1

KVADRATNE JEDNAČINE
Kvadratne jednačine imaju oblik 0
2
= + + c bx ax , gde su a, b i c realni brojevi,
a x nepoznata veličina. Za rešavanje kvadratnih jednačina jako je važno znati
kako prepoznati koeficijete a, b i c.
Zadatak 1: Izdvojiti koeficijete a, b i c u datim kvadratnim jednačinama.
a) 0 7 2 3
2
= + ÷ x x ; b) 0 9 2
2
= + + x x
c) 0 2
2
= + x x ; d) 0 7 3
2
= ÷ x
Rešenje:
a) 3 0 7 2 3
2
= ¬ = + ÷ a x x , 2 ÷ = b i 7 = c
b) Ovu jednačinu možemo napisati i ovako
1 0 9 2 1
2
= ¬ = + + a x x , 2 = b i 9 = c
c) U ovoj jednačini nemamo slobodan član c, pa smatramo da je 0 = c
2 0 0 2
2
= ¬ = + + a x x , 1 = b i 0 = c
d) Slično kao pod c)
3 0 7 3
2
= ¬ = ÷ a x , 0 = b i 7 ÷ = c
Jednačine u kojima je 0 = b ili 0 = c imaju oblik
0
2
= +bx ax ili 0
2
= +c ax ili 0
2
= ax
i one su nepotpune kvadratne jednačine. Njihovo rešavanje se razlikuje od
rešavanja potpunih kvadratnih jednačina.
REŠAVANJE NEPOTPUNIH KVADRATNIH JEDNAČINA
Oblik: 0
2
= +bx ax
Rešavanje: U ovom slučaju možemo ispred zagrade izvudi zajedničko x:
0 ) ( 0
2
= + ¬ = + x b ax bx ax
Dobijamo proizvod monoma i binoma koji je jednak nuli, pa bar jedan od njih
mora biti 0, odnosno:
0 = x ili
a
b
x b ax b ax ÷ = ¬ ÷ = ¬ = + 0

pa su rešenja 0
1
= x ili
a
b
x ÷ =
2Zadatak 2: Reši jednačinu: 0 3 2
2
= ÷ x x
Rešenje: 0 ) 3 2 ( 0 3 2
2
= ÷ ¬ = ÷ x x x x
0 = x ili
2
3
3 2 0 3 2 = ¬ = ¬ = ÷ x x x
Rešenja su 0
1
= x i
2
3
2
= x

2
Oblik: 0
2
= +c ax
Rešenje: Sada imamo samo jedan nepoznati element, a to je x
2
:
a
c
x
a
c
x c ax c ax ÷ ± = ¬ ÷ = ¬ ÷ = ¬ = +
2 2 2
0
Opet imamo dva rešenja:
a
c
x ÷ ÷ =
1
i
a
c
x ÷ =
2

Zadatak 3: Reši jednačinu 0 6 3
2
= ÷ x
Rešenje: 2 2
3
6
6 3 0 6 3
2 2 2 2
± = ¬ = ¬ = ¬ = ¬ = ÷ x x x x x
Dakle, rešenja su 2
1
÷ = x i 2
2
= x .
Oblik: 0
2
= ax
Rešenje: Sada imamo da je proizvod
0
2
= · x a pa mora biti 0
2
= x
odnosno 0 = x je jedino rešenje.
REŠAVANJE POTPUNIH KVADRATNIH JEDNAČINA
Prilikom rešavanja potpune kvadratne jednačine potrebno je najpre ispitati
prirodu njenih rešenja. To radimo ispitivanjem determinante kvadratne
jednačine. Determinantu računamo po formuli c a b D · · ÷ = 4
2
. Nakon toga
ispitujemo da li je determinanta veda, manja ili jednaka nuli.
Ako je determinanta veda od 0 kvadratna jednačina ima dva realna različita
rešenja, ako je jednaka nuli ima dva realna jednaka rešenja, a ako je manja od 0
jednačina ima dva konjugovano kompleksna rešenja.
To je jednostavnije opisano u slededoj tablici:
Vrednost
determinante
Priroda rešenja kvadratne jednačine
0 > D
Kvadratna jednačina ima dva realna različita rešenja (
2 1
x x = )
0 = D
Kvadratna jednačina ima dva realna jednaka rešenja (
2 1
x x = )
0 < D
Kvadratna jednačina ima dva konjugovano kompleksna rešenja (
2
1
x x = )
Ovo nam omogudava da vidimo kakve su osobine rešenja kvadratne jednačine
pre nego što ih pronađemo.
Zadatak 4: Reši jednačinu 0 3
2
= x
Rešenje: 0 0 0 3
2 2
= ¬ = ¬ = x x x
Dakle, rešenja su 0
2 1
= = x x .
3
Zadatak 5: Ne nalazedi rešenja datih kvadratnih jednačina ispitaj njihovu prirodu:
a) 0 1 6
2
= ÷ ÷ x x b) 0 1 2
2
= + ÷ x x c) 0 4 5 2
2
= + ÷ x x
Rešenje:
a) 1 1 6 0 1 6
2
÷ = . ÷ = . = ¬ = ÷ ÷ c b a x x
25 24 1 ) 1 ( 6 4 ) 1 ( 4
2 2
= ¬ + = ¬ ÷ · · ÷ ÷ = ¬ · · ÷ = D D D c a b D
Kako je 0 25 > = D , prema tablici ova kvadratna jednačina ima dva realna
različita rešenja (
2 1
x x = ).
b) 1 2 1 0 1 2
2
= . ÷ = . = ¬ = ÷ + c b a x x
0 4 4 1 1 4 ) 2 ( 4
2 2
= ¬ ÷ = ¬ · · ÷ ÷ = ¬ · · ÷ = D D D c a b D
Kako je 0 = D , prema tablici ova kvadratna jednačina ima dva realna
jednaka rešenja (
2 1
x x = ).
c) 4 5 2 0 4 5 2
2
= . ÷ = . = ¬ = + ÷ c b a x x
7 32 25 4 2 4 ) 5 ( 4
2 2
÷ = ¬ ÷ = ¬ · · ÷ ÷ = ¬ · · ÷ = D D D c a b D
Kako je 0 7 < ÷ = D , prema tablici ova kvadratna jednačina ima dva
konjugovano kompleksna rešenja (
2
1
x x = ).
Dakle, vidimo da kvadratna jednačina uvek ima dva rešenja, a ona su realna i
različita, realna i jednaka ili konjugovano kompleksna. Ta rešenja tražimo pomodu
formule:
a
D b
x
·
± ÷
=
2
2 / 1

Ovde su u jednoj formuli napisana dva rešenja:
a
D b
x
·
+ ÷
=
2
1
i
a
D b
x
·
÷ ÷
=
2
2
.
Zadatak 6: Nađimo rešenja kvadratnih jednačina iz prethodog zadatka:
a) 0 1 6
2
= ÷ ÷ x x b) 0 1 2
2
= + ÷ x x c) 0 4 5 2
2
= + ÷ x x
Rešenje:
a) Ovde smo dobili da je 0 25 > = D pa ova kvadratna jednačina ima dva realna
razliita rešenja, odnosno
12
5 1
6 2
25 ) 1 (
2
2 / 1 2 / 1 2 / 1
±
= ¬
·
± ÷ ÷
= ¬
·
± ÷
= x x
a
D b
x , odnosno:
4
2
1
12
6
12
5 1
1
= =
+
= x i
3
1
12
4
12
5 1
2
÷ =
÷
=
÷
= x
pa su rešenja
2
1
1
= x
i
3
1
2
÷ = x

b) U ovom slučaju je 0 = D pa ova kvadratna jednačina ima dva realna jednaka
rešenja (
2 1
x x = ):
1
2
2
2
0 2
1 2
0 ) 2 (
2
2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1
= = ¬
±
= ¬
·
± ÷ ÷
= ¬
·
± ÷
= x x x
a
D b
x
Odnosno 1
2 1
= = x x
c) U tredem slučaju je 0 7 < ÷ = D pa, prema tablici, ova kvadratna jednačina
ima dva konjugovano kompleksna rešenja (
2
1
x x = ):
4
7 5
2 2
7 ) 5 (
2
2 / 1 2 / 1 2 / 1
i
x x
a
D b
x
±
= ¬
·
÷ ± ÷ ÷
= ¬
·
± ÷
=
Pa su rešenja:
4
7
4
5
1
i x + = i
4
7
4
5
2
i x ÷ =
Koristedi ova rešenja možemo rastaviti kvadratni trinom na proizvod dva bioma
po slededoj formuli:
Ako su
1
x i
2
x rešenja kvadratne jednačine 0
2
= + + c bx ax , tada se kvadratni
trinom c bx ax + +
2
može napisati kao:
) ( ) (
2 1
2
x x x x a c bx ax ÷ · ÷ · = + +

Kao primer rastavidemo polinom pod a) iz prethodnog zadatka.
Zadatak 7: Rastavi na činioce polinom 1 6
2
÷ ÷ x x .
Rešenje: Ovaj polinom je kvadratni trinom pa za njega važi gore navedena
formula razlaganja. Kako smo videli u prethodnom zadatku, rešenja ovog
polinoma su
2
1
1
= x
i
3
1
2
÷ = x
, a vrednost a je 6 = a , pa prema formuli,
imamo da je:
)
3
1
( )
2
1
( 6 ))
3
1
( ( )
2
1
( 6 1 6
2
+ · ÷ · = ÷ ÷ · ÷ · = ÷ ÷ x x x x x x
čime je ovaj zadatak završen.

Zadatak 4: Reši jednačinu 3x  0 2 a  x 2  0 pa mora biti x 2  0 odnosno x  0 je jedino rešenje. manja ili jednaka nuli. ako je jednaka nuli ima dva realna jednaka rešenja. a to je x2: 2 ax 2  c  0  ax 2  c  x 2   Opet imamo dva rešenja: x1    2 c c x  a a c c i x2   a a Zadatak 3: Reši jednačinu 3x  6  0 Rešenje: 3x  6  0  3x  6  x  2 2 2 6  x2  2  x   2 3 Dakle. 2 . To radimo ispitivanjem determinante kvadratne jednačine. To je jednostavnije opisano u slededoj tablici: 2 Vrednost determinante Priroda rešenja kvadratne jednačine Kvadratna jednačina ima dva realna različita rešenja ( x1 Kvadratna jednačina ima dva realna jednaka rešenja ( x1 D0 D0  x2 )  x2 ) D0 Kvadratna jednačina ima dva konjugovano kompleksna rešenja ( x1  x2 ) Ovo nam omogudava da vidimo kakve su osobine rešenja kvadratne jednačine pre nego što ih pronađemo. Nakon toga ispitujemo da li je determinanta veda. rešenja su x1  x2  0 . Determinantu računamo po formuli D  b  4  a  c . Rešenje: 3x  0  x  0  x  0 2 2 Dakle.Oblik: ax  c  0 Rešenje: Sada imamo samo jedan nepoznati element. REŠAVANJE POTPUNIH KVADRATNIH JEDNAČINA Prilikom rešavanja potpune kvadratne jednačine potrebno je najpre ispitati prirodu njenih rešenja. Ako je determinanta veda od 0 kvadratna jednačina ima dva realna različita rešenja. rešenja su x1   2 i x2  Oblik: ax  0 Rešenje: Sada imamo da je proizvod 2 2. a ako je manja od 0 jednačina ima dva konjugovano kompleksna rešenja.

a ona su realna i različita. realna i jednaka ili konjugovano kompleksna. Ta rešenja tražimo pomodu formule: x1 / 2  b D 2a b D Ovde su u jednoj formuli napisana dva rešenja: x1   b  D i x2  . Dakle. prema tablici ova kvadratna jednačina ima dva realna jednaka rešenja ( x1  x2 ). odnosno: 2a 26 12 3 . b) x  2 x  1  0  a  1  b  2  c  1 2 D  b2  4  a  c  D  (2)2  4 11  D  4  4  D  0 Kako je D  0 . vidimo da kvadratna jednačina uvek ima dva rešenja. prema tablici ova kvadratna jednačina ima dva realna različita rešenja ( x1  x2 ).Zadatak 5: Ne nalazedi rešenja datih kvadratnih jednačina ispitaj njihovu prirodu: a) 6 x  x  1  0 Rešenje: 2 b) x 2  2 x  1  0 c) 2 x 2  5 x  4  0 a) 6 x  x  1  0  a  6  b  1  c  1 2 D  b2  4  a  c  D  (1)2  4  6  (1)  D  1  24  D  25 Kako je D  25  0 . odnosno 2 2 2 x1 / 2  b D  (1)  25 1 5  x1 / 2   x1 / 2  . prema tablici ova kvadratna jednačina ima dva konjugovano kompleksna rešenja ( x1  x 2 ). 2a 2a Zadatak 6: Nađimo rešenja kvadratnih jednačina iz prethodog zadatka: a) 6 x  x  1  0 b) x  2 x  1  0 c) 2 x  5 x  4  0 Rešenje: a) Ovde smo dobili da je D  25  0 pa ova kvadratna jednačina ima dva realna razliita rešenja. c) 2 x  5 x  4  0  a  2  b  5  c  4 2 D  b2  4  a  c  D  (5)2  4  2  4  D  25  32  D  7 Kako je D  7  0 .

rešenja ovog polinoma su x1  1 i x2   1 . Kako smo videli u prethodnom zadatku. Rešenje: Ovaj polinom je kvadratni trinom pa za njega važi gore navedena formula razlaganja.x1  b) U ovom slučaju je D  0 pa ova kvadratna jednačina ima dva realna jednaka rešenja ( x1  x2 ): 1 5 6 1 1 5  4 1   i x2     pa su rešenja x1  1 i x2   1 12 12 2 12 12 3 2 3 x1 / 2  b D  (2)  0 20 2  x1/ 2   x1 / 2   x1 / 2   1 2a 2 1 2 2 Odnosno x1  x2  1 c) U tredem slučaju je D  7  0 pa. 4 . ova kvadratna jednačina ima dva konjugovano kompleksna rešenja ( x1  x 2 ): x1/ 2  b D  (5)   7 5i 7  x1/ 2   x1/ 2  2a 22 4 5 7 5 7 i i x2   i 4 4 4 4 Pa su rešenja: x1  Koristedi ova rešenja možemo rastaviti kvadratni trinom na proizvod dva bioma po slededoj formuli: Ako su x1 i x 2 rešenja kvadratne jednačine ax  bx  c  0 . Zadatak 7: Rastavi na činioce polinom 6 x  x  1 . 2 3 imamo da je: 2 1 1 1 1 6 x 2  x  1  6  ( x  )  ( x  ( ))  6  ( x  )  ( x  ) 2 3 2 3 čime je ovaj zadatak završen. a vrednost a je a  6 . tada se kvadratni 2 trinom ax  bx  c može napisati kao: 2 ax 2  bx  c  a  ( x  x1 )  ( x  x2 ) Kao primer rastavidemo polinom pod a) iz prethodnog zadatka. pa prema formuli. prema tablici.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful