DETYRA PROJEKTUESE Projekti duhet ti përmbush kerkesat vijuese: 1. Projekti të punohet në bazë të zgjidhjeve arkitektonike. 2.

Furnizimi I objektit me energji elektrike dhe lidhja e rrjeteve telekomunikuese si : PTK,internet dh TV/CAB të qytetit të bëhet përmes kabllove nën toksore. 3. Të bëhet projektimi I ndriqimit , prizave, telefonis,internetit, efernetit, tv kabllovik. 4. Të parshihet ndriqimi I shakalleve dhe koridoreve. 5. Mbrojtja nga tensioni I prekjes të realizohet me përtokëzim përmes FID-it. 6. Të parashihet rrufepritësi kalsik (kafazi I Faradeit). Furnizimi me energji elktrike bëhet nga shtylla më e afërt e tensionit 04 me kabllo të futura në gypa përkatës. Paisjet e kuadrove shpërndarëse si dhe tipi I kabllove për furnizimin duhet të përmbushin kriteret e parapara me skema njëpolëshe dhe në përmasen e puneve.

600Ë 8.PËRSHKRIMI TEKNIK FURNIZIMI ME 0. Ormani kryesor shpërndarës (OKSH) do të furnizohet nga shtylla më e afërt me 0.4 kV Matja e energjis elektrike bëhet me njëhësor trefazor 10 – 60 A Ormani kryesor shpërndarës është I vendosur në katin përdhes në anën e majtë të hyrjes .4kV me kabllo PPOO 4x 16 mm².9 1.400Ë 0. Rënja e tensionit me kabllo furnizuese prej shtyllës gjer te OKSH-ja gjatësija e së cilës është 30 m me kabllo PPOO 4x 16 mm² : Pi – Fuqia e instaluar Pnj-Fuqia e njëkohëshme J-faktori I njëkohëshmëris L-gjatësi e kabllos S-seksioni I kabllos UI-tensioni linear cos fi –faktori I fuqis Rënja e tensionit U (%) = (100 x Pnj x L)/ ( 56 x S x U²) = Ngarkesa rrymore I = Pnj /(3x Ufx cos fi) 18.OKSH-ja do ti furnizoj tabelat sekondare të shpërndares TSSH-1.13% 28.04 A .5 30m 16 mm² 380V 0. TSSH-2 me kabllo PP-Y 5x 6 mm².

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful