IKALAWANG TAON MGA KASANAYAN

I. Naipamamalasang pang-unawa at pagpapahalaga sa kaugnayan ng mga tao sa bansang Asyano
* Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit mg mapa at globo Katagngiang Pisikal 1.1 Naipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungkol sa paghahating heograpiko ng Asya, Silangang Asya, Kanlurang Asya Asya, Silangang Asya at Hilaga/Sentral na Asya. 1.2 Nailalarawan ang mga katangiang kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at vegetation cover/tundra, tuiga, grassland, dessert, tropika forest, mountain lands. 1.3 Natataya ang yamang likas ng mga rehiyon sa Asya. 1.4 Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng

   

Agrikultura Ekonomiks Panahanan Kultura

1.5 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran sa pamumuhay ng mga Asyano. 1.6 Naihahatag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal ng rehiyon. Yamang-tao sa Asyano 1.7 Nailalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya. 1.8 Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika at paghiubog ng kultura ng mga Asyao. 1.9 Nasusuri ang antas ng kabuhayan ng mga bansang Asyanobatay s level ng teknolohiya, uri ng paglilingkod na panlipunan at pangkabuhayan. 1.10 Nahihinuha ang (infer) ang implikasyon ng antas ng kabuhayan, level ng teknolohiya at paglilingkod sa kabuuang pamumuhay ng mga Asyano. 1.11 Nasusuri ang kaugnayan ng yamaa tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon batay s ass:

         

Damit ng tao Komposisyon ayon sa gulang Inaasahang haba ng buhay Kasarian Bilis ng paglaki Migrasyon Uri ng hanapbuhay Bilang ng hanapbuhay Kita ng bawat tao Bahagdan ng marunong bumasa at sumulat

II. Sinaunang Kabihasnang sa Asya (bago ang ika-16 na siglo hanggang 16 na siglo)

Nasusuri ang paghubog (formation) at globo A. Mga Batayan sa Paghubog (formation), pag-unlad/pagsuri (dev’t) at kalikasan (nature) ng mga pamayanan at estado (communities & state)

Arianismo) sa kalagayang panlipunan. 3.4 Natataya ang mga epekto ng Kolonyalismo sa rehiyong Asya. Theravada) sa pagkilala sa sinaunang kabihasnan. .2 Nasusuri ang mga oangyayaring nagbigay daan sa unang yugto ng Imperyalismo sa Asya. 3. Divine Origin. teknolohiya. teknolohiya at pamumuhay ng mga sinaunang tao sa Asya.2 Nasusur amg kabuhayan. paniniwala. 2. 2. B.12 Naihahayag ang paghanga at pagmamalaki sa kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnang Asyano sa sangkatauhan. Islam.9 Naipaliliwanag ang ibat’ibang manipestasyon ng nasyonalismo. epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pagbuo ng mga kilusan at hukbo sa Timog Silangang Asya na magsusulok sa kalayaan ng mga bansa dito. Zoroastrianismo. Hinduismo.9 Nasusuri ang epekto (impact) ng sinaunang kabihasnan ng India. Ramaphitheues. 2.7 Nasusuri ang impluwensya ng Budismo.10 Nasusuri ang mga pamamaraang ginamit ng mga Asyano sa pagtamo ng kalayaan mula sa kolonyalismong kanluranin.1 Nasusuri ang mga dahilan at pamamaraan ng Imperyalismo at Kolonyalismo ng mga kanluranin sa unang yugto(ika-16 at ika-17 siglo) ng pagdating nila sa Asya. level at tradisyon ng mga kababaihan sa iba’t ibang uri ng pamumuhay. sining at kultura ng mga Asyano.4 Nabubuo ang imlikasyon ng pag-unlad ng kabihasnan at pagtatag ng mga Imperyo sa Asya. Homo Sapiens). pagpapahalaga. 2.5 Napahahalagahan ang mga bagay at isipang pinagbatayan (Sinocentrism. Homo Habillia. 3. Nasyonalismo sa Asya 3. Kristiyanismo. lipunan.3 Naihahambing ang ikalawang yugto (ika-18 at 19 siglo) ng Imperyalismon at Kolonyalismo ng mga kanluranin sa Asya sa unang yugto ayon sa dahilan at pamamaraan. Ang Asya at Kanluranin 3. 2. Indus.7 Nasusuri ang makabagong anyo ng Imperyalismo ng kanluranin sa kasalukuyang Asya.2.6 Nasusuri ang mga mahahalagang pangyayaring naganap saasya mula sa pagkakatatag ng sinaunang kabihasnan hamggang ika-19 na siglo (pmahalaan. kabuhayan.1 Nasusuri ang mga proseso at yugto ng ebolusyong bayolohikal ng mga sinaunang tao sa Asya (Primates. Shintoismo. 2. A.8 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng mga pananaw at paniniwalang relihiyon-pilosopiya at tradisyon sa paghubog ng kasaysayan ng mga Asyano.6 Nasusuri ang kakayahan ng ilang bansang Asyano na manatili ang kalagayang pulitikal laban sa mga bansang kanluranin at Asyano (Korea at Thailand).5 Nasusuri ang transpormasyon ng mg pamayanan at estado ng Asya sa pagpasok ng mga kanluranin sa larangan ng: Pamamahala Teknolohiya Paniniwala Sining Kabuhayan LIpunan Pagpapahalaga Kultura 3. Tsina). Jainism. 2. 2. sining at kultura). 3. Judaism. 2. Confucianismo.10 Nasusuri ang kalagayan. Sikhism. 3. 3. B. Sinaunang Pamumuhay ng mga Asyano 2.8 Nasusuri ang ma salik (factors) at pangyayaring nagbigay daan sa pag-usbong at pag-unlad ng nasyonalismo sa iba’t ibang rehiyon sa Asya. 2.11 Nasusuri ang matinding epekto ng Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pagtatag ng sistemang mandato s kanlurang Asya. 3. 3.3 Naipaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya (Summer. edukasyon.11 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng mga kababaihan pagtataguyod at pagpapanatili ng mga Asyanong pagpapahalaga.

kalagayang pulitikal.9 Naiuugnay ang mga kasalukuyang pagbabago pang-ekonomiya na naganap sa kalagayan ng mga bansa sa Asya.18 Naipagmamalaki ang pagka-Pilipino at pagka-Asyano.1 Nasusuri ang balangkas ng pamahalaan ng mga bansang Asyano. Ang Asya sa pangkasalukuyang Panahon 4 Naipapamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga pondong ideolohikal sa pamumuhay Asya sa kasalukuyang panahon.3 Naihahambing ang pagkakaiba-iba ng pag-unlad sa Asya. 4.12. 4. kababaihan at manggagawa.12 Nasusuri ang kaugnayan ng ibat’ibang ideolohiya sa mga malawakang kilusang nasyonalismo sa Asya (ideolohiya ng malayang demokrasya o liberal democracy. 3. ANG ASYA SA PANGKASALUKUYANG LIPUNANG ASYANO A.15 Nasusuri ang epekto (Impact) ng nasyonalismo at sigalo’t etniko sa Asya katulad ng partisipasyon/paghahati ng India at Pakistan. 4.8 Natataya ang bahaging ginampanan ng rehiyon sa iba’t ibang aspeto ng pamumuhay ng Asyano.14 Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahagong ginampanan ng nasyonalismo sa Asya tungo sa paglaya ng bansa.1 Naibibigay ang kahulugan ng kalakalan.13.12.3. 3.10. 4.5 Naihahambing ang kalagayan ng kababaihan iba’t ibang bahagi ng Asya 4.8. 4. 4. 3.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan at peligro ng kalakalan.13 Nausuri ang epekto ng samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng mga kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng mga kababaihang Asyano tungo sa pagkakapantay-pantay pagkakataong ekonomikal at karapatang pulitikal. Pamahalaan.11 Naibibigay ang kahulugan ng neokolonyalismo. Nasusuri kung paano nakatulong ang kalakalan sa pagbabagong ekonomikal at kultural ng mga bansang Asyano. sosyalismo at komonismo) 3.4 Nasusuri ang palatuntunan na nagtataguyod sa karapatan ng mga bata. Kultura at Lipunang Asyano 4. 4.1 Natatalakay ang mga pamaraang ginagamit ng South Korea at Singapore upang matamo ang kabuhayang pag-unlad. . Nasusuri ang anyo at tugon san g mga Asyano sa neokolonyalismo.2 Nasasabi ang kahalagahan ng relihiyon sa pamumuhay ng mga Asyano. 4.2 Naihahambing ang ekonomiya ng ibang bansa sa Asya noon at sa kasalukuyan. Nasusuri ang pagkakaiba ng antas ng pagsulong sa pag-unlad sa Asya. 4. 4.17 Nabubuod ang mga pangunahing katagian ng nasyonalisnmo sa Asya. V. 4. 4. 4. 3.3 Napapanindigan ang katatagan ng pamilyang Asyano bilang batayang yunit ng lipunan.2 Natatalakay ang mga pamamaraan ginagamit upang sumulong at umunlad ang mga bansa sa Asya.8.10.16 Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas ng imperyalismo.6 Nasusuri ang mga nalabag ng mga kababaihang Asyano. sosyal at kultural. 3. 4.1 Natatalakay ang ilang mga suliranin pang-ekonomiya sa Asya. 4. 4.1 Naiisa-isa ang mga bansang kabilang sa Newly Industrialized Country. 4.10. 4.1 Natatalakay ang ginampanan ng mga rehiyon sa mga Asyano.7 Nasusuri ang kinalaman ng edukasyon sa pamumuhay ng mga Asyano KASANYAN A. Nasusuri ang pagpapahalagang asyano at mga pamaraang ginamit ng ilang bansang Asyano (Timog Korea at Singapore) tungo sa pangkabuhayang pag-unlad.9.9.2 Napaninindigan ang karapatang magkaroon ng mabuting pamahalaan.

antas ng pamumuhay. 4.18. Nasusuri amg dahilan at epekto migrasyon sa buhay Asyano sa loob at labas ng rehiyon. 4. 4.25. 4.22. Nasusuri ang pakikilahok sa pandaigdigang kalakalan at industrialisasyon.2 Naiisa-isa angepekto ng urbanisasyon sa lipunan at rehiyong etniko. 4.21. .4. 4.21.14. 4.1 Natatalakay ang paglahok ng ilang bansangasyano sa pandaigdigang kalakalan. 4. 4.23.1 Natatalakay ang mga transnational crimes na nangyari sa Asya.20.3 Natutukoy ang mga karapatang pantao na naabuso.18. Naasusuri ang kinalaman ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano.14.16. kaugnayng ng transnational crimes sa Asya.1 Naipagmamalaki amg ginagampanan ng konsepto ng kalayaan at katarungan sa mga Asyano.1 Nakikilala ang ilan sa mga Asyano sa nakatanggap ng parangal para sa panitikan at pampalakasan.2 Napapahalagahan ang mga asal at gawi ng mga Asyano. Napapahalagahan ang mga isipan at mga gawaing Asyano na kapupulutan ng aral tungo sa tagumpay ng sambayanan. 4.2 Naipagmamalaki ang pagiging mabuting mamayanan ng mga Asyano. Nasusuri ang ugnayang pansaigsigang kalakalan (globalizing trends) sa ekonomiya at kultura at tradisyonal sa Asya. Nasusuri ang epekto impak ng organisasyon sa pamilya.2 Nakikilala ang mga namumuno sa mga bansang ito (South Kore at Singapore) nanagsulong ng kaumlaran. 4.25. 4.23.2 naiisa-isa ang mga kontribusyon ng mga Asyano na maipagmalaki sa buong daigdig. 4.19.2 Natatalakay ang pag-unlad ng Japan matapos amg Ikalawamg Digmaang Pandaigdig. 4. kaugnayang panlipunan.26.2 Nailalarawan ang kairapan at pagkasira ng kapaligiran sa Pilipinas. 4.1 Natatalakay ang epekto ng urbanisasyon sa pamilya at antas ng pamumuhay.1 Naisasagawa amg mga kaisipan at aral sa pagiging matagumpay ng bansa. teknolohikal at medicinal. B. Mga Napapanahong isyu at pamamalasakit (Issues and Concerns) Naipililiwanag ang mga pangunahing isyu at pagmamalasakit (concerns) na kinakaharap ng Pilipinas dala ng kasalukuyang pagbabagong pulitika at sosyo ekonomiko sa Asya (terorismo.18.1 Naiisa-isa ang klasipikasyon ng sakit na laganap sa Asya.2 Nailalarawan ang mga programang iniliunsad upang maiwasan ang paglaki ng populasyon.1 Naipaliliwanag ang kinalaman ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano.16. 4.1 Natutukoy ang pagkakakilanlan ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano. pagkasira ng kapaligiran. Nasusuri ang pananatili ng kahirapan at paglaganap ng mga salot na sakit sa Asya sa gitna ng mataas na antas ng pag-aaral siyentipiko.2 Nailalarawan ang mga pagbabago sa pandaigdigang kalakalan. 4.1 Natatalakay ang paglahok ng ilang bansang Asyano sa pandaigdigang kalakalan. Nahihinuha ang pagkakakilanlan ng kultura sa asa at gawi ng mga Asyano. 4.1 Naiisa-isa ang mga isyu na kinakaharap ng Pilipinas. pang-aabuso sa karapatang pang-tao.13.24.. 4. 4. katarungan at mabuting pagkamamamayan sa buhay ng asyano 4. 4.17. 4.2 Naipaliliwanag ang dahian ng kahirapan ng iang bansa sa Asya.3 Naipaliliwanag ang globalisasyion Naipaliliwanag ang kaugnayan ng paglaki ng popilasyon sa pangkabuhayan at panlipunang pag-unlad ng mga rehiyong Asya.1 Naiisa-isa anag mga dahilan at epekto ng migrasyon sa mga Asyano Nasusuri ang epekto.19. kahiraan.21. Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng konsepto ng kalayaan (freedom) pagkapantay-pantay.22.26.2 Naiisa-isa at naipapaliwanag ang mga halimbawa ng mga transnational crimes.15. Naipagmamalaki sa daigdig ang mga kontribusyon ng mga Asyano sa larangan ng humanidades (humanities.1 Naiisa-isa ang epekto ng paglaki mg populasyon sa pag-unlad ng bansa. 4.20. paglaki ng populasyon at iba pa). panitikan at palakasan). 4.

4. 4.1 Natutukoy ang mga sigalot panrelihiton at etnikong ilang bansa sa Asya 4.28.2 Natatalakay ang layunin ng APEC at ASEAN 4. 4.1 Naipagmamalaki ang pagtutulungan ng mga Asyano Napapahalagahan ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba ng mga pangunahing katangian ng mga Asya.30. 4.27.1 Naipagmamalaki ang ipinakitang pagkakaisa ng mga Asyano . panrelihiyon at etniko at tulad ng sa Burma.Napapangatwiranan ang kaankupan ng isang natatanging hakbang sa paglutas ng saga lot. Sri lanka at iba pa.28.1 Natutukoy ang mga organisasyon na tumutulong uoang mapaunlad ang ekonomiya ng mga bansa sa Asya.27.2 Nabibigyang kalutasan amg mga sigalot panrelihiyon at etniko Naoaoahakagahan ang bahaging ginagampanan ng ASEAN. APEC.3 Napahahalagahan ang tulng na ginaea ng ASEAN at APECsa mga Asyano Naitataguyod ang pagtutulungang panrelihiyon ng mga Asyano 4. Indonesia.29. at iba pang mga samahang panrelihiyon sa Asya.28.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful