin ca Ngn hng. K hoch s dng vn da
trn gi nh t cho bn nm 2011 thnh cng. Tuy nhin trong trng hp do bin ng ca
th trng chng khon dn n vic cho bn c phiu khng thc hin c, khng thu c
tin t t cho bn hoc s tin thu c thp hn k hoch t ra th Sacombank s tin
hnh iu chnh phng n s dng vn ph hp vi tnh hnh hin ti. Vic iu chnh phng
n s dng vn s do HQt quyt nh v tin hnh ly kin i hi ng c ng nu cn
thit.

VII

MC CH PHT HNH
Thc hin Ngh quyt ca i hi ng c ng thng nin nm 2010, i hi thng nht
thng qua phng n v k hoch tng vn iu l ca Sacombank trong nm 2011 t
9.179.230.130.000 ng ln 10.739.699.240.000 ng, tc l tng thm 1.560.469.110.000 ng
bng cch cho bn c phiu cho c ng hin hu, cho cn b ct cn ca Sacombank vi
mc ch, ni dung nh sau:
Mc ch huy ng vn
Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn thc hin k hoch tng vn t 9.179.230.130.000 ng
ln 10.739.699.240.000 ng nhm thc hin cc mc tiu chin lc c i hi ng c
ng thng qua trong chin lc pht trin giai on 2011-2015, v k hoch pht trin hot
ng nm 2011 nh sau:
u t vo ti sn c nh: Hin i ha h thng cng ngh ngn hng ng vai tr rt quan
trng nhm ng dng vo cng tc qun tr iu hnh kinh doanh tp trung, qun tr ri ro, pht
trin sn phm dch v ngn hng, qun tr k ton ti chnh, kim tra kim sot ni b, pht
trin cc dch v ngn hng in t v giao dch thanh ton qua h thng ATM.
Mt khc, Sacombank ang trong qu trnh xy dng v hon thin mng li hot ng rng
khp, cng tc nng cp, u t xy dng tr s l cn thit mang li tin ch ti a cho
khch hng ng thi nng cao hiu qu hot ng kinh doanh ca Ngn hng.
u t thnh lp n v trc thuc: Thc hin chin lc m rng mng li hot ng ti khu
vc ng Dng, Sacombank ang trin khai vic thnh lp ngn hng trc thuc ti Lo.
B sung vo ngun vn kinh doanh: sinh li v tng thanh khon nhm bo m cc ch tiu
an ton vn theo quy nh ca NHNN.
m bo ch s an ton vn theo quy nh ca NHNN trong iu kin Sacombank ang thc
hin chin lc m rng mng li, m rng cc loi hnh hot ng kinh doanh, u t thnh
lp cc cng ty trc thuc v lin doanh, lin kt.
Thc hin chnh sch thu ht v trng dng nhn ti, to s yn tm trong cng tc v gn b
lu di v s nghip pht trin ca Sacombank.

BN CO BCH

Trang89


VIII

K HOCH S DNG S TIN THU C T T CHO BN


i hi ng c ng thng nht thng qua phng n v k hoch tng vn iu l ca
Sacombank nm 2011 t 9.179.230.130.000 ng ln 10.739.699.240.000 ng, tc l tng
thm 1.560.469.110.000 ng bng cch cho bn thm c phiu cho c ng hin hu, cho
cn b ct cn ca Sacombank vi ni dung v i tng sau y:
- Cho bn thm c phiu cho c ng hin hu: 01 =
c phn c 01 quyn mua, c 100 quyn th c
mua thm 15 c phn mi. S c phn pht hnh
thm s c lm trn n hng n v. Gi mua
10.000/ c phn)

1.376.884.510.000 ng

- Cho bn c phiu cho mt s cn b ct cn thuc =


cc c quan Qun tr - Kim sot iu hnh. Gi
mua: 10.000/ c phn.

183.584.600.000 ng

Tng s tin thu c

1.560.469.110.000 ng

320.000.000.000 ng

S c s dng vo cc mc ch sau y:
1. u t ti sn c nh
- u t b sung vo lnh vc CNTT

120.000.000.000 ng

- u t vo hot ng th

70.000.000.000 ng

- u t trang thit b vn phng, xe chuyn dng,


thit b an ton hot ng, my pht in...

50.000.000.000 ng

- u t xy mi v nng cp tr s cc im giao
dch
2. Thnh lp mi cc n v trc thuc

80.000.000.000 ng
:

- Thnh lp ngn hng con Sacombank-Laos ti

800.000.000.000 ng
800.000.000.000 ng

Lo
3. a vo kinh doanh sinh li

440.469.110.000 ng

- u t tri phiu chnh ph

100.000.000.000 ng

- Hot ng ti tr xut nhp khu

185.000.000.000 ng

- Cho vay pht trin nng nghip, nng thn

155.469.110.000 ng

Cng chung

BN CO BCH

1.560.469.110.000 ng

Trang90


IX

CC I TC LIN QUAN N VIC PHT HNH THM


T CHC T VN
CNG TY C PHN CHNG KHON NGN HNG SI GN THNG TN
278 Nam K Khi Ngha, P8, Q3, Tp. H Ch Minh
in thoi: (84.8) 62 68 68 68 Fax: (84.8) 62 55 59 57
Website: www.sbsc.com.vn
T CHC KIM TON
CNG TY TNHH KIM TON PRICE WATERHOUSECOOPERS
Lu 4, Saigon Tower, 29 L Dun, Qun 1, TP. HCM
in thoi: 84.8 823 0796

Fax: 84.8 825 1947

Website: www.pwc.com.vn

PH LC
Ph lc I:
- Bn sao hp l Giy chng nhn ng k kinh doanh thay i ln th 32 ngy 16/11/2010.
Ph lc II:
- Bn sao hp l iu l Ngn hng.
Ph lc III:
- Bo co ti chnh ring Qu 1/2011 ca Sacombank.
- Bo co ti chnh hp nht Qu 1/2011 ca Sacombank.
- Bo co ti chnh ring nm 2009, 2010 kim ton ca Sacombank.
- Bo co ti chnh hp nht nm 2009, 2010 kim ton ca Sacombank.
Ph lc IV:
- S yu l lch cc thnh vin HQT, Ban TG, BKS, KTT.
Ph lc V:
- Ngh quyt HC thng nin 2010 s: 01/2011/NQ-HC ngy 02/4/2011.
- Quyt nh s 260/2011/Q-HQT ca HQT ngy 19/4/2011 V/v pht hnh c phiu
tng vn iu l v k hoch pht hnh c phiu theo chng trnh u i cho CBNV nm
2011.
Ph lc VI:
- Phng n pht hnh c phiu tng vn iu l nm 2011, chi tit ha k hoch s dng s
tin thu c t t cho bn c phiu.
- Danh sch d kin phn b c phiu cho cn b ct cn.
- Hp ng dch v t vn ti chnh s 03/2011/SBS-TV ngy 15/4/2011.
- Bo co s dng vn tng thm trong nm 2010.
- H s ngh thnh lp ngn hng trc thuc ti Lo (gi Ngn hng Nh nc).
- Cng vn chp thun tng vn iu l ca Ngn hng Nh nc Vit Nam.
BN CO BCH

Trang91


Thnh ph H Ch Minh, ngy thng . nm 2011
CH K CH TCH HI NG QUN TR, TNG GIM C,
TRNG BAN KIM SOT, K TON TRNG
CH TCH HI NG QUN TR

TRNG BAN KIM SOT

ng Vn Thnh

Nguyn Tn Thnh

TNG GIM C

K TON TRNG

Trn Xun Huy

Nguyn Th M Hnh

N V T VN
CNG TY C PHN CHNG KHON NGN HNG SI GN THNG TN
TNG GIM C

Nguyn Thanh Hng

BN CO BCH

Trang92