ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNEAnaliză financiară
SC BIOFARM SA

Autori:
Neagu Ana-Maria
Popescu Oana
Stanciu Alexandru
Traşcă Alexandra

Anul I, Grupa 721.

2012

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
2


Cuprins

Introducere ................................................................................................................................4
Capitolul 1 – Prezentarea generală a societăţii ........................................................................5
1.1. Date de identificare ale agentului economic ..................................................................5
1.2. Scurt istoric al societatii ................................................................................................6
1.3. Diagnosticul situaţiei juridice ........................................................................................7
1.4. Diagnosticul comercial ..................................................................................................9
1.4.1. Prezentarea produselor ...............................................................................................9
1.4.2. Prezentarea clientilor ................................................................................................ 10
1.4.3. Prezentarea furnizorilor ............................................................................................ 11
1.4.4. Prezentarea concurentilor ......................................................................................... 12
1.5. Diagnosticul resurselor umane .................................................................................... 14
1.6. Diagnosticul operaţional sau tehnologic ...................................................................... 14
1.7. Diagnosticul de mediu................................................................................................. 16
Capitolul 2. Analiza performanţelor intreprinderii ............................................................... 17
2.1. Analiza performantelor economice pe baza rezultatului global ........................................ 17
2.2. Analiza structurala a rezultatelor ..................................................................................... 17
2.3. Analiza factoriala a marjei brute fata de costul bunurilor vandute .................................... 24
2.4. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri pe total intreprindere ...................................... 25
2.5. Analiza ratelor de rentabilitate ........................................................................................ 26
2.5.1. Analiza ratei rentabilitatii comerciale ....................................................................... 27
2.5.2. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate .................................................................... 28
2.5.3. Analiza ratei rentabilitatii economice .................................................................................... 29
2.5.4. Analiza ratei rentabilitatii financiare ..................................................................................... 30
Capitolul 3. Particularităţi privind analiza performanţelor firmelor cotate la bursă .......... 35
Capitolul 4. Analiza indicatorilor de creare de valoare ......................................................... 37
Capitolul 5. Analiza pozitiei financiare a intreprinderii ........................................................ 43
5.1. Analiza activului net ................................................................................................................... 43
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
3

5.2. Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii ............................................................................ 44
5.2.1. Analiza structurii activului ................................................................................................... 44
5.2.2. Analiza structurii surselor de finantare.................................................................................. 45
5.3. Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii .......................................................................... 46
5.4. Analiza fondului de rulment patrimonial ..................................................................................... 48
5.5. Analiza gradului de indatorare .................................................................................................... 50
5.6. Analiza echilibrului financiar funcţional prin metoda ratelor ................................................... 51
Capitolul 6. Analiza fluxurilor de numerar ........................................................................... 53
Capitolul 7. Analiza riscului intreprinderii ........................................................................... 57
Bibliografie .............................................................................................................................. 62

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
4

Introducere


Scopul proiectului de faţă este de a pune în practică, având ca bază de calcul situaţiile
financiare ale unei întreprinderi din domeniul farmaceutic, cele învăţate pe parcursul acestui
semestru în domeniul analizei financiare. Poziţia financiară a unei întreprinderi, mai precis
structura elementelor de activ capitaluri proprii şi datorii din bilanţ ne dau o imagine asupra
averii acţionarilor. Poziţia se reflectă în performanţa financiară a întreprinderii, în capacitatea sa
de a corela încasările şi plăţile. De asemenea, o importanţă deosebită o prezintă măsurarea
riscului şi rentabilităţii întreprinderii.
Astfel, prin cunoaşterea anumitor indicatori de analiză financiară a întreprinderii se pot
determina punctele forte sau slabe ale acesteia, se pot cunoaşte noi metode de dezvoltare şi se pot
prevedea şi analiza pericolele din mediul concurenţial.
Proiectul prezintă o analiză pentru anii 2007-2010 şi este structurat în şapte capitole,
fiecare din părţi analizând într-o manieră directă anumiţi indicatori.
Astfel, primul capitol conţine prezentarea generală a societăţii Biofarm SA dar şi
diagnosticele comercial, juridic, operaţional, de mediu şi cel al resurselor umane. Capitolul doi
prezintă o analiză a performanţelor financiare ale întreprinderii iar capitolul trei cuprinde câteva
particularităţi privind analiza performanţelor firmei cotată la bursă. În capitolul patru am analizat
indicatorii de creare de valoare pentru a evidenţia perspectivele remunerării tuturor
participanţilor direcţi sau indirecţi în Biofarm SA. Capitolul cinci prezintă analiza poziţiei
financiare a întreprinderii, iar capitolul şase analizează fluxurile de numerar pe care le prezintă
firma. Ultimul capitol prezintă o analiză a riscului de faliment a firmei.
Ultima parte a proiectului conţine concluziile la care am ajuns în urma analizei
financiare a acestei firme şi câteva sugestii prin care se poate imbunătăţi situaţia companiei.

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
5

Capitolul 1 – Prezentarea generală a societăţii

1.1. Date de identificare ale agentului economic

Denumirea firmei: BIOFARM S.A.

Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului:
J40 /199 /1991 INREGISTRAT din data 10 Decembrie 1992

Cod fiscal / Cod Unic de Înregistrare: 341563

Forma juridică de constituire: Societate pe Actiuni

Actuala societate Biofarm SA are la origini o firmă înfiinţată în anul 1924. Biofarm a fost
privatizată în 1997, moment din care a cunoscut modificări succesive importante ale structurii de
deţinere. Acţiunile firmei au fost listate la Bursa Electronica Rasdaq începand cu anul 1996.
Conducerea societăţii este asigurată în prezent de Domnul Dănuţ Vasile în calitate de Preşedinte
şi Director General.

Contact
Adresa: Str. Logofatul Tautu nr. 99, Sector 3, Bucuresti, Romania, Cod postal: 031212
Telefon: +40 21 301 06 01
Fax: +40 21 301 0605
+40 21 301 0601
Email: office@biofarm.ro
Puncte de lucru: str. Ion Minulescu, nr. 60, sector 3, Bucuresti

Tipul activităţii principale actuale: Fabricarea preparatelor farmaceutice
Cod CAEN: 2120

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
6

Societatea comercială BIOFARM S.A. este producătoare de medicamente pentru uz
uman şi veterinar. În aceasta calitate, societatea se supune legilor speciale privind autorizarea
funcţionării unităţilor pentru fabricarea medicamentelor. În prezent, compania este certificată în
conformitate cu standardul EN ISO 9001:2000 şi în conformitate cu Ghidul privind Buna Practică de
Fabricaţie pentru Medicamente de Uz Uman (GMP - Good Manufacturing Practice) pentru toate
liniile de producţie.

1.2.Scurt istoric al societatii
1


În perioada 1921 – 1936 se pun bazele unităţii actuale prin fuzionarea mai multor firme
producătoare de medicamente (soluţii, tablete, fiole, etc.), care utilizau ca materii prime plantele
medicinale, diverse glande, organe şi subproduse animaliere. În anul 1936 firma GEDEON-RICHTER
din Timisoara se uneşte cu alte laboratoare existente şi cu alţi acţionari în cadrul "Societăţii Romane pe
Acţiuni" şi începe producţia pe teritoriul sediului central al societăţii în strada Logofat Taut nr.99,
Bucureşti, şi pe platforma din Bd. Iancu de Hunedoara.
Pe 11 iunie 1948 aceste unităţi sunt naţionalizate devenind întreprinderi de stat astfel: Industria
Chimico-farmaceutică nr.6 cu sediul în str.Logofat Taut, Industria Chimico-farmaceutică nr.2 cu sediul în
Bd.Iancu de Hunedoara. Douăzeci şi unu de ani mai târziu Fabricile de Medicamente Galenica şi
Biofarm se unesc înfiintându-se Întreprinderea de Medicamente Biofarm specializată în produse de
origine naturală. În 1997 aceasta devine o companie cu capital privat 100% sub denumirea
S.C.BIOFARM S.A.
În prezent compania Biofarm este unul dintre primii producători romani de
medicamente şi suplimente alimentare de uz uman şi veterinar precum şi alte produse
chimice. Biofarm este unul dintre primii 10 producători români existenţi pe piaţa farmaceutică
din Romania, o piaţă dinamică şi foarte competitivă. Compania este certificată în conformitate cu
cerinţele standardului EN ISO 9001:2000 şi ale Ghidului privind buna practica de fabricaţie
(GMP) pentru toate liniile de producţie. De asemenea, acţiunile sale sunt listate la Bursa de
Valori Bucuresti - Categoria I.

1
Sursa: www.biofarm.ro - Site-ul oficial al companiei Biofarm
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
7

Strategia de dezvoltare a companiei Biofarm include lansarea de noi produse şi
îmbunătăţirea portofoliului, îmbunătăţirea prezenţei companiei pe piata de retail şi continuarea
dezvoltării forţei de vânzări. Investiţiile în cercetare, lansarea şi promovarea propriilor produse
vor continua pentru a ajuta la îmbunătăţirea poziţiei companiei pe piaţă.
1.3.Diagnosticul situaţiei juridice

Acţiunile S.C. BIOFARM S.A. au fost tranzactionate pe Piata RASDAQ, la categoria de
bază, din data de 19.11.1996. Conform hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor nr.
40 din 24.03.2005, s-a aprobat demararea operaţiunilor necesare listării societăţii la categoria I a
Bursei de Valori Bucureşti. Prin Hotărârea nr. 69 din 25.10.2005 a Consiliului Bursei de Valori
Bucuresti s-a aprobat înscrierea la Cota Bursei de Valori Bucuresti SA – sectorul valorilor
mobiliare emise de persoanele juridice române - Categoria I, a acţiunilor emise de S.C.
BIOFARM S.A. Acţiunile S.C. BIOFARM S.A. sunt acţiuni nominative dematerializate iar
valoare nominală este de 0,1 lei/actiune. Simbolul S.C. BIOFARM S.A. la Bursa de Valori
Bucuresti este BIO
2
.
Consiliul de Administratie al SC BIOFARM SA în anul 2010 a fost alcătuit din:
 Dănut VASILE – presedinte CA
 Ion ANDREI – membru CA
 Ioan CUZMAN – membru CA
 Elena CALITOIU – membru CA
 Dumitru TUDOR – membru CA
Nu exista acorduri, întelegeri sau legături de familie între persoanele din Consiliul de
Admnistraţie al companiei şi o altă persoană datorită cărora persoana din Consiliul de
Administraţie a fost numită ca membru al conducerii executive.
La data de 31.12.2010, conducerea executivă a companiei era asigurată de urmatoarele
persoane:
3

1. Dănut Vasile – Director General

2
Sursa: www.bvb.ro – Site-ul Bursei de Valori Bucuresti
3
Sursa: www.biofarm.ro - Site-ul oficial al companiei Biofarm,
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
8

2. Dana Talea – Director General Adjunct
3. Mihaela Ion – Sef Oficiu Juridic Actionariat
4. Laura Boer - Contabil Sef
5. Mihaela Parvu – Manager Marketing- Vanzari
6. Petruţa Stoicescu – Manager Productie si Utilitati Fabrica
7. Valentina Pasa – Manager Asigurarea Calitatii
8. Carmen Stanescu - Manager Aprovizionare
9. Nina Badicu – Manager Cercetare Dezvoltare
10. Sorana Marinescu – Manager Resurse Umane
11. Dragos Morosanu – Manager IT
12. Valerica Niculescu – Manager Controlul Calitatii
13. Liviu Visan – Referent specialitate inginer Constructii
Toate persoanele care fac parte din conducerea executivă a societăţii sunt angajate cu
contract pe perioadă nedeterminată, mai puţin Directorul General Dănut Vasile care are încheiat
contract de mandat.
Nu există acorduri, înţelegeri sau legături de familie între persoanele din conducerea
executivă a companiei şi o altă persoană datorită cărora persoana din conducerea executivă a fost
numită ca membru al conducerii executive.
Numărul de acţiuni deţinute de membrii conducerii executive şi a Consiliului de
Administraţie al SC Biofarm SA la data de 30.10.2010 sunt prezentate în tabelul următor:
Tabel 1.1. Numărul de acţiuni deţinute de membrii conducerii executive
Danut VASILE – presedinte CA 2,057,361
Dumitru TUDOR – membru CA 44,361,125
Ioan CUZMAN – membru CA 300,000
Dana Talea – Director General Adjunct 66,166
Mihaela Ion – Sef Oficiu Juridic Actionariat 7,768
Laura Boer - Contabil Sef 396,000
Petruta Stoicescu – Manager Productie si Utilitati Fabrica 5,193
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
9

Carmen Stanescu - Manager Aprovizionare 207,181
Dragos Morosanu – Manager IT 40,560
Sursa: Situaţiile Financiare Auditate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2010
Persoanele care fac parte din conducerea executivă sau din Consiliul de Administraţie al
companiei nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative în legătura cu activitatea
acestora în cadrul emitentului.
1.4. Diagnosticul comercial
1.4.1. Prezentarea produselor
S.C. BIOFARM S.A. produce si comercializeaza atat medicamente de uz uman si
veterinar cat si diferite produse chimice. In cadrul societatii se realizeaza circa 230 de produse,
cuprinzand principala gama de substante biologic active, in cele mai diverse forme farmaceutice,
cunoscute pe plan mondial: solutii injectabile, pulberi liofilizate, comprimate, drajeuri, solutii
oftalmice, solutii otice si nazale, capsule gelatinoase moi, suspensii, siropuri, tablete turnate,
spray-uri. Produsele S.C. BIOFARM S.A. acopera principala gama de produse biologic active,
pentru 18 grupe terapeutice principale. Dintre acestea se pot mentiona:
 modificatoare ale secretiei bronsice,
 preparate cu vitamine,
 preparate utilizate in medicatia ORL,
 coleretice si colecistokinetice,
 hepatoprotectoare,
 hormonale si antihormonale,
 antialergice,
 produse pentru tratament dermatologic.
S.C. BIOFARM S.A. produce 13 mari grupe de medicamente care includ: enzime,
hormani, anticoagulante, hepatoprotectoare, colecitostochinetice, tonifiante ale sistemului nervos
si vascular, energizante, antiinflamatoare si antibacteriene, antianemice, vitamine, tincturi,
extracte, cardiotonice, citostatice.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
10

1.4.2. Prezentarea clientilor
Compania SC Biofarm SA are incheiate contracte de vanzare anuale cu cei mai puternici
distribuitori de pe piata farmaceutica, care au o buna putere de desfacere a produselor in
farmacii. Astfel, in 2009 distributia s-a desfasurat preponderent cu primii 10 distribuitori (1.
Mediplus, 2. Farmexpert, 3. Fildas, 4. Relad, 5. Farmexim, 6. Polisano, 7. ADMFarm, 8.
Europharm, 9. Ropharma, 10. PharmaFarm.), conform clasificarii pietei farmaceutice, dintr-un
total de aproximativ 150.
În functie de statutul lor, clientii carora le se sunt adresate produsele BIOFARM se
împart în firme distribuitoare, consumatori finali, iar o pondere de 5% din volumul vânzarilor se
îndreapta catre spitale.
Tabel 1.2. Clientii cu care BIOFARM colaboreaza
o DITA Import-Export SRL Bucuresti o Mediplus Bucuresti
o Montero SRL Bucuresti o Iassyfarm Iasi
o ChPM SRL Bucuresti o Fildas Bucuresti
o Farmacom S.A. Brasov o A.D.M. Bucuresti
o Biosfarm SRL Piatra Neamt o Arochim Ploiesti
o Farmexpert D.C.I. SRL Bucuresti o Deltafarm Suceava
o Geranium SRL Timisoara o Pharma Distribution Group Cluj Napoca
Majoritatea acestor comercianti si-au creat în timp si lanturi proprii de farmacii, însa
numarul acestora detine o pondere de doar circa 25% din numarul total al farmaciilor în care se
comercializeaza produsele BIOFARM.
Trebuie precizat ca, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, producatorii de
medicamente nu-si pot vinde direct productia catre farmacii, fiind prevazute conditii severe de
desfasurare a contractelor de vânzare-cumparare.
Spitalele detin doar 20% din volumul de vânzari, datorita neatractivitatii acestui
sector, amenintat permanent de blocajele financiare concretizate în neplata la termen a
datoriilor catre furnizorii de medicamente. Pentru produsele cu care BIOFARM aprovizioneaza
spitalele (ca unic furnizor), se încaseaza contravaloarea acestora pe loc.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
11

In anul 2009 nu au existat incidente in colaborarea cu acesti distribuitori din punct de
vedere al vanzarii. In ceea ce priveste incasarea vanzarilor, au existat depasiri ale termenelor
scadente ale distribuitorilor din cauza blocajelor din piata farmaceutica generate de Ministerul
Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Distribuitorii cu care lucreaza compania
S.C. Biofarm S.A. detin o cota de piata de 64%
4
.
1.4.3. Prezentarea furnizorilor

Conform datelor din bilant la data de 31.12.2009, stocurile au inregistrat o scadere de
(11%) chiar si in conditiile cresterii si diversificarii portofoliului de produse finite.
Pe langa efortul de a mentine stocurile la un nivel optim, compania si-a indrepta atentia
spre imbunatatirea conditiilor si modului de lucru cu furnizorii, astfel :
 Portofoliu furnizori in 2010 : 105 furnizori pentru materii prime si ambalaje
(aproximativ. 80 % surse import si 20 % surse indigene)
 Furnizorii au fost selectati in functie de calitate, documente transmise, preturile
cele mai mici si conditiile de plata optime.
BIOFARM colaboreaza cu urmatorii furnizori de ambalaje:
 Polirom Co. – hârtie si folii adezive, ambalaje din carton simplu si ondulat, funii de legat;
 Argo-Rom Plastics S.A. – flacoane din PE, PVC, flacoane din PP pentru solutii
injectabile sterilizabile la 120 °C, flacoane cu picurator;
 Stirom S.A. Bucuresti – recipiente din sticla de diferite capacitati;
 Saint-Gobain, Franta – gama larga de recipiente din plastic.
Pe fondul diminuarii considerabile a activitatii industriei chimice din tara noastra,
aprovizionarea cu materii prime se realizeaza prin importuri de la firme straine (80%), restul
necesarului fiind acoperit prin achizitii de la firmele românesti (18%) incluzând la aceasta
categorie si reprezentantele firmelor straine, iar circa 2% reprezinta materii prime produse chiar

4
Sursa de date: www.cegedim.ro – Site-ul oficial CEGEDIM Romania, furnizor de date de marketing
pentru industria farmaceutica.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
12

în incinta societatii BIOFARM (o mare parte a extractelor de origine animala). Lista furnizorilor
de materii prime grupati dupa produsele oferite se prezinta astfel:
 Hoffmann La Roche, Elvetia – acid ascorbic (vitamina C), acid nicotic, betacaroten,
pantotenat de calciu;
 Colorcon, Anglia – vitamine;
 S&D, Anglia – estradiol, hidrocortizon;
 Dolner, Elvetia – acetoftalat de celuloza;
 ICE, Italia – bila de bovine;
 Loba, Spania – clorhidrat de naftoza, dimetil sulfoxid;
 Aarhus Olie, Danemarca – cebao;
 Diosinth, Danemarca – efedrina HCI, heparina, oxitocina;
 Induken, Canada – silimarina;
 Magitech, România – CMC 300-600;
 Medchim, România – atropina sulfat.
Pentru a micsora impactul expunerii societatii la riscul de majorarii preturilor au fost
luate masuri de incheiere pe termen mediu a contractelor de aprovizionare la preturi negociate
atat in moneda nationala cat si in valuta (in special euro si usd) cu furnizori alternativi de materii
prime si materiale de ambalare. Fluctuatiile de pret si/sau de curs valutar la materii prime si
ambalaje nu au afectat semnificativ profitabilitatea produselor BIOFARM.
1.4.4. Prezentarea concurentilor

Procentul controlat de primele 20 de companii se indreapta catre 80% in 2010, dupa ce in
2009 a fost de circa 70%, potrivit companiei de cercetare a pietei Cegedim.
Tabel 1.3: Topul celor mai mari producatori locali de
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
13

medicamente in perioada 2008 - 2009

Producator
Vanzari 2009
(mil euro)
Vanzari 2008
(mil euro)
Evolutie (%)
1 Terapia Ranbaxy 61.9 68.4 -9.5
2 Antibiotice Iasi 48.6 52.7 -7.7
3 Zentiva SA 47.3 49.0 -3.5
4 LaborMed 25.6 26.3 -2.9
5 Biofarm 19.1 19.9 -4.0
6 Actavis 16.1 16.5 -2.3
7 Gedeon Richter Romania 11.5 13.6 -15.5
8 Europharm 7.4 8.0 -7.2
9 Fiterman Pharma 2.9 3.7 -20.6
10 Arena 2.7 1.7 61.1
Sursa: www.cegedim.ro
Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus, BIOFARM ocupa locul 5 in topul
producatorilor romani de medicamente. Aceasta companie a avut vanzari de 19.1 mil euro in
anul 2009, inregistrand o evolutie descrescatoare de 4 procente fata de anul 2008. Pentru anul
anul 2010 vanzarile au inregistrat o valoare de 19.5 milioane euro.
In ceea ce priveste volumul vanzarilor catre consumatorul final, lider de piata a fost
compania Sanofi-Aventis la sfarsitul anului 2009, care a preluat aceasta pozitie, dupa
achizitionarea companiei Zentiva, cota de piata cumulata a celor doi producatori ajungand la
10,1%. Locul urmator este ocupat de compania elvetiana Hoffmann La Roche, cu o cota de piata
de 9%. Pe locul trei se situeaza compania Pfizer, cu 6,6%, care a beneficiat, la randul sau de
achizitia producatorului Wyeth, iar pe locul 4, GlaxoSmithKline, cu 6,4%.
Capacitatea de autofinantare (cash-flow) se constituie în slabiciune pentru majoritatea
producatorilor de medicamente, datorita blocajelor de fonduri din sectorul sanatatii, spitalele
nerespectând termenele de plata pentru medicamentele livrate. Se ajunge astfel la situatia unor
grade de neîncasare a cifrei de afaceri de pâna la 60%. Din acest punct de vedere sunt avantajate
companiile ale caror produse sunt destinate în ponderi mici spitalelor – cazul BIOFARM.

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
14

1.5. Diagnosticul resurselor umane
Conducerea (funcţia actuală, nume şi prenume, studii, experienţa profesională),
Domnul Dănuţ Vasile este Preşedinte al Consiliului de Administratie si Director General
al Biofarm SA începând cu 03 octombrie 2005. El a primit o diplomă de master în Inginerie de la
Universitatea Politehnica din Bucuresti în 1981. Între 1990 şi 1993, a activat ca Project Manager
al Coca-Cola România. Între 1993 şi 1996, el a lucrat pentru Compania de Imbuteliere
Nigeriana, ca Director de Operaţiuni.
Personalul (categoria de personal, număr, pondere)
Indicatori 2008 2009 2010
Numar de salariati 335 343 343
Numarul mediu de zile lucrate de un salariat intr-
un an 225 220 222
Numarul mediu de ore lucrate zilnic de un salariat 7.8 7.7 8
Numar de utilaje 240 290 350
Numar de schimburi 1 1 1

Numarul mediu de salariati pentru anul 2010 este de 343. Din totalul de angajati 51% fac
parte din Sindicatul Independent al Societatii, sindicat inregistrat la Confederatia Sindicatelor
Democratice din Romania. 37% din total sunt angajati cu studii superioare, 32% sunt angajati cu
studii medii, iar restul sunt la nivel de scoala profesionala / gimnaziu.
1.6. Diagnosticul operaţional sau tehnologic
În conditiile impuse de Ministerul Sanatatii, de implementare a normelor GMP, s-a
impus ca obligatorie evaluarea bazei materiale existente si înlocuirea acesteia, acolo unde a fost
cazul, pentru a fi conforma cu cerintele normelor de buna practica de fabricatie.
In prezent, BIOFARM detine trei linii de productie operative astfel:
o linia de capsule gelatinoase moi (engl. soft gels) – singura din România;
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
15

o linia de lichide – are cea mai mare capacitate din România, BIOFARM
pozitionându-se ca lider pe piata siropurilor si solutiilor;
o linia de tablete filmate.
In anul 2009 au continuat investitiile prin achizitia de echipamente si utilaje aferente
activitatii de productie astfel :
 Piese pentru produse noi ( suspensii in capsule gelatinoase moi, tablete Ø6 mm, blistere
cu 7 alveole)
 Piese de automatizare : PLC pt CIP, Panel View pt SAI 50
 Echipamente noi pentru fluxul de pulberi colorate :
- moara de calibrare;
- uscator electric ;
- masina de blisterat in hartie ;
- masina de incartonat blistere de hartie si pliculete.
 Echipamente noi pentru fluxul de tablete masticabile : masina de incartonat un singur
blister in cutie; investitia facuta in automatizarea completa a liniei de ambalat blister de
tablete masticabile in cutie, va duce la cresterea volumului de unitati realizate si va putea
fi folosita si pentru implementarea unor produse ambalate intr-o forma usor vandabila.
Masina de incartonat blistere de hartie si pliculete va creste considerabil eficienta amabalarii
actuale.
 UP-gradarea actionarii electrice pentru AHU camere curate de pe fluxul Comprimate
Procesul de investitie in masini mai performante , care permit realizarea de produse mixate
sau alte forme mai atractive de prezentare a ambalajelor, se va continua si in anul 2010.
In anul 2009 au continuat lucrarile de constructie a unui spatiu de depozitare avand o
suprafata de 1400 mp pe terenul din Gura Badicului.
Datorita necesitatilor de extindere a capacitatilor de productie s-a demarat incepand cu
2009 un program de investitii ce cuprinde proiectarea fluxurilor tehnologice, a utilitatilor pentru
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
16

relocarea si achizitionarea de linii de productie. De asemnea s-au demarat procedurile pentru
accesarea de cofinantare prin programul operativ sectorial pentru cresterea competitivitatii
economice, in acest sens incheindu-se o colaborare cu un consultant specializat pe accesarea
fondurilor structurale.
1.7. Diagnosticul de mediu
In anul 2009 si 2010 au continuat demersurile pentru incadrarea activitatii in cerintele
legale de mediu si sanatate publica, prin:
- Monitorizarea impactului asupra factorilor de mediu prin analize lunare pe apele uzate si
semestriale pentru emisiile atmosferice, inclusiv zgomot periuzinal;
- Eliminarea controlata a deseurilor periculoase;
- Efectuarea lucrarilor periodice de intretinere a elementelor filtrante;
- Achizitionarea de consumabile pentru instalatiile de preepurare;
- Achizitionarea consumabilelor pentru apa utilizata la instalatia de tip ciller;
- Executarea lucrarilor de intretinere/reparatii la reteaua interna de canalizare;
- Executarea lucrarilor de intretinere pentru foraj si reteaua de distributie de apa.
- Angajarea de personal pentru intretinerea si operarea statiei de epurare.
- Eliminarea unor neconformitati identificate la receptia statiei de epurare.
- Obtinerea Autorizatiei de Mediu;
- Obtinerea Acceptului de Evacuare a apelor uzate.Analiza finanicara – SC Biofarm SA
17

Capitolul 2. Analiza performanţelor intreprinderii

2.1. Analiza performantelor economice pe baza rezultatului global

Rezultatul global arata performanta patrimoniala a unei firme. Rolul acestuia este de a ajuta
investitotii, creditorii si alti utilizatori de informatii eocnomico-financiare in evaluarea
performantelor totale ale acesteia.
Pe baza rezultatului global se pot construi mai multe rate, utile in analiza financiara a firmei.
(Tabel 2.1 Rezultatul global si ratele calculate pe baza acestuia)
a) Rata rentabilitatii financiare globale
R¡g =
Rg
Kp
x 1ûû
Rg= Re + Aerg
b) Rata de crestere a capitalului propriu
Rckp =
Kp1 − Kpû
Kpû
x 1ûû

Element e 2007 2008 2009 2010
Rg = Re + Aer g 13514213 21310153 19636090 14414793
Kp 109486150 109486150 109486150 109486150
Rf g 19.4637888 17.93477074 13.16585979
Rckp 57.68697001 -7.855706151 -26.59030897 -26.59030897
Tabel 2.1 Rezultatul global si ratele calculate pe baza acestuia

2.2. Analiza structurala a rezultatelor

Analiza structurala a rezultatului brut are ca obiectiv stabilirea constributiei diferitelor
tipuri de rezultate la variatia totala a rezultatului brut, precum si evidentierea dinamicii lor in
cursul perioadei studiate. Aceasta se poate realiza in doua moduri:

a) Dupa destinatia cheltuielilor de exploatare
Element e 2007 2008 2009 2010
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
18

Tabel 2.2a. Anali za st r uct urala a r ezul t at elor dupa dest i nat ia chel t ui el il or de exploat ar e

b) Dupa natura veniturilor si cheltuielilor
Rb= Re + Rf + Rext


Tabel 2.2.1b Anal i za st ruct ur al a a r ezul t at elor dupa nat ur a veni t uri lor si chel t ui eli lor


CA 62,344,059 65,102,889 67,108,836 82,294,885
Cost ul bunur i l or vandut e 22,378,804 23,763,591 24,785,058 29,747,104
M ar j a br ut a f at a de cost ul bunur i l or vandut e ( 1-2) 39,965,255 41,339,298 42,323,778 52,547,781
Al t e veni t ur i di n expl oat ar e 347,294 1,248,785 1,634,393 1,276,729
Cost ur i de di st r i but i e 11,481,244 13,599,551 14,818,419 22,028,452
Chel t ui el i gener ale de admi ni st r at i e 10,627,839 11,604,891 11,463,647 13,653,760
Rezul t at ul expl oat ar i i (3+4-5-6) 18,203,466 17,383,641 17,676,105 18,142,298
Veni t ur i f i nanci ar e 1918197 4154686 4652756 4187491
chel t ui el i f i nanci ar e 1277210 37576716 4222612 3277270
Rezul t at ul f i nanci ar (8-9) 640987 -33422030 430144 910221
Veni t ur i ext r aor di nar e 0 0 0 0
Chel t ui el i ext r aor di nare 0 0 0 0
Rezul t at ul ext r aor di nar (11-12) 0 0 0 0
Rezul t at ul br ut al exer ci t i ul ui ( 7+10+13) 18,844,453 -16,038,389 18,106,249 19,052,519
Column1 I nf luent e 2007 2008 2009 2010
D Rb = Rb 1 - Rb 0 -34,882,842 34,144,638 946,270
1 D Rc = ( Rc1-Rc0) +Rex 0 2903500 3713422 -4741615
Rezul t at ul cur ent al exer ci t i ul ui 15969619 18873119 22586541 17844926
1.1 Dr e = Rc1 + ( Re1- Re0)+ Rf 0 + Rex 0 18,694,281 -10,543,025 18,741,263

1.1.1. DVe = Rc1 + ( Ve1-Ve0) - Che0 + Rf 0 + Rex 0 -24188294 -60246697 -21928601
Ve 62691353 66351674 68743229 83571614
Che 47362721 51802763 55032056 66636909
1.1.2 Dche = Rc1 + Ve 1 - ( Che1- Che0 ) + Rf 0 + Rex 0 81425738 54678447 90241831
1.2 DRf = Rc1 + Re1 + ( Rf 1- Rf 0) + Rex 0 2,193,743 74,114,820 36,467,301
1.2.1 DVf =Rc1 + Re 1 + ( Vf 1-Vf 0) - Chf i n 0 + Rex 0 37,216,039 3,184,000 31,299,347
V f i n 1918197 4154686 4652756 4187491
Ch f i n 1277210 37576716 4222612 3277270
1.2.2. D Ch f i n = Rc1 + Re1 + Vf 1 - ( Ch f i n 1- Ch f i n 0) + Rex 0 4,111,940 78,269,506 41,120,057
2 D Rex = Rc 1 + ( Rex 1- Rex0) 18873119 22586541 17844926
2.1 DVex = Rc 1+ ( Vex 1- Vex 0) - Ch 0 18873119 22586541 17844926
Vex 0 0 0 0
Ch ex 0 0 0 0
2.2 D Ch ex= Rc 1 + Vex 1 - (Ch ex 1- Ch ex 0) 18873119 22586541 17844926
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
19

Colum
n1
I nf luent e 2007 2008 2009 2010
D Rb = Rb 1 - Rb 0 -34,882,842 34,144,638 946,270
1 D Rc = ( Rc1-Rc0) +Rex 0 2903500 3713422 -4741615
Rezul t at ul cur ent al exer ci t i ul ui 15969619 18873119 22586541 17844926
1.1 Dr e = Rc1 + ( Re1- Re0)+ Rf 0 + Rex 0 18,694,281 -10,543,025 18,741,26
3

1.1.1. DVe = Rc1 + ( Ve1-Ve0) - Che0 + Rf 0 +
Rex 0
-24188294 -60246697 -
21928601
Ve 62691353 66351674 68743229 83571614
Che 47362721 51802763 55032056 66636909
1.1.2 Dche = Rc1 + Ve 1 - ( Che1- Che0 ) + Rf
0 + Rex 0
81425738 54678447 90241831
1.2 DRf = Rc1 + Re1 + ( Rf 1- Rf 0) + Rex 0 2,193,743 74,114,820 36,467,30
1
1.2.1 DVf =Rc1 + Re 1 + ( Vf 1-Vf 0) - Chf i n 0 +
Rex 0
37,216,039 3,184,000 31,299,34
7
V f i n 1918197 4154686 4652756 4187491
Ch f i n 1277210 37576716 4222612 3277270
1.2.2. D Ch f i n = Rc1 + Re1 + Vf 1 - ( Ch f i n 1- Ch f i n 0) +
Rex 0
4,111,940 78,269,506 41,120,05
7
2 D Rex = Rc 1 + ( Rex 1- Rex0) 18873119 22586541 17844926
2.1 DVex = Rc 1+ ( Vex 1- Vex 0) - Ch 0 18873119 22586541 17844926
Vex 0 0 0 0
Ch ex 0 0 0 0
2.2 D Ch ex= Rc 1 + Vex 1 - (Ch ex 1- Ch ex
0)
18873119 22586541 17844926
Tabel 2.2.2.b Anali za st r uct ur al a a r ezul t at ul ui br ut
In analiza structurala a rezultatelor unei intreprinderi pe baza gruparii veniturilor si
cheltuielilor dupa natura lor, se mai pot utiliza Soldurile intermediare de gestiune ( Sig).
Analiza performanţelor financiare se realizează pe baza Contului de Profit şi
Pierdere.Acesta evidenţiază fluxurile de venituri şi cheltuieli de la început pâna la sfârşitul
exerciţiului financiar.În tabelul de mai jos sunt prezentate soldurile intermediare de gestiune
calculate pe baza Contului de profit și pierdere, cu ajutorul variantei franceze.
Tabel 2.2.3 Soldurile Intermediare de Gestiune
Solduri intermediare de gestiune 2007 2008 2009 2010
+ Venituri din vanzarea marfurilor 687 1.418.325 3.424.807 4.896.125
- Cheltuieli privind marfurile 1.043 705.710 1.976.456 2.229.422
= Marja Comerciala -356 712.615 1.448.351 2.666.703
+ Productia
exercitiului
+ Productia vanduta 62.343.372 63.684.564 63.684.029 77.398.760
+ Prod. Imobilizata 0 0 0 0
+ Variatia stocurilor 62.241 1.111.914 1.489.562 960.075
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
20

Total 62.405.613 64.796.478 65.173.591 78.358.835
-
Consumuri
externe
+ Ch.cu mat. prime si
materiale
15.204.027 17.112.548 16.975.288 21.014.087
+ Ch. privind
prestatiile executate
de terti
12.462.795 13.709.301 14.399.084 20.787.900
+ Ch. cu energia si
apa
1.791.378 1.826.628 1.621.819 1.685.268
Total 29.458.200 32.648.477 32.996.191 43.487.255
= Valoarea Adaugata 32.947.057 32.860.616 33.625.751 37.538.283
+ Venituri din subventii de
exploatare
0 0 0 0
- Cheltuieli cu impozite si taxe 704.779 874.037 1.096.904 1.403.237
- Cheltuieli cu remuneratia
personalului
9.292.761 10.312.636 10.222.967 11.094.263
- Cheltuieli privind asigurarile
sociale
2.602.041 2.795.672 2.853.298 3.166.501
= ExcedentBrutExploatare 20.347.476 18.878.271 19.452.582 21.874.282
+ Venituri din provizioane privind
activitatea de exploatare
0 0 0 0
+ Alte venituri de exploatare 285.053 136.871 144.831 316.654
- Cheltuieli cu amortizarea si
provizioanele de exploatare
4.331.690 3.890.054 5.763.487 5.283.739
- Alte cheltuieli de exploatare 972.207 576.177 122.753 -27.508
= Rezultatul Exploatarii 15.328.632 14.548.911 13.711.173 16.934.705
+ Rezultatul financiar 640.987 -33.422.030 8.875.368 910.221
= Rezultatul Curent 15.969.619 -18.873.119 22.586.541 17.844.926
+ Rezultat extraordinar 0 0 0 0
= Rezultat Brut 15.969.619 -18.873.119 22.586.541 17.844.926
- Impozit pe profit 2.455.406 2.437.034 2.950.451 3.430.133
= Rezultat Net 13.514.213 -21.310.153 19.636.090 14.414.793
+ Cheltuieli cu amortizarea si
provizioanele
4.331.690 3.890.054 5.763.487 5.283.739
= Capacitatea de autofinanţare 17.845.903 -17.420.099 25.399.577 19.698.532
Sursă : Calcule proprii pe baza Contului de profit și pierdere al întreprinderii.
Valorile sunt exprimate în lei.
Biofarm SA a înregistrat pentru anul 2007 o marjă comercială negativă de 356 Lei;
această valoare a fost influențată de scăderea drastică a veniturilor din vânzarea mărfurilor dar și
a cheltuielilor privind mărfurile. Față de anul precedent, în anul 2008 marja comercială a crescut
pană la aproximativ 710.000 lei, înregistrand venituri duble dinvânzarea mărfurilor, față de
cheltuielile de aceeași natură.
În aniiurmători, acest indicator înregistrează un trend ascendent atingând în 2010 valoarea
de aproximativ 2.600.000 lei. Această creștere exponențială a fost datorată creșterii în același
ritm a veniturilor din vânzarea mărfurilor.Evolutia oscilantăa acestui indicator trebuie să
constituie un semnal de alarmă pentru gestiunea firmei în contextul general al economiei,
respectiv al pieței pe care întreprinderea acționează.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
21


Fig 1: Evoluţia marjei comerciale

Valoarea adaugată înregistrează în schimb, o evoluție pozitivă de-a lungul celor patru ani
analizați, valoarea maximă ajungând la 37.538.283 lei. Se crează astfel premisele remunerării
salariaților, acționarilor, creditorilor, statului, precum și pentru asigurarea sumelor pentru
investitii cuatificând exact plusul de valoare adaugat de firmă prin activitatea desfasurată.

Fig 2: Evoluţia valorii adăugate
Excedentul brut de exploatare înregistreazăvalori pozitive pe toată perioada analizată,
deci se evidențiază existența unui excedent din activitatea de exploatare. Trendul soldului
intermediar este crescător pe perioada 2007 – 2010, pornind de la o valoare de 20.347.476 lei în
2007 și ajungând la valoarea de aproximativ 21.800.000 de Lei în 2010.
-500,000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2007 2008 2009 2010
l
e
i
M arja Comercială
30,000,000
31,000,000
32,000,000
33,000,000
34,000,000
35,000,000
36,000,000
37,000,000
38,000,000
2007 2008 2009 2010
l
e
i
Valoarea Adăugat ă
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
22


Fig 3: Evoluţia excedentului brut de exploatare
Rezultatul de exploatare înregistrează, de asemenea o creştere pe parcursul anilor 2007–
2010. Acest rezultat este pozitiv și de valori mari, punându-se în evidență faptul că firma a
funcționat corespunzător la nivelul activității sale de bază, aceasta obținând profit.

Fig 4: Evoluţia rezultatului exploatării
Rezultatul net are o evoluție pozitivă pe toată perioada analizată, exceptând anul 2008,
când acesta înregistrează o pierdere. Valoarea negativăînregistrată este consecința pierderii
financiare, determinată la rândul său de o valoare a cheltuielilor cu ajustări de valoare privind
imobilizările financiare și a investițiilor deținute ca active circulante de 35.141.987 lei.
18,000,000
18,500,000
19,000,000
19,500,000
20,000,000
20,500,000
21,000,000
21,500,000
22,000,000
22,500,000
2007 2008 2009 2010
l
e
i
Excedent ul Brut de Exploat are
12,000,000
13,000,000
14,000,000
15,000,000
16,000,000
17,000,000
18,000,000
2007 2008 2009 2010
l
e
i
Rezult at ul Exploat ării
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
23


Fig 5: Evoluţia rezultatului net
Capacitatea de autofinanțare a firmei aînregistrat valori pozitive în anii analizaţi,
exceptând anul 2008 când rezultatul este negativ. Valorile pozitive înregistrate pentru anii 2009
şi 2010 oferăîntreprinderii posibilitatea de a-şi susţine creşterea economică. Acest fapt reflectă
potențialul financiar generat de activitatea întreprinderii, destinat să remunereze acționarii și să
finanțeze investițiile viitoare.

Fig 6: Evoluţia capacităţii de autofinanţare-30,000,000
-20,000,000
-10,000,000
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
2007 2008 2009 2010
l
e
i
Rezult at ul Net
-20,000,000
-10,000,000
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
2007 2008 2009 2010
l
e
i
Capacitatea de autofinanţare
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
24

2.3. Analiza factoriala a marjei brute fata de costul bunurilor vandute

Marja bruta fata de costul bunurilor vandute ( rezultatul brut aferent cifrei de afaceri
nete) are rolul de a acoperi cheltuielile de distributie, cheltuielile generale de administratie si
cheltuielile financiare, astfel incat firma sa obtina un profit suficient de mare pentru a
remunera corespunzator actionarii.
Mh = qu x p − qu x c p
Elemente 2007 2008 2009 2010
CA ( ∑〖qv x p 〗 ) 62344059 65102889 67108836 82294885
Cheluiteli productie ∑〖qc x c p〗 22,378,804 23,763,591 24,785,058 29,747,104
Mb=qv x p - qv x cp 39,965,255 41,339,298 42,323,778 52,547,781
D Mb = Mb 1 – Mb 0 1,374,043 984,480 10,224,003
Tabel 2.3.1M ar j a brut a f at a de cost ul bunur il or vandut e
Influente 2008 2009 2010
Dqv = ( qv1p0 -qv0p0 ) -
qv0cp0
1822641.645
-746.5477317 37633240.9
D cp = qv1p0 - (qv1cp1-
qv1cp0) -65100881 87844066.82 134715296
Dp = ( qv1p1-qv1p0 ) - qv1cp1 -45206206.64 -46541955.45 -76979353.9
Tabel 2.3.2. Anal i za f act ori al a a mar j ei brut e f at a de cost ul bunuri lor vandut e
Indici (%) 2008 2009 2010
qv 102.1512985 99.99915992 140.9529287
p 102.6817977 103.4075683 86.5007854
cp 103.9516303 104.2993301 85.14921494


Pe baza rezulatelor obtinute, se observa o crestere a marjei brute cu 1.374.043 lei in anul
2008 fata de anul 2007 , cu 984.480 lei in anul 2009 fata de anul 2008 si cu 10.224.003 in anul
2010 fata de anul 2009. Aceasta majorare a marjei brute aferente cifrei de afaceri nete va avea
efecte pozitive asupra profitului din exploatare, si implicit asupra profitului curent si profitului
net al societatii. Aceasta crestere va spori sursele proprii de finantare a dezvoltarii viitoare a
societatii si remunerarii actionarilor prin dividende. Cresterea vanzarilor a contribuit la nivelul
favorabil al marjei brute in sensul obtinerii unui profit suplimentar de 37633240 lei. Nivelul
superior al marjei brute ca din anul 2010 fata de anul 2009 a fost influentat si de majorarea
cantitatii vandute cu 40% . Volumul productiei vandute a crescut, ceea ce a avut un efect asupra
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
25

modificarii marjei brute de 37633240 lei si totusi, scaderea costurilor de productie cu 15% a
condus la cresterea marjei brute cu 134715296 lei. Scaderea preturilor de vanzare cu 14% in anul
2010, a dus la o micsorare a modificarii marjei brute cu 76979353 lei.

2.4. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri pe total intreprindere

Pr = Nx x
CA
Nx
x
Pr
CA
= Nx x Wa x pr
Elemente 2007 2008 2009 2010
CA
62,344,059 65,102,889 67,108,836 82,294,885
Ns 317 335 343 343
Pr 13514213 -21310153 19636090 14414793
Tabel 2.4.1. Pr of i t ul af er ent ci f r ei de af acer i pe t ot al int r epri nder e
Pr = qu x p − qu x c

Influente 2007 2008 2009 2010
D qv = Pr0 Iqv - Pr0 1366980193 -2982418324 -19636090
D g= ( qv1 p0 - qv1 c0 ) - PR0 x Iqv
-
1316809140 3068830819 94591869.77
D c= - ( qv1 c1 - qv1 c0 )
-
903352.1348 -1021666.633 5188161.135
Dp= qv1 p1 - qv1 p0 2320975.355 3028160.548 -17485145.9
Tabel 2.4.2 Anali za f act ori al a a pr of i t ului af er ent ci f r ei de af aceri pe t ot al int r epri nder e
Variatia Profitului 2008 2009 2010
D Pr = Pr 1 - Pr 0 -34824366 40946243 -5221297
Tabel 2.4.3. Var iat i a pr of i t ului
In perioada analizata s-a inregistrat o scadere de 5221297 lei a profitului aferent cifrei
de afaceri fata de anul precedent. Acesta situatie are o influenta negativa asupra rezultatului brut
total si a rezultattului net al exercitiului, precum si a indicatorilor de eficienta calculati pe baza
acestora. Studiind influentele factorilor, se constata urmatoarele:
*creasterea volumului productiei cu 40% a avut ca efect scaderea profitului cu
19636090.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
26

*modificarea structurii cifrei de afaceri a condus la crestereaprofitului aferent
vanzarilor cu 94591869 lei, situatie explicate prin cresterea ponderii produselor la care in
perioada luata ca baza de comparatie s-au inregistrat rate ale rentabilitatii comerciale mai
mari decat rata medie a rentabilitatii pe total intreprindere in baza de comparatie si cresterea
ponderii produselor la care in baza de comparatie s-au inregistrat rate ale rentabilitatii
comerciale mai mari decat media bazei de comparatie. Rata rentabilitatii comerciale medii a
bazei de comparatie a fost de 17,00%.
*costurile complete au exercitat o influenta pozitiva asupra profitului, determinand
cresterea acestuia cu 5188161 lei. Situatia a fost determinata de scaderea costurilor la
produsele care detin ponderea majoritara in totalul vanzarilor. Influenta modificarilor
costurilor complete unitare se poate explica in functie de elementele componente (cheltuieli
materiale, salariale, indirecte pe unitatea deprodus) si de factorii specifici acestora
(consumuri specifice de materiale, productivitatea fizica a muncii, gradul de folosire a
capacitatii de productie, preturi de aprovizionare, tarife de salarizare etc.). Scaderea costurilor
chiar daca determina cresterea profitului, se apreciaza ca justificata in cazul in care consumul
suplimentar de resurse se reflecta in imbunatatirea calitatii produselor si cresterea preturilor
de vanzare, efectul obtinut (sporul de venituri) fiind mai mare decat efortul facut (cresterea
cheltuielilor).
*preturile de vanzare au fost mai mici decat cele din anul precedent la majoritatea
produselor, efectul fiind miscorarea profitului cu 17485145 lei.. Aceasta situatie a fost
determinata de dorinta firmei de a majora cantitatea vanduta prin scaderea pretului de
vanzare , evolutia cursului de schimb, raport cerere-oferta, concurenta externa.
2.5. Analiza ratelor de rentabilitate

Rata de rentabilitate reprezinta un raport intre un indicator de rezultate (profit sau
pierdere) si un indicator care reflexta un flux de activitate. Principalele rate de rentabilitate
operationale in analiza financiara a unei firme sunt: rata rentabilitatii comerciale, rata
rentabilitatii resurselor consumate, rata rentabilitatii economice si rata rentabilitatii financiare.
Aceste rate de rentabilitate au valente informationale diferite si oglindesc multiple laturi ale
activitatii eocnomico-financiare ale firmei.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
27

2.5.1. Analiza ratei rentabilitatii comerciale
Rata rentabilitatii comerciale exprima eficienta activitatii comerciale a intreprinderii ,
asigurand legatura dintre profitul si cifra de afaceri neta.
Rc =
Pr
CA
∗ 1ûû

Elemente 2008 2009 2010
CA 65102889 67108836 82294885
Pr -21310153 19636090 14414793
Rc (%)
-
32.73303739 29.260066 17.51603
Tabel 2.5.1.1. Rat a r ent abil i t at ii comer cial e
Rc =
∑qu x p − ∑qu x c
∑qu x p
x 1ûû = _ 1 −
∑qu x c
∑qu x p
_x 1ûû

Influente 2008 2009 2010
Dg =(q1p0-p0c0)/q0p0 *100 1380496620
-
2131000671 2767768518
Dp= (q1p1- q1c0)/q1p0 * 100 4.05572E+17
-
92.14521731 52.08083399
Dc= ( q1p1- q1c1)/ q1p1 * 100 11.19709706 9.507133935 2.578743089
Tabel 2.5.1.2. Anali za f act ori al a a rat ei r ent abil i t at i i comer ci ale
Influente 2008 2009 2010
D Rc = Rc 1 - Rc 0
-
54.40986309 61.99310383
-
11.74404
Tabel 2.5.1.3 Var i at i a r at ei r ent abil i t at ii comer cial e

Rat a marjei brut e din vanzari
RMh =
Mh
CA
x 1ûû
Elemente 2007 2008 2009 2010
Mb 39965255 41339298 42323778 52547781
CA 62344059 65102889 67108836 82294885
Rmb(%) 64.10435 63.49841 63.06737 63.85303
Varianta RMb -0.60594 -0.43104 0.785664
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
28


RMh = _1 −
∑qu x c
∑qu x p
_x 1ûû

Influente 2008 2009 2010
Dqv =( 1 - (qv1c0) / (qv0 p0 ) )x 100 - (1 -( qv0co/qv0po) )x 100
-
0.568246691 0.000224643
-
11.04557299
Dp = (1- (qv1c0/(qv1p1) x 100 - ( 1- ( qv1c0/qv1p0)) x 100) 0.689872448 0.881183452
-
4.209124145
Dc = ( 1 -( qv1c1/(qv1p1) x 100-(1-(qv1c0/qv1p1))x 100
-
1.016527418
-
1.111789465 4.630550726

Concluziile aceastei analize a ratei marjei brute din vanzari sunt asemanatoare celor din
analiza marjei brute fata de costul vanzarilor, singura deosebire fiind ca valorile sunt exprimate
procentual, si nu in marime absoluta. Astfel, se constata majorarea ratei marjei brute din vanzari
cu aproximativ 1% in anul 2010 comparativ cu anul 2009. Cresterea ratei a fost determinata de
influentele pozitive ale costurilor de productiei cu 4.63 %. Contributia favorabila a modificarii
structurii cifrei de afaceri nete este efectul majorarii ponderii produselor mai profitabile decat
media pe societate in anul anterior, fapt justificat in conditiile modificarii cererii si ofertei pe
piata. In conditii normale de inflatie, scaderea preturilor de vanzare constituie efectul scaderii
calitatii produselor si serviciilor, politicii comerciale a intreprinderii, dar cresterea cererii si
respectiv a cantitatii vandute.
2.5.2. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate
Rata rentabilitatii resurselor consumate, denumita si rata rentabilitatii costurilor, reflecta
corelatia dintre profitul aferent cifrei de afaceri si costurile totale aferente vanzarilor.
Rrc =
RF
Che
x 1ûû
Elemente 2007 2008 2009 2010
RE 15328632 14548911 13711173 16934705
Che 47362721 51802763 55032056 66636909
Rrc(%) 32.36433988 28.08520271 24.91488415 25.4134
Tabel 2.5.2.1. Rat a r ent abil i t at i i r esur sel or consumat e

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
29

Rrc =
∑q: x p − ∑q: x c
∑q: x c
x 100 = _
∑q: x p
∑q: x c
−1 _x 100

Influente 2008 2009 2010
Dg=(qv1p0 - qv0c0) / qv0c0 x
100 1380496520
-
2131000771 2767768418
Dc=(qv1p0-qv1c1)/qv1c0 x 100 1.27879E+13
-
2131000582 2767768476
Dp=(qv1p1-qv1c1)/qv1c1 x 100 -2131018673 1963611826 1441480952
Tabel 2.5.2.2. Anali za f act ori al a a rat ei r ent abil i t at i i r esur sel or consumat e

Variatia 2007 2008 2009 2010
D Rrc = Rrc 1- Rrc 0
-
4.279137164
-
3.17031856 0.498517
Tabel 2.5.2.3. Var iat i a rat ei r ent abi li t at i i r esur sel or consumat e
Rata rentabilitatii resurselor consumate a inregistrat o crestere fata de perioada
precedenta, crestere bazata pe influenta favorabila a structurii productiei vandute si pe scaderea
preturilor de vanzare. Modificarile din structura vanzarilor au determinat o crestere de
2767768418 lei, datorita majorarii ponderii produselor vandute cu orientabilitate fata de costuri
mai mare decat rentabilitatea medie fata de costuri inregistrata la nivelul intregii productii
vandute in perioada de referinta, situatia este datorata unor schimbari favorabile pe piata de
desfacere, dar si eforturilor firmei in scopul obtinerii si vanzarii acestor produse. Scaderea
costurilor complete unitare a determinat o crestere a ratei rentabilitatii resurselor consumate cu
1441480952 lei.
2.5.3. Analiza ratei rentabilitatii economice
Una dintre cele mai importante rate de rentabilitate, rata rentabilitatii economice, pune
in evidenta performantele utilizarii activului total al unei intreprinderi, respectiv a capitalului
investit pentru obtinerea acestor performante.
Re =
Pru¡|t hrut
Act|u tuta|
x 1ûû
Elemente 2007 2008 2009 2010
Profit brut 15969619 -18873119 22586541 17844926
Activ total 166116039 146649721 153914901 168016801
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
30

Re(%) 9.613532261
-
12.86952261 14.67469417 10.620918
Tabel 2.5.3.1 Rat a rent abi li t at ii economi ce

Rc =
Pr
At
x 100 =
CA
At
x
Pr
CA
x 100

Influente 2008 2009 2010
D CA/At =( CA1/At 1 ) -( CA0/At 0) * Pr 0/CA 0 x 100 -575.9102407
-
798.4980221
-
136.436267
D Pr/ CA * 100= CA1/ At1 x ( Pr1/CA1 - Pr0/CA0 ) x 100 702.7400468 919.314744
-
127.158485
Tabel 2.5.3.2. Anali za f act or i al a a r at ei r ent abi l i t at ii economi ce

Variatia Re 2007 2008 2009 2010
D Re = Re 1 - Rce0
-
22.48305487 27.54421678
-
4.053777
Tabel 2.5.3.3. Var i at i a Rat ei r ent abil i t at ii economi ce
In anul 2010 fata de anul 2009, rentabilitatea societatii Biofarm s-a imbunatatit pe
seama majorarii cotelor de profit aferente vanzarilor, fiind afectata pozitiv de cresterea cu 0,56%
a vitezei de rotatie a activului total (contrar influentei specifice asocietatilor din industrie),
datorita utilizarii mai eficiente aactivelor circulante (viteza crescuta de rotatie a activelor
circulante/stocurilor si reducerea perioadei de incasare a clientilor), cat si a activelor imobilizate
(cu pondere de aprox. 2/5 din totalul activelor), active care prin natura lor au o viteza de rotatie
foarte mica. In cadrul rentabilitatii comerciale, influenta cea mai puternica la imbunatatirea
indicatorului analizat a avut-o:-alegerea unei structuri de vanzare de produse cu pret mare, (cu
efect pozitiv asupra rentabilitatii economice de 10,91%).-preturile, ca urmare a cresterii
costurilor de productie, ce au diminuat rentabilitatea economica cu 7,75%.
2.5.4. Analiza ratei rentabilitatii financiare
Rata rentabilitatii financiare reprezinta unul dintre indicatorii majori urmariti de
investitori si de management. Cu ajutorul acestei rate, investitorii pot aprecia in ce masura
investitita lor este rentabila sau nu.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
31

R¡ =
Pru¡|t net
Cap|ta| prupr|u
x 1ûû
Elemente 2007 2008 2009 2010
Profit net 13514213 -21310153 19636090 14414793
Capital propriu 97755491 109486150 109486150 109486150
Rf (%) 13.82450526 -19.4637888 17.93477074 13.16586
Tabel 2.5.4.1. Rat a r ent abil i t at i i f inanci ar e

R¡ =
Pn
CP
x 1ûû =
Ft
At
x
At
Kp
x
Pn
Ft
x 1ûû

Elemente 2007 2008 2009 2010
AT 166116039 146649721 153914901 168016801
Vt/AT 0.388942274 0.480780731 0.804179999 0.894008945
AT/Kp 1.699301362 1.339436276 1.405793345 1.534594111
Pn/Vt 0.209167422 -0.302244407 0.15864306 0.095965214
Vt 64609550 70506360 123775285 150208523

I nf luent e 2008 2009 2010
D Vt / AT= ( Vt 1/ At 1 x At 0/ Kp0 x Pn0/ Vt 0) x 1 00 - (
Vt 0/ At 0 x At 0/ Kp0 x Pn 0/ Vt 0 ) x 100
-33. 288 2940 6 37. 398 5595 -
4. 7689 1095
DAT/ Kp= ( Vt 1/ At 1 x At 1/ Kp1 x Pn0/ Vt 0) x 100 - (
Vt 1/ At 1 x At 0/ Kp0 x Pn0/ Vt 0 ) x 100
-253727 7732 -1. 6128 6767 1. 8267 5956
2
D Pn/ Vt = ( Vt 1/ AT1 x At 1x Kp1 x Pn1/ Vt 1) x 100 - (
Vt 1/ At 1 x At 1/ Kp1 x Pn0/ Vt 0) x 100
-32. 933 6510 1 52. 103 8302 -8. 5990 299
Tabel 2.5.4.2. Anali za f act ori al a a rat ei r ent abil i t at i i f inanciar e
Viteza de rotatie a activelor totate a avut o influenta negativa asupra rentabilitatii
financiare ceea ce demonstreaza ineficienta utilizarii activelor. Viteza de rotatie a activelor este
in crestere, aceasta datorandu-se cresterii veniturilor totale in anul 2010 (150208523 lei) intr-un
ritm inferior cresterii activelor totale (168016801 lei ). In privinta factorului de multiplicare,
acesta a avut o influenta pozitiva asupra rentabilitatii financiare (1.53 %), insa cu cat factorul de
multiplicare a capitalului propriu este mai mare, cu atat rata rentabilitatii financiare este mai
ridicata, dar trebuie sa tinem cont, totodata, ca acest indicator arata si gradul de indatorare.
Aceasta crestere a datoriilor totale este si consecinta contractarii unor credite suplimentare pentru
acoperirea nevoilor de finantare. Factorul care a dus la majorarea ratei rentabilitatii financiare cu
aproximativ 2 puncte procentuale a fost factorul de multiplicare a capitalului propriu. Cresterea
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
32

valorii activelor totale a devansat cu putin scaderea capitalului propriu – scadere datorata in
primul rand diferentei de curs nefavorabile - ceea ce a condus la o usoara crestere a gradului de
indatorare,.
Profitul net la 1 leu venituri a condus la o scadere a ratei rentabilitatii financiare cu
aproximativ 8.6 puncte procentuale. Acesta arata practic, incapacitatea firmei de a practica o
politica de preturi eficienta, si, totodata, abilitatea firmei de a controla costurile.
Indicatori de
rentabilitate
Exercitiu financiar
2007 2008 2009 2010
Profit Net 13.514.213 -21.310.153 19.636.090 14.414.793
CA 62.344.059 65.102.889 67.108.836 82.294.885
ACTIV 166.285.167 146.922.693 166.285.167 168.232.169
PASIV 166.285.167 146.922.693 166.285.167 168.232.169
Capital Propriu 151.023.695 129.713.542 136.052.862 145.761.009
Profit Net / CA 0,22 -0,33 0,29 0,18
CA / ACTIV 0,37 0,44 0,40 0,49
PASIV / CPR 1,10 1,13 1,22 1,15
ROE 8,95% -16,43% 14,43% 9,89%
Rata Inflatiei
5
4,84% 7,85% 7,73% 6,09%
ROE real 4,11% -24,28% 6,70% 3,80%
Rata Datoriei
6
7,50% 10,25% 8,00% 6,25%
Rdat reala 2,66% 2,40% 0,27% 0,16%
Activ Economic 154.623.636 132.818.910 141.789.074 149.963.796
ROE*CPR/AE 0,087 -0,160 0,138 0,096
RDAT*DatFin/AE 0,001 0,001 0,001 0,000
R
AE
8,84% -15,95% 13,93% 9,61%
R
AE
reala 4,00% -23,80% 6,20% 3,52%
ROA 8,13% -14,50% 11,81% 8,57%
ROA reala 3,29% -22,35% 4,08% 2,48%
Datorii financiare 1.966.144 1.205.746 1.350.654 0
Capital Propriu 151.023.695 129.713.542 151.023.695 145.761.009
Levier 1,30% 0,93% 0,89% 0,00%

5
Si t e-ul of i ci al al Inst i t ut ul ui Național de Statistică – w w w.i nsse.r o
6
Si t e-ul of i ci al al Banci i Nat i onale a Romani ei – w w w.bnr .r o
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
33

(REc - Rdob ) 1,34% -26,20% 5,93% 3,36%
Efectul de levier
(nominal)
0,02% -0,24% 0,05% 0,00%
Efectul de levier
(real)
-4,82% -8,09% -7,68% -6,09%
Tabel 2.5.4.3. Indicatori de rentabilitate

Din analiza datelor calculate in tabelul de mai sus se desprind urmatoarele concluzii:
Rentabilitatea nominala aferenta capitalurilor proprii (ROE) se mentine relativ constanta
pe parcursul celor patru ani analizati, indicatorul evoluand fluctuant de la 8,95% in 2007 la 9,89%
in 2010 si inregistrand o valoare negativa in anul 2008 de -16.43%. Acesta scadere se datoreaza in
principal scaderii ratei de marja a profitului net in 2008, datorata la randul ei de un profit net
negativ in conditiile unei cifre de afaceri pozitive si chiar crescatoare. O alta cauza a diminuarii
rentabilitatii capitalurilor proprii este scaderea vitezei de rotatie a activului de la 0.67 rotatii in
2006 la 0.37 în 2007; acest fapt ne arata o mai proasta utilizare a activelor in 2007 fata de 2006.
Intreprinderea Biofarm ar putea sa creasca viteza de rotatie a activelor prin o mai buna utilizare a
acestora (retehnologizarea sau vanzarea activelor care nu sunt implicate in productie).

Figura 2.5.4.4 Rentabilitatea capitalurilor investite
Rentabilitatea nominala
ROE
Rentabilitatea
aferenta
datoriilor
Rentabilitatea
aferenta
activului
economic
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
34

Rentabilitatea aferenta capitalurilor proprii in termeni reali inregistreaza un procent de
4.11% în 2007 și apoi -24.28 % în 2008.Pentru 2009 indicatorul inregistreaza 6.7% iar pentru
2010 - 3.8%.
Am considerat rentabilitatea afarenta datoriilor ca fiind rata madie a dobanzi pe piata.
Atat in termini nominali cat si in termeni reali rentabilitatea activului economic are un
trend relative descendent, factorul determinant fiind rentabilitatea capitalurilor proprii. Desi
rentabilitatea datoriilor estepozitiva, rentabilitatea activului economic descreste de la an la an
înregistrand în 2008 valori negative (-15.95%). Acest fapt poate fi explicat de trendul descendent
alrentabilitatii capitalurilor proprii si de proportia mai mare detinuta de capitalurile proprii in
activuleconomic.
Rentabilitatea reala aferenta activului scade pe parcursul celor patru ani analizati de la
3.29% la2,48% . Acesta scadere se datoreaza in principal scaderii ratei de marja a profitului net
in 2008la 0,33 fata de anul precedent.
In termeni reali efectul de levier este negativ in toti anii analizati crescand cu aproximativ
3 procente in 2008 (-8.09%) fata de 2007 (-4.82%), dupa care se observa o usoara de cateva
procente, valoarea inregistrata in 2010 fiind de -6.09%. Efectul de levier negativ se datoreaza
unei rentabilitati mai mari a datoriilor financiare decat cea a capitalurilor proprii in aproape toti
anii analizati.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
35

Capitolul 3. Particularităţi privind analiza performanţelor firmelor
cotate la bursă

Mai jos am prezentat o analiza a performanţelor financiare bursiere ale firmei Biofarm.
Tabel 3.1. Indicatori Biofarm

Indicatori 2007 2008 2009 2010
Nr. acţiuni început an 977554909 1094861499 1094861499 1094861499
Nr. acţiuni sfârşit an 977554909 1094861499 1094861499 1094861499
Nr. mediu acţiuni 977554909 1094861499 1094861499 1094861499
Profit net 13514213 -21319153 19636090 14414793
CA 62344059 65102889 67108836 82294885
Capital propriu 151023695 129713542 136052862 145761009
Dividende 0 0 0 6021741
Indicatori 2007 2008 2009 2010
Rezultat pe acţiune 0,0138 -0,0195 0,0179 0,0132
Dividend pe acţiune 0 0 0 0,0055
Randamentul acţiunii 0 0 0 0
PER 45,93 - 11,21 15,57
Rată preţ / val ctb 1,88 1,88 1,88 1,88
Rată preţ / venit
acţiune
0,1863 0,1863 0,1863 0,1863
Lichiditatea acţiunii 4,80 4,85 6,60 5,50
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
36

În urma anlizei întreprinderii se constată că numărul acţiunilor întreprinderii sunt aceleaşi
în toţi cei 4 ani analizati, evoluţia fiind constantă.
Profitul net are o evoluţie diferită în perioada analizată. În anul 2007 acesta are o valoare
de 13514213 lei iar în anul următor suferă o scadere dramatică, valoarea fiind negativă. În anul
2009 valoarea profitului creşte, depăşind-o şi pe cea din 2007, urmând ca în anul 2010 să scadă
cu 5221297, valoarea profitului devenind 14414793 lei.
Cifra de afaceri suferă modificări relativ mici în primii 3 ani, comparativ cu ultimul an. În
anul 2007 aceasta are valoarea de 62344059 lei urmând ca în următorii 2 ani sa crească cu
aproximativ 2 milioane lei, iar în anul 2010 creşterea este mai mare, valoarea devenind
82294885 lei. În concluzie evoluţia cifrei de afaceri este una crescătoare.
Capitalul propriu al întreprinderii prezinta o evoluţie oscilanta. În primul an acesta are o
valoare de 151023695 lei iar în anul 2008 scade, urmând ca în următorii ani sa crească, ajungand
in anul 2010 la valoarea de aproximativ 145 milioane lei.
Până în anul 2009 inclusiv, întreprinderea nu a distribuit dividende iar în anul 2010
valoarea acestora a fost de aproximativ 6 milioane lei, ce vor fi distribuite actionarilor incepand
cu data de 15 iulie 2011. Profitul nerepartizat obtinut in anul 2009 a fost folosit pentru investitii
(achizitia de echipamente tehnologice, definitivarea unei constructii).
Dividendul pe acţiune si randamentul pe acţiune au valoarea 0 în toţi anii, ca urmare a
lipsei dividendelor în întreprindere.
Valoarea PER inregistrata de companie in anii 2009 si 2010 este mai mica decat media
sectoriala, ceea ce ar putea insemna faptul ca actiunile companiei sunt subevaluate.
Rată preţ/ valoarea contabilă este aceeaşi în toţi anii, având valoarea de 1,88 puncte
procentuale. De asemenea evoluţia este constantă şi în cazul ratei preţ / venit acţiune, având
valoarea de 0,1863.
Lichiditatea acţiunii este diferită în anii analizaţi. În anul 2007 este de 4,80, urmând să
crească în următorul an cu 0,05 puncte procentuale. În anul 2009 a crescut la 6,60 pp, iar în anul
2010 a scăzut cu 1,1 pp.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
37

Capitolul 4. Analiza indicatorilor de creare de valoare

Crearea de valoare reprezintă unul dintre cele mai importante criterii utilizate în
evaluarea performantelor unei întreprinderi. Desigur, analiza valorii create de către o firmă
trebuie realizată din două perspective, în funcţie de particanţii direcţi, respectiv indirecţi la
activitatea acesteia.
Pentru a evalua valoarea creată pentru acţionarii firmei Biofarm, se pot utiliza indicatorii
de bază bine cunoscuţi: valoarea economică adăugată, valoarea de piaţă adăugată şi rentabilitatea
totală a acţionarilor. Datorită limitării informaţionale, am restrâns prezenta analiză la intepretarea
unuia dintre cei mai importanţi consideraţi indicatori care măsoară performanţa financiară a unei
firme şi anume Valoarea Economică Adăugată – VEA (în limba engleză, Economic Value
Added – EVA).
VEA se calculează ca o diferenţă între profitul net şi costul capitalului total utilizat,
măsurând practic profitul economic real realizat de întreprindere. Pentru a întelege mai bine
metodolgia de calcul a EVA şi sistemul de factori utilizat, am considerat utilă sintetizarea în
următorul tabel a principalilor indicatori utilizaţi, particulizând studiul pe firma analizată pe
parcusul acestei lucrări şi evidenţiind astfel valorile obţinute în perioada 2007-2010.
Tabelul 4.1. Analiza EVA
Nr.Crt Indicatori Simbol 2007 2008 2009 2010
0 1 2 3 4 5
1.
Capital investit, din
care:
Ki 152.989.839 130.919.288 137.403.516 145.761.009
1.1. - Capital propriu Kp 151.023.695 129.713.542 136.052.862 145.761.009
1.2.
- Capital
împrumutat
Df 1.966.144 1.205.746 1.350.654 0
2. Active imobilizate Ai 110.143.052 78.431.513 72.793.864 67.513.449
3.
Necesar de fond de
rulment
NFR 42.846.787 52.487.775 64.609.652 78.247.560
4. Cifra de afaceri CA 62.344.059 65.102.889 67.108.836 82.294.885
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
38

5.
Rezultatul
exploatării
Pr 15.328.632 14.548.911 13.711.173 16.934.705
6.
Cota de impozit pe
profit (%)
cip 16 16 16 16
7.
Costul capitalului
propriu (%)
Ccp 8,95 -16,43 14,43 9,89
8. Rata dobânzii (%) pd 13,4 14,31 18,6 14,6
8’.
Rata rentabilităţii
capitalului investit
(%)
R
e
10,02 11,11 9,98 11,62
9.
Rata rentabilităţii
capitalului investit
(%) (după
impozitare)
R
e’
8,42 9,33 8,38 9,76
10.
Cheltuieli aferente
cifrei de afaceri
∑qvi ·
ci
47.015.427 50.553.978 53.397.663 65.360.180
11.
Cheltuieli
recalculate aferente
cifrei de afaceri
Σqvi
1
·
ci
0

- 54.949.976 55.622.566 64.078.608
12.
Cifra de afaceri
recalculată
Σqvi
1
·
pi
0

- 60.364.292 63.556.053 77.570.822
13.
Rata rentabilităţii
comerciale (%)
R
c
24,59 22,35 20,43 20,58
14. R
c’
(%) - 8,97 12,48 17,39
15. R
c”
(%) - 15,60 17,12 22,14
16.
Viteza de rotaţie a
capitalului investit
(nr. rotaţii)
Ki
CA
0,41 0,50 0,49 0,56
17.
Randamentul
activelor
imobilizate (lei)
Ai
CA

0,57 0,83 0,92 1,22
18.
Viteza de rotaţie a
necesarului de fond
de rulment (nr.
rotaţii)
NFR
CA
1,46 1,24 1,04 1,05
19.
Structura
capitalului investit:
(%)
100,00 100,00 100,00 100,00
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
39

19.1. - capital propriu 98,71 99,08 99,02 100,00
19.2. - capital
împrumutat
1,29 0,92 0,98 0,00
20.
Costul mediu
ponderat al
capitalului (%)
cmpc 8,98 -16,17 14,44 9,89

Costul mediu
ponderat al
capitalului
recalculat (%)
- 8,97 -16,15 14,43
21.
Rezultatul
exploatării după
impozitare
Pr’ 12.876.051 12.221.085 11.517.385 14.225.152
22.
Suma remunerării
capitalului total
Rcp 13.735.522,17 -21.165.217,51 19.847.116,18 14.414.793,00
23.
Valoarea
economică
adăugată
VEA -859.471,29 33.386.302,75 -8.329.730,86 -189.640,80

În continuare, în tabelul 4.2 am prezentat variaţiile indicatorilor între anii analizaţi,
urmând ca în tabelul 3.3 să fie sintetizate metodologia şi măsurarea influenţelor factorilor care
acţionează asupra EVA.
Tabelul 4.2. Variaţiile indicatorilor utilizaţi în calculul EVA
Nr.Crt Indicatori Simbol 2008/2007 2009/2008 2010/2009
0 1 2 3 4 5
1.
Capital investit, din
care:
Ki 85,57 104,95 106,08
1.1. - Capital propriu Kp 85,89 104,89 107,14
1.2.
- Capital
împrumutat
Df 61,33 112,02 0,00
2. Active imobilizate Ai 71,21 92,81 92,75
3.
Necesar de fond de
rulment
NFR 122,50 123,09 121,11
4. Cifra de afaceri CA 104,43 103,08 122,63
5.
Rezultatul
exploatării
Pr 94,91 94,24 123,51
6.
Cota de impozit pe
profit (%)
cip 100,00 100,00 100,00
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
40

7.
Costul capitalului
propriu (%)
Ccp -183,59 -87,85 68,52
8. Rata dobânzii (%) pd 106,79 129,98 78,49
8’.
Rata rentabilităţii
capitalului investit
(%)
R
e
110,91 89,79 116,43
9.
Rata rentabilităţii
capitalului investit
(%) (după
impozitare)
R
e’
110,91 89,79 116,43
10.
Cheltuieli aferente
cifrei de afaceri
∑qvi ·
ci
107,53 105,63 122,40
11.
Cheltuieli
recalculate aferente
cifrei de afaceri
Σqvi
1
·
ci
0

- - -
12.
Cifra de afaceri
recalculată
Σqvi
1
·
pi
0

- - -
13.
Rata rentabilităţii
comerciale (%)
R
c
90,89 91,42 100,72
14. R
c’
(%) - - -
15. R
c”
(%) - - -
16.
Viteza de rotaţie a
capitalului investit
(nr. rotaţii)
Ki
CA
122,03 98,22 115,60
17.
Randamentul
activelor
imobilizate (lei)
Ai
CA
146,65 111,06 132,22
18.
Viteza de rotaţie a
necesarului de fond
de rulment (nr.
rotaţii)
NFR
CA
85,24 83,74 101,26
19.
Structura
capitalului investit:
(%)
100,00 100,00 100,00
19.1. - capital propriu 100,37 99,94 100,99
19.2.
- capital
împrumutat
71,66 106,73 0,00
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
41

20.
Costul mediu
ponderat al
capitalului (%)
cmpc -180,07 -89,35 68,46
21.
Rezultatul
exploatării după
impozitare
Pr’ 94,91 94,24 123,51
22.
Suma remunerării
capitalului total
Rcp -154,09 -93,77 72,63
23.
Valoarea
economică
adăugată
VEA -3.884,52 -24,95 2,28

Tabelul 4.3. Măsurarea factorilor de influenţă asupra EVA

2008/2007 2009/2008 2010/2009
Nr. Crt. Variatia EVA
34.245.774,04 -41.716.033,61 8.140.090,06
1. ki 123.988,66 1.653.571,47 -506.651,28
2. Re' 1.202.553,39 -1.308.991,20 2.007.228,28
2.1. Re 1.202.553,39 -1.308.991,20 2.007.228,28
2.1.1. CA/Ki 2.427.306,05 -228.735,80 1.905.728,89
2.1.1.1. CA/AI 3.272.752,24 814.090,56 1.811.156,35
2.1.1.2.
CA/NF
R -845.446,19 -1.042.826,36 94.572,54
2.1.2. Rc -1.224.752,66 -1.080.255,39 101.499,39
2.1.2.1. g -8.540.792,47 -5.560.986,79 -2.099.985,26
2.1.2.2. p 3.623.401,42 2.611.813,19 3.278.005,26
2.1.2.3. c 3.692.638,39 1.868.918,21 -1.076.520,61
2.2. Cimp 0,00 0,00 0,00
3. CMPC 32.919.231,99 -42.060.613,88 6.639.513,07
3.1. gki 11.001,66 -24.235,52 17.069,15
3.2
cki 32.908.230,32 -42.036.378,36 6.622.443,92

Analizând evoluţia firmei Biofarm în perioada 2007-2010, se observă faptul că în trei din
cei patru ani supuşi analizei, se constată o valoare economică adăugată negativă. Acest fapt s-a
datorat valorilor înregistrate de rate de rentabilite a capitalului investit (după impozitare), care s-a
situat, cu excepţia anului 2008 sub costul mediu ponderat al capitalurilor folosite de firmă. Astfel
în 2008, EVA înregistrează pozitivă, de aproximativ 33,4 mil lei, ca urmare a creşterii ratei de
rentabilitate a capitalului investit după impozitare şi a diminuării costului mediu ponderat al
capitalurilor, care cunoaşte o scădere bruscă în acest an. Această diminuare a costului mediu
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
42

ponderat al capitalurilor nu poate fi considerată însă una sănătoasă, având în vedere că este
bazată pe faptul că firma înregistrează în acest an un cost al capitalurilor proprii negativ,
rezultatul net ale exerciţiului fiind o pierdere de aproximativ 21 mil lei. Astfel în următorul an,
compania reuşeşte să recupereze situaţia nefastă din 2008, raportând un profit net de aproximativ
20 mil lei. Acest rezultat are o influenţa directă asupra costului mediu ponderat al capitalurilor şi
implicit asupra valorii economice adăugate care cunoaşte o diminuare radicală, având în vedere
faptul că suma renumărării capitalului total creşte, în timp ce rezultatul exploatării după
impozitare scade. Finalul anului 2010, suprinde o valoare economica adăugată aflată în creştere,
pe fondul unei creşteri a rezultatului exploatării dupa impozitare, concomitent cu o reducere a
renumerării capitalului total. Valoare economică adăugată rămâne însă negativă, având în vedere
faptul că rate de rentabilitate a capitalului investit după impozitare se situează în continuare sub
costul mediu ponderat al capitalului.


Analiza finanicara – SC Biofarm SA
43

Capitolul 5. Analiza pozitiei financiare a intreprinderii

5.1. Analiza activului net

Elementele legate in mod direct de evaluarea pozitiei financiare a intreprinderii sunt
activele, datoriile si capitalurile proprii.
Activul net reflecta activele intreprinderii negrevate de datorii. Activul net exprima
averea actionarilor stabilita pe baza bilantului patrimonial. Acest indicator este echivalentul
activului net contabil, respectiv a capitalului propriu corectat.
Tabel 5.1.Determinarea Activului Net
2007 2008 2009 2010
Active imobilizate –
total,din care:
110,143,052 78,431,513 72,793,864 67,513,449
Imobilizări necorporale 375,955 1,334,124 1,248,135 1,164,957
Imobilizări corporale 69,119,621 70,122,814 58,506,779 53,612,816
Imobilizări financiare 40,647,476 6,974,575 13,038,950 12,735,676
Active circulante – total,din
care:
55,972,987 68,218,208 81,121,037 100,503,352
Stocuri 8,553,872 12,668,859 11,283,810 13,553,634
Creanţe 17,390,292 19,102,623 32,430,634 19,780,459
Investiţii financiare 15,002,842 10,411,090 9,358,001 66,248,433
Disponibilităţi 15,025,981 26,035,636 28,048,592 920,826
Activ total 166,116,039 146,649,721 153,914,901 168,016,801
Datorii totale 13,169,517 15,099,299 13,141,618 19,144,638
Activul net, din care
finanţat pe seama:
152,946,522 131,550,422 140,773,283 148,872,163
Capital social vărsat 97,755,491 109,486,150 109,486,150 109,486,150
Prime de capital 19,120,036 20,302,391 -8,547,549 15,572,243
Rezerve (legale, statutare,
din conversie, din
reevaluare etc.)
38,301,663 39,307,690 26,992,725 23,177,701
Rezultat reportat -2,403,822 -2,403,822 18,906,332 291,917
Câştiguri (pierderi) legate
de instrumentele de
capitaluri proprii
173,154 -35,141,987 -6,064,375 344,152
Alte surse 0 0 0 0
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
44

Sursă :Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.
Valorile sunt exprimate în lei.

Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus activul net este calculat ca diferenta
dintre activul total si datoriile totale, deci valoarea rezultata pentru indicator reprezinta o
exprimare materiala a activului net.
In urma rezultatelor obtinute mai sus, putem preciza faptul ca valoarea activului net
ramane relativ constanta pe perioada celor patru ani analizati, variatia acestuia fiind
nesemnificativa daca luam in calcul fluctuatiile de maxim 2 milioane lei. Astfel, in 2008
indicatorul inregistreaza o scadere de aproximativ 2 milioane lei fata de 2007 atingand valoarea
de circa 131 milioane lei. Scaderea aceasta poate fi pusa pe seama scaderii activului total in 2008
fata de anul precedent prin diminuarea investitiilor detinute ca imobilizari. Desi modificarea
negativa a activului net nu este importanta, poate fi un semnal de alarma privind situatia
exploatarii si a gestionarii activelor, acestea impunand modificarile observate in structura
finantarii activului net.
Dupa anul 2008 activul net inregistreaza cresteri pentru urmatorii doi ani analizati,
valoarea acestuia ajungand la aproximativ 148 milioane lei in 2010, ceea ce inseamna ca activele
au devansat datoriile totale prin intermediul investitiilor financiare realizate de întreprindere in
anii 2009 si 2010.

5.2. Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii

5.2.1. Analiza structurii activului
Analiza structurii patrimoniale are ca obictiv stabilirea si urmarirea evolutiei ponderii
diferitelor elemente patrimoniale de activ si pasiv. Ratele de structura patrimoniala ofera
posibilitatea exprimarii bilantului in procente si permite identificarea caracteristicilor majore ale
structurii bilantului oferind de asemenea posibilitatea realizarii de analize comparative in timp si
spatiu.
Tabel 5.2.1.Rate de structura ale elementelor de activ
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
45

RATE DE STRUCTURA ANI
(%) 2007 2008 2009 2010
1.Active Imobilizate
66.24 53.38 47.24 40.13
1.1. Imobilizari necorporale
0.23 0.91 0.81 0.69
1.2. Imobilizari corporale
41.57 47.73 37.97 31.87
1.3. Imobilizari financiare
24.44 4.75 8.46 7.57
2. Active Circulante
33.66 46.43 52.65 59.74
2.1. Stocuri
5.14 8.62 7.32 8.06
2.2. Creante comerciale
10.46 13.00 21.05 11.76
2.3. Investitii financiare
9.02 7.09 6.07 39.38
2.4. Disponibilitati
9.04% 17.72% 18.20 0.55
Sursă :Calculepropriipebazasituatiilorfinanciare ale intreprinderii.
Pe parcursul perioadei analizate, ponderea activelor imobilizate a scazut cu aproximativ
zece procente, de la circa 66% la aproape 40%, iar activele circulante au crescut in aceeasi
proporţie. Desi valoarea activelor imobilizate cat si a celor circulante creste in perioada 2007 -
2008, aceste rate de structura sunt explicate de o variatie mai accentuata a celor din urma.
Se observa faptul ca imobilizarile corporale detin cea mai mare pondere in activele
imobilizate, cu tendinte de scadere a influentei pe parcursul perioadei analizate de la 42% in anul
2007 la 32% in 2010.
In ceea ce priveste activele circulante, procentul acestora in total activ creste in perioada
de timp analizata cu pana la 27 de procente. Acest lucru se datoreaza in principal cresterii mai
mari a activelor circulante in detrimentul celor imobilizate.

5.2.2. Analiza structurii surselor de finantare
Ratele de structură ale surselor de finanţare ale întreprinderii analizează importanţa
relativă şi evoluţia în timp a diferitelor surse de finanţare utilizate de către firmă.
Tabel 4.2.2.1. Ratele de structura ale elementelor de pasiv
RATE DE STRUCTURA ANI
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
46

(%) 2007 2008 2009 2010
Rata stabilitatii financiare
7

91.73 88.99 88.85 87.14
Rata autonomiei globale
90.82 88.29 88.30 86.64
Rata datoriilor pe termen
scurt
7.01 9.58 7.98 10.85
Rata datoriei totale
7.92 10.28 8.53 11.36
Sursă :Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.
Ponderea capitalului permanent in total pasiv (rata stabilitatii financiare) prezinta o
evolutie descrescatoare pe perioada analizata, aproximativ 4 puncte procentuale despart valoarea
inregistrata in 2007 de valoarea inregistrata in anul 2010. Deoarece acest indicator prezinta valori
mari, putem considera ca intreprinderea prezinta o stabilitate financiara ridicata, sursele de
finantare pe termen lung avand o importanta relativa in stabilitatea firmei.
Ponderea capitalurilor proprii in total pasiv este de 90.82% in anul 2007; aceasta rata de
structura scade pana in 2010 cu aproximativ 3 puncte procentuale, scadere ce se datoreaza
diminuarii rezervelor din reevaluare. Ponderea considerabila a capitalurilor proprii in total pasiv
pe toata perioada analizata, ne indica faptul ca activitatea companiei este finantata in cea mai
mare parte din resurse proprii. Acest fapt denota o stare de echilibru financiar al companiei.
Datoriile pe termen lung detin o pondere foarte mica in pasivul total, acestea pornind de
la 0.91% în 2007 şi ajungând la 0,5% în 2010. Evolutia acestor rate de structura poate fi
explicata prin datorii financiare foarte mici, chiar inexistente în ultimii doi ani analizati.
Ponderea datorilor pe termen scurt inregistreaza o crestere de la 7.01% în 2007 la 10.85%
in anul 2010. Se observa faptul ca datoriile pe termen scurt detin ponderi modeste in total pasiv,
insa cresterea lor se poate explica prin contractarea de credite pentru investitii in toti anii
analizati, ce au scadenta sub un an.
5.3. Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii

Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor de activ de a se transforma in bani. Cele
mai utilizate rate de lichiditate sunt rata lichiditatii generale, rata lichiditatii curente si cea a
lichiditatii imediate.

7
S-a calcul at e pe baza f or mulei (Capi t al Per manent / Tot al Pasi v)* 100, di n capi t al ul per manent f acand par t e
capi t al ul pr opr i u si cr edi t el e pe t er men l ung.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
47

Solvabilitatea este capacitatea întreprinderii de a-si onora obligatiile de plata la scadenta.
Aceasta se poate exprima cu ajutorul ratei solvabilitatii patrimoniale si ratei solvabilitatii
generale.
Tabel 5.3.1.Indicatori de lichiditate şi solvabilitate
Indicatori de lichiditate 2007 2008 2009 2010
Lichiditatea generala 4.80 4.84 6.60 5.50
Lichiditatea redusa 4.07 3.94 5.68 4.76
Lichiditatea imediata 2.58 2.58 3.04 3.68
Rata solvabilitatii generale 12.63 9.73 11.72 8.81
Rata solvabilitatii patrimoniale 0.98 0.98 0.96 0.97
Sursă : Calcule proprii pe baza situaţiilor financiare ale întreprinderii.

Lichiditatea generala reflecta posibilitatea acoperirii obligatiilor curente din active
curente. După cum se poate observa in toti anii analizati aceasta rata depaseste pragul de 2,5 ceea
ce sugereaza că firma este caracerizata printr-o lichiditata generala foarte buna. In perioada
analizata această rata de lichiditate creste de la 4.80 în 2007 la 6.6 în 2009, apoi scade la 5,5 în
2010. O rata de lichiditate atat de ridicata poate fi si un motiv de ingrijorare deoarece firma nu îsi
gestionează resursele eficient.
Lichiditatea redusă reprezinta capacitatea intreprinderii de a-si onora datoriile pe termen
scurt din creante şi disponibilitati. Pe toată perioada analizata aceasta rata de lichiditate este
supraunitara si nu se cuprinde in intervalul optim 0,8 – 1. Acest fapt ne arata faptul ca societatea
este caracterizata de o lichiditate mare, avand posibilitatea pe perioada analizata de a-si acoperi
datoriile curente din creante si disponibilitati.
Lichiditatea imediata reprezinta capacitatea instantanee a intreprinderii de a face fata
imediat achitarii unor obligatii tinand cont doar de disponibilitati. In cazul firmei Biofarm,
aceasta rata de lichiditate depaseste cu mult pragul de 0,3 fiind chiar supraunitara. Rezulta deci
ca firma are o lichiditate imediată foarte mare ea fiind capabila sa isi acopere doar din
disponibilitati datoriile pe termen scurt in perioada analizata.
Solvabilitatea generala reprezinta capacitatea firmei de a-si achita obligatiile banesti,
imediate si indepartate, fata de terti. Pe perioada anilor 2007 – 2010 aceasta rata de solvabilitate
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
48

a depasit cu mult pragul de 1.5, ceea ce reflecta stabilitatea financiara a intreprinderii si
capacitatea de a-si achita obligatiile.
Solvabilitatea patrimoniala atesta posibilitatea rambursarii datoriilor pe termen lung din
capitaluri proprii. Pragul considerat adecvat al acestei rate este de 0,5. Deoarece acest prag este
depasit cu mult de rata de solvabilitate patrimoniala a firmei Biofarm putem spune ca in fiecare
an supus analizei firma isi poate rambursa datoriile din capitalul propriu.
5.4. Analiza fondului de rulment patrimonial

Fondul de rulment patrimonial, denumit fond de rulment (FR), reflectă lichiditatea
curentă în mărime absolută a unei întreprinderi pe termen scurt.
Fondul de rulment reprezintă marja de siguranţă a întreprinderii, impusă de decalajul
dintre sumele de încasat şi sumele de plătit pe termen scurt, precum şi de decalajul dintre
termenul mediu de transformare a activelor circulante în lichidităţi şi durata medie în care
datoriile pe termen scurt devin exigibile.
Tabel 5.4.1. Analiza fondului de rulment patrimonial
2007 2008 2009 2010
Capital Permanent
8
-
152.533.385 130.740.248 136.903.516 146.605.339
- Active Imobilizate
110.143.052 78.431.513 72.793.864 67.513.449
= Fond de Rulment
42.390.333 52.308.735 64.109.652 79.091.890
Rata de finantare a stocurilor 4,956 4,129 5,682 5,835
Rata de finantare a activelor
circulante
0,757 0,767 0,790 0,787
Sursă : Calcule proprii pe baza situaţiilor financiare ale întreprinderii.
Dupa cum rezulta in urma calculelor de mai sus, se poate spune ca in cei patru ani
analizati intreprinderea a inregistrat un fond de rulment crescator, cu valori de aproximativ 42
milioane lei in anul 2007 ce au crescut pana la aproximativ 79 milioane lei in 2010. Aceasta
situatie poate fi apreciata ca favorabila, crescand finantarea exploatarii din surse stabile.
Rata de finantare a stocurilor are valori anuale mai mari de 2, ceea ce ar reprezenta o
finantare integrala a stocurilor, dar si a unei parti a creantelor.

8
Capi t alul per manent (angaj at ) a f ost cal culat ca f i i nd capi t alul pr opr i u l a car e se adauga dat or ii l e pe t er men l ung
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
49

Rata de finantare a activelor circulante releva faptul ca peste 75% din activele circulante
sunt finantate pe baza surselor stabile de finantare, restul acoperindu-se din resurse ciclice de
exploatare (pasive curente, respectiv obligatiile curente ale firmei).
Tabel 5.4.2. Indicatorii fondului de rulment
Indicatorii Fondului de
Rulment (Lei)
2007 2008 2009 2010
FR permanent
9
44.480.584 54.387.397 68.995.210 82.450.347
FR propriu 42.970.894 53.360.691 68.144.556 81.606.017
FR împrumutat 1.509.690 1.026.706 850.654 844.330
NFR 14.451.761 17.940.671 31.588.617 15.281.088
TN 30.028.823 36.446.726 37.406.593 67.169.259
CF 5.661.165 6.417.903 959.867 29.762.666
Sursă : Calcule proprii pe baza Bilanţului financiar
Existenta unui fond de rulment permanent pozitiv certifica o stare de echilibru financiar
pe termen lung. Avand in vedere faptul că se observa o crestere a valorii fondului de rulment in
perioada 2007-2010 ( de la 44.480.584 lei în 2007 la 82,450,347lei in 2010) se demonstreaza
existenta unor capitaluri pe termen lung prin care se pot acoperi necesitatile de finantare ale
intreprinderii pe termen scurt, respectiv cele legate de activitatea de exploatare.
Proportia cea mai mare a fondului de rulment permanent este reprezentata de fondul de
rulment propriu ceea ce ne spune ca necesitatile de finantare ale intreprinderii sunt acoperite in
principal din surse proprii.
Se poate remarca faptul că fondul de rulment permite să se finanţeze integralitatea
necesarului de fond de rulment datorită faptului că pe toată perioada analizată, FR>NFR. Astfel
putem spune că NFR se finanţează integral din resurse stabile şi societatea poate să evite orice
dependenţă faţă de resursele de trezorerie. Ca şi în cazul fondului de rulment, NFR cunoaste o
evoluţie crescatoare, mai putin pe perioada 2009 – 2010 cand înregistrează o scădere.

Fig 5.4.1. Fondul de Rulment si Necesarul de Fond de Rulment

9
Fondul de r ulment per manent a f ost calcul at ca f i i nd di f er ent a di nt r e capi t al ur il e per manent si act i vel e
i mobi li zat e.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
50


Trezoreria netă înregistrează un nivel pozitiv pe toată durata analizată, ceea ce reflectă
faptul că SC Biofarm SA nu s-a confruntat în nici un an cu o lipsa de lichidităţi. Ca şi în cazul
FR si a NFR, şi în cazul TN putem remarca o creştere de la valoarea de 30.028.823lei la sfarsitul
anului 2007 la 67,169,259 in 2010.
Evoluţiile crescătoare ale acestor indicatori pot fi explicate prin faptul că în timpul
acestor ani, societatea a cunoscut un intens proces de dezvoltare, fapt subliniat şi de evoluţia
activelor societăţii.
În anii 2007 – 2008 , nivelul Cash-Flow-ului s-a menţinut la valori pozitive, destul de
apropiate, înregistrând o usoară creştere. Dacă în anul 2008, valoarea acestuia era de 6.417.903
lei, Cash-Flow a cunoscut o scădere până la valoarea de 959,867 lei în anul 2009, ajungând apoi
la valoarea de 29,762,666 lei în anul 2010.Analizând toţi aceşti indicatori, se poate remarca
echilibrul financiar existent la nivelul SC Biofarm S.A., echilibru evidenţiat de valorile pozitive
ale fiecarui indicator, pe toata durata analizată.

5.5. Analiza gradului de indatorare

Tabel 5.5.1. Analiza gradului de indatorare
2007 2008 2009 2010
Rata indatorarii globale
0,0872 0,1164 0,0966 0,1311
Rata indatorarii la termen
0,0100 0,0079 0,0063 0,0058
Sursă : Calcule proprii pe baza situaţiilor financiare ale întreprinderii.
Fondul de Rulment si Necesarul de Fond de
Rulment
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
2007 2008 2009 2010
LEI
FR
permanent
NFR
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
51

In ceea ce priveste gradul de indatorare globala, in urma rezultatelor obtinute mai sus
putem preciza faptul ca intreprinderea reflecta prin intermediul rezultatelor mai mari ca 2 o
capacitate de indatorare saturata.
Rezultatele egale si mai mici ca 1 ale ratei indatorarii la termen arata ca datoriile pe
termen lung sunt acoperite integral prin intermediul capitalurilor proprii.
5.6. Analiza echilibrului financiar funcţional prin metoda ratelor
Vitezele de rotație prin cifra de afaceri reprezintă un indicator de eficienta care reflecta
schimbarile intervenite in activitatea intreprinderii, in special in activitatea de exploatare.
Scopul de baza al acestor indicatori este de a cuantifica viteza cu care o anumita
categorie de active parcurg circuitul bani – produs – bani, regasindu-se in final, prin intermediul
proceselor de productie sau comercializare la care participa, in valoarea marfurilor oferite spre
vanzare.
O viteza mai ridicata poate certifica faptul ca firma functioneaza mai eficient.
Tabel 5.6.1. Duratele si vitezele de rotatie a elementelor de activ si pasiv

2007 2008 2009 2010
Durata de rotatie a activului
973.53 823.72 838.03 746.16
Numar de rotatii (activ)
0.37 0.44 0.44 0.49
Rata de rotatie a pasivului
973.53 823.72 838.03 746.16
Numar de rotatii (pasiv)
0.37 0.44 0.44 0.49
Rata de rotatie a activelor imobilizate
644.84 439.73 395.92 299.44
Numar de rotatii (active imobilizate)
0.57 0.83 0.92 1.22
Rata de rotatie a stocurilor
50.08 71.03 61.37 60.11
Numar de rotatii (stocuri)
7.29 5.14 5.95 6.07
Rata de rotatie a clientilor
84.04 98.27 165.11 71.43
Numar de rotatii (clienti)
4.34 3.71 2.21 5.11
Rata de rotatie a furnizorilor
53.31 63.00 53.71 68.78
Numar de rotatii (furnizori)
6.85 5.79 6.80 5.31
Sursă : Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.
Durata de rotatie este exprimata in numar de zile, iar Viteza de rotatie in numar de rotatii.
Viteza de rotatie este un factor cheie in determinarea lichiditatii. O viteza de rotatie mare
permite afacerii sa faca mai multe operatiuni fara sa isi sporeasca activele.O viteza de rotatie a
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
52

stocurilor mare semnifica faptul ca suma de bani blocata in stocuri este mica, lucru care
imbunatateste lichiditatea.
Durata de rotatie a elementelor reprezinta numarul de zile necesare pentru ca elementele
patrimoniale sa treaca prin toate stadiile circuitului economic. Durata de rotatie este invers
proportionala cu viteza de rotatie.
Viteza de rotatie a stocurilor a inregistrat valori mari in perioada analizata, atingand in
2010 un numar de rotatii de 6.07, ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 6
cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. In paralel, durata de rotatie a stocurilor atinge
valoarea de aproximativ 60 de zile in anul 2010 .Acest lucru inseamna ca stocurile firmei
necesita 60 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic.
Viteza de rotatie a clientilor a inregistrat valori mari in perioada analizata, atingand in
2010 un numar de rotatii de 5.11, ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 5
cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. Durata de rotatie a clienților atinge valoarea de
aproximativ 71.43 de zile in anul 2010. Acest lucru inseamnă ca toate creantele firmei necesita 71
de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic. Cresterea numarului de zile in care
creantele se transforma in lichiditati ne poate arata o deficienta a managementului.
Viteza de rotatie a furnizorilor a inregistrat valori mari in perioada analizata, atingand in
2010 un numar de rotatii de 5.31, ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 5
cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. Durata de rotatie a furnizorilor atinge valoarea
de aproximativ 299.44 de zile in anul 2010. Acest lucru indica faptul ca furnizorii firmei necesita
68 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic .
Viteza de rotatie a imobilizarilor a inregistrat valori relative scazute in perioada analizata,
atingand in 2010 un numar de rotatii de 1.22, ceea ce ne indica faptul că firma poate realize
aproximativ 1,2 cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. Durata de rotatie a imobilizărilor
atinge valoarea de aproximativ 68.78de zile in anul 2010. Acest lucru semnifica faptul ca
imobilizările firmei necesită 300 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic.

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
53

Capitolul 6. Analiza fluxurilor de numerar

Analiza echilibrului financiar prin prisma fluxurilor de numerar serveşte la estimarea
necesităţilor viitoare de numerar pe baza situaţiei trecute, cunoaşterea acestora fiind utilă atât
acţionarilor, interesaţi în existenţa unui numerar suficient pentru plata dividendelor, cât şi
creditorilor, interesaţi în recuperareaîmprumuturilor acordate. În egală măsură, cunoaşterea
fluxurilor viitoare denumerar interesează pe potenţialii investitori, metoda cash-flow-ului
actualizatfiind una din metodele de evaluarea întreprinderii.
Introducerea situaţiei fluxurilor de numerar (trezorerie) ca o componentă a situaţiilor
financiare anuale (IAS 7), obligatorie în cazul întreprinderilor mari (OMFP 94/2001) şi opţională
în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii (OMFP306/2002) permite o analiză dinamică a
echilibrului financiar, prin descrierea operaţiunilor (exploatare, investiţii, finanţare) care au
antrenat transformarea patrimoniului întreprinderii.Această situaţie exprimă evoluţia poziţiei
financiare a întreprinderii faţă de situaţia de la începutul anului, generând dimensiunea ipotetică
a performanţelor, deoarece profitul prezentat la sfârşitul anului nu coincide cu soldul
disponibilităţilor băneşti la acel moment, singurele care conferă autenticitate bunei gestionări a
întreprinderii.
Toate operaţiunile pe care întreprinderea le realizează se regăsesc imediat sau la termen, sub
forma fluxurilor de trezorerie. Menţinerea echilibrului fluxurilor de trezorerie este o condiţie necesară
perenităţii întreprinderii. O întreprindere poate fi considerată viabilă, numai dacă activitatea sa degajă, în
mod permanent, trezorerie.
Fluxurile de numerar pot fi determinate prin două metode: direct şi indirectă. Metoda
direct presupune deducerea plăţilor din încasările aferente exerciţiului financiar pe tipuri de
activităţi şi permite estimarea fluxurilor viitoare de numerar pe total şi pe activităţi. Conform metodei
directe, fluxurile de numerar din activitatea curentă reprezintă un indicator-cheie al generării de
numerar pentru alte activităţi: rambursarea împrumuturilor, menţinerea capacităţii de funcţionare
a întreprinderii, plata dividendelor, noi investiţii fără finanţare externă.
Fluxurile de numerar din investiţii reflect măsura în care cheltuielile efectuate au generat
resurse care vor produce venituri în viitor (clădiri, instalaţii).
Fluxurile de numerar din activităţi de finanţare permit estimarea cererii viitoare de fluxuri
de numerar din partea finanţatorilor întreprinderii (primiri sau rambursări de credite, încasări din
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
54

emisiuni de titluri, plăţi pentru răscumpărarea titlurilor emise, încasări sau plăţi din contracte de
leasing).
În tabelul de mai jos este prezentata situaţia fluxurile de trezorerie, conform metodei
directe:
Tabel 6.1.1.Tabloul fluxurilor de numerar
2007 2008 2009
2010
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare
Profitul net inainte de impozitare
si elemente extraordinare 15,969,622 -18,873,118 22,586,541 17,844,926
Ajustari pentru:
Amortizare si provizioane pentru
deprecierea imobilizarilor 4,212,739 4,051,727 4,539,122 4,696,965
Venituri din subventii pentru
investitii -1,360 -666 -311 -726
Variatia provizioanelor - -11,590 -222,594 -608,378
Provizioane pentru riscuri si
cheltuieli 267,089 - - -
Venituri din vanzari de imobilizari -7,080 -72,148 -27,856 -6,263
Valoarea neta a iesirilor de
imobilizari 119,326 96,092 43,857 29,159
Pierderi legate de instrumente de
capital -173,154 35,141,987 -6,064,375 344,152
Dividende si actiuni gratuite - -747,260 -460,401 -809,906
Venit din vanzare actiuni - -43,079 - -
Venituri din dobanda -1,166,440 -1,870,667 -3,000,948 -2,198,088
Cheltuieli cu dobanda 255,622 206,209 142,294 119,151
Profit din exploatare inainte de
variatia capitalului circulant 19,476,365 17,877,487 17,535,328 19,446,754
Scadere / (Crestere) creante
comerciale si de alta natura -4,308,689 -1,895,617 -12,927,426 12,668,251
Scadere / (Crestere) stocuri -1,086,655 -4,114,986 1,385,049 -2,269,826
Scadere / (Crestere) investitii
financiare pe termen scurt -5,649,186 4,591,752 1,053,089 -25,034,856
Crestere /(Scadere) datorii catre
furnizori si de alta natura 1,550,483 1,992,216 -1,404,704 6,087,472
Numerar generat din exploatare 9,982,318 18,450,852 5,641,337 10,897,797
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
55

Dobanda platita -255,622 -206,209 -142,294 -109,375
Impozitul pe profit platit -3,151,635 -2,095,591 -2,714,800 -3,554,255
Numerarul net provenit din
activitati de exploatare 6,575,059 16,149,052 2,784,242 7,234,166
Fluxuri de numerar din activitati de investitii
Achizitii de imobilizari -3,358,211 -4,423,438 -1,930,043 -4,410,381
Incasari din vanzarea de
imobilizari 7,080 72,148 27,856 6,263
Achizitii de titluri imobilizate -40,647,476 -1,343,294 - -35,222
Dobanzi incasate 1,143,167 1,754,608 2,853,418 2,227,887
Vanzare actiuni - 43,079 - -
Dividende incasate - 621,468 460,401 809,906
Fluxul net de numerar din
activitati de investitii -42,855,440 -3,275,429 1,411,632 -33,263,505
Fluxuri de numerar din activitati de finantare
Numerar din emisiunea de capital
social 38,633,535 - - -
Variatia imprumuturilor -75,050 -760,398 -1,205,746 -
Plata obligatiilor legate de
leasingul financiar -1,279,912 -1,103,569 -977,172 -1,098,427
Plati in rate catre furnizorii de
imobilizari -986,213 - - -
Fluxul net de numerar din
activitati de finantare 36,292,360 -1,863,967 -2,182,918 -1,098,427
CASH FLOW-UL TOTAL 11,979 11,009,656 2,012,956 -27,127,766
Sursă :Calculepropriipebazasituatiilorfinanciare ale intreprinderii.
Valorilesuntexprimateînlei.
Din analiza datelor calculate in tabelul de mai sus se desprind urmatoarele concluzii:
Activitatea de exploatare prezinta in anul 2008 o valoare aproape tripla fata de anul 2007,
ceea ce arata faptul ca incasarile firmei au fost superioare platilor. Dupa valoarea inregistrata in
2008 de aproximativ 16 milioane lei, in urmatorul an din activitatea de exploatare a rezultat doar
aproximativ 2.7 milioane lei, scaderea acestei valori fiind pusa pe seama cresterii creantelor
comerciale. Pentru anul 2010 fluxul de numerar din activitatea de exploatare creste fata de anul
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
56

precedent la aproximativ 7 milioane lei, ceea ce semnifica faptul ca incasarile intreprinderii au
fost superioare platilor.
In ceea ce priveste fluxul de numerar din activitatea de investitii, in tabelul de mai sus se
poate observa faptul ca in anul 2007 valoarea acestui indicator a fost de circa -42.9 milioane lei.
Valoarea negativa a acestui indicator se poate explica prin faptul ca in acest an, societatea a
inregistrat o crestere masiva de imobilizari corporale. Pentru anul urmator, societatea
inregistreaza un flux de investitii superior celui inregistrat in anul anterior dar tot negativ de circa
-3.2 milioane lei. Pentru anul 2009 indicatorul are valoarea de aproximativ 1.4 milioane lei iar
pentru 2010 acesta scade pana la circa -33.2 milioane lei, ca urmare a unor cheltuieli pentru
investitii mai mari decat incasarile.
Fluxul de numerar din activitatea de finantare are valoarea de aproximativ 36 milioane lei
in primul an analizat. Aceasta crestere are la baza emiterea de actiuni in aceasta perioada. Pentru
urmatorii trei ani cash flow-ul pentru investitii are valori negative, de circa -1.8 milioane in 2008,
-2.2 milioane lei in 2009 si circa -1 milion lei in ultimul an analizat ca urmare a unor incasari mai
mici fata de platile aferente perioadei.
Pe ansamblu, fluxul de numerar total are variatii semnificative pentru perioada
analizata. Astfel, cresterea cash flow-ului cu aproximativ 11 milioane lei in anul 2008 fata de
anul 2007 reflecta investitia realizata de societate in primul an analizat, ce a generat fluxuri de
numerar care au intrat in intreprindere in anul 2008. De asemenea, in anul 2008 intreprinderea si-
a diversifcat activitatea de exploatare prin investitii in imobilizari, tehnologie si personal astfel
obtinand venituri mai mari din activitatea de exploatare.
Scaderea cash flow-ului total de la circa 11 milioane lei din anul 2008 la 2 milioane lei in
2009 poate fi pusa in baza investitiilor in active financiare nerentabile, pierderea suferita legata
de instrumentele de capital reflectandu-se in scaderea cash flow-ului total cu circa 9 milioane lei
fata de anul precedent. In 2008 Biofarm a achizitionat actiuni pe bursa la trei SIF-uri insa din
cauza scaderii dramatice a bursei in 2008-2009 firma a consemnat pierderi importante.
Valoarea negativa a cash flow-ului de aproximativ -27 milioane lei inregistrata in anul
2010 se explica prin investitiile financiare masive pe termen scurt realizate de intreprindere
(aproximativ 66 milioane de lei). Aceste investitii au dus la un flux de numerar din investitii
negativ (aproximativ -33 milioane lei) iar de aici se explica valoarea negativa a fluxului total de
numerar din ultimul an analizat.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
57

Capitolul 7. Analiza riscului intreprinderii

Deoarece nu detinem informatiile necesare pentru a analiza riscul economic si cel
financiar al companiei (nu avem informatii cu privire la marimea cheltuielilor fixe si a celor
variabile), in acest capitol vom determina aversiunea la faliment a companiei Biofarm luand in
considerare metoda ratelor. Aceasta metoda are ca rezultat determinarea unei functii scor, ce
apreciaza dificultatile financiare ale intreprinderii in perioada analizata.
Modelul lui Altman
Dupa cate se stie, functia care sta la baza acestui model este :
Z = 3.3* X1 + 1.2 * X2 + 1.0 * X3 + 0.6 * X4 + 1.4 * X5 , unde formulele necunoscutelor X sunt
detaliate in tabelul de mai jos.
Tabel 7.1. Modelul Altman
I ndicat ori f inanciari 2007 2008 2009 2010
X1= Activ circulant/Activ total 33.66% 46.43% 52.65% 59.74%
X2= Profit reinvestit/Activ total 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
X3= Profit brut/Activ total 9.60% 0.00% 14.66% 10.61%
X4= Valoarea de piata a capitalului/ Datorii de termen lung 5298.07% 1845.10% 1361.19% 1697.20%
X5=Cifra de afaceri/Activ total 37.49% 44.31% 43.55% 48.92%
Z-SCOR 32.902943 12.093042 9.7399847 11.763765
Sursa : Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.

In urma calcularii functiei Z-scor pentru Biofarm se observa ca aceasta inregistreaza
valori mai mari decat nivelul scorului mediu al companiilor solvente, ceea ce indica lipsa riscului
de faliment. Unui scor mai mic decat 2.675 ii este atasata o probabilitate de 95% ca firma sa
devina falimentara in decursul unui an si 85% sa intre in insolventa in doi ani. Iar firmele care
obtin un scor aflat intre 1.81 si 2.99 se afla intr-o stare de incertitudine privind riscul de faliment.
Cu toate ca modelul Altman are un grad ridicat de universalitate, fiind aplicat atat in
economii cu un grad ridicat de dezvoltare, precut SUA, cat si in economii mai putin dezvoltate
precum Brazilia, acesta a fost construit in conditiile unei economii stabile, specific conditiilor de
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
58

piata din anii 60. Astfel, nivelul de fiabilitate al functiei scor este alterat in situatia aplicarii sale
la un alt moment istoric si la nivelul unei alte economii decat cea americana.
Modelul lui Anghel
Deoarece mediul economic din Romania nu este unul stabil, este necesara aplicarea unui
model adaptat la conditiile noastre specifice de piata. Avand in vedere cele mentionate, am optat
pentru functia-scor dezvoltata de catre Ion Anghel pe baza unui esantion apartinand unui numar
de 12 ramuri ale economiei romanesti, printre care se afla si industria farmaceutica.
Functia care sta la baza acestui model este :
A = 5.676 + 6.3718 * X1 + 5.3932 * X - 5.1427 * X3 - 0.0105 * X4
Tabel 7.2. Modelul Anghel
I ndicat ori f inanciari 2007 2008 2009 2010
X1= Profit Net/ Venituri Totale 20.92% 0.00% 0.00% 16.33%
X2= Cash Flow /Activ total 3.40% 4.37% 0.62% 18.00%
X3= Datorii totale /Activ total 7.92% 10.28% 8.53% 6.95%
X4= Obligatii 0 / Cifra de Afaceri 1)*360 62.77 59.77 70.30 63.08
A-SCOR 6.3679073 4.7554283 6.4934438 6.9226594
Sursa : Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.

In urma analizei functiei Z-scor pentru Biofarm se observa ca aceasta inregistreaza valori
mai mari decat nivelul scorului mediu al companiilor solvente, ceea ce indica lipsa riscului de
faliment.


Analiza finanicara – SC Biofarm SA
59

Concluzii
În urma realizării acestei analize am desprins următoarele puncte forte, respectiv puncte
slabe, posibile oportunităţi şi viitoare ameninţări ale companiei Biofarm SA.
Puncte forte
- Din punct de vedere al rentabilităţii cuantificată în valori absolute, Biofarm înregistrează
valori în creştere ale rezultatului brut din exploatare în anul 2007, urmând o uşoară
scădere în anul 2008 şi o revenire pe creştere în 2009;
- Valoarea vânzărilor companiei este în creştere de-a lungul întregii perioade analizate,
cifra de afaceri nefiind afectată de criza financiară începută în 2008;
- Rentabilitatea economică ce exprimă eficienţa utilizării activelor înregistrează valori
superioare ratei inflaţiei şi rentabilităţii celorlalte companii din sectorul farmaceutic în
anii 2007 şi în 2009;
- Rentabilitatea financiară este superioară rentabilităţilor înregistrate de Antibiotice Iaşi,
Zentiva SA şi Farmaceutica Remedia în perioada analizată exceptând valorile obţinute în
2008;
- Costul achiziţionării unei unităţi din profilul companiei este mai scăzut decât în cazul
celorlalte companii în anul 2009;
- Analiza riscului de faliment a relevat o lichiditate ridicată a companiei, prin obţinerea
unor valori ridicate ale fondului de rulment, a activelor curente nete, precum şi a
necesarului de fond de rulment. De asemenea, indicatorii de lichiditate, precum şi cei de
solvabilitate au valori ce semnalizează o situaţie favorabilă;
- Analiza riscului de faliment a indicat capacitatea companiei de plată a datoriilor, precum
şi cea de acoperire a dobânzilor;
- Cele două modele de predicţie ale riscului de faliment, mai mult sau mai puţin relevante
pentru perioada destinată analizei, mediului economic şi sectorului farmaceutic, au avut
drept rezultat faptul că Biofarm se află în afara pericolului de faliment;
- Ecartul pozitiv dintre pragul de rentabilitate de exploatare sau operaţional şi nivelul cifrei
de afaceri realizate de-a lungul celor patru ani analizaţi.

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
60

Puncte slabe
- Datorită rezultatului financiar negativ înregistrat în anul 2008, rentabilitatea economică a
activului economic capătă valori negative.
- Lichiditatea mult prea ridicată, peste nivelurile optime poate indica un semnal al unui
cost de oportunitate mult prea ridicat.
Ameninţări
- Majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor a fost destinată achiziţionării de
imobilizări financiare. Astfel, compania se îndepărtează de la obiectul principal de
activitate, acela al producerii de medicamente. Ponderea imobilizărilor financiare în total
active a fost foarte ridicată în anul 2007, de 37%, după care a scăzut pe fondul deprecierii
activelor financiare.
- Rezultatele companiei sunt afectate în principal de modificarea activelor financiare
deţinute. Deprecierea acestora a condus la constituirea unui provizion şi implicit la
creşterea cheltuielilor financiare şi obţinerea unei pierderi a exerciţiului în 2008. După ce
valoarea activelor s-a ameliorat, diminuarea provizionului a condus la o creştere
artificială a profitului net în 2009.
- Obiectivul principal al companiei, de maximizare a averii acţionarilor poate fi periclitat
de volatilitatea foarte ridicată a rentabilităţii acţiunilor faţă de rentabilitatea pieţei.
- Măsurile de austeritate adoptate de către Guvern prezintă o influenţă negativă asupra
vânzărilor de medicamente, în special a suplimentelor alimentare cărora li se aplică din
2010 un TVA majorat şi care deţin o pondere de 50% în cadrul portofoliului de produse
Biofarm.
- O cotă de piaţă redusă.
Soluţionarea problemelor întâlnite de Biofarm se poate realiza prin aplicarea unor măsuri
precum:
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
61

- Orientarea spre activitatea de bază, cea de exploatare şi nu pe cea financiară prin mărirea
portofoliului de imobilizări financiare ce pot denatura rezultatele obţinute de companie şi
semnalizarea unor performanţe nesatisfăcătoare;
- Eliminarea excesului de lichiditate, costul de oportunitate, prin realizarea unor investiţii
în active corporale la o rată de rentabilitate superioară celei cerute de acţionari;
- Apelarea la resurse împrumutate pentru realizarea investiţiilor, deoarece un grad mai
ridicat al levierului financiar ar conduce la un efect pozitiv asupra rentabilităţii financiare,
cash-flowurilor obţinute de acţionari.
- O creştere a vitezei de rotaţie a stocurilor şi creanţelor asociată cu o scădere a vitezei de
rotaţie a furnizorilor şi a celorlalte datorii pe termen scurt. Acest lucru se poate realiza
prin creşterea operativităţii utilizării activelor: eliminarea stocurilor create peste nivelul
efectiv necesar procesului de producţie, selectarea atentă a furnizorilor astfel încât aceştia
să îşi respecte termenele de livrare sau fundamentarea necesarului de materii prime în
corelaţie cu cererea de produse.


Analiza finanicara – SC Biofarm SA
62Bibliografie


1. Anghel I., Falimentul : radiografie si predictie, Ed Economica, Bucureşti, 2002;
2. Dragota V., Dragota M., Ciobanu A., Obreja L., Management financiar Vol II,
Editura Economica, Bucureşti, 2003;
3. Isfanescu A., Analiza economico-financiara, Editura ASE, Bucuresti, 2002;
4. Vintilă G., Gestiunea Financiară a Întreprinderii, Ediţia a VI –a, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006.
5. Cursurile si seminariile de Analiză financiară
*** Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 626/2001, modificat de O.M.S. nr. 1199/2004
*** www.biofarm.ro - Site-ul companiei Biofarm.
*** www.bvb.ro Site-ul bursei de valori din Romania
*** www.kmarket.ro Site-ul pietei de capital din Romania
*** www.bnr.ro - Site-ul Bancii Nationale a Romaniei
*** www.insse.ro - Site-ul Institutului National de Statistica

Analiza finanicara – SC Biofarm SA

Cuprins

Introducere ................................................................................................................................4 Capitolul 1 – Prezentarea generală a societăţii ........................................................................5 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Date de identificare ale agentului economic ..................................................................5 Scurt istoric al societatii ................................................................................................6 Diagnosticul situaţiei juridice ........................................................................................7 Diagnosticul comercial..................................................................................................9

1.4.1. Prezentarea produselor ...............................................................................................9 1.4.2. Prezentarea clientilor ................................................................................................ 10 1.4.3. Prezentarea furnizorilor ............................................................................................ 11 1.4.4. Prezentarea concurentilor ......................................................................................... 12 1.5. 1.6. 1.7. Diagnosticul resurselor umane .................................................................................... 14 Diagnosticul operaţional sau tehnologic ...................................................................... 14 Diagnosticul de mediu................................................................................................. 16

Capitolul 2. Analiza performanţelor intreprinderii ............................................................... 17 2.1. Analiza performantelor economice pe baza rezultatului global ........................................ 17 2.2. Analiza structurala a rezultatelor ..................................................................................... 17 2.3. Analiza factoriala a marjei brute fata de costul bunurilor vandute .................................... 24 2.4. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri pe total intreprindere ...................................... 25 2.5. Analiza ratelor de rentabilitate ........................................................................................ 26 2.5.1. Analiza ratei rentabilitatii comerciale ....................................................................... 27
2.5.2. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate .................................................................... 28 2.5.3. Analiza ratei rentabilitatii economice.................................................................................... 29 2.5.4. Analiza ratei rentabilitatii financiare ..................................................................................... 30

Capitolul 3. Particularităţi privind analiza performanţelor firmelor cotate la bursă .......... 35 Capitolul 4. Analiza indicatorilor de creare de valoare ......................................................... 37 Capitolul 5. Analiza pozitiei financiare a intreprinderii ........................................................ 43
5.1. Analiza activului net ................................................................................................................... 43 2

Analiza finanicara – SC Biofarm SA 5.2. Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii ............................................................................ 44 5.2.1. Analiza structurii activului ................................................................................................... 44 5.2.2. Analiza structurii surselor de finantare.................................................................................. 45 5.3. Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii .......................................................................... 46 5.4. Analiza fondului de rulment patrimonial ..................................................................................... 48 5.5. Analiza gradului de indatorare .................................................................................................... 50 5.6. Analiza echilibrului financiar funcţional prin metoda ratelor ................................................... 51

Capitolul 6. Analiza fluxurilor de numerar ........................................................................... 53 Capitolul 7. Analiza riscului intreprinderii ........................................................................... 57 Bibliografie .............................................................................................................................. 62

3

Ultima parte a proiectului conţine concluziile la care am ajuns în urma analizei financiare a acestei firme şi câteva sugestii prin care se poate imbunătăţi situaţia companiei. În capitolul patru am analizat indicatorii de creare de valoare pentru a evidenţia perspectivele remunerării tuturor participanţilor direcţi sau indirecţi în Biofarm SA. o importanţă deosebită o prezintă măsurarea riscului şi rentabilităţii întreprinderii. De asemenea. se pot cunoaşte noi metode de dezvoltare şi se pot prevedea şi analiza pericolele din mediul concurenţial. fiecare din părţi analizând într-o manieră directă anumiţi indicatori. mai precis structura elementelor de activ capitaluri proprii şi datorii din bilanţ ne dau o imagine asupra averii acţionarilor. Astfel. Proiectul prezintă o analiză pentru anii 2007-2010 şi este structurat în şapte capitole.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Introducere Scopul proiectului de faţă este de a pune în practică. primul capitol conţine prezentarea generală a societăţii Biofarm SA dar şi diagnosticele comercial. având ca bază de calcul situaţiile financiare ale unei întreprinderi din domeniul farmaceutic. Capitolul cinci prezintă analiza poziţiei financiare a întreprinderii. cele învăţate pe parcursul acestui semestru în domeniul analizei financiare. Ultimul capitol prezintă o analiză a riscului de faliment a firmei. Poziţia se reflectă în performanţa financiară a întreprinderii. de mediu şi cel al resurselor umane. prin cunoaşterea anumitor indicatori de analiză financiară a întreprinderii se pot determina punctele forte sau slabe ale acesteia. Poziţia financiară a unei întreprinderi. 4 . iar capitolul şase analizează fluxurile de numerar pe care le prezintă firma. juridic. Capitolul doi prezintă o analiză a performanţelor financiare ale întreprinderii iar capitolul trei cuprinde câteva particularităţi privind analiza performanţelor firmei cotată la bursă. în capacitatea sa de a corela încasările şi plăţile. Astfel. operaţional.

Bucuresti.1. Conducerea societăţii este asigurată în prezent de Domnul Dănuţ Vasile în calitate de Preşedinte şi Director General.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Capitolul 1 – Prezentarea generală a societăţii 1. Acţiunile firmei au fost listate la Bursa Electronica Rasdaq începand cu anul 1996. Bucuresti Tipul activităţii principale actuale: Fabricarea preparatelor farmaceutice Cod CAEN: 2120 5 . nr. Logofatul Tautu nr. sector 3. Sector 3. Biofarm a fost privatizată în 1997.A. Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului: J40 /199 /1991 INREGISTRAT din data 10 Decembrie 1992 Cod fiscal / Cod Unic de Înregistrare: 341563 Forma juridică de constituire: Societate pe Actiuni Actuala societate Biofarm SA are la origini o firmă înfiinţată în anul 1924. Romania.ro Puncte de lucru: str. Date de identificare ale agentului economic Denumirea firmei: BIOFARM S. Cod postal: 031212 Telefon: +40 21 301 06 01 Fax: +40 21 301 0605 +40 21 301 0601 Email: office@biofarm. moment din care a cunoscut modificări succesive importante ale structurii de deţinere. Ion Minulescu. Contact Adresa: Str. 99. 60.

Iancu de Hunedoara. În 1997 aceasta devine o companie cu capital privat 100% sub denumirea S. În prezent compania Biofarm este unul dintre primii producători romani de medicamente şi suplimente alimentare de uz uman şi veterinar precum şi alte produse chimice.6 cu sediul în str.C. Biofarm este unul dintre primii 10 producători români existenţi pe piaţa farmaceutică din Romania. În prezent.2. 1. tablete.biofarm. acţiunile sale sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti .99. Bucureşti.A. fiole. etc.Categoria I.Site-ul oficial al companiei Biofarm 6 . 1 Sursa: www. În anul 1936 firma GEDEON-RICHTER din Timisoara se uneşte cu alte laboratoare existente şi cu alţi acţionari în cadrul "Societăţii Romane pe Acţiuni" şi începe producţia pe teritoriul sediului central al societăţii în strada Logofat Taut nr. Pe 11 iunie 1948 aceste unităţi sunt naţionalizate devenind întreprinderi de stat astfel: Industria Chimico-farmaceutică nr. Industria Chimico-farmaceutică nr.Good Manufacturing Practice) pentru toate liniile de producţie.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Societatea comercială BIOFARM S.ro .Scurt istoric al societatii1 În perioada 1921 – 1936 se pun bazele unităţii actuale prin fuzionarea mai multor firme producătoare de medicamente (soluţii.BIOFARM S. În aceasta calitate. este producătoare de medicamente pentru uz uman şi veterinar.2 cu sediul în Bd. Douăzeci şi unu de ani mai târziu Fabricile de Medicamente Galenica şi Biofarm se unesc înfiintându-se Întreprinderea de Medicamente Biofarm specializată în produse de origine naturală. o piaţă dinamică şi foarte competitivă.Logofat Taut. Compania este certificată în conformitate cu cerinţele standardului EN ISO 9001:2000 şi ale Ghidului privind buna practica de fabricaţie (GMP) pentru toate liniile de producţie. organe şi subproduse animaliere. societatea se supune legilor speciale privind autorizarea funcţionării unităţilor pentru fabricarea medicamentelor.Iancu de Hunedoara.A. diverse glande. compania este certificată în conformitate cu standardul EN ISO 9001:2000 şi în conformitate cu Ghidul privind Buna Practică de Fabricaţie pentru Medicamente de Uz Uman (GMP . De asemenea. şi pe platforma din Bd.). care utilizau ca materii prime plantele medicinale.

69 din 25. la categoria de bază.A.C. au fost tranzactionate pe Piata RASDAQ.12. Simbolul S. Consiliul de Administratie al SC BIOFARM SA în anul 2010 a fost alcătuit din:  Dănut VASILE – presedinte CA  Ion ANDREI – membru CA  Ioan CUZMAN – membru CA  Elena CALITOIU – membru CA  Dumitru TUDOR – membru CA Nu exista acorduri.1 lei/actiune.A. Conform hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor nr.C. BIOFARM S. sunt acţiuni nominative dematerializate iar valoare nominală este de 0.Categoria I. Prin Hotărârea nr. Investiţiile în cercetare.3.11. BIOFARM S.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Strategia de dezvoltare a companiei Biofarm include lansarea de noi produse şi îmbunătăţirea portofoliului. 1.2010.ro – Site-ul Bursei de Valori Bucuresti Sursa: www. Acţiunile S.A.C.03.biofarm. 40 din 24.2005.C.Diagnosticul situaţiei juridice Acţiunile S. BIOFARM S. BIOFARM S.bvb. lansarea şi promovarea propriilor produse vor continua pentru a ajuta la îmbunătăţirea poziţiei companiei pe piaţă. 7 . La data de 31.10.2005 a Consiliului Bursei de Valori Bucuresti s-a aprobat înscrierea la Cota Bursei de Valori Bucuresti SA – sectorul valorilor mobiliare emise de persoanele juridice române .1996. a acţiunilor emise de S. s-a aprobat demararea operaţiunilor necesare listării societăţii la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti.Site-ul oficial al companiei Biofarm. Dănut Vasile – Director General 2 3 Sursa: www. conducerea executivă a companiei era asigurată de urmatoarele persoane:3 1. din data de 19.ro . la Bursa de Valori Bucuresti este BIO2.A. îmbunătăţirea prezenţei companiei pe piata de retail şi continuarea dezvoltării forţei de vânzări. întelegeri sau legături de familie între persoanele din Consiliul de Admnistraţie al companiei şi o altă persoană datorită cărora persoana din Consiliul de Administraţie a fost numită ca membru al conducerii executive.

000 5.361.Manager Aprovizionare 9.Analiza finanicara – SC Biofarm SA 2.2010 sunt prezentate în tabelul următor: Tabel 1. Liviu Visan – Referent specialitate inginer Constructii Toate persoanele care fac parte din conducerea executivă a societăţii sunt angajate cu contract pe perioadă nedeterminată.1.057. Carmen Stanescu .193 . Numărul de acţiuni deţinute de membrii conducerii executive Danut VASILE – presedinte CA Dumitru TUDOR – membru CA Ioan CUZMAN – membru CA Dana Talea – Director General Adjunct Mihaela Ion – Sef Oficiu Juridic Actionariat Laura Boer . Dana Talea – Director General Adjunct 3.361 44.166 7. Nina Badicu – Manager Cercetare Dezvoltare 10. înţelegeri sau legături de familie între persoanele din conducerea executivă a companiei şi o altă persoană datorită cărora persoana din conducerea executivă a fost numită ca membru al conducerii executive.Vanzari 6. Laura Boer . Petruţa Stoicescu – Manager Productie si Utilitati Fabrica 7.10. Valentina Pasa – Manager Asigurarea Calitatii 8.000 66. Mihaela Ion – Sef Oficiu Juridic Actionariat 4. Numărul de acţiuni deţinute de membrii conducerii executive şi a Consiliului de Administraţie al SC Biofarm SA la data de 30. mai puţin Directorul General Dănut Vasile care are încheiat contract de mandat.Contabil Sef 5. Nu există acorduri.Contabil Sef Petruta Stoicescu – Manager Productie si Utilitati Fabrica 8 2. Sorana Marinescu – Manager Resurse Umane 11.768 396. Valerica Niculescu – Manager Controlul Calitatii 13. Mihaela Parvu – Manager Marketing.125 300. Dragos Morosanu – Manager IT 12.

in cele mai diverse forme farmaceutice. 9 . hormani. preparate cu vitamine. pentru 18 grupe terapeutice principale. drajeuri. hepatoprotectoare. cardiotonice. BIOFARM S.4.181 40. cunoscute pe plan mondial: solutii injectabile.C.560 Sursa: Situaţiile Financiare Auditate pentru exercitiul incheiat la 31. capsule gelatinoase moi. coleretice si colecistokinetice.C.2010 Persoanele care fac parte din conducerea executivă sau din Consiliul de Administraţie al companiei nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative în legătura cu activitatea acestora în cadrul emitentului. hormonale si antihormonale. comprimate. hepatoprotectoare.A.Manager Aprovizionare Dragos Morosanu – Manager IT 207. produce 13 mari grupe de medicamente care includ: enzime.A. solutii otice si nazale.C. citostatice. extracte. Produsele S. produse pentru tratament dermatologic. tablete turnate. cuprinzand principala gama de substante biologic active.4. BIOFARM S. pulberi liofilizate. colecitostochinetice. antianemice. produce si comercializeaza atat medicamente de uz uman si veterinar cat si diferite produse chimice.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Carmen Stanescu . In cadrul societatii se realizeaza circa 230 de produse. Dintre acestea se pot mentiona:         modificatoare ale secretiei bronsice. Diagnosticul comercial 1. spray-uri. S. solutii oftalmice. energizante. tonifiante ale sistemului nervos si vascular. siropuri. vitamine.A.1. antiinflamatoare si antibacteriene. preparate utilizate in medicatia ORL. acopera principala gama de produse biologic active. Prezentarea produselor S. tincturi. 1. suspensii.12. BIOFARM S. anticoagulante. antialergice.

Astfel. 4. SRL Bucuresti o Geranium SRL Timisoara o Fildas Bucuresti o o o A. Spitalele detin doar 20% din volumul de vânzari. Ropharma. Brasov o Biosfarm SRL Piatra Neamt o Farmexpert D. se încaseaza contravaloarea acestora pe loc. Trebuie precizat ca. amenintat permanent de blocajele financiare concretizate în neplata la termen a datoriilor catre furnizorii de medicamente. Bucuresti Arochim Ploiesti Deltafarm Suceava o Pharma Distribution Group Cluj Napoca Majoritatea acestor comercianti si-au creat în timp si lanturi proprii de farmacii.2.A. consumatori finali. 10.4. Prezentarea clientilor Compania SC Biofarm SA are incheiate contracte de vanzare anuale cu cei mai puternici distribuitori de pe piata farmaceutica. 6. Fildas. Clientii cu care BIOFARM colaboreaza o DITA Import-Export SRL Bucuresti o o Mediplus Bucuresti Iassyfarm Iasi o Montero SRL Bucuresti o ChPM SRL Bucuresti o Farmacom S. 8. Pentru produsele cu care BIOFARM aprovizioneaza spitalele (ca unic furnizor). 9. Polisano. 5. însa numarul acestora detine o pondere de doar circa 25% din numarul total al farmaciilor în care se comercializeaza produsele BIOFARM. În functie de statutul lor.C.). PharmaFarm. 10 .I. datorita neatractivitatii acestui sector. 3. in 2009 distributia s-a desfasurat preponderent cu primii 10 distribuitori (1. Relad.2. ADMFarm.D. Mediplus. dintr-un total de aproximativ 150.Analiza finanicara – SC Biofarm SA 1.M. care au o buna putere de desfacere a produselor in farmacii. Tabel 1. iar o pondere de 5% din volumul vânzarilor se îndreapta catre spitale. în conformitate cu prevederile legale în domeniu. 2. conform clasificarii pietei farmaceutice. fiind prevazute conditii severe de desfasurare a contractelor de vânzare-cumparare. Europharm. 7. Farmexim. producatorii de medicamente nu-si pot vinde direct productia catre farmacii. clientii carora le se sunt adresate produsele BIOFARM se împart în firme distribuitoare. Farmexpert.

compania si-a indrepta atentia spre imbunatatirea conditiilor si modului de lucru cu furnizorii. In ceea ce priveste incasarea vanzarilor.A.   Stirom S. 11 .A. – flacoane din PE. 80 % surse import si 20 % surse indigene)  Furnizorii au fost selectati in functie de calitate. Argo-Rom Plastics S.ro – Site-ul oficial CEGEDIM Romania. furnizor de date de marketing pentru industria farmaceutica. 1. ambalaje din carton simplu si ondulat.cegedim. PVC.4. Biofarm S. Prezentarea furnizorilor Conform datelor din bilant la data de 31. restul necesarului fiind acoperit prin achizitii de la firmele românesti (18%) incluzând la aceasta categorie si reprezentantele firmelor straine.A.Analiza finanicara – SC Biofarm SA In anul 2009 nu au existat incidente in colaborarea cu acesti distribuitori din punct de vedere al vanzarii. flacoane din PP pentru solutii injectabile sterilizabile la 120 °C. Pe fondul diminuarii considerabile a activitatii industriei chimice din tara noastra. Saint-Gobain. BIOFARM colaboreaza cu urmatorii furnizori de ambalaje:   Polirom Co. documente transmise. Franta – gama larga de recipiente din plastic.2009. Pe langa efortul de a mentine stocurile la un nivel optim. – hârtie si folii adezive. Bucuresti – recipiente din sticla de diferite capacitati. stocurile au inregistrat o scadere de (11%) chiar si in conditiile cresterii si diversificarii portofoliului de produse finite.12.3. Distribuitorii cu care lucreaza compania S. au existat depasiri ale termenelor scadente ale distribuitorilor din cauza blocajelor din piata farmaceutica generate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. detin o cota de piata de 64%4. funii de legat.C. flacoane cu picurator. iar circa 2% reprezinta materii prime produse chiar 4 Sursa de date: www. preturile cele mai mici si conditiile de plata optime. aprovizionarea cu materii prime se realizeaza prin importuri de la firme straine (80%). astfel :  Portofoliu furnizori in 2010 : 105 furnizori pentru materii prime si ambalaje (aproximativ.

Dolner.4.           Colorcon. Italia – bila de bovine. Elvetia – acid ascorbic (vitamina C).Analiza finanicara – SC Biofarm SA în incinta societatii BIOFARM (o mare parte a extractelor de origine animala). Loba. Fluctuatiile de pret si/sau de curs valutar la materii prime si ambalaje nu au afectat semnificativ profitabilitatea produselor BIOFARM. Pentru a micsora impactul expunerii societatii la riscul de majorarii preturilor au fost luate masuri de incheiere pe termen mediu a contractelor de aprovizionare la preturi negociate atat in moneda nationala cat si in valuta (in special euro si usd) cu furnizori alternativi de materii prime si materiale de ambalare. Anglia – vitamine. Danemarca – cebao. Induken. Diosinth. Canada – silimarina. Prezentarea concurentilor Procentul controlat de primele 20 de companii se indreapta catre 80% in 2010. hidrocortizon. România – CMC 300-600. 1. Spania – clorhidrat de naftoza.4. Medchim. ICE. oxitocina. Anglia – estradiol. betacaroten. potrivit companiei de cercetare a pietei Cegedim.3: Topul celor mai mari producatori locali de 12 . acid nicotic. pantotenat de calciu. Lista furnizorilor de materii prime grupati dupa produsele oferite se prezinta astfel:  Hoffmann La Roche. heparina. dimetil sulfoxid. Tabel 1. Aarhus Olie. Danemarca – efedrina HCI. dupa ce in 2009 a fost de circa 70%. Elvetia – acetoftalat de celuloza. S&D. Magitech. România – atropina sulfat.

1%.7 49. 13 . iar pe locul 4. lider de piata a fost compania Sanofi-Aventis la sfarsitul anului 2009. cu 6.1 16.0 26.Analiza finanicara – SC Biofarm SA medicamente in perioada 2008 .9 2.6 61.6%.5 -7. cu o cota de piata de 9%.2009 Producator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terapia Ranbaxy Antibiotice Iasi Zentiva SA LaborMed Biofarm Actavis Gedeon Richter Romania Europharm Fiterman Pharma Arena Vanzari 2009 Vanzari 2008 (mil euro) 61.3 -15. care a preluat aceasta pozitie. la randul sau de achizitia producatorului Wyeth.4 2.2 -20. spitalele nerespectând termenele de plata pentru medicamentele livrate.9 16.ro Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus.9 48. inregistrand o evolutie descrescatoare de 4 procente fata de anul 2008. BIOFARM ocupa locul 5 in topul producatorilor romani de medicamente.4 52.5 13. datorita blocajelor de fonduri din sectorul sanatatii. Locul urmator este ocupat de compania elvetiana Hoffmann La Roche.0 3.7 (mil euro) 68. GlaxoSmithKline.5 7. Se ajunge astfel la situatia unor grade de neîncasare a cifrei de afaceri de pâna la 60%.7 -3.6 8.5 -2.7 Evolutie (%) -9.7 1. care a beneficiat.3 25.0 -2.5 milioane euro.cegedim. Aceasta companie a avut vanzari de 19.6 47. dupa achizitionarea companiei Zentiva. cu 6. Capacitatea de autofinantare (cash-flow) se constituie în slabiciune pentru majoritatea producatorilor de medicamente.3 19. Pentru anul anul 2010 vanzarile au inregistrat o valoare de 19.1 Sursa: www. Pe locul trei se situeaza compania Pfizer. In ceea ce priveste volumul vanzarilor catre consumatorul final. Din acest punct de vedere sunt avantajate companiile ale caror produse sunt destinate în ponderi mici spitalelor – cazul BIOFARM.1 11.1 mil euro in anul 2009.9 -4. cota de piata cumulata a celor doi producatori ajungand la 10.6 19.5 -7.4%.

Personalul (categoria de personal. Domnul Dănuţ Vasile este Preşedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Biofarm SA începând cu 03 octombrie 2005. 1. pondere) Indicatori Numar de salariati Numarul mediu de zile lucrate de un salariat intrun an Numarul mediu de ore lucrate zilnic de un salariat Numar de utilaje Numar de schimburi 2008 335 225 7. 37% din total sunt angajati cu studii superioare. iar restul sunt la nivel de scoala profesionala / gimnaziu. Între 1993 şi 1996. Între 1990 şi 1993. experienţa profesională).6. nume şi prenume. 32% sunt angajati cu studii medii.5. acolo unde a fost cazul. In prezent. 14 .7 290 1 2010 343 222 8 350 1 Numarul mediu de salariati pentru anul 2010 este de 343. număr. Diagnosticul operaţional sau tehnologic În conditiile impuse de Ministerul Sanatatii. s-a impus ca obligatorie evaluarea bazei materiale existente si înlocuirea acesteia. ca Director de Operaţiuni. sindicat inregistrat la Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania.Analiza finanicara – SC Biofarm SA 1. studii. pentru a fi conforma cu cerintele normelor de buna practica de fabricatie. Din totalul de angajati 51% fac parte din Sindicatul Independent al Societatii. soft gels) – singura din România. de implementare a normelor GMP. El a primit o diplomă de master în Inginerie de la Universitatea Politehnica din Bucuresti în 1981. a activat ca Project Manager al Coca-Cola România. Diagnosticul resurselor umane Conducerea (funcţia actuală.8 240 1 2009 343 220 7. BIOFARM detine trei linii de productie operative astfel: o linia de capsule gelatinoase moi (engl. el a lucrat pentru Compania de Imbuteliere Nigeriana.

care permit realizarea de produse mixate sau alte forme mai atractive de prezentare a ambalajelor. va duce la cresterea volumului de unitati realizate si va putea fi folosita si pentru implementarea unor produse ambalate intr-o forma usor vandabila. masina de blisterat in hartie . o linia de tablete filmate. In anul 2009 au continuat lucrarile de constructie a unui spatiu de depozitare avand o suprafata de 1400 mp pe terenul din Gura Badicului. masina de incartonat blistere de hartie si pliculete. Masina de incartonat blistere de hartie si pliculete va creste considerabil eficienta amabalarii actuale. se va continua si in anul 2010.  UP-gradarea actionarii electrice pentru AHU camere curate de pe fluxul Comprimate Procesul de investitie in masini mai performante .Analiza finanicara – SC Biofarm SA o linia de lichide – are cea mai mare capacitate din România. BIOFARM pozitionându-se ca lider pe piata siropurilor si solutiilor. blistere cu 7 alveole)   Piese de automatizare : PLC pt CIP. Echipamente noi pentru fluxul de tablete masticabile : masina de incartonat un singur blister in cutie. uscator electric . Panel View pt SAI 50 Echipamente noi pentru fluxul de pulberi colorate :  moara de calibrare. Datorita necesitatilor de extindere a capacitatilor de productie s-a demarat incepand cu 2009 un program de investitii ce cuprinde proiectarea fluxurilor tehnologice. a utilitatilor pentru 15 . In anul 2009 au continuat investitiile prin achizitia de echipamente si utilaje aferente activitatii de productie astfel :  Piese pentru produse noi ( suspensii in capsule gelatinoase moi. tablete Ø6 mm. investitia facuta in automatizarea completa a liniei de ambalat blister de tablete masticabile in cutie.

in acest sens incheindu-se o colaborare cu un consultant specializat pe accesarea fondurilor structurale. Angajarea de personal pentru intretinerea si operarea statiei de epurare. Eliminarea unor neconformitati identificate la receptia statiei de epurare. Obtinerea Autorizatiei de Mediu. prin: Monitorizarea impactului asupra factorilor de mediu prin analize lunare pe apele uzate si semestriale pentru emisiile atmosferice. Achizitionarea consumabilelor pentru apa utilizata la instalatia de tip ciller. Achizitionarea de consumabile pentru instalatiile de preepurare. De asemnea s-au demarat procedurile pentru accesarea de cofinantare prin programul operativ sectorial pentru cresterea competitivitatii economice. Executarea lucrarilor de intretinere pentru foraj si reteaua de distributie de apa.Analiza finanicara – SC Biofarm SA relocarea si achizitionarea de linii de productie. Efectuarea lucrarilor periodice de intretinere a elementelor filtrante. Diagnosticul de mediu In anul 2009 si 2010 au continuat demersurile pentru incadrarea activitatii in cerintele legale de mediu si sanatate publica. inclusiv zgomot periuzinal. 16 . Executarea lucrarilor de intretinere/reparatii la reteaua interna de canalizare.7. Eliminarea controlata a deseurilor periculoase. 1. Obtinerea Acceptului de Evacuare a apelor uzate.

Analiza performantelor economice pe baza rezultatului global Rezultatul global arata performanta patrimoniala a unei firme.4637888 57.1 Rezultatul global si ratele calculate pe baza acestuia 2.2. Rolul acestuia este de a ajuta investitotii.16585979 -26. Analiza performanţelor intreprinderii 2.59030897 2010 14414793 109486150 13. (Tabel 2. Aceasta se poate realiza in doua moduri: a) Dupa destinatia cheltuielilor de exploatare Elemente 2007 17 2008 2009 2010 . utile in analiza financiara a firmei. precum si evidentierea dinamicii lor in cursul perioadei studiate.93477074 -26.59030897 Tabel 2. creditorii si alti utilizatori de informatii eocnomico-financiare in evaluarea performantelor totale ale acesteia.1 Rezultatul global si ratele calculate pe baza acestuia) a) Rata rentabilitatii financiare globale = Rg= Re + Aerg b) Rata de crestere a capitalului propriu = − Elemente Rg = Re + Aerg Kp Rfg Rckp 2007 13514213 109486150 2008 21310153 109486150 19.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Capitolul 2.68697001 -7.855706151 2009 19636090 109486150 17. Analiza structurala a rezultatelor Analiza structurala a rezultatului brut are ca obiectiv stabilirea constributiei diferitelor tipuri de rezultate la variatia totala a rezultatului brut. Pe baza rezultatului global se pot construi mai multe rate.1.

( Ch fin 1.604.419 11.842 2903500 18873119 18.104 52.940 18873119 18873119 0 0 18873119 2009 34. 2 2.694.294.2.269.193.393 347.1.299.052.467.Che0 ) + Rf 0 + Rex 0 DRf = Rc1 + Re1 + ( Rf1.882.785 Costuri de distributie 14.294 1.547.741.057 17844926 17844926 0 0 17844926 15969619 1.653.820 3.106.1b Analiza structurala a rezultatelor dupa natura veniturilor si cheltuielilor 18 .481. 2007 2008 -34.Rex0) DVex = Rc 1+ ( Vex 1.763.Ch ex 0) Tabel 2.216.263 -21928601 83571614 66636909 90241831 36.347 4187491 3277270 41.781 1.120.298 4187491 3277270 910221 0 0 0 19.1 1.641 17.Analiza finanicara – SC Biofarm SA CA 67.506 22586541 22586541 0 0 22586541 2010 946.102.255 41.463.281 -24188294 66351674 51802763 81425738 2.453 -16.638 3713422 22586541 -10.676.543.2 1.248.785.323.1 Dre = Rc1 + ( Re1.818.760 18.276.836 62.142.804 23.378.466 17.Chfin 0 + Rex 0 V fin 1918197 Ch fin 1277210 D Ch fin = Rc1 + Re1 + Vf 1 .039 4154686 37576716 4.2.Vex 0) .647 Rezultatul exploatarii(3+4-5-6) 18.(Ch ex 1.249 Tabel 2.Ch fin 0) + Rex 0 D Rex = Rc 1 + ( Rex 1.965.270 -4741615 17844926 18.1.627.344.( Che1.Re0)+ Rf0 + Rex 0 1.519 b) Dupa natura veniturilor si cheltuielilor Rb= Re + Rf + Rext Column1 Influente D Rb = Rb 1 .298 42.203.743 37.1 2.891 11.2 1.144.2a.889 Costul bunurilor vandute 24.028.Che0 + Rf0 + Rex 0 Ve 62691353 Che 47362721 Dche = Rc1 + Ve 1 .111.747.591 Marja bruta fata de costul bunurilor vandute ( 1-2) 39.105 Venituri financiare 1918197 4154686 4652756 cheltuieli financiare 1277210 37576716 4222612 Rezultatul financiar(8-9) 640987 -33422030 430144 Venituri extraordinare 0 0 0 Cheltuieli extraordinare 0 0 0 Rezultatul extraordinar(11-12) 0 0 0 Rezultatul brut al exercitiului ( 7+10+13) 18.184.599.301 31.452 13.729 22.844.2. Analiza structurala a rezultatelor dupa destinatia cheltuielilor de exploatare 82.885 29.Rf0) + Rex 0 DVf =Rc1 + Re 1 + ( Vf1-Vf 0) .778 Alte venituri din exploatare 1.339.244 13.Ch 0 Vex 0 Ch ex 0 D Ch ex= Rc 1 + Vex 1 .025 -60246697 68743229 55032056 54678447 74.383.634.Rb 0 1 D Rc = ( Rc1-Rc0) +Rex 0 Rezultatul curent al exercitiului 1.038.1.000 4652756 4222612 78.114.551 Cheltuieli generale de administratie 10.059 65.839 11.108.389 18.2.058 22.2 DVe = Rc1 + ( Ve1-Ve0) .

562 2010 4.184.229.489.1 Influente D Rb = Rb 1 .30 1 31.241 2008 1.Ch ex 0) Tabel 2. Analiza performanţelor financiare se realizează pe baza Contului de Profit şi Pierdere.820 3.1.914 2009 3.842 2903500 18873119 18.760 0 960.343.029 0 1.2.506 22586541 22586541 0 0 22586541 DVf =Rc1 + Re 1 + ( Vf1-Vf 0) .422 2.( Ch fin 1.2 1.075 19 .2 D Ch ex= Rc 1 + Vex 1 .448.2.05 7 17844926 17844926 0 0 17844926 15969619 1.940 18873119 18873119 0 0 18873119 -60246697 68743229 55032056 54678447 74.2.043 -356 62.456 1.Cheltuieli privind marfurile = Marja Comerciala + Productia vanduta + Productia + Prod.325 705.3 Soldurile Intermediare de Gestiune Solduri intermediare de gestiune + Venituri din vanzarea marfurilor .Che0 ) + Rf 0 + Rex 0 DRf = Rc1 + Re1 + ( Rf1.299.684.(Ch ex 1.896.424.351 63.Ch 0 Vex 0 Ch ex 0 2. 1.882.1.741.372 0 62.Rex0) 2.2.1.2.216.543.1 DVe = Rc1 + ( Ve1-Ve0) . Imobilizata exercitiului + Variatia stocurilor 2007 687 1.281 2009 34. cu ajutorul variantei franceze.144.34 7 4187491 3277270 41.111.615 63.Ch fin 0) + Rex 0 2 D Rex = Rc 1 + ( Rex 1.694.193.1 DVex = Rc 1+ ( Vex 1.807 1.000 4652756 4222612 78.710 712.Re0)+ Rf0 + Rex 0 2007 2008 -34.Acesta evidenţiază fluxurile de venituri şi cheltuieli de la început pâna la sfârşitul exerciţiului financiar.418.125 2.976. se mai pot utiliza Soldurile intermediare de gestiune ( Sig).564 0 1.26 3 21928601 83571614 66636909 90241831 36.638 3713422 22586541 -10.269.039 4154686 37576716 4.114.2.684.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Colum n1 1 1.Vex 0) .b Analiza structurala a rezultatului brut In analiza structurala a rezultatelor unei intreprinderi pe baza gruparii veniturilor si cheltuielilor dupa natura lor.Che0 + Rf0 + Rex 0 Ve Che Dche = Rc1 + Ve 1 .120.În tabelul de mai jos sunt prezentate soldurile intermediare de gestiune calculate pe baza Contului de profit și pierdere. D Ch fin = Rc1 + Re1 + Vf 1 .111.Rb 0 D Rc = ( Rc1-Rc0) +Rex 0 Rezultatul curent al exercitiului Dre = Rc1 + ( Re1.270 -4741615 17844926 18.025 2010 946.703 77.743 37.Chfin 0 + Rex 0 V fin 1918197 Ch fin 1277210 1.398.666.467.( Che1. Tabel 2.Rf0) + Rex 0 -24188294 62691353 47362721 66351674 51802763 81425738 2.2 1.

cu mat.795 1.099 65. Față de anul precedent.478 17.054 576.057 0 704.476 0 285.399. această valoare a fost influențată de scăderea drastică a veniturilor din vânzarea mărfurilor dar și a cheltuielilor privind mărfurile.934.975.591 16.873.119 0 -18.900 1.455.648.514.084 1.613 15.602.844.487.133 14.538.548 13.222.310.283.Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele de exploatare .087 20.751 0 1.690 972. acest indicator înregistrează un trend ascendent atingând în 2010 valoarea de aproximativ 2.255 37.763.292. Valorile sunt exprimate în lei.000 lei.177 14.690 17.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Total + Ch.654 5.347.119 2.890.027 12.987 15.458.034 -21.000 lei.Alte cheltuieli de exploatare = Rezultatul Exploatarii + Rezultatul financiar = Rezultatul Curent + Rezultat extraordinar = Rezultat Brut .926 3. privind prestatiile executate Consumuri de terti externe + Ch.903 64. În aniiurmători. Această creștere exponențială a fost datorată creșterii în același ritm a veniturilor din vânzarea mărfurilor.054 -17.672 18.586. înregistrand venituri duble dinvânzarea mărfurilor.619 2.301 1. cu energia si apa Total = Valoarea Adaugata + Venituri din subventii de exploatare .221 17.508 16.358.501 21.487 25.328.378 29.237 11.312.420.422.621.950.845.406 13.204.283 0 1.288 14. în anul 2008 marja comercială a crescut pană la aproximativ 710.053 4.030 -18.709.090 5.Cheltuieli privind asigurarile sociale = ExcedentBrutExploatare + Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare + Alte venituri de exploatare .911 -33.582 0 144.541 2.Evolutia oscilantăa acestui indicator trebuie să constituie un semnal de alarmă pentru gestiunea firmei în contextul general al economiei.586.761 2.403. Biofarm SA a înregistrat pentru anul 2007 o marjă comercială negativă de 356 Lei.487 122.041 20.860.819 32.263 3.890.835 21.Impozit pe profit = Rezultat Net + Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele = Capacitatea de autofinanţare 62. prime si materiale + Ch.625.200 32.548.698.268 43.166.399.685.331.Cheltuieli cu impozite si taxe Cheltuieli cu remuneratia personalului .462.283.451 19.191 33.787.619 0 15.153 3.796.037 10.791.112.477 32.368 22.628 32.826.014.831 5.282 0 316.207 15. respectiv al pieței pe care întreprinderea acționează.437.753 13.874.532 Sursă : Calcule proprii pe baza Contului de profit și pierdere al întreprinderii.298 19.779 9.173 8. 20 .541 0 22.405.844.875.739 19.795.414.636 2.739 -27.926 0 17.173.969.967 2.096.878.636.632 640.947.094.600.996.452.213 4.853.793 5.763. față de cheltuielile de aceeași natură.705 910.969.873.577 78.904 10.331.430.271 0 136.711.616 0 874.871 3.

000 de Lei în 2010.000. Se crează astfel premisele remunerării salariaților.000. Valoarea Adăugată 38.000 500. precum și pentru asigurarea sumelor pentru investitii cuatificând exact plusul de valoare adaugat de firmă prin activitatea desfasurată.000 0 -500.000.000 2.500.000 35.000.000.000.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Marja Comercială 3.476 lei în 2007 și ajungând la valoarea de aproximativ 21. valoarea maximă ajungând la 37. acționarilor. statului.000.000.283 lei. pornind de la o valoare de 20.000 31.000 1.538.500.347.000 1.000 37. o evoluție pozitivă de-a lungul celor patru ani analizați.000 34. 21 . creditorilor. deci se evidențiază existența unui excedent din activitatea de exploatare.000 2.000 30. Trendul soldului intermediar este crescător pe perioada 2007 – 2010.000 2007 2008 2009 2010 Fig 2: Evoluţia valorii adăugate Excedentul brut de exploatare înregistreazăvalori pozitive pe toată perioada analizată.000 33.000.000 2007 2008 2009 2010 Fig 1: Evoluţia marjei comerciale Valoarea adaugată înregistrează în schimb.000.000 32.800.000.000 36.000.

Analiza finanicara – SC Biofarm SA

Excedentul Brut de Exploatare
22,500,000 22,000,000 21,500,000 21,000,000 20,500,000 20,000,000 19,500,000 19,000,000 18,500,000 18,000,000 2007 2008 2009 2010

Fig 3: Evoluţia excedentului brut de exploatare Rezultatul de exploatare înregistrează, de asemenea o creştere pe parcursul anilor 2007– 2010. Acest rezultat este pozitiv și de valori mari, punându-se în evidență faptul că firma a funcționat corespunzător la nivelul activității sale de bază, aceasta obținând profit.

Rezultatul Exploatării
18,000,000 17,000,000 16,000,000 15,000,000 14,000,000 13,000,000 12,000,000 2007 2008 2009 2010

Fig 4: Evoluţia rezultatului exploatării Rezultatul net are o evoluție pozitivă pe toată perioada analizată, exceptând anul 2008, când acesta înregistrează o pierdere. Valoarea negativăînregistrată este consecința pierderii financiare, determinată la rândul său de o valoare a cheltuielilor cu ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor deținute ca active circulante de 35.141.987 lei.

22

Analiza finanicara – SC Biofarm SA

Rezultatul Net
30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 -10,000,000 -20,000,000 -30,000,000 2007 2008 2009 2010

Fig 5: Evoluţia rezultatului net Capacitatea de autofinanțare a firmei aînregistrat valori pozitive în anii analizaţi, exceptând anul 2008 când rezultatul este negativ. Valorile pozitive înregistrate pentru anii 2009 şi 2010 oferăîntreprinderii posibilitatea de a-şi susţine creşterea economică. Acest fapt reflectă potențialul financiar generat de activitatea întreprinderii, destinat să remunereze acționarii și să finanțeze investițiile viitoare.

Capacitatea de autofinanţare
30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 2007 -10,000,000 -20,000,000 2008 2009 2010

Fig 6: Evoluţia capacităţii de autofinanţare

23

Analiza finanicara – SC Biofarm SA

2.3. Analiza factoriala a marjei brute fata de costul bunurilor vandute

Marja bruta fata de costul bunurilor vandute ( rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete) are rolul de a acoperi cheltuielile de distributie, cheltuielile generale de administratie si cheltuielile financiare, astfel incat firma sa obtina un profit suficient de mare pentru a remunera corespunzator actionarii.
=
Elemente CA ( ∑〖qv x p 〗 ) Cheluiteli productie ∑〖qc x c p〗 Mb=qv x p - qv x cp D Mb = Mb 1 – Mb 0 2007 62344059


2008 65102889 2009 67108836 24,785,058 42,323,778 984,480 2010 82294885 29,747,104 52,547,781 10,224,003

22,378,804
39,965,255

23,763,591
41,339,298 1,374,043

Tabel 2.3.1Marja bruta fata de costul bunurilor vandute
Influente Dqv = ( qv1p0 -qv0p0 ) qv0cp0 D cp = qv1p0 - (qv1cp1qv1cp0) Dp = ( qv1p1-qv1p0 ) - qv1cp1 2008 1822641.645 2009 -746.5477317 -65100881 -45206206.64 87844066.82 -46541955.45 2010 37633240.9 134715296 -76979353.9

Tabel 2.3.2. Analiza factoriala a marjei brute fata de costul bunurilor vandute
Indici (%) qv p cp 2008 102.1512985 102.6817977 103.9516303 2009 99.99915992 103.4075683 104.2993301 2010 140.9529287 86.5007854 85.14921494

Pe baza rezulatelor obtinute, se observa o crestere a marjei brute cu 1.374.043 lei in anul 2008 fata de anul 2007 , cu 984.480 lei in anul 2009 fata de anul 2008 si cu 10.224.003 in anul 2010 fata de anul 2009. Aceasta majorare a marjei brute aferente cifrei de afaceri nete va avea efecte pozitive asupra profitului din exploatare, si implicit asupra profitului curent si profitului net al societatii. Aceasta crestere va spori sursele proprii de finantare a dezvoltarii viitoare a societatii si remunerarii actionarilor prin dividende. Cresterea vanzarilor a contribuit la nivelul favorabil al marjei brute in sensul obtinerii unui profit suplimentar de 37633240 lei. Nivelul superior al marjei brute ca din anul 2010 fata de anul 2009 a fost influentat si de majorarea cantitatii vandute cu 40% . Volumul productiei vandute a crescut, ceea ce a avut un efect asupra
24

889 335 -21310153 2009 67.4.4.qv1 c0 ) .108.355 2009 -2982418324 3068830819 -1021666. Acesta situatie are o influenta negativa asupra rezultatului brut total si a rezultattului net al exercitiului.1.2 Analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri pe total intreprindere Variatia Profitului D Pr = Pr 1 .9 Tabel 2. a dus la o micsorare a modificarii marjei brute cu 76979353 lei. Scaderea preturilor de vanzare cu 14% in anul 2010.548 2010 -19636090 94591869.294. scaderea costurilor de productie cu 15% a condus la cresterea marjei brute cu 134715296 lei.1348 2320975.77 5188161.135 -17485145.3.885 343 14414793 62.633 3028160. precum si a indicatorilor de eficienta calculati pe baza acestora.( qv1 c1 .836 343 19636090 2010 82. Profitul aferent cifrei de afaceri pe total intreprindere = − Influente D qv = Pr0 Iqv . 25 .4.qv1 c0 ) Dp= qv1 p1 .Pr 0 2008 -34824366 2009 40946243 2010 -5221297 Tabel 2. 2.Pr0 D g= ( qv1 p0 . Studiind influentele factorilor.059 317 13514213 Tabel 2.4. Variatia profitului In perioada analizata s-a inregistrat o scadere de 5221297 lei a profitului aferent cifrei de afaceri fata de anul precedent. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri pe total intreprindere = Elemente CA Ns Pr 2007 = 2008 65.102.qv1 p0 2007 2008 1366980193 1316809140 903352.PR0 x Iqv D c= . se constata urmatoarele: *creasterea volumului productiei cu 40% a avut ca efect scaderea profitului cu 19636090.344.Analiza finanicara – SC Biofarm SA modificarii marjei brute de 37633240 lei si totusi.

*costurile complete au exercitat o influenta pozitiva asupra profitului. indirecte pe unitatea deprodus) si de factorii specifici acestora (consumuri specifice de materiale.00%. raport cerere-oferta. rata rentabilitatii economice si rata rentabilitatii financiare. productivitatea fizica a muncii. 26 .Analiza finanicara – SC Biofarm SA *modificarea structurii cifrei de afaceri a condus la crestereaprofitului aferent vanzarilor cu 94591869 lei. Influenta modificarilor costurilor complete unitare se poate explica in functie de elementele componente (cheltuieli materiale. situatie explicate prin cresterea ponderii produselor la care in perioada luata ca baza de comparatie s-au inregistrat rate ale rentabilitatii comerciale mai mari decat rata medie a rentabilitatii pe total intreprindere in baza de comparatie si cresterea ponderii produselor la care in baza de comparatie s-au inregistrat rate ale rentabilitatii comerciale mai mari decat media bazei de comparatie. determinand cresterea acestuia cu 5188161 lei.. efectul fiind miscorarea profitului cu 17485145 lei. Analiza ratelor de rentabilitate Rata de rentabilitate reprezinta un raport intre un indicator de rezultate (profit sau pierdere) si un indicator care reflexta un flux de activitate. 2. salariale. Scaderea costurilor chiar daca determina cresterea profitului. Principalele rate de rentabilitate operationale in analiza financiara a unei firme sunt: rata rentabilitatii comerciale. preturi de aprovizionare. gradul de folosire a capacitatii de productie.). tarife de salarizare etc.5. *preturile de vanzare au fost mai mici decat cele din anul precedent la majoritatea produselor. Situatia a fost determinata de scaderea costurilor la produsele care detin ponderea majoritara in totalul vanzarilor. se apreciaza ca justificata in cazul in care consumul suplimentar de resurse se reflecta in imbunatatirea calitatii produselor si cresterea preturilor de vanzare. Aceasta situatie a fost determinata de dorinta firmei de a majora cantitatea vanduta prin scaderea pretului de vanzare . Rata rentabilitatii comerciale medii a bazei de comparatie a fost de 17. evolutia cursului de schimb. Aceste rate de rentabilitate au valente informationale diferite si oglindesc multiple laturi ale activitatii eocnomico-financiare ale firmei. efectul obtinut (sporul de venituri) fiind mai mare decat efortul facut (cresterea cheltuielilor). rata rentabilitatii resurselor consumate. concurenta externa.

14521731 9.1. Analiza ratei rentabilitatii comerciale Rata rentabilitatii comerciale exprima eficienta activitatii comerciale a intreprinderii . Analiza factoriala a ratei rentabilitatii comerciale Influente D Rc = Rc 1 .85303 0.785664 27 .40986309 2009 61. Rata rentabilitatii comerciale = ∑ ∑ − ∑ = − ∑ ∑ Influente Dg =(q1p0-p0c0)/q0p0 *100 Dp= (q1p1.10435 2008 41339298 65102889 63.260066 2010 82294885 14414793 17.05572E+17 11.49841 -0.578743089 Tabel 2. asigurand legatura dintre profitul si cifra de afaceri neta.60594 2009 42323778 67108836 63.Rc 0 2008 54.5.3 Variatia ratei rentabilitatii comerciale Rata marjei brute din vanzari = Elemente Mb CA Rmb(%) Varianta RMb 2007 39965255 62344059 64.5.51603 Tabel 2.1.19709706 2009 2131000671 92.99310383 2010 11.1.5.507133935 2010 2767768518 52.1.q1c0)/q1p0 * 100 Dc= ( q1p1.1.73303739 2009 67108836 19636090 29.Analiza finanicara – SC Biofarm SA 2.08083399 2.06737 -0. = ∗ Elemente CA Pr Rc (%) 2008 65102889 -21310153 32.q1c1)/ q1p1 * 100 2008 1380496620 4.43104 2010 52547781 82294885 63.5.2.74404 Tabel 2.

630550726 Concluziile aceastei analize a ratei marjei brute din vanzari sunt asemanatoare celor din analiza marjei brute fata de costul vanzarilor.(qv1c0/(qv1p1) x 100 .4134 Tabel 2. Astfel.5.016527418 2009 0. se constata majorarea ratei marjei brute din vanzari cu aproximativ 1% in anul 2010 comparativ cu anul 2009.91488415 2010 16934705 66636909 25. reflecta corelatia dintre profitul aferent cifrei de afaceri si costurile totale aferente vanzarilor. In conditii normale de inflatie.Analiza finanicara – SC Biofarm SA = − ∑ ∑ Influente Dqv =( 1 .08520271 2009 13711173 55032056 24. 2.568246691 0.5.2. Cresterea ratei a fost determinata de influentele pozitive ale costurilor de productiei cu 4.2.04557299 4.1. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate Rata rentabilitatii resurselor consumate. dar cresterea cererii si respectiv a cantitatii vandute. Rata rentabilitatii resurselor consumate 28 .( 1. si nu in marime absoluta. = Elemente RE Che Rrc(%) 2007 15328632 47362721 32. politicii comerciale a intreprinderii.(qv1c0) / (qv0 p0 ) )x 100 . Contributia favorabila a modificarii structurii cifrei de afaceri nete este efectul majorarii ponderii produselor mai profitabile decat media pe societate in anul anterior.689872448 1.( qv1c0/qv1p0)) x 100) Dc = ( 1 -( qv1c1/(qv1p1) x 100-(1-(qv1c0/qv1p1))x 100 2008 0.000224643 0.209124145 4.881183452 1. denumita si rata rentabilitatii costurilor.36433988 2008 14548911 51802763 28.63 %. singura deosebire fiind ca valorile sunt exprimate procentual. scaderea preturilor de vanzare constituie efectul scaderii calitatii produselor si serviciilor. fapt justificat in conditiile modificarii cererii si ofertei pe piata.(1 -( qv0co/qv0po) )x 100 Dp = (1.111789465 2010 11.

Scaderea costurilor complete unitare a determinat o crestere a ratei rentabilitatii resurselor consumate cu 1441480952 lei.5.3.27879E+13 -2131018673 2009 2131000771 2131000582 1963611826 2010 2767768418 2767768476 1441480952 Tabel 2.Rrc 0 2007 2008 4.2. = Elemente Profit brut Activ total 2007 15969619 166116039 2008 -18873119 146649721 2009 22586541 153914901 2010 17844926 168016801 29 . Variatia ratei rentabilitatii resurselor consumate Rata rentabilitatii resurselor consumate a inregistrat o crestere fata de perioada precedenta.Analiza finanicara – SC Biofarm SA ∑ ∑ − ∑ ∑ ∑ = 100 = −1 100 Influente Dg=(qv1p0 .3.qv0c0) / qv0c0 x 100 Dc=(qv1p0-qv1c1)/qv1c0 x 100 Dp=(qv1p1-qv1c1)/qv1c1 x 100 2008 1380496520 1.5. Analiza factoriala a ratei rentabilitatii resurselor consumate Variatia D Rrc = Rrc 1.5. dar si eforturilor firmei in scopul obtinerii si vanzarii acestor produse. datorita majorarii ponderii produselor vandute cu orientabilitate fata de costuri mai mare decat rentabilitatea medie fata de costuri inregistrata la nivelul intregii productii vandute in perioada de referinta. pune in evidenta performantele utilizarii activului total al unei intreprinderi. Modificarile din structura vanzarilor au determinat o crestere de 2767768418 lei. 2.279137164 2009 3. rata rentabilitatii economice.2. crestere bazata pe influenta favorabila a structurii productiei vandute si pe scaderea preturilor de vanzare.2. situatia este datorata unor schimbari favorabile pe piata de desfacere. respectiv a capitalului investit pentru obtinerea acestor performante. Analiza ratei rentabilitatii economice Una dintre cele mai importante rate de rentabilitate.498517 Tabel 2.17031856 2010 0.

Cu ajutorul acestei rate. 30 .-preturile. rentabilitatea societatii Biofarm s-a imbunatatit pe seama majorarii cotelor de profit aferente vanzarilor. cat si a activelor imobilizate (cu pondere de aprox.75%. ce au diminuat rentabilitatea economica cu 7.3.3. Analiza ratei rentabilitatii financiare Rata rentabilitatii financiare reprezinta unul dintre indicatorii majori urmariti de investitori si de management.4980221 919. In cadrul rentabilitatii comerciale.5.Pr0/CA0 ) x 100 2008 -575.436267 127. investitorii pot aprecia in ce masura investitita lor este rentabila sau nu.67469417 10.56% a vitezei de rotatie a activului total (contrar influentei specifice asocietatilor din industrie). (cu efect pozitiv asupra rentabilitatii economice de 10.053777 Tabel 2. 2.5. fiind afectata pozitiv de cresterea cu 0.5.314744 2010 136.3.Rce0 2007 2008 22.1 Rata rentabilitatii economice = 100 = 100 Influente D CA/At =( CA1/At 1 ) -( CA0/At 0) * Pr 0/CA 0 x 100 D Pr/ CA * 100= CA1/ At1 x ( Pr1/CA1 .620918 Tabel 2. datorita utilizarii mai eficiente aactivelor circulante (viteza crescuta de rotatie a activelor circulante/stocurilor si reducerea perioadei de incasare a clientilor).91%). Variatia Ratei rentabilitatii economice In anul 2010 fata de anul 2009. Analiza factoriala a ratei rentabilitatii economice Variatia Re D Re = Re 1 . active care prin natura lor au o viteza de rotatie foarte mica.7400468 2009 798.86952261 Re(%) 9.2.3.54421678 2010 4. influenta cea mai puternica la imbunatatirea indicatorului analizat a avut-o:-alegerea unei structuri de vanzare de produse cu pret mare.Analiza finanicara – SC Biofarm SA 12. ca urmare a cresterii costurilor de productie. 2/5 din totalul activelor).158485 Tabel 2.5.9102407 702.4.48305487 2009 27.613532261 14.

894008945 1. Aceasta crestere a datoriilor totale este si consecinta contractarii unor credite suplimentare pentru acoperirea nevoilor de finantare.( -2537277732 Vt1/At1 x At0/Kp0 x Pn0/Vt 0) x 100 D Pn/ Vt = ( Vt1/AT1 x At1x Kp1 x Pn1/Vt1) x 100 .5.( -32.1038302 2010 4.699301362 0. insa cu cat factorul de multiplicare a capitalului propriu este mai mare.4.5990299 Viteza de rotatie a activelor totate a avut o influenta negativa asupra rentabilitatii financiare ceea ce demonstreaza ineficienta utilizarii activelor.302244407 70506360 2009 153914901 0.480780731 1.61286767 52. Cresterea 31 .1.76891095 1.3985595 -1. Analiza factoriala a ratei rentabilitatii financiare 2009 37.93365101 Vt1/At1 x At 1/ Kp1 x Pn0/Vt0) x 100 Tabel 2. totodata. Viteza de rotatie a activelor este in crestere. ca acest indicator arata si gradul de indatorare.4.Analiza finanicara – SC Biofarm SA = Elemente Profit net Capital propriu Rf (%) 2007 13514213 97755491 13.82675956 2 -8. dar trebuie sa tinem cont.339436276 -0. aceasta datorandu-se cresterii veniturilor totale in anul 2010 (150208523 lei) intr-un ritm inferior cresterii activelor totale (168016801 lei ).93477074 2010 14414793 109486150 13.16586 Tabel 2. acesta a avut o influenta pozitiva asupra rentabilitatii financiare (1.405793345 0. Factorul care a dus la majorarea ratei rentabilitatii financiare cu aproximativ 2 puncte procentuale a fost factorul de multiplicare a capitalului propriu.82450526 2008 -21310153 109486150 -19.28829406 Vt0/At 0 x At0/Kp0 x Pn 0/Vt 0 ) x 100 DAT/ Kp= ( Vt1/At1 x At1/Kp1 x Pn0/Vt0) x 100 . cu atat rata rentabilitatii financiare este mai ridicata.53 %).4637888 2009 19636090 109486150 17.534594111 0.( -33.804179999 1.388942274 1.5.15864306 123775285 2010 168016801 0. In privinta factorului de multiplicare.095965214 150208523 Influente 2008 D Vt/AT= ( Vt1/At1 x At 0/ Kp0 x Pn0/Vt 0) x 100 .2.209167422 64609550 2008 146649721 0. Rata rentabilitatii financiare = = Elemente AT Vt/AT AT/Kp Pn/Vt Vt 2007 166116039 0.

023.ceea ce a condus la o usoara crestere a gradului de indatorare.25% 0.160 0.713.ro 32 .108.285.80% -14.310.746 0.102.29 0.09% 3.84% 4.153 65.922.232.167 168.910 141..542 136. Profitul net la 1 leu venituri a condus la o scadere a ratei rentabilitatii financiare cu aproximativ 8. abilitatea firmei de a controla costurile.695 129.090 67.Analiza finanicara – SC Biofarm SA valorii activelor totale a devansat cu putin scaderea capitalului propriu – scadere datorata in primul rand diferentei de curs nefavorabile .023.023.00% Rata Inflatiei ROE real 4.29% 1.009 0.93% 6.966.789.636 132.636.059 2008 -21.93% 0.15 9.22 14.344.167 146.514.84% 4.00% 8.713.001 -15.35% 1. Acesta arata practic.167 168.542 151.50% 2.66% 0.80% 6.20% 11.13 -16.08% 1.13% 3.889 2009 19.49 1.096 0.18 0.922.169 166.818.169 151.22 0.009 5 6 Site-ul oficial al Institutului Național de Statistică – www.087 8.213 62.695 129.95% -23.654 0.43% 7.44 1.89% 0. incapacitatea firmei de a practica o politica de preturi eficienta.16% 0.074 149.695 145.167 146.052.ro Site-ul oficial al Bancii Nationale a Romaniei – www.27% 0.285.414.836 2010 14.000 9.001 13.693 166.40% -0.6 puncte procentuale.52% 8.623.10 8.693 166.33 0.37 1.963.28% 10. si.862 145.89% 6.40 1.232.48% 0 0.85% -24.350.001 151.761.285.25% 2. Indicatori rentabilitate de Exercitiu financiar 2007 Profit Net CA ACTIV PASIV Capital Propriu Profit Net / CA CA / ACTIV PASIV / CPR ROE 13.796 RDAT*DatFin/AE 0.294.insse.793 82. totodata.95% 5 -0.205.30% Rata Datoriei Rdat reala 6 Activ Economic ROE*CPR/AE RAE RAE reala ROA ROA reala Datorii financiare Capital Propriu Levier 154.bnr.144 1.43% 7.61% 3.57% 2.50% -22.11% 7.761.885 166.00% 0.285.81% 4.138 0.70% 8.73% 6.

Intreprinderea Biofarm ar putea sa creasca viteza de rotatie a activelor prin o mai buna utilizare a acestora (retehnologizarea sau vanzarea activelor care nu sunt implicate in productie).02% (nominal) Efectul de levier -4.93% 0.4.5. Rentabilitatea nominala ROE Rentabilitatea aferenta datoriilor Rentabilitatea aferenta activului economic Figura 2.09% 5. Indicatori de rentabilitate Din analiza datelor calculate in tabelul de mai sus se desprind urmatoarele concluzii: Rentabilitatea nominala aferenta capitalurilor proprii (ROE) se mentine relativ constanta pe parcursul celor patru ani analizati.68% 3.24% -8.3.34% -26. O alta cauza a diminuarii rentabilitatii capitalurilor proprii este scaderea vitezei de rotatie a activului de la 0.09% Efectul de levier 0. datorata la randul ei de un profit net negativ in conditiile unei cifre de afaceri pozitive si chiar crescatoare.Rdob ) 1.43%.4. acest fapt ne arata o mai proasta utilizare a activelor in 2007 fata de 2006.00% -6.67 rotatii in 2006 la 0.82% (real) Tabel 2. indicatorul evoluand fluctuant de la 8. Acesta scadere se datoreaza in principal scaderii ratei de marja a profitului net in 2008.05% -7.95% in 2007 la 9.37 în 2007.Analiza finanicara – SC Biofarm SA (REc .5.36% 0.20% -0.89% in 2010 si inregistrand o valoare negativa in anul 2008 de -16.4 Rentabilitatea capitalurilor investite 33 .

Efectul de levier negativ se datoreaza unei rentabilitati mai mari a datoriilor financiare decat cea a capitalurilor proprii in aproape toti anii analizati.82%). Acest fapt poate fi explicat de trendul descendent alrentabilitatii capitalurilor proprii si de proportia mai mare detinuta de capitalurile proprii in activuleconomic. Rentabilitatea reala aferenta activului scade pe parcursul celor patru ani analizati de la 3.Pentru 2009 indicatorul inregistreaza 6.33 fata de anul precedent.7% iar pentru 2010 .95%). 34 .09%. Am considerat rentabilitatea afarenta datoriilor ca fiind rata madie a dobanzi pe piata. valoarea inregistrata in 2010 fiind de -6. factorul determinant fiind rentabilitatea capitalurilor proprii.11% în 2007 și apoi -24.09%) fata de 2007 (-4. In termeni reali efectul de levier este negativ in toti anii analizati crescand cu aproximativ 3 procente in 2008 (-8. rentabilitatea activului economic descreste de la an la an înregistrand în 2008 valori negative (-15.29% la2. Atat in termini nominali cat si in termeni reali rentabilitatea activului economic are un trend relative descendent. Acesta scadere se datoreaza in principal scaderii ratei de marja a profitului net in 2008la 0.28 % în 2008.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Rentabilitatea aferenta capitalurilor proprii in termeni reali inregistreaza un procent de 4.3.8%. dupa care se observa o usoara de cateva procente. Desi rentabilitatea datoriilor estepozitiva.48% .

mediu acţiuni Profit net CA Capital propriu Dividende 2007 977554909 977554909 977554909 13514213 62344059 151023695 0 2008 1094861499 1094861499 1094861499 -21319153 65102889 129713542 0 2009 1094861499 1094861499 1094861499 19636090 67108836 136052862 0 2010 1094861499 1094861499 1094861499 14414793 82294885 145761009 6021741 Indicatori Rezultat pe acţiune Dividend pe acţiune Randamentul acţiunii PER Rată preţ / val ctb Rată preţ acţiune / venit 2007 0.0055 0 15.1863 6. Particularităţi privind analiza performanţelor firmelor cotate la bursă Mai jos am prezentat o analiza a performanţelor financiare bursiere ale firmei Biofarm.88 0.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Capitolul 3. Tabel 3. acţiuni sfârşit an Nr. Indicatori Biofarm Indicatori Nr. acţiuni început an Nr.1.1863 4.0132 0 0 1.80 2008 -0.93 1.88 0.0195 2009 0.85 0 0 11.0179 2010 0.21 1.0138 0 0 45.88 0.60 0.1863 4.1863 5.57 1.50 Lichiditatea acţiunii 35 .88 0.

În anul 2009 a crescut la 6.1 pp. definitivarea unei constructii). Cifra de afaceri suferă modificări relativ mici în primii 3 ani.80. Lichiditatea acţiunii este diferită în anii analizaţi. iar în anul 2010 a scăzut cu 1. Capitalul propriu al întreprinderii prezinta o evoluţie oscilanta. Până în anul 2009 inclusiv. În anul 2007 aceasta are valoarea de 62344059 lei urmând ca în următorii 2 ani sa crească cu aproximativ 2 milioane lei. Dividendul pe acţiune si randamentul pe acţiune au valoarea 0 în toţi anii. ceea ce ar putea insemna faptul ca actiunile companiei sunt subevaluate. Profitul net are o evoluţie diferită în perioada analizată. depăşind-o şi pe cea din 2007. 36 . comparativ cu ultimul an. Rată preţ/ valoarea contabilă este aceeaşi în toţi anii.60 pp.1863.88 puncte procentuale. valoarea profitului devenind 14414793 lei. În anul 2009 valoarea profitului creşte. valoarea devenind 82294885 lei.05 puncte procentuale. urmând ca în anul 2010 să scadă cu 5221297. ajungand in anul 2010 la valoarea de aproximativ 145 milioane lei. În anul 2007 acesta are o valoare de 13514213 lei iar în anul următor suferă o scadere dramatică.Analiza finanicara – SC Biofarm SA În urma anlizei întreprinderii se constată că numărul acţiunilor întreprinderii sunt aceleaşi în toţi cei 4 ani analizati. având valoarea de 0. iar în anul 2010 creşterea este mai mare. Profitul nerepartizat obtinut in anul 2009 a fost folosit pentru investitii (achizitia de echipamente tehnologice. ca urmare a lipsei dividendelor în întreprindere. valoarea fiind negativă. În concluzie evoluţia cifrei de afaceri este una crescătoare. În anul 2007 este de 4. urmând să crească în următorul an cu 0. întreprinderea nu a distribuit dividende iar în anul 2010 valoarea acestora a fost de aproximativ 6 milioane lei. Valoarea PER inregistrata de companie in anii 2009 si 2010 este mai mica decat media sectoriala. urmând ca în următorii ani sa crească. ce vor fi distribuite actionarilor incepand cu data de 15 iulie 2011. De asemenea evoluţia este constantă şi în cazul ratei preţ / venit acţiune. În primul an acesta are o valoare de 151023695 lei iar în anul 2008 scade. evoluţia fiind constantă. având valoarea de 1.

889 2009 5 137.787 62. Economic Value Added – EVA). 4. 1. particulizând studiul pe firma analizată pe parcusul acestei lucrări şi evidenţiind astfel valorile obţinute în perioada 2007-2010. Datorită limitării informaţionale.247.609.695 1.516 136.775 65.059 2008 4 130.Crt 0 1. VEA se calculează ca o diferenţă între profitul net şi costul capitalului total utilizat. se pot utiliza indicatorii de bază bine cunoscuţi: valoarea economică adăugată. 3.652 67.966. am considerat utilă sintetizarea în următorul tabel a principalilor indicatori utilizaţi.288 129. analiza valorii create de către o firmă trebuie realizată din două perspective. Analiza indicatorilor de creare de valoare Crearea de valoare reprezintă unul dintre cele mai importante criterii utilizate în evaluarea performantelor unei întreprinderi. din care: .864 64.487.2. 2. valoarea de piaţă adăugată şi rentabilitatea totală a acţionarilor.009 0 67. am restrâns prezenta analiză la intepretarea unuia dintre cei mai importanţi consideraţi indicatori care măsoară performanţa financiară a unei firme şi anume Valoarea Economică Adăugată – VEA (în limba engleză.846.1.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Capitolul 4.009 145.108.761.102.793. Pentru a întelege mai bine metodolgia de calcul a EVA şi sistemul de factori utilizat.746 78.023.989.350.052.205.542 1.654 72. Pentru a evalua valoarea creată pentru acţionarii firmei Biofarm.1.294. Desigur.713.344.143. 1.431. respectiv indirecţi la activitatea acesteia.052 42.761.Capital propriu Capital împrumutat Active imobilizate Necesar de fond de rulment Cifra de afaceri Simbol 2 Ki Kp Df Ai NFR CA 2007 3 152.836 145.885 2010 37 .839 151.862 1. măsurând practic profitul economic real realizat de întreprindere.513.144 110. Tabelul 4.560 82.449 78. Indicatori 1 Capital investit.403.919. Analiza EVA Nr. în funcţie de particanţii direcţi.513 52.

00 100.632 16 14.97 15.292 63.56 17.33 8.62 9.41 0. - 54.6 14.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Rezultatul exploatării Cota de impozit pe profit (%) Costul capitalului propriu (%) Rata dobânzii (%) Rata rentabilităţii capitalului investit (%) Rata rentabilităţii capitalului investit (%) (după impozitare) Cheltuieli aferente cifrei de afaceri Cheltuieli recalculate aferente cifrei de afaceri Cifra de afaceri recalculată Rata rentabilităţii comerciale (%) Rc’ (%) Rc” (%) Viteza de rotaţie a capitalului investit (nr.180 11.328.50 0.978 53. Re’ 8.89 8.053 77.60 20.570. 100.360.015. ∑qvi · ci Σqvi1 · ci0 Σqvi1 · pi0 Rc 47.49 0.12 20.6 8’. 15.548.35 8.14 16.42 9. pd Re 13. 0.38 9.608 12.31 18.566 64.46 1. Pr cip 15.48 17.43 9.00 100.05 19.98 11. Ccp 8.934.00 100.04 1.976 55.427 50. 1.76 10.911 16 13.078.57 0.24 1.556.59 - 22.663 65.4 14.553.622. 6. 24.705 16 7. CA Ki CA Ai CA NFR 0. 10.43 14.00 38 .364.39 22.397. 14.92 1.58 17.822 13.95 -16. - 60.02 11. rotaţii) Structura capitalului investit: (%) 5.949.11 9.22 18.43 12.83 0.711.173 16 16. rotaţii) Randamentul activelor imobilizaterotaţie a Viteza de (lei) necesarului de fond de rulment (nr.

00 -189.329. în tabelul 4.08 107.17 -859.00 20.730.97 -16.50 104.152 22.735.44 9.17 14.57 85.89 112.29 -21.640.24 100. Indicatori 1 Capital investit.95 104. .165.92 99. 1.75 121.217.1.02 92.517.capital propriu capital împrumutat Costul mediu ponderat al capitalului (%) Costul mediu ponderat al capitalului recalculat (%) 21. 6.71 1.81 123.876.18 -8.21 122. 23.02 0. Variaţiile indicatorilor utilizaţi în calculul EVA Nr.2.00 39 .00 2009/2008 4 104.085 11.14 0.2.11 122.80 În continuare.86 14. din care: .116.33 71.43 12.08 94.51 33.08 0.51 100. Tabelul 4. 5.302. 4.09 103.1.3 să fie sintetizate metodologia şi măsurarea influenţelor factorilor care acţionează asupra EVA. Suma remunerării capitalului total Valoarea economică adăugată Rcp VEA 13.89 - 8.63 123.051 12.98 -16.89 61.2 am prezentat variaţiile indicatorilor între anii analizaţi.00 92.15 14. 1.847. 2.Capital propriu Capital împrumutat Active imobilizate Necesar de fond de rulment Cifra de afaceri Rezultatul exploatării Cota de impozit pe profit (%) Simbol 2 Ki Kp Df Ai NFR CA Pr cip 2008/2007 3 85.522.98 100. cmpc 8. 3. Rezultatul exploatării impozitare după Pr’ 98.221.Crt 0 1.385 14.91 100.29 99.225.75 19.386.00 2010/2009 5 106.471. 19. urmând ca în tabelul 3.2.Analiza finanicara – SC Biofarm SA 19.414.00 0.793.43 94.

146. 8. 100. 14.59 106.79 116.00 100.00 100. Ccp -183.72 - 16. 71.43 pd Re 9.06 132. 15.2.94 100. 90. ∑qvi · ci Σqvi1 · ci0 Σqvi1 · pi0 Rc 107.00 19.24 83.85 129. - - - 12.79 110. CA Ki CA Ai CA NFR 122. 85.capital propriu capital împrumutat 7.66 106.26 19.60 17.63 122.40 11.03 98. 100.43 10. 8’.65 111. rotaţii) Structura capitalului investit: (%) .22 115.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Costul capitalului propriu (%) Rata dobânzii (%) Rata rentabilităţii capitalului investit (%) Rata rentabilităţii capitalului investit (%) (după impozitare) Cheltuieli aferente cifrei de afaceri Cheltuieli recalculate aferente cifrei de afaceri Cifra de afaceri recalculată Rata rentabilităţii comerciale (%) Rc’ (%) Rc” (%) Viteza de rotaţie a capitalului investit (nr.00 40 .89 - 91. Re’ 110. - - - 13.91 -87.37 99.1.22 18.52 78.42 - 100.74 101.49 116.53 105.98 89.73 0. rotaţii) Randamentul activelor imobilizate (lei) Viteza de rotaţie a necesarului de fond de rulment (nr.99 19.91 89.79 68.

060. Crt.553.28 Tabelul 4.39 2.908.826.04 123.26 -1.278.35 68.1. Măsurarea factorilor de influenţă asupra EVA 2008/2007 Nr.47 3. care s-a situat. de aproximativ 33.571.553.622.4 mil lei.443.1.378.623. 2.520.19 -1.28 2.39 -5.2 R Rc g p c Cimp CMPC gki cki Variatia EVA ki Re' Re CA/Ki CA/AI CA/NF 34.24 -845.692.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Costul mediu ponderat al capitalului (%) Rezultatul exploatării impozitare după 20.24 123.988. se observă faptul că în trei din cei patru ani supuşi analizei.653.001.991. cmpc -180.735.09 -93. Acest fapt s-a datorat valorilor înregistrate de rate de rentabilite a capitalului investit (după impozitare).07 17.66 -8.774. 2.090.3. 2.1.651.2.36 2010/2009 8.308.89 1.52 -24.1.156.51 22.991.1. VEA -3.638.61 1.2.918.77 72. cu excepţia anului 2008 sub costul mediu ponderat al capitalurilor folosite de firmă.2. 3.042.52 -42.92 Analizând evoluţia firmei Biofarm în perioada 2007-2010. 2. 2.985.272.79 2.56 -1.905.090.1.21 0.140.54 101.1.255.752.1.66 1.39 1. care cunoaşte o scădere bruscă în acest an.868.06 -506.007.308. 1.228.036.80 814.66 32.513. 3.3.499.080.00 6.1.752.47 -1.427. 2.540.228.245.20 -228.20 -1.230.099. se constată o valoare economică adăugată negativă. Această diminuare a costului mediu 41 .91 94.069.202.813.00 -42.99 11.36 -1.224.00 32.572.919. EVA înregistrează pozitivă.61 0.007.986. 2.639.728. Astfel în 2008.19 1. 2.63 23. 2.2.1.076.2.792. 3.26 3.401.231.28 2.811.1.613.202.15 6.560. Suma remunerării capitalului total Valoarea economică adăugată Rcp -154.005.35 94. ca urmare a creşterii ratei de rentabilitate a capitalului investit după impozitare şi a diminuării costului mediu ponderat al capitalurilor.07 -89.42 3. 2.28 1.05 3.46 21.611. Pr’ 94.033.306.446.2.2.95 2.1.884.88 -24.235.1.39 0.39 -2.1.32 2009/2008 -41.716.

având în vedere faptul că rate de rentabilitate a capitalului investit după impozitare se situează în continuare sub costul mediu ponderat al capitalului. concomitent cu o reducere a renumerării capitalului total. 42 .Analiza finanicara – SC Biofarm SA ponderat al capitalurilor nu poate fi considerată însă una sănătoasă. raportând un profit net de aproximativ 20 mil lei. având în vedere că este bazată pe faptul că firma înregistrează în acest an un cost al capitalurilor proprii negativ. în timp ce rezultatul exploatării după impozitare scade. Acest rezultat are o influenţa directă asupra costului mediu ponderat al capitalurilor şi implicit asupra valorii economice adăugate care cunoaşte o diminuare radicală. având în vedere faptul că suma renumărării capitalului total creşte. Astfel în următorul an. compania reuşeşte să recupereze situaţia nefastă din 2008. Finalul anului 2010. pe fondul unei creşteri a rezultatului exploatării dupa impozitare. suprinde o valoare economica adăugată aflată în creştere. Valoare economică adăugată rămâne însă negativă. rezultatul net ale exerciţiului fiind o pierdere de aproximativ 21 mil lei.

901 13.248.352 13.592 153.864 1.din care: Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări financiare Active circulante – total.433 920. Acest indicator este echivalentul activului net contabil.859 19.283.052 78.575 68.430.218.) Rezultat reportat Câştiguri (pierderi) legate de instrumentele de capitaluri proprii Alte surse 97.449 1.143.701 -2. din care 152.307.119.572. Tabel 5.547.663 109.141.872 Creanţe 17.950 81.002.292 Investiţii financiare 15.164.621 40.972.725 15.332 -6.914.099.486.816 12.334.486.735.553.302.634 19.992.039 Activ total 13. din reevaluare etc. statutare.016.048.150 109.064.Determinarea Activului Net 2007 2008 – 110.422 2009 72.120.721 15.503.243 23.822 173.150 20.391 39.491 19.299 131.647.917 344.550.955 69.634 9.793.981 166.872.din 55.163 Active imobilizate total.152 0 43 0 0 0 .150 109.822 -35.987 18.090 26. din conversie.1.649.037 11.141.122.177.506.283 2010 67.801 19.144. Analiza activului net Elementele legate in mod direct de evaluarea pozitiei financiare a intreprinderii sunt activele. respectiv a capitalului propriu corectat.638 148.121.035.612.690 -8. datoriile si capitalurile proprii.248.946.779 13.102.390.618 140.810 32.814 6.208 12.169.358.403.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Capitolul 5.553.301.124 70.459 66.676 100.375 291.431.038.411.668.025.780.842 Disponibilităţi 15.773.522 finanţat pe seama: Capital social vărsat Prime de capital Rezerve (legale.513 375.001 28.513. Activul net reflecta activele intreprinderii negrevate de datorii.154 -2.403.135 58.974.486.826 168.987 care: Stocuri 8.636 146.517 Datorii totale Activul net. Analiza pozitiei financiare a intreprinderii 5.036 38.957 53. Activul net exprima averea actionarilor stabilita pe baza bilantului patrimonial.476 1.1.906.755.623 10.549 26.116.

poate fi un semnal de alarma privind situatia exploatarii si a gestionarii activelor. acestea impunand modificarile observate in structura finantarii activului net.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Sursă :Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.2. Desi modificarea negativa a activului net nu este importanta.1. Analiza structurii activului Analiza structurii patrimoniale are ca obictiv stabilirea si urmarirea evolutiei ponderii diferitelor elemente patrimoniale de activ si pasiv. Scaderea aceasta poate fi pusa pe seama scaderii activului total in 2008 fata de anul precedent prin diminuarea investitiilor detinute ca imobilizari. In urma rezultatelor obtinute mai sus. Ratele de structura patrimoniala ofera posibilitatea exprimarii bilantului in procente si permite identificarea caracteristicilor majore ale structurii bilantului oferind de asemenea posibilitatea realizarii de analize comparative in timp si spatiu. deci valoarea rezultata pentru indicator reprezinta o exprimare materiala a activului net. Dupa anul 2008 activul net inregistreaza cresteri pentru urmatorii doi ani analizati. putem preciza faptul ca valoarea activului net ramane relativ constanta pe perioada celor patru ani analizati.2.1. ceea ce inseamna ca activele au devansat datoriile totale prin intermediul investitiilor financiare realizate de întreprindere in anii 2009 si 2010. valoarea acestuia ajungand la aproximativ 148 milioane lei in 2010. Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii 5. Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus activul net este calculat ca diferenta dintre activul total si datoriile totale. Astfel.Rate de structura ale elementelor de activ 44 . in 2008 indicatorul inregistreaza o scadere de aproximativ 2 milioane lei fata de 2007 atingand valoarea de circa 131 milioane lei.2. variatia acestuia fiind nesemnificativa daca luam in calcul fluctuatiile de maxim 2 milioane lei. Tabel 5. 5. Valorile sunt exprimate în lei.

69 31. de la circa 66% la aproape 40%. Active Circulante 2. procentul acestora in total activ creste in perioada de timp analizata cu pana la 27 de procente. Imobilizari corporale 1.81 37.1.Analiza finanicara – SC Biofarm SA RATE DE STRUCTURA (%) ANI 2007 66.24 0. Imobilizari financiare 2.74 8. Creante comerciale 2.14 10.1. Analiza structurii surselor de finantare Ratele de structură ale surselor de finanţare ale întreprinderii analizează importanţa relativă şi evoluţia în timp a diferitelor surse de finanţare utilizate de către firmă.04% 2008 53.57 59.43 8.87 7.3.1. Investitii financiare 2.75 46.13 0.73 4.Active Imobilizate 1.38 0.97 8. Disponibilitati Sursă :Calculepropriipebazasituatiilorfinanciare ale intreprinderii.09 17.66 5.46 52.91 47.20 2010 40.65 7.55 1.02 9.2. aceste rate de structura sunt explicate de o variatie mai accentuata a celor din urma.2. Ratele de structura ale elementelor de pasiv RATE DE STRUCTURA ANI 45 .2.72% 2009 47.76 39.38 0.2.00 7. iar activele circulante au crescut in aceeasi proporţie.46 9.06 11.2.32 21. Desi valoarea activelor imobilizate cat si a celor circulante creste in perioada 2007 2008. 5. Acest lucru se datoreaza in principal cresterii mai mari a activelor circulante in detrimentul celor imobilizate.07 18.62 13.2.3. Pe parcursul perioadei analizate. Se observa faptul ca imobilizarile corporale detin cea mai mare pondere in activele imobilizate. Tabel 4. cu tendinte de scadere a influentei pe parcursul perioadei analizate de la 42% in anul 2007 la 32% in 2010.23 41. ponderea activelor imobilizate a scazut cu aproximativ zece procente.4.05 6.24 0.44 33.57 24. Imobilizari necorporale 1. Stocuri 2. In ceea ce priveste activele circulante.

ne indica faptul ca activitatea companiei este finantata in cea mai mare parte din resurse proprii.92 2008 88.85% in anul 2010.01 7. ce au scadenta sub un an. insa cresterea lor se poate explica prin contractarea de credite pentru investitii in toti anii analizati. Ponderea capitalurilor proprii in total pasiv este de 90.85 88.29 9. Acest fapt denota o stare de echilibru financiar al companiei.82 7. Ponderea considerabila a capitalurilor proprii in total pasiv pe toata perioada analizata. Deoarece acest indicator prezinta valori mari. 7 S-a calculate pe baza formulei (Capital Permanent/Total Pasiv)*100. aceasta rata de structura scade pana in 2010 cu aproximativ 3 puncte procentuale.82% in anul 2007. Cele mai utilizate rate de lichiditate sunt rata lichiditatii generale. chiar inexistente în ultimii doi ani analizati. putem considera ca intreprinderea prezinta o stabilitate financiara ridicata.36 Sursă :Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii. Se observa faptul ca datoriile pe termen scurt detin ponderi modeste in total pasiv.5% în 2010.28 2009 88.Analiza finanicara – SC Biofarm SA (%) Rata stabilitatii financiare7 Rata autonomiei globale Rata datoriilor pe termen scurt Rata datoriei totale 2007 91. Datoriile pe termen lung detin o pondere foarte mica in pasivul total.85 11.58 10. Ponderea capitalului permanent in total pasiv (rata stabilitatii financiare) prezinta o evolutie descrescatoare pe perioada analizata. scadere ce se datoreaza diminuarii rezervelor din reevaluare.01% în 2007 la 10. rata lichiditatii curente si cea a lichiditatii imediate.3. acestea pornind de la 0. sursele de finantare pe termen lung avand o importanta relativa in stabilitatea firmei. Evolutia acestor rate de structura poate fi explicata prin datorii financiare foarte mici. 5.91% în 2007 şi ajungând la 0. 46 . din capitalul permanent facand parte capitalul propriu si creditele pe termen lung.30 7.53 2010 87. Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor de activ de a se transforma in bani.98 8.73 90.64 10. Ponderea datorilor pe termen scurt inregistreaza o crestere de la 7.99 88. aproximativ 4 puncte procentuale despart valoarea inregistrata in 2007 de valoarea inregistrata in anul 2010.14 86.

apoi scade la 5.81 0.1.96 2010 5.84 3. Tabel 5. O rata de lichiditate atat de ridicata poate fi si un motiv de ingrijorare deoarece firma nu îsi gestionează resursele eficient. avand posibilitatea pe perioada analizata de a-si acoperi datoriile curente din creante si disponibilitati.72 0. Pe toată perioada analizata aceasta rata de lichiditate este supraunitara si nu se cuprinde in intervalul optim 0.68 8. După cum se poate observa in toti anii analizati aceasta rata depaseste pragul de 2. In perioada analizata această rata de lichiditate creste de la 4.07 2.50 4.3. imediate si indepartate. Solvabilitatea generala reprezinta capacitatea firmei de a-si achita obligatiile banesti.80 în 2007 la 6. fata de terti. Pe perioada anilor 2007 – 2010 aceasta rata de solvabilitate 47 . aceasta rata de lichiditate depaseste cu mult pragul de 0. In cazul firmei Biofarm.04 11.6 în 2009.63 0.98 2009 6.80 4.Indicatori de lichiditate şi solvabilitate Indicatori de lichiditate Lichiditatea generala Lichiditatea redusa Lichiditatea imediata Rata solvabilitatii generale Rata solvabilitatii patrimoniale 2007 4.8 – 1.68 3. Acest fapt ne arata faptul ca societatea este caracterizata de o lichiditate mare.97 Sursă : Calcule proprii pe baza situaţiilor financiare ale întreprinderii.3 fiind chiar supraunitara. Rezulta deci ca firma are o lichiditate imediată foarte mare ea fiind capabila sa isi acopere doar din disponibilitati datoriile pe termen scurt in perioada analizata.76 3.73 0. Lichiditatea generala reflecta posibilitatea acoperirii obligatiilor curente din active curente.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Solvabilitatea este capacitatea întreprinderii de a-si onora obligatiile de plata la scadenta. Lichiditatea redusă reprezinta capacitatea intreprinderii de a-si onora datoriile pe termen scurt din creante şi disponibilitati.60 5. Aceasta se poate exprima cu ajutorul ratei solvabilitatii patrimoniale si ratei solvabilitatii generale.98 2008 4.5 ceea ce sugereaza că firma este caracerizata printr-o lichiditata generala foarte buna.94 2. Lichiditatea imediata reprezinta capacitatea instantanee a intreprinderii de a face fata imediat achitarii unor obligatii tinand cont doar de disponibilitati.58 12.5 în 2010.58 9.

790 67. Analiza fondului de rulment patrimonial 2007 Capital Permanent .091.308. Dupa cum rezulta in urma calculelor de mai sus.787 Rata de finantare a activelor 0.956 130.109. Analiza fondului de rulment patrimonial Fondul de rulment patrimonial.793.Active Imobilizate = Fond de Rulment Rata de finantare a stocurilor 8 2008 2009 2010 152. Aceasta situatie poate fi apreciata ca favorabila. dar si a unei parti a creantelor.4.513 52. Tabel 5. 8 Capitalul permanent (angajat) a fost calculat ca fiind capitalul propriu la care se adauga datoriile pe termen lung 48 .735 4.4.143.757 0.129 72. Deoarece acest prag este depasit cu mult de rata de solvabilitate patrimoniala a firmei Biofarm putem spune ca in fiecare an supus analizei firma isi poate rambursa datoriile din capitalul propriu.431.390. denumit fond de rulment (FR).Analiza finanicara – SC Biofarm SA a depasit cu mult pragul de 1.1.903.052 42.449 79.767 circulante Sursă : Calcule proprii pe baza situaţiilor financiare ale întreprinderii. Solvabilitatea patrimoniala atesta posibilitatea rambursarii datoriilor pe termen lung din capitaluri proprii. precum şi de decalajul dintre termenul mediu de transformare a activelor circulante în lichidităţi şi durata medie în care datoriile pe termen scurt devin exigibile.248 136.864 64. Pragul considerat adecvat al acestei rate este de 0.516 146.652 5. cu valori de aproximativ 42 milioane lei in anul 2007 ce au crescut pana la aproximativ 79 milioane lei in 2010.682 0. Rata de finantare a stocurilor are valori anuale mai mari de 2. reflectă lichiditatea curentă în mărime absolută a unei întreprinderi pe termen scurt. ceea ce reflecta stabilitatea financiara a intreprinderii si capacitatea de a-si achita obligatiile. Fondul de rulment reprezintă marja de siguranţă a întreprinderii. impusă de decalajul dintre sumele de încasat şi sumele de plătit pe termen scurt.513. crescand finantarea exploatarii din surse stabile. ceea ce ar reprezenta o finantare integrala a stocurilor.533. 5. se poate spune ca in cei patru ani analizati intreprinderea a inregistrat un fond de rulment crescator.890 5.605.5.835 0.740.339 78.333 4.5.385 110.

Fondul de Rulment si Necesarul de Fond de Rulment 9 Fondul de rulment permanent a fost calculat ca fiind diferenta dintre capitalurile permanent si activele imobilizate.4.017 844. 49 .169.691 FR propriu 1.446.397 FR permanent 42.762. Tabel 5.026.144.281.451.4. Indicatorii fondului de rulment Indicatorii Fondului de 2007 2008 Rulment (Lei) 9 44.661. respectiv obligatiile curente ale firmei).903 CF Sursă : Calcule proprii pe baza Bilanţului financiar 2009 68.360.480.556 850. NFR cunoaste o evoluţie crescatoare.088 67. Astfel putem spune că NFR se finanţează integral din resurse stabile şi societatea poate să evite orice dependenţă faţă de resursele de trezorerie.347 81.726 TN 5.588.940.995. Avand in vedere faptul că se observa o crestere a valorii fondului de rulment in perioada 2007-2010 ( de la 44.970. mai putin pe perioada 2009 – 2010 cand înregistrează o scădere.165 6.823 36.867 2010 82.387.509.480.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Rata de finantare a activelor circulante releva faptul ca peste 75% din activele circulante sunt finantate pe baza surselor stabile de finantare.450. Ca şi în cazul fondului de rulment.671 NFR 30. Fig 5. Proportia cea mai mare a fondului de rulment permanent este reprezentata de fondul de rulment propriu ceea ce ne spune ca necesitatile de finantare ale intreprinderii sunt acoperite in principal din surse proprii. Se poate remarca faptul că fondul de rulment permite să se finanţeze integralitatea necesarului de fond de rulment datorită faptului că pe toată perioada analizată.330 15.894 53. respectiv cele legate de activitatea de exploatare.2.761 17.406.417.210 68.606.617 37.690 1.654 31.593 959. FR>NFR.706 FR împrumutat 14.584 54.347lei in 2010) se demonstreaza existenta unor capitaluri pe termen lung prin care se pot acoperi necesitatile de finantare ale intreprinderii pe termen scurt.450.028. restul acoperindu-se din resurse ciclice de exploatare (pasive curente.666 Existenta unui fond de rulment permanent pozitiv certifica o stare de echilibru financiar pe termen lung.584 lei în 2007 la 82.259 29.1.

762.000.. Evoluţiile crescătoare ale acestor indicatori pot fi explicate prin faptul că în timpul acestor ani.000.000 70. fapt subliniat şi de evoluţia activelor societăţii.000 60.000 0 2007 2008 2009 2010 FR permanent NFR Trezoreria netă înregistrează un nivel pozitiv pe toată durata analizată.1311 0.000. ajungând apoi la valoarea de 29.000.666 lei în anul 2010.000.000 30.1. valoarea acestuia era de 6. Ca şi în cazul FR si a NFR.903 lei.000.823lei la sfarsitul anului 2007 la 67. Analiza gradului de indatorare Tabel 5.0966 0. 50 .000 50.867 lei în anul 2009.169. Cash-Flow a cunoscut o scădere până la valoarea de 959. se poate remarca echilibrul financiar existent la nivelul SC Biofarm S.000.259 in 2010. ceea ce reflectă faptul că SC Biofarm SA nu s-a confruntat în nici un an cu o lipsa de lichidităţi. Analiza gradului de indatorare 2007 Rata indatorarii globale 2008 2009 2010 0. nivelul Cash-Flow-ului s-a menţinut la valori pozitive. societatea a cunoscut un intens proces de dezvoltare.000.000 LEI 40.Analizând toţi aceşti indicatori.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Fondul de Rulment si Necesarul de Fond de Rulment 90. destul de apropiate.028.000 20. pe toata durata analizată.000 10.0058 Rata indatorarii la termen 0. şi în cazul TN putem remarca o creştere de la valoarea de 30. echilibru evidenţiat de valorile pozitive ale fiecarui indicator.1164 0. 5.417. înregistrând o usoară creştere.5. În anii 2007 – 2008 . Dacă în anul 2008.0100 0.5.0872 0.0079 Sursă : Calcule proprii pe baza situaţiilor financiare ale întreprinderii.000.000 80.0063 0.A.

iar Viteza de rotatie in numar de rotatii.31 6. O viteza de rotatie mare permite afacerii sa faca mai multe operatiuni fara sa isi sporeasca activele.44 1.31 Sursă : Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.44 838.53 0.49 299.Analiza finanicara – SC Biofarm SA In ceea ce priveste gradul de indatorare globala.84 0. Tabel 5. 5.07 71. Analiza echilibrului financiar funcţional prin metoda ratelor Vitezele de rotație prin cifra de afaceri reprezintă un indicator de eficienta care reflecta schimbarile intervenite in activitatea intreprinderii.92 0.03 5. Scopul de baza al acestor indicatori este de a cuantifica viteza cu care o anumita categorie de active parcurg circuitul bani – produs – bani.44 439.72 0. Viteza de rotatie este un factor cheie in determinarea lichiditatii.73 0.34 53. Rezultatele egale si mai mici ca 1 ale ratei indatorarii la termen arata ca datoriile pe termen lung sunt acoperite integral prin intermediul capitalurilor proprii.44 395.71 6.72 0.03 0.11 2.08 7.49 746.57 50.00 5.14 98.78 5.83 71.44 823.92 61. regasindu-se in final.6. Duratele si vitezele de rotatie a elementelor de activ si pasiv Durata de rotatie a activului Numar de rotatii (activ) Rata de rotatie a pasivului Numar de rotatii (pasiv) Rata de rotatie a activelor imobilizate Numar de rotatii (active imobilizate) Rata de rotatie a stocurilor Numar de rotatii (stocuri) Rata de rotatie a clientilor Numar de rotatii (clienti) Rata de rotatie a furnizorilor Numar de rotatii (furnizori) 2007 973.6.16 0.27 3. in urma rezultatelor obtinute mai sus putem preciza faptul ca intreprinderea reflecta prin intermediul rezultatelor mai mari ca 2 o capacitate de indatorare saturata. Durata de rotatie este exprimata in numar de zile.79 2009 838.03 0.95 165. in special in activitatea de exploatare.04 4.53 0.21 53.11 68. prin intermediul proceselor de productie sau comercializare la care participa. O viteza mai ridicata poate certifica faptul ca firma functioneaza mai eficient.22 60. in valoarea marfurilor oferite spre vanzare.16 0.85 2008 823.29 84.37 644.43 5.O viteza de rotatie a 51 .80 2010 746.11 6.1.37 973.71 63.37 5.

ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 6 cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. Viteza de rotatie a furnizorilor a inregistrat valori mari in perioada analizata. atingand in 2010 un numar de rotatii de 5. Acest lucru semnifica faptul ca imobilizările firmei necesită 300 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic. Acest lucru indica faptul ca furnizorii firmei necesita 68 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic . ceea ce ne indica faptul că firma poate realize aproximativ 1.11. 52 .07.2 cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. atingand in 2010 un numar de rotatii de 5. Viteza de rotatie a clientilor a inregistrat valori mari in perioada analizata. atingand in 2010 un numar de rotatii de 6. ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 5 cicluri economice fara sa isi sporeasca activele.31.43 de zile in anul 2010. Cresterea numarului de zile in care creantele se transforma in lichiditati ne poate arata o deficienta a managementului. Durata de rotatie a clienților atinge valoarea de aproximativ 71.44 de zile in anul 2010. Durata de rotatie a imobilizărilor atinge valoarea de aproximativ 68. In paralel. Durata de rotatie este invers proportionala cu viteza de rotatie. durata de rotatie a stocurilor atinge valoarea de aproximativ 60 de zile in anul 2010 . atingand in 2010 un numar de rotatii de 1. Durata de rotatie a furnizorilor atinge valoarea de aproximativ 299. ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 5 cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. Viteza de rotatie a stocurilor a inregistrat valori mari in perioada analizata. Viteza de rotatie a imobilizarilor a inregistrat valori relative scazute in perioada analizata. Durata de rotatie a elementelor reprezinta numarul de zile necesare pentru ca elementele patrimoniale sa treaca prin toate stadiile circuitului economic. lucru care imbunatateste lichiditatea.Analiza finanicara – SC Biofarm SA stocurilor mare semnifica faptul ca suma de bani blocata in stocuri este mica.Acest lucru inseamna ca stocurile firmei necesita 60 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic.22. Acest lucru inseamnă ca toate creantele firmei necesita 71 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic.78de zile in anul 2010.

Această situaţie exprimă evoluţia poziţiei financiare a întreprinderii faţă de situaţia de la începutul anului. trezorerie. Fluxurile de numerar pot fi determinate prin două metode: direct şi indirectă. Toate operaţiunile pe care întreprinderea le realizează se regăsesc imediat sau la termen. cât şi creditorilor. interesaţi în recuperareaîmprumuturilor acordate. Menţinerea echilibrului fluxurilor de trezorerie este o condiţie necesară perenităţii întreprinderii. sub forma fluxurilor de trezorerie. plata dividendelor. investiţii. cunoaşterea fluxurilor viitoare denumerar interesează pe potenţialii investitori. Analiza fluxurilor de numerar Analiza echilibrului financiar prin prisma fluxurilor de numerar serveşte la estimarea necesităţilor viitoare de numerar pe baza situaţiei trecute. cunoaşterea acestora fiind utilă atât acţionarilor. O întreprindere poate fi considerată viabilă. interesaţi în existenţa unui numerar suficient pentru plata dividendelor. prin descrierea operaţiunilor (exploatare. deoarece profitul prezentat la sfârşitul anului nu coincide cu soldul disponibilităţilor băneşti la acel moment. instalaţii). generând dimensiunea ipotetică a performanţelor. obligatorie în cazul întreprinderilor mari (OMFP 94/2001) şi opţională în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii (OMFP306/2002) permite o analiză dinamică a echilibrului financiar. singurele care conferă autenticitate bunei gestionări a întreprinderii. În egală măsură. menţinerea capacităţii de funcţionare a întreprinderii.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Capitolul 6. Introducerea situaţiei fluxurilor de numerar (trezorerie) ca o componentă a situaţiilor financiare anuale (IAS 7). metoda cash-flow-ului actualizatfiind una din metodele de evaluarea întreprinderii. Fluxurile de numerar din investiţii reflect măsura în care cheltuielile efectuate au generat resurse care vor produce venituri în viitor (clădiri. Conform metodei directe. fluxurile de numerar din activitatea curentă reprezintă un indicator-cheie al generării de numerar pentru alte activităţi: rambursarea împrumuturilor. încasări din 53 . finanţare) care au antrenat transformarea patrimoniului întreprinderii. numai dacă activitatea sa degajă. în mod permanent. noi investiţii fără finanţare externă. Metoda direct presupune deducerea plăţilor din încasările aferente exerciţiului financiar pe tipuri de activităţi şi permite estimarea fluxurilor viitoare de numerar pe total şi pe activităţi. Fluxurile de numerar din activităţi de finanţare permit estimarea cererii viitoare de fluxuri de numerar din partea finanţatorilor întreprinderii (primiri sau rambursări de credite.

591.446.992.844.877.053.476.426 1.385.086.401 -3.586.483 Numerar generat din exploatare 9.696.655 Scadere / (Crestere) investitii financiare pe termen scurt -5. plăţi pentru răscumpărarea titlurilor emise.852 -27.148 96.051.590 4. încasări sau plăţi din contracte de leasing).550.269.440 255.088 119.752 1.166.Analiza finanicara – SC Biofarm SA emisiuni de titluri.216 18.539.087.114.080 Valoarea neta a iesirilor de imobilizari 119.260 -43.326 Pierderi legate de instrumente de capital -173.987 -747.826 -25.754 12.375 -460.541 17.318 54 .450.251 -2.118 22.667 206.649.739 Venituri din subventii pentru investitii -1.151 19.337 -6.535.704 5.089 -72.897.049 1.294 17.982.873.472 10.000.797 4.159 344.870.154 Dividende si actiuni gratuite Venit din vanzare actiuni Venituri din dobanda Cheltuieli cu dobanda -1.689 Scadere / (Crestere) stocuri -1.378 2008 2009 2010 -18.926 Venituri din vanzari de imobilizari -7.308.404.1.328 -12.927.365 Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura -4.622 Ajustari pentru: Amortizare si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor 4.186 Crestere /(Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura 1.668.622 Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant 19.641.856 6.141.089 -1.1.727 -666 -11.152 -809.617 -4.895.209 17.034.594 4. În tabelul de mai jos este prezentata situaţia fluxurile de trezorerie.986 4.212.857 -6.906 -2.198.092 35.263 29. conform metodei directe: Tabel 6.360 Variatia provizioanelor Provizioane pentru riscuri cheltuieli si 267.122 -311 -222.856 43.064.Tabloul fluxurilor de numerar 2007 Fluxuri de numerar din activitati de exploatare Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare 15.079 -1.948 142.965 -726 -608.487 -1.969.

766 -75.263 -35.079 621.360 11.476 1.853. Valorilesuntexprimateînlei.438 -1.410.294 -2.098.375 -3.358.918 2.906 -4.7 milioane lei.912 -1.059 -206.263.967 -977.575.009.255 7.148 -1.554.784.754.418 460.292.411. Pentru anul 2010 fluxul de numerar din activitatea de exploatare creste fata de anul 55 .930.205.182.234.143.275.166 Fluxuri de numerar din activitati de investitii Achizitii de imobilizari Incasari din vanzarea imobilizari Achizitii de titluri imobilizate Dobanzi incasate Vanzare actiuni Dividende incasate Fluxul net de numerar activitati de investitii din -42.213 Fluxul net de numerar activitati de finantare din 36.569 -1.398 -1.887 809.294 1.127.429 1.103. in urmatorul an din activitatea de exploatare a rezultat doar aproximativ 2.343.855.242 -109.800 2.172 -2.052 -142.043 -4.591 16.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Dobanda platita Impozitul pe profit platit Numerarul net provenit activitati de exploatare din -255.979 11.211 de 7.622 -3.381 Fluxuri de numerar din activitati de finantare Numerar din emisiunea de capital social 38.608 43.656 Sursă :Calculepropriipebazasituatiilorfinanciare ale intreprinderii.227.167 72.956 -1.714.440 -3.863.095.635 6.098.647.535 Variatia imprumuturilor Plata obligatiilor leasingul financiar legate de -1.209 -2.149.505 -3.856 2.633.746 - Plati in rate catre furnizorii de imobilizari -986.012.222 2.427 -27.151.080 -40. CASH FLOW-UL TOTAL Din analiza datelor calculate in tabelul de mai sus se desprind urmatoarele concluzii: Activitatea de exploatare prezinta in anul 2008 o valoare aproape tripla fata de anul 2007. ceea ce arata faptul ca incasarile firmei au fost superioare platilor. scaderea acestei valori fiind pusa pe seama cresterii creantelor comerciale.401 6. Dupa valoarea inregistrata in 2008 de aproximativ 16 milioane lei.427 -1.423.468 27.632 -33.050 -760.279.

Pentru urmatorii trei ani cash flow-ul pentru investitii are valori negative. in tabelul de mai sus se poate observa faptul ca in anul 2007 valoarea acestui indicator a fost de circa -42.4 milioane lei iar pentru 2010 acesta scade pana la circa -33. Aceasta crestere are la baza emiterea de actiuni in aceasta perioada. In 2008 Biofarm a achizitionat actiuni pe bursa la trei SIF-uri insa din cauza scaderii dramatice a bursei in 2008-2009 firma a consemnat pierderi importante. Valoarea negativa a acestui indicator se poate explica prin faptul ca in acest an.2 milioane lei. 56 .8 milioane in 2008. Pentru anul urmator. societatea a inregistrat o crestere masiva de imobilizari corporale. Aceste investitii au dus la un flux de numerar din investitii negativ (aproximativ -33 milioane lei) iar de aici se explica valoarea negativa a fluxului total de numerar din ultimul an analizat. cresterea cash flow-ului cu aproximativ 11 milioane lei in anul 2008 fata de anul 2007 reflecta investitia realizata de societate in primul an analizat. Astfel. societatea inregistreaza un flux de investitii superior celui inregistrat in anul anterior dar tot negativ de circa -3. ce a generat fluxuri de numerar care au intrat in intreprindere in anul 2008. -2. In ceea ce priveste fluxul de numerar din activitatea de investitii. Valoarea negativa a cash flow-ului de aproximativ -27 milioane lei inregistrata in anul 2010 se explica prin investitiile financiare masive pe termen scurt realizate de intreprindere (aproximativ 66 milioane de lei). Pe ansamblu.Analiza finanicara – SC Biofarm SA precedent la aproximativ 7 milioane lei. ca urmare a unor cheltuieli pentru investitii mai mari decat incasarile. de circa -1. Pentru anul 2009 indicatorul are valoarea de aproximativ 1.2 milioane lei in 2009 si circa -1 milion lei in ultimul an analizat ca urmare a unor incasari mai mici fata de platile aferente perioadei. De asemenea. fluxul de numerar total are variatii semnificative pentru perioada analizata. pierderea suferita legata de instrumentele de capital reflectandu-se in scaderea cash flow-ului total cu circa 9 milioane lei fata de anul precedent. in anul 2008 intreprinderea sia diversifcat activitatea de exploatare prin investitii in imobilizari. Fluxul de numerar din activitatea de finantare are valoarea de aproximativ 36 milioane lei in primul an analizat. tehnologie si personal astfel obtinand venituri mai mari din activitatea de exploatare.9 milioane lei. ceea ce semnifica faptul ca incasarile intreprinderii au fost superioare platilor.2 milioane lei. Scaderea cash flow-ului total de la circa 11 milioane lei din anul 2008 la 2 milioane lei in 2009 poate fi pusa in baza investitiilor in active financiare nerentabile.

00% 0.81 si 2.1. Aceasta metoda are ca rezultat determinarea unei functii scor. acesta a fost construit in conditiile unei economii stabile.0 * X3 + 0.20% 43. Unui scor mai mic decat 2.00% 0.92% 9. functia care sta la baza acestui model este : Z = 3.61% 1361.43% 0.65% 59. cat si in economii mai putin dezvoltate precum Brazilia.902943 Sursa : Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.6 * X4 + 1. fiind aplicat atat in economii cu un grad ridicat de dezvoltare. ce apreciaza dificultatile financiare ale intreprinderii in perioada analizata.00% 14.4 * X5 .763765 In urma calcularii functiei Z-scor pentru Biofarm se observa ca aceasta inregistreaza valori mai mari decat nivelul scorului mediu al companiilor solvente. Tabel 7.19% 1697.10% 44.49% X5=Cifra de afaceri/Activ total Z-SCOR 32. 2008 46. in acest capitol vom determina aversiunea la faliment a companiei Biofarm luand in considerare metoda ratelor. Iar firmele care obtin un scor aflat intre 1.99 se afla intr-o stare de incertitudine privind riscul de faliment.00% 1845.66% 10.60% X3= Profit brut/Activ total 5298. unde formulele necunoscutelor X sunt detaliate in tabelul de mai jos.31% 12.66% X1= Activ circulant/Activ total 0.74% 0. Modelul Altman Indicatori financiari 2007 33.3* X1 + 1. Modelul lui Altman Dupa cate se stie.55% 48.07% X4= Valoarea de piata a capitalului/ Datorii de termen lung 37. precut SUA.7399847 11.00% X2= Profit reinvestit/Activ total 9. Cu toate ca modelul Altman are un grad ridicat de universalitate. Analiza riscului intreprinderii Deoarece nu detinem informatiile necesare pentru a analiza riscul economic si cel financiar al companiei (nu avem informatii cu privire la marimea cheltuielilor fixe si a celor variabile).Analiza finanicara – SC Biofarm SA Capitolul 7.093042 2009 2010 52. specific conditiilor de 57 .675 ii este atasata o probabilitate de 95% ca firma sa devina falimentara in decursul unui an si 85% sa intre in insolventa in doi ani. ceea ce indica lipsa riscului de faliment.2 * X2 + 1.

0. Modelul lui Anghel Deoarece mediul economic din Romania nu este unul stabil.00% 0.3932 * X .4934438 6.95% X3= Datorii totale /Activ total 62. am optat pentru functia-scor dezvoltata de catre Ion Anghel pe baza unui esantion apartinand unui numar de 12 ramuri ale economiei romanesti. In urma analizei functiei Z-scor pentru Biofarm se observa ca aceasta inregistreaza valori mai mari decat nivelul scorului mediu al companiilor solvente.28% 8. Functia care sta la baza acestui model este : A = 5. Avand in vedere cele mentionate. ceea ce indica lipsa riscului de faliment. Astfel.92% 0.2.40% 4.00% X2= Cash Flow /Activ total 7. 58 .5.00% 16.1427 * X3 .33% X1= Profit Net/ Venituri Totale 3. printre care se afla si industria farmaceutica.30 63.676 + 6.77 70. este necesara aplicarea unui model adaptat la conditiile noastre specifice de piata.53% 6.3679073 4.Analiza finanicara – SC Biofarm SA piata din anii 60.92% 10. nivelul de fiabilitate al functiei scor este alterat in situatia aplicarii sale la un alt moment istoric si la nivelul unei alte economii decat cea americana.77 59.0105 * X4 Tabel 7.62% 18.9226594 Sursa : Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.37% 0.08 X4= Obligatii 0 / Cifra de Afaceri 1)*360 A-SCOR 6.3718 * X1 + 5.7554283 6. Modelul Anghel Indicatori financiari 2007 2008 2009 2010 20.

precum şi cea de acoperire a dobânzilor. Puncte forte Din punct de vedere al rentabilităţii cuantificată în valori absolute. respectiv puncte slabe. Biofarm înregistrează valori în creştere ale rezultatului brut din exploatare în anul 2007. Costul achiziţionării unei unităţi din profilul companiei este mai scăzut decât în cazul celorlalte companii în anul 2009. Zentiva SA şi Farmaceutica Remedia în perioada analizată exceptând valorile obţinute în 2008. Analiza riscului de faliment a indicat capacitatea companiei de plată a datoriilor. indicatorii de lichiditate. precum şi a necesarului de fond de rulment. Analiza riscului de faliment a relevat o lichiditate ridicată a companiei. precum şi cei de solvabilitate au valori ce semnalizează o situaţie favorabilă. au avut drept rezultat faptul că Biofarm se află în afara pericolului de faliment. Cele două modele de predicţie ale riscului de faliment. mediului economic şi sectorului farmaceutic. Valoarea vânzărilor companiei este în creştere de-a lungul întregii perioade analizate. 59 . a activelor curente nete. mai mult sau mai puţin relevante pentru perioada destinată analizei. prin obţinerea unor valori ridicate ale fondului de rulment. Ecartul pozitiv dintre pragul de rentabilitate de exploatare sau operaţional şi nivelul cifrei de afaceri realizate de-a lungul celor patru ani analizaţi. De asemenea. Rentabilitatea economică ce exprimă eficienţa utilizării activelor înregistrează valori superioare ratei inflaţiei şi rentabilităţii celorlalte companii din sectorul farmaceutic în anii 2007 şi în 2009. urmând o uşoară scădere în anul 2008 şi o revenire pe creştere în 2009. posibile oportunităţi şi viitoare ameninţări ale companiei Biofarm SA.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Concluzii În urma realizării acestei analize am desprins următoarele puncte forte. Rentabilitatea financiară este superioară rentabilităţilor înregistrate de Antibiotice Iaşi. cifra de afaceri nefiind afectată de criza financiară începută în 2008.

Soluţionarea problemelor întâlnite de Biofarm se poate realiza prin aplicarea unor măsuri precum: 60 . După ce valoarea activelor s-a ameliorat. Astfel. Lichiditatea mult prea ridicată. O cotă de piaţă redusă. Măsurile de austeritate adoptate de către Guvern prezintă o influenţă negativă asupra vânzărilor de medicamente. Ameninţări Majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor a fost destinată achiziţionării de imobilizări financiare. după care a scăzut pe fondul deprecierii activelor financiare. în special a suplimentelor alimentare cărora li se aplică din 2010 un TVA majorat şi care deţin o pondere de 50% în cadrul portofoliului de produse Biofarm. rentabilitatea economică a activului economic capătă valori negative. acela al producerii de medicamente. compania se îndepărtează de la obiectul principal de activitate.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Puncte slabe Datorită rezultatului financiar negativ înregistrat în anul 2008. Ponderea imobilizărilor financiare în total active a fost foarte ridicată în anul 2007. de maximizare a averii acţionarilor poate fi periclitat de volatilitatea foarte ridicată a rentabilităţii acţiunilor faţă de rentabilitatea pieţei. de 37%. Deprecierea acestora a condus la constituirea unui provizion şi implicit la creşterea cheltuielilor financiare şi obţinerea unei pierderi a exerciţiului în 2008. peste nivelurile optime poate indica un semnal al unui cost de oportunitate mult prea ridicat. Obiectivul principal al companiei. Rezultatele companiei sunt afectate în principal de modificarea activelor financiare deţinute. diminuarea provizionului a condus la o creştere artificială a profitului net în 2009.

costul de oportunitate. selectarea atentă a furnizorilor astfel încât aceştia să îşi respecte termenele de livrare sau fundamentarea necesarului de materii prime în corelaţie cu cererea de produse. - O creştere a vitezei de rotaţie a stocurilor şi creanţelor asociată cu o scădere a vitezei de rotaţie a furnizorilor şi a celorlalte datorii pe termen scurt. deoarece un grad mai ridicat al levierului financiar ar conduce la un efect pozitiv asupra rentabilităţii financiare. - Eliminarea excesului de lichiditate. - Apelarea la resurse împrumutate pentru realizarea investiţiilor. 61 .Analiza finanicara – SC Biofarm SA - Orientarea spre activitatea de bază. cash-flowurilor obţinute de acţionari. prin realizarea unor investiţii în active corporale la o rată de rentabilitate superioară celei cerute de acţionari. cea de exploatare şi nu pe cea financiară prin mărirea portofoliului de imobilizări financiare ce pot denatura rezultatele obţinute de companie şi semnalizarea unor performanţe nesatisfăcătoare. Acest lucru se poate realiza prin creşterea operativităţii utilizării activelor: eliminarea stocurilor create peste nivelul efectiv necesar procesului de producţie.

ro Site-ul bursei de valori din Romania *** www. Falimentul : radiografie si predictie. Isfanescu A.ro .biofarm. Bucureşti. 2.. 2006.Site-ul companiei Biofarm. Dragota M.. 2002.Site-ul Bancii Nationale a Romaniei *** www.S. Bucureşti. Ciobanu A. 5.ro ... Gestiunea Financiară a Întreprinderii.bnr. 3. modificat de O. Bucuresti. *** www.ro Site-ul pietei de capital din Romania *** www. Vintilă G.ro .bvb. Editura Economica. Bucureşti. nr... Anghel I..Site-ul Institutului National de Statistica 62 . Management financiar Vol II. 4. Cursurile si seminariile de Analiză financiară *** Ordinul Ministerului Sanatatii nr. Editura ASE. 1199/2004 *** www. Obreja L. 626/2001. 2002. Editura Didactică şi Pedagogică. 2003. Ediţia a VI –a. Dragota V.M.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Bibliografie 1.insse. Analiza economico-financiara. Ed Economica.kmarket.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful