I

I I Iprilll.at1.1.. r.

Ratisbonre, die 2. Februarii 1871.

J. M. Reger, Vicar. in folpirit. (Jeneral.

Typographus Fr. PU8tet sibi reservat et vindicat
J U8 pro p r i e t & t i 8.
Entered according to Act of Congress. in

th~

year 18il, by

HERMAN BLUMELING,
of the firm of Fr. Pustet, in tllC Office of the Librarian of Congress at Washington, D.C.
Depose.

GRADUALE
D}J

T}Jl\rpO'R,}~ '~JT ])}J, S-L\N{~TIS
JUXTA RITUM

SACROSANC11~ ROMAN£

CUM·
PAULI

v.

ECCLESI£

O'~TU

l)ONT.Hr~

JUSSU. REFOHJIATO

CUI ADDIT~N~OFFICIA rOSTEA ADPltOlfATA

SUB AUSPlOO&J< SANCTISSIMI DOMIN7I NlJSTRI

PII PP. IX.
CUHANTE SAClL IUTUUlVI

Q(D~GHE<lATIONE.

C U ])1 \P R I 1M LEG I O.

RATISBON~, NEO EBORACI

E'r CINCTNN.A.TII

SU:\lPTI BUS, CILUtTIS ET TYPIS FIUDEHICI PUSTET,
S. SEDIS APOST. ET BACR. RIT.

CO~GR.

MDCCCLXXI.

TYPOORAPlU.

Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Benedictionem.
-.'

~. ui ehoricis Catholieoo Eeelesioo libris imprimendis
~~

operam navarunt, in eamque rem typographieoo
artis, qua prrestabant, ~ndustriameontulerunt,
o
eos de Catholiea Religione bene meruisse

existimamus, ae dignos propterea fuisse, quos
et Saerorum Antistites, et vel ipsi Romani Pontifiees suis
laudibus prosequerentur. Hos inter prreclarum tu quidem,
dileete fiIi, locum obtines, qui egregiis eeclesiasticorum
librorum editionibus, ae prresertim magna eura editis libris
Cantus Gregoriani, Typographi Pontifieii, et Saerorum
Rituum Congregationis titulo insignitus, nunquam destitisti
Catholieam rem, quantum tua arte potes, luetuosis hisee,
quibus versamur, temporibus juvare. Gratissimum vero
Nobis aeeidit, quod nuper audivimus, te Gradualis, quod
voeant, Romani editionem , sane puleram et magnifieam,
quam editionis instar Medieere, et juxta normas a Saerorum
Rituum Congregatione tibi prreseriptas adornaveras, ad
exitum perduxisse. Qua re facere non possumus, quin
eolloeatam a te in ea operam atque industriam vehementer
probemu8; ex qua multum et deeoris et utilitatis saeris
. Eeclesire ritibus orietur. Atque adeo hane ipsam dieti
,'J

I

Gradualis Romani editionem , tuis sumptibus ac laboribus
exaratam , Reverendissimis locorum Ordinariis, iisque
omnibus, quibus Musices sacrre cura est, magno opere
commendamus; eo vel magis, quod sit Nobis maxime in
votis, ut cum in ceteris, qure ad sacram Liturgiam pertinent, tum etiam in cantu , una, cunctis in locis ac
Difficesibus, eademque ratio servetur, qua Romana utitur
Ecclesia. Interea dum te, dilecte fiJi, etiam atque etiam
in .Domino hortamur, ut pergas tenere istam viam, quam
instituisti, et laudum tuarum vestigiis insistere, aliud hoc
ture operositatis argumentum expectamus, ut qure adhuc
edenda tibi supersunt de Gregoriano cantu volumina,
quibus inchoata oHm a feI. memo Paulo PP. V. Prredecessore Nostro perficitur editio, tandem in lucem proferas.
Qure ut alacriusprrestare velis, jura omnia et privilegia,
qure ob ecclesiasticorum librorum a te 'peractas editiones,
ab hac Sancta Sede, per Sacrorum Rituum Conp;regationem,
concessa tibi fuerunt, hisce Nostris Literis confirmamus,
iterumque, si opus fuerit, elargimur; ac simul benevolentire
Nostrre certissimum pignus, ·Apostolicam Benedictionem
tibi ac tuis omnibus ex animo impertimur.
Datum Romre apud Sanctum Petrum sub Anllulo
Piscatoris, die XXX. Maji MDCCCLXXIII. Pontificatus
Nostri Anno Vicesimo' Septimo.

(L.S.)

Fabius Card. Asquinius.

Dilecto filio Equiti Friderico Pustet
Dioocesis Ratisbonensis etc.

BE

~[On()

UTENOI

GRADUALI ROMANO.

G

'1 . raduale

Romanum complectitur eas partes l\1issro,
qme <lntiquitus a cantoribus aut choro modis gregorianis adornatro caneballtur. Quamobrem hic libel' eundem quem tenet lVIissale Romanum ordinem, excipe
()r<linarimn l\liss(e. quod ad calcem invenitur.
Prromittemtls observationes perutiles, ab antiquis et
doctis viris traditas.
Eos, qui cantui gregoriano operam dant ita instructos
. esse oportet in ejusdem regulis, ut et voce et modo callE'udi vere Deo laudes offerant, nec negligentia aut inseientia tidelibus scandalo sint et venerabilem cantum turpiter deforment. Quare omnE's, etiam qui hujus cantus
periti sibi esse videntur, monendi sunt, ut singulas partes
in ecc1esia Dei cantandas antea diligenter inspitiant, prroparent, et cum- atfectu absque defectu exsequantur.
Prrocentores itaque observent, qualis modus aut tonus
ante ipsmn cantum prmscriptus sit, ne forte vocem nimis
extollant neve <1eprimant, memores eorum quoo monl1erunt
Yeteres: »~unquam cantus nimis basse ineipiatur, quod est
ululaTe; lice uimis alte, quod est clamare , sed mediate,
quod cst cantare,<: ita ut tantores aut major pars eorum
acumen et gra,yitatem cantus attingcre possint.
>,Sunt quidam vuce dissoluti, qui vocis suoo modula'tiol1e gloriautUl': Ilec tantum gaudent de dono grati~e, sed
ctiam alios spernullt. Tumcntes elationc aliud cantant,
quam libri habeant, tanta cst levitas vocis, forsitan et
Gr:ulml1r:

!{ulll;lllllHl

*

II
mentis.« Cantores igitur intervalla yocum accurate pronuntient, nec semitonium pro tono sumant, ne generi diatonico falsos modos immisceant.
Ne unquam nimis volubiles stnt in cantu, ita ut confundantur singulre notre, ne distinctio pereat et affectus;
nec nimis justo GJtntum protrahant, ne tredium audientibus
afferant. Caveant quoque, ne verba et syllabas ipsosque
cantus modulos injuste separent aut conjungant.
Corporis gestus sit devotus, humilis et erectus. Quidam enim dum cantant huc illuc se vertunt et respiciunt,
si quis .cos non videat, laudes hominum affectantes. »Si
cantas, ut placeas populo magis quam Deo, et ab aliis
laudem qureris, vocem tuam vendis. Viros decet virili voce
cantare, et non more foomineo tinnulis vel falsis vocibus
velut histrionicam imitari lasciviam.« »Cantores et musici observent, ne yocum harmonia qure ad pietatem augendam ordinata est, aliquid levitatis aut lascivioo prooseferat,
ac potius audientium animos a rei divinoo contemplatione
avocet; sed sit devota, distincta, et intelligibilis.«
»Vide, ut quod ore eantas, corde credas; et quod
corde credis, operibus comprobes.«

He Introitn, Kyrie eleison, et Gloria in excelsis.
'Cantores non possunt in choro incipere Illtroitu11l
Missre, priusquam sacerdos ad altare pervenit. In feriis
et festis simplicibus intonatur ab uno cantore usque ad
signum appositum

±

,in festis semiduplicibus et in Do-

minicis a duobus, in festis solemnibus a quatuor, ubi cantores suppetunt. Chorus prosequitur usque ad Psalmum.
Primam partem Psalmi et ~. Gloria Patri eodem modo
sing-uli cantores proferunt, respondente universo choro.
(Toni Gloria Patri pro Introitibus reperiuntur in fine Gradualis pag. 3 *- 5 *.) Quo finito repetitur Introitus usque

III

ad Psalmum modo supra jndicato. Introitus semper dicitur, prmterquam in l\lissa Sabbati sancti et in lVIissa cantata Vigilire Pentecostes. Tempore paschali Antiphonm ad
Introitum adduntur duo Allelu.l<i. ubi non sunt, juxta tonos
in fine Gradualis enumeratos pag. 70*-71*.
Chorus finita Antiphona tel' KYl'ie eIeison~ ter Cllriste
th'i-;on, et iternm ter KYl'i~i i;1C'i~'.on ad majorem vel minorem ordinem festorum (ut pug. 6*-47* referuntur) alternatim cum singulis cantoribus aut altero choro imponit.
Incipit solus sacerdos clara voce Gloria in excelsis Deo,
deiude totus respondet chorus Et in terra PflX hominibns,
aut cantat alternatim cum cautoribus.
Sequitur responsio chori ad Dominus \'obiscnm. Simili
modo postea chorus respondet secundum cantum assignatum in pag. 68* - 70*.

He GradnalL pI aliis uSllue ad Oft'ertorium.
Finita Epistoln aut I.eetione duo cantores incipiunt

(3T;ldua1e usque ad signum

f

,et cuncti prosequuntur

debita cum attentione. Duo cantores Vel'sunl (Tradnalis
dicunt. Si .\.1.l~.'lu.ii.l~ ;111elll,j;\ cum Versu sunt dicenda, primum Alleluja cantatur a duobus usque ad neuma aut signum

=:i:l:i:=,

chorus autem repetit Alleluja et snbjungit neuma,

protrahens syllabam a. Duo cantores intonant Versull1, et
chorus respondet. Finito Versu iidem duo repetunt AlleInj:J. et chorus addit solum neuma.
Post Septuagesimam, omissis Alleluja, et Versu sequenti, dicitur Tradus. cujus singuli Versus intonantur a
duobus, prosequente universo choro.
,
Tempore paschali omittitur Gradnale, et ejns loco diciturAlh:iuja. ,111eluja cum Versu, modo supra dicto. Sequitur statim unum A111'111.1.:1, quod intonant duo cantores

~

IV
usque ad neuma aut signum

±--, et chorus addit neumn.

Vel'sn~

et unum Alleluj:l in fine cantantur modo supra descripto.
SequentiR' alternatim cantari possunt a singulis cantoribus .et choro.
Finito Evangeliu sacerdos intonat si dicenclum sit,
Credo in UllUm Dellll!, respondente choro Patrcm onmipotentem aut alternante cum cantoribus.

De Ofl'ertorio, e1

alii~ HI'Hlne

ad SlLHlptiollem Kallguinis.

Offcl'toriul1l ab uno, duobus aut quatuor cantoribus
intonatur, uti ad Introitum diximus, et finitur a ehoro.
Tempore paschali additur unum Allrlllja. ubi non est,
secundum tonos in fine Gradualis assignatos page 71 ~~-72*.
Finita l'neI'atirl1H' chorus prosequitur Salletns etc. usque ad Renedictus exclusive. Quo finito, et non prius elevatuI' Sacramentum. Tunc silet chorus et cum aliis adOl·at.
Elevato Sacramento chorus prosequitur cantum Bencdictus.
Post responsionem ad Pax nomini cantatur tel' Agnu s Dei.

He ('ommuniolle UStlue atl linem Miss:,e.
Sumpto sanctissimo Sacramento cantatur a choro Antiphona, qum dicitur COInllll: Iliu. intonata at> uno, duobus
aut quatuor cantoribus, uti ad Introitum dictum est.
Tempore Paschali additur unum AHl'lnjD, ubi non est,
secundum tonos assignatos png. 72*.
Sacerdos aut Diaconus dicit He l\Iissn e~t vel Benedicamu~ Dominu, et laudandus est mos, quo chorus eodem
tono respondet Deo gratias.
'
Ad Hequiescant in pac(' in n-lissa Defunctorum respondetur Amen.

PROPRIUM MISSARUm:
DE r-rENlPORE.

Dominica I. Adventus.
Intl'loitns. Ton. VIII.

Ad lUis:-;am.

.~-=
====--=_..--=
=-.=._
_._-II_....
_._L_II=j__

--1----~-E----

D te Ie-va.-vi

~=

..:oJ--+~_1-

a. - ni-mam

==~-.-:-.-

....=+==

'I=-. .-~+-j-·---===--==~t
me-am:

J • ..-h-..=.
te con - fi - do,

De-us me-us,

E.=- .-£~~=-

in

f·. •-~ .--. '

non e-ru-be - scam: neque ir-ri - de -

~-.--=~= -.-==~===~=~==--===--==

.._._t_.· --.-.::r:.==.=t

::f-F-·-t=II=II=:~-··-- ant me
i - ni-mi - ci me- i:

~~~.:-"~-iII ~'!J - Vel' - si, qui te

-::5= - . - . '

•••

e- te-nim

u-ni-

E~T.-.-=iii¥·.3Ij

exspectant, non confunden - tur.

11--.-.-3---"

.-iII-.-+i=

===:::f=_~.=.-_I_=J -=:J=e==---==-===j~
Ps. Yi-as tu-as, Domi-ne, de - monstra mi-hi:

~.-.-.-.-~-~~==1+=-.---.--11-'
_-==1=====~-=.J-~=-_::Y:~.::J±==~~----1
et se-mi-tas tu-as

~

e - do-ce me. W. 010 - ri-a

.-.-c·.--·--·--·-Er
-.-.-~=I£=-._"-.-~=
~==L_~==--==. ==--==j===--===--t=t

Pa-tri, et Fi -Ii - 0,
Graduf\lc Homanmll

et

Spi- ri - tu-i san- cto.
1

Dominica 1. .Adventus.

2

===-.-.-.- --·--·-·-II-E-_-":::I:__

~ _-_-..1----....,--

-=-

-"~iiI=1--1
F--.J----=-_j----l

-----------l--

f--------- -

.-.-r-

Si-cut e-rat in princi-pi·o,

et nunc,et sem-per,

t
-==--==
---.-.~l -------1--+--1--·-i-.--.~--=iI--=-"'·
et in sre-cu-Ia sre-cu-I6-rum. A-men.
-------j----~--.---.-

L __

-

-----

Quo finito, repetitur Ad te Iev3.vi. usque ad Psalm.
~ Hie modus rcpetendi Intl'oitum scrvatur per totum

annum.

------3--------

-..----- - --

~
'.
-- - - - - - - . - - -.------l
6ratluale.
-1~~----iII.-t.-~.J---~~~--I

Ton. I.

-j-~-.-.--.--.--.

U -ni -Vel' - si, qui te

ex-spee

-

===-=-=--==E..;j1I!--.--.
~' ~E

=-=--=-~~

----~ ••--.-+~-- --.-.-~
-

-I- - . -

- tant, non eoufun-den

-

tur,

-

-

D6 -

--

-

-1-

mi-ne.

-J .\ .-.,-~~:::L.=-8-.-.~/~!IIIt
-~i.J-·~~-~=3=i
_:J_I-.+__ ---- -1-----"
_I

--I

----j--

-+ - . - -

----I----!--- - - - - - - - - - -

'\). Vi-as tu-as, D6 - mine, no-tas fae mi - hi:

---------- -.-=-.

::.. ~~-.r:-~-.---....,..-~. ~~----.--I- -._-~
et se - - mi-tas tu as
e - do-~+-

....J_

.~_--

-.~---1-

---j--

:a:'
" ~__.:=jt::f=-L---------~ ==n:::i'=...1- ,
- ,
~~ _ _.!:_
- ee
TI)n.

~=

me.

VIII.

Al - Ie -

~-

••

-=I=-.r:-...,-...
-~¥-.--.-.l..~=n=
- .~-:,t:.====.-~-~±==t~ -.f--jl-~- =j±:1

:f=_~

- III - ja.

••-=~~-.i:1_-ii]:=-~ ••~=---==.~ .=:.=no-bis, D6 - mi-ne, mi-se._-.=t=
•••_- J---I--_ _ __
V. 0- sten-de

I::5--.--.--t--~
=:.~~:c.~
ri-e6r-di-am

tu

-

am:

~.--.-":J.~:

et sa .. Iu -ta - re

DJlllini"il

r.

.Advcntm:.

3

~-~--I=-+------':r---

..~~._. -t=~~fi·--'=~i

I

tu - urn
da
.A lle]uja. ut supra.

.=it

-

no - bis.

.~ In Fcriis Adycntus, quando per Hcbdomadam

1'C-

sumitur lYIissa de Dominica, non dicitllr Alleluja, Hec Versus sequens, sed talltum (iraduale.
(Hft'l't. orinn~.
TOll.

n.

~

=1+-.-

A"~=,..-~--.=:j ~- ...~~

-f=----=j- ----~-

Ad te

-1=5

:=a;;;;

Ie-va - vi

a-ni- mam'

---=1==-.-.-".-.-1========-.,

t==1-I-

:j=!=~-·-t==--==--===t-·-·-·----_~-~.:j=::

me - am: De-us me-us,

in te con-ff -

do,

+liii-.-"---IIf-':.~~--: =l-.-.-.-t -..--.-. - -_-=1="
+~===~~~j===- -~~~==--~j=1:
non e - ru- be - scam:

#

neque ir-ri -

de-ant me

,

.-~
~ ~.~lll!'-=-.=.r-"~
i-ni-mi-ci me -i:
e-tenim u - niver-si, qui

~~.

• ... .i3- ..

~ ~-~.. ~31

te ex-spec-tant, non con-fun-den

+~ ~.I!W~.J

---3

tur.

"::'.:J=~ -II--~-.t'

l:ommunio.
Ton. I.

-=1..p'!- - , - - - - . : - - - - - - . - . - - .- . -

••

- ~-.-F- .-~~=---==

Do

-

ml-nus

~- ~ f1.="-=l-.~--

da-blt be - nl-gnl -

~-=--==--===t=j===-=--=~=-- =c.~- -.'•• -1=
- t3.
- tern: et ter - ra no - stra da -

=i~
t=J-iII--E-.....
:J-~ -E.= ~+=
_+p_.
._ _-.
_.-_-._jI
-

bit fru - ctum

--. --

su - urn.
1~

-:,

4

Dominica II. Adventtls.

Dominica II. Adventus.
Introitus.

Ton. VII.

~-~--.--II-"'~-~--~-"-I
:r--=•
.:j=====--==~-=j===-==t

o-

pulus Si

-

on ,

ec-ce

~==-~-.--.~-~=-==£~=~

::r==~=1==~t=-:..---==j=t==--=
Do - minus ve - ni-et
ad
--_.-~----.----~---.
J-.--_. - -

~==-~~=-=~=:.- =._-==--===--=--=-======
sal-van -das gen-tes: et au-di-tam fa - ci-et
-I£::I-"-'-=.•

i/C-I£--,-M-.--.--,-.
-- ..-J-t-j----- _-I-.,

-r=r.=- __
.--=--- -l_-==j===.
--..~.-.-~-~-.-.------,-~-.~---~. - ==----===-_-====--_==_ :1=
-~r!-

-

Do - mi-nus

!;.

..-J__ ~

-

gl6 - ri-am vo - cis su - re

.-~~-.-~J--"'~~.. ~ ;31::t

in lre-ti - ti - a

~

rI-

Ps. Qui

cor -

dis ve- stri.

i£~-.----:E.~~
re-gis 1- sra-el, in-ten-de:

~ II:~_.. .•..• .:::J=~

Gra dua1e.
T
Ton. ,.

qui de -

d± ...

- du-cis, ve - lut 0- vem, J 0 - seph.
V. Gloria Patr~. pag. 5*, TOIl. VII.

~

JiI

.

...

::5= -.-~=~.-~
;=+--:;:
:f=.
.-~ ._j-.-_ ----====.!i!::±:!:
Ex Si - on spe - ci-es

-.-===

•_
-~-I=
.~ ] - -"':&.~-.-E
..---='"-!II.__
__ __
- - - - - - - f - - = - -. .-l-I
~
-.-~-

de - co - ris

e - jus:

De -

us

II-.--f-UL-~

ma-ni-fe - ste

Dominica

n.

Adventus.

~==-·-~==r===1l==·-·-·-·~·"==3
!I~ t
:r_.•·-....
=.:=.._jt===--==~·--=-·--.-t-=ve

-

il -Ii

ni- et. \'. Congre-ga - - te

......-.-=r=.-:.-:l

~-.--==----==--=c==--===--:f=.-~:J . . . ±.:::.=-~--.=.--.-==---==t---=-.~.
san-ctos e-jus, qui or- di-na-ve - runt te-sta-

.-

!----.-=-=---· -r=-:J-l=- ·-=±·-..-·-·--=~_~t~'·
-~.-.- --.-.~7.-.-

- •.- 1 . - -

- men-tum e
Ton. I.

-

----.-~-

jus

su-per sa-cri-fi - ci-a.

-I.

---+-f---~-..!...!.f---·-~-~I-··
--.--. - - - _.
~-.--"'-~.-dI..:..-I.-..!...!.-~-.~_.+-~~-.------.=
----~~.
-IA I - Ie - lu - - ja.

__...-

~-J=-=__-l1~_.-.~ ---_~_::J
.-=-;;::]--11
~
____.~_ _._._-=--j--_
_+_

----1 i

-.-.,---

"V.

---

Lw- ta

tus sum

------

in his, qure

--.-----r-~-I--.--

-.-+ - --

-~.'

:$===.~ .IIII-:II:J_"--*,,=="- _. .#!,~ , ~.
di

------r-- --1--

cta sunt mi

-

hi:

in do -

mum

-~-~~---H-!=-~+---.

::j:§=- -

-:.--.-.=

~-.----- -~..

- i l i - - - - - - - . - -......-. --..
Do - mi-ni
i
- bimus.
All~luja .. ut SUTH'[l.

Ofl'ertoriuUl •
Ton. III.

t===--~
-----

··-------·-3---

-- ---I-=-- - --.-1----·-...-3-...
--+

-J-~--I
- - ------1-...---t

-

---

De - us,

-~----,
---

tu

conver-tens

-~-

VI-

----~--·--E---·~·-1--3-·
. - ..

-

...- ..

-l-.--.--.----,--I~.~-,-~
=-. ---.-r
_1_
- -..
-J--=~._-1---...
-_~
-t - - - - - - - - - - - -- --

-

~-

vi-fi-ca- bis nos,

et plebs

tu

-

a

Ire -

.J-.=-

- ...~--II.-•
~ .'!-~:::C:JL.- .... ..::::I:ii
-I -.-::---1----1-_-.----It::r- -__:.l~
-+ - - - - - , - 1 - - ----- -----ta -

bitur in

te:

0-

stell- de

no

bis,

!

6

Dominica Iff. Adrelltu:,.

.

.~UI -=l==~ E-·--.--·
...---•.-~===~=~-t
- - - - - j -~---n=--=-+:&11-.----••-..- Do - - nii-ne , mi-se-ri-cordi-am tu - am ,

-1-

- L. . . . _..-I._

----~--=-- ---------~

--

--

------.r----E
..·tIi.=---~'-~E
:;~§-. £-.--~.-------.- --~I·.~=----==---==--~-=== --==--=-- -=-= =
et
tu - um
da
no - bis.
sa-Iu-ta~re

COllll.uuuio. =-.!!i .....-.-~.::=+=i~--=j-._ .... J-.-=~
'I'
·rI ~- -::+=: - = j = - - - - - - .on. ..
J
' I
t
.
e - ru-saem
sur- ge, t
e s a In

-=1==-.--....---

:tii=-=-1iIL
~. ~ .~.•
-~-r=i=
~===-.- _~--j-.-.__===___=t==
ex-eel-so:

et vi - de

ju-eun-di - t3. - tem,

:Iti-------I--~-·--r--±E
~-.~.-.-=-[I--===
--=.~~:~ i£~"
----~--.qure ve - ni-et ti

bi

--==---a Detu - o.
0

--~
3--~--·
--- - - - - - - . l l.t.~-E-- . - .--

-

-. - . - - - -.iI£l--+r--.--- -. - -.-.--------------

-.:S.-

gau-de - teo

Mo-de - sti - a

ve - stra

~ ~--__-i1iL~.:.
sit 0 - mnibus ho-mf - nibus:

no- ta

1C£l:t

Do - minus e-nim

7

Dominica III. AdvC'ntus,

-.--.-.,-.=-=1=

--IIiii-=Q.IIiII==-=~-~=h~"--.:I.
-..
~:~=----==--::t=j~-==-_~~=====-~_-_=:j--=
I

pro _ pe est.

Ni - hil so-Ii - ci -ti si - tis: --.

-----E--·--3---.
=-= ==----==--.- ~ ===._~-.
.-.-.-il-=..=---~-.-.-.~-- ...--.-.----- ----_

~-

sed in

0 -

mni

o-ra-ti-o - ne

pe-ti-ti -0 - nes

=i=~,
-.~
.-- - _F ~+=~
.
-+~_~_-=j_.__• __."]_""__ ._~_" __ i=
__
ve - strre

in-no-tescant a - pud De - urn.

--_--===--·-II-=-·--·~-

..-·-··=E··- .-- ---=~-1

_I- - - - . - ::J_-I_ _ - - - . p I - - - -+ - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - -

Ps. Be-ne-di-xi-sti,

.--=

Domi-ne,

ter-ram tu-ani:

--------·--~-f--~I---------II--.-r-.--.--.--.--.-_=-I--_I__
L
-._
_
-

. ---------------=- ~
a-ver-ti-sti capti-vi-ta-tem Ja - cob.

---

l. Gloria Patri. pag. 3 * Ton. I.

~--...:.=·--II'J-·6-dI-·--~-E- ..---

(~l'aduale. -~-==-:::J~~==~-===-~t
'T . \TI'r
-~-----------OIl.
.
Q UI. se - des, D'0 - ml-ne,
.
su-per

--- ---

~
- .~j--.---

;;-"-~E-:=j-~ --~----

-II--ILoaI.J.-.--_----:..=..=-~-.-..
_:r:::i
---=-..L·i

--~- -~-,-~

Che - rubim,

~_

ex-ci-ta

po-ten-ti-am tu - am,

-11..;"+.
~ ~+ ,. 1'IiJII!f.~:IIII!'±
-~
.._
_ f_~:=j±_._t
.
_
et ve - ni. V. Qui re - - gis 1- sra-el,

---------.--------3--••

~ _ _1_~_II_=_-. - - - - - - - - . -iiIIJt
~ •
__--=::-I=-::J==--=I=.-~.~--.~=~---.

in - ten - de:

qui de - dli - cis,

ve-Iut

0 -

__

vern,

_L
...-=-==r-~f==-=----=====--===--===---===--===
J.e-'iII------I-§"~-------~
----=---i-l§=L------------Jo - seph.

8

Dominica Ill. Adventns.

Ton. IV.
------I-f----.-f--~f------~ ~-I--•
--1-- =i~---::-.:~-=-.;;;;-.-~
_ e .-;;,--~-.=f6-.-___
::t-

~--=-~-==-_.-~-

A1- Ie

-

-

Iil - ja.

-

--.~_=::._--~~_"":II-

Ij-~-I--~~-.- ~-~~~-~=.~-----....
B
---l----.-.-±~
~.

_- - . -

Ex-ci-ta

poMn-ti-am tu - am,

D6 - mi-ne

------ --.-.---- --=-.-

-~-.-a:-~=-----=I===~ -:J. ~. . . ."~==---lIj
-I -_--~. . .- . - - - - . . - . - . - '---1et

ve -

4'
t'
0 Her
OI'IUDl.
Ton. III-IV.

ni ,

ut sal - vos

fa

ci -

----!----f---,-1
Ij--1-••
_1_ - . - . - - . .....- _ -E
.+---- -- -- .-, ---=--~~- - -,-+-:B ene-dI-xi - - stl Do - mIne
----~.

~-

-.-.J--j

Ij
-~ ~~
i/'i-r;:.. --.-----.-=1-.--11--.--1
-1- =-_-_~.- _-=--= -=:lCt=...~f~j=== __
--I(]

---1

ter

ram tu - am: a-verti - sti

. ~•••-,----

ca-pti-vi-

==1-:::::::='-••-- -- r;:..-.-:JI-.-~=

~====--J---='~_.:j_.~.-~==~t===--===

- ta-tem Ja - cob:

~
-

A.

re-mi-si - sti

i-ni-qui -

.-~ ~ ~--:L=3f:

ta - tem

_

pIe - bis tu - reo

~=----r;:..=-

Commnni.o. :i=~ ••-=.=~.
Ton. VII.
D i - ci- te:

;;-"--I£-=-=:j-.-=~~
c.----E!:-j-~ --

pu-sil-Ia - ni-mes

con-

::5=.-....
--=.~.=~--I[J-.-.~I..... t .=r---:
:r==--=~-== -=--===-=======~-~=-j=--!
- for- ta -mi- ni ,

et no-Ii - te ti - me

-

re:

(~uatuor

Fl'ria lV.

TempnrulJJ

Adventu~.

9

~-r~-·=~=·=·==".-I£:J:_"~&~
~=====~==
:l=--===j===---===t
=====-=:!~-·-.-j~:
ec - ce

De-us

no- ster ve

ni- et,

Feria Quarta
(~uatuor

'felnporurn .L\dvelltus.

Introitus.

Ton. 1.
"J

·f. §'.' ,,1t..:c.~~ ~. ~=-._.---==:t-----=-T.~
=-J-.-.7.=-

,n

~-Il\- -~ -'c':?~~ ~b .._._~.· .---.~.~-

I~

I~.'C
i. ':-. .

... _

<t~
. .•.•;. .•i. .:r
_. . •'._.•.'

O-ra - te

cre-Ii

de - -

--.-~-f-.h.=a.:--.--~~~.:. ~....l.~
~.',~.;;~. ::;=§j-t=
-.-~....
.~ .~,0) '. ~i' ~==--- ~ ====--==----===-~--.
e{~-i-~"--=~~~~)
super, et nu - bes plu-ant ju -

--.--.- -.-=----

--~---·--~-E-~-~-~~~_.
- - --- -=-~-~
~_ - - -iIII=-=IIi-:f--.=
stum: a-pe-ri-a - tur ter - ra,
et ger-mi-net

-.--.-=---

_.

--+----+--=====--==fE'
-·-·-c'-·~------I­
~-.---.
--------- - --"-.--.
------------

-1-

Sal-va - to-rem.

--p=--------

Ps. Coo - Ii e-mlrrant gI6-ri-am

-pl--=)---.--3===----·--·-·-----·----=-·-E-·-·~ -+-~

-1-

-l

-.--=i--------- - -

-f---- - - - - . . , - - - - - - - - - - - - -

De-i:

- - k , . - • .- . -__

et 6 - pe-ra manu-urn e -jus

an-nun-

----=~==~+===----====--=---==--~
t------------

-I-~-------------+~------=-----

-----------------

ti - at firmamentum.
l. Gloria Patri. pag. 3· Ton. I.
L ectio Isaire Prophetre. In diebus iBis: Dixit Isaias.

10

Ad\,(~Ilt1ls.

Feria IV. Qnatuor Telllporum

~-.-.-1-••~-.~.-.::J=-=-~1-.-IiiII:L~"--·
-1- __ -.-l----~-.J~
-----1
----1--- - 1 - - - - - - - - - - -

(;l"ulwd'
(

T

ttl

X
on..

T61-li-te

por - tas, prin-ci-pes, ve - -

., E-.---=====~-.-.-~-=-~j-._~--I
.-iII=.....-==-c~~-=l--·- ...#---1
--=

~

- stras: et e-Ie - va - mini por - too

ooter-na

.

~= +-.-.--.-=~.-.-~~=+ III-:-.-C~""-:'.- l
~±==----==~.-:IIi=±=.~~~-~ ••.-~
- les: et in-tro-i -

-

bit

Rex'

g16 - -

~.--:::n--"-·-E·--=--~·-I:f • ·-jt -. •
~
.~~

__•._L"_.-,-._._.•
__-

- ri - reo V,". Quis a - scen-det
._~_.

in montem D6

..

* ___

-==r=- -=--==--E~ -=-=--=---'---.-~._---+.=
~
- - - - ------------_._-- - - - - - - - - mi - ni?

aut quis sta - bit in lo-co sancto e

--·-..==~-·-r==3
~
- -E----1------=-t-----.- • -

- i - - - - ' !....-i-.--.~ -

- jus? In-nocens

rna -

ni-bus

.~.---I-

.

. .---.-----"-1
..=------11:::et
mun - do

:5=~-~.17. ==l+==-. --==----==---===---===
:f=-r·-=---!:'=!-·-=:j±===--===--===----==--===---==
cor
- de.
Lectio Isafre Prophetre. In diebus illis: Locutus est
D6minus.

Gradual.'. -I
~--.-.-.-...,-t:: ~
!;;=__
-.----1-- --.~-'
-- --1Ton. Y-YI. ----.-'---.--...--- - - - - - -

I-===E'-.!'--.•

Pro-pe est D6-mi-nus
6 - mnibus
---~--IL--·-r--E-J--~._
_ r:••__ __' --1----

~~_ .-~

__~IU-~~

in - vo-can-ti-bus e

-

-:-1Ii- =-~-.--.I.-~~-.
urn,

6~mnibus

qui in

-

...
~--.. .. ~+-3===---:- -=-::.~.-;n~-+~

-.

--

- - - f - - - -.--------~±- -.t~

-t - - - - . - ...--..- - - - . - - . - - - - - - - - vocant e
urn
in ve- ri - ta
teo

,

mi-ni lo-quetur os me-urn: I -==-~._~_-H"-.-~!. ~-.-. =I£="- ===--===--== .=~ _L Confor-ta ...-41- ec-ce e-nim _..h.---__-I .tlt-" ..__ .go con-Cl. =----=t=---=r:= -~----~--L . Ton.-.--.-~:J-~-..#-.. De .--. ..t:--=---=---j -.---I-~- -1-- -t-P--.q _ et jam no-li-te ~ .--==r:: =~== :r====-------==---.-l. .=-'.- pa-ri-et fi .ne-di .-. ti-me ..ll_. .- sanctum e .------~. et Comllnuno.jus ~f•• Em .-VIr .-.----t=..--.~-.-.--.vos nos ===---== fa ....--=~=l-..--=-...---.-~- •• =. et sal .·-·-~===~±==---===--===--=== r:.~=I=. .. -.--= e .==-- ~-.- .--.ci-um: i .---l--l _I_~__ __-..-·j]·~--...-.--.--. 1.cat 0 - mnis ca .. -..et. ---E--~--r---f--·-r----l- --~-.--. ----1--..1 .. 4 ----=--:-.-.us no :1_"'6-_.pI-et.-. :j=~.=~ =J -t-P--..ci .. -tr- Ton..mi-ni. .._~ - ni-et..I!!"".--._-.--:---1..-..••- ve."!f"'_[~.~...-E-t==--=+ I1-_-1 -.~-...---t---~-.men ~= ·-·-E-"·-..bi-tur no-men --r--E----.--..Ii-urn: -- - .---.-.-r~f-----~-.-:.rna ...-------------------~-~-.__ ... _-..-1-$_. -..J_.nu-el.-r----_ ..jus.re: £-ii ...-~=~=. =il .--._-~- .--- --~---- ----... et vo-ca .. .-..ster re-tri-bu-et ju-di .----.--l--r-------- .---il-..~l'tol'ium. __. . . . Ofl'f. IY._--=----+r'Ec-ce --..f .~ _.--. ...-=:j==t: \L Lau-dem D6 .TO no ..-. 1 • -~ -~j--..h..=~j _~-=.pse _ --E------t--J-I--~f---· ._ •-r::.- et be .

----i-~--+ -.:lIIii:. \).-... tu-re ve-ri- ·~=E.. .A.--. mi - ... Do-mi-ne..ti ------f----------..dventus... • • :..ge Do-mi-ni. .-1-. .=---II---r-ji~=·:~§ "-I --.bis. 0 -sten .-__.im-ma-cu-Ia .f ..==-=-.._-.f = --~--.)e VI. Gloria Patrie p.:!lii 8 ~ • • += • ~ __• ~~ =1+ .p = -. Hraduale. IV. -.-..-j±---qui am-bu-Iant in Ie .a: ::. ~l ... Ton.-~--. 13 e-a .ti in v:i .-..--II----II --..--'1- -l ------ Ps.IL-II~E .- ni-is tu .mi-ne..-~- -j .is..12 Feri.-_::r~I~_-t-. ~===--.-..--Jj · ~I~~-~--~-3~= Ro-pe es tu ~ Do .-'-11 --~-I--~ -.-.-1 T X ----.--.3-..-=-~==. Feria Sexta (~uatuor 'felnpornnl ......11:::11: et omnes vi-re 1L~4=----.--"" on. :-J-.de no . IV.~ .--=3-..~~-==~~f-I. QuatuoI' Tcmporulll Advcntus.-.. Introitus. quia in re-ternum tu es. ~--~---=t-----t:--=-..-. 4'" Ton.

__.0: et e .i=-~l-:-~.mine..jus cum e . .-l==j==-f--I.di .mnes sancti e .-I j -1... Be~ne.::I=~~-. ~ ~. '.~ • tu - urn da no - - bis.-= __ .----~-lI~----:c1 :f=.._ - fa .. ~ ~~:r:~.... II... :f--II-"'~ ..ci-ern tu . VI. Ton.'V--'.--~!=---- .. ~--~ I · ..-[._..-~-·-I- tu ..f-·=I==~===-~ :f= __---===-~t==_~_==_f·--..am.bis :-..sti.tern Ja . -...-. COllnllunio. Deus.~-ceDo-rninus ve ..:::::=: . pag.stende no.I§_-.--..-"---1 . l= ~=--~-.. Offertorium.. 5..-~~ ~--II~ E . ~ ~-.13 Sabbatu l.ll~ ~==---~-- di ..ni-et. .j-~---. Introitus.cob._.~c~~ iIIl-~-. et 0 - ~ • -..I..J-. lux Sabbato Quatuor Teu1porlun Ad"ventus. il - =~=~=.....~..~.. et 0. Do .ni .--luawor Tempormn Ad'\'entus.=. -I .::::c..xi... .---f-. .e ..-•• Ir. tu convertens.. . Ton. ter---r-~ ~=~i~"===I=-·-·=-".. --·-±t---- la rna ..-~~~L~-_1==~j=t~~~ \\'".pti .gna... ~ ..--__ - =-=--..-mi-ne._.-:..Ilt.. - ~ :n===--== --.---.. IE....rit in JJ.f~ • ±t ../..--I~ -.t3. -..--• . . _ ~--==-=::-~==--. Do .-.l!--.... .I~==--==~_-1 -\!!i-~.am: a-ver-ti sti ca.vi ~--r---.--..

-I­ :f==--~. Cre . -~-·----F!----1-::r~---­ ~.l·~j::::! et oc-cursus e - ..J--..tum.==--=--_I_-I (~ui PE.:r===.-~ ••~. £t.per Che ..--.ten-de: qui dedu-cis.J_-=-~_...._r:::__ ~==--==---.-.-=--====..·-_·~·tt _- ve-Iut 0 ..rant jus.ti-at firmamen . .rubim: et sal-vi -:~--~-~-~------- _ =_-. :~.-+.des su . X.-Ji~. _.-"'-- ~=~_= e - ri-mus. Gloria Patri.~-==:J. =i~~====t-·--·-~=I::II:1=·_-"--·:F---·-·--·Ii :i~===. Jo ..14 SaLklto Quatuor TE'lIlporum Ath'eiltu.. usque ad - .0 e jus: e .--II--'+...jus ~=·--·l-. '"~.-t..-~==--.- ~-==l-=.mir .--.glo-ri-am De - i: et o-pe-ra •••~ .+ .~~--=-t=======--=p - si ..•+=~===---===·J-.===E==-.--..--+---+I+ __ .-..t._ .- A summo ere .. '). II.seph. in.-1-·-. 3* Ton..• .. \3. .. -~===..JI-.~ -==1-• -~--.J-.-.-. pag.-·-j===t=-·--·-~=I: qui se . re .=-"S::'. Hrec dicit Dominus: Lretabitur.-~~ --=j===-.-.=I:==--==---=====--==--== -I-~-'&.10 -iII=--.--f-. ~-.- r=-..===n:: •• ~. Ton._ -=~=~~.-~~. _ ..gres -..-.-..-.-=-~-----. J' " lf J • l .lectio Isaire Prophetre.•:=-~= ..-~-·-· -·===_'-_--·-ji manuum e jus annun.-·--J_+·-~-·--±t-·--=== summum e --t-~-~ e ..sra-el. =-====~.11- j I .q..ltllt.--. In diebus illis: C1amabunt ad Dominum. Lectio Isaire Prophetre..gis I .vern. ].­ ..---'--·-~·I---+~.·..Ii --t-. ~---·~·----~-~-·-·---r-:-·-E----­ ====1==---t~--~..

--.-----i- ..-.--. \\.as nos. ~==--.ti-am tu-am.-. .vos fa .-.jus: et oc-cursus e .I.stende fa ...--i=---== --- e-gressi-o ..-_-r ~t~ ~-=.. Quatuor Tempormn Auventus...----_I=B----=-=--== -===----========_ ===== ¥ mi-ne po-ten..B --.~~=----3--~ .-...bato r~l'a4i.-v...mo su ....lIi-j± B iii ~.-~ ~~-B-~--.su-it taber-na ..~.- -.-:J-.=--..ci-ta D6 ----------3---1--..:III.-... Ex .10 .dens de tha-la . Hrec dicit D6minus: Super montem excelsum.._.. .-=====n:= iII!==-==~::r·I+.te nos: et 0 . ..-~===---=-:J_-II. D6 .._ .lJ...ci. ~1Ii. --B-- 15 .--....-~-.-.....¥+l-·-===~l= :j~-==----·-t_.--. ~-----.·-------.-=! In so -Ie po .o.- --- us-que ad sum.........culum --..am.~-B--B-j~=j==--===~ et sal ...==~-B-~I­ ~... et -II::.--.--1- . ~~~-=r==---==..ni: ut sal .l1::li"'::_...o~-1.--..-tllj--....j-..I~a ( ' - I 1 ('. Ion..-. -+..-II-~__~ ~ _J --...-.....----------- --~- ~ -------- su .mi-ne De-us virtu .-l1-li-+1. - coo .--·-=-=-~j--.'-·--jt= ve .--1 :r __ ...~ -I- --+ e ...---==--==--= ====----==== --~-~-- ~~=I=:-== -_ -----j-------....~ T l'auna ------t-----+Xe..- - ~~I ------·-f-------·-"'-I---·-----"-3=---..-.!"~... A summo _I. l.um: et ipse tamquam spon-sus proce - - ---r=-v~-·-·-b ~-~-~-=rJ:---­ t-=B til =1 ~ BiB..'.-B-~ .f ... \ !-\ ..vi e - rimus.--L _1_ ...---..-==---....--.: § .--- - --1. on..~~==-_ r _ -i--.. --~--I----"'IB-II-f--B-- --~-I.mum e . ~~' ==~======. 'X.~ I .=-r------..-------i.._..-.-. .tum conver1 -~-£·-:II---II-·--=----·rr-----E­ -~ =-=.. I~ctio Isafre Prophetre.ci-em tu ... .jus ...jus.. .

nas se..--~I___.._ j± j- -==:J=- .-l--=-~.--.-~~ ==t.-E. --~-----..-==r=-~= -+~=.111 ~t 1l\~() \j~-rQ.--.- --.de: qui de-ducis.~ __I=-=--=..~--.. Et lau-da ..~.-.--.. .~--~------+1-... et Ma . ! -~:II-"..mi-ne po-ten-ti-am . ..:J=-~-=~ ~ -·-3~ -=------~-j-. ap - -:llt-j--FJl.r:-.+.-E=--.-==-=-----=.- co-ram E -. nos.ci ..._t phra-lID.--. ~.vos --- .ja -min. .--.~ seph: qui se ..-. Tonus VIII-VII.-1--~ .-. =1 ·~=-.-=l-. . ll~<:.Ex-ci-ta Do .. Bt..-£J-~ ~~ . In diebus illis: Angelus Domini descendit cum Azaria. ~-·---a... et ve ni: ut· sal ...J_+ ~ __:llt+_ _ tu ._-j-~.~ .-·I111-.-.\J ! Graduale.-II--l"-~=~I: pa ...ctus es D6 .~-.-..bi -lis.+--. ve-Iut 0 - vem.~--- ~--1----::~--~+---"-._-=....-·-1 _':-:--l-.-j±===---===--== .1._L: • ~ ~ in-ten .-~~. !_-_-==j==~".as ----= ..ru-bim..gis Isra-el....----£-t=.Sabbato Quatuor T'emporulll AdYen~u~.des su-per Che .. a\~\t \){)1\\\l\"\l~ (\h'\"lt\~O \. . ~- - E-· ~.. -..·-·-=T=·-------·=C:·-----·-·Et"" =1= _. . Qui re . J 0 -..-.pa - re . . .="_:i=.am.-.. Lectio Danielis Prophetoo. HynulUS..- -1- ===-+_. 16 L ectio lsaim I>rO~\le'tm... fa ..rum. -j= --..trum no-str6 . .mi-ne De-us -~--3f---~~-3---.-. 1--= -~--r- .-..~ • ~..:!. Ben- ~=----"-~--=1+---­ :j=~ ~i .1 . T X on.~j~-"'--.-£ - Be-ne-di ..

-.etus es -.di .~ --.i.-- in et ~ ~~ tem-plo san.ctum. Be . l.~ no . • -_~E~.-=-. su .-~~~-.--.-=~-3f j tu .------t·· -. R" Et laudabilis.••-~t i=1 Ui.3 • .gni ~ .==l=~--"~"'=. ut supra... Et Iau .-. Be . ..per thronum san-etum ~..di-ctum ~ • -.- .ri-re tu .. .~ san . su .~_--==j-" -_:J_-t=j=.-=n: -_=--:j_ jt et gIo..re." --.di .di . iJI • • l.--'-i --_~- \1..6 . ~ .sus in t _ sre ..etus es !=iII-_ re .eu -lao ~===-. R.eto ----.. Be .---..ri .da .~..ctus es Graduale Homanurn.---=--·-·-Er----~-==~---.men 3! g16 .._L-_~ V· Et be...ne . J ••-• .. -----~-.~..-=~ ~_ III-.. ~.. quod est ~•• _._ .bi -Ie.ne ._=_. ~~-.ne .per seeptrum 2 di .-~.-.vi - .=~=~=i :e .ne ...=.17 Sabbato Quatuor Temporum Adventus.

' .=-=-~--:--==t~-==j--~. Et laudabilis. . Et laudabilis. • .• --j- -.. ma.' in ill • E· . u Be-ne-dictus es qui am . Be-ne-di-ctus es ! f •• ill.--'f.re..~~+--=-----===-~-== =1=--~--=---.~~~.II • ~ • ._~ ~--===== Yen-to . -1=_:. .tu-ens a .. .des su-per Che-ru-bim.. . • E~ _. ~=.-~_.bys ./ • -iiLI· ~ ".-1-. ill .ni . ~-8f- in .·-·f~.::a. . ~ " . ::J =t 1)..sOS..Ii. ut supra.ne -di-cant te o-mnes Ange-Ii.. ~. . 1.--=~-jt===--------===--====I= . ut supra.~ 1= ~-~ et San- • • ~=~= et glo .=~-:J--~--" =1::='j--'t:.p qui se .. ut supra.rum.cti tu . etsu-per un-das rna . . Et laudabilis.~ ill. ~ .-6-mni-a~00i~~s sun!. .~ laudent te.... ~=.=-=--=.- .bu-Ias su-per pennas ==--=---~. ~ S:--..ta ..-.-..-==n= --=--== y--..ri - soo .-~.18 Sabbato Quatuor Temporum Adventus.----=:j±----- ~. !7=-'=-".-. n· Et laudent teo ut supra.- et ••:.=r=l: :t: n. . ter-ra.tis tu .ne-di-cant te . ~=~=.-4=. ==----===---+ :r==.rise -~-·-E-·-·---. •.i.reo n. n· Et ~ - • _~ fi .-3f· .. .:.!:. ...~ • ~ ere . f1.eu -lao Be .=p .cent J ••• ~... -Be .* . ..-~-.

trum no . ===---==-=-~ et nunc. _t==-~~-·".rat ..6 ..=+=..=~ .: ----=--.- =f!i.in- --::j-prin· ei -pi·..srael.~ _ soo .·-jl=_ --..==----===--==-==.str6 .. Et lau-da ..sus in ..-.mi --ne De ~ us pa.· et -F--.-.ri .men.. -et glo ..=..-.a Pa-tri.--. et Fi -Ii - et Spi-ri - 0.-.. =i"==1-!-=- ~.' l I i i . --.·.-JV. :::=1+===--~-= +=_.di .----.••~ •-. Be .-. ~.1 .~-r-=.-"=.-r-~.--.~. ====1==- --.. • ~_.l. in-ten . --.~~· .------'---=---------E-··~·:3-..= 1 . ••.--.bi-lis.-j--- .-==~ ~=i+==--.--_~~-~~'_~ Qui re .--=j.gis I .-.eu -la.==.:&:-.= 1 f . VIII.":"::J±--~' _ _ _ _I- .'----- ..rum.v.. .bi-Ii.=--===-··~~~-===-I-====~-· ~..eto..•=.i! ~-j .-. ::bi=~..rum.=i--.----.. Gl6 . -r---~---!_----~ semper: et in soo-eu-Ia soo-en-16 ..=L-j±=I=====--=--..--.--::J-. _ ••-•. .-. • .. A .eu -la.tu ._ ~ .~j--.:::I-.etus es D6 . Tractus.. ~ ·. ~= ~~ =r==~----===--~.~r=-~---l =1~ _==-=-===--===--=f:::--=j===t======t--=t~ \j'..-. -._.eut e . ~-. et glo. Ton.6 .. Leetio Epistoloo beati Pauli Ap6stoli ad Thessaloni-' censes.-.• -~-.- ----I - =f"==.:::j .. :ji. Et laudabili.=::r~-~-.ri . .:j=.ri- Et lau-da.--T-.-. ~ • ~••l. Fratres: Rogamus vos.-. ~=~-·=E·=·=~=:J£=·=±-~-."=•.t _.--==n=--.0.so .H):: Sabba to Qrmtuor Tempornm Advcptus.i san .~t _ .in soo . -. ~.-..~~.-__ :::=r==--=.•. ut supra.d~: 2* . ~~--f-.~ Si . -·-E-··--..ne . ~.

-r==t---+ -==---===t-.-+ -~= -.ce Rex tu . IS 1 - 1- a 1 - - 6-~~ILT~~--tI--~_~ rJI".-"-:]--1- _-I_--==--==-=t=~-~-_ . ve -lut 0 - vern.l i i . .---1- -t---t===t£--j==--==j====t-=-+- ~-~=.nas-se. II.. ..bi ._-t :::If==•.. _-==r~-..• --=--.ni: ut sal . .-===n== '~[=~-.-----=-==--===---=--===---= t' ~I===.ti .-.ci.--.phralm..... Qui se .17. et ve .-r-~-----=-----tTon.ca fi .-..f' --l'--S'-- xsu a sa - ~ • .=s .a Je-ru ..=-- qui de -du .·-_::.-~iI!-.des su . :J-....rabim...-... -..--. j- co ...-=~.=j ..sa-Iem: E ~'-"==--.cis.-.'... ==I-iII-.-.df.seph. ~-..am tu -am.ja-min.us ve .-~~-:-..mi-ne po-ten- ..::.--.Ii .-~--=--=-~-. .~ l. -E----:-It-·-t·..---.pa .-.Sabb~to 20 Quatuor Temporum Advcntus.3 I . Ex-ci .il!=.=t..--i~_~-~ _-.~..re .-r===:l=-._~ .per Che .r:-.on.:j=~---~ ec . ~.ta =~ • Do . l_.-.--==-.-~--= fa . -' .=r-~-.=~+=~-== :=1= -=====--==j==-t=1=. .nit ti ..:::r___ . V. .. ap . --:=+ -.as nos...-.-. et Ma - ~=t===~f=~="-~·-. _.::1:.-==.-.~- .-iI£:r-.ram E .V()S . Jo .---=t::::. ~I· Ben .b::~ prre .=jt=1 :!i= -==~"'_ -:r-= ~_...-II~-I­ 0 -"' uerorlum.

..-. -i "V. VI.... Alleluja.---==-=j-===-==----I- --s--=---=r....10 e.-.-t===3f==--' -11.-..-..=~~~~=-=--j-.. Graduale: Prope est Dominus.r--. -.~-==.==U: i=1t -1--..omnlunio.. -... 9.gas ad cur-ren - --.. .-.------- --------3~r---- -I-I .~+.-----.si.la.---=$~ -----~.gres.el. et DO -Ii tar-da-re: re- ::L§-.-=i~ ~=== -.-~ . 10 et II..-•••:~... • -I .. -• .----I---.. ut supra.---~i¥.. • • ~ ~. ~"'-..ni Do-mi-ne. .. Ton.._~ :j:l§: ~=-._~ ~~-'-.. T.a: ~ 1ft - . --=3 • • ~~ • Exsul-ta-vit ut gi .am: a sum-mo coo .t===----== -h I - sra .. ~ <'.-=:=. .I....if E r .21 Dominica IV. Adventus.-=4-...::....re -..-:..--.••-.-=- -liiii.bis tu . .__ ~+~-.-:J==- -1-H - ~~ ••-.e jus.. • Dominica IV..--==r= =.=1=~-"---. AI-Ie . Introitus: Rorate cmIL pag.. ..0 --===.-.-~ . . Ve ..-. Ton.~_t--:!.. Adventus..- -I __ - __ summum e jus..a..-~-.. pag...-=4==--._. ~.-----=-----±--___=__ _.-~-=:!~ ..jus us-que ad •••-:J===~r"--== a:. et oc.J-.Ia-xa fa-ci - Do-ra pIe ..cftrsus e .......~-"-j-.._+~+I:I:J-I ._.dam vi .-I --I ~~--"-.-..E~.

.e ..mi -ni est ter.et Do . ~=-..bit. .~ • .. ::1~-·.~. --=. 1IIi-+=.-~==---=j~--==----===~=i-=- gra-ti .=.tris tu .- be -ne .jus.ctus -== ~ ~.-. Ton.-.&: -I-~. -h ...-j--I-j- ..eta tu in Ii .ven .: Ma-ri--=..•.bi ..·'·I 1-~=--·~=.= .------------+--.ml.bus.-==i-l :tL=..-:..I"~-" ~~--.va .==----==--==t-==--=======~~l·--I .-~ t=:j ---~ ---j- -===--=== ~j===j ~~:-I-~-=== gI6-ri-am e . D 6 . ~==j_t G~~~~ --==---=-c~ ve .=. -------- etple "ni -til .--.--.-.-~=-.nl..-=1-. E~= ~__A-.-=1I-~~--l.-._b..-+-~ .~ ---1---j ---..--- .di . et be-ne-di-ctus fru . . ..~·-·-. . '+~=I-. pag.e fiU - ri- +"--~3 .-=1-... • -+ ~~~ ~ .-·--''''l·~. mi-nus te - e. __J i Introitus.-. VI. ...----------±-----~.ra. In Vigilia Nativitatis Domini..----------I.~~'. =i~S -~r~" .-~::::'.+-+-.-. et sal. ~~.~_-. .. quia -= ~~: '~ Ton.-~.'-+.tis .. V1II...=·-~-·-~f===--~ -1...a pIe .... ~..'IIu1..- . .... 11.In Vigilia Nativitatis Domini.~. Communio: Ecce Virgo.:_~ ~' 0 ...._-· " .~'. .._' cum: -~-..-.i..-..--.~- .-I ~ .-.- D6 -. '..=.j . --------- Ps.nus .ne vi-de -I~~.e sci . ~==f=-.--..di - . ~~~~~. -..-••-•.-j-~-?--~I"-·.J ~ r=..~.~'+I~.na: ~ -.~===t:==l== '~.-.. Offertorium.§='~---~'-.------_-_-_-~-=~_===t=±===.tis.• r/!!. ..:._----< ---. nos: et rna ...-.do ......

bis ter-ra-rum. 8 ==1+ .a ve ."'=~-.23 In Vigilia Nativitatis Domini. --~-. 'V. ~ ·~E=~--t phra-Im..et .::.- .-~-. et sal.~ •.~. . et u . .-~-I---. et ==::::rr-====--==---:::::::::::::-===---== ~ .~-===--==j:-i se . p..~-_-8-±=8 ~~"-8-±~_ ~~ ~~ii=~~ H6di-e sci-e .-.~••~ co-ram E .tis.- _ '5.J_.. nisi lime Vigilia venerit in Dominica.8.. ..-~=-~=~-=1=== .. 8~-"'-~ vern.W vi-d~'9i-tis -gI6---ri~am -j =..va - "-I-=-~ bit nos: =~-. VI....des su-per Che . Ben-ja-min. . J 0 - seph: qui ••--=-=. ~! ...-------- -I. =f-==-. Gl6ria Patri. qui.jus: or . 4*.nus.ver..-~m~-. ---..=:J_~~=j-. =-----_-_--8-8=:]-1----8-. in-ten ~ ·~3--· -=~IC·=F·- •~ .-::J -..b~-~-T' -~--r= --~-.-. ·-"~·r:--~:JI-==--"=·=~=·=·=:J=·=~·~--~ ~~=r=..... ap - pa - re ~=E.----=r=-..==3 -8.o. Ton.de: qui de-dilcis..ni .-8~=r .-j- .._-iiII=~f. ve -lut ~= 0 - - ~j ~"-l.nas see Non dicitur Alleluja cum sequenti Versu. • ~_.t -j • D6 . .----.-8-. _t·---==-~·j-·-jt==--===-----====--=---== Ma .-~--~-.=.~I••~-.I-•.- =F· 1£=:J==~i-j_ ....si =i~. -+.--.mi . l · -. X.-p-. --f-... Qui re-gis Isra-el.t j-~-._ .-~-. e .-~~-. --==-=j====?=====--== e - - jus..-••~=.ni .ru-bim..-- ----------- :jt ~~ qui habitant in e . Ton. -~=1=~--... Graduale..

por-too 00 - ter . ==1 +~-.-. Crastina di .-~-=1:"1­ ~=====--.~_-_---_~_ -+ .ci .~._+.-.=-=1+ ~-~=±=.quitas ter- =~~t=+===---~---===+-II-.-==-=----=j~ ~ .~.:j-..-j±: Rex Communio.-h-_.-~=t~-~~ Al . 5 ~..ri . sa .lu .·-~_-Idt roo: et regnabit su .~=---j D6 . II. ~ ~ . _ T61 - I'I .tor Allelftja._--===-:llr._--=--~-j-.bi .bit ~--.na ..-..~--=---=-. t ve . - .e de-Ie • bitur in-! .. ut supra.=----Re .ri - 00.-~ - ~.. Ton.=l·~-·~~-~'. •• ::k.-===.per nos Sal-vA . VIII.~ g16. -••~f~ • .mi .-.•=--~.z-----.±.a -==l----. f>e .ja.:Iiii.les. g16 - -=..-·'2h-.--·-~·-·~·~~=II-=±==IAI_._. .-.::I-. ~-.-._~ Ton..----.i·--·-=n=--- :Jf ~"=_:J ~ . Ton.stras et e-Ie-va ~ ~--"~.Ie ~ - 1ft .24 In Vigilia Nativitatis Domini.t e -- por - t ' as prtn- +5=.:--II-3 ill.!. mundi. Offertoriulll.-=1 ".i==-::t=-.ve -la .pes. •• - mi "Ili ·-~i·-~~~I= et in-troi .tur -1- :. I.--z:j-.ni: et vi ~ de .--II-:-~~-=-=~+= ~=~-~-~.--===-. -.z-II "'-~-_. -.¥-" .--.~.i no - _. --=E=-~~ --S·_--~~~-~.bit 0 .-=-. ."--:r._~~@~~~ ~J~ stri.--.~.~_ =:j±= . ~•••-.-:1: re ~ IEI=~.-~-.-. -iII=i=E .ro ~~.fll_.mnis ca .ta - .

. '-1~ .-1-.--====--==~==r=---=--I ~~·_-J.11 Ton.• .• -!iii-I... I:~ . ~.ni .ttl .runt Gentes: et p6-pu-Ii -=t~~-==-=--==:Jf===--==--== ___ --_..• ~. JF~'\u j.J ---.I . J -J' -t -""-. ..-... --1----f---.'.'-'= ••.xit ad I~. --..-.~.re: in splen- .ta .nu-i .e •••-t-.-i-..-----3-'-t~~SI1 :D_ .pi.- me -di . j-e==._ ____ _ _ 1- ...= .="_t-.'....-. -•..1. '.urn in di ~~--.a . Gl6ria Patri.-1-- Graduale. .--= _.I ..a? V.-"'--f.us es 7 ...3'. -. .Ps. -~----I---J-... rI..--l.g.-~ . ge .mi-nn8 di ...us me .~(=.II.•.... pag.-. ~ me: ·:J=-iIIA-. Qua .~'.-.= .....~U-0-~~~~-~w Fi -li.-=.:--.-•.-.-=1 • ~ • . !=~=======-.e vir .-. ._..'!.Te._-•.~..cum prin-ci . . •.- teo =-~~~~ ~j .J .-~-l. I ~ ~~'-.-P--i ~-~= =~ tu..tis tu . ..' .---'~--.ti sunt in .-:J-.-"'iIIIi!!!-- ~l ~II .A.-3-.__ ~--~~-. _ _~_o-_~=~ q Introitus.j . ..... .:&.-·---=~IIIIII~~. _.....~ jL_.-.. e .e-----~-=-f------~.-. II.. II. __ ~__.---·.-1 Ton.--=-.re fremu . 3* Ton.J .. .J ~. ~_I-. =1= -~-f-~--=---_·_. t''"'l' ·--::..I IN NC)CTE. ----1 .-.I:li =-J ~--.. MISSi\1\.-._~_:J __+----·---3f-~-. X. ----.D 1..~. 0 .e .go h6 -di.IN NATIVITATE DOMINI...

~---tSe ~ de a I dex-tris me is: do-nec ~ --.~. .os.. VIII.---~-+---~--•• _±~.-~-£=l-~.-'!.. ~==~~.t .~ ::r:-•••• -j~ ·l~ .• ~ .--1- --~---­ -. =r==--==r=~­ +=-f ~=.=.e ~=•• -.-~--.-~~. .-.ro an ..te •••--f+ ~---•• -.mi-nus di .-ia~.nam i-ni-micos tu .-•••• =r=== .- ~. -~ D6-mi-no I-.~-.-"'-~ ~~~-.-~·-t po .~=t~-t=~ ••·-·I!l"~=J±=-1 A I . -. ~.-.6 rum.1·--·-3-~­ --"'--r..-. ..-...- -••• -==q::== +=~ -~.ja.-=----=-==+_ •-••~=.::j===-~-===--~~ -·-t-·=~~j===---==---=---l- - d6 .-r= =~+======--==-.._::J_ r=-__ l..-.~.-:::J.i teo Allellija. -j± -r.=-j==--=--=~.-j.. e - go ~=~-~-..Ium pe .~==-=.-. . Di . .-"'. . ..:=j±=I==== .••. ex li te ._c-lme .--.~.-.=.-h.-==-.= -'------ -..I.. •l -••~=~. D6 . Ton.~~..-...r-._....I •••- -~--===j==--==--===--===j===..-.xit ad me: Fi . ut supra..Ii-us h6 - di .-.:::j±=====----=---=-ge nu . ~..-.r::-.=.=. ~..~ --.-=-±=~.•__ .xit D6-mi-nus .... _.Ie .-. . _••--=1=.nu-i teo ..-~ -.••.ribus sanct6 .~r---=----==--==--==--==--~__==_t.~_--. dum tu .rum. ::-=n==---===f=="-=r.26 In Nativitate Domini.-~====+===-.--i-.- =:J==.us es tu.~=:-==II::-I =j=-=j=-r-~----1 "\. ~_..-.~. --==j==----=j=j==---=-==-~~ \r.::J .~-· Iu-ci fe-rum ge .. me == 0: -. .-~.". ~= ---=~-·.lli ..·..-==1-. sea-bel ~=1= =r===••J:===' -. :j:.~.~ --._1_ .~.!~l••=..- •.-.-~..

. ~i.:~il-'--~-..-.-.27 In Nativitate Domini.l ....--. ----.I ..bit hodi ..--- COJlununio.•.•...•.- --... _ Introitus.?.. .==~-= ==-~--=---=~----------.MGI Do mi-ni: quo .-.---j----...-.-"'!I • • =.• '-"" >J-=.rum -"-1=--1---L-~f---------' =i:~---=~. .-.-.V••f!-._7< .~ .-~-=r=.._=-- ~~.--' ful-ge .••=+==.. MISSAM IN AURORA._ ..~~---"~-~-±_---SU per nos: qui..-.....+--. Ton.. =-h~...-.__~-. --- .-~=:-=~ Ux ••=-.... o fl'crtorium..I-I- ---1--.l (~- 1I1 . --=1---1-------.'..=.-'- --_-~-...te Iu . . -..tus --.-----±--In splend6-ri-bus san-ct6-rum.r--' I~~. ... 7: .fII ~~..-.i ~.-...--..::..~---U-/.1 ..ra an .II--~--§-S! --~-:J-• •..- --3 .-.t . ~ . _~ -.~ - • ~._"J....-.. III-IV. ::j=s=j. ~. .--t -=+1-"-----. et ex ..~-=:-~~ -+.--._ . .• ..te -ro an .J:II::III~ .-.ci ... ... .... ' .....il..fe ..~cc~~f~=~J:'jJl I!.bis Do - mi-nus: ------j--- et voca-bi-tur - .----_. ex -----·-i-·--'-·-I-+--:- ----~--§---.~o_.em .-.j .---~J....:! Tonus VIII.-.-"-.------- Lrotentur coo . · ._ ..~0 . • b~-~ -.~l~~-.. ...l . T VI on.-I!iii--f-..-~-~-.- -I U .te fa ci ..-~ ..-==i: ..-.' t.-~-=-~f----l-.:_.. ge te.tet ter . ..... .--l r .suI - . -~~~~I !J D ~F/~.-------- est no ...a na .--1-t ..====-~-..Ii../."')~' .Zlf)\\W =--.niam ve nit... nu-i AD II.- -tP--+-... .-.e ~ .

-. -... ....--.-.xit no - --~--=---I--~-'"lf-.minus ~ ~-- 1=-===== nis..-.-. Princeps pa-cis. .-.ri sre -cu -Ii: -.mino fa-ctum est i ...--------~. ! -..'::w:j---=r~--..-ll... 5* Ton..di-nem.J----+~ .-.--~-.-..-.-~ ------- ~=_-~. ... VIII.28 Tn Nativitate Domini. --I -==--==---=--== ~ cu-jus re .. --------. ~1.----t--l--.-. ---=i-3E---------==---==---===----===--=== ------------~--==~-i-.-.. -·-3- ----..-==--~j--.J.-- de .-I _ _" ---j--"' re-gna-vit.j.----..".------1---~est: iu-du-tus est D6-mi-nus for-ti-tu .+ -...... -. -~-I--- • __..-.-.-...=-..-..1 .. ...--11--... D6 .Iu .-J-~-"=.:Lt-i-.-..------ +-~----~ --1- --I-i-...--. pag.tu . ...==~.--.-.-.mi-nus.-· .__..-.:t.- ~==.-.---A D6 ....1 ..=-=--==~==--== Pa-ter fu .=---~-.gni ---. Gl6ria Patri...bi-lis. ~~~=-=.=.-.--.j -4-.--11..---===£.-1--.du-tus .-'-=.c6-rem in .----..rit :fi ___::11+-____ --. "V..---- Ps.-..__--...1=·-E-·-·-·-·-~­ .us.--.-I-..===~--=--== Ad-mi-ra ._"-.-~-1=-" non e ..-·=E .et prre-cin-xit se. r -...---.stud: et est .----.-.-. De. =---=-.-1--- • bis.w~---~~---. et il ..-!. .-.

-+ .xit se Alleluja.-f=-::I1::~ __mira ~. _.-=--j-----+- ~--- =i-S--II-iiII-.Do ._. =-. iI..ja.-jt teo • ~.=.J du ..eu -10 tu es.it: - _ - in .=-~-·-~.-~-~-.=...-.-=-..co - . ~.LL-..--~-~!II-..ti .bern --~--j--·-----I-'-~= ~-.-.des tu ..bi-tur: -IIIi~-h~~-_-... f=-"=~j±=--I- --.rna .---===•• --±=±=-.... VIII.jt±t:~ .ra ..bile in 0 .-==~-=-==t=--~~ .-. . ~ .---hL--= -~!-:aX=.-::::J..~-=:J prre-cin .--- -~ rem -~--1---- in - --.------~+-­ ~ ~_.~_::::J --~ -=•.-._~ - -+ . Ton. . ut supra. . _.mi-nus ..~-----. -_.--r·-~=·::~..eu-lis no stris...-.--=j:--iIl=lIIIIt-l. De ----'-t---- - us.ta pa- se . qui non eommo-ve ....-. for .it . =. ex -. -------------.~ ..--~--.:! --------t--I-- .-. ..lJl[f-.. :$=_.du .=~ -._- ter .vit.-.~~-----=._£ _.t----- .us .vit or ..~-=rII=. De ..-.-_~ . --1---~-- .. tunc. ..=~ :I-I_ -.--l-----_+_ ~-+.-. Ton.-j--..- fir . vir .-~---==---. 1..gna-. •__.-:-1- et --~-----.Ie ._.hI . :rc-.:J~t-iI'i-2.-..Al .==== --a soo .-_-.=i~ :tc:-.mi-nns re . ~i-.. =i~.-.=3_ Offertorinm.---J----j-~-I- ----I.a. _~~==~f••""_-==~=~_.-".-.til - .tft ~ a'!!..=-====i-~=.-. ~_.a-.nem. l· D6 ---..29 In Nativitate Domini. . di . .-.-+-.-::::J-. ~=~--=j==--== -~-.-.-j-~=--. ~- --..rre..-.

Can-ta.-- .=~=L _. . : . -=±===--===j==::t=j==-_--===j_ ...---== ~--3---··+-·--I--·-·--· no .~ 1_·II'L--.us ve ..a Je-ru .- ~~ iI~.~. -' · CommullIO.30 In Die 'Nativitatis Domini.. ~')~=_=.~!-... =i=~ .--==j-==--==- ~=.~ "-.~-"".--..sa-lem: • ec-ce Rex' ---. Un~ l--.-.=. MISSAlVI IN DIE NATIVITATIS DOMINI..• .III-IV.=~_=~..us et da . .=._-" ('Q _ .:.-=-'-.-=--==~~. --r--{-~---- - i • -.bis...• _.J-.-~-.1 ..~.I .:I~~..:~ =1=-_..-."..=~=-~=.-.J-~----±---------J-:.-~=~-+=~ _.-_-.1-..bi-tuf nomen e ~ jus.~0"O.~ ...-II! ma-gni con-sf -Ii ..-=j-.tus .t: ~~~~~~C3 0 .rum e ..----.nit AD III.on .i ._· ~.-=1Ton.==1~.. _ jiij lau-da fi ... - ..--1--- ----- ge-Ius~ .-:._ =I====--== ~--======--.' ~.a . ~_. • II-i. -+.r.=.1ii-.~_ IIj-j----t---=j-..·_·.a Ex-sul. __ ._~~._.-~===t= =~-.~.:.te D6-mino can-ti-cum no-vum.._-~:... Introitus.j ._..-.' ..-.---=---===---=-=.!l=.~-3 !!3<~ ~..j -t ff .= Ps.1 .-.Ii.-.~~.- er -.-+-.jus im -pe ri .:::r=-~ _j===-j===--~-===±=t. . et salva -t()r mun -die tu .•-.-~=:j~-==--(-.-.---j===----=:1..Ii .-.•.-. .~<'>~..-.-~---.._~.~. .=:ft sanctus.-.. ~~_.Ii .------+-.= .:= !.~. An -..-j-F-.urn su-per hume _~-.::f==---=f=-. :- ff .~-. -·-·-----{--~I--::J_~_..~=.. Tonus VII..--·-=H: ~--====-=~ ~~±-·-=--=~~.. "': . ~. • ..bis: eu .tus est.. qui -·a ..-:..=.ta Si .. .••~_. est ---.'.=.jus: et vo-ca .-. __ ..-.

-.-----.-"--j-.".-1.runes fi .~-.:..=:j---j Ton. te gen-tes. \3".-.L.---"-.~-I­ j=t~-...urn •-~ _=~ . -.vit ju-sti-ti-am am.~ ----f----I -.~~-==t==-"-~ ~ ~.--. -.. ~=• :f= - urn: • Ih--.ca.--f-..=r~------­ • ~. Gloria Patri. j~==Gra j_.__.. Vide-runt 0 .stri: ju-bi-la .J w.~iII-.._-1-=== ~_Ton. .-~----~+-----L -.-~aI!. --==1 -_.tus •.xit no c. . su - Il. ~===- - su .-'-._••.-·----'-.~ . V.--.-----j--.--.l·-.----:--•..te _.~--~. il.-.. =i~=t--"'-l••+-===1-.l~1 . 5*.+.-.-.nes terrre ==1--1 =j .• -.-.--===j::::==~I===--=== --.-. ~..III - -.~~-.-.cit Do mi-nus sa-Iu-ta-re -.•-•• I~--. ._-.-.No-tum fe ._ ~ _.ni .• • bis: ve .--.J--•••~_-..te con-spectum Gen .·-·-·. .---=t~-==--.bi . ~-. .-j-'.=::J-. • -_II• •- re-ve-Ia .=-~ ~-. ~~ ==1T1J=-~ .-• • • Ie . --t-.-. -~=====j_===--==±: san-cti.. Di es •.-.cit.-~-.. t:J-_.Ii .Natiyitati~ In Die 31 Domini. !I-.·.---.--L-=-"-=_----. •• ~.-~-~-I-~.fi . dua1e.+ _. .• -====1..--1----j--- De - 0 mnis 0 ter ra.. Ton.Iii .=]=~+-~. -===+-.•.-l ~"V.ti ."--~I---· •.-=r -=i~.--f---.==--..- =~+ an .:. et .-=1-.. .-.-"-._ - .=jE ..:=J ••• -..: :.-..j -. ~-.-.-.=:jl-LL__ j .j - --1--.AI -I --=:~-_--'r-w--.J-=~.---l sa-Iu-ta-re De . _.:tt:=~.•-• ..-.• mi-ra .. --. pag.ja.--~+ -._ ••L . ..i no .. VII.a fe ...- ~..- ---j--- I ._~ .-~---==--===j=---i- .

.. et ju .l. Tu . ~-. •.i sunt coo Ii .ram.-_--- ~-..=+==i :n::===---===--....~ ~. V i-de ..lon.da - --=-.".~ • ILI_~-=~..~".J.runt 0 .. fun .-~8 . et tu . • .~.-JlP:+-_d= pIe . ~---~-l rp I ~~-. --~--.dinem e ..--~---j rum..:j±:_-prrepa-ra .----JlP:. :jii-illt--. .-·.. --~----+-=t:­ Offertori~m.jus tu I-..- - .-~ =j=-.1 ..di - ci.---1----..~=£±__ ~ . ----r-- 1 • .. .· .mnes fi:' nes ter - .I ad-o-ra ..ni.ttl .-.. -. ut supra.:J=-~_-=-+_f~-£ ==---f1I'!ri!~_ descen-dit lux rna Alleluja.l- -:J .p:.---===--===~ • •.32 In Die Nativitatis Domilli..a ..-J_~~--. -+ ~ -+l§--~II::---j_.--.-.-.:a:-iII ~-.-."ti - 0 se dis tu . gna su .ra - ._-----....ra: ~ or..te Do-minum: qui-a ho - di-e --~--I------·~--E-""-·---3f ...reo -.._~ Ton..--1-----8-=+--. -- -. •• ..jI--_..-r -1.-j-II-.--" -:J==--==1==--~~---..sti: ju .. 1\.a.um a-+~-.-t . ~_ .. ~ .per ter ..--------- E. .==1.--1 COlnnlulllo..---±-.•.~ -. .3 ---==--===1==.-. ~~..-t--.~--.bern ter . -.~ _==1+::-. et -==1=~.sti - ti .--iest ter ..

Ps..~ in tu .bu-Iant in Ie· ge Do-mi .1 ...-..ti sunt me: ad-ju- --==r--1--~~=1---'-=1­ tE-..= ..-:J~b ~-.-I -8'-' .--. .....mi-ne ~.et i . Gloria Patri..-_11.-~==-.- I_f--_~_- ..---~----t:--~--- ..runt prill-ci-pes.CI ..-.. ------cc=---.-~.us. et ad- Graduale Romanum. ' .-.-..--t:. Be .-~-:c-._~-.... Protomartyris...~-~. l...-=b. De-us me .=j-'-'-'. 3*.-... .= =i~"=--. Tonus I.pes.::-·=~---I -I... qui ---=i=1--. • __ .-.1 .- 2 .-II=:..- ~ - .f . Stephani. --1- .-~.---=----=----=---=--=--=-====1==~ ~----i­ _.- --~--~·3-·=·-·-~-·=r.-~ ~~-~ -. .-~--1--.=~-j -=----'... et .....e-de .-..ni.la .runt prIn .33 In lTesto S. -__ lIi-j Do . ..-~ -+ .~--. . • Graduale..-~=.1 1 .---~. _-.ba .ti in vi .is ju-sti-fi-ea-ti-o - ---..a ._----.=... ~l =--~-==-1-=~-===t:===- )~~~_~.-. Ton..j =t . :. 1..-j~ qui-a servus tu - us ex...-=- .=-.l .a.-~=J ad -ver-sum me lo-que-ban-tur: -.va me. ~l-·-" ...._ _. pag. l• ni-bus.- r Introitus.ell .3-~-...••-..--=- -+ . -t--- ~ .==~-I- •• ~~-'-'--=-==--=--=-==-.qui "--=== ==1----::+ ...-=tt==--::::=-_.de ..ti im-ma-eu ..-~l·-H===---=-·l...tur ---.nf .=-_11--_-_'~_-_. Ton. -'-'-1- per-se. 3 _J . ... V.." .. _ -_ ~. .-...-.--~--f_--I_-...~-------l-=~. -~====.--~---==tt=-­ =il-._-_.--.~-_==am .--=-====~=--'=:J===-~ E ..er-ee .--p--iII..

=-.per .d------ ~ vir ..-B~ ..tiL OJrertorinm. Do-mi-ne De .=~-.=-- salvum me fae propter mi -se .I:=II-__ - --~--~ . _ .------.--.--~af==----== -.-..~. -.tos.cor .sum stan tern a dex tris =$__ • ·i~·--: .:.-. Ton. - .~~--I­ ~. Stephani.-1------:--1-.~ ~.-·-==r=aE!----1---==---==----=-1-------- .-~-.-..--.L ..Ie .---.. ...- --1--- ~_~-.-.--~-­ . .-_--. A ..-. ~ ere-los -I- .-..:::::j-~..ell . per. VIII.~ .~.::j==3-j==---==j===---~~---1~-.~-...am tu - ---------- - am.-l-II-"'-f"..1ft . -+ . ==11=--1- Ton.--==~.-.-=.' -1--.-----. Protomartyris..se .:-:·_jt=:_"- .:.-.7---. II._..-. I----. de-o ..-••-::..-.~==--===- .-... -~ ...-.--1 ~-..34 In Festa S.ti sunt me.:. ..po - q~ • sto-Ii . ===---.---et J e .-=...---.us me '- ..-.~-=. Vi - ..~.---L-.ja.-.runt Alle~llja. ~ -.l-.-.. ~¥-~-. -.-:J-.-.--~.. Al.iII==--·:J-·--.----' ~ -.L-:-.-.-3+t ~ __ 3_.::=l-.-r. ~= .qui .ni ..=:J~~j~+ . ".-.-~ E-le-ge . --1---- .us: ~===------=----=-===--=j---j -------."..ver-sum me lo-que-bantur: et i .-. ••...ri . ut supra.---.di- t-·--. -1-~-I=~=iII=~. ~~ • ~~ .Ad - ju-va me..~-.==--+ ~.=+-t­ ~=j===---~-j==--====.-.:... ~ &.--.~~--=-. tis De i.j"1 ~-·--==~-=t=-- ~-·-___=..j----.dI-.

. ..hi ..-_::----.. et _ coo . - _Iio:-. . Protomartyris.-~-----.num fi tam.Ste-phanurn Ie . f -e- ..tos.-_.ne Je .=-~--=-~-==---.I=--··I-ilc=:J--.mi . -I.-~-._--:-.rni-ne Je - ac . -5·Al .:&:-.-:J=-~"-: -~~=-~ a dex-tris virtu .~---...-M-·-·-::T-="'·"'-·-E----·~·--=··-· ------__ I-§.·-·=:J_-.--=~f=--'-' -.=~ ~--j--. et di-cen-tern: -J-~~~-.~i-=~ ~=••~.-------f--- ----'------~- -----------"-- .ja...--..I--J--FW'---.-.urn.-. -.-.pe spi .~----1----1----------.=j.Ie .. me-urn.--1- ---M-.tis De .-. .. StE\phani. 35 =i=~ ~ ....• --~-------• ... VIII...-j-..j---I-..:=J_=~ . ~=~~=~===--===-~Ton.Ci ommunlO.--1-.~J ~ j - Je-surnstantem ==---=--.vi pIe .ri ..ci-pe spi-ri-tum me - SU.:::-.~.-IIIi_ ••_..ve-runt Ju-dre-i o-ran-tern.-~--==~.- - .------=+=...tu san..~ ~. ..In Festo S.-.su. Vi.~-.-j----~~.de.per. .-tum. ..-------­ =--s=. Do ..-------~-.-_ ~~-===2==~ ==----==~~~~=-=. ~!Iii-f--- ~_~- =--=~--1==---==--=:-=---=---===-~ et ne sta-tu-as iI-lis hoc pee-ca.---j-------------- -I D6.-. ..--~-~- . . ~~.. -~..ri-tum -. ·=~==--i·L4 ---t-..cto: quem la-pi-da- - \ ..i:- .' ~-.. .1-------- -+-~--·-·-·-·---"--J-~I -=:1---.j .-----_.-u••~.. 3* _ .-.-.. .--~~ -j P .- - de ~ et Spi .I ...]- jjili-I-·-·-:.-:-•.~ -1-\ ._---~-.I . ac . -...... ....-.--~-~.-E.-'+ -----1----. .----..ei ..0 ----.--.....los a . -.--.

lam glo .um Do .-t- ~ .--1 .-It III :._-. Apostoli et Evangelistre~ Introitus..- e ..-_.36 In Festa S..•. Joannis..!. •• I j---J .vit e ..-=--~~ .tis .-~---=----=-~=---=-~f1. ~lc:. N me.ri . VI..-~ ••_~ • -II~.me.0 Ec-cle . '-. Gloria Patri.·-. 4*. B o-num est con -fi .--=---: im .U .1 .--.-. .si .= . .tu sa - --- :Ji_.-_-__ ..~-•._·_-~-·TI----fl-~.. 3 ~ .f--=~ -P-.pIe .. • ~ • .:-.-.-:_ ":'=:J : J__~.. AI.urn. _• .' - .- II-~§ ~- • ~ .- ti-re.. ..·.::..ter fra . _-=11 -j _ :&J!i jlI -+~ -' Ie ....jus: ---. _ ~. ~.c·~·'I/.ri .•~=!~=.si . pag..~ .-. Ex-i-it ser .mi -ni tu . _ _ .re =_:_-.-._-.~.--. ~ -~ .tres. VI.~~~~c a .. . ~ E=--:::I-__ "'-"'::.l~~.mo in . V..ri -tur: et ...-..-.:-= .9.-. .1Ii in .. ...ctus: sto. et :-. _ .)l quod di . --=--. Ton. ~r lon...::..--.------rt.te -ri Do -rni -no: et psa.Ie - non mo .~.0. .~.pe-ru-it os --~ -.=-- ~-=-4.sci . .pi-en ~. .~~l ~ ~_ ill.----===1=--= ~ -.j . .-.du .=~_-r~---=----- ...~...--------.re --~ ~ ~ I~ .-.-.. "..pulus il.di . .-.' _.re no.--.~ • _.f . _--- et in-tel-Ie . Graduale. ~.~.it e .~-.-. Ton.It: ~.rni-nus spi ...~I.. - .J._ _ ~.' . .~T• •-hl .

..hi-bet de --:'II[ --..-.-.-..-t-1-.~-.=1I~-.. IV.--. • ..---1--.-t .-----1----..-. .-. --1- non di ..------ ---' --=---~--~E---· ..qui te-sti-mo-ni-um per .-~--.mo-ni .stus ut pal . - -.:::jt:-+ Al .-~-. .-. L.-.-..¥re - - --~----~---·:&:~-E --.-.=...---===-~-..-:::J-=_-.-__.f'.._.• ~=---=c===.---_.-~-.._~ '!f.cut ce .--.. .-..Ie .-.tur.1-.-- Offel~torHlm. ..-=------a.i .--_-+- + -II-"--. -r------.....~ ---t- .In .--.--=V...==t---~-.-f-. .----.. ttc! -j---f-.-..37 In Festo S .~=r~.. ------ ut supra..-.=±"=_ ·_ -t===-_ :r~..++~==I=--t-.f ..- ---1--- . Ton.xit Je . ---- -. II...- --j- .~.. -.urn e - - jus. - ~== -~. .-.-II-:::J--.-~~. - ve - ni-am: tu me --j se ._~+~=i6-.--1- te .. et sci mus._- .~-•••-~ Ton.---- ----1--'~------a --~ ----=. Hic est di-sci-pu-Ius -----I =:II il ---I Ie. -~~====---===:j=---==I=t-~-·-·:::J--·+"r": ~---j . --.---r~=~.... ~~=~f+•••~-~_ -flJ--.-Ii-=.Joannis. ~- --~-+-_ _••7_-.--.. ..-...rna flo - bit: -==--==== ~- si ..ja.sus: Non mo ..... do .l.drus.. 'J u .re.= =..j-.. -+.- -----f--~-+---.±====~-II.a ve rum est ..--.--!.~=--t­ • =tE--.-+-- ~-~-----::=.ri .--+---.sti.his: - =Jl==--"~fi. Apostoli et Evangelist3? ===t-·-·-~--·-~-·-·-t-~===~=~f==--= j ..-~.um vo -10 mane .quere. =-=~ t==--iII=~..-..-. ..-"'-+-"=~"'+:q ===j==----==---==.nee -.... ~' Sed: Sic e .--.-.~~--J---=_.-.. qui .....-11--. --Alleluja.-=-..-•• -II-__• ==!+~ :::jf-~-·--==t..-.

~-=- e .cten-ti-um .i-it ser...:::J..11:&--. . Ton.i"i .. ~".Ie non mo .-~ .pu -Ius il .pli - --+----r--. ~ .~ Ii! .-~.-~-·-~i~·+l·-..um vo-Io' .-.L......ri-tur: =i-_-.. +S -..-.. . et Ia.--cj::--+- quod di . .nee ----1-r--~ + -=.=~._ _ I -I-..~ .I = .~-== ni-am.:=L=-. -.mo ::j~===--iI!=.'38 In Festa Sanetorulll Innoeentinm.-..1-. Ton..---.re in ..sus: Non mo-ri-tur.--~--· .-. .--.-=--·.-------+.fan . mul-ti .==+=i ~~~==~~~ ~ct·-·-±-II---==--==--==j~ De-us.. _ .-"~::Ir---J~ :l~~-== .sci .no est.----__ -.==-·==--==~ ~~-------_1--f_--. Introitus.=..-H in . bi-tur... ------t·--~--- ~-=~ . qure in Li ..= n : : . "'l-===I==~=I===='--::J--I ___________ -. Communio. sed: Sic -j.ti-um.-~jt.==-===j~-= X 0 . =i-5=~--+-~=..---II--~-.-.---- ~~ ::::j=--===r:-I- jf_.==j==---==--===~~-·'-'-l... ve =~-=---=~ t---=---======.---. In Festo Sanctorum Innocentium.-::J-.ter fra-tres. ==~=.-=1==1=J ::J. .ell.ne re. do .ba .:::t==---==j=1I:: --. II.=... et non di-xit Je . =-__ 3-.===--======-=====-==-._••. Ex .. rna...¥ . .. f ·· '.:--. II.--- 1 -I II:': .-=-~ _ '- .-• -I .-.-...

In Festo Sanctorum Innocentium.~==I£=· "-..-...- . .I .....----..~......ri-um no - . ..-~= .-.-. 3* Ton. .-.-------nl-rna no . II. .. . . .•. . ===J====--===..-.· ._'--..--J.-.---- --f----....... -L ..-3! ....-. .-.pta est de hi .-..-111!-.rat -y.minus no-ster: quam ad-mi-ra - _.--I • •~--j---~-f.~-. ::::3~_..-..- ..l .-.--...tium. Gloria Patri.....-.:-.. Sl-cut pas-ser... .-...+ E .t. - - 39 __ ...-.que-us ~.... e - --t-_-=-+•• --~-=~-~-·-I-·-~~·-=~-~UI-j===3E --f--j-~__..j ..-....-.-...---.. IJa -...~--=====~ -+-j~-==---== "'\). pag.. -..t6 ..-~==--II-. mus: ad-ju. -...-.. .=. ~.. ..I-I- . .f ....---. ve-nan - ·-F·-~-·-~·+-=J-·-· ..be - -~--~-. -I I .re . Non'dicitur Gloria in excelsis... nee Ite Missa est. nee Alleluja. Do .--r-._-. j _ j -Ton....=+ :r....tra con -tri .. Gr·adna1e..i - Ps...mi-ne Do .queo ~- ... ...~.. -r""W- - _..1 ..stra..-~ . ---i-----f----l-----..-.....- - ti su . .tus est. ...~j. et nos Ii . v.f .--..... ...J-- -A -. .-.r£..-.-. nisi hoc Festum venerit in Dominica: sed in Oetava semper dieuntur..-------..bi-Ie est nomen tu-um in u-ni-versa ter .~::J-.--.-j----....

Ie - - ~ .. In Octava vero numquam dicitur. Do - .-. IV. da te no .men Alleluja..---..~_...-~--.~t=j e . :$ ..:J=. ve-lut a .....-J.ru .mi-ni.:~-~-_-. ---.strum in no-mi-ne Do ...---f-----f- ~ -i ------f-- Je .=--~--~-I. Tractus subscriptus semper dicitur.~-..-~ _==-~ cre -Ium et ter - =-1- ram.- ~..-••-"-=---t- -1-' -.te pu IIJ=-~ ..=---. sequ.) : .ri Do . prrotermisso AIleluja...i•• -~.-=1~ ron.J . --1~=-=---=.... . ------t---f-J--=r- ~. •~~ .-!fi- Al .mi-num. ~-~ lau- =-=~=----==ii=1-~-------~-t==1+ :$-~i~-~j - ~••••"~.quam.. Ton.-a......-~E--~~~...--1--------. .ni. . in circu ..~ ..=--=--=~-== -~ --+ .-.~t \.la. et \). ut supra."'jf-' ---a---"-~-I...i-tu =------=-=-= ..40 In Festa Sanctol'Um Innocentium.~ • ~.3EI= hi ....._ -i=--=====----== --::J-. ..--j --'~-~---~g-~--­ t} ~._..-.. Et non e - rat . ~.. r rrractus.qui fe-cit J.._ .. Lau-da . ~ IL:J • ~ ••_:1 . VIII.-.sa-Ierne -I.....gUi-nem san - ---3-----·-r--E-~~-~-::. nisi hoc festum venerit in Dominica... t-a ~ .mi .-t~-3f----'-.. E f-fu-de - runt san ...ct6-rum.

---r-P=-.IIB-j ~..-=-1I-:J--_--~~2 . et u -lu ..==.--- --------------- . --~--- -.=--------3't ••j=-.....--~f-.ta est.-. .- ~.-V..-.:l-=-=_" .11---.-. + -~-.J....~~--I~ -------qui se . --.di. -3I :::-:::.- mi-ne.pe-li .rna au .--.----....--=~-=-=. ------f----------..per ter .:::.la-tus: Rachel p]o-rans fi . . san-guinem san-cto - -- -- -"'1- --- rum tu .~••l.- ~=----=-~_-J_==__-==_-.di . Do -I.! ---=.-.~=.r--=l--·--·-M-- ~~ • :. .~~~ .:=j===_~__==_~j===. ' _-. ~- -I _ .-..~ ~ .ca.l-------------. - +-P. CommunlO.~ -1IAi su .~ --.Ii - ..rum.ra-tus. pIo..==l-.0 ... ~~==.. Vox in Ra..41 In Festa SanctoruI1l lnnocentium..---..- - sus est .-.- -. -.....J_--f-..- - -~ - --+--------f-. -.. qui ef .ret.fli .ram.=~=-.-. . Yin . T VII on. -.

sturn ee -le-bran-tes sub ho-n6 .. Episcopi ct Manyris._::J-.""4g. et col .ctos deeet eollaudati -0.mus C ~~~~~Jh ------.a .-. --§- • __ ~-::J--==-+=:j+-••-.-. di .=-=-= --~--=-=--=- ~=~-.- Au-de _a .-ili~-.~-.§~1If':'r . --..j y .. G16ria Patrie page 3*.--=1--1 -~~-====j--==j-.-1----1---'---Lr:.sul-ta-te ju . -j • ~ . .-~.6 :.~--=r~.i.=l-.---.. .-===1=== ---• •...-.~~--c_~.~.::.. De .-_.~ --==t ~-~=-=-=j==t=j=~-· D6 .-.._ -=1-~--. Thomre.. .J-[­ =======--- ~~-..dant Fi- .urn . -.li .=~.no..-~ ::.In Festa S.Ii.re be .--===.-=r==- ~--==e=j-I Thomre Marty-ris: de eu .-.--. I---==b. -. Ton.ge . :r-t-==_..!.-==-.-_.ti ::. ~-------1--3f----~ --1----------- ft•• -- qui . ~.sti --~- .=.-··i-=IIii--jt-· -+ .-j-:-t===1+ .--..em fe - ..--. ne ------1-f--:j--.----1-.-~.~= gaudent An . Episcopi et Martyris~ Introitus. Ps.- nJt. Tonus 1.-.-=-.no: re . -.-. Thomffi.--.._jt ~===t=-=-~-=j-. mi .-. -==-~==---=---·-~ in D6 .-j=-...~J= ~"-fi.~ -!Ii.-~-~~ .~--.a non ~= sunt.-. ====--==-----==---=--=== In Festo S. 42 -r-. Ex . . .. -.- o-mnes in --~-if~tftJ• .mi.-.Iau.jus pas-si .-..

reo me - ~-.=3-. \'.--.!~_ ._+=V.::-~---r .~~. Ton.ee sa .-~+---- ---------~I--- .. VIII. pIa . -I ._-~===---=. .~..·· . " T 1 on.-+===-.eu-it De o.-==j==J-==--==.-..-::tL~._· ..-.is . =~-i-.~-.j--...~ I~ -E=l+~ t_..-.-.stor ---I- bo .. 12...nus: et co - ---"-·3-Q·_··I.ja.-..-"""I-.-.f t ..-:y.-~--I -~..-.Ie . --.-K-..=-=--==.hi . . . nt supra. I..-J-f-.-j==si-mi-lis .· .go sum pa . qui '~-II.-.-----F--~.. .~±-1 :5 •• ~-·._.:J-~. Al . ' --..-==~--==-1Ij.-V..-. = ~-~..eerdos rna ... -. --1= -. _.-.-. f.- -.--===-.::-- ~-===--====-.=-- L-'-+' _ .as.-.--.gn6 . --.Ib:--E·l·--~--r-~±-I ~I§ -f--"_:Y• •.. ~===---==-=t-·-·-=+=·--·--·"--:J--~.gn6 - seo --pl-~-. in di-e .. Oft'ertorium.seunt me Allelnja.ret legem Ex . •- --..-§--f---=..eel si.]n Festo S. ThomH~.~~-.-••~+:a--:--.---+- ves et co - 0 - - me .qui J=-. '~. .--.--~.=-.--I Pos u -I Stl ... 43 Episcopi et Martyris.bus su .--==~==rrl-~ _ • -.-l~ .-•.-':'.I~... E .-:-..---l--~----1- --!E' ..l-==J-II-~ -. =5 3 :J ~ E =t= -+ ~-.••l"-•••~"j±j=l-- +--==t==-~±-· ~ eonserva . ---=!-~-----·-E--~"r:-·-----~±---.-=.-j=--_-IEe.gnus..IDI-ne .-. Do ..-==-1=--.-..~- •• -·-- -I-- l • ._..-. il Non est in-ven-tus Ii....--.--=-=. --. Graduale.---.-~ -:-.f-----.-:'_----••..-.-~"-.-. :. Ton.-.

~ in ca .==I-.-..sti .- ~J .-.nus. II.. et co-gnoscunt Dominica infra Octavam Nativitatis Donlini.go sum Pastor bo .so: vi .=r=~-. ja.Ie 1..==. ..-~----"'=H ...• -±----la ..= =II ..pi ...de pre . -i..... ..---3£ ±-.pi .urn \ te-ne-rent o-mni-a. . Introitus..:=!t~ ~~= •• hI ..a.-i'J~=-=":=.DOlllini\..--._~~ ~~-.~ • . ~ .~~--.pe - ti . 1=..ro - nam de ~ + ~.-==tL co . ---- ~l-· ~1 Urn me - •.~ .~ • ~-_. :1= . -.-~£~. et __..."' """I~ ~~~~-=--=j-. VIII. co . -1-~----.~.• .--+-------.-·~.=. AI. infi'<l O..- -ii.gno ..ti .----~--1----..~--E---1-II_. Ton.as.te e .·.. E .ti ."J::--=1 -I~_ .i.f~i·t=..tam -. ..:::c~_c'..----~-­ -f:· ~l -'.:tavam Nativiratis Domini.it a te e - Conlmunio. =.'.•_:J=~ _.!:-=..===--==~--=~ . 4 3 .jus =i-liii = ~ • ~--.0 . -~ ~ ~...=~-~ -·~1 . et tribu .~~= si-len . :J .-~-h~--­ ~ di-um .=--t. Ton.i ' - - .'. -1-..seo o-ves me ._. -=--:::::J~..

us.-I-.-._.-. --Igra .di-um i -ter ...~~_ • _.1 .1 .--.-.--1-"":"1----. --.- in su.--..--.-~====r===!l== -. Do ..=::=-~--== Do .-+-~-IIIIII--IL. Ton.. V.~::::I-~ -. . -..~=-=---= Do-mi-nus for-ti-tu-di-nem.. ._-I -1--1 • .-. 0 me .--.==--=-----=--=-=----=::.--•..- - 11.--~---I- -hii-vr=+••_-.-j---.--.-I.--.- --1--11--II--. :j ±+ ...-. -==--===:::r_.-------~-----·-~-itl-· n-...-r-f---'--·~ --_-..j-.di-bus n___ .bi . - ~=----===.. '\). et prre-cfn-xit se.--.-=J-. de coo -lis a re .-...-. .....n-----.mi-ne.-----I---.0 eur-su ~~ha . .-.-IIIIIIj . -.=:j-.--.-..ga -Ii-bus ~ .- .... pag....-~-~ .45 Dominica infra OctavaIll Nativitatis Domini --. ..-jt--+- M--=E·-~~j==--·-.-- -I- _ .-g--··-----~f :ii-~-~---~-~-.. ...-=-.. . Ps.--.--_I::ser-mo tu .mi-num: dif-fu .be.-.f+r~I.j regmlvit... -... .-~ .-.~-r-::=-.rna prre ~--~~==-:J:-~~i·=·="_ -.-----------et nox .-. mni-potens --h. Ton.--.~l§==--==-~~=-=-=j==--===-~..-..--~-.--fi .ti .. ~ .-._ -. .-._......J=-- .------..ret. 5*.. Gloria Patri.. ~ Speci .t -.-..f . .a in la .--=----=-=.6 - :=J=~-"-~-~ -=- -. YIII.mi-nus .-. Graduale. ve .Ii-is ho . de-eo-rem in-d(ltus est: =1 -+in-du-tus est ---II-·-·~-·--II-II-·--·.....-.. .-I---.--. ....nit. ..is tu is..=~-j_~II~ • ~ ~. .sa est -+----I-.-::::1 se .sus for .

30 et sequ.=-=t===:I=~i -·-V~.~•• -.46 . e .-~-....-==~==l=-~­ :f'-====t===--l-·-·-·---====-· ~.----f---- lin-guame -a . de-fun-cti sunt e .ci-ter scri .um ver-bum bo-nuID..' .. ._.pe-ra me . ~.~.---------.-.tis. ..------I-----f-----f--.• ~ ~=.. .. . -=t='e. Tol-le ~ • ~ . pag.= ni-mam pu .----. ~ -- - bant -=---j--j-------_ ---. •__-. Offertorium. pu - e-rum.=.-. .nim . E-ru-cta .~ _. .. -·-f"-~-·-~-----~~ ---.-.~ ~.. alleluja.- et va .=~.1di~co .rio =====---==---==--==--== Missa de Octava Nativitatis Domini. ~Iissa: puer natus est nobis. 29. Naddtatis Domini..ram I .---..e . pag.-- ca . Deus firmavit orbem terroo..a re -' gi: .--1 --j---I-.-3-·.-~."="~t==+~-·--- 16.-.-=:J -.Missa de Octava.sra-el: -.~ ~-..de in ter.~.- ------f--.-~~=-.-. Dominus regnavit. .-. -~- a- --=:=~=-_. ... VII.la-mus scri. __ -.29.~ ~ -' .boo.. AlleliIja.:- -.~_ -'--'-. -'--.qui quoo-re .. --.==--=---==t_-== ===-~-===---== == t-·-·.jus: .-~:&. Ton... .• COlllIllunio.-~=~-----.----" .. ~~ • • .--' -~--~ -.-.vit cor me .ben . ..-1 ~. . et ma-trem _=. Alleluja. ---. =1==--.~ --..-.-._:r_~_.--..-.~-.=-. . _. p.go 6 .=-~ ~ l. ~-t==- ve- ~=:n~=~~~~~-== :J:-~=:!====-=~ -~.

em Chri .tft . Ecce sacerdos magnus.-.l----::+/!i--t----::::. Ton.--"·-1t.. . 1--.·-~T----~~ t-' • • 11 ~=J± " .-i-t.nis e .jus.---.sti tu ._ - ex - -_-- - ._-ll--.ci . 43.--=-.~-. Graduale. --~---.-_·1- ~.cti tu ..J---=j -=====-==== ==-~-=== suI-tent: propter Da .. :1:! Ps..= _~_-=!==I ~~=-==---~+:=-::---==--== ~1i-. .47 -..-.----.-._ --t-.- .mnis man- ..e .ti-am ..i. Gloria Patri.-. III.. 3*... pag.._::J=~~5 •• _=:J-.~=jt-~-==== . ~. -----3-----·~---:-._."-.-~_.-.su . ---JL J'u .-~--_~¥l. et San ."--~-'--. :. ------.. .di . -. Me-men-to Do-mi-ne Da -vid: et 0 .:-- .vid ser .8ti .f . "j " t j_.-. pag.3----r-~-_.-III-..vum ~= -==~.i .-.:§~ .

II-~=.nim me a -~--3--' ·~-~--3f -. .ja..~~.~-.=.-----. -.ve . -1.ni Da ... I--'=---=--~--"'--~f--..-·-3-1--·-. . ~_.1 ...-.--~-·~-_·~--·":.chi-urn me .= . ~-I--~+-.urn confor-ta bit e .-. -r-.~-+..'1-== Da - '.!-±=====.. .-~ ..-::J-~=.-.-. In .=~--==±=~--===-.-t==._-.vid servum ..48 [n Festa S.vid ser .--=::!: In . ' 0 -"-' llertoruun. Silvestri.---.--.I-.-. II.+~--. e urn. .+ ~ =±~-. . Papm et Canfessoris.=.~.urn: manus e ...- l...-..-+-. -.-.ve me - ni 0 un .urn.-.In .!.. Al ..xi .. Ton. e - ~. -+-.:=JI- ---1- . Ton. VIII.vum Allelnja...' ._.-I--_-..-." ._.Ie .-.--.. ut supra....-= =.. g__ --:J--~-==..

__:::i_ . Multi-fa ri-e 0 - -=-=1 ~ - lim De +.co vo.- --1. ----=-~-F_-. consti . quem.tri-bus Uraduak Homanmn. 30. 31..-_•. - - - a .. Viderunt omnesfines. -.mumulO. ~--~+.....1 ._L:W_ -~ -.. . __ iii -iI"II -+~--f+- .. cum =---. Jr:+_ ..tu-et --+-e-+-- IN CIRCUMCISIONE DOMINI et Octava Nativitatis.phe 4 tis..- ~=~===--l-==~-~==--==-~ f=~ __=_=:J=_!i-~ ve ..hin - ~J ~=I_~ - vi- -E ..NIII...·... -l__.+.ne-rit a . ...ne .. .urn.===-~~ t.ja.....Ie ..bis._=~~~~----~- t=t~~ -j V.rit D6 .. Ton.. Introitus.a e ...mi-nus._+. png.tus ser .ve . .f--. :j=1i. VIn.a:.hi .------_---~-----------­ ~--I_.-~ _~ ~~=-~==--=--= =-----===--=--=---=--=~--= =Al ._..-.-I~--- -+P'-.- Be - I Ill]..-~g±­ __---I--_----£-• __--._ -=1j ---..- - us loquens pa . .-. su-per ~ .. If I. -.~.gi ..-~~ tern: •_ in ._ -----~~--~"-l----~ . ..vus._~--=-.=~-=--~.=J=---~=-=~f~-~-_-. • -- ' . pilg'. .a:--+•.... in pro.i-__~f 6-mnia bona su ..a:-----3~ -.. Gradual<'. Puer natus est nobis.~---·-+-~--~~-··~f-._ §. . ~~-~ 1 ...... -~= - E----------~-:I-.--.men di ...

.. ~ In Octava S.-. • . In Vigilia Epiphanire.... ~ In Octava S. In Octava Ss...stis -:-10-~ ::.. page 36. no-vis . Missa dicitur sieut in cjus Fcsto. ---::I-. --~---~-=-~.·-t. 33.Innocentiunl..-.--.- -+. Communio.tus est no. Hisi Yenerit in Dominica. page 32..+u -.. . . ~...i·~~~~-·=-~gf 1 rf--- --_-f-I.. excepto quod Gloria in excelsis. Protoma"rtyris.. Missa fit sicnt in die. A lleluja.. . page 44. StcI)ltani. Missa dicitur sicut in die. .AJleUlja..----l-. )1issa dicitul' ut in Dominica infra Octavam Nativitatis Domini.... pag.-=r:-~-..bis in Fi li-o..--II~~--==--==----=---+-=---=---:::. Tui sunt cmli.... dicuntur: et non dicitur Credo..si-me di-e bus i .- ~--=--. et Ite Missa est.-.- cit . Viderunt omnes fines.. -f-~ __ .--- 50 In Vigilia EpiphaniR'. .. page 32.. Offertorium. page 38.--....-~-~~·-f-~ .. Joannis. ut supra.

II... V. =--_~-+••- 0 - - ._-.--.._ .mi-nus: =__ --t- et =-1-1---.-+-II-j-=I: et thus de-fe-ren 4* tes..us...51 IN EPIPHANIA DOMINI...=---r--r---3~ -I-~--. ju-di.~ -~ ~ ==='--=:'1 ~ .._1_ j .. ve-ni-ent. 3*. Ton.ce ad-ve .. II. ~ . ..=--= --j--I regnum in rna - nu e .:::j-= ~_~I=~_:::j=~_.stas. . \f.. -._ . . De .p = ...•• -=::t::. .. .~~ · -: C .mt do-mI--~--._ -. ..... J _ .l _ _ --j - ...:=T-~---·-3==:..= .-- ~---------1I.-_~~ et ju-sti-ti-am tu-am Fi .. ..= pl j ---.====1----1 j:C==--=--=----=--=.-::J-r-II-- =±c---===~==========---=t--~.jus. . ..n~-tor Do .ci-um tu ..• • •.-._..... --._1-----===-.rum .-::]-. . Gloria Patri.II~-~-r---3---t-~..--r--~-----="--.l~e~~:. =i-~~==---_"J_--------~"=..--... pag. ---a..j ---~---..- Ps...._ . .~~ I I L i - - l =- J' _. .-~ ~~..Ii - 0 Re . et po-te .-...urn Re-gi da: --1---=--.t .. -_--1jf=j====--=~-=--= .._ . Ton..._ ... .=~ i ~. au ..__.gis. __• ~==-=j==t=j===---==-=-------==-. . Ton......~-"]-+ rones de Sa - ba --=t_.--.. U -..-1- Graduale. Introitus.

.._ 1 .-----... . ... ••=~ .1 ." . -• • --B."l:iiI..... --_-1.I'e Je ..tes... Sur .. -_..-r-3---.I ..ri .-=--==3==-----===--==r==31--·--.mi-ni ~~±~~~~-I - . -B-P---------l. et il-Iu-mi-na .~ -=. .-~.. ... =iElIi-f "--. ~• ·---3---f--.~ -..ri .-..minum.- --~... .J WC'.-----~-.. .ge. ~••..1.II----~-J-a-.=.-.------.. l . -..-:J_ _ ~...=~ -..--...- -- an-nun-ti .-- . _L _ _ et ve ni - .en - te..J_ _ .52 ·-·-·-......I'u -.-.0 - ra - 3f---- • _ _ --. ta est.:. .a h.-3-3 -.---II...:...-B---+-:t-=~==3===--==-~ E_______ ..--.-.jus in 0 .---l1 - _ ------- .. "..B .l_.-· --. Alleluja...mus cum mu-ne - - ~ --~---L-= - re D6 ad. ut supra. ..J-.--~-.an .sa-lem: qui-a g16 ..-_':=:J~.--.-••--i -.~-.+----_ _L ri-bus .-~ _ ...-. ~ su-per te or - D6 ...r-II .-~ :tE=±== __ .. ~=--=== .-1-~ -------1---.Iti:...• •_.~ ...-B.• et laudem D6-mi-no --1- --._ ~~ 1 -~-------- .-.. ---=---"---'--'l-~ .--.-._---::J--.

..--~-~­ • • • ~.. Quodsi Epiphania YCJlcrit in Dominica.Nlissa dicitul'ut intI·a. =i-~..ri-bus ad .-± ~ in 0 .~~••~.-~ -.---== Reges Tharsis.0 .~=.I dImus s e . -.=~ •• } In Domiuicn infra Octavam . ~ ~ ·-~=-1 j TOll.()m~l'tol'ium.am e .=a.-.mi-nnm. ipsa :\lissa Dominicre dicitur in Sahbato infra Odavam.==----===:t=-. Ton.---.ni-mus cum --!liii---==--===~==r::::=+=t= =--l"---J--.-+=~.JUS -----~=1--. ~=j ~ ~~ • .--. 53 ----j--. =t=~~ ==-=-=-.._ I · _£±-t-1I----·. V.I---j- ~===1-.-. ~_·V~---=+-.ra . ct in die Oetava nihil fit de Dominica. .._t-~_----_~~. ---. et ve ..ommunio.. lin-ne .ri .en - te.-. ~-I§=..re Do . III.~~jt .- et in :=1 Bu-Ire t.

-·-·-·-....- -1- - - -=-11::.•'\~.'. quem ad- .hi.. ~==--~.-:':...-.. Ton.] Introitus.---+.~..-dI-.~~ .te De-o mnis ter-ra: servi-te 0 - -~ ~-. -f--·-·-~l-J· ..~ '~ ~ ..ti ._-_-.rat mul-ti . ~i·-~I-=.-~--=~+ .--. -.•'.-.'.----===--== ==_~-==--== __ ~ - - ---- 0 ._~ .-. .jus .J . • ~-.-.---1--i.-~--r.. no .. . i:~...i=.c...~-..= .-.. . .-B ~. .a..'.-.. .•·. ."}~~c~li ~.'.rum. Ton. Gloria Patrie pag.•.~_~:=a:::j_.. -=3 -1-'-'..... .~.-.=.:.±..j .so thro .- Ps..• vi .. .num....t.--~··-·-~-·-3-i11-·-·-' .-. ...num: ee ..=--.=i1iii----.--. VIII.ee eu .... Do .-.~.--=---j=- -. ~~..--.-----.:!. .-.. -~ ---------f-----r-.-..I-j-"--~".-.cel.-. .----=:.-.----~:..-'.=r:_.tit .-•..---. .do - • An-ge -10 --- rum. ri-i -~---I-- -I-._ .-.I--------1 L .54 Dominica infra OctavaUl Epiphanire.cit mira-bi-li-a .._ di i~~ :-.. III!==--=--==I-I-.-•-~I! ~~ =-•.----1--1 -1.... ~=. "~~.---=~ .-----I-=--. . N ex.=-~=:J--._-~ Graduale.. J -.~.--..de .--~=e-ne ..• :•.-. ~ - De . \~ .-.us I ~......._ . vi .. ~r ..II-.-~-.i = .---- ..- im-pe -----....-1- _ _ _ _ _ _ _-.no . VIII.mi-nus qui fa .-- a6-~"'~ =--=t:=-=_-.---~~\~[~~I ~-------f------- l... 1. se ...psalIen .11~-.!... ~~~-cO'=-~c.=. onus VITI-Vir...tes in u .-~ -------~.ctus - sra-el.~ .'.''-....re -.-·-3-·-·-~···-l-~ ••••_..~: -i~----------j----•.di .... -==-----== ~:~=---=---==--=--=----==--~j±==---==---== Do-mi -no in Ire ..=-=-~ I~~~ 2.ti .~.. .~.-h~ •.::. 5*..•.• .-.. J u .•.men est in re-ter .bi .• •..

.ant mon .cu-Io.-. .-i'~ -==-~ TOll.----t--.roms _ . J u.. ~=---=1-~~---.-~==---=i ---~ .---.-~.-•.-__ ·='.Ius a sre - .-·-~·-:J-·=-~~~-.'I' ----I--------..:~+.sci pi .-.ra: ~ -----11-.55 J=--"~==~f.--'~--t-. ~• -.'I.-=1=-----~~ ~-...0 .---V.b'1 .mnis ter .. et col - les .--~~--I ..0 0 ..~--r -1.cern po - tes •• ·-r.-.--- - --. -==¥-.'__ _ _ .. 0. Su . ---••---r.------~-~-. __• ".-." .=-_ -...-. Y..-..·--. Ju-bi .t e De ..·.l __ pu-Io tu - pa -..Ih:-.. 0 .-.-_"-=_~ y.~ • =f=-~=j- .---~-----~--~-.-==1-"==I":~ ••~-~==t==1+ _~~--===-_-=--==j=~-~t-·f·--·--~-=-j± ma. ~~==--=--==--=----=--~~-= =~ ser-vi .I'a .te De .te Do mi-no in Ire- Offel~torillm..gna so ..la . + ~:.==--==---==---===~ ---.-..--==-== -liii-.---f ---.=~--===j-==--.:..

.-~-----~I •• -..-~.ctu ::.. 0- portet me es ..I-. ~-.=~=~"-=--:II-~ _.-=---~~ ~I.ra..= .....-T-.-~+I.-:::J--. qui ..~=--. quid fe .:jt -i~------------._..-..-. ~~._. quod me qure - . et pa ...--=---=--=-~ --i- ne..-..'!Jj .f .--_.= ~_-_+--~~=--..-.• ..-:::J--. _ _ :lI :+ --.-~.-===~j=-~ sic? e . ter - J .-.sci-e .-:lII:. ---~----- --~-----. qure --.tris me - i Bunt.------~---~ in-tra-te in con-spe .-~======j=t=-.tis.-----f------ -~.se? } In Octava Epiphanire omnia ut in die Epiphaniro.- __-..I-.==-= -_-==---==--== _-=-_- ~-!lii---~_..• .ne. Pa.ti-a: ~~t+dI-=+ -.- -..J_• ..a in his.. 51. -.--I Ion..bis --~-------v=----tJr~--==1­ :$ .-t-.ba .te . .--.--I­ .l-__ ~-.ci-sti no .=j=:"'-~-.-. .len .sulta .---- Do mi-no •.re-ba-tis? --.. . 1.-.=l-.a ----3-t .--.56 ~-. -.--1 J-=====t=-tf~-.--.=-+ Iqurere -ba mus teo Et quid est.ti-o .--..--.--..--~-.L I . F i-Ii.~-..=-----~­ ~-.'::---· -·3-----=-. qui . ~======~-~~==-"-.~::J==-=. =i~-~.-:lII:--1 e jus in ex .=+ --.go.us do. ....- in lro-ti .- {jOJlllllUnio.r-II-~..-=j ..--::r:-_-:lII:f-""--..• • •-.=IIj....--=-J:=j==~-= --I --.--1 :f:==_-==-.-. =-=~-.ter tu .-.-~=.=-.. servi .tes ----------::J f ----------r:- . pag..= .+i.-=-=--!-=~ --=------==-=----=!===~t= ••--.-±-..

Mnis ter . ---=t=.._-a-. '1'011.::&:--~---.._t~ -=--==~ ~.-.me. -j==-.Jubi:Ia-te Deo 0- mnis ter-ra..-.j ..urn.~=~ -...-a~+~ -=-. ~~~ ~~~~..cat -+dI-. ·-. .--.:jt=i e os de in-te . Ton...-." ~="_j=_. et sa-ml-vit e - os: et e -ri-pu-it :5-..---=--1 -I -+-: .mi- ·_-_k---_-a---.:::= i' =!=~==--=-~~_-··-j-==~~.. ~-.-----±.::-..ri-tu e .-~:&: -I' -~-.-!:&:--. -~-a-.- ~1i=-~~I·-"-=ti bi: et psal-Iat =---==---=-=----=== psal-mum di ...:&:-. a .- --~'------~-. a-a ~~...~I•.ni tu .--I- =====~:--+ no .-.. ----------------. l)l)st Epiphaninln. ~.-~-. ~===--===t==1==r=~._.~-.~:J • .. 1=== (:l~..us.•-.--_-~-.--1 .() - rum..iII-. psalmum di-ci- _.•..-=1-.--•• . Mi-sit Do-minus ver . IV....-.--------1--. IV.••...=••=. Gloria Patrie page 4*... - De . -3-·---- ---~----t-3 -~!li.-~~+ .~ .--.-..-I -..---t=~--...bum su - - ~=i=-=1==-=-..-.-. "-~--•• .~=~..:::.-.:.:&:i£~..~~~~~::i)~ .ra ad-o - - ----------::::J-----• .--.. ..·-···1-.. IIlH'Hit u:->.--.a--~~-.-t==r= -=14== :r--====---==c--±====+· .-===a--===j~-==j===-~ .=jt ~I_~_~--.••~..0.p~ .--.jus: date glo·ri-am lau-di e -jus....~·-~-=jt---1-== .tis si .. "\.-.. =...==~==1+=-•. --. Al .~---1 ---j-.HhH"!(}..-••~=I 1011.ret te._--~---~--~--~+ • a.-B.--"~..=l::: .----- .-.57 Dominica II....j -=-.te no-mi-ni e .::::J-- •.

-r___..ja..-·. -1-_ - Ton.~. Con-fi.-.mi-nnm omnes An ..- ~~--. .jus ho - - minum.te .---r-f----·-· _ ..ver ._..~.-_:J_ --:lII': .--f----::J---------.._i±i=••~~...----j ---.:: .__ ----l-. Laudate Do .da . .= .---1-. --1--- -_~----:lII':--=.-~=..is e .-..-..... quando rcsumitur Missa.-. ut supra.jus: --.58 Dominica It post Epiplwniatli.-+-... ~+f~=jt.-11"'.==-. } Sic dicitur Alleluja cum Versu post Graduale ab Octava Epiphanire usque ad Septuagesimam..-_.- -..-. et ab Octava Pentecostes usque ad Adventum.-~.di-re e .=---3----f--_.:.-+~-..3f. ----~--.se - -~..-.f . ..I --. --.--~- e ..---._..~---=t l..an .'-~~~. -. -~. Ton. .--...- tu -1--- -.------.---i ----.te .=:J--~ff.--I ~==---L-~..f----~=•• -.-.. i...-. et m}ra-bi-Ii-a .. -~~. __v.-j==---1 ~ '-ll ---.. .- - fi' .sa tel' - ra: psalmum di .---- . .-..-.~_.::=·==-~.. -------+-~--·-~-=n=-- ~-~ ~~~.jus: Iau .-~...-...Ii . IV. ------1---~------.-I-§-=--+-. " Offeitoillull..- Ju-bi-Ia-te De 0 u- :.-I-.Ie -. -=-+ -. -B- --~.-.tur Do - mi-no mi. .~-""--.- Alleluja. tes e ----- ------ jus.-r___. __ 1iI__ ~ =t~~-j----1--- ~_ ~-._-..ri-cor .-----+l.Al . r=-+~-.=_==~~ --.-I+:lIi:.-I----J-r-~--. ~==r==r==~f$-' -----.J- "\)...~ _ .. ._+ _. .- Iu .-....ge-li .--.--==j~===---=r==--==r==--=1 .-••..-_.-.-..-.--._ -.~=·=f.te e - urn omnes vir - --·--3-f---·--f----_-.-~ =-"-... etiam infra hebdomadam._ __..t .!----IIi!--. de Dominica.1.--~ .ni .-!IIII-::J­ ~-----==--==.ci .-~ --==~~ -. '!__ ..~=~= -. ..-. 1.I--~---. -_ _ .~-...-..

_.-.-.._ .~ ~- -. .--.que ad .-. . -.---I-.= hy.-~--.=.te.-~.----=.~ =lIi=1t Je .sus pri-mum eo-ram discipulis su is.:.. -.~----~.Ie hi .I--.:a:-_-- ---j----~- ..-::.-. et au .~-.bis.la.-:~-===1----=i-=:fz~..bo vo ..eli ::.eli-nus aquam vi - -'!Ii ~--~-.. Hoe signum fe.-.urn.num fa-ctam..di ._~-::J-ll~ -~.-.-._II__ . ..oml~)unio.--i1~-..mi-nus [ =i-~-..no.-=r-t===---==~====1--..--- - "-I·. - .--... --3-· ~ • ~ _ --••~...1 .~-- vi .-::I-.a. quanta fe .------------D i-cit Do minus: -.---=--.- 0 ====--==--==~~---.ni e .-..I----=-=-~ ~ _-.-E~.-j==--==t=-==--.._ --1 ve .-1-.- ~1i===--==---===--=-= et nar -ra .-::J--. -1-~--=--.-j--.-.~"+f'" j+ ~--1----:"II!'.===----== _----=----=---1.cit =-Ili .-.--=====--t -------------3------------·· .-_-..-.mi . :"II!'+ _ . Cum gu .-------- =i~~=~-.-.. no .-+ ~-.i::I-~=t==r===n: ~-l!i=====±-=--==t==--===j=---. 59 -----=t-I --j---------. -- .----V.ehi-tri .te. (.eit sponso: Ser-va-sti bonum ~l!i~-=--==-=j-.qua.num us.-.reo Al .JL_ .~:::.I- -+-l!i-~------. mnes qui ti .dri..me - - -----~-.set ar-ehitri._j_..hue.~--·-~ ---I ..--1-.I-j=---===1==j=== •• Ton. 1.-_..--==---=~---=-! .:a:~_ ---E=1j ._ -~=-===j_-==-~-_-_~_--_-_-"_-_Cl- .-..nimro me .jus: -- -----_--r---~-----~liil-· ---t·-·-.. .=--. di ..tis De .cit Do .~ .-. -'---~--1-r---::J-­ ::._:::Jt a ..---1 _-. et fer .-:]---l-' ~_.- -.=. ~ ~ -r--_"-:---~- Im-pIe-te • • .stas .--.as a .11i .---1 -.te ar.

urn ===--== mnes 0- ~-j-=·=·-·-..=1~==.-..-~=.f .me.di - .. pag.. ~=t=-..jus: au ...=. Ton. (i!(ulu(tIL.-.--=.-~-::J=~l.-~=~-+~= :f-=..t_I ~==--..60 Dominica III. ex.ten .bunt gen . ..---.~_~. Do - mi-ne.ta . .-J====. .==.-_- -L----------f_--- -~--- ----- J- \).==-~ J-.----1 Ti .-•• -~ ---=---=--.~ 0'. . -·3-·--·=~= -.-. lntl'oitns.~..re ~ __ Ju - Ps.- on: et ex-suI - -··-·-3-~-----3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~_= ..ta est --f_ Si - ---. dre.su -Ire mul tre. -i~ . VII. TOll.... I--.IL. post ]~piphaniaJ n. ... -1- 1 - - - - -------f--.--~ :J~-I---.tes no men .-..- ..-::J--~-.rni-nus re-gnavit..-".-.= ••-=-.-----f_---. Ton.-. Gloria Patri.~-j===-~j==j=====-~-===j-=- ---. --=:J---==1===~==1==-.-f_-.-..te De .0 . et -.--t-~--­ . V1I. _ ~-"j--=== ~-=-=-----=--= =j-.p = . l ..f ...ta-ve-runt fi -Ii .vit et Ire . ...=-.. ..=::J=_ tu - ~ urn.----.--. Do ..sul-tet ter .-~-. II " _~_~"J_I ~.mnes re - .tur in .~-===_t~ D .--~ ..--~.---f_--- An-ge -Ii e .--.=~=.._:J~ .ra .=:J . -- .- ----f---3-f--r-----. -"-. .~---::. V..~-.=.ra: -3f==---=== !=~Ire•.. . 5*.-j:-.~-.==1=.-.-..-r-'..-=:L-t~~-~= =.

-+-----.vit me: non m6 ri.-.ta . ~==•.. Qu6-ni-arn re .-+=~- ••--:.-1 D6 ...l..· Al.ja. .. .sill - ::5=••.a:.di .vit =~= ------.=±=..:'..ca .J--'-.:..====I=~j===t=j=~= ----------.~I••=:J--~..----l--.-~:=J=~1-3--... D6 . dex .1._1_ a .I .D exte-ra Do .---.100 Otfertol'ium..tern .su .-~=---=1j==-===--J ~-····-·-3-------r__ -B -.ml-nl fe - - -I-~---::.. j~=--_ ~f·-·.mi .bi -tur _ in ma~je- ~·-I:5. ._ l.nus re .~. ex .-11-.--.te su Ton.. et -_- vi . .a:-.-.- :J=-.ar..--.-.ten tur -I in- ..-~==--==j-- - tet ! ..--.~= ~=.Ie - - .a:.- ------ Si ~ -------1- on._.--- :r~-----~---"'--'3-~==--===--====='.-j--t---.---------. ~3f .ra D6 .~. II....too.~--=±~-===== y. ~-~~.-~.-:J-~-==r===+===r=-~"-.-.L~~t Iil ... -------f-·-·-------·-~--jf-.- -+I§-. --=1+: ] ± .• -1"'"-- ~~--==--==-~= ===-==--==~~===~-L~ - cit vir-til .mi -ni -- -I-~---.. .=l=~=:::j:=. ~ ~ -~~~l.-:J~_. _ .-=+ ••¥-~ -----.de . ut supra. ra: muI.-~---:c-.-.. - oJ- a..::-~-~-. ~=~fi=-~~f~ .------------- ex-aI. .~-. ter Ire .fi .~j===~j=== -.sta .te . . •. AlleIilja..-.-.gna vit. YIIT. Ton.-=1-.~. .---.--.-~.-~~-.61 --.~-..rni-nus ~ _...

..runt me: et in tri - .j . de his.-ir-cumde . • _=r=t.f . = Ci - Ton. --.-. ~I . post Epiphanialu._=:J~ _. ~.._ ....de . et nar-ra.r.-.~.-=1 ~.:.-a-a-----r=-a-r:==1-.f.vam.pe .--.::::~~.---j- .. qure pro-ce ._~ .--..==.~. .--!-... VIlT.- : mi..-_ _--'_II':::'f'..ra ~-""'~~~·--~~3f: Do -.fer .bo 6 .tur 0 . CL-.ban . Dominica in Septuagesima._"'" ------j--I-... .- I~ ~~ u = ! .mnes _ .t o re De - _ i. Omnia ut in Dominica })nccedenti. . _ -.res in - ~ --.Mi -ra..-' --j- ge IQ-=- I ~~. j=-. .. .-v") 1!.. Dominica IV.=j-. V.--------..bant _ de ~ ..-._ ~ _ mi-tus mor-tis.. ..j:= sed vi .-+-t =rC------===-~~f=-. _ -.-:-..:c .-aA.====r===---==---~.-..~ :::J~=-=j-..:. V.~~ ::-. c - (-J •. ~=i.-.ni cir-cumde .-I~.~~.-1-- -.iJi-i ~ J+ ~----t=.--==-__==~~~. et VI..'~-a-a-"-. (.:-- ru~t-.~~-.de. a"-~~ = :r'-========j======~-=. ._-::~~-..-a--.. Introitus. -~ Ton..1- .-===-----:=:-:~•• ==~= } ~. .. ..ni. ~==----==." .-. do-lo .==1-..-=1-.- E=..'-1- _ _ ~_ _ ------f-------.-j~.t:1y2~·""=·=L7=rs Ir...-..Olllluunio. Ic:=~ 'Ii~ i /..f .

•__ E===1~ ~ I=_-= =-_.~=i=-~ .-.)lllinbl ill Septuagesima.a in -vo. Do - - mi-ne.. for-ti-tu-do me-a: ~ ~ - • .• .-=1--. Gloria Patri.-._-....-.be-ra-tor me-us.=:::J~=~i~ -~-.-.:a.·-----. -.I-. et ex-au .__ . Do-mi-ne.~=I Ad-ju ._~ ---==j==--====r=-----=-. :r-~-==j-==-----=--==t====j-====--===·-==:.::: .am.--B-Ili-.--~ Do-mi-nus fir-mamentum me-um.~':::j II .di .=j=~-.-.-II1Ii'-:~--.-.:'t':+ . "'=::J_-.tor in op - pOl' - tu .lin . Di-Ii-gam te.bu-Ia-ti-o .quis quro ...-.-.J).__-::'t':+.-.-..-=-:.--.-=l-.. =l~----_ .-=-.-=1-. in tribula-ti-o . _ _ ~==1 ~ • .-t::_=---=-=---~':J1 .~=1 ..ne me . .__ .-.vit de templo sancto j_ su - vo 0 :J _ __ cem =:jt__ I .-_. ~~-==~ .--- ~ -_-. p-:'t':+ _ ._~-. ~= III.­ :C:: __•-.3====----3:---===--1--1--3!=--:.-.=. \)..--~ .-~ • -- et re-fu-gi-um lII~f.=--=-i= mi-num.vi Do- =S=. f~ra( 1na Ie.·------~---. .ne: sperent in te.ni-am non de-re- .--. -_-~--1--f---"I --:'t':+-_ . ---===--====j===--==j======l-=====t= --+Ps.ca .--=B-~ ~=_. ~. TOll.:a.rentes te... ~ --113-.=-_.11 - ~ --- --=:3.-_-"==~ _._::w . me _ .ni-ta - --==1===-----===--_-+-••-.ti-bus.-..-. ::J5=j .-·:::_-~-j----j---I--"-·----i qui no -ve-runt te: quo . G3 i~----.---.-. --B--. ~==-:J­ __ :J=_:JI=.- me-um. TOll. pug. V. =. et li..=-==r-· -=.-. 4 *.

----~----~-Jlr...--~.rna .I ..-.vi • ....1.. rit pau ...'.ti .=~-~---+- -.=-iII----==:!:" 1 on.---.pe-rum non per-i .=1=====j ===-======-.0 - - nem .....-.ti .---~-...num: './ .ne.... -. _r£":J--~~••~ --- me .=..l'act~lS..-j..-.pe .==--=-::::J~ . I-IL.ti .-.+r----.+ F ! ' .. . Quo .-/---~-jt-./ .ni-am 0 non fi - in nem ob -Ii - -.am.f-~ .:ll[+ . ..II---~-I-.·-·--... 'Ill...l·-·-~ _-=1+-.---._--I--- - den ...-. - --~- - .dis cla ...ten - -..1 - ~.mi-ne: Do ..x-.:ll[+ ·I-~-f---"...il~-~F. ~~_..i .=l--~ --L...cern ..--::::J-----.. ~=~ ~ -I ~ ~-----t---~----~-j----'\.l-.••=j=.-.__ -·- - vi - 0 e - - ---. --~-I------·I- --tt-'" --- -i!i-~r=_-.-.-~-.----===-===---==-t-~==--==~===---I ~------L-..64 ~==~=1==-- ---I-~---+--I--­ - \{ .-"-j-·=-=f-...-pl-.Ie . . ______...- .~•••+:&.ris: pa ..--~..--_-t==t=:+-l ::r' -=-=....ant au-r~s tu re in .-...j .....a 11-" ~-.-"=~-~-.-_·-t-..- Do . .--.bit in ffi - ter .at --1--"--- ---~-. .+:&.I 3=-=-• .-.-./ .'.....- ex .J-=!I .......J--+-1.-.-..-••=IIi-.sur .-.-_1----- ex ...-_ --/--------/--- -._. . Fi ....~~~-=-..--.=1.. De pro-fun .-_-....~_ ••=j=-' pau .---pr::--.--=-.-== 1 ~-+---~.-+:&IL.-.mi-ne ~~ ..----- Do .._--.ge ---...~.tes in 0- ra .--1 .mi .-ad te.--.. .en ....au - --~ ~~!Ii - di vo .. -.-.--. non prreva .

±-·---==--~--=--=---==~~ ~ --==~-l ..~ -t -.a a .-I­ ~i-~-·....: ~ ---------------~~±:.-=1-.bit? -••_-..COlnIfiunio.. Ton. Ofl'ertorinlll.--...-...-~_--=_-~~--===- =--- ~a.-.----+---~--... .-...l"'--~ ~~ "~=r~ ~.:J .~+-••-..mi-ne: Do .-+----' =--.-~ .ti-o ••.-..mini tu .. .. .~---.-..sti .1 _ .. -....--~----- ~ - . et . Ton.~ ·r---.&~~ _1_ .-.-----.-.- B (}' - ri D6 - .~~~ . YIn... ~ tu .. . et propter Ie -gem tu - - am ~ • ~-=~~ --.te _.. .tis --_--==~=-r E=...veris.-j=~=J==--=::J===-.--'=t: \) Si i-niqui-ta ...--~---------'j Qui.mi .. •.- II-hI .mi-no.. .ne . ..-.i ---~ ::jl--:~" ~-f~--.. .~et~_~~I vi ser - ..-~---~--..-.tes obser-va .-1--.-. I.-.=...... -11-1-.-.. -1--t=~B est..... ---------- ---~- *-~J.~--31: 8U .~~ .i.-•• ~-~-= =-==-=:~~ :=t-••~-.... -h ._-~ ~--.1 :. .~+f!I. D6 • .mina Graduale H..-.-..le-re no - J .-~-. . ---1--._.t-~--+ psAI . te.=--=--=~-~~~-'..-=·i-=-~-IL--=j~ - - num est con .-4-...ci~em tu 6 .... AI...pud te pro-pi-ti-a . 0.-~ =..ne.8ti nu ...~..65 nOrD] ~_ -.. - ~-~-.-..mi-ne quis su ._ .i ...fi ...-------- fa . .....omanum si-me. Do .

.sur .~--... ex . --""'1j-..• .. - . ===--===----==== -.re .. --...•.ti • 6-nem no-stram? ad . ..ca vi teo Dominica in· Sexagesiina.::=14 . ----.. :c:~: -·..... ..re ob-d6r~!i~=~h =iii • • =- j...ci -em tu-am a-vertis..... .-+ --i2i~-=~-:=t=----.sit in ---- :---j-..=. r1+.... I.i .--...f!.-..~'!..urn.::::--_"E_- - mis -.sur .6 ..-. ~----et ue re. .. -- -j . . =t====+ ~.tu ._=t-i= ~'E/j!~~' X.•-.. Introitus.~ • • .-.-_ .-.. fa .. .=---11--• ..vurn ...-.iE .e6r ..--.- qua ... qu6-ni-am --••-•..-=--=l • ._C. ---·---r~I---' ~.see-ris •....-- .--~--. .-:t ..ge.per ser. ..:1=. ~=--1--­ ~ .• . ... D6 ._~=-...mi-ne.... - nern: -.-••-.-. ....---..• ~~ -L=B-I-.~l:f=...tribu -la ..=:1-.hre ..- ._.pel-las in -~ D6-mi-ne? fi .. -------._..~_ -tI ... et sal .dar.-=t.66 Dominica in Se.ge.!agesima. . .vi.-me fae in tu . i!i .t:ill.yurn .-. .. -.. _..-..=J=r.=-_-_ _-..-=-:-.=_..--.-==r .. qua...---+-..am su ._£-..- .4- ob -Ii . .-. ------:---~-...a: -:J-. :tJ•-~~--.in -yo . ~- ~_ • . Ton.-=-_..]---_iII=_.-. ~ ~-=-q ~ __j .-~... ..- -I...di.a mi-se -ri ..... Villi .--."--.. =+=-=.-.•.. .. . ..••-. noneonfim ..~~_.. ~t '--"~:J_"" .

--------3----..-._-..=q Gr.ju-va nos.. . .di . Ton. pag.-. ~-. ' _ ----- yen ... n=+---II-.=if-·ttIi~=--"l..-= ~~--====--=. _. ...-.... .us.: me .....~ ~ -II ~~ . ad .-.-IIi--~-.-..us: tu so ..ra ..- Ps. . 3*. ... .-__.. ~ ..us . et Ii .~-~-t. ~~ ===--' . ..--...-..~f. ~­ ---I- au-ri.Ius AI .-11 . ~ ~ u. -------...bis.-i!} -r---i---1--------~·----+: ..1 . -~-3==.------~ -.:I_~.bus no-stris au . .be-ra nos. I..===n: -j± ~. .._..------.••-.tes..men ti . -"-.ve-runt no.~ =-.-.. -____ --'-__ -__ ·-t=-----T .si-mus su-per 0 - mnem ter -ram.tres no-stri an-nun-ti .-.-_... .:j-.-=..... qu6 .----h-----t---~ --~-·-·-·-·---t-·--:--ra~ .-~t..=-- ~-+-______ __-f---..----..1 .. .---~Sci .---1_.~tp.=bill-...... =t::§ ..67 Domini':.f ...ne iI-los --4- ut ro - tam._.~. et ."\}...-.. aduale.... . --..••i#' L 3---~-.ant gen .~_.. iII\..- pa . po . De .ster: ex ..tis - ._.. \}.=..--=r. f----· -w-..- -. Ton. • __• !..vi-mus: -._ _ ter . I. no' . ...--j -------.sur .--. -I -r=-----.. .De ...~~-.bi De .1...ni-am -.us.ge I D6 - I ~~...a .~=~--====-~ .-.:::._ -:t'_ _ __ ---J--~...l in Sexagesima. -----·-------·----3- W.. G16ria Patri.ter no.._.-~ ~§ - mine.

~~-· :::J-~= • -----. i -----:j= ~.- .rem tu .- e am.eli .jus.a ....--~---t-­ -~ ••__--. .-b.ram.ci - a .--j..------eon-tri .••1&. VIlL ----.."-'-' .~£~••.. --.~ - --. ut non mo- ----=~--1-----f----r-1----.-..=~ ~--------_-=::_-. ~-. ----.=-.. mi-tis tu - is.:~ __-':12~-=1===--=~~=--·-j .-..-.Ie . TOll. _•.-I--= =_-===.·-~=J-·-t: in se -. - ------ -I ._ ---- in - ------~E---- ~=~-._ .-----~ -·-·-~-"~S-~-.-------.~-=r C ommO-Vl' .- ~ . Sa .ta est..stl. -I . \).. .-t---I---~- 01t'el'tol'ium.. et eonturba-sti n -.. -t --r--I-~.ti .II et ex .na -=--b.._--1=_===---M- --~--~---::r._ri!..--~ .-~= Ton.-"-.~.. Per . ...~-~---t--~- ::.--1--..nes e .. .-- =i§=__~=J=-=..fi . qui a .:-=1 ~ -1: • ~ -+.. ~=~~-..-----------.tJ-_.a: . .--=1==-= __--.- -..os ---.-~--::J==..---.. ---/- ---~--I- --.•~~~ • -. Ut fu gi-ant fa ..-.-..-=1-..eti ~t= j tu i.ve-an-tur ve-sti-gi ...am.. ~-.be-ren tur ---.. e . me ..-"'"" • .-- ~ ..:hi== -.: .-~_·-t=-.-.ee gres-sus me .- ~. -.-.e ar .di .au .na au . __-..±_--.O.mi-ne ter - -=_--- ).--_-..68 ~ Tpltetus...~ _ ..:~+----.. IV.~~. D'0 .eus: ut li. -.~---j----mo .

." '1'011. . ut sal-vum me . -_--=------ -1....-r 1 ..- J[~"~-~:~"... 2.--. _ _.bo ad al..:.--t----I- ." c:-. 3~-.. Sto rni ..~=:!~J pro ._..-~--..-•.-.~ +~" . -~---l------""'-l-III-.-. introitus.~ ----==-._. T .. et in 10- -+----I---r--3-----~--f--.-.i...••.. ~=... .urn _.-.-~~= fa .cis ~...--...i.fu ...-."--=-""'.etO-rem.-~"-:=~==~=~I===---===:: -~-."..-~-. In De .==I- .. In-tro-i - .-::J ~...-.=1---- __ __ _ ':W_ --.ran .ti ad De ..re ~-r==--L:II=a..-----....-~====~==--.__• =-= loe. ~=jt= - cat . ..gi ..t ..hI - ".ba __ mi .'~:=- ".~f.ea me .-~ _____ ~ . -1_-------~II:"'J(r.~ll =i:§="'=~ _....ri .S -~==---.=-=-=t=-= =~=== e=j-·-=~·_=:J=-~--:j=i: di-as tu . _ -::"II -- ver.. . .fi ..j .'. ..I _ _--. ...-~=---~ 3===----· ·-3----·--. . _':W__ _-::J spe . eOlHIllIUlio .--..1- De ..--~--'... VIII on Do-mi-ne.as.l.r-.I _ . ....'.-=~_..tern me - - am..: -~--I-.ta ..-..tes in te.- ~ -=-~g'F. '1 .urn qui - - fi- ::5=~-I---------I--=l+-­ I=-1Ii_3 ~ • ~.-t.-.._~_::J ~!III_:J_~. '(1.-..--.-. - qui sal .._. ~"" .iu-yen-tu . -I "l_......l"..= - cum re ..'...te .-.. .:-.--._•• _. .T l § . -~=-=_=._=l_..[" ~=- e-- .'f-.--1-"1- ~-.69 ~-I .-.a: ~:-._ ..' ~ VI...:j~ -._ ---_ _ . ..vos fa ..- Ire . _ -----t--r mi-se-ri-eor - -~)==--~ -.~ J~ ~ ~ . Dominica in Quinquagesima.n~' :._-j -.~ -..1--1-. ~..__. .

-.. .=1=-=:...cis ~. Ps.-..-=f----.nn - f--g--.-- ...bi . ..__ ·1 ---01 ----~------j-- .-:::r-:~= Tu _.. .a -.._~=-.-.Ii .==---====---... et e .==-=.---=.-. f--__ ::. VIII..--Iri= tri-es me...--~.-------:tl:=-----li.be-ra me. et ~=-= ---=.--.. --.-i..-.-. non =..-~~-. __Ius: mi ...--~-. :-~-~:=--~-=--..-- -1.--.t . In te D6-mi-ne spe-ra-vi.as: qu6 ..no .ci .-. et ~ . ._. .-.-.=i=£~-=-.. confundar in re-ternum: -I.-J..--=-~_ .-.. re .=r_.sti-ti .-~ -+~_____. G16ria Patrie pag.-~--j'---- I • --~-------- ==E:. - =--r~ ==t===:~..::'-..ra .-::r:-.-~-..=..---~~=---=-~ .==--=-.ris. ..:L-j fe .-~ . Ton.-=t--=1==--==-=--..-.-. .~=... _.men tn .fn ..IW--1 •.. L!i=..=.---=i ~ =---===j===l=~. in ju . Libe-ra-sti in bra-chi-o .--1 ~.-.----------- :.. -~.:jic:.-±-.70 -..._..-~-I $-.--fl.tam • =~ .-. _ - -=1----....- --~-------- ---ii--.- . VI.==--===-_-==----.=I--.------1.] ~ -..=-~.ni-am fir-rna-mentum me-um. qui fa .1 . tu - ..l. e ...j .us.um dux mi ...sti in gen - ti-bus virtu - tern . 4*..-..:§":-"=-~-=-...__ ._~ -~- .-.~---.ri-pe me.....-.-.-=C IPL--_-_=--I-==_~-I.am.a tu .•• -..-----f--~---·-·--·-i-·F--. V._ ci .hi e .._j • tu: et propter no- ~_.-.-• . Gra(luale.gi-um me-urn _~I es -I _.a so _-:--=-~ .=1=~=-==r:==-_==j== es .... Ton.-_-~_-~-- ...- De .- -~ -I --=-----=---==--== =-=-.-=_-t~-.j . -=1===r==~~ -. .......~ .

Dominica ill Quinquagesima. 71 .

-. -f-. . -___1--------=r__ =:J__ .._~=b~_.= ...-. ~IIiO:=----. ---=3 _ .0 - --r-~-·-----------1-r--..-.si .--. Ton.mi-ne.-=-=-1=-=w. :f=_~... ... ~ -====-.- ~ ~t---=::~==--=~==i===!===.--1---~-_.. !=~+ . ..de .-=-.mis...i . .-.. et de . .. --.-11::1--... ·..orlum..----...rum at . J!C ~ier t .=.-----±-I~--_--I--I-.0 - ..-b~_--. • _:]-1:.---.. = j ± . rn..sti .tu .~_-E=-~ .I ...ve .-------Man-du-ca.-~t-===- ju .72 ' O .ca . .---- _-I-.:&:--.~-~. -.-t::'-.=. --..tu -lit e ._-..is me . = :i~..--~=.. --.is Do .' .:&.is .. ~ -~ ~ -.runt. -~-~--.--+ -_-_---=---t- ..--f-- B ene-di .. :::J---..-.tu ~ as: in ••~ ~ .:fi .. • - ===!====-...-_-=... su o..df ._ ~_I~-= 0 ._----=--=== .j ± _ .-.----.mni-a ju ..~-.a ...-i=----iII---=r_...ri. oris Communio..-11-.11-.bi .i==C_=_ frau-da ti a de-si-de-ri-o ~-·---.-=...:r-======--==r_-_-=_=_=_ . :$ ..t-!=a-'-t---t---.ce me :::J--1 --i nes --. ~ . _ • • . et sa-tu-ra.1 ~=---.mi-nus: non sunt ~-- ~- _ ..r = .. .a -::._::::J_.... I.... urn e .-.l-.~~.._ .- hi. --.ctus es - Do .ti :$ .r .~-==j-·~--- -=-:JI_:JI-..-----. do.-...ti ..~-=iI·--=--1 Ton.vi ~=.f pronun-ti .ci .-::'11--___1--------sunt ni ..i. ~+..-----.-..

=. VII..=--~-j~-. . -+'--. -~==.j . !I].. •• tu ._-~-=-=r-.~ f.~.=.l-~-=~==+= ::r-=-:=j===--==~-==--===~\=-.-. ~ '.l=~ .spice nos..--~ !l~ td~)1 J~~.:.1~. \L Gloria Patri._~-=-=-====j== ~~..."f. me fae De-us: Do mi-ne.l~f.ti . . 1 f.=••-.1 ~.--.r.1.- -----~- .-"'- •==n=====--== ~_-t_==--=--=---===---===--F~ ..~ ~·.-j__•__ __==--==rl= :J~:..==r::~= X..~.=."fj .-.'1.am.--.tu.=. .di - ~=:JI=~-·-·-·--·---=~=·=::J-·-=-·~".~=~ ~=~ ::r===--===--===j=j=--===----=--===----~__===j:= ~ ._::Jt_.. .qure =!i= ~.-"-:J=.' .._@~fl~~11 ~=_~-.:j±====--== us . r. ..-~-.. a ChOl'l) c:llltatnr sequens 8=.Im-mu-te .Ton.~~~ .=... Post benedietiouem cinerum eantatul' statim a Ohoro -.au .· Ton._ .. -.- . _ _ j_t_t=" re .~ -=j- r~~~~~~..=.·la.bI. p.~= .mur ha .6 ..73 Feria quarta Cinerum..-. Sal .a: mi-se- se -cundum mul-ti ..• - -=--==-~.vum quo-ni-am in-tl'a-ve-runt a . Ps.-.=. Saeerdos cum pencllit . --:~----Antlphona.---~-Ton.que ad a nimam me . I.-. In . 5-...--.-.nem mi-se-ra. _~=J~.ri -cor-di -a quo-niam be-ni-gna est . .-·.ttl AHart'. -I~ ~_ _ ----~--..a rum .c.til .di nos Do-mi-ne.II::=~: . .a.-.{I[Gfii ~=.Antiphona. antcqnam incipiat hencdietioncm Cil1crmn .. :. · ~.~-.f..~=.._. Hepetitur E xaudi nos.~==.=~_ ~=:. ~.=~-.==. .num tu .. =. VII. -_::_-..-.

..~..-.... ve .-::::~.. par-ce populo tu - 0: et ne claudas -----~--..--t.-._-=-:. _ • .-Ef==.. -I.-E ~-==l-.mi-num: ~ qui .74 Ft'ria IV. i~-"-~::'j '-... pee .ter . no . ~f..~.._I"__ mi . cent: Parce --. --~---3---- -.ne - - -J- -~. .~::I ••._f --0- ra ca-nen .&.------4 ·-=t·-·-·IIii~-~-==. ..--------.Ii .ne .. ~. .-=-j_==--_.. -~-=~ D6 rni-ne.. "_-_~f.bunt sa.ri .~ ~ v~--.us no ...l--_-••_---.J-..=.-----.stra _.--...t. -----I-.~..-~--.tum =1T=· _ ---=jt_.J TOD..-. . Cil!(:rlI!l!..= ----r=----..se .&.0: je -ju- --. . -. et plore ..... _-=1--!=~ =:.---t-.-~ -••-tJ"-··--=~·---·-----.. -H al .sti ...-j=~-.- .-·I·:-. .-.~..~-=..-J --'_ . . •-.:. I.i •• ==--===r= :£-•.ta di-mlt-te-re =-~ ~ ~: An~pli~onft. ---=-.-3=--.f .I - - mus..------.--.-.--'.re plo.----.=.mi-ni..--. _---..__ ..-::._. ~_.~ .tes -=.-I-. .- -_. -. ..-.._t=-.---:J.--~-- -.cer.-cf .. De .--_.t3.---._-=_-=--=~="-==---r mi-nistri Do . .__.a .---- . In .:j--=-~ - et di - .J____ est ~ . . .-=ii-=-t _ .-.._.te Do ~-~.. ~==1 ---·~--.=~.do . --~.-.:&:-..••~~~=.~i1-~-="'-=1 -tE.. ~l§-..-..-~ . • ~_.ci .bu-Ium et -j--===LB.t -•• --+ .~ __.-t=------------------_. ~.. .-.mus an .=~~~f-f-. D6-mi-ne..ti-um te. - -I --... --~~4-=--"L ---==4~--.-~-j-""':--= -1 . --.. --.- £:J __t _I::_ _ "__ - ster.-~----- --.ra ..-~----=~~=It:-..:..ca .re et ci ..COl'S mul .-... . .

110 ~~ __~ -~..~:i=.mus .r:! ne sft .-~E~-.•=+=..-~~jt-·_===_-==-±.ten .n1 - ..ni .ve . "_j±~~-"'--.vi-mus ti bi..-.-=.- ~... .. .-. Ad .~~.~ -H--..--=t-. De-us ~-=---.no . -LL..ri'! II::C~ in me - ~:--=-~ E~_~ .- ~ . V.. :::tf===--==---=====-~-==j===~~ .e mor-tis. • no-mi-nis ..gno - E-men-de .2 . pee .ti .~ sa -In .urn pm .ter .=•• =i ~ "if£-.re: - qui .-=:1 .ris no .-l.--===.-- :!~ .. +~= -----r _ . At-Um .rem ~-.-i= ------- Ii .• f~.to 5=.. CinenJllJ._~~-~­ =tt=-~==--=~ -·.~£~ tn .eu .ran .-~-=~=----~=.==4.ra DOS."-jt-·----=-==-==jt====---===--=== - be .ro.de et mi-se-re . ~~--t et in . • . mi-ne. -=1.=n==-.:1_-11_.._..5 . quro-ra . ~ t-.i.. quro i . . ... ~ -.--l.-t===E'. • Do- .ta . _ _ . -=--=4= _II:: _.__" .: j . . -.- ~ . Sequitur Itespollsorium. -.: • ~-.de.-. ~ ~.::+-=- _-==j~~¥_ - mus. Ton..-. -=--••=-. Do - mi -ne Ii .--.=:I_~".rJ---.re i non pos-si -=---.\ = .bi.j _ _ _ _ _ spa .-_..'... r . ----:L: .a pecca --~-----~-=4+-t-~--~-~.~-..--£I-ill .pa .mus ~. .-a.ti !f ~ di .ca vi-mus: • ~:. A t .-j.- E---.ti ..= t .--1-prreoe .~r=-~-£-"=n=====-----==--=== ±[===-~. ut' %upra..-.us.teD .ster: et propter 110 . .75 Feria IV.ju-va nos.-.-----. .~l-"'~=-....r.-.

.'I ---.am. 1.1 ..\j:~"c:~~:_---B .... ~ _t:~ -r:::Ji~_ --..-l!.-~-+. .. ...t'.76 Ad Missam.lt--..-~.j .ta - -1- -~+ h6 mi -Dum -~§---+--. 'J..(!J~..==1 •__. ---1 '_I . propter pre ..rum quro fe .sti.sti e . -+~-----= --E:.:r.-....--h....0 .ti . .t-· .-... ...'..us ~--=---===-r==~+--_--. di . ~:::::::c:-:::::-..:.~' l<i 1:\ ~ -I } --. ~-~-r.".-.-[=11-.·z~ .--.ster..~-----= -=l-F"-r~+ ...= I.j• •...-=-----1 .-+:*:-... • .ci ..--..•. ....--.. .-.1 i ---- 0 .ten .-..-.]c .. t~. - ~-.1 .. .rls.. tJ) . -...=~ -----et ni.-. . mi-ne i Do - .- _-1- -----. :' I... ''.=-=1-.-1.-.II-_-. . IR" ~)-~I'if{:. '. .- !....----{----.'0'1 ~e~! -I..(.l--·-~-~-E- .lis: qui .r .-. if')..-._.-_-J..(d...----l---±=-+ _.o..1 .Ps.. Ton.I:.-' i! - Q".....se ..[ Ij-----~----3Pc' . ~-... .'\ "f.. '-H-"-L-----r5-:::-=':'---'. -_-.-::w~ .... • -- 1.c-.~ ILl I.-..mnIum.e .mulans pec-ca ..~.-__ ---. ..--. :*:-..--.'.-.=[ ~--_ .1.-..jJ.-.--1-------.•". --1--~------ .. -f~·+ --1- - ---.-+=_=:_:+=i. -------·-....:§ - -_-:--I--j-- .--./.<=.... et par-cens il -~-- -::.sf .ni .-.•~ dis ..-.-Ij --..p .: j .:cj.. ~.-. ---.--_J:J Introitus.-.... mi-se- .'..-...r-. :Mise-re-ie me-i De-us...="".- -1_...minus De .no .1-.a tu es Do ..+~~=.r.-.hi! 0 - ~:~ -~ ..-.U. .-=:j..:..-..

.-=t===~.--..-+-.L1= quo - ni-am +.--===--==--~ \). _.------.-.----~~ ======t---=== ~~.-·--l-I--IIii~.--. qure fe . L ~~==--~ -~-.. -1-=-. mi-se-re .. .-...ta no .fi . tes me. ~ 1Ia-~ • __=J • • • • -.= -------t- (..-..dit --§--.--".-=---:_~ ..11 --.re me . pag.--..ni -am in te con-fi .i De .ni -rna me ..re me .-~ t===jf====-----==--~--===--= ====-----==------==---===== a .i1'~~-I-. I.~-=-..77 ~ .::p:"--t ----j--------LL_ _.£-"_=±_­ Mi-se-re . Do - mi-ne._.-t ~= f]' on.== .----t---t-r=-EE . :--=llia----==t=--==-.i: ---=-----==--~_==:::j==j---t quo .-. -i~-.-._~-..be ..--=1--..=.ctus.-.. -I....----1 ---IL::- -+..-•.re .ni-ma -- -. -.mus nos: ne - .--...-. -._=:J-----••--.~II_=__=~.... If.= _I L~_-_-_~ ___• -~ --_-. TOll.' • '!i.vit me: --1- =. -"-II-••~LJ-.• •~~'!:_:J:=.a.·_-1_-==~j~4 .--.-- .- $ ..... ~1i. -:::.ra . non secundum pecca - ~---~---t-I==---t..-.~-.- in te con . -IIII-. ~ Gloria Patri.. et li.re me .. -.sit de coo .-.l'aduale. "+=II-~ ~-t.-=--.10.- --~--.-.-.~" . TOIl.stra.-1--.-..""'+-~---h.dit ----1--- a .--~+=-­ ::If= ~=~~ t:=.__ ~~ •• -----t-- de -dit in oppro . .brium con-culcan Tra..us .-. 3*.-:-. ~ ..ci .i: ~. me - a.

-. --== .••" .c6r..=:J-=iiW.ris :iji--.••-.res fa - h -I-~-.-.ne..-=1 ~~ ~-= L j .ti .. · . .--+~--~---=l+--.se .-==:::t-II-..us ~ -"-II:I-~. mi ..cnndum i . D6 ne me-mf - ne.Iu .· : : j~j~-.:.. -~-... - ~.. .=5--. • - -+----:=1=-- -f"="=t~.ni-qui .-. -===-====j . re ...-. .ni-qui-ta ...stras --~-._ -1--.ne.ju-va nos.=t-"j ~-...ti-qua .di - -+---~~-t--~--t·--::II-.. .~-±- . --r-----.=--:::r:-..• De .-- .==-~~ -I ~-. _ .--.. li . ~-_ ...-.a pan .'::§-'--!---.be-ra nos: ~ et pro-pi .-._--.---.tum no-strarum an.ris - .trf .==---=S---==:I=== propter gI6-ri-am 116 .!'II"-j I _--+ - m tu - 00. -.:-.Feria 78 tv.~==1+ f..M."-..cti su .mus ni . .. --1"""11 -'-1-~-=--==~= -. Ciu:-'J'um..pe .~..ta .--- i .:=r-. =i-S-~ .--=l===---==--==--==1=-iIII= ~i=l==i ~-·-·-·~-II-j-·-·-·-=-"-·-~==t=t""-~~ . ~. -.-..-"-~-. .~-= :tf-..tes no .-.~=. --..=i ..i. . ci .l. :-.mise V..t ~ -I an.ti -us ..to :. . ~~­ ~ ~ -~~-II-•• -±-~••~.. .- ~--=-=1-=----~~ -E~-'­ ~ t=j -·3----~·.. D6 - mi- . --j_~ _.bu-as no =a==--.mi-nis tu ..rum: =---.-=-... • qui .:..-~-.-+~ t~-~.ci-pent nos -4- mi.-= sa .. -'-=j±.--t" no - -" ster: et .ri..=~"" rt~ ..bis.que se.. ~-=E _-===. Ad .

.-----==-. =-~ . ~ ..=-=-=-~:j nee de -Ie . Qui me ..-~J.--. di .. .-.e !III- ae .~.='--. I:-"-.-== ::::! e - pec-ca .__ ·~jl= ~ sa - na ' _ ----.::::::::=-. et sexta.-J-·----~-=~--1= T I l l -+--...-=-11 ..~.um.-----on.=-. . '-.__ sti me.tis 8to no -• - - stris. Commnnio.rna -vi ad te. j~. . usque ad Feriam secundam majoris hebdomad[C..=....mi-ne.-j- D6 . quarta.::::r--=-=---=-'-:I-t ..-~:j---1 Ex-al-ta ..• .:..3E in tempo-re BU - o. --I -r da .ete.fa .~~~=ct= -~ pro . t=±~. :j-...hi-tur in Ie .-:::j-t=~-.am su-see .~1--:=I-.pi .--:. _~¥~ __-_. et -iti.=1==.-======-~~_ ~--==_==i me: D6 .~--~-------=rr---...¥ . - .=_:=j=.eta. ~ Supradictus Tractus ab hac die dicitur Feria secunda. • . ••--+---------~ .---~ .pter no ..di .sti i.!f.=..­ :::tC=~.79 reria IV.--..-=-.bit ~=~::L"~ !i...= ::It:.....---- su - per -~I .~-- 1~:::::::j-=---=·==- ~-=J qu6-ni ..-.II~-t-------'::II--·~- ~-'-'f.mi-ne.-"-----===--=-".-.--=-.--r-.... . .men tu .--j.-=t~ fru-etum su . ~=:J . "~=~-=:j~=+~-. . --.~-.-~..g+=1: -. bo te Do . cla .~---r~=-1-. .._ .mi-ni ~ ~--.. CinenJlll.eos me - os Er-.. ..-r-r_~ :1 _ .ge .sti me.ni-mi . =tl=-===---':~===:"--=-:J-=t .-Jlli~= . L=±=. t· ~ Oif-l l~II~r orIlIum. nisi proprius assignetur.~ =--====~~_=~ ~.=~4-.. -I ~ -. .um no .._ t=. on..n-~--.==-.--------.~~--.

----I-.. ~'...... - . • --..hi.net in ~--I..-cf-'- ~_--=l-==---==---==----===-=-I==--t=== ne de-spe-xe-ris de-pre-ea.cern '.-. .80 Feria Quinta.-~=--~--=C-"7"'-~~ --==~-====----=1===~ _-:-j======---=-==-"'-~est an ...vit e . in Do . IlL 1~~..'-.. ' = ~(]: -+J-"ft1.. ex-au-di .r.U-.a ..J '.mino.pse te -J -I - ' e .-----== -===--==!. .=--=+=--~~-.....os .•-..'=:-=-..~ .----=.ti .urn -I - ..-~j±:~==1+=-~ ~l§==-~===±=-=--=====--~---'=. _ ] 11 h·oitu~..\:U --'-----1--------"---1.rem a Do- \.-~ . U ..-.- Ps.vit vo . qui -.h-~ ~=-"=L -==~-I--==t==c~ .- . Ex-au -di De-us • 0 - ra-ti .=----=--=-===---~ ~J '~~---z. m e a-ma .- ----~--. et hu-mi -Ii ..- ----'--j- -§---ii~~~..~=-E-==--====.-II.."J. --1-.-~c.:I-II-. -.~..s.--+-+ -----....-Jl:I-~"= ~....-----l--:j==-- -+ . et rna .: .--~ .A .--.._ .nu-tri-et..l c{ ..o-nem me-am: --i- .minurn.--=---==~-.~ ~~ ' · ~ I c .~r:j·-F -=~ ~ .-.--::J------+ .aI!:. i = ..o-nem me-am....-~-....\-.1L=.•• -~- ::-.te '800 - ell -la.-~-=:j-~--I d ili ~ ~5~j..~-=t '1~-~7 !..eta co-gi-ta-tum tu ..-=~ et .- -F'"~--"'-. ::. ----j-.-.~-~.= ~-.)JAL...t-.. ·-·--·-=--·--~=-E·-·· =1 .. et i .'---=t==J re-ter-num: ja .~.---=~--=+=.. TOll.

-.. a.-.no. ~ • Ja - ~ ~::~ • in Do - .. qui ap-pro-pin ....-.i: 6 .va..cta mi .ten ..-~==~ =::n===--==:~~ ..-.~ --:-+''--.£ Ton.-··-_·-~~~-':"-·-~I111-·-~-=1I:== ~=----======----=---=I=---==~j=---==--=j in .~-.-~~~ ' =1I:=1I:±~~j===t===== ~.--=l==E Gra d u~Ie.. ~-'--=1=~. Feria V.quant mi hi.-.-~-=---..:j_' ~=--=~..-"=-=-.JI-~==1--1 -.vit vo .1.oi ..gi . ==== .~ ._~ i ...J- _1~----LL .-.lIll. in -~.ji .-__. - De-us me .~ :J'-~.us.-£~===--=~--~-.-1-.-::~=.:.-~=::::J-..-.--'I=:=l+ :r-==--_=r..-. his.:. ir .ru .==r---~ -._. I=_ -. Oft'el't --f----=~.±=~-.-_ _.-=-l=..cern me .mi .--~~==-~-==---=-l:=----=-±--== ~-=~= --j. ex-au-di . ~ .~~-. me. --.di '5. - vi Ie .=- ::..ri - de-ant me Gl'adnalc Hornanum i .---==--===--J.t--+--I-f ... post 81 ~X=.urn IE. non e . co . ' ~--~-.---=--=.II:: :3:t=-=-=-:.am: :-i'---..mi .ni ._.-----~ Ton..-~--I .-j---======j::---•.tri-et.-. j-~-·~~-·=l·-~=:j==_~==t__=IIi=_a.hi...mam me .ne =1=-.I-t ==r= . ... "II.. ..-. Do .pse te e - ~ . V. .am ab •• :5-~.=-=-.scam: ne-que -I-~-.-.---==---" ..be . II. Dum cIa-rna - - rem ad Do - - J__•~±.de mi .ta-tum tu ..•••--I!. Ton.mi-num."'-.-~-::=--&~~.-.~--j± nu ...=---. et ~~~~.j-....=tt •. HI.. -.~-.Cillf'I'I~"".Ol'H.=i7''''=--~ ''. 3"'. Gloria Patrie pag. -.ci me . et ex .--=---- A d te ::-~-i=+-.!=:J===_·--tte confi - do.-=I-====-..au .

.ver . -t= .. IV.~~ ---~-t===+=-I-==t~--_.hIS sa-crl-fl.- • Ac-ce. . ~-=±E non con-fun-den Communio.-.spe-Ctallt.la .nes.--=t:l= et .hi: Do - :5=·=-t-+=iII==-= ~-+ .~ 1I Ps.. su-per alta-re tu-um..-... . .. Ton.iu .• .. • ..=-~-j--- ..i=-aI --=. ~' • - tur.- af .--.=-~=.ti . iII-.. ----...-J-.. et ho -10- 00. .-.-.. .~~~~~ ~"~?=~~~~=1~ _ ser. fa-ctus est •• 11II • ~_. • ..us..----..cau-sta.stl .6 . III ..-"-~:::I =t .tus est mi ....pta .82 ~S-~-t=--~==-I[]----E3= jf--..--±---~-II---~ .--". - • =-.Cl-um -~~ ~ • ~=t1ii=-¥.ho te D6-mi-ne.: .~--=II. . et mi - . qu6-ni-am su -sce - .e .-t===lf= ::r-==--t-±==--==t~± _ -t=t.. Ex - ad-jn .:J=F-==i=-.-~ j _ _j _ _ - _ .---. VII...--==--=== ---- j§ _.ni . ".ta..di . D6 mi-ne. .tor me .ti - ob . qui te ex .• • .mi-nus .--==---==IC'-:~.si.nim u . Ton. ~ --~"3 • ~ • -.~.vit Do . -==---=.::JL Feria Sexta.----~­ --. Introitus.-. a----~--C==JI----- 31i ~ .mi .-----=2--==-_ U ..nus ~ ~. -- .

Offertoriulll... III.ti . VI ~ ::.---••• ~ . VII..r-.------U . VI . ~.i a Do .-§-=. Domine. \).-. Ut vi -• 3---------. non secundum. .---1---~ -.os su .ne...sti me: nee de .-. --. .-3 -+-'.I • ~-.~ .--jl~.- i~ ~ ~-.=.- -.-j-""---------.h .--II-~-JL.----------------.::~-. ~. • ~= me se -cun dum .j.16 - qui-urn 6* .per me. . 77.. Tractus.VI ..-~~=~=~=-=-=~-. 83 ~~-.-.pi . ~-3f .~= :f=E-===--===~---:::-t===j==---==±_-== .-.le-eta.. ~ Ton. =i~-=...- __ 1III:::::j===--==--. ~===t=j-·--·-·-·-~·--=~~ - te .hi-tern ~.--:::. ut in Feria IV.-~••j==--==~ -=2~ -.e .rno -- Do - • -.-.mi-ni..-sti i .-. . ~~ me .'cria VL post Cinerc8.I-.-.mi-eos ~~.~. ~ .----.~~ .~.-II~ in do ..~~-~:--=n= -~j± -.gar a templo san .mI.-. ...ni.'""1----~ ~=-~ t=_ . ~·D-'--.~~~-II--~-~~ Ton.---=j-...mi-no._~·-=j-t----ilf-.. ut in ..=========== .-- Gr'uchwle.--'--fi --o .--.nam pe .---pl-_-!. Cinerum...=~-f±.eto e jus.-3---.'---'-1.--.mi-ni: et pro -. pag.----f. 5*..--=--==+-=:± ----I-~-.ca ~·3 . pag.de-am vo-Iu-pta-tem Do . hane re-qui-ram. Gloria Patri.ha .. TOll.-.

--------~---=-t--+ ..~.ni ...--=~j~-+ -I- --------------=-.J -.-..a ~ahh..•--~-..--... _ .i .sta.----....-• •.. ...pH ..- -I di ..- --.-..- apprehendi-te ~ --... j .-..re. .-.... cum tre-m6 ..• .f . :... - re.t-.. non secundum.. ....tis ~.... .-.~'l _ • .. CoumnUHO..84 .--=~:--j:""'_-===---==--== = .roo - ~.-fIIli=1=='--.---------------- -I -+ _ ..te Do ..~..- Ser-vl .---..sci .- de .-..-. .urn: ut sci ~ .f .p---...-_.-=--=. ne pere . ...--t:--::+--..-..mI-no I In tl .m6 ... t = j . .- --~- -I.L----- --.J--~-f-. ~--+~----..1 ... et ex-sul-ta-te e ...---.nam.lto h'I' 11d\1 mil.-­ Ton.. __. ....-...----- ---l-·--I--~f--...--.tu~-+~-l=-I-·---"""-=~I-·· ..-J--------~_.-11__ ---------~--.-~..am te-sti- -1.. t- ~ - j ~- -I . qui omittitur... ju ..--..a tu .j-.-....----.ll..--==--===-==.l-~.. -..J vi .....-.. VI-V. -._....--r-.. .re: -_--_.a.. -----...sumitur lVIissa Fcrim prrocedentis.--.:~= . prre- i} 6mine.a... .-t---.--_"'-I£l---=--~r::.-.

-.-....I-. --=t====~-==-j-=-. =:r==--·.- -1- e urn: lon-gi -til . Qui ha ..-...-=t==- ==1+=== i-=====1==-~__==~. ad -im-pIe-bo - e - --1- -- rum =t=-. --=-. 5*.-..=.-.=.is..-II------r-._~+:&:--.mnibus vi - ~=r-- .l 'dua Ie. in ~ 0 .::.....-"_j~ .. oIa T X on..~::J~=~. _ _ . Ps.-~L.r-.-~. ------------- ..a-~ I=-.•_.di -ne di - ± :$-=--===4==-.vit de te.I------1-::I!---.ni-bus ~=~ is tu . Ton.f .-..-..A-.-..-II:&:-=1-.-1===1= ---.t- por-ta - ~.--.=:j-.~-. ~=~-==------==3-"-.8to .--L-·-=--=·-.pi -dern pe .-~ :r~~.bi-tat ~-. ~.------....dern J-----_.-.-..--.. pag. di-ant te .ri-o Al-tis-si-rni. in pro-te- ~.. .-.-·~j-·-· ------. =1-....- __ =r=. in Qnadrfll....quam • =!!---~------=--·-"-'--==ll:--iIQ= ~..-=== of .--f-- .-1::f"===--=----=j====-~~j==--=j===---iin ad-ju-to .. • tu um. In -~.-~~....--r:--:J----H ..- An-ge-lis 8U .us manda - ~__ .~-l--11-•• -~. Gl6ria Patri..·-·l--"+l·--II-----+-..-=-j=-.-..-..-- e .=:ji • ~== ~-.~-...-·-----~ +..-L--.-..~±===------=-==----===----===----===----== ----------------~+_::-.--.-.fen das ad la . --~ -~.+~-. VI n.---~l~ -1- -.lI ------f--Ir"'-.-pi--.is De .85 Domimz'a 1. . rna- E"~ te...-~ --.. \).=:f:: bunt ne um '.=±t____= .urn.-.--Ia.. ut eu .-I-I- .-:J--"..!f'sima._~-...=.-==j=====-~.cti-o-ne De-i em -Ii eom-mo-ra-bi-tur.-~~ --.

.:j=..--II• us es tu.~-I=-!=. ~===t::. .:~ ~. --"'-=---=--~-~-I--f--_L .-~----i­ Ton. II. --+ -~_~~ V..bis. -I- .._II-"=-.. ---1-~ ~fl ~ •.-.is ob-umbra. ..ti-um.- -!Ii.. .--I--~----f------3--~~I--I-~-I-.cti - _ =i=~-f---=---=-+=.um.--.pu-lis su .. ¥~t-±=f_ . Di .---==--===t:=e===±~~_-y .. _.• .bit ti ..=~!==--~.~-...--f.---==--===-iII-.:j-.-. ~ ~~ • _". De-us ~=i=="-..Ii com . ... -.fll .bi-tat in ad-ju. l.-...==1H ~.lgcsima.no: Su .-.-~-. et re . ~ • • ~_ .-=1j_~--t= !llriiilQllii .=_=-.0 Al - tis - si .mi.-t- ~====-==1~~~-.-~-f---~= .-".:-.6 - ne ••~ IU:--~..te .-~-_---_~ -... --3 .-.---=----~.bo a. . .sce-ptor me --=-_--_-0]__ ==1==----+.us: ~~ spe ..--fjf-~= - bi.mo-ra ..--== ==_-_.vit me de Ia-queo ---.-Qui ha .-.~.to - -~5-·---=1-".ra .-~ jf=---.--1= ~f - ri ..ni-am i .:tL~.spe-ro..-~f.~.gi-um me-urn.bi-tur.-~~-t.--=-i~=1+=I===t=1 j:t:-"'_t=~~-==~ -. ve-min .86 Dominica L in Quadr..~-iIH= -'"jT..-.. Sea .mi ..=!==!W-"'--:I-. in pro .bo in e . • -~ • ~==~= - et aver .. ~~ De..cet Do ..u~l. t=..-'-~--I--_-.· Quo - ==I-"-..::n::-. r)'I·ac·t·.=-.. .-jt-¥-I me .i coo . __I-.~ :1c-=1---__ \Y..:j======--.:j p= •• _ •.--_-_ et sub pen-nis e - jus spera .pse Ii-bera .==1----­ • ..-.

et __ ~l-=r:::--~=..-..ctur .:!l ... ...-j===4+=I===t.~~-.--~-.." t~~.ni - :r~::c:~=..-~=t--==.ri -tas =i=5=1w._ .-.=.r~ ~ .1lnlca L in Quadragesillla.==j======+-..vit de ..= ~±...L..-.re tu - 0 mil .-.to cir. -.-••• -=--..-=-.te in te . =-.. Quo . V.~-===t=t-.-~=-""-l ::::t:!:=-.-r==lIj----=t====..ne-bris.na .----~---+=:Jf • •.-==--=--=t==r=~=-~ =tt=--._ II-~ ~=-----~ :11:=••• --..ri ..di - 0 =t~-~ ••==~.bi =.0 _•.!".=.-j-..--=j====~~·-"=-~=t=--=-'" de-cern mil-Ii . man-da - ..-" --11-=-.-t au .tern ~.-=:J.ta ::t.~-~-=-_ ===----=--===_-_--. a ru .=..-."T:=-.a a dex-tris tu .te .bit..no.te per • di ~ t=- --= em ..--.-.is ----=--11-.=•.-I--l=i-=--~r. ..--- et dre. _ -V' Scu.==r..f - .k=-=I=--~.-- -rE====--·-j===±=====~~~~j==i "\'L Ca . A r-~-=Yo-Ian - ..-..ti .=-~-. .cum .=t===~=-~-==t=-.-.no.-jf-~-. no .. _ ~E" _~ ~'!.git .re --liii-_·--I--=:lf--"-~---... .-j _ a ti-mo.._.--.his jus: -.---~-i=---' =te= J=~~ .is: ti . :tt:-.-E-=-.me .=-=:l :± __ .-j=1= .bit te ve . ._+--- • ~ • ne . :--+ -- a. .da.~ peram-bu -Ian .am An.Ie._ sa .-j:!i=t-iiII=.ge-lis su . .i". • .-_ ..--.-..87 DOD. a _..~-­ ::tc-.dent a 13..t t=~ _IIi-=...ni - me ...go .=.-"-11----- ~---~--t=-E-t=---t-j--I- " Lf""-=.. "=1. non ap-pro-pin-qua.mo .J_ e - non ti .-. .

--1 . .-f= bu - -1----- -_-1-----._..urn.go ..-=t..-_-f+-=IIti:jt-Y--II--_. 1.·-·-·-j=--==-t=.ja--+- .-i. ----l----- .nibus =I~ por-ta i=-~-iIIl=-.. in Quadragesima.ni-am co .spi-dem et ba.=E-.=. "W.1~-. Ii .--_1=.bis. ~-.-..-j===r=:--==--+ =i=~=-.bis Ie . \J..-~_.In-vo-ca bit me.-=--­ ~f=.nero =t=5~-_ -=--=~::n:=t=j==-=1'=:::=----==--===-~ jf=.gam =-tl=ill-.&~~==1.~-~-j=-- . In rna . ----==j=:-.. et draco .iII=.~-..-:-~==---==~-.- =.-hi .--.be-ra ..bo e - urn: pro -te .. ne umquam of.nem. . quo ..pi-dem pe ..::=::J=...-::I-"=--=== :JI===--===t=t=-.--1 :Jf-.=j . ----=-~-.-~.---.---1------3 -1-- .-l- j f .--==-~·~I:: e .vit.gno .-'--~-3f-·-·I-...-j-.' vi .--1--..~~-''''''--'. ~·--t te. ut cu-sto -di -ant te --_::J_~ in 0 ._.=--=---~--== ~~ _.. _~~--I . ~~.per -t- --nl-r~·-j==t -f--.--r c=f::. -t=· -~=-~---t-:::''-'=-1=--''--.:.-=-.88 Oominici'l T.-~=--.---~-_..-_--~-~-=--~ i!i-. et e .-- -~~-...- -1..-' " -=--=-l=----.-:J----... .mnibus .--.--~=-.1:tcr=-·:j±-· me~um. -:-.is..--"'''''-­ ••=-.!=L· ~t~.:. ~ .~=c-_~=--.hi.0 .--==.:-11 -=l=---....~-.-.si -Ii .=-j= +~ a .fen das 1- ad ~-I--I--~f-~--I --I-----·--·. I - -I--~+. Su .. ..=j-.--­ :it: .-(-==+=----"-.is tu .bunt te.-~t=~-==--====..dem tu .urn.... ~--=~-==-.vit no-men ==1+=--.scum am - -~ -1- :t - +. Quo-ni-am in me spe-ra ~==~-.r .. I===r=~ ---=1=-.:II -. "V.=1-- -::.~-:I= et con-cul-ca .

f-:L-=-.. =tE-~=!:=. --p-+-. -- ~----r--!=----.. E ..-:--.ri .~=IEJIII=--.--1-.-l- ·-·=.-~.="_--=I~ ti.-.~-==-~_--j~---===. . .=--.--::J..•~... _t-.~ .ca .---r-- ~f.. J.cum- --.... et 0- stendam il :t ~~._. -/= .- ----i- ----.~~.t=~~ • ~=:J ~~ .jIJ-1:- p p- et glo -ri ."i.~nI- e . =~~=~jIl=--.pi-a.--••-..-I­ -.- .. ~--t­ .p__ ~ ..-r=-P--------~I--.=~±I :IE===l-·-~_-~=t=-~~·--==t==--l~ ex-au-di-am e - urn: cum i - pso sum +~-P-.~ .urn .In - Ii ~f:=- . ~ Off_ .-j-l-.-"--.-..IS 0 ..---- ---..di-ne di - e.--p--.-.IS SU .jus.-••f •• e - jus spe-ra .to --~_=-- cir ..=.-pu.- - ..ri:tt - -.==~ ...t3..------.bi Do minus. ad-im-ple-bo __ t --~ ----r--E----t-----= -....nis -I-i ---..-8-'<--1'.. -1.=j =- ~~~_ -da-bit te ve - ri-tas e - .=~=.--.=:._L_.. ~ p=-:I~lIi.TOll...-=. e - urn..l.m ne.-~.89 ~--P-.bis: scu ..-+ - urn: lon-gi-tu .-p-~= sa . .--b---b~ cu.urn. _-=-~ • ::J__I==-===-+---r-...:~ ===I=-:::Jf======~-P-- in tri-bu-Ia - _~jt-.-~-~ =t'-- E-·-_ ~-=~ .fi . -I ~-.6 - "«...f ....'ertorinm .~= =rr=--..--.~-=====~-::J-..re me - :.--...urn..J-il". et sub pen. e - =i~=I===!===---~==. VIII. II.-----r-F---...-.-bit ti .--~-=t-r=-_ -I=-"=.~----••--I..bo .rum ••=..

...'..~=j=---t eir ... B -:... Quadragesinm.-=-~. B-. Sca-pu...- ti .=r.-:J-~ ~-J--~ ~.-_-l-_-..bis: mi .--l-_II=B-_- ob-um-bra- IS .. do-nee rni-se- -t=. _-L-B _ .........bis: seu .. .lIs ~ . ..-=.=-f----i--. et sub pen-nis e . ------a_-- _ _~_ .. post DOlllinicam r. .se ..-·f6-. III.--..::----t.jus ..--pI'=...--~-1-.-~---:J--4 ·I~..a-_--.1- ------I----~.--1 ..-------... 1 .t P ' ..cum -da-bit te ------3 ----_--.!...-•• --=t=...bi D6minus..- ad :=. .~-~...=-~ COmmUnlO.-~=±=~ spe-ra .=j=-=====----=---==-=--=--=-: ..-..re no ..-=J==-i. • .re - a- tur no .-~~. .. ---:I=-=~----~-l---=+­ ~~ ~"l.-=1----pr....----~-=1---:::J-. -1-~---B--B::.90 Feria I I.- B-...to V . -B-"'--~ TOD..bis ..-~ D6 -minum De .B-:~-==.urn nostrum.bit su - t==E..B--B-----·--·- -l. .-.I .re .

J-.---h...os: + qui :. Offertorium.__ ~ r=---.. --.-~~ -.ces _.._ _._.-~-..-.0 rum. et re . IV.all ..-------tu os. 91 -~.--1 . . pre . ex .va' . l.-1-.--l_-·---t-_-l_-~I__-t­ De . _. =e=--_--==---==i=-L.--.:~..bis._-l__.__."] • • -+.. Gloria Patrie p. • ~..~_ -J.-.-~• -. ~~~ t. Ad te le-va-vi 6 .-=----.. ~-t----~-. ut in Feria'IV.-l_ ~~===---=-=--===l===~~j===----==--Ps.-:jI:=+ ----1-r-r=--~--~-I--=~ ~ ·.spi-ce su - --1--.=--..tas in crn-lis. po. _ _ -.8-=----1. D6-mi-ne De.Feria 11. -t=-=· - _~=:J mi-se .rum tu .-.=~ --"'-.----- .- per ser- 3f===l======.-. 1. ...._8 - =-... Domine. Tractus.re . -~-.-::J-=~~-=.cu-Ios me .-.ster a ..I-j G~a(Iua1e.--===r= .. L e . ~= .f~ ~ Do .=_-== ~ ~==-~ :J===---.-~--r=-~----- ------_-===--===----====== ...bi ... Ql1adrngrsilllal.. V.-. Prote _ ctor no .cu-I os me . - ':::""·-f--"--·~-~E-------1 2• 1Ii.. =~-~-".-.- tu .---.di ..os .. ..-.mi .._~ .---....us vir- . no .-.b 0 '0 .-=-..=~= --j==r~===---==---=====--== ~==l--"-~-·-dt====---==---=====--== ha.. page 77..= ~_______ ser-vo --.r"'II__• --. .us...~ • _~-..spi-ce ._. Ton.=-_-. Cinerum....-j_==-~~~ '1 on.re .tum. 1~ on.~t D0l11illieam 1..-.=:j-.==l~ ~= VlII -"11i-8I-----=1-------:±_.. non secundum peccata nostra...._" .ne ...-~.•-:.-.-.4*._..vos --..

. IV.• ---~--. ~===--=== ~. . ~~t= 800 .- ..-~-~ ~=-===---==~----==---==-=-="-~~j===-=-----.. . .stis.-.-.. .: t :.-j-=-_~~~ • ..as: da mi .-::-..-.""'-.----=:J.-.-.• ~ .!: u .ju ..:. . +='~_:J~-.-... --.-A ....--·-3---~·-·-------~ .~~_ • __• in . .~-===-..Ie .etum. . pos-si-de-te pa-ratum vo-bis regnum I -------l-t==n:--~.ra .. -.ti .-.-... -_-..scam man-da .-.st£ ti-as tu ..==-==.--. 11_-.. ~..hi --.g-==-.. mi ._:J _.----f-~-!=-.-..-.stis: ve-ni -te be-ne-di-cti Pa-tris . ..-=1-..-. .._j_.-. ~=j~ -...--.---h~---l-----~-E-~-·-:J-·~-I=~-.-.--.0 .. ~~ ~ .-._-=-=- -.ni ex mi-llimis me .Jl[+ __ --.-J _.i.. .--.. !-~ .ta:-..l .-..a.-11---1-------~ .tel. -.t-..=:I -.~ .:j . .=1- ut d6 - ce-as me -.eu -Ii.:: .-.. -==._j=i me ..I-.-.hi in - •••..Ii a tu- .- ConlnlUllio • --~ l::===-=======--.. - ~_.------=4--.= -_·-. .~ =•..is fe .. . --... -1-1. -.de ..men di-co vo .ta tu ...bo mira-bi .a...ci .bis: quod -.-·-~~~-·-·=l~~~ .~=jll .. .- __==-_:J-==I=.i .- ~~~ .mi-ne.ci. D6 .si .1 et eon.:==: -j~------------~. II ~: fe . ab . et di .-.=l-.--=r--:= --~----~-..:.=j • _. Ton.

ga..¥ f•• .":"IIj--t.--..-.ne-ra-ti .-"ji\' ~~':O~c=~~~~~._.-..-=. =-..bIS a ge.r .:I-~==--==r===++==.es.~""':'I.".. ~ -=. . --- -- ' re . ." .._..~=~== ==-!.- ~lIi -1IliiO- me '-=.--..mi-ne '-~.::-=l-~ Ton. ' ------1-- -------------- ---f----EI--~--­ Gl'aduale.=.-':=1-.-=-.-. -~=-- Introitus.---_.. .-.~~ ~-~. ..j-.~ .-Y'..-~ +-::t===.~f=======--==---===-~-=== ------------=.--. et pro-ge .-==+-.' a. '7-.=.. ~ fa ..- -~-~----..•._1=_ _ S'.--II--~-:~~-.--.•.:=tu es De-us.-..ra ti . -..-...-..ut in .."'-. 4*.I.-.. VII..-.'leX 7.j±-.j. ~'iii=::-"=.!. V.--.ni .-.e: a 800 - ~=. .~y ~=f ~.ne....eulum tu· . l'I-.-. et us-que in soo-eu-Ium --_.--:-r=-. I ~...-.-. '.----~ --I . -r--~.-.-. Ii .6 .__ ' . Ps. et in soo .--1--. aut for-ma-re-tur ter-ra...=1===.etus es no . ~~I..-C • - Ton.-~.-I===--=et or .-- ~-~.-j-.-~--I- iII-.j---- '•.ii 0 . ~-.---~ ---f--. V. . pag...-.-... '7 ._-_~ ." E»... Pri-us • =!==-. '. W~-.-=1=====C===--=-. -± ~-=--==I=----l==---.-~--II-. ......=-..~-=~-=~~-E==~==t-+­ .sum in eon-spe .._--j-.r.--~--~.een .•.---.-.bis: a sre-cu-Io.tur 0 .-.e-rent...--1 -.-.:r. '.f.--sie.93 Feria Tertia.ri .. .--j !--======t==--==:j==--====:i==--===---== -.I =1~-I---.gi-um _l=..= ~=.quam montes fi .. =-. . Gl6ria Patri.3:-1- ..-.:!_---D i .--=-L.--. Ton.1 -.-.eu-Io.-.fn .-.. .0 ..-_:_"-: ----""="'-=-..

!i-.--~::.-...·-·-·~---==- ~ • -I ---~ .==t--j==-~===--==~.vi. II.-"'-. .df .-. .d.---11--.-I-----±--I-------~§-I.. :Jii=.. II. -:-.--+.bu-la-ti .ctu' tu - D6 - 0.6 .=-=~ .- In te spe-rA . -~.~~..-.----'= .au - .- --1--~S=---~-------~ ~ ---=j ~.l..":::J-II~~"-_ -~==n=: f...J ..=..cdI .-__ ex.. -.us r£I.--..~ ~-jt _ _ tern .sper-ti Dum.-..~= .. E-Ie-va - ti-o rna-nuum me-a -..-~===-..---.--.=4-" r---==---==L===.-~~=l~ .-j-t~­ W-..us jn-stf .re: -=-=-~ I .~--=j_==-~_~ in tri .+.3:-=~ ==l-~=·Li-:J-.-iII.ti-re me- !~ -=2: ..cdI-5j: ~.I:.um Offertorium. ~_. ve . ~.==:j--~ sa ._ .~-·-·. -.=-.-11--.=..ni-bus ..-~...fi .po-ra me .. me us. ..' • • Ton.-:--+ tu .rni-ne: di - xi: Tu es De .---.=i=--=•• ---. - .__-.~-~.--=---i----.-~-=r:=•••" .. -===t-.ne di -la - :.is =t~ . .sti me.1 .::j-.J-_--==--_ _--__ .....- - rum....=_~-===±===-. m In .=-----.ci ._-.- ~-- .cri . mi-ne.-~ =J-II_:JI_- 'V..3 .._ On' "".rem t e..X::± =1=- ~=-~-. .-li.. ron.--. De . =t==lE -i.=r::--iII. =I=5=~=t=~ • :3f=_~ in ma .---. :tt::=-.~ .--'--1- ~_--_ ...:::'=l-w-.. _=t.~_ C~mmunLO. 1- • .a. -i-----.~ D6 - -- -+ ..vo ...-.w=t.-. -.

::j : j . 95 Feria IV Quatllor Temporum Quadragesimm.- -1- an - gu.us I • ~ . ·:=j-iII------ no . D6 ..~::q= 6 .di 0 -- _... ttl..=j====~--==-=--=-=--======= sre-cu-Io +~l"~ sunt: ne .Introitus.. =-.00 -.-.ii-=J .be .sce.::j. =- t30 . ----1-.-.'. .-. =- . ----~~ -~:J:_~•• ~-j±=- -ra-ti -6 ..-.00..-ra--~-­ ~~-=:J -~.rum..~-.---~--.ni . • ex .stri: Ii .hi - --~-_ ~.num tu - ~--~ . - .. et mi..re ...se -ri -cor-di ..t=:--+.::..-~-=_--"]-=_---.-.-~==r===~J'==--==-----=l=-=-d E ..nem me am..~l ~-----II----T -~ ---=l--~-_+_~~ ---i-----I--.-.----•=t -11::1----i---1----1--- stris.ra - _~ _ _• -=--==---"]~-l­ ().---~--=-. Feria Quarta Quatuor rrenlporlun Quadragesinlre.ci no .~ a .-. _ ti ..mf .-~ ~~. ~ ~ ..~-.bis i .mni-bus 3I-. urn-quam do-mi-nen-tur ~-.~..-t D6-mi-ne.=-~.ra --+----.'i~ nos De . .mi .••• -.r===--+ ---1--------1---- -=- ---1---~ .mi .sti me: ~ - mise-re -re mi .=::I-~I=-3--. Tonus IV.-- qUID a -.au .-..sra .-.ne. Ps.=c-::----- et ex .~ ::.-.~ --r----~------l-- ~=~. Ad te D6-mi-ne ..-.sti-is no - =. .-.• =±---.nf .=~-. • mi-se .~- .. -~--.~~~~~="~~h =--~: -=1=- ~~-.. .6 ..

Gloria Patrie pag" 4 *.-~-=-=. -..ta me a.---=~ __ Jl~ . ".mni-a pec. ~ ~ ~ ==r1= ~_=j d _ • • • 1i-.-._--. di-Ia-ta._ -----. Lectio librl Regum...is e ..-tem me-am et la ..r··"--· -11-.mi-ne.-II-..~..ru .- --p:::~+------ --i- -_-~-----l---~-----.-~--::::j-~--!-=.-j_._ ' .­ _LL_=-=_-. -j- ! .. L ectio libri Exodi... .te 6 .... Do . . ..'-'Tractus..:..C---. In diebus iBis: Dixit Dominus ad Moysen..=-==-.-..---== Vi .---....- ._•• j .tre sunt: de ne-ces-si-ta-ti-bus ---.l==ti'-I.:! !=:::::t.-. De ne-ces-si . • -I-~----- --t-r .nimam me-am: ~kii -f-------- De-us· me-us. Ton.de hu..96 Feria..-~==~~ --=-.--"=-. Ton. .-. non e ..---=.-2.t:::-....-...-E~--. ~ ---------me .-+~ .ta..-'f---~-1=--.. -=. urn: et di-mit . Tribu-Ia-ti-o . \5..---.~~.==.. !i=t-..-::J-.l--__.bus me ..ti...-.do. . IV. _IIIIII!---r-_ .b6 w'f) • .r====--==--====~-..be -scam. -.. --+P'. .... Quatuof' Temponmi Quadragesinml..• .--..-rem me .Ton..=-=1 • in te con-fi .~ I-I .= •--.-j===- ~-===--==. -~~--~-E---="--E----...-=J-~=--..-= -----=t====== =~_-=-~ !-=====-+-+.--. ~ ('\J"ra(1UH_1e.nes cor-dis me ....---=-_-== _-_.=.J .:3--~====1 . In diebus illis: Venit Elias. .--. -4L~~.-.ca.- Ie-va. .....=. IV.mi -Ii . .. ~-. -..--t_--ill-=-_ -. II....ri-pe me.---II-HI=j..-iiI!=-=-::r ~..-l +:::::=_=_ .'--.'.....i ~= -==--===1====~_.-=-:::r:~=+-.~A.-•...-:£1 + -k-.-vi ------ a..--.=. .ta. .-..

~=~ =...-..mni.-=·-·-j±~l.-..=.ver ..~ mi-ne ---·~---::II~--=..us.•-[-ji•• ----==~ ::II~ =1=====r=-. Graduale Romanum..-.-. . mi-ne: et di-mit-te 0 .-.-lii-l-d::-.den 7 .-=~ .----.~£-J-------".ri . _.-.-~--11-.do._-. in te con-fi .- ----. non e-ru. _~ 1ri3t.be . Ad te D6 - •. 'V.II~= ::jf====--===t:::~.--.is e-ri -pe me...--. Et . qui te exspectant. 1.~=~==I= =+=-~ £~--=C~----~~--==-.e-nim u .. vi- ~.-.-. 97 .ni - .ni-mi .scam: ~ ~--~.Feria IV. 1_ ~ ~--E=- me . non confun.II-~= ::tt:=---=-.rJ-:J-rF~·:t-t.==-:=. r==~. 1.-."-'-. ~ ~=t==--II-~ .que ir ..ci me .~ :tL=-~= ===-==-~---- .--.si.-vi a.urn: • Do -.--=== --====---=-~!I"-I- !. _-j----~=t=..- -I-~ ..~-I . ~~ ~ ne .de-ant me fill ~C- "i'Q i . ~ B_ --~-.a.ta me . Quatuor Te~p6rum Quadragesimre.us me .-.-----==-=_ _ _11::-.=--= Ie-va. ~~ "V.ni-mam me-am: De . --:ii-r-~--.-t:+-~-== .. 1 - · pec.a ill .=~=---.~+ ===~.ca.

. D6 - .--. • . _~"._t== =-_.-+::J...I_. • -.=---- qu6-ni-am _.-.I...Ie .- in-ten-de ! -...-~~.- .LL_..--=1--....xi val .--t-----' .'--=~::::..-~..--II--t ---=--- et De-us me .-t= ad man-da .~ .' •__=.-.as . ad te 0 - ra - bo...ci ~ ~ .bo manus me ..__.-~. . --1: 3_.. .-... Communio.+: . ::If:=-c-.l i/Itu I - is.::=J ·3 • _-- va ..JI==-~ mi-ne.-"Q.. _ ~ .. .. Quatuor Temporum Quadrage~imoo....----. ~-t~ . --- M edi .Ton._.-1---1-..- ~. --=-----.1..._it.--+-. tis __ ~-4 et Ie - .-.de: -'f·. ..------------l --.~.. - - quoo di. Rex me .--==.f .. ~..~•.---I -t.~.=fWI -=+=------ 'Offer...------._ ...l---:J:-_ ..-c-ll . g-..J .98 Feria IV..- -U- . - -== ~~~~ji:==---== quro di-Ie .us: -..--. . In-tel-li-ge --..--=----=t-._. ----11--..tur: con-fun-dan-tur mnes fa . -_-----r=....ci 0- ra-ti .-:J-.~---=--~---~-+----1--~ .~...---l--it -. t-=j=- cla-m6rern me .bor ~j-..---L------. --kii----- ....xi..__ tes va - na..-~:::r+:======--=== :Jf-j±:==-_====_ ...=~=t T V ~-. -.::: .--~. ..= ~ .ta .6-nis me - 00. .~~--.. en +.._-!!!!:.ta tu :a:5=...~ -1-... a.. •• - in man-da rfJ • ~-.-.II::~---f----.. -- vo .us.. j~ • . '.urn: ~ . --...~ --+=. ~~ _••--.-=t _ 0 +S-~ .. II!I--.torinm.-on... -. II... . . .

.-.. Ton.=--=-==---===i-==---==--~ l- o..-=----1- ~~==-~==--==--==--==t====t. Gloria Patri.J-~ a .~.__-L_j_ _. --. III.~I· IE~~=~ .f. III. :-a.-__ in saneti-fi-ea-ti-6 .cti.te --~~~-·-·-:J-~-.• -~..jus: ..II ri! -~ ti .:.----j. ." ~~=t ~~~-----=:j----~---_":"--J--~---:i:- ~ san .jus.te .. • •.-.---~----:~t. ~f.••••:r-.hil.~==-~t-±-IIj=== Ton. . II-I..=.~~ •...rum pro - .-ii --__-. -~-=rr=--~ --=.r .. GI~a.-. . ~~ ~. +-._f------I=It:=t=t=.. _ On-fes _ ~i .la .te Do-mi-no ean-ti~eum no-vum: ean-ta .-=4.~--_ j _ .0 . "".mnis ter-ra. .tas et ma-gni-fi . ~.-. :Jf===-__ ~~t+·-~_t_==~_. ~~~-===-~---=---=---=-~t-==---=---== Do-mi-no 0 .lam 0 ...duale• 1l===~j F .een II II II • -If.I.ge 7* .-. ~} Introitus.. .ne ~ 3[ IQ: e . Ton._-_ -=--=~ Eii _ :--:---+ . .=~:&..=----=---.-~~ ~~~l5iill~h - do in conspectu e . ut pu-pil.~f~=~Q.ne.. eu-Ii: sub umbra ~.E.. Ps.. _. C u-s t'0 - d'1 me • Do"- - ffit- ~"'--=!==--=~=• . ._ .=+=i-~12·fi~-.. ~-II-If=r 11-II II-~-~_..a c::. Feria Quinta. page 3*.--II--..-. et pulchri-tu _ Fa.99 I 1"'~.rum tn-a . Can- 11----1::L§=.~~. ·.

. ·:±.-11•••- - =5===J=----~-t-=!----- ~.. ..' . . .ro..--10 .urn.sta -•-t=-." --. et vi . ~·-i . .-.----.~-~..-.-~--II---=: Ton. .eu-Ii tu i vi- -"'~--E---------~-~f------:---=~-.tu ti . =..·~-. Quadragesilllc1" --~~Jf--·-·-"'~·----E----' ~.-±..:'.. - - ----~---pro soo .. -=.ri . .-=i===--===== ju ..1 .~ - te..--~:J=:"-l~~. .vis =5=~==1==-~---' t-=·n~----·-· +=-. Ton..-=--!I.- .mi - .'---------- ca .de-at: 6 . .men .---.= -' .am su . mi-nus...---- -==--== -1- :tE -=-= .«> ller o~lunl.ant qui .ta 00 - tern.--.--....- -~ -vi - - tao - --. \). ' .. 1m-mit .ni ! in eir . post Dominicam 1.---- Commullio." .-..=IIi= .. -..-=.. E=.urn e '~~=..te.-~ :±:C==---=--==-===~-====---==. .de.. I ---E--f.. ... . .-=~.==.-.-.-- -I-~---~--j-...-~ .• .=c~~i=~_. -==t: quo .de .- -~----~--~-J-~ -~-~". ..-1---==t.Ii .-M -=-=".ro me .a ..-_~~. quem e . ".-==1=------[. ~ i"~.--.&.a est ..--!""WI..ni.-.ell .um pro .i .~--f----~-.. 'III.go de .~-- -·-·---=--==t==- ~=-- me.ti . .•• ..-~ . • ~ -=~ nis. est Do - - _"=:tt= .di-ci-um me - --L.100 Feria V.!-t=---=j==--t-=1--=~-=J-.­ ---1---=-.et e - os: gu . r-~~.de- f! =...tet An-ge -Ius Do .. ---11. -J-==---==-----=:!:: t' .pi ...-----Q~-II-·-E·-·---'·12·I'--~-. De vul-tu tu - 0 .----.. 1.eu . =-1= =IX=: ~-. ..~.. _~. pa - --. ete .j .----..

et di . ~..vum tu ----f-·-I---f-f-----r-~ .ru .rem me .'_~.-. pug... ..§-.vum fae ser ... (-hla{luale.r .-j--------LI---J----~=___t .mit .l_.--1-.-. .l. .=-j-===--=t== -r=-~~-=----I- a.=1 __• -~-. =--=1Ii- spe-ran ... t . pec-ca .-II-I---f-..te -t..fi . Ton.do.- vi -. .be-scam.~=tt_~. ill • -i=t=:=: et la . ..-=f~====.'... non e .~ . ~ -.- ~.-~ ~-~...t§===~==j===--=-==--. Gloria Patri.--_--..~~-... Sal ..=.~t:&i:r=i -+~~ --~..-==I£=-_" "_~_=-_.3 Introitus.'I on...'~--'~.-_-...--11-_ - :$-11...~ Quatuor rre1l1porulll Quadragesinlre.ta me .~..- ...~Jl'g! .. in te " li. .-. Ton.mni-a =I+-.:-j-----::-_"= I ' ~ _-+==:1====----==--=----=1- ~~=_..--=:E~ ~ ~...1 .us me - US.~.~==-f-=.-.f .=:j±===-~-== con.=j±=~=-=-=t--==::j-.c.vi .~.. de ~:~ hu-mi-li-ta-tem me-am.!1 g ~ rit----ri-:~ ~ ~~ II ~ ~i ~ :ti:S~Si-~'~...----11-_ - urn.nimam me-am: De . =t~~. '\)..- . a~ ~-._..-=-. . 4*.-.f t -.us me-us...-. De .urn. IV. 1- ~==j.. ~.. ~.~_f ~. • iII-.~..101 Feria Sexta JII. PsO/Ad te D6-mi-ne Ie-va=.. __ -t~ ...:~ f:r--- -~~-3' -~ e-ri-pe m~D6~i-ne...a.tern in teo § .... IV.'!__ ..-.L---. 6 .'-I ~-.b6 - -E-=-~i~ ... I· T I ~-.-t-.

ven .-=-----=--==~ .:J- --. ~-. V.dlC a .:-.----j-- Do .-~±-...F ."If':+..mnes i-nimf-ci rne-i: avertantur retror-sum._.qui-Ire.nes e . non secundum peccata nostra. Offertorhuu..~ ---- .ri.f ... Tractus.j. ~~..-.--. ¥ .~. .._ et re-no-va - 1 -f --... D ornine. 77.-1-.... .ti ..--.scant.sci 0- _--..-==--~ .---==~ 0.(\y..-I.nem me .. et con-tur-ben-tur =i::S=~--.-=+-=i ±l:====--==--===--~e--t-.102 Feria VI.tus ~~~ tu - - ~ . ~ =i _+_~'~_. . -~..~-=-~j-. -.---j==-..----~-·-·-=r:~1aIIj -1lJIIi-§ ra- -1.-~=:ft et e-ru-bescant val .._----J:Se-ne.~.mi-ne -.t .:t::! on. ~±= .-. .._.__ l= . .xa--L-!--~ -+ ---------=-- :-:l 0 - ~3I==--==------ ----- . ~~--'--. .!:=-=1=t==-----=·-.Ii ob-li -vi .be ..---_ _____ .. .. Quatuor Temporum Quadragesima>.. ~... •_r'-+-I ...- -+ -.---1- J-!l+1!-..jus: J-. -.----. .de ve . p.-. Au .-.---==---==--==--=-=~.0 . E -ru. sic-ut a ..--11-.i .-....-..--t bi-tur.~ Ton.0 .-.mi-no... a.~ .nl-rna me ..-.-:-_-__ .j.--=t-+="-~--='--=+I= :Jf=~ .-----.-_._e.iu .~-. .mnes re-tri-bu-ti .-.-------~--f_ et no . • _ .am......bus per ..--~----~.a' ..10 .-.~ g -. .-.---t--------.---=----=+ __~-~-.ci-pe Do . ~ . -.:-.. ~---.-11-. --.-. --. .-.ci-ter. .--.~+=i COluolunio =i-!i-j--"-b=J=~ T IV' ~~=.-8.

tis -r§--_:.0 ~~~~~~~_~~• • ~ ~ me .-.. III.etu tu - ~~.-r--=-_ - in ..-.103 Sabbato Quatuor Ten1porum Quadragesimre..cte co .e cIa-rna-vi.st 0 Do-rnl-ne e-. Ps. .==".tret _+:::j===_--= -------0 . Ton. pag. In diebus iBis: Locutus est M6yses. ' ...-~•.-..=.cern -. Graduale.am. ~~~~~§..ca - .J Introitus. .0. Lectio libri Deuteron6rnii..II-=1=. ==-~~ no .mi.am ---------=l=-- ---~---~-.- ---·-·-E-----~ ad pre.-~--.-~.-iII_.__ ~ ~-j---=t===j_·-==-----==:::j--=j===-~ sa-In-tis me-oo: in di .11-1--- ~- --=--1-------.==--------==-===j-.. ~.-.-===----=====----==---==== --t-P ---- .=:J-..ne De..---. -------mi .ra .+.us --- me. e .. -----II-.- N ..j===---==r=~v~ :f'==.:.3*. Ton... in eonspe.-I. V ~====1.ne. 'I~~I +~_ ~==:± -+-r-.. ~l!i===j==--==.---~---~ .na 0: .-_.a --~ -£=1-- .-~~ •. et no - --~~--~E-----=i1=F-=j=. GI6ria Patri..-. Do - t---------· au-rem tu .- -~.-.---.. Tonus III. Do .ram teo ------------- V.ti ._-1Ip ' t' ! ..oo-~== 1== _==r~==---L_4f~~t=j-pec..eli . ropi - I-US ~ -iII+--.r-F~I.-=1==- -.stris: ne quan-do di-cant • ..

----~-.vos tu - :5=r=~+-~-..=~-=-..os. Graduale.===--=--=== .us sa-Iu .-.per ser . .. .===-.. ..no - rem --1--- no-minis ~.".-.1 .~~=-- !__..-"-.-.. Ii .-.".-. In diE~bus iBis: Dixit Moyses.-up-...-p=.I.~.:::I=---==-. .ge - - - nl - e.Fe ~ _~~ • .Ad-ju .. ! gen ..gi-um fa .'!fj-..--l 1-. De .- U .=-+J2~--1L.--.==~_--l­ ~_..-~.-..l - .---.~--------l_ .-.-iJrtI!.----UH --I----l -. Do .----=----==~. pag.Jl +l-.ta . .-.f---l--I-..-.0 ..~ .. . -==j-.104 Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimro. 3-.-11. Graduale.mi-ne. Protector noster.-..--~ =1=-. ..ctus es • ~1iIi.-.be ....-~j=. ¥-i: et depre-ca-re su .-...=--.-r. T V on. . Do .-. .--..=-.ne et pro- ------- -..----C on-ver-te-re Do .==.=~-._ ~-l---l-l-~-j:--f--r-...-. L ectio Iibri Deuteronomii.Ii-quan- 1liiii-=1--=1--3--~-~ liij- -.~-.~ E..-... _ . -. ~-.-!-h.I ... re-fu.l~.._ .i...-=l==-"-=-=.....=± --===-- 1li.bis..- .-.-~-··~--"'-~""....::---f ---.ra nos.=-. ~~==J+= -~"-.-f-.tu-Ium.bi est Deus e-o - ... _ -.. -I rum? -----.ster: et propter ho .Ih:-.ju .·-1 j-----.....-P-...f .-. \r.tes: I .~~-.__ ===E~ . a ge-ne-ra-ti.-!-=--I-===---====E..--' .----.- "\)~ ~- . L ectio Iibri Machabreorum.._~---~-.-=l±==j==-__ ----=j::==---==---===t-I ..ris no ..mi-ne. In diebus iBis: Orationem faciebant.-.--._~ = tu .-~_t.--j--no ..mi-ne a .-"-~-~---~3+----j-..va nos. 91.=.-=---.--.~.

- •I et coHau .tes: ~ ~ e .--~- -+.--=1.--~-~~1 . Lau-da Do _ mi-n~-~ --t...- - ·-·~-- ~ nos •• 1===-. In diebus Hlis: Angelus Domini.di .-r--------- ve . -t-..da . ~~~ ~N • . Rogamus vos. mi-ne De-us sa - .. -f----==1:--OffertoriuID.~.a e __~-. --~..----..urn 0 - mnes -.... ..se .1 . L ectio Danielis Prophetre..-. ~1=... . -11"::__ _ -1_ . VIII.. .-j:-I.. D irigatur orMio mea.Sabbato Quatuor Tempornm Quadrage~imm...- mi .ry"~ mnes h~.-III--[ -1. ~--fr~--£:II~f~= .--~~ 1Ii==t_ ~--~: Ton.- ~--..-Tractus. .cor . --r--~--=1-. quatuor temp.=~f- rni . j] -_-:- te ~.-h - jus: et ~ ~_.~=... 93.=j-·-·f"=:::J~~ Ton..=1=--+ --I--~--~.ta est su-per -1.ter .- gen .."V.--~ ---..I-. Quoniam confir-ma . -.1 . 1". - ... Do..tas ~ ~i· in -- Do - ~•• --~... Adv. Graduale. Benedietus es Domine Deus.. re ..-~= -p---...-~~--. 16.. ~Iiserere nostri Deus..- _~~_~·-::J=~ b~....ri . et dieitur Hymnus..~~-. . 105 L ectio libri Sapientire.net ....-+=-~ ~--... pag..=-=-. nt in Sabb...L'II_!-_ .= ~~-~~=..pu-li.nurn.ri . Fratres. L ectio Epistolre beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses.------------..ni ~-~ rna ..1 . VIII.=~ ±~ -.~----I-"'-----.... pag.:j..-_-=-....-.==rpo .·-I.-~ ---E--.. r':~.:::I=~~=.

in Quadrage~irna.------=~-. II. ..~ D6 - - mi-ne.- -j- -I -t "-=r+ E----. in di . ---~--=l-------- ~~ ~-!:.• -===---===1":::-__. 1= 1.-~ ti me . Communio.ra - E..e cla-ma .-.~-·-=~i· __=:E-+ -------=----r-. Tractus.mi-no.~------... •..tret 0 . ~----"=.us... --=1=.-=. Introitus.-¥a: --.i~ ~~ ~_ • qu6-ni-am bo nus: a qu6-ni-am -.. page 96.~ ---·1~-j====~-=---==== II Ton.be-ra me ab 6.1 .._.ti-bus me... ~=jf._-~- ==1-1=---1-· ~~=IL.~~ ------+ et no .-~+. .vi: ~-.:::LL-~ j-~ •.= . .-~=-=-=+=t= :I[-r---~=-.~~. in Quadragesinla. Reminiscere.ram te: in ..-j~--==--=--====j =_:r--=-= __ Ii .106 Dominica iI.±~.• . +-. · ---.-I =rr======j=:a-r--=••-±~--=. et __ e .a in con-spe . In ..------------ 0 0.- --_.mi-ni D6 - ~ ~.ctu tu __ =--L __-:-~.~-.+~-===J-. =:J-~ 1=.~=:II==.ra . Ton.-----. ~1± . TribuIati6nes cordis mei.~=::r:­ ~ -=~. page 95..ri-pe me.. Dominica II.-_ I- - -------. D"o-ml-ne De-us me . -..te - ~ -_ .-...~E~ - . .--~..--=-----~.~.cte co . Con-fi .mnibus te spe .::- •••~ ~-~-=+=--a.tis me .00.~ perse-quen .--~'+.vi. ~_. GraduaIe.1ft . ·1 ~ ill !lid .-=a-. .

. •• .-~=-=R:::I--=••J:=--===I==+= =tE~J====~===-.. .-iII.-"-= ~ ~L====-l5 •• =.a =1===. 98..ta . l\'Ie-men -. - to no .-ti.=..&:-t==--a¥---...~-r=-====t== et fa-ei-unt ju .-i=t ....--I­ -.des e - jus?~. =~t-. ~ Be-a +~=~= =I=-=..ta ••=" -~--=--E----r-----=--~-~+:-I-~=~.-.. Medibibor.as e - I --I- t=-i~ • -t==\== ~_~_...di-unt ju .II.~~ri== :tE_t __ ~_~-iJIIi"-.-.pIa.stl .-~===~_-_-I-J-_ jus.--+- .ti .:. - ei .=~=l-.stri.di .. -.- ~.-+Do - - mi -ne. Intellige.~-j===-t=j=----===-~_--==_ in sm - eu -Ium =-~~=~-~= I ~=. t=:..et :-~-. pag.=t=~=---+ -11-.-~••.----1--. 107 . =-=~---t=-~-. Quis 10 -que ..=j-..tur po-tEm-ti .Dominica II.mnes Iau .-=-.=:J--j¥II=.-.-. pag.-----E-f------~I- •• ~= -~-. in Quadragesima. o. =-=1Ij.".l-~-~-E-----r.~_-j-i-. ...==~~ t:::=±-= + Do mi .~..~f==l= ~=r=~lill=_----~j tern po-reo in ~==-:r I 0 - mni .=:J=~ t______ nos in sa ..to I -.x_-=-i=__ --~.-~= ~+-. E-~-·-~----==--== po ..--==+-._ -.um.am +1Iii_..-... -!liii---f--..-.-.--=t=r=----==t_~-~= -. Communio..-.eor-di ..II::.-._.pu -Ii tu - i: vi .-=~~~_ in be-ne .si ..-. t=-r ~=---=...ci ... 98. ~ __-_. .--+ _. t=-....ri tu Offertorium.ni: au . .-I::i= =.-.-=-~ mi-se ..Iu .di - -1--.tas fa . ..-.ei ._~l. =-:. ~~.sto .-!'II=±I - ti qui eu . ~..=~ ::JJ:-. -=-j±===~ o ..-.ri ..x~-.-.

-j~-~~ Ad-ju .re .--=..-±-. .tor me-us ~..1 =tE-·-~====--=t::j==t=j =_-1._~_.a me .· ~.-+-"_-~ L_. = jI===~===---===---===~·--=. Ton.num._. E .-"':r-.--..--1-.mi-ne. :::rc=.no-een. .ti ... ~-~ mi.· :·~t ~j ~-~ 8'J=----"!=-~o~ -=83 et di-me me D6.:.-11-&--.. pag. non in . .~+= .•.bor.-3 •. _.=-.gressus sum: et =Il!-.i: =t-~~==~=~-. ._~_"=I=. pes e .-~-j ~== in D6-mi-no sperans.is be ..nim me .o.-..-.ne..mi-ne. .-:§. .~ ==1.be-ra •• 5 D6 .....-i-.-M=-~~~~ . . ~~~. Ps.-. qu6ni-am e-go .-._. G16ria Patri.-.---1--..~ e .1 ..__ --~---_----L_C-----IL­ • ..= I~ I -~n. II..•:.si .~..--==----===-::-~ ~ in ee . =I~_.di-eam D6 mi- ~=~..tor me .• . 3*.•._.. __.-==~===-- . Gl~aduale.-j=...di-ea me D6-mine._ ..... .._.1 .se .eta: ~I==---~-..a in. .-f= ~:= -..-=-~ j:c==---====1==--===~-==--===j==--=---=j-·--i in in .. II.-. I· · II-T_. .=-.=_-.-. I ~cl ..8tO: et li.-.eM .us ste-tit in vi .a re .=-~~.•_. . J u .108 Feria Secunda.-=~s.-----~--..--.-~ . Sl ~.us. __. =._.I :f .c.re me .- _L_.-.fir-rna .--... ~t ne tar- .--==:==t==-.- .-.-.1~ r ~ntr:s •• -.. .. -'iII "_L--II_. Ton. :::tt:~::J±=~~===--===j:=- E·-·--·-·-ii-=l=-· =j==--=---=::±2 .

.&h~-. 109 :..iII-iii=r==---==-l.-.--_-..--l- ~=.--==j=.i••-1 ---. page 77.·l.. Quadragesimre. ._. Tractus.bam Do .----.-1-. --~---3--·--E--·--I-.-. eonfun-dan tur.-•.-.de - --..tur me .-"'--~------I--- --~----..hi in -tel.i... qUl.-.-.-..-....Ie . ~t= __ ~ ~_t=-~ D '· o-ml-num.-- . .------...--iJ=[------l---j--::II. __ . ~ ml-ne E-~ -~ e-.ci . B e-ne . -.. ..cam .are ne com -mo 5.- i .hi... . --t D'· o-ml-nus no - ._~_.-=~-==----===---=t.-.--l----R....-.ve .~ D' o - •._~ .. .~--..mi .. .ni.&~_--l ...-~ !=--+:J::t====-.-.tris est mi - ---5-r--~-===1-r=-3f--- :$=~== - .da ._.....~Ibo--= t-::r-~==--=== --+ .=~=-=~==n====--~I2II·I··-·=1=.. ------. I Ton. Offel'tol'iuDl. =t:§ j -~.--= -==--=---=== --.--._. quo .==-~ ~= lIi-j±-II-..._=:1:1 ~_.---r=---I--'f---.--~- Communio·1 Ton..minum ~ in con-spe ..!r -I .d'1 .--'-_r:== ~_ - a- qui quoorunt ni -mam me .-.jc:t.-... . II.ctu me-o sem- ~E~--~'3 ..·-·-..per: . non secundum. post Dominicam H. et re ....ris.-. -__.-....-.---- -.·-I .l ...re .--=.ctum: pro-vi .-M-. -.-:r.am a dex .ni .am.-===== _ --~- ~j-~=lL..ve - ~:~ ·-IIi...~_._-=== tri-bu-it mi . Domine. =--i==..an ...Feria II. ". ve ... :'!r !J I3 I-------fl~.:&. ......----==--===i-.

-~ -r-w.ci-em • ~-=I+""~~ .ram: •••dI--=- =+~-- ---~.-~~---._. .ni-ver-sa ter - ra! Feria Tertia.0 me -a. Ton...- - j ~ ne a-vertas fa .. '\ 110 Feria III.. tl.-- ::.-..-.vi vul .-~.-.mi-nus il-Iu-mi-na-ti .3-..-iII-. 3*.me .1. D6 .' -----.. Quadragesim.-=1=.-. J acta cogitatum tuum. •.------~=:rI: ~=... ..urn. Introitus. III.ra ..-? --~ ••--.-~-~ ~-~ . : -1 ---------.um.~ .--.a'}. . ~. .-§E .-t. .tum tu - ---~~-.t'. pag.- ~-. .:----- I ... ....--I­ ~ ~1 j= =i .bo? l.---.--=-~-' ----"=---==+==1----=--=--1~. quam ad-mi . .-. Graduale.-II--.::r: ~j± ..=j:8~ tn-am a me.---+----~-~ ~=t:..Ius me . ==--:!r.==-. Ill.- ==-__ t~=. vultum tu-urn D6-mi-ne re .~.-..=~:I .-.xit --1- cor me --9-*~--·-·-II-~"-I =-~ -II . 81..I- •. ===---==. post Dominicam II.. .. ~ -..-::±= --r Ps.-------~-.-.bi -Ie est no . Ton. et sa- ~ -. men tu urn .~.-. bi di . pag..i.-~-=-:::-.. -~= ===--==--==-_-====t=· ster.---~ .:= ---.qui .-~-.• ---r---=~+=.-.'" in u .~=..--I-----. -I-a-"'U..a: quem ti . Gl6ria Patri. qure-si .

~• • •- ~-~-.--~I---j--::_-----.' "_.. '=C'.'" _. Ton. --1---3---3---f--.:-.__ --------.- ~ Introitus.ta .II-----.mi-ni --=. ~~:1!---j-~ ¥= .bo in te: psal-Iam no .... CommunlO.-.sul-ta ..-.•• ~~~-=---"=••:a:.ne.tern ... L _ _ -::II:: ..mI-ne --+----·-&. E--.....=3-·-----.-.l-.--=t--=t:-----.-.-.' -I • _ _ _ _. Feria Quarta..I --11'""I._' ...=~==t"=1--I ::f'=. am: de .-l--.. ••. -'r!....- se-cun-dum rna - guam rni-se-ri-cor - -"'-·-~l· =~=---=~=--t..dI-am tu . _ . . Mi-se-re-re me -~~---mi - --2--'----I--~ ~=~ _~ - - . et ex-dI -.~_.. ~ ~-i£~ -r/I ...lin-quas me.J Offertorlum..~. Quadragesimce.==-. -...i..-. -~----..--~ Ton.-~ -F-=l-.~ ~: -E de . post Dominicam II. - l-~-= _ - am~ _.~ i . .. .-f---.mi-ne L==-~j~ De-us me us. 11 --_ -_.---t--''':''.bor..-±===.----- ----1----L-.-. ~.--I.----L!t'~iIJ.--+~--=----~-.~--l-~3f---iii . .-- --+---~••- - ------ 0...1.----tu AI-tis si-me. Ton II...re .=-+-+="=.-. =_ _ ' ...--r--•.-. me . . ...Ii .a: Ire . .=--. . _~.l~.mni-a mi-ra- ...a tu .. p 0 .-===~===j'--.• .-.---- • --11-.I--. Nar-ra .---=-~ . VIII...- ..- ._ _ -_ _e::-:-__ .Ie Do . j~ _::t •..~--:=::::'----1 . ~ . Do--=- ~..----..ni-qui-ta ..Feria IV.. -. . . __ -11----\=. 111 ----.-•.:- ~··...-. .....:iIl=--= f:g . ._-.. VII..-_ '" j ~ · f•• =~-.--=---\---1...--~-• •.-. .bo 6 ..l--~E_ 1 .bi .

--' _ ~••..=j±=I= vir.-..--=--===j======±=--.--..- -re. ne in fu-ro-re tu . post Dominicam II.mi-lis . -l_=1 .~~+-. -.""iii-~·-·-E·------·- j:::=II.-IL_ .--=!:: ...+-~-~ --==~+== :r============--==--==+-+ _ =.-A sf .mi .to .... .:j--== Ps._-=--jSal - vum fae po ... . Graduale.f . ----==1===1=-.-~--r-.~~.-._-=-.ro •.--.• . Quadragesim.:.. .-. et e . - .de in ad - um.. ~ ~-.. -'-j ne . • ~=·~-. .In .ri-um me - in-ten . Do. Do ..-·""'. Ad te tu _ Do ..si .-. "\)..le·asame.tis me re.-.us me-us ::k-. ·fl:f'-==j==----==--==-~·-~=t-·---===-.ju.-§'iiI! ::f-=--:±:---~===~..j 1. Gloria Patri.ri-pi-as me.0 ar-gu-as . . J-=-.- . VII..tus sa .Feria IV. T VII on.-"--=£-=.mi-ne.~=-~- .-.-"_E=:J-~". ~ ~ • ~ • -.-=== .-.~j me: ne-que in i-ra tu-a cor . l.-..ne ..=J .-iiI! -'-. ~-I~= . . ~_-==t=t--==---===--==-=-_-L-===j===~ ~-I==~..---""~--._+--j--~ --~-. et -c be . De.----II~M~-·=~ .mi-ne: ~ . ~ ...--=.ta - - ti hre-re. Do .um.-=== -.die -~ :31 1==1 I--j-._=:J:~--.=.."~_=~l~ • ~~~ ne dis-ce-dasa me: .5* Ton.----~--..ne c1~-ma vi.. pag..pu-Iumtu - -. ~____________t =r-----..!.~---... • F.~.:-.-c~.~ -----..~ -=-.-----.l". .._.mi-ne ~=~-_-.:e.. . 112 E ·~--===--=~~l~-"'=t--~~..di - --.

.-+ ..~._ _ .. ":::J:~.xit: re-qui-ta-tem vi .--1-----1--.. ~--==~-..- ---~~--~--. Uuadragesimre ~_·tf· .-.dit vul -·---·"·-~-E-------i1'--h-­ ~. }lag.. 77..t~--==--. - 113 Feria Y..tus••e~.J.=~-..mi. et ju .' . Con1mU I1·0 T V on.urn ~..ti - •..- E . _~ -~l"'7:-r===. Ton..j...1l= =f t~.na: "- ..ri-Unl --!-~ . 1. ~ . pag.-sti ..am di ..j -._A-• ._.. Tractus. non secundum...ti. .. D6- ~~..-±-·---j--====:1_-===~"=1t=t me-i. -=-J_.mi-ne ~ ffi...!~ me .• in ad-ju .-.. Offertorium. .ci =5 • . 8 .-. .. -t-":= -.us .=i~·-~i!.-.de. me tlm.-.:. D6mine..cum.-ten . qui quro-runt a-nimam Graduale Romanum.1.. 8l.--------~-=r~-­ ~"i ~=jt . Ad te D6mine levavi..-.-. •__ ... ad ad ...=r:=-.bus in la . post Dominicam II. Introitus.--1-----~_j-...tur et 're-ve-re .=j-·--==E:==t~-=====. ~~f ...-----.~ ..Ie .-.jus..&.scenden . -::. .•.-_---!' _--.~-.._.=+=~==-_.=+~ 1- +----=====--==±.ju-v~ndum me fe .-. I -.-.~-••-.- -+---+ . • ~ ~..sti .--de' .tur i ~\pi .-.--------- Justus D6 - mi-nus.an .t6 ..=:J •••• -.t confun-dan .:...·-=---===E-r====--~--­ . + . .. Feria--Quinta.---.""-"~ ~ J2! -.--I- . . VII.

..3 - ~ otl'ertorinm. J • .. _ • .J:j-.--11-.• ..--.o..- :$ .xit: ..-!>u -10 ra .i ~ .ni. _ - .-----.sti da. = i l ' . VIII.~~~ tu ...-.. et . . -.. I . I JI __ iII • •:=II '9.re terram flu. ~~.-_-.l_'':=1==-- .--. ~.-.y .-- me-men-to A . -~--l-..braham. .see-ris .. .tern lae l-·--!I ~ Iii !III II • • ..be-seant: • . ":I_~ ~ quibus ju .-~.+ -1=-.. VII.---~-.i ~Gt di .-. et e . t--.ta-t..-.niaJ' tu - !=B 00: p l · ~'--l ~~f·~. quam di-xit fa-ee-re po-pu-10 su ..ver-tan-tur re-trorsum..-...J -3-_ _.ra .sa-ae.e.tus est Mo .~..-.eob.Graduale.------.. -.:.ic-. Gloria Patri.ru .==-------~------'.114 . ~ _~~: _ _... =~ -..en . Ton. ~~-.•-11--P re-ea . pag. ~ filii._II==-=-=C-II·-·-·=¥=... • ~. • • ~:J-.==~ =n: _ qui eo-gi-tant mi-hi ma -lao 1.. ~ _ ~ Ja . ~ ~~ s.' ~p1a-ea-tus est Do-minus de ma-li-gni - ~-. :j:1!i Ton.--~------------ -=1 • ~-j Qua-re Do-rni -ne - i- in p6.o? -=~ .-.~ -.. Propitius esto Domine.----j--==-=1===----=---=~-=-+ et meL. A ... QuadragcsimC'e.-----I--f.l ~ •-. pag.ses In eon- :a .ee i-roo • II!II- a .--J-----I=-~=:j± . ] 03. .speetu Do--=~i-fJi De.F'er\a V...-.. post Dominicam II. .-~+ '":....j par ._ - -. 5*._ .

~ D6 di-cit mi-nus.~ •• h ~_ . in me rna .r-'il.-. -·-·-I~. :..ti .-. =. n.."Y.pa.nem.-I- __ ~==- .mi-ne ====--===--=-~--=:r--. 3*.ti .!!l'simm. Gl6ria Patri. ..j-.a tu - dum ma-ni-fe-sta "-=1t-.-±:~~~-~-~-j± et e . Dnmlnieam 115 Quadra.-.J-._ ~ -I- ap . -~--=1----~--===l-­ Communio.! Feria VI. QUi mandu-cat me-am car ..go in e - 0.". et -----~-.-.~=-.reo "'. I..-==--==== jn ...--=1-.===~+=---==---. -=--==~ -di D6- }~-au ~-.--••711-:-----~--I~~~- -.-.-. .bor. Feria Sexta. "~-=t." ...-------.--. '---•. .-.-. Introitus. tu - 0: .- -r===1~-==-~-.----f--=-.~-. au-tem cum ju-sti-ti-a g-:_f1. ::. pag..-!-~~-4 . VI.---. Ps. .-~_t- ~_~==--==j"~-==~ -~.-.... • -.-.net.--1 _----==--:.am: in -ten-de de - =I=!i-. .-~-.~-. Ton.-~-"-.ti-am me..-. :.- -lii -I ~-.::S.------. -i. -. ~_ _ j-==----==:2. .-===~ _ Go.bit meum san-guinem. - bi-tur gl6 .re . 1.r'II'.a .ni me ...-.• _=1t==--==--===---:- ~=========~ -~ . 8* .pre-ca..bo --I in conspe-ctu -+~~---!-~---r:--Iii -_.-..lIl=it::lI ~~~'Iri]1 -J Ton.-~----=--=-=-t-+=_-~--_-iliiill~h7:LlI--bl ~-. ~ • _. -.--.• • • ±j ••Ton.=1===--11-.-~J a. -.:_. -==j-. "'!i.ri . -.6 .-"'-~ =+._.sti .·-·.-'--tf3- bi .-.-.-.--~-=J--+ -==-~= sa .

8 ._.---~--..'--'=••• ~ -_-. 116 ------.. :If~t= =rJ-1-~ _::t ..-. Tractus._11_·-+--p_. -....-j-.. et a lin - gua ~-"'-t~-r--j----- . .um re .16 - . ut au ...~......+ --~-.-.-li-um me - --__ --~---. "'..quis.·-. - Ii ..._---.- ~ -.. Ad D6-minum.-----E-----.-.-----....--.spi-ce: con-fun-dan .am: D6mi-ne.. ~..- - re .---- au .-~~vi.-----_. "~---..-·.J_-._j 3J'~II-II::'-_ . .t .._~---- ~ . :j-!Iil_..ni .. Ton..---1-.-. ·.-----~-1 .---..urn I re ...spi-ce..--+ -J__ _ I- ..am..-j--~~ 1 .=.j . . 8 ~==-~-~-==-=...urn me .. e .·-1= ~ . _ _ 1_.=---. .mam me - ~ lIi-f===-~-II--~OJ---_~_ ~~t -E~t-.._-...-- in au-xi..-. VI..vit me.. .-xi . .-.---t--......3==--+ -.. . =..-.-! -f--.be-ra -mi-ne..:.-·-=·-=·=.e.==~.- -'.---f--.J 1a ~ a bi .tur ..---j---. ~ • E·-..~.-. =--..-_.-~~ -..-.am 1-'--. I- _==__-+ -..Ii . . .-j_-=--===..--.au df .~ do .-1- D6 - ! ·-·-E1-·-··--·3-·~-·=·-·==~ . . =====-=--~ ~... w t' onell orlum.-~---:--'_-=== Gradua!e.fe-rant ..an .----.=~= . -.= ==j::::= -.I}imam me .. cIa - · . ~-::'-----....~_. rna l.--1-------~.jf-'-.t ...----....f.--.--. post Dominicam II.=·i. --.-j==--== Ton. cum tri-bu-Ia-rer..-... et ex . ~..tur et re-ve ~-~-. j----E---=== .. . Quarlragesilll~t1" Feria YI.--:-.nf . a .- --~-===.-_.~==. ...--·_~-..... . page 77. non secundum.-_- ~--::.. qui quoorunt a .-~--.=----~-li-..----_-_-::--... D 6mine...-~-__ ---'.--.....is i .-8==i D 6mi-ne..--... ~- _ ~=~_~~j=..-sa.

.es -. .-~~=!-~ =t~--=-...!:.-~ E~~"~ 4 Ex D6---=-t-~i_n~.~. ~.-~ +=~ .-~.: !iiilV~=I::/lliiic=1 ~ =~--=j-==-t=j-a - a - ~= ::-=- c= Ie· ni-mas: ---r-----1---il::J----+ -==-==--===--====-.·. !~ .. .~l·la-. con-ver-tens -.i*. qt==-===_m'c-:_~J!J Introitus.--.-a-.-'-r= ==1f ~-. Ton. .--~_.•.IDl-ne .l~~. sa . .de - Ie. III ---t+""-. _ t= a ~_-il-"-~-=J-~"'='--= ~==---=-----=--~r=_-j=-=-~--=_-' .:= ~=.-=:J--.~Ton.-::C:=~:._ =i=s a ~b.num. ---t= i2!!E5!!I"L. pag. =i. .=:l± et 6 . -.-.--. ..ne hac in ._.IT _ _ ='='--II1 ----~-a-a==1-----1~ j =j__ •.+Ji::I __- :=.~.=:: re ._--~-~-=t=--~_.~--._=-=j-a a----===---=-~.ti . et Cll - 8to .ter . Ton. Quadragesimre.pera manuum e-jus annunti-at firmamentum. ser .-. I. .ti .vu-lis. 3*.v~I!. ~. Coo -Ii e-narrant glo-ri-am De-i: ~-a-a-.l -~ . -j nos 11a--a._ •. - •• pre-hen-sf . Ps. T U D'0 ..-. I.-:j =----====:~==--::=--=--==~-=--=j--I .-a"::.-t -.0 .~ • ~~ ~ - his nos.== ge-ne- === ~.en .Sabllato 117 Dominieam U.-!Jiii . Sabbato.=:j ==1.-+=a-a~-a=--.di .hi-lis. - ~~ _--.iii ==1+ \ ~-a=-=1-====1-===--===±==--== -~.am prrestans par ~.ra .pi .. Gloria Patri. . P0i-t eonnnunio.:- -I- te-sti-m6-nl-um D6-mi-ni J-IC_-aa fi- ~i--~ =1==~-:I-~ l..

•.0.&-.._. --::...=. ~.t' -rl. .i . ~ j~-1------et ve-ri .tern .. .i.am. D'0 . QIl:ldt'a£u\~im:f" $ (J'~l'ftllll'lle ( ('... ~ . I~T\' . ' _..am --I- 1 ...me.-3. --l- _-J_..-~. 0 . an-nun~ti .-.3· ....an - ---i- dum ma \ ... ~~.118 Sabbato post Domillil'(lJII [I.r:-.. ~~~-... ~-"'-:.-..------~-.=. .. ' .--1 j-'1-. :f=-~ l...'.... ..-Id::- ~~~.ni-mi-cus me us: Prre-va .------ di . ~~ ......-..=1-11-' B 3-. ..~.. .~~-..~.do di .cor - -. ~~..' !Iw -----.-.os --~-~-I=--. ~-1 --+ II l' .-:a r· .-.no: T-=..-.Iu.-::J.fi -e .. ~ . .... ' ..---- ~~~~-I--===-~~ -I---..--JlfJ~-i-. me t=· ".ml.l . I i .- ~ ~.--.. -.mi- ..l .-.-~"'3---=-=·=·.t os.u - - ml-na . ..-I=--. Ofl'ertorium....'. ne 'Rmquam ob-dor '- .ta .cu.--.--~--j-'. ill ~--. AI.- r---l--r--~-··-J1- .------------/------l--I-.-... tu - am .--- ....-. Ton. J---~---.cat --II-. ..ne mi-se-ri .~_.--. -.. ..~'iI~ ..- /tu - ~.--1---. r T on. :$:=-==t-=. .._. r.te: ....1 . onum est con..~-=..-. =:j==---==~-.::r-....---~ ~..si .:-~ ne quan . ~._~.tis -.. Ad .-.am in mor .-==~~j--i et psal-le-re n6-mi-ni tn . -..

_ ~ ---:I_. .que-o ~ pe .. .--. ---------~-~--~..-._------~~jL--_------_ in .-~= ad D6-minum.vel ..rat. .se .----f-...spi-ce in me..__ .1Ii.--·--==~---==-=r~=... et re .p6r-tet te. ::..vi . . I ... et -.:hi ~.. In Quadragesima.- . . 119 ----l---I--I--j-----:.- ~- -\...=..- -----1- I- -.xit. per-i . . .rjj--£~ :c=-r=-=j=--=======--== =. T VIII ~--+--.. Introitus.--.~j e .-.1 . -=iiii-~ Communlo. Ton.-~=--. ~==n-= ~-. -===--==.--..-.· ====~-~-.=c fi . _h '.~ de la .r. ~~=r=-..=~=. .-11-"~--= ••...*..Ii.os: re .. 0 .---.-._~ -.rat.-...--·f-I.. et rni . -.-----------.=....des me ~=~-J. e.. qui-a fra-ter tu - us mor-tu-us fft - ~-E==---=-~ --~·-~·-·-E-:-::::::::' ~.---J. ..1I- .--~I--.---=---~.".let ~.. ~ :f .+ .re - re ..--.pse • .. Dominica III. .on. VII.-... ..~ __ _=r..Domilliea III in Quadragesima. -t~ ~..- ~-=-=--=-·----=-l---~= ad-ver·sus e - urn..-..= --+--+ 3-·---·-·--. ~ _.e.. _ =---======--=== _ _ _ 0 ~_I- - __-_. -•• -~==--=- qui-a i .re..ven - tus est. -----. gaude - _ - -·------t-+...

-:=1=-.~- j ni-mam me..bun-tur.ps. .o. in con.••-~-II:::I-.=j me .ni-cus et pau-per.-. t .... ".cen-tnr gentes .. 5*.-.-. In con -ver-ten - -. non ----.:..be .. =-~ Tonus -+~=-_ .mi-'ne.ru..._ ~--=-=====:.-:r-.~~ -II-=~.._--•.-. . -==1 •....-.. ~-.am: -::I._~---III-IV.--.. --.=~-~ _.=~= =:J--f- c.at ho. L==I.~ • =j.~£.-. in Ql1adragesima.III-··l-·-==1-­ ' ~J j . non prro- r -. .-=l=t .=-=--==j======j==e ..tror . • __ . ~.ctu tu . in te con- ~ - . qu6-ni-am 11 .do --~ .-=l==."-~=:j±~.~-==~.-==--==- in.--11-~-. ~.=j=-==.t-===----==-=--===::== a.-.mi-cnm me-urn . Ad sum te D6mi-nele-va-vi l'==-_-====---=--== ~-.ge D6 ..--..-----EL-~...-=j== --=.~ • ~.spe.- De-us me-us. : j .. Ton..120 DomilJica Ill..Ie .sum. .~~~= re .- ~-"=~=.va .----LIII= -c.~-~=.=1==-=--==j:..---F--. et per-i bunt a fa - .mo: ju ... · ~=--~---===--==..•~ ~= j±=.--.=--==== ~-~::J--~-~==1+ ~~ •. .-.-~~.-.-..=t= ---w .di .... ..-=--=== ~-~----="-. Ex-sur .fir-ma.- Gloria Patri. -+ ~. =i=~ .ni ...-. Graduale...-------==!-.••=.sca~. ~-- i ._.fi-do. .- I e .f. ~-...i.-~- .go.-.. .... ~-I=-=l+====r= . V~I.==~= :f-====f·-~=j==j==---=1-·-· .==I= . pag.=-=.-~--J.

0 .--.hi -tas in em .-. -~-~·f·--~.-_..-Ih----.rum su ...--=--::±~ l.--'-.. f~i-~~:rt:~-==-= ~~~=-=---===--=-~-==~--jt:====---=-=--=== - se . ~J= -=~~ ==:I~_ ~ ·=-jt~~= in ma .121 ·Domini\~a Ill.--~iI£~--===-~ ~ me .~~~==-----=:!. .--.Ire --==-=-i===1=!= in .---1- ~J======-~.-..-j---.~_--1--_--_ . Ee .---..-=1='­ __-I====~.------~---. Et sie ..~ .-~- ~~=-=-==-=-~===~-==-. qui ha _.~-~ .=-t--.=:r== -------...: ~-~-==r=.eu-Ii --.no .re no - - bis.rum -I -. .. ~ ~-~ • !-i. --------.-~=-3 -.. ---.ee sie . -+ A~-k-=.----+ ----f.--...re ...nee II'I-=:J mi-se .-~-. --~--=J=-.. =t..--_ .~-Ino - stri ad Dominum De... ...--.tur ~.a .-.bus ----1- ---------- do .eu-Ii ser-vo ..-.re: i ._.-~.=+t-­ • • .-..=J ------------~ -I .ni.:r:----~-------1-3·--.-.mi-nro su .~-3-~--1- .•••• =-.re .l--.. --~ .. · .~.. .-__.-.J-_. do .-..bis ·.-~ :=j_:JI__~=:J--~-..1 ..strum... .ne.-I-..--..IIi.·"-Ii~~-.ni-bus do-mi .:&:----~-----­ =--~-..-f-~_ Ton..~._.eu-Ii an-eil ...-.ut 6 .ta 0 . --IJ-:=j-"_"-. ·-.--u 1-'.------3£...os.-.-_1I_j Tractus.. re no . ~~=--==-=---======----=!=:-=~--. .-_--==-==~j~~ ~~ 'J.ut 6 . VIII.--h~~-.-~--.lis.-~-.urn no . 'J.=-...-"-~--_.--. .rum.. ~~r ~= no . -.--.-.va ---vi T eu-I~ --'.-._.- ma- .re - Do -mi . mi- -'--li.stri.-~~-. ill Quadragesillla.~-.-.1 . Mi-se .. _~~-...

mo .. _ .us e -===----===--== a. -.. et ju - --~------.-r=-. .t~"=~~ --~ 7 di ..mi-ni E.-- ~.~~ ':"-::I--+ ~. --r-E--~-----~---I.-=1.. -I-- et ser-vus tu ... • -·--f~ ~ ...- -1- . I ~ ~ ~ " "'l~ =l_ _ -----==--== "__ 'lH"-1 ±t!_±:~j Ju-sti . .ci .-....-_-_ __~LII_--+ t~ Iri.---~.~ su .~-.J l .t:_ _ ]I==-'.a tu .. - --·'-E-.. :L-E=~_-==t.us..-.ti . in Quad{...---... l==-V"-.st6 ..jus dul .-t_ --1 Rex me .tum.. • . 100.-turtur --------------------ni-dum.-.ti-oo D6._b---....da. .fi .-.--l-.-----.-1--- .l..---~ -~ .-.---~+ -- '-== ----j- -j.us me - . -~ ..-.et fa .bi do .-.-~-+••-.--... ...-.-·-:J---=t.==---==--=====--==:J.=. 122 QU'\jl'tlll'innh 'ron VI ...os: -==---==~ al-ta . do . vir-tu . ----. _ .can-tes .mum..ci .a e ....ve -nit si .6 ~ ra su .. u-bi re-p6-nat pul-Ios . ~-..~=--II-I--+ -I.agesima.-. -=:r-----.ri .- et De .per mel _-i!J .vum: nam ~=~-~- __-~f eu - ••-~ ~l:=========-==== ~--=--==t...•-1= cor ..1 ..._ -..l.. .et. .- ._. --E---I-... D6-mi-ne OJ.r--=--..~-· -----E~-·-·-I------1-.·1 -.- Pas-ser in.us: be - a- ti qui ha - - bitant -=-~--in.a.=--+ _"-c~ .Dominiel1 Ill.-.---1-------. -1.dit Co mmllnio • T I on.ctoo. re - ~ - E.-.::J__ - • _ _ IL~ . ~-E-.-_ ·:::r-~....

-A-===1---j­ ~--:::=!:"'-j-..x-=~ .--11 . post Dominicam HLQuadragesillla: ~L---:.-.-::~ • .:---' ".-~ De -us. Mi-se .da .~.~I Introitus.bo ver- -.123 Feria II.nem: in De .-.-.-~ n=. r'h-.1·(".-. Ton.=±t:::::! me _.~.c:::_ ho-mo: to-ta di-e bellans tri - ~--=--===t===j==---=----===-=1 .-~-.-. ~=== --=--~-----~.t~-. ~--~ E=-II_ =~ .-~ ~-IL­ ".-.- soo .'11 -:. bo quid fa. ~ ~ lI'I!=l • ~ ~_ . '~~=i.da . .-==----===--==-========-_' ~C.m6.c.0 spe-ra .-~ .-===j_...bunt teo Feria Secunda.- non ti __ .-~.bo.bum..-=1-==--==--==--==t:::~-==--==--== Ps.-.. -~j=-.-.-.~ fI'- ---.re-re me-i =:. -==+1=-.'.mi-no Iau-da-bo J ~.eu-:-Ium soo . in D6 ..hi ho .=1=-.-.- tu - a..eu-Ii ~ .ei-at mi .mo.rJL~ N De - 0 Iau .j! "..-.-..-=1-=-.-. . in -==-- -.-. ~ ~.-.-.-~-=~=-=. -:\ =~:====-==--==---===---== ~-"---~--.~~~~~~~~ . Ill.ea-vit me I .• ~ ~..I.~--.=t ser. qu6-ni -am concuI - .=Jr------Iau .--.• .

124 Feria II. • --.ct-.-.-.t .am annun-tl j . ~ ~~_ in me.---- -----1--- ---- bel .. .us.r -_ .=t=.ctu tu - o..-.. VIII..sti .6 .lans tri .-..bu ._ .--::r=: .....am.- - .· -.ta -di . .nem me .ten .pre-ca . :r===-_~-~~~--.nem me ... ..-~==t-£ ~. post Domillicam II I..------- conculca ..------=t=----~-= =:J==:---.vit me ho -mo. ~=-~- £.~ -.. :r=!lii=IIi--= --~ Ton.-~-----:r::=~.3= ~_I- - ....-..~--~----=-~Ilii.--. ._-=-=-!: Offertoriulli.-. .. • qu6-ni-am -+~----+------~. page 77. De ..-.6 . ~=t=.~-~~- me . • et ne despe-xe -ris -=-.'!f••_-.... -- - -..iI'... ~---~!-. hltulua!e.di De . ..l.de -. 3--· ------f----'---"--1-"'-- --~--. et ex .-.~ -.ti - ~-"--...au - di me. Ex .J~. non secundum. . ~---.--+---h -r---..vi ti .au .--III-t==!= =--~. j . ~~.-"... --.· ~ _ .. j---r--t----=--!=-t--- •• _.us 0 - ra . '. . -j•• ~ .-·-----------E-II------t••.-.=-··===~===-~ ..-:::J-••--~f---· I ~ff--.- ---- ---------r~------. ~_.--__ .-li--..-. ..~.ti .__•__•.- -=i=~ .e ----. _.-. vI-tam me .-L_ _=..-=....•• -.-.._ _ -===-_-_=. =~.f . VIII.-~ ....la vit me.-iII--.as in con-spe .--II..=±~ Ton.- a .- ---·--·--··-------==1=-E-----=i=~=====-=~ ~-=:J=••I-.. Mi-se-re-re me . _.hi-crymas --::-..--._ .~--- ~~= -==----==--===--==----=1===~ -~~.i D6 .--j-.-.-. ~ . .:.· .-I-.am: ____ de- in .._::r:~--.mi .-. .. Tractus.--. D6mine.bi: po -su -i .. Quadragesima'..----3--·-·-·--·---~f=!E•• ~--=--..- -.. .-==-=-~-~ ... .ne.•--... .... to .

. .....-.bit ~+-i3 ••• _~ • _II::I ..pillam 6 .------.. . Ton.a: cu-sto-di me.-iii--... .-===j==---===--==~ --~.-.ba me .-.-~r .ta .---.__ ~J±~ Ja .D:+.-=--===-t:::_-==--==r- ~--"..j---\--. .-~-f------1 _~.­ --.~ ~ • .. . Do-mi-ne. ...---j----- ver..-I •.. ommUl~IO. .--.bi-tur I .=-I i - Go cia-ma-vi.sra-el.----==F--.- _-_L ca-pti-vi-t£ltem ple-bis su - ! 00..--.61_1-r --~--==--=--III-IIIi·-·-r=~-·.--.. .sra-eI? cum a -ver-te-rit Do-mi-nus ------~-------I--.\ .re I .-~-. et Ire . _.._-1.----T--+ -\----'--t-P=-· ------\---\ .--t----. .--~-.--=1= ~=-=t=--~====~--=---==j=====~-.. _ _. . post DominienJll HI. Introitus.~.-I---=t=::J=--+ ~~~:·~Ilj ~ ex-aU-~i-sti-:.•••I . ..----c:-~---...-._-. ...ta .. -----=.-B--j-. • ~-·-1 ut pu.-:=j . . Quadr:lgesilllfe.--.Iu - ta - -=.-...I....eu . .-=r=-.Feria III..on sa .ni-am I ::.. Feria Tertia. ~ .rum . C . Ton. ex Si .---:i~= .-~ J---.---.. 125 -----'-. III. . . -~--..-~.- ~.. I --~-.:.Ii : sub urnbra a . _ ex-suI.:$ • ' ~ .J_~_ II---. FII-j-.--. _ ! ~.-~ ~ ~=~=~-=~ .__ .-. ~= -.--=~--.- ~Quis da-bit -::J--.la..cob. 'quo .

-+- --J .. ~ - ~- o. ~ .... par-ee ser-vo tu J .. . pag. ..nem me .--. tunc im-rna-eu- ! --r~~ ~-..-3----=II-j----r-w-..--"J --j I . __ -~----. 1..is mun ... --==j==-~-===-. bor --+- 1_ . .rnun-da· - -. Dextera D6mini.. -I ----~- ------- ----------. ~-..---~-.. j --== . ·..---._::.....__ ~_. -3-·--=--·-~·~L:II+-·-~~ ...-._ _ 1-..mo.a.:§ !.r .'t-oria IIf.-~-~.. G16ria Patrie pag.-'-'_"I-' . -:"'3f====-..~_..._ ~_~_..-. ~~.-.--. III...-"'5 •.. .li . Ex-au .-~.e-rint do .L .. 61. -------- II=...e--.=l=_.da me.J .-. _ .mi . ._.. Ps..-..~.-..-------t-. 3*..•_.rum pr6 . =II'! ..-=~+f"'.-=-= ..._ .. Oft'ertorium. = -._ -..-....-----'-.-. Grad uaIe.D6 .. --.-~-~-..._ • tu . +-.--II-. post Dominicum lH.--~r--~---~~-l..te-ge :==: ~-=I=-- -l me.~. Ton.-~ .ti .. j .mi-mi ti. ~===--===-..xi .-1- -- -.~Ej .eto rna ... Ton. ..:: -.-~=±-II Ab oe-eul-tis me ..._ ..•-...--.- ---..-..--. .. ......di D6- ...- =.=+-~--.~ -"'-.!::..-===J_-==---== non fu.-.6 .• _ _ _ _ _---1.-~-. (~l1adragesitl\[C'...)~f> J. 'J. X..la..J~ ~-_... Sf me-i • ICII:~ ..e nis -_.-~ -'--~=====--!: a de ...I . _::!:_-+J--~-..Ii ..am.--. . ea .-----.mi-ne ju-sti-ti-am me-am: in-tim-de de-pre - -~.i!f~..------------------tJ-.tus e - ro: et e.ne : et ab a ..

..-v.-~= E.=~=-.--'-~------f--- ..en-la.mi-ne.- ~~i-'-~--==j====-~ . Feria Quarta. Domiuicalll III. VI ..--'I--~ -------~+...am...p--.:.tur ------=----+- ~-.-qui ... --.-...-...bo: j- . . . post. ~ --....-~~- -i -. iii-=:31=-=====----==---==--==--== r==-_-==--==--==----=== ju .-_.c----j Ton...127 Feria IY.---t--I-~.en -10 tn ..ta .~-..sti ..•.. quis ha.e - I -----. et 0 - pe-ra .am.:f1wIi....·J==--==--===---=-- -+~----·--~--=-E-·-·~-~-I--..a: -.---.. QuadragesiIl1r:e.-f=...---t.- .- ~- .----.ta .-~--II3Ej --..a mi-se-ri-eor .-.-_-I . I. -=-. -.Go au-tern .._c-~ Introitus.--=--~~-~--III·- ~t ~'~~5!!!I~ ~~.--·--=.te san-eto -...-r~ ~--.di ... spe-ra...~---.. Communio.=---'.-..gre ..ti.sti humili.. --f--~~..::§---=r_-.. ~-----.. tu .-.-------ta-ber-na. --l.tern me .-.ne rna .-....bit in .o? Qui in.---..---.~I=~ •.-.----.-..::--.xi .---~-=:j~ et Ire-tabor in tu . ex-sul-ta-bo..----- -.-t===-f~. -I _ .II--~-i~--.::::I:II. ..-t .___ in Do .seet in mon .--r"W.bi ._-==~ ~----1--.-=il::-. ' .-.... -~-.--. I-..mi-no ----1. .----------.-..a respe...=---.f ..-.--=----1 T on.~--II_.Do ..di-tur si .o? aut quis re-qui ... .-'-.----.p = .+ ~=-=-. ..---= :. ..-+...

.=.. _~.----f-------- ._. _ Do .-rj.. Tractus. Gloria Patri.___ t=-::r.. IV. _=----== '~+= ~====~=-=-=~-j±=====--==--===--==--=== et e . -~-. +:=I _' tur- _ .-.-~..am .-=1-~...- quo-niam in-fir . ~ • ju~sti-ti-a . .-. ~. Domine..-~ 3--------··::T~ -~iL_.mi . \r.~~. men -----.-.-~t ..-=t ~ .128 Feria IV.ne.---.~---==-~-== os-sa ._.._ -j~. .--=t.1 .•~ ·II:T-L"t .. page 3*.ri-pe me.-.J-se ..-.. Ton._Tonus VIII-VII... Ton. .' ---+ ~--~.. . "" Conturba .re . D6 - mi-ne..di-am' tu .~--. ..ta sunt 0 .cor ..f.. page 77.ter-num: in :. .i . Graduale.de. -ti .. _1_~_IIt=.-. fae me . =r=-= ----+-----. ~ ••.re me .-="'_.mus sum: sa .i1I= ---~.=§~~·~~--~f~~==r=== II==--. QuadragesiuHI'.-=--=.-.mi-ne .' . non secundum.. me ..::~_..ri .-.----~=~j-·-~-I-= ~=-=--==~==j ~=IIIi_--=ICIIIi_-===-_==-j==_===_--1Do .mni-a ~--i·-·-:I-·. _ _ = = _ ._~---J-_-1-=-=-==---=3=~=-=-=I~ II_.na me... -+~ __ -. _ ' Offertori~m.. I.-1- .prp-pter no:. Mi-se ... post Dominicam III..a: et a-ni-ma me-a ~=~_ _'¥I_. ~ ~-~~-~ •• ._.=3-~.••-=-~ tu-a Ii-be-ra me. ::..ta-ta est val .-=-~--==c ~==j===---~~f· .-~-=J==-.. ~•..eum mi - .--.-:r~-=' ~ =1-=-=-===--==--==r=-=j-.-.~ .

__ --l r_T_o_n.-._~3 ..=1-----~-.. ~~~~I1i=(.__.go sum.tre: IIJ__"+~ - ad-im-pIe-bis me lre-tl ! ...tu tu - 0.--r ~ __.~l e .as f ••~ ~ vi . il-Io .~ A-Ius po . .. .ti ... i-~~-.-~ ~~~ -.pu-li )llIS.--~ J! cum vul ..di-arn e - Graduate Homanum.urn : qui .-f-.a _ -.. Quadragesim:.. post Domillieam Ill._I_V_..• -= - ~--_-f--t:=:=~--_--~~= ~ . \ .str vi .a su - =j 129 . tu ._I_Il_tr_ol_·tu_S_. t~ de quacum .-t a..--_- ~.--~= ex-au . . rum 9 .._ ~~ -_ Wi!!--:.-=J~~ .r.tas mi .--~-. ~di ..p. VII. os: et e .--=·-·---·.hi fe .--j ::J. . Feria Quinta.ro.ri -' est Communio.-5.=Ili • .- ~===-~--:~-= - - .ci .-+/!i---=-...! Ton. _.~--.....que tri-bu-Ia-ti .a-I£. +-_ _ . ~-~f-~: .r~•• -~ .Feria.=~.~ . Do - mi-ne...=r: -=·=-=r"~~ ~------~ ..vis mi -se . No .~-..0 - ne clama--verint ad me.f--~=j -=+:--.---.~1tI.cit Do-mi-nus: .-r-.f . --P--j-.: = I I -- +-§.. . .

.~ • • ~~~ ~ . .:1--&-..pIes •.-& .. At-ten .-.=1 ':1_ .-=o .po-re :j±= &- op-por-tu .J:.~.-&-.. Ps. ... A-pe-ris tu rna-num tu . g 11-1- ----~: -~- .um. .1.scam in tem .. .=r_.--~. _ _~-_--. ... Gloria Patri.-&~+-&=-=~-..-E.. 4*. -J-~ .11-& .-P_....130 Feria V.....bis .i.V..fi.am: !__ . -.&-• . Gr aduale .= j .. ---r==-t-I-&--.mnl-um In~....-. D6 .mi-nus in per.::I=..=1==_" ~.....• --=-=--.-~~_.tu . .j-. -'---~- - -~=iII=.lis spe ..pe .. pag..--1-- te et tu das il .--=------=.t=~T-=~ . ~~. Offertorlum.~~ a::J_ • ~-. -3-··._.._---I11=_--------..0 .. · Ton.-..-----' _-.j .-I-~ -~=--. ~ et im- . .~---~. in 1=~ =~-&-.=---==-._.mine: . VII...ea ..te po-pu-Ie me-us Ie-gem me-am: in-eli-na-te -&."-~=+. vi-vi.::.-~ me-di-o tri-bu-Ia-ti-o.. --=---"--j=====.-.---~"~~ .ne. Vllt. . =1=-==r=--:t:"--=t-:j-==-~-===t=:. =.= l+~-..±===-=--+ .:q~_.- ~ au-rem vestram in ver-ba 0 .. ~.no. •.__!---~'..-.di - ::-LT-=& . ~_~_jt mne a.-"=-=-I =l~. • 0- ~.•-~=---=IL-=--~.~===~===--=--=-=---==-.ris me ..--.. Quadragesimffi. --+ '--j--F-+dI-. post Dominicam Ill.eu . IV.nis.. &--..-& -----r.. -=--~-1 ---. Ton. -illi t: _=n: bene-di-eti .--~Si am-bu-Ia .:.nimal ~ =_-1- ----~--I-I=-~-' -----'--1-.11 6 ....-~..----r---------.. 3'I-· .rant..---~ Do .. Ton.~.ve-ro .. e .= '1.+:&..--..-. .~_.-..••---=-.

I .des ~-~··l-·--II--".ta tu .-..gantII- .-~ me .as.--1. si-gnum -~-'~-- r~~~~~~~ ~ ••. ~ ~ • -..~+­ Co~munlo..~-===--===--=== - dex .--r=-. Do .::. =r-==-_ +-===---=--=~-.--1-" i ..·.re -.-~= _~ .".l-. .ti .-!..--~~ _ _-j==-Fll~-·-~.~-·._.--j------l=--- ~-~ --113=~--·--. num tu . Quadrngesilllffi.ri .di . I !lSm'.. 1== t---=-I cu. ~=_=__.-~~-==r===1+==-=== sti .- - --1- -.-f -t a--.-j:=:--I- :f:==. Do-mi-ne: et su.~-==---===r===r===•• ~ =f==---·--=1-~.sto..=--=-~ me.-. et salvum me fa-ci-et ..re.en . . post DOlllinieam HI..am.te . ..mis: u .·--==.J~.sto .==._.-·-. qui 9* .di . ~_-===-. . Ton.ti-nam di .ten .__.~-.das ju- :!i= -I-"~-" ~-===---====--. ---l--I-ta--.·~--·-·-E·-i= in bo-num: ut vi .6 .--3-'~~---­ .~--1~-~~ -~-." - iIIi--·.. t=~ 1£-.-. Introitus.===-. V.0 - nes tu . .=_~_-=_E.tur vi .-=.= Ac mecum.-. =f=-=1 --==j----=--~-.131 Feria VI. . II.-~~.. -j=-t 'Ion.=.~ rna -.a. • . ad cu..3--17" --=1-..ni-mi-c6rum m-e ..-----. Tu manda-sti. ~---.ca .---1-.-..-t-·-.-=l-.deant..-.~f"="--=J±==--=== ~=. • • _ _.ra tu .-=1==-.. man-da .'.·-~.mi-ne. .f·-.per i-ram ~-..rum ex .fl ni ..a •• r.=. Feria Sexta.:::=± -.-.:fi .

--=-. ----- ~ -I --I ---------°et ex vo-lun-ta . .::c__..__ .-..... . -=-_-...-.-__ j----1 -==--=== ~-. ...-=~==--==±:! .. l..J... .-..-.. .tus sum: et re .. II..---------._=:j±:======--== in-ops et pau-per sum e . - = .~-.-'-::-~----"-...'bor il - Ii.--..-~--=l+-j. me de.ju ..-..-"'i~Ii -~==l. l..J__ -I .. :jii-.-... .tur: .na D6-mi-ne -.a .. .te .--1- ~_... .. 0 - qu6 ..--I­ -=-·-j_-=..fl6 .132 Quadragf~simre Feria VI.--.- .-+=1- ~t==~-==-==----j±=...:-__ con-fi . .. In De .----.) es me.."6.......' ---- --- .te me .. 3*.vi:. ~-~===l+===---==--=== jf==----==--~.·_~j-·=t:----=--+ .- -- Gradual. --~-..----.us.ru-it ca- .-. -----l------l..I T VI-V -t .---.-__-.~ :tI:===---== -.I- "-f .ro me a.la .=~=--=l '~-II-..=1===. ...:..~--l ..... Ton..--. Ps._. :n:_ _=~~-==j-====:j ..--=1-. .-~--.ni .go.-jl"-..._.. ..-~= E - ~:.. et confundan . =.-II--. . ----E.am ~-.. ~- I --'.._. =l . t! -I -+ ~-~ --&:~.et ad ... ..--.-~=-..-... .~~'I--l--~--II-I .vit cor me-urn.....P=-.-..runt. post Domillicam III. In-eli ..-~=j====--=--= tu D6 ..-::.--. .--..... ne si -: .. j -.---...-.--.. 11-....--=--= . ..---1 .-'"--.-- ~----.-..tus -1...vi .----..I7.. pag._..sti me. et con-so - t: ~. Ad te D6 ~ mi - -'-·3-11--7-~··~3"-..---... G16riaPatri.. ~~-~--=--...di me: "------IU- qu6-ni-am ~.0 spe-ra .ne cIaO-rna .. --+ -.on.-·-. -..- .ju ..mi-ne ad.~-~~--o .e" • -1-~-~~ __ -. I =--.us -- me ..-II-.--=-..i .-I.-. . et ex ...--l-. -.P:~ --....au .::--1au-r~m tu-am. -..===. De ...

g ~ ~ ~::Q.- di '. Tractus. Quadragesinue. -.ra .-------------~=--.. ~ Ion.-i2-.ti - ---..:.._ • .. Qui bi-berit a-quam. ~--~-.=:. -.. .das a me... -.-. Domine..:._... In .. C~mmunio....nis me - 00. ne dis-ce - ~=_L~......a! -1.j~== -.-.ten .-E-••--~-..~==-~.---.--I:::::::----=---=---~~~· ~­ O...~_I---==--­ Tuerorlum.133 Feria VI.Ih ••~----"-. non secundum... .cit Do - minus .. .. ... ===--===--===--===----==--== ~-- ~ .• _I ..-u- Do-mi-ne.de vo . pag. .Ie .....0 . 77. -..--=t •. - t· ~--=--=--.--~--"-.--_. ... -~----- da ....=~=-~---v-..-g---~~-~----.. fi- .._~ . pose Dominieam lII. et De -us ---!--~E---------------------- --~- $-".ei 0 . VI-V -i----1--.. on.bo e -' i .us... -.. Rex me .---~--I--------~ ._.. . ..-...---. III..as ..... quam e .-.~-.go --:::II-..-1--'----+ ---------1-..

di ... pag..=rJ:=-== n==----==--~-===--==--=====:±t==== ._ .1 - ._~ -. et De .~ -i Er-ba me-\.==~.-...-----1 cla-morem me-urn: in-ten-de vo-ci 0. Ton. ~-_--:---.J. Quoni-am' ad te 0 - ~.-.. Vo .~-.-.:-+ ra.es vo-cem me-am. ma-ne ex-au . umbroo mor-tis.~=_ -- Introitus.' ..mi-ne. ---.----.--_._ ..-. us ----r--.h... 4*.--~-~-' t:~'.-=-. Graduale.. ..• . ...-3 • ~ • ~ Si bu-lem in me .-.-.am. - 6 .di - 0 --.._.au-ribus per~-Pi ~~= ~ln-~-=i_~ :-:f-~-:e ~ -----_-_--.bo: Do- 'jt i • us.. Ps.cum es..-~-. ~ $. E non . "\). -------. . lelA ~ ~ • • •-~-..me . Do ..~-_I==--_j-_. .---1------ -1 . ~.mi-ne.134 Sabbato..---..nis me. 1.=:---~ ------.---. "'-. - - . V-V!. j :± =1..bo rna .-I- ~ ~f" me - ..~.----------... -..-~u. .ra-ti - ..---..---' -------_- _ _ _. ..... Ton.-. .-...=l+-j-.-------~..ic.--3---.. GlOria Patri. iii=..... .fa: -::c::=---..ti .00: Rex me-us.. n ~ .-- :. ·-Fl-·II-·-~= .J~~.-=l=-..--::=. "_:--~~.----------~=--+----..=~~ qu6-ni-am tu me . • __ =--J_I ~ _ ' - .-=~I--Ej --""--~-I--~I __ . ~-- =--===3-._rj Ton.

r ...---~.-.dum e .-. mu-Ii-er? I ...--.-~~~ _.:J:_ . Gressus me . Nee e ..1-----r----.j .go te eon-de- -::I .-. o Ne . -. - ta _ sunt.-. -----I-r----J--·..ri .-.psa me con-so .roo te eondemnavit. ~.16 .-.--.. • ~ ..=:ft . --~---:::j---·-h·i£i: .=j Offerto~ium.=...:--.i 0 - • o mnis in-ju-sti-ti-a. --:+=.--II-------± CommU nlO.-..qui-urn tu .I--. .ge se .-.- on..-::r ...-... ~ -. ..---=--. Do - mi-ne.. et ba ..-±-I­ .os 0 - • ..--r------=---1----.-. .-. "' III. . - i .eu-Ius tu .-+ T VIn ..ne-tur me .=__-__.urn: ut non do-mi- --t -_--. . . ~ •• ~ --~ di . Quadragesimre.-=~-"=.~_ • -.-------. . ..:j-=====1=-=-==~...Ii pee-ea-re.=r:~-1===t=-=j===~~-===- Nemo.-~--.-. J ..-.-..-_-.a.-.rona .-.--r-~I··---'-1__• ...bo: jam ampli-us no .==. .us. .eun - _0 -------...--:::j==:::jl= _~l.. ~~ Ton.---·-=-EI- --~.-0 -- -1- --j--j--p!-- V.- -+ .-.-t-~f..f .13.. .... ~~~-. -- ~.-~-~-.=-----~-------1.-. --.. .~ .------__0_ --+----.-=~-.~-::.-r-- ~ _I 0 .=r:-...-. =:::j=~ .-.~-..--.. ~ -.--. Vir ..135 Sabbato post Dominicam Ill..--11-...ga tu ..

nis II-..-i=..ti .ti .Ii .-----. ~~~~~ l.-. ~ ._.ti .-~=1 -=j--t.-~-. T VII on.mnes qui di .=--1.-• • =i~.=l--.-.-~ ~="_jt=. ::5 I - mi.- - ._ ~ ------:j=-------Lro-ta .-:±t:::== =I!-.bi-mus.. V.hi: in dOmum D6-mi.-.-II---=====:j===.- e am: --~---- gau-de-te c~m ·-·--~-----~!--3-..--1-..-.U"'ij. V.---1 ~. Graduale... .tus sum in his.-t==~-i=II-. __ ab .. GI6ria Patri..=1I-. 'Ton.e con-so-Ia.. "'....i ._-. . in Quadragesima.-~-.~~ -~3 :f:=_. ~===.a. ~= -. quro di-cta ..===-".- ------FW=i-.-~-.--' -.-. .=- -.~: I (?--."~'''':_ ""-'". --==1=" -3:=-• • . L reta.~ . ~-.r.=1=.-.-.""~. qui in tri .-.ci-te 0- ~==--~-~==I=:=:E .-~=.-.~-...6 - -==-:c-+..--II.._~--.=1--==j==--=====-u .--==ut ex-sul-te .--. Ps.- .136 Dominica IV..-"~--!= -==r=~t=:j--II--..-'..-. page 4*. J:ru-sa-3Iem~ --.f.---===1+=== sunt mi .~ e'. ' J : ' -- '7'~.gitis . .I ~ ---. ~..-..--t--II-41 _ _ _ _ _ _ _ __• -I ~_--- Ire .sti .stis: ' =-.~--I.. --±-._ - _- ~'c...o:'§)'~'.-._.ti .ri-bus ~- et sa. ---1 _- -------I--~---- et conventum fa .-11--1 --. ~.. "_"'. ..3:-:'.=iII-.-. .ni :il-.-.II-::JI-.tus sum in his. '.--·---=~-==== ve .ni i . '-"I Introitus.a fu . ~ ~-:...ti . eta • ~_--=j==j====--==j==-_:j-.strre.be ..tis. qure di. Ton.

-·~~ .===-.-I .--t-----.::f'_~~==-.~===---=. -.jus: et Do -mi-nus in -M~-·-~-~===---==--=='-·-·-~.- ~=t-r==... ....ve ..-~--.===4---...--. -.====--==j==t..----.D(lminiea IV.=j=.. Fi . ~=~==---=-~~=~-..--t-t-~ .-.-.-..ut mons Si .-. sa-lem.num.--...-..::.at pax in virtu ...-...on: non commo- =5===-..1 .----..que in BOO - eu -lum..i .-I---j..ell ..--r.i.a: -·---=--·-·-f-II-M-.~ ...ru • ~--jt . • .t-j---l--.. cir - ~= ~-. . l.-f-i .. -1- Ton..=..====l---+ :f=_IIIi=.-~==--==~~-=-4 •• ~j===!:--=--:=t=~="--=j.i-tu po-pu-li BU ..- et us .no. dunt -!w- in Do -==r===r== - mi- ==--== j=_~=c~·-~==IIIi--:I-jl"~-"_C·==·=·-=-1 .--..=..~~ ~=:j.-_ . ·---·3=~: . Qui con-fi - -.---·=r=-=-.....- - L_ et ab-un-dan-ti-a in tllr . _1I£-j=1IIi .• Tractus. qui ha-bi:"tat ~=t-=--~-j-~~+--l---=:j-­ ~... in 137 Qlladrage~ima.. -11-1-....--"-Ch..-..--.r.bimns.3-....bi-tur in re-ter . l. ex hoc nunc ===~==-3-·-~===~I===---====--== _ -.tu ~= e .te tu .~••~ in Je .- ~-.---.tes in .=. Mon ..:••-.--.-j==t=~.-3EM=~-~=3 ~ ._-. -~---- ------- .--~-.~"-.ri-bus tu is.-. ~----=-=-....-~t: c~r-cll ...-r--...-.-=1= -.-.£ !..-. VIII..-1.---1-~.. sic .

.te 3 ~~ • ... in Quadragesimu.....eumque v6 -Iu .sa-Iem. qui ..· -..-~~----- -=..-t: ..L-- _ _~_II- et in ter . Je ..-_.- psal-li-te no-mi-ni' e .--.-'-3-· ~_.-IIi---4 Ton...~ =~.- .II-a ~.seen - =-=-.-.-~ ---. qure re-dl-fi .--~.---------=J= ~=~ =j=lI_ ~ e ..a --1--.~ .-. ~=-Iauda .=~ ..r .==a_..- 6 .-3 ~..eit in eoo 10. •.de . ..=§-.-j==--==~--. ~-= --II :J_L-_ . Do-mi-ne..minum.3I====----===--===--== ----------~ . ad ~ II:J=::J=~::)~ ill eonfi-tendum no -·mi-ni tu - 0.. b""-~3 -'~=j=a=-~j=-.-.. -~.- -- .Iue 0 .=C=• •-~ _ ... .. =iJ • iiiII=--.~~=_j-l ..psum: il .. -j.•.=·-Q=~~~~===t=+--== ~===-_t-==--==j==.---=-. e-nim a. =-S=~_~ -.vi .--.. tri .ra.138 Dominica IV.pa .bus Do .jus in id .-11---+-1Ii!'...--..-= =---1~-=-..._"-I::C~_.__ ~~ ..=j=-.l§--::--. III-IV..-.mi -ni.it.ru ..•••.jus. --- . --=:-..ei .i .-~--I =±L===---===----=j= be-ni-gnus est: -----. ..• ·-·-·-IL---· eu-jus parti .a .•.==...--=..-Do . ....- -----.-~-_. Offertorium.ea ----~-r=-~-------I__ -..._. =-..-.-.--.~.--------------..tur _ ut ci ...vis est: --~~-=-.~ ::11""'-11-II---=-'::.-----1 '.. .-. _ . .tas..-!= ~.. -·-·-··-------~-E -~-~=i=-= . ~ .~ --~--=t===-~. ai•• ~ .f.:-..Ton..ti - ---.. II..J .mni-a qure- quo-ni-am su . fe .runt tribus._--L-. ----~-E---- Communio..-~ _ .

bus per-ci .. -. pag.: _..am: -l. - -11:--II-_::-....-.nem me ._ ' :_ : _ -l-~~ -t....'Ii :w_~_.i.e-runt a.1- ut sal-vuill .pe ver ba 0 - au-ri~__--+ ~:=-.a Ii ._ ...-~~ =-+ .au ... .-.te tu .-.um prote .....- :$=.-.6 ..-.-.di n- .....~_--::J ~=n=== ~===-~-=====~=-=L-=1-·-~~£-:j±== et for-tes quoo-si .hi in De..sto mi .--.-::' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.ct6 - -==~===----.~-r. Qu6-ni-am a-li... IV.._1------------~.. .~-M--II-.. +..-_.. VI..-.-.-..-.ra me: De .....be .------.~-..-j E.-il- I ...i. Ton...~-= o-ra-ti .-.. .---i-----t: -1.tu .- .-~.------3 ... :..:-11- __ ris me .rem... ~+-f---'--·-.. Gl6ria Patri.-II-:~~=+=· ~-~~==--==--==~==t===--===t= Ps.-'-. ..-=r=·-·-·-.-.. et in 10 .1 . n------- ..- .-._..~I=._--..-.. . 4 *.-.-~ _. Ton."-.ni-mam me-am.:. ........1 .139 --E·-. Graduale.e-ni ---===:j=j-~ in-sur-re-xerunt in me: '=-_§-.- .__ ---l-----.-11::. ~.gi..·---'---r--~ -.us ex- ---r-E--------+~--I--t-. .cum re-fu ... ---..-.... -•. .. ·--·f-~==--~­ +... -11-..._- =£-.-.

-I --:-.__ ..-' ---------~ re ..6._ --. pag.-- ------------ Tractus.140 Feria Ill...--~=~ E I:=-~-==:t== J. De.-.vi: D6-mi-ne.-----==--== =--+ --. +~ Ton.- -.--. .1J"-~=J+-. Quadragesim[f'. .~ ._•• -~= ---3------- -=1----~--- Communio. non secundum.~=-=. Offertorium.us.-..'.-bt·""--=-~ ~~=f=--. ==-:::::1 .nis par-ce .cul.we . \. 77.--==--·--·-jt-·-===j=---==-.. ~~~~~~~~.G - nem me ..--.._-=J-. .--11 '=If-:II+ ===-__ ~=-... Ton..J-==-••-=-. .:'.-~."-.-.-..._. pag.=. D6mine.~-::J ser .-·-t-.vo ~~ ~-=±t--'tu .am...1 $=t==±==!-_-== . "'..--+- :r-==---=====--. .ter num.'-_-." .. me fa - ci-as.. ==-_===\-..-. IV. J.- .II.tis me .--~-.- Introitus.~-..am: in.-.--I a-li-e.is munda me.-:-.de . .ten .__ " q ~1~" :.~_. ---~-~-~-·---·---3-.-f .--+=-----~-==+T-----~ ...:::.ris depre-ca-ti. .I-II--II-.-. .- Ab oc . in te spe-ra - ---=-·--I-·-·-~-·~·-l----~-I"""II-+--1-..--I- ..:=j-.o. ---1 =~-.+ ..-. Feria Tertia.~-...-~L. 55.dar in -: . -:. post Dominicam IV. j=== et ne despe-xe - ~-.-II-~: --j---II--X-au-di De-us o-ra-ti-6. -1- --..nero me . --.-tJ. = -.-.~--1non con-fun.-~ D6 -mi-ne: et ab _=---~l. V. --====----=---=~== _.~.-~-2-.=~ ~=~ -.-. Jubilate Deo omnis terra.

-==---===t==-~--==---1 1.-. Ps.. - =:J-=.ce i .-. De . t .- ~===-----== no .-.l. Quadl"ll!esilH[r..- no ..di . v. V.-. et in di .ra ._ . et ex .-.ti .bis: ==---==---=== ==--==r~-== et Ii .~ in me.--':••~--====l+J- ~=~==-~~-.-j-. ._ _ ~ -_ e -0 .bus an . pag:. . 4 *.-..-. ~=-8--t­ ---==-==-:! -.-=l-. Gl6ria Patri. quod 0- . pe.mi .bis 0 - pus. Ton.ge D6 .-.-·-8-~ .-.l l _ ----~·-3-·-~-·---3-·---~!. .urn.·~--3=--===--== -----==---~~===----=:j-~--l±:::=----===--=== tri-bu-Ia.-~ ~_~f ~.-=l::j====---=--=-=j===--===-~-=~===j===j--1 .-.be .-.-. -~-. ~_.stri annunti .-~ ----.:J=.~'-c~ --==-r:=j ~-. .-.ra nos propter no .-=1-.0 -ne pec-ca-to-ris..--~ ~ _ _ _ _ _ _ _.tus es in di-ebus -----~-----. _.. .-. .rum.~·. _ .ci.--§ ..-.-==~===1===-~-=.-.-.e.ni . .-8--.-.-.us..a-verunt !_.statussum in ex-er-ci-ta-ti-6-neme-a: ~-.au - __.~~3 ~ ~-.~. Contri - ~-.·-..===-~-.-=._ _ .stris au- ~=~==-==~+-. _ ..vi-mus: et patres no .-=~-..-.~~ ~ jJ • ifII.:j_ _.-.~tt.-.==-=.Ft~ria J po~t IlL 141 {)omini':i\l1J IV. "V. Gradua!e.-.J_ . di me.-. Ton. . au-ri-bus no .-. et . ~.-. ~~:j==-_::J===_-==--===~==j-=----1 contur-ba-tus sum ! · a vo .-.men -ii. fer _.:::J--===.-.=t======~--1 ~~_~==t=±==--==·-~-===±-·--II-·-.--j± tu . et a .. mi-ne. .c. ::II-..ti - quis. Ex-sur.-t • o-pem - :-.

... re-t~ . :~-. -==i:::i....-:::r:__-.=. Quadragesinw? ~=--+---:J:-.= Ton..in vo . -.-..r . .e . ~=2::-. --1':.-i- -. -~-=--_-~-~_-..··---3--+---=-ii-I-'_.lu .-j --==-.-.ca.--t et re-spe-xit me:et ex-au-di . t. hymnum De-o ComIDunio.-..--~ .==---~ _~- .•• -~--="-=:j===-.. 1~JII~§I~r ~-. Introitus....- -----~- =I~ no L" b·I-rnur In· . 1==. ~~~ '~. _--.--!=~r_ ~ ._~ .-:.-rna ..tus fll . post Dominicam IV.. T I - stro.. ..-i: ::4: • • -.--===.-. -no .-~-=1-"-..t~ -· rI -"'-3--·--'-~-----+-.-±-. _.-~=:J' ..-...--__-_-!=--.===:= .--j-.mi-ne D6-mi-ni -==.ro ----. i~ Urn sancti-fi .-.-...-===~~ =---=--__t ..t-· • --~.nem me-am: .~ _ "~=:_:-. Tonus III.+ ." ~. _-.gni-fi .-- . -.--1 J--.ca +=-.= ._.vit de-pre-ca- ~===~===-!=~-.-=..-. Ex-spectans~ exspecta-vi D6minuni. ..~--..-----. • . -=-.. sa ..-~-~'i-="--=jt can-ticum no-vum.=·-~I--..-. V.~-=r-=­ Ofl'ertorium..stri . ---- bi-mur. _. ~---- .sit in os' me-urn ::4=. Feria Quarta.----=--~~.....-.-.==---==~ -.-_ De-i ----.----...~_-~---." . tu - 0: et in no . congrega-bo -FWI r~~~~~~~ -.__--:.142 Feria lY.=i~ --i1i ~~ .--~ et immi .--+.bis..I ~---on.ti ..~B----~--r..6 ...

.---J _'------ g-II-!.~=--=-~-=---.--.-.te -I ~ -h - - ... Ton.-~-. .-.. ~~ • ==--=-~---=--+et ef ..£ =-~ . .=-==J-. . .--. j . . ::iii=§-.- ~ ~ ~j l..-II-I. g"J:== ~_ ~ _--==--==j==-~_. .-1me: ----f------------=-IIII---.-~-.rem D6mi-ni do-ce ..-II..i.143 Feria.. -. 3*.---f--r-.--.j .--~.-ti .•-.mi-ni: et fa-ci-es vestrre non confunden ..Ii . su ..--.. 3-·-·I------=l---~~ • . .-1-.----j----.-J-.-==~-==-~L-Bf- =:L§ -+ ~==--==j=-=--=-----==---=--.---.~--t--. =b.. .-.on.-j_ ....-B--·--~--f--j-- :I-S-f---.tur.-.-----1- Graduale. et munda-bi - :'.-. . III.-~-flJ: :$ .--L_.-~=-----===-~==--:..dite _1 ..-.mi -ni ab 0 ....~~ .-.per vos ~.-.===-=---= t== ..-r--..~..-=r:-.-. ~-.per laus' e-jus in re me..mnibus in-qui-na-mentis ve - --+-~. .-.-.-.~ ::iiiiii=:!l-.di .-..vum..-' ..~_ ~ ~j_ a .--1- ..f . Bene-di-cam Do-minum in o-mni 'tempo -re: ====--==..quam mundam.. au ._u .-.-. Quadragesimre.-II-~.-::J__•• II • ~~. pag. ± ..----.---.j-~.. IV. post Dominicam IV.m6 . Gloria Patri.-B.--:L-__-•. - ---E'---·--"'-~-·----··-­ -----~ -. Ve-ni .-B-~-B-.. B--II-. ---~--B-...~--I- ..+-1- ad e urn.--=-.= Ps.ver-sis ter .o.. ~_!III= =---===-===. fun-dam =.ce .j==--== -= _---. 3£--1-l--. B.stris: et da-bo vo-bis spi-ri-tum no .-.ris: ~=. =i!i-B-"'-.-.~. .. sem .--.---------. Ac .ni. -~-. -~ 0 - ~.= vos de --_.--'--..~-. .-.---- 1Ii---=--=----====-u .te fi .==+---~­ T V-VI ~-------..-.bo vos. et il-Iumi-na- -II-B-=1-.-II-.=-__--.

• _..~- tern s i b i . lau. -=If .. et ob-au-di ..::r::-.Ii' fir ._:l= ~ e .1_.. - minum • • -.teo '. Be-ne . 1==--. mundi estote.•.. . Domine.-_.. . ~-LL. . Ver-bo Do . Quadragesirme. cu-jus est Do -mi - ~ • ----. ... 0.-11--...rna .6 Tractus. ~.- -I"" - ----.----------~. II..J.t-f=~.re . ~i.~ • J1.-. quem ·f. • :11.-..tu -. 77.-. -----==1---Graduale~ ~ . .ti sunt: et spi .pu-Ius.j.rum: ..--. Ton.~-..tes Do - --:~---+~----~.--- .te .aK-iy.~- De-um no-strum.. • -.. _.~~ --t-!S=------=L~ .-iIl=-=~..· _.. Hooc dicit Dominus Deus: Lavamini....~.J-·-Ih----=--===~. Ii c.:~~ E=~t.144 Feria IV._~ cre .J.-.us po .-_ ---I ==1=.Ie git Do - mi-nus -.ta - :L§ .. :1i:==-_~+__===___==__== ~j=__-1 vo-cern. non secundum.:f.ta gens..r:---~.-=--.- - - -.jus: qui po .De ..=:j • • • ~=~-t= Ton. .~ e .a--·1-~ .ni - .--~ ---:. I~ctio Isaioo Prophetoo..-j-.dis e . pag.ci .--.. ~j~_ gen .. '\Y.- ~..Olfel'tol'ium.. .~ ...f -=~._. .0 . post Dominicam IV.mnis vir-tus e.nus .su .. ..-r:l=. rum.. I. +S-"=.di - E-= ••_ _-...r:-3 _ ~~-~ ~--- =1=.:. Bea .- ~==--===-_-===:J=-=~-I=II-=--=+--==-_..mi-ni ~--..ri .di ..-iII---f-------=-j===--.-.. -~~.jus' 6 .-~ _ in 400.it a' ...ris e .

.~.di-am ~_-~ ~=3E. ·-·-11II-11-3-·---' -.~= . :::if= pe-des =1 j me - os: - be-ne ._.ti .---1-I!I---..df-etus ~.ve - ri +S=. -- ad vi-tam..._ .:3~- -I-~---.· .~~=i=..am a me..--iII--.-•. et non de-dit commo ._ ...cor .se .vit' _ ~-...• .mam me-am -. -_-F~ Do . .o-nem me-am.-::.-~ ----=-... -.... su .ri .-a--J---~--L:...--.... ~ .=.= __ de-pre-ca. qui non a -mo . .-.j ..•.=.=.------.mi-nus..~ ~ E:.---'---pl--li----------l- . ~---j----- .. ~~ ~--II..... et mi ..

. mi-ni Do-mino. -. . _ _ et con-fir-ma-mi-ni: qure-ri-te a=-'.---==~==---==---=..'.._-- ~·~~-uin: .... '.. - ...-.:.~. . '!--~-~~§' ------::._.~ a --~imas pauperum" tu~o~ > ~ . Gloria Patrie page 3*.-j==j--==-..minum... II.-..-.~.. in-ter gentes 0 . :. -~-..-.ti ~ cor .em e. ~~-. -=t-.~.-~ --1..~·----.. ..~ . . ~"e-stamen ' t um espl-ce D6' -ml-ne In :.j==--===1._. .~..g ..3-~-." .Ps.ll.~------- - _ Do ..pe-ra ~._±' ~-.~----.1.. .. ' ._ _.. ~-.-•.-. • .----11-..l ..~inum: qure.".E.•..=.~j± ~=1I'=-1=-~ fa ..!..~-..-. .w.---J ~ Ton.1 1 .ti-a-te..:.-•..:~.-~-=:J=---~--=n= _j-·=---=-=r-=-_-_ . ..-. C on-fi-te -. V-VI. bi.. --~·_~==rl=-I--­ ~--r-.. •.--I ". et in-vo-ca-te no-men e .-..:..-.jus..~:2.--.1 .. - .=-~"'=.--. .i-'::--3 '..--- '. --=:..- -=-kii-I---l- ~1i .bli-vi-sca-ris in fi -.. . .~~~_~~ _.=-.~- =~'-.~-:j± .-. e ..--~ __ 8.._ .-. ~ .8 . R'" .ci .146 Feria i 'Quinta~ Tonus II. ..' =i=~:-.DLi. ..t ----1-..nenil ..~. ".I .. ... Ton.~..~...-1-------'--. • =-~---=~ lE-te-tur .~.1 -'-8'---' -'. -'-'.Gladuale..~----1­ ~~Ei!!JJ~ ~~~.j .=-...'-II-~.L _. --1-- .----•.-"'-.g' '. -• .--.•::c----:!. 'annun. _ ' I-' 0. ~-_.. Introitus..rum ne _' .te _.-. .-----1 --------1 ----.ri .__ ".~ urn Do .'t...-..-:__ . ~ •. " ----t- .8 .jus: .jus sem - per.••. -+- .' qureren .

~. .-. ne . .mnes. Ex-sur-ge D6-mi-ne.--'-.taut ser.re·.... de..~.~ n·--==~-==--=-=t:==. ~~~~: ~-.: ~. .' ..~..mi-ne.-~ n-~~. f-.-==--~'-3'·I:--'.-. -·l._-:jt----------. +--.•.tur 0 .Ii .- qui ...=~ ± E. do .~-----. .. ~=g' ·=-=---·--t--==-·-~j-~-II=+ ~ ----a-Juven-tu-teme-:.--------- ------------ . ~ T VI ~------------on.---=====--·. ~~-=d me fe . Do .~-. ad ad-ju-van-dum . ju .' ..-.rum..torium.. • • •. 147 Qiladl'a~l"illl:V. . . . .am: :=j-.bor ju-stl- ..quas ....di-ca cau-sam ...j=.--~-~-. -------.==--=C:::~_. . -i . . 1-~-·~-. me..-.=C_... '. ----••-.-~-.t=!III~-.rni-ne.vo .' . .IV.sti --~-.-.. E-·~-·-·-"l.---:~_ gi... d+ -===--. ~=-3 ~ ...is rna . Do .:=j:. in se . ._!-::'--J -i _+_ ---------. .re tu . De -fis.--.--=-----J-------J:..na: confundan .. VIII..-1-I...:t:J!.ne-etam et ~§~~.us: _De-us._.. -+--.:=r-.._ _ ' ..'. ~ -+~--r-. ..~. . ~. -'--------..---)------IIi--1---+-. -co - _1_ ~.6 . ...nlmunio.:..vis tu ..=i ni -urn'.re so . 18* .i .... .. .-~-.~ • 1Il-' • .::==l--""-""'-.a:' etus':'que" ~ ...------------- 1.rum tu .la. --=+= .-I- me-more--sto -op-pr~bri-i ·-·..lin ..=j '.l . .-~ ." -. .----L- ser- --~.==1 .. . --=--==.ti . .- tu . -.I-..~ ~~ J nn... memo-ra.stl .eu ...-.---=:J:---r--'-=1-'-I. ~ se - • ~. .-.~~ -.~ -tJ• -==_=_:::r-.::n= .•-i Oft'er..~ ..-~ ±==--=======--=== . -~.n":b.:--.~-~j .:_-=--..-.

---r---.--~ -=-J---j=----.-.b~--·-h-~+=-­ -.148 Feria Sexta. VI-''''.-..-=.•-. quam . ale.-. \T..ctu tu --I- - :$:._...JO. "-:tt==='=--=---'--....- =+ri==j===----==--==--...• 3 ..:.". ' .fir-rna-mentum. .._.-.~~. -' . me ._1 ·~~ol~__c~~~ ~=--~~..---.. .~±==_" re-dem-ptor me 11-. -!...a----'-. t_~_.-~ ".mi--no.=1---=j=..-..us. pag. 3.. -..-. '-1---=-t- - -=k-Jr.---e=--iE. ..~..!.-'--'. Gl6ria Patri.-~~~--. .-----~~~=..1 me - 1 In conspe . .. ~~~-==-~~-.di ..~.=+=1 . • -+ -+ -+. Ton. semper: 0 D6-mi-ne ad-ju-tor.i: :3=.:1-11_..--~-' -._..--l- I..BQnurn. .-_~..--~-.:.=-. . !===+ 1---==----~-----f_-=-j-. ~~=-:: o~':.j~-.-. in ho -mi-ne. ".------.- ~-.---.cordi-s- Ii ij "I..-----~------._ _ Ton...-II-~-.: .--+ -+~~-~.--.de-re in DO ...'.----j-.est spe-ra'. et --hi.'f)~J.. ~--.-_.~.r ~.R '"...-.'. I~k '•.__ ..at. ~+~ ~jt_ - mi':no.~-.----~-.:J=-~~_'-..'. ..' • iII-· 1I .. -..'II:=:=~-• =1+= " .n-nun-ti ." . con-fi .=:::r~.~i '~~ ~~' ~ -~ . Ton.31. .~-.---- . .----'._:::tt~__ .re in DQ ..pi-bus. 1 " .·. 'I~ .-=--j-=-. Bonum est .-~-'.=~.-".-.:iii~~"-----'-----~-.· -~.I---.Ii e -narrant ..' ~~--==:j-_-====:: et 6 .pe-ra ma-nu··um e - g16-ri-am De.t~~-. spe-r~rei~rin-ci.f~.~3 IJ--.l.:~-' r . quam· -.""~. Ps . !r.Cre.us. =+ri=---.' -3 .jus a.. ._1l~-r J-~ Gradu. I ~iIi _. ".~=~+~~ '-' -' . ..- Introitus.' ~_.-..-~ ·r--------.--~j--.--.cpnfi 00: dere·.-I.. - ~~..

.----.._ _ ________ _ _ _ _-_ ___ _L _ .e-rat quatri - ----1----=l-~af----- =I~.bis: _ qu6-ni-am quis ::.=~~ j .--_1 -l . .mi-ne. _ _ .III -_.-'-.--------I=-~---~--_.-.---. _fa .-=.-=~=-· .iII_&:-.La-za-ri ad monu-mlm-tum.--~I-. =iii-"-{-.-===-. ~1i====-------==--===-=. Videns D6-minus .-~..-----=-----===-=--==--~ -_.-I.di-bus. .a-nus mor . .us.. .::.-_.149 Feria VI.. ' -.. De-us prroter te.._-----.ci-es.__ ==-..-.. ---·--1------1--- ---- =$__~---=--. D6 ._-=--. post D.~-- et ex-cia-ma .±i~-J-~=1 ~ --=--=i==~._----_• ==--=== ---_--.za-re. ..I-. .is. -~"'-~-.--'--.--1.=====-----==--~ ~=---..- ma-ni-bus et pe . et 6 .vit: La- --§--=t=-_··--.. _.-..tus -.)minieam IV. . 1IIi=---:J:-.=..--._ .--~-r- ~-.-------- flentes so-ro-res -.=.-I ... Quadragesimre.tu .mi-ne? .ni fo-ras: et pr6-di-it li-ga-tis ------1--~---1----II ~=..=. qui fu .-=--=j:--_.-----.--_.' -.a. ~==l+:==--== ~=--==--=~-===j==--==--=i=-=---jt===--=== . .- - -------~.------...~_-1-._.-._. Tractus..._---~-. .~:J:=.-.---.. ve .-.1 J_ .~ .==.'-"""7. ..en-los ~ -.._ . ----+-11- ---------~-. Ton.milem sal-Yum ~ -"'~=._"_. Domine.-:J--='~-.._-1. non secundum..-..-. ~~~-======--~_ Ion. ..._II.-~~+. -oL ~-_1---------=._ . VI-V.-1-_-11 .-.-..-.."1-' ----.. D6 . ..du . ~~ ==---=j-.E=i--I---.~ Oft' .-= E~=---== __• • ~- ComlnuDIO.. el't' orUlm.-=l-~~-.-_=4 ---i. Po-pulum hu .----r--3-·-·-.-_=. la-cry-ma ...-§-~-. 1. pag'. --..- est co-ram Ju-dre . .. ...B .~---::I----. su-per-b6-rum hu-mi-li. 77. .

te cum Ire . ~ .--===! .-11.j-..-. . ~ .D6 .. E---l-- .. JtJ--I: ..be .. 1m. II . _::"II- . ...lIT -+/!'i._. Ps....-'---.~ Ton..ris ad- ..ti ."~ ad a .- -_ ..-~"=II:-"-.. '-.. Ut quid D6-mi-ne re-ces-si .---t -t ' -'--f----. on.-~----::"----l .J ~.J-----=-....-.bi . di . . ~. et bi .':"-'. <-- :tL-.--1 ~==.-.... ~ in-c~- ..M-=-r=_-_"_~± na..cit D6-mi- =tr-.ju --tor..di-te p6-pu-Ie me-us Ie-gem me-am: .te aurem vestram in ver-ba \)..ctus est pau . -' 8-. ~ I .._:JIr+ -1hl'adual.. _~---. '.-.. §.-.. ve-ni-te.-II:J.quas.-1==. ___'_E -' --M r:-. . ~ ~-£~ .a.---.sti . -+T .ti . j--.=1==--=I=~--==---===--===t:-.-I=-' .----r----L .~f---' --f---.-. Ton..::-_--=--t_1-1i_~____ -+~-f--_::II. .--M--=-. . ' -_I_~_. ~J. 3 *.~ -+ --f. Gloria Patrie pag.-. At ...mi-ne de-re -Ii - -- .-..-~=---~==n: jf==1=--=-==-~t:=--===.. .pH-Io tu e ....~~-" .--~.---~ -1. 1.--=~E=l------=--==---••.--j---t ·---===-~t============±~-= et qui non ha.-.-_.tis pre .-.-..bi .\=.--.-.per: ------------ pu .-.. -~_. '.-..Introitus.-= -..'-f-.--. ---~~-~-.I."---"'-I"""W~ ~.(150 Sabbato.i.t._.-. II 0 - ris me . Ti ..-.ti-en-tes '.te M 8 • -----·-~--E-1I--8-J:-I __ -. - '-I " .ten - ~:i .~+---.-.nus: ve .ni ..ti-um.

___--.. ~S~2 .. in tri-bu-Ia-ti-6 . e TII- (~oll1munio.---~-~. -=1-.-t===--.- -+ t==n= _-~=j:t= per. et Ii . ~._. OJfel'toriulII. in .ta .-3 • • • ..-.==1=~--=-~~=.Ie!: . ~_=H:~ • __ jt in.be .co =-i5==-l===~.l----J-- II Ton.ml-nus re .vit: ~ E----.- -J-..~ 0...~ .-. __ D~' 't t ' o . e ~ _ • urn.' . VI.hi! mi .. -l.hi de .-----3-·~·-·-·-·-·-·--~~-- -§=.- ~=rL=---=£ =---==--==----==----==-----===-------=--~ Ion .urn . . ill •-..f: • • '.- Do .. ~.di-tur pau +. -.mi..-==j=-~~-=---=r=-~ fm .-.-=- ._.. -1-plI-.. ~---------.=~ jf-·-~-t=----~---II---tf--- - SCU-ffi - ----------- i-hi - me col-Io .~_..ti- ~·=3 ~ . Ton.-.. et re-fU.cen .---3-·-·-·----E-·-'-'· ----. .gi-um ~.-.-3+ me ..ca .. •• ~ .. 3-~~· -----+.~i· -11..~_.. •::3 .-. ~:~~=.ge. ._~=~---==~.\ "'-=:Jj..~~ ~ et spe - ra - bo [_.-..ne? dumsu-per-bit .--..e-rit: in pa - 10 ..---.-1""'11_ t__ -L -.-....-=:J-- ~==--:-'--1-:.. de . -pl-_._ :.-_ ..=.~··--~:3_•-• ~ .· '~=.gl me.us: ~_.-..::-.- --~ -+~+ ~->-===~-. 1'-=3·"1= ------f--..rna-rnen-tum me .nus Fa-ctus est fir - ~~_ -. -..pi-us. tor me .-. .-..spi-cis in op-por-tu-ni .-1---- su-per .ra =i~__+.. .bus.urn.-.=!.

--.a tu es De ... .am: i .---r- . Ps.-... :u ti-.ri-pe me: qui- :-a---.am ----:IIi _...ti .t11 - ~ -~lf:-"~---·-·-·-·-·':'~---I - ..-±=~-=------=:j-et ve-ri .--~--.us. - - et for .nl - quo et slo-16-so e . I :c_. t==l==-+ ~-_•. ..us me .­ ~===---===~-=.152 Dominica.. .• _---~ ---....-~iII~-·-r-==-.eta: --'-.-..psa me deduxerunt.. -I __ - ...==1===-=-__--I£~.De ..~ = + r i .. IV.a..C $--I===-=--~. .. =-__ :.--~J .. de P.--.-~.di .±==r=~--==--==--=====j-~ me .I=-!=------.=:. _ ".--_~ ~-===2=====i.mi-ne i ab - ---l-- ~-..--~-~=I===..• -I!I.~~j===~==- Ton. --=--~••=:II= ~ _-+=~ - ~ ~-.-====== ..----I--..-- c:..-:""-t.~.--t .. '~-:::- ~~ U .I" -- ~·l G~·=-=-=:·--=---=--. ~ 'c:'..1s~ionl:'.. di .-~ .us.-. -~-1 -.. -.do ~.-.mit-te Iu-eem tu-am. DOMINICA DE PASSlONE. ta-tem tu ...seer-ne eausam me . et . ----~-.:ali=~~~.-"-- h6 ..r~ .-. -t- Introitus.-±"-=~-~=~----I-- _it~~ .ea me .. $=- de gen-te non san ..---I ~~_. E .-.-ill--=I=-----.

--.--~.--.•_-.--.: ~~---===== J udica me.l~~jt:---:--= i .ti - =-=1-..---=---=-·-L ~ =1--==-·-·-~·===E-·-~-·-·-=1=-·-~==1 -+l-=.~===-_. - et addu-xerunt in montem sanctum tu-um. --==1===~==.is: =-----=-~-===-_ do .mi .-~ j"'====~-==~~j==-·~==-.~~=.-.es me.tern ce-re tu - 1Ir.ri .. si occurrerit: sed finito Psalmo.·l~·± ._- :.-.~----~--j---------• ---.us. ti . -••=:~= :f======t~-j-~-=-~-·-·~j==l=~ - - bus "in me ex-al-ta .~~--.sur .-. "=::J--·-l.=._ ~.•-t=.J •••• ~ ·-1 Li-be-ra .~ --t: ._.:\ on dicitur Gloria Patri. et --------l-~f-----.= de i .153 . vo -Iun-ta . D6 .pi .tor me .:j ~.cis me . de gen - .dis: ab in . absolute repetitur Introitus usque ad Psalmum. ------.--=!: -- -j .pe Ill. me.--l-­ -.l.-==4 • • • • • • .. ~-=-~. tu ..=_=..-E -ri .--. ad Introitum usque ad Pascha.gen . .mi-ne. Hraduale.bus i ..ni.ni .~-=====--=---==.----=1-••.--=~-3== rr onus -i-/§-----"---=i=li.bis me: a vi - --== 1'0 -.---. ---t~=1f-Jii­ ~ - .ell -Ia .--.-.ce me fa ..t .__ ~-..IV._ ..mi ...-.-----------.".-.f .-+=-=1+==== ~=lII!Ic__.-.ra ._ •• -.-I ..-~ in ta-ber .cun .mi-ne. ..c .__• ~ !i. nisi in ~lissa de Festo. -.j-==--==j====j= ~.~.. ~ ~ ..--.-. ~ - ::t!= D6 .-~-.--1---.. . _.--.-iII-. .a.--=-=-._~_.quo e .am.

..'urn non po .-----~~! _ _.nim ~_ .--~-.--:-t:==-~==--::._.~.. .--._ =-=..-==l+ +l~.tft .~--"--.:!lL=ii-••._-=-·--I- yen .__ _.•-.--"a---~---. ~--E:• - e .det cer-vl - ees pee . ~ .154 Tl'aetus. .... su .----.. --+-..pu. ._=.mi -nus ..-f=-==-~::J:-.::.=----==---==-=--=~-= \T. ".t6.t6 .__ LWI'::_ __ ~~_-If=._-=--=~~ .+-~-.••-.-T a~~~=-=j=---==j~---=t::=---!+_.-~ +.runt me a ju .ea ._j=.._.~-l-+ ~1i=-.. Ton..res._.. -:~ -·..-----'. Et . -t- .e ._ ::-'.a. _.-1- pee .-=----===== .__-. ~::J-~._lu.qui-ta-tes _ • .:-j8 :hii-=r===r== -.-~ ..gna ._ LIr' __ $ ~_.--I-' =~.-.cl - -..ni.te me . ...-.-==1=-=--=-~ ~J-::J_.. .as: _~~ D6.-_"---~I-.stus eon ..~--=1--.r~nt i .ve .pu - ••-.II_~_~ .­ -1.__• su-pra dor-sum me - .·-·-~--=:rt= .runt __-.==n: .==~=j±-~~==--~.a. _ _ ya!---._. Pro-Ion-ga-ve .---=-j--"--+-..~==~..~_~ I nune - - sra-tH: sre ..~~ .pe ex .-~ £I .-bri-ea-ve ::=:J__ .·S. _~=r . --~--...._.tu - fa..~.8re .ven-tft - ==--·-..-~ r=~==-J=--.pe . __ •--v.rum.-.---~"l. ' . VIII..eat ...gna-ve-runt me -=-=-==-~_-jt_.-~ .~ t~-c.--.-~ :.---.runt mi hi: .-..2.te me . fJ~-.~ ---. ".. ~--=n==----·--·--.$~-~ = _::J_ - -. Di .ca .._ ~-=i-. -~~. -l- _c=-_~ ju . -.~" ~=-=~~ a ju - ex ..

bis tra ~ ~E --=~==--===-===-.ti-o .-.mine.=-~--I­ .bor Ton.-rt"'--- .-~ .-."-.-~. " .~~l-.I in to .vo tu - vi ._.--=.-. -~-.x-.vam.-=±===-±=---==-: ~=._.-.. 0: ~~---.to cor . •• . .vi Te-stamen-ti •. TOIl.cit Do - =5= =~-.-t-. .-§-.----I­ -~=. ti ..dum verbum tu .:j± __ me se-ciln .--==--_. ~ .-.---+=_.~V"..-~===~ .-.-=-.bu .--.-=:J=-.de me - 0: ::.:f=_.----.155 ott't~[·toJ·ium.l=3-.--==t=-=-==--••·-':.=l-.mi-nus: hoc fa .---==--====1-.nem.:.. di ..-:::J - - de .am comme-mora .-:::I==~==-===~===r==l-"-._j-.---•• ---------=-L-..-.-.-~-=-. - me .~-.e ser .tri .l----~ • .-~-..::.ti .te.que sil - ~-.-t-~:J= :L--===e=±=--••• -_-L-.• .I--.j - no . --.lix ~-.-.ci .es . .te .cun .tur: hic ca .. quod pro vo . quo.I-~-..urn. YIII: .II-~= ="r:-.--.. et cu-stodiam sermones tu - os: vi-vi-fi-ca =i~~-+=.--==--==~===-.-~-~j± - mi-tis.-.j~ .-~=r-.-~~-===j==--=--=j=~ C on-fi .--. =-iii-.-••-+.--==-- ~=". L 11 ~- ·-3 •.iiIII=~~=i7.I.::--.' =.bi.• •-r ::'-:.pus.-iII..T.••--.~=1==~--=±-~~"-----~.:r-.~= ·-~-t :f==="--=_-.=est in me - 0 san-gui-ne.. ~ -~-.-=~ -.-.-.~~~~b~-I­ ~~-.---~.-E=~+ ~= ±=__ .=-'-~-·i·-.II"=~--4 ~_• •.--..__.-.mi-ne.-f==l-...=j==:--_ -·-~-=~-=_:j==--==t=j--· re. Do- ".=. in . E-::- E~ --------.Hoc cor . Do Communio.-.

I f ' : .=--..ta di .-__~+-:-~~....- ...-.--I..bus ..-11::-1. ~~~--=j ===." ..:. .--..~-II-j±===-----==---== mul-ti bel-Ian-tes ad-ver-sum me.I- .- _____ • =$---::::J--=----'me ho ._ ...------1 -I _-====~=--==1+---=--==--== -JL=II-..- per ..i\.- -I.....L .i.1--i .ba 0- ris me .."'-..-=--~-~~t.hi. Coneul-ea-ve-runt me \Tit -J .. quo.--1----1 ------.re-re mi . D6 - i I --f-~-~--..- to .'".~~-~=-::::r.---..lans tri- --=--~f=~-.-. ==-~-===~~ '=~-'------='~ . lVIiserere mihi. Inh'oitus...-" ...- --10.'< .'.- -.ta di .--.--..- -I -i -'- - :::JI .-.us ex . VIII.__ -------1--... Ps..-..--II::. -1-"g-. r I -----'-o-i---~-~---. -.i. ' --'.---.t ...au - '9 . . '---- ~.-~~·--I-· -------~-. \. ~ .= . De-us.=F~=-. ~ \I_"~"C' ~<' c" '0' Ton..-+t ..j~= .' f .----+ -+ -+ -. .am: --1---1-"-1-"-"'1------f---+-- au-ri..~~-===j~"_-II_-..- .-."=:::"-.lf':..--.------1- .-... .mi-ne.'. --j _ _ ~-------.E . I.0 .la --I- me. . ' it \.--..----._ - .~-.se ..:' .~----"=---::::J--I---+­ ::w__ .-.......niam eoneulea-vit ~ I' " J .j .--.'~. -----~--·'-·'-.mo: -I- ---.f .. ~I} -~~ -::=3 ~ -t~...-I.: : : : ..- - ' ii.. .nem me ..-.:.:Jl[+l--!IIII-::: -~-_-.-' .-r===E -.....--3-·- ..-=1-•..-....j'-+ --=".-_iiii.::II_-~- ~-j----L ~===~-==-==---==r== in no-mi-ne tu - 0 =t=--===--==--=== =--= sal-vumme fae.' il ..-----:=.-~--. Ton. .. .=:Jq di 0 - ra-ti - __~'_-=-_ ••h_•• _j-=~~-.--. ~-===-~~J 'I" 1 c~~~o~_'I' ~"':i f7_ :r-'~"..--.. 1.e bel .- pe ver .e: quo -ni-am ------....-.=:...-=I=-. -...' f.15G Feria Secunda. Graduale.--. .ei - -~~..~ .. to .bu . ~=-:-_.ni-mi-ei me ..-.... De .-=-j--.

j-. • .-...---'-1on..-.ni-mam me .------_.ra me.-~-::n: -.di .ri ._ _...J7i..-:..te .-. __-=--==-.r:-1 -r~ _Ut"""~ I~ I Ton.pe t -+ -"-:r..am --..ri._ a .--:tt tu ..__ +~=-~-Ii~ _.-.• ~. D6-mi-ne con-ve~._.. ~. . --l=+=t: III :f= _ _. non secundum. ".~..-'.~-=-~ pro .h~--~----.i=.1__---. Feria Tertia..=~i~ ~ _..'n -~ et ~ ~. §-'-j- -.---=~ Cf=~-·~--.. T ~ ~..~..~-'~=Q=.-." ~-""-. D6 .---.-.. .---:.-. _~ ~_ Ii in vir-til .~ .tum ComIHLUlio. -.-1Ii......- ---1-- _..-j .- ....um.-.Ii .•. ===---======--===---=== · Tractus.J- i ..§~~I~!.-..~---i---=j----i- X-=-spe .eta D6-minum.. T -. VI I InlJ·oitu. -----------~-c~- ~==---=--==--~--= .. 7'7. 4: be- -' -···~----3f----------=-:-§j-. •:::Ia. ~... et e )..--+- ---1----~ { tlutoll.te tu - - Ii - a .=~=l -.ter a . .am: salvum me fac n==---==---==---==-•..~ri - '((~'F"':S'.~•••=j_ _ ~-~=j:=_ on..pse est Rex . T VI i ..-~·--. :1= --r--.----·l-==~===--f--=++==== _ ••• .1 i .. ...ge: et con-for-te - .-.-=~=:±t-- glo - - ri - 00. - ------.re. D6mine.f~l -.am...-... --:i --===------~-=j=.-. . :i~~~§g...mi-nus vir-til . ~-"-..--'-"~~!i'Ji=l ..pter mi -se .-.cor . pag. ---------...-.-. • .

. so .-.==-=-=~=£II_.-.-"'==..-=ct~r===1==.==:J:-"~"'-" -.- tu - urn.-l~-~~-. quem ti .a: ..' ----."'-~II.~j-.=r--.sti-ne D6 --1 ~= ~==:::n:=-~-. _--=-= f.-=c.cern tu am.item .="===j===-~ L·-Jl~~ . xe i..:~_-l. mit .~. .=-. ctum . 16 .-=t-1 :L-. -r===1f---===--...du .~===. runt._ .::. . f..-j • • • ~~.=. ·-.. psa me . .-.-. r T T~. .-.mi-num... . te Iu- ~--::'':'·l--=1---·-'-:..-_.j .-~--.--.. me.-:JI_-+ ab h6 mi-ne i . E .-1 -"'---._ ~..-..••• ..~~-. ------. -I-t-. ~..-=-.-.. Hradnale. me .-:::j :f'=-.am: de .. '.ni'-.. san .... ri . ~f -"--.' et ve-ri-ta .fr--'-=-~. -~ ~~ ~ • ~-~f· et sa -Ius me .du .-=:j =-.-"lI .mi - iIl=-.urn..r====t== . .~. =r~ ~-~=jt ._-~-. Di-scer-ne causam·me . et :i!=---==----. tu ~=L:::::::j::::-1=----==--~-·--.-......'''I--'''::'-' ~ • . bo? Exspecta D6minum.quo et do" ~--V. .=-..._•• -ICII- e. et 8U ..~===---====--=j:======j= ..-.tern ~. ~ • .. -.-..-. .tur cor tu .::.-.-._-==t=-".l·-..ad . •-. D6 . V. Ps.mi-nus il-Iu-mi-natl-o me-a. p e .-•••-~. _.-.. :::f...a-""-.... ..E=== ::r =i=t ..~ -~-r=-~--.. T on.-.-t. runt. --._= - -.----.in mon.. ne: ~- D6. am.xe ..==1- --'"1- ·~-±-===--l--.=i- .

--...lIJ.te D6 ._ . fon VlIJ.-...-±..~-.-. quo . qui no - .-==t:±_ . . •--=t-.--..-. =1=.bi-tat in · ~-E=1==---===--·-::r-----.ve .tes te: •• ~=. .re .quis qure-ren .--===l ~_.--•• J-. ~= =-=--==--~ -==r====r====-=1= ~~. •• ~==--I-.=1=--=-~ =. ( ~omUluluo.-~. Re .tus 0 - ra - ----1-----... Do-mi-ne..~ .pe-rum. ~__. .--------- ~ . ===--. -~-.= . --==--==---=3I====--===--==--=== '..Sperent in te 0 - --~- mnes.-.. .-. qui ha ...l-li .=.--t=-E--~~+.=1= =1=-. ~ .WL.sti- .~ --"-~-~~--l --_ -:-.-..-::J_-._ _-1 _. ••-.-----. ex 0 De - us I - -.gft .---~:=j=. ..II-::J--...J----~-=1--f_.' Tnll.--. ~-~=--t~ ~. t ..-.----=j==--' Si .nes --------.-IIi.=----~-I-. ~~.- --1- .--- pan .-+.=~.runt nomen tu .-= .urn.- ----------f------ j----.ni-am non de .=.-j==--Imni-bus an .-J~-.-.6.----.::--=t- .()if'·el'Ol'lUlIl. ..-.. --.mi-no.-.+~~=' ~ .--=-.di-me me._...~ ...psa.-===--~.~ iii ~=E.----~-.••• -r:=~ .~-.--·-~-II--l ~.ti .sra-el.on: qu6-ni-am non est ob-li..lin . ..

-II-.al-ta .--== ".--.--':'i.. ~=-.-II~ - -----.:j--.minus fir-mamentum meum.ne. Di . . " ~ - \ f!f·· -- ..= -~.-. .-- .- -.--=--.-=-. ~-J! j"-==---==~.~==t===--==I=~.-=--=---==-==----. -.•-.~---- .=H ~==--====-=-·-=t=~j====~======t:::! .ra-elm .··--·-I- ----i------·-·-l-·-.--.-j------f. f .-------~-----.-~­ ~l§=.--..-.--.£~ '.•-. 5 -I~-.--. ~ ~ 1 (In.D6 .be-ra-tor me .-+ ...=+.dis: ---~---------'------ _=-__ __ pl=_..~i ~=t:e III •__Ton.-.=.ligam te D6-mi- =5-.--_-~-l=--.-. -.--l-.. .• .----.ri.-'~~-l==+.. -~--j--~-.------j-----f-----------.-.-.-~=-=-.sti me: nee de -Ie .=-.-.-.ti -bus i .=+=== C _=_: ~~ _ :=j: :e- ~ry~]J _~~===--=-.j.a: D6 .-+-.ni-quo e ..-~.' qu6ni-am su-sce-pi . Ps. II:t~i~-~ ----=-~ =:::1+~-. -_ G~'aduale . .160 Feria Quarta.-.:.-.• -_--...---. ..-. ~~ --~. et li. HI.pi-es =-.-:t :illii.----.bis _.. .. __ -----l~ Illtl'oitus.eta - ..- ~ me: --§. • • ~~ . _.ta .----.-.__ _- . D6 mi-ne.-----==--~-~:j_~--+=.--._~ . virtus me . .bo te.=j .•--.-=-II--~=:jth-~~==--===-~=.=I=.~===----.-. me..mi-ne.-- ab in-surglm-ti-bus in me ex.---•••-.-~-=-•.- gen . us. a vi-ro i . ~J ~ ~~4: ~-al.. -.iberator meus.=· et re-fu-gi-um meum.r.

f.mi-ne i_.f!S ~=.h=1---.ni - --=E.--.Jllam me .--~~------I==+-.-=:i .=. ~. :f'== -=r. sal.. D6 Graduale Homallum.-------3-·--------·r-a====----==---=== -=-=r-=_~ _..sti ab in .per t.ra ~------- - --~--'- ~---- ~=--=~-~-~-I===+r----..---~-rj -~ ~-==~--_. ·.:mn Pussiolli·: ~-. • E _--j OffertOl'lum.fe . 11 .-j =t -••~ ~±: . .bus in me Ii .- De .cis me -' is.--=-.-=~::::!:: .~_j± me. Tractus.sti me: =-~s=.-sur ----------..-~-----=r=".f... V.-------~--De-us me us.gen .--:=E .~-~-.ti-bus in la cum... cIa- ~==----= me.n8. D 6mine.--------====-._--~-Q="-~---t:=~­ ~ r_ ~..--1- ::i1i-.-----. abstra-xi .. non secundum. . 77. et - -~=t-~-t D6- sa ..us: et ab ••=. ~f" ~ sti i .mi-ne. ~_c-~r~ ~ ~.=~----r-.am.ni-mi - cos me-os =t -••~ su .. ~===:~=-~-===~~. .us me .rna - ~':"".. 161 Domini.=~-----== E-ri-pe me de i-ni-mi - ~~-. D6 .fi~.=---=--==j=====~===~----­ .Feri.l IV.._. pag. 6. mi-ne.1= -..±=~:~==--= ~ _ -••_ ~-J==~~ r -..ti .va .~ =j= vi ad te.. -. Ton.ris a.be . VII.==-=~.---­ ~----in•-.--""---~~­ ~_ - -=:1-= ~ .sti me a de-scenden - --~-"-"~--t==~:r------:$ • ..-·------3---"·-+--3 ~~§=f--.--..

- ~_ ...- ci .as. mi -ra .[..:=l • • • • ~.a -.f-~=f--·-·-··-·-c-...:f "'~-II ~==1 .-~ ~::J_.f . -E Ton.di .=-.Ii .a . • B=:E-.mi .::::c~~ I[~ .. .--.iijt£~ et cir-en:. D6 .-j . ~=.a.ver .sa -~e--jt== tu . in ve - -----1..'tll • ~ ~ tu-urn.-. ~.nar .~-=O-""-J ..-..-. ~~ ---------E--r/'i ~~ ._~ ·=r~ di-am vo .-----pec-ca-vi-mus ti bi. Ton.-~--II--.i. • Feria Quinta.bi .i .-...-...-.. et e .J--._._-_=.-. CODllliunio.ro ju . :~...bo al-ta . VITL ~_. ---.tes ~~ .~_.::::p~. :::j==r=--::::r-~. j = .re.bis.ni - ~ ~..dis tu .rni .--- fe 0 . III. +~ :i-=..rem u .een . JA••··l.nus me .-~--. '"'-_1 Introitus..--1--1 _ -1 --11. ~=-.ne: ~~ au - ut ..sti: -1qui .is ...-~-'~-----.=1+== -~-==j~--====----===-~. ~~. -..ci - -~..eem ~ ifII.L ava-bo In-ter In -no.-.....----.-. ~-••-rna . et manda-tis tu . -_:=II.re ·----~-r-~.=.+c"'=~-~I '~ ~:~3 q:oo -:_: _s: :~ <: '• .._=l_.1I_.ne. ---$ ~ ••~ Iau . D6 ....

.te in a - tri ..~ • ~ E=• -".ti .__ ~--~ .· .a: qui am-bu-Iant in Ie - :J5-t:-~--==n=-----~ ~_::J ..J1 ..eta -11111 .- .1 -~--I --= vi..--.-j--1-.mi ....._ ........_=1 jj. .. . • ~:=j± _ . t· t e In...t .=-:::J-' -=--1...=j _.163 '..-====j=--!. -• •. :=j±= tu ..rat ~.J.cor-di ..- ..---.as.ro -... ( 'j .e ..--.~ ~_=1=~= ~--j~ .~ ~__...---.p __..se ..---I-... .den ...di .eimdum -.cu-Ia-ti in -.- ---------'--I-I--I--- -1--1--' - se ._::::.i --J---::lI[+------.__ I_ glo . .. .--.-:::_--~-- - mul.--1 I. : ri-am __ .---.ID im-ma ._ _::::_.sa: 11- . .......vi-mus: sed da .J_ _• _ on...~ • .-• • .. et fae no .jus: ad - 0 - ra ...ge Do .jus..-~--==-=--==r= ..a:.::...te __--~.t .a .-.p .1 .. .- .reo Ps.=-= ... I l' ~'-==~==[==E ~==-.-.bis .=----_::::.-~ ---I 4 ...i . ........ . -••__-.1......tll .~.0. L ~....--~----'--J. Re-ve -Ia .di-nem mi ..... ~ .1.. _ _ ~-j _ ------. no . in au - -4---_~ la san . Be ._ . E---~. ~-~~. .4~ ·-~-·-·-·-·-E====-·-·-·--=-·---+-__ --.._.st·1 ..t e h'0 . .:. qUID feeisti nobis....__.-.---r=--:::._. _ --~----.ll . ..-----".--r 'I' nae" V ..bit Do - mi-nus ~I e .==---===--.ti .. . .--1 con .j _ tu .cum --1-.mi-ni . .__:::J t ==1+=~ ••• _~_-:::~"'_::lI[.. -__::lI[+_:::_-_ ~j- J Do-minum ~ ~.a e ..--__---~-. (I mnia._:J__.-. .ni....:J__ ----~-~-~--_ t non ob .. T' o'I -I·1 ...ri - • -=1=_ ~~ • ~~.

~ §.-~-..._. .. . ~-------.16 nis il . ..__~r-- £.-.. in quo mi-hi spem de - ------=----I-=---==--==__ .-.--. {)ft ··el'Ol'lnnL ~~~_'-_'-= __ -...... ---1----..-.-+ .ml-na Ba-by - -••-h~=.-.--'fie .ta est in •• ~=...-111-..a...-=~-=.ta ..--===4 -. .mus: dum re-eor-da .-~---t=~--~.. me .-~ tu . I.--1di .mur . et' ...--~--~j-.1 ... Ton..=~. IY..vi .....-.•.iii =l -~-.-~---..~ =+:i=. . __-..- Su .. :$=ii"'-.-i-._±_.lie se - --+- --... ~.--.sti: hree me eon-so ..eent __.-=-----. hu-mi-li .:-..-~-OJ--.....-..-~-- ... E~-1--~==-=t: ~. ---i.==---.~.----....ll di ..- . . .~.---- ' t·· ~-::...mus.--..te ..----.di ..-I-~------.re . =:1:+11=1=....----+---+ ------.:§-'-":'-..-= .13...am. Do -mi-ne.-. -1...--1 Ton._ _ _ _ g10 - ------- ri ..per __~ _.-. :$=_ •••• ~ ~j ~ ~ • ~"I=~.. .et • in ~ ±'I ~~u. -1.._-I-. tu - Couullunio.- flu ...0. Me-men-to -ver -bit~ ser-~~ --1_ ----l-.3!.. .-1==-.~ • --- tem-p10 e - - jus 0 - mnes .. l==?+= .~.~-h~I===-+=j==---==----== ~ -----.• :-.~ --~:--------.

~ ... --'_:=j-. V.vi teo .-~ . et e .--.-=j±=i-...a tu .. 1-.-.-.-----l--~ .-~§-I­ .-~~==1=====---+.-..a Ii ..- .--. =~-.-. rron.-.rum.. =~I --==--==--=-==---====---==== :r_-==-----=====t=j=__~ .bus me.-. In te D6-mi-ne . ~==---l qu6-ni-am in-vo-ca .l. Graduale.be -ra me..--==:::t-=t spe-ra-vi.-~-~~-.•::J======j-==-.-~-.-. 165 l .pe me _ __ de ma-ni - J.=-. Miserere mihi Domine.~~-.-----.--=~-.-------r Pa-ci-fi-ce -.--1Il . et a per-se - ~==~~.-.-•.bus . ..--::i •..~=._• .. non confundar in re-ternum: in ju-sti - =15-.~ -·-. --j- D6-mi-ne.-.=-----t- ---1-----. I -~=-~=====--.-.--.-.ra me.~===r::=-= -.. P~. .. non con-fun -dar: ::5-~===-. ..ti .-.-I.- ~-..".-I ~-==j----.-.-.~-=1+-j-==-. •...-.§=--.quen-ti. -.-.be . E .. i-ni-mi-corum meo ..~-~. --. .= •.ri . . . ·j-·-·-·-·-·-·-~-·-F =:f'-=--=1==--==~==---==--=j=== ..-~----loque-ban~tur mi-hi - .-• L___ Ii .-.

Ne tra-di .-.-----t~-.ca ..nes tu .pro . .as: et non tra-das ca-Iu-mni-an .-=i= -11-- - sti.-'-J Offertoriulli.rant _.--:J -!""II..me ju• =. VII..=_-_ --1Ton.~--..ti ..ii'~.1 ..de . -Be-ne..-.-_ll_---. .. -I__.~~ sti . VII. non secundum.ml-ne.----==--===-_-== ne S1 ..ce-=1. ..._.-. DOmine..ci me .C us es.-. Do .. r=~--~=:j==-+-===:!= Ton. _~ i: ~~ e .--.• ~IL . me su .__ =.~-r-I :L-..-----.bum. -... i . pag. _ J t= -. . .-II~ _.~I~-·~..d '-t---D--.- --1- ------~-.- ..166 ----1---~--_--"-~--I- -r=-.:c .6 .1 respon . ~ mo -Ie - sti et in i -' ra IiJ -=~f--l--=-' __. ~~. --=r=1-=--=t...per bis: et . :J=::-It:-=-=5==1=..hi ver ..ni-mi .ti .ti-bus ~==----~·_~=----===--~-...---·.~~==:f=_ _~-r~-~-·=1-·-·-·-Ib7~---=-"-4 ~-===j_-==--~ __I . Vi.d1 - -~·--E-----·--=-~---"=-1 ~ _. .as: ne dis - ---I---r-3E---1----1---------.de-ris me.bo ex- ~=~ . . .mi - .- .=--=--~.bran .\).hi. ~=~-M-. ~~do .mi-ne.=:J!!:. .-~. 77.... -r-..-.fi . Tractus. . ._ ~-. -.ce das a -me.--1---~ p-.-:J--==~~I===j-._=r.- - Do .----1-------1-. 0 .~_L mi . . ~~.-p-=I= =~-""III!= ii-IColnmulllo. ~.= j ..Ie . ~=lf :e=_ ------=-~-=t_--I=-~--~j ..bus mi .

~-i __ ~-==----'" ~.d} Alltil}holla..l65.-. _.==---===--==--==r=.Ii - 0 Da -vid: . .sra-el: . c 0 .--=---. et olivarum.ni - qu6niam in-surre-xe-runt in me E~ - c=.~o.bi. !.~---pI.--.~ ~I T ~-=---=~.-. more solito.~ '~ ..=L-±::~ • ~--.L\ IN PALIDS.. E-_---===--== . 0 Rex I .di .~ ·-f~ ~oooe.=L'1 ~e . si~ aliarum arboruffi.=+=----"'- - qui. .---...ne ....c. ~ Sabbato post Dominicam Passionis resumitur Introitus cum reliquis diei prrecedentis.. VII.ni-quitas si . eantatur a Choro l==--=-~_~~c . qui omittitur.-0-~§~'~-{'--- DOMINIC. ~ li. . in a - ni-mas per-se-quen-ti-um me: l--~==-=-·----·-~-=I£=·-·-=1=~ .nit :!i--~-~--~-==1=---"--------=1­ I~· j -1I-·jI'==C"-.na in ex-eel-sis.-r~_~..• ~±=. . antequam Sacerdos procedat ad belledicendum ramos palmarum .---------------.. ex:cepto Tractu.-• 31 ~-r=-~-!l-~----=. l ..san-na fi .-~-~--r~ --1-- =+~ --=-=:==-+--~ --~- Ho-san . pag.167 -3----"-·-·-·---~-·---±'­ ----j--. .--~=-f-. et menU .--~~ te-stes i .. -+Facta aspersione aqure. Ton. .- - ne.- --.._~.--= .-~=j:::j in n6-mi-ne D6mi-ni...r~ 0::.ta est i.etus qui ve .--.-IWI-j -j--.. "' ~ • 1 -==~ • • .-j=====-.-~-. ' .

dent . ~-l. qui ..Col-Ie .-. Lectio libri Exodi.. In diebus illis: Venerunt filii Israel.. -.tern.ni....-.sre .fi-ces et pha- ~ --.-~-·3---1-~3---I-B-·ri . Ton. W.-...-= -+ -.Q.1 ------..---.- - - ----- .. .==---+ - ~ ... _-.--.i con-ci .----:-~.--== ._.-j t= _..=-.-'--.. et di-xe-runt: --11-. prophe-ta ._j • " _ ._....-ill=IIi.-~=--=....a hie ho-mo multa si-gna faI1 -F-~--~-.um: * Et .-.tur ho ... mo pro . ve-ni-ent Roma a-+-------=_-.-.lis. .-~-. cum es-set p6n-ti-fex an ..vit. ~±.-~= ==--...·-·~-illL~ cre . .pe-dit -t -Q"'-dI---3---·-·-=---~-·--·-'= --~=-pl- --.- ~-==--:1~---=--.=-..~.-~. - Ca-i-phas ~==j~ "--11-11~-.cimus. ... - rones -~----I--~-~---~:I_" . U -nus au-tem ex il ._.-I .- -r""W- .- ._--.--=..ge-runt pon-ti .1£.-:111=~3f=!=-=-II-~--"="·~ 01 _L__ .in jf e .ni il. et tol-Ient nostrum lo-cum. IT._r-==- =t==±=...=.-..cens: -1 _ Ex .=--=--r-r--' i :::::t= ======j=----=--=t===---= _-=s= .~.::=+-.-.....-.us...: -+ 0 .um sic..--==-_-.. ut u-nus mo-ri-a ..~-~==I==== • _ .-~.-_==-_ i-.--~-.Ii --------~E-~-·-·--'-~-+-•._.---~-..bis. et gen- _=.. ~ ~~. Deinde cantatur pro Graduali -l--~--~--)... di .:...- --..--1 hespolls.__. .Ii-urn.--11 • --t=±-....J_-==---=====-:--= n6-mi-ne.-E-"-----..====••--.-r=--===---===--=---.-±=.cit? Si di-mit-timus e . .------- -==-~ ==--==~ =. --=§--=----=--·-B--.. .168 DOlllini\~a in l J almis.I. ~ Quid fa .__ --==t===-~.~--==---==---==--==----­ vo ..

8 8 8-=.-~=j===~-===:!: .l j===--==-==r=---=±=-==·L=-. --8-"'-------~~---+-_-.=t==l+--II-·-.•~-8-~=+~.--.=. .-±_ .vit ad Pa' - trem: Pa.. =J:-.=:J:-.-t--= 8 O-li-ve •• =..•.=..ptus ~ l:] bil' • ~--~ est.~-t=. lJt supra..·=·-"..~ ca .ro au-tern in -fir - ~-.­ ---. ... ~.•• - ti 0 - ~ -~.~::I--.lix .fi .l-..~-== co-gi-ta-ve- e =II • -_. 1-8-~ ~-----r=-----..ce-re e ... •"!:" iii • In mon .l-.=1I •••8 ...-C~=-=~~-~= -pO .-=--=_.-~==1-"-. Ton.cen-tes.=.--=------=----_::. ==-~--!-= vo -lun .t===.. si ~ ~:.-.a.'l.at ...ra . --.::...169 I -~-t=. ~..--pl-.-~- -I per . di .l.--~~~-8--~ -=l --=i= ._L. transe-at a me ca . gen~ et non tota ~L==---====-..--8-_--=11_.ni-ent Ro-ma .ter. Vi-gi-Ia ..="l. ~_~_8_---_-=±==j==---==r=--_--l.- ~ fi . .tas rna: -~=jt=. i - sto.-• ~ +-~-.-~-+==r==--.-"'::--~ 8:&:---8-'~~-. Spi-ri-tus qui-dern prom .pu-Io.-~.-.. VIII.te -- S·a.test..~-I tu . Vel aliud Respons.r .ni.-.---'-." I - Ab il-Io er-go di - =.•.---..l--~-..II ..runt in-ter-fi .. ~.e -ri po . ] ...urn.-===-. -l-.--l--.=--~-==1I== jf_==----==-±=======-=-~~~~-j ~_ I .-~-=-----~-8-8 .-·-·~-·="-=~-· --.::_----.- Et ve .~·l--l ..at.j .-----~ =E:.e .--J== .

ni. Completa benedietione.-§-.. et ter.. ::. pag. I Ton.ta .-=:j==-===:j==j=-==t===--==:j:~ Be-ne-di-etus qui ve-nit :iX=.- -fE --I-.. 69 *.. .. .. n . I) -I .-.. Ho':san-na in ex-eel-sis.~--=---II_!f.-.-. . ~:j==--==--. a Choro eantantur sequentes Antiphonre.~ Sanetus Do -~inus -De.-~ i=+=·-·-~-·-j-·----=--·-·=~~ -----1.._-.6 .a tu..te..e .-.Ho-san-na in ex-eel-sis.-:L-II-=.--..-p... in tono feriali... Spi -ri-tus.. ut non in-tre-tis . • ~31 Sanetus.-==-==--===---= gl6-ri .6 - nem.-~ =1=-~-~..-~= :=II-iII=-=-=.a.us .-. ~~-.:-.. .-j-. in • no-mi-ne Do-mi- ~-~~ .-. ~-=-~--.. ..-~=j±-j==--==:1t ten .--1---- -.. .: j : 1ESa-ba .-.===t--.1 . .:r.---j ----I -~~-~ . ~..--f-.ni sunt eoo -Ii.--=---1­ ~-.ti .-3§. . eum Saeerdos ineooperit distribuere ramos.rum l+_ _ por-tantes . Ple.. Finita Prrefatione eantatur a Choro: Ton..---+ _. VI..--r:----------j ±=-----:.-.ri Hebrre.~-.=~ ill ICJ ..-b~=-=. ~~f Sanetus. =i=!} :C-~.~-t==1+-..-- ~.-1 in __ ::5~-==---==--... -.=:-".!li-~---.170 I -t..-·-3===-·. . . et .::.oth.-=1-..."] 0 - ni.ra -1. ut supra.._- Pu .-----.. Responsoria ad Prrefat.te . ...

lift ~-=~-t---.--==~- -.. -_...:~.. Et Chorus respondet: ~ 1I-·---·--·-·-E=1---=tJ:==-=--===----=--· --===1==----==--== .~---~-f----~-­ ---~-.. -1. -..-.. vel aliquro.a . Diaconus dicit: :.-I ra-mos 0 - Ii ...-j • • ~_ ftosan-na ff . vel omnes.. et clamabant dieentes: ---~--~--r--~-~ .. -.o' Da-vid: :J- II::::J:-t be-ne-df-etus.--L.---- --~ _.- -... ~ • ~ iii . ob-vi ...-=--..-..-.-~ ~--..mi- a===r=-f--===--==-==3--"::-"--· =_.-. --J.ve-runt Do .. ...-E-.171 l>alrnl" --Iio-.j±===--===----== ~.---. ela-man-tes..---j--~ .-=.....I~ -t-F'-.-~--p -.-==-=+ ==t~ -~-:j===~.-.-•. ..-.--~-..- ----~-- et di-cen-tes: Ho-san-na ~--in-==r===--==i--~--==---==--===--=== ------------ex .~_ -. 1. Deinde eantantul'.-.-~-.- --------_...Ii . • -+ . quousque durat Processio.rum ve-stimen-ta ::..va ...~-..-. In no-mi-ne Chri-sti..--.-.eel-sis. r€~petantur.....-===... .-_..mi-ne Do-mi-ni. Qure si non suffieiant.. -. -----. r AntIpltolla ....rum.-.a..- prosternebant in vi .. qui ve .. quousque ramorum distributio finiatur. sequentes Antiphonre.. Postea fit Processio. ..----r::--·--'-d + p . Pu-e-ri Hebrro-o .. A-men....-~===.----= -\ .no.---~--f-~"]-=i-- ===--=== • Pro-ee-da-mus in pa-ce..--=.nit in ~o .==t=i ~==-:JI-~~...._.Ton..-·-·-·-·---3~==--====-~--1--------1--------------j-----j-.-~-f---=:J_=---"-.--=_L-. A.-11---.-- -------..:§-...-....

-. • _~ .---=-== -.-.-.mi-num ill ~..-~a-..f ..--. -'--11.-..tum.-l..-=i~-.-.Ius ~ ho ... -I -i ----I---~-_=JI-J ---.. . di .: .te • mi-hi.~=f1..-_·=+~..::/liiii . === -J~-~.-~~H -==---_ ~I!i~--=--=i==.vi ..--------- . .-~ -I est.172 •• An.--...si-nre al. a. =::Ji~~ ~----.-~. ~ ~ +==i-..ve .~ • _6..is.te.ga - te: O-pus Do - mi-no ~ Si .-__•.M~_. ~.--'" 1=.-. 3===-· -1-l - - "7 - lymam.-.-~:-..C4-. quod -I. ~~ ---------et in .. quis iJI+ di .= - sol .:. .=:1 c~n . in-ter-rO'.-==--. -.cens: --J1j11-----:=r---~ ~=:J-.---==-_.e .-.Ii . super quem nul- --/liiii-~ c-iaLl"..~".mi-nus Je-ro-so -J -.-~1.tis pul-Ium est: =.-.•-.-------=.----:l-t.-..~=~ -+- ~~.-. .-.---j------ os ex di-sci-pu-lis su .===j-. et ad .~ II.-----~--.~~-==~= ~::-. ~-vos in ca-stellum.-J du - 1• ---t- jj1-.~._ _ Sol-yen - .3--- mi .-. ---=--.tillhona.tra .du 1 - ~-:t::II:=II vos • jill se-dit: d .Do ~ VIII-VII.ci - • ilI~ . sit .ga .ni . -~-r--3--·-·-r----~--~­ -. .~IL~ ~~.-.. =-=---~-=---.:J--t ~j._-=1-=j-~-~--1- Tonus Cu~p-pro-pin-quaret .-:-.~ ve -rit. =t~===-... I . ci....~- .te :.

-._~.-.-cr=1!j-~-r -_ _-1----------------------be-ne-dietus..Ii ~... 11..j--~--==--===--= --I._1-j---+----j-..vid: Hosanna in -ex-eel sis: mi-se-re-re I • .--. expandebant ve-stimen-ta su .. clamabant: Ho-san-na.--------~ a . . ~ ~:±± ve . .-::. .Ii ..-=~-J ~-.a.= •• --==..mi- • ::is=~=I==.--~ :J===E=c--=--~==-~_-J."'. :j±r-' t- e-um: a • 9 -=.--. -----~_-~_IC"::::p:~-. et se-dit Bu-per ~ .-~--~. to.~~-~~-====1-.-~--~...-_=__--===-__=~~=--t ~et qui se-queban-tur.-. . .bo -ri-bus sternebant: ·~----=·-=t-·-~-3-~ -. - -~ _~ Btl .'-.=i=1=.. qui ve-nit in no-mi-ne Do .--+ .. ·:T.ni: •. --======j==--::=====!=-=.• • r.=-.i ra-mos de ar.-.-.--"'t=-r=-~----++ ~.--.-__.-.--=~-:L-~=+=.-=~-. .a -·L.=:j===~_ .--1 1.-~ .-.-~--=-r--.erunt il ..----== ad .-..-~=.:&-.-~-.. .. :a----. ~-...1 .-.-.-=I • . .~--=l1 ~ • • ~ ~.. -!3-I __ -~..173 ==i= -= . .-~-... be-ne-di-etum regnum patris no-stri Da- ~t-·-.~ -= ---...- .r:----CII-.._~ li-i -l- -~t=~ in vi a: ~~ .--~ -=t--=-"_.du-xerunt ad Je-sum: et im-po - :a. -=11_-.sti-men-ta Btl .tes -.-._-.-.==~-..

.===--=====j==j-.=-.• .. .:r-.-·-Pr . -. sa -Iu.us ~ . • ~=..=c-~~-~ ~-~__-==t_-=mos palma . •••• ~= -~J=.--...cen-tes: £=!-._ .~ . ~_•_. ac-ce-perunt ra- j= -._=.---=-=--====::J==--=ve-nit ti.=-==.-~ ~-----~ -----.-j-::rj-..=---.~.runt e ..ce· Rex tu .. .-. .=~._-.i 6b -.-.Ius nostra. . j=_.=~ :::1===-.ti..0 .. :f:=.--~---.0 .~!-~==-==~ et Do-mi-na-ti ..-J_-..-.--===:J======-~----=i= .-.pu-lus.=.-.~ ==-~-==--===t=j=. . _~~.- --_. -===-.bi.nes ==---=== oc ..pti ._~.- pu- =c. • _~. -t . Cum au-dis .=..i .sus ve .-.. et re .==-=-~~-~~j-====---IT(llL Vll.r .cur ..:=1 .Ii.dem . .a Si .runt! No-Ii ~. ~-.._. :1~ -..-.-~=--I: .. Quantus est i .rum: et ex . et ~ II" . • 3 • • Hie est. qui-a Je - ..-~=.-~---r-I--I---j-- -I- I - sra-el. sedens su-per pullum a-si-me..-~~_=.174 Alia =15=~===r=.=----~-i=I!=:': .nit Je-ro-so .me-re ff ...-=.Ii .. cu-i Thro-ni.-~---==-. Hie est sa ._. t=• . qui venturus est ~ ~• •=+=1:1_ in ~ • .=.== • ] =l~-..e .. ___ __ _j _ t ._.vi-am.e-ri.-. ~------I--~---1--~-1 .=~-.tern po - • I=="=.on:' ec ..==l=..ste....=t=1I- cla-mab~nt pu ._ -....--t~ ---._.==..=.. di .==---==-.--1--11_~..-.-+ Alltil)hona. -. po .lymam.~ .set.

..---~--~-II.·-·-· - Alia ------~-~-..--f----~--==----ili--.---..es so -Ie ..-._I _ ...cel. qui venl . -~-- sic-ut scriptum est.::_.~--j--.:!Iii~~-~-3=~-··-~· ~=-==r=Pa ... ~'. ~ . -~ Ton.-~-. -----=--=-==-. oc-cur-re - -=..-:J:=II q= ~--=---=1-~--j-------------- qui ve .---. ~~~=--==~=-=~--~-.mnis ••-----~=--=t:--=-_t .di ._ =.-==--- ci .ri: -~= et in ma-ni-bus --i-I§---------f-----.:§-ii~~~. . .-.--.=--I==.ma-rum.::II-.-.l-~i.--. j-.-=-j=-. ~ ~ Il.ctus.sti re-di me-re nos. ~ ~_:.-. quando ve ------~--.~=---:::J2 in - ex .---p=- - -.-_::----- .=- be .:.sti in mul-ti .~ mun-di..ce ma-gna.-GIIj-•. et cla-mabant vo- ---:C=V::II""-+ • Mf Ih-:-~..-.-::J-. fa-bri . .-=---~=-=-~ porblbant ramos pal.. ~~ ~~~... A nte sex di .til .-.ve Rex.-.~j--..sis: -.--=== -II-.nit _ Do-minus in ::..ni .schoo.-.-._~. -~f s=.i"---f----f--...tor r-I--"-·-I--. di-cen-tes: Hosanna :. VIII.=.-~ ~-.=~--••-. ~--~.ne .-~.runt e .-3-·-=~-~~~-=i====-~--=-·=:J~ ~==-_.ta.-~~=~=1_••p-~-~l::J:-~ .h:_:__.----.i Pll .::Jii~------._ =t===.175 -..-1Iil _ -=-~ ~=1 • .di .tern Je ..1 . Sal. .-=::r~--._.===-__ -i-~==-------===--=--===c=~.-=:I=~-.--~-~~­ ~-----.---~--~---- .~=£±=-..l -.vi .-~Antiph_ona. ._=I. ~~-=--.ne mi-se- .e . .===----=--. .ru-sa-Iem..ca.-J--f--.-.-.-. -.

.---~ --11---= _.bi . _-..-~-.==11l • -==3.. . Alia ~ .=~.-=~-.-.sti J - - -.urn De .-=1It=_-=--=========~-=== . VII.--=--j_.-.- voces tonant per -j-- -.i 0- re gentes prre-dicant: et in ~----I-E-·-·---··-·-~~ --. Cum Ange-lis et pn .de - ---I~ -. -~.--===--===.na in ex . .ri mortis cIa- -1 .ri . tri-umpha-t6 .---------1-- 0 ceurrunt tur-bre eum fl6 .. ._-==== AntIphona.."!f._-= . . _= --=__.re: Ho.--...di .na . ~lia :t5= -J_.-~ -C:~~.-- landem Chri .. ..-~-II---~--ICII-~ t~ • _.et6-ri tri-um-phan-ti digna dant ob-se .-.e .-==------=--.--.-.. -=c-·-~-=__==--=I=. AntIphonal .les in-ve-ni':' a-mur.san .--::_----1-1=---. -----~~ _~li= ~ .. .ris fi . .qui-a: ..¥-t-----3I~ in ex . ~= --- ==1==--.- nn .II---.= -==~==1= --1- :f=~-..176 _ _.-II--===--==t==----=.eel ..~~~~.c6r .-+- pal-mis Re-dempto-ri 6b .=j~ --~ - _ _I _ _ ..sis.-=r ~ _ -.-!===-=_=ft==---==--====== ~ Ho .---==----==--=-__=l=--.r-:::I-..---.===-~--=--. :f=-. .-~-.--~-_---=I -.-._ _ --.l.. =--~-..-.-~-~~li==:J-~ tu ..ribus et Ton.==-.--....--._ __- =- £~_.vi-am: et vi- ~=-.-8=.re -- ~ ~--. . Fi -Ii ...:=j-..~.-.-.-.- ~~===---·-I-·-·-_ -== :f:=J ..--..===---===-~ ====1--+ Ton..san .-_+=. VII.la : ==J+==--===---==--== .eel-sis.

-----~---. I ' II I --~ -1- \ Ton.-===~-I -r---_-11----11---. ad quoslibet duo~ V{'rSll> respundent: (.di .bi sit Rex -~-. Deindr qui .__ ~lia -iii=~= .--~=-=-.san .i pu-e .. IV.. -+ Lo-ri-a.-~ g==---===-=---.. I.ste Re-demptor: Graduale Honumum...= ...--.-1 =rr=j~-==j===j==~~~t~ di . Gloria.J__.. lans. ti ..mi -110: Be. cantant alio~ HTSUS sequentes: vel omnes~ vel partem. loria. sicut no principio V.nit in... ~·an'fdos V('!'o cum aliis extra eeclesiam.-------. _ - - -1.-.tes: Ho .~UIlt tntu-.-.-j--±.. repetit eosdem.~-----~-~==--==+=--I­ =tt:======---==---==1-. qure eon-ve-ne-rat ad _-=== 1l=~-.. __.-~ -II Ho-san-na in ex -eel-sis. !=~fll-~3~· ~. .. cIa .-_-=1=--:. . qui ve.-.-=-. • ~ =1 ICJI -1=. B n.. --~-±~k· .man .em fe -'stum ..ne - 1l-..etus.. . ~ II_-==---===j=_-=--=j Ton. ineipiunt \\.. et decantant duos primos yer>u<.-+.ri -Ie de-ens 12 . et ho -nor..} In reverSiOl!I' Pnl('c~sionis ~ duo vel quatuor eantores intrant in ece1esiam.mabat Do ..177 I)ufllini...~ . en .. . ---l-II-r-ll---+----"--I- ~ " - .. laus.J.~-:-6==1-_-1II!-..'a in l'almi" =c-.=liIII-.~ _.=--..-.===-_--====----==--=== =1-"--.--- ::.. .:. Turba mul-ta.na in ex .mi-ne D6mi-ni: ------~9-----1-._~=_=_==-=~ Antlpholl8:. et clanso ostio stantes versa facie ad Processionem.eel-sis. _... no .---. prout videbit ItI': ft qui sunt extra.- Chri. lans.

to. laus.-..-..-...-=l-....~ ~~ ...-. -1~$==1'-. Gloria.:-:---_---=-1=-=~.=r===1. .ete ve-nis.1- ---..-. -11--.Coo-tus in ex-eel-sis te laudat eoo-Ii-eus - ---I---1--1-~-·----.--r---I-~-1.. It Gl6ria. ..-...---~----~ ~-.••-:.::::::r:---j-. -1_ ..di .--.----.-=----JI-c==--j_.-.mnis.-.=1=~==--==±=~-.bi cum palmis 6bvi-a ve . Et mor-ta-lis homo.-.-'-.Dominica inPalmis. ..-I.-_.. --1--~-----l---I---t- ---------+----Hi ti-bi passu . Gloria. ---.-.-..--~-.-:11--==1 ==lI ~/!i--==--==-..~-==--~~----"-+ Plebs Hebrre-a ti .prornpsit Ho-san .- jf -1- - - -------.nit: -~-i2·=--=E..--Cum preee.. -...-- --..dis et in . -.ni ---.::j '1\.-.-CII-.----1-0 ~-.-.-~j--.-.j -. --=:::::::: --+ ..-. -----.------£-.---------- _I -~.-==--== ===----===--==--=== ~-~------ be .vi .=------.=-.-.-... hymnis.=-..~.-__.-.-.-.ely-ta :iJi-. laus..-~±= ..=---=--= -------..---. -.rni. 1.- 1- ---I----t.. ---- _ .-.. ad.=... proles: N0-mi ..-~ ~-.ee ti .~-. .. _+ 1- Rex -t=----3E----'-=t~-.--..... vo.-.-.-. ---..-----.-.--.-~-~~' -----=!==.- ..-.-~f-----~---------. laus..sra-el es tu Rex. Da . Gloria.------j---~=T ~/!i-~=====-. . . . -.---.-. .:JI-I.-----------..: : : r ---.--1---- --1-.-.bi.-:-~ . -...ne qui in Do .----~-. --==-----::_-.ne .sumus ec..- .na pi-urn.•-.. ..ro sol-veb~nt mu-ni-a lau - /' .-. ------~-I~.-.---.-.---.-----. --_-.. et euneta erea-ta simul..-. laus.+ .- .0. 178 -.-.-~­ ----r---~--.

..- jf=t=j======-~-=====-:-l_-.• Domi[li.--••:&:====-~. ..tes. +-F'!-r=-.L _ _ I.1=••j: •.vo . --c=---t _.:&:-.rum -. laus. - He-brre .±~ ----f---.II%~~- . t -.3..f_. in =i~5 r= ~_¥ ex-eel ..an . Ton._.pu-Ius.0 .J-...na. II. . ~ • ~~-.--~-.~ ..... . .-.--II--.. -- .rum: Ho- =.tro =il =-.-... ~ = pan-gimus ec-ce me-los.--t- -.-.:._...vi .--.--I---------L--f---=------ .~.-.te ftIJ-~-~. -L~.bi regnanti B. Gl6ria.-...--_.. -- I -.:&:"=~-I .... -1.--i/l-. ... m-stra: Rex bo. =--i .. !~--~ ~~I••~=-~ .e. .. Cum au-dis-set p6 ..~=. Gloria. .. .-------+--Hi pIa-eu .-.re ti .=~_..De. Postea Processio intrat ecclesiam.. =iiii=~-=1=. pla-ce-at de. . --.-.hi.mi.===-..--===--= Do ..= -h .--==-~ ~== --... :jii~-!).~~- ~---.-~ I n-gredi ._ .--=~= . pro - nun-ti- c-=---.tern.ta . laus.=~ -1Ii.----~-f_-~---~--j----.ri re-surre-cti ..en .....* Cum ra-mis palma .-".cent.--.... eu .dis: Nos ti ..- .no :...---. -=-~..ti - - --j----j-- 0 _.. __ 179 in PaJlllis...o-nem vi ....-. ~~ .-=-=~=._-~-~---..-.==.san . .-~ .-.. quod Je-sus ve-ni 1~· ._ --~----~.sis..=~--.~ ----~-~-~f------· ~-..~it -..+ -.-1- __ -.- . .~.. --. .-i bo.-~ -j-------. . cla-ma-bant...• .:::.-=.--. eantando: -==--==---==--==---== Respons.J...-~-~==r::-. \r.--~.- -:ReXclemens..&~..=.-.--u -.==.• • • ..-.--3--~·-3-·-·-·~-·-·-.-.- pu - e- in sanctam ci- ~--. 1.L_ -_ --Ll- . .:&:~:J.-=..-t~--...=~= t ----=1-- 'V..--I---=--=r=F--__ -. -.. cuncta pIa .

-. ::... .~-3f----8f-==--== ---.:&:-===--:-~~t...-..ni-bus u .nem me ...--=--"=i=. -.--~_. re-------~_::.~.-~-!==------:t-­ ~~ U-.mis.----~-- .6 ..-.nis..=.'-.:=I-~.-=j et a c6r .. qua-re me de-re-li-qui-sti? Ion-ge .am ~.• _~. -~ . -------------j-.-~-.£ me.-.=~-'. .=-~ -------t-~. .-1 -j--t=---j ~-..-.•. ret Je-ro.t ~ .==--..~_.-~ -1.-.tem me..:::L~--~~ re Ie ..ni-c6r-ni-um hu-mi-li- --.=i-.ra me de ---- Cum ra .am.Iymam. Ii ._.vi-am e - i.' ~_I-.-=~. :!i= -==~===-----..180 Oomini('(\ in Paimis.-=--.. ad de-fen-si-6 . ~l. De-us De-us me-us..-.----t3.~~= ..-~ --1--"--" ~.spi-ce in me.e .--11-1==. Ps.-.s6 .runt 6b - -.~ ..-II~ .--=. --. -=s--..- .-r :C_._:::c-=-=li-=-'-. ~~=I.--.-II-.---.=J ..-. -~..be ..-.-._-=_:lJ:+.-'t-...--l--. ~ . ~---~ ex -i .spice: ... ut supra. - . . =i. J - 0 - a.

..-~--=.iii-~-.us me-us.-II-.= --===-~ De-us re .- - --====:+==--==±==----==f=-=---~ a sa-Iu-te me-a ver-ba de-li-cto-rum me-o-rum.181 \ / ~ . .--_----.--= -----~-_--- . -~= -~•.ri. -----=---1------1--. •• -.-=--~----~ ¥'-.. pa ... .....to . Quam bo . :.vi in pec-ca- --3--·-~--· -~I ~ -==-__ -~-~.st'1 ma-num d'ex .us r -.-~-.-.. re-spi- . W .-.-_ ~ - T e-nU-I' . Cradu·tle. ( ..i au-tem pe - . Domine.ctis cor .-~-­ =i"~ .te- ...-..rum vi .-..+.. .nus I-sra-el :£ .-.~-==r=_--==.=~-t-==l==--~ -.to .-f- pe .=--.dens...- --.=-"-~-"'-.---==--.--r= ~J:: -~~ ~ Ton.-L:"" ~ .-r=--=------~.-.•• -..-..des: --- .=+ .----E--· r--l-~--. --------=-1-. .ti sunt pe .psi .- -I- · -£=1=__~ ~__ De .--.=-+-j-_..ri...-r==E.=+=i-.• .-_-_=-"---"1- -_--+.----.- Tractus.--..--=n-.= 1 J" rI' .~ .--~ t.- .ne mo .de! me . De . :rr:_¥f. r-----l=---=-.:~-.bus..~-..---~~ --==3===--==---.------1=11---+---.-.lun-ta ...ram me-am: - et in vo .x----..-. --..=r-~---1____ .. : j • • • ~ • • __ G sunt gressus me .a ---.i: qui-a ze -1a . . n-· -I I ::.a as-sum----~-~f----·-~-E--.-l--­ ~--====--=--==-"-==-==---=-=-i~-·-i: de-du-xi-sti me: et cum g16 .-- . ne longe.) . :.ne ef-fu-·si __ --------=~-----­ ~t OJ__~ ...cem pecca .-4 ~=r=_--=--=±.sti me.onus IV-lIT . ._ .t~.te tu ..·3. II.••-a.

._~~...... ~~ -~..tem in san-cto ha - ~ bi-tas...ct6 ... -==t=j=--==...os..--==.i. -~ dE~ ~. -iii" I==f~-'-=~ ~II-~.-4per <Ii em. =~~==-_=--.. .In .--==---===t: h- j_ . nee exau . In te spera-verunt pa . ==:J~ jf==---==-_-_.=t". in Pnlmis. ...rum • ±~-~=Q: :a.~-:tt=..re me de-re-Ii- ~!.ee in I=i:iI' --II- -==. _±-.-~~" ~ ._-j±-t et non ad in-si-pi-en ...-~ .- ~ ~ ~7Q" --i. ~. Ad te elama-ve .. De . 'J..tres no ..us me .._~. Lon .~::r_+-J.3-~=...==l+=~-.. et Ii .--~ .-==~~-....sra-el.ti-am mi .--1--1- laus I .ba de ... ~~-I =--3£-.runt.-....-.==t.ete.-------\ ~-II-r=---I..Dominica..__-~= ....qui - sti? \5.-.runt.---. .--=. -=r-l ~-~ :Jf.-~...stri: spera-ve . ~======~ me .__ ~~ -=5-~-"'---=+--'-=.ra-sti e .=:j=. "Tu _.ge .us --==--=!::-~ cIa ..be - -Ioi."'" -i=J~ :n:_~ _ _ -~_t:=t-=-r-==-::f--me - --= a ver . ~ a sa ... \). ~1: ~ ~.ma-bo +S=--~~"i.-1.:!: me: qua ..6 . ~.te ~. 1~--=== ~ -L.S-1Lc =a:: .-+••.oj =.rum.-__...Ii .di-es: in no -. -=---.-~=I£-==--. -=-. .. 182 a-.=n-~ ..-~-+==._~-t=+-.::'.---=~ ~-=••-_Ir'W_-.hi.. au .-.

.eti ... Omnes qui vide.-------_l_ .psi ve .am vult e .- h6 - mi-num.ti sunt tur me: -j-. sperna.- --l --=~t=--=--r--=_-_.----=.-!'r--=-_~--J 1=-1 . "V' I ._ .L- -_- et mo.urn. .=~. spe- ~= -=l=..is. _=_ ~---~~-.+ .r--:::r-.ve .:II--~--+--I---t-... • --.---==----==-__==_~ -I - ---- - 0 -..- ~.ro . . - ":--..._j=i ~ ~ qu6-ni .l-I.-==t-.~-~= =.:3+=~ _ ±= . ~-- a. ~- . -~-j---::.--.-..bant me.-_-L-==~..t et ab -je ...-~+=~----­ 11: • ~ • ..-.-f--~------=~. -. -f-. --~-i--3---~==•--~ ~=r .-t-.~.runt.· II-..~ -.--.-..----f--_+_ __ -. --~----.-I- 10 .ell .. ------I--t~=l= _::.-b+=-l :iE=.bis. et ·non ho .-.. • • ..ban ~ - •• =--=. \i'.--==----==------==t_ -:I E-go au .-'---===.....put.--_t--+-r-=t~. .mo: -~.183 Dominica in Palmis.-..-.-.si.=~~I--t-~~ pIe .runt ea ..---. et sal. .::--l__ __ _ hi - bi .- ::tL==-~---=-----~.vi· fa . _ .-.tern sum vermis.. --=--.. sunt: in te .~-~-I- -f.cti - +-.fu ..-~-!:E~-.--~t---~.±==-.__ ~=-=~-E=~==-~..- op-pr6-bri-um ~j t ±=t-.--=!:-=t=j====-t.ve .-- et non ~unt eon ."""""-L--~.ra ._~-.

==:j==--iI!~ :::Jf==-_ _=.+ --1+"'-.ni .--.-.~===l: ==1==---1 :tE===~_~_+~_--'_:j-·-====~_-j-·-~=:j=.~.__..'~-no I i' \ -.-II--l ..~ t==:=i=:: e - urn: .-I.-~-..tem.-.~ -__----=------l-r--=~~---­ ~ ~~.be-ra me de 0 re Ie- - =i=~-·f+I.- Qui ti -me-tis Do • ._=-- bi-tur ~..------. sor ..---. .-. · ·ft· •• ~.=t-----=. •• _~ • ~ lau-da-te -=~-~---.f~·:\.--'-+I-.-::I=M~-~===n=.=---=-·-·~-L=j==-·-·-===f+-.ca ...ni-ver-sum se-men Ja ...-. ....-. 0 yen- .runt --~-~-..-.~--=t~_"_:=jt-.184 Dominica ill Palmis....6_.ni - ~ • • • -\=~ -.•~-.~ .-L_~+.==~-.bus u .. ta .-.-~-~I--"------I---_·-·----'" l.-.te 1--' e um.--11. k=n=~ j~ cor -ni-um hu-mi-li ..~: con-si-de-ra-verunt. --==l--+ :l~=.=:J' tM ..--=~.. ~ ~ .:~~~.------+ .-~-=r~ !t . liS. =r:-'-+~'-" • .a.. t . Li ... - Annun-ti -3. • u .-------~. :tii---1--._.-. .- -~--1-!-~----~-- ---.. .• ...-.xe - runt me: • --- ~~===t~="'=4-..tem me - am..-+--_.-.------et su-per vestem me . • ~ ::3f_j__ L - et a cor . .am _ ~ .-.I~~=~==~ ~..I _.~.~ mi-num.-===1~-==-"~ ge-ne-ra-ti - .--..LI---===.: nis: ~ ....-.-.0 - .---1----. -.-j:-ldi~vi-serunt si bi - ve-stimen-ta me .. -' .J_'" ma-gni-fi .-.cob ::i!i=. et conspe...-..-• . f-_ --~ --.'j • . --~ -l-L mi-se .

--.-.' -• • :::tL===j~.a .=~.se ri .~= ~=-.=~..=.sti .=L..=.. I .-. 185 .-•• -===--:--.it: con-so-h1. ~=---iII==·=·.de ..=. ..am: •••• et su . qui ~-=----=-~-·--·~~--1-!--~f­ ~ ~ .-.-J: J=--~= ~f : : .-j:::= ..~. :&:_:J===~=~= :J===-~-=--~ cor me-urn.=.-----.I~~-t.=-.~---=---==~_-=--=-.-~=t=. .f-==~==+== -===~-.runt in ...---===--==t-~ .i qui si . ••-.mul mecum con-tri-sta. ..--==--==~ -.-~==~-.-.sti - .="~ __ __ ~ na-sce-tur. quem fe-cit D6 - .ri-um ex-spe-cta-vit "_.=j . -==-r· ~ -·~-·-~L=.-.-.nu . . .. et mi . -~-...-=~=+ =J===-...-=---+ " lon~s :J~. ~=.:-IIon.=~.._~-·~-_---+-~ et non in-ve - ni: et de .tur.pu -10..=:I-..-. Impro-pe .-=r:-.-"-.=t==---=------=!---==-=--=== .IkJmininl in Palmi~. j~=~==~=:::j===~==~==-_.-._._ .mi-nus.•~ ~ === t ==---.-.-•• -=:!~-".-.-I­ :f-·--==--====-~-~=c. Oil'~l~tol'ium.===j== _.V".JIj=._. '\ HI.am e - .-j--I -=1-1 et non fu .~~~j ju .=.re . P6 .bunt cm ~-.=-II£::t=.:f'~-.vi.ntem me qurosi .ti .=~-.=~==l==---==---==-:::J-.-H -~.=.ttl - ra: Ii et annun-ti ._.-~-. ~.::--I- jus.-.

.ge in -~--~-~~-' ad-ju-to .~l~. =II ••-.-..-.si non potesthie ea .---+ --1' . et ~=~_.ri-um me .. et ex-sur .==:J. J-__. =:.tus sa-Iu - • ~~.II--~ vir . Ef-fun-de ira-me-am.Ium: fi .-":-'-3 1~=t-_:I~~~~==l~-==::t==..~.-=~-= I=_ . ni .186 Feria 11.~-.di-ea Do-mi-ne E'i- I- no- ~(. .si bi-bam il ... .reo Ps.. .---. - Do - • --=~-­ --j-I=:'-+--- 1F~ lIi-j "~"~"~---~t~~ - mi-ne.••_~ COmIDUlllO._iiiti.==. et . Ton.tis me .ter....j . rnajoris Hebdomadre.-._-'-_.-e-x-~ p-u--g-n-a- =..--=-I- .. ~-' -. ~ Jill ~~ ~-~-~ ~~~~-----.~ E -=-~=.-=-II-+ :::n::=t==--= _.lix .-~~==--==--=1==--==t=~~ U .-.:-= .-~=-= -.j f . _.-..-~-.-~-. .--~==-·-·=r·-"-----il-·- L im-pu-gmin .at Feria Secunda Majoris Hebdomadre. ------.:_ ~-£j=. .-.~ .-. IV.-.~·---===-_t~t=~~·-+::r===-:II=I£-"=IIi-~----I­ trans! .":A:~---=rt~-.. VII.urn.. --ee-n--t-es---m-e.:::I----+ Pa .tes me: ap-prehen-de ar-ma. _ -~~ Introitns. .-~ • Ton. -·--3--·-·-·------c-.-.re. .=.seu-tum.-~-===--============--.-..==~-.

. .=.+...ni-mi - .:!li-=.... De - ---r---3--·-~---~~=. =i~~=-~=.-- -......se-quun-tur. qui me per .a e ..~-::--..-~--.-t= _-~:j±=~ --+ . iII"-.mi-nus me . \).="'=---..-.=~ et con-clu .-I- ---.iii • ~ • • • ~ II-~ a .. 3-11-·-·...--+ -+ .ge D6 .-..mi-ne.-.- •• ~==~-.- conclude adversus e .=:j± dic .j ..-.os.-..- . ::-.•••-~ • • :_ ~:==::i---==!===----= ==-=----===t::-j--~I= fra-roe-am..- ==1+ ~---~-----j--------_. et D6 .--=-.di .. = ... ------~-. et in ------I.~---.ni-moo me-oo: qui persequuntur me: • • ~ ~-.sam me .--::::j----~---1----~----r~= .-. 77....-­ Otfel'torium. audica Domine.-II-t T onus =i} IV ...us me us..-~----r--t::--~-- +~----....-.am... E _ ri-pe me de i.--=--=--=-- .------III T on.~~+ ~-....- .de • ~~"fCL ••• ad-ver-sus •......j .==~iI'+r.Feria II 187 -~-. non secundum..-~+. ~~~ -.-iI!-.=¥=r.------..+ .J-.. Gl'aduale.p .IlL Ex-sur .fun-de ...-~ -I. .-1.. -_ _ - _ • ~ .­ ~.:~..----~--~ -+~-~::::j----~.~-+ -...=.i=J=-~~-:J-~ -I:: =n:=--~Ir..-__ Sa-Ius tu .-=-IIII=E----b=-=. D6mine.~~ .j .~-.us in cau . pag.. ~=I e .-.ten ..j .. Tractus.+ ..-.-.....go sum.ci - 0 me - 0..os.de ju . Ef .------..

.--=-.--. D6 ..-_-_!II-"j=-~. dum mi . VII. .-~.. ~=.~-..-.-=~=-=c=--1==t~==----====---=~-=l=--= ~~~~_~::=l_~_.--"~-I--.ru . ...:._.- --------~--- ..:::-.- ....-..t-. .re ---------vo-Iun-ta.....IV -III..is: -~~---.-:~=j ..mi .-.-. Feria Tertia ~lajoris Hebdomadre..gi.. et re ..:J~• . ~==l • • ~.ne: ad te con -fu .re et re-ve-ren ..--.-_Jj-lfI-t---"--.. Ill(~joris Hebdomad&..:..~ -'-3-·~~----"-~·-"'-·-T-"'-_-- ~.----II-. ---j--~-E . 195.ve .in-du-an-tur pu.--j-pl~ -.. pa~. ...J-f-...----=~=. ~.' ..---~-.a De . onus ~-=. .sent.re - Communio.ti-a.f .=-=-:::L .be . -.:-..---~• .--------- 3E---. Ton..--__. .------~-do.~-.---f---.is.--.-=--:::I=£~f••••-~ .II-3-~ ----.:&:-.tern tu - _ J+t ••• =_ es tu..ce . =-=. ---.-...d6 .. Introitus. l F=t ....:.-. =-.- GI'Taduale... in-du-e-bam me ci-li - ~- - ci-o.cis me . ----=-"--f----. --I-.-------..-.-. ----~------~==t==~~ =il!i=-.us me .us ~ _ ..-.. Nos autem gloriari. --'----.. - qui rna -Ii .an·tur si .188 Feria (I I.=--.mul. qui gratulantur rna-lis me . =Iii ==l • • . ..ce me fa .hi mo-Ie-sti .. E-go au-tern.am: qui .-----------es ..gna loquun-tur ad-ver - sus me... t= -:._..• ~: +------.==---==~~----==±====.:.------~--..--------~--=·-·-~-·-·-·-.----..---=~ ..scant.--::J--~" -1.-•• ----~.

te .-.quis e .ris: et ab ho . .iii=--~-.. tur...sur ge in ad-ju - ~--..--Ih--=--.. eu -sto..-..~ -••-. . t=-. --1---·--·--·-f-·------·-~---~ ~-...- .-..---§-.. =-----=---==-~-===±=~=---·--·3~ :..bam in je-ju ._.... . ~-. r~---.-.-f-.jI -~t .-~.-"-~-lj--.---~-E---1-I------~ ~~ • _ _~ ---=.~-_..-. .._~---- --1---••---1 ~---.f .-11--=:_ -I ---------.--'-===--==--==E.ri-pe ••~.pu .. ----~. . •• ~-_-.gna .~=j.~---~r .ni-o -.f ..-.. 1-. -~-==~- . .a.-..-.=~~=-~ ~ .._.-£.- . ex.-ol_I.mi-ne no-centes me. -~ =1 • .- a._._ me.-.189 \ =-=----=-=-=.et scu .:J.--=~. I.- et ex . D"0 .V.~-l-~--==-_..rna.t- -~ .-1 et hu-mi-li . ..L. . · .nu ra . E _. .-'-.d'1 me...II......--1----..mi - ----f---I-II--.-1r~ ~... • im-pu-gnan ....ni-bus i -ni ..--E ~_. - de rna - nu' pecca-to .ti .am: ~ et me -=3·.. me: ri!--' ap-pre-hende ar .-H~· con-ver . ~. r--r=--.-.=_- me .ni-mam .--~+ =~. J ..tes =-=~.· _ ~ ..0 0 - me - 0 - a ~.ri ...-~ -..... ~ ~-J ..-..-. ---f-. ..------I--..~~ ~~. .to .--=-=== -' ! =i~-.-. Ju-dica Do .Ion.urn mi - hi.~ -~=!-. t . -11.. .-.II .-:II_::II_"-=:J_-.tum.~ .ml-ne._I£J.=. .-iii· in si . Oftertol'l1uu. 1.

===:j=====---==I=~ • •.ta : et in me psalIebant.r .-. ..}i Tonus III.:.. ~ .---' -.190 F(lria IV IrJnjoris Hebd(lmadm.. be-ne-pla-ci-ti."'~~~ ~ • ~ -0-'- ge-nu fie .mi-ne: tern-pus.~. r"L ~ lP.. ~ -. 1Ii. in mul-ti-tfl-di-ne ~ mi• --~ • ~·~l~~=3 se .ro ---1 0 - ra-ti . ~ =1===-'--[ .-Pi----.-.. ~-.go ve ... .===--1ad~..... De. ter-re-stri-um - ~ et in-fer-no -rum: qui .us.-. ~ -..J=- .ri ...~ N n6 . ~' ~L~ :l'~-.-..--1g -==== -+••..' Adversum me ex-er-ce-ban-tur... ~~ I~ci-.~=I1'011 V .-===j==--=j--.. .am D6 .-p--.io.--. -..be-bant vi-num: .-.=:l==-.:=j qui bi . ~--1 =r---==----==~_=1==--:..re tu reo Feria Quarta Majoris HebdomadiE.c6r .-..su mne .>" .-...-----..-II]--~~.--·_~--I---1.=:I=t==----.coo: Ie .6-nem me .- .- .----- ..-I I • • v. . .debant in por .-. -. - e .--..a ... . .--.::::::r-.._-..------=~--~--. -jj -- GP~~L .sti- -I .. - ~. .-.. ----.. Introitus.~-...-~-~ ~ n -II-I· -~-.--1--r=.~I::J .-p=-..urn.-~--. ..-.mi-ne Je . -E::II-. ==+== eommnn.::j-.-.. c~-tur.-. • -~ ~-.-~-.'.-.di .~ qui se. -h ~ • • ~ . .

Ie l"rad ua.i Pa tris.. Hrec dicit Dominus Deus: Dicite filire Sion. L ectio Isaire Prophetre..ri . .·. _ .. "=--I-·f•••~ d± ~~ -i- est De .ci . -••-=n::---==---=--~= -.--1- ---.-=-..J!ii---..-.-~==i=.~'('lia Hebdomada\. ( i Ton.-~-:r--!III-T~ ---f=-~j=-=-=jt===---==---==---==--== ad te ve .tern.-=l=~-..em tu- .--j--/""II.ni . Ps. Do .:::::::::=--::::::::::::: .. ~====-=j_ mol' .' D6-mi-nus fa-ctus est ob .=:r-~fi.-1L-.. ~=~===--==-. . 191 ~~E~-..-==E·. ~ ~-~==--j=---==--=====I=-=-.. X.tas --j---------..a ---=l----+---r-~ ==n=-..------1 ~.-t:!l . !'II-...~-::=.mi-nus - =+~..--1------.-~·="----'­ -. In nomine J esu.-II-.au-di o-ra-ti-onem me-am: et cla-mor·me-us ===--==-====t=== =---==--==-_ . IV.-~_ • ~= J e s u s Christus 6~ in glo .Do .- fa ..-~----i-.--=-1-N e a .ver .at.mi-ne ex - --"'-·-f--ll-·--·--~--·-----·-3--·-·-·-_-I ::.tern ~~.cis: i .-.de-o ~ . q __-_~ -~=±- cru .~_-_:=J--~-.-.-~ -~-=-=r::=- mor-tern au .di-ens us-que ad ~ ..-.e.=j ~..

..-..=-_.192 Feria IV.-i/I ~ ~-~f~ \T. me: " in qua-cumque di . quis credidit. I --::.~ =f::=---=!...am ..-.-~ ~=. Tractus.-II.tu .-~--.=--.-+:-.-~... ~ ~~-3f ••-.--==::::j-. n.unt a .qure ~ us-que a4 ~-~=.-f-~-_. et cIa-mor me - . ~-'-Ij:-..1'1 us a '.di.---+ Ii mo pro .--. Do . !-__~=-=.=~---I--~-a:-. l.~.di o-ra-ti-6- --~-f-".·--l.-t- -======----====--==t·-~=I=-· qu6 .--== a- -.-II-~ .-· -f-.=-E=-. ex .-..= De - us..=~-~= ---:fIi!-'-'-..e =- ....-a:-.---_-~--= .. ~-----=--==t= ~-.•-.ni-am in-tra-ve-r.-j==-~•• ::. . Ton.=+-_..='±_~--f---_t_-----. =.==l+==-~-===---===== :f=:_. lIIajoris Hcbdolnada'.--I -I-~-f--kJ .=~.--==-t-=--J_-!==-~~·-·-j===j. =:+=!III---..-. ~..fun ..~-±----- =t-=~·-----~ -~ -f---=--I-~.=.ne . et non est ~= .au .am.- ni-mam me am: in-fi-xus sum in !--=--·-!==-·.-" ~.....:.nem ~ '!'- me .=it======--===---===-- sub-stan .-.=. Salvum me fac me.t-::'~"--.-~.__ +--1 j~-~---=r--'-~=.ti . Il~ctio Isaire Prophetro.~=-=~..mi.--==---==t=r~+-.-.. In diebus iBis: Dixit Isaias: D6mine.-= -+-a:- • ad .::.a.

a -I sic - +/lii=====t--"'=·=~E"'-~~--..urn: - --.-- de ..ut in fri .----j-t. .-j==t=±~t -~=t~-~..~----+---~--.-...ru-it cor me . ... ... -.runt ::.na ad .iI£=~=I==. ....~--== qui-a ob-li .-2t£1 . mi-se . --.------.----==---===-~+·-~jt~ sum mandu .~_·~t===t=:±_ tu .-~_III~.di me..eiter ex-au . -.rem n:=j==-.. -I :+r-=I=-== -I -------~':.. it!: ..:$--.nem me .===I=-..-=!==-. in-eli .tus -.-..ve-ro te.. ==--==~-~...ri-o ~! - -. §-~ ~~.__ ve-16 ..-+-II M~ ~ -=~±~-.. Qui-a .- \T..- di ..--=---.am.-.-.fri .-----.....t .ee ...r:-=n::.. t=l= ~.:·--i-r--I--..i: et os-sa me .__ ~~-t-~=-=~-+-.-..-..-t7~~.--1 -1-1""11-.-II ~_ - L--._-.~.num..193 FerialV.=1---. .~-~-------f------I =J-I-===t==~..- con ..--. .. .-+--.-------1--.- - . .-~~n:+ -~=t=.be - -++------~----------- ~.ea . ..-~t-=-r-lIt.. -. ..~----.-.-. -~~~ .--.:: -I-~ me au .. 13 ..-----c--~~-t-I-----+--::. In quacum-que di .-=---=·-~=.sllrgens..=----. Per-cus-sus sum sic .----::.e invo-ea- ~i!i-...t -ro-w--I -H-----~._L.-Do--.------+---+t------------j.-.lk:--f~~..urn. et a- -=E.-'=II'--'--C E-".::'tt -ro-w-±-.es me .~-.-t=6~--l .re pa . =.-_.:: sie-ut fu-mus +-11=--" . rnnjoris Hebdollwda-.bu-Ior..xa -- sunt..- ~=----_.--~ .-----~.------. Tu ex .= .-.. . ..-~-=-1 -1------mi-ne. tri . Graduale Homanum.re .ut fee .x6..::-~E--l ~-.. . ~===-·~t·~~===--"=-=~ 1 -====1= -.. ~~_...fe ..-I=--==-.

ci .: }fc·bdollHhhp.:. .-·--t..tu ternpe- I _ __ _• -=:..6 . ...~ j li-I-- ~-~ .~.ris Si .~~=--~..au .a!J"·----I-·-=­ -.-_ar!-~_..:.-.sti me: .-i ----.-.-::.._ .j ._..J__• -..di..---et e ..1i___ ~=r-·- tern ... .._. ... in re-ter-num per-manes: tu ex - ..ren . majori. ...-_.--=-._+::.am._.-~--..-'. e ..--:-±_-. ..---.-~-=r=~ ~::.-~-C' -~r-==--= ~(- tern.. perve ..se - =----L=¥..---1 • :$=.1-_=-':: -f--.--~ j-L===-_~-==t=±=.ft'ertol·ium..f = .--~••--:===l+=====--== ..-.=r-=..-~.go sicut foo -num a .'-==-.em tu - T·"_L:.-. .• -II-. ex ..-~-I------II ----1 Communlo...-.-j±=====--- ..--=1=1----.S1 ...._.-IIi--.-!-.-1--------1--._~~ .=.a-~-·-·...-~-~II-+-.... : : .jus. .194 Feria IV..pus rni .r:-±.- - ra.-- .on: quia ve-nit ..--·--=--~~::--..--.. .. -. Po-tum me-urn cum fie .--.-..--~---.. -~-1-----~E·~---- • .. -=--t-. VIIT.-......---.__...-.-~ E -....:~ :II_:II.-++------~...-..:u: Ton... -=§=-=..- me. te ------. D6 .------~ ~ _t ± += rtJ ..-. D6 .ru-i: tu au -- 11-·-=~=---=~-+==... T II -.-..ml-ne .J::I=.-~---~-=-=t~ .:.-~ .:::Ji=-=i -.at: ne a-ver-tas fa. ~-:d et cla-mor me .. on.ne. 0.-:r.' .mi .---~.nern me .dl - o-ra-tl- _.a~-~----t-... ~-----..---r--I-..ni .....us ad .-J1===--===--===--===---======= -I --t - • - am -1-1-- a -------------------------.-±---. -bam: qui-a e -Ie-vans aI-Ii .-.

1ft ._... -~-c. ..-~§---.F 195 Y.. et -.-.~ • ~ If =c Lh ~.-. ~=-l . De-us . I +"" r/!-+ ICII 8'1: ~-. .-..-~=-=+= .on..sur .Ius..-±-.-E~ ~-II-."-J. ..-+ . jl..-. .-::J-IIII.~ ~..3--·-· -~-~'-.--1 --==---=====---==---=== etmi-se- ----~----~--- ~~-.~ au - tern glo-ri.-..ti -I-~---'------+---- --tf!-----1----- misere-atur no-stri.-1 ~==.-.=....a ~ .=-.--. Ps. qui-a ve -nit -J=6--·-g------...-.....-.-~---=±=II=----==------==--= .' -.mi-net vul-tum su-um su-per nos._..di-cat no-bis: il- -.--.-ti..~---_L-- tern .mus.---I----. • .I~--=--l -~---I .-.. _. .gens mise-re-beris Si .. ===--==---=:! -. ..... ..I. .-.p l ... •'.:_ ".-..sti: in quo est sa .----r-..ri ~=~ .::II-. vi . . --~-.va.-.-. --+-s-+-- FERIA QUINTA IN C(ENA DOMINI.-=----t-t=---.••.--.-.-.cti-o no .--..----=~.jus. .C_"~-"'="'=C{:: ~r-.--~~.=--. --r-------... : .•.-et be-ne .pus mise-ren .tet in cru-ce Do i. iJJ t\enlt Domilli.c .I ..-----r--=+=: o-por . .~-.-..--.-. -~-·-·-·-·-·---·3 · .I:E ~====---==---==r==.-±-.--=== -I- - - _ _ .~~.mini nostri J e-su Chri . -~dI b. t :!L====---== ~-~.==I-===-~-rl-=-..-- --- e . su .stra: per quem sal - .' c-==< . .-==--===_ _ -==j==_=_~ _ =-~-.. .-=+-. . Os I'l.-.-.--I---.+or= .-1 re-surre .... ~-=--== .-~-.· jll:I.-.--. et Ii-be-ra.--. 13* .--.-~~ ~. :l .-. •.•.ta.di .~== . '. -+- 1..

na .~ ------ 11=_ - ..-. .=""""·.~i£~ -..-~'" ..=~7-·"=~r.. l.-. =-= ~ __ --__.V.~---=j±L=f-=roor-tero au . la-vit pedes e - ~ ~.~~~.-.. ~-3. • -=- postquam ere - ~_£~. ~ .. Pro- ! ..men. 61.. II..- -t--t----. et a-it il -lis:Sci -tisquidfe-ce:- . Ton..y.Feria V..i._~ •• ~~ cum dis-ei-pu-lis su-is. ~-I£.-..: 1 .=-... Dextera D6mini.-.._r=_-_~ VI.--·-!Ihl~~--~~+E­ 1J.dI.tur no-stri. . Ohristus fa .que ad mor-tem.re .di.mne no .cis..~~~. . .. ::r-~=~:---==~-~-~~==H Tonus ~~=---. .-.sus.1 .a . ----il .•.lum: et de~-j--. quod est su-per - ~~~ .ens us . ~._l. -'-~.ta-vit il .vit ..ctus est pro no . .al .tern eru .=5 -===-~===. --~-.M'~~jf ._b~...dit. "fll-..-. ~-=.. Ii..-. 196 --l---~ ~. o ...--. {lOllllnunio. pag.I • Ii -. in Crena Domini.---===-~-l -----. 6-rum..-.t!--=--"-... Do-mi-nus ~-=t. Offertorium._-=t===~-~=-~~~ ~I§~-=~" ob-e .men. Graduale.Ii no .•-.-.-.+~ ._- - -. - - Nos autem gloriari.-~-. ··-=.bis --. - • _~ • Je .pter quod et De-us ex ... =----1-:-.

...--.-_-.-i . =-~=--"-.vi-cern.-• 3:±---=-.-_..-lIII-...rim vo.go D6-mi-nus.-. cum toto Psalmo Deus. Inter lotionem pedum }uec sub1Scripta cantantur.-------+-----.bis e . Deus meus. J Post denudationem Altariulll conveniunt Cleriei ad faciendum ~Iandatum.~--==-~±==:j~ .~j--._"_ . di . Antiphona.tis.ga-tis in. Diviserunt sibi. Et Sacerdos cum rninistris denudet Altaria. ~. _ in vi ..-iII-_-+=--~.plum de.F(:rlill \"'. Postea in Choro dieuntur Vesperro sine cantu. 197 ill C(('na Domini. . . . qui ambulant in le-ge Domi-ni. ut et ..--.--..mi-nus.-_-1I--II-----a.~ ~-. Interea dum fit Processio.-=r=i----=l~.: ---g. respice in me. =1=!= -------.. ------ -----------..--~B-+=± :-==--===---===---===--=== ------------ -1.=---II-~ I • __. ~':"~_-~------===--.. =1=F-II--.a:.==~==-~~=-=--=1=====-~=!====-~ --= iii-.-fa- vos i -ta -~.di ~- ~ L •.bis.Ie.. L Ps. J Finita :\tIissa~ fit Processio usque ad locum prmparahIm. . ::It-·-====t~-·-·-.a .xi vos. et Ma-gi-ster?Exem- ~=--------:::=1--. Manda-tum no-vum do vo-bis: ut di-li- ~.::::j vo .1-..cit Do - r==------. Be-a-ti im-macu-la-ti . Diaeonus eantat Evangelium Ante diem festum Pa-schoo. . eantatur Hymnus P ange lingua gloriosi Corporis mysterium._.1-_-. legenc10 Antiph. Ton.----- ci . sic-ut di. ~===:J __ . ~=------~--=l+---.---. ubi Sacramentum pro crastino servandum est.-J-. III.r~~­ ~F-= -~-.-=-=-"-j± ..===--II ~===-~ _.

..-#~1I::II ill.-r=: -. Et sic ali(C Antiphon(C. :.~:±=.=± -~ hoc ex-emplum re-Ii-quit e-is. 196... J• ~~ ..-.mis:' in ei - :. Ut Ip Ton.. in mon-te san-eto e . ~=c. lVlandatum novum. Postquam sur-re-xit D6-minus a I" __ --=+--.-"~--=-+=---I j -~-=.jus.-.cob. yel Ver~us~ repetuntur. pug'._. D 6minus Jesus..:j -~-.-~. .--. P~. ut in l\1.-------=t=.quam in pel .----~ .--. Antiphona.ram tu-am: aver- ~.­ Ps.t~-=--== .--. et eoo- --·-·-~-"'-~--c. mi -sit a . l\la- ~ t· !3--. "J wua.na.d=~-1Ii ==n: ~ -1=========j====----.. P ostquam surrexit D6minus..-i3-l :$ ..'. 198 Et repetitnr immediate Ailtiph.-.. eoo.issa ad Communionem.--~ ~r-== .. -=1.--II-.=.-·.---i ~~.. -~.gnus D6-mi-nus.ti-sti ea-pti-vi-ta-tem Ja .-~ jz~. ill Crena DOlllilli..-. qu(C habent Psalmos.=-~=r=--=--= _-===t-"-· .6-rum: ..-~. .=:j± .__-. He .~-===-=~~~-I A. et Iau .= ~==+F ii-I ~==-~.IIl-"'--'-.--==---=. .-.. .da-bi-lis ni ..vim. t-:f.-=1 ===-~==~=====~--==--==---==t:.. IV. D6minus Jesus. ---==----.------~ -.Feria V. I .vi-ta-te De-i no-stri.ne-di-xi-sti Domi-ne ter .&:---- di-sei-pu -16-rum su . -1= ~ . · -.------.==. c:==t::...pit lava-re 'pe-des .-.. Et de quolibet Psalmo dicitur tantUl11 primus Versus.

.ii-=~••-~-+-.-~-.~±.l Y.=• ==r====1===----c==-=~=----==~==-_j .-._.-=---~.bis pe-des: quanto rna ~ . -.=--+=ii-~=fJ~. Domine. J • .--==--==--=-i Quod e-go fa-ci-o.-j • "-j pe-des..-...-. ~..Alltil)hOl~a.199 Feri.tern po-ste-a. V.--II-.--=! pe~des? Respondit Je-sus.es au - ~. et di .. tu ne-scis mo-do: sci.1 .-...vaS :j---._c~ ~~ Domi-ne. . la-va-re pedes? .-..=--~====--=I=------=-__ Ton. ~ =f=Iii ~~--II-~l3 wA ~_..i Pe-trus.--c-(=-==+=~~ ~ ~------±-. -·-~===t===---:j~' -3-. --..ster la.. in ('(ella DOlllIlll Autiphona.=....xit e-i : Si .t --=J~ ---.-- ~=----~---=-'~-=J----=t-r- :=r==- ~---.-~f===--·-·--·-·-·-·-II -· --------------1 i ----. + .--.. TOll.~--.vi vo . Si e-go Do-mi-nus... Domine. et Ma-gi -ster :. \5.c ~=-=---=-=±==-======j=----=±===--==--==--=! ve .. ~--.. ~====---.- Tertio repetituf Antiph. tu mi-hi la .gis debe-tis alter al-te-ri-us -.•- non la-ve-ro ~..----. ti . Ve-nit er -go ad Si-monem Petrum. -...-=-r::. tu mihi lavas.bi ._U"-...=j_.-.--_..--11 -...=~=.-..-=..-.-. ·-.-.-j±===-~---====--- et dixit e ..-~ .-=.- -------~~ - -.-.- . 1\.-~-. non ha-be-bis par- ~.-=n====--===--~--====---== --==--==-=~ -.tern me-cum.---r=--. =1~-..-...-.. Et repetitur Ant.

~ . spes.tis or. -. !--==~=.:jt_~ est ca-ri-tas..-.a hrec: =n: ..stis.. ~--~ • .--.- tri . :.gn6scent o-mnes.=~I=. ~ .sci. Antiphona.6-nem ~ ~-.sus habu-e..II-~==1--1 j_-==j===-_ _-=-=. ~.-. £~-. Di-xit Je . Antiphona. =i- ::II-~==-- ==--==~-j=.-..-:J~­ --===:j==--= ma-jor au-tern _horum 11'__II iJIl .-~ -----...-II-. ~ ~-:J-~-= ~+= ' ~====l==--==j===-===--=-=-=~.-.-- .. . =:f-==-~===±-== . !_ .ri-tis . . VII.. l.bis fl..-des.ant in vo.--=-=r--. ::.bern. .is.-~::j±==_~==__j--l ad in . I n hoc co . 1.-.il ll i.----.te qui ha-bi .- ::j. Mane.---------'----di .-~-._.--~ .... ca .vicem. in Cmna Domini.-.-.. sci .==r=-.--==-~f======--===--===--=== j -.=--.-~-.pi .=:JI-I ~-=~ -:-= -j==---1 Ton.:~-.-.-. . qui-a di- _ • .=jt:=== per-ci .-•.-des. Nunc au-tern manent fl.---. • ~=.-=J=II-.. 11_.-IIII!--. spes.cti .-.-._. -.ta .-..OD. ••__ ~ • £EiII-BT VII =1= ..200 Feria V.=J-.pu -lis su .. si di -Ie .pu -Ii me-i e.ri-tas. Si ego D6minus. I n hoc cogn6scent.

am. Ps.--._~==--===-~ . cum sancto Spiri-tu.-_-. .am su ..:::-. - =1-5-..::---r--~--3.. Quam di .-.-.-=1 ta-ber-na-cu-Ia tn-a.nl- -ilii----.at-que in di .-••-.~-. Be .Ie.---:J==r= t=Eca .--- f----- :::n:::===c-·--==-=-~~ ====-~~ in a .-I -~-~-·-"--·=i=1-·-·-·-=~=====1f ::n:===J====j===j=-=. Maneant in vobis.~~~-_ e .-. nL Benedicta sit.. ~===-.a hrec: ~ rna .-.-~:-I­ =tE=~ .-tii-·--r"W-...=:J-. B ene.-..-8-==. Do .. _ •--~=-..bimur ==1===--..a fe-cit no .--.F.-"'-i-.-.bis .J I =II==J===-. II.tri ..tas: con-fi-te..~=.. .-.---=--====~. .= =1F===--.-~r _ ~=·-·-·=:r:1lll-.. ..- JI~-==---=. et de-fi-cit a-ni-ma me-a -ilii--.d'l-Ct a SI·t Sanc t a T' .-J-I- ::n:::===j-.a Do .r~--.~.ni .~-.. -~li-·-~-.-.~=.--.-----' :1--E=. 201 .-:_---.--.--.jor horum est ~=---==1f-------- =!=~ • d _ _ ca ..di .·-~-. tri .-j -~=~~ et Fi-Ii-urn.ri-tas.sa 11 . ~.di .'ria V.-----'-I :::tt:====~ _~jt=~-..-·----·----B --------====== -.. . t as.-. --.. -• .-~--~=..ne .= ~ Ton.-=~=.-=-~==~ . qui .ri .mi-ne vir-tft - ==-. l-l Antiphona.tas.i.tum! concu-pi-scit.=-=---iIIl=t =It===-_-===~==--==--===L:~-=j==--=--==j:-= . fl.-.::-.j===~~-.-.-B---=-li:::l-B-.eta ~-.vi .camus Patrem.-.=t=~===~--=.-==~==--===~==--==~==--=-_ --+ .=.-. in Camn Domini.cum mise-ricor- ~-. • =. mi .-.

. Cessent jur. ca-ve.==~------- --._-. -..-mur. di -Ii .rI .. VI.==--==~-.~ ". l Ti-me-a .. cessent Ii .--..--.go cum in u ._.~-.-----..~j] .de __.y. . .-P .~ ~~.roo Et repet.. ----1---I-~--f---~E--'~-.il--.--.----------.---. . ~:l -:.._.--1-._ -~====I===--==--== ~-...ga.ga. ~ CO'U.. et in --1---1. ••- -II. Ubi ca.-..--.-_~ .---1---bI ca . Nenos men.-_~_.I.. Ant.--._-.mus._ .·-----1__.mus. ._=c. --I Et repetitur Antiph._ .._-. ~---! •• •. Ubi caritas. -.. . et ---~-----~---1---~_. -~ 1 • • • • "=j± • • ~ ~ De-us i . ---'--:::l1:-~----'-V"-­ ~ ·-:r in _~~ u-..-~ ~- '.-.---. .------.-v. ._.--! -I -. .--1--- - --I. . •• .._"_.-.~=r_._.J Domini. ..--..-.~-J.te di -vi .gi..vit nos ---I--- ~ - .::--. U- ..gna. . ~--:JI-~--1: ---..-.num _1-- ----~-~ ------ :$=~- -- - - --..ce .-. . ---l---I-._. ==--=-. .-._ -._".. .202 Fpria V.j-.~ a .num congre-ga.mus..-~~-::I----===~~_-j-. '\r.bi est.a ma -Ii .-..-- -----.::.~ . et a . --l---1----~--~--1---~±--I-.-mus nos sin .mus' De-um vi -vum.--.-3f- ---1-.=i"F=.tes. .-. -'-..us..--==----- ~ --1 -I ' _. '-:-Simul er .ritas.=j±~ -1-. ill AntiI)houa.mor. Congre .me ._._ ±-. ----.._.mur .da.-~ ----. .tas.a.. .._ _. .._--: -I--- ~:=J_.-. Ton. l.--II--~ ~. ==---i 3E 3 Chri-sti a .mor.--l- ---1--- ---<-I_ ....: l· Et in me-di-o no-stri sit Chri-stus De .. Et ex cor .--. -I.=r_-. i .-----:::r=====~=--:::r+==i -.~=:J_. Ex-sul-te ._... .-.pso ju-cun-de-mur.

- ..vi au - .di . ::..-.1 -._"_IJr_..----1- 3===--..--= .mu -i: eonsi-de-ra t vi t:·.Q"£~r=-!l--~-. . et ti - ~=--=1=-----. ..a .-ti .•-...-__.tum tu .-~ ~=:I==--==~ ~~-.16 ..-===~_ ::l-= ~_.de .. e:.!-- ~§- ._"_._..===:1=.J-+::!!-._. Christe De . II..._ ~ ..---. ._.mus. quod est im-m€msum.--\'--~--~ :!~ ~.tlL -.-=~ I.ra ._.-- _. .rum.. --+ --. ...tis vi . . ..=c~--._.-.l~ 6 • .--.--- -~----I --I ~----------.~-- au-di ._- Glori-an-ter =J--. -+- Hree dieit D6minus: In tribulati6ne sua mane eonsurgent ad me..ll ---._.--~ pe .-=-.-. at-que probum. •__"_:J__. -._:J__ -. FERIA SEXTA IN PARASCEVE...us..k=.um.---. 0 .urn. .-.. .. Ton.-.-j ~.-.-----1-~~. ..- 1E l· Gaudium.ta soo-eu ..- ~ ..~JL_II::II_. . ~~~~~-~:r=i=~=~=== i ' -I- ----1--.~_------==~ .--.. ._E ---i----1----l--- -j..~_ - ~=r_.1-.. vultum tu ..~ 1= r~====~~~~~1 ..-v.-._. ..._-. _ ._ \l" Simul quoque eum be .a . ---.::. rrl'aetus....mi-ne " ---F--._.- ---j-----L-----4-3i--+g_.. :J:f=....Feria VI < 203 IllParaS!~eve.11 .-.ni ..-----=~+-~ Soo-eu-la per in-fi. .

J_.-....~ -vi.pus... 0 - sten .pa jf===-.6 .ni -' rna Ii..w:!i=II+a.=t=t======= et ex ..=i====.11-1- J==t =J=--+ a . et con ..-=~~iJI=II+ ~ -~+-::j.- --1-- .urn - in- . -.....--~_-' d ~-~-.ni ..-I-.II~ J ~f '. in Parasceve.et. - no .11-1-- -.den . _~j±=-.de -..-----r--.. .--.rit tern -I J:: -.see ... ==- ==1-"=~~--. -------~#-t-~..=±-..--=-I j=~_j_~:J _-j-_~= .--.. -'l~=~t -..te umbr6 .ris: dum appropin-qua-verint an .~-11 _ ~=r-=~ I===--=-eogno-see .te . tu .J_-----==-- _-=-1_-- me ..-.-----'...rum ::I=.ve .. " . 'f. ' --~~-+--~ --f---~Q"---~= __ . In ~~=I~=r- :.ne.-. .ni..-.a.---=~-~=:E.-.~=====t-·-~ . _.so..-~.-. ~~ ~t:=± mon . t-~~ III~..0 du .·~-t==ll=-I--::. rise .-~-+ =.-..so.F'eria VI._.-~-..~ -1.= ..di . ~ ._.204 ...b"--------1--3-----~ ..--1. In e - 0..If:-...L-+-~-f-----=------J-~=1:r=:+ :Jf~ ~...--~--i a' Li-ba-no ve . .ris: dum ad . et Sanetus de ~:::IIQ.

-=t-'-.t=::...-----~-------.-11-:..-_11 .l>"-~_r::--. I- 205 ::t=~l. Qui co-gi - -~---==.li- -~=-I-II---'-~ ~-..pe .' _~~.a.ra. -j-f---£I--~-~~ ~-..­ • ~~t to .-l.Feria.-~ ~--===L t===lH ...---==-..--+ ~+_ .'--1--.cu-e ..t.....-'-~'-'-j-.je - ::o::5=1I:~~=IIi=E --=~_ .~--.as in cor .ru-it coo - - los ma.be -ra ni . in Parasce'fe.quo me... VI. .' '-+~'t=.jus: I et lau .--~ It--.Ton..-.... V. . ..--::If=====j==== _.de: -I-__--=--~---l--. et Aaron in terra ~gypti.-==~-.as -+ ...--..ve - -~ ~~ runt rna-Ii . II..=~~ -.-:-1 - - I -r-II- . linguas su .- Tractus.=j===~_-=== V.--~==--= .-.-'~-----j-' . -==~ con-sti-tu.ti .---E-ri-pe me. J n diebus illis: Dixit Dominus ad Moysen.. -.-....-..ta di - e t=. 0 . V.mi-ne .bant prre .na est ter - ..- Ii .ta .e.stas e .-~==~+=~~­ =-====-+ -_ap_=:j±===--=--=--== .dis e - jus ple- ~i'_t-+ ~+~::J-·~+l-. Do .=~ -'-==j==~--±..--j-----I 1~ =~-==t== =II~===--=-l+w:::r-=-. ·-I-f---- --=--5--~--~~I--j--+..= -~ ~ ...~===--. ab . .- . A .runt ----..

--===--==:t-==-_-~ supplan-ta .nes ex.-~= !=_. . __ · _j~ --~= -~-=i---a---~ ~ ~ • -- ni ..--.gi .que-urn pedibus me .~ ~====j===--1-:-.--.dum sub 13.ve .. ....-~-. in Pnr:lsee\!e. ~..··-~::c-w .-.ta .===--=- gres-sus me - ••"="-~F-~-.-------=._~ juxta i .t6 - -E-~-------I-~. ~+==t=~.--w--_----L-.-~-. pee . Qui eo .=1--1:Jt~j' =_~--===--~--==~~-j--i. -·-~~-3••-· ---j f .-~--.rum.+.. Ii .l-_" .ter ~.=5= .. ~=.quis ~ ~..- sean .re --=~===--_. ~--+ :3f~~-=--=-~t:====--~+-..ra me. ::1.·-.Feria.nu =_=.da-Ium .'hi. po.e .runt -~ -.de runt =-. 'Et fu .ea .~=-==.=-_~_-.--. •• -v.:S-3--::.==--:. VI." mi- +~-~ ~f==i-.di =i=S-:=JIIii---. 206 -.-.is: :$ =~==-~-=::-r--1 ~:j=. +-~~_-"I 13.bi .~~ -1-.runt mi -.' hi. Cu-st6 . ..-=i-L-.----. _' in la .- ::.is e-6 .. __~t:= P -~~_-_~_~ ~ .. =~-...-._I~_"====t~-1- me D6-mi-ne de rna .be .-.ten ..=-~-·--~=~-====t=-----=-~ abseon-de-runt su-per . -que-urn -"--·. -.--+--iII-_j.-.su . .=~-~-!=.:&:_-.-.Et==t===~===!:::-·=-~··-j±=-·-==-~ . ~=-_.. l.=:J__ ~_~-=-_ et ab ho -mi .-.ni-bus i -=gI==j---~--·---. 't ::..ris: .=::1= ~-..bi os: ·f-t: ::.~ .=j-~==--.- ..-C:.

.~-..-..0 .ell . ~ ne uII!-quam ex-al. ~.~= :Jf=t_t __..---L.=--=-_-_-.- :J~=" ._ =__ _ me.put me .. Ca - 3-----~.:-_ .~:j=::I= Do .~ ~ a de.~_. Ne tra .-i. . ob .207 ~-ilJ~-:II--a::=:r-= . .das me to.um-bra ea .- ~=j .ten .bor ...~ II".~=--.~=~=.Ii.. _j _ ~.de .tis me ..-r:::-••=.to ..~=--.i .::II=---. e ~--==1+---~~-!=--~-.tus e .-=.gi-ta - .tur.-I­ .r: : ~ ~•• -:jL bel ..put eir .. t..- ..ri: • ~= co ..re: ~===-~.:=3=_.--1£ ~= rum: Ia.-j=-_--I*=. • ~~ • ri-I. ~=~ 1=-_ ill ••~---~=c. mi-ne vir-tus sa-Ill . .-::J ~~=!= ==1::== j f ._~=-~=-====--.= 1 ..ri - !~ ~••~:J=-~".__ __ ~--=j===.si ..----==l-ilJ. -~--~=3~-1 - me - 0 0 +- pee-ea.urn in -4- di -.

+_r--=-~_ ===-=~+~.-...---j==--•.~ Ec-ce Ii ..dit. - --!*ii-~. illcipit: Ecce lignum Crucis.._ _ _ _~__===__==__--===--_ 3f o.. ac deinceps in reliquis juvatuI' in cantu a ministris usque ad Venite adoremus.:"J... - :Iii C_t:~ ~""--ftII ~ jt_ . ..=-..7 . ._ .---4~ =-~.gnumCru . .- ~ --.-.ta .di pe- pen .G mun ..pso . Ve ......sti con-fi- I --~. aliis cantantibus.Ius -~----~-+ -._~----.­ ~~f!i~ .. I-=+_ _ ~--. mus.208 ~ Feria V I.. tu..=-~-_:i"-I---=. . aliis cantantibus ut supra..rum i .. _~n.bunt re .._"~' ~±~ .-a--. ".. ._". •cr-=-"~ . VI_.ni .it .J_ _ ~ ~ § .. • . Tertio Sacerdos altius incipit: Ecce lignum Orucis. -~!lii===. --_ ..-.::r= .. Jr===--"'-·~-. in quo sa .rum _. :$_.. -f-Jjii_~.~f=~-~=-=-.~ t.""~~. -t---. incipit solus Antiphonam Ecce lignum Crucis.-j----~--=-- --:-- e os..-_=_-r-w-+--'----. ===±-..0 ..} Sacerdos discooperiells Cruceni.--I­ ---==--=== ===•• -----=L_ +-=_----L.~.te adO' 0 ....bi .-:::C.-=-±E .mi-ni tu 0: et ha-bi - .=.. . .-. -~- . ut supra.. --.-~-.±_._ _ _..--i -.:. Verum -ta-men ju ..-~_"":J:1 0- pc ..cti cum vul .cis.... Chorus &..:£•• ~ .te-bun-tur no .. altius quam primo. Deinde Celebrans.=1 -l.--..tu ~ --:J---.-~. __ ~_.ru .. ill Parasc(!ve.-I=-==== -- -- '-- la . re .

--~. pl'out multitu.os 0 The6s. l'rimus Chorus" Seculldll". vel pnucitils l'cquiritltoc modo: l>no cantor('~ ill HH'dio Chol'i cantant TUll..dli .-=-1===--==-~~==--3E*=--::J::=-.---.- [-llllS Chorus cnntat: Alilts ('lI(ll'll.:ir~-·-·-I-·-·· - -I-""'---j -4 ---1----- - -- ~===~=3E ::.gi .-=t: -=-~-~ .....-V"..._.__ quid fe ..--11 .. .----pa-ra-sti crucem Sal-va-to-ri tu-o.-_-II="--II---. Sanctus De .-.. .--.tha... .os i . vel Oll111ia...---. e .. --. .._ ••.. ~=--_1------..... --.---- _1 .- ~.-. =:. -.- ~\L Qui .=-..-. ._ -.-...--- Sanctus for . --~-_.. (h'adllale Homanum.. .._~ ~-. J..-. Po ...r/I_.---- -I .:§ . -=-=..-A ..lei . .209 Dum tit adonltio CJ'Uti~..=-. 3E .-.=:J-.tis.us. reI pars corum..xi te de ter-ra iII-__ .pu -Ie me .. ----=1--E--~----l~- :.. PrilllllS Chorus...-.. do adorantium.gi-os a .~3ij --------~-~-·-t----..===== --.hi. .. ---- :j:!i.- A ..-. .---~ -~.-~ _= .~~-1------=:J--..----_-=. cnlltantlll' Impl'upl'l'ia. et alia qwe sequuntur.-.-i -.. 14 .-ii..-...schyros.. *.-.- . (·!II}l'US.a e ..'._.ci ti hi? --i.na-tos.-==l~ ::...gi ......==-•• ...A .1E-gy-pti: --- ---------~---3E-• ... .us.-.-_-f1~.-. -. I. -.-_II-" aut in quo contri-sta-vi te? responde mi . -~ -.. respondet: BI: .II -=H!'-----r-.son i-mas. . . -I .-..- -==~===-==---==--==E -=-l===-==-.

-.---a --=-. ..i =---l1 .. ..-..· =---~=-~--=t==~-=rt:= ~=-~-==---==---j==±==--=-=._ ~ .l . Quid ul..- .ram sa ..-.j .-_ :j~==--==1._ =~: ~-..---..-... etc.du ..... • .ne..a e .•--_1--··---===~--3 ---------.-.- Postea duo de secundo Choro eantant: ::j:§ ="::::::L .-+-.ra.-_...xi teper de.. Qui .gin-ta an-nis.: : _ .. --- pa.t6 .~j--=-.bis.cta es -I - __ ---1._.•-..-1 -.~ .vi ·te. ita tamen.-._.vi te vi ... ut supra ~ page 209.-------------- ~------:j-..-....-. fa.-~-..V. -.-..JL.lis... Sanctus Deus. .-._ -. .----. -...--.--1 j::= in ter ..-----.--~: ~.-. ut primus Chorus semper repetat Agios...o.--------~ -me-am spe. et non - ~ ~.. .tis bonam: ·-·-:J-:::::=j-===~f==--== -1..ci sis ..--. et man-na ci . Uhori respondent alternatim: Agios 0 The6s ete.sertum·· quadra- -._.. • ..• .-.. '.-----·-3=·~b.si-mam: et tu fa . ""--.-..am . _.--=-~"=-"_jt:= Sanctus immor-ta ..fe .••-:1==::J_.-...sti crucem Sal-va .--II-b~-.j~_. _1_ ..:.=I=-~-.--. ---=-.::I-IIi==.tra de .... .j ...ri tu ..se-re-re no ...-. _ _• •- 0- -.l .. .- -------.--::Ir-:--.._.- ---- ----..._.L_...=--j-.=I j: ::::cI=.j-. rJ • •..go quidem planta ...210 Sccundns t:horu5....- . ]J .~_ =l • ~..- in-trodu-xi te --.--. mi ...bu..-.ci? E .---1- . Deinde duo de primo CboY'o cantant: ----------~---. et :j1. •--.-._ .bi.ba.1 ....ce -re ti . ..-~ ~--...

ge .+~_ . E ...-... ---. E .--~ -..--------~ -r. _ _ TI_ fia-gel-Ia . .-~. } V('r~:ns seqll(\nti~ Impl'operii a duobus cantoribus altcrnatim cantantnr: HtI'dque ('. .-.1l!!L.-I­ +.la-tum tra ._ cum pri-mo.--.--1---1--h r.---..=II:TII~~------_.-.-.-..---~-----+­ =t-~="·-·'::T==----.~§_j_ _ =-=-·-·~=====~-==--==r==3E===----==----=== --t-~.--l---_..----- -1.--...tus Sal-va.-.-t --~.ra: a . Duo dt· primo Choro: ...stL Char.. ---..-.tim meam po-ta-sti: et lan-ce .-.-=1------mi .._ =~ __~:=_ .-_-_.-~ ~------V.go propter te • ~ _=....brum: et tu 14* me .. Sanctus Deus.ma.du-xi te de £-gypto.-. -.-.hi ni-mis a .-=-=1-. .-_=- _ _.di .. secUIH}(.o.is: et tu me fla-gel - --_-=.=j=-. r.. .-~_--.a per-fo-ra-sti . • • . .-~--. - de-mer-so -==~==~-===-j==----==--===l==:-. 209.-. . ut supra: pag.. -------....-------- ----~-I-]I----· --E-----'--.. - - --.-...------ . -----II-.--:-. Ch.===j-. . Duo dt.- -_- ---------- la.~ -H~-----.._-----.go e ..-..ne in Mu-re ru . -.---'--1 +.di .----1-...ni .-.-.gy-ptum -~ -=-==--==j===-~.===~-==--.0 . -------- + .I --1--·--111--'-.-- -- --.~~II-' -~ . etc.. repetit: Papule meus.1-.!' 211 ia \.yi JE . _. .....-- +"---=l=~--. .to .ce-to namque si----j-3--------~-- ~-. . =--=·-. Item Chori :lltefllatim respondent: A~ios 0 The6s.ri tu . j Y.hol'o simul repetentc post quemiibet yeI'sum: P6pule meus.--1--t-.~===-.---B- Phara . . ...-._II_-..tis su .- ---------- . usque ad Quia edllxi te de terra JEgypti.]'u cantant: =t-\Iiii t . .-~ --.. _ .

...pi-bus s..=r._ ••_.~ _.---------r-.- ..=r==~ '.ru .. P6pule meus.-. j ==1 ...re: ~. .-.urn..sti lance . -... . -==-r=-=rI:= ·--===---==l===t=1=====--.a.--. ._--.1 . .= et .._..=t=t= ._.- tra-di....-.-j±== tu a . - rna ..-~-.i ::.-...f ·-'-~-r=--::l-j .-..a la .-.. E .-=..._.j . ~ .--il---.--..pe .=.-r=-..-lri-. Duo de primo thoro: .i .go an-te te proof-vi li===...i---i-·-·-·-·-··_-t---~·f-­ . I'6pule meus.+ .1 .--.-= in co-lumna nu-bis: -.:!liL= .di -sti I hH I de f:'l'cUlHlo :tJ .-... Churll'"-. .. \~.-.212 n---. (thoro: ~ .: : j ...-- :iiil=~===1 ~ ~.pe-ru .tus me. ...- -1. .cer-do-tum.go --- princi ..te te a ..-.: : j ...i .-..:=j an . E . --------... ('horth.

--j-.-.vi magna virtu .-.213 ______ et tu DtlO de -... ---~--~--~--- ::.~=i_ _ • .=rr-==---==---==---==--==---==-__.-.-.V.-----....---------1-- -1..go te ex-aI.-.. ~.---.ce ..-.'-.. .- fel-Ie..--l-.-('1101'11: ----1------3----IIi..-"" .. .-.-=..--.bu -10 cru.---.••-. .- CllS - si: et tu --1- -----1----- percus-si ..run-di .---.ii=l:=-==. C'horu~..--. .to.-===c ~ ('hnl'US.-.-- E .-..--r-.te: --.--B-.------...i:S • II! - de . (hol'tl: -..--.. .put me-urn..---=.-..-j-~------- tu me suspen-di .t3....-.---"--.---==-j===--==f= -- . Popule mens..-.--.. Chorus.. . P6pule meus. Popule meus.... E ...-..go propter te Cha-na-nre ..-~==------==I-..._ _ ==1+ ~~--=1---:::j------q--·-=-==B-. ~ -I.sti --.--.-.-1 -t--. .~...=t----~--.tl .. Duo de primo -. ....-..-l1li----..:jt :.-. Popule meus. - me po-ta-sti S(ll'llIlfhJ f--_ ~_---4--~ --1:$=---.j .\~.-----------1-...-~-.---iii -..go de-di ti -bi sceptrum re-ga .cis. et ~t-- in pa .--1 ~'$.. .-..... --I- ~- -. ---·'3--=1----.-. -- . ...- ::11--11-..:§=~==== ---~===r:-t =+1'.ne ca- .-- ..--.6-rum re-ges per- --- -~-3---------1...-...-.sti a . '('Clllldu ('hOI'I ~..-. . et a .-.._j:t-===----===---==--===---=== .-.-.-II--II:::J--I£­ . di-sti ca-pi-ti me-o Dut) de spine-am co-ro -name Churns.---="-_..Ie: et tu -t-+l!i--... E ...

-~-- -r~-...-~--:- sanctam re-surre-cti . ----~:::=:J-----==l+-=­ ~~ • ~=-~j ve .-J==--=-. 1Ii-.gnum ...urn super nos. Crucem tuam.~-~ -----~--=J----- Cruxfi .us mi-se-re-a-tur nostri..-3-.~ ~.-. ----..-1 ---------1---.-~-.~-1-- 0- .---=----_.. ---. eo modo q110 inferius 11otatUf'..j ± ..-..-.ic=:j ~=.. ~ .. ~-.nostri~ l~:t repeL -immediate Antiph.I _I lauda-mus.ni-ver-so mundo.de ....nem tu .. I..-~-I =l===-_-==--===--==---==--===j-i no .- eommlllliU'l' AliTipJI.minet vultum su.-.--- -.lis. et post quC'mlihet ejus versulU n:petitur Crux fidelis. cum Hynmo Pange lingua glori6si.mi-ne: et .-.. -·-·----·:r::.nit gau-di-um • • • ~ . E=~===-·=+r!i--j-.-.-.---.tu-.• -=n:===-~­ ~1i-----"--=. . ~ .-.-.--..-ramus. in PilLI 214 Deinde ("lntal..-.--.I£:I.+-- ---•. :.ter 0- mnes ar-bor u . Do .HI' .-....-.Fpri'l.. d±=-~ in u ...-..--. .-..-~ ~-. TOll. Postea cantatur "\). in .. et be-ne-di-cat :L~-" ~====- . -.am . De . V I.-.:. vel Dulce lignum.bis: il .- b.~.1ft ..-II--. ---------r------------ ~ .=. l-III.- ..-~-.-. Crux fidelis.~mi-se-re.-.--il--.ce e. --------~--~ -.nim propter Ii .•-.~-II-.~=--.a .-. :-..--------=--I et glori-fi-ca -'mus: ec ... ~-:~==E-.­ -.am ad - -.:II ..==1 • • ~.na .6 .--.-I ~=~--===---=====l=====j==--==-~~ Ps.-.-.-.~C-=1rucem tu .

va ta -lem pro . •.vos..-----Pange lingua glo-ri ...re..-~---_-t::-_.Ilii ." ._.'-Ii=i1--~ ~===_-~-=B-_-j--_==l=...P .. ~--J-----B-.. Hepetitur: Crux fidelis...do -lens. .1"·-·=--==-=-=~==---======l= ----~ nul .-1 ------ or ..------.----t-----3:---i--_l!• .= 1 .fronde.-_... 1. Dul-ce Ii .-.-. . Ii .-- . flo ..=~=....-~ ~---..:Jiij_-J--==-====---.pIa . -II--~-=±=_----~ ... Et sic fit.-. ::.~..l-.-===.--~-j--1---i -..-•.mi-nis.. -.ter Redemptor no .- +.- -11_. -. usqUE' ad Dulce lignum.triumphum qua-..stinet. -.-B- -==--== quando po-mi no-xi-a-lis ~==--=--j-.-3... --i---~-=-. -==-j--=-----==--·-3-~~·-·-·-~~· --B-B--:::j-------~---B-B-B-_-----1-----------V De pa-ren-tis pro-to ._ _ .--j:: in necem .ce -rit.-.- dul-ces cla ..- =-=B=--B-3 =I-§-=l-- ~---no.-.-----II- dul-ce pon . ---1----_ -f --j---~--~----1---~E- -.. H·'J.sti fraude Factor con .0 . .bi -lem : --~ +-==--=3=-=·-j===-=-==--==::==lf==---===--== -I-!lili-lli--.-.-.--.--..j ..-" • • ~ • ~=u. _ -.bis im-mo-la...la sil ....si lau-re-am ~.. --=-B-=l-B~=.---!---B.---1-_-1 . quoties repetitUI' Crux fidelis.bi -lis: __:::J__ I..'mnu~.-.-.__ ~--=_.tus vi ..-.I . et su-per Crucis trophre-o Q die ---j---!---E~--.dus --- su ....._..-•__ -==~== 1Ii. .. __ .gnum..l-i-_-L--. • -~ ~ cer-ta ...215 ----f-----. ger-mi-ne.=~ ....:=!Iii=-"=='=::T=~=_. --'-~---l--j_!._.. _ --B-. .1 1 . _..._.fert... Ton.

it: i .-.--_-.in .:Dulce lignum.-~j=-~"'--=- missus est ab ar-ce Patris -----.---------+---~.Condi-tor: atque ventre vir-gi ..~=~ •• •• -1-l§= -_-_--..-._-_-~-... -~==J ~ ~.216 FI'ria \'1.-".-----------------.pse lignum tunc no -ta .=+===1=== ~==- .-~= ' - -.. -..-.-----'---.------=±morsu ru .-. ~-..: = j . ...-=-- ~--. .. ~----------.ti -forrnis pro-di .=-~ .---- -1.l"C't·\f'.- Na-tus... =i~ .-.-=1-_ .-.--=j===- .I q - \I).--1--. ill ~~ l'ill'.. .-.-=-.. ..vit.--.-:::j-_-.ris.--.--l ~-1-.-_---jt:-----------.-. -..~=b.rat.I .gni ut sol -ve-ret.-_--=-~ .. --+ Hoc o-pus nostrre sa-In-tis or ..---- ----I fal-le-ret: et medelam $.--.--. ------------~-II-:tl.• --. --1-==.-_-----1.--.to -ris -.-.cri ple..~-ii-~ =i~-=l-" -.----J-£Ii ~=~=====i. =l :::j:r .rat: IDuI.ni. .na -Ii carne~- .-~===. -. ~-.~~ -11i-.-.... -1~ 3======I===---===-~==-=I ~.'-=-==--I-~ un-de fer~ret .. .de.-~1111-. Repetitur.. .-J_-~--1---------._--==--~.mi-ctus pr6-di . Quando venit er· go sa ..----j=--==--=-=a: ars ut ar-tern ~=~-::j-.-3-.-j±---------damna li.----...• -_-IIi---:--....se... Repetitul': Dulce lignum.... or-bis =-=--==~ a==---==j===--====~ .. -':"-..-IIi---.do de-po-po-sce - ~~-~-=!==-.it... hostis ~f:===----==---==--===--==== ------------ Ire ...-·=t=--=~-::--·--.tft-do tempo- =-~~~J-=_-b--.--. Repetitul': Crux fidelis.--..=l ~+:===-+r'------.

--. -------.-~ . l-ll.- .-_II_.._ . ..-~-j==_I1.'aI-Ii .:-r-=l==-•_ Dulce lignum.--j-~ -. spi-na.-...-.-=1-.-. - -- ------------- im-mo-landus stl .--_..---.. l -.· l-.. --~=-.--=-.=.---_ -.-...- Esponte :g==-~.j-'3---- ..: -..ris..--=11---==.-. .~f: .di. ------.a: membra pa-nis in-vo-lu-ta Virgo ma-ter .-~r--._8_t==--_8_-.. ---8-_-lI-j . - • . -!----~--.._...===. .-..j -.J~=.....- -l..-.-=1--.gat: et De -.---._-.--~--~-----lL.:ij~ .va..-.- ------.-.--+ ~-·-II--·-8 ~.-.-1--_. .=-. Vagit infans in-tel' ar-cta con .-=j-8-.~.--. un-da manat. -------1tempus implens cor - -·-..--..-t ---------. .... --~--!--===--===j-8·-·-3-...-.po .ce-a mi-te corpus perfo-ra-runt.- ==~= - -= . hin - -'--h_.--. ~-.6 - +1=_--=1-==.- ---r--~--=i--_ .... • ..--....217 =-=S=~--===-~ ~.teo .=iIi-8 =8 ..-= .·---=j====-==---==3f-==--=--==----===--== ....-.. ..--.1IIl=18--. . cin-git Hep~titur: fa-sci-a..tus. Agnus in Crucis Ie ..-. .-..- .~=i2.-_-==-8_~-.. Crux fidelis._-..---. . ...tus prre-se.:8_8_ .pi - -==. . Ii.pi ..~=i1. _-r#! .--~ .tur --_L-~--------f----3- --j-.-~ -!IIi-f..-~------~- -1- -+ .-IIi--= .. 8 . f----~----_ ~=~-== ...--------j-~-------j-~.ni de-di...-.l.--~-=---==j~--===--==-..l-.-E=lIl=b~ ~.-..--..-----j..-------------n= Hepetitul': -1..-.. cIa-vi. - .-h~ ---1-------..=.. -..be-ra Redemptor pas-si .. Lustra sex qui jam per-e-git... Felle potus ec-ce Ianguet. .i manus pe -des-que stricta =tt--.- -..

-- la-van~ur fiu-mi-ne! Hepetitur: Crux fidelis. -.__ . --i quem de-dit j-==~.._--f-.--__.-• __-j--f. . pontus.--~-- -.-ll -- ~==-~.eti - ---E--L.--.--.-3-.-.--....---~- ::a~=l==-"~-=..218 . .-==~-= et eru-or: ter-ra. .-=..--.- -.-3 .1 .---~ ~_·_--·-:_::.===_.-. .-._--3 .--.---1----==3f===---===--===--=--= -----------------...-.---------' -. a-stra.-..--=1--.--'~ --L.-..- ~ -1- -.gis --------------==--_-.-.·--E-~-J--~---1--E----- -.-.----.-l-~--==--==:---.-..naufra . quo ~----1' -------.--..-u.-. ~=------.-.------ ---I--~---=1-.-.-. .-.--.-----1---__ .-.. ~-~ -I..~==--j==---==---~~= .~=u.--.-. .xit.-..----+-. - il-l~.-. .i .. --1-----._- -+1riL=.--..-.---.---.--II::j---~~=h..:b~ --1-----""'1~ -I-----.mam: -.- ---I---~--=1---I--~------.---.---- na ..teo Repetitul': Dulce lignum.--~_.-.--' ..--..-~--=== ~-..un .__.tas: -----.-.-.-..a tu fu .-.-1Ii-·.• ..-.. Repetitur: Crux fidelis.-__.sa la.---- ::LE - ~-------:.-E at-que portum prrepa-ra-re ar-ca mundo -.-..--------- et su-per-ni membra Re .-.sti fer-re mundi vi ..-..-. -I.-.- j -----.-.-. -= ..-3j -.ti .----------j- \)' Fleete ramos ar-bor al.-.-.ti stl.tende mi .---.--- -J=: -f et ri-gor len-te-scat .-. .pi . mundus.xa vi - -U-_.- ----.1 .-.--._ ..-.-.-II-.ta. So-la dign.===-.-1 --. .vi .-.--------.-II- ---------- fu-sus A-gni eor-po-re.._ -__ -.see-ra.- -. . ten .-:j===_.===E-.go: -~­ quam sa-eer eru-or per.- V.

_ .-.- -r-..-=---== =-=---=~===-=i2·-.--1-..--..-._-== _--.-----=----- ----.-.-.-..219 -1--===---=--·-3... .-"-..-_-. .--...que.------i-------i---j--a-t..tus est: --.-~-.-:j-=='" ~.-. par de-eus 00..--..6.. Tri-ni-que no-men -.-... Fi -Ii .--. e-quum. A-men.--~.ni-us.=v. Hcpetitur: Dulce lignum.~. .-- SABBATO SANCTO.-~. In diebus iBis: Factum est in vigilia matutina.::"_-. n tre -'---1 Tri-ni-ta-ti gIo-ri- ---·---·=t.to: -- .scen - .!-+ -=--. po~t verlJ[l: Tunc wcecinit Moyses...--.._..- Jaudet u ..-r:.-.ni-ver-si-tas. - 3f===----==--== .--. Post qnartam Prophetiam.fi ..--1---1-'-~ --r--1--E---------------.1 ...-j-- Sempi-ter-na sit be - \j. - .-..Pa-ra-eli ..qua ----~-3-:j---~-r---- =i~-.------~-==-j-=1 -t .-.=~=~= ..-. -t- ho-no-ri . ---.-===--i ---.. et a ...-.-E==..-n---==-. --. qmB incipit.--t: - a: Pa-tri.--. ('owpleLl lWJiedictiulH' Cele1 lC'guntur Pl'uphdi:e..I-.. .-E=--==::J=-=I==~ II ~-j-.-+-. et filii Israel carmen hoc Domino.- --j-. et dixerunt: dicitur --.-.------j-U ..ea ..-----.-.

"-4 .-"" t='~-.~:: ~"l.=:J=_.-.I'ha: Et tabernacuIum erit in umbraculum diei ab restu.I---.-~===. ~=t:1Ii Vi .•.bo e um: De .~. .-t~I --_:::lIJr+__• ::-.~. ~ =~ f::II.--.re: •.••::AI~-~=t=. .cto in cor .um._.minus conterens bel - - =t-==-E~t· ~~.LV~_t••~"'~l~ .-.-.-1--+- ~ _~===---==..==-===--==-..:-.hi _~t .co n - . E~ ad-jn-tor.ctus est mi . dieitur • .! = .-r====. in sa .• ~~=_.--:+--.-~=r=~= :f'~~•••·-~=L=.-rl!!.-.--..II-=r=-.\pprehelldent septem mulferes.t fa .._i/··.-:_.-1-. et ...__ ~= est di - ~.-:..-.II'IIII-.-.-~~ :::j j_ ._ _ _. et ex-al-ta .220 ....ne. -:::.---I_ .+ +.a • fa .- ~--~--t==+==- ~rrac~!us. et in securitatem.¥-_••.-==--1 . 'lon.= pa-tris me i.-. \~.--. qu~~ incipit: .s6 rem pro-je .~ ~-:=.mi-nus no -men est il Ii..~.-.=t= ..--.:.:::._~_"_jt_.~--=-:lIJr+~ -~- .••~:::'rI_==F=•.us •.--I '-==--======1=---J..nu.-••~.bo -_--.--. vlIl.~ •..eta -.~:- et ho-no. post Y(.----=t.. _t..absconsi6nem a turbine 7 et a plnvia. in 10 .:i..-... D6 .--.--. Post udavam Prophetiam.. ~-lL-iII--=~==E--.-..-.-~.ri-fi-ca.=.cit in ma - ~ .-. ••-.:..-r-.-11II. et pro-te-ctor . ~_. tem..~-~-j =~:=1====±==1===--==l'-_-·--1 e - .•==~--.-.Ia: D6 .-=.¥-.-.Ie ..1ft Hic De-us me-us.•-.t=- - .

=:I-=-.-.-.~ E . rr on.-.di . --.-"-t--l-. qua'illcipit: 111 diebus iBis: Scripsit Moyses canticum.--.f .--.rio ". .· Tl'a<'tus.tialll.~-~= vi .--1--.1-- E=1~.ri-am circum -: de-dit.-..1- -.~I·~·...--.~.'=~+==1==--.-.-3 • ~~-II-.~ So - . -r===I=-.~.-=±t verba -.- I a: ~ . Et ma-ce ..-._IC___ j ---.~.-. post verba: Locutus est ergo:Moyses audiente universo cootu Israel.. ::f"--=.~ --.quar: et au .:c:: =-. - am !.....lum.221 J-.. et ad finem usque complevit.J==.-------- do - mus I .==~====1--j et plan-ta-vit vi -ne - . . jus.j--~'-::_".-. - dit: ~ .lj} -.ba-oth.-. .-=-~=jt=..mi-ni Sa . r===[ l- ~=-'.It - et re .vit rec.sra-el est.----=-.ca ._c_.~--. ~1••=.di -at ter .. 10 . I ~- -.--.~3 tur-rim - - ••• •l-.-. -E===-.--.:-L_~~••~ -~3f=l= in me - 0 ..-.-.=~~==--== ---=====--+=·l~-="_ \) . verba carminis hujus.I ~--===== ..=.--~~-..=. ..--~--. ~ et circumf6 - =... rHT .-.IC_ --. Et tor . !--===----==-· . dieitur 1.-.=t.a e-nim Do .-~ ~"==--H.--=5-iIII-!r.fi . I-·~~======--===1 ~ =:::: - be .. .~.~=.ra . ~ -h... Post Hudccimam Proplu.--==---.---••~ • . et .--Atten _ de coo .---[ ~I==--===--== ------~=t-~.~. di - e - - ..cn-Iar fo-dit in e - .. -~.ne.-::J-~..-..--.

-..----...-~ .-..-.~ -=~.--i­ ~=.num: .I=__.3===-----1.. •• ~~_ _-==~~~ ---.~t .i:~. ..-r=-j==. De .-.- re me _-=-=-=-j--+ o._:_:. qui...----~- De 0 no .•-.~.=.per gra .· .-.~ ~r-. . Exspecte . ".-._j=~' et de-scendant sic-ut ros ! --l- ver .16 .'.~ .- c-~~· t :=1== - ~===--==~===--==---===_=_=-=-_ sic-ut pIn-vi .1.iIi.=r:-..-.-.~~­ ~==----"·-'--·f~--~ _:-~~r:-.= -.-.-.-.~--i= a.3:-._..-~==E ..~--I -=j--i ..:.:-i\--ju..-=-==--==~==--j--+- \X.---._...'. ~=3f ~-~ .tn . et 0 - mnes vi .-. -.a e .te magni ...- -+-dI-_-••-+--.---------\-----j--.. et sic-ut nix su-per foo r::==I===--.de -lis.••---=~~f • .urn: -=l==.-..pe - .-l..:..=I:j~ .&.-.--.ut im-ber t_~= su- .-.~_~_ ~~ ex 0 .=-..men.us fi . . -~=t:_-.re e-jus • ~-_-_.-.-~-~-~ .--._. me - !-_IL--.. •. .ba ~••-•.222 3E==1==•._ Sic . ~=_~+-.==_==~-.==~==--==---=---:--._-!==+===-.._.a no-men ~.-.=-=-~ -.~.~-.. ·_~=~"'. _-=~-=:j==i= me .__..stro: .-!2 .-=1--1- -.:.-.==---====1-==-=-£I=~.di-nem .qui-urn ~===--.jus.t .ra e .-. Da .-wI':1--~.=-._-.tur ~-.---"--'.~=.~ -~===.-f-~--~=. ve-ra 6 .=_- ..:~_. V.-.di - ci-a.-'-i---~=-. t_. ==.-.mi-ni in -YO - - _-.I - De-us.-. --==r===--~ ==1= •.~~~-.~-boo ca =r~ - D6 .

.i? 1.__-...=±: - us.--1--_.-==1~ ••-:.-=-=--==+-. ~­ _. 11.-=j-.-.. · ~ . Dum t'lacenlo'. ~..h'>'_'l'n(lit ad henl'dictionem fontis. \X _ Si . ~:=j===---==--=l· 130.=~-===~---~~-=--". ..=.-.-~= -j= l"i--.._ l _ ~.--iiii--1--.em De . an-te fa - et ap . -.-._I.••-...-.derat .-I--.:--I-:._ -..-=·-~-~.==.=-. Fu .--._._ _. Sicut cer ..-:J-•.stus. a..~ll·at~u~·==_..-=.---.ti .=~ -.-:J_-"--=~~=~..--.~=i= -.~=....vit me - -+- _ - ad • _ ----.---. -.. -. --- • ""1.-iII.-.=±-.-~_-.qua .--. ---------.. t==1~===---===--== =1---.nes di .---1--- .--•.••~ -I .pa-re .=t=.- 3o-ni-mame-a ad te.+--.!___________ --.- .==--==j===~ re pa .crymre me -.bo ci- ~===--=-=-..••. 1(.-.··f·--I ------- -4 - si-de-rat -. • ~...-_-:J ..--..---'_:..--==~ ~-==t '~_ ~._ -.---l-. call- tatur SCqUCll>: . -.= -I ~=__ ad fon-tes a .= ~ .. _• • De-urn vi - a - -.._.-•• -. ~"-1 .ta de=t..l _ _ . De - - ~=t=:::rt===--... -.=:::j-=-.--=====:::=t~._....·f··-~= =.:. .ni - -.e .-.•--. -. t ~f~.rum: i .223 <·a::11 i \tl"J . ...---1--..-===-~-. _ . vum: quando -ve-ni-am. vIll. "-.vus de-sf .=-.---- in quo non est -- - i . js-.-b~--t--. ----r-3-----r-..": ' •E.ni .--'-.hi ~-.1I.·-.~=..runt mi ._------~-.=jt=. -f--- qui-tas: ju ... -. .~~-l-:J-· --= .-.rna liiii_..=j t==-_--==--=== et sanctus 'D6 - mi-nus..-.e ac ..~=.. --r-I'----I17".:.=.-~:J--1 - -. =~­ =1=--·.~---...-_..==j====+=~==--===---=-=---..

i-son.-~ ~f .==1== ~=~=1==---==-_. Mi-se-re-re no-bis. _t_••-~-...l'-_I. Saneta Trinitas._ ~te.".-~=t=. '-!>e:.--=_ ~-.-.- K y .-.ri .. et ministris ad Altare. Mi-se-re-re no-bis.di nos.-t==~~~-====r. --f-j--~ --I--l===1=-.-=-.e ~= -=:=1f- . duobllS CantOl'ibus.l_.ste ---~---i----'31-- ==~-. .-..au. .-.us. -------j--j~.=--=r===r===.-.-.ei-tur mi .-==~-"-j=-= sin .• di - es: U - bi est -~~. -~-3f----------. rcYcrtelltibus tiacerdutc.gu-Ios 1.lis De-us. cantantiu' Litanire a.tus san-ete De .-.-.-il= --au .---1--1 Chri-ste e -Ie - . .=. Celebrulls casulmn deponit.-=l==---==---==- ~=-=no .~.-.-=--~== --.------'-------1-- .hi per ~-.-ero non cst fons baptismalis.ri .-..Ie .--.! _ .-~-. -.-.---- e -Ie .. S pi . ut dieitul' illt1'fl.--.-.--=-=l-. Y-ri.di nos. u-nns De-us.i-son. --.-- --- C hri -ste ex.--. Cbi . .e ~. llnita nltiilw Prophetia cum sua Oratione.-.-..ter de ere . 1==1==.- C hri .==.'-. et cum ministris ante Altare procumbit: 8t aliis omnihus genuftexi~.=J=:L-·----·-·3f P a .-. ----.-..-L. == =. dum di ._=:I_.-------1-~' -.---------1--- F iIi Redemptor mundi De-us. e .224 . Mi-se-re-re no-bis. Mi-se-re-re no-bis.=.-=---===r-===t= =-=1 ~==j==---== ~·-j±===1-·-·t-·~·-·-~-jt=--~-~-I= - i-son.-mt~-~-us?- Finita benedictiolle fOil tis . eantantur Litanire in medio Chori a duohus (~antoribus t utroque Choro idem simul respondentf'. . et Chorus idem simul repetit.

S anete Joseph.be-ra ·110S Li. ora. ora. ora. ' orate.sto.a. b 0 A.-. et Viduoo. ora. S anete Andrea. o-mni ma-Io.. o mnes sancti Patriarehre.us e . ora. S anete Dominiee. orate. et Evangelistre. 0 mnes sancti M6naehi. S aneta Agnes.be-ra nos 15 Domine. S anete Paule.-·-----·-·-3f=== -. S ancte Antoni. Domine. 0 mnes sancti Doctores. ora. --j ---1-.-to. ora. ora. S aneta Agatha. 0 - .-~---.be-ra nos Li.225 i -. 0 mnes sancti Martyres. 0 mnes sanctre Virgines. Intereedite pro nobis.- ra pro no-bis. S anete Silvester. mor - ti .--. et Confessores . aneta Dei genitrix. et Archangeli. S ancte Raphael. S anete Petre.-~-... ora. Domine.-... ora.-=1==-·---==-. orate. S aneta Anastasia. ora. 0 mnes sancti Saeerd6tes...----. -_~==--f-. ora... et Levitre. ora.---'. S aneta Maria Magdalena. Sancte Benedicte. 0 mnes sancti Pontifices. S ancte Vincenti. S ancte Laurenti. Gradnale Romanllm. S ancte Augustine. ora.. S anete Stephane. ~ anete Francisce. o mnes sancti Discipuli Domini. S aneta Crecilia. orate. orate pro nobis.te per-petua. ti .. ora.mni pee-ca. ora. S ancte J oannes.1 . S ancte Gabriel.sto. orate. 0 mnes sancti.us e . ~ancte J oannes Baptista.. o mnes sancti Angeli.-----1-~. Paree no-bis Ex-au -di nos Li. ora. ora. .1 - . . .-. . et Prophetre.eta Ma-ri . ora. orate..-f_~f Pro-pi P ro·pi Ab A. orate. ora. ora. Domine.-. -. ora..--1-- S an... orate.. et sanetre Dei. . ora. S aneta Virgo -yirginum.-. S ancte Gregori. o mnes sancti Apostoli.. ora. S ancte Michael.-. o mnes sancti beat6rum spirituum ordines. orate. . Domine..orate. ora. ora. et Eremitre.•~-.

libera. ::5. =i=. ut domnum Apost6licum.'-=-jt ~+===--===---I-== =I=------l-----j-.di nos D6-mi-ne. libera.. per baptismum. vt 6mnibus fidelibus defunctis requiem reternam donare digneris.i._-. pec .. libera.- Agnns De . Ilt regibus et principibus Christianis pacem.. ---==---==----=j==±===--. Agnus De .. per adventum tuum. Vt 6mnibus benefact6ribus nostris sempiterna bona retribuas.-.-==P! . ~. et veram te rogamus. et sepultnram tuam.==---===---===::1_ ===j===--==j-ta-_-== --::.a-. et omnes Eccleshisticos 6rdines in sancta religi6ne conservare digneris.-~-::. et sanctum jejnnium tuum. per adventum Spiritus sancti Paracliti...-E. libera.. libera... _ -1- -. te rogamus.i. Ut nos exaudire digneris.Sabbato Sa !let. et conservare digneris. te rogamus. libera.bis. per sa.. libera. Agnus De . libera.-=~..---1- Par-ce --OO:bis D~mi-ne. .re no . per mortem.-.. vt inimicos sanctre EccIesire humiliare digneris. et conservaPe digneris.- ~.se . mun-di. conc6rdiam donare digneris. lit Ecclesiam tuam sanctam regere. I)er admirabilem ascensionem tuam.-.. te rogamus.).Ex-au . In die judicii. -----. per mysterium sanctre incarnationis ture. .. ·--==---==--===. vt nosmetipsos in tuo sancto' servitio confortare.-. vt no .-..-~-·-+-·-l-=1-::f-.ta qui tol-lis pec-ca-ta --+- mun-di.. .. per crucem. te rogamus. Te rogamus audi nos.ca-t6-res..~..re .bis parcas. te rogamus.-.-'-.. qui tol-lis pec-caqui tol-lis pec-ca .nctam resurrectionem tuam. te rogamus. per nativitatem tuam.-~ ... libera. et passionem tuam.-. . . Te rogamus audi nos. mun-di.. te rogamus. vt fructus terrre dare. et conservare digneris. Mi.-~-.-·~f -.i. 'libera.a-~-. te rogamus.

--.-.-.. - di ."'1.. .__~j===-. in eodem tono repctit illud idem.I = .----. 6*.--..: .-~_ ~==. ~ ~ ~=t ~~f~ '..-t-I.:&7_-•••'::....-.227 '\to Sal1eto.ni -am in =1- soo . _~ ~. $=-~ ~~l· ~=r.-+i--llr_.--1 --------. T VIn on.---:. Christe eX-all-di nos.----~r. quo . . . Con-fi -te-mi-ni Do - - mi-no. p.--j -I.. ~: ------f---±-------L auda - te Do .. elcvando vocem gradatim: et Chorus post quamlibet vicem..r .eu-Ium ~=I====--~-·-·-E-~-==I==~~===---== :r=:-•• -----. .. -~-+~- ~_.a e jus... Et totum decantat tel'..se-ri - COl.=-1 bo - nus: quo .-1. .-t-. Hie Cantores sulemniter ineipiunt: Kyrie eMison..-~ '-=n=-~-j:t~ ...--~-I -.mi-num 6- --~-t..-=~=t=- 1ft .=--~-~---. AI-Ie . Deinde dicitur: Tractus. . VIIl.. ~ FinitaEpi~tnla f\']ebrans ineipit: Ton..--..ja. .ni-am _.~ ..-....-.=r..--1- ---~-~-I=-E-·--§ == =·==l===-~"-=---j=-·-~= ---j==---j~. -.-j==---== _ -~-~=jt====--== mi .-.==~~ •.tes: et collau -da - 15* te .~..-.--_---r---~+ - mnes gen .. ~~f I Christe au-di nos. Postea Chorus prosequitur: ---.-.-.-_"'-.6_± ..~-...~ --I- -iiII+ ..-.

al -Ie -In .mi. --1---.Sabhato Sanctu.-. . 228 $~ e ~--=~ _.-. I::il.-.-~:I=M • ~ E1--~ ~-£f ve - ri .--t.. nee Postcommunio.----- Ps..net :.ja.In-ja. um 0 mnes - po ..num.di ... • .-~===---. Non dieitur Credo. . II..-..-+=~ ~~-h-:--~- ~:E"=·=· l:·:~· • it.-J ----------_--1 _ -j-. 8 _ • Q uoniam confirmata est super nos misericordia ejus: * 8 et veritas Domini manet in reternum. Ton.:§= -•• -...ta est su-per nos I1.-•. • ~ ·-jf~1 -. L au-da .-~_. pro Vesperis in Ohora eantatur Antiphona. -n-----. e.. n • • · --E-~ . nee Agnus Dei.a e - jus: et ~ ~ .urn o-mnes po-pu-Ji.-11--.- y. Quoniam confirm! . aI-Ie ._~ -~~~:f~ :i±-. mi .-.ja.nima . ~. --------~---- -1- ~---- -. .tas Do .-.ri .se .-. nee Offertorium.~ ____ _ _ • .~+ II·' c . -== n-·-·---~-=l---~--'-­ -:::l- -j AI-Ie-In. VI.cor . Post· sumptionem Sacramenti. l .-·.te Do-minum omnes gentes: Iau-da-te.-1 ------j ---------1---------.--=---.-~~-~=l=E==---===-----===---== ~======--=------=:~~±:_---==--======--== in re .ter ...pu-li.

abhato Sailet\).ta-vit spi-ri-tus me-us * in --~----E--- _-=======--~=:1 De-o sa-Iu-ta-ri rne-o. • et Spiritui sancto.-.-.229 "'. .-.Ie .==---=--====J==j--I - ce-scit ~ ~n pri-rna sabba-ti: ve-nit l\ia-ri-a -r---l-----l ..d = l\Ia-gni-fi-cat * ~ ~. VIII. et prosequitur Chorus: Qure lucescit..Ie ..-=l-~ =J j -._j~. I . .-.==lbj :r ~-.==-·- .-.--I­ .- -. et .-B-. ~===-~--. et nunc et semper. Qure Iu- ~-j======_...-.-~ Ve-spe-re au-tern sab . • ~.-. .-. Ton.~±-. AI. ~ iii ._..•-...ra Ma . . • -± • Magda .---=l====l=====~--=-::n== ___~_===_~~-~=±=.l::: vi . al-le-ltl-ja..-. • et in 6 srecula srecu16rum. 6 et FiIio.=!==--==±=:j-==--==..-.".de .. ~=-'~~======--=1===--==~:r-~-. - 3. ~ ~ .-=. Chorus... Hymnus et Versus 110n dicuntur..==~ -==J===-·3-·-·-·-·-·~--1 .ri .1 .=.· . -.------1 ======---==--=== ---------:-Et ~ ex . •• ~~ =~ ~ =+l!i=-----~AI-Ie-Iu-ja.• •• -...---1- ---=-------1-----j-----.Iii .--=~= :f:=_..-=l==--. Capitulum. 6 n16ria Patri. 6 Sicut erat in principio.• ~=.~-·-·-~-.=:jC..pulchrum.. Amen.• • .=jt -=--=--=== ._..1 .-.j .te .==l~ :j1=! aI-Ie . . a.--.hl-ja.ni-ma me -a Do-minum.·-~-=.-l-.-.' ..ja.a.re se .-.-•.ne.ba-ti. sed statim Celebrans in cantu incipit Antiphonam ad lVlagnificat.sul.-.

. al-lelu-ja ....-ti . aI-IeIu-ja. et nunc. 8 *' et exaltavit humiles.j - aI-Ie aI-Ie --~-- Iu-ja... * et in 8 srecula sreculorum. Iu . -... 8 Fecit potentiam in brachio suo.-11.-. et dicta Oratione Diaconus cantat: --"¥~=-.. 8 Deposuit potentes de sede... . 1 -- I . -J-. Amen. Repetita Antiphona.1- 71-+ -j. . 8 Sicut Iocutus est ad patres nostros.230 8 Quia respexit humilitatem ancillre sure: * ecce enim 8 ex hoc beatam me dicent omnes generati6nes: 8 Quia fecit mihi magna.---~± --j-----. * Abraham et 8 semini ejus in srecula.as.--. 8 8 Gloria Patri. De-o gra. 8 Sicut erat in principio. 8 8 I':t misericordia ejus a progenie in progenies *' timentibus eum. * recordatus miseri- • 8 c6rdire sure..te mis-sa est. 8 Suscepit Israel puerum suum. ~. * dispersit snperbos '1l 8 mente cordis sui. qui potens est: * et sanctum 8 nomen ejus.~--~---1-~-~ -.ja.__ . 8 8 E surientes impIevit bonis: * et divites dimisit imines. et semper. * et Spiritui Sancto. et Filio.

• ~-"'--=I-__:JI'II~-·IIIT" -. Gloria Patri._~_~ . .-.=~--=--I--. ~'.. Ton IV" ..-. -jt-I ~ .-=1=..ja: mi-ra ..III .=-~-."-~-B ~ ~~~-__t.sti ses- -:§-.-..r&.a... ~il ::Jf~--II===j=--_==_ ~. pro-ba-sti me..Ie .. .-.5 .-. .-==t=~-===~===--i et eo ...ti-a tu .III .I -. Introitus. '~iJ..-.: ::tL=--=-==----==--==t~~_=t===-===t==t=j= sci-en .I-.-"=-..'r.-~=~-=-IIi-~=t..~.sti me: tu eo ..xi .---t-.1 ' et ad-hue te - ~l.-"'=---.. ~-.I . ---.su .-.bi-lis •• fa-eta est -I=~ .• ~. Ton.mine.1 .1 .-..-~-~-~~r--EM--.:3 ..=-=~ -~-I==.~. et re-sur-re-eti6-nem meam.1(1 .---.-~--. ' . :=LL ~-·-II¥-=Et~ 1-~i·-. -.-".J_-======~±-+ po .gno-vi .III .la. Do .. =-=~---~~.- -: E -sur-re .- aI-Ie .I)()~lIN]~CA_ RES U R R E C T ION I S.~-__.. ~ . -~-___!-----I- - Ps. y. pag..-r~-..~=~_-===j==--.. .· :a:~'--"'~ -. aI-Ie .~~o--~. al ..=1=-I­ :Jf==--===--=-==t-·-·-. -+l""L.gno.vi . . 4*. IV.~-~ =~+ ~l!i===~==-----==j=====--====-~==--:d± .-~------..si .-.- -.-..~.eum sum. .~ .-.ja: :1.-.o-nem me-am.•• ~ aI-Ie .i - sti su-per me manum tu . .am.la.-rl-.-.-.

--"~.-~I=-.-_.ri-e6r .1(1 . Ire .-.ifI!!!--r!'i~"~-~ ~~ __ __..-..-. ~ -~==1-I­ ~~.. X. .di . (~rat :j=_ll"~l!' •• -.. =r==~=. Hooe di . e . •• • •• • -==-=-==----------- ----~-3±-------- ~-=~~.--~.h.-- a.-.-= ~+:.lao -.-~--------~----mise . -.-.---=+-=====j===---==-~. ~--3f -.~.-=-~j---i"\). 1..eu-Ium --.es..t=-.mur et in e =r.=D6 - - minus: ex-sul-te - - mus.--. Con-fi-te-mi-ni D6 I=-t=-_t==::t· . Vi-cti-mre Pascha-li laudes IJ!l-moo =iL-..-.:A:--:==-~:!l=~f..Ie .::.I--f_ Ton..a.~ -.. ~·-1 qu6 .-t=-... • .---.--~.­ S " equellt.-===j-==--=- .jus._ _ __ •• Ton.JIII~--. =i:~=~~-==-. ~ 1llaIe.-.~.=t-~~ Ton.~-.::.- -.~ --.=:j=~-=--~ •• _!.-dI-.=r.-j==j==-~-==~--. I-II. quam fe .------f--_-±----••.II_~v -.-"-~==!= .ni- ~--.- :J~ • • -j ~. Chri - - stus..strum im-mo-Ia tus est .=--. Pa-seha no . -4 :f=-t=----==j==t==t-·-==~-==-~=--~.~.. -I --l-ii. ~ ~i.l.:j~: - am bo nus: quo-ni-am in soo - -r=~---~---.ja.te .-=~~--·... ~ ~ ~~~~i"-·~ ~ ~i" ~~~~.-.-.-i-. =i~ x-.232 Dominica He~urrectionis.-~-.-. ~=.-~--... ==r==--~ .-.cit ~=.~"'~~IC/Ii-~_-. • _1.:-~•• -~=••• 3Y: -+-l§-.=r-- - j~---~-.Al . ~-- ~j- mi-no.

- --===j--=--+ --_-1~' -·-·-·---===--==l==-3~· -----.n-ge -Ii-cos te .--.-.-.=~~ --1re-surgen-tis.=3-----·-·---_ Die nobis Mari .----.-..urn. +j -~==~I--\liii=· --IJ . su .re: tu no-bis . Sur-re-xit Christus spes me.-~.... -~... ._~=.----..-~-. A. -==---. . .=1=..-=1- jf===--=---==--==----=====~ Sepulehrum Christi vi -ven-tis: vi ...vit pee - ---'--~I-·-·-·j--3-J i i j .-. :. .--1~==--==~. ==1====== --==1==. ---e ~==--==1==j=-==j=-=.•-.-.-~-1I---=..-_--..-.. ..~ sur-re-xls-se a mortu .-.a? ...dli .di - 1:~-.-.-Joi-..----.~==-~-===l===-==--===l ..- -I =~-j====.233 UominjcaHesllfrcctionis..-- -I .-...--. ~I=~-·===--·-~~:.-.stes...:==:::n::====l-== ...-.-=-=.-j± ..~ L -!lii--·-_·--·-------..~~--i -I~ ..-..-=.--.==_l9 --..8 _1 .lent Christi-a .-. =-=1==---.. . du-el-Io confli-xe-re ---. regnat vi-vus.-=---=~.- .:jt::::! 11======--.-:...-.a.ri - __ =i~==:-J= -====l+_..~=J===. 1--...~ .-.-3--~­ l=--~~-·_=j~~~==--==~=-----===_ .ca-to-res.. . :Mors et vi-ta.nL Agnus re-de-mit o-ves: .--1 ~=~-._~= ==l-~ jf=-.a.--. quid vi .----.___=__-1 et glo-ri-am vi .sti in --.--.di ...is ve . . 1 mi-rando: dux vi-tre mortuus.-=-III~-==t~-. -=-==---=--==±:::n:=i --·---==.---.=j±==----=2---===---==--___===~ -a::j--I .J-----.a: -·------~f---·-·_---. -.=r:.'==-----=1:.J---- ~ -===1 -----.-.-=:J-~.-.f .---------1--- -l~------ prreee-det vos in Ga-Ii -100 .am.--~- ~-.-h~-..-j~-.--=1-.--._ - Christus in-noeens Pa-tri re-eon-ei -Ii .~l- Seimus Christum -3.-.-. et vestes.t=----:=j---=_=:::j---.

.Dominica. ----t--t-r==--- COlluuunio..=J_••---=e-- De ._ victor Rex mi .Ie . .--.~.t.~~ ~l ..------- .-- ------ Pascha no ..-_:::'. 1 ---1 -- • :-.~_ -. __~ --it ..1ft .-~-..tus est Chri-stus.~ _.------.--.-t-I -t1i-------~-.~ -~ al .di .ci - -.-~.la.-II:::L--:--~_~j===-=_.---.---..-.men.I-"-=~ -"'-~=------===3±:= +~_.~.-----1----------. al-Ie- _I._. Ter .-..31_.-~~=r---==~====. -~)-~ ••. ..-1.. dum re-sftr-ge-ret in ju.taque :i".-.---l _I~_"_"=:J__ .4 ' .-_~_ =--~ Ton.--.la: i .-=t=. -.t3.==t:=... ---====----==~===t===--====~===----jtj-_--~-.tis..=...-.-"'---~-.= - :=r==-rl'!'i~----~~ •• -. ...-illi-.. aI-Ie-hi .-~V=-_.-&:.1ft . VI..la.la. Hesurreetioni. 1Ii.~ .et ve -ri ..:§j---=--=---=-.-.-.tis.strum im-mo-Ia .ra tre .._-=t: --11.....-.se .¥ Ton.~---f--If-.-------I------...---__..ja.zy-mis sin-ce-ri-ta . ¥ -••-~--.-.-.us.. ~_ .mu-it.-•• -..iii=-= ~ -j _ -----~f-..-.-...-..--- .f --~---1--3--1---..-:]--112--_ ~==-===-=.-=-====-----= ~_.-.--. .--.-.1 . .-. -j ~-. ----1---..--=--=-... 234 -=--1-.. aI. .-..Ie - ••--IIi-=:_===== III ._-.~ - e .=:jt .re .-. et qui- •••• __ -----=--==~~===--.=-.-ii=l-..-.hi .. ---j Offelltor~um...reo -- A _.t -. +:-~-----=-.-_ Al .- . --+---E·-.-E -..-- =-==-----==.la. -. ~-..Ie .. e-pu-Ie-mur in a .vit. 0 AI-Ie - 1ft - :=n: ~_.

--1 .ra V Gloria Patri.te !__ .ja: et ut lex Do . et in-vo-ca.J--1--"'-~ ~ . Con-fi.=-- ------.--.-1 --==j=======:j==~j==_--=-_==-..Ie .~_. -. ._-. ~-.-.-3 .te no-men e .----~=.--==i-=:J:-. -- - • ~---.--_.ti - a.- ! -.w--.mi-no. .hI re ve .Ie .--.-. Ton.mi-ni ---.mel..-.-. Ps.ja.-...lli ..te .---.la.jus...-"-.. VIII: e .-.--.-v"'-..jus: !=~ ~ an-nun- _=n: t=t:::_. pag. aI-Ie .----- -~-.pe .235 -"'-3-·-·-~==-3==----==---·-·~1.-.III . sem-per sit in - 0 - al..-=1-.-.-j=~--.-"-t:::_~_jt_ in-ter gentes 6 ._"-~-:j--J-. 5*.-.-----1----1- ~_ _ . ~- ..--"'_ ·--t "'~-'----==---==-l.mi-ni Do_ --f-+----~f------ --I-.- - - -- - -~--- -1- -===l===--. al.L-.strQ.

~-.. .-----­ ' i i l .=-. Vietimre PasehaH.. -==~=--. An . ~. Ton.ni-am ~=IIi~I.ni de- ~~ --3 .Iu .-I.J ..-1----M-+ -. ~ .-.. Offertorium.==l----.=iE=~~M~+~r--·MdI Al .. -~.o= _.I-~-----.te .-~. ~----j---E-+--".-.~.. An .dit de coo 10.ja.! .==.~ J-~--..a e - - jus.ge-Ius =i:~..~ • .~-~-11i--~+ .pidem...~-~=.per e .. .dit ~ .M .+...•• -.-"-.. ac ...236 Frria IL post Pn scha.se .~~ \Y.t~-~·-t===~~-j±~ et Ire .ge-Ius D6 .mur in e - a. ..------~-t_13.um....-~-----. . VIII-VII..ee - - .~~. Sequentia.----. •.-M-==~==!== :J:_=t~~-M bo - ~ nus: =:j==---===-r=-==·-+=t:I= qu6-ni-am in soo - - C=- cu-Ium _~-.~ • ~.: : ' .... .- et di .. Di-cat nunc I - sra-eI.. et ·sedebat su.~.=+ V.. di .--M...J .==~ _ ~ dens re-v6I-vit ----r=-E--j-I-M-~~----gI •• +~= :~-M.~==..Alleluja in fine... 232 seq.~~~ _-~-::Jr-~~" -31 mi .""""M-M-~. qu6 .. ~ -seen .__ ~= -!= ~ de coo 10: et "-. cum .Ie .. VIII.xit ..c6r..M . . pag.--- ~ :=l+=i -~-~-~·--=:. ~ .t ...-.~. -~i D6 .==~ -~ -=~==_:rII. ut supra in Dominica Paschre.~-!!5.M . ~j -~ ~.I Tonus ---=~.-=l= -.t _t-..mi-ni descen - --~_~ ~••' __ .ri . ... .mi .

• .-8---I-- -- .. .~.---j-.-.-=1 po .--.::-~ mu-li-e .ti . ~= 237 -~-.-..-----=~==1+=== ::C==----.-..00 I ~ ..tro.Ferm III.-~---+- COID111UII 1 ·0 • _1_ Ton.ru-it Pe . 6 os.---..-----.ja: fir-ma-bi-turin il -lis.. ~_r=c . ~--..-1 :f=_-=.-==~=-.:: .-_-==~==!== sur-re .xit ~-.tn.::~...-~.----1-~-··--··_-~-·-·-·-3-4II -. -j~---j-. .=----=-.-j==----=.-----... ~ • • ~ ~~~~~·i8 ='. -i'r _I_ut_r_oi_tu_so Tt f.-=1-.num...-j==--==j==--==~-.ut di ja~ hI - AI-Ie --_--==~ ::.=~-. aI-Ie- .III . -I --~-- ---. -.---et ex-aI- -=3 ~ ••-.::.---.-.I .--=~.. -. .' =-J ~_.ja... Al ..-. =t.-h~.-~~-~-j±=== sic ..--1------ap-pa . et non ='~ ~_~_. j ..---x-j-.-....--1- et .. iiJ-· os in oo-ter .-.III ..Xlt Do - ml-nus..-. ir. xit. post Pascha. •.-.vit e - ~._f.. . ..-==~==--==+ ...- -1 r-i--.•.--- Feria Tertia. -- Sur-re .en .Ie .. -t ---~--..Qua sa . aI-Ie -Ill - -- .-.~= -.=1 J1-._ _ _)l_l.bit e - al-le-Iu-ja: -~. ~_.------------j---. ~--.-b=1=== -'-11-_-.'.--....-~::.. --3-·~·x. .- fle-cte-tur. ::!t=-.pi ._'_TII_.-~=t=..-..ri-bus: Quem qure-ri-tis.ta .--3£ -1----.. -.-~ .. VI.

ti ..jus..===r===E====---M:&:-_.pe-ra e .ni ..-.jus: r-. Gloria Patri._-~_ . .----1--.1-M-==-==--==j==-_ ===t===-~-== ~. e .--. ~-.mi- ----.-. • • an ..-.-ll__ +:&:.j.~~--~ __-----+:&:. E±~ 88--.--. ---...===-- .:=.. qui redempti sunt a Do - .=~=~ . .-.lli - • 3 mi-no.::_-t======jt~= ~-.0 .. ~. VII .._=-==~:::JI Ps.-l--j T X on.t . pag.+" I .te ..•• ~---..~:&:M_1-_--.3-M-..~ . et ~ • __8 - ~ ~=:II: 8 8 ja..h..Ie .- Hooc di .-.238 -==t.. -------~--1-- . ~ 1-~=~=.M-~M-==j=~-~·-t=====+_:::'~--j±-I et 100 ..nun- ~ ==n: -=:j-------=j------t=-~-j± .-.--F--.ci.jI --.-~-.-M -------...--j .j j-- L ~ : ja. .- ..cit =!i=8ir=Wi~~=I=~_~_-.-~. Con-fi-te-mi-ni D6- in-vo-ca-te nomen 8 • -=1 .mur in e --~--~-8-.~-8--_-8-.. ..--t----. Dicant nunc.-M--+:&:.:=~ --~=.--1 Graduale...es quam fe . • =5---==~ M-"-..-:j===-.--"+:a:-. et de re-gi .mi - 1?'!~r~T!{W --.--~~+~.- - a. al . Ton._11_ ~.-.no: quos re-de-mit de ma-nu i .-. __::w_~_..-.~ .ni-bus' -.a-te in-ter gen-tes 6 . 8]-8-----+:&:11-----~-=--~_j. 5*...--.-~==.....l- -M--------L congre-ga ... .-~. "_8 8_"'_.t-8-t=-.·-~i~..-"=~+:a:-_:::=:::j:1=~ :f'_~-M.-!==+= :C=_~_-===j==t==t-·--=~_==--t-~II="-=~~ Do mi-nus: exsul-te mus._ .

re .-.-. -+rJi-.ru . .xi .~ -I.. VII.to - nu ..-..-. ..... post Paf·eha. 239 Ton.-l ~==:j==-- Do-minus..11--==.._..-~-..-~. Sur ..--_ ..'--_+ In .===---==----==----=== . =====-~_.dit .si-mus de-dit vo .qua-rum. .. .. Ton.-1- ..-:J-~.. qui pro no bis pe . ~ :i:l. -..pen ._.... ------. -=E~.. pag...-----§=.-...xit Do ~ =E= ----------.-t __ ==1+=== :]-!li-.•••• _C-...--..------ -------J---- Communio.10 .-.:j ~ ~"-+'~+f"· a . --~--.---= _ ... -+.~~-I.:- =+1!i--..-_---I-----I----j-l- .stis cum Chri - . --..re .-~su . Si con-sur ..-. ---=-= U-. et AI.-._.-..chro.. '$-t-'-..=---..!.• -1.Fcrii\ II I.--1 :..:I ~-~ Ton....-~ ~-----'~ • •r-- . -j -+ \r.-. . ut supra in Dominica Paschro. .--==-•• -~~---1_-..tes -----=~--·-~--~==lI-­ ~~_ • ~ . -----de coo .-.cern =-==---=--1===~~. I. ~~.-J----- --===..-~--bi~--.-..gno. .ja.-"-f--. -~--=-=~.lli .tis .-. .. --.it • ••====--.am: et ap ..~.i z.=--~=-~±:=== Al. Al7le - Ili - - "----::j: ja.------.=-=--minus de se pul- -..Ie .---.' Off'ert OIIUIll...pa ..-=l_~ E..---::'11... ~ •• ~__ .r--~3f--------- -. .-J-.-~- ----------- in Ii ..=-.. ~-::r. Sequentia. Victimro PaschalL cum Alleluja.-ii~••f1~-.. in fine.--+-1---~.-t-I---..------.e runt po fon . 232 sequ.. .

. -~~ _~ ICI=~j ---+-------1-- 11---==1. .. al . _ -d:~ Introitus.~ . -j .---11::- ~-..-. P~u~cha..--=.:Jliiii--..=.-~---~±----=s=__...~=~===---.240 ~ Feria IV.bis pa .te.---­ _6~ .. per-ci-pi-te -ilii---.1ft .-~---~= =~ -=-·--·=r~-...- --t-~--~- E._~ - ..te. ~-IIi="'i£-=I~ ni --=t.ri ._-_--.~~I=~I= al ..=j-..---. .i.-=l=t== -==-_--==----== ~.tum est ~ ab 0 - ri-gi-ne mun-di.Ie --B-.....pi - ---~--.__I-\ :r==j=~--B=. aI-Ie ...-===r===~-.3 TOllUS VII.Ie ..Ie - ..• ~ :j =j~ ~.c.re .~_.---.jR'~'_1 :~l .====--.-..sum sunt sa .-B- .bi -~-.. • E=.. -~= Christus est in dex-te-ra Dei ....-J~_j_.Ili'.ja: quoo sur ...ja.-.--.-~ !Ii. ~ _ 4- .-. post • 3~. quoo sur .la.~.=.I_ -------1==1-aI. .p--_-_.·al . j._---L 1.- se dens.1ft ._ _ ..--.1 -j -~-.gnum.sum sunt quoo .:.-.. al-le-Ili- ~~~. .sto. Feria Quarta.. be-ne-di-=-cli -.--..::-~-t--~-'~-=----=--­ B . -~-----1------~- =.~ .l .----~ --11-".=~ .==--~-=--=-==t=== quod vo.'Ie• -=~III -~ja.--~ :J-===== -·-·i~~-. ~.-------- Ili - ja..'----------~_::-.-c-..-~---__=+=ill-.==- ~~~~~~ Pa-tris me...ra - ..la: =. ::C .. u ..----.I ~.

--~~==--==t-·l~-=1=.ra..__ . 5*..xit D6 .::::-I­ •• :::r-==.=. .rl----._ .vum: can- rr!'~_.~.es. ta - vit . .=". -=. :!i=.. r .-~---.:----r~.. VII.. pag.~.me. post Paseha. Gloria Patri.-~..ja.-::::1 1- can-ti-cum no .-.-=~=.=-= _. -. ~ .---1 III ~ ex- ~= •••~-....--~--.te .=III=..=r=aII~·-·- .~-.. l-~+~~.. dex-te .al TOll...-.·--j-===---==-----===t~~~ . 16 . ::J -I Grad uaIe.-l. .te D6-mi-no 0 mnis ter . j .-==.l-~~"'=~+ I= .. .11'::'.-I -1 L_ D6 - - minus: ~_~-~~.~-.t ...-.--P--.~..-~ --.te D6-mi-no ~=~. X.~~~. .. --t---=--3--=--~. =~= -~._-~ .~t _ ~_j ta .=.ra Do i . ~==--.roi-nus ve . .. ----.. ~ .----=---±---_.--·-"=~·f--=--==~f==--=--==---==-­ I=_~===-=-=-==----===---== .·~f -._ . W....ra D6 .-• •~- Ire ..-~. -~-------I -tr=_~~-----'---1 ·--·-j-~--·t·--- -----j---- ------- ----_...--3E_ a. ::j± I _ AI-Ie III ..cit ~~ .!~ ••••• -.mur et =~=I=·-t-=-==_-·- in e - -..--_--r'"W -..mi ..ni fe .=L:~-----.-I=-. =ki:~-...-"---!:Dcxte ..=---=--==j====t~--==----===--===±= Ps.cit vir-_.241 Feria IV....-.----= ex-sul-te - - - mus.-__ --..tll tern. :f:::: - ~.t--·.~ ~ Ton. Sur-re . Ton..f -. quam fe .t .~-II-.--==--===1.-3--=--a.re: et Graduale Romanum. Hrec di .• _.-I--~t-.ni .f .--.~I ..----~'t.._j VIII..f .-.·~~=·=~-E--II-~··~·-·-~==§--j-I--~ -.-..I.. C~nta . 1L.=j-.-.

it ..-..na . al ..mi ..=.l-... ~=-~.li a .ap -pa ru-it Pe .-.tra non do .-1-'~_.! e .-... pa-nem An-ge-Io . _II'::_-==j-==----==---==·-·~j-·-·-t~ e . --------- .-1= ~ . -. ~~ --!--~--a::-I--~--'---'--- jam non mo . ~r--_--~~::'.~=-. Ofl'el'tol'iulll.--1-_'iI=---=--.-'..~~ P ortas ere .Ie .. al ._. . ~=~.~t==E·· -.-.tro.p.--. .ja..hi . l-l lr-.. 232'.--=~-----..-•.-.is: Conllll~~i1· 'i • Ton. ---=._... tur.-j==---==j-===--==----===.-.._-r=-~f===--==== .-~~. de .--=-- ----- ----- Sequentia.ja.-~ ~ ---~--!--_.--~~ :P~-..~!f-.=l=~ ~.dit J ---.-.~= ~ -=:j-.-.-__..-==1==---==-~ -.. . VIII.. --'--...--. .-~---===---==j:j= :r==~.lis man -na..=--==---==--±=-=-j==-----==--j=--=--== ul. l .mi-nus: .Iu-ja: -.. •• --.-•.-..&.-=-I= mors il .--- -Christus - _.242 Feria IV...-._~ ...==l-~-.. ~==--:J-=' aI-Ie .hI .Ie - -•• ---l-t-~f---. • • .-~= Do .= .-~-.---.Ii . Vietimre PasehaILcum Alleluja.--'-. re-surgens ~~- ex mor-tu .is.- ut de-rent: pa .in tine. -!. .-tl.-=1-" ._~=.- .:_"•......~..--1. -..~- . I .. .pe .ru .• ~=-.lu .J_-II---==.~~=-. ----_11'::_-=-_ ~____ -..~ ::r-=~ et pIu-it il. Ton.-. post Pa~cha.rum mandu-ca-vit 1--3--- .Ii ..~.nem ere .-. =~-..ritur._j==--==§=r=-.

243 __ qui-asa-pi-en . et lin-guas in .: ~-I=H~===-. 16* -i I . 3*. .-I=-. pag. ~ ~ _j--i • c=. GI'a{}ual a ~-. _.-=:J-----·S-. Can-ta-te Do-mi-no can-ti - 1---·.Ii .~===~=---==j_+ aI-Ie-1ft .- Do - mi-nus: ex-sul-te - mus.--t­ ~=~-=-==-.it os mu ...ru . ~ .-.-.bi .-. -~I--·." ---.-=f-.=:::. Gloria Patri.-jt• -f. ./.__• .ja.-r==± ~_----j-t--J-.-L.. al-le-hl .--.~.~~"'==.-.-~r=--~==--===~=--=t:==---=-=~.pe .-.es. quam fe .-·-·.ja: ~-.=r-l­ .=1===--.-"'-"~.-=::=n= .~--. ':-1 T( X'-':f'=-. • • - ter. ~. Ps.-.cit..~ -----.cit di..-.~-l=~..urn fe.-===1==---~.cum no-vum: qui-a mi-ra .-..-.~1~i·~I·-·-j=~---~I·I-i on.-~-.__."ii-~. - a .__.ser-tas. ~_..-..a fe .". III.==~_:J_-.cit . ".. aI-Ie -Ili .-. -----.-1-=l~===-=--===--===-----=-------=====--==---=---=.tum.----[--~-.fan - ---·-·--"--·--·---~-·-·-""--3­ =-=S--r=.-. ----~.-.-'-·.-==j=. ---1- ti .-. TOll.=-!ji~ .~~-=-.-...-. H rec di .ja._---=--==j~- --.--·--====r=~.=j-.__ ----J---~------f..-..ti-a :::.

Ton.-----.:::.- Do-mi.-i:i..~ I=-~-~-~.-"-~ •. La .t-""-JH ~·-t===-~~-.li.li: ~=t _~ a • •-.-"=iH'::'--=-.&-... .. cum Allelftja..:==---===---==---===..=...~=.~. p.-3f- - stris.. ---+- --~-. lit· ~~ &---..~. ----~-~ Sequentia.pidem.t~~.--=.bi ..--=-. • • j __~ -~. quem re-pro-ba-ve-runt ~~••.-..i:-iii!!-.-.----::::r. et mi-ser-tus est hu-rna - .. 232.ra ..=---~=-...-t==.-=-. II...=j_ ·=·~f~ ~ rnni-a.Ie in 6 ...stud.teo .Feria Y..- ~. in -fine. .'-:t-.~ - lis no - - .... et est mi .-..mur in ~ . V ietimre Paseha..di. .ctus est =5=It-~=====1=~ re.-=1+ ~-..--. 100 .-~-. Sur-re . can tes.---~-±---_ .eu- ~ •• _::J ~i~·f.---------- V.stus...._::J • • IC~: V.. ~ _ ~.-. 244 ~= .ne-ri..-.vit --~---!-==l--=------=1--­ ~=~ ~ () - • ~-=j.----~+---j±-I- 1- AI-Ie .-=-~=" et ...1ft -.! an .--------l =f=~. post Pasclm.xit Chri .- . e - a.no ge .- ja.no fa-ctum est i -... -:=II ·-t==l-.. . qui ere-a .gu..fi - . ~ .-j==:::==1==---===---==-~-=-~..-."•....' _& in ca - ~= put .----~E------.~ -.- hie fa . ..~iIIi-=1_ & _ :f=_~_ ---q----j-_-~=1-Id=' .~=3... ~= .

~. In -men -------- - ..--so -le-mni-ta .~-==--...--------~al . ~~ ~ c ~==.Ie . di.ja.-. - -~--.l....jus.ram flu . .._ - - In .. _ _.- --i- a .bi -Ie ~I= .vit in ...--::.~ ~------ ..tu-tes e .--=t . C~llul1unio..~ -.--------.-·-..mi-nus. _.aI. ac-qui-si-ti .Ie - Ifi - . Ton... -----.: : w .-..pu-Ius _..:..Iil .-_-~ ..~...=._..ca ..-. ~ ~ TOll.245 Olfel'toriUlll. =--in-=---=. In di - ----- -.-. .--=--.- -'E~ ~~ -~ iII+.---=.::-+-17=------=1---- ~=£I~-r:!=~j--II..tis ve . t-~- ~ ~= .=~:_-.-..-.---~ ~.cit Do ...-IIi-~==__-.-...- vo .dll-cam -----3----f----r==§ a=-_=__ ~-·..J .en .. e -.. ~ 6 .. . tern lac et mel...ja... IV.te vir .Ie • -=1=- ad -mi -ra ... - -=3 _ _ _ '''-1- ..--- -- -{~-...- su .bris ~~~ -+i .. --.- P6 .----==~.~=---~ - nis.. -t-.-----. an-nun-ti - _____ ~- ..--=-=~ ..um...-~---. . .~~~ --.ii----·::..- Al .==-=~-. . -=::c:.f .._-=---_ . ~--~~-~--.-II---.._~=-~ -'-~ -----~-..-~- ~~-===-..strm..-. vos in ter . ... .-~±=--------t==n=~-· .ja: qui vos de te ne . XIII..

...-="-~-.f--~-3--t---' =i-= ~.Ie .16 ... .ja.==== ---~----!-----1-~--- :LS ..----=!. ..~-=t .·-·'-.-..~_~_~_. •• T-=.es...-a-I__-_~=:j~=t=---~==--~=--t- =+~ al .. quam fe . At . Do - - minus: -ex-sul--te - .0 - rum . .---------.cit .~ --.--...---.~ Hrec di . Ton.os Do .-·-£-"­ ~=. =~--.•• -:. J • 11-.i .ni ..~~ : r~ ~ - - TOll.. vag.•~.•-...Ie - - - :ar:~-__ .Feria Sexta.--=t:-.--------~----=----=---~--=j----~-----~ ------t=-. ~--..------i-po-pu-Ie me-us Ie-gem..Du-xit e .-. p Introitus.. I r.-~~"'..~-=-.ja.-1- ~. I:: =1+=........• -- - I 11':1--+ -1-...Ie ..~--t et i .-~-~l·-~~-.' '. -._ I .. ~-t_i= . X. Ps..16 . -E~1 •. al .. .--••=... IV.. 4*.aurem vestram in verba 0 ..-..=3 ~...-te ..re.=-=-~-. al .. .: = : j .\"..-:j . ~3i~~••• '..ja.~-~-.-. ..di .-..~ ===-L-. ---=:s. Gloria Patrie Ton. = .ja: a.-~ =1= :f:::-~~ -=j==t -c-· 1.ris me-i. _!-~ ~~. 0 - pe-ru-it -~--~---=:-_~~-:_ al- ~e- Ili .mi-nus o-q~. me-am: in-cli-ml.l .--.._~~_'_~~I: h in spe.=j ~_i-_'"_.mi-cos e .-__ .-~~=-="'-~-~-.te '''' 16 .--.... mus..ten ._~=_::w_ -t rna .j.-=-+J!!I------.. GI'aduale.

"-.. 232.-=1-.--. VIII. Di ..a Do- .-.=-:=!:+~ .= .... Sequentia.- ::f=.a .--=ViR.-l-...mi-nus.~.~=b..-~~-.minus re . ----= j =r : -~~.a._.-=--~ ja.te in gen .-a ---..--. po.-.gna . .---==---==~.-...:.es me-mo-ri . Victimro PaschalL cum Alleluja in fine.-.r:-..-.:&~. j=--~-·"-~·-=-j=~-~·-t-===-~·.~-=1+-­ ~.-~--.- 5--.-~.-_ . .-~--:&7...-_..~.vit a Ii - - gno.--r= -1F-::=rJ=F~r1---.ti ..-i.-.-..-"="'~... ut in Dominica Pasch~.-.--~-~ -----. 247 ~==--==t==-.~ ~ "\). ~-.~_••_~ ••_•.---. - d+=- ±.-~.-.-j±==---==--==.._ -~~:---l _ _• _ ci .-±----.on.t Pa~cll<l.lis.:&. -• _..-=---::::a~-dI ..l T VI -+ .--t .L. AI-Ie-Iu - ~=~ ..- ~===-=--==--====----~--=~. aI-Ie Iil .. :=.bis hrec di- C---.---.r:----~+~..t... -_I· .. .-. Ton..-=~~_~_tl==~ .bus: qui .ja: . _j_ -II•• _~=j± ~ ...-c.-=n:-==---==----..--~----.--==--==~. . VI.- ~=--:::..mur in e .-. .~i""~: ~ ~.-.. ~ _ rit vo .------. -1--~ .' .-.._.-=1==.--=~-_.hi .~f. r---==-~~ ±~ .­ t"~~-" j nit in no . Offertoriulli.-.FeriR. pag..te . .us Do ... .. -. .::'·-j±--t et Ire . ~~.-..=-. qui ve -~-.. -1- ":" mi-ne Do - mi-ni: De .--- -.~~..xit no bis.-. Benedictus..-.====--===j-.-.'-=- ---. ~- et il .::.

... .r ~=·=·.-._:J-=--~=-=.10 et in ter . doce .- ----1.--.-. ..un .....-!ft~=-.. .s .-..-::--=-s--. .. et Fi .=.... . ..==a-..- - -I·~.. ~--.-.::. -.te s ...---- ba-pti-zan-tes e .~.I ..bra.~-. -....-... aI-Ie-1ft .F -..--a--a-a---=-----..=j.B -II "Do-mi-no in pro-ge .mnem .._ ..--:r:= .~ -+i -l--. = .. in ere ....II--f·--~------.Ii-i.-..bi-tis so . ::.cti.em.-~ .h• ....- ----3--.-----S-S--.-.. -s-s--..hi omnis po .-..ta est mi .+ .ja: e ..tris._-- - ...••a-...ja. .-==~==--~E===--==' ---..ni.._.I .ri-tus san. ...1i ...--:i=..-.ja.tes..---.. ai .s .---. ~iII-s...-=II-.---f-.Ie .-. -----=.::a::.a . .. ..-j-===a=.~ =+~....~et di .- aI-Ie 1ft .-Ur. 1.-~-r--~---1----3-­ :.-----=-.--.1ft .248 Feria VI... .s-....-l --.-.}l_~_=-a---s -s-IIiII_ _..==ca-_. -~ .c=. .. .....'ia-..-s. _...=j_as . .1ft . . .j .--- -· ..-· iII=±t--.-f---=== =--t ~=------j-.. D a ..-=1--.. 0- ------~--f--_.ra aI-Ie - -~====t~:J-.. et Spi . ...-u.. : : .· ~t / ! i = .-+ ..te mnes gentes.--··_-.stras: Ie- -I-=j===t=-==--=--==---====---=3---==== -"'-~-s-.:.-~-s--. - ai ..ja.-::I-a-s-" ~-~----==----.==--==--:====..X-:-.:=:t-=---- COllllnullio.. .-.-.ja. . ----~ .1 ...-.j ~_r: .em festum ce-Ie .h.a .mi-ne Pa _.-f=1 =+r!i_..---l Ton....:: t. post Pasch:\. -s -a~----..ti-mum sem-pi-ter-num di ...1ft - ja.-s .._.....-..- -s-.S-..Ie . _..os in no .gi ..stas -••-~~~-~=...es ve ....-----_ -t--s~... .-a_-. -~'-i1.:.=.. " aI-Ie -----3-· -~-t-·--B±· :jiii-.--...Ie .-..- ~-. .. s--"~-:. ..a ...~ -+----.

- 0 ne. Ps. =1i===-.~-~=j-. ordine infrascripto: prreterquam in lUissis Hogationum.J P-=---.ti - ti .. -..-. Gloria Patrie TOll. et Vigilire Pentccostes.a.urn ~~=~---~---:@ch - -t--==--==in ex .os.--.- ~-.---.-=:r1=1I:~ . aI-Ie lil-ja: et e .=~=.-"-~-I-.Ie . -'~i . 5*. ~1!C:C=-. •• ~=t-=1===..=.pu ~I\ ~-------E.~: U· _ -~_ ~21: :j==_=~-.suI..ter gentes 0 pe .--===1+-~-.. -~=.~o~.-=1--== t _ IE~ .=----==j===-==j==--==j== aI-Ie .ti - 1 ·~"+l-_-::-=1==--.=.jus.-~-. ~ Ab hac die usque ad Octavam Pentecostes. Con .=--+-.a. •• ~-== Ium su .fi .:::j ~ . pag.--=+t: :r==~---·-6=L-j±=..ctos -. al -Ie-lil . VI1. in lre. 1----==--==j==--===--=--====c=t ·_-=1L:::~·-=~-·-=~="'~. cumuno Versu: similiter et post quamlibet Lcctioncm in Sabbato Quatuor Tcmporum post Pentecosten.te J------=j-------t=---j±--"-•• . in qnibus dicitur unum Allelilja.-rr· ~==----=-.. non dicitur Graduale: sed ejus loco dicuntur duo Versus cum quatuor Alleluja.-iIII~ Inh·oitns.Dil-xit Do-minus po.te-mi-ni Do-mi-no. \).--===t=-=:::2:: --~=---j=.ja.249 Sabbato in Albia..Iil .. --=-.ta . vn..=~ rI'+. =+= :f'=.!. tam in Officio de Tempore.-=---==-~==----==j~ -~=---~-_--_--L.%~'I _.__ ==== et in -ca-te nomen e .jus: an-nun-ti .:=t:1 su .-:J ~ _=n: -yO in ..-. Alio tempore .---=l ~ _ .-=-. quam de Sanctis.ja.=.-.ra e .. i~ ~ - Tun.

cit Do . pag.-~~­ Ton.-- -~-.---. ~... Victimre PaschalL cum Alleluja in fine.ic'r:-~ • • J+-••~. VIII. ------+-. ~= --.---j===~ ==l:J=_. Hrec die . ~ _.=r_....~+. Iau - --}-----~C-----1-t~+ :$ .~-~'r:--~-=-=-=~=~-:-::=-===l===­ ~~=...+t=j=~-~ l. -::A--t-+---~==l+-- :f ~._.-.mi-ne Do ..~ . IV.-r==-~..a.-"'-II-+-.• __---ll~. j=:::a=_ ..r. ~+'--=--=t~--===-~·l--·-~:=j=t ".. quando dicitur Graduale. ~--.mi-ni: be-ne-di.-+l. usque ad Septuagesimam.-.+~ exsulte Ton..250 Sabbato ill Albis.. -..Ie - .-=.men Do - • ~=:jt mi . .-.afJ.es..ic-.te pu - e .di . Offertoriulll.~-.nit J=-a--~=I='" ~-t=::::j==--II--II-..=:t ~~=~.__ Lau-da .-== __ -==---==t-·--=-~--·--~=j_.-~---=+' . dicitur post Sequentianl.nL Sequentia. -t~ -. dicUlltur tria Alleluja post GraduaIe. Alleluia. quod dicendum esset post Versum.~-=a~a=t===--~ Al.iII=-.-~.ja. 232.ctus. quam fe . ---=--=:J_.xi-mus ."-.te no .da - . ~. et lre-temur in e - . -.ja.. . ~==--'r:--' t==l==--..ne . Ton..mi-num..-~. =-=-.---~--t--f_-..bis ante Versum et semel post Versum: cum autem dicitur Sequentia. ~.~.==II=j===-~·~ in no .~=j=~--== -+Be.ri Do ..III .. ~~ ~~_i±i=-~"'+~~+f-~=-jt AI .~-.__=__ + t mus. qui ve .Ie - j III . a:._-__ t. VIII.mi-nus: -1--'.

+=-~-.stis. -...-.==1 • ._-~-----. .-.-~-~-~ ~r:.ti - -!lii-...--mnes qui in Chri .· si . 251 ~ _.-.t·--====c+. In Octava Paschre.sto ba-pti - ------f--_-."-:'::=---~.stis. U a. ai-Ie . bi-Ies.-..~--.rr . . ---=== j~=~ r=-----==-•••-====1. ~-...-..-.t+.--- ~===~-.ti Christum in -du . -~ jf=..~~=.....ja: ra .". e .-.-1----f----~-- - za . ~~~ ::f_~-:j-.Ie lti .-r !~ - _ 0 - na ..=j===...=~ .ne do - ~ .. Ton..mo r o- mini: De .lti . .-=~-::.-.. 10 lac . VI.ti in-fan - =---... ~' -==~====-_...-.ni . c=~ . II..Domilliea in Albis...f .do ge ..=.-~-.si mo .¥i:---=..ja.-~-.-f.-:j±:===---==-~~-== Al ...us Connunnio..3 - tes.i .-.- ••~-..-I --..-••~~--r==------=.-.. --==j===j===---====::t=- ::t=S===---===.-=1-~--II--. Dominica in Albis.-~j --.-~ .--:-. •.. ~ r-3-·~-·-·· .-f Ton. - Introitus._ _ 1=__ vo - bis Do - de do .

::§-. al . proo-ee - dam vos in Ga- Ton..mi-nus..te -.===----adju-t6-ri Iio-stro: ju-bi-Ia.. VII.~-. :C_. • _~"..ja.._ .-. al-le-Iu- ~-~±==--==t=:lj~= t==+=".----~==--=j===-~ -~. ~=.sei-te.=--II%-" =~==-.is elau .==-~+-==.te De-o ---h.nu . ..---:1= ==11==== . VI. pag. " :J ..-J.==l=-=~.. --J-.--1--3---+---I---~-~I --.~F.=±=I= \)".=1~. Post di . -.ja. In di e resur-re-eti-o -nis ~me - 00.---- De -'0 Ja-cob....===~.sis.-.ja. aI-Ie-In .-+- _... ja .--•._ . Ton. ~==.-==-. =t5= -=-.:! ~.es 0 .-.-----~-I-~-----.=====!: eon-eu .In - - r-~ ===1= ja.eto.-.=~ AI-Ie:..pi . :r==.-. ~ r/I =--.-==-j~_ =.sul-ta . Gloria Patrie Ton..-=- ~~.-. =~~. VII.-.- ~ .~~.::--~I-.-..--aIPiiii-+ JI===--=.Ie -In .==I£:I di .-+=i .-~~-•. 4 *.=. _---====:j===::::L-.-=j-.-.-~-..d-·_.-. \).. -.-iII=I:::j===--== __+-==--===j=.=~i·-·-==t~±.!-_~~_.!-+. ~---+-..!--. .la..- -.-~.252 1l=~. . Ex ..cit Do ..... -17.~-jt j= AI-Ie -In - - . .~-I"'-=~--jjjjII------=""-=+= ~--======-~t±=---. Ps.--~=~-=-~f ~=-_=-~====--==j~ "'-lii ~-.

.xit: -1- Pax ~-. pag.ja..--~~ ...----------.. COlonlunio. ::. _ A llehija. It post Pa~cht 253 ~= _. . -J-.. 236.~.. . iII=-. ---- al .du-Ius. .:~.-L~£t ~ plena est -:r-~ al-le-7u- ~~ -I . ~_~ _=n= .... VI.....-~.~-~.. ~L: =1+.-r--~­ =I~=~---.Iil - ja: -...de -lis. ut supra...-_-==--..--t- ..._.--_ - 6 .-.. .. .di-sci-pu~16-rum ----f----f--~.--1- et no-Ii es-se in ..rum.-_._ .--J==---====-3':--+ -. aI-Ie . ...... ~ _=1. • -£t _f. et di ..:Jl1~ r~ e.l ..Ljt vo - .sce ~..-_-..--..==~--l. Dominica Secunda post Pascha.- ._ _ ----L-II-_-----..-=~.. et co-gn6- Ton..-~= ---.. A ngelus Domini.Dominica...hi ..•-=1---b__-.---------=j-----Mlt-te manum tu ....cre..- su .Iil ..._~ ~. =i1i-f----------.j ..bis... ..==~~--=~--+ :f=_II==l=---=----=-==-_ _ -=±==--t:::=----Iste-tit Je-sus in me-di-o . sed fi..---. -~=__= =. Offertoriul1l.. IV..i-~:~-:i~~ 1 )" Introitus._ . . --.-..====-----':'" -1..-+ ..~..=..am.- AI-Ie .-.... I .ja._~. -= -------~-~-==i!=.Ie ....-_-_L-+~ -.: : J ± ..f ....------=-. ~_ ill _ ~. -_~..."1 _..J _I lo-ca cIa-yo-rum..r : .=~---~=+=..F .. ..I ~ i-~ ~c:o- '-'~ --j- Ton.:::.

]I=-- di .=1+~ --~==== -·-t===~-==--.0 .-~=-jL--{ --1.~--===~-t:t==-=-j-~-d-==-t: ~ ~.--. .ne Ton..nus: et co - =-=5--"---+.-~-.. • • . ~ ~--~-~ =~+ .. aI-Ie . . Cogno-ve .la.-. ' ~l ~~~ . • • ver-bo Do .-~-. Ton.~.-. =i=~--!-. et . Exsul-ta-te ju-sti in Do-mi-no: ~·.-r--=~--­ ~ ••••~ gno - -±~.~-.•.pu-Ii pa - - nis.~rtJ.=-.--=..la. \r. •.stor bo . ..". "~~l_fl=:::-.Iii. o.go sum pa .~ Do-mi-num •• ~. seo 0 yes -'•• ••=1. .... -:=!-.--- aI.-.Ie .•. =-===r==~••~---=~=~-._~+= oJ ~_±_ _.~.. -t= me .~ =~ . mi-ni ~._"J. I. IV. pag...-. post Pascha. .1 ~~=--=-===-:---===j---==j==--===-~ l.-~==1===--=-I­ jf===:i--==--L~-·-=------==-~-~--j-~'--'. . E . . III.::~=------. - .-=JIi£­ ~.-~-rCEi· . :.runt ::i=E. .. ._jt__ I _ AI-Ie .=c..sum -.~ rectos de-eet ••JI~ - eol-Iau-da .hI - .-:::I-.--=-~.."'~~.-.-~ Al ...-= ~ I _.sci .'" -t:.-~~-==-.ti ..~=-==l==~+-I-­ ~r·-·-~-·-j-...=~: ere -Ii fir-rna .-~==..254 Dominica J1.-".la.dI-.••dI-.la. :j1i=-=-. -+-·..----=-.~ ~----==-:j~ Je .:=:j± in fra.cti.-~.Ie -Iii. Gloria Patrie Ton.~ ••_.--~==r~~.hI .I~.-.-.as. 1.~ _.-.~. 4*. .ti sunt..--III-=--=~ ••_~-.-.

255

-J---..
. - p =-.~-~Q"I-·-"---3E-- + - -+- -- --j-L--.-+f.==--== -~-~-t=-+~-.- ====
-I- - -

eo - gno - seunt me
_.l11eInja. ut supra.
()if'

me

reo

=I~=~-.==~=~-.-=.-=--=~=~-I

t'
on . .
I

rI~_l'OII·lUlll. =l~L-~-.-~=j-.-==='--t:::=:t::~.---1

.

:::a=~-. .-~

D e - us . De-us me - us,

ad

-..- ::'.-===+_=••-"'=~=-~=~.-.-I

~==1======~+-·--·-t=t=-=--==j:--==-+-..:j

te de Iu - ee


t i ommUlllO.
T
II

on..

vi - gi-Io: et

in no-mi-ne

-11-"'_1 .-lli---t-.- - - -..--.
~ --~--·'::·-~-3-E - go sum pastor bo - nus, aI-I

-.--.

-

-.--1--.--- - . ---1-- - - - - ---- ---

+!i-~--=r=-::II-~'=--.J-.-.-.~f••-.-~=­
::Jf=.-=--=--=·-t=.=-~_--=--=-~-==-=-=-±I
- Ie-Iu - ja: et eo - gno - seo 0 - ves me - as,

.._.....

=II=-::II-j~==---=~=tt::::_.~-~.

-::.II::

_=~==--.--t~-==~=--j

_-.=J-.-II--~~_._~

et eo - gnoseunt me me - reo

AI-Ie - In - ja,

256

Dominica Tertia post Paseha"
[/L:~-=~~--=-dJ

Introitus.

TOll.

VIII.

ii.~.·11~>:'%\i)i ~ _::.~:~~--~-IIIi-­
:-:.-1 :m=~~
--,--'
101"""
J!!~~=.cR)Z]L~- ·-.=I=.~_.=~~j" .-1=
'1

~)

G-

ter-ra, aI-Ie-IiI - ja:

psalmum

-·.-~-----=1=i.-"--.~-1

~ .~

• .._r~ • •

di - ci - te

~~

no- mi - ni e - jus,

~-~~ ~l._ .~~--. . .-:r~
da-te

•__~_ -.

glo - ri-am

_

~j-j

._

aI- Ie - IiI - ja:

~ ~-=I

Iau-di e

-

jus,

.=.=-1
al-Ie-

-

--~-=t==--==::::r===--- .-~-..l~~.:&:- -~i~=
~=~- ... ,••
"-~_._j_._~---:-~~-''-._j
~I

-j ..

- Iu - ja,

aI-Ie -lu~.ia,

.-.-.-.-.-.-.
..
-.--.--.--.--11--1.-.-. .-.
aI-Ie - Iu - ja.

~===.-.-. ,.-.-~

.-=l-I:r==~~~--==--==j-==---==------===l===---j-~Ps. Di - ci ~ te De- 0, quam ter-ri - bi -Ii - a sunt

~-.-.--=."]-~-.-.-~-.
j.~~===e==-=-==~j-==--==-'j==--==~==--~0- pe- ra

tu - a, Do-mi-ne!

~-.-~-.-.-.-~-.
-- ---

in multi-tu-di-ne

vir-tn-tis

tu - re

~-.-~-

- - - i - - . - - f - --,--l----

--- ------ ----1----

men-ti - en-tur ti - bi

i - ni -

-_.

~
.-~=--=-- ~+
.
:f_...-::------=--jt-----------~
- mi - ci

tu - i. \j. Gloria Patri. Ton. VIII., pag. 5*.

257

+5=---=::11.--~-

=--]- 1-......
-;j===-..• .=.-=1==
=---~~-.-~j=-i=

:::J:r~~~=-~- ta in - tra - re

in glo -

-

ri - am

~ E:~-~ _ _ ~~-~...,,3-.£.~l..
---- -ar -- -ni-ma
---f--Lan - da
me -

Offertoriulll. =t=~
T IY
on..

-----~----=~---~.-

..---+--

~~ ••-:J=.... .~.==.~ £~.... ...~ • .±_~
- a
Do - mi-num:
lauda - bo Do - minum
UradnalP Homannm.

17

Dominica lV. post Pascha.

258

---f---f--I--~------

•••

-1Ii- .-~~.---J-l----I--

~l§===----=-r--- ~~in vi - ta me - a:

- .----::...
-.-. --ril~~~.~-'~
--,--~-.-

psal-lam De -

.=-=---=r==~-••--=--=t-t==f=:

°

me-

f-=-• - ~=t==n=

~J~'~ ·_t-·--~-~~ ~_t:.·:11.~-+l"-~:jt
-

qmimdi -u

0,

e - roo

AI-Ie -lit

ja.

--~-,-~--1-.-'---~­

Communio. =i~~--=~:=.==.= =._.-.-=~.:=.=¥=-4
Ton. VIII. ~-=--,~-.- -----.-~-:+-.--.-.
.
Mo - dlCum, et non VI - de - bI-tIS

--~-~-t,..::II-I'-~--·--·-E-r---~a===-~~·-.=
=~ .-.: =~=
~-.- - - . - - - - - - - - . --'=1--- --

j==--==-

me,

aI-Ie - 1ft -ja:

i - terum

d~-cUIi1,

mo -

.=:J_-.~-=I-.

-~- ~-.-=l=~=----'
~=~ ]1 __ r::=J--.-. .=j=--~+l·-~.,

et vi-de -bi-tis me,

qui

- a

va-do

ad

~
-t=====l-.-.~-~-· ~.-~ .=n=---==
-~- _... .-j- ~-=-.:...::.--\--.- - -=--=j±====
Pa - trem. AI-Ie -lit - ja, al- Ie - lit - ja.

Dominica Quarta post Pascha.
~~!JI~~~~r Introitus.

Ton. VI.
- t - I - - , - , '---1--r=--

JI

~E••--.-~"·-"-'-·~-·--·-' t~~=

.'.'',.

An - ta - te Do-mi-no

can-

-----~-I-­

~~~~~~~

~- - - - -~l...
+ - .d-.
- -~.-t
--"
- ti-cum no

-

vum, aI-Ie

-

---~-P=-t--ll=----=----t-­

~ .~

.. _t-. •• ..--.~ •

- lit - ja:

._:J__~_..:. ..~~=

qui-a 'mi-ra- bi -Ii - a

fe

~

cit

Domilliea IV. post Pascha.

259'

--~-~--~--~-- - - - =-.:::~-...
~=
~~----- - _..
~ --•••- . -Ii
---Do - rni-nus, aI-Ie - 1ft - ja:
an-te con-

._._ =._=---_11. . ]_._.__..

----1-.--l-r--~-----l--­

~ iii.
-

iII=.==..

t_._• ~ .--. ill • .~:

..

re - ve - 13. - vit ju - stl - ti - am

spectum gen-ti - urn

'-

:;:~-~
.-=~- ---~.-~==-~ ---=1~-I­
~~~-j-.-.~---==---=-.-j-.-.-.- -=~j:-r
su - am,

aI-Ie - 1ft - .la,

~ .--~ iijII~~f

iijII

=~~

aI-Ie-1ft - ja,

·

=-. , · .~=.

aI-Ie - 1ft - ja. Ps. S al- va - vit si - bi dex-te - ra

~ -. .-f • .~-. ...

.:::1

..

~-JE

e- jus:

et bra-chi-um sanctum
e - jus.
l. Gloria Patri. Ton. VI., pag. 5*.
Ton. I.

----,-+~.-~--~-. =1r-

~.. .~ ~. -~ i~-II-·f...."'~fi~.. _jt= .
AI-Ie - 1ft - ja.

==1 ~_--:==--=
·-s·-~-=1===~
~l.IIi=.="~_. --.- .=-..~Do

___._ -=1-_

~~-=t

"V. Dex-te-ra

.

mi-ni

fe - cit vir-til -

-+-~--1---~-r=-3--­
~-~j=~- ·=~·==r-~.l- -.-l..=. ==!-t:~--~
~-- - + - - - - - - --.- - . - - - tern: dex-te - ra
Do
mi - ni
ex. - al -

-~J===-l...
-.~~ ---..~~_=r_--~==~+======--=====
...__j±===----=-----====-----==
- t4

vit

me.
17*

Dominica 1\',

260

Ton. 1.

I.-..-.-I.=-

P(lS~

Pa::-C':

---_,__-r=
~• • -h~-·-~f:aii=~
·...
~-~-t-"~••- --=
~...-a-~----..- - - - - - - - a
Al - Ie - Iu - .la.

,

--~t-~
~_
..... _.-2 - _. . . -.-.-j-I- -. .__
-.--.=-=--.--=------1-

,1- -

...-a-_ - - - - - - - - - - - - -

-+

\). Chri - stus

re - sur - gens ex mor - tu - is,

~
~.. =";==C-~7:j t r==~. ~_..:J=..~._.1
~--.----.....--.--.-t=-------.-.
jam

non

mo - ri-tur:

.. -..

mors il - li

ul -

---

~~L=d~...
"--+La ~f.~'" ;)= .
~
-.--.-....j-----~.
- tra
non do - mi-na - bi-tur.
Alleh\ja. ut supra,

Offcrtoriul11. Jubilate Deo universa terra. pag, 58.
COllllllU.

. --..-

ll.i(t.~.

Ton. YIII.

-

.-j__-.-.:=t:~~---=~= ~ -t==~

C urn
-,
-·t -P-.( -I:-t
ve - ne-n
a-r" - e 1- us

~-.-====~==.=--"---:t-.-.-~-.--:f'-==1--.-.-.--===---===:::J=====-~-==e==
Spi-ri-tus ve - ri - ta - tis,

il - Ie ar - gu - et

".--1
-I

mun-

~-.I--===.-~E~===I-=____
__._.._..=i====~-I_
_
- . - - -..l--f---"-.-.---i-'

- JJ
__
. __
--a

- dum de pee - ea - to,

et de ju - sti - ti - a,

-----=--. - -.

- - a -~-==~===--===---=~-.-~I-.~-.-j ...---11::.-- - - - l - - - - ----

-

et de

ju-di - ei-o.

AI-Ie - Iu - ja,

-I----~f---·
-==--==----===---==-~--.-=~-.-~
- _ . . . - f.-~----------

al- Ie - Iu

-

ja.

261

Paseha.

- ------i-·-,.-a:,l1.__ --[-.~ ~=t
---~===-.-.---=-.
-.-_.....
- --- --=---+----~
- a. - tur, aI-Ie - Ili - ja: an-nun-ti - a - te

1-

--------.-~-

-

.
----

--~l·-·-E·--·-~-I!..-·_"'-~---·
'
---+

~-------.-

---

-1- - - - - - -

us - que

--..

_1-------.-.-.
-_1-- - - - - - - - - -

--------------ad ex - tre - mum ter - roo:

_ _ _L

-j

- ra - vit D6minus

~j

- Ili - .la,

1

-

-_--~

p6 - puIum su - urn,

---~-~---

.-

-.----

--=--.--.-.----------~-.---

--+---j-~~-.-I""'WI--1----,----.-.-.-.

~

Ii - be -

- - - - . 11_
-

aI - Ie -

...

-=-----~~~=-­

h·- ~lf=-" ~:=j±£1

aI - Ie -

Ili - .la.

~-.-.-•.-.-.==~= .~===--.--.--.-I­
._. ~ - - +

-.-.--=-~---===-~--==j

Ps. .Tubi-Iate De-o omnis ter - ra: psalmum di-ci-te _

~-~-.-

__

.-.==1-.-.-.---~ ~===-.
==11::
j==l----=--==j==--===1===-~-II~~-jt
n6-mi-ni e - jus,
~.

G16ria Patrie

da- te g16-ri- am lau - di e - jus.
TOll.

HI., page 3*.

. 262

Dominica V. post Pascha.

Ton. 1.

+I;=~
~~..--.-::-••
...... ~~:1: -r:--=.--~
:i::rL~-:-~......
==if
-1-!£=...•• - :j-Al - Ie -. - Iii - ja.

:;X=~

~... ~ ~ ~ .-~
=f===J=-.:...
-.--I=-_:::J-=J---.-"=t==1-.
'T.
..

~=

Sur - re - xit Christus ,. et iI-Iu- xit no-his, quos

-,
--"·-Q·-~3--~--i---r=-=iI
=IE
_,
..-.~~
- - - L - =-~l;"7...- .--- -.~.-.--=.-•
__-._ J
_~-

re-de

-

mit

san

_~.

guine

Ton. VII.

~

su

o.

••• .._•••••

'=I -=~ ~f~l.~
.=~j _ _~
-r.-..-j±
~+
t __
..:..~-.--r
-1

- - - - -_ _

AI-Ie - Iu -

-

-

ja.

:J ~.g-7 ~
v. Ex-i -

-·-:J----·'
vi

a

~~

11::3 •

Pa

tre,

et ve - -

~~=-·--·-3
-r-.r:-.--J.._l --------- --- -- -- ~-••-.===--,--r
-.-~-

- ni ' in mundum:

.=~=..

-_-~.
-.----~.

i'- terum

re - lin - quo

-=1=-=~.t=.=+=~=I::~.f~.=l=-~ =1+

~ ._.-r-----=:t=-----l=-.~
..-jt
mundum, et va - do ad
Pa - - trem.
Alleluja. ut supra.

J.. c--!I
ct~.
l:
----~j-~'..".. ~= 1==--.-=---1-

Offertorium. -.-F==l
Ton. II. J:L-._._
:&-ne - di - ci-te

gen- tes

:a=~.-.-+-.
~===--==i-·-~
- minum

Do -

_~~.-.-=--~
De - um no - strum, et ob- au - di .. te

.
'

263

Dominica V. post Pascha.

"-.-,-+"-.-••-.-+-~=~=~.-.-,-.~=--.--I

i

===--===~--=--==±-.-j=====-~~±---;

vo-cem lau-dis e - jus: qui po-su-it

a - ni -

=-=5-..-.=:J--"-~--=~==-- "=~I£=. .=~=
jf===-.---~--==~-=-j-.~.--==----===--=---==
- 'mam me-am

ad

vi-tam,

et non de-dit commo -

-~-.----"-----~-r=---=.--.~:J==...
.~f •• _ -. J:.::.._ • - .--~

~

-

Er-=

ve - ri

pe-des

me

os:

be-ne-di-ctus

-.-.-.-1------

- .-.

=i-~-'"--===~-.=-.
~ili _ _._.- - - - - - - r - .-===-=~=======---1­
x-:rr:
------f---~,-.Do - mi-I1us, qui non a - mo - vit

de pre-ca -

::tii==-..--••-.-~-.-•• --==----.---.--~=
=:Jf-.-~-.
.~===--===

-----=--===j==----=---=-.-.--

- ti - 6 - nem me- am,

mi - se- ri- cor- di-am

et

--~- •• ---~-I--J-~J---~. .=r~~...
j • __ .. ._j =

~

su - am

a

me.

AI-Ie -Iu" .la.

••••

-li-~--I£-.-~-l--~-­

-

Commnnio. ~ • ~~---=E.~l"--I£~"_j
=-.
Ton. II.
Can- ta - te Do - mi-no,
aI-Ie -:!Iiii--4

1~

~----.h~-.-~~-----~­

.. .- _•

- In - ja:

~~ ~

j

t -j

can-ta - te Do - mi-no,

~-

• - .::- -

et

be-ne-

--=·----~-E·---·--..-.---1I=t=j=-·-·===--~~~_-=-~~.--+
-r-II"""I----,-.-.--~-

-

di - ci-te

nomen

e - jus:

r-~--

be - ne

nun-ti-

264

h Litaniis majoribu:-;.

~-.-~---+-=l-.------"--==1-.­
iii· ~ Ii-j
.--. p - _~j: .,-

:It: .--

sa-Iu- ta - re e - jus.

1~

AI-Ie -

'.

~.,......~ ~-3E=

aI-Ie -

-

III

-

hI - ja,

ja.

--+--e-+--

IN LITANIIS MAJORIBUS.
In F esto S. Marci Evangelistffi, et in Feriis
Rogationum ante Ascensioneln.
Ton. IV.

Intl1oitus.

_-',-=---1

~-~-=~==- ~-.-=r==='"
~=. ..-r.~j=.==:j...-==II:""--i

X - au - di

~~~~~

~
-

- vit

de ternplo san-

• -~_,,=:J:~- ••
cto su-o

i.-=j=-j

vo - cern me-am,

.-::I-=-.--'
:" .--..-.- - - -~F - - . ---.-~-----~
: : - -j----- . :$-.-...
-1-

-L. -=---~---.,- - - - f - - - - - --------~---

con-spe - ctu e - jus,

intro-i - vit

in au - res

---t==r-·-·-IIII-+-·---t==n=-

~ "~=1
e - jus,

.=--- • =t - ±

aI-Ie - lit - .la,

~~.-~·f!=~=j±=~

aI-Ie - lit

-

ja.

.=+q.=-=- -"--.-l-M-·--I
.~===--:j=-----===---=:'±=~_-=1--1

iii-.....--.--.-.-. ..

~!!i=~==--

. Ps. Di - ligam te, D6-mine,

vir-tus me - a:

D6 - mi -

265

fu Litaniis lllajoribus.

~

. . . . .-

.-=.-~

- nus firma-mentum meum,

. . . . .~

.-~

et re-fu-gi-um meum,

::;:1Iiii •. • • -~ ~
~_=1:t:
~~-~---------_._j±=-------­
et Ii - be - ni - tor me-us.
\). G16ria Patri. Ton. IV., pag. 4*.

Ton. VIII.

~=~- .-...-:: ~==+- ...-.....-·===1I===---==

-=..

-~-'--="=±==-"_::-'-'. ~-~-=j
AI-Ie - 1ft - ja.

j

----i-.-.-.-.-I..-.~.==_:=.==r===--==-"--=1

===--==

-."'-.-.--1-

-J-----/--~-f--E-----

--f-.-~-= ::::.._j.==...=-~

"V. Con-fi - te-mi-ni Do - - mi- no,

quo - ni-am

..,-.-.-.£ -.-+.- .-~-__
=.~j-==::-~.-~••-..=

.... --~--------f--3--I----J-

~-

'--1-

bo

-

nus:

quo - ni-am

in

soo - eu-Ium

- ----..- -1--,-----~1
-E--I--~I--~t
-.-.-::::..~
+¥~ - ~.= ==---===--==

-'_mi•• - se - ri - cor ---==
- di - a

e

-

jus. Sine Allelnja.

---.l..::.II---3~·-- . - ---l-

-- --_.-.
--.---. .-


-'
~.--- •..OffertOl'lum.
~lIL:~ _
_. r---~_.~
~-..-.-.--I---1: on. I.

Confi-te - bor Do-mi-no

.-.--

ni-mis

---.-

--------3--J----·--·--·------__
•__
--

~=
- -.=--==~

in

0 -

re me -

~lau-da-bo

._._~
-

0:

--===--==~_._::J~

et in me - di-o muI-t6-rum

....-

.----====I=
~-.
~-.-.---j_.
-I- ---1---=F-----.-----1----1..-.-:-..
-.---=1..- . -----------1------

-r-

e-um,

qui a-sti-tit

a dex-tris


266

nwjol'ibu~.

In Litnniis

. ~::II-~---.----~-j__+_
_
R.J_.__ ....- - .--. -.-.--.---i--..---.-,-II---~-.

=_

-j

....L

pau-pe-ris:

.-.,

ut salvam fa-ce-ret a persequentibus

..=.

±=

--~---I==E----~-a+=
~ ;r~-~
~
~- . .- - - - -. .- -+-- - ----

=Jiii==.-.-.-~

..-..

a - nimam me - am.

COIlUllllllio.

Ton. II.

I

AI-Ie - Iii ... ja.

.~:I.-=-:P ~-_._-~~~

-l- _ _
. ------

- - - - - -

,-

P e - ti-te, et ac- ci-pi-e - tis:

~===~===------=--===-----==-=::+==r===-=-",=~
jf_.~-~-.=:E-.---.-.-~"-~=t=.:=!:..-==

-.---a;;

quro - ri-te, et· in-ve-ni~=.::r-._.__

e-

tis:

3=--=====
~-.~:
mnis

::tE:-=-=--~.-~ ~=-......-.
... te, et a - pe - ri - e - tur vo - bis:

~ .~ .~

0 -

• • il-~=:-~ E- •-~ ~

e - nim qui pe-tit, ac - ci-pit:

=iii

puI-sa.-

et qui qure-rit,

~"-G~---=-~- I====-"=~=r-.-II-_.~~--.­

:J~L_...
_=-=-~t=.--II---==t:=--==----==-~----!:

in

.:.

ve-nit:. et pulsan - ti

a-pe-n-e - -

i lr.. Err ~~-,.~ -L..-i
- tur.

Al - Ie -

- Iii- ja.

In Vigilia Ascensionis.
]\'[issa dicitur de Dominica V. post Pascha. pag. 261.
-+-e-t-

IN

ASCENSIONE DOMINI.
Intrloitus.

~r" ~~---~'=:'-:--~-=-~-iii--

IJ

~~.~,~_
~

c-_
c

.1

-

I

-

Ton. VII.

_

~-=!=-=---~-.- ..~_.-r==~+
I :..J=-,II-.-II-_t
t_j_
I- '
Ga - l'I - 100 - .
.
rI
I,
qUId

..=4 . . -.,,1,1

Iq~
~.=

o -

c

_

0
0

-

iI

,~.. '•.• _c,,'-_-_- ,l!1f~
'_~
~cj ~=.==.=~l.II!=.=II.-=1-.-...-•
j"'~--==j===t=j==--=----j

-..)~'?~-=-.

~~=

I

c::

admi-ra

-

mi-ni

a- spi-ci -

..

~:.-- ==--.-~-.=~====~- --==~-.-.:
j==--II---==-=====j=~-·i~=~·=·=j=-----j­
-

en - tes in coo - Iurn?

al - Ie - Iu - ja:

quem

~

1-j-==---=---===j===-===j~-.-.-.-.--.-~-.-=1--.=.-~=.==,==j====-- .--j

.--1

-

ad - rnodum vi-dfstis

e - urn

a-scendentem in

·---~--'---3------~·"-·-3- ..---.-.-.---- ---·--t
-- - -_=i
~
__===
~-==~.-._.= =~-=--==
cm -Iurn,

~___:::_.
_ -~_.

i - ta ve - ni - et,

._ • -+± •

al - Ie - lu - ja,

-

al - Ie - Iu - ja,

".l~....
.!._.-::__

al - Ie

.==1+--

oJ--

~±_L-

lu - ja.

.

. ...,- --=--. -·-·-·~·-·-·--·---3-·---·
~
--=---=--==j===-=--=====--===--==
===~
-~-

j----~-

Ps. 0 - mnes gentes plau-di - te rna - ni - bus:

-1E1-

ju - bi -

_.-_ _..,
- _..,_ _r-=-• __ _ _
~--·-·---3-·-·-·--~-·-·---t-3f

~=-==--===j=== ===j-=-==---==--==r=. -~:::
~

- hi - te De-o
in vo-ce ex - sul-ta-ti- 6 - nis.
\). Gloria Patri. Ton. VII., pag.5*.

268
TOll.

:;:~

IY,

__ ..,¥

~.... t.-±+±=~~.-.~- ~+=jr_

.AI - Ie

Iu

~-.::

- - f - - ._-::-'-±-f--~-.

I

-

-

ja.

-=!Iiii-.-.-.---C~--.-+-••-.--.-.-t:~-t=~=

..-=-..

~~=.==j==-~~~±=--==-~-·~
:±t
~. A- seendit De - us
in ju-bi-Ia-ti-6 - ne,
:;:!Iiii

+=-~.•~====j-.--.-.~==-~-h-~z.~-~~l=
-=--.~--. -=-.~_-_~t

~-..

et

.-

D6 - minus

..

in vo - ee

tu

-

-

bro.

Ton. VIII.

._ _
~ .. -l.. ·til" !lli
:e-t
Al - Ie - IiI - ja.

~~_.~~=.:n::

_-._t:::~I.::••__ : j t

._~-

_

••

~=
~----.-~-.-~-II-:::r-.-=-".- -.-I=i-: -I
:!=_~-j====j===~-===~~.- -=t~
~.

D6 - minus

in Si - na

~______
~ • ~ IIIIi

~

in san

-

~. _~

.

al- tum,

ea-pti -varn du

~-..

~

~_

Alleluja. ut supra.

v..

t
. ~-~- •••....
..._.

~-+-~.1
t_±_._

A - seen - dit De -

us

• II. .-.... ..

~=====--=-::-

in

••- ~-.-.::::r:-.~I
_ =-=--j::-----i

=:j==-

.~_

ju - bi -Ia - ti - 6 - ne,

et

D6 - mi-nus

in

-.-.-.=--E=t=v...
-.-.-....-..==--===r=:af

~~.- -t==r=
-1- -~.- . .
1,E
- + - - - - - . -..vo - ee

- xit

.'9-.~. -~f

ea- pti - vi - ta - - tern.
Offertorium.
T on. I.

a-

i..... _i=.._:t_
:j~

-=t~..
__. .

t_~=j_.

- seendens in

eto,

tu - bro.

=.-~.7~-.-----.-.---AI-Ie - - IiI - ja.

-. _._._.-::w--.
_.
-.----1
- -3==---.
----

COJlunuuio. ~- j - : : : .
~==-~
--'-.l~-.-.Ton. I.
.
p s~illi-te Do - mi - no,
----~-'::-f-"'----I
I~.-r-w- - . - - . - - . - - -

~=~--==t=

~-~-

====-

su - per crn - los

- scen - dit

~~

qui a -

---

__~..
-.-~--.

ere - 16 - rum

... ..-3

- - - - f - - - i -r -

-----r-

E

-- - - - -.--f-- -.-

-

-

:jiL-~--.-.-.~.-I..-~.~ ~---~-~---••-----~ ...--.- ---~--~.--=--.
ad

0 - ri-en - tern.

AI-Ie

--~--H-

Iil - ja.

Dominica
infi'a Octavam Ascensionib.
~~~~~~~~ Introitus.

J:;j;,;---=---=i ;;;.~¥.- __Ton.j 1.__""
-- -.
~[IrR~=--~~·i
:x -ali - di, Do - mi-ne, vo-

=-=- -- -

1

~-..

1

:;;ii

_

~~.E1.

..-~=-'::""::='J

--£I--

~-.

:;.-.'-":=H

~' ~-.-~==::J=-.-'-- -.--t:::!

~~~~~-~-=-=~=:3

- -e-e-m-m-ea-~, -~u-a-cla-m-a-vi-ad--:~

-

=i~
• t:.... =+==~. ~-. • .I-.~==1=-t
~-_:::II_---.-=j=ii---i----:ljI':.--~
aI- Ie - Iil - ja:

~

ti - bi di-xit cor me - urn,

i. -.----.I!--/)~ ..
qure - sf - vi

~

vul - tum tu

I;.
urn,

EJl- '--T:~
vultum tu -

-- ---_..--..-. -.=-.-------

~-.-~ -.-~=---r---==-i
-

--

-

~---===--.-=-.~
---.r-.-.-.--l-I

-_'-t-=---i-

- um, Do-mi-ne, re - qui-ram: ne
a- ver-tas
- - - 1 - - - - - - - ==r~::II---+_~ . . __ •
. . . . . . =i=j-'- • ~ .-j:::-1
fa - ci -em tu - am a
me, al - Ie - Iii - j~,

Dominica infra Octavam Ascensionis.

270

-.--~

..

_-.-.-.-.--11-1

..

_--=~==n= -..

•..

"••_

~ ~-

~=--==_-_-=-~~--:.~±=-=1====---==---i
al -Ie - III - ja. Ps. Do - mi-nus il-Iu-mi-

~.--.--

-.~+-.

~-'-~=1==-=-=t==:::n=

~==1-~-==±======t=--=-=j-.=- -~._._ji

-

na-ti-o me-a, et salus me-a:
l. Gloria Patrie Ton. I., page 3*.

quem ti-mebo?

'Ton. I.

=-.Ii
;;;;;. t-~ .'. - ~+~_.~__~.:..-.~_.... -j±-=n=
~-_-"----._._±_~. __.:=:lI':.
A I - Ie

-

III - ja.

--+=---=1--~-.-----

-.--== -.-.-.
=--.=---1- - - - .._
-

=fiiii=t-.-_-iII-~1i= .. - ..--.~-. .- . - .
~.

Re - gna - vit Do - minus

=!lli

...===+~~.-.

-1-

gU -

per

-~

:::~
.
.
se - det

0

-

mnes

-"-.~--I-

~~_._.-t=~-==-==-~-= -:=j~=I=_ --r

gen-tes:

De

-

us

su - per

- b...- £-----~f-=i=~----- ~-_-~••-1h:7---_----

===--==

--i~-=---- -.. ----.--~~-..
se· - dem san - ctam
su -am.

Ton. I.

+s
-...-I=--~-- ~f••:E=- ~--iz~-.f~f.~-~.,-~- _~I
-4~-"-= -....- - . -..-j-.----=--- . - .
Al - Ie - IiL

-

ja.

...-.-:j_._--=. -

___'::~---=----=l=1- ~. .:J-_~h~=.=~~

~_~

\r. Non

~-=j===t=j--t

vos

re -lin- quam 6~ -

pha-nos:

---.------1----~-=+=+
=tl
!=~.~=.=::J=~- ••••=.-••-=:J=-••==..-~~
-i -.--I---:=J..--------+-.-----

va

do,

et

ve - ni - 0

.

ad

vos,

Vi~.dlia

: 11

271

Pelltecostes.

-.-.----.--.
----- -.=-."---1--

-...--...--3-------3
----- +
=i~~-.----------- -.----'-t-.~ - =-.-~

-------,--.-

-

----.!.

et gau-de - bit cor
ve
Allelnja. ut supra.
Offertorium. A sc€mdit Deus. pag. 268.

Communio.
IV
Ton..

-.-

±

- strum.

--~-I--~-I----.

-J-.

..,+-

- 1 - - - ---=--tr::.::---1- - 1 . -. .- . - - - - •
-1- - • •-~.-._-

-l

-.-----, ---P-~--~
a - t er, cum es - sem cum e -

-

-----I----------Er----,--·
1·· --.-••--.__• .- .. -.-_._-.-1:

~E_

-- - _ - -

- is,

-

-

-

-.-

-:-,

-

e - go ser-va.-bam e - os,

----3...-

=-~_

-- - - .

rni - hi,

--E-

-

----1---

quos de-di-sti

J- -t
j ----_._....._
••.=••- =.===~~._.=:::J
.-~

-

-

-

-

-

aI-Ie - In-ja:

__ --

--.-~---

nunc au - tern ad

..

::;iii---··-~
,--·-=i==1-·~--3- :-.-.-=-==1=.==-=
--.-.-.--~­
~=-==---==j-==~.~
te

ve - ni-o:

non ro - go, ut tol-las e- os

--t-r=-r=-t----. - - - - - -

~. ~. .. t:=~ • • • • • ':::::J:=. • ••~--.
de mun - do,
sed ut ser-ves e - os no rna -t:-E--r=--f----~--~f

~i
--j. -

-.- -.-.~-....-t.
--~.
-

- 10.

-. •••1Ii..
~-~-­
-~-----~AI- Ie - In - .la, al - Ie
In - .la.
-

--.- -. -

~

In Oetava ASt:en~ionis dicitur l\Iissa sicut in die.
} Feria VI. post Octavam Ascensiollis, si non fuerit
Festull1 Duplex, vel Semiduplex, Missa 'dieitur de Dominica pneterita. pag. 269.

Sabbato in Vigilia Pentecostes.
Finita. Prophetia 11. In diebus illis: Factum est in vigilia matutfna. dicitur Tractus. Cantemus Domino.p. 219.

272
Post Prophetiam III. In diebus illis: Scripsit Moyses
canticum. sequitur Tractus. Attende cmlum. pag. 221.
Post IV. Prophetiam. Apprehendent septem mulieres
virum unum in die illa. dicitur Tractus. Vinea facta est. p. 220.
Finita VI. Prophetia, descendendo ad fontem~ cantatur
Tractus. Sicut cervus. pag. 223.
Hevertentibus Sacerdote et ministris ad Altare . cantantur Litaniffi, ut dicitur supra in Sabb. Sancto. pag.224.
In fine Litaniarum cantantur solemniter Kyrie eMison.
pro Missa, et repetuntur, ut moris est. pag. 12*.
Post Epistolam cantatur a Choro:
YIII.

TOll.

~

~6 f~6 ~.. -~ ~~f~

AI-Ie

Iu - ja.

y.

Confitemini Domino. pag. 227.
Kon repetitur Alleluja, sed immediate seq'uitnr Tractus. Laudate D6minum. page 227.
---~--=~-.-~=----­

Offerto:imu. ~ I£. . . .=-.~ .'!:J, .- .::!~.. ~ ~:
Ton. \ III.
E-mit - te
Spi - ri - tum
tu---·-:j--"b·~--~-----I­

~

~..

-

urn,

j

et cre-a - bun - ~tur,

---"I-..-.~-"

~

j

~~-~_:!

•.•

.•

fa - ci -em

=1

.---r

et re-no-va - bis

..g- ~ --1---::.-.-.-.==-=.-=~=r~

ter - rro:

.--=._-----.---

• • _.__ .~.

!

sit glo-ri - a

-

Do -

mi- ni

-===

---~.--1--3-·-·----·~
~3~·-.-~U.I-.-.~

------.-_~

-.-.~-=~.
- - - - - - - - +-~--in Sffi - eu -Ia.
Al - Ie
Iu - .ia.

---

III Yigilii! Penteeostes.-- al-Ie .. eOlnnUlnio. .------t...-:1=.=.-.• ~ -. ']' • OIl.-.~=J------. quem ac-ce - J .-~ -----.e f------~- di-cebat Je .::1~ a .:._.... ja. - -I- --1_ _---. ..-~- -1---------------- hoc au-tern di .In - 18 jao .-1""".bi~ ...--M-----E---­ -. :. - -----------I-----r-. .----=1----_ .l_ _ L_-.. fln-mi-na de ventre e-jus fluent _. 273 __••• ~ ~ ~= -~ + I_.xit de Bpi ...-.-._--=~ .qure vi .ri .J -_-.tl-mo le-s .tn.In Graduale Romanum.IS 1- ----~==~E~ ----~="-E .'!!"..--f=II-II--_-------j-._________ . [.. to dO .. -::I_..-.---r-.--j- . ~·-'--·==--eI .:a:-_I~"'-Al ..-._ _._.:lII[~. -__ ~ _1----.-. . ----..vre: -·---::.-=--~. v l..Ie ..­ _ _ _ _ _ _ _--j ...._. -_I----. UI· ~ toI-Vl° tl:..._.sus: Qui in me cre-dit...

-11-.ja.1ft .... Ex-sftr-gat De-us.-"'-.ra-rum.~-~ ~ fa .===1==j===---====~==--==--===:=2 Ps. page 5*.-.-- -I-- re ._-_. •• • :j -·-~·~=·~=·=ttLj .==I---==!~ ~ ~=£-j ! .roi-ni ----~--.:-._.------. ---..-iII .-. -a- . . =j-.ja.-..-----1.ja. VIII. . . -+- Introitus. al -Ie-1ft .ni .ja: et hoc quod con .. VIII. Ton...==1 --.--••.-.-11-.-j-----. ••11 • .==1-.- aI-Ie - ---.-. .1ft .roni-a. 0- --j- de-runt e-um.-. ..ci . j-."Jj-...-~.~~-. ---1-~--1-' -:r-- ~..cis.-II~--.-.=1-. ...ti-net 0 - -:ii.DOMINICA PEN T E COS T E S.-.--- -~--- l. .. _.-.-==!: ~~===I=.---~-=-. Ton.----.-.. E-.. -j ~~ 1=..~-.ri-tus Do .--.. aI-Ie .jus: ~fft-gi-ant qui --~-=.~ ==--=i-=-=--==-==--==-== 1ft .-..-._---- ----~f ..--'--=j--~-----::j---- '--e..--~----=!---­ ~ .mi .-~---. GlOria Patri..pIe-vit Qrbem ter.e e . --.-.-.ci "'-. ~ et dis -si-pentur i .jus..-.._~-~••• ---=:£1= Pi . ~ci-en-ti-am ~:j ha-bet vo .-. ~ ~-1 al-Ie- ---r--=~-.

===--==---+ =-=-= =-= --... IV..~-~ A 1 . ..~~5.-. re-ple ---~--·---j-B---·-I -~iII-.. et ._ & _ -_ _~-..ritum tu-urn et ere ..-__ --11::_-.--..a .hI ..ff ----1 -- -~ .-=E =~ l+l·~..-J . ~-~.Ie .ni san-cte Bpi .-&.-- in e - -1. 1= :~ & Ton.ja.eiern ter .mit-te coo .gnem is -.~ ~.la. •• '.i -·-.-.- _I a .--1-.=--3f--••l.-- ~ __-~- . II.----=....-_ .Ii-urn: et tu ...0 .3=-~=..Ii-tus _ -. ' ----+-l----~--&----&-f-..-f--~ Al.=~-..~--·--III_ -:-&-==---== I'-~ tu .- f-~ -_.bun --f--f--j--j-~--~I -.])(1 III ill Ton.-e·& ~= =-&~-&-&-=~ ...Ie . Ton.. ~ -1. .-~ "~--Il..-£J--::•• ----~~. -f---...-I====-... I-II.-~-.. ----=-..ete Bpi .-f-._~_&:J_"+~_&_.-.-I- _' - - - __ _.mit-te Spi .mo ~ -. i . . ~_. Ve - - ni -=-_ san .-=i2. .._ . .de ...= .roo..cis tu .. ~ ~ ~.-&-~- ~=..re loa -eli-urn..Ili .­ t:=J==--==t=t==.-..f . ::rC_ _--1.cen - de.. I-==: 1-..tur: et reno-vabis fa._-__. Sequentia. 18* ~ --I- . e_ • _ _ _ ~=~-.=-=I=-~="-.rum cor . 275 ii '(J[ Pentecostes. E ... .- e- ~§- Iu .-.. .-.-Ii-=--== .da fi .==M=..-.ri-tus. • ~=~.~ .-f+i~..-·--IIiI---==--===n====---==--==---=== t=~'-'--~~l·-·-jt--===----=====---== ::tE~= ac . ris .ri-tus.=~ ~..:=J Ve . - ---1--- - Hie genuflectitur.-.e"·IIh---!---i--1.!: \).

.--"'-II-~....---~----.-.di-durn....ne-rum...-..ti-rna - -------- .--.ti-um...j:tE .+ In Ia.....-I1-. ....-. ~-_.urn. re-stu tern-pe-ri-es.urn.I I -'---j --- -+- in.di .-.-.± .0 nu - -~-.-:JI -I-~--.......-~ 6 . ve-ni da-tor mu - 3---f---j·---·--~----1-_ -: t-_ _ .__.. tu . ----.-. ....-.. -..-.--.-1.6 ..-=1-.~ -===1=--.. sa-na quod est sauci-urn. ~==• j-••-._~---~------- --....k ..=111II.. . ... .--.._ ~=-- .:§-. S i . dul-ce ----~f-·-III!-·--------i-·­ ::.----. -.-=--.-----o lux be-a . --III!-.-- re-fri-ge .-_ .b6:" re re-qui-es...---11-------.---=!=====:L..---- ==-------.----.:.......-~• . ==-~-==-==== .------f--in fie -tu so -la .-.====--==--==---+ -.-j--~-.-..si-ma..rum fi.-._ .-.I--=-=-- -I~__ ~----------'"'--II- ri-ga quod est a- .--..-b'-=I. - .de -Ii . ..-~g _. ve . ..---.-....1 ~= ~ --.I I ..n6 .. C onso-hi. .I .' ..-1---':. re-ple cordis in .-1----~--.-.:§=.-.. --I -I ~ .. ~••~-..-. ni-hil est in h6 -mi-ne.pti-me.-..~--.~-.--1---r- r Y e-ni pa-ter -- pau-pe-rum. ._---_+_ --f--+----- ridum. --.. 3 -.xi-um.~::::E.tis . dulcis hospes a .-.-'-'-~------1~j .DOlllinieaPelltecostt's. -f---"---....------ .ne tu . --. _j===-~-I£ _~-=--=..-. ni-hil est ---I---3I-·-·---------~ 1- ..L a.va quod est s6r .-hll:~.-.-tor =-~-.ni lurnen c6r .--="-..... in --·-·---3-~----~f-~ -.--.'=:j_ .ic.j ..=~-.. _ -.- :$-. _. = :..-.ri~um.--ii - mi-ne..--======"¥ •.....-. 276 =~-_:t==...ni-mre.

I ---...·-.--. ~ ~ -•• ~~ ~••~::II..--._..------.-f_ ... ---f--.==~_.-+- A . AI-Ie . . in te con.:-'__..·T·~ _. - •• -+----.Ie .Iil . IV....+ = t .1_-. O~·el'torium.---...i-tum..._p-=_ ... ...f ..--i~-. .se-pte-na-ri-um.·----1-EE--j-~ -~I ---~-.-. ..•-. sacrum =....~ salem. ti . -1.-~ ·_··-··.fi...--.~ =. quod . .~ " -. n=.l..den . :j==..-i-----.stes.--. da perenne gaildium.=i _ Al .-. ~j_ _...gi-dum... _.::-j-==. - .bi -----r-~--4-~-~·---:b+ :$--'-li..-.ges mn .-.-..--.-. salil-tis ex .---.de -Ii-bus.---~-=-~-..=-='= -=-._. ~ ­ ~~~8=--= ~±-.ti -bus.. da --.~~~_ Da vir-til-tis me-ri-tum.-. . --..j • ~_ ~~ ~ .. . j===--=~~ .us.ne-ra..ja. .~i. ~- ~ .ja.Iii .-~-!..-~=±= -·-'--"-~"'~t 6f-ferent re.pe-ra .. fo-ve quod est fri - ~I§======j===---====--======--=::11=-_-1: --. F1e-cte quod est ri .-. t ---t-~-r--~-· ~---­ • . .---+-~­ ~ --=~±=~-.-.=IIl-.-.- ::..t_..------t--..tus es in no . .._J__~" 0.-.-.----------~----j----- -Ilii-·----'--II--=--·-. . ..~-...~ L.-ll-'-. Et dicitur quotidie usque ad sequens Sabbatum inelusive.=.. ~I-~-··---.is --. fi ...-=t==i. ---~-----. tu - 0 quod est in J e-ril ._ =#i---j-f_--.i . fon..-=~E _ .-.---j-~---.~-=..--1~=-=:::=!--=-.:1[] _• .bis: a tem-plo .men.=!lii-..--.277 DUlllillicil Pt'l1teco. ..t_ ~..J-~-= .._:J=--_~. -. Con-fir _ ma hoc De . Da tu..gidum. re-ge quod est de-yi-um.

post Pelltecoston..: . :j:!i ----._f·~ .. B.i.~ _ _- ...-=~ -j=-----------~----.- AI-Ie -In .ti. -.pIe .• 1 ~~_~."i--..tes --_._"~"-~=:t=aI-Ie .vit. '.-.1 ._ fru-men .==--==----=== ·.=-~.~. u . . =-=1==--==~--~ ~~--1 =.J_ 10 ~ quen .1 ~ I~I ~-.f .- ma ..=. e .--1--_ I.Iu-ja. j:= et re ......:r~ __•-.ja: . _ ex a-di-pe l-----:::..-~ ±- _IoJ aI-Ie .I .~... _. ~--3 1 ~..-. VII.-._.-:::j===t==-~-. "~..Feria II. Factus -est re-pen-te de ere -10 so - 1 . •-. i ="'7 -~_::I: --iII!-..~=~.os.-= _1-____ ..=~~.~ .ja: ~ 11--•.-_~... Feria Secunda post Pentecosten. 278 J ~ £+=-=1\===-=__• ~ Ton. 1 .Iu .nus tamquam ad-ve-ni-en-tis spi-ri-tus vehe . f7.gl I-M-vit e .-. -.ri ..... •._-.~-==:±==~ Communio.---Spi..la. -.a De ..-.= ==---.. j = = : t __ --==--==-===P_---. . II...--~-.gna ---E·---'::--3-~--::ta ~ ~~.--1-----..rant se . ~-3 • ~-. .--=----.-t=_-==-t-=-j -I et de pe-tra mel-Ie sa-tu .- - _.c ~ /\~~.Iu . .-.~ =: ~--._={-:4. -=. • tes .=---.. aI-Ie . .tr.tu san-eto.-.os ~~-.~_~.ti sunt • J 0- mnes ~~.bi e .ra ._~-.' -. Introitus. - - • - ~=-~--1-+= -~-.den . ~ .-=++ ~.Ii .-II-~-~. ._-. ~-_·S~--1 -II':: I .men-tis .-~=--=~---~- . .. Ton.-. -..~JJ._. . ~... -.=.

.- ~'--.ri .-- .::. --~.+ -.. Lo-queban ..-..Iu . p.279 .-:-~.-.-.--=--==j::.-~=..-j---f-_--. t~=-"'~~~==-~-===-----.ja. Offertoriuill. "V.ri-tus sanctus do-ce-bit vos.~-I---.--~-1.Ii ..ju .r .- Al -Ie - .t6 . - +~-- __~_ . ----r-f-~~-·--r----. II. Ton.III --l --I __-.-1._ ±=.a De i..-. .-.::.--.f -.. Int6nuit de cceio.-f~-...-I. ..-••-~=·-iII-II-~===-.ja: • . .la..-~. Ps.. Ex-sul-ta . page 275.==--+ -L al-Ie.£ -r-=--. ~-..te ~-.---~-.~~-~---...Feria It post Penteeosten... al .-.Ie-Iu ..-==--==--=== De .-.is .. Gl6ria Patri.-~- ----stoli magna . Sequentia.-~ .. -_' _j ll _ _ ~ ~_..-._-.-. qurocumque di ._ --.--~-~.guis A-p6 - _.-:~--j----..-. lin ... . . page 275.Ie .--~.-..-.-. .....::'~.--==-~j ====---===..Iu .f .= _ ~ ..0 Ton.J-. VIII.: Ton.... 1'. AI-Ie -1u ..=..hI .-__ .. Veni sancte Spiritus..---+ De-o ad.xe ...bi -Ia ... -----=r-------- ~~ _~i·~ ~=j aI . .-.te =i~-..-----~_ -----f~- -1....:. Bpi ..-.- . Ja .--~ ~---.~. Veni sancte Spiritus..-.. .-----~l--t-I-·----~f-._il --..-. al....-~=-=-1­ ::0:::==1== ~--==j=====--==j-.-..Ie ...:.-=1-t.ro ii----t vo- --r-E-·-~--~--·-r---I--t--..cob..-. ..=If====----===---==--==---=== j=c=t·-~ .--1¥§ -.la.-.--=II::l--l-' ~ .----f--.-. Alleluja..~.iIi:-I.-.iIi:-. ' _ .-.+----.-_-._Jl .ja.tur va ...ja..-I- ...f . 1.._.:.-~=..r-"-II-=-. Alle16ja.ri no-stro: ju .~-=-= -======-~_-_.~ • _~ .._ ---I----~-~l--·--I--~f .--"-:5 CommUlllO.-.j ..bis.. 3*. page 239.

:". ~ -=4... Gloria Patrie Ton. ~ t=.--. •.--.-..IiI ..ja.. --t:'-~---.-.....gen-tes --~ ·3--·--~-~---­ ~ ..i~J)")'~\] 1 IV. aI-Ie-IiI /- 0.--...-.:=J~I- gra. .-f--~-' +--.~ •. _ Ton.=.---+=---- -. .-...=. ell! C-ci .=~-+ ••-~=j ..- .~~\-''\~ 'A l.. ja: qui vos ad ere .- aI-Ie .. IV. VIII. ~ c-~..-..di-te p6-pu-Ie me-us Ie .-1IIt= :--=!i=:I1-11-~-.1 r~~J v..j{.gna Yo-car .. .- -------=0 .as a.:J~_.Ie . ~=--==!-+=--incli-na-te aurem vestram in ver-ba V..__ -. un m .: t . . j ..••f:..=... ~ • IIII! • .-.Ie -- ----j- III ../(v'{.IiI ... .ja.. ----~---. al .. GiL>"". aI-ie-liI-)·a . - -'--~------f--~--:---1-f-=~ ~ .-~-.Ps..-.Ie - _.-. ~ 3E..'~_'.ta ~c') ~"j(-.-.~ ...------=:r-=+ i ---~-~~-r=--+-~----­ ~ ~ .~~. --:=>~r Introitus.• . At-ten ..-.:II-"=~i=T1 re .-. . '~ ~ t:~j=~ :_~~~~ C0 ~~1':::1 \fll--~------.' ja.=~~ De - .ja: • • • ~ .!:N1':. ~_'~.. .--- --.-.. ------I--i---l-~ ~ • ..gem me-am: ------!--~---i~f -. page 4*.~~ al .- -~-- -1 I~~..I-'..rY~'iJ'J.ti .l)~{i" '1 ..vit .:..-+=. .? ~-=-~~±= .sti -a .c\lA~1 I tJ~~2 .....ris me-i.. Ton.. ..hi .280 Feria Tertia post Pentecosten.•.-.pi-te ju-cun-di . ~ "--=-_iE~~"f+~~JI AI-Ie .

ens e ...ci . Ill.ter fa . Spi-ri-tus qui a Pa-tre proce-dit.-~===i.-~.is. 242.Ili .~ • • co-ram p6-pu-Io . ---_ $. .-.----_.--+<In.~ E . ~=--..ja.~ ••• --=-~=1==.ri . ~ ~j=!: i .-_-t==. -~-. Portas cmIL pag.j---:_. .-=~ t± . ha.~-.=.--.~ .=~-~~-~. . AlleliIja.-:-~= lT. • =1 . Veni sancte Spiritus.-..ro YO bis.ctus ! do .=~= ~ -.=t= =.-.--.. ~.-. ~ ~~~f - . VIII ~~. ~.-.ciImque di .-~.. Sequentia. ~~ . pag. 1Ii.bit.. dum e-grede .Ie .--.. _:=-:tI: aI-Ie . . t • .--t-- Feria Quarta Quatuor rremporum Pentecostes. . Veni sancte Spiritus. \~. .lis..re .ea .::.----f-.~= .IiI .fi .ja. _[:::_-j • --1- \) Spf . -==t-r--E-----f-~±----.bitans in il. • .. . Ton..xe . COllUllunio.hI - ja: il -Ie me eIa. al -Ie .=-=-i==-.us.ce - bit vos quro - ~.-.=. ~=~==..~ !II~-+ tu - 0.tus san ..-~-~= +=:. page 275.­ :e=-IIQ===----'" .l.=.-~----. 275.. ----. Offertorium.=~-.ri .==---=== ~ AI.~ -j . Introitus. .-.ris ~ =~ .-~~--. AlleliIja.. -.

3==-..tus e .Iu .ri-tu .. ..:::I:X=~ ~r.ti sunt.jus: :J!.f .urn . B ter-ra rno-ta est.=--.I!.ja.-.. ~ .bo ±=~~. B-=1-B.-..ni-mi-:-ci e ..~--=~=tt===--===---== e . Ver .~ ~ ~ ere-Ii di- . .jus.-_B.I-Ie - :$ B-B-..Iu . __ ---r---l==~--=1--~-B-B--~ -Ii B-.. al .mi-ni cre Ii ~te:j . et spi .ja: :jjliii -.. -~-~ -1.J=---!...runt .aII-~.~. 3*.. Do .e e .==--===-=-+: _ _ ::II _ ~= ~ ~_.-1i3--._j-.--_.-.Ie - Iu . . Ton.~.~" :r==--==:t:--=--B-B J====--=--:-=j---t- i . In qiebus illis: Stans Petrus.f-~--~~-J----­ -=. PSt Ex-sur-gat De-us. et dis-sipentur :J!. t. Lectio Actuum Aposto16rum. -+--_._=t l-~ "...]'a ..=-Ii-.-=- et fu-gi-ant..282 Feria IV.-. ris e - +~ ~-C=-B-P-=-------1=-=j q -".- a.-~-... Quatuor Temporulll Pentecostes.Ie .-~...-...-B=J======j===----===1==.-3-~ ~~j:=~­ ~=-"'=~~~-=. VIII._ .ma .rum.._•.ja.-~.- -r~----f---- .Iu . a fa ._-_ ±==-~~ Al .._-~-~=--:=ns== -~~=. Ton.ve .6 .ci .stil-Ia. .. :.::r"--1 0 - fir- III ":"r =~+_-.- """1-/i- .=L ~ .-__ -=:..-=+-_.jus omnis vir .:lL=-L ---...~.- aI-Ie . ~. qui o-de-runt ~~ ==+1==- :r==-~j===I===B-.. GI6ria Patri. III. pag.__.II ~ ~ '\).

~~-==== manus me .-. Veni sancte Spiritus.-"'-.__ ----.-. .-~===-~-.-i+"""-. Ton... Al . ----1 qure di- -.1.tu .ta tu .-~I~-~~.----. -.In .. AI . al.quo YO .. .-3II=+:a:---t:-1--+-.--f--..>0 :_--. . ..Ie - . page 275. -L.~-. -f---3II=... al-Ie- ~-. j ~ ~ .Ie . Sequentia.ja..as ad manda .bis.._~ ill ~ ~ 1= T VIII :j=------f---f--~_-r-on.. II.. \T.--.-~.xi..-.bor in manda tis :I=S-~+. Veni sancte Spiritus pag.=-~ .. AI-Ie- ~=~.-3II=+ -.j-.-~ ---=--= :Jf===---===j-==----=-===I=~-.ja: pa-cem me -am do YO .ja.. ~ ~.==--==~-=. Uctio Actuum Apostol6rnm.-~.-. In diebus illis: Per manus autem Apostol6rum fiebant signa.-.1 .ja.-I[].Ie - In . Qnatuor TempOl'UIll Pentecoste:-:. Alleluja.-1Ton.~I.-IIz-~.a.-~:a:-..-.~-~f -. -~± .In ...=1=~=j=. Hic dicitur GI6ria in excelsis Deo.L_.-~-II-~~-=+-. ~==--.=~+~=1-~~t=::=---==--=== .j==--.Ie In .-- Communio.-±~.--. II.-I Medi-ta.-~==4t:==---===--=== :j~_t=-==j==.ja.de: et Ie-va .jiII-==r==~II-~:a:-5 _b+ -1-.. :j:~=·=·=~-·==1-·-"'-·---·ri!!--·-F· =tl====--==--==j==--==~. qme di-Ie-xi val .In .=1IIi= -+/!i---.-===4-..bis.._.283 Feria IV. 275..=~ +-.is.-..-i=-=I-.. =1=. - Offertorium. Pacem re-lin .

.Cd<"N.l ' '..-a ----- If-be-ra . ~-....=-=..~-. al . 8"2.tur os me-urn• laude =-= -. j ~ ~ ~ ". III..' l'.---re-ter-num: in 'ju-stf-ti-a tu.. aI-Ie-lit .-E.--.--~ .--..-t. -~ L/ .-~-.- - .-r=-.-.•••--==-----==-----== -------_.' .------.a.I-------..-8-8-~. ~- •••-•• -. --..•.1-------j-----. iIL...bi..£~.-~-.• •.-•... ~ .ja.a..----t -j j-h ~.~._"-'J~.'--.-. pag.. .bi ..'.. ...-. ~--.. 'j" -----.hi . J--= _1111!_ _..:=-=-~3 tu ..Ie ... 31 .·--'.. ut pos-sim canta re.-t.--- -t-.-.284 Feria Quinta post Pentecosten.-11 ~.j . TOIl.-.. .-i-~~.-I ~..-. Feria Se:xta Quatuor TempOrl1nl Pentecostes..-.ja. ----------+---.. dum canta..-".'.•-}-'.\• (•.(. ti ..-=::-=I-.. III.j I· t.~' _'-/.-•t. 'r....- ~=-:~~--.• . 3*.. .. ---- -----i- non confitn-dar in -. -~.·.-....--11-1 .. et e .... I' \_••..-.cc- Ton. pag..-.-- ~=~- -= ====~~~-. 274. Omnia ut in die Pentecostes.-~ :_.Ie .~-.=-J=====~ ~.lit ..-..-.---=w--. -'.----.l-. - gau-debunt la .--.ja: ~-. Introitus.'-~=.. -" J:(..-1 _ _ Ps.• I-..---. ~• -.-. cc'-.~ ~~-.---r-=::j-=:.1. .- E .•• .---=~-II--. ----. \'~/' kr4 ~ry//.-.-..ri-pe me.:--.'....:.._ l r 1"14 ..!---~---3f-----~±-.E-= -r... In te D6-mi-ne spe-ra-vi.ve-ro ---~-----~-·-·-t-3±§ ~.pIe-a ..a ----i me . G16ria Patri.-~..--.'.--1-1..-.3 8 •-•. ....~"..-.-..-~-. .-.-•.----j----~- -I.r.._ • \..r't'~:.-. -=d'3...~ me.-j-. -.-3-.i.ja: ::j-.L-: aI-Ie-lit .- --.-••.:. -a0-" I"I'-"~'-"'-"~'"~ ".-..

.ostcs.-- '--.~.vis est. COIlIIlIUllio.te-rum. ==--.==~_£ I ri!'+••. --t-s-+-- . Sequentia..-=~~-+-. Veni sancte Spiritus..=~ \).----j- -. et su-a .ne.=:j~-== . .-.~-._. A lleluja. . 275.'-~~ jf=--:t=_"-_:JI=-==t-===t=±=~~..Feria Vr.-j t Spi -ri-tus tu . pag. pag.--=-±~ AI-Ie .:j ~ .nus. L auda anima mea D6minum.L:-~-+-~·-""--::n:-I­ :31: • .~--.=~=-~- .Ie - - ~---~~~---~-•-~~------~ • ~f. ..- .. D6 .~•• r--=:!.Iu .-::--=---- al ..=j-.-=~-~.-~==-j:::::----I­ --f---'~j--I----~-------.1 ._r=.. Offertorium.ja. ---~-.· .--~-- .=. I..-. 285 Tcmpol'Um PCllU'(.r-. Non vos re-linquam 6r-pha-nos: ve- g. - us in no - bis! Alleliija.-~.-----===--===--=== ---------AI-Ie - .-_~~-~-~--1­ jL ~ =-~. 257. ~= . 275. pag. QU:ltUO]' Ton. l. Veni sancte Spiritus.. 0 quam bo . ~ Ton VIII ~~_. ~----=-.-jt --j- ja.mi- .===1 -+-~-~=.Iii ~~+.ni-am ad vos i - . a-·--·-.

-. '1&~I". L ectio Joelis Prophetre.~". 3 *..-.•-.-----. _~ .-.j · · ~ ~:=tG~.~_"i.-. . Ton.ri-tum e . Ill.---3~ •----=1. ±I.. . VIII._:3_. Hree dieit Dominus Deus. ~-I­ =1==-=-_-_=. Spi- ". --I---r.e . Do-mi-no: et 0 .ja.jus in no . r Y n .g.286 Sabbato Quatuor 'l'emporum Pentecostes.__. :.1ft .~-J ~=-~ . .:'~. Ps.~~t ~ AI-Ie - . .ja: ~ per in -ha .-. pag. B e-ne-dic ------ a.. ~.di-bus no-stris. .~ '-~===----==~===---== --1- -.-t -p-r..-: ~----J~I------.-:j---~-~--~ ---no-mi-ni san-eto .1ft .-.-.-_-~-_-=1 .~-~E---~---~=-~ -.g" Introitus.la.~cr~.-.. ~ .1ft ..__.. -::II - ----~ aI-Ie .~~--~~ ::.1ft .jus. III.ni-ma me-a '--...g . ~.. -_1_ al .tern .-=. ~~=.1i I~ ~)'.-. -== .'"I.bis.~.. ~ -=~.-.n-tas De dlf-fu .~ J ~.s~_ i~~~.•.-. Ton.Gloria Patti.bi .'W . aI-Ie . .j ~~~r ~ i\.mni-a qure in-tra me sunt.Ie .::II-~--. 3=. Ton.r-.. ~--. j=.~ est in c6r .la.---~=-===--==----==---== ~ .~=-=- ~.tan . . • ~ • ..

-.-=il~ ~~. Alleluja.-. VIII.-=-.:!§ ..-~-·----i=I-~--lh.-. ~-.=..-•• -~= =~~. I..-- ca . ----~-t-E--r-~f-. page 275.-.--·iII-..--I\r. Spi-ri-tus est qui vi . In diebus illis: Dixit M6yses.den tes. .----._--_====-~--.-:::--r=::w:: +__~:=lt --1- ~..quam.g au . -'--1 $-----~.- .-=lri\\. ====--~-_.--. I...Sahbatc) (lnatuor Tempol'lllJl Pentecostes.tur di .-. --..--.~.=.==--== Al ....-_.. In diebus illis: Dixit D6minus ad M6ysen: L6quere fHiis Israel.--a:: --+ :! ==----==-_-==~..-.. _ -j==- . In diebus Hlis: Locutus est Dominus ad M6ysen.---1--.-=. . Lectio libri Levitici.-.c6 -stes.--~-~ jf-..-.vi . -.-..-.:a:7. L ectio Danielis Prophetre.-. Ton.~ . - Spi ..-. Lectio libri Levitici.-- ----1-.=~-~.~ ..jus or-na-vit ere los..fi .~~---]-r-Er--=-r .. 287 .. -I-j-~-. Cum compleren .---==n= -------.-. :-.rant 0 .es Pente .-.Iu . -==---== __ -·-··-·--~-3-·-------B.~ quid - ~f .tern non pro . In diebus iBis: Angelus D6mini descendit cum Azaria. Veni sancte Spiritus.. \r.ja._. .mnes pa-ri-ter se . .------~---. ectio libri Deuteron6mii. ~.ro r . Ton..~-~--_--.-.~·-r--3---"'~-~E--'=~ --+:a:-----1j-..1-----.-----1 . dicens: L6quere fHiis Israel.cat: ~ ~~ --::[$.-.-·--il --_._.-===ll ~==---=:j--=--==~_"_--~-jt e .~ --_1= ~ Al -Ie . . ..Ie -' Iu . -f---.ri-tus '---~ - e .ja..dest .

. :=r-. . ~= t==~==-==~=··l·-.. Laudate D6minum...~ ~ -I=-----......--=-.. Sequentia.etus es Do-mi-ne De ...--1- ----------r--~--- ~ ~~--~--~ et ----t-.-~--I ~--_..--~--r no .=~f :.. Al......-~ .-...Ili ...OJ_. ~.me ... lli .. patrum no .di . re.-=1= ~=-_. 105...==-~r==±:i 'T. Ton.-=.-. . VIII. r~ .. Veni sancte Spiritus..--... --. in soo et Iau-da ~:31 - --l bi -lis '.lao Finito Versu dicitur Gloria in exceIsis. a ------------~ in con-spe ._.-_.. Post Epistolam sequitur Tractus.. ~~~~ • ..... sed in fine non dicitur Alleluja. -. --t--+-.. ~- ..o.. pag. ..-==..Ie . Ton. ..-. -+--~•-3-....-3 -Do - ml-ne De.~...•-. VIII. -1-. •--._. ut supra in Dominica.-=--... stro . ctu tu - 0..-.--=----f----..288 SaLbato Qllatuor Telllporulll P(:nte'co5:'U':. ram te: ------.. Offertorhull. - eu . -... us sa . .~ ~ ~lI---~--rF-. ..=-_!III=t=. us -.. -~---r ~ --II----. .-___ -------- . in-tret 0 . ~ =i: ..rum. 275.._ _• . in di ...§. .. --...---. Be-ne .-1..-. rna . e cla .-~:=t==---.. ti .. pag.-~~•--1-=iJ -..• ..-r-ll:a--:-. ~... cte ~ co .-. ~~ .--.. .-~=":J=.==r=~.=~:! . vi .-=~ ~ ~ E~~l~... tis me.---'!'. ja..-~ • c. . --..---'---.

.__.=-_..=t: aI-Ie .-l__• __ ._--.ja. :*: sed nescis va ..-Ton.Ili .mi-ne.-~..-.=±t------------ al . VII . =-"~l. aI-Ie -Iu.Ie - .at..ja. ..-.289 Sabbato Quatuor Temporum Pell1tecostes.. • . ~~ .ja: !=. =I !III ] -. ±=..1 VU Spi ..-=.Iu . Cornrnunio ° ~'====J -=E -===-~-==r=a+ -.._-_~__ - . . ~=~ _.ni .-. -~• .-=_. Graduale Uomanum.. ve .US U .-±='= AI-Ie -Iu -ja. _II¥ S ' · t b It ° t pI .=-~=-==r:=i-.l _ j__ •- -L..===--~==--===1-.- ~~l=-=1-l=--j-----~-j D6 .jus au-dis.=:]f.~"l--· .ja..--.-------1---\---- - hI ..-~.~:J~ ~= ~ +=:--- .-.ra : 1 -= • • • .~ ----- aut quo --~==+==!I=.--1 al-Ie- dat...!I=~ .==1 • • ---j-- -j----------j et vocem ! O e .-=+=i= ~.--.1Ii . ~ ~ un-de _..ja.~~ ::a.-~ .rI..-.'lI)!:_. .==1=. AI-Ie Iu .----l .-. 19 . ==n: - =1~-_ .

-~~-r=.--.--. _.=~==~+ :j~-==t===j==--=====~~:. -+- Introitns.-~-.-.---~-~. ~.-.~·"::F__ Tri-ni-tas. quam ad-mi-ra - ~-.~ eonfi.::J__• at-que in-di-"d-sa E-£. ~~----==l-~-"==rc.-.i.-+-.-.cum mise-ri-eordi-am su ..-._ E-ne -di . ~i-=--1 qui in-tu .IN FESTO SSe TRINITATIS.-. et se ._-.:j:!oi. sit san . Do .ni-ver-sa ter-ra..eta _ ~ .cit no-bis .-I­ :j==~==--==t=-= ===---==---== -==1======1 I Ps.-.~~=1=---=-·--~=3± ..e .=~~ _:=j j --~ ! • . ~..----.ris ab .---'\"'--=-'. ~===.=j±j fe.. Graduale.----.'1--. !_ j-.mi-nus no-ster.----=1-------=jVI._ il - nitas: ~~ ~-._.:---~!-~-"-==1-I--­ ~==1 • .~ ==l-_-.~=-=--"-.-===1==~--.-. j _::j..-I=-.am...-..sos.. Be-ne-di .=n Tonus ~-._~_.~- .-.-~--..-te .eta ~ ~~~::§§~~w ~~=-~ ~-~ :j=_-_.•-JL. page 5*. Gloria Patrie Ton.bi-mur e . VIII..ys .V..L.mi-ne.-.. VIII. ~.-..=~=-=---=--~~-j=--== -._~:-. Ton.. Do ..bi -Ie est nomen tu-um in u .=.mi-ne Do .-- qui-a -===ll= ===~-===±_..etus es._~---L-II!II=.

.. .-- - .·et lau• -··..J=...~ -.ter.ge .-..---1 -.lao Ton. E . --.=-.3=i: da ._ ------r--II:::----~.~3I_ -.lis in soo - eu . --~ rI't Offertoripm..~ ~+ Pa .-..J=-----­ ~~ •• --.j .-.-~ -----------19* - .11= ~_=r_-. in fir-ma-men-to -_I _ _...us -- -"--f. ~ ere .....Iu . Jl..di ..-..-.-------.-.---. VIII.=j . •• -~====t==~==1====~= ~-~=+= _. -.-~j=-=.=..-. -• I_1. AI-Ie .._.--...Ii .-Ji~ T III on...tus: . • in soo - ~=:jt eu -lao A lleliIja.~ • ..r . ~ .. 'is'!" -~ E-.~:i" ~ . 291 ----.da .--1_ L_. . Be-ne -di ..bim..==r=-~..1. .-f..=i-••••~._==j-=-.ctus sit -.Ii: ~ ..us ~_-.. ~=- . Trinitatis.--• .-=~~. ---3---:11---1_.-~.bi . san .~¥.-·-~=c. -.ctus quoque Spi .us.--~-t--- :$ -I -1 ===-~_._ su .-.etus es.l.tus-que De - 1 --=-~f... nt supra. .._.rum: ~--~-j-t-==1.In Festo Ss.. D6-mine. ---~=. Be-ne . ~::::!: ~-.. U .=.ru .str6 .-.ja.. --==i-...ni . ~ .:&.- Be-ne .E·Fi1=-_.I.-.- De .per Che .bi-lis ~ pa-trum no ....etus •I I=i-. D6-mi-ne De .nl..-:. ~..'!!fj--~-i6i~li------------- - des 'f. ~ -.di . • ~jI et lau .=---·-·-·--~·l~----.ri .-. -. ~--·-:J-----es..--I. ~-..-==--==~=--TI: ..

--II::.--l .di-a spe .urn cre . __ = ~" :.ri - . con .se .)l~".-.se _c. i"f' J'. Ii jIA--.--I -.---II::l----j-----~-- .=-.ra .._ ~.-~--- qui .--t--I ----1-.mur e - ~ t=..cum . ~j• • --.-=-~"=---.-"-. '~ _I 0 .. ~.~.-.-I----f.. ~=---~ ------- _ ~~--=--_'_ :f=.T OD.r .'--Jl-.t . 292 .di-am -~3± su . ~_-~-.bi ..-.~--- '()}~W Ton~ Introitus..--j• 11-"-- ..clmus ..-••-.. _=c tl -- -= .cum -~:j±:==--==== - -.ri.ne.cit no- .-.· .. post Pelltecosi_8n.7:.. :f=:.II=~--l ~~+.Ii...-1 ~---4 -t---1------1-----.--.cor .__=t -( . D e .=-jII.vit cor me-11m in sa-Iu-ta ..ri - no . Dominica I. t= =1+:===--==== c6r..- -t-...----.----:::r-.' .-~-c- mi-se-ri .mi .-.::..iL=.. in tu . -~~ _.-t=-=:-"'~-. ~-l=-~~ - bis .=---.. - -l .a mi .-~----=--: _~l •• IV ~-.. .'_.--..- ~t=~ .2_~.-. 11I~. :k:::j-~-~-_. fe . 1Ii:-=--=------== -.----r. post Pentecosten.mi .~.-±-. '.f--.'.am su am.3-------=~--·-·-·----==~ __-. ...te .--.-Communio.-.f--- ==-.-.- exsuI-ta .-----=- ---f.·.am.._ -t=l----=t-~-~-!=--1---· 1- • ••=-:X="i.-~-. B ene d'1 .bis . - ==-.cor .Dominica 1.fi - et co ..-~-.--E .-~-'--~-=---=--==-. i: ~ qui .. .cit )--=-r/!~"-:J •+f!I-..-. r..di ...-.vi: -f . S.-~ ~..ram 6-mnibus vi ..-=---=---==-==--:. I=-:.a :oi.ven-ti-bus .a 11-+ fe .

..quo a -ver-tis fa.~ -+---~ --1-----. V. Ton.0: ean-ta.la . . ::f-+-~==-~ . - .-=t..3f ..-B -ill=. _ -L_ . I me ..vi ~ --.tel . ~____ -J_ . rJ' 1 onus VI.------..-~ .-.be-ra .~ :f:=:·-=~=. Grflduale..--===.---. Ps..go di .¥..bu .Ii ..-~====.-...re me - 1 -. =-_~-.--==== ---==j====--==~==--==---==j. -.j_••-...mi-ne.. I sa .mi-ne ob -Ii .xi: D6 . qui bo - 3+=j-·-'-'i=.-.293 Dominica L post Pentecosten..urn _ _ D6 .mi-nus. E .ni.-- .-=l-~-1-f. ~--1---.====t=!= hi.-W'!'!o.na trf..nem? us-que - E· • ~-. .git su-per :':::::H-~--=!_ "-:JI=IIiII ~-.V..-~-._~ Ii .it mi - ~ .-1 ::j-~=V~.]=--~ ---- -1-.bit e .-~~ ~.._.~~i=-~". U squequo D6 - ~= • 2~. pag.----.-.. ~ =- L - - -. -II. -~ · ~~ ~-.pe-rem: =§ in di-e rna . Patri.mam i: .= r .----- V. j===t--:c:S==.-.- . Be . -----....-~I:...-- ~J 3====l -._. 4*.- ti bi. GlOria.Dum e - t~======::t==-- et pan ..am..-"'--1 ~= ~-.. •__+ •__ -===---==--. -.ci -em tu-am a me? ~.re . .. . .--. ~ .~====t==-.--I­ -.-~~"J.------.E-_. -.-.~ J.£:~ .. -rni - ---.bo Do .. qui-a peeea .-..vi-see-ris me in fi .-===+-I tu . ¢ .tUB qui in.-.na a .ge . .---'-.mi-no.-f-------L.se .a .

~i§Al~ .f---+ -.ba me .. ..:::::::.-.ja.:~ R . Narrabo omnia.os ex a-di-pe I ._-..~.-P=Jj!:--'-.. _=-~ _: 0 .-1Il I-ba-vit e. --.· :·.__::."IIi!.'r ::j:f_...'~.~ • -1-.-. Offertorium..1- l. .=-~_I'. .... pag.-~ ~:.mine: in-tel . me .-.C_.Ie .!.a :i:S= -+ au .'.- Al ..".q .-. Do ~-~~--Ii.- .~'_·~ ~=:_'·.-.li-ge cla-mo . Communio.-j==--==~=1-_. pag.::]+ ±======-+~-~~"~j± ~-..? iI!i---B ._--=£'.a.-. Ton. Ton.rem Alleluja. 133._-~-_-~(.. Ver . .. · -~f----J-I--"~-§I-'---f---.-----=-I"""r-II-..294 In Solemnitate Corporis Christi.-.1 - -I- ~. -+-s-+- IN SOLEMNITATE CORPORIS CHRISTI.~ ~-!!!:•• -.ii.. =IS . II.lu .ci-pe. II.!..~'_... -+- Introitus.ri-bus per . 111..-If:-..-=:j__ __I -_~.-±-..urn. ..:::::=. ~. ut supra.~-.- . Intende voci.-~~. ==--===-1- f------I~------~-·---f---1­ -f---...

==L=-~-.1<1. Oculi omnium.-~====1= -===-. Exsul-ta ..-".=1t= ---== qui mandiI .a ve . 130. =-.-~-~"-I­ j f .~.... =f=-==--===----==-_.tus: ~=~-.bus...-. .==6=.+_ t==. II.8 _ .-dI--.:j_. pag.~~-.ro me .----. • j ~.. .=t-·.=r= -/l=~-.-. =£j=.~t==t::: AI ..te De ..~ .-==--I-----j===~=±==----==.-~.:r-.. ~= . .3*..f.0 Ja .-~ ===="·_-~_·f~.~. Gloria Patri..~ ~-ji no-stro: ju.In - ja. Iau-da ~ -=--::l-.us ve-re est po . Ton.-.== V.~f~-~'" -"I-~ ==n::==== :j==_~-~_ ••.f-.f.-~ ~. -~--k.­ -----~--~.--·--.-~ Tonus ~ ~ VII.-8-. pag. ==1= ~~ :j=_.. _.guis me .-.~-=-~==-. in me rna . ~au-da Si-on SaI-va-to-rem.Ie .-~ Qeqnentia.-~-+1= ::r-==--===-===--===--==t=j-·----===----==~-=j== san .guinem.f-.-====::l-..-~-~=.-.=t !-------f----=--=-me urn san . et bi .. Ton..==-~==j==---=:±-+- IiI .VIII. Ca . _. VII. ~ --j===-~=iII:t.. et ~_~"'.=C. V..=.cat me-am car ..bit - =~~....:5-·f--=~ J+===-. ~= --==--.nem.---=--.--=_-..te De-o ad-ju-to-ri :t=S---~---::II-.-. Ps.295~ In Solemnitate Corporis Christi.-_~_L~+=­ ~ - . ==- .-..bi.re est ci . Graduale.ja.cob.

-lI-IIl-..tbema speci-a. u.:!i-. tantum au.-II_._.-1­ _-.o. . .296 In Solemnitate Corporis Christi.-~------== ~-.- h6 .-...~-===--===---=. pa-nis vi-vus et vi-ta:'lis -----II-----~ :. :=II. • -:-.-.-.==. .di .-=i1.l-~ --._ ::II ~ ~. -== ---==--=. sit so-no . - - Di-es e-nim so-Iemnis -3 -.~­ _J • • :JI_.-:~j~ -==---==---==-~=-j= non am-bi-gi-tur.=· .---._:=Jq ducem et pa-st6-rem.. --.-_=1.nre.tJi=== -.-+-. ::.-=1 ======--.. _=Jr~~ =+ri===--=-II-~_:j----==-::j==~=t pri-ma re-co-li-tur bu-jus in-sti-tu-ti. sit deco-ra men-tis ju-bibi-ti-o. Sit laus plena.-=--==~=-=-~--==--=±===:"=~.. turbre fratrum du-o-de-nre da-tum ~1i-_-j=-=-=-~l5===.a ma-jor -=+=-j-.:===i.-·-11_...=F.--+ ere .==I: Quan-tum po-tes.--==-~-. ~ • • _ . • • I: a.de: qui . Laudis .__3It~ ~ sit ju-cun-da.-..ra.=-=l=~: ::. ::5=:11-11 :f ~ .• --=.~::j_-=- -b~--~---=!+--1-----· .__ =-=j -=-=1+= ~=-=.-II .:jt II • n= t -.. .. o-mni laude.lis. ~ ~..~ -=IIl==+i1ji11 • ±11:± . in qua mensre ~ _-:JI==I=-=~-.-II ..-11=-=3I-~=-='-= =--=- ::i!i=+f'i-. Quem in sa-crre mensa n_-"~--~-II• _--==-~ _-==--t:j==---==- =~=ViIl=--.:j.gi-tur. --j- nee lau-da-re suf-fi-cis.---£.::l-.-. in bymnis et canti-cis.e pro-po-ni-tur.-.-5=--_--~--.

.=.-11------.nis.~= Christi .tag..li.j ..-.ri.-.-~ In hac mensa novi Re .cris in-sti-tu-tis.11 ~ -==--==j==- et ~I=-==-=~-· . ~.r-.. .In Solemllitatc Curporis 297 CJ]!·j~(i.-.-.-----.--~ £- .-.sti-am. ~=-.-.-.=r=j_ --~ Do-eti ~a .-- ~ .-.--II-=.±--~ = ..nis. ~= -.=:j . quod non .-:I---·----~ ~ --~ ==... -=-.a.=~ j===----==----=-.cramus h6 .==.-=== :f=_.....-j .-.-===-==--==--·-t ~-.i mem6-ri-am.j . Dogma da-tur ·-3 • :. .=jt • con-se .li-mi-nat.-.--.-tz. • -.-.-.--=l=.• j -±=I1-Vill-• •==~=.-. .-.1ft -tis ~ •- ~ .-.-._j=== vi-des.======---==--===.-. • -:..----j--...gis.-~=---~ £.-~------~---. noctem lux ~+§=. -iii.-.-.ni-mosa firmat fi -des.. pa-nem.-. novum Pascha nO-Vffi ~ ~ ~::II~ • • __ • no .vi-tas.~-.------~----. umbram fu-gat :. quod in earnem transit pa.----t---.-... vinum in sa~=~-==1=-'---r=--~~-. _ (~uod _ non ca-pis._-= fa-ciendum hoc ex-pressit in su .~ - _____ -_Ir-: _ _.• • E~ ..==. a . - ~.=. Quod in coo-na Christus ges-sit.--11.:-Q=--I­ ~-·-=t-·--"3±~============--~-==j--+ e .-~ ve .-. prreter re-rum .~--. _ _ vi-num in san-gui-nem.

-·~·-d±= tantum.sis spe-ci-e-bus.~~-~--==--==±==±==--==---==----===.~ ._.-~=--..- --t-~E·-·-·I-.-===j==±=:j=--.-.-=== ~ to-tus. non confractus.-=:::J=--.--~--..tur.-. ----~_ _ ..­ ~==--==~==j==---===:2. =====---.. --.._..----1.-·-· ..298 In Solemnita tC' Corporis Christi.mi.:j- ! ·-.-----~ --===-=.--1---. - -----I ..-~-l::.Ii: sor-te ---- ..-..---. si-gnis =--=--..-11----.e.-..=--=~~ t--~-. et non re-bus. = _--. latent res ex ._ ._.reo •.':::ji_ ==n:-t vi-too. --~. sanguis po-tus: ma-net tamen Christus --3.: Ca.--..r .=--=.. sumunt rna .:======:!.-.~. ._- :f=:. sumunt mil-Ie: ._ quantum i ._ ·_------~--I~_.pi .ro ci-bus. Su-mit u . • =J . vel in-te-ri-tus.. .~-.--.-~ =-=~ ------------ _1 -+- .---l--~f:-. .E-==-- =:n=~ ---t-- :r===-~-=-~-. -ill 3f-. tantum il-Ie: nec sumptus con-sn -·-·-E-----·~----1­ .-=-.=+=.or-di-nem.-. vita bo-nis: vide paris sumpti6nis.~-.-.•--'--.-~-.-.--.-..-' .===.-II:I:L_--=---g·-------H -.-..-.::! - non conci-sus..ger ac .-. non di-vi-sus: in-te- -=.. Sub di-ver. .ci .:J .-=---=--.--==~=--= .----------...i .mi-tur.==~=. -i--~-·----·--·---3--·--~ --i==--.-. ~1r==1 ------_1--- ta-men in-re-qua-li. A su-mente ~-·-I-·-·~--'-"--~==E-.J ..sti.. ~=.=_====--==-=====---=== ==----i ~ \ .--1-.==--==j=.-.-..--==-:::J~...-II-::t-.nus.• •-_I:__===--==-====t== ~ Mors est malis.. -• - ..=-.-.---11--.= ~ -~-.. .-. sub u-traque spe -ci . Su-munt bo-ni.=._~ J----~-.

cum I-saac ~--.~-.----.i .---I------·-------~3-------===--_ -·-t -~- .---.- 5-·-----f---~~. tantum es-se -3----. non mittendus ~ca.-----------------re .i fit scis-su-ra: si-gni tantum fit fra-ctu-ra: .::...nibus.-_---j-' ------.~I-.--. .=i ---..l!-_-. -==---==--=== Ec-ce pa-nis An-ge-16-rum.£ ......- --j-- - --j- - --..-..--~ +--..-.--.-~--II-_£j±==--==! sub fragmento..mento..6-rum...--- -~- --- -_--_-----~-~--------II--r ---.299 In Solemnitate Corporis Christi.--II-_--~-..-..-==t====:::rl==--..-£E!:_-=== ~--..· . ======--===---==----.-_. Eo-ne pastor....--..---~=..-.---.--- --1--a~_-·------1-±---1----.=. immo-la-tur: a-gnus Paschro de-pu-ta-tur: --j- da-tur --r-~'~ ------.t6-rum: ve-re pa-nis fi-li.__=_-.- -=...--.----===---=-...f ..J-_.--..-....= !.. ne va-ciIles.--~------. .--- Nulla ..gitur.--~· .- -.---=--.-::::j~-.--=--.1 ..----j-.. pa-nis ve .-----.tus.-- .-'----.-.-. - J _. _..-- . quantum to ..--11--"'--.:r:----..- . -. ..a - -..----..--~----.--.-·-IIi---'= manna pa-tribus·...=~--_-. nee statu-ra signa-ti minu-i-tur.-_ .--. fa-ctus ci-bus vi .••__:::_.. In fi-guris prro-si-gmitur..--.E ...-_-.re..-. ~--·-~=.-..--.--r . _ .-.- __----===::::J==---==---===--===j== .-"'--..-1- --+--.. --~. ._ .~:::j=---- --------j._--j-- -- - - --._--==--===--== - --------quam sit dispar ex .._ --j !----'-f--·-·-·-·-~ .- -_-.-l ~==--==j==j~-==-.-. Fracto demum Sa-cra- .1--...--=.....=--.. !=======---.--f---:=t=--.==---===-=---==--j=qua nee status. sed memen-to._ .:==.to te .

.- ~ + - 0: .su nostri mi.re: tu nos pa-see.se .~·~·-·-·----·3----·-·-:J--·.nes -....--. -----------~.J ·-i= .- ••__~.-. .---=-r :r== ~••n~s --. --------- 3f======--~f===--==---===---=== -~7.-_::-.:= tu-e-re: tu nos bo-na fae vi-de-re ---.-. .tes - ----=-' mi . qui euneta seis et va -les: qui =-.-..----.----.-.les: tu .-.-Ies fae sanet6-rum - - -.-iII-..1 - in.-~--..-..=:--==--==---1 ---..--~ ~E. -:-.---..-..-::::J--1 +-== =..-.- J-~-==-.-.--II-:r=:~~="==---- .eensum et pa .-. r.-.-..---j-~----.- - 6f .. . ~__-===--==----===-.=== in ter-ra -t--3E~------~-·-~ .....- cf.-. j~---.-..-.-:: vi-ven-ti-um.-. ..ni D6 -----~--.--.fe-runt De - --=-..- ~.::I-. -.~-..-~-..= j._-===-~ -.=--=~ E~-=:l-~-4 -~--.re . 01fertorium. T IV on. ._--~-- Sa-cer-d6 .-.--.os i ...---------------.- pascis hie mor-ta .. J e.bi eommen- --.--~ _j=== ===--==~--.----I -1.eti e-runt De - 0 su - 0.-••-:a= _ • •-1--=1 ~ .-==--..I I__ ~ =-.--.-- ..-.-. i-de-o san ...sa-Ies.-~-.--. eo-hre-re-des et so-da. ... nos -.-....-_.. ~-..men..-----==1----. -----1-----.. A ....--=----===--.===~===j...300 In SOlC1lll1itatQ Corporis Christi.s=--f--~ -J-.. -I-i --l- ---- et ~. Tn.vi -urn. ..---=.

.ja.---.=t•• =~= .-~-=-==..taque qui . · ~=:J=E. ! lit .et non po .be-rit ca .Ii-cern bi.-=~ :r:=.-==--== - Ie - Comnlunio.:-"~~=---~--=1---t ~ • :t"'~ ~!::J=•• • II• • -• • • ~-t in .nec ve ~= ~ ..=.gui-nis Do .citm ...-.L _ __ ••.~•• -.Iu .Ie lit .ja.t" es-cumque man du .-t-I§=+--...jus.tis. VII . .--~-~.=-.-=~=--.--!-=--.-...------------:=j. _ .j==--==j=.__ ~.__=~ r..-.. re .-..rit pa-nem vel bi .- -.. - ~-.301 In Solenmitatc Corporis Christi.mi . .~-=--~~-=a- D6-mi-ni annun-ti - 1.+===--==--==.--- ---==--==j-==-~-==--. b' t' 1- C<A.-=c===--.us e ..aitJ·-~: ••=--~~ --1--I----..~-.=I=~~-.-.-.ca .at: .. mortem ~ ~~--=­ do .IS bi-tis.ni. T on.---~=. AI- ---.--.-. et ca . ~iaf Al .gne.- - j- 1- ~-.-~=-.~-=== - ni ..ni --- - -. ::L§ ~- =. ~ __ -~-~3 .Ii-cern Do -mi.:.=~===~=. ~==~ .ent no-men e ..=j_==-==-----==--=== Q uo. --..ve - =...be ../.=~ =e=--..====:c: ~-==---=-===~-===j==--===-==-------=! .-- i .-~.==---=j pa-nem hunc.-~----I­ e=.di .-.~-. l~ illy --:1:- --.-•• --.---~-...rit c6rpo -ris et san- =c_.que mandu ...

•• in la-ti-tn .minus firmamentum meum.. -~-=~+------.--. Graduale.~---- qu6-ni- ~:------E] =lX=':'-=_ -. ._§-_~h - ~.. I. ~ f-c:s e:tl!:::-~o -~~~~ ••"-_-:::j: _ :. ~' Ton. secunda post Pentecosten.mi-ne De ..~..j . .-~--=~--_L_~--1­ ~J + ~-.~' D6 .-. ~~ ~+.. E=t-.j ± .us. Di -ligam te D6mi-ne. Introitus.~-.la.... =l-i!i_~ _ ~-..'=.-. e~dn-xit et me • ~ _-j~ ...302 Dominica infra Octavalll Corporis (jhristi. GI6ria Patrie Ton. 3*.. /0---------. in ... . ~ . I~...~-~~~~I AI-Ie - .gi. I.---_--_~-I­ ~==--==~-=--=j=-~===--===+--===j--+ vir-tus me .r----.---..~ -j1i-t--. Ps. pag. Ad D6minum.di-nem: salvum me fe-cit.us..us me - us.--J!!:+-!i. 1.In - .urn me-urn. 1!.-3---" _-~=t: ===--===- :t~====--==:::l===---==--=-- =n= ---~-_=:::j±= et re .-. ---.. 0" j ~ :- I cr Ton....a: D6 . - ~'§-.lu-it me.berator me . • ±=~. pag.. 116. . 0 ---~~-L ~ Ii-- ~====~~==:i.3-_~.-===----===--==- ctor me .-~-~-~ ~----------.= . et Ii .am v6 .j ..-_.._.fn .

.=lIi-=r:-./.-.spi-ce in me.-==~ tri .:$ ------------- re - re me-i.•• c· • _:-j: E . ~::~ ~ ---j± Do - mi ..ra --.~"'==.._.-.1i ~ .bo D6 .II-- CODlIllunio. ut supra.mnibus per-se-quen._ +===---===---===---===---== L _ ---~--t:-~ :....-----~-=n=­ £~. Do-mi-ne: - .na ~-~--~=--".-3--1 :ii:§::-h~-. -1.~-~-==~-·-±-Ispe . • • ••. et pauper sum e .-. ---1---r--r=:--- ~ . _. D6mine convertere. Offertol'iull1.--~-.be .. · ~=.-. et mi-se-..quo .--.Dominica ~:~-~-_ In. Introitus.=~_ -.II~J-~-~-a-. pag.ti .= __= •••.._Ir.ni al .-II--~=__----h. post Pentecosten.-·~---·-f-~_-il_-. ~j-·--·=-.~-.ni-am u . Ton.. X. 303 -.. ·--1Ii t =~. liiii-==:' .••-_--. ~ --j--~-r--~-:.-~ Ton. ---••• --te vi: sal . Allelnja.---~--I -~------ ~J~~~~~~~~~~ -r-."'::"_~_________ ------ Can-ta . VI. 157.-•• -.vum me fae ---·------3--~----+~-II-~~-=--====.-===r-=-L ~=--~-=======t=~·.~ -.tis - si ._~=~­ :r======1_==_. ~=--=j===--==--===~~-e===. qui bo . Dominica III..-.. -. .-~-.-11-_...go: --I ..mi-no. ------~-~~~..mi.bu-it mi - t==t==--=====j---=--~ hi: et psallam n6-mi-ni __ .bus me. post Pentecosten.-.--..nicus.ra me.--.-~-tet Ii - ex 6 .

-.-vi a .-.+ ...------.-=-.es? Alleluja. ju .-~-..J------.--.tis et pa - -----I---------1 •.----8.jJ.. 304 Dominica HI.-. --=.-..ra .--=-.sci .-••f~ _ -. pag.. non e-ru-bescam.---.de hu-mi-li.. Ton..~+..-.f . +~ •• • -. -~-- . Sperent in tee pag.-p.~.- ~=-=--= ===-~--====-~+.--.-.__--.--::..=~-. _- . Ton.-=E.i. ut supra. .-r.Ie ..am . for ..-.- -i •...----- vi .- ti . ::.-... t.c30 .Ps. pag.=:::J ~'....-----l-----l-. .--==h~.. 4*. post Pentecosten. -=-3 • ~ -_~~ -3=· • _8__j111-8-j± De-us me-us. \)'.tern me . numquid i .= ~--~=~±~ _...IiI ja.nimam me-am: ---·--.1I1II!-..1Ii -.. et Ia .-.::I..:rl= ~ ~--~_.-===: -- :.r ..ens.-.=-~ me ...~ . .-~~-~=jt:==~= --l.• j • -t .. in te con-fi-do. Graduale..4 ....-r. 159.-J-.-.rem --=1---------+~_ ~ ~-j... + -...gu -los di .. 'Y. VIII. . Gloria Patri.bo ..~-..tur 8-::-1--1- per sin - =--~ ··-~i~-.-~ 3 • -.--A1. :. VI.==..-.. Offertorium.--_:::_-' -.ta ----:r=-·-b~----~~-­ ~~ ill • ±= me-a..-. ~~===---===---=--==~--=j:t:==--==--==- ..urn: et di-mit .----.._-~=n====--==-- ..-------+-.l ------:n=-=ij=.-+---.te 0 - mni-a pec. Deus ju-dex.. ~-jt_ 1= De me us. J acta cogitatum· tuum.+.-'!~ __us.t3o.E-'--~--I--.stus.~~=--j===---=--==j=-==j==--==~=j--I Ad te Do-mi-ne Ie-va. 81. ..--11'::-11I ~ .£ -.~ • _.

-".~ £-~-._.=..-.. .-_--- Do ..bo? qui tri .:---­ ~ • ~.---' o .to . post Pentecosten. ==r====--.=~_ J :tL _ ---. Si con-sf-stant '... lutl'oitus.i - re --pm .bu-lant quem ti .---=B • et sa-Ius me ..-..---t ~· --~-·-·-~-~-...-. D i-co vo .--.a.bo? ~-==l-----~-=1=_.--==--.. .--~ i-psi in . et ce-ci-de-runt.ni - Dominica IV." . -- .-.=:j • me i ._:1 ==----=-.sor vi -tre -~---=-=1~--.-~ +E.cH I . ~II-~~=.fir - -.-~~ .ma-ti Bunt.:j=. .-. II. post Pentecostcli 305 • COlnUlunio..-.-~ .-. Ps.me .-:: • r-= _j-.mi-nus il-lu-mi-na-ti-o -~-~-=J--~---=~ ~ .ci ~.~-.ni . a quo trepi ..l· ~=t~ me - i.--..mi . --.=== -. _ .-j .fen.f-----­ ..~ .-=1-.=.-j me . ~ ... gau-di-um est An ..-~-- su-per u .=1 ~==.1 me . • • .==~.radualc HomHnum 20 . -I-~==j==- Ton.minus de .00.~ --- ----..-~••-=~_ =1j _~=.-----. .lis De . . .=.bis.no pec-ca .ge - ----~--=.-.da . £~ Ton V -_-. .lJomin. • •-. .-==+-..- .= j ~-:t-.--------~ _ _.--~ .j===---=--=-.a.~.

-~~-f.'-..us. _~ . VII. ~= ==n::==--== : +=:=iII!IiII.sum me ca-stra: non ti-mebit cor me .-iII='-~-~-~+o.-.--.fu-gi-um me . Illumina 6culos meos.A -===== _===--=::±"-====-.-=1 ..~--------=~---=----=-~­ -'-1 • ::J=:=: .sto' re- __. +S-illi-.. Graduale.. -.urn. Ton..ti - pau -pe-rum _ _ _. . 118. II.fu - gi-um in tri-bu-Ia. _=j 1IIi-==--=--=--=t==t===__=c 'J. 103..--.. \).~~~~f jf_~ ~_j_ L _ =.tor ELM-=--· . Propitius esto.us.mi-nu8 fir-ma-men-tum me - .~L=n==----=----=----=--===_ .::::11 3'_ " _ . • CODIIDunio. pag. ::t:::~-~± me-us: De .=-. .f!lCWII 1= :f::=_. 3 *.. 306 :tii . ~J .~ et ju . Ton.cas =-re -qui• ..--==--===~~==-.: T II ::::tL_--J._. Alleluja.~ ~j iii .-II=lIi.-==-+.- ::IL~:c:II-II ~-----.-Jr.ja.::J~i.di .tem. post Pentecosten..pag. .-~_ .um. ut supra. Do .per thronum.6 .3 • • -t---~ ~~~----=-. ... pag. et re .- et li-be-ra. qui se - des su.urn._~-·===-. . ~::j 1IIi·--- e ..~-.~::::I1===1I= AI-Ie - Iu . De .Dominica IV. Offertorium. ~-.us me-us.==n: jf==--=-= _t-·~~_ ===1= -. ~= .: -I ...-~-=l--==== ---I· :f:=.~----..-+=~=~=-=r-1: :f=_~-.-!'II=t==-~l--r=.-. ad-ju-tor me .• adver.~ta.----. Gloria Patti. -.ne.-.-~-=JI.~-...-----on..• ~=~··-.~.

.:j ..Iu .cc_.l--- ~-...-- quem ti-me-bo? V.vi ad ~=E.- ~===----==~~-==j-t==~-======j::~: il. Graduale.-II-. o . ~=-ii ~=~ te: ~.Iu - ta . : _ -. ad .-. IV.Ie .0 me .mi.~~ - w- --- ---. ne . ~ .us e .. VI. ..:&: --~ ~ Do-mi-ne.._~=-± . c [ ..-=-.-fi -+ ~-. ~_ -~~~~~ A 1.lin - ~·3 ~-.jr-II - sa .~-. 4*.. ~± ~~ • . et sa .In -.-------:~=-~==-===l===== ~.. _.~-~-#~=.-. Protector noster.na ...re .-------------==--=--===--==----===--== me . qua clama . c_=-="~~ =-.ris . .-.mi-nus .quas me. pag.. * I.+.-.~-=.a.am.--...a. . Ps. De- ---~---r----I==:n=---- ~..~. . .ju . ~ vir-tu -=-te~----a20- --I- . ne de .=l="" "'=1 ~IL'.-.. ~.~~1A -=r-=-:::WII .. ~. post Pelltecosten. ~tl--~ X-au-di D6-rni-ne Yo-cern . Tonus IV.. .= .----- - - - me .-...b:::r c ------ - _~~~c .-.ti .307 Dominica V.-. Introitus..tor me .t Do ..l--.-~-. ----~--~I--------r--~~=-=-~-=-~-~§-.:1::.---------- ja. Ton.~ ~ -~ .us. ~=~~--.sto... pag.~. .. Gloria Patri.us :.. ~ . .Ius me .:±-~!~ ~ . 91..que despi-ci-as me. Ton.. --t-B-·-·-"'_J-------.=--..

. ~.i est: sal .bus vi .-±-"' -. • .he-men ... .. . ut supra.1-.l-_-j--1. -.+I.: ..-.bi-tern ~do-rno D6 -mi-ni -o-mni-bus <11-·- ~ ~~-IIiiII=IIir-~--~--...-.=.... 109.---. '{TIl . Ton.-""-4 ..ram: ut in .-a·- . post PellU....::11 g==--~-._=j=_~~ .~=-=.. 308 --.1 -----~--.-.----1-r-- ~ -~--~--1.In .''='=~~~~:-::~'l :tL===-~-=.----t--..-=-·--:r--p._ .-IU -nam pe' ...-.ter.-.--·l---=n==- :$ .-.ri-um Chri-sti su . ~ -..-__• -rex: et su . I=:n:==--~ _-_j==--==t====-:lII:·--J_-·-=-~-r-·£jt===--=== .-:f--_.-~~~~-"-jt: tu .too me 00...t·· D6· .bit ve . Introitus.bis su - ~ • ~..!)ominiC[1.v .l-.. 1.per salu-ta-re loo-ta .no.-~ -.ha . Conuuunio..7-~=~-=--.'C'ostcl!.mi-nus for ..-~ ..= .. post Penteeostcll.- ::!i--=.-__-ll.j . Alleluja..-:t- ill . .==--+ -~I ~=====~= -j-jiI£-aI_~-·-=-:t:__ o . hane re - •• qui .-~ •• -M-=-..ti-tu-do pIe +1 .-..-~---.=-.-.ml - ~= -~==--==~. Dominica VI.-a-. \ . Offcl'toriullL Benedicam D6minum..ta . VI.-==~~= :f:=_~j=~-. pag.OIl. . ·~t pro-te-etor sa- r.j==-~~...a .-.e .bi-tur •• -_·-::r-=.-.~-~-~ ~-=._ rj' ..-·-... 9 00..urn ex-sul-ta .---~-=l=.1 a . ~ ·-t~ -~-. II. .=E~-... '_-. .

-. L us . =1==.-.=-. · ~ · -.mi-ne .~ ~-II--.a .ge e. et ~ ."]-j==--== fae po .----- ..ti . Ton. - ---J-.---­ ~=\~.. Domine..=-~ ~-"==~-.re.::I-..~!i-. ~-II-.Ie .OS.. 3*.-.dar in re .--~.-.-.. ===...==+=. ~==---===-~. non ~=t con-fun- ------=::j----.Ie 1= hI . Graduale. Ton..::r1 ~-.-.-.-==1--.cum. .ta .. S1 .---1--1--~I----.-.-=====1==---==--==j==--==--===t==:±2: nequando ta-ee-as a me..-~-.pulum tu.-~---.=1-.:J=! hre-re -di .-. ~ _=I~ . 104. Gloria Patri. et as-si-mi-Ia-bor -i ===--===-j==.urn..-~-.= .~--=~----=== descen-den .. \~....num: in ju . pag."=§ ~====1-==j=-=i=====----=-==j======-ela-ma-bo.-.--..que in re..t~==-==-~-==--=----~j==---==j==• . .~...~ sre-eulum. Ps.-_:::j ~ ra .~.-=r-.as a me: =i~===..aIJ.. pag. II.-·-·I.-.-.-.~i=!=i= =tt=-.=-=---.-=.-~ et be-ne-die .~- • In te Do .ti .. . --==-------=----. III-IV.sti . ~.-. .-.mi-ne spe - ~.--.309 ~===-.::_=l . .a tu ..~-. tl _• . .:: -.. A d te Do ..ja..ti tn .~ __-iE-·~"'··~~~f=-Al ..vi.bus in la . De-us me-us ne .=-. . .-~ .-~-. Convertere. Do-mi-ne.ter ..-j -.-. ~-.

nes ge~I-tes .'f': I~... Perfice gressus meos.-.._~ ~_ e ...I~t:i~~ [7--.pi -as me.:~-.a .310 Dominica VII.---...6 ..bi - =~ _ ... .te.-. .-I......jus h6 ..-----1--- can . Alleluja.. .be-ra me.-_-~~-.cn . . ut --_======---==--== --+-~---~-~r ..ri-pe me: in .---=--=-..i .-a--::: .. post Pentecosten..- --1-~~_--= Ii .bo .--.-. .-•.. Ton..ta .1.~.. .- .-I- ------1~ -a----_1. -----r-~-.a . Dominica VII....Ie-ra.--I et im-mo-Ia . _.a ~ __ ..Ia . ut supra.ri . .I -.Pla.-. . COlnmunio.---ll . VI..=--...=..-a--1-.cam D6-mi-no....ti .. -L E -I.---1--...eli - .-. - et =1_~..-------- rna ..- ---1- .=--=..-a-.. ..-a..bo .1 .--f--~-• -a. TOll VI ... J _.------in ta-ber-na-cu -10 e . Offertorium...· ...-E~~~ li~..-.-a--=i---+- -a--~.~a-~-tt-== :$= ..-~ -t. -- n-.... • -'_j±: .~..---1 ~ .-=... ~~S ~... lrn-~-f~cCc':~ :$ ~ -..----a-Cir....te ....- -----a-a---!. ..nis: et psalmum -----1-f--=14=----=$ ~. post Pentecostell.bi -18. ~-+- . page 68. . Introitus. ac-ce ... .·-ailr~-·_~ ------ e .-1:: -..-a-__-..sti-am jn ..----a...:$= .~~~~..~-- --~a-. -. ~ ---=~===---I:"'----:~"--I­ -a.J.• ...na ad me au-rem tn-am.bo. di .ni-bus: ju .-j----._:oJ ..

_. ter-ri-bi-lis': · _ . --~-"-.::lI-jt-AI .e-tum et tau -r6 . ~-._-=--~-...~ =~+===---==---==--== E ..rum.. - -+ ju .~==-_~~~.-1------.-~_n.te De - 0 in vo .. :u • ~ . 311 post Pentecosten...-j_. ...••... ~.Jj .--L-:.~-~.'----.-..".~--=IIi~ Ps.bi .- .ce ex-sul- ••-.._ ••- -===1=+ ~==--=±-..+~-.~+~ i+i=~~~~6--_ ~T--+..--=j =t=~. 4*... --=i= . De - invo-ceex-sul-ta-ti-6 - 0 ~ ~_..-j==-- . • :.---i-==... Gl6ria Patri. iii -!i .. VI. ~. :u __~-.:=Jt-~--==---==---== __-===--==...stis a - ~_..- Offertorium..-._-_--~. 11-. Ton.T V . -..ti .~=~-+-.+.can . -1.. 0 . 143. Alleluja. ut supra. --E.ut in mil -~ --=-"'--1-.-==~===~==--====----=-.-==--==j ---==--====--+~ ..ni-bus: .-..-::'~~-..-----' .-.-r:._j::::2: 'T.DOlllini(~a vn. Qu6-ni-am D6-mi-nus ex-eel-sus..=~ ~ -.In ja. Sic .6 nis. Graduale.._.~ ~ ==n=---- ·~t= Rex magnus su-per o-mnem terram. ---II---t:: ~ ] ..-..ri .---. I..._h~ nis.! ~.----.-li. VenUe filii.==j:~~ ...-11 _..~~j±~ -. . Ton.18.l=-I__ -= -.. ~~---=~~+ .-II_. .jl ' on._t~_.. --p-=-----.f-3----l--~-­ +--=-.-.~ .ta . pag.llt::~.tes plan-di-te rna .Ie . et sic . pag.mnes gen._-..-I.ut ------~ in ho-Io .

ce .den - 0 ----. .&.-.0 h6 .. '..pi .~".-II--._.-1=!III..na aurem ~~ • • • tu ~ - am.--.-+ ..gnorum pin .i=+=~tt!-...-... .-.at sic ~-.-~====--.lIlI. ....~ 1.'(..us mi- _ se-ri. ::~. -L-.gui-um: fi . -~_._"--:j==--==:i~ -==---==! U -see ."c..-t ~-II.-.-J' l... .- qui .am in . ~ .'~..-.-. -------... post PentE:eosten.mi-ne.Ie . .strum in con-spe-ctu ------i--. Dominica VIII... J ...-~'i~-~.. --:=t-----~ComUlunlO."'.li.--.~ ".~.-+sa-cri .ra.--..-.ti ..-. ut phi .J__ ~ -.• '::f~~.-::J-I . ====-__ ~-+ .fn ..• . :. Introitus..--.':--.t.__-=-_-.~ '.---1 --~----=--B-.IFl-...-- - . -_-11::_-_ _.==--==-!==~ -j-~ --.-.l. tu ..i :.~ \~===-.bus in te. =i~-"'-.~"-.si - non -1- con-fi .pi-mus De .~'.:::-1----~..di .-:::c."'c_-_"'=---~_o ~-.312 Dominica "lIn..am •.-~-...-_..----.- est con . . ------- -.-~= ~=-====="~...~~ ~ 1[0 •.'~~~..-{__ _ _ D6 ..-:I_~ ~_.-. ..-=-~~-:t==tu . ' .. .-. I"--c--..-'--------.=i= :r======.._ Tonus 1.--:.-_~...a::-----+--~f---------p-:.~11.~.-..ci-um no .~-. _ ~I.-. ac- ~J[~ • 1I!'r..~ '~. d-f_~__~. -.--II'!:I--~ .-~ ~-. .-. . .=. . 1.-..-.--.ce .~--.~.::----1-B--~~~-~-. '.bus a . '..-.as me..fi .'~.---f--_____ .-----.-.at ti - ---1- bi: ----::::._=-.. .=-""j=.:T ut e ..e.a ..-. ~ ~ In-eh . cor -di ._.:§--=-~.- Ton.ri.. ::..-.-_-::- . post Pentecosten.

pag.~ -=1==-~.1a .ja.sti-ti .-. l. ~ "'~l se-ctmdum --·-·-·-~--"+---E----~----­ ---+-._... ._~=.-.!1==== ~ AI-Ie-HI - .nes =-.-. VII.a..a pIe .us..f . in mon-te sancto e . =·=·=·+-~-·~E·-~·-"'-~ _________:'4t_ -·-.I _.jus.-=-~ ..~ . Ps. dex .-·+-+I:'4t+_ . 3 *.- -i in ci .I----.-=I ~ ~.rre: .~-= ••----~ _ _ _ _ . -·---=--·-E·~-·-·~-··-a::-------I­ +.rni-nus. Ton. -._~ :£ ---+I-.vi.. Gl6ria Patri.-..-1JiIlr-:--.-~-==+ . Graduale.1- .vaI . I.-.te .·E====1==.-. V. ~.gnus D6-rni- ::.-~ -=._.-.i: E..bi -lis ~===-.-. Ton._j _~-.--.-=~-.~-. ].~-.-.-.stri.=--=::j=-----= =---==~ t_:::j _ ~-"W.. Esto' mihi.~ ~ ~ :L~------- nomen tu-um..--.mis: •.::§-._ ._ _• est ter ...L_. De . et lau -da .'fY! ~ill.-.~ --:'4t+ .pH tu .-:::r:-I~==--==--~========1~.di .bi-lis ni .3+==~= ------+--+I-.--1 =f1!i==j==---===-~---==~--=----=j-.gnus •• D6 .--8-=-- -._~ ju..::§_-~..• --.1- - de. -j------+-t.-~-.-=J-.-j±===== De . pag.ta-te ~-====1+:==== ~==--=====j===-~-.0 tern .na .ta et laus tu._I- in ci-vi-ta-te De-i no ...ra tn . et lau ..-.=="_.-='" ~ me ..~--=­ ~====~~-.-f"-" in fi .nus.- :.a -~.i no-stri.-~ -=:-=n:1__ -1_ _+ __ :'4t• •_ . 139. i ..--.:J=~-.da .313 Dominica VIIL ~~ • £rr.-Iliii-. l\Ia.

- Dominica IX. .jus. ..---..\.-.... et in ve-ri-ta-te i-ni- ----. -.. . !_--~=-.. ~.-.--+ T III ~-.. 0 Introitus...1 1 ' : : .. post Pentecosten. . pag..-=1----==-. =-= ~. -.1 .--f---~---=-::- a-ni-mre me-re: a-ver-te ma-la I . et Do ...-=~a.a ! dis-per-de -.tus vir.- ~~.~-===t==--_-L-I--·:-·'i·-··=j±==== in mon-te san .eto e .314 Dominica IX. quo .--~ . pro-te .~.~---'='. qui spe .. Gu-sta . Ton.-..o.:I:~ __ los...-=.-l.. -1. =i:§=-=~_..ctor me ..---.. ='tr'..=~=~----~.--= - su .---------II-.on..cI -1'..mi-nus: be- ••••-~~.==:j=r=._=Ah~q.---..--==.mi-nus su-seeptor est ~-==:j----3-=----:J-~--l :±:--.---~-.vis est Do .. ut supra.ce De . Populum humilem.-.. _~~·-~j===1-11-·==-· .-.to1~.---==--.-~.~=. post Pentecosten.---------. V.us ~ __~ il - I .__j • ~~+ r __1_.rat in e .~.--~.-.- :r==.l~· H~~~ .us r~=§~~~~1 ad-ju-vat me.__ ~"=+===-.~---1==31:= --1---1 --=-__ ~.=...is.. _ . A lleluja.-.-.~:j+=-== :5==-=-.te et vi-de-te. .. .-.ni-am --------..-..=. -------..-~j--_. -_-I ---..:=:'.a .-..--"'---1 ~===:J=--I!-.---.. 149.m! . ~. -----.C~_ . ~~'~.-~. OffertoriuID. ...===J-....-= tu ._ Fii ~r-.cis me .===~~ 0.--~­ Comnlunio.

~'f. · ~_ i .sa ter . ..- ~. E .cen .-.-.--.-.--.~=-==--== ===-~r--=j=~-===~ e .Ie .-. ·-~~±.-. ..---.-1..... post Pentecost elL 315 -.="~-==I+ J -=-• • -p..ster.-:.--.-.ti .- - mi-ne.-I ! ===--===l===r==IE===j !-.----·-·. • ~. ._ coo Ton. sur- ~ . p-.--===t-.-.-.a Ii-bera me. De .a -----. Ton. I i --. --r-=£----...-..-f+--..-_-.-!=----~---~-1Ii::: ~==~ l. ! .--J-j--.-=IIi~ me is.-"-.cis .per -t-·'ill--'-tt:.-..m! .. Quo-niam -.• Do - -ii-l----i------i --....-i ~ ----~-·-·-f----·-·-+.- U::. ~. \)'.bi-le est no-men tu .mi-nus no . .-f-f.!:.-. -.- 1ft ..ta est ma-gni-fi .. ..==~+-.-tt-. Ps..ra! ".~~~ quam ad-mi-ra .-.va . ::::j:f:=it ---:::.-. . - _ - los. us me.. us: -2!_. VI-V.-Ii--. de -&~ ~.-.--1--=1+=------ ~ ~ .. ._j me .-. Ton.--.:~.---=----.v.!--~+t=--=~+. : : . 4*.-t i ·--· J.-.-_- Al -Ie .pe I .Dominica IX. II.um .-~---I--~ ~tJ v_ • • • "~j.&:-~~-+H='-­ -. .su .:- =-=S=~-.... Gloria Patri.-.-.--i----+.== ~--~-. in no-mi-ne tu-o -~ salvum me fae: et in vir-til -te tu .a tu . De-us.-----i----- --.- Graduale.-.ri .ja.--+.!--.::tt===in u .-. Do-mi-ne Do ..ni-ver .=C. .~-----~ ::.-=j=======t±==-_-===j .ni .-. V" pag..--=-=::j--::-._ • -~~ ---1 iiII_ et ab in.

~t· et ti . post Pentecostell. ~~ . post Pentecosten. Justitire Domini rectre. X.mnus. 82.----. Introitus. Acceptabis sacrificium. .sa-Iem.316 Dominic'. -:t=. Offertorium. Qui manducat meam carnem. pag. ._ me.bi red-de-tur vo - ~.cet hy . pag. ::t=S ~=-~+= ::Jf----l~::::r=-~-jt: ~-t - .-. pag. ut supra.us.-~==±= AI-Ie hi . 81. Cum clamarem ad D6minum. pag. pag. pag. Cust6di me.~~ • ~=fE . Alleluja. ~_-.be .-. Graduale. . Ii . ~===-~.:=I-. 80.ti .-3 _ _ ¥T-. Communio.ja.-~-. De ..±-. . VII.ra me .-~ 3~= ~=.-. Dominica X.bus ~ in .tum in Je - . t===-.. Ad te Domine Ievavi. Te de. Communio. ~ l.ru . ~~ - "... in Si .j .-+=--~-=I~-. 115. 122. Ton..~..--===--==."tt. Offertorium.6_ O~ ~ l?=~ ~.on: ••~-. 99._ g{m ._.-~_""~l••• -..

+. post Pentecosten._..~ Introitus. Ton.. V.ni-mi-ci .. Tou.=:J~_.--t---~1"_"..3 ..-.j ..ri ..ju._.~ rag.~ ---==---====t===-t_-==== 'f....=~.-J.j . Ex-sul-ta - te De - 0 ad.bi •.1-... -+-=.~~ ~.-I=i~._ .-\.---... In Deo speravit.-~-.--- J et dis-si-pen-tur i ..---.' ~". ~_.=.-----I------. =._-.-.~'-: ===--===--===--~-·=1=--~=iJI=1 I.• ! ..----1--. . a fa .e e-jus..-.--. -c.gi - GI== - --.-._-'.-~-. qui 0. 4*..--==.~¥.to .!..-.di-nem pIe ..'-.-.'.ant.=...=t AI-Ie - Ili - ja._'_-" _. Ex-surgat De-us..."' . ..=••--. ~==--._". :s==--===--•• =~.1 ._. Gloria Patri.. '" ~-'-._ .cit i.-_=.-t ..-=--...~.:".~..317 Dominica XI. ~lP-=I~ :.'--~=±=t=..~lll-.bi su - 00.....-~-.-~=.-.jus: et .l-.ei._____---=-:-::..=.' ....ta a!~-=---==j======~-==-t::·-~'-'_l=-. ._(~i -·IIi.ng: 132. . =..-.-~.=:J__. .__ fu.derunt e-um.-==t:==--==--=.t~-:. p.-:J--..ti-tu - --..-.. -_:=:J-- :=I_ _ e... Ps..'" ~ r ••.-..mo: tern et for ..:&. Ea-----I----< - us in 10 .-== ~--~. I Ton.=~ =1 . VII. .-.-..-..=j~..co san-eto su' ...-"-..... V.tu - ni-mes in do .-:-t =-H ~. ...•'•..••¥i-~== :r..=. ·---·-·-----·---=--·-f------' ~----L.. Gradualc.Ij.I~ :::r--==-~-.--. .bit vir.'._----+if" '_..0: De-us qui in ....pse un - da....ha .1 . ..-.-----!.-..-B-j--J .-I=~ .••~ . ~-'~W~' ~-----::::. ~.-~--==--==-.f ..-~H ~E~-==j-..-.a.!.-j .---=-!l= ..=~ re fa ."-..

=-=-.-§-.-. :.±II~=--~ct£.-~ :g:==: ~-·~II-""-. Offertorium._.-~ _L _ _" _ ~.ti . Exaltabo teo pag.----1-1=---II-·-~-·~ ~-..=. et de pri .di - cam D6 .mi-num in 0 - ..-=---...iu .dum cum ci -" thara. t~.. ~=~~---+·-·-r~=--"=·-· ~== :::r~~t==--==--==-~~II-=-= III-=:d no - stro...-t-~.rum: et im-ple.. 1IiTon.:~-.-. t--=- -----1---~~--- Comnlunio..••=-~ ~~__±r=! __:llt_"_=1-i~.~-. -.a.gum tu .-..a tu .ta .~ . 79.-. Alleluja.a :.a .~. VI. -~=.=-= --II :::::::::+~-. . pag.Ho-n6. Deus....bunt.-(= ."~.. -..cun .1=t ~.-~~--. • • F- __-__ fru . --.F-.=-. Graduale.::1§-1z=-. .mi-nnm de tu . Dominica XII.'!-.~.-iII.~-.318 Dominica XrL post Pentecosten. ----~----..~~~j==-~=-==-~-j .. ~~ _Be-ne.=II'!I"=.-~-~~ ~1i======!=-=. et vi . 113.~_" te psalmum . Introitus.stan - . in adjut6rium meum.ri-a re ._~ . VII.dun .:.------1-.bun-tnr h6r-re - ::-. ~--.ri . . post Pentecosten. J--=o= _-t·-·-==-- sub ... .no ~------=--===l-~-~:::-v..ra D6 ..te De-o Ja-cob:su-mi- =!Ii:-=~=~-~ . ut supra. Ton.da .mi - ti-is -b.=E-~ .-"-~~C---==-~r=-=±t:=: tor-cu-Ia .:=r:= ~ ~-=..iii ---.. E~ "'-1_.J ~ ~f1..ju-bi-Ia .a sa-tu .te.

.. .=--~+ -.-. . III. - ~ ~. .per Iaus e .-. .--j~l§------------- ..--I-----J---- - ~-.re: sern .di-ant man-su.mni tern . Ton......--r-II---.-..~..-*.~~l§==----= _---==--==-=--=-_:J=-..lli . .-~==-~+ ----t ..- lli· ---~--~Ih---.I-==----===--==--=== ~~~.=-=-~~ -~~:i -::j-- Iau-da .tis - -ete --.:J----=---~ -.tus est Mo . ~~ ~_~--= co - - in di . .----------~ -~_.. ut supra.. .ia.z-._-.--.ten ..l-·1 .. . -f-1 -I- ~.jus ~--.. •• ~---~----. .. et Ire .=.~t~=-=..- .~ii.-=-+------F- '-::~+--------f-- Do ...:.----.. ~--------.e cla-rna .y .--.-~ .po. ~ ~ ".:!.~_- me - 00.ti..:=~.. ~~.e .--.no • •• ==1===-===-_-:1= a . " ~-~ _ _ -...hi-tUf -+a. . .• ~ • -3 fOJfertorinm...r/fJ--=---~ -11'::.319 Dominica XII.~.-- ~-=-----t-3E--..--.. ~1~ ~~ I AI-Ie - - -z--. VIII..._IL~ ..Pre-ea .__~ -=--t~~===~-= -===-==--==t==-+~ _ ...mi-ne De us ~-..-.ses In eon- .ni-ma me a: . =t=l!i Ton. Il ~-.==. -~--:: .-_ -_ sa . _11'::_- _ -----.-au . ~ .- tUf.vi et no - ~-=!=~:j:t =-=1+: ram teo _ Alleluja.--. -. post Penteco8ten.-~-.

re: --..--~~-.nimoo ----~-.-.-C.-.~~=-.- --I ---1------ De fru .. : : .o.----I ~~=-=...-.-=-...---Itde ma-li-gni-ta-te.-j-·-·-·-·.::--:=I--.. ctu 0 .pe-rum tu-o -rum..=---l quibus ju .pu -10 ---3----.mi-ni De ..sti da-re terram fiu-en-tem lac =·-· =-iii-.-tus fa-ctus est D6-mi-nus ..-.. quam di-xit fa-ce-re ----r-~-~. Et pla-ca.-I..- ------------ po .... I~--~.--Fa-.. -.. .=---·=~ ....--.==---j=-==j=======i===--~ et mel. -1.-I- -t..-_-.-..iii-...-!liii~-==--==~===+==---==--==~--=-~ ~-.see-ris in po ..-- -.~.ra ... et di .l .or -I---=-.braham.. .t ..-1------------I -+...-._---. tu ..-==-~_=__===__=~~~.J----...·t - - -..-~-.:--+.-.cob.-a.. Ton.-=-=t~-.ee i-roo a..'f----------.-.• .--... Communiv...-~--'-t­ ~===~. 320 ::.pu-lo su .---=------ ::11.ra... -._ l ..j-=t------------------------. VL --8 -------·-=I=i=i-·-·-~-=H~ -..-j--.------.- me-men-to A .-~---..~-.D6 . .-----r--.._1_.-=---~-·-· -..-.-M--..-==1:= -+ ..-.. -t=:j t=~~ - -~ - tu .- ..----.sa-ac..~-.o? par .-.l.=3-~'---.i su . Domlnica X! 1.- ~-----=--==--Qua-re Do-mi -ne ~- i ..--.-...-p .--.-. ..--..-~3-·--.-"'-.-.tJl f':ltc'C)S tc ll.. .--~--. et Ja .- ====--==-.--.-.-. I ...- ~. --_.-=._..:::JI-. spectu Do .i.xit: ---.-------. -..------- -.--.

bi . . .-....:. • -~.0 ...ti .-. 1·1~~li ~ ~-S:i-:'~~: :i-! : ~ ~ ~I E.hi ...-iIII~ --==j-====--==~~j-----=--=:j== ..ne.-.ci . -t..--r==--==~==~=+ ~~~-.quas in fi .~~tII-=~--====t.a .ti .-::J-iI!=·=·-.-..~~~ Introitus.ret ~ __ j ~ =1 • ~--=£-:d -.0.-. VII...ra: ut e ..321 DtJminica XI IL post Pentecosten.- ------~----- Dominica XIII. et vi .mas pall-pe-rum tu.fi-iIiii .mi .tum tu ."j=. et 21 . ~~ .ra. post Pentecosten.la . b~~ __ ---=-===c~:: £J .¥_.t _. ~.~~ ~=--=--.-p-.=£+=.ldnal~ Romanllm.sta -men .-==-==.=1-. ~=-= -. ~. sa .-+:= +~_...----"""i-• ~ • -..-=j------ ~-"""i---=fa .-~-.. ..urn...3I=====--====== ~-Vii.---------- ..J. .. Ton.Jcor ho-mi-nis con-ffr-met.rum ne de-re-lin- !---+-"-:c-.-.cet ~ :. ~• cor h6 •• __ .:§ ..rI! ~ ~.--.. ex· sur ...----r~ ~~E.num Ire .Ie .-. et ~ ni- -..ge D6._~--:--.-...nis ----.~.~ --==--==e--j==--====------==:±== .-•• =--=1-.cas pa-nem de ter .em in 6 ._~~====-~=C-l mi·nis: ut ex . - g._.tur ter .-1 .~ =-_.-. -et pa .-=.=r•• :.=. ~ a.-=-t.:-Li.mi-ne..diJ.nem: Gr:..

.. page 94.ris ~ ill 0 - YO -cesqure - ~ ~ • ren . Gloria ·Patri.:: _ ~ • ~t=- F ~. Ps.gi.sti .. 5*.sea .us su-per 0 . ~ ~_r ja.re? l. V. --.mi-ne. ~-_---=t:=+r==..-._--6-. post Pentecosten.-!lid.-_-. Alleluja.j . Respiee.re tu ..ctus . Communio. ..-l~ =:=-~-.. Ton. Domine. ~ .-.tus ~_ . quid De-us re-pu -Ii .-=--~=:tt:=:-. umte...•---.pag...seu.--==.- R"-~ ::r:-!=. VII.-~-i¥~-+ t=n:=...----..p=--...-~=~-==--=.fn .=. Ton.. ::t5-~ .. Ton. et ne bli-vi~ i. ~_~] :..'- :f:::M------_ AI.!II =.yes pa .]u..322 Dominka XIII.ne .sam tu .ill.-=-':_ =...ra .-~....e.. ~-=- ==--=====-_ ~-JE---­ _..- ~j • !'y pa-nem de ere .-~-~~-.-.ge ..ni .Ie .. VII. Graduale._~ ~_::!II_ _ et pro .-:-=--=-w-. r-.nem: i .--.~ .sti in fi .am... re .~ -==-==-~-==----=-:=i= no • bis a ge .10 ~ de ... In te speraTi.~-q ~-=----J---i--=---..=---1 ..ne.ti .•-~~=--. U t rJI .es fa .ti .di .~-.----=-..0 ... ut supra.urn . Q ...~ _j • • -+II'. -~ .ror tu .t=_ _:i= I=_ est fu. .In • =Iii=-~:::JI ~-tti--- . page 146. Offertorium. ~-=~.r8..di . .ca· can.-+=iIII!=JI­ ~=+==-. Do .--=~-:lii_--_ -L. .

..spi-ee .-----------.a.-. ~- Ps.-F-.f--~: -..a. D6 ..=tE ---.~-·---=--..~....p6 .--3----:....per mil .. et 0 .---.~ -I i. .-.em Chri-sti tu .Ie-eta- -..- _ _ tis..--C.•• -"--~ -II-:t=-[i---~ .i: qui-a me.W .~-.es u na in a .I =-~- . Quam ..mi-ne.-1 ---~---- no-bis._ 3===-"-·-II---·-·I===-·--~ _ -=__ ~_u -.-. .-~~-.~-~~\)cJ.~ '-t~~~-~l . _..-ill=- ~ -~~1 _ I..1 ~c.! ..._--__ =~-!. . cr.Ii..~ -1-_.-. .._ .- --~-.: .. =iII-.i .----::! ~. ...-=~----.E~---..mnem I sa . ~~. .us.--..------~ -.rem su . De .-.. post Penteeosten._ - ta .vi- =Iii---=+:-I------~=1>.. _M _££0: L\ 1 Introitus..~..323 Dominica XIV.~=-1 fa .--.. Q~~c ... Ton.._. 0-------_'-A.tum..- __ ce.men . _-=---_..~i -. IV... . D6-mi-ne 21* vir- ..Ie-eta ta-ber-na-eu-Ia tu.. post Pentecosten.or est di .ci.-. --~--~----'--' ~._-=.-.-. et re .------'...I - ----l------l------ -===-- ------ di . Dominica XIV.-. .-.tri-is ~-~ in ...__ -I- ==---=---=-~-==----=== -.i ..-~ tu _ -1..:! ~ ~_c:r ~t~a~: ~ ==:J_"_ ------ 1[7 .c=l----""-~ ---1 • -:j---:j ~=~! ".a .Ii .•..is su .. ~ .------=-. ha-ben-tem o-mne de . .

.cit -_. ~..... Communio.mi-no.mus De . .--. a. post Pentecosten.ri no . ju-bi-Ie .. t e regnum D qure . . =i~!li:=_~ •.te. Immittet Angelus. '. et de-fi. VII. -. page 148.·. E. ~---.ja..et 0 . •-1Ii~-=l~ -=-=.=.-t ~ ~-.----------- --..cit Do .---1-.-...~~.. =-=:••.•_ -E.-l=••.:.-~----. F $ · d~-=.-.-.0 sa-lu-ta ...• 1E. • -=--.--E.-i1. page 4*. page 100.stro..-------1 -.~ ~.--E ~---J--3f----1Ii-1I!=-=:--_.~' ------------:$ •---==--===--===--====== . Offertorium.-.·1. Ve.Iu .--. $. ci-entur vo .ni-ma ----. Bonum est confidere. Alleluja. -= _i_ AI-Ie .=.-~-.. di - . VIII . :.-e--.-- . tu-tum! con-cu-pf-scit.tri -a Do-mi-ni.fle .324 Dominica XIV.--. Ton. Ton. -~+~-_-4"i ---~. :ic:. Graduale.mus Do .mni-a ad -ji -.. ~ ~.-----~ p rlmum . IV.:::j . . j==j=e=--=----=l==---==~--t=---. ---w:-.mi-nus.--=_--1---=1 . ut supra.j-----=.ni . Ton. .::r~ ~-~--"--II-.-.bis. -i§===== -~::c:-~...-----~-..--. Gloria Patri. ----~-== ----=-----==--=== me-a in a.ir~ ~..C. ex-sul-te" . -~ . =1i=----=--~--= ~I -1-------_. .-. .

a ad te..:~. ••=±:==-- -- ".~-I ---"'~. "'if.=.- '. quo-ni-am ad te cIa-rna.:+-~ •.vum tu .~ ~.••.= . .-~-=-j---.-ts:~ ~_~:~.• .vi to .urn. J \ ..·.a~ .~ -r==:n:===-~-..·•. -. Ton.c.·.'.. =I==-~-••--!.• P l c ..- ~ .. . Do . L re .-.us.~. pag.-.• -•".~~~ _ rem tn-am ad me et ex au' ' ... mi .' ~.'.•. .:..-=t=~-II-4 -j- ser-vi tu ..-11---=--=. 1..·.=t::jli_.•-.ni-mam . Graduale... I.l = . na. =.I-II .•~ -.~ D6-mi-~e. -~.~= _tt--=-~=. • .---------+. Ton. .. -.vi.~--~--H4. .__.--. . VUill fae ser.i: qui . Do-mi-ne. - ~ ..·'.~ ~==. . 118. Ton.+-!..= -..hi.. .---=-= ~=-_II-_~." . •"..II-._~~ •• 3B -== · =E-_=. 1br~-iXi ~I ~---1-----=t=---__ Jw r~~ .'-~. ~ ..: -..---:-.·.· ·.. ~~-~~--. I :. a-ni- =====--==--==--=== --·-~I--f~-·---- ....·. l===== ~-. VII..--.di me: sal - I -i'l-. . ~---~-_±_-----=1-----=I-".' •~-·•.-----1 --------~- me .325 Dominica XV..~.-. . . ..-==..--:f .I •-·. post Pentecosten..-. Bonum est confiteri Domino.-..=I--== ~-----~-.va .'=-. -. . Ps.·. De-us ~--~-·E--~ . ~ ~ . . -au .. ~.·...--:I----==l===(:=+==r======~-.._-== AI-Ie -lil - ja.·.-== ----- ._ T. ----. 3-.~~ ~ ..ta di . .--=¥-. .mam me-am Ie .E-~-. 1 -::dj.•.ne.re • re .. p.=~-~ .-.:. ~ ~.e.. t:--...mi.I ...tl -fi -ca a.-~-.ii..-.c ...~. .-~.-.se . n Introitus. spe-ran-tem in ~ te: mi.-.-. Gloria Patri..

.vis ac mi . ~ ~_a..~.=j-.. post Pentecosten.---===4 _. In . Exspectans exspectavi. - se ..II-II-..ne ~ ..-.re . ~. II!---. to .~-~_.gnus su .ti ...us ~.r~h~~_~ \)..a =F~ fI-~ ~3F ::L_!=-~_ .=~-==-IL:-==l::H -. Offertorium. . quem ego dedero. Dominica XVI..0 .. Q ~~ J .-jjjiII -=-"=~=... Quo-ni-am De.326 Dominica XVI.. pag. Panis....ta .~=="f ~Introitns.~ • .vi L~ =+-. Alleluja. .. post Pentecosten.-.----~:=:=!--==== -~ =~~~~ su .-===1 :f. .per mnem -.. 142.. ..bus teo 6 .~_~~~ ... ~. . . pag..·- .---.-i".~-. et co-pi.. -' J'..... mi-nus. __ ~ T~~ 11.=.1I ~ -~---=-- - ~-_.= .-a- rna .•.-.-·==j==£ ! =~=-=IC.tis es.mi . Communio. ~:--:.di .a.gnus Do ..na D6-mi-ne .._---------.re -Ie_ mi - hi~ D6-mine.clf ... ·• .-----=-.-. ut supra.----. ~ .:r=-- ::a.sus I.a tu Do .~-·._-- Ps. 100.- 0 - --- ~~ -~a-----· ------------- -- -t-I -~ -1.e: qui .can . ~••• ~_ .mnibus in-vo- q-II--II~ -=-~ .--"'=:_ qu6-ni-am ad te cIa-rna. ...--I in mi-se -ri-c6r .- ter . 1 _c.J_f==1= 11-.-~-q ===---=c II!=d:~- di .::t=~~-==---=..ram.. .=========-_~~j=--===t-===-===---= et rex ma .

.. ut supra.---J--+ .--------1---=-1----.Tum: qui mi-ra.mi-no can ..-"'II!I. . VIII.te D6 .---~-iII=-=~-·-·-Etl-j_::' _~ -.ja. page 60.- aurem tu-am mi.. Communio. I. Domine. Timebunt Gentes.-- -- __. -.----l.-------II---=-l--"'l---- --1---- U -stus es.. ~.. Gloria Patri...-.-.. ------.-.ni-am in-ops.--==--~-!'IIi--~. Dominica xvn..=. memorabor..:::t =+Ji-.------===l===~I===== --. r:::~-..----LI----l----. l.etum ju .( ~-=--. -1= Al . post Pentecosten.. . ~ et ex. .._.- ..3._t:::! - L rJ~~~~~~- . 1.ci .-.-~-.-..-4-..- ~ ..um: . ~ ..-~--.. 31 .-__ 'c-.:§ - Iu ...a fe-!9-..di me: quo- •--. po~t Pentecosten. Ton. page 147.· _==---==---===--== .Ii .mi-ne. - -+ - .-4------..ti-cum -·~-·-·f +-..~-ftlJ--. -'~~'~-:.'. -----2f----~f--~-~---.bi .. D6.__ ---~--~ --: _~ ~_- ~-.------"no ..-_____ • ..Ie :.-.- Ton.-.-.--~--~-..- .di . Introitns..~.hi. . Can-ta .--~n=i~~ -+-..=--.. page 116. - . Ton.. et pau-per sum e ....1 .. . Offertoriurn.- a ~---- 11-.Dominiea X VII..---1---------~~_ =~~ 1_+1. Domine.go.. -j 327 j . in auxilium meum.-E==r:~ ~li----=l---. . et re - .-.cit D6 mi-nus.urn tu .. Graduale. Alleluja. page 5*."..-~_.au .

--==---===---=--=======l=--_.--.au .ri - .el..-. ~ ·=-FJIi-!£:L=--·.._r-=-_ Offertorlum.-..~ fac cum ser .~-~ -~-----t-:j=-~~ :$ • e . --.:-.f.--------­ --~-...mi-ne ex .. ·l.---+==I:r==---. -. ::L!liii-.-~==---==----. ---.-~ "--:j±-.. ..um me-urn .-.----... -. ~=---=--"'-~-t-.-.~"-i= V. post Pentecosten..nem ::e.-ni ..~ _11:::~~ -=== _--==-~--====-~-'.--~in vi . I.-. Gloria Patri. 0 _ ra .am.at.=-.~- .::r -~-~~ .~.-.=:j=.. A lleluja._. Do .: :r==~=.4 ~~=-.-11-.. - ---E----·--l-j ~===~--~ ..g----1----=---.--. Ton.:=J I De .di ra-ti .Jic-. Ton. . · et cla-mor me us ad te ::!i~--=l-'-""+------ :r ~ ~..-±~t=-~·li~+d±=-i: AI-Ie Iu - -----. page 3*..-.. • ••~-.. Beata ~ens.-.-~==--==-~ ~-.= Ton.-:::::.6 .-.se .-~s=-------. ut supra. ~ -. ni ..-.=::1=" -.-. ~-... page 144. .a: -~-- qui am-bulant in Ie .cens: Exau-di.-.go Da. ----- --~-..- ja.am. per .ve ~:j± .-----.". t . Graduale..ge Do-mi-nit l. IV-III. di .=I11==--=====--==I==j==----===-: - - 0 - me .- ==1+==- - :f:::::. :.~.vi II --~ . PSt Be-a-ti imma-cu-Ia-ti -..-:t= ~. D6 .vo tu .-=-t ~-.cor-di-am tu . VII. ·328 Dominica XVII.0 se-cundum mi.

mi-na fa. t-=~= xvn.fer ...-~ -.~l=..=3.-::J--~-:::._~ Communio.'t et pro-pi .-.---=---:iA=--."&.urn.~_-.~=-=. --.--J ~=~~~-·-=t-·-!III=±=-_IIIi-=~--===---=== De - 0 ve .---~==. =t=~.ci-pum: ~- -I- ====j-·-l-==t-==-~~~~~ -+ -·---·---f--E=----+-~f .J'~ :te=t-·--..-.=~ ~=-t=-----_t=~--~-_=t­ ....vi tu ..-• -.-.-•. -.~ ~ .......fert spi-ri-tum prin . =_Ji: 31 --~.ca.--.. -~-r--BI-·----~---et e .=±=.am su-per san-ctu-a - ~•• "".=IIi=l-.. r.--~-- no-men i tu .·-""'=.-=..ri-um tu .-~- De - - us.--=---I-V 0 -ve . ter-ri-bi-li a.__. • . .mi-ne. -.ti-us in-ten-de .pulum i-sturn.-. qui in cir . • -.ell . • ~ ••• ~.L. su-per quem in . .~ ::t:__ --=f--=:__ :L _ l.I. .-. et red-di-te Do-mi-no =-::5-.i qui au .--.i .-. ~ -~ • ~ ~ • ~-=-.--. Ton.:a:-.bi -Ii.-•.--I .urn: ~ ~.-k-.=-. .-. ~ .--..-e..=. pre..===t=j====--=j-===-~--= e ..-.--~·-. --'-__ .==--+===~-1- _t=~_·~-·--=.te .tum est -. -+ -.ne .jus af ..- _II'::_-.a~3~----=-.-3-----------..ci-em tu .stro o-mnes.-.=-.i: ~--+ il-liI - .tu ~=!Ij--:J----. ~-~ ~l.--~- - p6 .Dominica =$ . 329 post Pentecosten.-1- --- ---j---J--. - :tt-~--.. . II ..ees ser ..ri .- .tis miI .--. .-..pud 0 - rones re-ges ter - rre.----::a:: -=!===1==--===--.vo .ra: ter ..

. Gloria Patrie Ton. .-• .-..di .- ..-.===--==--==--==--==--=== --l-~- I . -. ---. Hrec dicit D6minus Deus.-- ----j----j--- ..-.ra: ca. r-=::'--. ----. Te-sti- ---------E--- .b. qui .te :t==~-__.-------j----i-----~-~-.S" "l.-11--.mo ...-.ba._+=--=IC~ .vito 1....>.ret de ter-ra £-gy-pti: linguarn.f.-11--.---t =. VI..--=~-......te De - ad-ju - 0 =i:5-~.=~ 1Ij_.it.0 mensis .-.sra-el est.330 Feria Quarta Quatuor Temporum Septembris.. t-.. ..tha.r---.-.~-~ ~ et ju .. ..te in in ..i . ----.-.'!...ri ~. 0 -11-1==j=----.-i--. ..::::==---+ no -stro: ju-bi -la. VI.----r:::::---j----l""'W---r-1 =++-~-== t· --======---===----==t:=~ tu .-I-/i-.--:J ·-·. Lectio Amos Prophetre.-. .. . --- Introitus.ni . cum ex-i - .ci-um De - 0 ~i" ~~a:l~ Ja ...-""=·--...:-:JI •• ~===~_- De - ~ -...-.••-.-=. pag...-S==--==1 ~~-I ------------11-.-E -------~ .-.di . .. .-~II-----=-.-J.- .cob....ti .-.a prre-ce . Ton.-. 1>s...-...quamnon noverat.~.-1 ---j~ -----j- .. ....-.. =11-.<=.j===-__ =2:. 4*. 3--··---. .t6 ...- au .-.. .--.~ _"'=" jf=~-==-- .-.=t=~=======---==-_--"'"""-I- Ja .-. · · ~-...cob: su~mi-te psalmum ju-cundum ~=-="-E~-·---.-I- mp-~'t1"""1 :iL==--~-=--=---==j====':!:: X-sul-ta .ptum in 1.---E----__ -/lii1J-.-.--==--==-=-+II:::II=+~ cum ci .ni-urn in Joseph po-su-it il-Iud.

~di -~ -..--~-+- T VI-V .-.te con-tri-sta-ri: --i-. 144.... qui ~E· ••• ~. 98.-.-.-..us ---~ ~~ __• • _.te mulsum.10 et in ter- ~-~--=£j====-1 ~..---. OIl. rIll ..---1-..ut Do mi-nus De. .bi .t .-=1 ~-.ti .re e . Beata gens.te par-tes his.---.- -.-..=:=1'==-----==-=-=-=4-.~_ -Jl.. 7"-.-B .-.iii • • "".-.a re-spi-cit in coo . Offertoriull1.-:::c.+ -----1--.. et mit ..- Ii .bi: ...n=1I-~-~..-..--~. In diebus illis: Congregatus est. ..-~-11. ~--~----.t.--1- -. qui in aI-tis ha.-----. • q.--.....~-====-..."..-~-±--b-t.--. II--...+~=I£= --3I et de ster-co . . Communio.- -------4- Gl~. M editabor in mandatis tuis. T on.-------.---± .t(luale -4-(" . -=--=--==:1=-..gUI-a.rigens pan perem.-:- --. ~ E~_· non prrepa-ra-verunt si .---.-....------~-. Quatuor Temporull1 Septembris.-bi-tat: et hu .-11--- . e ' pIn ..-. . .-. ~ ~.. et b'1 - .-. Graduale. no -Ii ...Quis sic . ~ ---C o-me' d'1..---=r-~=~ -=----=-+ -... Lectio Iibri Esdrre. pag. no....-.es Do-mi-ni est..-=+1i~---1-... pag..-.ster.. ~-.mi - -----3-·-~----....+. !==~ .__ .... ' ~-.-4 san-ctus e-nim -.-£. _~ _j L_ ==-__ . ~ ..331 Feri(t IV.-. -...:..

--------_.. ..-~-. Introitus.. --~---.-------. tu ...-ii--- .L--....a me-di-ta . . Quatuor Temporum Septembri~...-..--.0 me a est. 332 --l----1.stra...-. page 102... _.~--~=.--.--~----------tj--. C onvertere.--.ni .vi.-·-T .... .~ ~.. page 146.._--=i- - -j--===-.lla.:rr ..----gau-di ._-... -I. T II on.----t ----------- ---j---===---:-i1 Au-fer arne op-pro-bri-um et ----·-E---::.~--~-~--.---.ni .-.-.----- ..- -j .---.mi-ne: nam et te .- ~-·-=---3----~-j-- ~t--j-.--..ti. - -I - -...e .. . ---._.==--==--==--=---=-~~r----=-" tu .. pag.ta -.JI--=-Q.I- S1 .sti-mo . .===. B enedic anima mea Domino...-----.-~.. -+-s-+- . I---.4 ---. Graduale.-~====j-.nim Do .-..------+ -.----.a £__v~_.----.--.-_-~--=-..-. est for.a ex-qui- --..um et .-. Domine.. L retetur cor....=. -iiii--· I ~~ =-... D6 .=---3-.. Communio .do no .Feria VI.--~ contemptum. Offertorium... qui-a man-da . .til ..- / ....----.---=j==----==-==--== _.-.-j-=~~_:::T-. Feria Se:z:ta Quatuor Temporum Septelnbris..--~E-----&. --..----.-.ti - a .-. 104..--.mi . ....

- an ._-== -. -. pag. Ps. :::II:: ~--=~-. cO-Jc=- . Graduale.-.te. 3*. Lectio libri Levitici. Ton.--.-j=. et proci . __ . Lectio libri Levitici. In diebus iBis: Locutus est Dominus ad Moysen.7J-·" It C·. Protector noster. .-.. Ton..-. 91....---='--.----1---------\--. dicens: Decimo die.-.-~===~~j====j:::! no .te-mus Do - --3-----I-·--r-~~-~ .--. °fe .. pag.-' __:I_.~. ••- ~-~~-~===----.-::J ~~-=--. qui =.-~=~==I==1===-iiII.. . .-~- ~. II.!l jf-.te. pag.-.-11..--~~--==.. Graduale.-...1 . II.-.te -.. Gloria Patri.-~.-.--~:::j-..--.--.cit nos: qui-a i . .te us j.Do-mi-num. In diebus illis: Locutus est Dominus ad Moysen. ~. -ili-- ~ plo-re-mus e .ster. Graduale.. .-~...stro.mi-no: ju-bi-IC-mus Deo sa-Iu-ta-ri no . 103.urn.. Ve-ni .-.. pag.-~ E-ni . ~=j t-~ De- -~I-iIH ==. ad-o-re-mus De 1~~·. dicens: A quintodecimo die.1 .333 Sabbato Quatuor 'remporum Septembris.. 104.-==~===--=== ===~. Propitius esto.da .-.pse est Do-mi-nus ::t:S=. Lectio Michrere Prophetre.--~=-=~ ~-"-t=. Introitus. ==== .~-~---·~!I=·-"'-·--=I--11':1.-....mus an . -~ -. .-.. Domine Deus noster. Convertere Domine. ~ • -.urn.:::~----~---~-~­ -1 .-. ex-sul.

~' .--.~=-II-~:I .C. I .:.. . . In diebus illis: Angelus D6mini.~. pag.~. ~:=. Ton. Mense se-ptimo fe .--:-1 fe-ce-rim ff . pag. post Pentecosten.' ~'. . e . D6mine Deus salutis mere. Lectio Danh~lis Prophetre.Ii . Graduale.. Benedictus es. Dominica XVIII.ra .: Conunullio. rem e .. Pauli ..i ~. ~ • -.334 Dominica XVIII.ectio Epistolre B.bi - de ter ._. In diebus illis: Factum est verbum D6mini._ sti-nen-ti-bns' te.--.ce - .os ha ."Y..berna-cu-lis ~~ • . .sra-el.'.--. c. • ~ ~--.b-~.pti. Fratres: Tabernaculum factum est primum.~=t T VII -~----. Dirigatur oratio mea. Lectio Zacharire Prophetre.. E-~ .. ~~ta .'. Offertorium.~--.d -----l-I=-. ~-=---=tI----~=::n=---· ~ ICl £ ••~ ~ ~ ~:jt= . t __-:r-·~··-. Tractus.~.. M~lli.. post Pentecosten.mi-nus De us ve .gy .. I..os .tis.. Hymnus. D6mine Deus.dl1 . Introitus.•~ .::I=~ .1= ~.-._::::-.Ap6stoli ad Hebrreos. cum in ta .1_--1on. ~=----- j=~.l. .go D6- .-~. 93.---_+_ ~ ~--=-~: £ .~. page 105.bra - .. ut Pro-phe- .-.lE . ~ '·4 cum e . 16.l ~~.4-.---.~. re . ~ f=k!c:: :t~-~~: .sta ce-Ie . Laudate D6minum omnes gentes. .bi .ster.~.-. page 105. 1.

- am.:j_. ut supra.'-:jt=--i= AI.-..-..~--r I .-. =--===~-. --_l..men tu .-..~-·-3~=--. quoo di .·... .ca.·._~_III! -..~1= tu :.--...-..ro ~I===----II-.Ie .hi: in do-mum Do-mi-ni i . .. .---.sra-el.ges ter.i....-~~l~~l=--== .::..-.mi-ne: et 0 - -----Iq----1- mnes re ... I. pag.. ~-.- -1. -..-... --_fl..~ .-iII:JI-. Graduale...... I .-+-..-..- Do .vit M6y ...too tu i fi-de-Iesin-ve-ni-an-tur: -.- --. ..~==-. . .-..£.. L retatus sum.-..-. Sancti .-. Gloria Patrie Ton. et ple-bis tu .-~ iII ex-au-di preces servi tu . Ti-me-bunt gen ... .. Alleluja. -----1\i.~-....-.tes no .::11---~---11--~ .-~-----_-l_-------i a~ "3 • :~ _..~-.-§-.-I-t~_.~=- .. ~.on.fi .Jf sunt mi .-":'~=j:=="-==~====--:--==. ..- ---~ r· _ __ -u !=iii.~=--I~--+----1-~==.. pag.Ps.urn. .-=±=-==---~ . Lre-ta..==-_•• .. .--.---------------~-p..-i'!!.. .~.-:--'.---'-..1 .bi-mus. post Penteeosten.ja.In ..--==._iJ.--._ .335 Dominica XVllI. 3 *.:§-.~-=-=-. 136..1 .---- ~ ~==-... .. . ~_ Ton.eta 11-1 -..... .-..rro -:II-~---=n:---- ~-~~ • he..-. I.. .--+------1T VI-V ~---.am ~~ .~-..-tus sum in his. .._.ses Ofl:'ertorlum. B . --.- ::. gl6-ri .

rum I .. --1 [----_II.----1----in conspe.sti ...--.-j--=.--.--±===--:'t':.--1-.sra .. : : .as..te in a .:.- --II4------..ta-tis Do-mi-no De - -I- 0.fe-rens su .=~ _~--~ l-B-OJ--~-~ Do ..B .-B B ..tri .do -rem su-a .-J_• ..---..--'---.-'-I----B-=-I------j---J---I---.-..f"_=-B_~±: __ ~ Al ...num in ..-~--B-1I-.~=-B--..te ho .--~-~--~-. ~~B-...---==--===-~=-= .1 .--F----~--.-l-iii---.-.-B--. Graduale.cau .:----I.336 Dominica XIX. ~------..ja..mo-Ians vi .-...-.-. post Pentecosten.--I.... "-d 11-_ .cti - •• -·1 vesper-ti .3- -----B-B-B-..jus: ad .. ----. --B-B wI-.-..ra. ::j:1-iii T ..E -B ...B ...inica XIX.--. B-II.--B.sta.~~ . -------B---l-r-~f ---B-B----.B .i ... Salus populi ego sum.-~ • _ ~-1-.. ~-----. --+--. Tol-Ii ._. et in....ci-um .Iud ho-Io ....- al-ta ....--.-B.f .-B -...--• .I ...0 .te -~..:E--j~+ ~~==--=-= ~ :=::=.a e ..--.e1..... .-B--- o .-=1--====j-.! . . _~B"':·-~-=-_.-U.- ~ of .mas: fe..ctu fi . Dirigatur oratio mea. 129...:..Ie In . pag.-. --===2--.--.tro - ---'---4---..0 ..on.jus..... II. .. et im .__-I.= -==-=-~.B-~B-illi-...-.Ia san-eta e ..---------'-. ~-~-...-11---+ -.-+..minum in ali .. ~ IV ~.. .". ..--l~===..I .. postPentecosten.-... ..vi .----j-.-B--..__. Ton.11 ..- ~.-'-1-. Introitus.. 1=i. 93.... pag.. ..re D6-mi-no. . .cit sa-cri-fi .B- -== --'--'11- .-{ Bijr...--..-._'------I-----I--~f--~--B-B--.._~__ B~..:E -~ :=1+= . -_== Dom..-B---..- - ~~ - - .per il ..--=-. -1_ Communio..

__~-.l~--=-~ .-.jus..II -"II .=:I=EII .-. ~ ~ --~=:~-.te .mHl\l. Omnia. Commtilllo. pag". Psnlmum sequitur Y.-+---.. . 131. I)ag. ---=---==---=== ---i-·-~--~-3f=--- =i~..-= ~-.-::.: -====.us.--.. ). f-.--.337 . et in-vo- -_-~---J---r--E-. Tu mandasti. De ..mi-no....=~ in .-!=-. 22 .ter gen . II L pn~·. ..J--. Gl6ria Patri..-. 162. ffa-ra-tum me .__bll" .no-inen e -=Jus: ~ ~ -_~ annun-ti-a -. -----f----. .JI=-::T--. 'rUII.. ut :"Upl'<l.cor .====----=±==:--==t=~..mi-ni D6 ..te. 130..----.-~---­ ~ =-r=~=:L-=~-" 1 . Oculi omnium.urn..-- -~ . pa~·...~ ~~~·-_-ru-=-~=t--=!- "-.I I I i .mina Baby16nis.-j 'i Con-fi . Oftertorimn. . =. Dominica xx. ~_t=_..a me .: . 130. qUID fecisti nobis.. Memento verbi tui.pe . Super fhl.. can-ta .tes 6 .. Offertorium.um..ri . Pente~osten.---'-----cor me ._~ -r=~ _~.t. post '1'011...i ambulavero.-~--. =-te -- -~±=-I- -----1-=(:=-~=:.. pa~. I~-- -~----. ut SUpl'fl.. 3*. CommuHio.. sed post .bo.-~-. gI6 .~_ . $. Grndnale. .---- ------ . Unuhl<lk !\ulIl.~~=.-j===:J_~ l'. 164.. _::it"-= ... Alleluja.--1- :1f=.... I'ag. =--= pa-ra-tum ~ I I =-.• . ~f .--. pag-.a.=r.· .-•••~==n::=--{_ ..ra e Alleluja.=-.-r-.= -.bi. Introitus.. +5==-.-1. et psal-Iam ti - •• 0]_.-.---. 164.

-.' :t:S=..~::r...ti im-rna-eu .sit re-sf .ni - .__' ~- [ntl'oitu~.ste-re -- __ :a:s-. .- si . ~ .atri. Gloria P..-..a. •~ • ~ Iij_~ ~ I~j~ ~J~I N yo-lun-UHe tu .. post Peutecosten. .~ ~'I ~--.=:1-----.ge D6-mi-ni.~i::~cc·~~t3l • ~ Ton...-~=t:I=-.. Ton..~~ ~j ~ -~ s: ~:t .~ .-~=~-.ti II:-'-' ::j===--===--==---==:!=_-'-1_ tu ..-=l===t==I=-. ry.sti ~ i'\A.-~=.-II.-Z .------.l..=I~ ::!f--tl--j=~J vo-lun-ta.. . ---1----.iI=.~-~=~-..-.338 Dominica XXI. IV..re: tu e .18. .nim fe . 4*.--===~--=--== 6 - - roni-a. D6-mi.=£~ :t ..~"'- ~~.------. 1. £-1--·-·3~ :Jf=-t= .bu-lant in Ie .-.~.a: qui am-~-~ -j----- - --+- I ~·-=i==i=ti "-~=-=I===---=== ~=--------==-_... et u ...-~'-I--=-----~Ps.ci .-.._":--_. {"'L.ta. .ti in vi .. erelurn et ter-ram. pag. .--II-=---.-=-~#. et non est qui pos .---Be-a.. ~--3 I.7~ : - - .

-.. ~­ JE-gy .mus Ja-cob de p6-pulo Allelllja.-----f-. t==-Ii!!.bis: a sre-cu-Io...-j--..fJ_ -1=._-. -1 _-.~·:jt De - .--~=j ~j~. . Pri ..I----=1+- ~=~ ~=:.£-. Gl'aduah~.--. .ctus es no .tu :"".e . .- in ter-ra Hus no ..-==r==+===-. D6.==+-.1=---========-·-±==:::j==-~-==t==-l£-I .. Offertorium.~~==---==j-.-i=l==-.ni ...:f'-==-.l-~ ==1+ .. a ge-ne-ra .-.quam --------- -------- mon .--.tes fi .-j±-.--===-..= :f=.. ::5= ..pto. VII.ti-6 ~r===~ =:=..- Vir e .re ..--.--.-~.=~-~ --=~ =-+-.·--l-f--~f -==.sra-el de .~ .la.gi-um fa ..339 . ...--=1=.mi-ne.fil ._L_- :f=• .--~-~. -t=.....us .e.ge et ------ ..tur J-.. ~= -~==--===1 . et us .=~..-==~-t=·-j==-=-.que ••-.-~=...---1 ~~-3-~-a-II~~-·-~=3-·=·=·=~=i=i .rat bar - ~ ba-ro. ~ ~~------b---E·:.~ .-I=-~:q:_••__~•••-~+:.bis.= __~__=. ter-ra :5= et or .•.--I ..-~do .-----=1. ~-±_~-.. ~=--~-t-=1-~-. =-..~~ lT X I::=_..-l=-=~.1 .-. t===t=_-j======t=--==--=----IF-t ::ie.. ---••-.+----. \J...-.cu-Ium tu es Ton.---:j=-.--"~ .- ._=-~=±=-. - -II- .-r/'i-...----=-.~.-j=~~--+ on. ut supra. aut for-ma. -.rent.ne pro . re ..l-~-::::r-.II===-.----~j-- ----j---~.us.. . Ton..-.mi 22* . .-. =:j=: .. 1.. ..--_.. In - ex - i .~=jrt AI-Ie IiI ._.. n. -=-~=1-.-==E . .-!-~in soo . .-.

.-.-.:: t.-r:i-.:II~-~:I. . • f on._ 1 ~----=I===E-·-·-==--·--~-·-· vi: quando fa .....=.Ii . . .-=_--=t-·-j::===.--<-I car-nem quoque -~----~ I--~f--. (~J~nnnlllO...bus -1. ...---~ ..ret: ~ ~=.._-11- :3f=!:=j===t:= -.=~..rna ~ ~.~ ~..-._ _ . .ta est e .-~==:! .=:!: mnem sub-stan-ti-am =iio=.i E==--.stas .-~ i-psi ._~ et da . ~-..-~ •• .'- a -ni. ----.. ut ~-!II=-_..:j me . = f-.. .. . ~_• • •~-r-~ . . ::I_-II_._----------~. fi ....-e .-.- ...-~-'-.-..-r =~ ~ ~.--=-II- po .mens De-um: quem Sa-tan pe - ti-it.-=.-===j-~-j=-=--"-I- .te ..-==-_-l-=-t -~ ~-"=..tes.-_:1.-:j-~-.'...--:::j-..um spe-ra '- - .-l.mi ..vito ---.' -II-. et -=1:--- in carnem ~S -j--=: Et-:j---....= I~. ac ti .:I ..ci .-i'I! ~-_~-= =1-iiiII~=----==--==t=t.~:. et in verbum tu ..--1-..ce . ~-. re-ctus.. ------l--II-.~-I :t:S=.t3.=~~.1 .=.--. r~'~&=..re vul-ne .ta..--+ -=1. • -.. I .jus gravi iII .:.os: ... jf-~~.-j-.- -~.a.ra . ::II:.-...no ..­ ~~~ . ten .us.:::-.=.=-----=---=-+-t:_t-t-t-..-~.•••-11-. et _-_-~j==j===_:. I. a D6 .-11 ~~~ e -jus: per-diditque 0 - -=-==j=--.... .--=-=:!..--1.: r= sim-plex et . in fa -cuI.es de per-sequen-ti .-• ..ne Job: ~=.-l---~-I--. In sa -Iu-ta-ri tu - 0 --1--.l ..:Jf.

di vo . -..~.·t.-.. HI. .ne ex .------------me . me .-·.-.--.~r ~--=-.•. ---~-~.. Dominica XXII.-. mi-ne. lilt l·oitu~. l..==---====---==~.-ti - 0 .cern rne.i.-.el. \\.-t ~!-=j ~._ . :::=j==-..~. -------.. -==---=--r====1I=====--==--==----­ -I.-=It.=+~S"--=i pro-pi-ti-a.-.--.am.---=1-... D6-mi ..-=j .•. IlL~ page 3*.--====::::j====3==-------=·-·-·-·~ . J) e profundis elamavi ad te.bit? qui .. .=:i=r=-----Isunt me.- ~-..·ii:..._+ .ei -urn? i ...-.--=1------i-+ -J __ ~_"_.-.=.ni .--•..a a-pud te - - -----·--·--. Do-mi-ne De .. est.-.a=..-I. ad-ju-va me..au .~-~ i3=:~.di .=-t--.. va-ve-ris ..-=·-~~--~-. Ps._--"r:-.us ----===----==-~ .---t-------- ju .&.ti •• • ~.us.~T·~·--t . --=--===-=== ~-== i~~{il tJ ~: -~i-~~ -~es~b:i:. Domine: ~------f---~-=:n:--­ :C .~ ~~ :~~Ii:.•2~..-..us 1- ---t=-=rr:s----~-. '" TOll.I.-- Do -=. . i~~~~'j - ------.eu . ~=. post Pentecostell._. De .-.Do - -.._..--t------t--.qui per-se .~~ - sra.. . ~ ..-. ·l---=1----·. -~==--=-----==---~ tJ.·..-l~-=i=H :go • ~=j~ •• ~ • ~-.~ ..--1-. mi-ne quis su-sti -ne ..-.. Gloria Patrie Tnn.1 ~._ • ~ • -~ • -~ • .

...... -r-w--... ~--=-'I-Q~~=~3' ·'-'--I-~---II""·t-'-. ------t--l----~=-F_.......r:-.ment ~inum ...--.-~. ha-bi-ta .. .I.-..-=.pi -te...-..-.-~=....- ~.-.~ _~ -+/!i=.Ee .x-'---1--- - -~.ju tor et pro- T.-------Al . =-=-. num! \l.dit in bar ... . ..--"-------+ .num..._ ~G~. I..ja..= - .-. ..-----li!' -'-.~ ~=-----o-r: ::1+: -'_.-. ~--. . .rent in -. .. -J--=---== --. ------..----1---...-l ..• • 1~ ...I­ -f----. ..- e - - 0: ad .. et quam - f- • ~. .-..-_ ------.I--=I. ut supra.--I ... Qui ti .-. . -I -1. ..--.te .....- -I.-:::L'-"::'=---i -----=-~-=-...Ie .~..-:'~l"'----- . -..tum in ea - --..etor e .-:§-..-:J_-'-=·=~l"l-. rum est..-.dum.~. __...-~ ~-~.---~-.-. ·~l..=--."--:jt:==---== __ ~==-.bam.--===--1==I==---==--=== -"-. ju .-. Ton..ee quam bo . -~I~ -f-==:--8E --f_-..tres in -+---~f-j---.--- V... Ton.. .f . .f..---f-_ •• ----~-~-·~---·:&:-·--=---·--E .dI... . ._--.. ...-.--.eun .-.....:.-.--.~---~-· -l -I ---=r=- =I=§==-l~---.6 Alleluja...1=-.re fra ..ii-'l=---'~---.u .--------1- bar-bam Aa ron..l"adualt·. quod de -seen ..-••.~ ~~=_ _ .- ~-.--~-...-.---.- ::.. Sieut un-guen ....• --..~==~===- ..--I-~ ••" .t .....••~--.-1Do spe .j 4 = .J -~.=-~=-j='--= -~-'~':"'-.....f ...... ---~-~-3-v-...Iu ... ~--==t=====r==--.

~-I= Do _ _ _ =i-~ -.----- .=~ ~==:±= ~===--==~-j=--==~========--~-.---·---t--I -.....--...------j ---------~ex-au-di . me ..." ~ ~ --=-•_.-..--~:=j--.. ==1 . -~ _jt -=1+: _.di .-.ci ._ j-... -u.:::J- • Recor-da .---. .-..--j-. mni po-ten-ta .-••-~= .. · ~ ~=3 .-l-==t- ntt'~·~torium.--=-- - 1jI£:J= in con . 0 - I.a... et ex-au.-".. 1..=:II =. -----·--~-·-~-·-3-·-J--·-·-~--." .nans: et da ser-mo-nem re . VIIT ~ ~ ~ ~ ~ -=~ ==1 • =+1!i=----.-.i do .."~. •••• ~.J=-.-.-. ~Ii Ion.ctu .rna . -==-=-~====~_-==--t::===--== .-.. quo .am.lll-am Communi". - . ~.ba me ..spe .go cIa ..~=r=l.ctum in os =-:§ -. ut pla-ce-ant ver . ~~-=-~=..sti me De .j-in-cli-na au-rem tu - "if.mi-ne.---f-----..mi- 1~1==!=-=r=-.pis. E .VI.--.re rne-i.urn..-.I_ ~-.tu ..• h~ • ._.lIi-c=--==~==:JI-~-.a n. ---------1------:--1... -~==1-~-.--.~ ver .ba me .us: :t~ -:r..• ----:=::J-ll-..:=j-. TOll _ prin .

et e. . iIIIj.. .6 ...r= ~±~ . .-.-~ ~-~--B:=---~~. • .-t.-e--==t~ --I .s 1 nos. YJ... .--<--.-.di . . ---- =-=--===-~--I----=::--~==---=--=- ~.ta-tem Ja-cob.----1-1-.. .-~===== L-~ -..-.os.lg. - -==~ 1I!I--. __ Ir.~..-"et re.e-r"..::-l 4*..cis. _ . qui nos ~_...-..---.....-t + --3 -. G16ria Patrie Gradual ('.-. ..------- -1.-.-.ne . con ..~PBi.--.-~ =1====t: ~ cun .-_ ..-.xi-sti D6-mi- ---L.vo-ca-bi-tis me.·--1--3--·-~---..!'-" pa .-.-._l.----.~ .I~-~--..:=1==--.du-cam ca-pti-vi-ta-tem ve .au .. '-11..._-·-=:t_1. -.ml-ne.go ex .fu .-'--I""W .----.cis.-~ _ _.. TOll. • • ..-. V.mi -ne .ll..di-am vos: =_:=c. af-fli-genii-bus nos: et e .. --==-~--==--==~-.- 10 ...a.ta di - e.-II-..=~ ::f-L•· b -~--t. Ps. .-'.-.--i-.ne terram tu-am: a-ver-ti . 0 - lau-da.~-~-~ ~. Pi..---..-- -$ _-==t= -iII-.. 0 .-!III-·-=-.stL 'f.nis: in- ----··-==:J:=--+--fl-~---=--=---=H $..stram -. -.--.-'.-i-.. =+=l dt= ....=---=~-----I-~-'-.---j. E-..-~-.di .-~- -~ -~ ~-----j--------... ~-. .-~ et non af .. Ton.runt.In-.- et in n6 . de - ~ __:1:= IL~_~_ 0 lI!.-.. ~•. Be .=1-.ctis -..bi -mur to . ..-1.- de --1------31 ---.t.'-----' ---'.-1--__ .. '. ~ • ~ • .-----------.~-E '_ -t. In De - 1 • .fii-cti .---_----~ .-----j. ex -.sti ca-pti-vi- -.

III ..mi-ne: Do ..=~~-===j----II cla-ma . Do . Do-mi-ne.ja..!. =:1 -~-.-.-.=-"-~---. =+ -~~~-=::J±. -==~.±=·~=£+=. !-t-===..J te. ·=t-V-t 0- ra.--~i· -=~~ t c_ ::t~-~=1----"_±- Do .~~ De pro f'un - d'IS • .. I£:r=..0 .T--. 1=:-~. ~ • . V.~=-=II:=-...1===--. VII. 'ron.".-~·~.-. ••• ~=. ::t~---l=-=--_t_-----.ti . . ad .dis ~= _• Qla-ma - vi ad te. ----= ~= --==-~~·=I=·=~"··-~=1== ••~~ =t==-..nem me ..!I=~ ~_~ __.~=r:: ~~ -=IIi---l R~::I= -----j~==-===--==--==t=--L.< C a .0 . -~=~. Alleluja..-=.t. ~-.Ie .-~=:j±_---­ o . =t =::r~ .ICJ~--=--=-·.mi-ne: Do ..:t_ Al ..ti .. De profun . ~ ~::r. ~=.au - di _ • ".-~-r=..--=~j-. II.au .d=----== __ -===---=1:-. 1 . - ~ --:t • VI =1-"---.. ut supra..-.am: de pro-fun .. Olfertorium.am.~ . post PenteCO!5ten.~=t-=--~-j± tu - con-fi .mi-ne ex .345 Dominica XXIU.=+=_-illi-_-!= •• =~ _L=--==±~--:-.-j±==== te.-t:=::rr=== -.---·---•• ad ::.dis :tl!~.-.-=1-.vi Graduale Romanum.di ::a=S -I-~==----===-·-.ra . 23 .-~== me .nem -.mi-ne ex .-.-t=lL-­ =t~ ~ • • _t-~~±.te 0 - bimur in eu-lao 8m Ton.m".

co va . - ci .--. et ultinla post Pentecosten. . si plures XXIV fuerint Dominicffi post Pentecosten.-_. -~=- • ~_.et va bis._. et fi .bis.-._ E=~E--. Uraduale.346 Dominica XXIV. ~ J -----. }. Introitus.~==~=-=J:: __ • . ~ -1l~ _~.-~ • • ~iII .h----l-~__==l-.----­ :t~ • ~ • .a.pi . .=o!----=--r. Dominica XXIV._ t_~_-_ di .In Dominica XXIV. Communio..tis.e . . post Pentecosten._j _ _ ~ Ton" I.:::. .tis. ~----r---. Offertorium. et Communio semper dicuntur ut in Dominica vigesimatertia.. et reliquis. o-rantes ~.-=-= cre-di-te qui-a ac- :. ~ pe - ti . quidquid --:j ------.men • . ~.

-=--'-.I-Q. ~-. --+-~-+-- Die 29.Ii e ._i1. I..-1. -• •.~.. Pe .ri pi-sea-to -.=:J-=----__ . __.-.-. g 'flj.'..00 vi .-.•. -Introitus.-.~ ~-·-~~==-'~f vo - ea vit e - .---..--=:j-----i----.-=~===~+:===.- . _ ~'I ~_. Andrere l.'.trum et An-dre .-.~--.-r::-De .J .-3--.---======--=== 1-.---..eus ma.ri .. ---i-----j-----.PROPRIUM MISSARUM l:J"l:~ S..ci ...--.------------ .-.-. 2H* .-r-. 3f-··-·-·-·--·-·~-·-·-I~-.ti . - -f--.-= ""if ~ )~i 0 .- :. --------j-----i- ----=•• . -- ----I- ~-. ere ..~---+ -f--~-.... .i: et 6 .-.- ~--=~=--l . Ps.am. -. \J.- ---- --.-3--.... o~lil.__=--•..'.-. G16ria Patri. et _-I t--JJ~J§=:§::::.-~=i-.jus an-nun--l.:::-~~::-=-~~--'~ --t-f-..~ -.---... ~J ~ ~~ =j t .-I----.-. 3*..pe-ra manu-urn e.. 1. p..-j±:=====.fir-rna-mentum.I fa .-Ji---~... = . Ton..dit du---.at.-.-.~'.-.--. Ton.f =i~--":~-t= _t+_~_. .r~ 1~'-""~'-I1~~' l~ .- - -- -.•••."--.minum.--==~= res h6 .~-•••~--+ -i~---1----.L~NO"-r~[S.os fra-tres..-.-r===!=-.._. .re ... -t===1=-=-~=-=t! os: Ve-ni-te post me: =i1i ~. In Vigilia S.o-.mlrrant g16 .mi-nus se ..I :O:S--'---.. .A postoli.-~V ••__ +-f..j ..--l ~~=--=--=--=--=--=--=-==::J-_'--=--=-_-_ 1:3 Ga-li -100 ..am -1.--+S=._f+_..-===--=== ~~=== ...am vos fi e . .'--~-.=.

. Eadem Die.ra .. . Missa.._.tus est prin-ci-pa-tus e .+ ~ .-___..--..-~--.urn ad _~_ _ ------_ - Je-sum..-.-~'../ .-·-·~--_-I-~~==e=+=-=t~=--:_ 'T.Festa Novembris.--.-":a:-/--...-I=.-j-t ~.:'11)[. - tur.cit An. ~_. G l{)ria et honoree page [2].-. S..ci tu . ~_.ve ..--.--.J_..) 348 ~-..re ..Ni .. 3===-. Di-nume-ra.~=1~~---= fra .1=.bo e - - os: et su - per . ..i.__ ~ et ad .-------VIII -VII.--~-.xit "_II:::::r:_~ e . ---=---"'-'-..- am.-..-.-._. . r:= ni-mis confor-ta - -... (29.--.nimus Mes-si 0: ··1· -.-J-.~.nam multi-pli-ca -bun Offertorium..-...----. .r7-- - - =~I-~ -I _L~--.=E· • iL·-._ --------1_--- -----~~-=- -----/_---t- mi .-_-.-. .-=-.---.. ~. _ _1_ Tonus---~------l------f..-Jlt--. -=- COlllmunio.mis ho-no ...=-"].-j'---t.·-·.' ~-~i~i-=-f===---·:a:-··==~ ll.:::I+ ---------....-r.-~= f-·-·-·--·--=-.. D i. ~=~~ .dre .as Si .. --/--t ---....mo ..7·-·Bf --.us: I__=.----- •• - .-...-._.=:j . page [12].-.I = ~_. L~tabitur justus..stus: ---1----------1-___ . .--r.ni --------/--3--···:a:·--·---------.----I=..() - - - rum.--.:"--. :!=-_--=j_.du - -/-----I-~f------------ .... Saturnini Martyris.tur Chri .ti sunt a- --.-~-·==~l .' ===---1-==--===~ ~======I=.-Jlt.-1-.._ ..----' -. -~ . ..tri su In .-.. De .-~-"••-IQ_______________t ~-.. GI('a(11I (ale • T X on. qui di - ci...-~~.I---*.

ut supra.y..-II¥--l--"'-"---J+.-. Andre~ Apostoli.·~-.-.-~~-==-==.-.tus e .pa . pag. Ofl'ertorium. -••~"=:JI="_j~+ V.minus =tii---.-±=~-- :Jf .._III.ci-am vos .• FI::W\ 349 Novembris.-~-...~ - ti sunt .tus ~-. Introitus. Alleluja.::s i.. .-.. [72].Ili .-••~--+----~-r--~-~-=l-­ ~.~j••~~g: ~ ~ ~. Constitues eos.roi .i==ll= ~- ..vi-ta - - - - tis. _-J ::. a .. • .. Die 30.ja.. VIII. AI . - ~ -.Ie . l\1ihi autem nimis..------Ve-ni .-. .-~-.t=~-=l-II-:~-+ Ton. - h'I au. :I-5-.- est -t:=:::n==---===---== -~=jt~===---===--== rum...~­ --=_-======:t=_= -1.----­ Communio.t em nl. ho-no . Di .__•• -.-"_-_"'_•• -~:j-.·-II-.Ie xit An -dre-am D6 .:iii ~- prin-ci .. ~ ~..-'_l"'~t In 0 d6 - rem su-a .6 . -. ~. II. IV-III. :Iii-= _ I •• .~..te post me: fa .. ~~ ~=3 ~.. s..=8. [711Graduale. -••. De us: .---I----~-~.=±=..._~-iI~ ·l"'. ·3=-~: M'I Ton.-.~ =1==--=--. ni-mis con-for-ta . TOll. pag. . • ---3 • ~. miS .ra .ci tu t-..--. ~--.

=--===-~===~-= e .gum.tis tu .-~=~-. et -. (2..-. ---.-·-.--- t~ -= . -t-e-t-- FESTA DECEMBRIS. .-. 350 ~·-j==--==~-·-~-·-~·~-·-··-~f~ ~--·f· fi - .~_ -i-'f}. Bibianoo Virginis et l\Iartyris.=c~ I ~=-.xi __.:::J-..~-t at il . .:-_----=-+-==t:==t::.. -. pag..~E..res h6 mi-num: ~ .ti .sti .:~._t= .Ie ._ .:~~.=~+- __~ T ni - miSe • qure di - _ . --==l . Die 3...ctis re - -:.nu ..bar: -'-=.bus..Ii con.de.-II-j=. E_.ctu re . .-.r:-- ~£ .~ ~.) Festa.-~-+ M"~'.'[-0-que-bar de te. ~ _ill ~-.-. S.m6 -ni - ~~~'f~..Ii . •. Decembl'is. ~ ~./ ji += __~-==----===t==t:==--~-I- tJ='. ••• :+=__ ~=~ .-. :.. .. .±: et non con-fun . Die 2.•1. re .:=jt .-1.-.=~-r:: -=---------==: _-='. r'=_~-'·Er-/~rftl':it~. Missa..So Francisci Xaverii Confessoris. [48].. J tu ~- - is in eon-spe- .is..-~----==r:'r=~ :~===I=---j~ ~_.is !li~ r.-.._.~ ..eli - ti sunt .'~ . - ! .:§-.0 . .---==--.-"-11-. lYle exspeetaverunt.-~'-"=~-I=-. se .---=--••=~+== -~===~-j±== D6 - mi-num.ti .ri pi-sea-t6 .--~..-~-I- me-di-ta-bar in manda ..

-. Alleluja.a quinque -I=-=l=~ . Petri Chryso!ogi Episcopi ~ Confessoris et Ecclesice Doctoris.ta . V. • . . Alleluja. :f"--===-l==========---=~-·~t===----== .-.-. [5].-~I­ :f=. ComnlUlllO.-.. Veritas mea.-._=.era .- D6 .Ii . Graduale.-I---===--==~==--=!:: •• --=--==---:::. [30].-.-. Alleluja.~----==--~~-·=I'~ ---1.-=i===---=----==L . Gloria Patri..=. [34J. Heatus servus.-IIl-.­ r=-=-=. [37J. Offertorium._.==~-.. VII .-. In medio Ecclesire.tus sum._.-.-.. pag.. Graduale.----=-==:j===--===----======j===~==--+­ PS..-::j-. Eu-ge ser-ve .mi-ne. =. .-::j===-II-. Lauda .-·-. [35].-. ~.-. Die 4. -~. y. Justus ut palma.__ ~ ~-. Ecce sacerdos magnus.-.-.-..= ~ . V. alleluja.--~--.ce ~ ~-. Alleluja. pag.-~ • ve~~ est super nos mi-se-ri-c6r-di-a e-jus. page 4*.sti mi . et =::j+===-.-. [38]. pag.--.-. (4.len . pag.- ---==---==-~ r-=j:==tra-di . Iau-da-te ! .-.-.=== ~--':.hi: ec .-••-~=. Tu es sacerdos.j~~j- e-um omnes p6-pu-li: qu6-ni-am con-fir-ma-ta ! · · · .-~ • _.-.) ~= -.-. pag. E· • .ri-tas Do-mi-ni manet in ro -ternum.-.-~.--. Ton.~==----~ _._--- ----~---- quinque ta . page [(q. Introitus.-_. S.-. Beatus vir.h7 a . Justus ut palma.-.:==.·-~=j======t=-=-=!:: su-per-Iu . Communio.351 Festa Dccembris._-.. T on. [2].-__-~-_~=l---.te Do-minum omnes gentes. pag.di .-. alleluja..__ II:::_. Offertorium. p..

Introitus. A lleluja. Communio. S. I nveni David. Os justi. --+--s·_+-- . Alleluja. ~ --i-. 6.. Veritas mea. pag. su-pra mul-ta te con-sti . Communio. pag.t:t====~+-t:::::~-=j==== tu. Alleluja. Justus ut palma. Statuit ei Dominus. ~Iissa. S. de Communi Abbatum. [6]. qui-a in pau-ca fu .mi- Eadem Die. et Ecclesicc Doct.. pag. 5. p.=~= =1Ii-==-~--!. [4]. Semel juravi.lis. Loquebar.-.) ~ ~ u·--. Semel juravi. Introitus.r==.~. Conf.tra in gau .=. In media Ecclesire.de - ~.-.. Graduale.. pag. pag. Ecce sacerdos magnus. pag. in . (4. . [30]. Veritas mea. \T.[33]. Offertorium. pag. Nicolai Episcopi et Confessoris. •• ~ . S.. alleluja.urn D6 .. ~. Sancti Sabbre Abbatis. pag. p. Alleluja. Die 7. pag. [30]. [41].di". alleluja.-~ • ·f+•• _~. Juravit Dominus.~=. [6]. [35]. Offertorium. [43].=~ lis.am.f - ~ - . [6].. Ambrosii Episc. Die 6.•=. [42]. [6].ne et fi . Missa.rye sti fi ..:r.35~ Festa Decembris. 7.-~ 3==~ --=t:-= - _~. Graduale. Barbarre Virginis et Martyris. pag. • • ~ • • ~ bo . Die 5.de .

~.-...-- - mi-no...al- ta -bo .\ i \... Ex .- C -I .. Virginis.....ni . II.....-.1--· _w~ ~=~ a in De - . ..-Jl. -~--.~..'.--1- ve-sti-men .du-it me 0 me - 0: f----f---" -WI- ~-.-~§ --w-~--==-f-..--- et in.--=... ~ .:..men-to ..--~.-...-j----.~:-.-~~---.=-w .:.j±_---+-.~.-=--w~-.: I. ·. . _·-·~-~E· .. CF. 1~. j. c-J~. Ps..• .L. .~~.tis.:-~-.--..dens gaude-bo in D6 '~-l-C -J-.3-.:-....du.353 Die 8..tis -W------I-------..-----------I qui-a in . sa- w--t-----::. is.v ~ . ...-w-w-~~-w-3~ ~ ·'c•... -I I .. -. Decembris.·.I . '~ Au .-f--_-.-.-f--­ - _11I..... IN FESTO IMMACULATJE CONC]~PTIONfS Beatre lJ .-.-- <-._-1. 10:.. -.-----.-...• ~. c:q Ton.-~-.. .w -.w j iii e:..iu ...re cir - ...·.l '.. ~Iarire .....-j---w-. -- ~-. I.•-~.~.•".\_'=-~ .~----~--.•· '.~-.~ -=-.. ~.~.. .- .tT"~ .:'•.. et ex-sul-ta - bit _JI~_-w-'!J-W--!--f==t===t---=1~ ~J ••~ a-ni-ma' me ..=•• mo .~ -~ ~F--==--===--===: - ::. .-.: -" -------1-'--- -1. ..8t£.·CJ ..dit me.de .:~ -===-----==t -w=--= sponsam or-na-tam --I cum ._.Iu . '.:C"-.-f--f-===--..Wii~~ .. .}...Ii-bus su w..-.--3---~·---1-~'--IrL-:lI!'+----w-w-.. Introitus..:J-=-~-w =i===n=- ~--_. qua-si .~.•·..ti ..

. Vir . ').. qno-ni-am su.-..--.. J_.. ...--1- tu ho ..----·-·~---·-.---j --.=-=-=-.~~~ ~ ram. 3*..... .-t-.354 Festa Dec8mbris._"-..- -.-. .-..--..-.------t--r- ter - ===-.. Be-ne .--=-.·----·---E ..-..-..!----·~=-·-+... ..-.ri-bus su per I .--... ....el ..:iI-.ti ... =~ =-~:a. (8).:::t~ Mad .. Ton..-t- I I -1- prre 0 . . -:---==--==t..sti me: nee -.mnibus mu -Ii ..mi-no De - 0 ex-eel. VII.ru - --I I sa-lem... .-._r-=:!_~+_. Ton.-----:.T~.~ J~t _ +----r------~=~.~. 1 . -) -l..-"1· ~-·-·-·-·3-·-·-·=·· .ti.-.. Do-mi-ne.stri. 'V.it Je.eta es -. Tu glo-ri -..---1--.-:a:--~==--==j .~ . pag.no .-===j====3-.pu-li no . --===--=== ----.f .-E g---1-=3 -..~+-.:lIt+-.een-ti ."--t..p l .:..---t--I-- tn.e . ----..eta-sti i . ~ ~+F~l.a I ..-~~ __ -~. Gloria Patri.-3 .. ..-3-----·-'·---===---===j===t= -..= ... Graduale.-~j===--=--.-----=~.Y.=-- ~-..= --. --.---- - te.-~.--1- .-j::=::t:::I--=-.os su-per me. .a.--.-__ T V on. .:.fi - ~ ~ • !lit_=_c =+=~i"~~ • • ·t:&~-.go ~ ... .sra .de -Ie..-.._t~---AI-Ie III .ni-mieos 'me ...- tu Ire .- 1-_ - ----I---r-E--+ ----.so.--.. a Do .di ..see-pi . I.ri ..---=--=-. :&-l-~±~_~_.a po - .-...1 .-.ja.----1------1---------_-.---=...i .---i----~t-L._.::·-·-. .

-..---~-.. Glo-ri .---3--~--~-~:::S_.cob.=---=~~••_=.a.... ~ 0 - ri-gi-na .-.-...·-·.i.-.-=_ Funda-men ..ta e .-~= ~ i .~ ~--------I--- \f. omissis Alleli~ja..ri a: -.=~= ==-.• :+==- -==~. -"f-.-~-...pse funda .-I.·-• _..---..-----r--~-~+-----.-1-. ~••f2~~ ~~. .-.~--~ .--••-1.-·-r-. ---=~.--.t .I. To-ta pul .~.mi- ~-·=1=-=-=·t'i/fC=-~-~======j====-=-----J :j===j-.am AI-tis si-mu8.-==~===n:= =.=1Ii -. In :Nlissis -Yotivis post Septuages. - .­ ..--.--- macu-Ia lis.---=-a----I-liiii---._II-' .~.--r~-I--- L .-~~...---=.355· -.= _t:::.~.-1--- .=-__U._----f-- . VIII.mni-a ta-ber- ~==..£I=.-.t::_-.bus san ctis: di -li-git Do .-. ~~.-.non est in teo Allel6ja. et -----f--f---r--I ...=-...~-1-=t Ton.-=---- Ma'.=t=~-::W-_-=='-eta sunt de te.et -r----·-·-~-_=r--.0 .--~.nus por-tas Si .on su-per 6 . \).=tt=t ~=.ti .~ .---r---~f -~-I..sa di ... .. et Yersu sequel1ti~ dicitnr Tractus.~--._ __ ~.JUS In mon . ci .y. .. .vit e .rno na-tuB est in e - .-tl-:!·..r!!.~ B~-·-~ . .-. ut supra.vitas De - . =t~__~.£j± • • -==~-=~=+-. .==-~-=-~.nft-cu-Ia Ja ~ -=oJ • • t .- ..-._~:J_.chra es.. ..• 1: .~ .. Ho .~-==t=j---...---. ~====t=-..._~--i .=r: -. ~.-Ih--_..-I +·-~=.~= -.-. -h~-=r:==!==r=====-i-.

' a ....-. -I-lli -- .rj t~~. -~Ton..In .be.. • Offertorhnu.-I----1---+ -t.-.-..-=n= --- -=I~_I-_t=--~+_--.-==1===-.--·--:j==~~L-'--=--+- po••:::1-===--==-1:=rJ:===-----.a l=•• ~-.e ....¥'+. (8. VII.... pag. - .: j A .-31 ...--~+-.Ie - In .-t-~..--•...'!f.ti ..-+..~ ..stri.-_- l.I~~=-..jjj=...=~-.rn .-.) 356 Tempore Paschali omittitur Graduale...ja...sra-tn. Al ..-...-..ri-=a:§ ~ ~~ . -+ ~ -~+-.--.=...----=-~ . _~t: - bus.. ----------..-.. • -I--• .---.. -'---. l r:: -4:i=~'--~-~ .~ AI-Ie hI - - ja.. --~---~-.-.I .-~+-.-.-•• +----:t: .r.w--= ~~ gra-ti .::j± A I-Ie .---r==~..-:j±----======--===-.E_.. 1".. .: ve Ma-rl . VIII.~r. Alleluja..-'--.ne ..---.--••-.--..di eta tu 'in mu .ti .pu -Ii no Ton. ut supra... Tu ---i--I-....++. fi!'+. ~ .ja.::.ri .:*:-~-.--~===e--j=.~+j.~.. ... VII. ••-.Ii .::.=n: ~..ll--+=.-:------ glo ..-.Festa Decembrh:.-~--r- -..-..--=-=--=---=====~_ Do - mi-nus te - cum: -. --.-..-.. ---I--..na: -.-.. ::l!i ..a pIe . tu Ire .sa -Jern ..-+-. tu ho-no-ri-fi-een-ti-a .=1::1: -t1i-...-"j===--. Tota pulehra es.¥'+-...... •:*:-iII . 355...-_ -.--..a J e.l:: f--~~-L..- -=----===--==---.--. et ejus loco dicitur: Ton.: -I -_-.. ·--·.-I­ --i- ---.

VIII.-~_. -~-=j.. . [51]. qui po . S. -=n== :r=~-~. Alle!ilja. Ton. Graduale. Graduale.. ~=~==t=al-a . Communio..-~ TOll.te.!-±.hi ma-gna ~ =l==n:: . pag'.ja..---Ii=i :t~---==--1[~·-~.-.-a-~-.-j-.-.pag.-af~.. Ecce sacerdos magnus.-~ =+= +=.:=jt. ut supra. A llelilja.==~~==--==j~~~~::J~~~--. 13.=--. quinque talenta.357 Festa Decembris.re . Tu es sacerdos.cit ti.tens est.. ~.a: ill!!f. '1.-~ .cj=. 351.sa est gra - ti .-.is tn .. [32/.a he ..l.ter '.. .pte . Die 13. S.-a-. [30].. ~-Gl~--6--"=t=-d!l-----do-n .- ~~.-.-'. Inveni David. pag. [44]. p.di . Lucire Virginis etMartyris..) COllHuunio.is: pro.-.~~--=j±-j AT . Offertorium. [9].. Introitus.. Ma-ri . ~-f!'----------=-:=jt_-.:E-=t==:{== t-a--a--a-a-.-===..ii ~ a!!a =t =r=::~-=~.!-~. ~= .. D 6mine.hi .eta sunt e -~=~=-Jitl'a-~--·-. pag.. :.Ie - 1ft . Dilexisti justitiam.sa 1 .-----------.~===--==--==-~~ .f6.num.. . -t -- ~~~ qui-a fe . Allelilja. alleluja.!-+. Die 11.~-=-".---=. Dilexisti justitiam.. Introitus. Sacerd6tes tuL pag.a.ne . [4-5].~.. Ill. .xit :t! ~~~LE= r=~.a in la - - ~= ~-.. -l=--=1l.t :t~---_. Damasi Papa' et C:onfessoris. pag.•••-~_.:::.us in re ._-=--------. (11.:ii. Dif .!--..te De ..

Festa (15. Offertorium.:I/i.iL-=:1-.U5.. In Octava Immaculatre Conceptionis Beatm :Marim Virginis. pag. =r==rt:= ~-_~ ~-===---==t=-=~==t~i"j±:-~ AI-Ie .--I- Gaude .-·. ut supra.-f 8-. Communio. S ac~rd6tes Dei. [46]. pag.'_~=..-. Mihi autem.~ ----~+-.-•.-+ . pag.) Offertol'ium.ti .:J=-ilJ. [7J. :t~ ~.-. Ton. I. Introitus. [58]. Affer€mtur regi.. Alleluj~.--..-_.num tu ...1ft . . Ton. 20. 7--. Graduale. [71].- •• -.re . Missa ut in die.8---f---f--=-.iii =#i -----~--..am.o. II.. Die 21.ctos de cet col-Iau-du . :NEssa. In omnem terram.iL..}-.. Ego autem.-~+. Die 15. pag. l\JIissa.:§---==~"'''.•• -==-.~. ::._.+-8. Comnlunio. S~ Thomre ApQstoli..• . =i~Iii~===-• • • =+.-r--.~-~ .-8- V· --====f=il".-.. pag. ~. _ .-"--. S.--8...353.-==- .~= -I--~-I.. 348. in D6. [73]. Eusebii Episcopi et l\Jlartyris.la. pag. Die 20.- ---·----~-~--:=j-r:. pag. .f--. Principes persecuti sunt. [1]..--~f ::.~---. et ¥-. De(~elllbrj~.rna . pag.358 .mi-no: . Nimis hononiti sunt. Thomre A~)()stoli. Die 16. 21.I-.-=~=±==== M it-te .te ju sti =-. .. Vigilia S.

. In Festo Bs. post Epiphaniam.mnis -~==1=~ -..+ ~-....-~-.·-'--':·-·l~ JJ:"~~" mi-ne Je .re .a est .gno-sce 10 .-..--. :Nominis Jesu.~~= in g16 . :_.~. -=t.su -j.rum: et no .~.~S~~ ~ ~~ · · ..fer .-•_ . . l~~.strium .. Introitus...~.- et em-Ie- sti-u~. Ton..:_.~==-~=====_-_ --~:j -r=_-=-=l-_-"I_- :.~ .~~ ~ ~-=-~-~= in .~ sus Christus qui .Festa Januarii._.no . ?..: =~' :"~-.:.tur.ri .•.-.' :... -j ~e-nu-f1e-eta-tu~. • ~ _. .-.-..'::-----~---------j-~:==-=t _ L=.=-=-~+ ==1 -~ ..a D6-mi- • ~=-. ~------=-jter.) 359 =~-~-....ilii "Jj" - lin ._'~I -IJ .ca clav6 .~ ~ . -~.._~-.gua tE·J-~"· - nus J e - con-fi-te-a .rum: et 0.~ .::11 -..:. '~N---. III.- . §. Nominis Jesu.J-.-0'-+-- Dominica II.__ .S".~ "!.-::-~e ~. . ••. - - co . -~~! =i§ . -•. .. -("._. -1. . .. _~..Ii es- --.---.

Do-ml-ne... -.. D6--mi-ne. D6-minus •• -.iii-=:::j~-==--i=~=j=. et c6ngre-ga nos de na -ti .-----r--.0.3f~AI-Ie - ..360 Festa Januarii.------j--::::j- =l • ·lu-. \)..--.-::::j.-. Nominis Jesu. --==--=-et --+ re-de~ptor ---3--·----·-·-j-~E.-~:: tris.--.1ft .••+:&~-~£E= ~+~=~'i~. De .. .. Ton.--j-::"_--I- ~ ~ =~-==---=1=--=---= ~-===-==.mi.--= +--3E-..-=-.bus: ~-.~ .. Pa . III.-±+-..- - ~j-·~t!f-j .-.-~-.ter noster -. . :-a .. -.-.. -:. ~ a sre-cu-Io no . quam ad .6 . 1.-.-.----::. _pa .us no---:::j--. Tu.. L - -----~. 3*.a .ni .-~~ ~-. ~_ ~=j ~ ~ ~_j==:: .) ~ ...-----~--+ .-II!-----~.-.-=l..sa ter .mi-ni san . D6 .-~ ~_=t===j-·-==----=-=l-=== =t: · -==t no-ster.ra.==~ --t----. ~ .-II£ - no-ster.l· -~~ ut con-fi-te . ~=~·.:=---=l-----j====+=2= Salvos fae nos.--..men tu-urn. (8s.~ ~ . ~-• •-~--:-~ ·~:..--=1--. • • ..-.iJI--'--..--.. Ps.-._. Graduale..JI De .. ~-....ne.-.-.-. et glo-ri-e .=. III.I~-· II!-~­ Ton.-.I~~~ .i .. :. -~---....~-:1t in u .-.ster.a.. pa~. G16ria Patri. -.-.~-....ja.._=== -=U==l ~ -. -..ni -ver..__ ~ .mi-ra-bi-le est nomen tu-um ---·-·-·-··------=---:::r~=-------- ~ ---..mur in g16-ri-a tu .. ..i =-=.mur n6 .. Ton. -I .cto tu - -J=-·-3-··-·-I=~-..

Post Scptuagesimam...3 ..::] . 'Y... vi e - . ..IS. ~~f=t et fa .dem Do-mi-ni ~ -..is.~·i~-Iri=jt ea . ~ _::J_. ~-.jus.Je:'iu.es tu .ver te nos: ~= et 0- sten-de fa -===--===1===-----.-. J E_.ci-em tu -am.di cat mnis 0 . :t::. ut slwra. (Ss.- .-~---:j=-=~~---=-+--..Festa.ne .ri-mus: ~~--.') 361 --=-.. et Versu sequenti.ctum e .\mini:-: ._=---.a dul .._ .-==~=::j--l .---. 2~ .-----a .ra ni Gradnale HomanmTl.E =.. et sal - ~ ••• ~ -~ ~ _=I=. __ ---~-~-l=---=+- --= ===•• -11-. .ro no . Januarii. Alleluja.-. -.cis.que . - mis..a in ===--==-===---+-+f--="-±-=e-nim tu ..mi-ne --=~_ --.----.---~Do .l... ~.. Lau .J _. •• -. ~ A~ .:.ci ..'! et be .=1 .-. dicitur TI~ nett.~ ~=.tum !=:=:E-. j :.-~-t=---:l==--~=::!.:::t1L=r.. omissis Alleluja.a de-co ..1-.-. De .~ ~ ~:t: J!L -.-- ~ au ...~ _.:r~+--.tur os me - Y.us vir-tu .net vox • :t=-~=it= .=-••-_. T 'VIII on· .~-:j===l===1=.urn ..----= ~====!====!+ =+ ~~-. ~. --~ .:§=:~~ ..~II-.-_~.--- ~~--I-~~ 10 . ::.~j::::=1+ 6...._~-.men san. Vox tu .-.-ir~l= =+= so .=1Ii= con .ri-bus me . -I-.-~-. ==~-·-+-+f~.-~-.-~-:L:i ~..=-~+-.-§ I -L. J • .l-l--r...

~--... I.-1Ii-r--==:j-l-.su... ~ in to .seen - ~-=:--=1----=l--~==n=-­ =1~.=:.ne -di-eam no .----'----+---3~===..f----==~ .-....-. ut sup~---- ------.---j-. • t:-. "Xominis Jesl1.fiI - ! •• Je - ~ ~. ~ --b=. --- ----.- l_ et be .l _ ---....---------De .ni san ... hI .~-==1---~-· --j-I=-~iJrj_t~ • ~-_. - - -.J_~ '. 360 ..-----t- • L==- ~_===- II_..=t=+ ::5 ~-"~-=5 :f-=~=t===-==--==..su: --~.. (S5. et in soo .Ie +-.....~~~. .-3--.-.- -. --~ ..bi.-'---j---+ - -1Ir. Ton.~ ------\T. • ~ • -i:C:I: Je .-I- i-de -0 a . ..-. Do .. -mi-ne De-us me-us.--J-.bo te.um.~ E .362 h'esta Jannarii. .-1-.~$ -.=t==­ ~.. A I ..) •..bor ti .-:-.-~--.al. 0 .~--·-·-"'-E- -=I .-.-. to .~ • -~t .l-=-. ~....-~"-.=..-._.eu-Ium. in soo . I..eu-Ium -.ja. pag. 1= E-:-'---1--.•.__ =--... -- • --1-.us me": us Rex. .ta... te .--+--.. Ex . _-:-j ~~ ~ _. alleluja.---. ~_--I- cor (Ie - .•. Ton..._.. .~1J. .--.-.xe .---+-+ -.-..tu-he di Ie ..- -..runt teo Tempore Paschali in Missis votivis: A lleIiIja.eto tu .-.....:.I = .• •-. --+ ..do -Ie .. --.-j'--.-II..--=--=-~=±=.sre~~~--.-J..._ .sum tu ..61..----~.IL~ nom~n .Ie-um ef . "'\): Laudem Domini.-.--.= l ._. ~~ --=:r~""'--=I ~=----I• • -i=Jr'_._ .. -.- ~ ..0 .ll~-I­ Offertorlum.1- ----~-~-.~-~ ... -'------1--..-~.---~.. .-=-ir ==-~--===---== A lleluja.mi .~ --~... .. C on-fi ..·-~-·-·-~--h.-.-11 . ut supra.

_.a: ~-. ..--.---- ro . no. .=:j==j===-_-==... -t~-.j .- -II--.) :jiio ~.-.. -••.s et . -.~..-.----~ - o mnes gen .-~ .-.=-..Ili .-= I. et glo .--.----1------..am tu..bus j • Co.-~_-.ja.F J l .-B.---.=-' quascumque fe . AIle .--11- mul-too mi-se-ri-cor-di-ro 0 .. --j- ~.. -:-: Omillis Jr.men tu - ----~-f_~-. .------ ---.::J=~-± .=:j=~ -.. ---..= =~-~-=-.-.bunt co-ram te..---==-..ri .-•• ~ t .._ -.urn in ----.-J-=---==---=--==-===---=_'-_._--. 24* • ..-=t-.ja..vo ":' _= . =j==---====l= -.us so ..j-.:u.ca-bunt no-men tu-um: ..0 - .-.=+.bo 0..1 .-.nnnu.--j--. .- ~-.. -- -----+-~=t:--~-r=-aI ~-~-.-.lUO... I I i .-. ~f~· ~==.-~-~===-"]-~== ~~_. TOll.- ~:=..=~+= ~~·--==t===~-~=J-~==:!.-. Do-mi- :.=II-----~-~--...-. . ra . et glo-ri-fi.-...-•-•..::-4.ter-num: quo . · --=-j==---==J==J± - mi-ne.-~ .._.J-. ~-.ca .-+=..=-==~===-.-~.=jt= tu es De .can ..-.- E" E.tes .=.-~-..._.-~-.-==--===1- =- quoniam magnus es tn.a .~..• .-.-. ---_ ~ -I 3=--+ =IL-I- IIli .-~-.r--.f . su . -I. et fa-ciens mi-ra-bf -Ii .--.:rJr...--.ni...--.-- = ~-..mnibus in. .I r ..l-..Cl - =r-' §.-. .fi .Ili ....ti .363.-.-..• ._ - ne.J.ni-ent.-~. ve ...=1--'-. -.iii-.=-----1.vi.=.-~-.t . VIII. -.. - me - .-~-.---- --~-.:J-.j -•.•--~-±===---.Ie . ... et ad .: -.--.sti.Ius. ~=-_ teo Al .~.tis es : et --..·-~.~-..-iII..-. Do - J'.-..-. .-.llI':.-- J==l==--=-==t 3-..--1.- .-~~"-..

[35].St us In . I :1=------=j-••. ~+ .) 364 Die . pag.i\lIeluja.( . In medio EccIesire. Die 15.+-==. [39]. [2] .::j± . 1C). Eadem Die... Si hoc Festum eelebretur post Septuagesimam.bit in e . Justus ut p·alma. . L row. de COlllll1. Beatus vir.-. ! -=:j=--=r== ==1= -tJ-t: ::t-.--. Eadem Die. l\Essa. . et spe-ra . 0: et J----!---II ---==---==Gjill-.a--==-+l-.a-.. omissis . Doct. Communio. pag. pag.~=..mi -no.----=.. Pauli prillli Eremihc.Festa Jl111uarii. pag..--\:. Doct. T on. .--~=~-=l=h.-~-. Offertoriulll. "IT . S. Alleluja. de Communi Abbatum._..Missa. pag. [8J..- 1(1 - ja. pag. 1.b't 1 ur JU 4-. . [37].. .-"--=i=1=i. ~. Lretabitur justus. . ut supra.14. et Versu sequenti. dicitur Tractus. D'0 . [41]...-•... Graduale. Justus ut palma. -.. OS justi. . pag.:••. .----Al .-~-~-=.. • Ton.==:!li:=ll= lau-da-bun-tur 0 - mnes re cti cor - de.-~ =l===-"+-. Justus germinabit.-±_--:lIf:'-.Ie i+i--·l"'r. S. ·r. Mauri Abbatis . [12]. S. S.-.=~=n~ +-.. In virtute tua. Introitus.. et Erel. [40]..+-a-j t. . Hilarii EpiseopL Conf. Missa. Felicis Presbyteri l\Iartyris. pag.r--==t r!~ .. (14..-.

E x -AI .. ~~. A lleluja. [3].--. Die 16.- Do . () s justi. _ -.. [6]. S. D esiderium Animre.mi.-.. Offertol'iuIll. pag.is ~ . . alleluja. ::L-·-±==--:----+l..-~=·=·-.-..--.tent e . I nveni David.~~-.jus fi . S tatuit.------=.. Alleluja.~~ ho - • ~_~I- .... pag. Die 17.:=j±-.mi-num. -1IiII+ -----l--t- ..-"+-U·.Ii ..-.+--:1 ~ -=-. Petri..=/Ii-3======~-.-+ ::r=-=--=-=·-j-==--======t· ~j==j~ et mi .- rni-se-n-eor ..~~u.I~ :~+==----==---._-. p.eM - --::"-~--~~--±-. Veritas mea.. ~~:-. Introitus. dicitur Tractus. Post Scptuagesimam.--=---== -·-==t==-~ . _"_~-..a pIe -bis : et in ea ..-. [3]. ----~-{----t-+.-..-. Antonii JJ)lmtis.bi . G I I ~ --===--===~===~=~==-. Tu es sacerdos.di . Die 18.-. l~at ua e.. Marcelli Papa~ t't :JIal'tyris. pug. quinque talCnta.. \~. 17. V.. pag.a e .-.. [4-5].-r------.no •~ jus. 18. omissis Alleluja. 351.thedra se . ----.=5===+=.-. In Ft'srn qua Cathedr~ ltPIllT S. .~-"_j_. Domine. et Versu sequenti. . pl'imum sedit..ra . :Jiissa. Con-fi-te-an-tflr ~-"'~=.-.::!:: Ton. [4].l-.-.365 (Iii.urn in ee . Communio.-==== -.ni . Statuit ei Dominus.rum laudent e - ..-.~i~i-. . pag. V. Introitus.~-~-. pag.urn.1 .6 . [41].-I­ . de Communi Abbatum.si . S.Ii .re e - ~-. [5]. .--~~-~ .-.. Graduale. pag.

.~+~-..1 ..I .. .--=:ll!=-_ ._... ~E - . ..• "="::!!i=1I 'Y.tram - ..--==~-.gni eoo-- ~~ -~==!l=. Quodelln-que • ~j____ • -=:E -- ii . . :I:§-~-"=~ ~.am.--.rum.£="' __=!+ :rr:=-= ..1 . (18.~-·~-~-I-I--::'·----. ~-=-. .1 Si FCStUlll Cathcdrcc Ycnerit ante ScptuagesimanL post Gra<1uale statim dicitur:' Ton. ~ • T ~ ~ . et su-per hane pe ~==E -==~====+-..-'!f=. omissis Alleluja et Ycrsu sequellti.=1= • et su-per hane 1-. ~:~.._.r/!- /I "'+.I ..-~l..fe - .-~·i·---l -----. -~ .. • .bi da..-..-.tram oo-di-fi-ea . Ton.--l- L_ --.too in . II. . ett i ..-l----~-~-I---~-"-"-'=1=1--.-±=~-~========. ..-~===-. dicitur sequens Tractus... ~~f--ri non proova-Ie 1 - bunt adversus e - .~ u es Pe . .yes re . bo Ee -ele..ve-ris . ... --~..-~-==--am .-__.--I1 -.bo Ec-elesi-am me am... •..1---1- ~_= 00 - di-fi .~. \).- '... - ---l- Et por .bo .~..t _.-I.... ...-1-- - _____ =__ pe ...--.-.si - --y - .ea - me .~-._~.=t: .-'T.trus..~~-+=--~--= -.-""-----II-~--._ =l ~=_1i_~_::1t:: __ -j .---.-... ja. Alleluja..~. -.-....- ~~-.16 . II.-1 1-.- -r-..:1t . . ut supra. ...~= =..111'..----------..-. =~+==----+­ ::3I!-~-·--==t_ "_-!-±~-==...Ie .""-~-3---I--~=--~·-·--. Tu es Pe trus.366 Festa Jallual'ii..~~-j±==--I- Al . Si autcm vellerit post Septuagcsimam..=...ga . cIa ..-~ .~- .-~....am: -'. ..

fi .-.--f-.__.que s61 ..--.----- -f------._~-.- gni em .- -J -..eM ..----.361 -:lii-~-. ~""lIi-+_.---..-.~¥-: t--..si-am me - - am: et por . -..-..--.. -------.::=tl= =Jf===t==--=t=t~.-..bi da ......rit ~ ..bo ela - yes ---- re- ==---==--====--== --------- ---+=--r=-~----- ~~-=--=. - fe .-+-~==-=~-r=.----.~ -f~--f-.' ~ -+ .... -t hane re .-._f-=-~~-- .-.-..-.~- ~ • su .-_---~ .trus.per ~·--·:&--~---=f==-~==!=~-:lI!= . -=·.di ._ --=---. ~ .-... Et quodeun - =I=5-.j::'-_-+~-"--f-.~t==---==-~·-~t so ... • - t. -.- - am: ---. Tu es ~e -.===~==--=t==~-~ __ :it:===t+-=j==t==t=--·~-=-·.=c~ .ve-ris su-per ter / .--::'~.---~ et su ..=---t-.~----..too in- ---~---t------f-._. ..hi - tum et in em lis. ~. -~-+---~-_--=q ~±-=-~ • • .... e ._ _ ~=n_...----Ih:-t--I----=----.------r-I---·---1- ..-.-_-~::-..-._1-1i_. Ton..--.-.ga ram..-"--J!!:.-.. - et ti .rit Ii .-_.~.-.ea - pe ..----- Offiertoriunl.--.-. ..---=:=jt_ • ~~. .~f--_r=.16 - - rum.ram...ri non prreva .. ..---- ----.::.. - - e . ..~ __ in em· ~ lis.tram -I- - bo --.---. ._11':: -IF-.-.per ter ~~ !Ii :JI:_t =-.. Ee. I -.bunt ad .-. . .-.Ie . ~ Ih-:-...." j$... .tum et .-. ---------T-..-F---II'::-----::t~ --. ..---- -I.ver-sus e ----E---~--3-"·-I-·.-. y..=~..----___._~j ---1_f---=.J.-.=-.I.--.

-~~_. . :. ----+-=~--- J~t~ ~=i'I • ~ • iii . VI.1. Ex .::.. (18.~ et dis. ~ S -' suI-tent in eonspectu De .-.pu-len-tur. Ss. Missa._"-j±==!: I'. pag... Martyrum Marii. In... -~--~"'--H-----ll Ton.) -Itji-. ~ •. -1= .-~ pe-tram -~ ••_.-.__.··- COlunlunio. et su-per hane ~._-. t. et ex co.:j_ • . . In virtute tua. _:: :I ==- l'~ ~~. --. [48]. ~ __.~=1==i ~~:::. Q--=c-~ -=. ~. Canuti Regis et l\lartyris. pag.-. 4 *. Eadem Die. Audifacis et Abachum.-.. \...•--3 Ps.. . fa . . ---=i=iii-. Die 19...=~-..i.=-.j~-..tur .--==----===--==. a .. VI..:s-~ =J ~=--. ..jus.a. . -=--. --.J=-~ . .ci .~~ _~I oo-di-fi-ea. trJ . Tonus VI.:j-.368 Festa JmlUarii.-..sur ..trus.ir.--======j~ ~S~o_~. Missa.. :tE===·--==C-= Tu es Pe ....•.-.--------------~--.gat De-us. .. • • • ~_ •.!".--.' ~.mi-ci .. .gi-ant qui o-de-runt· e-um. Prisc~ Virginis et :Martyris.-. Marthre.--:IIJ-_...bo Eecle-si-am me am. .c 3~ . ~--=1===--I----=-=~==1+=+ ~--~_::11_~~..=: Introitus._. .cten . S. ~~~--. - -------------- . Ton. et ~ de -Ie . :.ni .:~-. --. page [10]. .--.-.: _-*ru..ti - ti .e e ..-. S.·--·--tJ"-.si-pentur i . Gloria Patri. e-jus: in 100 .. Me exspeetaverunt. '3".~t-===---==--==--==---== ----.. U -sti e . Eadem Die.--t ---=1==--=======1===--===[:=== et fu .

-:j-.---~. OfIertoriul1l.~ _:jt== Al ...~f_i~-~:::jr----::t.-. .ja. Dieo autem vobis.nl-rnre .ti-reo Vi .:§-·-~-..--.-----1_ .tern ~ 1 •.'.~ .get il .--..1 .. Anima nostra. l\ii .FE.los .=:j-. • _~-.. t:--~-.--.-..---. Qui seminant. ut supra...--·--·3-1 -.--.·---=---=-==1+ ~! -.li.eu-lis -' ....- :o1i ::Jf=-- -~=====---== ~.-. (l D. .::::. 41. .i sunt: et non tan ....:: j--f-----=l:.......-. rno .. pag. ~-~--~ ::Jf===~=-=.le.... =-.si sunt 6 . ... . 'TI -+ . r22]..us no ster in san -~-·-~-·~···'-·"i.lna...) 3----- -l ---~ Gl·:.-+---. -t:===f1.•.. . J u-s t6-rum a' .\ .-=iIIi-~-j--I- ~ De .l. [26]..bi -lis De ..-~:=== \r.t..----·--3f-----. Post Septnugesimam.-~~.::::=1=+ in-si-pi-en-ti-um il-Ii au ..-..Iil .~--==--==r=--.. dicitnr Tractus.--. Alleluja.ri: T. omissis AlleliIja..ra .-_-.. ==1-. rna-nu In -=~~=-=~-~::::r===-.---r-==IT----~ t=~·-~i~2 ~j = _ etis su is..'I' ull. _~ -.... et Versu sequenti. Communio.Ie .--::J'----1 ~. pag.I. pag. -. --II--.tc1 369 Jalluarii.-----==--==--=== = ~ torrnen-tum rna-Ii .

.!. .- D6 - mi-ne. I . .no. Qui seminant.-..--------. Multitudo Ianguentium.--. (20. Post Septuagesimam ~ omissis Allelilja. Introitus.-~.-~ Offel'tOl'Uull.:I: --.mi-ni 0 .. ..._ml.. Me exspectaverunt. pag._~ . re-tu._..mnes re ..~_G .--1~. Communio.. ~ rI!:' . SSe Fabiani et Sebastiani l\Iart..--. -~.-~-~~~~.----::t--~=i-..[59]..--.• .--!C-=--' ~~-=======I ---..'Tulll.. ---. Graduale. . ~...-4---1.de. Alleluja-. Agnetis Virginis et l\'Ial'tyris. . [114].r. et Versu sequenti.-~-. 2 L) Die 20. Diffusa est gratia. .Fe~ta 370 J (l!wurii..gni tu .~ I -t=t::.3I-· ja. VIIL ~ ~ wJI!f•• -~:!f • A 1.- - l. .~-=l--~.. pag..--..-.-_ 3f =i-§ -r..--l--. be-ne~ di - :5=·-iiII=r=Il=---. --------. Glori6sus Deus. Introitus.ri-a ... . Graduale..--...ml:i1i -~~ • • -. pag.•. -. et ex-suI-tar . [21]. -E Die 21.. 1.In D6 ... Intret in conspectu tuo. dicituf Tractus. [22]. ...-. =+r!i • ~ ... pag. =i-iL=-". Ton. [20]..i di .-----... • :f:= .---. [48].7.i.nl.le III -.cent te: ~_ =_=:j gI6-ri-am re . .-.-+.. -----l--a--~-· .cti cor. . . pag.Ton. ut supra. S.~~. -.. L·.=... pag.=.- ..__ 1==. San-cti tu ..cent.te ju sti: et glo- -=E- .

pag. }'e"u l:llJUaril~ .. ex-i .22.---=-=~"II!=:I=II::±-...o . [37].cte cla-mor ~-. [20J.-=-=: __ ::r~_±=~--==I==.~----:. Yeni.urn in va .. Post Septuagesimmll: omissis Alleluja.te .--.--....dibus: --===--~~-=E-·-·--~ -----. Vincentii et l\lissa.::J.-"-.is cum lam - =1==- - ..! 371 ----- -==---.... Die 23.~.nit. pag...•• +=-~--II-.sto Do mi-no. Offertorium.. [46]. ~=--=----~=====-.vi-am Chri .--=-------. Ss. pag. Alleluja." Q-. sponsa Christi.. Anastasii l\Iart.tes vir .Ie ..--.--.. Die 22. Afferentur regi. [45]. Os justi. medi.----- ~-l --~-----~----- pa .'iI'j -_. 23. Intret. Communio. Quinque pruden .=-=:QI:!-. ut supra.-j=~ -j==-~. Quinque prudentes.. S. et Versu sequenti..~--~.sis su .. Raymundi de l\1issa.a au-tern no .: _-= .-.-·-~__==:t==t::= ~ fa ctus est: ec-ce sponsus ve .gi-nes ac-ce -pe-runt J ! ~ ~ ·"d • . Pennafort Conf. [54].~~~=-==£f=·==--==--.-~.--------L---_ --.. . pag.-j-~ \).~=1 • ~ ob . pag.----===~=~+ ••..= j .----.:. dicitnr Tractus..=.

~Iissa. pag.tus sum..:ii ~.-.=:j-----. G16ria Patri.---[:----..~"="-j±~:1====j====:j==--==L=--I ju dex.si-tum me .lIr+ .di. Ton..a po-tens est de . eu .-.. ==E:2 cl~ ~--.si .-t====I==:n: ~-'-·.tuit.-.lum di .==:j-===--===+ I eo-gno-vi .-f-----.--. Emerentianm Virgo ct l\Iart.-.-----. . pag.-. 25. Ps.J---.- me-am.!. \23.) Eadem Die.. S.- . S. [48]. Introitus.sti me: tu eo-gnovi ..6.-. 3*..cti . -.---------~-.~ ~-... ser-va . pag. .-·-·-·-11_.-.--I ~-qui ..urn -I ----.iu .lIr+~. Die 25.372 Festa Januarii.-II ~==--==~~t-.. 24. 11"-. I.nem ~--. ---- .. . 1~E~1J1 ~ ~i11 ·-I-~.-=1-.i ... Oi - - 0 Ton.-..--1--+-=-ii=.· Die 24..di .am.---- =--··----3===r:~===-·-·:a: --=-. et eer .=-i=1=-1= . :NIissa.. TimotheiEpiscopi et l\Iartyris.6-nem me ..=f=. et re-sur ....-.-.r:=-~ • ~ -.-1 ---3---.re in il . Pauli AI)Ostoli. l.-.-- -1.p6 ...stus -I ---- -f- --I I ------. . .-=-r"":-. [3].-~--.---I ----. D 6 -mi-ne pro-ba-sti me..--..sti ses .==1--==3£-==== ~.re . Sbl.-__ ----..-. In Festo Oonversionis S. _.#i ere - l~ ~~~~ =i::§ .em. :Nl e exspeetaverunt.:a:--.-I ::. E-"... et -11-----.-.

.-.a De .=-=--': -.aual.4~ 1-f-----~--. V.it: sed gra .ctus Pau -Ius vas e .--.... .F(lsta Janllarii.-r= E==--f--. _~===--====.. &-t- a ..-.-~ J .dj E_==1+-=lX=-1 ------~=..fi ...tus est et -a-~=j-..ui pe .=. 1.-. ------=-~. .-.a .....tus 0 - est Pe .--. Gra-ti ..can - .a -1- .- mi . .jus sem-per -a-~------ ! .tro in -a~~===~===--a-~-..net.-=~=-=s=f-...a-.re di - ~ne est glori ....I_~..gnus -.--±--f------.I~-==-+ .--jl_----.--1..-a-jl -.. (25). ....-I_.. ve .ra .1ft .-1 -- - cti .-~'.i.-r -----..-a~-. .-r+=-.Ie .-IIr-&..~..:. qure da ...-..6 - nis .hi.-p----- \:Jl. . ~--~ a... T{lJl.--t------l-.e.Ie - ...-=-jjijt Al .=n= =':'1 +~-...... -.....i in me va - Cll - a non -.-·=-:j===--=-==j===t~ 'T. pe ... .-f-~===-E1 i1.-==r===E==--==~===-"=.-. ..t .t.~-a.=- san .. .f--a-.-. a--...-+ -fu ..--.__ --.ja.....hi in-ter gen-tes: - et cogno-ve-runt gra - -a-a-~-~-E~-. Ma .-.. 373 ~=============l...ra . .. ..-~_-a-a-a-..-...·....======a =1= ~f--I ~------t-..~-~==--==r:==E. .-t:~~.·-..-...IF-+ ~ ------A-posto .-=~-~----~-···-t••.-a-£ -.-.- . -. ==1-._V·=-..-f--..-a--IItI--.=:j±-~I----·---- in me rna . .=='..jI::~:i:~~~I-. -&....-_----~-0 - r-.=-.=~-"--t.c:---. ti -am De .--h...-..~=...a...--. ~ t -~.ti e . Gra...--------- J--.j.1 V...ta est mi ..la -' tum.. ..--+.. Ton.

sto-Ie: ve . et Doctor gen- +!i='-'*_.gne es glo-ri .---f---...-f---.1' 1.Ie A-po. ..-•• -t-~---.--==~ .) 374 ...::II===-_::'IJ:_. ----. In-ter- .I'rJ .--~7II~~:..di -dI f-==1_ -~=-.-. Proo . .si . II. et Versu S"equenti.. dicitur 'l'l'actus..Ie ._~4-.--! . ('i':'" .-== -..·-t-~--·~-r--==1+---=·-·­ ~~ • ~ t:::=.tis. mnes gen - tes co-'gnove ...-====--==--+ .-~I~=--~ jf=t==t:::====.cti ..I.-.ta .-. =-..-~...runt gra .-j _ .-~ jf====--~=~~==-~j-.•• 1Ii=:j± .--. =1:5-.._~ • -.:.dus. ".. .t---.-p.-.fi .. -. • • ~ ~+ *.- ..B.-~_ ~-. ut supra. ')..mum • .ti .--.- . .. .•--~---------l- ===-j====..-.Jf - pos .di .de et ve ...-..re :.. I T. If==-~==--==--===--=--_~~~ - -...am De i.. I--...*.ti .0 . Ton.ic-.reo A lleluja. -3.- ~ -.-+--~-.=:-...==~---=:r=-"'~~ 1 ::jf=-=-~·-r-==-~-:~+-j===t=t:::===I----i san - cte Pau ..ri ..~....-.--::'IJ:.-.ca tor ve .dus..de . ~ i.-·-----r--~f.l~ esta •J.-r=-.- ...• ... omissis Alleluja.- u es vas e .ta teo ---"--·*~·~-'--I--f---~~· -.can .ri .urn in fi . ..-___ ..-1qui et me-ru-it thronum du-o-de-ci -...-~.===-... .).--_h-:-... Per te 0 - ...:-!... ~=.:. ttll\tal'll. . .nis.-~~===.~ -:. Post Septuagesimam.

Gradualc. ~lihi Die 26. Conf. [41.2. Agnetis Yirginis et J. Polycarpi Episcopi et :\Iartyris.r .-------S"l-nu-1e est regnum ere . "-EiII+. S..~f. pap:.. COllUllunio.. pag. a-~"~"'---+~--. dkitur Tractus. Die 27.. page [37]. T all..-1 ·- - urn. pag.~--1-. pag...l'0 - . ~-~ . Amen dico vobis. Die 28. In medio Ecclesire. Alleluja.i"=~ -h ~. 1. J... pag.. et Versu sequcnti.+~. pag. V ultum tuum. pag. S acerd6tes Dei.\Iartyris secunda. [8]. S..uJ:t:lrii.~ ---f---~f= ::1. "elll V. omissis Alleluja.... omissis Alleluja.. Commnnio.bis ad De:-~l=~-=~-"+ . D iffusa est gratia.~ b..Fest. alleluja..-·+l!-1: =:::1---:j-.-. :2ci . [52J...:.. [30J... . Offr.Alleluja. pag. qui . Beatus vir.. Fidelis servus. te e-Ie autem. . Allehlja.. page [55J. Specie tua. I.R ~ ±-"'1-"-."'. [44-45J. Post Scptllagesimam. Communio. '>.. Introitns.. Post Scptuagcsimam. page [50].... Joannis Chrysostomi Epise. Offcrtorium. p:lg. dicitur Tractus..L t~--+----. Introitns. ct Vcrsu seqllcnti. ct Doct. pag. [52].. [35J. Beatus vir. [38].. Adducentur.] Offertorinm. git. Justus ut palma. 349.. alleluja. Gradnalc.rtorium.2" 375 .!.\Iissa. A udi filia... [31].). [7J.ce de pro no . =i-~ ~==I£=. S. Ecce sacerdos. p. A lleluja .

-. --+-e-+-- ]j1ESTA FEBRUARII.--c---I- ~. ~ ••.376 Fpsta . 0.sa marga.Tan.t..:..vit e .ri ni .'!.) et E'rbruarii.ra ..:§-. .~~_..6 .. ---j . .~.ri.ti .--..- -..-J----=II-. -. Justus ut palma..=~--=--.-=--+ ~--~-.-. Petri Nolasco Confcssoris.a..-.~--1--1---1--..na pre- :tJ -. Martinre Virginis ct l\Ial'tyris.--.lartyris. pag. Francisci Salesn Epise... 31. Die 29'...-. . Loquebar. [43]. (2\L 30. ~--:. S. qureren-ti ----------. S. Statuit._ .ri - ta J • a::t de .:::rJ: =+1i_..-~~-~-. pag.. [39]. lVIissa. -.1----1..• ~. S.- l). Die 31.-:-t -.~:- \ = ~piscopi et --~----I---I-liii-~-~. I S.ee .-= . pag.dit 6 .) --EM----·.si in eru .-'-. Ignatii I ---._t_.--. et Conf l\1issa.a ..-.mi-ni ne-go-ti. • .a-t6 ..-. lYIissa. ~=e= -1--1 __ _-~£~ .c~~ j. -_ ~ ~~----.mni-a ~ -1= != •.am. ..-..-- -=-==-.. et eompa.-._--. ~-=:1tsu ..nas marga-ri-tas: in -yen . &jr=='·-~:J===----==---==-_-':' .. [30].. Die 30.bo .rum h6 . Die 1.ta u .. ..======= :..

-J===--=--=--==1. =~_ .=~=--t­ I- -t- -.. per quem =i~~==~=. pag.go -I-~-._ =I-~ -i-o-••=.=t===--====-~--i - vo e - .di-nis e . Q~-.-==--.~~ .377. +.go. pag.--"'=~-=1-.--.-.-- in me Chri - - stus...~~·-r--3I----· -==t===:-· -_---_ ====--==--=== -~.AI-Ie --~ ~ hI - ja.-. FpsL...-==--=-~==== D6-mi-ni no - 3---=-.*_··_ .mi-ne Da-vid: =t~==-. (1..-iII=--.-.-.. ~-:~ :tE-. .:: =iI===-. iii!!-----.vit ve - ------..~~ ~-. et honore..--=----=+=Ii-­ ~-. Desiderium animre. :1r==~=====---=-=---=. Febl'uarii. [30]. . I l.-.-iII.·-=-=-'=+-iII. et Versu sequenti. Ps.~~= • .j. dicitur Tractus. ~Ie-mento Do .-===t mi . omissis Allelilja. 1 __.--. ut supra..) . Ton.su -tJhri-sti. vi .-.. pag.jus. pag.-.fi .ja. G-raduale.--+===---1- stri Je ..-..-. .=.-.e . . [2]. 1...:~+r.-. AIlelu.I. Ton.-.· Gloria.til . r==+-~-·-~. Graduate Romanum. ~-~-==1+===== ::tr=-·--===-==--==t=·-~_-_--_:::tt---====: et omnis mansu .+-:. It Post Septuagesimam.~-~= 1+===--=--. 3*. jam non e .ci: confi vi- ::..-:: =~....-. ..-.-' :tt:-·-t=~t=j===----==~.ro go .--. r--. [5]. V.- 25 . -·-·--.. Gloria Patri..xus est. Ecce sacerdos magnus.--..-. II. ~-i'/!!-----~-~+~ "~~-"3-~~+ • • •II-••••~-.hi mundus cruci . j=E~=~~-~jt==~-=It===t=_-j===-_t=±-I- mun-do... et e .-. Offertorium.- V Chri - sto xus sum cru ..=~~--.

. .-.ve - ni-ar.- --'--~--.rrftlllBlenrI-S t·1 sum..- ~-.-~---- ----P-.-. -.--~ be ..--. _ g+= :::5=~-.~~ . (2.. ..) 378 Communio..-=:+--==---=='. I -_'_ .-::j :r==j==--=-=j==~=--~--==--==-. cum Celebrans incepel'it distribuere candelas. ~:::Jt .-. .-.-. ~ • _~ t= • ~ _ ~ .rum roo .sti . on.nis mun - --·---::j-~-=:n:=-----. .-. V.a.-.• • • • ':Il'iI~_ )~ ~}_ -~l~~:~. ==-=--. quce similiter repetitur post qUeJ\llibet versum. ..._--....:$ ::I_~ .. Cantic.bis tu-re Isra-el.--3E 8 ---. Deinde repetitur tota Antiphona Lumen ad revelati6nem gentium.-..-.~~<.-.----1. 'I~ lIT ~-.:§ -.. a Choro cantatur': A7 r~~~f ~ h lIa : . . Die 2.-. t urn Ch· ' · ~ b us . t= D6-mi-ne.-· -.-. - rJI -. rl'!'.lar..-. Nnne di-mittis servum tuum. Finitis Ol'ationibus..~-. se-eundum verbum tu-um in pa-ee._. Februarii.In lTesto PURIFICATIONIS B...+:lIii:. - dus in .---. d en-tl ~-••-.--.~~r. ~=~ ---~-r. .-.::..V..i::~~-:~ ~ -1--- -----. M.--11--.--L.-. ----~-- ut pa .Festa Fehruarii.

.-..-.--- ~sur-ge.-. Antiph..---II-. (2). 3*.....-. pag.~ - _jE:--1--I- =+r--~.1_ _et in sro-cu-la sro-cu-16-rum.di..piro.------1-----------.-.-3-.. G16-ri-a Pa-tri.~:---~~.J=. ad-ju-va nos: ~-._ .379 !"psta Febrnarii..--~--._ Qui-a vi-derunt 6-cu-li mei sa-Iu-tare tu-um.-.. De-us.. Ton. --..--.--. calltatUl': Antipholla. --.::J:=-.- Antiph.bis.vi-mns: •• ••• .-. et Spirf .._~ .a . Ton. 1 .. ~_..~=. au.Jumen .. =--II-+-....--.- Jf= ::I: ~-=-.-"'--.-:: -':n::= ~-===-~_t==L -·-·~-=~----·-j±=I: et Ii . II. :!!...-.-... • propter no . J.men tu .-. · -1 -"'--.-----.~-. et Fi:-li-o.i= • ..-...--.---------r---.1 ...-.-. .-.--. ~.be.. Antipll.---.stris au. .J-__-... Lumen...1...um.-E==- ~==-::.f -.ri-bus no ..3f-.~=--===~ .-.ra nos =i~_ •=:J .j = = __ Ps. ------1---i--.j-t §§~ . patres no-stri an-nun-ti . Lumen.-~.-. D6mine.=:::j===. A-men.tu-i sancto.Sicut e-rat in princi .-.-:. G16riaPatri.~ . AntiplJ.. ..-j-. j ~-IIj-'" -...-. Et repetitur: Exsurge. • • .-.-..-... His expletis.-.-::-1-----..--.--.-...-...-..-...ve -runt no .. 25* L ..:j==-- ~-------=---~-~- ~~. --~--j---j---.mi-ne.-... et nunc. J.. ---j---E-----1---~f -11-.. ~.l-. II. et semper.:r--l--1 ---J .--. . Lumen. --==~====~======±===~.-.-----D6 .....~_Id:tl ==1+= :C_" j __ t _ ~__·_1 Quod pa-ra-sti an-te fA-ci-em 6mnium popu16rum.

~------------------an . A-men.. Diaconus di cit ::!i-.-±~B-.--=--r=~==~-~=== =--=--==---==--=---=~t-B. ad. ::.=.~ ---~---.-_Be--.J Deinde ° fit Processio.vi 16.--. Si =..._ I _ _ _ _ _ ~_ Ad .-..--.. . (2.-=..-B-..- -----I =i=Ii~1I! B B -~ .~ .ni. ~ .na tha-Iarnum tu ..__ B-~-B-.-----------.~~.--===-.. .du .re no .-==~+--. -.:J-"'X..mi-nis: sub o:"si-stit ·---Ef---f-----.~~ ~~ .-.-.~~-.cens rna .-------In no-rni-ne Chri-sti. VI.--I ---+. 1 B_ ~ ample-cte- E.bus ...¥ Vir-go.or .B- - - - ~~~_ ~.-.urn.nim pOl' - tat regern glo .ceo Et Chorus respondet .re Ma-ri am... .- --j:--~--~----f--E ~===="-B-:::ci£__B-__ . • on.-________=1.-j±--i---==--==---== Pro-c~-darnus in pa .. -iiII--._ .sturn: ~~ifii.:=I pOl' - ta: i .. ...l .a= f--::J'-~--~.-. _ _ I.-~. ~.~~:'-i qure est cm-Ie stis ~~...-._. --~--~--'--~-I==---­ ~ .---B--~~ -.--_-~==-___.--!i. Progreditur Processio ~ et cant-antur Antiphonre sequ Ton.-==--==--==--== :r--==:--:j===--====1-.--=B-B---c-i-B-~I==--..psa e .) 380 .-=--1Ii= .- :iX=.-.ri .-ciiII et B ~••• cB Stl -sci-pe Re-gem Chri .::.feru~ge - ni-tum: quem ac-ci - .ci .te lu.-.~-I 1F=. . -..-.Festa Februarii. _ -I _ -- __ _ _0____ -BB Fi-li-um E-B-.

.::.~ ..pi-ens Sf .-."..~-f- t-~-" -r---~- -I-~-. ~- l' . ~.J...=-=.nas su-as.urn in ..-.e~rum in templum.di-xit De u1 ..on jE~_~ - iii in ul-nas su ~ di .-.lia -r--.W-------......-3J¥111: et di-xit: Nunc . :is=·~--.-"_.r .:+ --- as. -.·-~-ifLJ-~'!.--f--a -~.se --~-----~f---..I--""'-.- -~_.l =. j ===-~-. II.vit p6 .- -----.dli .-.~~ a Spi .. Re-sp6n-sum ac-ce-pit --1- -+ Si.-~-~t -+~------.---------- -I.:::r::"=~" .l FI·bruarii.. et e .um es ..su .rem mun ..._.::I-~~-.me.rum se ~~ =---=~~-.. • ••• -~ -=} .--vi .--- --·---r------m--f-l:-:..===.-.- - • 11II _.-----.di. ~ ni-si w·· ~ vi-de-ret Christum D6 . fon.-.ne ..~ ~ urn. et be- .-.ce-rent pu . non vi .cto.-.ca .--- ~-1--------.-.::. --.tu san . -I .Irii-ni: • .!'.-t--.. D6 minum .-.~ et cum in . - 3 ~ A~ltipholla.o-i"..too et mor-tis.-:::1 =~==----=-----+ ~==-~-=-====L-==.381 F "q.-P-.ri .-~--IIJL-..~-.. (2.) ----..-.~- _±~bI~-==~~~==-mor-tem.~ ~--.~-.- ~- Sal-va-t6 .::j=~-. \. -W-'-I -. ••~.-I. prro - ~2~ • ~ pu-lis.::' .--'ac-ce-pit I e .-"" -~... --1----..-~.-.--"_ ~ J" .--..-P-=-..me-on j--.. --4 -------=-.

.ce-rent se --j- .. rJ!I .E =l-..-~.-----=::=:::=:r-=-+ - cundum con-su.~1=-::t-.jus.. Cum in._=~ _ _C -.....as.-l=-.ge D6 .-.:=:=--~==-- - .dii-cerent pu-e-rum -·-·-·-3-·-Q~-·-·-...-.runt pro e - =.-±-. ~ di . ut fa .~_5a:: -I- ---I~--- .mi-ni..----=-=--l=-+-:-..e .--~:±-..382 Festa Febrnarii.-~-=-. ~-­ ~~'.tu-rum...gis pro e - a=::-=.rum: * Sic-ut scriptum est 'r:.l=~= ~ -~ ~-.. ... Ton.·_·:~jt" ~£ Ie ..no .=~-..) :::.~~ \}...di-nem Ie ...=r-~.-~-I :tC: __ .re. 1 _-"'-·~----:j:==l-11 -----r-.. .:II:=--~~_=== Je . ••••... ..-.:J-~-...nis Mad ..--.-:l===:j:I= ±.vum tu .:! tern irnplc-ti sunt di .flt==-----==---==1 -.---..--.sum ~~-i-==----==---==j=== '-'-'-P-~-'--=T"--==-~.ba .-..f in -=-t-:r~·.--.rni- -1- ---_ I . .i ~_ ...l. Et ingrediendo Ecclesiam. i=~3 ~ -=1--- 0 D6 .um in ul .lum . Obtu-Ie .-..-±--- ====-_-===-pa-rentes e.:II--.mit . -~---~--E-+------­ _.. 'T. .pse ac-ce ..es purga-ti-6..-. Postquam au • ..-·­ ...I.:. - _~ ~ '-3I • ..os pul - -IIi=J-~ ••~ los co - ____ .mi. par -. aut du .-._==_ -'-'-j± i ...._. ~.urn ._-~-=-=~ -II-"~ pa-ce.. eantatur: .. . ~~.-'==Iri .. (2.· E~in ~ ~ .. ::3:r=_---_===----==----==- 0.tft .nas su..-.tis .-. ~= ~-...ne.-----1---- ~~ tftr .~..pit e . ser . II.. D6 .r".-.-~.

---.. I Sicut scriptum est.i Spi-ri - .--7= Tonus _ ~ -4~----_:=J:----.=:j ••--.-=j_ • tu .-±_-------1=:+-. ~ ~ -=:L-=~_ V· G16 . Introitus. tu ..-I=--=~r--­ ::Jf • "'1~. ~.-~-.x=J7iQ1i1--=l---!IlI-. et • • .. Gra<luale.---.~:r~ ==-... Suscepimus.tri .cor .di . . ut supnL :Iiii-~----::..y..= ~ . ut si-sterent e urn •• ~~--\.==rr-----­ jf=l=--=-l... .-.-.. .am •~ ....~ D6 • ~t- mi-no.tu -i san cto.Ii - 0 et . .sum in Je.-=r----l-==l:­ j f . Sicut scriptum est.us..gem M6 . ------J---------~---::j=Iliii_.f-.-·- :$ • iii • • ..-.~~~~ ~---------. ml-se.:j±....-.i ..-. pag.-1= Fi . ---t------f--j lL===~ ~-~ .- .. Ad Missam.'1S u-sce-pl-mus.---~---·-·-·.ri .. De-us.Ie-runt Je - "-..E -r .!..0 ~ tern-pli ---. :is=-----~-=~-~--.-.-.am in -~- me.~ ~..--=§ .-I se-cun-dum Ie . De . ut supra. .._=_-.r-~.383 -J .'!:•• ~:t ..-.-~ --=IIi. -.ta et laus tu ... ·· : : I i i .=-.a in fi .. ~ l.a Pa . .-. ------l----2-. 312..i-_-rr ~===t=j===~~~--==-::::::r~_ tu-i: -I se-cnn-dum no-men tu-um.-.~ -.ru-salem.si. .ri .. ~ . .::J=-~...-.-..di. -. .nes • .l -.

. ut ...--.tIs ser-vum tu-urn. ~ 'D6 - mi-ne.Tra.. omissis Alleluja.·... .supra.Ie - .-j=--~=n=----·...--- ~~ ~ :£-~t· P2: '.-~~ in pa ..::-.+---. Qui .-'---__ --'".::r=--=--+ ------~.-+-==1 ~.-:J_.~-.ta et --·-·-·=l---1-----b=- ~:$ ~ ~--I­ =-..~~-=~~-.virnus.ceo t..:+~ -~ 1=.) '384 -. -ill '.bat: pu. .-.J.-te De-i no-stri .-I!. tel' -rre. et V'ersu sequenti.. Post Septuag-esimam.-___ • ~ . :+rJi-.er :=II jf=_ ~-... VIII.ctus.- Al .-:=1·f---'~ .-1 =$=. ~-~~--+z1=-~:J-~~.~h:-·===lI--t == ==--====r--==--~t~j Iu ja. _/.a vi-dc-runt 6 .Festa Febrnarii. '--. : j . Sic-ut au-di .~.-. • ~.=-=1+ -+ -~=t::: ~ -.ge..mIt . -==1+-----. II. .-:t: _ ==t-==--.±' -.~.. _~~ =:j. _ ~.bat. I _------:.en-Ii . -' 'ron.-::-j± se . se-cun-dum ..--~.---.-.."V.-.:::Q ver-bum tu-um ...-­ :Jf==--+--...erum por-ta ..r.-_.-~••jI=. Se nex pu .. - tern :.~ iIi=:jt • • ..-I=~r:~-.!::=-"=:j~~t "V..-!l-±=-------Nunc dI...:h~ i ~ ~.--·--·:~-· . dicitur au .. l==--.-bjl----+..nem re . Alleluja.--.--1'vi-di-mus in ci-vi-ta.~. '. (2._--. i . ~ :r=-.~ __: j mon-te I san-eto e - jus. II=Q Ton.: L . in ._'.--.-.

_~-~-.am • -ti-~-.-._ 1IiI-J~. Offertorium.--.-. --.----r=-.i sa -Iu .-rum se mor- Die 3.sum ae-ee-plt 81 .. ~=j... Saeerd6tes Dei. --===-_-==~_ pIe .el... [7J.. (3. Die 4... -~~-~~-~-:IIme .~-j===:1= Ton. [30].ri ..nem genti-um.iii • f- -.bis tu .-. ~-.urn.~ -..-~--.hi ..me-on __ =1==---".-.pag.+_--:1 ~=~ • Ii _Q f .re I .-.3 ..:. :.) 385 -.re tu ..+-.. et gI6 ... Blasii Episcopi et ::Ylal'tyris. 4. ..ii:J-~'!. pag.-~=1 --t-: -- - ad re-ve - ~ .. Missa.::11=-.---~----la .. ....Respon .------------f- • -. t===== ---~+=---~-~ Commullio.\L Quod pa-ra sti an .Festa Februarii.--!f--=1---~-. Andrere Corsini Episcopi et Confess.~ --------::.6 . • ..-~I-.-.__ ~. pag.-eto.::§===~-"_±=£~.. ---~-.t=---j-. -I .+.:=II .P _ . ~t=== ~~=~-==--==..~'1 ~ ~------~~+-II-j---+--.mnium po-pu-I6 .. non vi-su..1--II--~ -~-~3~±_. S..men ±E~~ .rum.te fa .~ f -_ -- :.'!..~ ~ -~ ~~j. Missa.. 8 tatuit.-~ ~ a 8pi-ri-tu san - -. .. S.sra. VIII.:: - - .-.ci-em 6- +~ -•. ~.~.ti. [50]. Lu . Diffusa est gratia.

. Graduale.a re .co e .ii----=-=--=----=!= ~_.~ . .~ .-..-~---~ -..mi .-..=~-!==..vris. et ~ ~ r~-~ o"'~ -~ Fi ...~.-~ -1= di .de eu-jus ---"'-. Ton.-~_ ::tt:=====-~ o -pe-ra me .too :=. I.-. Ps.--. _c/-·-"-·=l-·-:II_. di .-1~=_~=--=_- A-ga-thoo Vir-gi-l1is et Marty-ris: . (5). 1.~""""-t~3B AI-Ie - hI ja.:~-----1-!--~ ~ .=:=! - ..X--.. . ~.. Introitus. ..ne gaudent An .0 .-.-iil-I~==--==--=====--===~~-=t~-====-. page [48]. E .gl.io~o~·· • · ..le-bran-tes •• -'-~~--. •__• .-- sub ho . Iii c-~~ pas..stUll1 ee . ~=~~--=--==--==t==t::=1=---~ ~~~~~~~~ Do .==1+======-~ ~=1===--==--=== ..-~=:J-·-·_~ . \I"l Ton..-_. + ..no. ~ ~.=r ..ge -Ii.nurn: :.-. '5'.laudant • "'~1 De .-==±-==:t-.um eol .i.-_-=-. Agathre Virginis et Mart.ru-eta - :=.go .• vit eor me-urn verbum bo .em fe- -. II.=.J-=~=======~~--. .re be . t. S. Adjuvabit earn. =--.-. page 3*..--..~ _i!I[ij~ ~CIt l(f ~ :-:e~~ m:~ ~-~:s ~ -1i-~~~h . Gloria Patrie Ton.--..a .no .. 1i~~~~~i.-.... . Die 5.-.386 Festa Februarii.si .

.-1... (...-"--~' ---i1 -----.-J--~------- .i i ~~ • ~••-3 Qui me di .gna .VUllo .. Post Septnagesimmn: omissis Alleluja.ren .=~=-=.=-=-j mni pIa .----=--~.-:j± in eonspe .Ie ~. ..gl . OlfIWtOl'i1l1l1.ren .on.gum. • _II' 1= ab 0 -" E--------.vo-eo De .=----:j===--==--I -.t.~.------~ .--1 et mamillam me-am --.--t.Fp~ta 387 Febru<1lii..ga eu-ra .tur ti bi.-----t---~ri!!J--=. - • ---. • _¥ • -E.----f---=-.~ ----af . Ton. pag. -t.jus --i-i--pr::-------1 ------~. P-~~~-":j-==---==--= . ~~ .gi . 1.) -~-. n.-.re..t: -+~-.. _-IL--==~ -. dieitur Tractus. et Versu sequenti.--~~--. .~.fe .. . ---.um vi . ut supra.. .-. A lleluja.••-.~.tUB est 1-===--11II--. Qui seminant.=--~.ur re . -~-+==-I-----=:::Il= ~-. . ..--·---·-·~-+==5·--·-----~·--·3-· .-~ ==-~±-=- me-o pe-eto-ri re-sti-tu ..--.").e-re. ipsum in- ~--'··~-----~r--- ~=. =tii- riii!!!:. [22]. ._~~. et non eonfunde .=---. ---=-j==.1 = -.-----r-~I---.-.bar.-r= Af._.-~-.-.etu re .nes post e am: pr6 -xi -mre e .---r...--.. .::-..-II-±± ..---..~. ·r ..~_..~ --------- ComlUunio. VIr- -.

• Die 15. In medio EccIesire.24. pag. pag. . Joannis de Matha l\fissa.8. Os justi. -Eadem Die.\postoli.. Missa. Apollonire Virginis et lVlartyris. Die 9. Die 10. pag. S. S.) Die 6. Valentini Presbyteri et l\1artyris. Missa. pag. S. Scholasticoo Virginis. pt. Missa. Salus autem. [35]. [1]. Die 23. Missa. In virtute tua. [51]. vel 24. Faustini et Jovitre . Die 22.9. S. S. Die 14. 365. Fehruarii.10. [27]. TitiEpiscopi Confessol'ls. ]4. pag. Petri omnia dicuntur sicut in Festo Uathedrro Romanre. Missa.">. Missa. S. S. Statuit. [10]. Ss. pag. lVI e exspectaverunt. Missa. Cont'. Os justi. ~1issa. In Vigilia S. Missa. Die 8.1. pag.i\fmtynllll. [30]. [43]. Ego autem sicut oliva. pag. Doct.22.7. D ilexisti. pag. Dorothere Vil'gillis et ::\Ial'tyris. L oquebar. [37]. Romualdi Abbatis. (6. pag.] Die 7. ~ In Cathed ra Antiochena S. Die 23. Mathire . [48.388 Festa. pag. S. (1 onfessoris. [41]. Petri Damiani Episc.2:3.

ram --~---~~l-3f---=t=E.=.P .- - ------- et ge-ne-ra. =i=~ • ~_. .._11'::_---.="~f---:JII!: -==--==--:. Offertorium. Eadem Die. pag. Casimiri Confessoris. pag. ~1i-=--- -... Missa. Die 4. S. ~~ C on .-/-~--t.pes _- -. qui secuti estis me. lVrihi autem. --+-s-t-- FESTA llIARTII. Uommullio.- prin . [71]..'!I.----t:==~H--+ . Tractus. Sacerd6tes Dei. 'Desiderium animre...-.. [73]. S.st'1 .-__ .ti . [7].) Die 24. Mathire Apostoli. Graduale. l\1issa.) et Martii. Nimis honorati sunt.- L.es - e - ~_ os _ -~~-·-·-E -·-II..Festa Febnwl'ii (24 389 nl 2:>.6 ne. pag. . III T on. (4. [5].. 348. S.ci. V OS. ~ It _ _ ~ --t • t U .per' 0 - -- mnem ter . pag. Os justi.... n:1 25. [37]. pag. -1.I~+. Lucii PaI)a3 et MartJTl'is... pag. Introitus...:::---/-------~-- su ..

.. - • ~.. Die 10.{ . pag.h_. pag. [35]. Deo S.-.mnibus tri-bu-Ia... 'rOll. pag. pag'....11=3 . Beatus vir.) S. .. pag.•~.. Thomre de Aquino Confessoris ct Eceleshe DoctOl'is. Franciscre Confes'~oris. Joannis de )Iissa.. II.... .. ~. Eadem Die.. Introitus..o"~-.Festrl Martii....rum --~--- ==.os: et ex 6 .r ~ :_n~:Ie:_~ _ : _-~-~ •._.. ra vit j ~_-=----""":"'". [37].-.. (. )lissa. In medio Ecclesire. (7. S. ..¥=!Ii -==t==E=-=--~=·-'-1 -J.~~=-- t~-. ] 0..~.. .~-r-~--I"=".. Fidelis servus. Graduale. Communio... [31]. Os justi. 6 .-----e ... Introitus. :+-+ s7~ ~~ r 1 ~-:~ .. :Me exspectaverunt. Cogn6vi."':". SSe Perpeture et Felicitatis' Mart. Die 8. [48].. pag. 390 Die 7. 1~-"~I.=:-. pag-.. ~ ~:~~-r:.Justus ut palma.. Tractus.-~-.. SSe Ct Quadraginta Martyrum.ti I 1Iii~-.-.. [35].. [59].-. pag....be . Os justi.===- - 6 - ni-bus e ...-----=-+ ~-.. Offertorimn.~. Vidum HomHlue.. :=!~. Die 9.. [8]. )Iissa. [37].~ It. 9.

370. Introitus. -=1=------~=-­ Tonus III -IV.ter.. ..-.. .. Lretamini.. II.-~=-=i= ~=======j==--==±-·---==---==--===t=----+0- mni tem-po-re: semper laus e -jus in ~r ~~..+ .. [22]. ======= . -: :_ : --._ _~--=-=l=-=I=== -..i.ta .. Be-ne-di-cam Do-minum e - in ~~..-. _ . .-. 3*. .. Ecce quam bonum.-. =~-~ "-L---l .~ .:~-. Die 12.-... 342. (xl'adualc.-.~-"-l ...-..3~ o .-i .tris me ..-• .==--==~=====t=~_--=:! os. 02. P5. pag. .-~-~-~-!lill-. pag. Gregorii Pap2D.­ - =i-X-_-=~=-~-=.rit vo -lun - --b.=-!:.-I.. qui in coo -lis ~=--I-----------. Gloria Patri.) 391 =-=s-~.-~:'-~ -1:tE:-. et ..:f J u-ru~ - VI't D"0 ._••+••__ -~~-==--==--========i -1..--=~+-I -E--E-. pag. Qui-cumque fe ..-.:o:.__ . et so -ror. Gl'aduale. pag. Tractus..Festa Martii. [7].-+-.. ~ .-.--~ Ton I ~~.IDI-llUS.-t== .. Conf..=="-l+-. Sacerd6tes Dei...tern Pa ..=r:::..-·-....\f.o. Offertorium.ce ...J~_ _ _ 1 ~ -j- est: i ~ pse me-us fra. Qui seminant. et rna - ----~t----=1-r=-~f--- :-. _. Ton.-..re me ._"--- eonullllnio. pag._~~.E _•• - ••_.--_"_=:jt=. S.. ~ • ~~ ~-±=~ • ~ t=-......-=l-=:rt==--..- ~-- - ter est. ..--di cit Do - mi-nus. et Ecdesire Doct.-.-=h.

Veritas mea. Tempore Paschali.. Di . Tractus.----.392 Festa Martii.d=.mi-nus Do-mi-no n ~~.. ±:::=:=l---==---=-------====::J::--=-j+=. D6mine.-.:. pag.. Se de me - 0: ~ --3 .tris Tractus.. Graduale.~-. Amavit eum.eel' .--E=~....·'.1------- sedech.bit. Beatus vir..dos in re .=+... page [8]. Die 17.1- ~=~ Do . .-.. l.xit ~~. Offertorium. . dicitul': Alleluja. F-idelis servus. a dex . ~. Comnlltnio.. [36].----- -I --1 ---=. .chi -. Statuit..~ -+l§-----.~ ~.~=. pag. -=. non pre-ni . page [6] . [41]. S. page [36 et 37].~--"t-~. Die 19..te . page [31].1\1. Patritii Episcopi et COllftssoris. V..num .. Sponsi H. Introitus.-~t . prrevenisti eum. Veritas mea.) -11-ttlH !-=J ££'- --_·. page [8]. ''=-~I me is. S. Alleluja.-~- --- -I-~==---=--=--=j- se .. page [30J. . (17.t -. Justus germinabit.. IVli~sa. alleluja. Beatus vir. omissis Graduali et Traettl.-----~. or ~ di-nem l\Iel . 19.l. Justus ut palma page [39]. Offertoriulll. Joseph Confessoris. ~. e - urn: Tu es sa- -----=--n:-·~=-=!=~-~-···&·-~-f-~---=-·-~ --.cundum ------ -·'if-~---~l+±--. page [8]. ~ .tel' .

In Festo Annuntiationis B.393 Communio.-~--.re •• ac . (il'ndual('.cto est. Post Epistolam non dieitul' tTraduale 7 sed dieuntur duo Versus cum quatnor Alleluja. pie 25. [88 et 89]. de Bpi ._- Joseph fi .-.==t=.Ii Da-vid.ia.-.-=!-..ri . 11--1:L-·-3·-~=l=.-~=. alleluja. ut notatull1 est in 8abhato in Albis. pag. 26 . [41J. Audi filia.on . Tractus. Ave Maria. [55].~j===---===--=~.de Communi Abbatulll.ju-gem ~. pap:. ''''I1 T . no-Ii ti - ~= .~.-1- me. et Pentecosten. '" De Festis Duplicibus.j==---===-~--=±=~_ ---. Gradu:d" j{ulll. ()s justi. l\'lissa. ot in fine ()ffel'tol'ii 7 et Communionis.pe-re Ma-ri . Intl'oitu:--.~ l==:1==--=-=..-~-=!l==--=== :f:=~j-.=~-~=~--===+ ~-===j=--.tu san . qW{' H'niUlH a Dominica Palmarum usque ad Octuvam Paselim. S. qn[l' cf'lcbrantur inter Pascha. pag .=:II=~-~-~. f· ! Die 21._~-----j=-_.am con .\lIUlll. [52]..-~=j±==--== est. Yultum tuum. M.=. . ' J - •• ••• . Tempore Paschali.:-. nihil fit: sed post Oetayarn celebrantul': et tUlle in fine Introitus ante Psalmmn dicuntur duo Allelllja. }lag.'f'stis.nim in e .a na - tum ~=---=!==---~-. omissis G-raduali.=.= -~. Diffusa -est gratia.~~-===--==-===-~-+ tu - am: quod e . Et hoc idem observatllr in omnihus [.ci .et Tl'atttL dieitur: Allelu."-. Martii. [59]. Benedicti Al)IJati~. }lag . 1£ --. V. et Semiduplidbus. unum Alleluja.

~ ~~ =:j-~-i ~f~: ! .- AIle-1ft - - ====-~_f·f·-~ ja. --.j-._ =-. Dolol'Ulll B..te. 11..su ma ..=.Ii-ans i-rna sum - .---- •_11_.--":=J--~~l~..nu .~~--.-"-t=.. pag.. ~f. ~ ~~ -.. V.mis.~--.:d-.= et h6 . :. M.=+t_.--=. ut supra.-..jus ' ...-~II:J_~.~~ ----1---!- ~..-.- ~=---~-.I .-~t re-con-ci ."':::.us red -" di-dit.ror .it: :f=:'" .. ~=j~===..--. pag. IV. post Dominicam Passionis..a ~_.~._ _ ...se fl6 ru . .=====1-===1== ~-.-:j -:-1 ..~~ -e=r-~-. VII-VIII.:j=j: If. ---.-==l-------l­ =~ :j vir ..--.~. in se js-=:=.~}~c.- ~ =~ • -. - _ - Ta :.. ..urn .. Feria VI.-.::c~~::11:=.~....-.394 In ...=..•..:.=i=j.(~_ - bant·JUx-t a cru-cern I .~ ~ --_..=-= Ton. .. Vir . . -. J e ..Festo VII..--. Offertorium.--~==r==~ £ ~-=-~.._._.. In Festa Septem Dolorum B..::II-·--~8 • -....minem ge . rna-tris e - J'nC' u. :f-.._r---.go De .-.=-:= . M.==--.. . ~i' Ton. . Ecce Virgo. .22.ga Jes ... V...) -M ' a-n-a " ... Communio. --II---r= . Alleluja.=-- et so._.It: pacem De .. t: :+= =r==-= .~ Introitus.. f----t-.:I !-C. . Ave Maria.

...-.....o-phre....10 . -I stans jux-ta crucem f...ne.-.-.J-- Cle ._.­ ------j===-----==4====:::! ~~==----j=- tu-us: di . 1..a l= ==1£__ ~-.-1 :. ni-trix......sci-pu-lum ==1+=----== ~==--==±===--==--==---=.-...-~---=." .===~=~--~======j=== -...-. pag. Dolorum B..--. Verso Mil-Ii -er.cry-rna ..-.-. -1 De - --------------. Gloria Patri.:jt===--~-== autem: Ec..---+=-~----E=:j---1-~-::LS-..-. Vir-go Ma-ri . _II::'::lI!:+ _ .. -.. . :".--..mi-ni Je . . -..-=1=-. ~_-===--==--==------=.i= et Marl .i -=== ..I .Ie . .~-. :M....--==--~'-_--"l __-: Ton.----J----===--=-~ -.me.xit Je -sus: ~-.:. IV....In Fe~..J-~IIi=ris.. - -.-~=+~=..-==1~ ~--::lI!:--.t-~ .-~.j -1.~==-~-j--. ~ -"-......ro .-_u..~--.II.I!i-.-~.- Ge - - --1 --1-...:j~-===--==: ..~. =ihii======~-...-.-. 4*.j-.: : j Do .--. .. . 26* . Y.!... quem to-tU8 non ca ...--""'~.-...- Graduale. 395 -~~r:-.. ·-··~....-=-... .._I_-+.-.=- --------.-..-..-.r .~l .a._1 -t . ------h==--:r-...-..--1Ii-± ---=~..a.his. .. _ ---'.-=+=-.- -=-.ce rna-ter tu .Do -10 .=~=-..~~-=.-~-.to VI I...-. ad di .hi -lis es. ..-.... et Sa .=.. l.-......pit or .- .-=IIi-f--_ =-. Ton.~. Re-dempto -1~ ---- - -~-.... ..-. ec.-.gda .-... l....-.-=-.-!: •• -~:j Ma .-=t-._..... Vir-go i ----g--_-.-...sa et la .ce fi-Ii-us -~..._"="-=1-.. -.._.su Fi-li-i tu .-..:.

0 vos 0 - ~. ~-=~ . qui transi .mo. · - ci-um.sti do-Io .na. £E! ~ ..E---. -=t-=-J .. !y.-~. -. e~-~~=-==:r"fc./ In Festo YI\..- =-..-r:. et vi .. .··.__ . ~ • -=~-.mi- llli +=. ~...Ii Re-gi -na. ~-...ten .tis per vi - -+- --1- l ~..-..._ t=== -~~-....~.--... jux-ta eru-cem Do . -_. -.di-te. ..j-~ sa...-.._hoc crn-cis fert sup ...-.ro ..----- fa-etus ho .----~~-. 396 .~ .._±::.·-=~----~.-=. ------~..~~=-~~ .-illi-.. ~ -=:..-=-==1- Tractus. ..j . au- --~-3----~f---- ~~-.- .. Dolol'um - n .te.== ~----.mi-ni no-stri .:-~= ~L- do .. S ta .de .su Chri ...bat sancta Ma .--..--=----.~---.am. ~ .= j .a.-. -"-1£::::1=.\1....-:-ifI'!+•• . __±= _ _ ---_::1_---.Je ...-...lor me - ...-.:_-__ ----~. ... :.ri .' q -----J-. V....Ton.==-----~-:.lor sic.--.--~ ~==.. -==--==--== ------- --1-.-. =+ ~.coo . VII... si est -1Ii=~--~-----3+-' =-=_= .pH -.etor vi-too -...ut do ... :J . •_._....us........-. . et mundi Do - .... --=l=--ipt. .r~_--=-~~ mnes.-.. at .-.

su Chri .:••--.. ~.1 -lu AI-Ie l • :l • !II bat san-eta Ma .. .Ii R.----. ••r'!!. ut supra.- =:t -=f.. - · E··. _ _ '. . Tempore Paschali: Alleluja.tis per yi .~... alleluja. VII. Ton.. AI-Ie - Iu .~ .. VII.'!:.iIfIi ~ ~- . "\). Re-gi-na _..__ . 3E-=== ~­ . ~-=-~-IQ:~""" :f _-===:L-==----==.ro sa. Stabat sanMaria.~ ...ri - ~.. D olorosa et lacrymabilis. ---= ==:j-"V.-=--.~--~~=a'!!!.10 . rni-na..-. Ton. ..=~: ~ - .---~--­ l • .. ern-cern _ . _ :±!: ~.s ~-~I== ~..sti ~ta Do - coo . Iri:l-=-t ~. ja...- - . qui trans! ...! .. GradualC'.-jux-ta -. Do.ja.=-=¥. . pag.397 III Mi""i~ \-otiris pel' Annum.- . 395.....-.-. ..3E ·do . nostri Je ~ . ut supra. et rnun-di ~ ~ -. 0 vos 0 - ~:-·'i·_"L=-=-~~t rones..:j-~--. =~ ~ .~. Sta _=-Ih _r=:!:_~--+-_-_ rni-ni .=-~ 1. Alleluja.-=~ -..-=Q-.

• ~ • IC~ 9=..lor me - - us.I ~---. S tabat Ma-ter do . ..:6i .I --~ .-. gla-di-us. ~.-1-. ..sa _Il:-==---==---== jux ..~ ---1----.-~.. ---.---+-~-=-_--=-1----------J _ a-nimam ge-m{mtem...it il-Ia be-ne .::::-.--=-.-I_• U-ni.398 ]n Festo VII. at .-.--E~----1~_..a' Ma-ter.-~ .~j--..=jt-- do .• .----1--=1===--1.... dum pen-de .- =-=-=-.-.--. si est ~_ t:=-=1t . M. ---1------. Ton...:.-.--=---..-.- - -.... . _. dum vi . na . ...--.eta .-' ~ . - am.-¥!_.de.~.---- -1--- . · -... contristatam et do-Ientem..-.-.us.-~---~.-...eta fu .--.------0 quam tri-stis et af- -~.--::r==---"I.. -._---~._Jl_.• -"..m6 ..-- -I . -Pii ~ ~ • • ~ ~_ .-~ .--.. .-..-~.di .~= .=-=-~=---. ..ten .ti poo-nas ~==--==-~~~-=I=== pi . V. ~_ _. ...- ---·-~--~E--·--·-·-r ~.10 -' r6 .-- ~ .di-te.-.-II-II::---.---!.ge-ni-ti! Qure moore-bat...:-..de - sic-ut te.~-. -'-_-.~- cry ... _-il--I---t- ----Cu-jus ~ .Ie-bat.bat Fi .sa.bat -r" . ~ J=. DolOl'UIll B. I.-~ Mater ----~------+. --t---. Sequentia in Missis votivis omittenda.ta Crucem la - ----_.Ii .. l-===l-~--=--=--J--~--=I-·-' ~-.-.--.._-.-----j -1-_~--------1 --i-- • ...-"-.-.._-~ 9 ----+lP.--=t:-- pertransi-vit.. et do ...._ =JS-t_=-_-:J dO'-lor et vi .

-..tis gen-tis vi -dit J e-sum in tor...-.-.-----------. -.mf - ~ -I- -+-=--3E-l--==---=-=::j-_-k....--..~-. ___.re vim do ..sit spi-ri-tum.at cor me .- -I-..==f---== -.....-. ~ -+ -.m6-ris - . SU-ffi ---·-~---3E--·-·-·--'--1--------- ~.-~--l--_II_.±__.--....1Iii::::I-"'-=~==--==--=--==J me sen-tf .-a.-~ ~-.-...I .= .--.----3E't· ~ •• :j - lu-ge-am..-.-.-\-ri_-...--=-1 ::::....o? ::.J .-:-..-+=--=ttllll~ _-= -~.-.==Q -~_£j~-==--===--=== Quis non pos-set contri .-~-~_-=--...~~-=1===:t2: ..-.:-_-...- ----j- et fla-gel-lis - silb-di-tum..---. --1-.- ::a:li-.-.dit su ..iii-::j.ris fae.do de .--=-.-~-. .-~----+ -.ll.--1-. .-. .~--j---~----l~ ~ ===-..tum. ut te-cum ~J -=--=1=== _=r=-=.==..-.--F ac ut ar-de.~ ~=------~--.-..----------.=-. ...-.=---==--~--1====1-..ri. ---~f-·-·-~--_':_---~-·-~ --l---1--. .-. qui non fie .---------Vi .f .--.--~-------.-..._.--j-.-- .urn • in .+_--I_~_ -.__:j- =+~__ -L .-. Dolorutl1 B..-.---.en.---.la.stu .- .-..ret.mentis..~-=.~-1-----1--..399 In Festo VII. Christi Matrem eon- ------=-.--- ~ ---j-. -. Matrem --~--+--3---·-·---~E:-.urn dul-cem .-.::::j:i: --= -·-=----=--=1-·-==.tem-pla-ri do-lentem cum Fi-li-o? 1-----1-Pro pec-ca - .__-=~-~---_~ __0 _0_ ---/"'W..-... E-ja Mater fons a .-I Chri-sti si vi -de-ret in tan -to suppli ...--=---.16 .l\L V.----..§ f . dum e.· ~ ~ g ~ ..-..iL=t-·-·-..ci .-... _ ..--.. na-tum -II:: mo-ri .-...l .-.-- in-ely-tie Quis est ho-mo..so .

.---I- .xi fi .cum .-. .=~--~ .hi jarn non sis a ...~. do ---J--~I----=l-r: _ :jiii-....F .=.. i-stud a .J ux-ta eru-cern te-cum b =1-.--_. ~.Ie .-"-...---F ac me te ..-.ra.ma .ff .-.---ce-am. sta-re.i . . .._.-.- pa ..--+--...ti. a .bi so-ci . S aneta Ma-ter.re in plan- ..-• •:r---..-~==--..ge pla. ..go vi-xe-ro.-.. -j "1- --~-·-~---~l--·-~ -.-.. tam di-gna-ti pro me -1- ----j ----.::+=..---.jl~---.-.•~ ~.-. _ .-.- -.~-=-- ~=--==--===j==- :~--I -1I-iII=--::j=-=1 pi .:..---- --. .. .-. Cru-ci .a .. pumas mecum di .-------.....-.si-de-ro.-.-...nee e ..-1--.. Cru-ci... -. ---_.-~ =j="-=~ j-.-+ Virgo vir-gi-num prre-cla ._ .... et me ti . .-±-~_ .- j • • ~--. V" IJOIO)'lllll .-...J_ ---Tu-i na-ti vul-ne -ra-ti... -1- - ... .--..-I - .~ -----.0 va-Ii-de..--+----J--I-~~-"--='-E--""'---~~ .re.si .---.e fie .-.- ut .-~ -__J-..ra: fae me te-cum plan- • .+ - ..-------1---tE---· -1.gas cor-di me .-.----- . M..-.---."]I-""'--=-.--.r : -__- ----~- ---- ---r-II-../.ctu de.i=1---'-- ::JI_. - - ff ._.-.-~--__J. •• ~~.--j-.:§==t -..... --~-.=. H.xo condo .--..==-----== ." I -----------~-----1--mi .~E·-·-~---~.re..---:..-~:J==~_~ ~---=i-_.-r: _ _ .-.-. =-----~==-.-.--.-.t--. ~ n:" .vi . .--=---~. ---__ ---..man-do Christum De-urn.400 h·<t" !II VII.bi com-pIa- .de._..---::::\~---------=-...gas...------+-:-~-----...:J=j---=t ~-.------i--.--. --1-. ...-!III----~---.

- -- ..tur pa-ra-di ..__ in di .~----01 . Dolorum 13..-.. Flammis ne --..ne .-_ -----.~:I-_----.--.--j .----1-..II-•• -~ ..-.ri .re.-'!ft-.--.co-Ie-reo .===-. fae ut a.-~-.__::::r__:: _ ~ ~==- =1-..t .e -----3-·-~---3I---·I . ' i .0 . -:l--3===---~~-·=-·-·-'­ -----1---.====---===---===--== glo-ri .=_-. - -~-.. - et plagas re .-. ·~I.' -. -t - u-rar sueceosus.---1---~E---=1-_ _ _.--- • .--.-. '\/.. -t ~ . da ---.. _--.a. Quando cor-pus mo-ri - =--I e- --3-------------3---\-... ri.-• 401 Pae ut portem Christi mortem. • - . et cru-o -re Fi-li-i..-.-.di.-~-.of ..==.-. eum sit hine ex - ~_.si ----3f--3E-----j-.=_-.1-.tur.. sim de ..= 1 .=. Virgo...bri - ~- -I- a- ~j-.----4~. -----~-. -. A ..nis fac consor-tem. -~.----.00.j-.-.-...-=1 ± --.-.ra ..-1-.. -~- per matrem me ve ....reo :$=~ -~ ~ ~ . ~... ]\1..--------\--.--------~.----_::..-1- .....- .nimro do ._.--_---l-----...~= 1------.e ~--ir"-. . ..-.. .-.3-.ci .-----~ Fae me plagis vul.~ • I_ -- pas ._b~--= --..men..-j==--==--1 --------.~:JI--.--. .-..-...ge.re JE------- I- ad -=1--~-~ 1==-. .=~-1 ju .--=-8--1"'"'11-.g-..-\ -+ ..------..fen-sus . fae me eru-ee in .... per te.-~.--palmam vi-cto-ri . Christe..=---- .~-~ _ _ _ _ _ =-1_j__ _ _ __ __ __ __ _ _ _ _ _-1 ..si - "-=-iI--. -.----_.In Fe~to VII.- 3~. .ne .i.-.~..

. ...~·. .---1---Fe -Ii ..-. ~ . -.ter ~ • :!.i pal maIn sub ern ..-.--._ -=-.~ .-+ ---.. =---======-:j-i .bis bo . .._t ~~-.e . • VIr-go ILl _.-- . q~i --1----- si-ne mor.-----=---\ ----~-. . ----------- -----~I------- =-~. ~~=~I:----==---===.---. -.~-=-=-==+. ·I===--·-....too Ma- -~--3----='--+·_-..--~ -.---..da ._-~_~_-~_±_...--.gi .=-_11::-~--1_ ~-.am ===--=--=---=-==--==--== .-c-l-I . .ee ~. .-.-. ~ ~_ -....=1 .runt -.--. • rna . .--..mi-ni.na.-. ----1----::11-. M... ---~--~----~ .00 Vir .-il"...-let ut a .a.==-_-==t~I. .ru - =__ • ] -.ris in eonspe-etu Do - dum ste -~...-Ii -t.tat in-digna-ti-o-nem su ._ -=== -------.-r-II ...~ J:te-eor .qua-ris pro no .. L Fe~to V1 L Dolorum ]3. . T II on..-.Do - ...a === no . -~.-..-..y .mi-ni.ees sen-sus be . - -.---~===--- Communlo..nis.. Ton..=--.-illi-.. -~--•. . .bis.ri ..JI.--•..ver .-~--.:t te .--a--=l-.III 402 Oft'ertorillID.-~--==---=--. ~1Ij .- marty-ri . V.. -3---" :£~-I ~~==--===-_ _~===--l-A-.------ ... ut 10 .--. ~-. .re.- De ~ i.-._-1---:11II-=--~ -=---1-----.- r .te me .

~ 8i hoc Festull1 transferatur post Penteeosten. B eaius vir. Missa. [37]. Hermenegildi J\iartyris. A lleluja. S. tul': A lleluja. Si vCllerit in Quadragesima. l. I)ag. pag. 0 s justi. 8i autcm post Pascha. dici. Introitus. . pag. \ 11. lVlissa. ctEecles. P rotexisti me.. [36 . [17]. Vincentii Ferrerii Confessoris. pag. pag. pag. [15]. Conf. In medio EccIesire. Graduale. Die 4. Tractus. et Tractu. Justus gel'mimlbit. [34]. S. Papm Oonf. } Si autem celebretur in Quadragesima. Missa. Die 11. Francisci de Paula Confessoris. Protexisti. Die 2. [35]. omissis Graduali. Die 5. pag. Tempore PasehaE. [35]. A lleluja. In virtute. [10]. pag. Doct. B eatus servus. Justus ut palma. et Eceles. dieitur J\1"issa. l. Communio. ] n medio Ecclesire. Valeriani et Maximi. J\1issn. fit de cis commemoratio tantum. Die 17. Offertorium. Dod.403 FESTA APRIIJIS. S. S. Amavit eum Dominus. J\iissa. S. alleluja. Leonis I. Sanetorum lVTartyrum Tiburtii. Sancti tui. 1 Die 13. [15]. pag. Isidori Episcopi. 0 s justi. I nveni David. Die 16. pag. pag. pag. pag.37]. [35]. Aniceti PapH' et l\1:artyris. dicitur Missa. [7]. pag. [8]. tUDe Missa erit Sacerd6tes Dei. [39]. [9]. S.

Die 23. tunc lVlissa erit Tntret in conspectu tuo. Georgii Jlal'tyrj~. l\tlissa dicitul' ut infra.".--. .-..--.rum. Missa erit Tn virtute.--. 22. --1-. S..J Si hoc Die 25.. pag._--.. ~ Si prredictum festum transferatur post Pcntccostcn.:-!""W-"'-:=t=-------=--=-~_--_ - vit so-nus e-6 .- -. d EtcJ. . pug:.i - -=--. . X. protexisti. [71]. Marci Evangelistre.-=~. Introitns... ~ Si hoc festum tl'anSfCl'Clldum sit post Penteeosten. .=-==---=--==t:: .\prili:-:.Jitallim Majores. et in fi . Anselmi Episc.~-----. l.-. 2.-:. pag. 2:~. [35].-II--==---== ~ {~raduale. [10]. fcstl1m transferclldum sit post l'ellteeosten. [10J. Ton. pag. t~:onf.t. }lag.-. :21. [15].Fe~. Die 24.. S.. pag. ~Iissa erit In virtute.~). pag. 24. S.t .. [20]. Dod. [17]..-_-. S.-. In medio EccIesire.Jlissa. ~Iissa. S ancti tui. -. Fidelia a Sigmaringa :\1 al'tyl'is.) 404 Die 21. ~ Si hoc festum transferatur post Pentecostell.. :\1issa. Mihi autem. :\1 is'i:t.nes or ... SSe Soteris ct Caji l'olltiticnm l't :\tart. pag. [15].--'A'.. Ad Processioncm dicitur l\iissa de Rogationihus... Protexisti.- In o-mnem tel' . '--~---t:~- -. pag.i ~-!""W.bis . -.. -..- -----~~---. [15].ram ex . Die 22. 264. Protexisti. .~-!-~---=---.. ~Iissa. p.

-------.. et fru .go vos e -Ie gi de mun ....--.a-.:.-.ti . L ----:t--·f-· -ll~-+=~E -I-!li=~==-..-~. ut supra.Iu - -----+-.- ..fe .~I£~.-Jl!:+-~"'-.~=:!" ••+---= . t_ _-.am rant ==+=. 349. E ... -..-. ut e-a . ~_=---.pe-ra ma-nu-um e ~=r:==I===-~===-...-+.-~==+===~+~.ra ..do...Jl!:+~=-.. ._.nar - ~:c~ gl6 . . pa. ---3---~-1--3-~---- ~== _. et fru-ctum af - =-=~ ~..!'-_~.. =-__ t_~= De ....ri ..Ii J_ _~i~~ _ e .-.-i=C~ I: =+r!i-. Offcrtorimll. V.+r:-~= ....-j .~fi=±=~===~.la.ba e - 6 - f M • ~.-- AI .- -t-§ •• -+f§- rna .... Communio.j±-I_ ter .~"'••-.. Alleluja.nun .=r:-= ~ -1..r/fJ-. -I . =---j-===--==--==.. _t_..rum.~+-. j __ et 6 . ~.~~-!ft1lI:i ....-=r~-~­ __ ±_~_~--J_~~==-_~_. ....- 405 ') j.-""--===~ . [73].+-.::j •• ._~-·-·--J-·-·--==~-·=:j±~-1 . ·~~·f· ..-.--._. -+1§=.- ne . ~-t ~_+=.)..-.E-. l\1ihi autem nimis.roo ver .tis.at. Ton .I:.ctus ve - ster .-----~------I ~-"'-F - . pag..-j-.. Yos qui secuti estis.E-'" ==rl=:iii:c:_..tis.-.~ •--E-= ~I: ...jus an .--.. -.-.g.~ ~= -.---.Ie .::c~ ~+i~"· ~ V Cce .. . i. .at fir-rna -men - tum.i1 ..

. Gloria Patri.~-.. ._.. .1 ~_"'::":'_1-~.~ >_~ . ..-::].4*.c =-.:::n== ::r-==j===j=========j-=-~--.dit +-. ·'c_ \' G~'- '.=--..~-~------._t__. qui di ._ .1ft .-.vo Fi Ii ..--1----=-=-. .~-. ~~_ .ro in me Chri-stus: in fi .-r--::k:-~-~~ me.de vi - ~--'+====-----a. pag.. (j vi ..Festa 406 Apriii~....-. . ~ • --=---====1====--=---===l===--j==--·-·I·-·-·-·-·-·-·-·--=~-·-·~ .-=:J===--==j===t~ =. [17].-.-.1ft ..-~.J••-1semet-i . 28.i De .-.. -. lVIissa.. Die 28.=i1"..~=. ·i~~ ~-="_"=. Saneti tui.urn Dominus. I~~- it /.-~:.-==----.xus sum eru . ve .-.j= :r-=i="~-. Confessoris.ja. -_ .--==j=::=-1 ..--=~ '.-. • • a-! • --..psum pro ~~k .-. \). .. (21-1..--.-.-..vo au .e ma-la li-berabit e .tern.~±= . aI-Ie . .:r===-.. U-E Hristo eon-fi ..ci: 6 =~ ~-b=--==----=-'-. Ton.-.-~-.._ ~_.~.xit me.--_==-. '" Extra tempus Paschale l\Iissa erit Intret in eonspectu tuo. V" pag. [20].II et tnt - di . Domine..i.rem: in di ..-.-----l ~-·--=-=-===c==_ -vi--vit -. S.:\Ial'tYl'um...Ie .) .. Die 26. '1~'111f J~ ~ 1. V. Pauli a Cruce rJ ('1_ Introitus. SSe Cleti et Marcellini Pontificum et .ja.-.•.'l. AI-Ie .\~li. jam non e-go: -.-.-._. pag. Ton. Be-a-tus qui in-tel-Ii-git su-per e-genum et paupe~-.-j-.-._-~ Ps.

hI .-+~..~lel(lja.-.§ .bi vi - vant..==== ==---==-.-. - -.re . . Si fi .---..---r-. __ --~.~-==-=+=-=~. .._~~+r--=_ =---=----==--= ~---==--== et hoo .ja.-.-. sed e .~ "V.:== ~.1i si ta .~~ ~-=n=:===--==--=== ~======--==--==~ con .des: hoo .re .In ..---3-----=-------t~==------===--==--=====---===t=-=--=--.l'i ..:J_-- --l---.J_~--=:!: ~ qui pro i-psis mor-tu .-=-~=-==-= 1"._~G·='" :+~--..=~-.----_.ce - t=-=j±====--==--== mur..ja.men com .--=-+--=-----=--:j±~. ~==--==--. VIII.-_-~-~.-.• 407 Ton. ---=----I---3------1-----.-.-±==----=-. -~-~~-~'!E+-~=~-~..-_-.~..:--r---·3----:a:---~­ ::.i..--. jam non si . t__.. et re - Ton.+:a:-"':a:-.-.---. ----~-··-.us est..-§-~-~-:JI--. ut supra.1100 .-.~-_~_.== Al .stus..--l-.sti: :-.des au-tern ~-_-~--_ --===~--..i.re .. VII._~-. ut et qui •• ~_j===j==-~-===-.-.Ii .~ ::.-nl-~-. ut et --1+ ~ :t~.--=-1---=--~-____=t==_. -J.-=:J--~-.glo .~ =t:=~-_=_=--==--==t==:c:Al -Ie .--~~~=~+~ ~I§-_--=-=-=--==r==j-. .Ie .i. .--.~ vi-vunt._-.-_-.~_.--=----...=-= ~-..pa - timur.-~- - des quidem De .. ~~_--_=j_lI-~ ..fi . Pro 6-mnibus m6rtu-us est Chri . ±=i -l-.~- co .-.J~ ~--=l=~-.---------.-§ =t=-.-1-_ _ --~~------j~=== Chri .~-~•• -~+--= +-=-.

. -·-·_.bis. I"\'}-·-·-::c---~ ~-==-~--===--=====i:--=-.. _ t -. dicitur Gl1aduale.=1-..------. ::f----=j----=J-----.=i Chri . et hune cru - Ton.stri Je.-L__ __ • .=..== -=-f_...-c!'-~+:A:7·-=lI~·-·-· :J==. _II::.._..si in eru-ee D6-mi-ni no .re __ .+_ .ter vos.---~.-II::~ ---=--=--==== -.j====I=-~~=== ni ..sus est pro no .. vo-bis re-lin - - -:::::J-i-- .) Si celebrEltur post tempus Paschale._.-. -U=-h'--t-ab-:-t .=== .--=-..sum Chri .. -.1... ~--===--~ ~ a - Ii-quid in . -·----·-~ .. -_' . -~-~-"--~-~-~ti ~= ..~ • • ...--j est.1 au.--I=-·--t--:::e Ton.-t-~-.-GJ e . X.. -----E·-----~-----~ -.11.. :f-.-~.. ..- Nonju-di - ~--=..408 Festa Aprilis.._.em -81 g10 .. L .~·-.fi-xus ..-. (28. me sci .si _~.!:: ~---..-.1.!.~I. et e .~.. mun .-.~j=._~_ ni .-~ -=-=== --£..~=J--.-Q---~-L-= j : j-=j -= =~++"":l .-vi.~-.-.l·-·-------~­ _ ~ -.sti: per quem mi-hi ~undus eru-ci ..-1I=·r:-~-3-=l~ -. .-~-.-=+-_.e_ AI-Ie III ja. .ca. II-. _ _ ..• .stum.go -.n-a-n.-"=·=~"=r-=i --'-j-.-..-11 -. ..-.-.+--+~-... ::::l5=I===I====--.-~~ .• ~_r.==---1 do.su :5 ~ .=.:: =r===i-. Christus pas ..

---~.--= =n:===--.~_ IIi-C~ • • • et vos in e . -~..-. V. --..~---Q.-j== • . ~ i=i=i Ton. dieitur ------.. =t=5-.~-..qua .Cli.su in c6r-po-re ve - --~.-.-j-. ---I- ==--==--=---==j..-==.~~ ne ar ..stro "Circumfe-ren-tes.ti . .~ =__=t -~---..--=~j±=-.. Ad .ta Je...ni ve 1------~3E-------. • • .---=-~.tes in au-cto-rem ff . ..- . Semper morti-fi- -·-1-.en.:____ 'l't·actus.ta .so in car-ne.--.---.--=-.spi-ci.ma.ti . Alleluja.gitur pas . .--------l--:j---1IIl .-==--==.-. t L.ca tis.. _-_ ===--===. ut se -. ~=~=.-3 1------.a~-E.. 11----=-----.==---==-.jus. ~ ~ ~-_ ~ qui .-II-II-.•••-.stl. ~~I--.stris.·_.. '5..- . ne.--- ~==-~-~.de-i Graduale Hom:mml1.:...:tt:=~ Chri-sto i . ill---_ ---.28.~"-=~ ~ . II.a--e..ni .Btl rna- ~ .._---.----=.J~_.----_::-.dem co ..quens ex . omissis Alleluja.tur in cor-po .-..l ..~ ~ ::3f=j===--==--~=--.----. ===t ca .-~~·=-~=·=J'-Ih­ ::rr:-----I-..-11.6 .a qui pas-sus est in car . .ut et vi .---._=-_~ -.mi.\prilis.-~~3§ .gi .. .em . .....de -si . ._.:.it a pee .a .------~Q~·-1I-r ~..409 F.-. TIt supra.--===~==:r="'-..nem Je .. LJ_.. Post Beptuagesimam...---.- ~--.-==~ ~I-_-~·....ri-bus no ..mi-ni: .. ••. • j: .--t.--IC~..i.-.~:J .6 ::a=5 :tt: ~ • • ~~ t:= ~-:=II .-_..ste . et Versu sequenti.. ~..gi .----~~ 1.- 27 =- .- -.-.plum.fe ._Ir.-.

....- • "rv.1---·-::"--~-3~-~- .•=r-.--+- Oft'el.--fi-.ic tra . ja.te in ~ ...- ..ra De .. _.d6 rem su-·a -vi .6 ..=-~ ~__ ~ -==r=~=---+­ ~ =-==---==--=-_=-_!'''--'-=1=-Itis. ••=!II __ o .ta ~~..-=-_ si-bi gan I... Ambu-Ia .-~--.j .Ie In . • • ~=-~ .'csta .-=-". •• su-sti-nu-it cru . qui prop6-si-to I .=+=£-J­ ~~-.-~-..nero et h6 .-~ .:.-.-.ut et Chri .~=-=3 '-.sti..-"...--1 et . _..tol~iulll.---'--==j==-~--!:.-=-:lI!=.... ~~~ ~ ~ ==1 .. ---f- ~-.-. --j- - -.--==j==--==_-==j= --1- -: Ia .=--... di . • -± . nos. - di-o.~.L- -e te .bis -=-¥.._-.-::j1:----Al .-----===---=== -----.di-dit se-met-i .. ~-~ sic .-..-.psum pro no ..to . - .-. : : j .~-.. ..--t et consumma .Ie .-.. .-----1-.- .stus di-Ie-xit. ..cem -.---..- con-fu-si.ti .-.r===l:r-= .- at-que in dex - . ob - ..-:~_ ..--. ~ti-o .I-"=' •. ..-:=.) 410 ~--:--..l..I .ne con-tempta.. .'-~--II==~.rem J e .-.-.:.-..i se - - det.1i~:I="-l" .--.~-.6 . -.sum.--. 128. .-!==-===...-. I .• J-'--t --::-.-.-=-~:lI!=.-j-=--i1i11-. j • • • • .I ..._~-~ ~f=.-U.=~'..--1~. ._-~--.-.Ton...-¥-=-.._ c:.~.~=::c..ne.-----=l=:$..----.~~-~..'--f!=----f. =..•--. _t~-..am De - 0 in ::..---~..-..\ priji~.

Protexlsti.. Protexlsti..-·--=-.l---.-. tJrit :JIissa. Die 30. Die 29.--~.ti . - . Conf.-. [15J.nsis Virginis• .=---. pag..6 - =-1 ----=1~---~-.• -• .. [15]... . Dilexisti. ~~dr--L-.j ..jus gau ..---~-..'~:-~~~==~ h ! ~. -~-::II---.lil . !l<1 g.6 ..de .. ~~=-=~~-= ..- 'I' III . Petri ~Iart'yl'is. \liSS<1. post Pascha.._. Dominica III.. pag'. _1_ COmmUIliO.. ut in re .te.. ---=--=_..-= =-1 ~ j c:! D-ju-tor.-on._~"_ ::j ......ri . pag...-·-f--=. S.-----. Vitalis ~Lllt. [12J. et pro-te-ctor noster '==?-. } Si Fcstulll S. ~pollsi B.-"-=--.Commu-ni .=r-.. Chri-sti pas - -------.ne gI6 .=i • _ -~= ni-bus gau-de .ve-Ia - -----E i= --------.---I-~ . Joseph 'v. S.. --=-=S-.-.can .-. ritu Paschali.-- •• -..-~::j± a . VII.:.-~- ---+-~--==1--- ~ - ••. .\lissa.tes. AI-Ie .. ill F('~tu Patrocinii S._•• f.=- --~---j-~-.'~==1+ ~l••---±=.~--~. ~----..re e . Petri trunsfel'endul1l sit post Pentecosten...ja. S.. Ton.-==----===--===--== :-_--==--===--=.. ~.. P r=.--t- .tis ex sultan . e- Eadem Die. ~-:II:=. ~L Jlltl'oitns.·-~tT~ in e 27* • 0 . si ..'!-.-. Lrehibitur justus..tes . [51].-c--------=-. Catharinre Sene..\Ti.-3 est D6-minus-: • -.\lissa. ..

spe -ra -:::J • !!.-­ -_..--. -+ ------.~==-. .--. '"....Ie . e~ - au.. -..-. P·5*.--. --..ne j== -.-~--. . . .- ~ .---r--~ Ig --_ -.+: ~..==~~-. -------.. .hI - ja. ~. ~ _II:~. ~..di-a. .--J. ~===-~.---~--.Ie - .-.=.=:r1==== :tt:=:.l ~.. -------~i::II.---------- lut o-vem Jo-seph.--===--==----==1.==--+-cla-rna·- .-j==.-~-II:+-II- ~ _. Ton.-. et II .Tint 'ad me .~-..----g---=• .tur cor nostrum. GI6riaPatrL Ton.~_.--..==l-.::==._--.iT-= .-~-~-----.::j=-=--:=! .m e ... in-ten-de: - vi-muse Al .ta . De qua-enm-que tri-bu-Ia.=! ~ qui de-du-cis ve- --------3E-. .~E~ I-srael.-J . ~:--._~-. . _.bi .. .-~--.---. II.6. ~_.~.-.--.100..".mi . VII. ..os.-.... ~ve -..==--===---±===-=~ !-"-jt:==i= Al ..jus ! .. -...-:-~~--. .Dominica III.=1= .--.-.:--~.-~ :~... post Pascha.ti .=!-----===--===--===--==--=== -------=-.. et in n6 .. ~V~.-..::t=..-.ne sancto e .--.

1 .rum tn ....._-......-.-~ -. ja.Fe.e.~~-:J. Jo .So Joseph...seph. ...ras . _ _ -=j_ ----::ji=--I- Al .-. de-cur - -+ .1ft - -.... VIII..~--...~= .f .ci - ni .ta pa ..-.-. ~=1-·-·~-~ -~===~--= tn . -===j-.no .~ ...en-am.".rum. ni-a. ._.-.~_.. .tlllll Pa(roeinii . .+:--+~_.--~--~~-~--1-' ---. .- ..ne .que tu-o sem .-.- . ------d-~----~-=i: ::i=gI---- ~.di xit " 1.1 .~.---.-------~----=------1--por-ta . .- -.minnm: quo - - - - ~..m confor-ta-vit se .-f-. be .---= .per -~---~-~ -------II . Fac nos in ..--~. 413 Ton.-~ -1-r---=---.= i.tro . --j- .. ---E----f--~--~--... --.a.-f---j-~---.--V... ut supra.re -l'e vi - tam: sit.---. ~ ~ ~r_~==-=.-=--.-: -1._.... :=====--== Alleluja.- - .+--.... ~_ • ~ ~ ~-~ ..-~~. _ .---i ~-.Ie . ·-~ifiIr......o.

VIII.. 1 < 1-'. ----.--­ ~ .tUf Chri..JI.•---~~ _7: _l~::a. seph it • ~ ~ ~ _t=.la.-.Festrt l\1aji.~ iii ~ AI-Ie .__-_-=-==:J±==--== ja. ut supra.. Si Festum Patrocinii S.. J useph transferenduIn sit post Pentecosten.~ 1Ii-.. detractis tantnmmodo Alleluja ab Introitu~ Offertorio. -d ca . p. ~J. ~--t vi .""~~CC-c'. 00.. [41].).:- COllllllunio..J .tern ge-nu .'\.'---'_.III .!\. Ton..1fr.~¥. Die 1.III ..._..~6~~ '..- ~.sus. ~ ~ ~.:_.-~-. et Ton..... proovenisti.:?~ • E~ ~. " -----""--"-"--~ ":_'_.-.J a-cob au .la._~--. Introitus.--. iii -~=~ ~ -~--._.---- FESTA Mi\. IV.tus ~-. ~~I~ al. Fac nos inn6cuarn. ~_._j ..~.) 414 • J.it Jo --:=l-~-----~(---.:~~t· t~.. dicitnr eadem :Jlissa. II!II:L~ ~ J e .. . Ie .i-j .~.rum Ma-ri . ~.:li--===tzill-_==1-_-". . ~Iiiii ~. 413. stus.--~~-II-~a~e .. Commullione ~ ac substituto sequenti Graduali: Domine..'c-_~-~... . mi-ne. est 1l qui vo .. ~. de qua na . _ :e.) .~. ~'-3t:::==' .-._ :.r---==j~ '_-~ _ __ 0 ~I~~~. . .~=e1. Apostolorum Philippi et Jacobi.. iii ~.-4 Ton._. ~----:::j-..- . in tem-po-re af-fli . (1.. ~--j---.. pag. SSe Alleillja.~~~=-~ ~ it.

-j±--.=.o.' an.-=i=== ~-..-=- .::jr· -. pag 3*.Iu .hI . J me.-. alleluja.-••~me - ~=31 urn.-~===t= t~ --=i -_ .---. ill ~ 1·••-~ Al . •• E~~vi-det• ••et Pa-trem ~ .di .:::r-.6 ..det ::J=:.-.·----d=.nis ~ ~. =~.:::r--Iet tu de cm -10 ex-au- • ~. .==r-~. Tan-to tern . ..-~--~==1====III••• :f=.. p" Ex-sul-ta .===-·-_:::J=1d: ~. ..=j • ~ .--. Confitebuntur emIL pag [16]..bis-cum . ~=~ -+l!i-f----~.te ju .ja.ja. --~±. Alleluja..-~-'::=1= __--=l-·..-~ non co-gno-vi . "... ~ . et ~=-~--f--f--==l---I-' . Offertorium.X:-.sti in Do- ===========------... _-.-.~==---==j Ton 1.sti e os.Ie .1ft ... .-.=~ ~!fi·"·~-~·.stis me? Phi-lip .re vo .===--=~·. Alleluja.~-. -:---==----===---=---+ 415 -------~---- :.. \) Confitebuntur cmIL pag.bis .---~-.-.po . • :j:i.Ie .pe. Ton. --=~--.-I--· .mi .. --~-~i...cum sum.- :t~-==--===~-==== ..ja.po -re vo . Gloria Patri..-...-.--I-'J.=j- t - -.. YIlt I A..no: re-ctos de-cet col-Iau-da-ti .-~=-~ ~. TOIL L. qui vi . ..~Ie .-. aI- . [15-16].-..I .to tern . .. p:::: .._. .. =t~ . ut supra. su - 00: -.---- .--1- Communio.---=--~_-!~=-..-...~ =1+.=~.cti .

.-.-=-=~. alleluja. ._-I!~~...a e .•••••~~3f . ~-~-~-I---=--.3 .det et Pa-trem me.-=~ ~~.= =1.~. ... t AI-Ie .. . Doct.urn.dis. (2.IiI . 415. AI-~---=--1ft-=-··Ja. pag.. ~~.det me..--. Alle1(lja'.ja: -. detractis tantummodo omnibus Allelilja ab Introitu.) '416 .-jt--. ~- qui . non ere ..- - . Si Festum Ss...-j--.-----.. me? Phi-lip .ja. Graduali. Conf..-..Festa Maji. _. C onstitues eos prineipes. [35J. Philippi et Jacobi transferendum sit post Pentec.• -.-i~~~ .===1=---1 '~--==-===j===--==--·~-:~=t-·-· qui vi . ~Ton~. .5]. Ton. -.- est? .L~ me ==rJ:=-. [4..==1-- -=-iii -. Ie ._J '.go in jiII-~==~ ~-~­ ••• -~ Ai-Ie -1ft - ~===--==j===t-.1ft .. Athanasii Episc. alleluja. \)' Tanto tempore.... et substituto sequ... p. . ~. :. Die 2..:j- Pa . ~i. - Ie . .=_-••.-.!: &. • . Apost. Offertorio et Communione.~ .stis -:.~.~ .. [72]. --.i- .---t±--r--.. vi .J •. S. -. VIII...1ft . pa~. et non eogno-vi .Ji ~ • et Pa-ter in ~.. +"-. Tu es saeerdos. dicitur eadem Missa. AIIeliIja.-ii=l±:_-------.- '. sum. aI- .. VI.tre.-~- r =. ut supra. In medio. ..-... ~E ~. pag. et Eccles..-=1-"-.--~-. A lleliIja. Introitus..!"'..ja. . al-.Ji.::)+=--+ ..pe. -' ja. Toni.

ta.' .-..-.•. Quod dico vobis.-p.=-t.di .::: - I-=~_.~·.Ie .-.:c~C- * _ o-por .sti: in quo est sa .• r·:=~-.--~-=--_. Alleluja.a . . ~_..la. [29].=11-~-'Ii-~--_ ••-.---I- ---. ~ ~+-. ut supra. [9].~-~ ~==r=--=--==--==~======= --==~-=--===! Ps. Offertorinm.+.~ _~ •·..mini nostri --·-f---· -..-~ . et· re-sur-re .=:.cti-o no-stra: per quem ---~---~--r---~~-..) Communio. ··i·~·t..~. [30J.£~.417 \~.0 <.._~~"_.-----------+ ~-~_.) Di~ 3. [38J. ••=. ··.. ~...{i:.ri j~..•.muse ---..~it-~-_:. 1~·. aI .ja. .---+----t:==1+~.: ~.tet in cru-ce Do- _.·~t_1: :\1 . alleluja. Inveni David... pag. '• . ...rq Festo Inventionis S.·~._ \('\. Toni.~. 'L Beatus vir..ti su ..Ie . (A Ilelnja. p. pag. dicitur Hradualc: Ecce sacerdos magnus.__~-""I"~~= _-=± et Ii-be-ra . AlleIuja.---£ .---.~-. -=-=~4 ~~ . . Si ee1cbretur post tempus Paschalc. ._sal~va-ti. [38]... In '(-\~'=='''cc-=cc.-.-.. . ~-.--~f--.--.. . -.·.--r:::=+<. ~--~-~-·-·--·---=--=·-·3 . Beatus vir..-.Ius. ":~._ .·•.'._".. ___=____=_ J e-su Chri . . . . pag.~ ~~! "~' _ Ton.cat . ===. Crucis..III . II. --. VIII. et be-ne . I)e-us ~mi-se-re-a-tur no-stri. -- vi .•.~-~--.. (Alleluja. Toni...' o-s au - ~ ::j:kii=~. IV~ tern glo-ri ..=-.-.~--I--~-.:~ _ Introitus_. .. p.' -I. .In .. '.. .

-.cit vir .Iu -minet vulturn su-urn su-per nos..vit me: non m6 ri .- = -==--=----=-~---== ==-~-~-=1===~ ._~---=i­ :t~-.ta .1ii ~. . Gloria Patri. ----f----~-~E :.:! 1 · -~~ · -~-t- JII • ex-al.-. v Ton.~ ~----------_. ~. [80J. ~ I . I l . A lleluja. ~-----+-----=i=+--t -± • • • •_:::1 ~~ • ~~ :tL .-._ _ P er SI..tern.CIS • • .tur nostri.bo 6 .-·-j--t ~-.- -_---=---==--== --------et mi-se-re-a ..bis: il.. _JC~_~ -=t_ ---II T on.pe-ra -':~-"".ra D6 .. .ni !~.-.-. Ton. Offel'tOriUlll.-.-~-. • Ton.-=1-1- ~I§=====j~~==-~-==--==--==--===j=! no. Dicite in g{mtibus. .-~ -.~~=. pag.vam.!. ~~ -~=~ . IV.-.te .-~ ~-~"_' .1ii-. 4*. .~\ c~~~ . D'ext e-ra D · · .tu .-"_~-.Lj_. alleluja..=~_+===--·l ••=~=1+:= :±e~--===j===t==±=.nl.:t~ -""'-.Ie .nL -===t=jr-= AI-Ie .._. r/'i ~._=l ~_.----t _ d ' e 1 .. et nar-ra.-._ _ .~~ __ '.. ut supra. pag.~~l ••__• _=1=.mi .=l-. ~.mi .' ml-nl - -I-~--_.418 --~-"-. • ~ .Iu . ~. VIII..-. ~. pag. r. Alleluja. . - i~. 247.--. - gnum cru .--.-.~i~~~~3f t A I .__ __ + p-J..~ • sed vi . eIe 0 . - .ar.Iu .ia.~"--~~-~_.-=r-'---'-.ja. Dulce lignum. dex . •.-·!IIII Do - Comulullio.-.

pag. Sanctre Monicre Vidme. Eventii ot Theoduli l\fart. S. Communio. Missa. Joannis trunsferri post Pentecostell.1 .cis no . .f~i·-"f·-~ . l\1issa. S.us no .ster. Offertoriulll. Pii Quinti Papa~ ef COllfessoris. sed Introitus.. [17. pa~. =. [36-37]. __ 419 ------~-~-.f·-~= =~~ ·_·. Joannis ante Portam Latinam.. Statuit. De - •• ---f---f--~---f---I--aI --1---1-. AIIeIuja. Al . Alleluja. ._~ :::. et Communio crullt sine Alleluja. page [17]. L retabitur justus. pag.~=-f. Uognovi.~~_ ... Si contigerit Festul1l S._~ . Critu Pasehali.. et Graduale nt in Missa Exaltationis... tunc Missa sumatur ex alia Festo ejusdem Sancti mel1S!3 Decembri._. Crucis transferri cOlltigerit post Pentecosten~ dicitur eadem l\iissa..-.stris li. A lleluja. SSe Alexandri. \) Justus ut palma. ac Juvenalis Episcopi ct COllfessol'is.._Ii!" ~.f---E----. [42J. Die 4.Ie-HI ja. Justus germimibit. pag'. --1--- ~-·-· ~i·~.. pag-.be-ra nos. pug" [24J. [15]. Septcmbris. Introitus..L. SapUmtiam.. [16J.._. alleluja. .) Die 5. Protexisti me.. \y. (ritu Paschali. C onfitebuntur emIL pag.) Die 6. NIissa.. die 14. l\1issa. [59]. .. Eadem Die. ~ Si Festu1l1 Inventionis 8. pap. Saneti tui. [30].] Extra tempus Pasch.mi . page 36.

_~-.re. . Toni.ge-Ie..tre-mu -it ter .-.. page [15]. .} Si hoc Festum celebrari oontigerit post Pentecosten.- in prre . ~= in tremendo ju -ill .gelus Mi - .:=_= .ci . 8.ra.o. Die 8.sum est ma . Protexisti...._~.. Concus .-:.. Stanislai Episcopi et 1Iartyris. ----1-~---------~-fII-IIr---­ :. -_1---.. lYlissa.~=-. VIII. San-cte Mf . . ViI... pag...cha-el Arch-an . alleluja. [7].--.) Die 7.--=. --=--r= ~-..__.---.IiI - .: --=--.:.-II--_=---..Ii - 0: ut non per. ~/I ri! ~=-~ d¥. [66]. AI-Ie - 1ft ja...- ~=---- de-fen-de nos =-==t:II-.. ifI/'?i.:=--==~=--j===---=====--===-.--~~-I""-~-'­ _ _=-= =Ii..:::::----=--== ~---~--I---~·-----'~ .=-_.~ J ~=·=·-:I-. pag.1= Al ..la..:Ji=. :~=iII~ =I=-•••~:=n::-: . I ~~ '.. --._~~ _~_~ ..e - ~1I!t~~ ~ . Benedicite D6minum. Introitus. -••..420 Fcstit :Ylaji. ----.l·~.. U - bi Archan . -~. III.~.. .-.. Michaelis Archal1geli...=:r=·=· -. - ---~-r~-~---~ ~-~ _~_Ir:_ -r-.g+=__-1_ 4~--_-=-_~..-. In Festo Apparitionis S.a mus Ton...----.-:~-.L ..:. et con _... tUllC dicitur lVlissa S acerd6tes Dei. .:j--I .Ie .:j==---=-~-!II_:jtI ~_. .) Ton.---_ • . (7.-~--I -_-I===-. ( A llehlja. s.---- . '!W~.:::::r:_~=-=.

[30]. (ritu PaschalL) Eadem Die.. ri!!:..) 421 ~=--+=-=l=-=+---~~--=t==n: :!=~ .=::!.. (ritu Paschali. Ton..-. =.B ene.. NIissa.-~~"'...~ • ..r. die 29. Gregorii Nazianzeni Epist.F Mali ''-tfl (!l.Ia.) et Ecelesi~l" Die 10.d'1 - . S.~ -.+•• ~==t=+=. iiij--"- :iiiii-II ._ et BU - per-ex-al. Allel(lja. Missa sumatur ex F esto Dedicationis ejusdem. _.~. S. .-~!= ~~ 2 · -~ . ] n. Septembris.---=~-f. ut supra. ~-. pag. . (Alleluja. Missa.!. ..ci-te. } Si Festum prfedictum transferri contigerit post Pentecosten. In medio EecIesioo. pap.minum: hymnum di . coo de Offertorium.. Stetit Angelus. ~ --.t l ele A omnes n-ge· .- . Antonini Episc0l'i et Confessoris. [35].-!III=±=---==---==- .eu .. Epimachi l\lart. p.~ ~===--===L-=====_. Conf.eha-el de-seen .1 • ~•• :fl ~-TJi:::r ~~~r ~ D6-mi-ni D6 . [70].~ . S tatuit.=d_~ ~. Al . Doetoris.. pag [17]. Die 9.. ~:±= in soo .Ie hi ja. III ~~ -+ .) COlumunio.ta E te e T -l- urn ~-' ~-~ --.-~ •. Toni. •.dit 10. SSe Gordiani et l\'Iissa. S ancti tui.

jn .da ..-. ·-~ :.-~'-~--.- a -r. Domitillre atque Pancratii )Iartyrum.-_••_::j-.- al .. G16ria Patri.ja: .===----==---== ~-~- Iau .- :-.. Ex-sul-ta . ~ ~ic ::.--.-·Ie..ti ..-~-II:a:-- --==-~-===~£"I su-per ti-rnen-tes e ~ • • -~ .jus.~.. ~• . '3~.~.-.-~-.::§_._::J mi-se-ri-cor-di-a e - __ -=-I_ ~==--==~===---=-.. --===--i in Do-mi-no: re-ctos de- ---~---.urn.ni-am -I - ---- -11'::"-1---- . III.-II=+.ster est.--~._.- Vil'ginis. III.-I­ ~.====-==~~~_""J _. ~===..-._-...-sti '::J===-i=l-. -iig-._ _.. .ri-pi-at --j---_-r---..-!---- --.. .- Ps.te ju.- -- ---i-.-._" AI-Ie-In .-.~··-·-E·---a:: ::II::::::=='==-~-. Die 12. . .._ .tor.422 Festa Maji.=r. pag. Ton.'-":=II-. ~.rum: quo . l Introitus._~= ad .._ ----I--~·-·--~--~-~--.-:§ ==1===-~.----1----... ~ et pro .= - .-.._...-"'-1--"mor .. _. . J.cet . :ii:S.:.====------===- -.cu-li-D~mi - I --·-E.-.. (12.. no .-.~~=.- ut e .-~f------------_..-.- -C~ce.ia_~ _~_~ ~-~ .te .. spe-ran-tes in •.te a...ja.=~= _ _ -= = ~ ~~.. \).. ~ aI.~ ..ctor +:~ .ni-mas e-o .ni ---~-.-.) Nerei..-.-.-.In ~===- l:=-=::n:~~__I__ ::Jl_~=1t~ . Ton.o.. ~'.. .-.---=-.. SSe l.~...j . ~ ... --.~-.Ie -In .l- ~.=~ =1 ~ ~_. Achillei.~­ ~=L~=~_-_~'=-_-_-_-_~_-_-_"_-_-_-==_--r .---~-~j-.6. ~ol- .la..:.~....~~~~~~~ ~== . =-=. -l1li '-...-..~.

alleluja. VIII. l\Iissa erit sc·quens. [27]. .=. A llel11ja. 41..-~-. Gaudete justi. A men dieo vobis. W.ja. Hrec est vera fraternitas.=~-r=-==--.ra fra.-.-.IiI ja.~=1===~ ~===--~-=-=---. Die 14.ni .-~.-=1-.~-==j==-. . p. Te M:artyrum. ()ffcrtoriulll.tas. --r.-.- •• • g===-•••=--1= ! · ~. Anima hostra... :\lissa. .gr== =1==-~-. --t-I--~..-==.nens re . Bonifacii J. Hrec est ve . Ton. [19].- .lleluja. ~\. XIII.-=-=:::r=~==--=--•••-.==1-.. } Si vero hoe Festnm transferatur extra tempus Pasebale.===~=~. pag.-=.ta est._~-. [21].-~=~==-==n::===-----==-----==--== ~==!:~l. Confitebuntur cmlL pag. 92... -==j=! se .na: Chri - stum ------==---==j=j=.gna =---. l+ Iori6sus Deus.a.Ie .ta te . .-~. [15]. pag. in-ely .-·l.- . Alleluja. Communio. Offertoriul11...~-.cit mundi eri ~-.~=-~=j=t-=t=== ". ut supra. : \ .~: ~~~-. ~===--===-.- IiI .+~.~~. S.=~ ••~~=..-. pag.423 ==- ~ Ton.=--~·~-~-=-t===--==~:=!f=~ ±=j= -==--~ Al . pag.ell . V. ••~-==t=--!.. Introitus.. .\J -Ie --. qure vi - -.~1IL-·-~~"-~3=~i~·r---~~==~f==== -t -~. Gracluale.\Iartyris.~= f!II-::J--.. [28]. Salus autem just6rum. pag.=.~- - mi .. [16].-.1 . ~= -.':-~l.=. (:ommunio. Protexisti.ter ...=1±====---==-----==-~ Ie coo ~ sti . p::tg. ut supra.

Die 17. Urbani Papf(~ et l\lnrtYl'is. (16. 2j. S. S. Pudentianre Yil'gillis. ~~ _'_. . Bernardini Senensis Confl's"ori~. S. 1\1issa. S tatuit. statuit. pag. 17. 1Vlissa. In virtute tua.i".. Os justi.) Die 16. ~ . H). S.~ ( . pag. S. 20.J Si autem celebretur extra tempus Pllschale. [51]. pag. S. pag. l\1issa pro temporis diversitate ut in fine hujuf> Gradualis. Os justi. [37]: Die 18.. . pag. Die 25. l\1issa. Missa. Gregorii VII. [30]. St3. Dilexisti. [30J. Eadem Die. pag. Pap::(' et ('unfessoris. Die 20. [10]. [15].qa Maji. [37].. . 18. Venantii }\. Paschalis Baylon Conf('''~ol'is. .lal'tvl'i~.tuit. Eadem Die. lVlissa.424 Fe.". [30].. S. Ubaldi Episcopi et CUllfl'ssoris. pag. 2(. 1\li8sa. Die 19. protexfsti.. pag. 1\ifissa. S. l\lissa.:'. Petri qoolestini Papa' d ('oHf('s~oris.

t .-r---=--. -=-=~..tem -~.------- -----~-~±---.___-·---r--~ 1 -I -_-... (26).mi .-11- bis. ~ ----.. alleluja.mni-a qure in-tra me sunt..-.j==--=--===1==---==---== ~ Do-mi-no: et 0 ..:&:- ~ Al .-P--=-...-...f .-.-&.--.--F·---. .-::'lI[.it cor me .-..1 .ni-ma me-a .-. II.--..-.-==---==-~--._j==1-.-.-..---1-.. Be-ne-die - - ..-~~---==---==:!: a.. Alleluja..1l-··----=-~.-~ .-.~ 6s . III.-.~--E------~1--. ut supra.sibus me-is.eto e ...-.-=-- in no Spi-ri-tum e .~~ J~= =:.--::"--3-"-.ja.. dieitur: AlleIl\ja. . De excelso.=i.~ --1----f---"":W----= .... et Yersu.. ~-.-. __ •• ==--==---=:=:...~_ AI-Ie .1ft - -~ .jus -. .--_-. --:--_--===-=....di vit me. Gloria Patri.. Venite filii.-. iii T-Con -ea - Gr~uale Romnnum. Ps.~-::'-f-----I-"-Jq.-=..jjj. Tempore Pasehali.--. et e .----=--. pag.--~.-~= =~_.--==--=---=-----=+. Ton..-.--.. 'f..-. TOll.. -~ ~~-=-gnem -~ .~.--..ni san . =~- - ~--..425 Festa Maji.--.bi . 143. --_-=. -_-_~-i=~..-~-..--.--. 'Y.===--_. Ton..- - ja. - De ex-·eel sit ~---=- ~-=-=--.. 3*. --I- -. pag.-. VIII..- ~-...-.--no. omissis Graduali..ha . ±+=.-.-. ~ l. -..tan .--r-----+-3-----. Graduale.jus.-~=1~..=~ ••..-.Ie .-.~=-~ ~J-~ ~'. -_=-. :iiiioooo' _ Iu . 1 .t .-~-ICJ-~ per in .:-. ut supra.ru .·-·-...1ft - - -11..-. -------··---3-·-ili._-3-f:-~~~ ~.-..urn in-tra me: 2S - .~'.--.----.-.

[15].--:j----. -:j _=1 • ~ ~ Ton..----=t-·.-.=jt:== :$ • ex-sul-ta.-.. . [51]. -=-. Tempore Paschali Missa...-~~ Itjjjj • ~j--~ jf.) ------...~ til. ex . s...Jr-..1-----+ ..0 .-..:: -=1+=== _-=--==-=-=-==.rum cor en . Ton. 3--.0 12. Missa. Die 27.. A lleliIja.- et in me -di .... ...a ~ !~_ .~ .1 ... me Commmlio..--:rll! =-.-~~ 1Ii...a J -=_. Eleutherii Papro et Martyris. ~ . Missa. Protexisti... [3]...j-.-.ar . Extra hoc tempus.~ ~=3E - de .ta ~·-=--~=f.:.. ut supra.. _. ~_...ne me ..ve-runt in De .. pag. i - gnis.ta ...Vi - am manda-to .------.--.. • . pa~.. :Karim Magdalenre de Pazzis Virginis.•.. Dilexlsti justitiam. Eadem Die.-~~. ti .·_·-1- -~--j-----. (26.-~--i-1. ~...iIi -. S.vum.ro me. . et ca . •• ~ ~-!=-=.-.-f=II. 27.-~ sti urn..1 . II. III. pag.=1- • t=. S tatuit.----E--.. ...==c~..-. cum di .426 Festa Maji.-j--l==-----Cor me-um.la . ._~......urn vi ..scet Oft'ertorium...rum tu....cur - ri.

.-. l\fissa. pag.---+-- =tL==--~--~=-~-._". ._t ==-"--..cit if -Ii . Extra hoc tempus NIissa.) Eadem Die.. Dilexisti._j=~- su .1'~-': :'~~ r~ ~ !~~ I . y Jean.Festa Mnji. se .-----. S. :W. [15]._-1 Introitus. Feria VI.-~-._.-==--==1-1bo-nus est Do-mi-nus spe-ran .re !:- =' ~. :ll:_.rum: -ili.dum -.-±-. Extra hoc tempus l\Iissa.je .-' ~ - • •• multI-tu-dmem IDl-se-ra-tl-o-num non --===:i===--===== . pag.27.=-c==-~ i"~- ..bus in ~* e .----~--~-- =I==--~. In Festo Ss. -=-=:j==-. S.c-. S.-+---. [3]. •• ~ -~_. . pag. Petronilloo Virginis. [51J. pag.-:::r-+ :rc===--==--• •-.-.---~--=l-=-~ • ~=j de su .-. :~ L In Festo Ss.._. Vultum tuum. post Octavam Ss. Angeloo Merici Virginis..-~-~===--:J-.a ."). .vit ex cor - ~-~--~-. _~ iJI=-: i ._ e-nim humi-Ii-a . Missa. Sacerd6tes._~---=:J=_. pag. S.ti..os ho-mi-num: ~=.--===I---.~ ~ J.~. ~ • ~ ~ ~~se bi-~ Ton.urn. S tatuit..------. II. [15]. [55J. . Corporis Christi. Eadem Die. Tempore Paschali lYlissa. l. Protexisti. Cordis 427 Jesu.. Die 31. pag. Die 30.0.:-. Cordis '-. • .-. JoannisPap::B et i\lartyris~ Tempore Paschali ~lissa Protexlsti. Felicis Papce et Martyris. • "-:t--.CUll. [7J. • ·-=-t et ab .

.Tn Festo Ss. ...--===-~- =:E=--i1. 0 vos 0 ... .--.­ -1-. si est -~-- --j- ~t1~=--. qUI f i __ --.ti .ten . .te .ra ..rant in mun-do· +. ne .--.ne ......lum.Ie .- ----·-E----l.:os.Graduale..de .- ..am.--+ --'-1-.u · e...~-. .. II. at .6...-..-ne .-~=...-_ _ -:::-------- ---- ---.==. .. ni-mro quroren-ti il ..:t .---.----.-Ton. - -'-- .. pI =-.t -. xit -II- e-os.-..In -j- --- . ... Patrie Ton. l.di .set s. -"'-E·'-:-·-·.. et vi .nem.-...-..1-__ -~-E·.bo: in ge- -.tis per vi - . . E-II -.:::::--- - ~ -1&.Ie...rones. -. Cordis Jesll. pag..- II. - .-=~-. m d·1..--1---. -. 428 1-=-~-.te.1ft - ..----i----j---1---.lor Slc-ut do-lor meus._~---.. --f"II'II $:---8::1 • ~-t--3E-~-. I -==-~---_ ~ -~ ~~-=-=-==~t~ t~"'*=.----g-'---~~--t . -.. .--1 ..-~ I--f-Jl-':::'-F~ do .-. ----1------~ . .----.-. • -... .-=~-..-...ti .-.< ..6-nem et ge .~-------:::::::..-. . 1.ll -.-~. 3*.-~___ ==~====-~-~=~= :n:-. qui trans! ....-j==-----=--===j==---=~-j=~_=_==:t= a- j --. ~ =1-== ==-..g-. -- II (" .. -------'-i. G16ria.-~-. W'J • Cum d·I . .~. .. Al . . .-._ -+fi~~-~ . ...-.-.ra .l'e .-1----- D6-mi-ni in ro ..ter-num can-ta . .XIS ' .

- ~---=~----=~=--~-IQ­ :ll:~·"=:j·~~· - i den . ~j--- A lleluja.•. post Graduale omissis A lleluja et Versu sequenti. .=---.se-runt me: ~ iII-. ---- ~-----~--"--3f--r'"W--~ ~-.~.0 pIe bis..:II~-===---.. et non ~-f. dicitur .mi-lis eor .stris.-.-~ ::--.Ton.go au-tern sum ver . ~-. ~-r=-----+-­ Tractus.-~-.-=.-' =.j .=1-. In lYli ssis Votivis post Septuagesimam.-.put.. --.~.ell .pro - -- bri-um h6 . -=+= ~_.-.= --=. et --==-t.---1 1--------~-3I---.. --1- --1- ~===--==--==-~-~-=.. ----.-.-==--==j=::::--I- l.-+£------.--+--!-.~::]H ~----j---=j--"----=r=-~ sunt hi .-----. .429 I)] F('ste) Ss..-""=.re .:n:-~-=--~ _==--===-~---==.-~-. ~ ....: : j .. ut supra.-.=.- -t-.ja.tes me.--+.ni .runt ca .t---hll .-~-.. de .-~---Q~-.-. .= .ni .-~ ------1 -----+!-~~ -+ .---=:-.ti ~~ .bus ve .is.. qui .. .-~· A I . .-...sci -te a me.-.-. Omnes vi- .-.·-. .rna .ri .-----=--r-..-.=-. et rno -ve ..-..de : et in .---!l=i Ton.. Di . et -.-----.--.=±.e .qui-em a .-±.-..-.-.minurn.Ie In .----..~f===--== ~--~-.-~ ~'.--.-.je eti .-I­ -. . .__ ----.iJI.-~­ .ve .a mi -tis sum.----.--·---=~·-t~--===----=. II.---=-- E .----.-.--- -=t=======.=-==~="-.__ -t- ab .. V.mis. ').:=!=--====! ~-f--r=- ho - - mo: op .-.---. 10 .tis ---..bi . Cordis J eSlI. .

.. ventris .qua ef ..j .-.. '.:: -~= LJ~-t-----. t . .JIJ a. Sie-ut a . et ~ IIiii • .JI-~ AI-Ie .~-".Iil .--~~_.Ie - -.-~==~-. .mi-ne De .xi . eIa- .~¥. ±=.:_jJ ..~-f--~----- -1-. j .-I sa. ~= ~ ~-=- Al .. -- ..-.a: fa-ctum est cor .-:1-11 Ton.i l..sa --~---i---1.-•••r. .=~ ~~~.-.~.ja.-.. ~--:I-.-. ~ ..Iil - ja... - - - - .:.--3 . -------- i. COl'di~ Jesu...::-_--.- sunt 6-mni-a os.. ..- .-.....__ -...nimam me .-==---===----====~-=_-.-..-. r--j----1=====~=---=--==----=---= =~----.. . I.-~ tamquam ·ee ~ ra Ii ...==.-j--1--===~=1===! ! --~ -.am.-== -~-a::3-·--------I-----. lIIIiI! J: ::::j.-.du- ~--1Ii ~ .fer -no . . et dis-per . tu Tempore Pasehali: Ton.--1.. 430 :-.--1 :tt:-~-.que-seens in me - me.. D6 ...-..-~-..-....-~-----­ 1~_-1-----.-~=-=..sti me: e .4 -.na .sa me .-.us..----1------1..-.fu-sus sum.0 . ..mn -I· .-.vi ~ ad - te...rna .us me ..-. n . - - di .__ --..In Festo Ss. =i"~ ~ • ~ + --~ ••-+--=~_-..---f--..iii-f--__ -:JI-ll~-..~...sti ab in ... III.... .-·3-------~-~--~~~-.r~= ~==--=-~=:j=--~=--._:±=.-±-.-=---+ .

-~...vi .r .--f--.-~"'---=l-.===1 • • ~ • Q ~--~-.-.-._. .ri-um tu - - -i- urn... Alleluja..urn..J -':'-1-- Do .--.-:j------- -+ Im-pro-pe .~ .....mi... -=--==r=.-...=~~.di .:j= gau-di-um mi ..nis de-si .Ii 0 - bli ...-.. me . -. .~-........- . • • • ~._..- --1-.-~".-.. ! .-:~~.-.+--==t::=--i_ _.jus. Ton. circum-de .hi: con-sci .-.t ~_.-. . ! .-=----~-~--.Ie-- Commnnio. • ~-± --.. 431 . .nes e . .sti me --~-~-------.==l+=---==: j : t : . ...-. et no ..-: --t-·-+-·=~~-. ~--I• _ __ .. Conver-ti ..-1~=_=_-=t-=~=..--- -. ..no.rN1l+-~ Ire .~---.di ... t--l " ... .--.-+-.-1- =-----.sti _ plan-ctum me - um in :L§~~--.-.-----.-..._" _. ~~-·-·-f====-·-iII-.­ ..sti sac-cum ~ ~ .ri-um ex-spe-cta-vit cor ._ • •-. VIII: -ja.. .. et ~ - ! . .--..---. - in bo . .. ut supra. Cordis J eSll..._j .---H.-"1 -J _ ----------...-.-===--.....----••-. ..-.~ .. .------- =iJ ~ • IIIII! • .---- -.=+ -.===j-.•~ •.-.plet .-.-.+ -. .~..~-.. qui re .----u. ---. ~~~~~j=---=---==--==--=---==-~-.1 .de ..•• ~ .-------- 0- ~ mnes re-tri...buti-o . ti - _ ~-=jt ti . . -AI .In Festa Ss.a..sci _1-. V.

Sanetol'um Marcellini. GraduaIe. .00: vi . page 370.-- --1-----. ~_-~~~==-_ ·-E-==·~ -~ -~ ~ ·--=:I '=:===:11:-. • . . et non tanget il .. Petri et Erasmi l\Jlartyr.. page [27].---.re .. ------ me -urn. et mi .~.--=r==:----=-I­ ~~-::j ~. Introitus. . FESTA JUNII.. et non fu ..- - ~===-..-. Offertorium.-0-.Festa .(_~-.it: -----.. (2..' ---~. - et su .In - ----------- ja.tur.i sunt.3==---~=-=~ -:::r::-=~=·--I­ =_=-=j===----===--==t===--+- De .-- -11::-..-. allelnja.· Lretamini in Domino.-------.nu . Alleluja. -.ni. t-J·::-"t'-~.mul eontrista-re . Die 2... ~-~f==---==---===--===--=== ..---~----. -j-.--~ t= ==:-:--.- -.--.-. CIamaverunt justi.'-±-.. A llehlja .) 432 ----. - et qui conso.los tor-rnen-turn •-==---.am: ~ ~.--~------~ -..~__=+=i= _ • _t-· ~ -- qui si .sti ..-. u-s o-rum '" . Clamaverunt justi.-..Junii. ~ -I -i et non in .se .---. V. page 390.-I-.Ie . 405.si - .--.nl-moo ..• In rna-nu ~-_ _!==.ve .-+ j . --II-~. g ..-~.- AI.-.Ia . VII. Ton..ri .~-. Communio.=1-1------1---1--~--~--- ---. -.si sunt 6 -eu-lis in .----.- --~--~ --.rna -Ii - ti .&.-..-:. Ego vos elegi. p.i ---~:j ~--.tur.

(4.J==--==~..r . --.-~-~ -=.--+ Ps..-.Fe~ta ~ .• 433 Juuii.I...- -=::2--==---~==e=t::~-.--.dit me.me . -~-~f------- ~ .re co .quescens f -.-~_~u_rj Ton.----~-~--~- 81 - . Confessoris.I--+--.j~ ~~ .-I~ Quemad ._L_ _.1Iii.~.=.---.---.sra-el De-us: his. : -um :am- ~. :_-=~.~.i: -ilc. 1Iit=~ ~~ t·!~. Gloria Patri.~=. ~-·~--=r:1 - pi .de! \). qui re-cto I · -~~ ~-~I~- sunt cor .ra Ii .ti-um il. VIII. Introitus.-·­ :if=~~~===~-======j=-== ====t: . II..'~ quam ce .::I~.:-.Ii au-tern sunt mo . Francisci Caracciolo Die 4.-.._.ri. Quam bo-nus I .) ----f=-----===-====••-::.ni-am ze - 3--'.en .- - --------------_ -. fI~PII.in -~-.=t::-~===--==--=== me .ceo .. in -======~::t-.f - pa .-. --- S.-~ quo . Ton..-=r~~j±::t: ~_:J_===_j_ - Ius do -mus tu . :t=5===-·-·-·-~-·-·-~=·-E.. II. ---..---~-. Gratluale..--~.. pag. .. If~nf ~-ctum ~ cor I.---==--==n:== ==--==t=--= .. .-.roo-dum de de-rat ----f--f------. . 3*..-~=-:=..I__..-~_.di - 0 ven-tris me . Ton.=oti=.

a De ..--=== -.us cor .---.-..------j:~ .i .. . --~----..-..-+-.In . ..--=-~---.--·~··~ ••~jI ja.-.si ......-.•---f----..rna .~====----=-.:-~ in re .--. -.- -~-.~-.vit a. I.derat a-ni-ma me . Si . ::.•• ••1IiiI ~=~-.·-i= cer-vus ad fon-tes a ..num. -±--.ter . ut supra. te.ti . Ton.=j±:===--===---===---==--=== :iii ~./ .-~. -"r7..--.. .." ~ -E--~+:i=-~£~~. .dis me .:: = ~ . 3---1-~---..-..=1+= _+ =+ri-..-_~-~-::I: ~ . ..us =n======--===-. ~ • et cor me-urn: ~.Festa Junii.-~ . - De - - us. .--~~--. =iIi-j-. .-.ta de .----r--.a ad De .-jt:-I--AI-Ie . ~.. ...-=-.-...-... et pars me . -----l--"'---3---1----.:::__--=--_-==___ __ _-=_ _ _ ___=:=L_-+----.ni .-&.. (4..i..~. II-:--l. AI-Ie - ~u - ~-:::I-.=±=.-..-.:..----f--.- __..•~.¥.-.---- ---E-t---t=--' -t-3I-~..-.. Alleluja. . et ejus loco dicitur: Ton.. l.--'f. =t~ -. De-fe-cit ca-ro me-a.vum.~ ..-.l---"-l_~_-.. VII..:§ ~.a ad. =1===1==-...) 434 ~= ~==+===._~ -+I'--f-------t:----~. I__ ..-. ! .----~ me .-.:::_- -De - r:::_.. -.=~-==±==1===-=-1- ~~ -~..ja..qua . ~....__ ~ •.~.---.rum: i ::C=--" -----1--_.. Tempore Paschali omittitur Graduale.f~_~-· .._ -.urn for-tern vi . -==l=-=rr==iIIi-+ "-jt==.

VIII.bit in sti: ._-iil=.l . Jl -. .. et as . ~----.+ ... [37].mi...._~-.sti. ...eulum soo . pag.. Alleluja.--"-..Ie ..-.... -.~ tri .. VI. £1= :lit. .do dul-ce - ----J--l.~ =j..-~-... Ton.-==r-~l. =i§= -1-!!i= - ==--== . ~ ~ Z ~.~~·-·-~ de-dit pau-pe .tus quem e . .re.-..- ::5=-.ti.bi . Justus ut palma. ut supra. quam abscon-~ ~----r--~f---- di.__ - -- _ Do .sti .sum r : ..nis tu .. Irj _j..~ Ton. ..-~ ==='--·--IIi-.-.== di ...-~---_.--"-III~--·-. -=3 ~~.net in soo .-~----. ::. . iii • ..psi - ~ :r:" . Be .ha .. Offertorium..gi ..-...t ..-~=.-.~ in .til .--I­ :f=• •~ -j ~ -.~LI ~ - In .-=1£ "-I: ---- .bus te! • ------- ..ne.eu -Ii.::W ~'Y.=1••IIi=·~=·=E. A I . E=~--· "\).Quam ma-gna mul-ti . .--.II_ •• __ ~--.ta .is a - ~ ~~ tu is..-- ------f--~--~ Conununio. 435 ~=--...ja.ri-bus: ju-sti-ti-a --~--E-·--·-·----~f -§=.jus ma . .... ~-.Ie - ~l ~.FE'sta Junii..-. Di-sper-sit -.e .--..~.===--==--== ---~------ ti .==-. _ ~.~--~-E---n=.a ..-..Q . 4)...men . .

Pontif.-. .. de Comm. Hrec est vera fraternitas..e-nim ve - am •• - •• in ec.bi-Ii ..---~.1. ~--~---- .. S apientiam sanctorum.-. ~~ -+"1i-.-. =i-~ ~.te ..-==--.----.--- 0 on-fi . et Confessoris. Introitus..---'!f.. M irabilis Deus.~-.:+-.a.-...-.hii=_·-!-= ~---==---=--==~_ -~~=-_ -=-~= -+~--I-. ')... ~1issa...]+=. E. 9.--=1----. alleluja..-~----------.ra.-+ -j.tur coo - . --~--j..tem tu - et .--..---~-~-. [231. pag.. l.--.-...bun . pag. Ton.~.--~:j± in ge-ne-ra-ti-o .go vos e -Ie ... 423... ...a.11-..1..ri .cIe-si . .·~-~:J:l: ~. pag.. --+ . Norberti Episcopi Die 6..:F~~-.±=~.. . •-.'..• •• . S tatuit. ~.::t:Ton.tel' .... . In re ...• .~-... ::..... Conf....-.-.436 Festa Junii. tu .- mi-ne.=-=---=-~-==--== -2~ .~=::!.cto-rum.-::...:i" . A lleluja .cor-di-as tu .ri.) S.~hii-. Do - I ----E-~-··-··l... SSe Primi et Feliciani :Nrartyrum. [30J. pag.tA .~..-~~-. • .. Do-mi-ne: -.-iI.. Mi-se. [24]. -.Ii mi - ---.-. Gradnale..--1---~----------------- ---+-------1- .. .· ..: r . ..-. Die 9.-. (6.ne et pro-ge - - ni-e...a -~~~ san __ .do..as.-----. Alle]uja. =~= CommunI'0. Offertorium..~l!i=ii-f---t---.....num can-ta bo..~ . ~-j .+:'-=t:_ .--.---.-=.III ..gide mun...

.. Joannis a S.. fru.-. pag. -. Ego vos elegi. pag.. S.~-. pag. pag-.-.-.. 437 =-====I-I- ..------. [71].•-.ra - tis: ~ ~==1~. -. pag. 389.-.tj -I-1 --j--.-. } Si hoc Festum celebretur Tempore Paschali.ster rna ne .·-t-E --~. Conf. C onstitues eos principes..-. S. pag. Cyrini. Barnabre Apostoli.-jt et fru-ctus ve .. l\iissa. [20]. pag..ctum af . Die 10.-".a ~ - tis. VI-V. -.. Mihi autem nirnis..--.-.-. Introitus. Graduale.-~.--+ -+ . [37]. 404.----Vludl-ca. ~_-h. alleluja. A lleluja. Introitus. I ntret in conspectu tuo. C ogn6vi. non Pont. qui ef ..fe .. SSe lVlartyfum Basilidis... pag.=t===~~--- . lVlissa.6 - - rum.--. [15].l· i-::...Festa .--. Die 12... . dicitur Missa P rotexisti. 405....--.gumem san- ---.. Eadem Die.:~-=-=l==~ -~====~ -.lt.-------~~. 12. A lleluja. 1 J.~---_II::.. .- ut e . Naboris et Nazarii.) ~-------. Facundo Confessoris. l. de Comm..at. qui secuti estis me. san. [73].--j --._-~-._~ ••. Margaritre Regime Scoti~e..-j-.Jullii..-6-.=----. 10. Offertorium. Do-ml-ne. 0 s justi. _=1_ 1= =n: -l~----------=1-. S.--.-j-~-..-.fu sus . :..----• ~. . [59]... Communio. In ornnern terrarn. de Uommuni nee Virginis nee ]\'[artyris. Ton. Die 11.--...cto-rum tu .-. et • • •.-. pag... V os. Gradnale . .

ta .rum Ii: --l---.. Po-su ..1 . ~ . -+===--.bi ..-.nes De ..-. COIDlllUlllO... - ~j-~~ -.al ._~ ..---I.bus su .e.rre. -1.is ter .-. t·· owller T I on...==r-=~ ~--==---===t=. Do-mi-ne.-.__ a--·-3-- - --.-..--._.. --1---.--- e .sti - ---~-=rr------- ~~ ill o"-jt== . _ be .~=1=====---== .fum.-t- ~-I ---1-.~-.. . T I on..ti - . _.-..p o-su ._--.-.ti - • ::. Corpora sanetorum..--.0.ta ...ri .) ----. J-~~~.. .0 . . (12..=.=---..bunt San - eti in =0~-~-E-·-·-""~·--·-3--~-~r.-..-..cto-rum tu . ~--+ -j--I$' -.----1 I£--r""'W- ~==~_t.--.-=- I.-j1 --.. --a --j ~ est.a ser -vo .j . ----~------ -~-. ~ ~--. pag.-~-.ci-bus in . .-~ 4------1---. .tur in eu .. . ..---_+. OllUID.6 ....Ii --1--1--'::-..-. Alleliija.J-.438 Festa Junii..--··-i-..--"'=-==--== ==!: g10 . Alleluja.-=l-~~ .a ser-vo .is: ex ...i ~_.-==~ o ~ .-.-·-. .-' ------1----.-_ ..-.-------.e ...-..- Ex-sul...- 0 -.'=_-a:: .a.~. -. 0 .-- -+--~ .j _.=~=...._ __ 0_...= .-~------. e-seas vo-la ...--.=j=-=-====---=--!=jt:==--===== fau ...-~-."=------111 --------.. -.- - .tA .~ . .. 0 tu . : .runt mor-tA -Ii .bun .rum tu . l.I .- ~-.-~----=1 ~-.ti .0 .-'.. alleluja. ~ ~-~~+===--===== ::tL===~_. • --IUill----E. Ire .•..rum ~ ---. -.bus coo - e-scas vo-la . - carnes san .--.6 - rum Ii. V.: : J = .. [22].~- - ••·=·=-. -..-..-·-==--==j===-----==j= ...rum.-------1-- -.runt mor-ta-Ii ..

-. 0 s justi.-.. -. [35].-a:.....---... Die 14. -.--'. ---.. Die 13.... Antonii de Padua Conf'?ssoris. •-.Ie .-j±=--I-== A I . . [34J...:A7-+_+ ==+ j~-II-==-. Alleluja.rum --~-----.+ -.. AIlelnja pag..--. ... In ..:--=---1--_.ja.Ii..-i=L--==-..vid ser . . (35].-_-... II._-:-1- "\.ve - ni Da - .--=i---j ~._-..di-nem brachi-i tu .de fi . G:raduale..-+------ ------. .Festa JUllii.ni . pag. (2]. Ton.-=1-----~. Doct. . pag. [36].sti .-.0 .i pos-si .iii_::j-. Int~oitus... .-------...--~--~ . Justus ut palma..--. page [37]. [6]. alleluja. pag.r .- .+-3----l---l-~ ..vum ..3---I---~-.-... Os justi. (13. Communio.cnn-dum magni-tn - ~--~-~--..-- -.=~~-~-.) 439 ---.-. et Eccl. Veritas mea. Beatus serVllS. S.- -I . be.-==c==-~±=====~-"=..-----.-._-~- mor-te pu .=--~.-j-.-------~ -p. Graduale. -1-~_.. :t=5=t=-. S.---~---1 ---1-------...is ter - - se .--+-. Offertorium. pag. . 14..-=== -l . Amavit eum Dominus. Conf. 1 . -~-_.--====.-.Ii .· Basilii Episcopi. :j+=--1~ :::tf~-.os ~ --- rro: .- +~==--~.j-----j--.--I ------.-carnes sancto-rum tu . -I -.to - -------------- rum.=c_. 111 medio Ecclesire.In .-_. . pag.~. Introitus.-.I ~-.. --~----raE---.Ii-bus coo .

_-_~_==1= u .-.-~lIll.) 440 =1=5- "+1.'~~l -~-!lii=I======-_ . Communio..--. Die 15.--=~.o.--.-~--==1+=-- ~ .-==--===1==--I=.-. [31].-i=i= :tt~-=-~.'0.Introitus..=j 0 -:::J t j r: ~ e un .=-.~..-.-~_.. 3 *.-"=~:IL-'=r:-.-~-."-.=1l:== K-.re .=~ 1:t:t:::==--==j==-~ -.-.-:. Viti.-. ~~.--~-.mi-nus: Do . :~=~~. Gl6ria Patri. Ton.-. II.-i~=..==·=i===1 Ps.. -·=:j~--==j===t=:J=~~-~---=--·me um.-.te . urn. II.::.-.6 .-. (l5.-. me . me - .----j-.Ie . et de his o-mnibus ~ . ~===--.::jj: . [6]... Fidelis servus.I I +~ =__-+==-.+~=.rum: ~-~-.mni tem-po-re: ~_ -.--.==1=~ .os Do .--.====--====j====~ in 0 .-~==.ra ..-j:-. .=I==:t_ --+ Ii . ~~~.­ ~===---=2=:::~===-+-.. - j - ~~~ _ ~-I y:=---- I ..mni-a os . ut supra.=::j=--l - =tE=~-=.-- -~--.-----==:r-.-~ ~ -~..-::t.num ex __ his non con . A lleliIja. . Offertorium.::::.0 san . Modestiatque Crescentire. pag.-.-••--=~=. ~~-.-1-.be . pag. Ton. ~Iart. .=.-.jus in 0 - re 'T.Fe5ta Junii.-. pag..._~--.tur. B e-ne-di-cam D6minum .==-=-~-==±:! - sto·-rum.-~-==·__·~jt:== semper laus e .--===-.~.8s..mi-nus =i-~-.cto -iii--=1-~-~-~. Veritas mea.vit e .--~--:. -"-:::J==-~I====~_-bI=== :r:t==j===-~=-=~ .xi . 0 . -=:i-icu-sto-dit 6 .-.- -_ .sa e . :tE=....

_-+-~ :1= .pse da..-_=:__ ! · .. Graduate Roma.. et for .. .. ~-±=t~ .cto ..--.bunt san .ri ....~ i . ~ J..__. =tt-------------_ De us.re: be-ne... 20 . .jus in ec .etis su ..de .bi - --=--=t===t~~=-·-jj:=·---j .-. • • .-. pag. ~===----IG~a{InayIe. .bus su is.-r.~ no .-..~--f_-.f -I_-- .cti in glo _ -----.- ~.+ t !.~+f.-iiI!~ Ire in J ·~F~. Ton.--=--.-t-.-:lI[. Communio. .ctus ~ .---:I-.--.f-.=--.--f. 432..di .ti .·=1 -=-+---=.~.bi su ..si -a san . . __----::••__ _-.-.-ra - :1=-.us In -..._j~ .~.· ..----·-·~ - di.-~f.num.-II-.. ..~-.-.. Ei.vum: laus e - -r-I---1---I----::.--4.-~ sra-tH. Sancti tui.-:-r-' --...tern.r: E-----. ".r:-. =1=-11--.--._ -.!)e . E xsulta .mi .- ~.--=-.--...-. .:a:-.Ii .-..II"::-.---. (15.:E: . _~ ~_.__. ·~+f ~ san .-.:a:-.-=i+-~ .----.---:a:--~ 1-- -----1--.) -.til - ~===t-~.a: -----------.nem pIe ..ti-cum Do .--r-r:---~-~=i :1~ ~..-:lI[+-='.is: ! ·· iIII-. •..rum. .. 370...-...J- cn .=~-. Y.p.--==-=1--+lOll.==-r:-~==--.--- ~-..-::":lI[. \).---~ ---:lI-------.- ta .-I- :1=-·-~=t=~..bit vir .. Mi.. Canta-te --_.-. OOertorium. .us ~~ I - ~~i. Justorum animre..tu .. Domine. X.-.-+ bI-lIs De .• t_..-.E==~+ :1=----:lI[.no _II":: can . ... Allelilja allelilja.441 l\·"tn Junii. • E...bun - tur .---.-::+=::... A lleIilja..

==-==--==±-. 1Mg'.I j~~~====-~-j~-==~-. i: I l ::. d Protasii .~~=j±==I== ••.--I :. po - tu . 41. SSe Marci t't Marcelliani .mi-num.~~ I. ~--. : :tf~ ~gYfJt:~ f-1 ~=---=1---=!-­ . Intl'uitus.--=J. quam . ITT.-.cu .. • .ter .~••. pag'.-..ne: qui ef . ].~ ilexisti justitiam. ._ . . Julianre de Falconeriis \'!rglllis.:\ I .. SSe Gervasii Introitus.c~:::c==t .so ~ ~::J ~••~ . TOll.Justorum animre.. . mi - • -.=-=+-.i I I . VIIT.==~--~ -~-. Jllnii. 442 ll~. • .••- jar ! ' -'.. 369. S. [27].-~:=j=::-±=== \i: .-· . A men dico vobis. pag. :j.. 92.. Salus autem justorum.cern in pIe-bern su . .~ .Ie . Commnnio.--'=" .-. Die 19.\LU'IYJ'lIlIl.it vi - 0 - la . Offcl'tol'lmn. ~ .\L1I'l'ynml.l Die 18. Eadem Die. ron.~. qure num- :::i5=_=::•••• -lii---==!=.fu . [51J.fj ~... ' "lissa.' pag-.Fes[a.::::1Ij • .. Anima nostra.~=.:j san-gui-ne.-~~ • • -. Alleluja..-- =~.=-=-~- ~=3f sunt Do . -==t=:-!:¥-"~5"·7II-~+==== ~==. ] !J..-. pag.ni ..tas.j .ta · r-= -se .~c~==:-c._r-=_~ ·-~=r_ t-~.r.1ft .ti ~= =~-=+---1--=~- ::i=~::j-..ri cer . ut sUlwa.am: et . Gradualp. Hrec est ve -: ra fra.

-=~. Posuerunt mortalia. C~l'adu{tk... Die 21..nus ab An ..~.'... ~~ . '~~" 18 - .-=!-.psum. ('onmnmin.~ su-per san-ctos su . ene -di. ._. . l)(l.. --.-=. Lootamini in Domino. . 370.-. 3* (. qui :l5-. . Die 20.ge-lis: g16- __--__.os.sti e .-.x====1===i= - _. .r-- -----~r_-.ri .--==:j----. ~-j± .-i. I.~ Ton. L . j1::1g'. Aloisii Gonzagre \ :llnt'essol'is. .-.- f ••--. p.--j- - i .: ..--_~=i ::i:~---. -=1-.~·.nu . 438. S.. loriosus Deus.' '~ir ~ i :~ . na!. . Offertorjum.-j-.os.-c. Ja..--==-~-=j==---====.-~ • __-3 ••• ~ mi .xf-sti..- convertuntur ad --l ---j- --.:_ . nftn'.--. )n~£. . [21].-===--==--==--3f===----.re co-ro-na29* .. f't \Inl'tyris.-_. Ps.. •3 • I .--.I \~-.tatuit.-..==1 ===--. -..urn ~~ pau -10 ~~ ~-.-~=~==---==---i Domi-ne.-.--1 :J=~~-======~=. TOll HI. Silverii P<ll)(t. ~fj:-~. \)... et in e .--. .no.(: .x-. ~=.443 ~ iII-.a et ho . Gloria Patri.--.----...i .. j=-=t:·~·f--'--·-===-~-==j==--=====--.-.cob.-iII. [3J.=~. .1=-=--= 2 .. ...x~.-. ~.. Alleluja... 423. lllll'oitn. S.!'.-=-:=~r. \. VII.=.=.-.. Hooc est vera fr·at~rnitas. ~\lleluja.c. terram tu -am: a -ver-ti-sti ca-pti-vi - :j'ii----4-::n:-------- j~~ . -=--.t3.-1_-.tem .-.

ctu -~ i-=.--.-.. ~ ~:Il: omnes. -• ~...~=. . -l -.-.----Ton. spes me . ~.=.~===::::-~.cen . 1.~UI-__ ~=..... VII...us.-..num..- :j::§ ~-- .. iii ~=j_. -+ -. -Ic-~...da .ti . • ...-~=~-:::j_. • "JtflJ.-=i1"--I ~-=-~-==--===j===~-===~--=-~ sum ex u - te . -~. +=~l= ...um 3S------~-~-j±_-----­ • -==.. t-.. gI·.-.- . Do .. ~ - sti: et con-fir-ma-sti me in con-spe ...--I--. i 21..=-==~= .tus ---. Graduale.--. .a: :..-~ -=---=---=-==± -..I_r= _ j •. . -~=~ • _•......tft .jus.:§= . !1-1 ~-. -i~-----t=1-------3~ -~ .-.--_.=.pi - ----=1----1--==1--~l ~=j.ctor .te e ..re tu es pro.ven.see .te .ro: de ven-tre ma .444 ..-:::j=-~~ !+~I ~~~_. .• • ~.---.I =. me . in ~-....._j~-===±= omnes An ..jus: Iau . te con-fir . 'T.ter .) IL-. :-.ge -Ii e ..-..•~--=~ _ ~---.sti--~f-~u-:. -~-----. .=1 -.tes e .--.--J===.II-._ .tft ...1 ...-_. .-F-=-.Festa Junii. Ton..:::P.-=i . :f'-=====-~~-==j==.tris me- ·=I=--·.. vir.. ::1= ~I===..am -_-i su .ma ..tu - 0 in re .-=--.... . pag" 5 *. GlOria Patri. PS:-Lau-da-=-ieD6-mi-num.--. .-----I• ..ml..="-:::j-..:=::~-.propter in .ne.no . -.=..j .. . l· 1Vle autem . • .-__ -hlli ~-..a a .lu:jii • -~ • k .te me ...-.

j-=lr-----­ ~ ~ et .is: pa . aut quis sta bit ~ in ~-~-. .jus? In-nocens rna - • . Be~itus quem elegisti.... ..Ii E_..~=­ ni-bus..-1Oft .. .~_ • • lo-co sancto -fJ-- e . Offcrtorium. Communio.nem An-ge -16 . . Graduale. Paulini Episcopi 8t Confessoris. page [31].. cor . page [9].. \L Tu es sacerdos..445 Fpsta .~+ . ::Ii: D6 mi ...~ ~ ~£~ de ... .dit e - ~--• F-~j--------=--_±-..~'-=:f=iill--..-. [30].r .. Ecce sacerdos magnus. •• Fa-nem coo . Sacerd6tes tuL "pag. A lleluja. 1.. Quis a .. + ..- on. Alleluj~.~ ---f-----. alleluja.Fidelis servus... V.+ T IIIn. -~-~---.. t=.: j iJIi! !!.~. alleluja.---'~-~"'---_-"::---~=I­ ~ -.=~ . 434-35. (22. Introitus.. ¥.. [32].scen-det in mon .. j. ~ .) pa~..r . pag..de.ni. A llelftja. Die 22..~ . p. Allel(lja. Ton.-"=l j-f•• -iii j • • ~ _ ..••--.J llnii. Inveni David. S.. ltOll·U 1 =i-iii~===--===.~ .rum man-du ..--. . 'el· __ .tern +5-~---=1-III-·"~". [4-5]. ·-jt= mun -do Comnllluio.ca ~ ·~b.--=• .~ -~~f - vit ho - mo.

Ps. ~ -=.1 .-~-..-~ ::r-l -±===---l-.=~------=::-=--:...-.-":.-~-.~ ·3~~ ~ __ . D6 - mi-ne.=£~= -j-----j----.--j----- ---------. TOll Yll ~.jus -&..F-..--~~- ---.tu-te tu-a lre-ta-bi-tur rex: et su-per sa-Iu- ..- J .. ~:j ==.---..=~=.B1l~ll~.. Die 23..~=.---===I===1i .--- - Ii .. Joannis Baptistre.me-as.-..t: 0 - ra .•-.bi-tur ad-hue ex u . __Ih-:-. gau-d.-. . • su - -~--.an ...di .-.-.-·1 -===---\ .=...Ii . 1--1 . III Vigilia (' '-~---= :- __ 1~ Introitus. 11--£1---===~-===j===~.te-ro matris I.- J • .00: et mul-ti in na.=.' = E ~ :. _ _-j~.rit rna- ------E·--·-·-·-----·-- ---.-.-=~.--. ! :!:~l S..lunii..ti - 0 ~"-~~ ~.- re-pIe.~ -~ --r-------. .-~~ . -. -••= ri ..--"-:-.--j-f-~--.===::i:--===--==---=--=:! ~-==:gnus eoram D6 .-----.446 Festa . ~- ! pa - ~•••.-------.~ tu .=.- t-. ~~I=·:r=~ • .= ~.xor tu . - et E . :II: ex .-.-.=.e - ~=.tu san-cto ..- ----------. ~ .ta est • j • L.I--------t-. ~ et vo..---=-"-..-----.---1 -. ~_. et Spi.. ..mi-no. rf.-.-. .a a: =..ta ..bis ~-===----===-~~==-.-.==---=-. ~ ..sabeth u .~ .-~-.'.. Za-eha-ri ..bi fi ~=·-"-.au .-.::J~r-..a.jus Jo.te e ..et ti .~ --~=---=--:: • ti .==~ .-. bunt. in vir- . no-men e .• ------- ---1.2iEj_--==t==--== _ ! - .~=.-..ea...=~-.~-I-:­ -.urn.ri .-il-·--·----fj .ti -vi .nem: et e .

-----.i no . V Hie ve .he-men-ter.-....... ho mo mis .ctam.-----.. . -~--·--l--·-·---~-·-·-:. -+ ... Magna est gloria ejus....------f-.-::-+ +.-"tl-.....------E=---·-a----.. ·-.. a6-~~ ~+:±:-.......-----. J: ~=k.. .-1-.....----J0 - an - nes... -E.+:&... li loria et honoree pag [2].=...----- Do .men e - rat ...nit ut te ..=--11::..----I--j -j-I per-hi .- +-.. P=--....-r-iII-. V Gloria Patrie TOil rlL }Jag 5*...e..ni-um .ff---. --- • -II::---1--f--.. -----+ Fu-it :$ ~ ..mi-ne..wi..= --~-=r=1. .......sti-m6~ -3--. .=j -1.. .---·--t------·-. pag..sus f.- ----------~--..-.~ ..bit ve .mi . Offertorium...no pIe-bern per.~-·-·--I-...-I -- .j . Grath.ll·-...".-...fe .-.~~ ~' -.----.......~· ~ ..-"-=-===3f===-. TonYf-V ... Communio.. -_-.. [3]..-·-· -.447 FII •• £=1 • • II.-.---I -f a De - 0.be-ret de lli .. eu .-.. ~ I::=~ -j---j--j----f=-~--jt= .-....' ..ta-re tu-um ex-sul-ta..re pa-ra.. -..---~+l••-....... :$ -t.-------·+l-.

Fe~ta

448

JunH. (24.)

".r-.

=i5-~-X=.=.+f!'r=-.::: :=1=--- ~==.=.__
~=-=-=====-r="-'----:j-.-=j==----==--~
no - mi-ne me
0:
et po -su-it os me -

I-

.~=. 1-----11 .- ~.... .~ • .-. ~_ iH

urn

ut gIadi-um a - eli - tum: sub te-gumento

:t:S-.-_-~-1IIi

. !=-.-=iiII+:&.-~

jf==--==--==t

==1-_:t===

t--·-===--=I=-·~j-·-~-.. i
pro-te - xit me, et po-su-

rna-nus su - re

~ ---=~-t-·-.=-===--==±==--~.~~-jL-t:
• -==~-.-=~'-+-.-+-"-.-~-- ==n==
- it me qua-si sa - git - tam

~==-.--II

e - Ie

.j-~--.--IIl=.-~-_

ctam.

=-r-===.-I-

jf~~==-- -:-~-==j====j==--==j-.-=1--=±:

Ps. Bo - num est

con-fi-te-ri Do-mi-no:

:o:5__• __._._.

:::L....

~-

et psaI-

~

:if====~======-.=r:~~-.-_
le- re no-mi-ni tu- 0, Al - tis - si-me.
~. Gloria Patri. Ton. II., pag. 3*.

====

-------3---

Graduale. +
~ • --..II. .- - - - . ; . ; I I i " - - - - 1 p-- . -..- .....711-.
--1Ton.VI-V.
- -- --- - - - + - - -.-Pri-us - quam te for-rna - rem in

-----.----r·--I-----f-Et-.IIl-----·--I-,-1- - - •
-------+

~-=----....-.-..-

u -

te-ro, no - vi te:

---~------

- ±_-==--==
et an - tequam ex-

- 3---.-·----·-----.-"-Ft-.::.-.-----r.--"1-

~.
j-.::r~-"
_~~--==~~

-

f - res

de

P :.::.

ven- tre, san-cti-fi -

ca -

vi

--~E"'--IIIIl-.-.~-.-II-.-~
j--- -----¥E-teo-- ''V.._-Mi-+-- -sit----Do----mi-nus
ma-num su - am,

-1- -

-

----r~-.

..

- - - - - - - - - - - - ~-=--

Fp,o,,;t11.

,Jnnii. (:24,)

449

~ • _~ • .-:J3~"'f!- ~ ~ j~.Ii!... tet

te - ti - git

os

me - urn,

et

--.-.-h.=----!-~f-------

--------

--~l-.-~.-.J-.~:a:.-.-:$
--l--~+- -~.--..-----, ------------

di - xit

mi - hi.

Ton. II.

~~- =--=.~=_-~-: ~+. ~~f-.- . .-:n:=+
jf=-~·-~E~ .. ·±==-=!=:=f~=.-jt:=±
Al - Ie - 1ft - ja.
~-+---"~:a:.----~-=--!--:~-b
-.
R-li~- ..-~.'c-:•• --'-~•••=-=:j • ~--j-j

t

V. Tu

pu

er,

Pro-phe - ta

AI- tis

~-.-.-.-.-~-"----!-==I--~--

~
-

_=::J==~.

si - mi

~ !"=.~~j

vo - ca - -

be- ris:

.~~~

prre-i - bis an -

..

~,
-.~-~==t=I-·-·-"="'-~-'~.l~
::IC==--~~-.-~=
=1===t===.....J_-=-=t-d~t
-

te D6 - minum para-re vi - as
e
Alleluja. ut supra.
Offertol'ium. Justus ut palma. pag. [37].

ComIDunio.
T' II
on..

jus.

p_---===- - •• ~±-.--==-...
__~~--i__,

-!liii---=....-·3-~-=-_---·_b
~_._

:rr:

- - ---- - - - - -

T u, pu - er,

pro"phe-ta AI- tis

-

- -·-·-f-------~-f-ll---=--~-,....
- - -.--.+-.~.--.--.=- --tr--- -.- -~
1

~==--== ==--+=-~~ -~-=--±==-.
-

si - mi

vo- ca

be-ris: prrei - bis e - nim

.....

~ ---.-+-.---+_...
-.--~~-.-.-:I-

-I- -t--=-----~-I----1----

an - te

fa

-

---

-.--~_.:t
ci - em Do - mi- ni
pa - ra - re

450

(:2~).

Festa JUlJii.

2G.

=i~~-.'-.-"+
••-:J ~.-~- :rJ:===--===----===
j=~=~- +-===-=--~~jt===__==_~
vi

as
e - jus.
[nfra Octavam S. Joannis, et in ipso dit' (leta ra'

~

tit idem Officium quod in die.

Die 25. S. Guilielmi AbLati~,
lVlissa. Os justi. de Communi Ahbatum. pag. [41].
Die 26. Ss. Joann.is et Pauli ~'Iartynlln,
Introitus. l\'1ultoo tribulationes. pag. 440.
Graduale. Ecce quam bonum. })ag'. 342.
Alleluja, alleluja. y. H[ec est vera fraternitas. A lleluja. pag. 423.

-1--.-.--_

Oft'ertoriUlll, ~-~ ...
f---.--=~=~--I­
-.Ton. Y1. -1- -.---. - - + -...- - - - - --1-Glo-ri- a - bun - iur
in
te

·-8 - - - - - - - -.Il":"
.k.:-·---.-.- -- - - - - - -.. ~E--••-_~----

~-~-- -"-L--=j-,-1=~------'=-~
...-.--..-

o -

--~-==~

mnes, qui di

Ii-gunt

no - men

tu -

-..-.-._

-..-.-.-.~v~--.--.-~===-.-p=-

-. - . - -P=J----=::::J=-j--

-,be-ne-di - ces

-+ - - - - - J - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -

-

urn,

quo - ni-am tu,

Do-mi-ne,

------1-.-- -----1----

...-.-:J-• .=4=.=.+:&:-3~_~
.:::J=.~. ~
- . .- - - - - - - - -

=i~~=~

--l-l§-----::::J-----~-

ju -

sto:

Do-mi-ne,

ut

scu - to

bo-noo

-I-------+.•
.::.II-.-_=-I, -.--.------ - P - - . - . - - ------=-~I-._-~
-------1-----

- - - - 1 - '----EI---.--r-~I

---.-----. +,-.-

volun-ta-tis tu - 00
co - ro - na sti nos.
Comlllunio. Et sL coram hominibus. pag. [23].

451
Die 28. S. Leonis Pap~t\ et ('qllh'''',:il'i',
:\Iis-,n .:-- acerd6tes tui, D6mine. pall [32].
Eadem Die.
III rig-iIi;l ~s. A 1,n"tn!orml1 Petri
r'"
Introitus,

)

..

l'l

·

Pauli.
III

l['ll

~=---IMr:$
~ ~~. ~ .it
~~~ :C_I~
I - cit D6 - mi-nus Pe - tro:
-

J

j

=

~~i

",

-+-__. - -

-

"

_

-.-~---.-.-.~--.--.-~-.-.-.-.

~ ~=.
~-J~.§:§§~~~~::~-:
Cum
-

-===----=--==j-;--~~

es-ses jil - ni-or,

cin-ge-bas

---~----1-----=+­

~ ~te,

j•••

ill • .~ •

._=."-=-=j=

.~~

et arn-bu-Ia- bas u - bi vo-Ie - bas: cum

$ • .- .~-.-~. ~ • .. • ~ ~
au-tern se-nu - e -ris,

ex-ten-des rna-nus tu - as,

:;-~.-~--.--.-=- t===~==-----.-t:-.-~­

~=-=-~=-=--~-~-.-j-·-~~.=--=-~I
et

a - Ii-us

te cin-get,

• .~

et du-cet quo tu

no~

••--

---+----r-----+--.~--.--.-.-

~.=±-. ~

.=±~. '~

.--~

vis: hoc ail-tern di - xit, si - gni - ficans qua rnor -

::iiii-=-.-+-.--.--:.-.--~.-==~=--~l-::r.:: ~=~+=­
~==t==---=--=--=~_••·-"'-=---=-f_.~--=tt=-~
- te

cla-ri-fi-ca-tu-rus

es - ,set

De - urn.

---.--.--.-1_-_---==--==

---.-.-.-.--.-~--.--.-a:: ~. -.-.--1---1-

~----..,-----j--I'"'W-

:.,~~:::-'-_--==j===--==--==t===
Ps. ere-Ii e-narrant g16ri-am De-i:
et 6-pe-ra

452

Festa Junii. (29.)

--.-_-8-.-.=1-,
~ =1

- =.j

.-.-.--~--, ~-=n=
~
~ .- -j ~~ji=

rna-nu-um e - jus an-nunti - at fir - mamentum.
\L Gloria Patri. Ton. III., pag. 3*.
Graduale. In omnem terram. pag. 404.
Offertorium. l\rIihi autem nimis. pag. 349.
1

,

ConllllUlllO.

+
- - - --~3-·--1------.
- - - -8 -8-'-

~J .i.-.-.-.~"=--=-~---~

Ton. VI.

Si -mon Jo-an -

nis,

di .. Ii-gis

----~-+-.--II-.=c~-I1111---=¥~
_.iii£±=-:t===--c·-j==--~i _~

~.

=-:

me plus his?

D6-mi-ne, tu 6-mni-a

no - sti:

__ - .._.

---3---l--~-I----I...~~·-B
:;jjj;-~-.~
==..-••-I==~= =~ ._~ ~_
+
::!H§-----~- --.--.. - . - - - - - - ±

tu

scis, D6 - mi-ne,

qui - a

Die 29.

In Festo

a

..

mo teo

SSe Apostolornm Petri et Pallli.
~g~--~-~.rr~
' c

Introituso_____

~ ~=-. -~-.-.~ ~=- ~
-----=±--Unc sci - 0 ve - re, . qui-a

=i1i---"~

~~~~1

..... -

-~

lurn su

~ ~

- -3=t II.,:

mi - sit D6 - mi-nus

~ 11!4~ ~ E- -

_ To~~II .•

urn:

"t - ~ q ..--=t
• ~. .. • • ..~-~

et e - ri - pu - it me

· .¥ _-.,=-~J

rna-nu He .. r6 .. dis,

An-ge ..

et de

0 ..

de

mni ex-spe-cta ..

----.-

453

--------~-t-3I-:!l===-~·-I-~...-.- .-.-•••-~= =--~
-.-~

-

-

ti - 6 - ne

-

pIe - bis

-

-

-

-

J u - dre - 6 - rum.

---.--.----.-.-.-.-I-.-·-.-.--~---i----1-- ~----..,-.- -.--=-1------1---- - - - - - - - 1 - - - - -"t-

~
.

....J

PSt D6 - mine, pro-ba-sti me,

_

et co-gno-vi - sti me:

----·-·-·-·-3-·-·-·-·-·-·~-·-·--1- -----1-- -----1----- ----~
-+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.-.---1--

--_1---

tu co-gno-vi-sti

---+

ses-si - 6-nem me-am,

et re -

- ..

-.-.-------~±-----;:~---=.••-...,-~ - - - - - - - ~===---=====--===j=-= ===-~~-==
- sur-re-cti- 6 - nem me - am.V. Gloria Patri. Ton. III.
pag. 3*.
Graduale. Constitues eos principes. pag. [72J.
A lleluja, alleluja. ~. Tn es Petrus. A lleluja. pag. 366.
Offertoriull1. Constitues eos principes. pag. 389.
Communio. Tu es Petrus. pag.368.

Die 30.

In Commemoratine S. Pauli

Apostoli.

Introitus. S cio cui credidi. pug. 372.
Graduale. Qui operatus est Petro. pag. 373.

Ton. VIII.

~l-i

!II iii ~.. . - .=~~~_~~+f~f_~~+=- -1
~-.---- ----1
+_=jr--i -

Al -Ie - hI

- ja.

+--3=#~=~+;&·-·-=-=£·-=--1~\T.- San-cte
l~-----.-----+-. ---- ----1-----Pau -Ie
A - po - sto-Ie, prre-di-

-I- -

--~-

-"-=-t-~-1--

-.--1-

454

! ·'~t;l

.fuJii.

Pretiosiss.."'lUI1Q'ulnl:-; D,\ .. r.(Jn.

- - - - - - - - - '-'B~-- -~-~----~-J-""--i---"--·--..,j-~·----E..,j-j---·1I::~7"-.
-I-B~-.-f--.=-- ----FII- - -II::--~. . .-.,
-j
-~. - . .- - - - - - f - - - - - - - - - - -

-

ca - tor ve - ri- ta - tis ,

:;:~-.-.-=1-~-• •,

••

et do-ctor
.
bO'Em

-

==1=~-~-.~.-e---3l=

,

~=----=--=j-.-=--- =-i=j-~--==---===
±:=
- ti-um, in - ter-ce - de
pro
no - bis.
A.lIeluja. '; t >npn.
«.fr'ertorium. l\Iihi autem nimis. nag. 349.
• Cnmmnnio. Amen dico vobis: quod vos. pa!1', [41].

--t·s-+--

FE S rr A

~J

U L II.

Dominica 1.

Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. Chr.

Fl'>tmll

Introitus.

-4f'!1-----.-.

---------_._!.:y~---------

';'y..,-----_.-

. '1" 0 IHh VI.
--------

tJ~ , ~.'L~ ~R~CII~-B-~B-. . .J-~ .-~~~
!'I,~
(r~c
.. /~'
---j----Id V2d~:f5,<§11
E-de-mi-sti nos, Do - mi - ne,
~<1 f(;~'·\.}. ~\'~~':;;• " - - - 1 - - , - - - - --~~',', .j, '~,':.,' "-, ~,.' ,,'t~,.'<,.;:0". =
- i i i --.
B --..-...+-~-~
:.~~;
~===
-·-±-B-.~-':::',,.A
.. . ,:..,"',"

,~.:J

",0-.

3

-,- - t

in sangui-ne tu -

.::.c::'·:'c

:','

0,

ex

0

-

----~--h.-.::---.-II­

••

:;:§-.--- - - I - . - B - . - B
~~=-- --~ -.J=--=~.

'-==

- mni tri - bu, et lin - gua,

=-=t=et po-pu-Io,

-.-.llr-_-:JI--:::J- B- - - .

--B:J==----i

et na-ti -

' - -...
- .3=--==::j=-.i=~-.-.-.-~~
-I
-f- - B - B - . - =:j-f-ll . -I
tj
-1---+ -.- - . - - - - -f- - - - - -~+-.-

-

0 -

ne:

,-B-.-. --.

et fe - ci - sti nos

De -

0

no -

::.II----.--B--B-B-.--m-3--.
tj-==r===.-~-~+
. .- - - ±-.---.--_:---i---'--j----i
-----i----1----

- stro re -

gnum~

Ps. ::\li-se-ri-cor-di-as Do-mi-ni

-lii-.-.-~h~-B-B-j--=~===-----B--B-B=B-B~=i.
-B-.-::::-----1--1

-I-§-- - j - - - - - - _

-+f' - - - - - - - - - - -

in

ro-U~rnum

ean-ta-bo:

- - - - - - - - - - - 1 - - --

in ge-ne-ra-ti-6-nem

~ B-B-B-.-B-B--B-.-B--.-.~-.=:j-~

~===----===--===i==---==---===---=::!-~-j-:-.-B-.

et ge-ne-ra - ti - o-nem an-nunti-a - bo

ve-ri -

--:j---j--~-!--~f----

$ - -.-.-a-B-B=.-=---iII="====---===--===
----------B----- --------

ta-tem tu-am in

0 -

re me - o.

-\l;. Gloria Patri.
VI.. pag- 4*.

(ill.

'-;l'nt!. lUlie. --~-:j===--.--B~-.
=h".~.-=-B~
. - - g - =If":j- - .----~-I-rnn VI-V. -1 ~.---.---1--. - - - - - - 1 - H IC est, qUI ve - nIt per a - quam

__~ -B

~f1••-.-B-:j ~_ -~._ ~-~-+_.---=-~--.

=-=±-=--.

:t~===-~-=----==j=---==.~
et san - guinem, J e - sus Christus: non in a -

B-_=_.-.-~=~+~=
-.-----1±/'!i-----l
~- -II-i2~-.3~-.-'::~-B
qua so-Ium, sed in a - qua et san - gui-ne.

-f

--j-

_1-

-_

---- -- ----------1---

f---I

~-B-...-=r==-B-.=~~j==.=::::.--B---==L:"::-;.-. I
j,~B·--==j-B-===--===---=--====i-J-.-Il---.~-1

\\. Tres sunt,

qui te -sti - mo - ni-um dant in em

B===::r=B-B~j--B----B-~-.-~=-B-.-J­
-- ---1----t~- 10:~ ===i--:EPa-ter, Verbum, et Spi-ri-tus sanctus: et
~B

-.-.- - -B- -

-..l---j-8-:::r.=--

---1-

---==---====r==I~B-..·-3~1I-=-==~=f~
-----.-B-----=- -B---- - - - - - hi tres u - num sunt. Et tres sunt, qui te-sti-mo .-_-B----_I-II- - - . - - - _ .

.

-1_

·
~---==--====~-:rB--b"~l~-B--B.-=.==.±.~-.-.
ni-um dant in ter - ra: Spi-ri-tus, A - qua, et
--·--·-----3--1-----:t-1
-·B- - - - - - - - - - - - 1 - - - . - - - --B--

456

F'estum Pretiosissimi Sflnguinis D. N. J. elLr.

---.--.-=:..-.- - ----

_1U_+ _. _.__________ _ _
_
--··-·-3-----~3i--

~- -San
---- ----- - guis: et hi tres
-j--

..=- u - num sunt.

-----

Ton.!.

~_.~ ~•__
~+dI
~=q:=~=-.~.=.~==1S
~=-._._t=_.__3 _...
._.:j±~
Iu - - ja.

Al - Ie

--~

.-.--.- =r-==v
-.--.---+-:-+ ·-.-·-=3-.-ill..J I

-+ -f------•
......


-~-

r.;;;afJ,-.-.+ _
'+--"1-

'T. Si te-sti-mo-ni-um h~ - mi-num ac-ci - pi __
_ _.__ __ __._r:J__
+._ _
__
--f.--II-·-·----~I
~
..- -.=I-_.__.~===--_j----=.l••-~~ii-

I--·--·--

- mus, te - sti -mo-ni-um De - i

rna - jus est.
A lleluja. ut supra.

In Missis Yotivis post Septuagesimam:
Graduale. Hie est, qui venit. pag. 455.
------~-~
u s. -~_.
--.--. - - - - . - - ---11-1Tract
__._I_£+__.--=._+_
_--+
Ton. I.
-.-.----.----+- - .•--.-

Gra-tI - fi - ca -

.---.-=1Vit

nos De - us In dl-

_~
• _~+:&:_
.-=f.-=.-.-V...----........--l
-I- -F----+-~.- --=-j-.-II_- ---FII-...l-I
-f------------- -----------f---

-j-

- Ie-eto Fi -li-o su-o,

..=..

in

quo ha- be - mus

=-:=-.- -==-=1-=1- -.~-. -- --. ====
~-.-.-.
_j-. .~_==_-=-::::L-.=1f+~=11
ra -dempti - 0 - nem,

per san - gui-nem

e -

-

-~-III=-+=~f-·---.--·~+l-.
----~-.
~=--~:-~
-f-------- - - . - - --t=---J-.------------- - - - -

-I

-+ - - . -

- jus. V. Re - missi - 0 - nem pecca- to - rum, se-cun-

--·-.-"-~~----"-·-:r-~l=
~. .-::J t-=· •
_:t .-~=
- dum di - vi - ti - as
gra - ti - ro e - jus, quro

- ..

457

Fe,-.;tum Prctiosissinll Sanguini8 D" K. J. Chr

--,

-l=.------J----=-T----I====~-3f---=...+
- -....-11:-

- _ _ • _ . ._
::t, =-=----===~-=--~--.-.-~-

su-per-ab - un-da-vit

in

no - bis. l

_"'~-=----~-.-~-.-~

-I-

Justi-fi -

•-. • ~-.=r-

~/!i-·_==-~-==t===---===-~~=-=:i-·-l
- ea - ti gra - tis per gra-ti-am i-psi - us, per

--~---==:-~-.=~==- .---~"~-·"]-f
~
.'.-_=!=~---=---===-~--=-

-

.

re-dem-pti - 0 - nem, qUID est

in

Chri - sto

..j ~ E-:==11·
• • ~.~ __-.-----:Li
-iIJ -=~
j -_---!--~=--j

---1-

-

Je

..

sU."\). Quem pro-po - su - it

~~ --=--.-.:~i~ ••-.-_

De - us

J==+=.-:~~

~_._.-.--=---==j=--~~-.-:i-===---..:-

pro-pi - ti - a - ti - 6 -

nem per

fi - dem

in san"

--~-_-_---=--=---===r= =~+====---==--===--===

...-=.jt-==----==---===

~=l§===-. ~.....
- gui-ne i-psi
us.
Tempore Paschali in Missis votivis dicitur:
Ton. III.

::a:§--_-~.~-r; ~~-.~•• ~...
-~=t===-.---

-=H!'.l\l-=-=--"---==
Ie - III

]f====

ja.

i==

=_~ -=1=-.-~••-!III-=1-.-IIi-• •-"rfI ~
..Ir

--=-.----=-==---====t-=j=--=t===---==--==
ae - ci - pe-re Ii -

'T. Di-gnus es, D6 - mi-ne,

~ __
-~=~j_..•

-+~

brum,

et

.-=-=-...•-=---=:]. •..
t -=-. •

~ -=+;
=~

a-pe-ri - re si - gna-cu-Ia e - jus:

Gn,dnale Romanum.

30

458

Festulll Pretiosissimi Sanguinis D. N. .T. ('hI'.

-' -

--II-.-~-

=.---.. .

g-----r-=--

~

-~_.=1-==--==
--qu6-ni-am oc sus es,
-----

-

-

- - --_--

et re-de-mf - sti nos

ci -

~ __
.~ .~=-

_~

De - 0

in

-Wi!!.~

---I

.~- _~ ---_-=±t:----~ ==lr:
s:i.n -

~ui-ne

tu -

o.

Ton. VIII.

~ ~fI!Y~_~"-...=[~
AI-Ie ... 'In -

- ja.

~=- ~ -II ~-.:r:-.

_

V. E-rit au-tem san - guis vo-bis

~ l-.g::;-"i
in

signum:

-.----

et

---l----3--------1---=
.- ==.--:t
F-- -~

~-.-i£ .-~-.
~-

---------

vi - de - bo san - guinem, et trans! - bo vos :

-nee

---·-·----------------:=n=--~ --=1 --=--=--=-E-- ~.. ~:jr-===
e - rit in

vo - bis pia-ga dis- per - dens.
Alleliija. ut supra.

_

~=----.:-=.~.-=-=!=----.
Offertorinm. ~-:r~-.j--------------=-t: -~ __ --1
Ton. VII.
-0a-- lxib--di:-t'-6-.- - -.e-ne- -c 1- - nIS, CU-l

~

-_:::II:=~--

.-------------

"---j=_===-_
----

--=__ ;;::._.---.,_~

.-----I=~=_.--=-_-I--- -----

be-ne -di - ci- mus, non-ne commu-ni - ca - ti -

a .-.-_
:::l5--~~--=~.• •~

0

.=r _

--ill]-. ~
+::---~

san - gui-nis Chri - sti

est?

Et

pa - nis quem

_~-_-~---_-~- _~-~-_.~J'~

Festa. .Iulii. (1. 2.)

459

f=.:==--=='--.-....-. ~~=
_~_--- --.-.-.---~----~-;;;II--;;;II-.-.
fran - gi-mus, non-ne par - ti - ei - pa - ti -------- -- -

----f----- -

0

~_'_~-'-"=IIi
..- o o : ; ; :J=-1IIf !II ~+=:::---===
===--===t=--·~ -.- f
- ±~_-==
Do - mi - ni

cor - po - ris

est?

.-v...

Comm1lllio.:!i ... - • •
.-~~~
Ton. 1.
~-..---------_~_~
C hrIstus se-mel 0 b - 13. - tus est
ad ;
-j,

---

-.-.--.--_=:---.

'.•- :::..==--===I===-~
:$--••-..-.-"]-.
- - - - - - - - -.----.--.-I

--p---

-,

. .=--.-.

mul-to - rum ex - hau-ri - en - da pee- ea - ta:

J-.=1-.-.-•••• ".:r:±
-.
--=.=--===-=--j=====--=-----=::t
se-cun - do si - ne pec-ea - to
ap - pa - re - bit

~~_._

:$.

..

.-~.~.--~=---_==t-==+==1+=

t-~

• • •-:~

ex- spe-etan - ti -bus se,

in

~-.~= -:j:t::

sa - lu -

Die 1. In Octava Natiyitatis S. Joannis
Missa ut in die festo. pag. 447.

tem.

Baptistm.

Die 2. In Festo Visitationis B. M. V.
Introitus. Salve, sancta paiens. pag. [91].
Graduale. Benedicta et venerabilis es. page [92].

.

Ton. VIII.

~

~f..

A I-Ie -

.--¥.

- hi

-

~ -:-~~;-~~12......~f=1
ja.

..-. _~-·f.---I-----:--=- ..~-.--=!==J::j:--=-.-------=--.. t-:·.· .--.

~

-+-

. Fe - lix

es,

sa - era

Vir - go

30*

Ma -'

460

Festa Julii, (2.

;j,

4. 5.

--~----f-

-.--- ------+--. ~~.~
=.=~. ..-~ b..-.n"--...==t:
~
- ri - a,
et
mni lau - de di - gnis 0

r-r----

--_!..

-

--~----f-----~--, - - - - - - - - f------~-II_-I_
.:.r....
--1_
- • -.
- - --.-.-..
---~-.--=:_- - - - - si-ma: qui-a ex te or - tus est
sol ju -

~

-·---3-'''-=---~---f--1
- -r-.- -_=------- --- --.
~-=j===t=
_._:I_._.~._~=
~~

==-=.==

- sti - ti - re

---I--

Chri-stns

De-us no - ster.
Alleluja. ut supra.
Offertorium. Beata es, Virgo Maria. page [94].
ComIDunio. Beata vIscera. page [91].
Eadem Die.

SSe Processi et Martiniani Martyrum.
IVIissa. Sapientiam sanct6rum page [24].
Die 3. 4. et 5. Julii.
Infra Octavam SSe Apostolorum Petri et Pauli.
Introitus. :Mihi autem. page [71].
Graduale. Constitues eos principes. page [72].
Ton. I.

"-,-

••• _
===---=:-_......

-~'
-"-.:&:-~-±-.~~+
-f--~
-I- ' . - -~
.;,iIi;-.-=-JII!:••__-;- -;--j--- - - +
..-_= -+
j:

i-

. - . - - - --=!....-===-=~

Al - Ie -

- IiI - ja.

-1-

-~---....---~:J-~~=--t=.-.---­
_.f---~-'---.-!.~

~±II:"'_
~~~

'

-:--=:J--+.-

1. Ro-ga

~.-• •

vi pro te, Pe - tre,
I

~ . .-.~~.-~-3=r==::j-.-.-~-.~

:JL==-_ _ ~-==----===:r-,
----_
- ci-at

ut non de- fi -

:fi - des tu - a:

-~-~-===--:!:==

et

tu a - liquan-do

h,>w Julii. (6.)

461

-.-Ih--.--._-__
==.==-.

~-·-=-~----::JI-----:&"-~G
-t~~~-.-....,---=~.:&"-~j:L.

j==

con-ver-sus

--=._-=-===-==-~~

+
±

con -fir - rna fra - tres tu ... os.
A lleluja. ut supra.
Offertorium. In omnern terrarn. pag. [73J.
Communio. Vos, qui secuti estis me. page [73].

Die 6.
In Octava SSe Apostolorum Petri et Pauli.
Introitus. Sapientiam sanctorum. pag. [24].
Graduale. Just6rum animre. pag. 369.
Ton. VII.

....:&"-~===-. :n:==

..

~===----==.:&"--.-~~+:i-~
=!=.=~

.A I-Ie

....

~~.·i.::f;.· ~ -II--~.

Vos

e

~
~.

=~-~.-~-=-r-=.=:--~.--.::~i::=t:
- Iu
ja.

stis,

.~

qui per-mans! - stis me-cum

...-~

~

..

._.~.-.-

:~-~=~-II..+

::r=----===.-·-·=j=-=·-·-~:=j=·-==--=---==
in ten-ta - ti - 6 - ni-bus me - is:

~-.

;j==----.-..... --=f

et

e - go

.=--~-.-:q:

=i=- -.-~-~ =.=--=-.-~-==--dis- p6- no vo - bis re ... gnum, ut se - de - a - tis

..

~ ~-.-~=£~=--.-.- --.-r:=~==-

--=--==j===j=---=--==.-.-~.-._._

3=:t

su ... per thronos, ju - di - can - tes du ... 6 ... de-cim

~=

~-=:i===r:==l+===--==--

+=_~-~~-II-~=jt

-

__
-==--==-_
-_

tri ... bus I - sra - el. A lleluja. ut supra.
Offertorium. Exsultabunt sancti. pag. 438.
Communio. ,J ust6rum animro. pag. 432.

462

Festa Julii. (8: 10.)

Die 8.
S. Elisabeth Reginw PortugalIiw: Vidua~.
Missa. Cogn6vi. pag. [59].
Die 10.

Ss. Septem Fratrum acRuftnfB

et

Secundm

Virginum et Martyrum.

Introitus.

~/-L~' ~-=

;·s;~--~--~-~,,-

..

..

mi-num,

Ton. 1.

jf"----~ Q
lau-da. - te no - men

~ ~ • ~~ • • 9'--.
D6 .. mi-ni:

ill •

~-~

qui ha-bi- t3.- re fa - cit ste - ri-

::a.'-=-. -.-:-1-=-1------.----~.- -. 1Ii-.· .::r:=--. 1
~-----.-=-.. Iem in do .. rno,

ma-trem fi - Ii .. 6 .. rum 100-

I===---·-·--·--·-·· -.----.-

:;l--=---==~j. . . - - - - - - - l - - - - - I - - -

-I -_.----______

--tt="'-....
~.-=._----

... tan ..

=-ii'

-.--=----l------P--~

tern. Ps. Sit no-men D6rni-ni be-ne-di -

--~===---.3:-1I-~-.- -:J===--====rr:==

~~j---~=l-,:----==:!--~-·-~--j±=-

.. cturn: ex hoc nunc, et us - que in soo - cu -lum.
V"~ Gl6ria Patrie Ton. I. pag-. 3*.
Graduale. Anima nostra. pag. [25].
Alleluja, alleIiIja. ". Hrec est vera fraternitas.~ Alleluja. pag. 423.
Otfertorium. Anima nostra. pag. 41.
Communio. Quicumque fecerit. pag. 391.

"j
~"""""'-..........;.-................,;...~~_
. ;··..JI

Fest:l Julii.

1L 12.13. 14. l~). 16.)

463

nie 11. S. Pii Paper' et Martyris.
Missa. Statuit. pa~. [3].
Die 12.

s.

Joannis Gualberti

r

Abhatis.

Missa. 0 s justi. pag. 41].

Eadem Die.

Ss. Martyrum Naboris et Felicis.
~Iissa.

Salus autem. pag. [27].

Die 13. S. Anacleti Papee et l\1artyris.
Missa. Sacerd6tes Dei. page [7].
Die 14.

S. Bonaventurre Episcopi, Conf. et Ecel. Doct.
Introitus. In medio Ecclesire. pag. [35].
Graduale. 0 s justi. page [35].
Alleluja, alleluja. V. Juravit D6minus.A lleluja. p. [33].
Offertorium. Veritas mea. page [6].
Communio. Fidelis servus. page [3]J.
Die 15. S. Henrici Confessoris.
Missa. Os justi. pag. [37).
Die 16. In Festo

S. Marire Virginis de Monte Carmelo.
~;;;=:=~
__~~_==~

Ton. I.

Introitus.

~I n=~ •-~.. ~~.. i-+

c_L'~;~
c

Au-de-a.- mus

!

in

-~ii~....ir. .=-=~ 1=. .. j_~
~~ - " ' . - - -t=~-

~~-==::::':::::::=:':::='::==::::::::(A-~

iij-

o-mnes

I

-- ~

D6--- mi - n~ -di - em

T"

Festa Julii.· (16.)

464

..

--- 8 --.-_.
--·---/-.-"-fI-

----------~-.-::J~
-::J. _::t=.:t
.. sturn ce - le-bran-tes sub ho - n6 - re
be - a - too
---~--1-

-I=~=.
..,1'-

Ma-ri :j

~ ~
-

-.-IIII-.-.-.-.--t:

~-----

-1=---¥==-----_.-.- ---------- Vir - gi-nis:

00

de

cu - jus so-le-mni-

--.:::j----1-f-;:::+:=---. .::j . . •
~.... ~t:=. ~ ~=

ta - te

ge -Ii,

gaudent An -

~ .~J

• -,. 1-..--.

- lau-dant Fi - Ii - urn

et

col-

~ -. -~ 11

De - i. Ps. E - ru-cta-

--l-_____
_ _ E~_ .-fl--.-.. . .
' .--.-.-.--,-••
-.=-~-~
$+ --------- - - -----_+_

- vit cor me-urn ver-bum bo - num:

'::;:§-.-.-.

rtJ..

t:

di - co e - go

=:jl===---==---==---==

~=:j==-~-==-- .-~-.::j±===---==---==--==

. 6 - pe - ra me - a
re - gi.
l. Gloria Patri. Ton. I., pag. 3 *.
Graduale. Benedicta, et venerabilis es. pag. [92].
Ton. VIII.

$ 1-

~ ·-~E-~.,,~~3~.

iii

Al - Ie - In - ja.

.~

'~.

... .- --+------.--.--....
::::1--1-,

Per

..~
te,

De-i

~-_.--

=._.

Ge-ni-trix,

-±~~--------=~
no .. bis est vi- 13

- - -==:I:'---=~~
---iII=.,=
=+rJi-------- 3
------

'--11-.---1-

:tJi=:j=- -~
per-di - ta

-~-.-II_

da .. ta: qure de cre - 10

su-sce-pi

-

.

Festa Julii. (It),)

465

~
• .~
~-~-...l"-t~-.--.-":'- ==1-ri!!!..~f.
~ _ _f-_ _ -=j~-=-.-.~~--.=:j=--===
- sti pro-lem,
:;::§--..:. .

et mun-do ge-nu - i - sti

Sal-

~~--~+====--==--==--==----==----==

~===- '=--~jr===--==----=====--==--==
- va - t6 - rem. A lleluja. ut supra.

Offertol'iuDl.
Ton. T.

~

_.

~. ..~

.-~••~ .~~

.-- - - , - - - - - . - - - - - - -

R ecor-da - re,

VIr-go

rna - ter,

-I

....-.~-.----j- ~. A .-i
~----==j=-.in conspectu De - i,
ut 10 - qua-ris pro no - bis

-I --..----~---- f - - - ---~--- - - - - - - --- - - - -1
-

-.~.-.-~-.-.--.-a;;; --==£.-...-.-.---.~--- -----.-.- -----+--- -

bo - na,

-----j~.--"I-

- - - - - - - --

a-ver-tat

in-digna-ti - 6-nem

=I=~
ti:: ~===l~..::-=
=1+:
-ffi--.::!_-__
:=j_. _ _.... _._X

_

Stl -

am

et ut

no - bis.

a

-.

~ ~

Corumunio. :iii
::j -;..
~---Ton. 1- n.

Re-gi - na mun-di

~-

-.-

-;if..

.-~

di - gnis - si-

- j~ ~--II-~-.=C.f "~~-.-.~-I-+

..... - I I : :
.---j
--.- - ---------.
------

rna,

Ma-ri - a

Vir-go

per - pe -

-

tn-a,

:ac·--=II~-·:r •. ~ ~ .=-.~ • .~~
~----_. --=t=-!--j---t=-in-ter-ce - de pro no - stra pa - ce

et sa - IiI

e ma-Ia Ii .tus qui in-tel-li-git su-per e ..-.---.-.~ ~. [37].--~.-$==="_..-I -.===-_ -~-.urn• .::.::ttl pro a .~ .bit ~ •e ..--. Die 17. (17. '.... S. Be-a ..--~--=~:J=_+ ~ . . 1. [35]. =-.-1 .-. Graduale. -V.-.18. Beatus vir. Os justi.bet.-~-=-=-=j-.rni ..-=--~=r==--~-. ut a . +=---. .~_.te.. S. Tonus I.-. Alleluja.~-=l==---=1===j==--==--===±==--j s.__• ~-._Christurn Do . Die 18.. pag..~-.to .cis su .-Itj _-=r~II-_-_----_~=-= 1 A-jo-rern hac di-Ie-cti-6-nem ---1-:iiii--.=.-. Os justi.466 Festa Julii.f • • • lIj-j • su .am po-nat quis ~ • . alleluja.-.- - Sal. pag.--.~-=-=o~?-_-J?:.----J--:II--r:=.be .---.~::""'II-~ :. pag. Alexii Confessoris. Camilli de LeIlia Confessoris. qure genu-i .) ±.":'-II-. l. u --- -----I--~--.--.~-.is.-. [40]. Offertorium.-~= ••~ . pag.. Missa.-.--. _ Introitus.-._...-----__---3 . =+rJi=-±:.:..----.sti . pag..rnni-urn. ~====--===-=-~~:3==. [40].~••JE Do-mi-nus.rninurn =r: _.nimam t . - ..ge-num et lJ ~-.va .-.-. Alleluja....~.:=i=l-. -~-. In virtute tua.. 3oU-.ra.1--_.ii-==l1~--.--.__ ~ -.:J "''''..~ ne-rno ha .-=--===--=== ==--~==pau-pe-rern: in di .rem 0 - . i =- I - __ ! --to. Gloria Patrie Ton..

-.-. Confessoris.---..ni ex his fra-tri. '.-.--.bus fe . Quicumque fecerit..stis.Festa Julii.ci ... SSe Symphorosre cum septem Filiis Mart Introitus.stis -. 390.hi fe . --_------1- -. (~ommunio.- me.. pag.-+ +------. et " VI.. COlU1HU 11 l' 0 T on. pag 342.co vo . S.. Justus ut palma.~. Eadem Die.~~~rir) l§i Introitns. Offertoriul1l. -.fii . H).~ :u--.-.sum est in ter-ra -~---.--=1.-.-. F .---.cur me-urn Bu-per con-tri- . 391. Die 20. Die 19.-=E~===t----=---~ _.-3-=--.f'Ir-mus f ' U-I.SI.. niissa.-~=~ mi .. Ecce quam bonum.. . l.--~-.-1 -----J' me .. pag.--.----~-3-·--:u-..~t===--===== ~-. A lleluja.-==----~===:::j===--.-. pag.ci .. • "=1=. Hrec est vera fraternitas. -)----+=--~~~~:.~~: j=r ~ _~. Lretamini in Domino.-±-~- ~ .-3_~_·-·-~-.--t Quamdi-u . --1.-1IIi-. a-'men di .' ~=_-=-----==_ ~----==-~ - p:::§~~~~~ :t je . [39J.~ -..bis: . Vincentii a Paulo Confcssoris.--.-.-.is ---=---===::1 ==n:======--== .- -.--r-.ni-mis. 20...- I n.-----l. ~. S. Ton. 467 18.-. --.- u .-----.--. .-II-----.------. - Amen. Alleluja... .t~u-stIs ---3----1---L.-~r"W- - - .:t------I -_:"-'. Clamaverunt justi. mi . pag. alleluja... I.. pag.. Graduale. Hieronymi lEmiliani .-t-. 370. IV. 423.

-..=]I --1---..~-----. .----p-j--- --+ ~-L-.II..--1======~_= ff .. Gl6ria Patri.vu-lus. page 4*._.--===I=----·l·--·-~=.ce..f .--..-.-~-.da ..quas tu ---f--±--. ..- D e-ri . L au-da-te pu- .- ~ .- U~ ~-.pi-die Ps...-.a in 00..---+ T X on.pu -Ii _ me .::II=. IV.-f--"--II---.---~----"-..468 Festa Julii.~ - fo .) • • -~I-I. ~IGraduale.__• -=~. -.-==--===~--=.ctens ~=-=--===j===-~j- ~ • ~-.--.-.te no-men Do . (20. -..-.-._~-ll=. • _~--Ei...-r.ras.tes tu .-=--.bi-tur.--j-- ~.~ -----..mi-ni. -----..--.- et in pla-te .-~~ - --...00 .ri Do-minum: lau .-. .------=---=1.-.fi .---=---._.. ~. --"'~~i3 g-~-.-.-. et la .--.e .i ---.--------.ne po . .is a . ==~-Ih--~ -.:=1-.--.------=11--.li._.6 . --.is 6p .yen -tur --1--fon ..i. ·~-~L ~~=-q~ in pla-te .-..ternum non commo-ve - - ~-- ._~--.-=-=-~--.~ .ti . .~-=1-. .J~~~-:j~ cum de.-----~ qui . Ton..ret par .

tu-Ii 0 - ra - ~..-.---------... hooc est: --=1-j-.r ~ -~-. .-...f . :oj. ---i----1-_t_ -+ ..-~-_--= --.- -I-l§--. . -+ .. et rnortu .---~ ~. -.os: --.~==- .ja.~-=~. .-~-~ ~_. .em in do ..ra-bas cum la-crymis.~--:lJ= .-_---..._ --1..-3--hi..-. Offertol1hlnl.-. D6 .-.lI==-_::J__ -. -·--==---=---=E=1==--=-----=-------==---.-Iik.....- -I 1• ~===-. ..os abs-con .-_:":"~----- e .-.-.-...de .-..I et de-re-linquebas =1-..Ili ..bas -J--= ~~-.f .. -__-=-. l.iii ~-..ta a ..- Im-rna-eu- -j--.-.._--"-... -----1-~--3----4- :-..--.pud De-um et Pa -trem. Alleluja..-::J--.--.a. . pag.. -1 ... .pe-Ii .bas e .- per di ..=~--":'-..- Be -h ._-_. ~~ ~.-_ _ ~ 469 _ II.6 -nero tu .... 1.-=II:=II-:j:::! Quando 0 .r"~=3f= Al .-_---=---g- ----J----~---J--=_-.am Communio. Ton I .Festa Julii.._. -=IIi-j±=---==--== ....cte se- -----j- ---- .ti .----:r: .. +_.roo tu .. 435..0 munda et -='--.----~-.) Ton. VIII.=i=----_ -_---j .t -__-iII--- -1--+ et no . .-~=--=~=..-~-.-=-- et se -pe -Ii .-. .--...- .--~===--==:::1f:===---==--== ~=-~--==~-=-.-- ~--...gl ._ ~_.e-bas mortu-os. ut supra.-j=-==1==---=---=---==-=1=--~ prandi-um tu .....e .. Dispersit..-.:---.urn..-.Ie . .mi-no..-_11"":_---- ... Ton..---=--t --~-. ....go ob . ---. =... (20.

=-.. quinque talenta.--. [43. V. Praxedis Virginis. Communio. Offertorium.---vi-si-ta -re pu-pH-Ios.. S. Allelitja. Die 22. pag. Apollinaris Episcopi et .. alleluja. Die 21. bula . pag. [33]. 357.sto-di . [48]. -Viiij -.. :M e exspectaverunt.--. Diffusa est gratia. [50]. Alleluja.-~ • . pag. Inveni David. pag..] Graduale. alleluja. cu. pag. C20.) 470 -j . Loquebar.. Specie tua.--=--.-----. A lleluja.Jj ----r ---1----.. Eadem Die.- -. Introitus. exspectaverunt. 375.o-rum. Introitus..J_ _ ---l- . p. ---.tum ~ se . A lleluja._::11-.-------!lr::J-.. [44]. S.-.-----_-----. S.. pag. Diffusa est. A lleluja. pag. [54]. . 351.Martyris. S acerdotes Dei. [50]. pag. . Alleluja. pag. [44].~ -. Communio. -E· .. Offertorium.I--. [6]. --. F Hire Regum. 22.. D ilexisti justitiam.:J-I~.du-as in tri - -----I---1-~---1. Domine. 23. ~fe Virginis et Martyris. et im-rna-cu .. Margaritm ~fis8a... Graduale. . •--I- -+ -I -. . Communio. [57]. S.Festa Julii.-----. [7].-.ti-o-ne e .pag. [48]. ~li~ ab hoc sre • ~~I~ cu . et vi . DiIexisti justitiam.I---. Feci judicium. pag. l.. alleluja. Oifertorium. V.. l4]. Introitus. Die 23. Veritas mea.==(IIi 2=-"-.---=1-_r. pag. p.10.. Simile est regnum coolorum. pag. Juravit D6minus.-. Graduale. Marim Magdalenre.re . pag.la . 2].

~. [71]. 2(5. Christophori M:artyris. S. -11-::1 sub ho-no . ~lissa. In omnem terram. :25. p.:".. -=---= ~-.... di . OffcrtoriuIl1. M. Eadem Die.-.a . In Vigilia S. [73].•• .. Gradualc. [10].-.. pag. [30].--_. de en .nro: . ?\Iissa. i2:t 24..-iII=-_-. Die 24. Jacobi Apostoli. ~Iissa. pag. .. pag.__J: ~ ill - .no =r£:::~. i Introitus.re in ~ :~~ v" • f FF Do - H.mus omnes mi . ~j Au-de- t"~~-~C - . [73]. statuit. pag. [ntroitus. Jacobi Apostoli.le-bran-tes a . qui secuti estis me.~ . Vos. Ton.fuJii. l.-3 • .) 471 Eadem Die. 405.te .stum ee . Sanctm Annre ~Iatris Die 26.~-. Ego autem sicut oliva. Alleluja. Communio.. Alleluja.-=Ii==--=-t=-· -:j. Die 25.- 0)-- ~n ..em • fe- +""-=i . [72]. S. be ..Festa . ~nhi autem nimis honorati sunt. S. pag. V./- - --····0·· _~- --==--==I2i--i=r==. ~ Wi - An . I.100 . .= : -. pag. [1]..jus so-le-mni-ta . alleluja. pag. ] n virtute tua.ft. _---'1111. C onstitues eos principes.---=== -:t --+==E------~-~ ---'-~~' :lit. ~. Liborii Episcopi ct Confessoris. .~- Be u . Ego vos eIegi.

Alleluja. (27._~±=II--.a re .-~ pro .~·.pe - ·:&:-~===~f====-----==---===-----=== -------------- ------~.-. Diffusa est gratia.'::. __ -==--==-- :. Ton..-~I-. -==~_---. [44].·-t=±~-=-_ I- be-ne .--~ Ps..ru .II::"~_. ~Fi .-. 'J". Graduale..--+~"_.xit te De . et col.-------~-..re-a _ £-1 ~=-=~---...go 6 .f .--.ic: ---1=-=~-= ---=-.a in -.. Filire regum. [12J.sa est gra . Communio. Lootabitur justus. Dilexisti justitiam.gi.---=~-.Ii. Miss~.urn -..._... S.-. -..-. .ti ...-:J~~.--.. p...~- ~~ =~••~ • ~.cta-vit cor De .-=--~ Dif-fli .-. ~~~=i.) l=--==-..-. pag.- in re .G16ria Patri.. ~. Pantaleonis Martyds.-..~ ~.. soo - eu -Ii..~-~-.- ~-. alleluja~ ~..-=-~~ Ton.- -I --------j--j -------1-- me-urn -.--t -J-.---"-~-=1----f------ ====- et in soo .-..us -I -."=.co --~-----~... :a:!i=-------~-~--~] . p...-...--. .:.ge . 357. di .:&:-===t=---.. -l-·-·--"'-·· .eu-Iull Die 27. Alleluja..Iau-dant £ j • ~-=.. -.is tu - is: . .-.. pag. II.--.i.ter-num.- ra me ..t- .-12 .:t:t=.di .Ii .pte ..__ la - bi . -~ . ~ :J:C:==--==-~.472 Festa Jlllii. E .!. 3*..s-~------. -1- - verbum bo -num: e . pag.----3 -+ . Offertorium..-~-+-. [54]..l_-Igaudent An .

Dilexisti justitiam. pag. pag.=--"---."r-:-"'" ==r~= :f"==. page 44l. l\linlbilis Deus. S apientiam Sanct6rum. Die 30. Die 28. --.nu De . ~r-:-.. page [21J. -. [20J.=+~: p-••=t=. Introitn:-. Die 29. [24J.men .--===----. ~Iissa.tum ~=-'--·~··l·f-.===--==---==---==----== -~---=1--3I----. - et non tanget il .. (.•• -~I-==~-~+~-. . Gradllalc Homannm. 473 :W.. Ton.~-.--••-. .Julii. pag.I--. pag. SSe Abdon et Sennen n:lartyrum._-::j= :C sunt.i ~----==l===--.-..nimre in rna ..Jlartyrum Felicis et Sociorum. Victoria ('t l\J mtyris.l'e'tI.) SSe Nazarii ct Celsi l\iartyrum. YII.III ja._=~. ----=l·-·.reo Alleluja ut supra" Offertorium.. lori6sus Deus. :\lissa..--~=.. Ju.Ii ti . .=±-!-=-~~.-r=--. Posuerunt mortalia.st6 -rum a .-=-=_.::j±=t A1. 438. 31 .-. ae Innocentii Papm ct ('onf. lVlissa. [20J. ~==----==-=.~f. S.--. ~s . Intret in conspectu tuo. Marthre Yirginis.Ie .-. [51].----±-.==~-.-:J-. Communio. _11'::_- 'Y. Pap~\\ 28.=--==j~-=---==-=-_~-".los tor. Intret in conspectu tuo. Graduale. pag. ~9.--i----.--_±~-== ===---==---=====~ 1 _ _ -.. Eadem Die.__ _ _ _ _ _ _ _o-j rna .-1 ~ .

!III j ~~±:==--=== . ~:p te o-mnes.:~--t-~-i---=- ~=....= :=:.buntur in -----. Gl6ria Patri.- . j =1 j-t =j. ---'------·-----3-"---· ===--== ::. ~ . Sancti Ignatii Confessoris..="]-.a D6-mi- --s-. Alleluja....~-.:c~"=· ~-.gua con-fi-te-a .tur.-~-.ri . .--==-=-+--=lin .--~ ~==--=.strium et - - in-fer-n6 .. Beatus vir.-.-II--.-=======-~-=== De .-::j---~-. [6].a. Ton. [38]. pag. qui . Justus ut palma.=-=1----.- ~~~~~~~. 111. Glo .-- ~-~-~--~-~=. ::.-§=.---::j-.-~ ~ -.sus Christus in gl6 . qui suffert. -.ri . pag.a est ----!---~--~f--------·~·----· -~---+---.':::' -. alleluja.su -----l 0 - mne ------..==1==.. (31.ces jn . ".-•..- ter-re .-.-~--.--~-:=t~j==~. \T. -:-~ --~=~ -.-=---=:!==--===== N n6 ..-.-~---~-. pag. Ton. -==.--. qui di -Ii-gunt no-men tu .=---~-t. l.-~~ ~l!!I~--=====---==--===:l====-----==-=-=~-j:t .---.um: quo- ---.sto. I .--. [2].=..cta-tUT. 3*.- - - ge-nu fie .sti-um... coo-Ie.-.i Pa - tris.mi-ne J e . Veritas mea. III. Introitus. Alleluja.------~---l=----~ =1 ~. pag..ni-am tu be-ne-di.) Die 31. Offertorium. ---~----I--·-·--·-.nus Je ...=~ =t -+ --l~------ -_.rum: ------ et o-mnis -.474 Festa Julii. .t=:J==--==---=---=--==t. Ps.-iII=. Graduale.-~---I.a~.

~.. . ~.==__===:! in ter-ram: et quid vo . Sol - - ve. j T .+••"-jL Al Ie .-. pag.~.I-~ .\ AU({USTI.= =il=~-. =i=~-.--4-j---~--.10. Tu es Petrus._~••• -------. 368.+. ...=~= =1-.=t ==J-. -1- :tL=.-~. --+-0-+-FEST~. ut supra..~=.. ca . VII.ja. ::r-~I-..-=~.. • + •••• • ~_ ~ Ton. ni . Uommunio. --r--I _.-----------be ..te.Ie - sti .. Nunc scio vere.. ta Augusti. S. .re ::5=.=r-= £=-=--+ -=-:=:J==----=---~-_-j__==_-==-==_=j=i= .nas: qui fa - cis -l--r--·-·-·--~~~-·-·--·-·-·-3---_-=-""'1..=.=!I•••=~-=1~ . ...------.-.si ut -"f!I=----~I----... :f'-==-~._--~=1 -. Die 1.=j~~-. 31* ..-.te ..-·=_~· "\..tre..t .-~ ==--==--===--=== _ _ _ _ ~· ~_~.-=j=.+-.III .+f. Introitus. -.gna ----="_3f:===--:-::==--==-==== 1 --". page [72].~j-====--===-~-=====:t==--== --1- ut pa . -iii -.f.·. .-.Iu .-~.te . constitues eos principes.Fe . 452.a - tis..L ac-cen-da - - tur...-===1-.a re .-=:J--. Constitues eos principes.- mit . OfI'ertorium.-i---+-~Jl. .=--==-~~. pag.-r--=1 r :±r=~. ju-b€m-te De - ter-ra- 0.~f~~-j~--==--==--==t=j=. Graduale. Pe ..rum.-±i=~ + .-. Alleluja.. I. l Ton.-.-"-.) .. ~ 475 I.:. page 389. ~=---~.-. Conunullio.·.ant cm ..-----'_t -gnem ve . Petri ad Vincula.

..'_' _~ me: propter quod un-xit me:.. pag.-·:j=-=--·-~=j±=== au-rem vestram in ver-ba 0 ... gem me-am: .. p6-pu-le me-us -::.-j-.- .-+-- cor-de.--. Die 2..--I- . I I I ! .-. SSe Machabreorum lV[artyrum...--. . E xsulhlbunt sancti. Gradualc.--.-.. [26J.----j------... . -1--. Ton.----i---+ -~------ Ie.. pag.=..-. [26]. 5 *.-~-I­ ~ ~ . .476 Festa Augusti.. Dico autem vobis.' • ---------------.~--. 423. Introitus... ~--j-. 2.=----l--.. Ecce quam bonum. VIII. . \\._•. "f. Alleluja. . ----+-- in-cli-mi-te ~===~+=== ::r===--==--===t=--~~. Gl6ria Patri.:=.~.-£.ris me-i.~ = ~': Ton. '":i~I ~_-=1=-_ ----.-1=. .~~ o .--. 390.-.----:::j--'- h.. Communio. pag..-II~. Alphonsi Marire de Ligorio Episcopi et Confessoris._ .--..- sa-na-re con-tri-tos -.. pag. 342.-_·~--. -~_J. -=.-.-... \ I.-~-i----i L_ -' r . Hrec est vera fraternitas..~:--II--..--. .--. pag. .) Eadem Die.-----.-.ri-bus mi . Offcrtol'ium.-. pag. Alleluja.J--. VIII. .._ _:":II_~_ _ _ _ _ _ _ _-1-_ _ _ 1 1 . Ps..-j ~~ j::--+ e-vange-li-za-re pau-pe . U lamaverunt justi.- .~_.sit me. At-ten-di-te =. S.-~-31--~--- :!J -I ! . ---1---- --1------ ~ -.. alleluja.-._. Introitus.--.-.

~-=t==--===--===l ---: _~-. I- Ton.=·-~.==ve .·.nu ......-.~ =1==:.Ie - xi.- ~=.---=j====--=t==j==---"""1- tu-o ...rectus di .- :l=__ COf- 0: -..-:::r:-. Irj et con-so-Ia .urn ~:j± di . =r=-.--.am . -.-:r=-. . _ :e= --. =r::==--=--·~-j===-·~-==--=====~~ .- - 'J...="-=1=~~. • • ••••• ~-=J.-. I .. 477 _..-.re ~=::::...--~ --. ::.vi - ni .-~j---.pse est di . =+_.til\.-.-~-.-.--==--==--~~= tu .-.0 - rum ~=. et sa -Iu . IV.2) F.Ili - ja..-------.-~. Do - mi-ne.~-·--""'-·-::'·-·-I-·-·-·-~--­ ====--==t.bus Ie .'- .•.ta .rum a sre-cu-Io..-1..gem tu ..fe .~ ..-._j-~ te- ·=--.=.j.-.=~._ --j- II.tern tu ..-..cti.0 -~ - .--...i"=..---..-===1-.= _ ==== ~ - =.=j-. .-._.di in de me ~-·=l===.ti .-======-==i-~---==== :j tu.U. • .ii ~_. VII.=-=~rJ:~ _:t= __ t~ .am.==~: --- Graduale.am. ~=---I----==l-~-. ~= Tqn.-"=-.==1+==.ta .. ti .~-t~-. _ • -i:q=~ ••~~_~ ••~. ~=_~Memor -~-. fu - JU-dl.sti .-=.ri .==1 "''''-11 t ==1+ . .~-.tus in .~ Al ._t_.---==l~ -==j-..­ ~===I=~.~: __ -===t=I=·--==~··-~:j±==..--===--==j-....ri-bus de-relinquen- ..tus sum: de..~=.-.am non abs-con . \~' Ju ."j=..--===1==-"'=.=.it me pro pecca-to .fllsri.CI 1 .-.~.

-~~.Ton.ro ._ _ ~E-===--==--===--== _ _ ----=---=----==--~ ---------.0 ~___:.sti es .-~-j=·=Il:=·..-.-.~ J=-=l ._. (2.-~ . = 1 ..-.bam' in je ..--=--_.-~--.-~.-..-.---.--.-..=3- ----l-----------l...-=1--1 -..=IIi-3_. h·1 mo.. E .-. Si celebretur post Septuagesimam..bo . et Versu sequenti.:-.=j~==-=·-·l-Il·---I= .--.-.-.jn 0: --j --I .a ._. ~.-~ ~.-_~==-=I= =~- _·_~.ic:• • ----.=j--=:j -..go au ~ ~ _+ _f_~_±:JI_• - .bar ci . ..ten . _.l'e - _.. in-du .. _11-.sent._ =1=======1 ~-==--_-.=j~--j - na-ti-6 .._~ •• - -..-.e .-.. A lleluja.=:J-II-==t=f•• J= .._-1 • ~==-~=-=j=.ta . na-vit ad D6-minum cor i-psi .------- :.-...----. .:k=._~~-.t6 .-t: ~-.::j_--__.-..i ..rum .- t em cum ml. Tractus...dicitur ~.:tE~1I!.nes im-pi-e-ta tis: et gu-ber- --.-.ti-am gen-tis. .....--- :._. .ci bu -mi -Ii .- _.ti - 0 _ me ..-11::--.-.ra - _ :::r:.--j-----j--j -j a - nimam me -am: . omissis Alleluja.&..-.a .-.Festa ._•.-.. •.- cor .J.A ugnsti...tem.) 478 ..Ii -r--1-- -.!IL-I.= 1 . 3-..~. ..-c__- --. ni .--.~~ et tu .mi- .e.-.:.-... :L!i-ii-.----- ~ poo-ni..vit pi .-~-. ut supra.-.-===1-._~ I-~.-• •--.-f-- ..--. .=--~-~-. -=j=. et 0 - ra . VIII .-~ .------.lit ab-o .us: et in di- -~-----3-------..e- bus pec-ca .

et quam ju.. ..=---+-..-.tur. --~. ~.~ ~===== e .-~===-~~===-.-l.... ---=--. 479 Festa Augusti (2).~-.---:1 -.. Ec ce quam bo ...-----1 V.. . .-.-~-..~ ~:-..-.-·--I-·-···-·~-~--~---~----1 .re fra ..- . ::..-.- .¥~---...=.-iiL.-.. --. Fa-ctus sum in ...-i=i --i----l----r---------. et ca-lix .-PF..-1-----~. .=-.=...-.-. Tempore Paschali.--.-1 ----==-~=j=..---==---.-·~~l·--·..-=r~~= .. -I..--j-.-""'-_l.fir .-....--~7_-~==11 :r==--=--:::j==-~~·-~~_·l·-~-:j =..llill-r-II-I--·--~-t.-. ~.~-:::------.cun -' -1--.--_---==.::---_--..::r-. ._••17• • --_=-a==8i..~.--~- - gua-stiin 6-Ie-o ca-putme-um..--::..--.-.---r-~. .=--==r-=j:~ in si-nu me-o converte . omissis Graduali.mis _ .-----+- .mus.e .-.. ..~ .- - ------~---:j-f--3E- ..-·-I:-· :.~=i= ~=.--: . .. Para . dicitur: Ton...&--.t .-..-r-I---I--_I·~_._ - -I _ ...dum habi-ta .._j • ~ .-~= in .. aa -r--~ ~- -i-l§-..--. in con-spe-ctu me-o men - - sam ad-ver-sus --j--~--~---3-===a_ _.=:f'~=~==----==-----==---·-=1=-·-a~.l-a--===-~=~+= :f'=-----==--=a=~-=.brians quam prmcla rus est! 1".tres in u - num: ..Ie _ _ _L_ ~ Iu - ja.mos Iu-cri -fa .-.-~~~.1---1 ~• ..os.-.ce-rem. .~.---------.-•.--J.--.-.---.==..-jr--t me-us in .-.=iIi-a==.bu-Iant me: im-pin-.--. = -----.fir ._..-+.-.fir . -...~.----...1 .- AI. .~-._•__.-= . I.=±=..~~-===1===-. ut in . qui tri ..num...-..sti 1--~j====1=.-::::r:-==~====+===-. .--. ~-~_j==.----.-=.-...

i vos.. ut supra.~~1= .ra D"0 .-:I_.-f.. II.-=.__ .~". -~::"'-I­ ..:re .--===.l~=:::.::J-.'·l. T on...ti -is - -~-.. j ~~-.-1 .-=-1-= ~-.-. __==--===-===--===t.-~= ===--===----=== = tu .~=~-.. ~.~.-f--E-·-·-~r-= .-~----F·-.. --r~-. ==1+=----1--== ::J:i:-.-.=•• -·f-. ..-F---be"=--ne-=-fa .- .=-===--=== 6 .-·l.ce.-...-~~-.ml-num o-no de --t.-. _ _ ---j- et fructus ve - ster ~-..-.fe .. ---quod de- •••".ctum af . -3 •_ ~= ~ ~...-~--·---+----I==1+ • i:-:J-II ·-. _L .f .In .ra .~l.Ii pro-hi .__ __ ..No ..-=1-.at.a sub-stan-ti .~ ::j:§-. et de pri-m! ..l~-j±~I--== AI-Ie .. =L_.-. ==1==--·_.=J-...re -. =i5-.ja.--~---------- sic .--.-=1-.--.-.tis.----~-1_-~-~-.dit in bar .-. -=-=·-· ---==3-·-----·-=·=~ - ~-~-·-·-·-------·~-3-·=-~iii!!--·­ --~-·---=-~l-. .--.__ j _ _± H ' . VII .==1+=~-==--==--=== ~=~-. ..-.mnium fru-gum tu .~=. + •••• -. rna . P6 .rum da e J Li-E-.ne ..- . -..ut un-guen-tum in ca - pi-te.~e.~~ --=-=--=-..-==---==-J==j==-._-·-·3-·_ ..J-. ut e tis.-. -===-=1-. ~==-.-.=~.. a- ~-~~-.Ton. et fru -.-.a .=±_. barbam Aa - - ron.=.-j==--J!!:.~' j± ~.=:j±:===----===---===--== A lleluja.scen ..-a'J:.- :-i.bam...~. (2.iII-.su . Offertolliulll...z-. .-.a.) 480 ••=:II=="_ ----._..= 1 .-~-.Festa Augusti..

. .~-=1 +-.mum.._ - ta su ...=-j---L~ e - um..~ ~_ ~l§-.+ -. . .j_+ll_-. ..__•• -. ~---===-==----==r=-=---== --=--=-~ ..=i..j ± ._~== -..-.test: si va ._j__ •.- ~ -.---+ .-.a suf-ful .. ._j!l_~ on. ---3--~-·--·--l--~-.--------------dens in i ...les......._.. et thus ar .----~- E-. ...---f---·~­ -1-1.-1- --t-~.plum.-...-"~+ ---r...481 ~__ .="'+~---4 ===--======--=j=.- ...ra .-~&. Sa-cer-dos rna-gnus..l--=-_...bus su - is cor-ro-bo...t~~lmuino.~-. et i - I - :!5=====---==t=~+===----=----===---==-­ ~-~-"-..-·=-·-.-Jl~..... qua-si i ..--.._....-..----- -1. ~_.-...-----------..-.--••-..~-.gnis ef-fulgens.=~==... ._~-~=~==-~=.sit do .gne... qui po .~-~]:=.= = .l---~+l--~-....w-.._.e- .... ---..••....-:j=--!.- ---.-=-·-~===·-l====--===~f==--==---===---==--=== . et in di - .---~---~----h-1 · -.: ~.. qui in vi - -.-=-.Vlt tern - _...---------~.=-pse~ -ne-fac~ ..

Beata viscera. Alleluja. [2].&:=-••.-4-----. ut ~upra. . Die 5.=il= -.pag. Marire ad Nives. pag. page [37J. Alleluja.. In Festo Inventionis S.. Domine. alleluja. . In Dedicatione S. p.-et·-·-·-·-·-·-II!=·-·-·--=~f~-=== omnis mansu . Veritas mea. Justus ut palma. Justus germinabit. [37].1--..Ie lu . Gl'aduale. Graduale. [91].di ..-==---==I==~±===--. Graduale. Ecce sacerdos magnus..suI-hi . pag..:~.. . [89] .--l-------~. pag. 5. pag~ [31J. Dominici Confessoris.) ~.. l. Introitus. --j-._ •. Ave Maria. [92].e .. Ps. Tu es sacerdos.. Communio. --l-------j --- ----001-- ---- ~. saneta parens.. S.--. alleluja._jt-- Al .-1--. 4. Virgo. (:-~. Stephani Protomartyris..~••••. ". Fidelis servus. -. 33. ~+:i-. pag.~ --I.-.ja. page [30J. Alleluja. I-_.... page [91].nis e . Offertorium. Inveni David. Postpartum. Sederunt principes. 351.· Missa.. 1. Offertorium. Die 3.p. Me-men-to Do-mi-ne ·Da-vid: . page [9].·-. ~ ~. Gloria Patri. 0 s justi. pag.-• Ton.-. . 'J. -..--I. .jus. Ofl'ertoriul11. 22. [6]. pag.-=~="-i-I --'---j-~--. V. Ton. Benedicta et venerabilis es. Salve. 4*.bunt.-. [4-5].---"'--. Communio. Introitus.482 Fe~ta AuguF'ti. pag.-J---~. quinque talenta. Die 4. Alleluja. Communio. _~ •.. pag.&:=~ :r~: - . Alleluja.tu .

-. _ : -Iu -_.~c .nL \{.-~-.un~ coI-ru-sc~-ti =~~.~=j==--==---==t===.•_ ~-t-j-.==-~~ :.-- ..'" _::=.raG PSG Quam di-Ie-eta taber-mi-cu-la tu-a.-_-:J .-.sa est -1--.:!i-. dif . - p I .~. III.. III.--=----~_-.. (6.--.••-.=.-.-----1--..roo: com-m6 .Speci . J..-. Ton.a D6-rni .- ter ...--..--. .~-...~-~ -J=r.--.is tu - is.-~=j---=. N.nes tu - or .:.~.. V.sus for .=.e. ~..---_-. ~==---==--==--===l=r=I~---~~-. --1- --I- . --.ni-rna rne..-=====--== fi ...=j=--t======:::J~=-.• .----.==3: • • • ...ta est..tri .-.-::]--1---..-. et con-tre-mu-it -t=-=r==:JI----1--====1--==---==± . . pag.~ •• #~.bi .--. . "-__-:1-.----.-.-a- ter . Introitus.- gra .=.=-.-~- -1- .rna proo -f----f--I-r-f----·---·­ ~-.--/---.~----II-.-.••=J ---..".x.-.~ . Ton.-~~ ~--..• -.-..fn .--+-:::J-----j-----I . Chr.--.ti ._.-. Tn Festo Transftgurationis D.=---~~-==:!:..hi 00 -=1-. M-.--.-1 -. 3*. ...=/liii-'" -----r---.a in 13.• •..) Die 6.--. ~J~~~ilrJ~ • ~ ••• . . et de-ii-cit ~-~ ••••].~--_----1 ~~. Ton.-:J--."..6 .~~===---..-. -j-~-·r=. Augusti..483 Fest. ~.a in a ..-...---=== D6-rni-ne vir-tn-tum! con-cu-pi-scit.:.+ ~.Ii-is h6 ...-a.- .-~--I -f--------f---------------~ r- . --=+--1 Gra d·llaIe.. .--= . --=---3---1---f---'--~f-r"'W""'l---I----~.~.---.~~ a. Gl6ria Patri.:.6 .• :.rni-num: .--.-.

. Can . . . -. ....E. .um ver-bum bo-nurn.t'1.eu-Ia.-=r .---=II-. -.eo e . ~ . Ton.=~.cis re ..~•• ~~~~~f.j .·-~=1=~J..Ie - - eu - 1ft ...~~==IC~ ~1i-r------_.rna-go ~ .~._ . et i .·~.=..ne ~= ~-.pe .ni .= . ~...nre.jus ~ Pr •-.E---_=- ......• • ~ • ..net in ~ - sre eu-Ium t.vit eor me . GI'O-fl. Al .:*:-==l==1= --==r=~-====-~-~ .Ii us. -~-=.) --::.----==~~~~.-.-II"-. VII.~=..a .-. -==~==1+= .VI. et d'1 .ra me - a re .. ·-rft--=Ja~ . .=1=t::-_.-~~-===== do .--. -A 1= Ie -:. ~ru-eta .ta. .ter .--~-~~::::::-_ ••-.-~--.-_-t---"]--~-r--·-. .. ~-=--=jt . .....en-Iurn si .. .dor est spe - •• •••-...-.484 Festa AUgllsti.~ -.p-~ •••--.-. ut snpra.-=1===--.la. :::S-.-...--=:jt= . --~=--=1-~"==~. VI. "1 -----·--!--f--·--·--·-.-j-~--~~----rna.-I ~_~==--== ~ -.::. :r==.P = ..:j----­ Ofl'ertoriuDl.-"=~..E. .Ii.h·.--1 . .rno e - jus: et ju -sti-ti-a e .-== .go 6 .~-IL--.tis il .gi. --===+=-.re In.. . ".J-·-·-·==___===_·-~- di . -·-~-­ •• ::2 :L!i=---.j===-----===-~j==--~~--1 Iu .b~~ sre -~=~ =1+:= _"_-j-••• ~ _ ..--.--••-g==--+-=== =~-£:~==I£=I rna .J-I==:n::­ j=-'"~j===-~-~j===---===~--~-~=:jt= bo . J ' . Allelftja.-11II.-I----I --1 :r~t===.:*: =l -1= =1 ~. (o.-~-=.J~.-~ =±=.--== -===--==-_~.~ Ton. • ± j .

()ffertorimn. 351. . [24J. pag. l .nem. pag. -1~---. . . p.mi . S aeerdotes Dei..485 --====- Communio..stis.. quam vi . . alleluja. ~~ apientiam. Die 7. pag.mi-nis.. Juravit Dominus. . [6]. [nv€mi David.tis.+-.di .us ho Eadem Die. Eadem Die.••::L..ni di .\Ii~'5a.si .i-==.sur-gat Fi . S. .0 . [4]. pag. (I s justi. -----~-r--~-r=---iz=. V. Comnnmiu Domine.nee a ~t mor- ~ -• •--3 • ~.-.. [37]. Yeritas mea.~ j --••~ _ .-­ • • • ·.. pag.ri .:\lleluja. ~C'.xe .. . Alleluja. l\IadyruIll Xysti et Yli.Ii ..: j ---=1--+-ITon. [33[.is re.==IIi- ~ . do .=:1. Sociorum.. . Cajetani Confessoris.<l.il • ~~ - tu ..-. pag.• :~. quinque talenta. =:J-•• ----~ -. ne . introitus. Vi. Donati Episcopi et l\lartyris. [7J. I. tiradualc. S. -..

. ._ :tL__ t= j -=~ _ .L..-=1=----=..Festa Augusti.==---==---====±= Do .e.rnni bo . -.-j _ . .ent 0 .-~-.. et e . .-.e.ci .-IL. ... --==-l~.. non de .-~--=~- de ..--....-.~_-_ =-.--..---i..jus: quo ._~ . ...-.. III.-~=~= ~1i==----==----===.tes --:---=--=-=--=-.--. II. . --.-.- .te Do .-=-=.. . (8... •.-I --.-...-iII-~·l=...~-----.-ill .~--+--•• -i j--~. =-i====1-M-...IIII-·-·f-=1----+--~­ •..-i~-.--. : .-j-.Jtt..jus .in-qui -t=-------.--+ -jjj-. .bus e ..tes au .tern D6rni-nurn.urn.su-ri . =--==---==--=== semper laus e.- ~l§::="""-== .bus e - urn: di ...II-r- T 1 .-==---'l=. 'V.-.-.-..ren-tes au-tern .:II-_.-.no.gu._j-.IDlnum 0 - - -·-·1+-.-.fi ci - .l .minurn ---=--j==--== in o-rnni ternpo-re: n-·_~~~~~f~ in 0 - Graduale..me ..rni-num ---~---I--~f--·-·-·-' --. .-L--!--~±--Q.fi - :...-.est ti-rnenti .--:=j_. Gloria Patri. re me ..rnnes san ..runt..--I--=1-• ... +--===--===--=== -!_:. . ..: ....runt: .ni-arn ni-hil de - :iii.-.:§-..-...vi .--1 ~._--..-~.-...=:J ~ ..iII-~ .e . B e-ne-di-carn Do- -----. Inqui-ren - - -(~ ~ ~~~ • ~:I-"+l IT !==~ . l=j .:j:-·-··-t-.~-.) 486 I =1-.-~ e .est ti-men-ti . Ton.-. 3 *.-..o. . Ton. -===1=-4-=---~ ~=t--£j ===~-. p. Ps.-.t .--.1---=-..... === -·-=:j==t===..--== --. .cti e . ==1===-'-:-+ ~-.-.=j-·-·-~ ~::.~-. -~ ~ ~ non de .- -I- -j-. _~l.--~---+-i ~=-=.

-+~-~. jf------=j---~-.~ 1.I=. -t=+===.os.num..-.--.quam scintil .. '~tt.. Conullunio.l---.to -1..---.:a..--r-----==-:J(!:-:J(!:.- ~ -~_. . :f:= j j e-ji. ut supra. II =t~=~-..--=tr-= ~ ~ .. .~ in re .--.Ire in a . L rebi. su-per re - - tur: dre-mo-ni-a £+=.quen ::5=. ~ III! _.S· j .-~-.=4=.--.-~- qUI In me . A lleluja.- L.j -.-...7~=:r~~ :J(!:_-. pag.~ I =tr=t=j==-_-==-~.mini in Domino.ter - cur .. et tam - •• . .ge bunt.Ie 1ft _~ r~ .=:J(!:..=..~-·-·Jl.~~-·-j±:====-~-== - ent 0 - mni bo - - no.==1 • ..--=t~-=--- Al .em • e .~.--i--~f--=-r-'~-:J(!:.~-.~--=1-...=----.- - - -.=1I. ~ ±= • • •.....I-gna au... 370.. hrec se . Offertorium.---.-. •• =t:!i=t-----=-..Jl. -._.~...:&:--.iu sti.ci-ent: • ~~..~ • ~.Jl.rundi . ja.rent .__j jf-.--. Ful."TTl v.--••• ~-J ~~-= --- =t-!i._-=n:====-----=--== =I~=~-=+=.-.487 • -·•• ::.--~~==---i ere - dunt..·--~·. Ton.-= j f ...- .--I :f= __-===--==j===-~~ _l·-~=±==..ne .-==.-.-"==1--.. ~-gros rna-nus im-po - . Ton. ~~t.-==t_-=== IE dis - --_:=:-. ·~-i--~. ".Jl.-t.~..~--.-j_'.

-.. qui ti-met Do-mi-num: in manda - ---E---1-jI---' . .net in --·--3----"---::::JI--·-·-B..••~.-J sm - ..tens .- sm .eulum _~-J.tus vir.l-. Ion.- D Isper .--~-I--~ -E . -f----f-~-j-.pit ni .B .-=.-B-B-B• ---.--..a ~==~~j--B--B- e - jus ma .l'atlualp. ~ . G...eu-li. .-j-B-I . .=j--.. ---E-·--l--3--.. X. Po.jus eu .pe - B-B-~-~ rI - B-B--I- :r'=-B-j-B-¥-B-B-B~--==j=-"===---===--+- ... "..ti ..mis. 3*. .-~-B.~==---==---== +..-.B-=---1 -~.488 --.a . . .._. -B---== l.....--B -B-a -. Ill.-B~==--= ==j===~ =====~-+~ .-B-"'-B-.===--===--=== tis e .jus ex-al-ta-bi-tur in gl6 - ri-a..-.. V Gloria Patri..bus: ju .stl .1 .~r~-·.B -...·.--P--B---"---=3-B:a:-C:~B~--II.-._. Be .~=l_-===--~lf-=-·--·.-B. pag.-.-~...-B-B-B--I-B- Ps.-._ f:"-_t e . Ton.SIt.- ----~---. de - ~==~-I====--===r- dlt pau .-t-B--J--j.-~.---B--..

-~+I=.. Romani .+ .wIissa.eto .=.-.j===~t=.. rit semen e .-.'Ol'ltl1ll.. vo ..=1= • ~­ :e=-"=J-..bitur.:==--===t=j=...10: qui ..ti .0 me a mun-da d ~=t===r==--. et e6n.~==--==t====:i=..-~--=...4 ju-dex me .to.. ..489 " 3!! ~ "'!~"-~f~~ ~-~~ · in ter - . -======±========---=--in em .:::=.=~..bi est ~ ~_. Lretft..sci. [12J.~=...~~ • ~_ • • ~6 k:c.~-=1===~~j= ex .-~-~---r"-.us. pag. ... I -"-~ :f=~-.===----=---=== ~ . 32 . --.us in ~-"=.-.-.----i--------r----.·-. --1"'1 . 0 .=+-"=. COllUl1Ullio.""=~-=1====.± .~~ __ - _ de-pre-ea .=-~--===+-·-·-·-·-·-.p .- ..jus: ge-ne-ra. [12]. Graduale RomanulU..us me . Eadem Die.-.a. ().re --. . .mi-num ~ :L .::..ei me.ne di . ~~_~ ~.- ::::::::+ .de- pe .-.-----+--(Ill.ra.0 me . S..rum . (·I..sis: ad-seendat ad Do ..+=·+-·==r:==I rl--I. pag.ti - 0 re ..7"=1I:.-=~-.-+ T VII ..a i . Qui vult venire post me.-l+~ ...ti.Martyris.=.-·:r=·-·-£t est: et i .~~ . .ra e .-=-=r-:~: :f'.-~. -- ~-I- be- --~--=-'--j±---..-..=.fl' t·· ~====~-~-.-. 0 ut de -tur lo-eus ~= -=1-=r-.+ ..ee tur.j .eel .~l+••=..

L"l...-. cte..-1__- ~_.~-·-·--·---~+~Ii: ..cti._.ven . -.+-~-.~ ~ c_ ..::Ii~=---~-=i=~ .si - 0 ~_ et pulchri -tft - -t..~~ ...-~+:ll.ta .-~ ~-c..-..-.----.----~_j--I_ --1- -+ . Martyris...=. - - .-.jus. 'Y.-...~~. III.-•..-i ~-J=--1.Ton.um.ii::J--•• j-----r=..'"" Intl'OitU.~_ I~·-. -- -----------i-~I__- et ma-gni.-. G16riaPatri.:s-.. . ·D6 . -j===I===l=--3-. . -~= --I:=-.-.-.-I=--~-. pag.a -------~--f--J ---------.p ..-._ .6 .fi .-.mi. (10. -. ~Ton...- I - .--iIII!=~-11 .~~ ~:j±: D6-mino 0 ... 3 *...te ... . ' . _. .) 490 Sancti Laurentii Die 10.mnis ter-ra.-3=-·-·· ------=---1--.~~ - --..-- e .-. ._~. ..-:-= --.~--..1- et no'n est in .-..gne me .lliiii -i et vi .- san . Ps.ne :-. 1 :d G..JUS: -_ . a<1uale..tas . - .ta ...'.-+----1-.-.- - W.. Ton. 'O~.- On - ~es ..---=1. can- =:j-----I""'II - . --=-= =--I_. . .-. I ~=-=~~==--==j==-.! .--.te D6-mi-no can-ticum no-vum: can-ta .--j .- h~~ ~=~ E~~.::-----k----=1:r----~ =1 _~::I=~" ..sti no ..-.. ~:­ tiiJlli .t -. '~~ .- Pro-ba -sti.-i cor me ..na sti. I .•-. rIII.--..-=. .~OC~II. -...-::J--I11!-.--. --r--dI--I--·-~·-1--.Festa Augusti.-.-.II::--i--_-j-----.. .do - - In - - conspectu e .-. .cen ti .si-ta . --~-+-- ex-a. -.mi-ne.--r - --I- _.---1~===-~=====-=====t=== ~-==----== in sancti-fi-ca-ti . \!.-.--I­ -..

_t-....Iu .•• _-~-j±--------------j-. -.==.0 e c fl..~~...---.~I -+... (10.in con-spe-ctu e .. =f~=t===---L-===-I-_I=1.:A. -~••~G~=-·--·-3 ~ .=f=..-------------~- e - jus.. - r ~.·.=.-~:=Jr--===-__==_=== in me i .-----f---::"_.=~= ta bo .1 . .-~=t~--==~f~=j±=~I= A1.Ie hi ....- ere - cos --I il ..~ -~••3=~= . IV.==..-=l===t ==n==---==--== :C=_~..-.l -.::.mi - ---------- -.-.J_-•• -.II==.-~ ===--==--==--== ~-·-·-·~rI'!!..=~i.==i= ~-~-..I-.Fe~ta ~= Allgusti.-.......~l. _-.--. ut supra.=••-~.-.:+L-~~'~I-t==1+== :f=_.. •__•__ .·l..=.) 491 -.j . -I=S vit.ja. Tun....+~---.····-·=E---· .-.==.ti-a in san-cti-fi-ca-ti-6 .cti-tas et ma- _I_~.1 .---j-.~=..-==t~f===--==---===--===--== ~lIiii_.--.num Lan-ren ti-us _---==t==+====== -.:.•• --===+ -~-..~ . Le .U - 0 -5....-~.ne --~-=~~_.~jII..----J---=j=- - gni-fi..:3-.------ 8i-gnum ern cis -~-.h t'-d-=:tOllleS - !.- na - Otl't>l'tol'iulll..-f:A.ni qui-tas..r{\ - tus est: qui per -t.. ~__..--::-.~-l---.-.~ __==1. Ton.c€m. ~= --==--===-•••-=L:=.-j. ~.:=1 ..pus 0 - pe .j . -t===1 r====-~-==--==--== -I..'::'II_~:A. Alleluja...~ o .. _ .jus: san .• ••• pu 81. 32* . .=1~~: -+~-C·_-~-==1--·-±-t .---+f-~..."~'.--. • ••.....Yl ......=+-~_... VII.-..J-j--.' .. =t)ii __ -._ .--=1 .

==l:r===---===--===--==-~-== :jt------------- . :$=".. 11. Graduale.. [91].~ ~=!=_~~r-~----==-~i~-==----== fe . -B-'/"---t--. Die 11.cit. [27]. [14J.- e - (. l\'li~sa.-.-._j-..-----iere .-+~-~==-= .num per-ma-nes -= -1. Ss. Benedicta et venerabilis es.. in Vigilia Assumptionis B.-=t.~--••-••~...=----::J-.. Dilexisti. V. •• --~--.-.. i :.. Hyppolyti ~lissa. pag.i .. pag. ~ Infra Oetavam S. M.-dJl~. ~~ l.:~-~~I.--~L-~ ~ Offel'to:iulll. pag.1~~. l.in ~ festo. PU{!. S..sti qui te ::. Salus autem. }la~.ri . Introitus. Die 13._~ 'rcm..ta - sti --=- ~--~~.__ l=:j ~ _ .--. Qui mihi ministrat.--=+-._. J\lissa.--~~.. Laurentii dieitul' eadem :\1 iSS~l sicut in (l.. pa~ [92].- . et in 00 -ter .=:!~.492 I \::-Ul .\ll~n:'ti. quoo 6-mniu~ •__ por .__._._..=±=~=·.-~" £:i=._.=~-. pug [55]... I .=----=-==J=-=--===----i'£.- COllnuunio..ii=~. Yultum tuum.= .l=... Clarm Die 12. "{[I.a.. [27].. - a es ... l~. .t6 - rem: ge-nu .to COlHmunio. Ir - go :. Virginis.._..t. et Cassiani MUl'tyruHiI Salus autern.a .. Die 14.go._j=- ~ Ma . SSe Tiburtii et Susannre ~Iartyrum..-~ Vir--. [51].. Beata viscera.-V'.

----~-­ l~. In virtute tua.a . ~.====1===~ ==J=--=~===--===----===t-= -.J ustus ut palma.l.-.. r39].le. ut supra. pag'.493 Eadem Die. A lleluja. . W1~t~l~I~' ~ ri. Ton.. Justus germinabit pag."'-==II:="-:=j-.Ie . pag. Justus ut palma.. In Assnmptione B. Cnmnlllllio.' ) ~ ml.~ Ife.em fe- • E-II • ~ •. Marire V..ne gaudent An - ge . [2]...: .. ~-• •~ . (." .ri .-.(H1nale. [37]. Offertorium. L ootabitur justus. 1.re be . pllg:.a-too Ma- .+ ii ~~L/.lau-dant ..-. Eusebii (·Ollfe" .J_.-. pag.-!liii~~-=. ~ ~ ~ ... .jus Assurn-pti-6 - ~-.~~..~~.'--:ljr+-~ -- AI . \\.gi-nis: de eu . T.ori'< !ntruitu~.~I---.brantes sub ho -no . •-T •-E'l ~ .l • -~ - :.----f--+-. 364.~~~ "h ~ .. 0Jj(j Do 60-... Augusti.. Introitus.-. -~-t . S.Ii. Ai • • ~ ~+ :t -~i~-·~"'L-·+~~~I= -ff'i-.no.. dl.Iu .-.].~-t=~ .C.00 Vir . Ton. ~~'=--. et eol.-~~_ •. Die 15..sturn ee . [40]. Au-de .ja.mus o-mnes in --- .

-.de._jt_.-.-~.-.-~-... .-.....- ---4- -.-r".gi ~.. ---.ra tu - J__~. "U \.-=.--I­ :C:_·-j====t.go 6 - :.--~------f--.~-+ -.. Gloria Patrie Ton.-. Au .e . -... -.-~-.a .·-·-===-+=j==-----i t===~+==:j==.tu ..---.--.--=--1---1------j------ Ps._-+--1-- Graduale ~===--~---===~.~..-1- ~ -.-+-._ • r=--=:j --==t-.urn De .t(t...-.eli .-~ ... . .~ '.ra ..bi -Ii ..-.ra me ...' -.ru. --..i. -_-. 1..----::._..-1..na au-rem tu - ~ __-c.-~-..----=~.-j±===--==---=====-----== re .-•• -.-I- -----f---..--T on.) --.Ii . p.eta -vit cor --§j-li-.ti.-=1==--==j=~.. ._.a.--. ~ .ter te dex .. "..am:· qui-a eoneu-pi .-.-. .te - J__•.._..-i1"-=:J::i ..b~_f!l.=j-=j=:j-.494 Festa Augnsti...===---==--===--===---===---==== _ ~-..du .-.-_.eet mi .=1-.tem.f ...~-I­ :tl§=~==:::J====--\=-=-==±=----===:~===--=t me-urn verbum bo..-=-.-=-.=--·:j=-·-·-=t===--=-t=~-~-·~-l et vi .~-..co e ...-.5ti .-...-~-..-~-l---- mansu .--.a.-.-..-j-._-~==--.am: --- et ~= ~ .-.Ii .pe. I==== · .num: di . .. P ' -< ' --rapter"ve rI . et in . Fi ..-.==~=~-.· ..l . 3 *.di-nem.- --~----r-~ --~-..... E.t.--1- et ------t---E~--~-.-. -... (15.------I -==.•••.di fi - . =+~~::"·~.--=- --··r=-~I----· tu - am.--+ ..-==--l====~l===--==--==--==---== ~===--==--.. -1__ et ju .vit rex 5pe-ci .-----..-~-~-+ ~-...-.-..em ----]Jr...~--+ =--=- de .

. ~...sum - pta est Ma-ri - a in ere - .tes be-ne-di .+-!f••-. .£ . . col-Iau --------·-f-·-----. -t..... ~ ~--II'-:..--"-"~-+--1--f--L--~.-=-.tern e . AI-Ie ~n --r~-- - .±==-. As ...-. I -.pta est }\ia.E=:::r ~--..a In -_:lI[+... T VIII .fl .§=t~-== ====~~- .· --.~--..-"-.-·---r--.-.-~~ ••-~. --.--~'~·~·+··I-===3I== I -- -j- ._ .-. -1~---.••-.ge-li...l~·+ ..-I- 'T. -------... VIII..-II-..~••-~..~~-I"""--=-=.'7. ut supra.er ci-tus -1-j --.As-sum . 0 . .~l=--·l=~ ~.=+=~===-~ Ton.Iu ja. =-.An ge - 16 - rum.- - -. r . .+.Ie - git .mi-num..-'. .-_-_.---.Ium..-.----=== . --~_~.-~••~£ 3 gau .._-=±- -l---=I=--&.-'+-t_-·=== +'.=+:.... i~t= par ..-.----:lI[+----.=wJ!I!A' 4"-..- ==--==--== --~-·-·l--~--· ~I--' :aK=~-=...=!iii=.~ ~=---~= ---_~--. • ~ on. Alleluja.dan . ~t~ ~~_.-..--_-"-_'-+.•__. gau det ex .-~~I-·-.495 Ton. :lI[+ -:lI[+.••••~ .. cm ---j-f-- .Ie .cunt D6 - -:1.. Al .••I-.+--~-.- [L: .-r . XIII.-=-=-==---t-~-l_~-~--.- Iu .==~='--~ =...J~if£---~I-.::-.ptimam Communio.dent An .----3 .- lum: ~. .. .ja.-!III F----== ~~=--=--= -_-=--=----===---==--==-l=.-+..r - = -_-:--"I--r - 3.....-I ••• Offertorium.

..mu - +~ :~-. Ton.j .-1 :~=j-=-=j:_=c= -~.-. ~ ~ ~ ~. }Iaria~.-=--+ ~=--·---=j==--==t:t~~-·-I~ pa-ter al .~ .~_ . =--==-.mre Vir .-.. 488..ete.~----=l+=- ~. et ill ejus die Octava.Joachim Confessoris et Patl'is IL :\1. Graduale.a in re . -••-dI-~ =~ •.496 -------=. dedit pauperibus. ~ 0 Jo .~-~.l~"-. _. II. [2].nre. ~~jt===== - lis con. ..-•. -r::~=~. i.-+-. ~. pag.::::j±: - tur ab e .lIl.Ie . . V. .-" :~+=-J_ ::±t:~~-·-=--=-~t===-==.. :Nl. D ispersit. Introitus.-..nurn.ja. ut supra. Offertoriulll. .·-"-·:=jL~ Al . •• t-~.Iu .---==~~===-. fit idem Officinm~ quod in die Fcsd.gi-nis.fer sa -Iu - tis 0 - perno A lleluja. dedit pauperibus. Dispersit.:~-.ter .--".--~-~= ~+:===--== ~---!'--j-. [31]. hie fa .a-ehim san ._~~-~-=-. Dominica iut'ru Oetavam Assumptionis H.--~___ -:~.~--. Commul1io. V..• eonjux An .wl!--·--j:1 ~. pag. pag. Gloria et honoree pag... . 488._j~-J.-. S. Fidelis servus. ~"..~ infra Oetavam Assumptionis B. .

p..J.ten .--:C7=~ 11ltI'OitU~._ -1- ~ -1--=.=-~-·-~--.._ -_-..au . Le\rita Laurentius. -. pag.1 "'~-')(~I ..'. Agapiti :Vlartyris.~0.- ~===t= ==rl=-. pag.-..c'f...".} S. pag._ .di.II). ':"~-. "~'I'1!).. p. ..)~'r.. In virtute tua.1. Ton.-.-. S.---j- ------f---f--et vi . [12]. _ .. ~lissa. fr.':. 491.~:..ti-a-nem me .-_. Offertorium.~--·-·1: ~~-·-~::jt==_._ 'I1(O~.~-.- ----f- -.. [7].1 I {(." }~lJ~: ~-rt)i :I&"~' ' /" r-i" '!~"'\ ('. H·16ria et hon6re. 1'. Ex ..-l ~.'.-. l(.1 l/ 0'--".'•. [37]._-::::_ ...•~'". ..= . pag./.. Hyacinthi '(ionfe". j" 497 i Die 16..i -. S._c_. V.' t~~..no .==~=:II==-~=.--- .am: IS.ol'i:-:.A lleluja..' . _AJleluja.~0_)/.". Die 18. -~.-1----1--. ('I)Jlllmmjo. -== ju .- 1 . 5*.ti-am .si .-.__1-_..sti --3--l--~-·--~·~ _ _. cor ' . :VI issa.-:.__==.A) --- ---- me-urn.-~ ._.qui-tas. ". Lrotabitur. pag.. Qui vult venire post me. alleluja.mi-ne.-.. l~.'\....-=-"=.--~=t=-==n= ~=--=j--::=j----:j-t=-~_ji me . VlI.2.-. Os justi..:--:. ~--j--f---l--3-.am: in . [12].-..ta .. Die 17. D6 .a.... ~'. D6mi-ne.. [40J.__-.stl .~-').mi-na sti.'\C::-.--.-~ -"'.. II :-. i' ~----t- Ro-ba-sti.~=L---=i===-_=t==-j: . vn...cte: i ... 3-1-~_..de depre-ca ..r~_?! 1.. (il'aduaie..-1- -f-. D._ _ \ .. pag..-..=. )tl ~---~---.---1---.------.-' ..==. III ()das. Gl6ria Patrie Ton.... ~=~ . :\C.__.gne me ex...'.-1!_-'C:. Laurentii.-- .

Missa..Al . Graduale.rum .. Hippolyto et Symphoriano est: Salus autem. ~ ~_-=---~.' £~+~ ~~i'!ftf~••_ -3±=-Ii ~.-. [35]... [39].---~ ..) Die 20. pag..--r-=j-----~..498 Festa Allgllsti.X - !* . Die 21. Bartholomrei Apostoli.. pag.x-~ ~~ • ~ • _ ••x .. Introitus.. [59]. Joannre Franciscre Fremiot de Chantal Viduro.. pag. XIII.sto-16 . pag. In medio. (20.. :. 22. Missa. ~ l\1issa de Ss. Ton.6 . Bernardi Abbatis et Ecc1esiro Doct. 24. Philippi Benitii Confessoris. pag. pag.hI ja. Gaudeamus. pag. . Missa. * . Die 24 vel 25. S. ~imotheo. Die 23 vel 24. Bartholomrei Apostoli. Te glo . 494. [lJ. In Vigilia S. l\1issa.ri . Die 23... S.po . In Octava Assumptionis B.: : ± .sus A . ~ .. Justus ut palma. ut in die.Ie . pag. l\'Iissa. . [72J.. [71].... S. ... Marire V. [27J. 21. Die 22.~~.-. Mihi autem."\}.. Ego autem sicut oliva. Cogn6vi. S.. 2:3. 2:>. Constitues eos. Mart.

-.cit Do .ni .--. Die 26. 3------l --I --~+ stis _ me.-----+-.-...i .~TJj=. -I -II::II-~-r -- -+ - -----f--- eho .des. pflg. TOll.mo-rem Do mi -ni .di-can - +J=·-.mi-nus. au .li. Sacerdotes Dei. l\lissa. qui se-cn-ti e - OIl. me: ti .---f-.-:J=---j-. _.. =1+===---===---==-----== jf=~-==t-==~~~==-~j±====--===---==----== di .j~-=1-.-j-.====3---.-.~- j_l--.~--'" ~1-~--. [7].--._. S. Ludovici Confessoris. 1\Iissa.J~f+:&. Alleluja.. Die 27.-=-1- =-===~===-=f=-==1--1 :$-. Die 25._ -l§-.£ se .--. --- fi . pag. -1111=----~- Do -~-kii.bi .-----=:t==_. -~tJ---+--~--.. 1._ Confessoris.+-. 3/19._j=---"--=1 E . _ • •_ -.tis su . Josephi Calasanctii Introitns.-f-=r==--f--3f +IJ--. S.499 -. Os justi..~ __± -~.=~=.~_-==. pag._. T II dat.r:.per se .:a:_.di .--.-.rus Ian mi-ne.-=1-·­ :tl-==--==-.-.--=-~~-.-.~== ~-= --. --.-._.-. [37]..bus I =~.1- •••_. ju.de .te . Zephyrini Papm et lVlartyris. j .-.-=~= - sra-el.Q·-·---~---~~-· -.-.te -i~-----l-j ~-.. S. _ __.J_.... COllJmullio.1 +-L. ut supra.--~-I--. l\Iihi autem... Offertorium.--~= -_- Vos. . =====--=== -----. ycl 26.-===----==--===--== .• -~l:j--t- tes du-o ~- ••• - de-cim tri .-=·+l-. ••-!-_~i'!f+:&.

-----~-~­ ~--~----~ .tis e ...--. ::. -----~-g---+- Offt'. A llelu.._ _• T IV • -1.6 . pag.l·torium -~-.ni .bu .-~-.-.---_-.== -jt-.. ~..-!li-• ~==--===~ o .=j-.------..nim re . ~--=~===~~==n====---.-.-.-t.. Ps. ---.j-.-_':: =1===1==-~~ do. 1.--_-r---. ~- ~ =~ -. ----.--=-. pag.vit D6 .-. . '$.-~=r:==1 . .=~ . .--. D esi-de-ri-um pauperum ex-au-di- ----~---f----- -'---. • .---.-.--1 ~===-~~--=::t~-~-==---i .ce - bo vos.re me . 0 s . Gl6ria Patri.=--.. =i=H ~~~~.=.on..---. ----.=:r..--.-. [35].~_:--_=:n= ~------=:j--.o. =r-=-·--·~-"-=:jt= ta -Ii-urn est e . .500 -.--_i--. .-.e .rum au-di .~.-t--.i.-.-. .-._..mi-nus: ::jJiii _.-.mni tern-po . -----------:==----==----=====--===== in 0 ..gnum De .lusti.:§ et ne pro . :iii __--..:~. B e-ne-dicam D6-minum :::.-. __ •• .. 3*.=- - -J=- os: =l =-.~ • Conuuunio... pag.-----.~-. Si-ni-te par-vu-Ios ve .hi .. Ton. . .ris tu a..la. • • lIi-t Ton T ~-------. .re ad ---=~-----~---l=--=i­ 1Iij=i . qui suffert.::::r-_::-=--=:j± e. .---. • ~ • ~ .re: semper laus e .-~t===~ =~+= ~~-==---====~-. Beatus vir.ri .-~• • 1l me.-. Graduale. '%.-~--.. =I-S-.-~-. proopa-ra-ti-6-nem cor-dis • ~.------1----. ..111e1uja.----=:j-~---j---.----. alleluja.-. [38].·-.jus in --·--1--~I------:.vit au .

. Y. _. S. -. pap:. Commullio.bar de te . Al-tls-si-me. Eo . pag.""'. •• • iJII .c-=--:-'_'-'=:~. l~lrOtsib~}'\r! !. 48.que .:-. V. V.I ustus ut palma.mise P~. S. ' '~...-.-3. Alleluja. In '.~.:".-::::r:-.-. ! =. Ottertoriull1. iii t=..ctu re . tout'.'. Alleluja. . Introitus.-.•• --~-~:~ - Ie . Eadem Die.t. [37].-~ . Fidelis servus. Os justi._.bar in manda-tis tu . -1--r=----r-~­ ~=. 0 . In medio Ecclesioo."~j.':._~ II-~ . pag. V Inveni David.=- :J==j====t==~====~=======-. ~.'\.de .'.MisSfl..is._-.'.-+-. . qure di - ~= ·-::T-==I=~+-·-·-·-=-·-·-·--·~ ~=_. [35].- ~=~==. is in con-spe - ~--.:-=-=~=·-·- d+t Do-mino: et psallere no-mi-ni tu-o.'.--. =O.mo . '. d Errl.. . [ntruitlh..... hil~. t et non con . pag [12]. . [31].-.. Joannis Baptistre.-.o pag.501 Die 28.-. me-di -ta .II::.-t---1 J=~ j ~=-~--==----==-t=j==--~-I •••. l Die' 29. Und. 4*. alleluja. HermetislVIartyris.xi ni .bar: et -"-. ._~ --~="-=::j±.fun .. [35]. rag'. Ton.num est con-fi-te-ri . Gloria Patrie Ton.--..'pCL=c.9. paU.'e"t(l Decollationis S.V.• • .. Augustini Epi~('llpi.\."".~ _ is tu -.If~~: ~' ·~1J~l~ll ~ ~_~ _ ~l••=~_~-.- _~ ill ~ t -. I rebibitur.-·--===--==--=====~-==t~-·-~-I- .-11--. 1•. GradualC'.ni - ••.gum.II=~-==r======+= _.sti .-.

) et Septembris.Ie .l1eIuja. page [29J. J ust6rum animoo. Die 31. Lretamini in Domino. 1.~+ -i+~--~l.lusti. ~I=. Cn1lll1lunio. Cummunio. S. Die 30. Jlissa. Ecce quam bonum.-\. ~. :)1. page 342.ti (29. Eadem Die. page [40J. page 390. ut supra. Raymrindi Nonnati Confessoris.) Gl'adnale. Justus germinabit. S apientiam sanctorum. page [37]. page [48].. 487. S. Offertorium. Fulgebunt justi. Justus ut palma. In virtute tua. page [41J. page [2J. Eadem Die.502 Fe~ta ~tugu. 30. ·i·- +~ •• ~. Introitus. Offertorjum.Iu . Sabinre :JIartyris. SSe Felicis et Audacti :JIartyrum. . l\Ic exspectaverunt. page 370. Rosre a S.+-. . page [24J.la. U-radnale.Eadem Die. page [51J. lEgidii Abbatis. page [37J. Quod dieo vobis. SSe lHartyrum Duodecim Fratrum. Maria Virginis Limame. 0 s . Die 1. :JIissa. S. Domine. page [9]. Ton.-~---• . p. page 369. :JIissa. Dilexisti. A lleluja. 0 s justi. Introitus. Posuisti. ~l.-. Alleluja. .·+l~ ~------I--+-. --+-e +-~lESTA SEPTE~IBRIS. Ciraduale. alleluja.Al . C Iamaverunt justi. S. 'r.·+'-. :'Iissa.

page [37J. Lretabitur. S. Offertorium. [12]. Laurentii Justiniani Episc. lVIissa. Die 8. pag. 1\1. [30J. Eadem Die. Introitus. 492. Post partum. Beata es. pag. pag. :\1. (2.Festa Septmn bris. [91J. [91J. Die 2. . [89]. Salve sancta parens. pag. Communio. I n virtute. [92J. \f. [91]. ·W. pag. Grac1uale. Benedicta et venerabilis es. pag. Alleluja. [10J. V ultum tuum. l\Iissa. pag. Lretamini in Domino. Benedicta et venerabilis es. Sanctisshni Noluinis ejusdem Beatre Marire. Marire V. Quicumque fecerit. Dominica infra Octavam Nativitatis B. lVIissa.) 503 Alleluja. pag. pag. V. Allelllja. Beata viscera Marire. Ss. ". A ve Maria. et Oonf. 5. Offertorium. Gorgonii lVlartyris. Felix es. Communio. pag. Die 5. Introitus. S. Alleluja. pag. 9. In Festo Nativitatis B. Die 9. S. 0 s justi. [55J. 459. Stephani Hungarice Regis Conf. pag. Offertoriul11. pag. [92]. alleluja. A lleluja. Beata viscera Marire. Xominis D. S. 370. pag. Adriani l\Iartyris. Y. l\Iissa. 391. 22. pag. alleluja. Hrec est vera fraternitas. Virgo.. Virgo Maria. Graduale. S tatuit. 423. 8. pag. allelilja. Communio. Alleluja.

S..-~.~5~~--1I-~•••-:c~ -=~~~ -=-1= ac-ce-pta - bi-Ie fi . 196. ~.=. mnium: ut ti . Nos autem gloriari.~-.-==--==---~..-. IV.----1-.at sa - ..' --I . pag. Die 11.sq)t\'lIil!ri... Do .~~-.-f---~-.-. Alleluja.. Missa.--1I-. png. Crucis.Pro . pag.~ =.am. . Alleluja.~1­ j:E. alleluja...=--=-II-~ eru . Die 14.mi-ne. .- __ . Salus autem. SSe Proti et Hyacinthi l\brtyrunI Missa...til - tern. Offertorium..sl - i . pag. ex-hi.ctoo -::j===. ! Ii. [39]. Dulce lignum..-Justus ut palma.. til. Nicolai a Tolentino ('(lnfn~nri.j====i ~~.. Introitus.--1 ::tt====--=---_--_~.~===~~j=.. [27]..cis. Gloria Patri.. . et . ~=. p:112: [80].te-ge.--=--1-. Christus factus est.~~---t pIe-bern tu .-.bi gra-tam :t!i===.-. Ton. .- co .- _-.. Hraduale.-4--~~-r----l---'E-f----~ -~--=-=r-. -.ni.504 h""ta .-k--l---..- .be-a mus ser-vi .-~_.. . II. In Die Exaltationis S.=:j==--~~ ••-. ab in . . -- --E.is .rum 0 - -.-.~- I ~ ill· Ton.. =i~~~ j .mi - di .~-·-t:~==--==-. ". pug 195.. l. 1'+) Die 10.y)~-==f-M.-. per si - gnum san - -I-~==~===r=t-~-"---. 4*...

[ll F('~to Septem Dolorum B. Nicomedis l\lartyris. Eadem Die.. [20]. Or:ulualc l{omuIlUUl..iani.. . V.-----=-"--i-r---~-. Lucire e1 Gemil~..Ie - -~---~--l--3f--------I: -.. l\tlissa. et post Sequcntiam additur Allelllja. quod omittcndum e1'it in fine UnlClualis.ci . ~Iissa. Eadem Die. pag. Per signum Crucis. Al . 394.... [83].=-~ ---i. pag-... Dominica III.ff . .ja. M.. pag. S.=-•• I1¥---+~_~--r::J----f-- . Ss.. M.. Intret in conspectu tuo.. pag.cri . -=-===---==---===---======--== Die 15.strum.:1 ===-1=---. [20].---_-=j==.:::---= . 503.. l\tIissa dieitur ut in alio Festo Sept€~m Dolorum posito sub mellse =Vfa1'tii pag-.. COllununio. Intret in conspectu tuo._. Euphemire. B.Ili .-. [11 Oetava Nativitatis :MissfI dieitul' ut in die. Die 16.urn - ----_-1- - no . Septembris. SSe Cornelii et Cypriani PI tutificum ct l\IartyrUlll.l\1al't. pag. :NIissa... 33 .. [10]. V. In virtute tua..

=1...•~.vi: ..~ _-iE-~ii· ~ _ ~ -.go :a .506 Die 17. IL pag..ce me .::]f-. :Jf====--==j-.~.. .. ill .. 0 s justi. iII..ja.~_1...--+ -I~ ---..xus est. In Festo Impressionis Sacror. II.-~=-j==--== .stri Je . _..-====1-cla-ma.pre-ca.- vo-ce me-a ====~==-~~--+- ad Do-minum de - ~ =±=--~=:n:------ :Jf= .--'- ~ • ill .su Chri-sti: per quem ••-:..\\ .. .~ i-I_!~ ·=I • -.... Francisci Confessor:s.-t= .=-.-:.---.. II.. _ • .-. et e .=_::===t mi .J_--===--===±-Jll:.. pag.-. 3*...Ie . ~":j~I~~J: ~~:~t~~:~~~-~: .. 11--.I2~_.tus ~jr sum. Gloria Patri.-=1===-. - '1'011... ~:~ jf=t:---j±-"_..a ad Do-mi ._. -.-=1-=j-~---mun ..do.~§ Al .­ .hi mundus cruci .._ ._.~:-_ ._. i=~ . _~~-.-.num --=1---.-.. V 0 . ~_.-.i-~_ =1+ --1- ..-.-==--• :l1i-.Ps. Uraduale...... Fran -·ci - scus pau . ..-+-iIII ~-~_-. ~ .=--=-. [35].. c==n Introitus. ..fi..-~~ Do-mi-ni no . Ton.... Ton.In .per et hu - mi-lis. l~ ~-. . <...----==--. Stigmatum in corpore S..

.ne.-.--.-~ ..~~O~\ ~===-=--=--=~-.-~ :-.-_ -1-~-Ef--=------.-. •.j E ..- by .' I~.. Quam di .ligunt --. 1--.------ -.. p'lg._.. :.· . D6-mi-ne vir-tiJ.gre di .eta ---.6 . ·. .no .------------f-------- -1..---------- in vi-si..-J-. _ l..-.-.'..:§--~---'-~. Jlng'.. ..--~---..-I-""-.•..-. [6]... Ps.•. (I)ufessoris.mnis ••• +S ~--~~ • .-.·.--..-. Josephi a Cupertino . -=---=l-..~-I.-. -le-cti-o De .-·1~.-~-.-..'-"-.-. .·[~.rum. F idelis servus.pa-riJ.Ie .en . di .-:-- em-Ium di -yes in . T'JIL VUI. ._~-. A lleluja... i Itl'p!'t( \1'..~_ -..•....~ --·-·-----·----··----E-·~---· ~----~--·--~t----·-- ~~=====-=-=-=---==----==:~=--=±=j==--= au-tern ap ...~-----::oJJ:--:j±-_em . _. -.a: qui-bus -. .==1+: :Jf-----J----j .. .tur.:. .---j ~== J!.c... S..~~ rflJ'i :~"..=I. ..Ie .:IL:..._~-._=1.-~I.am -----f--.~~-t .1. r f ' hltToitu:'i..-. i Die 18.-.. .---------j- ------~- e ...:j===--= .--.. ~=:. =url 1.-~ ~.. ------- ~7..fa .._.J=---=---====-_-== ~= ta-ber-na-eu-Ia tu -a.i ho-no-ra- .---.'.-1. i~~ ~~~ 0! I i~"\= '~I =1 '~._ -......-. .-i~.~-.. • '..-.6 . ~--_-.-::oJJ:.--.-tum!33* .~_ - ne _ ma-gna-li-um su . at V eritas mea.-. ~upra. ..j=__ et in a-gni-ti ..pi .-·---~I----·-·--I .507 -·---·--~. [31].--.6 - --~_l. nmnwniil.-.--~-. __ r~ ~.-.-1 .e -rit in vi ..--=----iL.-.. ~ .=~""cc~Pc::<?~j '_ bi -lis sa ..tUf..----.=-.ti ..---h-----.r~. Hlll.-..j - ~-==--==--=--===--==-.sti-bns ho .su...

. Graduale.--.-~===j-.-==-~.=3---=~ .In ja.=-. Domine.- ~ .-=j== ~-e==-~t=::!. et de ..Ie ....bar ci . ut ~upra.-~ --=-j.e .ta .-~- . ~==--==t=. ~==--. VIII.-.~r===:. VIII.!-t...urn ab hu-mi-li - ------r-. prrovenisti eum.sti es .-~c-~ .I . . . Ton.-=-~=~E~--== .-===j==----==j==--==-:::=:'! bo ..-·-==n:::---:$ =l ~.us.eu . =t=:_i1C_. pag. ..-.---+- \T.ta .. et ex . Gloria Patri. .a -.=r=---~=·-~.sent..-= ..i re .!.·-·-·---.-..-"-j-..-=j===------===--====-.no.al. •• .tem..---..spe-xit il lum in ~ . ~ - E - •.+-b.o.eu-Ius De .••-.-=rJ:== :r-.- ~ -:r::- ~ -- .-=-.-. 0 .508 ~ -~ .du ..te i-psi . [41]...~~~·-6=~.--.-=1-.1Fl--+U_-"-.-1- Off"el'tol'iUIIl Ton.ci .- cum ml-hl mo- l.-II--l :f-~.-- ---j- go au.=-1-----. 5*. Ton..ni-ma me . . =l ~~±:in a-tri. pag. "..= ~--.vit ----r-~--~~.pi-seit.-.-illi-t.put e jus...------=--.-.·-·~~_:tt=-I= AI-Ie .-+~--3" .-~=. et e .re -xit e .--.. .-.fi -cit a ..----==-. in . V.-_ -1:~ ~ eon .... ~ ca .-==~=:r==-. · .. -.-:+~.-.a Do-mi-ni.~===-. ~-..-.11.. . Alleluja....+-.

-~-. ~Ial'tynlll1 in lau .-=-=-.ni-o nimam ~-. . Die 20. ~=j ~=j-" no-men De . [27J. alus autem just6rum.:=--+.-..j~-r----.Ius tu . su ..-~"'-=~ ==1t======--== :r==--~-·=_=_-·-~·-·=~-~:jt===____=== nu me .-~-=-==-~-.1u .. --- j---..ti ..-~--:T -----=-1~ ==1 ..-. SSe Eustachii d Sociorum :\lal'tyrnm.-~===::J-=-. [24].-.-r.co: et ma-gni - ~ ~I====--=== .a.. ----1.~.fi .. :Jlissa.-.---.- . Die 19._--..l-----1 -f -r ..-.. .---...--..-..-=t= ~==_--===-_~-·~l~~-·=_::j -==j.i cum can . conver .--=1--.. -f---.-f------- a.- •• .ca-bo e . et d0-Iens: sa- ~=-..-. S apientiam Sanct6rum.J.~-..:. pag:.tur. Lau-da .-----..te - J . :.509 -----j------~--.--=--3--.:=jII-...-. . pag..urn ~. -- E .1e .----i .bo ~-----~-=1--~--=1-.bam Hu-mi -Ii - a- in .0 I • eOlllJUu. -.sce . Januarii EpiStopi et Sociorum.__ -----l-------f---~. De-us..- . - -. :\1 issa.. \-rIfl ..go sum pauper.- ~ ~ • _iii....de.pit me.----------.-.---'" -----~=--. lllOt ']1 nn...- ...--.

[30].Y. Os justi. Eadem Die. Matthrei All(l--toli ('t EYHn~:·Ji".. SSe Cypriani et Justinre l\Iart. [20]."u. pug. ('t Sociorum :\Ltl't. [43].. [3]. . [11]. sicut oliva. Salve sancta Parens. Grachwle. .i' ft l\LtrtyJ'i::1\Tis~a.\Tlllll Die 23. l\Iagna est gloria. Offertoriul11. S.\Tj" 1\li. Die 21.\TUlll.l'j. . Introitus. 1\Iis"a.. pag. lntret... Lini Pap. pag.\l'Ulll. Graduale. Die 26. [3]. . [27]. pag. .'t CJllft~~(. pag.. Theclre Yirgini--: C't JIart. Statuit. alleluja. pag [95]. Matthrei Ap(l~toli et Enlll~~Pli~L\\ Intruitus. Thomre de Villanova Epi--('(Jpi (. l\Ii. Yigiliil S. [14]. [1]. Te gloriosus. 1... Salus autem justorum. In Feq. pug. Die 24. Ego autem. Clamaverunt justi.Alleluja. png. . pag. SSe Cosmm E't Damiani l\Inrt. [37]. Die 22.ag.. Eadem Die. Loquebar. Die 27.--:a.a. SSe Mauritii l\li~sa .Ll' 1\Ti"S:1. l\li.510 Eadem Die.. Beatre Marim Virginia de Mercede. S.. pag. Statuit. png [24]. [27]. S. Posuisti Domine. Beatus vir. pag 499. Sapientiam sanctorum. Comnmnio. S. pug.Alleluja.

.~-..-----===---===---=1. alleluja..------=----1- -1..==t=n: ~=~~=. 438.-. pag.tu te. Sanete Michael.jus. Die 28. --..el....... Michaelis Al'C'hangeli..=t:-=1====-~=r...-.. et 6 .=j=~::r===-=====-~ ... Offertoriul11...--= --===-~-=-~"-=--. [10].. ... V. B e . Commnnio..-..-=-.~. V..ra :. OlllL ------.ei-tis ver-bum ~ • ::ii~§~~==1+=+-..d'I . Hree est vera fraternitas.f .= .....men san .. Uloriabuntur in te omnes.~-=.j!C.. Alleluja. Wenceslai Dnei~ rt l\l:ll'tyri" l\1issa. pag.. In Fc·qo Dedicationis S.mi-num. ------~-j----=1------r==­ ~. pag.------------ ------r=a--~------. v Be-ne-die a - ni-ma me ... pag [66].=------j-~-+-..=-=t:~ _+I§ ..511 Alleluja.-!5-~ ~_ .ge -Ii e jus: - -. In virtute tua. qui fa .- .-.: 450.II::-F-- ~=----==---======---==-~ omnes An . p 420.mmum .±=~ -~-.l .-=1=r=-~-..j .\lleluja. alleluja.6 . Alleluja. Henedieite D6minum...-. . . 423..mni-a in-te -ri . fltl!..... .ctum e jus...a Do- 1---·-----·-=-'- --~-..-~----~~--+---....-.-.-~-.-.- -1. S. Posuerunt morta1ia.-i---=-~.= :.F _ . te D'0 ...=·~.. Introitns._ -~----~ _ IY-III.=±~- --..-~-- po-ten .ne .-_---------±-.-~.=--..a no . ']' '" Hl'Hdnale.-...-~-.= =. .:::It me .~••---=-~ ~-~=j±=...tes vir - . Die 29.

.ta: ----.ta a .:~.":'--:::- da .mus a .--·~l+~-"et su .-...1 .:=j-..• -~ An ..::~==II-"_= -~-...spe .--..-.-. -----1-1--£----•• ~ ...u---.....--_--.--J.per-ex.1 .ll._r..urn in rna ...=t-~ ~_.ram tern ... I. -.ci-te omnes An-ge-li =a::§-~-:II---=-:J---ii~f7~-.._.-.-t -f-.. .pH.lum au ..ri .. :.:=j--~ 1 on.----_-.scen-dit fn ..ge..::::==±---= D6-rni-ni D6 .-±=-Iin eon...~-.512 oIfel'tol' iUJIl.. t --~ "~~~..-.bu - =-iii -=:J _~ t =1=.1 .-=1=j= ~-S·~t·+· t~t: j . =.re .a: et -----1---l.-FII----. ~j=~ .-~-==1 -..~-:a:===- _ =-=-- r=3--.X---------==.= _....ta sunt e i -.._jt: =1+= _ =~ Iu ...r6 .~.la.=. :..__---....----.._==AI-Ie i..ci-te... •• -.bens thu .. .+-r--.-.---r---.us JUX e .1 . += -1~----+. De -.- in -cen .'.rninurn: hymnum di ..=~-~-·-~~:I=·=1=-t ~=-~=-==--~----"'-~-j=-=--===-=-=--....-... .=-..~:a:~. III..1 ----I-----~-3--.-±--r-=----_-.-..=---E-·--·-~~ ~ =--..==--l'-j.-j-----~..etu :j1oi -. . ~ ii ~-...nu su .-CO~lllIllUIllO... - I - --I-..J- =t1!i===---==E!==--==-"'--:::_~l-.rna-tum ::-.--..-1- et a ..---"--1 .----:::J--I.. ha .-_. ~.ta te e urn --l- ...-.. B ene-di ..~-...-I--=--j-.-...sa rnul..---...P-'-:' .Ton. f ....--.. -. . =~~ ~= =+1!i----r--.al.=--._ ...-. ---!------.. =--~=IQ= ~-.• E- _.

Episcopi ct . Introitus.- mi . Die 1. pag.. pag. M. [91].\lissa.di . Die 2.-e-+-- Dominica 1. Cont'.ne . Rosarii B. Offcl'tol'iulIl. ] n medio EccIesioo.~--· ~f:::=~~f~=. pag. Sanctorum Angelorum Custodum. .~=--=====j===t-.-- ~. [66]. S.ja. Beata viscera.--. Hieronymi Ill'esbyttll'i. V. \r. [92J Allelnja. ~-\ lleluja. III Fl'~t(J Ss. 85. Dod. pag. Introitus. COllft'~~oris.=. Benedicta et venerahilis es.-••.-~-::J--~ ~7. Communio. [30]. S. Salve sancta parens. Ave Maria.Ie . pag..-. 'Iissa. Statuit. Graduale. (-}raduale. allelnja. pag. 22.te Do . [91J. --.no 0- . pa~. d Ere!. pag. ~ ~ .~~ ~f.~!:.---=1:-1~. B enedicite..In . pag. Be . -.. Post partum.Die 30..ci .~~"'3E~= AI .-.. II.-. [89].--1- Il. Angelis suis Deus.I-·-·-----·-~--r--3--••. Remigii . TUll. [25].

..f . Die 5.. Tempore Paschali omittitur Gracluale: C't e.ci-tis verbum e ..jus: mi-ni-stri e =i:~~-E .---vo-cern ser .1 . . pag.-. pag. [69].jus..-~ ~-IIi.-.jus: mi-ni-stri e . ~-.jus.-~ --.. pug. Francisci Confessori-·.- Be-ne ..--=-. [68]. Communio.. .-..mo .-:±_-----qui fa .. Renedicite Dominum.--==:--= -. -~~-+ .. n..in. -~--·--·-f-·-·--1-. Alleluja.:§=~ -~. et Yersu sequenti..--=.-. AlleliIja. ad au-di-en-dam --v~-~--t:-'------r:-~t--- :jx-_j • -~- -"Ii_ . rt suprn In i\lissis votivis post Septuagesimam... l\1ihi autern absit gloriari..-I--~---f----::IrI -. • • • • =1= • • • =1 ~~ ~-------~--_.-~=- o-mnes An-ge-Ii e . 506.-.. Alleluja. =- ::. ~-_-.-_11:":_-.. Benedicite ornnes Angeli.-ar-.. -j-.-. --=-. Salus autem.-~=--======+-~ =£-=--=J-----~~-.. ~Iissa..~-~--1---~ . SSe Placidi et Sociorum Jlartynull.. S. Angelus Domini..514 --~". 'i..ci-te Do • - =-~ i==t=! minum --------..ta ..... png.-~JIt .tis vo-Iun .di . alleluja.-- =1 ~. . ..-..-.mnes vir .· [27].-.. ~:Iliii -~~_.L.-.lut(: dicitur: Alleluja. ..- -===--== =#!i=.- ~~-. png'.t .-.tu .nurn e .jus.. Ton. l\lissa.jus.+-f--. Die 4. qui fa - 'r OffertOl'itllu. dicitur 'Tractns. In conspectu. omis'l" Alleluja. I ...jus.tem e ." . . [68J.± -l-1- - - - -j-- --1-- ci. pag 512.tes e .1 .-. .

Alleluja.\blt. [24]. pag. Sergii. Ss. ~apientiam. Rustici S. . Marcelli jlissn. Die 7. ~~ . Eadem Die. [36]. Die 15. Die 9. tui. S. S. Sacerd6tes Dei. r~[l~'.515 Die 6. C01llll1unio. l\li~~fl. [51]. [59]. pa~ i\Ij"~n. [4]. Die 13. Reatus servus.~Iart. [6]. [37J. Birgittre Yidw\'.' cot CUl1fc~s()ri~. [7]. [41J. Alleluja. Die 8. Gradnale. lnveni David.\ rise l\Essa.\ 1'. Theresire Yirginis. S. P::1g [32J. p::1g. Dionysii. (:ogn6vi. IJii~ Confcssoris. Amavit eum Dominus. Die 14. Die 10. Pi:!! [37J. l\lissn. . S. Bacchi. Sapientiam sanctorum. et Apuleii. png. Yeritas mea. S. Brunonis Conf('~sul'i< l\Ii~"ft Os justi. Eduardi Confessoris. pag. Francisci Borgire (IS justi. NIissa. pag. Callisti Papl\' ct :. pag. Dilexisti justitiam. pag.\Tillll d Eleutherii. V. [24].\Iurt. Marci ~acerdotes Papi'. Otfcrtol'ium. [34J. ]lllg. S. l\lisSiL ()s justi. alleluja. l\Iissa.

-i __ -_. Vos. Petri de Alcantara Conf('s~uris. J n omnem terram.-. Die 18.-----~---!...--...a autem De . Ton.ti-o h6 . [39]. .~ .-lli.-.==1""=--+ ~=---f---------:j~1- 1. Joannis Cantii Cont\..nem. J • Die 19.~ -fdo ..se . :\lissa...--I- ~.-.~ ~_ . A lleluja._..---=j_. Die 17. 405..bet. ~~~:~g-:!c:=~~~ •• ~--==v~-..·.1 . Cognovi.cor .. pag'.ea pro-xi-mum: mi-se-ri- --~-._.::.- .. (~l'adllale.si pa . \lissa.. JI ihi autem.ra .-~ ~-_-.mi-nis .-. Lucre Eyttngelistcl Intruitus.ru-dit qua._. pag.di . S. I~.. {j I.. [59].h..---::....~===_.. p. Introitus.i . S. Communio.stor ~ L.cor-di-am ha .-. ~~~l)ri~. S.cet et e . pag. Oft'ertorium.-j-----II-.-~-.. Die 20. Qui mi-se-ri.~-... 404. pag._:~-=~-I_~ .. _.~_.. 0 - mnem -- ----~--------~- -. 20. Hedwigis r:egin~~' VidUit'..J ustus ut palma. -+--l- ear . 516 ~> r il Oetohri. \L Ego vos eIegi. In.=---­ ~ --. . 1..-. ~-- -----. }lihi autem..- _ _ _ .-~__ -... qui seeuti. Allehija.••-. •• . u._-_-_:j_-_-_~_~_-_j~-_- eir .~-----------.._ ----u . S. _ _ _ _ __ _. [73]. 349. pag. [71].~ ~=-f -. alleluja.--1------ su-per ==-_. =-~~. pag.

-~-.tur Do . V.a - ~ -~=1 • ..no =1i :L§j--=:.-I :.-..jt======.± . Graduale. qui non .-.=oJ • • • .-=-ii~-.. Gloria Patrie 'full. :.ti . 517 ! _11'::'_-.tern .-.Ii-is ho minum. • ~-. ..li.-~..:±:. ~=j. -..gem su .=. Ps.ti .. .ml . 1 _ .an ....---===-~ sti -len ..--~-j= .-=r ~=~==---==--===1===--==---===1===±=====-~ ..nem.-._ ._ .ti - ~r~5· a .-.-. .-~.-.tit.~ ~=----==----~--.-------~~ :L..§ ~==-~=======~~j-.I.! ".. -.--I ab-i . ~=1 ~ ".tus vir.l ._ _ -1'~---=---==-:j===~ ~f~~--·--·-=1-·~·--· .a - a - vit --- .vit bo-nis.to-rum non ste .re non se ..~.--. Be .. ~"-ff" e - jus ~~. ~ .- .-.~-~-=..it in con-si-li-o im-pi-o-rum.-i-.. 3*.--. _ Ton.. ==rJ:======'---===--== :.-li -+ --=j---~------------.. ..urn.dit.--. .:*:-..-~.. -_~_.su .--._:t!: Con-fi .a mi-se-ri-cor-di-re e .-il--...-ii~-. ~~. --~--==1=r=--.=-===-·i·-~·=-=­ et mi-ra-bi . et in vi-a -.mam in .-.-~-.a .=. sa . l..._. lIT.~f. ni .te . ~_. et a ni-mam e .~r .-.-.. fi . \t Qui-a -~••-~._~ .­ ~ .-.-.= 1 ~ = 1 + = . pag..-. ------+-----gre .--.-.-l====--.en .ri .~ ---·-·-~-·l---~------·-"1·--.__.~~ • .~j sa ..:hi .--==1==---=--'" pec-ca ..jus: •-~=jf -.--.-~ ~====~--== - et in ca-thedra pe - -~_.

t us sum... t= :-~= =tt:_. .d'u..-~-.ter =t=~~=":=l-.-~ -===+==---.~--.ram COllnnunio.A I ..--=!-Q .=I=----:::r::---'- -_.-..-. In .-11: . -.-=i=.-ii ~-.ut ve-sti-men-to et di . VIII.-.pe-ru-it in .a ~.-j====j==--t: .-=-.St'1 - t·I .~ -_"_~-j±:==-~-===----=== e .• -1=. -=+--_~.~- • . 1.-~ =ii=5-.-~==n::==-~~~-== R==:!. r·r '1 on.f:j==j==--=t-. .--~:=j~ am a . ...eu-Ius .--f--+---·l-. sic.--.--~-~+-.518 Ton.Ie +It..E=====r: =f'-=-~~ ••-. h~=lJ~-.--.stl .-~:=j±===---==---==---==--== pau pe-rem. Manum su ~ -- .~ ===j=-- -1- Da-te.. =!i---~-.=~ :3f=t===-t-·---±-·--==I==-~=t=.-. 1 J u ..a ~-i.o.---=--===±==~-~ et pal mas su ._ ~_i±:i-'--_f. I- ~-.-.. nt suprn .=+=.ci .-+--r:-~--l--=~ :f. h+~"=:j± - j lfi .-==-.E-. pau-pe-rum.ten .~==.o-pi: . ..~:=== f'u .di .0 me . \ lleluja..-~ .as ex.--.-3-. et pes clau-do : pa . ~---~-. .+ _ -t-· \).+-~~.r==-=-.co. .•• -=._~~ Offertorium. Ton. et da-bi-tur vo-bis: men- .ja.de-ma-te.~.I=-.:*:===-~-.~ t-=:i--=± .-~ :F==--==j==-- ~===--. =t-ti=~.-~-.-.i coo .--=:jl- =r=~ .- ~=±=l:===--== .-=-~- 0 .dit ad ==rt===--=====---==---== ~-~ •• ~.~.vi me.-==j===--==---iet ve .iu .

Die 25. 437. III rl!l'ili. L oquebar. Die 26.sa. pag. - Stl-ram bo-nam. d s jUSti. Domine.=.num ve - strum.. I ntret in conspectu tuo. . Exsulhibunt sancti. '·IUg'. V indica . pag. ~lis~a. [20].Jlartynnn. SSe Ursulre .tam. Introitns.'::E:=. [3J.gi - _ • •-. 438. pag... {~l'adnale.tam. :-' tatuit.in si . I ntret in conspectu tuo.l SSe Apostolorum Simonis (It Judre. Judre. et co ..---l----JI!". I )ffertol'ip111.tern da-bunt :J-~ ~. Die 27.:I-----------j--~--I- ta .-.=': ~~ .--:. [20]... 438. posuerunt mortalia.519 • _ . Die 21. :'IIi..l. pag. llil:":'. 'fi~sa. 'onHlllllliu. ~~_._ -~ . -=~.\Tis.. ~ _-==4 ~ __=~_ -i=/§-.~..~:J=-. pag. :\[ihi autem. [43]. Eadem Die.. et con. [71]. S. Evaristi Jl~'p(l~ d ~ral't. S. "'. SSe Apostolorum Simonis 0t \Ii'sa.--j=4 t=.••--=~.. pag..a . j[al'tyl'l1lll Chrysanthi et Darire.)lL. [41].fer .It Sociarum Virginmn ct . Hilarionis .Ul1Httis. Die 28.I-" E ~-. ~IiS3i. et su-per-ef-flu-en . =i~ ~~ .

~~. _ _~ __===_~~ =! ~.--C-~j et do-mi-nantur po .-.'-~~ ~ . ~ ._-j------.--===ll=====--==--======--== ~= :f== __~-.-- et re-gna-bit Do .. .-. ~.~ ~ _~~u i '~"- YII. .I .-L...'~' . Vi!-dlia Omnium Sanctorum..pu -lis: J . pag.-~_. Graduale.te ~-r1.. Ex-sul-ta .ctos de-cet - col - .. ~ .. .-£:tt==_ _ _==____==__=====__== Iau .~=~: Ii ~ _.ti .-·--·--~-·-~-!=~-iII-.. . VI 1. et ~ TOB.t:·~·~::r:--·-·-·---·-f'­ ---=l----~--i--.• ~:t.~.-. pa~ 5*.da . ju .. Exsultabunt sancti.no 't:=t· re .-·-~~­ :f . Ton.mi-nus De-us il-Io-rum •• ~ .rfj..520 Die 31.. i U . Ps._" I'..~~=----::..~. l~jr~\~l . 432. 438.....-1---------1--------1--. Just6rum animre...-_-~ .-.-.. Offertorium..-c~_ -~ ~~.tes..~ ~ c.. \T.-~=·==".--&..... Introitus.-..~..-.. pag.-. pag.. 441.sti in Do .• ~ ~"·_~f in per - ~~I ••. =:2 gen .~.di -eant san-eti I . Exsultabunt sancti. Communio.F J l . . Gloria Patri. •_-~.. --~-- .mi .. ~ c.o.0... .~~... ' ••I J .'.-•..---...!:---i--FJl. . .-~ pe-tu-um.

ge ..Ie ..i.te gau -----~-r_. • •• -.-jt----=1-----~---De ._ I =+ri=. ~:c~ .~:"•·. .Ii. Ps.-. In Festo Omnium Sanctornm. Ton. Graduate Romanum. '\T... Timete D6minum.:hii=I _ ~ . -. 1. I.~1 ~ :~:..--I--- re .-~-E--·----I­ . ~I-._.mnium: de quorum so -le-mni.ja.-~l*~ Ton.. 486..l·...no . .urn ::.. pag.-..-~. -~=.=~·-~-=t=_-~r~=w=tt Al ..=~- -3-••t: -oJ ~ o . 34 .~C. ·r'-.Ii . • ~I=~ ~..~.em fe - _. ~••£:.c..=~-. ~= -==. ----.-.--..~ I<..'•.=.1 . · ~ ~ Introitus..-.~+~-=-i=+J:===== :+=. c~~:':..)j_: ·.Ie - 1ft .a ~ m:~ o.•..ctos de-cet coI-lau-d8o ..-~- -iL=~-.sturn ce . ~=1 ~ -11II-.w Do mi . Ex-sul-ta-te ju-sti in D6-mi-no ----=--===---== -------·-~-1--3f--~~---==--==1-----.ti ..£ .- =-iii= :c=~=._ . Ton.-... .t80 .- .. .-----. Gloria Patri.re San-cto-rum ~~·-·~iIl --====~ ~=-----===:j~-_.-. -.._..-.Iau-dant Ff ._. Novembris.. Graduale...1 .:::rJ: ~--. '\t9~ =+rJi---j--t=-j-=+----1- w= . 3 *.~....----=-- . VIII.no .... et coI.521 Die 1. di .-.brantes sub ho .·.-h7.n: l .o. ~ ~.dent An . ~. pag.

..um :. ----. .-===t..tum ma -Ii ...ni..-1---100.cu -lis in . :=r1=== =f:=_.- tan-get ----~iB---~-t-~-~- ::.---.am vos.-. --1--.--~~:t. ~. --.- -1--- -. .~-II-"'- ma ..'---.==--.---- vi ..-.----==--==. -l-.---.::.. . -=--....-::11-.=". S-----. ..-.-.... ~-~~. . _ ..~ --. __.-+=~. los --.-h---~--- --.--.--1.--..ti mundo cor ..-----. ut supra...-1~..-=--•• -.522 _ -.= ..--.- -. qu6- ..--=..--..i sunt.---~Ju.: -T" I 1 .-..+-=---==f!f+·::II:jt== et e .--.-----..-.ceo -----. Alleluja.stis: -:J-..__. et 0 - ne . ~ .~-Ih~.-Offertorlum':$= _ ...-i=====~ ~====±=.nl..---.rum a.-----1------.mre In ...bo ..fi .- ==n= -~ _~=-.--' . .en . _ _ Ton.tern sunt in --..ra.=------~ -. et non ---P-__ -. .. ...ti-re: --.-~t= pa .ti e .....-...te ad me 0 mnes qui la -~~-.-.si . I.:~II!f+ -=+r!i=-..=---.ti .-. _'_-=t==--== -.V.go re ..nu De .~ _ _ ~.~. ------!-~------ .-----. . -.-=~-.. Commnnlo.st6 ..§-ii~-....tor-men -. ~-~-.si sunt 6 ..de.=r-=--I-~. ~ = ~ ...-.---- -·-----E ----f. -- il-Ii au . il - - .. ••=..--1~-.ci .-.-. ::e. ~ ••--~.-'.-..pi ..tis. .a.. Be .. --~-.-~--~ ---..~===.--. Ve-ni '.-.".-.-----:r .--. .J-.-_= ---t=t=-==-= .-I­ __: : 1 1 . mo -ri.-=-.

[ _::.... ----------rum...=h=-. S...-.+ -1. 46. ~ .- "1- --. Sapientiam. ~ -----------I .) -----__ ~-__=-_r=_ _ -.... .. i .-3-==---===. Missa..t . ]'.-- -. .-.a ....i quo .* (r Die 4.-. Caroli Epi~( Missa. Confm~sl)ris.I.-. -.. L C) 34* .-~-. 521.-I--r-~±--.-=-.gnum -. .FestrL ~oveIHLrb.-:J---.. .. n equiem reternam..am.'.----ti .-. o • I :.E ....------.-.~-......--~:::'.... 8.~--tquo .--j-f---_-L... --------f--.. fli •..ti pa . ..-111-~-...ci.:-::-.sti . fi .ci .--+:a:"'-~-~... S. .-.-1- f---I--.-.-F'-:---i _. Die 2.. pag.-~~----:jii-·--=-.-...- De .-. [30].. 4.":'==~=:J . In Octava Omnium Dicitur lVlissa sicut iil Sanctorum.:::_-.. ~..... } Secunda die fit C\.a --.um vi-de.pso-rum est re . ---------~+-.nem pa-ti .r . 523 (2.bunt: be .-------.i be ...ni-am i .--.un .:3+--. pag..--__- --l-===~I----==-===--==~--=---I -.-..--...-..----...~~ omnium Fidelium Defunctorum: et dicitur l\T.--~= _....-.tur propter ju .-.. .-..-. Vitalis et AgricOlle Martyrum.-.--.'. .----.-.ti ~Ir:-...-.0 . .cu- vo-ca..~~. Die 8. • Eadem Die.---.:' .am ----------"3 .bun-tur: .-coo---10. .. [24]. "" Infra Octavam~ :Mis~.ni-am i-psi De . =~~-. Statuit.a dicitur sicut in die Festi..-.=-=-t ~---...__ .--f--- ~- .-.ni .Jj=-=t-=.pag...ti qui perse.li ..~.fi .

---- g-=~-~~=. Martini Episcopi et Confessoris.. Die 11. Andrem Avellini Confessoris. ===== \r. . S. Missa.- r---= --==--~ . ---.. Os justi.IiI - ja. Terribilis est locus..---~±. Vindica. Theodori Martyris.Ie . -+-~-=--=-=='. AllelUja.--=.- -. .. ----~--... Eadem Die...::-I---3f-.524 Festa Novembris.. Clamaverunt justi. 10. (9. Respicii et Nymphre Virginis. page [30].~ -'.ctus Mar-ti - nus... Ecce sacerdos magnus.. page [37]. pag. Introitus.= .. Die 10. -~-----~~------.A I-Ie -. page [61]. ut supra.- Iil .-11-. S.ja. Ton. Offertorium. Eadem Die. Introitus. page 437.~--~ -~:--. In Festa Dedicationis Basilicle SSe Salvatoris..~ .=I=_-.r--. Lretabitur.. page 370.-.. Missa.--_.~-. Statuit ei D6minus. Missa.) Die 9. Graduale. VIII. page 391. 11. [30]....a .~. Lretamini in Domino.. Communio. Ton.i~ Al .-. page 390. SSe Martyrum Tryphonis.l.!..!. Graduale.-=. page [12].tus vir - san . page [19].. XIIL- •• ---a+=-. .f . D6mine.- ~. Preti6sa.. Quicumque fecent.. Be . S.

Didaci Confessoris.I -..) -. [30]. [7]. [12]..bis Tu-r6 .. [34J.-. ut supra. .. Gregorii Thaumaturgi Missa. .scopus.~.pi . Alleluja. pag..~±=--..-=--.-.-"_-= . -..---.f .---. S.._. Episcopi et Confess.--.. l\1issa. S.--£_. Statuit.---re . Die 12.ti .. S.. Do-mi-na .ge-li at-que ------~-----~--~-.--------::. (11.-- - ~-----~f------. Justus ut palma.- ~_.e. Festa Novembris. r~_ - - ur. ~----Archan .--==--. ] 2. Gertrudis V:irginis.ge -Ii.. . png. Communio.qui- __ ---=b=----... Martini Papce et NI:artyris.. Dilexisti. Die 13.vit: quem su-sce-pe-runt An .. [6]. 17. Veritas mea. [51].nis E . 1~3.. Missa...--- -1: Throni..---.. [39]..-.--1 ~---===~=-=--==- ."-_--r --~------~-~--- _:= ----.. png. Beatus servus.--- et Vir-tu tes.-:::_-_rj:l_r::----. . Die 17. pag. Offertorium. Eadem Die.. Die 15.-.~.. Mennie ~Iartyris. lYlissa.. 525 15...--- ..6 . IJ ootabitur. S. lVlissa. png.::~-~=---.. pag.-~=-==== . .nes ---------------- --. Sacerd6tes Dei. S... pag. ~=-------.

-1--. Spe-ci-e tu a. In Festo Prresentationis B.--------- de. Missa. =. sancta Parens. . -~ F-----t .-t Ton.. .. S tatuit..-.--..--_. Die 19..di. pag. :NIissa.ict===3=--"=:II:-"-E~" ••i .. Die 22.. et in-cli-na aurem tu - am: qui-a +-.. In Dedicatione Basilicarum SSe Apostolorum Petri et Pauli.-...§. ~..... . Elisabeth ViduEC.. 20.pi . et pulchri-tu-di-ne I . S.. pag. [59]. pag. et vi . pag... S. J==1t= :.-.--. Missa.. S.. Salve.. Terribilis est locus iste. . ff . V. [3]. [43]. Papw et lVlartyris... Die 20... . . J\iIissa. [95].. __b.-----.) 526 Die 18. pag. Justus ut palma. Introitus. . .=n~ concu.. ] ~).::II-~-. ----t-~-I--+=----­ Graduale. Crecilire Virginis et Martyris..-". [61].. primo loco.Ii .Festa Novcrnbris. L oquebar.•• -. 21... Eadem Die. pag. Cogn6vi. .em tu . 1.am.----+-.-iiIi= __~ :$-.. {39].. Missa. S.A u . 22.. .vit rex spe-ci . (18.a.- '#=~. M.. Pontiani I.--. ::. ut in lVlissis Yotivis ejusdem a Pentecoste usque ad Adventum. Felicis de Valois Confcssoris.. Die 21.:=~-.-~ .:hi " -.---.-•••: .~-+:!~ . =1=I!i-------t-r=----=-~ ...~-~==.-----1-----------1---- "\Y.

-i- mi-nus: Ser- ==--..... Afferentur regi.'.ta re me -...i I . Introitus..Iartyris..) ---r-I--l-~B-·--III+:a:-:··-­ ..-"....-. Quinque prudentes.-~ ~--. ~ tu 0: et rou .. 37l..---*= Be-a -_ . -----E---- '~J. quos d e .gna.-~==n:::===----==--====----== ~===j=---II--~-r .~. -. __ . S.tende.__-=1-.-II=~ --. ~cil~~~~JI ~ l · ~v~ • ~3 .--t=1 ' II -.. pr6._._ .----. pag.----.de.-~..- ~'==--_.*. -::1.tu .... [46].ff ci-ent de 0 - re -:-1.~--...-. ..--... Clementis CJ Pap::e et 1....d·I In =tf-=• ....-i ~ ----j--------. - ..... I.:::c=.cit D6 - ..r . . +'-~ iri-=i rIJ .urn...t . Confundantur.. -=i=.. Communio.. [47].. .spere proce ~-..:sI~11 '01' :j1i_. i-.e - runt su . et -=--=jj:--===--==--==-----=== re .--. ... pag.. =i1i--.a ac.-. t r= =1= ~. alleluja...=:J .--. (23.---"-1Ie .. • .a in .-.j .-I -------...-r-. Offertorium.-. Alleluja.~~ ..-~--------. \)..---'-. tus vir qui ti-met Do-mi-num: .. .} =-=---------CJ - ...~=-.. Die 23...--1---.-. XovE'mbris..~"-.---~~ l. ... • mo-nes me-I.urn.=-= .Ij=. ..------~_i =~••_••. non de..ne-ra tu .--l os tu .+=3±===~-II-·-~-·-·~·----·----E -=.....527 Fest1.per al .. Alleluja. -. pag.-..-.. ~ ~~i f -~. '\}.-I -.~-. Ton...ce-pta .. i/h--.

Ton. S. Die 24. Gloria Patri. Offertorium.J----j----. pag. lVIissa. Die 26. Felicitatis Martyris.. Missa. ~.. [8]. •pag. Alleluja. page [3J. Os justi. S. . Hie est saeerdos. Veritas mea. [34]. Die 25. l\t{e exspeetaverunt. [48]. in man-da-tis e .-. 2.. pag. -.528 Festa. 391. p. S. 3 *... Eadem Die. l\fissa. Petri Alexandrini Episc. [43].-.. pag. Joannis a OruceConfessoris. [6].mis. 25. S. -t -----1---------1------. Loquebar. Communio.-. Alleluja. alleluja. Statuit.jus eu ..-j'J ---=1= ~f-==== -. pag. [37]. Chrysogoni Martyris.) -_--=-. .. et Mart. Juravit Dominus.pit ni .1. Beatus servus. pag. In virtute tua. Missa.. --. (23.. Catharinm Virginis ct Martyris. pag. S. 26. Graduale. 1\fissa. [10J. \T. Novernhris._-=--l----. pag. I. Eadem Die..

ii. ~~" '±~ -j tu.::.-. ~ -~~ ~ . ilL pug.-- .Qj1 ~=~ ~~~~~~~1 .!: . _ ~= quo ... ._..-.qui.-~ ~~~~=t-· bo-num est n • . Ton.1 ~-li--~-.- 7iWJ~~\'17. cta .--.+--.rum -.-!L-. qui po-tens es in i .--=-:J.te? \}.._:J.-~ ..=--_=_. Ps. ---------.ti.-~~~.. III.ni-am ::.1i _+l§ - .~=~-=. Gloria Patri.ra ..tern 0 - -.. A ..va fru ..-=-±~~--~~-= an .. san-cto .i: et ex-spe- -1.ri~ in rna-Ii - ~ ·~-::··-3-· .-II-_-l=+ ~==--==t=_Ii .lcr Introitus.um.vi in ::...¥-"'-.in do .0 .=1==--==t:::: •• .=j=-=------i roi-se-ri-cor-di-a De-i me ..roo Do .ni .-3-11----••.-=. ::J_ _ r= __ .:.a.--.-i-..bo no .'!:.•. 3 *.. In Vigilia unius Apostoli.--.--• -~-. • ..te conspe.mi-ni.-1 ~~~--=~-==j==-~.----.men ~j ~~ tu .. Ton. • ..-. r ~E!I..rum.--. -~~-. spe-ra .COMMUNE SANCTORUM. .fe.-~.-.-~- :...-: --~--f-_=_:J..-~~E .-=---=-----== -====---+ sic-ut Go au ..=_:J.-.ta ..-.-Jii-.----.S=II-~ "===~ :&7.cti . Quid glo-ri-a .ctum •••-~:j±.-S-----=----~--r==--=~-~--=-••-=+::::~.-=1= ~==-~===--l_-=~===~~.

f2] Grslluale..mi-ne.--....ra "-_.am j§-=. .ctem.--=.-1.'----E--~-r:a _.~~I_~=t:'" ~ - +i~= -~=1--_--..ri-c6r-di . ..&rt-- .- e ..J::::..= _.._:t: ve-ri ._ .-----••. Ton.­ :f=_.==c. .II~ -.:ji=- ..An-dum rna ~. ---II -M - ---- re 11-.- -..-- tu . 1..ca .~~.mo ~~:r:=•..•..bit: ~= . ~ _. ..--=JIIII-+=."=-"i~. ..-.=.stus ut.i~=-.__ ~ ~ G16 _ ri-a et ho-n6 - .+.~-i==l-. '::"-.--."=i.=:----=-===-~=i~ .. -1- su-per 6 ._~_ t ~ . et _11--- mi .- -.+. .sti e - urn: 'F--"-- et con-sti -tu ..· t .urn .pe . .bi . palma flo-re .- -J_ \f" Ad annun -ti . no - - II-ji .- co-ro-na .~=.-----·I----..- --:n- -r-=~---. t Do .se - ~ ~f. ..!illftLi .~---a#f---=n=­ ::L=..oli.~ t:~..sti -.U-------.-:: D6 -=-r--. •-.-.i - "'~~"+~---=t-=---=--:..tem tu . "-:j-.':"i:lJi:-.._. mi-ni..--...tA . -.in Vigilia unius Aposr.--_ + ---~-r--. ±-:-.J===.tur per ~..---':...=--.-------.i::II_ - ...- ~=--~---==1-----r:.ba-ni multi-pli .-. ~:I-"~.=~ ~. • • -.:j.-. ~-. "--=--1 - ne ~~ • am.•. Ton. ~.-~+-..". ~ . X. II-~ J u .:l. in do .am · 0 ""' HertOl11Ulll..: -I --~-.------.II-I r=-~ .::=Wi:T-iII==••• __________- rna - nn-um tu - a - rum.--~ ----t=t=±===---t-+=I=i: sic-ut ce drus Li .

urn.po .~.:.ti ...!. YIII. 1.-.mi. -1- in re - - -1---·----=--=E . 1-~=1= ~!====--..!. ---"-~-. )Iat'tvris Pontlficis.rI .li -_=-. -+1i-~--.'+~. !i~"-~ ~~I Inll'oltns. . --.-~ ~ • • ~•• ~ !'!-ii" .-ir..__-t±~f~~· ~±: per e ..-~""--_.-.="-=:j "-=---=l sa-Iu-ta.=--~----_ ----j _. ~--.-. .-ll-:~ :j ~ -.-..- ~.__..-=l_.------..~".-:..+•• ~=j et magnum de .-~sa-cer-do .nus te-starnenturn pa - CIS.i di -gni-tas -.~ ..\. et prin-ci-pem fe . Do.=--.~----'==J+---- .mi . r~'a . Ps._..----. j -Viiil!-.--.._----=- -I --H -~-.------j-----------. Magna est glo. Comnulnio. -iJII.a..vid: A· .-~~..:::---l- - . - --+-s-+-- Commune unius Martyris Pontificis.-ll.- ::.. j==-..cit e .ne Da .iL-=.nes su - "'f=~=r=--.-____ .nee ". suis locis in Proprio Sanetorum.=-----=1--"-1~_ ..1 . -a--=+- ~l= •__ -.num. =r--. -'-=-~~... Ton.... _ --II-.. --~--.. ~ LJIlI-~ ~~~ . -.urn: ut sit il..tu -It e- I Do - IDI- i~ltmll' _1:~~=f1..COmmUDi-' [3J ullin. £=1 ~ ~ Ton.._~ ~.-. .~ --.ter .a e - m JUS ----r-----+==l-M-.j .-----i=JI--=---1-- .co - rem im .~ ~ ~~ ~~ --=-~1 'l~~~ ~~~AI!k{i:\ ~~~l8. In festis Apo3tlllunnn~ et Evangelistarum. ..~~ t -L:j==-... .-IJ- tf-~ c' ~ ~- b .-~'---=l---I-----~ =.-ri tu - glo - 0: ==::t± ri-am. i\! emen-to D6 .\... omnia ut.~ • -..-.-.

-=-=1--.-...=_ iIIt=-=-= .ic...-j± - _Ir.~-. ¥=~ :.---~-=-:-....i. V~~i-hil pro-fi-=Ci-et ..~"-.-----: --.-.jus.. ·--~3f----.um: rna-nus e .u~..-.Ii . [4] :.-... um conforta.di-nis e .-.J.-=...i .-. .--.rtyris Pontificis.---------:&:-.--t-•.'_-= --=+-~ .-.-~=et o-mnis rnansu-e .... ~.-1------1-.--... Ton...in....-=:+=·II-·'-=iI~-.---------~...tft ...-.~ ~+_ ~..Commune uniu~ Ma.~-..-II-... '" ~~. -or - U_-=1I:l6~ .---.._. non TOll.-....- ~-+ .III .---.~.--f--·-.-.us i . et bra.--.---1J... -+ ~..: ..n .._Ir.-....a ..--11_ -.......--..3-~ _I- -- ... ~~= 3=V"'~r n=..~• -__ ~_-t:-_~--._.xi e . ...=!--==- ~.-..----. ~ no-ce ..~-_----.-~:&:I---. ------ -1- ... - In -ve ..ja.. VIII. --I- 0.--. -...cto me - - 0 -- un - .. e et ff .!..--~ - ... .ni-qui-ta .:&:_ICCII . -==-~_-~ --t ..bit e .ni Da-vid ser-vum me - . I.bit e - - i....nim me a ..chi-um me .1 - -....-----I---·~~I -. . --.ni-~---CiiS II-.um. tis ~.:&:-.... Gloria Patrie Ton. .--==t • ~I --==---=----===:::. ..-----1~. -I ....----~ • - --:=: ----== _~..-II-~-. . page 3*.++---.:_~ ---f- ~~-_.-II- Ie .-... :L§:=~-- .--- au-xi-li - bi-tur e - i... .-..=-::::jj----- -- 6 - ~ __~.-.-I .. I .... .. ~--+ ~·-"·:&:-·-3f-.-... Graduale..----....]c: ~--. V.-. 0 san ...-!l...j .

mre :$ ~.e ..~ ~ ~ II ill=' II"'!"~ ~ _ e - - i: tri.-~-......jus co . Tu es [5] Martyris Pontificis.COmUmlll' tlTlius ~q-. --------- sa .I .II~"~i=F-3 prrove . Po-su- ----II-.-"':*. sti in pi . . ~-j±=IIIi=-=~.:-~---.fil_~.:~--.-..---~--j--~ --j- ..-j ca - --"_--.l .._.-.1 ..sti e urn.81 .---... 1..._-~_---.te la .sti • .--"'!II~ se-cun-dum or - dinem Mel chi-sedech.ter .urn ~--..!:~~~-=-.. e urn l.et vo-Iun -ta.-~ ===-.-- ~J=-. ....l-. ni ..cti .bi . Post Septuagesimam.- i=~--~"="-. Qu6ni-am • ~-~ in be. omissis Alleluja.te e - .-.. Alleluja..6 .n . .ne-di - ---....-r • ---·~-·---J-·-.-. .rum e .J__ -j .- di.-====t=--=.--- -1- n-'-d' .bu-i :..num."'~-·~LII~.6 - ni-bus dul-ce -.~..'::J-----'1-•.. . .-. it . --=--. -3--'" -+ __--.----I .----..-II------V. sti e jus _.:*....:1Ir. nt supra. -.. ..- -- --.jus _.. Ton.-~-.cer dos in ro ..- .-j-....--.-=C:~ • ~ ~-~~j-..nis.~- ~ non frau-da..Dl ..-------f-... dicitur Tractus..--=_ -=--~.L-.---:::rl-=-l-~­ it ~ • ~ ·:T ~~. it----·~f:1lr.-·---~f---IJ ~--~-.~===t= . VIII.-'" -----. ~. et VtlrSu sequenti. e.~ ::~ tE~ - i.~--F_=r :=f== -J_ ..

lis.ter ______-=.num: -... • . ~.-~~---= me et sie-ut lu-na perfe ..ter ..eta in re .±~~-!===-.....a._. e - ~ - - ....__•._• =i_______ =j_ _ . II... Pontificis. ~£.." .Ve-rl-tas me .---::I-...r6-nam de la - l\laTty!'i~..-~--.:jf • .j:=-.l===f:=-.~ -~~t:--=====-se-men e .bit: et se .-=tTon...--.des e .mi-ne me - 0 pso: et in I1:: _ _ .. .-.-.--...fi .=+===-~--=-..jus in re .... --3--=-=-----=--=-.~ ==-_.--- --.mune unins ~l ~-=. -~·--=t~T.-_--=I: rna .--1- ~~-~. ~II::±=..-..bi-tur :t=5=i'1--.10 -.al ..... -. IV-III..=~ =~ --~--. -t ~-. E.---. _.-~-.~-3==-------=-'" -.··-·-i¥~-~ pi-de pre.ti. ~_ 0.= • E·~ • ._ __.jus sic .eor-di .ut sol in eonspeetu __..-..6 - so.w _ cum i me ._.__+--~~---~-_.. Offel'tol'ium.==1 • ~••• ~=E ___ .:.- - .-~f: .J-.de . ~ I • -.··..-=1j • no .' ~-j± ~ eor-nu CODUllUniO.a r t~ ~j .num ~ +.-_"=:j~ Se-mel JUra-VI In san .~.b + ...(6] COIQ.~Iw--. jus.eto me-o: ~-.stis in coo . Ton.=-=-~--=-±=--==--==----==---+ . et ml-se-n - I ~--.----..ne - :iii=.a __ "+!b= E' \. __+i ~ ~ ex ..-. _~.--~ -=.-.------- et te..._..ta . .-...

te e ....:=::! urn.-.urn in 8m .al. ~-==-----~·-~j±-==~~l--- De - - -j==l-_. Et con-sti.pe-ra D6-mi-ni D6-mi-no: lau-da . --_=--__ ---------4E'-.-!: ...-. -.. et 8U .-..-11--1- -r====r 1._.de Iau . Be-ne-di .-=------JI co .-f--~--~ ---.. ------ . Ps.r:-. 4*.-.per-ex .--­ • ~ ~ .da .-. Gloria Patri.-11_-.... . TOll._II-.----3-=--.-.-.te --~-._.ta .------ .--.::::.eu -lao ~.:=n= ~-.ei -te 6-mni-a I •• 11-1 ::.H 6 . et ~§=·-·tfr.na .- san-cti.-=J--~=--fiI.sti e urn. ~-j ~.-~.=.ro .------hu .[7]' = - ._. V.-.--~±. ~._.mi -les eor .--ii=l=. VI. pag.~ -iii +31_.. -----:j----~-·-~f---· ~---------.-.tu - ...-.:§_.te.-=:::J=_.-._ -==--=== ---h---~--~-.

:=1 • • .-1--. in manda .-.ne - ra - ti-o .-~¥ -.-..[8] Commune unius Martyris Pontiftcl1". ut supra.---.. dicitur T ractns..' . VIII.~'tf-:-. Hie est -t.men e ..1 1....ja.- ~-+==--==-.-. II.-tJ.-=IIi_.E-. ~.-~ =t:~=b .Ton.--. qUI tI .tens in ter-ra . Do mine..._~ ~_~::J__ --I I Be-a .-.. +S=t-~-._ . 3~ Ton.jus: ge .-il~.Ie .=-=----... ~"·-·l===+=~" :::f=-=-.-~==I==j B~ .-_:I=t=~.-.r== ==1+ -.-. . ••• -~~::j±_..manuum tu-a rum.- ~.~ __ ~ __• 3-'-"-:-__ ....dos quem co-ro-na..-H ~ Po ._._. ..-. .sti e . ~=-~ t~.. ..lit ._ . •.'Ii' ~~¥ ~f!~iII!I'-3f ~ AI .. '-P::n= =±-=j~---=:jt:---_--- Do vit minus. ~::II--~-+~I ""j-' .-.tis ..-1.' Alleluja..------. .. Post Septuagesimam.-'-±======t_t_.~ -tiM _ -.-~-=e-rit se.mise ~.met r -· .pe-ra =---=-·i.-..-. 1~ :~_..:_.. -1_ 1_ --.---=--.~.~~==-- 3= urn su-per () . --I .. et Versu sequenti.minum: ~ ~ :+::~-.. omissis Alleluja..---..-. e' • ~-.~--i .- -":±=i'~--' .tus VIr.• -~.- ~ ~~ ..---. .jus eu .11--.-.i .._.=~= :j_~ _ sa-eer .:...pit ni ..-..~ ~D6 E--I----_--I - .

~-'_ jus: et ju-sti .-.+ Ton.~===t=§~ I-__ f.--1--..Commune nnius Martyris Pontificis.vid ser-vurn E__. . .-I-.. L~­ :f= __ "'=. Commnnio.-.ti-a -.=-=! • ~~ D6 ._.Ii.._~+ :!.-r:-.jus 3f== ~ =-t-·-==-----===·-·-=-·-3=-~-:j===i.-•. .rna .=~==--.. G16 .--:-==-..-+-.--I­ 0 4' uertorlum. ..ti . VI. -__ --1-- - __ -.mi-ne in ca -----=j---.ni Da .--.= -~ ~ __• -Jl~~ ~= =i: ~--~--~-t----I-~I- .':_ -.-.vi ..~-~t==-_-===t=t-·-·--=-===±~ e urn: manus e .i ..net in sre ..eto me - 0 un-xi ~-.---==-~..._-==±-I=~.--.-~- _.~. [9] .-I -.. ne .-~-- tJ-.rum - - --.ri .~--==t=+-.--.--.et6 .nim me a t.r=--=1==-.roo -.eu-Ium sre - eu .. u . .-c. =t:'" Ton.- - -- re ..re in -- do .-..-~-~-+.-·-+--1 :r-==-".--I ==~~-j=-=j====I=. . . --~.-II+l. VIII.-"--.-.di .. 6 -Ie-o san .-.-l-- e - .-. In-ve ..ee .=.+Ir:-_~-~"'l---=t=I - ::"IL- e - di .--I1 . ='~. -·-·-·-·-~-·l-==+=·-..- ' ~-===--.:..:j=~-~==--==t===~·--I.-. ~.. +-..-.-"-.tur.sti .-±==-_-1 me - urn..- be - ~=...- Po-su .a et .-:::J-II=.~ ~..

-~+ . .stus: ¥-II--. '~: - J Do .ter: • .. -~ E~---·~ ve .pet sa-lu-ta-re tu ..6 ..-. nam de 1& .- == t ~=---..de .pi .-:.ce .6 ..ri-um a- ~=----~-~:-.-. ~_._ . . :f=_=_=-~_--_II-_"~=£ N vir-tft .r6 .ne.bit ~+.. ~~~~~f. -I -.-~-±-__:$ ------.so. Qu6 .[10] Com ll1UlH' uniul5 Martyris non Pontifici~.=t-l -=~_:_ ----~..-...-+=i=V"+".= -. et su .iu .-.ni-mre e .ti .sti . _ ~_-j pre .-~--=:r~= ::j~.di. -=-=r=-=---=-q: ~= ~~=-=-==~=::j~_li=-=j========j==--===j==--===== Ps. loo-ta-bi-tur ..jus ~ii co .--'---.=t-_-:J:-6 .-E~--~:·=· ~ 6 _~ ] .·.te e . ~ ~~+====.=-j====--==~~ g ______________t _ _j _ . _• •~.cti ..~-~~===. iii t=~ =-==~. VIl --==--==t===..=l=--=-~-i r~~=.a .------~- -±=--~-~+-- ..---.te tu . --+-s-+-- Commune unius Martyris non Pontificis..--=-..-..­ -.-.-"'I. ~= Ton.-==t_-j=-===-== ex-sul-ta- .jus tri-bu-i- - sti dti e .mi - •• i ~ .-.su.ni-am proove-ni-sti e-um in be-ne-di- =r-.si-de .r:-.J"" Introitus.he-men .--1 _-_.-~=~: --=~- --===.=:I-~~ de._~ .nis: po .pi .i..ni-bus dul.----±-.urn ~ .~-.-.3-.i .--r-_-.

_-..-.-t. )Iartyris ~-.-__ • -.~"i~.--=-l-.. -- -+ •• ••~.-....~••:&:-.*--..-.-~.-1 ~==±===-f-===~ .ti . ..~-. .. ~----~_±_----. .. ._-= ====--==-j===t= -===---== 'f.- .~=1+----...":.met .=.-+-... pag.~~." .-.pit ni .u.-~ -..-.VI._ -.-I--~-..-. II.-.pi-te f--• e .men e .-.. Be .--l--f--::j----. _ . ¥ ..1 -~ Do mi-num: in man-da ..~j± AI-Ie In ja.ti-o re ..-!¥~~ .jus: ge ne-ra ..·1 .t±· ...-~~-_.• -•....~_~~. . ----------..rit se ..a .~--:::n: ~ .. --.-. .. ..=-"~j =.t . .rum Ton.1Tonus ~~_ .. ~=i-·-tV . -1----- ~_ I-- - _ _ --~• .0 . --=jt be-ne-di-ee tur.. j ..jus f-.tis e . Gl1a(luale... . •__~ . qui ti .-.. .=- eo-ro-nam de hi.~ • ea. 5 *.-t .~l~:..~ . Po..· .--·.~. in uniu. ~.""IIlI'''''+r~ ::If=_ .ra e ._-.r..: : j ..=+.-~. Ton..- :f:. ~J.. ... eu ...-~t = = 1 + ..-liiii-.11 • -- -.i sti Do mi -ne su-per . .. ..jus nOll [11] Pontificis ~-=-_.. "'--. -====-= ~=-~:j±=----==--===--===--== pre . Potens in ter - .~·-_~--=j±~ •..~ .so.COffilllUIH' ~_.--.----~•• ~ . ~I:".. .~. ~=:J ~-~ ea-put co ...tus vir..-.... .r:. .~_=~ ~ _. y Gloria Patri.mist ')".-..• • -. VII.j..et6 ..~ll .-.ro e jus - nam de • .su..r=-.--f ~..pi-de ~-=~-...-.-==~'~~ !..

E xau .--+= ~ ..f"'~ -li. Qui vult ve-nf .~--.••-~ ~-~----.------. omissis Alleluja. et tol-Iat cru .I~F J!~ ~-":-c:~ r~1 . lE-ta .-~ ..- De eodem Communi.semet-i . et I ~ • ••-:-.L:" __ -...~ ~Il: ! iII~==-==~-I-.---=:--. ab ..---===r=..bi . ---Q·+l--.--~-. ~ __ .~ . pag. ~.1>\':' ~.::j±-------- . --.[12] Commune nnius Martyris non Pontifici:-:.bUll.-.-.-. Gloria et honoree page [2].so. in ju ..-.. dicitur Tractus..- se .bit !=II~ ·.. et Versu sequenti.~ ••-IIi-f-.Ton~ VI~~I­ 1".-.¥~~~'=~.mnes re . Offcl'torium.tur me.re post me.qua . _ _-II =i1iIi~ ~.=.di De. et spera . Alleluja. ==---=-··.·-~-:tt=--~======j--+­ ._:::w::__ -:_ .tur 0 L =~+= - 1=-•• -=..~~c511 I~troitn:.-~-.us . ut supra..--+--~E -I -1.=-=+f:ll-I.=...-~-. ----on.de.=+ --II--~= ==--==~--===-.--r=-.--=1=------1 T I .tur Do .6 .3 J in . -E~--l-f--~. [5]. ~~= II· • • • •• et lau-da .cern su . =:------=-_-.~. .l==n: . Alia Missa.-----..­ ~j-.am.-IL. . Post Septuagesimam..=--iII-l.ti .· ·-~~··-·::I-t {.3~ l'--..cti cor . Desiderium animre.-.~-...stus e - - 0: ~~..mi-no . • CODlIllUDIO.~~ -= ~=~ hi pi-de pre .ne-get -----I--~-~-·I=-t--. Ps..psum..-. 1 .=.

. et com .·-·-l---E------..j =--.--±====_+ Al .~-.-~-:::J-I ~-------+ --. -~~l..-.- --::. Qui se .-. II.-..-r.-j J ===1===5 ..-.+1. .-. ~ ..~ ~-. To .-.st us cum ce .--...-.t-..Ie .. V J u .:a:-....±.-.+1-.--.-- in be-ne -di.ri-pe me-am.ta _~-- ~-~ .-I +1-..J-r...l.-~- noncoI-li-de - tur: qui-a Do - mi-nus =l=-. 't -r===E==--=t-~--.-. V..-.------th.-..-l-. VIlL. -.. Ton..6 . Gloria Patri.ni-mi-ci a .~I+:r:t:--= -:J.+ --.-.._ ~ +::II_+~--- .- -.-1. pa{?.-.-~=iII+--.mo-dat: -.Cl' .cti ...po ..--·f----+~=-=~f-~ + -==-~ V.-_+ --~ ...-.ne e - - - - rit.-ilL..-.=. \T.......-I-"~--~-~-.._t .bu- --==- ..--------.-...-~..-__ .--1 sup . . 5*..--=---t---i -..am. -. 1.-r----L-_--.--1==~I===--==--==--== • ~-v. ----.-.-~--1 ::f"'==--==--==±==-_-==j===--==t==j==--==j--I di - e mi-se-re-tur..J-+----I..... non am .-==r==3 r===---I . ---~.==~ =n::= :J-==--===1===t~===---==I=-=. Ton..ni-mam e . Graduale • ·-·-~=·==~-I--I=. .-11--- . Ton.-_+-.---i-~+ --.-1. :i5=~-=f=-.----1-- -----i--~------ o-ra-ti-onem me-am cum de-precor: a ti-mo-re ::5-..--.-~--..--.-. ~x--..=~=..--~----j-_ . -r. -II--:J..-.. .[13] CommUDe ullin" Martyris von Pontificis.-"--l--.d e-fl.-.+:==+= :tt=_--~_=_~.~j±-I- ja.-.-.--.--.--.h-..----±---..nit rna .---~---.-----r--~=------.-+-..-------.. ----j--j --.-..qui-tur me.=·-=-~=-·--·-f-·-·-·---· ---.-----------1 et se-men e jus 1 7 .. - -~.num su .-.IiI ..:j1= i ..-.

-._ ...nre...~~~~=~.te e . '=I--=-=lr== . Qui mi ._1_ _..:J=~= --f-PI------._.-~.jus co ...._ _ .~o.---=-.._..-_.----~--.. Beatus vir.-.ml-ne stl - --~-.pi .. et Versu sequenti. j---Ion. page [8].us j e . omissis AJleluja.=--.= .::T:!_ ~f~-.pi ..=-. Iu - vi men Offertol iunl..=:::=3-1 C _ r:..• 4!!i==-=--~=--. +r=_-...- ~=.~=.rite .-...'+"...-.Ie - - lu - ja.J..:.. Pontifieis. _-=~=. _...nebris: sed ha . .-.+--~+ --..[14] }Iart':ri~ Commnne uniu._:J ". .--=j- -+t"'--·..-.....---~-~+=j~------'---...-:E~ l-=-... Po-su -1 - Do . 1 - tre re -I-~.~ -~'L~rr--·.ti ..bi sum e ..=-=---==r-~+~-. ..~~~=--~ J..----.-••• .ster me - . me se .. r== -=-_._.._c~ .. il lie !==t-. et tri-bu-i . .~ --=-~---~=--'~. ~ "'=E~ .6 - so: .. .-.__ ..=....-..--=-r:~1~-·-~·-=!=-~ .--1 tur: et u . c.. te. .~ ••~ . __ • •. --=-. .-~&..de ~ -I L pre.. -. T:=-~__ ..... VIII.qua - ~-_ ._=1 ------ Comnuluio.. .t_.. Al .~-..gI - sti e - - i. Alleluja. __ '. ~. - - lat ~-- :i~-'''-- - in te ._.. ~ .ni . _ la. __.be - bit ~·-·~-·f~-..:t~_····_·_-::_=- et mi .hi mi .r6 - nam de ~_ ~_ . Tall.-.-.. -f=-... _..--.. ~. ut supra... elicitur Tractus..-.J_-~---=-=--==t=·- pe - ti-it a .-II-=-~ ="~t~· .ni-strat.!~·-"-ji ter .'-----=l~---=_~ =-_=_j.~~.-j_~~ t in ca . Post Septuagesimam.=+- vi -tam .. ._.=::-~••f+~ -~...1-= T V ~=-......

ti-um .-------. .~~=:jt==t= Al .-~ -=---=---=1 ----. VII...au .===::l =====~.-iII-=-.am. VII. pag.--. ~ • _..j . -'L ("'J Iutt'oitns.-j==-.t~ • -~~J+ .- ~ •ti-um. ---. -__. AI-Ie -Iu - =.--~~ ==1+==== ::L=~-. ..1- P~.===-·-~~I·--· - - di-ne :5=~=:=J :f=_~::l ..ni-mi-ci ~. Ton.. .j • .ri _ nimam me .=-.tem.~ _i.t• = ..goan ..ti .:i! • ai-Ie-Iu .=-~.~If=q j j_=_c=_j= __ de-pre-cor: - a ti-m6-re i .ni-qui-ta - -~~ ~_~==1~ II£j:tj: aI-Ie-In .==1 =:=j __ ja. ~ i .ja: a mul-ti-tu J---_.-~+L . 5*.di De-us ra .--II--::-~.~j ! e~=:i ::~~-~ ':c.~-~±~-. o-pe-ran .Ie .-t­ JL5!~~'i~)~ =f-===-===---==±-~~- w- ~~ "---- --t- a con-v€m-tu rna -Ii . V.fJ...-•••~...~r..~~ _ _ _ _ _t::±l_ _ ~. • ~...... ~<j :::b. VII..=.[15] Commnne Martyrnm tempore Paschali.. - •• 0 - me-am cum J~.-~~----~-·-·-~E·-·-·---· Ex .-..------j------ -.ja.6-nem ja. :!i= - --=--__.. t - pe a - e.~=.."'..IiI . De 'uno Martyre. 1(~2t0~~:~.~~. • ~=. .. +----E~=..2~ I .=-=-=--.~. Gloria Patri. Ton.~. Ton.

- __ . T VII on. Con-fi.-.Ii ~Q= ~ -. -.cle .- ~.z-~--~. ~'i· -1j ea-put e - ..- ".. .~l .~= de -h--1-I--. J .-.de A lleluja.su ..ti .=..te .-. .tern tu ...-- C onfi ..bun -tur .• ~= ----t----r=-±-~--. -=-"I=-~---I..------ ----II::..-.-~= -==-~-==--==-.---b·+'_----~~f -·-·l-:-·--~._-=- ..=. ~-+.•-._-=== -~-- _ ._ . pre .1 .--::r=~+l-~=~==I= =~= __-~_====t==I=·-.-..tur ere .~ D6-mi-ne: t=---i et ...-.[16] Commune Martyrum tempore Pa8chali. mi-ra .. eo .-:-=.--...a. D6 mi-ne: .a tu .+:--.-.-..-~=--]J!'..bi .i sti D6 - mi .--j ~_-==j===t.."+ • =E~.••:=j=t mi.=-=+.--I _t ~ .-::'II=~=.. II.+ . hi pi .~ I---.nam su-per I ~.=~ .=e:=--==--=-- v.bi .=-=+l-..jus ..--~ coo ...-. Po.~§-.~ !"-~-3t~an et6 .~.-~- :±E-~=----=---]J!'+-~~l·-·- AI-Ie - ~ .-. Ton...---12":r----~-af r:-.-j .~ ~ ~ ..a --r--.~. .am in ec . =--======-_.-.si - .-l+-=:I_~_. Offertorulm.r6 - .6 - so.-~=_+ ~--.-~-~~--ve-ri-ta .Iu ja. .te .ne ~ ..~~- ..~..Ii .-~... ~ -==-~"-=-=~·-=F ~-.e-nim ~-~ -l ~ . .bun .= ttu .-~ r..a.=.Ii ~ .--I .. .- :tL~~.II-... ut supra....~'.-t--. .a ~.rum.Ii- --'::---~---j--3-~~--·-~~-.-~.ra .~----.•••-..

t30 ....[17] l'a~('!Jali. ])...cent te: g16 . - et spe-ra .II~ JllJli ~n-~ t.Ie . Al ...JI====----====--==--== -11-------_.. hI .III . ~-=•• 3§ ----:.- til . ...._--Lre .iblQ: _.-~.t30 .~f.••~-.-. ._.1 . -U..~....___ J ...._. l. .a san-cto rum.--l__.~~=.~_..=.- ~~=---"'.=-=t==~-==--===!=--j=====~~:==.lI!:+ ·-~"·=-·r-·-=i.. ~=== T V OIl..eM ..bi-tur ju.~ ~=±=•. ~-~-. -. ]"':--.....---=.~~_ --..•.stus in Do .ri . .-. AI-Ie - - 1ft .... - -~ -~-j ComlHllIllO. - cti cor - <re.:.am in Ec.ja.-1---.-._.ja. lr:~~lr~:t:~i~'~~ .-1. ._ .:r. l ..• & .-~ _.ja.]uribus \lanyrilHis tl'lllpore != -. - ------- ~-5-~".-r=-------..----..=.-!--~-+-..tern tu . _ - 0: et .---+--==---==-~=+Jr""-~ -==t=j~-± :f'-=-~j_ .Ie .---1-- ~_ b.+-..t=--~~ ..'+-=4 ~-=J-t .. .._....-----I--~ lau-da-biin-tur 0 - mnes re . --I-----3-----r-~~ ..bit in e mi-no.di .Ie .. _ ne . -== =:--+lU".si - =s==-..1ft .ri-am B . ..-:.=----. -:r:_+•• .ja.....=~~l"=" aI. _ -+--0-+-- De pluribus Martyribus tempore Paschall.=- --.-i~ -~ne~ ~ ~-~~ --=c:= ~ Oraduale HOlllanuTTI...:: et ve .

J__==-..--.J= ..sa-mi e-runt an - Ton..-. • :.~ -::3 .. 31---=-.-----===.i. In - al .. .-==j-. ::-.-bo te..~.i di - cent. ----~--~------• -II ~ - \f.--j±== in soo-cu-lum. VIII.~ Al . Gloria Patri. et be-ne-dfcam no-mi-ni tu - ~---E· ::L. . =i=J===-. -~----±j==~. -• ~ .----.Ie - ~jjf .. ja._ -. Ton. Ps. gni tu .::]~----~ ~ ~ ~. Do mi-ne...bunt sic-ut Ii .-II-.Ie 111- . .. 11--.~+== ~.._:_.--1 . ~= --==--===-=tII·r~ -=t: ::n====--== :e=. teo ~==rt==­ ~t== i= ..t:=f 1-===-. i._~~ · _.. flo.Ii-um: et sic.--~-----• ~-..- • ~ • • .--.cu-Ium soo-cu -Ii..ut 0 - dor bal - J-=::j-"-~-=-~---_. 0 --~.--~-II-~ _.f -.r ---==--==--~l~.. ~.-. III. .. Ie ....-~_ ~re .. Ex-al-ta.. ~'••= AI .._-- ~~..ja... In . San-cti J---:::"-'- .- ~.-...--.re - J=-:-:.. VIII. ~.. Ton.jIIi' =t=.et in soo . • .'.. page 3*. \).!-.._ja._.-.III - . ·-~iIl~~ ___J. ..---~-..~:jt==j A I-Ie - ~~-.- •J-.=----=== tu .-.D~ pluribus Martyribus tempore PaschalL [18] ------------.... ~--- :f:::-Iri .-==-~=1===:t==--==--i De-us me-us Rex.te ja.

0 ....-.:."..~ ~ ii· . Offertorimn.jus. mors San-cto Allelftja..-..ja: re ...1ft - t~ ~ ja..-==..-~-+-..[19] De pluribus Mart\ribus tempore PaschalL ..sa in con-spe . ... .--'¥£o+ Do ...etu Do ... al ..-I==~-.j...t'a - . ..mi ~-.o.ri-a . ~.ni.-..~:=-=~ ~-~_..-4- ... .mi-ni re .... .==j=--- ~= Gau-de - -:-=1 te .-j-... -.---.sti ... =1 ~t .. ..- ~. et ex-sul-ta . .- . :t~Ji--~ih".. AI~··~==---==~I===--==---~-== .] on. al ... ut supra.~-~~:- . Pre .1ft .etos• ~b-" .' B* .~-l_.~.eet eol-lau-da .. "ii!!+ Ir~ .--".:jE rum e ..-......-j ' I ~.ti .~± __ ~.­ ~ ~i"i· • ~t=i'l=:~...=~-~ +--=1\). le:.mi . .---.--Ift . de..-J: de ... -.ja:...• ~--.In rol-Ill D'0 .. L re .-' in ----l-~==+=---=!=-I=--.ja.+ . .eti cor .. .. . .: 1. -.. .'t-!===!+ Al -Ie COIlllllunio Ton. ----.-1---==1- :J__-- -t:=t • .iu .-----1==+1 ··i~=±-.Ie - ¥L. ~.-::-11-- ::S=I===-~.IIII·i·----E=b.te ju . _.ti .f ..-. .---..sti: et glo- -E__ ~ ...- n ~_.•• ~.~ 1ft .--.. -1==-. . .._.no.-.~· ~ =~=: -----.ml - :L!li=lIi =lj • • -. t_.· mnes 0 - ..=d_.no .~-.I = = t ._tr:. ==1===--==-. '.Ie .-~-t--==-- ~ .!.

. .._ -=Il". ._. et omisso G-raduali.de vi ..-.. _l.. ge .: ~." ~.rum: red ..--=--- N -tret " ~~l - 0.-=E~ ~. .••.sus est.us.-=.~~.liis lUissis tempol'e' Paschali.. 70 * et sequ. ubi nOll habetul' (secundunl tonos assignatos pag:.:"'... et in fine Offcrtorii et Communionis uno Alleluja..rum.- ~~ di._ ~=--:j-~. IV.. qu( .ve-ne-runt gentes -. --t-e-t-- Commune plurimorum Martyrum extra tempus Paschale.-. duplici Alleluja..:.rum: vin- $ - . .--JI .'-------j=--=1-I.~.ci-nis nostris ~. .' in si .•. ::a1i= -.~..Ps.se ptuplum . • c~t~~ ~ ~~ Il~.~. . -.. ~.-.==1 ::j--- ~iIl... omnia dicuntur' ut infra..:..11-:.-".6 . ---.CommUlle plUl'illlOl'llJll lIartYl'uJlI [20] . ~---.l! i· ~~ .~'..I .· ~. .11 .".-~. ~ til ~. fu . --3---.mi-tns $l._.. et in a.~ ~. ut suis lods ponituI'.-. dicuntu:r duo Versus ~um quatuor Alleluja. ~~- .nu e .-ca sanguinem Sanct6rum tu . :r jfi1.• ti-.).~. addito in Introitu ante Psal. -+-- Ton.~-.= 1i 'h.-=-.a _ '. et Vil'g'iuUlll.. • I ~+=-=iI.' ~. Introitus...-=--=--=-:=::--===--=--=:::!= com-pe . •.di ..-::rl_£:.6 ..-_=H. De .t6 .==r.. in conspectn tu D6-mi-ne. lIn tOIlllJlUni COIlf'esSOl'um.-~-==-==:+--~ et..

:.=j ~.~-:---:=~~--.gi ... .. ~J=+ glo .--·-·-=i-·':" .~=.cos.-.------=----~-_.. ~=l=-+ ~=itI-==--=--=====---==t-· ..sto-di-am.is : mi . ~ in San ....-=.f•• -~i.="-=jt==Iil~====~-===---===j==--· ~ .---=l.._. ~ -• -rTon.-.----•• _-VIiII="-+==.J-.~. dex-te-ra ma-nus tu . IV. ~.-.-t: ma-je-sta-te. l.mi-ne.sus' De us ~ .a. -. ~.0 ...jJj---=1----=1----- --j- s~nctum tu-um: po-su -e-runt Je-ru-sa-Iem ..-..§ --=-I===n:-..-..~.=~..-~~~..-.- ... --=.Glo-ri ..2~·--· t=~at!.bi -lis in --..[21] §-.ri ea .. 1.-..~f.--. Dex-te-ra tu .ra .. .-. pol-Iu-e-runt templum ~===---==--===1---===j==----==j===-~---=- -...-.... --~~~._.ctis ·~~J-.ta est in virte: ~~ .._. Gloria Patri.mi .aeon -fre - - git ------~--J:r----- ::j:§.---.-':-'==1-.­ . 4 *. ~-...-~-~..-...-.J. ~ j---- . fa - ei-ens pro - di - _..I~IE·~ su ._--f.+ ._ l==-- 'l. -------------- ..~-.a. ±=--==----====--== in po-morum eu .ni . .--. Do .±======--==.-j=2. - i .-..-.- .. . .---.. • ~~. pag.g+========--=== ~==---:--~. TOIl.~-. fi - ttl ::LS---' .r:-=j__- Graduale.==--~ in hoo-re-di-ta-tem tu-am..---...-. .~--l-­ ~l .-.~~-_ ~ •• • .

~~l. dicitur ~ ~--..bant.0 me . ~jEL~~ ~----.~._.ti . Alleluja.-.~:t.nem..---~-.. -I----.: .QUI se .-...-=.-~ --1---. E=J' ~~ 1.6 . • Ton. ~ ~jt~ ~ .ja.ne ..ml-nant In 13 - - -:II-~-O-=l--.--'---1--++ :If=t===~ --.. mitten .. -__=-=-. ~--.--------1----=--.II~-~~-..-=l-hlll"~---=lh -j • j-+: ' •• ..nem.mi.tent..pul . E-un - tes et i ...._·.. ~ t ~=~=-~-=--.~.··~E~i~-~~==ff:~ . fie - - ~.======-=±:::-"...ra ..cl. _ ~-~~ I ----- et no-mi-na e .---=-se ..s--~ ~ ----------. .-.-.[22] Commune plurimorum Martyrum Ton. . VIII.ce ____. ut supra. ~~. .-_ .---=--1------ et ge ...: :...... Cor .ti . in gau .'.-.:t:= Trll(ltu8..-iII!-..po. omissis Alleluja.tes se .rum .ra San ..~.2~:±t=-1AI-Ie .cto - rum in pa .na su a.:n=-=::::+= ±f:-.-.bant.-~""".di ..ta sunt. et Versu sequenti. vi .cry-mis. -+ .6 - :t=5=~ ~--.ra ..- .-~....- ---•_=.1_-£ ---=t=~ -..-+~ ~~~.--------------.vent in ge-ne .. II.~~ "\).. Post Septuagesimam._\ Iu ..0 .

.-.ti .-... V. por-tan-tes ---..J Offertorinm.tern.vit I .. AI-Ie .----- Commnnio...1ft - li.[23] extra tempus Paschah'.... -.-... sra-ifl.bit vir-til .'~. san .-~~rJIC-- ~~--r-3----~~-·--~I -r-~.: ~ .. et for-ti .t . ---~--~---~~-~-I---:. -...ram ho .~~ si co .. Ton..-~---~ _~ ~j_ • ill .-..bI-lIs De .-~ ~==--.. . • ~=j=~ V..tern ve - j - 1Ii=-±:t • ni.-.• - rna-ni . ~ _ _ Et . .ent ---.f.--=== cum ex ._:J_~_ ~ _ -.6 ne.ra. Ve-ni. .. ..·.-~===L ~-.-if.---~--.__....•.-~--=-------~_.. .us I...is: -. MI..en ...-_--t-De us.-.• ±=if'"~ Ton.--I-----...------=-<-. • .=:J+=---- ~ • . ~ ~-. .ta .-. .. . ~=j • ~.-=~i" --i1~.mi - ja.~-j--I -----1i-pse da..=~-± . ---3.-.::r-=.--... De .. -~..tes au .us ten-ta...-_.._ • £--"-'~:J ~===-=====j==--==t::+--::..us In ! .ta pas-si sunt...pu-Ios ! su -~-:j±: - os. _--II i~.~--~..__r:-s .~-· ....men .ctis su . ni -bus __ :ii~-... I.:a:----.-.. trJ:--... De . .suI .til ---------..-.. ~.-~ . ---:.-. ---.• . .:i-I tor...- -=-.

."".c~ .---._... eu -Ii. .-..I .eu-Ium -:. 3*.~-' '-' 1 .vent in e .sta e - os... ~'t~'.•-• ..-.~ t.et ee . 1..--=-._•.-1 -'-..~ -~---5--t--r:=3 ~= sre . Ex'-sul-ta-:te" '. . -. sre - --~= ...ii=--=-=--. ~-II-"~--.--'--' ~!!llkiJh-. ::a.-.-.pit .tern e .-I} .. Ps.si ho-Io-cau .~ ~+ ~==-_--===~~f-:.--r:-----\::'-'.os. J-..ee . ~.--.... .. ~ 4--===--==-==== =--==.-_ =I§= -===r=== -•.rum nun-ti ._..--.--.1=_..T-_• t _ _.~E= ae . ---"--I-"---~ . t ...-.rum --.-~ .--_-. . Ton. --.~ pro-ba .rum vi .=:j~~ -. Alia Missa.~=r-­ ~.- -' ----. --1- .__•• -::...--+ ··+-t=j-..~._~~ ~_ tarnquam au ...::::I .na .vit e .=.0 . Gloria Patri.).Ji-.--t-.rum in for. I..- ...___ __.. ~. ~~~~~rf~ Introitus.-·~-' - si .~ ~ e - os: _f • .{24] Commune plul'imorulIl \Iartyrum -_----t--E--l.-l==--=--~ A-pi-en. ~===1=--=...-_-==1=.. -.__--=--:==--==--no .._.-__ ll • --.' nar-rent po . et qua.-.--~.~=..pu-li: et lau-des -----.-========--:::..• -.- _ •• ~===---=---=. =~=-b .- .eto .a: -~-=- ~_.:.ti-am San ..:: :~~.0 .'I~~1 ~'~I Ton. ju-sti in Domi-no: re-etos decet eollauda-ti-o.-~~~---.--.eM -I-~--·---·-:._.=:i--======-~--. --+-e-. --~-.mi -na au ...-_-...' pag..-·- :._ ..=.c.~._ -._ ..._ ---.-.- De eodem Co~mnni.

+ .. . ~. ~~. ~-...+--.--==~+--o~ qui fe .-=-~-8-~~_8 .------- ~-8.=jt=-I= -------=-!=-~-. I.~ .ri-um no - ~=8_:J--=-·~:J-·+1·~ =~~. .to .. ~-§--~-..-I-.. -~--l-8-~-=~-.extra IPIIlPW-l [25] Paschalt'o Gradllale. et ter ...cit -===---=== :J==--==~ ~~f· ..--it ::j-iIil . La .1ft .. +===r=--.-dlI-==t=::::=:E:== ..min tium.B ...---..pta est de 13.re . --==:n= -=..-+ :r=-.stra..strum in no-mi-ne Do .~~===--==j==---==--==~ ~...-==--== A-ni-ma no .--ex ....~..-..~ .-.pu ..•-~--~ t ..jr=i - ::r--==--==t-==±--j==~-=i-.-. -il-. sic-ut pas-ser.-..-8-8-""==~ -. :J-·-vt-.-~ :f'--==---===1-8-.ti su mus: ad-ju.I·-.ra . ·~-E---·-~-!=:-]+ .-8---1-----+--....-~-. ut supra. Ton...ni.~-=-_ :r-=t.-. A lleIuja. V. J u sti e ...len - tur...ti . ~ ••_. et =I-~ ..-+-.-=-.:J-t-~~-=1===~+= --+. --..-=E. • "-*+-11.-~.mi .+ ' i .-~-.ctu De - i: ---·--. . - ...be - con-tri .-!JII-~-_.=. t . --Iii .••• Al ... . a j .--' et de-Ie-cten - tUl" in Ire .l~~ ~ E-..-_ ·I~i .Ie .ja.queo ve ..-_' =-. ..[1 ~-. ..que-us -+-j==--===--== et nos li. .-.f .a.-~-..sftI - tent in conspe .---.. ..• _j±~~~==----=--_-== ere -lum...-+. "':~-..+==l-.• ~ +~-. e- :is=~-~-.tus est..-j .--==-1--a--=-.=--.. ~.ti .-~-L-~ ~+- l'.-8:l-8-~ =r-==1===-----==--·-j-8-8- Ton.-.-....~fi • •. .ram.

L_ _ II- ---1-----·-3--~--.~-==j==--=--==j====2 .ni ab -I....lIJ'.mi.~~=...rum. ----~_.-.ri .6 ..-==-~===.ti .iiii=----.ta .-+-.is: ex-aI.. Oft'ertorimn.tur in eu . VIII.. dicitur Tractus. .-. --~-- ..lIJ'.= =~-j::!: Ton.ja.. AI-Ie .--.-.is: ne ter-re.-.. -r-P=]---..a..-e=-._ .cis me . DI-eo au.- -+ . -+~-.. -. .bun .tur.~..-== =-. Pasch.~ .---.-.mt - __.....- ---E--II---"--·-··'~3I---· -.~.Ii r=J-=-:=I.- =-=j~~ :J:5-. _ -1-------. omissis Alleluja. San - eti in -.-...:j:~==--""-.ta .-. et Versu sequenti.----.-=E~~" j-P'-.tern vo .--.-II-=1===~" .-.3-· =--r .--=--==---== ==---===:t===:!: gI6 .L I .-.---.bus su .-.:::. Post Septuagesimam.Iu .--. qui vos per . Ire .a . fau .6-nes De ..=.-----Ex-sul.-i1":a:=-~..-. _~_--j --r-r- -.I. ..====--== his.-. T I .=~-. ..-.ta .-_..- ..:.i in --~-~-·-·~~--~-j -..__ ---------. =i~!i=.bunt on.. Qui seminant.bi .:a:-.­ Communio.--1.-.-.se-quun ..:--=. extra temp.- -_-. pag.-.~-I.-""-.-~--.cibus e .- .--.l-. .-r ~--=----l--r=-~-=-"-~-E----P.=~=.[26] Commune plurimorum Mart.. .=~-£=l=-=-I­ ::3::f=---=--=-=-j-.biS a .. .---------. [22].

.----·---3 -.6 . Alia Missa.rum est in tem-po.----E!_-I---.- ne-que ze-IA-ve-ris ------- ---3f =i=~------.--=·=3=·=·=~t""!'~~-~~...-r-:-----j--1.-~-----= -."'-1.--==r==3f -.-.-...-.vit e - os: --1- r-- et .-. I.---..:.~--t-..- in ma-li-gmln-ti-bus: -.-. .:a--E -==t"--+ --~--~..re .--.hl. 1. --p -.--.-.:J..P .. Ps.ti ..ll..---f-f---l.-.--r -.--- e ..-f----.-==r-0' a D6-mi-no: .Ii re-mu.-...:.-.l".-.~I-I.. .ni-qui -ta-tem. II.__ ..--.tes i ..-.~..--1- -.- A-Ius au-tem ju .=-.-""'---=-!3===-~-.~ pag..-t--~-r-- - minus ex-au-di .1 .-.1 .en .' - ~I ~-rJi-.j-.--------.. Ton.. Gloria Patri.--.--~-. ..--. No .---1---' I -~!Ii-. -.ci ...-.~--~p.6 - - -p=------j---I- nis..- ==-----========! et pro-te-ctor --.rum ---II-.-..--~ tri-bu -la - .-=-. I j====l==--11::.-I -t --..f ... :a. 3*. '5....-... ------- ~.[27] De eodem Communi..ri --=:.-.iilli~ n-·.___ -~ ~ ~ Ton....----f--- -- fa .-.....--.~..st6 ...::.--..- ..------~=----------~-----·---f-. -1.. ..- ~I.-..-. . =:- -~~ ~ ~ J ~ Introitus.

....... .ri-to et ~ ~r:-.-·---.. .-=t =:r==:::--~-.[28J Commune plurimorum Martyrum ~ ~=-=..--_.-==-----====l=j-·-·---lex 6 - mnibus tri-bu-Ia ..----- sal va - bit.- -r- .. ~j .: l ( l ' : .- ---.--.1 .-.-~-.....----+=-==-~E====-==---===-::iiii-r-.. ...ni-bus ::l5=-1b7 ..- ~---==r===-=±=~ lau ... . --+--. T=l-~i~£••--I. ._ _ • ~.~.ci .mi-nus his. t-=. e .hi... Top. dicitur Tractus. Qui seminant.--~ .f .-.-...---:--.-~-~-j-==-.-~...=::j ...ti ..-j--~.= .. ... .--~··· =.. L.• t .. .dat ex - - . .~ - . V.. pag...-. Allelftja· ut supra.=M===---I­ _-==t-=-===---==j-===.di ..--.-------------'-. [22]..Ie 1ft . Post Septuag.tus.~j=-=--===--+er . et Versu seqllenti. . ~-.-__ .6 .6 . -r:::--===-. -Ii ~=:j=.- sunt cor de: htl . ~-1 . omissis Allelftja.iI£::I~".. qui tri.-_:"'----.-~ l.-I-..1 1 " : : .--.r~ ~..-+==-~.. -.. ---pl-.. • +=~..---.. I-L.~-f-- -:'jJ:.. ----t-...~ .•~-=-·dt=t: . XIII.-. ~ A~...vit e os. .==- ~_ ..'--.-. Do ..= ••----..----=1-.. .da - tus ~~~ ~-. ~. .-.t==n=== :f=::_-_~_ -.miles spi ...----t·-3f---------:'jJ:..l~. ... -----f-- Al .I~-3E.rum Ii-be-ra..--.--..• ... ~---_ :f • • ..-•.bu .. .-±- ..-~~.. Te :M:ar - ty-rum can .ne. ---------- mi .. Juxta est Do .ja.: ' j J .~..---..----_±=-.f .. .to .:.J .' .-..---p..

-1.-_ .---~+ . ~- di-cit D6-mi-nus: __----. -r l 'on.-....IS In t'e.. .-.t!·tnpUs PxtlH Offet·torium.-----=~- COimnullio... et ni -moo in -.+-H--r=-t=---!- :aiii=~ ••~-.re au .. . -t~ ~.~ • ~:=j=+ b·· vo.--...•=-~ ..tern ~-~==--~ ~= --~-..~_. -.- IDO - ------- il. II.===-.-~-. ~+---Ju .-.tis.-.di . ---I----l--~-­ 1• -.tum rna -Ii .ti-um : .-..-. 1~ Ton..ne . --~--~--. . sunt in -t pa .-.-.. ja.=~.__• _ -=-_=1 • • .-j===j==-~=-~~ et quod in au .-=-.-j~~~ di ...eu -lis in. ~. . qp.Ie - . .-~= ~===:II=-.-. prre-di ..~--... • 1"\. . ' ._ ..:/1...a .Ii ri: au . ~-~-.= __ tan-get ----.-. _-.~..+ .si.te =t-!i=~-~+J -::n====---==---==--=== ::!f-t-.si sunt 6 .-j±:===--==---==---===== su .pi .. .. . -~-. ..ci -te in liI-mi-ne.. tor-men . .==--=+= ~-..1ft :.per ::.st6 - -j--f--..-j ..-~·._ 1_ .O d .i sunt.-t- a- rum :j1i ~ ..-~ -j.-i~-.ti-re: los J• -• • =- -~~---= ...-...--.ill i _ ._::JI_.. E==~+= _... ..-e=--.~...ceo ~..vi .eta..nu De ..~.b· rIS.::j • rna .-"~¥lf~ .-=:j±_-------Al .-il - ~ -.~ non -..-_ ~--=- ::Jf Irj - • -II· d·I-eo • -.=-----.:/1. ~-.+-j .-¥.en ..="~--~... [29] Paschale -----r--~ -:...... . -. .ca .a::: te .-..=l-·---=--~l:/l.•.. .. .

a ..---i-Do . et o-mnis mansu .ll____ Gra(luale ~==:j-:J-L.. Ton.ter .tu .nus te-stamentum pa .i di . .um: ut sit il ..-a-a----=i=.. 1\1: emen-to Do . -a--Ie-ce sa ..~~-_a-3=­ . ---1--.-·~-~~ . Gloria Patri..!. I.gnus._-=_.-1sa-cer-do ..-miI JII.:Iii=~-.gni-tas in re- :. • •-..ti'.. ~===-=l+===--== jt ..-_~_ af.-.fa--lr"---~-------­ _.J !===E...-----. Ps. Introitus._.tus -ll- si-mi-Iis -& il - Ii. a--.=---~::. ~._. • • !l_ • " " .a-3-1 A-a-I -&. 3*.~-... Ton'.::---"-1­ a . ·a a--+- ~ et prfn-ci-pem fe .--&-&-a~..Ii .~-a-.. \5..Tid: "-a. -r ..di-nis e .ii=--~-:n::--~-II-.--+- ... ~ j.it ----.. ~-a- ~- . B :..•-a-t?:£~rc..eu-it De - o._:tt-a-=-=====-- ~=~~.~ a. a=-""j-a-a -~-~".---..cit e .a -'-d E 1n ~i ..mi-ne Da ..cis..a~li ~l gl1iL:..:==--== ~-~--a.til ..num..~:::J--iI'!i-= .a- :t:-=-=j~ .!=: ~a . pag... 1. -a-~.is ~ ==t~ pla. '£. ---- ---.bus su .. -Sl 1~~~ii'---~iii? ..3---11~--.~ a-.e .eer os ma . --1 qui .~=====j=-==a..(30] Commune Confessoris Pontificis.~--=-.e . ~== -'~----'-+~--~-R+= :f::jaiaa a I _. .V T Oll.a::-=+= - -t1i---------. qU1.jus. Non est in-yen . .~jAi=~~ .

.---===-~-j- -:n:=-~~ -"='-=.mi-nus. ut supra.==l= -=~ --=--.-+-1---.-=-=-= --.. pag..-#I•••• =JIi=lt =t~ ~ -~3---=-----. pag. dicitur Tractus. Offertoriulll.. ~.•--=~==-. r===rJ:== ~..ro .-~~===~-j== su. -~-~f---_ _ __ :-lI __ _ -~. Conullu.-·-t==I=·-.----~-. omissis Alleluja. [5]. [9].si.am ==l===-=~-. Tn es sacerdos.-f-• ..-~+ :f=_-_~=. 3:i .----=--==~--==== Fi-de-lis servus. Tn es sacerdos.po -re ~_ -------..---~~"-.~---.--~-== ...st1 . Post Septnagesimam. .ret legem Ex . Ton. -II=-~~=+~="~±:= conserva .mi-nus ~=f-- su-per fa .-~=. .it do .-.. pag. Hie est 1 .-. II. V. et pru-dens...am: ut det il .i ..-j±::=::!-~_ Al . [5]. alleluja. et Versu sequenti. COIl feMoris -t=-..vit D6 .===t-===--==±-II _. A lleluja.Alleluja.~------ con..CommunE-' raI] Pontificis..j .-~~-=.. Alleluja.==1 :e:j -~ _ ...-h"'.==--===--==---==_ ~ tri - ti .Ie .lis in tem .- ~-.ja.na - [--===---===--== _ .. ~ T" VII 01..nio...eel .-. t____ _ ~ sa ..• -=-.. pag. quem co .-~-~- :1f-~-.----.-----.- ._ .-+===--. I nveni David..mi -Ii . -~:!::=C_ 'f. . Tempore Paschali omittitur Gradnale.Iii .--. :I!i=t=-.=:j=. quem -=~=--·-~-·-·-E-·.-~ .dos. et ejus loco dicitur: Alleluja. -~===-_ J=-. Beatus vir.::.tu .ci men-su-ram.. alleluja.cer . [8]. _¥ I==-t-~-...

E -~~=---===q= ----J ~------ Do .. 1 1 ...-.l +!JJc.. - A .sti ti-arn. ~=:J ..J~ -i-l§i-r--=----j--------=j------ ex ._...it' .-. -rf'".sti ---L_ _ tu .-I...--==t==::: ~ Ps..--=:---::.-.~-=.i. Gloria Patrie Ton.tu ..-.----=-.- +- n=.. .i .j .rni-ne.-... . Y. ~ ·s. non a .~l•• tu .--II--I­ " .•=:r=~= -_=±- .jus. 3*. ~ --..r : .= 1 .suI-tent: propter Da - vid ser .· .cti tu . Introitus.... ...... in .. --=~ -----...---~-.••~.. _=1. HI. Me-roen-to Do-mi-ne Da-vid: . •• ~---~r=---­ ---t-r: - ci ':'em t_~~ -lIi!l..i ~~.do .. .e .1 ~ p::: ~l· ~=j ~ ~~..••• .. ..! -==1 ~ ~.. •• ~.~ pag..=_.----IIB§l&il. .. :. Alia Missa.-:=J ~ _=j±=~ Chri .di-nis e .. tes tu .-.~ ju .r .su .-1-~-r:-----r==- ~--"¥·~·-~-~t-· r.ver-tas fa.. -I-~ Ton..__.jjj-_-.+ .. ---===-_-== et o-mnis man- ..urn. ..~--..vum -=- .cer .= - et San .[32J De eodem Commnni...r---+ ~==---==--===.duant . =-:" -. III. . .

~~j±=t AI .8ul-t3. II-Iuc produ-cam cor .-±=. :i:S=l=---~=---f--.minus. ~=--~:-.----~-S a-cer-do-tes e .-- :tC=-~t~~ =~-. I.cer ..-.am ::L§ -·"--.=~ ~-~-~.=1= . ut supra.·=~-+---.. ri: et San-cti' e jus :&iii-.- exsuI-ta-ti-o .~~~ -E-"-·--.-===-~-... -~.. • Jl ' ~=====--=-.Iu .=----~~t­ ~= ~f.=:_.cer ..-.-==-J--=~:r­ :rr:-===--==t==±===~--~==--_+-=_-=.ter .. +- ~ _~ l.--1--3----=-"--= ..---L-..-.ne ex .-_ .-._...bit e .-...:. .----... ----.-_ _ ~:t:± :!li===---~+--..jz.£I~ .-1- .--=-===--= -=--==-~~ ~-I--r--"-=-::.vi ~ . C .--.=:j-.-~±-..vid: pa-ra . Ton.~fi-==---=-~b~~± Iu ..=-..num..----~ ... - bunt..- .--• •. .. Alleluja.JUs in .-+£.~.---I Graduale.[33] COlli III lLIH' Confef'soris Pontifkis.dech._-+___ =t= *IHI. .nam Chri .dos in re - 'r:-_.~ ·~v.--~~ . -:-._•• 11-.~-. Graduale Uomanum.--~• •~~-=+ ~_... se.. ----l-=--~~-.Ie hI .8tO me o.+ -~ ±=. ~.--=---~ ..nu Da .--. =~~~ ~ ---=+=1= iII-..-=-~---=---.ja.. sa .urn: Tu es sa .ra ..:=j===¥:x:! Ton.-±=-----=~-==-.-r. .= =tC=~-·~======-= _~-j±====~iel-chi se .-.------~-==r:.tE-I!-=-~-== -:II===- 'T..te .-~.t3. !f-.--+_-.. +-.du .. =n: -~-==-=j-......-..vit Do .. 1..-. et non pooni~-=~-~.==n===-----===-__ --== ::j=~===---~~~=. tr= .E-=-.din-dum or di-nem . Ju ..

in .-~.it e ..urn._----==-.--r/fJ---=--.~_ :. ----~-!IIr=~L:DI:-~ -Ia 11I-.::::l-. Veritas mea. [33].du .~E£ A.~ _tus --==~- s.1-Ie .. III.!f::j=i: :Il:=t. cum :._-~_.gi-Ian .. A lleliIja. ~.rit do .._.·=-3 ~~""~'. Communio.~..------. Post Septuagesimam.. et Versu sequenti. .".-. .co vo. . -. t-=:T--= --i B .--ve - ne . -t-e-+- e .:.==t= ..men di . alleluja..ut supra.-.IiI ja.-:- VUS.urn.-.:k"~·~··3~~ -::r4 ~------~---. _-j-II--.:A! ~~ ~j . Ton.. Paschall omittitur Graduale. B eatus vir. [8]. pag.ne-rit vi- ----~--~---~=-~ :.tern: a .. o·missis Alleluja. dicitur Tractus. . ut supra. . TOll.---_...na .bis.--- . . ot ojus loco dicitur A lleluja._~---l-~.-~E---' -====--==---=== in ..tu-et .. Temp.ve .vit e urn: sto-Iarn glo .'T=II=!f+' .. quem. su-per ~ -1-JL~~-II-E· ~ I ~. Juravit Dominus.. rv. ~i/i!!.[34] C'OIlUllune Confessoris Pontificis. ~~.a consti . Offertorium.~I 6-mnia bona su ..I = . ~. [6].mi-nus.. pag..-.. pag..ri-re .__=r_--:.

ti-am.P2 .•~.~. pag. G16ria Patri... .lam gl6 . 1= ~-_..ctus : ti .'.-.le-re n6-mi-ni tu .it e .iu - sti me-di-ta - bi-tur :$ ..:~ • :. ~. Tonus VI.±-~.. .. 4*..~.gua e ...~J • •=~ • • • ~~..: tJ~ . . sto •• _~ . -I _ --I---Ib-:-.~.0. ~.~ ~ • .:. 1.... VI. . Ton..re - _-1=' in .jus c* " .~_ --./.ri .-.il N \. Al-tis-si-me.- Os .-...'~...E..~~~-~-pe~r~~it· os-e-j:s: e:- ---v=---·---~--­ ~.' -=t im ."~."..tu sa.ri .~f - ...• ..Ie .-..-::_----:=j------I--.__=-~-===---j --i . Introitus. .-~_-.:s-=- & & ~_ & &~ me-di-o Ec-cIe .' ::.du . =i1i---------.[35J Commnne Doctornm.urn.-•.· ••-•.-.tel.. et lin .minus spf .-IIi- ==--== ]-..l __.-11-.re. l~~-~~~ii~ &~& & :i~... Gl'aduale..~ . .=1 .=S' r:-& ~ ~~~ sa .------.en . .---h....~~. ~-f---==-f--+_-.pIe . Tnn. .=1 . ill ~-::.-..te-ri D6-mi-no: et psal- ---=1--l-----1--~±-- :j:§-.en ~.urn D6 . -----il·--l---=~ • ~ . • _~--=r-..-f---±-. ~ - et in .~....pi .si-re J--=--.-~...Z-'.-]-11 II • .vit e ..--~ ~ P>..--~-. Bonum est con-fi ..'.pi .---t.-.

~-.~.de . 1.=. A lleluja. IV.-•.-.'!:. -ili--. A ..-jI--A ~ ..jus.. =t: -a.ja. :-j-.. Amavit eum Dominus.la. 10 -'que . et ejus loco dicitur: A lleluja.mi-nus.-:jt~ -1._-_-----_-_ suppIaritabiIn - tur gressus e - . .-. B eatus vir..tur ju ..--~l• ....J=---+.+:=-===+f:_t.J·-·-·l-~ . . dicitur Tractns...psi. . allelilja.:: i-----.. ut supra.. ...:::-----l-t==i:r==----~ .di . Ton.-:1=- e .-. 1. Post Septuagesimam.-~-=--~~~!-q~ A I-Ie 1ft .-.-·--.-----.it e - ..ri-re ~ "'-~idIIi_:1:1==' ~_...vit e .i. ~_ q ~ex De-i -h.na.-±::-.[36] COIIlmune Doctorum. ~-=~ ~•• .=.jus ~ in - ci-um..j=_---J!!:.-.Ie - 1ft . =1=-----.. page [8].f--=-~~-===-ej •. omissis Alleluja.=-_::::r ~-£ji:==-~-=== -===== -L in . -=1= ::t. ut supra.--._c·-__ i ..---------=.. 'T. ~-~ i= . ~. Tempore Paschali omittitur Graduale. Ton.-11::+ --==--.du . .--=r-=-~ ~ -=~ ~-:r~ . et Versu sequenti.-3 ~==--==.:::J.= ::II=~..vit e ~ urn: sto-IamgIo .----~-.~~~pr~ .urn..urn Do .t:=t~::J-=·... :. et or- -=_:j-=-__ ~~=--.iIIi -= t.. .~±=....X::::~.us: et non --- cor .rna ..

:e-: -.[37] Commune Confessoris non Pontificis.--1 ~'\r._~=r -~-3--·--~--------._.i••••• -~=~ .::~-~~-. --~+a-_-r------J. .': . ..r' ~nt:Oi~: r--~~' I· i~.E-~===E-·~.-.ut ce - ===j: ~= drus.Ju ..-~.. . =-=J=ri~I"----JJ - flo ... .te Ofl'ertorium. IV. mul-ti -~i - in -~--r----~+----­ ~-"'~+f""'· ...- $..-. ~I'~~.. .V. ~ _I - - ..-r:!. '.:~+.~=t:-.re .----...-_..~...i-~. . _+ Li . pag.. . • ~. ..--t- ut pal ~---~~=-=+­ ~ • :j ~. .t ~ f:~ ._.-...-.--. Communio. . Jildelis servus.--.... -._.-.-. ~.-.-.ter in re -' \. sic .3 • -.-.-+ .bit ...-..1 .-~ .. :tE S jn -S~-.-----_. -I.-_..no est. .ba .-+-.:~..urn: et flo-re - . X~-~C~ ..~-I:.bi-tur..-.- .-.ca .jf---.--~~-.stus germi-na bit sic . -·.=-7 m . .-~==-~ •• •- -I...bit: rna ~~ qure minum.'£---·-f -__ -~-===~~ .. ..~••••~.:-~~ : r i. ..li.. =:II .-.----~ Ju - ----=1--- - stus -2.~± .~.. -+-$-. [31]..=-- - num Do - an . ..+~~ .ut Ii .-.- Commnne Confessoris non Pontificis. Ton...

-J • ~ nem: qu6 .-.[38] COlllmune Confe3S0ris non Pontificls. •-. [2]. Be-a tUB vir.::IiII---::J----~-.jus 10 ..-~-­ • e:=~:r:..:'--=-==-~h -=-~...que-tur t:=+= ••-Jl'! ~-.-1 :rc===r--:__ ~---. --..=--.=~===-~--=--=:j~--=--==r~ . Ton..ci.fert == ten. f=L .-.-=~ Jh : .di - ~ - ci- - .-=-.ri in JL- • .ta-tem. 4*.j -=-.-.jar ~=---. Gloria Patri. ..ve-ris fa. ..-E. rit. a=~--.que ze-Ia .:~ _"_±=.' :Jf=1I-~-~----=t~-!=-~.. ~i"'~. V!.... lin-gua e .~~-~. . ac .-~k .jus in cor-de i-psI-us.3f Graduale.=~--d== .ci pi .~~_-. ~= ~-. ~ E~~~= CQ - r6 - - ...ni-am cum pro-ba -tUB ~ ~ -=. No-Ii • re .--.+----~~--tliii--t=-='... .. _~ ne ..et fii .--= ~ :tt== t -' ~. lex De-i e .ti .=. 'T.6 - I . • rna -li-gnanti ...---..--. Ton. "_j=-' --f-----=1-.-.mu -18. pag.e .entes i . ..bus: ~~ Ii .-""'._-Ie.-~--.+tt:~-j±~ AI-'le Iii .-~_. :!:+-. II. _OJ qui suf ...-~~~---==r~~..ta - r..--. Justus ut palma.niqui..~-.-j Ps.--.-~+--. :Jf=.- ju . pag.nam vi too.urn: ..l----l-f--=l-- ~iII Wi ~ ~~ . ~.

. Introitus. 'J. 'f.~==___ • "". pag.me. pag.. [8]..=w . . l. Amavit eum D6minus. pag.-:r-=i -~t=.-.i -1.--.-'-~~-=---:==mul-ti-pli-ca . Alleluja.~~ ~ . ---.j . . Veritas mea.bi-tnr: plan-ta-tus in do .-.- ~t==iI=-=r-.bit..--~-..- ----r~ +.~. AI. + • "-±-.-=t-t=-:{+ ~=-=j-·~====:j======-~-·--·-~jt - no: et psallere no-mi-ni tu . 130 .~~-=--==~ .¥ __:!~ -1 ~ .-. Tempore Paschali omittitur Graduale. Beatus servus.--. '=~ji. dicitur Tractus. ( 3 -. omissis Alleluja.. Ps.:::j---------r= no stri.bani ~-·-··-·-·~.roo ~-.-. ±-~. pag.[39] Commune Confessoris non Pontilkis.~ ---~---I__~ .~ -+~-=-~••.--1~.tis. pag.mi - . [38]. sic. [34J. .-~-.tri-is do . 1.. . ut supra. et eju'S loco dicitur: Alleluja.ri Do .-~~=--. Gl6ria Patrie Ton.(U C c .num est confi . [34]. pal-rna lIo-re -_ . Graduale.-''-'~ -~ stus i ~:J. 3 *. Beatus vir.-+-".-II-.. . L- Tonus I .. alleluja.=--r==--::"-:II--~-II-.si .. ---~'c~-- De eodem Communi. p. Post Septuagcsimam. .D6-mi-ni. in a ..--II-=~.te .-~-=-~-=1==----. Os justi..mus De .--Jj--.0 . page [35].-------1-------.. Alleluja.-.. [6]..c.:J==. . Heatus vir. et Versu sequenti.--II-j. :-..-. Offertorium. Alia Missa.ut cedrus Li .._~-.'" -- ~ .L -====1===-::II •• ~~~ i:J ~==--==--===-!--=-. Communio..-.

...ri .urn a .:::J _-~ . V.+~.si .. ::II-~== =+f!ii-----. . Beatus vir.-=:jt==--====--==---== Alleluja. =1-".-. Tempore Paschali omittitur Graduale.. ~ -ta.:§ ~ .·--==t=±=-+.-.In vir-tn-te tu . ju ...•• ~~::.. :f= __ ~_••~=- ~- pit miS. Ton.tus Vir.. ut supra.-11-11--1 .~ In manda . .~-~+= - tri - ~-. pag.·-J. • .bi-tnr -.. ..---=~+-.~.. \).-=- .um ~ ..per sa -Iu - -.men - ~~ .a.ja.tis e - jus en - . . AI ..he .sti e . [8]. VI.stus.Ie . Alleluja.=..-..+ .~==---==-+-.. ::5-. Beatus vir. et Versu sequenti..+ . Justus germim\bit. ·3 .. Do - -~-----+-1l=------' ~ '!!:•• • _± .jus :.-.de . ~ . [40] Ton.­ =t=1§j~~-==-~~-..-_ .bu .. mi-ne.. et· ejus loco dicitur: Alleluja. [36J [37]..-::]-. -..-1I-&. ~ ~=r== ~. it.Commune Confessoris non Pontificis. omissis Allelllja.. dicitur Tractus.t=qui ti -:~ ~-~= ::5= ~= +=====~==_-~ . ut supra: Alleluja..-..i!f. Post Septuagesimam. - minum : ::5=v-...bit ve ..-.i .. et su .--.-=+=. ..i. pag. ~.~ fj: - :f=II=-. alleluja. 1=.ni•• ----=F:rr===-~--=== .re tu .=j-.. ~ 3tfiii- ••• .In .=~ . ::5= .-=t_II_ .• . =§ Offertoriulll• -1-J--==:t===--~ ~==----. ••.ter: de ..3 • • ex-sul-ta.--------P---j±:_---. ~ iII-.--'----'-i- t& . a +.:±== ~ .--. ~ ~·~-j±:--1-===~+==--== :C=-...ni-mre e .~-...

- urn :a.I I Ton.-. ..-8-~~-~-=l=~.. ~~--8-~8_ =~ iii .ter .e- tis. --3----8-.mi-ne.Jz.-8-.' prre-ve ._-.co vo . --------'----- ------------ --+-e-+- De eodem Communi.tis._-------~-- in be-ne-di ..--.-=1-h~-... Ton.+--~-t--+~_.roni-a..[41] Commune Abbatum.-+ - -1-1-..r6 .~ ~ ~--E---·:&-'-·~~E _+_..-_-h_-.=.--=- -~--8__ _.8-8-.--=-.. •.--=---~-8-1L--.-8-=j======---===--===t~==----=---i- ..- ---- - bi ..-.. .-I.po .nam de 13.==. .si - -----~-~-~E-----. CommunlO. ----1-t Et--r----Gracluale..de . [37J. et vi-tam re ._ A .-A:=. :=.nam pos .0 ==1 ~-8-1J"'~" ~ ~-nTf.=--. Missa pro Abbatibus. .de -- - --. -l_" ...t-+ ---~ .i :+=1 - t..!~::t.ti e .--==.~- s~P-in -~~~ pi-te - ~ -=:J~-t=+=1: ~ . Do .qui-stis 0 . .men di .jus co .- . =-=5= 8-iI!-.sti e - ... ~e . ~e. -~~-.bis..8--1- :rr:==.. Os justi..su.=~__ -~-~.. cen-tuplum ac-ci-pi - 8=1_... II. .-8---==.-.stis ~._t.j ~·-4 se . -I- dul-ce - ==1-~-.pi .-~-==:j~~+-j=..ni .-=l--l :Jf=:. pag. I.--.cti .-­ ~ 8 ~ ~j.-. quod vos et =I-5--.~ +--.. - nibus -8-~--.~ qui re -Ii . .. Introitus.Cll.: ~--8-8 _+_.

ti-it ate..==n=i r_f..::jC ja.-.._.lum 800 eu -Ii..•.-r=----.7~ .' • • ~ • -iII. stus ut pal. .X-~ ~= f. et ejus loco dicitur: Alleluja. ~:--=I £I ~ ~ ~ ~--...~::---~ .---j ------r==----...:~- di-nem di .=-.. Tempore PaschaIi omittitur Graduale.-j=f .bit. pag.-. ::iiiii--==-.. Alleluja.sti e - in soo - cu- .- --------- . • . [36] [37]._.-. Justus germinabit._. pag. ~. . [8].:iII ~-.rna flo ..Justus ut palma.~ . - Ton.rum lon.=----. . et =-~ -iII.- - £----3 --G-.=-=.. .3-•. i~-~- Al .gi ... Beatus vir.-. .-. Post Septuagesimam. -..ca .. alleluja.ut ee ....-..--.---.-. .-.. omissis Alleluja.~ -I --.-. ..ni mul-ti ---1 1--1---1-..---~ . ...- --..--=••----..pli .. ut supra. . ut supra.so... Alleluja.--..j.dI =s= ' ~-~II-.--pre .._.-.::-..:=:J ..t V.tur.drus Lf ba .--..--=-~~- ~-== -------. =--:J--r-:.~~=1~ :. [42] E --!-----!--~E·-l-...---Ih--. '5" Vi .'-. '\).-~..-.~-. .tft - i tri-bu-f . Ju -.r"'~-.- ~-.re .. =-- :j:ii.f7~-. et Versu sequenti..-~--+-.-.--.::t.!.6 . =::r~: ~--..- ::.bi .Commune Abbatum. .=. ~-...-~±:_-------.e ~.-=-t sic .tam ----I- pe - :a:s= -i. ..~~--:­ ~..!.--=------=t:. dicitur Tractus.. ..1ft - ~.Ie ..---~-.ti ..X-. AllelUja.

-. --r-t ---- - .sti in ca- =r' --------11iiL--~-·._ .r6 . ~ .-~-.- :$ - -·-··l-. --1--~­ _11::_--.que-bar de te-sti-m6-ni- j!J!i ~:l ~_~ __~-=-_--_~_-_l!·_~-E==·=-·_~-.pi-te e ..~--j­ t/!i==. [31]. V.. -. E ~--II-. --+-s-.-.·=-=-.· -. -j • ~~~=-= ••• ..D e-si..~k\~ffil! Q.~--=~.---..j..sti e .~.... -.---:J -l!ii-. frauda . .' _ is tu .[43] .---·----==--=----==::J~=-_~=t-·-I.. 0 ..-.ri-um a .jus non :..-. pag.-.te la . Communio.-- Commune Virginum. .-=-~-.pi-de :$ .--I=---==--==--==~--==--==j=-. .de .-..:. et ..bi ..po. VI. LJ__• ~.• .. ~-I de 1a .~-.6 .rum e .--== --------.-"'.-=.-.jus tri-bu-i .. D6-mi-ne... Pro Virgine et Martyre.~ -I--t~I--~. Introitus. ~-.. Ton.-~.=r:-..6 ...--.~. .-. ~ Oft4J1'tOl'iUIll. .=i _.is in c~n-spe - I~~~-i---~--'--~---{) .su-f .sti e - i.A~i\1 i I Ton.:$=. ~-.narn il.l.. Fidelis servus. ~1I.nimre e - --g.§j-...·-·-===j===---===t====-. .jus co .--.. .urn: -------...--.-.ta . pre-ti ....·-t vo-Iun .l .so.

ti-am. .ti .._ ...~!===r:-.-. -j-- 'T.-.xi ni .--==~---==--==~ . ~ t=..~ 'f.ta.-.. ..mise Ps.:.­ "="-=L==t ~===---=-.ja.--=---= . ~ .. ..:._-~. -------i--. -+----·----:r-·---I====+=E--- ~ .~= .0 Ire .a: qui am-bu-Iant in Ie-ge Do-mi-ni.-~=..-.-. -. et non con-fun .. ~ ..-.-~-. page 4*.~===---+­ L..Ie. Ton.us.-..re-a un .. ~==--~.--.a:-""B+=---+ ---.-=.-~---. ~. --. . .-.us.bar in manda-tis tu .-. Pro-pte . ~"_I'" 1Ii.ni-qui-ta .~~=-=-~=t Di-Ie-xi .~ ~~~ et 0 . ~-I- me-di .di ..tern..t-~ .bar: ~=_-.• -~-!== - .==l-· ~=-..-..-•-j~== in vi ...~.-II_~ .--..de .. Ton.~.sti ju. Graduale.sti .[44] Commune VirginuIll et Martyrum....-Il. 0 ... ~ -±=~-. t ±~~-II _-.-I~_'rJ"~" ..-.t-I-AI-Ie Iu . ---- Ton.-1--'-. V.~ --. .-=".~.. n- ---·-~-~-+=------·-=:::n=.sti i .=--=~.gum.xit te De .. et qure di - !=a+===-"'-----"""'--·-·-·-I...Ie .-g.ti imma-cu-Ia-ti t---·-------i~ -i--. Gloria Patri. Be-a .= •. .-~. ctu re ..-.-~-.-..ti .reo ~ lAM =_::=1.... VIII. . De-us ---==r-I---l--!=-I--·-"'----=rrt=.1 . ~-ji=t tu . VI. ---1 ----------..--.-~t.--~ .. ----_'-::_-~.~.• .II ..is.

.=:1-.am..--.am.gi ---1 vir ..__ -=-~t==---=--=--=j===----=- V.ren .. . l· Di-Ie . ----t.-.=.vit ~·===·l-.-. E -~ ..-sti.~==-------=--=~L-------I­ r -...=j±=..tern: pro-pte-re . _.·-~.- --·-~-·-·-~---l-~-~I---~ ====--== :...l-~ :f--==--===1-.-.-..--.- ti .-~ --i~ ..ti J.-..=. omissis Alleluja....--.sti ju-sti-ti.urn san • .=__=t== fu-di . -·----====t==--==t. ==-..[45] Commune Virginum £'t Mnrtyrum.-.xi - .~~-~=1+= ...-_.---===-..-j==== ..- - .+-1 .hi ----- ti .--.. . -. e .ro .--=1-~ ....mo-re ! ---===--==e= .ximre e .tur .-.c..-.. in re .-. ~--. et -di-sti i ..----== ~-.. .-~. r=~ __ Ve-ni sponsa Chri.:j:-·-=:=---i•.----· ~ 0 -1-.. in Ire .. quam ti .-.-.- pro .gi-nes post E-. =5=. ut supra.-!'II=t=.-=~-. a-=--~~-~I=-II·-·~-1!~~~-..... ac-ci-pe co .-_.guinern tu .actns.• •.::::_. ..sti. Post Septuagesimam. Tonus VII. -====r-·-~-==·-·--·-3===--"'·-=1Q: =i=-'.==•••• ---~ __~ .. . -~-j--=--===-·-t--==--=--==_ .a un-xit te De .VIII.num: pro cu .-=~ -=:::!..ni-qui-ta -=---=-. A lleluja. et Versu sequenti.-. -=-~= -r P--'-+ 1---- ~.-..jus a . Addu-cen .tur re .nam.-~ --===--===..-=~~=~ :f-==-._ ..ter ..-j====~-=-.=~.-./ .------.us. dicitur Tr.jus af-fe .-~ ~.-·---===-~-==t=E=:!= -~==~= .-t=t=-=.a.E-.hi Dominus prre-pa-ra .•-..

' . Tempore Paschali omittitul' Graduale. =t ==n===~==--.-:::=j===j==--== Ire .j==:--+-· tu a._j===~ ~-.Ie .l:+"-l ja.a in.bus tu ..~..-= -~.-j====-~j~ et puichri-tu-di-ne tu .a. TOll._-=.ti . Adduc€mtur Regi. =~. ~--==+--.ten . ••• ~==-=±-IIr-"'-r=. --~-_e .~--I =4~-==---===-=~~~-~=:jt=~--=-=.ci .-.de.."-~- Al . --t=:=. .-""-r.spe-re ~=---=l--~--~~~-­ ~ ~-j ~ pro-ce .=-=-~ -. De-us tu .f---~--·--=---"=-'--II~ ::f====~~-=--=t=J=--. ~==!+= . ~ .III =~.ce .--~-. Alleluja.-I­ -·-=---=t-_.fe ..0 ~=~--.-IIr--j ~-. Spe ..-.. '\T.__ • ~~.tur re .---=~.~. et • _. Ton. -----~-Offel'torium.-iIl--l- =1-1- =1====-~j==---===.:::tt::=:t: -----t=-51---~1--~-. pr6 . VIII.. ~.--.__. ut sU'p' ra .-.gl VIr- 1i..s6r-ti . 6-Ie .-..-.de. .is.-=~.-=4=.-=_~- +=. alleluja.=-.-~=-.-~-.-~=.-=~ .. ~ ~~-. -~ tu.e tu ..de.us.=~----~~ ::G-j===-----===--==t~-·~ pr6-spe-re pro. ut supra.. ~=:j±==-==== re gna. Spe . =C!-.ren . -.ti -re prre con- ~-·--=--".'~-~=:j±= gna. et re .7 in~ten a ~-~ ...[46] COJlnnulleVil'gilium PC Martyrum.-._~~-. et pulchri -tu .l-. . [44] L45]. .-..de.-. I .e J-__ne· _ •• -t--.ci .====j-~ .=r=~+=== +=-._~r~_ .di - \T. et ejns loco dicitur: AlleIilja....~..-.•:iIi:. pag..~ .

---+--._~ .====-~ .-.go au.---.:::r:: ~ . . af-fe-ren .ca-ti ....-+=. • • . .inum et MartyrmlJ.ce -runt ------------·-.a-. 'f:--..in rnandatis tu .. --==---==--===±===--=-~_ . in . . -r=-r==t=~----~I ~-.+ p--L-j I - .---....--..bus.-f-.---.-~....----- .--= ta - ---+---~-=a=s---~-I----- .. __f.. .is . ~-II-.----- ti-a.=.tur ti .gi .6 - +Iii l= ~ .bi. ---r-E .fun - a ----- dar. ---'~~::II:t-==H -+.-..=oJ ~-. ------I--r~---I------1--..-.----..jus ~~-.------------1--- -t---. :.=--=-----j-- et ex-sul-ta .·---' ---_......ni .r .--.. ._-=-=t===-==- in tern-plum Commullio.bi in looti -.--II--8. ---==--==--.-... .----.". t-=.tur ~ ~-:...----...ju ..---.---===---==-.br~-. - * .xi-mre e ._...tur su-per . .ti-o - :oii-t -t.-. ::iiii-.gi Do -.. ~ ne: ad-du-cen . ~ ~ ~ --fam: .= =-=----=:::.~..---=-" . T r on.--t-- .-.-..-------+. . in tu-is ju-sti-fi . =1=1==1+= =-=lIi=j±:= . ~-II-.no..tern ..__ ~-_=-'-.oo.--• • •-.J-.. ..ste i ...mi . ut non con . re .----=--.-. .nes post e • pro . ~=!..ni -qui - qui-a • tern fe .-I=-.------=-.-~-I -I.-J-1Iii..-~ Confundan ...~I: ex-er-ce .--1--.-.-~-+ .-.-_--1~----. .-""'-·-.bor.[47] Gm1ll11111'\ Vin.'.. in me: e .

.--~--1-b=1+­ ~.[48] Item pro Virgine et Martyre.-. ~-.nis -==..-i-.-1:.xi: 0 -mnis 'eonsum-ma .- :±E--'" .._ me: .-=~_j±= in vi .~~--.===--..:::::::::::::... •• -.0 ..~ te-sti-mo. -IF----. \ ~~--.-I--E--~-:II--·----~--'---·-·-~-I_ ---.. _--==--==--==-.ni-a tu-a.- i it'l . Ps... . .--J!!:t-.• ~ -. 1"<. pag.-.----+=---. .. .-:rt====:t-.~=--~~ i. r~~:-~de-rent!-~ ~.--.=t~_ _~--===~~-vi .-3-+ - Ie .-) 1 ~ ~~ ~~ Alia ~1issa.!iu ~ =tt! . E exspecta-ve - .::::I-.. Introitus.. Do-mi-ne. 1.=!=t..-. _---.r ~ •• • ---.. Be-a ..ca~-_ (..da . in-tel - .-""~-=~ j L .0 .di fi . rA~ rnn~~. i ="_I T V ..ii.us -j--- I- di..ti .ti =-liii-.nem: la-tum man . tum tu - =t~=II.===-"tf=.am De .a.urn ni .mi-ni.~II::~ ~==..-t-.------r:--iII ... qui ambulant in Ie .-...us vul- ~ ~ --L-__ •.mis. Ton.. II.-. 3*.-.. ...Ton. ~.-~-.. . -~ '. Adju-va-bit e .-t-. Graduale -.--~--j ( • . II....-ID6- "t-~ _--til - ~SU---o:.~=== -I-~_.' .F v~ • -t JI.-P_ on.-j±==-=~======--===---==--== ..ti im-ma-eu -la .-. -3.-_--+ :tE~~ _.1I::i:j .De .' .. Gloria Patri.ge Do .··--3-.

-:t ..-..----I--E-_-==j_.ca . De --._~=+= ••~._~~_"_ .. omissi s Alleluja. • Al ~-..~ Hrec est vir - u - de na go nu .. nt supra......._ _ -.'tur..mero pruden tum.-f1:. alleluja.Ie .-..cu-Ium - . .:~ . Post SeptuE! gcsimanl.l'af1lwlfl HomanlJm D .j .:::i:: e .-.:Ii. V ~- :.-.t8..~-.ve bi - =~=E"'-~-+~·-~~--+-II-~·::r-~ t--L...::j -.ti _ ..vit ta-ber-na .'-'-1?9 . Jill'--..._.=r: ~ .~••-...--a.Iu :jiii ~ - su . et ejus loco dicituI': Alleluja..._.-==--·l-'--J._ -J.~ =. ut supra. <..:-.--+!. ~ ._- sa pi-ens.-t=II-:-=1==== +-.. et :."-.urn r. (= +=~·.~ -=l--.J_ J.. [45]..--..r -....af $==--==-e=t~~-·~--~---. " ".u__..vi .. . Hrec est virgo.·-.-.._-.---fi-cat tem ...-~--- .-::~ .=- ci ..-.:~ ~td-~-~f-=-~...- Ton. AI .---=..--=t--_r . ~==---== -. Veni sponsa Christi.-. .4 -II--"-±::.petus Ire .-"..la. \) . dicitnr Tractus. et Vcrsu sequenti. Flu .-.:. 1= -~_-l __• - -.fi ..COnUmllll' '"ir:!ini:-: f·r Martyri&... [49] •• ~=~~. non commo . V.--f--±:_~.-- i: saneti - -------. Alleluja.minis 1m .-•-------~ ..jus.~ =:E t=_ _ . XIII._.. plltg'.. Tempore PaschaJi omittitur Graduale..

.--~-t===--====~-=-~--=== - ti-am..__ 1_ e JU .--~.-. . ... D6 .urn I .-----...tel A llelu.IiI - '~ -=:j±=--I- . be-ne-di .. .cu-lum e . -t= I-·--==--=-~~ --...18.._...._. CommllDIO.t . pro-pte . ':n F-· ~-.. et in soo .-'.. ~_Il.sa est gra .. ~-•. • ..bi .num. ut supra.[50] Commune Virginis et Martyris. - ::ii1ii -••i~:=' ..3 • T VIII ~-.......xit te De ..fi!f. ~I -t-··-tl!- 1 . .ter ._-.~~:n:: .~ Olfertorinm.......i.-.-::01 us [:--1--- ~=n::: ~-=jt: _ -"9--.~-----~-- quam pul .. ~=---JC:J=f.S 1 - n-. 0 - • . ~-..-!l-3 • ~ =~~ ==-1=-~J"=..-ri .-t _.sta ge-ne-ra - .:. -t "'-'-i~ •__ ~=~..-""''... ~. Ton 1. . ~ -.~~.ta - 0 .t .~ ~.-~E---=--=== --. -.-.Cl .IV-III....lU - d'-' -~% in ~ .::1 ~_.=~~ • • • -~~= t:..ja.is is: tu ~ ... .ti . D if-fiI .. .. .ti - cum cla...-II-~:II: ~.Cl.re.hi .a . ....a in -. -~~-- ' • .Ie ..--=---.i.::. J ~ • -=3 .----.. sm eu -Ii.-on.. ... Ton.ja._ -=I' ~ ~ =+=.. non ca-lumni-en-tur mi .'\T. r:.--:::q: ..••:-11...Al .mi-ne.chra est ca ..

lliquita .~-..-:r-I­ t=. bF ~ .-.- - __..: =11==--==----=_di-ri-ge-bar.. I- De-us t:=+.-=.-vit cor me-urn D* .---~-==~ ~== ~ =: f=c! i ~ M ~--::::::===--c.-..-·-I111_==-----=---====i-..---~-- -f-.=t.1:=.~ ~ ----. VIII._t=: - I ~..g-~ E.tl-am. G.£ ::d-. --t-s-t- Commune plurium Virginum et Martyrnm.-£11. _~_.-=---~ ~~-=-c -c~.~~ ~t. _. . . . . -__. Ps.-· r~ =:11".. Omnia dicuntur ut supra pro una Virgin€ et ~Iartyre.-_----. E-ru-cta.tis 6 . o-mnem vi-am i-ni-qui-ta..~..a ~~---.ta tu ..-... ..i..- ~-=----==1----==---==-====~=:n:==--====--== ~_.tern: ---f--. ~-:.=11. [51] ~ ~:::JI=i~-. -_-::II--.."-. . un-xit te De .~~-.--~-=- . .us..bu .=.-~=..~__ -fz...-..--II-. -----f--.stl - --1 Ju-stI .. et 0 -di .-~:::i±:~-=--==--=== .is..-~ ~--.sti -+--1- i . I pro-pte-re-a ~= • ..:JI-~_-=~ ~=._ ..di . ----FW---.. Ton. ~~'yjJ III ~-_-..OllJiUlilUe Virginnm.. Pro Virgine tantum.-=. ~===-==j=---=---==--t==--=~--==-_-'-"t-_ su-per-bi: ad 6 -mni-a man-da ..~~-.-.j_...1- _ . l~~_·' :::. y·~'r ~--@ -. __ I-Ie-xl ...0 ha ..=.. Introitus....._~.sor-ti-bus tu . ~~:J:===---..-...-..._j~=.-::----..=--..

•• • --II-. .-... -t 1------- .. t:.-. ~. _.~ . {:{na... - S pe-ci - ::.:a=---__ .. ~I= -.j . p.. re .tu ~==l=--~=--+=r--­ ~.... ~i -.~ .~~I- .-. 'T.. :$~~~ .ver ...--=--= Tractus..=. Propter tem. II.-•••• =.du. +.jI- ---------1----di . et vi- .-.-.:$~=l '. tu ... - I-.--1 ju . a. Ton. Adducentur regi. -. !--~-.-. . [45]'Post Septuagesimam.-.ra t' ...ra tu ... p..----....nu ~~••.-..[52] COllllllune Virginum.. :$=. Alleluja. Ton.-3 .ve-ri-ta. ----Au -di fi .bum bo . - et re . ~ • -1- .- Gradualc. et ==j= ~~...-...-..e .+!... -.bi -Ii .a -..-t :.v..--.:j--=r-=----~­ .a.cet te mi-ra - • I:_-__ ..gi. . 5*. V-VI....go 6 . V..a. et mansu . -..-.sti .. ...-. -------=.-.=3I _ _-r pro-ce. Ton..~--~-.co e ..ter dex .tu . me .re =t::- .de. Alleluja. GI.-I£-I =±~.. ~-~f=... ~-~~+-.-.-.-. et Versu sequenti.-..ti-am: et de.. -------. et pulchri- -... dicitur :-[~-I=---. -~-..-.. omissis Alleluja. VlIL. alleluja.-r~¥.--+--~ ~ +~ •••-~.. pr6spe- .fl-t.-. _t-ft .6ria Patri.a in .ten ...te .~. -t _ .-.--1= .--- ~===--=--II-~ ..de.pe .di-nem.Ii ..:.-~.di-ne tu .

gum in ho-no .vi-tes pIe 0 - - bis: =r==--a-...=.a~~.6 - ne: ad ...urn de-pre ...em ~ -----::..-=b. t=:j in tern .am: ~ • -~ ~ • ~..'~t: qui.tur ~--~~~..~-=e .._- et exsul-ta .... Vultum tu . --t _____• __• _ _ .=&.-=-&.-3 V..ti .ti .--~ ~ & ••••~ & .-.ca ~-=C-~=l=-+-~=.~~~~ . .a.--==-!l~===-~~.-----=~.ci ..f . Af-fe-ren-tur in Ire .am.'.~ . V.-.---11I=1'" -.du .-~~1tu ..gi vir ... ~j±: a--.& . y....bi.·i..na au .~ e .--~_..de" et in .=j=.- :tE=t== ~. i i i .[53] ~-=~-----~ .f ~ re .= = 1 r .a-.T-'=i': _ ::rr::=j==-~..tur E -ii. ..-==-~-=-_~_-E fi-Ii-re re .-===--=---'=~ ~ ~_-~=±~ .eu -pi . &'!:&·. Ad .~J..=i=i ~ ~.gi-nes post s.£-a-a--+-a -&-. ..eli .~---~ •• ~ • .a eon . ~ ~ .-. ~~-.-...een .vit rex spe.~ -.plum ~+=--­ . -+ -.am: pro -xi-mre ~ t:=j s:~-~ .-l~---------.~~----.. 1Ii.II~ ~-=II::-a-~·-t=:=:i-= mnes di ._.·'i~~t: re gis.~==---==r~ ~ .... -~---"-~--==1--.een ...._ =i= .-..-. . -..-.~B ----.re tu . ~.ti ...jus af-ferentur .a .du ...o.E!--"~ L:II______ ~.& .-.bun - tur ~=.-=.• • • ~j~ ti .== ~+-i=I...- .rem tu ...

. .-. Ton..l.----_..--.-+ .-.-.is ---~--~-E--·· ---"-·-f-"~~ .stitit re-gi 0. \f.----.._ _.-...Ie-urn 1- - --I-----~- in va .-.[54] Commune VirginullL Tempore Paschali omittitur Graduale 1 et ejus loco dicitur: Alleluja. --.-·-----~-.---II--==--== ==== :Iii-..gum .-.-...---- -t Quinque pru-den .-1- ..!:..ta va . + ...-.-..-..= -.-...da . III. l. [46]. . nit: ex-f ..--.-.-..f--~= -=-=-.mi-no. . .~=t cum Iampa - dibus: medi-a au-tern nocte cIa - .-.-t-----.---..-..sis su .-.II=. pag.. Alleluja.. .-... V-VI.=. Adducentur regi.~-.§==-.- in ve-sti -~-. alleluja.-+ ~ -. --!.-.-.. -... -==--3--=•• -. .---~===~_P=-.k:-~"" ---=-•..~ - na -a dex .-~-"'7.-- -::j.gi-nes ...--t tu ! - is ---.- ._-_i:-~--.-P=---i :.ctus est: Ecce sponsus ve _..-=[::-~.--.-_... . ....ri .tris ~~II.-_. .te -I· --~-=--.~.teo -~==--"-..-Flq-- -.....--------------.-- Comlllunio.-t -==t=±=~~~==--·--··~·£ !=+-~-== - tu - ad .--_.-..- - tu de-au .__11:"" ...-.l...- Fi -li-re re ...Ton..II-E-~·~-r--t--R -=....e .~'i~-~:.--II-----~-- ac-ce-pe-runt 6 ..~--. Specie tua.=-. ::._-- in -I ---i - ho-n6-re ~ ~-~-+-·-"--·-·-"'r:-·J==f II! ----.-. . pag. . -==!==--I--~:J=== ..---.1 .-1-"---·-I---- --"-.mor fa ...-I---1-----. !--_ .- . - .t -. [45].'--:J-ll -~-~~f ~.--.:II--~ -. Offertoruuu._-. ._jt== -~-=±==:--~- --=~ cir . _ .+-. ----. .--=~=-:j=---=-~-====--=-==--=--"-_:"_-6b-vi-am Chri ..sto D6 . ~-.- .-1 .- .cum . Alleluja...ra to.=.tes vir ...tao - --~..--...... ..

[55] Item pro Virgine tantum. Ton. ~'V ~lissa.--II-"~•.ti ti . ::Jf-t==t=t-B-B---==_-_-B======~~ - am: pr6-xi-mm e .--. Alia (~ •• _ .=-_.-::r: -=---':"':.ta ..-B-~~~ jf~r:=-~j±=~-=-=:I_-===--===t::~-== - ~ . -~-=1--+ =+~-..:&:-.( :j-5=l..um.gi.ru-cta-vit cor me-urn ver- ~_.sul... II.. Ton.a et ex . 1.:J. Introitus..ni. .-bI ==--=--==j-B-==~==-====r=-.._.a Graduale.._.' .VIt rex de-eo . -=---_ _B=~j _~.um - buntur omnes .jus ad-du-cen-tur ti .-~_ ~..rem .bis: ad -du .-.=1=-.mi - . -~=-=-i01~:=~~ff~. Ul ..-====+=-==II=-B-"'.gi vir .dj--II-3-"'...__ 6 - .-~-----~._. =i!i===~-.~l.gines post e - ..e€m-tur re .--==-"~_~_ .ti - =t-S-...B ..tum tu ..--..pI ..tes i pIe- ..--~-~ ::Jf-ll-t-·--==--==·-==~~===---===--t:== . qu6.--. re .-.~-BI---I----------f-.bum bo-num: di . de-preca- ~--~~_ di .--- a=IIIi-~"'--"...am i - pse est D6 . .eo 6 . ._r-= ~~~ ~!jv~l j~~~l ~ ~ G--------.--B--B-.il· -~-. ~--=-.-1----~--·-·.l.-1::3f=.-.-. PlIt E . .-IIIL..ne...--\.bi :a===.___..- ~--.. ..-II-B-.-.--I Coneu .~-~ ------4 -t- --4---~=-- .-B-.~ ~it1 if! jf_=-=__.~~~-~--: =1+==--.tu .--iII-.-±=-B-B--===--tin 100 .. ..-==----==-~-B-..vi ._"-.Ile-ra me ._.

. et duo "\f\f. Communio. Hrec est virgo.l'0 - iy.::.------------j- =. -. .- et • Au-di fi . usque ad ejus loco page [49]..::::] . ::.::j±===---==---== au -rem tu .-..===--====--===--===--1 .~ -~ ~-=l------::j•.: ... Alleluja.: rum h6 .J II! .iIi ~:I:II .-..Ii .g~----"+-.[56] CommunE' Virghllllll.-.am.-----1- . sequentes finem.- t~!I. =-=s ~ • ~..-~-:J-"-=_-=~+..-E=~-. Alleluja. •. :Jf__-:__. Tempore Paschall omittitur firaduale.- ~=---=---==---L~. -~ . 11 in ..'!. alleluja.' dicitur --.j±=.ci . alleluja... tu ~ • • -§-i ~II! 1. Post Septuagesimam.l--.~~~--"J. . 0 quam pulchra est. Vultum tuum.--.eli na ==rJ:===----=-.---------. II.1~ -I---.:.em tu .---+-..--.go-ti . . pag. ~. Alleluja.... ~===..--. et Versu sequenti. r Ton.---Ton. :..mi-ni ne ..-.Alleluja. .. page [53].-~-~-_. pag..-1J~. --. Afferentur regie page [46J.. .l----. qureren- .am. . S"1. Trnctus.cu .:§=.-••._.:hii •••h~ ·~""'~.~. omissis Allel(lja. .-. \). Hrec est virgo.-. de. [50]..to - ri.. ..ml-Ie est re-gnum coo .nus De-us us.a ...-..Vlt rex spe - ~-----~H-----.. ~.a. Offertorium. __ QUl-a con . et dicitur: Alleluja..~_.- - .. [49]._ij:. .==---==--=r et vi.pI . .--.-.. ~. VIII.

e tn a. Pro una Martyre non Virgine..riIli. Veni sponsa Chris~i.ta autem .COlllllllllH' ~\fart ~Ti.Ie .ri - I- ta.!--.:. de .. .--~- ---. pag..-. Dilexisti justitiam. IlOIl [57] Vin. pag.l· ~=1± re gna.-..-===-.ci -.-=---=-- -=--~ --t-==4+--- ~=---==4-~ :e=.·-:lIt·-=-·-!III=±:=~~f. a:. omissis Alleluja.-~­ :.spe-re --~~=--. ~==--===--=== u ..-"'--I ----=-+--1 ne tu .'-==-=t=-==--=. . VllI. . ..ti .~ =~±=-•• -~.-. Introitu:-.--.na pre-ti .·-~j±--i= Al .:§-.--..1ft ja.._-_. Post Septnagesimam. --+-c·_+-- Commnne non Virginum..----.:J--·-·~ =. o-mni-a su . [44]. et ·~"~.-11. ut supra. -"~-.de. et Versu sequenti.._~-·.=1 pro-ce . et compara ....a in -!Em .sa marga . pag.di - -.. Ton.. Spe .-~-. ~--_ _~ ~ =~.._ _---~==t-.nas marga .-1. [48]. ~-~ .-----:".a:-illi-t=:i:+.-:J=~"'~=jI . et pUlchri-tu .----=--II. -.. lYle exspectaverunt.-. ~ .=_.de.1-~-. .~--===-- ~.dit -.j-.-'-.ri .-~-.-. GraduaJe.-iII.-t==n=== :f'==.tas: in -yen .-II-~-I-=-==1===--=== -...-+--=. pro .-L---==~----=--_1-·..-.---••-~--.vit e ...--------bo . !__ --~-. ._:::.=-j==-~ V.=t~.-==--==I= .~j===~-=-. [45].0 .---1---.- ----------------E-- .. =5=r==:=-==t:::-.-.=.a. Alleluja. •• =. dicitur Tractus..am.

[50]..ra tu --~_. pag.----=-.-A:jt II: AI .bor e ..--.. .~~--.all ~-g+= ~_.-"-.16. Ton. . [57].bis tu - is foros.--=:_ _ 1 Sll-p~r e .-~~.: ~---i---~.Itt •• ~ ~_.----~-= ~--=----==. Specie tua.PrIn .[58] Commune Martyris 110n Virginii.-. ..p .. • tar .CI.-~.-==-= ~~ -==~-=t=-=-=--===_+ +_.-=11===--== --. et ejus loco dicitur: AlleIttja..S-p6 .-~=....... ...li-ter dex .Q ..~+~--~ et mansu .urn: Ire .--1 ::..~ l. Ton. et. f.~~ . a.mi- -h..vit cor me .ri - - ja.tern.iu -sti .=-----·--E-. Diffusa est gratia. E~ :II • • ._~j=-. -+~".go - _.-.ti .=~J1--.am: et dedtt-eet te ~. -~.pes per-se. .L_~~-~-j ----~.nem .qui .-~-=-.r-~-~i=lr.. • -11.~. Commnnio. iI_~_ gra ..nit .: = j .si qui in- ~ iiII!-':.tis..te . 1-' -~ • ...==1 rJ!-.-~.--~---------mi-ra .]-.ttt - - ._~-= ~--==-~----=-~~-='- da ..• ~~ ~Ir. ~ - ~~ Propter ve .-~-=4=~---=1... -·-~. et a ver... l..-.= --S=r_-.=rI .bi .6-. --~~.•.tl sunt me :.::§ -. Offertoriurn.ta .. .3E di . VIII. .-._ =. pag.... .-.e .-.. -t==-=-~---_.·UI----...~. ~ ~ . Tempore Paschali ornittitur Graduale....Ii -~ muI---t~ ----- ..Ie ...a ~-=-a~ -q~a .-. VIII. ±:Allelttja ut supra. alleIttja.ell .-~ .--~.

----. ~--1I-·~·3 hu .r ~ ~R:"'" Lldl -I r~ ~t:~ f7c" r~~~.-=-. qui am~bu-Iant in --1 Ie . Be-a ._.a ~~~~~I ~ .=- ·--3----1---~---- tu - car . ~~ ~ ~ ··-----=-~S tas JU .nes me . 0 -..-- =~_..[59] Pro nec Virgine nec Martyre.sa est gra t-_ - ... 3*..tu in ve .. et ~ .~ -1----~===--==~ =~.--r .. Ps.._..jjj-=a._.- Ton.•. ~:\.._-. ..------:: "'~-·-·-E. Gradnale.•. ?1._.ti in vi . ~ sti me: =-~~ a • ~ _~_ -II-~ con ..1 -.-~-..¥ . __ --. -"=1[..--' ..~~~..qUl.-.~~_~/~J..:=f...a - • ~=~ ~.l " " .-.-- .._. OIl.I ---I --'="11-11'::--1-_11:::-.=:j =-=--=----=--••. D6-mi-ni.ui.-.~ .j .'f§.~-:. f' ' .as.ge ti ._.D·f.ti im- r . ._~ . - ~-.-.l . "{7 TOIl._~_ :::.r_~.-._(_ .~~-=cc~~~zn..::j=~- tu .~t~~i . ----Er-j-~==~-====== _ =-=~4 ~-.fi .. ~ [~ .:' pag._~---~·-~-I ---·--·--~-·-·-·-·-f-·-·-·-·-·----~I§=--=---== - t-=== ma-cu-Ia ..-~" ~_J__~_l•• - tis tu - is ti - mu-i._-=-s1 Introitus.. 111.~.--.t· a .---. -.._3f--·-··-·-- r -. -_.._.mi-ne. ••-.==.a: -. "- -. . III.ta . 3-.-.1 i.rtr =...U - I- In . .a..m6-re -.'•-... If. ....dl a CI - _r--._.ge ~'---=rr--------­ ~=j±=.•• q.._--====== -.~.-...te ~.·.~re . -. [j.6J ~.- 0 -gnovi Do . ~ j.•_.ri .---. 1._. ..--~.~ a man-da- _=.~l.mi -Ii .. GI6ria Patri. '1' ==-==----===-_ _=_ ~. .

8n ..~ .ni-qui-ta - tern: . [50]. --t--E----~-··=--~· ~ .=~~A_. et man1-. et 0 - di .--I-F.._.. ~. Specie tua..-...--1. -=r_.e . Veni sponsa Christi..is ~ tn .-. Offertorinm..ter - ~- - .. omissis Alleluja. A llelftja.-t-.--.hi -li-ter dex- t===~E--==---=== .~----r-~I------=--'''=--I-.. ~~.' a.-1.-.. alleluja..-.-=.-+ ::1f=~= .-.:a:__=l=f1..-illlll-tI--IIr-~=~~-1­ :j~-==--==t=:--==::1=_=. pag. [58].am.-j---r=_- be-ne .---. flag.[60] COIll/lllllHI 11('(' VjrgilJi~ nee :Mart yriF.- ----------.-. .te .~.. ~ ..-'--1num. ---. .--~...------j..---.~xi ... ~: Propter veritatem. et Versu sequenti...is: propte re-a . .- ------------ . Alleluja.di -xit te De .t ..:~~-#ifIt -d::..-.---..-3...-. '3'. pag..-.tft .-.hi ....-------- ----~.us in re .t -_.+l.. . ....--=-. II._--- ---4- ~= -. ~= :t=-. et jn ... .-~. Specie tua. ---.~.__ D i-Ie .--.sti ti - f Commullio. la .::::r. pug. D iffusa est gratia. [45J..~---.-. A lleluja.. Propter ve-ri .-I~ ---===t~-.--E=.-.. [57].sti ju .~---~~--.tI__=1-.di-nem.ti-am: et .8ti . dicitur' Tractus.. allelftja..-• ..l--.ta .-j===~+-t::r=_~--+- de-dft-cet te ! .~_. Alleluja. ---i- .~-l.. -...--.--+~·_-.-t~-.tern. :a=1= ~-..~-.~ -----f- ~..-.-~t-=-. .-~=tI-. - mi-ra ...ra tu .. . [57].-=-=--===-----=.:i1=. Post Septuagesimam.~ ::JJ:__. pag.."'_ -:: :j~-.I .-::r-ll...---.sti i . Tempore Paschali omittitur Graduale et ejus loco dicitur: A llelftja...-..-.-+. ::I-5 -1 j Ton.

.i\.---.-1- j -• .~.1 -..a un .nniversario Dedicationis Ecclesire.I-.us . In . - =-.-l~ ::t[=.-.. Ton...---.. D6-mi-ne Tir.-.~ '~lr~1 ':.ti . It lntroitns.mus De .-'.:~:.ti .1..-_. .---F1---~"~=~.·..-.§=I~:i5===j======+=.. "l-~:t..-.-t:=.'.-. Ps.[61] ~F..- ~--~-----1--E--------=..--~~~_-==~-=-i:-' Erri .- ~~--=-.-•. .j--r -. Quam di-le-eta ta-ber-na.-._.-.re .-. _~ =~-..eu-Ia tn -a. •.--1 i.la De .i: :tr____ tu . :J:f-~-I_.. -.==t=~--==-••_" _~----I!=I-....~-.~~' _-. 0 .::JI".~~-±::1 ~ Ir 1l~m .-~-. d'.=---------- :±t:_-==--_-_---!::=-_-- ===-_-==--==--=== --.1 .~• .-.=~j===~~_=tt - ste: hie do .. • .--.Ii: ~ - t et vo-ea. .----~--I.-1:5f==--===--== .-.us. E .xit te De ... - :a=.---i----Ir-:-.-= a--.•:. I~~-~.~.--=----=~-·=:·1 --~---+ au .~..~--.bus tn - is.i.....-----..-- . -==.. a=r:= '.td . . Ii ~-_--=rr.. IF--=~~.us. -.ta coo .~.bi-tur· -===---.-~-r=~L"1 £===~ -~===--=----==-~=:!:=~-=t:=t:=== pro .-_-~-+ l -: .bi-lis est lo-ens i .pte .ti .le-o Ire .---.-. ..--.-Sl.re prre con-sor - -:iio-=----..-~-"-.-=1= ~-..-.i est.1\-_. et por ... .--+ ~_ .----~~J-----~__=_. De .tum! con-en- ..

.•• _.=.-= -.bi -lis est.----=:n:~ =t=-• • ~= _ _. . 3*. rum Ton.-.-I- ad. -1--' .-• ::-:}~.ces - .cit a.._ _-1_ _ p = ir . --. et con-fi -te - bor n6 - mi - . .-.-=:~.vo ex . II. pag.f~=Q _~-~:j-.re-prehen-si . ~-.. ....::II----I--~ -.ctus est.._ _.. ::j=-. •. - pre .-. Ton.. Graduale." "-=l-".::1 ra - ~=. -illi-.-.1-.-. 'J..-.-.. ~ .tri - in ~---J-~-~=:rr------------­ .au .J.-_ .-. VIII...· I=-=-.-.-.-~=jt: -~..~-l--~E=r-++~~~~3f AI-Ie - Iu - ::r=-.Locus i - r. l62] S-. ::j==--~-~-:J~ .~----- ser. "'. - J-~ -}- An-ge-16-rum cho .:.~' Ad .II_~_ ~~ tu-o .tnm.. -=_=.._ 1=_ ste a -1- De - --.d±-.::j-==~~ ad .--.~ .. Gloria Patri. ---=..=!. templum san -: ctum ~_.. Ton. _~ • • • • -~ • -.-. ~=ii=i= .-..-=-. V.- .~-. _ _-1 _._ •• -==t=-. -._. . cu ..-. _ _ • -._-.+--=:c:===t=:::--=-=== tu - urn.-=.--.--..-..rus.. .--l---.t ~-~-.a Do .In Dedicatione Ecclesire. •• ._--~ L.--.. -t :If=~==--==~====~===--======t=== _--1- piscit et de-fi.a .rum..di IL.. De-us..+ ---~--..::C! .ni-ma me-a a . a:~=---" --1- in-re-sti-ma ...--..- ·-'--·-"·~~~-~3f.-. ...t ==1 .bi-Ie sacra-men ..stat 3==. ~ -=~..-.-_ fa - 0 - --~---.--=- .-. 'J. tr-=.0 - bo 1:- ja.-.mi-ni.-1+±==j===--===1===--.•..

.tram.. .per ..~"--~-.=~-=r-I­ _~-B-j~~~---.ti .mus D6 - ta est • +~ 1= +=. qui re. Tempore Pasehali omittitur Graduale.~+.j#"-.... ::.gen . :. Qui confidunt.mi-ni su .. . Post Septuagesirnam.:.11..1 ..= - =r=- -~-B - ·+. dicitnr Tractns.· I£_~==-~~ ~ -.tu-Ii ..-±---------=j-•. - O~~rtorinm.[63] In Dedieatiolle Ece1esire. .. A lleIlIja. t _=n: ..-.-~ i =-:§-• • ~-.mam pe . ---r-----~-~-----. [62].~~ ~i~+~=-~ ~+. \~.._~_j± 1= ni tu o..-.tus est.ta .da do .ne fun..-. .ja. 3=:.::a. ut supra.. - . 137. .-.I=~+ =+1i-B-. VI.di cum in. in simpli - .pra fir .-11-1--------1- •• ~F. . et Versu sequenti.-.. . alleluja. omissis AlleIlIja. -======r=-~. Be .-. -rr...sa: et p6 .te cordis me Ire-tus 6b .- -. XIII. ut supra.pu-Ium tu urn.+ -...II" ~ .--t- vi ..-: .... += ."""--~±=-IAl .~t .-3=--~=-"-= ---_.-II--f/II!:.-~-.-~. .=~~ ~ ~-..T--~. - I. Adorabo. ~=~--.. .. Ton.ci . ~ Ion._.ver ..ni .Ie In .. .::::--==t:=l-+ u . pag..b.. .!. Alleluja...+ -=r=~+=== -=--:-~I=--=t_.. ----~+-----±--~--B-B-1 .~:it: ... pag. ut supra.+. - ill _••-~ -~~ ~ ••-~ D6-mi-ne De - us. et ejus loco dicitur: Alleluja..~..1 .i..

-.rni-nus: in e .a mnis..-­ =!=.--....tl ~=-~~_. -.ja..I. . qui pe-tit.~hII "l!l~ - 6-nis vo-ea - • • bi-tur...-_ .---..-=--== COllUllunio.. . . J In ipsa die Dedicatiollis Ecclesim.---~-.."'-~c-:::=3 -~ -~==- IQ eu. -. do-rnus 0 . Al .. l\iissa dicitur ut supra in anniversario Dedicatio~s..sra-tH..ri - .. • .-.It: Ton.ra . -+ ---.._-I=-~--I=-----'­ =!=~ . gan .- ---.:h --__-..pe ._-.==-=1===t~3:--=-~-g-+-J. • ~ • a ..-~..-------hane volun-ta .-. : : ..8t6 ..-~---.b di .-:J ti pul-san ..ci-pit: J • ..... ~ ..----I------I. et in die OctavtL: dicitur Missa ut supra in die anniversario. . ~ Infra Octayam Dedieationis Ecclesim.Ie .In .. -.~-~ . -:.. ~. ~ 3£ e tur.- ~ . .tern.di-o: ... ..- in t=:t=!-~ ve-nit.- 0 - ---j · · ~-~-=l--'-=l---h7·--=~=r=.!l.~ -.!1) ornusrne .di ----~..! ·j===----==--3-.a.-~_.[64] III Dedica tioneEcclesjm.-.~-~-' .-j et qui qure-rit. t=~~i1. ...-..L-·J--~E-= - -1. ac . .J In ipsa die Dedicationi" Altaris dicitur lVlissa ut supra in anniversario Dcdicationis Ecclesim. .-----. et rl.. ~~~--="-3 ~ • M • ~ • ~De-us I . V.-.cit D6 - .

lau-damus.ra .. I.-II=+=i= "'--1_-t=-==:J======-=--==c----== ti . 290.iii - r= ==1+-_-. alleluja.. at-que be-ne .-~==1= . te Fi .ni-turn.tum san .. Alleluja.--J----±.==~..ci-mus. Post Septuagesimam.=J===t==--==-r---~~~ con-fi ..-=~-..[65] Missa de SSe Trinitate.-+=. l.. E . 290. pag.H.-~ . Graduale Romanum. omissi~ Alleluja.~--:!. P=-.-••-=:J--~-=1 1===1= ~~ .-~=II! +.Ius. -_-----Ih-.~-j-~---~-.clitum. =1==~==1.di - ::-.-.=.bi ~~"=j±=1 .+. Ton. -~--1-­ ~••=.---_ ----..gnus es tu.~-.+ .-.--~= =+rJii=.nitum. .-.-. Benedictus es. Qu6-ni-am rna .~.--.--¥_£~= ~-~.. '5.tern.III==I£="-j. -1. e De-urn Pa-trem in-ge ._-==---===---=----=--=j=-_~~=_=_- fa-ci-ens mi-ra-bi-li-a: tu es De-us so ~1===1+-_-=. --~. san .+--_. -----. Benedictus es..te -mur .ni...=•• ~±=It1==--=--==-=----=--=--=±-==== .=. te --Vi.:. ~===----~==j===..+-.-~. 291.=1: . pag.-~-------.-~---~--.bi gI6-ri-a..ge ..ri - -====---t- ~-----.~. Graduale. Alleluja. Introitus. Ti-bi lans.-..---. --. V. pag. et ~ -r------ ----1------. ti. Benedicta sit. et Versu se- quenti dicitUf Tractus.-••-_~~-..ctum Pa ..=1 lL -"-..to cor-de :-.-+••=£.---J--t---I- ~==--===j===-~~~~~===!---==--=-:--t- in-di-vi-duarn Tri-ni-ta .=!Ii.-.ctarn et --------------~-~-----~---- -.urn u .•• ::L§=__ Spi . to .

Tempore Paschali omittitur Graduale. ejus loco dicitur :.=-.. 291. et.. Maria. 0 be-a ..==t:Al . Offertorium._ =•.ter .-l ...----t-- n=. COU1munio..rum a- .---=--~~ :±:=.\l1eluja..-~... et de Gt'iltiarUIll Actione --.. In .- ------I-~~----------~ .a . Be . cum san-cto Spi ..Ie .Ii - E-==--=== +!i-·-E·-·~=-·-~·---==-=.F-i 31= jf="'-·..:J j f ..w 1'1'0 s. _-===_ in sre . .-.[66] -.-1!§ _.-1'-.- :vris... ut supra...mus Pa - trem. vel de B. - Ton.4- I - ·-II-·-·~-·-E-·':"-~~--_ .ti . .-~~-. pag. -. B enedicimus Deum..tu. . Benedictus sit.. 291..-·-E~-=== ~..jf••• pi ... -.-~-.-t=- cti .=-il----==--==r--==-_..ja.·-IIi~ !..~ $ .na.=.. vel de Spiritu saneto.. Benedictus es.-:• •..1 . A lleluja.-.. 292... pag.ri . f------1.:-.ni-tas. Pro Gratiarum Actione.. Dicitllf :aIissa de Ss.-.cu -la sem- =. :\}.I _ um. :-=I_ . alleluja.. ~~..ta Tri . 1.0 .. Trinitate.--.---~----~---r-~f .-• •. _.~ -----__ - __.ne-di .ca .••_... pag.- -----. et Fi .-+:~I~~I.__ gra...

]:-.V.urn in ~===-·l-·-·-".-. ..~-~=t=~ _-_-==j~-~---=~~·~~-~=jt=r lau-da .-iII. ~-.-.=l-...--1j . qUID in-tra me sunt. VIII.-..--.+jj..[67] de Angdis.~ -==t==n:=: Grae·1ua1e. • J-..-.ni san-cto e . ••--l-. Be-ne-die _ -..--. ==-+-.da .--j--------j- -.=--..jus.-..-====!==---I0 - mnes An.. 3·. p. .- ------------- po-ten-tes vir-tu . =J==.f .mni-a..-~-.-_..-..=±~-~~ e .-.urn ex .~.-I:f=_-_--==. III.jus: lau. .-iiWi --:t=+=i . Lau-da . :15===-_ -. =~ -1. ·· ser .--~====--===~-==--===j=~==--t- mi-no: et 0 .-.~~ .jus..te.. -=t a-ni-rna rne-a D6 - ~= • g===-.-.-.-~.. qui fa . ~= ~~ ==1-"=--~-I­ :r--====-~-j=."-~..te e .. ~ • ••-~f ~===: ~ -.-~ -~j====-~ e .--.-~'.- .~. 1=~_..-..eel sis..rno --~---==n=l~-=1--I=.=_ ==--==--:.-~--.-:]-. ..ci-tis verbum ~-~ .-==~=. Gloria Patrie Ton. Ton.~-.-.Lau-da -te Dominurn de coo . no-mi - ~ ~ . Ps.-~.te e .= +=.ge-Ii •• ~-.urn o-mnes 'vir - . -. .--. -=~-..+~ ~=====j==--==-===--===~---==-.. 'l. ad au-di-en-darn vo-cern -.~-.te e .._.lis: .-.jus..--~ ::r-==_=-i.-. =:=1...­ ~l - t=~==·~~ num e .

+=.-.-~-.ci -tis Ter.--I.B e-ne-di .~~ ~.-t: 0.mnes 1:= .. ..£J ~. - jus..-::J=r=..• -=--=--.:tL:=. omissis Alleillja. - ni tu - o..ci .--·--.=~ ...·--==:t=__ -. e - jus: po -ten-tes ~.-~~= ~~ .di .-. et Versu sequenti..ge -Ii ~.-.--== -'.-~ ~•• • ~••• -if=-.-.-.: : . . .- In con .-.--==-----==-----==j=~~~. -3-·--:a--3-t-...---I­ _~-~------:.. ~ .-I~.=t-=~=---­ ••• ~.- Tractus.====--==== -."t..-••======---~ -1- ~~ ti .bum :a=~._-+ -p- psal - lam __. ~ ::. .=-------::'~. -. .bo ad tern .ctu An-ge ..-+=~. :Iii ~ -~ =~= -...plum san - :a=. ut supra.ctum tu ..j ------j--~----- l1 e .-----P=-...-~-. dicitur i _.ci .=. II. •••--=-_ ~=:t=.-. et con-fi . •~E=~~··~·"~...X::1--~-~-3t-----=+I!i=f-1Ii.Ie - III ja.. Be .bor no .te.16 .te Do .bi: ad .=.-t==t==== ~===--==±=--==---t- vir ..mi-num ----~ .- -a::-~.-.-=t=M===+= ::If=_-_--=-••• -.-... ~..---=..te .tll .-. I'l".-.. II. _ ===--===---===--===--:-==: .··I=.-. . AUelllja.-.0 - ra . Post Septuagesimaln.• qui fa. ~=11.:.Ton.~ Al . An.spe . -.rum -- .ne .te Do - - . . .. Ton..urn.mi - :. ....--11---.[68] Missa votiva de Angelis.-::J--~~= -.._-~---J-~~ . ~-..-.

ni _ . -- ~-~=+---~---::'-I--==r­ =Jf • ~t-.----~ --=.-=L=.~ • ..:::::r-..--=:j±_-AI . - ~l ~~ ii.ci -tis vo-lun - i .-t.--_----~---f---=-. -...- -_+-f--.stri e jus.-·-·-.--=I~ jf=..---t-----i -• ----. ~===--~ ~.ci-te --"'I Do ...-.0 .-.=4=~~"'~fr~~--~+~ .1--1----...--.""' ....ce .-. VIII.-.-"'jj.. "Ton.. [68]..ge-Ius -.til .- ~-~-~l~~=--~::::J ·". qui fa .. aa D6 - =-~~==~. In conspectu.jus: ----. ~__ de coo Do - ~ mi .f---_-r"'W -t+-. .=-1= .-.- - pe-ra e . - - ta.. .j------ ..jus.----~"":-- in 0 - mni 10 co - do - mi~na-ti .mni-a 0 -.jus: . .'2.=~-~= . be-nedic ni-ma me mi-no.[69] Missa votiva de Angelis. 1-.. --~ ~.ia-~-·------.=:J o-rnnes vir .-.-1- --=~ .i=1=:Lii!----w!"1 &c . -~=------=j=======-+- - -1. -..+ -+ - __ -.rni-no ~_ .._~ 10: et descen - - dit --j _ ~ .tes - -++ ~:=j=I-= e .-~-==3--II~-.Ie =_1=---- 1ft . "V.~.nis ..mi-no - 0 . pag.=-~-·-"'-t==CII=~==--==i-==--+ mi -ni .-. I-===--=--= ..~-_ e .... ~-= ~ 1=~ . ...w.- . ..-.--=. et ejns loco dicitur: Alleluja. ~=-.--.tern e . · -t-~~-.jus.p~~~ "V.---.. Be-ne-di .dens re-vol-vit .-:... alleluja..--.... Tempore Paschali omittitur Graduale. An .ja.----l-~~~f --__-----j-----."i~:.

. ..._..- in ma .rf .~-. ... .ram tem .per e ..ro ..-.·-_ .r:-.:a:.. .-..---..-.-. au ..cen-sa mul..:..re ._ _ ~ An . ..--. ~ ~te - tit .3 ~ -j--~-.pa - . -.ge-li.__-.:-1et a . --~---t-. -i-F'-.-­ -==-~-=----==--=-. ...~--....ma-tum -J _ "~~••_ ~&-"'.-::.. An - ge-Ius -~ -I jux - --I=-J-' ---~--' -f.r -1~-.MisSI\ votiva de Angeli::.ta: .. .urn.-.--.ctu ~r: __jt: -.pidern..-. Prin-ci . 1-..--I.. ~... jj -•••_:_=.--r=--t-P--r--..__-:.----I- _I_~I::J-=-..-.bu - jj . et ... Offel"torium... -~-----------~-·-·-. ha ...-f_· . T I on.urn .-:J-~-:r_--~==--= -.pli.mus a . ~--=--=-... E j. et se-debat su..-1 Archan . =iii •• -..bens thu . ..§ ...__... .._-- • 11-"= ~ -==_.-.ta a ..-_.-~..~.------f~-._ -...~~------..=..---... .~ ~ -..nu su .-.-.-=---. ---~---.--.·-· · -.--.J-=- COlllmUlll·O i l T II on._.scen-dit fu .nes.lum . [70] ----r-f--j-~_-_:a:-~-.... .. L.. et Do-mi-na-ti . _ _ -.a: da .-.---1-.__ -----l--~----~ .--.--=.-.- -. .t~ ..--..0 . ut supra..I . A lleluja.ta sunt e - i in.-_ •••••_...II-~=£~ --1-.. __r-=_ _.-.-=~==..L._~--== _~ ~ _. .. .-.. -I---r-.--I.--- .-. --••·-----3--+... --===t--_._=t_.~.--...~ ~_ = 16. r= ~ con-spe .~ De in _ i. Thro-ni.ge-li.:a:-.---~ --.-..

. =. __ i __ I~hi_a~~temni-mis ~ .-E-...p.-.tes .._..--11--1Che . rtj~=-. de S.te .--~..--=r-~-=-~ ____I_l=: t _ ~ tu .~. Introitus.ru-bim.-.ti sunt a . -il-.raphim.~:j ~ ~-~ 11:-1= _r---:'-=-' c_-==~ no .--.. ~=:..rum. ·I.=-~ ~==--==+ . -=r= .- r ----j-+ .=..j-==-. .~~.. · =is L • •• • -t~ L_±__ ~=l=.~f D6-minum •••_. j~ t be-ne-di-ei-te in ro-ter nUBI.I~_.. et Po. Vir-tll.He Arehangelo dici potest. ~ at-que Se ..[71] -~::c·-·-·----·§---·J~"'-·-f ---===----=::: _ _ _ _ j_t_-.._. prout in ejus Dedieationc.+ -- .. ~.tus est §=.._. -..:J:====---~=._..-. pro-ba-sti me..-. _ i. .-E••-'-=.ne.----. II=.--:1 ..-..ta .-.----~---..--.:o.---i--"I.=-~-.ra. . l\nchai:.. l Ton. die XXIX.ci - -_ ::.1 .-. J. Alia l\lissa votlyn. -f------ ~-----j----"- Missa de SSe Apostolis Petro et Paulo._. De .~-=t._ _ .._ tus.=i[.- -1- ~ i-~.·-._. tu -I -i-l!i=----j--+1--. II.sta .----~ _.i .i.fA.us: ni-mis confor .mi ."'~' ' :..=~~ 1._.': ..c:t.·.- .L_ et eo-gno-vi-sti me: .tes ere -16 .~-.I".. Scptemhris..-...~ ~_:"'II_-----I r: -.

. ...-.mis =cf-.per omnem ter .-~= T V -... . pro .:::r:..l . . .. .. .os prin-cipes j§-"'---=i-.Ie - .=._'_-~. +5-.. -j I===n= --1:f__ t_~---..----...----==-~ .-...--.--. Do - ...-1~--~-·3-·~ ..- \f.-II!-.---==---..__ • ~_...j .mi .-=-~-. ' .-..-..=[-II-c:~.1 ..i.-.. _ :5' • _~=.on..-.-=jt--I. . II.nem me ..-I ..=+=....'!-__ "i~--.-II-. .-.-~=~= 'I .J.. -.~-.:=n====--===--=== t===r= ~-.j ..-.--.--~ -- ho-no .... -. ~-.­ --. 3 E. -..-- ~===t=..tu ._.hi =l-I==~==7_---' --.=..-..~ con -fi ._.ItL - ja.. . Ni .te .-"===--i-t­ ::r--==---....[72] Missa votiva de Apostolis. ~_.-.-.--===--== - ------ co-gno-vi-sti ses-si . .pte -===--... ~.--·----=-====--=t t=t=~=j-._ =1l.f .:-I=-~+4===.li-i: :+=i=-=.-"~"~-I==...-I===rf:=== Al .ram: me .0 .-- fi .-..~ su .am.-. ..mo-res e - .cti .. Gloria Patri.-. Ton.ra - ti sunt f--- a .-. ~.-~ - re-a . ::t!== ---1 .tribus tu .r'-up------...-.-~ =3f=====l===--====1=======t==.= r : a . et re-sur-re - 1 -·--'r--~-3I------:--===---===--==*...·-·I~=:jt==t: -=--...o-nem me-am.-~"=~=1-ifI!!--.mi-ne.t-j~I~_.es \ e ..~-II-. ! ".. Ton.ti sunt ti .bun-tnr ti po .ci . Con-sti ..-__.-.runt no-mi-nis tu .. p. -~.pu-Ii -~t==---==--==t= bi.---1 -j==--===-~t=j_=====__==. I..• -I l.-.-.- Graduale. -....-. Pro pa.is 3ti na .-~·-~-----r--=~.

.6 - de-cim tri .i - ~===-·l~". Ton. ~=·-·-··l=..~--·--!'II-=±=e==t=-~·~ -_.·-1IIi ~J--. _j -.mnem ter ram ex .!!.~.-=-----••~ ..-~. Ton. r l .-.-3--~-' :l~ ..-. ~-iIJ ~3-•• ~~ ..mis confor-ta . .rum.-~= ===---=======--== -===-----==== se-de-bi-tis su .pei .des. etVenm sequenti.~---__. -E---1--3-. Qui seminant..-.---=t=~ ..=.= =-~-===-----===. ..stis me.-.-::j-.[73] Missa votiva de Apostolis..nus e . .6 ... .tus -~-:J-l--r--I----~--I- -. ~j=-~ Vos..... ..bus I - sra-el. est E-. . omissis Allelliju..-.~l. Offertorium.rum.--.us: ni . [22].-I-~-- ~ ~.-. ut supra.---±---In 0.. Post Septuagesimam. et in fi . Alleluja.nes vit so .-. qui se-cft-ti e ..-=-"=~~-·-·-~·=== ::Jf-.tes du . De .-.=:11--1-- ~ --..-~ ~t=j-==--==~==-·=I= - -==-.f ..tu--==---~-~=.... . II. -~ ~-E·-·-~-· ~ COm]nU~lo. ju-di-can-.~3I :If==---=.. j~-1-_. Q·-·-II. dicitur Tractus. . . ~3f prin-ci .--.-~. --+-=+ ~.tus e 6 . • . pag. --..• -. ~~_.=:J--I--.per se . .i....

bet vo . I~_~_-_····~~·Ci'~ .ml-nl j~~li ~ ~ ~ a~~ _aa· --.ri-tus.Iu . • ~ ± .-. _j---1 sci-en-ti- ~.-.~_t ~!=.rum: - -_. ----.:&:==.---..-. Graduale. I - Hie genufiectitur.- et hoc quod con .ci ."'-.rl-tus Do . -·"-===t:=j====t=t~ Ve .~ ~.am ha.2::.-.mni-a.---1--. .. :j~~~~.~••-~ .cte Spi . Gloria Patri. re-ple .ci e . -.urn .ra ..--.c=~ PI . Ton. -. et .~.-.derunt e . =---=.ti-net 0 . Ps._~.-=1~.-.==1-.-t~. • •• ~ =-=r~1 . ~~-=·=-=I==II=-=. Ton." ~.mf .ja.- --==-"~===---==---==--===--==-j====1=-==- dis-si-pen-tur i .:: ~l. .. ~ .jus: . a fa .-.jus.10. ~..JQ} .-. Exsur-gat De-us.-"'--. ~. pag.-1 ~ •• =• •- -=1--.Ie .=:. !--.. 144.gi-ant --~--==1I== '---==~=--=--==j===~-=. rlltroitus.-.-. ~-. VIII.-~ -~-=j qui 0 ..[74] Missa de Spiritu Sancto..-1--+ et fu .~---.. Beata gens. ~:~~ ~ •••~ • ~I!±~~"'~I- "t- AI .~~.:. ".ni san ._-~- -- . II. . pag" 5.==1-..e e . VIIl...~=~ r.ni .=pIe-vit or-bern t~r .-.J -=.-••=-.-~ ~-----1-j±_L=--.cis.-. gt: 'If.. == Ton. -.-..=-.-. ::Or~ =.-.

.=!==~=.~.E-mit ..-----. . re-ple tu ...te Spi .da -I- .===--== tu ..~l~· ...-~_-..---j--'~---. Post f3C'ptuog('~imall!i. et cre-a.:-.[75] ~. III -.-~ ~ .- bis fa'..~t. ..6 ... Alleluja.i ---J--.. -~ _.. .is ~ ~. ~. ...rum cor . II.no bis! V Ve ni =t=S=..-t-=1=---t--=!=::-- ~.._:±::~-. Ton.f-·-=~3I=~=--==~=-·=+-·--=~-4 =~~-==~±==---l-' ~===~._- -..••=t=. . .... Spi-ri-tus tu . -~IIiii---.••.-I -I .cte Spi - .. .-E~~-·-.~-.jl quenti.--. Y 0 quam bo -nus.--=1-=----.mi-ne.. D6 .li.:--~=::n:-t-.-.j t=.1= -!lii-.de .-.._~-"~-j=~~ :i!i==-.= . :t:+ • • fi ...-=- vis est..em ter roo.~ va - ~----..1 • a ..+ .._ - ri-tus.~'~.c€m - de.~.~=r==. et su -a.-± -=r-~ . dicitur ·T1'lIctlls..urn: et tu .no - --.-.gnem - Alleluja.... -.t: .ri-tum tu-um. et Yersn se- :$ --• .ci - -=-~-.•-31~= ac .i .m6 ris in e .bun .-j=--- r_Tlili ~jt.-~" ~~ - • .. ut supra.-==--.-!=~ ~t=-!===1===- ::tC._ I I : : _ .. .da fi ...-=-"..6 . . :. - ...rum cor ..-~--.-~.de - ~==--==t:-~-=-=--~.us in Hie gE·nuflectitur.tur: et re .~-=._.~~--==. • -·--~-'·-~=t. i .±: san .--=-==.•-===~-. ~ --I.

-. [76] =i:S--=l-~-II-·-/l"'~f---+---­ ~ • .cen de. quod -l--. p..bi e .~-=....----- ~2~= -~-.+••~.--- o-pe-ra .fe-rent re ..gnem ac .-...ges mil . •• __ • ----~--E---f----.Missa votiva de Spiritu Sancto.rae Communio.. . ~= ~=::II _ .den .~-. et ejus loco dicitur: Alleluja..--=--=-:JC~=-=- _~ ~-­ -------~----._.. ti .-...-f-. "V.Ii -urn: et tu . ..---. u ..~-~--I -~ tu - 0 quod est in Je-ru - salem.rna hoc De .-~ ._r.:t -. T VII on..I.tus es in no ."-".- J-=-= J .._~ IOI-.-3± ~ . 'T. Alleluja. Emitte Spiritum tuum.+ Offertol'lum.==-=f.-----+..~=.__ -i ..tes: •..=-=±=.... . Veni sancte Spiritus. _---=----== of . .-~= r=---.=-:J=_~ ~~~+. 275..rno - ris . Tempore Paschali omittitul' Graduale. ~=.=:I ...~~ in e - . page 275.is i .us.~-.----~~ .-. ."~"_" __.L_~_...~ Factus est re-pen-te de cm-lo so - ~~ - -II--.-. alleluja..__ .-j • --.=+::11 ~ • • • _~~= :f=------±-j=------- -·-E--·-·-·-··--·--·--. -t -. Allelilja.....--.j---.bis: a tem-plo E-t -.-..-~=.~ ~ .--'-.. -------I -I.li'!'-~l-ll-ITon..nus tamquarn ad-ve-ni-en-tis spi-ri-tus Tehe - .-I-. ~- =~~-==---=====~~-~.men-tis..j - .-'J:£.rant se . Con-fir . .. .i J • ~=~ a . IV.bi -----r3-~-t-~±----11...•-==r:. .----- ~-.ne .

A lleluja.tes rna . Gloria Patrie Ton.cob. p..130 ..-=-. Sacramer!t(l [77J .ju ..te De . Ton.tu ...-. Caro mea. -I-~====--.~I~---"-·----·-I-·-·-· . Introitus.Ie sa .te De .0 Ja .---.j "\)". t--- t mel ..ra .-=1- .±-1:tc==.i.ti sunt mnes Spi-ri . E xsul-ta . dicitur It . page 130.-..r-~ ju .-=:1 _~ ~ff~ Missa de SSe Eucharistire Sacramento.stro: =-1i--~£--~-'-~--'r--- ~ "'-31: _~• • _. II.=.-~. os.--. Il.'otiva de Ss. Ad postulanda In gratiam Spiritus sandi! dicitur Missa ut supra.1 . A lleluja.--·-. .-..-. _~.-_. 0 culi omnium.-. Post Septuagesimam! omissis Alleluja. Graduale. alleluja. .0 ad ..::.-.quen .tu san-cto.-.gna Ii .Missa .a De . 295.-==----==-~-== ~--=====--=== = et re .. et Versu sequenti.----~=.pIe . '\Wflf ~.t-~==j==-~j===--===I-tPs.-==1---=--~-+-~--f--=1+-­ ~ ~ :± ·l~l •• "'-j±=-j= . V. I-~:t :~-:~3 :x ~:~:: :/'.bi . • • ~ .vit e - .. pag.~ ~:u-~ :~3 :t:e p~-:a -~ --iIIio--=.ri no.- 0 - ! .to .=~± 10 . • -. 3*. .

-...•••= .te.-.. .j . ..1 ._-.-.tu so ...-.Cognoverunt discipuli..urn: -._~- --.--...~~ et bi ...f ..-. ~.. ......----1..[78] Jii. Tempore Paschaliomittitur Graduale.0 ob -Ia. alleluja.. co -·me-di-te pa...-=-~~-==--~±==.j .-..-"-- Traetu~...lis ::.-~------.~~-= ~--~.+ ~-. ~ us .. ------~-·--~-·--·-I-·---·5--~:..que ad oc - =-'~-·-~--·-+-·.-..-~-.Saerametlto..num.-~: ~=--=l-~---jt-------j-- gen ti..f . l ....--.- -~-----1-----...--+ .gnum est no-men me-um • ~==n= -=. - tur. ---r---1---/=--..I -to pi . vi .tur n6-mi-ni ---r-~---- +..II ~~-==~-=j-.j----j-:- magnum est nomen meum in gen - ti-bus.... . et ejus loco dicitur: Alleluja.=l===-.-I -j _ :..f .=~-==-..-=1_ ..=-~ TOll.bus. -.~~~ ~-=----=== :±::==--==-~l=-:= :.0 mun-da: qui -a .. mni 10 .1--------1----1=-.co sa - ---·-·-"'f~-3--~-~--...----- . ~~il~~~ ma.- A b or ....j ........ et of ..~-~=t=..j .-.bis.-.--I .... ...--. VIIT.quod mi-scu-i :.ti .bi-te _:J_ .:: l.=..----35 ~.-r-.-~ t ~-. ~..nero me ...-. . me 9-..l.. =..ca.cri -:fi .:~~~-dI-~==1+=--===--==--=====--== ~~-====~--j±===--==--==---=====--== vo ...c-. -.. --~-·--·-·--·----·-f-· --·-.."\-:a votivB.-.:§ =. . .. dt? ':.. Et in 0 - • -~ in .-.sum.. ..fer . -=~-=1-.. Ve-ni .. -I-~ .. ..-~.f .--i ---..... ... page 254..-=~-.--~--~--~.--.ca...-1-===----_t_ --=_~=.. -+ . ~. .

:g--~--.nem.-- - me . ....--~::::r--. __ --Jii--=---==--===j-.--f----._==- E:...tU8: =---=•.---.=t-. Alleluja. ut supra.tes Do - ml .-.~-~._•••_.==-.~ .-==---==~===-...-===--_=r_~+.-. ~ .= ~ Al .----~-I-' -"I----------.urn - -1-. ::15===+-. et non pol .. . -. ••.r .re est ci ..-L--._.~ l =~=1_ t=I-_. . l+t=-n ::5=~-.=3 et.._. =t-l!iii T(ID.~-= .--. et bi .. in me -__'l-Ih:- rna - - -t =~r:==== ::r-=.._~.-== qui mandu .=._ :I~~==-=~ of ..~~=.... Vll.ro me ..---~+-.- SaD - .fe-runt De...0. . Sa-cerdo .. --.._ ja.--- ~_ •• __ ~ _ ... -. -~: e .~~==I_--. -----.~ -""'1--.=j=. • ... [79] ron. IV.jus..=... - ~. .-lriii-.--------E----·'T.=~ guinem..-.--~=t_.-.. ..r . .-~. in-censum et pa-nes .a ve ..---. -=----.. :::-.. -..= ~=~_.bus....+.-..~.~...- ::r---==--==-~-=:J--.:*:-.nl ._-.hi ~ .--= 0 .- ~...et i-de-o san ... 3 ==---== ~- ::j===--- ~--~-=-..-.-~.j ..=~ ~ ..: : ...Ie .torilllu.bit l'__..sacramento.. -..=±===-~~~~-~:j±==_-== .~ =-.'fi~sa \'iitiUl de S.-j-. ---~i-=" ~--r::-~~.~.• -.-:...-::. -:~_ ••-f..=..cti e-runt De su .... ==-= • • ·l. ..go in e o.-~--. Ca ...Iu .I .--= ~-~. +:*:.- san - guis me ..net.... ~_.us ve-re est po .cat me-am car .ent no-men ----0.. et e .------1-.--:..-.-. -~:::j-- Offer.-.. -----I---·~--I--~E.- ~-_.-. - --..

.. 195.--.- Al -Ie .-.....=~ t --. et en. 4 ~~. VIII..-. l\'Iissa de Sancta Cruce.-.~-.. .-:..--j---~----------.----.licem bi.-1..en..ve - J----=== .~~-~.•..-..-::=:q: ====--===--===j=====-===--- -.-·-·-·-·-E·--~~-·-·-·. -~.--1- re .-.= =~--. Gloria Patri.-~-=~.~---~+===--== ~ ~~--!-±=-J&.- pi-.- .-.-.. .-.-~.--. Ton.-=-~ : f . pa-nem hune..a-bi-tis.-- -~- - - -.--. .- -.at: i .~-. .-~~=±t-.. nee ve .~-. pag.. -. -. Ton. "1--.....tis ~=~-.-~==.-=--== ni . IV. • Dul-ee Ii .- !- -.. . [80] -.=.-....-. N os autem glorhiri... do.gui-nis Do .-~-.-. Cruce. vel hi-he-rit eli.Missa votiva de S.be . et san- ..- --.- -~-~--~--j---~- ~====~-==~in .-~=j:=!:~ t • ~=j=_~ 1.Ii-cern Do-mi-ni -....gne.-. Quo-ti . -f--3----~------~----f--- --..gnum.= -==---==--===--== ~ Ton.¥~.j .-_11..-.. 196..nL .rit cor-po-ris ..+..- -=:J- .~=-=~=~-~ ·f-~~ • --j======-===~-===j==-----==--=-±! Do. CommunlO.-.us e .mi-ni annun-ti . VII.-..vos.-.-::.bi .----.rit pa-nem..taque qui-enrn-que mandu-ea .--.In ..esenmque mandu .=..-. Christus factus est.-1---- .:.di .ees cla ..- ~ I -=:i:+~_=i~.=.tis. dnl-ei - . pag.. Introitus. dul ..:j--. Graduale. -.-. •.--. t=~+­ :f=. pag.-:E---'- ... mortem J-.::=.-I-':'-j.-.:=lIj=====-j=. .- - ~~ - -.-.ja. --1--~--~-~~-=1=~=-=­ ~~.mi ..

limus pas-si. : -_-.- ::.-.=--= ----r=-:J--~l=-==··· :=---==-=.. et ::5-..mi-ne.+--+ \T.-_-.=--- :$ - a ~'·-l"=·==-=t~.. .de -mi .-----. Tu-am erueem ad-o-ramus Do ..sam re . ...----•••.--=-..::=!" I -1- ~==II-=~::J~::-.-- VII ~--~----~----------. ~-·-I-· ~ • :• . [81] ---=--_-.-==j==_~ be-ne .3H misere-re no.-~-.-=~-..=~-.ri ..-~--+----4-. AlleliIja.l~--+- .--~.mi-num. . qme so -la fu ..-.di .-~~.--+••.-I­ :r=======~-===--===_f--_=j===..+1=.-1-...di . 0 .sti Graduale Romanum..-·-·--·3-"---'-------=._--j~ '\.. -.rum.- ~~t==== ===--===-~~ ==~ -~ - sti -I-~ • di .-~-.am ~ • • ++.-... F .Mis~a votiva de S" Cruce.-±-.-.i ..eta..ste.-. dieitur ._ I L _ Ad-o .=-:j------------~--j .-~-.~ ~-.gem ~ rI!!rJ~f+I·~~· • -~=::jf: :::j -+. --::J • • tu ..nem: ~.i ~~ - --·--=--·~-·-"+--3-·--.-.-.=-.0 . ~:=jt re.. tu-am !.. et Versu sequenti. ut supra. ~ --.co ....-~ glo.._ fe-rens pon - :.-:~=·=·-==~-~~·===--~:..-._--.. - .i. et D6 - - .-I­ :r==. Post Septuagesimam omissis.::§-.• ==j===~-====j====j -==._.-.---..-. • de-ra: qure so-la fu .. .-~_-=. Allelllja.---=--==j==j===~~=1----------==----=-.-. ~••-=:.dum. qui passus es pro no .--r=-=::j+-- ~~. TI~actus T / on.gna iii t su -sti .~-. .ne re re ..--..0 .-.nx be-ne ..ci-mus ti .~.-..bi: qui-a per eru-eern ~--I--~::j----.ra-mus te Chri ..- coo -16 .~~-.sti mun .-r.-.-. .bis.stri..=-.. ====..

~-~ ~ di . ~. ci . VIII. ~ ~ .~ ~~r-=. pag. Dulce lignum. re -.mi-nus . ~~. . ·VIII..Ie ..~ I'empore Pasehali omittitur Graduale..~-JI~t AI-Ie-1ft - : .~ -.bus: qu~:.is . Pr6 . :. • ~=~f et ..n.1ft .-. ~=~I= • re. Cruce.~~. per si - gnum san +~-~===!=t-~-.te in gen .mi-ne -.~ . ab 6 . ~ ~-=:=+--.Mj~sa [82] votiva de S.vit - gno.=~T-: . ~Do••~.~ • ~ ~Ii!\i . Ton.~I-.• a Ii - re ..-:J--~ ctre •• ~-=-.~.------r=-~-..:~ ~ ~ ~~i ~~ ~.. [80]. et ejus loco dicitur: ..~ .~. Oft'ertol'iu.-+- ~-.mi-num.S1 - di .-~=r-= j f "--II-c-~==j===~-==-~==~_-j=I= ern-cis. ja. I ~~ .____ .~D~~..-------j±=_-IA I . =tE=.ti . tj • . ~-£ 3.-±=..Ton. ut supra.-.rum.~~ ill ple-bem tu -am. A lleluja. Ton.gem ere-Io .~:i. ~~.te-ge D6 .gmt .-=-=i:~ .m.~.s::$ -II • =-~.la. ~: ~ • • . II.mnibus in .--~. =--==r:-.gna·por-ta .

.. gnum eru de nl - -'-1"- CIS 1- .1Ii--=---=----:--==--=-----=----== ---.-.mi ..-. -~!~..rum 6 - .\ t83] . 11--".ci .. "..:: .stris Ii .. . "Ton. mortem au.l-----~·.vit se-met .ce .••.--...- •• t-· ~ .psum' ---~-. .- §~t~-.~.-... ~ ~-j-.~.f~-.i .tem. et ac.a. ..-~-.~ us ._-.co . Per 81 r/'i t ==1 .-.--=j==-_f=t=~~-'-jt: sa - ('~olumllnio..~-~ U .til . at ~=-.um l- no .ni-mi .-.I --~-j--""-~---~-=1..-. .cis: F* .sus Chri-stu.------===--.&~~-£ ~-••f-=~=~ ··t-=. I I ) .II' Pa~sjone D01l1mi.f--.-:::J-'--·=j=~ .-----. =il-~===-~-._.-. ('~~±~~~~~.-=j==. ~1i==--==--==j- ----==-=---=-=t Do-minus Je .-.~~-I gra-tam ex-hi-be-a mus ser-vi . -..tern cru. ~=~ .mili .f- i .'. < ~~~-===~== ==-==-~~~.-~~: :tc-..~I:: roni-um: ut ti .-!i-~-==e=t=.---=----. -. .=~~....=-=-j~~. lIT..) Y')Uy.. III.f.-~ :1f=.-!li-·f-----------:r-.J:J::· · ..-j-.strum.pta .~liss.~ j::r==-.-III=----I--..be .• "~~=-~.~. ~---=iJl+--l---~--~-~-' ~ • •• .--.hi .. ..-~--c--..Ie fi .::----~-. Missa de Passione DoNo J.--~.que ad mortem.­ r----.-_-_:.-Introitus" Ton.-.-.--=-~~.hi __ . .~-~~=i.:r:--'-~-­ ::..ra nos.. Co ---.---- -- ~.::ll.cis no .jjj-.:.. ~ =-=~-----. ..cri-fi ..s ---------3--~---r-:..-1:--==-== -~=:j .~-j--==r=._-1_ _ ..--.

mul mecum . ..-1 .. et· do-nO.~-..----. Ps.~ --. - ----i~ - ---------------1-.est su-per -I.--. ~-..:_..j ± .6 . '\r.-. --= • .--.it: ..l-.I .bo: I..-r--J' - -----11-. De-de-runt in .ra . me-urn..--II-t-.--1.--:"--"=~.c... con-trista-re . :::t._. II.-J-. jf • qui si.==j===--== et non in .men. .· • ~ • -'! et mi .-I:J=====:j=--==j===--==~j===--====---i'-mi-ni in re-ternumcan-ta .men. ·M i-se-ri-cor-di-as D6l-_ o~mne -----l---- ~-.[84] Mis5a votiva de Passione Domini.-.-~--.._=l Grad~ale..-.tur.-~-.--==E::=E.. . +li===-. 1= ==+== ~:=j=i: conso-Iantern me qure-si ...-.--::I--•• =l .·ti:.'\r.se - . -. ==1+==. -.nu .--.-..-:-==-~=.==1 .-::----i.-. ..-=l-. page 3*.-.vi.vit cor ~IC~-t.-.-iL.i ~ -------propter quod et De-us ...-i==1=.-•.-.--. quod.-""I-----..6-nem · ii=1 ~ -t--" in ge-ne-ra - _=l+ • -•.-~ .-.-.-.-"-.-=-.lum.etge-ne .=--.i.. -...---!...ve ·ni.cta.. • II-~. . • • ~ ----j----I------- ex-spe..==~~ ~ ~=t·-L. . Gloria Patrie Ton.-.~ .. ~="- __+i ::3f-.-.--1--.~±-.ri-arn: et su-sti - ~===I===l=-.-----1-- ===I=••-~=='. III.---.~.-..nem. I m-pro-pe ..~~:C: .1...vit iI-ii no.-=.~=.-~j====j===e=.----=--. .ti .-=lj et non fu .. . ~ Ton. .-J~ - ~_ ---j--~--..---I----=- ex-al-ta-vit iI . .-l----. .ri-um ~~ .-. .---~-=-j -•.-·---i------1--1~ no .

..=~·!illi.~-b"~·-·-----~-=r-· -==j :r·.Ve .--j .~ Rex .-."i. -.re Ian .-.-· :::If====.-~711-~.-.. . I - r=--===±=--==~~ res Ilo-stros i.j--~-.gen-dum.. ~.-~~-r=!£--' ~-j • •.-id'£--t~ .16 .-:r~ -~: escam me .:1.-+~·---J--. F-:+ \r. du-ctus es ad cJ:"U-ci -fi. a-·--·-.• •.res no-stros i - iII-+ I--~- ~~~-..ce Ton.pse .:=11· -=.Ie - ._~ ~-.am feI.-~~Q. _!:~ ~~. 1-"_ • ~~ • -.ci-si-6 - nem. ~ut .-. I.. et do ..a . dicitur " Tractus.se .lit.. .ti me -.~ Ton.. ut sup"ra. ~ .' to.~_ -. .-~ er .. A .ster: tu so -Ius nostros es ini - ••7II-.. et Versu s~'!"quenti..~:= ~= - di-ens.. 'po . :Ie =J .•...ta -ve .• res:Pa". ..AI ...-~~ .tUB ) ~-~..-.tri ob-e - ::ii5=.---==:!:+~.. -. 1 =t:5 ::...Iil .gnus mansu-e ....:=1:-. Post Septuagesimam omissis Alleluja.ra.•...... jf~-=~~··---·.---.ve ..·-·-~-e------. ::tL_"'_.• .=j===---==----=.= j .runt me a . et in si .T-". 1 . ~..pse tu .. •~ no .~ --..--_.-t .-.ja.-.guo ..tus ad oc.. ~ :J_ -~.~' . -~f a .&·-.Alleluja. II..r6 .[85] Missa \utiva de Passione Domini.

.ja.. .. 3~~--·-~"-=---='­ j f . AI .. .. :a:§~... Ii tum. Ton.jus sa .. ...-t----=------===-.... _ -'-I·-~-=!= et hu -rni .---. '" j==--==~-== ~ por-tl\ vito l..'.--=~ _=-=_.cis n~strre su . -.. ---.0..-.t-tri .---.-­ ~ • • • ~ ...-__-. Ave Rex noster... allelu.tes -no-stras.stra.. pse au-tern vul ..• --.done Domini. -. muse Tempore Paschali omittitur Graduale..-..-~-..-.-. .-~----==--.re :-. . ja.-. .. . E-.. et per-eus-sum a De . : ===~-== ===----=-_-==t=-=.._}-_... vo .. I.. _ if/!..-.' .-~~. - _ _ t= .-:14 Ii .ra. --===-~~-_._ ~ _ _ _ ____ _' . I . ... VII...--- su ...na pa .~ -. .-..~ ~.=:j .na - ti ~~E------ ~-·i~.. -~.•~~ JEt =.tus est ~ propter i .::--. ... :tL:+_"__ .. ..• • Fra..per e .~ =1 . "V.--l . Di-sei...iI-. • .~±~ qua-si le-prosutri..+ l..-... tus est • ~~ ~ ~~ propter see-Ie-ra no .~. et ejus loco dieitur: Alleluja. .niqui ..... [85].~·. urn : ' et e .E" • ~.. __L.:±E:~-~~~ -::-.-~-..-.(e~l NEssa votiva de Pas.. .ta . urn -hiii---~:j--~-.In . -_----·:&:"--h--3I---=----~ -.. ne .-I-. pli . -l1~-·-3-·-·-----L~~-lj j . .-~--=--..-. -8.-. ..-.. -..iL----. :5= •• -=~~--=+=~~ ~~ :=1+ :f=~-~=---===j====-_~-jt ... pag. -1-.. Ie.. Et nos pu-ta-vimus e ..

..ris Olfertorium.L.I~ --.-------.--'-.--~ ~----== -~-. . . ---. .--J -.bi -=..sa._-.._ . ~'.•••..' - L -.[87] Missa 'l/i)tiva de Passione Domini ~.. Ton.-.ri .·=~"'. ~~.==J==~=-.. __.cor .ce-is ---.. ut supra.f .-~~. ~ _E.-_ _ ..~.::§~=--_I£:I=-_.a._.--.xe-runt ~ me -.qui: absque mi -se ..na. ....--- tri-um-phus et vi-cto-ri-a: -=t..".-. Alleluja.- sunt COlDDIUllio.-j-. ti . II._. ho ._.-·~--·--f-cl- lau-dis .-. "'--·-·---~-----·-3-··-·----r g--------.......-~B=-E --------1-----------.di .--.- II.bi glo ... -- .---- ... _ _. et ho .~an . ~ ~ _ In-sur-~ .-"·~·. ~ -1- --l----~.-.L. ~-j--fi!!. ...na: --=.. ~_r= ~_.'-- ~=========--==--:±=::=-~ ~=1-·-·-I= in fa-ci-em me-am spu .-~~-. VI.-.--l-----.-=-~ i .---l_.bi sum ..is vul-ne-ra ..--.- . ~====l -~_ .e .---==~ -=i=~--==-= ••=:J===--=== ti ..----- Fo-de-runt rna - -.==-.~·-·--==j==.-.-.. Ti .--.--1-----. ~=-=._.a qure-si - n=--.ve . co ._:J -'1..'T._--.as.=--I...-.moo Ii.. _ ---.'.: vi ~ri --.-----1- ---==--=---==--==~===--===±==---===t--=+ :.=. .- -1.-----. o-mni-a os . ~ ----·---·-·-·-··-·-----F.ro .e-runt me in-ter-fi-ce-re: et non pe-per-ce-runt ~-k"=. su . -+ .-.-.--- --"'--·-3-·---~--3-· --.no . _ me - a.- - ---~-._-=.ni .ri .. - -=-.. et con-cus-sa --~ ":"-E~-·-· =..--. -._..l -l..re: Ian ... '.----- nus me . Ton.=-=~-==j=.runt me.

et nu .. Maria ab Adventu usque ad Nativitatem Domini.J -_ -~~ - Introitus. ~=t::-----+-=--~=l~­ jf-'" ~. ..ta - ~-..te ere .--jt==t . ~---= ----11.=~. Al .. ·14: a .-...-_.Ie - IiI - --!t.._.a . et ger-rni-net -.la.ra.· --c~~-~- ----== ~~--_--iii==:::-==t:_~===----o .--...-----. page 10...-----1..-.~I---.a.-.--~­ t ==...-.---_-11-.am: ~ ~ Do-mi..._ _ .to-rem. -. . Ps.-t_--= et pe ..--. ·~.pe.ri ..----=. Graduale.:.-=.sturn: a ..--=------. .ne. . pag.sti ca-pti -vi .ti .-.Ii de' - - --·~-f·-¥i--.-•.sti • ~ . -_-r=-. ~ ~ ==n====--==---==--==--==--=== ~.-.=--::J--l- ~--- -.~ . --==------ - --3---·--~E-~-~-=. _1 super.:---==---=== .-II!J..-.tern Ja .----.--.-..sa me . . Maria.di -xi . Tollite portas.des me.~ • ter-ram tu ..-.ne ....[88] Missa votiva de S. GI6ria Patrie Ton.----------.· ·f. .-. II..-...==n= __. ---..-. 1. ~-===b. U-.. <--....os: di-nu-mera-ve-runt 6 ~-= ========~_-_ . I.-::...- -1._..coo.-=1--) ~.J=---=-----~. Ton. -. c.-=r-I!I- Missa de S.... --:t.ra .-.-~_1"--:a:-..- ..----~ ==-_ ~-===_==--== ._. Ton..-- -.--:j±~===-_=1=====1====j--1 • Sal-va .-..ver .mni-a os .. Be .-- _..tur ter .. . 3*. l.____ - ----------. ..-....... .- -~ .-~--=1±====--==-.. .~.bes pluant ju ---.••---f-3----~-' --=.

• "~j±== in mu -Ii . C~-:-=. 11.go. -t_-:t-=_ ~-=A= D6 . ( j Ton. Ecce Virgo concipiet. IV.r-=:!:f perman . gra-ti .ter . pag.[89] A Nativitate Domini usque ad Purificationem.ta .. Speci6sus forma.-. pag. 22.minus te . Vultum tuum. -~.: ~.. --'-~-=~-. [55 J. ~-. Al .*. =1-~-=---~.~ _ _:j~ -~---~-=1--~-~-. . . Ave l\'1aria.=l+== jf=-=~-'--= ~j===.~-"--"-~h ~ .~.--~-~---!--=1+=--- ~ ~.-.eta tu ~---.~-.-.--=jt:-~ ... pag.- p=-. ut supra.=-~~"'f=L~ Vir . A Nativitate Domini usque ad Purificationenl.=.e ri .- :j-~=~ ~=~~--.~ ·-. pag. - I·· ~__"'-E~ V.= +.Ie . ~ • . ~upra. .­ ~ i •• -"--iII ~-~._-=-±i-~~ '--=-f::.ve Ma-ri 3. All eluja. __ ~-r-------=--__~-+.i ge ni-trix.--=---.~ V.ce de pro no bis.. ~ C~~.. . ::tE=t_ -LJ . Graduale. 45.Iu ja. --.na: .sf - -=j sti: _j De .a pIe .bus.cum: bene-di.--===--~~jt:= in . Post par-tum. ~. A . ut Offertorium. Alleluja. in-vi-o-Ia - .~ ~ r-=r . ~-I-------~=--l---~-. ~i~f. Introitus..-=-~-.=+. Communio.

--=-=-1.-.-±....II~=-=..re.-J.~~-+r'-.~--. jf-II--t:==--=::!===~t=--==--.-"'-+-. -~-1---~f----=----~·-·----J­ .-Gau .-"1- Tractus. 1 1 .-.mi-nem ge .sti: et post --~--::.-------. -Ll-------..mansi .di._.---.. _. l.mi -1- +:&11-..•_ .. di-ctis cre . - nam .--1- -===----===J===t= -::2: .go De ----~ .-----=--~ .~--~!------•.·.IIl?-.:1-~:j=. -J .lix l ge ..3 -.~-._. sti.e .L~-"----._1 .. II...---- -- _ ~- -- - - -1--__-1 ....ni-trix..--.."\)'"...' -.-Er .. - bis..sti.ge -Ii ::tt:~ .E·-----·-~1-. Qure Ga-bri .._-~--I--t par-tum.. Dum Vir .=----.-.1:=-1 ..e .---- --j- -r-----~ IL -- ==1'==--=--.. Post Pl1rification~m...= .--. De ..__.-... sa- .ta ~-..--=--=1--.-il--I-===2: in -ter - ~+-! -~.- .que es.-=:! .. ._t=_-===--.. Ton.- =i:5===I=-.ce - - l· .Ton.--.~ ~~Fde pro no.- Offeltoll1Un.de Ma-ri .E..ses so .go.. --. ~-F~~·--Fe .[90] A Nativitate Domini usque ad Septua~esimam. omissis Alleluja...._..-.i I· iII+~ .--~~~==I+=~-~-~=-==~-=l :ll:===-_...li_."-..di -..-L-.a Vir .--~]J[t_!-r-w.~j -=~~.--=---=-~ cunctas boo .--_--~j:t=_· _. I .-. Vir - in-vi-o -la go..um et b6 ..._~_I --~--i---.sti. et Versu se- quenti ~ dieitl1l' =1._ . ·::r=r=:t .=-=-. t.-. I--~---E·=·-·--.. per- -- -.lis Arch-an . ---._-~-..1. .-.-lii-.-'--.nu-i ..la in-ter .-~-..7.

l__ - -t~-~=1====~~I== I-_. ~" : : . ..-=..-~ -'.ltione usque ad Paseha.-. de di .-+ :-a. ~-.ta ..urn. ~ -.-..:tIi:- ..~=T=--. Intl'oit lIS.-11' . et 0 - - ------~-~ ~--r=--~ ~. Christus .-.--rnni lau .:fI.-1 -...-. Be .-+-~ qure por...rl - C.~-=--=-----=-=.--:.___ -"I'7..-----=-. -=~-_ .... ---- e .------._ ===--==~-..::_.-. Dl - xa pu...-"--.:.. -I ..~-. tus est sol ju ..--=--~ ~=== or .~- Pa. ni runt ..rens.-..l·--:J r..-t:=..-1 -. II..--.. •..~. ' .r~-...ve to .(91) A Purific.-:.a ex te = -"-.ViL--.:tIi:!I=-'--. -...-.re Vir .-f---~l--=:i -~-.---::.-l ~==I== ----1-.ri ._ . ~..-:r~ ....=.gnis ...-. ~--~==--~ .j .. ~--..-:I-. ti.-=r----=-'-' -=••-7"" _.-I::===+-t- ~.. -~-.--====-l-. a. re....ve -_:::II-. _ _ ..-1.-....~ ~====r===ll====---==--=== -..-~ . -__ . oIDluunio..~~ t: ~ .=--= - ~=== De ..ter .-...=A --Ii san-eta pa ..-.--. ..us i~~" DO" "_jt====--===--=== ster.-.sti ..I -era Vir-go Ma... --' -- .-...ta VI .. A Puriftcatione usque ad Pascha.-·~.._-+ --~-=j==--==j-..-~---+Ton.---1----1--~-~-3---- -:. Ton.er-pe-ra _ re .~ ~ . . ._.-• •--'--~l-.J=-I=-. re . tris Fi Ii ... =--1 I~~~~~ _~~ r~ Ai .-~--. . ra Ma . .gi-nis....see .-'---.-~-~I- ~-.l... .. .-.-- -=:J--=.' - '. . a . si-rna: qui .. 1. ...

~:I:~-=-_~'+=--._.ris.=~_.-.j .-. :.yen - ta es ~-. Vir .---:tL' .--1-.----j---f--- eor me-um ver-bum bo-num: di-co e .eu -Ia soo .-.go Ma-ri - a: quoo si .. me . Ton.-r=----r_..~_ :J+=..ne ~iI. Gloria Patri.-.-------=---!--3f--'...ne ..go 6-pe-ra -I-i---!--!--~f----------+\i..-----... -..~r =. on.-.ii..-\--.. .~' ---.-.. ' : :=t=-..-!--...t .. ~. --... -..4 ni-trix.L_!-j. -·+.. 3*.a se clau ...bis.p .-.lis es..-.-.~~+-.sit vi ..-.'E --. . ----. V.. quem to . in soo..eta .~ ----.--·-=-I -I--·-·----~=·-. ~j.....bi - --·-.-...~' -J -. _.::~.-~.§ in .-1 ... .___ 3 ~= -~= ~~===--t=== -====-~-=:!: h --r-::._r'-JIIl .=:j De - i ge - .... -:r . ~ii/!'f. .a:=-3--!----"-.-=j-..--..-IIi~:-".- T I ------------ re . II. .ter Sal-va-to .-.....=:J--+llr"'W-.-...~.etu pu-d6 . --------==1------ :$' ••~ .--+. E -ru..-:J-~-I. Ps.---j---j---i --. ~-.- ~--. --+ Be. - -I --f--- - r---.eta -vit .-.~--..---..= . .eu-Io . Vir .di .gi.a Graduale.- ::..._~ IQ" -et-ve-ne-ra . _ .-f-- .--. ._ .."ii'.1!-. ~ .~-+--... in tu .see-ra .. ~ ~ .~=~= ~. ii-..j::!I-I-..':"·-I ...ris.- .=--j=-1 ta ._=_-..------r---.---. i= _ _ !-__=j_ ma ......-.-.-..-~..rum.•7~~~ ~-.~="-I--:::.-.gem: qui eoo-lum ter-ram-que re git -....tus non ca-pit ~-----3 =l===. p.-•-.. l....[92] A Purificatione usque ad Pascha.-.= .:a: -----------+or .._-.: : j ..==1 .go '.-... .

-.••-1= ==n= .:O«::'C-~~.·.1..-..iii==. !== ~ r---= _L_~ -t3 e . ~~-..~·-.·~.~.-~:c:-== _-=~l·-'~-. ' ..... ~ ~ vir .~.I~'. page [91].--..- fa .er-pe-ra Re- .~__ ~=a::. Introitus. Vir .-...:.-. VII-VIII.go ~ .ga Jes . ..--. --=-----~-_.mise Alleluja. _ g...ctus' ho mo.~.____ t: ~-. Ton.xa pu .j . Ton..-"=:I:~~. -t=:lr= :f:=.-l :a!i~ ==1=b •~ . Felix namque es. Cornrnunio.=_~:=J .~-.-.~=. ~-==---==e:±-~-.la.. :5=---l==:r-=~"-~-==---=l--==+=': -X=~.di-dit...-----+==--••-. ±+"'---j----j--_---I_-~ ..-.==~ __=.nu .eta pa . Offertorium. ===---== - ----~---!==31---E' :.~-t: et h6 . Post Septuagesimam. ~. II.:ltj Alle-Iu .-==__ _ Al _ ve san .._ .'!!..=~ De .- -.~ lsi 1-=-1..tlaria Virgo.-.=+__±-.-.•'i~~~.ni .-. et Versu sequenti..bl.it: ...se fl6 . . omissis Alleluja.--. ~= ..-......Ii-ans i-rna sum .us red ..~:r. m .-------------.:._"::I:"~'~".--• •=t:t: l.J ·i. -=-..·"".·l~·-~:jt re-con-ci .--. ! " .~~..mi-nem ge - =---i __=. ::5= __ t:===l-~-+~-~~.=~~~..-~j=. ut supra..._.. ·. G aude }. [90].-£. page [90J.'. in se .... A Pascha usque ad Pentecosten.0-.--. . .. dicitur Tractus..rens.urn -J _ _ ~-= pacem De .·._.... Beata viscera. ~' ~~ • :=j_~ :tt=-.---I -.-- .:c".[93] A Puscha usque ad Pentecosten.ru-it: -. pag.:a-..

...====--==--===--===--=== -.--..-.-------= _.-.a es. ----=-----.a re .I ._~- . pag.- Ma .. -B .Ps.-.-.- 6-mnium por - ta - sti =----=-=-~ ~:j=-=-----~--"=-.. ..-.~ . .. . II. Al ...e .. Ton.. pag. 1.Ie .~ =~...­ ~~ ~ ...-V'.-.-. A lleIftja..-·-i-·-·-·-·-·--·=-.~_...rum. ut supra.5~.ja.:&.--- -..-:t-~-----. ..-=j-. VIII.--~--...===eTI ' --~---t. - al .----1 -----1--+-_. in soo.-. --.- me .... .1ft .-.~-.._11_ ~ _• •=.--+ I-I---.--..------.•~---+ ~.Ie Iu - . alleluja. [93].-~..-.-=:==1=-.-~1=­ ~ ~ ~.cta-vit ....--..cu-Ia •••-. =a=.~-..go 6-pe-ra --~-~-~f----' --~-=~.cu -16 ..Ie . p.= ..--.-=r:-._:J .1ft - ja~ . Gloria Patri. B*.1 . ·l.-=i~ ••=~ ~~ . Offertorium..ru . E .-~---_l­ ~-.~-.gi.-==~-.-~ . Ton.~= ._=±= __• ..-jt=-.. --""'-~-j----- ------------ cor me-um verbum bo-num: di-co e ..-i i-i.a . 'V....[94] A Pascha usque adPentecosten. ---·--3-------~----=--••-...==:::!===±=-~"_.-. -.-..-...--.ja.-.. [89].-•. ~l••~ A I .ri - a.-~_·~-~-.-. Ir .1 .--=..-.-=. -~-~-----::j-.....--J.==!==--.. n.---.sti qui te .-. Ton.._-. i . ----_l----~-_.---\-I-::.--. .-.-+ ~-I=----.=:!=F.-.-~ • -t==r-.•• soo .---1--3f----- . to - rem: ge-nu .go •• . Ave l\faria.-. =i. A lleluja. Virga Jesse floruit.-. iIII-. qu~ --fi-.-=--=-...--.gem: qui coo-Iumter-ram-que re git : .: : : .::j ~·~••~.._~ Cre..- -.-.

In ja..----~---= .--=---~~-·-·-l===-··-·-~ F--j-.-+ ------'--. Alleluja.-::: ..=" ~-1re . Benedicta et venerabilis es.-.tris Fi Ii ... qure por-ta-ve . dventtun.sce -ra E-- -~.---'.-. [89].~--. ~. --_-~~·~'--·-I-·:a:---·-··~II--·-I---~=:JI=- -1-1 r ------.urn.nurn per .--===J===r: ~~ 1- ~---=-~-====rifj~ ~=-~f..--t -.-~.ta ... page [92]. Ton.. alleluja. ~ in re ....-1-.. .gi-nis.. et COlllmunio. 22. page [91].runt -. Beata viscera.-"':a:--l~.-·=--~.r95] A Penteeo.. B e-a .. page [91].. Graduale.-~ --.-. Post partum.AI-Ie ..-===-~==~=~I====----====---== -------.f-.. A ve Maria.ter ni Pa .. ~~ vi • ~ .. 1. Salve saneta parens. Communio.ter . / Vir .~'lue ad AdveHluIll. p.A.. Offertorium. ( -~-. pag.:a:fli--. Introitus.- -1-+ - re ~~. Virgo.. A Pentecoste usque ad . ~=-~ Ma-rf- ~I-- -. ..---.rna-nes • __ .--- fe ..-------.··=3-. Alleluja.--.-te lj..-~--.cit..IIi=.

sci-ta .mine David.--:J--------. -===--=~~=-.i do-mum fi . page 4*.--==--==--.-~~ U .nimam me. et o-mnis mansu-c-tu-di-nis e .-.-.--.-J=---:. et ambu-Ia . ~--. bus. Ton. ::.--._j_-_IIi_.(96] Alire Missre votivre pro d i v e r sis reb u s.~~-~-:I-._ -~ ~gli~~~I~ n=-"fi£~=-.l.bit coram Chri-sto me-o -t----~-::n:---tt-.--.• • -1Iii-·':~=-.lem.~ .-~--.de . vel ut sequitur.ctis di-e - -k---_::_-.--liiii-=-·~~-t==t:~---.urn .-:II-"-.-=:jt cun .-=-+=---=--------=------1- • ~-. Sode vacante.di . .-.---=-.~:-.-.-J~ ~I§==j--------~":::=--+:-'--=l-------.-. ~. 1m~~1J1 ~ _~ •. V..-.-.-.--. Gloria Patrie Ton.lem.bo e .de - . Me-men-to D6- .bo rni-hi sa-cer- --l-----r=--~-~ . Introitus. -~~- Missa pro eligendo Summo Pontifice..~-.am fa-ci-et: :..~--+ et re .1i--=-=-~--'---=.. Ps.-. ~~ ••••-.==------. ~-~ _ __ =_ .-'" _ d6 _- tern fi . IV.-+-. Dicitur de Spiritu sancto._~-j~ et a .-.jus._--·_-~_=_=jt .=c--=-=---=• • ..~.-~_ - ta cor me.. IV...fi .~~~--::n: ~=---~------±==-~==--===--====t-.- ~ ~ • ~~.·.--. ~•••-. qui ju:!:- ~_.ca .

=---fra ..sum est uneti .r .=i"-.._ _.ti-fex ad De ..tus .t=---.tri.---.ti .-..=1-.·--~r=~l..-.--~ :!!= .-.. -"+-h.-. --=-.era.---=-.+:&.rnni-a fra . l ..::.~=·-. et .=----=-.-I ve-sti-bus: ~=j===--=----.j .-.J_--'----....- -----------~--~----------------- eu .~-~---.de .se ..ret de-Ii-eta po ••·-=II:::::"-jt pu-li. -.--.~-=:.que est san-ctis - . •• ~=.-..-.-11~-..ri-eors fi ...:-.tres su os.--·-=--==--==1==--==E -. TOll._-+de.1(1 .·-I­ j::-.·--===. .::' -=- ut re- -t-.0.---- sunt.mi - ~ ~ t===~==1T==--==t-.-•• - ---.too ·-. ~===r=:-. .===----==-j===-==j-~ rio " Ut rni .la •••-_..eer. -j+=====--== ~..do . Graduale.-+ fu .:r---I:r-==j--==~-==. Vi.-..-. . .l.um ..."~"-.put ~.---.-. ---1-~-- ve-sti .0 eon-se .-.-+i= I=~f~.-~llt-_-. .· -••_j..----=1Pon-tl-fex sa-eer-dos rna-gnus in-ter < ·t. _•. ..r ..---r--. • ~.lis pon.e-ret\ ... . -ITon.-.----:::J---=•.I i:2l'udo Summa Pomifice.. ••.-- ~-=--==~ ~---===!----===~-==et fi .-3-===--== .--==t=-=-~ ~ -••.-.--.==~--!.- E~~-===t ..~-~-. V.-.-. ----=--I===n: :r===---==--==t=±-·-..--.J±==--==-rG .-j-==--=== .-..·i·-·~l.:j:-.··--.~-l-.nis 0 Ie .um: ..---===t-.jus manus in sa. --E:-: =1 • .-=1-==--_+1 ..---.• .=~ ~~-:r==j-riJ..~£· pro-pi-ti-a .•. su-per eu -jus ea ..-=.-..bu .--"------.. .. YIII._f~ • • •Al ..=-=_.ja.it per 0 .~ ~::J=--t .-.Ie .-~~. --_.~. _.-~ -~"'j~ ·=-=·--=-t==-·_-·:=:J:=--.=----==--=--===-._-.j ..=~_:::J_.bus si .[97] Missa pro (. .-..----===+=_ Gl'aduale Romannm .

\.em Chri-sti tu .. ==--==--I urn.-==t .- W.w-.. Propter Da -vid ser-vum' tu - . 'J..t~~= _ san-cti . ut supra.tur ju .ci. -.---1-..am.-..--sanctus sum.. omissis' Alleluja. ~-.. ~ cti ..fl.tas fa.3=~~ • ~----=..-~----I------ ~~ I-~~~ ~ -" -..-.-j==-:l----~ ==---== ..---_.ver - ..~---.tes 3E.- "-·-·-·iII~-=---+ -. Do .----. sic .-.. ~_ ..-I- Surge.ctus. -.--.•==i1J.' tu .1 n .i in ...-. .- .• __·3-....'3(\ pro digendo Smlllno POlltifiee.ut et e - -I- go -··--i-:::JI~-·-·-I-·-··-----31 -II-i--. ~ ..-.-~-.~..~..---...-co vos. .-_::11L _ -1.~fi---~.-------=--::11 et san - ~ .- \)..ti .f -.-.----l__ll. Sa-cer-do ..ca --+__ -1-----1~=-----r~~. Alleluja.-__ reo tu -. ... 3!- ~.. L~E-.--=--~--b-I--f-~f--. ----~- Post Scptuagesimam.1 _ _ --r-. --------:II-.~ Tractus. .. .ti .~-----=--. ---~. D6-mi-ne..6 - nis .am: tu et ar •••• ca - . .~-~ t~_. r:= . .. .an .....du . Sa-cer-dos sit san . .--~---j-_::------1._ .1[.[98] ...-- --~.~~t==--==--... et V Cl'SU se- quenti dieitllf J.. T VII on.= . . .__~~-·-:::I-==~~~=-~·=::r=~= . =3=---" J=-. _ _ .fl.i..-r=- -I .sti ..-~---=:. . non a .• ~_-_ -t~--===-~== tu ._c..suI - - tent.-11-+----§ --.i ex . in requiem tu •_Ei?_ • .minus qui san-cti .j : :~iII~.

--.::-"-~.~-·-=~~i-..-~ ~ .- (Ol~lmunlo...-=3~_. sten .eta u .tus.-.---j-." ..go sum pa. .~= .-...'~-~-~-.Ie .--.1 !J~l.-.tur pon- -----3-------.---t- -i -. alleluja.~E ve .--..~. 1'011. do-nee ex-sur-gat ~ ~.._-~ Ve-ste san .-. I.:=I=-t~ ±~~ __ ~ .-.Iu ja.-__ _-. [97-98].-~~ ••---.as.--=-=r~:===== jf-·l==----==t±==--=-_-J-+--·~-·:=j±:===== .. --~-.-~-.-.- 0 .-·-~-·l-·-"----·-+----·-­ III j. p..nero. \).-.ci . et • 10n.rit eon-sti .-.tft .k- -.[99] Tempore Paschtli ilnirtitul' t~nHluale.-~------_t_- ---... - tern. • 0 - ~f.-1:n::-.-. . __~_ _===__===_.----.e .gno . ~=I=··!~~¥·.-.gno .. ~ 1 pon .fex in ~ ~ ..---- G· . .pen-tur III. otft'l'tol'hull.----tl-ti-fex..__.=~--­ E= =1 .!.ri .ti ..-~. 1 1...~ - ~-==---==-~-===t==-__ Non par.Ii=-- -r----3-~-~--k--f---..-.seo ves 0 me . E . -v.si - .~.eta.~l~~g Al . .--j • • • -r=---= ~_ • • t: v. -.ti. qui fu . ~ l=I~-.. Saeerdos sit sanetus... et in--~----. '1'011.stor bo .--. san .nus: et eo - -~-~-. et eo - ~~.-~~--~-. et ejus loco dicitur: Alleluja.-----I-----+ -.te .seunt me reo me Alleluja.r-' -. nt supra. -=-_.t8.-. ~ .

tollendum Schisma.--.mur· in Ian ..-~-::I-.. ...--1:tL==::-+-•._-==--===---=--=j===---=----=~-= ~. .."-_. - -r. pag.=l===-II-V"'l... [32]. ----.--.. ::J__ -.ri .ni . te - a -.~ j . II.:::_--l_ --.i. ••••=t~--..:::tL--=.~~-= n--------e -.mi.-I£...- . [100] . et con .. et ejilsdem diei Anniversario.--.==n: -==-. --iit-=1t ~l§=-=---j-..o..vos ~-il nos fae.-~ ==_= -.--- ~".II-·-. ti .m" ~~ Al .~-~-= '-~ ~: If_~~JI_. tu - a.rD-~-!li-=-.-·---------~-3±-l-.-· =rr:~j===~·---==t==t=-:-=-~ De .-.-.-. . ~~---==---===-_==-~~f-·--l~ .1 ... . ---·=--·-.-~. pag..=jJ=.-~.-.--=-•• ~-..-=. .-3----. ~ In die Creationis et Coronationis Papm. die XVIII.=::=. ..te-sti-mo- ':'_~.ta-ber-ml.---. Sacerd6tes tui.-•.. D6-mi-ne --s--.-_- -t- . ..:::- .-1.0 ni-bus: II-.~-..=-.-.__..i et gIo- sancto tu .. .-II.-~~-==t=-==.----..---..:::::::. In Anniversario ~lectionis seu Consecrationis Episcopi.--=-.gre-di- -===-.~--.Mi8-sa ad tollendum Schisma. -I ------..""". Missa ad. Januarii.) .--'-· ..ni .-.-·-·-r=-·-·. ut mi .·+I-....--. -~..-..0.~u.-.de ...-.ster.~-..~-. Ton.. · . Introitus.ri - e .~.cu-lum._ ut con-fi - -~-·-·:a:----1----.-.---.. .::-~-=--==- . dicitur l\1:issa ut in Cathedra beati Petri.."==: . Missa.1--' ... D6mine...us no .-... mur no.gre-ga nos de na.stret in sanctu-a . 365.n.-----r_-- tur .

=..-+ ~--~=== - sunt Jern ...Ie . \)...at pax :. . quo .ti .ni-am bo-nus: ~---1----I--·----I--~~I jJii __L_.---=-~"_I_ .f~f+=.---.-=--.-. -~--.-:j-..-~ ... Ton.~-3::"'I---1-1-....- AI ..-----!§-.-..-.:-.. ~ -1---~7II-f---.'-=-. pag..-.j __ 4 --.------I...-.. i~.---~I-. ~ .-j -+Ton.-~. . ... -•.---.da..'.-'-. .-.----=--.-.. ~ .----.----.. --..~-==--===1==-t+-=j==-~j-==~ Ps.gen . .~-. ::tt:=.-===-~======--:t.te qure ad pa .-IIi.-Ro .-1---di .--.--.ti . ~==- ::.. et ab . ..a -.. Do -' mi-num: -Ian .}Iis:sa ad tnllendulll Schisllm.Ii .~.-+~--.1-. Fi . Gloria Patri. . II. .iii-...-1- ~--==-~ Gra d uaIe.~ ::.dan . .un .=.-..­ ~==--. ..-. Je . .- ---===--'---~f-·-=·-··'!.te tn .---l--. ---. .-.sa-lern: -1 et ab . f----. Ton. Con-fi-te -mi-ni D6-mi-no.rn .--.-~. ==1-====.cern --...[101] ~-==-.-~~-~quoni-arn in sre-culum mi-se-ri-cor-di-a e .-...tn .---~r=~~=.-=!:-. -•. ..a...__~--~-..--.....-. .--._:! ..------===b~.In - ja.._..~= :rr:-..jus.-~'J.dan ..- -11.\--~- ---..=..un .--3 -~-~----~--h1 -.-=n:-I­ :tL=~--=_=_==!::=r--==-_=_~jt:==_-....sa-lern...-====~j=------=---==-_-==:!: in vir . Lau.....-. IV. I. 3*..ga .~=+..bus teo \) .

jus. VIII.a De ."" __ . _ .' . ol1Jissi~ AllehiJ'a .git ~ii-... ~ y. .--~= =~ ~~-----.men e .~--t:-in Si . Jerusalem.i1I-----~ jf--- AI..gnum no .._l_~"'_jt~------I- ~ De ...=--. Et fa --.----. - If. . .-.--.=~-~-JJ!:..on...._. :-.1 .tum... ~ Tl'aetus. .--.-.~ -.+=-.~-~=j =f I .bi eon . in .srael rna ..---f-----po .- ~=l+=--I­ ._-~. :!:S_.. ~--- - - - ••-..-.l. ~IC£::C.' -I Ton. et Yersu scqucnti: clicitnr ....us..--0. alleluja.-- -*===--==-... .~- ~ Jl- .. -== :I_~+r- __ _.-.di-um.Ie .eu-um.t~=j='-~·~~.. . -. .~!~ . Tempore Paschali omittitur Graduale. gla .--.--3­ .--+:a:.. -l-__~4.t : .-~-== in pa.- -=--==Fetus est -. et bel .. y. -~-.---. -----------.~.bi .1i-:.as ar ...-+----.ja.- _. eus - ~ __. ..~f--~--=-.--=~+j:1I!= _ =. l.----.• ."._~ 10 .fre . ._ -' --.~ ~=~..&:-.urn. seu . ~~ Alleluja.ten .--FK=--::J:_-=--1-'t---------.~-._. Landa. _ _ ~_ .IiI .--.--==~-=-.- - .tus in Ju-dre .~-+-+ --.. lYe :+=-rJaA..:G.-. ~--~-~~.=:f~-~~'.~.lum.ta - ti .[IOIl Ton.--.jus -~-w-.. -.-Post ~Cl)tu~Q'esimam. ut supra. 0 _-+- -I- e .. I .. . =-=s---. pag. ~~~I~ j .-~== e - jus" et ha .~ .ti.~~=1l== =+J!i=--::J=--~--l=-jt-----­ .ee T-i·-·. et ejus loco dieitur: Alleluja.

~=-=~. .-.-~- ... .b·IS D e . .=_-_.-~ -.-r~~-~--.ti su .~Jz ..-..-~-.-~ . -....ne ~ ... ==2--==---=-=_--=::±=: 0 -rnnes qui de u ..----===-= a . ... et ~=-=. .et de u-no ca -li-ce par-ti-ci-pa .------1-... ~ .~.j==--~-==j=.ter ... ut supra.-~ =::r..fi - ce - tis ------.~-~= =tl!i=--f:--f:.----. I J _ _-j ~ __ - --11':"1 -+ .....=:t=== V Qui po-su-it I fi . "'{TI v • U nus pa-ms ...os pa ..--~--~----~j---...-~-~-+-~==·....~+=.i on..-I Offertodum.no pa ..psurn .---::.-. .--=.US 1·d .~ rp ~~--_:±=±------on..-~-------=.~r.-. --~-·-~---E ----.- .--~===--===--=== mul. -=~_. -. .no .at teo Alleltija..---====±-.f~-.. ------±---. -_--=-I-. v ... .• D et vo ..~ ---t:-----.ni- ~l!i==--==--==-~j==-...-..dipe frumen-ti so. COllnllunio..~ __-~-===-__ ==---==--==---=t=-i~ a..f .ti..[103.. --~-.----t-....~_...II-~ -~_.----:.mes u .. et u ..no 0 - re ho.-..-.__ ~ :±[===:!=:=.1 =-I-l-·-~==-=~.....--1--------~_--====---=- :..ri .strum.---~.mus.. j ~.-~~----.-1..muse ..-+-.-:::J--i--. ..urn no .. sa-pe-re in al . ~-.cern.num cor-pus =--5.u-trum: ut un - --------·-----3-·-·------ --J=.-~=Iri=~=£ -...~...--~~-.~--1 ry~ "'{TIll = ! l i .....De ..••-.nes tu .

• _• .3:~~=---.~-: _ . VII. Liberasti 'nos. Pro-pi _ _L _ _ ~ --' ' • --E --1--- ~-=== -..tis - . omissis Alleluja. -a. ut supra. dicitur Tractus..---~=- l--.ta .In' - -.. .• AI -Ie .. pec-ca ..cant gen..-::II.. ~ Al ..-=F¥=.#-.-j==-. D6-mi-ne.-.J-F----..-. --f-----~'---~t---- II. page 129..--=:~. aIleIuja.-===-=-==-=-~ ~.6 .• -!-E.-~. -(_~. Graduale._ Post Septuagesimam. Introitus..-=E-. 1==--_.. De necessitatibus page 96.'[104] Missa pro quacumque necessitate. VII.iII.-- ja. V.bi ___-J_.-L.. .Ie .=. omittitur Graduale. Ex-sul.-------. ut supra.ni-am re-spe-xi . .-est-..la. Tempore Paschali.-..---- - 'a-r-·-..De-us e . et ejus loco dicitur: Allel{lja..••.-..:.~ .ta ... Propitius esto.-.bor .... Ton. _p. .__=-w----3f-====---==---==--=-_ -_ ~..-1 OJ'-_ . V. Ton._-no .~.--..--"'-1--.~-.cor-di-a tu et Ire ..tes: U . Salus populi.------1-----ti-us e-sto.bo -l in mi-se-ri ~------=~. :J ~-p~I JII ..-~=._=-_....-=-1 qu6 ...~" .stris: ne quando di.-~-~.. et Versu sequenti.Iu - 1l --.. page 344..-. .....-.~.-...rum? Alleluja. 8iI.---~~- ~.

.-j . Allelnja. pag. -1. - tao ----------Alleluja.- a. me am._•• •• --------. . Allelnja.-Al - ..---::J--~ . ut supra: ------------ ..I - Ie .sti -.i me - 0 da-bis gau-di-um et -... Deus judex justus. .tu ..-- :s •-=====-._. pag. -i-l§--..~ 3 ._==- ne-ces-si .-. pag.= . pag. rJiit=-=§-••-.._-'­ . 164. Ofl'ertorium.---~..'! -. Ton.-1-_.- --1--.---1-.="--~=.bus ~===t= - = - a . Comrnunio.-.-----~-. . et ejus loco dicitnr: Alleluja. IVlernento verbi tuL pag..-~.. 304. .- . Allehija.nimam . .:-..--.~---- j'ij ~ -.- - hu-mi-li - .-.sti hu-mi-li-ta-tem me-am: sal-va . 76.-~ ~---. de ---~----1_-l=---~E ~::J==.------- =-=-=~=-=--==•• Iiii __ ..-~!J"--~-~-==l---r---r:=--­ ~ t. ut supra.-".bunt os-sa -===--t:===r==3I====--==--==--==--=== . -=-••.- V. pag._.-.. . Au .-.1(1 - ja._.. alleInja. pag. 304..-H .di ... Propitius esto.-•• ~=j-.-.~ lm-tf . . \f.-.. De profundis. Tempore Paschali omittitur Graduale.ti-am: et ex-suI-hi .-. ornissis Alleluja....--.~~..--••••. Missa pro remissione peccatorum. Graduale.--L~· .. -tl" .... 103. =If= ... 64.-. [105] --~----~---E-.. I. \). Si ambulavero.Jlissn pro l'ellllSsione pee'?cltOl'um.-.-.-. I / Introitus. - . Misereris omnium. 130. Post Septuagesirnam.~~~_ . Deus judex.-.-....ta-ti .:~-.. et Versu sequenti dicitul' Tractus. alleluja. .--.-..

-.tur vo .~::II:j Ton..-.sa ..~. ...~. L-_____ ------.6 .-=-~~3 ~~ qure .--.tis: .us ad :.. VIII. ~~~-::::J= E..au .ri .-. ~-~'.a.am: et clamor me . et ac .-~-'-===-~-.ri .[106] lHi"sa pro H'J11issi(llJfl PP(. fI. £:rll et in -ve -ni .di o-ra - .e ..--- =.=~= ex .. et a . -.I I ..-... lJ6 .Pe.mi-ne.--~:r= Commnuio.bis.. ~ ~ t ± -•.. ~ .pe .---==.-~.tis: ~.---­ ~. =t=S=.ci-pi-e ..---=-!f••=--=-i~ Ton.-_. ~~= . .e .-:t -=.te.. ~ ==.te. .-~-=l~...s=-~---=I£:C.ti .{j\llUm ----1--=l---=l~-- Offel'tOl'imn. pul- ~ I :J:f=---==::J=j===~-=.ti-te. 11::-.=-.nem me .II-E~ .

-. p..•__~_ . 134. \'.- -.. alleluja..-• .[107J Missa ad postulandam gratiam bene moriendi. ~ +. :5=.-.In . 3I===::::-·-·-iii-·-·.Paschali omittitnr Graduale. ..-.r-__ -·-·-·-. omissis Alleluja. 339. Intl'oi1ns... .---"'I- urn.----/--.--= _ os.--li -~.te.._-~_..-~--- .=±= L -In ..-==t==== . "--~'I' ':. alleluja._~-.. ..+ .J-·-t . pag. Ps.--=-- .£j----~- -- =c. Si ambulem.. -. l --~.-. et Versu scquenti.-....-. !- TOll. •-. .-. Alleluja. Alleluja. p:lg.~ 11+... Us-quequo D6-rni-ne ob -Ii ...-.-.-.nem? us -que-quo a . ••• -~ •~~ ....d6r - ~-.-~ -.sus :i=------±-. 309. III..i ad .--=~ ~==-.mi-am in mor ...eu-Ios me - ----- - ..see-ris me in fi . 3*r Graduale.am a me?"\). ~ .- .--f --=-. - --1------.- _±-. pag.-=_------'== ~-..+ Proo-va .. \). In te Domine. et ejus loco dieiter: Alleluja..--=-+--- ..ver-tis fa .mi-na ~ . •• -j==--==+= -t. pag.ei - :5=-----1-~+----­ ~ ~ !IIIr-" ~-j±= .eus me-us: -=-. Tempore. In exitu Israel.-.--.. TOIL III. --.--. ne um .") 6 .-._-. Post Scptuage"im~lm.quam ob . dicitur Tractus De necessitatibus meis.-E ----f-- e ~==~ -.. :i=------=c:II----=1-=l-.vi _.~ii~.-- ne quan-do di-eat i -ni-mi - +~. 96.. .em tu . Gloria Patri.ver .

..=r: :. Post Septuagesimam.-1-. ... AlleIuja. .• ..-~= -'4=.ris no .Iu .t===~E======---=­ -h.1 . memorabor.. Excita.J==+=::. g10 .. 3. ~-.. 1.-r=_---=!I-=-.­ ~=r=. Domine..a.Ie .-~..-"'tu: .~-.- :]-1- .. page 67... ut supra.[108J Miss(t contra paganos.-•..be ..~-i . dicitur Tractus.-3+= t:_-+I_ Al . Ton....: f1i~-._h~.um: can-ta .us sa-Iu - ta - ~-=.--E~'=--~.• ."....'.-~= . Offertorium.~~_-:. Sciant gentes. Introitus.bO.•-=--~-_~_~-~.-.ri .-. -...._t-_ --p Ad ..! cor me ..... In te speravi.. page 8. pa-ra-tum -p---- ~ ~!li-..-f--~--+----=--~~--!--.-~-....·. quare obdormis.rem nomi-nis ==-.bi..-.----.~~--..~- f--! -. alleluja.. l.ju-va nos • • De. .Alleluja.urn. Alleluja..-... E--t=----3-~ r:::-·~l. Missa contra paganos.---=---..Pa-ra-tum cor me .-t:.~-=~---=... .I-F--_ .ja...~-.f---'-:J. .- . --.-~~... omissis Alleluja. Domine.r ..- -~-~-~-. ~ t.-j-'--1.---+ ·~.. .-~-'--_-. -iJi • ~-~-~.--.f~f"~ ..--...i Do • mi-ne Ii ..-------.a me .--I1... Exsurge.. page 147. ..ra nos: et . page 94.... --j--. .ster: I - et propter ho .-=l.---~-..et psaI-iam ti - ~.. Ton..-===----=-~j-.::~-.us. page 66. Communio. . ~=-~.n6 . et Versu sequenti.! -. II. De ... Graduale..

~.bi est De .+-_-..~-·-~.: r=--.us e .- :!~..-·.-.=-O . .~==_-_==2==j==___=~~-..ni-bus -+ co-ram 1~-~""~:J-t.=.-.-i--_"-..=-..-=-~-~=r=~~~ .-=.~.ca san ..w__ jJ:~=-=-_ .'-~ ~o AI-Ie I...=1+=.=j±=== _. __ •=-_.. Vin-di ... ~. [109] .- -~ • ·-~j-t -j=~ U ._-==-_ -.0 .. . .--::.~=--_-j±=====---==--=== =i~~.t== -+ in-tret in eon-spe-etu tu ... Domine.. -~+===--4--.--1--=...• j } .rum.-=~=. Ne-qmin . 8.~=-=~.. III. qui ef-fu .--i I=~--==j-.--~--+--a +-.-~~-~ .nem ser-vorum tu . ~=-ICII-·--l--f--~l· __. 'f. ._.0 .= -~= =1.-===-..rum.0 ge mi-tus .do ~ di . -Exeita. . .--·---=-3-------. Ton._ ._ ~ .tis no-stris. et ejus loco dieitur: Allellija.- .=j:-.__L.f-~-.to .men tu .-=--_-.stris.-:J--.-1- -I~- --1""'11- j f ..-=f-~=4--.di .--.rum? +F.--. :r~---====±--==-=--=-=-II_-=-_ --...l\Ii~~a routra paganos.-. allelllja.-I en-lis no .sus est: --~-j--.--. ~..~. com-pe .-~=j gen - tes: • • -._-== ••••••-_t_+=-.-.=~=. _ .~=1-. --==1==-.urn.-=-=~jt-.-.-j~ .' ••-=j==-~. Tempore Pasehali omittitur Gradua1e.-.gui- o •.-.-..-- .:~. Iu - ja~ .-==---=== a-==-+ ...~===-~~=--=.----~-I-t-. --.-+-.=1===-~--==C-2~f-= pro-pi-ti-us e-sto pee-ea.- et in-no-te-seat in na-ti-o . propter .-.~ .. ~---===- no .~ ~- ~..--=~--.-·~--=-=~--=:.. =l-1Iii_. pag:.-~==1-~ :II -·-t-·~.cant ~~~~-t-~----t--"-!III-=+-- ~.

pag. pag. ut ejus loco dicitur: Alleluja.=-=-==-- :. vi .f -.-~---. 340.-.ce e . D6mine.--+ -----.~-==j:=--=l::==--==== =. quam =.. pag.til-di - . 315.:J-_ -~-. (It Versu sequellti~ dicitul' Trueins.--.fi .. Eripe me... ]\'nlpore Paschali omlttituf Graduale.. ._..::j=-.-~-..----------{-V. A lleluja.de._=.ra tu .. ~--==---== .: .ja.vit dex .am. pag.-.ii~• •_ ..-g-.--.-..-~ -~." ~.-.ne-am i-starn: et per . ---=:J---------' ::. Offertorium. '\r..tern can-bl . P6pulum humilem pug.-j----=:J-.-_~ __• . Allelilja.us vir-til-tum .. et vi .~=tf. E . De ..-~~_.si ..+ . 95.==J: . -.ta ~---. ._. • • .._ _ .-..::. .go au . Introitus.Ie Iu . Allelilja. Missa tempore belli.. II. In salutari tuo. Urntluale.te .ti._~-~..~---1-----------1-. Reminiscere. Eripe me. • . re . ! Ton. 315..-.II--... Cummunio.• t=· con-ver .~ .:=1=-=a: :=+:i~_.te-re.r:-.-I. alleluja.. .=====---==-=-=--===-.-.--i. r1':-i1'~ll".--~ ~_ .-. y..ce de cm . non secundum. et vi . Pust Scptuagesimam.~= \).--t-r:-l==-. rag. 77.bo for .b.=.spi - -..a. alleluja.-¥ -.. . Tu es Deus. ~ .~===~=--. 70._-=:-_-== plan-ta. .. omissis Alleluja.~f••~~. pag.­ ~=---==--==~ .-. 149.·mpra.10. jJ ~.~--=----.-3f:i A1. ut .(110] .

page 138.eit D6 ~.~~ 3~= 3 --a -a . mi-nus._ __-+-.a. ~ . page 334.In ..-=-."~...B ._. ut e . 1I. Graduale. dicitul' Tractus.. on. Teml10l'e Pa~chali (Jmittifnr Graduale.am: et ex-sul-ta .di . Alleluja. R ogate quoo ad pacem sunt. Po. [102].._:&:-.. I-----. page (101]. . :f'==.bis. _- . nHlb~is Alleluj a . . Landa. [101].[-_=r. .a . Introilu~. •• ~.. --. Landate D6minnm. \r Oifertoriml1.-3E - mi-se .-.Alleluja.-. ut supra....na au-rem tu . ~ •_• -~ • .am tu . ~...ii.ne ~ • • • ~t.. et Versu sequcllti. p.. Missa pro pace.-.. Qui p6suit... pag.bo rna . Da pacem.[111] p(l._.t Septuagcsimolll.l'In ..\Jleluja.-~ ..ell .~-. page [101].~==P a-cern re . ( Ht'ertllri Hm.. et cjus loco dicitlll': .pi .-.. alleluja.§-.nern tu . Alleluja. X otus in Judooa Deus.---~a- ~-=1--==~-..ee .b·IS: pa-cem ~-B·-·=iIIIi-·-3-==':"-·-~··~~-·-==~~f= - _ __ ___ ___ L . Domine. Connnunio ::!i-. Jerusalem. .a .. ]Jag.. A lleluja.-1 ---I TOll 1. y.. :. A lleluja..ri -eor .-I=_====+~":::i=.. =-'t.-. l.ra. 149.Ie .~ _ a -_ j.. allehij a.-~ rpVj··fI· 1.--~=iII-~=f===1=.~ -"-14 . di ..am.am: ae- . ".-a-~-.~===--.quo vo .as nos. page [102-3].---~ me-am do vo . P opulum humilem. Landa Jerusalem.-•• ._-a-3- ----1------ CmmUlillio.rf ..

...--.-t-'"-----~------._--=.... • .. -----3I ---L---1-- +~-...---.nus tu . ~@... ~-- -I· -. -...-il:i=~+-- ---~ ~-. n ."j/__ An-ge-Io per-cu-ti ..gis I-sra-el. 1..seph. ...-.:J. +=~. ('j Ton..I--l-~=---w-:c­ ....-IIiI-=J'=-"--. --E~ -.tur ter.- ~(t'~"~"••" ".3 te-sta-rnen .L.-. Jo.Yen-tern.-.ve-Iut 0 .J-£ --=-.l. 'Qui re ..-.-..~ ~~j~V! -~Il! E-cor-da-re.-. Graduale.~1 -I~-".-U.I-w~-_-~. 4*. "•• -=E=j---.-" I · ."" f.... VI.=:J=~ Ps.": '-. in-ten-de: qui de-ducis.. -3J tJ-w----+----AI.Tol1.-."".11 "'_j=:•••~'='.mi-ne.. 57... ~~.·llj:!F __ -~ ...-_=:_---+r P .-••-•• .. :j:§i ~ • r=-~...)l1L -.+:a:.=r=~-.--~ w_~-=-:. et die -"-~ .ti tu .--w_3==--1: .------ -..••~" ne per-das 0 - . Ton.: -':'::=~~-~...-..Ie 1ft . pag.ra.------.~.a. p.._ ~ ~= .i.en - ti: Ces-set jam rna- .[112] Missa pro vitanda mortalitate vel tempore pestilentire._..====----=====~-=== ~-----..-II-I..o'~~·~~'").-b.vern. ~ I-"~ .-·-·-----w+•• ..---~-.:J-. D6.-':"~ ~--~--_- -_-!- -1- ...nimarn vi._--.=--. et non de-so -Ie .-:::n=-~ jt_ rnnern a .~..VI.::·---~-I­ ::..::!tiii----~==--==== -=-~=-= -. GI6ria Patri. ~~0~ I ~~. .._±_.ja..-i--. Misit D6minus.. :oJ Introitus....-t: ..... et _··-"-·-3--_J.J-.o ...I-----I------.. -------I-...

-••--~=3 -:t:=--_£~ I \f.tra .----.ri . 77. ~----. Salvum me fac.- in ve .bo po-pu-lum me-urn I ."'" ~r.lex j! H • In- .. . . ma-Io.el --t--~-~-~"-----=1::j:!i=.-r•• .- in di . qu6-ni-am . pag.....~ • ~. .. alleluja.~ -+ __ ~--~~-- De us. ... - tIt ti . • -t1§---I=---~j-:1-.~ ••-. .iJ ...--------=l=-.-----12 • •. Salvum me fae.=-.... 1.-. et ejus loco dicitur: Alleluja.ta . Alleluja. =I=~ ~. \)". .--.--l--r- ~_.-t:===~-I=====-1 . pestilenti.. --.-~~:::r:-I . dicitur Tractus.. [113] .-f-.=:.-------~-=±\T. ---~-----1-r-1 ---..-_..ro e.. I . t : .8ti Alleluja.Iu . et Versu se. . ..._. . -1--~--=-.-__ -"-.-..·.-~=1 .----. D 6mine.=~ ~ .-~-.sra .ve-runt a .~+. non secundum.- ~lI::j=~ -l-I§---. ut supra. S .a.-=.-P-- -----j---.-.te et ju ..va .J____ .:e.-=-l_~.\Iissa pro yitanda mort~llitatc yel temp...-.quenti.ja.. . - -- "".mam -~-..-------. -...---.-:r. Post Septnagesilllqm.- 3 me am.-. 1 te Graduale Romanum.in.~ -~~l-".-.----------------+ -f--::'\It+-..Ie .--. Offertorium.. omissis. Ton. -~-+ -.-==-_-.=---=-..-=1--.-. ut supra.-=~= ••.-. ~=1:~ .--.~-~-----+-=--t=rAl ... =-. -..e et e . ~ ••--..r +:a:-.-+ ..qure a - us-que ad -l ni ._•• =. Sal.Ui~-.f===---==--==--==---===--=== -I.-.----1 ---I . pOll - t'1... Tempore Paschali omittitur Graduale. Alleluja. .is in De-urn. ut supra. +--1 on.

---·------~-~f------.. 0 a -. ha . -~= et -1...-.. II '1IJr' ItO t' d I ' to . .:.---.mi-noo Communio...-8--"--=-~=-. ~~-••~-= -==--~f-====----===='---== ~--~ .----.-.bant ad e .--.~. _ ----.cen ..-~ ~-==-------i-ram De .-- :$ iI-=-=_.-. --------t.-"8-...- ve-ni .-~~-..fi ..i..:j-.- _~ 1= - __ ::w I-urn..==--i..~::..-.ti- ---.--==.:: -~-.-1--·-~~=±-·:+~ ..i-bat.-~=++ .---..a: et --f---~--i7=----+-.sa ._ :tc-·-~~=j-·-·---====-·-r~_= im-mun-dis.a vir .iII • _..bens thu .• ..[114] Missa pro vitanda lllortalitate yel temp.:=:J _j ~ =1j -•.---...:.---~ .-----------et ces .ri .-. sa -na ..-j-..xa . ---------- _8_ ====--==---==-=== ~ _~:r:~-.si sa-cri .==1_ -1 ..~--""-l 1--_ _ spi . ____ _. ~ I -. pestill'lltin). ~ urn: c ~ • r=- E:± de il .. =--~~= --+~ ...10 ex ...-8 qui.U - an-guen - 0 ~-._--l._-+_±= ~j-t_±_ Ton.vos. -..~==-=~-=1~] :±e~_.---i---~-~--+---- +s==_--iII====L.ri - :$-----r. . E=.- -..---~-~-._ .-~ qui ve .-.bulurn au .~- D6 - ----- .et -..-..vit -----3--~--+-- :. _ _ pl-l_1 ~-.re-urn in rna ..ban .LUU 1.---.nu su . -.-.--_.tur a -1-== -. :! .ci-um.. • • .--.-.?.ti .. ~-_-. .-~ 6f-ferens in .ter rn6r-tu-os et vi .-1===1===-.bat 0 mnes.--.vit quas-sa .e .tus ~...'tJ.bus _j= -"I-. pla-ca .-. ~ ~.

culus me . .~-~--'-=-----­ --=-~-. et Versu seqncnti. _ _ ~ . .-P=-f- _.-==.re .-.ba . Ton.II:": -j__ ---- a tur..--.-=l==-=••l-==~-..post Scptnagesimam. _ - - -j_.ba.re mi. _ .- . 140.ni - .. . .-='-I­ ~ '-.~7 -r=-~-__f_ +--..-..-1--·-·-·-----3------J2 -.-t·_-~-~ ·'.-j= me. alleluja. -- :_-=..-_==t.--..---.~.J-r=.[115] Missa pro infirmis. .re me-i.-.=. H* a .. 328.i . -...=--- ~==--===l--...> .ta sunt 0_. dicitur =-::w. . ----. Alleluja..--+.--.- Do-mi-ne..hi . GI".Do mi-ne.~-. pag... X.-.-.- ====j==-•• -. omissis AHeluja..ni -am tri .---r:j---. ut supra.ta est val de._ _ • _. . Alle- ]uja.ne ._~ -F'---II--.-. .-~-j-.---..-...--.... Introitus. _ .a.-~~ ---.-J-.--.-- ----I-----~- quo ..j_-- est in i ra 6 . ~ ~-.. - - ---. .. --+-.t-·-===~· ===--=== ~==-~~=-...= ===--.-I­ -~. Exaudi Deus.. Do . ...sa ll1e.. con-tuf .--"-j-~-~ quo-ni-am in .----L. ~j--F-~-..us. II. \L Domine exaudi.bu -lor: -.ni-ma me - J ~~===--.~I==--== ..~-r-~.-+-.-~ 1----.--..--.l-.+--r . ~-=-3--I.__ --===E---====t=. pag.-·-.-~-. _ . \L Contur..ulu<tle ( (~.ba - -"'l- tus I..~~-~.mni-a _ _ _.~----f---M i-se .-J+-t os .==r-'. --1 Mi-se-re . --------3 ---=-------. . .I7.. -- -- +=~===.-.. ----~_.-j-.._-_-..--= _L-... .... =il==-==~==--+E-.na ~. .mi .-. et a . Ton.= __ Tractus.fir .mus sum: sa . .l l+~I.--..

~----==--===t= ~__===:t=_. alleluja.-.--.re vi .~~-._-j±:==---====--== ....-~=.--i In De-o spe-ra .~S·-··.III .-nL-----3--.-. .-==---~-:-. "W. I-~ -~----I---+-~-.a con- ~=. -- _ et ex vo-Iun- .rna me .bus.--.=.-..- _ et re-fl6 -ru-it ca-ro me-a.. .-±~ et an. ~i.-~-.=~"~~k7. et ejus loco dicitur: Alleluja.--'--~-.-.a.-3([.-~=~+:---=-----==---== ~==t-· ~~-==. pag.= •• =..------r-II--~ ~-.:&. Tempore Paschali omittitur Graduale.--.. cit in do -16 ._ _ .. !.ba .-_-bl----4 ~-. --!- me .I _.a.-.-. ~-.~ :tE==---=--==±=--==j=====l~-~jt-·-j=-·-=--1 et ven-ter me ..a: et os . VIII..am de - fe .sa me .==---.--I _.-·--=-I--_-.- :IE=-~ .-~-.vit cor me-urn.ti.ta :tL-.-I- _..-- in "J-"rCt ge-mi -!liii-~-3I---=~~------+·-E . -r"W- . Infir-ma - -. • •• ~=E· AI-Ie . et ad-j(l .=+-~~=.te ~-~ . _-=-vir . l.tus ___• sum: _ _ ..-r::===~-=t=-+= -==~. ..-= -=1===-~-.ni.-.ta sunt...i • _.--.i . ! ..--~-.=-=j=-=--=l==~-..=.ni me .-._.__ 'T.-:J-.us. 1l 1-· ··_-.·~=j± ~---"-~-I-~--~---~+­ :j~.-. Ton..e-=J==-.=..---=4-~l=.-= --I ta est in pauper-ta .tur.-==~==::J~--== .ja.~==-~~-'::±=.-. Quo .====:1:- ~.=. 328. -+:t=__~ :tL-... D6mine exaudi.-. £j • -.[116] Missa pro infirm is.=::.-t:_.-=-~- ~+-~-_.. -".tus me .

. ---. R 6dime me..~t:= t--+ .._~===j=~~ Ton.i. 134. Introitus.---=====1-...-::J • ~ -.ne-tur .--~iIi:-.1i.sti ti . 108.. . Post Septuagesimam.i -fi· 0 - e- ut non do ..-II-j---j----------\J. et Versu sequenti...10 .l\Iissa pro ':d iter --.-~ ..um: ~ ~~ ·-=3 me .--~_.--~-----. ~-f-- ~.~:...--J- V...- a~entibus._. . Gres-sus me . ==- . ut supra. Offertorium.mi . I.. ~_.lu - :la. . pag..a..~-=-==~_3f~ mnis in -. 124.~-=l­ Tractus. dicitur •• lli=j--__ -.te me .-- [117] ----~--~----t-~I -~= . A lleluja.. ::Ili-~===-=-~. ut supra.-=j----=+==.~..cundum -. pag. • ~. II.ta . Domine.f=-·-C~-~ !==~~=-.. pag.-...qui-um tu ..-. Alleluja.iu . Illumina faciem tuam. ...-. +E~ ~ ~.iIi: ~--.-~ - .is De us . -=--t ~"'-. Communio.Ie - . .. -=1 .. Missa pro peregrinantibus.A n-ge -lis su ... . 65. Exaudi Deus. pag.-._~ .-.f::=:::.os di ..a con-fi-te bor e ...ri . omissis Alleluja. Graduale.ge se.-.~=-· 1j==-_ _ . Si ambulem.-~ -f----.-II-._ _ r : _ _ -1_ Al .. Ton. vel iter agentibus. -_-.

dem -~-!--==1+-. ct ejus loco dicitur. ---=--__..--------~-. Gressus meos.st6 .nem et dra .= ===~~.-::J--.:"---~-' -4-~-=1--- ~I:=~ Iri:=tt .------•.=1+4 te in 6 . Lre-ta .= ..vit de te.::j==-~---==--~.----~ --~-.urn.hi ...-~-"'--~---= -1- Tempore Paschali omittitur Graduale.--~=i=_=.-t--~~=. =--·-j==t==t=t---..per a ~~.. --..-~---. Al ..In ja.nem.bis Ie .ca .~-~:±t= =--=~.6 ..--"·-t=:t==---== ba - si -Ii .a .pi-dem pe . .- - tUB sum in ----1- his.Missa pro peregril1antihl\~.. ...bunt te.co .--.. [117]. .=1 urn .£=-=="-j ~~ spidem et ~-~~:II~"'t==1= -~-t=---=~=1~ .-~-.ant •g=-=-._j_.scum am':bu .is tu is.~~--=="-=1~~ •••~ -=~ =1= -"iC===--==j==----==j---t=-=-~.. ne . ~ rJI--.1----.-.- "\).~=-'r:--E . "...quam of-f€m-das ad la .-=±=---=~ 'T. pag.. ".-t. Alleluja..da .. -.~ con-cuI.-=-I---.. [118] ~ . --==--' ~-":~-·-·-I . qure .Ie ~ ~ ~~~~ .-..- ~-~ -.J.j .I. In ill.~ :n:=-~=-. Ton. :a:s=~i"'-·-I=·-~---~=--"=~-~·--~-­ ~=--==--==t:==-~-.-.~i= tu .-1 -_1- ----I _ ut cu .di..rnnibus vi .---- man.=-. et --=---~-·---=-----+-~~I -----=-_--_ -:t====--===. vel ib~r agel1tibll~. =15-.-•. Su .bis.J_. alleluja.ni-bus por-ta ..

.:::J-.··••••_... qui mi-ser.=j .j I . .= 1 ---+ -+ - =-~-ii-. Missa pro Sponso et Sponsa..-_.-•.is ---==--=== ------------- ------------ e .sra-til con .---. page 131. " -.- --+._ ~==:=:j • .. (/ll7.-.-~ !- ni . mum $ .--=--.us I.. .> ..-1--=-.- =1 E .-.ti -1 ·-·1 ...f .di .----~:::~. .. •.P:::::lJ:+_I.. . Do-mi-ne.jl~.tus est du .[119] Spunso et SpUllSa --..·· . 1..-=~+ di - cta sunt mi _.. Perfice gressus meos. Offertoriul11..-.f . .- -- in vi .-j_ ~~ ==j JlJ~ ~ . Communio. l. ~. 3*. B e . ut supra.. -.cis: et nunc. -. -.j ..-~-.bu-Iant -)---·~---~==I==---==----j-~- -I --1 -------~-.--. 1. : ~-<Ol~'1 ~i .vos: et i . . J~ c~ ~7...=I . .· I... Tu mandasti.·. r"" "2 ·~-· @i.""'--"I-I£-I. .. ill ~_:r -+ ~--j--...gat :Jii -~=1 • ._ -. ~ \.--~-l '11 '..j -I -.. I .0 .-I.. . fac e os pIe - --.~... =...r ..~ ~---===i1~:--·--.j(m. :$==----~ ..i p fA1-----~-----(J _~ Ton. Introitus...bis.--~.mi ...---....a .-.. -L_. -..-~-----j----+-- .. page 68.-=£_..ne ..us be ..----3=-----.l ....•-~===~=3 -_:a:-:~==r--I=-3f===--== -.-r r -.._~~ - hi: in do - .-~ --.-_ l ~ .I~ '. .-----r-3---~-·-+~-l+"--"--.bus u - ni - ---=1--...--.- o-mnes qui ti-ment D6-mi-num: qui am.--E~--=1-._hll-..--~"-~--l. . p.. Gl6ria Patrie Ton...-._~-... --=1 -l~-..--------~- Do .-_~-~_II:J-:.:--.ni i - - - bi -mUSe Alleluja...re teo Ps.-- --~.-+ .ce . -..• _~ ..:. =:A = -..-.. -..w=-.pse sit vo - ~ • .cum.jus...-.:}.I --.---...

-..I I .~ V. et Versu sequenti.-. . --r--l-..-~. ----1-r----..~ --~=---.-11.---~-·..y.+_.+··-~I--­ ll :a1c=II--. dicitur ....Ii .-.-. omissis Alleluja..--~-. Post Septuagesimam.-.=n::===..-.h=--~--3--·-·-·-.----.tu _+_ _ _ _ -------_----+--r-~f---• .-.1 -..-.-~-iII:=~§ .~-~-._ I .-..urn -~-~~-...i sic .j .-.....-------.-. Ton..-·.xi . ...Ire o-Ii -.. :::..a - --==---==---==---== ' --== .----_+.[120J Missa pro Graduale..tur vos..=- Uxor tu . ut supra.-=IIi- ••• --'---I----3----l--fl._:j±=~--===----==---==.--..-- .reo _ _ _ .mus ----.----~.-f--..-Jl-+ -... .--..- ~ •·-=~-~-~f--I-~t=-·-·=j. ..ii-~ . SP0l1S0 -"--.... .__-..j-.bis -1- -I D6 - mi-nus au ..---.---.. ..--....--f----Al .-.---h. ~-----~ _-_. ------.-.-~- -f--=--E------1--f--1---_I ab -un - daus in la . et Sponsa.--....-"-j-.-.va .-.ve ..-1---.cto: et de Si on tu .-. ._ men . .... l .-'----+bll-=---IIi....-1-.i .=...-.. -+.. Alleluja..~ -~-..--..------r-j---·-··+··-·-f----·---J' -. ..-... .t . VIII.-==---==--= --.-~~ =~...i tu .. .-.. ~--.ja.--.te ri-bus do .... -.-~-tu reo .-.- Mit-tat vo .ut no - -"'-=----..-1---1- ~. -==--==-=~--=-= -..... Fi -Ii ..I- ------ Ton.-~=-.3--- I~k- ~-.+L -..--1----+ -1.p .-• -+d=_.=..rum in cir-ell .--1-+"'..== ••-..Ie - 1ft ..sre' tu ...-.a SIC-ut VI - tIs --f--. ---= + -..._+~--.e ....-.--_1--.----I-- ---~.. V'.------ de san ..

-.de-as bo-na Je -ru .-~-=~-.._ Al .:j=--I E .--~----J----.. Tractus. VIII..Ii .la.-!=-.-_'-::-1e ~---:J----===..-~1---~----31-~-_~ -~ ::Jr_II':: ~. ~-. ._-.----~dl·-~=j±==.0 rum tu.--1 . p.mi-num.as .-••• -.=.----j--1 ! ------.=j±==r==-~==t+~--I- D6 .-: -.-"l------===~==rr.-_-r-.-..bus vi . Mittat vobis Dominus. -===:t==I+:==-"-:===I==-===!== ••=.bi D6 - mi-nus ex Si on: _ et vi - ----. [121] . l.-'Iiss" prlJ Sp\)IL~U "t Sponsa. ~ ~===r=-~=-. ..:. ~--.ne .---J_-. et ejus loco dicitur Alleluja. 'f. Et vi . .tre tu .--=1--~=j--1 ff - Ii-os fi . -~--=--=-..de .-----·-I===----==--==Ej--==--==---·-I -._ _ ~.-~-j- pax •• -==t=---=~-.cat ti •• •.---i=l=-.•.---:.--~-_----===1--1 =1=~::II-==--==t=~·-==..rum: ~=~=-·-=l==j-·=--M-==1===I===I+==--===== ::+:-~.--.-.-~ ~--I =1=-~=t __. II. alleluja.:j==I= .=.-illi--+ ::r==t=~l·-·-·..II--. Be .di . Ton. [120J.--==-==.-.J-.Ie - III - .reo ~.==--===~ =+~ =1:= ~~-~=t=~==---. .sa-lem o-mnibus di - =1====-=~.~~.-~=j±==--==--== I Bu-per - sra-el. ===I==- ~=t==~-..ce SIC be-ne-dI-ce-tur Ton.0 .-~~~"=j-.--..I~. Tempore Paschali omittitur Graduale.~=i-===---.----'-I----..-.

~-. be-ne. Alleluja.!:-~.ce r/I sic II.--=j==----=--~~-_-+ vi .==---=====--~ l.-.-. --------- =====--==--== .. ~-. ut supra.• ~ -=-1 0- mnis ho-mo.6 .de-as fi .[122] Missa pro Sponso et Sponsa._C-II -~.--=:. •• if/!..lum et ter .Ii .cit cre .ce .94.-=J Ec ..--.. -.os ! fi .ne ..----~-. COlllmunio.liJIl! ~ on: qui fe .minus ex Si - ~~ - t· 1 • ~l . et =5=~--.-~j pax ----1--1-- su .-.tur :S==---=1-=~--~--_.- _I=~-c-. VIII.~--===.-illlt-.Ii . qui ti . Ton..~.met D6 . Offertorium....-. . . l ~ .-=r -~-.cat vo.rum: -----i-I-- -11-.. In te speravi.rum tu . i "--t-·-.-.per I . Be.mi-num: . L-j • .~­ ~J -~--. -t===1-:f!=i.sra-el.~==:i--==:i.di .ram.bis D6. .6 . d=t: . pag...di.

di e .jus..-. l.bi ..--. Ton.-~=J---.mnis .--~ -~:j.- c-._ --=-.. E. quanta fe .-~-. .C De-o """1"" ° .--=-~--.~ Ps. ° - mnes qui ti-me - --. page 5*.-. - .. ~. au .. VIII.-~-.·~·_~~~f glo . Gloria Patrie Ton.-..-~ .~t= .cit Do-mi-nus ---. -.. et nar - .-.. Introitus. me - a .nimre 00.te .ni .---.te .ra . Ju ..-. ET ALIORUM SANCTORUM ALIQUlnUS I~ LOCIS CELEBHANIL1':.: E ..-.H..'£ae%~.-.te .: : J .. VIII.bo.-. -. ~ ~=rt----·-·-·-·-f=t-~_·_---- ~ ~:tt .-=J=-.tis De-urn. ~ ::j -:t ~+-.ri-am lau. ~. ----l=-----.-~===--== ==---=====1==-~~==---==---== ~ ~-- --------------- n·· =~ ter-ra: da-te psalmum di-ci-te no-mi-ni ••. ~_ £T -:::j-"-1 ~ iii .di .-~-.. e-jus...1a . Marire V.MISSlE SSe SUNliVIORUlVl PC)NTI~FIC(JlVI S. Decembris.- • ~ ~ ..=:J ~-j __.-.-. In Vigilia Immacnlatre Conceptionis B.-..~'1lr- Die 7.

=::J~~= si-bi do-mum.--I E . et di- .--..S a qure progre-· .-.l-.~ • ~ • ~ • • • •• GrRlluale.::Iii=-=-_....cob. ~-. VIII. Funda-men ..t.=::r-j--=--...~ ICJ -j. ~.-.- :t~=~--.::j--t-=:j------:-di-ture es 1 ..-~--.... Ton. III..::~----.:-..-~ 6-mni-a ta-ber-mi - ~~~=-=--==--=.=:l.mi- 3--------.~-===1+-. e ~ jus -+-=~-..- -Iiii.-.-11-. ~-Q .ti ..• ::.Ii .-.. .=. Decembl'is.us mi .-.en .=1=-.-:::r=---.~-II-.vit Sa-pi .etus me. . (7.-~-----._~-===t-+-==---=--=-""±:=="-==== in monti-bus san .ta :.••._ • ~ • ":=r~: Ton.-. .a -------+-..ctis: di .-. ex-cf dit eo-lu-mnas ~-.----Ii . Offertorium.[124J Officia pro aliq.--. ~---------------.­ :Q • • -~ • -t_ t~.:J--~~-.) ~J .Ii ~.a--1 ====----=-=1==--==-.Ie . • ~ ..hi.-~ .--.ea .nus portas Si .go di -Ie-cto me .:::Q: re . -.-.-::J=.-=j±===--=--=~-l~---==---==j~ se .ter -11~--1--~+-----:...on super -. =I=!i iI£=~-=.fi .ptem.---r=--3f------+S-. lac._.-. Ton.git Do . VI. ~.~. qui pa-scitur in . ±==---==--_-==-----==---== Conununio.di .----+--~~-..a..- ---~-. ~~ ~ . ~--=~=----_...Ii .-----~--._3=_.-==--==-----==--==---==---== ~-~-- . V..0. ._..-.--.-..ur . .==1 .eu-Ia --------------Ja .

pag. -1_ _ U -nam pe .----.Gra d uaIe.'--1-~-±J--.-.-.di .--=. .=-------= -.--_i --.1 .~••~~ ~=3f~ .. • ~:::1 ..-._ ~==:I=-~-===:=:.==--==t-·- in do . Terribilis est.. [7]..-~~=--==.bi .jlr'l-------~.-.~-... ter . In Festa Translationis Almre Domus B. $-I.--~.. [61].ei .~ e ...-. .. . Deeembris. pag.-- -+---r--3I----~-·-II-~~ .::II----=----~=- rJ6tr. ~=- - -..1'i .--.--.-~-_i---~----------. ((1. V.lis ut ea- ~~ ~.-.-"-=1-.i a Do ..-- -" -= -= ---....jl._-. Introitus._ .-...bus -----.~.j------j-.Ie .VI-V.-i ------..reo 'V. ::..==:1 • -.-----.---- -+~==-- --1 .--=-. __ -==--===== =mi-no. ~1issa. Die 9.. Eutychiani Papm et l\fartyris" Saeerdotes Dei.j---=-I ----.-~ ~-.--"'-.iii-.E . Die 10.----. -_-.----.. pulehra ut Iu .es or .- quasi au-ro-ra eon-sllrgens._b ~..-.. -+ . ..bi-tem ::.--. 10" Decembris.- - .ti .) --·-~---I---·-E-~--·--·-~-""'-l-.de-am vo-Iu-pta - ..--.vi ...~-_-I-.:§-. Deeembris.Ton. ~.mo Do-mi-ni ====-==j~ o-mnibus di - e.na.-. eta • .. -_ _1_ -~.. Ut vi .tre me ...-~ ~.strorum a . .--_ i.na ta? S. M.. hane re-qui-ram: ut in-ha .-3==--.-. ~.~ _j_ ut sol.[125] Officia pro alill' Joe.

I.--.~ -===-r=--=.- 0- ra ..' .r .---~---.---.=--.-.--=:::j===-~-.----_l----~-_..ho ad tern-plum san .~. .&.-j ~====±= ~-- •.. Ton.rum --.plum e - si .hi-tant ·.--.-I""'WI. =~: ::a:r~~ ~-----r=---.-----1-..In-tro .ti qui ha .--p=--------=-:J-iJIA---...--= -f-.a .. -.""s~~+=== .am ad- ---t---~--I~-..~.. T I ~--===~===-.- s ./~i6 ~ -::J_ ... .-=j==--==-.-----..---1----. .) [126] ----:J--.----j.--. --------·-E----l-~f. --!.~-..-··_--~-~-_·_·--II-~-3­ . Deeembris.-r=--.-.tern tern - _ jus.-. J---- ~-.a.la.-II-J..·um._.-l1i--.bo in domurn tu .o. loco (I n.--.--------1 -----.----. . Offertorl. Do mi-ne: in sre-eu-Ia sreell . -=r-~i --==-=.-+~-..-.----..-~-==-~--'-:j--.. AI ..--.:=c~ in do-rno tu .--=== -------------.-.-.tern Do .Officia pro aliq.et con-fi .te - hor ---j- -..10 .i .=~-.mi-ni. ').------·-=.----.---..-.:=jt=~ .--.-:I-.In - ~:-.--1- __--== ===~t~ ~ -+ .... I=-=--..-ll.-~----f-..~-. no-mi-ni tu .~=:1-' :a::§j- ~-...~-- --1---_.-3--1 -I on. --- --- .-~ .--. Be .-~-t ~~"f..--I 4 . .. -...etum tu-um.Ie . ~ et vi .-. .

Papm et Confessoris.-. Marire ab Angelis. [3]. lVlissa.-~-±-. ..gi -lat I . L>I~.-.--~-- a mi-no.-~-. In Festo Exspectationis Partus B.tern -. Die 16.i me-i.--.-- --_-.~. . et qUI VI- ~= ~::=J-===--. pag.ni-et vi-tam.ve . • __ =c_-=_. ==--=l==-__-~E!-------1-.-. Decembris._ --= . Virgillis.-_----Do . B.LO. Graduale.-.. Decembris.tus qUI au .:--1---. .. .stes 0 .Be-a . . S. 18.ve-ne-rit.di .dit me.---. ut in Gradnali sub hac die. . pag.. 10. [51]. T611ite portas. Dce'>lllbris._..sti .- et hau-ri . Die 11.) [127] Connnun .::J--. Damasi I. Marire V..V.----"-.-:---. ==--"='~-·--=-=--===l==---====B =r__ .e..:. pag.ser-vat ad po .-~_-.~:I-. Die 18. I L lb.._.ti . (10. pag.-~=.-..--1 Ton. Decembris.as quo. lVIissa. 357. Melchiadis Papfc et lVIartyris.'--i-__. l\'Iissa.I-.res me . Statuit. Eadem Die..=IIi=1~ -====--=---==-====j- ~~--=--=-.__ _ ~_ ~ I Qui me in . Rorate croli... 9. ~ ~--~ • ~~ ~~~ et ob . Dilexisti.-.__ .--.--. ~ .Officia pro aliq.. pag.et sa .-. S. ad fo .-==--===-.-~-==-!. in . :5===--'---~=====+==-~.----1 :L--~--..Iu . . Introitus. .

ce con-ci . Januarii. pag. cum S. nt supra.. pag. . Beata es.~ ·i=:J=="~=--~+: -+1i--=-i=:j-. 47. 459.~. Pap~ et Confessol'is.. pag.~-.urn Je - . omissis Alleluja. -r--. 20.=-. Gaude l\iaria Virgo. Die 20. AI-Ie ~ Iu .~. ~l TOll.pi. 2:~). Felix es. . sancta parens.ja. Benedicta et venerabilis es.nJ:. ••~~. M._ _. pag. dicitur Tractus._:±t= .et' fi - -I~ -. pag. Alleluja. l I t. Silvestri I. Januarii. pag. Joseph. Missa ut in Graduali. Offertorium.et et pa. alleluja. Graduale.--. 365. lVIissa ut in Graduali.-=f-.ri. Januarii. Die 23. . S~ Marcelli Papre et lYIart~Tis.-. Dec. Beata viscera.. pag. et Versu sequenti. pag._±__-. [90J. Offertorium. Ave Maria.-:ft_ =n:_-11 ~-. [91]. pag. Die 31. ] 6. Virgo Maria.· Communio. pag. =t-~ .:&:=.sturn. Introitus. Decembris.-. .-~ ~. Salve. • • . . 22._ sum Chri . V. page [91]. 11. 492. Post Septuagesimam. [92J.-~•• _~ 'T. 370..~-=~ . Die 16. S. Ecce Virgo. Alleluja...Ii . l. loco (81. ~___ . SSe Fabiani et Sebastiani l\lal'tyrum. Ec..:~= ~+-=. In Festo Desponsationis B. 1. l\1issa ut in Graduali. _ .-.[128] Officia pro aliq. Communio.Alleluja.

. pag..~ ::-.[129] Officia pro aliq.bit e .-... In me- dio Ecclesire. 24._u=tt=-u---==--=====~ for-ta.. Alicubi (ut in Regllis Hispanis) dicitur ~1:issa.. lac..-__ -.Ii ::iii= ~u- - U a-bi-tur l= U e i.:= un . Ps.boo l..~-. Eadem Die.-~-r .um.--.=~:n=-u--u--.::::::::.mi -ni: in re .u ... ~ri-se-ri-cor-di-as Do . page 3*. .~-u-.----=~==--U-. 1.. C: j:-- ::J-u-1 et brachium me-urn con- ~--==.. [35J.. (23.-~_". Ildefonsi Episcopi et Confessoris. -----~----u-I--I .um.. --~u-~--.-----:--. Ja. .nuarii.-i==---== --IEU -.) S.-u.-- ~ j .-._ ~u-uu"-=.--~= ----u-1---.xi e . manus e . Gloria Patrie 'ron.nim me-a au-xi- --u-~--.~ ~~u-u-~ ... ..-_.ter-num can-hi ..

~ .-.te .rum -=-. --:II__ .t me: --".cun ..... VIII.!..-=~-.---rum cu . et non pro-nl.--h---------~~-.-.-=-_.-.Officia pro aliq.~ in manda .sti ---~-~.._~.~==---==-=-~-. page 435.j+===--==--== ±=====--== -.-- tu .vit Do-mi-nus... - ~=----=+=.--. _..-..0 - ~~cor me ~~E um.-~-.~--~+ ~~-~=~ ~~·-·-..-:J ~ ~f"-._-.tem • v.-j==--Ton.ja. ~.tis tu .... ~. Dispersit.-~. 1.ri cum di .--1---...sedech....di-nem Mel.!...is. A lleluja.-.ce bor . ~=--I-~. ~= =--1 ~~-=-.hI .-3-. Ton.dum or .ta .) [130] --"~-.ra .-.-~ ~ in-ju-ste i .---1 .-=== J_==~: :LI§=. • ~~."II+f+ IIii=I-11_ ex ..r-=--_~ - Al .--------=--.--J--=r-===r-=.cur .Ie . ===-. dedit pauperibus..=-_--~- .-~==l+=.go au . ut supra.. Januarii..-~-.£-.. Offertorium.h 7 . Vi - am manda-to . :L!i~f.ni-qui-ta-tem fe-ce-runt in • • .-. loco (24. ---f----=~~--3 ---.- ~ e . .II-~. J u ...-.----'.-.-.-P-:l(I!:+ .._ . •••-==IIIl-.- ..um: Tu es sacerdos in re-ternum. X.er .bit e . ~t==l =r-· ~~II=-=:B .1- ~-==-~f-=~jt=~~--==--===-~-==-~ .F= se .. :iii= -.la .---"'----""'------." .chi .

pag. Missa.28. Missa.xi vos.:a:h~..=Ii-~~....-.Ie . Blasii Episcopi et Martyris. Die 27. Felicis IV. ~.=~=+=. Die 30.- -1- . .--i-... Statuit. Juliani Episcopi et Confessoris~ Missa. Ton.-. Die 28. [30]._ -. Mane-te in di-Ie-cti-6 .-. Sacerdotes tui. Januarii. Statuit.-.. Missa.- Au . --=~. Introitns.. I.a . ~~f=======-~-= +==--=.a: _ _ II-~- -- 1Ii~ ~ sic-ut di-Ie . ..) [131] COlnmunio..Officia pro aliq.T II ----1. di-:em fe1* .- mi-no. f --. Eadem Die. 3..loc (27. S.-~-. Januarii... 30. pag. Die 3. Papre et Confessoris..~===. pag.ne me- ~3 ..-1=. Dionysii Papre et Confessoris. S... ~--!Iii-.-~_II:_~--.go di ..--.mus o-mnes in :. Februarii.-------on....-.It--~b ~-. S.xit me -=3: Pa-ter. pag.. ~. S. [30].. S.. Domine.. Januarii..=====---j :===-----===---==-----== . ~~~~~~~ ~~~j===t Do =t==l= -. ~~ et e ~-~~-==~. .. Februarii. ----.+ . Vitaliani Papm et Confessoris. Statuit. [30].de .-~ . J anuarii.-.. [32].

-•..._.-.. in mon-te sancto --===---==--=====---==--- ~====l+~==-II!II-.:$-" -.ic~~-.quam nf ..li. Alleluja.-.i. Ma-gnus Do-mi-nus...Ps..ti..jus pas-si . Gloria Patri... et col-Iau-dant Fi-li-um De . Ton.-.vi-ta . I.=-=- ~= --=---=--=---==~: ~-'":J_.--1-....-...ge.i.--..-jt===---==---==---==---==---==--=== e .. Graduale.ne gaudent An ..te De. Transve ....--~-~--.--. et Versu sequenti. . page 3*.-II-:-==~==--. l.._~ _OJ . Offertorium. • • . . AUelilja..:.- in ci . -I -.-. Februarii.-.. page [8].mis: . et lau-da . • -=-~ :.-1 --rt"'-------I-------.. [8]. p.ne . -11- --1- Mar-ty-ris at-que Pon-ti .--.--3-. Post Septuagesimam..-.-...==l=tz~.1 .---------.stum ce ..---= per a.--=---i-----·.i .. ~ -==------=:j==j======Bla-si .bi-lis ni .-t=.r ..-.-~ -==~--... Gloria et honoree page [7]..jus. alleluja.-.re san-cti ..= .-.--~ .cis: . loco (3.~ ~ ~=t T VIII ~-=t-~ _ on..~ . -..==--===i-..-I-Z-._.-.._'" . dicitur Tractus.=-==~=... ~T:~=IIi_3E - - -- -. Beatus vir.. • -"-fi.. ~ J----~­ ~.. --~---1111!-'-:.le-brantes sub ho .~-.-.....mi-am: et ab al...-. l.~-.[132] Officia pro aliq.l--/ -~------II-..£~ de cu .~tf! ------I--r -I- ~.. .- -- r- -- ---1-- ~ -I ".. -+ ..-.tft-di ...~--. omissis Alleluja.".. Hie est sacerdos.------1--=-.no .-.j .~ ~ .. mi-nus • • ..fi .= = ! = = .-£~ . . .0 .= ... .) -=-- ....xit iI-lum Do ..-....:§ • ~--=. no-stri.

. ·S.=-~~.~. Josephi a Leonissa Confessoris.mep: ad-spi-ci-en-tes in au-ctorem fi .-=-i--:.xit il Communio.=1-. . [6]. pag.-II!-. • ~ .di - 0 . S.~+-.-.. ----a<lpropo-si-tulll no-bis cer-t~ .it .-~-:::J-j. Die 4..~===-.--.-.= = l .-~­ =. Joe....fe .._~_.-----~-. (4.·-d_.. ~ ~j=!: .. Februarii. Februarii...) :::.sti .lum. lVlartyrum Japonensium Pauli Michi.~-=-=--=-=== et consumma .. sn .-"'.~---=--.~-. pag.-~-.rum e . [39].nn .".iii-..~ - to SI - bl gau .ro . .l·---~+-­ ~-·-..-:t- ~ .--. Die 5. pag.. .[133] Officia pro alig..-+~-==~-:j±:= in ..--.----. Semel juravi. S aph~ntiam.de-i -----II--.-=1~:j==-.~~. . Eadem Die. [24]. SSe Viginti sex Martyrum Japonensium.. Ss. Missa.-:J:-.. ~ Ton. Joannis de Goto et Jacobi Chisai. III.to . Missa. Justus ut palma.-~ ~~ •=j --..=:IQ= =i=!Ili=------===.rem =====1=-- Je-sum.-._=-~ • ~- Er pa-ti-en-ti-am :II_:::Q cur-ra-mUS ----~--=. Jesu.du . Februarii. Intl'oitns. qui pro-po-si - ~~Il!lj ~. 5."~<---=II ~=.

.~ ---_ _:::j__ ~_"'_.-. gen-ti-bus au ..--. eon-fu . III.ll-. 3*.ti - ti-am..Officia pro aliq. Ex-sul-ta-te ~..6 .~E~ ·=C::1Ii ------.- -.::t .--·-.- -- hune eru.-.sum.:::c~••-. pag.rnus -.ne eon ._.-. =====--~-=-~ .-~--+----j­ --~----~----I...sti ~~ • in D6-rni-no: ~I de-eet eol-Iau-da-ti . re-etos ---==----== 'Y.. .dl.xurn: Ju-dre-is quidem sean--. .xum.o.fi .~ •• -==~ ~~.--=-Chri-stum eru-ei-fi .-.si Je .si .__ -.----"~.-:::j=-----===-:I~ Ps.. -.-.. et ----3±------A--g-. ~~-. VII.da-Iurn.!l Graduale..--.. loco (5..l.Ii -ud in . . -. .) [134] ~ •• .-.tern - pta..-j-----~-~-"'-Nos au-tern prre .-.tern ~= --.~---:11:_11:: stul.-.ea .:J_.----1--------1~ -~--------.-..--_--=-..-~ ~-i=t -. Februarii..-I­ _ ~==.ei .-.. Ton.... --. !II ju .-__. ~= ~ ~~~.-----. Ton..-~==I=-= -~ ~~~~-+­ ~_-==--=---~=c-~-=-_-j=£j=-=I- .-·----t -.w.-~-.ter vos. "-Et:- =.' ni .. _. G16ria Patri. eru-cern...

fi . Qui seminant.ro in .=.._. ut supra. _.-.=. VII..~-j __ I _ _ +- Al - Ie .= -.- -----.--..urn ex ....~ ..l.ja..-!l :.--- ~-=--=!==..ti . p.xe - runt cum vi ... jam non e .--='--1.---- eru .is et ---+----~-=I.----1--3--~ ..::I====~~ .._.-~I-I-== =±_t__~...-1-~. -~-::J. _~ -.-._...-. sunt ChrIstI.:.-p.gi-tur Ex-e ... .fi .~-.-====1+ ~_....go.·-======-=-==~~-~-:jt eastra.:§ =+1Ji _.-±-.) Ton._ _ __ ~-. --1~_. earnem su-am .-.ci .jus por-tan .ri-um e .---- -=~.-:::I.COIumnnlo.==1 "'~::II ==1+: =:j---_-d±-----me Chri .vo ..-:~ ~ ~ ~-¥i=~~.--~-----'Christo con .--.-~-.:I_ ~=f- vi .-=-.-. dicitur Tractus.~~~._. eon-eu .-. irnpro-pe .--== .-~t "V.-. IV. :.:§_.-::----.1.. .. -.a:-._ -==I======--===~ =. .is.J--+ Ton.tes.~--~----l· .--.::§=/-I--==. et Versu sequenti.~.-.--1 -----..stUB.Iu .QUI .vit .iI~~._~--~-... Februarii..ci: .pi .- :$ • • ~ ..._ e go .xus sum eru . !-.--. .- ve . loco (51. i .=_.• Oifertorl'nm ..--.J_..' ..tra ~==1====1~-"--..--.I _-. 1.a -mus ad e .-"'-. page [22].=j-·-=...~ .._.-- --~----.-._ .---1 vi . ---. .-. Post Septuagesimam.-..-. ~ .-.a:-'--. . --:-~.-..[135] Officia pro aliq..=1----.-. ~--~-==-.1 .-~-. omissis Alleluja.seen - • Iri-jf ti .-. Alleluja. ---=---- . Ton...-~-.a:-.

Februarii. Joannis de Britto Martyris. 20simi Pap~ et Confessoris. Februarii. Die 14. pag. page [51]. Febrnarii. . Die 11. page [30]. Missa. pag~ [12]. Statuit. Missa. . Februarii. S. Statuit. Papre et Confessoris. Eadem Die. S. Statuit. page [51]. page [30]. Missa. Februarii. 13. Dilexisti. S. D ilexisti. Missa. Gregorii II. Die 13. S. Statuit. S. Agathonis Papre et Conf. Missa. Eadem Die.rii. F~brua. loco (6. Catharinre Missa. page [7J. Missa. II.[136] Officia pro aliq. Loquebar. S. [43]. page [30]. S.L oohibitur justus. Missa. Hyacinthre de Mariscottis Virginis. page [3]. Antheri Papre et Martyri~. Missa. 12.9. Eadem Die. Dorothere Virginis et ~Iartyris. de Riccis Virginis. Die 9. Sacerd6tes Dei.) Die 6. Die 12. 14. B. Telesphori Papre et Martyris. Februarii. S.

~ tern-po -re: f ~ E ~ E sem . Papre et Confessoris.~ _1I_ _ j _ _ j _ .-l=-. Fel..-==J===1=---~==.mni •• . alleluja. . :.-.sti ~=. pag. VII. pag.=---=-==---f- ~ ! ~=. IntJ'oitus.si . [21]. D6mine. Graduale.-.mi-ne.-.-.~~--I et non est in-ven-ta in me i .-.--===---.-.''1 cor ~-. pag. pag. 61. Ton. "V.==J-iII=.==J:1­ ~~f=~-..-~-~-=j==--. qui timet._f--=~±=--. ~===:=::::::=:. Ofl'ertorium.--jme-urn. Desiderium animre ejus.-. B.==!: . G16ria Patri.ta .jus in ~-. Communio.per la-us E E f .=~-. Februarii.cte: i .~=--=="'=-_.-I_. dicitur Tractus.qui-tas.gne me ex-a-mi-mi sti. loco (l5.-=---===-===---==~=-==:t-+ no .-... Post Septuagesimam. Ps. Alleluja.. et vi . pag. ~ =-..-. ~====j-E=l===J===-=J=-·-·­ ~=. VII. Ton..=.==J-.-. pag. Posuisti. [30].. 5*. [40].- Ro-ba-sti. Statuit.) Die 15.----~ --l---..-. D6 . pag.. Gregorii X. Die 16. Alleluja. Ephysii - ~Iartyris.-.nf -f--:J+--=--. Beatus vir.. 16. "\}.[137] Officia pro aljq."-.:j=~-. omissis Alleluja. [5]. et Versu sequenti.=j-.-.-.-~===~.df-cam D6-minum in 0 .-J-. Dextera D6mini. Februarii. Missa.rnarii.-••~~-. 1= e .~===--==j====--==~-==~. Glori6sus Deus. S.~-. . [9J. Be -ne.--=J+-------- ~= =1 _ _~ ~=j± _- o-re me -0.

runt su . Die 19.--. Missa. Or me . -. .tum est ~ .- ~ . Papro et Confessoris.. lac... S. Februarii. Februarii.ei.. Die 26.ni -am in-tra-ve-runt a-quro .::. Die 25.25. Introitus. Jesu Christi. ~ _-8 mor-tis . ne . --I-f---.= ~. ----3--. (17. pag.. -. Februarii.---.-~-_-i=1-- ee . Statuit. [59J.-f- ~-I-------_-=j--. Justus ut palma. et for-mido ~~ • • • • _. De .-. Timor += ==j:t et tre . pag. Februarii.. post Dominieam Septuagesim~.-.urn ~~~~~~~~ ~ eontur-ba .[138J Officia pro aliq.-. S. 1-II -----~--=..- ..-.. [30].~-. Missa.. S.~-~ ~ in me. [3 J. -. [39J.-.. ==1 . N.. Felicis III. Ps..vum me fae. Missa. Tonus I. Missa. Conradi Confessoris. In Festo Orationis D. pag. Margaritre de Cortona.dit su-per me. ---f--------~. pag.~ ~-_-..__-=_=- ~.---1---------1----.. Februarii~ s.-1 .-----~===-~. Feria III.:fl­ -·-"-:jt~-==--=-~-=---::! -. Hygini Pap~ et Martyris. Cognovi.mor ve- -"-. 26.-=--.1 ...per me.) Die 17. 19..--===--~ =+1'i-... -:::r-==. Statuit.us: quo . Sal.

.a in-fer-no -. • i:t TIl-rna =$.-.-=~~••-.a.em tu . ~~-.. . pag.-.~ -==--==---=---=--==-=-~sic .sti-ma-tus sum cum =$ ~ • ~..j=. .~ -'-===::::L~ l.....--=1_...~---=':! -.-.---.. Et ne a .-----= -1=====3!=1=------·--·--=l-1C1 .-+.===--===---==--=--=j====i--+::r--~ . --l ---~--4----- .-III= .-j±===--=--===== us-que ad a .-i--_-. N.ro tu - 0: quo-ni .. et vi .. loco (Orationis D.. J..Officia pro aliq.=:j-~----Ton.= .. Dorni-~.l'IS . Ton. ~.ITonus III-IV.-.tas fa .--~--E.di-a tu ..am tri ..===-..-. R epl'e-t a est rna.--==r-:----~ --.----~.--­ -. III.:..I. --J.::~ ~ • .) [139] §-.---1. 3*. . ·i-·--=II:-·~~·~--·--·-~==---+$~ ...~r=-II-..ver .ap-pro-pin-qua -vito \). .:*:-.1me .:..~-~::::r.. .- be.-I-·.. - Tractus. ~=j ~ • • ~ • ==::::L~ pu ....~---=--_--.-IG---=j..--.am a :i:§--==- .4 _ _.---=l-I----~--~=1 • 1=.nimam me-am..ctus sum ---E·------·--~· -~ ~f -~-~-..e .-~ ~_..--..-----li1. ~--f----I --1------ -1----1- Exau-di ~ quoni-arn .a..::. .. 1. C.--~-.-.-:~-.-~.ri-o....-~-...:a ~ ~~ ••~~ • -=:J.1 .ni-gna est mi-se-ri -cor . .-.seen-den ._-=_=t=~=--.i=E.ti-bus in la - cum: fa .. ----.-_-.-~=.-.. --+ --1- ~-. Graduale.-~===::::rt~--=--==--=== ~I§==---====-~-==.ci . j -----.ut ho-mo si-ne ad-ju-to .ta me .bu -lor. . . \).-E.-. -._3f..-=-. t[§=·-==-==--=== de .-. Gloria Patri.--~. .

-.~-·.-j iii.:.=l.::..d-tus quidem promptus est.r .--==--=I=--.-:J_.qure us-que :.ra' .====---===--=-----==----== in ...-=.-:. ~"1i--~--------=jV·· 1.tem ------~f--------. . ten-ta.'!J Communio.·--I_-·==----=j:-·---j . -~jt • • -~iii~--.se-ris ve-16-ei-ter ----§-==-.~ ~--=t: T VI ~-----------=-j-on.~~--~=. Sal-vum me fae. ea-ro au . :J spi- :j.~--=-~= T on.-~.. =-iii . C.-.-..=---11-.us: qu6- ~ .-. ..-.nem: ..iii .I'a . j _ _ _.-_-~jt:======--== ad a .---::J:--"-I-II-. .-..-1- .-.--~....-~..-=.----.-~ut non in-tre-tis in.-~--.-------------- ~=~.mao . lac. TIll .---.-.-11II-.ti . Offertorium.di me.-.:::----._.-~.ve runt a ..:g: ex..-.t e. =-- I ~ a me: qu6ni-am tri-bu-Ia - ti-o pr6-xi-ma ...--=1-.-·-I----aI ~r--=+=~....gl .± _ . • • E~~ .-~=c-~11.-~--!===r:====E _ __-11_11. et 0 . .tra ..-·l. .ju-vet.am.fir .-_.:j-.ni-am in ..::!f•• ---1=-------__...--==1-••:-!: --=-=---=====-1- ~==-=---=-.--~ est: qu6 ..-.~._.jjj • • . (Orationis D.6 . .-~-.-~.:Iii-.ni-mam me - .au .._-.-::j==-.-.. J.~ .-=~= ::j+:===-~ ~===:j=-=_~--===·_·.-::n=----- jJ • ~ --. __-_ ~..-I ~==--..-_ :j:hii_.J r-= __. V.ni-am non est qui ad .Officia pro aliq..l.t e. Ne disees .) [140] --.~=--==t=--==-~--.-:JI--!----. n-... N.:-. De . ' :.--+ ~-----------.

--. C. Humilhivit semetipsum. Chr..-~~=. .= fi-li-re :.~-::..-=-·---·-~ ....1 .--~-. ~--I----=--.•----~ -..--1-----.---.---::::.~-===1.-~=--.. post Dominicarn Septuagesimre...-lii-=~..-~-. pa .vit ::iiii=~-...- .---.i . ~ II:-.mo-nem in di-a-de-ma-te.. Passionis D. Coron. Ton.-.-._t ~==--===--=::=::==--==:i-==-==-~~~ con-sti-tu . pag.. D.... J.=~~~~~1 ~=----=--=---C.--. III.-~-.. regem Sa-Io- -. J.-_--------=1---11--.:.. post Cineres..-.----~--.t = ...--.Gredi-mi-ni .--'-"'. [83J.-I­ ~j----=---.~ I e-um ma ter su . Ohr.-=--=--==n:--1-II:-..-.-.-.J . • ·--~--·-I~ et vi-de-te .a.=~ . In Festo Sacratissimre Spinere Coronre D. urn. N.. Introitus.lo~.nu- . Feria VI.-. N.-d1.rans cru- -l=-~.- f'. Ps..c"'-. Glo-ri-a et ---II-..--=1=-. et Ss"Spin.-"-.Pass. Missa.---~--.-. D6-mi-ne: et -k----...-.-f:. (Ss.o.pe-ra ma.----1--. In Commemoratione Ss.----.:Ii---j.mi.. .-1.--===i... .~-. :J.--.--J.-C::.Offic.---.=.-r--._-_-~_--__ -___=__=_= .- -1--t . .---.--.-~..cern Sal-va-to-ri -------- su..on.--+ 3 =---==---===== Si .-.--.sti e -urn su-per 0 .---=:I ~===:J:=:= ho-no-re -==--==--=!---==--j==--== ~ co-ro-na-sti e .J.--~=.) [141] Feria III. N.--.=---=~= ..--. quo co-ro.---. pro aliq.-_.

..sti-men sa .-:!=-_"':::'~...... pro aliq.---=--===-=---==::-:--=---==--~==---==3--~ .---'--~-.ctns.) Graduale.jus: ex-pres-sa ----. j... C.. --l--t-~-=-f] Tra.ni-am prrove-ni .-. L ~_ _-j ...- .-.-----------~-----I----..: . Qu6 .------I..-~=====-=t= de la -pi-de pre ~ ti ..= =._. et in-du--"--·----~-t-.--11 '-.iI--..- .._=-_=-.+ ______::r= _ _....------~.-. ve ..put e .1 . .-.. .-...tft .-.ti ..===---=.r6-nam .i - sti in ca-pi-te e ..nibus dul-ce-di-nis.-- --~._ -....ri .--.-:~--IIIi-::IIl-. ~- et 0- pus for ..--_-=.-..J--. l. N..to ju-sti-ti-ro.i~-=i ..-._ .- In ._•. ----.t -..-==-:::t-J-~-~-.----- --.-~==-.----11----· --------------.- --I -I si .-r--. qua - si spon.-.. .~-3---+---- ~ ~=:.. "-~--..-.. VII.na au-re . Ton.--r-.. ----.l-"'-.._---jII-. ~===--.so.iiII_.tis..urn D6 - mi-nus -.di-nis. . .~-f=l= --•• •::I=t.su -. -. - tis • ••-=-:-"..-3 I -===---==---=== ---:s .. --.---~. -. ._ -.[142] Officia..6 .Co .M ..-~=-- g16 .1ft ....-....=t!f_--= -r-..-••..n6 .- ----------.- .-._-. ::c:·-.ro ...- ~ ~.-.-..-.=.urn - -I _I - :. ~-. loco (88.~.=r:!.sti e .ris....---~--.-~_ in be-ne-di-cti-6 . J..-~------Ton.-.-. =_ 1IIi_~_ -l--'!'••.jus co .men.-.du-it e . 8pinero Coronre D... II-I.-.-... ~-~=~ -._-11--... --...----.gno san-eti-ta-tis.= M .- j-~ ::'r---'-3-·-.-.a su-per ca - ------I----·-·~------+--~ ._-. po .-----~--~.=:::..a ho . - ..-.----•• -----~---~---I-- F .

pus for .. ..f = ..L.ci ..-~--J--t•••.• • ~:=-.ja..-.e .e. Ae ..-.-~...---. ~ W ~ .tft .- E .- =--===j-..- ---.-.gnum ~ ~--=r= ~I spe . 1. ".tis. In Missis votivis a Paseha usque ad Penteeosten..) [143] --=--·-·--1-- --+- .-l--. Alleluja.1 .ir:. Tibi gloria. --. -.--.•-_Q..... (88. Co-ro-na de-eo-ra . hosanna.f .sum --+-3f-......---·~~I!'----..de .f .di.- -===j==--== ===-~--===--==---==.----.pres-sa si - gno san-eti-ta .-- ...ris.co . Ton.. ~..j::!'----.nis...-..i.-. =.ti .loc.pit =t:S .~ ~=j --.. -.--.ris.=~=---== ~=---l----l-- 'J. 3£ --.. 8pinero Corol1ro D.flo . Alleluja..~j..-I1iIl:-f-.re..tum ex-sul-ta - :t --.~====j===---_-~:E-..----. . glo-ri-a ~-.. ij tri-bu -la .-.~~.. et 0 .-­ ::J:E • • r"=-"'::"-.----.a $--~ ~ ---------. re .-~T~_~ ji---.0 .---~ hono .---f-~.: ef .ma de .._t .jus: ex- ..ri .-1= co ..---.- .na..=----~-l--­ j f • ~-~--=jt~~~ ~~ ~=j ••~ ~--.nam glo ~--+--:rl=-. .tum ~--~---~----.a ..- -=-.-.J.--. Co-ro-na au-re .--_...• .ee .-~~~ i+i_~~tf"':Et _ _ _..-=:j---j -------·--3-·---------=1-AI-Ie -1ft .... I... ..nis.ro .. :$-.ru -it in eo-ro - -.ti ..-~..0 .-·~·~-=f--.l.. :.. et ser .nis _.--=-----. ...-----.'-~ . [86-87]..-~=.--~~_-.-- su-per ea-put e. p.-..==l di ...-.LL_:::'-_ .N.~ f .ti .~.-.!'-.Officia pro aliq.

nam d ~-~ C-_ ad - 0 - ra - ~ . ~ ·it .am glo .stra.-:!.Ie In - ja. ._liIL-~~.-II:: ~ =-:±~.._..--.na .~. -r--_.-:.nem.) A Pentecoste usque ad Septl.lagesimam. D6 - mi-ne: tu .bit D6 ..sam 1=. -_ _ 1-=---==-.. (8s.= . I- ~_ •_ -=--..e . C.. jJ.. Ton.-~ =.. Ton.~"-I~--=-~~=== . ..sul-ta - ti ._-. [142].-3==...nis. ut supra.nam g16 .--~ .6 .---1-~--="-=d. Co-r6 .... VIII.-~t_-----.-.ri . VIII.mus..6 - . - =--.....-it in co . Graduale. t==n==--== .~ .6 .-t: tri-bu-Ia-ti-6 .nis ef-fl6-ru- ..=~~ . et ser-tum ~ -J.si .ter no .c6 .=..re.-=.. pag... :!i=-----~--~...~-.-~• . --= -~. .. pas .=~.. AlIehlja.0 tJ -. ...-f-.==l+ . ...--== ex- ~_• _ . Offertorium. Spinem CoroI1m D. T VII ::k: :f=_. --===J.=:.ri . __ ~_. COr6na aurea.• da .t~-.. .-~--­ :r=::.. ~~ iii l.-. ~-.·.. J. • ~ ~ t...!t• • ~.. X. r:l • =j • ~.r6 .mus Communio. ~_i+-=-_ .-=~-. ma .~--~----=:::j=­ =..-=~-. Tn-am co . ...pi -ti tu . .-" on.... ~._~~--. .::d .[144J OfHcia pro aliq.-----~.-. .r6 .mi-nus ca.--!II:j±===---== r. qui-a ..1 . locis. Lreta-re.-_1 AI.Ii .J-:C ~±~L-o- -=_.

. o. -. C..~ _.:::::- . ...~=.. .. page [83J.~ · ~ '. • . .-.•. augmenta gra . II.!'._~==1+==-. •. .-.=. D.- .~ . os: I.di . ==::E::~ tamquam ee . K . N. VII.-. et Offertorium ut in .I"~·".L.. •~•.~._--.•.-IIi-. \\t: .loc.qua ~ .0 ven .etum t=j---' j -·-·---~L--= ~.-=.~- cl pe-d~~.i.. me-a: et ::5=~-.Officia pro aliq. J. votiva de Passione Domini.-.te..me-ra-ve-runt o-mni-a os-sa •. Ps. ...."'=.e.--== '.-~ --=-==J=--=--==.. _ _ . et co .-._._ --1- --j a .na in ---~-~"-·-·=-~3I:===-~-=====·· .. .. ~~2~E~.get teo Feria VI..'-Y-~\\ \j~ <1.-• •.•·.=~ --!i'Jl-==i+==.- di-nu- ~. VII.sus sum.runt manus me . et Ton. i. ..-r:=.--==---== j===--===--==--==~-=~:±t===--==--=== me .rum.tris me .as.. ~=-·-f=~ • ~~=H_. l"[.•.=-=j== ef-fu . Introitus. Quadragesimre.i"~ ~-.-"':J--. page 5 *. LJJ f. post Dominieam 1...=..-~ =.t.---.----..-.-~-~.-.vr ~ 0 .. Y .- ." r~~ '..-= _j est cor me-urn -~=jt==.-- _ .'~· . J.. . l.~ :C_j=--~t=:::!::--==----.l- +~===.-11-.u1e'(.---------.~L .-----._~ . I'~{~) m .ro .•·.que-seens in J.+ ---. N.sie-ut a .-. •. l:r'. Graduale cum Traetu.~J ~-.--=~.cly.-.ra Ii . . . •. Ton.zd! ~ rl -.- ~ ......." ~. Fa ."i":J--. -c-c~~ J-:.J._='~:=~ Clavorum D.'.•_=.•.-.-1J' d' .:.·. Gloria Patri.:t' [145] et Clavorum D._•.--..ta -I - ------------ ------ pro .· ...ti - -. \[. 'In Festo Lancere Q==-.·.• . .) ---~-~---~--~-~:t- ••~=. !{J. Graduale Romanum. Ohr.Missa. •.. • ...~-~.

--=:!:~----.---3>. . -.-.-.• .-. .I ~....-~~ =~ c.. .= ex-al.xe ..~--~..-.-1-....us ====:j=:::.-.==- ~=~=~ =::::r==--.-. - U-mi-li-a _ vit se-met-i-psu~- .=:11. .. lum.-".bunt In quem trans . .::j===..sus Chn-stus - I ::. ---111-'''' ~=---==-===--_--==: .. Comnnlnio. (Ss. II.==_::c.-~. . -:r"..J-. t'.runt..II-~~E' fun-da-men-ta - ter . VII. quod est su-per -------~ fi.. N..· Ton.-. ~ . . post Dom..iudl'::i-. T~- :r'--==---==-_I--==:j_ .--11--.--1-- J- -~-·-E·-. -.-.... In Festo Sacratissimm Sindonis D.--11-..[146] Ufticia pro aJiq.rre.-.:§ -==t--..que &d mortem..--.-1men.__. -i. cum mo-ve-ren-tur ~=".. Quadragesimre. -~-+ .-./ ~~---.~---~ ---. ~ -------.. III. propter quod et De .-. =r::::=_-----=----t- ---.. -:3-.. . I ~.•• lit --=-H i1 . Chr.-.--.t . et do-na-vit il-Ii no -. Feria VI.-. mortem au .:hi r--~-""... ~ I - )~ 1 Ton.--"'--1-:$=. D ~\. J. Ps.-~- o-mne no ~ -men.-----~--Vi -de .tem cru-cis: .. -..-2=:(J D6-ml-nus Je .:§ .-~-'-":::r... .- ~=-----==:~== ===~~==-"=d=­ us .---·~ -.-. lVli-se-ri-c6r-di-as D6 . I·~ '-.1=I:. ......... lac.--'=-- .-~ ==l=--=iJII =-1-II--r=~.q =-· co Introitus.fi - . J c... j--~----+ :.=~ :.ta-vit ~-=-..---.~===-~ -::1 --==-:t..------~-__=_....

3*.1 ---.ti .-~---.-.:§-- ~:==== .----.--------l--~----------------- ..------. In . - in .a -.--11-.---~ ::..tis ~. \).. · fi .rum I. - ~:=::JIIII--=!::=-~ ~--=r-ll-pl~--t-=-~ Y==--===j-·-.) . Gradualc.. II.. -... .---.--.du-tus :a:-.re me .-'------_ -----.-.--... £i'I--=-I-·---~-~ _. :'- ------- est.ne ..6-nem....-Ii .[147] S".ret -.---.- - --. [84].-I --.in.1 . Tractus... ' TOB. pag..-"'-_.bo --·-·-·---·-·-3-·-~---~-~E-J--""--...sturn of-fer .. Vere languores nostros.cu -lum.-'-Q---------------.')indonis D.. ------_..ca Ii- 3·----t===---===---== --~-j-==t--· . I ..--j---r-II =--.-II - --. ... .--II--~":'-. Gloria Patri..ra 00- -...- su-per al .mi ... . Off'el'tOrIum. ut ho-Io .. et ge-ne-ra-ti ..- --.-.bo: in ge ..- ------- re · pro pec-ca .-__ ~:a:~. --------:::r:-----I---.- -I -- ve -ri -ta-tem tu-am in 0 .-~-.ni =====--===--==t=== ---=:--====== in ternum can._-. i - 6 . ~... III..._--..--.cau ...gres-sus Aa .-:-.sra .. C. K* .ron taber-mi..---~-.. t-· ~--..--tf---=--.__ :::w_ ..ne..o. Ton.--.----------.-..----.----=~--.-~-.-~ -=--===r=---=-~ ~ . ..---..6-nem an-nun-ti - a... pag... [85].- .-----.. Improperium exspectavit..~. pag.....-.---.--.ta - ~-.Ii - ~ ~:I: tu ..t30 .-• ---.-.. J..ni .

. MartH. 1. Quadragesimre. [30]. mensis J uHi. pag. Justus ut palma. Die 2.tus ·~""'-··-3-·-:t-.\Lwt. -+. Missa. III. Chr. S.tng. Statuit. S. Humiliavit semetipsum. S. Joannis Josephi a Cruce Missa. [39]. Die 1.N.:l --.- J0 ~. 454.. Sanguinis D.e. Quadragesimre.---- -j---- sin-do-nem.-I£:-. pag. l\1. Missa. et de-p6nens e . S. Confessoris. Feria VI. Lucii Papre et Martyris. N. In Festo Sacrarum Quinque Plagarum. Simplicii Papce et Confessoris. J. B. . Feria VI.. --iii •• _ sin - do-ne.------J-----.issa. . Communio. N. Martii. ~-=~ ~-==--I=-•.ca . IV.-J - sepli au .~-I---~-.--"1- .. page [51]. In Festo Pretiosiss. Chr.5.-_-.. D. Die 5. Die 4.[148] (88.:a:.-_II::--t-_II::.. .. [83J..4.vit ~. et Pret. Dilexisti. post Dom. . post Dom. :'W_~. pag. pag.tern • -·-3~---·-·· mer. D. p.~-~--~E----- ~~ .--' ---J---t Ton. Martii. Sacerd6tes Dei. Joannre Marire Bonomo Virginis. Missa.-. Martii. V Plag. Missa ut in Graduali Dominica I.urn in-v61 - -_.2. [7]. J..J.­ --.J._ . VI.

. Do ...-. -t cor . loco (5. B.:li..-----:J----- -:! ==.fi.=·-~-·-+-·-·-·-·1 I=_~====~==---==~---==--==j===±=~===--==.. .-.-J~ _ et fi ..---­ j-·=-=~·-j==-.tn-tern po-pu-10 su .-. ~ .dis.:J_.-+-. .iu .ri . per di .-. =1~-.ca . .~-.. ± .--.bit: Do-mi-nus be - ! · _~ · -j-.=====e=.=-~~_ t_:JI ill .=--.-:J-=-..~=.cun-di . III. ~=E.es sern .. r. . != _.0 in pa . •• -.bi -lis ~---f--_±._jt~ super o-mnes. • ~ .rum: magnus. ~3t.[149] Otficja pro liq..Ioria Patri.. r~~~~"~S .~----. qui in circn .-. • Graduale.cern in di . VIII.-:11: ~t.. Hieronymi de Recineto Confessoris.pi-ter-nos..e . ---.~f. .i-tu e .ne.~. IIp-~~~~. et ter .. ...bus no-stris ~ • -.ta -tern ... -+~~ . 5*. Ton.=~ ~-~ TOIl..Ii .._ ..:::I_.---De-us qui glo-ri ._ _~--.-+-.-"'-~=~f ~.e ._.f -~.-.. ~.-.-.ceo ~.-. . --~-.jus sunt._ ~. G.--.ri pa .:~-b7s C~J~r~:_n.• J1-~I.-==I==--==!==-~ .1=. Ps.0 san .ct6 .-. .--~ .. pag.-. Martii.~~~ .rni-nus E-·1 vir - ::l5=·-·-·--·--·-·.sf .) Eadem Die.0 da .df.tur in con- -.cet po-pu -10 su .

srae} rna . ut supra. loco (3. D6 ..-------------~-- 'T.=r: et in ver . .es.-~-=~~-EII.des e . -~_::J-1~_~_ _ _-L 1- --.-.ge .as.cu-la ar-de. ~ w.-:=:----~ -.tas fa-ci-et 0 mnes Iau .-..---:I~ -------. :oc -.-=------=---._~.__ - - .w..ten ..qua sic-ut -.- -----~--3--------._~ f _---< I_ .-p:::-.=-~ :$=.__:_~-~=~-=..ja.a De-us: in -"'-~3H F---=-----.jus.lu .ri!" -w-LW! ~ e-e . ~. au-di .bat: --.~...ti .-~ --...-..--..I~~·----~-·~-=~7 I .. et ver - w w~ w~ w w ~ w w w-J#--w--p: .bum i .jus? - Ton.gnis..jus ste-tit a ....E -=--.-w-w.mi-ni. !.·:I-__ -~-==:i===-=====-. Alleluja._._. . w J w3 ~ --------No -tus in Ju-dre .----E-----------~-II!'-. Quis lo-que-tur - po .. Martii-) . Tractus. III.xit vir De .. ---==---._.-=. T on.--.._..~==-_.-.bo e .psi-us qua-si fa .. VIII ..gnum no . Surre .men e . A I-Ie .-__ :i1i ~ ~+: ~--------j±_----------con.[150] Officia pro aliq. W qua-si ~ W ¥w 44= i .y.-.~li-"'~~w =t_____ . G-.i ~.ri .

l\Iartii.--..fi ..~..).e ..-=1-. I-bi con ..gl a 0 .cen-sum.fer .re ~- - pro -~-·-· .. --- po-ten ..-. tu .re sa-eri . seu ..ci -urn .-::J-.--..ven . .-..=.. et bo ._~j=-.--==--IIIl----~-~-----=De ....· psum e .....ti-as ar-eu-um.."-----.=j. ---I---~.• f=--==-. vi-a ~--­ . in me-mo-ri . Ofl'ertoriulll.--=1~ ~ 'wi" ~-.-. V [151] j'le.a non co-gno-scen .mnl .--=t_-=--= tu .--1 -1-------of ...-'. ~ =-=~-II-j=-=.-~ et se .-~~+--::=::::::::::.--.-.ri ~ iii ..'.-. "\).-="'~=-=-·=L----=-".. ~-. a:~ -1---·-1'---:--t .. ._±_.o.tum.wrl~ __.1um.-.tur.-. -~.__ ::... In rna ....~.-.--. --------- . ~ Jf .-= ~=-~j=.r ..--..-. -.te .--. VIII. et bel . J==-..+\T..- --·--I-~-~"----·-·-"-..di -urn.. in ...num do 0 - ::.(itt"I.0.--=~ -.re in a - quis mul-tis: et ve .." • ~~.--==--=1==j-..=. I._.am p1a-ca .. .. TOll.-~ f • ~.~ • _~~~ ~ gla .---~±:===--===---== ---=-.===:j-. -~----~- ~ • ~.8ti -. ~=±=.-tl-:!_ _ · ~ --F--'- -1- - --~--- vi ....·----f-·-il-..-tE-+ --I - po --------- pu-10 su ... • .==.-I =.~t. ~-.mi-tre +-~~~.1i~~::==r==~..fre - git U ••• ~~l~~~ .~ .a..-+-. ._~-~:=J - rem. ~~.-==----===-=---=~-=j±~-=== gi-a tu ....b .-=l-••.-..

S.ci fi -cas vi . [66].que ---===--== ---.. . [30]. ::.~ -·-·-·--~--·~I--:. Die 6.J-_-_- .. . Missa. pag.re VIn ~I!!i-. pag. Zacharim Papre et Confessol'is.. Colet~ Virginis.. Lretabitur. ------_-. ~ immo-Ia-vit .1 Communio•. Missa. II. pag.::~-_--'-:J{I!:----::J-I-. Introitus. Martii.-----. Gabrielis Archangeli. . Graduale. Dilexisti. Missa ut in Gradua:li pag...-_ ~=-----:--====~==__ . l\Iartyris. Tempore Paschali dicitur Missa protexisti... Martii. =-.~- . _ _=-=1 • • • ~ ~~ _-~= Ob ..l\hrrii. pag. 391. .:":--i-:I-=1.----=j--------.-:J{I!:. loco (6. Martii. Martii. 17. Die 15. ~=-=~-==~~=-. [51J. pag.---==1111=--=----= =r . 511.. Missa.ctimas.=:J{I!:-~= pa . Die 12. S. pag. 12. [15]. Ton.~7. B..tu -lit su-per al. Gregorii Papre Confessoris et Doetoris. Die 18.t8.- sta D6-mi-no.[152] Officia pro a1iq. Martii.. [12].-·-·--~3-----3­ = .can ho - - .iLii T on. S. S tatuit. B enedicite D6minum.1i-~-. .. 18. Die 17. Tractus. Joannis Sarcander . Benedicite D6minum. ' S..10 . 15.

t=====--== et vir-tus AI.__ • ~ • _~ ~ ·-~=t.- --/lii-~-=1=----.::J-"'-.:*:-1 -~---.tris - --- tu ..ctum. - rna - YO - ea.-·-.6 .ri-tus sanetus 0.-.ri.-.-r-.-•• •-~-~E--~ _r-= ~ -f-. ·:=3 .urn.-. ...~..~~.-+ I 'f.---l=.pi-es et pa .:lli:-..~~-. ·-I-.-.-.bus: .Ii-us De - i.:lli:-.f .-_.-f--.-~. I -"--...=1: l.~===---==.p .=-=== -"-.el.rni ob-um .3----.j_==---. . - Ii ..=±=."=3r ..-.--. loco ~~ ~ - .de .-~ .-.~_. -·-·-·--f--. Ee .=-~= et be-ne - --/lii_=• ..--.bra .--' ---.~ • di-eta tu in ~ [153J •-~-~ • .etus fru .ee eonci .etus yen . =-.--~--j -·-..-~=±.-P=1.-I1'::_.~~ Spi ... I ....-.nu .jus Em- ~_~._ .- • -.-..et in =I==-·f:lli:.=== ::3f-·-. Martii. .) Offida pro aliq.-1-iii:-..-:-f2..--.see tur· ex te ~-~-=-..-:J----• ~-==----==t--. . .=iII.r " " ' ' ' . ..-.ri-es Ff ..-.-·~==j===--===--===-~f~~-.-~- j::C==-~.=--1 L_~-. si-.bis no-men • ~. -·-·-r----~­ .IIl-.--=-.'~ ~} =3:f=iI=..-.~~ • _~jt San .~ '3'.. t=j_ -~ e . vo-ea-bitur Fi .. et ~ ~.tis - j::t:~-==j~-·-t= su-per-ye-ni .i.--=~==+==- te.- rnu-Ii ..==1-.e .bit ti - =rr--t- ~jt=!:::: bi...--~..-----1------ - di ..==.-..-~-=.08.que et quod na... ..==+-===.

. Alia Missa ejusdem Festi.mam - - gnis. Ton. Qui fa An - - cit ~~!.Ie .:: . loco (18. VI.. ~--C3 Introitus. pag. ~ rI!y ge -los . omissis Graduali. ~ ~ su .=-~=1-2_~"'-.. et Tractu.jj...nistros su .. <..'fI!iJtI • 'Y.~. [70]. Ave Maria. __c_ _ • 0 ~c3 .=~. Pro Dimcesi VenetiarUlll.ja.~. :f.:i~--=-=-~-=·-~=:jt==. os ~~=t: ri . \Y. ut supra. 512.~.~~spi - ~= - ~t=1 • ~-I=. [89]. Martii. ~JL:::-v::e-:unt'::Ci-:es .os .. :f:=_. Offertoriul1l. Stetit Angelus. ~. Ton..[154] Oftlcia pro ali(l. ---=-_"'~~+= ~= -==-~~~~rL~".". .. II.-~±=== AI-Ie . pag.-==--=--=====-=:r-~ 0 ~t..) Tempore Paschali._I --.r-" =+1!i-... ~.~ . JI~ Al . Allellija. Benedicite omnes Angeli.. ~.. ~=---==--==--=-----===--==:t--1_ jnn-cti psal-Ien _ ti.~.ja... Communio.In - .3i - . VIII.~. Eadem Die. dicitul': Ton. pag.In ..--.~~-t==n===-~-===== :C:_~. ~1= __ ~=.tus : et mi .~. o _~ __ ~. II-~ 1I!f thr...-:r + '?f~ I~ :.-~~-== i flam ..~.--~-.~n~ 1 =c---~.bus.. ~ ~ ~. rtfI!Jj'!f+ ~ .

ni-mi-ci e-jus: 3--1 -..cum: be-ne .jus.bri-el --.·-·-I -. Gloria Patrie TOll... et dis- -+ ..-. .-1..-::j=.~il·-~.=.vit ..----~--_- be .-- ---i- ._I-·-·~~-..e e .--Ie ..-§..----1----.te .----t0 -~o--f--.. 4*.eta tu in rnu-Ii ...) • ----...::-=:j==--.gi -ant qui ..ta .hi .ba .....-..-.-.urn.1 .-~ me . -....--.-.--1_ ..-==--+- ~= ::r==t==~j-·--::r-ll-II-·__===±==1=.-.-.bus.::=J~III!-. et fu . + ..-.-=±:--=--::. ------~-- -__ -:r==-. W.-. Qure cum audis set.~.--==+ ~in.-.-. Graduale ~..-.e .-..-~-.----~-----+-----. .ci .-_ =-.:: ~-. Y.--.-~I= -- --------..a .-. sa-Iu .._-. X.--. __ ---------------------. .. tur..-h~......-.-~-.-I=·=~.. .-1­ :e=---_-j±=... .= ~--------....ri - ~=ij8~=::j+==---==--==S~ =.-.--. }Iartii.de-runt e .---=-. ..-.-~ f .ni ... -- -1- -------1-- ------f ..----o .-31-. .--f==---=--==~-l -I Ton.di ju-ven-cu .- .di .--..~-.tam Vir .-.J=~= =..--.a ple-na.gi-nem... YI.gelus Ga .. ~===:j===---=j==----. ::"II_-L • _ _~ .~~j-·-·j---+ . Ex-sur-gat De-us.am: A ..&.--. ..f .=. .-~=:j-..-----.==--== --====l---3-:j---r--~E--...ta .. Do-mi-nus . (...-..---=-.j - -~--I=----.stri-A-rum....ve gra-ti .~-.-~--~= ~-.~. ad ..=. - _ _ .-j-.'=1--t -. [155] (18. a fa .. 10'.-.si-pentur i .--II. pag.Ps.-1 --.gres-sus An ..-=----In ... ...rum tympa.- -....-.

~~··~··=3···~~= ~.--..roo . XIII..~~ .--..-.ii ~ •• ..-.tu san .-·-·-·..-.-3=-i-~ -·-·· ·-·-f-·-~-~:& ---------l---1.pud Do .~-·-=--~I~--~==--==~f=~-== -I.g. An .ni !~.. omissis Graduali.~ _:=1 • -~:..~~--. dicitur: Ton.. sti gra-ti . ..--~~__::..) ------...l ::..Ie .[156J Officia pro aliq. .-. et Tractu.- est in ser...:jt-~--------- - ri ...-j--.ne e . -__ - ..l••-...--. ~....vit Ma .--..jus: Ne ti-roe-as.-_..:....~f- a .ve . .. loco (18.--1---- -----. Gaude Maria Virgo. =1 =+f!!i----+ -. [90J.---. ..cto. Tempore Paschali.j . .-. ~.-j-..i .00: et con-ce .. .III .-~-. ~~ l..-- .- Ma-ri ..--.a: in . ---- ~-..__....pit de Spi ~ i :=rJ:::~ ~ ...... Tractus.minum.am •.. pag.ge-Ius Do .--..ja.mi-ni nun-ti ....Al . usque ad Dei genitrix... .I --L_-f-' - .-. Martii.....r--~---....ri ..I .. -.f ..a - =I~ _=:::r:••_..:-f---~------~ -...

. .rat 0 - ra .'...-.si.-.JI-"=. .... .0.-. ~-.bri .. .... ut supra.--..~. ..cen .-l . Ne ti .-p~=---~ ~--·.-= ~ ad Do .eli ..Ma-ri .cri .-.um no Communio • Ton.---==l==-.-.minum: et ac..nem ---.ci . Alleluja..-..el -....-.... ..-- .--== .-.--. .. J strum.·. VI.-~ -1_ ..-. -==3f-== ...=====--~- :a:s---r:--(.-~=!==--..pud - "-~E mi-num. . • • .-.~~-= Do - a .-3===~-. =. t~-~-------...t:=~....-.am --..ti ..·-·-~-·--=3=-·--==t= ~. (lEi... . .. Ga .fe.ti .. Martii.) .._ ..loe.....-~-.-ti.ll -11--..-=~==--::Jr -__..~Iri Ton I ~~l.a ple-na: • .. Offertol'inm.. .. .ge-Ius 10 .==1 ~-- .-.-.--~.bis . .==!-l =--=~.ris in .r .-.sa .--p-=------.ff .. . -t---------.... ..pse pro no .....-. di-cens: A-ve gra./..j 6f .__ ---==::J-~--. Ma-ri .j : . ....-~-£ --.me-as..- ..---.[157] Officia pro aliq.re.--- .-j - --=------1 -.sti ~ --l-I-- .-ILJ -. ..ge -Ius ----===-~===3--1­ .... ---=j==--==j--I An .r .-=1--•.~--~-----·---E --.--- Ga-bri-el An .. in-ve-ni .- ~ • • • ~ ~==t i .L---.tus est --r:-----~-B--~---~ :$ -a---.¥ ~~------. dex-tris -~-----l--~=--.. ~= -.~..-.bi sit -==--== -.ce-pta-bi-Ie si . =:x=-.~-.=-. stans a --1- al.13..-a-.a: ::"If ~.II---=~------- 1'".. gra ..

S. 403. Aprilis#. pag. [37].. pag. Dilexisti justitiam. Aprilis. Aprilis..bus. S. Confessoris. Aprilis. 12. pag.-+-. I. [3J. Statuit. Die 7.. Confessoris et Eccl. 1\1issa.eum: be . B..28.. S.[158] ()fticia pro aliq. Julii Missa.11. 7. S. i\Iartii. (20. [30]. ~Iissa. Hippolyti Galantini . -~ -=-J1j i£ ~---=l~ ~----l-------. tl. Crelestini :NIissa. . Statuit. Sixti III. Die 11. 5. pag. Martii. pag. Missa. [51]. Statuit.) ~- . Sixti I. Julianm Virginis. Papro et Confessoris. Papre et JVlartyris.eta tu --·----l--~_=:n:---- ~~ in . S. Martii. Papee. lVlissa.~.-~_. Sanctm nuncupatm._-~. Papee et Confess. pag. Protexisti. :Wlissa.-j--. Papre et Confessoris. Temp.• ""5'" • e rou-Ii - "':jj: - ri. . Doct.D6 ..:. Aprilis. Statuit. Pasch. ~Iissa ut in Graduali. pag. I. Die 6. Die 28. Os justi. [15]. B. . Die 5. [30J. [30]. Leonis I.di . pag.ne . Api'i ii. Die 20.loc. Die 12.-.mi-nus te .

Statuit.- .-----AI . _= --__-. Ave Maria. Sacerd6tes Dei. page [88-89]. pag. '5. Ton. Pasch. Leonia :\'Iissa.:\1:issa. B. . Alleluja.lg. Aniceti Papm ct 3lal'tyris. Telnp. page 404." ")"' [159J -')' Die 16. I 0)') -.. S. Pasch. Aprilis. Aprilis. page 463. Gaudeamus OIDncs. S. Eadem Die.Ie . Aprilis._. Alleluja. IX. page 465. Die 26. VIII. Benedicti Josephi Labre Confessoris . JIissa ut in Graduali. I.. P. V. pag. p. [39]. pag" [30]. Sauli Epise. Pasch.a. De Bono Consilio. I. 465. AIlehlja. Per te Dei genitrix. pug. Extra temp. Aprilis. M. B. ~\Iissa ut in Gradllali. . SSe Cleti et :Marcellini Pontificum et Martyrum.. p. alleluja. . Communio. I. Die 17. et COllf. Die 19. Introitus. Ton. Ton. Alleluja. ~fissa ut in Gracluali. Statuit.. 403. Die 22. Regina mundi. T.. Aprilis. alleluja.. Temp. Virgo Mater. Die 23. Alexandri ~Iissa. et l\Iart.-~~E--~ ~ :J1I ~ -. Alleluja.---.ja.Ss. Justus ut palma. [30]. page 464.--------=.: Jlis'. \~. Apparitionis lmaginis B. [7]. ut supra. Pal)'C ct Confess. Aprilis. page 406. Offertorium. _==----==----== ----~--. Toni. Soteris et Caji Pont. Recordare.Iu .

~ ... S. _ _=tt::e::_~------- tis sa .... Liberalis Confessoris.-~ ..-.-'-~.~ ===---~.-~ .."':::'.per mon .. Dominica II.an .-~- -I- ~. page [37].tern.~I· Jf=+ -.---.-. Anastasii I.-. Aprilis. Die 28..·-·~=----==I=!====-~ .pe .IiI . loco (27.di . Transl.. . .. Missa. --- cern: et prre-di . Eadem Die..) Die 27.tes -.-~ -----=.num. Quam pul. pa~.-~..Ie IiI . [30J.des -----3-----~· -~-. page [39J.---- - \J". . ritu paschali.==--..-. Missa...-- ::.tis.28. =--t=====--.~-ar-. ~'Iissa. ut infra die 19.Vinl~ent. . B.. ~..nun-ti ... Statuit. --= ..- ~.. pro a. Vincentii a Paulo Confess.aPaulo.:--~.• ..ja.~ .--=-11--1 --..--------. Justus ut palma. _ .=--.[160J Offic. Petri Canisii Confessoris.. -. Translationis S.=+= __L ..--- an.. April.-~ .tis bo . ~=.can -: ±.----.-_--=.- ----~~~--~_. prre. Pauperes Sion.!.can . Os justi.liq..=:J -. S..•. prreter sequentia. ~:~l:~= ~=rL=----.-. Aprilis.chri su . .• TOIl. -..--.-... post Pascha. VI. Papre ot Confessoris.. =+~ -.an . S..Al .tis pa - .-.. Missa.--.--=-1---- an .nun-ti . Julii. -I-§-. -+l§-=-=.

qui fer . Pii V.tr~ _~------.. Maji. I'" l'ust Pal!ch.~=---==--===--==. Papm et Confessoris. S.. B. . Maji.ja..- j'§ iII=!=-==li-. pag.. Ale:x. ut supra. ~1issa ut in Graduali. Gruduala Romannm.j l. 7. l\Iissa. L .sa Do mi-ni..-.OfGcia pro aEq. (Dam. Die 11. Dilexisti. -:::c~.-j'=!'. .. Benedicti II. Dominica IV..Ie ~ Iu . Alleluja. ~_~__ ~L. fl.. i (I. Die 7.-==I=====:j_··ijIp.nis: mood! . V. Papre et JHartyris. [3].-+ Ton. Protexisti. mi . Beatricis Estensis Y irginis.: [161] --. [59]. post Pascha.•_ _ ==t= . tis va .-l= =+==u: ::r= __ I=_ _~_~_~t::. pag.\faii.. 419.. ~--~--ra-i"·"-~-~fP -. ~-.--=tt . [15].ni s.. Maji.loc. Die 10.: ... pag. pag. Missa. Maji.. [51]. I J . pag. Papre et Confessoris. S. Ex-! .andri I. pag.. Statuit.. S. Statuit. [30]. ------==~Al .. Tempore Paschali: 1vlissa.di-o Ba-by -16 . Extra Tempus Paschale: l\1issa.. catharin~ Flisc~ Adurnm Viduffi.te de me . Die 5. . l\'lissa. ~. Cogn6vi.

-. Beatus vir.. '5.--..[162] Officia pro aliq. page [38J.~""J::. Temp.==--=== :f'===1 . Amavit eurn Dominus. =-.=. pag.6·. Temp.. '5. AIleluja.===::J= Confessoris.sra-el.---11.--Ivo-~ ce~-1- ~=r. ~_. ~======1=====e=.) Eadem Die.--IIIl=IIiii=l-. vo-cern vir-tu .• •.bit vo .re .am. •_-..~-.--l_~==--. qua-si tu- -:1 _ .tis: . qui Buffert. Alleluja.--.a po .-I --=±=II=~:j====-==:!--1 e . et an-nunti . Ton. Beatus vir.'!!-.-I . alleluja.~~:j===j~. page 5*. ·-l1---IiII Ps. r::_1= -~:j=. :f'==~ see .-. ..::j da-te g16-ri-am De . Ton.6-rum. -. ~.' et do -mu-i 1.-.--II..-j==---==1f_ ~~-.====1===-~=j==.ci su . J ~ • ~ • ~ .-~"---:J :f:::: __-b~ ex t~- ~=~ ::r==-. S. Pasch.le-ra j _--=j-i me - 0 -. [2]. Alleluja.ci de Hieronymo Introitus.--.-~. Alleluja. page [38J. Pasch. Maji.ta ~-. p. VIII. alleluja.-.-. .•-.=:J.--11-11------.= tu . 'J".0 Bu-per 1.-~~ = . Frap. alleluja. Alleluja.cis.~-:J-~~-. Pasch.pulo . Ton.==1= ::5. '5.rum. .sra- ~ £~I e . p. 71*.~ .~·3 • ~ ~:-:J el pec-ca . loco (11. [34]. Extra Temp. VIII. ne ~~~~~~~~ cesses. Ec-ce da . Justus ut palma. Gloria Patri. Alleluja. qui Buffert._"-=t La-rna. VIII. Graduale.

j----.---.fa - 6 ~- .. .--#"~-::J--~=.. O-mnibus Iu .~'-:=1======-.- F actus sum in-fir-mis in-firmus.=~ . Tun. Pasch.---==•• :. --- de rer con-tri .. .--h::. Die 14.-:j~t: ~-. page 72 *.==1+ :$-.... page 72*.ctus sum. ut I::: _=1+= ... (11..-~.-----==----~~~~.~.) Offel'toriuIU._=t ut in .. page [39].lUnji. IV.-=1j -ii'i'__ ~_:±t . -Missa.~ =+l§-.. page [30]. L* .--=~==---== .. MajL S. VI ..]0.._-. Papro et Confessoris. 14.. Do - Mi.~.--------=---.-1 --. Temp.--.. -:-i~-.~-. Ton. ut me - .----:::r:-===3§ -1. S tatuit..fir -.mos ce-rem. COlnmunio...sit me -. - o . VI..~t - ca .ce .am..~----=--. • .-.-• -I -. Joc. -. Ton. ...-.de.-..-~-:.. Justus ut palma.-~ • .[163] Officia pro aliI}.. "'-:J·l t -. • ~. A lleluja. Eadem Die.••=~== -==-~j==-~=-~= mni-a fa . I.. ~ ..tis cor .~_. Paschalis Missa.--------. J --~-~~--..rem sal .-. .mnes fa . ...----------. Ton..01- mi-nus. IV. -i-=--=V='~~. et prre .~ ~=.rem ca-pti -vis in-dul-gen ti.~!••L=---.=r..-. .di - -~h-"=--·-=1-·--~.-:. Benedicti ab Urbino Confessoris.... =-.-.-....-.vos. A lleluja. .. Pasch.cri . Temp..- --...~:I-. B. j==...

[12]. Pasch. qui timet. MajL S. Beatus vir. Missa. Justus ut palma. Alleluja. [35]._.~~~.\'. page 70·._=+. Alleluja. Justus germinabit. alleluja.bo e -urn. alleluja.-_~ . Communio. Pasch.psa lau-da.~ssoris.= . pag.. Alleluja. 16. Amen dico vobis. =+rL=----. Maji. Joannis ~epomuceni Martyris. Lretabitur.dit mi . Ton. Ton. Alleluja. pag. pag. Extra Temp. Introitus. pag..j . pag.~.=~==.' ------. .-_: -. -__ Introitus. Temp. ~~~~~~"j . I. Temp. s.as me . Maji. [40J. pag. Offertorium._:11: _ -~---. 1. pag. \). [40]. Pasch. r.~~h -=-=F- :ac. pag. . pag. lac. Protexlsti. In virtute tua. Eadem Die. [36-37]. qui timet. ut non .:I_. Os justi. Die 16. Graduale.as.. Joannis NepQmuceni Martyris._. [41].• ~9 _~ I~ -. ... [15].-~:§ --I-. ~____ .-1 Pa..hiD6-mi-nus ~@ . Pasch. ~ii". \).xi: cu-st6-di-am vi .) Die 15... Pro aliquibus loris. Alleluja.f .~~ :oi==--. [39]. (15. Alleluja. ~ !II: ~~ -c ~IJI-~-=:' r~~~=::---~~-'-=~--G::. : . [40]. Isidori Agrieolro Conf. linquam ~ce -~m :e-a~: - _ .--a=. . Di. Tempore Paschali: Missa. alleluja. Beatus vir.--:n:: __~ et in i .[164] Oftieia pro a1iq. Extra Temp. S.

~.di gnis see Ton.. Lin-gua I= ja. qui lin ..-- t- .J.-.-. Tempore Paschali.-~ i._:I-I--.a non --t--I----~---. ~..gua su .-. -~t. --==-. Gl6ria Patri.t-~_..-.Ie .t_ - .---.pSUS..pi-en-ti-um - est sa -1-- - ni-tas.--"-~ -.-::J--~.. _.Offieia pro uliq.... ....~--=I-_. A lleluja. • . ...--"........ ~ ~!..~~--3I A I -Ie - IiI - ~=.vit in- -:n= ..-- au-tern . . ~..IiI - ja. pag.-. Ton..~I i~ Al .. VII.. Be - .vi . 3 .- sa .._-"1 _ bit: pra-v6 . '5.gua me .rum per-i lin-gua --~~----l--H---I-~I _ ~'....-~--..-.-••. Ton.-f===--------= ~====1==-==--===-~--II±==--_-== de -linquam in lin .t· _.- :I=~-_.-.--------- ---. .~ ·=~f~=~~. l .-l-=.. -~..a. ut liupra..J _ _• ~ a - tus... VIII.. est __ • ~-.:=~":'==1-.--.~ • ~_:C: -W. ~.. 3*. I.-.~~ et qui non ser...-=E....~~:r. ~~-iiI£-t-~=--. loco (J~: Maji) [165] ~II-..- ::rs=-~~.--.j ± .------- la.

_~ T VIII on._ :ii:§=. .-~-.ve . alleluja.--=Si quis pu -tat se re .=---. [165]. quis ha ._• . IV.--. ---. et Versu sequenti.de - ~-=~ r~+l"".-~-~-. --=1= ~- -------E--------·-·-·--·---·--.-~-.ea .eu -10 tu ..e ._..---------1:jii_.. non re . ~=----=!===~-====---.---~--. .Ii .bit in ta-ber..6 - -.-_ -----~-------..E-==--==:l===---=--=~~ l.-. ~ .. ~ ~ -------F--~ . ~===-==c-~ su-a: nee fe . .. (16.seet in monte :..• -------. pag.-.-~ .-~~~=---==-~-. -..a --.na: ~ =~+ _~ ~ lis est • iI£:I-.--__ -J-.--. In l\tlissis votivis post Septuagesimam omissis Alleluja.-----=:::j=--------­ ~ ~ :J .[166] Oftieia pro aliq.-. Maji. -------------·---3--·--1Graduale.--..--1----_--~---- --Qui am .bi -ta .-. '3".lum..se. qui._ 1l:3I==~ a .ni-mi.=II::I_-= WJ!...na - .-Ik---.tern fi .0.:r. a~---~-~ Ton.--c-a .=:J--.j san-eto tu-o? Qui non e . qui au ...--I ~==l-.. .lat ~ -1" ar . ~Ji' ~~-"--. dicitur -----1----- Tractus.bu-Iat frau-du -len-ter.sum es .-.-£II.::i~--= --j -==.....do . D6 .cit pr6xi-mo su-o rna .----=-.-.froo nans linguam .lat.--= : L i i ..:!i=~--. : ! l i i .lum in lin ..· -I~_---_-=_. ee .. aut quis re-qui .-~ -.ne.gua ~: fl~-.~-I. Beatus.-.git . =-~+•• .-.-~-. re_- . loe.) Extra Tempus Paschale. --t- ~=--.-_I_"~..= -..~-. -='=-~·--II:-a~.gi.mi.-~~--=r·-~-II:-I -. : . Alleluja.--FII--r-+.

-.. -.-.._ - hu-jus va .-~ ~.re Offel~torium.._ =1_~ ~-..plI-ces ser-m6-nem de ~ • .--.... ~=1.:: -1...'.Ius h6 .==rr: . Si quis in ver .~---='--.rna- _ _ test..J +~ ..- • . -:"':J _-...-=:..bo non of ..-...-..=------------ j- et d6 ..tu .. -.du .urn: gi .--..~ sed se ... =Iii • ••••---._.. -- re -Ii est su ._-..:&:_-----l---~. --- nul .na ..dit.--1~-+... ..t ..--= ~--==+= ..rno-nis abs-c6ndi-ti .mi-ta sunt a na-t-u .~ ._.-.--==--J_.-----r.~ .o.1vlaji. __ _ _ ~~-=:J:-.ra hu-ma-na: -..ctus est vir..ra be.- na.-=1 ~ "=1=--"] !I=~: --..-j:--I.. 0 . ...= j .F ~-·••.... .-_- lin guam au-tern :. -.-===-----.. po - ---_1- do ...sti..6 ...--1 ~ -.. Ton.------~- su ...._:1 .. VII. ~~==---===--==---===11 hie per - -_-..••• .f ~ .--. =1 .cens cor ~ ~ •••_-::I -+l§-...---..-.a .rum do -man-tur.&-_ _.--. ~ ..- l.l § .-..fe .-~=jt=~~==---=-::J--I .-..~3r:~: -.[167] Officia pro alii} loco (16..------f--~--::"II _ _....~-----:::J--..-~3---=-----1 --~-... -. . .T~ ~-=II::~ re-ve-la-ti .. _ ~ ~ .nim -....--~·-·---3=b ..am. J-11-.f ...fEm . -t..~i1 ..ne ser.mnis e .=1 .... "\). .. -.==1:~= . ~:~ ...---1--1 -------.-j------IINon du ..-Ii.minum -":a:-__d± ..

.. ~ ~=-..--=: . Pasch.... Alleluja....) • ---·----+-8--·----.--+~ ---===--==j==---==----.._-:11__• -. et te . .ta .-i=II-......-. Vola .-. Maji.. Die 19. 21.-~---=iiII--.-·-·-~--·--·-T.-.. Ton..l--.ve - -.ri.. -.-- -1=-3+t ~de. Felicia a Cantalicio Introitus. loco (19.-__.. ...-11-----= -. Communio.--j -----------1--1--------- t . s. Confessoris.mi-nus pan .. "ITl'._-~-~ . --. ~.6. Ton.ris ve-re si-ne confu .' .-h-_al .nus de Seraphim:.nu e . S. .---j--------­ o .-.. et di .ti ..:=1 ~--.----.---------~-. _.-.. ~ . -. Missa ut in Graduali.' Ton...-.[168J Oft1ci. pag.--..--==--.--.t pro aliq. page 72 *.l.ne: et -~--. Die 21.tat: hu-mi-li-at. M<lji.: . pag. . l.===-----= -r-- et e ...-.-.3+ --.ni-es grati-am in conspe-ctu 6.--1 et in ma .:~ • ~I_.--JLP-Ih7---=- Temp.. .si ...--. . . :iX=. Pasch. quem tn -Ie-rat .um. 72*.-.-~ ---.. V. 424.perem fa - ~ '-:3=. VII. Maji. _I_ _ . ~_ ... Ton._II=.. . ~..--t. '\ ..vit ad me u .-~--. Alleluja.-.mnium h6minum. Temp. ---1-· ~..--_-.~: ..cit.~==-~=-..-·-·~-1I-=·-===~-==-3===-~--l _. . VIII.- in .... Petri Crelestini Pontificis et Confessoris.jus cal-cuIns.git os me .:.-~ ---..

1 .nam pe .num.---------------. . l .re te .di -vit pau-pe-res Do . et Ire-ten-tur: qure-ri-te --. ~=-=-~~==~_-.~J l . =--.-.-i:l~-~. pag.~ ..... ......-..) [169] ..ni-rna ve-stra: quoni-arn w-. VI.--=. Gloria Patri...=-r_--r--.:~ • ~~-=-=___ '.=~=~ ~ ---=:j--f------~-.7.-11-1••._.. -.---.-I .....-=--11-.w--.---i_ ..1-111::'--L. Maji.--. ..--=-+ -1-.re ---..:1Iiii=~--=.~--..-. .- et s6 .vere ~.-~~--.et sub-Ie-vat: su-sci-tat de pul ._ . Temp..l ...-.urn ~I6 Temp.-_d - - -...-.~-:::n:: ~ ~-.:....11-.-~_.- - Ps.. Ton.----------- ---~--E""---- -1.. Pasch. -...-. 1 -----_...-~ .--l----+ -1.-~".....-.-.1 . . . . alleluja.. _ _ -=:--+ 'T.-[. 3*..de-at cum prin-ci . _~..=:j-pau-perem: ut se ...-. Ton..ja.vat :. hane _ _ __ - --.-...-.. • -..Ii .==1+==== .. Ton. _r==-=---j±:=== -ri . VIII': pag.-.- e .-.co .------­ . A llel6ja..III .: : :..f ....mi-nus.-.J-... __ .l .. Pasch. ----~--I-_-=----=J ··~-~B-·~-iII-. U.~ 3 ~ • et de ster .-.... et vi-vet a . loco (:21.. ~--~E--J ..-.. -..._..Officia pro a liq.Ie .-j --------------- --- --- ex-au .... j' e .--i--.....-.ne-at.pibus. ~.----l--------1-.ti-i a D6 .-~==--=-:-.1 .-..-+--~.-.~--jL-A I-Ie ... Vi-de-ant pauperes. .J ~ - ----....--·-·-·-·------..l .. 71*... =iJii • _..mi-no.-.--1- ...-~~-.ge - ~MP!f~ -.-~. VIII..----De-urn.F I I . .--..-.... -..

II...--. ' j~=. 6.a - pau- -_ us. ~±I- vi . _.-...--~--:r-~~·--IL.ri. Gl1aduale ~.-._ _ +_~_~_ :::Jf • ~. .~. . l... Maji.t -j--t-=~_~r~. .-:LI-"'~.. II .-±~~_ -j-/!fi--J--.too me-oo : - ------3-·-··---·-·-·--~-3 :._ ----+-~----!----I- .bus :j=!li=~--.mi-ni.mo...-_ _ .-=+ • --." " ~ ••__ ..--"-r Ton.~~. ·3 .bu .ce .=__ -..-~ re-quf-ram..tri.~ in-h~ --bi-tem ~d~~~ A-..-••_b..- ~--~----=Jl--:=j----­ jf • -iii lIi-j± . vo-Iu.tern de-am Ton. ....pit me: et as-sum-psit me de a - . Et re . . loco (21.=:?_ ~ ".~~ ~ • •.-•.mnibus di ._.ri!' -==:!4--. =J .._j_::~..-+=--. +5 • ~.~ M i-sit de sum . AllelUja. Extra Tempus Paschale.._. jt • De tu ...JJ~ I .--=-~==== ==--=----===-:=--=--=~= 1= .- D6-mi-ni -==~-~= .sti _CC in dul-ce .--. ut supra.---. t-.•.=Jr j AI-Ie III _ ja..+= ~.=!§--~--.. et ac .di .pe .--y--·-3-· • ~ • .p~a.=1=5--1=-..-·-==t=--=±=·-·-f~.-:r=_. ~._ =Jl= Pa-ra ..-±=.) :-~:r. ~_ "1 ::te-_::.-.-....e.hi .ne :=3 .. Il...et mi .\ ~==--==j.. ut vi - Do ...:It - quis mul-tis...[170] Officia pro a1iq. --t .--·-:..~~""J=_£. .

-. . =1:+==--1-==== ===== ~-. -_:-IIiII==~_-.. - com . Ton.--I--.-1= ~ '3".rum -r=-j~ pu . II..~-.---.----====~~~j-..~-~. .. .ca .=~---"-:::r ~=-. p.-_=r====--== Offertorium.vit mi.----====-~~ .ta .=~_ ::J ~_ . ~=---=-.tern jus.. Be-ne-di-ctus D6-mi-nus.~=---=ma-nu-um me-a .~. ::tf-.=.===-- ==1-.=-_. ~.a:: -. 72*._=n:: jt Ia . Maji.r = __ ±_~---r----_±-~·---I- b6 .sta-vit il .-_.=-.r~--"-jt - am mi-hi in ci . .-.) [171] -!liii--~--~--iIl-~-=-~"-·-~=----=+=1 -=:J=-. ut supra.ja.J-••- in conspe .-.-~~.--==-r--iU-=. VI. Ton.-.°Ho-ne .Officia pro a1iil loco (:~I.10 .-.~.=-.. +5 . qu6-ni-am mi- g--"==. .••..Ie .-_-. .--•• .----==----===--=--=1-==1+ jf=~=j_ ••=j-.=-==1=-=..=~-±-~ _± -I-~-.vit .-+._ f _ - ri .--~:+-.__-j1:--1 ° Al . ~ :+: _0 J:--I~.ri .ri -ta . - .cun .-. P.-_-==t==~~±--· -=-.am su- =--s-~ .~=--.ri .rum e - .--. :-.--~. - res et ~ . ~-..---1 --I 0 - cu - .-. --=h=-.Ii . ~~-==t~==-_~. Ton.~ -=j ~ 1_ • . Alleluja.=.ctu ~ ~ ~ ~. VI. =-=5---.Ili .-.-. . .bus.cor .fi .b6 - _ _ il .~ -+ .se ..-~.-.di .-~f~ ._:1=-.-~-.te mu-ni .' ..lum in la- +~ =i ..us..pIe .l~ ..dum :t~ . T.vi .-- Do - mi-nus a:: se ..tao Allelilja. ~ ~f"-=.

. Virga Jesse..p.. . et venerabilis es. Benedicta. Justus ut palma.nio.. Maji.. lVIarire Virginis Titulo Auxilium Christianorum. Comnlu. VI. pag..--- .. pag. Graduale.. de Rubeis Confessoris._~:tt et e . loco (22. Joannis Bapt. Lretabitur. 2. i D'1 . [15J. Tempore Paschali: Missa. • .. Maji. Extra Tempus Paschale. [93].--~·hw. Andreoo Boboloo :Nlul'tyris. pag. A llelitja. A lleliIja.. P. [39].... [37]. B. :.~ *:I-. sancta parens.--~----------=±" 0 n.mit . . Salve.tam.-_-. 1 :. P rotexisti. \). \' .-'i.. Introitus.- -. ~.. II-j 11ft •••.. Die 23. Die 24. 0 s justi. [92].ja. Ton.. . Maji. [12]. T.~E nee di . In Festo B.Ie . B.lit .":I-~~~~=-.. II. Pasch. IVlissa. Ave Maria. :::j±: Al . [93]. . 72*. Crispini a Viterbio Confessoris. p. Temp.'!:. Maji. --==~==--===1=~===--. pag.h'1.!!&. ""lTI '1 -+rJI-.us ml.(172] Officia pro alig. Extra Tempus Paschale: lVIissa. Missa. p. T. [89]. Eadem Die. B. [91]. Die 22.et us me . -=-~:=. . T.l'e . =Iii . ~.".L 24. ---------~------_. P.ii- . Allehlja.~ ~-j-~-II-~-. p.~-~-----=l-·--::n::­ j f ~ ~.. ut supra. allelitja.go ~ 11 - R: te-nU-l e - urn. pag.. ~-. pag.

. pag.~j ~ Me-men-to Do - mi-ne I=.j ~. Pasch. . 4. l\Iaji. Protexisti. Pasch. Maji. Si vero venerit Tempore Paschali. Maji. Offertorinm. Papw et ~Iartyris. S. Extra Temp. [91]. [32]. Ave Maria.tli .H'.. [15]. pag.~ --4l--==~-. :Missa.x=.jus. pag. Inveni David. I ~~. ut supra. Sacerd6tes tui. Die 27. 2D. Communio. (2.--. VIII.. .: ~lissa. 22. [89]... Paptc et l\Iartyris. [30].. [4]. Die 28. Post partum.) [173] Alleluja. p. alleluja.. S. Alleluja. ~Iissa extra Tempus Pasehale" Introitus._. . pag. Alleluja.. Temp. pag. ~. pag. J\1issa. Fidelis servus.v-+'i~+ .vid: -.-----~-~-----~--=! ±-_t_ AI-Ie lu . Sacerdotes Dei. 424. Papte et Conf. Bonifacii IV. Temp. Beata viscera. Veritas mea. Ofi'ertoriu111.1 iii ~.~~.di . f15]. Pap~ et Conf. Gregorii VII.--------------- et o-mnis mansu .•. pag.. [7]. Maji. S. t -~. Statuit. 28.e . _. Die 29. Alleluja.-- ~- . Missa ut in Graduali. . pag. . Urbani I.ja.nis e . pag.. Pasch. F-"-3f ~ ---. ~ Da ..rI'. Protexlsti.. :tL. Temp.. Maji. Joannis I.. 27.. . il. ... Pasch. [6]. Missa. Die 25.. Gradualc. pag. S. Alleluja. Domine. p. ~ ~~.Offleia pro alill. Communio. [31]. TOll.

Cantianillm et Proti Martyrum.-• • . Maji. Feria VLpost Octavo Ss. vel Salus autem.--=---==----=!=:~ . ~ =-~. -1.~==. Statuit.==£j~-=-~~=~=. :. __. "Ii~.a-de-ma-te.. [17].:.urn rna ter su .vit --~::j-. Justus ut palma. . SSe Cantiani. [39]. S.- quo co-ro .---. -=--=~--==== regem Sa-Io- ---.-=-3---=-.-::J-~. III. Sancti tui. Corporis Christi. loco (30.nti . Extra Tempus Paschale: Missa. Pro Direcesi Venetiarum. Eadem Die.~.-_- . Die 31. Cognomento Sancti.) Die 30. In Festa Sacratissimi Oordis Jesu. _~---.m6-nem in di.-~ --==-- ~~=j_---_----·f--:lI=--=-·~-=---j--=-~-=--=---=-e . Maji.. pag.Gred~-mi-ni. I~ ~=. Cordis J esu. Cantii. Ton. [3].---------=1-----------. Castellre et Legionis Regis. pag. et vi-de-te. .e de- . Maji et Sacrat..=--=:i=:::.:$ _:::J:_-. S. --~---~--1I--. Missa. Introitus..[174J Of6ein pro aliq.-------=-=-1 r~=ffi~~~~'1 :t~=--.-c- fi-li-re Si . Ferdinandi III.r::. [27].--"-·-. pag.a in di .:!li-:II--. Felicis I. Protexisti. Missa. Confessoris. [15]. -..on. pag. Tempore PaschalL 1\1:issa.31. pro divcrsitate temporis.--j----. pag.:§~~-. Papre et Martyris. .

nis e ... Gloria Patri. -.-.-~=3 .-·.--=--==----=':-Ji-~----- ::T----r--.e . • ~~_~~==----======-======~=-~_-.II a:: ==1+ ~=.-·-~-- -----=----.que tur-bu-Jen - . alleluja.jus fo . Discite a me.=-_ ~_:J__ - - ~===~ - et in di .-~. 'f. Alleluja.sue ~====I+-.~ . .hi man...-.:JIIiI Di "i-.ctavit cor me-urn verbum bo-num: di-co e ...--p-_._-== ---·~I--· .. .ti .--1 -- Ire .=1: 3~ ci-te fi .--.li-ro Si-on: Ecce ~§=-• . nee au .tus: non cla.--- 'r..-"-.us ve .. .re ~_.-..ma .~ .. pag.-:1_.-·~-I= -.~ c--= ~.luc.-1..ll_ rex tu .-~~~~.. JeSH._-. \).::T~j. 111.-""--. Alleluja.'" ._---. Non e-rit tri-stis.ti .-~E = -II---=-----===-. V..a re .nit ti .--:r---~ ill • ~ .gi..Offil~ia [175] pro alilJ.. Ton..l. ..bit.--_--_=:j±------vox e . Curdi:. --.=::J.tur --- --·~-=--3----~- V. Graduale.e :-.~j--~=. .-..~_~= cor ._:J ~-. pag. ~ --==j-I=--=--==-~.-.--. ~. --·------.- -..••• . .--. 3*..-~-~ ~-~-=l+===---==---==--== ~==---===---=-==j=--j±:==---==---==--== 6 -pe-ra me ..0 . ~ . 429.dis e - jus.-+. E-ru - ---------·-·-·-"-·-·'::-·-E---·--II-. - sponsa ..di .-==::r:-+ ~=--===--==-~-==----==-t=== ...=-. ne ..: ...ti .- - tus.jus. i Saerati:o:'.ris.~-~ =r . Ps.-.=t=== ~=IIj-j±=~--.go :..-•• • =._. Ton.

Cordis .-.. -------t---.- on..-~ ...sa: ~ ~__L:=t--= et po .~_. Tempore Pasch.-.--l---+~.ri-am: ~ B ~~-._~ .ni .._.-. ]-B-. et su-stl - B~-·.:c" ~••~. II. alleluja.it: . Offertoriulu.1& . ..nu .so -la .ci .. .ver . -~+= jf===---=====:::t=_--===-_-===-t-~=:±:t et non fu .te cordis me . • ••~ • . 429. Domine Deus meus.ri-um I ex-spe-cta-vit cor :$ ~ --3: . . pag.=~ qui si-mnl mecum con-trista-re .~ et qui con . ~-.Officia pro aliq.pu-Ium tu um . --l----~ :.~-~-. "\). Allehija._II!-~ .. et mi-se - . Tractus. loco (Sacratiss. Alleluja._-II__ . 430-431._~ T VI ~--------.~~~ ~_.i. "\).tu-Ii ----===1--~-.--rl -.-_i/'i _ .--1~ :. :..tur._.-.) [176] In :Missis votivis post Septuagesimam: • Gr aduale. pag.i lre-tus ob .. in simpli- -.tur. ~.-. ~ ~.Tesl).-3E et non in . -=~ me-um. Ego autem sum vermis.-==~ . Alleluja.-. Do-mi-ne De - us. Convertlsti planctum meum.._.-~----:j----I------ Im-pro-pe .:S =~ B • =~ -II-~B _ • -II ~ Ton. • u .:~ . a=i=B-B~-i=l-.~. ~-B.re . page 430.ve ni.

o-rum.1 iiq.--=== -"-.--.'J Introitus..tus. eu- -.:J===-. -~=.ti gau .ri .-M--..te .sra-in.a e . et vi-de-te .~ ~ ~ It~ ~r.~-1 -_t=~------~~ ~ ~=-~~~.:-__j of-fer-re do. in re . ::a:~ - ja.-:::r-_-~ ~==='~-==--=--=1=-~=-=j.lIdo. •. --- De-us I . post Pentecosten.-=--==~--l"-_- Al . . M.JI. -. ~::. Dominica III.:-. Gu-sta. .-.. VIII.) [177J ~-----.. V. .Ie ....~- e .gis ab in .-----=-=--=L~.-.~­ ~=£.tern .--..~. Purissimi Cordis B. Tor YIll ~--~--=[----j-j-1. M . .~~-=--:::.. ~. ~_~~l.. g AI.di-o ti . - Mnis gI6 .-.~ se ..-Ihc -~--__~==~=r===== ~-~-==-==.~ -~ 3±:==--==--==--==--== ~_-.-~'. . -::.OfEci..riJa: -.-E fi-li-re re .di . ~. •'c\ _. !li~ .. ._~ • .di hanc volun-ta ..-.=1= t.di cum in.~~.= su ..ter .num mi - ~. =-c-::-.~~ _:=1 ~ • .--. ~=1 :::=:±. V.~-=-==l~--"_::j-"·--=-~ vi . --. !~. !I c~~~~1 Graduale Rom:mum. quo-ni-am :.ri-a il.• /. ..a.-:::r-.: pI'\) ...In .vis est ~ Do-minus: •• --:-. iII-:.jns .hI Comllu. -----~--~-. - cor-dis e . Ton.••-. - sto ... In Fcsto Q~:-c.Ie .ja._.bi n=.na. 'PLJr:ssimi CorJi~ B.jus.'ii-=·=~=·_~:r-"=--=-~=1==--="-. l ===--==--==--==--== =--~---. )1. _::r:__ .gen .•.cor .

tur ti ._ ~ .-~-.~ _ ...ter .bi.: : j ----i--- ..a ~ re-gi..ell -la ..... ---=r-~--.-~j -._II:: in fimbri-is au ....ren. ..sta-tis. E .--=n===--=======---==--===--=== ~'::==::===~~jt:==----===----===--===--== me .--i -------- ver .~ -. Gl6ria Patri.gi •• __ ~.- af . 5*..= = = l ...-.F ... ~ .r:- ]----------_--.-.-.-~.___ [178] Officia.. . ...·-·-.-_.re-is circum-a .- ----=------.mi. VII L...... .. Ton.._j===-~===--=::::::!--==-_"_ spe . ~L_.jus ---.f ..-....-.. -----t ...----~ ~~ ~ ~~. pro aliq.. De ...am.-1~-:. .---"_. · ~ .. j .ri-e-ta ...J__I -+ .:I~ vir .=... . ..~-. .. ...i ma- -. .-::J_..nre. Ps..--------~-~-.bum bo-num: di-co e-go 6 .-.~ ~ • .-. png.. ..go bo-ni .cur-rit: can-dor est lu ..=~.:.ta - tis .=-=====~--~--..=~ : f ._.fe . -.cta .I ~---------1----------------me-urn ::.~ -. -.j .ne ma .cis re ..~-.-:I========-. . ~j~: va .-.._"-~-II----.-.:!i.--4-= -~-.pe-ra . +==-.--1 _.ti-bus: ad-du-cen-tur re ..gi-nes post e .._-=--..-.-. V.~=..-1 in .cu-Ium si .-f-~­ ~ ~ -~=_.ru-cta-vit cor _------- ---..t ..-_. loco (Purissimi Cordis B. \Y...- et i ..) .__ . M..---­ ~-t-.-._±--.'rna .. .-~ -. pr6-xi-mre e .je .-.--.:.-=-:~. et -.i .= .-.

-.a Do .-~~-·--==-=±-1.-:1 •• • Do .::... In l\1issis voti yis a Septungesima usque ad Pascha.+••-. ~.-=-= :1: ---..--_----~-.Ii .--. dicitur !==--. et ~ .--. ~--==--.Ie eto me . il .l-==--=t==n-====~---.... ~3 .. _ +I.-.---~j±-.sci - ~ -::::J-=-~-.tur Ton.-.hi.-----.'-. -.=1:= -.=.Iu . -~=jt=.--.us.Ie -ctus me ..=====--=i--===. .==~-. Et ex . a.--11---. -~-.ta AlleIuja.-~--=-. . _~- . E .fi-cat a .--+ --+--1VilI.ri. \) ._.Offieia pro aliq.Ma-gnl .-~-----~ ~-~ _~-=_==_-.tus me ..Ji= in o. • •• ~= :f= --.suI .mi-num.. Ik~'" De ..0 sa ... .ja.vit . ut supra..ta . Joc.minum: me .-=i==- •• T racu.._. t s ..0.--= =n:=~===--===---~.""'--. ri me . . Ih --.-~ spi .go di .¥.. j _• _=-_.-..vit M* ...Iu .~~.nl-ma me - TUIl. ~ ...L_j===_~==_-=- ~._ . -=--=6_ _ -- Al . ~ .~.. =t.~Pllrisi5mi Cordis B.-. III.-=1=-1~~-~ __-.-:: et di .ni-ma Ma-gni-fi-cat ~.a • Ii ._~ -±__ -l • =l .~==~=j--. ct Vc1'su sequcnti. ------=---~--~--~-- --..) [179] ~= .us mi .:.~ ex . =~+====-----==== -.-. omissis Alleluja..-.Ie .ter Ii ..us ~.-. • .::..-'-=~---l r:-ii!+-...sul-ta . M.Ii .1I_ qui pa .~ 1. ~ ~r=== ~= :f=~~-==-~+-r~... V.--.--... V.a.----=J±=t==------==== in .

----I-~---~ -~II:=-= ~_ -1=#!i-.- 'T.. --~--[..--I.__~ ~~~ ••t ••=~=~I ~-~.tis.---- . noo.. ec.-__ • __.- ----+..._.tum in e ..am incur-rit: $~ • ~-~ ~..:~ ----~=..ti . (Purissimi Cordi~ B.!: ---.--=--f---+-- -=_..-II'::i_.::§==.__ ..- De .ter .. M.nes... =-... ~ jf ..--•. -.s can .==-=.cent ~~ ••••-.-~-.:::j-=--==. ~ -~ .::r~ J-.~-t--..__ =-j__ ~=-_~_ spi ..- _~ - ~-gr-=5.o.i ._ _ :.-_ re-spe - _ __ ~-~-'-------~----i1 -== ~ -:. AI-Ie-In - ~il-j~ . I.-.ta-tem an - en -100 -I BU - 00: ?..6 ....ritus me us in De - 0 ~.•......) [180] ~ .us.. .. Qui-a _.~--._.••-..hil inqui-na .-~:t :! I_._ -j' ...--=l=. .-=i===--=-===-=-.-J"_~~==== .la.-.--~~. ---~=f..~=£ .. ~"~••~....sta .=_ -+ ••-.xit hu-mi -Ii .~ •• y ~..V+t~a.:rI$~~ _ . ..ra ..cu-Ia . iI-Ii ._=r:..--'--.-::.-.. ~~l~f.-.tis ~.. et spe .go bo-ni-ta .. {t 0 - - Tempore Paschali...--r-::.. . Ni .. Ton.dor est Iu ..~._ .-._..~ .1&.i ma-je.rr-"..---I---f--.... Y.+.-. -.. e .cis 00.. .•ce _~~-Ir-::r-_ .r..-...-=-=-._±_.eu-Ium si-ne rna . iIi....nim ex hoc be tam me diJ.II-~.. et i-rna .Oftlcia pro aliq lac.. -~~-~ sa-Iu-ta-ri me - ..ne .. ~~I rones ge ..-----~-4.. ~.....~--' --=~---~-.-. ..~·!'lt. :u.

~=R=-=. .. • -.. ! i .~iR.. AlleIuja.tur in .ctus me -us mi ..CI' .hi...~.=:J:=~ ~. lue.Ie hI . ------. -.Ie - 0.. Y.cle...•-=1 --------.----~----j-~-------j±~ Al ..~ ~ -.nus Do. .-.ne ...\I.. .-· e ..==+= Oft'i'rtol'ium.. • ~.. ~==i===========-::J--= :::j~-=IIi-..-~=-:t. E .=~+:: -Jli-.--R_R~-=1-b. . .-== \).de. ~ .f~~.Ii . ..~--.. l' t er.ni con·for ....-!If ..-=l=-R----~-=1-------:t=t 1~ on..cto me ---II-"-...us quem de - I . Purissimi Cordi~.- -I Ii - - Ii .St'1 Vl-rl-l- ~_ -.()fficict pro aliq... =I~ ~ -~~ ~ ~f"~~ ~~.Ie .TIll -' Q' . ~ ~ ~=j - .di .-=1~.. ..sci . -. -.. .--------. B.-..a.. . .ris eommunio.-~-.&~-----~f---------J---·-=-·_j-.~-R-= ==_=-R-R-=1---_- et rna . ~ -..=-=j~.:J=~ --=-1= pa. et confor-ta .-· -==~~=j±== be . Ul-a .. Ton...ja....~-.-_.+__.-+ . I..rni .) [181] Ton.-= -~. -+ -.ter .. -J ~-.1 .--~_ - ._--I et .nurn..--~R-r::--.m.bra il ...tum est cor tu .3..vit te... ~-::J=-.-~--~---.&R-~ ---I .ta ..go di .~-.... ~~ J-_~_I.urn.-.0 ----J--~----~- . - qui et di .-.~+== .. VIII. __~.ter --------- ----··.cta in 00 . ut supra.Sub u.

. et fru-ctus ~. Eleutherii I. Vultum tuum. Junii.-~-~~-I===+l= ~~--=--II-=_:j~j=-=-==-_~-. pag.--l. Junii. loco (1. .. ptlg.j------.de . 15. S. S.. S.cis gut . Die 6... Virginis. pag. [51]. Pupee et Confessoris. B.. [30]. se . [30]. Leonis III. J unii. 12. S. . Die 1.[182] Officia pro a1iq.ram. Germanre Oousin Missa. pug. [55]. Statuit. Tempore Puschnli. . l\'Iissa.-=-=--. l'rIissa. IVIissa. Marire Annie a J esu de Paredes Virginis. Junii.ri me o. Statuit.-~-. Dilexisti justitiam. Extra Tempus Paschale.jus dul . S. Sacerd6tes tui.=~=~~-. Die 12.ra .:-"t ~-.. H. Junii. Junii..di..tu . ~. Missa. Protexisti. l\'lissu. pag.--. [32]. Die 2..ve . Eugenii Papee et Confessoris.si .--=r: . -=tt e . Eadem Die. Die 15. Bertrandi Episcopi et Confessoris. E . Pupee et :rtiurtyris.. [15]. pag.~. Missa. pag.) ~ =. [3].. Statuit. 2.

-===----===---l­ :r===--==--=--==-I=-==.-=1==-••_ ..num Do-mi-ni ::5=. VII.---.=~=-=-.a: ne ob-Ii-:-vi-sca .em re -'tri-bu-ti . Ton..x:t ~ ~=.-..... e-van-ge -Ii ....-:J_-.re pau-pe - ri.... _ ac .. Ex .~_. -1- -.) Die 16. Graduale. J unii._.-~ Is~.t .sur-ge.-. pag.~==-===t-. tu .[183] Officia pro a\iq.~ :1=-_. . ex-aI-te-tur rna-nus .==.~~-=~ ~~-===t======!:-=-·-=tI~~-..-=. . sa-na . • I~~-'~jr! .-~-.~.===~~~f== ~-===j-... ~= ~=.. [2].-~--~=j -=:1= .- ~---. Junii...~---===-~-======1~-j--1 . s. ..~.-.. loco (16.re an . \. Joannis Francisci Regis Confessoris.= . Ton. _II=-==j====j==-_-=== :::::---=±---==-=== ~ Ps...-.bus mi - .~.. -..--~====j. ---_..-I=~..--=1--1 ~= ~-J===--=-"=.!4~~~1 -P~ri-tus Do-mi-ni~u~per Jkl~~ ~ p:pt:r q::d C-. Gloria Patri.-.=-. .-.0 nis.re con-tri - tos cor-de.-~-. Justus ut palma.----------I----=.ptum.ris pau-pe-rum..-.-3E ~---~=~-~=~... et di . . VII.- --.. 5*.----..za .-. .-"'-j-.sit me.~~=-.:::!j= prre-di . .=.=. pag.=. Domi-ne De-us.ca ..._..----..ce - -==--. Introitus. .-- ------.F--===. ·-E·-------·-·~-·-I .

-~= ----j- --f---. \)...do._.ti . alleluja.. . =. In~\. . .ia.-.te mul ..J . ~=.-_1- ver-bum c-van-ge .tao Alleluja.---=._ _ ----a.._~. _••-. Dominus dabit verbum.Ii- ~.~f -=.i .-=1==.. Do .JI-..-.issis votivis a Septuagesima..II---I--jf --l--... ~ ~=i~-.fl ~--. Beatus vir.... l f -... pag. . .-. _ _ _.co.) Ton..Ie .--!"------==3:-'­ ~-.-3-.~~ ~~f~ ...zan .-- o-cu-Ius fu-i ere .tu . V....--.-=1===---=----=--===::=._.tu .ram pau .-12...--"=~--. (l6.-j-+ Ton.-_=11-.. p2g.-. dicitur Tractus.• ~-==--. VIII... omissis Alleltlja. et ejus loco dicitur: Alleluja.. --=----·---+~~d!--==rr-­ ~-. ut supra..--..-._---"]-~ --I ..-.bit .--. su-per me ve-ni-e .----j-t- -_-.bat.- pa-ter e .-~ -iII-. .. ~.---. lac.... 136-37].__ ---_·-·--=·-·::-3---j----­ .bus vir .-..1 .dl.....-- ' ~===--==-. =-=~=-=-=-=~.---. --1Be . [8].---.. =-__ et cor vi - du-re .~S~--=jt_ ~ Al. --.. Justus germinabit.--.--.. A lleluja.Iu .._. .j .. \).--•. ct Versu sequenti.=..-r-w..-. --'::---i--I--::. .ctl. .: n-..-..perum..-. usque ad Pascha.mi-nus da .-----1-.-. Junii. - con-so-Ia-tus sum: --1---- -.--=il=~.... • ~ ~_-~ -~. .ne . Alleluja.--===1== 0 ""' uer torlum.[1841 Offieia pro aliq..-:J--. Tempore Paschali omittitur Graduale._j-.J--.--.. ·--.0 per .----j--- et pes clan . ut supra.

-=-.--=. Gallicani l\1art. ~ -+f!lI-. Statuit.nurn. S.per montes t~ pe-des .1(1 . Die 28. 2g. [10]. - . 25.ti - tis bo .----------~--"'-I--~ tis sa .~. l\:lissa..~ ~.-=~-+=~. [30J. . . Eadem Die. Buralis Episeopi et Confessoris. pag. pag.. Junii.-~.--~--i-~~--~-=-~. B. _.) eOl. 443. Leonis II. -~.mnunio. lvlissa ut in Graduali. prredi-can- r o ~.tis pa - •• •• .yris.. Die 20.:.~­ .. .--=~=====----"=-~- ~~-=j-.~=:q --_----l-o--±---- Quam IJul-chri su . pag. J\lissa. page 451. Silverii Pap~c et 1\lartyris.. . VI.-::_~--. Junii.C et Confessoris .tis et prredi .. pag. S. In virtute tua.tern ! -I _.----==-----=:j. Die 25.===--==--=-= -. (17.- - cern: an - an-nun ...•. TOll.=/iii-.--=-~= ~f====----==--===----== --------.~.Missa ut in Graduali.an .. 20.. .=.c{m . an-nun-ti .-=~~ ~ -~~=I. Junii.-~. Os justi. Junii. Pauli . l\:Iissa. kC'. Petri de Pisis Confessoris. S.•lllllii.--~-.-__- B.[185J Offi('ta pro al!q. Pap[. [37].--------------- Die 17.

. ..-.. Alle16ja. De-us de-o-rum Do-mi-nus lo-cu.--------bunt coo ... alleluja..5J-)~'\..-.-.stam€mtum e .a - -..---------vo ..runt ~ -~..-•. p.jus.. \).-·-------3----------. pag'.-~--==.--===j= -.ca ..07.Ii ~..-1 l~ W~~ ~~\ ~ _---.-. n .: -----..-==----==--==-~~ ~.--1 -----. Offertoriuffi.-..-. Ton... [33]._. te .Ii ju .-~-~--~-I :j:§:.--. e . Gloria Patrie Ton.jl._.. c.~ar... Inveni David.. [33]. page [9].sti .jus: quia De-us tu-us e ..-£--1 Ongre-ga.~-·-~I~~ C \i C ~~~S~~'2\ ' . .ti . Graduale. CommemoI'atio Omnium SSe Summorum..te il ._ . I~V..-.')i ~~c..ci-a.-1 ~.. non impedita post Octavo SSe Apostolorum Petri et Pauli.--.. =:i._ •.vit ter-ram.. Sacerdotes ejus.ti-am --_----·------rl-P-""-.=---II~ ..~==~~ \~.. .-. san-ctos ~----:::r--l -=--=--===-.-~-.~-------.-tus est: et -··-~---"---3f======--==----==--== ---f----=-------. .-.--~::II ~I-.-. ~.rF!f}. III.[186] Dominica 1.go sum.:=. ..-.-=---e . Alleluja.---!:) Introitus. \Y. III./:-~··1~~1 _----===---=-.. Pontiftcum.nun ._ ~-:._-=-----+--- Et an .----1- ~-=--==-~-==--==--==j===--===~ Ps.~'~.jus su-per sa-cri-fi.. Jur{wit Dominus.-.. W .- ~====. qui or-di-na-ve .--"-·~·--=-"-·-"-·-·-"----~E- -§-. --= _--~--.==r=~ -+~.. _.-. -I- page 3*...

jus...sti-tit re-gi .cum - ~ ----f--.. III. Introitus. et ml-se-n - 4ii-~--. cir .a me . . me - pso: --~--- . :Jf==j==--=-.= .is • -.. J .- me .ta . 1o.. ~ .ra . Fi ._~j=..-±-.~ 0: ==l-t :f=-~~~===--·-~-=~-e~==--t·-·=:j--· ad .tas [187] --3 .~----f---~--= .-I .ja.=~-.-~= ~~~.na a dex . Ton.1 . Vultum tuum.-i-.. _ _ .---f_-.=~-~~_-_.'.-j .--..-. pag.-.li-re re ..tris tu .al . _..--.=-.bi-tur 0 =I!i----.a cum i -~=·=··-·~-----=~ _..- -- ex .~--!--=~:r-----­ :If _.-----. S..-.__ I_j_ L:''::_I. (s. ~ .) COllllllllllio.-.~ 1Ii=:j±: cor.-~-. [52J..re -.-.. 1-....a. -.Ie .gum in ho -no .-.....nu e - . TOIL II.- ---.----.-:q~ ~-~]I t - Al ..- ~- ••-_::_--- de-au .+-.. png.- Ve-n. 1--L.- rI!i1 .--+- ---. Gradllalc..-. J ulii.Ot'fieia pro aliq..-~==--~--=+-·-iII!=IIi-~="=+=i -~-.• ~ ._~ ----~- in ve -sti j_. Pulcherim Imperatricis.=__ tu - ~. Specie tua.J__-- ----..mi-ne et in ~ -===~=~==--=~I­ --~-_. II!'.Iti ...-i - cor-di .• -.~ L.. Dominica II.-:.---.::_---tu -_-~ .-j==--===~j~ \). :k=.. l'ulcheria~ lnJllcratriei:" Yirg. Yirginis. [55]..- no .._-=_. --"-G..to._.-..

. --.ti ..-.ra . -·-·-:J-·-·-·-~..----'.-.p = j .. (ilLI.-.-..-..._~ ===---==---==-~~ a .------...no .-_-- - cen .~ --jf"'-.-- • -iii• • ~ ..[188] Ul'fi"j pill :di'1< i()i~.-.-. . tu . Virg.--...ta - da.. 1 .-... ._.•. .-·- ~-----~-a----....------- -------- .ti.-_Ivi .--=.. PuJchel'ire ItIlpcratrieis.-.-.. • ·-"'-·-iJ.--It: quod ca...-.~_:J_ cor tu .ri . V -.sra -el..1. TOil.-.. _ .. ~. Ire ..-~= ::J=---.te! Im-mor-fa- .li-ter....ta .__..-_.- - ve-ris.-rii---·--·=~-· -+ ~--.---j----:j-r------ ----- ne ..-_..---- - - .sa-Iem.---.. --.---..- ---- qui . '" ~====-.--.a - sti ~ • po-pu-Ii no-stri: --.j ...~~...0 - - --.-------' f .a fe ..sta ge - -3-·-.=~.------j---.------.rI .a ho . -=l---~f.ci - .-- va ..e .-.ri .::-.---j-- cum cla-ri .-----i -. o quam pul-chra est 1 ---t --.IIi_:I-: ~---.-..sti .. - --. -..--~------­ ·~J:~t-.fi - tu --.~_. _---.Tu glo . e- -.-.-.----il. ut supra.:. (S.-~---~-----.=I-.--..-----..--.I....--..teo Alleluja...----f--. ca .---:--.ri .-=C_. -. •. et con-for-ta-tum est ~-.a Je ._..-t-~-·i"-'--~--..----=j---......urn..ti ...I_.ta-tem 0 ~ -1l. -(1\ io.&·--==(:====~f===---== ---.. .~-----..--.. ()I~·I •.) ..-·~=~= ..-...ta .-"-..ti .--.---.---1-.ru .. d( 1.. ~...--. =-. ---r.rna 4 'H.

.---. }lag. ------J ..----~- 0 re e . Die 4.-...­ _-.qui-tas non est in-ven .-.-..--~.-.. et in re..lis est e .-..jus: in in hi.- -1- --rl-.te .--. Martialis Episcopi et COJlfe~sol'is.::X. Irenrei Episropi ct Introitus. .__l-. TOll.-.....-_-=1= ~==--=="J=i- e.-=- mi-nes.-. Julii. ~ -=~ --et i - ~._ • ~-------.4.it -~- ~-. - ---.ta :. S.-~-----.. [189] ~. D6mine. .:§j-. -..=.Ii - .- me-m6 .ri .=::1=" __-~ ~. IV.. • .tis fu .t3. ~Tissa.--.-t. ..--~..= =-~1 Ex ve . .ri .--_1------ - .--. pud Die 3...=. l\lartyris.L~ . . Julii. '-------.---I--__=j ~.ta est.hill.-. [32]. S acerd6tes tui.nim - __.n£ .ce.-t--~-~--r=-~f----- =-====•• ah6 =-=:&. - us.---~-- .. Eadem Die.-.::.---~-. et ====--==--====--=== --..qui-ta .-+ -I- --- qu6-ni-arn et a-pud De-urn no . [30J. S. . l\Iissa..-I. Pauli I.~ . -. ~.bi-is ••••-===-l...a.• .. S hituit.J!iJI .E __ ~-_ in . Papa: ct Confessoris.------~.=+-=. S.-.a il .__-==-~~-:r--! pa .I!~ • §-.·-==E==t===--==--==t==---==l-= .--.-. ...jus.. pag..--------- -..

--I _..-=. .-~.----+---::j-~-----....:j _ ~ • • ~·!!.tit ab i .=~=.[190] Orfie. .-"3f-·---==: ~===---=== h6-mi-ni Ton. ~ ---.st6 ..a pro aliq. Ton.-.-.fi - :oi.~-.ram pa..-~=--. -=--~-:11-3I 4i!'==j-===~-=--==--. _ _ _ --teo _ ~--.-.-....-+. -1 _ roul-tos --!----==l-~---t==r~­ $iI£:••J+..-.::C"=... .. Gloria Patri. - qui-oo 1•.-.IIII~--j .tern: quJnl-am Bunt re -Ii .-..-. :a:s=.. a .+ ~======~~-=---=1=-=1III~===~~_·---L_~:-·.. eu ._ :.os 10 .xi-mos me . . et ~~. fra-tres .que-bar pa . --- .-_1~k +.--L. im-pugmlbant me gratis.) • . 1-- et --..•..==1-._---------- \).-Ii=l-. em·" qm-til .:===--=~- . loco (4.::.f~ ~=jt~= .Julii.. IV.. --. Cum his qui 0 - derunt pa-eem.~ . cl -.-II-~. pug. roe-cum.(jr'atlnalc.eus: quum lo-quebar il-lis. e .ei ..no-c€m-ti ~ am.vit ~ =.ver .di in . VllI.os..cern de -k- n ~3f=---··· . 1II __• ·~:::r::::· -..-.==..-.lu-ja.i. 4*..- ·-l-·-·-~~--.-----=---._.ni-qui-ta - .-~ ~ =_ am-bu-la .-=j. ~'-=~i-. =t~.• --~-.-.--=-...~. d VI.=i=i ~~-==--===1======t=~-=--=--=J--j Ps. -------~--' .. _-. VIII.... ·-·-·-----3_. "'\). ~ -. ~ci·---·fi-co.==J I '1'011. #:~"'-~~~!IIi ~~·~"'i6::jI Al ..II II':". pro - ~ Pro·~:r +~e -+-.--.teo ..-.-.Ie .._--j_=_ _.- ~---=-==j==1-.-~-__ =••• u.

..::~--------..---.:=jt =::j~ us-que ad lon.-==--==---1- -.gin - - quum.ta ._i - rum ex cor-de con-jun ... In mul-ti .. ..-~-.ni . lo:? (-t Julii.~-------~....0 . --g===---==--===--==Jr••__• . • .-----~_.:::::r=..pi .-.urn --.-_--1 .-..reo Alleluja.-=-..-.-=.-.~ . ~= -~.+_... ••• ~ "--. ut supra.-r. ~==----=====-===-.-=----.=j==- ~==---==--==~j=-= .-.[191J Offlcia pro al: \.tit ...mnibus...._j ~ • ~ _:jE - qui .-----~-_.--.-. .._-.~=== \).bus ve .ri .--=~--------. Ill.lam Commllnio.=--'!!'.mni-bus ex ---~--~----f-----=l .tern.) -=--...en .vi.ti -Iu ..~---­ ::aii------. --..ra . .-..-------1 :.= =.-.--~I :!'II ::I_ _ pos . :g___.16 - ------l--~ . TOll.di .+ -.-I=£~ .[J=..-==-~====' mi ..+-----t=--a---·-- .. 4~ ....--_=---+ .-.::_-----II--.-..-_----. bo il ..num iI-lit ..-~ --=l-_-.nem De .. ..ti .. 1... =I~-~....-..===...} ...rEm ....re il.•-. .ti .ti .rum pru- ~-....--11------:1-=== .--1 TOll..-V.i =-.~.-~ I _••--. _ . • 11IIII ~3. et sa .e-te quo-m-arnnonso.--~=1~ ~.-..}.~-.ge-re: ut 0 - mnem nar- ---.OffCl'tollum. sed 6 .----Do-ctri-nam qua .--.=3 . -Ii ~ - --=t-1 • III . .' ::.di-ne presby-ter-o § .•.ti .ca - ==-.. -..-~=---=-..bo .--.-~~_.hi la .um sta..--.=~==~..- ~_ ... ~=----..---.-.------ ---.mi-no 6 ..sis au . . -.. et e-nar-ra- t....-.den .si an .~ --~ -V'-d'-.

De-us.:!liii .SI .nim e .---._..-.-.=~ ~~~r= - -.I_-..V eni -te....-J .. loco (5.1 .. page 5 *.•i -_R:_-=-+-=ni ..re il .te et nar-ra . . TOIl.ta de . ~:-.) Die 5.de-rat cervus ad ---~_.[192J Oftieia pro ali\].~.-~-~-._:3:.---... --.lum de ---. .si -de-rat a.--tj j= -=1 =+- U~ - ·-------·-j-.--il-Ii .ni - jf ------------- .ta me . .0 ----:=!+----. Julii.-.----==---==--:±:: _ -' pIe ...•Julii.. .di· .---.___-L_ -.--~-II.=-~==--== --------_·_---------.-~--I 0 . ::L§j ~= . Quemad .-..--. ~-= -~ ~. : .- -----f---:tJ::----. . -.ni-rna __ _..-:r- On-summa-tus in bre ...•• --=~t=-=-=-= __• _-=--__ -+_ -~~ ~---":--=-3=-= . U .vit tern-po -ra mul-ta: -~-.-. Michaelis de Sanctis Confess..-=1=.. au . --------~--_.-~-. ~-=i=~GII::-~ ~==-===--j=-==l= - ce ....:1 __• __ ~ .bo.vit e .. ~ _ I I .tum. -.rat De a .-L::r:--..---. l. ex- :.------fon ..__ Gl'aduale. VIII.~j_..••-. /~~~~~~~~~ 11--1 --=~=-~--===--==:i-.-.-.us: propter' hoc pro-pe-ra . III.tes a .-~ ..~--=1' j==-I .. VIII. -·_-~-~.qui ..~ Ton.=~ ~ .du -1- --1.-~-~-~-. G16ria Patrie Ton. -=--~·-·..--.vi.-. .qmirum: U- i . ..-.--1-----------1-- ---------- rna me . .-~-.J--.modum de ...--..---1 U-pla-ci-ta e .. S.-\li.---.a ad te. Introitus.di . Ps.

us. 0- (.Ie ...... do .j .. -.III ~~-~±~ ~"'~~=ft~ I . ~ .. ! -= ~-=~--II-~ ~--.j .-----..tis De .i .~.-j±-.~~ j Ie .-= __.---=. ---. ut supra.. a ex.. iiI._.go ~--.te me .bore .--~----.=.-..... - bo ==JF mi-ra-bi-li-a tu . -.1---.ta - ~ ~ .sti ~___ • 1=_-- t_~ me ~-_ a • • •• _ iii _j_.rans Gl'H(l\lak -~~===---=t-- Homanum.um...-..--.=J et usque nunc ~j -11...~. qu6-ni-am -.+-.a.~f:-------...__ .~_~ :e=-j---."-=-~=::J:\r.=rr= ~=-----~-.Judi-ea me.vum._--..--1-a.-. Cor me . non in .. -~I me-a in-gressus sum: =+.y-llTon. D6-mi-ne.-.--.••iII._.------j± -iII_.Tnlii.mino spe...--11--11&._.. .ni . in in-noeen-ti-a .:::r-i.suI .. --_::=n: .~ quanta fe-cit mnes qui ti .==4=~ ~=-_j-=-----=--:=-----==--== e .:=r: .a.pro-nun-ti-a Ton. -.-.~ -.urn ••~ • -ill ~=~~ .-.reo 'i De .ro me .me .---.= ••======---==-.~~ ~---- ---~ ..'=-.lUI:. ~---1-----. Alleluja. IY. --._ ~ • •__+_ -.-----::=n::- ~ . -. Oft'el'tol'iu.mre me .==-.ve-runt in De -' urn vi ..fir.en.) ~~ ~ iii • .-:j=- et in D6 ._~ et ea .m..iu-ven-tu . [193] .. ~~ • -.-. -:$-==1====--===--l-~==--=~ -.__ ...la...-~.rna N ..----_.~ ~ Al ..iii-=a-~-~=:J--. ~ ~ ._ =1+ =.~~--.-_--.1 ..

Die 7. _-'lissa. 11.b0--=-ii mi. . Statuit.-. Intret in conspectu tuo. B. (7.. 9. Pii I. [30].--- ~_. pag. Benedicti 'lissa. J 2. Veronicre de Julianis VirgillJS. [51].. page [37]. S. Julii. ])ilg 1 • Eadem Die.as :::II_~-.--3 fJI· ~ ~ Prre. ~u . Die 12. Die 9. Statuit...[194J OHil:i. Julii.l pro a1iq. mi .st6 . SSe t\t . SSe Nicolai et Sociorum:\Lu'tyl'. ---3 .. S. Jlissa. i\1issa. ell .-.---:J ---~- . pag.urn fII'I . TOll. paf!:. Os justi. Pap[l~ et Confess.-=~. Julii. Julii.di-ant. V. Pap[e et ~Iartyris. ~ ~ --:rfJI .as me ==!=-:::n:----- ----. page [20].) COllUllUllio. [20].hi: cor _. JIjssa. S.-~=j± . Laurentii a Brundusio CO]]feS30rls. Die 11. Dilexisti. ~i __" ~ _ ~1 et 6 . Joe.i vi . [3].cu -Ii tu .. ::\fissa. Hermagorre Fortunati J:Iartyrum. ---. XI. Eadem Die. Jntret in conspectu tUDe Oorcu:niensium.Tulii.. .

co-rem tu-um. et ve . ~ - ._-. Pi1~.). Julii.. S.---..re de ter .-=1= ---===-.vi-see-re po-pu-lum .~ Ton.stra-bo ti bi. pug.-.._-_- \ -~ ~.L I ntret in eonspectu tuo.-. Die 17.--. 463.:L-·j==~~f"="-::J .ni ~-.. . Gloria Patri·Ton. S..:. -~=-=--·--=~I======--===-==--=-== --. Die 15. S. et de do-rno ~ . . [20].. Julii. Leonis IV.--1 _ .-.I . quam mon - :5==. r 1") [195] JUdi. --==~I===--.. u'? j.=-.-=+-=-.a.a. ~ hituit.=. ~~~-f_ ••~ . :\IiS'~.de .ram. Pal).-. ~'. pag.. ll!l.-j-i .-.--=r:-~-. :'Ii~~'). ('onfessoris.-=1- .-:) .~-.--~=====~-=----. . --.-.=:::r:• •••• •~.-.-.-..-. V. 4*. 1:-:.c:-~ ~.-. tutu tlistl'ictl1 Jlomm. ~=--==j ===~=====----==--==±==--===~=--j tu-urn.' ' " '1 (I. et domum patris tu ..:u ! TO. 0 b-li .--. pag. -. - tris tu . (It Introitus. pa- .= in ter .--=--. I-I.. j tl r 1'1)0 -Co [30].------- ~----j_..).i: et coneu-pi-seet ~--. __ • .. 1:.}.-_ L~ Gre . V.i. (~uadragillta ~Iartyrum Ignatii de Azevedo rt Sociorum.-. Alexii Eadem Die. Julii. Die 13.--.------ -------------- rex de .- -1----.- tu .-. N* . \f. Anacleti Pap~c (It ~IartYl'js.'e et Confcssori.-. ~\[issa ut in GradUtl1i. Ij ~.ra ~"'-. =f~-==-t.

1 - :Lki__ .. VI. ~liq... . -.-j iii ne-re in D6-mi-no De .ni-am ----~--~-=j:J=----- iii ~ i=l II!fiII -"-jt e - M- gi Off'ertorium'l_ Ton..-~= hie ha .ram tu-am.-t-----1---.-.__.am: . In-tro-i - bo in do ..----=---=j. e - am._"=+:JI ~ ~ •• ~==l:i..~ =+I§~ ••.--_-.. " .num mi . t-- Alleluja._~--.0 spem me - am...-~~ ~---.ta-tem me-am.__ .:§-===~.mum tu .T -.re De - po- 0: ~--.---.-~-==1 ill -b~~ '.:§=:..-. Ton.hi :$ .j .qui-es ~ - n · ~ I eu -Ii: me .-... Ton.mi - :-. .---~ ---Re-li .Ie .a bo- _. -·---1 ~~..---"--' I ..= .it..=---=-- -+-- =:IIi. .= .~~fIIi.• !II__.-=.---'-1 =.-----...--:$ -+ -.--.ja..-=l===::-~-.. ut supra. -~_.----±--------~ Re-ver-te-re in ter . loco (17.bi."-"-jt~.bo.~'.a in soo. -'-..:§--==~===-.... - est adhre-re ..".. -~-~':~~~'iI._.. . :- :. di .-t-. VII. \f..=j=i2~_ • -.qui do-mum me -am..ta .1u .__ l • _~=+ ~=:.~-"-t.~ =1 ~:=~ ~--...~--I­ . .--.... ----~--~--~- _. Qui .:=H ~_ .si hoo-re-di. .[196] Officia pro Gxra d ua1e. ~'" .- hooe re.-=-=1=====----l--i- :.-.... Julii. t. VI..eu-Ium soo- -ill ~• • ~ .. quo ..) =a:S-.. V"..-.... ' ~j~ ~~-j~--=--=-._... .-= -.-..-=--t===-~=-==1+ ~=. . .

e.. ~ "" _ -i~6 .. ~=. Vincentii a Paulo .vi . ~.0 ...-=j-...-.-.runt me.-~------ ~ _ .- • • L ~ .-j-.·-3---=-.e ---=--1"-----..-.rum:..~-=t ...-.Jf ti bi.sum-psit me.-. num habu .~=-1= -. (17.---=_---. • •• ~--"----j------. - et qua.tern as .Do -" "--·------=----3f-----. .--~.--.=1---~-~- t~==-===-----==--=~-==-==--= - minus Eadem Die. =1 ~-~..... ~.-.fa .ro.__ me . :J .ne ..cu-~e.cum na .si per-e -gri ---.am (. 'III.IIII~ -=:J:~ In-qui-li - ni et ~ i-~.: _ do-mus me-ae.__ __. _ :. -11II ~ • -11I\II' be .ti .Ire __ "-.Ii . ~ Ion. ===----==-Confl'ssoris. Julii. -- - ----3------··-·-~-~--1--j--t- ..- -1-l ---------- et an - en .: .ci . _ _ .- ="" • ~.: : _ ..-~-. -l-.£±a . . w..--...) l.et in 10 . S.ta .-.ut ~ _--=--~====-4=--~=:=!===== ~~-c-.tis tu . au .-. ..J__ ..-.a •__~.re ----------- sic .~u~fu-:-r .--§---.~llIlln~lIio.. _.\Jitl ~Ii:3sa ubi est ('Ollcessa.[197] Ut'li"ja jll'!1ii'I' loe..

--.nis e ..-.--l --=-~-.~~ -.-1I-jII-.-.- • . Ps.. -. ~ on..-.-~ iII--1 :r==~-...f ..-.r=. ~. Ton.-..-.-=--. •• -= ----1-.suI-ta .-.~-_..------. ~ • E •• r/I • .~ •-f. De--:::r:-. Y.-.­ • in dul-ce .. loco .~-=3 sit me.-- .--1---------------- - -~::..bunt.---__=. =i=--== :C:_I=.-.--==:-..:::r:_._~~ ••-.--.-.jus in ..: -van-ge -Ii ..re pau-pe .Iu .---==j==--==--==---=-~ --=---=j=-. -.-j±-.. .du-am sa .tao .-=~=.-~-.="_±_~=1~ con-tri tos cor de. .us: --j----j---- --f-I ..~-. .-.I~ . V Pa-ra-sti J__.=!-.za .1- D6-mi-nus da-bit ver-bum e-vange-li-zan- --~----l-=-~--3I----. .jus ex-suI.e .ri: et :5===:j"=---~==-.-.-. .---=I==~+=--~ ne ex - . . })ag 4*.- -==t=====--~-===j===== -=.-----.ta .te mul ...--.-"-. ~!'.til :.ri-bus mi .---==+==-.di .fuli!. GTradu(xa~e.-.-..--.-..ta-ti -0 - ~..-"-=1=-1- . =--~:r===---== et omnis mansu .~ .-.J=~ -...-.-I -3---~-~-·----- -.---=1-~ -.di-ne tu-a paupe-ri.-===:j=====4===-j:=!: :r====---~="_jt_.---.-~--.[198J OfHcia pro alii}.-=-==~. • sa .-.-.1_ .~~+--~==. -~-II...-.-.- ---.na •.I.) :::k=.~ ..-.-. l\lemen-to D6-mi-ne Da-vid: J----==-----==--===j-====..-'--.~.-...--_-... ~.-j±===--=== • •-.=-..-I= e ..=--== ~ - ti-bus vir til .jus: Vo Gloria Patri.17.-:±== :r-==---=~~=.--=j===--==-----==±=====j=====! san-cti e .~~ re ::S-.

-. ...Ii .-_. pag.-.. IlL ~-In·-·l'-t c I-ne ~--.stra ad se.re .-.as e . .--====--=~=+-. _ .jus. --=__ --.ni . Quam pulchri super montes.-.jus.(lfticia plf ' A lleluja. .is e .-.-.-. -~.~ • _E=-~••• • •••-:J~... Oft'elltorium. III.••._j-.an .-.::-~::-.- Ton.a e ..-=~_ • • .I ~ • .ae •• e ..-j .-~==--. ." ~=~f man-dn.-----. Julii.mus .-.I.' .1 .jus fi .us no.mus manda .--.~=-t-.-":--.in . ._:::I-. -.ni-ver-sis vi .=---=--=j==1=--~.. ~==--==--=t-===--=--====J===f==='--==-·--I­ ----l- mi.~ -~====:L-~~ [199] aiiq. -.-~ D~-·--D----t-j-~ o-mInus e .~-. [160]. - 1 -:=.--=-==-.-. ..is ho .-. et ee ..bu-Ie .a - -.= . Ton.- et eu .-. -.-.-.-. -::J:-1Ii et.-••~_.di - _~_": =t .jus.-------~~--.stris.bus no .-..vit "J pa tri .~-.§-.=~ cor-da no .-.a ~ ~= quroeum-que ~ • .-.~=. . et mi-ra . -.mi-no -..-_ __ _-- ---~-.ri.-.-----.-1--1---.•...-~: ••-±=--== :f-.. ~ .~.::. . .-. ~~ ~..~~-.di .-- Con-fi .Ii .~'--·_~_"-:J I ut am .bi - ~==--==~ -.-~---=.-- JL..sto .- --1.~ • .-...s er __ .---=--.ei . • ~ .tur Do . -~ in u . loco (17.:a:§ -__ . alleluja.---.ta e ..di...---. \ Alleluja.se .eor.-~-.CODlmulllo. . !-1- --====----==---.te ..jus.mi-num: qui-a .==r .mo - ~--.

ge - ._=...bit e . in .. - .----f--~--=---J-- .----. .::. .--l-l-_-IC=1---i ...f .=~-r-~--' e . • -- Be - .ni-mam vit _~-. ~-_-. ~ .=.l ..-_1a ..---1----- -..-iIl--...-... _ol_ .ti - a- ~--I=--~f-------- ~=.it ~ .tem sa ...) __·-.urn Do - .. _ .. qui in . .=... Vincentio pel' anllum dieitul' supra. E~~"·+l· • ~=3I=I: Ii-be-ra .j ...a:: _....!••+~ • ad pall - • ~=3f:::l= pe...-+iL _ _.·=·--=~==I==--·-·-·--I. et .su .-3-_..· et pan ~!. .l .. et Versu sequentL dicitllr ut --..a - a .- _ -~-.am ---t---- 'F~ [ 1 actu~.-.•.--~--I a !---~.. in - _r::~+ ..- -._j .-..-._ : : I .mi-nus..-• ..=-=I: - ~.~--o--_ .=r-..I. 1---- a .-----.' . in di .... ......-1L--.• .Inlii..en . . ! . .e ma -la .--J-. omissis Alleluja.nimam .[200] IJfficia pro aliq. VIII.h.-..~ .-.-=l=~..-. ... Post Septuagesimam...iT_-_ ==1==--.-~.. _ .git ---1------- su -per e .=- ~- --i='~• .=~.! Manum su ..-••-~ ~ ...=.ten - dit pi: et palmas su- . ! ~-..--.._:l--:-_.. ~ )Iissa votiva de S...~ ex .. loco (17.-.- Ton.rem.-••••.l.-=1==-:1-=1===.'pe-rem: ..pe - --l'::'. _ ..j .. = .l . ~.~. Y")4" ! - • - • __.vit bo - _====------=-_-_-=---==---== nis.0 a ..ru ._. as 0 - ~f~ ..~-.I .-.tel-li.neIll.=::I-._~_ sa-ti ._~--=-!III. ..- --- tus.j 3--·~·-.ri .num.

-._~..num non commo .as ad -mi-num. Die 20. --->r.=.=IIi_ =-.------f----. ~ ~~._. [161J.. _-._...n Do -I ..-~= ==--==--==---== ~ .: -...-- dis-p6 ..wg'... Elire Prophetm Confessol'is..::-!•• -. qui ..-===-===--==-- :.a in re .-..-=-. lntroitus. __==t:--==---==.~===--.-•• -~.=..:...._~:j= ------- - • __ in ju . _-=.J'-. png..-.rno qui mi-se-re _-_~·-.-••h-iII-.~: ""'_·--~. . Ju-cun-dus ho .~~~.. (it cjus loco dil'itur: Allelllja . =-=. S.:. [160]..=. Quam pulchri super montes.re -Ii . Exite de medio Babylonis.-.bi .c---lI =--~===-=-=---=--==-=E-.urn . \{. Julii. ~-.. - --.-----•.di - ci - 0..= !==. TOll.=. \lleluja.vc . \~._-._:~ --IIIII-~--!11-·--·-·--·----l==-.==-.--1-+ .----r:-------.xit E ..~-.- .~ :i~n~::a:tu:~:. ].- ----j--[-~-----j- - -=:. Alleluja.-::rl _-=--==i.que .ter - -~-----j-f--~I-----.Ii . VIII.--:-.-~~.--~.- - urn.J----------------------. .:-·~= \).~~=..tur.- su .et com mo-dat: --- -.=. __ --..-~..runt --1 pa .----.=j=l= - tur.~.-.--.---. L.~ :Ic:~ ~91i!rl' ~~ 1I-=1Ii ill ~--·-·-L==-·-- I~~!..ctum tu ..a de ..net sermo-nes -----------~----- :J '----..- --------- ..=- qui . li~-(-~_-~~-~~=..=d= ~ - -.os .-~= -._. di ._..-. -==~~-. alleluja.. Tempore Pasehali omittitur Graduale.

.~===:::::J==~===== ----~£--..-+-----..-.--=1--+ qu6 .-_.-3--.~==. VIII.-1.::-••••• --~--I-­ :.. pro .-..-.us . ---~----ii=:J--------. _:::::J_..~-"_.--• • r= E .~=-. et ~..--.--~- ---I ------------- ---.-- al-ta-ri-a tu-a de-stru- -~--=~.-~~~. .~j:_ E -Ii .==II!I-=:J==------===-j===-.~·--- -.-~ . Ex-al-ta. =i!li=.c~ _ .--._ __=1= ~= .ps.os oc ... cum le-va-re vel-let D6 - ------••:&:--. .---...=--. .) --------. --I-·-·-·-_.~-:II=-i- I . . .· •• g • ~_=I·--· - mi-nus =iii ~ -~. Gl6ria Patri..=.--. -j----j-- -.-... 5*..---~~ ~-.----=11=-. V.xe .1 1 " : : ..-.ni..t:=-=-__==__-==-=--==== ===---=--==--==== - ~- -_ -1- fe-rant e f- - am.=--==~-=~= To nus +l§----------I-----VIII.go so -Ius. Factum est . Ton.~.. :...~.--.- ••-- Graduale._..__ .os su-per me..ni ."-..:!li-----~~--.. .-.~- ll.ctus sum e .lUll..:=J--.•• . loco (20..cta-sti -·-·-~-·-=~·---:J-~=·==··~I:===--=== ---1---..----- ------I--f--.--1J --.mi-cos me ...sti me: nec de -Ie .pi .-.- ~_.. .... • ••_.--.-.-.gladi-o: de-re-Ii.~ -t .-_.as....:=:===~===---==--+ ~="'~j_.--:J-.de ..sre .-.[202] Um. . D6-mi-ne..--~===------==----==--==========---= ===-~I= et qure-runt a .-~_.1 .am su-sce . - _..- i ..Ii .am per tur-binem in coo ..-. -·-·-·-·-·"-·-·-3-.. . pag..sra-el: fi-li-i =-•• _~-_£ - -..-tl§--. -•••-. i-bant ~ "1[- ·~j=l= E-Ii .=..runt.VI.ci .I.===--_.runt :.cia pro aliq.ic- • -= - .-=r::.nimam me am.bo te...Tlllii.phe .-=:::r:_••_..-..-.-I-~=. ut au - •.. .-..--- -~--~--~-----~-.••-=-=-.tas tu .==.--.

-£-+ ci-na-ren-tur._.~.scen.-.) Ton.hI .. (20.as -.--~­ ~~... ----..---~--. VIII.-.~_------l_-_---j_-1 - -+ .. Al . et ra ..---.-..--=-=--=-3:-1-~_. .lat :..-••.mi-lis no ..••--.lis. •• iii • -~ .~-. ut suprtL t====---===--== •• ==1 .---.[203} ()ffiC'ia pro alil l .--... 1· ~===~..:§-.... ."'-~..=-1= di-vi-se .. .-. Jlilii. .---.--~-. .r~ .. Ton..-=-=n:= ~ _ _.~=-=---= ec-ce cur-rus i ..l-ga-lis.-=:J-- 0 - .--+ ~===~==~-===-~~~:-1u-trumque: et a ..- .--~r 0 neI ~~. VI.tes ser-mo~==--~_.gis.ce .=j=--~j==-=-.ptus est in coo .-~.Ii .--.-. E .-..1 .=~i=···~~· •••~·~·-=3I=~: -----=J-----..--._~~ ~ iii ~ \T..-.-•• .=~ ~ . .-=-: Ton.-~--.lum..1 . .runt ..oI_lum.ce .- -I -..-.Ii ..... -.as ho-mo e .~~ -.as.-J ----3--1--1-.--1- ---~---::. E-li .-.-..qui ~!. 'II.dit E ..---:j----r---- ~_ .-------3------dum ze ..-==--===-~==--==t-= re .lum.-=j_ . ~ -~_t:~ ze .--..-----=-j==---=-~~~ -===-. _ .-..ja.sl .-!l. loe.:~ et e .Ium Ie .-._ - - -.rat SI- --·---·-···-·--·-3-----­ .-:ali-'-.-j • i gne-i • ~...-. Alleluja.j L ... .-. ••-.. Cumque in .-·-·-·-. ---:11-._::J _.• ""' 1t. J----~ ·-·~I===----=====--~i"-.bis pas .~._ -_ _.~-••• .._--.--.--..:.. V.Ie ..-.gne-us.-=:J-. ~ .per tur bi-nem in coo ..--~-..bi .ti -:-.=j=.-..~-----~-.den .+ de Ga.-...

~=-===_~ ~_±_ . :5==--===:r..=.at di .-..::.-.I~.os.lis: et con -vel' .te-quam ve ..­ ..-- - et non plu .bi .-.trum ad :iii ---. .. ~_.Ec-ce e ..nos tres.) --._.~--.-.===±--·=---==-~~=. . _ -.=.••-~==--J-.vit.==-·-.-=~-.-.:::J-I ~~:::j===-=j===---±:=--==~-j==-~-~ fi .-~--_~_-==-~-I- . •• et men-ses sex: et coo .:.---1­ j ..--I an .-=-= ~.=~-.ll_--~=.--~. .-.am ••-.bis .~-~~-i-..-..etum su .._ . .. et cor fi -Ii ._..- -. ~_ . .. VIn.-.-~-...--.--~- E -Ii ..----~------~- __ --===--==--::::I-~ .lum de-dit "=.--.-~.L= ==n= :=r==~--·--·-t===----==.....-----...... pro-phe -tam. -I- an ...-..l..==..~-..tam vo .. -••'ik-----.--... (20 . ~.-:..:lIi.-.--/- dli'l' .es D6-mi-ni rna-gnus et hor-ri - =--=§=...-:JI-.-~-.-.f .ne o-ravit..--~:::=I-. --~-----+--­ COlllllluuio..-. .=:jt phl-vi-am..1. ~--- ~.~..urn.=+-.~...-- -. ......-.-..0·'.6 ....-~--~-.~..w=--- ..= =. ut non plueret ~- --"'\ su-per ter-ram.·-IiI=•.-..(liri(~la 1'1\) (204] --. et ter-ra de-dit fru .. -. ..rum ad pa-tres ..Ii ...=.-~~...:lj!:.--~---=-~_ ----/-f---I---·-·-·:&:-3--1 ----/- .._-----/-- ----------_"":": -._ 1et rur-sum 0 - ra .--..go mit ...1 .=-~= Ton...it ~ • ---- . ~-~--.--=----1..-.6 ...._:::j-_:::J-_.---.... ...--=-------....ni - . .Jnlii.tet cor pa .- -------~-.. _••:&:~--...-. .--t ---.---~-~---+- ---_.-.

[48J. NIissa. Beatus vir. Die 28. SSe Victoris Pap~p et )Ia rtyris. 481. Yirginis c·t l\Iartyris. pag. [12]. [38]. Julii. Bellinre . pag. Commnnio. [2]. pag.(' et l\Iartyris. 473.J ustus ut palma. Loquebar de testimoniis. pa~. 0 favi Deum meum. Ss. Julii. Julii. Julii. l\fissa nt in Gradnali pug. . Felicis II. S. l\lissa. Danielis I'roplidHI et Confessori". [43]. pag. Margaritre 1\lis5a. Pap~C' et Confessoris. [34]. Offcl'tol'imn. Alleluja. Introitus. Eadem Die. pag. Pantaleonis ~Tal't.:\lartyris. Augusti. B eatus servus. S. S. L rotabitur justus. lVIissa ut in Gracluali. I ntret in conspectu tuo. J\Ie exspectaverunt. pag. pag. Nlissa. Celsi l\Iartyrum. S. . V. A lleluja. [20].vris. 1\1 e exspectaverunt. Grnduale. Nazarii et Innocentii I. pag. Die 2. alleluja. Stephani Pap. Julii. Martyrum Amiterni. Die 30. qui suffert. l\1issa. Die 29. S. [48]. Pap~(1 (It :Martyris. 328. Die 27. ~ tatuit. pug [3]. Die 24. Julii. pag.Die 21. S.

.-- -..... (7..:Jii ..=--~~i sic.--.---Qui con . .. -l=====tJ:===--==--=--=== ~~-:-.--±------ • ~-h~~U~ t~m. (. 3*. ..-....tonus VITI ..~=.....dunt in Do-mi-no. --1- ~. \~'L~~:-..-.----l- .VII.r' _.re in Do . Quam bo-nus -!Iil--~--~-.-....bi ...-"_::-.. .... . ..-----.ilia )lissft ubi cst conccssa.-l--~~-j-._ .- ( l''l"l·lll'tIH ~---------------~(\...-:II=-.::hre~~ ~~ il ------.tur ..~~:--~. Ps. . Ton. ~=~ ~.ut mons Si - on: non commove . 1.. • .no :..--... ...~_. Cajetani Die 7.--..= .~-. Confessol'is.fi .- - ne .---==-~...l .-~._:tl:==--=---==---=== his qui re .--=+:*:--...+--=-...: 1... ~ ~)::--=~... loe.-===-8 _ re De - 0 bo-num est: po- _~-~--.sra-el De-us..-..=-.--_ .. ....o-:-~~::~._-----. --c---.: : J .~+~.. rn.mi .••~---j ~= ~.{206] ntficia 1'1'0 ali i /. • b~~~ -1-~-. Al1gnsti.1---. ~ pclg.) S.cto sunt cor -de! \~...1.\.=+:.am. Introitus. Augusti. Gloria Patri....._~ ~ llM:I ! • - _~~ 'Ton..=--=-ji-·-=---===-----=!=====r::-~j--· me . 1.--= r=-~+==:::j ~-:'t!'+--L De - 0 spem ~-.

-8--_--:I-8-::W-8r:--. -.....~ 8 ~ .~~~ \{.-. dicitul' ._ .pu-li su-i. --=--.mi.ti .- L::II_ -I- --j---~--.. VIII..vi .-:Ii i . ~·. ex hoc nunc. ..·-IiI=.ha-bi-ta ter-ram. . et D6 . et us . - et ~:::JI=--..tu ===--==----:::r-----=== 3 ---p6. bo .I:f-r--------- ----------~. ir---'9+!i="'-I:::"-i---+-! ~: --A-I-Ie... ~ -3 -. Post Septnagesimam 7 omissis Allelilja..ris in di .see --~----_.. -~------....~--~ ~._ .-I-.tem..is 8=j±= e .ni .=~-~----II~ .jus.~---~ in .=1:J=--- ~=_ . et D6 ... nt ~upra.--III .no..[207J ~ ~ ~~ e ...-..:sis yotl\i. fae .:J-=.:.- et pa .:\ lleluja.mi-nus 8~~ in cir-cu - .- ~~-=1--=n=------­ :f=_.JUS: -~ 8::J==~ 8 .. ... Ton.. Spe-ra in ~~~ ~~ . 8 -_.ta - -f.-.=_=ji=-=---===--===--==---===--== in sre-cu-Ium. Ill\Ii:. 8.. .que ~ .ja. ct Verst! seqnenrj. ..-_-8-iII. -_-=-::----f---:::'II--..

-.~-j-.~-=iI-~:=-II£-=--.~ - - ---j ------- o-mnis congre -ga .~.. ::r-'._PA me .-.Ii: co ..Ie .-.-::. -~--==----==.':lI_~~ ..~-..==--== =j-===--_==t~--==---=-= 0 :t::5-.di-te - 10 ---------- -I ~~ -=--~.- Ij- -- ~.~.- .. "-=:r=~ -.-.. In De-o ~!_.da ve . alleluja. Spera - ~.Ii .i me ..-·-j±===r=!: spes me -a in De 0 est.-::I- - _~===:.---=j:=l+=i=~-I­ ==----==3=~==t-·I·~.stra.. loc.urn. 1..=1It . --------------- '\f...ii----r~.In ."-I----=--+ .-----j]~.-.=-= -=.~~~j== De-us au-xi ...-.&..ti po..- ----i-ffi-----~-:J-"'-_. pag.-:r--·1 :l~==:::!II_.- . 1-.~ - 0 ~-3~ .ja.. 1 Ton..a. ..--1 ~---._= _.- :jii ~-~~~~ .Officia pro nlill.. t· __.- .gra -s--.::J. Spera in Domino..-.- me . . 'f. ~--"-t=-.In-ta . -.ram il ef.-. =1-. cor .-.... et ..-=--=-.a: ~.----~-·-E·-·-·-·-b-.re sa ...Al . .~ -==. ~1i-.:£:! pn ..-~te in· e o-mnis congre-ga .te in e - 0 - iii- .. .. [207].. \l... .-. Spe .-:J ~ boo ---l---------- Y..~.-----.. Allg11~ti. Tempore Paschali omittitur Graduale et ejus loco dicitur: Alleluja..) [208] ~---' -~I--~---..-~-3f-~ -...ra ...--.~ --==l=j===--=-..fun ..... (7.=-..- et • "'-::q: g10 ri-a ~-....i.

) [209] . .-.ti po ..-=--=±===--==--=--=_-~-=-====-_~C Do .num.-------3----3f -==---===1==- __ .r . Gradua[/' HomanulU.--I~_~ .us ad-j(l. ut supra. ~~~-=--=--==-==-~.--==-==-"_~_::I ~._•• --.~~-=-==II::J=='" ~ T YI ~-------j-------011.:ll.mi-no.-:J=~~"-" =+==1 ~~-~. . t e 'In e - 0 ' 0- ---~-·-----I.Alleluja. loco ('7. qua m confi .--. ~~. 0 ...-~T-= -+~-_I:...~l-.--~---l-----/--~ ..~+-...-~_~.• -~~~-..te co .--------. Angusti...bus.liO._.=~= -----. .-.pu ef ..Otficia pro aliq.stra: .-..=~..de-re in •. ~~ • .da ve . --=::I-.-j±_---------.-.-j-. ----.:: II+~.=.~= rI' II :::rc ==± ~-t _ S ' pe ..---=.:--.fun - .~l.ci pi .-.:=r:--"-I:"-~ rl'~~-~=--- spe-ra .. ef-fundi-te co-ram il =t1ii .-:J=====~.. =+~-==---===-.-_==== -Ii: 0 ~~~. ~-..tor no-ster in ro-ter .-~.~ • • ~A .l.J_ _ ~-~-..stra..:::...ti-o -·r..:.--a-=--------- po-pu-li..-=-=~~:it quam spe-ra re in prin ..~_::_. Bonum est confi .-f---=-.da ve .~ . De .-. • :rE-. ... ComlllUI. .__...dere ~~·-1-·-n!"-==1-. -I -..--=-~+ --I§.:.. =i~ ~ ~ ·.ram il .-.- - di ..l·./----.-..-~..-.10 cor ..-Q~._-__ll~--· --·--.===-_-~~-------- . E- Oft·el~torillm. --+ -:J--==--...ra on.... II.~ ~-.re in D6 .--. mnis congre-ga .--=_ ~-~= -..-~.mino.~--.--..----...=j=== bo-num est in ho-mine: a••-----=----=-----=.--~-~--=1--- ~-.10 _ cor..-.

l.Ton...---=-.::.---::::.- eus. <.gni ..· [210J Au \.ba .-. ut fu j_ • - ar. . ...-.-- ~..-.- ~----...----.la ...-.e tri... ---.~-. ~ ..'..k. . '.=j±=--~--==---== a fa .~.~--. I.~ns ti.~---~o-JlCI Introitus....-=-.~-.-~--...-..ta est. ----. ) <J ' . r~.-..-.-¥-F tE.6 .-.. qu6--=--j-..~..~-l==--3-·--1n------=b~-..-. I.ei ..tl..ea . -. •.'.:. -.is. Augusti..nis: :-.1-.---De-dl . .•..7 .rn-am ..----':C.ea ._.fi . ...--------I~ Cl' J.ti . S.:J:-..--1J_-. ~_ • .-.bu .-1Iij -~ ~--.·iJ - mU-It ter .-.en .---.tus est e ...'.-".ri . . ta m6n-ti ..ra .nem.. et con-tre ~~.-I ~==--==-=-=~. ---t----+----:h~- :.ant -.. Ton.~= -j±=-~=--.r ... ..-.-..-"-=----J ... .'i) . -.----11'::-. ~--.=si .cY1J.--'--='·-----'---==.-. .- -•.-.~..ti .bis me.---.~.bus te fi - ~-"=~.----. Emigdii Episcopi ct l\Iartyris.~-.-.. Die 9.I..·j~ ~.-. et ho. In .:!li=.ta sunt..--=-~--~ a •~ • -. III.cB.-j-.la<Iual e...f--=~+--.--.--~~~ me in di .urn eon-tur.:-=O'=.1.. Utli..6 .. Ps.~-.ii--.---- -------.-.L'i ~ ~:~~"-::~~. . .-~-.ra: fun-da-men - --.no ..~.---_.~:r: -------.--.vo-ea ==--==I===--==n= . ..: "~.===.= ~-=r-=-~ gi . page 3*. f... ·-~fi·=-~ ~===-~~~-"=.-- -.-- --i---j- ::.be-ren -- .~..r> D.--:!= e .- ~ ~~\~ Om-m6 .~l~ '/. S..---.>\ ~.ni-am i . . \) G16ria Patrie Ton...e I- .-~-----==-:rr:====--== ~==-~-==--===~ ---~-j±:===--== te .2.stl me-tu.

.---jL.·~ii·s=~~.._ _ :::w N on a ...chium meum confor-tabit e .. Vr.dus po -pu-li._ ~ . '-------::::..-.----~=n==~.scar in .cern 0* --••• =~ _l - gen- ..-... III. Ton. in fill ..hi-tur e .. ~ ~ ~lI . ~ --...~t ex .-.-4 ~_~~-==--·--~~jt~-~~-=-·-:::r:.~:J.-.-..-+---l-.~-. .-:-:-.bis.-===j= .--..---="_.Ie ~ __·:~f~.• i .-.. 1n }li~si" votirlS ScptU:Jgesimam nmis~is Alleluja.per-pe .--~. De .. -.1- fa - _ ci- .a .-==~t=_~~-~_t=-~:J--1 - em me am ~-. ~--.--~--.=+--. -... --.di me..----. ~-=~ .~.-. ~.--·... ut :~~upl'a. \i..===---==+-.-:~--j-=-. ~·.urn.+-~.i: ~~•• -.--.- -~-- -'ilactus.. •1.--:J--~V~.an .-.ver - tam _. •• et sal.• •. Ma .. ~ :::w.----=---=1-..----~ . .--.--== =n:: ~-===-===j===-=±=·----=:i==-~~.:. .~. et Iu .._ . Ton.- '" - ---- .vum fac dex-te-ra .----+-.. tu .nus me --..[211] ...=j .-.• -±-..ja.~-E.a. -:&:-.~3E=-~= ~ In .-~.-~: - tur di-Ie .=jt et bra ..cti tu .=l--. a vo .!=. I!II~ T - :.-..ra .. \\.=--. lleluja. • ~ ~_ . ::j:§-.-.--.I~~-.-::::l-a----------~_ ..-.~=...di te _ _ _ _ _ _ _t. et non --.-au-xi-li.-.:&:. et Versu scquenti: - -------3-f-----IIi-.--.tu-um.---c--J ~--._-• •• ~ ! .~--.

-:J-.-j=--t _=r:_. ~ ~~=-~ • ::J ..----=j---=--'.-=:1t===--== ..tJ..=.. :-.ii-==== • .vi-ta-tem rnu-ni-tam.-~--+-----~=1+ :$ .la.ri.mnam fer. '.ti .Officia pro alill.. et con-fi . loco (9.-~-:rt===== ~==j===--===--=1==----=--=-"==l=.~ .~.-1 :$~ ••~=± ''T. Angusti.mi-ni il .-pe . ~~.• -+-._~ ~. ...--1=iF~ • ~ • • •••=:1 ~ 'f-Da-te no-mi-ni e .ne su .ti .reum.. VIII.•• ~--~ ~=-=~t co-I6. Tempore PaschalL Ton... "'=l=·-·-·_~-.---~_·_~-~~-=t=-·i~=-~ri!' AI-Ie .te .ja." ~~ _~.~j..-. for .jus § • • •.._ -=-======~-=-=-~-·-jt=--== ••- in tri ..-_ t: -=-==~-±..re-am.-.-~~~.-~--:J. pa6. ._~_ . -=ll=jt=-~ ..a.) [212J ~ ~ ~~ ~.1ft .urn.~ - in ci . .iii. ..ti .. --jt--I- . . =jt .~-.do e- ge - no :.-.II-.6 .---A I-Ie ..: = 1 : . -:-j.--..1ft .·~l._.=-=~~.bu -la - ti .--tma-gni-fi-cen .am..tft - do -. VIII.. Factus est for .--. et in mu-rum re .lie Alleluja..-"'=l===...-"'==-~+===--===l=~_-1--===~j-~_. .. De-di te j _._II.••-~¥ -. et in --. ut supra.--.-~--..==l+=--l_ ~----------t--=j-.-~-=1--..t6. -~--"-.. Ton.ti- .iii-..-.~ =1:t:=--== ~_.

..mnis ter-ra: -I ab e - 0 au-tern commo .mi -num -1= 0 - - ~--"'-.tan .----~===-~._ • .~::I-.- -+ - 0 ----1-+ - -.~~ ~~ Ti .lI+:*:-.. [213] .-. pH.~=.=--~=r :r-==--==~~- .~-.-~ ~=. Conuuunio. )lissa. Die 11..!'''1-. Philumenre Vil'ginis et ~Lartyris.nes e - jus.Officia loco pI") II. Ofl'ertol'illm. Ton.. J.-=l-.~-==j=--=---==---=::~~j-.-=-2= .-.-----.-~. · . -.~~--==3f:====---==--===--===--==--=== --------t- - -. I... ..a.~i..) _ __ __ t' t ..' . ------. mo~i~--.~.----an .ram. C ommO-VI' S1 . Loquebar.. 8ixti II.. Eadem Die.me-at Do . ~~I .-J-~----==. lVIissa.sti e . ~ ••• --·-~1IIIl 1IIIl=~_.._j_ 1 Oll. Papw et )Iartyris. S.!~.-~ .-:::J----. .. ~ .. Augusti..=J==1-.'. statuit.----11':II.• •.. AUgll~ti. (43J. ta est. ~= er .a com - $ __ .=-. JW:!!.-.:':. .-.- .na ! et con-tri-ti-6- • .bi .ve - •.-~"'-..- ------------------- bern.~-.am: sa .-. S. [3]..ha .tur mnes in . . con- . .- or - -.-.~-== ._ _ -~ ~ VII :I j_~ ~ . qui .turba .tes -t~------l-.-. .

-11-- _---=_==~~ =-iii-~-. .. p8g [13].-~ ~=--=-=j===t=:1=~~~t Do mi .. .~ .-----=.:.I ~-f--_2. .- .~----f----~\ 1 .j===:.ge ...r_.re be . -. ToE..----.Ii.dant Fi - lIi-j • gaudent An .sturn ce . Cassiani 1 '1 t :'Lartrri:.---- --"~--f-"-.-.ctos de-cet collaudati-o.---1-­ :$ .----- - Au-de .ni Martyris: de cu -jus pas-si -0 .~:J-I-.1~-~~--.-j_:::'._::I---.-..---.-.-~-. .a .J -----=r===rt .le-bran-tes J:=:J .no. di .Ie - Ifl .·~~~~~(I.:..no .---.--._"-• ~ -I .urn De .-.-_. - sub ho ..1 .. ~ ~-=.--~"="-j±=--===~==-=---=-._~ ..[214] Die 13.. Augusti..~=. \ Gloria Patri... • ".-. cum ceciderit.. T 3 *.sul-ta-te ju .=.--.----=-~-=l= -"--.--.. .ic-li~••v~=.-t .-.. S.=:1.II - -. L:''--IL...--- Inti'oitn.~~ =+f!i~~-===j=--- Cassi-a ..ne ------1-~-~~---.~~---=--====---=·-~-jt in Do-mi-no: re .--._-iII=~- .--..11 • ~.ti -..--_. x ....::. I ---= L.-a:--.i. -1.1 .Ii .a ..ja. ~ -~- .--. Chndunk. ~:r:_"=-t: et col-Iau.sti --+ p~ ~.j~..mus o-mnes in :.em fe - -=---=---==1-=--=-=--..Justus.--....==-.-~==~==-~l= ----~===e=-=--=:i.---I.• ~ j'I:--== .:.

ni . Jordani Forzate .r __ ..­ ..ti-ens.ca .+:a.:..scen-det in montern --.-~_.----1---.------4-- est. B.-.. -I - mnes e .... B.[215] i----1---·-··--·. Communio.:rl ..-._ .----+ .....--== _= i .----I..~.. . ..:-(:rh T( d . Eadem Die. :t ~_-_ ..\1'.-••-~-------- -1---. ---~-~--II-. Joannis Berchmanns Introiln~..s justi. [6]. -iii-.a .--__-.r : : . ---------- ==---===--=non de .------ -~~.ne -1......re 0 - --~-·--.+----- ~.r . -j--=-r-t -1. ..- a .~-~-...-f=--.- ~===t=f~ _:I_~-=.-..--I­ ~ ~ -+ ~J • Uis a .::a::--~--·-----. -_--.= ..-j_.-1---------f------..==..-_:1_-.....bat..-. (. Eadem Die. ~ [41J.--.---.--~--=---..si . reritas mea....-... COl1fc~........:---I--~E-----• ..-.. Domine... aut quis sta-bit -. J.-~...-.vo .. tem i::. _==---===------===------===------=== Allelilja.-. T\Iic. PU'2 [9J.=-·--~--=---ll _ . prig.----. . Posuisti. .-·-~_ _.-=-------.. _~======_+- qui Christus ad fon-tern vi-vurn.- sa-Iu SI .in 10 co san-eto e ... I!.-. ..1 ._....jus? In -no-cens rna- .----~----- -1"'"+.-= -1.. .nus =..-.....sa...-.-.rna-rum Y Sanctus Pon-tifex Cassi .. ~ Offertr:l'iul1l.. .-----1-.-...--:j Do-mi-ni....----f----...-...

=-~=-=j=---===----====j===-. _ ~ L-fl~:::~I!f+II~::=l+= -< .jus: or..vos ..la.-~-~-.f .--.-"'-a.=.:\u£.ta .-.tao ~~-=-~-=-:----e:-nim 1~ ~... -.. ....-..-..ex .us: propter --i!-~----~---==l--.stus rn6rtu .~.-.--=-.3I===--===--=== ..-..---.-..dil . -i e .. - ------------- .. (13.-. =I~ -..Ie - Iu ._~ 3-.~_--±---.- l ..ni ..---. --+IC--.ce-re il-Ium de ~ + -~=.-=1---=----••..[216J Offieia pro aliq.us vi .~-... =. et ple-ni-tu-do e ...-~C onsumma ...de. et ~.~. Ton._ _ _ _ _t ter-ra.pIe - Ton.--~-..usti.i-:~.j ± .3*.- ~ • . D 6-mi ..-3-. T ---II.J -.--3 u-ni-versi. lac.a::-..--I.) Jii Iii =t ~~+ ~. Ton. -. ~=--------..-- .~-.---.::~f • ~ ---i- ~ -~ tern-po .-..---...-- . . VIII.qui .. ~~~~ ----.j ..-'$".-·-·--·--·-·--~-r----+-...=±~=-=--=i ~-.rum..~_ hoc pro-pe-ra . --~----EI=---~--=+-­ ==-- ~-=iiII=::JI_~.- -3 . qui ha.~­ ~-.-. ~ . ...vit • .----..o.rat De - 0 a .:=:3 ~ • ~ . Ps.ni est -..VI. VIII.-=l-.-..-.-~ ~--. ."~..bi-tant in e ...-.-----------.Ii .: ---~i r--.. Condemnat au .. Graduale.= ..ni-ma il. ~-.-~-.--t- e .ni-bus et mundo cor ...--~- -j-- me-di - 0 - - - -------- i ..-. .. III.:t -:::r-..~. • ti -= •-..tern ju .tus In bre .-=====t-+_ ---II ~_ -~-_ _===-==j===-~..-.~-.tum.bis ter-ra - -·--------=---3f --P--.--1- . Gloria Patri.__ jt_ _ Al .1 .ra mul .--.. pag.

et --ju . II._±-.git . qUl-a e . -.Ii . ut suprn.-.-. Augusti.us..-. in .eu - ~----­ =j__ ~--~ • sa .-~ -.ea .sei-tur in - :lii-----.. -~---.-•-. .en . ·..sum-ma-ta Olfl\rtOl'ium.:II--=1-. ~L..pi-os.ni quem di -Ii ..re: ti .0.ven ~~ ~~:J=_.eri .us mi .vus ••~ tu .--.--===--.~- Ie.- -.-='' .a.~=:J--·=~~~1~-j± . .-IIi-. • COU. ~=-. . ---.go di .-"'-:1-.==-_..--..-j~-===--==----.. _ ~ an .. - vin .stL Alleluja.a. ·l.-:l-. __ =--=t===_r-====---==~ --j_ -I-~-__ . et di - --~---·--3--------.-.--..j ~ ..-.ru . tam .- E .-. • 't..-Q-.~-t: et fi:" Ii ..Ire -~-.====----========= - sti-am 1.hi.us.etus me ..gam vi - ~ ~ i-.--1- Ton. l~ ~ ..go ser . VI.----.-b .. .bi di .pi .-_..~-·-~-I­ ~~~=---~.-­ • _~ ~ ~~ lIi-=j • --t =:J=-.------=n= .. ...~'1 0 D'oml-ne. Ton.=-~~ fm .us e .:ll=-ii-}-II-.llllUlllO._=~ . In-ve ...[217] Officia pro alill' loco (13..-.fi .ter Ii .) ~ -~=:.=~ IIII~~... Ion .-l-.-. .sti _.-. Iau - - dis.-.--.--~--=-!-:.l ..-.Ie ..... -... .ju . 11II • _.tus ee -Ie ...bo h6 - -.-. . tu . ---====1-. +!i----~-=1-..us eon.--.-.-.ri .la me . qui pa .. ~ r~ ... -j-I§-=--.~.. --.go ser .eto me .--------- -·-r---~-3f-----n :::!~===-.vus tu . .-.

Augusti.-..su Chri-sti. S....-...-.".=~-.nu-i --.+-.-..... - -"=--CII--I --i . ri. .~-.- .-...-=. ...I.. 3~====-----===--== ni-ma me .~ ±=-'l·-·-:t-----::j-f--~ •.' -'-.~jli'i· [30]..IT-_-.--.~t:l.-.C~1 ~~-: :..~ -A - =i=~ .:u:-. Yir-ga tu .--~~-. P"...~~~~?=_~~o~~~. Augusti. .iustus ut palma. S.si in ~ru i-u =••=.:__-..." Intl'oitns 'rCin II 1~I~.• ~= .stri Je . -~=:jt==~-.--+- :tE=~==-~--==---=. nee . per quem -~-._ _ _ _.-.========== .tam. ~. jli'~il Die 18.:~'.=-.-.a et ba .._.fi -xus est.--====:---. (.--. Helenre [mperfltrici" YidU~t . Hormisdre I.---J..=:J= .. et e . -~- ~=I-------.:.eu-Ius ... Augltsti. ....~0I:I. Die 14..-..-:t:_ .r/IJ.-~.a:.--..t Confc. e ..do.~c-cc...~~(~li~ . Die 16.mit .go -tiii·-r-...---.urn.~=-=II:-I ±=~. ni .-~=.~~sU:.:._ -l- _ ---------- te . pcc:c [39].-==t mi-hi mundus eruei .~I:"C.lid [218] .--==--====---:t==--1- D6-mi-ni no . S. ~tatuit. Rochi Conf(.-._ . a- ~ _.g---._..i mun . W:j ! ~. : ~\I 1'~~a.=~==:rJ:==~-.------ di .-..==~==j===t.--r-+~t_"-.-.-=-.

.-===. \ Gloria Patri.. i -psa me con.du . v u urn t u .-~------~-. -- --r'"'II- -1- -+- _L-- -~= E1----••=~ ~-I~-~-.435.--== ~-~-.bi: af-fe-ren-tur in Ioo-ti .Iu ..---J..~ ~-= t .[219J +-=--"-.:n::-~.a -.===--== in tern ..-t --=t= .ja..-..=l~=-.==_ ~ .ltt ::-.--.gum in ho ..du .6 .-!-=-=±=--=-_ -----~t=-~=== :\ I .-~ mnes di .bis: fi -Ii-oo =j=--I ---I---·----~-~·f-=. i- ..-~-----. -==--===••-j±:=== tu ..-. -I~===--". 1..-=1-.=l-..o.. . :\lleluja.--- . 3*. -+~-.--FII:::-~"""-=-.ta sunt..---.tur .1:-·--11 -.- --i- --::.II: ..gi .r . ----...cen ..-.-"-.. =rJ:=-...Ie . - - -I-::---i- . 1.ti. Y Dispersit.so -13..-.-1Ii i-.ti .-..-~ - tur 0 - ~=-=..am: pro . ad ..::§ .--.-.-+-...----r---I- -·-·5---·-~' --=·----~---= ----.tur re--=-gi vi~ .--·--~-=j==t= i--~-~-------~--·--~±ti .--.-.-• •.= re ..-~.~----i-.~ .cen .ne.-.-.re tu .--..'--~.-t==1+= :tE==---==j-.--i- -. .. . -Ad .-.-.~ e . -------et exsul-ta ... - - ---_------. ~==i= --==~.~.us. t-~-.. -.- -.urn rT'('" :!ji-I---~1--3-·-·---"'----~-·--­ ---r'"'II- :tE-~.vi-tes pIe -..· II -'_L ---r--..-.Q~·--=-3----=·---·--3I--1-==--=====t= ===.-=-II==I£_ .. dedit pauperibus.--.--~~ ••-..no . - ---- Vin 11: .- --..-- -r'"'II- -.-£-..nes post -~-~--~..jus af-fe-rentur fi·-1Ii -·--·--·~.. T'Vlt depre-ca .xi-moo e ..-~-.-.=-...b'un . -1.---===-. Graduale.--.-.=.plum re gis.==1===---=~--=-=-"-+. . 1(1].~-~+--.

.iu .. i c - xum.-··-·.si J e-sum Christum . . ==1==-=--lI---. fru . ----3f .:t . --.ud.....dam -------=~.~.-fE -.. . Iv....IIW-··3-·-=~· ~-...-------j----3-.Offil. ---=-=--=t==--==3E===---== .ca -' vi me .ff COllllnunio..-. ~-~: X-al-ta-te D6mi-num De-urn -s-=--.jus.dam I 1·.--..--~-----et hunc cru.=]-..hen . .:IIW---..) [220] --I-----!---=..--~--.Ii . _ ..'" .--~-j-.. =====--=-!::t-=== --..-.. Augusti.~ . .-.-.-I~ ~~~II~~~=:-=---s-::-~---·:d---o---rt-t-e- . (19. [30].=rO~?rtori~m.. . .. et ap- =-=--. In pa1-mam.di . Statuit.. Ton.-.~ia pro alig.:I= .1 .=J ••-~ Ion. S.ctus e .. Episcopi et Confessoris.."U'=>I Sacerdotis et Prophetce Confessoris. lac. Augusti. -.-. IV.on._. Samuelis ~~..----- ~=.. Die 20.1Ii-. 20. ~ . ni . . ..-.:=====-~-== -=+J!i-----.-. Die 19. Augusti. -..:. .---------.f . Non e-nim .-. .-.ci ."!:""~A -seen d ' .-_.pre . S..._1--t----J----J-~--- sci .-. 1111. .....re a . pag.-t ~-. Introitus.::-~-r=-iW--. Ludovici ~lissa.-.-·-t:~~==-=~. -..

--~~ __~-.a-tur ter.--==-j===== .-.-d-.-~-...-. .--.--11---.cu-Io sunt. ~=~===j-===--=--j=========j====- .--==l+=--== ~==--===I==--==t:~.. =t-~ -~ • .scan-tur po .. ~.. prophe-ta-rum e . Ton.- -.--..- ~ ::1:L':=~-. =1= .--.-.-.-#..Ofticia pro aliq.gnavit.-9 ----~ et Sa-mu-el in-ter e . IY.: pag.-.tus est -li- ---- _L per os san-cto-rum..-. 3 ~-===~ -~------+---.dum e . Graduale. Ps.- -.ra.- - sre. -k----i--- -.. f1~ -.ti. (20.-. -~-.-.-. 1-.vo-cant no-men e - qui :--. loe. Ton.-.---=c_--==J-....• ~-. .cer-d6 .---~---- Lo-ell .mi-nus re - =-=~-.- ~=--'~..:~-=~:-~-=l-.-t- --~ jus. --.-.---===--==.-~ -_-j-.-.jus: -T.-..sra-el.3 -I ----. ~:E'-.os.~~========-.us I .-.-_-_ . .di-etus Do-minus --~ De . . --.--=4 - qui a -._"-...e ..-=l-.:-._ -3-----+ -. -.=j=.- ---1.... i .. ~-..-.-.=:it=--== su-per Cheru-bim . ---·--·-E---------3I~--==--. quo-ni-am sanctum :.jus.j --- --=-.pu-li: qui se ..-. II..ra.-.~-.det =-~!lii-. 3*..: sea-bellum pe .bus ~. ~.jus..ritf"!_::w=±t --==n: -+I!i-in . mo .-==l-.-. Be-ne .ve .--~==--= 'T.-_. Gloria Patri..~=. --- ---- a:.-_.-...---=-:~ -.::::J:_-. D6 . ~---i--- •• -~ AUglj~ti) [221J -=I ~ • .-=-=-~ est: Moyses et A-a-ron in sa.-..-. ::L~ .

6 ...tern Sa-mu-el agnum .-=----~l••• iIIi-~+: ~.. ~.-r1---~-=l --=j--------. D6-mi-ne.••. II.= :1: . .~=.. -1ii-----~--~-~­ :r' ~ ~ ~ .__ III!-.=-~ Oil'el'tol'iu1ll. - vit..8~f= pIe .--I ~=== r--.. -:-8. :L§_ Ton.iII ~ .cit re-dem-pti - I -~ . VI.-••-.rum ve -ne .la.-.-I---_. Te pro .- a re-vit --.-... ~ ~ -.8=-.si - ~~ ..-3 ex 6-mnibus ver-bis e .-_-I'\f..-=.jus COllll\lunio.:=_:j 8 __I: T u-lit au . I_.--=========-----== et fe ..---=I-- au-tem Sa-mu-el.iii =r_ -j-l!.bis .ci .su - - 00.---~=~-8-_-_-.1 -Ie .-~.[222J I ..--.·-...-=:.-.-:t~====--=---=--==--8-_1Ii_ ~--=-=-~ ..--.=-_~_j±~I_ :&:_ ..~-== qui .• ~ -~-.:\. et D6-mi- --8----§--j--~-. ~ _=1 __ ~--.1ft - . ---------3--__.-_!.. Alleluja.ram.--j--. ut supra.1 ..nem tn..-~-. Ton.ra .a vi .~.rat cum e - 0: - __ . in ter ..-:: ·"-::=I-=--~.. VIII..dit -------+-3---i-± -S-·--~--·--·--.-.phe-ta .rus ~~ ~-E~ • ~3~ lau . .dat.-.-----~-~---b -----------8.. .=-. Ton.~ ...-.nus e ._ ~ et non ce .bi -lis nn-me- L .

. Augusti..=:::=.~ --j-~ -~===-.. Die 26..=.. [48]. \Ii"~ll..--.l. B.--.vit e . Dilexisti. . A lleluja. \lis~a. pag..--+ •----1-----------..=1: la .[223] --. E- et 6b .. -.lum ~. Septernbris.. pag. Theclre Erasmre \ et ::\Iartyrnm.. [49]..~ =-~ . ----~------:::j-~-31 r~-.-~-.. .1 ._~ -.rna .-==1et ---=-- ex-au-di . }Jag.vit Sa-muel ad D6rninum pro 1. - ----r-~-----------r. Uraduale.tu-lit il .1-1------. [55]. Theresioo Yirginis.-. SSe Euphemioo. s.ctentem u . at in Gl'aduJli.-.- ~.--. Hrec est virgo sapiens..nurn..-. V.~-. Augusti. ---- __-.. et 1l1tl'l)itus. Zephyrini \Ii~sa t 'ap[l~ ct :\Iartyris.mi-no: et cla- -·--·-·-·-·-iII= =---~-----f--~- -.--iII=-••.tegrum Do .\1 e exspectaverunt. Dilexisti. Sccundo. [51J.-.. • Die 1.-~- ~ _..-jII-.el.:J-r. Julianoo de Collalto Yirgini~.. Dorotheoo. Die 27.--.sra .-r-II-. Uoncupivit rex.- . Die 3.~="--. Septembris...urn D6 - mi-nus. :..rj. :. ~ [51] . alleluja.---- ho-lo-caustum in ..-. S. A lleluja.--f---.--.-.--.. pa~> 499..- =---....--=­ -p-.=~ ===t==.

jus... pag..-1 -...te-an-tur "::j=- D6-mi-no -----~--=l~ )~~~~~h:$ • . :::j ~ On-fi .. Die 5.. pag.. Petri Claver COl1fessoris.. 6. pag. [51]. l\1issa. .-~ ~-. . .- . S. I~ I.-. Sergii l\lissa.re =--e ..-------af-fe .-=J • _ ----- _ Offertor~um. Papce et COl1fessoris..bi. lac..--_ -. (4.- - -.--. VIII.-~----=l- ~ ~~ r I ~.. Herculani l\lartyris.-£ . [51]. [10]. ~.•---==!. Septembris. Ton.. S. • if'! mi-se-ri-cor-di .. 5. re . -. -. [50]. Rosalire Virgiuis.=.-~---i ..-=j:-=-~ .rim . [10 j. ~l-. \. Septembris.tur ti . In virtute tua. .. 1. - Add ' .. Septpml1ri:-:..II-~= ~==~===--~-. ~l.. Septembris.-----=:. ~~-. pag.cen .!.-p-=- . ~ -~. Feci judicium. . Dilexisti..tur il-..-.. Eadem Die.-.. -I ..---.=--~= 3I:-==---==---== ------:$ ---1---------. -pl--~-P-"'-"- Communio. Septembris.. Viterbiensis Virgo Eadem Die. Die 9. Dilexisti... ~~ ~ _ ~ .- pro .-. -I - gi-nes post e ..xi-mre e . Vlr- -=•1-. S.----f----. S. I .am. Ton.) [224] ------3---. .gl .n Introitus. 1\1isS3. pag. Die 6.Of'ficia pro aliq... Statuit. Die 4. S.. [30].ll. B. AntOnini Martyris.u .::. Rosre nEssa. In virtute tua. pag.jus .__-0. l\1issa.

----:-il_-.ci - -._I-. .--~-. ---1--- .·-3-----l=--- -----.num et pall-pe-rem: ---.bi .=~L-..-.pIe .--.·.--r-.hi te et fer .-..-.-.Ii .e rna-Ia Ii .-..-.-.it .=-.-.~=. ---. ~ et pau-pe-rem cu-i Graduale Romanum.ctos in rnen-di .a .tel-li-git n j su-per e .-.-.. pag. .-S-•..---.--.-.--.~ i ..---=-::r:! ~=~ __=J_ t:=r =J=:: ::.-=.-----r=--:c--=:r==--.=c=_ • •-·=-t yin ..-:::3_--_' --3---J----l-=----1-- ~_.--.tus qui in j .~ ~££-.yit bo .a e ....ge . ---.ti .-.be-ra-bit e . .-.~l~.----.-••-..-.ra . + =1=.:--::rr--..--.a - ---~-.den-tes in te .--.blt pau-pe-rem a po-ten- _______ ---. VIII.. W.-.---.·-~-~-~~-jt in di .-..--..-~---...roo Ps.-"'-1 -.--~--·--·~-..a sa.-=J=--=f-==----===---===--====1= ~-~-==---===---:j_.-_Ton.-.:--..jus fi .. - te" --===--.-. ~------------l-----~.. Be .-----=l .-.nem..-=--==--==---==-:._-__~---­ -==--==::L::! ~---~_. 5-*.Ofiicia pl! ~1 [225] ..--.~~ --I1=~=~jt~~-===--== .. et a ..:l • . ~..=~-=-=j~--... .--.Ii .--- Gradnale.-!~ .-l-..•==.-. ------E-I--.=3 et urn . Gloria Patri.--. .en ..ne-bris n • ~.. -.urn Do .=:.tern im- =-=•• ¥.-----::._ --.su-ri ..~-. - rninum: qui . Ll-be-ra .-.-.bra mor .=--I~ ~~j=. VI. et rni . -.tis..• ---l--~==r.-:::::r..vit a-ni-rnarn in .---.nirnarn e .--.nis: se .=£~ . -=1 .--.-=J-..is ho - -----3---. -.mi-nus.-..--_ =_-"-.j~=~=·---~ ~=~.. f.---.--.-:-.-.-. TOll.. non e-rat ad-ju P .

.......-=1_ .-a-~ -.•.-- =1=== & ..ra - -1-_ --a----4-~- _& ~ -=[=~=. ·-....ci-et.:..r .. .:j_~_ _&_~-:c~_ _ =..E-.--1 ~--- .pe -rum sal.tor. -.------~ .. -•... ..a: ne ob-h-Vl-SCa-ns pau - ~a . ~.--= ~-a--a--=----\re-di-met a-ni-mas e ...pi.. . et a... et ho-no .-.bi-le no-men e .-~.ctus est pau-per: • iid_~- ~ 6r~. -Par ..~.--...1 .. V. -.!-••a=r.6 .8u-ris et i-ni-qui-ta.-_-=.=3E . -+f!I-----\------a-±=.~===--===--h=-..~--i.. -.\ ..._=-_&. 1. .. ...ju ..te .=&-~ ~E~ Al-Ie-~u -I ~_&&_"". .::r:_a_.-IIi.&_~_-=l_.pha-no . .-&:J-a-i1..10.cet pau-pe.f ..!.- ~ ----------_.. ...ram il ...=I==--~--a--~ -§-a -..-=:II tu ~. ·-.a ..re-Ii . ...tur ma-nus tu .=~=3I &-..--._~ & -+=t=:~--:'" -~.-. e .. • -...-&-=:..~ .-iII:j ~_.rum Ton....vas fa . -&-a-+-..~.6 ..==1 &~ _ __a ==!~ -: ~ .L.l.!...-a-.ri etin:-O .ja.IIIl=i=__==r-..~=--~jII .ris Alleluja.bi de .....- ..--i!I""---+--I!I-&-~. -3 ad-~~ ..& . ut supra. .-~&.~-&-.'. -----l---:j--:::j--t=--$=& .. -a j-~-:t::!: -tor. • .. Ex u .nimas pau . . ~. .._&--=j= ---=-=----1-~--=--r --&..=&---.mi-ne De ...-===---... Ex-sur-ge D6 .-.us: ex-al-te- ~=--&~-. ..rum..& ---~-.. ..~-. »Ti .. a . \)......-. co ..~....pe-rum..-~=-...._.- ~.- a1-- --+-§E--=i=S=.

.tus sum.~.tern. -. Pa .i non es . et pes elau .3.~ Ton.-. • -. 1----.--.::l-.~ - cit Do-mi-nus De ..----. =-=1=----+ - f-...-.r.go e .-~---...-. be. __ cor vi .-.::~~-~.go pa .....cti ..--~=-f-----~----=eu .-..pe-rem vo ..-. E ..~ ---.ram pau ..-=. Quod per-i p* e .co.0 - ~ . =-iii= ~ ~--~ .-..:-~----j--. .-..f .:. ..-. .­ ~=--=---===. .fe .-- :..... .-----.-i ere ..-.:J-.:JI- ~~-.rus-sem pau.[227] .scam 0 .----.~-...-. . 0 .---.ci .--r-~-t-~f----- ~--·-"I-.-~=-. ----~--:r--~­ $=~ .re fa .------f----::.~·-E -.-.--~.-..-----.di . .--- -~ ...ci . rI ~~.du .-. E d } '1. ~.do.bat. IV..~~ ~====~--~-t 3 --~.ter -1- --~- -~-+--- .-. di- ~.pe-rum. .--I --------------.ju .--------======--==---:-- -.as._~---~ r ~...-..set ad .- ~===--=---=-.pH . • ~ ~. IJ -+ .tor.-~~ e .ri su-per me ve-ni-e . ~-~~=-=-~ ---:-.----. Of.-.--.._1-_--1-::'...-J--.ell .ne . et pu .ran .=j .ba .eu-lus =--.f ...-------.re con-so -13.-.-~.-----f-----• ~==---=----=--==---===--==.-..:J...i-~ ~l' (JJ1.-.---.am.lum.t'el'tol'inm.-•. et -------~-.us.-~=--=1~-==---===j-==-=:!:: e .....-.yes me .. .--:j---l.:~_1--. .--==--=--==...b.0 quo e.as ac.---. • ~ •.-. :.per-i -tft .--..-. -_1----~--.. ..rat.1- ------r--~---1-.( .~-fu-. y ------~-·-·---·-~-·-·-. et Commullio.-.

Die 16.±_--------- --1----=1----=1=-.--"..'--·-~-------t--:I­ ~.. [24]. S. pag.:r.. ]7. Cornelii Papre et l\fartyris Cypriani Episcopi et Martyris. .Ii_.cam: et quod con-fra . l\1issa.. ~ Die 17. Missa.-.. et Ss. re- -I. Papm et Confessoris. Missa.' • __• • • ~• •::I=. Septembris. Cognovi. S. B. Ss. Sf'PI J'! . statuit.e . . .ctum fu .3=-~ .~ ~~ ~=j ~ . Septembris. 505. 20.p = - - con .. pag. -... j O. Joe..-. Abundantii.-II:±-.~---:-.! - dii . Sapieiltiam. .-.- __..-"-.mum fu . S.-j-. 12. pag..--. l\1issa.-~=-==----===--':-==--====- ~==-~::J==---=-. [10]. Petri de Arbues l\fartyris.- ~ __-j-.~-~' ~..[228] UfHein P)'O aliq. [30]. [32].rat. Hilari I. Septembris. Septembris.da .e . Missa ut in Graduali. In virtute tua.Ii - -bo: et quod in . pag.rat.so . Agapiti I.Marire Victorire de FurnariisStratavidure.. lVIartyrum Abundii et lVIissa. Papre et Confessoris...fir . D6mine..=~~. .:~ re ..rat.ram: et quod ab-je-ctum e .-. Die 12. !f5. S acerd6tes tui. Die 20. pag.qui .boo Die 10. Eadem Die. -----+:~---=---===-~ -----~_. [59].. al- n • ••ga~--~. Septembris. pag.

T\'lissa propria.-di . et CUllf('~<S(l]'is.tur -------- vir . Eusebii I.a:-'-.. P.--=J---r----r===n: ~ _..rnduHh~..qui .•__..... .· -.--+ ."-:J.~t · -.-. Et re. . [91]. S.=l=:::::: ~=-=~..~~ :.se. JuHi.lie H). Dominica II.... 'Ton.. . upl'f1 in . -I-- 11__ . . pag.-j±-. 7VIissa ut in <}r:idnali.e . . ~~ . - ja. Septembris.. pug.urn Tun.-=-.~f. S.. --=-~-·.- A 1.ee e - ~-I==~:r===. Maternitatis Beatre Marire Virginis. nt :. 1. Septernbris. -•. . Vincentii a Paulo t 'ullfes:<oris.. =-. -. Die 26..ga de ra- ..Die 23. sancta Parens...-it=--===--=-.ce Jes .det. Lini I.-1= ~g-~f.-.. t.: t~". . Salve. --=1-~=. ~ rni-ni.. l\1issa. ~tatuit.-. ---~ . et flos de ra-di .=b.~-j--j r---~.~ -j- - .. [30J. -••_ .:.. . I.seen . Spi-ri-tus D6 .. .e seet . [197]..-.gre .:§-.. ~~j-~.1ft - =. pag. 510.jus a .Ie .. Septernbris. . Octobris.-.- ---' E ..lj!t(\ et :\L\l'tyris.-..- su-per e .. In Natali S.- ~-~-:::r--.-::::]-~.. Die 27.--~j..:--==--:!-==--===---===----=!: - di . lntroitu<. ===- __ ~-----==-_-=f1~-.a:.. . ...

~.­ _-_. ut supra.-t---i ---1---.-±_"-=~~~=·~l~_-j.~-==~---==--=1======---==---1:f=t-_=_L¥••-_-...-~.l---=-3----3I--_--t-----~--.rna .a in ..Ii-urn.__ - - - ~-----I-.r-.~-. Introitus.----u-te-ro ha-bens de Spi-ri-tu san .- 1 -p----- h:.--.-~: l...-=1---=- •• ~...--. [91].[230] -----1-+---~-:j--IIIIl­ .-~ -:::J ~-. ~ • .. [91]...--.-_=-... et pa - --.--.-~..~..ll.. Puritatis Beat~ Mari~ Virginis.-~.nas.. pag.-±-..-.----- Sic-ut Ii - Ii-urn -1----....--in .Ii-as.-"---i .-.-.seph.. ..-. Beata viscera.--. .- ~ _~ -. --=-".: --- ~ 1 r. T X on.nu.=£~.-. T V r -- l---~----------·-·~-·-l-~-II:.-'-. .-...ca me .. e .ctus me ..ta ---- ma-ter j_.---=r= ---~== =t=_~ Cum es.ri .et fi ... ~c-ce Vir-go con-ci.-----.us mi - .bi-tur no-men -.-I1--_.. in':'ven-ta est in :f__-_-~-..J--t-..=3I~~=~ -. Octobris.ter spi - I.pi-et.el.L. Dominica III._-.-~ E-·-.-+ ~=--=--==~-==j======~=--===--~-1.-jiII-j-. ~ ..-j----~- fi . et vo-ca... Alleluja.--. sancta parens.-••--..-- :k=~.-__-.. pag.ter ~.-I-.~-= __--- --I-' .------j---. Salve.-.-~ ----~-I ..a JO=...---.•.. -j--I-.cto..1 . jus Offel'tol'ium.-===~ ~I= u ------.mi . e - on. Graduale.·' sic a .-'-j -. -.---..-•.. Di -Ie . Communio.-~-~ _ 1-:--------1-.-t.-~.set desponsa .-. --1---'.---~ --. --~-.----- Em ..-. ~ .ri.jus Ma.

.=.. .-..:::I _ or .i .===== .sti: De ..si au .na.--IIi---=-!l+-aI= =t==1+ ::r-==~-==--~~--==---==-.-.[231] :5-~::r=-..-t::-+--~=:1t ut ca.- e-Ie-cta ut sol.A lleluja..-~J---=+1:== ~_.stro-rum a .- ..-~=j_ =t '~~ure est i ---sta~ qure pro-gre .di . .go il Ii..sci-tur in .-:3I ..gens .na ..~..hi.. .tel' _III .~.0 . ~.=+=::J-.-~-----=1--l­ ~-=~_._~= ge-ni-trix. qui pa - J=._::1 • ._~ • ~----..1- :::r-==--:t:===-~--===t·-j==--==--~..ci .~...ja. in-tel'- -j-_:::-i---.ta? .-=r-: . • ~..-.1ft .-.-.._=1.i ..vi .-----f--=1---.+. VII :iL ~ =-_j::_-.es Oit'('rtol'inm.._""..a.-=~II====E..----t --_.ra con-sur . II on._~._j_.~~i'·~~ .. ~=. Ii - Ton... •• ~-...~=!= =---. T.-::- t-• .~....pulchra ut lu - ~- • ~.'==-="~.Ii ..~--:::-.=~I ••=.-=.. =i=S-'..-. ut snprg ~-~--. -=·~II=~.tum Vir-go in . -.-..ta perman-si .__ .di .-·.== +=1=t: - ._..-.~---==---==----==--==j=.-.+~ -=~3-~- ter-ri bi-lis . [~ ~.-~I+ .-::_. --.--.--===.=~-.Post par .i .-_~=. .Ia - .1'0 .tUf -qua - ._-. et e ...= __-~..=r__=_~~=:tt=t:: A 1-Ie' ..

---. ..--_V"+!3-~-·5· .v{m . G.::. -'.----..eta.--_3It+-.-. 7.- -1.t -.---+-- si ._ ---j ~---=--"'::a:-. Loquebar.-==~=~"+:a:..=3-. ..-~--t--i -~-----'::-.... Sanctre I\lissa.--------f----.ri .ter Sal. Octobris. Missa. lor. 515. Ton.[232] Ofllc:ia pro aliq.do ... Gallre Vjdu::. Gregorii Episcopi majoris Armenim et M'artyris. J. Oetobris.--1- in . Oetobris. Die 7.--. Marire Franciscre a quinque Vulneribus D. Octobris.ta -.ne ta .. Vir-go Mao . Sttituit..c. -. . pag.. --'---. ...-3It S. S... pag. D ilexisti.-.Die 6. Eadem Die..---===~+=--== -..---+ --.-.----1---.ris.--+ -1-~ . :1\tlissa. Die 1. pag. S.. . pag. Die 5. [51].-.-.-!:==--:r-. -. qure -l --=== =t:-. . Marci I.. .--------.to ris. [59]. Virginis.va .bi -lis es.a.-r=:!-3It. . ...±--~.).J-_--.Be-ne-dl. Communio. Cognovi...-.-1 =+rJi-.. es rna .. I\Tissa. Papm et Confcssoris. . f I.-. 1. pag. Missa ut in Graduali. (ktol!)'li': ~ • ~ ••~. "'---'= ----1- et ve-ne-ra - -a'---·--"·:a:---~----. S.ctu pu .t . [3].-. Justinre Virginis et Martyris.. N.. Ohr.- =--"-1-=-_':: =• . [43]. .

-. .. re-nes me . j) [233] Die 9.. -~•• -j--I- N ser-mo .:11. V .-~ -----.==-.. VI.....=-..f .------~.~..pus .i com-mu-ta.. iii .-~-=--+ --I---~ . Can-ta .. .j } ..IiI .. Ton. 4*.e jus. ...--. -._ .· ..--+---.-"-!'cr=-l~ • ~ .-- ------ Inflam-ma . • •• ~ -"-jt .." -.. .-.xit.. -=~_•• -=.-. G"rad'l'llp -..I -.. ~ ..a Do .------_.-_..mni-a :J.-~--...ti sunt: ze-Ius ...ni pIe .-.--. ..~..tum est cor me .-__ =1~-+ -+'~----f---. . pag. --1-"=-' ~et-.~ . Gloria Patri.= _ ter ...te D6-mi-no o-mnis -.i ll :tl . rI' ~.j III .= J t : ._ ~ =J__ -~----------..i .spe .-.. Octobris. B.~~.. tE. .ra c ...:r"l o .. ~-.--=-..-.-=i • ~_.~ __.pe .-+.- il . re .-.rae y...num est . •• • ~t -. ! lS.f ..-.-. .... ."~~-=I= et glo .. . VL.-..-J=---.-I-. -- 1::s-=a.-...mi . 111::1:=_.----.nibus D6-mi-ni --~ ~-.=..jus: sol -1.--._~ can-ti-cum no-Yum: can-hl.te Do-mi-no --u·-.----------j- -----------.. =iii • • ~..urn. -1 . .--- ~-I--- .-.ri ..(:fti.---o ._=--Il!-.4-::j----:j--r----- ~- j _ • .-j-_I- l..minans per 6 ........_-~=~:~= _ . Joannis Leonardi ~ld Confessuri:-:.~ • ~ • .-.. TOll. .

.Iu - -.-.h.-....: : _ - \Y..-. . V.-.!.-. ...------ e .~-=-~jt:=!: do . .-===.-~ - eli .git .--=-l----------------L.--.tum: in urn-bra manus su .f .-.---~-3E------..Ton.~.--...-. ~..-::..tam -.­ ~-l---_::B"::_j-..1 .-. 1....-ti-~-...---'-j--.--••.....-.. loc.------I----LI ~ .Ie .~ • .[234] rn."'l. -~~~ Tamquam pro-di .re pro-te ---. oll1issis Alleluja.-=t -~i· ...-..tis.=--. O..: -~------.' .!.--==.:.um ----- gla ..-...'-~-.ut sa..-.--.1l~=-.ctam.-.gi-um factus sum roul .-.-11=. In 1Tissis votivis post Septuagesimam..--t------Contri-sta . .tor for .. ~-----_-::.it me sic ..si ~·-t--l---···--=--E--­ -~±-=-. -.-.-r-II:::r-l _ .-. .--t--. ~- AI - Ie - ..- ' -I iII-.. Offieia pro aliq..ja... ~ . ..:.-..= 1 .'tO!>l'j" ~1:===---=----=1 -. -... .-..-_-::_- . . ~ '\)~ .. -.me dit me. et tu ad . dicitul' -.-.~=j=~=.J. '\ .---..::J==~~ ~~ tis.-.-.- - .-.---~.=---~ ...--r=::-I ~rractus.... .-=== -=1==.-.jli .-. et po . ~.-.mus tu ..--...xit me..-.. . ......-+ ~ --l-------.. Ton.t_.---=~= =1+--1~.-.==--l--..JL--l .-.==~ =j==..urn a - qua .. ~~_~ • - =_.= -..di .:~~r==---=---=-..--··~=-.-.---. .-----r-f-·------~E -..-.re co...-.--~---=-- ----. et Versll sequenti..------. -t.•.-- .-..tus sum in ex-er-ci-ta - .!..su.. Po-su .-.it os me .!. -..-=I===1--l--=-.r...-.-.-.-..-----.--j-----.-..---- ----::II-~---:..

-.ra .-.1ft ..=r-: .j-..mi ...--.--...-.Ie . --=---------.-t:::---=-II'II-~.-_--.--....-.Oeto: [235] .--...§-----~..' ..-..~ ::iL§' .a .-~.fe-ra ---1 in do .rant mi .__-+-t--vi~ -et .~--'a vo .=-_-+- =i1i==---==---===~-==j===--='--=. =--::::.::---r-±f~"-=-------~E Al .-.-. -====--===~-....hi..--..:t-...-~ ~-:r-.-••--...+ -.-.. .i.--t. .ne pec-ca . . -. .+ ..---..--.-i . -~=--~. in mi-se.-.iii-. -i . .-~ spe .J_ -h~....~ :j-IIi-· -j==---==::J-.vi .-~-::_=--~.:-..--------i------i---l ----~-~----... ==---=. ....mi-nus sal-va Tempore I'tlsckl] i bit me.. - .ne me .-. .--. .--.bu .la - . .. .tes: -~-.-..--. -. -...a: et con-tur-ba-tus sum ~--= :.±-..-.to ..-- et in i .~-. -11-1'1*••..-.--i-..-.mo -=-..runt in me i -ni-qui-ta .. V Quo .ja.1 ....--.6 .------..di ....:~ =i1i----~-. .:=j- \f~E-go au .-.ri -cor . Sic ..t .-..-.-~--. ..-.•.-:- rr=====--== ----- ~-----------..-.va fructf .--...ra mo -Ie - sti ~. Do .-~~~ ==J=::j ~==--==--=-====j=-=~.tern ~De-UJn cla~a --~-...-.-lIt .-...ce i .-r--... =r o.ris.-..-----_=__ -.---1-=-------....--. t---.ti .------~r----­ ._ •• V'. ..-..-=--=--=-~••=. .. ---==--== ~ - 0 -Ii ...-··--==~====3E· .-.-.ni-am ==::J-. -..-----.ci .-.--...---.-..-.. et a tri . ------_ _ -~_-. - --t--~ • ...----.. de-cli-na ..-.-.- =i1i==1--f-- - e ...-..--"--- De .:]-..-.-~-~-~...ti .-j-----' ------.6 .-....-.-.ve .ni .: --k-------J-.ut .-=....-. .. - .-~~..-~f-~-. -------1--11'::_-.

1<)/>. ..~ ~-~. Oetohris.i ·f••=1 me- -~·-=r:::=3-·-----·~·. In De - 0 sa -Iu .j .i••_-.----. -..1 .-.ter .-.--~--.-------.-_.~ ~-~ • .. ~ .l· verbum . --=-.--..-.-I--~--"" -_.- - i.--~-...... --.-.-.j .nem De ....---..---. 1.--.mi-ni.ertol'..... et ------I-~---r---~---.------qure da .-_::---:::I==E -~---=-.Christi fa-etus sum e .-~--=. --~--.- -J- o ~ ~~.hi.6 .-_::...i in ro . et spes me - a in De - 0 est. .--. :::J::i +-.-. ..-. II.-..·.=r:--=+ ~-·-"~~_·-==-==-·-j-·r--~-~ :--. se-eiindum dis-pen-sa ..j .. ...ja..------=----.ta - -4- -1- re me - urn.-~.-•-. .ilnn.-_.".. ..-'--"1-'=:j--1 10n....Ii .' . _ .~ .. ----~..---=-~=-.• .- .. ----.gl6 . De .am -I..~+-=-==--_I ._:J...~=f1.--=-.-.-_.ri-a me ..r:=r..• ~f.-- -+ ~..~3I~ Do .·-·-t==I .I I ' : : j -.iii--==--=-__ ~r:_-::=:.-------..L-=1+=== ~-.-I~~·. ~_.go mini-ster .num: et in en -lam 800 - ~ E-:==1+j ± .._=f-==-.f . ut 1m .-----~-~-..::. .-c=-·..-..i.. ut supra.:t ---.. . - Ton...=1~. =il=~=== =--l===-----· ==1---1 rT.._ ~ • . (~J.--1. '-'-t-••- Ofi'... ".a: -=1-'-'-••'--'--~ De-us au-xi .+..-""-==---=:'=='==--=-.--t=--...Ie - Iii .pIe ...ti ..·~··-·f~-j±~-1-= A I . =tE--.-.[236] Ofiieia pro aliq.-1-------. AlIeIuja.---. sre eu -Ii.ta est mi ..--1--- ~-~--.-.e._ -••~l. :..

.. =_=_-lIij=---=-_- ----·---~-·----f----~l--l-liii==-=---===j==~ =~ . Papm et !vlartyris. Marire ~'1issa. Margaritre Mariaa Alacoque Virginis.e .era. Missa. 515. Oetobris. QUID mi . Oetobris.. pag [51]. S. Die 12. S...t .. Ludovici Bertrandi Confessoris.. i 4. Dilexisti. . Missa.bi .. B. pag. . Os justi.. [39]. Eadem Die. Sacerd6tes Dei.hi [237] -. pag. pag. 20.-hIDe ar . Callisti I.fJ _=-=1 _~=~~T'1 VHf ~--. . Missa ut in Graduali. pag._=~=-~ t_~__ j _ fu .sturn Die 10..tus sum propter Chri . Dilexisti.. Missa. i 7...runt Iu ... Die 17. Oetobris. Cypriani Episcopi et l\iartyris.. Missa. Die 20. Die 14.tra . pug [37].__-=j (. [51].. Justus ut palma. de Socos Virginis.a 2.. B. Oetobris... ::j=S _ r.1 i ..1. S. Seraphini de Monte Granario Confessoris. [7J. S. Oetubri" Communio. Oetobris..

.. .--I- ~-::r--===+= -.. '\).~- Ff -Ii .-J.Jon1)nj~ Ev~t1.co e .• • • • . • et col-Iau-dant jIIIII-.em fe - .~ .-. S. Specie tua.-.1-· tolol iljJl. et JcJ. [57].=~= be-a. Alleluja.:..ill - c -~~...jus . - ~tum Do -.~=-~j ~ ~ICL. . ~=--_._-l_. '~.. alleluja. Gloria Patri. - di .gi.le-brantes mi .j Ma-rf - 00 • t:-· . Ps.-.--.i. _~.. ~ Iutroitns.no. Marire Salome VidWI~\ :~Iatr!s gdi3Ue. pag. j' TOll. pag.pe-ra me . Allel~ja.-. 3*.{238] Die 22.~ fe-sti-vi-ta - ---l=----~-~==J--·-­ ~ ~± . • ce . De .: ~: ~~-~=--====---=. E .-~--=1+=---­ ~l ~ .no . M . I. [59]. Octobris.~... . . de cu .te it- gaudent An - ge-li. 1["[:=~:~~ m..go ---'.me.~ • .. .-\~ -. L 1. Diffusa est gratia. Ton.~=if__ ====~==---===2: :..i.-==.--.=:1__• sub ho . Graduale. "=::Ji 0.urn ~.colJi :\lnj..re _ .-too ---·--b=--~--------·- ~ • . • ..=~.=. pag.-_. ~= ~ ~.:.-l . Sa -16 .a re .ru-cta-vit cor ~ ~ +=~ • • •=r~= ~ --j--~--_±=--=1-=:tme-urn ver-bum bo-num: di . .

tis: -a---a-a-~--a--3=-a-.de .as Do- ----=-a-I. -I .ne-ra -ji .=1-.di. Ton.. pug. .-a-""'-----3:~ a a. I.E n ~~.~f..- . [50].J 'J.a ~ a _~_ a a. Die 23.du-it me ve-sti-men .-. Ton.f .t3.~ a in De - 0 me - 0: -a..-a-or a-----1-----. Octobris.- -.~--I ~_a~aa-~-==±-= __+--i n Au . et ge .C:=:::.tis sa- n--t-.--et in-du-men-to ju-sti-ti. Ps.­ -a ..6 . \.. ::. Introitus. 'lmnntmi{).---...)tu SSe Redemptoris....:~.==1+=-== ~==--==~==-====--=-=a-~_a=.--I-==+=-~-~---=t-­ ~j -a _a ••~ ~t=~ ai~ ~ ~ ~~=-.-a~-a=+=. in Fc..se .bo: in ge-ne~-a-a-a .--.6-nem.X- ~-.cum .jt:==== -I _ _ _l - - ~ - - - ra .. 3 *.--t ~-.-a--a~[::::-.. ling.:::. _ .-~-----i---.dens gaude-bo in Do - ---~-.F I I .1iii--a--a-. Diffusa est gratia. et ex-sul.~~ .~-= ~-==-""'~= __'~.---=t= . [60].. - bit --~--a-11:. \\" Gloria Patri.re cir - a iii -.==r=== -= ~~~-====--==j-==-~=-t qui-a in .-a----. - j mi..ti ..-.--+ n~. 1.1ft . l\:li .nem. i >ilexisti justitiam._aa • .[239] Otfcrtol'ium.ri.-.-:'c.-=3:: ._ .no .l .~=-a-a-----3 mi-ni in re-ter-num can-ta.a ~-.. J pag.cor.dit me.. a-ni-ma me :..

ri . ~.=±~a Qu6-ni-am rna ..ja.ram te.------l-.a: tu es De .. .'l([_::.VI-V. _:=1+: .Oftlcia pro :tEq. .-':~~:_.-~ii. .l-.'l([. a....~ .'l([ -~ ~- ~-~ -~-.. ..~!t~-..:::.le.._• .. __••• ~ -r . -t -.:: ~.-__ 1- . .- mira-hi ..ca ..· _~.~_. --··--·.-~ -=1===...-1.-j .. 0 - :$_ ~:r=~~~:.._.:. ~ D6 - mi-ne.-. ..L -.~_.urn.~....--..--_- _ -_ _ _ -1_._ ..-.'l([...us so -- Ius...-.tes quas-cum - .la---- . ~ - ... ut supra.1- in me- • ..--.-.. -1--~~~=.··~----3-·~-·-·==_.•--.rnnes gen ._ ~3~~..-.ra .-. In ..Ii. . ~J ~..bunt --1_ no .ci-ens ----f-·-a-.. VIII.:I-_... ~--1=-=--= ---4- _••--••_ -+=---==t--.tern .eu-Ia..~-..ni .0 ter - rre.-~ ---~-=-.te sre .--...--=l-a ~l!i--=---=-~ .gnus es tu.~-.. . ----1--.·-&:---1----' ••...1AI .JI--=-3I=:. j_.Ie .... et ad ra' - ~-.- __ L -· -...-=-=----+..• •-.-_---r--- o . .- pe .11 .-.. Allelnja.-_.it--I--==e=j==t= ~_:::J=-~~=------"_~=i:---+ ve .sti.-'---.'l([.~f. De .. et ·--·-I~ t- fa . loco (2:)._--..~-.--+--\Ton..-...f-=~-~ ~ ~..'l([--a-I--- -j_I - - 0- ..men tu .--r~-.tus est ------ sa -IiI .-.-_. _ _ _L - ._.---. --j±------------- -=t-r-'I. et glo .::~ ...-. .' [240J Gl'a~lHa.que fe .--~-.-~-r-­ _.-. - - . .-..--.ci ..-• .ent. Ton.--:1-===----....~~~ - bunt eo .. -••-_.I._.- ¥"_.~----_. -_-j--. Odohris..~~-I­ .-=h!l.----"=.J__ di . ~=-.af~V"i-.I.---j---.us autem rex no-ster an .

.Ii . 'TIll " S a ..~ .-.-~..) --~----i--------- I- Offel'tol'i.=-. pag.-.. ~ -~ ~=c.-~=--== -••---+ ~..go sum.-11.re e .-t:=.tur D6 .-=1--.=.IiI . B.am e . Domine.. -. mi-se ... Missa..~ • ~=~ ~=-.._-.Ii .bi - ~ •• .te .:§--~-..-~ . . . . et mi-ra.mi-nus: de quaciIm-que tri-bu-Ia - -iII-~=-==1====---==--~ -. -==-~ .·-~jt==---== in per-pe-tu .... =5= Al ..dl :.~-.=.. et Coni.-.=----j=-==---==---==-==--=-~_--_I-_~:t=! -t..-I- .ri-cor -di.ja. I'1 . Eadem Die. .--..-.:.jus fi .e.i= =J~ ~.au.-~ti .mi-num.-~~--------j=!: Con-fi. • __ ==l~.-·-·-·-.rint ad me " ex .us ::L§--.0 ..iii-i=·---t-~--------- ~-f---- ~~Do .. T-un.rum De . Gr~dll~lo Homanum. ----.-- --.--1--~"-.--.l _.jus. Bartholomrei de Birgantia Episc.-~I£.-~~.:J .-~·:&·-·-·3-·--------j-------.-.:':=J-.o~-.=±_I. ~=----~--==n~----- =1~~ ~ ~•••. [241] \23.--::.\ Hticia I'll nI .mi-no --=-==t===--==---==~===-~= . • COllunnnio.Ie .-=-=J ~.:·:n=~-=== ~l!!i~--=-~~-~j~-=·_·. Sacerdotes tui. ja.-..:jt Al .ro il-Io .::.-=.---=J-~- . Q . 11"1 .hi .-_--_ ..-----'1""OIl.-.. Ol... +--------=:j-~--=-.:toIJl'I:-.ne cla-ma-ve .Ie . ~~ -1.os: et e .-11'::1------.-..-. [32]. .a e .- -.I us-PO-PU' -.::.--=-E -I.- . ::.-~ ~-= .-.-.-~-.is ho .an .-=-= -.um.--..urn.

.·-.·-~:jt ma .--1 .-~• • • • -d_ .bi: ~..bor I~· ~ ~-~.ster. . ~ :::rT:==~===-. Ma .. Alleluja. IE _ • . - . ..~~=_:J==-~t=== -~. ·-d D6 • ~--3E ..ga .--==t-'•• •• ~ :::. J _ . ~ _~~--.--'7"'~Ton.vit dre ..-1- .f. _.._ . VIII . •.• •. O.hen -dit.--=~- jf-L-.~.. Benedicite D6minum. . Introitus.-.~ ad-o -ra . ni tu - 0.--.) [242] Die 24.. ±::-I- ~-~-..•. ..-===--IL--t: -==- . 'V.=---A n-geIus D'0 -ml-nl . et con-fi ..spe .ctu An-ge -16 .-:r~=~'..ctum tu . -===--===--==j==--tet :=n:==--=== __ :5-. Raphaelis Are11angeli.tus Toa n.-..----== AI· . .-:J-.bo • ~~.rurit psal .-3+:::. :j==~ - -I:~. mi-nus no . jus. .. In con .. .~ - ---l _.-•• ~ .:~ ad tem ... ap-pre . ph a-e"I . . S.Officia pro aliq.. Octobris.u~---==--===t=!:::. .tobris.-. rno- ~-.Ie . .. _~ Gradnal.(~.---~.In ja.utsupra..- ~------~.-i---l--'--~.-IIi-:J-... nem. • -== ~_~:::j±==.plum san . ~j .gna vir .te .. pag.".~ e . mi-ne.• ~.==~-=. .e.. . ..-!..:.-.-=1-.:=J-. [66].~_ f •• • =-~ V...lam I I ·-·--·-3 • ~ ti . mi - ..-Jlt._~. . loco (24.gnus D6.1-1--...-1: n6 .. R.--::II-.. um.~~ . et Ii .-. a=~-_-~.

.. -.:&.---.~--------. -------....ni . . .._--._':: .--.--- --k---.lIr.--.~----.--.------.--.-. _ ~--- o - mnes vir.--=-I-~l:== -==._~ ~--==~. ~i..jus: Iauda-te e - urn -.. .Ie .-...[243] OHiCla pru post ~:'C'ptuagcsilllam..--1---- .--~ :t~===j===-t-.te D6 - =-._.te D6 .jus: mi ..stri e - jus.-..---i.. ..L ---=--.die a . T}'.jus.ci . -f-.. .-. In ('t Yersu ~C~FtUltj: dici tm -..-~-.-mnes -==.tem e .lIr.-._K::..-....:=vir- .ttl ..-..~-~ -!.-~---Lau-da .In - ~_..--.-~-...t -.-=-~:tt== qui fa . .~--.. . -._.--1-r--~---­ :!I§=-=••..-.ni-rna me ..::--.=-=-~-=---=---=- - di .J .-.--=-- __ _ _ _ ------~--E--·~-_.-. ~-~--~ :tL== -.tes jus.:::P: ~ ~ • iii ar.. .. et ejus loco dieitur: Ton... . _\.-.jE. .-~-~-- -. Trrnpore Pasclu.Ji omittitur Graduale. Be -ne.: J i i j .~ ••.minum: Q* . omissisAlleluja.. ..mi-nurn 0 - ~-~. _. .-.. .~-... ~=t...r-_-.l-'-.-~=r-= ~ ~.-""-:J-.... _i:::~__ A1.-.-.-. Be-ne - e ~-.. Traetns...f~-=-~==.=-1---~_1----. II.mi-num o-mnes -r--~--~-_-~ -1--.--=-l-.a D6 .----=---j -l..-'.t = = l = ..ei-tis vo-Iun-ta ...::-----·-·----~3I-·-----· ~. I =~-~-=1====j===--==~.. ~ ¥ t:=::J:t - - ttl - tes • e .-...- __ ja....----1----------...~-·~-==t=-An-ge-li e .. VHI..' Oll.~ • • ~ -i:C~ ::t= "\).

te . Die 25. Statuit. :W. ~.-.~.bi sem .-=w ~ ------_±_-. -~.. pag.ri . [70]. Ir-: _ sit ti .--=-=-~ in ..-. I:.••=r=~-=---::.-!III ~ • _ ~ . j±_ Al . ~ ~=-. XIII.. Octobris. Offertorium.1ii=. ~ • • ~~ I. Bonifacii :\Iissa. Evaristi ~1issa.... .) -.-=l-..-. Alleluja.mi .urn.[244] ::. Papa' ct Confess. + ~-E. B enedicite ornnes Angeli.=-:r-:- ~======-===-=--=----==~....~~. nt supra.:=j_ .di-um e .ni san . Ton.. •• ------l--t--4---=:j-·-.. loco i..=fet Gau- ~ . et di ... pag. ~.ra me . .am._jr =n:=_ .men san . S. 512.-:]-••-=i=i.jc-- • ~-.xit: ...pha-el a De - 0 --~ .vit :a... [3].ge-Ius Do .Ie .ta .--:±. [30].:J=•• • .ctus ~t ~ ::. Octobris.-~-~:J-. S tetIt Angelus. pag. pag.mni-a ..-._ c~. .:!:: ad To-bi . S.a n - ---~"-·-~-·-·--:::rr--­ ~. Die 26.. _. et 6 .~ ---~ \~ Mis-sus est An ....~.In .J sa-Iu ..-. Octobri.ctum e jus. I.per. Papa' et l\hutyris.ja.0 .2[j.-. I..:~' OfJicia pro aliq.. Statuit.~-.. ~ .-.~ ~==-==--==j==-~--==--=-IIII_- Ra . .=j:t_ no . Communio.-.

Novembris. ~' .l trL·. pag. Octobris. [51]. .!' ct ('ollfes!-. png. S acerd6tes tui. S. Zacharire COll \lissa.:.!'. Wolfgangi ll':piscopi d (\mfessnris. B. Helenre Enselminre Virp:illis. ~Iissa.J o<lllnis Ibpti". D6mine. P(1g. j [245] Die 30. Dilexisti. [95]. pug. f 'i.dlli~. Pap. Prosdocimi Lpiscupi et qOllf('s::ioris. Novembris. [32]. Sacerd6tes tui. Eadem Die. r).:\1.·tt)b. Die 7.1g. [51]. ~vy. V. }Ii~'. Die 31. S.irginis. p. p. .1\. Novembris.n.J ustns ut palma. . \lissa ut in Gri1ClllJli pDg~ 525. S. Dominica II.~ [32]. . Domine. iOi' . ~ alve sancta parens. Die 12. . 11 _'uhcntum.t. [39].l<. Eadem Die. Eadem Die. a Pentecostr Die 5. ut in 1\li8sis yotiyis B. Alphonsi Rodriguez ~I issa. Benvenutre Bojani \·ir~. ~Iissa.. D6mine. :\lissa. Cont'essoris.e et ~rartyris. Sacerd6tes tui..Ottiei<l pro illi. D ilexisti justitiam. Martini I. ~Iissa. Siricii Pall. [32]. . S. P. 12. O.a. Novembris. B. ]Jag. 0 s justi. Patrocinii Beatre lVIarire V.}. Octobris.oris. B. [37]. :\Iissa.. S.

...ri -tatem ne.) S.a .-.•.saphat Marty-ris: --...~t'~1..ti -. .~"!'ll. . Josaphat Eadem Die.. Alleluja..------ r ' ~ Ii<-~.~ \. __ gaudent An . 1./Z. Confitebuntur crelL pag. Domine. -- et eol. --:§ -==f1~--. \L Gloria Patri.. '.-...jus passi-o . [16].-a.ris.:a:~. p.I.t c:f:\~~.- de eu . -.em fe - -=__-: : --:J-iii=-=-= ----.-. [8].sul-ta-te . [4].-.-RiL:.ne -------l-~-E--·----1-· .J.--'-.-----11 .-.-l!ii= t--=¥--· ::a-r ~. pap.. w=~.-_=. Alleluja. OU\'l'tol'!nm.. .-. . Grathmlc.re be ..>-.. c. I :.11.-+3 -.--11 --.-..~ . Invlmi David. Hie est sacerdos.-•• ~-~p~ '1· 1 ~li----=i-=j===~ --~=-=j~~ (._~~. ._~ ~.-. .l-.-~$11:1-===: ==== -.Iau -dant Fi - -"--.no . u. 3*. png.-. re . pag. .­ -.-~--._~~_=-..1 .=i'==-. Ex .~====_ .•' .de ..::r-••• -..~ Do - ~. ~I'~~ '~1 ..::::----1----'--1$ --.~--L ~_.'1I.sti •..L -~ J 0... Ps. .:§ -"-..~ ~~c.--._ _.~. A lleluja.-..-. ::. Posulsti. .-. L/i..rem ea..tJ'-.'CI'2 :.-~~~::J-~-i= ~ ...~.==---=:~ ifci1 ~Q \"~?e Au .!ii= ..mus o-mnes in .__ ::L. allelflja.- M a .-__ .i.TOIl.ge-li.~._ . Episcopi et ~jlal'tYl'is. ---=----.-..--il.-----1.i~r.um De .-_:--. . Xunml.~~ -~~'=._ .-=~_-=~_ sub ho . T. .E1-':' . Alleluja..stum ee . .-. V..I-a. •.. Intl'oitn s.-=i=.c-:~rcJ! --.... .~=.-= -=1 -~==~ ::rJ: ~==~~=-=j~---======--==---=--:!± in Do-mi-no.-+ dl... .. Si celebretur Tempore PaschalL Alleluja.a.--..--.-__ -~--~._ .c'l . [15-16].-.~.. Ton..-.=-.---=-. ')..iu .-..le-bran-tes ml-no.•.. \"jJ-~ ·~-~ ..- --..[246] Offleia pro nlifJ· loco (12._. 'r.. -I ---~... alleluja.~'1. -_ ---. ....mo .jo ..:ci'.etos deeet eollaudati-o.• ~eJ(j~1 ~(_~_.----h~-3· ----..

-. Didaci Confessoris.--~-~~ . .-iIi'l [247] . Eadem Die.Ii . Introitus. ~rissa.. pag.--3----------.=.mnibus.-.-_. Communio.-=i.vit se in r -.m! .-~ ~--~====+~ . et co-ram De - ~---~~- in .~ £T .a De . et ab hu-roi - -----~-3I.am: ~- 0 -~= -. (I :j. Xuvt'lllbl'i.--. [30].. pro a .mi .--. Be .. _.-.-~-=±=.astor bonus. ha . S.= :f==-~ -- .. 44.--~ a.-.----11-1- gna po .nit gra .-_---.a .ne-die "l • ~. Nicolai I...-!--==--=-- -.---j.-..am po .-. Die 13.. ut ill .--=-~ -~ = j j.- 6. Ton.bet.-.-~-~ =~-=== Ii .. .:t-.. ~.-.am rna ---=------~----l- - . Ps. _.~-.-~.:::..-~-. -.--~~"'-lii.-=+-~------~~ ~-~=:II.-. S.nat quis ~-===-.-~-...------------.bus ho-no-ra .-----::.ti . qu6 .-::-_U . ~tAtuit.ve .ni..--=1-== -=jt:===---==-~-=== .-.Offieia pro . •· -+=--==n==----===--== ~-.-._ - -_:-11- -_l~"-:':'=-=- _- _ -.cis su . ) --h.=~l..~~.=~-.tur..~_::I__=_~_. E go sum p._~ +=j- •• .-. Papa' et Confessoris. VIL =.-. .. pag.i.is. .nimam .-a-ni-ma me-a Do-mi-num: et 6-mni-a in- .~--._ ~j~ su .ten-ti . . Novembris.-.

-. ni .-~====n= :f:==... ..tis -~-~----~----~.--.. -j ~==l • .~-~.--.ri..----.=.-- T61 . .-----=---.sum.-.per • __===1 .hi au-tem ab --sit glori .--==j===--==j===--=====j~ -~=jt . ----~_.. :.-. prrevenisti eum.~-.rna . [43].6 ..-- Offertorium. VII.su Chri-sti: per quem mi . ---~---+---..te • =.. Alleluja.~=~-·-..-...11=.- vos. pag.=~=.mi-ni san-eto e . [41].j .-~"-~----~~--­ ~ .: j .~=-=::11 ju .. ~ .hi mundus cru-ci - +~-.-..: ..a no .-.fii-.ri .ra me. =i=~=t j-L.l .--.si in =.bus ve . alleluja. -.--=.--' -.a mi .---1----eonmnullo.I I l . \Y.. cru-ce D6-mi-ni no .-. et di . -._iII-••--~-._=~---.--rTon II .te . et e - go mun ...- et in .do.. Graduale.) ~=... loco 13..stris.-==II=..ni - e- --==-~---==3===--==---===i===--~f== -.=.sci-te a me.....--_. p. '---..----.'- ..qui.=. ~. j f • -==--f---==j===--===-. Xovembris. Gl6ria Patri.ni .stri =1-5-•• ~~-·-~-. \Y.[248] Offici:t pro alig.-.. et hu-mJ-lis cor .--~-.-.·-. -l==n::.tis re ..-J---1 Je .iI::s". . .-7--~. "-f-..=:J=t .. Ton. .3 .ve .Ii .-.-. .de: .a -l -I -~-==l-"-.-.-. pag.------.-"--.-.._.-.. .=J-~_ • • -~l· .-.-=l-"l-.-~------.- ~===--==j===-·-·-==t-==~~~ji:_-== - ff .em a . Alleluja.----=---.-.--iiiIITon. qui . j -----~" Mi .-' . Justus ut palma.. D6mine.jus..:J= iII--.xus est.· 5*.==.=~-.-. VIL..gum me-urn su .~..

~ -=1 \\" . p.:6l7--~...sti - .\ I-Ie - - Iu - .-..-~ ~_=.- ---. p.. n~~que ad Ps. -----~-~.-~-=---II.. .- •• ---+--·-.. ..0 co .-+=1-.+f.... :.dIS e .~ la-bi-6rum e .-'-'::'I­ j j_ =1-+ D6 -minum: lau-da-te ~ •• -=1 ~-j P~.-.~~t . L au-da ...urn .~..=-·.--. Ton. ••-.-~~----=. ~ ~=r~ ~ . .-. ------i-==r-- ~ .bu-i .::II---~­ ~----.---. • .~-.+. -l.-·. ---~_. \\...:+..ri tJ ~=- - ..---.-.--.la.I - . .---=---l.De-sl-de .gno .-.vi de te .-+--·-.n-um cor.=-~ ~--_==~~ . COllfessoris.--i -I.te pu .-I -..-"+-h. In .-~ ~=±=~..-. _~..-.. . .=~ in -·---9 - ----1---~--·--·-·-~..llF. ·£~f- no-men Do-rni-ni.....sti e .niam prreve-nf ..-+-.---.-l.--i-.--~===== ==----==-===~ be-ne-di .!'-.:j: Quo .ni-bus dul-ce ..-. VIII.--+- ~- •• ~--=. ._-.di-nis. . _..-Itii . ~- (iraan"ale.=j_ t.-. Consummatus in brevi.jus non et volun-ta .=~l .._. -. t.sti e .. -"-. .[249] Eadem Die.f ti .jus - i: .. [192].~~ - urn._~-.=j-=rI~ tri .1-=3-.-~~..cti-o. TOll. S. . 'VIII.. \\. .te "-=~--I_""''''~.. Gloria Patri._~ frauda-sti e - - --~~}-~-. 5*..-.e . Ton. ..]I!:+-~.. Stanislai Kostkre r!llroitu~ ------._- 'VI. ± ·-. . ~-c·..lIi-t:-. -------II--I--I-+.

.-~ .--num fun-da ..-. [37].--L.--. S.·tu .. -iI!-... pag. . 15. qui ..-.==·-~-. . pag. . ... Os justi. . ~ .-•• ·. Leopoldi Confessoris.=r._.. l\1issa..' ..bo ad al....i: ------1----- -.~~·-~IIi=.-... ~o\embris.cat ju . .--...-'-1. VIII ----1---..ti .--':--3=--.fi .--------... Allehija..is...-====j.. .. ..on.qui Ire . -II=:- 't "'1 m.-----I _.a in . t. Deusdedit Papa: et Confess.-FW-._j .--~---= ne vi .ta .j .c.-".-~I------ -"=+--.._C..-.tern me-am. .ta .-. Novembris.sti e a.-. --~---~-~-.-. -------~.~-....=II-~=~E:-· .=+= -~. ...- .re De .. [30]... ut supra...pi-l •. - • ~_. et a ._ ===---==---==-----===--=== ...-~-.. Intro-i .[250] Ofticia pro aliq.too et in . . T I on. Die 15..1 . . • • ~ .. • .-.------1--.._ .-~---3.jJI'!-~--..vit _ il-Ium..-._ ~ .--...--i-=--"':""--.--r T. .:.--=--.lum Do-minus pa- ---•. ~ ad .. S.I - -I -.-.-.. Statuit...qua sa . . - De .-. loco (14.1 ... ~1issa.Ci-bavit il .~ ~ ~~~: ." . --l-==I:-~.__ ..yen - --..=~I­ Off'"(lOlI[ .. ---h--=:: .-~-~ - en-ti-oo sa-Iu-ta -ris _~:- po .. ~-·3_.tel-le-ctus.-31 ..-. -_--=-=FW--.. Die 14.~-..urn.......-..==----1::--~ -........ COllnuunio.-===--.m6-ni-is tu ...• 00 - ter . Novembris.

3*. Sbltuit. Flaviani Episcopi et :}Iartyris.jus so-Iernni ..=j • ill • .em fe - .sturn ce-Ie-brantes .no.•••• -=:j±.-~=---~------. -.Ii .-.. -f-----l--- Au .~'_" ~ ~---l---==-ir.-.=-.ni Marty-ris... ~rissa ut in GT<ll1mtii.-...~- j--.~-It:J-~ tl§-.. PiJ g.:.te ... . . S.-tIi ~-jj~. S.~. Papa.~-.Ecce sacerdos magnus.-.mus --~--_-"'l- o-mnes in ._".. Pit.ct l\Iartyris.a .3 • ..-...ta . pag.--.==~ :=r1= ~===~-=-=-=j~-====--~-==..~ .-••-~. pag. Die 23. Gradualc. . sub hono-re .-=1=i ~ . pag. ~=---=-=j===t::::=j==1=---=--=-t Do ~ .:~ be-a-ti Fia-vi- --.-- Ton. V. Novembris. [3]. Introitus.. ----.=t=-. \\C'_'c. di .urn .de ..-·-~·=:jt in Do-rni-no: re-ctos decet collaudati-o. [30].-::J--~. Gloria Patrie Ton.---~~_ _j _ ~.- mi . S. gaudent An - et col-Ian . =. 527..-.. . ~=:c:.~"J.sti =-:ii-.. l\Tissa.Die 19. .tJ~=.=:.dant Fi- -!lii.--. De .-::-.te ju .--~--. Clementis I.. Die 24. _ . Novembris.._ -----~-f.-~~ ~ .sul-ta. Pontiani Papm et -:\lal'tYl'is.--.---=:~ ~==£1 de cn . 1..-==---=====--=-- .~-:J--===r:-=:n ~-. I.~~. Novembris.-.==...f. F=1------- . ge -Ii.a . Ex .--.::I_ .i._.

Graduale. Papa~ Missa in Commemoratione Sanctorum. 440. S. [14]. Justi epuIentur. allehija. S. [30]. page [23]. Domine. 43. Novembris. pag. Eadem Die. alleluja. pag. S tatuit. S. omissis in Graduali AlleIUja et Versu sequcnti. [41]. pag. P osuisti. D esiderium animre ejus. 0 s justi. pag. et Confcssoris. pag. Alleluja. E xsultabunt sancti. ~ Sidicitur hmc l\1issa post Scptuagesin18Ul.) . [25J. 0 s justi. loco (26.. 441. G audete justi. pag. pag. Gelasii I. quorum Corpora seu Heliqnicc in Ecclesiis asservantur. Mirabilis Deus. 28. Missa. E go sum pastor bonus. Die 29. !\1issa.-.ultre tribulati6nes. Offertorium. M issa. l\JIissa. [37]. Offertorium. :M. Novembris. Communio. Papa' et COJlfe~soris. l\on·llIbri. pag. p. Silvestri Abhatis. Novembris. pag. page [30].) . A lle1(lja.A lleluja. S tatuit. Communio.·Y. Die 26. elicitur l'ractus. Leonardi a Portu Mauritio Confessoris. [5]. Die 28. ~. 2!J.[252] Officia pro aliq. S. 44. Alleluja. Gregorii III. page [19] (omissis duobus Alleluja. Ego sum pastor bonus. Introitus..

l{ I lJ 1\:1: 1\11 S SA~... V. et in sooEt repetitur Anti phona A sperges me. ~ Fi-Ii-o. sre . _.-~=~-:j_~.o_"=~Il: ..eu-lorum.=.--.=._....~-._ _ Sperges me.J=.- ---= ----~----E~-. a ..--3-~ _-=j± ..() .al-ba-bor.=+= • •~~I=-.==1+ ~-~~=J=--=--=--_.men.j=-=~: =r------j-l-~-. Tonus VII...sperges me. et in Dominica Pulmarum non dicitur Gloria Patri.I{ () I ~·A..'LT=-~----~.-j -_ .-.---.••I~="'-~ .~_=10 ~-=~~ ~=I: _--_±_-----~--j_.. Chorus prosequitur Domine hyssopo etc.po.-"]--- =~=== .=--. "]-. ." .=I~ r--j-t. Do-mi-ne. et sem-per --=--=-=:::.. Glo . _OJ JI~ .-~I=. et mundabor: Ia -va :Jii=:.=I:aI··!.~-~~--=---==-=t==-_.~=. et :J ~:·=-3~· .-jt-. GnHlllalc RO!Il:U1lHXL • A .-=. . hysso - ~ ~-=f=·+f•• ~~~~~~~I~. -p--..:.-. jf"~ .--. et ~ su-per ni-vem de . intonata Antiph.mise-ri-eor-di-am tu-am. se-enndum magnam -~ II:._ 111-+_ - -_ _ L -..~. Ad Aspersionem AqUffi Benedictm in J)fllllinicis J)('1' forum annum extra tempus l'asehale.- :]I ._••~•. A.i--. et nunc.ri-a Pa-tri..--Ii :~= Si-eut e-rat l •• -._ . repetitur imIllf'uiate Ant. rYIi-se-re-re me-i De-us._-_. 5ed post Psalmum Miserere. ~=..eu-la .+ -... in prinei-pi-o.-1-=·~t .~-~~~_ct -==1+ ~=. . . Asperges me. .. - Ps.i .=."::'~... In IhHniniea d(' Passione..-.bis me. et Spiri-tu-i san-eto.+l~.

. .J~ . et Fi-li-o..~~.= =••-~.--..-•.. ~. .. TOIlus VIII. • :J__ .4-f---t-~t-----.-:II I ..di-en-tem e ~-=·-t-E---.---------.ri-a Pa-tri..-.~ .·-·-~I·-~-!III= Ia .- :J=--..-I :J==.qua ~-=---+--E----::'··-·--~--­ ..jus.---::J---..- di ...--=..-._ et Spi-ri-tu-i san- ~~-·-E===--·-·=·'::-'--·-·-·~·-~-~-"3=-=--'.-._c--==-t~+-.li. ---f---.~==--=:j===j=t:-=j-=====--==j-I Ps..--·-_-::J-·-. . . . =1-1== . Chorns proseqmtur. -_-. A-men.di -3"'-_==.=••• -E:II-. et in sre-cu-Ia sre-cu-I6-rum.--.=-. --- .-.-=.ja: et 0 - mnes. Con-fi-te-mini D6mino qu6 .quam e-gre .-~-.-.-.J--. V~---=.--~.-.-=r=~ ==--=j=•• -.~.._+ -.tro. -.-h~~ ..cent..-.-.-~= --~- i sta. Vidi aquam..--. '-. ..-- tem-plo.J-_. .-}..~- ...-~--.: qu611i-am in sre-culum j.=r=---~~IL.-.~~ __. =.cto.--- j~=j--. Vidi aquam.=1Ii--.·· . aI-Ie . -_-.-.-. intonata ""\ nt.-=1-.-•.--f-._--. egredwntem !'tr-.---' C ~-.re =II~ dex . et j.1 .cti ..In -ja.-~ +~.pi .-.In .._-r-.4-.~~_===~_=_j_=_e-·-._---==--==~===--=======-~.2* } Ttmrwl'C Pasdw.rat in princi .--.~ _.--1-f------ Si-cut e .= ••-••aI-Ie .:jt semper..=-... -t---E--'------- -~-. mise-ri-c6rdi-a e . j~==- a -.·-.-k. ==-~===-..-:J-t ==n: :J__ ==J:::====~===---=r:=--=.-.-_. =.-I--f-- .. j _ _j j .=1-"--~ GI6 .-..:r·-. sunt.-.. et 1i--f--E--f-----3---r-f--~± ----.te.f .-.~f. ----1- sal . et nunc.=:j=. -=i1-~-II-..vi fa .0. scilicet a Dominica PaStIlle usque ad Pentceo:ten inelus~\:e.niam bonus: -=.- ·-·.. ad quos perve-nit _•• a .=i=. al-Ie- ==r==. •~:JI-.-!!!I-I3S=~-.I . - In-ja.-.-.-.~=-.-.- a .-- .-.~. Et repetitur Ant.r ....4--. .:j±=..-.

. . . Si-cut e . et Ff-li-o. -•• _.. ~.j .=-::r~-8-=~===--==-... 1~ ..tu-i san-cto. -.'LE.cut e .--8~G16-ri-a Pa-tri. Tonus II.. • I- ~~~~~=====-===1===±=---+ : L6 .-~ jJ~==--==f=8~f=-= sre-cu-16 .. ~=~--.------1-- Si .-~=-.----. et Ff-li-o. et in sre-cu-Ia E" ==1l=====--==---==--== -:-M_ -8:jt====---===---== A .cto.--..-.3* Toni Verso Gloria Patri ete..-~--.rum.B-. '. et nunc..-• • _~=-.0.ntl~ '.-=r=l -1-. ~~~-8-· -.ri-a Patri.-. et ::j=~---. di\'l'r~j.ri-a Pa-tri.--t et ~-.-. ~.--~~~~-. 8_ et nunc.L~-=1=8-:'~ .-c=.----------~--=~ Spirf .. - - --------j--+ ..-. 8--t et in sre-cu -la sre-cu- _8-8-=E-8 =. I .--t::r~=j~.iiiB=. E-~_-.--83 8 Gl6 ._----- Spi-rf . 1----~----~-"-8-8-8--II -8-8-8-8-+-8--1- '~ 0 ::Vlis~'arum.8--8=d ::t:E==--==L=---==----===j===t-8 -====1=----=----i ..rat in prin-ci- =I=~-. _~ • -~.j ~ et =t=~--.rat in princi-pi-o. Intt'oi1Hms 1 ~.•• -==j=.. -. 'fOllllS ]] I.. et sem-per. ~~~~ -8· Si-cut e.--=.-..~~~8-8 ~...pi . et Ff-li.B~~..rat in prin-ci a* - .~~--8--8-~ 8~E-.i san.tu -i san-cto.:t-8 -=1====---.-8 -==--===--====1----1Spi-ri-tu . et sem-per..-8-8-8-iI --I-i!"-f=II----j-j _L_~-..0. (. Ill pro ~J' -.-.men.~-~-8-1=-8-8-.

-... VI.=1= _.-3= I (.--"~-·-·. . =E-. A-men.-.~~••=:~~-.-~~ .~-.~--.' ~j 11_.pi - Gloria Patri.-=j=~~===---===---===--==---=== ~--j.:J-. '~-II--. __ !=-. .--...cn -la ~-.--. . et Fi-li-o..\L 4* ~ .~~--j .. et sem-per._:J--~-·-jt---------- --sre-=-cu: 16-ru~A-men. et in soo.=\=--11--" . et nunc..-.--==1=--===--+ .•-.---=: . ' .--. :f:=_-==-=t==--==j===j-. ~==--=======j~ Si-cut e-rat in prin-ci - ~ ~~-. et semper.=====-====---== soo-eu -16 .rum.--I- ~=..pi.--. ---• .-II-.---11- GI6-ri-a Pa-tri.-._I_ki..j-----------.E.--.ri .ri . ~J=.-. IV.- et -.ct= sre.rat ill prin-ci- Si .1 . .0..eut • et ·-E-II ~--~ ·-~=r~ et nune..=r====--.~j_ _.. et sem-per.0.·--E-· ~~--. Spi-ri-tu-i san-cto..-"].. .isan-cto. ~l. "'-"f-·- ~-. '-I'('-.no Pa-tri. sre-cu-16 . • E-II .~. ~ . A .)11IIC I V.... •_ . Ton.-~~t e . 0.-.--. ' . et Fi-li-o.--1- ~ --====-===---==-=~t...eu -la ~-~-.-=-~ __ _..- et nunc. -TI§----i-------~----t:--.. et Fi-li .--1.. --._--a-" Spi ..-~. -~ ~ ~ J _ .~---t G16 ..pi ..V .-.-------~======~~ .tu .~ -. et in soo-cu-Ia ---f--~-3E-----f-.-=.men. .rum.0.. .~.•-.::..-"'--..-~=-.. E-.--.. et in ~ • --.------)'[ll'IS-~ 1-- GI6-ri-a Pa-tri. . V. -----------~-- Tonus VI..

.. -.cto.:=.rat in prin-ci - .I:" -._.__ ~ __ . ~ .pi - 0.:J~ et in soo.=-.=.ri-a Pa-tri.......-~·---=n=-----­ +=~ • •• _~-_~j jt soo .--II--..rat in prin- --§-. ~_~-==j~===t=--==---==---=----=.tu-i "3 san.cut e.. . .. .~.pi.. E-"-=-~-"-~ • -·4 Si-cut e.:J=tSpi-ri .~= ..:3-. -. _ .~ ~~j===-~=--=j==--=:±=== Gl6 . ~-=._~. -.. ----- A . = :.cut e . .cn -16-rnm..per.. rronusvn I.~-. -==E--. VIII. et Fi-li-o.~ . --t-s-t-- ."=-~.::-J-==---==-==-._-----.---.Ii=--.-E~-·--·---·3-:""'~ ~==II!III~==----==--=1====--==G16 . et sem . et semper..- •• __. --.. et nunc.-.--.... ~==-.-.=. .ri-a Pa-tri. _ et --==-. .. (HIUS V· II ~= .-1_ -==---==--==:j=! Si . ._jt= in soo-cn-la - _- soo .. Gloria Patri. 5* VII.~=.~ _===---~-===j=t~---==j==--== ..cu -la ~=-----.men.--.cu -16-rum. :~l-· =:-~--..--=. :II=-j et Spi-ri-tu-i sancto. et semper...i san.j-~ _=n= I~ __.-.:r:-. et in soo-cula I -l-~ -=:j==j-.r=-. ~-=~-..-==.-=-.cn -16 .:.L=~-"=~~· "=iI-~L-· . .-~..- -I -j . rl' . Amen. ~ JiI • • • • et f~ Si .ci .=.pi . et ~ • .--.tu .. '1'011.. et nunc.'::'=l= ~=---=-. et nunc.- soo . .=. A .:±=~ Spi-ri .0.rum.·=L'::-~-=-===-~~-' -=--"]--1 .----.men. et Fi-li-o...cto.t jf===--==---==---==== .-h..rat in princi - ~-. ~_--===j_==_ ·=·=1=·==·~F~·--~="~:r==.0 .

l)oc CHt.----ii=l- -+p-------- Et in ter-ra pax ho . ~ ".-~-·-£ii 3-._••=d-t.ri . --·f..~=:--Er~-·~-.w-=~-. .mus teo (Ho.---:3-· - mus teo (1 ra-ti .-.6* Tempore Paschali.~= • :L-j=t__ IIII-~~· £n=: .ri ._--=+l=-..~--~.._ Be-ne-df .~-===~.---= ·-C~-·-.----.0 . J-.--.-.==n=--. Lau-da-mus teo _ . ±t:t: +=_~~ .-=--. . a Jlissa Sabbati sancti tl:--qnc ad Sabbatum in Albis illeln~iv('..ra .mf .=3± ma-gnam gI6-ri-am tu-am.-= e - lei - - son. .fi .:.a in ex-eel-sis De .==IE --r.ea .--~·-·---~-·-=jt=---~=----=-~ -------==.-~-·~-.-. .. II L.e I.-:: =.gimus ti . -----·-·*"-·-·-E.-=~.---~-.:=--=-j:-=--=----~ vo-Iun-ta":tis.as a .--.- - --3-·---.-:---= t-=1=-. D6-mi-ne De-us.---~--­ . .nre -----l~-~-·-.j--±---.=-=[~=--.ri .ni-bus bo ._ _ K y .-~- propter J\-.I == L6 .~.~j=.~fl--.o.. • • • t::=r=.~ ~===jt=---=--==--==-~j±=---=====L --+ teo A d .eimus --!Iii "--=-=1~-.bi ~ ~ _I!::I:~_.

. mi .ni .-. Je-su ---~+----=1-r=-~-------:::r.re .----.te.- ~~=== =----=---=========--==::~-.1 - Quo-ni. --=-£ Qui tol .. ------ Je-su Chri - .-.~--.mi -ne Fi -Ii u .le. -::J .bis.----·--·------~I---.-.Ius Do-mi-nus.-==--===1-_--=-.-_--l_--..stis .--.ti . .-~-~--t= -11- mi-se-re-re no-bis.~~_.se .ri-a ..- 0. ~=j __ __1 Chri . ==1 ~=~ ._ .- ~--------.te-ram Patris. .--II-.-~-·-L~=~=-_-I­ ~=--=---=--==j±=-=- .am tu so-Ius sanctus.-=-~. =i~~ -~==n:: . Do-mi-ne De-us. _ --~-===r~--j- Tu so-Ius Al-tis-si-mus. .-.__1------=j-. De-us Pa-ter -.--=-= =--=---==-----===---==--=== .---=~..sci.- $===~--===-===---==---=====-==-~=~= Rex coo . [~--.-==----=-= .tris. Fi- ----r~-~-=J+--.---_-·-_I-·-~--. _ .::t-~==-~~ ±=---=----=--==----==--===-J.li ..::J--•••=£IIi=j=::.i. =$ -f.-------3-~-·---­ -j---.-..---.-j--II----.~-_ . Tu so- -ii-ii-~-·~£=J+-.pe de-pre-ca ..- __ --=-== Qui se-des ad dex..- no .-.--------1-._. _-1~~.po-tens.~ ..-.us Pa .ste.--.-... Qui tol .. su.__--.__1----------- D6.lis pec-ca .. ---.------. j=+ ~~=-= _ L_ ---.ri-tu in glo .~---~--=-- ~~===t:: --.-.-..-==--..._ ~jt _.ni-ge .~ • --H::--~-=:j±-.ste.7* ------=:1---·---[-------31- ~-~------~-------1-.lis pecca-ta mundi.-~----.0 .mni .ta mun - --·--3-~-·---·---·----±E---':-iii.._ -..--.di.Il:Ljl~1 .--..--.. ==. -..+-t.- --~-.=J--.re ------3 -~---.nem nostram..---if----- -iiii-h~. Cum sancto Spi .~jt .-_.-.=---t- --~-.-=1~ ~--.-t~-.-_ Agnus De .

-~---= ~-==--=--.·-~1 . __L_. mi .....etus.-.. -L ..--..men.= Ple-ni sunt ere-Ii.--.-:J[==--===--== --~ +-5=-. .-.--~.i Pa ..-tl.i.-=l+-~-•• -~- .-=~=l=~= ~-t:::=t=~=-=--=-jt=-:.=--·-·-..--. .=-=--= .se- 'i ... .. ~--_ -\ ~ \I~l\t._ _ _ __ qui tol-lis peeea-ta mun-di..--===1-.ra gl6-ri . _ _-J.-.' .. A-gnus . --..a tu "=-... f .. .-~=--..]-..._.=+=I=- ~~=- nit in no-mi-ne c-hill ---.-. ~i-se-re-re no-bis.ba-()th.-r--· -:-·::J-·-~-·--EI---$ __-:-. San - 31 etus. ._j.-. A .-~ ..l-.. --------E-I----.-.. et ter .·.j .-3_.----.-::'=l-~=-iiii=~~ ~~-===---==-====~=-=--===j=----==-_.§ ~=I§ _ _-_~_-=.tris. ---== =--iIi..~_·_j = San etus D6-mi-nus De.-~-=~. qui ve •..::J-s-.L=-=--==l=I-==--==~===---=--':-'-----~~f~ ~=--~=·+·-·_j--·-..-l --~~.-===_--==-c~_.a.-==---==-= qui tol-lis .-.:==--+ Bene-di .ni.i._~-=====-=--:::j Do .mi .-.us Sa .. \ _ __ De .na f == in ex -eel-sis.-=n====-=--==--== --=---=====-=-=j t===---===--== Ho-san --na in ex-eel-sis.Gnus De .-·="-i"]-·~-:=..ta mun-di.--±------= -I~=-=-.=-=--. ."] ..-.:-.. .--·-·-=F-..'II-----._ .-=1 T==: -L_.=====-. =-~ -. --iIi.•--E-.=r:::V ~~_. .::~+-..-.~~-~ \----- An - etus..".~E= ...j~-= .~ . ~ :. pee-ea - ":::1 ~-..__ __ _.-~-C-··-~..~­ ~=~=-==--~- +l.....-~=-.----De .-=--=-". H o-san ..-.

-~---_---1.--_=Jl=.II3 Christe e - lei - son.f-~~~-==1+ ~=~=-=-=--==---=j=--=-~~_-' __==t==--=-..-~~l.-+=-iii=-"~·.ri-e e - lei-son.---..-~=1=~t I-te mis-sa est.son.=.==l_ -t=.=n:~ _jt_ l-i-P'-"..••. t===--~f--= ~=~=--. .-.--~=--~ -. mundi.=--jt~ do .i~ ~ _ •_ . -i~---~--f----j. .-=----====-_ .bis pa-cem. aI-Ie lu-ja.a in ex-eel-sis --~_-=1+=~t . ."_"-. -j±_-Ky ri.re A -gnus De ..=C':::'-~-::=~_.o.. :.. .~~== pecca .tis." ~ . ! =i:~ ~ t =1+ Ll.bis. III.re . ..ta .-Ilii--=!I-=-~-_ =-===-==-:--=::-=~ - - ~==.••--~j ~.=~ --_ -.~ -+.III. .::j±~-'---==---j±==--=--=-.]f=~II_~~"~_.--. Y .~ __" . no.-o-. al-le-Iu-ja.-_==1+--..i.ci-mus teo .'1.e e lei .-r~_b"'=. III..-- In Festis Solemnibus._j± -~ =-.--------j-~-- _ ~ "~~J L6 .=1+ .na no .=~. Landa ._:. -=--=--=_-=--=--.--j--.l~---.ri .mus teo Be-ne-di. :w----~fr-~~i-. --~-. -I=~ -•••~.-l~~ -~-~2~ S= -. _ De . .9* ~ \ i.l=r..=j~_- qui tol-lis - ~--=-.I=. ~---."-~-1IIl ... II...

-.. (~ui se - .._. mi.-II-~~=::n= ~::. ...=-=--=--=j -~-===-=1--===~-=l===--==l ~l'=. .re :'-=lr-·-~-.-r ...--.j±-. .p l ..-'-'--.-•.-~.ni. ~ ="J -r .•==1 Do-mi-ne ~==R:-...-.....i.J= I~ Domine De-us. .-.=r=.-~-t -rr-----'-.-=1. • ..J__..j .. glori-am tu-am.-. su- -~-======---·-·-·J-aa"!f·"i...l .fi .=~~r ~= j ..des ad dexte-ram Patris. ~ • -~ ~.su Christe. -..tris.-.+ ..se .De-us.]1 ~--. ~.::J =1== -tF-.---~t .t .sci-pe - de-pre-ca .-. .. . Rex cre-l€~-stis...-::-~.....j . • ~ .~.-.bi pro-pter magnam =$ ~-.. . Fi-li-us Pa ..ta mundi. =1=5 -t~ . .l .ni-t