Ai raspuns corect la 1 intrebari si incorect la 1 intrebari

Nr. test.

Raspuns test

Intrebarea
1. Care sunt tipurile de reglement ri cu privire la expertizele contabile ? a) reglement ri legale, procedurale i profesionale; b) reglement ri legale; c) reglement ri procedurale i profesionale. 2. Sediul reglement rilor legale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Standardul profesional nr. 35 ± Expertizele contabile; b) Regulamentul de organizare i func ionare a C.E.C.C.A.R. i Standardul profesional nr. 35 ± Expertizele contabile; c) Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, cu modific rile i complet rile ulterioare. 3. Sediul reglement rilor profesionale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Regulamentul de organizare i func ionare a Corpului Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din România i Standardul profesional nr. 35 ± Expertizele contabile; b) Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, cu modific rile i complet rile ulterioare i Codul de procedur penal ; c) Codul de procedur civil i Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, cu modific rile i complet rile ulterioare. 4. Sediul reglement rilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare este reprezentat de: a) Codul penal i Codul de procedur penal ; b) Codul de procedur civil , Codul de procedur penal ; c) Codul civil i Codul de procedur civil . 5. Care sunt normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile? a) - dispunerea expertizelor contabile judiciare i numirea exper ilor contabili; - contractarea i programarea expertizelor contabile; - delegarea i supravegherea lucr rilor privind expertizele contabile; - documentarea lucr rilor privind expertizele contabile; b) - independen a; - competen a; - secretul profesional i confiden ialitatea expertului contabil; - calitatea expertizelor contabile; - acceptarea expertizelor contabile; - responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile; c) ambele variante sunt corecte. 6. Un expert contabil poate refuza misiunea privind efectuarea unei expertize contabile judiciare? a) nu; dac exist motive temeinice, expertul contabil poate solicita înlocuirea sa; b) da; c) da, pe motive etnice, religioase, politice sau de alt natur . 7. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac anterior, în calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia din p r ile din proces s-a pronun at asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare sau la elaborarea situa iilor financiare care fac obiectul dosarului supus judec ii? a) da; b) da, dac este expert contabil de onoare; c) nu. 8. Expertul contabil numit de organul în drept s efectueze o expertiz contabil este obligat s fie independent fa de : a) grefierul de edin ; b) p r ile interesate în expertiz sau de beneficiarii expertizelor; c) avoca ii p r ilor. 9. Independen a expertului contabil numit de c tre organele în drept deriv din: a) obliga ia acestuia de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate, ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale; b) obliga ia acestuia de a ine seama de Normele de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile; c) jur mântul depus de acesta la intrarea în profesie. 10. Independen a exper ilor contabili recomanda i de p r i deriv din: a) obliga ia acestora de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate, ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale; b) transparen a contractelor de prest ri servicii care se încheie cu ocazia nominaliz rii acestora ca exper i recomanda i de parte prin depunerea unui exemplar original al contractului la dosarul cauzei; c) ambele variante sunt corecte. 11. În cazul în care independen a expertului contabil este afectat grav, acest aspect trebuie adus, în scris, la cuno tin a organului care l-a numit: a) în termen de cinci zile lucr toare de la numire; b) imediat dup numire sau imediat ce a luat cuno tin de cazurile care îi pot afecta independen a; c) nu se aduce la cuno tin a organului care a dispus expertiza, ci se în tiin eaz auditorul de calitate. 12. Înainte ca expertiza contabil judiciar s fie supus auditului de calitate ± conform reglement rilor emise de Corp ±, expertul contabil va completa: a) un formular cu date personale pe care îl va ata a lucr rii; b) o ÄDeclara ie de independen ´ pe care o va ata a lucr rii; c) un ÄCertificat de calitate´ pe care îl va ata a lucr rii. 13. În ceea ce prive te secretul i confiden ialitatea în cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil trebuie s se conformeze: a) normelor profesionale ale Corpului; b) dorin ei clientului de a le dezv lui sau nu; c) indica iilor instan ei. 14. Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate de c tre: a) exper ii contabili i contabilii autoriza i înscri i în partea activ a Tabloului Corpului, cu viza filialei la zi; b) exper ii contabili înscri i în partea activ a Tabloului Corpului, cu viza de exercitare a profesiei la zi; c) exper ii contabili care au sus inut examenul de aptitudini i urmeaz s fie înscri i în Tabloul Corpului în anul respectiv.

?

1

a b

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

15. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac în calitate de expert contabil i-a exprimat o prim opinie în aceea i cauz supus judec ii? a) numai dac în tiin eaz organul care a dispus expertiza despre aceasta; b) da, dac opinia exprimat nu a fost contestat de nimeni; c) nu, deoarece primeaz prezum ia c ar fi interesat în sus inerea primei solu ii. 16. Calitatea de expert contabil este compatibil cu cea de martor în aceea i cauz ? a) nu; b) da; c) da, în anumite situa ii stabilite de instan în func ie de situa ia material a p r ilor. 17. Care dintre dispozi iile procedurale cu privire la citarea, aducerea cu mandat i sanc ionarea martorilor care lipsesc de la judecat sunt aplicabile i exper ilor contabili numi i pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare? a) sanc ionarea i citarea; b) citarea, aducerea cu mandat i sanc ionarea; c) niciuna din variantele de mai sus. 18. Responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile judiciare/supliment la expertiz /opinie separat este înt rit prin jur mântul depus de expertul contabil la intrarea în profesie, precum i prin: a) actul de numire dispus de instan , organul de urm rire penal sau alt organ cu atribu ii jurisdic ionale cu privire la efectuarea expertizelor contabile judiciare; b) contractul încheiat între expertul contabil i una din p r ile implicate în cauz ; c) ambele variante sunt corecte. 19. În cazul în care împotriva expertului contabil a fost pus în mi care ac iune penal , expertul în cauz : a) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este; b) nu are nicio obliga ie fa de filiala Corpului al c rui membru este; c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. 20. La solu ionarea definitiv a cauzei în care a fost implicat expertul contabil împotriva c ruia a fost pus în mi care ac iune penal , expertul: a) are obliga ia s depun un cazier judiciar la filiala al c rei membru este; b) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este; c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. 21. Responsabilitatea efectu rii i depunerii raportului de expertiz contabil judiciar care cuprinde i opiniile separate ale exper ilor recomanda i de p r i revine: a) numai exper ilor contabili numi i; b) numai exper ilor contabili recomanda i de p r i; c) atât exper ilor numi i, cât i exper ilor recomanda i de p r i. 22. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie s le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare? a) Ø principiul competen ei expertului contabil; Ø principiul accept rii expertizelor contabile; Ø principiul independen ei expertului contabil; b) Ø principiul accept rii expertizelor contabile; Ø principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil; Ø principiul calit ii expertizelor contabile; Ø principiul competen ei expertului contabil; Ø principiul independen ei expertului contabil; Ø principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile; c) Ø principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile; Ø principiul calit ii expertizelor contabile; Ø principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil. 23. Ce con ine sigla CECCAR ? a) o carte-registru, un caduceu i deviza Ä tiin , Independen , Moralitate´; b) o carte-registru i un caduceu; c) deviza Ä tiin , Independen , Integritate´. 24. Cum defini i expertiza contabil judiciar ? a) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus din oficiu în faza de judecat a unor cauze civile i/sau comerciale; b) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus de organele penale, instan ele de judecat sau alte organe cu atribu ii jurisdic ionale, din oficiu sau acceptat la cererea p r ilor în fazele de instrumentare i/sau de judecat ale unor cauze civile sau penale; c) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil acceptat la cererea p r ilor în faza de instrumentare a unor cauze civile i comerciale, ata at sau nu unui proces penal. 25. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil extrajudiciar ? a) este o prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat , în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei, deficien ei, abaterii; b) este un mijloc de fundamentare a deciziilor, de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie; c) ambele variante sunt corecte. 26. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil judiciar ? a) Ø activitate prin care organele judiciare primesc informa ii de natur economico-financiar Ø mijloc de prob în justi ie; Ø se limiteaz la cercetarea problemelor cu caracter economic i financiar indicate de organele judiciare; Ø are competen a de examinare a documentelor i evidentelor tehnico-operative i contabile necesare pentru l murirea obiectivelor stabilite de organele judiciare; b) Ø este un mijloc de fundamentare a deciziilor, de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie; Ø intervine ca prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat , în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei, deficien ei, abaterii; c) Ø nici una din variante nu este corect . 27. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile judiciare? a) p r ile implicate în cauz judiciar inclusiv ter e persoane fizice sau juridice c rora expertizele contabile elaborate/efectuate le-ar putea deveni opozabile; b) organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei (organele de instrumentare a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale i instan ele de judecata a cauzelor penale i civile); c) ambele variante sunt corecte.

20

21

22

23

24

25

26

27

Dup numirea expertilor. inclusiv anexele. dac în încheierea de sedin prin care s-a dispus expertiza nu este prev zut altfel. instan a va putea convoca o audiere în camera de consiliu în cadrul c reia: a) va stabili obiectivele expertizei contabile judiciare împreun cu expertul contabil i cu p r ile implicate în cauz . b) expertul contabil are obliga ia de a solicita explica ii suplimentare avoca ilor p r ilor c) singura obliga ie a expertului contabil este aceea de a efectua expertiza indiferent de neclarit ile sale. alte categorii de expertize contabile judiciare sau extrajudiciare. b) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza i care va dispune în consecin . va proceda dup cum urmeaz : a) expertul contabil are obliga ia de a solicita în scris majorarea onorariului p r ilor din dosarul cauzei. c) ambele variante sunt corecte. c) expertul contabil este îndrept it s solicite verbal instan ei. 43. la începutul efectu rii expertizei contabile judiciare. obiectul contractului. 32. c) s semneze ultima fil a raportului de expertiz . un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. atunci: a) expertul contabil va în tiin a p r ile despre aceasta. 35. penale. c) p r ile contractante. 33. expertul contabil numit de organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei poate lua leg tura cu inculpa ii: a) ori de câte ori este nevoie. Dac termenul fixat de instan pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat prea scurt de c tre expertul contabil. penale. Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului.28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 28. 37. b) în num rul de exemplare stabilit de organul care a dispus expertiza contabil judiciar . fiscale. 31. . unul pentru organul care a dispus expertiza i unul pentru expertul contabil care a efectuat-o. expertul contabil numit de organele în drept s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s semneze fil cu fil raportul de expertiz . b) de cei interesa i (care justific un interes legitim). c) ambele variante sunt corecte. 30. În cazul în care expertul contabil dore te majorarea onorariului pentru expertiza contabil efectuat . locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura juridic ? a) civile. c) o singur dat . b) comerciale. b) expertize contabile civile i comerciale. Care sunt criteriile dup care se clasific expertizele contabile? a) Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. penale. comerciale. iar acestea vor solicita instan ei un nou termen. obiectul contractului. judiciare. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de scopul principal în care au fost solicitate? a) expertize contabile judiciare i extrajudiciare. extrajudiciare. Pentru a evita orice disput cu privire la originalitatea raportului de expertiz contabil . onorariul i clauze privind confiden ialitatea informa iilor privitoare la expertiza contabil . b) numai cu încuviin area i în condi iile stabilite de organul de urm rire penal sau de instan a de judecat . b) va solicita expertului contabil s se pronun e asupra costului estimativ al lucr rii ce urmeaz a fi efectuat . 40. la prima înf i are. 36. 38. precum i asupra duratei de timp necesar efectu rii expertizei. Ø dup natura obiectivelor (întreb rilor la care trebuie s r spund expertul contabil). fiscale. b) proceselor civile i proceselor penale. în scris i motivat. 34. inclusiv anexele. 41. materialul documentar. c) ambele variante sunt corecte. b) Ø dup mobilul sau scopul principal în care au fost solicitate. Raportul de expertiz contabil judiciar se întocme te: a) în 2 exemplare originale. Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. b) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile calendaristice înainte de termenul stabilit de acesta. c) nu se poate solicita majorarea onorariului pentru o expertiz contabil judiciar efectuat . b) expertul contabil este îndrept it s solicite instan ei. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar de organele îndrept ite de lege trebuie s respecte secretul i caracterul confiden ial al informa iilor la care a avut acces i despre care a avut cuno tin cu ocazia efectu rii expertizelor contabile cu excep ia cazurilor în care: a) a fost autorizat expres în acest scop. c) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile lucr toare înainte de termenul stabilit de acesta. 39. În cazul în care expertul contabil are neclarit i în leg tur cu obiectivele expertizei stabilite de instan : a) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza. Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s depun raportul de expertiz la organul îndrept it s dispun expertiza cu 5 zile înainte de termenul stabilit de aceasta. 29. b) are obliga ia legal sau profesional pentru aceasta. c) Ø dup scopul principal în care au fost solicitate. Ø în func ie de natura juridic . c) civile. c) proceselor penale. În cauzele penale. un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. b) obiectul contractului i onorariul. c) expertize contabile fiscale i penale. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei? a) expertize contabile civile. Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat s procedeze la citarea p r ilor în cazul: a) proceselor civile. b) expertize contabile comerciale i fiscale. Rapoartele de expertiz contabil judiciar depuse de exper ii contabili la dosarele cauzei pot fi consultate: a) numai de avoca ii p r ilor implicate în cauza respectiv . 42. b) s semneze i s parafeze fil cu fil raportul de expertiz . Contractul privind efectuarea expertizei contabile trebuie s cuprind cel pu in: a) p r ile contractante. c) expertize contabile civile. c) numai de p r ile implicate în cauza respectiv . locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei.

48. b) la cererea p r ilor implicate în dosar. c) da. în orice situa ie. Dac dou sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. Expertiza contabil extrajudiciar poate juca un rol decisiv în urm toarele domenii: a) calcularea drepturilor legale de salarii sau de pensii. dac consider necesar. documente justificative i registre contabile. . Explica iile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convoc rii i primite de la p r ile interesate în expertiz constituie material documentar? a) numai dac p r ile insist . 49. c) ambele variante sunt corecte. c) s participle la efectuarea expertizei i s depun la organul care a dispus expertiza opinia proprie. b) da. . dosarul de lucru al expertului contabil trebuie s cuprind : a) . b) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. care de regul sunt comandate i contractate cu cabinete sau societ i de expertiz contabil . c) nu. b) dosarul cauzei i alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. c) ambele variante sunt corecte. care î i motiveaz hot rârea. ordonan a organului de urm rire i cercetare penal (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile judiciare (în cazul exper ilor consilieri /numi i de parte).eventualele note personale ale expertului contabil. alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. 47. dat cu citarea p r ilor. 53. propria opinie formulat în raport cu concluziile expertului numit. . ace tia sunt obliga i: a) s întocmeasc un raport de expertiz contabil prin care s r spund la obiectivele stabilite de instan .eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. Aceasta urm re te ra ionamentele profesionale ale expertului contabil pe care le coroboreaz cu alte probe din dosar. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penal sau a instan ei de judecat . c) prin act adi ional la contractul ini ial convenit între p r i. b) nu. b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. b) da. prin încheiere executorie. i nici de c tre exper ii contabili recomanda i de p r i. eficien a investi iilor. b) s întocmeasc programul de lucru de comun acord cu exper ii contabili numi i astfel încât s asigure finalizarea i depunerea expertizei în termenul stabilit de organul în drept.încheierea de edin (în cauze civile). orice situa ie de incompatibilitate trebuie adus la cuno tin a organului care a dispus expertiza care va proceda în consecin . 52. s semneze i s parafeze raportul de exprtiz iar dac a semnat cu men iunea Äopinie sepat ´ s ata eze. angajarea unui credit bancar etc). b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat . 58.raportul de expertiz contabil . c) dosarul cauzei.eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. În cazul în care. c) . Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial. b) ultima expertiz contabil judiciar . În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face: a) la cererea justificat a expertului contabil în cauz . 54. b) Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare. iar p r ile interesate în expertiz sunt obligate (în dosarele civile) sau pot (în dosarele penale) s dea explica ii suplimentare. 46. Organul de urm rire penal sau instan a de judecat poate dispune efectuarea unei noi expertize? a) da. b) . procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. raportului. Care afirma ie este corect ? a) Pentru o mai temeinic în elegere a evenimentelor i a tranzac iilor supuse expertiz rii. c) ambele variante sunt corecte. doar în situa ia în care nu sunt l murite prin expertiza efectuat sau au dubii cu privire la concluziile expertizei. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face: a) prin în elegere verbal între p r i. Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial. 50. expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat . . care va fi expertiza considerat de organul care a dispus efectuarea acestora. b) prin depunerea unei cereri a p r ii în acest sens la sediul filialei al c rei membru este expertul contabil. Din ce se compune orientativ materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz civil ? a) documente justificative i registre contabile. cu valoarea probant preferen ial ? a) acceptarea uneia i înl turarea celeilalte/celorlalte expertize este problema organului care a dispus expertiza. În ceea ce prive te documentarea expertizelor contabile judiciare. c) prin act adi ional convenit între expertul contabil i instan . b) da.44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 44. 56. . Care afirma ie este corect ? a) efectuarea lucr rilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegat altor persoane de c tre exper ii contabili numi i la cererea p r ilor sau din oficiu. c) are obliga ia de a notifica despre aceasta filiala al c rei membru este.raportul de expertiz . expertul contabil este îndrept it s cear . au fost încuviin a i de organul jurisdic ional exper i recomanda i de parte. Dup caz. f r a se încheia niciun act adi ional la contractul ini ial. expertul contabil are dreptul s ia cuno tin ã de con inutul dosarului penal? a) da. 55. Normele de confiden ialitate sunt aplicabile.eventualele note personale ale expertului contabil. expertul contabil poate solicita ob inerea unor copii dup documentele aflate la entit ile de in toare în vederea utiliz rii lor în scopul efectu rii expertizei. 45. 56 57 58 . 57. Expertul contabil are obliga ia de a accepta efectuarea unei expertize contabile judiciare dispus de organele îndrept ite de lege? a) nu. c) nu.raportul de expertiz contabil . c) are obliga ia de a solicita p r ilor majorarea onorariului. contractele încheiate în acest scop pot include clauze cu privire la lucr rile care trebuie executate precum i la persoanele c rora acestea le vor fi delegate spre executare. 51. pentru efectuarea expertizei contabile judiciare. În cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. b) determinarea unor raport ri cauz ± efect (ex. c) se face media aritmetic între concluziile expertizelor. c) numai dac acesta va considera c onorariul este remuneratoriu.

59 60 61 59. independen . 65/1994. clasific rii lor i prezent rilor contabile. în cauza în care a i fost numit s efectua i expertiza judiciar . 69. cu inten ie sau din culp . 62. 72. 65/1994 i care sunt înscrise în Tabloul CECCAR. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . devotament. în cazul în care acesta nu se înf i eaz . c) persoanele care au dobândit calitatea de contabil autorizat în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. 67. Care sunt calit ile esen iale pe care trebuie s le aib exper ii contabili. pot efectua expertize contabile? a) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. 63. c) este obligatorie men ionarea lucr rilor de expertiz efectuate anterior în cuprinsul raportului de expertiz . 65/1994. c) Capitolul III Concluzii. Paragraful privind men ionarea obiectivelor/întreb rilor/punctelor fixate de organul care a dispus expertiza se reg sesc în Raportul de expertiza contabil judiciar la capitolul: a) Capitolul I Introducere. Solicitarea de înlocuire a unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar este acceptat de organul care a dispus expertiza? a) da. c) ambele variante sunt corecte. c) da. perseveren . atunci când este citat. Nedocumentarea i nefundamentarea tiin ific în raportul de expertiz contabil judiciar pot fi sanc ionate de organele care au dispus expertizele. 66. inteligen . b) da. va putea fi obligat de c tre instan a de judecat sau de c tre pre edintele instan ei de executare: a) la plata cheltuielilor de judecat efectuate de partea în cauz . b) documente care atest evenimente i tranzac ii care fac sau trebuie s fac obiectul recunoa terii lor. c) ambele variante sunt corecte. Amenzi judiciare dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei se aplic în urm toarele cazuri: a) refuzul expertului de a primi lucrarea. b) integritate. expertul contabil nu întocme te expertiza. b) aducerea în instan a expertului contabil. moralitate. 65. nedepunerea lucr rii în termenul fixat. pentru a discuta ce elemente a avut în vedere acesta la elaborarea lucr rii. c) amenzi disciplinare sau interdic ia dreptului de exercitare a profesiei. 71. b) sanc iuni administrative sau suspendare pe o perioad determinat . impar ialitate). cu mandat. Dispunerea sau propunerea admininstr rii probei cu expertiz contabil judiciar se face: a) de c tre p r i. c) înlocuirea expertului contabil i dispunerea unei noi expertize contabile judiciare. c) documente i supozi ii ale expertului contabil cu privire la eveniment i tranzac ii care fac obiectul recunoa terilor. b) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. amenzi judiciare i desp gubiri civile. c) expertul nu mai are capacitate de exerci iu deplin . Concluziile expertului contabil cu privire la expertiza contabil judiciar trebuie s fie fundamentate pe: a) documente i declara iile p r ilor depuse la dosarul cauzei. c) verific rii de c tre eful Biroului local pentru expertize tehnice judiciare i contabile din cadrul tribunalului. 61. 68. conform prevederilor legale în vigoare. dar numai pentru motive temeinice acceptate de instan . iar so iile lor se afl în du m nie: a) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar care va proceda în consecin . b) nu este etic s lua i leg tura cu colegul dvs. b) de c tre organul cu atribu ii jurisdic ionale. cu: a) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile între 3 i 6 luni. evalu rilor. aceasta depunând la o institu ie judec toreasc o cerere de chemare în judecat în care expertul are calitatea procesual de pârât? a) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. c) la plata unei desp gubiri civile pentru paguba cauzat . Printre sanc iunile administrative aplicabile în situa ia neprezent rii expertului la solicitarea organului îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare: a) înlocuirea expertului contabil de c tre instan . lipsa nejustificat a expertului de la procesul penal. c) nu exist nicio procedur de urmat. a pricinuit amânarea judec rii sau execut rii silite. dup ce a fost convocat de organul de urm rire penal în vederea efectu rii unei expertize judiciare i a primit acceptul acestuia s consulte dosarul cauzei. 70. Dac expertul contabil. b) excluderea expertului contabil din rândul membrilor Corpului. b) verific rii auditorului de calitate din cadrul filialei. în caz de pricini urgente sau pentru a da l muriri atunci când i se cer. evalu rii lor. prin urmare nu mai poate efectua lucrarea. Care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil în situa ia în care. cauzând prin aceasta un prejudiciu. calit i care sunt eviden iate i pe sigla CECCAR? a) tiin . Care sunt persoanele care. Cum proceda i în situa ia în care. M surile dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei în situa ia refuzului efectu rii expertizei contabile judiciare de c tre expertul contabil sunt: a) sanc iuni administrative (înlocuire sau aducere cu mandat). independen . cu viza la zi. corectitudine. c) ambele variante sunt corecte. 64. c) tiin . dac expertul contabil este planificat în concediu. 60. 73. Pentru asigurarea în interes public c cerin ele privind efectuarea expertizelor contabile sunt îndeplinite (con tiinciozitate. b) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar i care va proceda în consecin . exist lucr ri de expertiz efectuate anterior? a) expertul contabil judiciar numit nu face referiri în raportul propriu la expertizele anterioare. dup ce a fost în tiin at despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare i a consultat dosarul cauzei. b) tergiversarea de c tre expert a îndeplinirii îns rcin rilor primite. În situa ia în care. expertizele contabile sunt supuse: a) verific rii de c tre eful Biroului de expertize contabile din cadrul filialei. în orice situa ie considerat de expertul în cauz c este justificat . b) Capitolul II Desf urarea expertizei contabile. clasific rilor i prezent rilor contabile. i înscrise în partea activ a Tabloului CECCAR. expertul contabil constat c una din p r i îi este vecin. acesta constat c este în litigiu cu una din p r i. b) la plata unei amenzi judiciare. b) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. devotament.

b) da. ceea ce nu îl oblig pe expertul contabil la un punct de vedere comun. b) obiectul expertizei i onorariul. eviden ieri contabile i/sau declara ii ale martorilor. eviden ieri contabile i/sau prezum ii ale expertului contabil judiciar. expertiza contabil judiciar î i va urma cursul normal. În cauzele civile. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penalã. Care este actul procedural prin care se dispune numirea expertului contabil în efectuarea expertizei contabile judiciare într-o cauz civil ? a) încheierea de edin . dac a a dispune organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare f r ca acesta s fie obligat s . este obligat s declare de îndat ce a luat la cuno tin de cazul de incompatibilitate. iar opiniile acestora sunt consemnate separat cu motivarea respectiv . legal acordat . Expertul recomandat de parte are obliga ia: a) în raportul de expertiz întocmit s ia ap rarea p r ii care i-a solicitat ajutorul. 75. plata expertului/exper ilor contabili. b) prin scrisori recomandate transmise p r ilor. conform obiectivelor stabilite de organul care a dispus expertiza. iar dac au deosebiri de p reri semneaz Äcu opinie separat ´. iar în anumite situa ii cu încuviin area p r ilor. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz penal are dreptul s : a) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. în raport se va men iona concluzia rezultat în urma negocierii dintre exper i. c) documente justificative. obiectivele/punctele/întreb rile la care trebuie s r spund . 77. este obligat s declare pre edintelui instan ei. 81. cu dovad de primire care va fi depus la dosarul cauzei. ci se consemneaz în suplimentul la expertiza contabil judiciar . pe care îl prezint p r ii care l-a solicitat sub form de supliment la expertiz .i motiveze dizpozi ia. Opiniile exper ilor (numi i/parte sau consilieri) care au concluzii diferite: a) nu sunt consemnate în cuprinsul raportului de expertiz . Care este procedura de întocmire i semnare a raportului de expertiz judiciar într-o cauz penal în care sunt numi i. 76. dar întotdeauna cu încuviin area organului de urm rire.i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. 87. b) decizia instan ei de judecat . 78. procurorului care supravegheaz cercetarea penal sau procurorului ierarhic superior c se ab ine de a participa la procesul penal? a) nu. b) da. ci doar la motivarea opiniilor diferite. 86. c) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. c) se consemneaz în rapoarte de expertiz întocmite separat. 79. Ce elemente trebuie s cuprind încheierea de edin /ordonan a prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? a) obiectul expertizei i locul i data depunerii raportului de expertiz contabil judiciar . termenul în care trebuie s se efectueze expertiza contabil . c) s participe la întocmirea lucr rii de expertiz i s semneze raportul de expertiz întocmit de expertul numit de organul în drept i dac are opinii diferite de ale expertului numit s consemneze aceasta. c) exper ii particip la efectuarea expertizei. Dac un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar constat c se afl în incompatibilitate cu una din p r i. la adresele men ionate în dosarul cauzei. c) nu. c) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei de regul cu încuviin area organului de urm rire. iar raportul este întocmit de un singur expert i semnat de to i cei numi i. b) obliga ia expertului de a se retrage de la judecat dac este în cuno tin de faptul c în cauza respectiv exist vreun motiv de recuzare împotriva sa. telefonic sau prin e-mail. b) documente justificative. b) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. convocarea se face prin citarea p r ilor cu scrisori recomandate cu dovad de primire. c) hot rârea completului de judecat . c) prin intermediul avoca ilor. Raportul de expertiz contabil judiciar întocmit din dispozi ia organelor îndrept ite s dispun aceasta trebuie fundamentat pe: a) documente justificative i eviden ieri contabile. Expertul contabil. dar numai dup depunerea raportului de expertiz . c) da. 82. în cursul unui an calendaristic. Ce se în elege prin Äab inerea´ unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar într-o cauz ? a) restrângerea capacit ii de exerci iu i refuzul efectu rii expertizei. 80. c) da. mai mul i exper i? a) to i exper ii întocmesc i semneaz un singur raport de expertiz . p r ile pot fi convocate de expertul contabil numit s efectueze expertiza: a) prin citare publicând un anun în presa local . 84. 85. b) fiecare expert întocme te i semneaz separat câte un raport de expertiz . b) neplata cotiza iei profesionale sau/ i a celorlalte obliga ii b ne ti la termenele stabilite. dac ace tia au concluzii diferite. b) sunt incluse în raport la capitolele II i III sau într-o anex a raportului de expertiz contabil . 87 . b) s efectueze un raport de expertiz separat de cel al expertului numit de c tre organele de drept. numit de organul de cercetare penal poate lua leg tura cu p r ile ? a) da. c) numele expertului/exper ilor contabili. b) da. Una din faptele care se sanc ioneaz cu interdic ia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil o reprezint : a) practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat f r viz anual pentru exercitarea profesiei. nu este obligat s declare nimic. Poate fi anulat un raport de expertiz contabil judiciar ? a) nu.i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. iar opiniile sale s fie cuprinse în raport sau în anexele acestuia. Expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentale diferite fa de constat rile consemnate în actele de control de organul de control abilitat: a) nu are nici o obliga ie în privin a efectu rii expertizei contabile judiciare cu privire la constat rile organului de control. dar numai dac v t marea pricinuit altei p r i nu poate fi înl turat decât prin anularea raportului de expertiz care a fost întocmit cu înc lcarea normelor legale. c) nerespectarea standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile.74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 74. pentru a ajunge la un punct de vedere comun. de organul de cercetare penal sau de instan . c) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile pe o perioad nedeterminat . b) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. 83. este obligat s declare aceasta.

91. c) colegialitate. adaptarea auditului. c) expertul contabil efectueaz expertiza precizând în raport lipsa documentelor. b) expertul contabil întocme te un Raport de imposibilitate a efectu rii expertizei contabile. b) da. confiden ialitate. confiden ialitate. Capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´ con ine: a) opinia motivat a expertului parte. c) luarea de mit . superficialitatea. În cazul reglement rilor legale. 99. confiden ialitate. Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . c) ambele variante sunt corecte. 100. b) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. c) reglementarile profesionale. b) paragraful privind materialul documentar care a stat la baza efectu rii expertizei. Care sunt documentele care se pot încadra ca Ämaterial documentar´ în cazul unei expertize judiciare? a) documentele justificative i registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în procesul justi iar sau în arhiva ter elor persoane care au legatur cu obiectivele expertizate. registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în proces. Printre obiectivele la care trebuie s r spund auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile se afl : a) universalitate. 89. 98. b) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. 97. Care sunt elementele/ datele/ informa iile cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. Ø numele p r ilor în proces. Ø numele avoca ilor p r ilor. b) armonizare. faptele i informa iile analizate. omisiunea în întocmirea declara iilor fiscale. dac este cazul i paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare. precum i avansul pentru cheltuielile de deplasare. Ø numele martorilor. Numirea exper ilor contabili în vederea efectu rii expertizelor judiciare în cauzele penale poate fi dispus : a) la cererea exper ilor contabili. 94. procedurale i al celor profesionale. În cazul unei expertize contabile judiciare. c) expertul contabil trebuie s atrag aten ia asupra limitelor competen ei sale i s se ab in de la orice fel de comentarii sau concluzii legate de chestiunile care exced competen ei sale. documentele justificative. armonizare. b) din oficiu sau la cererea p r ilor aflate în proces. adaptarea auditului. Cum trebuie s procedeze expertul contabil în situa ia în care organul jurisdic ional îi solicit s încadreze juridic fapta în discu ie. b) considerente personale ale expertului contabil judiciar asupra întregii lucr ri efectuate. odat cu numirea expertului în cauz ? a) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. 95. colegialitate. c) dosarul cauzei. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. nu modifica coloana A. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. b) neîndeplinirea obliga iilor i atribu iilor specifice profesiei în inerea sau supravegherea contabilit ii. b) reglement rile procedurale. c) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. stabilite în încheierea de edin sau în ordonan . adaptarea auditului. Capitolul III ÄConcluzii´ din raportul de expertiz contabil trebuie s con in : a) opinia general a expertului contabil asupra întregii lucr ri efectuate. b) aprecierea modului de aplicare a regulilor i normelor profesionale i de respectare a obliga iilor de membru. respectiv a eviden elor contabile justificative. c) concluzia/r spunsul fiec rui obiectiv formulat în capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´. Ø termenul la care trebuie depus raportul. 90. dar numai cu aprobarea avocatului p r ii. c) colegialitate. formularea obiectivelor i paragraful de identificare a împrejur rilor i circumstan elor în care a luat na tere litigiul. materialul documentar examinat de expertul contabil poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare? a) da. armonizare. dac este cazul. 93.88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 88. Printre paragrafele con inute de Capitolul I ÄIntroducere´ al expertizei contabile se num r : a) paragraful de identificare a expertului contabil. Care dintre urm toarele reprezint infrac iune de natur penal în contextul activit ii expertului contabil? a) neglijen a. Principiile fundamentale pe care se bazeaz auditul de calitate în domeniul calit ii serviciilor contabile sunt: a) universalitate. În cazul în care expertul contabil judiciar se afl în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiz contabil datorit inexisten ei documentelor justificative i/sau eviden elor contabile care s ateste evenimentele i tranzac iile supuse expertiz rii: a) expertul contabil are obliga ia de a refuza s efectueze expertiza. ori procentul de culp în situa ia culpelor comune? a) expertul contabil este obligat în a r spunde i a încadra fapta juridic . 96. c) nu. B. b) procesele verbale întocmite de organele de control abilitate. au prioritate: a) reglement rile legale. 92. colegialitate. inclusiv a exper ilor contabili recomanda i de p r i. c) nici una din variante nu este corect . procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate i alte materiale documentare cum ar fi legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . Ø onorariul provizoriu. confiden ialitate. c) ambele variante sunt corecte. D obligatoriu se raspunde la prima intrebare pentru a apare mesajul Ai raspuns corect la ? intrebari si incorect la ? intrebari raspunsurile probabile sunt in sheet "Raspunsuri" coloana C . faptele i informa iile analizate. b) expertul contabil este obligat s solicite organului care a dispus expertiza înlocuirea sa. ori culpa.

Raspuns corect verificare 1 1 0 0 1 OK Corect C .

.

.

.

.

.

.

acest aspect trebuie adus. deoarece primeaz prezum ia c ar fi interesat în sus inerea primei solu ii. b) Regulamentul de organizare i func ionare a C. 15. Care sunt normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile? a) .A. b) o ÄDeclara ie de independen ´ pe care o va ata a lucr rii. b) da. Sediul reglement rilor legale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Standardul profesional nr.dispunerea expertizelor contabile judiciare i numirea exper ilor contabili. . politice sau de alt natur . cu modific rile i complet rile ulterioare. . b) dorin ei clientului de a le dezv lui sau nu. cu modific rile i complet rile ulterioare i Codul de procedur penal . b) exper ii contabili înscri i în partea activ a Tabloului Corpului. Sediul reglement rilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare este reprezentat de: a) Codul penal i Codul de procedur penal . i Standardul profesional nr. În ceea ce prive te secretul i confiden ialitatea în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. b) p r ile interesate în expertiz sau de beneficiarii expertizelor. 2. b) . c) indica iilor instan ei. c) Codul civil i Codul de procedur civil . 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i. 4. ci se în tiin eaz auditorul de calitate. . 3. expertul contabil trebuie s se conformeze: a) normelor profesionale ale Corpului.R. În cazul în care independen a expertului contabil este afectat grav. Expertul contabil numit de organul în drept s efectueze o expertiz contabil este obligat s fie independent fa de : a) grefierul de edin . b) imediat dup numire sau imediat ce a luat cuno tin de cazurile care îi pot afecta independen a. c) ambele variante sunt corecte. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i. c) ambele variante sunt corecte. în scris. .Nr. b) transparen a contractelor de prest ri servicii care se încheie cu ocazia nominaliz rii acestora ca exper i recomanda i de parte prin depunerea unui exemplar original al contractului la dosarul cauzei. . 13. ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale. Raspuns de la GEJ 1 A 2 C 3 A 4 B 5 B 6 A 7 C 8 B 9 A 10 C 11 B 12 B 13 A 14 B 15 C .delegarea i supravegherea lucr rilor privind expertizele contabile. b) da. expertul contabil poate solicita înlocuirea sa.C. dac exist motive temeinice. Test INTREB RI PRIVIND TESTUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN GEJ 1. . colaborator sau consilier al uneia din p r ile din proces s-a pronun at asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare sau la elaborarea situa iilor financiare care fac obiectul dosarului supus judec ii? a) da. 11. 12. 6. în calitate de organ de control. b) Codul de procedur civil .independen a. 35 ± Expertizele contabile. b) Ordonan a Guvernului nr. c) avoca ii p r ilor. cu viza filialei la zi. dac este expert contabil de onoare. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac în calitate de expert contabil i-a exprimat o prim opinie în aceea i cauz supus judec ii? a) numai dac în tiin eaz organul care a dispus expertiza despre aceasta.E. 9. Independen a exper ilor contabili recomanda i de p r i deriv din: a) obliga ia acestora de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate. 8. Înainte ca expertiza contabil judiciar s fie supus auditului de calitate ± conform reglement rilor emise de Corp ±. Codul de procedur penal . c) jur mântul depus de acesta la intrarea în profesie. . expertul contabil va completa: a) un formular cu date personale pe care îl va ata a lucr rii. b) obliga ia acestuia de a ine seama de Normele de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile. Care sunt tipurile de reglement ri cu privire la expertizele contabile ? a) reglement ri legale. c) Codul de procedur civil i Ordonan a Guvernului nr. c) nu. 35 ± Expertizele contabile. c) nu se aduce la cuno tin a organului care a dispus expertiza. ab inere i recuzare prev zute de Codul de procedur civil i de alte reglement ri procedurale speciale. Independen a expertului contabil numit de c tre organele în drept deriv din: a) obliga ia acestuia de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate. Un expert contabil poate accepta o expertiz contabil judiciar dac anterior. 14.acceptarea expertizelor contabile.documentarea lucr rilor privind expertizele contabile. cu viza de exercitare a profesiei la zi. la cuno tin a organului care l-a numit: a) în termen de cinci zile lucr toare de la numire. procedurale i profesionale.competen a. religioase. b) reglement ri legale. c) da. c) Ordonan a Guvernului nr.responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile. c) reglement ri procedurale i profesionale. Sediul reglement rilor profesionale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de: a) Regulamentul de organizare i func ionare a Corpului Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din România i Standardul profesional nr. c) exper ii contabili care au sus inut examenul de aptitudini i urmeaz s fie înscri i în Tabloul Corpului în anul respectiv.contractarea i programarea expertizelor contabile. cu modific rile i complet rile ulterioare. 10. . Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate de c tre: a) exper ii contabili i contabilii autoriza i înscri i în partea activ a Tabloului Corpului. 5.calitatea expertizelor contabile. 7. b) da.secretul profesional i confiden ialitatea expertului contabil. c) nu.C. 35 ± Expertizele contabile. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i. dac opinia exprimat nu a fost contestat de nimeni. Un expert contabil poate refuza misiunea privind efectuarea unei expertize contabile judiciare? a) nu. pe motive etnice. c) un ÄCertificat de calitate´ pe care îl va ata a lucr rii.

b) nu are nicio obliga ie fa de filiala Corpului al c rui membru este. deficien ei. 19. principiul independen ei expertului contabil. Ø intervine ca prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat . 20. c) principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile. b) da. b) organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei (organele de instrumentare a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale i instan ele de judecata a cauzelor penale i civile). instan ele de judecat sau alte organe cu atribu ii jurisdic ionale. c) niciuna din variantele de mai sus. c) ambele variante sunt corecte. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile judiciare? a) p r ile implicate în cauz judiciar inclusiv ter e persoane fizice sau juridice c rora expertizele contabile elaborate/efectuate le-ar putea deveni opozabile. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil extrajudiciar ? a) este o prob administrat de organele de urm rire penal i de judecat . principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil. un caduceu i deviza Ä tiin . 21. Independen . Responsabilitatea efectu rii i depunerii raportului de expertiz contabil judiciar care cuprinde i opiniile separate ale exper ilor recomanda i de p r i revine: a) numai exper ilor contabili numi i. Integritate´. de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie. deficien ei. ata at sau nu unui proces penal. 27. principiul calit ii expertizelor contabile. 24. în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei. principiul competen ei expertului contabil. din oficiu sau acceptat la cererea p r ilor în fazele de instrumentare i/sau de judecat ale unor cauze civile sau penale. principiul secretului profesional i al confiden ialit ii expertului contabil. 17. principiul accept rii expertizelor contabile. b) principiul accept rii expertizelor contabile. b) Ø este un mijloc de fundamentare a deciziilor. c) atât exper ilor numi i. b) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este. Moralitate´. Calitatea de expert contabil este compatibil cu cea de martor în aceea i cauz ? a) nu. 25. A B C A B A 22 B 23 A 24 B 25 B 26 A 27 C . precum i prin: a) actul de numire dispus de instan . c) deviza Ä tiin . 23. cât i exper ilor recomanda i de p r i. 26. Ce con ine sigla CECCAR ? a) o carte-registru. La solu ionarea definitiv a cauzei în care a fost implicat expertul contabil împotriva c ruia a fost pus în mi care ac iune penal . organul de urm rire penal sau alt organ cu atribu ii jurisdic ionale cu privire la efectuarea expertizelor contabile judiciare. b) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus de organele penale. c) Ø nici una din variante nu este corect . Independen . în anumite situa ii stabilite de instan în func ie de situa ia material a p r ilor. aducerea cu mandat i sanc ionarea. expertul: a) are obliga ia s depun un cazier judiciar la filiala al c rei membru este. c) ambele variante sunt corecte. Responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile judiciare/supliment la expertiz /opinie separat este înt rit prin jur mântul depus de expertul contabil la intrarea în profesie. b) citarea. b) numai exper ilor contabili recomanda i de p r i. abaterii. în vederea convingerii asupra realit ii i asupra condi iilor apari iei pagubei. c) ambele variante sunt corecte. expertul în cauz : a) are obliga ia s în tiin eze despre aceasta filiala Corpului al c rui membru este. 22. principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile. Ø are competen a de examinare a documentelor i evidentelor tehnico-operative i contabile necesare pentru l murirea obiectivelor stabilite de organele judiciare. c) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil acceptat la cererea p r ilor în faza de instrumentare a unor cauze civile i comerciale. 18. c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. c) are obliga ia de a în tiin a Biroul Local de Expertize Judiciare. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil judiciar ? a) Ø activitate prin care organele judiciare primesc informa ii de natur economico-financiar Ø mijloc de prob în justi ie. În cazul în care împotriva expertului contabil a fost pus în mi care ac iune penal . Care dintre dispozi iile procedurale cu privire la citarea. b) o carte-registru i un caduceu. principiul calit ii expertizelor contabile. principiul independen ei expertului contabil. de conciliere între partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a ac iunilor i constat rilor în justi ie. b) contractul încheiat între expertul contabil i una din p r ile implicate în cauz . abaterii. Ø se limiteaz la cercetarea problemelor cu caracter economic i financiar indicate de organele judiciare.16 17 18 19 20 21 16. aducerea cu mandat i sanc ionarea martorilor care lipsesc de la judecat sunt aplicabile i exper ilor contabili numi i pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare? a) sanc ionarea i citarea. Cum defini i expertiza contabil judiciar ? a) expertiza contabil judiciar este expertiza contabil dispus din oficiu în faza de judecat a unor cauze civile i/sau comerciale. b) este un mijloc de fundamentare a deciziilor. c) da. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie s le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare? a) principiul competen ei expertului contabil.

b) Ø dup mobilul sau scopul principal în care au fost solicitate. onorariul i clauze privind confiden ialitatea informa iilor privitoare la expertiza contabil . Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. c) s semneze ultima fil a raportului de expertiz . b) expertize contabile civile i comerciale. Dac termenul fixat de instan pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat prea scurt de c tre expertul contabil. Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s depun raportul de expertiz la organul îndrept it s dispun expertiza cu 5 zile înainte de termenul stabilit de aceasta. instan a va putea convoca o audiere în camera de consiliu în cadrul c reia: a) va stabili obiectivele expertizei contabile judiciare împreun cu expertul contabil i cu p r ile implicate în cauz . B A A A B A 34 B 35 B 36 c 37 a 38 C 39 C 40 B 41 B 42 A 43 A . c) expertul contabil este îndrept it s solicite verbal instan ei. fiscale. în scris i motivat. Ø dup natura obiectivelor (întreb rilor la care trebuie s r spund expertul contabil). 40. b) obiectul contractului i onorariul. Contractul privind efectuarea expertizei contabile trebuie s cuprind cel pu in: a) p r ile contractante. c) Ø dup scopul principal în care au fost solicitate. c) civile. 38. Care sunt criteriile dup care se clasific expertizele contabile? a) Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. atunci: a) expertul contabil va în tiin a p r ile despre aceasta. 30. 32. c) nu se poate solicita majorarea onorariului pentru o expertiz contabil judiciar efectuat . expertul contabil numit de organele în drept s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat: a) s semneze fil cu fil raportul de expertiz . Cum se clasific expertizele contabile în func ie de scopul principal în care au fost solicitate? a) expertize contabile judiciare i extrajudiciare. Dup numirea expertilor. 41. dac în încheierea de sedin prin care s-a dispus expertiza nu este prev zut altfel. penale. c) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile lucr toare înainte de termenul stabilit de acesta. un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. unul pentru organul care a dispus expertiza i unul pentru expertul contabil care a efectuat-o. Expertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil judiciar este obligat s procedeze la citarea p r ilor în cazul: a) proceselor civile. b) comerciale. b) expertize contabile comerciale i fiscale. locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . materialul documentar. la începutul efectu rii expertizei contabile judiciare. penale. c) ambele variante sunt corecte. precum i asupra duratei de timp necesar efectu rii expertizei. 29. c) ambele variante sunt corecte. alte categorii de expertize contabile judiciare sau extrajudiciare. c) expertize contabile fiscale i penale.28 29 30 31 32 33 28. 31. 36. c) numai de p r ile implicate în cauza respectiv . 33. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar de organele îndrept ite de lege trebuie s respecte secretul i caracterul confiden ial al informa iilor la care a avut acces i despre care a avut cuno tin cu ocazia efectu rii expertizelor contabile cu excep ia cazurilor în care: a) a fost autorizat expres în acest scop. c) expertize contabile civile. obiectul contractului. obiectul contractului. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura juridic ? a) civile. În cazul în care expertul contabil are neclarit i în leg tur cu obiectivele expertizei stabilite de instan : a) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza. iar acestea vor solicita instan ei un nou termen. Pentru a evita orice disput cu privire la originalitatea raportului de expertiz contabil . Ø dup natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei. b) în num rul de exemplare stabilit de organul care a dispus expertiza contabil judiciar . c) p r ile contractante. b) numai cu încuviin area i în condi iile stabilite de organul de urm rire penal sau de instan a de judecat . 42. În cazul în care expertul contabil dore te majorarea onorariului pentru expertiza contabil efectuat . 34. extrajudiciare. inclusiv anexele. fiscale. b) are obliga ia legal sau profesional pentru aceasta. b) expertul contabil are obliga ia de a solicita explica ii suplimentare avoca ilor p r ilor c) singura obliga ie a expertului contabil este aceea de a efectua expertiza indiferent de neclarit ile sale. 39. b) proceselor civile i proceselor penale. penale. b) va solicita expertului contabil s se pronun e asupra costului estimativ al lucr rii ce urmeaz a fi efectuat . b) de cei interesa i (care justific un interes legitim). Ø în func ie de natura juridic . c) proceselor penale. un alt termen minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. Cum se clasific expertizele contabile în func ie de natura principalului/principalelor obiectiv/obiective stabilite de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei? a) expertize contabile civile. 37. Raportul de expertiz contabil judiciar se întocme te: a) în 2 exemplare originale. judiciare. În cauzele penale. expertul contabil numit de organele îndrept ite s dispun efectuarea expertizei poate lua leg tura cu inculpa ii: a) ori de câte ori este nevoie. la prima înf i are. va proceda dup cum urmeaz : a) expertul contabil are obliga ia de a solicita în scris majorarea onorariului p r ilor din dosarul cauzei. Rapoartele de expertiz contabil judiciar depuse de exper ii contabili la dosarele cauzei pot fi consultate: a) numai de avoca ii p r ilor implicate în cauza respectiv . b) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 5 zile calendaristice înainte de termenul stabilit de acesta. Ø dup valoarea prejudiciilor ce fac obiectul litigiului. b) s semneze i s parafeze fil cu fil raportul de expertiz . c) ambele variante sunt corecte. b) expertul contabil are obliga ia de a notifica despre aceasta organul jurisdic ional care a dispus expertiza i care va dispune în consecin . b) expertul contabil este îndrept it s solicite instan ei. locul i data depunerii raportului de expertiz contabil . c) o singur dat . inclusiv anexele. 35. comerciale. 43.

b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. 49. c) are obliga ia de a solicita p r ilor majorarea onorariului. Din ce se compune orientativ materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz civil ? a) documente justificative i registre contabile. c) prin act adi ional convenit între expertul contabil i instan .încheierea de edin (în cauze civile). b) dosarul cauzei i alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei.raportul de expertiz . prin încheiere executorie. Aceasta urm re te ra ionamentele profesionale ale expertului contabil pe care le coroboreaz cu alte probe din dosar. Explica iile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convoc rii i primite de la p r ile interesate în expertiz constituie material documentar? a) numai dac p r ile insist . raportului. Normele de confiden ialitate sunt aplicabile. . 53. expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat . documente justificative i registre contabile. c) dosarul cauzei. c) ambele variante sunt corecte. În ceea ce prive te documentarea expertizelor contabile judiciare. b) este îndrept it s cear majorarea onorariului. 50. 45.raportul de expertiz contabil . care de regul sunt comandate i contractate cu cabinete sau societ i de expertiz contabil . b) la cererea p r ilor implicate în dosar. i nici de c tre exper ii contabili recomanda i de p r i. B 45 B 46 A 47 C 48 B 49 B 50 B 51 A 52 C 53 B 54 C 55 C 56 A 57 B . . în orice situa ie. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face: a) la cererea justificat a expertului contabil în cauz . c) nu. care va fi expertiza considerat de organul care a dispus efectuarea acestora. b) prin depunerea unei cereri a p r ii în acest sens la sediul filialei al c rei membru este expertul contabil. 52. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penal sau a instan ei de judecat . dat cu citarea p r ilor. În cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. dac consider necesar. 54. 55. Care afirma ie este corect ? a) Pentru o mai temeinic în elegere a evenimentelor i a tranzac iilor supuse expertiz rii. Expertul contabil are obliga ia de a accepta efectuarea unei expertize contabile judiciare dispus de organele îndrept ite de lege? a) nu. 46.44 44. b) . Dac dou sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite.raportul de expertiz contabil . orice situa ie de incompatibilitate trebuie adus la cuno tin a organului care a dispus expertiza care va proceda în consecin . Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial. care î i motiveaz hot rârea. 48. 56. b) nu. c) s participle la efectuarea expertizei i s depun la organul care a dispus expertiza opinia proprie. Care afirma ie este corect ? a) efectuarea lucr rilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegat altor persoane de c tre exper ii contabili numi i la cererea p r ilor sau din oficiu. expertul contabil are dreptul s ia cuno tin ã de con inutul dosarului penal? a) da. expertul contabil: a) nu poate solicita majorarea onorariului pentru expertiza contabil judiciar efectuat . b) ultima expertiz contabil judiciar . b) da. . ace tia sunt obliga i: a) s întocmeasc un raport de expertiz contabil prin care s r spund la obiectivele stabilite de instan .eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile.eventualele note personale ale expertului contabil.eventualele note personale ale expertului contabil. c) se face media aritmetic între concluziile expertizelor. c) da. b) s întocmeasc programul de lucru de comun acord cu exper ii contabili numi i astfel încât s asigure finalizarea i depunerea expertizei în termenul stabilit de organul în drept. b) da. Dac în timpul efectu rii expertizei contabile judiciare au intervenit elemente noi privind volumul i întinderea lucr rilor sau obiective noi (supliment expertiz ) care nu au fost avute în vedere ini ial. iar p r ile interesate în expertiz sunt obligate (în dosarele civile) sau pot (în dosarele penale) s dea explica ii suplimentare. b) în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. dosarul de lucru al expertului contabil trebuie s cuprind : a) . au fost încuviin a i de organul jurisdic ional exper i recomanda i de parte. expertul contabil poate solicita ob inerea unor copii dup documentele aflate la entit ile de in toare în vederea utiliz rii lor în scopul efectu rii expertizei. . b) da. contractele încheiate în acest scop pot include clauze cu privire la lucr rile care trebuie executate precum i la persoanele c rora acestea le vor fi delegate spre executare.eventuala coresponden solicitat de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. propria opinie formulat în raport cu concluziile expertului numit. s semneze i s parafeze raportul de exprtiz iar dac a semnat cu men iunea Äopinie sepat ´ s ata eze. 47. c) are obliga ia de a notifica despre aceasta filiala al c rei membru este. c) ambele variante sunt corecte. În cazul în care. expertul contabil este îndrept it s cear . 57. pentru efectuarea expertizei contabile judiciare. c) prin act adi ional la contractul ini ial convenit între p r i. doar în situa ia în care nu sunt l murite prin expertiza efectuat sau au dubii cu privire la concluziile expertizei. f r a se încheia niciun act adi ional la contractul ini ial. c) numai dac acesta va considera c onorariul este remuneratoriu. c) nu. cu valoarea probant preferen ial ? a) acceptarea uneia i înl turarea celeilalte/celorlalte expertize este problema organului care a dispus expertiza. procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face: a) prin în elegere verbal între p r i. 51. b) Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare. Dup caz. . c) . ordonan a organului de urm rire i cercetare penal (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile judiciare (în cazul exper ilor consilieri /numi i de parte). alte materiale documentare precum legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. Organul de urm rire penal sau instan a de judecat poate dispune efectuarea unei noi expertize? a) da.

Dispunerea sau propunerea admininstr rii probei cu expertiz contabil judiciar se face: a) de c tre p r i. 65/1994 i care sunt înscrise în Tabloul CECCAR. 59. Care sunt calit ile esen iale pe care trebuie s le aib exper ii contabili. în cauza în care a i fost numit s efectua i expertiza judiciar . Dac expertul contabil. 63. dup ce a fost în tiin at despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare i a consultat dosarul cauzei. devotament. c) expertul nu mai are capacitate de exerci iu deplin . atunci când este citat. Pentru asigurarea în interes public c cerin ele privind efectuarea expertizelor contabile sunt îndeplinite (con tiinciozitate. 71. Solicitarea de înlocuire a unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar este acceptat de organul care a dispus expertiza? a) da. aceasta depunând la o institu ie judec toreasc o cerere de chemare în judecat în care expertul are calitatea procesual de pârât? a) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. clasific rilor i prezent rilor contabile. cu inten ie sau din culp . în orice situa ie considerat de expertul în cauz c este justificat . eficien a investi iilor. c) persoanele care au dobândit calitatea de contabil autorizat în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. Nedocumentarea i nefundamentarea tiin ific în raportul de expertiz contabil judiciar pot fi sanc ionate de organele care au dispus expertizele. angajarea unui credit bancar etc). expertul contabil nu întocme te expertiza. b) verific rii auditorului de calitate din cadrul filialei. amenzi judiciare i desp gubiri civile. b) aducerea în instan a expertului contabil. independen . 73. conform prevederilor legale în vigoare. va putea fi obligat de c tre instan a de judecat sau de c tre pre edintele instan ei de executare: a) la plata cheltuielilor de judecat efectuate de partea în cauz . 68. b) determinarea unor raport ri cauz ± efect (ex. b) integritate. în cazul în care acesta nu se înf i eaz . lipsa nejustificat a expertului de la procesul penal. Care sunt persoanele care. b) excluderea expertului contabil din rândul membrilor Corpului. 65/1994. pentru a discuta ce elemente a avut în vedere acesta la elaborarea lucr rii. Expertiza contabil extrajudiciar poate juca un rol decisiv în urm toarele domenii: a) calcularea drepturilor legale de salarii sau de pensii. 70. Concluziile expertului contabil cu privire la expertiza contabil judiciar trebuie s fie fundamentate pe: a) documente i declara iile p r ilor depuse la dosarul cauzei. c) ambele variante sunt corecte. 72. evalu rilor. b) la plata unei amenzi judiciare. b) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar i care va proceda în consecin . cu mandat. evalu rii lor. c) tiin . acesta constat c este în litigiu cu una din p r i. c) Capitolul III Concluzii. devotament. dup ce a fost convocat de organul de urm rire penal în vederea efectu rii unei expertize judiciare i a primit acceptul acestuia s consulte dosarul cauzei. C C A C C C C C A 67 C 68 A 69 B 70 B 71 C 72 A 73 B . dar numai pentru motive temeinice acceptate de instan . c) este obligatorie men ionarea lucr rilor de expertiz efectuate anterior în cuprinsul raportului de expertiz . i înscrise în partea activ a Tabloului CECCAR. în caz de pricini urgente sau pentru a da l muriri atunci când i se cer. expertizele contabile sunt supuse: a) verific rii de c tre eful Biroului de expertize contabile din cadrul filialei. b) expertiza contabil î i urmeaz cursul normal. cu viza la zi. c) da. dac expertul contabil este planificat în concediu. 65/1994. c) ambele variante sunt corecte. 60. Care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil în situa ia în care. b) da. Printre sanc iunile administrative aplicabile în situa ia neprezent rii expertului la solicitarea organului îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare: a) înlocuirea expertului contabil de c tre instan . exist lucr ri de expertiz efectuate anterior? a) expertul contabil judiciar numit nu face referiri în raportul propriu la expertizele anterioare. clasific rii lor i prezent rilor contabile. calit i care sunt eviden iate i pe sigla CECCAR? a) tiin . b) de c tre organul cu atribu ii jurisdic ionale. b) documente care atest evenimente i tranzac ii care fac sau trebuie s fac obiectul recunoa terii lor. Cum proceda i în situa ia în care.58 59 60 61 62 63 64 65 66 58. pot efectua expertize contabile? a) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. 61. b) nu este etic s lua i leg tura cu colegul dvs. a pricinuit amânarea judec rii sau execut rii silite. b) Capitolul II Desf urarea expertizei contabile. prin urmare nu mai poate efectua lucrarea. 62. Amenzi judiciare dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei se aplic în urm toarele cazuri: a) refuzul expertului de a primi lucrarea. c) amenzi disciplinare sau interdic ia dreptului de exercitare a profesiei. cauzând prin aceasta un prejudiciu. c) verific rii de c tre eful Biroului local pentru expertize tehnice judiciare i contabile din cadrul tribunalului. impar ialitate). b) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condi iile Ordonan ei Guvernului nr. independen . b) sanc iuni administrative sau suspendare pe o perioad determinat . Paragraful privind men ionarea obiectivelor/întreb rilor/punctelor fixate de organul care a dispus expertiza se reg sesc în Raportul de expertiza contabil judiciar la capitolul: a) Capitolul I Introducere. c) ambele variante sunt corecte. M surile dispuse de organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei în situa ia refuzului efectu rii expertizei contabile judiciare de c tre expertul contabil sunt: a) sanc iuni administrative (înlocuire sau aducere cu mandat). cu: a) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile între 3 i 6 luni. c) ambele variante sunt corecte. b) tergiversarea de c tre expert a îndeplinirii îns rcin rilor primite. perseveren . nedepunerea lucr rii în termenul fixat. 65. c) înlocuirea expertului contabil i dispunerea unei noi expertize contabile judiciare. inteligen . moralitate. c) documente i supozi ii ale expertului contabil cu privire la eveniment i tranzac ii care fac obiectul recunoa terilor. 64. expertul contabil constat c una din p r i îi este vecin. În situa ia în care. c) la plata unei desp gubiri civile pentru paguba cauzat . corectitudine. 66. iar so iile lor se afl în du m nie: a) expertul contabil constat c se afl în stare de incompatibilitate i în tiin eaz despre aceasta organul care a dispus expertiza contabil judiciar care va proceda în consecin . c) nu exist nicio procedur de urmat. 69. 67.

Ce se în elege prin Äab inerea´ unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar într-o cauz ? a) restrângerea capacit ii de exerci iu i refuzul efectu rii expertizei. iar raportul este întocmit de un singur expert i semnat de to i cei numi i.i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. convocarea se face prin citarea p r ilor cu scrisori recomandate cu dovad de primire. la adresele men ionate în dosarul cauzei. 79. obiectivele/punctele/întreb rile la care trebuie s r spund . pentru a ajunge la un punct de vedere comun. c) nu. în cursul unui an calendaristic. Expertul recomandat de parte are obliga ia: a) în raportul de expertiz întocmit s ia ap rarea p r ii care i-a solicitat ajutorul. 80. iar opiniile sale s fie cuprinse în raport sau în anexele acestuia. b) s efectueze un raport de expertiz separat de cel al expertului numit de c tre organele de drept. Una din faptele care se sanc ioneaz cu interdic ia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil o reprezint : a) practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat f r viz anual pentru exercitarea profesiei. iar opiniile acestora sunt consemnate separat cu motivarea respectiv . 87. plata expertului/exper ilor contabili. c) prin intermediul avoca ilor. Expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar într-o cauz penal are dreptul s : a) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. eviden ieri contabile i/sau declara ii ale martorilor. c) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. b) documente justificative. dac a a dispune organul îndrept it s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare f r ca acesta s fie obligat s . ceea ce nu îl oblig pe expertul contabil la un punct de vedere comun. b) da. 84. c) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile pe o perioad nedeterminat . iar dac au deosebiri de p reri semneaz Äcu opinie separat ´. c) hot rârea completului de judecat . Care este actul procedural prin care se dispune numirea expertului contabil în efectuarea expertizei contabile judiciare într-o cauz civil ? a) încheierea de edin . 75. c) numele expertului/exper ilor contabili. c) se consemneaz în rapoarte de expertiz întocmite separat. conform obiectivelor stabilite de organul care a dispus expertiza. dar numai dup depunerea raportului de expertiz . c) da.74 75 74. termenul în care trebuie s se efectueze expertiza contabil . 81. Opiniile exper ilor (numi i/parte sau consilieri) care au concluzii diferite: a) nu sunt consemnate în cuprinsul raportului de expertiz . b) neplata cotiza iei profesionale sau/ i a celorlalte obliga ii b ne ti la termenele stabilite. procurorului care supravegheaz cercetarea penal sau procurorului ierarhic superior c se ab ine de a participa la procesul penal? a) nu. b) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. este obligat s declare pre edintelui instan ei. 77. b) da. c) da. 85. b) decizia instan ei de judecat . c) exper ii particip la efectuarea expertizei. legal acordat . b) fiecare expert întocme te i semneaz separat câte un raport de expertiz . 82. Expertul contabil.i motiveze dizpozi ia. b) sunt incluse în raport la capitolele II i III sau într-o anex a raportului de expertiz contabil . B B 76 B 77 A 78 A 79 A 80 C 81 A 82 B 83 B 84 C 85 B 86 C 87 A . telefonic sau prin e-mail. dar numai cu încuviin area organului de urm rire penalã. 86. b) obliga ia expertului de a se retrage de la judecat dac este în cuno tin de faptul c în cauza respectiv exist vreun motiv de recuzare împotriva sa. p r ile pot fi convocate de expertul contabil numit s efectueze expertiza: a) prin citare publicând un anun în presa local . ci doar la motivarea opiniilor diferite. c) ia cuno tin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei de regul cu încuviin area organului de urm rire. Care este procedura de întocmire i semnare a raportului de expertiz judiciar într-o cauz penal în care sunt numi i. c) documente justificative. 83. c) nerespectarea standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile. În cauzele civile. dar numai dac v t marea pricinuit altei p r i nu poate fi înl turat decât prin anularea raportului de expertiz care a fost întocmit cu înc lcarea normelor legale. cu dovad de primire care va fi depus la dosarul cauzei. eviden ieri contabile i/sau prezum ii ale expertului contabil judiciar.i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize contabile de calitate. este obligat s declare de îndat ce a luat la cuno tin de cazul de incompatibilitate. dar întotdeauna cu încuviin area organului de urm rire. dac ace tia au concluzii diferite. Ce elemente trebuie s cuprind încheierea de edin /ordonan a prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? a) obiectul expertizei i locul i data depunerii raportului de expertiz contabil judiciar . pe care îl prezint p r ii care l-a solicitat sub form de supliment la expertiz . mai mul i exper i? a) to i exper ii întocmesc i semneaz un singur raport de expertiz . este obligat s declare aceasta. Poate fi anulat un raport de expertiz contabil judiciar ? a) nu. Raportul de expertiz contabil judiciar întocmit din dispozi ia organelor îndrept ite s dispun aceasta trebuie fundamentat pe: a) documente justificative i eviden ieri contabile. b) obiectul expertizei i onorariul. 78. b) prin scrisori recomandate transmise p r ilor. în raport se va men iona concluzia rezultat în urma negocierii dintre exper i. ci se consemneaz în suplimentul la expertiza contabil judiciar . iar în anumite situa ii cu încuviin area p r ilor. c) s participe la întocmirea lucr rii de expertiz i s semneze raportul de expertiz întocmit de expertul numit de organul în drept i dac are opinii diferite de ale expertului numit s consemneze aceasta. expertiza contabil judiciar î i va urma cursul normal. Dac un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar constat c se afl în incompatibilitate cu una din p r i. 76. b) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a. numit de organul de cercetare penal poate lua leg tura cu p r ile ? a) da. b) da. de organul de cercetare penal sau de instan . nu este obligat s declare nimic. Expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentale diferite fa de constat rile consemnate în actele de control de organul de control abilitat: a) nu are nici o obliga ie în privin a efectu rii expertizei contabile judiciare cu privire la constat rile organului de control.

c) nici una din variante nu este corect . 50 B 51 A. colegialitate. adaptarea auditului. au prioritate: a) reglement rile legale. b) da. 66 A. B In coloana C puteti modifica raspunsul daca considerati ca nu este corect CENTRALIZARE 1 A. Ø onorariul provizoriu. c) expertul contabil trebuie s atrag aten ia asupra limitelor competen ei sale i s se ab in de la orice fel de comentarii sau concluzii legate de chestiunile care exced competen ei sale. respectiv a eviden elor contabile justificative. confiden ialitate. 2 C. procedurale i al celor profesionale. Ø numele martorilor.88 89 90 91 92 93 94 88. Ø numele p r ilor în proces. 65 C. 9 A. 59 C. 20 B ? C. 93. c) luarea de mit . c) ambele variante sunt corecte. 78 A. b) aprecierea modului de aplicare a regulilor i normelor profesionale i de respectare a obliga iilor de membru. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. 90. 25 B. În cazul în care expertul contabil judiciar se afl în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiz contabil datorit inexisten ei documentelor justificative i/sau eviden elor contabile care s ateste evenimentele i tranzac iile supuse expertiz rii: a) expertul contabil are obliga ia de a refuza s efectueze expertiza. 40 B 41 B. confiden ialitate. 92. 34 B. odat cu numirea expertului în cauz ? a) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. dac este cazul. 30 A 31 A. 77 A. 47 C. 99. 95. Cum trebuie s procedeze expertul contabil în situa ia în care organul jurisdic ional îi solicit s încadreze juridic fapta în discu ie. armonizare. 75 B. 32 B. 16 A. omisiunea în întocmirea declara iilor fiscale. faptele i informa iile analizate. 53 B. 35 B. c) concluzia/r spunsul fiec rui obiectiv formulat în capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´. adaptarea auditului. 70 B 71 C. Ø termenul la care trebuie depus raportul. Care sunt elementele/ datele/ informa iile cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. 26 A. Numirea exper ilor contabili în vederea efectu rii expertizelor judiciare în cauzele penale poate fi dispus : a) la cererea exper ilor contabili. 67 C. 19 A ? C. b) expertul contabil este obligat s solicite organului care a dispus expertiza înlocuirea sa. 54 C. colegialitate. 29 A. b) reglement rile procedurale. ori culpa. armonizare. 64 C. 98. 100. b) considerente personale ale expertului contabil judiciar asupra întregii lucr ri efectuate. Capitolul III ÄConcluzii´ din raportul de expertiz contabil trebuie s con in : a) opinia general a expertului contabil asupra întregii lucr ri efectuate. 27 C ? B. c) ambele variante sunt corecte. Ø numele avoca ilor p r ilor. c) colegialitate. b) armonizare. materialul documentar examinat de expertul contabil poate fi ridicat de c tre acesta de la p r ile care îl au în p strare? a) da. În cazul reglement rilor legale. 28 B. c) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. 4 B. b) procesele verbale întocmite de organele de control abilitate. 97. dac este cazul i paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare. 62 C. dar numai cu aprobarea avocatului p r ii. c) nu. 49 B. registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în proces. c) reglementarile profesionale. 24 B. 56 A. 21 A ? C. 55 C. 63 C ? B. 60 A 61 C. Printre paragrafele con inute de Capitolul I ÄIntroducere´ al expertizei contabile se num r : a) paragraful de identificare a expertului contabil. b) din oficiu sau la cererea p r ilor aflate în proces. 12 B. procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate i alte materiale documentare cum ar fi legisla ia i reglement rile referitoare la obiectivele expertizei. c) expertul contabil efectueaz expertiza precizând în raport lipsa documentelor. 38 C. 80 C . c) colegialitate. contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec ionarea metodelor de lucru. Printre obiectivele la care trebuie s r spund auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile se afl : a) universalitate. 44 B. 91. b) paragraful privind materialul documentar care a stat la baza efectu rii expertizei. 43 A. Care sunt documentele care se pot încadra ca Ämaterial documentar´ în cazul unei expertize judiciare? a) documentele justificative i registrele contabile aflate în p strarea p r ilor implicate în procesul justi iar sau în arhiva ter elor persoane care au legatur cu obiectivele expertizate. Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . 57 B. 73 B. 58 C. 74 B. 10 C ? A. 3 A. B B B C C C A 95 C 96 C 97 B 98 A 99 C 100 C nu se modifica coloana A. 23 A. precum i avansul pentru cheltuielile de deplasare. 68 A. b) neîndeplinirea obliga iilor i atribu iilor specifice profesiei în inerea sau supravegherea contabilit ii. 48 B. 69 B. 52 C. confiden ialitate. superficialitatea. 17 B. 96. 45 B. b) expertul contabil întocme te un Raport de imposibilitate a efectu rii expertizei contabile. 36 B. b) descrierea am nun it a opera iilor efectuate de c tre expertul contabil cu privire la actele. formularea obiectivelor i paragraful de identificare a împrejur rilor i circumstan elor în care a luat na tere litigiul. 39 C. 6 A. 42 A. 89. adaptarea auditului. stabilite în încheierea de edin sau în ordonan . 37 C ? A. 13 A. 72 A. 5 B. 76 B. 11 B. Principiile fundamentale pe care se bazeaz auditul de calitate în domeniul calit ii serviciilor contabile sunt: a) universalitate. 18 C. 46 A. În cazul unei expertize contabile judiciare. 79 A. 8 B. 14 B. 22 B. 15 C. confiden ialitate. Ø obiectivele/întreb rile/punctele la care trebuie s r spund expertul în raportul de expertiz contabil judiciar . b) Ø numele expertului contabil sau exper ilor contabili numi i din oficiu sau la cererea p r ilor în proces. Capitolul II ÄDesf urarea expertizei contabile´ con ine: a) opinia motivat a expertului parte. 33 A. ori procentul de culp în situa ia culpelor comune? a) expertul contabil este obligat în a r spunde i a încadra fapta juridic . 94. 7 C. faptele i informa iile analizate. c) dosarul cauzei. Care dintre urm toarele reprezint infrac iune de natur penal în contextul activit ii expertului contabil? a) neglijen a. documentele justificative. inclusiv a exper ilor contabili recomanda i de p r i.

88 B. 82 B.81 A. 86 C. 92 C. 89 B. 87 A. 96 C. 97 B. 84 C. 93 C. 100 C . 99 C. 85 B. 95 C. 94 A. 98 A. 90 B 91 C. 83 B.

Raspuns GEJ 1 A. 15 C. 13 A. 4 B. 6 A. 5 B. . 12 B. 2 C. 11 B. 10 C ? A. 14 B. 3 A. 8 B. 9 A. 10 C. 7 C.

21 A. 17 B. 27 C ? B. 20 B. (3. 20 B ? C. 22 B.16 A. 74. 75 . 2. 19 A ? C. 18 C. 19 A. 21 A ? C. 26 A. 24 B. 23 A.1) pag. 25 B.

43 A. 40 B. 30 A. 32 B. (3532. 191. 34 B.3) pag. . 38 38 C. 29 A. 33 A. 42 A. 41 B. 39 C. 35 B. 36 C. 31 A. 37 C ? A.28 B.

52 C. 55 C. 48 B. 47 C. 45 B. 50 B. 56 A. 46 A. 53 B. 54 C. 49 B. .44 B. 51 A. 57 B.

63 C ? B 64 C. 65 C. 70 B 71 C. 60 A. 69 B. 59 C. 73 B. 68 A.58 C. 62 C. 63 C. 67 C. 72 A. 61 C. 66 A. .

. 76 B. 79 A. 81 A. 82 B. 78 A. 87 A. 86 C. 80 C.74 B. 75 B. 77 A. 84 C. 85 B. 83 B.

97 B.88 B. 93 C. 99 C. 100 C. 95 C. . 94 A. 89 B. 90 B. 92 C. 98 A. 91 C. 96 C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful