Komparacija predškolskog vaspitanja u Španiji i kod nas

2011

SADRŢAJ

UVOD ......................................................................................................................... 3 1 Sistem predškolskog vaspitanja kod nas .............................................................. 4
1.1 1.2 Ciljevi i zadaci predškolskog obrazovanja u Srbiji .................................................... 6 Ostvarivanje programa u dečijim vrtidima .............................................................. 7

........................... 13 LITERATURA...............2 Ciljevi i zadaci španskog programa predškolskog vaspitanja ................ 11 ZAKLJUČAK ............................................... 8 2................................................. 10 Ostvarivanje predškolskog vaspitanja u Španiji .........................2 Komparacija našeg i španskog predškolskog obrazovanja ...............................................................................................1 2................................................................... 14 2 .....

razvoj ličnosti. Tri decenije naučnih istraživanja o zdravlju ljudi su pokazale da se mentalni rast odvija najbrže tokom prvih osam godina čovekovog života. da poveća izgled deteta za veću produktivnost i budući prihod. da podigne status žena i umanji nejednakost izmeĎu polova. i dalje rade na stimulisanju daljeg razvoja i diskusijama o razvoju dece predškolskog uzrasta. nedovoljna razvijenost. istraživanje Programa rane brige i razvoja dece (ECCD) 1 širom sveta tokom poslednjih decenija. Svaki sistem. kroz boravak u vrtiću. da pomogne da se postigne veća društvena pravednost da poveća samopoštovanje. Šteta koja se u ovom uzrastu može naneti nepravilnim vaspitanjem. pa i sistem predškolskog vaspitanja unapreĎuje se tako što se iz drugih sitema uzimaju pozitivne ideje i praktični primeri. Znanje. Istovremeno. koji se kasnije implementiraju u sopstvne 1 Early Childhood Care for Development (ECCD) 3 . biće manje verovatno da će u životu postati teret društvu.UVOD Predškolsko vaspitanje je od izuzetne važnosti za dete. Mnoge meĎunarodne organizacije su radile. 4 i 5 godina. retko kasnije može da se ispravi. U okviru društvenog razvoja. Nedavne studije su pokazale da se tokom prve godine života mozak razvija brže nego što se ranije mislilo i da je uticaj rane životne sredine na razvoj mozga trajan. da poboljša uspeh u osnovnoj i srednjoj školi. da smanji verovatnoću da pojedinac postane teret javnom budžetu za pružanje zdravstvenih i socijalnih usluga. uči i živi. motivaciju i društvenu sposobnost u komunikaciji. već navedenih faktora. predstavlja osnovu za dalje učenje. radne navike i želju za znanjem. U prošlosti se pretpostavljalo da razvoj mozga zavisi od uroĎene genetske konfiguracije. U savremenim uslovima života. malo je verovatno da će se ta želja kasnije javiti u istom intenzitetu. pružilo je dosta dokaza da ECCD može. kvalitetna rana briga o deci će omogućiti razvoj pojedinaca koji su sposobni da pozitivnije doprinesu društvu i time ekonomskom razvoju i kao rezultat. vaspitanje i usmerenja koje dete dobija sa 3. Sa druge strane. može se objasniti neadekvatnom brigom o ranom razvoju dece. Ukoliko se osujeti detetova želja da zna. Ta pretpostavka se sada razvila i obuhvatila je efekat interakcije izmeĎu iskustva i gena. sve je jasnije da je pozitivan rast i razvoj jedne zemlje u direktnoj vezi sa zdravim i dobro obrazvanim članovima društva.

