You are on page 1of 9

Komentr 61a zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 390/2011 Z. z.

Od 1. janura 2011 nadobudol innos zkon . 390/2011 Z. z., ktorm sa men a dopa zkon . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov. Cieom tohto komentra je pomc aplikova normatvny text 61a v konkrtnom vecnom kontexte a teda vysvetli vznam jednotlivch ustanoven 61a zkona smerujcim k inkom jeho pouitia s prihliadnutm na zmysel a el zkona. Pri tvorbe tohto komentra sa zohadoval slad s ostatnmi veobecne zvznmi prvnymi predpismi tak, aby aplikcia jednotlivch ustanoven v praxi na zklade vkladu, nebola v rozpore s stavou SR, inmi zkonmi a medzinrodnmi zmluvami, ktormi je Slovensk republika viazan. Z nzvu ustanovenia 61a vyplva, e toto ustanovenie je prechodnm ustanovenm a riei problematiku uplatovania zmien, ktor zaviedol zkon . 390/2011 Z. z. To znamen, e upravuje, ako sa zmeny, ktor zaviedol zkon . 390/2011 Z. z. bud aplikova na skutonosti, ktor nastali v obdob od 1. novembra 2009, teda po innosti pvodnho zkona . 317/2009 Z. z. a do 31. decembra 2011 teda, do innosti zkona . 390/2011 Z. z. ak priamo v texte ustanovenia 61a nie je uveden in termn (napr. ustanovenie odseku 2).

Odsek 1: innos uvdzajceho pedagogickho zamestnanca alebo uvdzajceho odbornho zamestnanca me do 31. decembra 2016 vykonva aj samostatn pedagogick zamestnanec, ktor m minimlne p rokov pedagogickej innosti v prslunej kategrii alebo podkategrii pedagogickho zamestnanca alebo samostatn odborn zamestnanec, ktor m minimlne p rokov odbornej innosti v prslunej kategrii odbornho zamestnanca. Komentr: Tmto ustanovenm sa v prechodnom obdob kompenzuje mon nedostatok zamestnancov s prvou atestciu a preto do konca roka 2016 umouje innos uvdzajceho zamestnanca vykonva aj zamestnancom zaradenm do karirovho stupa samostatn s pronou pedagogickou praxou. Od 1. janura 2017 bude mc innos uvdzajceho zamestnanca vykonva iba zamestnanec, ktor m najmenej prv atestciu.

Odsek 2: Odborn zamestnanec, ktor ku du 31. oktbra 2009 zskal minimlne p rokov odbornej praxe a vykonal rigorznu skku vo svojom alebo prbuznom odbore sa od 1. janura 2012 povauje za odbornho zamestnanca s prvou atestciou. Komentr: Citovan ustanovenie odstrauje nerovnos odbornch zamestnancov, ktor vznikla po innosti pvodnho zkona (zkon . 317/2009 Z. z.), ke pedagogickm zamestnancom bola rigorzna skka po piatich rokoch pedagogickej praxe uznan ako nhrada I. 1

kvalifikanej skky a nsledne sa takto pedagogick zamestnanec povaoval za pedagogickho zamestnanca s prvou atestciou. Na zklade uvedenho ustanovenia sa odborn zamestnanec s vysokokolskm vzdelanm druhho stupa, ktor splnil obidve podmienky (minimlne p rokov odbornej praxe a vykonanie rigorznej skky) najneskr do 31. oktbra 2009, povauje od 1. janura 2012 za odbornho zamestnanca s prvou atestciou. Prklad: 1. Odborn zamestnanec vykonal v roku 2004 rigorznu skku vo svojom odbore a do 31. oktbra 2009 zskal es rokov praxe v kolskom zariaden (odborn prax). Takto zamestnanec sa od 1. janura 2012 zarad do karirovho stupa odborn zamestnanec s prvou atestciou.

Odsek 3: Odborn zamestnanec, ktor do 31. decembra 2011 zskal minimlne p rokov odbornej praxe a vykonal rigorznu skku me poiada o vykonanie prvej atestcie najneskr do 31. decembra 2012. Komentr: Takmto zamestnancom je odborn zamestnanec, ktor najmenej jednu z uvedench podmienok (rigorzna skka, p rokov odbornej praxe) alebo obidve podmienky splnil v obdob od 1. novembra 2009 do 31. decembra 2011. Takto odborn zamestnanec sa me prihlsi na vykonanie prvej atestcie do 31. decembra 2012 bez toho, aby od neho bolo vyadovan splnenie podmienky 60 kreditov. Nie je podmienkou aby bola atestan skka do uvedenho termnu, 31. decembra 2012 aj vykonan. Prklady: 1. Odborn zamestnanec vykonal v septembri 2009 rigorznu skku vo svojom odbore a k 31. decembru 2011 psobil osemns rokov v kolskom zariaden (odborn prax). Takmuto zamestnancovi vznik prvny nrok prihlsi sa do 31. decembra 2012 na prv atestciu v niektorej z organizcii, ktor maj kompetenciu atestcie vykonva (napr. vysok kola, Metodicko-pedagogick centrum). 2. Odborn zamestnanec vykonal v septembri 2011 rigorznu skku vo svojom odbore a v decembri 2011 psobil p rokov v kolskom zariaden (odborn prax). Takmuto zamestnancovi vznik prvny nrok prihlsi sa do 31. decembra 2012 na prv atestciu v niektorej z organizcii, ktor maj kompetenciu atestcie vykonva (napr. vysok kola, Metodicko-pedagogick centrum).

Odsek 4: Pedagogick zamestnanec, ktor do 31. decembra 2011 zskal minimlne p rokov pedagogickej innosti a vykonal rigorznu skku me poiada o vykonanie prvej atestcie najneskr do 31. decembra 2012. Komentr: Takmto zamestnancom je pedagogick zamestnanec, ktor najmenej jednu z uvedench podmienok (rigorzna skka, p rokov pedagogickej praxe) alebo obidve podmienky splnil v obdob od 1. novembra 2009 do 31. decembra 2011. Takto pedagogick zamestnanec sa me prihlsi na vykonanie prvej atestcie do 31. decembra 2012 bez toho, aby od neho bolo vyadovan splnenie podmienky 60 kreditov. 2

Nie je podmienkou aby bola atestan skka do uvedenho termnu, t.j. do 31. decembra 2012 aj vykonan. Je potrebn pripomen, e na to, aby sa mohol pedagogick zamestnanec uchdza o vykonanie atestanej skky, mus by dodran aj ustanovenie 60 ods. 5 t.j., e pedagogick zamestnanec mus spa kvalifikan predpoklady v plnom rozsahu. Prklady: 1. Pedagogick zamestnanec vykonal v septembri 2009 rigorznu skku a do 31. decembra 2011 psobil sedem rokov v kolskch slubch (pedagogick prax). Takmuto zamestnancovi vznik prvny nrok prihlsi sa do 31. decembra 2012 na prv atestciu v niektorej z organizcii, ktor maj kompetenciu atestcie vykonva (napr. vysok kola, Metodicko-pedagogick centrum). 2. Pedagogick zamestnanec vykonal v oktbri 2011 rigorznu skku a k 31. decembru 2011 psobil p rokov v kolskch slubch (pedagogick prax). Takmuto pedagogickmu zamestnancovi vznik prvny nrok prihlsi sa do 31. decembra 2012 na prv atestciu v niektorej z organizcii, ktor maj kompetenciu atestcie vykonva (napr. vysok kola, Metodicko-pedagogick centrum).

Odsek 5: Pedagogick zamestnanec, ktor do 31. decembra 2011 zskal minimlne p rokov pedagogickej innosti a absolvoval rozirujce tdium poda predpisov platnch do 31. oktbra 2009, me poiada o vykonanie prvej atestcie najneskr do 31. decembra 2012. Komentr: Takmto zamestnancom je pedagogick zamestnanec, ktor podmienku piatich rokov pedagogickej praxe splnil v termne do 31. decembra 2011 a rozirujce tdium zaal a ukonil ete pred innosou pvodnho zkona (zkon . 317/2009 Z. z.). Takto pedagogick zamestnanec sa me prihlsi na vykonanie prvej atestcie do 31. decembra 2012 bez toho, aby od neho bolo vyadovan splnenie podmienky 60 kreditov. Je potrebn pripomen, e na to, aby sa mohol pedagogick zamestnanec uchdza o vykonanie atestanej skky, mus by dodran aj ustanovenie 60 ods. 5 t.j., e pedagogick zamestnanec mus kompletne spa kvalifikan predpoklady. Prklady: 1. Pedagogick zamestnanec ukonil v septembri 2009 rozirujce tdium na vyuovanie anglickho jazyka poda 9 vyhlky . 42/1996 Z. z. a podmienku najmenej p rokov pedagogickej praxe splnil a k 31. decembru 2011. Kee na tento prpad nie je mon uplatni ustanovenie 61 ods. 11, nakoko sa tdium zaalo a ukonilo pred innosou zkona . 317/2009 Z. z. vzahuje sa na neho prechodn ustanovenie 61a ods. 5 zkona . 390/2011 Z. z. a me poiada do 31.12.2012 o vykonanie prvej atestcie. 2. Pedagogick zamestnanec ukonil v mji 2009 rozirujce tdium pecilnej pedagogiky poda 9 vyhlky . 42/1996 Z. z. a podmienku najmenej p rokov pedagogickej praxe splnil a k 30. septembru 2011. Kee na tento prpad nie je mon uplatni ustanovenie 61 ods. 11, nakoko sa tdium zaalo a ukonilo pred innosou zkona . 317/2009 Z. z. vzahuje sa na neho prechodn ustanovenie 61a ods. 5 zkona . 390/2011 Z. z. a tento zamestnanec me poiada do 31.12.2012 o vykonanie prvej atestcie.

Odsek 6: Odborn zamestnanec, ktor do 31. decembra 2011 zskal minimlne p rokov odbornej praxe a vykonal ttnu jazykov skku z cudzieho jazyka me poiada o vykonanie prvej atestcie najneskr do 31. decembra 2012. Komentr: Takmto zamestnancom je odborn zamestnanec, ktor najmenej jednu z uvedench podmienok (ttna jazykov skka z cudzieho jazyka, p rokov odbornej praxe) alebo obidve podmienky splnil v obdob od 1. novembra 2009 do 31. decembra 2011. Takto odborn zamestnanec sa me prihlsi na vykonanie prvej atestcie do 31. decembra 2012 bez toho, aby od neho bolo vyadovan splnenie podmienky 60 kreditov. Nie je podmienkou aby bola atestan skka do uvedenho termnu, 31.decembra 2012 aj vykonan. Prklady: 1. Odborn zamestnanec vykonal v septembri 2010 ttnu jazykov skku z ruskho jazyka na jazykovej kole, ktor m na to oprvnenie a k 31. decembru 2012 psobil desa rokov v kolskom zariaden (odborn prax). Takmuto zamestnancovi vznik prvny nrok prihlsi sa do 31. decembra 2012 na prv atestciu v niektorej z organizcii, ktor maj kompetenciu atestcie vykonva (napr. vysok kola, Metodicko-pedagogick centrum). 2. Odborn zamestnanec vykonal v jni 2011 ttnu jazykov skku zo panielskeho jazyka na jazykovej kole, ktor m na to oprvnenie a v decembri 2011 psobil p rokov v kolskom zariaden (odborn prax). Takmuto zamestnancovi vznik prvny nrok prihlsi sa do 31. decembra 2012 na prv atestciu v niektorej z organizcii, ktor maj kompetenciu atestcie vykonva (napr. vysok kola, Metodicko-pedagogick centrum).

Odsek 7: Pedagogick zamestnanec, ktor do 31. decembra 2011 zskal minimlne p rokov pedagogickej innosti a vykonal ttnu jazykov skku z cudzieho jazyka me poiada o vykonanie prvej atestcie najneskr do 31. decembra 2012. Komentr: Takmto zamestnancom je pedagogick zamestnanec, ktor obidve podmienky (ttna jazykov skka z cudzieho jazyka, p rokov pedagogickej praxe) splnil najneskr do 31. decembra 2011. Takto pedagogick zamestnanec sa me prihlsi na vykonanie prvej atestcie do 31. decembra 2012 bez toho, aby od neho bolo vyadovan splnenie podmienky 60 kreditov. Nie je podmienkou aby bola atestan skka do uvedenho termnu, t.j. do 31. decembra 2012 aj vykonan. Je potrebn pripomen, e na to aby sa mohol pedagogick zamestnanec uchdza o vykonanie atestanej skky, mus by dodran aj ustanovenie 60 ods. 5 t.j., e pedagogick zamestnanec mus spa kvalifikan predpoklady na vkon svojej innosti v plnom rozsahu. Prklady: 1. Pedagogick zamestnanec vykonal v decembri 2010 ttnu jazykov skku z anglickho jazyka na jazykovej kole, ktor m na to oprvnenie a k 31. decembru 2011 psobil dvans rokov v kolskch slubch (pedagogick prax). Takmuto zamestnancovi vznik prvny nrok prihlsi sa do 31. decembra 2012 na prv 4

atestciu v niektorej z organizcii, ktor maj kompetenciu atestcie vykonva (napr. vysok kola, Metodicko-pedagogick centrum). 2. Pedagogick zamestnanec vykonal v jni 2011 ttnu jazykov skku z anglickho jazyka na jazykovej kole, ktor m na to oprvnenie a k 31. decembru 2011 psobil p rokov v kolskch slubch (pedagogick prax). Takmuto zamestnancovi vznik prvny nrok prihlsi sa do 31. decembra 2012 na prv atestciu v niektorej z organizcii, ktor maj kompetenciu atestcie vykonva (napr. vysok kola, Metodicko-pedagogick centrum). 3. Pedagogick zamestnanec vykonal v roku 2000 ttnu jazykov skku z anglickho jazyka na jazykovej kole, ktor mala na to oprvnenie a k 31. decembru 2011 psobil ptns rokov v kolskch slubch (pedagogick prax). Takmuto zamestnancovi vznik prvny nrok prihlsi sa do 31. decembra 2012 na prv atestciu v niektorej z organizcii, ktor maj kompetenciu atestcie vykonva (napr. vysok kola, Metodicko-pedagogick centrum).

Odsek 8: Programy kontinulneho vzdelvania na doplnenie kvalifikanch predpokladov, ktormi s programy na doplnenie si pedagogickej spsobilosti, na doplnenie si pecilnopedagogickej spsobilosti a programy na doplnenie alieho tudijnho odboru alebo aprobanho predmetu akreditovan pred nadobudnutm innosti tohto zkona a vykonvan organizciami zriadenmi ministerstvom na zabezpeenie a plnenie loh v oblasti kontinulneho vzdelvania pre pedagogickch zamestnancov s plnm strednm vzdelanm alebo vym odbornm vzdelanm, sa uskutouj a ukonuj a do doby ukonenia platnosti rozhodnutia o akreditcii, najdlhie vak do 31. decembra 2016, poda doterajch predpisov.

Odsek 9: pecializan inovan vzdelvanie poda doterajch predpisov na obnovovanie a zdokonaovanie profesijnch kompetenci na vkon pecializovanch innost sa uskutouje a ukonuje a do doby ukonenia platnosti rozhodnutia o akreditcii, najdlhie vak do 31. decembra 2016, poda doterajch predpisov. Komentr: Odseky 8 a 9 reaguj na zmeny uskutonen v ustanoven 8 a 8a. Odsek 9 reaguje na zmeny v ustanoven 40 t.j. zruenie pecializanho inovanho vzdelvania.

Odsek 10: Od 1. janura 2012 za absolvovanie rozirujceho tdia poda 8a alebo za vykonanie rigorznej skky alebo za vykonanie ttnej jazykovej skky z cudzieho jazyka zska pedagogick zamestnanec, ktor m minimlne tri roky pedagogickej innosti a odborn zamestnanec, ktor m minimlne tri roky odbornej innosti, 60 kreditov ak tmto zamestnancom nebola za tieto tdi alebo za tieto skky uznan do 31. decembra 2011 prv atestcia. Komentr: Za zamestnanca, ktormu je mon od 1. janura 2012 prizna 60 kreditov na zklade tohto ustanovenia, sa povauje tak zamestnanec, ktor:

a) vykonal rigorznu skku najneskr do 31.12.2011, m k uvedenmu termnu najmenej tri roky praxe a za vykonanie tejto rigorznej skky mu nebola uznan prv atestcia (I. kvalifikan skka), alebo b) vykonal ttnu jazykov skku z cudzieho jazyka najneskr do 31.12.2011, m k uvedenmu termnu najmenej tri roky praxe, alebo c) ukonil rozirujce tdium alieho aprobanho predmetu alebo tudijnho odboru najneskr do 31.12.2011, m k uvedenmu termnu najmenej tri roky praxe a za ukonenie rozirujceho tdia alieho aprobanho predmetu alebo tudijnho odboru mu nebola uznan prv atestcia (I. kvalifikan skka). So zohadnenm znenia ustanovenia 8a sa pri uplatovan ustanovenia odseku 10 povauje za rozirujce tdium alieho aprobanho predmetu alebo tudijnho odboru, rozirujce tdium alieho aprobanho predmetu alebo tudijnho odboru uskutoovan poda 9 vyhlky M SR . 42/1996 Z. z. o alom vzdelvan pedagogickch pracovnkov alebo tdium poda 8 ods. 1 psm. c) zkona . 317/2009 Z. z. platnho do innosti zkona 390/2011 Z. z. t. j. do 31. decembra 2011. Otzky z praxe: 1. Uite v roku 2010 ukonil rozirujce tdium pecilnej pedagogiky - psychopdia. Po 1. januri 2012 m ma priznanch 60 kreditov za toto tdium ak prv a druh atestciu u m? Odpove: Na uitea, ktor vykonal rozirujce tdium pecilnej pedagogiky poda ustanovenia 9 vyhlky M SR . 42/1996 Z. z. o alom vzdelvan pedagogickch pracovnkov sa nevzahuje ustanovenie 61a ods. 10 zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 390/2011 Z. z. a nevznik mu prvny nrok na 60 kreditov. Rozirujce tdium pecilnej pedagogiky je tdium na splnenie kvalifikanho predpokladu na psobenie v pecilnom kolstve a s prihliadnutm na ustanovenie 47 ods. 3 (predtm 47 ods. 5) za toto tdium nie je mon prizna kredity. 2. Uiteka s 23 ronou pedagogickou praxou v roku 1997 vykonala I. kvalifikan skku a v roku 2002 ukonila rozirujce tdium anglickho jazyka. M prvo na zskanie 60 kreditov za rozirujce tdium? Odpove: Na uiteku sa vzahuje ustanovenie 61a ods. 10 zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 390/2011 Z. z., poda ktorho jej vznik prvny nrok na 60 kreditov vzhadom k tomu, e za toto rozirujce tdium jej nebola uznan prv atestcia ( I. kvalifikan skka). 3. Uiteka do 31.12.2011 mala p rokov pedagogickej praxe a v roku 2006 vykonala ttnu jazykov skku z anglickho jazyka. M prvo na zskanie 60 kreditov alebo na prihlsenie na prv atestciu? Odpove: Na uiteku sa vzahuje ustanovenie 61a ods. 7 zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 390/2011 Z. z. a tejto uiteke vznik prvny nrok prihlsi sa do 31. decembra 2012 na prv atestciu v niektorej z organizcii, ktor maj kompetenciu atestcie vykonva (napr. vysok kola, Metodicko6

pedagogick centrum) a zrove, v slade s ustanovenm odseku 10, jej vznik prvny nrok na 60 kreditov vzhadom k tomu, e jej za tto rigorznu skku nebola uznan prv atestcia (I. kvalifikan skka). 4. Uite vykonal rigorznu skku v roku 2009 do 31.12.2011 mal 4 a pol roka pedagogickej praxe a nem prv atestciu. Vzahuje sa na neho 61a ods. 10? Odpove: no, na uitea sa vzahuje ustanovenie 61a ods. 10 zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 390/2011 Z. z. a vznik mu prvny nrok na 60 kreditov. 5. Uite vykonal rigorznu skku v roku 2006 do 31.12.2011 mal 6 a pol roka pedagogickej praxe a nem prv atestciu. Vzahuje sa na neho 61a ods. 4 alebo ods. 10? Odpove: Uiteovi na zklade ustanovenia 61a ods. 4 zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 390/2011 Z. z. vznik prvny nrok prihlsi sa do 31. decembra 2012 na prv atestciu v niektorej z organizcii, ktor maj kompetenciu atestcie vykonva (napr. vysok kola, Metodicko-pedagogick centrum) a na zklade ustanovenia odseku 10 vznik uiteovi prvny nrok na 60 kreditov vzhadom k tomu, e mu za tto rigorznu skku nebola uznan prv atestcia (I. kvalifikan skka). 6. Uiteka ukonila rozirujce tdium alieho aprobanho predmetu v jni 2010 a m prv a druh atestciu. Vzahuje sa na u 61a ods. 10 a m prvny nrok na 60 kreditov? Odpove: no, na uiteku sa vzahuje ustanovenie 61a ods. 10 zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 390/2011 Z. z. a vznik jej prvny nrok na 60 kreditov v prpade, ak uveden rozirujce tdium aprobanho predmetu nemala uznan ako prv atestciu. 7. Uiteky Z absolvovali v roku 2008 ttnu jazykov skku, ktor im nebola uznan ako prv atestcia (nhrada I. kvalifikanej skky) a mali k 31.12.2011 p a osem rokov pedagogickej praxe. Atestciu maj uznan za doktort. Vzahuje sa na nich 61a ods. 10 o maj prvny nrok na 60 kreditov? Odpove: no, na uiteky sa vzahuje ustanovenie 61a ods. 10 zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 390/2011 Z. z. a vznik im prvny nrok na 60 kreditov za ttnu jazykov skku z cudzieho jazyka vzhadom k tomu, e ttna jazykov skka im nebola uznan ako prv atestcia. 8. Uite v roku 1998 vykonal I. kvalifikan skku a v roku 2009 II. kvalifikan skku. V roku 2007 ukonil dvojron rozirujce tdium aprobanho predmetu. Vzahuje sa na neho 61a ods. 10 o m prvny nrok na 60 kreditov? Odpove: no, na uitea sa vzahuje ustanovenie 61a ods. 10 zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen 7

niektorch zkonov v znen zkona . 390/2011 Z. z. a vznik mu prvny nrok na 60 kreditov. 9. Uite vykonal I. (2001) a II. (2009) kvalifikan skku a vykonal rigorznu skku (2009). Do 31.12.2011 mal viac ako p rokov pedagogickej praxe. Vzahuje sa na neho 61a ods. 10 o m prvny nrok na 60 kreditov? Odpove: no, na uitea sa vzahuje ustanovenie 61a ods. 10 zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 390/2011 Z. z. a vznik mu prvny nrok na 60 kreditov vzhadom k tomu, e mu za tto rigorznu skku nebola uznan prv atestcia (I. kvalifikan skka). 10. Uite mal rozirujce tdium tretieho predmetu uznan ako prv atestcia (I. kvalifikan skka) v roku 2000, v roku 2007 vykonal rigorznu skku a do 31.12.2011 mal dvans a pol roka pedagogickej praxe. Vzahuje sa na neho 61a ods. 10 o m prvny nrok na 60 kreditov? Odpove: no, na uitea sa vzahuje ustanovenie 61a ods. 10 zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 390/2011 Z. z. a vznik mu prvny nrok na 60 kreditov za vykonanie rigorznej skky vzhadom na to, e za rigorznu skku mu nebola uznan prv atestcia. 11. Uite v septembri roku 2009 vykonal rigorznu skku a zrove rozirujce tdium anglickho jazyka, nevykonal prv atestciu a k 1. januru 2012 mal tyri roky a dev mesiacov pedagogickej praxe. Vzahuje na neho 61a ods. 10 a m prvny nrok na 60 kreditov za rigorznu skku a aj za rozirujce tdium? Odpove: no, na uitea sa vzahuje ustanovenie 61a ods. 10 zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 390/2011 Z. z. a vznik mu prvny nrok na 60 kreditov za rigorznu skku a 60 kreditov za rozirujce tdium anglickho jazyka. 12. Uite odbornch predmetov strednej koly absolvoval doplujce pedagogick tdium v roku 2008 a v roku 2009 absolvoval rozirujce tdium aprobanho predmetu anglick jazyk, nevykonal prv atestciu (ani nezskal nhradu I. kvalifikanej skky) a k 31.12.2011 mal es rokov pedagogickej praxe. Vzahuje sa na neho 61a ods. 5 alebo ods. 10 a m prvny nrok na prihlsenie sa na prv atestciu do 31.12.2012 a m prvny nrok na 60 kreditov za rozirujce tdium? Odpove: Na uitea odbornch predmetov sa vzahuje ustanovenie 61a ods. 5 zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 390/2011 Z. z., poda ktorho vznik uiteovi prvny nrok) za rozirujce tdium prihlsi sa do 31. decembra 2012 na prv atestciu v niektorej z organizcii, ktor maj kompetenciu atestcie vykonva (napr. vysok kola, Metodicko-pedagogick centrum. Taktie na zklade ustanovenia odseku 10 vznik uiteovi prvny nrok na 60 kreditov, vzhadom k tomu, e za rozirujce tdium anglickho jazyka mu nebola uznan prv atestcia.

13. Uiteka odbornch predmetov strednej koly nevykonala prv atestciu (I. kvalifikan skku), v roku 2011 absolvovala rozirujce tdium pecilnej pedagogiky a k 31.12.2011 mala es a pol roka pedagogickej praxe. Vzahuje sa na uiteku 61a ods. 5 a me sa prihlsi na prv atestciu? Odpove: Na uveden uiteku odbornch predmetov sa ustanovenie 61a ods. 5 zkona . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen zkona . 390/2011 Z. z. nevzahuje a neme sa prihlsi na prv atestciu. Ak uveden tdium pecilnej pedagogiky zaala pred innosou zkona . 317/2009 Z. z (pred 1. novembrom 2009) vzahuje sa na u ustanovenie 61 ods. 11 zkona a toto tdium sa jej uzn ako prv atestcia. 14. Uite druhho stupa Z nevykonal prv atestciu (I. kvalifikan skku), v januri 2012 ukonil rozirujce tdium alieho aprobanho predmetu a k 31.12.2011 mal dev rokov pedagogickej praxe. Vzahuje sa na uitea 61a ods. 5 alebo aj odsek 10 zkona? Odpove: Ak uite zaal uveden rozirujce tdium aprobanho predmetu pred innosou zkona . 317/2009 Z. z (pred 1. novembrom 2009) vzahuje sa na neho ustanovenie 61 ods. 11 zkona a toto tdium sa mu uzn ako prv atestcia. Ustanovenie 61a ods. 5 zkona sa na neho nevzahuje a neme sa prihlsi na prv atestciu. Taktie sa na neho nevzahuje odsek 10 zkona z dvodu, e mu bola za uveden rozirujce tdium aprobanho predmetu uznan prv atestcia. Ak uite zaal uveden rozirujce tdium aprobanho predmetu po innosti zkona . 317/2009 Z. z (po 1. novembri 2009) vzahuje sa na neho ustanovenie 61a ods. 10 zkona a za toto tdium sa mu prizn 60 kreditov. Ustanovenie 61a ods. 5 zkona sa neho nevzahuje z dvodu, e uveden tdium nezaal poda predpisov platnch do 31. oktbra 2009.

Odsek 11: Ministerstvo je oprvnen v centrlnom registri spracva aj daje veden v registri zamestnancov poda zkona v znen innom do 31. decembra 2011, a to po dobu poda 58 ods. 11. Komentr: Uveden ustanovenie riei spracovanie dajov v centrlnom registri v nadvznosti na predchdzajcu prvnu pravu.