tj. Ipak. u ovom radu će i biti govora o predškoslkim sistemima obrazovanja i vaspitanja dece predškolskog uzrasta kod nas i u Španiji. Ove ustanove se bave najviše čuvanjem dece. ali imaju svoj nameštaj – stolice i stolove. U tom smislu. muzičkih. sa ciljem da se uoče sličnosti i razlike. odlaskom u jaslice. sa pravim predškolksim obrazovanjem i vaspitanjem otpočinje se tek u predškoslkim ustanovama u kojima deca borave u periodu od tri do šest – sedam godina. ali i elementarna znanja pružaju baš one. sprovode se razne kreativne radionice. bio je period masovnog graĎenja dečijih vrtića. koji su različito opremljeni u zavisnosti od materijalnog stanja vrtića. odnosno do polaska u školu. Najveći deo svog vremena deca provode u „sobama“. tako i za društvo u celini. u kojima deca mogu odspavati ukoliko su umorni. U Srbiji dete može početi sa predškolskim vaspitanjem sa navršenih godinu i i po dana. Savremeni život. Boravak traje od 7 – 8 časova. takozvane „kutke“. Ono se počelo razvijati još u periodu izmeĎu prvog i drugog svetskog rata. igračke.5 – 3 godine života. Period socijalizma. likovnih. Deca se obučavaju da budu samostalna. Rad u ovim ustanovama organizovan je po uzrasnim grupama dece – mlaĎa grupa: deca od 3 – 4 godine. Osim doručka. Rad u vrtiću je programiran prema uzrastu dece ali i prema njihovim obrazovno – vaspitnim mogućnostima. 4 . te su ustanove za predškosko zbrinjavanje dece od izuzetnog značaja. odeljenjima za boravak dece. u zavisnosti od radnog vremena roditelja. srednja grupa: deca od 4 – 5 godina i starija grupa (predškolci). te da se podstaknu na promene svi koji učestvuju u radu sa predškoskom decom. a svoje masovno i dosledno sprovoĎenje na našim prostorima otpočelo je po završetku Drugog svetskog rata. da vode računa o higijeni i da usvoje elementarne kulturne navike. Doručkuju. takože zahteva od žene da nesmetano radi.sadržaje. a sve to sa namerom da se žena oslobodi i da joj se omogući da nesmetano radi. organizuju se različite aktivnosti za razvoj: govornih. igraju se . Često se u vrtićima nalaze kreveti na rasklapanje. 1 Sistem predškolskog vaspitanja kod nas Predškolsko obrazovanje i vaspitanje u Srbiji ima dugu tradiciju. Takve ustanove nazivaju se – dečiji vrtići . deca od 5 – 7 godina. u vrtiću je deci omogućeno i da ručaju i užinaju. Za to vreme deca se bave različitim aktivnostima. matematičkih i drugih sposobnosti. U jaslicama se zbrinjavaju deca od 1. opremljene materijalima za odreĎenu delatnost dece. pa do 18 časova. kako za porodice.

Pripremni predškolski program je postao obavezan počev od školske 2006/07. To konkretno znači da privatni dečji vrtići neće moći da organizuju ostvarivanje pripremnog predškolskog programa. radi pohaĎanja pripremnog predškolskog programa. odnosno osnovnu školu. najmanje 6 meseci predškolskog postaje obavezno za decu staru 6 godina. autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. ali se od jeseni 2006. Predškolske ustanove u Srbiji pokrivaju decu uzrasta od 0-7 godina. Propisana je obaveza dečjeg vrtića. t. Stoga je trenutno najveći izazov obezbediti logistiku. jedinstveni program. Do sada je predškolski program regulisan kroz dva modela od kojih predškolske ustanove biraju jedan (jedan je više orijentisan ka detetu. u kojima rade vaspitači i medicinske sestre. U poslednjih deset godina. uvodi jedna godina obaveznog predškolskog obrazovanja. Predškolsko obrazovanje je dobrovoljno. odnosno osnovne škole. U godini pred polazak u školu. čiji je osnivač Republika. istog zakona definisan je upis dece starosti od pet i po do šest i po godina u dečji vrtić. ostvarivanje programa traje četiri sata dnevno. Od septembra 2006. Sistem predškolskog obrazovanja ne obuhvata više od 25-30 procenata dece i nije obavezan. uzrasta od 6-7 godina. a ovo obrazovanje je besplatno i finansira se iz državnog budžeta. najmanje šest meseci. Pripremni predškolski program je deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja u devetogodišnjem trajanju. u okviru 3 različite strukture koje se delimično preklapaju: jaslice za decu uzrasta od 0-3 godine. u Srbiji se. osim državnih predškolskih ustanova otvaraju i privatni vrtići u kojima roditelji finansiraju kompletne troškove boravka dece. 58/04 i 62/04) pripremni predškolski program ostvaruje se kao program pripreme za polazak u osnovnu školu u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Članom 89. čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. 64/03. a drugi ka vaspitaču). da upišu dete radi pohaĎanja pripremnog predškolskog programa. godine. Najčešće se sve tri vrste predškolskog obrazovanja nude u okviru iste ustanove. Prema odredbi člana 85 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”62/03. Predškolskim obrazovanjem (za decu od 3-7 godina) rukovodi se na opštinskom nivou i ono se finansira iz prihoda opštine i nadoknada koje plaćaju roditelji. prostor i vaspitače za dodatni masovan priliv šestogodišnjaka koji do sada nisu bili uključeni u sistem. ali je trenutno u pripremi novi. u kojima rade vaspitači.j. godine. vrtići za decu uzrasta od 3-7 godina i predškolska priprema za decu u poslednjoj godini pre škole. 5 .

komunikacije i stvaralaštva dece. podsticanjem vlastite aktivnosti deteta kao načina sticanja saznanja o sebi i svetu oko sebe i razvoja svojih sposobnosti i veština. ratifikovanim meĎunarodnim konvencijama i zakonom. intelektualnog. kao i sticanje iskustava i izgraĎivanje znanja o sebi. drugim ljudima i svetu potrebnih za dalje obrazovanje i vaspitanje i uključivanje u društvenu zajednicu. Dečji vrtić. kreiranjem sredine za učenje i razvoj prilagoĎene potrebama. balet i sl). obavlja i delatnost kojom se obezbeĎuje ishrana. 3. podsticanje skladnog psihofizičkog razvoja dece: 6 . odnosno mogu da se ostvaruju posebni programi u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja (kao što je učenje stranog jezika.1 Ciljevi i zadaci predškolskog obrazovanja u Srbiji Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se ureĎuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja. Pod predškolskim uzrastom. Delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja obavlja se u predškolskoj ustanovi (dečjem vrtiću). socio-emocionalnog razvoja. radi ostvarivanja vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta. U dečijem vrtiću mogu se organizovati i drugi oblici rada.1. podrazumeva se uzrast dece od šest meseci do polaska u osnovnu školu. igru i učenje: 1. zavisno od potreba i interesa dece predškolskog uzrasta. U okviru delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja obezbeĎuje se i rad sa decom sa smetnjama u razvoju. obrazovnih. jeste vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta. u skladu sa Zakonom. nega i preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece predškolskog uzrasta. rad sa decom sa posebnim sposobnostima i ostvarivanje drugih programa. 4. različite dramske radionice. u smislu zakona. negovanjem igre kao načina izražavanja i specifičnog oblika učenja deteta predškolskog uzrasta. kulturnih i socijalnih potreba dece i porodica sa decom predškolskog uzrasta. polazeći od razvojnih. 2. mogućnostima i interesovanjima dece. Delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Zadaci predškolskog vaspitanja i obrazovanja odnose se na: A) stvaranje uslova za kvalitetan život. Ciljevi predškolskog vaspitanja i obrazovanja jesu podsticanje fizičkog.

Dečji vrtić. podsticanjem usvajanja osnovnih društvenih normi i moralnih vrednosti. razvijanjem odnosa sa drugima i sticanjem iskustava i saznanja o drugim ljudima. u skladu sa zakonom. 10. pripremanje dece za polazak u osnovnu školu. Roditelj. 1. razvijanjem odgovornog odnosa prema životnoj sredini i njenim pojedinačnim komponentama. razvijanjem higijenskih. negovanjem dečje radoznalosti i pozitivne motivacije za učenje. ako se za to opredeli najmanje 50% od broja dece u vaspitnoj grupi.2 Ostvarivanje programa u dečijim vrtićima Vaspitno-obrazovni rad u dečijim vrtićima u Srbiji ostvaruje se na srpskom jeziku. 14. Oni vode evidenciju o 7 . zavisno od potreba i mogućnosti dece. podsticanjem razvoja govora.Statutom dečjeg vrtića utvrĎuje se jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. negovanjem i bogaćenjem dečjeg emocionalnog izražavanja. Deo programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili program u celini može da se ostvaruje i na stranom jeziku. 13. usvojitelj ili staratelj opredeljuje se za jezik na kojem će dete sticati predškolsko vaspitanje i obrazovanje. razvojem pozitivne slike o sebi i negovanjem emocionalne stabilnosti. 6. 7. 11. podsticanjem saznajnog razvoja. negovanjem fizičkog zdravlja i podsticanjem razvoja motoričkih sposobnosti. podsticanjem razvoja dečjih kreativnih potencijala i stvaralačkog izražavanja pomoću umetničkih medija i kroz igru. podsticanjem socijalizacije dece. kulturnih i radnih navika. poštovanjem dečje individualnosti i podsticanjem osamostaljivanja. 8. 9. 12. osnovna škola koja ostvaruje predškolski program i drugi oblici organizovanja vode evidenciju o svom radu. Za pripadnike nacionalnih manjina vaspitno-obrazovni rad ostvaruje se na maternjem jeziku ili dvojezično. odnosno mešovitoj vaspitnoj grupi.5. govornog stvaralaštva i komunikativnih sposobnosti dece. Vaspitno-obrazovni rad sa decom koja koriste jezik znakova ostvaruje se po prilagoĎenom ili posebnom programu i izvodi se na jeziku znakova i pomoću sredstava tog jezika.

Druga organizacija. značaj i funkciju predškolskog vaspitanja i obrazovanja. pojavilo. pošto se zasnivalo na različitim teorijama konstruktivizma. vrste. Ipak. a kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi dece i roditelja. kao i program vaspitno-obrazovnog rada sa decom od tri godine do polaska u osnovnu školu. odnosno fizičko lice. izdaje javne isprave o pohaĎanju pripremnog predškolskog programa. Ono se. zavisno od uzrasta dece. 8 . koji uključuje i pripremni predškolski program. a dečji vrtić i letopis dečjeg vrtića. u skladu sa potrebama i interesima dece i roditelja i jedinice lokalne samouprave. može da ostvaruje posebne programe u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.vaspitno-obrazovnom radu. kao organizovani vid vaspitanja i obrazovanja. ako ispunjava propisane standarde za ostvarivanje posebnih programa i dobije odobrenje Ministarstva. Opšte osnove predškolskog programa sadrže: shvatanja o detetu i njegovom razvoju. obuhvata: program vaspitnog rada i nege sa decom do tri godine. U okviru predškolskog programa mogu da se ostvaruju i posebni programi prema mogućnostima dečjeg vrtića. načela vaspitnoobrazovnog rada. i uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu. ali to nije bilo obavezno. i to: dnevnik vaspitnog rada i nege. 2 Komparacija našeg i španskog predškolskog obrazovanja Predškolsko obrazovanje u Španiji ima mnogo dužu tradiciju. principe saradnje sa porodicom i društvenom sredinom i osnove za različite programske modele u vaspitno-obrazovnoj praksi. Na osnovu evidencije koju vodi dečji vrtić. Nove tendencije se pojavljuju 1990-ih godina. u različitim oblicima i različitim putevima razvoja išlo je do danas. obim. nego u Srbiji. odnosno osnovnu školu koja ostvaruje pripremni predškolski program. Dečji vrtić može da ostvaruje i posebne programe koji nisu sastavni deo predškolskog programa. dnevnik vaspitno-obrazovnog rada i knjigu rada stručnog saradnika. i to kao izraz potrebe da se formalno obrazovanje proširi na stanovništvo mlaĎe od šest godina. oblici i trajanje vaspitnoobrazovnog rada. zadatke predškolskog vaspitanja i obrazovanja. opšte i specifične ciljeve predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Predškolskim programom utvrĎuju se: ciljevi. Predškolski program. i to: prevodnicu o prelasku deteta iz jednog u drugi dečji vrtić. kraljevskim dekretom još u XVII veku. Predškolski program može da se ostvaruje i kao program prema posebnim pedagoškim načelima i specijalizovan program.

Dete ima biološki. MeĎu opštim ciljevima se sve više pažnje obraća na poboljšanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja. To bi takoĎe pomoglo da značajno unaprede svoje za meĎusobno komuniciranje. Sledeći cilj kome teži španski sistem je da se postigne da deca mogu da sazrevaju od ranog uzrasta pokazivati slobodno svoje sposobnosti. Decu ne treba ukalupljivati. kako u slikovno. I u Španiji se predškolsko vaspitanje odvija u dva obrazovna ciklusa: prva faza od 0 – 3 godine druga faza . To je posledica sve većeg shvatanja i uvažavanja značaja ovog obrazovanja. Španiji se ističe sledeće: programi ovog vaspitanja bi trebalo da ohrabruju učenike da misle na nov način. tako i verbalno. Kod nas se organizuje u zavisnosti od nacionalnih manjina. U poslednjih nekoliko godina i u Španiji. sve više se daje značaj razvoju kreativnosti i mašte. Sve ovo bi trebalo da dovede do stimulisanja humane koegzistencije i solidarnosti kod dece. da oni mogu postepeno postajati gospodari svojih veština. Ovo ima za cilj da se obezbedi da deca imaju široke vidike i mogućnosti izražavanja ličnih stavova. i u Španiji se počelo sa davanjem niza smernica za poboljšanje kvaliteta obrazovanja uopšte. Drugim rečima. umetnosti. već naglasak u obrazovanju i vaspitanju bi trebalo da bude u svakoj od stvari za koju svako pojedinačno dete pokazuje interesovanje i želju – bilo da je uradi ili dodirne.od 3 – 6 godina I kod njih je. U ovoj fazi.I u Španiji se dete smatra kao biće sa posebnim karakteistikama koje ima tipične razvojne faze koje je definisao Pijaže: senzomotorna i preoperativna faza u ranom detinjstvu. To generiše vrstu meĎusobne podrške meĎu njima. a naročito predškolskog obrazovanja i vaspitanja. socijalnim interakcijama i vrednostima. a u Španiji u zavisnosti od religijske pripadnosti pojedinaca. 9 . da unaprede svoje veštine u psihomotornoj oblasti. kao i kod nas ovo obrazovanje besplatno a nije obavezno. Na primer. To jest. što postepeno postaje kontinuirani proces meĎusobne saradnje. Iz tog razloga. Zato su deca u kontaktu sa sportskim dogaĎajima. psihološki i socijalno različite faze svog razvika. kao i kod nas se sa sve više entuzijazma govori o promeni načela organizacije predškolskog programa obrazovanja i vaspitanja. moguće je otkriti da deca mogu da uče o drugim dogaĎajima koji mogu biti od koristi kasnije.

2. već je njihova namera da daju smernice predškolskom obrazovanju dece.Poslednjih godina je jedan od osnovnih ciljeva predškolskih ustanova. Vidimo da je španski sistem predškolskog vaspitanja veoma sličan našem. emotivnom. fizičkom. Consultado el consultado el 16 de febrero de 2008. škole i roditelja. Ciljevi predškolskog obrazovanja u Španiji su podeljeni na primarne i sekundarne. kao i da se teži optimalnom razvoju ličnosti.1 Ciljevi i zadaci španskog programa predškolskog vaspitanja Osnovni cilj španskog predškolskog vaspitanja jeste da se postigne sveobuhvatni i skladan razvoj pojedinca na različitim nivoima. STECyL-i (2006). Osnovno je da se ustanove odreĎene slabosti dece i da se. por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León». U Španiji. niti dati definitivno. Ono što bi se moglo navesti kao izvesna razlika jeste otvorenost španskog sistema prema detetu. organizuje posebnih programa i aktivnosti čija je jedina svrha da pomogne u rešavanju ove vrste problema koji mogu da utiču na decu. 10 . oni su otvoreni i fleksibilni i uvažavaju sve specifične odlike odreĎenih sredina. jeste da se ojača veza izmeĎu predškolskih organizacija. Osnovni zadaci. socijalno. afektivnom. što znači da se u rad predškolskih ustanova uključuju i deca koja imaju smetnje u fizičkom. OdreĎene postavke sistema su gotovo identične. i kognitivnom nivou učenja. kao i kod nas sve više se teži inkluzivnom predškolskom obrazovanju. 2 Ciljevi i zadaci nisu zatvoreni. Dakle. poznavanje svog tela i razlikovanje sebe od drugih kao i poštovanje razlika 2 «PROYECTO DE DECRETO /2007. mentalnom ili socijalnom razvoju. Za njih se pripremaju posebni programi u okviru redovnih grupa. Težiše se stavlja na prevenciju problematičnih situacija u budućnosti. motornom. dok naš plan i program deluje konzervativnije i zatvorenije. tokom rada sa njima te slabosti postepeno jačaju i poboljšavaju tokom vremena. koji se sistematski sprovodio.

tako i prirodno i društveno - da se dete postepeno osamostaljuje u svojim dnevnim aktivnostima da steknu veštine afektivnih reakcija da u interakciji sa drugima. Ovaj predškolski program je integralni deo obrazovnog sistema koji postoji u gotovo svakoj osnovnoj školi. prijavljuju se u jesen one godine kada pute tri godine života.2 Ostvarivanje predškolskog vaspitanja u Španiji Deca starosti od 3 do 6 godina u Španiji imaju mogućnost pohaĎanja predškolskog programa koji nije obavezan i potpuno je besplatan za decu. 11 . pokreta. S tim što u školu mogu ići i ona deca koja nisu pohaĎala predškolski program. kao i kod nas trude da se deca tokom ovog programa prirpeme za dalje školovanje. postepeno stiču obrasce koegzistencije i društvenih odnosa. kao i kod nas ima sveobuhvatan pristup i ono podrazumeva da se deca obučavaju u odreĎenim oblastima. gesta i ritma - - Predškolsko obrazovanje bi trebalo da i u Španiji. Način rada u predškolskim ustanovama se ne razlikuje bitno od našeg rada. pismenosti. komunikacija predstavljanja 2. Deca čiji se roditelji odluče da bi trebalo da pohaĎaju predškolski program. kao i vežbe za mirno rešavanje konflikata da deca razvijaju veštine komunikacije na različite načine i različitim oblicima izražavanja da steknu osnove logičko – matematičkog mišljenja. kako porodično. . a postoji i nekoliko posebnih predškoskih sutanova koje Španci nazivaju Colegios Infantiles. sobe za prijem dece su lepo opremljene i imaju različite kutke za različite oblasti. Posle toga dete ide u školu. Svake godine prelaze u stariju grupu. što je različito od zakonskih rešenja u Srbiji. U zavisnosti od uzrasta deca imaju različite faze obrazovanja – baš kao i kod nas. Tako da predškolsko obrazovanje traje tri akademske godine. I u Španiji se.- da deca na ovom uzrastu poštuju i istražuju svoje okruženje. koje uglavnom podrazumevaju sledeće tri: saznanje o sebi i sopstvenoj linoj autonomij znanje o životnoj sredini jezik.

što je osnov i predškolskog sistema kod nas. znanje kratkog veka.U Španiji se neguje okruženje koje će svoj deci stvoriti iste mogućnosti i koje kod njih neguje psihomotorni i afektivni razvoj. apstrakcije i osnov za razvoj jezika. Ovaj program je sračunat tako da prepozna i podstiče sposobnosti dece. a u Španiji se sa tim slažu da na dečiji razvoj ima veliki uticaj sredina u kojoj odrastaju. 12 . U porodici deca stiču osnove svog inicijalnog i kontinualnog obrazovanja. čak i po cenu toga da deca manje uče i manje nauče. jer. Različiti istraživači došli su do zaključka. Sistem sticanja znanja potrebno je osloboditi svake prisile. Svemu tome znatno doprinosi i boravak dece u vrtićima. smatra se da je svako znanje stečeno prisilom. odnosno dobijaju obrazac mentalne reprezentacije.

ne razlikuje se mnogo. nema bitnijih različitosti. ali i da je potrebno u rad predškoslkih ustanova. I u Španiji. uključiti i roditelje dece. saznavanju dečijih prava. te se svi postupci zasnivaju na igri. Tendencija je. Vigotskog. a deca polaze u školu već sa 6 godina (kod nas sa 6. i kod nas se ciljevi i zadaci slažu u tome da je potrebno povezati predškolsko i školsko obrazovanje. TakoĎe. da se u toku priprema za ulazak u zajednicu Evropskih država. To će biti posao kojim će se baviti pedagozi u narednom periodu. Monteskjeri i drugih. oblastima koje su kod nas tek u začecima. Sistem rada. što više. smatraju da je u ranom detinjstvu igra osnovni način učenja. dok je kod nas on. u španskom sistemu je sporadičan i tek u drugom planu. Razvoj matematičkih pojmova. takoĎe u povoju. španski sistem se u velikoj meri bazira na zaštiti životne sredine. 13 . oba ova sistema u svojoj suštini organizovana su prema zakonitostima koje su ustanovili naučnici poput Pijažea. Oba sistema. Osim što španski sistem ima veću tradiciju i što je on organizovan prema religioznim grupacijama. ovakve razlike sve više smanjuju i da se programi rada sve više usaglašavaju i ujednačuju. ukoliko izuzmemo razlike uslovljene materijalnim statusom. koje smo u ovom radu sagledali. uz razvoj govornih sposobnosti primaran. Ipak. Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje je tendencija i jednog i drugog predškolskog sistema. Za razliku od našeg sistema.5). oblasti koja je kod nas. u sadržini rada ima izvesnih različitosti. Boravak dece u vrtićima u Španiji i kod nas. španski je dalje odmakao u radu na razvoju ličnosti i autonomije deteta.ZAKLJUČAK Vidimo da i naš i Španski sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja imaju veoma velike sličnosti.

Canadian Institute for Advanced Researcah 2. Pešić. 8. Osnovne karakteristike vaspitno obrazvonog procesa u dečijim vrtićima Srbije. STECyL-i (2006).LITERATURA 1. 1982. Pešić i sar. filozofski fakultet 6. Beograd. PROYECTO DE DECRETO /2007. Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece uzrastaa od tri do sedam godina. i sar. «El Constructivismo en la Educación Infantil». Cuadernos de Educación. Osnove programa vaspitno – obrazovnog rada sa decom uzrasta do tri godine „Prosvetni glasnik“ broj 1/94 4. „Prosvetni glasnik“ br. 1999. (1965) Early Years Study. IPA. Republički zavod za statistiku. 6/96 3. Montessori. 14 . Ontario. Consultado el consultado el 16 de febrero de 2008. (1998) Pedagogija u akciji. Santillana. Consultado el consultado el 9 de febrero de 2008. Glavni izveštaj. M. Beograd. por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León». 7. Ustanove za decu predškolskog uzrasta. M. Beograd 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful