You are on page 1of 904

I

I I Iprilll.at1.1.. r.

Ratisbonre, die 2. Februarii 1871.

J. M. Reger, Vicar. in folpirit. (Jeneral.

Typographus Fr. PU8tet sibi reservat et vindicat


J U8 pro p r i e t & t i 8.
Entered according to Act of Congress. in

th~

year 18il, by

HERMAN BLUMELING,
of the firm of Fr. Pustet, in tllC Office of the Librarian of Congress at Washington, D.C.
Depose.

GRADUALE
D}J

T}Jl\rpO'R,}~ '~JT ])}J, S-L\N{~TIS


JUXTA RITUM

SACROSANC11~ ROMAN

CUM
PAULI

v.

ECCLESI

O'~TU

l)ONT.Hr~

JUSSU. REFOHJIATO

CUI ADDIT~N~OFFICIA rOSTEA ADPltOlfATA

SUB AUSPlOO&J< SANCTISSIMI DOMIN7I NlJSTRI

PII PP. IX.


CUHANTE SAClL IUTUUlVI

Q(D~GHE<lATIONE.

C U ])1 \P R I 1M LEG I O.

RATISBON~, NEO EBORACI

E'r CINCTNN.A.TII

SU:\lPTI BUS, CILUtTIS ET TYPIS FIUDEHICI PUSTET,


S. SEDIS APOST. ET BACR. RIT.

CO~GR.

MDCCCLXXI.

TYPOORAPlU.

Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Benedictionem.


-.'

~. ui ehoricis Catholieoo Eeelesioo libris imprimendis


~~

operam navarunt, in eamque rem typographieoo


artis, qua prrestabant, ~ndustriameontulerunt,
o
eos de Catholiea Religione bene meruisse

existimamus, ae dignos propterea fuisse, quos


et Saerorum Antistites, et vel ipsi Romani Pontifiees suis
laudibus prosequerentur. Hos inter prreclarum tu quidem,
dileete fiIi, locum obtines, qui egregiis eeclesiasticorum
librorum editionibus, ae prresertim magna eura editis libris
Cantus Gregoriani, Typographi Pontifieii, et Saerorum
Rituum Congregationis titulo insignitus, nunquam destitisti
Catholieam rem, quantum tua arte potes, luetuosis hisee,
quibus versamur, temporibus juvare. Gratissimum vero
Nobis aeeidit, quod nuper audivimus, te Gradualis, quod
voeant, Romani editionem , sane puleram et magnifieam,
quam editionis instar Medieere, et juxta normas a Saerorum
Rituum Congregatione tibi prreseriptas adornaveras, ad
exitum perduxisse. Qua re facere non possumus, quin
eolloeatam a te in ea operam atque industriam vehementer
probemu8; ex qua multum et deeoris et utilitatis saeris
. Eeclesire ritibus orietur. Atque adeo hane ipsam dieti
,'J

Gradualis Romani editionem , tuis sumptibus ac laboribus


exaratam , Reverendissimis locorum Ordinariis, iisque
omnibus, quibus Musices sacrre cura est, magno opere
commendamus; eo vel magis, quod sit Nobis maxime in
votis, ut cum in ceteris, qure ad sacram Liturgiam pertinent, tum etiam in cantu , una, cunctis in locis ac
Difficesibus, eademque ratio servetur, qua Romana utitur
Ecclesia. Interea dum te, dilecte fiJi, etiam atque etiam
in .Domino hortamur, ut pergas tenere istam viam, quam
instituisti, et laudum tuarum vestigiis insistere, aliud hoc
ture operositatis argumentum expectamus, ut qure adhuc
edenda tibi supersunt de Gregoriano cantu volumina,
quibus inchoata oHm a feI. memo Paulo PP. V. Prredecessore Nostro perficitur editio, tandem in lucem proferas.
Qure ut alacriusprrestare velis, jura omnia et privilegia,
qure ob ecclesiasticorum librorum a te 'peractas editiones,
ab hac Sancta Sede, per Sacrorum Rituum Conp;regationem,
concessa tibi fuerunt, hisce Nostris Literis confirmamus,
iterumque, si opus fuerit, elargimur; ac simul benevolentire
Nostrre certissimum pignus, Apostolicam Benedictionem
tibi ac tuis omnibus ex animo impertimur.
Datum Romre apud Sanctum Petrum sub Anllulo
Piscatoris, die XXX. Maji MDCCCLXXIII. Pontificatus
Nostri Anno Vicesimo' Septimo.

(L.S.)

Fabius Card. Asquinius.

Dilecto filio Equiti Friderico Pustet


Dioocesis Ratisbonensis etc.

BE

~[On()

UTENOI

GRADUALI ROMANO.

'1 . raduale

Romanum complectitur eas partes l\1issro,


qme <lntiquitus a cantoribus aut choro modis gregorianis adornatro caneballtur. Quamobrem hic libel' eundem quem tenet lVIissale Romanum ordinem, excipe
()r<linarimn l\liss(e. quod ad calcem invenitur.
Prromittemtls observationes perutiles, ab antiquis et
doctis viris traditas.
Eos, qui cantui gregoriano operam dant ita instructos
. esse oportet in ejusdem regulis, ut et voce et modo callE'udi vere Deo laudes offerant, nec negligentia aut inseientia tidelibus scandalo sint et venerabilem cantum turpiter deforment. Quare omnE's, etiam qui hujus cantus
periti sibi esse videntur, monendi sunt, ut singulas partes
in ecc1esia Dei cantandas antea diligenter inspitiant, prroparent, et cum- atfectu absque defectu exsequantur.
Prrocentores itaque observent, qualis modus aut tonus
ante ipsmn cantum prmscriptus sit, ne forte vocem nimis
extollant neve <1eprimant, memores eorum quoo monl1erunt
Yeteres: ~unquam cantus nimis basse ineipiatur, quod est
ululaTe; lice uimis alte, quod est clamare , sed mediate,
quod cst cantare,<: ita ut tantores aut major pars eorum
acumen et gra,yitatem cantus attingcre possint.
>,Sunt quidam vuce dissoluti, qui vocis suoo modula'tiol1e gloriautUl': Ilec tantum gaudent de dono grati~e, sed
ctiam alios spernullt. Tumcntes elationc aliud cantant,
quam libri habeant, tanta cst levitas vocis, forsitan et
Gr:ulml1r:

!{ulll;lllllHl

II
mentis. Cantores igitur intervalla yocum accurate pronuntient, nec semitonium pro tono sumant, ne generi diatonico falsos modos immisceant.
Ne unquam nimis volubiles stnt in cantu, ita ut confundantur singulre notre, ne distinctio pereat et affectus;
nec nimis justo GJtntum protrahant, ne tredium audientibus
afferant. Caveant quoque, ne verba et syllabas ipsosque
cantus modulos injuste separent aut conjungant.
Corporis gestus sit devotus, humilis et erectus. Quidam enim dum cantant huc illuc se vertunt et respiciunt,
si quis .cos non videat, laudes hominum affectantes. Si
cantas, ut placeas populo magis quam Deo, et ab aliis
laudem qureris, vocem tuam vendis. Viros decet virili voce
cantare, et non more foomineo tinnulis vel falsis vocibus
velut histrionicam imitari lasciviam. Cantores et musici observent, ne yocum harmonia qure ad pietatem augendam ordinata est, aliquid levitatis aut lascivioo prooseferat,
ac potius audientium animos a rei divinoo contemplatione
avocet; sed sit devota, distincta, et intelligibilis.
Vide, ut quod ore eantas, corde credas; et quod
corde credis, operibus comprobes.

He Introitn, Kyrie eleison, et Gloria in excelsis.


'Cantores non possunt in choro incipere Illtroitu11l
Missre, priusquam sacerdos ad altare pervenit. In feriis
et festis simplicibus intonatur ab uno cantore usque ad
signum appositum

,in festis semiduplicibus et in Do-

minicis a duobus, in festis solemnibus a quatuor, ubi cantores suppetunt. Chorus prosequitur usque ad Psalmum.
Primam partem Psalmi et ~. Gloria Patri eodem modo
sing-uli cantores proferunt, respondente universo choro.
(Toni Gloria Patri pro Introitibus reperiuntur in fine Gradualis pag. 3 *- 5 *.) Quo finito repetitur Introitus usque

III

ad Psalmum modo supra jndicato. Introitus semper dicitur, prmterquam in l\lissa Sabbati sancti et in lVIissa cantata Vigilire Pentecostes. Tempore paschali Antiphonm ad
Introitum adduntur duo Allelu.l<i. ubi non sunt, juxta tonos
in fine Gradualis enumeratos pag. 70*-71*.
Chorus finita Antiphona tel' KYl'ie eIeison~ ter Cllriste
th'i-;on, et iternm ter KYl'i~i i;1C'i~'.on ad majorem vel minorem ordinem festorum (ut pug. 6*-47* referuntur) alternatim cum singulis cantoribus aut altero choro imponit.
Incipit solus sacerdos clara voce Gloria in excelsis Deo,
deiude totus respondet chorus Et in terra PflX hominibns,
aut cantat alternatim cum cautoribus.
Sequitur responsio chori ad Dominus \'obiscnm. Simili
modo postea chorus respondet secundum cantum assignatum in pag. 68* - 70*.

He GradnalL pI aliis uSllue ad Oft'ertorium.


Finita Epistoln aut I.eetione duo cantores incipiunt

(3T;ldua1e usque ad signum

,et cuncti prosequuntur

debita cum attentione. Duo cantores Vel'sunl (Tradnalis


dicunt. Si .\.1.l~.'lu.ii.l~ ;111elll,j;\ cum Versu sunt dicenda, primum Alleluja cantatur a duobus usque ad neuma aut signum

=:i:l:i:=,

chorus autem repetit Alleluja et snbjungit neuma,

protrahens syllabam a. Duo cantores intonant Versull1, et


chorus respondet. Finito Versu iidem duo repetunt AlleInj:J. et chorus addit solum neuma.
Post Septuagesimam, omissis Alleluja, et Versu sequenti, dicitur Tradus. cujus singuli Versus intonantur a
duobus, prosequente universo choro.
,
Tempore paschali omittitur Gradnale, et ejns loco diciturAlh:iuja. ,111eluja cum Versu, modo supra dicto. Sequitur statim unum A111'111.1.:1, quod intonant duo cantores

IV
usque ad neuma aut signum

--, et chorus addit neumn.

Vel'sn~

et unum Alleluj:l in fine cantantur modo supra descripto.


SequentiR' alternatim cantari possunt a singulis cantoribus .et choro.
Finito Evangeliu sacerdos intonat si dicenclum sit,
Credo in UllUm Dellll!, respondente choro Patrcm onmipotentem aut alternante cum cantoribus.

De Ofl'ertorio, e1

alii~ HI'Hlne

ad SlLHlptiollem Kallguinis.

Offcl'toriul1l ab uno, duobus aut quatuor cantoribus


intonatur, uti ad Introitum diximus, et finitur a ehoro.
Tempore paschali additur unum Allrlllja. ubi non est,
secundum tonos in fine Gradualis assignatos page 71 ~~-72*.
Finita l'neI'atirl1H' chorus prosequitur Salletns etc. usque ad Renedictus exclusive. Quo finito, et non prius elevatuI' Sacramentum. Tunc silet chorus et cum aliis adOlat.
Elevato Sacramento chorus prosequitur cantum Bencdictus.
Post responsionem ad Pax nomini cantatur tel' Agnu s Dei.

He ('ommuniolle UStlue atl linem Miss:,e.


Sumpto sanctissimo Sacramento cantatur a choro Antiphona, qum dicitur COInllll: Iliu. intonata at> uno, duobus
aut quatuor cantoribus, uti ad Introitum dictum est.
Tempore Paschali additur unum AHl'lnjD, ubi non est,
secundum tonos assignatos png. 72*.
Sacerdos aut Diaconus dicit He l\Iissn e~t vel Benedicamu~ Dominu, et laudandus est mos, quo chorus eodem
tono respondet Deo gratias.
'
Ad Hequiescant in pac(' in n-lissa Defunctorum respondetur Amen.

PROPRIUM MISSARUm:
DE r-rENlPORE.

Dominica I. Adventus.
Intl'loitns. Ton. VIII.

Ad lUis:-;am.

.~-=
====--=_..--=
=-.=._
_._-II_....
_._L_II=j__

--1----~-E----

D te Ie-va.-vi

~=

..:oJ--+~_1-

a. - ni-mam

==~-.-:-.-

....=+==

'I=-. .-~+-j----===--==~t
me-am:

J ..-h-..=.
te con - fi - do,

De-us me-us,

E.=- .-~~=-

in

f. -~ .--. '

non e-ru-be - scam: neque ir-ri - de -

~-.--=~= -.-==~===~=~==--===--==

.._._t_. --.-.::r:.==.=t

::f-F--t=II=II=:~--- ant me
i - ni-mi - ci me- i:

~~~.:-"~-iII ~'!J - Vel' - si, qui te

-::5= - . - . '

e- te-nim

u-ni-

E~T.-.-=iii.3Ij

exspectant, non confunden - tur.

11--.-.-3---"

.-iII-.-+i=

===:::f=_~.=.-_I_=J -=:J=e==---==-===j~
Ps. Yi-as tu-as, Domi-ne, de - monstra mi-hi:

~.-.-.-.-~-~~==1+=-.---.--11-'
_-==1=====~-=.J-~=-_::Y:~.::J==~~----1
et se-mi-tas tu-as

e - do-ce me. W. 010 - ri-a

.-.-c.-------Er
-.-.-~=I=-._"-.-~=
~==L_~==--==. ==--==j===--===--t=t

Pa-tri, et Fi -Ii - 0,
Graduf\lc Homanmll

et

Spi- ri - tu-i san- cto.


1

Dominica 1. .Adventus.

===-.-.-.- ------II-E-_-":::I:__

~ _-_-..1----....,--

-=-

-"~iiI=1--1
F--.J----=-_j----l

-----------l--

f--------- -

.-.-r-

Si-cut e-rat in princi-pio,

et nunc,et sem-per,

t
-==--==
---.-.~l -------1--+--1---i-.--.~--=iI--=-"'
et in sre-cu-Ia sre-cu-I6-rum. A-men.
-------j----~--.---.-

L __

-----

Quo finito, repetitur Ad te Iev3.vi. usque ad Psalm.


~ Hie modus rcpetendi Intl'oitum scrvatur per totum

annum.

------3--------

-..----- - --

~
'.
-- - - - - - - . - - -.------l
6ratluale.
-1~~----iII.-t.-~.J---~~~--I

Ton. I.

-j-~-.-.--.--.--.

U -ni -Vel' - si, qui te

ex-spee

===-=-=--==E..;j1I!--.--.
~' ~E

=-=--=-~~

----~ --.-+~-- --.-.-~


-

-I- - . -

- tant, non eoufun-den

tur,

D6 -

--

-1-

mi-ne.

-J .\ .-.,-~~:::L.=-8-.-.~/~!IIIt
-~i.J-~~-~=3=i
_:J_I-.+__ ---- -1-----"
_I

--I

----j--

-+ - . - -

----I----!--- - - - - - - - - - -

'\). Vi-as tu-as, D6 - mine, no-tas fae mi - hi:

---------- -.-=-.

::.. ~~-.r:-~-.---....,..-~. ~~----.--I- -._-~


et se - - mi-tas tu as
e - do-~+-

....J_

.~_--

-.~---1-

---j--

:a:'
" ~__.:=jt::f=-L---------~ ==n:::i'=...1- ,
- ,
~~ _ _.!:_
- ee
TI)n.

~=

me.

VIII.

Al - Ie -

~-

-=I=-.r:-...,-...
-~-.--.-.l..~=n=
- .~-:,t:.====.-~-~==t~ -.f--jl-~- =j:1

:f=_~

- III - ja.

-=~~-.i:1_-ii]:=-~ ~=---==.~ .=:.=no-bis, D6 - mi-ne, mi-se._-.=t=


_- J---I--_ _ __
V. 0- sten-de

I::5--.--.--t--~
=:.~~:c.~
ri-e6r-di-am

tu

am:

~.--.-":J.~:

et sa .. Iu -ta - re

DJlllini"il

r.

.Advcntm:.

~-~--I=-+------':r---

..~~._. -t=~~fi--'=~i

tu - urn
da
.A lle]uja. ut supra.

.=it

no - bis.

.~ In Fcriis Adycntus, quando per Hcbdomadam

1'C-

sumitur lYIissa de Dominica, non dicitllr Alleluja, Hec Versus sequens, sed talltum (iraduale.
(Hft'l't. orinn~.
TOll.

n.

=1+-.-

A"~=,..-~--.=:j ~- ...~~

-f=----=j- ----~-

Ad te

-1=5

:=a;;;;

Ie-va - vi

a-ni- mam'

---=1==-.-.-".-.-1========-.,

t==1-I-

:j=!=~--t==--==--===t-------_~-~.:j=::

me - am: De-us me-us,

in te con-ff -

do,

+liii-.-"---IIf-':.~~--: =l-.-.-.-t -..--.-. - -_-=1="


+~===~~~j===- -~~~==--~j=1:
non e - ru- be - scam:

neque ir-ri -

de-ant me

.-~
~ ~.~lll!'-=-.=.r-"~
i-ni-mi-ci me -i:
e-tenim u - niver-si, qui

~~.

... .i3- ..

~ ~-~.. ~31

te ex-spec-tant, non con-fun-den

+~ ~.I!W~.J

---3

tur.

"::'.:J=~ -II--~-.t'

l:ommunio.
Ton. I.

-=1..p'!- - , - - - - . : - - - - - - . - . - - .- . -

- ~-.-F- .-~~=---==

Do

ml-nus

~- ~ f1.="-=l-.~--

da-blt be - nl-gnl -

~-=--==--===t=j===-=--=~=-- =c.~- -.' -1=


- t3.
- tern: et ter - ra no - stra da -

=i~
t=J-iII--E-.....
:J-~ -E.= ~+=
_+p_.
._ _-.
_.-_-._jI
-

bit fru - ctum

--. --

su - urn.
1~

-:,

Dominica II. Adventtls.

Dominica II. Adventus.


Introitus.

Ton. VII.

~-~--.--II-"'~-~--~-"-I
:r--=
.:j=====--==~-=j===-==t

o-

pulus Si

on ,

ec-ce

~==-~-.--.~-~=-==~=~

::r==~=1==~t=-:..---==j=t==--=
Do - minus ve - ni-et
ad
--_.-~----.----~---.
J-.--_. - -

~==-~~=-=~=:.- =._-==--===--=--=-======
sal-van -das gen-tes: et au-di-tam fa - ci-et
-I::I-"-'-=.

i/C-I--,-M-.--.--,-.
-- ..-J-t-j----- _-I-.,

-r=r.=- __
.--=--- -l_-==j===.
--..~.-.-~-~-.-.------,-~-.~---~. - ==----===-_-====--_==_ :1=
-~r!-

Do - mi-nus

!;.

..-J__ ~

gl6 - ri-am vo - cis su - re

.-~~-.-~J--"'~~.. ~ ;31::t

in lre-ti - ti - a

rI-

Ps. Qui

cor -

dis ve- stri.

i~-.----:E.~~
re-gis 1- sra-el, in-ten-de:

~ II:~_.. ... .:::J=~

Gra dua1e.
T
Ton. ,.

qui de -

d ...

- du-cis, ve - lut 0- vem, J 0 - seph.


V. Gloria Patr~. pag. 5*, TOIl. VII.

JiI

...

::5= -.-~=~.-~
;=+--:;:
:f=.
.-~ ._j-.-_ ----====.!i!:::!:
Ex Si - on spe - ci-es

-.-===

_
-~-I=
.~ ] - -"':&.~-.-E
..---='"-!II.__
__ __
- - - - - - - f - - = - -. .-l-I
~
-.-~-

de - co - ris

e - jus:

De -

us

II-.--f-UL-~

ma-ni-fe - ste

Dominica

n.

Adventus.

~==--~==r===1l==---~"==3
!I~ t
:r_.-....
=.:=.._jt===--==~--=---.-t-=ve

il -Ii

ni- et. \'. Congre-ga - - te

......-.-=r=.-:.-:l

~-.--==----==--=c==--===--:f=.-~:J . . . .:::.=-~--.=.--.-==---==t---=-.~.
san-ctos e-jus, qui or- di-na-ve - runt te-sta-

.-

!----.-=-=--- -r=-:J-l=- -=-..----=~_~t~'


-~.-.- --.-.~7.-.-

- .- 1 . - -

- men-tum e
Ton. I.

----.-~-

jus

su-per sa-cri-fi - ci-a.

-I.

---+-f---~-..!...!.f----~-~I-
--.--. - - - _.
~-.--"'-~.-dI..:..-I.-..!...!.-~-.~_.+-~~-.------.=
----~~.
-IA I - Ie - lu - - ja.

__...-

~-J=-=__-l1~_.-.~ ---_~_::J
.-=-;;::]--11
~
____.~_ _._._-=--j--_
_+_

----1 i

-.-.,---

"V.

---

Lw- ta

tus sum

------

in his, qure

--.-----r-~-I--.--

-.-+ - --

-~.'

:$===.~ .IIII-:II:J_"--*,,=="- _. .#!,~ , ~.


di

------r-- --1--

cta sunt mi

hi:

in do -

mum

-~-~~---H-!=-~+---.

::j:=- -

-:.--.-.=

~-.----- -~..

- i l i - - - - - - - . - -......-. --..
Do - mi-ni
i
- bimus.
All~luja .. ut SUTH'[l.

Ofl'ertoriuUl
Ton. III.

t===--~
-----

--------3---

-- ---I-=-- - --.-1-----...-3-...
--+

-J-~--I
- - ------1-...---t

---

De - us,

-~----,
---

tu

conver-tens

-~-

VI-

----~----E---~-1--3-
. - ..

...- ..

-l-.--.--.----,--I~.~-,-~
=-. ---.-r
_1_
- -..
-J--=~._-1---...
-_~
-t - - - - - - - - - - - -- --

~-

vi-fi-ca- bis nos,

et plebs

tu

Ire -

.J-.=-

- ...~--II.-
~ .'!-~:::C:JL.- .... ..::::I:ii
-I -.-::---1----1-_-.----It::r- -__:.l~
-+ - - - - - , - 1 - - ----- -----ta -

bitur in

te:

0-

stell- de

no

bis,

Dominica Iff. Adrelltu:,.

.~UI -=l==~ E---.--


...---.-~===~=~-t
- - - - - j -~---n=--=-+:&11-.-----..- Do - - nii-ne , mi-se-ri-cordi-am tu - am ,

-1-

- L. . . . _..-I._

----~--=-- ---------~

--

--

------.r----E
..tIi.=---~'-~E
:;~-. -.--~.-------.- --~I.~=----==---==--~-=== --==--=-- -=-= =
et
tu - um
da
no - bis.
sa-Iu-ta~re

COllll.uuuio. =-.!!i .....-.-~.::=+=i~--=j-._ .... J-.-=~


'I'
rI ~- -::+=: - = j = - - - - - - .on. ..
J
' I
t
.
e - ru-saem
sur- ge, t
e s a In

-=1==-.--....---

:tii=-=-1iIL
~. ~ .~.
-~-r=i=
~===-.- _~--j-.-.__===___=t==
ex-eel-so:

et vi - de

ju-eun-di - t3. - tem,

:Iti-------I--~---r--E
~-.~.-.-=-[I--===
--=.~~:~ i~"
----~--.qure ve - ni-et ti

bi

--==---a Detu - o.
0

--~
3--~--
--- - - - - - - . l l.t.~-E-- . - .--

-. - . - - - -.iIl--+r--.--- -. - -.-.--------------

-.:S.-

gau-de - teo

Mo-de - sti - a

ve - stra

~ ~--__-i1iL~.:.
sit 0 - mnibus ho-mf - nibus:

no- ta

1Cl:t

Do - minus e-nim

Dominica III. AdvC'ntus,

-.--.-.,-.=-=1=

--IIiii-=Q.IIiII==-=~-~=h~"--.:I.
-..
~:~=----==--::t=j~-==-_~~=====-~_-_=:j--=
I

pro _ pe est.

Ni - hil so-Ii - ci -ti si - tis: --.

-----E----3---.
=-= ==----==--.- ~ ===._~-.
.-.-.-il-=..=---~-.-.-.~-- ...--.-.----- ----_

~-

sed in

0 -

mni

o-ra-ti-o - ne

pe-ti-ti -0 - nes

=i=~,
-.~
.-- - _F ~+=~
.
-+~_~_-=j_.__ __."]_""__ ._~_" __ i=
__
ve - strre

in-no-tescant a - pud De - urn.

--_--===---II-=---~-

..--=E- .-- ---=~-1

_I- - - - . - ::J_-I_ _ - - - . p I - - - -+ - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - -

Ps. Be-ne-di-xi-sti,

.--=

Domi-ne,

ter-ram tu-ani:

----------~-f--~I---------II--.-r-.--.--.--.--.-_=-I--_I__
L
-._
_
-

. ---------------=- ~
a-ver-ti-sti capti-vi-ta-tem Ja - cob.

---

l. Gloria Patri. pag. 3 * Ton. I.

~--...:.=--II'J-6-dI---~-E- ..---

(~l'aduale. -~-==-:::J~~==~-===-~t
'T . \TI'r
-~-----------OIl.
.
Q UI. se - des, D'0 - ml-ne,
.
su-per

--- ---

~
- .~j--.---

;;-"-~E-:=j-~ --~----

-II--ILoaI.J.-.--_----:..=..=-~-.-..
_:r:::i
---=-..Li

--~- -~-,-~

Che - rubim,

~_

ex-ci-ta

po-ten-ti-am tu - am,

-11..;"+.
~ ~+ ,. 1'IiJII!f.~:IIII!'
-~
.._
_ f_~:=j_._t
.
_
et ve - ni. V. Qui re - - gis 1- sra-el,

---------.--------3--

~ _ _1_~_II_=_-. - - - - - - - - . -iiIIJt
~
__--=::-I=-::J==--=I=.-~.~--.~=~---.

in - ten - de:

qui de - dli - cis,

ve-Iut

0 -

__

vern,

_L
...-=-==r-~f==-=----=====--===--===---===--===
J.e-'iII------I-"~-------~
----=---i-l=L------------Jo - seph.

Dominica Ill. Adventns.

Ton. IV.
------I-f----.-f--~f------~ ~-I--
--1-- =i~---::-.:~-=-.;;;;-.-~
_ e .-;;,--~-.=f6-.-___
::t-

~--=-~-==-_.-~-

A1- Ie

Iil - ja.

--.~_=::._--~~_"":II-

Ij-~-I--~~-.- ~-~~~-~=.~-----....
B
---l----.-.-~
~.

_- - . -

Ex-ci-ta

poMn-ti-am tu - am,

D6 - mi-ne

------ --.-.---- --=-.-

-~-.-a:-~=-----=I===~ -:J. ~. . . ."~==---lIj


-I -_--~. . .- . - - - - . . - . - . - '---1et

ve -

4'
t'
0 Her
OI'IUDl.
Ton. III-IV.

ni ,

ut sal - vos

fa

ci -

----!----f---,-1
Ij--1-
_1_ - . - . - - . .....- _ -E
.+---- -- -- .-, ---=--~~- - -,-+-:B ene-dI-xi - - stl Do - mIne
----~.

~-

-.-.J--j

Ij
-~ ~~
i/'i-r;:.. --.-----.-=1-.--11--.--1
-1- =-_-_~.- _-=--= -=:lCt=...~f~j=== __
--I(]

---1

ter

ram tu - am: a-verti - sti

. ~-,----

ca-pti-vi-

==1-:::::::='--- -- r;:..-.-:JI-.-~=

~====--J---='~_.:j_.~.-~==~t===--===

- ta-tem Ja - cob:

~
-

A.

re-mi-si - sti

i-ni-qui -

.-~ ~ ~--:L=3f:

ta - tem

pIe - bis tu - reo

~=----r;:..=-

Commnni.o. :i=~ -=.=~.


Ton. VII.
D i - ci- te:

;;-"--I-=-=:j-.-=~~
c.----E!:-j-~ --

pu-sil-Ia - ni-mes

con-

::5=.-....
--=.~.=~--I[J-.-.~I..... t .=r---:
:r==--=~-== -=--===-=======~-~=-j=--!
- for- ta -mi- ni ,

et no-Ii - te ti - me

re:

(~uatuor

Fl'ria lV.

TempnrulJJ

Adventu~.

~-r~-=~====".-I:J:_"~&~
~=====~==
:l=--===j===---===t
=====-=:!~--.-j~:
ec - ce

De-us

no- ster ve

ni- et,

Feria Quarta
(~uatuor

'felnporurn .L\dvelltus.

Introitus.

Ton. 1.
"J

f. '.' ,,1t..:c.~~ ~. ~=-._.---==:t-----=-T.~


=-J-.-.7.=-

,n

~-Il\- -~ -'c':?~~ ~b .._._~. .---.~.~-

I~

I~.'C
i. ':-. .

... _

<t~
. ..;. .i. .:r
_. . '._..'

O-ra - te

cre-Ii

de - -

--.-~-f-.h.=a.:--.--~~~.:. ~....l.~
~.',~.;;~. ::;=j-t=
-.-~....
.~ .~,0) '. ~i' ~==--- ~ ====--==----===-~--.
e{~-i-~"--=~~~~)
super, et nu - bes plu-ant ju -

--.--.- -.-=----

--~-----~-E-~-~-~~~_.
- - --- -=-~-~
~_ - - -iIII=-=IIi-:f--.=
stum: a-pe-ri-a - tur ter - ra,
et ger-mi-net

-.--.-=---

_.

--+----+--=====--==fE'
---c'-~------I
~-.---.
--------- - --"-.--.
------------

-1-

Sal-va - to-rem.

--p=--------

Ps. Coo - Ii e-mlrrant gI6-ri-am

-pl--=)---.--3===----------------=--E--~ -+-~

-1-

-l

-.--=i--------- - -

-f---- - - - - . . , - - - - - - - - - - - - -

De-i:

- - k , . - .- . -__

et 6 - pe-ra manu-urn e -jus

an-nun-

----=~==~+===----====--=---==--~
t------------

-I-~-------------+~------=-----

-----------------

ti - at firmamentum.
l. Gloria Patri. pag. 3 Ton. I.
L ectio Isaire Prophetre. In diebus iBis: Dixit Isaias.

10

Ad\,(~Ilt1ls.

Feria IV. Qnatuor Telllporum

~-.-.-1-~-.~.-.::J=-=-~1-.-IiiII:L~"--
-1- __ -.-l----~-.J~
-----1
----1--- - 1 - - - - - - - - - - -

(;l"ulwd'
(

ttl

X
on..

T61-li-te

por - tas, prin-ci-pes, ve - -

., E-.---=====~-.-.-~-=-~j-._~--I
.-iII=.....-==-c~~-=l--- ...#---1
--=

- stras: et e-Ie - va - mini por - too

ooter-na

~= +-.-.--.-=~.-.-~~=+ III-:-.-C~""-:'.- l
~==----==~.-:IIi==.~~~-~ .-~
- les: et in-tro-i -

bit

Rex'

g16 - -

~.--:::n--"--E--=--~-I:f -jt -.
~
.~~

__._L"_.-,-._._.
__-

- ri - reo V,". Quis a - scen-det


._~_.

in montem D6

..

* ___

-==r=- -=--==--E~ -=-=--=---'---.-~._---+.=


~
- - - - ------------_._-- - - - - - - - - mi - ni?

aut quis sta - bit in lo-co sancto e

---..==~--r==3
~
- -E----1------=-t-----.- -

- i - - - - ' !....-i-.--.~ -

- jus? In-nocens

rna -

ni-bus

.~.---I-

. .---.-----"-1
..=------11:::et
mun - do

:5=~-~.17. ==l+==-. --==----==---===---===


:f=-r-=---!:'=!--=:j===--===--===----==--===---==
cor
- de.
Lectio Isafre Prophetre. In diebus illis: Locutus est
D6minus.

Gradual.'. -I
~--.-.-.-...,-t:: ~
!;;=__
-.----1-- --.~-'
-- --1Ton. Y-YI. ----.-'---.--...--- - - - - - -

I-===E'-.!'--.

Pro-pe est D6-mi-nus


6 - mnibus
---~--IL---r--E-J--~._
_ r:__ __' --1----

~~_ .-~

__~IU-~~

in - vo-can-ti-bus e

-:-1Ii- =-~-.--.I.-~~-.
urn,

6~mnibus

qui in

...
~--.. .. ~+-3===---:- -=-::.~.-;n~-+~

-.

--

- - - f - - - -.--------~- -.t~

-t - - - - . - ...--..- - - - . - - . - - - - - - - - vocant e
urn
in ve- ri - ta
teo

#-.---il-.h.==--

~-.-.--...--==r::

=~==

:r====-------==---.----t=.~=I=.-:..I!!"".--.-=:j==t:
\L Lau-dem D6 - mi-ni
lo-quetur os
me-urn:

-==-~.--.-~=~=.-- --.-~!.t:--=---=---j
-.--.--.---t---~-.ll_....---__-I
- - - - f - - - - --=-._-~-

- . - . - - -- - - - -

et be - ne-di - cat

0 -

mnis ca - TO

no

- men

~= --E-"-.h.--~===~==---===--===--===
r:.----.tlt-" .....- - -------------------~-~-.-.-

sanctum

- jus.

-.-.-r----_ ._ -r::. -.

Ofl'f.~l'tol'ium. :j=~.
-tr-

Ton. IY.

.=~

_L

Confor-ta - mi-ni,

=il .-.-......~-.=~
=J

-t-P--- -~-

=.

ti-me - re:

-ii

.q
_

et jam no-li-te

~ .=~j _~-=- - - =-',,-41-

ec-ce e-nim

_.

De - us no

:1_"'6-_.--.

---E--~--r---f---r----l-

--~-- ---.--.- - . - - . - - - ---l--l


_I_~__
__-.-l.__
.J_._~_-H"-.- -. - --=~=l-- ------~.-

ve, - -

- ster re-tri-bu-et ju-di - ci-um: i - pse

--E------t--J-I--~f---
- ---

--~----

----- -1-$_.__ .~ _. _-.~._-.


__."!f"'_[~.
._~

ni-et,

et sal - vos nos

===---==

fa - ci - et.

4
----=--:-.--:---1.
----1--._--=----+r'Ec-ce
--.--.-.--.---,
-.-VIr - go con-Cl- pI-et,
et

Comllnuno. =----=t=---=r:=
-~----~--L
..
. Ton. 1.
1

-~ -~j--.-~:J-~-.-.~-.
- - 1 - - - - -j]~--.--.-E-t==--=+
I1-_-1
-.---I-~-

-1--

-t-P--- - - - -

pa-ri-et

fi - Ii-urn:

--

.-.--.

et vo-ca - bi-tur no-men

--r--E----,-r~f-----~-.- -.--l--r--------

..- .....

~-.--=

e - jus

~f
Em - rna - nu-el.

=I="-

===--===--==

12

Feri;)e VI. QuatuoI' Tcmporulll Advcntus.

Feria Sexta
(~uatuor

'felnpornnl .A.dventus.

Introitus.

Ton. IV.

~l

.--Jj ~I~~-~--~-3~=
Ro-pe es tu

Do - mi-ne,

.... :.11:::11:
et

omnes vi-re

1L~4=----.

tu-re ve-ri-

~=E.-__._-.--.-'-11
--~-I--~ -,:lIIii:.~~-==~~f-I.~
. - -=-~==..-.- p = -. .- - - --...-.----i-~--+
-.-~-

-j

- -

ni-is

tu - is,

quia in re-ternum tu

es.

:-J-.-~--.3-.-.--II----II --- -- - - - - f = --~--.==-=-.IL-II~E


- - - - - - - --'1-

-l

------

Ps. 13 e-a - ti

------f----------- - im-ma-cu-Ia - ti in v:i - a:

::;:!lii 8 ~ += ~ __ ~~
=1+
.
~--~---=t-----t:--=-.-j---qui am-bu-Iant
in Ie - ge Do-mi-ni.
\). Gloria Patrie p. 4'" Ton. IV.

Hraduale. ~===--.-.--=3-.=---II---r-ji~=:~
"-I
--.-.-.
-.-1-.-_::r~I~_-t-.-1
T X
----- f - - - - - - - - --""
on..
0 -sten - de no - bis, Do-mi-ne, mi -

13

Sabbatu l.--luawor Tempormn Ad'\'entus,

~ ~. ~ ~~:r:~;~.~
tu -

urn

da

no

bis.

IE.

l=

~=--~-.-.-[- ..Ilt.l!--.----~-lI~----:c1

:f=. .-~~~L~-_1==~j=t~~~
\\'". Be~ne- di - xi- sti, Do - -mi-ne, ter---r-~

~=~i~"===I=--=-".f-=I==~===-~

:f=
__---===-~t==_~_==_f--. ~
. -.-~--I-

tu - am: a-ver-ti sti


ca- pti - vi ~--r---- --~!=----

..

:f--II-"'~ .::I=~~-.f~ t

- t3. - tern Ja
- cob.
Offertorium. Deus, tu convertens. pag. 5.

COllnllunio.
Ton. VI.

~--==-=::-~==--;-l==j==-f--I- -"---1
- . - - . - ,. .--.-- ...J-.---f-- --....-.

-I

- - - - - - - - - - - - . -..- - . - - ~-ceDo-rninus ve - ni-et,


et 0 -

-._.- ...~c~~ iIIl-~-. ~--~ I


- mnes sancti e - jus cum e - 0: et e - rit in

JJ.-

Ir;;;ll~

~==---~--

di - e

..

il -

=~=~=;i=-~l-:-~.

:n===--==

--.-:.j-~---- ...
---t----

la

rna - gna.

lux

Sabbato
Quatuor Teu1porlun Ad"ventus.
Introitus.

Ton. II.

~ ~-.--I~ -..-~~ ~--II~


E - ni
. './.'V--'.,=;;

et

0- stende

no- bis

:-.I_-.I;~..:::::=:
._.I~==--==~_-1
-\!!i-~.---.- __- -=
__
.::::c.......- - - -I
j

-1....--__

=-=--._._ -

fa - ci-ern tu - am, Do - mine,

14

SaLklto Quatuor TE'lIlporum Ath'eiltu.q.

-~===- ~ -==1-

-~--.--.-~==--.--,

.;;.11-

j I - . - _ -=~=~~.--j===t=----~=I:

qui se - des

su - per Che - rubim: et sal-vi

-:~--~-~-~-------

_ =_-._

- - .- - - - - - - - - - =I:==--==---=====--==--==

-I-~-'&;JI-.-"'--

~=~_=

e -

ri-mus.

=i~~====t----~=I::II:1=_-"--:F------Ii
:i~===.-~~ --=j===-....J_-=-~_....J-.==--=--_I_-I
(~ui

PE.

re - gis I - sra-el, in- ten-de: qui dedu-cis,

-~-----F!----1-::r~---

~.

:~.-_~tt

_-

ve-Iut 0 - vern, Jo - seph.


\3. Gloria Patri, pag. 3* Ton. II.
Lectio Isaire Prophetre. In diebus illis: C1amabunt
ad Dominum.
J' " lf J l .
'"~,
t.t.ltllt.

Ton. X.

_._r:::__

~==--==---.=-"S::';===E==-.-=-~-----.--f-..- .--.- -.-+.--+---+I+ __ . _ - - - + - - - -

A summo ere - - 10

-iII=--.

~-.--II--'+.-

r=-.-.-Ji~- .J--.~-==:J,-I

:f==--~.~~--=-t=======--=p

si - 0

jus:

e - gres
-.l~j::::!

et oc-cursus e -

- jus

~=--l-.---'---~I---+~.:=-~=
.:r===.-..-.-.--.-1--. ~---~----~-~-----r-:--E----
====1==---t~--~.

usque ad

.---J_+-~---t---===

summum e

--t-~-~

e - mir - rant

jus. '). Cre - Ii

--t-- -~~. =-====~.glo-ri-am De -

i:

et o-pe-ra

~ .+=~===---===J-.-~
~.===n::

~.-.-.-.-

~-==l-=.-=--====.- -t.-~-- -===_'-_---ji


manuum e
jus annun- ti-at firmamen - tum.
].lectio Isaire Prophetre. Hrec dicit Dominus: Lretabitur.

!"~;lJ,bato

r~l'a4i.I~a

( '

(';

Ion. \ !-\ .

Quatuor Tempormn Auventus.

--B--

15

..--..

- : - - _ - - - -. .--.-.j-.-~
~~-B-~--.~~==-_
r _ -i--.--.-=!

In so -Ie po - su-it taber-na - culum

--.--..=-r------- -

-.-l1-li-+1.--.

--~--I----"'IB-II-f--B--

--~-I.o~-1- - --,B
--.--.-.-------i- -----------

--~-

--------

su - um: et ipse tamquam spon-sus proce

---r=-v~---b ~-~-~-=rJ:---
t-=B til =1
~
BiB- lIi-j B iii ~- I..
- dens de tha-la - mo
su - o. \\. A summo

_I.-

~~I

-------f--------"'-I--------"-3=---,---==--==--=
====----====

--~-~--

~~=I=:-==

-_

-----j-------.-- - - - - - - . -

coo - 10

..-.,_.=--.l1::li"'::_.--i=---==
---

e-gressi-o

.-.~.-v..~

-I-

--+

e - jus: et oc-cursus e - jus

..:III.-........--L

_1_ - - - - - - - - - .....
-+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---

us-que ad sum- mum e - jus.


I~ctio Isafre Prophetre. Hrec dicit D6minus: Super
montem excelsum.

l.~
I . ~1Ii;;;-~===---=-:J_-II.-.-B-~
..==~-B-~I
~.~ T
l'auna
------t-----+Xe. ~-----.-II-~__~ ~
_J
--- ---.. on. .. .
D6 - mi-ne
De-us virtu - tum conver1

-~--:II---II---=----rr-----E
-~ =-=- ---=-=-~j--.-_-r ~t~
~-=.---

--1- - - - - - - - - - - - f - - - - - - --1-

- te nos:

et 0 - stende fa - ci-em tu - am,

~==--.-:J-...'..-.-=====n:= iII!==-==~::rI+.--1
:r
__ .-~-.-==---.~-B--B-j~=j==--===~
et sal - vi

e -

rimus. 'X. Ex - ci-ta D6

----------3---1--.- ~~=----3--~
- - - -tllj--.-.-.----_I=B----=-=--== -===----========_ =====

mi-ne
po-ten- ti-am tu-am, et
-II::.-----i-

..

~~'
==~======;..-------,..+l--===~l=
:j~-==-----t_._...
~~~-=r==---==- .'---jt=
ve - ni:

ut sal - vos fa - ci- as

nos.

Sabbato Quatuor T'emporulll AdYen~u~.

16

L ectio lsaim I>rO~\le'tm. ll~<:. a\~\t \){)1\\\l\"\l~ (\h'\"lt\~O


\;111 ~t

1l\~() \j~-rQ.

.\J

Graduale.
T
X
on..

~-

E-

~;;~j~-"'--.

=1

~=-.--1

_':-:--l-._-j-~- - - - - - Ex-ci-ta Do - mi-ne po-ten-ti-am

.r:-.-.

--~-----.~--~------+1-.1.- .J_+
~
__:llt+_ _
tu - am, et ve
ni: ut sal - vos
---

.~--.-.-- - - - - - -1--~
- - 1 - - - --~I___..-.~---

~--1----::~--~+---"-.-I111-.-J-~

~~ . .~-. .~. ._-=...~

~._

j-

-==:J=-

. nos. ~. Qui re - gis Isra-el,

fa - ci - as

----= .--.

-.:!.

~----a.......--=T=-------=C:------Et""
=1=
_...
-j=
--.--- _L:

~
~
in-ten - de:

qui de-ducis, ve-Iut

0 -

vem, J 0

-.-----t=- -E=--.--.-.-.......
.-- +--,- --.~
seph: qui se - des su-per Che - ru-bim,
ap

-:llt-j--FJl- -

-1-

===-+_.-l--=-~. 1--= -~--r-

..

!_-_-==j==~".-.-=l-.-.-~~.~
__I=-=--=- pa

re

.-E.-

co-ram E

-.-==r=-~=

-+~=.="_:i=._t

phra-lID,

Ben-

~=----"-~--=1+---

:j=~

~i

- +..~

.-j===---===--==

- ja -min, et Ma - nas
se.
Lectio Danielis Prophetoo. In diebus illis: Angelus
Domini descendit cum Azaria.

HynulUS.
Tonus

VIII-VII.

-~:II-".

.:J=-~-=~ ~ --3~

-=------~-j-- - - -

--.-==-=-----=.-

Be-ne-di - ctus es D6 - mi-ne De-us

-~--3f---~~-3---.--. - - - - - - -~~
==t- -II--l"-~=~I:
pa - trum no-str6 - rum. Bt. Et lau-da - bi -lis,

17

Sabbato Quatuor Temporum Adventus.

~.- -~t
i=1 Ui._=_.3 .-=n:
-_=--:j_
jt
et gIo- ri - 6 - sus

in

sre - eu -lao

~===-.-~~~-.==l=~--"~"'=.--.=~=~=i
:e
.=.~_--==j-"
-_:J_-t=j=- _L-_~
V Et be- ne - di-ctum

-.
quod est

~ _.~

no - men

3!

g16 - ri-re tu - re,

.~ --. ~~-._ .~

san - ctum. R,. Et Iau - da - bi -Ie,

J - ...~. -_~E~- ~...


l. Be - ne - di - etus es

-.-.-.--

in

et

~ ~~

tem-plo san- eto

----.-

- -.------t
-....
-----~-.---=----Er----~-==~---- - - ---- - - - - - - . - " --.--'-i
--_~-

\1. Be - ne - di - etus es

!=iII-_
re - gni

..-=-.

su - per thronum san-etum

~.-=~-3f

tu - i. R" Et laudabilis. ut supra,

iJI

l. Be - ne - di - ctus es
Graduale Homanurn.

~ ..-=~ ~_ III-.-~.
su - per

seeptrum
2

di - vi -

18

Sabbato Quatuor Temporum Adventus.

~=.-~-- -f~.~~+--=-----===-~-==

=1=--~--=---.!:.:.--=~-jt===--------===--====I=
- ni - ta - tis tu - reo n. Et laudabilis. ut supra.

..;/ -iiLI

". Be-ne-di-ctus es

ill.

ill

.-~.

.p

qui se - des su-per Che-ru-bim,

~-8f-

in - tu-ens a - bys - sOS.

S:--.II ~

.=r=l:

:t:

n. Et laudabilis. ut supra.

~=.-

.-4=.=-=--=.-1-,
==----===---+

:r==.=-=-~--:--==t~-==j--~.

Be-ne-dictus es

qui

am - bu-Ias

su-per pennas

==--=---~.-~_._~
~--=====
Yen-to - rum, etsu-per un-das rna - rise

-~--E-----;::a;;;;;--'f- . - .- . - - - , - -. . . . . .-.
--j-

-.-.

::J

=t

1). Et laudabilis. ut supra.

!7=-'=-". E~ _.. -1=_:.


1. -Be - ne -di-cant te

o-mnes Ange-Ii,

~.~~~.' .-3f .- cti tu - i. n Et


~
-

_~

fi - cent

J
~.

f1..'
in

ill

.~

ill.

.~

laudent te,

.*

.~

1=

~-~

et San-

~=~=

et glo - ri -

soo - eu -lao

Be - ne-di-cant te

.=p .~ ~

ere - Ii, ter-ra, ma- re,

~=~=.=~-:J--~--"
=1::='j--'t:- - - . - -

et

:.;.-==n= --=--==
y--.----=:j-----

~.-6-mni-a~00i~~s sun!.
~ "
.

n Et laudent
teo ut supra.

H)::

Sabba to Qrmtuor Tempornm Advcptus.

~- .~

-.- t _.~-r-=.=~

.=.=+=.

-.-

----I

=f"==.--=j.=--===-~~~-===-I-====~-
~.

Gl6 - ri - a Pa-tri, et Fi -Ii -

et Spi-ri -

0,

-.-.--==n=--.-__
:::=r==--=...-jl=_ --.~~.--.:j=.-.

~=

~~

=r==~----===--~.
- tu - i

san - eto.

::bi=~.. =i"==1-!-=-

~.

et glo..ri-

Et lau-da- bi-Ii,

====1==-

--.~.

:::=1+===--~-=

+=_.
_t==-~~-".=.=L-j=I=====--=--.:

----=--.-.--T-.--..,------'---=---------E-~:3-..-.-.--- -JV.==.==----===--==-==.
~=~-=E==~=:J==-~-... --E---.----.~t _
- 6 - so

.in soo - eu -la,

--.-.....~

Si - eut e - rat .in-

--::j-prin ei -pi- 0,

===---==-=-~
et nunc, et

-F--.-.-r-~.
-r---~---!_----~
semper: et in soo-eu-Ia soo-en-16 - rum, A - men. ~. Et laudabili. ut supra.

--.----- --- -j---

.."=.

~-.-.-"=._.=::r~-~-.~r=-~---l
=1~ _==-=-===--===--=f:::--=j===t======t--=t~
\j'. Be - ne - di - etus es D6 - mi --ne De ~ us
pa- ' l I i i - - - - - - - = 1 f - - - 1 - - = 1 - -

=f!i.

.i!

~-j

- trum no - str6 - rum,

. ~_..

~.

.:::j - .

Et lau-da - bi-lis,

-et glo - .

:ji; . -~-.-.=i--.l..-.-==~
~=i+==--..
~~--f-.--::J-.v.
-.:&:-.-.-.":"::J--~'
_ _ _ _I-

,,'-----

- _ ~ .

- ri - 6 - sus

in

.~

soo - eu -la,

Leetio Epistoloo beati Pauli Ap6stoli ad Thessaloni-'


censes. Fratres: Rogamus vos,

Tractus.
Ton. VIII.

~l.-.:::I-.~~ .~j--.--_~~-~~'_~
Qui re - gis I - srael, in-ten .d~:
2*

Sabb~to

20

Quatuor Temporum Advcntus.

--=--.-iI:r-,...,-===n==
'~[=~-.=jt=1

:!i= -==~"'_ -:r-=


~_.
_-==r~-._~

.=--

qui de -du

- cis, ve -lut

vern, Jo - seph.

l_.--..
-.-.=r-~-.-~~-:-.=~+=~-== :=1=
-=====--==j==-t=1=- -=~.~
l. Qui se - des su - per Che - rabim, ap - pa - re

- .-.-r==t---+
-==---===t-......

:J-.-.-~--=--=-~-.~,
~.-_::.::.:::r___

., .

j-

co - ram E - phralm,

~I

Ben - ja-min,

et

Ma -

~=t===~f=~="-~-,--.-~iI!-. - .~-

.---1-

-t---t===t--j==--==j====t-=-+-

~-~=.=j
- nas-se. V. Ex-ci - ta
=~

Do - - mi-ne

po-ten-

.-,.-.-r===:l=-.17...---.=t.--.-==..-+
-~= -.-"-:]--1-

_-I_--==--==-=t=~-~-_

- ti - am tu -am, et ve - - ni: ut sal - V()S


- l i i - - . , - - - - 3 I - - '- - - - - - =s .--i~_~-~ _-.-.-~--=
fa - ci- as nos.

-' ..

_- -----=-==--===---=--===---=

t'
~I===.-.---=t::::;il!=.-.-II~-I
0 -"'
uerorlum.
~-.-. ..-r-~-----=-----tTon. II.
-E----:-It--t- f' --l'--S'--

xsu a sa -

- on,

IS

1 -

1-

6-~~ILT~~--tI--~_~ rJI".b::~
prre - df,;ca

fi - Ii - a

Je-ru - .sa-Iem:

~'-"==--.-.r:-.
==I-iII-.--==-- ._-t
:::If==.::1:, --:=+ -.:j=~---~
ec - ce Rex tu - us

ve - nit ti - bi

21

Dominica IV. Adventus.

<';omnlunio.

Ton. VI.

~ ~. --=3 ~~

Exsul-ta-vit ut gi - gas

ad cur-ren -

--.- -=-

-liiii- -:..-=:=.~+- -. ~"'-.-I


--I
~~--"-.-.J-.-----=-------___=__ _._+~+I:I:J-I
- dam vi - am: a sum-mo coo - 10 e- gres- si- 0

--===..---==-=j-===-==----I-

--s--=---=r- -=4==--.-.-~-.-=4-.-._~
~~-'-.~-"-j-.e
jus,
et oc- cftrsus e - jus us-que ad

-:J===~r"--==
a:- -t===3f==--'
-11- - - - - - - ,---=$~
-----~.- - - - - - - - - - -

-I

__

__

summum

jus.

Dominica IV. Adventus.


Introitus: Rorate cmIL pag. 9.
Graduale: Prope est Dominus. pag. 10 et II.
Ton. T.

._~

:j:l:

~=-._._.

AI-Ie

...

-....

.~_t--:!....__
~+~-.I.E~.a:
~

1ft -

.la.

...,==U:
i=1t

-1--.-.-.-.-. -.------ if

E r - - -:J==-

-1-H -

~~ -.

- .::.a..

-I

. . .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . -i

"V. Ve - ni Do-mi-ne,

et DO -Ii tar-da-re:

re-

::L-.-.--==r=
=.. ~.--.=1=~-"---.~-==.-=i~
~=== -.=~~~~=-=--j-.-~-=:!~ .r--.-~
- Ia-xa fa-ci

Do-ra

pIe - bis

tu - re

-.- -------

--------3~r----

-I-I .----I---.-~
.....---~i.-:~- t===----==
-h

sra - el.

Alleluja. ut supra.

In Vigilia Nativitatis Domini.

Offertorium.
Ton. V1II.

=i~S -~r~" .~. .~'+I~.. E~=


~__A-,-.-.--;;:

Ma-ri--=- --;:- ---

.~ .~_-.-=1-.I"~-" ~~--.-+-~
.. r/!!.+-+-.-.- ----------I.-I
~

.-~==---=j~--==----===~=i-=-

gra-ti - a pIe - na:

-.~.;&:

-I-~- -~.
-h - - - - -

D6 -. mi-nus te -

e,_'

cum:

-~-.-~::::'.-.~'.~
---1---j

---- -

be -ne - di -

- eta tu

in

Ii - e

fiU -

ri-

+"--~3
- -:. - .. -+ ~~~ ~ .
'+~=I-- ---------------~.-.-j--I-j-

. - bus,

et

be-ne-di-ctus

fru - .- ctus

-==

~
~- .=-~--~f===--~
-1- - '-+- ------------+--- - - - - - - - - - - - ven - tris tu - i.
Communio: Ecce Virgo. pag. 11.

In Vigilia Nativitatis Domini.


__J i
Introitus.
~~~~~,='~---~'-.=,;.- J ~

r=..------_-_-_-~-=~_===t====.:_~

~'

0 - di - e sci - e - tis, quia

-=

~~:

'~

Ton. VI.
.~. 1IIi-+=._----<

---.-- ~===t:==l==

'~.'I 1-~=--~=.=._-

" ,~~'. ::1~-,-j-~-?--~I"-. ~==j_t


G~~~~ --==---=-c~
ve - nl- et Do - ml- nus ,

~.= ..
..,--. ~~. -.---''''l~...,~--.-==i-l
:tL=.==----==--==t-==--=======~~l--I
. et sal- va - bit. nos:
et rna - ne vi-de

-I~~.
'. ~==f=-.-..
~=-.-~ t=:j
---~

---j-

-===--===

~j===j ~~:-I-~-===
gI6-ri-am e - jus.

--=- .'IIu1.
- bi - tis

..,-~=-.-=1I-~~--l.

- -

.-.--.--.-.-=1-.-.-._b.~-

- - - - - - - - j - - - - - - - - ..=;
,

---------

Ps. D 6 - mi -ni est ter- ra,

--------

etple "ni -til - do

23

In Vigilia Nativitatis Domini.

=-----_-_--8-8=:]-1----8-.-8-- ....
e - jus: or - bis ter-ra-rum, et u - ni - ver- si
=i~- 8- -~-.-8~=r ... 8
==1+
- - .

--~-.==3
-8- -p-.::.--------

-I- -j-

- - -

- - - - . - ----.--

-----------

:jt

~~

qui habitant in e - o.

Graduale.
Ton. X.

-+.
....J_._

- - - - - - - - -

'5. Gl6ria Patri. p. 4*, Ton. VI.

~! .~-_-8-=8 ~~"-8-~_ ~~ ~~ii=~~


H6di-e

sci-e - tis, qui- a ve - -~--~-.-~-I---- ..


--f-- -

=F 1=:J==~i-j_
- ni - et

..

- t -j

D6 - mi - nus,

~_...

et sal- va

"-I-=-~

bit nos:

=~-.-- "'=~-.----=r=-.-~=-~=~-=1=== .b~-~-T'

-~--r=
--~-- - t j-~-. ---.--,-~m~-;W vi-d~'9i-tis -gI6---ri~am

-j

=...
-"~r:--~:JI-==--"==~===:J==~~--~
~~=r=.-~~-.-::J
-. --==-=j====?=====--==
e

jus. 'V. Qui re-gis Isra-el, in-ten

~ ~3-- -=~IC=F-

- de: qui de-dilcis, ve -lut

~=

0 -

~j ~"-l.. 8~-"'-~
vern, J 0

seph: qui

--=-=.=.-~=. -~=1=~--.~I~-.-~-.

=f-==-.-.=:J_~~=j-.~-===--==j:-i

se - des su-per Che - ru-bim,

l -.

.~.~ .~~

co-ram E

ap -

pa -

re

~=E. ~ ~E=~--t

phra-Im,

Ben-ja-min, et

==::::rr-====--==---:::::::::::::-===---==

~ ._-iiII=~f.I-.

_t---==-~j--jt==--===-----====--=---==
Ma - nas
see

Non dicitur Alleluja cum sequenti Versu, nisi lime


Vigilia venerit in Dominica.

24

In Vigilia Nativitatis Domini.

Ton. VIII.

::k.i==-::t=-.z-II "'-~-_._+.!.-.--II-:-~~-=-=~+=
~=~-~-~.-===.-~=t~-~~
Al - Ie

1ft - ja.

-.fll_.~_ =:j=

.,-.-. ~-..=l~-~~-~';.-" .-=1

". Crastina di

- e de-Ie bitur in-! - quitas

ter-

=~~t=+===---~---===+-II-.-h-_- =-=1+

~-~==.---~-~~~=II-===IAI_.-~_-Idt
roo: et regnabit su - per nos Sal-vA - tor
Allelftja. ut supra.

Offertoriulll.

mundi.

--=E=-~~

--S_--~~~-~.

~ ~ ._~

Ton. II.
_

T61

I'I - t e

--

por

t
'
as
prtn-

+5=.-.~."--:r.
-iII=i=E .=--~.z-----.-~-=1:"1
~=====--.::I-.--===-._--===-:llr.~_-_---_~_
-+

- ci - pes,

ve - stras et e-Ie-va

~ ~--"~.:--II-3

ill.
por-too

00 -

ter - na - les,

mi "Ili

-~i-~~~I=

et in-troi - bit

~--..-'2h-.i---=n=---

:Jf ~"=_:J ~ . -~f~ .-j:


Rex
Communio.
Ton. I.

g16

-=.

- ri -

00.

-.-.:j-.----.

5
~.;
==1
+~-.=----Re - ve -la - bi - tur

-1-

:;:Iiii.--z:j-.-~

~..~

g16- ri - a

-==l----. ~-.-.--,--.-.-~-.~=---j
D6 - mi - ni:
et vi ~ de - bit 0 - mnis ca - ro

~~._._--=--~-j-.-=-.~--=---=-.-==-=----=j~

~ ;~. .~...
sa - lu - ta

.-:1:
re

~ IEI=~.~..
f>e - i no -

_._~~@~~~

~J~

stri.

IN

NATIVITATE DOMINI.
.A.D 1. MISSi\1\;I IN NC)CTE.
'-1~ . _ _~_o-_~=~ q

Introitus.

I:~

'.,11

Ton. II.

t''"'l'
--::..-----3-'-t~~SI1
:D_
. j-e==..--= _. -.- - I
. rI;~(=. ~. I ~
~~'-.' . . . J -J'
-t -""-.---'~--.-.-"'iIIIi!!!--

~l ~II
...'-'=
..... -.- .=
. _.. . . .

.....-.-.. .

;3'.'._-.'.,1.

----1 .

0 - mi-nn8

di - xit ad

I~.,~.g. ~.-.~..~'.~.;I:li =-J ~--.--l. ~

me:

:J=-iIIA-..II.'!,=

.
JF~'\u j..e-----~-=-f------~.~U-0-~~~~-~w
Fi -li- us
me - us es
7

...

..

__ ~__._~_:J __+-------3f-~-. =1=

-~-f-~--=---__.. ---
-!iii-I- :--.-.- - - - -P--i

~-~= =~
tu,

e - go h6 -di- e

-t-.....

ge - nu-i

- -

teo

=-~~~~
~j .-=1 ~ - .~
jL_. --1----f---- - - j - - - J - - Ps. Qua - re fremu - e - runt Gentes: et p6-pu-Ii
-=t~~-==-=--==:Jf===--==--==
___
--_._.__
~--~~-.-i-.-=.-.-:J-.
~_I-._
____
_ _ 1-

..J
---.J - - -

me -di - ta - ti sunt in - a - ni - a?
V. Gl6ria Patri. pag. 3* Ton. II.

----.-.-1-.-1--

Graduale. !=~=======-.-.--=-.-.-3-.-"'--f..I
- -- -- -1
Ton. X.
-~----I---J-- Te- cum prin-ci - pi- urn in di

~~--,-- .---.:&.-~-l....--====--==~==r=---=--I

~~_-J.----=~IIIIII~~..J ~.="_t-.-~
- e vir - ttl - tis
tu - re:
in splen-

26

In Nativitate Domini.

~_.~==-=.::J .__ .-=----=-==+_ -~=.=.--,-- - ._1_


.::j===-~-===--~~ --t-=~~j===---==---=---l-

d6 - ribus sanct6 - rum, ex li

te - ro

an - te

--f+

~--- -.---~-+---~--
_~- ,!~l=.-.~-
Iu-ci
fe-rum ge - nu-i teo

..

:j:.-. ~.. ~. l -~=~.=

-'------

-..,- - --i-..,- ~ --..- . - ..-.-.-.~_--.-.-

~. -j

-r- ~ --..1---3-~

--"'--r- -

=:J==.-. --==j==----=j=j==---=-==-~~
\r. Di - xit D6-mi-nus

....
_--=1=.-.

-~

D6-mi-no

I-.-.-~--.-

~- t

..

me

==

0:

-.-.--1-

--~---

-- ~- -:::J- _. . - ..- - r-.-~.~r---=----==--==--==--==--~__==_t.-.~---tSe

de

dex-tris me

is:

do-nec

~ --.~.=.-==1-.-"'.~.I

-~--===j==--==--===--===j===- -~-t

po - nam

i-ni-micos tu - os,

sea-bel

~=1=
=r===J:===' -.-ia~. -. ::-=n==---===f=="-=r.~.-'!- ~~. - ._::J_ r=-__ l.r::-.-.:=j=I====
- Ium

pe

dum

tu - 6

rum.

Ton. VIII.

~= ---=~-.I.-"'-~ ~~~-.-.-h.-

-==q::==

+=~
-~.-==-- ~=t~-t=~ -I!l"~=J=-1
A I - Ie - - lli - ja. .

~==~~- ~ .~-..

.-
=r=== .=-j==--=--=~. _.-~
-.-~-=l-~.~=:-==II::-I
=j=-=j=-r-~----1
"\;. D6 - mi-nus di - xit ad

me:

Fi - Ii-us

h6 -

di - e

~= -.-~====+===-. ..- .-~. =r==--==r=~


+=-f
~=.-=-=~.- .-~~.. .=._c-lme - us es tu,

e -

go

~=~-~-.~.-j.".-r= =~+======--==-- .~
::r:-
-j~ l~ - ~.=.:::j=====----=---=-ge

nu - i

teo Allellija. ut supra.

27

In Nativitate Domini.

o fl'crtorium.
Ton. III-IV.

~ .~
-

~.-

--3 ..

b~-~

-.- - - - - -------

Lrotentur coo - Ii,

et ex - suI -

.-~-~-.-~-=r=- ..~l~~-.- __~-.-~


- - - - 1 - - - - . - - - - - - -,--- tet ter - ra
an - te fa
ci - em
- t - - . - -....I-I-

---1--- -

--.-~-=-~f----l-._=--

~~.~---U-/.J:II::III~ ....MGI
Do

mi-ni: quo - niam ve

nit.

--=1---1-------- ---

COJlununio,
T
VI
on..

=-h~.====-~-.-.-.-"-.+--.--t
-=+1-"-----.----_.-------In splend6-ri-bus san-ct6-rum,

ex

------i---'--I-+--:-

----~-----.-'-

--_-~-.-.-.- - . ' - j - - - . . - - . - _ - . - - l - - - - --1-t - - - l - - - - . - - .. - - - - - - - - - - -

-I

U - te -ro

an - te

Iu - ci - fe - rum

-"-1=--1---L-~f---------'

=i:~---=~.-"'!I
=.=.==~-= ==-~--=---=~----------- - - - - - - - - - _ .
ge

te.

nu-i

AD II. MISSAM IN AURORA.


_

Introitus.

.r--'
I~~; -~~~~I !J
D

~F/~.~o_.'."')~'
.

_~ -.:_, 7: , , ~.,~0 ,~ ,I

.../.._"J,Zlf)\\W

=--.?,._7<
.. . '-""

>J-=;

._
.,..'

t.:!

Tonus VIII.

~i.fII ~~.-.-~=:-=~
Ux

=-.

----- -.--'
ful-ge - bit

hodi - e

~ - ~cc~~f~=~J:'jJl I!.-,:~il-'--~-.-.
::j=s=j.Vf!-.- =+==- .-==i: - i

~..l

(~-

1I1

..

---

.~-=:-~~

-+.~~---"~-~-_---SU
per nos: qui- a na - tus

--.---~J..::.II--~---S!
--~-:J- - . -.il.-.
.- .-- .-- --.-.-.--.-.-I!iii--f-.--l r
- ---j----- - -.,-

-tP--+-- --------

est no - bis

Do -

mi-nus:

------j---

et voca-bi-tur

28

Tn Nativitate Domini.

--------.-.-I-..

=---=-..-.".------

+-~----~
--1-

--I-i-.--.'::w:j---=r~--.-.

~~~=-=.===~--=--==
Ad-mi-ra - bi-lis, De- us, Princeps pa-cis,

--3-

----.j,,=---~-.-.-
- -.
r -. - :Lt-i-.-.--~-.-ll..,-.-.-

~==- -.=-=--==~==--==
Pa-ter fu - tu - ri sre -cu -Ii:

-. -.- -'-=- .
! -- .-.=-.-.-.

--I

-==--==---=--==
~
cu-jus re - gni

---.--.J.w~---~~---- -~
-------

~=_-~.-~-1=-"
non e - rit

:fi

___::11+-____
--...,----

Ps. D6 - minus

~ ~--

1=-=====

nis.

.-J-~-"=.=._"-.-I
_
_"
---j--"'

re-gna-vit,

.-.--11--.--

de - c6-rem in - du-tus

- -=E
. - - 1 - - - - 1=-E-----~
- - ----....,---- - - - 1 - - :t- -- --...,------1---~est: iu-du-tus est D6-mi-nus for-ti-tu - di-nem,
---=i-3E---------==---==---===----===--===
------------~--==~-i-.-.et prre-cin-xit se. "V. Gl6ria Patri. pag. 5* Ton. VIII.
-~-I---

__- __.__--.J----+~
- mi-nus, et il - Iu - xit
no
-

--~--=---I--~-'"lf-- - - - - - .--11- -1--. - - - - - - - j -4-- - -.-.--------~- -1---

bis.

-.--- -- ----t--l--.-.-- ----.,.

..-.==~..,- ---===.-.-.,
~1.-==--~j--.-.-!.- - - - - - - - ----- --.- + -.- ---A D6 - mino fa-ctum est i - ,stud: et est

29

In Nativitate Domini.

~ .--r-~=::~.:J~t-iI'i-2.-f=-::I1::~

__mira
~.-- -==~-=-==t=--~~ ... _.jtt:~
- bile in 0 - eu-lis no
stris.
Ton. 1.

=i~- .--=j:--iIl=lIIIIt-l- -;-+-;--~-~!II-. .=i~

:tc:-.-".---===
--==-.Al - Ie - hI - ja.
_~~==~f""_-==~=~_._.=~
-.-~-~-.
:rc-.-.
l D6 ---- mi-nns re - gna-- vit,

f=-"=~j=--I-

--.-.-j-~=--.-.-=--j-----+-

~---

=i-S--II-iiII-.-::::J- ....
iI;.=-====i-~=.=~
:I-I_
-.lJl[f-...,-.-.-.--l-----_+_

~-+.-- LL-.t-----

- co -

- ---

-~

rem

-~--1----

in -

--.J

du - it:

in - du - it

. . . .-..-.~-----.... --1---~--

.-_-....=.
di - nem,

~=~--=j==--== -~-.-.-=-.-j--.-~---==---.Do - mi-nus

for - ti - til -

...
-_. =-.~

-+

.-:-1-

et

--~------ -...------~+-

~_.

_.~-=:J

prre-cin - xit se
Alleluja. ut supra,

vir - tft

~ a'!!. - .=3_

Offertorinm.

Ton. VIII.

De - us

... __..

~.

.-jt

teo

~... ~i-. ~-

--.-

fir - rna - vit

or - bern

--~--j-------I-'-~=
~-- -_~ - ~_::::J
--~
-=. ~_._
_._-

ter - rre,

:$=_.a-._~

-+

.-..

qui non

eommo-ve - bi-tur:

-IIIi~-h~~-_-,-,;-,.---J----j-~-I-

----I- -.=.:!
--------t--I--

- ra - ta

pa-

se - des tu - a,

De

----'-t----

us,

ex

-.--~--.---hL--=
-~!-:aX=...._.
=.=-~--~.-::::J-.~-=rII=.~~-----=....

tunc,

-------------- ====
--a soo - eu -10

tu

es.

30

In Die 'Nativitatis Domini.


--r--{-~----

-- - 1 - - - - 1 - _. -'

CommullIO.
=i=~
- .-.-_-.-. - ~_.
__ ._~.
- .-=1Ton.III-IV.~-""- - - - j - - I - - - j -t

ff - Ii - a

Ex-sul- ta

Si - on ,

.-.~-.-.-.J-.-~===t= =~-.-..

II-i.,
~~_.---=---===---=-=.~
.-~=:j~-==--(-.

_ jiij

lau-da fi - Ii - a

Je-ru - sa-lem:

ec-ce Rex'

---.~- .J-~-------------J-:..1ii-.-=-'-.-j-F-- ------+-.


.-~---.---=H:
~--====-=~ ~~--=--=~~.--.!l=.=:ft
sanctus, et salva -t()r mun -die

tu - us ve - nit

AD III. MISSAlVI

IN DIE NATIVITATIS DOMINI.


~')~=_=.=~_=~.:=
!.r.,=.~.=._.~-3

!!3<~

~.'.1-;

..".. "': ...:._-"

('Q
_
.. _....

~.~.

Introitus.

Tonus VII.

..

~_,~=.=~=L
_._._~~.~_
IIj-j----t---=j-.-

~~

iI~.~- :._ ~. - ~0"O.~<'>~.~!-._-~:..-:- ~ 1_II'L--.:I~~.~~.


Un~ l--.t:
~~~~~~C3
0

. : ..-

er -;a - tus est.

__ .-. :-

ff - Ii- us

et

da - tus

- bis,- .
est

---- -.- - - - . -+..,-.-.-- -.-.---j===----=:1.---==


~--3---+---I-----
no - bis: eu - jus im -pe
ri - urn su-per hume _~-.=

.~

"-.~.--==j-==--==-

~=.' .-~-.-+-.::f==---=f=-.
-

..

.-=--==~~- .-.-.=.==1~.
-====--===j==::t=j==-_--===j_

- rum e - jus: et vo-ca - bi-tuf

nomen e ~ jus,

-------{--~I--::J_~_.=._ =I====--==
~--======--.-=j-.-II!
ma-gni con-sf -Ii - i
. An -.- ----.--

- --1---

-----

ge-Ius~

.-:..-~=~-+=~ _..:~
=1=-_....=.=~=-~=.:::r=-~
_j===-j===--~-====t.- - '

~.=

Ps. Can-ta- te D6-mino

can-ti-cum no-vum, qui -a

Natiyitati~

In Die

31

Domini.

--==1 -_.- - - - ~-. - _ ~ _. _.:=J --


mi-ra - bi - Ii - a
fe - cit.
\3". Gloria Patri. pag. 5*, Ton. VII.
~-.- ._ L

.=jE . .

~.---"-.-'-..
. dua1e. j~==Gra
j_._..-
- .J--~_-.---=t~-==--.J-=~.-.=:j---j
Ton. V.
Vide-runt 0 - runes fi - nes terrre

==1--1

=j .-.-

I~--.-----'-.--.l-.=r~------

~- .l~1

.---l

sa-Iu-ta-re

De - i

no - stri:

ju-bi-la - te

_. -====1._~
.-.--,--===j::::==~I===--===
--.-"--j-.
--t-.--.J
w..- . - ~--~.-.-.--f---.--~+ -.- --1----j---

De -

mnis

ter

ra.

..=]=~+-~.-.-.~ ----f----I
-.----:--.
-.-.--f-.--.-l
~"V.==--.No-tum fe - cit
Do
mi-nus sa-Iu-ta-re
-._-.-~----~+-----L

-.
--. -.-.-.-.-----j--..__.-.-

~.

~===-

su

..:.

~=
:f=

urn:

Ih--.

!I-.-.~iII-.-~-- - j -

--1--- ------ --- -

=~+

an - te con-spectum Gen - ti - urn

-~

_=~

t:J-_...
~~ ==1T1J=-~
. .- + _.=:jl-LL__

j - - - j -. -_II -

re-ve-Ia - vit

ju-sti-ti-am

am.

su -

Il.-~-~-I-~."--~I---
..:.._-1-===
~_Ton.
.AI -I

--=:~-_--'r-w--.=-~ ~-.- ~~-==t==-"-~ ~ ~.~~-.-

---j---

I - -

Ie - Iii - ja.

=i~=t--"'-l+-===1-.-.-"-.-=1-.-.~-I
j=t~-.".

~.

-===+-.-j-'.

Di

es

~-.---,-- +.~

-~=====j_===--==:

san-cti- fi - ca- tus

.: :.

il- III

-.-=r

-=i~.-~aI!.-
-.-1.:tt:=~.--L-=-"-=_----.=::J-.-~---==--===j=---i-

- xit

no

c,_

...L-

bis:

ve - ni . . te gen-tes,

et

32

In Die Nativitatis Domilli.

~-.-.--"
-:J==--==1==--~~---.=+==i
:n::===---===--.-J_~~--.-j-II-.---===--===~
- I

ad-o-ra - te Do-minum: qui-a ho

di-e

--~--I------~--E-""----3f
- --1-----8-=+--. - - p:.-_---

~-.-~8 .:J=-~_-=-+_f~- ==---f1I'!ri!~_


descen-dit lux rna
Alleluja. ut supra.

gna su - per ter - ram.

--~----+-=t:

Offertori~m. ~~.". ....~=__ ~ ._~


Ton. 1\.
Tu - i sunt coo Ii , et tu - a

-.~
-. ~_ - .==1. ...J. . - ~".l. -+ ~
-+l--~II::---j_._------ ----.--iest ter - ra:

or- bern ter - ra -

.--~---j

rum,

et

-==1=~. ~ .~--.l-

-:J .:a:-iII
~-.. --~--.--.- -JlP:+-_d=
pIe - ni- ttl - dinem e - jus
tu

I-.

fun - da -

--=-.jI--_. -.-.-..-..-. --

-.-~ =j=-- 3
---==--===1==- ~
~- ~- - - - ----JlP:,..- -r
-1- -

- sti:

ju - sti -

ti - a,

et

ju - di

ci- um

a-+~-.- - ~
ILI_~-=~.. .~ _==1+::-- 1 - - - - . - - - - - - - :j:_-prrepa-ra - "ti -

se

dis

tu - reo

-.- ---------

E- - - - .

----r--

- - ---1----- -.-t .--1


COlnnlulllo.
:jii-illt--...
~---~-l
rp
I
~~-.-t--.lon..
V
i-de - runt 0 - mnes fi:' nes ter -

33

In lTesto

S. Stephani, Protomartyris.
------cc=---,-

. _-- -

- -

Introitus.
Tonus I.
:;~--.-~=.=.-:J~b
~-.--=-====~=--'=:J===-~
E - de - runt prill-ci-pes, et

...-=-

.....

~l =--~-==-1-=~-===t:===-

)~~~_~. ~l--" .-~-:c-.-~- -.-~=J

ad -ver-sum me lo-que-ban-tur:

-.--t:- ---~----t:--~---

.=

=i~"=--.-~
~~-~
-,~-~._----- -.-.et

i - nf - qui

"--===
==1----::+
- ..-. -'-'-1-

per-se- ell - ti sunt me:

ad-ju-

--==r--1--~~=1---'-=1

tE-.~-------l-=~..
- va

me,

-__

lIi-j

Do - mi-ne

~.

__ .-~.- j

=t .

De-us me - us,

-~====.-.-=b.-~l-H===---=-l- ==~-I-

~~-'-'--=-==--=--=-==-..=j-'-'-'- -.-j~
qui-a servus tu -

us

ex- er-ee - ba - tur

---.-_11,,---=----=----=---=--=--=-====1==~ ~----i
_._-_.-.-.--.--p--iII.
l ni-bus. ' - ~
in tu - is ju-sti-fi-ea-ti-o -

---.--=-

-+ - - - - - - - . - - - - - l . - - - - .

--1-

.-

--~--~3-=--~-=r.::-=~---I
-I- -.--.=-- - - - - - = - 1 - - - - 1 - -II=:- -.-~
-+ - - " - - - - - - - - - - - - - - f - - - Ps. Be - a - ti

im-ma-eu - la - ti

in vi - a,

qui

---=i=1--.--~---==tt=-

=il-.-~==-.=~-j -=----'..=-_11--_-_'~_-_._ _._~-.-.-=tt==--::::=-_.~-_==am - bu-Iant in Ie ge Do-mi - ni.


l. Gloria Patri. pag. 3*, Ton. 1.
.,

Graduale.
Ton. V.

-t---

- -

I_f--_~_-

- - ---~- --~--f_--I_-.
_

-_ ~..- ..- 3-~-.-~--1--.-I


-8'-' - - - - , - . - - - 1 1 - e-de - runt
prIn - CI - pes,
et ad-

Graduale Romanum.

_J

34

In Festa S. Stephani, Protomartyris.

~=

.-=.

".:;::=l-.-.-.-:J-.-.=~-.=+-t

~=j===---~-j==--====.=:J~~j~+

- ver-sum me

lo-que-bantur: et i - ni - qui

.----'

~ -.

.-.iII==--:J---,:,--~af==----==
-.-.- - .
--1----

.j----.~-.~..
per- se - ell - ti sunt me.

- - - - .-

--1---

~_~-.-=.-.::j==3-j==---==j===---~~---1~-.-.:::::j-~.-.~~--I
~.Ad -

ju-va me,

Do-mi-ne

De - us me '-

.------- -.-.-.-.--.7---.--1
~-- -.-.-.-.
~
-..
-.~==--===-

- us:

~===------=----=-===--=j---j
-------.--~.=--

salvum me fae propter mi -se - ri - cor - di-

t---,--==r=aE!----1---==---==----=-1--------

.....

&.l-....L-:-.I:=II-__
-

--~--~

- am

tu

----------

am.

.. ==11=--1-

Ton. II.

-1-~-I=~=iII=~.. ~-~-.-.-~-.j"1

~---==~-=t=--

~--___=.~.:-:_jt=:_"-

..

Al- Ie - 1ft - ja.

I----.~-.--.~~--=-.--~-
- .' -1--.-- ---.- -_--.--..-,. - - . -+

, _ ...~
~.

Vi -

.==--+

~.--==~.- .~-=.L

... de-o

._. -.---L-.---..

ere-los

-I-

- per - tos,

. ===---,-r- ".dI-.-l-II-"'-f".:;:.-B~
- =-- -1------:--1-.-----.---. -~
- -....- --::.---et J e - sum stan

tern a

dex

tris

=$__
i~--:
..~.~
.-3+t
~ __
3_.;d------

vir - tiL

OJrertorinm.
Ton. VIII.

tis

De

i.

~~ ~~ .-~
E-le-ge - runt

Alle~llja.

ut supra.

A - po

q~

sto-Ii

In Festo S. StE\phani, Protomartyris.

35

=i=~
~ .- ~i-=~ ~=~.:&:-.-E- ~ ~.. -~. ~~.=~
~--j--,-j-.--~-~.- . .- j - - - - - - - - Ste-phanurn

Ie - vi

pIe - num fi

tam,

_Iio:-.~----1----1----------..-M---::T-="'"'--E----~--=-
------__

I-- =j- - I - - -j----~~.:::-- -- -_::----- ~

-1-\ - -

de

et

Spi - ri - tu

san, - cto: quem la-pi-da-

.-~--==~.=-~--=-~-==---.]-

jjili-I---:.I=--I-ilc=:J--.-=:J_-.-.--~~
-j P - I - - - - - - - ... -.----..:=J_=~
- ve-runt Ju-dre-i

o-ran-tern, et di-cen-tern:

-J-~~~-._--:-- .-.- .~---.

=~==--iL4

---t-. - - -~-----,.-:-.--.- -'+ -----1----- ---j--------------

-I

D6- rni-ne Je -

ac - ci-pe spi-ri-tum me -

SU,

.-u~. -- --=~f=--'-' -- ' ~-- -.urn. -5Al - Ie - hi - ja.

-I- -

- . - --~-~-

- - -------f---

----'------~-

-----------"--

- - - - -._---~-.~.
--~------- .- , - - . - - - . - - - . - - - - - . , - Ci ommunlO.
~=~~=~===--===-~Ton. VIII.

Vi- de- 0

----.-~-.~J
~
j

Je-surnstantem

==---=--.
et _

coo - los a - per- tos,

-.-----_.-.------=+=;

f -e-

.-:J=-~"-:

-~~=-~

a dex-tris virtu - tis De - i:-

.-.--1-

---M-.-------~-.~-.-.-------
=--s=..I--J--FW'---.- j---I-.-_,--.-.-_
~~-===2==~ ==----==~~~~=-=- --1-,
Do - mi - ne Je - su, ac - ei - pe spi - ri-tum

-.--.1--------

-+-~--------"--J-~I
-=:1---.-IIIi_

_.
me-urn,

~!Iii-f---

~_~-

=--=~--1==---==--=:-=---=---===-~

et ne sta-tu-as iI-lis

hoc pee-ca.-tum.
3*

36

In Festa
S. Joannis, Apostoli et Evangelistre~
Introitus.

Ton. VI.

~lc:.~,~.-,U
., , ~, ., ,c~'I/,;~,9,.-.~,-,~I. 3 ~ ;.~ _. ~ .-It

III

:.:-=

,.~-,.-,:-,~
. . '-.' .!.

N me- di - 0 Ec-cle - si - re

--~
~
~
I~
,~~l ~ ~_ ill.::.::.=--

~-=-4., ,~~~~c

a - pe-ru-it os

--~

-..-

e - jus:

---.
et

:-._-.-.-t-

~ .-~---=----=-~=---=-~f1..-_.. ",-- - ~-.~=!~=- --=---:


im - pIe - vit e - um Do - rni-nus

spi - ri - tu sa -

---

:Ji_.__-~-TI----fl-~.. ,._-.,,' _- -_-__ .=~_-r~---=-----

- pi-en

~.

- - - - 1 - - - - . .-

ti-re,

_---

et in-tel-Ie - ctus:

sto.-

II-~

~-

~ .-=--~~ .' -

- lam glo - ri - re

=_:_-.=

.1Ii

in - du - it e - urn.

.~T -hl .-~ _~ -II~- It:


~. B o-num est con -fi - te -ri Do -rni -no: et psa,l~~. _ ~- _ _ ~,-:_ ":'=:J : J__~..
_-=11
-j
_

:&J!i jlI

-+~

-' Ie - re no- mi -ni tu - 0, AI- tis - si - me.


V. Gloria Patri. pag. 4*, Ton. VI.

Graduale.
,
~r
lon. ~.

~ -~

--=--.-.

~ E=--:::I-__ "'-"'::.f--=~

-P-.-.-.--..

Ex-i-it ser - mo

in - ter fra - tres,

j---J
..--.--.--.------rt.~- f .j - ----===1=--=
~
-.-.--------- -.-.- -.--1
. _ - - . - - - . - , _ _ . _ .....J..)l

quod di - sci - pulus il- ,Ie

non mo - ri -tur:

et

37

In Festo S . .Joannis, Apostoli et Evangelist3?

===t---~---~---t-~===~=~f==--=
j - -f-.~-.-=------a...l._-

.-

--j-

- f - - - -. .- - - - - . -

-...1-.

--1-

non di - xit Je - sus:

Non

mo - ri - tur.

~=---=c===.-=-.-~-..
-,-"'-+-"=~"'+:q
===j==----==---==.="=_
_ -t===-_

:r~.~=r~.=.
~' Sed: Sic e - um

vo -10 mane - re, do - nee

-.-.---1--- ----- -- -..,-__.----

----1--'~------a
--~
----=.._._~ '!f.j-.-...- ++~==I=--t-.-~.--.
-r------- --+---. ttc!

-j---f-- - - . - . -

ve -

ni-am:

tu

me

--j

se - quere.

Ton. II.
=-=~ t==--iII=~._~+~=i6-.-.- -II-__ ==!+~
:::jf-~---==t- .--!.====~-II- =1I~-.:::jt:-+

Al - Ie - In - ja.

.... ~-

--~-+-_ _7_-.~~--J---=_.-~-.--.......--.- -- --- --_-+-

+ -II-"--.-II-:::J--.-+--

~-~-----::=.--=V. Hic

est

di-sci-pu-Ius

-----I

=:II

il

---I

Ie,

-~~====---===:j=---==I=t-~--:::J--+"r":
~---j
- -.-.-.-.--.-.- -11--- - - -t
- - - - - - -Ii-=- - - - qui te-sti-mo-ni-um per - hi-bet de

--:'II[

--- his:
-

=Jl==--"~fi.-.-:::J-=_-.-.-~~- ~=--t

=tE--.-.---===-~-.==t---~-.
et sci
mus, qui - a ve
rum est

..
--.-.-.-.~

---t-

- ------

---' --=---~--~E---

, - - - - i - - - - - ---r~=~.~.-.
L.-t-1-.-----1----- - - --1-

te - sti- mo-ni - urn

jus.

--Alleluja.

------

ut supra.

-+- ...-

-----f--~-+---.--

Offel~torHlm. ~~=~f+~-~_ -flJ--.....~--~


Ton. IV.
'J
u - stus ut pal .

----

-.-

---1---

,f'...
.= =.re -

--~----~---:&:~-E
--- ---_.--.-.-~--.
-

~== -~.
- rna

flo -

bit:

-==--==== ~-

si - cut ce - drus,

'38

In Festa Sanetorulll Innoeentinm.

------t--~---

~-=~
.-~--~i~+l-.==-==--==~
~~-------_1--f_--. -.- - - . - . qure in

Li - ba - no

est, mul-ti - pli -

--+----r--.. - I = - = n : : - - - - - - .

~ ... ......i"i .-~jt.


- ell. bi-tur.
Communio.
Ton. II.

'.~

Ii! .:::J._- ~ ..

Ex - i-it ser- mo

::j~===--iI!=.=.-=-~

_ '-

.-H

in - ter fra-tres,

.---,----

~~

::::j=--===r:-I-

jf_.-.==j==---==--===~~-'-'-l.--~-- .--cj::--+-

quod di - sci - pu -Ius il - Ie

non mo - ri-tur:

=i-_-.---II--~-. ~".=.:=L=-.-~ .-.-=1==1=J


::J..L.===--======-=====-==-.:::t==---==j=1I::
--.-
-I

. et non di-xit Je - sus: Non mo-ri-tur; sed: Sic

-j. ==~=.:--.
.-::J-. "'l-===I==~=I===='--::J--I
___________
-.-------+....----__
-.--.-.~-=-

e - um vo-Io' . rna- ne
re,
do - nee
----1-r--~ +
-=.11:&--...1-.-.- -- - ---- -- - ---

-I

II:': , _ ._ _
I

-I-- -. .

ve

=~-=---=~ t---=---======..~-==

ni-am.

In Festo

Sanctorum Innocentium.
Introitus.

Ton. II.

+S -.. =-__
3-.-"~::Ir---J~
:l~~-== ..-=--- ==-===j~-=
X 0 - re in - fan - ti-um,
=i-5=~--+-~=.=~.-~..==+=i

~~~==~~~

~ct---II---==--==--==j~

De-us,

et Ia- cten-ti-um

In Festo Sanctorum Innocentium.

~.
-

39

__

.-.-.--r-.~==I= "-.-~==--II-.-.--I

~--j---~-f- - - - 1 - - - - - - . - - - - - - - j - - ;
---i-----f----l------ - - - - - - i -

Ps. Do - mi-ne

Do - minus no-ster: quam ad-mi-ra -

_.-._'--....-3!

- ....- - - - - - , - - - . - - l - - - f - ~-.-.-.-.-.-._-.--J..-.-.+ E - - - - - - - - - - - - - - - I - - - -.
..
-L - - - - - - - - - - - - - f - - - - - - - bi-Ie est nomen tu-um in u-ni-versa ter - rat

-y. Gloria Patri. pag. 3* Ton. II.


Non'dicitur Gloria in excelsis. nee Alleluja, nee Ite
Missa est, nisi hoc Festum venerit in Dominica: sed in
Oetava semper dieuntur.

Gradna1e. ::::3~_.
j _ j -Ton.

v.

. - . -. . . . ===J====--===.-.~::J-.-~=
.-j----.---.J--

-A -.-------- -111!-.-------nl-rna no - stra,

Sl-cut pas-ser, e -

--t-_-=-+ --~-=~-~--I--~~-=~-~UI-j===3E
--f--j-~__. - .

-I
I

- - - - - - - - - - - - -.---. -.-.-

- re - pta est de hi - queo

~-

.=.

ve-nan -

-F-~--~+-=J--

- tium.

.-.=+

:r.:-.~j,~- ~--=====~ -+-j~-==---==

"'\). IJa -- que-us

~- r..tra

con -tri - tus est,

et nos Ii - be -

-~--~-.-.--.-.- -- --,...-~
- t.-.-.-

. . .--.-,~.. . . . . .- - .
-r""W-

_.....I-I-

- - ----

--f----- ----- - - - - -

ti su

. mus:

ad-ju- t6 - ri-um no

40

In Festa Sanctol'Um Innocentium.

~ IL:J ~ _:1 . ~~ .~-..J


- strum in no-mi-ne

Do - mi-ni,

...-.-J.qui fe-cit

J- ~_._.-t~-3f----'-.---- - ) : - - - - - - .._
..- ._
-i=--=====----==
--::J-.-~

_==-~
cre -Ium et ter -

=-1-

ram.

Ton. IV.

:$ .~

..-!fi-

Al - Ie -

~ .-~E--~~~.........3EI=
hi - .la.

------t---f-J--=r-

~.. ~.

.:J=...~

~. Lau-da - te

pu

IIJ=-~

.- .~t=j

e - ri Do - mi-num,

~-~

lau-

=-=~=----==ii=1-~-------~-t==1+

:$-~i~-~j
-

~"~.i -~.~t

\.

da te
no - men
Alleluja. ut supra.

Do -

- mi - ni.

Tractus subscriptus semper dicitur, prrotermisso AIleluja, et \). sequ., nisi hoc festum venerit in Dominica.
In Octava vero numquam dicitur.
r

rrractus.

.--j

--'~-~---~g-~--
t}
~. t-a ~ .-=1~

ron. VIII.

.=---...

E f-fu-de

runt

san - gUi-nem san -

---3------r--E-~~-~-::;.:~-~-_-.=--~--~-I.- .-a- - -.-. --1~=-=---=- =--=--=~-== -~


--+
- ct6-rum, ve-lut a - - quam, in circu - i-tu

=------=-=-=

- ..-......- "'jf-'
---a---"-~-I- .,- --"-=---t-

-1-' -.-~--.---f-----f-

-i

------f--

Je - ru

- sa-Ierne

-I.
---- - - - - --1--------- -

~.

Et non e

rat

41

In Festa SanctoruI1l lnnocentium.

' _-..-..--.-V.~l.--~f-. +
-~-.-.----.~~--I~
-------qui se - pe-li - ret.
Yin - di- ca, Do

-I- ---r-P=-- -

-~

--+--------f-- . -

+-P- -

-..J_--f-...,-

~.

~-

-I

.. .~~~
. .=~=-....,=--------3't j=-.-=-1I-:J--_--~~2
- - - -..
--~---

-- -

mi-ne, san-guinem san-cto -

--

--

-"'1-

---

rum

tu - 0 - rum,

-3I

:::-:::..11---.r--=l-----M--

~~ :- ~ ~ - IIB-j ~.
qui ef - fli

.
CommunlO.
T VII
on.
.

-..J..

------f----------- -

sus est

.~ -1IAi

su - per ter - ram.

-,,-.:l-=-=_" ..

~~==,...
-.~=.~
--..l-------------- ---

---------------

.==,---.

Vox in Ra- rna au - di - ta est,

pIo;.

--.-.-

~=----=-~_-J_==__-==_-.-.:=j===_~__==_~j===.!
---=.:::- ==l-.--=~-=-=....,-.
- ra-tus,

et u -lu - la-tus: Rachel p]o-rans

fi - Ii -

In Festa S. Thomffi, Episcopi ct Manyris.

42

-r-. --.
:r-t-==_.-.

~-------1--3f----~
--1-----------

ft --

qui - a non

~=

sunt.

====--==-----==---=--===

In Festo
S. Thomre, Episcopi et

Martyris~

Introitus.

Tonus 1.
- ~ -!Ii.

I---==b..
-.-~.-~ ::.~.-1----1---'---Lr:- - --,-

nJt;""4g;~1If':'r

- j y - . .- . - . - - - -

Au-de _a - mus

~~~~~Jh

------.-

o-mnes in

--~-if~tftJ .,=.=~.=l-.-.- ~
--==t

~-~=-=-=j==t=j=~-

D6

..

mi - no,

di - em fe -

- .-===1=== --- . -.=-=-=

--~--=-=--=-

~=~-._::J-.~-.- -.-j=-.-.~--=r~.-==-.-~- sturn ee -le-bran-tes sub ho-n6 - re be - a - ti

::..--===.-_.- --=1--1

-~~-====j--==j-.---.-.-~-~~ .-ili~-.--.-=r==-

~--==e=j-I

Thomre Marty-ris: de eu - jus pas-si - 6 :. ne


------1-f--:j--.----1-.~J=
~"-fi.
-j ~ .~~--c_~.::.~=
gaudent An - ge - Ii,
et col - Iau- dant Fi-

.. -.

---

__

~-::J--==-+=:j+--.-.-.-.~--.J-[

=======---

~~-.-- -i-=IIii--jt-
-+
- li - urn . De - i. Ps. Ex - sul-ta-te ju - sti

--~-

.-_.-.-=-._ -=1-~--.--.--. -,-.- .-j-:-t===1+


.._jt

~===t=-=-~-=j-. -==-~==---=----~
in D6 - mi- no:
re - ctos deeet eollaudati -0.
~. G16ria Patrie page 3*, Ton.!.

]n Festo S.

Graduale.
"

1 on. \'.

ThomH~,

43

Episcopi et Martyris.

12..

. ..._.

=5 3 :J
~
E =t= -+
~-.--.-.-- --~. --.-j=--_-IEe- ee

sa - eerdos rna - gnus, qui

'~-II.-.:J-~._._+=V.~
I~ -E=l+~
t_._ ...I~- ~-.-':'.-.~-1

:5

~-.-K-.

in di-e - bus su - is . pIa - eu-it

De

o.

~===---==-=t---=+=----"--:J--~.l-==J-II-~

-.-==j==J-==--==.=-=--==..-j==si-mi-lis
.qui

J=-.-.-.
'~.

il

Non est in-ven-tus

Ii,

=~-i-.-~"-.-+===-.-V. .~~-.--==~==rrl-~

_ -.- l"-~"jj=l--

+--==t==-~-
~
eonserva - ret legem Ex - eel

si.

f.-.--=-=.-.,-.-==-1=--.-.--===-.-

-;

Ton. I.
:;---f---=..Ib:--El--~--r-~-I
~I
-f--"_:Y - - ; - -;-::tL~._-~===---=.-l~ .
Al - Ie - hi - ja.

--- -:y.
_...!~_

. -

--.::-~---r - . - - - - . - ~-

---

-I--

...

~-~- f t - - =-.-.-==~--==-1Ij- -.-:-.--...,~.

E - go

sum

pa - stor

---I-

bo - nus:

et co -

---"-3-Q_I.-.---l--~----1-

--!E' . -..=--

L-'-+' _
- gn6 -

seo

--pl-~-.-"""I-.-.::--

~-===--====-.-~

-:-.-.---+-

ves

et co -

me - as,

' --.-..-:'_----- - - f-----.-J-f-- ....---. ---=!-~------E--~"r:------~---- -----F--~.

--,-~+----

---------~I---

- gn6 - seunt me
Allelnja. nt supra.
Oft'ertorium.
Ton. VIII.

reo

me

~-.--.-~+:a--:--- .=3-.~~.j--.--.-~--I
-~.-=- -.- - -- ,- - . --1= -,- --I
Pos u -I Stl ,
Do - IDI-ne ,

-I

DOlllini\;a, infi'<l O,:tavam Nativiratis Domini.

3 - --.~ - - .. -~ ~ ~. -1-- . ~
in ca - pi - te e - jus

=i-liii =

~--.

:J

.,

co - ro

nam de

~ + ~- ._:J=~

_.,_.

-1-~----- - - - - - -----la - pi - de
pre - ti - 0 - so:
vi - tam
-.----~--1----.....-.- ----~-

-f:

~l -'..f~it=.==.=r=~-.

-.- pe -

ti - it

te

e -

Conlmunio.
Ton. II.

et tribu - i

'

..---3

-.-~~.-.-

~J .==I-.'.,.~~--.= =II
- sti

.=~-~ -~1

- i.

.:=!t~

~~=
hI .

AI- Ie

1- .~ .~ ~-_._~~

~~-. 1=.

E - go sum Pastor bo - nus,

=...

ja.

et

__..

-i;;--+-------...~--E---1-II_."J::--=1

-I~_ . .
-=--:::::J~.-~.=.-==tL
co - gno - seo o-ves me - as,

et co-gnoscunt

Dominica
infra Octavam Nativitatis Donlini.
Introitus.

Ton. VIII.

----

~l- ~1
Urn me -

;-~-h~--

di-um

.- !:-=.'.~~=

si-len - -

-ii;;=--t. :1= ..- - -~----"'=H

.-i'J~=-=":=;:::c~_c'.~."' """I~

~~~~-=--=j-.- ===--==~--=~

- ti - urn

te-ne-rent o-mni-a,

45

Dominica infra OctavaIll Nativitatis Domini

--.--1-"":"1----.--.n-----.--.-.--.--~-.-.-.--.--.-------~------~-itl-
n-..
-. ..._ -.--

-I-

_ . - - - - 1 - - - - - - - -I-.-j---....,-.-._-I
-1--1

- - - - - - - - - - -----------et nox

- -

in su- 0 eur-su

~~ha - be- ret, 0

me - di-um

i -ter

- -._.~::::I-~
-- -

11- --_I::ser-mo tu - us,

mni-potens

--h. .- - - . . . , -. . -.--~---I-

-hii-vr=+_-.-.--,-.------,--.-.- --.-.--;~l==--==-~~=-=-=j==--===-~,,=::=-~--==
Do - - mi-ne, de coo -lis a re - ga -Ii-bus

~ .~~_

_.-::::1

se - di-bus

n___

.f+r~I.=~-j_~II~ ~ ~.
ve

- nit. Ps. Do - mi-nus

._.--.-+-~-IIIIII--IL.-.-IIIIIIj
. . :j

.-.-=J-.-.-.-.-I---.j

regmlvit, de-eo-rem in-d(ltus est:

=1
-+in-du-tus est

---II--~---II-II---.-g-------~f
:ii-~-~---~-~-- -~-~ - . - . - . -

~=----===- ==--=-----=--=-=----=::.~=-=---=
Do-mi-nus for-ti-tu-di-nem, et prre-cfn-xit se.
'\). Gloria Patri. pag. 5*, Ton. YIII.

Graduale.
Ton. V.

~ .. -==--===:::r_.-=-.-..
.....
~

Speci - 6 -

:=J=~-"-~-~

-=-

-.=:j-.~-r-::=-.J=--

- sus

for - rna

prre

~--~~==-:J:-~~i=="_
-.--fi - Ii-is ho - mi-num:
dif-fu - sa est

-+----I-.--,-r-f---'--~
--_-.-

--1--11--II--.- - - 1 - - - - ; - - f - -

.-.-----I---.-.-I.-jt--+-

M--=E-~~j==---....,-~====r===!l==
-.- .- -~
- t -- j-.--. - --=----=-=. --.- . --Igra - ti - a

in la - bi - is

tu

is.

46

.Missa de Octava, Naddtatis Domini.

--f"-~--~-----~~
---.~ -.- =-=t===:I=~i --V~,,=~- =-~
~
l. E-ru-cta - vit cor me - um ver-bum bo-nuID,

. - . - - - - ------I-----f-----f--- ~

~-.-.-~.-.---, =1==--..--.. .-==~==l=-~


:f'-====t===--l------====-
~- ..
-=t='e, - go
6 - pe-ra me - a re -' gi:
.-.-..=-.~,-3-.~-.-. .-~~=-.-1
~..----.1di~co

--.--1

--j---I-.-

------f--- - - ----f----

lin-guame -a

~=.=.-=:J

-.--

ca - la-mus scri- boo,

~-t==-

ve-

~=:n~=~~~~~-==

:J:-~=:!====-=~ -~."="~t==+~----

16- ci-ter
scri - ben - tis.
AlleliIja, alleluja. ~. Dominus regnavit. Alleluja. p.29.
Offertorium. Deus firmavit orbem terroo. pag., 29.

~~ ..~ _. .~. .

COlllIllunio.
Ton. VII.

__-.

. Tol-le

~ ~

pu -

e-rum, et

ma-trem

_=. __

-.----"
- --'
-~--~
-- ~_
-'--'-, -'--- ~
~._._:r_~_.
_.~
~
-'

e - jus:

...:-

-.'

.. ---.-.-.... - -

et va - de

in

ter- ram I - sra-el:

-.-~-- -~:&.-.~
--.-.-.-~=~-----.==--=---==t_-==
===-~-===---== ==

t--..

de-fun-cti sunt e - nim ,qui quoo-re

.
~

--

bant

-=---j--j-------_
---- ---------.

-~-

a-

--=:=~=-_,.=

ni-mam

pu - e - rio

=====---==---==--==--==

Missa
de Octava Nativitatis Domini.
~Iissa:

puer natus est nobis. pag. 30 et sequ.

47

-.----._-ll--.:--

- -- - - -i-t- 3----r-~-_.
1--- _ --t-- -~--_~l.l----::+/!i--t----::::. --~---- ---. ---JL
J'u - 8ti - - ti-am , et San - cti tu - i

-----3-----~---:-.~-."--~-'--.

..

:;:~
...- _ -

ex -

-_--

- -

- f - _...J---=j

-=====-==== ==-~-===
suI-tent: propter Da - vid ser - vum

~= -==~.=

_~_-=!==I
~~=-==---~+:=-::---==--==
~1i-.-._::J=~~5 _=:J-."-.~=jt-~-====
- ci - em
Chri - sti
tu - i.

------.-.-III-.-.--=-.-~_.-.-.-.-_1-

~..
"j
"
t
j_. :1:!
Ps. Me-men-to Do-mi-ne Da -vid: et 0 - mnis man-

- . - . -..--"-1t,-~T----~~
t-' 11 ~=J "
- su - e - tft - di - nis e - jus.
~. Gloria Patri. pag. 3*, Ton. III.
Graduale. Ecce sacerdos magnus. pag. 43.

48

[n Festa S, Silvestri, Papm et Canfessoris.

Ton. II.

-..!-=====..
~_..-.-t==..
Al - Ie - In - ja.

I--'=---=--~--"'--~f--- -I--_-,.....-..!.+~--.=.-.=.~..:=JI-

---1-

.'1-==

Da -

'.-.--." ..

urn.

-1- --~-~-_~--":;;--3-1---- - -. .
- - . -r-.- - ' - - 1 - - - - - - +
~
=~-.~-+.-.- -.~~.
~-I--~+-.-

l. In - ve

me -

ni

un - xi

- vid

ser - vum

Allelnja. ut supra.
'
0 -"-'
llertoruun.
Ton. VIII.

e -

~. -.=~--===~--===-. .-.-+-.~-.-::J-~=.I-.--=::!:
In - ve - ni
Da - vid servum

- urn: manus e - nim

me

-~--3--'
~-~--3f
-.-.
-+-- ---- .--.
- ------ .
g__
--:J--~-==.-.-= =._-._._.-~ .II-~=.=
- chi-urn me - urn

confor-ta

bit

e - urn.

_L:W_
-~
-- _
-----~~--~"-l----~
,f--- =~-=--~- ===-~~

t;.,mumulO. ~~-~
1

--

' - -

Be -

I Ill], If I.

a - tus

ser - vus,

quem, cum

=---.+.a:.------_---~-----------
~--I_.__:::i_ - - - - - . - - - - - -

~=~===--l-==~-~==--==-~ f=~ __=_=:J=_!i-~


ve - ne - rit D6 - mi-nus,
:j=1i;
__ iii -iI"II
-+~--f+-

- gi - hin -

~J ~=I_~

vi-

-E . ._. -l__. -..- _ -=1j ---- ..-~~

tern:

in - ve - ne-rit

a - men di - co

vo- bis,

su-per

~ .=J=---~=-=~f~-~-_-.i-__~f

6-mnia bona su - a

e - urn.

consti - tu-et

--+-e-+--

IN CIRCUMCISIONE DOMINI
et Octava Nativitatis.
Introitus. Puer natus est nobis. pilg'. 30.
Gradual<'. Viderunt omnesfines. png. 31.

Ton. VIn.

.a:--+- .NIII.-.-~g
__---I--_-----
__--;- -;-_.. Jr:+_
. -._+._
;_~--=-.-~

_~

~~=-~==--=--= =-----===--=--=---=--=~--= =Al - Ie - hi - ja.

- - - - ..~----+-~--~~-~f-._=~~~~----~-

t=t~~

-j

V. Multi-fa

ri-e

-=-=1 ~ -

lim

De

+.

-~=

E----------~-:I-.
~--~+.a:-----3~
-.~- - - . . ----=-~-F_-.,-

--1..--.
- - -I~---

-+P'-- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - , - - -

us

loquens pa - tri-bus

Uraduak Homanmn.

in pro- phe 4

tis,

...-t..----l-.---

50

In Vigilia EpiphaniR'.

--~---~-=-~.--... ---::I-.--.-..- +u -.-=r:-~-.-

~--=--.--II~~--==--==----=---+-=---=---:::.
no-vis - si-me di-e bus i - stis

-:-10-~

::..-.-~-~~-f-~
- - - - -....i~~~~-=-~gf
1 rf---

--_-f-I. -f-~ __ - -

-+, - . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

cit - tus est no- bis

in

Fi

li-o.

A lleluja. ut supra.

Offertorium. Tui sunt cmli. page 32.


Communio. Viderunt omnes fines. page 32.
~ In Octava S. StcI)ltani, Protoma"rtyris. Missa dicitur
sicut in die, pag. 33.
~ In Octava S. Joannis. Missa dicitur sieut in cjus
Fcsto, page 36.
~. In Octava Ss.Innocentiunl. Missa fit sicnt in die,
page 38, excepto quod Gloria in excelsis, .AJleUlja, et Ite
Missa est, dicuntur: et non dicitur Credo. Hisi Yenerit in
Dominica.

In Vigilia Epiphanire.
)1issa dicitul' ut in Dominica infra Octavam Nativitatis Domini, page 44.

51

IN EPIPHANIA DOMINI.
Introitus.

Ton. II.

;l~e~~:,=~ i
~- ~~

I
I

=-

J' _. .._.. ._ -;

U -- ~ -~ ~ ==='--=:'1

~ .-~

~~- t .~~

-:

C - ce ad-ve - mt do-mI--~--;;;;;II~-~-r---3---t-~- . - . - - . - . - . -. .
-_--1jf=j====--=~-=--=
- n~-tor Do - - mi-nus:

=__

--t-

et

=-1-1---.-::]-.... .__._1-----===-- .--..====1----1


j:C==--=--=----=--=.=--=
--j--I
regnum

in rna -

nu e - jus,

et po-te - stas,

=i-~~==---_"J_--------~"=.:=T-~----3==:;=
pl
j ---.--- _1_
j - -.- . . . J _ - l _ _ --j
-

- - = - - - - - - - j ---~---- - - - - - -

Ps. De - us, ju-di- ci-um tu - urn

Re-gi

da:

--1---=--.--

~---------1I...=---r--r---3~

-I-~--- _ - _ - _ - _ - . --.-::J-r-II--

=c---===~==========---=t--~.-_~~
et ju-sti-ti-am tu-am

Fi - Ii -

Re - gis.

\f. Gloria Patri. pag. 3*, Ton. II.

Ton. V.

---a;;--r--~-----="--- - - .. - . - - - - - - - - p = - . - - -1-

Graduale. =--_~-+-

.._ - ...- -=::t::.~-"]-+

rones

de

Sa

ba

--=t_...-._-.:::j-=

~_~I=~_:::j=~_.--,
__
~==-=j==t=j===---==-=-------==-.

ve-ni-ent,

au - rum

.-+-II-j-=I:

et thus de-fe-ren

4*

tes,

52

---.-=--==3==-----===--==r==31----.-1-~
-------1---. . l - - - - - - I - B - . - - . - - . -
--B-

et laudem D6-mi-no

--1-

--.-

--

an-nun-ti - an - tes.

---3---f--;:;.II----~-J-a-.-B.-- --- 1.--..


- _---::J--.-~- . - --.- ....---i
-.------- -.
-. -B-P---------l. Sur - ge, et il-Iu-mi-na - I'e Je - I'u

-.-.. .--

- - - - - - 1 - - - - -:J_ _
~- .-r-3---.....,-----.,-
--.-

--~.-3-3
-.
-_.._
1 - - - - - - _..l_.
--_-1- r-II
- -~
_
......J_ _
- .._
~~
1
-~--------

- sa-lem: qui-a g16 - ri - a

h.. =~ ..~ -.

su-per te

or -

D6 - mi-ni

~~~~~~-I

ta est.

".:.Iti:.-_':=:J~. ~.,=.=~
-.- -.-.-.-----~-.--.J-.-B---+-:t-=~==3===--==-~
E_______
.J

WC'.~

- jus

in 0 - ri - en

te,

_L _ _

et

ve

ni -

..

=iElIi-f
"--."l:iiI.--~-..~-.-.-~
:tE=== __
- . - . ." ..~ -=.
~=--===
- mus

cum mu-ne

--~---L-=

re

D6

ad- 0

ra -

3f----

_
_ --.
---=---"---'--'l-~
- +----_ _L

ri-bus

- .---II- ---l1

_
-------

,minum. Alleluja. ut supra.

()m~l'tol'ium.

Ton. V.

---.---.-.- ==----===:t=-.--.....

53

----j--.I---j-

~===1-.---==

Reges Tharsis,

-.-.-~

-- -

et in

:=1

Bu-Ire

t;ommunio. =i-~- ~~~- -- -+=~. ~ ~ -~=-1


j
TOll. III. ~_V~---=+-- _ I
_-t-1I----- I dImus s e - am e - JUS
-----~=1--.--~-~
~.. ~=j ~ ~~ .~=...-

in 0 - ri - en -

te,

et

ve - ni-mus

cum

--!liii---==--===~==r::::=+=t=
=--l"---J--;=a; =t=~~
==-=-=-.._t-~_----_~~.~~jt
. lin-ne - ri-bus ad - 0 - ra - re
Do - mi-nnm.

~-I=.=~

} In Domiuicn infra Octavam .Nlissa dicitul'ut intIa.


Quodsi Epiphania YCJlcrit in Dominica, ipsa :\lissa Dominicre dicitur in Sahbato infra Odavam, ct in die Oetava
nihil fit de Dominica.

54

Dominica
infra OctavaUl Epiphanire.
~~.. ~~~-cO'=-~c;]

Introitus.

Ton. VIII.

.--

a6-~"'~
=--=t:=-=_-.-.-.-.-~-.~.-.=
.....-.~~
. . .'. ~r
..~
. "~~.~.~.'.-.~._ .=i1iii----.-~--r.---~~\~[~~I
~-------f-------

l.

i:~.=--.~
'~ ~ .c;"}~~c~li
~.- t..'\~.--~I!

~~
=-.-'.-.-..'.'. .---.'..'..-.

N ex._~
- cel- so thro - no

. . .''-.. :.. .

vi - _
di

i~~ :-.i=. -.~_~:=a:::j_..=-=-~


I~~~ 2.~,~: -i~----------j----.

-.----

. .

se - de - re

-.

vi - rum, quem ad-

.- -....--3---~-l-~ _.=r:_.----===--==
==_~-==--== __ ~
-

----

0 - rat mul-ti - tit - do

An-ge -10

---

rum,

- .--... ~-....
-=3
-1-'-'- - - ::.II-.-....,----=:.---+.-~
-------~.-.-- . - - - - - - - psalIen - tes in u - num: ee - ee eu - jus
- -._-_-.!.-----I-=--.:!....11~-.-. -f----~l-J .- :...----~:;
-~
---------f-----r-.-- -

-1-

-=-11::..-1-

_ _ _ _ _ _ _-.J - -

im-pe

-----..

ri-i

-~---I--

-I-.--=---j=-

-.,

no - men est in re-ter - num.

- _ - - - . - .----...,--~--~--3-i11---'
..I--------1
L
- i = - - - j - ----1--1
-1- -.-:':- - - ------ - - ---1--i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ps. J u - bi - hi. - te De-o

mnis ter-ra: servi-te

0 -

-~ ~-.=-~=:J--.-.-~--=~+

. -==-----==

~:~=---=---==--=--=----==--~j==---==---==
Do-mi -no in Ire - ti - ti - a.
\~ . Gloria Patrie pag. 5*, Ton. VIII.

,. ,

III!==--=--==I-I-.-.-dI-.
- --...--- -B
~...=- ~.~-.-h~ .. ~i-~I-=. ~=.=._-~

Graduale. ~==--~.
onus
VITI-Vir.
1.

De - us I

~..I-j-"--~"- --;---=~

- - --~=e-ne - di - ctus

sra-el,

Do - mi-nus

qui fa - cit mira-bi-li-a

55

J=--"~==~f.--.-==1-"==I":~

~-~==t==1+

_~~--===-_-=--==j=~-~t-f----~-=-j

ma- gna

so - Ius

sre -

- cu-Io.

__ ".'I,-__ ='.-..'__
_ _ ..
+
~:..=~--===j-==--.- ==--==---==---===~
---..Ih:-.-,-,-~..:..:~+..,
,-_"-=_~

y. Su - sci

pi - ant

mon

- cern

po -

tes

-r...

~=---=1-~~---."
- ~

=f=-~=j-

,--~~--I

- l __

pu-Io

tu -

pa

-.-=1=-----~~ ~-.
0,

et col

les

..

------r.=-_ -.-.---~-----~--~-- .
- --'~--t-.~--r
-1- - .-- .----t--.---,.---f
---- ---V. Ju-bi - la - te De - 0
0 - mnis ter - ra:

-----11-.---

--.'I' ----I--------- .--==-==

-liii-.--~-:J-=-~~~-.------~-~-.
~~==--=--==--=----=--~~-=
=~
ser-vi - te
Do
mi-no
in
Ire-

Offel~torillm. ~ -.-.-.-~==---=i
---~
,-, -==-.- -..-i'~
-==-~
TOll. Y.
J u- b'1 - I'a - t e De - 0
.
0 - roms

56
~-.I-.'::--- -3-----=-.+i..=-----~
~-.-:lII:.r-II-~.--1
J-=====t=-tf~-.- -.-. .-- --=-J:=j==~-= --I

--.-.--::r:-_-:lII:f-""--.--_..

ter -

- ra,

servi - te

.----

Do

mi-no

~======~-~~==-"-.-:::J--.-~=.=+
--.--- -----f------

-~.-- -...l-__

~-.-

in

lro-ti - ti-a:

~~t+dI-=+

-.------~---~

in-tra-te

in con-spe - ctu

::...-t-.-. ~~.=l-.-~+I.-.--1

:f:==_-==-.--.-~.-~======j=t=-.-:lII:--1

jus in ex - sulta - ti-o - ne,

qui

- a

----3-t - - - - -

{jOJlllllUnio.
=i~-~. -.- =j=:"'-~-.=~=~"-=--:II-~
_,
~-.- - - - - - = - - - - f - - = - L I - .--I
Ion. 1.
F i-Ii, quid fe - ci-sti no - bis
--~-------v=----tJr~--==1
:$
.-=j . .J_ .'!Jj - _.~::J==-=- -===~j=-~

sic?

e - go, et pa - ter

tu - us

do- len - tes

----------::J
f

----------r:-

......

=-=~-.-=---~~
~I.=
~_-_+--~~=--.-..- - . - . -.~-,=-.--.--.=-+
Iqurere -ba
mus teo Et quid est, quod me qure -

---~-----

--~-----...,-

__-.==-= -_-==---==--== _-=-_-

~-!lii---~_.

- re-ba-tis?

--.--.--.-~.--.-

-.--~-.-T-.--I
.--=---=--=-~ --i-

ne- sci-e - ba - tis,

qui - a

in his, qure

--;;-~-----~I
-.-=-=--!-=~
--=------==-=----=!===~t=
--.=IIj- ..._.-.-:::J--.I-.~=--,:jt
-i~------------- - . _ _ :lI :+ --.
Pa- tris me -

i Bunt,

0-

portet me

es - se?

} In Octava Epiphanire omnia ut in die Epiphaniro,


pag. 51.

57

Dominica II.

l)l)st

Epiphaninln.

IIlH'Hit u:->,
'1'011. IV.
----------------.-----

.- -

--~'------~-.-.--.--.-~:&:

-I' -~-.- - - -~~+ .~---1


---j-,- -B- --------1--.--1

- Mnis ter - ra ad-o

----------::::J----- .~=~ -.-. --.~:J .- ~=~.

~~~

~~~~,~~~~~::i)~ - ret te,

De - us,

-.-1-. -3-----

---~----t-3
-~!li- ..-.:&:-- -.-- - - - - -

~1i=-~~I-"-=ti

bi:

et psal-Iat

=---==---=-=----===
psal-mum di - cat

-+dI-.--I-

=====~:--+
no - mi-

_-_k---_-a---.-!:&:--.---t=~--.a--~~-.::&:--~---.::-.==~==1+=-...:::.:::=

i'

=!=~==--=-~~_--j-==~~.~-~-=jt---1-==
- ni tu - 0,
Al - tis
si - me.

=.--

...

-~-a-.-._-a-.-a~+~
-=-.-I
-- ------ - - - --_-~-.-.-- j - - ---=--1

-I

-+-: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p~

.Jubi:Ia-te Deo

0-

mnis ter-ra, psalmum di-ci-

_._--~---~--~--~+

a- j

-=-.=jt

~I_~_~--.--.
a-a ~~.- -. "-~--
- te no-mi-ni e - jus: date glori-am lau-di e -jus.
~. Gloria Patrie page 4*, Ton. IV.

---=t=.

~===--===t==1==r=~....

1===

(:l~;HhH"!(}. ~-. ...:.~-... a ._t~ -=--==~ ~.-~=I


1011. "\.

Mi-sit Do-minus ver - bum su -

~=i=-=1==-=-.--.--"~.-.-=1-.--.-~-.-.::::J--

."

~="_j=_.-===a--===j~-==j===-~

- urn,

et sa-ml-vit e -

os:

et e -ri-pu-it

:5-.~I.:&:i~,=l::: .-.- ... -j==-,- iII-.-t==r= -=14==


:r--====---==c--====+
._..~ - ~..==.:jt=i
e

os

de in-te - ri-tu

e - () -

rum.

58

Dominica It post Epiplwniatli,

--.-+-.1, - -----+l.!----IIi!--.-.--f----::J---------- -.-.---1-._.=


.._-..-.-j==---1
~
'-ll

---.-I----J-r-~--. - . -B-

--~.-r___.----j

---.--.J-

"\). Con-fi- te - an - tur

Do

mi-no

mi- se -

-~.------.:;;;---r-f-----
_ . - . - - - - . -_ _ - - f - - - . - -11"'- --I

~==---L-~.-+~-- ri-cor - di-re


e - - jus:
--.-.

et m}ra-bi-Ii-a

.~-.~==f. . . ~==r==r==~f$-'
------ -..
-~.::===-~.-I-.--~
- - t - -r___.-.-.~-""--.--.- ---i
----- ----

- f----~= -- ---.-

fi' - Ii - is

e - jus

ho

minum.

-1-_ -

Ton. IV.

-------+-~---~-=n=--

~-~ ~~~.-~. '!__ ._ii=~~. ~+f~=jt- I

--.-.Al - Ie

-.-.-.-.-

Iu - ja.

------1---~------- -- -

~~--.==-.=:J--~ff..-- - -~ --==~~ -- ~---=t


l. Laudate Do - mi-nnm omnes An - ge-li

...

----~--.--.I--~---- =_==~~
--.-. -.-_:J_
--:lII':
- -- - - - - - ~=~= -.~
_ .~_._ -.-~=. i.::

.--~-

e - jus:

Iau - da - te

urn

omnes vir -

----3-f-----f----_-;;;;;-~.-I+:lIi:.-_- 3f- - - - -

-- - - - - -I--=--+-.
r=-+~-. .
-=-+ -- ..-

tu

-1---

-. --1---

-_~----:lII':--=.-

Alleluja.
ut supra.
} Sic dicitur Alleluja cum Versu post Graduale ab
Octava Epiphanire usque ad Septuagesimam, et ab Octava
Pentecostes usque ad Adventum, etiam infra hebdomadam,
quando rcsumitur Missa. de Dominica.

. "

Offeitoillull.

Ton. 1.

tes

-----

------

jus.

__v.-_._ __._+
_. - __
----l-..=---3----f--_..._. __ 1iI__
~

=t~~-j----1---

~_

~-.~.-.-- - - - - - - - - - -

Ju-bi-Ia-te

De

u-

:;.~.-- . -~~..-.-~ =-"-.'-~~~.-!IIII-::J

~-----==--==.- --==j~===---=r==--==r==--=1
- ni - ver - sa tel'

ra:

psalmum

di - ci - te

~-.-.-.-.:a:-_--

---j----~-

..

.-.-1-.-.

59

-----=t-I

--j---------- -.--.---I-,- _
.
:"II!'+ _ .
..JL_

- - 1 - - - - _ --1

ve - 11i - te, et au - di - te,

no - mi - ni e - jus:

--

-----_--r---~-----~liil- ---t--...-.- -~--.-::J--.-.---=--.-

-.-

~1i===--==---===--=-=
et nar -ra - bo vo - bis,

-.--1-.-

====--==--==~~---.
mnes qui ti - me

-----~-.--,-.-_-. -'---~--1-r---::J-

::;_~-::J-ll~
-~.-.-::I-.-::.I--.-- .-:]---l-'
~_._ -~=-===j_-==-~-_-_~_--_-_-"_-_Cl-

- tis

De - urn,

quanta fe - cit

Do - mi-nus

=i-~-.~----~.~:::.:a:~_ ---E=1j ..- -E~..~"+f'"


j+
~--1----:"II!'.
. .-_._._:::Jt
a - nimro me - reo

Al - Ie

hi - .la.

(;oml~)unio, -1-~--=--.----V...;a;.I-j=---===1==j===

Ton. 1.

~ ~

-r--_"-:---~-

Im-pIe-te

.. --3- ~ ~ _ --~.=--.=

hy- dri- as a - qua,

et fer - te ar- ehi-tri - eli

::;-:~-===1----=i-=:fz~.-- ~
~-

-.--.---1

_-.-~.-j--.---1

-.------------D i-cit Do
minus:

-.-j==--==t=-==--.---

"-I.I----=-=-~ ~

_-.----=.:..--==---=~---=-!

- no. Cum gu - stas - set ar-ehitri- eli-nus aquam vi -

-'!Ii ~--~-.-=r-t===---==~====1--.~---~ ---I


._II__
- num fa-ctam, di - eit sponso: Ser-va-sti bonum

~l!i~-=--==-=j-.~

._j_.--=====--t

-------------3------------
..===----==
_----=----=---1..- --------

=i~~=~-.=.I-

-+-l!i-~------.-.~--

vi - num us- que ad - hue. Hoe signum fe- cit

=-Ili ... -.-+ ~-.--i1~-.-.-.=- i::I-~=t==r===n:


~-l!i=====-=--==t==--===j=---.~ =lIi=1t
Je - sus pri-mum eo-ram discipulis su
is.

--

..

60

Dominica III. post

]~piphaniaJ n.

lntl'oitns.

TOll.

V1I.

-i~
. I--.--.-.----.~---::..-.--~
:J~-I---- -r-'.~- - - - - =1~==.~-===_t~
D - 0 - ra - te De - urn

===--==
mnes
0-

~-j-==--.. -3---=~=
-.--~._:J~ - - - f - p = - -

,-----f_---- ---f_---

An-ge -Ii

e - jus:

au - di -

. .-
-~ ---=---=--.-=:L-t~~-~= =.=.==-~
J-.--.
_
~-"j--===
~-=-=-----=--= =j-.-~-::J=~l..IL.-.-- t_I
~==--;-~=.==.=~=.==1=.= -=-.-~=~-+~=
:f-=.~-j===-~j==j=====-~-===j-=-

---.--t-~--

- . - - . - . - - --~

.. --

.=..=-.=:J

- vit

et

Ire - ta - ta est

--f_

Si -

---.-

on:

et ex-suI -

---3-~-----3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ~_=

- ta-ve-runt

fi -Ii - re

__

Ju -

Ps. Do - rni-nus re-gnavit,

dre.

ex- sul-tet ter - ra:

-3f==---===
!=~Ire. -"-.-::J--~-.-.-"- ten - tur in - su -Ire mul tre.
-1-

-------f--.-_-

-L----------f_---

-~---

-----

J-

\). Gloria Patri. pag. 5*, Ton. VII.


(i!(ulu(tIL.
Ton. V.
,

II

"

_~_~"J_I
~- . - . .-.-.~_~- - - .---.- -- -

----f---3-f--r------ - - - - f - - - - - - -f_-.----1

Ti - me- bunt gen - tes

no

men

.. ..--=..-j:-.. .-J====.-.

~=t=-. --=:J---==1===~==1==-.

l - ~-.~-.=::J=_
tu

~
urn, Do -

mi-ne,

et

-.-~-.~
0'- mnes re -

61

--.-11-.--.-.-.---------- ---

:r~-----~---"'--'3-~==--===--====='.:'.-.-:J~_._._

l. Qu6-ni-arn re - di - fi - ca - vit

=~=

------.--.-.-1

D6 - rni-nus

~
_.~. .1.~-.-~=---=1j==-===--J
~---3-------r__ -B

-.-

------

Si

-------1-

on,

.a:-.

et

-_-

vi - de - bi -tur

in ma~je-

~-I:5.... _ . --=1+: ] - I - - - - - - - - - -

:J=-.-~.
- sta - te

su

Ton. YIIT.

~ ~ -~~~l.
Al- Ie -

..

oJ-

a.

..

~=~fi=-~~f~ .~.l- ~.L~~t

Iil - ja.

~==.a:- ~-.- ....-=1-.- ....---.-+=~-

--:.~=

~=.~j===~j=== -.~--=~-=====
y. D6 - mi - nus
re - gna
vit,
ex - sill -

::5=.a:.-:J-~-==r===+===r=-~"-.=l=~=:::j:=;

. ..

j~=--_ ~f-.==.-~==--==j--

tet

! .

ter

Ire - ten

tur

-I

in-

.~I=:J--~. ~3f

- su - 100
Otfertol'ium.
Ton. II.

ra:

muI- too. AlleIilja. ut supra.

~-~~.-~:=J=~1-3--.---.-=+
-~
-----;-+-----, .--- :- ._1_ a - - D exte-ra

Do - ml-nl

fe

-I-~---::.-.-~.-.::-~-~-.-~---:c-.-j--t---.----l--.-

-+I-.--.J--'-- -1"'"--

~~--==--==-~= ===-==--==~~===~-L~
-

cit

vir-til - tern ,

dex - te - ra D6 - mi -ni

--

-I-~---.... -------f----------~--jf-.-.-~~-.====I=~j===t=j=~=

----------- -------------

ex-aI- ta - vit

me:

non m6

ri- ar,

-I~- . .- - ====r===---==---~.-.-.-+-t
=rC------===-~~f=-.=j-.==.-.~._=:J~ _. ~==----==.j:=
sed vi - vam, et nar-ra- bo
6 - pe - ra

~-""'~~~--~~3f:
Do

-- -

mi- ni.

(;Olllluunio. ~=i,.~.f." .-=1 ~.~~. -~


Ton. VIlT. j=-.....-:-. - - , - - - j - f - - _ . - Mi -ra- ban - tur
0 - mnes

_ .-

E=- -1--

-.--!-..

.-===-----:=:-:~
==~=
} ~.r.~~-._"'"
------j--I-.-.--.--------...1-

- - - - -_ _--'_II':::'f'.

de

his,

qure

pro-ce - de- bant

de

~
..... _=r=t- - iJi-i ~ J+
~----t=._~ ..-.-- - t
o

re

De -

i.

Dominica IV., V. et VI. post Epiphanialu.


Omnia ut in Dominica })nccedenti.

Dominica in Septuagesima.
CL-.

~I - - - f - -

I~ ~~ u
=

! ..

Ic:=~

'Ii~
i

/.

Introitus.

,-v")

1!.t:1y2~""==L7=rs
Ir.- ~~
::-.

~.:c

.::::~~.

... = Ci

Ton. V.

--.-.'-1-

_ _ ~_ _

------f-------.-aA- . - -ir-cumde - :--

ru~t-;:;

-.-'

--j-

ge IQ-=-

~~. _ -- '~-a-a-"-.==1-. a"-~~


=
:r'-========j======~-=.--.
c -

(-J ..:._-::~~-._

mi-tus mor-tis,

do-lo - res in -

~ --.-=1-.-a-a-----r=-a-r:==1-.-a--..~
:::J~=-=j-.--==-__==~~~. .-j~.---j-

- fer - ni

cir-cumde - de - runt

me:

et in tri -

J),)lllinbl

ill Septuagesima.

G3

i~----.-_.--.I-.------~---.-----.-.:'t':+ .- .- ~':::j II . "'=::J_-.~=i=-~


- bu-Ia-ti-o - ne

me - a

in -vo- ca - vi

Do-

=S=.=-==r- -=.--B-Ili-.-=1--.-.--=B-~
~=_....__
.~=1 .,.,-- .__
E===1~ ~
I=_-=
=-_. =,,:a;-.
p-:'t':+ _ ..

:r-~-==j-==-----=--==t====j-====--===-==:.=--=-i=
mi-num, et ex-au - di - vit de templo sancto
j_

su -

vo

:J

_ __

cem

=:jt__ I
- am.

me

.-=-.-.

::J5=j - -. --B--.-.-.-=1-.-II1Ii'-:~--.
:C::
__-. ---===--====j===--==j======l-=====t= --+Ps. Di-Ii-gam te, Do-mi-ne,

for-ti-tu-do me-a:

~ ~

.11 -

~ ---

--=:3- ---.::: .--~ - .--~

Do-mi-nus fir-mamentum me-um,

--113-- - -~ --

et re-fu-gi-um

lII~f- -

me-um, et li- be-ra-tor me-us.


\). Gloria Patri. pug. 4 *, TOll. V.

f~ra( 1na Ie.


TOll.

~=

III.

-.-=-:.-.---

~
-_-.-=l-.-_-"==~
_._~
---==j==--====r=-----=-.~=I
Ad-ju - tor

in op -

pOl' -

tu - ni-ta -

--==1===-----===--_-+--.-.

~==-:J

__

:J=_:JI=.=j=~-.=.=-_._~-.-t::_=---=-=---~':J1
- ti-bus, in tribula-ti-o - ne: sperent in te,

~.
_ _ ~==1 ~ .=:::J~=~i~ -~-.-.-:::_-~-j----j---I--"-----i
qui no -ve-runt te:

quo - ni-am non

de-re-

.:a;-.-.-.-.

~~-==~ ;3====----3:---===--1--1--3!=--:;
-_-~--1--f---"I
--:'t':+-_ - --.__-::'t':+,_-.-..__

. =l~----_ . ._::w

- lin - quis

quro - rentes te, Do -

mi-ne.

64

~==~=1==--

---I-~---+--I--

\{

- . - - --~- - - - - . - I 3=-=-
.=.~...- =j=.=~-~---+-

-.-.-.

Quo - ni-am

non

fi -

in

nem

ob -Ii -

-.'.-.-.--1

- ---,----===-===---==-t-~==--==~===---I
~------L-.
______.:ll[+ - -._--.-..- -.-.- - - I - . - . - __
--

vi -

e -

---,

rit pau - pe - ris:

pa - ti - en - ti - a

11-"

~-.--,--_-t==t=:+-l
::r'
-=-=- .-~-.-.~~~-=-.=1=====j ===-======-...J-=!I
.~_ =j=-'
pau - pe-rum non per-i - bit

in

ffi -

ter - num:

'.-=IIi-.-"-j-=-=f-.--.==--=-::::J~
- ,.-_-t-.- - - - - - - - - - - - - - - - i - - - ...-_1-----

ex - sur - ge

---.---.--.-

Do - mi - ne,

non prreva - Ie - at

--1--"---

---~-- .-

--~-

- . -- - - . - 1 -

~,l'act~lS. ~~_._.--=-.f-~ ,=-iII----==:!:"


1 on. 'Ill.
De pro-fun - dis
cla - rna - vi

- - - - - - - j - . -- .-.1..

--~-I------I-

--tt-'"

---

-i!i-~r=_-..J--+-1.=1- -_-- - -+:&IL.l-.il~-~F.-j- .-"=~-~-.-_ --/--------/---

-- -----

Do - - mi-ne: Do - mi-ne
~~
.--~.~+:&.-. I-IL.l--~
_-=1+-.-==
1 ~-+---~- -pl-,-/---~-jt-.,-ad

te,

- + F ! ' - - - - - - - '- - - / - - - - - - - / - -

ex - au -

--~ ~~!Ii

di

vo - cern

.. _r":J--~~~

---

me - am.

~=~ ~ -I ~

~-----t---~----~-j----'\,. Fi - ant au-r~s tu re


in - ten -

-.--::::J-----..

.x-.---,+:&.-.=l--~

--L..II---~-I-.----~----~-Jlr.--..-.-.-.:ll[+

I-~-f---"- .- ---pr::--.+r----- / - - - - - ---~-._--I---

den - tes

in

0-

ra - ti - 0 -

nem

65

nOrD]

~_

-..~~ .- ~et~_~~I
vi

ser -

tu - i.

- - - - i - - ~ r---.-.-.-~-.-+----'
=--;_ ....- ~-~-= =-==-=:~~ :=t-~-.;--'=t:
\) Si i-niqui-ta - tes obser-va - veris, D6

- - - - - , - -.-.-.-.--~-----

.-j=~=J==--=::J===-.=--=--=~-~~~-';:

~
---------------~~:- mi-ne:
Do - mi-ne quis su - sti - ne - bit?

-_-.-=1-. ..

- - - - 1 _ - - .-.-.-~---~--. .-1--.1

:;-~_--=_-~~--===-

=---

~a._-~

~--.------ --~---------'j Qui- a


a - pud te
pro-pi-ti-a - ti-o

- ...

---1--,-.--- ----+---~--.l"'--~
~~ "~=r~
~- :J . -1--t=~B
est,

et propter Ie -gem

tu -

am

~ ~-=~~ --. ..~~~ - ~--31:


8U - 8ti

nu - i

---~

::jl--:~" ~-f~--.-- ......-~

,. . .

Ofl'ertorinlll.
Ton. YIn.

Do - mi - ne.

te,

-h - - - - - -

B (}' -

ri

D6 -

- mi-no,

et

..

----------

---~-

*-~J.-=i-=-~-IL--=j~
-

num est

con - fi - te

_..

~-~-.-I

~i-~-- t-~--+

psAI - le-re

no -

J .-.......... ..~+--...~+f!I..~.....-.-~
=..----==--~--=--=---==~~

~ --==~-l
- mini tu - COlnIfiunio.
Ton. I.

0,

AI- tis

--_--==~=-r

E=.-4-...,.=- _... -.&~~

_1_ - -......- ~ -t -.-.~---. .-

II-hI - mina
Graduale H.omanum

si-me.

-11-1-.-....- . - .

.--------

fa - ci~em tu
6

66

Dominica in Se.!agesima.

i!i
- .-==r .~'!.._. ~t
'--"~:J_"" .
~
~-=-q
~ __j
,
.=:1-.---+-- am

su - per ser- vurn .tu - urn,

et sal - yurn

. ------:---~-.-..
~~ -L=B-I-.
:tJ-~~--.---- - - - - - - - - - - - - - - - - - -me fae
in tu - a mi-se -ri - e6r - di- a:
-:J-.--.- --.-.-

-I.

., .
.
...- - . - -+

--i2i~-=~-:=t=----.
~=--1--

~ .-=--=l .~ ... -.~l:f=.-:t .. ..- .::=14

D6 - mi-ne, noneonfim - dar,

qu6-ni-am

---. r1+,-.-.-.
===--===----====
-- . -------.

------r~I---'

~- - - - in -yo - ca

vi

teo

Dominica in Sexagesiina.
Introitus.

Ton. I.

--""'1j-.-.-.-.....,.....--.-=t..- .]---_iII=_.=-_-_ _-._=t-i=


~'E/j!~~'
X- sur - ge,
qua- re ob-d6r~!i~=~h
=iii

=-

j;~~_._~=-.-=-:-._-..-=-_.-~.=_.-.::::--_"E_-

mis

-..-_ .

ex - sur - ge,

. .-.f!.t:ill.-.=J=r."--.--. =+=-=.6 . :c:~:


-._C.
--

-j ..

~----et ue re- pel-las in

-~

D6-mi-ne?

fi

..

nern:

-. .-

qua - re

...~--.
_. ----.- .
- --~--..
--- --.
.=.~_ -tI - . ...:1=.

fa - ci -em tu-am a-vertis,

~-

~_

.4-

ob -Ii - vi- see-ris

. - .-.- ... Villi .iE


. ..... =t====+
~. - tribu -la - ti 6-nem no-stram? ad - hre - sit in
----

:---j-.--

- - - - .- - - - - i - - - - -.. . . . -

- - - =---11-- ._,-

- - - - - - .- - - -

67

Domini':;l in Sexagesima.

-------.-__,,_-.1..._. _.-_.
~

u...,_._
-:t'_

_ __
---J--~.-~t..=--

~-+-______

__-f---...,.--. . .- _ _

ter - ra

.~_..

' _

-----

yen - ter no- ster: ex - sur - ge


I

D6 -

~~.=if-ttIi~=--"l. iII\.-~ ~
-

mine, ad - ju-va nos, et Ii - be-ra

nos.

----------------3-

W- . - . - . - . - . - - - - . - - - - - ,
-"-.-i!}
-r---i---1--------~----+: - . - , - - - - - - - - 1 - - - - ,, - - - - f - - - - - -

Ps. De - us,

~
---I-

au-ri- bus no-stris au - di - vi-mus:

-..-.-.-.~~-.-.-.-.-.~-~-t.
-I -r=-----.,--j
-------- ===n:
-j
~.
- - - - - - - 1 - - - - - ,- - - - , - -

-.-

pa - tres no-stri

an-nun-ti - a - ve-runt no- bis.


\}. G16ria Patri. pag. 3*, Ton. I.

.=q

Gr, aduale. =t:: .-11 .~tp- i#' L 3---~-.


Ton. I. ~-.-.------.- . .- -.---~Sci - ant gen - tes, qu6 - ni-am

-;-IIi--~-.~.=bill-.--=r;;. -~-3==- =- ~ ~ -II ~~ .-=

~~--====--=.:::.------~ -.~=~--====-~
, no' - men ti - bi De - us:
tu so - Ius AI - tis -

...

f----

-w-.----h-----t---~
--~-------t---:--ra~ .-=.
~ .:I_~.~ =-.._. ~~

===--'

- si-mus

su-per

0 -

mnem ter -ram."\}..De - us

.- ---1_.
n=+---II-.:j-.

--.-.--,-.----.--------3----. -____ --'-__ -__


-t=-----T ._...~f.. __ !.:
me - us,

po - ne iI-los

--4-

ut ro

tam,

et

68
~

Tpltetus.
TOll.

VIlL

----,---..... -._

- _ri!- --j.~-=r
C ommO-Vl' - stl.
D'0 - mi-ne ter -

-=_---

).-"-._--1=_===---M-

--~--~---::r.--~
.;:hi==
-.=-.- - 1&- ~ _ .
~-.

-- -------- -

- ram, et eonturba-sti

n -.-- .-b....

-I - - - - - -

am.

.-.

-----:j=

~.

Sa - na

-=--b...~~- :::J-~=

------ ------------ - --_-- -.------eon-tri - ti - O. - nes e - jus, qui


a

. ~-,.-.~~~
-.-"'"" .:-=1 ~ -1: ~
-+- _--.~---j----mo - ta est. \). Ut fu

gi-ant

fa - ci -

....~~.--=1==-=
__--.~-~---t--~-

::;:~ __-':12~-=1===--=~~=---j

- e

ar - eus: ut

li- be-ren

tur

---.~."-'-' .-=1-..... --;;:~+----.-

~.~~... _..
e - Ie - - eti

~t=

tu

i.

.. -t

--r--I-~.-t---I---~-

01t'el'tol'ium. ~=~~-.-I--= =_-===.-~=


Ton. IV.
----.-,-, Per - fi - ee
gres-sus me - os

---.-~_-t=-.--~---t-
-~

__--- - --

=i=__~=J=-=.-~--::J==.=~
~--------_-=::_-.

.: . ---/-

---~--I-

--.--1--. __-,-----~ ---~-"~S-~-.-~=J--t:


in se -, mi-tis

tu -

is,

ut

non mo-

----=~--1-----f----r-1----,--

- ve-an-tur

ve-sti-gi - a

...-.

me - a:

..;_ ----

in -

------~E----

~=~-- ~

--.-

- - - .- -

-.

- eli - na au - rem tu - am,

------

-I

,tJ-_.II

et ex - au - di

69

~-I

;;.-~=---~

3===----
-3------._-j
-.-,.=1----

__
__
_
':W_
--. _
-::"II
--

ver- ba

__

mi - ri - fi - ea

me - a:

~:-.
_

-----t--r

mi-se-ri-eor -

-~)==--~
-.-. -~=-=_=.:j~
-._..=-=-=t=-= =~===
e=j--=~_=:J=-~--:j=i:
di-as tu - as,

qui

sal - vos

fa

- cis

~- ~ ----==-.-~"-:=~==~=~I===---===::
-~-.-.-.
_
_. .

-I

"l_..._
. _':W__
_-::J

spe - ran - tes in te,

eOlHIllIUlio .

. VIII

on

Do-mi-ne.

3~-.-.-.-.S
-~==---.. ~.~
-...1--1-.- . - - . - - . - -t.--t----I-

In-tro-i

- - - ------ - bo

ad al- ta - re

~-r==--L:II=a.:-,-~

_____
~

._

---_

.-~-.

.-=~_.==I-

- . -~---l------""'-l-III-...I
_ _--.1-

De - i,

-1_-------~II:"'J(r.--.--.-

Ire - ti

ad De - urn qui

fi-

::5=~-I---------I--=l+-

I=-1Ii_3 ~ ~. .-::J ~.r-.~f.l. ~=jt=


-

cat

.iu-yen-tu - tern

me

am.

Dominica in Quinquagesima.
introitus.

'(1,'f-.-.--."--=-""','~:=-

",.",l".,n~' :,~
J~
~

,~

+~"
,"

c:-,["

~=-

e--

.._.,-..-.',','.."

'1'011.

. '1
...
2,.

~""

..._..

-_--=------

-1- - . - -. . .- -~====~==--....,-.--- .--1-"1-

~-.-.--~--'.-~--,
Sto rni - hI

".:.,'

VI.

In De - urn

_..

- - -r 1 - - - - - - - - - - - - - - -

~ -=-~g'F.~ll
=i:="'=~
_._=l_.__
=-=
loe. - T l - - - I _ - - - - - j - - - - - -

J[~"~-~:~";~=:!~J

pro - te - etO-rem,

et in 10-

-+----I---r--3-----~--f--..: -~--I-- - - - t - - - - - - --.

..__._ _._~_::J

~!III_:J_~. ~=.=
-

cum

re - fu - gi - i,

ut sal-vum me

.-~~=
fa

70

-...-.-.-.-.-~ .--... .-J;.--1


~. - -=_-t~-,._
ci - as:
qu6 - ni-am fir-rna-mentum me-um, et
~=-= ---=- -=t--=1==--==-=--.--

-1- - - - - . -~.
--- --

- - - - - .-----------

:;:":-"=-~-=-._~=-._.=-~.=r_...

re - fn - gi-um me-urn
_~I

es

-I

_.__ .--=-~_

._j

tu:

et propter no-

~_.-_-~_-~--

.-

..--..~

- -.-.- ---~~=---=-~
- ==--=-._~
-~-

- men tn - um dux mi - hi e - ris,

et

- IW--1

.-.

e - nn -

f--g--.. f--__
::.-=f----.-.-.~=.-.--..---=;------1- - - - --~- .-.-.--Iri=
tri-es me. Ps. In te D6-mi-ne spe-ra-vi, non
=.__

---01

----~------j--

.]

~ -.-.-.--fl.-.-.
confundar in re-ternum:

-I. - - - j - - - - - - -

--~--------

---ii--.-i- . -.
in ju - sti-ti - a tu - a

-.-~--j'----

--~--------

==E:.- ....=.

_ -

-=1----- - t - - - 1 - - - - - - - - :jic:._.-.
.-~
-+~_____. . _.-------:tl:=-----li- be-ra me,
et e - ri-pe me.l. G16ria Patrie
pag. 4*, Ton. VI.
Gra(luale.

Ton. VIII.

L!i=... -

=--r~

==t===:~.-::r:-.-~~-.-:::r-:~=

Tu

_.=1=~=-==r:==-_==j==

es

..-.-

De - us, qui fa - cis

~.--~-.-~-.~---- . - j - - - . :-~-~:=--~-=--.,-.-

-~
-I

--=-----=---==--==
=-=-....
__Ius:
mi - ra - bi - Ii - a
so

_-:--=-~

.no - tam

=~
..::'-.=1=-=:. -=1===r==~~ -.---=i
~ =---===j===l=~...==-=..=i=~-=-- :L-j
fe - ci - sti

in gen -

ti-bus

virtu

tern

...-~-I
$-.-----f--~-------i-F--...
.=.=I--- ==---====---- . - - ==--===-_-==----.-=C
IPL--_-_=--I-==_~-I.

tu -

- am. V. Libe-ra-sti

in bra-chi-o

Dominica ill Quinquagesima,

71

72
'
O
.. J!C
~ier t
,orlum.
Ton. rn.

~IIiO:=----.
-~-~--.------I~--_--I--I-- -t::'-- --+

-_-_---=---t-

-f-- --f--

B ene-di - ctus es

Do - mi-ne,

~ .-.-.-..., -.. ~ -====-.:&:--.:&.--~=..:r-======--==r_-_-=_=_=_


.-~t-===-

ju - sti - :fi - ca - ti - 0 -

. do- ce me

:::J--1
--i

nes

--.-.11-.----.-

~ ~t---=::~==--=~==i===!===..t-!=a-'-t---t---- --1---~-_- - ..- r = - - - - - - - - = - - tu

as:

in

~ ~ - f

pronun-ti - a - vi

~=.~~.
--.
:f=_~...-,-

hi. - bi - is

me - is

;=.
_ .~-- _ ~_I~-=
0 - mni-a ju - df - ci - a

-::.
!=~+
- ----.
; = j - - - ------ tu - i.

oris

Communio.
~ -~ ~ -.~-=iI--=--1
Ton. I.
--.-.---- -------Man-du-ca- ve - runt, et sa-tu-ra- ti

:$ ....

===!====-- -11-. :::J---- -b~_--.


...
_:]-1:;=- - . . ---=3
_ - -----.-11::1--.--.-=-.-.,
:$
- - - - - - . - -.-::'11--___1--------sunt

ni - mis,

et de - si - de - ri., urn

e - 0 -

--r-~------------1-r--,----

_-I-._::::J_._-._

,
--.- . --- - - i - - r - - ' - - - - 1
~=---.-i=----iII---=r_.-=;l-.
-___1--------=r__ =:J__ - I
- rum
at - tu -lit e - is Do - mi-nus: non sunt

~--

~-

_ ....-_-=- ._~=b~_- -=-=-1=-=w- _----=--===


..
.i==C_=_
frau-da ti
a
de-si-de-ri-o

~----- ~-==j-~---

-=-:JI_:JI-. .

:i~.
~+- j _ - - - - - - -- - - - - - ~-~.~_-E=-~ - - . su

o.

73

Feria quarta Cinerum.


Saeerdos cum pencllit ;ttl AHart'. antcqnam incipiat
hencdietioncm Cil1crmn . a ChOl'l) c:llltatnr sequens
8=,

..._ . .

I.la.f,1~.a.r. ~

'.'1;~
f."f.' - :.~
~.

Ton. VII.

r,Antiphona.
1

f,c.{I[Gfii

~=._-~-=-=r-.~=.-.==r::~=
X- au - di nos Do-mi-ne,
.

-=--==-~._~-=-=-====j==

~~.~. ~. !I].. :._@~fl~~11 ~=_~-.-.-.-~-.-.~-.-.--~


!l~ td~)1 J~~- ~
-=j-

r~~~~~~. .1

~- _. -~==.~~~
- ri -cor-di -a

quo-niam be-ni-gna est

..=.. ~- II::=~:

... _~=J~.
tu - a:

mi-se-

se -cundum mul-ti - til - di -

~=:JI=~--------=~==::J--=-~".l-~-=~==+=

::r-=-:=j===--==~-==--===~\=-.- =--~-j~-.-- nem mi-se-ra- ti - 6 - num tu - a


rum

._::Jt_.~;;"fj .=~_
~=:.=.=.=.~= . =.=.=.=.=-.- ~=~ ~=~
::r===--===--===j=j=--===----=--===----~__===j:=
~
..~==.==.-.l=~
.l~f.-j____
__==--==rl=
:J~:. _ _ j_t_t="
re - spice nos,

me fae De-us:

Do

mi-ne. Ps. Sal - vum

quo-ni-am in-tl'a-ve-runt a - qure

=!i= ~.-"-:J=.=~-.--.-"'-

==n=====--==

~_-t_==--=--=---===---===--F~ .:j====--==
us - que
ad a
nimam me - am.
\L Gloria Patri. p. 5-,Ton. VII. Hepetitur E xaudi nos.
Post benedietiouem cinerum eantatul' statim a Ohoro

-. -. -_::_-.-.-

-----~-

..- - - . - j - -

.
--:~----Antlphona.
-I~
~_ _ ----~--- ---~-Ton.1.
-+'--.-.--,--- - - , - - - - . - - - - . - Im-mu-te - mur ha - bI- tu, In

74

Ft'ria IV.

Cil!(:rlI!l!.

-.-.

~==1 ---~--.~i1-~-="'-=1
-tE.-~
.:&:-.J-.-~-j-""':--=
-1
,
~.------ -J --'_ .t. .- --'- -cf - ne - re
et
ci - Ii - ci - 0:
je -ju-

--.-

-_.

--~- ~.;&.-.-E
~-==l-.-~----=~~=It:-.-.-I-.---t-.--t- ..=~.

-I- --~--

-,- - - - - -

- ne

-J-

-~.----. - . - f - - - - . - - I -

mus; et plore - mus an - te

Do

~-~.-Ef==.=... ~f;&.~- ~~~=.-=ii-=-t


_ .._t=-.
- t -
--+
- - - - - -..
- mi-num:

qui - a

.-3=--. .,

~_..J____

est
~

.~ ~ v~--.-j=~-.,=
----r=----.
.- --_.---:J..:.-

:J

__t _I::_

"__

ster.

"_-_~f.

De - us

no

...

pee - ca - ta

di-mlt-te-re

=-~ ~

~:

An~pli~onft. i~-"-~::'j
'-;~ __.__._.J
TOD.

I.

In - ter

._I"__

mi - se - ri - COl'S

mul - tum

=1T= _ ---=jt_.

no - stra

_.------- __

- ~ - -.=~~~f-f-.----

. ve - sti - bu-Ium

et

-j--===LB.:..-.~-=- . . - -~
--tJ"---=~--------.-I:-;
- - - - - -....... ---=-- . - .
--.,
--.-t=------------------_.
-

-I
--. -H

al - t3. - re

plo- ra - bunt sa- cer- do - tes

-=.-.

--~~4-=--"L ---==4~--..i ==--===r= :-.


~l-.-- _- . - _-=-:.-::.-=-j_==--_._-=_-=--=~="-==---r
mi-nistri Do - mi-ni,

--~---3----

-.-.
~- .:j--=-~

et

di -

. _---.--------..

-.

cent: Parce

--.-~-----

--.---- - - ------4
-=t--IIii~-~-==.--.-::::~..--.

D6-mi-ne, par-ce populo

tu -

0:

et ne claudas

-----~--.-~--. -. _-=1--!=~

=:.=.

~_.-.~::I
- - - ~- - - - .~._f
--0-

ra

ca-nen - ti-um te,

-----I-..l--_-_---- --. -~-=~

D6

rni-ne.

75

Feria IV.. CinenJllJ.

Sequitur Itespollsorium.

Ton, 110

~~
__~ -~;==4- f~..
.- ~
-H--.-.------ -

E---. .-i=
-------

Ii - us,

quro i - gno -

E-men-de - mus

~- ri'! II::C~

in me -

~:--=-~ E~_~

.....

- ran - ter , pee - ca

vi-mus:

~:.r:!

ne sft - bi- to

5=.-=. - .'.:1_-11_.__" ..=+=.=

=i
~
"if-. ----:L: .
:::tf===--==---=====-~-==j===~~ .--1-prreoe - eu - pa - ti

!f

di - e

mor-tis, quro-ra - mus

.--I-ill .-_.
-=--=4= _II:: _._.~:i=.

-LL. _ _ - j _ _ _ _ _

spa - ti - urn pm - ni - ten - ti - ro,

+~=

-----r

.--. ~~--t

et in - ve - n1 -

.r;.rJ---.- -a.-- .-l- =n==-- ~-._~~-~

=tt=-~==--=~ -.-~~jt-_===_-==-..2

- re

non

pos-si

-=---.--=t-.

mi-ne,

Do-

.--l.-.. -.-.-

~.-t===E'.--===- ~l-"'~=-.
-=--=-..::+-=-

_-==j~~_

mus... At-Um - de

et mi-se-re - re:

qui - a pecca

--~-----~-=4+-t-~--~-~.-

.=:I_~". "_j~~-"'--.

.-j.

-,

V, Ad - ju-va nos, De-us


~-=---.-~-=~=----~=.
~ ~.
-=1.: ~-. .- ..~
sa -In - ta - ris no - ster: et propter 110 - no - vi-mus ti

bi.

-. r

- - 5 - - : j - - - - - = t - \ = - ; ; - -..--

:!~

.-=:1

- rem

~-.

no-mi-nis

.-~E~-. ~ t-.~~

tn - i,

Do -

mi -ne

Ii - -

~ .-.-.~~- ~r=-~--"=n=====-----==--===

[===-~."-jt-----=-==-==jt====---===--===
-

be - ra

DOS.

A t - teD - de. ut' %upra.

76

Ad Missam.
~:::::::c:-:::::-,<=;..-,;;c-;-.:;,="",--_J:J Introitus.
Ton. 1.
IR" ~)-~I'if{:,,[
Ij-----~----3Pc' ,',
~;(!J~.o,..
tJ) .,~

ILl
I.".j .

if');~'
l<i 1:\

-I }
--.-~-+..'I ---.-. - r
. .- .-'
i!

Q".. ''., '.."., :'

I,'.U.I:,
.'0'1 ~e~!

-I.,

. - - ,
.

---1
'_I

- ,- 1 ,
--

1- se - r.e - rls.

.1.1

i ----

0 - mnIum.,
--1--~------

..-

!.. 'J. t~.(d.]c


../.'.t';'\ "f.(.z~
. .~.:cj.jJ.
.+~~=.=
I.
'-H-"-L-----r5-:::-=':'---'.\j:~"c:~~:_---B .
mi-ne

Do -

~-.--....=~
-----et

ni- hi!

0 -

~:~
-~ .:r.
.1-._..
~ _t:~
-r:::Ji~_ --.-- r-..
-+~-----= --E:- . -f~+

--1-

---..-.-.--,--.-.-.-l!.
di - sti

e - 0 - rum

quro

fe - ci - sti,

--------.l---~-~-E-

- - ..- -.,- - - - - .- -~, - . - - - 1 - - - - - - - - -+:*:-.-.-1.-.-.-

-1_- - - p - - j - -

_-1-

-----.-.--h.II-_-.
-_-.-_-J.lt--...,- ~

dis - sf - mulans pec-ca - ta

-1-

-~+

h6

mi -Dum

-~---+--- -.-[=11-.-__
---.--.--,-=-----1
- - - - - - - - - - - --1-------.
propter pre - ni - ten - ti - am, et par-cens il -~--

-::;: -

-_-:--I--j--

.==1

__.=[

~--_

..-+=_=:_:+=i. ~-~-r,

~-.-=:j- . . ---.----l---=-+ _.-::w~


- lis:
qui - a tu es Do - minus De - us
~--=---===-r==~+--_--.-.-.-.-.-.=-=1-.:.--.
:*:-.-..-- ----{----.- - - : j - - - - -- -Ij
--.- t-
. - - - - - - 1 - - - - .- - - - - - no - ster.Ps. :Mise-re-ie me-i De-us, mi-se-

..

-.~-----=

-=l-F"-r~+

77

~ .~-=-.-=---:_~

- ..-.-.-.-.-..-.-=--.-1--.

-I- _-1_-==~j~4

- re - re me - i:

---=-----==--~_==:::j==j---t

quo - ni -am in te con-fi - dit

----.~-.-~ t===jf====-----==--~--===--=
====-----==------==---=====
a - ni -rna me - a. ~ Gloria Patri. pag. 3*, TOll. L

~~==--~ -~-.--

.=

-------t-

(;l'aduale. :--=llia----==t=--==-, -IIII-.-.-:-.-t ~=


f]' on.
. I.
-i~-.-.--".-.------.-"_=_
Mi-se-re - re me - i De - us ,

-,----t---t-r=-EE - . - - -

.' '!i. ~~'!:_:J:=... _..

mi-se-re - re

me - i:

~..
~ . -:::.L1=
quo -

ni-am

+._.=.-

--~--.
-"-II-~LJ-.-=t===~.
-1-=-- i1'~~-I-...--=1--......
-- ----1
---IL::-

-+- - - - - - - -....-.-

in te con - fi - dit

----1---

a - ni-ma

--

-.--.- -.

me -

a.

-.-.- ==

- - - ""'+-~---h.---l-I--IIii~.--.--.--.-+-.--.-.----~~
======t---===

~~.--===--==--~
\). ~1i- sit de coo - 10,
et li- be - ra - vit me:

--1-

=.= _I

L~_-_-_~

___
-~
--_-.11 --.~II_=__=~._~-._=:J-------.__ ~~

-----t--

de -dit in oppro - brium con-culcan

Tra..ctus.
TOIl.

If.

tes me.

~ 1Ia-~
__=J -.::p:"--t
----j--------LL_ _....

Do -

mi-ne, non secundum pecca -

~---~---t-I==---t- ;;--~+=-

::If= ~=~~ t:=. "+=II-~ ~-t.~"


- ta

no - stra, qure

fe - ci - mus

nos:

ne -

Feria

78

tv. Ciu:-'J'um.

:-,=5--- --=l===---==--==--==1=-iIII= ~i=l==i

~---~-II-j----=-"--~==t=t""-~~
- que se- cnndum

i - ni-qui - ta - tes no - stras

--~-.."-.--+~--~---=l+--.
~~

~ ~ -~~-II- --~~," .
re - trf - bu-as

no

=a==--.

.~--

- bis.

~. D6

ne me-mf -

ne- ris

.,. mi - ne,

-'-=j.

~...-....=:J-=iiW.
--.~- -. ~-=E
_-===..:..-.:.==-~~
-I

~-.-=-.---

i - ni-qui-ta - tum no-strarum

an- ti-qua - rum:

=---..=i ..-.
-.
-===-====j . --== - :-.-..

=i-S-~ .:=r-.-~-.-.=t-"j

~-.

ci - to

:;t
~
-I

an- ti - ci-pent nos

-4-

mi- se - ri- c6r- di -

-+---~~-t--~--t--::II-.-.'::-'--!---._
-1--. - . _ - - - . ...,. --1"""11
-'-1-~-=--==~=
-.-.!'II"-j
I
_--+

tu

00,

qui - a pan - pe - res

fa -

-I-~-.=~""
rt~ - ~==1+
f- - - - : : j~j~-.--.-.-+~
t~-~.

--r------ ---.,

--j_~
_._--.- - --

- cti su - mus ni - mise V. Ad - ju-va nos,

- .... -~-.-=1

~~ ~-=

j .

De - us

-"-II:I-~.l.

. .-=

sa - Iu - M, - ris

:iji--. -

-+----:=1=--

-f"="=t~.--t"

no -

-" ster:

et

. ~-_ ..=--:::r:-....~=.~-=

:tf-.-==:::t-II-.-"-~-.==---=S---==:I===
propter gI6-ri-am 116 - mi-nis tu - i,

D6

mi-

.. ... -. .-

~--=-=1-=----~~ -E~-'

t=j -3----~....

- ne,

li - be-ra

nos:

et pro-pi - ti -us

79

reria IV. CinenJlll.

=tl=-===---':~===:"--=-:J-=t ...-~J..=~4-.
:::tC=~.=_:=j=.='--.---~
...==-.-==
::::!
e -

pec-ca - tis

8to

no

-
-

stris,

..~-.g+=1:

-;;~- ;;;;.II~-t-------'::II--~-

~-'-'f.

~=:J

. . . .=.~~~=ct= -~

pro - pter
no - men
tu - - um.
~ Supradictus Tractus ab hac die dicitur Feria secunda, quarta, et sexta, usque ad Feriam secundam majoris
hebdomad[C, nisi proprius assignetur.

t
~
Oif-l
l~II~r orIlIum.
on. .

'-.=-._ t=.--=-.=1==.-:::j-t=~-.
"~=~-=:j~=+~-.-~:j---1

Ex-al-ta .. bo te

Do - mi-ne,

~ .-=-11 .-~... .-Jlli~= ..::::::::=-.~--

1~:::::::j-=---===-

~-=J

qu6-ni - am su-see - pi - sti me,

=-~

L==.=.=-=-=-~:j
nee de -Ie - eta.

. :j-.-"-----===--=-",::::r--=-=---=-'-:I-t - - .:.~ =--====~~_=~


~. .~..-.=

::It:.

- sti

i- ni-mi - eos

me

os

Er-.--:.--r-,--j.----

su

per

-~I
,~---r~=-1-,-=-- ~1--:=I-.--------.--.-r-r_~
:1 _ ..- --.-======-~~_ ~--==_==i
me:
D6 - mi-ne, cla - rna -vi ad
te,
et
-iti.~--~-------=rr---...
j~- . _~~ __-_.__ ~jl=
~
sa -

na

' _

----- -----==-.
--- __

sti me.

I:-"-..

Commnnio. -I ~
-.~~--.-J-----~-=~--1=
T I l l -+--. - - - - - .- - - -----on..
Qui me - di - fa - hi-tur in Ie - ge

,n-~--.-. --+---------~
.!f._ ... .-j-

D6 - mi-ni

~ ~--.

t=~.

di - e

!III-

ae

..-,- -=t~

fru-etum su - um

no - ete,

--I

-r

da - bit

~=~::L"~ !i;.3E

in tempo-re

BU

o.

80

Feria Quinta..
_

] 11 hoitu~.

TOll.

IlL

1~~,,-~c;t-,~r:j-F -=~ ~ .~-=t


'1~-~7
!.'=:-=-.~ ~~
'

~
I
c
.
i
=
.
'
=
~(]:
-+J-"ft1;)JAL.
U .-~-=:j-~--I
d
ili

~ ~5~j.l
c{

m e a-ma - rem

Do-

\.,~.s,\-..-~ .-;\:U
--'-----1--------"---1- -. ----I-.--::J------+
.~-~,: - -----== -===--==!.=----=--=-===---~
~J '~~---z,J '- minurn, ex-au-di - vit vo - cern
',r,- A .

....- ..

::;1L=.- ~=-E-==--====.-

;;aI!:."J.~.--~ - h-~
~=-"=L
-==~-I--==t==c~
- hi,
et hu-mi -Ii - a - vit
e - os , qui

-. --.-

-F'"~--"'-.-~=--~--=C-"7"'-~~ --==~-====----=1===~ _-:-j======---=-==-"'-~est an - te

'800 -

ell -la,

et rna - net

in

~--I.--=---==~-.~
.. --1-.
----j-.-.- .......
- - - --- - _ . - U-- '-.'---=t==J
re-ter-num: ja - eta
co-gi-ta-tum tu - urn
-I

-~-

::-.=

~-.-.-

----~--.-

----'--j-

----ii~~~.=--=+=--~~-.-Jl:I-~"=
~.-~j:~==1+=-~
~l==-~====-=--=====--~---'=.
in Do - mino, et i - pse te

-J
-I

' e - nu-tri-et.

-.

----=----~=-E-
=1 .---=~--=+=.--+-+
------ -----l--:j==--

-+ - - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - -

Ps. Ex-au -di De-us

0 -

ra-ti - o-nem me-am,

~'.----=.-II- .:I-II-.- .-.-~-.-=~

et

.-cf-'-

~_--=l-==---==---==----===-=-I==--t===

ne de-spe-xe-ris de-pre-ea- ti - o-nem me-am:

--i-

Cillf'I'I~"",

Feria V. post

81

~X=.--_-~~~-':"--~I111--~-=1I:==
~=----======----=---=I=---==~j=---==--=j
in - ten - de mi - hi,
et ex - au - di
'5. Gloria Patrie pag. 3"', Ton. HI.

me.

====

,.-.-"=-=-,-1-.
-.-.---==--===--J.-..:j_'

~=--=~.--=l==E
Gra d u~Ie. I=_
-.~-.
Ton. "II.

Ja -

~::~

in Do -

- cta

mi - no,

co - gi - ta-tum tu - urn

IE.....

et

~~~~. . . ._~

i - pse te

e -

~ ,.-~==~ =::n===--==:~~ ..-__.-::~=.-~~~


' =1I:=1I:~~j===t=====

~- .~-.~--j

nu - tri-et. V. Dum cIa-rna -

rem

ad Do -

J__~.-.--~~==-~-==---=-l:=----=---==
~-=~= --j;"'-.-,---=--=. ~-'--=1=~,~
- mi-num,

ex-au-di - vit

vo - cern me - am

ab

:5-~.-=I-====-.=i7''''=--~ ''.--'I=:=l+
:r-==--_=r.=-=-.-.-=-l=.~ :J'-~- --I!.=tt

his, qui ap-pro-pin - quant

mi

hi.

'
~--~-,---==---"
,.-.-~-::=--&~~.
Oft'el't
--f----=~.1,- - - - -----~
Ton.,Ol'H,lIll.
II.
-.-~-=---,.j-- --=----

A d te
::-~-i=+-.- =-

::.II::

:3:t=-=-=-:..=~-.~~-.....

Do - mi - ne

=1=-.-.-...-.==r---~
-.-j---======j::---.

a- ni - mam me - am:
:-i'---- .I-t ==r= ._..
-

vi

Ie - va. -

De-us me - us,

in

-~.-~=::::J-.=---.

j-~-~~-=l-~=:j==_~==t__=IIi=_a.:.._...!=:J===_--tte confi -

do,

non e - ru - be - scam: ne-que

-I-~-. ~
.-.-~===--=~--~-.;:;JI-~==1--1
-.~
--:-+''--,
--,.ji - - - -_ _,t--+--I-f - - - - -.-~--I
..J-

_1~----LL

ir - ri

de-ant me

Gl'adnalc Hornanum

i - oi - mi - ci

me - i:
6

82
~S-~-t=--~==-I[]----E3=

jf--. .. .-.-. --

.:J=F-==i=-.

iII-..--=t:l=

et - e - nim u - ni - ver - si, qui te ex - spe-Ctallt,


a----~--C==JI-----

31i ~ .

.~... ~-=E

non con-fun-den
Communio.
Ton. IV.

~'

tur.

~
--~"3
~ -;. -t=
.- - . - : - ,--.- - -

Ac-ce- pta - hIS

sa-crl-fl- Cl-um

-~~ ~ ~=t1ii=-- ..=-~=- .~~


---~-t===+=-I-==t~--_.

.iu - stl - ti -

ob - la - ti - 6 - nes, et ho -10-

00,

...-.~--=II. .--==---==IC'-:~- i=-aI


--=- - - - ---.-.-----~-II---~
- cau-sta, su-per alta-re tu-um, D6
mi-ne.
-

=-.::JL

Feria Sexta.
Introitus.
Ton, VII.
----.----.-J-.----~
--.=-~-j---

- --==--===
----

j
_.

-==---=.-----=2--==-_

U - di - vit Do - mi-nus , et mi -

.~~~~~

~"~?=~~~~=1~

_ ser- tus est mi - hi:

Do

:5==-t-+=iII==-=
~-+ .... ".--".-.- .-t===lf=
::r-==--t-==--==t~
_ -t=t.-"-~:::I =t
- mi - nus

~- . .~

1I

Ps. Ex -

ad-jn - tor me - us.

fa-ctus est

11II

~_. III . . .-~

j _ _j _ _ -

_ .- - - - -

af - ta- ho te D6-mi-ne, qu6-ni-am su -sce -

j,'cria VL post Cinerc8.

83

~~-.=~-f.-~~=~=~=-=-=~-.~=
:f=E-===--===~---:::-t===j==---==_-==
- pi - sti me: nee de - le-eta,-sti
i - ni- mi-eos

~~. ~~
me - os su - per me.
\). Gloria Patri. pag. 5*, TOll. VII.

. . . --.--.- r-.-.- --

Gr'uchwle.
~

Ton. VI

~ ::..-~j==--==~ -=2~
-.-j-""---------- -.------U - nam pe - ti - i
a
Do - -

-.-3---.
..- ===========
.--.--=--==+-=:

----I-~-.- ...
- h - .----.::~-.-.--jl~,.'""1----~
~=-~
t=_
- mi-no, hane re-qui-ram, ut in - ha - hi-tern
~.-

i~ ~ ~-.-II~
in do - rno

--

Do -

-,

~-3f .. ~

- mi-ni.

~.

Ut vi

3---------.--II-~-JL,..-3 -+-'.--:::.-.----------------- - - - - ~
- de-am
vo-Iu-pta-tem Do - mi-ni:
et pro

-.-.---pl-_-!._~-=j-t----ilf-.'---'-1- ---1---~
-- ----f- - -

__

1III:::::j===--==--.I-.-.-,-.-.~.~~-~:--=n=
-~j

-;--=.
~===t=j------~--=~~

te - gar
a templo san - eto e jus.
Tractus. Domine, non secundum, ut in Feria IV. Cinerum, pag. 77.
Offertoriulll. =i~-=- ~~ .--- ~ .- ~~~-II--~-~~
Ton. III.
~D-'--.---=j-.--'--fi
--o - mI- ne,
VI - VI - ca

~3 .. ~.~..=- I ~-. ~=
me

se -cun

dum

- e - 16 -

qui-urn

6*

84

.-~. -- ...tu~-+~-l=-I----"""-=~I-
- urn:
ut sci ~ - am
te-sti-

-1- ---.-

--- -

--~-

-I- - - 1 - - - - -.,-- - - f - - - - - L-----

--.. . -..,j-.-.-.--,-..
.--r-.-----

---l---I--~f--- - - - t-.-..J--~-f-- - --------~---=-t--+


- - - - - - -t---- - -- m6 - ni - a
tu - a.

.-11__

---------~--.--.~'l
_

- - - - - . - . j - - - - - - - .l-~.ll...._,..
CoumnUHO.
:;:~=
- - - - - - - ~.-
Ton. VI-V. ~--+~----,---. - --.- - . - - , - -

Ser-vl - te Do - mI-no

In tl - roo -

~- -fIIli=1=='--.--_"'-Il---=--~r::.--t:--::+--.
t = j - . - --==--===-==- -=--=- - --=~j~-+

-I-

--------------=-.. et ex-sul-ta-te e - i

- re,

cum tre-m6 - re:

-_--_.--~-. -----,----.----.-J--------~_..J
-.-_. __.... t-

~-

-I - - - - - - - - - f - - -

apprehendi-te

--.-.--- -

-I

di - sci - pH - nam, ne pere - a- tis

~- . - p---.~;.--=~:--j:""'_-===---==--==
= - -- -....-..-- ----------------

-I

-+ _ . _ - - - - - - - - - - - - -

de

.J

vi - a

~ahh;lto

h'I' 11d\1 mil.

ju - sta.

re.sumitur lVIissa Fcrim prrocedentis, prre-

i} 6mine, non secundum, qui omittitur.

85

Domimz'a 1. in Qnadrfll.!f'sima.

--~ -~.A-.-.-

__ =r=.-~j--
------- +~-.~-l--11-

-~.--r:--:J----H - - - - f - - - - - - - - - - - - - - -

-1-

urn:

lon-gi -til - di -ne di -

:$-=--===4==-,-~~.---~l~

-1-

-.--..I-.-L--.-pi--.------.--f--

..

ad -im-pIe-bo

e -

--1-

--

rum

=t=-.-.-.-I-I-

.--Ia.I------1-::I!---- --

e - urn. Ps. Qui ha - bi-tat

~-.~-.=.=._~-.-. =1-.--.-.-1::f"===--=----=j====-~~j==--=j===---iin ad-ju-to - ri-o Al-tis-si-rni,

in pro-te-

~- .-.-.-.-II------r-.-.-=t==-

==1+===

i-=====1==-~__==~.--L--=--=-.=.=t____=

- cti-o-ne De-i em -Ii eom-mo-ra-bi-tur.


~. Gl6ria Patri. pag. 5*, Ton. VI n.

,.l 'dua Ie.


oIa
T

X
on..

~=~-==------==3-"-.-~.-~
--.-.-.-~L.....--.- - - - - - - - - - - lI
------f--Ir"'-- - - - - - - - -

An-ge-lis

8U - is

De - us manda -

~__
.-:J--".a-~
I=-.-.-~~ --.-.-1===1=
---.-. --=t====~-==-j-=-.-"_j~
- vit

de

te,

ut eu - 8to

..- _.~::J~=~.

di-ant te

..... .=:ji ~==


~-.-.-.-l--"+l--II-----+-.------~
+.r-.::. _
_ .=:f::
bunt
ne um '- quam

=!!---~------=---"-'--==ll:--iIQ=

~.

in

0 - mnibus

vi

~=r--

- ni-bus

~=~

is

tu - is. \). In

-~- t-

por-ta -

~...

rna-

E"~

te,

=:r==--.~-.-II:&:-=1-.-~

:r~~. --=-.=:j-.-==j=====-~.-=-j=-.-===

of - fen

das

ad

la - pi -dern

pe - dern

J-----_._~+:&:--- ~===------=-==----===----===----===----==
----------------~+_::-.

tu

um.

-------------

86

Dominica L in Quadr,lgcsima,

r)'Iact,u~l.
~===t::- ~- . --3
.~-iIH=
-'"jT.-.-~f. - - -.-.-~----i
Ton. II.

- - - - - - - - --- - - -Qui ha - - bi-tat in ad-ju- to -

-~5----=1-".-~~-t;==1----
.:j p= _
. ~ ~_ .--1=

~f
-

ri - 0

Al -

tis -

si - mi ,

in pro - te - cti -

=i=~-f---=---=-+=.---=----~- ;==1H

~. ~t-=f_
- 6 -

ne

IU:--~._II-"=-. ~~

De- i coo - Ii

com - mo-ra - bi-tur.

--"'-=---=--~-~-I--f--_L
...:tL~.-.-~-_---_~
-. __I-.-~-f---~=
......
--+
-~_~~
V. Di - cet Do - - mi- no: Su - sce-ptor me

--=-_--_-0]__

==1==----+.:j=.:-.---==--===-iII-.:j-.-.-t-

~====-==1~~~-.-.::n::-.--II
us es tu,

et re - fll - gi-um me-urn, De-us

~=i=="-.=!==!W-"'--:I-.--=-i~=1+=I===t=1
j:t:-"'_t=~~-==~ -.~-.-jt--I
me - us:

~~

spe - ra - bo

in

e - um. l, Quo -

==I-"-.-.-~-.=~!==--~.-~

jf=---.:j======--.---==--===t:=e===~~_-y

- ni-am

i - pse Ii-bera - vit me

de

Ia-queo

---.--f.- ~-I=-!=- ~.. ---1-~ ~fl

..:~

~..

ve-min - ti-um,

t=. -~

~==~=

et aver - bo a,. - spe-ro.

~~ _";.,,..
.-=1j_~--t=
!llriiilQllii .~
:1c-=1---__
\Y. Sea - pu-lis su - is

ob-umbra- bit

ti - -

-!Ii;;--I--~----f------3--~~I--I-~-I-- -.-'-~--I--_-.- - . -. . . .- --fjf-~=

bi,

_.=_=-..=-.-".--== ==_-_.--_-_
et sub pen-nis e -

jus

spera - bis.

-I-

87

DOD.1lnlca L in Quadragesillla..

.-=-...-I--l=i-=--~r.--.!".." t~~._ II-~

~=-----~

:11:= --.

-V' Scu- to cir- cum - da- bit te

ve - ri -tas

=i=5=1w.. ..=t===~=-~-==t=-.. .-E-=-.-.-~=-""-l

::::t:!:=-- -~=t--==.-.~-~-=-_ ===----=--===_-_--.....L.J_


e

non ti - me - his

jus:

-.-j _

a ti-mo- re

--liii-_--I--=:lf--"-~---..-;;r~
~

."T:=-.

~E" _~
~'!.
no - ctur - no. V, A

r-~-=Yo-Ian -

- _- _
sa - git - ta

::t..k=-=I=--~.i";---~-i=---'

=te=
J=~~
- te
per

di

~ t=-

--=

em ,

_._+---

ne - go

.-j=1=

- ti - 0

_.

=-.:!l
- -.. -.----~---+=:Jf
- . .--- .~~-.
"=1._ .t t=~ _IIi-=.~
peram-bu -Ian - te

in te - ne-bris,

ru - f -

.-.-j-.-" --11-=-.-.-.-"-11-----

~---~--t=-E-t=---t-j--I-

" Lf""-=.=-=:l
:
__
- na

- - ---

et

dre- mo - ni -

me - ri - di -

=t~-~ ==~.--~-.-..

:--+
--

a- no.

.;;;;..=.--,- ....-.==r- .--

-rE====---j========~~~~j==i

"\'L Ca - dent

a 13. - te - re

tu -

mil - Ie,

.et

__

~l-=r:::--~=.=.=;=.- -==--=--=t==r=~=-~

=tt=--.--=j====~~-"=-~=t=--=-'"
de-cern mil-Ii - a

a dex-tris tu - is:

ti - bi

=.-j:!i=t-iiII=.-r==lIj----=t====- -j===4+=I===t.
:tt:-...~-===t=t-.- -=--.=-~-.-jf-~-.-t
au - tern

~.

non ap-pro-pin-qua- bit.

..

Quo - ni -

:r~::c:~=.=.= ~;.
....~-
::tc-.-=:J.==j======+-..-_
- am

An- ge-lis su - is

----=--11-.-.

man-da -

- vit de

88

Oominici'l T. in Quadragesima.

-t=

-~=-~---t-:::''-'=-1=--''--.-=--

~f=.=j ._.-~_. ~--t


te, ut cu-sto -di -ant
te

--_::J_~
in 0 - mnibus

.=1--

-::..-'--~-3f--I-.---.--"'''''-
=-. ----==j=:-- -=t.~~-''''''--'..
~--=~-==-.-

-1- - - - r - - - - - . . I -

-I--~+..,--- -:J----.~-..:;:.'

vi - is tu - is. "V. In rna - nibus

=I~

por-ta

i=-~-iIIl=-....-=-.&~~==1- ,ja--+-

.-l-

j f - -~t=~-==--====.--.~-~-j=--

- bunt te,

ne umquam of- fen

das

1-

ad

~-I--I--~f-~--I --I-------;;--r
c=f::.--==.
-:-.-.-hi - pi-dem
pe - dem tu - urn. \J. Su - per
-t-

--nl-r~-j==t

-f--- ...,--

-~~-.=- -_--~-~-=--~

i!i-.~-.-(-==+=----"-.::=::J=.--

:it:

- !=L ~t~. ~ .-~- =-j= +~


a - spi-dem et ba- si -Ii - scum am -

-~
-1-

:t -

+.--1--.=E-.---1------3
-1--

- hi, - bis,

----l-----

.-f=

bu -

-1-----

-_-1-----,-

=.=--=---~--== ~~ _.~-:I=
et con-cul-ca - bis
Ie - 0 - nero

=t=5~-_ -=--=~::n:=t=j==-=1'=:::=----==--===-~
jf=.-_-f+-=IIti:jt-Y--II--_.=j-.-._. _~~--I
, et draco - nem. "W. Quo-ni-am in me spe-ra

~==~-. .:-11 -=l=---,---~-_.. I===r=~ ---=1=-.--1


:Jf-.-j-.--_1=.--~=-..1~-- ~=c-_~=--- --1

...

- vit,

Ii - be-ra - bo

e -

urn:

pro -te - gam

=-tl=ill-.-~=--.-:-~==---==~-. ~-.-::I-"=--===

:JI===--===t=t=-......---j=--==-t=.--==-~~I::
e - urn,

quo - ni-am

co - gno - vit

no-men

==1+=--,.-'
"
-=--=-l=----.-j===r=:--==--+

=i=~=-..
~~.;:II -, ----=-~-.-i;iII=.- 1:tcr=-:j-
me~um. 1.In-vo-ca bit me, et e - go

89

~--P-.------,--~-=t-r=-_ -I=-"=.=~I
:IE===l--~_-~=t=-~~--==t==--l~

ex-au-di-am e

urn:

cum i

pso sum

+~-P-.--p--."i.==~ - ~= =rr=--;:~ ===I=-:::Jf======~-P--

in tri-bu-Ia -

_~jt-.-~.="_--=I~

ti- 6 -

". E - ri - pi-a.m

ne.

--

~----r--!=----.---r--

~f- ~~.. II. _t-.


e -

urn,

~ p=-:I~lIi,jIJ-1:-

p p-

et glo -ri - fi - ca - bo . e -

=i~=I===!===---~==.=:.=--.-

..- .=~=.~=IEJIII=--.-I

-.

=tE-~=!:=.--.~-==-~_--j~---===- -+

urn:

lon-gi-tu - di-ne di -

e- rum

=.._L_._.

ad-im-ple-bo

__ t

--~ ----r--E----t-----=
-.-~-~
=t'--

E--_

~-=~ .p__ ~
.~nI-

e - urn,

et

0-

stendam il

:t ~~..~ .~..~
- t3. - re

me -

:.-p-~=

sa - In -

Ii

~f:=-

- urn.

=~~=~jIl=--.---,..
-/= .-l-

-=....

Off_
- 'ertorinm
- . -I ~-- --::J- - - - - TOll. VIII.
-1- -8-'<--1'- - - .- --b---b~
cu,-pu- IS SU - IS
0 - urn - ri:tt -

-. .-.-:--.J-il".l.f-:L-=-.--.-j-l-.-=.-~..
~--t
- - - .--- - - - - -.
J- --1-.-bit ti - bi Do
minus, et sub pen- nis

-I-i

---- f - - - - - - - - - - - - - -

----i-

----.----

---...-----r-F---- ~------I, --p-+-.- -- .=.. _-=-~ ::J__I==-===-+---r-- - -

- ~-=====~-::J-.-f

jus spe-ra - bis:

scu - to

--~_=--

cir - cum-

--.-"--.-r=-P--------~I--- -- t=~~ ~=:J ~~ .=j =-

~~~_

-da-bit

te

ve -

ri-tas

e -

- jus.

90

Feria I I. post DOlllinicam

r.

Quadragesinm,

------a_--

_ _~_

.. -1-~---B--B::.-------.-=J==-i.=-~
COmmUnlO.
-B-"'--~
TOD. III.
- .-=1----pr.::----t.
1 - - - . _-L-B
_
.

Sca-pu- lIs

~
- bit

su -

t==E.-

B-,- -f6-.a-_--,--~-1-- -_-l-_-.!.~-~.--l-_II=B-_-

ob-um-bra-

IS

..

-:...-=-~- .'.--.
.....1-

------I----~- - - - - - - - - - - - -

ti - bi

D6minus,

et sub pen-nis e - jus

.=r..

---:I=-=~----~-l---=+

~~ ~"l.-~==~
spe-ra - bis:

seu - to

V . .~=j=---t

eir - cum -da-bit te

------3

----_--.B--B--------

-l.,----~-=1---:::J-. . .- . - - -~---:J--4
I~.=-f----i--- --pI'=- - - - - - -.--1
- t P ' - - - - - . - - I - - - - - - - - - - - . B-- -

ad

:=;-~

D6 -minum De - urn nostrum, do-nee rni-se-

-t=.-.- --=t=.-=.-~~.-:J-~

~-J--~

~- B-:~-==.=j=-=====----=---==-=--=--=-:

- re -

a-

tur

no - bis: mi - se - re - re

no - bis

Feria 11. po.~t D0l11illieam 1. Ql1adrngrsilllal.

91

-~.-:jI:=+

----1-r-r=--~--~-I--=~

~ .f~

Do - mi - ne ,

-t=-= -

_~=:J

mi-se - re - re

....

no - bis.

.-1-.

-~-.-~-.---.-::J-=~~-=._"
.-l_
~~===---=-=--===l===~~j===----==--Ps, Ad

te

le-va-vi

6 - cu-Ios me - os:

qui

:;:~.-.=~= --j==r~===---==---=====--==

~==l--"-~--dt====---==---=====--==
ha- bi - tas in crn-lis. l. Gloria Patrie p.4*, Ton. IV.

=e=--_--==---==i=-L..
_..

=~-~-".-.=--.I-j
G~a(Iua1e. ~=
.-~~ -.=:j-.-j_==-~~~
'1 on. V.
Prote _ ctor no - ster
a - spi-ce

- .=-_-.- .-=-.-- - -----

....,---h.=_-==

~ ~==-~
:J===---,-- ....=~
--"'-...J-.-.--l_----t-_-l_-~I__-t
De - us,

et re - spi-ce

su -

--1--- -

per

ser-

3f===l======.-...-,-..._~

..._-l__.-:- __._ _._._._.__


~ r=---,-.--===r=
.~_

-J.. _ _

-.-=----...---..
--.- - -------tu
os. 1. D6-mi-ne De- us vir-

- vos

--..

':::""-f--"--~-~E-------1
2 1Ii- -....
~-t----~-.- _8

=-.-~
-.--1
- - - - - - - - - - - -.-.-~.-

tu - tum, ex - all - di

..

pre - ces

_.r"'II__
--."] -+.8-=----1..=
~_______

ser-vo

--- -~--r=-~-----

------_-===--===----======

- rum tu - 0
rum.
Tractus. Domine, non secundum peccata nostra, ut in
Feria'IV. Cinerum, page 77.
Offertorium.

1~ on.

~~~ t,--- .~ _~-. ~. .==l~ ~=

VlII -"11i-8I-----=1-------:_.
L e - va' - b
0 '0 - cu-I os me - os ,

- - - - - . - . -..,.-...-=1-.-.... - - - - . , -

~_..
~._j_- --~~~--=l~~~ .1
et eon- si - de - ra - bo
mira-bi - Ii a
tu-

..t-.-.-.--=r--:=

--~----~-.-

~~~ .-j-=-_~~~ - ~=jll


- a,

D6 - mi-ne,

~=j~

-.=1-

ut d6 -

ce-as

me

-,---h~---l-----~-E-~--:J-~-I=~-.--.~
=.~-===-.:==:
-j~------------~. --.- - - - - - - - ju - st
ti-as tu - as: da mi - hi
in -

.==-==.-.I-.-.=

-_-..

-.-.

-- - - - ---3---~--------~
- - - --.""'-.- -

__==-_:J-==I=.

~===--=== ~.
!-~ .~
- tel- Ie - etum, et di - scam man-da - ta tu - a.

-==- g-==-.-

ConlnlUllio --~
l::===-=======--.
Ton. IV. -1-1- - l . . - -. . . .- . -_-- .-J _, --. - . - ta:-.-..Jl[+ __ --.-.,-A - men di-co vo - bis: quod

-._-=-=-

-.-.-.-.--. .----=:J...:

t :;:;-::-.=l-.-- -.-.:;-~-~
~=-===---==~----==---==-=-="-~~j===-=-----,!:
u - ni ex mi-llimis me - is fe - ci- stis, mi - hi
--.------=4--.-.-11---1-------~ .-... .=j _.=:I
-. II
~:
fe - ci - stis: ve-ni -te be-ne-di-cti
Pa-tris

._:J _.-

---~--.----f-~-!=-.
~~

~ .:j .--. +='~_:J~-. 11_-.:: - ~ ._j=i


me - i, pos-si-de-te
pa-ratum vo-bis regnum
I

-------l-t==n:--~.
ab

.-.~~_ __
in - i - ti - 0

. - . ~~t=
800 - eu -Ii.

93

Feria Tertia.
~

-=.-. -~=--

Introitus.

.-Y',

l'I-,-"ji\'

~~':O~c=~~~~~.~y ~=f ~., Ii

,r.;.'leX
7,,--.,."

E.!.ii

0 - mi-ne

'-~,~~ ~-~...
~~I,

'7

.-~--I-

iII-.

.1
-- .j-- -j-.j----

'. . ..
'7-;

I ~.,-C

Ton. V..

---

--

'

re - fn - gi-um

_l=.---~

---f--- _.__

'

;.I.... '," . '... ',_-_~


.. .I =1~-I---._.:r.f.-=-..
W~-,~
._1=_ _
S',-_:_"-: ----""="'-=-. ~
fa - etus es no - bIS a ge......

-.-.-.--1--.--

~-~.--II--~-:~~-.--=-L.~-=~-=~~-E==~==t-+
- - - - - - r - --.-.":"IIj--t- - - - ---_. - - - - - ne-ra-ti - 6 - ne,

et pro-ge - ni - e:

800

~=.-==+-.-.-~--II-- ..:I-~==--==r===++==- .--.

=-.-=.j-.es. Ps. Pri-us

=!==-.-. - ~-=--==I=----l==---- f
- eu-Io, et in soo - eulum tu

.--j

!--======t==--==:j==--====:i==--===---==
-. .-.-.-.- .-':=1-.-.-.-.-.-.-.3:-1-

- quam montes fi - e-rent, aut for-ma-re-tur ter-ra,

~-."'-.=1===.--.-.---,--.-.-.-.-.-.=-.-~
+-::t===.j- .-=1=====C===--=-- -I===--=et or - bis:

a sre-cu-Io, et us-que in soo-eu-Ium

--_._--j-.

- .- ~f=======--==---===-~-===
------------=.=
~=.:=tu es De-us.". Gl6ria Patri. pag, 4*, Ton. V, '
------1--

--------------

---f----EI--~--
Gl'aduale. ~'iii=::-"=.=.~=~== ==-!;;;~""':'I.::-=l-~
Ton. VII. -r--~.--:-r=-..- -.-~..:!_---D i - ri - ga. - tur
0 - ra
ti - 0

.--1
-.--sie- ut in - een - sum in eon-spe .-

-~-~----.--~--~.- - -.--.-.- - - -

~lIi

-1IliiO-

me

'-=.' a,

=-.=.----~

--I

-I-------I-------~-I- - ---- 1 - - - . -~- - - l.=r::--iII.cdI


.-.-"'-,+,d..-j-t~
W-,----'=
- -.--~::;-... -:-.-..
-

- ctu'

tu

D6 -

0,

mi-ne.

- --- __-- - --.-11--. -- -

--1--~S=---~-------~
~
---=j
~- -~===-.-li.w=t;-~

=J-II_:JI_-

'V. E-Ie-va -

ti-o

rna-nuum me-a

-.=-.-

rum,

-===t-._-.
=t==lE
-i- - ~-~.cdI-5j:
~.-.--=---i----.---.---.==:j--~

sa - cri - fi - ci - um

Offertorium.'
Ton. II.

1-

ve - sper-ti

Dum.

....3

.~~..!i-.~=

- -

~--

- -

In te spe-rA - vi,

:Jii=.-~-=r:="

.~

D6

--

-+ ...=i=--= ---,--+.--'--1-

~_--_
..
_=t.=_~-======-.-~~=l~

- rni-ne:

di -

xi:

Tu

es

De - us

rI.-:--+
tu - is

=t~ ........-~.:::'=l-w-.~--- .-iII.


:tt::=-- ==t--j==-~===--==~.
me

us,

=I=5=~=t=~

:3f=_~

in

ma - ni-bus

..

~.":::J-II~~"-_
-~==n=:
f,~
~-jt _ _

tern - po-ra

me

- a.

-i-----...--~---==-

-I
---~
. -. .=------ ---11--- ~_
C~mmunLO.
~_._
..._

On'
"".I:.
m In - vo - ~
- rem t e,

ron. II.

-.::j-.-__

ex- au -

...-. .3:-=~
==l-~=Li-:J-.....J ..--..J-_--==--_
_--__
- df - sti me, De - us
jn-stf - ti-re
me-

!~

-=2:

...=.=.=-=~ .=4-" r---==---==L===.~--=j_==-~_~


in tri - bu-la-ti - 6 - ne
di -la -

:;X:: =1=-

~=-~-.
- re:

-=-=-~

'- . -

..-.-.... . .

95

Feria IV Quatllor Temporum Quadragesimm.

=-.~

--r----~------l--

~=~.~-- ~-

.. =-

t30 - sti me:

mise-re -re mi - hi

--~-_

~..=c-::-----

et ex - au - di

--

_.=::I-~I=-3--,-t
D6-mi-ne,

----~~

-~:J:_~ ~-j=-

-ra-ti -6 - nem

me

am.

Feria Quarta
Quatuor rrenlporlun Quadragesinlre.
.Introitus.

Tonus IV.

-~--.~-.=~-.-~==r===~J'==--==-----=l=-=-d
E - mi - nf - sce- re

.-.-...

=-

.~.
mi-se - ra -

_~ _ _ -=--==---"]~-l

().~~~~~="~~h

=--~:
-=1=-

~~-.-.
_ ti - 6 - num tu -

~--~ .~

a - rum,

D6 - mi -

=---.-..-.t=:--+- ;r===--+
---1--------1----

-=-

---1---~

- ne,

et mi- se -ri -cor-di - 00

-..

ttl- 00,

----1-.-.--

qUID

-.ii-=J
.-.---~--.=-~.-~-=_--"]-=_---.---~--=-.-~
~~- - -.=j====~--==-=--=-=--=======
sre-cu-Io

+~l"~

sunt: ne

.::.::j.

urn-quam do-mi-nen-tur

~-. ~

~ .-.~

::.::j

: j - - . - - - - - - . :=j-iII------

no - bis

i - ni - mf - ci no - stri:

Ii - be - ra

--+----,-ra--~-

~~-=:J -~.- -.'i~


nos

De - us I

- sra - ~l

~-----II----T
-~
---=l--~-_+_~~
---i-----I--- - - -

-1-

an -

gu- sti-is

no -

=.
ex

.~::q=

6 - mni-bus

3I-.-.----=t
-11::1----i---1----1---

stris. Ps. Ad te D6-mi-ne

96

Feria. IV. Quatuof' Temponmi Quadragesinml.

..'.

-.~~.-~-=-=._
j - - - - - - -'f---~-1=--, - - ,-:1
+

-k-- .

-I-~-----

--t-r - - - -

Ie-va.-vi

------

a. - nimam me-am:

~kii

-f--------

De-us me-us,

~ ~ ~ ==r1=

~_=j
d
_

1i-.=-=1

in te con-fi - do, non e - ru - be -scam.


\5. Gloria Patrie pag" 4 *, Ton. IV.
L ectio libri Exodi. In diebus iBis: Dixit Dominus
ad Moysen.

('\J"ra(1UH_1e.

Ton. ".

.= --- .
-=.
...=.==..--.:.t:::-.-.-II-.-j===-

~-===--==.-.-~--::::j-~--!-=.-=-:::r:~=+-.-j_.---=~ __ Jl~ ...


Tribu-Ia-ti-o - nes

cor-dis

me - i

~= -==--===1====~_.r====--==--====~-.-.-l
+:::::=_=_
.~
I-I

di-Ia-ta. - tre sunt:

de

ne-ces-si-ta-ti-bus

---.-E~--.--"=-.:3--~====1
. ..l==ti'-I.=-==-- - - J - - - - - --.....
~
---------me - is e - ri-pe me, Do - mi-ne.
~-...l--__- ..-

--p:::~+------

--i-

-_-~-----l---~-----.,....
-.- -2._
' - ._--..
- - ---- - =._
-----.--t_--ill-=-_
-.---=.:!
!=:::::t.---==
Vi - de hu- mi -Ii - ta.-tem me-am
et la - b6 w'f)

-~~--~-E---="--E----;r"--
-11-.-.-.'--- --.-,.....- -.- -.-= -----=t====== =~_-=-~
!-=====-+-+.-rem me . urn: et di-mit - te
6 - .
-j-

! - .-=J-~=--.-::J-.-~==~~
--=-..=- ---=-_-==
_-_. - - . -4L~~- -+~

- mni-a
pec- ca. - ta
me
a.
Lectio librl Regum. In diebus illis: Venit Elias.

-.-iiI!=-=-::r

~.~A;'-'Tractus, !i=t-.
--+P'- .....C---..---II-HI=j- - - - ~.---.,
_LL_=-=_-.--,-.
_IIIIII!---r-_ - - - - - - - - Ton. II.
De ne-ces-si - ta. - ti- bus me - -

Feria IV. Quatuor Te~p6rum Quadragesimre.

97

..-lii-l-d::-.----.~=~==I= =+=-~
~--=C~----~~--==-. _-j----~=t=- ~-I
- is

e-ri -pe me,

1_ ~

~--E=-

me - urn:

Do -.

mi-ne:

et di-mit-te 0 - mni- a

ill
- ta me - a.

vi-

~- -=~ - rJ-:J-rF~:t-t.

_~ 1ri3t.

pec- ca.

~~

"V. Ad te D6 -

.~

mi-ne

---~---::II~--=.-.-.-~--11-.--.-- - ..
1.-.-.=--=
Ie-va.-vi a- ni-mam me-am: De - us me ._-.-.
--:ii-r-~--;;"-'-.~-J-------".
_.-.-----==-=_ _ _11::-.--.-. ~ B_
--~-.-

----.--..~+

===~.--=== --====---=-~!I"-I-

!.~

:tL=-~=

===-==-~----

- us,

in te con-fi - do, non e-ru- be - scam:

~ ~--~. ~~ ~
ne - que ir - ri - de-ant

me

fill

~C-

"i'Q
i - ni-mi - -

-I-~ .-[-ji ----==~ ::II~ =1=====r=-. ..- II-~=


::tt:=---=-.-=--j~l- .-.-t:+-~-==
- ci

me

...

1.

'V. Et - e-nim

u - ni -

..

~=~ =.=~=---..=;
r==~.-.==-:=;;II~=
::jf====--===t:::~. ~ ~=t==--II-~

- ver - si,

Graduale Romanum.

qui te exspectant, non confun- den 7

98

Feria IV. Quatuor Temporum

Quadrage~imoo.

- II::~---f----.-"Q.-~~- __- _t== =-_._-!!!!:..


_
~
- tur: con-fun-dan-tur
mnes
fa - ci ~ ~ - = ~ .l---:J:-_
._
. ...-

~.-=t

+S-~ ....--=----=t-.--..
-.-:J-,....~.-~:::r+:======--===
:Jf-j:==-_====_ . - . en

+,__ tes

va

na.

--kii-----

- - -.. --1:
3_._.=fWI
-=+=------

'Offer.torinm. j~ ...--.~~--.Ton. II.

.....LL_.

- . ---

M edi - ta - .bor

~j-.l i/Itu

is,

in man-da

rfJ ~-.::=J

3 _--

va - bo manus me - as

.~.

tis

__ ~-4
et Ie -

.. _~".-t=

ad man-da - ta tu

:a:5=..-c-ll .' __=..~ --+=;;-~.+:

. ::If:=-c-- .
-

quoo di- Ie - xi val - de:

-'f. ~. .-

-U-

-==

~~~~ji:==---==
quro di-Ie - xi.

a,

Communio. ~~
_--.-..~. II!I--. ....=~=t
T
V
~-.--=1--- ----.-on..

In-tel-li-ge

--.-,..._...

t-=j=-

cla-m6rern me - urn:

~
..,-.------.-~. ----11--.
- f - - - - - J - - . - - - . -. -.I.;~
-1-.---L------.---l--it
-.--+-.------------l
--- -

in-ten-de

! -. --

vo - ci

0-

ra-ti - 6-nis

me -

00,

-_-----r=...-.::: .....
--=-----...-

- ~---=--~---~-+----1--~ - - - - --t-----'
- -1---1-.---I

-t.

Rex me - us,

--.--II--t
---=---

et De-us me - us:

-.
'. .-+::J- ._it.1.;..... g-..
~-t~
.~
- - - - - - --==- ~.--~.=----

qu6-ni-am

_.'--=~::::.I_.

ad te

0 -

ra -

bo,

D6

- JI==-~

mi-ne.

99

1"'~..
. ... _..

Feria Quinta.
~}

Introitus.

Ton. III.

~-II-If=r 11-II II-~-~_.=--=-==---===i-==---==--~

l-

o. _

On-fes _ ~i - 0

et pulchri-tu _

Fa.E.~I IE~~=~ .~~. .f.-~~

~~~l5iill~h

do

in

conspectu e - jus:

:-a- ~~ . ~~ ~. --. ~f.~." ~~=t


~~~-----=:j----~---_":"--J--~---:i:-

san - cti- tas

et ma-gni-fi - een

II

II

II

-If- II

ri! -~

ti - a

c::;-ii

--__-.-.-.-.-,--II--.-.-__
in saneti-fi-ea-ti-6 - ne

~ 3[

IQ:

e - jus. Ps. Can-

11----1::L=.----j- __-L_j_ _. "".~--_ j _ .,-=----1-

~~==-~==--==--==--==t====t.---~----:~t;hil- - te Do-mi-no ean-ti~eum no-vum: ean-ta - te

--~~~---:J-~-.-=4.. -~-=rr=--~

--=- .

~~~-===-~---=---=---=-~t-==---=---==
Do-mi-no 0 - mnis ter-ra.
~. Gloria Patri. page 3*, Ton. III.

- ...r . . . . +-.~f~=~Q.
GI~a.duale 1l===~j F .~==-~t--IIj===
Ton. II-I.

C u-s t'0

d'1 me

Do"-

ffit-

~"'--=!==--=~= .....-..
- I,._f------I=It:=t=t=.=.=----=---.:.._-_
-=--=~ Eii
_ :--:---+
- ne,
ut pu-pil- lam 0
. eu-Ii:
sub umbra

~. -~..- :r-..=+=i-~12fi~-.=~:&._ .

:Jf===-__ ~~t+-~_t_==~_.J-~
a - la - rum tn-a - rum

pro -

- te - ge
7*

100

Feria V. post Dominicam 1. Quadragesilllc1"

--~~Jf----"'~----E----'
~.-.
---1---=-.--!""WI- --.-.-.-.----,~--

-----=--==t==-

~=--

me. \). De vul-tu tu -

.-=i===--=====

ju - di-ci-um me -

--L,..-----Q~-II--E----'12I'--~-- .--

-I-~---~--j-- - j - - - - . ' - . - . - . - ~..,-~


::C==---=--==-===~-====---==- -=--!I- -- um pro - de-at: 6 - eu-Ii tu
i
vi-

-"'~--E---------~-~f------:---=~-.-~
.----
- =IIi=
- - :',"
--- ----

-==--==

-1-

:tE -=-=
- de- ant

qui - ta

00

tern.

I ---E--f.!-t=---=j==--t-=1--=~-=J-.-_~~- ~-.-M -=-=";&.-1---==t, -J-==---==-----=:!::


t'
- - - - ,- - .~--f----~-.--10 .>
ller o~lunl. , ".-=~...
-.-~--II---=:
Ton. 'III.
1m-mit - tet
An-ge -Ius Do - mi -

- ni

in eir - ell - i - tu

ti - men - ti - urn e

'~~=. -=.~-~.--~:J=:"-l~~. E=. ~-i

- urn, ete - ri - pi - et

os:

gu - sta

--t=-." - .-11-

=5===J=----~-t-=!-----

~. .--.~
-

te,

et vi - de - te,

-==t:

quo - ni- am su - a - vis

=5=~==1==-~---' t-=n~-----

+=-.=c~~i=~_.
est

Do -

_"=:tt=

mi-nus.

:.

---11.-==1=------[.----

Commullio. ~ i"~.
Ton. 1.
. pa -

--.

_~..

~ -=~

nis, quem e - go de - de-

f!
=.==..
.
=.=
-'
.-

-~----~--~-J-~
-~-~".-.
=-1=

=IX=:

~-- ro,

----~---pro soo - eu - Ii

..-=- - '----------

ca - ro me - a

est

- ,-~
.
.. .
r-~~- - -. .--,
- 1 - ' - - . , - - . - ., - .- ----.-

-~
-vi

tao

--,----.- - - - - - -

101

Feria Sexta

JII,~

Quatuor rre1l1porulll Quadragesinlre.

~.L---.',,'_~,,'~--'~,~,3 Introitus.
Ton. IV.
~- ~Jl'g! - - - - - - 1 - - - - - -

~.l,~, ~,~.-=-,~_f ~,=.c,!1 g ~ rit----ri-:~

~ ~~

II ~ ~i ~ :ti:S~Si-~'~.:~

f:r---

-~~-3'

-~

e-ri-pe

m~D6~i-ne;-

..-t-.-.--_--. iII-.:-j-----::-_"=
I

'

~ _-+==:1====----==--=----=1-

~~=_.-

vi -. de

~:~

hu-mi-li-ta-tem me-am,

__ -t~ .- =1 __

-~-.

ill

-i=t=:=:

et la - b6 -

-E-=-~i~ - ~t:&i:r=i

-+~~ --~- -j--------LI---J----~=___t

- rem me - urn,

et di - mit - te

-t.

a~ ~-..

..

6 - mni-a

=I+-.-_-.'!__

,.~.;'-I

~-.- ~==-f-=- =j=~=-=-=t--==::j-...,


pec-ca - ta me - a. PsO/Ad te D6-mi-ne Ie-va=;-.-.~=tt_~.-==I=-_" "_~_=-_._.l_.

1-

~==j.=-j-===--=t== -r=-~~-=----I-

a- nimam me-am: De - us me-us, in te


"
li.-.-.-.~~-.-~ ~-~- -=f~====- . - vi

.t===~==j===--=-==--.

.=:j===-~-==
con- fi - do, non e - ru - be-scam.
'\). Gloria Patri. pug. 4*, Ton. IV.

(-hla{luale. =t~~. .~ - --=:E~ ~ ~. I


T
I ~-.- - - - - - - - - - - - - - - 'I
on. .
Sal - vum fae
ser - vum tu ----f--I---f-f-----r-~
- - -.-II-I---f-- --1-- - - - - - r - -- f - - --11-_
-

:$-11- - - . - f t -. .-

... - - ----11-_

urn, De - us me -

US,

-.....

=--=1Ii-

spe-ran - tern in

teo

102

Feria VI. Quatuor Temporum Quadragesima>..

- t - ----.-11-.
~-.-.----~---=r:~1aIIj -1lJIIi-
ra-

-1- - f - - - - F - - - - i - - -

-+ -.---t--------- -- (\y. Au - ri- bus per - ci-pe Do - mi-ne

-. -.-..
~~--'--;, ...;...;....:-.-.xa--L-!--~
-+ ---------=--

:-:l

0 -

~3I==--==------

-----

- ti - 0 - nem
me - - am.
Tractus. D ornine, non secundum peccata nostra. p. 77.

Offertorhuu. ~ =i
_+_~'~_.__ l= . .~
Ton. V.
-~.-~-- ~.._----J:Se-ne- dlC
a - nl-rna me - a'

..-.--. --...
--.-----.---1-

J-!l+1!-.-.-I;
-.
- ----j--

Do - mi-no,

.~- ~
----

.-------~--f_

et no - Ii ob-li -vi - sci

0-

_--.-.-.--~----~.---_
_____
. _r'-+-I
..~
g
-.---==---==--==--=-=~.-. ~.-==--~
._.-_._.~

- mnes re-tri-bu-ti - 0 - nes e - jus:

J-.._e- j- . -.-8..-:-_-__ ."If':+..,


._

et re-no-va -

1
-f --.- :J-

--- -.-=-----=--==~
.-1-. ~ .-- --t
bi-tur, sic-ut a - qui-Ire, .iu - ven - tus

~~~
tu -

a.

...--..

..-..:-.-.~+=i
COluolunio =i-!i-j--"-b=J=~
T IV' ~~=.~-.!:=-=1=t==-----=-..:t::!
on..
E -ru- be - scant, et con-tur-ben-tur
=i::S=~--. ~~.;....---=----=+

__~-~-.-=+-=i

l:====--==--===--~e--t-.---j==-.---==~
0- mnes i-nimf-ci rne-i:
avertantur retror-sum,

~---.--.--=t-+="-~--='--=+I=
:Jf=~
.--11-- j. _ . . . . ~= .~-=-~j-.-~=:ft
et e-ru-bescant val - de ve - 10 - ci-ter.

103

Sabbato
Quatuor Ten1porum Quadragesimre.
~~~~~,J

Introitus.

Tonus III.

, -----II-.=:J-.-...-.-.-.-~~

'I~~I +~_ ~==:

-+-r-- - - -

N - tret

_+:::j===_--=

-------0 - ra - ti - 0

~~~~~~~_~~ ~ ~
me - a

--~

-=1--

....0,
in eonspe- etu tu -

~~.-.-~--.-=1==-

-..-.-~.

~l!i===j==--==.==--------==-===j-.-r--=-_
-

in - eli - na

0:

.- r-F~I.---.---~---~
... - - - - +..-_- -

-----E-----~

ad pre- cern

-.11-1---

~-

--=--1-------.
-------mi - ne. Ps. Do - mi- ne De- us

---

me- am, Do

t---------

au-rem tu - am

---------=l=--

---~---~-.II-=1=- __

~-j---=t===j_-==-----==:::j--=j===-~
sa-In-tis me-oo:

in di - e cIa-rna-vi,

et no -

--~~--~E-----=i1=F-=j=.=="- -===----=====----==---====
--t-P

----

- cte

co - ram teo

-------------

V. GI6ria Patri. pag.3*, Ton. III.

Lectio libri Deuteron6rnii. In diebus iBis: Locutus


est M6yses.

Graduale.
Ton..
V

~====1- .j===---==r=~v~

:f'==.-iII_._-1Ip ' t'

! .

ropi -

I-US

~ -iII+--.-~;:;oo-~== 1==
_==r~==---L_4f~~t=j-pec- ca -

- tis

-r--_:.=..-

-~- ...
' .
e - st 0 Do-rnl-ne

e-. ~.---.-I.
==-~~

no - stris: ne quan-do di-cant

104

Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimro.

! gen - tes:

.-f-.-.-.-~_t..
~~==J+=
-~"-.-!-h.=~-=-- - - -up-.- - - ....Jl +l-..Ih:-.--;ju

- - - - -11- - - ----~-.-

U - bi est Deus e-o -

.~.

-..

-I

rum?

-----.---.--l

1-.-!-=--I-===---====E.-.-.-~-~--"'-~"".--'
.-.-r.::---f
---- ----- - - - - Ad-ju - va nos, De - us sa-Iu - ta - ris no
- .- 1 - - - -. . - . - -

"\)~

~-

.:::I=---==-.".".-iJrtI!.-"-....
3-.~.-1
j-----.----UH
--I----l
-.-.-.~--------l_

- ster: et propter ho - no -

rem

--1---

no-minis

~- _
~-l---l-l-~-j:--f--r-,I- . - f---l--I-- - - - - . - I - - - f - - - l -

,__ ===E~ .-.- - _~---~-.~~-.._~ =

tu - i, Do - mi-ne,
Ii - be - ra
nos.
L ectio Iibri Deuteronomii. In diE~bus iBis: Dixit Moyses.
Graduale. Protector noster. pag. 91.
L ectio Iibri Machabreorum. In diebus iBis: Orationem
faciebant.
Graduale.
T
V
on..

~-.-P-.-.-p=- - ----C on-ver-te-re Do - mi-ne a - Ii-quan-

1liiii-=1--=1--3--~-~

liij-

-.~

- . ._ . _ . _

-.-.~~=--

!__.=.=~-.===-.-.-..=-.=--.===--=--===
.'!fj-.- ..
-==j-.--.=-.----=----==~.

- tu-Ium,

-i:

et depre-ca-re su - per ser - vos tu

:5=r=~+-~-. .-=l==-"-=-=.==.-~j=.==~_--l
~_,,-=l==j==-__ ----=j::==---==---===t-I - os. \r. Do - mi-ne, re-fu- gi-um fa - ctus es

~1iIi;~ E- Fe
~ _~~ - .--~
=1=-......-.-.-.-.--.--j--no - - bis,
a ge-ne-ra-ti- 0 - ne
et pro-

-------

-.- = --===--

1li;-"-~-~---~3+----j-;-- =-+J2~--1L.l~.--,-~- .~-.-=---.-

- ge

nl -

e.

Sabbato Quatuor Tempornm Quadrage~imm.

105

L ectio libri Sapientire. ~Iiserere nostri Deus.


Graduale. D irigatur orMio mea. pag. 93.
L ectio Danielis Prophetre. In diebus Hlis: Angelus

Domini. et dieitur Hymnus. Benedietus es Domine Deus.


nt in Sabb. quatuor temp. Adv. pag. 16.

L ectio Epistolre beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses. Fratres. Rogamus vos.

--~- ~----I-"'-----.-Tractus. ~1=.= ~~-~~=.=j--f"=:::J~~


Ton. VIII. 1", Lau-da
Do _ mi-n~-~

--t;- -

~--.ry"~
mnes

h~...-~ ---E--.-I.~.I-.--~-~~1
. - . - - , r':~. -11"::__ _

-1_ - - - - L'II_!-_ - - . -

- - - - ----- ------------- -

gen - tes:

~ ~
e - -

et coHau - da

- urn

mnes

-.-_-=-.

j]

-_-:-

te

~. ~--fr~--:II~f~=

.... ..==rpo - pu-li.

-,--~ ---.-.-.-+=-~
~--.=-=-.~=.=~
~ -."V. Quoniam confir-ma - ta est su-per
-1- -

-~--

nos

1===-.-

_~~_~-::J=~
b~...-~=
-p---- - - - 1 - - - . . -t-.--~-

-+, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mi - se - ri - cor - di - a

__~-.~~-.-~~--.:::I=~~=.-III--[

-1- --=1- -h

jus:

et

~ ~_.=1=--+

--I--~--~- - -j:-I- - - 1 - - - - - - - - - 1 - - -r---------

ve - ri - tas

~ ~i
in

--

Do -

~ --~.=~f-

rni - ni

~-~

rna - net

re - ter - nurn.

--r--~--=1-. -f----==1:--OffertoriuID. ~~~ ~N .:j- --~~ 1Ii==t_ ~--~:


Ton. VIII.
Do... mi-ne De-us sa -

106

Dominica

iI. in

Quadrage~irna.

...

---.------=~-.-----.~=::r:
~
-=~. .~.
+-. =:J-~ 1=- 1ft - tis me - 00, in di - e cla-ma - vi,
1

ill !lid ..:::LL-~


j-~
. .~~
------+
et no - cte co - ram te:
in - tret 0 - ra -

E..-

--_.~-.-~+._.-

-j-

-I
-t

"-=r+

E----.....~--=~i __=:E-+
-------=----r-.~------.,--~;.-~
ti me - a
in con-spe - ctu tu __
=--L __-:-~.-_

I-

-------- ------------

0,

---~--=l--------

~~

~-!:.~. ~=jf- ~
D6

mi-ne. .

Communio.1 . -===---===1":::-__- . .... -.~ ---1~-j====~-=---====


II
Ton..
D"o-ml-ne
De-us me - us, In
.

--=1=.

~----"=.+~-===J-.~=:II==.-.-.-~=-=-=+=t=
:I[-r---~=-.-j~--==--=--====j
=_:r--=-=

__

Ii - be-ra me ab 6- mnibus

te spe - ra - vi:

~-.-=.::-

~-~-=+=--a...

.~~.
~1
.-I

=rr======j=:a-r--=-~--=.~
perse-quen - ti-bus me,

et

__

e - ri-pe

me.

Dominica II. in Quadragesinla.


Introitus. Reminiscere. page 95.
GraduaIe. TribuIati6nes cordis mei. page 96.

Tractus.
Ton. II.

~_._-~-

==1-1=---1-
~~=IL- --~'+. 1=
1- -=a-.-a:
--- - - --=-----~.

Con-fi - te -

-_ .~E~ -

- mi-no,

- mi-ni

D6

~ ~.i~ ~~ ~_

qu6-ni-am bo

nus:

qu6-ni-am

-.=

Dominica II. in Quadragesima.

=-=~---t=-~-.=~=l-.-.

107

..

.-....=;--+-

.=~

::JJ:-.-.~-j===-t=j=----===-~_--==_

in

sm

eu -Ium

=-~~=~-~=
I
~=- -=-~

mi-se - ri - eor-di - a

=1===.-.

t=-.-iII.

=-:..,--+

_.--==+-.=j-.-~===~_-_-I-J-_
jus. ~. Quis 10 -que - tur po-tEm-ti - as

e -

--I-

t=-i~
-t==\==
~_~_..
t=:. ~~.=:J--jII=.==~~
t:::=-=

Do

mi - ni:

au - di - tas

fa - ei - et

:-~-...;&:-t==--a---,-ti...-~= ~+-._~l.x~-.

t=-r

~=---=- ~.-..

__-_._. -=-j===~

o - mnes Iau - des e -

jus?~.

Be-a

+~=~=
=I=-=.-.-~=-=R:::I--=J:=--===I==+=
=tE~J====~===-- - . - .~_-j-i-.-!'II=I
-

ti

qui eu - sto - di-unt ju - di -

-1--.-.
-

ei - um,

-!liii---f--.----1--- .".-----E-f------~I-

~= -~-.-.-.~-r=-====t==
et

fa-ei-unt ju - stl - ti - am

+1Iii_.II::.;.II.x_-=-i=__ --~- ~f==l=


~=r=~lill=_----~j
tern

po-reo

in

~==-:r I
0

mni

.....
=~t-.-=-.--I
-.-.=t=~=---+

-11-.-

~.

l\'Ie-men

-.-"-=

~
~L====-l5

=.

to

no - stri,

.-.-I::i=

=..l-~-~-E-----r.:...
- - - -- - - - - - - - - - -+Do

mi -ne,

-.-.-.-=~~~_
in

be-ne - pIa, - ci - to

I -..-i=t
. =-=1Ij;..--=t=r=----==t_~-~=
-.-~- _
-.. E-~--~----==--==
po - pu -Ii

tu

i:

vi - si - ta

="

-~--=--E----r-----=--~-~+:-I-~=~- ~~ri==
:tE_t
__ ~_~-iJIIi"-.=:J=~
t______
nos
in sa - Iu - ta - ri
tu
Offertorium. Medibibor. pag. 98.
Communio. Intellige. pag. 98.

o.

108

Feria Secunda.

Sl ~.c.,=-~~.~.-:.-=~s.1~ r ~ntr:s
-.-.-M=-~~~~
.
E .o.:,.-. .
I ~cl

. . . ._.-.-,:..
~~~;1
=tE--~====--=t::j==t=j =_-1.=

I~

-~n;

:~t ~j ~-~

8'J=----"!=-~o~

-=83

et

di-me me D6,- mi-ne,

~-~

mi- se - re - re me - i:

=t-~~==~=~-.-"':r-.--.
=..=_-.-f=
~:=
-.-----~--- --1-....- . - _ - - 1 - - - -.I
:f

- - - - - - - - ---1--- - - - - - . - .

_.

pes e - nim me - us ste-tit in vi - a re - eta:

~I==---~-.-==~===--

.=-.-...

..-

..-11-&--- - .

:::rc=.-.--==:==t==-.-j=.=-.--==----===-::-~ ~
in ee - eM - si - is
be - ne- di-eam D6
mi-

~=~- ~+= .--.-.-.-.--.--.

:::tt:~::J=~~===--===j:=-

E-----ii-=l=-
=j==--=---=::2

- num. Ps. J u - di-ea me D6-mine,

qu6ni-am e-go

. . __.

=I~_._._._._._._~_"=I=._~_.-=-~

j:c==---====1==--===~-==--===j==--=---=j---i

in in - no-een- ti - a me - a

in- gressus sum: et

=Il!-. __.-i-.-3 . ..-.-~ .~

==1.

jI===~===---===---===~--=- --=.-~-j ~==


in D6-mi-no sperans, non in - fir-rna - bor.
~. G16ria Patri. pag. 3*, Ton. II.

-'iII "_L--II_.__

--~---_----L_C-----IL

.-+-"_-~
L_.- - - - 1 - -

_L_.

Gl~aduale.
Ton. II. -j~-~~

Ad-ju - tor me - us,

II-T_. . . .

- tor me-us

~.~

e - 8tO:

et li- be-ra

D6 - mi-ne,

~t
ne tar-

Feria II. post Dominicam H. Quadragesimre.

109

:;jc:t.=~=-=~==n====--~I2III-=1=.==-~
~=
lIi-j-II-.----==--===i-.--

....-.

- da - ve - ris. ". eonfun-dan

tur,

et re - ve -

~:~ -IIi...iII-iii=r==---==-l;--,- l.:&.-~ !=--+:J::t====-.--==j=.-.-=~-==----===---=t..-.-

i - ni - mi - ci

- re - an - tur

me

- i,

..---r=---I--'f---.--=.-M-.------,-=====
_

--~-

~j-~=lL.--iJ=[------l---j--::II.--'-_r:==
~_ -

a-

qui quoorunt

ni -mam

me - am.

Tractus. Domine, non secundum. page 77.

Offel'tol'iuDl. =t:
j
-~.. ._=:1:1
~_._._.

I
Ton..

B e-ne - d'1 - cam

.~--. -...
~t= __ ~
~_t=-~
D
'
o-ml-num,

qUl.

--~---3----E----I-.
- - - - - - - - - - - -.--l-

~=- ._~_._~

.- -.-.-..... .- ~_._-===

tri-bu-it mi - hi

in -tel- Ie - ctum: pro-vi - de -

--.-"'--~------I---

--~----.-. -.-.-.-.-.-.-:r.--l----R.
:'!r
!J
I3
I-------fl~.i-1
---- -.----- -. -__.!r
-I

- bam Do - minum

in con-spe - ctu me-o

sem-

~E~--~'3
.~Ibo--= t-::r-~==--===
--+ . ------- -1-.--_-....
__
. - - - - - - - - - l - - - - - - - - . - -......-I
._.&~_--l

- per:

..

quo - ni- am

a dex - tris est

mi -

---5-r--~-===1-r=-3f---

:$=~==
-

- hi,

=--i==....;&h~-.--=
-==--=---===
--.- ----

-.--.--~-

Communio1
Ton. II.

ve - are

ne com -mo

5.~
D'
o

. ~

ml-ne

E-~
-~ e-.. --t
D'
o-ml-nus no

~,

tl,

'\

110

Feria III. post Dominicam II. Quadragesim.t'.

-I-a-"'U.-.-~~---.--=-~-'
----"=---==+==1----=--=--1~... -~=
===--==--==-_-====t=
ster, quam ad-mi - ra - bi -Ie est
no - ...
-~

-r-w- - . . .

==--:!r- I-

... .3-._.-

~-.-~- ------~=:rI:
~=.
~
-.-iII-.::r:
~j
... men tu

urn

.a'}.'"

in u - ni-ver-sa

ter

ra!

Feria Tertia.
Introitus.
Ton. Ill.
.--I-----.---~
..-------~-.---.-?
--~
--.-

==-__

t~=.==-.:-----

I . . bi di - xit

--1-

cor me

--9-*~----II-~"-I
=-~
-II . - . - - . :
-1
---------.--

::;-~-~

~-~

- urn, qure-si - vi vul - tum tu -

---~~-.-.-.---+----~-~
~=t:.:= ---.
===---==.~=.=~:I
- - - - - - 1- - . - - -~-=-:::-.- - um, vultum tu-urn D6-mi-ne re - qui - ram:

dI--=-

=+~--

---~..--.-~-. ---r---=~+=;

~..-

ne a-vertas fa - ci-em

~-=I+""~~ .=j:8~

tn-am

me.'

-----.-.-=1=.-.-.-.-.-.-II--.~.-.--I

~ ~1
j=
=i
- -::=
--r
Ps. D6 - mi-nus il-Iu-mi-na-ti - 0 me -a,
et sa-

~ -.~

.-t.i- -E

- Ius me - a: quem ti - me - bo?


l. Gl6ria Patri. pag. 3*, Ton. III.
Graduale. J acta cogitatum tuum. pag. 81.

Feria IV. post Dominicam II. Quadragesimce.

111

----..-. E--.......----

--11-.--~- - . - J
Offertorlum.
~.--=t--=t:-----.--~
Ton. VIII.
Mi-se-re-re
me -~~---mi -

--2--'----I--~
~=~ _~
-

- ne,

-~----. - -...,:-

~.l~.-.- -._-.---=-~

- . -.- -f---- -

se-cun-dum rna -

guam rni-se-ri-cor

-"'--~l
=~=---=~=--t;i.:iIl=--=
f:g
. ~~:1!---j-~
= , j~
_::t
. .-

- dI-am tu

..

am:

de - Ie

Do - mI-ne

--+-----&.II-----.l--~E_ 1 - _ _ -_ _e::-:-__
- ~ -

~-~-.:-. _~.. -'r!.----L!t'~iIJ,. ....~


i - ni-qui-ta - tern
.
CommunlO.
Ton II.

me

..

l-~-= _

am~

_.
.- .
.--+~--=----~-.-. - - - - . --1---3---3---f--- -- ; ; ; ;--I; 11 --_
-_- -

Nar-ra - bo

6 - mni-a

mi-ra-

......--r--.
~~~-=---"=:a:.-l--.-.-~
-F-=l-.----.=--.
~
- bi - Ii - a
tu - a:
Ire - ta - bor,
et ex-dI

-.--~I---j--::_------ - - - - - -----

----1----L-.-....... __ -11----\=...,-.-_

'"
j
~

f =~-,-===~===j'--,
.~--:=::::'----1
- - --=---\---1- - - ' -I

_ _ _ _- . L _ _ -::II::

- sul-ta - bo

in te:

psal-Iam no - mi-ni

--=- =3------;;-.~--l-~3f---iii - - - I --11'""I.__


--------- ----tu AI-tis si-me.
-.---t--''':'',-,I--.l-.

- -.- --

--+---~-

------

0,

Feria Quarta.
=_ _
' .~.'"

_- 1...-.

'=C'.

_ -

.- _'
.' "_- .-

Introitus.

Ton. VII.

~ ~-i~ -r/I ..~_.~ ~:


-E de - re - lin-quas me, Do--=-

~.=-+-+="=.=~==t"=1--I

::f'=.==-.-===- mi-ne

L==-~j~

De-us me

us,

Feria IV. post Dominicam II. Quadragesim,:e.

112

E ~--===--=~~l~-"'=t--~~..
-- --.. ----==1===1=-.-. ..=J .-===
-. ~
~ ~ -.-c~."~_=~l~ ~~~
ne dis-ce-dasa

me:

- ju- to - ri-um me

in-ten - de in ad -

um, Do - - mi-ne

~=~-_-.-"_E=:J-~".+-~-~
--==~+==
:r============--==--==+-+
_
=.=j=I=
vir- tus sa - In - tis
me re,
~-I~= - .-----..,""iii-~--E-------

j:::=II.:-.:j--==
Ps. Do - mi-ne,

.-.-.-

....

- _._+--j--~
--~-..--=--===j=======--..
-

ne in fu-ro-re tu - 0

ar-gu-as

~_-==t=t--==---===--==-=-_-L-===j===~
~-I==~.-"--=-=.=.---""~--.--- ~j
me:
ne-que in i-ra tu-a cor - ri-pi-as me.
l. Gloria Patri. pag.5* Ton. VII.

Graduale.
T VII
on.

F,:,-.~~.
-l_=1 .~ -----. - ~
-=-.-.!.._-=--jSal -

vum fae

po - pu-Iumtu -

-._-=-.

~____________t
=r-----.~---,...--=.----~--._=:J:~--- --' _ ~- . . ..
~

- um, Do- mi-ne:

..~~+-.

et

-c

be - ne - die

-~

:31 1==1
I--j-.----II~M~-=~

.-~--r-.-IL_
- - - f - - - ~=-~-

- ta -

ti

hre-re- di -

--.j

1.-

-re, "\). Ad te

tu

Do - mi - .

~=~-.-""'.l".
~ ~-.-.-.. fl:f'-==j==----==--==-~-~=t----===-- --=!:: .
- ne

c1~-ma

vi,

De- us me-us

::k-.-iiI!
-'-.-... J-=-.~.-'iiI!
::f-=--::---~===~- - - - - - - . -'-j
ne .si - leasame,

et e

- ro

.-===
.-A

sf - mi-lis

113

Feria Y. post Dominicam II. Uuadragesimre

~_tf

.--------~-=r~-
~"i ~=jt
.- --de' - scenden - ti- bus in
la - cum.
Tractus. D6mine, non secundum. pag. 77.
Offertorium. Ad te D6mine levavi. }lag. 8l.

-- j.

1.
Con1mU I10

V
on..

.=:J

-.-.-.-.:.&..---- -.-.-

---~~--~--.~-.--I-

.--1-----~_j-.-.-

-+---+

..J.._ _

,--1-----1--- ---------

Justus D6 -

mi-nus,

et ju - sti - ti -

. -t-":= -.~--.~ - .=r:=-...-+


- - - - - - ' - - - . - - - - - - - - -.. -::...-...t~--==--.am di - Ie - xit:
re-qui-ta-tem vi - dit vul ----"-~-E-------i1'--h-

~- tuse~- jus.
~~f

Feria--Quinta.
Ton. VII.

Introitus.

- -=---===E-r====--~--
- . - j -. ~
~,-_---!'
_--- -.- -----..1- ....- - -

E - us

. - -.

in ad-ju - t6 - ri-Unl

--!-~ .=i~-~i!.~.;!~
me - urn

~.

-=-J_.

D6-

~~. ":::J:~.""-"~ ~ J2!

-.-._A-

. - mi-ne
~

ffi,-ten - de,

ad ad - ju-v~ndum me

fe ,,-sti - na:
"-

.._.. __

.=+=~==-_.:._.=~-.=+~

1-

+----=====--==.=j---==E:==t~-=====.t
confun-dan - tur et 're-ve-re - an - tur i ~\pi - mi- ci

=5 . + .. ~--==~-- . _~ -~l"'7:-r===.1l=
=f
t~- ..-----j--====:1_-===~"=1t=t
me-i, qui quro-runt a-nimam
Graduale Romanum.

me

tlm.
8

114

.F'er\a V. post Dominicam II. QuadragcsimC'e.

I JI __

iII :=II

'9.

~. ~ ~~

s. A - ver-tan-tur re-trorsum, et e - ru - be-seant:

.,..

~.--J-----I=-~=:j
.~.
.==~ =n:

qui eo-gi-tant mi-hi


ma -lao
1. Gloria Patri. pag. 5*, Ton. VII.
.Graduale. Propitius esto Domine. pag. ] 03.

-.l ~ -.

J .3 -

otl'ertorinm. :j:1!i
Ton. VIII. = i l ' - - - - - - - - , - - - - .-11--P re-ea - tus est Mo - y - ses In eon-

:a - . ~~-.-.-,-.-.---~-.. =~

-._

-;

~
_~~: _ _. _ -

...J

-3-_ _.,_

- speetu Do--=~i-fJi De- i ~Gt di - xit: - -

:$

t--.-.-~.--~------------

-=1 ~-j

Qua-re Do-rni -ne

i-

in p6.-!>u -10

ra - see-ris

.,

~~. ~ filii- ..~~~


tu - o?

-=~

.j

par ,- ee i-roo

II!II-

a - ni,niaJ' tu

!=B
00:

p l ~'--l ~~f~- .~

-.--.-.------ .--

me-men-to A - braham, I - sa-ae, et

....

-.------......
_ . ~:J-.

Ja - eob,

":I_~ ~

quibus ju - ra - sti da- re terram flu- en - tern lae

l---!I

~ Iii !III
II ...--11-.-.-_-..-. - +
-1=-- ----j--==-=1===----=---=~-=-+
et meL,' ~p1a-ea-tus est Do-minus de ma-li-gni -

~-.:. -~--l-.--.-----I--f.-~+
'":;ic-;l_'':=1==--

._II==-=-=C-II--==- i

~ .J:j-.==-------~------'- ta-t,e, quam di-xit fa-ee-re po-pu-10 su - o.

r'II';!

Feria VI.

n.

Dnmlnieam

115

Quadra,!!l'simm.

"'!i.

-~--=1----~--===l-

Communio. ~ _. -i-
j Ton. VI.
QUi mandu-cat me-am car - nem, et

-----~-.-. . ---I~.-.-!-~~-4
- - -.- - ----f--=-..---. -..-------- ------.-

-lii
-I
~-. .-'--tf3-

bi - bit meum san-guinem, in me

rna - net,

. ::;-~----=--=-=-t-+=_-~--_-iliiill~h7:LlI--bl
~-.-.~-.-.-~-..-:~~~-~-~-j
et e - go in e -

0, ~

D6

di-cit

mi-nus.

Feria Sexta.
Introitus.
:;"Y.r-'il.lIl=it::lI

~~~'Iri]1

-J

Ton. 1.

-..

.-~-"-.-.~

h
~_ . ~_ _ j-==----==:2..-===~
_

Go, au-tem cum ju-sti-ti-a

g-:_f1...._.
-..... -==j-.-.
-.=1===--11-.--1
_----==--:.:_._
~

-I-

ap - pa- re - bo

--I

in conspe-ctu

-+~~---!-~---r:--Iii -_..
-.--.--711-:-----~--I~~~-

-. =.-,

tu -

0:

- -.-.--.--~-=J--+

-==-~=

sa - ti - a

- bor,

:;::S,-.-.--=1-.~-.-~_t-

~_~==--==j"~-==~ -~..
-

bi-tur

gl6 - ri - a

tu

dum ma-ni-fe-sta

"-=1t-.-

-r===1~-==-~-.-~J
a. Ps.

-=--==~
-di D6-

}~-au

~-. .j-.-.~=-.-.-"'-~ =+, '---.J-.-I-

__

~==-

- mi-ne

====--===--=-~--=:r--.-.-==--====

jn - sti - ti-am me- am:

in -ten-de de -

=I=!i-." .-.-.. "~-=t,===~+=---==---- ",

. _=1t==--==--===---:-

~=========~ -~
- pre-ca- ti - 6 - ni me - reo "'. Gl6ria Patri. pag. 3*,
Ton. I.
8*

Quarlragesilll~t1"

Feria YI. post Dominicam II.

116

------.-.---1-- -

-.-----E-----,=----~-li-..,-.-.- ~==. .-~---:--'_-===


Gradua!e.==~.-j==--==
Ton. "'.

Ad D6-minum, cum tri-bu-Ia-rer, cIa -

. . - ---t--;.
j----E---===
...
=.=
==j::::=
-. rna l.
..--_~-.t
- - -.-- .----.- ---f--.
~.-~~vi, et ex - au
df - vit me.

-..,..-1-

D6 -

! --E1----3-~-=-==~ .3==--+
-.-- --.- -! -f--...,--.
~-::'-----.---~--.-.f.=---- - - 8 - j - - - ---j---.-~-__
---'- - - - - --1-------~. .- - . -

Ii - be-ra

-mi-ne,

a - I}imam me - am

1-'--.--,--+
-J__
_ I-

- . - - - - .+

--~-.
_ _ 1_.._11_-+--p_..J

1a

bi - is i - nf - quis,

et a lin

gua

~-"'-t~-r--j-----

..=._-..-

-'- '--'= ~ -_-. - t - -

--~-===- -.~
do - 16 -

- - - - - - . - .- - - .

- -sa.

Tractus. D 6mine, non secundum. page 77.


w t'
onell
orlum.

:j-!Iil_._.

~==-~-~-==-=. ~-

~=~_~~j=.-8==i

D 6mi-ne,

Ton. VI.

I-

_==__-+

-.--

in au-xi.-li-um me

--__
--~---- ---.e..-~--.:._---.-.
--.-j_-=--===.-1=
~
- um re - spi-ce: con-fun-dan - tur et re-ve ~-~-.--.- -.--,-._~----

~
.

=====-=--~

~.- .. ~

E-..--=-==.. . =--.=i.=~=
._j

3J'~II-II::'-_

.~- - - - - -_. - - - - - - - - -----~-1 - - - - - -

re - an - tur , qui quoorunt a - ni - mam

me -

~
lIi-f===-~-II--~OJ---_~_
~~t -E~t-.-.~_.
:If~t= =rJ-1-~
_::t
- am, ut au - fe-rant

...

-.

e - am: D6mi-ne,

- jf-'-.-_-

~--::.-----_.~.-----.
"~---.--...,-~~ -.-_.----.--:-..,- ..

~.-j-.----_-_-::--..J_-.-j--~~

. - - - - - - - - - - - - ----

au - -xi - Ii - urn me - urn

re - spi-ce.

Sabllato

117

Dominieam U. Quadragesimre.

P0i-t

eonnnunio. =i,l -~ .,!:.~lla-.-~ +=~ .i*.~Ton..


III ---t+""-._--~-~-=t=--~_.
T U D'0 - - IDl-ne
.
ser - v~I!. -

~~

_--.=:j
==1- _ .-~.~ ~~

his nos,

et

Cll -

8to - di - es

-..

-j
nos

11a--a- .
_ t=
a

~_-il-"-~-=J-~"'='--=
~==---=-----=--~r=_-j=-=-~--=_-'
- ra - ti - 0 - ne

hac

in

,==
ge-ne-

===

~.=::

re - ter - num.

Sabbato.
qt==-===_m'c-:_~J!J Introitus.

!~ .

Ton. I.

.. -._.-::C:=~:. . .~. ~. ._ =i=s a ~b..l~~. .-~ E~~"~ 4 Ex D6---=-t-~i_n~- IT _

='='--II1

----~-a-a==1-----1~
j
=j__ . . . ---t=

i2!!E5!!I"L.. -

pre-hen-sf - hi-lis, con-ver-tens

-.:
!iiilV~=I::/lliiic=1
~ =~--=j-==-t=j-a -

a -

~=

::-=-

c=

Ie

ni-mas:

---r-----1---il::J----+
-==-==--===--====-.:-

-I-

te-sti-m6-nl-um D6-mi-ni

J-IC_-aa

fi-

~i--~ =1==~-:I-~ l.:=


~=- _=-=j-a a----===---=-~.~.+Ji::I

__-

:=;-!Jiii .

- de -

Ie,

sa - pi - en - ti - am prrestans

par

~.-'-r= ==1f ~-- .-.-.-.-=:J--.~--.--.-~~=!-~

=t~--=-.--.-:j =----====:~==--::=--=--==~-=--=j--I

- vu-lis. Ps. Coo -Ii e-narrant glo-ri-am De-i:

~-a-a-.-a"::.-a-.-+=a-a~-a=--.-t

-.iii

==1+ \

~-a=-=1-====1-===--=====--== -~- --~_.=:l

et 6 - pera manuum e-jus annunti-at firmamentum.


Gloria Patri. pag. 3*, Ton. I.

~.

118

Sabbato post Domillil'(lJII [I. QIl:ldt'au\~im:f"

(J'~l'ftllll'lle
(
('.
r
T on..
'

. .-. ......

~-"'-:.-.3
.--1
j-'1-.- --.--1---.=1-11-'

3-.

~.

- no:

T-=.

- - - 1 - - - - . - - - - l - - - - - - l - ,t' -rl. D'0 - ml.


onum est
con- fi -e

.=.-.. ' _._.::r-.;;...- ....

ill
~--.
=:j==---==~-.-==~~j--i
et psal-le-re n6-mi-ni tn - 0, AI- tis

-.-.--.---

.-3- ..... . .----

~~~~-I--===-~~
-I---.--.~_.

:f=-~

l. Ad

- si - me.

an-nun~ti

- an

---i-

dum

ma

r. J---~---.-:a r .-.-~- ~~-.-.


~.------------/------l--I-.~.&-...-

r---l--r--~--J1-

- ne

mi-se-ri - cor

-- ------

di - am

--I-

- - - ; - -

/tu -

~- -~"'3---=-==.'
!Iw -----.....-..
-,-.r:-.. ~ j~-1------et ve-ri - ta - tern

- am,

Ofl'ertorium,

Ton.

I~T\' .

.=..

--l-

_-J_._~._.

tu

am

.- - -

~ ~. -....
~~. - ~. ~~.-I=--.~-=.
~-1 --+
II l'
.
0
- u -

ml-na

- cu- os

--~-~-I=--.---~

~...

.t
os,

me

t= ".-::J.. --::.- '- -Id::-

~~~. ~~~-. ~~
- am

in

mor

ne 'Rmquam ob-dor '-

- te:

- mi-

..:-~

ne quan - do di - cat

--II-.-,..------~-.--~--j-'- - . ' .
:$:=-==t-=.
. .-- -.--JlfJ~-i-.- '. - i- - - - - .~'iI~
. -.
I

i - ni-mi-cus me

us:

Prre-va - Iu- i

Domilliea III in Quadragesima.

119

----l---I--I--j-----:;-~=--.--f-I.--~I--- . - - - - - - -

....-

~-=-=--=-----=-l---~=
ad-versus

e -

urn.

-.-.r.--.--- ,-.-; ;__

. -=iiii-~
Communlo.
T VIII ~--+--.- on.
.
0 - p6r-tet te,
_

=---======--===

_
0

~_I-

__-_. _ ~
---:I_._~
-- ~
__

_=r.-.=c

fi - Ii, gaude -

-------t-+.----==~---==-=r~=.=.=
--+--+
3-------......
---------~-~--~.-

~-

-\.1I-

- re,

qui-a fra-ter tu -

us

mor-tu-us fft

~-E==---=-~ --~-~--E-:-::::::::'
~. -----. - . - - -.----f-- - - - - - .--- ---.
e- rat, et re - vi - xit; per-i - e- rat, et
-.---=---~- - - - - 1 - - - - -

-----1-

I-

-.

::;:hi ~..... ~==n-=


~-._------~~jL--_------_

in - ven -

tus est.

Dominica III.
,.

. .",

_.

:f

. I
. . _h

'.

In Quadragesima.

Introitus.

Ton. VII.

====~-~-.-~=

ad D6-minum,

-~==--=-

qui-a

i - pse

...1Ii..---J,-.-----------.-.*- ... -t~

~.~j

e - vel - let

~. ~~=r=-.~

de la - que-o

pe - des me

~=~-J,=~=.=.--.rjj--~
:c=-r=-=j=--=======--==
=. -===--==.-11-"~--= - - + - .
- os:

re - spi-ce

in

me,

et

rni - se - re

re

120

DomilJica Ill. in Ql1adragesima,

, ~-...

L==I. ~-.-.-.--.-=l==- =.==~=


:f-====f-~=j==j==---=1--
- =j
me - i,
qu6-ni-am 11 - ni-cus
et pau-per,

.=--====

~-~::J--~-~==1+

~~

. - ;-

~-"=~=.=-=.=~= =:J--f-

c.:..- --."-~=:j~.=-=--==j======j==e - go.ps. Ad

sum

te D6mi-nele-va-vi

l'==-_-====---=--==
~-.-----EL-~.-.-:r-.-.--.
--.----LIII=
-c.-.....- ,t-===----==-=--===::==
a.-.-..- ~. ~- ..
t - ---F--.-. - - - ~-~=.=~-~
_.~-

ni-mam me- am:

-::I- -

De-us me-us, in te con-

- fi-do,
~.

non

----.,-

e - ru- be - sca~. - - - - .- - - -

Gloria Patri, pag, 5*, Ton.

V~I.

... -==1

Graduale. =i=~ - ~
~- -~--J,.. =-~
Tonus -+~=-_
- . : j - . -:=1=-._~---III-IV,
Ex-sur - ge
D6 - mi-'ne, non prro-

-.-.

~=--~---===--==.=j=-==.-.=1==-=--==j:.-.-~~.
.-=l=t
- va - Ie - at ho- mo: ju - di - cen-tnr gentes
.~~ -II-=~.-~-

~-I=-=l+====r= ..._.~ ~=

j=._--.-=--===

~-~----="-.==I=
...
in con- spe- ctu tu - o. ". In

con -ver-ten -

-.--11-~-.-.-------==!-.III-l--==1-

'

~J
j
- do
--~

.~

=j.

. ~--

i - ni - mi-cnm me-urn

....- -~-II:::I-.

-+

~.~~~=

re - tror - sum,

__
.f..~-==~.-=j==
--=.=t= ---w ._

~--=-=====:...-==--==-

in- fir-ma- bun-tur, et per-i

bunt

fa -

121

Domini\~a Ill. ill Quadragesillla.

-.-.----+

----f.--.l--.~-3-~--1-

- - --u 1-'.- - -_1I_j


Tractus. --IJ-:=j-"_"-.-f-~_
Ton. VIII. -+ A~-k-=- va ---vi T
eu-I~

--'.-"-~--_.
-...------3- ..=-. ---- -- --.-_.
- _. =t;:

~-~-==r=.-,-I-.- ~-.--~iI~--===-~ ~
me - os,

qui ha _- hi -tas

in em - lis.

~~=--==-=---======----=!=:-=~--.--,- "-Ii~~-.-.-__,-.-Ih----.-=1='
__-I====~.--=--::~
l. Ee - ee sie - ut 6 - eu-Ii ser-vo - rum

-I

-.------~---.-.-~--.=+t-

.... --~

..

~J= -=~~

==:I~_

~ =-jt~~=

in ma - ni-bus do-mi - no - rum su - 0 - rum.

..

--------.--.:&:----~-----

=--~-.-~-.-~. -~-~f--~- -~-

~~=-=-==-=-~===~-==-..=:r==

-------.--.-.- ..
'J. Et sie - ut 6 - eu-Ii

an-eil - Ire

--==-=-i===1=!=
in

- -- -

ma-

..

_~~-.-..,--_
- - - , - - . - - 1 - - - -. .
- =-t--.-j---.--.--'-...=J

------------~

-I

._._...J-_.~_--1--_--_

- ni- bus

----1-

----------

do - mi-nro su - re:

i - ta

0 - eu-Ii

--.:r:----~-------1-3--.~.~-~ - . - --- - - - - 1 - - ---1-

~J======-~- -~ :=j_:JI__~=:J--~-.- =-..- ~-Ino

stri

ad Dominum De- urn no - strum,

~ ~-~ !-i- ~.
do - nee

II'I-=:J

mi-se - re - a - tur

~.. ~~r ~=
no - stri.

--~--=J=-.-.~
.-~~-.---,--h~~-.-~=-3 -- .~~~==-----=:!.IIi- -_--==-==~j~~ ~~
'J. Mi-se - re

Do -mi - ne,

re no - bis

...

mi-

-'--li;-.-~-.-, f~i-~~:rt:~-==-=
~~~=-=---===--=-~-==~--jt:====---=-=--===
-

se - re - re

no

bis.

Dominiel1 Ill. in Quad{.agesima.

122

QU'\jl'tlll'innh
'ron VI

..

" "'l~
=l_ _ -----==--==

"__ 'lH"-1
t!_:~j

Ju-sti - ti-oo D6- mi-ni

E- ... .-_ :::r-~.l.


100- ti - fi - can-tes

- ctoo,

re -

E- .-1=

cor - da,

et ju -

--~------.-r=-..-._b---.-----,---~ -~ - -.t~"=~~ --~


7 di - ci - a

e - jus

dul - ci - 6

ra su - per mel

_-i!J .. -~ .. -=:r-----.==---==--=====--==:J.=--+

_"-c~ ... ~-E-...


:L-E=~_-==t- et
fa - vum: nam

~=~-~-

__-~f

eu -

-~ ~l:=========-====
~--=--==t- t:_ _

]I==-'.

- st6 - dit

Co mmllnio
T
I
on. .
-I--

et ser-vus tu - us

-===----===--==

a.

l==-V"-- ~-.-.. ----.- ~=--II-I--+

-I- - - - - -

-1-

- - - 1 - - - - . .- - --l-.--- ---1-------- -

Pas-ser

in- ve -nit si - bi do - mum,

_ .-.-.-=1..

-;._.~~
':"-::I--+
~- et- -turtur
--------------------ni-dum, u-bi re-p6-nat pul-Ios
. - - - . _ - ::J__ -

_ _ IL~ - r--=--- - -....

--'-E-.l..~-
-----E~---I------1-- - J l - _
-.-.-

..=..-- --

~- ~

su - os:

-==---==~

al-ta - ri - a

tu - a,

--E---I-.

---f~
~ . vir-tu
- tum,

. -1- -- - - - ---~+
--

'-==

----j-

-j.

D6-mi-ne

OJ.- .-~-+-.-.-t_

--1

Rex me - us,

~-.-

et De - us me -

...-..

--r-E--~-----~---I- - - ---.-_-_
__~LII_--+

t~ Iri- ---~.--:J---=t.1

-- -1---

- us:

be -

a-

ti

qui

ha -

bitant

-=-~--in, do - mo

,.

123

Feria II. post Dominicam HLQuadragesillla:

~L---:;;-~-=~=-=.-A-===1---j
~--:::=!:"'-j-.-===j_.-

tu -

a,

in

-==--

-.~--.-

soo - eu-:-Ium soo - eu-Ii

~
.t~-.. -:\ =~:====-==--==---===---==
~-"---~--.=Jr------Iau - da - bunt teo

Feria Secunda.
r'h-;:---'

".

.- -::~
.

'~~=i.c;..';j!
".1(",'11

-:.;- ~I

Introitus.

Ton. Ill.

~ ~ lI'I!=l ~ ~_ ,.rJL~
N De -

Iau - da - bo ver-

-;x-=~ .-~-.-~

~-IL

", ~=== --=--~-----~.


.~~~~~~~~ - bum, in D6 - mi-no Iau-da-bo
J

~. ~--~ E=-II_ =~ .- ~ ~. .=t


ser- m6- nem:

in De - 0

spe-ra - bo,

-==+1=-.-==----===--==-========-_'
~C- =t:::::!
me _. bo quid fa- ei-at mi - hi ho - mo.

~ ~.~. -~j=-.--.-~.I.-.~ fI'-

---..-

non ti __

.-.-.-.-.-.=1=-.-.-.-.~.-~

n=.-=1-==--==--==--==t:::~-==--==--==
Ps. Mi-se - re-re

me-i

=:;--11 .-.-~

De -us, qu6-ni -am concuI -

.-=1-=-.-.-.-.-.-.-.-~
,c:::_
ho-mo: to-ta di-e bellans tri -

~--=--===t===j==---=----===-=1
- ea-vit me

124

Feria II. post Domillicam II I. Quadragesima'.

3--
------f----'---"--1-"'--

--~--.
hltulua!e. :r=!lii=IIi--=
--~
Ton. VIII. ~---- --. - - f - - - - - - . De - us, vI-tam me - am annun-tl j

..

--

-.-

- . - - . - - -

----

---------r~------.--II- . - - - - -

-=i=~

. - -
-.r
-_
. - -- ._::r:~--.~
-...,.--. ~_.-.-I-..____.
--.- _ - 3=

~_I-

.. .-

-.-

a - vi ti - bi:

po -su -i - sti - hi-crymas

--::-- ----3---------~f=!E
~--=--.-==-=-~-~
.ct-...:..~-~~-

me - as

in con-spe - ctu

tu

o.

- - - - - - -..------------E-II------t- --j-.- -

--------------==1=-E-----=i=~=====-=~ ~-=:J=I-.-=.- - .-...-.~


-.l.;-.-.-~-----:r::=~.~---

~~= -==----==--===--==----=1===~
-~~. Mi-se-re-re me - i
D6 - mi - ne, qu6-ni-am
-+~----+------~.

--.- -.-------

conculca - vit me ho -mo, to - ta -di - e


----.-.~--~----=-~Ilii;-~==t-
~.-";,iI'.-.-:::J---~f---
I ~ff--.- - - --+---h

-r---- - - ----

-----1---

----

bel - lans
tri - bu - la
vit me.
Tractus. D6mine, non secundum. page 77.

j---r--t----=--!=-t---

_._-=-=-!:

Offertoriulli. j ....~. -j ~ . . . _.=~


Ton. VIII.
Ex - au - di De - us
0

ra - ti -

~-"--.--,--III-t==!= =--~.-. '.-.-li--,-iII--,

:r===-_~-~~~--.=t=.=-===~===-~
- 6 - nem me - - am,

~=-~-

- -.

et

ne

despe-xe -ris

-=-..--.------=t=----~-=
=:J==:---. ~=t=. ~~- .-~

- pre-ca - ti - 6 - nem me - am:

____

de-

in - ten - de

-..
.'!f_-._ ._ _
-===-_-_=.--__

..--::r=: - t - - . ~---~!-.-.
...-.-L_
_=. .- - -.
=~. _.J~. .
~

~~_

in me,

et

ex - au

di

me.

Feria III. post DominienJll HI. Quadr:lgesilllfe.

.
C
. ommUl~IO.
Ton. ,.

, ~=

-.-.-B--j-.-

~Quis da-bit

-::J--. . .

125

-----'-- I - - . - - - \ - - - -~- -~-f------1


_~.-===j==---===--==~ --~- -I

ex Si - on sa - Iu -

ta -

-=.-.-=r=-.-~-.-.-.--=1=

~=-=t=--~====~--=---==j=====~-.---:i~=

- re

I - sra-eI? cum a -ver-te-rit Do-mi-nus

------~-------I--.. ..
-~--.--.
--.I,,-.--.--...,j---\--.------.--t----,__
..
....
_._-1.
_
!
~.

_._-.J_~_

II---- - - - - - - - - -

_-_L

ca-pti-vi-tltem ple-bis su -

00,

ex-suI- ta - bit

~+-i3 _~ _II::I . . . . .__ ~J~


Ja - cob, et Ire - ta - bi-tur

- sra-el.

Feria Tertia.
Introitus.

Ton. III.

,61_1-r --~--==--=--III-IIIi--r=~-.-~
~
~=~=~-=~ .-=--===-t:::_-==--==r-

~--",,=-I

Go cia-ma-vi,

'quo - ni-am

I ::;-iii--.---.--=~--.----==F--.-I---=t=::J=--+

~~~:~Ilj ~ ex-aU-~i-sti-:, - D:+- ~.-

~.

.-,--.:. ..

I
--~-.. .----c:-~---.-~r

.,.
FII-j-.----T--+ -\----'--t-P=-
------\---\
- - - - - - ---j-----

ver- ba

me - a:

cu-sto-di me, Do-mi-ne,

-----=.--~-.-~ J---.---.--- :$
' ~ .-:=j .~ ~ - .
~--1

ut pu- pillam 6 - eu - Ii :

sub urnbra a - la- rum

)~f>

J.'t-oria IIf. post Dominicum lH. (~l1adragesitl\[C'.

- _
-.--.--~r--~---~~-l.-'-'_"I-'
- - -.J~
~-_.

.e--.---.... .-

=- _

tu - a- rum

pr6 - te-ge

:==:

~-=I=--

-l

me. Ps. Ex-au - di D6-

......-.-.-1-

--

-.-~-.-.-----.-3----=II-j----r-w-._._::..J

- ,--II-.

-+-

--J - -------t-- ------------------tJ-- mi-ne

ju-sti-ti-am me-am:

in-tim-de de-pre -

-~...
- . -:"'3f====-- .
- - - - - - - - - - - - - - .- - - ~- --.-.-~-~..
ea - ti - 6 - nem me - am.

-I

----~-

-------

----------.

'J. G16ria Patrie pag. 3*, Ton. III.


Grad uaIe.
Ton. X.

~===--===-.-.-.=+-~--..=l=_.

~-.
+-.~

-"'-.-~=-II

Ab oe-eul-tis me - is

mun - da

me,

j - - I - . - . -3---=---~~L:II+--~~
- - - - - . _::!:_-+J--~-.-.-=-=
- - - r - --- - - - - - - - - - - - - - - D6 - mi - ne :
et ab a - li - e
nis

-_.-.-..

--- __ ~_._
~_~_.~..--"J

--j

.. =
-.,....
__

-~----.~Ej
...::
-.

par-ee

ser-vo tu

J .~_.---~-.

~~.

~-

o. 1. Sf me-i

ICII:~

..-~-~-...

--==j==-~-===-.-===J_-==---==
non fu- e-rint do - mi-mi
ti,
tunc im-rna-eu-

! --r~~ ~-.-. .-"'5 . ~ .:


!. - i!f~.-----'-.-~ .-=~+f"'. j --==
. =II'! ..

_ _ _ _ _---1- _ _ 1-._. .

--------

II=- -

---. _ - - - L - _ - - - - - - . - - - - --._

- la- tus

ro:

et

e- rnun-da -

-.-~- --.!::..-~ -'--~=====--!:


a de - Ii - eto rna - xi - mo.
Oft'ertorium. Dextera D6mini, pag. 61.

bor

--+-

1_

127

Feria IY. post. Domiuicalll III. QuadragesiIl1r:e.

Communio. -I _ - -t===-f~.-_-I
...... --f--~~.---.- -.--=----1
T on. VI
. ' .+ ~=-=-.Do - mi-ne, quis ha- bi - ta - bit in

..- -----

-.-

.-. -~-. -- - ..-~= E. .._-==~


~----1--;::--.=---'- - - - - - - f - - - - - - - ----.-------ta-ber-na- en -10 tn - o?
aut quis re-qui - e -

-----.-~~-

-i

-.----..-- J==--==--===---=--

-+~------~--=-E--~-~-I--- - -. .- . - - --r"W- ---t--I-~- - - p = - p--- -t - - - .- ---t- - - -- - - - - - -

~-

- seet

in mon - te san-eto

-.-.~-.---=
:;::---=r_-.-f=.--'-~------f---

- di-tur si - ne rna - en-la,

tu - o?

Qui in- gre ...

~
--.-'-.--'I--~
-------~+,.-.. et

0 -

pe-ra - tur

------=----+-

~-.~I=~ . iii-=:31=-=====----==---==--==--==
r==-_-==--==--==----===
ju - sti - ti- am.

Feria Quarta.
- _c-~

Introitus.
--l.c----j

Ton. I.
-=-.=~=-.-.~--II_.-.-

~~i-'-~--==j====-~

- Go au-tern

.-v.___

in Do - mi-no

----1.--=--~~-~--III-

~t

~'~~5!!!I~

~~..

spe-ra. - bo:

j-

ex-sul-ta-bo,

- - - -... --.-=il::-.----------,-r~

~--.~---.- -+..-.::::I:II.:..----=.II--~-i~--.---~-=:j~
et Ire-tabor in tu - a mi-se-ri-eor - di - a:

-.=---.--.---- -...-_..

~-----.----,.---- .:f1wIi., I-......- -~--II3Ej


--.,.-qui - a respe- xi - sti

humili- ta - tern me - am.

128

Feria IV. post Dominicam III. QuadragesiuHI'.

~ ~-~~-~

- ter-num: in
:;::~_..

. ~

ju~sti-ti-a

._._.-=t

.' .-=-~

tu-a Ii-be-ra me,

_ _ = = _ - . _=----==

'~+=

~====~=-=-=~-j=====--==--===--==--===
et e - ri-pe me. \r. Gloria Patri. page 3*, Ton. I.

Graduale. _1_~_IIt=.-="'_.
- ,_~---J-_-1-=-=-==---=3=~=-=-=I~
II_._ -j~.-._Tonus
VIII-VII.

-+~

__

-- _.
Mi-se - re - re me - i ,

Do - mi-ne ,

-~-.--.-.-.~--.-~ 3--------::T~
-~iL_..;.-=-~--==c

~==j===---~~f

. =r=-= ----+-----.-.

-ti - - - - - - - - - - -

quo-niam in-fir - mus sum:

sa - na

me,

::;=~~~~--~f~~==r=== II==--..----~=~j--~-I-=
~=-=--==~==j ~=IIIi_--=ICIIIi_-===-_==-j==_===_--1Do - mi - ne. "" Conturba - ta sunt
0 - mni-a

~--i--:I-.f.-~-=J==-.--=t- ..=.-:r~-=' ~
=1-=-=-===--==--==r=-=j-.-=1-~- ~---==-~-==
os-sa

.,

me - a:

et a-ni-ma me-a

~=~_ _'I_.___
t=-::r. ~... _~.
+:=I
_'

tur-

_ . .,

- ta-ta est
val - de.
Tractus. Domine, non secundum. page 77.

_
'

Offertori~m.1 .~~.~ .-. ~....~ II:T-L"t


. Ton. IV.

D6 -

mi-ne,

fae me - eum mi -

.-1-

. .-=--=.-~t - -~.-- -.=3-~.


.i1I=
---~... - ' ---+
~--~.-- -.---,-rj.J-se - ri - cor - di-am' tu - am ,prp-pter no:, men
------ - - - - - - ----f--------

Feria,r. post Domillieam Ill. Quadragesim:.p,

i-~~-- ~1tI, tu - urn :

qui - a

su -

=j

129

.a-I.-t

a- vis

mi -se - ri -'

est

Communio. ~-~f-~:
- . .=1-----~-.--j
::J..-...__.!
Ton. VII.
No - tas
mi - hi fe - ci - str vi ..

_.

-=

~--_-f--t:=:=~--_--~~=

- as

f ~

vi .. - tre:

IIJ__"+~

ad-im-pIe-bis me lre-tl

! - _~3 - ~-- ti - a

-.-~ ~~~ -.--~ J!

cum vul - tu tu

0,

Do -

mi-ne.

Feria Quinta.
~~~~I1i=(._I_Il_tr_ol_tu_S_.__ --l
r_T_o_n._I_V_,,_
~~ -_ Wi!!--:.=~.-=J~~ - ~
A-Ius po - pu-li

)llIS.~l

e - go sum,

~di - cit Do-mi-nus:


.~--.-5.. t~ de quacum
.r~ -~

,-+/!i---=-.=Ili

+-_ _

- - : = I I --

+-.
- .--=----.f--~=j -=+:--..---..=r:
-==-=r"~~
~------~
- que tri-bu-Ia-ti - 0

ne

clama--verint ad me,

.-r-- - --~-.--r ~

__- . .- - - - - f - - ~ - - - - -f-- - -

~===-~--:~-=
-

. --P--j-- --_-

~.--~=

ex-au - di-arn e -

Graduate Homanum.

os:

et e - ro. il-Io .. rum


9

.
,

130

Feria V. post Dominicam Ill. Quadragesimffi.

3'I-

. .+:&.-.-- j - . -3-. -J-~


...-;~---~- - -.--.-----' _-.:..~.
-=--~-1
---.- --=------=- ---~
Do - mi-nus

in

per- pe - tu - um. Ps. At-ten - di -

::-LT-=& . &--.;-&-. ..J:.:q~_. ..-&~+-&=-=~-.--..

.~===~===--=--=-=---==-...=---==-..===-=--+

- te po-pu-Ie me-us

Ie-gem me-am: in-eli-na-te

-&- -& - 11-&


.&- .::.1. -.--~- j-. - -E.-&
-----r._---I11=_--------- ----r---------- - -

au-rem vestram in ver-ba 0 - ris me - i.


,V. Gloria Patri. pag. 4*, Ton. IV.

. ~~.. --+
'--j--F-+dI-.-.__!---~'.---~"~~
- - - - .-I-~
-~=--.-=o - eu - 11 6 - mnl-um In~..._.=r_..,.::I=.~_. ..-~~_._.
---r==-t-I-&--.,

Gr aduale
.

Ton. VII.

11-1-

----~:

-~-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - --1--

te

et tu das il - lis

spe - rant, D6 - mine:

.~."-~=+- .-~=---=IL-=--~,.-.-~.---=-.t=~T-=~
.
=1=-==r=--:t:"--=t-:j-==-~-===t=:. e - scam in

tem - po-re

:j=

&-

op-por-tu - no.

~.~ ~~~ ~ - ~~ a::J_ ~-.;=


'1. A-pe-ris tu

rna-num tu - am:

!__
..=1==_"
~. _ _~-_--.=1
':1_

- pIes

...

Offertorlum.
Ton. Vllt.

0-

~.

-illi t: _=n:
bene-di-eti - 0 - ne.

- - = j - - - - - . ~_~_jt

mne a- nimal

=_-1-

----~--I-I=-~-'
-----'--1-. -'---~-

-~=iII=.=
l+~-.-.--~Si am-bu-Ia - - ve-ro

. =.. --=-=--.-P_.

et im-

in

1=~ =~-&-.-"=-=-I

=l~.:1--&-.
--=---"--j=====.-~
me-di-o tri-bu-Ia-ti-o- nis,
vi-vi- fi- ea - bis

..

131

Feria VI. post DOlllinieam HI. Quadrngesilllffi.

---l--I-ta--- ~-.~--1~-~~
-~-.-~= _~ ..=.==.=--=-~
me,
Do-mi-ne:
et su- per i-ram
~-..
.~-==---===r===r=== ~
=f==-----=1-~.-~.. .-t--.~-.:::=
-.

- ---1-- "- - - - - - - -

--1-

-,--1-"

i - ni-mi-c6rum m-e - 6 - rum

ex - ten - des

~-~l---II--".l-.
=r-==-_
+-===---=--=~-.-.=.===-.-----.-~~.
~_-===-.-=1==-- ~
rna

-.-.

num tu - am,

et salvum me fa-ci-et

- - -f
-t a--- -- --~~
_ _-j==-Fll~--~- ~-===--===--===
-

dex - te - ra

tu - a.

..

. ~=_=__.-- -.-=l-.-!.::.--r=-.-.~+
Co~munlo.
=f=-=1
--==j----=--~-. -j=-t
'Ion. V.
Tu manda-sti, man-da - ta tu - a

r.

~
~ -. _
_._.J~.- _.=_~_-=_E..__. 1==
t---=-I
cu- sto - di - fl ni - mis:
u - ti-nam di - ri - gantII-

...

.3--17" --=1-.--1.-.-~
me - re, ad cu- sto- di - en - das ju-

:!i=
-I-"~-"
~-===---====--- tur

vi - re

-.-j:=:--I-

:f:==..--==.--.f-.-=.I ..~f"="--=J==--===
~=."
-

iIIi--.-~~-==r===1+==-===

sti - :fi - ca - ti - 0

nes tu - - as.

Feria Sexta.

I !lSm';.'. .

Introitus..

Ton. II.

~---,--j------l=---

~-~ --113=~----. t=~ 1-.=


Ac mecum, Do - mi-ne,

si-gnum

-~-'~--

r~~~~~~~

. - --3-'~~---
- - ~----E-i=
in

bo-num: ut vi - deant, qui


9*

132

Quadragf~simre

Feria VI. post Domillicam III.

I =--.-..
=l .. --=-.I7.=~=--=l
'~-II-.--I
-=--j_-=.-II--..
-._~j-=t:----=--+
.
me

de- runt, et confundan - tur:

0 -

qu6 - ni - am

~-.-"'i~Ii -~==l.~
:tI:===---==
-.---.===.--.-~=j====--=--=
tu D6 - mi-ne ad- ju - vi - sti me, et con-so -

t:

~. ~-

I --'.

. . . . .,.-~--=l+-j,

11-.,

.-.-+=1-

~t==~-==-==----j=.--.-=~==--==:!

._._._;;::c__..__

- la - tus

-1,)

es

me. Ps. In-eli - na D6-mi-ne

-.--=1-.-.-.--1-

~_.

:n:_ _=~~-==j-====:j .=1===.::--1au-r~m

tu-am, et

ex - au - di me:

"------IU-

qu6-ni-am

~.-II-.,
~-~===l+===---==--===
jf==----==--~.--=--= ..
-=-_-._=:j:======--==
in-ops et pau-per sum e - go. l. G16riaPatri.
pag. 3*, Ton. II.
-----l------l.- -

--

Gradual,e" -1-~-~~
__ -.---.----.-jl"-.~--l
- . -...--.-.-'-::-~----"-- - I
T VI-V -t - - - - - - - . - - - - - - - on.
.
In De - 0 spe-ra - vit cor me-urn,

t!

-I

-+

~-~ --&:~.-~=

E -

~:.--.:.,

=.---1
. - - P=-.
j -,.i - - - J__
-I

- -...--.--.-::... - - - . -

= - - - - - - - - - - - - - -- . - - , - - - - et ad - ju - tus
sum: et re - fl6 - ru-it ca-

. -.- .

----E- - ._.,--.-.-..
:jii-.-~=-- - .-~--,- - - - - ---- ----.--

~----.-

- ro me

a,

-----

-I

--I
---------et ex vo-lun-ta - te me - a

- - -__-.--......-,-- . - . - - .."6- ~~'I--l--~--II-I


- --l-.-__ j----1

-==--===

~-.

~~-~--=--....J..---------- :-__

con-fi - te - 'bor

il

Ii. l. Ad te D6 ~ mi -

-'-3-11--7-~~3"-.,----.~-~~--o
,--=-,-- , ,-'"--, --+
-,P:~
--,
--~-- -I- ' ----

---

- - - ~-,I-

"-f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ne

cIaO-rna - vi:- . De - us

--

me - us, ne si -: .

.
,

133

Feria VI. pose Dominieam lII. Quadragesinue.

-. .~==-~.Ih ~----"-- ~-.=:;=~=-~---v-..- j~==


-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --_._.-._~

- Ie - as ,

ne

dis-ce -

~=_L~.

- das

me.

Tractus. Domine, non secundum. pag. 77.

..

t
~--=--=--.-i2-- ---.--I:::::::----=---=---~~~
~
O.a!
-1- . -.--~--"-.-.~_I---==--
Tuerorlum.
. VI-V -i----1--- - - - - - - - - . on.
.
In - ten - de vo - ,ei 0 - ra - ti -

---...
-.-------------~=--.-..:.
~--~-...
- .-E---~-.--=t .
_I

- 0 - nis

me -

00,

Rex

me - us,

et De -us

---!--~E----------------------

--~-

$-"- .-u-

Do-mi-ne.

C~mmunio. ~
Ion. III.

===--===--===--===----==--==
~--

~ .g ~ ~ ~::Q.

-._
.;;
Qui bi-berit a-quam, quam e - go

--:::II-.-...
-.-g---~~-~----- - - - ---.
...:.._,---~--I--------~

...

-~-----

da - bo e -' i ,

- - - - - -1--'----+
---------1-- - - -

di '- cit Do -

minus ,

fi-

134

Sabbato.
~,---,~=_ --

Introitus.

-,,_rj

Ton. V-V!.

.. lelA ~ ~ -~-... -Fl-II--~=


. "_:--~~,.J~~,~

-i

Er-ba me-\- au-ribus

per~-Pi

~~= ~ln-~-=i_~ :-:f-~-:e ~

-----_-_--,----..
-------..--3---.----------~=--+----- - - - - - - - - - - - ---1------

-1

- - - - - - - - -------~.-----1
cla-morem me-urn: in-ten-de vo-ci 0- ra-ti -

..

"'-.~-_I==--_j-_.~....h.
~
$- -~u.-.
---,---'
-------_-

_ _ _.

__

=--J_I

~ _ '

6 - nis me- 00: Rex me-us, et De

..

us

----r--,=l+-j-.-.-.-.-~-.-=l=-.-I-

~ ~f"
me

. j
: =1.:-+
ra- bo: Do-

'jt i

us. Ps. Quoni-am' ad te

0 -

~... ~-_--:---.---.--_.-.

.' .=rJ:=-==

n==----==--~-===--==--=====:t====
- mi-ne, ma-ne ex-au - di - es vo-cem me-am.
"\). GlOria Patri. pag. 4*, Ton. Vo .

Graduale.
Ton. 1.

n ~ ;J.am- ....-3 ~ ~
Si

bu-lem

in me - di -

--.---- -.----------.

~--

=--===3-.-=-.-.~-.-=~I--Ej
--""--~-I--~I

__ , - _ - - _ - . - - - 1 -

umbroo mor-tis,

... .. E

non ,ti - me - bo

rna - fa:

-::c::=---.--~-~-' t:~'.
iii=;=:---~
------- --

:;ic,--::=._._~ -.==~- =~~

qu6-ni-am tu me - cum es,

..-. ,

Do - .mi-ne.

135

Sabbato post Dominicam Ill. Quadragesimre.

--

~- .I--.-.-.-~--.-.~-.---~.-.--I
- -t-~f.--- - . - - - - - . - - - - f - - - -0
--

-1-

--j--j--p!--

V. Vir - ga tu - a,

--.

et

ba - eu-Ius

tu - us,

.=__-__- ------__0_

--+----.--r-~I---'-1__
.=.:--.,.-.-.-.~-::..-r--

~
_I

- - - - . - - - . -

i - psa me con-so - 13. -

ta

sunt.

--~---:::j----hii:

.=j

Offerto~ium. ~~
Ton. "' III.
Gressus me - os
0

~ --~
di - ri - ge se - eun -

_0
-------... --:+=;--.--11-.~_ -.. ~- -. .:J:_ .-~~~ _.
- dum e - 16 - qui-urn tu - urn:
ut non do-mi-

--t

-_--.--r------=---1----.-.- -.--.-------- -., -.

-----I-r----J--,----=-EI-

--~.-.-.--.=-----~-------1- - j - -,. . - -

-+

- ne-tur me - i

0 -

mnis in-ju-sti-ti-a,

~ . ..-=~-"=.--II-------
CommU nlO.
~~~-.
.1-----r----- -_-..-.-+
T VIn - - - - - - - r - - - ---=--- -

on.

mu-Ii-er?

.-::r ...~ .-~-~-.-=~-.=r:-.==. ~

-.=r:~-1===t=-=j===~~-===-

Nemo,

~ -.
o

Ne - roo te eondemnavit,

Do -

mi-ne.

=:::j=~

.-.

Nee

e - go te

eon-de-

-::I - ....--:::j==:::jl=

_~l.-.:j-=====1=-=-==~.-.-.-.=:ft

- rona - bo:

jam

ampli-us

no - Ii pee-ea-re.

136

Dominica IV. in Quadragesima.


~~~~~

l,"~'''':_

""-'",o:')'~', ', "_"', ' J

: ' --

'7'~,~

e',

"'.

~.

'-"I

Introitus.

'Ton. V.

~===.-t==~-i=II-.=l--,II-::JI-.-~-.-~=1
-=j--t- _ -

_-

~'c.U"'ij. ~ ~-:;~:
I

(?--- ""~,

J:ru-sa-3Iem~

--.-

- - - -

------FW=i-.-.- .
---1
_-

-------I--~----

et conventum

fa - ci-te

0-

~==--~-~==I=:=:E
.-11--1
--.-.- - . .=--1.-;-'- .--1-.---1
~.~
- - - - - --II- - -

- mnes qui di - Ii - gitis

. - -. .-

am:

--~----

gau-de-te

c~m

---~-----~!--3-.-..,-._.
---- --'
-,,--.I
~
---.-.-~-.r..~--I.=-

-._-.--t--II-41
_ _ _ _ _ _ _ __

-I

~_---

Ire - ti - ti - a,

qui in tri - sti - ti - a fu - i - stis:

'
=-._.

~= -.=iII-.-~-.===-".,~~
-~3
:f:=_.-II---=====:j===.-.--==ut ex-sul-te - tis,

::5

mi- ni

:il-..=1I-.-.=1=..- =i~...

.._~--.=1--==j==--=====-u - be - ri-bus

~-

et sa- ti - e

con-so-Ia- ti - 6 -

-==-:c-+.f.-"~--!=

-==r=~t=:j--II--.-.-----.3:-:'.

__

ab

- nis

II-.-~

~="_jt=.-----=~-====
ve - strre. Ps. L reta, - tus sum in his, qure di... eta

~_--=j==j====--==j==-_:j-.-.-:t:::==
=I!-.~-.-i=.-~=.-.-.---===1+===
sunt mi - hi: in dOmum D6-mi- ni i - bi-mus.
~. GI6ria Patri. page 4*, Ton. V.

Graduale.
T VII
on.

--==1=" -3:=- ...

~-,-- - ...
~ - _
~
------:j=-------Lro-ta - tus sum

in his, quro di-cta

D(lminiea IV. in

137

Qlladrage~ima.

-.-.:-.. ---3=~:
.-3EM=~-~=3
~
- ----- - - - t-j---l--- - - - - - - - - - - - 1 - =- -- -- - - - - - r. .

- bimns.

l. Fi - at pax

in virtu - te

tu - a:

----=----f-II-M-.--.::.--t-t-~
- --.-1- - ---.--.---1-~- - - - - - - - - - --t-----.....----- ---=r=-=-- .
-.-I---j- -r--.--r.- -

L_

et ab-un-dan-ti-a

in

tllr - ri-bus

tu

is.

~=~==---=-~~=~-.-,,====l---+
:f=_IIIi=.=......
_1I-j=1IIi
...~ .

Tractus.

-1-

Ton. VIII.

Qui con-fi

-.===-.-

~=t-r==.-..

dunt
-!w-

in

Do

-==r===r==

mi-

==--==

j=_~=c~-~==IIIi--:I-jl"~-"_C===-=-1
- no,

sic - ut

mons

Si - on:

non commo-

=5===-.-_
.3-.-.-.~"-.-=1= -.-.- .--.::f'_~~==-- ====--==j==t.-~~
- ve - bi-tur

in re-ter - num, qui ha-bi:"tat

~=t-=--~-j-~~+--l---=:j-

~..

.~~

in Je - ru

~--jt .~~ ~=:j.

sa-lem.

l. Mon - tes

in

.--.

cir -

~= ~-.--"-Ch.-.;; !.===4---.-~==--==~~-=-4

~j===!:--=--:=t=~="--=j- --~-.=.=j=.-I
- ell - i - tu

~=

e - - jus:

et

Do -mi-nus

in

-M~--~-~===---==--=='---~- -

~-.- ~===---=.-.-.-~--.-j==t=~- -~t:


c~r-cll - i-tu po-pu-li BU - i,
ex hoc nunc

===~==-3--~===~I===---====--==
_
-....- - _-.-f-i - . ~----=-=-.
-11-1-- - -

et us - que

in

BOO -

eu -lum.

-~----

-------

138

Dominica IV. in Quadragesimu.

Offertorium. =-S=~_~ -.Ton. II. ~=-Iauda - te

3 ~~ .-3 ~- .-~
---.-Do - minum, qui - a
--1--- -

--

. =iJ
iiiII=--. ai ~ ..-j==--==~--.-..==.==a_.-_. ...~~=_j-l
. .,.--.-~--I
=L===---===----=j=
be-ni-gnus est:

-----.-

psal-li-te no-mi-ni' e - jus,

----------~-E
-~-~=i=-=
.~.-- .....- ~ .:-.-.-~
_ . _ - - - - - -~~-----

-=.-.-

6 - mni-a qure-

quo-ni-am su - a - vis est:

--~~-=-- -'-3- ~_- ....


b""-~3
-'~=j=a=-~j=-- .~ =~.
--=:-. . ~-= --II

:J_L-_ - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - -

-----. ---

- eumque v6 -Iu - it,

fe - eit

in eoo

10,

,~ --~--=t===-~. -~- 3I====----===--===--==


----------~
- - - - --------------..L--

_ _~_II-

et

in

ter - ra.

----~-E----

Communio. =-.=-. .__ ~~ . - - - - -.-~-_.-IIi---4


Ton. III-IV. -j.l--::--;--~- --.--.-----1
'.
Je - ru - sa-Iem, qure re-dl-fi - ea ----~-r=-~-------I__
-.---=-.-.--.=~ .-11---+-1Ii!'- - .- - - - - J - - - -

.--=.-=

=---1~-=-._--L-...~ ::11""'-11-II---=-'::.- tur

ut ci - vi - tas,

..

---IL---

eu-jus parti - ei - pa - ti -

---.---------=J=
~=~
=j=lI_

e - jus in id - i - psum: il - Iue

- =C= -~
_ ,.
e-nim a- seen -

=-=-.-!=
~.=-Q=~~~~===t=+--==
~===-_t-==--==j==- II-a ~.f.-. -.=j=-.-t:
- de - runt tribus,

tri - bus Do - mi -ni,

~ ._._"-I::C~_.

ad

~ II:J=::J=~::)~

ill
eonfi-tendum no -mi-ni tu -

0,

Do-mi-ne.

139

--E-.---'---r--~ -.

..-.~-r.~-.:...---i-----t:

-1- - - 1 - _ ' :_
: _ -l-~~
-t- - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

- tu - te tu - a

Ii - be - ra me:

De - us ex-

---r-E--------+~--I--t-- - - - -~. - -.,-

:$=."-..- au - di

n-

...-~~ =-+ ._-

=-.-_.-~ _.~-=

o-ra-ti - 6 - nem me - am:

-l._.-.-- - .'Ii

:w_~_.-. ~+-f---'---.
+.__

---l-----.-::'

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. - - - -

- bus per-ci - pe ver

ba

0 -

au-ri~__--+
~:=-.:

_..:-11-

__

ris me - i.

:;~-M--II-.-.-.-.-.-=r=---.-.-II-:~~=+=

~-~~==--==--==~==t===--===t=

Ps. Qu6-ni-am a-li- e-ni

---===:j=j-~

in-sur-re-xerunt in me:

'=-_-._--.-.-.-.-.~I=.~_--::J

~=n===

~===-~-=====~=-=L-=1--~~-:j==

et for-tes quoo-si - e-runt a- ni-mam me-am.


~. Gl6ria Patri. pag. 4 *, Ton. IV.

Graduale.
Ton. VI.

-11:--II-_::-.- - . - . - - - . - - . - - - - .-'-- - - - - - - . -....-j


E- sto mi - hi in De- um prote - ct6 -

-==~===----.--. ... --f-~==--~


+- - . -.-._1------------~- -il-

- - - ------.------3 - - - - -.
n-------

- _ . -11-.-11::- - - - - - -

- rem, et in 10 - cum re-fu - gi- i,

---.-.1-

ut sal-vuill

140

Feria Ill. post Dominicam IV, Quadragesim[f'.

==-:::::1
...1J"-~=J+-. ._-=J-.-.-.-tJ.~
..=~
~=~ -.--==-----jt--===j=---==-.

me fa

ci-as. "'. De- us,

in te spe-ra -

---=---I---~-~-l----~-I"""II-+--1-.-.--.--t-.-~L..II- - " - 1 $=t====!-_-==


- vi:

D6-mi-ne,

==-_===\-.-- ~--1non con-fun. - dar

in

-: - ~-.-bt""--=-~
~~=f=--.-----==--==
=--+ --,-'
---------~
re - ter
num.

- + - - - - --

------------

Tractus. D6mine, non secundum. pag. 77.


Offertorium. Jubilate Deo omnis terra. pag. 55.

...J-==--=-.-~.-:-._ --.-._
-~=
---3-------

-=1----~---

Communio. +~
Ton. IV. -1-

--.-

Ab oc - cul- tis me - is

munda me,

---~-~-~-------3-- - - -f - - - - -.
--.-~-2-.-

-- -

- =.-~

D6 -mi-ne:

et ab

_=---~l.

---1
=~-.--I

a-li-e.- nis

par-ce

- --+=-----~-==+T-----~ .....__ .~-::J


ser - vo

~~ ~-=t--'tu - o.

Feria Tertia.
\,:',~=-=...:::._,__ " q

~1~"

:,'.

-:.

-.~_.

.'-_-,.,,-

Introitus.

Ton. V.

J- .-I --:-.--~-. ..-.~. .- -II-~:


--j---II--X-au-di De-us

o-ra-ti-6.--11
'=If-:II+
===-__

~=-.--~=~
E
I:=-~-==:t==

J. ~~~~~~~~.G -

nem me - am,

j===

et ne despe-xe -

~-.I-II--II-.-.--. --====----=---=~==

_.we .--+-

:r-==---=====--."-.-.~-.:=j-.-.--I-

- ris depre-ca-ti- 6- nero me - am:

in- ten - de

Ft~ria

po~t

IlL

141

{)omini':i\l1J IV. Quadl"ll!esilH[r.

.~~3 ~ ~-.~tt.~.l.-~ ~_~f ~.~

in me,

et

ex - au -

__.

di

me. Ps. Contri -

~-.-.-.-=l-.
.-.-.-.-.-.-.-=~-.-=l::j====---=--=-=j===--===-~-=~===j===j--1
- statussum

in ex-er-ci-ta-ti-6-neme-a:

~-.-.-.-=.-. -~-.

et

.-.-.-.-.-.-=1-.-8--.

~~:j==-_::J===_-==--===~==j-=----1

contur-ba-tus sum

a vo - ce i - ni - mi - ci,

et a

.-.-.~.-. ::II-.~--3=--===--==

-----==---~~===----=:j-~--l:::=----===--===

tri-bu-Ia- ti - 0 -ne pec-ca-to-ris.


"V. Gl6ria Patri. pag:. 4 *, Ton. V.

Gradua!e.
Ton. v.

~..~~ ~

jJ

ifII.
Ex-sur- ge

D6 .. mi-ne,

fer

_.-t

o-pem

:-..--
.:j_ _.......
_ ._ _
. _. .- l l
_
----~-3--~----3----~!.-

~===-----==

no - bis:

==---==---===
==--==r~-==
et Ii - be - ra nos propter no . - men

-ii;--':~--====l+J-

~=~==-~~-.--j

tu - urn.

=:J-=.-.-.-~

----.-.-.

.-.:J=.-==---===t==-~--==---1

1. De - us, au-ri-bus no - stris au-

~=~==-==~+-.-.===-~-.=t======~--1

~~_~==t===--==-~-===---II--.--8-~
- di - vi-mus: et patres

no - stri annunti - a-verunt

!_.-.
.-==~===1===-~-=.-.c.-. ~=-8--t
---==-==-:! -. ~_.:::J--===- ~'-c~ --==-r:=j
~-.-j-.==-=.-.-

no - bis

0 -

pus, quod

0-

..

pe- ra - tus es in di-ebus

-----~-----.--~
~
_
_ _ _ _ _ _..J_ . _ . - . - _ . - _ _ ~
-_

e -0 - rum, et in di - e- bus

an - ti -

quis.

142

Feria lY. post Dominicam IV. Quadragesinw?

~=--+---:J:-.----=--~~.~-=r-=
Ofl'ertorium. ~~~ '~. --1':.-- --j-- , :~-;- . . -==i:::i.=
Ton. V.
Ex-spectans~ exspecta-vi D6minuni,
~----

..--__-_-!=--- __--:- r - - + - t- --~..=..--. .-i:

::4: -..= - --t

et re-spe-xit me:et ex-au-di - vit

de-pre-ca-

~===~===-!=~-." ~.--

..-.--~
.--~
et immi - sit in os' me-urn

::4=- -~--="-=:j===-.--===."
- ti - 6 - nem me-am:

.~
_

"~=:_:-.-~-=1-"-.-.-~=:J' ,--!=~r_
~

.-i-

-.-j

--==-.-~-~'i-="--=jt

can-ticum no-vum, hymnum De-o

ComIDunio,
T
I

stro.

_-.--1

J--.----.-----.
1==.,
_--,
_._~
. -...- -.- - - - - - - - . - -

-----~-

=I~

no

L"
bI-rnur In
. sa - lu ,
t.
re-t~ - t~
-
rI
-"'-3----'-~-----+-.- ==---==~
-.-- - - - - - - - - - - I
~---on.. .

-,

-=-._.-:::r:__-.-.

tu -

0:

et in no - mi-ne D6-mi-ni

-==.-_

De-i

----,~B----~--r.=-~I--.--+.-..-.-=.-:- ===:=

,=i~
--i1i ~~
- -..
-no - stri

- ..-rna - gni-fi - ca

+=-- -..

----

bi-mur..

Feria Quarta.
Introitus.

Tonus III.

1~JII~I~r ~-,.
-~-=--_-~-~_-.~_-~---.-.~--.

_. i~

Urn sancti-fi - ca- tus fll - e - ro

----...---3--+---=-ii-I-'_. ~=2::-.-===~~ =---=--__t


.in vo - bis, congrega-bo
-FWI

r~~~~~~~

-.==---~ _~-

143

Feria. IV. post Dominicam IV. Quadragesimre.

---E'-----"'-~------
-----~ -.--1-

. ::iii=-- -r--.-.-~-.----

1Ii---=--=----====-u - ni- ver-sis ter - ris:

~=.=
vos
de

--_.

~~

==--=-~---=--+et ef .. fun-dam

=.--.- j-~. .

3--I------=l---~~

su - per vos

~.~_ ~

~j_

a - quam mundam,

B.

et munda-bi -

:'.=-==J-.-..j .-.-.-.-==~-==-~L-Bf-

=:L

-+

~==--==j=-=--=-----==---=--. .-II-~.~--I-

- mi -ni

ab 0 - mnibus in-qui-na-mentis

ve

--+-~.-B----~--f--j--

:I-S-f---.-.----,--.--.--.--~.-.-1-..-.
~_!III= =---===-===.--L_.~=--=-~-=---.--=-. =-~
- stris: et da-bo vo-bis spi-ri-tum no - vum.
---~--B-.-.-B-~-B-.-.-.---.~
::iiiiii=:!l-.----j----..,-.-.-~=-----===-~==--:......=
Ps. Bene-di-cam Do-minum in o-mni 'tempo -re:

====--==.j==--== -=
_---.-B.
=b;..
g"J:==
~_ ~ _--==--==j==-~_.===-=---= t==
,
sem - per laus' e-jus in
re me- o.
B--II-.~-.~~

.,

-~

0 -

~.

Gloria Patri. pag. 3*, Ton. III.


- ---J
_'------

g-II-!....=-__--._u .-----1-

Graduale. =i!i-B-"'-.-II-.-. -.==+---~


T V-VI ~-------- - - - - - - on..
.
Ve-ni - te fi - Ii - i,
au - di - te
-I

-h

.~--t--.---------.-.~.--:L-__-.--,-'
- - f - - . . ; . 3--1-l--.---f--r-- -1me:

----f------------=-IIII---- -ti - m6 - rem D6mi-ni do-ce - bo


vos.

- - - - -... -~-.-II.-=r:-..-

~ ~ ~j

l. Ac - ce - dite

_1

...-J-.-~-.-.-.-II-I.~.. .-j_
.-.+-1-

ad e

urn,

et il-Iumi-na-

-II-B-=1-.--'--.-.---.- . - - .-~-flJ:
:$
. j . ~-.
.-::J__ II ~~..
- mi-ni:

et fa-ci-es vestrre non confunden - tur.

144

Feria IV. post Dominicam IV. Quadragesirme.

I~ctio Isaioo Prophetoo. Hooc dicit Dominus Deus:


Lavamini, mundi estote.

-----==1---Graduale~ ~ .~-..... ~i- - .=:j ~=~-t=


Ton. I.
. Bea - ta gens, cu-jus est Do -mi -

~ ----.. .-r:l=.._.:~~ E=~t. .:f.~


e - 0 - rum:

- nus ,De - us

po - pu-Ius, quem

f.... _.::r::-.r:-3 _

~~-~
~---

=1=.

:11- .-~
_
in 400- re - di -

E-=
_ _-._:l=

e - Ie

git Do -

mi-nus

-.-.-j-.---

.aK-iy..
~,.. -=If .~ J1.~~
--t-!S=------=L~
- ta -

:L

.~-

tern s i b i .

-. .

'\Y. Ver-bo Do - mi-ni

~--,-_ ---I

==1=.

..... .-11--,-.-

~==--===-_-===:J=-=~-I=II-=--=+--==-_.J.._~

cre - Ii' fir - rna - ti sunt:

et spi - ri - tu

-- ~ .t-f=~;a--1-~
.....J--Ih----=--===~.f
-=~.r:---~- --.-=--..----------~.~.-

-I"" -

----- -

-.-,

0- ris e - jus'
6 - mnis vir-tus
e- 6
Tractus. Domine, non secundum. pag. 77.

.Olfel'tol'ium.
Ton. II.

~-LL.-_.

.J.. -~~.

Be-ne - di - ci - te

- - 1_. _..... Ii c.

rum.

~j~_

gen - tes Do

--:~---+~----~.. 1==--.- - - - - -

~.
-

minum

-- j- ~-

De-um no-strum, et ob-au-di - teo

'.-iII---f-------=-j===--. _,.:..--.

+S-"=.-,--~
---:...-iIl=-=~.-..,
:1i:==-_~+__===___==__==
~j=__-1
vo-cern. lau- dis e - jus: qui po - su - it

a' - ni -

~~=i=- . -.--,--iII--- ....:3~-

-I-~---.---'---pl--li----------l-

- mam me-am

-..=.=.=.~=

- ....------.~.
--

ad vi-tam, et non de-dit commo ...

~~ ~--II.- ~ ~ E:.. ~
- ve -

ri

+S=...
:::if=

pe-des
=1
j

me

os:

be-ne - df-etus

~. -_-F~

Do - mi-nus, qui non a -mo - vit'

_ ~-.=

__

de-pre-ca.... .

--11II-11-3----'
-.-.-::.-~ ----=-._.-a--J---~--L:.---1-I!I---- - - - - - _ . - - - j - - - - -..
~---j-----

- ti - o-nem me-am,

et

mi - se - ri - cor - di-am

~_-~ ~=3E.
su - am

me.

._

146

Feria

'Quinta~

Tonus II.

Introitus.

~~-.g

.!... =-~---=~

lE-te-tur
.'

qureren - ti ~

cor

.I

..'

=i=~:-,- . -;j==--===1- ~-.~----1

~~Ei!!JJ~ ~~~. .-j==j--==-.~


urn Do - ~inum: qure- ri - te

_.i-'::--3 '. ..-...=-. --=:. ,.-

-=-kii-I---l-

~1i

...1.L

_._._

- - - - 1 - ~-------

Do - minum,

.~.---

'.-~

--1._ _. _ _

et con-fir-ma-mi-ni:

qure-ri-te

a=-'.....
--~_~==rl=-I--
~--r-.. ~
.::c----:!.~.. .~j ~=1I'=-1=-~
fa - ci - em

e- jus

sem -

per.Ps. C on-fi-te -.

.g' '..'-II-~.=-~"'=.... '._'


~-. - - .-.
--1--

.=...t
----1-- -----1
--------1
----.-1-------'--. -

.. mi-ni Do-mino,

et in-vo-ca-te no-men e - jus:

.----11-.-.-.-.-..-.

~ .---==~==---==---=- :.3-~-.-~-=:J=---~--=n=
_j-=---=-=r-=-_-_
._.~-:j
., 'annun;ti-a-te. in-ter gentes
0 - pe-ra
~. Gloria Patrie page 3*, Ton. II.

e - jus.

-'-'- j - " - - l - - ~----.--I

".

.
- --- Gladuale.
~-.-.--~
__ 8- -. . -=t-.---J
~
Ton. V-VI.
R'"
. ~"e-stamen
' t um
espl-ce D6'
-ml-ne
In

:;-"'-.
:...~.'..... bi.- .E.=-.----..-.....~----.~-

=~'-.~
.. -~-.~.. "
----t-

.....-._--

~~~-uin: .~ a --~imas pauperum" tu~o~


>

~
- rum
ne
_'
.

...

~-_.-.~.
'!--~-~~'
------::..-.--,--.-.ll.
.
-+-

- 8 - 8 - 1 1 - - . - - - - - 1 -'-8'---' -'.:., , _ ' I-'


0- bli-vi-sca-ris

in

fi -;nenil

'

.. ";;

.'t.",~. ;:~,~,__ ",~.~:2.w..DLi.:.~~~_~~ _.-.-:__

IV.

147

Qiladl'a~l"illl:V.

-------.-.-.

E-~---"l.---)------IIi--1---+-.~-----.-1-I- - . - . - - - - - l - _!-::'--J
-i

_+_

---------- -------------

1. Ex-sur-ge D6-mi-ne,

ju - di-ca

cau-sam

.n":b..
-----,--. -l.~ .-.==1 .. --=+=
- - =~
E.--=-----J-------J:- -

tu - am:

:=j-.-I-

me-more--sto -op-pr~bri-i

-.----L-

ser-

--~- .I-,:_-=--.-,
d+ -===--.' ..
1-~-~-.---=====--.-~ ==--=======--===
- vo - rum tu - 6 - rum.

f-, .-i

Oft'er.torium.:t:J!; -~. . . . .
~
T
VI ~------------on..
Do - mi-ne, ad ad-ju-van-dum . ~
-+~--r-;::==l--""-""'-.-~
n-~~- ~-~j .-~-. . +--- -~ . ~~-=d
me fe - stl - na: confundan - tur 0 - mnes,

.....- -==--~'-3'I:--'.:.'.~
n--==~-==--=-=t:==- - - - - - . - . - - - - - - - - .. -co -

_1_ ~.~.:--.~-.-. - -

qui

- -._.=C_,,---:~_

gi- taut

ser- vis tu - is rna - la.


-+--.---=:J:---r--'-=1-'-I;:=j:;:
~;~,nlmunio. ~..~ 1Il-' .~
~~
J nn. VIII.
Do - rni-ne, memo-ra.- bor ju-stl-

.=j '.

-'--------.-~-.-.t=!III~-.~
-tJ -==_=_:::r-.-.j=.- ==--=C:::~_. --=--==.
-i

...

-.---------

------------

- ti - re tu - re so - Ii - us: _De-us, do - eu - i - sti


--~-,--'-.--~-~-.._ _ ' - . - '
...

~=g' =-=-----t--==--~j-~-II=+
~ ----a-Juven-tu-teme-:- a:' etus':'que"

. . . . .:=r-.
in se - ne-etam et

~~~. .~. .~.


~~~~:

~-.

se -

~. ~=-3 ~ .=i

ni -urn',

De -fis. , '. ne

.::n= .' ..... .......... ."

-;~~

-._-:jt----------.
de.- re- lin - quas . . me.
.
18*

148

Feria Sexta.
~~=-:: o~':;f~,~3

IJ--- -

Introitus.

Ton. 1 "

-.-.--.. . .

I~k '.""~,,,,';.:,,~,JO,
",:- a----'-.I---.~-.-.----~-.---.:~-'
r
.'f)~J.,r ~- --~ -=-J---j=----.,~i '~~ ~~' ~ -~ - di - t~~-;- cordi-s-

Ii ij

"I,R

'",

'I~

.,',.,

-!..-_~,--~-'
-, ~--,:iii~~"-----'-----~-.--l-

I,",l,

,_1

~~ol~__c~~~ ~=--~~.-II-~-;- .-~

r--------- .,!.1

me -

In

conspe - ctu tu

--I-

:$:,
". ,~- 3 .~.,'- ------.-=--j-=-.-I.' iII- 1I .: .. -+ -+
-+.-'--'..----j-,

...

semper:

D6-mi-ne ad-ju-tor. me - us,

et

--hi; .-......-~ ";31; .~=~+~~


'-' -' .-.-.-.=+=1
.,=1---=j=,

~~~-==-~~-.~==_"

re-dem-ptor me

11-.----

- us. Ps ,Cre- Ii

e -narrant

.--,=-.-.-"., -

~~,
-'
.--+
-+~~-~.---e=--iE,'
~~--==:j-_-====::
et 6 - pe-ra ma-nuum e -

g16-ri-am De- i:

:3=.-.=:::r~.~-.-.----';'II:=:=~- =1+= " , ' - -

=+ri==j===----==--==--.' ~_._:::tt~__
- jus a,n-nun-ti - at- fir-rna-mentum.
\T. Gl6ria Patri. pag. 3,, Ton. I

~iIi

_.' -3 ._1l~-r

J-~

Gradu. ale,"
.._
_
Ton. VI-''''. =+ri=---- - - __ .:1-11_._. .- ,
Bonum est . con-fi - de-re
in DO - .

'-1---=-t-

-=k-Jr..-----~------.
,-.-~~~--.--~-..---.. ~+~
~jt_
-

mi':no,

quam .cpnfi

00:

dere, in

ho

-mi-ne.

-~,.--~j--.-_.j~-.-~-'.,_._,-----~~~=.=~. !===+
1---==----~-----f_-=-j-.
- , t_~_. !r.BQnurn.est

spe-ra'- re in DQ - mi--no,

quam

-.---r---,b~---h-~+=-

-.-,.... -.:J=-~~_'-,-=.~~.,
"-:tt==='=--=---'--- pi-bus. - - - -

~-,

spe-r~rei~rin-ci,

149

Feria VI. post D,)minieam IV. Quadragesimre.

Tractus. Domine, non secundum. pag'. 77.

..._----_ ==--===

---_--.--~-r-

~-.-I

.'
-;-~... --.-.'-"""7.III -_._-1.- _- - - . . .-.~
Oft'
, , el't' orUlm.
~~~-======--~_
Ion. VI-V.
Po-pulum hu - milem
sal-Yum

~
-"'~=.-.i~-J-~=1
~ --=--=i==~,

~~
==---=j-.-=--=j:--_.
. _fa - ci-es, D6 - mi-ne,
et 6 - en-los
~ -- _-=--.---,--_.-===-.--1;- E=i--I---."1-'
----.~_-1-.
_
_
._
.._ ._
_
________
_
_
_
_-_
___
_L _
. ._
- -1-_-11
._.

....

su-per-b6-rum hu-mi-li- a- bis:

qu6-ni-am quis

::;--~-.-:J--='~-.-.-=l-~~-. ~==l+:==--==

~=--==--=~-===j==--==--=i=-=---jt===--===
. De-us prroter te, D6 - mi-ne?
.

-----1------1---

----

=$__~---=--.---.-= E~=---== __ ~-

ComlnuDIO.
Ton. 1.
.

Videns D6-minus

.--------

flentes so-ro-res

-.--------I=-~---~--_.
' -.

=iii-"-{-.-=~=- .-...::.==..- B .=~~ j - . -oL


~-_1---------=.-.- --~I-- - - La-za-ri ad monu-mlm-tum, la-cry-ma - tus

-.----r--3---..
-~"'-~-. ----+-11-

---------~-.--'--.-.-'-.-I.--_1

-l

. . _.-

est co-ram Ju-dre - is,

. .1
J_
- -.-

-------~- ~--

et ex-cia-ma - vit:

La-

----=t=-_--.-.
~1i====-------==--===-=- -----=-----===-=--==--~

-_._II.,-_._---~-.-.-.------.~---::I----.~

- za-re, ve - ni fo-ras:

et pr6-di-it

li-ga-tis

------1--~---1----II
~=.=.~:J:=._"_.__ ==-..=.-=.=.-_=4

---i,

...,-----.----- - . - - - - - - - -

ma-ni-bus et pe - di-bus, qui fu - e-rat quatri -

----1----=l-~af-----

=I~. 1IIi=---:J:-.iII_&:-...I-.-_=- =====-----==--~


~=---- -~~+.- --.- ._------ du - a-nus mor - tu - us.
.

(150

Sabbato.

1m.
',
JtJ--I:

.. ~ ~-~ ,.~
Ton. II

,Introitus.

, 1- ti-en-tes

',

'.-~----::"----l

.-=

-.~~-" ,"~
ad a - quas, . di - cit D6-mi-

=tr-.

.. _~---- t.J
~,

E---l--

- j-.~f---'
--f---,
-

'-I

" ,,_, <--

:tL-.- nus:

ve - ni - te

M
8

------~--E-1I--8-J:-I
__
-,
-' 8-.--j---t
---===-~t============~-=
et qui non ha- be - tis pre - ti-um, ve-ni-te,
."---"'-I"""W~

~. ~ .-. .. ~J.-. j--. ~


. et bi - bi - te

cum Ire - ti - ti - a. Ps.. At - ten -

~:i
,.-.-.--.-.-.-~"=II:-"-.-I=-' .--1
~==- =1==--=I=~--==---===--===t:-.--===!
- di-te p6-pu-Ie me-us

Ie-gem me-am:

.-.-.-.':"-'.-.-1==.-.-.-.

in-c~-

.-~=---~==n:

jf==1=--=-==-~t:=--===.\=.M-=-r=_-_"_~

na- te aurem vestram in ver-ba


\).. Gloria Patrie pag. 3 *, Ton. II

0 -

ris me - i..

___'_E

-'
--M
r:-.
.,
'
-_I_~_.~
-+
--f- -_._:JIr+
-1hl'adual...
-~_._.I.
-+T ,lIT -+/!'i- --~.- ~+---,---,
on.
Ti - bi
.D6 - mi-ne de-re -Ii -

--

.-

-_
.-11..--.-- -'---.'-f-.-.--M--=-.-.
---~~-~-.-.---~
-1- ----r----L
- - - - - - - - ---t
-t

'

-'--f----., _::"II-

- ctus est

pau - per:

------------

pu - pH-Io tu e - ris

ad-

- - --=~E=l------=--==---. '-..J-----=-.-II:J.::-_--=--t_1-1i_~____

-+~-f--_::II- - - - . - - - - - - - . - - - - - - - ju --tor. ~;. Ut quid D6-mi-ne re-ces-si - sti

-----3-~-------~~--

-=;;::-.- - .. ~---------.-.-..-t===--.-

~=rL=---= =---==--==----==----==-----===-------=--~
Ion - ge, de - spi-cis in op-por-tu-ni - ta - - ti-

~=3 ~
- bus,

~.-_ .--.f:

'. .=!.. ::3 ._ :.

in tri-bu-Ia-ti-6 - ne? dumsu-per-bit

.-.....

~:~~=.=.==1=~--=-~~=.-.-=:J--

~==--:-'--1-:.-==j=-~~-=---=r=-~

fm - pi-us,

OJfel'toriulII.
Ton. VI.
,

in - cen - di-tur pau

+. ill -.

3-~~

-----+.-

-+

t==n=

_-~=j:t=

per.

1'-=3"1=

------f--- - - -

Do - mi- nus

Fa-ctus est

fir -

~~_ -..\ "'-=:Jj,~--~:3_- ~ - Ie!:


- rna-rnen-tum

me - urn,

et re-fU. - gi-um

~.....-.-3 ....~ 0- ~i -11.-3+


me - urn ,

et Ii - be - ra

=i~__+.

~ .~~
~

et spe -

ra -

bo

[_.

tor me - us:

~_..
~_=H:~
__
jt

in. e

urn,

-=1-.-.- _.-=-

- ---3-------E--'-'
----.,
~- .~_._- - - - - -1""'11_
t__
-L -. .
__
D~'
't
t
'
o - ml-nus re - gl me, e TII-

(~oll1munio.

-1-plI-.
-l.l----J--

II
Ton..

-- -

-J-.---~-~.
-- ---- ~ - -. .-

--~
-+~+

~->-===~-.-.~_._~=~---==~.. ~S~2
- hi! mi - hi de - e-rit:

in

pa -

10 - co

=-i5==-l===~.-.___--.-..=~
jf--~-t=----~---II---tf---

SCU-ffi

-----------

i-hi

me col-Io - ca - vit:

E----. '~=.'
.

-pl-_.-.-.-1----

su-per

152

Dominica. de

P;1s~ionl:'.

DOMINICA DE PASSlONE.
-t-

Introitus.

=-__

:;~~j===~==-

Ton. IV.
t==l==-+

~-_. -I!I.-"-=~-~=~----I--

_it~~
. I

:c_.

'~-:::-

~~

U - di - ea me - De - us,

et

- ...... -~-1
-.-ill--=I=-----.-:""-t- . - - - - - - - - - - - --

c:- C $--I===-=--~.. _
",I"

--

~l

G~=-=-=:--=---=--- --~J

di - seer-ne eausam me - am

----:IIi _.. ~ 'c:'.-- r~ - _---~

---.--.--~--.I=-!=------.

$=-

de gen-te non san - eta:

--'-.---r-

.:ali=~~~.-"--

h6 - mi-ne i

ab

---l--

~-.-.-.--.-... - -~.
-. ----~-.----I--- ---I

~~_.--_~ ~-===2=====i.-======

- nl

quo

et slo-16-so

e - ri-pe me:

qui-

:-a---- --~-~=I===- ==1===-=-__--I~.


~===---===~-=- -~iII~--r-==-- -~
- a tu es De - us me - us,

:u ti-.--t - ...
-I

__
-

- do

~.

et for - ti - t11 -

~ -~lf:-"~-------':'~---I -

.....=:.-.. - ==r=~--==--==--=====j-~
me - a. Ps. E - mit-te Iu-eem tu-am,

--=--~=:II= ~ _-+=~

~ ~-.~.-.~

= + r i - - - - - - -=~-=------=:j-et ve-ri .. ta-tem tu - am: i - psa me deduxerunt,

153

.-I

.~----~--j--------- ---.--.. .-==4


.--=!:
--

-j

.--.-.
-

et addu-xerunt

in montem sanctum tu-um,

et

--------l-~f------ -----------.

~ .-~

in ta-ber - mi - ell -Ia

._-.:

~~---=====

J udica me.

tu - a.

.:\ on dicitur Gloria Patri. ad Introitum usque ad

Pascha, nisi in ~lissa de Festo, si occurrerit: sed finito

Psalmo, absolute repetitur Introitus usque ad Psalmum.


Hraduale. --==1===~==- ~===-_.- --=~-3==

rr onus -i-/-----"---=i=li;;_~_._.=.--- -~-._ -.~ --t:


- --1---."- -E -ri - pe

Ill- IV.

D6 - mi-ne,

me,

------.---.--~.-.-.--.-.--l-

-.--=-=-- l~
..._-

:;~~--.--.--.-.-.-.~~=.~-=====--=---==.=

de i - ni- mi - cis me - is:

=-----=-~-===-_
do - ce me fa

- - - c - t - - - - - f - - . ---t~=1f-Jii

~
-

- -t=..

~-=-~. "=::J---l.~.l.

vo -Iun-ta - tern

ce-re

tu -

1Ir.:j

~,_

- am.

_.=_=.---=---=--L

~ =1--==---~===E--~---=1=--~==1
-+l-=.j-==--==j====j=
~,

~
-

::t!=

D6 - mi-ne,

de gen -

._ ~.__ ~ !i.J

~ -1

Li-be-ra - tor me - us,

.-iII-.
ti - bus

i - ra - cun - dis:

ab in - sur - gen - ti -

=-=1-. -.----=1-- . -=:~=

:f======t~-j-~-=-~--~j==l=~
-

bus "in

me

ex-al-ta - bis me:

vi -

--==

1'0

-.-.--,-+=-=1+====

~=lII!Ic__..__ ~-.-~

j"'====~-==~~j==-~==-.l~~jt:---:--=
i - ni - quo
e - ri - pi - es
me.

154

Tl'aetus.
Ton. VIII.

fJ~-.~--=1--.
-1- --:-t:==-~==--::.
--+-- ---.--~-.---=-j--"--+-. -.-----'- - . - - - 8re - pe

.-, ~::J-~.~.. _.==n: ..-~

:;:!lL=ii-,~"
~=-=~~

ju -

ex - pu- gna-ve-runt me

-=-=-==-~_-jt_._-=---I-

yen - tft - te

me - a.

". Di - eat

...-T

a~~~=-=j=---==j~---=t::=---!+_._
~-=i-..~~ .-~ r=~==-J=--..~_~
I

nune

sra-tH:

sre - pe

ex - pu -

-.-==l+ +l~.~,. -~~.--.--I-'


=~- _.~

---.~--"--.$~-~
= _::J_ -

-..

-t-

- gna - ve - runt me

ju - ven-tft

==---....
~--=n==--------. .S.-==1=-=--=-~
~J-::J_.==~=j-~~==--~._j=.-~ I
- te

me

- a. ". Et - e - nim

~_ .. _~=r ....2. ~--E:


-

e - runt

mi

hi:

..

__

--v..

.....__

su-pra dor-sum me -

,__-- --.--~--=:rt=
._=- ~==~,:-j8

:hii-=r===r==
-- - ~
t~-c._-=--=~~
- 'urn

non po - tu -

fa.-bri-ea-ve

::=:J__

- runt

__-.----,-1-

pee - ea - t6. - res.,.

--~--.--"a---~---,
-:~
-.-.---~"l.-~
.-~
._.~-l-+
~1i=-.=----==---==-=--=~-=
\T. Pro-Ion-ga-ve - r~nt i - ni- qui-ta-tes
_
.::.II_~_~
._.
' - - -_"---~I-- _lu., .__
_._
LIr'
__

~_._

=-=- -.-=----=====

.._ ::-'._.

su - as:

_~~

D6- mi -nus

-l-

_c=-_~

ju - stus

eon - cl -

-- _....-.-~
+. _ _ ya!---.-.-----~~!
_
_.__
LWI'::_

__

~~_-If=.- -.-f=-==-~::J:-.- +-~-- det

cer-vl -

ees

pee - ca - t6 - rum.

155

ott't~[toJium. =-iii-.-.-=~ -- .=l-.~~~~b~-I


~~-.-~~-===j==--=--=j=~

C on-fi - te - bor

Ton. L

11 ~-

-3 .

...-rt"'---

- mi-ne,

~ -~-.

ti - bi,

Do-

".x-..-=:J=-.:r-.

E-::-

E~

--------.--..:...T.---~. " - - I

in to - to

cor - de

me -

0:

::;--.~-.~V".I--.-~-=-.iiIII=~~=i7.II"=~--4
~_ - =j==:--_ --~-=~-=_:j==--==t=j--
re- tri - bu - e

ser - vo

tu -

vi - vam,

0:

~~---.-.--+- ::.II-~= ="r:-.-f==l-.


-~-.- --;
--.-====-=---==-:

~=.~=1==~--=-~~"-----~.
et cu-stodiam sermones tu -

os:

vi-vi-fi-ca

=i~~-+=.--.l----~
.-iII- -r ::'-:.l=3-.-E=~+
~=
=__ .--- ---------=-L-.--- -.:j

__
me

se-ciln - dum verbum tu - urn, Do

Communio.
TOIl. YIII:

- mine.

~ .::--.-=-- -~-.- .-~ .' =- .~~l-.I-~-.--- -- _.Hoc cor - pus, quod pro vo - bis tra

~E --=~==--===-===-.-.-.----I

-~=.=-'-~-i-.-:::J

de - tur:

hic ca - lix

~-.---==--====1-. - - j -

no - vi

Te-stamen-ti

._j-.--==--

~=".I.-:::I==~==-===~===r==l-"-.-.~=
-~-t

:f==="--=_-.-."-.-~.=est

in me -

san-gui-ne,

di - cit Do

=5=
=~-.- __.--==t=-=-==---':.=-~--I
.:f=_.=.-~===~
.-~=r-.-.-.--==--_.j~
- mi-nus: hoc fa - ci - te,

quo- ti - es - cun - que sil -

~-.---+=_.-t-.-.----,--==--==~===-.-t-~:J=
:L--===e==--
-_-L-.--=.-.-..._.-.-~-~j
-

mi-tis,

in

.
-

me - am comme-mora - ti-o - nem.

15G

Feria Secunda.
\;"=:::"-.~

~-===-~~J

'I" 1 c~~~o~_'I'
~"':i f7_

:r-'~",'< ;i\,.:," , ~ \I_"~"C'


~<'

c"

'0'

Ton. I.

'

--',E .-.~~-===j~"_-II_-.----.- "'-.-=1-.-=-j--.I-

- -

- -

'

ii,,'
f. ,'~,

'

it \.

Inh'oitus.

- - - - - - - - - '

il

1- se - re-re

mi - hi,

D6 -

i
I --f-~-~--.--.-----:=;~-.--I.= - . - j - - .-.--.--.--.-.. ~=-:-_. -. ==-~-===~~
'=~-'------='~ - mi-ne, quo- niam eoneulea-vit

~
I'

" J - '",,',

-----'-o-i---~-~---- ..- - ' f - - -

_____
=$---::::J--=----'me
ho - mo:
-I-

---- -

-.-I.~----"=---::::J--I---+

::w__
- . .- _ - : : : : - - - - - - - ------1-

......- - -

to - ta

di - e bel - lans tri-

--=--~f=~-.-.---.j'-+
--=",--.__
-------1--- -

--10;:'
;;;;..--.'.
-1-"g-.--II::.lf':.

--j _ _

~-------. . - - _ -

- bu - la

--I-

me. Ps. Coneul-ea-ve-runt me

\Tit

-J .--.--.-.-- --3--

.-~--,
~ . .--1----1
------- - - -- ----+
-+
-+
-,-' - -- 1--i - ni-mi-ei me - i. to - ta di - e:
quo -ni-am

------,------1

-I

_-====~=--==1+---=--==--==

-JL=II-.-=I=-.-.-,

~~~--=j ===.=--- ---- - ~-II-j===-----==---==


mul-ti
bel-Ian-tes ad-ver-sum me. lVIiserere mihi.

Graduale.
Ton. VIII.

~I} -~~ -::=3 ~ -t~.


De - us

ex - au -

'9 ..=:.:.=:Jq
di

0 -

ra-ti -

__~'_-=-_ h_ _j-=~~-.=F~=-.-" ... -..,,-

-I- -11::-1- - . I f ' : - -+t - - - f - - - - - - -

- 0 - nem

me - am:

--1---1-"-1-"-"'1------f---+--

au-ri- bus

..-

per - ei -

-~~..,-r===E
-..--- .~~-~=-::::r.-_iiii..-__~+-:-~~.j~=
- . - - -.-=--~-~~t- -

-I -i

-'-

:::JI

...- L - - - - t - - - - - - - - -

pe

ver - ba

0-

ris

me - i.

'----

~.

De-us,

-----~--'-'-,-~~--I-
-------~-.:Jl[+l--!IIII-::: -~-_-.::II_-~-

~-j----L

~===~-==-==---==r==
in no-mi-ne

tu

=t=--===--==--===
=--=
sal-vumme fae,

'n -~
et

~. :::Ia........ _~ ~_

Ii

in vir-til - te

tu -

Ii -

.. 4:
be-

-'
-~----3f----------=-:-j-..
-----------~-c~-

~==---=--==--~--=
. - ra

me.

===---======--===---===

Tractus. D6mine, non secundum, pag. 7'7.

-'-j-

-.-.--+-

---1----~

{ tlutoll.um.
~-"-.-.-'.-.j-.
T VI i - 1 i - - - - - - - -1Ii- ---'-1on..
D6-mi-ne con-ve~- te - re,
et e ). ". . . . .

------.-

---1--

_.-- _ _.-.-:,1__---.------_.- -.---.


._.........-.

. T -.
:1=
--r--;;

---------.-.h~--~----.-.-

..__
+~=-~-Ii~

_.

~._

a - ni-mam me - am: salvum me fac

n==---==---==---==-..-.-..J7i- - ....~;;i=- ri - pe

-+

-"-:r..-.-~-::n:

-.~-=-~

pro - pter mi -se - ri- cor - di - am

--.--:tt

tu - am.

~.=~i~
~ _.......
--l=+=t:
III :f=
_ _..-j .-.~=j_
_ ~-~=j:=_
on..
D6 - mi-nus
vir-til - tum

ComIHLUlio.

~ ~.

__-=--==-.-~--,----l-==~===--f--=++====
_
...
-...J-

i - pse est Rex

.f~l

-.-=~=:t--

glo -

ri -

00.

Feria Tertia.
:i~~~g.~..r:-1

-r~

_Ut"""~
I~

Ton. VI I

InlJoitu.."

~-""-.-.~-'~=Q=.=~=l
-.~---i---=j----i-

X-=-spe - eta

D6-minum,~ri -

'((~'F"':S'.,~~I~!. ~- --'-"~~!i'Ji=l
.-.
--:i
--===------~-=j=.---=~

Cf=~-~--- ---:.~

- Ii - ter a - ge:

et con-for-te -

~===.

-.

..-.-=ct~r===1==- ..-,--~.-=t-1

:L-.-._-==t=-".-"'==.:~_-l- tur cor tu - urn, et


8U - sti-ne
D6

--1

~=
~==:::n:=-~-.~.=.==-=-=~=II_.=-. =r~
~-~=jt .~===---====--=j:======j=

- mi-num. Ps. D6 - mi-nus il-Iu-mi-natl-o me-a,

~ ... -~ ~~ ~ ~-~f
et sa -Ius me - a:

quem

ti .. me .. bo? Exspecta
D6minum.

--.----.

_--=-=

f;~
-~-r=-~--.
Hradnale..
------.- _= -

-.-.-.-~--.a-""-.=i-

. V.
T on.

- . -..

Di-scer-ne causamme .. am,

f;r====t==
...-=c.
.. ne:

~-

D6- mi -

iIl=-.-.-,-. .' ----.==1-

--'"1-

~--===--l--.l-.~j-.-:JI_-+

ab h6

mi-ne

i - ni'-.quo

et do"

~--V...-. -I-t-.-:::j

:f'=-- -... 16 .. so

. - . -r===1f---===--.-1
-"'---,=-,--,,-=-,-=:j
=-._ -ICII-

e.. ri .. p e . me.

~.

E .. mit .. te Iu-

~--::'':'l--=1----'-:;;'''I--'''::'-'
~
- - -_._ ~.-j

~~.==:J:-"~"'-"

-- cern tu

am,' et ve-ri-ta - item

..

tu

~=L:::::::j::::-1=----==--~---.-.-l~-~~-.-.-t.
-.fr--'-=-~- .E===
::r
=i=t
- am:

de - du .. xe

i.. psa me

- ..

runt,

et

:i!=---==----...-;;.-.=r--.-"lI
."'-~II.::.
r T
T~.~~-.-.="===j===-~
L-Jl~~ ..
- ad .- du - xe

..

runt- in mon- tern

~._-~-.
:::f. ..~. ~f

-"--.::.j - -

tu

urn.

_.

san .. ctum

...
'. . . ._

()if'el'Ol'lUlIl.
t .'

Tnll.lIJ.

~==--I-.. . . . - - _ - . - -.~ --"-~-~~--l


--_ -:-._ _-1

_.WL.-- -----.- Sperent

in

te

0 -

--~-

mnes, qui no -

. -~-.--.----.-IIi.- .-J~-.-=
.--t=-E--~~+- -- --=-- ~
- ve - runt nomen tu - urn, Do-mi-ne; quo
.=----~-I-.-

----------f------

j----- -

--1-

...=..-.-.

--.-. -.

~=
=-=--==--~ -==r====r====-=1=
~~.--===l
~_.-::J_-.=
- ni-am non de - re - lin - quis qure-ren - tes te:

~=.~
.~ iii ~=E. ~~... .=1=
=1=-.-.J----~-=1--f_- --.- - - - - - psa.l-li - te

D6 - mi-no,

qui

ha - bi-tat in

~-E=1==---===---::r-----..---~-II--l
~.-.- -._.=.=~- -~.----=j==--'
Si - on: qu6-ni-am non

est ob-li- tus

0 -

ra -

----1-----.--.-..---------

~ . --==--==---=3I====--===--==--===
'. --=t-..II-::J--.::--=t-

- ti - 6- nes

--------.---

pan - pe-rum.

===--..+~~='

~
.. . ~-~=--t~ ~..
( ~omUluluo.
=1=.~-.---~:=j=..
~ .~-.

Re - di-me me,

fon VlIJ.

~__.-==t:_
.. -r:=~
- sra-el,

ex

De -

us I -

-.-.--
J-.----~-.-+.=1=--=-~
=.-===--~.-j==--Imni-bus

an - gft - sti-

160

Feria Quarta.
__

-----l~

Illtl'oitus.

;~i ~=t:e

III
__Ton.=+===
C

_=_: ~~ _
:=j: :e-

~ry~]J _~~===--=-.

5 -I~-.-.
.--':'i- -.-'~~-l==+;=
-~.,-.----.~

';=-.;r. .j....__
_-

"

f!f --

.----.-

-.-j------f- - -

gen - ti -bus i - ra-elm - dis:

---~---------'------

_=-__
__ pl=_.--l-.-------~-----.-.----..---,-.-II~
-

-----.~----

._~

, - ------j-----f-----------.--

ab

in-surglm-ti-bus in me

ex- al-ta - bis

_. _.-~- ~===----.--==
".=j ..-.-----==--~-~:j_~--+=.
.-:t

:illii- -~=-=-.-

me:
--.

vi-ro i - ni-quo

e - ri- pi-es

=-.--.

II:t~i~-~ ----=-~ =:::1+~-.--.--.

.-~

~l=.--=--.-=-II--~=:jth-~~==--===-~=..--

. me, D6

mi-ne.

Ps. Di - ligam te D6-mi-

=5-.-~-=-.-.=+- .--.--.-.-.-.

. -_--.=H

~==--====-=--=t=~j====~======t:::!
- ne, virtus me - a:
D6 - minus fir-mamentum meum,

~=-.-II-.-.:j--.-=-. -.-+-.-.--_-~-l=--,--. ~-J!


j"-==---==~.=.:...~==t===--==I=~.=
et re-fu-gi-um meum, et li- be-ra-tor me .. us.
f .iberator meus.

-_

G~'aduale .. ~ ~
1 (In. HI.

~~ ..
~J ~
~~4:
~-al- ta - bo te,D6 - mi-ne,

-.----.---I-

----i--------l--...
-.-.-+
.--.-=--=---==-==----.

-~--j--~-.-.-.=I=.

~~
--~.'
qu6ni-am su-sce-pi - sti me: nee de -Ie - eta

Feri,l IV.

161

Domini,:mn Pussiolli:

~-.h=1---;;;--""---~~

~_
-

-=:1-=

~ .==-=~. ~f" ~

sti

i - ni-mi -

cos

me-os

=t -~

su - per

t- -------3---"-+--3
~~=f--- =~:~==--=
~ _ -_ ~-J==~~
r

-..- - -------~--De-us me
us,
cIa-

~==----=

me. V.. D6 - mi-ne

i_- rna -

~':""._--~-Q="-~---t:=~

r_

~.~

=j=

vi ad te,

et

-~=t-~-t
D6-

sa - n8. - sti me:

=-~s=.--:=E ,.,-~-----=r=". .f.---~-rj -~

~-==~--_.=---=--==j=====~===~----
- mi-ne, abstra-xi - sti
ab in - fe - ris
a- ni -

--=E.--- -----,--------====-.--1-

::i1i-.
~..
~===:~=-~-===~~.-=~::::!::
- Jllam me - am, sal- va - sti me a de-scenden -

--~-"-"~--t==~:r------:$
.-j
=t -~ ~:
- ti-bus in la
cum.
Tractus. D 6mine, non secundum. pag. 77.

_--j

OffertOl'lum.
Ton. VII.

._.--=-.-------3---------r-a====----==---===
-=-=r-=_~

_.=.=~-----==
E-ri-pe

me

de i-ni-mi

~~-..--~~------I==+-.
:f'== -=r- ... ~_c-~r~ ~ ~.f!S ~=- -=:i

- cis

me

-' is,

.-

De - us

me - us:

et ab

=.....
-.=~----r-..--- ~-~-.---
~----in-- -sur
----------- gen - ti - bus in
me
Ii - be - ra
~-------

--~--'-

~----

~=--=~-~-~-I===+r----.
6.1=
-.fi~.f- - ~_j

me,

D6

Graduale Homallum.

mi-ne.
11

i.

CODllliunio. +~ :i-=..=.:=l ~.-. -E


Ton. VITL ~_._,_=l_. ---.----,-.--.- L ava-bo In-ter In -no- een - tes

~~ .-~ ~::J_. ~--rna - nus me - as,

-- iijt~

et cir-en:- i - bo al-ta - re

----~-r-~.-~--II--.-~--.

~.

B=:E-.'tll

~ ~

tu-urn, D6 - mi - ne:

~~

au -

ut

- _~

=r~

di-am vo - eem

~ ifII- .. ~~. ---$ ~ ~


Iau - dis

tu - re,

et

e - nar - rem

u - ni -

~ ~.::::p~. ~=-.-~-'~-----.=1+==
-~-==j~--====----===-~.
mi -ra - bi - Ii - a

- ver - sa

-~e--jt==
tu - a.

Feria Quinta.

'"'-_1 Introitus.
Ton. III,
:~,+c"'=~-~I '~ ~:~3 q:oo -:_: _s: :~

<:

' ..
JAl. ~=.:f "'~-II

~==1 .. ~~
---------E--r/'i ~~ ......-.-.1I_.-.-.~_.=-.::::c~~
I[~ .,
j = - - - - - - - - f - -j - - - - [;J--- ~-=O-""-J - bis, D6 - rni - ne,
in ve -

-----1- - ro ju - di - ci -

-~...---

fe

- ..-

ci - sti:

-1qui - a

-.-..._-_=.-

~_ . :::j==r=--::::r-~.f-~=f------c-.
..
-_:=II..- -.-.--1--1
_ -1
--11.-----pec-ca-vi-mus

ti

bi,

et manda-tis tu - is

163

'.J.
...~ ~ E= -".~
.:J__
----~-~-~--_
t
non ob - e - di - vi-mus: sed da

.~ ~__.__

I_

glo . : ri-am

__ ._=1 jj.---.=j _.~ ~_=1=~=


~--j~ - - - - - - - - j _
tu - 0,
et fae no - bis - cum

--1-- - - - -

no - mi-ni

- - - - - - - - - - - - - - 1. - - - ---I-.--__---~-.---r=--:::.-----",.-.=----_::::- -.---.-

---------'--I-I--I---

-1--1--'

se - eimdum

-.-:::_--~--

mul- ti - tll - di-nem

mi - se - ri -

-=1=_

~~

~~.__:::J
t ==1+=~

_~_-:::~"'_::lI[,__._..
:=j= tu - reo Ps. Be - a - ti

- cor-di - ID

im-ma - -

.4~ -~-----E====-----=----+-__
--.J1 - - - -

- cu-Ia-ti

in

-.-

- - - - - 1 - - - - - 1 -~--I
--=

vi- a:

qui am-bu-Iant in Ie -

:J5-t:-~--==n=-----~ ~_::J ... ~:=j


_
- ge
Do - mi - ni. (I mnia, qUID feeisti nobis.

I l' ~'-==~==[==E
~==-- .=-:::J-'
-=--1,.rat
~.--.--~----'--J.~.--.--r
'I' nae"
V
- . - ---- - p ..- _ _::::_...J_
_
_
on..
T' o'I -I1 - t e
h'0 - st1 - as,
t
t
e In- .ro -.

( 'j

.-.-====j=--!.=-= ..

~-~~.-~ ---I

4 - - . - - . - . - - - - - t - t - - - - - - - i
--J---::lI[+------- - - - - - ll

- i - te in

a -

tri - a

e - jus:

ad -

0 -

ra - te

__--~- ==---===--.-~--==-=--==r=
. -__-.:.::._._:J__..__
~--~
- --. -__::lI[+_:::_-_
~j-

Do-minum
~

~.--1

I._
- - - - p __- .

in au

-4---_~

la

san - eta

-11111

- - - - - 1- . - . - - . - . . . , - - _ . _ --~----.-j--1-._::::.
L

~. Re-ve -Ia - bit

Do -

mi-nus

~I

e - jus.

E---~;;a:;;;-- . - - . - . . - . _ _ ~-j

_
------.--1

con - den - sa:


11-

3!.et
in

~ 'I ~~u.. ~ ...~ ---

tem-p10

e -

jus

0 -

mnes

.~.-.~-h~I===-+=j==---==----==
~
------ - - .-=-----.- - - - - - .-~--

.ll

di - eent

__- _ _ _ _

g10

-------

ri - am.

... ~.__._._-I-.-i-.----+---+

------- ----- ----

' t
~-::..-..
{)ft
el'Ol'lnnL
~~~_'-_'-=
__ -;

Ton. I,

-1- - . - - - - - , - - . - - . - - - - - -

Su - per

__~ _...__~r--

.-

flu - ml-na

Ba-by -

--h~=.=~.

-1- ~.--. .- --~--~j-- -+ - - - - - - - 1 - - - - - - - -

- 16

nis

il - lie

se

--+-

--.--1di - mus, et'

---i..
~-------.--.
:$=ii"'-,-.-=~-=.==---.-~-. =:1:+11=1=.
---1----.--'fie - vi - mus:

dum re-eor-da - re - mur

.-1==-....-.-111-.

tu -

Couullunio.:-.iii
=l -~-.-~---t=~--~.
__-.-.--===4
-.--1
Ton. IY.
Me-men-to -ver -bit~ ser-~~
--1_

----l-.-I-~------.

:$=_

~
~j ~ ~ ~"I=~- .-~
tu - 0,
Do -mi-ne, in quo mi-hi spem de -

------=----I-=---==--==__
.--.-.----- .

:-.:-'-":'-,....- - - - - - - . .~.-.-. E~-1--~==-=t:


~.-~---.-=
- di - sti:
hree me eon-so - 13. - ta est
in

~=. - - ~
=+:i=.- -~-OJ--.~
--~:--------.
hu-mi-li - ta - te
. me - a.

l==?+=

".
165

...=--.-.~=.=
. ~ .--::i
.~===r::=-=
-.-----l--~ - . 1-.-
L___

Ii - be -ra

me,

et e - ri - pe me

_ __

de ma-ni -

J;::J======j-==-....
=~-.-.-.-~-.--=~-.l...-~~==1=====---+.
--'_:=j-. ._ .=-.--1Il

- bus

....

i-ni-mi-corum meo - rum,

. . , - ~-~.-.-..

..

et a per-se -

~==~~.-.- -~-I
- ~ --.-I.=-----t-

---1------ --- --.------ -

- quen-ti- bus me,

--j-

D6-mi-ne, non con-fun -dar:

::5-~===-.-.~-=1+-j-==-.-.-.-I

~-==j----.-.-~-~~-.-=j=i-. ~==---l

qu6-ni-am in-vo-ca - vi teo

. .

P~.

In te D6-mi-ne

.-.-

~-.
j-------~--F
=:f'-=--=1==--==~==---==--=j=== .--==:::t-=t
spe-ra-vi,

non confundar in re-ternum: in ju-sti -

=15-.-.-.-.~~-.-. =~I

--==--==--=-==---====---====

:r_-==-----=====t=j=__~
- ti - a tu - a
Ii - be - ra me. Miserere mihi Domine.

Graduale.

rron. V.

-.-. --.--.

..

I -~=-~=====--.-~
- - - - - - - -.-------r

Pa-ci-fi-ce

-.-.-~----loque-ban~tur mi-hi

166
----1---~--_--"-~--I-

-r=-.--.-----.. - - -.-----t~-.----1-------1-- _
~-.-

--1-

------~-.=:J!!:.

i - ni-mi - ci

me

.-_ll_---.-....

-. --=r=1-=--=t.
.
~
mo -Ie

sti

et in

i -' ra

IiJ
-=~f--l--=-'
__..__
=..--1---~

p-.

_~

i:

~~

e - rant

_._.~_L

mi - hi.\), Vi- d1 -

-~--E-------=-~---"=-1
~
_.=--=--~- . ~- - . _ J
t= -.-.-=i=
-11--

sti,

-.-

Do - mi-ne,

- - - - - -II~
_.~I~-~.--:J

-!""II..... - - - -

..----==--===-_-==

ne S1 - Ie - as:

ne dis -

---I---r-3E---1----1---------.

.ii'~.-

- ce
das
a
-me.
Tractus. DOmine, non secundum. pag. 77.

-r-... .-'-J

Offertoriulli. :J=::-It:-=-=5==1=. .~--.


-I__._=r.=_-_ --1Ton. VII.
-Be-ne- d '-t---D--;---- 1 - C us es,
0 - ml-ne,

~~do - ce-=1;me ju =- ~IL . . .~~


sti - fi - ca - ti - 6 - nes tu - ~~==:f=_
_~-r~-~-=1----Ib7~---=-"-4
~-===j_-==--~
__I
- as:

et

non

tra-das

ca-Iu-mni-an - ti-bus

~==----~_~=----===--~-.~-r-I
:L-.-:J--==~~I===j-.-.-.

me

su - per

bis:

et

.- = j - - 1

respon - de - bo

ex-

~=~
..... ~~.-~. ~~. ~=lf
:e=_
------=-~-=t_--I=-~--~j
- pro - bran - ti - bus
mi - hi
ver - bum.
. ~=~-M-.-p-=I=
=~-""III!= ii-IColnmulllo.:c
. - . . r=~--~=:j==-+-===:!=
Ton. VII.

Ne tra-di - de-ris

me,

Do - mi -

167

-3----"------~----'
----j--.--=---.,..
- . - . . . l - - -- --- - --- - - - - - ~---pI- --~=-f-- ---------------- -

ne,

in a

ni-mas per-se-quen-ti-um me:

l--~==-=------~-=I=--=1=~

.-IWI-j

-j--.-.==---===--==--==r=.-j=====-.--~~

te-stes i - ni -

qu6niam in-surre-xe-runt in me

E~

c=.. _- ~=.-~-. .-r~_~.- 31

~-r=-~-!l-~----=.=+=----"'-

qui, et menU - ta est i- ni-quitas


si - bi.
~ Sabbato post Dominicam Passionis resumitur Introitus cum reliquis diei prrecedentis. pag.l65, ex:cepto Tractu.
qui omittitur.
'
- - -0-~~'~-{'---

DOMINIC.L\ IN PALIDS.
-+Facta aspersione aqure, more solito, antequam Sacerdos procedat ad belledicendum ramos palmarum , et olivarum, si~ aliarum arboruffi, eantatur a Choro
l==--=-~_~~c .d} Alltil}holla.
Ton. VII.

.~ '~ . "' ~ 1 -==~ .~ -f~


~oooe,r~

0::;
c

0 - san-na

fi - Ii -

Da -vid:

!.;~o,~ ~I T ~-=---=~. ~ li.. ~-i __


~-==----'" ~._~.c,- =L'1

~e - ne - di - etus qui ve - nit

:!i--~-~--~-==1=---"--------=1
I~ j -1I-jI'==C"-.=L-::~ ~--.-~=j:::j
in

n6-mi-ne

D6mi-ni.

0 Rex I - sra-el:

.--=

- ---- -

--.-~-~--r~
--1--

=+~
--=-=:==-+--~
--~-

Ho-san - na

in

ex-eel-sis.

E-_---===--==

168

DOlllini\~a

in l J almis.

Lectio libri Exodi. In diebus illis: Venerunt filii Israel.

Deinde cantatur pro Graduali


-l--~--~--),..
,-I
- ---.--1
hespolls.
_-.1
------- - _.-~._.-.-._--.
Ton. IT. - --.--~-- - - - - - - - - - Col-Ie - ge-runt pon-ti - fi-ces et pha-

--.--=- - ====--...:..1- - -.-.-ill=IIi- -=


-+
-.-_==-_
i-- -~-3---1-~3---I-B-ri - sre - i
con-ci - Ii-urn, et di-xe-runt:
--11-. - -

-----

..
--=--=----=---B--.--==-_-.-..,=--=--r-r--'
i :::::t=
======j=----=--=t===---=
_-=s=

.-~-.- __ --==t===-~.=.I._.-.-

~-==--:1~---=--.-r=--===---===--=---.--==
.

Quid fa - cimus, qui - a hie ho-mo multa si-gna faI1

-F-~--~-.-

-r""W-

- cit?

Si di-mit-timus e - um sic,

~.: -+
0

..

rones

-~----I--~-~---~:I_"
._j " _ .__. ,

~ ~~.

.=-......_.

ve-ni-ent Roma
a-+-------=_-..::=+-...Q.-~-illL~
cre - dent .in

jf

e - um: * Et

.-=- .- .--11 --t=-.-~- ~...-

- ni, et tol-Ient nostrum lo-cum, et

gen-

_=- - - . - - - - - - - . - .~-~==I====
_
- ..- -'--.-:111=~3f=!=-=-II-~--"="~
01

_L__

- tern. W. U -nus au-tem ex

il - lis,

Ca-i-phas

~==j~ "--11-11~-.-.-~=--=..---~-.=-.-~=
==--.-j t= _..J_-==---=====-:--=
n6-mi-ne, cum es-set p6n-ti-fex an - ni il- Ii --------~E-~----'-~-+-.~.
~-l.==---+

~
- us,

-.-E-"-----.- _r-==-

=t===.-.----:-~.

prophe-ta - vit, di - cens:

-1

Ex - pe-dit

-t -Q"'-dI---3-----=---~----'=
--~=-pl-

--.- -

--.-------

-==-~

==--==~ =.~--==---==---==--==----
vo - bis, ut u-nus mo-ri-a - tur ho .. mo pro

169

I -~-t=.-_
..~-8-~=+~. ..-~-=-----~-8-8 ....-C~=-=~~-~=
-pO - pu-Io,

gen~

et non tota

~L==---====-.t===- .l.-~-

-I

per - e - at.

--8-"'-------~~---+-_-.
---.--pl-.--.l--~-- - - . - r - - " I -

Ab il-Io

er-go

di

=.=.=.~-==
co-gi-ta-ve-

=II
-_.-.-~- =-".l-.~::I--- =--~-==1I==
jf_==----==-=======-=-~~~~-j ~_
I

- runt in-ter-fi - ce-re e - urn, di - cen-tes.

~,

~.

8-=.=1I

.---.::_----- - - j - - - - - - - -

Et

ve - ni-ent Ro-ma - ni.

Vel aliud
Respons.
Ton, VIII.

lJt

supra.

1-8-~

~-----r=-----;;-----~

=E:- . "!:" iii


In mon - te

--

Sa- -t--=

O-li-ve

=-

ti

0 -

~ -~.-"'::--~
8:&:---8-'~~-. ~.-~==1-"-.---'-.-.-~=j===~-===:!:
- ra - vit ad

Pa' -

trem:

Pa- ter,

si

~ ~:.=.="l.-~-+==r==--.-===-,--J== - - l
j===--==-==r=---==-==L=-.--~-="-=~-

--- fi - e -ri

po - test, transe-at a

me

ca - lix

....
.

~_~_8_---_-===j==---==r=--_--l.._L..-
~ +-~-.--8-_--=11_,--~~~-8--~
-=l --=i=
.::.II

.=:J:-.
] .--=------=----_::.
--.

i -

sto.

Spi-ri-tus qui-dern prom - ptus

~ l:] bil' ~--~


est,

-l-.~

ca - ro au-tern in -fir -

~-.-...l-.--l--,-

fi - at

..=t==l+--II--....~l--l

. =J:-. ==-~--!-=
vo -lun - tas

rna:

-~=jt=.~-t=.-=--=_.~-I

tu - a.'l.

Vi-gi-Ia

170

-t- -

-fE
--I-- - --f-- ---j
----I

-~~-~
- te ,
et

..- ....-~= :=II-iII=-=-=."]


0 -

ni. - te,

ut non in-tre-tis

.-1

in

__

::5~-==---==--;;=:-".:r- ~-t==1+-.~-. =i=!}


:C-~..!li-~---.~--=---II_!f.-~=j-j==--==:1t

ten - ta - ti - 6 -

nem.

Spi -ri-tus.
ut supra.

Responsoria ad Prrefat. in tono feriali. pag. 69 *.


Finita Prrefatione eantatur a Choro:
Ton. VI.

n ..

~31

Sanetus,

~~f

Sanetus,

...

~. ~~-.~

Sanetus Do -~inus -De- us

..-.-~ i=+=--~--j-----=---=~~
-----1- : j : 1ESa-ba
- oth.
Ple- ni sunt eoo -Ii,
et ter- ra
-1- - - 1 - --1----

-.- - - -- - - - - -----,-- --

~.-.-~
=1=-~-~.--.-3.
~:j==--==--.-j-.- -==-==--===---= gl6-ri - a

tu- a,

Ho':san-na

in

ex-eel-sis.

::;--._-.-:L-II-=.-.-=1-.-b~=-=.-.--=---1

~-.- -=:j==-===:j==j=-==t===--==:j:~

Be-ne-di-etus qui ve-nit

:iX=;=~

ill

ICJ

.:-.

in

no-mi-ne Do-mi-

~-~~

~-=-~--.--r:----------j =-----:.. ni,Ho-san-na in ex-eel-sis.


,
.

Completa benedietione, eum Saeerdos ineooperit distribuere ramos, a Choro eantantur sequentes Antiphonre.

I
Ton..

I)

-I

;===t--. .. . . .--3===-.-.-....,---+
_..
-- .
- - . - -p..::._-

Pu - e - ri

Hebrre- 6 - rum

l+_ _

por-tantes

171

l>alrnl"

--Iio-.-.-.-. -..-=--.-~===.-.- ...--==~-

-.-~--p
-- -.----r::----'-d
+ p - - ----=
-\ - - - - - - -I

ra-mos

0 -

Ii - va - rum,

ob-vi - a - ve-runt Do - mi-

a===r=-f--===--==-==3--"::-"--
=_..--L.._.----

--~
_.~_
-.-~-f---=:J_=---"-.-_.--=_L-;;I~

-t-F'-.- ---- no, ela-man-tes,

-----.-.-

----~--

et di-cen-tes: Ho-san-na

~--in-==r===--==i--~--==---==--===--===
------------ex - eel-sis.

-1- - . -...- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-.-E-.

A.. lift
~-=~-t---.--~-. r
AntIpltolla
- . - -11---- ....- ---j--~
,
-+ - . - . -. .- - - - - - - - - - - - - Ton. 1.
Pu-e-ri Hebrro-o - rum ve-stimen-ta

::;:~.-.--

-------..-===..-~-.
--J- -==-=+ ==t~
-~-:j===~.-.-=.~-.==t=i

~==-:JI-~~.-

prosternebant in vi - a,

et clamabant dieentes:

---~--~--r--~-~
... ~ ~ iii .-j ~_

ftosan-na ff - Ii - o'

Da-vid:

:J-

II::::J:-t

be-ne-df-etus,

-_.~---~-f----~-

---~-.--.-.-.-~ ~--.-.-.
qui ve - nit in ~o - mi-ne
Do-mi-ni.
Qure si non suffieiant, r~petantur, quousque ramorum
distributio finiatur.
Postea fit Processio. Diaconus dicit:
:;:-.---~--f-~"]-=i--

===--===

Pro-ee-da-mus in pa-ce. Et Chorus respondet:


~ 1I--------E=1---=tJ:==-=--===----=--
--===1==----==--== .--=.j===--===----==
~- - - - -------3~==--====-~--1--------1--------------j-----j-.-

--------_.

In no-mi-ne Chri-sti. A-men.


Deinde eantantul'. sequentes Antiphonre, vel omnes,
vel aliquro, quousque durat Processio.

172

An.tillhona, =-=---~-=---- -~:-.~=~

-+-

~~.-.. ._-=1-=j-~-~--1-

Tonus

Cu~p-pro-pin-quaret - Do ~

VIII-VII.

===

-J~-~....M~_.-__.~=f1.-~a-..
-.-------=- -~1- -~.--'"
1=.

-I

-i

----I---~-_=JI-J

---- ---------

- mi-nus

Je-ro-so

-J -. . 3===-

-1-l

"7

lymam,

---=--.3---

mi .. sit

.-.-.-.-.~".-J

du -

1
---t-

jj1-.- --- ---j------

os

ex

di-sci-pu-lis

su - is,

di - cens:

--J1j11-----:=r---~ ~=:J-. _~ .~ _6- .:J--t

~j....
I

..-.- --.te

:;::/liiii ...-.
~-vos

in ca-stellum, quod

-I.

.~

II.: - .

.=:1

c~n

- tra

.~-

..

~~

---------et in - ve - ni - e - tis
pul-Ium

est:

=.-.-.---=-== -.-.---==-_..

-~-r--3----r----~--~

-.:..

=t~===-.
=::Ji~~
~----- -----~--.
a. - si-nre al- Ii - ga - tum, super quem nul-

--/liiii-~ c-iaLl".-.-.~~-==~= ~::-.-.-~~H

-==---_

~I!i~--=--=i==.-==--.-.-=i~-.- Ius

ho - mi-num

ill

~..

et ad - du

~-:t::II:=II
vos

jill

se-dit:

d .~IL~ ~~.

ci- te

mi-hi.

~...

in-ter-rO'- ga

te:

O-pus Do -

mi-no

Si

.-l- f .~
ve -rit,

~
~ +==i-.~.-:-.----:l-t.C4-.===j-.-_=+~.=
-

sol - vi - te,

quis

iJI+

di - ci -

ilI~ .-...-~
-I

est.

-'--11- _ _

Sol-yen -

173

==i= -= .--~
-=t--=-"_.
.-..
.=i=1=.----==
ad - du-xerunt ad Je-sum: et im-po -

:a.~~-~~-====1-.-=~-J
~-.- tes

-.--.-.--"'t=-r=-~----++

~;
-

-~
_~
Btl - erunt il
- Ii

~. ~ ~:
ve - sti-men-ta Btl - a,

to..

-----~_-~_IC"::::p:~-.-::;~--=l1

~
~.
et se-dit Bu-per

~ ._~..

-=11_-.

:jr-'

t-

e-um:

9 -=.

:T.

expandebant ve-stimen-ta su - a

-L._~
li-i

-l-

-~t=~

in vi

a:

~~ .-.-~--=-r--._-.--=~-:L-~=+=;
--======j==--::=====!=-=.=-.--------~
a - Ii - i ra-mos de ar- bo -ri-bus sternebant:
~----=-=t--~-3-~
-.'-.r:----CII-.-=I - - - 1 - . - - .
-!3-I
__
-~.-_=__--===-__=~~=--t

~et

qui se-queban-tur, clamabant: Ho-san-na,

~-..-~-.-..,-.-~-.-.-.-.-~
.....:&-._1-j---+----j-- --1
1.-cr=1!j-~-r
-_ _-1----------------------be-ne-dietus, qui ve-nit in no-mi-ne Do - mi-

::is=~=I==.-.-~=.==~-.....,-=~-.--~

:J===E=c--=--~==-~_-J..=:j===~_

- ni:

11.--.,
.-__.

be-ne-di-etum regnum patris no-stri Da-

~t--.
:a----..-~--~.-.~
-= ---."'- -~--~.= --==- --+
- vid: Hosanna in -ex-eel
sis:
mi-se-re-re
I

. . . . .

r- -.--.-

.-.j--~--==--===--=

--I.,.

174
Alia
=15=~===r=.-.-~---==-.==l=.=.=-.-+
Alltil)hona. j=_.==-=-~~-~~j-====---IT(llL Vll.
Cum au-dis - set. po - pu-lus, qui-a Je -

..:r-.

~------I--~---1--~-1
.

_~..
.-~~_=.==. t= .=- . . .
-t
- sus ve - nit Je-ro-so - lymam, ac-ce-perunt ra-

j=

-.-- .-

--_..

-.-~ ~-----~
-----.--~---.-=- .=c-~~-~
~-~__-==t_-=mos palma - rum: et ex - i - e - runt e - i
6b -.-.--===:J======-~----=i=

. ~__.~
.~....
_~~..
___
__
_j _ t
- vi-am,

et

~ II" .=t=1I-

cla-mab~nt

pu - e-ri,

di - cen-tes:

=!-. 3

Hie est, qui venturus est

~ =+=1:1_

in

~ ....
sa -Iu- tern po -

I=="=._~. -.-~=.=~-.~

.:=1

...-.-.-

pu-

=c.===--=====j==j-.-~=--I:

- Ii.

Hie est sa - Ius nostra,

et re - dem - pti - 0

- - - - ; - - - - - - - - r - - --1--11_~...=-==._ .._.=~.-.._._ -. :1~ -.--t~


---.,-~---r-I--I---j--

-I-

sra-el. Quantus est i - ste, cu-i Thro-ni,

-===-.--Pr .--,_.

~=
-~J=.=._-.
~-.-.~!-~==-==~

et Do-mi-na-ti - 0 - nes

==---===

oc - cur - runt! No-Ii

~.-j-::rj-.=----~-i=I!=:': .~
==-~-==--===t=j=.==---==-.-J_-;

:f:=.=---.ti- me-re

ff - Ii - a

Si - on:' ec - ce Rex tu - us

~ ...== ] =l~-.=.-. ~=.=~


:::1===-.-.
.- _=._.---=-=--====::J==--=ve-nit ti...;bi,

sedens su-per pullum a-si-me,

175

-.---~--~-II.::II-.-J--f--.--- ---- -.--f----~--==----ili--._ =t===.===----=--.-...-.-.


-~--

sic-ut scriptum est.

Sal- ve Rex, fa-bri - ca. - tor

r-I--"--I--.i"---f----f--. -~f
s=.._._ =.-.--=== -II-.-GIIj-._~._I _ .
~
- 1 - - - - -..---p=-

-.~

mun-di, qui venl - sti

re-di

me-re

nos.

j-.-- -

Alia
------~-~-.-~Antiph_ona. ~ ~_:. . ~'.l-~i..
-~
Ton. VIII.
A nte sex di - es
so -Ie - mnis

-----~=--=t:--=-_t
.-=::r~--.=--I==.. .
-----=--=-==-- nit _ Do-minus
in

::;:!Iii~~-~-3=~--~
~=-==r=Pa - schoo, quando ve

------~--.-.-.. .h:_:__,--~-~~
~-----.. -.-::J-.-~-.--.:.~--j--.-~

~-.

~~-=--.~j--.-==---

ci - vi - ta- tern

Je - ru-sa-Iem,

oc-cur-re -

-=.

- - . - -...l -..---~--~----

..=.- ===-__

-i-~==-------===--=--===c=~. - runt e - - i
Pll - e - ri:

-~=
et in ma-ni-bus

--i-I---------f------ -.-_::-----

.::Jii~------.----.,---.-.
~--~- =~---.-=:I=~-.
~~~=--==~=-=~--~-.- ..-=---~=-=-~

porblbant ramos pal- ma-rum, et cla-mabant vo-

---:C=V::II""-+
Mf
Ih-:-~. ~~ ~~~- ~==-.-~~=~=1_p-~-~l::J:-~
- ce ma-gna, di-cen-tes: Hosanna

:;:-ii~~~.-3--=~-~~~-=i====-~--=-=:J~
~==-_- -.-=-j=-._=I.::_.-~- ~=---:::J2
in

ex - cel- sis:

-;-1Iil _ -=-~ ~=1

.=-

be - ne - di - ctus,

~ ~

Il.-:J:=II

q=

~--=---=1-~--j--------------

qui ve - ni - sti

in mul-ti - til - di - ne

mi-se-

176

_ _. _-._ _ --.

-----~~ _~li= ~

- ri - c6r - di - re

--

~ ~--.-~
-C:~~.

-~,_-=

.-~-~~li==:J-~

tu - re:

Ho- san - na

- .-.."!f.r-:::I-.~~~~.--::_----1-1=---.---.-t-----3I~
in
ex - eel - sis.
~lia
:t5= -J_.-=~-.-_+=.-...-- _-====
AntIphona. :f=-.-II--===--==t==----=.II---. .=j~
--~

_ _I _ _

- - - - - - - - ---------1--

0 ceurrunt tur-bre eum fl6 - ribus et

Ton. VII.

......

~=

---

==1==--.-~-.=

-==~==1=

--1-

:f=~-.:=j-.---==----==--=-__=l=--.-.~.==-.-+-

pal-mis

Re-dempto-ri

6b - vi-am:

et

vi-

~=-.--.-~-II---~--ICII-~
t~
_._
__-

=-

~_..

- et6-ri tri-um-phan-ti

digna dant ob-se - qui-a:

.-.--===--===.-

~~===----I---_
-==
:f:=J
- ==11l -==3;
_= --=__,
Fi -Ii - urn De - i

0-

re gentes prre-dicant:

et in

~----I-E-------~~
--.-~-.- -==------=--.===-~--=--.l..-8=.--

landem Chri - sti

-.--.-

voces tonant per

-j--

-.,-

nn - bi - la :

==J+==--===---==--==

.=~..
-=c--~-=__==--=I=.-!===-=_=ft==---==--======

Ho - san - na

in

ex - eel-sis.

Alia
~
. . . =--~-.
- --. .-- ---~
--11---=
_- - . - . - .
AntIphonal
- --=--j_.===---===-~
====1--+
Ton. VII.
Cum Ange-lis et pn - e - ris
fi - de -

---I~
-.--~-_---=I
-.--.-.--;-.-.- - - -=r
~
_
-.-=1It=_-=--=========~-===
- les in-ve-ni':' a-mur, tri-umpha-t6 - ri mortis cIa-

-1

177

I)ufllini,'a in l'almi"

=c-.

!=~fll-~3~
~..
~ =1 ICJI
-1=- -----~---.---- man - tes:

Ho - san - na in

ex - eel-sis.

__..__

~lia
-iii=~=
.~ _._~=_=_==-=~
Antlpholl8:. ~ II_-==---===j=_-=--=j
Ton. IV.
Turba mul-ta, qure eon-ve-ne-rat ad

_-===

1l=~-.~-:-6==1-_-1II!-.---

::.-_-=1=--:.-1

=rr=j~-==j===j==~~~t~

di - em fe -'stum ,

cIa - mabat Do - mi -110:

Be- ne -

1l-.~ .=liIII-.-+- ~-----~-~==--==+=--I


=tt:======---==---==1-.-j--...=
- di - etus, qui ve- nit in. no - mi-ne D6mi-ni:
------~9-----1-.-.=--...===-_--====----==--===
=1-"--- -------.-~

-II

Ho-san-na

in

ex -eel-sis.

.} In reverSiOl!I' Pnl('c~sionis ~ duo vel quatuor eantores intrant in ece1esiam. et clanso ostio stantes versa facie
ad Processionem, ineipiunt \\. Gloria, laus. et decantant
duos primos yer>u<. ~an'fdos V('!'o cum aliis extra eeclesiam. repetit eosdem.
Deindr qui .~UIlt tntu-. cantant alio~ HTSUS sequentes:
vel omnes~ vel partem. prout videbit ItI': ft qui sunt extra,
ad quoslibet duo~ V{'rSll> respundent: (; loria, lans. sicut no
principio V.

B n.
I '

II
I

--~
-1-

Ton. I.
---l-II-r-ll---+----"--I-

"

..-.--~=-=-.J.
--~-~k
. -+
Lo-ri-a, lans, et ho -nor, ti - bi sit Rex

-~-.--.:;-.-~ g==---===-=---.-=-.-.-===~-I
-r---_-11----11---, - . _....J__. _

-1- - - - - - - - - - - - - - - . , . - - - - - -

Chri- ste Re-demptor:


Graduale Honumum,

en - i

pu-e - ri -Ie de-ens


12

Dominica inPalmis.

178

-.-.-

- - : : : r ---. - -I- -~f-----~---------- ---~----~ ~-.-. - - - - - - - prornpsit Ho-san - na pi-urn. .~. Gloria, laus.

-1_ - . - - - - -

...0.-..-_.-

- .-~

----r---~--.-.-.-~

~-.-.-.-.--.-.- -.-.------j---~=T

~/!i-~=====-.=---=--=

-------.

--=:::::::: --+
, 1- sra-el es tu Rex, Da - vi - dis et in - ely-ta

:iJi-.-.-=l-.----.:-:---_---=-1=-=~- =1=~==--===~-.-.-.-. ..-:.-~= ..


proles:

N0-mi - ne qui in Do - rni- ni

---.

_+

1-

Rex

-t=----3E----'-=t~-- -:-~ ... .-==--== ===----===--==--===


~-~------

be - ne - di - ete ve-nis.

------~-I~.

Gloria, laus.

---..

-.-.-.-~-~~'
-----=!==- ---.- - -~j--.-.-.~
~~
,Coo-tus in ex-eel-sis
te laudat eoo-Ii-eus

---I---1--1-~-----,-

jf

-1-

-------- -

1-

---I----t- - - - - - - --1----

--1-.-.-__.-- -,-----------.
-11--.-.-.----1-0

~-.-- --

--. -.-.

--_-.

----

.-...1-

---- mnis, Et mor-ta-lis homo, et euneta erea-ta simul.


It Gl6ria, laus.

- - . .-----.-.---.::::::r:---j-.-.,-'-.:JI-I.=------.-----.--r---I-~-1.,.-.-.
-1~$==1'-.-.=.=-.-.~-==--~~----"-+
Plebs Hebrre-a ti - bi cum palmis 6bvi-a ve - nit:

-~-i2=--=E.-CII-.=r===1. -.--.-:11--==1 ==lI


~/!i--==--==-- -=----JI-c==--j_.--Cum preee, vo- to, hymnis, ad- sumus ec- ee ti - bi.

--==-----::_-.::j

'1\, Gloria, laus.

-----..-------..
-.--~-.--.-. ---. .- - + - - - ---- - - - j -.---..----~-.=-.
-...,~-...,----------

_I

-~.

--1--~-----l---I---t-

---------+----Hi ti-bi passu - ro


sol-veb~nt mu-ni-a lau -

/'


Domi[li,~it

-. __

179

in PaJlllis.

-. --.--._

--~----~.--- - - --i/l-.- ~. .--==-~


~== --.-.-~

- dis: Nos ti - bi regnanti


B.. Gloria, laus.

pan-gimus ec-ce me-los.

1- -.-.
. - -.
=--i - - -.-t~--.-.-=.=~--.-.-.-~
-j-------- -------+--Hi pIa-eu - e- re ti - hi, pla-ce-at de- vo - ti -

--j----j--

_._.-1-

__ -.--u -.- - - - - - --3--~-3---~---- - - - - - - - - - - - - - - --t-

-;~~-

~---.-

. m-stra: Rex bo- De,

.==...-

-:ReXclemens,

eu - -i bo- ~

----~-~-~f------
~-.
-1.=
-h - - --~-- - . - - - - - - - - . - - - - - - - . cuncta pIa - cent. \r. Gl6ria, laus.
Postea Processio intrat ecclesiam, eantando:

-==--==---==--==---==

Respons.

Ton. II.

--;----~-f_-~---~--j----.--~- - - - - . --

I
-.-=.--II--.-~
I n-gredi - en - te

ftIJ-~-~- =.~.--===--=

Do - mi- no

:- 1=j:

.-.-

pu -

e-

in sanctam ci-

~--._-~-~---.:&:~:J.II%~~-

!~--~ ~~I~=-~

- vi - ta

- tern,

t -.

~~

...

He-brre - 0 - rum

-,-

...-.--,--:&:====-~.-.

=iiii=~-=1=.-=-=~=.==.=~_.-

jf=t=j======-~-=====-:-l_-. -=-~.-.~

- ri

re-surre-cti - o-nem vi - tro

=il
=-. ..:&:-.--=~=
. . +-F'!-r=-....
- ...

pro

nun-ti-

c-=---.===-.-".:&:"=~-I

.-.:::.~=.

-L~._.f_.--_.---..- +
-- L _ _ I...L_
-_

--Ll-

- an - - tes,* Cum ra-mis palma - rum: Ho-

=..

:jii~-!)..-~-~==r::-._
. . --c=---t _..&~.J-- 3.~
----f---.J.:.--I---=--=r=F--__ -.=~ -1Ii- --I---------L--f---=------

- san - na, cla-ma-bant, in

=i~5 r=

~_

ex-eel - sis.

--

. . . . ~ ~~-- . .=~=
t ----=1--

'V. Cum au-dis-set p6 - pu-Ius, quod Je-sus ve-ni 1~

180

Oomini('(\ in Paimis.

-=s--. .---.-~-!==------:t-
~~ U-- -~ --1--"--" ~- _~. ~l.~~=
.. ret Je-ro- s6 - Iymam,

~---~

ex -i - e - runt 6b -

-.~-3f----8f-==--==

---.--~_._:::c-=-=li-=-'-.-=~.-~

-1- - - . -

- vi-am

i.

. -~..=.

me, ad de-fen-si-6 - nem me - am

~.-..

-..=J .. -~

. Ii - be - ra me

de

----

Cum ra - mis. ut supra.

~~=I;' ~_I-.-II~ .:=I-~.

a- spice:

.:::L~--~~

re

Ie - 6 - nis,

:!i=
-==~===-----,--=--"=i=.~.-.-r
:C_.=~-'.'-.
=i.-=--.-'t-.

.--l--.-.-=j

et a

c6r - ni-bus u - ni-c6r-ni-um

hu-mi-li-

--.:&:-===--:-~~t.==--.-.-...=i-.,=-~
-------t-~- _-=_:lJ:+.----t3. - tem me- am. Ps. De-us De-us me-us, re-------~_::.-

._.~_.----~--

..- -.-~-.-II-.-.
--- - - - - - - -.-.-.--11-1==.-.-1
-j--t=---j
~-.--=.
-------------j-- --- spi-ce in me, qua-re me de-re-li-qui-sti?

Ion-ge

::....;;..,. ~ .t

~
,~

181
\

.-.

.=+=i-.-.-~--=.t~.)

.-

--====:+==--====----==f=-=---~
a sa-Iu-te me-a ver-ba de-li-cto-rum me-o-rum.
Domine, ne longe.

r-----l=---=-.=-+-j-_.-_-_=-"---"1-

-_--+.- -.--_----.

Cradutle. - - - - - - . - = 1
J"

rI' . (

.onus
IV-lIT .

n-
-I
I

::;:~-.-_
~ -

T e-nU-I' - st'1

ma-num d'ex - te-

;;.-r==E.------1=11---+---.~-- ....- -- 3.=--.-.,


-----=---1------1--- --=

-----~-_---

- ram me-am:

et in vo - lun-ta - te

tu - a

---.----E--
r--l-~--.
:;x----.-.-~-.- =-"-~-"'-.-.-l--

~--====--=--==-"-==-==---=-=-i~--i:
de-du-xi-sti me: et cum g16 - ri- a as-sum----~-~f-----~-E--.-~-

=i"~
..-=--~----~
'-.-L:""
~
- psi - sti me.

-.=~-t-==l==--~
-.-r=--=------~. Quam bo - nus
I-sra-el

: .-.----.--...-.

:;iii-~-.=+ . - ..--.--~
t- -4
~=r=_--=--=- ~-==r=_--==.= --===-~
De-us re - ctis cor - de! me - i au-tem pe -

..

.---~~ --==3===--==---.--=n-.=r-~---1____
- - - - - ---==--.+- - ..- . --------=-1-- -a.--

- -

- ne

mo - ti sunt pe - des:

---

,,-f-

pe - ne ef-fu-si

__

--------=~-----

~t OJ__~ . ..~ . : j ~ __ G
sunt gressus me - i:
qui-a ze -1a - vi in pec-ca-

--3---~--
-~I
~ -==-__
-~-~._ .
W
- to - ri- bus, pa - cem pecca - to - rum vi - dens.

-~=
-~.-II-.-

--.
.

--.-

Tractus. :rr:_f.--r=
~J:: -~~ ~
Ton. II.
De - - us

-.-.-

-I-

-=1=__~

~__

De - us me-us, re-spi-

Dominica. in Pnlmis,

182

a-...._~~..
-=r-l ~-~
:Jf- ee

in

I=i:iI'

--II-

-==.-1.- .

=~~==-_=--.--==.:!:

me:

qua - re me de-re-Ii-

~!.... -~ dE~ ~.... ~;.


- qui

sti? \5. Lon - ge

.. ~

a sa - In - te

~.
-iii" I==f~-'-=~
~II-~."'" -i=J~
:n:_~ _ _
-~_t:=t-=-r-==-::f--me -

--=
a

ver - ba

de - Ii - ct6 - rum

~-~=Q:

:a.S-1Lc
=a:: ;oj =..---=~
~-=-_Ir'W_-.
~======~
me - 6 - rum. ~, De - us

me - us

--==--=!::-~

cIa - ma-bo

+S=--~~"i.-~-+==._~-t=+-..

==:J~
jf==---==-_-_..
_-.-==~~-.-~=I-==--.-4per <Ii

em, nee exau - di-es:

in no -.ete,

~~
-~.-.-~ ...==t...
.=n-~
- ....
-==t=j=--==.-.~::r_+-J- __-~=
._-j-t
et

non

ad in-si-pi-en - ti-am

mi - hi.

.=:j=. -=-....-.__ ~~

-=5-~-"'---=+--'-=.-~.

~1: ~
~. "Tu

_.

au - tem

in san-cto

ha

bi-tas,

1~--===
~ -L._~.==l+=~-.-__.-.--=;::'.-+- ~-:tt=.--==---===t:
h-

j_

.--1--1-

laus

I - sra-el. \). In te spera-verunt pa .-

~ ~ ~7Q" --i.-~~" ~
- tres

no - stri: spera-ve - runt,

et

Ii - be -

-Ioi.. -=---.=t"..i.3-~=..- ..--~ .. ~~-I


=--3-.-------\
~-II-r=---I- - - - - - ---- - - - - - - - - - - - ra-sti
e - os. 'J. Ad te elama-ve - runt,

183

Dominica in Palmis.

--=--..:II--~--+--I---t-- - + - ----f--_+_

__ -.~-~= =.~-~-I-

-f- - . - _ . _ - . - - - . . - -

::tL==-~---=-----~.

et sal- vi fa

- eti

.----=..

sunt:

in te

..

spe-

~=
-=l=..-.-_-L-==~- -b+=-l
:iE=.--=!:-=t=j====-t.-'---===.-!'r--=-_~--J
1=-1
- ra - ve - runt,
-~-j---::.--

et non

~unt

eon - fu - si.

-.-~-!:E~-.-

~,

~-

- ---.- -==t-.-t-.--==----==------==t_
-:I
E-go au - tern sum vermis, et non ho - mo:

-~- --_t--+-r-=t~.-.

_=_

~---~~-.-~+=~----

11:

.-

op-pr6-bri-um

~j

=t-..
II-,t
et ab -je - cti -

+-.--.-.-..-

h6

mi-num,

--~----.-.l-I.=~~I--t-~~
pIe - bis. \i', Omnes qui vide- bant me,

":--.r--:::r-;;...-

--l

--=~t=--=--r--=_-_- ==-.---==----==-__==_~ -I

----

-.-.~

-."""""-L--~._~-.-f--~------=~.
-f-- -------_l_

~--

a... sperna- ban

=--=.~.-.-I-

10 - ell - ti sunt

tur me:

-j-.-.- __

~=-=~-E=~==-~..
------I--t~=l=
_::.::--l__ __ _

hi

bi - is,

--,--~t---~;:3+=~
_
=
....L-

-_-

et mo- ve - runt ea - put.

--~-i--3---~==--~
~=r ....=~- --.. ._j=i

~
~

qu6-ni - am

vult

e - urn.

"V' I - psi ve - ro

184

Dominica ill Palmis.

t . . -.-.:~~~.~. ..

ft ~..~:

con-si-de-ra-verunt, et conspe- xe

runt me:

---

~~===t~="'=4-.==~-.
--==l--+
:l~=.=---=--~-L=j==---===f+-.-j:-ldi~vi-serunt si

bi

ve-stimen-ta me - a,

~ ~ - -.-.-.-.~
..-.-~-. liS.-.-I.-....LI---===...,..+
--1+"'-.--.-.------et

su-per vestem me - am

--~

-l-L

mi-se - runt

--~-~-.
- -~-~I--"------I---_-----'"
l.- . .=t-----=- -.-.------+
.. f-_
--~
--..- - -.---1----.------- -------~.

sor - tem.

Li - be-ra me

de

re Ie-

=i=~-f+I.I~~=~==~ ~- .~===l: ==1==---1

:tE===~_~_+~_--'_:j--====~_-j--~=:j=.-II--l

- 0 -

..: nis:

~ .. ~
::3f_j__
L
-

et

cor - ni - bus

u - ni -

~ -\=~ -.=:J' tM .. k=n=~


j~

cor -ni-um

hu-mi-li ... ta - tem

me -

am.

:tii---1--.~ -__----=------l-r--=~~---
~ ~~.

=r:-'-+~'-"

.-

Qui ti -me-tis

Do

..~

mi-num,

_~

lau-da-te

-=~-~---;'j - ..- -..-~-=r~


!t
....--=~...~
t==:=i=::
e -

urn:

- ..

u - ni-ver-sum

se-men Ja - cob

::i!i=.-
.~-.-::I=M~-~===n=.==:j==--iI!~
:::Jf==-_ _=- ~--=t~_"_:=jt-. .--11- J_'"
ma-gni-fi - ca - te

1--'

um.~.

Annun-ti -3. -'

.---.-.-.-.--,-+--_.__.-

-~--1-!-~----~--

---,--'-+I-..I

_._.-L_~+._=--

bi-tur ~.6_,- '~-no


I

i'

-.-===1~-==-"~

ge-ne-ra-ti -

.f~:\,;

yen-

IkJmininl in

Palmi~.

185

,I~~-t..-.=~==l==---==---==-:::J-..V".-.-H
-~.=j .=.=.=~.=~.- ---===--==t-~
- .ttl

ra:

Ii

et annun-ti - a - bunt cm

~-.-~-.-J:

J=--~= ~f

: : . I - - ' -

:::tL===j~.~~~j

ju - sti - ti - am

e -

. . -==-r

-~--~L=.::--I-

jus. ~. P6 - pu -10, qui

~-=----=-~---~~--1-!--~f
~
~

.~ ~
===
t ==---.- -=:!~-",;JIj=.="~
__
__
~

na-sce-tur, quem fe-cit D6 -

.~._

- mi-nus.

Oil'~l~tol'ium. j~=~==~=:::j===~==~==-_.-=---+
" lon~s
:J~.=.=~-.-~=t=.=.-.-.:-IIon. '\ HI.

Impro-pe - ri-um

ex-spe-cta-vit

"_.=L.=-._._... -.=-II::t=.=.===j==
_._...~=

~=-.
:&:_:J===~=~=
:J===-~-=--~
cor me-urn, et mi - se

ri - am:

et su - sti -

..

~=.=.-,--.
-~-.-=r:-.-.-.- -=~=+
=J===-,,~---=---==~_-=--=-.- --==--==~ -.-j:::= .
- nu - i

qui si - mul mecum con-tri-sta- re - tur,

.:f'~-.-...
.-~==~-.-.=~- .-"-.-
-===--:--.-----.=t==---=------=!---==-=--===
.-.-j--I
-=1-1

et non fu - it:

con-so-h1.ntem me qurosi - vi,

~=---iII===.f-==~==+==

-===~-.-.=:I-.-I

:f---==--====-~-~=c._~-~-_---+-~

et non in-ve

ni:

et

de - de - runt in

186

Feria 11. rnajoris Hebdomadre.

. ~-' -. ------.-...-- -- .-.---+


--1'

- -~-- - _~

COmIDUlllO.

.-.:::I----+

Pa - ter, - si non potesthie ea - lix


...

Ton. VII.

J-__._iiiti.:_
~-j=.~---===-_t~t=~~-+::r===-:II=I-"=IIi-~----I

trans!

- re,

ni - si bi-bam il - Ium:

fi - at

Feria Secunda
Majoris Hebdomadre.
.

..==:J.j

.~-;:-=
. _

-~~

Introitns.

=II -.-.-.-~

Ton. IV,

_.-~-.--=-I-

.j f - -~~==--==--=1==--==t=~~

U - di-ea Do-mi-ne

E'i-

I-

no-

~(, ~ Jill ~~
~-~-~
~~~~-----....~l~. --ee-n--t-es---m-e,- -e-x-~ p-u--g-n-a-

=.

..... ---3----------c-.-.-~=-= -.~.-=~-=


I=_ - --~==--=r-"-----il--

im-pu-gmin - tes me:

ap-prehen-de ar-ma, et

~=~_.~ E -=-~=.=._-'-_.==.==~-.-=-II-+
:::n::=t==--=
_.-.-~-===--============--.seu-tum,

et ex-sur - ge in

-~--~-~~-'

ad-ju-to - ri-um

me - urn,

Do

--=~-

--j-I=:'-+---

1F~ lIi-j "~"~"~---~t~~


-

mi-ne,

=:;;II--~

vir - tus sa-Iu -

~~- ":A:~---=rt~-.---.-.-":-'-3
1~=t-_:I~~~~==l~-==::t==- ~
- tis me - reo Ps. Ef-fun-de ira-me-am, . et

Feria II

187

-~-.-.-.------.-.-=-IIII=E----b=-=.-iI!-.-.-~

-I- - - - j - - - j - - - - - - - p - - . = - - j - - - --+
-+ - - - - j - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - - -

conclude adversus e - os,

::-.iii

~ ~ II-~
a - ni-moo me-oo:

qui persequuntur me:

~-.-

.-

==1+

~---~-----j--------_.=:j

dic

...J-.-__

Sa-Ius tu - a
e - go sum.
audica Domine.

Gl'aduale. - ,--::::j----~---1----~----r~= ....==~iI'+r- -.-II-t


T onus =i}
IV - IlL
Ex-sur - ge
D6 - mi-ne,
et in ------I.

. -_ _
-

- -

...=.-.. iII"-.- ~-+


-- ------.-,,-I-

---.-~----r--t::--~--

+~----.-.~-::--- =.-~--.- ten - de

ju - di - ci -

me -

0,

De -

---r---3---~---~~=.==r.+.~~
- - - - - - - - - - - - - -.-1- us
me
us, et D6 - mi-nus
me - -

~==~-.~~+
~-.--

-;:!li-=- i=J=-~~-:J-~ -I:: =n:=--~Ir.


~.-t=
_-~:j=~
--+
- us
in cau - sam
me - am. \). Ef - fun-de

..--=--=--=--

.--=-;:~.~-.-~+. 3-11--- -~ :_
~:==::i---==!===----= ==-=----===t::-j--~I=
fra-roe-am,

~~~ -.=~

et

con-clu - de

~~"fCL

ad-ver-sus

... ~=I

e - os, qui me
per - se-quun-tur.
Tractus. D6mine, non secundum. pag. 77.

------~-- ~---.-.-

Otfel'torium. =i~~=-~=.="'=---.----~--~
-+~-~::::j----~.------III
T on..
E _ ri-pe me
de i- ni-mi -

188

Feria (I I.

Ill(~joris

Hebdomad&.

=-=.-=~=-=c=--1==t~==----====---=~-=l=--=
~~~~_~::=l_~_.-:~=j
.-_-_!II-"j=-~- cis me - is,

D6 - mi - ne:

ad te con -fu - gi,

---.-.---~ ...:-....~-.-.-.-~...:&:-.
--I-.-.--::J--~"
-1- ' - _- :- :- - --j-pl~
-- - - f - - ---f---- - - ------~-do- - ce me fa - ce - re

---------vo-Iun-ta- tern tu -

_ J+t

=_
es
tu.

=-.~ -'-3-~~----"-~-"'--T-"'-_--

~- ==---==~~----======.---=~

- am:

qui - a

De - us

me - us

~ _ .., ...... ~==l ~- ~:


+------,
---j--~-E - ru - be - scant, et re - ve - re -

Communio.
Ton. VII.

----=-"--f----.-..----=~=- - =--.-.-
----~- t-.-_Jj-lfI-t---"--.
~.:..=-=-:::L

..

- antur si - mul, qui gratulantur rna-lis me - is:

-~~---.-

- -.---~-.----II-.~-.
- . - - - - --.--.----..J-f-- --"~-I--.,
- - - - - - - - -,in-du-an-tur pu- d6 - re
et re-ve-ren - ti-a,

-.------~--.-

--------~---

.. --'----.-.--.:::-.---------

3E---.--------~--=--~----.II-3-~
----.-------...:.
-

qui rna -Ii - gna loquun-tur

ad-ver

sus me.

Feria Tertia
~lajoris

Hebdomadre.

Introitus. Nos autem gloriari.

pa~.

195.

l F=t .--__...-

GI'Taduale. =Iii ==l


.:J~
. onus ~-=._- --=-- .- - - - - - - IV -III.
E-go au-tern, dum mi - hi mo-Ie-sti

... .

----~------~==t==~~

=il!i=-.

t= -:.

~=.-=--:::I=~f-~

- - -----------es - sent, in-du-e-bam me ci-li -

~-

ci-o,

189

=-=----=-=-=- .- ~ --.----.--=-===
-'

=i~-.-.-.-:II_::II_"-=:J_-.-._~----

--1------1

~---- - - - - - - - - - - - --1----.-1

et hu-mi-li - a- bam in je-ju - ni-o

-.=.-

a- ni-mam

- ,---~-E---1-I------~
~~ _ _~
---=.=~~=-~
~
. , - . - -ol_I.-

..=_-

me - am:

et

me

-=3.

_ ~ - -iii
in si - nu

ra - ti - 0

0 -

me -

~,,-H~

con-ver - te - . tur.

--1--------f--------~---~
~-;_.--~+
=~.~=j. ~ ~-J
.V. Ju-dica Do - mi-ne no-centes me, ex- pu - gna
- .-.-~.. 1-. r--r=--.-.-.--E
~_.
-~
=1

- II.

t=-.

im-pu-gnan - tes

=-=~...;.. r~---- - -. .et scu - tum,

me:

ri!--'

ap-pre-hende ar - rna,

~-.~ -~=!-.

_.

.-~

-.-.-.-. ---f-- - - - - -

et ex - sur

ge

in ad-ju -

~--. .~~ ~~;;jI -~t


- to - ri - urn

mi -

hi.

I.-

.. .

Oftertol'l1uu. =-----=---==-~-====~=-----3~
:;iii=--~-.-"-~-lj--- -1r~
~.-. . . ----~- - . - - - Ion. 1.
D"0 - ml-ne,
eu -sto, - d'1 me,

~-_-.------I--.--Ih--=--.~ .--'-===--==--==E.-.-'-.-f-.~-l-~--==-_.-11--=:_

-I

---------.--=~.-.-- - - - - f - - - . J . . -

de rna

nu' pecca-to - ris:

et ab ho - mi -

----f---I-II--.L.~---~r
- - f - - - - -. -11- II
- - - - - - t-

-~

._IJ._._.~-_. -~-==~-

- ni-bus

i -ni - quis

e - ri-pe

~.:J. ~._
me.

190

F(lria IV IrJnjoris Hebd(lmadm.

==+==

eommnn.io. ~ =1===-'--[ .-.-Pi----.-.~=I1'011 V


- .-.-.-.
-- -----

. -.-..-.- .-----.
.'

Adversum me

ex-er-ce-ban-tur,

===:j=====---==I=~ - .... ~
-.--.---' -- . - -p=-.- - - - - - - - r - ~
qui se- debant in por - ta :
et in me psalIebant,

~- ------=~--~--.-.-I

v..

-~

~-.

.:=j

qui bi - be-bant vi-num:

.::::::r-.

e - go ve - ro

---1

0 -

ra-ti ...

-E::II-- --_~--I---1- - -. ----,--1--r=.--.--1g


-====
-+- ~I::J .~-. 1Ii- ===--1ad~,

- 6-nem me - am

D6 - mi-ne:

tern-pus.

~-.-.-~--.--.=:I=t==----- =:l==-.-.-~-. ~--1

=r---==----==~_=1==--:.J=-

...-.::j-.-===j==--=j--.

be-ne-pla-ci-ti, De- us,

in mul-ti-tfl-di-ne

~ mi --~
~~l~~=3
se - ri - c6r - di - re
tu
reo
Feria Quarta
Majoris HebdomadiE.
r"L

lP;:- . ~' ~L~


:l'~-; ~~

I~ci-.>" .;.}i

Tonus III.

Introitus.

-h

~ ~ .~..- ~

N n6 - mi-ne Je - su

mne

..

~ .-~-~

~
n -II-I -~-- '. ~ -.-

.-II]--~~.-.

-jj --

GP~~L - "'~~~ ~

-0-'-

ge-nu
fie .

c~-tur, - coo: Ie - sti-

-I . - _-- -p--- - - - - - . - - .- . . . - -

- urn,

ter-re-stri-um

et in-fer-no -rum: qui - a

~'('lia

Hebdomada\,

IV.

191

~~E~-.-=-.-=l=~-.-.-..~_-_:=J--~-.

~-~==--j=---==--=====I=-=-- ~-::=..'
D6-mi-nus fa-ctus est ob - e- di-ens us-que ad

~
....-~==i=....
~====-=j_
mol' - tern,

!'II-. - ...- .....-~

-~-=-=r::=-

mor-tern au - tern

~~. _ .=:r-~fi- Do - mi-nus

=+~.
q
__-_~

-~=-

cru - cis:

i - de-o

~ .-~_ ~=

J e s u s Christus

6~

in glo - ri - a

---=l----+---r-~ ==n=-.-II-.-.-t:!l
.=j ~. "=--I-f~ d ~~ -i-

est

De - i

Pa

tris. Ps. Do - mi-ne ex -

--"'--f--ll-----~--------3-----_-I
::;J!ii---- - --j--/""II- -1L-.------1
~.:::::::::=--:::::::::::::
- au-di o-ra-ti-onem me-am: et cla-morme-us

===--==-====t=== =---==--==-_

. --=n::---==---=--~=
-.-~-:r--!III-T~
---f=-~j=-=-=jt===---==---==---==--==
ad te
ve - ni - at. In nomine J esu.
L ectio Isaire Prophetre. Hrec dicit Dominus Deus:
Dicite filire Sion.
,Ie
l"rad ua.

( i

Ton. X.

~=~===--==-.-==E.-.-~="----'
-.-~----i-.- --1------.--1-

---.--=-1-N e a - ver - tas

--j---------.-

fa - ci - em

tu-

192

Feria IV. lIIajoris Hcbdolnada'.

~ ~~-3f -..-i/I ~ ~-~f~


\T. Salvum me fac

me.

!-__~=-=.=.=.=~.-II.=

De

us,

=:+=!III---.-t-

-======----====--==t-~=I=-

qu6 - ni-am in-tra-ve-r,unt a - qure

us-que a4

~-~=.=~---I--~-a:-.--==::::j-.-~--.--.-~
~=.~
=f::=---=!...--==-t-=--J_-!==-~~--j===j...:...--==

a-

-.-

ni-mam

me

am:

in-fi-xus sum

in

!--=---!==-.--l..--==---==t=r~+-.-~.-.-.-" ~..=~-~= ---:fIi!-'-'-.


=.-,---+

Ii

mo

pro - fun - di,

et non est

~=
.~=-=~.-.-a:-- ==l+==-~-===---=====
:f=:_.-~.-j==-~

::.=it======--===---===--

sub-stan - ti - a.
Il~ctio Isaire Prophetro. In diebus iBis: Dixit Isaias:
D6mine, quis credidit.

Tractus.
Ton. n.

I --::.=--.-.='_~--f---_t_-----.
l.- .=+-_. ~...-+:-.-II-~

.-.

Do - mi- ne , ex - au - di

o-ra-ti-6-

--~-f-"...
.-f-~-_.t-::'~"--.=-E=-.-
-f-- - ---_-~--=
- ~- __ +--1
j~-~---=r--'-~=- =-_.. ~-----=--==t= ~-.--I

-I-~-f--kJ

- nem

~
'!'-

me - am, et cIa-mor me -

.::.-= -+-a:-

ad

.-..

~-'-Ij:-,..~------

=t-=~-----~
-~
-f---=--I-~- - - - - - - tu - am

.1'1

us

'.

me:

"

in qua-cumque di - e

=-

193

FerialV. rnnjoris Hebdollwda-,

._L.__

~~-t-~=-=~-+-.-~t-=-r-lIt.iI=~=I==.-'=II'--'--C
E-".-j==t=~t

-~=t~-~.-2t1 .

tri - bu-Ior, in-eli - na ad

..=----.::

-I-~

me au - rem

n:=j==-. .===I=-...~-.-+-II

M~

~ -=~~-.--.-.~_~t===t=:_
tu - am. .,.. In quacum-que di - - e invo-ea-

~i!i-.-.... t=l= ~.-II


~_

L--.-....
-.-~~n:+
-~=t=.-=!==-.-I=--==-.
it!:

- ve-ro

te,

=.. -,__

ve-16 - eiter

ex-au - di

me.

~===-~t~~===--"=-=~
1 -====1=
-.-.-.-.- - t - . - - . - . - - - - - ~----.-

\T. Qui-a

- - - - - - - ------;--

de - fe - ee - - runt

::;-~_III~..-.-_._-.::

sie-ut

fu-mus

+-11=--" ..-t=6~--l
- -

~=----_.::'tt -ro-w--.------+---+t------------j- - - - - - - = - -

di - es me - - - i:

et os-sa me - a

-I

sic -

+/lii=====t--"'==~E"'-~~--,::-~E--l
~-.-.----j-t- =1---- t -ro-w--I
-H-----~- -

- ut in fri - x6- ri-o

~!

-- --,-

con - fri - xa

--

sunt.

~~_. -~ ~~.~.. -~~~


,.. Per-cus-sus sum sic - ut

fee - num, et

a-

-=E.-----c--~~-t-I-----+--::..--1
-1-1""11-- ----::.~-~-------f------I

=J-I-===t==~.-=---=-~=.

- ru-it

cor

me - urn:

--.--~ .~--==

qui-a ob-li - tus

-.-------1--..- - .. - .
..- .
--.-.--=---- -Do--.-----.:$--.------.-+--.-----~. . . .~----+---~--.lk:--f~~.r:-=n::;
==--==~-~- ----==---===-~+-~jt~
sum
mandu - ea - re pa - nem me - - urn.

-I
:+r-=I=-==

-I

-------~':.:--i-r--I--.-t7~~- - . -..-. .-~-=-1


-1------mi-ne, mi-se - re - be -

-++------~-----------

~.

Tu ex - sllrgens,

Graduale Homanum.

13

194

Feria IV. majori;.: }fcbdollHhhp.

-==-=;:;a~-~----t-;:;a!J"----I--=
-.- --

.~~=--~.--=-.-.-~---~-=-=t~ - - - -++------~- - - --~---- - ris Si - on: quia ve-nit

..1i___

~=r--

tern - pus

rni - se -

=----L=.--~--:===l+=====--==
..
-=--t-.'-==-.-::.-.-j=====---

- ren - di.

e .

0.ft'ertolium.:u:

Ton. VIIT.

- jus.

.;.J::I=.~....

._+::.:::Ji=-=i

-.---.----,--:-_-.-.- .
D6 - ml-ne , ex - au - dl

o-ra-tl-

_.--.-.=-

-II-.-~-~II-+-.-'.-_.------~

_t

+=

rtJ .

- 6 - nern me - am,

~-:d

et cla-mor me - us ad . te

------,--=1=1----.- - - - -.........- ..- .....---1

:$=._~~
.:~ :II_:II.-~-=r=~
~::.
perve - ni - at: ne a-ver-tas
fa- ci - em tu -

T"_L:.- .-J1===--===--===--===---=======

-I

--t

am

-1-1--

-------------------------...-

me.

-~-1-----~E~----

- -~-I------II
----1
Communlo.
~-----.--...
- -IIi--- -- -_ar!-~_._._.
T II
-.1-_=-'::
-f--- -. on..
Po-tum me-urn cum fie - tu ternpe-

__ _
-=:- _,__- ' - ---r--I-;:;a-~--.......,----=--~~::--- - - - f = - - . - j - - -i
----- .-1--------1--- ---....J__

-..,_.-._

- - . - -. .-

ra. -bam: qui-a

e -Ie-vans aI-Ii - S1 - sti me:

... -..-.-.-~--.-:r.r:-.-~ E

-.~
j li-I--

~-~

- ... : : - . - - ---~.-- - - ---et


e - go sicut foo -num a - ru-i:
tu au --

11--=~=---=~-+==..-~ .-!-.-~- =r-=- --~


j-L===-_~-==t==..---t- -~-C' -~r-==--=
~(-

tern, D6 - mi - ne,

in re-ter-num per-manes: tu ex -

195

Y. iJJ t\enlt Domilli.

-~dI b.. -~-c..-.-=----t-t=---- - -~-.=--..-~---.


--~-.-,
jl.-==--===_ _ -==j==_=_~ _ =-~-. ~-=--==
- sur - gens mise-re-beris Si - on, qui-a

ve -nit

-J=6---g------.----r-..
t
:!L====---== ~-~.~== ..---I----.-- --===
-I-

_ _ .~---_L--

tern - pus mise-ren - di

.::II-.--

---

e - jus.

--+-s-+--

FERIA QUINTA IN C(ENA DOMINI.


-+-

1;,:_ ". ',.~ ~


If
=c Lh

~.~~.~
~,.

jll:I,..

:l

...' -, .. ...

..., .. : . . .

.c .

Os

I'l."-J.~

au -

tern glo-ri- a

- ri

~=~

.. '. I +""
r/!-+
ICII
8'1: ~-.--~~- --.-----r--=+=:
o-por - tet in cru-ce Do i.'

c-==< . . _._.C_"~-"'="'=C{::

~r-.-.~-.-::J-IIII- -~=-=+=

.-. ....I:E

~====---==---==r==.-~---==II=----==------==--=
- mini nostri J e-su Chri - sti: in quo est sa - Ius,
- .--- - -+
- -- --I---- I - - I- --- - -- -1

~==.-.-E~ ~-II-. . .
vi - ta,

et

-.-.=-..-.- _..--.--.-1

re-surre - cti-o no - stra: per quem sal -

. . ..
-~--------3 .----=~.-.=.-..--.,3---

-~-~'-.-=+-.- ==I-===-~-rl-=-.
- I~--=--l
-~---I
.-.--.-.-~~ ~.+or=
- va.-ti, et Ii-be-ra. - ti

-I-~---'------+----

--tf!-----1-----

misere-atur no-stri,

su - - mus. Ps. De-us

- - - p l - - - - - - -....,

--r-------- -et be-ne - di-cat no-bis: il-

-. ===--==---=:!
-.-.--.--1
--==---=====---==---===
etmi-se-

----~----~---

~~-.-.-.--.-.-.--.-.

~=-l
- 1ft - mi-net vul-tum su-um su-per nos,

13*

Feria V. in Crena Domini.

196

--l---~

~. Ii.~

------

11=_ -

- re - a - tur

no-stri.

Nos autem gloriari.

Graduale. -'-~.. ::r-~=~:---==~-~-~~==H


Tonus ~~=---.
-=.t!--=--"-._r=_-_~
VI- V.
Ohristus fa - ctus est pro no - - bis

--...-.-.

--~-.-...~~~;+~ .--,_b~.dI. =-= ~

__
--__._-=t===~-~=-~~~

~I~-=~"

ob-e - - di- ens

us - que ad

mor-tem,

- i..---!Ihl~~--~~+E
1J.
._l.-.I

Ii -.~---=jL=f-=roor-tero au - tern
eru - cis. l; Pro-

..-.=5

-===-~===.-.=-.-.-~-.- - - - 1 - : 1 - - . - .~i~
-.-.
=----1-:-- - - pter quod et De-us ex - al - ta-vit il - lum: et de~-j--._-

-.-.-.-.-

-t--t----- -.---===-~-l
-----.
~- dit.="""".=~7-"=~r;
----il - - Ii no - - - men, quod est su-per
-

~~~ .M'~~jf

o - - mne
no - - men.
Offertorium. Dextera D6mini. pag. 61.

{lOllllnunio.
Ton. II.

..

Do-mi-nus

~-=t.

- na - vit

..

~-=- .~~~.. ~-3.

-=-

postquam ere -

~_~._~ ~~

cum dis-ei-pu-lis su-is, la-vit pedes e -

~ ~.
-

_~

Je - sus,

... .. "fll-.-~'" .y. ~-I..

6-rum, et a-it

il -lis:Sci -tisquidfe-ce:-

F(:rlill \"'.

197

ill C(('na Domini.

=-~=--"-.-=r=i----=l~- -J-. - .-iII-_-+=--~...


::It--====t~---.~--==-~==:j~
- rim vo- bis e - go D6-mi-nus, et Ma-gi-ster?Exem-

~=--------:::=1--.-lIII-- r~~

~F-= -~-..
- plum de- di

~-

._.

ut et

.-fa-

vos i -ta

-~...--.---.
~- --~B-+= :-==--===---===---===--===
------------

-1- - -i

.::::j

vo - bis,

------

-----------.-----

ci - a - - tis.
J Finita :\tIissa~ fit Processio usque ad locum prmparahIm, ubi Sacramentum pro crastino servandum est. Interea dum fit Processio, eantatur Hymnus P ange lingua
gloriosi Corporis mysterium. Postea in Choro dieuntur
Vesperro sine cantu. Et Sacerdos cum rninistris denudet
Altaria, legenc10 Antiph. Diviserunt sibi. cum toto Psalmo
Deus, Deus meus, respice in me.
J Post denudationem Altariulll conveniunt Cleriei ad
faciendum ~Iandatum. Diaeonus eantat Evangelium Ante
diem festum Pa-schoo. Inter lotionem pedum }uec sub1Scripta cantantur.
~===:J

__

.===--II

~===-~

_.-_-.

Antiphona. ~':"~_-~------===--.~j--.
Ton. III.
Manda-tum no-vum do vo-bis: ut di-li-

~.==~==-~~=-=--=1=====-~=!====-~
--= iii-.1-.
=1=!=
-------- - - - - - - - --.
.--.=---II-~

__._"_

- ga-tis in- vi-cern, sic-ut di- Ie- xi vos,

di - cit Do -

r==------.-_-1I--II-----a;: ---g.1-_-- - 3:---=-.-------+-----.-.-_.

- mi-nus.

Ps. Be-a-ti im-macu-la-ti

in vi - a:.

~=------~--=l+---.
=1=F-II--- ~ ~-- -=-=-"-j
.
qui ambulant in le-ge Domi-ni.

Feria V. ill Crena DOlllilli,

198

Et repetitnr immediate Ailtiph. lVlandatum novum.

Et sic ali(C Antiphon(C, qu(C habent Psalmos, yel

Ver~us~

repetuntur. Et de quolibet Psalmo dicitur tantUl11 primus


Versus.

---==----.-.-.

...

"J wua. -~._.==.~-===-=~~~-I


A.. Ut Ip
Ton. IV.
Postquam sur-re-xit D6-minus a
I"

__

--=+--.IIl-"'--'-.-"~--=-+=---I
j
-~-=- '. t-:f. .---i

~~- ~:=..

eoo- na,

mi -sit a - quam in pel - vim, et eoo-

----~-"'-~--c.------.-.-i3-l
:$
. - :j
-~-..
-1= ~
- pit lava-re

'pe-des

;&:----

di-sei-pu -16-rum su - 6-rum:

:;-~ jz~...
c:==t::..= ~==+F
ii-I
~==-~.-.------~ -.-~.=.= -~
hoc
ex-emplum re-Ii-quit e-is. P~. l\la-

!3--.-#~1I::II

ill.

~~

- gnus D6-mi-nus, et Iau - da-bi-lis ni - mis:' in ei -

:;-~.--.--II-.-------=t=.--.-.--.d=~-1Ii
==n:
~
-1=========j====----.--==---=.=:j
- vi-ta-te De-i no-stri,

in mon-te san-eto e - jus.


P ostquam surrexit D6minus.
Antiphona. D6minus Jesus. ut in l\1.issa ad Communionem. pug'. 196.

I ......-.
-.__-. ~=c.... .-...-r=: -.-=1
===-~==~=====~--==--==---==t:.
Ps. He - ne-di-xi-sti Domi-ne

ter - ram tu-am: aver-

~. -=1.----~
..--~ ~r-==
..=-~=r=--=--=
_-===t-"-
- t~-=--==
- ti-sti ea-pti-vi-ta-tem Ja - cob. D 6minus Jesus.

199

Feri;l Y. in ('(ella DOlllIlll

Autiphona.
TOll. V.
~

=f=Iii

~~--II-~l3 wA ~_..._c~ ~~
Domi-ne,

tu

mi-hi

la - vaS

:j---.-.-.-.-=.-._U"-.=

==r====1===----c==-=~=----==~==-_j

.=j_.--=!

pe~des?

Respondit Je-sus,

et di - xit

e-i :

Si

.-=.--_.--

~=----~---=-'~-=J----=t-r-

:=r==-

~---- .-

non la-ve-ro

~.....
ti - bi

.-j

"-j

pe-des, non ha-be-bis par-

~- --. - -~f===---------II
- --------------1
i ----- t --=J~
---.--11
-.- tern me-cum. \5. Ve-nit er -go ad Si-monem Petrum,

J .-.

-.-.-=n====--===--~--====---==

--==--==-=~ -.-j===-~---====---

et dixit e - i Pe-trus.
Et repetitur Ant. Domine, tu mihi lavas.

~====---.-.--II-.-=-r::.-.-.- ~--.
=1~-. --~===t===---:j~'

-3-.-.--==--==--=-i

Quod e-go fa-ci-o, tu ne-scis mo-do:

sci- es au -

~.
~--.-.~- -~ - - - - - - - - - - ,---r=--- tern po-ste-a.

-.-

Tertio repetituf Antiph. Domine.

--.-.-

-------~~
-

-- - - - Alltil)hOl~a.
~._.=--~====--=I=------=-__

Ton. 1\.

Si e-go Do-mi-nus, et Ma-gi -ster

:;ii-=~-~-+-.-~-.-~-.=--+=ii-~=fJ~.c

~=-=---=-===-======j=----====--==--==--=!
ve - ster la- vi vo - bis pe-des: quanto
rna ~

- - - . + - - .--c-(=-==+=~~
~ ~-------.-.=.=~=...
-.----- - - - - - - 1 - -

- gis debe-tis

alter al-te-ri-us

-.-=---~.

la-va-re

pedes?

200

Feria V. in Cmna Domini.

:;:~-.-IIII!--.-.==r=-.-.-. ~ ~-:J-~-=

~+=

'

~====l==--==j===-===--=-=-=~.=jt:===
per-ci - pi - te
qui ha-bi - ta - tis
or- bern.
Si ego D6minus.

Antiphona, ~.=--.-~-.---.-=J=II-.=:JI-I
~-=~
-:-= -j==---1
Ton. VII.
I n hoc co - gn6scent o-mnes, qui-a di-

=:f-==-~===-==
.--=-=r--. ~ .-~
-----.-.-.
sci - pu -Ii me-i
e- stis, si di -Ie - cti - 6-nem

~ ~-.-.-.-.-

::j;
~-.-.--, ~=- =~I=._. ::.II-~==1--1
j_-==j===-_ _-=-=.-~::j==_~==__j--l
ad in - vicem. l. Di-xit Je - sus

habu-e- ri-tis

.-~-.--==-~f======--===--===--===
j -- il ll i- . -- .- --~
- ---------'----di - sci- pu -lis

su - is.

I n hoc cogn6scent.

Antiphona. ~--~ ..._. __ ~ EiII-BT VII =1= - - - - - -- - - - - OD.


.
Mane- ant in vo- bis
fl.-des, spes,

!--==~=. .=J-.-.
. ca - ri-tas,

!_ . 11_.
=i-

::II-~==--

==--==~-j=.-.-

tri - a hrec:

=n:

..
-.-II-.-:J~
--===:j==--=

ma-jor au-tern _horum

11'__II iJIl ....----.


~
- - -- --

.:jt_~

est ca-ri-tas. 1. Nunc au-tern manent fl.-des, spes,

F,'ria V. in Camn Domini.

201

..-.-.-~r

~=--=:r:1lll-.-.-~-.-=-~==~
.---:J==r=
t=Eca - ri - tas, tri - a hrec:

rna - jor horum est

~=---==1f--------

=!=~ d

ca - ri-tas. Maneant in vobis.

l-l

Antiphona. ~===-.---=--====~.:::-.--.-----'
:1--E=.-.-~--~=.=t=~===~--=.= ~
Ton. II.
B ene- d'l-Ct a SIt Sanc t a T'
. t as,
fl- nl-

-ilii----.---------B --------====== -.-.


-~li--~-- -...,- - . - ..::-- - - - - . - . - - -

JI~-==---=- j===~~-.at-que in di - vi - sa 11 - ni - tas: con-fi-te- bimur

==1===--.-_-.--. =.-8-==.J I

=II==J===-.-~:-I
=tE=~ .~=.-.~~~-_
e - i,

qui - a fe-cit no - bis - cum

mise-ricor-

~-.-.r~--.= =1F===--.-.-.~.-.-----'-I
:::tt:====~ _~jt=~-.- _~==--===-~
- di - am su - am.

~.

Be - ne - di - camus Patrem,

_ --~=-.--.-I

-~-~--"--=i=1----=~=====1f

::n:===J====j===j=-=.=.~-.-j

-~=~~

et Fi-Ii-urn, cum sancto Spiri-tu. Ps. Quam di - Ie, -

=1-5-. --.-.--.-.-:_---.-=~=.~=.=-=---iIIl=t
=It===-_-===~==--==--===L:~-=j==--=--==j:-=
- eta

~-.-=1

ta-ber-na-cu-Ia tn-a,

Do - mi-ne vir-tft -

==-.-B---=-li:::l-B-.-"'-i-.--.--.-. .-J-I-

::n:::===j-.-==~==--===~==--==~==--=-_

--+

- tum! concu-pi-scit, et de-fi-cit a-ni-ma me-a


-ilii--.::---r--~--3- - - - -tii---r"W-.=:J-.~-.---

f-----

:::n:::===c---==-=-~~ ====-~~
in a - tri - a
Do ... mi . . nL Benedicta sit.

202

Fpria V. ill

AntiI)houa.

Ton. VI.
~

CO'U;J

Domini,

~:l
-:- ..
----.~j]
..-----.~-J..
-I- _ . - . - .
. ~--:JI-~--1:

---.--1-.-- ---1---bI ca - rI - tas, et a - mor,

U-

---'--:::l1:-~----'-V"-

-:r in _~~
u-.-.il--.
==---i
3E
3
Chri-sti a - mor. l. Ex-sul-te - mus, et in
--1---1- ~=r_.-._"- _
-.-.-..
-~ 1

"=j ~ ~

De-us i - bi est. '\r. Congre - ga. - vit nos

---I---

- --1---

--I.._--:

-I---

~:=J_._-.-_~_._ -.-.-~ ~-

'- num

_1--

----~-~
------

:$=~-

--

--.--l-

---1---

---<-I_

.._=c._.._.
-'-.- _ _._._..

i - pso ju-cun-de-mur. l Ti-me-a - mus, et


---~-----~---1---~_._..
- - - --- , - ---,~ - - -_~ - ~
a - me - mus' De-um vi -vum. ,y. Et ex cor - de

__._-. ==--=-.=r_-.::._._._._
-~====I===--==--==
~-.==~-------

--.------.--

-----.

di -Ii - ga.-mus nos sin - ce - roo

Et repet. Ant.
Ubi ca.ritas.

---l---I-.I,-----1__._"_.-3f-

---1-- - -.-~ ----- =i"F=.--II--~


~- ==--==~-- ~=:J_.
'-:-Simul er - go cum in u - num congre-ga.-mur.

,--==-----

--1

-I

' _.-.-~~-::I----===~~_-j-._-.--.-v.-----:::r=====~=--:::r+==i
-.=j~

-1-,

. Nenos men- te
di -vi - da. - mur , ca-ve- a. - mus.
--l---1----~--~--1---~--I-.--.--.--.----------..,j-.--.::--.
- -P
- -- .- -- .--- - - _ - . - --!
-I
-.--- ---- ~
". Cessent jur- gi- a ma -Ii - gna, cessent Ii - tes.

-.
----1---I-~--f---~E--'~-.-.~
~~- ~-- - - - - - . - .
-

-II- - . - - - . -. . . .

~---!

.:

l Et in me-di-o no-stri sit Chri-stus De - us.

--I

Et repetitur Antiph. Ubi caritas.

Feria VI

<

203

IllParaS!~eve.

-.-v.-- ---- - -

---j-----L-----4-3i--+g_._.
--+
--..1-. - ~_------==~
.~_

~=r_._._"_._

\l" Simul quoque eum be - a - tis

vi - de - a - mus,

.-.- _.
.-. _

- ---..11 - --- .
. ,--. .- - - -----1-~~- 1
-.-.ll
---- -j

~._-.-~ ~=:I==--==~ ~~-.-=-.--

_._- _
~

.._-

Glori-an-ter

=J--.

vultum tu - urn; Christe De - us.

.-===~_

::l-=

~_._.!--

~-

.=c~--.-ti - - - - - - - - - -__. - - - - - -

1E

l Gaudium, quod est im-mmsum,

::;k=._._._:J__

-.

at-que probum.

__"_:J__._"_IJr_._._E

---i----1----l---

-j- - - -

- . - - - ---

-~----I
--I

~----------..-----=~+-~

Soo-eu-la

per in-fi- ni - ta

soo-eu - 16 - rum.

FERIA SEXTA IN PARASCEVE.


-+-

Hree dieit D6minus: In tribulati6ne sua mane eonsurgent ad me.


e:;
rrl'aetus.
Ton. II.

~~~~~-~:r=i=~=~===
i

'

-I-

----1--- . - -

...-- .-- ..

0 - mi-ne

"

---F--.- -.----1-

3===--.-=~

I,~JL_II::II_.-.
---.J-+::!!-.~--

au-di - vi

au -

- --\'--~--~
:!~ ~... - ===:1=.--=
.~ 1=

r~====~~~~~1

- di - tum tu - um, et

ti

~=--=1=-----..Q"~r=-!l--~-.

:J:f=. ..::.tlL -..-. ..


- mu -i:

eonsi-de-ra

t
vi

t:- .l~
6

.--~
pe - ra

204

.F'eria VI. in Parasceve.

..w:!i=II+a- -=~~iJI=II+ ~ -~+-::j- ...-~-+

=.=t=t=======
et ex - pa

jf===-....

_~j=-.--.

tu - a,

==-

==1-"=~~--,=

- di - 0

du - 6 - rum

::I=,~

-vi. 'f. In

~~=I~=r-

:.If:-.-.=i====.J_..J_-----==--

_-=-1_--

me - 11-1-

J==t =J=--+

a - ni -' rna

Ii- urn

in-

.b"--------1--3-----~
,~=====t--~
,. _._.-. ~ .-.--- ~
-1- -.-----r--.-I-- - - - - - - - - .

no - te - see - ris:

dum appropin-qua-verint an - ni, '

--~~-+--~ --f---~Q"---~= __ ._.~-11 _ ~=r-=~


I===--=-eogno-see - ris: dum ad - ve - ne- rit
tern

-I

J::

-.- -

--1--

- - 11-1--

-.--~_-'

~-~-..-----';;,~-t==ll=-I--::.II~
J
~f '. t-~~ III~. -'l~=~t -.. ...... -.--1- pus,

0 -

sten - de

-, rise .,. In

0,

-------~#-t-~,-~-...,-.-.- - - - --=-I
j=~_j_~:J
_-j-_~= - -~.--~--i

a'

Li-ba-no

ve - ni - et,

et Sanetus de

~:::IIQ..L-+-~-f-----=------J-~=1:r=:+
:Jf~ ~.-.=-.---=~-~=:E. ~~ ~t:=
mon - te umbr6 - so,

et con - den - so.

"

Feria. VI. in Parasce'fe.

I-

205

::t=~l.~--.-- ....--+ ~+_ .....-==~-.-

....=~

-'-==j==~--.' '-+~'t=.=j===~_-===

V. 0 - pe - ru-it

coo

los

ma- je

::o::5=1I:~~=IIi=E --=~_ ..l>"-~_r::--...--::If=====j====


_.-~ ~--===L t===lH
- stas e - jus:

et lau - dis

jus

ple-

~i'_t-+
~+~::J-~+l-.-~==~+=~~
=-====-+ -_ap_=:j===--=--=--==
- na

est

ter -

- ra.

J n diebus illis: Dixit Dominus ad Moysen, et Aaron


in terra ~gypti.
.-----~-------.- -

Tractus. - Ton. II.

-j-f---I--~-~~
~-.-..-l. - '--1--- ---E-ri-pe
me, Do - mi-ne , ab
.
-I-f----

--=--5--~--~~I--j--+- --j-----I
1~
=~-==t== =II~===--=-l+w:::r-=-- . -,-11-:..-:-1
-

-r-II-

.-.-

Ii - be -ra

ni - quo

me. V. Qui co-gi -

-~---==.~===--.---==-.- t=::..=~~
-.-'-~'-'-j-.-=t-'-.--~==--=
- ta - ve -

-~

~~

runt

rna-Ii - ti - as in cor - de:

-I-__--=--~---l--...t.

~~t

to - ta di

t=. .-.-_11 .' _~~..

-==~

con-sti-tu- e- bant prre - li-

-~=-I-II---'-~
~-.--~
It--.,=
-~
~
- - - - - - - - - - - --- -'~-----j-'

- a. V. A - cu-e - runt

----.

linguas su - - as

-+

Feria, VI. in Pnr:lsee\!e.

206

-.=~-~-!=- ..

-.-.-------=.-C:. ~+==t=~...--.--.

::1.Et==t===~===!:::-=-~-j=--==-~
- dum

sub 13.- bi - is

e-6 - rum.

~.

Cu-st6 - di

=i=S-:=JIIii---, =~-.-~= !=_..~ .:&:_-.-~-. ~--+


:3f~~-=--=-~t:====--~+-._I~_"====t~-1-

me

D6-mi-ne

de rna - nu

=_=. ,

pee - ea - t6 -

-E-~-------I-~.~~
-1-- ----- - --+--iII-_j...l-_"

- ris:

.-~-.

.=:J__ ~_~-=-_

et ab ho -mi - ni-bus

-=gI==j---~-----. __ _j~ --~=

-~-=i---a---~

~ ~

--

ni - quis

~ ~..

Ii - be - ra

me.

-v, Qui

eo - gi - ta - ve - -

::;:S-3--::...-.-.--w--_----L-.. --~~-3- ---j f - .=::1=


~-.-

- runt

-~

-.-.--===--==:t-==-_-~

supplan-ta - re

--=~===--_.===--=-

gres-sus

me -

"="-~F-~-.

~=-_.=-~---~=~-====t=-----=-~
abseon-de-runt su-per - bi

os:

f-t: ::.--.
+-~~_-"I

13. -que-urn

-"--.+."

mi-

+~-~
~f==i-.-~::c-w
.-.,;=1--1:Jt~j'
=_~--===--~--==~~-j--i- 'hi. l. 'Et fu - nes ex- ten - de
runt
=-.=5= .-~--.-.-,-=i-L-.~

~====j===--1-:-.-.

_'

in la - que-urn pedibus me - is:

:$

=~==-~-=::-r--1

~:j=.==--:- _~

juxta i - ter

~. ~=.. ..~=-==- =-_~_-.


't ::., __~t:=
P
-~~_-_~_~

~ .=j-~==--.-

sean - da-Ium

..

po- su - e - runt mi -,' hi.

207

~-ilJ~-:II--a::=:r-= .~-.-i.-

.-::J

~~=!= ==1::==

j f - ~=--.:-_
..._~=-~=-====--- ~=--- ~:j=::I=

Do ... mi-ne

vir-tus sa-Ill - tis

me - re:

~===-~- ::II=---,-r:::-=..----==l-ilJ.-j=-_--I*=.=--=-_-_-.---L.__
__
~--=j===.~_.

ob - um-bra ea - put me - urn

in

-4-

di -. e

~--==1+---~~-!=--~-.-I

.r: :

~ ~ -:jL
bel - Ii.

~.

- -.

Ne tra - das me

to. .-=.~

a de- si - de - ri -

!~ ~~:J=-~"- .:=3=_. .. -~--~=3~-1


-

me -

+-

pee-ea- to - ri:

~=

co - gi-ta -

..

~=~ 1=-_ ill ~---~=c.~=~=.. _j _ ~..~=


:Jf=t_t
__.._ =__
_
me,
~

ne uII!-quam

ex-al- ten - tur.

~~ ri-I....~ II"..

t. Ca -

3-----~- - = 1 - - -

:J~="
- put

eir - ell - i - tus

e - 0 .-

~=j .--1 ~=

rum:

Ia- bor

208

Feria V I. ill Parasc(!ve.

._

_ _.J_ _ ~ ~

- -

--..-a--.-:::C.-I=-====

--

--

'--

la - bi - 0 - rum i - pso - rum

_._~----.

===-.-~_"":J:1
0-

pc - ru - it .

-~!lii===......---j==--.
cr-=-"~
,=-.- .-~- ~f=~-~=-=-.
- - - - - - - - - - - .-.--i
-.-j----~--=--

--:--

os. ". Verum -ta-men ju - sti

con-fi-

I --~.=1 -l- ~ t.7 ..: ~


- te-bun-tur

no - mi-ni

tu

0:

et ha-bi -

.-.-_=_-r-w-+--'----.---4~
=-~. -t---;;""~~.-.=-~-_:i"-I---=.--I
---==--=== ===
-----=L_ +-=_----L...:.._
- ta - bunt re - cti
cum
vul - tu
~

--:J---- --.- - .

-~-

- - - - - -.. -

--!*ii-~. -f-Jjii_~. . ._",-=-E


._ _
_ _~__===__==__--===--_

3f
o.

tu- } Sacerdos discooperiells Cruceni, incipit solus Antiphonam Ecce lignum Crucis. ac deinceps in reliquis juvatuI' in cantu a ministris usque ad Venite adoremus.
Deinde Celebrans, altius quam primo, illcipit: Ecce lignum
Crucis. aliis cantantibus ut supra. Tertio Sacerdos altius
incipit: Ecce lignum Orucis. aliis cantantibus, ut supra.

_~n. VI_.

:$_. ..~.

I-=+_ _ ~--.
..:"J._"~' ~~ .::r=
.~

Ec-ce Ii - gnumCru - cis,

in quo

sa .- Ius

-~----~-+
-..-~-.. Jr===--"'-~-,,
~~f!i~ .. --,_.=.+_r--=-~_
===-=~+~.G
mun - di

pe-

pen - dit. Chorus &. Ve - ni .. -

:Iii
C_t:~
~""--ftII
~ jt_ , __
~_..
..
--_
- te

adO'

0 ..

re .. mus.

209
Dum tit adonltio CJ'Uti~. cnlltantlll' Impl'upl'l'ia. et alia
qwe sequuntur, vel Oll111ia. reI pars corum, pl'out multitu- .
do adorantium, vel pnucitils l'cquiritltoc modo:
l>no

cantor('~

ill HH'dio Chol'i cantant

TUll.

I.

..,.-.-

-==~===-==---==--==E

-=-l===-==-. - _ . -=-=. --~-_._.r/I_._~

~-.----

-I - . - . - . - . - - - -

~.

-. -.-...

Po - pu -Ie me - us,

*.__

quid fe - ci ti

hi?

--i.~3ij

--------~-~--t----- --- -~

_= - ---~

-~.=:J-.-_II-"

aut in quo

contri-sta-vi te?

responde mi - hi.

----=1--E--~----l~-

:;:

,----_-=.....=====
--..=-.-.- ==-
.-- ---- ---- -=t:
-=-~-~

. . .-

~\L Qui - a

e - dli - xi te

de ter-ra

iII-__

.1E-gy-pti:

---

---------~---3E- - . - -.--11 - - - - - - - - - - - ~~-1------=:J--.-.-.-.- - - - - -.- ----pa-ra-sti crucem Sal-va-to-ri tu-o.

~=--_1------.-

[-llllS

Chorus cnntat:

Alilts

('lI(ll'll;';

respondet:

BI: .

--~.
J. -.-_-f1~.-==l~
::._.-V",
-I - . - - -- -.-.
--.----

_1 - - - - - - - - - - - - - - - - -A - gi - os 0
The6s.. Sanctus De - us.
l'rimus Chorus"

Seculldll";

(!II}l'US.

3E .

=:.-=-1===--==-~~==--3E*=--::J::=-.-_-II="--II---- ..
----

:j:!i- II

-=H!'-----r-.-.A - gi - os i - schyros.

- - - -i

-.---

Sanctus for - tis.

PrilllllS Chorus.

-~

-.. --.=-.-ii.:ir~---I-- -

-I-""'---j
-4

---1-----

--

~===~=3E
::.-.- -

- - - - _ -. .-

A - gi-os a - tha- na-tos, e - lei - son i-mas.

(h'adllale Homanum,

14

210

Sccundns t:horu5.

;-~ ~--.- . '.--II-b~-.-+-. =---~=-~--=t==~-=rt:=

~=-~-==---==---j====--=-=- --.--=-~"=-"_jt:=
Sanctus immor-ta - lis, mi - se-re-re no - bis.

...j
.
rJ

.
---=-.-.-.------ ----.-

Postea duo de secundo Choro eantant:

::j: ="::::::L - _
=~:
~-.-.,-.V. Qui - a e - du - xi teper de- sertum quadra-

-;l

- -~-.------3=~b.. --,_....L_._._
-- =--j-.---a
--=-..- - ~
- gin-ta an-nis, et man-na ci - ba- vi te,
et
:j1;; ._. .JL. -..=I
j:
::::cI=.... _.. ._ ~
...-.--::Ir-:--.
_1_ - - - . - . - : : _ - - - - - - -

-------- --------------

~------:j-.-

in-trodu-xi te

--.,-1
-.--1

j::=

in ter - ram sa - tis bonam:

--:J-:::::=j-===~f==--==
-1- -.-.-.
]J
- - - l - - - - - - . - - - - - -.-- - - - ---1-

- - --.---.-.-_.

---

pa- ra.- sti crucem Sal-va - t6 - ri tu - o.


Uhori respondent alternatim: Agios 0 The6s ete. Sanctus Deus. etc. ita tamen, ut primus Chorus semper repetat Agios, ut supra ~ page 209.

Deinde duo de primo CboY'o cantant:


----------~---- j - - - - - - - - - - -

.._. ""--.--.::I-IIi==.
._. .-:1==::J_.-.-_

:j~==--==1. Quid ul- tra de - bu- i

=---l1

....j~_._

..

fa.- ce -re ti - bi,

et non

~
~- ~_
=l
~. .=I=-~-.- .--~:
~- -.~j--=-.-.-.- - - - - - - - 1 - - fe - ci?

E - go quidem planta - vi te

vi - ne- am

.-. -..j-.--.:...-.--_1-----===~--3
---------- --------~ -me-am
spe- ci sis - si-mam: et tu fa - cta es
-I

__ ---1. _ _ -

0-

-.-.-

----

----,-

!'

211

ia \, r.

-----II-.---~-----+

=t-~="-'::T==----.--~ -. =--=-.-.=II:TII~~------_._-----.-=1------mi - hi ni-mis a - ma- ra: a - ce-to namque si----j-3--------~--

~-.-~.-.-.-.-.===~-==--.-.-~ --.~
-H~------ - - - - - . - - - . - . - - - - - - - tim meam po-ta-sti:

et lan-ce - a per-fo-ra-sti

.-._II_-.-_=-

_.~_j_ _
=-=--~=====~-==--==r==3E===----==----===
--t-~,--

--

--.-

-_-

----------

la..tus Sal-va- to - ri tu - o.
Item Chori :lltefllatim respondent: A~ios 0 The6s.
Sanctus Deus. etc.. ut supra: pag. 209.
} V('r~:ns seqll(\nti~ Impl'operii a duobus cantoribus
altcrnatim cantantnr: HtI'dque (',hol'o simul repetentc post
quemiibet yeI'sum: P6pule meus. usque ad Quia edllxi te
de terra JEgypti.
.

Duo dt.. . secUIH}(, Ch,,]'u cantant:

=t-\Iiii t
.+~_ . . . _.

- .-=-=1-.
j

Y. E - go propter te

_=._

=~

__~:=_

. _ . _ _ TI_

fia-gel-Ia - yi JE - gy-ptum

-~ -=-==--==j===-~- ~===-.-.-.-.-I

+,-. --------

+
.... - . . -- .--. - .-~_--- . - . - - - - --1--t-,1l!!L._
cum pri-mo- ge - ni - tis su - is: et tu me fla-gel -

--_-=- --------

----~-I-]I----
--E-----'--...I
--1----111--'-.
-------.-----

-1- --1---1--h

r- - -

----------

- la-tum tra - di - di - stL Char. repetit: Papule meus.


Duo dt primo Choro:

...-.

---.---- ------

.-_-_.===j-.- -.=j=-.-t

--~- --l---_,-~--,--

+"---=l=~--.-~ ~------V, E - go
e - du-xi te de -gypto,

de-mer-so

-==~==~-===-j==----==--===l==:-.~~II-'
-~
.. .-.--:-...1-.--. ---.----1-.-.---'--1
+,-.--------~

-r, -

--- . -.---B-

Phara - 0 - ne

in Mu-re

ru - brum: et tu
14*

me

212

n---.-.-.--.

--------..,---------r-- -- - i---i-----_-t---~f-
- j - - i - - . - ~ _.. - - -

-1- -

- - - - - 1 - - - - - - 1 - - - . -.-~-.-

tra-di- di -sti

I hH I de

f:'l'cUlHlo

:tJ ..._.=t=t= - =r==~ '.


\~.

E - go

---

princi - pi-bus s.a- cer-do-tum.


Churll'"-. I'6pule meus.
(thoro:

.=r..
j

==1
._._ _.:=j

an - te te a - pe - ru - i

::;:!liL= . - . . - . -

rna - re:

~- _--.=
et

.-=.-r=-.--il---.-. -==-r=-=rI:=

--===---==l===t=1=====--.-lri-.-j==
tu a - pe-ru - i - sti lance - a la - tus me- urn.

('horth.

P6pule meus.

Duo de primo thoro:

...-.- =.-.-.-.-.-.- _.

- - - + - : : j - - : : j - f -'-~-r=--::l-j
- - - - - - - - - - --.--.--

:iiil=~===1

~
~.

E - go

an-te te proof-vi

li===.-=

in co-lumna nu-bis:

-.

213

______
et tu
DtlO

de

-.-.=t----~--- ---iii
-- - - ---.-. -

me po-ta-sti
S(ll'llIlfhJ

f--_

~_---4--~

--1:$=---.------.-.---------1--

-1- - . - . - -

fel-Ie, et a - ce - to.
C'horu~. Popule meus.

(hol'tl:

-.-.- --B-.-.---=.

---~--~--~---

::;:=~====
---~===r:-t
=+1'...- . - - - - -----------1-.-.\~. E - go
propter te Cha-na-nre - 6-rum re-ges per-

---

-~-3---------1- - - --.-.--.-~-.-.-.-II--II:::J--I
- . - . - - - - - - - - - j - - - - . --I-

~-

-.-. - - - - - -

CllS -

si:

et tu

--1-

-----1-----

percus-si - sti a - run-di - ne

ca-

.=rr-==---==---==---==--==---==-__.---="-_._j:t-===----===---==--===---===
- put me-urn.
P6pule meus.

~- -===c
~

('hnl'US.

Duo de primo

-.--.-.--.-l1li----.-('1101'11:

----1------3----IIi- - - - - - - - - - - - - - - - - ---.-1
-t--.--r-.-""
- - - - - --j-.-.- -. - - V. E - go de-di ti -bi sceptrum re-ga - Ie:
et tu

-t-+l!i--...-.-

::11--11-. .-- ~=i_ _ - _ _ ==1+


~~--=1---:::j------q---=-==B-- ...--.:jt

:.i:S II! -

de ... di-sti ca-pi-ti me-o

Dut) de

spine-am co-ro -name


Churns. Popule meus.

'('Clllldu ('hOI'I ~.

---'3--=1----.ii=l:=-==- -.-.--.-=.-.-~==------==I-.--1
~'$.

~
-I,

...-.- ------ --l-.-.---"--.- --

E - go

te ex-aI- t3. - vi magna virtu - te:

--.-.- -.

.-.'-.-.-.~.---==-j===--==f=
--

.---- -j-~-------

tu me suspen-di - sti

--.--

..

et

~t--

in pa - tl - bu -10 cru- cis.


Chorus. Popule mens.

--

Fpri'l. V I. in PilLI

214
Deinde

("lntal,HI'

.-.-

eommlllliU'l' AliTipJI.

----.~=--...
---- ---- ~C-=1rucem
tu - am ad -

-.

1Ii-.-~--

-r~-.
l-III.~-1--

0-

.-J==--=-.-

- - - - - - - - - --.-.,-ramus, Do - mi-ne: et

...

-.

--------~--~

-.-.-.--.-.-.-.-~-.- ---=----_.-1
---------1---- -~--:-

sanctam re-surre-cti - 6 - nem tu - am

. ~-.
-- ---

-.I

_I

lauda-mus,

------:r::;

---------r------------

~ - - - - ~.
E=~===-=+r!i--j-.--------=--I
et glori-fi-ca -'mus: ec - ce e- nim propter Ii - gnum

.-.-.-.....

..

----~:::=:J-----==l+-=

~~

~=-~j

ve - nit gau-di-um

.- :II

..

d=-~

in u - ni-ver-so mundo.

:-.-~ ~-.-.-II--.-.-.-.-.-~-.-.-

b.I:I.-I

~=~--===---=====l=====j==--==-~~
Ps. De - us mi-se-re-a-tur nostri, et be-ne-di-cat

:L~-"

~====-

.-3-- ~-II-.--.-.-..-.--il--.-~-I
=l===-_-==--===--==---==--===j-i

no - bis:

il - 1ft - minet vultum su- urn super nos,

~ .-.-.-...=.+--

---. -=n:===-~

~1i-----"--=- - . - j - - - - - - - ~mi-se-re- a - tu-;:- nostri~ l~:t repeL -immediate


Antiph. Crucem tuam.

Postea cantatur "\). Crux fidelis. cum Hynmo Pange


lingua glori6si. et post quC'mlihet ejus versulU n:petitur
Crux fidelis. vel Dulce lignum. eo modo q110 inferius 11otatUf'.
TOll,

I.

:;ic=:j
~=.--.

~-:~==E-.~
~. ~ .==1 ~- ~-~
-----~--=J-----

Cruxfi - de - lis,

in - ter

0-

mnes ar-bor u - na

215

----f-----.-.- .- -_.-

=-=B=--B-3

=I--=l--

~---no- bi -lis:

__:::J__ I. ._ _ . _ -.1"-=--==-=-=~==---======l=

----~

nul - la sil - va

ta -lem pro - fert,

--'-~---l--j_!.---!---B- -.----t-----3:---i--_l! ..., __ ._.~._.


_
--B-.- - j - - " - - - -.- - - - - - fronde, flo - re, ger-mi-ne.
Dul-ce Ii - gnum,

-..l-i-_-L--.--.=~
. ---1----_

-f

--j---~--~----1---~E-

-.-~---_-t::-_- =~=.:=!Iii=-"=='=::T=~=_.__
~--=_.

- ...- -

dul-ces cla - vos,


H'J..'mnu~.
.
Ton. 1.

--i---~-=-.-.-----II-

dul-ce pon - dus

---

su - stinet.

-;:Jiij_-J--==-====---. --=-B-=l-B~=.--.-.
~--J-----B-.--~-j--1---i

-.-.-.------- -- -----Pange lingua glo-ri - 0 - si


lau-re-am

~.-3.-" ~ ~=u. _.. -~ ~


cer-ta - mi-nis,

et su-per Crucis trophre-o

Q
die

---j---!---E~--. - = 1 - - -

+.Ilii
- .-__ -==~== 1Ii- .-.-.-===..l-.-~
~---- - - . - . -..- - - - - - 1 1 - - - - triumphum

qua-, Ii - ter Redemptor

no - bi -lem :

--~
+-==--=3=-=-j===-=-==--==::==lf==---===--==
-I-!lili-lli--- - I - P - - - - - - - - .-.---1-_-1 - - - - -

-11_._._.-1 ------

or - bis im-mo-la- tus vi - ce -rit. Hepetitur: Crux


fidelis. usqUE' ad Dulce lignum. Et sic fit, quoties repetitUI' Crux fidelis.

-==-j--=-----==---3-~~---~~
--B-B--:::j-------~---B-B-B-_-----1-----------V De pa-ren-tis pro-to - pIa - sti

fraude

Factor con ..

::;'-Ii=i1--~ ~===_-~-=B-_-j--_==l=.-B-

-==--==
quando po-mi no-xi-a-lis

~==--=--j-.--

- do -lens,

-II--~-==_----~

.--j::

in necem

216

FI'ria \'1, ill

~~

l'ill';l"C't\f'.

-~==J

~.~=~

-1-l= -_-_--..: = j - - - - . - ------=morsu ru - it:


i - pse lignum tunc no -ta - vit,

=i~
- --. -. =l
:::j:r
,
~----------.-.-.-j---------damna li- gni ut sol -ve-ret. Repetitul': Dulce lignum.

--1-==- , -':"-.-3-.~=b.-.-.-J_-~--1---------. ..
~-.-..-_-----1- -----'---,----

-1- - - - I - - - - . - . - I q -

\I).

--+

Hoc o-pus nostrre sa-In-tis

or - do de-po-po-sce -

~~-~-=!==-.-~1111-.-_--=-~ ..-:::j-_-.-~= ' -

-.----j=--==--=-=a:
ars ut ar-tern

~=~-::j-.--=j===-

- rat:

IDuI- ti -forrnis pro-di - to -ris

-.----.. -.--.--.--_-.-IIi---.-.--1--- ,-----------------.-.

-1~ 3======I===---===-~==-=I ~.--l


~-1-,-"- - - - - . - - - - - - ----

----I

fal-le-ret:

et medelam

$- '-=-==--I-~
un-de

fer~ret

,in - de,

hostis

~f:===----==---==--===--====
------------

Ire - se- rat. Repetitul': Crux fidelis.

------------~-II-:tl.----J-Ii

~=~=====i- _-_-~-.- -=t=--=~-::----.~~


-11i-.-.-.-.---------+---~. Quando venit er go sa - cri
ple- ni- tft-do tempo-

=-~~~J-=_-b--.-~===.-=-.-=1-_ .=+===1===
~==-

- ris,

-._--==--~.- ,-~j=-~"'--=-

missus est ab ar-ce Patris

-----.-

Na-tus, or-bis

=-=--==~
a==---==j===--====~
- ~-ii-~
=i~-=l-"
-.--.--.--. -_-IIi---:--.
~-.--.--..
- - - - - ,- - - - Condi-tor:

atque ventre vir-gi - na -Ii

carne~-

.-=--

~--;=-~
.=l
~+:===-+r'------.-_---jt:------------ mi-ctus pr6-di - it.

Repetitur.:Dulce lignum.

217

=-=S=~--===-~
~.-=1-.~=i1.=.=.-- J~=.=-.:
-.--~-=---==j~--===--==-. - --+

~--II---8
~,

Vagit infans in-tel' ar-cta

con - di- tus prre-se- pi -

-==.--=-.

-!----~--.l..--_.-1--_.
- - -~r--.- - - -- -- - -.--j-~
-..- -._8_t==--_8_-.-_-==-8_~-.
- a:

membra pa-nis in-vo-lu-ta

Virgo ma-ter

. ------.-

..-

---r--~--=i--_ . f----~----_
~=~-==
.=iIi-8 =8 - -.
~-.---- - - - - - - - 'aI-Ii - gat:
et De -.i manus pe -des-que stricta

=tt--. - j

-._.--=11---==.~f:

---8-_-lI-j - - - - - - - - - - - -

-l,

cin-git

Hep~titur:

fa-sci-a.

Crux fidelis.

--~--!--===--===j-8--3-;;1IIl=18--.-.-.-h~
---1-------.--.-- - - -~------~-

-1-

-+ - . - - . - . - . - - - - - - - - - ~.

Lustra sex qui jam per-e-git,

-------1tempus implens cor -

--.-t

---------...j-'3----

- --~
. l -. 8 - . l-ll..,--.--.
l-- - --- - - - - -.---,...-

Esponte

:g==-~.-= .-~-j==_I1- .:8_8_


- po - ris,

Ii- be-ra Redemptor

pas-si - 6 -

+1=_--=1-==..-

-.-.-.-=j-8-.-IIi--=

- ni de-di- tus,

Agnus in Crucis Ie - va- tur

--_L-~--------f----3-

--j-;

- . -. .- - . .

-------.-

------.---.-

- - - -

==~=

-= - ---=j====-==---==3f-==--=--==----===--==
.-.-=1--- -------------n=
Hepetitul':

-1- _ . -

--

-------------

im-mo-landus stl - pi - teo

.:-r-=l==-_

Dulce lignum.

--~=-. _-r#! .-~ .~=i2. -

.-E=lIl=b~

~.--.--.--.--------j-~-------j-~.

Felle

potus ec-ce Ianguet,

spi-na, cIa-vi, hin -

-'--h_- ._-.l-..--~--~-----lL..,-.-- -- - ---_


-.-~ -!IIi-f..-----j.===._-.-_II_..-.:ij~

- ce-a

mi-te corpus perfo-ra-runt,

un-da manat,

218

. -.-.-.===E-.-.-

---I---~--=1---I--~------.- - - - -1Ii-- - - -==~-=


et eru-or:
ter-ra, pontus, a-stra, mundus,

..-

-.-~--===
~-.--.-

----.-.---1----==3f===---===--===--=--=
-----------------.-.-.-

-1-

-.

quo

~----1'

-------,--

la-van~ur

fiu-mi-ne! Hepetitur: Crux fidelis.

- -l-~--==--==:---.-3-.~=u.-.
.-.:b~
--1-----""'1~
-I-----.-.--~--

-.-.-.-.--------- ----------j-

\)' Fleete ramos ar-bor al- ta,

ten - sa la- xa vi -

-U-_._ -__ -- __.-.--'~

--L.--E-~-J--~---1--E-----

-- -ll --

~==-~- -.-.===_.-.--~_.- see-ra,

-I.

il-l~,

--i
quem de-dit

j-==~- ~==--j==---==---~~=
.-3j
-.-.-.---.-.---.- ---

-J=:
-f

et ri-gor len-te-scat

. - - - . .-

-.-.--..

.----

na - ti - vi - tas:

-----.---------

et su-per-ni membra Re - gis

--------------==--_-.
,.--'

- - ---.-.--=1--- - -- -3
- -1
--- -- -- --__,__
,_-

-+1riL=.

~=------.-.-.tende mi - ti stl- pi - teo Repetitul': Dulce lignum.

~-~

-I- -

j -----.--.--II::j---~~=h.-.-.-.
--1-----..,---.,
.--.--.--.--.----+-- - - - - - , - - 1 - -

V. So-la

dign.a tu fu - i - sti

fer-re

mundi vi - eti -

---E--L.-----1---__
- -- -u..,-.-__.---~ ~__---:_::.1
- mam:

-.-.-:j===_.-.-II-.-E
at-que portum prrepa-ra-re

ar-ca mundo

-.-=.-.===-.-.-..
-= - --..---------'
-.- ------

---I--~---=1-._--f-.---~-

::a~=l==-"~-=.-.naufra - go:

-~

quam sa-eer eru-or per- un - xit,

- --.----- - __-j--f- --- -._


- _--3
- -- ----

::LE
-

~-------:.--.-II-

----------

fu-sus A-gni eor-po-re. Repetitur: Crux fidelis.

219

-1--===---=---3.~.=v.-.--.--.-~.-.
.-.-r:;-n---==-.-.--.-.------i-------i---j--a-t- - - - - - 1 - -

--j-- -j--

Sempi-ter-na sit be -

\j.

tre

-'---1

Tri-ni-ta-ti gIo-ri-

------=t- --.-=---==

=-=---=~===-=i2-.-E=--==::J=-=I==~
II
~-j-.-._-==
_--.--t:
-

a:

Pa-tri, Fi -Ii - 6- que; par de-eus

00- qua

----~-3-:j---~-r----

=i~-.-:j-=='"
~- - . - . - ..Pa-ra-eli - to:

--

- - .-.-E==...I-.-"-.=~=~=
- - -.------j-U - ni-us, Tri-ni-que no-men

-. -

3f===----==--==
.-_-.-.-===--i
---.-.--1-- -.-.------~-==-j-=1

-t - - - - - - . - _ - . -

.-

-r-.- - - - - - - -

Jaudet u - ni-ver-si-tas.

A-men.

Hcpetitur:
Dulce lignum.

--.-~-.--

SABBATO SANCTO.
('owpleLl lWJiedictiulH' Cele1 lC'guntur Pl'uphdi:e. Post
qnartam Prophetiam. qmB incipit. In diebus iBis: Factum
est in vigilia matutina. po~t verlJ[l: Tunc wcecinit Moyses,
et filii Israel carmen hoc Domino, et dixerunt: dicitur

--.-.. ---.-----.--.--.--.-----=-----

----.--1---1-'-~

--r--1--E---------------.
-t-

ho-no-ri - fi - ea - tus est:

--.-+-.-.--~.!-+
-=--.- - _..::"_-..
e-quum, et a - scen -

220

. ~-lL-iII--=~==E--.--.-.-.~.-.-~=r=~=
:f'~~-~=L=.==-===--==-.-~.:::,"-4
- s6

rem

pro-je - cit in ma -

~ .~:::'rI_==F=.==~--. E~
ad-jn-tor, et pro-te-ctor

.-_.

~~=_._.

-:::.t=-

- re:

.- ~ .:i,t

fa - ctus est mi - hi

_~t

.._
_ _.:-.--.II'IIII-.-~~
:::j
j_

._~_"_jt_.

tem.~.

in sa - 1ft

Hic

De-us me-us,

~_.-.-.-.-.-.-.--,-""
t='~-.-.--I
'-==--======1=---J.=t= - ::AI~-~=t=.-==--1

.~:-

et

ho-no- ri-fi-ca- bo

um:

De - us

- ..-rl!!...-.-r-;;:.II-=r=-.-:.-r====.-~===.. _t.:. .-.-...=..~.--,-1--+-

_~===---==.-~._i/..-:_.=

pa-tris me

i,

et ex-al-ta - bo

-_--.-.-1-.--.-=.-11II.

-.----=t.

~
=~ f::II.~
~-:=- + +.~-~-j =~:=1======1===--==l'-_---1
e -

- um.

\~.

D6 - minus conterens bel -

=t-==-E~t
~~..
- - - --:+--.---I_ ..--.--.-.I---.-t~I
--_:::lIJr+__
::-.- ~--=-:lIJr+~

-~-

- Ia:
D6 - mi-nus
no -men est il
Ii.
Post udavam Prophetiam, qu~~ incipit: ;\pprehelldent
septem mulferes. post Y(,I'ha: Et tabernacuIum erit in umbraculum diei ab restu, et in securitatem, et .absconsi6nem
a turbine 7 et a plnvia. dieitur

..- - ! = - - -

~--~--t==+==-

~rrac~!us.~:: ~"l.
'lon. vlIl.

~=t:1Ii

Vi - ne- a

fa - eta

-.....=:J=_.__ ~=
est

di -

~.-.LV~_t~"'~l~
- Ie - cto in cor - nu,

in 10 - co

n -

221

J-.-=-~=jt=.=.
-~.'=~+==1==--.--.----=-.--~~-.-. I-~~======--===1 ~ =::::
-

be - rio

". Et ma-ce - ri-am circum

-:

de-dit,

!--===----==- .-.-....~...-.=t. -E===-.-.-.-.-.-.


~

et circumf6

=.=.==~====1--j
et plan-ta-vit vi -ne -

.. .- -.-.--- .
-

dit:

~ .~I~.~.lj}
-- - - ~ E .
-

am

!- ~

So -

.~3

tur-rim

l-.-.It
-

et re - di - fi - ca - vit

rec,

.---~

.:-L_~~~ -~3f=l=

in me -

.-3

~~-II-. .

di -

e -

.--.--.~.-.

-h...

jus.

r===[ l-

~=-'.=~~==--== ---=====--+=l~-="_
\) . Et tor - cn-Iar

fo-dit in

e -

.--1--- --- - - -

a:

~ .~ --. --.~.~.._IC___
j ---.~-~=
vi - ne- a

e-nim

Do - mi-ni

Sa - ba-oth,

.-.---[ ~I==--===--==
------~=t-~.-::J-~.--.j--~'-::_",--~--.~--.-, - - f - - --------

do

mus

I - sra-el

est.

Post Hudccimam Proplu,tialll. qua'illcipit: 111 diebus


iBis: Scripsit Moyses canticum. post verba: Locutus est
ergo:Moyses audiente universo cootu Israel, verba carminis hujus, et ad finem usque complevit. dieitur

1.--=5-iIII-!r.. -r===I=-.
::f"--=- .._c_.
Tl'a<'tus.

rr on. rHT .
I

~-

-.1--

E=1~.-~ ~"==--H.-"-t--l-- --==---.IC_


--.--Atten _ de
coo - - lum,
et
..1-

-..I

~--=====

.:c::
=-.-=t
verba

-.J==.~=. ~1=.=:I-=-..

10 - - quar: et au - di -at ter - ra

222

3E==1==.==_==~-.~~

~==----"-'--f~--~
_:-~~r:-._:_:.:~_.=-.
..~_~_
~~

ex

0 - -

re

me

_-=-=-=-j--+

o. ". Exspecte - tur

~-.-.-.-.-.-.-...-

c-~~ t :=1==

~===--==~===--==---===_=_=-=-_

sic-ut pIn-vi - a e - 16 - qui-urn

~===--.-.-.=r:-.-.-.~.-!2

...

_-=~-=:j==i=

me - urn:

-=l==- ~-.--i

~=.=.==~==--==---=---:--.I=__._j=~'

et de-scendant sic-ut ros

--l-

ver - ba

~-.. ~=3f ~-~ .. _~=~"'.~--i=


a.~.

me -

!-_IL--._

Sic - ut im-ber

t_~=

su-

.-.1...=_-

._.-.-,_.=-._.~

-=~. -~=t:_-.==---====1-==-=-I=~.~t
- per gra - men, et sic-ut nix su-per foo

r::==I===--.
- t - - - '.- -r=-j==- 3===-----1- - =-=-~
-.iIi- -.-.-~-~-~ ._-- ---"--'- num: . qui- a no-men

~- ---=~~f

.~-boo
ca

=r~
-

D6 - mi-ni

in -YO

_-.-.-.---.-.-=1--1-

-..

==.-=-==--==~==--j--+-

\X. Da - te

magni - tn - di-nem

.-.3:-.-.-.-.--.-

-+-dI-_--+--.-~==E
- __- ---------\-----j--.,~ -~===- -f-~--~=- ----~-

De

no - stro:

...I -

De-us, ve-ra 6 - pe -

.:._-!==+===-.
--==r===--~ ==1=
.:.. t_. .~=.~~~-.=
-.=I:j~

- ra

e - jus,

~=_~+-.-,-l..

~~_
_-==~~~

---.

et

0 -

mnes vi - re e-jus

~-_-_.-wI':1--~._.:;&;
-.--.i:~.~ ...~ ~r-- -~
- - - - - '.----.~--I
-=j--i
- -'-i---~=-- - - - :-i\--ju- di -

ci-a.

V. De - us fi - de -lis,

223

<a::11 i \tl"J

..

js-.--.- . -... -,--==~ ~-==t '~_

~._------~-.,---- ----

in quo non est

--

i - ni -

-.-..

---

""1.-.

-.-~:J--1

-. -f---

qui-tas:

ju - stus,

~;
"-.--'-.~---, t==1~===---===--==
=1---.:.--=====:::=t~.-=-~-~.=j t==-_--==--===
et

sanctus

'D6

mi-nus.

Dum t'lacenlo'- ,h'>'_'l'n(lit ad henl'dictionem fontis, call-

tatur

SCqUCll>:

..:--I-:..---.-I--...,---1---

.~llat~u~==_.=.=
~
...f-~= =.=.-=j-.-~= -j=

l"i--,--iiii--1--- _ l _

~.

1(; 11.

vIll.

Sicut cer

- vus

de-sf - derat

..-_.-.__-..

----r-3-----r-- - . -.--.--.-.-.-b~--t--- .---1--.-===-~-.-~_-.=


-I
~=__
ad fon-tes a - qua - - rum: i - ta de=t...==j====+=~==--===---=-=---.-_-:J
...-==1~ -:.~=.=t=.==.~=.=~ -.-:J_-"--=~~=~.f--I
-------

-4

si-de-rat

-.-.=-.-... -..-

3o-ni-mame-a

ad

te, De

~=t=:::rt===--....
=~
=1=--.=jt=.=~-===~---~~-=--".=:::j-=-.~=.

a- ni - rna

liiii_._._
_._._
-..
--r-I'----I17"._I.!___________ --._ -.-.--1--_..": ' E. ~. ~ ..~ -I ._. ~"-1 .=:
-

us. \X _ Si - ti - vit

me -

-+-

ad

----.+--.---l-.-

...l _ _ . _ . _

De-urn vi -

-.1I.

vum: quando -ve-ni-am,

an-te fa -

et ap - pa-re - bo

ci-

~===--=-=-... t ~f~- =-.-=.- -.~=i=


-.--. - - - - - - - - - --..,~~-l-:J-
--=
.--.---'_:,
,:. -- . ---------- em
De - i? 1. Fu - e - runt mi - hi

~-.

-.-.-iII. .-=-=--==+-.-. .-.-:J-.

~:=j===---==--=l

130- crymre

me

-.

_.=-.==--==j===~

re

pa - nes

di - e

ac

224

..

==
=._=:I_.--=_

~-.~.-.-L.=--=r===r===.-=l==---==---==-

~=-=no

.-.l_;l'-_I.=.. _t_-~-.=._
~te,

dum di - ei-tur mi - hi

per

~-.-.-~ ~f .-t==~~~-====r.==1==
~=~=1==---==-_.-=-.-~=t=- -==~-"-j=-=
sin - gu-Ios

1- .-

di

es:

bi

est

-~~. -~-3f----------.-. .

'-!>e:.-mt~-~-us?-

Finita benedictiolle fOil tis . rcYcrtelltibus tiacerdutc.


et ministris ad Altare, cantantiu' Litanire a. duobllS CantOl'ibus, et Chorus idem simul repetit, ut dieitul' illt1'fl.
.". Cbi ,-ero non cst fons baptismalis, llnita nltiilw
Prophetia cum sua Oratione, Celebrulls casulmn deponit.
et cum ministris ante Altare procumbit: 8t aliis omnihus
genuftexi~. eantantur Litanire in medio Chori a duohus
(~antoribus t utroque Choro idem simul respondentf',

--f-j--~ --I--l===1=-.--.-.-.-.-. 1==1==.- -.-.-.

.!
_

- .--- -- ----

e -Ie - i-son.

Y-ri- e

~= -=:=1f-

- . - - ---1--1

Chri-ste

e -Ie

.-=---===r-===t= =-=1 ~==j==---==

~-j===1--t-~--~-jt=--~-~-I=

i-son.

-.-

K y - ri - e

~- -.-il=
--au - di nos.

e - Ie - i-son.

----.-

C hri - ste

---~---i----'31--

==~-.--.--=-=l-.'-.-=--~==
--- --

---

C hri -ste ex- au- di nos.

--.-------1-~' -.-.-.-.==.-~-.=J=:L------3f
P a - ter de ere - lis De-us, Mi-se-re-re no-bis.
-------j--j~- ------'-------1--

,---------1---

F iIi Redemptor mundi De-us, Mi-se-re-re no-bis.


S pi - ri - tus san-ete De - us, Mi-se-re-re no-bis.
Saneta Trinitas, u-nns De-us, Mi-se-re-re no-bis.

225

i -- --------3f===
-- -- --.-~---..----.-.-~-.
--j ---1-- - --1--

S an- eta Ma-ri - a,


;..; aneta Dei genitrix,
ora.
S aneta Virgo -yirginum, ora.
S ancte Michael,
ora.
S ancte Gabriel,
ora.
S ancte Raphael,
ora.
o mnes sancti Angeli, et Archangeli, orate pro nobis.
o mnes sancti beat6rum spirituum ordines,
orate.
~ancte J oannes Baptista, ora.
S anete Joseph,
ora.
o mnes sancti Patriarehre, et
Prophetre,
orate.
S anete Petre,
ora.
S anete Paule,
ora.
S anete Andrea,
ora.
S ancte J oannes,
ora.
o mnes sancti Apostoli, et
Evangelistre,
orate.
o mnes sancti Discipuli Domini,
orate.
S anete Stephane,
ora.
S ancte Laurenti,
ora.
S ancte Vincenti,
ora.

-.-

ra pro no-bis.
0 mnes sancti Martyres,orate.
S anete Silvester,
ora.
S ancte Gregori,
ora.
S ancte Augustine,
ora.
0 mnes sancti Pontifices, et
Confessores ,
' orate.
0 mnes sancti Doctores, orate.
S ancte Antoni,
ora.
Sancte Benedicte,
ora.
S anete Dominiee,
ora.
~ anete Francisce,
ora.
0 mnes sancti Saeerd6tes, et
Levitre,
orate.
0 mnes sancti M6naehi, et
Eremitre,
orate.
S aneta Maria Magdalena, ora.
S aneta Agnes,
ora.
S aneta Crecilia,
ora.
S aneta Agatha,
ora.
S aneta Anastasia,
ora.
0 mnes sanctre Virgines, et
Viduoo,
orate.
0 mnes sancti, et sanetre Dei,
Intereedite pro nobis.
0 -

, - - - - - - -..~-- - 1 - - - - 1 -

. - - - - ---'.-.-----1-~- . -_~==--f-.-=1==----==-.-.-.-f_~f

Pro-pi P ropi Ab
A. b 0
A. mor -

ti - us e - sto,
ti - us e - sto,
o-mni ma-Io,
- mni pee-ca.-to,
- te per-petua,

Gradnale Romanllm.

Paree no-bis
Ex-au -di nos
Li- be-ra nos
Li- be-ra 110S
Li- be-ra nos
15

Domine.
Domine.
Domine.
Domine.
Domine.

Sabbato Sa !let.),

per mysterium sanctre incarnationis ture,


per adventum tuum,
per nativitatem tuam,
per baptismum, et sanctum jejnnium tuum,
per crucem, et passionem tuam,
per mortem, et sepultnram tuam,
per sa.nctam resurrectionem tuam,
I)er admirabilem ascensionem tuam,
per adventum Spiritus sancti Paracliti,
In die judicii,

'libera.
libera.
libera.
libera.
libera.
libera.
libera.
libera.
libera.,
libera.

.-

~, --==---==--===.-~--+--l-=1-::f-.-~f
-.-=~.~- -==P!
,

---==---==----=j=====--.
pec - - - - ca-t6-res, Te rogamus

audi nos.
vt no - - - bis parcas, Te rogamus audi nos.
, lit Ecclesiam tuam sanctam regere, et conservaPe
digneris,
te rogamus.
ut domnum Apost6licum, et omnes Eccleshisticos 6rdines
in sancta religi6ne conservare digneris, te rogamus.
vt inimicos sanctre EccIesire humiliare digneris, te rogamus.
Ilt regibus et principibus Christianis pacem, et veram
te rogamus.
conc6rdiam donare digneris,
vt nosmetipsos in tuo sancto' servitio confortare, et
conservare digneris,
te rogamus.
Vt 6mnibus benefact6ribus nostris sempiterna bona
retribuas,
te rogamus.
vt fructus terrre dare, et conservare digneris, te rogamus.
vt 6mnibus fidelibus defunctis requiem reternam donare
digneris,
te rogamus.
Ut nos exaudire digneris,
te rogamus.

~....==---===---===::1_ ===j===--==j-ta-_-==

--::.a-.-E.-.-.-'-.-~-::.a-~-..,- -.-..,-. - . _ -1-

-.-.-._-.,-

Agnns De - i,
Agnus De - i,
Agnus De - i,

qui tol-lis pec-caqui tol-lis pec-ca - ta


qui tol-lis pec-ca-ta

--+-

mun-di,
mun-di,
mun-di,

::5,
=i=.-~ .-~-.'-=-jt
~+===--===---I-==
=I=------l-----j-.
-----.,---1-

Par-ce --OO:bis D~mi-ne. - - - - - - - Ex-au - di nos D6-mi-ne.

Mi- se - re - re no - bis.

227

'\to Sal1eto,

~ ~ ~=t ~~f~ '. _~ ~. ~~f

Christe

au-di nos.

Christe eX-all-di nos.

Hie Cantores sulemniter ineipiunt: Kyrie eMison. p. 6*.


~ FinitaEpi~tnla f\']ebrans ineipit:

Ton. VIIl.
-~-+~-

~_.6_

...-~ '-=n=-~-j:t~

..-=~=t=-

1ft - ja.

AI-Ie

Et totum decantat tel', elcvando vocem gradatim: et


Chorus post quamlibet vicem, in eodem tono repctit illud
idem.
Postea Chorus prosequitur:

---.-.-.-1..-.- -- - -_"'-.-.--1-

---~-~-I=-E---
== ===l===-~"-=---j=--~=
---j==---j~. Con-fi -te-mi-ni Do

mi-no,

quo - ni-am

_. - ~ - . - - - - - I = - ~
--I-

-iiII+ . - . ,..,-.-.--.-. - - ~-- __~j===-.==~~


.-~_
~==.=-1
bo

nus:

quo - ni -am in

=1-

soo - eu-Ium

~=I====--~---E-~-==I==~~===---==
:r=:-
-----.-j==---== _ -~-~=jt====--==
mi - se-ri -

COl; -

di - a

jus.

Deinde dicitur:

Tractus.

T
VIn
on.
.

$=-~
~~l ~=r.: ."'1. -...=r. ~:
------f----------L auda

te

Do - mi-num

6-

--~-t..=--~-~---.-.--.--~-I
-.- -+i--llr_.-.---:- ----.-t-I..:&7_-'::- --j
-I- ----~r.-t-- --.- --1
--------- ~- - - - r - - - - - - - . - --_---r---~+
-

mnes

gen - tes:

et collau -da

15*

te

Sabhato Sanctu.

228

$~
e

~--=~

_. I::il......
um

mnes

po - pu-li.

--1---.-.-.-+=~ ~~-h-:--~-

~:E"== l::~

it.

~._~

-~~~:f~

:i-- -

y. Quoniam confirm! - ta est

su-per

nos

I1... II. l

.~+

II' c ....

mi - se - ri - cor - di - a

jus:

et

~ ~ .--t..-~:I=M ~ E1--~ ~-f


ve -

ri - tas

Do - mi- nima - net

:;:= - -.-~~-~=l=E==---===-----===---==

~======--=------=:~~:_---==--======--==

in

re - ter - num.

Non dieitur Credo, nee Offertorium, nee Agnus Dei,


Post sumptionem Sacramenti, pro
Vesperis in Ohora eantatur Antiphona.

nee Postcommunio.

Ton. VI.

n --E-~ .-. ~ -jf~1


-.--=---.
-n-----.-.-.-.-.-.-.-~===---. -==
n-----~-=l---~--'-

-:::l-

-j

AI-Ie-In- ja,

..

al -Ie -In - ja, . aI-Ie - In-ja.

--------~----

-1-

~----

-.-11--.-1
------j

---------1---------- -----

Ps. L au-da - te

Do-minum omnes gentes:

Iau-da-te.~

____
_ _ .-J
----------_--1

-j-.

.-~_.

e- urn o-mnes po-pu-Ji.

Q uoniam confirmata est super nos misericordia ejus: *


8
et veritas Domini manet in reternum.

229

"';abhato Sailet\).
6

n16ria Patri,

et FiIio, et Spiritui sancto.


6
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in
6
srecula srecu16rum. Amen.

~._._j~.

~~
=~ ~
=+l!i=-----~AI-Ie-Iu-ja,

al-le-ltl-ja,

~ ~ .==l~
:j1=!

aI-Ie - hl-ja.

Capitulum, Hymnus et Versus 110n dicuntur, sed statim Celebrans in cantu incipit Antiphonam ad lVlagnificat,
et prosequitur Chorus: Qure lucescit.
Ton. VIII.

...-.=.=jt -=--=--===
.-.-=.
Chorus.

~=-'~~======--=1===--==~:r-~-.--=~=
:f:=_.~---~-.-~
Ve-spe-re

au-tern sab - ba-ti.

Qure

Iu-

~-j======_.
~=.==~
-==J===-3-----~--1
- ==---=--====J==j--I
-

ce-scit

~n

pri-rna sabba-ti:

ve-nit l\ia-ri-a

-r---l-----l

- .. -
Magda - Ie - ne,

et

.".-.--

-.-=l-~

=J

j -. -

3,1 - te - ra Ma - ri - a,

~ iii - ..-.---=l====l=====~--=-::n==

___~_===_~~-~==._.-~-=.=:jC.l:::
vi - de - re

se - pulchrum.

AI- Ie - Iii - ja.

~===-~--.--.-l-.-.-.-.-=l==--- ==lbj
:r
~-,,=!==--===:j-==--==- . - ' - - d
=
l\Ia-gni-fi-cat *

~.-.

a- ni-ma

me -a

Do-minum.

-.-B-.-.-.==--

.~-.--I

- - . . . I - - - 1 - - - j - - - - - - - ---1-

---=-------1-----j------ - - -

-.-.-.-.-.-.------1 ======---==--===
---------:-Et

ex - sul- ta-vit

spi-ri-tus

me-us

in

--~----E---

_-=======--~=:1
De-o sa-Iu-ta-ri rne-o,

230
8

Quia respexit humilitatem ancillre sure:

ecce enim

ex hoc beatam me dicent omnes generati6nes:


8

Quia fecit mihi magna, qui potens est: * et sanctum


8
nomen ejus.
8
8
I':t misericordia ejus a progenie in progenies *' timentibus eum.
8
Fecit potentiam in brachio suo, * dispersit snperbos
'1l

mente cordis sui.


8
Deposuit potentes de sede,

*' et exaltavit humiles.


8
8
E surientes impIevit bonis: * et divites dimisit imines.
8
Suscepit Israel puerum suum, * recordatus miseri-

c6rdire sure.
8
Sicut Iocutus est ad patres nostros,

Abraham et

semini ejus in srecula.


8

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.


8

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in


8

srecula sreculorum. Amen.

Repetita Antiphona, et dicta Oratione Diaconus cantat:

--"~=-.-11..
-.. -J-.~--~---1-~-~
-.-....1-

71-+

-j- --- - - - ; 1
--

I - te mis-sa est,
~. De-o gra.-ti - as,

al-lelu-ja ,
aI-IeIu-ja,

. - __
..---~

--j------ - j
-

aI-Ie
aI-Ie

--~--

Iu-ja.
Iu - ja.

I)()~lIN]~CA_

RES U R R E C T ION I S.
-+l""L._~_~ .

~';

Introitus.

Ton IV"

~- ~~o--~, '~iJ.'r.
:a:~'--"'~
-.-=1=.-"=-.~
., ~il ::Jf~--II===j=--_==_

~;

...

-- -

-:

E -sur-re - xi

..1

'

et

ad-hue te -

~l, :=LL
~--II-=Et~ 1-~i-."-~-B
~

~~~-__t.:3 - eum sum,

al - Ie - 1(1 - ja:

:1..5 .... ' .-"'=---.=~--=--I--.-.-".I-.=1=-I


:Jf==--===--=-==t---...J_-======~-+

po - su - i

sti su-per me manum tu - am,

~ . ~-"'--=I-__:JI'II~-IIIT" -.r&. ~
aI-Ie - III - ja: mi-ra - bi-lis

fa-eta

est

-I=~ .-r~-.=-=~ -~-I==.-~=~-=-IIi-~=t,:


::tL=--=-==----==--==t~~_=t===-===t==t=j=

sci-en - ti-a tu - a,

aI-Ie - III - .la,

- ---t-.-.-.~.-~-~-~~r--EM--.=-~-.-.-.
-jt-I
~
- - - I -- - - - - -

aI-Ie - III - .la.

..

---,-

-.-~--.

- I - - 1 - - - 1 - - - ---;

-~-___!-----I-

Ps. Do - mine, pro-ba-sti me,

.-.-.-,

=-=~---~~.-.
~-.-.-~------.~=~_-===j==--...-==t=~-===~===--i
et

eo - gno- vi - sti me:

tu

eo - gno-vi - sti ses-

-:-.-.-.-rl-.~-__.-.-.~.~- ~-~ =~+

~l!i===~==-----==j=====--====-~==--:d
- si - o-nem me-am, et re-sur-re-eti6-nem meam.
y, Gloria Patri. Ton. IV. pag. 4*.

232

Dominica

He~urrectionis.

~ 1llaIe. ~=.h.t=-.-t=-.-..
==r==--~ .-~--.
(~rat
:j=_ll"~l!' -.l.-.=:j=~-=--~

_!.....I--f_

Ton. X.

Hooe

di - es,

quam fe - cit

~=.~"'~~IC/Ii-~_-.--"~.~.-"-~==!=

.. -4

:f=-t=----==j==t==t--==~-==-~=--~.=D6 -

minus:

ex-sul-te -

mus,

~ ~ ~~~~i"-~ ~ ~i" ~~~~.~.-~I=-.


Ire - te - mur

et

in

=r.=r--

j~---~-.-.-_.---.-dI-.-

:J~ -j
~.

Con-fi-te-mi-ni

D6

I=-t=-_t==::t
.ifI!!!--r!'i~"~-~

~~

__ __...--

a.

~--

~j-

mi-no,

~-1

qu6 - ni-

~--.-i-.-=~~--.-.-

-.-j==j==-~-==~--.:j~:

am

bo

nus:

quo-ni-am in soo -

-r=~---~---.
~--3f
-.-.~ --.--.=r.::.JIII~--. ..~.~
-- eu-Ium
--. -.-.-~--------~----mise - ri-e6r - di - a. e - - - jus.

_1._

__

Ton. 1.

=i~

x-..

... ~ ~i.-= ~+:;:-~ -~=

3Y:

-+-l-.------f--_-----.--~..-.Al - Ie - 1(1 - ja.

-I

--l-ii- ::.II_~v -.~-.


~ -~==1-I
~~- ---=+-=====j===---==-~.-=-~j---i"\). Pa-seha no - strum im-mo-Ia
tus est

...

-==-=-==-----------

----~-3--------

~-=~~.:A:--:==-~:!l=~f- --~.=--.
Chri -

stus.

=i:~=~~-==-.-~-.-.. =r==~=.-.
S
" equellt,lao
-.=t-~~
Ton. I-II.
Vi-cti-mre Pascha-li laudes
IJ!l-moo

=iL-.-.-.-===j-==--=-

233

UominjcaHesllfrcctionis.

-==---.

+j
-~==~I--\liii= --IJ - - .----.--.-3--~
l=--~~-_=j~~~==--==~=-----===_
- lent Christi-a - nL

Agnus re-de-mit o-ves:

.. -.-.-

--===j--=--+
--_-1~' ------===--==l==-3~
-----....,--- -.- -~.--

-I

- - -....,----.--.-- - - - - -- _ -

Christus in-noeens Pa-tri

re-eon-ei -Ii - a- vit pee -

---'--~I---j--3-J i i j - - - f - - - . - - - - - . - - . - . - - . - --.--- --1


~=~-.-.-. ==1====== --==1==- '==-----=1:- 8 _1
- ca-to-res. :Mors et vi-ta, du-el-Io

confli-xe-re

---.----..J-----,--.-.-..J----

~ -===1
-----.~==-~-===l===-==--===l
.-_--.-.=r:- ----.~~--i

-I~ - . - . . . 1 mi-rando:

dux vi-tre mortuus, regnat vi-vus.

=-=1==---. -=-==---=--==:::n:=i
-----==.t=----:=j---=_=:::j---..
-~- .:jt::::!

11======--.~
L

-!lii---_---------.=3---------_
Die nobis Mari - a,

quid vi - di - sti in

--.-

- ~ - --~-

~-.-=1-

jf===--=---==--==----=====~

Sepulehrum Christi vi -ven-tis:

vi - a?

.-- - -

-I

=~-j====- ___=__-1

et glo-ri-am vi - di

1:~-.-=-=..:==:::n::====l-==
.-~-- ~=J===.-.--1~==--==~.-.-j
.-=-III~-==t~-.=1=.=~~ --1re-surgen-tis.

A.n-ge -Ii-cos te - stes, su - dli - ri -

__

=i~==:-J= -====l+_._~=.==_l9 --.-=._~=


==l-~
jf=-.-=:J-~.-.=j==----=2---===---==--___===~ -a::j--I

- urn, et vestes.

Sur-re-xit Christus spes me- a:

-------~f----_---.-.-.-j~-.---.-=---=~.-. ~I=~-===---~~:.
1--- ---------1---

-l~------

prreee-det vos in Ga-Ii -100 - am.

:;-Joi-.-.-:.-.--=1-.-h~-.~l-

Seimus Christum

-3.

---e

~==--==1==j=-==j=-=.-~-1I---=.-.~
sur-re-xls-se
a mortu - is ve - re: tu no-bis

Dominica. Hesurreetioni,t,;

234

-=--1-.---__- 31_..
+:-~-----=-.,.-.-

- - - -.
1
---1
--

:-.iii=-=
~

-j

-----~f-- - - - - ---

._

victor Rex mi - se - re - reo

--

A _. - men.

-.=-.-1..-.-.,---.=.- --

=-==-----==- - 4 ' .I-"-=~ -"'-~=------===3:=


+~_.-"'---~-.-------I------.-_ Al - Ie - 1ft - .la.

--+---E-._.

.
----1---.-. ---j
Offelltor~um.
~_ .
--~--.-_~_
=--~
Ton. .
Ter - ra tre - mu-it,
et
qui-

__

-----=--==~~===--.--=--=-.-~-.~~
~l .~
_.-=t=.-.-~~=r---==~====- ~
-

e - - vit, dum re-sftr-ge-ret in ju- di - ci -

-.-~V=-_.-&:.-:]--112--_
~==-===-=.=
-

:=r==-rl'!'i~----~~
-.=J_---=e--

De - us.

AI-Ie

1ft

:=n:

~_.=:jt

- .la.

----t--t-r==---

COlluuunio. ~-.-.
Ton. VI.

-j

~-.==t:=.-.-~._-=t:
--11- - - - - - --

------

Pascha no - strum im-mo-Ia - -- f --~---1--3--1---- --- t


-- ---- - - - 1 - - ---l
_I~_"_"=:J__ .~_
-.--.--.~. 1Ii- -.-t-I
-t1i-------~-.- - - - - - - - -.--.--..-- tus est Chri-stus, aI-Ie-hi - .la:
i - taque

:i".:j---=--=---=-.-
-.-ii=l-.-=-====-----=
~_._-.- ..-II:::L--:--~_~j===-=_.
__~ --it

e-pu-Ie-mur in a - zy-mis

sin-ce-ri-ta - tis,

-.-.-.------.-_:::'.-.- - - -.-E
-.

---====----==~===t===--====~===----jtj-_--~-.-illi-.-----1----------.-.et

ve -ri - t3. - tis,

-~)-~
- ~
- 1ft - - .la,

aI- Ie - hi - .la,

al-Ie-

_I..-.~---f--If-- - -------

. .~.~
-~
al - Ie

--IIi-=:_=====

III - ja.

235

-"'-3---~==-3==----==----~1- - --_._-.~_. -.-._"-~-:j--J-.mel,


aI-Ie - III - ja: et ut lex Do - mi-ni
---- --.-

-.-

--

-~---

-1-

-===l===--.--"'_ --t

"'~-'----==---==-l.w--.--==i-=:J:-. ~-.-v"'-.-j=~--.
sem-per sit in

al- Ie - hI

re ve - strQ,

--

~---.---- - - -.-.-...J--1--"'-~
~
- .la,
al- Ie - lli - ja. Ps. Con-fi- te - mi-ni Do_

--f-+----~f------

--I-.L-.-----

-~-.=--

------.-.-.-.-----1----1-

~_ _
.-.-=1-.-.--.--.----~=.-"-.-3
.-1
--==j=======:j==~j==_--=-_==-.--1
- mi-no,

et in-vo-ca- te

!__
..... ..
~-

- ti -

a- te

no-men

e - jus:

!=~

an-nun-

_=n:

t=t:::_.-"-t:::_~_jt_

in-ter gentes
6 - pe - ra
V Gloria Patri. pag. 5*, Ton. VIII:

e - jus.

236

Frria IL post Pn scha.

-==~=--.-"-.-=l= -.-..~...---

:=l+=i

-~-~-~--=:.t~-~-t===~~-j~

et

Ire - te - mur

in

a.

~ . -. .. -~....~ ~.~- ..~.~ .=+


V. Di-cat nunc I -

sra-eI,

qu6 - ni-am

~=IIi~I.~ J-~--.""""M-M-~.=-.-M-==~==!==
:J:_=t~~-M

bo -

nus:

=:j==---===-r=-==-+=t:I=
qu6-ni-am in soo

C=-

cu-Ium

_~-- ~~~ _-~-::Jr-~~" -31

mi - se - ri - c6r. Ton. VIII.

di - a

jus.

~j -~ ~. ~.. .=iE=~~M~+~r--MdI
Al - Ie - Iu - ja.
- - ! - - - J - - t - - J - ;==l----..,~-~=;

~ .~==.==~ -~ -=~==_:rII- ~~.~~

\Y. An - ge-Ius

=i:~. -~i

D6 - mi-ni

descen -

--~_~
~'

__ ...-..t _t-..__

~=

-!=

de coo

10:

et

"-.-.-I.o= _.==.

ac - ee -

- dit

~ .==~
_
~

dens re-v6I-vit

----r=-E--j-I-M-~~----gI

+~=
:~-M- +.~-~-11i--~+ - --M- - - M - : : ' - - ------~-t_13. - pidem, et sedebat su- per e - - um.
Sequentia. Vietimre PasehaH. cum .Alleluja in fine, ut
supra in Dominica Paschre. pag. 232 seq.

Offertorium. ~----j---E-+--".-----
' i i l - M - - - - - -1----M-+
-....I-~-----.----- - - . . - - M - . - I Tonus
---=~.~-.-~- -~-----. VIII-VII.
An - ge-Ius
D6 - mi - ni de-

~~ --3 ..- ~-!!5. ~


-seen - dit

de

coo

10,

- .-

et di - xit

Ferm III. post Pascha,

~=

237

-~-.-.-=1-.-==~==--==+ .-~

.---,-1

:f=_-=.-j==--==j==--==~-.-.-j==----=.::-~

mu-li-e - ri-bus: Quem qure-ri-tis,

::!t=-.-.-_-==~==!==

sur-re - xit

~-.-----=~==1+===

::C==----.::~.-~=t=.=----=-.-~~-~-j===

sic - ut

di

ja~

hI -

AI-Ie

--_--==~
::.-==~=-.--=~.---x-j-.-b=1===
-'-11-_-.-~---+-

COID111UII
1 0 _1_

Ton. VI.

xit.

-t

---~--.-~,-----.
--

Sur-re - Xlt

Do

ml-nus,

-.--1-

et

....-----.
--3-~x.-h~.-~::.:: .--3
-1----- - .. -.-.-.-.
~--.-.--1------ap-pa - ru-it Pe - tro. Al - Ie - III - ja.

-I

--~--

---.

~--.--.---

Feria Tertia.

-i'r _I_ut_r_oi_tu_so

Tt

f- _ _ _)l_l,_'_TII_.-

-1
r-i--.---,.---j-.- ----1-~---_-~----3-4II
-- --- -8---I--

--

- Qua sa - pi - en - ti - 00

I ~ .... - ~. ~ ~

~~~~~i8

='- .....

ir.-=1

po - ta - vit

e -

~... -. 6

os,

aI-Ie-

.::.=1

J1-._f.

-j~---j-.------------j---- III - ja:


fir-ma-bi-turin il -lis, et non

='~ ~_~_.. ..=~-.


~_.
j

...

~_r=c

- I - - - - - - - - - - - - . - - -. .-

fle-cte-tur,'

=-J ~_. =t.


- tn. - bit e -

al-le-Iu-ja:

-~.

.. .~=

-.-.---et

ex-aI-

-=3 ~ -.'.-.....-.

iiJ-
os in oo-ter - num,

aI-Ie -Ill -

--

238

-==t.::_-t======jt~=
~-.-~==.:=.=~=~ .
"_8
8_"'_._11_
~. .-.~-8--_-8-.-~..,j- - j j--

: ja,

al - Ie - lli -

3
mi-no, et

__8

~=:II:

ja.

._=-==~:::JI

Ps, Con-fi-te-mi-ni D6-

in-vo-ca-te nomen
8

-=1

..:=~

--~=.. E~

88--.

e - jus:

r-..

an - nun-

==n:

-=:j-------=j------t=-~-j
- ti - a-te in-ter gen-tes
6 - pe-ra e - jus.
~. Gloria Patri. Ton. VII .. pag. 5*.

.--,--1

Graduale. ~-.h.t-8-t=-.-.-ll__ +:&:.-M--+:&:.-.~~--~


__-----+:&:.-l--j
T

on..

__::w_~_._-~_ - ~ - - - ~ - -

Hooc

di - es

quam fe - cit

=!i=8ir=Wi~~=I=~_~_-.--~~+~.-.-!==+=
:C=_~_-===j==t==t---=~_==--t-~II="-=~~
Do mi-nus: exsul-te mus,

=5---==~ M-"-.-:j===-.-"=~+:a:-_:::=:::j:1=~
:f'_~-M.M-~M-==j=~-~-t=====+_:::'~--j-I

et

100 - te - mur

in

--~--~-8-.-.--.-

a.

8]-8-----+:&:11-----~-=--~_j.--j

- - - . - _ - - - --t----- - 1-M-==-==--==j==-_ ===t===-~-==


~.

Dicant nunc, qui redempti sunt

Do -

- mi-

----.--F--.3-M-.-.-.

~ 1-~=~=.===--

- - - - - - -.-~i~.+"
I - - t - - jI

--- ----1--- - - - - - - - - - - -

- no:

quos re-de-mit

de ma-nu i - ni - mi -

1?'!~r~T!{W

--.--"+:a:-.===r===E====---M:&:-_.--.-~-.-.-M
-------.
-
~---.~:&:M_1-_--.
-------~--1--

- ci,

et de re-gi - 0 - - ni-bus'

-.-~. ---.l-

-M--------L

congre-ga

.Fcrii\ II I. post Pafeha.

239

Ton.!.

--.-t __ ==1+===

:]-!li-.
-=E~. ~ :i:l;-~.
-+rJi-.-.-"-f--.-t-I---.=--~=-~:===
Al- Ie - lli - ja.

-.-.-J-----

--===....---.-.

--~--.-.-ii~f1~-...------,.--==-
-~~---1_-.-.~

-I- -.--+-1---~. -j

-+

\r. Sur - re - xit Do

~ =E=

----------.=-=--minus de se
pul-

-.~... ~-::r._.. ~~. .-=l_~

E;;;:-

=+1!i--.- - . - -..--.-_---I-----I----j-l-

- chro,

qui

pro

no

bis

pe - pen - dit

.------. --.- ===---==----==----===

- - i z...- r--~3f---------

-,-~

~-----'~

r--

.-~-

-----------

in

Ii - gno.
Sequentia. Victimro PaschalL cum Alleluja. in fine,
ut supra in Dominica Paschro. pag. 232 sequ.

------.-----=.-.....

'$-t-'-- . .-
-1- ...- - - . . , - - - - .

.'
Off'ert OIIUIll.
Ton. I.

.-1-

..,---::'11- - - - - - '--_+

In - to -

nu - it

====--,--_ ;;;;.11--==...,--1

:;-~--bi~--.-.-J-.
=====-~_.-.-l

~==:j==--

Do-minus,

-----de coo - 10

._.-.~~-I.._.

et AI- tis - si-mus de-dit vo - cern

=-==---=--1===~~.
---=-=
U-.,
_C-.-~-.---=
_ . - . -~--=-=~;.-:J-~.-~su - am:

et ap - pa - ru - e runt
po

fon - tes

-----=~---~--~==lI-

~~_

.:j

~ ~"-+'~+f"

a - qua-rum. Al7le

Ili

"----::j:
ja.

-+.-.-.=---..=-.. - ------

-------J----

Communio. ~ ~__
..:I
~-~
Ton. VII.
Si con-sur - re - xi - stis cum Chri -

240

Feria IV. post

3~.

P~u~cha,.

-~~ _~ ICI=~j

---+-------1--

11---==1. ~....-J~_j_._---L

1- _ _

- sto, quoo sur - sum sunt quoo - ri - te,

u - bi

-~-. -~-----1------~-

=;
-j

.._-_--.--=.-c-.~
....----~
--11-"- --.'----------~_::-.-~

!Ii. -~=

Christus est

in dex-te-ra Dei

.p--_-_.-

se

dens,

......- - - -

--t-~--~-

E.--.~,,-~---~=
=~ -=---=r~-.1
-j
-~-.I_ -------1==1-aI- Ie - 1ft - ja:

quoo sur - sum sunt sa - pi -

---~--.-~---~----=s=__.====--....=.-.-=l=t== -==-_--==----==
~- - -.-B-

- te,

al - Ie

--B-..-,,- ,--------

Ili -

ja.

Feria Quarta.
_

-d:~ Introitus.
- - I ~. ~

_ 4-

,jR'~'_1 :~l ._~

.3

TOllUS VII,
~-IIi="'i-=I~

ni --=t; be-ne-di-=-cli

-, - ~_- ~=~===---.-===r===~-.__I-\
:r==j=~--B=.=.=j-. j.==-

~~~~~~

Pa-tris

me.- i,

per-ci-pi-te

-ilii---.::-~-t--~-'~-=----=--
B - :Jliiii--- , - - - ---;.:.--.---,...--~

:J-=====
--i~~-.re - gnum, aI-Ie - 1ft - .la:

=.==--~-=--=-==t===
quod vo- bis pa - ra -

.---11::-

~-.-- - ----.-~---__=+=ill-.---
_6~ . ~ :j
=j~
~.-.

::C

- tum est

ab

0 -

ri-gi-ne mun-di,

E=.al - 'Ie -=~III -~ja,.=~

- ja,

al-le-Ili-

~~~.c.~ .~~I=~I=
al - Ie -

- Ili'- .la.

.,l

241

Feria IV. post Paseha,

.~~~.=III=.-.=r=aII~--

...-~---.=-=

_.=---=--==j====t~--==----===--====

Ps.

C~nta

- te D6-mi-no

~=~..
:f::::
-

~.
j

.-::::1

1-

can-ti-cum no - vum: can-

rr!'~_.

- ~t

~_j

ta - te D6-mi-no
0 mnis ter - ra.
W. Gloria Patri. Ton. VII., pag. 5*.

=~= -~. ::J -I


Grad uaIe. =ki:~-.-I=-.-.~-.!~ -.=L:~-----.~
~
Ton. X.
Hrec
di - es, quam fe - cit

~~
- f - ~~==~-E--II-~~--~==--j-I--~ -.-I--~t-.rl----- f - - - - - __
- - t - - - - - t - - - - . - -I
-1

L_

D6 -

minus:

~_~-~~.----=

ex-sul-te

mus,

1L.--3E_
a.

--t---=--3--=--~- - - - f -- - . - _ - . - - - - . - _ - _.- ~-

Ire - te - mur

et

=~=I=-t-=-==_--

in

e -

-- .

-=..
....-__
--- - ----~'t.-.-.--P--.-"---!:Dcxte - ra
D6 - mi - ni
fe - cit vir-_.

----.~-II-.~.
-~-------I
-tr=_~~-----'---1

---j-~--t---

-----j----

-------

----_._-~

- .--~--- --~~==--==t-l~-=1=.=".--.--_--r'"W -.-~


--.-l.-==.t--.=- tll
tern, dex-te - ra Do i - ni

.-.I- -3--=--a;:----r~;..
r - ---1
III

ex-

~=
~-.~.---"=~f--=--==~f==--=--==---==-
I=_~===-=-=-==----===---==
- al TOll.

ta -

vit

.11'::'.me.
-._j

VIII.

:!i=....~I
- ....
l-~+~~.l-~~"'=~+
I=
.-~.-.----=------_. ::j I _
AI-Ie

III

- ja.

~==--.--==--===1- .~-.-.-~. .-=~=.::::-I

:::r-==.=.~f -.=j-.--j-===---==-----===t~~~
,~. Sur-re - xit
D6 - roi-nus ve - re:
et
Graduale Romanum.

16

242

Feria IV. post

Pa~cha.

-!.._j==--===r=-.-tl.._-r=-~f===--====
- - -...
l-l
lr-.-.- -
~=-.ap -pa
ru-it
Pe - - tro.
---------

..l-..... ~r--_--~~::'.--=--

-----

-----

Sequentia. Vietimre PasehaILcum Alleluja.in tine.p. 232'.


Ofl'el'tol'iulll.
Ton. VIII.

I .

.-1=

~ .~!f-. ._~

.~~

P ortas ere - li

a - pe - ru - it

. ---=.-...

~=~.~.~t==E
-.~=
~ -=:j-.-~---===---==j:j=

:r==~.~=-.-~=

Do - mi-nus:

..

~=-~.;&;- ~
::r-=~

et

pIu-it

il- lis

man -na,

--.:_". --'--.-.-',-

.=.=l=~

~.-j==---==j-===--==----===.-.J_-II---==.!

e - -

ut

de-rent: pa - nem ere - Ii . de - dit

J ---.-=1-" .-.-- --.-==1==---==-~

-.--1,
_II'::_-==j-==----==---==-~j---t~

e - is:

Conllll~~i1
'i

Ton.

pa-nem An-ge-Io - rum mandu-ca-vit

1--3---

.--1-_'iI=---=--.- _.-..-~-.-~
~

---~--!--_.

-.-.---

-Christus

_.

re-surgens

~~-

ex mor-tu - is,

- - - - ---,...-.-1-'~_._~=.-. =~-.-. ~~

--!--~--a::-I--~--'---'---

jam non mo - ritur,

~==--:J-='

aI-Ie - Iu-ja:

-.-~~.-=-I=
mors il - Ii

..~~=-.-.,~. -....==l-~-.--~~

:P~-.=--==---==--=-=-j==-----==--j=--=--==
ul- tra non do - mi - na - hi ... tur,
al - Ie -

-
---l-t-~f---- --=~------ - -. . . l - = - -__- _- - - ,--'-.....
----_11'::_-=-_
~____
-.--.~-

- lu - ja,

al - Ie - hI - ja.

243

__
qui-asa-pi-en - ti-a

:::;"ii-~.-I=-.-.-~r=--~==--===~=--=t:==---=-=~.=j-.-.-.

-----.
-

ter,

al-le-hl - ja:

~-.--.=r-l

._---=--==j~-

--.-.~--.
~. .~ -----.----[--~-.
~ ~
_j--i

c=. _- . -

a - pe - ru - it os

mu - tum, et lin-guas in - fan -

------"-------~---""--3
=-=S--r=.-=:J-----S-.
----~.-- -1-=l~===-=--===--===-----=-------=====--==---=---=. ---1-

ti - urn

fe- cit di- ser-tas,

aI-Ie -Ili - ja,

~_.__.-=f-.,__ ..: ~-I=H~===-.-.-.-.-.~~-=-.--t

~=~-=-==-.-'-.=-!ji~ .-.~===~=---==j_+
aI-Ie-1ft - ja. Ps. Can-ta-te Do-mi-no can-ti -

1---.-==j=.----====r=~.--.-.-jt -f- -.=1===--.-.-~-- -=::=n=


- cum no-vum: qui-a mi-ra - bi - Ii - a fe - cit.
". Gloria Patri. TOll. III., pag. 3*.

GI'a{}ual a ~-./...~-l=~.-.-===1==---~.
':-1
T(
X'-':f'=-- ~1~i~I--j=~---~II-i
on. ~ .
H rec
di - es, quam fe - cit

...-.-r==
~_----j-t--J-.-L...
-~I--.-"'-"~.- =:::.~~"'==.==~_:J_-.-.",~.,,"
---- -. .- __
----J---~------f.__.-

Do -

mi-nus:

ex-sul-te -

mus,

16*

-i

Feria Y. post Pasclm.

244

~=

.-t==- .-"=iH'::'--=-.-"-~
.t-""-JH
~-t===-~~-- ~

I=-~-~-~.-=-~="
et

..,.

100 - teo - mur

in

~ .~. .~=.

a.

~= ._::J IC~:

V, La - pidem, quem re-pro-ba-ve-runt

~~- ~=3- ~
-. can

tes,

lit

~~

&---.-..-

hie fa - ctus est

=5=It-~=====1=~

re- di- fi -

..~.'

_&

in ca -

~=

put

.----::::r.--------l

=f=~.'-:t-.--.-j==:::==1==---===---==-~-=-~.-..!

an - gu..li:

~=t _~

-.- .-

Do-mi..no fa-ctum est

i -.,-

.&-.-,- ~iIIi-=1_

&

:f=_~_ ---q----j-_-~=1-Id='
- stud, et est mi - ra - bi - Ie
in 6 - eu-

~ _::J ~i~f.~
-

lis

no

.-3f-

stris.

Ton. II.

~
_ ~.. .-i:i.i:-iii!!-.".t~~.-=1+
~-.--=.:::- - - - - ----~+---j-I-

1-

AI-Ie - 1ft

-.-

~.-

ja.

,-. -:=II -t==l-.--=-.-=-... .=.....

---+-

--~-.-.---~----_
- =---~=-.- ------ - ----------

V. Sur-re - xit Chri - stus,

qui ere-a - vit

--~---!-==l--=------=1--

~=~ ~
() -

~-=j. j __~ -~.=j_ =~f~ ~

rnni-a,

et mi-ser-tus est

hu-rna

- ----~E------..-~-.-..
~
- - - :==---===---==---===- - - - - - - - - - - - - - .- no ge - ne-ri.
----~-~

Sequentia. V ietimre Paseha.li. cum Allelftja. in -fine. p. 232.

245
Olfel'toriUlll.
Ton. IV.

~~ ~ c ~==.---=;~
-.-. In di -

-----

-.. e

-.- --so -le-mni-ta ..

_.
~--~~-~--.--::;ii----::.--.-.-.-~---.~.-~-

~~-===-- ~-==--.._- ~.=.


- tis ve - strm, di- cit Do - mi-nus,

=--in-=---=- dll-cam

-----3----f----r==
a=-_=__ ~-- -_-~ .-IIi-~==__-.:.-- .~
~------

- --------.--=--- -

-'E~ ~~ -~

iII+..-~=--------t==n=~-
.

vos in ter - ram

flu - en .. tern lac

et

mel.

-t-, - - - f - - - - . - -

Al - Ie

Ifi

- ja.

C~llul1unio. ~ ~
TOll.

XIII.

-=3 _ _ _ '''-1-

.. - - - - - - - - - . - . - - -

P6 - pu-Ius

_.

ac-qui-si-ti

...

6 - ..

-~--.-----. t-~-

~=

.----==~.

-=::c:._~=-~

-'-~

-----~-- - - J - - - - - : : w - -

--i-

a - te vir - tu-tes e - jus,


_ _.l..._-=---_
- - - - - - - - - - ---~ ~.
--.=~:_-.-.- - - ==-=~-.-.-.~=---~
-

nis,

an-nun-ti -

_____

~-

..-II---.-.---

--

-{~-.--------~al - Ie - Iil - ja: qui vos de te ne ..

-----..::-+-17=------=1----

~=I~-r:!=~j--II- --=-=~
- bris

~~~
-+i - -

vo - ca - vit

in

..~~~ --.-

su - um,.aI- Ie

-=1=-

ad -mi -ra - bi -Ie

~I=

. .- _ -

In - ja.

...--=t

. In -men

--------

Feria Sexta.
---=:s,

Introitus.

~--- ~~ : r~ ~
-

TOll.

I r.

J 11-. -E~1 - .~-=t

- Du-xit e - os

Do - mi-nus

o-q~,.=j ~_i-_'"_.~_~_~_._~~_'_~~I:
h

in spe,

al - Ie - 16 - ja:

a,'
',.- -'-.-~-~l-~~-.---"
~=.--------~----=----=---~--=j----~-----~

------t=-.f--~-3--t---'
=i-=
~....--- --=.-..
=~--- ----=!;;;-;;;;.~--t
et i - ni - mi-cos e - 0

rum

._~=_::w_

-t

rna - re,

0 -

pe-ru-it

-~--~---=:-_~~-:_

al-

~e-

Ili - ja,

al - Ie -

:ar:~-__
. ~-t_i= ...--.. -:.~
--.;;
I:: =1+=,~-~-.-a-I__-_~=:j~=t=---~==--~=--t-

=+~

al - Ie - 16 - ja. Ps. At - ten - di - te

'''' 16 - ja,

-.---.-1-

~- .-.-.-__
- - - i - - - - - -~~"',=-=-~-.-:j
- - l - . = - : = : j - j.
--

11':1--+
-1-.---------- - - ------i-po-pu-Ie me-us
Ie-gem. me-am: in-cli-ml.-te

.====

---~----!-----1-~---

:LS ,- ,. ..--. - . ,.-.-="-~-.-=-+J!!I------- - - - - - - - - - . - - aurem vestram in verba 0 - ris me-i.


,\". Gloria Patrie Ton. IV., vag. 4*.
GI'aduale.
Ton. X.

~3i~~ '.~.-.=3 ~., _!-~ ~~._ I .~


Hrec

di - es,

quam fe - cit

...

T-=.-~~=-="'-~-~-.-~ =1=
:f:::-~~ -=j==t -c-
1- ~
===-L-.~-=-.--=t:-.
Do -

minus: -ex-sul--te -

...

mus,

FeriR. VI. po.-;t

Pa~cll<l.

247

~==--==t==-.-i.L.-=1==- .-"="'~.r:----~+~.
j=--~-"-~-=-j=~-~-t-===-~.::'-j--t
et
Ire - te - mur in e - a.

..-

~=--:::..-~--.-;---,:&.-

::f=. ----= j =r : -~~.~i""~: ~


~.

Benedictus,

qui

ve

-~-.-~,------.

t"~~-"

nit

in no - -

5--.---.-.:&~.--~----.--r=
-1F-::=rJ=F~r1---- -.-- - . - . - ~.:.-.====--===j-.--==--==~.-...

-1-

":" mi-ne

Do -

mi-ni:

De - us Do - mi-nus,

."-.--,-.-.~f.r:-.::.-=n:-==---==----.--=~-_.---==---==~.-~~-.-j==---==--==.

~-

et il - hi - xit

no

bis.

Ton. VIII.

~-- -=---::::a~-dI
- =-:=!:+~
...~~...
r---==-~~
~ .~__~

_.

~~._.

AI-Ie-Iu -

~=~
.~..~
~
"\). Di

.-.

d+=-

..-=--~

ja.

- _.

.-=~~_~_tl==~
....
- _
-~~:---l
_
_
_

ci - te in gen - ti - bus:

qui - a

Do-

- . -_I
.-_
.-.-=1-.-~.~-=1+-
~.
_j_ -II _~=j

- minus

re - gna - vit

Ii -

gno.

Sequentia. Victimro PaschalL cum Alleluja in fine, ut


in Dominica Pasch~. pag. 232.
Offertoriulli. -1--~ - t. -._.-_.~=b....
.=-- -a ---.-l-..= - - - - - l
T
VI
-+ - - ' - - - - - - - - - - on..
~ _ rit
vo - bis hrec di-

C---,--.--=ViR.--t

- - - -...-.-----...
:=;-c.-.-.-.-.---

-.--~-~

-----.-~--:&7.-- '-=-

---- -

~===-=--==--====----~--=~.
- es me-mo-ri - a - lis, aI-Ie
Iil - ja:

248

Feria VI. post Pasch:\.

- - .-----S-S--.h .=.II--f--~------.--.- S-.-Ur...,--a--a-a---=------ I - - j - - - --.---.==a-.~


-+----..-.,- - - - - - - - - - - - - - ---f-- - - - - ~et di - em festum ce-Ie - bra- bi-tis so - Ie - mnem
- - - - .-=1--. ~--.- r ~==.-j-===a=.~
-+i
-l--.- - a - . - a - . -~
- s - - - - - - ---

-
..-..B

-II

"Do-mi-no

in pro-ge - ni- es ve - stras:

Ie-

-I-=j===t=-==--=--==---====---=3---====
-"'-~-s-.-::I-a-s-"
~-~----==----- s-.--:i=- a-..- - - a - I
- gi - ti-mum sem-pi-ter-num di - em, " aI-Ie -----3-
-~-t---B
:jiii-..
... -s-s--.::
t- ~.-~ .'ia-. .
-.-=II-.j

~_r:

. _...._. .

- 1ft - ja,

aI-Ie-1ft - ja,

. ._ . - - - - -

aI-Ie

1ft - ja.

-----=;:=:t-=----

COllllnullio. ~iII-s.- iII=t--.-.,.---l


Ton. 1.
.-.-- - - - - ..-.
D a - ta est mi - hi omnis po - te s - -s - - . . - - + . . = - . : : ; - - - - - -

----3--..-- - - - - - . - - -l --.-u..-.-a_-- - - - ~-.- stas

--~~~-~=..-...-!ft~=-.,
,
in

ere - 10

et in ter - ra

aI-Ie -

-~====t~:J-.~ =+~.. s--"~-:.-f=1


=+r!i_.=j_as - s ., _._:J-=--~=-=- -s.=j.=..==--==--:====.c=..

::;1i

- ja:

e - un - tes, doce - te

mnes gentes,

..-. -.-.. .-.


0-

------~--f--_._--

- -

-s-. - .-

----1;:;---. - -

-I~._.-----_
-t--s~. ~t / ! i = - - - - - - - - - - -.-.-::--=-s--.----

ba-pti-zan-tes e - os
in no - mi-ne Pa _.--:r:= .h.::a::.--.-~-r--~---1----3-
:;X-:-.==ca-_.}l_~_=-a---s -s-IIiII_ _.-f---=== =--t
~=------j-- --_-.-.-~-s--- tris, et Fi - Ii-i,
et Spi - ri-tus san- cti,

-~'-i1- .-.-

~-.-==~==--~E===--=='
---.

- - - - F -. . -s -a~----..-+
- - - - 1 - - - - -----=-...::.:. -

ai - Ie - 1ft - ja,

ai - Ie - 1ft

ja.

----~

249

Sabbato in Albia.

vn.
~1!C:C=-- =,~o~.-rr ~==----=-- =.=~ rI'+- ~:
U _ -~_ ~21: :j==_=~-.-=1--== t _
IE~ . -'~i
- Dil-xit Do-minus po- pu ~I\ ~-------E.---.---=l
~
_
,%~'I
_. --=-- - -~-.-iIII~
Inhoitns.

i~

Tun,

~-==
Ium su - urn

~~=~---~---:@ch -

-t--==--==in ex - suI- ta - ti -

1 ~"+l-_-::-=1==--.. ~=t-=1===.-"-~-I-.
-..!.--===t=-=:::2::
--~=---j=.-.- ~-~=j-.

ne,

aI-Ie

lil-ja:

et e - Ie - ctos

-,--.-=-.-

~-...- -=---==-~==----==j~
-~=---~-_--_--L.
=+=
:f'=..=--+-.-..J
P-=---.:=t:1
su - os.

in lre- ti

ti - a,

al -Ie-lil - ja,

=1i===-.--===1+-~-. -~=.=.=~=.--=+t:
:r==~----6=L-j=.=----==j===-==j==--==j==
aI-Ie - Iil - ja. Ps. Con - fi - te-mi-ni Do-mi-no,

1----==--==j==--===--=--====c=t
_-=1L:::~-=~--=~="'~..-=:r1=1I:~
- __ ====
et in
-ca-te nomen e - jus:
an-nun-ti - a- te
J------=j-------t=---j--"- ..:::j ~ .-.-:J ~ _=n: -yO

in - ter gentes
0
pe - ra
e - jus.
\). Gloria Patrie TOll. VI1., pag. 5*.

Ab hac die usque ad Octavam Pentecostes, tam in

Officio de Tempore, quam de Sanctis, non dicitur Graduale:


sed ejus loco dicuntur duo Versus cum quatuor Alleluja,
ordine infrascripto: prreterquam in lUissis Hogationum, et
Vigilire Pentccostes, in qnibus dicitur unum Allelilja, cumuno Versu: similiter et post quamlibet Lcctioncm in Sabbato Quatuor Tcmporum post Pentecosten. Alio tempore

250

Sabbato ill Albis.

usque ad Septuagesimam, quando dicitur Graduale, dicUlltur tria Alleluja post GraduaIe,bis ante Versum et semel
post Versum: cum autem dicitur Sequentia, Alleluia, quod
dicendum esset post Versum, dicitur post Sequentianl.
Ton. VIII.
~--. -::A--t-+---~==l+--

:f ~. ~~ ~~_ii=-~"'+~~+f-~=-jt
AI - Ie

III - ja.

~= --. ..---.-r==-~- .~-.---j===~ ==l:J=_..


~+'--=--=t~--===-~l---~:=j=t
". Hrec

die - es, quam fe - cit Do - mi-nus:

-1--'- - -...
------+-.--

-~-.

-- __---ll~..+~
exsulte Ton. IV.

-t~

-.-.-"'-II-+-.-~.-+l.---~--t--f_-- __=__ +
t

mus, et lre-temur in e -

- a.

a:...

-,-~- r.;.afJ;ic-.-~---=+' .~+;ic'r:-~


J+-~..._-__ t.=:t

~~=~- ~-=a~a=t===--~

Al- Ie -

- III - ja.

=-=-.-.~-~'r:--~-=-=-=~=~-:-::=-===l===
~~=..
~ _._.=r_.~
.+t=j=~-~

l.

---=--=:J_.iII=-.__

Lau-da - te

pu

e - ri

Do - mi-num,

Iau -

--}-----~C-----1-t~+

:$

.~.~-. ~.. ~... ~..

- da -

- te

no - men

Do

~=:jt

mi - nL

Sequentia. Victimre PaschalL cum Alleluja in fine.


pag. 232.

Offertoriulll. ~==--'r:--' t==l==--."-.-~~


Ton. VIII. j=:::a=_ .....- ~=j=~--== -+Be- ne - di - ctus, qui ve - nit

J=-a--~=I='"

~-t=::::j==--II--II-.-==
__
-==---==t---=-~----~=j_.-=.==II=j===-~~
in no - mi-ne Do - mi-ni:
be-ne-di- xi-mus

Domilliea in Albis.

251

~
_.==1
.. .i:---=.=~ ... ~~~
::f_~-:j-._-~------ _ _ 1=__
vo -

bis

Do -

de do - mo

r
o-

mini:

De - us

Connunnio. ~'
-==~====-_.".-.-~-.-.-I
--.- -.
-.-- -f
Ton. II.
- ...~--.--mnes qui in Chri - sto ba-pti -

------f--_-..

~-..-.-...
~

r-3-~-- .-.=..-~-~-~

~r:.-~

- - -f- - - - - - - - - - - f - - - - - -1----f----~--

za - ti

Christum in -du - i - stis.

e - stis,

---===

j~=~
r=-----==--====1.+=-~-.-:j:===---==-~~-==
Al - Ie
lti - ja.

Dominica in Albis.
In Octava Paschre.

Introitus.

Ton. VI.

..
--==j===j===---====::t=-

::t=S===---===.-.-=1-~--II--.-.~~=.-.
U a- si mo - do
ge - ni - ti in-fan -

=---..,.rr ,-

~-.-~-. -~
jf=.=j===.t--====c+..---

~===~-.-~j

--- "-:'::=---~.3 -

tes,

ai-Ie - lti - ja:

ra - ti -

-!lii-.-~~--r==------=..-=~-::..-r

!~
-

0 -

na

.-.

bi-Ies,

c=~

- t+.

si - ne

do

.--:-..

10

lac

252

1l=~.~-. --J-. -.-J- .=1~...--aIPiiii-+


JI===--=.-==-j~_ =.===~.-=j-.=====!:
eon-eu - pi - sei-te,

al - Ie -In - ja,

al-le-Iu-

~-~==--==t=:lj~=
t==+=".-.--~=~-=-~f ~=-_=-~====--==j~
"'-lii ~-.-.-.-+=i
- ja,

aI-Ie-In - ja.

Ps, Ex - sul-ta - te De-o

---h..--1--3---+---I---~-~I
--.-~-.----~==--=j===-~
-~.-

-.-==-.===----adju-t6-ri Iio-stro: ju-bi-Ia- te

-.::-.-.-~~-.. -.-. .

.- ----

De -'0 Ja-cob.

\). Gloria Patrie Ton. VI., pag. 4 *.


Ton. VII.

=t5= -=-.-..

:C_.

=~~.!-+.!--.

-17..---:1=

==11====

.=~i--==t~.!-_~~_.~-jt j=

AI-Ie -In -

.la.

~==.=--II%-"
=~==-.~~- ~F,
:r==.==-~+-==.d-_._ .--.-.. _~". In

di

resur-re-eti-o -nis

~me

00,

.-=-

~~. _---====:j===::::L-...:!
~.=.==l=-=~.-iII=I:::j===--==
__+-==--===j=.==I:I
di - cit Do - mi-nus, proo-ee

dam vos

in

Ga-

Ton. VII.
- - -----~-I-~-----.::--~I-- _ . ~---+-- - ........-.-~- - -

..-.-+-

_.=~

AI-Ie:- In

r-~

===1=

ja.

~ r/I =--..-.~-I"'-=~--jjjjII------=""-=+=
~--======-~t=---. ~=.==I=
\)". Post di - es 0 - eto,
ja - nu - is
elau - sis,

"

:J

Dominica. It post

Pa~cht

253

~= _.:::. iII=-- ..=~---~=+=.==~~--=~--+


:f=_II==l=---=----=-==-_ _ -===--t:::=----Iste-tit

Je-sus in

me-di-o

.di-sci-pu~16-rum

----f----f--~... -~=__= =.==~--l.- _.-_-_L-+~


-- -

su

- - - - - - - - - - - - - --_

6 - rum,

et

di - xit:

-1-

Pax

~-...... ~_~ _=n=


- - - l - _~.Ljt

vo -

- bis.

A llehija. ut supra.

Offertoriul1l. A ngelus Domini. pag, 236.

COlonlunio. ~_ ill _ ~.

~ _=1- -_- .--~~


. --.---------=j-----Mlt-te manum tu - am, et co-gn6-

Ton. VI.

-=

-------~-~-==i!=..-r--~
=I~=~---.-.-=~- ..- --t-

..=..- -_-==--..

=i1i-f----------- - - - - - - - -

- sce

~.J
_I

lo-ca

cIa-yo-rum,

aI-Ie - Iil

ja:

-.----------.-.------=-.--. -J-.-_-.

::..-~=

---,--J==---====-3':--+

-- - . - - - _ . - _ _ ----L-II-_------ --1-

et no-Ii es-se in - cre- du-Ius, sed fi- de -lis.

-_~.---- .-=1---b__-. ~L:


=1+.====-----':'"
-1- - . - . - - r : - - j - - F - - _ - . - : : J - - - - -+ - - - - - - - - - - - f - - - - - - -

AI-Ie - hi - ja,

----

al - Ie - Iil - ja.

Dominica Secunda post Pascha.

,. ,
."1 _.~.~-~.~.:Jl1~ r~ e;-~;:~;.i-~:~-:i~~
1
)"

Introitus.

I ._~ ~..I ~

i-~ ~c:o-

'-'~

--j-

Ton. IV.

...-; -t _f.-L~t ~
plena est

-:r-~

al-le-7u-

~~

-I

254

Dominica J1. post Pascha.. '

~l

~~~

.,.

._"J.-".

ver-bo Do ;,. mi-ni

~... .=~:

ere -Ii fir-rna - ti sunt,

.----=-...::~=------- ~=-==l==~+-I-

~r--~--j-.-~-rCEi
. ..-~=-jL--{
--1.---

aI- Ie - hI - .la,

aI-Ie - hI -

- .la.

:;-~-.--=-~.-.--III-=--=~ _~-.-.-~-.~.-.-.-.1
~~=--=-===-:---===j---==j==--===-~

l. Exsul-ta-te ju-sti in Do-mi-no:

~.~

rectos de-eet

JI~

eol-Iau-da - ti .. o. 1. Gloria Patrie Ton. IV., pag. 4*.


Ton. III.

:j1i=-=-. ...-=
~

I _. .

"~~l_fl=:::-.~
_..~..._~+= oJ
~__ _. - - _jt__ I _

AI-Ie - Iii.

.la.

=-===r==~~---=~=~-.~rtJ.--.--~==r~~.-.-=JIi
~.=-- ~--===~-t:t==-=-j-~-d-==-t: ~
~.

Cogno-ve - runt

::i=E.~

Do-mi-num

~..

-:=!-.-~==- =c.I~.-:::I-.~

~----==-:j~

Je - sum

-..

..

~ ~--~-~

=~+

.-~~-==-.--=.:=:j

in fra- cti- 0 - ne

Ton. I.
]I=--

di - sci - pu-Ii

pa

nis.

-+-.dI-."'~~.-.'" -t:;=1+~

--~==== --t===~-==--.-~.-~

Al - Ie -Iii.

.la.

=i=~--!-.".~
=~ .-.~ _.-~==1===--=-I
jf===:i--==--L~--=------==-~-~--j-~'--'. \r. E - go
sum pa - stor bo - nus: et co -

=-=5--"---+- ~-- dI-.-.-r--=~--


~

gno -

-~.~.

seo

yes

-' =1- . -t=

me - as,

et

255

-J---..
. - p =-.~-~Q"I--"---3E-- + - -+- -- --j-L--.-+f.==--== -~-~-t=-+~-.- ====
-I- - -

eo - gno - seunt me
_.l11eInja. ut supra.
()if'

me

reo

=I~=~-.==~=~-.-=.-=--=~=~-I

t'
on . .
I

rI~_l'OIIlUlll. =l~L-~-.-~=j-.-==='--t:::=:t::~.---1

:::a=~-. .-~

D e - us . De-us me - us,

ad

-..- ::'.-===+_=-"'=~=-~=~.-.-I

~==1======~+----t=t=-=--==j:--==-+-..:j

te de Iu - ee

t i ommUlllO.
T
II

on..

vi - gi-Io: et

in no-mi-ne

-11-"'_1 .-lli---t-.- - - -..--.


~ --~--'::-~-3-E - go sum pastor bo - nus, aI-I

-.--.

-.--1--.--- - . ---1-- - - - - ---- ---

+!i-~--=r=-::II-~'=--.J-.-.-.~f-.-~=
::Jf=.-=--=--=-t=.=-~_--=--=-~-==-=-=-I
- Ie-Iu - ja: et eo - gno - seo 0 - ves me - as,

.._.....

=II=-::II-j~==---=~=tt::::_.~-~.

-::.II::

_=~==--.--t~-==~=--j

_-.=J-.-II--~~_._~

et eo - gnoseunt me me - reo

AI-Ie - In - ja,

256

Dominica Tertia post Paseha"


[/L:~-=~~--=-dJ

Introitus.

TOll.

VIII.

ii.~.11~>:'%\i)i ~ _::.~:~~--~-IIIi-
:-:.-1 :m=~~
--,--'
101"""
J!!~~=.cR)Z]L~- -.=I=.~_.=~~j" .-1=
'1

~)

G-

ter-ra, aI-Ie-IiI - ja:

psalmum

-.-~-----=1=i.-"--.~-1

~ .~

.._r~

di - ci - te

~~

no- mi - ni e - jus,

~-~~ ~l._ .~~--. . .-:r~


da-te

__~_ -.

glo - ri-am

~j-j

._

aI- Ie - IiI - ja:

~ ~-=I

Iau-di e

jus,

.=.=-1
al-Ie-

--~-=t==--==::::r===--- .-~-..l~~.:&:- -~i~=


~=~- ... ,
"-~_._j_._~---:-~~-''-._j
~I

-j ..

- Iu - ja,

aI-Ie -lu~.ia,

.-.-.-.-.-.-.
..
-.--.--.--.--11--1.-.-. .-.
aI-Ie - Iu - ja.

~===.-.-. ,.-.-~

.-=l-I:r==~~~--==--==j-==---==------===l===---j-~Ps. Di - ci ~ te De- 0, quam ter-ri - bi -Ii - a sunt

~-.-.--=."]-~-.-.-~-.
j.~~===e==-=-==~j-==--==-'j==--==~==--~0- pe- ra

tu - a, Do-mi-ne!

~-.-~-.-.-.-~-.
-- ---

in multi-tu-di-ne

vir-tn-tis

tu - re

~-.-~-

- - - i - - . - - f - --,--l----

--- ------ ----1----

men-ti - en-tur ti - bi

i - ni -

-_.

~
.-~=--=-- ~+
.
:f_...-::------=--jt-----------~
- mi - ci

tu - i. \j. Gloria Patri. Ton. VIII., pag. 5*.

257

+5=---=::11.--~-

=--]- 1-......
-;j===-.. .=.-=1==
=---~~-.-~j=-i=

:::J:r~~~=-~- ta in - tra - re

in glo -

ri - am

~ E:~-~ _ _ ~~-~...,,3-..~l..
---- -ar -- -ni-ma
---f--Lan - da
me -

Offertoriulll. =t=~
T IY
on..

-----~----=~---~.-

..---+--

~~ -:J=.... .~.==.~ ~.... ...~ ._~


- a
Do - mi-num:
lauda - bo Do - minum
UradnalP Homannm.

17

Dominica lV. post Pascha.

258

---f---f--I--~------

-1Ii- .-~~.---J-l----I--

~l===----=-r--- ~~in vi - ta me - a:

- .----::...
-.-. --ril~~~.~-'~
--,--~-.-

psal-lam De -

.=-=---=r==~---=--=t-t==f=:

me-

f-=- - ~=t==n=

~J~'~ _t---~-~~ ~_t:.:11.~-+l"-~:jt


-

qmimdi -u

0,

e - roo

AI-Ie -lit

ja.

--~-,-~--1-.-'---~

Communio. =i~~--=~:=.==.= =._.-.-=~.:=.==-4


Ton. VIII. ~-=--,~-.- -----.-~-:+-.--.-.
.
Mo - dlCum, et non VI - de - bI-tIS

--~-~-t,..::II-I'-~-----E-r---~a===-~~-.=
=~ .-.: =~=
~-.- - - . - - - - - - - - . --'=1--- --

j==--==-

me,

aI-Ie - 1ft -ja:

i - terum

d~-cUIi1,

mo -

.=:J_-.~-=I-.

-~- ~-.-=l=~=----'
~=~ ]1 __ r::=J--.-. .=j=--~+l-~.,

et vi-de -bi-tis me,

qui

- a

va-do

ad

~
-t=====l-.-.~-~- ~.-~ .=n=---==
-~- _... .-j- ~-=-.:...::.--\--.- - -=--=j====
Pa - trem. AI-Ie -lit - ja, al- Ie - lit - ja.

Dominica Quarta post Pascha.


~~!JI~~~~r Introitus.

Ton. VI.
- t - I - - , - , '---1--r=--

JI

~E--.-~"-"-'-~----' t~~=

.'.'',.

An - ta - te Do-mi-no

can-

-----~-I-

~~~~~~~

~- - - - -~l...
+ - .d-.
- -~.-t
--"
- ti-cum no

vum, aI-Ie

---~-P=-t--ll=----=----t-

~ .~

.. _t-. ..--.~

- lit - ja:

._:J__~_..:. ..~~=

qui-a 'mi-ra- bi -Ii - a

fe

cit

Domilliea IV. post Pascha.

259'

--~-~--~--~-- - - - =-.:::~-...
~=
~~----- - _..
~ --- . -Ii
---Do - rni-nus, aI-Ie - 1ft - ja:
an-te con-

._._ =._=---_11. . ]_._.__..

----1-.--l-r--~-----l--

~ iii.
-

iII=.==..

t_._ ~ .--. ill .~:

..

re - ve - 13. - vit ju - stl - ti - am

spectum gen-ti - urn

'-

:;:~-~
.-=~- ---~.-~==-~ ---=1~-I
~~~-j-.-.~---==---=-.-j-.-.-.- -=~j:-r
su - am,

aI-Ie - 1ft - .la,

~ .--~ iijII~~f

iijII

=~~

aI-Ie-1ft - ja,

=-. , .~=.

aI-Ie - 1ft - ja. Ps. S al- va - vit si - bi dex-te - ra

~ -. .-f .~-. ...

.:::1

..

~-JE

e- jus:

et bra-chi-um sanctum
e - jus.
l. Gloria Patri. Ton. VI., pag. 5*.
Ton. I.

----,-+~.-~--~-. =1r-

~.. .~ ~. -~ i~-II-f...."'~fi~.. _jt= .


AI-Ie - 1ft - ja.

==1 ~_--:==--=
-s-~-=1===~
~l.IIi=.="~_. --.- .=-..~Do

___._ -=1-_

~~-=t

"V. Dex-te-ra

mi-ni

fe - cit vir-til -

-+-~--1---~-r=-3--
~-~j=~- =~==r-~.l- -.-l..=. ==!-t:~--~
~-- - + - - - - - - --.- - . - - - tern: dex-te - ra
Do
mi - ni
ex. - al -

-~J===-l...
-.~~ ---..~~_=r_--~==~+======--=====
...__j===----=-----====-----==
- t4

vit

me.
17*

Dominica 1\',

260

Ton. 1.

I.-..-.-I.=-

P(lS~

Pa::-C':

---_,__-r=
~ -h~--~f:aii=~
...
~-~-t-"~- --=
~...-a-~----..- - - - - - - - a
Al - Ie - Iu - .la.

--~t-~
~_
..... _.-2 - _. . . -.-.-j-I- -. .__
-.--.=-=--.--=------1-

,1- -

...-a-_ - - - - - - - - - - - - -

-+

\). Chri - stus

re - sur - gens ex mor - tu - is,

~
~.. =";==C-~7:j t r==~. ~_..:J=..~._.1
~--.----.....--.--.-t=-------.-.
jam

non

mo - ri-tur:

.. -..

mors il - li

ul -

---

~~L=d~...
"--+La ~f.~'" ;)= .
~
-.--.-....j-----~.
- tra
non do - mi-na - bi-tur.
Alleh\ja. ut supra,

Offcrtoriul11. Jubilate Deo universa terra. pag, 58.


COllllllU.

. --..-

ll.i(t.~.

Ton. YIII.

.-j__-.-.:=t:~~---=~= ~ -t==~

C urn
-,
-t -P-.( -I:-t
ve - ne-n
a-r" - e 1- us

~-.-====~==.=--"---:t-.-.-~-.--:f'-==1--.-.-.--===---===:::J=====-~-==e==
Spi-ri-tus ve - ri - ta - tis,

il - Ie ar - gu - et

".--1
-I

mun-

~-.I--===.-~E~===I-=____
__._.._..=i====~-I_
_
- . - - -..l--f---"-.-.---i-'

- JJ
__
. __
--a

- dum de pee - ea - to,

et de ju - sti - ti - a,

-----=--. - -.

- - a -~-==~===--===---=~-.-~I-.~-.-j ...---11::.-- - - - l - - - - ----

et de

ju-di - ei-o.

AI-Ie - Iu - ja,

-I----~f---
-==--==----===---==-~--.-=~-.-~
- _ . . . - f.-~----------

al- Ie - Iu

ja.

261

Paseha.

- ------i--,.-a:,l1.__ --[-.~ ~=t


---~===-.-.---=-.
-.-_.....
- --- --=---+----~
- a. - tur, aI-Ie - Ili - ja: an-nun-ti - a - te

1-

--------.-~-

.
----

--~l--E---~-I!..-_"'-~---
'
---+

~-------.-

---

-1- - - - - - -

us - que

--..

_1-------.-.-.
-_1-- - - - - - - - - -

--------------ad ex - tre - mum ter - roo:

_ _ _L

-j

- ra - vit D6minus

~j

- Ili - .la,

-_--~

p6 - puIum su - urn,

---~-~---

.-

-.----

--=--.--.-.----------~-.---

--+---j-~~-.-I""'WI--1----,----.-.-.-.

Ii - be -

- - - - . 11_
-

aI - Ie -

...

-=-----~~~=-

h- ~lf=-" ~:=j1

aI - Ie -

Ili - .la.

~-.-.-.-.-.==~= .~===--.--.--.-I
._. ~ - - +

-.-.--=-~---===-~--==j

Ps. .Tubi-Iate De-o omnis ter - ra: psalmum di-ci-te _

~-~-.-

__

.-.==1-.-.-.---~ ~===-.
==11::
j==l----=--==j==--===1===-~-II~~-jt
n6-mi-ni e - jus,
~.

G16ria Patrie

da- te g16-ri- am lau - di e - jus.


TOll.

HI., page 3*.

. 262

Dominica V. post Pascha.

Ton. 1.

+I;=~
~~..--.-::-
...... ~~:1: -r:--=.--~
:i::rL~-:-~......
==if
-1-!=... - :j-Al - Ie -. - Iii - ja.

:;X=~

~... ~ ~ ~ .-~
=f===J=-.:...
-.--I=-_:::J-=J---.-"=t==1-.
'T.
..

~=

Sur - re - xit Christus ,. et iI-Iu- xit no-his, quos

-,
--"-Q-~3--~--i---r=-=iI
=IE
_,
..-.~~
- - - L - =-~l;"7...- .--- -.~.-.--=.-
__-._ J
_~-

re-de

mit

san

_~.

guine

Ton. VII.

su

o.

.._

'=I -=~ ~f~l.~


.=~j _ _~
-r.-..-j
~+
t __
..:..~-.--r
-1

- - - - -_ _

AI-Ie - Iu -

ja.

:J ~.g-7 ~
v. Ex-i -

--:J----'
vi

~~

11::3

Pa

tre,

et ve - -

~~=----3
-r-.r:-.--J.._l --------- --- -- -- ~--.===--,--r
-.-~-

- ni ' in mundum:

.=~=..

-_-~.
-.----~.

i'- terum

re - lin - quo

-=1=-=~.t=.=+=~=I::~.f~.=l=-~ =1+

~ ._.-r-----=:t=-----l=-.~
..-jt
mundum, et va - do ad
Pa - - trem.
Alleluja. ut supra.

J.. c--!I
ct~.
l:
----~j-~'..".. ~= 1==--.-=---1-

Offertorium. -.-F==l
Ton. II. J:L-._._
:&-ne - di - ci-te

gen- tes

:a=~.-.-+-.
~===--==i--~
- minum

Do -

_~~.-.-=--~
De - um no - strum, et ob- au - di .. te

.
'

263

Dominica V. post Pascha.

"-.-,-+"-.--.-+-~=~=~.-.-,-.~=--.--I

===--===~--=--==-.-j=====-~~---;

vo-cem lau-dis e - jus: qui po-su-it

a - ni -

=-=5-..-.=:J--"-~--=~==-- "=~I=. .=~=


jf===-.---~--==~-=-j-.~.--==----===--=---==
- 'mam me-am

ad

vi-tam,

et non de-dit commo -

-~-.----"-----~-r=---=.--.~:J==...
.~f _ -. J:.::.._ - .--~

Er-=

ve - ri

pe-des

me

os:

be-ne-di-ctus

-.-.-.-1------

- .-.

=i-~-'"--===~-.=-.
~ili _ _._.- - - - - - - r - .-===-=~=======---1
x-:rr:
------f---~,-.Do - mi-I1us, qui non a - mo - vit

de pre-ca -

::tii==-..---.-~-.- --==----.---.--~=
=:Jf-.-~-.
.~===--===

-----=--===j==----=---=-.-.--

- ti - 6 - nem me- am,

mi - se- ri- cor- di-am

et

--~- ---~-I--J-~J---~. .=r~~...


j __ .. ._j =

su - am

me.

AI-Ie -Iu" .la.

-li-~--I-.-~-l--~-

Commnnio. ~ ~~---=E.~l"--I~"_j
=-.
Ton. II.
Can- ta - te Do - mi-no,
aI-Ie -:!Iiii--4

1~

~----.h~-.-~~-----~

.. .- _

- In - ja:

~~ ~

t -j

can-ta - te Do - mi-no,

~-

- .::- -

et

be-ne-

--=----~-E-----..-.---1I=t=j=--===--~~~_-=-~~.--+
-r-II"""I----,-.-.--~-

di - ci-te

nomen

e - jus:

r-~--

be - ne

nun-ti-

264

h Litaniis majoribu:-;.

~-.-~---+-=l-.------"--==1-.
iii ~ Ii-j
.--. p - _~j: .,-

:It: .--

sa-Iu- ta - re e - jus.

1~

AI-Ie -

'.

~.,......~ ~-3E=

aI-Ie -

III

hI - ja,

ja.

--+--e-+--

IN LITANIIS MAJORIBUS.
In F esto S. Marci Evangelistffi, et in Feriis
Rogationum ante Ascensioneln.
Ton. IV.

Intl1oitus.

_-',-=---1

~-~-=~==- ~-.-=r==='"
~=. ..-r.~j=.==:j...-==II:""--i

X - au - di

~~~~~

~
-

- vit

de ternplo san-

-~_,,=:J:~-
cto su-o

i.-=j=-j

vo - cern me-am,

.-::I-=-.--'
:" .--..-.- - - -~F - - . ---.-~-----~
: : - -j----- . :$-.-...
-1-

-L. -=---~---.,- - - - f - - - - - --------~---

con-spe - ctu e - jus,

intro-i - vit

in au - res

---t==r---IIII-+----t==n=-

~ "~=1
e - jus,

.=--- =t -

aI-Ie - lit - .la,

~~.-~f!=~=j=~

aI-Ie - lit

ja.

.=+q.=-=- -"--.-l-M---I
.~===--:j=-----===---=:'=~_-=1--1

iii-.....--.--.-.-. ..

~!!i=~==--

. Ps. Di - ligam te, D6-mine,

vir-tus me - a:

D6 - mi -

265

fu Litaniis lllajoribus.

. . . . .-

.-=.-~

- nus firma-mentum meum,

. . . . .~

.-~

et re-fu-gi-um meum,

::;:1Iiii . -~ ~
~_=1:t:
~~-~---------_._j=-------
et Ii - be - ni - tor me-us.
\). G16ria Patri. Ton. IV., pag. 4*.

Ton. VIII.

~=~- .-...-:: ~==+- ...-.....-===1I===---==

-=..

-~-'--="===-"_::-'-'. ~-~-=j
AI-Ie - 1ft - ja.

----i-.-.-.-.-I..-.~.==_:=.==r===--==-"--=1

===--==

-."'-.-.--1-

-J-----/--~-f--E-----

--f-.-~-= ::::.._j.==...=-~

"V. Con-fi - te-mi-ni Do - - mi- no,

quo - ni-am

..,-.-.-. -.-+.- .-~-__


=.~j-==::-~.-~-..=

.... --~--------f--3--I----J-

~-

'--1-

bo

nus:

quo - ni-am

in

soo - eu-Ium

- ----..- -1--,-----~1
-E--I--~I--~t
-.-.-::::..~
+~ - ~.= ==---===--==

-'_mi - se - ri - cor ---==


- di - a

jus. Sine Allelnja.

---.l..::.II---3~-- . - ---l-

-- --_.-.
--.---. .-

-'
~.--- ..OffertOl'lum.
~lIL:~ _
_. r---~_.~
~-..-.-.--I---1: on. I.

Confi-te - bor Do-mi-no

.-.--

ni-mis

---.-

--------3--J--------------__
__
--

~=
- -.=--==~

in

0 -

re me -

~lau-da-bo

._._~
-

0:

--===--==~_._::J~

et in me - di-o muI-t6-rum

....-

.----====I=
~-.
~-.-.---j_.
-I- ---1---=F-----.-----1----1..-.-:-..
-.---=1..- . -----------1------

-r-

e-um,

qui a-sti-tit

a dex-tris


266

nwjol'ibu~.

In Litnniis

. ~::II-~---.----~-j__+_
_
R.J_.__ ....- - .--. -.-.--.---i--..---.-,-II---~-.

=_

-j

....L

pau-pe-ris:

.-.,

ut salvam fa-ce-ret a persequentibus

..=.

--~---I==E----~-a+=
~ ;r~-~
~
~- . .- - - - -. .- -+-- - ----

=Jiii==.-.-.-~

..-..

a - nimam me - am.

COIlUllllllio.

Ton. II.

AI-Ie - Iii ... ja.

.~:I.-=-:P ~-_._-~~~

-l- _ _
. ------

- - - - - -

,-

P e - ti-te, et ac- ci-pi-e - tis:

~===~===------=--===-----==-=::+==r===-=-",=~
jf_.~-~-.=:E-.---.-.-~"-~=t=.:=!:..-==

-.---a;;

quro - ri-te, et in-ve-ni~=.::r-._.__

e-

tis:

3=--=====
~-.~:
mnis

::tE:-=-=--~.-~ ~=-......-.
... te, et a - pe - ri - e - tur vo - bis:

~ .~ .~

0 -

il-~=:-~ E- -~ ~

e - nim qui pe-tit, ac - ci-pit:

=iii

puI-sa.-

et qui qure-rit,

~"-G~---=-~- I====-"=~=r-.-II-_.~~--.

:J~L_...
_=-=-~t=.--II---==t:=--==----==-~----!:

in

.:.

ve-nit:. et pulsan - ti

a-pe-n-e - -

i lr.. Err ~~-,.~ -L..-i


- tur.

Al - Ie -

- Iii- ja.

In Vigilia Ascensionis.
]\'[issa dicitur de Dominica V. post Pascha. pag. 261.
-+-e-t-

IN

ASCENSIONE DOMINI.
Intrloitus.

~r" ~~---~'=:'-:--~-=-~-iii--

IJ

~~.~,~_
~

c-_
c

.1

Ton. VII.

~-=!=-=---~-.- ..~_.-r==~+
I :..J=-,II-.-II-_t
t_j_
I- '
Ga - l'I - 100 - .
.
rI
I,
qUId

..=4 . . -.,,1,1

Iq~
~.=

o -

0
0

iI

,~.. '. _c,,'-_-_- ,l!1f~


'_~
~cj ~=.==.=~l.II!=.=II.-=1-.-...-
j"'~--==j===t=j==--=----j

-..)~'?~-=-.

~~=

c::

admi-ra

mi-ni

a- spi-ci -

..

~:.-- ==--.-~-.=~====~- --==~-.-.:


j==--II---==-=====j=~-i~=~==j=-----j
-

en - tes in coo - Iurn?

al - Ie - Iu - ja:

quem

1-j-==---=---===j===-===j~-.-.-.-.--.-~-.-=1--.=.-~=.==,==j====-- .--j

.--1

ad - rnodum vi-dfstis

e - urn

a-scendentem in

---~--'---3------~"--3- ..---.-.-.---- -----t


-- - -_=i
~
__===
~-==~.-._.= =~-=--==
cm -Iurn,

~___:::_.
_ -~_.

i - ta ve - ni - et,

._ -+

al - Ie - lu - ja,

al - Ie - Iu - ja,

".l~....
.!._.-::__

al - Ie

.==1+--

oJ--

~_L-

lu - ja.

. ...,- --=--. ---~-------3----


~
--=---=--==j===-=--=====--===--==
===~
-~-

j----~-

Ps. 0 - mnes gentes plau-di - te rna - ni - bus:

-1E1-

ju - bi -

_.-_ _..,
- _..,_ _r-=- __ _ _
~------3-----~-----t-3f

~=-==--===j=== ===j-=-==---==--==r=. -~:::


~

- hi - te De-o
in vo-ce ex - sul-ta-ti- 6 - nis.
\). Gloria Patri. Ton. VII., pag.5*.

268
TOll.

:;:~

IY,

__ ..,

~.... t.-+=~~.-.~- ~+=jr_

.AI - Ie

Iu

~-.::

- - f - - ._-::-'--f--~-.

ja.

-=!Iiii-.-.-.---C~--.-+--.--.-.-t:~-t=~=

..-=-..

~~=.==j==-~~~=--==-~-~
:t
~. A- seendit De - us
in ju-bi-Ia-ti-6 - ne,
:;:!Iiii

+=-~.~====j-.--.-.~==-~-h-~z.~-~~l=
-=--.~--. -=-.~_-_~t

~-..

et

.-

D6 - minus

..

in vo - ee

tu

bro.

Ton. VIII.

._ _
~ .. -l.. til" !lli
:e-t
Al - Ie - IiI - ja.

~~_.~~=.:n::

_-._t:::~I.::__ : j t

._~-

~=
~----.-~-.-~-II-:::r-.-=-".- -.-I=i-: -I
:!=_~-j====j===~-===~~.- -=t~
~.

D6 - minus

in Si - na

~______
~ ~ IIIIi

in san

~. _~

al- tum,

ea-pti -varn du

~-..

~_

Alleluja. ut supra.

v..

t
. ~-~- ....
..._.

~-+-~.1
t__._

A - seen - dit De -

us

II. .-.... ..

~=====--=-::-

in

- ~-.-.::::r:-.~I
_ =-=--j::-----i

=:j==-

.~_

ju - bi -Ia - ti - 6 - ne,

et

D6 - mi-nus

in

-.-.-.=--E=t=v...
-.-.-....-..==--===r=:af

~~.- -t==r=
-1- -~.- . .
1,E
- + - - - - - . -..vo - ee

- xit

.'9-.~. -~f

ea- pti - vi - ta - - tern.


Offertorium.
T on. I.

a-

i..... _i=.._:t_
:j~

-=t~..
__. .

t_~=j_.

- seendens in

eto,

tu - bro.

=.-~.7~-.-----.-.---AI-Ie - - IiI - ja.

-. _._._.-::w--.
_.
-.----1
- -3==---.
----

COJlunuuio. ~- j - : : : .
~==-~
--'-.l~-.-.Ton. I.
.
p s~illi-te Do - mi - no,
----~-'::-f-"'----I
I~.-r-w- - . - - . - - . - - -

~=~--==t=

~-~-

====-

su - per crn - los

- scen - dit

~~

qui a -

---

__~..
-.-~--.

ere - 16 - rum

... ..-3

- - - - f - - - i -r -

-----r-

-- - - - -.--f-- -.-

:jiL-~--.-.-.~.-I..-~.~ ~---~-~--------~ ...--.- ---~--~.--=--.


ad

0 - ri-en - tern.

AI-Ie

--~--H-

Iil - ja.

Dominica
infi'a Octavam Ascensionib.
~~~~~~~~ Introitus.

J:;j;,;---=---=i ;;;.~.- __Ton.j 1.__""


-- -.
~[IrR~=--~~i
:x -ali - di, Do - mi-ne, vo-

=-=- -- -

~-..

:;;ii

~~.E1.

..-~=-'::""::='J

--I--

~-.

:;.-.'-":=H

~' ~-.-~==::J=-.-'-- -.--t:::!

~~~~~-~-=-=~=:3

- -e-e-m-m-ea-~, -~u-a-cla-m-a-vi-ad--:~

=i~
t:.... =+==~. ~-. .I-.~==1=-t
~-_:::II_---.-=j=ii---i----:ljI':.--~
aI- Ie - Iil - ja:

ti - bi di-xit cor me - urn,

i. -.----.I!--/)~ ..
qure - sf - vi

vul - tum tu

I;.
urn,

EJl- '--T:~
vultum tu -

-- ---_..--..-. -.=-.-------

~-.-~ -.-~=---r---==-i
-

--

~---===--.-=-.~
---.r-.-.-.--l-I

-_'-t-=---i-

- um, Do-mi-ne, re - qui-ram: ne


a- ver-tas
- - - 1 - - - - - - - ==r~::II---+_~ . . __
. . . . . . =i=j-'- ~ .-j:::-1
fa - ci -em tu - am a
me, al - Ie - Iii - j~,

Dominica infra Octavam Ascensionis.

270

-.--~

..

_-.-.-.-.--11-1

..

_--=~==n= -..

..

"_

~ ~-

~=--==_-_-=-~~--:.~=-=1====---==---i
al -Ie - III - ja. Ps. Do - mi-nus il-Iu-mi-

~.--.--

-.~+-.

~-'-~=1==-=-=t==:::n=

~==1-~-========t=--=-=j-.=- -~._._ji

na-ti-o me-a, et salus me-a:


l. Gloria Patrie Ton. I., page 3*.

quem ti-mebo?

'Ton. I.

=-.Ii
;;;;;. t-~ .'. - ~+~_.~__~.:..-.~_.... -j-=n=
~-_-"----._.__~. __.:=:lI':.
A I - Ie

III - ja.

--+=---=1--~-.-----

-.--== -.-.-.
=--.=---1- - - - .._
-

=fiiii=t-.-_-iII-~1i= .. - ..--.~-. .- . - .
~.

Re - gna - vit Do - minus

=!lli

...===+~~.-.

-1-

gU -

per

-~

:::~
.
.
se - det

mnes

-"-.~--I-

~~_._.-t=~-==-==-~-= -:=j~=I=_ --r

gen-tes:

De

us

su - per

- b...- -----~f-=i=~----- ~-_-~-1h:7---_----

===--==

--i~-=---- -.. ----.--~~-..


se - dem san - ctam
su -am.

Ton. I.

+s
-...-I=--~-- ~f:E=- ~--iz~-.f~f.~-~.,-~- _~I
-4~-"-= -....- - . -..-j-.----=--- . - .
Al - Ie - IiL

ja.

...-.-:j_._--=. -

___'::~---=----=l=1- ~. .:J-_~h~=.=~~

~_~

\r. Non

~-=j===t=j--t

vos

re -lin- quam 6~ -

pha-nos:

---.------1----~-=+=+
=tl
!=~.~=.=::J=~- =.--=:J=-==..-~~
-i -.--I---:=J..--------+-.-----

va

do,

et

ve - ni - 0

ad

vos,

Vi~.dlia

: 11

271

Pelltecostes.

-.-.----.--.
----- -.=-."---1--

-...--...--3-------3
----- +
=i~~-.----------- -.----'-t-.~ - =-.-~

-------,--.-

----.!.

et gau-de - bit cor


ve
Allelnja. ut supra.
Offertorium. A scmdit Deus. pag. 268.

Communio.
IV
Ton..

-.-

- strum.

--~-I--~-I----.

-J-.

..,+-

- 1 - - - ---=--tr::.::---1- - 1 . -. .- . - - - -
-1- - -~.-._-

-l

-.-----, ---P-~--~
a - t er, cum es - sem cum e -

-----I----------Er----,--
1 --.---.__ .- .. -.-_._-.-1:

~E_

-- - _ - -

- is,

-.-

-:-,

e - go ser-va.-bam e - os,

----3...-

=-~_

-- - - .

rni - hi,

--E-

----1---

quos de-di-sti

J- -t
j ----_._....._
.=- =.===~~._.=:::J
.-~

aI-Ie - In-ja:

__ --

--.-~---

nunc au - tern ad

..

::;iii----~
,---=i==1-~--3- :-.-.-=-==1=.==-=
--.-.-.--~
~=-==---==j-==~.~
te

ve - ni-o:

non ro - go, ut tol-las e- os

--t-r=-r=-t----. - - - - - -

~. ~. .. t:=~ ':::::J:=. ~--.


de mun - do,
sed ut ser-ves e - os no rna -t:-E--r=--f----~--~f

~i
--j. -

-.- -.-.~-....-t.
--~.
-

- 10.

-. 1Ii..
~-~-
-~-----~AI- Ie - In - .la, al - Ie
In - .la.
-

--.- -. -

In Oetava ASt:en~ionis dicitur l\Iissa sicut in die.


} Feria VI. post Octavam Ascensiollis, si non fuerit
Festull1 Duplex, vel Semiduplex, Missa 'dieitur de Dominica pneterita. pag. 269.

Sabbato in Vigilia Pentecostes.


Finita. Prophetia 11. In diebus illis: Factum est in vigilia matutfna. dicitur Tractus. Cantemus Domino.p. 219.

272
Post Prophetiam III. In diebus illis: Scripsit Moyses
canticum. sequitur Tractus. Attende cmlum. pag. 221.
Post IV. Prophetiam. Apprehendent septem mulieres
virum unum in die illa. dicitur Tractus. Vinea facta est. p. 220.
Finita VI. Prophetia, descendendo ad fontem~ cantatur
Tractus. Sicut cervus. pag. 223.
Hevertentibus Sacerdote et ministris ad Altare . cantantur Litaniffi, ut dicitur supra in Sabb. Sancto. pag.224.
In fine Litaniarum cantantur solemniter Kyrie eMison.
pro Missa, et repetuntur, ut moris est. pag. 12*.
Post Epistolam cantatur a Choro:
YIII.

TOll.

~6 f~6 ~.. -~ ~~f~

AI-Ie

Iu - ja.

y.

Confitemini Domino. pag. 227.


Kon repetitur Alleluja, sed immediate seq'uitnr Tractus. Laudate D6minum. page 227.
---~--=~-.-~=----

Offerto:imu. ~ I. . . .=-.~ .'!:J, .- .::!~.. ~ ~:


Ton. \ III.
E-mit - te
Spi - ri - tum
tu----:j--"b~--~-----I

~..

urn,

et cre-a - bun - ~tur,

---"I-..-.~-"

~~-~_:!

fa - ci -em

=1

.---r

et re-no-va - bis

..g- ~ --1---::.-.-.-.==-=.-=~=r~

ter - rro:

.--=._-----.---

_.__ .~.

sit glo-ri - a

Do -

mi- ni

-===

---~.--1--3------~
~3~-.-~U.I-.-.~

------.-_~

-.-.~-=~.
- - - - - - - - +-~--in Sffi - eu -Ia.
Al - Ie
Iu - .ia.

---

III Yigilii! Penteeostes.

eOlnnUlnio.
']'

OIl.

v
l.

273

__

~
~
~=
-~ +
I_.'!!", .-.-:1=.----=1----_
, UI
~
toI-Vl tl:. to
dO
- tl-mo
le-s
,,- IS
1-

----~==~E~
----~="-E
- bi~
- --f=II-II--_-------j-- -~
------ - - -- e

f------~-

di-cebat Je - sus:

Qui in me cre-dit,

----.- - . - - . -::I_._..
-_I----.---r-- - ~=J------,-.-.
-

-----------I-----r-...,

_ _ _ _ _ _ _--j

,_ _. ....:.

fln-mi-na de ventre e-jus fluent

_._._._--=~

. ._.::1~

a - qure vi - vre:

----::..--M-----E---
-.-1"""- - - - . -__
~
_1----,

-I-

--1_ _---...--j-

- l_ _ L_-.J
-_-.-,-.-~-

-1----------------

hoc au-tern di - xit de Bpi - ri - tn, quem ac-ce -

..=..

[.

~-'--==--eI
._________
..-.-=--~.------t- ~
-.:a:-_I~"'-Al - Ie - In

Graduale Romanum.

ja,

:.:lII[~.--

al-Ie - In

18

jao

DOMINICA
PEN T E COS T E S.
-+-

Introitus.

Ton. VIII.

---1-~--1-'

-:r--

~. 11 - _~-~ ---=:1=
Pi - ri-tus Do - roi-ni

----~--.------.-II~--._.-----1- - - - - -. --.- -- --,.~-.-.:-..-j------ - - - - - - - - - - - --

-I--

re - pIe-vit Qrbem ter- ra-rum,

.--- "Jj-.~~-.
.-~.~
==--=i-=-=--==-==--==-==
1ft - ja: et hoc quod con - ti-net 0 -

-:ii;;-.-.---~-=-.-==!:
~~===I=.-

aI-Ie -

---.-.=1-.-~---.-.--~----=!---

. =j-,

- roni-a,

-j

~~

1=.

~ci-en-ti-am

~:j

ha-bet vo - cis,

~ ~-1

al-Ie-

---r--=~-.-.-"'-.==I---==!~

~ ~=-j

- 1ft - ja,

j-.-.

:j

--~~=~==ttLj

.==1-.-.-. .-., .-.-iII - .- .

al -Ie-1ft - ja,

aI-Ie - 1ft - ja.

_.-.-.===1==j===---====~==--==--===:=2

Ps. Ex-sftr-gat De-us,

et dis -si-pentur i - ni - mi - ci

"'-.==1 --.. .-11-.-11-. ---. E-.--'--=j--~-----::j----

'--e- jus: ~fft-gi-ant qui

--~-=.-.~-~
~
fa - ci - e e - jus.

0-

--j-

de-runt e-um, -a-

._-_._----

----~f
- ----- ---

-~---

l. GlOria Patri. Ton. VIII., page 5*.

])(1 III ill

Ton. IV.

275

ii '(J[ Pentecostes.

'- - -- f - - ~
- _-__.
e_

_
_
_

~=~-.~ ~- =~ ~.-f+i~- -Ii-=--==


.-f--~

Al- Ie - Ili - .la.

'

----+-l----~--&----&-f-- -- -&-~-

~=.-e& ~= =-&~-&-&-=~ .- -.-~ "~--Il. E - mit-te Spi - ritum tu-urn et ere - a - bun --f--f--j--j-~--~I

-.

~=~.=
._~_&:J_"+~_&_.- ~~5.....-f-- tur: et reno-vabis fa. - eiern ter - - roo.

Ton. II.

----=-.=--3f--l.-.-=E
=~ l+l~- -_ . I-==:
1-.~-~
A 1 - Ie - hI - ja.
- -J
- ff
----1
--

-~

... -

---1---

Hie genuflectitur.

~-~.....
::rC_
_--1.-&;3=-~=.==M=.=-=I=-~="-.
t:=J==--==t=t==.!:
\). Ve -

ni

-=-_

san - ete Bpi - ri-tus,

re-ple

---~-----j-B----I
-~iII-..~----III_ -:-&-==---==
I'-~
tu - 0 - rum cor - da fi - de - Ii-urn: et tu - i
--.e"IIh---!---i--1.===--==---+
=-=-= =-= --.- =~-.-I-

_' -

__ _._ - - -__ --11::_-..,

. .-J--::

----~~.-~-.-

_I

a - mo

-.

ris

....--

in e -

-1....

i - gnem

is

-..-.---IIiI---==--===n====---==--==---===
t=~'-'--~~l--jt--===----=====---==

::tE~=

ac - cen -

de.

Sequentia. ~ ~
~. 1=
:~ &
Ton. I-II. ~_.._ & _ -_ _~-.-.:=J
Ve - ni san-cte Bpi - ri-tus, et

- .-=i2.
~

-1- --....,--

__-~-

.-I====-.----=.-.-.-

f-~

-_.
-f---.- --1-- - - - - - ..

- mit-te coo - Ii-tus

-.

. .- - -

e-

~-

Iu - cis tu - re loa -eli-urn.


18*

--I-

DOlllinieaPelltecostt's.

276

=~-_:t==- .-.-.-hll:~.
-f---"---.---....,-1- - .,~-,,-.--.--="-.-.
----....,--1---r-

Y e-ni pa-ter

--

pau-pe-rum, ve-ni da-tor mu -

3---f---j-----~----1-_
-: t-_
_ .
_

-.-_
- ~--.-.- - - - -1---':;ic._
. .. ._ ~=--

- ..-.

.-.- ------

- ne-rum, ve - ni lurnen c6r - di - urn.

C onso-hi.-tor

=-~-.-.-=1-.

.=111II.:- ' .~ -===1=--- ~::::E.-=--. _j===-~-I _~-=--=.'=:j_ .-.-~


6 - pti-me,

dulcis

hospes

a - ni-mre, dul-ce

----~f--III!---------i-
::;:=,
~~-- -.-j--~-- - - 1 ~= ~

--.--

re-fri-ge - ri~um.

==-~-==-==== - - +
In Ia- b6:" re re-qui-es,

in

------3-~----~f-~
-.-.-.-.=~-.. =

:;:-. _._~---~-------

--.- ------f--in fie -tu so -la - ti-um.

re-stu tern-pe-ri-es,

--III!-.-I1-,-'-'-~------1~j - - - - - - - - - --.- - __. - - - - - - - - . --I

-I
~
- - - - - - - - - - - - -....,-- .-----o lux be-a - tis - si-ma, re-ple cordis in - ti-rna
-

--------

- - - j - - . -. .- - -

:$-.--======" . ~== j--.


--.-~ .====--==--==---+

-- ---11-------.-.. . -.
tu - 6 - rum fi. - de -Ii - urn.

S i - ne tu - 0

nu -

-~-.---=!=====:L. 3 -.-b'-=I- j:tE


- - - - - - - - - - --.--ii

mi-ne,

ni-hil est in

h6 -mi-ne,

ni-hil est

---I---3I-----------~
1-

- k - - - I I - I . - - - -.--"'-II-~.-:JI
-I-~--.-.---~----- - I I -'---j
---

-+-

in- n6 - xi-um.L a- va quod est s6r - di-durn,

--.-1----~--.--.-~g
_.--.-.-...,----

==-------.----.-- ----.-.,

~-_..I--=-=--

-I~__

~----------'"'--II-

ri-ga quod est

a-

._---_+_
--f--+-----

ridum, sa-na quod est sauci-urn.

277

DUlllillicil Pt'l1teco.stes.

I
---.-.----------~----j-----

-Ilii-----'--II--=---.- -.--.--.---...
F1e-cte quod est ri - gidum, fo-ve quod est fri -

~I======j===---====--======--=::11=-_-1:

--.- -..

---~-----.-.
~I-~----- - ~
=.-.==~_.~-=- ::-j-==. ~-

.-.

- gi-dum, re-ge quod est de-yi-um.

Da tu- is

--.--.-~-!,.---j-~---.-ll-'-.-.-.=IIl-.-

::;=!lii-. --.-i-----.--.--1~=-=:::=!--=-.
j===--=~~ - . fi - de -Ii-bus, in te con- fi- den - ti -bus, sacrum

=.=-='=

-=-.-.~
L...T~
_...1_-..,--i~-.se-pte-na-ri-um.~~~_
Da vir-til-tis me-ri-tum, da
--.l..----1-EE--j-~
-~I
---~-.--.---~-=-~-..,-.-f_
..-.-.- -..J-~-=
._._:J=--_~.._
=#i---j-f_--- ------t--.---.- t_
~.
:j==, - - . - - -.

-1- - - - . - . -

-+----..,------- -+-

A - men.

salil-tis ex - i-tum, da perenne gaildium.

~ ~

- ~~ ~~::II,,-=~E

_ . . ._p-=_ . . . ~j_ _..... _. .=i

Al - Ie - Iii - ja.
Et dicitur quotidie usque ad sequens Sabbatum inelusive.

O~el'torium.
fon. IV.

n=.

---f--.-=t==i;i - - . ~
~~~8=--=
~-.
Con-fir _ ma
hoc De - us, quod

....

---t-~-r--~- ~---
- j ~_ ~~

~ .--..:-'__.~ " -. ._J__~"


0- pe-ra

..

- tus es

in

no - bis:

a tem-plo

- - f - - - + = t - - - - - .---+-~

~ --=~=~-.-~ _-.~i.
tu -

quod est in J e-ril

.,.=.

._.t_,,-...~

salem, ti - bi

-----r-~--4-~-~---:b+

:$--'-li. -.:1[] _

.~-.-~== --'--"-~"'~t

6f-ferent re- ges mn - ne-ra.

AI-Ie - Iil - ja.

Feria II. post Pelltecoston.

278

~ +=-=1\===-=__ ~
Ton. VII. -.~-==:==~

Communio.

.==--==----===

._-.- ..

Factus -est re-pen-te de ere -10 so -

.=~~.

-=.:r~

__-. -....-=~

-j=-----------~----- nus tamquam ad-ve-ni-en-tis spi-ri-tus vehe .

="'7 -~_::I:
--iII!-.~=~.-.-._~-.
j = = : t __ --==--==-===P_---._f~
- men-tis ,

u - bi

e - rant

se - den
.

tes ,

~=-~--1-+= -~-.--~-.-=++

~._"~"-~=:t=aI-Ie - Iu - ja:

..

j:=

et re - pIe - ti sunt

0-

mnes

~~.-II-~-~.
1 - - - - - - - - I - ' -."i--, ~-_S~--1
-II'::
I
- - - - - - - - --1------ ---Spi- ri - tu san-eto,

_._...J_

10 ~ quen - tes

--_,-- ...-.-

ma - gna

---E---'::--3-~--::ta
~
~~._.=.= ==---- =.-~=--=~---~-

- Ii - a De - i.

-.=-~.- - f - -

AI-Ie -In - .la,

aI-Ie - Iu-ja.

Feria Secunda post Pentecosten.


.

Introitus.

Ton. II.

"~,~
. '.~_~.
f7.. . ~ ... ;-_~.tr. :j:!i
----. .~. ~-3 ~-. -.-.1
~ I~I ~-.--=----- --1--_

I.
B..

~~_~.;gl

I-M-vit e - os

~~-.~JJ.~.:
. -.~ =: ~--. ~--3
1

~.c

~
/\~~..=---- ~
_

_-

._={-:4,1

._-.

-.-

_._

fru-men - ti,

ex a-di-pe

l-----:::.-=
_1-____
. . .-.-~

_IoJ

aI-Ie - Iu - ja:

11--. ~. =-=1==--==~--~ ~~--1


=.-.-:::j===t==-~-.-.-t=_-==-t-=-j
-I

et de pe-tra mel-Ie

sa-tu - ra - vit.

e - os,

279

,Feria It post Penteeosten,

..-.-.~~-~---- f -.-.--~-~- - f - - -r-=--,:.iIi:-I.- +----.-.--1


-.~-=-= -======-~_-_._

=.-.-.==--+

-L

al-Ie- Iu - .la,

al - Ie-Iu - ja. Ps. Ex-sul-ta - te

~-.-.-~
.--~=-iII-II-~===-.-~=-=-1
::0:::==1== ~--==j=====--==j-.--=--==j::.---+
De-o

ad- ju - t6 - ri

no-stro: ju - bi -Ia - te

=i~-.-.-~=. .-~- =If====----===---==--==---===


j=c=t-~ ..--==-~j ====---===.:...-==--==--===
De - 0
Ton. 1.

Ja - cob.

1'. Gl6ria Patri. Ton. II. p. 3*.

-_'
_j
ll
_ _ ~ ~_.-. .= _ ~ - - - -----~l--t-I-----~f-.- - --~ ~---. .::'~. ~-.-......-----~_ -----f~-

-1- -

Al -Ie -

- III

--l

--I

__-.

- .la.

----r-f-~~---r----- - -__ - - - - r - - - _il


--.-.-.~-I---,-

- -_-.-.:.iIi:-.-I.::- - -j---f-_--.-..J-.--=II::l--l-'
~
. .- - - - - - f - - - - - - - + -.--~.--

.~.

Lo-queban - tur

va - ri - is

...-.-..

lin - guis A-p6 -

_._.
' _ - _Jl
.._
---I----~-~l----I--~f
- _-.=.-=1-t- - -f~-.~.r-"-II-=-.

+~--

__~_

.......::.-.-

~'--- -.-.-~-

----stoli magna - - Ii - a De i.
Alle16ja. "V. Veni sancte Spiritus. page 275.
Sequentia. Veni sancte Spiritus. Alleluja. page 275.
Offertoriuill. Int6nuit de cceio. page 239.

. --~.-:~--j----.---~-.-~=.--"-:5
CommUlllO.
t~=-"'~~~==-~-===-----.:
Ton. VIII.

Bpi - ri-tus sanctus

do-ce-bit vos,

-----=r--------

~~ _~i~ ~=j
aI - Ie - Iu - ja:

.~

_~

....

qurocumque di - xe - ro

ii----t

vo-

--r-E--~--~---r---I--t--- - . - - j - - -.-1.-.-.- - - -:-~.-- _


--..-- - --~-1.--.- ----f--- - - - - - - - - -I-

- bis.

AI-Ie -1u - ja,

al- Ie - hI - ja.

280

Feria Tertia post Pentecosten.


GiL>"",
--:=>~r Introitus.
_ Ton.
un

,;/(v'{;1

r~~J

v.~~\-''\~ 'A l;;i~J)")'~\]

IV.

.-;:;..--.--.-+=.--.-...

----~---- - - -- - - -

-~--

-1

I~~. ~_'~.j{.l)~{i" '1 .f:;,.'~_'.? ~-=-~~= - ... --t:'-~---.rY~'iJ'J.!:N1':. ell!


C-ci - pi-te ju-cun-di - ta ~c') ~"j(-;:".c\lA~1

I
tJ~~2
. '~ ~ t:~j=~ :_~~~~
C0

~~1':::1

\fll--~------.------=:r-=+
i

---~-~~-r=--+-~----

~ ~

..~ ....

~ t=.~~

al - Ie - IiI - ja:

~ .:=J~I-

gra. - ti - as a- gen-tes

--~ 3----~-~---

.-

.=.=~-+ -~=j .-.=.=.=~~

De -

. ..

aI-Ie-IiI /-

0,

ja:

qui vos ad ere - Ie -

_... -

-'--~------f--~--:---1-f-=~

~
- sti -a

.~~. .:J~_.
~ c-~.:II-"=~i=T1
re - gna Yo-car - vit ,
aI-ie-liI-)a
.,

------I--i---l-~
~
- -......- . - - __ -.-f--~-'

+--- -- - I-'- - - - ---+=----

-.-~-- ---

--.-

aI-Ie - hi

- ' ja,

al - Ie

--

----j-

III - ja.

~ IIII! . - . . . .~ . .. ~
-=4- : t . - - - - - - - - - - - Ps. At-ten - di-te p6-pu-Ie me-us Ie - gem me-am:

------!--~---i~f
-.-.-.-....-1IIt=

:--=!i=:I1-11-~-.-.-.-.-.-

-------=0 - ris me-i.

~=--==!-+=--incli-na-te aurem vestram in ver-ba


V. Gloria Patrie Ton. IV., page 4*.
Ton. VIII. ~

3E.

~ "--=-_iE~~"f+~~JI

AI-Ie - IiI - ja.

~= .-.-_-t==- j---:_.~ --=-~=1==.--.l.


:e=-IIQ===----'"
..- =-=-i==-. _[:::_-j

--1-

\) Spf - ri - tus san - ctus

do - ce -

bit vos

quro -

~. ~. ~ ~~~f

- ciImque di - xe - ro
YO
bis.
, AlleliIja. \~. Veni sancte Spiritus. pag. 275.
Sequentia. Veni sancte Spiritus. AlleliIja. page 275.
Offertorium. Portas cmIL pag. 242.

...

COllUllunio. ~=~==- =~=


~ -.-.-:-~= lT, VIII ~~.=.=.=t=
=.-...-~===i.--+<In.
.
Spi-ri-tus qui a Pa-tre proce-dit,

~=--- ...::..-.-~~--.--.-~-~=
+=:.
.-=~ t . - . . . . _:=-:tI:
aI-Ie - hI -

ja:

il -Ie me eIa- ri - fi - ea - bit.

-==t-r--E-----f-~----.----f-- ----_.=~-... 1Ii- =.=~-~~-~- ==---===


~
AI- Ie - IiI - ja,
al -Ie - Ili - ja.
----- --t--

Feria Quarta
Quatuor rremporum Pentecostes.

Introitus.

~; ~~

..

Ton. Ill.

-.-~.-- ~ .~

E - us, dum e-grede - re - ris

~ =~

..-.-. t

.~

co-ram p6-pu-Io

.~ !II~-+
tu -

0,

-~-.-~----.-~.~
-j .~-.--.
~ ~j=!:
i - ter fa - ci - ens e - is,
ha- bitans in il- lis,

---_
$.
=1

282

Feria IV. Quatuor Temporulll Pentecostes.

._. __

---r---l==~--=1--~-B-B--~
-Ii
B-.-__
-=:.-_B- ==--===-=-+: _ _
::II
_
~=

~_.-

aI-Ie - Iu - ja:
:jjliii -.

ter-ra rno-ta est,

~ .~ ~ ~

ere-Ii di-

- _=t

l-~

",...
- - - f - - - - _ .-~._j-.-

-r~----f----

- stil-Ia- ve - runt , al - Ie - Iu - .]'a ,

..- -

a.I-Ie -

:$
B-B-. B-=1-B- --_. -~-~
-1- _-~-~=--:=ns==
-~~=.-B=J======j===----===1==- Iu - ja. PSt Ex-sur-gat De-us,

et dis-sipentur

:J!;-.-~.-~-. 3==-.-.-1i3--.-.~"
:r==--==:t:--=--B-B J====--=--:-=j---t-

i - ni-mi-:-ci e - jus:

:J!;=-Ii-.-=+-_,..-=-

et fu-gi-ant, qui o-de-runt

~~ ==+1==-

:r==-~j===I===B-.~--=~=tt===--===---==
e - urn , a fa - ci - e e - jus.
t. GI6ria Patri. Ton. III. pag. 3*.

Lectio Actuum Aposto16rum. In qiebus illis: Stans


Petrus.
Ton. VIII.

:.:lL=-L
---;;aII-~.-.-3-~ ~~j:=~
~=-"'=~~~-=....J=---!- _-_ ==-~~
Al - Ie -

Iu - ja.

-+--_.f-~--~~-J----

-=.

~.~;;II ~ ~
'\). Ver - bo

=~~.....

Do - mi-ni

cre

Ii

~te:j
- ~;I!- ~.=--.....-.__.=L
~

- ma - ti sunt,

et

spi - ri-tu

.::r"--1

0 -

fir-

III ":"r
=~+_-.
ris e -

+~ ~-C=-B-P-=-------1=-=j
q -".:::I:X=~ ~r- - - - -

"""1-/i-

- jus

omnis vir - tus

e - 6 - rum.

283

Feria IV. Qnatuor TempOl'UIll Pentecoste:-:.

Hic dicitur GI6ria in excelsis Deo.


Uctio Actuum Apostol6rnm. In diebus illis: Per
manus autem Apostol6rum fiebant signa.
Ton. II.

j ~ ~ ...~-.-~I~-~~.~-~f

-.

AI - Ie - In - ja.

\T. Veni sancte Spiritus pag. 275.


Sequentia. Veni sancte Spiritus. Alleluja. page 275.

-L.L_.__ ----- j==--......


-

Offertorium....
~==--.-.=1IIi=
-+/!i---.-.-,-.- -.-.-1Ton. II.
- - 1 - - - - - - -I
Medi-ta, - bor in manda
tis

:I=S-~+.-i+"""-.-~-II-~~-=+-.-~.-I[].-~

---=--=

:Jf===---===j-==----=-===I=~-.-~.tu - is, qme di-Ie-xi val - de: et Ie-va - 1;>0

:_--.

:j:~===~-==1--"'----ri!!---F
=tl====--==--==j==--==~.~~-====

manus me - as

ad manda - ta tu - a,

----1

qure di-

-.-~:a:-.-~.jiII-==r==~II-~:a:-5
_b+
-1-.-3II=+:a:---t:-1--+-.-3II=+
-.- ~I... -f---3II=.
-- --f--- .--- .
-~

- Ie -

- xi.

Al - Ie

In - ja.

=1=.--

Communio. ~ ~.--.- _._~ ill ~


~ 1=
T
VIII :j=------f---f--~_-r-on.
.
Pacem re-lin - quo YO - bis,
al-Ie-

~-.-===4-.-.----.-"'-.j-.=~
+-.=1=~=j=.==--==~-=.-~===-~-.=-~
- In - ja:
pa-cem me -am do YO - bis. AI-Ie-

~=~.-i=-=I-.-IIz-~.-~==4t:==---===--===
:j~_t=-==j==- .=~+~=1-~~t=::=---==--===

- In - ja,

al- Ie

In - ja.

284

Feria Quinta post Pentecosten.


Omnia ut in die Pentecostes. pag. 274.

Feria Se:xta
Quatuor TempOrl1nl Pentecostes.
8"2- .._
l

r
1"14

. -=d'3. Introitus.

-a0-"
I"I'-"~'-"'-"~'"~
".-~-.-".-~.-.'

l',l-,.

\'~/'

kr4

~ry//,-~

:_,. ; I-.'.--'.-.-.

I'

\_..-.-.-.-}-'.'.-.. .-.'.(.. ~--.,'


..'--.:--.r.-.j

t. -'.~,
cc'-- ~"- ;r't'~:.

~ ~ ~ ",Cd<"N.~' _'-/._"-'J~.

-"

J:(.\ (.-t._

\,:;l

' '.cc-

Ton. III.

'j" -----.-.-8-8-~.---

-t-- E-=
-r.----.I-------;;----t
-j
j-h
~.
--- - - --11-1
- - .-

E - pIe-a - tur os me-urn laude

=-= -.- -

--.-3-.-~-.-i-~~. - - - - - - -j-.-t- --~


,
-~

L/

- - - -

~=-:~~--.:=-=-~3

tu - a,

- - - - - - - -

. 31 - Ie - hi - ja:

::j-.-.

J--=

_1111!_ _.........---r-=::j-=:.---=w--....
~-.=-J=====~
~.--. ~-

-;i;;

ut pos-sim canta

re,

al - Ie - lit - ja:

~-.-.~-.-. iIL..-.-.-r=-.-t- ---=~-II--.-I


~., -~.
----------+---- --- -- - -;----j----~-

-I. -

gau-debunt la - bi - a

----i

me - a, dum canta. - ve-ro

---~-----~---t-3
~.-.--.- --

~=~-

-= ====~~~-.

-.=-=.-.-.

ti - bi,

.~ ~~-.~- L-:

aI-Ie-lit - ja,

aI-Ie-lit - ja.

~ -- --1-1;------; ----- - - 1...:....~-.-.-~-.-=::-=I-- - - - - - - - -1 _ _

Ps. In te D6-mi-ne spe-ra-vi,

----

-----i-

non confitn-dar in

-.-.-11

~.'- .'-~=.3
8
-; - - - - -E.-.---.
- - . - - .-- - - - j - - - ;1-------j------ --;---re-ter-num: in 'ju-stf-ti-a tu.-a

-----

If-be-ra

.!---~---3f-----~-- ..- --==-----==-----==


-------_.~

me, et e - ri-pe me.


G16ria Patri. TOIl. III., pag. 3*.

'r.

Feria Vr.

285

Tcmpol'Um PCllU'(;ostcs.

QU:ltUO]'

Ton. I.
~----=-..L:-~-+-~-""--::n:-I

:31: .~

r--=:!. ..--=-~

AI-Ie - Iii

~~+.~.-jt

--j-

ja.

._r=. ==--..=j-....

a----..-_~~-~-~--1
jL ~
=-~._.:j ~
.=~
\). 0 quam bo - nus, et su-a - vis est, D6 - mi-

.~-.=~=-~-

.-=~~-+-.-~.r-.'-~~

jf=--:t=_"-_:JI=-==t-===t==~~- ~--.-j t

Spi -ri-tus tu

- ne,

us

in

no -

bis!

Alleliija. l. Veni sancte Spiritus. pag. 275.


Sequentia. Veni sancte Spiritus. A lleluja. pag. 275.
Offertorium. L auda anima mea D6minum. pag. 257.

COIlIIlIUllio.

~= .-.--~--

.--

'--.-=~-~. ~

Ton VIII ~~_.===1


-+-~-~=.=.=:j~-==
.
.
Non vos re-linquam 6r-pha-nos: ve-

g.

.==~_

ri!'+.-.-~==-j:::::----I

--f---'~j--I----~-------- - - 1 - -

- ni-am

ad vos

- te-rum,

---~-.----j-

-.-::--=----

al - Ie -

~---~~~---~--~~------~ ~f- - -----===--===--===


---------AI-Ie -

- Iu - ja.

--t-s-+--

286

Sabbato
Quatuor 'l'emporum Pentecostes.
r

'1&~I",g"

Introitus.

Ton. III.

~--.-_-~-_-=1 .~~--~~

::;1i

I~ ~)'- ~-J ~=-~

. -== .

j=- .- ~=-=-

~,
.,~",g,'W
. :,~cr~,-,~_"i, _~ - n-tas De
dlf-fu - s~_
i~~~.g ...j ~ ~:=tG~.~ est in c6r - di-bus no-stris,
~ .. ~.~ J ~. ~ ..j ~~~r ~
i\,'"I,

-_1_

al - Ie - 1ft - ja:

per in -ha - bi - tan - tern

- - r-- _:3_.

Spi-

".~-~E---~---~=-~

-.-.-.-.-=.-.-.

- ri-tum e - jus in no - bis,

aI-Ie - 1ft - .la,

I,- __.:'~;::II-~--.-t
-p-r.-- ---3~ ----=1- -----.,
--I---r,

-::II

----~

aI-Ie - 1ft - ja. Ps. B e-ne-dic

------

a- ni-ma

me-a

'--.-.__.-.-.-.-. ~-I
=1==-=-_-_=.
Do-mi-no:
et 0 - mni-a qure in-tra me sunt,

~~=- ~

'-~===----==~===---==

--1-

-..-:

~----J~I------.---~=-===--==----==---==
~
.-:j---~-~--~
---no-mi-ni san-eto .e - jus.
~.

,Gloria Patti. Ton. Ill., pag. 3 *.

L ectio Joelis Prophetre. Hree dieit Dominus Deus.


Ton. VIII.

3=. , . ~ -=~.~.~~t ~
AI-Ie -

- 1ft - .la.

Sahbatc) (lnatuor Tempol'lllJl Pentecostes.

287

.-.-=-- -.--

----1-.-.,.~~---]-r-Er--=-r - --- . -.-----1


...
- - -- _.
-'--1

$-----~- _.-....-_.-=lri\\. Spi-ri-tus est

qui vi - vi - fi - cat:

~ ~~ --::[$- ~

.g

au - tern non pro - dest

.-.--

ca - ro

r ...~
quid -

~f

- quam.

Lectio libri Levitici. In diebus Hlis: Locutus est Dominus ad M6ysen, dicens: L6quere fHiis Israel.

Ton. VIII.

----~-t-E--r-~f-- . - - . - - - ---il
--_.=~-~..- -~= =~~.~ --_1=
~
Al -Ie - - Iu - ja.
--.---1--- --iII-.-. ~- -- ~,~
- ~-~--_--.-~-----i=I-~--lh.---==n=
-------- - -.----.-:::--r=::w:: +__~:=lt
--1-

~.

Spi - ri-tus

'---~

e - jus or-na-vit

ere

los.

I. ectio libri Deuteron6mii. In diebus illis: Dixit M6yses.

-f---.-.- -.-.- -.. .


Ton. I.

-I-j-~-- ~-r--3---"'~-~E--'=~ --+:a:-----1j-,

~-.-.==--==

Al - Ie

-' Iu - ja.

====--~-_.-=.-

.1------ -.- -.

-==---==

__

-----~-3--------B.------~---.--a::
--+
:! ==----==-_-==~.- =._--_====-~--- --I\r. Cum compleren - tur
di - es Pente - c6 -stes,

:-.:!

..=.--~-~

jf-. _

-j==-

.--.-=il~ ~~.:a:7.-===ll

~==---=:j--=--==~_"_--~-jt

e - rant 0 - mnes pa-ri-ter


se - den
tes.
Lectio libri Levitici. In diebus illis: Dixit D6minus
ad M6ysen: L6quere fHiis Israel.
Alleluja. \r. Veni sancte Spiritus. page 275..
. L ectio Danielis Prophetre. In diebus iBis: Angelus
D6mini descendit cum Azaria.

288

SaLbato Qllatuor Telllporulll P(:nte'co5:'U':,.

Ton. VIII.

~.-=~ ~ ~ E~~l~..=~f

:.

Al- Ie - Ili ... ja.

-.-..- ...

~=
t==~==-==~=l-,..-=1=
~=-_. .==r=~.=-_!III=t=.._.
.==-~r==:i
'T. Be-ne - di - etus es
Do-mi-ne De ... us
-.-_. --t--+-.-~
- .-=--.-~=":J=.-.-~:=t==---- ---'---- --=-.-~--I
~--_.

patrum no ... stro - rum,

~-

..

~~~~

. in soo

et Iau-da

~:31

--l

bi -lis

'.

eu - lao
Finito Versu dicitur Gloria in exceIsis.

Post Epistolam sequitur Tractus. Laudate D6minum.


pag. 105;
Sequentia. Veni sancte Spiritus. ut supra in Dominica.
pag. 275, sed in fine non dicitur Alleluja.
Offertorhull.
Ton. VIII.

-+--~-3-.-~~--1-=iJ
-,.-...-=...- =~:!
- - - .- - - -3
-Do -

ml-ne

De...

us

sa ...

rna . .

--.---.
~. .~ ~ -I=-----...-.-.--.-~
c. .---'!'. :=r-.~.. ~
=i:
...

lli ... tis me... re,

--.

in di ...

-..

cla ...

vi

. --.--1-

----------r--~---

~
~~--~--~

et

----t-.OJ_.
._.--.
~~ .-==.--~--r

no ... cte

co ... ram te:

------.
in-tret

0 ... r~

...

--....

-~---r ~
--II----.-.~
~
~lI---~--rF-.....
-1-,-,-1._ _ - . .--=----f----..

.........-r-ll:a--:-.-___

--------

... ti - o.

,me ... a

------------~

in con-spe ... ctu tu -

0,

289

Sabbato Quatuor Temporum Pell1tecostes.

~=~ _. ~~ .~~

::a. - ~"l--

;=:]f- - -

~~l=-=1-l=--j-----~-j
D6 - mi-ne.
AI-Ie
Iu - ja.

Cornrnunio ~'====J
-=E -===-~-==r=a+
-- --. - -l__
__ - .-.-~.-=..- -Ton. VII . _II
S
'

t
b
It

t
pI - rI- US
U - 1 VU
Spi - ra :
1

-=

.~:J~

~= ~
+=:---

.==1

---j--

-j----------j

et vocem

e - jus au-dis,

.==1=.----l

.1Ii
- - =t:

aI-Ie - Iu - ja,

=I !III ] -.!I=~
- .--,-.-._--.-.-~
- l _ j__

-L._-_~__

- . - - - - - -------1---\----

hI - ja:

!=.-..

:*:

sed nescis

va

..

ve - ni - at,

-~

- __- - ~

-----

aut quo

--~==+==!I=.=-~=-==r:=i-.-.-=+=i=

~,-=_.'lI)!:_... ~

un-de

_.--1

al-Ie-

dat.

=-"~l.

=.===--~==--===1-.-='=

AI-Ie -Iu -ja, aI-Ie -Iu- ja,

==n:

=1~-_ ..- =-_.-~.=t------------

al - Ie -

- Ili - ja.

Graduale Uomanum.

19

IN FESTO

SSe TRINITATIS.
-+-

Introitns.
Ton. VIII.
~~----==l-~-"==rc.=~~
_:=j
j
--~

..._

E-ne -di - eta

~~~::~~w

~~=-~
~-~
:j=_-_;,L..-._~:-.- _
il -

nitas:

~~ ~-- ~"::F__
Tri-ni-tas,

sit

san - eta

_ ~ ..=.~-

.::J__

at-que in-di-"d-sa

E-.=~=-=---=--~~-j=--==
-.---~-~...~ ==l-_-.~
eonfi.-te - bi-mur

e - i,

!_ j-.-.-~--.-+-.-===1==~--,--

qui-a

-===ll=

===~-===_._._~_._~---L-II!II=.=jj

fe- cit no-bis - cum mise-ri-eordi-am

su - am.

~===.--.----.~=-=--"-.-~-.-.-.-.-I
:j==~==--==t=-= ===---==---== -==1======1 I
Ps. Do - mi-ne Do - mi-nus no-ster, quam ad-mi-ra -

~-.-.-I=-.-.-.-.-.-.----.--.=~==~+
:j~-==t===j==--=====~~:.~~=1=---=---~=3
- bi -Ie
est nomen tu-um in u - ni-ver-sa ter-ra.
~. Gloria Patrie Ton. VIII., page 5*.
Graduale.:j:!oi.
~. ~.'1--.=n
Tonus ~-- ...----=1-------=jVI- V.
Be-ne-di - etus es,
Do - mi-ne,
_._-.---'\"'--=-';;;:---~!-~-"-==1-I--

~==1 .-JL.-..... -~~-r=. j


_::j. ~i-=--1
qui in-tu - e - ris
ab - ys - sos, et se

In Festo Ss. Trinitatis.

291

----.-.--1_
L_._.

--.l...=-------~l~----.---1

-.
Jl...- - 11=
~_=r_-.-.'!!fj--~-i6i~li-------------

des

'f. Be-ne -di - etus


I I=i-.I,.~:i"
~
- - - - --I.--
- r . -
I_1,1.-.:&._

su - per Che - ru - bim.

... --==i-..- ..
~---:J-----es, D6-mine, in fir-ma-men-to
-_I
_ _._._

------r--II:::----~.-.--.

ere - Ii:

~ .. ~. ~ .-~...~ ....; ~jI


et

lau - da - bi - lis

in

soo

eu - lao

Ton. VIII.

~=-

..

~ .~ -;-f.=i-~.~3I_

-.

AI-Ie - Iu - ja.

-.-,..

-~====t==~==1====~= ~-~=+=
_.=.==r=-~,,--~=c.=.-.-==--==~=--TI:
. Be-ne - di - etus es,
D6-mi-ne De - us

~_-.

'is'!" -~ E-.et lau -.J=.3=i:


da - bi-lis

pa-trum no - str6 - rum:

~--~-j-t-==1.J=-----

~~ --. . . . .

in soo -

~=:jt

eu -lao

A lleliIja. nt supra.

---3---:11---1_._==j-=-.-.
-.-:.

--~ rI't
Offertoripm. -.-Ji~

III

on..

~::::!:
~-.-------- - - - -

Be-ne - di - ctus

sit

-- =-.-.- -- - -.- -

De - us

--

-"--f.---.--~-t---

:$
-I
-1

===-~_.-=~~. ~-. -.~ ~+

Pa - ter,

U - ni - ge - nl- tus-que

De -

--=-~f- ~. ---~=.-~j=-=.=j .EFi1=-_.-.- Ii - us,


san - ctus quoque Spi - ri - tus:
- - - - - --

- - - - - - j - - - - -~

-----------19*

Dominica 1. post Pelltecosi_8n,

292

- - t - - - r - - '--Jl-.-"-.-~-'--~-=---=--==-.. 1Ii:-=--=------==
-..iL=.-.-~-.----:::r-.-=-~"=---.-~---

qui - a

:oi;;

fe - cit

)--=-r/!~"-:J

+f!I-..

t= =1+:===--====

c6r- di - am

su

am.

~- -=---=---==-==--:.~.

==-.mi - se - ri -

no - bis - cum

-~:j:==--====

-.=-.
I=-:...-.-----=-

---f.----- -I----f.-Communio. ~_-~-.-~----=--:


_~l
IV ~-.=---.-.T OD..
B ene d'1 - clmus
.
D e - urn cre - -

~t=~
- 3-------=~--------==~
__-.- -.--.-1
~---4
-t---1------1------ ---II::l----j-----~--

- Ii,

con - fi -

et co - ram 6-mnibus vi - ven-ti-bus

.._

-t=l----=t-~-~-!=--1--- 1-

=-:X="i._

~...

- te - bi - mur

~ t=.~..
i:

qui - a

11-+

fe - cit no-

...

- .--E - - - --l - - - - -- - f--.f---

==-.

~-l=-~~
-

bis - cum

.-~-.-~-c-

mi-se-ri - cor - di-am

-~3

su - am.

Dominica I. post Pentecosten.


r.~---

'()}~W

Ton~

Introitus.

:f=:..--.

11I~.
__
=
~"
:..)l~". :k:::j-~-~-_.
Ii
jIA--.-.-.--I
-. i"f'
J',7:.'_.-. ',
-~~ _..' . ,2_~.. '~ _I 0 - mi - ne, in tu - a mi - se _c,

S;::.,',.

_=c

tl

--

-=

. -

-l

- .

~=---~

-------

~~--=--_'_ :f=. ~j --.--.-~ ~.=-jII.,__=t


-(

- ri- cor - di-a

spe - ra - -

-t-.-.-.--.--.--II::,;,II=~--l

~~+.-t=-=:-"'~-.--j 11-"--

- vi:

-f
- --t--I
----1-- ----r- -

exsuI-ta - vit cor me-11m in

sa-Iu-ta - ri

293

Dominica L post Pentecosten.

.-"'--1

~= ~-.~====t==-. j===t--:c:S==.--===.j_-.
=-_~-.-~I:.-===+-I
tu - 0:
ean-ta- bo Do - mi-no, qui bo -

3+=j--'-'i=.-.====t=!=
hi. Ps. U squequo D6 -

~=
2~..- = r - ~
:f:=:-=~=.~~i=-~"- na trf- bu - it

mi

~ .-~-.-.-.-.-.----.-~ .-~====.--I

-.--====

---==j====--==~==--==---==j- mi-ne
ob -Ii - vi-see-ris me in fi - nem? us-que -

E ~-.

-~

~~ ~-.3f

- quo a -ver-tis fa. - ci -em tu-am a me?


~. GlOria. Patri. Ton. V., pag. 4*.

Grflduale.
rJ'
1 onus
VI- V.

~ =-

-.-.

-----.- ------..
E - go di - xi:
D6 - mi-ne,

-rni -

---...-~~"J.-W'!'!o...-B
-ill=- - -=t.-- ~

-+---~
--1------ - - --

~J

3====l
-.-1

::j-~=V~.--

. - - , -. .- . -

- se - re - re

me

-.

sa - na a - ni- mam

i: .

~--1---.
-II.~ J- -- --- . -;.:~
- - - - - - - - -~~
~.
I

me - am, qui-a peeea - vi

~ --- E-_.
-.-

ti

bi.

. ~ ;]=--~
----

-1-.---'-- -

- . - . - - - -f-------L.- ---.-----

V. Be - a - tUB

qui in- tel

- Ii - git su-per
:':::::H-~--=!_ "-:JI=IIiII

~-..
::f-+-~==-~

- ge - Dum

e -

t~======::t==--

et pan - pe-rem:

in di-e rna - la

__+
__
-===---==--.------,-=l-~-1-f- _...
~____
-J_

._._~

Ii - be-ra - bit

e - urn

D6 - mi-nus.

_
-L_

294

In Solemnitate Corporis Christi.

Ton. II.

.-If:-..

-~f----J-I--"~-I-'---f---.-.-..!.. ...!..-P=Jj!:--'-;;;;;,"- - - - - - 1 -

-I-

~..

.-~~.-

Al - Ie - lu - ja.

==--===-1-

f------I~------~----f---1
-f---.f---+
-.:::::::.~-.- -.-j==--==~=1-_._--='.~
~-!!!:
-.-,-----=-I"""r-II-- -- -

.1-

l. Ver - ba me - a

:i:S=

-+

au - ri-bus per - ci-pe,

Do

~-~~--Ii- :::::=.::]+
======-+~-~~"~j

~-.--.-- -

- mine: in-tel - li-ge cla-mo - rem


Alleluja. ut supra.
Offertorium. Intende voci. pag. 133.
Communio. Narrabo omnia. pag. 111.

me - urn.

-+-s-+-

IN SOLEMNITATE CORPORIS CHRISTI.


-+-

Introitus.

..
~.~'_~ ~=:_'. :.=-~_I'- .C_.'~.'._-._-~-_-~(.~'_.'r ::j:f_.__::.
=IS
- - . .~.-.ii..~
-1-- .-1Il
I-ba-vit e- os
ex a-di-pe
I

Ton. II.

_=-~

_:

- -=:j__

__I

-_~- -~

~:, ~iAl~ .- a."IIi!.:~


R .

--,q

.? iI!i---B

295~

In Solemnitate Corporis Christi.

=-.:5-f--=~
J+===-.-.-.-.~~-.-~-~"-I
j f - +_
t==.----.==-~==j==---=:-+-

IiI - ja. Ps. Exsul-ta - te De-o

ad-ju-to-ri

:t=S---~---::II-.-_~_L~+=

~ -

.:j_. j
~.. _.~ ~-ji
no-stro: ju- bi- 1<1- te De - 0 Ja - cob.

V.

Gloria Patri. Ton. II., pag.3*.


Graduale. Oculi omnium. pag. 130.
Ton. VII.

~=

--==--.f-.~f~-~'" -"I-~

==n::====

:j==_~-~_ - .-.-~ ===="_-~_f~.~t==t:::

AI - Ie - In

ja.

~= .:r-.-.-~====1=

-===-- .f-.

==1=

~~

:j=_.~.-~-~=.==L=-~-.-~ ~.=.=C.==
V. Ca - ro me - a
ve - re est ci - bus, et

~_~"'.f.~ .==6=.~-=-~==-.-".f.-~-+1=

::r-==--===-===--===--==t=j-----===----==~-=j==
san - guis me - us ve-re est po - tus:

~=~-.-... _.=r= -/l=~-. ~ --j===-~=iII:t;


=f=-==--===----==-_.=t-...
=j=.=1t= ---==
qui mandiI - cat me-am car - nem, et bi - bit

=~~...-==--I-----j===~===----==- ~.
-----~--~.-dI--.----- ---=--.-~.=t
!-------f----=--=-me
urn san - guinem, in me
rna - -.--=_-.-~

Qeqnentia. - - - - - - - - - 8 _ . - . -~--k.- - . - - - -8-.-~


Tonus
~
~
VII- VIII.
~au-da Si-on SaI-va-to-rem, Iau-da

-=--::l-.-====::l-. ==-

296

In Solemnitate Corporis Christi.

::;:!i-.--==-~-;;;::l-.-=i1.__ =-=j

-=-=1+=

~=-=.==.-II .~-===--===---=.- _:=Jq


ducem et pa-st6-rem, in bymnis et canti-cis.

~ ~. --.---.-.-.-.-+-.-~------==

~-.-=--==~=-=-~--==--====:"=~.==I:
Quan-tum po-tes, tantum au- de:
qui - a ma-jor

-=+=-j-.
u..-.-.-=1
======--.-11=-=3I-~=-='-= =--=-

::i!i=+f'i-.-II . o-mni laude,

--j-

nee lau-da-re suf-fi-cis.

Laudis

.-- l-~
--.
-==
---==--=.--11_.tbema speci-a. - lis, pa-nis vi-vus et vi-ta:'lis

-----II-----~
:;-5=--_--~--- - - . - - . - ~::j_-=-

-b~--~---=!+--1-----
.~
_J :JI_. -:-..:jt II

n=

t -- - -

h6 - di - e pro-po-ni-tur. Quem in sa-crre mensa

n_-"~--~-II _--==-~
_-==--t:j==---==-

=~=ViIl=--.-1
_-.-II_.:j.:===i.--+
ere - nre, turbre fratrum du-o-de-nre
da-tum

~1i-_-j=-=-=-~l5===.= .=F.-lI-IIl-.=-=l=~:

::.tJi=== -.-:~j~ -==---==---==-~=-j=


non am-bi-gi-tur.
Sit laus plena, sit so-no - ra,
::5=:11-11
:f

~ .~ -=IIl==+i1ji11

11:

.-_=1._.__3It~

sit ju-cun-da, sit deco-ra men-tis ju-bibi-ti-o.

._ ::II

~. -

Di-es e-nim so-Iemnis

-3 -. I:

a- gi-tur,

in qua mensre

~ _-:JI==I=-=~-.---. :=II..
--=.. _=Jr~~
=+ri===--=-II-~_:j----==-::j==~=t
pri-ma re-co-li-tur

bu-jus in-sti-tu-ti- o.

In Solemllitatc Curporis

297

CJ]!j~(i.

~= -.--11- .-.-.--.r-.-.--=l=.-.-.-.-.=~

j===----==----=-.-===

:f=_.======---==--===.-~
In hac mensa novi Re - gis, novum Pascha nO-Vffi

~ ~ ~::II~

__

no - vi-tas, umbram fu-gat


:;li- - . -

~- E~ .- .-~
ve - ri- tag, noctem lux

~+=.-.-.=.==.-.-.:-Q=--I

~--=t---"3~============--~-==j--+
e - li-mi-nat.

Quod in coo-na Christus ges-sit,

~=-.~-.-.-.-.-~=---~
.-j
. j
-=I1-Vill- ==~=.==._-=
fa-ciendum hoc ex-pressit in su - i mem6-ri-am.

-=-.

.--

~ .----t---.--II-=.~--.-:I-------~ ~
--~ ==.j .-- =.=r=j_
--~
Do-eti ~a - cris in-sti-tu-tis, pa-nem, vinum in sa~=~-==1=-'---r=--~~-.-.-.--~

.=:j

- 1ft -tis

.-tz... -iii.

.=jt

con-se - cramus h6 - sti-am. Dogma da-tur

-3 :. -. -:.

~.~=

Christi - a- nis, quod in earnem transit pa- nis,

..-.-.-----;;;;;,11

~ -==--==j==-

et

~I=-==-=~-
- - - - j - --~
= - -.~
-

_____
-_Ir-:
_ _. _ _

vi-num in san-gui-nem.

(~uod

non ca-pis, quod non

.-~------~---.------~----.----j--- -11------.-.-===-==--==---t
~-..,-._j===

vi-des,

a - ni-mosa firmat

fi -des,

prreter re-rum

298

In Solemnita tC' Corporis Christi.

-i--~----------3----~
--i==--.-=-.=
~
-~-.--.. ----~_ _ - - - - - - or-di-nem. Sub di-ver- sis spe-ci-e-bus, si-gnis
=--=--.-~=--.=--=~~

t--~-.:J

.E-==--

=:n=~

---t--

:r===-~-=-~-.- ===.=.-~-d=
tantum, et non re-bus,

latent res ex - i - mi- reo

~=.-.-~-l::.-.==~=.=+=.-.---.-._-

:f=:...~~-~--==--======--==---==----===.:
Ca- ro ci-bus, sanguis po-tus: ma-net tamen Christus

--3.,--.---l--~f:-.-'
.----1. - -. - --'--,
= _--- - -.--1-.--1---.==--==j=.~.=-.-.- :======:!..-.-===
~
to-tus, sub u-traque spe -ci - e.
A su-mente

~--I--~--'-"--~==E-.--
.-~-.-.
~==--==~==j==---===:2.--.- -===j===:j=--.::!

non conci-sus, non confractus, non di-vi-sus: in-te-

-=.-.-

--t-~E--I-.-----~
--===-=- =--=.--==-:::J~.- _~
J----~-.----------- ger ac - ci - pi - tur.

Su-mit u - nus, sumunt mil-Ie:

._._
_------~--I~_.-=---=--._
quantum i - sti, tantum il-Ie: nec sumptus con-sn ---E-----~----1

.-.-~ =-=~
------------

_1

-+-

-ill 3f-.-.-II-::t-.-.-.~-.-.~-.-._._
- =_====--==-=====---===
==----i
~
\ - mi-tur.
Su-munt bo-ni, sumunt rna - Ii: sor-te
----

- r - - --~--.:j-

! -. ..-.

~1r==1

------_1---

ta-men in-re-qua-li,

--~.

-----I

.-11----. =J

.':::ji_
==n:-t
vi-too, vel in-te-ri-tus.
..J

. - -

- ~ .-II:I:L_--=---g-------H
-.-=:::J=--,..._...... --.---11--,... -_I:__===--==-====t==
~
Mors est malis, vita bo-nis: vide paris sumpti6nis,
=====---.--==~=--=

299

In Solemnitate Corporis Christi.

======--===---==----.-'----.-_..-.--.l!-_-.--II-_--~-.----.- ---~=._--==--===--==
-

--------quam sit dispar ex - i - tus. Fracto demum Sa-cra-

.-

-_-.--.--r

...-...J-_- -_---j-' ------- ------ - - - - - - - E


- mento, ne va-ciIles, sed memen-to, tantum es-se
-3----.----j-.--.--~
- - _ . _ - - - , - - - - _ ... .-..,-

--j--

--j-

--.-.,..

~---~=.=~--_-.-==t====:::rl==--.-l

~==--==j==j~-==-.-~--II-_j==--==!

sub fragmento, quantum to - to te - gitur.

-.-.-.--..1--..---

Nulla

._
--j
!----'-f------~
- -_
- -----------------re - i fit scis-su-ra: si-gni tantum fit fra-ctu-ra:
- - - - ._--j--

--

--.-..,-

5------f---~~.----.-.~-.-.
_. - -,...-_-.--f---:=t=--- __:::_- =
!.::...==---===-=---==--j=qua nee status, nee statu-ra signa-ti minu-i-tur.
--~.:r:----..,-

-.- ---.--.---

-~-

---

-_--_-----~-~--------II--r
---.--.,.
!=======---.---=--.
-==---==--===
Ec-ce pa-nis An-ge-16-rum, fa-ctus ci-bus vi - a -

-.

J _.---I-------------~3-------===--_
--t
-~-

- 1 - - - - --11--"'--- -

__----===::::J==---==---===--===j==

.-.--

- t6-rum: ve-re pa-nis fi-li- 6-rum, non mittendus

~ca- nibus.

In fi-guris prro-si-gmitur, cum I-saac

~--.~:::j=----

--------j- ---

--1--a~_-------1----1----- - - - -1-

--+--- -"'--.:==.--.--~ +--- -::::j~-.-

-=.- --=--.----===---=-.--..,=- =--.=i


---.--~------.---.--~----.

immo-la-tur:

a-gnus Paschro de-pu-ta-tur:

--j-

da-tur

--r-~'~ ------.~I-.--=- __=_-.-E!:_-===


~--.--IIi---'=
manna pa-tribus.
Eo-ne pastor, pa-nis ve - re,
- - --.- f - - - - -

- - - - - --

300

In SOlC1lll1itatQ Corporis Christi.

~__-===--==----===-- .-.~~------3------:J--- - - - - - - -~-.---.-- -::::J--1


+-== =.=:--==--==---1

---.--.-.-.-==--.-. ..

J e- su nostri mi- se - re - re:

tu nos pa-see, nos

-.--,===~===j..:=
tu-e-re: tu nos bo-na fae vi-de-re

---.~-.-.--... j~---.
-- --

.J

-i=

- I I__ ~

=-,----.-.-_::-.--=----===--- ===
in ter-ra

-t--3E~------~--~
- ---=..-::
vi-ven-ti-um. Tn, qui euneta seis et va -les: qui

=-.-~--.-_.=

j.. -:-.- ,-

~.-.-.-.-.-----==1----.-.-.---=-r
:r==
~n~s

--.--.-

pascis hie mor-ta - les:

tu - os i - bi eommen-

--.-~-.-.---j-~----,- - ----.--~
_j=== ===--==~--.--:a= _ -1--=1
~
- sa-Ies, eo-hre-re-des et so-da.-Ies fae sanet6-rum
-

-.-.-.-

J-~-==-- -

cf. - vi -urn.

01fertorium.
T
IV
on..

---------

3f======--~f===--==---===---===
-~7.-.
-----------~.

. A - men.

~-- =--=~ E~-=:l-~-4


-~--.----I

-1- - - - . - - ._--~--

Sa-cer-d6 - tes

----=-' mi - ni

D6

-----~--.--.--~

~E.-iII-.-

__~...::I-._-===-~

-- - - - - - - - 1 -

in- eensum et pa - nes

-- - . - . - -

6f - fe-runt De -

--=-.-.-.- -

0:

.- ...

-----1-----.s=--f--~
-J-...
r;...
-I-i

--l-

----

et

~.-.--II-:r=:~~="==----

.---------------.

i-de-o san - eti e-runt De -

su -

0,

301

In Solenmitatc Corporis Christi.

::L

~-

=..

~=:J=E- __ ~- __=~ r;.aitJ-~:


=--~~
--1--I----.------------:=j- - et

non po - Iu - ent

no-men e - jus.

AI-

---.--~-~- - - - - - - - =I=~~-.-~.:.-t-I=+--- - - - L _ __

- +===--==--==- .-==--==

Ie -

Comnlunio.
T on. VII .

lit - ja.

~==~ .=.=~===~=.-.-~=-.-.-=~
:r:=.j==--==j=.=j_==-==-----==--===
Q uo- t" es-cumque man du - /. b' t'
1-

C<A. -

~-.=-.-=~=--.-~-=-==.

--.- ~-.-~----I
e=.---

---==--==j-==-~-==--.==---=j
pa-nem hunc, et ca - Ii-cern bi- be - tis,

l~ illy --:1:-

--- ~-=--~~-=a-

D6-mi-ni annun-ti -

1- IS

bi-tis,

mortem

~ ~~--=

do - nec ve

~= ~ .=t
=~= .-.--.
_ .-=c===--,---~=.=~
=e=--.-
--.~ -.--!-=--.~-===
-

ni - at:

.--

i - taque qui - citm - que mandu - ca - ve -

=.---~-.-.-.-.---.-.-.~-.====:c:
~-==---=-===~-===j==--===-==-------=!
- rit pa-nem vel bi - be-rit ca - Ii-cern Do -mi- ni
---

-.....,- -

-...,- -

j-

1-

~-;;:-"~~=---~--=1---t
~ :t"'~ ~!::J= II -
~-t
in - di - gne, re - us e - rit c6rpo -ris et san-

=c_.

~ __ -~-~3
- gui-nis Do - mi - ni.

.. ~iaf
Al - Ie

lit - ja.

302

Dominica infra Octavalll Corporis (jhristi,


secunda post Pentecosten.
.-, Introitus.

.,

1!.

0"

j ~ :-

cr

Ton. I.

I~.'=.-.. .~. ~ f-c:s e:tl!:::-~o -~~~~


"-_-:::j: _

:;_-_~h

~.

---~~-L

Ii--

~====~~==:i.-===----===--==-

ctor me - us,

e~dn-xit

et

me

~ _-j~ ..~-.--.

---.-_,-~--=~--_L_~--1

~J

+ ~-. =~.

in la-ti-tn - di-nem: salvum me fe-cit,

~~

~+- ~----

qu6-ni-

~:------E]

=lX=':'-=_
-..
..
-~-=~+------..= - - - j - - - j - - - - - j - - - - am
v6 - lu-it me. Ps. Di -ligam te D6mi-ne,

~'-.-~-~-~ ~----------.---.---_--_~-I
~==--==~-=--=j=-~===--===+--===j--+
vir-tus me - a:

D6 - minus firmamentum meum,

/0---------- -3---"
_-~=t:
===--===-

:t~====--==:::l===---==--=--

=n=

---~-_=:::j=

et re - fn - gi- urn me-urn, et Ii - berator me - us.


GI6ria Patrie Ton. I., pag. 3*.
Graduale. Ad D6minum. pag. 116.

~'

Ton. 1.

.._....~-~~~~I
AI-Ie -

- In -

.la.

=l-i!i_~
_ ~-.3-_~...
E=t-.~
-j1i-t--- --J!!:+-!i.,r----.-.~' D6 - mi-ne

De - us

me

us,

in

Dominica

~:~-~-_

In. post Pentecosten.

303

-....~-.-~-. -- -..- -===r-=-L

~=--~-=======t=~.~-~-==~---Ispe - ra

--- -.-.-11-_. --- --te

vi:

sal - vum

me

fae

---------3--~----+~-II-~~-=--====.--~-.- _.~ -.-~-tet Ii -

ex 6 - mnibus per-se-quen- ti - bus me,

------~-~~~.=
__=
..- ._ +===---===---===---===---==
L
_

---~--t:-~

:;1i
~

- be - ra

me.
Allelnja. ut supra.
Offertol'iull1. D6mine convertere. pag. 157.

--j--~-r--~-:;.II--

CODlIllunio.
liiii-==:'
.~"'==.=~_ -.-.--.-~
Ton. X.
_._Ir."'::"_~_________

------

Can-ta - bo

D6 - mi-no,

qui bo - na

~-~--~=--".=lIi-=r:-.- -._~=~

:r======1_==_,-==~
tri - bu-it

mi

t==t==--=====j---=--~
hi:

et psallam n6-mi-ni

__ ..

~=;;II~J-~-~-a-.--.-----~-=n=
~.. --1Ii t =~. ~::~ ~
---j

Do -

mi - ni

al - tis -

si - mi.

Dominica III. post Pentecosten.


Introitus.

Ton. VI.

---1---r--r=:---

.. - c

_:-j:

E - spi-ce in me, et mi-se-./..-~----f-~_-il_-.-_--.- --.---~--I


-~------

~J~~~~~~~~~~

-r-.-. .

-1- - :$
-------------

re -

re me-i,

Do-mi-ne:

.-3--1

:ii:::-h~-.-. ~j---=-,-II--~=__----h..
~=--=j===--==--===~~-e===.quo - ni-am

u - nicus,

et pauper sum e - go:

--I

..~

304

Dominica HI. post Pentecosten.

+~
-.-.-=E- j
-t - - - - - - - - -. .--11'::-11I

~ .-~

-.- -----

vi - de hu-mi-li- t3o- tern me - am ,

et Ia - bo - rem

--=1---------+~_ ~ ~-j- --::.-f~ _ -.::I..~ _.-. ..==.=-~


me - urn:

et di-mit - te

0 -

mni-a pec- c30 - ta

----:r=--b~----~~-

~~ ill =
me-a,

--=., .-'!~ __us,,=:::J

~'.. ~-jt_ 1=

De

me

us.

::.. t- 1I1II!-.-.-.-=-.--==h~.-.-.-+---..
:.jJ,Ps.~~=--j===---=--==j=-==j==--==~=j--I
Ad te Do-mi-ne Ie-va.-vi a - nimam me-am:
-----,-----l-----l-.:rl=

~ ~--~_.

-=-3

-_~~

-3=

_8__j111-8-j

De-us me-us, in te con-fi-do, non e-ru-bescam.


\)'. Gloria Patri. Ton. VI., pag. 4*.
Graduale. J acta cogitatum tuum. pag. 81.
Ton. VIII.

- - - 4 - - - - l ------:n=-=ij=.=~-.= ~--~=~~ _.i.-~~-~=jt:==~=


--l.-p.-- + - - - - - - f - - .---- --A1- Ie - IiI
ja.
-~--

...

- - - - - -.-r.-------+-.-.r - - -... + -,-J-.--.------.-.- +.1Ii -,--_:::_-'


-.J------- --.----.~-.----8- - - -

-i

'Y. Deus ju-dex. ju - stus, for - tis

et

pa -

-----I---------1
- ~- E-'--~--I--.....__--..-.-r.--=-.-===:
--

:;-~-.-.-

~=-=--= ===-~--====-~+.-

ti - ens,

numquid

i - ra - sci - tur

8-::-1--1-

per sin -

=--~ -~i~-.~+._-~=n====--==--

~~===---===---=--==~--=j:t:==--==--==-

- gu -los
di - es? Alleluja.. ut supra.
Offertorium. Sperent in tee pag. 159.

_-

lJomin;cH I . post Pentecostcli

305

COlnUlunio. ~ . . _ . . .=1 ~==.==~.. ~


Ton V
-_-. - - - - = j ~-:t-..
D i-co vo - bis, gau-di-um est An - ge -

----~--=.-..
--

.j===---=--=-.--==--.-.--.-----.-

.-.-~ - .-.~
---

----.-~--

su-per u - no pec-ca - to

- lis De - i

re

--pm - ni -

Dominica IV. post Pentecosten.


lutl'oitus.
-I-~==j==-

Ton, II.
==r====--.-.~

-~-.-.:j=.-.-==+-.---'

o - mi-nus

il-lu-mi-na-ti-o

-~-~-=J--~---=~

..

.-j

me - a,

~II-~~=.---=B

et sa-Ius me - a,

-.-~

+E." ..-~-=~_ =1j _~=.=.=.=~_


J

:tL

---.-=1-.-_---

Do - minus de - fen- sor vi -tre


-~---=-=1~--.-~~ - - .-j ..-::
r-= _j-- ~ .~-.--~
. .1
me - 00, a quo trepi - da - bo? qui tri - bu-lant
quem ti - me - bo?

~-==l-----~-=1=_..:---

~.

.=:j

me

i - ni - mi - ci

~.l ~=t~

me -

i,

.--~

i-psi in - fir -

-. --.--- === -.-",=,,_:1 ==----=-.-.---t


~
--~---~-~-,f-----
- - - - - - --------~ _ _._.~- ma-ti Bunt, et ce-ci-de-runt. Ps. Si con-sf-stant
';radualc HomHnum

20

Dominica IV. post Pentecosten.

306

:tii
.-~_
.. _~
.-=1 .-II=lIi.
.~~~~f
jf_~
~_j_
L
_

=-

adver- sum me ca-stra: non ti-mebit cor me - um.


\). Gloria Patti. Ton. II., pag. 3 *.
Graduale. Propitius esto. pag. 103.
Ton. VII.
.

-.-.-..

~=

==n::==--==

: +=:=iII!IiII.f!lCWII

1=

:f::=_._~-===-.-!'II=t==-~l--r=.~::::I1===1I=

AI-Ie

Iu - ja.

~= .-iII='-~-~-~+o.-+=~=~=-=r-1:
:f=_~-.

_=j 1IIi-==--=--=--=t==t===__=c

'J. De - us,

qui se

des

su- per thronum,

~-.~--------=~---=----=-~

-'-1

::J=:=:

.~

et ju - di - cas

=-re -qui - .~ta. - tem,


~::j

1IIi---

e - sto' re-

__.

~=~-.~.::J~i.~-.-~-=l--==== ---I :f:=.--==--===~~==-.- -==-+- fu

gi-um

in tri-bu-Ia- ti -

pau -pe-rum

_ _ _..::::11
3'_
" _
...-Jr.~L=n==----=----=----=--===_
- 6 - - ne. Alleluja. ut supra.
Offertorium. Illumina 6culos meos.pag. 118.

CODIIDunio. ~J .~
~j iii .....=-.:
T II ::::tL_--J- - - -----on..
Do - mi-nu8 fir-ma-men-tum me -

.;3

-t---~
~~~----=-.'-.~----.A
-===== _===--=::"-====-.:

-I

,;;--,----.--._.-

::IL~:c:II-II ~-----.

- urn,

et re - fu-gi-um me - urn,

-.-.-

et li-be-ra- tor

ELM-=--
.~-.-~-=JI. -~~-f;==n:
jf==--=-=
_t-~~_ ===1= -. ::t:::~-~
me-us: De - us me-us,
ad-ju-tor me - us.

+S-illi-.

307

Dominica V. post Pelltecosten.


Introitus.

Tonus IV.

*
I; ~=~~--- .~.=l="" "'=1

~IL',cc_....
. c_=-="~~ =-- -------:~=-~==-===l=====
~.~~1A
-=r-=-:::WII .._~=-
, ~tl--~
X-au-di D6-rni-ne
Yo-cern

,.
o

..

...

~. ~.

: _

-,b:::r

------

_~~~c .~~

w-

---

---.-----

me - am, qua clama - vi

ad

~=E. ~ .~ ~ -~ .:1::. ~=-ii ~=~


te:

~.

ad - ju - tor me - us

e - sto, ne de - re - lin -

~3 ~-..= .-~-.... .~-=.:-~!~ ~

- quas me,

ne - que despi-ci-as

me,

De-

---~---r----I==:n=----

~.:j .~. ~ ... _. .... ~ ~~


- us

:;jr-II -

sa - Iu -

ta - ris

.-.t

Do - mi-nus

..=--.+;.-------------==--=--===--==----===--==
me - us. Ps.

.-.-.-.-.-.-=-.~-~-#~=.-

~===----==~~-==j-t==~-======j::~:
il- Iu - mi- na - ti - 0 me - a,
et sa - Ius me - a,

----~--~I--------r--~~=-=-~-=-~-~-.-.-.--

quem ti-me-bo? V. Gloria Patri. Ton. IV., pag. 4*.


Graduale. Protector noster. pag. 91.

...

Ton. VI.

~_

-~~~~~

A 1- Ie - In

-.----------

ja.

--t-B---"'_J-------;-fi
-+

~-..l---

~-.-II-.

- - . - - - - .~-.--.l--.:&:
--~

~ Do-mi-ne, ~

vir-tu

-=-te~----a20-

--I-

!)ominiC[1. VI. post PellU..'C'ostcl!.

308

--- ----t--.- -__-ll. '_-.---..1-.-.-.1

-----~--.l-.-.----1-r--

-~--~--1- - . -.-....- : - - - - _ - -~---.-a-

- - - - - - - a - -__
-rex:
et su - per salu-ta-re

loo-ta - bi-tur

-_-::r-=.-=---:r--p;;-.--l---=n==-

:$

,.

~ -t~ -~-.--"'

-.-~~~~-"-jt:

tu - urn ex-sul-ta - bit ve - he-men - ter.


Alleluja. ut supra.
Offcl'toriullL Benedicam D6minum. pag. 109.
Conuuunio. ~ -. ~. ..-~ -M-=-- _
rj' . '{TIl
- - - - - - - - ---~-=l=.-IU -nam pe' - t
D6
- OIl. \ .
1- 1
a
- ml -

~=
-~==--==~.-.-.7-~=~-=--- .-==~~=
:f:=_~j=~-.-.-~ -._=j=_~~
- no,

hane re

qui - ram:

ut in - ha - -

::!i--=.~-~-~ ~-=.~=-=.=E~-.-:f--_....l-_-j--1- j - - - = - -~
- +I- bi-tern ~do-rno D6 -mi-ni -o-mni-bus <11--

~ ~~-IIiiII=IIir-~--~--;;; I=:n:==--~
_-_j==--==t====-:lII:--J_--=-~-r-jt===--===
- e - bus vi - too
me
00.
Dominica VI. post Penteeostcll.
Ton. II.

Introitus.

.-a-.--.==--+

-~I

~=====~=
-j-jiI-aI_~--=-:t:__

o - mi-nus for - ti-tu-do pIe +1 .::11 g==--~-.-""-4


,''='=~~~~:-::~'l :tL===-~-=- =.=-.-.j==-~~.
- bis su -

~ ~. 9

00,

~t

pro-te-etor sa-

r..-- .-:t-

ill .. . . .

- In - ta - ri-um Chri-sti su - i

est:

sal - v

309

~===-.-.--.-.-.:: -...,-~-. .-~-. =1==.::r1


~-. ~==---===-~."]-j==--==
fae po - pulum

tu- urn, Do-mi-ne,

===..=-.-~
et be-ne-die

;t~==-==-~-==--=----~j==---==j== .-- -~ ..=-~ ~-"==~-.-.--....-j


-.:J=!
hre-re -di - ta - ti

tn - re,

et

~ .~. ~..... ~-II-. L


us - que

in

re- ge e- OS,

~ -.~

sre-eulum. Ps. A d te Do - mi-ne

..=-=---..

~-.-.-.==+=.-.-.-.--~."=
~====1-==j=-=i=====----=-==j======-ela-ma-bo,

De-us me-us ne

.-=.-.=1-.

S1 - Ie - as a me:

=i~===- . - . - . - .
.-.-.-.~i=!=i=
=tt=-.-=====1==---==--==j==--==--===t==:2:

nequando ta-ee-as a me,

et as-si-mi-Ia-bor

-i ===--===-j==.=-. --==-------=----- -----

- - = - - ---1--1--~I----.-.-~---.-=r-.-.~--=~----===

descen-den - ti - bus in la - cum.


\~. Gloria Patri. Ton. II., pag. 3*.
Graduale. Convertere, Domine. pag. 104.

Ton. III-IV.

tl _ ...~-- .~ __-iE-~"'~~~f=-Al - Ie

1=

hI - ja.

---J-;,aIJ,--I.~.-==1--.---

~=\~.

..

.~-

In te Do - mi-ne spe -

~.-_:::j ~

ra - vi,

non

~=t

con-fun-

------=::j----.-~-.::I-. ..~!i-...::_=l - ~ ~-II--. ~ _=I~


- dar

in re - ter - num: in ju - sti - ti - a tu - a

310

Dominica VII. post Pentecosten.

...=..- ..

-----r-~-.--f--~-
-a- - 1 - - - - - - - -

--1-~~_--=
Ii - be-ra me,

et

=1_~.a ~ __ ._~ ~_
e - ri-pe me: in - eli -

.-a-__-,--.:~-.-.J- -a--::: .~a-~-tt-==


:$=
- - - - - - - - - - ----a- .---1--.~--

--~a-.-

---1-

- na ad me au-rem tn-am, ac-ce - Ie-ra, ut

--_======---==--==

--+-~---~-~r
- - - - I -- - -..
--

n-.-ailr~-_~

------

e - ri - pi -as
me. Alleluja. ut supra.
Offertorium. Perfice gressus meos. page 68.

COlnmunio.
TOll VI
..

_.-.-.---1

~
.=--.-1:: -.. -L E
-I- - . - - -a-..- - . - a - ----a-Cir- cn - i - bo ,

- - - ---;- ; - --I
et im-mo-Ia - bo

...- -

-----a-a---!.-_-~~-.-.-a--1-.---ll
...-j----.-I-

------1~
-a----_1- - - - - ---=--=-- - - - - - ------in ta-ber-na-cu -10 e - jus
h6 - sti-am jn - bi -

=~ _
.-=. ~ ---=~===---I:"'----:~"--I
-a.-- ..:$=
- -- - . - - - - -a--=i---+-

-a--~.-----1---

can - ta - bo,

- Ia - ti - 6 - nis:

et

psalmum

-----1-f--=14=----=$
~.a ._:oJ .. -'_j:
.
di - cam

D6-mi-no.

Dominica VII. post Pentecostell.


Introitus.

lrn-~-f~cCc':~ :$ ~ -...

Ton. VI.

J _.-E~~~

li~.~. .1... ~~S ~- ;nes ge~I-tes


. -.
..'f':

I~.~.,~~~~.I~t:i~~
[7--- - =--=- -~

-t- -

. ..

~-+-

.Pla;te.

- - - .-I... - . - -a- - --------

rna - ni-bus:

ju - bi -18. - te

DOlllini(~a

vn.

311

post Pentecosten.

~.-==~===~==--====----=-.~-~;==j:~~
.-.-.~~j~

-;;.-li;;- ....

~-.-::'~~-.-j_. 11-.-11 _.

De -

invo-ceex-sul-ta-ti-6 -

~ ~_.

iii

-!i - - ._h~

nis.

--E- ~--=IIi~

Ps. Qu6-ni-am D6-mi-nus ex-eel-sus, ter-ri-bi-lis':

_ .._. .

---II---t::

.~ ~

==n=----

~t=

Rex magnus su-per o-mnem terram.


~. Gl6ria Patri. Ton. VI., pag. 4*.
Graduale. VenUe filii. pag. 143.
Ton. I.

:u ~

.-

.~+~
i+i=~~~~6--_ ~T--+....

:.l=-I__ -=
-._t~_._-_--~.+.::lI-jt-AI - Ie - In
ja.

:u __~-.~=~-+-._-.-~_n.+~-..
-1- _ -

-===1=+

~==--=-.~==-_~~~._._j::::2:

'T. 0 - mnes gen- tes

plan-di-te

rna - ni-bus:

..

--~-"-.f-3----l--~-
+--=-.- =~ ~
-.--=j

=t=~.-.-j==--

- - - - - - - - -1------- - - . -

-+

ju - bi - 18. - te

De -

in

vo - ce

ex-sul-

-.~ .:=Jt-~--==---==---==
__-===--==- ta - ti - 6
nis. Alleluja. ut supra.

~~---=~~+ ,~ =~+===---==---==--==

E .-.-.--L-:;.-I.,----.---i-==- .-r:.
--=i=
- ..-

Offertorium.! ~;;.Jj ,
-.T
V
- jl ' on..
Sic - ut

------~

in ho-Io - can - stis a -

~_._-=--~-..---.-----'
...'----.-II_...,-. --p-=-----.llt::~.-==--==j
---==--====--+~
- ri - e-tum et tau -r6 - rum, et sic - ut in mil -~

--=-"'--1-,".,

312

Dominica "lIn. post PentE:eosten.

~ .-II--,--.-.~--.--.~ \~===-.-.-::J-I
- .=.----- ---1
--~----=--B-. -_-11::_-_ _. . . . J . . _

~I.&.--

- li- bus a - gnorum pin - gui-um:

fi - at

sic

~-.-.-...- .-.-1=!III.,.-~=
~=-====="~.=-""j=.=i=
:r======- -+sa-cri - fi - ci-um no - strum

in

con-spe-ctu

------i--.lIlI;-.-_-::-

.-~-.-.-~====--.-.-.==--==-!==~
-j-~
--.
-------.- .....
-~_.:::-1----~.

tu - 0

h6 - di - e,

ut phi - ce - at ti

---1-

bi:

----::::.::----1-B--~~~-~-.-.-:I_~ ~_._. ====-__ ~-+


- - - - -....- - - - - -

qui - a

- - -.-.-

est con - fn - si -

non

-1-

con-fi - den -

----.-.. . . -L-..IFl-.-.... -------

-.-_.-'--------.---f--_____
.__-=-_-.J__
~

-....a::-----+--~f---------p-:.-{__

D6 - mi-ne.

- ti - bus in te,

. --:=t-----~ComUlunlO.
=i~-"'-.-.-.-~'i~-~.-~

~-.--, - . - - - - - - - - - - - -

Ton. 1.

~ ~

In-eh - na aurem

~~

tu

am,

ac-

~J[~

1I!'r,,:T
ut e - ri- pi - as
me.

- ce - Ie - ra,

Dominica VIII. post Pentecosten.


Introitus.

I"--c--,--.,,--:.-----.-J'

l,.~"."c,'~,'~,'(,'~~~,.,~ '~,--,~;_._=-,,~11,~
1- ~~
~ 1[0

'::f~~,l.t,-_~,i :, ,~ ',~"-, , ',.~,~.-,~ ",; ',"'- ,


'.

-,':--,

::.~', d-f_~__~,"'c_-_"'=---~_o

~-.- i=+=~tt!-.-:::c.-;

'

._"--:j==--==:i~ -==---==!
U -see - pi-mus De - us mi-

se-ri.. cor -di - am

::~;_

Tonus 1.

:;:--=-~.-.~-.--II'!:I--~
.-+ .-t
~-II- -=-~~-:t==tu - am

in

313

Dominica VIIL

~~ rr..'fY! ~ill.-='" ~
me - di - 0

tern - pH

tu - i:

E.

~ "'~l

se-ctmdum

-----~--"+---E----~----
---+-.- --.-..I----.-:::r:-I~==--==--~========1~.- ~ ~ ~
:L~-------

nomen tu-um, De - us,

~.~ ..-1JiIlr-:--.

i - ta et laus tu- a

-~- E====1==- ~--=

~====~~-.-f"-"
in

fi - nes

=-,::_-~.-=I
~
~- _ _
est

ter - rre:

.L_._ .--.--8-=--

-._~

ju- sti-ti - a pIe - na

..I _._._._j _~-.-=-~ .-~


-=:-=n:1__ -1_ _+ __

:'4t _ ..

dex - te - ra

tn - a. Ps. l\Ia- gnus D6-rni-

::;::-.-=J-.-.-.~-.-.-~ -=- ~ -=1==-~.--.--.--1


=f1!i==j==---===-~---==~--=----=j-.-~-==+

- nus,

et lau -da - bi-lis ni - mis:

.-

:;-Iliii-.-.-.-.-=~-.-.~-.-

-i

in ci - vi- ta-te

~-====1+:====

~==--=====j===-~-.-~-.-j=====

De - i no-stri, in mon-te sancto e - jus.


V. Gl6ria Patri. Ton. I. l, pag. 3 *.
Graduale. Esto' mihi. pag. 139.
Ton. VII.

===+-~-~E-~-"'-~
_________:'4t_
--.-+-+I:'4t+_ - 3+==~=
------+--+I-.!1====
~
AI-Ie-HI -

- ja.

----=---E~--~--a::-------I
+.~-=
----~
_
_
_ _ .=--=::j=-----= =---==~
t_:::j
_
~-"W. ],1a - gnus

D6 - rni-nus,

et

lau - da - bi -lis

~===-.-._~=.:J=~-.=="_._~ :
---+I-.-.
-j------+-t- ~
--:'4t+
- - -- - - - vaI

.-..1-

de,

-.1-

- - - - - - - f - - _I-

in ci-vi-ta-te De-i

no - stri,

314

Dominica IX. post Pentecosten.

...--==.~:j+=-==

:5==-=-. .=.=~=~----~.-

:r==.~-===t==--_-L-I--:-'i-=j====
in mon-te san - eto
e - - - jus.
A lleluja. ut supra.
OffertoriuID. Populum humilem. pag. 149.

-----.---.-.-.--~
.--~
Comnlunio. =i:=-=~_.===J-. -.-~.--+
T
III ~-.---------- - - - on..
Gu-sta - te et vi-de-te, quo - -

~~.~. ~. ~- ~.l~ H~~~


- ni-am

--------.-.--=
-

su - a - vis est

Do - mi-nus:

be-

-~~- ~---'='.- -.~---1==31:=


--1---1
--=-__
~- -=~a. - tus vir, qui spe - rat in e - o.
-1- - - - - - - - 1 - - - 1 1 ' : : - - - - - -

Dominica IX. post Pentecosten.


~~'~.C~_
.

-.,

_ . .- .

='tr',\..

Introitus.

Ton. V.

;.cI -1',to1~, !_--~=-.---.-~.-=._=Ah~q..===~~


0- ce De - us

r~=~~~~1

ad-ju-vat me,

.---==--.-.--"'---1

~===:J=--I!-.~=.-.:=:'.-=1----==-.-.
et Do - mi-nus su-seeptor est

~-==:j----3-=----:J-~--l
::--.---.---~-- - ...
-------.-~j--_.--~.---------II-- ......
-_-I
---- ---. - - --f---~---=-::-

a-ni-mre

me-re:

a-ver-te ma-la

I .-.-.__ ~"=+===-.==:j=r=.=..
_~~-~j===1-11-==-

- m! - cis me - is,

et in ve-ri-ta-te

i-ni-

----.-l;
=-=

~.-.-=

tu - a

! dis-per-de
-.__j ~~+
r
__1_.-...._ Fii ~r-.:I:~
__
los, pro-te - ctor me - us
~

__~

il -

Dominica IX. post Pentecost elL

315

-.-.-1.-:- -- =C.--.-.-.-Ii--.-I
! ===--===l===r==IE===j
!-.-=j=======t==-_-===j
.-.-.==~+-.-.-.-.-.-.-.="~-==I+
J
-=-

-p-

Do

-ii-l----i------i

--.-----i-----

--.-

mi-ne.

Ps. De-us, in no-mi-ne

tu-o

-~

salvum me fae: et in vir-til -te tu - a Ii-bera me.


\)'., Gloria Patri. Ton, V" pag. 4*.

p-.-.-

U::.--===t-.. --r-=----.---- - - - --=-=::j--::-.-.-.--.--i----+.-- -

Graduale.
Ton. VI-V.

Do-mi-ne

Do - mi-nus

no - ster,

- - . ! . . . : : . . - - -. .--+.--.-.-~---I--~

~tJ v_

"~j- .-t i -- J.~~~


quam ad-mi-ra - - bi-le est no-men tu - um

.-----.v...
-.
::::j:f:=it ---:::;
- ---=----.-f-f.-"-.-f+--.::tt===in u - ni-ver - - sa ter - ra! ". Quo-niam

-.-.-i

----~---f------+.~-----~
::;:~.-.--J-j--- - - - - . I i
--.--.-_-.-

~.~=-==--== ===-~r--=j=~-===~
e - Ie - va - ta est ma-gni-fi - cen - ti - a tu - a

-----.-,..--1--=1+=------

~ ~ .su - per

-t-'ill--'-tt:- _
coo

Ton. II.

los.

.:-

=-=S=~-.~'f. -~~.!--~+t=--=~+.!--.;&:-~~-+H='-
-.-tt-.!:.==

~--~-.-_-

Al -Ie - -

1ft - ja.

~.-!=----~---~-1Ii:::

~==~
l. E - ri - pe

._j

me

..

de

-&~ ~.. ~.-=IIi~

me is,

De . . us

me... us:

-2!_.

~_
i - ni - m! - cis

._

-~~

---1

iiII_

et ab in... sur-

316

Dominic'; X. post Pentecostell.

~~
-

".-3 _

_ T-._

g{m - ti - bus

in

."tt.

Ii - be - ra

me

::t=S
~=-~+=
::Jf----l~::::r=-~-jt:

~-t

- -._

me.
Offertorium. Justitire Domini rectre. pag. 122.
Communio. Qui manducat meam carnem. pag. 115.

Dominica X. post Pentecosten.


Introitus. Cum clamarem ad D6minum. pag. 80.
Graduale. Cust6di me. pag. 99.
Ton. VII.

~===-~.

....

~_-;-~_""~l -.-~ 3~=

~=._.--===--==.-~===
AI-Ie
hi - ja.

t===-.-.6_ O~

~ l?=~ ~.-. ~
l. Te de- cet hy - mnus, De - us, in Si - on:

~-.:=I-.----.-+=--~-=I~-.-~-.-.j
- - .~.
-:t=.. ~t
et ti - bi red-de-tur

vo

~.~~ ~=fE .

- tum in

Je

- ru - - sa-Iem.
Alleluja. ut supra.
Offertorium. Ad te Domine Ievavi. pag. 81.
Communio. Acceptabis sacrificium. pag. 82.
~~

317

Dominica XI. post Pentecosten,


=,_____---=-:-::;~ Introitus.
Ton. V.
~-'~W~' ~-----::::..--t---~1"_",1-,,-,
'" ~-'-, -c,',_'_-"
_,',_-',-,'
- _ - . - . - _ - -.._----+if" '_,
=- ~'-:
===--===--===--~-=1=--~=iJI=1
I,

~_."' , ~lP-=I~
:,~,Ij,'-.- ,.~._-,t~-:., Ea-----I----<
-

us in 10 - co san-eto su' - - -~-.-----I------.


- _(~i -IIi- =j~.- -~.-.-==
~--~.;a,-\.3 - 0:
De-us qui in - ha - bi ,.',.=,'"

.:",'

~",

! .-"-.-I=i~.-.-:J--.-~=.=.-.-...
- ta a!~-=---==j======~-==-t::-~'-'_l=-.=.~lll-.
.-~-.-.-~-.:&.-.-I=~ .-J...~~ ~.-:-t

=-H

~.-==t:==--==--=.-~--==--==-.=~

re fa - cit

i- pse

un -

da- bit vir- tu

ni-mes in do - mo:

tern et for - ti-tu

--.--.-.l-.....-.-_=- ---.---.-.----1--..--.-----!. ------------=---f------'


~----L..-.-~H

~E~-==j-.-.-.=~

=1

- di-nem pIe - bi

su -

00.

Ps, Ex-surgat De-us,

- - - - 1 - - - - - - 1 - - - - -B-j--J
- - - - - j - - - - - - j - - - - "-- ---

et dis-si-pen-tur

i - ni-mi-ci

.=:J~_._._._._".,

.=:J__.---=-!l=

.__

fu- gi

GI==
-

--- - - .

-_:=:J--

:=I_ _

e- jus: et

- - - - - -j
- - - - - - -t - - - - - - - ant, qui 0- derunt e-um, a fa - ei- e e-jus.
~. Gloria Patri. Tou. V,~ rag. 4*.
Gradualc. In Deo speravit. p.ng: 132.
I

Ton. VII.

~==--....=--- ~.!.+.!.-.- i-~==


:r.--==.
.-=--.'--~==t=.- - ~ - =t
AI-Ie

Ili

ja.

:s==--===--
=~... -+-=.=~.f .I~
:::r--==-~-.=.~ ---==---====t===-t_-====
'f. Ex-sul-ta -

te De -

ad- ju- to - - ri

318

Dominica XrL post Pentecosten.

~=~~---+--r~=--"=- ~==
:::r~~t==--==--==-~~II-=-=
III-=:d
no

stro,ju-bi-Ia - te De-o Ja-cob:su-mi-

=!Ii:-=~=~-~
.=II'!I"=.=E-~ ....~. t~.1=t
~. ----~----- -t-~.=.~.-~
_L

_ _" _

~.~_"

te

psalmum .iu - cun - dum cum ci -" thara.


Alleluja. ut supra.
Offertorium. Exaltabo teo pag. 79.

.-iII. t--=-

-----1---~~---

Comnlunio. :;--.-. .- . -~=. 1IiTon. VI. ~--..------1-. . -. .Ho-n6- ra D6 - mi-nnm de tu - a

:;::1-1z=-.=-=-..-..:~-.. --.-~~--.'!-...=-~
~~__r=!
__:llt_"_=1-i~..
J--=o=

_-t--==--

sub - stan -

- ti - a,

et de pri - mi -

ti-is

-b....----1-1=---II--~-~
~-- -(= .."~..
E~

"'-1_. F-

__-__

fru - gum tu - a - rum: et im-ple- bun-tnr h6r-re -

::-.iii ---.~ .~-.J ~


~f1..-~-~~
~1i======!=-=.-.-.~~~j==-~=-==-~-j
- a
tu - a sa-tu - ri - ta - te, et vi - no

~------=--===l-~-~:::-v.=-._~

...~-..-~ :g:==:

~-~II-""-.-"-~~C---==-~r=-=t:=:
tor-cu-Ia - ri-a
re - dun - da - - bunt.

Dominica XII. post Pentecosten.


Introitus. Deus, in adjut6rium meum. pag. 113.
Graduale.
Ton. VII.

-.:.:=r:=

~ ~-=._.F-.-=---.II~=--~ct.=-=
--II
:::::::::+~-...
~~

_Be-ne- di

cam D6 - mi-num in

0 -

319

Dominica XII. post Penteco8ten.

-.--r-II---.....-.- __~
-=--t~~===~-= -===-==--==t==-+~ _
- mni tern - po- re: sern - per Iaus e - jus

~--.:. ~---~----.r/fJ--=---~
-11'::- - - , . . . . - - . -

~ ~.:J----=---~
-.. - - --.-

- no

==1===-===-_-:1=
a - ni-ma me
a:

.~ii.=-=-~~ -~~:i

-::j--

Iau-da - hi-tUf

-+a.-~==-~+
----t - ~t~=-=._-,--.==.:=~.-au - di-ant man-su- e - - ti,
et
Ire - --I-----J----

~-.

_11'::_-

-----.-;.--.I-==----===--==--===

~~~...
~
- - ..--

~-=-----t-3E--- --j~l-------------

- ten - - -

tUf.

Ton. III.

~ ~ "..~. ~~. ~1~

~~

AI-Ie -

-z--- -

lli

---~--~Ih---...l-1
.

-f-1
-I-

~.

.ia.
. . . -~--::

- -=-+------F-

'-::~+--------f--

Do - mi-ne

De

us

~-.-.----,- -- - _IL~

- - - - -_
-_
sa - lli - tis

-ete --.

- - . " ~-~
_ _ -.z-.----------~

-~_.=--~+ -.-~ .--.~.~~l==----= _---==--==-=--=-_:J=-.=.:!.~_-

me -

00,

....-*..

~~

~_~--=

co -

in di - e

cla-rna - vi et no -

~-=!=~:j:t
=-=1+:

ram teo

_
Alleluja. ut supra.

Il ~-.- ~ -3

fOJfertorinm. =t=l!i
Ton. VIII. ~--------,--- -~-.Pre-ea - tus est Mo - y - ses
In eon-

tJl f':ltc'C)S tc ll.

Domlnica X! 1.

320

::..-.j-=t------------------------- ~- -.--~~-.--Fa-,--.-.-"'-.~~=-.
spectu Do - mi-ni De - i su - i, et di - xit:
---.--.-.- =3-~'---._---,t

-.-- -

- or

-I---=-..J----.::--:=I--.--

-;iii-.-=---~-- -.-j--.-~-.-.-

====--==-- -=-=t~-- -

~-----=--==--Qua-re Do-mi -ne

~-

i - ra - see-ris in po - pu -10

---3----..-.-,--~--.--.--.~-.- - - - - - - - - - - - - - ---=------

::11...
-1- - - - - . : : - - - - - - - l . - - - t - -------

-.

tu - o?

par - ee i-roo

a- nimoo

----~-.-M--.--.-~---.-.-.-

~...

. -t=:j

t=~~

-~

tu - re:

--.l.-a;;:--+;

I~--~.=---=~

. -.-.--.-.-------.-

me-men-to A - braham, I - sa-ac, et

Ja - cob,

--_.- - - - ~-.--.-.-----r--.----.------,----I
~~=-=.-==-~_=__===__=~~~.-I..-.=---l
quibus ju - ra. - sti da-re terram fiu-en-tem lac

=-

=-iii-.-~3---- ..-.-=..

-.-=-.-~--'-t

~===~- ==---j=-==j=======i===--~
et mel. Et pla-ca.-tus fa-ctus est D6-mi-nus

._1_.

-;-!liii~-==--==~===+==---==--==~--=-~
~-._.-.-_-.:::JI-.-C.---Itde ma-li-gni-ta-te, quam di-xit fa-ce-re
----r-~-~- - - - .. - - -j----.'f----------.-1------------I
-+- - _ l - - - - - -

------------

po - pu-lo su - o.

Communiv.

Ton. VL

--8
--------=I=i=i---~-=H~
-.-p
- - - -==1:=
-+ - - - - -I-

-t- -

--I

---1------

De fru ... ctu

0 - pe-rum tu-o -rum,D6 ...

321

DtJminica XI IL post Pentecosten.

~.
-~.----"""i- ~ -.----r~ ~~E.-.-=-t.~~
~=--=--.- mi - ne, sa - ti - a - bi - tur ter - ra: ut e - diJ. -

g;_.=r

:;~._.~ =-_.-+:=
+~_...,
~=-= -.-=.~~tII-=~--====t.-1

- cas pa-nem de ter - ra, et vi - num Ire - ti - fi-iIiii - ..--r==--==~==~=+

~~~-.:-Li.
- cet

:;:

.-==-==..t _.

cor h6

__

...

. .,

~....

._~~====-~=C-l

minis: ut ex - hi - la - ret

~ __ j

~ =1 ~--=-:d
-.-..-=j------

~-"""i---=fa - ci - em in 6 - - Ie - 0,

-et

pa - nis

----- --.-p-.- ----------

.-.-.-.J- 3I=====--======
~-Vii.-.Jcor ho-mi-nis con-ffr-met.

-t- - - - - - - - - - - - - - - -

------~-----

Dominica XIII. post Pentecosten.


~~

._~--:--;:.~~~

Introitus.

Ton. VII.

11~~li ~ ~-S:i-:'~~: :i-! :

~ ~ ~I E- rI! ~ ~. ~
a.-::J-iI!==-.-.-..
b~~ __ ---=-===c~::

- sta -men - tum tu - urn, et

ni-

-.=1-.-.-iIII~

--==j-====--==~~j-----=--=:j==

- mas

pall-pe-rum tu- 0 - rum

ne

de-re-lin-

!---+-"-:c-.-
=--=1-.-~-.=."j=.=+=.~
--==--==e--j==--====------==:==
- quas

in

fi - nem:

Gr:.ldnal~ Romanllm.

ex sur - ge D6- mi-ne, et


21

322

Dominka XIII. post Pentecosten.

-~ .---..-~- ..-.-....=.-~=~-==--=.~-q
~-=----J---i--=---.- - - - ,--- ----=-- ----..]u- di - ca can- sam tu - am, et ne
bli-vi~ i;ill.
~-_---=t:=+r==..j
.--==- .-l~
=:=-~-.-=--~=:tt:=:-.-=-':_

=...

- sea - ris

ill

0 -

YO -cesqure -

~ ~

ren - ti ; umte. Ps. U t

rJI .~ ... ~ ..

quid De-us re-pu -Ii - sti in fi - nem: i - r8. - tus

~_ .~
_j

-+II'. ~-=~.~-.

~_~]
:..t=_ _:i=
I=_
est fu- ror tu - us su-per 0 - yes pa - seu- re tu - re?
l. Gloria Patri. Ton. VII.,pag. 5*.
Graduale. Respiee, Domine. page 146.

Ton. VII.
::t5-~

.......p=--;-~-i~-+ t=n:=.'-

:f:::M------_
AI- Ie - In =Iii=-~:::JI

~-tti---

.-~-~~-,-+=iIII!=JI

~=+==-.:: _ ~ ~t=-

~.

~_r

ja.

Do - mi-ne, re - fn - - gi- urn

....- -

R"-~

::r:-!=...._--6-.es

fa - ctus

. .-~~=--.!II

=.~

-==-==-~-==----=-:=i=

no bis a

ge - ne - ra - ti - 0 - ne,

...-:-=--=-w-.

--..--=~-:lii_--_
-L.

~-=-

==--=====-_

~-JE---

_._~
~_::!II_

et pro - ge - - - ni - e.
Alleluja. ut supra.
Offertorium. In te speraTi. page 94.

Communio.
Ton. V.

r-.-_-- -!lid.-.=---1
.- -

~j

!'y

pa-nem de

ere - 10

de - di - sti

323

Dominica XIV. post Penteeosten.

=iII-.--C;~-. .E~---.-.~- - - - ----::!


~- - - - - - - - - -----------.-1
---~----

no-bis, D6 - mi-ne, ha-ben-tem o-mne de - Ie-eta-

-.------=-.-- -._--__

=~-!.~
-1-_._ 3===-"--II----I===---~
_
-=__
~_u
-.- men - tum, et

0 - mnem

sa - p6 - rem su - a - vi-

=Iii---=+:-I------~=1>.......-.__

-I-

==---=---=-~-==----===

-._

ta - -

tis.

Dominica XIV. post Pentecosten.


Q~~c . . . . . .

_M

_0:

L\

Introitus.

Ton. IV.

--~--~----'--' ~.~

'-t~~~-~l . ~~;I =-~-

.- -ill=-

~ -~~1 _

I,~i -.~-~~\)cJ.1
~c;:! ~
~_c:r
~t~a~:
~
==:J_"_ ------

1[7 ....

0-------_'-A.! - W - -

__

ce,

De - us, et re - spi-ee

- - - - - -..---.-.c=l----""-~

---1 -:j---:j ~=~! ".~=-1


fa - ci- em Chri-sti tu - i:
qui-a me- - - - -....--3----:;~.-. cr.~----=--.f--~: -.-F-- --..-=~----- ------~ -._-=- Ii- or est di - es u
na
in a - tri-is
~-~
in

... .
~ . . _-=---_.-._;~

-I

i.=tE ---.

- .
-"--~
-II-:t=-[i---~
- ------'- -.- is su - per
mil - Ii - a.

_.-~

tu

-1- - _ - : - - i - - - - - - i - - - - -

--~-..
~-

Ps. Quam

.-~~-.--.I
-

----l------l------

-===--

------

di - Ie-eta ta-ber-na-eu-Ia tu- a, D6-mi-ne


21*

vir-

324

Dominica XIV. post Pentecosten.

-=--.-.-t

~ ~-.-~----.-~-.-.-.
j==j=e=--=----=l==---==~--t=---, tu-tum! con-cu-pf-scit, et de-fi- cit

-_.=.

a- ni-ma

----;--E
~---J--3f----1Ii-1I!=-=:--_.
----~-== ----=-----==--===
me-a in a- tri -a Do-mi-ni.

:;ir~

~.

Gloria Patri. Ton. IV. page 4*.


Graduale. Bonum est confidere. page 148.
Ton. VII.

$. -1Ii~-=l~
-=-=.-l=..
-~+~-_-4"i
---~. -i=====
-~::c:-~. -=
_i_
AI-Ie - Iu - ja.

F $ d~-=- ~~. ~
~.

ex-sul-te" - - mus Do - mi-no,

Ve- ni - te,

:ic:.--.-....

=-=:._

-E. '. ~..-..~

~.

=1i=----=--~--=
~I
-1-------_..:.---1-- j-----=.
ju-bi-Ie - mus De - 0 sa-lu-ta - ri no - - stro.
Alleluja. ut supra.
Offertorium. Immittet Angelus. page 100.
Communio.
Ton. VIII .

=i~!li:=_~ .

..:::j

E..=.-i1..C;::r~

~-~--"--II-..-----~
p rlmum
.
. t e regnum
D
qure - fle - 1,

~---.-----~-.--.
-.--.--. ---w:-.--E.
.
- - - --=_--1---=1
- . -~
- - - -------1
-.et 0 - mni-a

ad -ji -, ci-entur vo - bis, di

.
- .~'
------------:$
---==--===--===--======
- -- . 1E- - -----------

--.-e--.--

- cit Do - mi-nus.

325

Dominica XV. post Pentecosten.


,~.

Introitus.

Ton. I.

.:~.'. ~..~
-. -". ,~.' ~-. . ". ~~-~~--.. na,II-.E-~-.-ts:~
~_~:~._ T.~
D6-mi-~e, -au ,:.-~.:.~ ~. -~.'-~.' ~.~~
~
.
~
~
.
~
.
I
:;ii;
.. 1br~-iXi ~I
~---1-----=t=---__
Jw
r~~ .-==;;~~~
_
rem
tn-am
ad
me
et
ex
au'
'
,
J

\ ...c.I
-. P l c . ,
-.'..-.c
. ....'=-....
..'...."

.. . ...:

-.-..
.= . .

-::dj.

..

.-.= -.---------+,-..--=-.-.-== -----

- - - l = - I - - - .~--~--H4.-

- . -

- di me:

sal -

-i'l-. -.

VUill

fae ser- vum tu - urn, De-us

~--~-E--~ .-.- ~-I


---"'~.--.--:f
- -~-=-j---- -11---=--=...
----- - - - - -----1
--------~-

me - us, spe-ran-tem in

te: mi- se - re re

..--:I----==l===(:=+==r======~-..~.
- =t::jli_.-.__..-- ---=-=

~=-_II-_~..

mi - hi,

=.=..

Do - mi- ne,

quo-ni-am ad te cIa-rna.-

'.
l=====

~-.I-II ,~ -r==:n:===-~-.-...-.-. ..,~


~==. t:--.~= _tt--=-~=- vi to - ta
di - e. Ps. L re - tl -fi -ca a- ni-mam

..

~---~-__-----=1-----=I-". -. ~ ~.:+-~ .--. .- .-=t=~-II-4

-j-

ser-vi tu - i:

qui - a ad te, Do-mi-ne,

a-ni-

=====--==--==--===

---~I--f~-----

.a~ .---:-.-~-.=I--==

~-----~-.- - - - - - - - - - - mam me-am Ie - va - vi. "'if. Gloria Patri. Ton. 1, p. 3-.


Graduale. Bonum est confiteri Domino. pag. 118.
Ton. VII.

=I==-~---!.+-!._~~ 3B -==
=E-_=.=~-~
._-==
AI-Ie -lil

ja.

=:==--

--

".

326

Dominica XVI. post Pentecosten.

~ ~_a.r~h~~_~
\). Quo-ni-am De- us

~.,-a-

rna - gnus Do - -. mi-nus,

~ ~_ ...~_~~~

- =========-_~~j=--===t-===-===---=
et rex ma - gnus
su - per
mnem

-.-

---

~~ -~a-----
-------------

--

-t-I

-~
-1.1I
~

-~---=--

~-_._---------- - - - - - -

ter - - ram. Alleluja. ut supra. .


Offertorium. Exspectans exspectavi. pag. 142.
Communio. Panis, quem ego dedero. pag. 100.

Dominica XVI. post Pentecosten.


~:--:;~=="f ~Introitns. __ ~ T~~

11..... ~.,.~..=..

..

-' J'..
~
. ~. Q ~~
J

.;:r=--

::a.=

..

_c..~-~_.

.-.-===1

:f.=j-- . ,
to - ta

..-==j==

! =~=-=IC.~-.-

se - re - re

-Ie_

mi -

hi~ D6-mine,

II!---.--"'=:_

qu6-ni-am ad te cIa-rna. - vi

L~

=+-...-----=-..
.-i".~-.-~-q
===---=c

II!=d:~-

di - e:

qui - a tu Do - mi - ne

~ .-jjjiII -=-"=~=.=~-==-IL:-==l::H
-- ----~:=:=!--==== -~ =~~~~
su - a. - vis ac mi - tis es, et co-pi- 0 - sus

I;---- J_f==1=
11-.----...- ---===4
_. .II-II-.-.,.~
......::t=~~-==---=.-.--I
in mi-se -ri-c6r - di - a

=F~ fI-~ ~3F

::L_!=-~_

- can - ti - bus

teo

6 - mnibus in-vo-

q-II--II~
-=-~
.._--

Ps. In - clf - na D6-mi-ne

Dominiea X VII. po~t Pentecosten.

31 .-.-.
-j

327

j
.=--.---~-iII=-=~---Etl-j_::'

_~

-.-4------.-4-- - - - - - - - -

aurem tu-am mi- hi,

et ex- au - di me: quo-

--.-.-.-~-.------===l===~I=====
--- --~--~-.-.--------1---=-1----- - -

- ni-am in-ops, et pau-per sum e - go.


l. Gloria Patri. Ton. VIII., page 5*.
Graduale. Timebunt Gentes. page 60.
Ton. 1.

-----2f----~f--~-~---;- -;- ~-ftlJ--- . - -

~ .--==--~-!'IIi--~,,,-"'II!I. -1=
Al - Ie

:;:

Iu - ja.

~. r:::~-..-~_. ~

..=.:::t

=+Ji-.-.----LI----l----- ----l. Can-ta - te


D6 - - mi-no
can - ti-cum

-~--f +-..--~n=i~~
-+-..3- ~.
------.------"no - Tum: qui mi-ra- bi - Ii - a
fe-!9-.---J--+ .---1---------~~_ =~~ 1_+1.
_==---==---===--==
...

-+ -

- - --

--

__- - - - - 1 - -

~----

11-.

- cit
D6
mi-nus. Alleluja. ut supra.
Offertoriurn. Domine, in auxilium meum. page 116.
Communio. Domine, memorabor. page 147.

Dominica xvn. post Pentecosten.

..__

---~--~

--:
_~
~_-

~-.-__

'c-.;;;.'....

...

.-

Ton. I.

Introitns.

-'~~'~-:;

.-_____

..,-.-

._- -------II---=-l--"'l----

--1----

U -stus es, D6..mi-ne,

et re -

, - ( ~-=--.-~--.
-..-.".-E==r:~
~li----=l---.._t:::!

rJ~~~~~~-

- etum ju - di - ci - urn tu - um:

....-._..
::L!liii-.-.-----.-.

328

Dominica XVII. post Pentecosten.

-----

--~-.--------

--~-.
-.-=-t
~-.--==---===---=--=======l=--_.=-.~
fac cum ser - vo tu - 0
se-cundum mi- se - ri -

:;Jic-. --.--.---+==I:r==---.-.-.-.-.~-

.4

~~=-.:-. l.-~ "--:j-.-~==---==----- cor-di-am


tu - am. PSt Be-a-ti imma-cu-Ia-ti

-.- - -- -11-.-.-. -

---E------l-j
~===~--~ .-~==--==-~ ~-.--.--~in vi - a:

-~--

qui am-bulant in Ie - ge Do-mi-nit

l. Gloria Patri. Ton. I., page 3*.


Graduale. Beata

~ens.

page 144.

Ton. VII.
~=---=--"'-~-t-.~.-

==1+==-

:f:::::. .~.-:::::. t - . . ~ -;-~t=-~li~+d=-i:


AI-Ie

Iu

------ .-

ja.

-....-~s=-------.----- ~
_11:::~~
-===
_--==-~--====-~-'.~"-i=
V. D6 - mi-ne ex - au - di
ra-ti - 6 - nem
::e.::r -~-~~ ,..=::1=" -,:
:r==~=.=:j=.=I11==--=====--==I==j==----===-:
-

0 -

me - am,

et cla-mor

me

us

ad

te

::!i~--=l-'-""+------

:r

~ ~.f.

per - ve

~:j

ni - at. A lleluja. ut supra.

. ---- -- -- g----1----=---._r-=-_

Offertorlum. ~-. ~-.=


Ton. IV-III.
0 _ ra - vi

II --~
.:=J I
De - um me-urn

.....-:t=
~... ~ =-FJIi-!:L=--...,- ".~-~

-~-----t-:j=-~~

:$

e - go

Da.-ni - el, di - cens: Exau-di, Do

Dominica

=$

.-..

t-=~=

xvn.

329

post Pentecosten.

.---=---:iA=--.==--+===~-1-

_t=~_~---=.~l=.==.

- mi-ne,

pre- ees ser - vi tu - i:

~--+

il-liI -

-;-k-. ~ -~ ~ ~ ~-=-. ~
.=~
~=-t=-----_t=~--~-_=t
- mi-na fa. - ci-em tu - am su-per san-ctu-a -

"".=3. ~

~.'t

et pro-pi - ti-us in-ten-de

- ri-um tu - urn:

~ ~- -- - -....
- - I.
- -

..."&.-~

-.-.-.--~-

p6 - pulum i-sturn, su-per quem in - vo - ca.

-- - ..

:tt-~--.-::J--~-:::,,-,--~-.-3------------ tum est

-.--~--

no-men

tu - urn,

=_Ji:

31

--~.-.--.:a:-.-

_II'::_-.-~-

De

us.

r.;;a~3~----=-.-.-=.--I
- . - --=---I-V 0 -ve - te , et red-di-te Do-mi-no
=-::5-.----::a:: -=!===1==--===--.---~==.__._~

Communio.
Ton. II .

-+
-.-1-

---

---j---J--.--J

~=~~~--=t--!III==-_IIIi-=~--===---===
De -

ve - stro

o-mnes, qui in

cir - ell - i - tu

~=!Ij--:J----.-""'=.=IIi=l-.-.~=-=.J'~
:te=t---.-e.===t=j====--=j-===-~--=
e - jus

af - fer - tis

miI - ne - ra:

ter - ri - bi -Ii,

--..,--,--.-. -..-.--.--.=-.. --'-__

.. -~-r--BI-----~---et e - i qui au - fert spi-ri-tum prin - ci-pum:


~-

-I-

====j--l-==t-==-~~~~~
-+

-------f--E=----+-~f
.~_-.-.
=t=~.=-- ....-.
~-~
~l,,=,,~
::t:__ --=f--=:__
:L
_
l,~ ~

..L...

ter-ri-bi-li a- pud

rones

re-ges ter -

rre.

330

Feria Quarta
Quatuor Temporum Septembris.
----.S"

"l.

----. ---

Introitus.

Ton. VI.

=11-.-. t-.-.-..--=~-.-.-I-

mp-~'t1"""1 :iL==--~-=--=---==j====':!::

X-sul-ta - te De -

ad-ju -

=i:5-~.=~ 1Ij_._+=--=IC~

. . ,>.<=,~ _"'=" jf=~-==--

- t6 - ri
~.'!.f.;it;:-:JI
~===~_-

De -

-.

-11-1==j=----.::::==---+

no -stro: ju-bi -la. - te

:t==~-__......-

..- . - .

r-=::'--,--:J

-.=t=~=======---==-_--"'"""-I-

Ja - cob:

su~mi-te

psalmum ju-cundum

~=-="-E~----.-.-""=--.---t

=.j===-__ =2:..--==--==-=-+II:::II=+~

cum ci - tha- ra:

ca. - ni - te in in - i - ti - 0 mensis

.---E----__

-/lii1J-..-.-.-~II-----=-,-I-/i-.-i--- r---.----r:::::---j----l""'W---r-1
=++-~-== t
--======---===----==t:=~

tu - ba,

qui - a prre-ce - ptum in 1- sra-el est,

~-.--.~-~

et ju - di - ci-um De -

~i" ~~a:l~
Ja - cob.

1>s. Te-sti-

---------E---

.....- . - . -- -------j----i-----~-~-.-.-.-.-.-.--

----j----j---

.-11--.-1

---j~

-----j-

- mo - ni-urn in Joseph po-su-it il-Iud, cum ex-i -

.- b.-.- .-J- -.-S==--==1


~~-I
------------11-.-11--.-.-.- - - - - - - - -E
-------~
- ret de ter-ra -gy-pti: linguarn,quamnon noverat,
---.
3-----.- - -..-.~- .-.-=..- ===--==--==--==--==--===
--l-~-

. - - - - -

. - - - - - - - - - - - - - -

au - di - vito 1. Gloria Patrie Ton. VI., pag. 4*. .


Lectio Amos Prophetre. Hrec dicit D6minus Deus.

331

Feri(t IV. Quatuor Temporull1 Septembris.

7"-.-.-B - -

-------4-

Gl~.t(luale
-4-("
.... ~--~----....
II--.--~-+-

VI-V

. OIl.

- .-.---.+
-----1--.------ Quis sic - ut
Do mi-nus De- us

---~
~~
__
_.-.-...-.-.-~---b-t.
_~
_j
L_

==-__
- -.- ---
.--1-

-- - - - - . - . no- ster, qui in

aI-tis ha.-bi-tat: et hu - mi

-----3--~----.:...---.t.....-:-

--.--.-.- .-:::c.__
- - - - ..~_
-Jl."... ~
~.---1-- -=+1i~---1-- - - - - - - +..- - - - - -

Ii - a

re-spi-cit

in coo - 10

et

in

ter-

~-~--=j====-1
~.-.-. ~ .---=r-~=~
-=----=-+ -.+~=I= --3I
et de ster-co - re e - rigens pan
perem.
Lectio Iibri Esdrre. In diebus illis: Congregatus est.
Graduale. Beata gens. pag. 144.
Offertoriull1. M editabor in mandatis tuis. pag. 98.

Communio.
T on. rIll .
'

~-.------~-- .iii "".. q. ~


---C o-me' d'1- t
.
e '
pIn - gUI-a,

et b'1 -

..-.-..

~-.-.
!==~
..n=1I-~-~.--~.
-=--=--==:1=-.=:=1'==-----==-=-=-=4-- bi - te mulsum, et mit - ti - te par-tes his, qui

~E

~.

....

~ E~_

non prrepa-ra-verunt si - bi:

.. -.-11---

.- .-4

san-ctus e-nim

-- ~-====-.-.-~-11.-.-.-=1 ~-.
~di -~
-- ---- -------- es Do-mi-ni est, no -Ii - te con-tri-sta-ri:
--i-- --.-

-.,

Feria VI. Quatuor Temporum Septembri~.

332

--l----1.=---3-.-.----.-------.-.-~...,-.------+
-._--=i-

-j--===-- - - - . - - - - 4 ---- ---- ----gau-di - um et - e - nim Do - mi - ni , est for- ti -

a
- =.

. . .-

--~---,..~
~.--~E-----&.- .--------_.-

-j
- ----- --~----------tj--- -----

- til - do

no - stra.

Feria Se:z:ta
Quatuor Temporum Septelnbris.
Introitus. L retetur cor. page 146.
Graduale. C onvertere, Domine. pag. 104.
Offertorium. B enedic anima mea Domino. page 102.
Communio .
T
II
on..

..

I---.-.-~-,..~--~=.--.----t
-----------

---j---===---:-i1

Au-fer arne

op-pro-bri-um

et

-----E---::;.JI--=-Q..----...--T
.
_._-..,-~====j-.- ===.--.---=j==----==-==--==

_.-.--...,-_-~--=-...L--.--~

contemptum, qui-a man-da - ta


-.;;;;;

tu - a

ex-qui-

--.-

~--=---3----~-j--

~t--j-- - - --.-.----.~--~-~--- ---..... -

-I

-.-..,--.--.- - . . .

--.-.

---.I-

S1 - vi, D6 - mi-ne: nam et te - sti-mo - ni - a

__v~_._...

-iiii--

~~

=-.-...:rr ..-.- ==--==--==--=---=-~~r----=-"


tu - a
me-di-ta - ti- 0
me
a
est.
-I;-ii---

.-----.-j-=~~_:::T-.lla...

-+-s-+-

333

Sabbato
Quatuor 'remporum Septembris.
Introitus.

Ton. II.

~-~~-~===----.-.-.!l

jf-.---='--.-j=.-.--~~--==- -~
E-ni - te, ad-o-re-mus De 1~~.

__ ,7J-"

It

C.-'

__:I_._-==

-.-~=~==I==1===-iiII- .--~=-=~
~-"-t=.-.-.--.

cO-Jc=-

- urn,

et proci - da - mus an - te

-.-.--~:::j-.
- - ~-~---~!I=-"'---=I--11':1- - . - - - - - 1 - 1 - - --,-~- - - - - ----1---------\--- - Do-mi-num,

-ili--

plo-re-mus

e - urn, qui

=;:::~----~---~-~

-1 .. ~ -.

~..

fe - cit nos: qui-a

i - pse est Do-mi-nus

::t:S=....

:::II::

~--=~-.-.-::J

~~-=--.
-

an - te

us

j.

~=j t-~
De-

-~I-iIH

==.-~===~~j====j:::!

no - ster. Ps. Ve-ni - te, ex-sul- te-mus Do -

--3-----I---r-~~-~
..-. ====
.-.- --.
. .--.-.-.-11- -.. -~
-.-==~===--=== ===~.-~.~.
- mi-no: ju-bi-IC-mus Deo sa-Iu-ta-ri no - stro.
-.-.-~-

~. Gloria Patri. Ton. II., pag. 3*.


Lectio libri Levitici. In diebus iBis: Locutus est Dominus ad Moysen, dicens: Decimo die.
Graduale. Propitius esto. pag. 103.
Lectio libri Levitici. In diebus illis: Locutus est Dominus ad Moysen, dicens: A quintodecimo die.
Graduale. Protector noster. pag. 91.
Lectio Michrere Prophetre. Domine Deus noster.
Graduale. Convertere Domine. pag. 104.

334

Dominica XVIII. post Pentecosten.

Lectio Zacharire Prophetre. In diebus illis: Factum


est verbum D6mini.
Graduale. Dirigatur oratio mea. pag. 93.
Lectio Danh~lis Prophetre. In diebus illis: Angelus
D6mini.
Hymnus. Benedictus es, D6mine Deus. pag. 16.
I.ectio Epistolre B. Pauli .Ap6stoli ad Hebrreos. Fratres: Tabernaculum factum est primum.
Tractus. Laudate D6minum omnes gentes. page 105.
Offertorium. D6mine Deus salutis mere. page 105.

.:

Conunullio. ~ -- .-.--. E-~


.--.~=t
T VII -~----- - _::::-.1_--1on.
.
Mense se-ptimo
fe - sta ce-Ie - bra -

.'.~--.~=-II-~:I .-. ~~ta - .:.1=

~. ..~.

- bi - tis, cum in ta - berna-cu-lis

~~

.::I=~

~ ~--.--:-1

fe-ce-rim ff - Ii - os . I - sra-el,
~:=;---..

re

._.

~ '4

cum e - dl1 - ce -

..d

-----l-I=-.---_+_
~
~--=-~:

. t __-:r-~-.
;;. rem e - os

ha - bi -

de ter - ra ..lE - gy - pti,

e - go

D6-

~-=---=tI----~=::n=---
~ ICl ~ ~ ~ ~:jt=

- mi-nus

De

us

ve - ster.

Dominica XVIII. post Pentecosten.


Ton. 1.

Introitus.

M~lli.C.~.~.; ~ f=k!c:: :t~-~~:

.' ~'.~. c.'.~.~.i ~.b-~.l.- ..4-.-.--.~


.l

~~. ~=-----

j=~.~' ."Y.-~.

,_

sti-nen-ti-bns'

te,

ut Pro-phe-

335

Dominica XVllI. post Penteeosten.

--_l..::11---~---11--~
- _iJ..., - . - - -.--.-- - ~-.
- - -I-t~_._~_III!

-.-i'!!- ==-_

,- too tu

fi-de-Iesin-ve-ni-an-tur:

-.--==- -

::;--.-":'~=j:=="-==~====--:--==..
~-.-.~-.-.-iII:JI-.-:--'.:j_.~-.-~ iII

ex-au-di preces servi tu - i,

et

ple-bis tu - ro

~I===----II-.-.-.---'-.-.- ~==-. .- ---------------~-p.::.-.-.


I - sra-el.Ps. Lre-ta.-tus sum in his, quoo di - eta

11-1
-.-~-----_-l_-------i

a~

"3

:~

_.

.~. .~=-

.Jf

sunt mi - hi:
in do-mum Do-mi-ni i - bi-mus.
~. Gloria Patrie Ton. I., pag. 3 *.
Graduale. L retatus sum. pag. 136.

~_

Ton. I.

--_fl.

..

- ..-.- --;-+-;-~~l~~l=--==

.~-=-=-..-==-==---~ - '-:jt=--i=
AI- Ie - In - ja.

-- -.-

--.----

~ ~==-- ~--3~=--.- ~--r

...,
- - -- - - ---..
..
-----1\i. Ti-me-bunt gen - tes
no - men tu - urn,

=--===~-. --- .~=--I~--+----1-~==...-.-.- - ..- . - - - - - - - - - - 1 - - -

-1- ~ - 1 - - - - - - - _ - . - -

Do - mi-ne:

et

0 -

-----Iq----1-

mnes re - ges

ter- rro

-:II-~---=n:----

~-~~

he.,.

gl6-ri - am

~~ .~1=
tu

:;:-.-. .-

am. Alleluja. ut supra.

- ...- -

---~
r
_ __
-u
!=iii- _.--.--+------1T
VI-V ~---- - - - - - - - - on.
.
Sancti - fi - ca. - vit
M6y - ses

Ofl:'ertorlum.

336

Dominica XIX. post Pentecosten.

_~B"':-~-=-_._~__ B~. --1 [----_II- - - -J_ ...:.........-.


- -.--F----~--- __,
- 1 - - - - - - - - - - - - - -B- - -

of - fe-rens su - per il - -

al-ta - re D6-mi-no,

----.-- .--~-~--~-.-...- - .-'-1-;-l-iii---....-.


B-II.--.--I.--- -.-j--=.:E--j~+
~~==--=-= ~ :=::=.---==--===-~=-=
- Iud ho-Io - cau - sta,
et im - mo-Ians vi - cti -

-1
vesper-ti - num in

- -B
B
- -11---+
-- E
-B
- -B
-.B
- -- ---------'-- --l~===- -=1--====j-- . --B-B wI-.- :.--.....

- mas: fe- cit sa-cri-fi - ci-um

--+--.3-

-----B-B-B-..- ! . . : : . - - - B - - I - - -

~.- - - - - .- - - - - - - - - - -

--II4------.-U...,-B--,--B.,_.-.-'-I----B-=-I------j---J---I---- -B---

o - do -rem su-a - vi - ta-tis

Do-mi-no De -

-I-

0,

-------B---l-r-~f
---B-B----,---. .-B---,-- .",.-.--=-.----j-.__-I..-B--.--.:----I..-+- -.

~------.,--'---,,----1----in conspe- ctu fi - 11 - 0 - rum I - sra - e1.


-1_

Communio. ::j:1-iii

.-~

~-1-.

"-d 11-_ .

IV ~- - - - - - - --- - on..
Tol-Ii - te ho - sti - as,
et in- tro -

---'---4---.-~--B-1I-.-

~~

- f - - - I - - - - - - - B - B-

-==

--'--'11-

..
~-----..B-~B-illi-.= -==-=-~.
- i - te in a - tri - a e - jus: ad - 0 - ra. - te
-~._'------I-----I--~f--~--B-B--- - - - - - --1-- --.

~-~-- =~ _~--~ l-B-OJ--~-~


Do - minum

in

ali - Ia

san-eta

e - jus.

-_==

Dom.inica XIX. postPentecosten.


Introitus. Salus populi ego sum. pag. 129.
Graduale. Dirigatur oratio mea. pag. 93.
Ton. II.

1=i- ~=-B--;~~ ...:E -~ :=1+= - -{


Bijr.--.
~~B-.
--===2--.--===--:'t':.f"_=-B_~: __ ~
Al - Ie

In - ja.

337

..

+5==-.__~-.-.-!=-.-~-. =- J--.-.:
-====;:
.--1-

:1f=.====----===:--==t=~.-j

'i

Con-fi - te - mi-ni

D6 - mi-no,

et

in-vo-

-_-~---J---r--E-.-.l~--=-~

. . - I I I i - - - -. .--..- . . . . ~f
- - ---..-~--..=-....- ----.--

-~ - te- no-inen e -=Jus:

~ ~

-_~

annun-ti-a

-.... ~_t=_._~
-r=~
_~. _::it"-=
.=~

in - ter gen - tes


6 - pe - ra e Alleluja. ut SUpl'fl.
Oftertorimn. f-;i ambulavero. pa~. 130.
Commtilllo. Tu mandasti. I'ag. 131.

Dominica

xx.

post

'1'011. ),

pa~.

162, sed post

....-~==n::=--{_

..

~ ~ --~=:~-;--.~

~~~-_-ru-=-~=t--=!-

"-.t..cor

- jus.

Pente~osten.

Introitus. Omnia, qUID fecisti nobis.


Psnlmum sequitur
Y. Gl6ria Patri. 'rUII. II L pn~. 3*.
Grndnale. Oculi omnium. pag-. 130.

$.

=-te

--

-~=-I-

-----1-=(:=-~=:;;JI=-::T--...,-~---
~
=-r=~=:L-=~-" 1 .-j===:J_~
l'. ffa-ra-tum

me - urn, De - us,

=--=

pa-ra-tum

~
I I =-.-r-.--.=:I=EII - II
-"II ...-= ~-.-1- - ~_
...__bll"
.-::.-+---.,.
-----f----.---'-----cor

me - um; can-ta - bo, et psal-Iam ti -

0]_... ---=---==---===

---i--~--~-3f=---

=i~.= -.~~=.=r.;.
I~--

-~----.----

------

- bi, gI6 - ri - a
me - a.
Alleluja. ut :"Upl'<l.
Offertorium. Super fhl,mina Baby16nis. pag", 164.
CommuHio. Memento verbi tui. I)ag. 164.
Unuhl<lk

!\ulIl;mHl\l.

22

338

Dominica XXI. post Peutecosten.


{"'L.__'

~-

[ntl'oitu~.

.~i::~cc~~t3l

Ton. IV.

~ Iij_~ ~

I~j~ ~J~I
N yo-lun-UHe tu - a, D6-mi.~ ~'I ~--.=:1-----.~"'-

~~.,~~ ~j ~ -~ s: ~:t ;7~


: -

.'

:t:S=. ~--3 I. ~ .~::r. .~..


-1---3~
:Jf=-t= - - - - - - - - - - - -

si - ta,

et non est qui pos - sit re-sf - ste-re

--

__

:a:s-.-~=~-.~-~=~-.-Z .=I~

::!f--tl--j=~J

vo-lun-ta. - ti

II:-'-'

::j===--===--==---==:!=_-'-1_

tu - re:

tu e - nim fe - ci - sti

~ i'\A;-=l===t==I=-.--II-=---- .-~=.-.=~

:t - - - .l.-.-~=t:I=-.-.--===~--=--==
6 -

roni-a,

erelurn et ter-ram, et u - ni -

- .-.-=-~#;iI=...-.~ ..- -~'-I--=-----~Ps._":--_.-II.


---1----- ------- ---Be-a. - ti im-rna-eu - 18. - ti in vi - a:
qui am-~-~
-j-----

--+-

~-=i==i=ti
"-~=-=I===---===
~=--------==-_.- ------- bu-lant in Ie - ge D6-mi-ni.
1. Gloria P.atri. Ton. ry., pag. 4*.

339

.-.-i=l==-.

Gl'aduah~.
~=
-~==--===1 .~~ lT
X I::=_.~~==---==j-.-.-.-.-j=~~--+
on. , .

D6- mi-ne,

re - fil - gi-um

fa - -

....

-=-~=1-.-.--.--"~ .-r/'i-.:f'-==-. - . t===t=_-j======t=--==--=----IF-t

::ie.1

- ctus

es no - bis,

a ge-ne-ra - ti-6

~r===~ =:=;;II===-.-~=.=~.I----=1+-

~=~

~=:... -t=. ..-==~-t=-j==-=-- .~.-j-. =:j=:

- ni - e.
\J. Pri - us - ----=-.-----f-- -----=1.---1
~~-3-~-a-II~~--~=3-===~=i=i
- ne

pro - ge

et

------

- quam

---------

--------

mon - tes fi - e - rent, aut for-ma- re - tur

J-.1=---========--==:::j==-~-==t==-l-I
..
-._-,--~-~.==+-._.--.--;;.-l=-=~..

ter-ra

:5=

et

or - bis:

a sre-cu-Io,

et us - que

-.-==r==+===-.l-~-::::r-.-~.l-~ ==1+

.+----..

~-_~-.- .-!-~in soo - cu-Ium tu es

Ton. VII.

::5= .

-1

_-...,.;;.fJ_

-1=.- ~:jt
De -

- us.

=-. .-I=-~:q:___~-~+:;=

:f=.= __~__=. ._=-~==-.--===-.~=jrt


AI-Ie
IiI - .la.
~=--~-t-=1-~-.-._L_-

:f= .....--.--~=j ~j~.

In

ex -

i - tu

:""..

1- sra-el de

...---:j=-.
~

JE-gy - pto,

.. ..
----.-.- --_.

~ ~~------b---E:;;.--l-f--~f
-==.=~-~
--=~
=-+-- - - - - - -~do - mus Ja-cob de p6-pulo
Allelllja. ut supra.

Offertorium.

Ton.

n.

t==-Ii!!..-==E
,--I

- . -

-II-

- -

Vir e - rat

bar

~
ba-ro.

.--=1=- ~

.~

.-.-j--.----~j--

----j---~- - -

in ter-ra Hus no - mi 22*

=-----=---=-+-t:_t-t-t-. ..~-I

:t:S=.---~
..:Jf.:: t.~ ~.-~

- ne

Job:

~=...

::II:.:

r=
sim-plex et

..

re-ctus, ac ti - -

-~.~:.= I~. .:.--+

-=1.

jf-~~.-j-.

~-.-===j-~-j=-=--"-I-

- mens De-um: quem Sa-tan pe -

ti-it,

.-..

ut

~-!II=-_.-=_--=t--j::===...--=-=:!,-==-_-l-=-t
-~ ~-"=.=.=~~.:I .=~.-l- '.--1.
ten - t3. - ret:
~

~=._~

et da - ta est e - i

E==--.--=-II-

po - te - stas

::I_-II_._-11-

:3f=!:=j===t:= -.-.-:j-~-.
a D6 - mi - no

. in fa -cuI- ta- tes, et

-=1:---

in carnem

~S -j--=: Et-:j---;:II~-~:I.-=.-.
~~~ - -11-.-11 ~~~

e -jus:

per-diditque

-=-==j=--..=:!:

mnem sub-stan-ti-am

=iio=,.-i'I! ~-_~-= =1-iiiII~=----==--==t=t.-~

i-psi - us,

et

_-_-~j==j===_:.

fi - Ii - os:

.--<-I

car-nem quoque

-~----~
I--~f--..=.
----.--1-.-_:1. -.-~. .=...
=
f-- - - - _ _ - - - - -e - jus

gravi

iII - ce - re

vul-ne - ra - vito

---.-l---~-I--.

------l--II-.

(~J~nnnlllO. ~_ ~-r-~ .-r:i-.' -II-.-~-'-.


I

.,

f on. I.

In sa -Iu-ta-ri tu -

--1--- '-

a -ni- rna

~ ~.--:::j-.-.-r =~
~ ~._----------~.... ~-. r~'~&=.:j
me - a,

et in verbum

tu - um spe-ra '-

.-.-.--.-

- . .- - - - - - l - - - - - - - - - _ 1 ~----=I===E---==----~--
vi: quando fa - ci - es
de per-sequen-ti - bus

-1.:::-- - - ..,- - - - - - - - - , - - 1 - -~==:!

~-,--====::::j====3==-------=---~
.--1-.--=1------i-+
-J __ ~_"_._._

..,.. - - - - - ..-- a=..

me

- ---t--------

ju - di - ei -urn?

i - ni - qui per-se - eu - ti

~- 1
~- -.~-~
i3=:~.
:::=j==-....- ._+
- --t------t--.t,=:i=r=-----Isunt me,

ad-ju-va me, Do-mi-ne

De - us

----===----==-~ ..=-t--.- ------------me - us.

-==---=--r====1I=====--==--==----

-I- _--"r:-.-I.-=j - - - .

Dominica XXII. post Pentecostell.


lilt loitu~.

'"

TOll.

HI.

l..~.~
.2~..ii:.i.&.~r ~--=-.-.~.~T~--t
;~ ~~ :~~Ii:. ~=.=.. --=--===-=== ~-==

i~~{il tJ ~: -~i-~~ -~es~b:i:;

i~~~~'j -

------.-. -.--

Do -=. mi-ne,

va-ve-ris

- Do -

-- -.-.--.--.-. ---~-~.-.--.-.-.-.
-------..,
-~==--=-----==---~
tJ- ==---====---==~.
mi-ne quis su-sti -ne - bit?
qui - a a-pud te
-

---------.-..
l---=1----.-=-~~--~-. - ---=1-- .-t ~!-=j ~.-- - =+~S"--=i
pro-pi-ti-a.-ti -

est,

De - us

1-

---t=-=rr:s----~-.-l~-=i=H
:go
~=j~ ~ ~-... .I._.~~
-

sra- el. Ps.

J) e

profundis elamavi ad te, Domine:

~------f---~-=:n:--

:C ,_ ~ -~ -~

.. ..-=It..

D6-mi - ne ex - au - di vo - cern rne- am.


\\. Gloria Patrie Tnn. IlL~ page 3*.

f;l"adualt,
Ton. .I..

~--=-'I-Q~~=~3'
'-'--I-~---II""t-'-.--~-.--.-----li!' -'-.-- - - f - - -- - - - Ee - - ee quam bo - num, et quam
-

f-

~. __..... - 1=-. -. ~l.

1~

.-~=,...~

~~=_ _ - - - . - t - - - - - - - - - - j 4 = - - = -

.....

ju - eun - dum, ha-bi-ta - re fra - tres

in

-+---~f-j---.r:-- -- -..... ~--,----1---- --I-~ " . - - --.-.~ _~


-+/!i=- - . - . - - . - . - - - - - - - - - - u - . num! \l. Sieut un-guen - tum in ea -

--..-.---f-_

----~-~-~---:&:---=-----E
.. - - . - -. -r-w--,-,--,-.dI.--- -

~- - - -

-I- -.-- - - .

------t--l----~=-F_- -l

- - - - - - - - - - - - - - - f - - - --I

- pi -te;

quod de -seen - dit

in bar - bam,

-J--=---== --..--===--1==I==---==--===
-"-.-:J_-'-==~l"l-.--"-------+ . - - - - , - - -- --.- --------1-

bar-bam

Aa

ron.

Ton. I.

=-=-.- ~--.~.
-~I~
-f-==:--8E
--f_-..-~ ~-~- -:'~l"'-----

..- ---- =--..-=.-

::;-:-.-

~-.-------Al - Ie - Iu - ja.

---~-~-3-v-.~---~-

-l
-I

---=r=-

=I===-l~---.- =-~=-j='--= -~-'~':"'-.I

-f----, ------.-1Do spe - rent in


-.._
~G~.I--=I.-:::L'-"::'=---i
-----=-~-=-..
~--==t=====r==--..:...
- - -_
------.---~-.-.---

V. Qui ti - ment

~inum

-I

-1- -~.x-'---1---

-~.-.-.-......-

e -

0:

ad - ju

tor

et

pro-

T.ii-'l=---'~---.~.~ ~=-----o-r:
::1+:
-'_._--...J -~."--:jt:==---==

__

~==-.~==~===-

- te - etor
e - 6 Alleluja. ut supra.

rum

est.

----:=::J-ll-.-l-==t-

ntt'~~torium. ~Ii
Ion.

~~-=-~=.:::J-

Recor-da - re rne-i,

1.

~.~-I=
Do _ _ _

=i-~
-, ==1 ,,=:II =- h~ ..~=r=l- _
j-..,_.-.I_
~-.-.:=j-. ---------1------:--1.--- mi-ne,

0 -

I.

mni po-ten-ta - tu - i

do - mi-

1~1==!=-=r=-.--~=
- lIi-c=--==~==:JI-~-.-"."~.
-==-=-~====~_-==--t::===--==
- nans:

et

da

ser-mo-nem re - ctum in os

=-: -....... -~==1-~-.-.-.

-u..=~

~==:=

~===--==~-j=--==~========--~-.-..J=-.
me - urn, ut pla-ce-ant ver - ba me - a

n."
~ ~
--=-_..
-~ _jt
-=1+:
_.---f-----.--=--

1jI:J=

in

con - spe - ctu

..

VIIT

~ ~ ~ ~

-=~

==1

=+1!i=----- - - --~:=j--, - - .- .
E - go cIa - rna - VI, quo - lll-am

Communi".
TOll

prin - ci - pis.

-------~--~--3--J----~--.-.--j-.-- -- --- --.------t--I -- -----

- ------j ---------~ex-au-di - sti me De - us:

:t~

-:r.

~ ~=3

- am, et ex-au- di

.."

- - - - - - - - - - ---- j-in-cli-na au-rem tu -

"if. ~.~

ver - ba

me - a.

_l.-.=---=~-----I-~-'-.ll.-'--I""W - - - - -.- - --

-$

_-==t= -iII-.-!III--=-. ~.!'-"

pa - cis,

-.-~

et non af - fii-cti - 6 - nis:

in-

-----==:J:=--+--fl-~---=--=---=H
$.~.-.
iIIIj- -t.r= ~~
- vo-ca-bi-tis me, et e- go ex - au - di-am
vos:

=_:=c. '..

... E-..
----

=-=--===-~--I----=::--~==---=--=-

~.-.--i-.--<--.-II-.-.-~-

-~

-~

~-----j--------.---.-"et re- du-cam ca-pti-vi-ta-tem ve - stram

-.-.-..-

de

--1------31

---.----1-1-- ~-~-~
~..- -- ..-- ..- -~ =1====t: ~
cun - ctis

-.-.-.-i-.-

10 - cis. Ps. Be - ne - di - xi-sti D6-mi-

---L,.--1--3---~---.-.t. -.-1--__
- -----j- ---.---j. - . - -1- - - - - - -------

-1- - ---_----~

- ne terram tu-am:

a-ver-ti - sti

ca-pti-vi-

-- -t
+ --3
-.-_
- '-----' ---'.~-E
'_
-t.
.
.
~-.----- - - - - - - - - ------------ ta-tem Ja-cob. V;. G16ria Patrie

Gradual ('.
Ton. '-11.

TOll.

YJ..

Pi.lg.

.::-l

4*.

~
~ .~PBi..
.=~
::f-L b -~--t.- In-,_--=:t_1- e-r", - s 1 nos,
0 - ml-ne,
ex

-.-~
~-~--B:=---~~- --.--- I~-~--,
- - . - . ,----.-~=====
L-~ -.-.~
.-e--==t~

--I

af-fli-genii-bus nos:

et e - os, qui nos

~_.-~
_ _....
__ Ir.

=+=l
dt= - ...
_

- runt, con - fu - di - stL 'f. In De -

1 ..-~-.

- bi -mur to - ta di

e,

de

~ __:1:=
IL~_~_
0

lI!.a.-';;:=1==--.

--==-~--==--==~-.

0 -

lau-da. -

-==~

1I!I--.=1-.-'- -

et in

n6 - mi -ne

345

Dominica XXIU. post PenteCO!5ten,

!-t-===.=~=+=.-...~=-=II:=-.=+=_-illi-_-!=

=~

_L=--==~--:-- ~=t-=--~-j

tu -

con-fi - te

bimur in

eu-lao

8m

Ton. VII.
~-- =-"-~---;T--;-~~.-t=lL-
=t~ ~
_t-~~.!- . =+ -~~~-=::J- :t_
Al - Ie - III - ja.

----=

~= --==-~~=I==~"-~=1==
~~
=t==-..d=----== __ -===---=1:-.!I=~
~_~
__.t.
V.

De profun - dis

~=

Qla-ma -

vi

ad te,

1=:-~. I:r=.--~i -=~~

c_

::t~-~=1----"_-

Do - mi-ne:

Do - mi-ne

ex - au -

di

"...

~=. ~
~::r..
=t =::r~
...
::t~---l=-=--_t_-----.-~=:j_---
o - ra - ti - 0 - nem me - am. Alleluja. ut supra.

Olfertorium.
'ron. II.

..

.~~

De pro f'un -

d'IS

."..
1
.<
C a - m", -

~ --:t

VI

=1-"---.-.------

ad

::.~=r:: ~~
-=IIi---l
R~::I= -----j~==-===--==--==t=--L..J
te, Do - mi-ne: Do - mi-ne ex - au - di

::a=S

-I-~==----===--.-.

-~=~- ~

. -==~.-~==

me - am:

de pro-fun - dis

:tl!~.-.-~-r=.-,--=~j-.-=. =t-V-t
0-

ra- ti - 0 - nem

-.-=1-.-. =:1 -~-.-t:=::rr===

-...1===--....

~=.=~~-===j----II
cla-ma

- vi

Graduale Romanum.

ad

..ICJ~--=--=-.-j====

te,

Do-mi-ne.
23

346

Dominica XXIV. post Pentecosten.

Communio. ~ -1l~

_~.--. ~._. -~=-

~_._j _ _ ~

Ton" I.

.a. - men

._

t_~_-_

di - co va - bis, quidquid

--:j

------.h----l-~__==l-.----

:t~

. o-rantes

~... ~
pe

ti - tis,

.~==~=-=J::

__ .-=-=

cre-di-te

qui-a ac-

:;-~
~iII - =o!----=--r.:::.
~ J -----.-.-_._
E=~E--.
~----r---.
-

ci - pi - e - tis,

et

fi - et

va

bis.

Dominica XXIV. et ultinla post Pentecosten.


}- In Dominica XXIV. et reliquis, si plures XXIV
fuerint Dominicffi post Pentecosten, Introitus, Uraduale,
Offertorium, et Communio semper dicuntur ut in Dominica vigesimatertia.

PROPRIUM MISSARUM
l:J"l:~ S..L~NO"-r~[S.
--+-~-+--

Die 29.

In Vigilia S. Andrere

l;J

.A postoli.

-Introitus.

,','.

Ton. I.

__._..

g 'flj,',.,f =i~--":~-t= _t+_~_._i1..__=--.r~


1~'-""~'-I1~~'
l~ ,

~'I ~_.-=

""if ~

)~i

0 - mi-nus

se - eus ma- re

.. .~, o~lil.~',I :O:S--'---.---.---."--.-~V


__
+-f.-. ~-.--l
~~=--=--=--=--=--=--=-==::J-_'--=--=-_-_
1:3
Ga-li -100 - 00
vi - dit du---- --+S=...- . - -3--..
-.=:J-=----__
._f+_.-.-1- . - - - - - - - - - -3--- os fra-tres, Pe - trum et An-dre - am, et
_-I

t--JJ~J=:::::.:::-~~::-=-~~--'~

--t-f-, -

-f--- -

--

-.-. --

----I-

~-.-.-.-

:;-Ji---~.I-Q.-.- ~

~--~~==-'~f
vo -

ea

vit e -

,-r===!=-.-.-.-

~--=~=--l
..
-t===1=-=-~=-=t!
os:
Ve-ni-te post me:

=i1i ~.. ~J ~ ~~ =j
t ,~
-.~-~--+
-i~---1----.~--.- - . - - j - . - - - . = - I fa - ci - am

vos

fi

e - ri

pi-sea-to

-.-r-.-.- ------------

, 3f-------~---I~-- --==~=
res h6 - minum. Ps. ere - Ii e - mlrrant g16 - ri - am

-1- - - -

----

--. --------j-----i-

----=
- -I----.-.-.--.--.-.-.-~=i-.~---+
-f--~-,- -r::-De - i:
et 6 - pe-ra manu-urn e- jus
an-nun--l.o-.-.-=--'-.-=~===~+:===- ,-===--===
~~=== - .=- '--~-.-j:=====.---======--===

1-.--=:j-----i----- ---,
---i-----j------ - - - -

- ti - at- fir-rna-mentum. \J. G16ria Patri. Ton. 1., p. 3*.


2H*

Festa Novembris. (29,)

348

~-..

3===-.-~-==~l
.-1-.-.-r.-j'---t- --,- - - - - - - / - - - - -- - Ni - mis ho-no - ra - ti sunt a-

--.-.:'11)[.-.

GI('a(11I (ale
T
X
on..

-~
.~.=-"]- ..;.-~= f-------=-....-.-j-t
~.-___._.J_.-.---._
--------1_---

-----~~-=-

-----/_---t-

mi - ci tu - i, De - us:

I__=..1=. r:=

ni-mis confor-ta -

-.--,-=-.-~'.r7--

=~I-~
-I

_L~--.--~-.-J-.-I=..-~~.-.=:j

- tus est

prin-ci-pa-tus e - () -

rum.

---=---"'-'-.I---*....-.----' -.-~-"-IQ_______________t
~-.--~--_-I-~~==e=+=-=t~=--:_

'T. Di-nume-ra- bo e

os:

et su

per

....7-Bf
--.--.--.-Jlt.--.:"--,--r.

~.' ~-~i~i-=-f===---:a:-==~
ll- . --/--t
---- - -.-- - - - - - - - - - + ~ - re
- nam multi-pli-ca -bun
Offertorium. G l{)ria et honoree page [2].

tur.

-=-

COlllmunio. ~_._._._ . . . . ~_.-. _


_1_
Tonus---~------l------f.--.:::I+
---------- -------VIII -VII.
D i- cit An- dre - as Si - mo - ni

--------/--3--:a:-----------.-_-.-.-":a:-/--.-Jlt--- ----.-~--.,- '


===---1-==--===~
~======I=.~=1~~---=
fra - tri su
In - ve - nimus Mes-si 0:

1 -.=E iL-.

~=~~ - I =
~_..
:!=-_--=j_..
.----I=.- -----

.-

am,

qui di

ci- tur

Chri - stus:

---1----------1-___ - ...
- - - __
~

et ad - du -

-/-----I-~f------------

- xit

"_II:::::r:_~

e - urn ad

_~_

_ ------_
-

Je-sum.

Eadem Die. S. Saturnini Martyris..


Missa. L~tabitur justus. page [12].


FI::W\

349

Novembris.

s.

Die 30.
Andre~ Apostoli.
Introitus. l\1ihi autem nimis. pag. [711Graduale. Constitues eos. pag. [72].
TOll.

II.

-- _~-iI~ l"',~j~~g:

~ ~ ~.

AI - Ie - Ili - ja.

:I-5-.-~--+----~-r--~-~-=l-
~.-.. .-=~--

:Jf

...--. -~"=:JI="_j~+

V. Di - Ie
xit An -dre-am D6 - - minus
=tii---.-II--l--"'-"---J+- i==ll=
~-

...__ -- ~-.==.-.-II-.-'_l"'~t
In

d6

rem su-a - vi-ta

tis.

Alleluja. ut supra.
Ofl'ertorium.

~~ ~=3 ~.. ~ ~.~. 3=-~:


M'I

Ton. IV-III.

h'I

au- t em

nl. -

~ -. .... ---3 ~... ~. ......


ho-no - ra

,~

ti

sunt

.
miS

.::s
i,

a - roi - ci tu

t-..~ =1==--=--.-~-._III.~
--=_-======:t=_=

-1- -"_-_"'_ -~:j-.-.-.

De

us:

...

ni-mis con-for-ta - tus

~-.-~-.y.-~~-==-==..
_-J

::;;:iii
~-

prin-ci - pa - tus e - 6

.=8,-

est

-t:=:::n==---===---==
-~=jt~===---===--==
rum.

-.---I----~-~.----

Communio. :Iii-=
_ I - t=~-=l-II-:~-+
Ton. VIII. ~--.-.-- ------Ve-ni - te post me:
fa - ci-am vos

:~.)

Festa. Decembl'is. (2.

350

~-j==--==~--~--~~---~f~
~--f
fi -

---.-.-.-.-.-"-11-. ..---

t~

-=

.-II-j=- -.=--===-~===~-=

e - ri

pi-sea-t6 - res

h6

mi-num:

.r:--

~
.'~ .~ - _ - .
~ ~.~-t
at il - Ii con- ti - nu - 0 , re - Ii - ctis re -

-:;:-.-~=~-.-~----==r:'r=~
:~===I=---j~ ~_,,--.._t=

- ti - bus,

se - eli -

ti sunt

.---=--=~+==

-~===~-j==

D6 -

mi-num.

-t-e-t--

FESTA DECEMBRIS.
Die 2. S. Bibianoo Virginis et l\Iartyris.
Missa. lYle exspeetaverunt. pag. [48].
Die 3. ,So

Francisci Xaverii Confessoris.

.... :.

r'=_~-'Er-/~rftl':it~.~
~;.
,:~~. -..~_ -i-'f},._.-1;.1.'[-0-que-bar de te- sti - m6 -ni -

~~~'f~,=c~ I ~=-,,-~'-"=~-I=-.-.-~-+
M"~';/ ji +=
__~-==----===t==t:==--~-I-

tJ='- . . -

! .

--==l - is

!li~

r.. E_.

- ctu re - gum,

tu

~-

is

in eon-spe-

.. ~ _ill ~-.:

et non con-fun - de- bar:

-'-=.:::J-.-.--~.

et

-.. ...=~-r:: -=---------==:

_-='.---==--.:-_----=-+-==t:==t::.-~-I-

me-di-ta-bar in manda - tis tu - is,

:+=__
~=~

- Ie - xi

__,.:=jt
.~E;=~+-

__~
T

ni -

miSe

qure di

351

Festa Dccembris. (4.)

~= -.-.-.-.-.-.-.-.-.-::j-.-.-.-~I

:f=.--.----=-==:j===--===----======j===~==--+
PS. Lauda - te Do-minum omnes gentes, Iau-da-te

.-.-.-.-~.-.-::j===-II-.-.-.-.-.-I---===--==~==--=!::

--=--==---:::.:==..j~~j-

e-um omnes p6-pu-li:

qu6-ni-am con-fir-ma-ta

! .. E .-~ _. .-~ ve~~


est super nos

mi-se-ri-c6r-di-a e-jus,

et

=::j+===-- - =- ===

~--':.-.-IIl-.-.-.-.--.-.
:f"--===-l==========---=~-~t===----==

- ri-tas Do-mi-ni manet in ro -ternum.


~. Gloria Patri. Ton. V., page 4*.
Graduale. Justus ut palma. pag. [2].
Alleluja, alleluja. y. Beatus vir. Alleluja. pag. [38].
Offertorium. Veritas mea. page [(q.
Communio. Heatus servus. pag. [34J.

Die 4.

S. Petri Chryso!ogi Episcopi ~

Confessoris

et Ecclesice Doctoris.
Introitus. In medio Ecclesire. pag. [35].
Graduale. Ecce sacerdos magnus. pag. [30].
Alleluja, alleluja. V. Tu es sacerdos. Alleluja, p. [5].
Offertorium. Justus ut palma. pag. [37J.

.
ComnlUlllO.
T

on.

VII

._=...,_._.__ II:::_.__

~ ~-.- ~----==--~~-=I'~
---1- -

D6

- mi-ne,

-~._---

----~----

quinque ta - len - ta

...--~=.-- -=i===---=----==L
.-.-__-~-_~=l---.=

~ ._-.--~--.-

---==---==-~
r-=j:==tra-di - di - sti mi - hi:
ec - ce

~ ~-.-_.

=.h7

a - Ii - a quinque

-I=-=l=~ .==~-.--.

r=-=-=.~==----~
_.-~=j======t=-=-=!::
su-per-Iu - era - tus
sum.
Eu-ge ser-ve

35~

Festa Decembris. (4. 5. 6. 7.)

~ ~

u--. ~ --i-. ~ ~

bo - ne et fi - de - lis, qui-a in pau-ca fu - f -

~
-

.:r.

.,.rye

sti fi - de

~.-~ 3==~

--=t:-=
-

_~.=~
lis,

~ .-~

f+

_~.

su-pra mul-ta te con-sti

..=.=..-.~.-....r==.~=.=~=

=1Ii-==-~--!.t:t====~+-t:::::~-=j====
tu- am,
in - tra in gau - di"- urn
D6 - mi-

Eadem Die. S. Barbarre Virginis et Martyris.


Missa. Loquebar. pag. [43].
Die 5. Sancti Sabbre Abbatis.
Os justi. de Communi Abbatum. pag. [41].

~Iissa.

Die 6. S. Nicolai Episcopi et Confessoris.


Introitus. Statuit ei Dominus. pag. [30].
Graduale. I nveni David. pag. [4].
Alleluja, alleluja. \T. Justus ut palma. Alleluja, p. [42].
Offertorium. Veritas mea. pag. [6].
Communio. Semel juravi. pag. [6].
Die 7. S. Ambrosii Episc., Conf. et Ecclesicc Doct.
Introitus. In media Ecclesire. pag. [35].
Graduale. Ecce sacerdos magnus. pag. [30].
Alleluja, alleluja. ~. Juravit Dominus. A lleluja. p.[33].
Offertorium. Veritas mea. pag. [6].
Communio. Semel juravi. pag. [6].

--+--s_+--

353
Die 8. Decembris.

IN FESTO

IMMACULATJE CONC]~PTIONfS
Beatre
lJ

..~.

,....

~Iarire

..

Virginis.

Introitus.

. c:q

Ton. I.

1~.~.,-~.~.;tT"~
.",. '. ~.:.~. j- -~~---.--. _-~-~E .Wii~~
; II,. '. ,.~.~.-. ,- .~-., -.~~. '~
Au - .dens gaude-bo in D6 '~-l-C -J-.-.3-.-w-w-~~-w-3~

'c..:

I..:.,.. .L.'...,.:'.CJ
.. . ;.}.

10:.\

i \,v ~

,-.~:-...

CF.\_'=-~

.l

',:C"-.

c-J~- --

<-..:

-"

-------1-'---

-1- - - -

-I

- - - - - - - - - .- - - --

mi-no,

et ex-sul-ta

bit

_JI~_-w-'!J-W--!--f==t===t---=1~

~J

~
a-ni-ma' me .-- .w

iii e:.:-~-.1-- _w~ ~=~


a

in

De -

- - - -....-.-.:-.-j----.-.-f--_-.-j---w-.-----. --

~-,-----------I

qui-a

in - du-it me

me -

0:

f----f---"

-WI-

~-.-f--

_11I._-1..

-,--~. - - - --1-

ve-sti-men - tis. sa-

w--t-----::..-f--f-===--.-=--w~-.-~-.-~
--w-~--==-f-.~----~--.

-I

- . - - . .-

- Iu - tis

-W------I-------- ---

et in- du- men-to

.iu - 8t- ti - re

cir -

...I - w -. .--3---~---1-~'--IrL-:lI!'+----w-w-.-Jl... -~--.~ -~

~F--==--===--===:

::;.:~

-===-----==t
-w=--=
sponsam or-na-tam

--I

cum - de - dit me, qua-si

..

~;..=-w .:J-=-~-w =i===n=-

~--_._- - ....=
mo - ni - Ii-bus su

w..... ~ .~
-=-.--=;j_---+-,
is. Ps. Ex - al-

ta -bo

354

Festa Dec8mbris. (8).

.-"1
~----3---=
- - - 1 - - - - - - - - - - - - -------E
- f - - - - - ---1--- - - - - - - - p l - ----

te, Do-mi-ne,

qno-ni-am su- see-pi - sti me:

nee

-.:iI-.-.--=-.-3
.--.--.-.-~.-:a:--~==--==j
- .- = - - - i - ---i----~t-L.-.=--

~-.----1------1---------_-.de -Ie- eta-sti


i - ni-mieos 'me - os su-per me.
'). Gloria Patri. Ton. I., pag. 3*.
1

----.-----=~.-.---=--=-.--..-

1-_ -

----I---r-E--+

----,

Graduale. - -__
T
V
on..
Be-ne - di - eta es

-.--1-

.Y,---t--I--

tn,

Vir - go

~ .-j::=::t:::I--=-.-.-----:.T~.-.-~~

__

-~.-~j===--=--. -:---==--==t...:::t~

Mad - a,

a Do - mi-no De -

ex-eel- so,

..- -t-.
--.~
.---j --.-.=
--- - .!----~=--+..-===j====3-.
-)
-l- --.-.-t-

I I

-1-

prre 0 - mnibus mu -Ii - e - ri-bus

su

per

I - - - - -...::--.:;-E
g---1-=3
-."--t._"-.-.---=.------t--r-

ter -

===-.=-=-=-.~~~
~

ram. 'V. Tu glo-ri -.it Je- ru

--I

sa-lem,

J_._.-----~----.:;-3------'---===---===j===t= -. --===--===
----.--.-- -

-...,- -,...-

tu Ire - ti - ti- a I

- sra - el ,

- - . - . - - - --1-

tu ho - no - ri - fi -

~ ~ !lit_=_c
=+=~i"~~
t:&~-.- ~ J~t _
+----r------~=~.
- een-ti - a

po -

- pu-li no - - stri.

Ton. VII.

=~
=-~:a. ~ ~+F~l.~...,:lIt+-.
:&-l-~~_~_.. .~+-.. . ._r-=:!_~+_.._t~---AI-Ie

III

- ja.

355

-..--.-.---3--~--~-~:::S_.=---=~~_=.=~= ==-.-Ih--_.=1Ii -.~


~--------I---

\f. To-ta pul - chra es,

..

---=~.-=----

Ma'- ri

a:

-.et

-r------~-_=r--,---r---~f
-~-I..--r-.- -tl-:!.- .---=-a----I-liiii---.-- t - - - . - . - - ---=- - - --..
- -
_.---1...-._----f--

.,-I..--r~-I---

.---

macu-Ia

lis- non est in teo


Allel6ja. ut supra.
In :Nlissis -Yotivis post Septuages., omissis Alleli~ja.
et Yersu sequel1ti~ dicitnr

Tractus.

0 -

ri-gi-na

.=-.---.r!!- _ __

~.=r: -..I.

..~-1-=t

Ton. VIII. ~~- -- -- -,---~-. =t~__~...-=_


Funda-men - ta e - JUS
In mon - -

..

~====t=-,- --~.-. -h~-=r:==!==r=====-i-.-I


+-~=.~.-.t::_-.= _t:::..I=._~--i
- ti - bus san ctis: di -li-git Do - mi-

~-=1=-=-=t'i/fC=-~-~======j====-=-----J
:j===j-.~-==t=j---..
._~:J_._II-'

..

- nus

por-tas Si - on

su-per 6 - mni-a

ta-ber-

~==;-----r--~-~+-----.

....~

B~--~ .~
- nft-cu-Ia Ja

~ -=oJ t
- cob. \). Glo-ri - 0 - sa di .j

-==~-=~=+-....-.-. -"f-.-==~===n:=
=.=-__U.-.=tt=t

~=.
:+==-

-==~.=t=~-::W-_-=='-eta sunt de
te,
ci - vitas De

- i.

~.~ - ~--~ .~. ~f2~~ ~~- 1:


,y. Ho - rno na-tuB est

in e -

- a,

et

-----f--f---r--I
.---- -- -1-- - -1---

- .-~-.==-~-=-~.~.~=
-.-~~.~--.-~=
~
i - pse funda - vit e - am AI-tis
si-mu8.

Festa Decembrh:. (8.)

356

Tempore Paschali omittitur Graduale, et ejus loco


dicitur:
Ton. VII.

r:: -4:i=~'--~-~
..- ..'+-...
-+ ~
-~+-..- - - -~+-.-31

.~

AI-Ie

hI -

ja.

-'---- -

-=----===--==---.-"j===--.-.-.-.-I
--i-

---.--.-~--r-

-.-_ -.-_-

l. Tu

---i--I-- -.-.-:------

glo - ri - a J e- rn

- sa -Jern ,

tu Ire - ti - ti - a

l=
~-.- -==1===-.-.--.=~-.---r==~- ..--.--~===e--j=.- ----:j==~~L-'--=--+-

po:::1-===--==-1:=rJ:===-----..~..---. ---I--.-:j----======--===-.I

- sra-tn,

tu ho-no-ri-fi-een-ti-a

.- -- ++.--.. ----------.pu -Ii no


Ton. VII.

- - stri.

::l!i
..'+.. fi!'+- l:: f--~~-L.-.E_..- =n:
~- ..---.-+.- --~+-..- ----=-~ .-..::j
A I-Ie
- In - ja.
1". Tota pulehra es. pag. 355. Alleluja. ut supra.

Offertorhnu.

-I-- .'!f.~r.;;,rj

t~~..

-I-lli --

.=1::1:

-t1i-. - - - - - - - , - - - : j A - ..: ve
Ma-rl - - ' a ,
--~---~-.:*:-~-.-.-.,---.::.... -~Ton. VIII.

--;jjj=.-'--.-.
-.w--=

~~

gra-ti - a pIe - na:

-.~+j- -t-~.--=-=--=---=====~_

Do -

mi-nus te -

cum:

-.=.::.:

-I -_-.
--...r;;,ll--+=.-
+----:t:
- - -.-...I~~=-.-I----1---+
-t- - - - - - -+-...--.- - - - - - - - - - be- ne - di
eta tu
'in mu - Ii - e - - ri-=a:

~ ~~ . :*:-iII .~ .-=n=

---

-=I~_I-_t=--~+_--. _~t:

bus.

Al - Ie

In

- ja.

357

Festa Decembris. (11. 13.)

COllHuunio.:::;ii ~
a!!a =t =r=::~-=~. .a- .-~
TOll. Ill.
~-Gl~--6--"=t=-d!l-----do-n - sa
1 - eta sunt
e
-~=~=-Jitl'a-~---.-a-.-a-~-.-

~~.te,

:;:ii.

-~-=j..

Ma-ri - a:

ill!!f...

-t

--

~~~

qui-a fe - cit ti- hi ma-gna

=l==n::

~-f!'----------=-:=jt_-.-----------.
qui po - tens est.

Die 11. S. Damasi Papa' et C:onfessoris.


Introitus. Sacerd6tes tuL pag. [32/.
Graduale. Ecce sacerdos magnus. pag. [30].
Alle!ilja, alleluja. '1. Tu es sacerdos. Allelilja. p. [4-5].
Offertorium. Inveni David. pag. [9].
Communio. D 6mine, quinque talenta. pag'. 351.
Die 13. S. Lucire Virginis etMartyris.
Introitus. Dilexisti justitiam.pag. [51].
Graduale. Dilexisti justitiam. pag. [44].
Ton. VIII.
~=~==t=al-a .-~_..!-+..!--.-af~..

-=n==

:r=~-~- .-===.-~_..!-..!-~.~~--=j-j

AT - Ie

1ft - ja.

...

~=
.-.-'.-.-.~-=-".---=.-.-j-- -~ =+=
+=.==~~==--==j~~~~::J~~~--.l. Dif - f6. - sa est

gra

ti - a

in

la -

~=
~-.:E-=t==:{== t-a--a--a-a-.---Ii=i
:t~---==--1[~-~.cj=.~.~===--==--==-~~
- hi - is tn - is:
pro- pte - re - a he - ne - di - xit

:t!
~~~LE= r=~- ... ~. -l=--=1l- t
:t~---_.=--..-~ ..._-=--------....-.:=jt- te De - - us

in

re - ter

'- num.
A llelilja, ut supra.

358

De(~elllbrj~.

Festa

(15.U5. 20. 21.)

Offertol'ium. Affermtur regi. pag. [46].


Communio. Principes persecuti sunt. pag. [58].

Die 15. In Octava

Immaculatre Conceptionis

Beatm :Marim Virginis.


Missa ut in die. pag.353.
Die 16. S. Eusebii Episcopi et l\Jlartyris.
:NEssa. S ac~rd6tes Dei. pag. [7J.

Die 20. Vigilia S. Thomre A~)()stoli.


l\JIissa. Ego autem. pag. [1].
Die 21. S~ Thomre ApQstoli.
Introitus. Mihi autem. pag. [71].
Graduale. Nimis hononiti sunt. pag. 348.
Ton. I.

::;:---==~"'''.-

-.~.f--.

- ;- }-;

~.~-~

...

=r==rt:=

~-_~ ~-===---==t=-=~==t~i"j:-~
AI-Ie - 1ft - .la.

.~---.-8-

--====f=il".iL.--8.-f 8-.-_,iL-=:1-.-.
- - ~=

-I--~-I- -.-r--.-~+.-+
- . - . _ - +-8- 8---f---f--=-.- - - --I-

Gaude - te

ju

sti

=-.

in

D6- mi-no:

...-

-------~-~--:=j-r:.--~f
::;.iii
=#i
-----~--- -"--.--.I-.-.~
----~+-- re - ctos de
cet
col-Iau-du - ti - o.
Alleluj~. ut supra,.
Offertorium. In omnem terram. pag, [73].

7--.-.:J=-ilJ.:I/i;.

-==-._.

Comnlunio. =i~Iii~===-
=+.'_~=,
Ton. II. :t~
~.-.-=~=====
M it-te .rna - num tu - am.,
et

-.-==-

Festa Januarii. ,S". :Nominis Jesu.)

359

=~-~-.J-.'::-----~---------j-~:==-=t
_ L=- .-.. -1._.__
._~-.- ..+
~-.--. -

co - gno-sce 10 - ca clav6 - rum:

et no - Ii

es-

--.-0'-+--

Dominica II. post Epiphaniam.

In Festo Bs. Nominis Jesu.


Introitus.

Ton. III.

l~~- ~S~~ ~ ~~

.. .~ "!- .~

~
.-_
. -. ,.: =~' :"~-.' :,~. -("._. ,:_,. ?,~ ., _~, :_; '~N---;;---;;-::-~e
~.:,_'~I -IJ .....-.. -=t.:.~- -'--':-l~

JJ:"~~"

mi-ne Je - su

-j;.. . ..

. -~~!

=i .- .. -~.

-j

~e-nu-f1e-eta-tu~,

.~.

~------=-jter- re - strium

.::11

-.- -.-

et

em-Ie-

sti-u~,-

.~~ ~ ~-=-~-~=

in - fer - no - rum:

et

0- mnis

-~==1=~ -.=-=-~+ ==1 -~ .-~-- .-.~==-~=====_-_ --~:j -r=_-=-=l-_-"I_-

:;ilii

"Jj"

lin - gua

tEJ-~"
-

nus J e

con-fi-te-a - tur,

~ _.~

sus Christus

qui - a

D6-mi-

~=-.~ .~~=

in

g16 - ri - a

est

360

Festa Januarii. (8s. Nominis Jesu.)

..__ ~ ...~ .JI


De - i

=-=..

Pa

.-::::j- -

~j-~t!f-j .-~::

tris. Ps. D6--mi-ne,

D6-minus

-.-=-.--.--.-.-.-.-.-.-~

~_=t===j--==----=-=l-=== =t:

-==t

no-ster, quam ad - mi-ra-bi-le est nomen tu-um

------------=---:::r~=--------

---- ~

~ . . -:- ~-:1t

in u - ni -ver- sa ter - ra.


\). G16ria Patri. Ton. III. pa~. 3*.

Graduale. :;iii-=:::j~-==--i=~=j=- iJI--'--..I~- II!-~


Ton. III. ~- -~--:-~ ~:.:=---=l-----j====+=2=
Salvos fae nos, Do-ml-ne, De - us no---:::j--.------j--::::j-

=l

lu-. ._.

~_ ~=j ~
~
~_j==::
- ster, et c6ngre-ga nos de na -ti - 6 - ni - bus:

~-.

.--.-.

~-. ~

.- ..
~=~.l

-~~

ut con-fi-te - a - mur n6 - mi-ni san - cto tu -

-J=--3---I=~-.=.-.-----r--.==~
--t----.- .--= +--3E-.

-I
- - -- - -----~--+ - - - - - - - - - - - i - - - - ----::.0,
et glo-ri-e - mur in g16-ri-a tu - a.
L

-----~.-.-~-.-.-II!-----~.-.
-.-.-=l- - - --j-::"_--I-

~ =~-==---=1=--=---= ~-===-==. Tu, D6 - mi- ne, _pa - ter noster

-.- -. -.- .

--==--=-et

--+

re-de~ptor

---3--------j-~E- - _===
-=U==l
~ -.--=1--.I~~~ - ~-.-II
-

no-ster,

a sre-cu-Io no - men tu-urn.

Ton. 1.

-;..

:-a
;;;;;.- +:&~-~E= ~+~=~'i~.-~~
~-.--. -~---- ..-+-.-.. -.3f~AI-Ie -

- 1ft - ja.

Festa. Januarii, (Ss, ~,\mini:-: .Je:'iu.')

361

--=-.. __

---~-~-l=---=+-

--=
===
-11-.- . --~ ..

::;:=:~~ .- :::t1L=r.---

~~--I-~~
10 - que - tur os
me -

Y. Lau - dem Do-mi-ni

-...3

- urn ,

:;-

-L.;

~ A~ .~ ~ ~:t:

J!L

-.'!

et

be - ne - di

cat

mnis

.----= ~====!====!+

=+ ~~-. ~-.~

~=- -~-t=---:l==--~=::!.~i~-Iri=jt

ea - ro

no - men san- ctum

e - - - jus.
Alleluja. ut slwra.

Post Scptuagesimam, omissis Alleluja, et Versu sequenti, dicitur


TI~ nett.IS.
T
'VIII
on
.

E_._=---.=--_.----,E =..-----a
,
-I-- -...,---- - - - -- - l-l--r.-_~.
:t::;;_

. .~ _.---~Do - mi-ne

--=~_

--.J

_.

De - us vir-tu - tum

!=:=:E-.-.
-.-==~=::j--l
.=1 .-~-.,

.=-~+-.-.l..:;;.
==~--+-+f~.=1Ii=
con - ver
te nos:

~=

et

0-

sten-de fa

-===--===1===-----.::] .1-.~-:j===l===1=;
-.-~-:L:i

~.-~---:j=-=~~---=-+--.-

- ci-em tu -am,

et sal -

~ ~ -~ ~

_=I=.

vi e -

- ri-mus:

~~--.--

au - ri-bus me - ~j::::=1+ 6.-.-~-.:r~+--.-ir~l= =+=


so - net vox

:t=-~=it= - is. 'Y. Vox

tu - a

in

===--==-===---+-+f--="--=e-nim tu - a dul - - - cis,

J .~II-.

~ _::J_._~-. ~..... ~~f=t

et fa - ci - es tu - a de-co - ra ni

Gradnale HomanmTl.

mis.

2~

362

h'esta Jannarii. (S5. "Xominis Jesl1.)

. --.-II;-.-...-~.....=t=+

::5

~-"~-=5

:f-=~=t===-==--==.- --=--=-~==.=.=:.=t==
~.

0 - Ie-um ef - fiI -

Je -

~ ~.~1J;.IL~

nom~n

- - sum

tu - um,

1= E-:-'---1--.~--.--.- - - -;-3--.1-

----~-~-. - . .-

-. - su:

--~.-I-

i-de -0

a - do -Ie - seen -

~-=:--=1----=l--~==n=-

=1~. _-:-j ~~ ~ _....~

-~t

. - tu-he
di
Ie - xe - runt teo
Tempore Paschali in Missis votivis: A lleIiIja, alleluja.
"'\): Laudem Domini. ut supra. pag. 360 - 61.
Ton. I.

~~ --=:r~""'--=I ~=----I
-i=Jr'_..--J-.~~~.~
--~._.~$ -.---+-+ -.----~.:...-.- ---~.-

-.-.-j'--.

hI - ja.

A I - Ie

+-.

---

----.-~---~--h.~----"'-E-

-=I - - - - - - - ~
------\T. Ex - al- ta- bo te,

--~ - - - - - - - - ---------De - us me": us Rex,

-.-'---j---+
-

-1Ir;-J,l

---.-.--.-.---.----'----+---3~===- ~-~ ._.J_~ '.-~"-. --+


- - -.

--

--1-- -

l_

et be - ne -di-eam no - mi - ni san - eto tu - 0 , ~


--b=. .~-==1---~-
--j-I=-~iJrj_t~ ~-_. t:-. ~ -i:C:I:
Je - su,

in soo - eu-Ium, et in soo - eu-Ium

-,- - - - = l - I = - ~ E - - - - - -

.........-:-.-.-.sre~~~--;-=-ir

==-~--===---==

A lleluja. ut sup~----

------.---j-.l-=-.
-.- -.-.-1Ii-r--==:j-l-.ll~-I
Offertorlum.
~. .f----==~
. Ton. I.
C on-fi ... te - bor ti - bi,
Do ..
-'------1--.
- -,-11
- - -~--.--+--- - _ - -1-- -----t-

L==-

~_===-

II_.__

=--,- _._

... -mi-ne De-us me-us,

in to ... to

......

~_--I-

cor

(Ie

363,

-:-: Omillis Jr..:u.)

:jiio
~.
~-;llI':.--. .-

E" E- . -.t .--- -~


.:rJr.. .~.- ..~.
-

me -

et glo - ri - fi - ca - bo

0,

no- men tu -

----~-f_~-.J..- .=II-----~-~--.---.-=
I.=. -I- - F J l - - r--.
. - -~.-._--.-~-.
---- j -.
--j-

~- - f - - - - - - urn in

----- -- ----

ro - ter-num:

quo - ni- am tu,

Do-mi-

:;iii-.-~
.-~.~-.:J-.-~~"-. ~f~
~==.-J-=---==---=--==-===---=_'-_,,_
-

ne,

su - a - vi.s et

....

---_

-I

3=--+

=IL-I-

IIli - tis es :

et

--.-.--.--,----

--~-.------

---.-.-.--.--j--.--.
-._- - - - - - -

- - --1- - ..J-._.::-4- - - - - - - - - - ----1------.--11-

mul-too mi-se-ri-cor-di-ro

0 - mnibus in- vo ":'

_= ..=-----1.=.._
-...... --

-----+-~=t:--~-r=-aI

~-~-.-.-.--

~-. . - - I r - : -. .

- .can - ti - bus
j

Co.nnnu,lUO.
TOll. VIII.

~=-_

teo

Al - Ie - Ili - ja.

-...l-.-iII.--

J==l==--=-==t 3-.
=j==---====l=
-.-.-.-~_-.1
- - - ----~ -

o mnes

gen - tes

- - ,-

-II--;=-'

quascumque fe - Cl

=r-'
.= =~-~-=-.-.j-. .--.-~-~===-"]-~==
~~_.=:j==j===-_-==.-.=:j=~ -.-._.::J=~-
- sti,

ve - ni-ent, et ad - 0

..

ra - bunt co-ram te, Do -

J'- - =-==~===-.-.-.-~-.-.-~-.=1--'-.
I I i - j - . --=-j==---==J==J
-

mi-ne,

et glo-ri-fi- ca-bunt no-men tu-um:

. -- -B.-

~-.-.-.-.---==-.-+=.-~-.-.-.=-.--~-===---.- =+.-

~:=.-==--===1-

=-

quoniam magnus es tn, et fa-ciens mi-ra-bf -Ii - a:

~-.-.-~-.~.. -t~-.-=t-.- ~

t .=~+=

~~--==t===~-~=J-~==:!.-~.=jt=

tu

es De - us so - Ius.

AIle - Ili - ja.


24*

Festa Jl111uarii, (14. 1C).)

364

Die .14. S. Hilarii EpiseopL Conf. et Erel. Doct.


l\Essa. In medio EccIesire. de COlllll1. Doct. pag. [35].
Eadem Die. S. Felicis Presbyteri l\Iartyris.
Missa. Lretabitur justus. pag. [12].
Die 15. S. Pauli prillli Eremihc.
Introitus. Justus ut palma. pag. [39].
Graduale. Justus ut palma. pag. [2] .

Ton. 1.

~. ..... ~+ .----Al - Ie

i+i--l"'r;;:;.=~=n~
+-.-_--:lIf:'-- +-a-j t- -

1(1

ja.

,,.. Justus germinabit. pag. [37]. Alleluja. ut supra.


Si hoc Festum eelebretur post Septuagesimam, omissis .i\lIeluja, et Versu sequenti, dicitur Tractus. Beatus
vir. pag. [8J.
Offertoriulll. In virtute tua. pag. [40].
Communio.
T on. "IT
,.

-=:j=--=r== ==1=

-tJ-t:

::t-...

-.-~-.-.-"--=i=1=i.-~-~-=. - St us In
.
D'0 - . L row. - b't
1 ur JU
4-..(

.~=.-~ =l===-"+-.-.--.--~=~-=l=h.. I
:1=------=j-- . - +-==- r--==t r!~
- mi -no,

et

spe-ra - bit in

e ..

0:

et

J----!---II
---==---==Gjill-.-.
r. .- -..--\:. ._.::j
.a-.- a--==-+l-.----=.==:!li:=ll=

lau-da-bun-tur

0 -

mnes re

cti

cor -

de.

Eadem Die. S. Mauri Abbatis .


.Missa. OS justi. de Communi Abbatum. pag. [41].

365

(Iii. 17. 18.

Die 16. S. Marcelli Papa~ t't :JIal'tyris.


Introitus. Statuit ei Dominus. pag. [3].
Graduale. I nveni David. pug. [4].
A lleluja, alleluja. \~. Tu es sacerdos. Alleluja. p. [4-5].
Post Scptuagesimam, omissis Alleluja, et Versu sequenti, dicitur Tractus. D esiderium Animre. pag. [5].
Offertol'iuIll. Veritas mea. pag. [6].
Communio. Domine, quinque talCnta. pag. 351.
Die 17. S. Antonii JJ)lmtis.
:Jiissa. () s justi. de Communi Abbatum. pag. [41].
Die 18. In Ft'srn
qua

Cathedr~

ltPIllT

S. Petri,

pl'imum sedit.

Introitus. S tatuit. pag. [3].

G I I ~
--===--===~===~=~==-. ~~.-I
. l~at ua e. _"_~-.-.~-"_j_.-. ~~:-..::!::
Ton. V.
E x -AI - tent e - urn in ee - eM -

--::"-~--~~---.------=.l-.--._-.
- - - - --.-.- -r------,...- +--:1
~
-=-.-====
-.-.--=---==
--==t==-~
- si - a pIe -bis : et in ea - thedra se - ni - 6 - =5===+=.-.-"+-U.I~

:~+==----==---.-.~~-.

::L--==--:----+l- -.-.:=j-.-.
- rum laudent e -

.--~~-~

- urn. V. Con-fi-te-an-tflr

~-"'~=.=/Ii-3======~-.-.-. -1IiII+
-----l--t-

. ----- -

Do - mi- no

~
jus,

----~-{----t-+- . - . _ -..- - - 1 - - - - - - - -

rni-se-n-eor - di - re e -

~-.-.-~==-.~i~i-.-.~-~-.-+
::r=-=--=-=-j-==--======t
~j==j~
et mi - ra - bi - Ii - a e - - jus
fi - Ii - is

~ .~~u..~~
ho -

~_~I-

- - mi-num.

366

Festa Jallual'ii. (18.1

Si FCStUlll Cathcdrcc Ycnerit ante ScptuagesimanL


post Gra<1uale statim dicitur:'
Ton. II.
:I:-~-"=~ ~- ~+~-.-'!f=.-.. =~+==----+

::3I!-~---==t_ "_-!-~-==.~~-j==--I-

Al - Ie - 111',,; ja.
~-=-._~.~~-+=--~--= -.~-

..

~:~..... - .~..=..-~ ..--.- "="::!!i=1I


'Y. Tu es Pe
trus, et su-per hane pe

~==E -==~====+-._._,,-~l.="' __=!+


:rr:=-=
.-.-.-.~-.-=~-~========.~- :1t .

- tram oo-di-fi-ea - bo

Ec-elesi-am me
am.
Alleluja. ut supra,
Si autcm vellerit post Septuagcsimam, omissis Alleluja

et Ycrsu sequellti, dicitur sequens


Tractus.
Ton. II.

~ ~ .~
u es

Pe - trus,

.r/!-

/I

"'+.=1=

et su-per hane

1-.. --~.""-~-3---I--~=--~---.---- - . - - - - - - - - - t
_- ~-~-~-I-I--::'----...-..-'T.-~===-.--==~-.--I1 -.-~-==--am
...

- 1 - - - -__.-1--

_____
=__

pe - tram

- .-

'- si -

--y -

...-

-r-.--l-

L_

--.1---1-

~_=

00 -

di-fi - ea
-

me - am.

~E

. bo

Ee -ele.- .

- 1 - -. . . .- . - . -

---l-

Et por - too in - fe -

..

-- - --.--=:ll!=-_ - I - - -I..,-l----~-~-I---~-"-"-'=1=1--.- . - - - . - .~= =.-~.,


~~f--ri non proova-Ie

bunt adversus e -

- -

~~-.-""-----II-~--.=t:
.~.-~i---l
-----.----------- -1
1-- - - I

.. - am: -', ett i - bi

da- bo . cIa - yes re - gni eoo--

~~ -~==!l=. -~

..
- - - ._
=l
~=_1i_~_::1t::
__
-j
.- 16 - rum. \). Quodelln-que

~j____
-=:E
--

ii - ga - ve-ris

361
-:lii-~-.~-

su - per ter

~~ !Ii
:JI:_t

=-. .

-=.

- tum

et

-~-+---~-_--=q

~-=-~ .~-:

t--......
-

e - rit Ii - ga

ram,

t...

~..._ _
~=n_.---=:=jt_
~~.~
__

in

em

lis. y. Et quodeun

=I=5-.-+-~==-=~-r=.===~==--=t==~-~

__

:it:===t+-=j==t==t=--~-=-.=c~
- que s61 - ve-ris
su-per ter / - ram,
e - rit

~ . ~""lIi-+_..._f-=-~~--

;::=tl=

=Jf===t==--=t=t~.~t==---==-~-~t
so - hi

tum

et

in

em

lis.

-,..---,
- j::'-_-+~-"--f-._.__.-.-.- -....-.
---------T-- -----

Offiertoriunl. ~ Ih-:-.-.-"--J!!:.~.-.----Ih:-t--I----=----.
Ton..
I
-.~----, Tu
es ~e -...-.trus, -.-.---~
et su - per

~--:&--~---=f==-~==!=~-:lI!= . - - - ----

-I- - .
-t

hane

re - di - fi - ea -

pe - tram

-I-

bo

--.- -.-.----

----.------r-I------1-

- - - --.--.-.I._~-.-.=---t-- -.-. - _1-1i_._~j


---1_f---=;~
-f~--f-- .----.=~.
Ee- eM - si-am me

am:

et

por - too in-

---~---t------f-- --.-_-~::-.-,----___.;--.- ,
- .--f-- -_---~

....J.-_.-.-._
--=---- - - - - . - - -.--..'

-+ - . - . .

fe - ri

non prreva - Ie - bunt ad - ver-sus e

----E---~--3-"-I-- - -F---II'::-----::t~
--,....,..
-------.--::'~.---- _11'::
-IF-."

j$- -

-J

-.-

am:

---.-.-----

-f------- . -

et

ti - bi da - bo

ela -

yes

----

re-

==---==--====--==
---------

---+=--r=-~-----

~~-=--=.----.::.-.~f--_r=- . .=-- -.-

gni

em - 16 -

rum.

368

Festa JmlUarii. (18. In.)

-Itji-.-.-.. . --- =-.--==----===--==.-.--.-....-

COlunlunio. -~--~"'--H-----ll
Ton. VI. :tE===--==C-=
Tu es Pe - trus, et su-per hane

~.

..

.-~

pe-tram

-~

_.=~-.J=-~ ._-.;- ~~ _~I


oo-di-fi-ea- bo Eecle-si-am me

am.

Eadem Die. S. Prisc~ Virginis et :Martyris.


Missa. Me exspeetaverunt. pag. [48].
Die 19. S. Canuti Regis et l\lartyris.
Missa. In virtute tua., page [10].
Eadem Die. Ss. Martyrum
Marii, Marthre, Audifacis et Abachum.
Q--=c-~ -=- =: Introitus.
Tonus VI.

trJ

,c

3~

,!"., _:: :I

==-

l'~
~~. .

\... . .::...

----+-=~---

J~t~ ~=i'I ~ iii .:j_ ..-.:


_-*ru.
U -sti e - pu-len-tur, et ex co.

~. ~

__. .

--.--.-.----tJ"-.~=1==i

~~:::. ~~~--.--======j~

~S~o_~.
~ S -' suI-tent in eonspectu De - i,
:;ir.j~-.
~--=1===--I----=-=~==1+=+
~--~_::11_~~._.:j-.-.-~~_._"-j==!:
I';

....

-=--.-...

et

de -Ie - cten - tur

.,. t..

.--3

Ps. Ex - sur - gat De-us,

:.:s-~

=J

~=--.
. e-jus:

in 100 - ti

ti - a.

~_ - .--:IIJ-_.~

et dis- si-pentur i - ni - mi-ci

..
---=i=iii-.__- . - . -1= .--t
---=1==--=======1===--===[:===
et fu - gi-ant qui o-de-runt e-um, a

.' ~- ~t-===---==--==--==---==
----.-- --------------~--.:~-.
fa - ci - e e - jus. '3".. Gloria Patri. Ton. VI. pag. 4 *.
--.1- - . - . - - . -

--------------

FE,';tc1

369

Jalluarii. (l D.)

3-----

-l

---~

Gl:.li.lna.le.
-t:===f1....-----1_ - . - . - - . - -+---- - - - - 'I' ull. 'TI
-+ - - - . - - - - - 1 - - - - - - - - - - \ .
J u-s t6-rum a' - nl-rnre
.
. rna-nu
In

-=~~=-=~-~::::r===-...---=---=-==1+
~! -.. -:j-.-.-~~.-=iIIi-~-j--I-

De - i

sunt: et non tan - get il - los

....,,----3-1
-.~--==--==r=--.-. -.-----==--==--=== =
~
torrnen-tum rna-Ii - ti-reo
Vi - si sunt 6 - eu-lis

-' - ------3f-----..--.--.---- --.--.--::J'----1


~.

--II--.-_-.--.t...::::...::

j--f-----=l:..~ .::::=1=+

in-si-pi-en-ti-um

il-Ii au - tern

1 . _~-.

rno - ri:

T;.I. t:--~-- ~f_i~-~:::jr----::t..-

:o1i
::Jf=--

-~=====---==

~.~

_:jt==

Al - Ie - Iil - - ja.

=-.:--~-.-.-.---~.l.

==1-.

~-~--~

::Jf===~=-=.-. _~ -.=:j-.-~:===

\r. l\ii - ra - bi -lis De - us no


ster
in san -~--~-~'-"i.---r-==IT----~
t=~-~i~2 ~j = _
etis

su

is.
Alleluja. ut supra.

Post Septnugesimam, omissis AlleliIja, et Versu sequenti, dicitnr Tractus. Qui seminant. pag. r22].
OfIertoriul1l. Anima nostra. pag. 41.
Communio. Dieo autem vobis. pag. [26].

Fe~ta

370

J (l!wurii. (20. 2 L)

Die 20. SSe Fabiani et Sebastiani l\Iart.'Tulll.


Introitus. Intret in conspectu tuo. pag. [20].
Graduale. Glori6sus Deus. pag. [21].
Ton. VIIL

~ ~

wJI!f -~:!f

A 1- le

III

-;-~-~~~~;3I-

ja.

I
. .,

~._~
..
. ...:I:
--.--!C-=--'
~~-=======I
---...... - ~-=l--~. --------.-

.-.- -

l. San-cti tu - i,

- r.
- .--._- -

D6

mi-ne,

be-ne~ di

:5=-iiII=r=Il=---. .- - - - ~ I

-t=t::.=- .--- ....

:f:=

- cent te:

~_

=_=:j

gI6-ri-am re

- gni tu - i di - cent.
Alleluja-. ut supra.
Post Septuagesimam ~ omissis Allelilja, et Versu sequenti, dicituf Tractus. Qui seminant. pag. [22].
-----l--a--~-

.,. =i-iL=-".7.--- ---- --l--- -~.-~-.-~


Offel'tOl'Uull.
-..----::t--~=i-.-...--.-.- - - - - - - Ton. 1.
L.!.
.nl. .In D6 - _ml. re-tu. - ml:i1i -~~ -. ~ rI!:' .-+.__
1==..-- .--1~.
---- ------ .--.-4---1- no,
et ex-suI-tar - te
ju
sti:
et glo-

-=E-

.=- .. ..-_

3f

=i-
-r;.~~.--------... -. -~..
=+r!i ~
.~_G
- ri-a - mi-ni 0 - mnes
re - cti cor.- de.
Communio. Multitudo Ianguentium. pag. [114].

-E

Die 21. S. Agnetis Virginis et l\'Ial'tyris.


Introitus. Me exspectaverunt. pag. [48].
Graduale. Diffusa est gratia. pag..[59].

, }'e"u

l:llJUaril~

,22. 23.!

371

-----

-==---.---=-=~"II!=:I=II::-.--.-"-.::J;:
_-=
.--------L---_
--.-.--.~----:..-j-~
\). Quinque pruden - tes vir - gi-nes ac-ce -pe-runt

J
!

"d

.."

Q-.'iI'j

-_...:..~--~- - - - - - - - - - - = j - - - o - Ie - urn
in va - sis su - is cum lam -

=1==-

.--.----.-----

~-l

--~-----~-----

pa - dibus:

--===--~~-=E----~

-----.--=-------- --.
medi- a au-tern no - cte
cla-mor

~-..~~~=-==f===--==--..=-=:QI:!-.-=-=:

__

::r~_=~--==I==.=.--~__==:t==t::= ~
fa

ctus est: ec-ce sponsus ve - nit, ex-i - te

...

~=--=----~=====-.-~- ~.----===~=~+

+=-~--II-.-j=~
-j==-~.~=1 ~
ob - vi-am
Chri - sto
Do
mi-no.
Alleluja. ut supra.
Post Septuagesimmll: omissis Alleluja, et Versu sequenti, dicitnr Tractus. Yeni, sponsa Christi. pag. [45].
Offertorium. Afferentur regi. pag. [46].
Communio. Quinque prudentes. pag.. [54].

Die 22. Ss. Vincentii et


l\lissa. Intret. pag. [20J.
Die 23. S. Raymundi de
l\1issa. Os justi. pag. [37].

Anastasii

l\Iart.

Pennafort

Conf.

372

Festa Januarii. \23. 24. 25.)

Eadem Die. S. Emerentianm Virgo ct l\Iart.


:NIissa. :Nl e exspeetaverunt. pag. [48].

S. TimotheiEpiscopi et l\Iartyris.

Die 24.
~Iissa.

Sbl.tuit. pag. [3].


Die 25.

In Festo Oonversionis

S. Pauli AI)Ostoli.

Introitus.

1~E~1J1 ~ ~i11 -I-~.


Oi -

Ton. I.

eu - i

..;#i
ere

l~ ~~~~ =i::
.- .r:=-~
~ -.. ==E:2
cl~
~--.=:j-----.=-i=1=-1=
- di - di,

et

eer - tus

sum,

_.-=-r"":-.-.----

=------3===r:~===--:a:
--=-- - -__ ----.-;lIr+~.--I
~-qui - a po-tens est
de - p6 - si-tum me - urn
-I

----.--

-1- - . - . - - - - - - -

.J---.~ ~-.
11"-. E-",--..---I
----- - - - - -----.:a:--;lIr+
- - - - - - - -f-----.-~--.-..
ser-va - re in il - - lum di - em,
.iu - stus

-I

----

-f-

--I

------.--.-=1-.-. -.-.=f=.-I

::;:ii ~.-t====I==:n:
~-'-.~"="-j~:1====j====:j==--==L=--I
ju
dex. Ps. D 6 -mi-ne pro-ba-sti me, et

-11-----.---[:----.-.. .-.-. .-.-1


---3---.--1--+-=-ii=.-.-.-.----11_.==1--==3-====

~.-II

~==--==~~t-.-.==:j-===--===+
I
eo-gno-vi - sti me: tu eo-gnovi - sti ses - si - 6- nem

~--- ---------~-.-

me-am, et re-sur - re - cti - 6-nem me - am.


l. G16ria Patri. Ton.!. pag. 3*.

----

F(lsta Janllarii. (25).

Gra,aual,e.
, V.
T{lJl.

373

~=============l..
...- I~-==-+
- - . - - - - - . .-a-jl
-.a -1-

- . .=='.=-=--':

-;f--a-.-p-----

\:Jl,ui

pe - ra - tus

0 -

est

Pe - tro in

-a~~===~===--a-~-.-a~-.-I_. .--.-IIr-&.- __
--- IF-+
~
------A-posto - la -' tum,
pe - ra - tus est
et
-a-~=j-.

------=-~.~-a- -_----~-0 -

r-.--.--jl_----..-.- ---------

J--.--h.~-~==--==r:==E.
a--.--.-.-r+=-.--t------l-.4~ 1-f-----~--.--.-

mi - hi

in-ter gen-tes:

et cogno-ve-runt gra -

-a-a-~-~-E~-.j,=;======a
=1= ~f--I
~------t-- - - - - - - - - a - t - . . ti -am De - i,
qure da - ta est mi - hi.

-&.-~_-a-a-a-.-.-.- -~

J .-.-.-.....

==1-.-~'.~=.=~-"--t.

_~===--====- -=-:j===--=-==j===t~

'T. Gra-ti - a De - i

in me va

Cll -

non

-.-==r===E==--==~===-"=.-=~-~----~--t- - -..- - -........- . - . - - - - -+


-fu - it:
sed gra - ti e - jus
sem-per
-a-~------

! ..

&-t-

..I_~.dj

E_==1+-=lX=-1

------~=- . .=:j-~I--------

in

me rna - net.

Ton. 1.

~ t

-~.;;jI::~:i:~~~I-- :.=n=

=':'1

+~-- ...-..- t.a- ..----f------- .-=-jjijt


Al - Ie - - 1ft - ja.

.-.--+.

...

-,-f-~===-E1
i1..-. -.--1- .~.- -=~=-=s=f-- - c:---.=-.-t:~~.-.- - - - - - - - - - - - - - - 1 V. Ma - gnus

-.=-

san - ctus Pau -Ius

vas e - Ie -

...-r= E==--f--.-a-
-.-f--.- a-._V=-..-r
-----.,.
~--~
a- - - . - -a--IItI--- . - - - - - -

.-1

--

cti - 6 -

nis ,

ve - re di -

~ne

est glori - fi - can -

..l~ esta J....


ttll\tal'll, ('i':'"
....I.).)

374

.-+--~-.-~_
~-..

.--~---------l-

===-j====- ===-.. .=:-.--!


- . - - --.-- - . - - - - -

.-1qui et me-ru-it thronum du-o-de-ci -.

- dus,

~ i- B- mum

,.,I'rJ

.Jf

pos - si - de - reo

A lleluja. ut supra.

Post Septuagesimam, omissis Alleluja, et Versu S"equenti, dicitur

'l'l'actus.
Ton. II.

I T. ", -3. ~ ~+

*.-

es

vas

e - Ie - cti - 0 - nis,

=1:5-....
=-..- .-.--~7II~~:.==~---=:r=-"'~~ 1
::jf=-=-~-r-==-~-:~+-j===t=t:::===I----i
san -

cte Pau - Ie A-po. - sto-Ie:

ve - re

:;ic-;;-t-~--~-r--==1+---=-
~~ ~ t:::=._~ -. 1Ii=:j .~ -:- .,di - gne es
glo-ri - fi - can - dus. '). Proo - di -dI
f-==1_ -~=-.-~
jf====--~=~~==-~j-.-.--==~
- ca
tor ve - ri - ta - tis,
et Doctor gen-

+!i='-'*_.. .t---.-

-t-~---.. -.--.------r--~f.--_h-:-.-___ .:-!.


If==-~==--==--===--=--_~~~
-

-.- -

-.-p.:.:.- - - . - -

- ti - urn

in

fi - de et ve - ri - ta

teo

---"--*~~-'--I--f---~~
-., .
I--.-r=-.--::'IJ:.-.-f---.-.-====--==--+
..- -..---f---.....
----.-~- -==

-.1'

1. Per te

0 -

..

mnes gen -

tes

co-'gnove - - -

....

~=,..-~~===- ...,-~.*- ..-~I~=--~


jf=t==t:::====.-.-.::II===-_::'IJ:_._~4-.-j
_
- runt

gra - ti - am

De

i.~.

In-ter-

Fest,r ,),uJ:t:lrii.

I.

:2ci .2"

375

;2,"';

a-~"~"'---+~--.~--1-- R
~
-"'1-"-.. "-EiII+.~

b....

~-~

- .ce
de pro no - - bis ad
De:-~l=~-=~-"+
.... - - -;:.~
---f---~f=
::1.L
t~--+----.!..+~..- - - - - - - - - - - - - - - - - -1 -

urn,

qui

....

te

e-Ie autem. pap:. 349.


Commnnio. Amen dico vobis. pag. [41.]
Offertorinm.

git.

~lihi

Die 26. S. Polycarpi Episcopi et :\Iartyris.


J.\Iissa. S acerd6tes Dei. pag. [7J.
Die 27.

S. Joannis Chrysostomi

Epise.. Conf. ct Doct.


Introitns. In medio Ecclesire. pag. [35J.
Gradnalc. Ecce sacerdos. pag. [30J.
A lleluja , alleluja.
Beatus vir. Alleluja. pag. [38].
Post Scptuagcsimam, omissis Alleluja, et Versu sequcnti, dkitur Tractus. Beatus vir. pag. [8].
Offr,rtorium. Justus ut palma. page [37].
Communio. Fidelis servus. pag. [31].

'>.

Die 28. S. Agnetis Yirginis et J.\Iartyris secunda.


Introitns. V ultum tuum. page [55J.
Gradualc. Specie tua. pag. [52J.
Allehlja, alleluja.~f. Adducentur..Alleluja. p. [44-45J.
Post Scptllagesimam, omissis Alleluja, ct Vcrsu seqllcnti, dicitur Tractus. A udi filia. p:lg. [52].
Offcrtorium. D iffusa est gratia. page [50].
COllUllunio.
T all. "elll
V.

=i-~ ~==I=. 1;i"=~

-h

~.

.- -+l!-1:

=:::1---:j-.-------S"l-nu-1e est

regnum ere - l'0

376

Fpsta .Tan. (2\L 30. 31.) et E'rbruarii. 0.)

--EM----...
-.-'-.~--1--1---1--.--.--.-.. .-.--.--

-=-==-.- =======

:;:-...-

-.-...1----1.

~=e= -1--1
__
_-~~
- rum h6 - mi-ni ne-go-ti- a-t6 - ri, qureren-ti

----------.-J----=II-.-.--c---I-

~... ~--:.:..~.-= - -.=~--=--.- -=--+


~--~-.-.-._--- - - . - - - - - - bo - nas marga-ri-tas: in -yen - ta u - na pre-

:tJ -. ~ . ~..- ~~_.


- ti - 6 - sa marga- ri

ta

J a::t

de - dit 6 - mni-a

~
-1= !=
- . -..'!. .t.c~~ j;:::rJ:
=+1i_. ..._ .._t_.
~-=:1tsu - a,
et eompa- ra - vit e - am.
Die 29'. S. Francisci Salesn Epise. et Conf
l\1issa. Statuit. pag. [30].
Die 30. S. Martinre Virginis ct l\Ial'tyris.
lYIissa. Loquebar. pag. [43].
Die 31. S. Petri Nolasco Confcssoris.
lVIissa. Justus ut palma. pag. [39].

--+-e-+--

]j1ESTA FEBRUARII.
Die 1.

S. Ignatii

---,

-_

~~----,-- ~:-

~piscopi

et

--~----I---I-liii-~-~.-

l);lartyris.

.-~~-~-- - -:-t -.

&jr=='-~:J===----==---==-_-':'
- a - ri ni - si in eru - ee
,

---j

377,

FpsL, Febl'uarii. (1.)

.-.-.-iII.._

=I-~
-i-o-=.=~~--.
:1r==~=====---=-=---=.-==--=-~====
D6-mi-ni no

3---=-.--+===---1-

stri Je - su -tJhri-sti,

per quem

=i~~==~=.-iII=--,-.--.--.-=-=-'=+-iII.. ~-:~
:tE-.-==--.-J===--=--=--==1.--.-===t
mi - hi mundus cruci - fi - xus est, et
e - go
-I-~-.~-~= 1+===--=--.-.-....
..=~=--t

I-

-t-

-.=..

j=E~=~~-~jt==~-=It===t=_-j===-_t=-I-

mun-do. Ps.

~Ie-mento

Do - mi-ne Da-vid:

=t~==-.-.-.--.-.-.-.-. ~-~-==1+=====

::tr=---===-==--==t=-~_-_--_:::tt---====:

et omnis mansu - e - til - di-nis e - jus.

V. Gloria Patri. Ton. II., pag. 3*.


G-raduale. Ecce sacerdos magnus. pag. [30].

Ton. 1.

~-i'/!!-----~-~+~
"~~-"3-~~+
II-~-. .~~=
.~~

~-.- AI-Ie

--~
~

hI

ja.

iii!!-----...
Q~-.--=----=+=Ii-
~-.j.
r--.-:: =~...+-:.

+.. ... ..-

V Chri -

sto

xus sum cru - ci:

confi

vi-

::.::

=iI===-.--"'=~-=1-.-.
r==+-~--~.I.-'
:tt:--t=~t=j===----==~.=t===--====-~--i
-

vo e

.~~
- -.
=~_

- ro

go ,

jam non e - go,

..

vi - vit ve

------.

----- ~~-r--3I----
-==t===:- -_---_ ====--==--===
-~- -,....:~+r.-.-.--

in me

Chri -

stus. AIlelu,ja. ut supra.

It
Post Septuagesimam, omissis Allelilja, et Versu sequenti, dicitur Tractus. Desiderium animre. pag. [5].
Offertorium. Gloria, et honore. pag. [2].

Graduate Romanum.

l,

1 __,*__ - - - - - -

25

Festa Fehruarii. (2.)

378

Communio.::;:
-,
'I~
lIT ~-._,
on..

rl'!'.

_~
t=

~
_

~ . . , t urn Ch
' ~ b us
.rrftlllBlenrI-S t1 sum, d
en-tl

~--._--,-.

rJI

-.-

~-.
~=~
---~-r.
- +:lIii:- - -~----

----P-- -

--'--~--- --~

be - sti - a- rum roo - lar,

----~--

ut pa - nis

mun -

-----::j-~-=:n:=------ :$
::I_~ .~~ - . ~:::Jt .

dus in - ve

ni-ar.
-..~~<.....-.

Die 2. Februarii.

- In lTesto

PURIFICATIONIS B. V. M.
Finitis Ol'ationibus, cum Celebrans incepel'it distribuere candelas, a Choro cantatur':

A7

r~~~f ~

h lIa
:

':Il'iI~_

)~ ~}_ -~l~~:~;~~r;V;i::~~-:~

-1---

-----.--.-.--.--11--.-.,

- - - - - - - - -

-.----1..--3E
8
---.-.---.-.
==-=--.-=:+--==---=='- bis tu-re Isra-el. Cantic. Nnne di-mittis servum tuum,

_ g+=

:::5=~-.-.~-.-.-.-.-.-.-.-.-::j

:r==j==--=-=j==~=--~--==--==-.-.
t=
D6-mi-ne, se-eundum verbum tu-um in pa-ee.
Deinde repetitur tota Antiphona Lumen ad revelati6nem gentium. quce similiter repetitur post qUeJ\llibet versum.

-_'_ .--L..,. .

379

!"psta Febrnarii. (2).

J.=:::j===.---II-.~-.-.-.

=--II-+-.-.-j-.-

Jf=
::I:

~-=-. --==~====~=========~.-._

Qui-a vi-derunt 6-cu-li mei

sa-Iu-tare tu-um.
Antipll. Lumen.

:!!.i= .-:.~:---~~.
.-. .--.-. .-.~_Id:tl
==1+=
:C_"
j __ t _ ~___1
Quod pa-ra-sti an-te fA-ci-em 6mnium popu16rum.
Antiph. Lumen.

---j---E-----1---~f
-11-..,-.-.- .-.--..J-__-.--~--.-.-.-.-.
G16-ri-a Pa-tri, et Fi:-li-o, et Spirf - tu-i sancto.
--~--j---j---..-::-1------ -----.
--.-

Antiph. Lumen.

-1

-"'--.-.-.-.--.--.-3-.-"'--.
--.---------r---- - - - - - - .j-t
~
- - - - - - - - - f -- - - - - - - - - - - - Sicut e-rat in princi - piro,

et nunc, et semper,

------1---i--,3f-.-.--.--.-.-.-.-.--..l-.:r--l--1
---J
- - - - - - 1 - - - - - - - - --.-..1- - . 1 - - ------1------------ ---- _ - 1_ _et in sro-cu-la sro-cu-16-rum. A-men.
AntiplJ. J.Jumen .
His expletis; calltatUl':

Antipholla.
Ton. II.

~-IIj-'"

-.-- ---

~sur-ge,

~_._~ .~

.-.-----D6 - mi-ne, ad-ju-va nos:

~-.-.~=.-.-~.-E==-

~==-::.-:: -':n::=

~-===-~_t==L
--~-=~-----j=I:

et Ii - be- ra nos

=i~_

=:J

.-.

propter no - men tu - um.

.....

.~

_jE:--1--I-

=+r--~- .J=.~=--===~ - - - - - - j = = __

Ps. De-us, au- ri-bus no - stris au- di- vi-mns:

.::J:=-....:j==--

~-------=---~-~-

~~.

~.

patres no-stri an-nun-ti - a - ve -runt no - bis.


~. G16riaPatri. Ton. II. pag. 3*.
Et repetitur: Exsurge, D6mine.
25*

Festa Februarii. (2.)

380

.J Deinde

fit Processio.

Diaconus di cit

::!i-.-.-.-.-.-.-==~+--.-==--==--==--==
:r--==:--:j===--====1-.-j--i---==--==---==
Pro-c~-darnus

in pa - ceo

Et Chorus respondet .

_
_
I- -________=1.-=.__
B-~-B-.--=B-B---c-i-B-~I==--.-- ------------ -------In

no-rni-ne Chri-sti. A-men.

Progreditur Processio ~ et cant-antur Antiphonre sequ


Ton. VI.

-.:J-"'X,,=,,- -

--j:--~--~----f--E

~===="-B-:::ci__B-__
..
::._. ._ I _ _ _ _ _
~_

Ad - or - na

tha-Iarnum tu - urn,

Si

=..

on,

--~--~--'--~-I==---

~ .. -iiII--.--.-ciiII
et

cB

Stl -sci-pe Re-gem Chri - sturn:

~~ifii- --!i- ~
- re

Ma-ri

am,

1 B_

ample-cte-

E. ~ .~~:'-i
qure est cm-Ie

stis

~~.
~.--===-- ::.a= f--::J'-~--~.~-I
1F=. .-~B-.---B--~~
-.--_-~==-___.:=I
pOl' -

ta:

i - psa e - nim

pOl' -

tat regern glo

.-

:iX=.-~;l
....-.-.~~-.--=--r=~==~-~===
=--=--==---==--=---=~t-B._ .-B-.,- ri - re

no - vi 16. - mi-nis:

sub o:"si-stit

---Ef---f-----.--.~

---~---.
-- - B-

~~~_ ~.~~ ~~ - - Vir-go; ad- du - cens rna - ni- bus


- - - - - - - -_Be--. _ -I
_ --

__ _ _0____

-BB

Fi-li-um

E-B-.-.--I
---+.-

-----I

=i=Ii~1I!
B B -~ . - ~~.-=--1Ii= - - - - ~------------------an - te lu- ci - feru~ge

ni-tum: quem ac-ci -

381

F "q,l FIbruarii. (2.)

----.~-f-

t-~-" -r---~-

-I-~-.-.-"_.=-=- ===.-.-~-~t
-+~------.W-------, - pi-ens Sf - me- on

jE~_~
-

iii

in ul-nas su

di - ca - vit p6

. --1----.-

11II

_.:+

---

as,

prro -

~2~ ~

pu-lis,

D6

minum

..-- -.-.---

-----r------m--f-l:-:,,-.--f--a -~.::;;
-W-'-I
-.--.-I..o-i".---

~-1--------.-.

--4

-------=-.-..- --vi - too et mor-tis,


et

e - um es - se

--~-----~f---.I--""'-.-~.-

-----.-""

-~- - - - - - - - - - - - - - ----------

-I- -P-.-P-=-...::.-

~-

Sal-va-t6 - rem mun - di.

\.lia

-r--- r - - ".
-.- -t--.-

-~_.
-I - . -

A~ltipholla. j ===-~-..- _.~-.-~--IIJL-.J.

fon. II.

Re-sp6n-sum

ac-ce-pit

--1-

-+

Si- me-on

j--. ~. -~ -=} - ~ ~--..-- ~~


a Spi - ri - tu

san - cto, non vi - su - rum se

~~ =---=~~-..::' .-----,~-. ~-

l' .

--.-.~-

_~bI~-==~~~==-mor-tem,

ni-si

vi-de-ret Christum D6 - Irii-ni:

- .::I-~~-.--"_

~ J" ..~

et cum in - dli - ce-rent pu - e~rum in templum,

:is=~--.l
=- .:::r::"=~" .-:::1 =~==----=-----+
~==-~-=-====L-==- -.-.::j=~-.--'ac-ce-pit

e - urn in

.-~-ifLJ-~'!.!'.~
- ne - di-xit De

u1 - nas su-as,

~.~ ~
urn,

et be-

.-3J111:

et di-xit:

Nunc

382

Festa Febrnarii. (2.)

:::.-.... -~---~--E-+------
_.._=~
_ _C -.r",-'==Iri .- =r-~.
..
~
di - mit - tis
. ser - vum tu - urn , D6 - - rni-

-1-

---_

I - ne, E~in
~

.....-.
-

_~

'-3I .~.._-~-=-=~ -II-"~

pa-ce.l. Cum in.;..dii-cerent pu-e-rum

----3--Q~---,-
.-.-- - - ----

====-_-===-pa-rentes e- jus, ut fa - ce-rent se --j-

.:II:=--~~_===

Je - sum

~~-i-==----==---==j===
'-'-'-P-~-'--=T"--==-~.-.--.
.-----=::=:::=:r-=-+
-

cundum con-su- e - tft - di-nem Ie - gis pro e -

a=::-=.--.
~~....
::3:r=_---_===----==----==-

0,

rJ!I .I,,=~-.-:l===:j:I=

._==_ -'-'-j
i - pse ac-ce - pit e - um in ul - nas su- as.
Et ingrediendo Ecclesiam, eantatur:

. .- --.

..

Ton. II.
~=
~-;E =l-.----=-=--l=-+-:-. ...-.-...i
~_
.-.-~-=-- --~:-.~~
\}. Obtu-Ie - runt pro e -

=..

i=~3 ~

-=1---

D6 - mi- no

........

par

-.-----1----

~~

tftr - tu-rum, aut du - os pul -

-IIi=J-~ ~
los

co

____
.
1 _-"'-~----:j:==l-11
-----r-- ... .._.~_5a::

-I-

---I~---

.-~.......

- lum - ba - rum: * Sic-ut scriptum est

'r:..l=~=

-~

~-..- - - .~1=-::t-. ~-

~~'.f
in

-=-t-:r~._:~jt"

Ie - ge D6 - mi-ni. 'T, Postquam au

..:.flt==-----==---==1
-.:!
tern irnplc-ti sunt di - es purga-ti-6- nis Mad - re,

~.-l=-.-~.:II--.---.:J-~-..-.--.-.-~-I
:tC:
__
...:=:=--~==--

383

-J
- - -- -- - l -- -- E
-r - - - . . . . , -.-...-,
---t------f--j

lL===~ ~-~ .-~ --=IIi- -.-~-._=_-.-I


se-cun-dum Ie - gem M6 - y- si,

tu - Ie-runt Je -

"-.-.=:j --.-.

:is=-----~-=~-~--- ~
~.::J=-~.f-.= ~
- sum in Je- ru-salem, ut si-sterent e
urn

~~--\;==rr-----

jf=l=--=-l.~
D6

~t-

mi-no.

Sicut scriptum est. ut supnL

:Iiii-~----::..-=r----l-==l:

j f ..
~

~ -=:L-=~_
V G16 - ri - a Pa - tri , et

.,.'!:

~:t

.-1=

Fi - Ii -

et

: : I i i - - - - -..- -I=--=~r--
::Jf "'1~.
~ l.~ -.:j- i
Spi-ri -

- tu -i san
cto.
Sicut scriptum est. ut supra,

Ad Missam.
Introitus. Suscepimus. pag,. 312.

Gra<luale. ------J---------~---::j=Iliii_.-..=-.-.~:r~
==-.--7=
Tonus
_ ~ -4~----_:=J:----.-.- - . - '1S u-sce-pl-mus,
,.
De - - us, ml-se.

...-

,!.

------l----2-.---~-----..--

:$

iii

- ri - cor - di- am

.-=j_

tu - am

in

-~-

me- di - 0

tern-pli

---,.--=

...x=J7iQ1i1--=l---!IlI-- .i-_-rr
~===t=j===~~~--==-::::::r~_
tu-i:

-I

se-cnn-dum no-men tu-um, De-us,

~
..---.r-~. ~. -... ..-_-------1=:+-. .---.~~~~
~---------.i - ta et

laus tu - a

in fi - nes

Festa Febrnarii. (2.)

'384

-.-j=--~=n=----;----:~-
.-.-..--.-1

=$=.~ iIi=:jt ... _~~


=:j.
tel' -rre."V. Sic-ut au-di - virnus, i - ta et

----=l---1-----b=-

~:$ ~

~--I

=-.

: j . .--.-___ ~ .::-- : L .--1'vi-di-mus in ci-vi-ta.-te De-i no-stri , in


,

'--..-.-bjl----+.-:=1f---'~
.-:J_..~ __: j
mon-te

san-eto e

jus. -'

'ron. II.

l==--.~.-~jI=._--.:+~

-~

1=.-

Al - Ie -

.r...~h:-===lI--t

==

==--====r--==--~t~j

Iu

ja.

~-~~--+z1=-~:J-~~.-+-==1

~.-

:Jf==--+--.-:t: _ ==t-==--.!::=-"=:j~~t
"V. Se
nex pu - erum por-ta - bat:
pu- er
:=II

jf=_

~-.~-.-I=~r:~-.::r=--=--+
------~.=-=1+
-+ -~=t::: ~ -.~~-=~~-.-::-j
se - nem re - ge. '- bat.
Alleluja. ut .supra.
Post Septuag-esimam, omissis Alleluja, et V'ersu sequenti, dicitur
au

,Tra.ctus.

tern

:;-I!;;

-ill

'.

:r=-......

II=Q

Ton. VIII. :+rJi-.---.--,-!l-=-------Nunc dI- mIt - tIs


ser-vum tu-urn,

~..:h~ i ~ ~. ~
'D6

mi-ne,

se-cun-dum

.~.. _ ~.:::Q
ver-bum tu-um

- - -.. -==1+-----.-.--~- ....+---.---

~~ ~ :-~t P2:
'- ' -.-~~
in pa - ceo t. Qui - a vi-dc-runt 6 - en-Ii

,.

_------:...-'---__ --'".~.-_._',.. _/....J.;.

Festa Februarii. (3. 4.)

385

-.~ -.'!.....ii:J-~'!..-~I-.----r=-- -.,~. -~~-~~-~-:IIme - i


sa -Iu - hi - re
tu - urn.
-I

- ~ f -_

--

:;iii

f-

-- - - P _ - ------------f-

-.......;:: -

.~ ~ -~ ~~j.::11=-.3 .~'1 ~

~------~~+-II-j---+--- , - - - - \L Quod pa-ra


sti
an - te fa - ci-em
6-

+~
-. - 1--II--~ -~-~3~_.__
~.+_--:1
~=~ Ii _Q
f . ---~-- mnium po-pu-I6 - rum.

~.

Lu - men

E~~ .-~--.-~=1
--t-: --

ad re-ve -

~ .~

--------::.t=---j-.---~----la - ti- 6 - nem genti-um, et gI6 - ri - am

-ti-~-._~-~-. ~t===

~~=~-==--==- +-. --===-_-==~_


pIe - bis tu - re
I - sra- el.
Offertorium. Diffusa est gratia. pag. [50].

t=====

---~+=---~-~
Commullio. :;::===~-"_=~- ~-j===:1=
Ton. VIII. ~-.-.-,-- - - ,-.--,- - - Respon - sum ae-ee-plt 81 - me-on

__

=1==---".- +..

--.-.--!f--=1---~-.-~

a 8pi-ri-tu

san

-,,:=II .

~=j,:,-, ._
1IiI-J~.-eto, non vi-su.-rum se mor-

Die 3. S. Blasii Episcopi et ::Ylal'tyris.


Missa. Saeerd6tes Dei..pag. [7J.
Die 4. S. Andrere Corsini Episcopi et Confess.
Missa... 8 tatuit. pag. [30].

386

Festa Februarii. (5).

Die 5.

S. Agathre

Virginis et Mart,vris.

Introitus.

\I"l

Ton. I.

1i~~~~~i.io~o~
.~ _i!I[ij~ ~CIt l(f ~ :-:e~~ m:~ ~-~:s ~
-1i-~~~h ..=.=~-!==.

.. t.

~=~~--=--==--==t==t::=1=---~
~~~~~~~~
Do - mi - no, di - em fe-

-.....

=--.--

sub ho - no - re

be - a - too

:=;ii----=-=--=----=!=

~_. _c/--"-=l--:II_.-~=:J--_~

- stUll1 ee - le-bran-tes

-'-~~--.-.J-=~=======~~--.--.=r
...- . + .
__ .-==-==:t-.-_-=-.-1~=_~=--=_-

A-ga-thoo Vir-gi-l1is et

Marty-ris:

.de eu-jus

---"'-.;:~-----1-!--~
~ .-_. ~
~.... ~.... Iii c-~~
pas- si - 0 - ne
gaudent An - ge -Ii,
et

~ ~ r~-~ o"'~ -~
Fi - ~ - um

eol - laudant

"'~1

De - i. Ps. E - ru-eta -

:=;~ .--.--.-.-;-.. .-~---~ -..-.-.-iil-I~==--==--=====--===~~-=t~-====-..=:=!


-

vit eor me-urn verbum bo - nurn:

:;X--.-.-.-~

-1=

di - co e - go

..==1+======-~

~=1===--==--=== .-~_ ::tt:=====-~


o -pe-ra me - a
re - gl.
.
'5'. Gloria Patrie Ton. 1., page 3*.
Graduale. Adjuvabit earn. page [48].

Ton. II.

,~.,,~""""-t~3B
AI-Ie

hI

ja.

Fp~ta

387

Febru<1lii. (.").)

-~-.... -~-+==-I-----=:::Il=
~-. .- _. .=--~.-II- - ~_._~~.~- -:j

in eonspe - etu re

- gum, et non eonfunde - bar.


A lleluja. ut supra.
Post Septnagesimmn: omissis Alleluja, et Versu sequenti, dieitur Tractus. Qui seminant. pag. [22].

OlfIWtOl'i1l1l1.
1,on. r .

=tii-

riii!!!:..

-E.~.t:

-+~-.--.- -r= Af- Ie


~, - - t- 1 = -.
- ren - ur re - gl ,
VIr-

-.::-. - -.-1.~- ------~-+==5-------~--3-


- ..gi - nes post e
am: pr6 -xi -mre e - jus
--i-i--pr::-------1

------~.

...

.-J--~-------

..

---.---.-.-----r-~I---.---r.~.-----t---~ri!!J--=- - - - -.~
----af - fe - ren - - - tur ti
bi.

...

-t- ----f---=-.--t.=---,~
---------

ComlUunio.
Ton.

n.

~~

.- i

~~

~-3

Qui me di - gna - tUB est

1-===--11II--.
-

---.

_-IL--==~
-.-.----=--~.------~ ..=-=-j mni pIa - ga eu-ra - re,

_II' 1=
ab

-"

E--------.-"--~'
---i1
------ --1
et mamillam me-am

--.-~-.-. ---=-j==.=----:j===--==--I
-.--~~--.--.=~=-=.-~

==-~-=-

me-o

pe-eto-ri re-sti-tu - e-re,

ipsum

in-

~--'~-----~r---

~=.
P-~~~-":j-==---==--=
- vo-eo De - um vi - - VUllo

388

Festa, Fehruarii. (6.7.8.9.10. ]4.1;">.22.2:3.24.)

Die 6. S. TitiEpiscopi Confessol'ls.


Missa. Statuit. pag. [30].
-Eadem Die. S. Dorothere Vil'gillis et ::\Ial'tyris.
~1issa. lVI e exspectaverunt. pag. [48.]
Die 7. S. Romualdi Abbatis.
Missa. Os justi. pag. [41].

Die 8. S. Joannis de Matha


l\fissa. Os justi. pag. [37].

(1 onfessoris.

Die 9. S. Apollonire Virginis et lVlartyris.


Missa. L oquebar. pag. [43].

Die 10. S. Scholasticoo Virginis.


Missa. D ilexisti. pag. [51].
Die 14. S. Valentini Presbyteri et l\1artyris.
Missa. In virtute tua. pag. [10].

Die 15. Ss. Faustini et Jovitre .i\fmtynllll.


Missa. Salus autem. pag. [27].
Die 22.
~ In Cathed ra Antiochena S. Petri omnia dicuntur
sicut in Festo Uathedrro Romanre, pag. 365.

Die 23. S. Petri Damiani Episc., Cont'.


Missa. In medio EccIesire. pag. [35].

pt,

Doct.

Die 23. vel 24. In Vigilia S. Mathire .\postoli.


Missa. Ego autem sicut oliva. pag. [1].

Festa Febnwl'ii (24

389

nl 2:>.) et Martii. (4.)

Die 24. n:1 25. S. Mathire Apostoli.


Introitus. lVrihi autem. pag. [71].
Graduale. Nimis honorati sunt. pag. 348.
Tractus. 'Desiderium animre. pag. [5].

Offertorium.
III
T on..

=i=~

~_.

~~

C on - st'1

.'!I.

~ It _ _ ~ --t

t U - es

~_

os

_ -~~---E --II...I~+,----t:==~H--+
- P - - _11'::_---- - ..

-1- -/-~--t- - - - - - - -

prin - ci- pes

_-

-.:::---/-------~--

su - per'

--

mnem ter - ram

--~---~~l-3f---=t=E.-.-__
.=.="~f---:JII!:
-==--==--:.....

~1i-=---

-.-

L- -

-------

et ge-ne-ra- ti - 6
ne.
Uommullio. V OS, qui secuti estis me. pag. [73]. .

--+-s-t--

FESTA llIARTII.
Die 4. S. Casimiri Confessoris.
Missa. Os justi. pag. [37].
Eadem Die. S. Lucii PaI)a3 et MartJTl'is.
l\1issa. Sacerd6tes Dei. pag. [7].

Festrl Martii. (7.

390
Die 7.

~.

9. ] 0.)

S. Thomre de Aquino Confessoris

ct Eceleshe DoctOl'is.
.
Introitus. In medio Ecclesire. pag. [35].
Graduale. Os justi. pag. [35].
Tractus. Beatus vir. pag'. [8].
Offertorimn. .Justus ut palma. pag. [37].
Communio. Fidelis servus. pag-. [31].
Eadem Die. SSe Perpeture et Felicitatis' Mart.
)Iissa. :Me exspectaverunt. pag. [48].
Die 8. S. Joannis de
)Iissa. Os justi. pag. [37].

Die 9.

Deo

S. Franciscre

Confes'~oris.

Vidum HomHlue.

)lissa. Cogn6vi. pag. [59].

Die 10. SSe


Ct

Quadraginta Martyrum.
Introitus.

(..-,

'rOll.

II.

1~-"~I.o"~-.;~.~.~; ~ ~:~~-r:; :+-+ s7~ ~~

r
1

~-:~ ;r ~ :_n~:Ie:_~ _
: _-~-~

.11=3 .-----=-+
~-.~-r-~--I"="- - - - - - - - - - - - - -.-----e - os:
et ex 6 - mnibus tri-bu-Ia- ti I 1Iii~-.-...=!Ii
-==t==E=-=--~=-'-1
-J...
:=!~- . .
-

~.~~=--

t~-.===-

ni-bus e ... 6 . - rum

--~---

==._.~

It- be ... ra

vit

~_-=----""":"'","':",.;....,...-....=:-........-~-...h_;{

Festa Martii. 02.)

391

=-=s-~.:o:.-=l-=:rt==--.-.-.-.-.-~:'-~ -1:tE:-.- =-!:.--_"_=:jt=.--.==--==~=====t=~_--=:!


os. P5. Be-ne-di-cam Do-minum

e -

in

~~.. ._~~.-.-+-.-.-.-.-.-~=-=i=

~=======j==--==----==---==--===t=----+0-

mni tem-po-re:

semper laus e -jus

in

~r ~~.3~

o - re me - o.\f, Gloria Patri. Ton. II. pag. 3*.


(xl'adualc. Ecce quam bonum. pag. 342.
Tractus. Qui seminant. pag. [22].

Offertorium. Lretamini. pag. 370.

- - - - - - E _ -

_._"---

eonullllnio. ~
._ _~--=-=l=-=I===
-.--~
Ton I
~~.-.~-"-l
..
Qui-cumque fe - - ce - rit
vo -lun -

--b..-=h... - - - ~ - - - -

=i-X-_-=~=-~-=.=="-l+-. =~-~ "-L---l


- ta - tern Pa - tris me - i,
qui in coo -lis

~=--I------------ - - - --=~+-I

-E--E-.-i

.=r:::._+__

-~~-==--==--========i
-1- - - - - - -.- ..
-: :_
: --. _ . _. .__ .J~_ _ _ 1
~

-j-

est:

i ~ pse me-us fra- ter,

et so -ror, et rna -

----~t----=1-r=-~f---

:-.:~-.-t==
..-

~--

ter est,

Die 12.

=======
- -~-~-~-!lill-.-I.- - + - . - - - ..- --di

cit

Do -

mi-nus.

S. Gregorii Pap2D, Conf. et Ecdesire Doct.

Introitus. Sacerd6tes Dei. pag;. [7].


Gl'aduale. - - - - - - - . -=1=------~=-

Tonus
III -IV.

~~ ~-=~ ~ t=-.:f

J u-ru~

VI't

D"0

- IDI-llUS,

et

392

Festa Martii. (17. 19.)

-11-ttlH
!-=J '-

--_.~--"t-~.
-=.-~t . - t

-.

non pre-ni - te - bit. e -

urn:

Tu es

sa-

-----=--n:-~=-=!=~-~-&-~-f-~---=--~
--.-----

-I

--1
---=- .-----~- - - - - - - - -- eel' - dos in
re - tel' - num

...

....

or ~ di-nem

l\Iel - chi

-.-.-~-

---

-I-~==---=--=--=j-

se - cundum

------

-'if-~---~l+--.--E=~.~

-+l------ ----.:..1-------

sedech. ~, Di - xit

~~.~ ~. :::=:=l---==---=-------====::J::--=-j+=.~=. ~ .'.l.~-.=+- 1-

~=~

Do - mi-nus

Do-mi-no

n ~~.d=.
Se

de

me

0:

~ --3 ....
''=-~I
me
is.

a dex - tris

Tractus. Beatus vir. page [8].


Offertoriulll. Veritas mea. page [6] ..
Comnlltnio. F-idelis servus. page [31].
Die 17.
IVli~sa.

S. Patritii

Episcopi et COllftssoris.

Statuit. page [30J.

Die 19. S. Joseph Confessoris, Sponsi H.1\1. V.


Introitus. Justus ut palma page [39].
Graduale. D6mine, prrevenisti eum. pag. [41].
Tractus. Beatus vir. page [8].
Tempore Paschali, omissis Graduali et Traettl. dicitul': Alleluja, alleluja. ~. Amavit eum. pag. [36].
Alleluja. l. Justus germinabit. page [36 et 37].
Offertorium. Veritas mea. page [8].

393

Communio,

''''I1

.on

'

J -

.==t=.

--.=

-~._~-----j=-_._-

Joseph fi - Ii Da-vid,

no-Ii ti -

~=
.-.-=!-.-~=.=.=.=~-~=~--===+
~-===j=--.:-..j==---===-~--==~_ ---.-1-

me- re

ac - ci - pe-re Ma-ri - am

con - ju-gem

~- ~ l==:1==--=-=.=:II=~-~-~... 11--1:L--3-~=l=.~~-===--==-===-~-+
tu

am:

quod e - nim in

e - a

na

tum

~=---=!==---~-.-.-~--.-~-=!l==--===

:f:=~j-.~j===---===--=~."-.-~=j==--==
est, de Bpi - ri - tu san - cto est.

Die 21. S. Benedicti Al)IJati~.


l\'lissa. ()s justi.de Communi Abbatulll. pap:. [41J.
'" De Festis Duplicibus. et Semiduplidbus. qW{' H'niUlH a Dominica Palmarum usque ad Octuvam Paselim,
nihil fit: sed post Oetayarn celebrantul': et tUlle in fine
Introitus ante Psalmmn dicuntur duo Allelllja, ot in fine
()ffel'tol'ii 7 et Communionis, unum Alleluja. Post Epistolam
non dieitul' tTraduale 7 sed dieuntur duo Versus cum quatnor Alleluja, ut notatull1 est in 8abhato in Albis. Et hoc
idem observatllr in omnihus [;'f'stis, qn[l' cf'lcbrantur inter
Pascha. et Pentecosten.

pie 25. Martii.

In Festo Annuntiationis B. M. V.
Intl'oitu:--. Yultum tuum. pag . [55].
(il'ndual(', Diffusa -est gratia. }lag . [59].
Tractus. Audi filia. pag. [52].
Tempore Paschali, omissis G-raduali.et Tl'atttL dieitur: Allelu.ia, alleluja. ,~, Ave Maria. }lag. [88 et 89].
Gradu:d"

j{ulll;\lIUlll.

26

394

In .Festo VII. Dolol'Ulll B. M. V.

....=-=

Ton. VII-VIII.

f----t-...

--.:.=.~.~.~
~

--_. - - - - --=.-,.::II---~8
-. - -

AIle-1ft -

====-~_ff-~

ja.

..=-:= - =====1-===1==

~-.--~==r==~

~-=-~. ~=j~===.-~II:J_~,"':::.=.:j=j:
If. Vir - ga
Jes - se
fl6
ru - it:

:f=:'" .-

~=---~-.-==l-------l

=~

:j

vir - go De - urn

.-,,~--.--":=J--~~l~.=

et h6 - minem

ge - -

~
=~ -. ~f.. :.::c~~::11:=.=+t_._
_ .._
=-.
- nu - It: pacem De - us red -" di-dit, in se
js-=:=...... --II---r=
- .....
-._r---,I
;;,a
~_._.,.;-:j

-:-1

....

:f-.~~ -e=r-~-.--.~~--.-~t

re-con-ci - Ii-ans

i-rna sum -

- mis.
Alleluja. ut supra.
Offertorium. Ave Maria, pag.22,
Communio. Ecce Virgo. pag. 11.
Feria VI. post Dominicam Passionis.

In Festa Septem Dolorum B. M. V.

....~

Introitus.

~i'

Ton. IV.

~ ~~

=:j-~-i

~f~: ! - - - - _.:d-;--;:I !-C..


-

Ta

:;;(~_

bantJUx-t a cru-cern
I

.~}~c, ~ ~~ -.~..;~~
----1---!-

~.

J e - su

ma - te;-;--- jus
'
. ,

.----

_11_.,,==--.
t: :+= =r==-=
- -.=i=j;;_.
---.-"-t=.-,..,j-.=--

et

so- ror

..

rna-tris e

J'nC'

u.;)

-M '
a-n-a

"

In

Fe~,to

VI I. Dolorum B. :M. Y.

395

-~~r:-.
.-....
.I
....
_II::'::lI!:+ _ .-.~.-..
_
---';-=IIi-f--_ =-....,_1
-t - - - - - - - - - - - - - - - - - ..J--

Cle - o-phre, et Sa - 10 - me,

~ -"-.:;:..i=

et Marl - a

l= ==1__ ~-.-.j-.-.-.-.-.--.
~_-===--==--==------=.j

-1- ~~-=.-!: -~:j

Ma - gda - Ie - ne. Verso Mil-Ii -er, ec- ce fi-Ii-us

-~.-~=+~=._"="-=1-.-~-.-.-=-.-.
------j===-----==4====:::!

~~==----j=-

tu-us:

di - xit

Je -sus:

~-.-.-=+=-.-." .-~.-..

ad

di - sci-pu-lum

==1+=----==

~==--=====--==--==---=.:jt===--~-==
autem:
Ec- ce rna-ter tu - a.
l. Gloria Patri. Ton. IV., pag. 4*.

------h==--:r-..- . -........-.-

Graduale. =ihii======~-.-=t-.--==--~'-_--"l
__-:
Ton. 1. -.I!i-..- . - . - - - - - - - - - - - Do -10 - ro - sa
et la - cry-rna - -

-=-.-.-.-=-.-1

:;-~---=.=.-.-=1=-.-.===~=~--~======j=== -.~.:j~-===--==:
- hi -lis es,

Vir-go Ma-ri - a,

-I

stans jux-ta crucem

f.. -

-,---+=-~----E=:j---1-~-::LS-.......
-.~l ...
._._.=~=-.-==1~
~--::lI!:--.--.- - - II- - - - - - - : : j Do - mi-ni Je - su Fi-li-i tu - i

-===

...
......--.- ----J----===--=-~ -. -~........~==-~-j--.-.J-~IIi=ris. l. Vir-go
i
----g--_-.-._I_-+...-- -- _...,
- ~--.-.-~.-.-_u. - - - - - r - . - - - - --1Ii-
---=~.--""'~.~-.=-

--------.!..t-~

..

Re-dempto

-1~
----

-~-.-.-

Ge -

--1

--1-- -

..

:". -1

De -

--------------.
ni-trix, quem to-tU8 non ca - pit or - his,
26*

396

./

In Festo YI\. Dolol'um

n .\1, V,

--=l=--ipt;;.-=~----~...
-.--~

~==.----~~-.--=----- - ~---.
-_._hoc crn-cis fert

sup - pH

-..

ci-um,

au-

--~-3----~f----

~~-.-=.==
~----.- etor vi-too

-..-r:.:_-__
----~.-----

fa-etus ho - mo.

-==--==--==

-------

--1-.-.;-=-==1-

Tractus. ~
-=:. ....-~.~~=-~~
- - - - j - - - - - - - - ,- Ton. VII.
S
ta - bat sancta Ma - ri - a,

:J .....-.,
~-=~ .~. ~
.-:-ifI'!+ .' q
-----J-.- = j - - - ,- - . -....- - - - coo - Ii Re-gi -na,

et

mundi Do -

- - mi-

llli
+=..
~. =+ ~..
_._._::.
-=t-=-J
, __=
_ _ ---_::1_---.- na,

:;

jux-ta

eru-cem

Do - mi-ni

no-stri

- - -.. .E---...-.....
-"-1::::1=.__
..--..
....

------~.

~-.-illi-.
, ,~
.-.-..- - -

=-- -

- - Je - su Chri - sti

do-Io - ro

.--..j-~
sa.

e~-~~=-==:r"fc, 0 vos

0 -

~.--.r~_--=-~~
mnes, qui transi - tis per vi -

-+-

--1-

l ~. !y. ~ -=~-. E! ~
- am,

at - ten - di-te,

et vi - de - te,

si est

-1Ii=~--~-----3+-'

=-=_=
..-...-.._ t===
-~~-- -.-.==-----~-:.:-~=
~L-

do - lor

sic- ut

do - lor me -

- us.

397
III Mi""i~ \-otiris pel' Annum.
GradualC'. D olorosa et lacrymabilis. pag. 395.
Ton. VII.
_ _ '.~..
_

:!:
~. - - - - -=--..:--- - - 1 -lu

AI-Ie

:l

!II

bat

san-eta Ma - ri -

~.

et rnun-di

~ ~

-..iIfIi

~ ~-

- su Chri - sti

~ta

Do -

coo - Ii

R,

Do, -

E.. .

ern-cern

....~... Iri:l-=-t

~. ~.- -.~
- - - ----.-jux-ta

-.-

=:t

-=f.

Re-gi-na

_.__

. . .-

- -=~ -.~--~~=a'!!!.'!:- .=~:

.s ~-~I==

~.

ja.

r'!!- =-~

1. Sta

_=-Ih

_r=:!:_~--+-_-_

rni-ni

...

rni-na,

=~ ~
.-.:j-~--,
nostri
Je

..3E

do - 10 - ro

sa.
Alleluja. ut supra.
Tempore Paschali: Alleluja, alleluja. "\). Stabat sanMaria. ut supra.

Ton. VII.

~-=-~-IQ:~"""
:f
_-===:L-==----==- ~

.=-=.
AI-Ie -

Iu - ja.

... 3E-===
~

- - ! - - -..-=Q-.---~--

l .. ---= ==:j-"V. 0 vos

0 -

~:-'i_"L=-=-~~t

rones, qui trans! - tis per yi - -

398

]n Festo VII.

DolOl'UIll

B. M. V.

l-===l-~--=--=--J--~--=I--'
~-.-!_- ~ IC~ 9=.- -.,
-

am,

at - ten - di-te,

-Pii ~ ~

~_
.._

=JS-t_=-_-:J
dO'-lor

et vi - de -

sic-ut

te, si est

~_
t:=-=1t
.....- ..=jt--

do - lor me -

us.

Sequentia
in Missis votivis omittenda. Ton. I.

~ J=.-"-.-.-~ ,~=
- - ----

-1---

. S tabat Ma-ter do - 10 -' r6 - sa

_Il:-==---==---==
jux - ta Crucem la -

----_..::::-.-.-- I

~---..- -~.~-.
- --

-I - - - - - -

-.--=-.-----j

-1-_~--------1

--i--

.----1--=1===--1- ~-

cry - m6 - sa, dum pen-de - bat Fi - Ii - us.

.--.--. ,-., .

_-il--I---t-

----Cu-jus

~
._---~.-.-II-II::---.-~
. --t---- - . - -~---~- - - -.---+-~-=-_--=-1----------J

a-nimam ge-m{mtem, contristatam et do-Ientem,

-.--::r==---"I. -.-

----~--~E------r

~.~j--.--.=-=-~=---.--=t:--

pertransi-vit. gla-di-us.

---.------0 quam tri-stis et af-

-~.....:...
~- I --~
. ---1------- --

~ - - . _.-.-.-.-~.- :6i - eta

fu - it

il-Ia

be-ne - di - eta

.:-.-~

Mater

----~------+.-..~
---1----.- - - - --.--=---.
- -"- ~._-.--.-1-.
~_
_._-~
9 ----+lP- -I_

U-ni- ge-ni-ti!

Qure moore-bat, et do - Ie-bat,

....,_Jl_.
-'-_-.---!...-'
~

..- - . - --E~----1~_.-

=-=-=-.-.
na - ti poo-nas

~==--==-~~~-=I===
pi - a' Ma-ter, dum vi - de- bat

-r"

399

In Festo VII. Dolorutl1 B.l\L V.

---~f---~--_':_---~--~
--l---1--- - - - - - ---.-~----+
-.--.-.
-,------------ ---

---j-.__- - - . -.--

in-ely-tie

Quis est ho-mo, qui non fie - ret, Matrem

--~--+--3-------~E:-.iL=t---.==f---==
-.-~-~_-=--- ~
~=------~--.- ----------- -I
Chri-sti si vi -de-ret

in tan -to suppli - ci - o?

::;iii-::j- =---==--~--1====1-.-.-~
~-.==.~-=.-.--

.==Q

-~_j~-==--===--===

Quis non pos-set contri - stu - ri, Christi Matrem eon-

------=-.-.-.

___..__-=~-~---_~ __0 _0_

---/"'W. - - - - - -:-- +_--I_~_


-.-.-.-~--l--_II_.__:j-

=+~__ -L

- tem-pla-ri

do-lentem cum Fi-li-o?

1-----1-Pro pec-ca -

.-.:-_-.-.-+=--=ttllll~ _-= -~.::::j:i:


--=
--=----=--=1--==.J - ~~-=1===:t2:
- tis
gen-tis vi -dit J e-sum in tor- mentis,

~
-+

-.--j-.-.-.-a- -.--.-.--.-.,..
SU-ffi

----~---3E------'--1---------

~- - - - - - - l - - - -

-I-- - -

----j-

et fla-gel-lis

silb-di-tum.

--1-.---------Vi - dit su - urn dul-cem

- --=-.-- -.- - ---- - ._- ---.--=-1


::::.-.-.-.- --1-.----.--.--=---- -

- - - ~--j---~----l~

===-.-~-.=-.-\-ri_-.

na-tum

-II::

mo-ri - en- do de - so - la. - tum, dum e- mf -

-I-

-+-=--3E-l--==---=-=::j-_-k..-.~-1-----1--- -.--~-------- - sit spi-ri-tum.


E-ja Mater fons a - m6-ris

- ..- - I , . _ - - - f . - - - f - - -

::a:li-.--.-.ll..,-..
- ~-.- 1Iii::::I-"'-=~==--==--=--==J
me sen-tf - re vim do - 16 - ris fae, ut te-cum

~J

-=--=1=== _=r=-=- .-.=

.-.----3E't ~
:j

lu-ge-am.

~ ~

g ~

- - - - - - - - - - - - --F ac ut ar-de- at cor me - urn

in

400

h<t"

!II

VII.

H. M. V"

IJOIO)'lllll

.-.=.==-----== - - - + -

- ..-!III----~---....- - :;:==t
-.-~:J==~_~
~---=i-_..-.

a - man-do Christum De-urn,

-.-

ut .si - bi com-pIa-

."]I-""'--=-.:J=j---=t ~-- .~
~- -.
---_. --1-.-.- ---ce-am. S aneta Ma-ter, i-stud a - gas, Cru-ci.-I

- i - r : -__-

----~-

----

---r-II-.- .-.--+----J--I-~~-"--='-E--""'---~~
- - - ---.
- - - t--- - -.---::::\~---------=-.-.--.
-

ff - xi fi - ge pla- gas cor-di me - 0

va-Ii-de.

- .---:.- :r---.- --~_ ,.jl~---._.


.. .~
-----....,- _ . _ - - - ---- =...J_
---Tu-i na-ti vul-ne -ra-ti, tam di-gna-ti pro me

-1-

----j

----.-----

.-

-.--j-.-.-.-.

-j

"1-

--~--~---~l---~
-.--.-.~....,----

--- -------1---tE---

-1- -,-r:
_ _ - - - --....,- -

pa - ti,

pumas mecum di - vi - de.

~~- -~

-__J-.---F ac me te - cum

.::+=. .-~==--.-.~-=--

~=--==--===j==-

:~--I

-1I-iII=--::j=-=1
pi - e fie - re, Cru-ci - ff - xo condo - Ie - re, do ---J--~I----=l-r:
_
:jiii-. =-----~==-.--_.-.=~--~
- nee e - go vi-xe-ro. ,J ux-ta eru-cern te-cum
b
=1-.-"-./,,---- i=1---'--

::JI_._.- _.

n:" .-

~--. .-~ =j="-=~

j-.-. ---__
---.-..
.--.-.-.-1--- -.------i--..-.
sta-re,

et me ti - bi

so-ci - a - re

in plan-

- - - ~E--~---~- - .--=---~.-.--+--- - ---I-

--~-.--.

- ctu de- si-de-ro.

-1-

- - - - - - - - - - - - -+
Virgo vir-gi-num prre-cla - ra,

~- - - ------+-:-~-----.-.-------- -~--__J- - F . - " I


-----------~-----1--mi - hi jarn non sis a - ma - ra: fae me te-cum plan-

In Fe~to VII. Dolorum 13. ]\1. '\/,

~. ~I- ~.
- ge- reo

:$=~

-~ ~ ~

..-

401

Pae ut portem Christi mortem,

.~

I_ --

pas - si -

"-=-iI--.g-.-j==--==--1
--------.----1-- -\

-+ - - - - - - - -

3~.

-----~-.-.--.--.-

- 0 - nis fac consor-tem,

et plagas re - co-Ie-reo

.-.-.----_..
-:l--3===---~~-=---'
-----1---.--------\--- - - - - -.-----~
Fae me plagis vul- ne - ra - ri , fae me eru-ee in - e -----3--~---3I---I ..
-.
..=_-.- =.===-. -t
~ . -~- - - - = 1 - -~-.--- - --j - - - - . , -

-~-.

- bri -

~-

-I-

a-

~j-.

ri,

et cru-o -re Fi-li-i.

Flammis ne

--.---

..II- -~ .j-.-.-=1
--.-1-- ~=
1------.-_
------ -- - - -.--,-~-. -t
-

u-rar sueceosus, per te, Virgo, sim de - fen-sus

.-.=----

- ---1---~E---=1-_ _
_.__::::r__::
_
~

~==-

=1-.~:I-_----.=~-1

ju - di- ci - i.

Christe, eum sit hine ex -

~_._.__

in di - e

~--ir"-.3-..
' i - re, da

---.1-.-~.. _--._b~--= --.~-~

_
_
_
_
_
=-1_j__
_
_
__
__
__
__
_
_ _ _ _-1

.-.==.

-~-

per matrem me ve - of - re

JE-------

I-

ad

-=1--~-~
1==-- ~:JI--. .=_-.~----01

- ----.-.-. -.- --palmam vi-cto-ri - 00.

Quando cor-pus mo-ri -

=--I
e-

--3-------------3---\-.-.--=-8--1"'"'11-.' -.--_---l------ - - - - - - - t - - ------.----4~- -

--

- - - - - - - - - - - ----_::.-1-

- tur, fae ut

a- nimro

do - ne - tur

pa-ra-di - si

----3f--3E-----j-- - - - --------~.-.-.- -..-'!ft-.- ====---===---===--==


glo-ri - a.

A - men.

III

402

Oft'ertorillID.
Ton. L

Fe~to

V1 L Dolorum ]3, M. V.

.-il".. . .-

r
...-~--==---=--.-.=-_11::-~--1_ ~-.--~
-..JI- - - -;------

~1Ij .~

J:te-eor - da - re,

.-

De ~ i,

-~..

VIr-go

ILl _.

rna - ter

:!,...:t

te - ris in eonspe-etu Do -

dum ste

-~.
-3---"
:~-I
~~==--===-_ _~===--l-A-.--.~.
-~--. =---======-:j-i
- mi-ni,

ut 10 - qua-ris pro no - bis

bo - na,

---~--~----~
..=--.
- - . - - -..... -.- -+
---.-.- --. - - -.--.--a--=l-.~
- - - - - . - . - -----=---\ ----~-- -let ut a - ver - tat in-digna-ti-o-nem su - am

===--=--=---=-==--==--==
.-illi-. -----------

-----~I-------

=-~- ...a

===

no - bis.

. I===---..---~===---

Communlo.
T II
on..

. ----1----::11-.- -._-1---:11II-=--~
-=---1------ ---1---Fe -Ii - ees sen-sus be - a- too Ma-

-~--3----='--+_-.-r-II . ~-.- -.==-_-==t~I.y ._t


~~-.-Ii

-t. -

-- ---- --

- ri - 00 Vir - gi - nis,

~
.

q~i

--1-----

si-ne mor- te me - ru -

=__ ] -.--.--..
;.~-=-=-==+- ..
~
~_ -- =1
._-~_~_-~__._
-=-.-c-l-I

- e - runt

-.-

marty-ri - i pal

maIn sub ern - ee

~- -..-~--.
~~=~I:----==---===._
-===
-------- - --- ---.
-- -.Do -

- mi-ni.

403

FESTA APRIIJIS.
Die 2. S. Francisci de Paula Confessoris.
J\1issn. Justus ut palma. pag. [39].
Die 4. S. Isidori Episcopi. Conf. ctEecles. Dod.
lVlissa. ] n medio Ecclesire. pag. [35].
Die 5. S. Vincentii Ferrerii Confessoris.
Missa. 0 s justi. pag. [37].
Die 11. S. Leonis I. Papm Oonf. et Eceles. Doct.
Introitus. In medio EccIesire. pag. [35].
Graduale. 0 s justi. pag. [35].
Tractus. B eaius vir. pag. [8].
Tempore PasehaE, omissis Graduali, et Tractu, dici- .
tul': A lleluja, alleluja. l. Amavit eum Dominus. A lleluja.
l. Justus gel'mimlbit. A lleluja. pag. [36 - 37].
Offertorium. I nveni David. pag. [9].
Communio. B eatus servus. I)ag. [34].
1

Die 13. S. Hermenegildi J\iartyris.


J\iissa. P rotexisti me. pag. [15].
} Si autem celebretur in Quadragesima, dieitur J\1"issa.
In virtute. pag. [10].
Die 16. Sanetorum lVTartyrum
Tiburtii, Valeriani et Maximi.
Si vCllerit in Quadragesima; fit de cis commemoratio
tantum. 8i autcm post Pascha, dicitur Missa. Sancti tui.
pag. [17].
Die 17. S. Aniceti PapH' et l\1:artyris.
Missa. Protexisti. pag. [15].
~ 8i hoc Festull1 transferatur post Penteeosten, tUDe
Missa erit Sacerd6tes Dei. pag. [7].
\

11,

Fe~;t;t ,.\prili:-:. :21. 22. 2:~. 24. 2,~).)

404

Die 21. S. Anselmi Episc., t~:onf. d EtcJ. Dod.


:\1 is'i:t. In medio EccIesire. pag. [35].
Die 22. SSe Soteris ct Caji l'olltiticnm l't :\tart.
.Jlissa. S ancti tui. pag. [17].
~ Si hoc festum transferatur post Pentecostell, tunc
lVlissa erit Tntret in conspectu tuo. pag. [20].
Die 23. S. Georgii Jlal'tyrj~.
:\1issa. Protexisti. pag. [15].
~ Si prredictum festum transferatur post Pcntccostcn,
~Iissa erit In virtute. pag. [10].
Die 24.

S. Fidelia a Sigmaringa

:\1 al'tyl'is.

~Iissa.

protexisti. pag. [15].


fcstl1m transferclldum sit post l'ellteeosten,
Missa erit Tn virtute. }lag. [10J.

.J Si hoc

Die 25.

S. Marci Evangelistre.
l.Jitallim Majores.

Ad Processioncm dicitur l\iissa de Rogationihus. p. 264.


~Iissa.

Protexisti. pag. [15].


~ Si hoc festum tl'anSfCl'Clldum sit post Penteeosten,
l\tlissa dicitul' ut infra.
Introitns. Mihi autem. pug:. [71].

.... -.,.~-----. -- -II--==---==

~
{~raduale.

Ton. X.

-.-.-

-----~~---.-=~.
'--~---t:~-

-.- --- -

-.--.- - -

In o-mnem tel' - ram

ex - i

-=--.-.~-!-~---=---....-.=-==---=--==t:: . - - i ~-!""W..., ._--.-:,.- --'A'.--- -.-_-.";:-!""W-"'-:=t=-------=--=-~_--_

vit

so-nus e-6 - rum,

--1-,

et in fi - nes or - bis

405

')
j.:..,).,

.+-..

.--,--.-..

~_=---.-~==+===~+~.-=r~-~
__
_~_~--J_~~==-_~_.j-I_
ter - roo

ver - ba

6 -

f M

~... .::c~ ~+i~" ~


V Cce - Ii

J_ _~i~~
_

e - nar -

~:c~

gl6 - ri - am

rant

==+=.
~- ..... t_ _-.::j ..-. =-__

t_~=

De

- rum.

i,

j __

et

6 - pe-ra

ma-nu-um e

~=r:==I===-~===-.-,- --.~+-.E-'" ==rl=:iii:c:_..


_t_._~----J----==~-=:j~-1
- jus

an - nun - ti - at fir-rna -men

tum.

Ton . L

----:t--f-

-ll~-+=~E
-I-!li=~==-..-.E-.-""--===~ .!'-_~.~=:!"
+---=
.
-+1=.r/fJ-.-Jl!:+-~"'-.--

AI - Ie - - Iu

-----+-..

-I

.la.

=---j-===--==--==.

~-t
~_+=._._.i1 ...~
~=
-.~fi==~===~.-+.~I~- ..-.~"'-.
V, E - go
vos e -Ie gi de mun - -

...

---3---~-1--3-~----

~== _.
-.-~.+r:-~=
..- ---.-------.-.-.-i=C~ I:
=+r!i-.Jl!:+~=-- do, ut e-a - - - tis,
et fru-ctum af -

=-=~

~...=r:-=
~ -1. ~~f .I:.~~-!ft1lI:i
..-j-.-----~------I

~-"'-F -

- fe - ra - tis,

et

fru

- . .ctus ve -

ster

;;a-.....~ --E-=
~I:
.
-.-j - - - - - - - - - - -

-t-
-+f-

rna - - -

ne - at. Alleluja. ut supra,


Offcrtorimll. l\1ihi autem nimis. pag. 349.
Communio. Yos qui secuti estis. pa.g. [73].

Festa

406

Apriii~;.

(21-1. 28.)

. Die 26.

SSe Cleti et Marcellini Pontificum et .:\Ial'tYl'um.


lVIissa. Saneti tui, Domine. pag. [17].
'" Extra tempus Paschale l\Iissa erit Intret in eonspectu tuo. pag. [20].
Die 28.

S. Pauli a Cruce
rJ

('1_

Introitus.

'1~'111f J~ ~
1.\~li;
.... ~~_
. ,~.~ >_~ .c =-.'l,
._
...-...

I~~-

it /, 'c_

\'

G~'-

'....

Confessoris.
Ton. V.

a-! --. U-E

Hristo eon-fi - xus sum eru - ci:

6 =~ ~-b=--==----=-'-.--=~
'.

i~~ ~-="_"=.-=:J===--==j===t~

=,_._.

(j

vi - vo au - tern, jam non e-go:

-.-~-.-.- ~-~------.-~.-.-----l
~---=-=-===c==_
-vi--vit
-- - - --_==-- - --.- --1----=-=-.
ve - ro in me Chri-stus: in fi - de vi -

~--'+====-----a...

.:r===-.-~:...-.

.j=

:r-=i="~-.-==----.-j-.--==j=::=-1
- vo Fi
Ii - i
De - i, qui di - Ie - xit me,

-_ ....-.=i1".1

~_"'::":'_1-~.II
et

tnt

di - dit

+-. -.- _
~_.-::]._t__- - ~-..-.J-1semet-i - psum pro

~~k
....-.-r--::k:-~-~~
me.
AI-Ie - 1ft - ja, aI-Ie - 1ft - ja.
~ --=---====1====--=---===l===--j==---I---------=~--~ ._-~
Ps. Be-a-tus qui in-tel-Ii-git su-per e-genum et paupe~-.~-.-.-.-.-.-.-.-.-.=--.-.~=;:::n==
::r-==j===j=========j-=-~--.~=
- rem: in di - e ma-la li-berabit e - urn Dominus.
\). Gloria Patri. Ton. V" pag.4*.

407

Ton. VII.

~==--==--._~G='" :+~--.~-~ -~+--=

+-=-- -+~..~

=t:=~-_=_=--==--==t==:c:Al -Ie - hI - ja.

=i

-l-.---.-- --- ====


==---==-..:==
~- -_-.-.~.-.~_.---.-.:J_--

--l---- ~-_~_.-.-.-.--=----,~

"V. Pro 6-mnibus m6rtu-us est Chri - stus; ut et qui

~_j===j==-~-===-.--l-._-._~-.-==----=-.J~
~--=l=~-.+:a:-"':a:-..,- ~-==-=+=-=~. .~
vi-vunt, jam non

si - bi vi

vant, sed e - i,

---=----I---3------1------ --. -

-.---r-.--=-1---=--~-____=t==_.-=:J--~-.
__ --~- =~-.J_~--=:!:
~

qui pro i-psis mor-tu - us est,

et

re

Ton. VIII.

-~-~~-~'!E+-~=~-~.--~~~=~+~

~I-_--=-=-=--==r==j-.--=-+--=-----=--:j~.==
Al - Ie - In - ja.

..

----~--;:--r---3----:a:---~
::;--~-~-:JI--.-..-.-_-~-~- _~~+r--=_

=---=----==--=
~---==--==
et
hoo - re - des: hoo - re - ---------..---3-----=-------t~==------===--==--=====---===t=-=--=--.- =-=
~-.-=-~=-==-=
1". Si fi - Ii - i,

- - - - - - - - - - -_-.-nl-~-.----_.-~-

des quidem De - i,

t__.-.~-

co - 1100 - re

- des au-tern

~-_-~--_

--===~--- .~

::;-
=t=-...
~~_--_=j_lI-~ .-1-_ _ --~~------j~===

Chri - sti:

:-.1i

si ta - men com - pa

timur,

ut

et

--1+ ~ :t~- .~~ ~-=n=:===--==--===

~======--==--==~
con - glo - l'i - fi - ce

t=-=j====--==--==

mur.

-J.~lel(lja.

ut supra.

408

Festa Aprilis. (28.)

Si celebrEltur post tempus Paschale, dicitur


Gl1aduale. :f-.-.~-.-. .:: =r===i-.-"==~"=r-=i
--'-j-.--I=---t--:::e
Ton. X.
-U=-h'--t-ab-:-t
. ,.
.11.1.1- 1 au- em
-81
g10 - n-a-n,

-----E-----~-----~
-.-~-.-.=1-.-....,..,~-.-.=.-..~I.-II::~
---=--=--====
-.j====I=-~~===
ni - si in eru-ee
D6-mi-ni no - stri Je- su

:5 ~ .~

. -. .. ..===

. ~_r.

::f----=j----=J-----.---~.=i
Chri - sti: per quem mi-hi ~undus eru-ci - fi-xus

..

::::l5=I===I====--.-c!'-~+:A:7-=lI~--

:J==..-t-~-.== -=-f_.~=J--.--j
est,

et

e - go

-.==---1

do.~.

mun - -

Nonju-di -

~--=.-Q---~-L-=
j : j-=j -= =~++"":l ...l--------~
_ ~ -. II-.~j=- ca.-vi,

me sci - re

__
..
~--===--~

a -

Ii-quid in - ter vos,

_II::..-L__ __

._.,..
--_- ...------.-1I=r:-~-3-=l~
-.=._~_

ni - si

_~.

_ t -.- _.-11 -.-GJ e - sum Chri - stum, et hune cru -

Ton. L .

-_'
._.-=+-_..!..
-~-~-"--~-~-~ti
~=

- ..-~- +--+~-.-~ -=-=== --...e_

AI-Ie

III

ja.

.....!::

~---.--=-- -.-.-~~
...
------~
.
I"\'}---::c---~
~-==-~--===--=====i:--=-- +_
. Christus pas - sus est pro no - bis, vo-bis re-lin -

-:::::J-i--

409

F,,--t,l .\prilis.28.

11----=-----.- - ~:J .~
=__=t

-~---;;a~-E- -

-.----..-.---

~==-~-~.-.

ill---_

---.---.----_::-..

-~.-

- quens ex - em - plum, ut se -.qua - mi- ni ve 1------~3E-------.-_._---.


---~.-- ---- stl.- gi - a--e- - - jus. Alleluja. TIt supra. - - -

~--.-.

Post Beptuagesimam. omissis Alleluja, et Versu sequenti, dieitur

------.Cli;;----=._Ir.:____

'l'tactus.
~...
~ i=i=i
Ton. II.:tt:=~
Chri-sto i - gitur pas - so in car-ne,

=t=5-.------~Q~-1I-r
~.

.~_ IIi-C~ et vos in e - a - dem co - gi - ta - ti - 6

::a=5
:tt:

~ ~~
t:= ~-:=II

- ma.:.mi-ni:

..

j:

- ~~

ne ar ..

LJ_. .
~ ~
~-_ ~

qui - a qui pas-sus est in car .. ne,

..--= =n:===--.-II-II-.-==--==.

~=~=._.-.- ~

::3f=j===--==--~=--....--=~j=-.

--.--=-- ---- - .-.- de -si - it a pee - ca

tis. V. Semper morti-fi-

--1-- ~---Q,,-.~-.----~~
1- ==---==-....
_-_ ===--===. ===t
ca - ti - 6 - nem Je - su
in c6r-po-re ve -

--~- -==~

~I-_-~.--===~==:r="'-.-~~=-~==J'-Ih
::rr:-----I-.--IC~.-j-.--------l--:j---1IIl
- stro "Circumfe-ren-tes, - ut et vi - ta Je- Btl
rna-

~
- ~"-=~ ~ - -~~3
- ni - fe - ste - tur
in cor-po - ri-bus no - stris.

~~I--.---=-~.-3
1------...,- - -

- -.-.-j==

.J~_._=-_~
-..,--.-11- .,
---I-

==--==--=---==j..:..-==.
'5. Ad - spi-ci- en- tes in au-cto-rem ff - de-i
Graduale Hom:mml1.

L.i...._.. . . . - -

27

=-

l,'csta .\ priji~. 128.)

410

~--:--., _t~-.-". =. _.~~-~- ...-.-.--t


et consumma - to - rem J e - sum, qui prop6-si-to
I .-.=~'.I-"=' .--.-.~-.-:~_ .--.-=-".I . J-'--t

--::-.-.----.---~._-~--- -.-~
- .- - - - - - - - - - - I

.-=-~:lI!=.---'--==j==-~--!:.-=-:lI!=.-=-_

si-bi gan

I.-..

di-o,

su-sti-nu-it cru - cem

-.--.. ....-.-

._-.'-~--II==~- j - -.-.-~--.
---f-

~-.

--j-

-,-

- - - - - -----1-- - - - - - - - - -

con-fu-si- 6 - ne con-tempta,

..-

at-que in

dex

- ---- .-.-- - -----===---===


-----._~-~ ~f=.-.~.1----::"--~-3~-~-

..L-

-e

te - ra De - i

se -

det.

.=--.--+-

Oft'el.tol~iulll. ~~~ ~
~
==1 ....
...,~-.--.-- ..- . : : j - Ton. I .
Ambu-Ia - te
in

~ .~=-=3
'-, ~ti-o - ne,

..

~=-~
.
di - Ie - -

"rv- ~=::c.--1~. ~-~

sic - ut et Chri - stus

di-Ie-xit. nos,

- '--f!=----f.-----=l=:$.
j ... _._ c:. ... - .--1
et
- :;ic

tra - di-dit se-met-i - psum pro no - bis

-=-.

ob -

.-j-=--i1i11-.-.-~-.=+=-J

~~-.-!==-===.:.-:=.--==j==--==_-==j=
--1-

-: Ia - ti - 6 - nero et

h6 - sti- am De -

in

::;1i~:I="-l" .=r-.-U.=-~ ~__ ~ -==r=~=---+


~

=-==---==--=-_=-_!'''--'-=1=-Itis.

=!II __
o - d6
rem su-a -vi - ta

~~.~.
-- r===l:r-=
- - - --fi-.--=-.-::j1:----Al - Ie
In .. ja.
-

=---.-.-.=-

--~---j-~-.---I-~
..l---- - - - - . _1_
COmmUIliO.
---=--=_- - - - - j - - - -

'I'

III

.....,-.-.--t-

. - - ---~-.-- - ..- - - - Commu-ni - can - tes . Chri-sti pas -

-------.-----..
.=r-.-on.

~.
-

r=.

si - 6 -

=-1

----=1~---~-.--~.- =i
_
-~=

ni-bus gau-de - te,

ut in re - ve-Ia -

-----E i= --------..--f--=..
--=-=S-.---=-.-"-=--,
~~=-=~~-= - -==----===--===--== :-_--==--===--=- ti - 6 - ne
gI6 - ri - re e - jus gau - de - .
-~-::II---.--

-.-~-

---+-~--==1---

- '~==1+

~l---=._._~"_ ::j .'!-....._ f.-~::j


a - tis ex sultan - tes. AI-Ie - lil - ja.
e-

Eadem Die. S. Vitalis ~Lllt.\Ti;;:.


,\lissa. Protexlsti. pag'. [15J.
Die 29.

S. Petri

~Iart'yl'is.

\liSS<1. Protexlsti. pag. [15].

} Si Fcstulll S. Petri trunsfel'endul1l sit post Pentecosten, tJrit :JIissa. Lrehibitur justus. pag. [12J.
Die 30. S. Catharinre Sene;nsis Virginis
.\lissa. Dilexisti. !l<1 g. [51], ritu Paschali.
Dominica III. post Pascha.
ill

F('~tu

Patrocinii S. Joseph

'v.

Conf.. ~pollsi B. ~L

Jlltl'oitns.

Ton. VII.

~----.-c--------=-.~--~.
~~dr--L-- -= =-1 ~ j
c:!
D-ju-tor, et pro-te-ctor noster '==?-.'~:-~~~==~ h

~..... ~-:II:=.-3
est

D6-minus-:

-.-~tT~

in e 27*

Dominica III. post Pascha.

-------~i::II;---~--.---.-
-_.-~--.-.,. . . . - - ---r--~
Ig
--_
-.
-.- -.
-+
------- - - --.--- - 100- ta - bi - tur cor

nostrum,

et in

n6 - mi .-

~
. -... ~. . --.-~--. .~-.-j==- ==l-.-.--J.
~:--.-J .-.~==-- ==~~-.=.::j=-=--:=!
- ne sancto e - jus

.~.

spe -ra

-:::J !!- ~E~

I-srael,

in-ten-de:

vi-muse Al - Ie -

..

~_.=! ~

qui de-du-cis

ve-

--------3E-.----g---=
....,..=!-----===--===--===--==--===
-------=-- ----------

lut

o-vem Jo-seph. '", GI6riaPatrL Ton. VII., P5*.

Ton. II.

.iT-= - . ~V~...--;+: ~.l ~....=:r1====


:tt:=:.-.- ==--===---===-=~ !-"-jt:==i=
Al - Ie - hI

ja.

.. -------.",.--..-:-~~--.-~-~-----.--.~_._--....--,-.-~-II:+-II-

~
_.-.--===--==----==1. De qua-enm-que tri-bu-Ia- ti - 6- ne

j==

-.::==.==--+-cla-rna-

. .-~
:~. ~ _II:~.
. ;=1=
- _~-.::t=.

~.-.--.;:--~.

~===-~..

_. ~ve -.Tint 'ad

me ,

e~ -

au- di-a.m e - os,

et

II

Fe..,tlllll Pa(roeinii ,So Joseph.

413

Ton. VIII.

~_

~ ~ ~-~
.~
..e.~.~~-:J,+:--+~_. _ _
-=j_
----::ji=--I-

Al - Ie - 1ft -

-. ja.

- - .--~--~~-~--1-'
---.---.-~
-1-r---=---- . - -

- -.-~
-- -- - --V. Fac nos in - no - en-am, Jo - seph, de-cur -

-+ - . - - - - - - - -

..

------d-~----~-=i:

::i=gI----

~. ~ ~ ~r_~==-=. -~ifiIr..
- re -l'e

vi -

tam: sit- que tu-o sem - per


-~---~-~ -------II

- - -.- -=--.

~=1--~-~ -~===~--=
tn - ta

pa - tro - ci

ni - o.

:=====--==

Alleluja. ut supra.

---E----f--~--~--- - -f-- - - 1 - - 1 . _ - - -~~.---i

~-.-.-

-...~_._._.._-.---= .+--..-:

-1- - - - - f - -

- ",minnm: quo -

~.---.

--.

ni-a.m confor-ta-vit

se - ras

......-..

-===j-.--~.. - - - - . - - = i.~--.-.~=
- -f---j-~---.-------~----=------1--por-ta - rum tn - a- rum, be - ne - di
xit

"
1.

--j-

Festrt l\1aji, (1.)

414

J.:-

COllllllunio. ~Iiiii ~. iii ~. iii -~=~


~ -~--.-4
Ton. IV. ~--j---- - - - - - .J a-cob au - tern ge-nu - it Jo
--:=l-~-----~(---.--

._j

.. seph

it

~ ~ _t=.~ 1Ii-- --. ~--t

vi - rum Ma-ri ..

00,

de

qua na - tus

~-.:?~ E~ ~... II!II:L~ ~


J e - sus,

est

1l

qui vo ..

.~ iii ~
AI-Ie - III - .la,

-d

ca - tUf

Chri.. stus.

~ ~ ~. ~~I~

al.. Ie - III - .la.

Si Festum Patrocinii S. J useph transferenduIn sit


post Pentecosten, dicitnr eadem :Jlissa. detractis tantnmmodo Alleluja ab Introitu~ Offertorio,
Commullione ~ ac
substituto sequenti Graduali: Domine, proovenisti. p. [41].

et

Ton. VIII..

~'-3t:::=='
.~. ~.---~~
_7: _l~::a.-.~.
_
:e- __-_-=-==:J==--==
ja.

~. Fac nos inn6cuarn. pag. 413.

----.-~-.----

FESTA Mi\.JI.
Die 1. SSe

Alleillja. ut supra,

Apostolorum Philippi et Jacobi.


Introitus.

Ton. 1

<

1-',~.
.'c-_~-~,""~~CC-c';1fr,'\,),)
._
:;:li--===tzill-_==1-_-".- ~~~=-~
~ it. ~_._._.r---==j~
'_-~
_

__

~I~~~,-.
~J.-.:_,.~=e1.~;!\. ~----:::j-.--~~-II-~a~e - :~~t t~.~6~~
'.

- -

~..J

. .- _...-

..

mi-ne,

in tem-po-re af-fli ..

"

-----""--"-"--~ ":_'_.'---'_._~--,.,..i-j

----

...

..
_-.-.--.
.
-:---==----===---=---+
415

-------~----

:;X:-.-.=~.---~-.-

:t~-==--===~-====

- cti - 6 - nis

~ ~..

su -

00:

-.---.:::r--Iet tu de cm -10 ex-au-

~.... --~.. =~.

- di - sti e

os.

ill

~ 1-~

Al - Ie - hI - ja,

aI-

.- -.:::r-.

:j:i. ~ ...~
=1+- _. --=~--.
~=~
-+l!i-f----~.-.-j--. - - - - - - - - - - - Ie - Iu - ja. p" Ex-sul-ta - te ju - sti in Do-

===========------..::jr

-.-.-~-'::=1=
__--=l-- ~-.-.-I-- .-~===t=

t~

--=i -_
- mi - no:
re-ctos de-cet col-Iau-da-ti - o.
". Gloria Patri. TOIL L, pag 3*.
Alleluja, alleluja. \) Confitebuntur cmIL pag. [15-16].
Ton, YIlt

I A.I - ~Ie - ..1ft - ja..=~

~!fi"~-~.=j-

-.-.-=i===

~-.-.-...-~--~==1====III
:f=.===--=~.----d=.=.===--_:::J=1d:
~. Tan-to tern - po -re
vo - bis - cum sum, et
~=-~--f--f--==l---I-'
- ..-.-~=-~ ~.=j ~ .==r-~. p:::: .-~
non co-gno-vi - stis me? Phi-lip - pe, qui vi - det

::J=:. ..

J me,
E~~vi-det et Pa-trem
~ - -~me -

~=31

urn.
Alleluja. ut supra.
Offertorium, Confitebuntur emIL pag [16].

.. .--1-

Communio. --~-~i.~==---==j
Ton 1. =t~ ..---=--~_-!~=-- --I-'J.' an- to tern - po - re
vo - bis-cum

.-=-

Festa Maji. (2.)

'416

,~ ..._J
'.- -.-._-I!~~.-.
sum, et non eogno-vi - stis
-:;;Ji.=_-. +"-.-=1-"-.

-.. ~E

~.

me? Phi-lip - pe,

.-~-

=- ===1=---1

'~--==-===j===--==--~-:~=t--
qui vi - det me, vi - det et Pa-trem me- urn, aI-

.i-

..

~i.--~-.-j--.-.!:
&.=
=1.
_;3 .~.. .~
..- - - . - - - - - - -

'. -

Ie - IiI - ja:

-.==1--

-=-iii -....

non ere - dis,

~-

qui - a e - go in

jiII-~==~

~-~

-~
Ai-Ie -1ft -

~===--==j===t-.-=-=~.-.:j-

Pa - tre,

:;Ji

et Pa-ter in

~. .L~

me

==rJ:=-;-

est?

~-~-~-I---=--.-ii=l:_-------, -' ja,


al-. Ie - 1ft - ja.
Si Festum Ss. Apost. Philippi et Jacobi transferendum sit post Pentec., dicitur eadem Missa, detractis tantummodo omnibus Allelilja ab Introitu, Offertorio et Communione, et substituto sequ.
Graduali. C onstitues eos prineipes. pa~. [72].

Ton. VIII.

.J . ~~..

.-i~~~ ...~~3f

AI-Ie - 1ft - ja.


\)' Tanto tempore. pag. 415. Alle1(lja'. ut supra.

Die 2. S. Athanasii Episc., Conf. et Eccles. Doct.


Introitus. In medio. p. [35J. AIIeliIja, alleluja. VI. Toni.
A lleliIja, alleluja. ~. Tu es saeerdos. pag. [4- 5].

~Ton~.-=~
~~.~......!"'- ::)+=--+
.- - .---t--r--. -- -jt--.
,

AI-~---=--1ft-=-Ja.

--.-----..--- - -

417
\~. Beatus vir. pag. [38]. Alleluja. ut supra.
Si ee1cbretur post tempus Paschalc, dicitur
Hradualc: Ecce sacerdos magnus. pag. [30J.
AlleIuja, alleluja. 'L Beatus vir. pag. [38J.
Offertorinm. Inveni David. p. [9]. (Alleluja. VIII. Toni.)
Communio. Quod dico vobis. p. [29]. (A Ilelnja. II. Toni.)

Di~ 3. In

'(-\~'=='''cc-=cc.

1~.,~.~.;rq

Festo

Inventionis S. Crucis.

,,,:~ _ Introitus_.

.=:..

~ ~+-.=11-~-'Ii-~--_ -.: ~.~ _~

. ..._
\('\. ' ,..
. ., -.... .
;0
<;;,
'.~
~~!

"~'

_ Ton. IV~

tern glo-ri - a

- ri

j~.{i:.' -I.~.- . . ~. . . ... ":~. .~it-~-_:..+- . -=-=~4


~~

.'

o-s

au -

~ ::j:kii=~.--~f--.=-t- - --r:::=+<.'.'
.

r:=~-.:c~C-

* _

o-por - tet

in cru-ce

Do-

_.=-._ ..

~-.--- - - -~
.-.---. --.- - - - -.-p.:::

I-=~_._~~"_.

___=____=_

J e-su Chri - sti: in quo est sa - Ius,

- mini nostri

---f---
-- - - ~--I--~-- -----------+
~-~_.- ~-~--.--~-=--_.-...-. .~-.

--

vi - ta,

et

re-sur-re - cti-o no-stra: per quem

---~---~--r---~~-.- -- - - ---I-

---.
~_.-._sal~va-ti,

===._".__~-""I"~~= _-=
et Ii-be-ra - ti

su - - muse

---.---+----t:==1+~. i~t.~.~.~t_1:
:\1 - Ie - In - ja,

aI - Ie - III

.la.

=.--.

~--~-~-------=--=-3
.-.~-~
~==r=--=--==--==~======= --==~-=--===!
Ps. I)e-us

~mi-se-re-a-tur no-stri,

et be-ne - di - cat

418

--~-"-.=l-.-~-.--.--.-.-.-.-.-.

.-=1-1-

~I=====j~~==-~-==--==--==--===j=!
no- bis: il- Iu -minet vulturn su-urn su-per nos,

----f----~-~E

:;1ii-.-.-.-.-"_~-.~
~----------_.-

-_---=---==--==

--------et mi-se-re-a - tur nostri. ~. Gloria Patri.


Ton. IV., pag. 4*.
A lleluja, alleluja. ~, Dicite in g{mtibus. pag. 247.
Ton. VIII.

~ I

.!. ~~ -~=~

.~i~~~~3f

A I - Ie - Iu - ja.
~. Dulce lignum. pag, [80J. Alleluja. ut supra.

Offel'tOriUlll.:t~
-""'-.~~l __
_=1=- __
__
+ p-J.
_JC~_~
-=t_
---II
T on..

D'ext e-ra

D
. eIe 0 - ' ml-nl

-I-~--_.-.~"--~~-~_._~---=i
:t~-.-=r-'---'-- - --j--t
~-.-~ -.-

-==--=----=-~---==
==-~-~-=1===~
- cit vir - tu - tern, dex - te - ra D6 - mi - ni

!~. ~

- -..:!

1 -~~ -~-t-

JII
ex-al- ta - vit me:

non m6

ri - ar,

~-----+-----=i=+--t
- _:::1 ~~ ~~

:tL .- ~

sed vi - vam,

et

nar-ra- bo

6 - pe-ra

-':~-"".~~=.=~_+===--l
=~=1+:=
:e~--===j===t===.-!IIII
Do -

Comulullio.
v

Ton. I l .

- mi - nL

-===t=jr-=

AI-Ie - Iu - .ia.

~.1ii
~. r/'i ~.Lj_.
r- _=l
~_.- - - - _ _
P er SI.

gnum cru

.
- CIS

.----t
_
d
'
e 1 - nl. -

i~,-~ ~-~"_' ;~~


__

',_,

.. ,-._ _
,

. .~\
c~~~

-.

=.

.. __

419

------~-~-.f---E----- _~
:::- - - ~=-f._._Ii!"
~.L- _._~
.~~_
- mi - cis no - stris

li- be-ra

nos,

De -

---f---f--~---f---I--aI
--1---1-- - - - - 1 - - . --1---

~-- ~i~.f-~= =~~ _.f~i-"f-~

- us no - - - ster. Al - Ie-HI
ja.
~ Si Festu1l1 Inventionis 8. Crucis transferri cOlltigerit post Pentecosten~ dicitur eadem l\iissa, sed Introitus,
et Communio crullt sine Alleluja, et Graduale nt in Missa
Exaltationis, die 14. Septcmbris.
Eadem Die.
SSe Alexandri, Eventii ot Theoduli l\fart. ac
Juvenalis Episcopi ct COllfessol'is.
l\1issa. Saneti tui. pag'. [17.] Extra tempus Pasch.
l\1issa. SapUmtiam. pug" [24J.
Die 4. Sanctre Monicre Vidme.
Missa, Uognovi. pap;. [59]. Critu Pasehali.)

Die 5. S. Pii Quinti Papa~ ef COllfessoris.


NIissa. Statuit. pag-. [30]. (ritu Paschali.)
Die 6. S. Joannis ante Portam Latinam.
Introitus. Protexisti me. pag. [15].
Alleluja, alleluja. \) Justus ut palma. pag. [42J.
AIIeIuja. \y. Justus germimibit. A lleluja. pa~. [36-37].
Offertoriulll. C onfitebuntur emIL pag.. [16J.
Communio. L retabitur justus. page [17].
.
.,.. Si contigerit Festul1l S. Joannis trunsferri post
Pentecostell, tunc Missa sumatur ex alia Festo ejusdem
Sancti mel1S!3 Decembri, page 36.

420

Fcstit :Ylaji. (7. 8.)

Die 7. s. Stanislai Episcopi et 1Iartyris.


lYlissa. Protexisti. page [15].
.} Si hoc Festum celebrari oontigerit post Pentecosten, tUllC dicitur lVlissa S acerd6tes Dei. pag. [7].
Die 8.
In Festo Apparitionis S. Michaelis Archal1geli.
Introitus. Benedicite D6minum. pag. [66]. ( A llehlja,
alleluja. III. Toni.)
Ton. VIII.

~/I
ri! ~=-~ d. ifI/'?i. '!W~.,;g+=__-1_
4~--_-=-_~. - - - - L - __- - 1=
Al - Ie - IiI -

.----

.la.

---~-r~-~---~
~-~
_~_Ir:_

-r-- ---_ ....:... .--.-.


-~.----. .-II--_=---.
----- ---- ~. San-cte Mf - cha-el
Arch-an - - ge-Ie,

----1-~---------~-fII-IIr---
:;:Ji=.=-_.-:..:::::r:_~=-=.
._~.:

--=--.-

~=----

de-fen-de nos

=-==t:II-.

-_1---- - - - - - - - -

in prre - Ii -

0:

ut non per- e -

~1I!t~~ ~ .-:~-. I ~~
'- a

mus
Ton. ViI.

~=

in tremendo

ju -ill - ci - o.

--=--r= ~-.
:~=iII~ =I=-~:=n::-:
.--=.:j==---=-~-!II_:jtI

~_._~-....

AI-Ie

1ft

ja.

. -- . --.:=_=
- - - --~~-I""-~-'
_ _=-= =Ii.:::::----=--==
~---~--I---~-----'~
. Concus - sum est ma - - re, et con
_._~~

_~_~

,~

J ~==-:I-..l~,..=:r==

-.~=-.-.-~--I

-_-I===-.-.:.....:=--==~=--j===---=====--===-.:j--I

- tre-mu -it

ter - ra,

U -

bi Archan - gelus Mi -

Mali

''-tfl

(!l.

n.)

421

~=--+=-=l=-=+---~~--=t==n:

:!=~ .-~~"'.=d_~ ~.---=~-f.~


- eha-el

de-seen - dit

10.
Allel(lja. ut supra.

coo

de

Offertorium. Stetit Angelus. p. [70]. (Alleluja.!. Toni.)

COlumunio.
Ton..
III

~~

-+

ri!!:.+
~==t=+=.
.-.~ .~
-.-!III==---==---==-

.- -

.B ene- d'1

.t
l
ele A
omnes
n-ge
- 1

~ :fl

~-TJi:::r ~~~r ~
D6-mi-ni

D6 - minum: hymnum di - ci-te,

=.=::!.... iiij--"-

:iiiii-II . ..-~ . ... _. ~ --.~


~===--===L-=====_._

et

BU -

per-ex-al- ta

te

-l-

urn

~-' ~-~
--.-~!=
~~ 2
-~ .;r.~. ~-... ~:=
in
soo - eu - Ia.
Al - Ie
hi
ja.
} Si Festum prfedictum transferri contigerit post
Pentecosten, Missa sumatur ex F esto Dedicationis ejusdem,
die 29. Septembris.
Die 9.

S. Gregorii Nazianzeni

Epist., Conf.
Doetoris.
Missa. In medio EecIesioo. pag. [35]. (ritu Paschali.)

et

Ecelesi~l"

Die 10. S. Antonini Episc0l'i et Confessoris.


NIissa. S tatuit. pap;. [30]. (ritu PaschalL)
Eadem Die. SSe Gordiani et
l\'Iissa. S ancti tui. pag [17].

Epimachi

l\lart.

422

Festa Maji. (12.)

Nerei, Achillei, Domitillre


atque Pancratii )Iartyrum.

Die 12. SSe

l,-

Vil'ginis,

~'.-.-~'-~--.--~..
l
Introitus.
Ton. III.
~
~ic ::;::_._ _._-.-__::j-.~~=.=~=
_

_
-=

~~. --.-.~- -

--

---i-.- - - j - - -

-C~ce- 6- cu-li-D~mi -

---E..

~.

:ii:S- -

:-;-:

==1===-~.=r.

J...;~~~~~~~ ~==
- ni

---~-- .-!----

--.-.'-":=II-.-~-II:a:--

--==-~-===~"I
su-per ti-rnen-tes e

-~ .-.-.~- ~

~=L~=~_-_~'=-_-_-_-_~_-_-_"_-_-_-==_--r

- urn,

spe-ran-tes

in

.
-iig-...
-~
:;ia_~

_~_~

~-~

- - - _ .... ~ ...:.= -

- jus,

._._::J

mi-se-ri-cor-di-a

e -

__
-=-I_
~==--==~===---=-.:..-.l-

~.-

al - Ie -In - ja:

- . - - - -...- - . - - - -

ut e - ri-pi-at

--j---_-r---.-

-r.~--E---a::
::II::::::=='==-~-.-.-.-I
~- - - - ----1----.---=-- -"'-1--"mor - te a- ni-mas e-o - rum: quo - ni-am
-I

----

-11'::"-1----

...

_._

----I--~---~--~-~--.--- - ---~-~j-.~.~-._.====-==~~~_""J
_.. ._~=
ad - jn - tor,

et pro - te - ctor

+:~ .=~
=1 ~

~_.-.,-._"

AI-Ie-In - ja,

no - ster est.

...~.~ . ~

aI.-Ie- In

~===-

l:=-=::n:~~__I__

::Jl_~=1t~

.la.

-l1li
'-.-.~.
~===.-II=+.====------===-

-.-

Ps. Ex-sul-ta - te ju.-sti

'::J===-i=l-.-.-.-.
.-~-. --===--i
in Do-mi-no:
re-ctos de-

---~---- - -~f------------_.

~
- cet

.. =-=..- ===----==---==

~-~-

Iau - da - ti - o.
\). G16ria Patri. Ton. III., pag. '3~.
~ol-

423

==-

Ton. VIII.

~-==t=--!.+~.':-~l.~~.~-. ;gr==
=1==-~-.=.=--~~-~-=-t===--==~:=!f=~ =j=
-==--~

Al - Ie - IiI

ja.

~===--===-._~-.==1-.-.-.===~=~.-~.~:
~~~-.=.~-==j==-.~=-~=j=t-=t===
". Hrec est ve - ra
fra- ter - ni - tas, qure vi -

-.-

g===-=--1=
! ~- .-=-=:::r=~==--=---.-=.-.-=1-.~= f!II-::J--.-==....~=1===~
~===--~-=-=---.- cit

mundi eri

~-.-~- -l.~-

mi - na:

Chri

stum

------==---==j=j=.=~-r=-==--. -==j=!

se - ell - ta est,

in-ely - ta

te - nens re - gna

=---.

~=
-..,-~=~==-==n::===-----==-----==--==
~==!:~l.-.=~ ~~=.=.=1====---==-----==-~

Ie

coo

sti - a.

Ton. XIII.

--r.~1IL--~~"-~3=~i~r---~~==~f====
-t -~. --t-I--~.-~-- . .-

- - - - - 1 - - - - - -. . . .-

.\J -Ie

--.-

IiI - ja.
W. Te M:artyrum. pag. [28]. A llel11ja. ut supra.
()ffcrtoriulll. Confitebuntur cmlL pag. [16].
Communio. Gaudete justi. pag. [19].
} Si vero hoe Festnm transferatur extra tempus
Pasebale. l\Iissa erit scquens.
Introitus. Salus autem just6rum. pag. [27].
Gracluale. l+ Iori6sus Deus. p. [21].
~\.lleluja, alleluja. V. Hrec est vera fraternitas. Alleluja. ut supra.
Offertoriul11. Anima hostra. pag. 41.
(:ommunio. A men dieo vobis. pag. 92.
Die 14. S. Bonifacii J.\Iartyris.
:\lissa. Protexisti. p::tg. [15]. :
\

424

Fe,qa Maji. (16. 17. 18. H). 20, 2j. 2(;.)

Die 16.

S. Ubaldi

Episcopi et CUllfl'ssoris.

l\1issa. St3,tuit. pag. [30J.

Die 17.

S. Paschalis Baylon

Conf('''~ol'is.

l\lissa. Os justi. pag. [37]:

Die 18.

S. Venantii

}\;lal'tvl'i~.

~
.J Si autem celebretur extra tempus Pllschale, 1\1issa..
In virtute tua. pag. [10].
Missa. protexfsti. pag. [15].

Die 19. S. Petri qoolestini Papa' d ('oHf('s~oris.


1\li8sa. statuit. pag. [30].
.

Eadem Die. S. Pudentianre Yil'gillis.


1\ifissa. Dilexisti. pag, [51].
Die 20.

S. Bernardini Senensis

Confl's"ori~.

lVlissa. Os justi. pag. [37].


Die 25. S. Gregorii VII. Pap::(' et ('unfessoris.
1Vlissa. S tatuit. pag. [30].

Eadem Die.

S. Urbani

Papf(~ et l\lnrtYl'is.

l\1issa pro temporis diversitate ut in fine hujuf>

Gradualis.

. .:'. .

~~ _'_.;;",.i",~

425

Festa Maji. (26).

--:--_--===-=- ....-&.-~-.- --==--=---=-----=+.


~-.-.-... -=-=~.._j==1-.-.-~-ICJ-~
per in - ha - bi - tan - tem
-~.~~ J~=

=:;jjj.-

~-.-~=1~.-=--

in no

Spi-ri-tum e - jus

-.-11-

bis. Ps. Be-ne-die

...- .....

+=.-.-~~---==---==:!:

a- ni-ma

me-a

- .~--E------~1--.-.-.-.--.--.-.-.-.
~
----.-.-.-.j==--=--===1==---==---==
~
Do-mi-no:
et 0 - mni-a qure in-tra me sunt,
--I-

-.-.-.----=--- -.-------

-----~-~---....,--F---..--- ~
--1----f---"":W----=
- -- --no- mi - ni san - eto e - jus.
'Y. Gloria Patri. TOll. III., pag. 3*.
Graduale. Venite filii. pag. 143.
Ton. II.

__
==--==---=:=:. -- .=i,~-::'-f-----I-"-Jq..--;--~- --::"--3-"-..1l-----=-~.-=.----.- -P--=-.-r---=--.--,...- - . ~
l.
-~ ~~-=-gnem -~
...--r-----+-3-----..
-_=-.--.---1-- --_-..--.___----r--~
1
-I

-_-...

=~-

~--.-;- -;--. .~.-.-.:&:-

Al - Ie - 1ft -

-~

- ja.

--_-=.-~ - - - - - f - - - - t - - . , -

De ex-eel

sit

~---=-

~-=-=--.:-.-.-~= =~_.===--_.~

6s - sibus me-is,

et

e - ru - di
vit me.
Alleluja. ut supra.
Tempore Pasehali, omissis Graduali, et Yersu, dieitur:
AlleIl\ja, alleluja. 'f, De excelso. ut supra.
Ton. VIII.

----------3--ili..
-_-_~-i=~._-3-f:-~~~ ~.-..--. .=~ - ~'.--. 1
.~=-~

~J-~ ~'.-.-==---==-~--.-::'lI[.~_

AI-Ie

- 1ft -

-11- -

ja.

iii

T-Con -ea

Gr~uale Romnnum.

.1 ..

:iiiioooo'

Iu - it

cor

me - urn in-tra me:


2S

426

Festa Maji. (26. 27.)

------.--.-.-.------.----E--- _-1-

-~--j-----.-f=II- .- . . ~- -~--i-1- - 1 - - - - - - - - - 1 - - . - - - 1-----+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

et

in me -di - ta .. ti - 0 - ne me - a

~ !~_ .==c~.~ ~=3E


-

de - scet

Oft'ertorium.

Ton. II.

gnis.

ex - ar ..

A lleliIja. ut supra.

~
,Jr-.j-.~ .-~~ Itjjjj ~j--~
jf- --:j----- - - -- Vi -

am manda-to - rum tu- 0


12......- =1-

t=.----=t-... 3--.-.

~-!=-=.-~~
1Ii- rum

cor

en - cur

ri, . cum di - la - ta

~-=--~=f.-~
sti

urn.

me

Commmlio.:;iIi -... -:j


_=1
~ ~
Ton. III. ~_..
_.-j--l==-----Cor me-um, et ca - ro me- a

-=_..

...-._~.-.--:rll! =-...~ til.:: -=1+===


_-=--==-=-=-==..
-=-..-~~.=jt:==

:$

ex-sul-ta- ve-runt

in De - urn vi - vum.

Eadem Die. S. Eleutherii Papro et Martyris.


Tempore Paschali Missa. Protexisti. pag. [15]. Extra
hoc tempus. Missa. S tatuit. pa~. [3].
Die 27.

s. :Karim Magdalenre de Pazzis Virginis.


Missa. Dilexlsti justitiam. pag. [51].

Festa Mnji.27. :W. :~ L In Festo

Ss. Cordis

427

Jesu.)

Eadem Die. S. JoannisPap::B et i\lartyris~


Tempore Paschali ~lissa Protexlsti. pag. [15]. Extra
hoc tempus l\Iissa. Sacerd6tes. pag. [7J.
Die 30. S. Felicis Papce et Martyris.
Tempore Paschali lYlissa. Protexisti. pag. [15]. Extra
hoc tempus NIissa. S tatuit. pag. [3].
Die 31. S. Angeloo Merici Virginis.
l\fissa. Dilexisti. pag. [51J.
Eadem Die. S. Petronilloo Virginis.
Missa. Vultum tuum. pag. [55J.

Feria VI. post Octavam

Ss. Corporis Christi.

In Festo Ss. Cordis


'-,-.------.-._-1
Introitus.
y

Jean.

"-:t--. ~ ~ ~
~~se bi-~
Ton. II.

l,1'~-': :'~~ r~ ~

!~~ I .~,~
~

J,.. . _~ iJI=-:

- re

!:-

='

~.").c-;.;=-c==-~
i"~-

se - CUll- dum
-.-.-----.-+---.---+--

=tL==--~--~=-~-- --.:-.----~--~--

=I==--~- . - . - .

:ll:_._"._._j=~-

su - a - rum:
-ili;-'

~
-

multI-tu-dmem IDl-se-ra-tl-o-num

non

--===:i===--=====
.._t

==-"--._._~---=:J=_._

e-nim humi-Ii-a - vit

ex cor -

~-~--~-.---~--=l-=-~

~=j

de su - 0,

~ -~_.

..

-=-t

et ab - je - cit if -Ii - os ho-mi-num:

~=.-.-~-~===--:J-.-~-.--===I---.-:::r-+
:rc===--==--
-. -=-=:j==-- -==--==1-1bo-nus est Do-mi-nus spe-ran - ti- bus in
~*

e - urn,

Tn Festo Ss. Cordis Jesll.

428

1-=-~-.-.-.-=~-.-~___ ==~====-~-~=~=
:n:-.-j==-----=--===j==---=~-j=~_=_==:t=

a-

j --.-.

ni-mro quroren-ti il - lum.

Al - Ie - 1ft -

.-=~-.-.-~=.==.-~-. E-II
-.-~.
-1-.-.--+

--'-1-- - - ----i----j---1---- - - - - - < - - - - - - -1-----

D6-mi-ni

in ro - ter-num can-ta - bo:

in

ge-

-,----g-'---~~--t - . - . - . - . - . - - . - . - . - - . - . -------'-i.
-- - .- - :t
- --1
- - ----.- -ne - ra - ti - 6-nem

et ge - ne - ra - ti - 6- nem.

l. G16ria. Patrie Ton. II. pag. 3*.

.-

-----E----l...~-.--.-.-. -..- - ---.ll


-.,Graduale. ~
=1-== ==-._~---.-Ton. 1.
0 vos 0 - rones, qui trans! - tis per vi -

.1-__

-~-E,----- g-.
-"'-E'-:--- - --.
pI
=-.- - t -- --1---.-. ----1------~
- am, at - ten - di - te , et vi - de - te, si est
-~--

--j-

~t1~=--,--===-~-

=:E=--i1. -.-.~.-._

-+fi~~-~ .-.-~ I--f-Jl-':::'-F~


do - lor Slc-ut
do-lor meus. W'J Cum dI - Ie- XIS
'
.

....

-==-~---_
~
-~
~~-=-=-==~t~
t~"'*=,. .,
- set s- u
e- rant in mun-do
+.:os, qUI
f
i __
--,In

-j-

---

. . .- . -

-'--

..

-.-

II..
--f"II'II

$:---8::1 ~-t--3E-~-.~-------:::::::.:::::---

-1&...-,- - -

... ne
, m d1- l'e . . xit

-II-

e-os.

- - -_ _
-:::--------

----

---,
--

II
("

429

I)] F('ste) Ss. Cordis J eSlI.

- ----- ---- -'


=.----.-.--+.--+--!-.---=:-.Ton. V.

----

~-----~--"--3f--r'"W--~ ~-.-. .

----.-

-t-.-.-~

A I - Ie

In - ja.

--1-

--1-

~===--==--==-~-~-=.=-==~="-.=1-.
-=+=
~_.-.=.-----=~-t~--===----=,-==--==j=::::--I-

l.

Di - sci -te a

me,

qui - a

mi -tis sum, et

--==-t.iJI- .~.-=.-.-.-""=.-I
-.-.-.-~
------1
-----+!-~~
-+
- ------ t---hll - mi-lis eor - de : et in - ve - ni - e - tis

---.=---...-- ---

-=t=======- ~f===--==
~--~-.-~-.
- -----=--r-- -. - - - re - qui-em
a - ni - rna - bus ve - stris.
~j---

A lleluja. ut supra.

In lYli ssis Votivis post Septuagesimam, post Graduale


omissis A lleluja et Versu sequenti, dicitur

..

~-r=-----+-

Tractus.
~ ..-----.--.-~-.-- ---!l=i
Ton. II.
--.-.-~-- - - - - ---=--

E - go au-tern sum ver - mis, et

non

~-f- =-. .-~---Q~-.-.----.-.-~

- . - - = - - j - - - . - : : j - - - -.-.:n:-~-=--~ _==--===-~---==.:=!=--====!
~-f--r=-

ho

mo:

op - pro -

--

bri-um h6 - minurn,

et

-.-.-+------,__
----...---1
1--------~-3I---..:II~-===---..-.-.=
--=.-~ ::--.-.-~
~'. ~-.__

-t-

ab - je

eti - 0

pIe

bis. ').

Omnes vi-

.=. - -

~---=~----=~=--~-IQ

:ll:~"=:j~~
-

den - tes me,

de - ri - se-runt me:

~ iII-.--.~.

10 - ell - ti

~~ .~::]H

~----j---=j--"----=r=-~
sunt hi - bi - is, et rno -ve - runt ca - - put.

In Festo Ss. COl'di~ Jesu.

430

:-.iii-f--__ -:JI-ll~-.-~-----
1~_-1-----.- j - - . - __ --...,-.--1

:tt:-~-.-==---===----====~-=_-. j - - i

l. Sie-ut a - qua ef - fu-sus sum,

et dis-per - sa

--~---i---1- ~-f--~-----

-1-- - - - - - - - ,

~--:I-.-.-.-.-~=-=.-~==~-.==. ~
- . - ----1------1- -

sunt 6-mni-a os- sa

me - a:

fa-ctum est cor

- --3
- ---f--- -.--1.- -.-.-~-.-.-j--1--===~=1===!
! --~
-......
r--j----1=====~=---=--==----=---= =~----.:.-==

-~-a::3---------I-----...,-~

tamquam ee ~ ra Ii - que-seens in me -

me- mn

-I - . - . - . - . -

di - 0

. ventris

- -..

--------

i.

tu

Tempore Pasehali: Ton. I.

n ..-...-..=~ ~~~.~.JI-~
AI-Ie

- Iil

- ja.

=i"~
~ ~ + --~ -+--=~_-._:=.__
-.:: -~= LJ~-t-----.--.~-". D6 - mi-ne

De - us

me - us,

eIa-

- - -..-3-------~-~--~~~-.-=---+ - ..-.--~~_.-..- ::-_--.4


-.- -.-

- rna - vi

ad

te,

--

. et

IIiii

- xi - sti ab in - fer -no


. , .-:1-11

Ton. III.

~=

~-=-

Al - Ie -

-..

- - -I

sa- na - sti me:

e - du-

~--1Ii ~

.JIJ

a- nimam

me - am.

lIIIiI! J: ::::j- ~.-r;r~=


~==--=-~=:j=--~=--- Iil

ja.

=.

. . '..~.........,:_jJ

In Festa Ss. Cordis J eSll.

431

- - - , - - - - --.-----..-.-+-.-1~=_=_-=t-=~=.=+
-.~-.- +--==t::=--i_ _.t

~_._._"

_...

V. Conver-ti - sti

plan-ctum

me

um

in

:L~~--.--.-~"'---=l-.-.-~".-.-,----

-.

~~~~~j=---=---==--==--=---==-~-.:j=
gau-di-um mi - hi: con-sci - di - sti sac-cum

~ ~

.~ . ~.. ~-

--,...,

me - urn, et

~
-

.rN1l+-~
Ire - ..

circum-de - di - sti me

--~-~-------.

t--l " .

ti -

~-=jt

ti - a.

Alleluja. ut supra.

~~---f====--iII-.-===--.-.
~--I
_

__
- ---.J
-':'-1--

Do - mi- no,

---.-----.---H- --;-...-:~~.

et

no - Ii

0 -

bli - vi - sci

_1-._.
! - ..-.-.-.-.-=----~-~--.
- . .~---- ._j
..
.,-.-.-- - - ---

-.-

--1-.-"1
-J
_

----------- --f--- --------

0-

mnes re-tri- buti-o - nes e - jus, qui re - plet

- ~ . - ~ - - - - - - r - - ~
..... . , - - - - - - - - - . - - - - - - - 1 - - -1-

=-----....===j-.- _ -.~-.-.-~.~. . . . .
-

in bo - nis

de-si - de - ri-um tu -

-i-

urn.

! ..=~~.-...----u;+ -.. -=--==r=. .==l+=---==: j : t : - -..


-- -:
--t--+-=~~-;-

, -AI - Ie--

Commnnio.
Ton. VIII:

-ja.

.-------

=iJ ~
IIIII! .===1 ~ Q
~--~-.-:j-------

-+

Im-pro-pe - ri-um

ex-spe-cta-vit cor

Festa .Junii. (2.)

432

----.'--.-.---~----.-I-.-.
g
,----.-. -- .-.
-j-- '

---~.=1-1------1---1--~--~---

---.-------.---...

------

me -urn, et mi - se - ri - am:

~.

et su - sti - nu - i

---~:j
~--.-~.~__=+=i=
_ _t- ~

--

qui si - mul eontrista-re - tur,

et non fu - it:

-----.--~------~

-.--.- -

-- --

-11::-.-

~===-.---.-.--~ t= ==:-:--. . .~-. .

-.

et qui conso- Ia - re - tur,

-I

-i

et non in - ve - ni.

--II-~.&. ~-~f==---==---===--===--===
- - - ,- - - - - - - - -

--~--~

--.-0-.--

--1------ -

AI- Ie - In

-----------

ja.

FESTA JUNII.
Die 2.
Sanetol'um Marcellini, Petri et Erasmi l\Jlartyr.
Introitus. Clamaverunt justi. page 390.
GraduaIe. CIamaverunt justi. page [27].
A llehlja , allelnja. V. Ego vos elegi. Alleluja. p. 405.
Offertorium. Lretamini in Domino. page 370.

Communio.
Ton. VII.

t-J::-"t'-~.-.(_~-.--=r==:----=-I
~~-::j ~.-+
j

u-s o-rum '" - nl-moo

In

rna-nu

~-_ _!==...-.,~.- .3==---~=-=~ -:::r::-=~=--I

=_=-=j===----===--==t===--+-

De - i sunt, et non tanget il - los tor-rnen-turn

-==---.

~_-~~~==-_
-E-==~
-~
-~ ~
--=:I
'=:===:11:-.-:.--.rna -Ii -

ti - 00:

vi - si sunt 6 -eu-lis

in - si -

Fe~ta

~ .-~=-:=.::I~.

433

Juuii. (4.)

----f=-----===-====-::.- -

-=::2--==---~==e=t::~-. ~-~--=r:1

pi - en - ti-um

il- Ii au-tern sunt

mo - ri,

-~-~f-------

~
- .in

-~-.-

--------------_
-.
---

S. Francisci Caracciolo

Die 4.

.f

pa - ceo

....

Confessoris.

Introitus.

,:-.-~_~u_rj

Ton. II.

...j~ ~~ ..=oti=.

If~nf ~-ctum ~ cor

I,r ,

-um :am-

~. 1Iit=~ ~~
t!~. fI~PII.
:_-=~;'~ quam ce - ra Ii - quescens

f -.J==--==~.

in

-======~::t-.-.~.-~-~

-=.=.-~_._.~=.=t::-~===--==--===

me - di -

ven-tris me - i:

-ilc.. --..-.-~

quo - ni-am ze -

3--'.1Iii- ---==--==n:==
==--==t=--=
.-=r~~j::t:

~_:J_===_j_
-

Ius

do -mus tu - re

co - me - dit me.

:t=5===----~---~=-E,---~-,;-
:if=~~~===~-======j=-==
====t: .--+
Ps. Quam bo-nus I - sra-el De-us:

his, qui re-cto

I -~~ ~-~I~-

sunt cor - de! \). Gloria Patri. Ton. II., pag. 3*.

Gratluale.

Ton. VIII.

---...,---- .~.I.-.---- --.-..I--+--.--~.I__;_L_ _.-I~


Quemad - roo-dum
de de-rat

----f--f------.----~-~--~-

81 -

Festa Junii. (4.)

434

~= ~==+===.~.-.-.~.

II-:--l..-&.

=1===1==-.-

-~-.==. .~====----=-.-.f~_~-
. =iIi-j-.-i=
cer-vus ad fon-tes a - qua - - - rum: i

::C=--"

-----1--_- -.:::__--=--_-==___ __ _-=_ _ _ ___=:=L_-+----.--~~--.--.---.-_~-~-::I:


~
- ta de - si - derat a-ni-ma me - a
ad. te,
-----l--"'---3---1----- --.-

__- __

._

-.-+-.-..

-"r7. -==l=-=rr==iIIi-+
"-jt==.=~-====1===-=-1-

~~ -~.....
-

De -

us.

l.

..

Si - ti - vit

a- ni - rna

..----

---E-t---t=--' -t-3I-~.l---"-l_~_-.::
=
~
- -=-- -.-~
- --=-~---.----~
me - a
ad De - urn for-tern vi - vum.

Ton. I.
::;:

~." ~ -E--~+:i=-~~~.-- =1+=

_+

=+ri-.----f--.. ---.-.......-~.-jt:-I--AI-Ie - In - ja.

.-.

--~----.
3---1-~---- . - - - - - . - - - . - - / - - - ....- - i

...~-- . -...----r--.-..---.-.-. -.-.---f----- - - -.--'f. De-fe-cit ca-ro me-a,

=t~ -. ~.. ~

et cor me-urn:

~.:::_-

-De -

r:::_. ~.. .~ ._~

-+I'--f-------t:----~.------j:~
- us cor - dis me - i,
et pars me - a De - us

=n======--===-- --===
-.=j:===--===---===---==--===

:iii ~- 1IiiI
~=~-...:..-.:-~
in re - ter - num. Alleluja. ut supra.
Tempore Paschali omittitur Graduale, et ejus loco
dicitur:
Ton. VII.

! .~. ....
AI-Ie -

~u

~-:::I-;--~~ ~jI
ja.

I__

FE'sta Junii. 4).

435

~=--.-.-~----.--"-.-~---_.--I
:f=
~
-j ~
-. Irj
_j.::W
~'Y. Be - a - tus quem e - Ie - gi - sti, et as - sum r : - . - Q - - - - - - - . - -..- . - -

::5=-..
1= :lit.
- psi -

:r:" ...~

=j.

iii .~
in - ha - bi - ta - bit in

sti:

....

.~
tri - is

a -

~ ~~

tu

is.

Ton. VIII.

~ ~ Z

~...

-=3

~~.~LI ~

In - ja.

A I - Ie -

~l ~._~-. E=~--
"\). Di-sper-sit

-.=1IIi=~==E.~~--~

de-dit pau-pe - ri-bus:

ju-sti-ti-a

--~--E--------~f
-=.~;;II_
__ ~--.-==r-~l.--"-III~---.

~- -.--- + - - t - - - - l - e - jus
ma - net in soo - eulum soo - eu -Ii.
Alleluja. ut supra.
Offertorium. Justus ut palma. pag. [37].

...==-._-iil=.-.--

------f--~--~

Conununio. ::;-~-. ~-. .~


Ton. VI. ~----- -..- - - - - - - - - - Quam ma-gna mul-ti - til - do dul-ce -

----J--l.~--~-E---n=.-.-~
==='----IIi-- --.-=1 "-I:
----

- . - - . - . Jl

-- __

--

Do - - mi- ne, quam abscon-~ ~----r--~f----

di- nis tu - re,

=i=
-1-!!i=
-

==--==
- . -.-~=.-.==

di - sti

..- ===--==--==

---~------

ti - men - ti- bus te!

-------

436

Festa Junii. (6. 9.)

S. Norberti Episcopi

Die 6.

et Confessoris.
~1issa. S tatuit. de Comm. Conf. Pontif. pag. [30J.

Die 9. SSe Primi et Feliciani :Nrartyrum.


Introitus. S apientiam sanctorum. pag. [24].

Gradnale.
Ton.III
.

=i-~
~.~.... ~~
-+"1i-.---.------ ---

0 on-fi - te - bun - tur coo -

- Ii

mi -

---.-.-.---~-~-.-~----------.-.--- - - - 1- - - - - - - - --=1----.-+

-j- ~-.--1---~-----------------

---+-------1-

- ra- bi-Ii - a. tu - a, Do-mi-ne:

-, --~--j;

.~ - ~.

~--~----

- -=. ~-j

- ri - tA - tem tu -

et - e-nim ve -

am

in ec- cIe-si - a

-~~~
san

__ .

::;~hii-.:i" .]+=.-==--.-.-.~-.--. .'.-.:F~~-.~=::!.- =~.=-=---=-~-==--==


-2~
- cto-rum. l. Mi-se- ri- cor-di-as tu - as, Do -

----E-~--l.-~~-.---~....hii=_-!-=
~---==---=--==~_ -~~=-_ -=-~=
-+~--I-- - - - - - - - - - - - - - - - -

mi-ne,

In

re - tel' - num

can-ta

bo,

- - - - - . - : r - - - ~-~:J:l:

~.

-.- 11-.-.- +:'-=t:_ . ...---'!f....... -.--~:j

in ge-ne-ra-ti-o - ne

et pro-ge -

ni-e.

A lleluja , alleluja. '). Hrec est vera fraternitas. Alle]uja. pag. 423.
Offertorium. M irabilis Deus. pag. [231.

.-iI.--.-.-::.

.:+-..
=~=
CommunI'0. ~.~l!i=ii-f---t---- .-- -.-.----.::t:Ton.1.
--+ - . - - - - - - - - - - - - - - - - ..
E- go vos e -Ie - gide mun..do,

Festa .Jullii.

10. 1 J. 12.)

~-------.=t===~~---

.-.

437

=-====I-I-

- - -..=----.-j-~-. - - .-6-.--- --+


-+ - . - . - - - - - - - - - -------~~.-.-- -

ut e - a

tis, et

....

fru- ctum af - fe - ra

tis:

~
~==1~.. _=1_ 1= =n:
-l~----------=1-.- _~ - . -..-jt
et fru-ctus ve - ster
rna
ne - at.
Die 10. S. Margaritre Regime

Scoti~e.

l\iissa. C ogn6vi. de Uommuni nee Virginis nee ]\'[artyris. pag. [59].


Die 11. S. Barnabre Apostoli.
Introitus. Mihi autem nirnis. pag. [71].
Graduale. In ornnern terrarn. pag. 404.
A lleluja, alleluja. l. Ego vos elegi. A lleluja. pag. 405.
Offertorium. C onstitues eos principes. pag. 389.
Communio. V os, qui secuti estis me. pag. [73].
} Si hoc Festum celebretur Tempore Paschali, dicitur Missa P rotexisti. pag-. [15].
Die 12. S. Joannis a S. Facundo Confessoris.
lVlissa. 0 s justi. de Comm. Conf. non Pont. pag. [37].
Eadem Die. SSe lVlartyfum

Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii.


Introitus. I ntret in conspectu tuo. pag. [20].

Gradnale .

Ton. VI-V.

:;:~-=-=l==~ -~====~

-..-.-.----

~.--.-.- . .--. -.-j-,,~---_II::..--j

--,-.-.--,-.- -- --.----Vludl-ca, Do-ml-ne, san- gumem san-

---.~-.
~_-h.-";lt,;-t-E
--~.l i-::.tj
-I-1
--j--._-~-..-.-~,------- . -..- - --- - - cto-rum tu - 6 -

rum,

qui ef - fu

sus

438

Festa Junii. (12.)

----.---i-.--.-.--...--

-+--~

.. ~ ~--.-------.---_+- --...
_._
__
0_- ..-_
- -j1
--.
--a
--j
~
est. l. Po-su - e - runt mor-tA -Ii - a ser -vo - rum
~

---.-.-';'=_-a::
...
-;-~-.-t-

~-I
---1-- - - -..--.
--1---.-.----1

I--r""'W-

~==~_t- .-.=---.~=1=====---==
. .

tu - 6

rum

Ii- bus coo -

e-scas vo-la - ti -

::...-~-.
J-~~~.-'
------1----.,-.__
a---3--

--._--...,- -

-.-

. - . . : . . -

carnes san - cto-rum tu - 0 - rum

Ii:

--l---,
-1.
_

be - sti -

---~-=rr-------

~~

ill

o"-jt==

- is
ter - rre.
Alleliija, alleluja.

V. Corpora sanetorum. Alleluja.

pag. [22].
OllUID.
t
owller
T
I

on. .

~ ,~-

==-.-=-

I....-.-=l-~~

._._~

.-~

4------1---- - - - - - - - - -

Ex-sul- tA - bunt

San

eti in

=0~-~-E---""~---3--~-~r.J-.--"'=-==--== ==!:
g10 - ri - a,
Ire - ta - bun - tur in eu - bi - Ii --1--1--'::-- - . - . -

~j-~~ -.-==~
o

~ .-.~.-.

-+===--..=.=~=.

-.--.-

~-.==r-=~

~--==---===t=.--==--==j===-----==j=
- bus su - is:
ex - al - ta - ti - 0- nes De - i

~_.-.~-.- . ~ ~-~~+===--=====

::tL===~_.=j=-=-====---=--!=jt:==--=====

fau - ci-bus

in

COIDlllUlllO.

T
I
on..

-. -.-.---

e - 6 - fum.

----~------

-~-.--.-~------.-.-~----=1
~-.---I- - - - 1 - - - - - - p o-su - e- runt mor-ta-Ii - a ser-vo - - - j _.

--IUill----E- - ~ .-.-.
- . ~--+
-j--I$' -."=------111
--------- - - -------1--

-... - - - - - I - = - : : J = - j

- rum tu - 0 - rum, Do-mi-ne,

e-seas vo-la - ti -

Festa JUllii, (13. 14.)

439

---.--+-.- -..+-3----l---l-~
- --'- - - . 1 - - - - - - - I
~-.--====..-===
-l
- Ii-bus coo - Ii,

---.
-.-.-_-..-carnes sancto-rum tu - 0 - rum

--~-----.--

-- - . - ------ --.
- . -I
-;iii_::j-.-i=L--==-.-_.
-1-~_._-.--=i---j
~- --~--~
- + -. .-+------

------.--.-.-..
be- sti - is ter -

se - cnn-dum magni-tn -

~--~-~--.---.---~---1
---1-------. -.j-----j--.-a:;:--=---1--_- --I
------- -------- - di-nem brachi-i tu - i
pos-si - de fi - Ii - os

~
---

rro:

.-.3---I---~-.-

-I - -

--~----raE---- . - - . - - - - - r - - -------~

-p- - - . -~-_._-~-

mor-te

pu - ni - to -

--------------

rum.

Die 13. S. Antonii de Padua Conf'?ssoris.


Introitus. Os justi. page [37].
Graduale. Justus ut palma. pag. (2].
Alleluja, alleluja.~. Amavit eum Dominus. AIlelnja
pag. [36].
Offertorium. Veritas mea. pag. [6].
Communio. Beatus serVllS. pag. [34J.
Die 14. S. Basilii Episcopi, Conf. et Eccl. Doct.
Int~oitus. 111 medio Ecclesire. pag. (35].
G:raduale. 0 s justi. pag. [35].
Ton. II.

:t=5=t=-..
-,...=~~-~-.-.. :j+=--1~
:::tf~-.-==c==-~=====~-"=.-j=--I-==
A I - Ie - In - ja.

...-

+~==--~.-=1-----~.:A7-+_+
==+
j~-II-==-- . .-.-j-.=--~.-.=c_... ._-:-1-

"\;. In - ve -

ni

Da -

- vid

ser - vum

Fe5ta Junii. (l5.)

440

=1=5-

"+1.-.

:~=~~.+~=.

~~-.-~lIll;.-i=i=

:tt~-=-~. -=:j~--==j===t=:J=~~-~---=--me
um, 0 - - Ie - 0
san - cto
-iii--=1-~-~-~.-~--==1+=--

~ .~..

me -

.=j
0

-:::J

r:

un - xi

.::jj:

urn.

A lleliIja, ut supra.
Offertorium. Veritas mea. pag. [6].
Communio. Fidelis servus. pag. [31].
Die 15.8s. ~Iart.

Viti, Modestiatque Crescentire.


- Introitus.

Ton. II.

~~~.::::;=;'0;;::;;;'~~l -~-!lii=I======-_ .--.--~-.


-

~~~

~-I

y:=----

I .--

-~--.-.----j-.-

-_
.I
I

+~
=__-+==-.-"=~:IL-'=r:-.
:tE=.~.-1-.- ==-=-~-==:!
-

sto-rum, et de his o-mnibus

~
.-.-~-.-j:-.--,- -~==- ==1=~ .=~ 1:t:t:::==--==j==-~ -.--=~.-.=I==:t_ --+
Ii - be - ra - vit e - os

Do - mi-nus:

Do - mi-nus

=i-~-.-i~=.--,--~--:..-.---=~=.-.-----==:r-.
~===---=2=:::~===-+-.--===-..-::t. -=:i-icu-sto-dit

6 - mni-a

os - sa

e - 6 - rum:

~-~-.-.
-"-:::J==-~I====~_-bI===
:r:t==j===-~=-=~ . ~~.-...
_-_~_==1=
u - num ex

__

his

non

con - te - re - tur.

~===--.-.- -.--.-~_."-._~--.-.=::j=--l

=tE=~-=.===i===1
Ps. B e-ne-di-cam D6minum

.....====--====j====~
in 0 - mni tem-po-re:

~_
-.-.-.-.-:.=-.-~ ~ -~- =1l:==
K-.-==--===1==--I=.-~-==__~jt:==
semper laus e - jus in

0 -

re

'T. Gl6ria Patri. Ton. II., pag. 3 *.

me - o.

441

l\"tn Junii. (15.)

-.. Ei.r:-.----.....

~===----IG~a{InayIe. =1=-11--.--.--=--..-:lI[+-='.-.--==-=1--+lOll. X.
E xsulta - bunt san - cti in glo _

-----.-_=:__

! ...~-.-.-~f.-II-.r: E-----.-r.--4- .-iiI!~


Ire in
J ~F~...-...-=i+-~
............=1
-=-+---=.:E:
- - f -I_--

- ri - a:

-----------.-

ta - bun

tur

.~--f_-...J-

cn - bi -

--=--=t===t~~=--jj:=---j
- Ii - bus
su
is. ". Canta-te

--_.---.-.:a:-.-::+=::.-.---

~-.-._-+-~
:1=
. ~-=t~

- mi - no

_II"::

can - ti-cum

Do - - -

~.-:lI[. ._j~ . . . .~
no - vum: laus e -

-r-I---1---I----::.---:a:--~
1--

-----1--. - - -- .-.__..-::":lI[.
__----::__
_-.__.
- . - _ -.--.--f.---:I-.-.---~
---:lI-------- +
t
!.--=-- jus in ec - de - si -a
san - cto - rum.
Allelilja allelilja., \). Sancti tui, Domine. A lleIilja.p. 370.

OOertorium.
Ton. Y.

J..

.~+f.

E.-+

bI-lIs

De - us

In

-..
Mi.-ra -

:1=-.-:-r-' --.-.--- - - - .-

~..=--.--r-r:---~-~=i

:1~ ~. ~+f ~
san - etis su - is:

iIII-.-

t_. .!)e - us

~~
I -

~~i. _~ ~_.- ~

i - pse da- bit vir - tu

- tern,

.-~

sra-tH,

...~.

et for - ti - til

~===t-~.---.==-r:-~==--.-..-.--,-I-

:1=--~=t=~.=~-.f-. .-t-.-----~
-

di- nem

pIe - bi

su - re:

be-ne- di - ctus

~ ....~.:a:-- E==~+
:1=----:lI[.II"::-..
=tt-------------_
De us.
Communio. Justorum animre. pag. 432.

Graduate Roma.num.

20

Fes[a. Jllnii.

442

ll~.

] !J.l

Die 18. SSe Marci t't Marcelliani .\LU'IYJ'lIlIl.


Intl'uitus. Salus autem justorum. pag. [27].
. Gradualp. .Justorum animre. pag', 369.
TOll.

VIIT.

~--.-.... -==t=:-!:-"~5"7II-~+====
~==- -._r-=_~ -~=r_
t-~.~~=j==I==

.:\ I - Ie - 1ft - -

jar

! ' -'.-..~.=-=+-.-.--

=~.==~--~

-~-.==-==--==-.~=- -~:=j=::-===

\i: ,

Hrec est ve

-:

ra fra- ter - ni - tas,

qure num-

:::i5=_=:: -lii---==!=.- . - i I I - _ . - j - - I
j~~~====-~-j~-==~-.-~~
-.--I

:.. quam

po -

tu - it

vi -

0 -

la - ri cer - ta

r-=
-se - cu - ti

~= =~-=+---1--=~-

::i=~::j-.--'=" .- ~..
,- ne:

qui ef - fu - so

~ ~::J ~~
.

.:j

san-gui-ne,

mi -

-...=-=-~-

~=3f

sunt
Do - mi-num. Alleluja. ut sUlwa,
Offcl'tol'lmn. Anima nostra.' pag-. 41.
Commnnio. A men dico vobis. pag. 92.

Die 19. S. Julianre de Falconeriis \'!rglllis. '


"lissa. ],~ ilexisti justitiam. 1Mg'. [51J.
Eadem Die. SSe

Gervasii
Introitus.

Protasii

.\L1I'l'ynml.

ron. ITT.

: :tf~ ~gYfJt:~ f-1 ~=---=1---=!-


;fj ~.~~ I, :j,,::::1Ij .. ~ .~ .--=J- . i:
I

::,r,~c~==:-c.c~:::c==t

- cern in pIe-bern su - am:

et

443

iII-- .-iII.x-.-=!-.-.-.x====1===i=

_.-.-.--==-~-=j==---====.-.-j-.~

su-per san-ctos su - os,

et in e - os,

qui

:l5-.--==:j----,-===--==--==--3f===----.--.
--- .--_~=i
::i:~---.--.-.-1_-.x~.--.r--

-----~r_-.~,-.-

convertuntur

ad

--l

---j-

--.--j-

i - psum. Ps, I; ene -di- xf-sti,

-=--.-. .

~.----.-=.-.-=~- .==1 ===--.


.--1
:J=~~-======~=.-~=~==---==---i
Domi-ne, terram tu -am:

a -ver-ti-sti ca-pti-vi -

:j'ii----4-::n:--------

j~~ . . . . ~-j
- t3. - tem

..

Ja- cob. \.

Gloria Patri. TOll HI.. nftn'. 3*


(; loriosus Deus. na!.!'. [21].
Alleluja. \). Hooc est vera frat~rnitas. ~\lleluja. p. 423.
Offertorjum. Lootamini in Domino. l)(l,~. 370.
('onmnmin. Posuerunt mortalia. j1::1g'. 438.
,

..,

C~l'adu{tk.

Die 20. S. Silverii P<ll)(t, f't \Inl'tyris.


...;tatuit. )n~. [3J.

~fj:-~,(: .

Die 21.

S. Aloisii Gonzagre \ :llnt'essol'is.


lllll'oitn..'.

'~~"

18 -

.: .' '~ir ~
i

:~ . ~~

. ,I

\~-,_,,-c.c.-_.:_ .=.1=-=--= 2

.~

Ton. VII.

-.-i. .... 3

I - nu - i - sti

e - urn

~~

pau -10

~~
~-.-~ __-3
~
mi - nus ab An - ge-lis:
g16-

__--__,--..=~...=.. -=1-.-=-:=~r....

~=.-

f --.

j=-=t:~f--'---===-~-==j==--=====--..,
- ri - a
et ho ..;no- - re
co-ro-na29*

444

.Festa Junii. i 21.)

IL-. ::1= ~I===..


:-._
.=-==~=
.
-..I_r=
_ j .~--=~
_
~---.sti--~f-~u-:.
PS:-Lau-da-=-ieD6-mi-num- I

=.~UI-__

~=.=.:=::~-.-.-~=~-:::j_.-.~=.=.=.:::P;
:f'-=====-~~-==j==._j~-====
omnes An - ge -Ii

e - jus:

Iau - da - te e - um

3S------~-~-j_-----
-==. ~. ~ ~:Il:
omnes. vir- tft - tes e - jus.
'T. GlOria Patri. Ton. VII., pag" 5 *.

-l -..-__

-hlli ~-.-F-=-.--I--.-----I .....


Graduale. -Ic-~.----Ton. 1. -+ -.-,-.---.--- - - - 1 - - - - - - - . .
Do - ml- ne,
spes me - a
a .lu:jii

-~

k .=1

-.-=--- . .

"JtflJ-

~..

!1-1

~-- - - - - - . - . - j - - - - - - - - - -

- ven- tft - te me - a:

:;:= .--,- -.

in

~-.="-:::j-.

te

con-fir - ma - tus

---.- --.II-.-=i1"--I

~-=-~-==--===j===~-===~--=-~
sum ex

u -

te - ro:

de ven-tre ma - tris

me-

=I=--.
- ~. ... gI.-=i
- - . - - --.-.--_. t-.- - . - - - -

:j::
~--

- re

tu es pro- te - ctor

..

me - us.

l 1Vle autem

..

-~-----..
.-~ -=---=---=-==
-.-.-:::j=-~~ !+~I
~~~_.~===::::-~- -_- propter

in - no - cen - ti - am

-_-i

su - see - pi -

----=1----1--==1--~l ~=j. .. .. iii ~=j_.


-~... ~
-

sti:

et con-fir-ma-sti me

in con-spe - ctu

-~
i-=. -~=~ _.--J===. +=~l= .
-i~-----t=1-------3~ -~ - - - - - - tu -

in

re - ter - - num.

445

Fpsta ,J llnii. (22.)

pa~.

Allel(lja, alleluja. .
434-35.

Be~itus

quem elegisti. A llelftja.

ltOllU 1 =i-iii~===--===.~'-=:f=iill--,,=~ .-1Oft


. 'el
__ - . - - - - r - - - - +
T
IIIn, j- --.-.~
---f------ - - r - - -

on..

Quis a - scen-det

in

mon - tern

+5-~---=1-III-"~".-"=l
j-f
-iii j
~
_
- : j iJIi!

!!..

::Ii:

D6

mi - ni,

aut quis sta

bit

in

~-~-.---'~-~"'---_-"::---~=I

~ -.

. . - . t=.~_

lo-co sancto

-fJ--

e - jus? In-nocens

rna -

.~=

ni-bus,

-~-~---...j-=lr-----

~ ~
et

.~ .- .. -jt=

mun -do

Comnllluio.
Ton. V.

cor - de.

1.

.~

...

Fa-nem coo - Ii

E_...~ ~ ~~
de - dit

e -

~-- F-~j--------=--_-.--= ..~.,.... + - --;~+


- is:
pa - nem An-ge -16 - rum man-du - ca
~ ~b....~ -~~f
-

vit

ho

mo.

Die 22. S. Paulini Episcopi 8t Confessoris.


Introitus. Sacerd6tes tuL "pag. [32].
Graduale. Ecce sacerdos magnus. pag. [30].
Alleluj~, alleluja. \L Tu es sacerdos. A lleluja. p. [4-5].
Offcrtorium. Inveni David. page [9].
Communio.Fidelis servus. page [31].

446

Festa .lunii. ! :!:~l

S. Joannis Baptistre.

Die 23. III Vigilia


(' '-~---= :-

__ 1~

Introitus.

TOll

Yll

~.B1l~ll~.. ~~I=:r=~ .~ 3~~


~

__

.,.

. ~ .'

:.~ --~=---=--::

ti - me-as, Za-eha-ri - a,

rf. ~_..

:II:

ex - au - di - ta est

j L..t:

0 -

ra - ti -

~"-~~
~..=.~=.=~-.-.-~-.-.-. 11--1---===~-===j===~.- ~
tu . -

et E - Ii - sabeth u - xor tu - a

a:

=.=. 1--1
- .-.--~~-

---.--j-f-~--- - 1 - - - - - - -.---1

-.-~~
. _ _-j~. ~-

pa -

~- . -=

ri - et ti - bi fi

~=-"-.--,---

Ii - urn,

__Ih-:-.-.

et vo- ea- bis

~-===----===-~~==-- =.=~------=::-=--:.
no-men e - jus Jo- an - nem: et e - rit rna-

------E-----------

---.-.
~
.::J~r-- -~
::r-l
-===---l-- ===::i:--===--==---=--=:!
~-==:gnus eoram D6 - mi-no; et Spi- ri - tu san-cto
-

-------

---1- - . - - -

J .---=-"-.-il-------fj
.-=~.
- -1 -===---\
.-~-.-.-

re-pIe- bi-tur ad-hue ex u - te-ro

matris

I.
su -

-~--.-------.-.-.-":;;;--"-:-.~-I-:
-,...-.~
-~

--r-------- F-- -.-...I--------t-.---- ~


- 00:
et mul-ti in na- ti -vi - ta - te e - jus
-&.-

t-- -

----------- ------ -

J ...---===I===1i
. -;;-~-.=.=~=.==---=-.=
~.... ~:j ==.2iEj_--==t==--==
_

..

gau-d,e -

~=.'.

bunt. Ps. D6 -

mi-ne,

in vir-

.==~ .-.-.~=. ~ -=.=~=

-j-----j----- --j-----

---------- - - ------ tu-te tu-a lre-ta-bi-tur rex: et su-per sa-Iu-

447

FII

=1 II.",.... ~ I::=~

-j---j--j----f=-~--jt=

- ta-re tu-um ex-sul-ta- bit ve - he-men-ter.


V Gloria Patrie TOil rlL }Jag 5*.

Grath.wi.e,
TonYf-V

..+:&.-

----------~--.- ..=
--~-=r=1- - - - - -::-+

+,-.- -------+l-..
J: ~=k;.=.-"tl-.
P=--.
-_-- - ---~+l-.~~
~'
-.-1-. -..- - - -

+-.-- - ..
-----+
Fu-it

:$ ~

ho

mo

mis - sus

f- - - - - - - - - - - - - - - - - - ff---- - ---I
-f

De -

0,

eu - i

no - men e

rat

- -"-=-===3f===-- ------E=----a----...=j
-1- -.-.-r-iII-.- -.-.=--11::- -.----.~ .
:$
-t,------ ------ ----J0

an -

nes. V Hie ve - nit

ut te - sti-m6~

-3--..
-~----l------~---:.
-E.-----t-------.ll-.....,--
-.
-+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I

--

- ni-um

- - - - - - - ' - - - - j - - - - - ----I--j
-j-I

per-hi - be-ret de

lli - mi-ne,

-.. .~----I-.~

~
- re

pa-ra..;.

a6-~~ ~+::-.
---

-II::---1--f--- - . - . - - - . .,------f-- -----.-----

Do - mi - no
pIe-bern per- fe - ctam.
Offertorium. li loria et honoree pag [2].
Communio. Magna est gloria ejus. pag. [3].

Fe~ta

448

JunH. (24.)

".r-.

=i5-~-X=.=.+f!'r=-.::: :=1=--- ~==.=.__


~=-=-=====-r="-'----:j-.-=j==----==--~
no - mi-ne me
0:
et po -su-it os me -

I-

.~=. 1-----11 .- ~.... .~ .-. ~_ iH

urn

ut gIadi-um a - eli - tum: sub te-gumento

:t:S-.-_-~-1IIi

. !=-.-=iiII+:&.-~

jf==--==--==t

==1-_:t===

t---===--=I=-~j--~-.. i
pro-te - xit me, et po-su-

rna-nus su - re

~ ---=~-t--.=-===--====--~.~~-jL-t:
-==~-.-=~'-+-.-+-"-.-~-- ==n==
- it me qua-si sa - git - tam

~==-.--II

e - Ie

.j-~--.--IIl=.-~-_

ctam.

=-r-===.-I-

jf~~==-- -:-~-==j====j==--==j-.-=1--=:

Ps. Bo - num est

con-fi-te-ri Do-mi-no:

:o:5__ __._._.

:::L....

~-

et psaI-

:if====~======-.=r:~~-.-_
le- re no-mi-ni tu- 0, Al - tis - si-me.
~. Gloria Patri. Ton. II., pag. 3*.

====

-------3---

Graduale. +
~ --..II. .- - - - . ; . ; I I i " - - - - 1 p-- . -..- .....711-.
--1Ton.VI-V.
- -- --- - - - + - - -.-Pri-us - quam te for-rna - rem in

-----.----r--I-----f-Et-.IIl-------I-,-1- - -
-------+

~-=----....-.-..-

u -

te-ro, no - vi te:

---~------

- _-==--==
et an - tequam ex-

- 3---.----------.-"-Ft-.::.-.-----r.--"1-

~.
j-.::r~-"
_~~--==~~

f - res

de

P :.::.

ven- tre, san-cti-fi -

ca -

vi

--~E"'--IIIIl-.-.~-.-II-.-~
j--- -----E-teo-- ''V.._-Mi-+-- -sit----Do----mi-nus
ma-num su - am,

-1- -

----r~-.

..

- - - - - - - - - - - - ~-=--

Fp,o,,;t11.

,Jnnii. (:24,)

449

~ _~ .-:J3~"'f!- ~ ~ j~.Ii!... tet

te - ti - git

os

me - urn,

et

--.-.-h.=----!-~f-------

--------

--~l-.-~.-.J-.~:a:.-.-:$
--l--~+- -~.--..-----, ------------

di - xit

mi - hi.

Ton. II.

~~- =--=.~=_-~-: ~+. ~~f-.- . .-:n:=+


jf=-~-~E~ .. ==-=!=:=f~=.-jt:=
Al - Ie - 1ft - ja.
~-+---"~:a:.----~-=--!--:~-b
-.
R-li~- ..-~.'c-: --'-~=-=:j ~--j-j

V. Tu

pu

er,

Pro-phe - ta

AI- tis

~-.-.-.-.-~-"----!-==I--~--

~
-

_=::J==~.

si - mi

~ !"=.~~j

vo - ca - -

be- ris:

.~~~

prre-i - bis an -

..

~,
-.~-~==t=I---"="'-~-'~.l~
::IC==--~~-.-~=
=1===t===.....J_-=-=t-d~t
-

te D6 - minum para-re vi - as
e
Alleluja. ut supra.
Offertol'ium. Justus ut palma. pag. [37].

ComIDunio.
T' II
on..

jus.

p_---===- - ~-.--==-...
__~~--i__,

-!liii---=....-3-~-=-_---_b
~_._

:rr:

- - ---- - - - - -

T u, pu - er,

pro"phe-ta AI- tis

- ---f-------~-f-ll---=--~-,....
- - -.--.+-.~.--.--.=- --tr--- -.- -~
1

~==--== ==--+=-~~ -~-=--==-.


-

si - mi

vo- ca

be-ris: prrei - bis e - nim

.....

~ ---.-+-.---+_...
-.--~~-.-.-:I-

-I- -t--=-----~-I----1----

an - te

fa

---

-.--~_.:t
ci - em Do - mi- ni
pa - ra - re

450

(:2~).

Festa JUlJii.

2G.

=i~~-.'-.-"+
-:J ~.-~- :rJ:===--===----===
j=~=~- +-===-=--~~jt===__==_~
vi

as
e - jus.
[nfra Octavam S. Joannis, et in ipso dit' (leta ra'

tit idem Officium quod in die.

Die 25. S. Guilielmi AbLati~,


lVlissa. Os justi. de Communi Ahbatum. pag. [41].
Die 26. Ss. Joann.is et Pauli ~'Iartynlln,
Introitus. l\'1ultoo tribulationes. pag. 440.
Graduale. Ecce quam bonum. })ag'. 342.
Alleluja, alleluja. y. H[ec est vera fraternitas. A lleluja. pag. 423.

-1--.-.--_

Oft'ertoriUlll, ~-~ ...


f---.--=~=~--I
-.Ton. Y1. -1- -.---. - - + -...- - - - - --1-Glo-ri- a - bun - iur
in
te

-8 - - - - - - - -.Il":"
.k.:----.-.- -- - - - - - -.. ~E---_~----

~-~-- -"-L--=j-,-1=~------'=-~
...-.--..-

o -

--~-==~

mnes, qui di

Ii-gunt

no - men

tu -

-..-.-._

-..-.-.-.~v~--.--.-~===-.-p=-

-. - . - -P=J----=::::J=-j--

-,be-ne-di - ces

-+ - - - - - J - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -

urn,

quo - ni-am tu,

Do-mi-ne,

------1-.-- -----1----

...-.-:J- .=4=.=.+:&:-3~_~
.:::J=.~. ~
- . .- - - - - - - - -

=i~~=~

--l-l-----::::J-----~-

ju -

sto:

Do-mi-ne,

ut

scu - to

bo-noo

-I-------+.
.::.II-.-_=-I, -.--.------ - P - - . - . - - ------=-~I-._-~
-------1-----

- - - - 1 - '----EI---.--r-~I

---.-----. +,-.-

volun-ta-tis tu - 00
co - ro - na sti nos.
Comlllunio. Et sL coram hominibus. pag. [23].

451
Die 28. S. Leonis Pap~t\ et ('qllh'''',:il'i',
:\Iis-,n .:-- acerd6tes tui, D6mine. pall [32].
Eadem Die.
III rig-iIi;l ~s. A 1,n"tn!orml1 Petri
r'"
Introitus,

..

l'l

Pauli.
III

l['ll

~=---IMr:$
~ ~~. ~ .it
~~~ :C_I~
I - cit D6 - mi-nus Pe - tro:
-

~~i

",

-+-__. - -

"

-.-~---.-.-.~--.--.-~-.-.-.-.

~ ~=.
~-J~.:~~~~::~-:
Cum
-

-===----=--==j-;--~~

es-ses jil - ni-or,

cin-ge-bas

---~----1-----=+

~ ~te,

ill .~

._=."-=-=j=

.~~

et arn-bu-Ia- bas u - bi vo-Ie - bas: cum

$ .- .~-.-~. ~ .. ~ ~
au-tern se-nu - e -ris,

ex-ten-des rna-nus tu - as,

:;-~.-~--.--.-=- t===~==-----.-t:-.-~

~=-=-~=-=--~-~-.-j--~~.=--=-~I
et

a - Ii-us

te cin-get,

.~

et du-cet quo tu

no~

--

---+----r-----+--.~--.--.-.-

~.=-. ~

.=~. '~

.--~

vis: hoc ail-tern di - xit, si - gni - ficans qua rnor -

::iiii-=-.-+-.--.--:.-.--~.-==~=--~l-::r.:: ~=~+=
~==t==---=--=--=~_-"'-=---=-f_.~--=tt=-~
- te

cla-ri-fi-ca-tu-rus

es - ,set

De - urn.

---.--.--.-1_-_---==--==

---.-.-.-.--.-~--.--.-a:: ~. -.-.--1---1-

~----..,-----j--I'"'W-

:.,~~:::-'-_--==j===--==--==t===
Ps. ere-Ii e-narrant g16ri-am De-i:
et 6-pe-ra

452

Festa Junii. (29.)

--.-_-8-.-.=1-,
~ =1

- =.j

.-.-.--~--, ~-=n=
~
~ .- -j ~~ji=

rna-nu-um e - jus an-nunti - at fir - mamentum.


\L Gloria Patri. Ton. III., pag. 3*.
Graduale. In omnem terram. pag. 404.
Offertorium. l\rIihi autem nimis. pag. 349.
1

ConllllUlllO.

+
- - - --~3---1------.
- - - -8 -8-'-

~J .i.-.-.-.~"=--=-~---~

Ton. VI.

Si -mon Jo-an -

nis,

di .. Ii-gis

----~-+-.--II-.=c~-I1111---=~
_.iii=-:t===--c-j==--~i _~

~.

=-:

me plus his?

D6-mi-ne, tu 6-mni-a

no - sti:

__ - .._.

---3---l--~-I----I...~~-B
:;jjj;-~-.~
==..--I==~= =~ ._~ ~_
+
::!H-----~- --.--.. - . - - - - - -

tu

scis, D6 - mi-ne,

qui - a

Die 29.

In Festo

..

mo teo

SSe Apostolornm Petri et Pallli.


~g~--~-~.rr~
' c

Introituso_____

~ ~=-. -~-.-.~ ~=- ~


-----=--Unc sci - 0 ve - re, . qui-a

=i1i---"~

~~~~1

..... -

-~

lurn su

~ ~

- -3=t II.,:

mi - sit D6 - mi-nus

~ 11!4~ ~ E- -

_ To~~II .

urn:

"t - ~ q ..--=t
~. .. ..~-~

et e - ri - pu - it me

. _-.,=-~J

rna-nu He .. r6 .. dis,

An-ge ..

et de

0 ..

de

mni ex-spe-cta ..

----.-

453

--------~-t-3I-:!l===-~-I-~...-.- .-.--~= =--~


-.-~

ti - 6 - ne

pIe - bis

J u - dre - 6 - rum.

---.--.----.-.-.-.-I-.--.-.--~---i----1-- ~----..,-.- -.--=-1------1---- - - - - - - - 1 - - - - -"t-

~
.

....J

PSt D6 - mine, pro-ba-sti me,

et co-gno-vi - sti me:

--------3------~----1- -----1-- -----1----- ----~


-+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.-.---1--

--_1---

tu co-gno-vi-sti

---+

ses-si - 6-nem me-am,

et re -

- ..

-.-.-------~-----;:~---=.-...,-~ - - - - - - - ~===---=====--===j=-= ===-~~-==


- sur-re-cti- 6 - nem me - am.V. Gloria Patri. Ton. III.
pag. 3*.
Graduale. Constitues eos principes. pag. [72J.
A lleluja, alleluja. ~. Tn es Petrus. A lleluja. pag. 366.
Offertoriull1. Constitues eos principes. pag. 389.
Communio. Tu es Petrus. pag.368.

Die 30.

In Commemoratine S. Pauli

Apostoli.

Introitus. S cio cui credidi. pug. 372.


Graduale. Qui operatus est Petro. pag. 373.

Ton. VIII.

~l-i

!II iii ~.. . - .=~~~_~~+f~f_~~+=- -1


~-.---- ----1
+_=jr--i -

Al -Ie - hI

- ja.

+--3=#~=~+;&--=-=-=--1~\T.- San-cte
l~-----.-----+-. ---- ----1-----Pau -Ie
A - po - sto-Ie, prre-di-

-I- -

--~-

-"-=-t-~-1--

-.--1-

454

! '~t;l

.fuJii.

Pretiosiss.."'lUI1Q'ulnl:-; D,\ .. r.(Jn.

- - - - - - - - - '-'B~-- -~-~----~-J-""--i---"----..,j-~----E..,j-j---1I::~7"-.
-I-B~-.-f--.=-- ----FII- - -II::--~. . .-.,
-j
-~. - . .- - - - - - f - - - - - - - - - - -

ca - tor ve - ri- ta - tis ,

:;:~-.-.-=1-~- ,

et do-ctor
.
bO'Em

==1=~-~-.~.-e---3l=

~=----=--=j-.-=--- =-i=j-~--==---===
:=
- ti-um, in - ter-ce - de
pro
no - bis.
A.lIeluja. '; t >npn.
.fr'ertorium. l\Iihi autem nimis. nag. 349.
Cnmmnnio. Amen dico vobis: quod vos. pa!1', [41].

--ts-+--

FE S rr A

~J

U L II.

Dominica 1.

Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. Chr.

Fl'>tmll

Introitus.

-4f'!1-----.-.

---------_._!.:y~---------

';'y..,-----_.-

. '1" 0 IHh VI.


--------

tJ~ , ~.'L~ ~R~CII~-B-~B-. . .J-~ .-~~~


!'I,~
(r~c
.. /~'
---j----Id V2d~:f5,<11
E-de-mi-sti nos, Do - mi - ne,
~<1 f(;~'\.}. ~\'~~':;; " - - - 1 - - , - - - - --~~',', .j, '~,':.,' "-, ~,.' ,,'t~,.'<,.;:0". =
- i i i --.
B --..-...+-~-~
:.~~;
~===
---B-.~-':::',,.A
.. . ,:..,"',"

,~.:J

",0-.

-,- - t

in sangui-ne tu -

.::.c::':'c

:','

0,

ex

----~--h.-.::---.-II

:;:-.--- - - I - . - B - . - B
~~=-- --~ -.J=--=~.

'-==

- mni tri - bu, et lin - gua,

=-=t=et po-pu-Io,

-.-.llr-_-:JI--:::J- B- - - .

--B:J==----i

et na-ti -

' - -...
- .3=--==::j=-.i=~-.-.-.-~~
-I
-f- - B - B - . - =:j-f-ll . -I
tj
-1---+ -.- - . - - - - -f- - - - - -~+-.-

0 -

ne:

,-B-.-. --.

et fe - ci - sti nos

De -

no -

::.II----.--B--B-B-.--m-3--.
tj-==r===.-~-~+
. .- - - -.---.--_:---i---'--j----i
-----i----1----

- stro re -

gnum~

Ps. ::\li-se-ri-cor-di-as Do-mi-ni

-lii-.-.-~h~-B-B-j--=~===-----B--B-B=B-B~=i.
-B-.-::::-----1--1

-I--- - j - - - - - - _

-+f' - - - - - - - - - - -

in

ro-U~rnum

ean-ta-bo:

- - - - - - - - - - - 1 - - --

in ge-ne-ra-ti-6-nem

~ B-B-B-.-B-B--B-.-B--.-.~-.=:j-~

~===----===--===i==---==---===---=::!-~-j-:-.-B-.

et ge-ne-ra - ti - o-nem an-nunti-a - bo

ve-ri -

--:j---j--~-!--~f----

$ - -.-.-a-B-B=.-=---iII="====---===--===
----------B----- --------

ta-tem tu-am in

0 -

re me - o.

-\l;. Gloria Patri.


VI.. pag- 4*.

(ill.

'-;l'nt!. lUlie. --~-:j===--.--B~-.


=h".~.-=-B~
. - - g - =If":j- - .----~-I-rnn VI-V. -1 ~.---.---1--. - - - - - - 1 - H IC est, qUI ve - nIt per a - quam

__~ -B

~f1-.-B-:j ~_ -~._ ~-~-+_.---=-~--.

=-=-=--.

:t~===-~-=----==j=---==.~
et san - guinem, J e - sus Christus: non in a -

B-_=_.-.-~=~+~=
-.-----1/'!i-----l
~- -II-i2~-.3~-.-'::~-B
qua so-Ium, sed in a - qua et san - gui-ne.

-f

--j-

_1-

-_

---- -- ----------1---

f---I

~-B-...-=r==-B-.=~~j==.=::::.--B---==L:"::-;.-. I
j,~B--==j-B-===--===---=--====i-J-.-Il---.~-1

\\. Tres sunt,

qui te -sti - mo - ni-um dant in em

B===::r=B-B~j--B----B-~-.-~=-B-.-J
-- ---1----t~- 10:~ ===i--:EPa-ter, Verbum, et Spi-ri-tus sanctus: et
~B

-.-.- - -B- -

-..l---j-8-:::r.=--

---1-

---==---====r==I~B-..-3~1I-=-==~=f~
-----.-B-----=- -B---- - - - - - hi tres u - num sunt. Et tres sunt, qui te-sti-mo .-_-B----_I-II- - - . - - - _ .

-1_

~---==--====~-:rB--b"~l~-B--B.-=.==..~-.-.
ni-um dant in ter - ra: Spi-ri-tus, A - qua, et
---------3--1-----:t-1
-B- - - - - - - - - - - - 1 - - - . - - - --B--

456

F'estum Pretiosissimi Sflnguinis D. N. J. elLr.

---.--.-=:..-.- - ----

_1U_+ _. _.__________ _ _
_
----3-----~3i--

~- -San
---- ----- - guis: et hi tres
-j--

..=- u - num sunt.

-----

Ton.!.

~_.~ ~__
~+dI
~=q:=~=-.~.=.~==1S
~=-._._t=_.__3 _...
._.:j~
Iu - - ja.

Al - Ie

--~

.-.--.- =r-==v
-.--.---+-:-+ -.--=3-.-ill..J I

-+ -f------
......

-~-

r.;;;afJ,-.-.+ _
'+--"1-

'T. Si te-sti-mo-ni-um h~ - mi-num ac-ci - pi __


_ _.__ __ __._r:J__
+._ _
__
--f.--II------~I
~
..- -.=I-_.__.~===--_j----=.l-~~ii-

I------

- mus, te - sti -mo-ni-um De - i

rna - jus est.


A lleluja. ut supra.

In Missis Yotivis post Septuagesimam:


Graduale. Hie est, qui venit. pag. 455.
------~-~
u s. -~_.
--.--. - - - - . - - ---11-1Tract
__._I_+__.--=._+_
_--+
Ton. I.
-.-.----.----+- - .--.-

Gra-tI - fi - ca -

.---.-=1Vit

nos De - us In dl-

_~
_~+:&:_
.-=f.-=.-.-V...----........--l
-I- -F----+-~.- --=-j-.-II_- ---FII-...l-I
-f------------- -----------f---

-j-

- Ie-eto Fi -li-o su-o,

..=..

in

quo ha- be - mus

=-:=-.- -==-=1-=1- -.~-. -- --. ====


~-.-.-.
_j-. .~_==_-=-::::L-.=1f+~=11
ra -dempti - 0 - nem,

per san - gui-nem

e -

-~-III=-+=~f----.--~+l-.
----~-.
~=--~:-~
-f-------- - - . - - --t=---J-.------------- - - - -

-I

-+ - - . -

- jus. V. Re - missi - 0 - nem pecca- to - rum, se-cun-

---.-"-~~----"--:r-~l=
~. .-::J t-=
_:t .-~=
- dum di - vi - ti - as
gra - ti - ro e - jus, quro

- ..

457

Fe,-.;tum Prctiosissinll Sanguini8 D" K. J. Chr

--,

-l=.------J----=-T----I====~-3f---=...+
- -....-11:-

- _ _ _ . ._
::t, =-=----===~-=--~--.-.-~-

su-per-ab - un-da-vit

in

no - bis. l

_"'~-=----~-.-~-.-~

-I-

Justi-fi -

-. ~-.=r-

~/!i-_==-~-==t===---===-~~=-=:i--l
- ea - ti gra - tis per gra-ti-am i-psi - us, per

--~---==:-~-.=~==- .---~"~-"]-f
~
.'.-_=!=~---=---===-~--=-

re-dem-pti - 0 - nem, qUID est

in

Chri - sto

..j ~ E-:==11
~.~ __-.-----:Li
-iIJ -=~
j -_---!--~=--j

---1-

Je

..

sU."\). Quem pro-po - su - it

~~ --=--.-.:~i~ -.-_

De - us

J==+=.-:~~

~_._.-.--=---==j=--~~-.-:i-===---..:-

pro-pi - ti - a - ti - 6 -

nem per

fi - dem

in san"

--~-_-_---=--=---===r= =~+====---==--===--===

...-=.jt-==----==---===

~=l===-. ~.....
- gui-ne i-psi
us.
Tempore Paschali in Missis votivis dicitur:
Ton. III.

::a:--_-~.~-r; ~~-.~ ~...


-~=t===-.---

-=H!'.l\l-=-=--"---==
Ie - III

]f====

ja.

i==

=_~ -=1=-.-~-!III-=1-.-IIi- -"rfI ~


..Ir

--=-.----=-==---====t-=j=--=t===---==--==
ae - ci - pe-re Ii -

'T. Di-gnus es, D6 - mi-ne,

~ __
-~=~j_..

-+~

brum,

et

.-=-=-...-=---=:]. ..
t -=-.

~ -=+;
=~

a-pe-ri - re si - gna-cu-Ia e - jus:

Gn,dnale Romanum.

30

458

Festulll Pretiosissimi Sanguinis D. N. .T. ('hI'.

-' -

--II-.-~-

=.---.. .

g-----r-=--

-~_.=1-==--==
--qu6-ni-am oc sus es,
-----

- - --_--

et re-de-mf - sti nos

ci -

~ __
.~ .~=-

_~

De - 0

in

-Wi!!.~

---I

.~- _~ ---_-=t:----~ ==lr:


s:i.n -

~ui-ne

tu -

o.

Ton. VIII.

~ ~fI!Y~_~"-...=[~
AI-Ie ... 'In -

- ja.

~=- ~ -II ~-.:r:-.

V. E-rit au-tem san - guis vo-bis

~ l-.g::;-"i
in

signum:

-.----

et

---l----3--------1---=
.- ==.--:t
F-- -~

~-.-i .-~-.
~-

---------

vi - de - bo san - guinem, et trans! - bo vos :

-nee

--------------------:=n=--~ --=1 --=--=--=-E-- ~.. ~:jr-===


e - rit in

vo - bis pia-ga dis- per - dens.


Alleliija. ut supra.

~=----.:-=.~.-=-=!=----.
Offertorinm. ~-:r~-.j--------------=-t: -~ __ --1
Ton. VII.
-0a-- lxib--di:-t'-6-.- - -.e-ne- -c 1- - nIS, CU-l

-_:::II:=~--

.-------------

"---j=_===-_
----

--=__ ;;::._.---.,_~

.-----I=~=_.--=-_-I--- -----

be-ne -di - ci- mus, non-ne commu-ni - ca - ti -

a .-.-_
:::l5--~~--=~. ~

.=r _

--ill]-. ~
+::---~

san - gui-nis Chri - sti

est?

Et

pa - nis quem

_~-_-~---_-~- _~-~-_.~J'~

Festa. .Iulii. (1. 2.)

459

f=.:==--=='--.-....-. ~~=
_~_--- --.-.-.---~----~-;;;II--;;;II-.-.
fran - gi-mus, non-ne par - ti - ei - pa - ti -------- -- -

----f----- -

~_'_~-'-"=IIi
..- o o : ; ; :J=-1IIf !II ~+=:::---===
===--===t=--~ -.- f
- ~_-==
Do - mi - ni

cor - po - ris

est?

.-v...

Comm1lllio.:!i ... -
.-~~~
Ton. 1.
~-..---------_~_~
C hrIstus se-mel 0 b - 13. - tus est
ad ;
-j,

---

-.-.--.--_=:---.

'.- :::..==--===I===-~
:$---..-.-"]-.
- - - - - - - - -.----.--.-I

--p---

-,

. .=--.-.

mul-to - rum ex - hau-ri - en - da pee- ea - ta:

J-.=1-.-.- ".:r:
-.
--=.=--===-=--j=====--=-----=::t
se-cun - do si - ne pec-ea - to
ap - pa - re - bit

~~_._

:$.

..

.-~.~.--~=---_==t-==+==1+=

t-~

-:~

ex- spe-etan - ti -bus se,

in

~-.~= -:j:t::

sa - lu -

Die 1. In Octava Natiyitatis S. Joannis


Missa ut in die festo. pag. 447.

tem.

Baptistm.

Die 2. In Festo Visitationis B. M. V.


Introitus. Salve, sancta paiens. pag. [91].
Graduale. Benedicta et venerabilis es. page [92].

Ton. VIII.

~f..

A I-Ie -

.--.

- hi

~ -:-~~;-~~12......~f=1
ja.

..-. _~-f.---I-----:--=- ..~-.--=!==J::j:--=-.-------=--.. t-:. .--.

-+-

. Fe - lix

es,

sa - era

Vir - go

30*

Ma -'

460

Festa Julii, (2.

;j,

4. 5.

--~----f-

-.--- ------+--. ~~.~


=.=~. ..-~ b..-.n"--...==t:
~
- ri - a,
et
mni lau - de di - gnis 0

r-r----

--_!..

--~----f-----~--, - - - - - - - - f------~-II_-I_
.:.r....
--1_
- -.
- - --.-.-..
---~-.--=:_- - - - - si-ma: qui-a ex te or - tus est
sol ju -

----3-'''-=---~---f--1
- -r-.- -_=------- --- --.
~-=j===t=
_._:I_._.~._~=
~~

==-=.==

- sti - ti - re

---I--

Chri-stns

De-us no - ster.
Alleluja. ut supra.
Offertorium. Beata es, Virgo Maria. page [94].
ComIDunio. Beata vIscera. page [91].
Eadem Die.

SSe Processi et Martiniani Martyrum.


IVIissa. Sapientiam sanct6rum page [24].
Die 3. 4. et 5. Julii.
Infra Octavam SSe Apostolorum Petri et Pauli.
Introitus. :Mihi autem. page [71].
Graduale. Constitues eos principes. page [72].
Ton. I.

"-,-

_
===---=:-_......

-~'
-"-.:&:-~--.~~+
-f--~
-I- ' . - -~
.;,iIi;-.-=-JII!:__-;- -;--j--- - - +
..-_= -+
j:

i-

. - . - - - --=!....-===-=~

Al - Ie -

- IiI - ja.

-1-

-~---....---~:J-~~=--t=.-.---
_.f---~-'---.-!.~

~II:"'_
~~~

'

-:--=:J--+.-

1. Ro-ga

~.-

vi pro te, Pe - tre,


I

~ . .-.~~.-~-3=r==::j-.-.-~-.~

:JL==-_ _ ~-==----===:r-,
----_
- ci-at

ut non de- fi -

:fi - des tu - a:

-~-~-===--:!:==

et

tu a - liquan-do

h,>w Julii. (6.)

461

-.-Ih--.--._-__
==.==-.

~--=-~----::JI-----:&"-~G
-t~~~-.-....,---=~.:&"-~j:L.

j==

con-ver-sus

--=._-=-===-==-~~

con -fir - rna fra - tres tu ... os.


A lleluja. ut supra.
Offertorium. In omnern terrarn. pag. [73J.
Communio. Vos, qui secuti estis me. page [73].

Die 6.
In Octava SSe Apostolorum Petri et Pauli.
Introitus. Sapientiam sanctorum. pag. [24].
Graduale. Just6rum animre. pag. 369.
Ton. VII.

....:&"-~===-. :n:==

..

~===----==.:&"--.-~~+:i-~
=!=.=~

.A I-Ie

....

~~.i.::f;. ~ -II--~.

Vos

~
~.

=~-~.-~-=-r-=.=:--~.--.::~i::=t:
- Iu
ja.

stis,

.~

qui per-mans! - stis me-cum

...-~

..

._.~.-.-

:~-~=~-II..+

::r=----===.--=j=-=--~:=j=-==--=---==
in ten-ta - ti - 6 - ni-bus me - is:

~-.

;j==----.-..... --=f

et

e - go

.=--~-.-:q:

=i=- -.-~-~ =.=--=-.-~-==--dis- p6- no vo - bis re ... gnum, ut se - de - a - tis

..

~ ~-.-~=~=--.-.- --.-r:=~==-

--=--==j===j=---=--==.-.-~.-._._

3=:t

su ... per thronos, ju - di - can - tes du ... 6 ... de-cim

~=

~-=:i===r:==l+===--==--

+=_~-~~-II-~=jt

__
-==--==-_
-_

tri ... bus I - sra - el. A lleluja. ut supra.


Offertorium. Exsultabunt sancti. pag. 438.
Communio. ,J ust6rum animro. pag. 432.

462

Festa Julii. (8: 10.)

Die 8.
S. Elisabeth Reginw PortugalIiw: Vidua~.
Missa. Cogn6vi. pag. [59].
Die 10.

Ss. Septem Fratrum acRuftnfB

et

Secundm

Virginum et Martyrum.

Introitus.

~/-L~' ~-=

;s;~--~--~-~,,-

..

..

mi-num,

Ton. 1.

jf"----~ Q
lau-da. - te no - men

~ ~ ~~ 9'--.
D6 .. mi-ni:

ill

~-~

qui ha-bi- t3.- re fa - cit ste - ri-

::a.'-=-. -.-:-1-=-1------.----~.- -. 1Ii-. .::r:=--. 1


~-----.-=-.. Iem in do .. rno,

ma-trem fi - Ii .. 6 .. rum 100-

I===--------- -.----.-

:;l--=---==~j. . . - - - - - - - l - - - - - I - - -

-I -_.----______

--tt="'-....
~.-=._----

... tan ..

=-ii'

-.--=----l------P--~

tern. Ps. Sit no-men D6rni-ni be-ne-di -

--~===---.3:-1I-~-.- -:J===--====rr:==

~~j---~=l-,:----==:!--~--~--j=-

.. cturn: ex hoc nunc, et us - que in soo - cu -lum.


V"~ Gl6ria Patrie Ton. I. pag-. 3*.
Graduale. Anima nostra. pag. [25].
Alleluja, alleIiIja. ". Hrec est vera fraternitas.~ Alleluja. pag. 423.
Otfertorium. Anima nostra. pag. 41.
Communio. Quicumque fecerit. pag. 391.

"j
~"""""'-..........;.-................,;...~~_
. ;..JI

Fest:l Julii.

1L 12.13. 14. l~). 16.)

463

nie 11. S. Pii Paper' et Martyris.


Missa. Statuit. pa~. [3].
Die 12.

s.

Joannis Gualberti

Abhatis.

Missa. 0 s justi. pag. 41].

Eadem Die.

Ss. Martyrum Naboris et Felicis.


~Iissa.

Salus autem. pag. [27].

Die 13. S. Anacleti Papee et l\1artyris.


Missa. Sacerd6tes Dei. page [7].
Die 14.

S. Bonaventurre Episcopi, Conf. et Ecel. Doct.


Introitus. In medio Ecclesire. pag. [35].
Graduale. 0 s justi. page [35].
Alleluja, alleluja. V. Juravit D6minus.A lleluja. p. [33].
Offertorium. Veritas mea. page [6].
Communio. Fidelis servus. page [3]J.
Die 15. S. Henrici Confessoris.
Missa. Os justi. pag. [37).
Die 16. In Festo

S. Marire Virginis de Monte Carmelo.


~;;;=:=~
__~~_==~

Ton. I.

Introitus.

~I n=~ -~.. ~~.. i-+

c_L'~;~
c

Au-de-a.- mus

in

-~ii~....ir. .=-=~ 1=. .. j_~


~~ - " ' . - - -t=~-

~~-==::::':::::::=:':::='::==::::::::(A-~

iij-

o-mnes

-- ~

D6--- mi - n~ -di - em

T"

Festa Julii. (16.)

464

..

--- 8 --.-_.
-----/-.-"-fI-

----------~-.-::J~
-::J. _::t=.:t
.. sturn ce - le-bran-tes sub ho - n6 - re
be - a - too
---~--1-

-I=~=.
..,1'-

Ma-ri :j

~ ~
-

-.-IIII-.-.-.-.--t:

~-----

-1=---==-----_.-.- ---------- Vir - gi-nis:

00

de

cu - jus so-le-mni-

--.:::j----1-f-;:::+:=---. .::j . .
~.... ~t:=. ~ ~=

ta - te

ge -Ii,

gaudent An -

~ .~J

-,. 1-..--.

- lau-dant Fi - Ii - urn

et

col-

~ -. -~ 11

De - i. Ps. E - ru-cta-

--l-_____
_ _ E~_ .-fl--.-.. . .
' .--.-.-.--,-
-.=-~-~
$+ --------- - - -----_+_

- vit cor me-urn ver-bum bo - num:

'::;:-.-.-.

rtJ..

t:

di - co e - go

=:jl===---==---==---==

~=:j==-~-==-- .-~-.::j===---==---==--==

. 6 - pe - ra me - a
re - gi.
l. Gloria Patri. Ton. I., pag. 3 *.
Graduale. Benedicta, et venerabilis es. pag. [92].
Ton. VIII.

$ 1-

~ -~E-~.,,~~3~.

iii

Al - Ie - In - ja.

.~

'~.

... .- --+------.--.--....
::::1--1-,

Per

..~
te,

De-i

~-_.--

=._.

Ge-ni-trix,

-~~--------=~
no .. bis est vi- 13

- - -==:I:'---=~~
---iII=.,=
=+rJi-------- 3
------

'--11-.---1-

:tJi=:j=- -~
per-di - ta

-~-.-II_

da .. ta: qure de cre - 10

su-sce-pi

Festa Julii. (It),)

465

~
.~
~-~-...l"-t~-.--.-":'- ==1-ri!!!..~f.
~ _ _f-_ _ -=j~-=-.-.~~--.=:j=--===
- sti pro-lem,
:;::--..:. .

et mun-do ge-nu - i - sti

Sal-

~~--~+====--==--==--==----==----==

~===- '=--~jr===--==----=====--==--==
- va - t6 - rem. A lleluja. ut supra.

Offertol'iuDl.
Ton. T.

_.

~. ..~

.-~~ .~~

.-- - - , - - - - - . - - - - - - -

R ecor-da - re,

VIr-go

rna - ter,

-I

....-.~-.----j- ~. A .-i
~----==j=-.in conspectu De - i,
ut 10 - qua-ris pro no - bis

-I --..----~---- f - - - ---~--- - - - - - - --- - - - -1


-

-.~.-.-~-.-.--.-a;;; --==.-...-.-.---.~--- -----.-.- -----+--- -

bo - na,

-----j~.--"I-

- - - - - - - --

a-ver-tat

in-digna-ti - 6-nem

=I=~
ti:: ~===l~..::-=
=1+:
-ffi--.::!_-__
:=j_. _ _.... _._X

Stl -

am

et ut

no - bis.

-.

~ ~

Corumunio. :iii
::j -;..
~---Ton. 1- n.

Re-gi - na mun-di

~-

-.-

-;if..

.-~

di - gnis - si-

- j~ ~--II-~-.=C.f "~~-.-.~-I-+

..... - I I : :
.---j
--.- - ---------.
------

rna,

Ma-ri - a

Vir-go

per - pe -

tn-a,

:ac--=II~-:r . ~ ~ .=-.~ .~~


~----_. --=t=-!--j---t=-in-ter-ce - de pro no - stra pa - ce

et sa - IiI

466

Festa Julii. (17.18.)

.-~=

..

=-.~-.__ ~
-.--~...--._Christurn Do - rninurn

=r: _...

=+rJi=-:..----J--:II--r:=- te,

qure genu-i - sti

- -- -- -----__---3
- -1
- - -- -$==="_.~.~_.:J
"'''',,_.=,,===-_
-~-.-

Sal- va - to - rem 0 -

- rnni-urn.

Die 17. S. Alexii Confessoris.


Missa. Os justi. pag. [37].
Die 18.

S. Camilli de LeIlia Confessoris.

Introitus.

Tonus I.

,~-=-=o~?-_-J?:,::;ii-==l1~--.--.-.
+=---..:.--.--. '.~
~- -Itj _-=r~II-_-_----_~=-=
1
A-jo-rern hac di-Ie-cti-6-nem
---1-:iiii--.---.-..1--_,. ~====--===-=-~~:3==..- .-.~
ne-rno ha - bet, ut a - nimam
t

, -

..

=-

I -

__

--to...
u

---

-----I--~--.--~--=~:J=_+

~ ,f

lIj-j

su - am po-nat quis

.~

.- ----..- ::ttl

pro a - rni - cis

su - is.

-~-.-.-.":'-II-.:=i=l-.-.-.-.~-.--.-I

-.~-=l==---=1===j==--==--=====--j

s. Be-a - tus qui in-tel-li-git

su-per e - ge-num et

lJ
~-.-=--~=r==--~-.-- __ ~-.---.~::""'II-~
:,- -~-=-=-=j-.-=--===--===
==--~==pau-pe-rern:

in

di - e ma-Ia

Ii - be - ra- bit

~ e - urn .~JE
Do-mi-nus. -V.

Gloria Patrie Ton. 1., pag. 3oU-.


Graduale. Os justi. pag. [35].
Alleluja, alleluja. l. Beatus vir. Alleluja. pag. [40].

Offertorium. In virtute tua. pag. [40].

Festa Julii.

COlU1HU 11 l' 0

T on. I. '.

467

18. H). 20.

--_------1-

-.-.--.-3-=--.--~-

. --1- -.- -.------.-+


+------.-

I n- f'Ir-mus f
'
U-I,

.
et "
VI- SI- t~u-stIs

---3----1---L.----~-3---:u-.-..--.-=E~===t----=---~ _. ~.-.:t------I
-_:"-'.-t-.-II-----.-.-----l..-==----~===:::j===--...,- ~
:u--....,-----.---.-.---- - - -

-- -

me.

--.-~r"W-

- -. -

Amen, a-'men di - co vo - bis:

.. -.--=1- -

u - ni ex his fra-tri- bus

fe - ci - stis

-- --t

Quamdi-u

.-1
-----J'

me - is

---=---===::1 ==n:======--==
.-.-3_~_--~-.~t===--=====

~-.-~=~

mi - ni-mis,

mi - hi

fe - ci - stis.

Eadem Die.
SSe Symphorosre cum septem Filiis Mart
Introitus. Clamaverunt justi. pag. 390.
Graduale. Ecce quam bonum. pag 342.
Alleluja, alleluja. l. Hrec est vera fraternitas. A lleluja. pag. 423.
Offertoriul1l. Lretamini in Domino. pag. 370.
(~ommunio. Quicumque fecerit. pag. 391.
Die 19. S. Vincentii a Paulo Confcssoris.
niissa. Justus ut palma. pag. [39J.
Die 20.

S. Hieronymi lEmiliani

,~.~~~rir)

li

Introitns.

Confessoris.

Ton. IV.

-)----+=--~~~~:;~~: j=r ~ _~.... "=1=- ~ -.;


F - fii - sum est in ter-ra

-~---.--~-.-.-1IIi-.--r-- - - . - --.--.,'
~=_-=-----==_
~----==-~

p:::~~~~~

:t

je - cur me-urn

Bu-per con-tri-

468

Festa Julii. (20.)

-~I-I- ---~----"-.-.-. -- ----p-j---

--+
~-L-._~-ll=.- -~-.-.--1======~_=

ff - li- 00

- ti - 6 - ne

po - pu -Ii

me - i,

-..-=--.. .:=1-.-

~ .-=-=-~--.--.~-=1-.--===I=----l---~=.J~~~-:j~
cum de- fi - ce- ret
par - vu-lus, et la - ctens

~=-=--===j===-~j-

~ ~-. ~-~L ~~=-q~


in pla-te - is

6p - pi-die Ps. L au-da-te

pu-

._._~--.--.~-----.-.------=---=1- -.---=---.--.;=]I
--1---..- ~
------ --------- e - ri Do-minum: lau - da - te no-men Do - mi-ni.
- - --j--

~.

Gl6ria Patri. Ton. IV., page 4*.

==~-Ih--~
-.-.
~IGraduale.--._._..__
-=~. --.-r.---+
T

X
on..

~- - - --..-

D e-ri - yen -tur

--1--fon - tes tu - i

---- - f - - . - ~
. - - ------=11--.-f--"--II---.-

U~
~-.-. -.-. _~--Ei..-==--===~--=- ~
-

fo - ras,

-----.-

et in pla-te - is

a - quas tu

---f----- - - . --"'~~i3
g-~-.-..-.II.::II=. - - -~~
-

--.-----~

qui - a in 00- ternum non commo-ve -

~--

- bi-tur.

Festa Julii, (20,)

Ton. VIII.

+_.--,

- - f - - -_ _

469

II. ~~ ~.- - iii ~-.r"~=3f=


Al - Ie - Ili - ja.
l. Dispersit. pag. 435. Alleluja. ut supra.

Offertol1hlnl. -;-Iik- ~==-

...----:r: ..---~

~.-~=--=~=.~-=~.-=II:=II-:j:::!
Quando 0 - ra-bas cum la-crymis,

Ton I
. ,

-__-=-._ --1.-.

-----1-~--3----4-

:-.-~-.----~-.-._-_.--

~--.-=--

et se -pe -Ii - e-bas mortu-os,

:oj;;

=.lI==-_::J__
-.-_11"":_----

.I

et de-re-linquebas

=1-.-.-.-.-. ..-~-~

~_._

~_._._--"-.-j=-==1==---=---=---==-=1=--~
prandi-um tu - urn, et rnortu - os abs-con - de - bas

-J--=
~~-.;=i=----_
-_---j
;:---.-

-I

1 ~===-.-.-,.
---i----1-_t_

-+ - - - - - - - - f - - - - - - - - . - . - - - - -

per di - em in do - roo tu - a,

---==---=---=E=1==--=-----=-------==---.---------.-::J--.---=--t

--~-.- - - - - t -__-iII---

-1--+

et no - cte se-

-----j-

----

- pe-Ii - e - bas e - os:

--.-_:":"~-----

e - go ob - tu-Ii

0 -

ra -

~- -~-_--= --,--~===--==:::1f:===---==--==
~=-~--==~-=-... -=IIi-j=---==--==
- ti - 6 -nero tu - am

Communio.
Ton. 1.

D6 - mi-no.

---.-_---=---g-

----J----~---J--=_-.-

-I-l--.-_---- . - - - -.-.,..
-+ - . - , - . - - - - - - - - .- - -

Be -h - gl - 0

munda

et

-='--.-.. - -.- -.-

Im-rna-eu-

-j--- ~--:lJ=
.r ~
-~-.=~--":'-.-3--hi. - ta
a - pud De-um et Pa -trem, hooc est:
--=1-j-- - - - - - - - - --- -

.--.

-1

Festa Julii. C20. 2]. 22. 23.)

470

-j
.-----.-.
-Viiij -.==(IIi
2=-"-.-. -E
.--.. ,
... --.---=1-_r..Jj
----r
---1----- - . ---- ---vi-si-ta -re pu-pH-Ios, et

vi - du-as

in tri -

-----I---1-~---1..=-..- -

-.-.-------!lr::J-.:J-I~.-----..I--.--=--....I---.-----_-----.
- - _::11-. --I-

-+ -I

-.J_ _
---l-

.. bula - ti-o-ne e - o-rum, et im-rna-cu - la - tum

~
se

..--.~ -..-~ ..
cu- sto-di - re

. Eadem Die.

~li~

ab hoc sre

~~I~

cu - 10.

S. Margaritm

~fis8a. ~fe

Virginis et Martyris.
exspectaverunt. pag. [48].

Die 21. S. Praxedis Virginis,


Introitus. Loquebar. pag. [43.]
Graduale. DiIexisti justitiam. pag. [44].
Alleluja, alleluja. V. Specie tua. A lleluja. pag. [57].
Offertorium. Diffusa est. pag. [50].
Communio. Simile est regnum coolorum. pag. 375.
Die 22. S. Marim Magdalenre.
Introitus. :M e exspectaverunt. pag. [48].
Graduale. D ilexisti justitiam. pag. [44].
A lleluja, alleluja. l, Diffusa est gratia. Allelitja. p. 357.
Oifertorium. F Hire Regum. pag. [54].
Communio. Feci judicium. pag. [50].
Die 23. S. Apollinaris Episcopi et .Martyris.
Introitus. S acerdotes Dei. pag. [7].
Graduale. Inveni David.pag. l4].
A lleluja, alleluja. V. Juravit D6minus. Alleluja. p. [33].
Offertorium. Veritas mea. pag. [6].
Communio. Domine, quinque talenta. pag. 351.

Festa .fuJii. i2:t 24. :25. 2(5.)

471

Eadem Die. S. Liborii Episcopi ct Confessoris.


~lissa. statuit. pag. [30].
Die 24. In Vigilia

S. Jacobi Apostoli.

?\Iissa. Ego autem sicut oliva. pag. [1].


Die 25. S. Jacobi Apostoli.
[ntroitus. ~nhi autem nimis honorati sunt. pag. [71].
Gradualc. C onstitues eos principes. pag. [72].
Alleluja, alleluja. l. Ego vos eIegi. Alleluja. p. 405.
OffcrtoriuIl1. In omnem terram. pag. [73].
Communio. Vos, qui secuti estis me. pag. [73].

Eadem Die. S. Christophori M:artyris.


~Iissa. ] n virtute tua. pag. [10].

Sanctm Annre ~Iatris

Die 26.

,ft.
i

Introitus.

Ton. I.
-=---=
~-.-=Ii==--=-t=-
-:j- ~-. .~-

Be u ;;
,./-

--0

_~-

--==--==I2i--i=r==.-

0)--

~n .~. ~j

Au-de-

t"~~-~C
-

.~

- . .

~.__J: ~

ill -

.-3

- stum ee - le-bran-tes

a - mus

omnes

mi - no

=r:::~.

-11-::1

sub ho-no - re

in

~ :~~

v" f FF

Do

H. M. V.

di - em

fe-

+""-=i .

be - a - 100

.-iII=-_-.-.-.---=== -:t

--+==E------~-~

---'-~~' :lit.

_---'1111.:",--_,
~

Wi -

An - nro:

- - - - - - - - - = : -..
de

en - jus so-le-mni-ta - te

472

Festa Jlllii. (27.)

l=--==-.--..
__

-==--==--

:;ic:
---1=-=~-=
---=-.--+~"_._.II::"~_._~=II--.
-==~_---..l_-Igaudent An - ge - Ii,
et col- Iau-dant

j ~-=..... ~Fi - Ii - urn

-. -. .
-~

.--~

Ps. E - ru - cta-vit cor

De - i.

-l----"'-
.----3
-+ - - - - - - - - f - - - - -

~-.--.-.-.-.--t

-J-.-..

di - co

--~-----~.-.'::..- -

-I

--------j--j

-------1--

me-urn

-.
-1-

verbum bo -num:

e - go 6 - pe -

:&:-~===~f====-----==---===-----===
--------------

------~.-------~-.-

ra me - a
re - gi. 'J".G16ria Patri. Ton.!., p. 3*.
Graduale. Dilexisti justitiam. pag. [44].
Alleluja, alleluja~ ~. Diffusa est gratia. Alleluja. p. 357.
Offertorium. Filire regum. pag. [54].

Communio.~.
~. ~~~=i.-.-=-~~
Ton. II.
- .....-=--~
Dif-fli - sa est
gra - ti - a in
-;s-~------.~-~-.-12 .....-.-.~-

~~ =~~ ~......__
la

bi - is

tu

is:

.t-

.:.~

~.-~

pro - pte - re-a

_ -1

~=-=~---.:&:-===t=---,--...-~-+-. ~
:J:C:==--==-~.--.-~I-.-t=~-=-_
I-

be-ne - di - xit te

De - us

-I

-.- -

in re - ter-num,

:a:!i=-------~-~--~] - - :t:t=.---=~-.-.-:J~~."=.
-,-,,---"-~-=1----f------

====-

et in

soo - eu-Iull

Die 27.
Miss~.

soo -

eu -Ii.

S. Pantaleonis Martyds.

Lootabitur justus. pag. [12J.

l'e'tI.Julii.

Die 28.
Pap~\\

28.

~9.

473

:W.)

SSe Nazarii ct Celsi l\iartyrum. Victoria


('t l\J mtyris. ae Innocentii Papm ct ('onf.

lVlissa. Intret in conspectu tuo. pag. [20J.


Die 29. S. Marthre Yirginis.
Dilexisti justitiam. pag. [51].

~Iissa.

Eadem Die.
~s .

.Jlartyrum

Felicis

et

Sociorum.

:\lissa. S apientiam Sanct6rum. pag. [24J.

Die 30. SSe Abdon et Sennen n:lartyrum.


Introitn:-;. Intret in conspectu tuo. pag. [20J.
Graduale. (; lori6sus Deus. page [21J.
Ton. YII.

~==----==-=- -~I-==~-~+~-.~f.."r-:-"'"
==r~=
:f"==.=--"---.
----=l-.=-!-=-~~._=~.::j=t
A1- Ie - III

ja.

--.-----.---.-..
-.~-,--===----.-,..--i----- -r=--..--,-1
~ .-=-=_..--_~-== ===---==---=====~
1

_ -. .

_11'::_-

'Y. Ju- st6 -rum a - nimre in rna - nu De - i

~----==l===--.--~=.==~-.-:J-. ~r-:-. .=+~:

p-=t=.=--==j~-=---==-=-_~-"._-::j=

:C

sunt,

et non tanget

il - los

tor- men - tum

~=-'--~lf-..I--.-.- ===--==---==---==----==

-~---=1--3I----.__ _
_
_
_

_ _ _o-j

rna - Ii
ti - reo Alleluja ut supra"
Offertorium. l\linlbilis Deus. page 44l.
Communio. Posuerunt mortalia. pag. 438.

Gradllalc Homannm.

31

474

Festa Julii. (31.)

Die 31.

Sancti Ignatii

Confessoris.
Ton. III.

Introitus.

---'-----------3-"---
===--==
::;:~--t-~-i---=-

~=.-=---=:!==--=====
N n6 - mi-ne J e - su

-----l

0 -

mne

------.-II--.~-.-~--.--.-~
~
-.--~-:=t~j==~- -

~~~~~~~.

- - - - - -

- - - - - - -

ge-nu fie - cta-tUT, coo-Ie- sti-um,

---~----I------.-=.-iII=.=.':::'
-. -==. ",.-.- =~ =t -+
--l~------

-_- -

ter-re - strium

et

in-fer-n6 - rum:

------

et

o-mnis

-...

-:-~
--~=~ -.=---~-t..==1==. .--.-~-.--~
~==--=.t=:J==--==---=---=--==t..--==-=-+--=lin - gua

con-fi-te-a - tur,

qui - a D6-mi-

--s-.:c~"= ~-.-::j---~-.-~~

~l!!I~--=====---==--===:l====-----==-=-=~-j:t
- nus Je - sus Christus in gl6 - ri - a
est

----!---~--~f--------~----
-~---+---;

::;-~---I.="]-.a~.--

~-~-~--~-~=.= :=:...-=======-~-===

De - i

Pa

tris. Ps. Glo - ri - a- buntur in

-----.---::j-.-.---.-~---~-.=-=1----.
~
.
j
=1
j-t
=j. ~:p
te o-mnes, qui di -Ii-gunt no-men tu - um:

quo-

---.-. -.-.-.------~---l=----~

=1
~.!III j ~~:==--===
- ni-am tu be-ne-di- ces jn - sto.
l. Gl6ria Patri. Ton. 111., pag. 3*.
Graduale. Justus ut palma. pag. [2].
Alleluja, alleluja. \T. Beatus vir, qui suffert. Alleluja. pag. [38].
Offertorium. Veritas mea. pag. [6].

Fe .. ta Augusti.

Conunullio. ~

475

I.)

.~..

+ ~_ ~

Ton. VII. ::r-~I-.-----'_t


-gnem ve - III

, -.- - - -

mit - te - re

::5=._--~=1 -..------.....:.-===1-.-.-....

:f'-==-~.=j~~-.~.=.-=j=.==__===:!
in ter-ram: et
quid vo - - 10,
ni - si ut

-"f!I=----~I----.=--==-~~.-~.-~
==--==--===--===
_
_
_
_
~
~_~.L

ac-cen-da

tur.

--+-0-+-FEST~.\

AU({USTI.

Die 1. S. Petri ad Vincula.


Introitus. Nunc scio vere. pag. 452.
Graduale. constitues eos principes. page [72].
l
Ton. I.
~=---~- -i---+-~Jl..+.-~..-r--=1 r :r=~.+f.-"-. -iii -;-i=~
+ - +"-jL
Al
Ie - Iu - ja.

..

.=

=il=~-.I-~
. .=t ==J-.-=~..~=.=!I=~-=1~ .-.

j T - . .~f~~-j~--==--==--==t=j=.-=_~

"\;. Sol -

ve,

ju-bm-te De -

ter-ra-

0,

=i=~-.-..+-.-.-=:J--.-..=~= =1-. ~.f.-.=r-=


=-=--+ -=-:=:J==----=---~-_-j__==_-==-==_=j=i=
- rum, Pe - tre, ca - te - nas:

qui fa

cis

-l--r------~~~-------3---_-=-""'1- - - , - . - t - --4-j---~--.

-1-

:tL=.~j-====--===-~-=====:t==--==
--1-

ut

pa - te- ant

cm - Ie

sti - a

re - gna

----="_3f:===--:-::==--==-====
1 --"... --r--I _._~

-------- -----------be - a

tis.
Alleluja. ut supra.
OfI'ertorium. Constitues eos principes. page 389.
Uommunio. Tu es Petrus. pag. 368.
31*

476

Festa Augusti. \ I. 2.)

Eadem Die. SSe Machabreorum lV[artyrum.


Introitus. U lamaverunt justi. pag. 390.
Gradualc. Ecce quam bonum. pag. 342.
Alleluja, alleluja. "f. Hrec est vera fraternitas. Alleluja. pag. 423.
Offcrtol'ium. E xsulhlbunt sancti. pag. [26].
Communio. Dico autem vobis. pag. [26J.
Die 2.

S. Alphonsi Marire de Ligorio


Episcopi et Confessoris.
, Introitus.

-~_J..-..~,~~
o
- ~

~':

Ton. VIII.

'":i~I ~_-=1=-_
----.:=- _.~_.
~--j-.----:::j--'-

h.,_
. ._.'_'

_~

me: propter quod un-xit me:- -

.--.'

---------------.-_~--.-.-.-~-I
~
~ .--.~--. -=.=.~:--II--.-j ~~
j::--+
e-vange-li-za-re pau-pe - ri-bus
mi - sit me,

-1--,--.--.--.

- ----j------.=----l--.
. - - . I I I ! - - . - - - -..-~-31--~---

:!J
-I

...J--,,- - -

- - - _ _:":II_~_ _
_ _ _ _ _ _-1-_ _ _ 1 1 - - - -

sa-na-re con-tri-tos

-.--.-II~..

p6-pu-le me-us

-::.-+--

cor-de. Ps. At-ten-di-te

=.--..-.-j-.-.--.-.--I-

.-....

---1----

--1------

-.-~-i----i
L_ -'

r - - - ----i---+

-~------

Ie;. gem me-am:

.-.-.-.-1=.-----., .

----+--

in-cli-mi-te

~===~+===

::r===--==--===t=--~~.-:j=-=---~=j===
au-rem vestram in ver-ba 0 - ris me-i.
\\. Gl6ria Patri. Ton. VIII., pag. 5 *.

2)

F,..;til\.U.fllsri.

477

_.- ..~.~ .._t_.


=+_.- .-.-,
."j=.==~:
---

Graduale. ~=
Tqn. VII. ~=_~Memor

-~-.

fu

JU-dl- CI

- 0 -

rum

~=.-.--===1==-"'=.="-=1=~~.i"=. .=~.
~===I=~.=.=j-.---=j====--=t==j==---"""1-

tu-o - rum

a sre-cu-Io,

Do

mi-ne,

~=---I----==l-~-.~
=1==:.
~-=J. Irj
et con-so-Ia - tus sum:

de- fe - cti- 0

-~ -

._j-~
te-

=--.-1.-

~=.-"=-.-===1-.--.-=.~=.=.-:::r:-.-.
=r::==--=--~-j===-~-==--=====~~
- nu - it me
pro pecca-to - ri-bus de-relinquen-

.-..
=r=-.-~-.---.- ==1+==- ~-.-.~:
__
-===t=I=--==~-~:j==.= _ ====

~
-

=;

ti - bus

Ie - gem tu - am.

\~'

Ju - sti - ti - am

...-.-:r=-..=-~..-..---==l~
-==j-.--===--==j-.--==--==--~~=
tu - am non abs-con - di
in
de me ~-=l===.-

:l=__

COf-

0:

-.-~j---,.-~.-.--.~---""'--::'--I----~--
====--==t.==ve - ri - ta - tern tu - am,
et sa -Iu - ta - re
~=::::.. .==1 "''''-11 t ==1+
. _
:e=
--- - -======-==i-~---====

:j

tu- urn

~:j

di

.~

Al - Ie -

xi.

I-

Ton. IV.
::;;ii
~_.._._

--j-

II..... _ -i:q=~
~~_~
~....=-=~rJ:~
_:t=
__
t~

- Ili

ja.

. -.-.- -.'-

...-.-------..,j- ~-t~-.--~
--.- - - ~-=t==--===--===l
---:
_~-.-

'J. I - pse est di - rectus

di - vi

ni - tus

in

Festa .A ugnsti. (2.)

478

.-.--.-.-. 3-.-.-.-------

:;:k=.-.-~..--.--.-t: ~-- -----

poo-ni- ten - ti-am gen-tis,

:L!i-ii-.-f--

.~~

et tu - lit ab-o - mi-

.-~~.-~--.~.&.-===1-.-~-._-1

~==-~=-=j=.=--~-~-.- .=j~--j
-

na-ti-6 - nes

im-pi-e-ta

tis:

et gu-ber-

--- - - - - - . - . - - . = 1 - - - - = 1 - - :tE~1I!.=j--=:j -.-. ~.. -=j=.:-.-._~

-.-.

na-vit ad D6-minum

cor i-psi - us:

et in di-

-~-----3-------- - - ---- ---

:;ic:
----.-~
~._~
I-~..- . .- --=--_._~~-.J.------.!IL-I..

- e-

bus pec-ca - t6 - rum

. . _.-

cor - ro - bo - ra -

_ :::r:.
._ _ ~E-===--==--===--==
_
_
----=---=----==--~
---------- vit pi - e - ta - tem. A lleluja. ut supra.
Si celebretur post Septuagesimam, omissis Alleluja,
et Versu sequenti,dicitur

~.-.- -.~

J=-=l

.....

Tractus.
_11-.Ton. VIII .
E

- go au

_+

_f_~_:JI_

.-
--...-~
.::j_--__- -

t em cum ml. h1 mo- l'e -

_._.-,-.-...-.._.-c__-

--,-_~==-=I= =~-

__~..i ..-~-j==Il:=.=j~==-=-l-Il---I=
- sti es - sent, in-du - e- bar ci - Ii -r--1--

-.-.=3-

----l-----------l- --.-. - - - -

_.=IIi-3_._._.-~ .=:J-II-==t=f
J=
- ci bu -mi -Ii - a - bam' in je - jn 0:

--j

--I

..

ni - 0

~___:..:.-.._
=1=======1
~-==--_-.-.-.-=1--1
-.-11::--.----.-.--j-----j--j
-j

a -

nimam me -am:

et

0 -

ra - ti -

me - a

~-.-~-.-=

..

479

Festa Augusti (2).

~..-.::r-.

::,-iiL.--~7_-~==11

:r==--=--:::j==-~~-~~_l-~-:j =.=--==r-=j:~
in si-nu me-o converte - - tur.~. Para - sti

1--~j====1=.=-. .-.~-.-. --~.~~-===1===-.~.-1


----==-~=j=.=.~- -;
. in con-spe-ctu me-o men -

sam

ad-ver-sus

--j--~--~---3-===a_ _._17 --_=-a==8i- _.-.~


~=====
e - os, qui tri - - - bu-Iant me: im-pin-.-.- -.-

. - . - -.- - - - - - -----+-

.,----;::---_--.--J..-l..----.-- --.-.1---1
~ .-.-.---==---,-~===-~~===-.-i=i
--i----l----r---------.--.--~-

gua-stiin 6-Ie-o

ca-putme-um,

et ca-lix

.. ..=:f'~=~==----==-----==----=1=--a~.--I:-
:...=iIi-a==. ~-~_j==- --j-.-+.~=i=
~=.-.-::::r:-==~====+===-.l-a--===-~=~+=

:f'=-----==--=a=~-=.==.==.-~~l--- -jr--t
me-us in - e - brians quam prmcla
rus est!

1". Fa-ctus sum in - fir - mis

_ .._j
~
- mus, ut

in - fir

..___.-

------~---:j-f--3E-

.-=r~~=

.~---.-~=

in - fir - mos
Iu-cri -fa - ce-rem.
Tempore Paschali. omissis Graduali, dicitur:

Ton. I.

---=--. .

-----.-r-I---I--_I~_.-""'-_l.-.-~~~.~
- - - - - -.-.
-. - -- ~
~:-.
aa
-r--~ ~-

-i-l-.---------.-

AI- Ie

_ _ _L_

Iu

ja.

~.--.

--.=- - - - - - _ -

-I

.;&--.llill-r-II-I----~-t- ---r-~.
- - t - - . - - - .~-:::------.--::.-=.--:
- --_---==- .-.---:1
-.---- --- -- - - - - - -----1
V. Ec
ce quam bo - num, et quam ju- cun -'

-1--..-.-1-----~.--...---I---~-~--~---~----1 - --.- - -PF.=---+-.


-I. - . - - - - - - - - - - - 1 - - -

- dum habi-ta - re fra - tres

in

u -

num:

Festa Augusti. (2.)

480

=:II=="_

----.----~-1_-~-~-.-1
..-.-.-f.--.-:I_._.~

::j:-.

--r~-.-.--~----------

sic - ut un-guen-tum in ca -

pi-te,

~.--...,

---quod de-

".=

-f-.-~-----+----I==1+
i:-:J-II -.'l.=_.iII-.::J-.~'
j

~- -

- scen - dit in bar - bam, barbam Aa

ron.

- Ton. II.

~==-.~=~-.-=1-.~".z-.. ==1+=----1--==
::J:i:-.-.--===.J-.-j==--J!!:.l~-j~I--==

AI-Ie - - In - ja.
=i5-.~=.=.=~.-=1-.-.~~1=

.
==1==--_.-=-1-=

~-.-==---==-J==j==-.-.-~~-.-a'J:.~. P6 - su - i vos, ut e tis, et fru

-..

a-

~-~~-.-.-.-l.-~-. -~::"'-I
- - - - . -. .=J-. - - = 1 - - - . j ~~-.
_L

...,__

__

- ctum af - fe - ra - tis,

---j-

et fructus ve -

ster

~-. .~.~l.l~=:::- ==1+=~-==--==--===


~=~-.

-===-=1-.-.=:j:===----===---===--==
A lleluja. ut supra.

rna - - - ne - at.

Offertolliulll.
T on. VII .

-3 _ ~=

~
~.
+ -- ....
=L_.__
j _ _
H
' - ra
D"0 - ml-num
o-no

de

--t.-f--E---~r-=
.._--3-_ - -,~~
--=-=--=-.-~= ===--===----=== =
tu - a sub-stan-ti - a,
et de pri-m! - ti -is
-

-~-.- - - f - -

.- __

.
__==--===-===--===t.-=- =-===--===
6 - mnium fru-gum tu - a - rum da
e
J Li-E-....
-=-=- ---==3-------==~
-

~-~----------~-3-=-~iii!!--
--~----=-~l-.- -.--.-,-~----F-.-

:-i.- No - Ii

pro-hi - ~e- re

-.-.-F---be"=--ne-=-fa - ce.:re

481

~__
.~-~]:=._~-~=~==-~=.=~==.="'+~---4
===--======--=j=.=-j---L~
e -

um, qui po - test:

si va - les, et i -

:!5=====---==t=~+===----=----===---==-

~-~-"-.- - j - - - - - - - - - - - - = =
.=-pse~ -ne-fac~ - - - - - - - - - - - - - - ---~---~----h-1
-- - - - . - - - -Jl~.t~~lmuino.
~_.
..-._~==
-._._j!l_~
on. .
Sa-cer-dos rna-gnus, qui in vi -

-..:

~- -

~ -.~-.-~&....-.----~-

E-.-.-=-.-1-

--t-~- -.~-. .- - ---+


- - - -- - - ------------ -----

-1- - _ -

ta

su - a

suf-ful - sit do - mum,

et in di -

. ---.l---~+l--~-.---f---~
-1-1- ~-=1 +-.-:j=--!.--.- -=--.=i.-"~+
---r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -

- e-

._._._j__ .__
-.bus su

is

cor-ro-bo- ra - Vlt tern -

_.j_+ll_-.
---3--~-----l--~-.l--=-_.~

~_

~l-. ~---===-==----==r=-=---==
--=--=-~
- plum, qua-si i - gnis ef-fulgens, et thus ar - -

---- ---------~- -=--~===-l====--===~f==--==---===---==--===


- .---.w-- + -.-.- --------------dens in i - gne.

482

Fe~ta

AuguF'ti.

(:-~.

4. 5.)

~.-==---==I==~===--.
-- -...
- - . - 1--.--.-.-=~="-i-I
--'---j-~--.- -.-.-1--.-4------ - suI-hi - bunt. Ps. Me-men-to Do-mi-ne Da-vid:
.---"'--.--I.~

--I.

....:~.

--j-.- - - --l-------~- -et------II!=----=~f~-===


omnis mansu - e - tu - di - nis e - jus.
--l-------j ---

----001--

----

~.

Gloria Patri. Ton. V., pag. 4*.


Gl'aduale. Ecce sacerdos magnus. page [30J.
Alleluja, alleluja. l. Tu es sacerdos. Alleluja. p. [4-5].
Offertorium. Inveni David. page [9].
Communio. Domine, quinque talenta. pag. 351.
Die 3.
In Festo Inventionis S. Stephani Protomartyris.
Missa. Sederunt principes.pag. 33.
Die 4. S. Dominici Confessoris.
Introitus. 0 s justi. page [37J.
Graduale. Justus ut palma. pag. [2].

.=il=
-,_ .- ... I-_.-
Ton. 1.

~ ~.

~+:i-.~;&:=-;&:=~ :r~: -

.-J---~. _~ . -._jt--

Al - Ie

lu - ja.
". Justus germinabit. pag. [37]. Alleluja. ut ~upra.
Offertorium. Veritas mea. pag. [6].
Communio. Fidelis servus. pag~ [31J.

Die 5. In Dedicatione S. Marire ad Nives.


Introitus. Salve, saneta parens. page [91].
Graduale. Benedicta et venerabilis es. pag. [92].
Alleluja, alleluja. 'J. Postpartum, Virgo. Alleluja.p. [89] ..
Ofl'ertoriul11. Ave Maria. pag. 22.
Communio. Beata viscera. pag. [91].

483

Fest;; Augusti. (6.)

Die 6.

Tn Festo

Transftgurationis D. N. J. Chr.

M-.--..

Ton. III.

Introitus.

~J~~~ilrJ~ ~ .==3: .+
~..:. . . . ~. .~, _ : -Iu -_.x.e.;;un~ coI-ru-sc~-ti =~~.:.-~-- ~-~ -J=r.-.----.-~--I -f--------f---------------~

r-

- ",'"

_::=.~c

.~

.. -

p I - -~-

-1-

- 6 - nes

tu -

or - hi

00

-=1-. ~.-.-~=j---=.-.~--_----1
~~.=.=j=--t======:::J~=-.==-~~

:;:!i-..-a-

ter - roo:

com-m6 - ta est,

et con-tre-mu-it

-t=-=r==:JI----1--====1--==---==
- .-.~.~-.-.--.--.=-.--.- .-~~

~--.,,"- =J

---.-.---.-a;;;-

ter - raG PSG Quam di-Ie-eta taber-mi-cu-la tu-a,

--.--.-1
-.-.--+-:::J-----j-----I

.~----II-.-:J--.-
:;=/liii-'" -----r---.-.~=j==--==---==t===- =---~~-==:!:.---===
D6-rni-ne vir-tn-tum! con-cu-pi-scit, et de-ii-cit

~-~

].~

#~.~~

a- ni-rna

rne- a
in a - tri - a D6-rni - nL
\{. Gl6ria Patri. Ton. III., pag. 3*.

"-__-:1-.-.

--=+--1
Gra dllaIe. ~==---==--==--===l=r=I~---~~-.. -j-~-r=.
Ton. V. - . - . - - -.- - - -- - Speci - 6 - - sus for - rna
proo
-f----f--I-r-f-------
~-.~~===---.~...=.=..--= - .-=====--==
fi - Ii-is
h6 - rni-num: . dif - fn - sa est

-1--.--.--.-::]--1---.,--/---- ---_-.-.--,-,-

- ----- --- .--

- - -.-_-:J
.:.._._
~-t-j-.-.- -.-----1--.--=----~_-..

--=---3---1---f---'--~f-r"'W""'l---I----~.-

gra - ti - a

in 13. - bi - is

tu

is.

--1-

--I-

484

Festa AUgllsti, (o.)

--::..-~-=.-II"-.-.--~-~~::::::-_
-.--== -===--==-_~.----==~~~~. ~ru-eta - vit eor me - um ver-bum bo-nurn,
:::S-. -.-11II- .--,-=1===--- ~ -.-. -==~==1+=
..--=:jt=
.- -. - _ - . - -_-t---"]--~-r---.h.::..-I----I
--1

:r~t===..J---==___===_-~-

di - eo e - go

6 - pe - ra

me -

re - gi.

Ton. VII.

~.
...... .~ ~~~~~f.
-A 1= Ie -:. -rft--=Ja~ - - - ~-IL--. --===+=-,~=.-"=~.-~=1=~J.;E.--1

..

:r==.=~.-~

==.j===-----===-~j==--~~--1

Iu - cis re - ter - nre,

". Can - dor est

spe

-.---g==--+-===
=~-:~==I=I
rna - eu-Ia,
et i - rna-go

~ .-~--,---=II-.= ;E.:*:-==l==1=
--==r=~-====-~-~

- en-Iurn

si - ne

~= ~-.-.J~. --~=--=1-~"==~.J-I==:n::

j=-'"~j===-~-~j===---===~--~-~=:jt=
bo - ni - ta. - tis
il - Ii
us.
Allelftja. ut snpra.
-~-=;=.:j----

Ofl'ertoriuDl. ~ .. j . ~ .-=r .~
Ton. VI.
GI'O-fl. - a
.
et d'1 - VI, - t'1- re
In,
"1

-------!--f-------..
--~-

::2

:L!i=---.-.;E---_=-

- - . - . . . J ' - - j - - - P = - - -I

~_~==--== ~ -.-~~-=====

do - rno e

jus:

et ju -sti-ti-a e - jus

~
Pr -... -..:*: =l -1= =1 ~.~.~~==IC~
~1i-r------_.p-~ --.--. .-j-~--~~----rna- net in

sre

eu-Ium

t- =1=t::-_..~..b~~

sre

-~=~ =1+:=

_"_-j- ~ _ - . ~-=--=jt

- Ii.

Al - Ie -

eu -

1ft - .la.

,-==

485

--====-

Communio. -1~---.
=:J-
----~ -.=:1- . - . l - - : j ---=1--+-ITon. I.
-.-.- -- - - - - - - +-. Vi- si - 0 - nem, quam vi - di - stis,
-----~-r--~-r=---iz=.-

.i-==.==IIi-

~ .~
j --~ _ . .
ne - mi - ni di - xe - ri - tis,
do - nee a

~t
mor-

~ - --3 ~- :~- ::L. . .;il ~~


-

tu - is

re- sur-gat Fi - Ii - us

ho

Eadem Die. ~C'. l\IadyruIll Xysti et


Yli,,<l. ~~ apientiam. pag, [24J.

- mi-nis.

Sociorum.

Die 7. S. Cajetani Confessoris.


.\Ii~'5a. (I s justi. pag. [37].
Eadem Die. S. Donati Episcopi et l\lartyris.
introitus. S aeerdotes Dei. pag. [7J.
tiradualc. [nvmi David. pag. [4].
.:\lleluja, alleluja. V. Juravit Dominus. Alleluja. p. [33[.
()ffertorimn. Yeritas mea. pag. [6].
Comnnmiu Domine, quinque talenta. pag. 351.

Festa Augusti. (8.)

486

=1-.-.- -=-=...... -===1=-4-=---~


~=t--j ===~-.-iII-~l=.=j---~ ~::;-~--=~-

de - est

ti-rnenti - bus e

urn:

di - vi - tes

--:---=--=-=--=-- -=1=----=.--.-.-==---'l=.:j:---t-.-.
==1===-'-:-+

~-.-.--:=j_._j-.-~

e - gu- e- runt, et e - su-ri - e - runt: .in-qui -t=-------.IIII--f-=1----+--~

.=:J

~ .~-- _~
- ren-tes au-tern

.-j

l=j .-

...

-~ ~
~
non de - fi -

:;:-.-.- -.-.-.1---=-- ==---==---=====


Do - rni-num

---~---I--~f-----'
--.--.--~---+-i

~=-=- -ill - . --==-l~.- ci - ent


0 - rnni bo - no. Ps. B e-ne-di-carn Do-

-----.-~-.-.-.-.--.~-----.-.-.~-.- - - - - - . . , - . - - . - . - - - - --+

-jjj-- -

~l::="""-==
- minurn

---=--j==--==
in o-rnni ternpo-re:

n-_~~~~~f~
in

0 -

Graduale.
Ton. II.

re

me - o.

=--==---==--===
semper laus e- jus

..

'V. Gloria Patri. Ton. III., p. 3 *.

....
-.--I--=1- .e..--.
_~l.~--+--
-i
j--~- .: - - ; : - t - - - - , - - l - . - - - -

-I-

-j-.

.-IL.II-r-

T 1 - me - te

Do - IDlnum

--1+-. =-i====1-M-.-. .-.-~=~=


~1i==----==----===.-.-j-.- rnnes san - cti e - jus: quo - ni-arn ni-hil de -

:iii,

+--===--===--===

-!_:.:II-_._--..-L--!--~--Q..L...-.-I
--...,-~.
=== --=:j==t===- ~_-_ =-.--.-- .--==
--,....---i.iII-~

- est

ti-men-ti - bus

e - urn.

--.-i~-.--1

~.

Inqui-ren -

-(~ ~ ~~~
~:I-"+l IT
!==~ .. ..Jtt._
:tL__
t=
j -=~
_
- tes
au - tern D6rni-nurn,
non de - fi
ci -

487

- ::.._-=n:====-----=--==

=I~=~-=+=.~

=tr=t=j==-_-==-~,~~--j:====-~-==

ent

mni bo -

no.

Ton. II
=t~=~-- -..Jl;_.=1I......:&:--;-+~-~.:a..Jl;- ..Jl;7~=:r~~

:J(!:_-.--r-----==-:J(!:-:J(!:.=...__j

jf-.~-.=:J(!:.--=t~-=---

Al - Ie

1ft

_~ r~

..-.

ja.

=t:!i=t-----=-.---. .-.~--=1-.--.-=
j f . .--~.--=tr-= ~ ~ .-j_'- . '~tt.~
1. Ful- ge

bunt.iu

sti,

et

tam -

.~..~ ~- ~--.-- ~-J ~~-=


---

=t-!i.

jf------=j---~-- quam scintil - Ire


in a - rundi - ne - to

-1.-.,--.---..-==t_-===
IE

dis -

--_:=:-.-==.

~-i--~- ~--Jl;--i--~f--=-r-'~-:J(!:.l---.-

L..-

-..

-.-

.~

in re - ter -

cur - rent

- num.
A lleluja. ut supra.
Offertorium. L rebi.mini in Domino. pag. 370.

Conullunio.
Ton. ","TTl
v.

III!

_.-

~ -~_.==1

..-~-

qUI

In me

- S
j - . - -t- - - - - j -.-.- - I-gna au- em

e - os,

~~t.~.I=.=4=.=----.~. -t=+===.--.--.--I

:f=
__-===--==j===-~~ _l-~===.--~~==---i
ere -

dunt, hrec se - quen

::5=.-~-.-"==1--.
:f:=
j
j
e-ji- ci-ent:

~~...

su-per re -

tur:

dre-mo-ni-a

+=.
~
= ...
~-gros rna-nus im-po -

488

--- -- ---B--.-.-.- -

----~---.--~-I--~

-E

- - 1 - - _.~r~-- -.-=.~=l_-===--~lf-=---._
f:"-_t

e - jus

ex-al-ta-bi-tur in gl6 -

ri-a.

---E---l--3--._.-B~==--= ==j===~
=====~-+~
- - . - B - . - -B-"'-B-..l-.-B- -B-B-B--I-B-

Ps. Be - a - tus vir, qui ti-met Do-mi-num:

in manda -

---E---1-jI---'
- -B-B-B ---- -- - - - - ~==---==---==
+.-~-B.-~- ===--===--===
tis e - jus
eu - pit
ni - mis.
V Gloria Patri. Ton. Ill., pag. 3*.
G.l'atlualp.
".
Ion. X.

~ .--P--B---"---=3-B:a:-C:~B~--II.B-=---1
-~..-.-t-B--J--j- -j-B-I
- - .- ,--.- - - - - . -f----f-~-j-.-

D Isper - SIt,

de -

~==~-I====--===r-

dlt pau - pe -

B-B-~-~

rI -

B-B--I-

:r'=-B-j-B--B-B-B~--==j=-"===---===--+-

- bus: ju - stl - ti - a

~==~~j--B--B-

jus

ma - net in

----3----"---::::JI----B- , . . , - - - B -.=j--.--B -B-a -.,-

sm - eulum

_~-J.-~- ~.-J
sm -

- eu-li.

-B---==

l. Po- tens

489
"

3!! ~ "'!~"-~f~~ ~-~~


in

ter -

- ra

..

rit semen e

- . - - - - - - j - - - - - - +=+-==r:==I
rl--I.=-~--===+------- ----i--------r----.-

- jus:

ge-ne-ra- ti -

re - eto - rum

- -

::::::::+
.
--

~-I-

be-

--~--=-'--j---. - - - . - p - + - -- - - - - - - - ~l+=.-~.-l+~ .- ===----=---===


~
- ne

di - ee

tur.

().fl' t
~====~-~-.7"=1I:.-- - +
. (I.'Ol'ltl1ll. --.-~--=.- -~-~---r"-.-+
T
VII
- -- - -----+--(Ill.
.
0 - ra- ti- 0
me a mun-da
d

~=t===r==--.-.-.-=~-.=1=

:e=-"=J-.-.~==--==t====:i=.-:r=--t
est:

et

i - de-

pe - to,

ut de -tur lo-eus

~= -=1-=r-.-~+I=.=+-"=.=~.=. I -"-~
:f=~-.=.-.

vo - ei me- re

--. -==============---=--in

em - 10:

qui - a

i - bi est

~ ~_.

--1"'1 .~~ ~_ ~6 k:c.4


ju-dex me - us, et e6n- sci- us me - us in

~-"=.""=~-=1====,~=.~~ .-.-.-=-=r-:~:

:f'.::..:::=.:==--===t=j=.=.j===~t=.~-=1===~~j=
ex - eel - sis:
ad-seendat ad Do - mi-num

~
:L

........
~~_~

~- ~~
__
-

de-pre-ea - ti - 0
me - a.
COllUl1Ullio. Qui vult venire post me. pag. [12].
Eadem Die. S. Romani .Martyris.
.wIissa. Lretft.bitur. pag. [12J.

Graduale RomanulU.

32

Festa Augusti. (10.)

490

Sancti Laurentii

Die 10.

Martyris.

'~~
. .~OC~II.
'O~..,'"" Intl'OitU.~~._~._.Ton. ~:
tiiJlli .

~=-=~~==--==j==-.~~

.~_ I~-- ~
~

c_

;-

On -

~es - si -

~_

et pulchri -tft

-t- -

h~~ ~=~ E~~. L"l.-.~~


-

--,-

W- -

- do

In

conspectu e - JUS:

-_
..::Ii~=---~-=i=~
.-.-.-~+:ll;.-i ~-J=--1..II::--i--_-j------ ----~_j--I_
--1-

-+ - - - - -

san - cti- tas ,

--

-----------i-~I__-

et ma-gni- fi - cen

ti - a

-------~--f--J
---------.- -1__-

~_.-.-. _._ .-.-~

~-c- ... -~=

--I:=-.--r
-

--I-

_.--.-.-.-.-.-::J--I11!-.
.
.
-.----.~--.-.--I
-.-.---1~===-~=====-=====t=== ~-==----==
in sancti-fi-ca-ti - 6 - ne

:-.:s-.---=1- --

e - jus. Ps. can-

=:j-----I""'II -

- ta - te D6-mi-no can-ticum no-vum: can-ta - te

- - . - . - . -..::-----k----=1:r----~ =1
_~::I=~" .~~ ~:j:
D6-mino
0 - mnis ter-ra.
'Y. G16riaPatri. Ton. III., pag. 3 *.

a<1uale. ~Ton. rIII. 1

:d

G.

'

.-.'.-.-.=..--.-.
-

. -j===I===l=--3-.--iIII!=~-11
- - - p - - -- -

Pro-ba -sti, D6 - mi-ne,

-.--j - t -- - -i

cor me - um,

--=-= =--I_.-.-=....!

- - - .--.- . . . . --r--dI--I---~-1--.
.-.-:-= --.ii::J--
j-----r=.-I=--~-.
- ..- - - - lliiii

-i

et vi - si-ta - sti

no

..-..

cte. \!. I - gne me

- .+-~-.-+----1-.~-------~+~Ii:
- - - - - - -3=--
------=---1--.-.
--~-+--

ex-a- mi- na

sti,

-.1-

et no'n

est in - ven - ta

Fe~ta

~=

Allgusti. (10.)

491

-.-..=-~.-=l===t ==n==---==--==

:C=_~- --===+ -~-.-~:=Jr--===-__==_===

in

me

i - ni

qui-tas.

Ton. VII.
~=

--==--===--=L:=;:+L-~~'~I-t==1+==

:f=_.=~i.~l.-.- -~=t~--==~f~=j=~I=
A1- Ie
hi - ja.

~.- l.~~.
~.

Le - Yl

.:3-.. -~~G~=----3

~ .=~=

ta

bo - num

Lan-ren

ti-us

_---==t==+======
-.=f=.==.==i=

~-~-.==.=.=."~'.
=f~=t===---L-===-I-_I=1- .~
o - pus

0 -

pe - r{\ -

tus

est:

qui per

-t.-f:A;.-.--.J_-
-.-~
===--==--==--==
~---~rI'!!..-=E---
- - 1 - - - - - - - - - - - -,
-..J-j--.------

8i-gnum

ern

cis

-~-.--.-

ere

cos

--I

il - Iu - mi -

----------

-.I-..~jII.-.-==t~f===--==---===--===--==
~lIiii_._
- . - - .---+f-~.-----f---::"_- - - - - - - - - - - - - - -

na

Otl't>l'tol'iulll.

Tun. IV.
-I=S

vit. Alleluja. ut supra.

=t)ii __ -..:.II==.~=.=+-~_.- -.-~.==.=1~~:


-+~-C_-~-==1----t - - l -.h
t'-d-=:tOllleS -

!,. -

pu

81- 0

c fl- U -

-5.--=1

.~ .' .:=1 .--.~I

-+.~-l---- . _ - --::-.-j- - - 1 - - - - j - - - - in con-spe-ctu e - jus:


san - cti-tas
et ma-

_I_~.

~__.~ __==1.

_-.

____ .~

-~3=~=

...+~---.---j-- - - - j - - - - - ---.-- ----J---=j=-

gni-fi- cm- ti-a

in san-cti-fi-ca-ti-6 - ne

--~-=~~_.:A;_t-.::..
-t===1 r====-~-==--==--==
-I- - . .'::'II_~:A; _-~-j--------------j-- - -------------~-

jus.

32*

492

I \::-Ul

;\ll~n:'ti.

l~.

11.

i :;. l.to

COlHmunio. Qui mihi ministrat. }la~. [14J.


~ Infra Oetavam S. Laurentii dieitul' eadem :\1 iSS~l
sicut in (l,in ~ festo.
Die 11. SSe Tiburtii et Susannre ~Iartyrum.
J\lissa. Salus autem. pag. [27].
l\'li~sa.

Die 13.

S. Clarm

Die 12.
Dilexisti.

[51].

PU{!;.

Ss. Hyppolyti

~lissa.

Virginis.

et

Cassiani

MUl'tyruHiI

Salus autern. pag, [27].

Die 14. in Vigilia Assumptionis B. M. V.


Introitus. Yultum tuum. pug [55].
Graduale. Benedicta et venerabilis es. pa~ [92].

--~--.-.--~L-~
~
Offel'to:iulll. :$=".=~-.l=.==~=.-=t- _~
'rcm. "{[I.
-B-'/"---t--- -V'- - - -

e -

(.t,

es ,

Ir

go

:;ii=~.-~" :i=.__._._._...__
l=:j
~ _ ...

~~
l._._j=-

Ma - ri - a,

quoo

6-mniu~

__

por - ta -

sti

--=-

~--~~.=----=-==J=-=--===----i'- 1~~.-.=:!~._._j-.=----::J-.-----iere - a - t6

rem: ge-nu - i - sti

qui

te

::;:~-~~I.--=+-.~---~.--.-+~-~==-= ....~
~=!=_~~r-~----==-~i~-==----==
fe - cit, et

in

00 -ter

- num per-ma-nes

-=

-1- --~~.-dJl~.-.==l:r===---===--===--==-~-==
:jt-------------

.-~ Vir--.=
- - go.
I

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

COllnuunio. Beata viscera. pag, [91]..

493
Eadem Die. S. Eusebii (Ollfe" ..ori'<
!ntruitu~. Justus ut palma. pag. r39].
(;],(H1nale. .J ustus ut palma. pllg:. [2].

Ton. 1.
Ai ~ ~+
:t
-~i~-~"'L-+~~~I=
-ff'i-.----f--+-.- - - . ,'--:ljr+-~ --

AI - Ie - Iu - ja.
\\. Justus germinabit pag. [37]. A lleluja. ut supra.
Offertorium. In virtute tua. pag. [40].
Cnmnlllllio. L ootabitur justus. pag'. 364.
Die 15. Augusti.

In Assnmptione B. Marire V.
Introitus.

Ton. T.

W1~t~l~I~' ~ ri. -T -E'l ~ ..+


ii ~~L/, Au-de - a - mus o-mnes in

---

,~I---.-.l...----~-
l~;~~~ "h ~ .-~~_ . ~ ~ ~ ..~

Ife,

0Jj(j

Do

60-- - - - - - - " - - : - ' )

ml- no,

dl- em fe-

E-II ~ .J_. ~- ~

- sturn ee - le- brantes

sub ho -no - re be - a-too Ma-

.C,l

-~

:;-!liii~~-=.-.====1===~ ==J=--=~===--===----===t-=

-.

~~'=--."'-==II:="-:=j-.-.-.-.-.
-~-t
- ri - 00 Vir - gi-nis: de eu - jus Assurn-pti-6 -

~-..~~. ~.~~.~-t=~
- ne

gaudent An -

ge - Ii,

et eol- lau-dant

494

Festa Augnsti. (15.)

--.-

--~----r-~

--~-....- - -....- - - - f - -1- - . - - '


-.-.~-+

-.-=-...
---.----=~.
Fi - Ii - urn

De - i.

-.-.-.-I-

-----f---....
-.--=--1---1------j------

Ps. E- ru- eta -vit cor

--j-li-.-j-. .-~-~-+ ~-.--.-.~.~-I

:tl=~==:::J====--\=-=-===----===:~===--=t
me-urn verbum bo- num:
di .- co e - go 6 -

:;-~.-.-=.-==--l====~l===--==--==--==---==

~===--==--.-~-.-j===--==---=====-----==

re - gi ~. Gloria Patrie Ton. 1., p. 3 *.

- pe- ra me - a

...
I====
.----::..-----.-_._-+--1--

Graduale ~===--~---===~- -~-.


-.---.--.- --T on. "U
\.
P
' -<
' --rapter"ve
rI - t(t, - tem,

-_-.-.-...,- .- .-

---4-

-.--1-

et

------t---E~--~-.--~------f--.-.-.--+
- - - -........,-.- - - - - - - - - - - l - - -.-1-

-.-.-.-~-l----

mansu - e - tu - di-nem,

-1__

et ju - 5ti - ti- am:

---

et

~= ~ .==~=~-.-.-=-.-.=1-.-~-.--I
:C:_-j====t.-=1==--==j=~.~--+

=--=-

de - du - eet

mi - ra - bi -Ii - ter

te

dex - te -

J__.- b~_f!l._._jt_.--===-+=j==-----i
t===~+==:j==- .....-.-. .-~
- ra

tu -

J__~. ~

- a. ". Au - di fi -

- Ii - a,

=+~~::"~.--.-+-.------I

-==.t.=--:j=---=t===--=-t=~-~-~-l
et
vi - de, et in - eli - na au-rem tu -

__-c._. .._

r=--=:j --==t-.-
-.-~-.-i1"-=:J::i
._-~==--.=j-=j=:j-._- -r",~

'- am: qui-a eoneu-pi - vit rex

5pe-ci - em

----]Jr. --.- ===---==--===--===---===---====


_

~-.~-.--=-

--r=-~I----

tu -

am.

495
Ton. XIII.

:lI[+
-:lI[+.... ~- -~~I--..J~if---~I-;--~'~~+I-===3I==
I

--

-j-

- - . .-

[L:

- - - ,

AI-Ie

~n

--r~--

- - - - - -

-,-

Iu - ja.

--~_~. ~ ~--II'-:.E=:::r

~--;;;

-t- --"-"~-+--1--f--L--~.-II-.---,-I-

'T. As - sum -

pta est

Ma-ri -

in ere

..__._-=-

-l---=I=--&.l~+
.- -=-.- -=-=-==---t-~-l_~-~--.I-.~ ~=---~=
---_~--.----:lI[+----.
- - -r
- Ium, gau det ex - er
ci-tus

-1-j

--.-

==--==--==

--~--l--~--
~I--'

:aK=~-=.-+,~--.-- ~-~.----===
.+-!f-._ - - - - An

ge

16

rum.
Alleluja. ut supra.

- - - - . -------- -.::-....----r--.-I

Offertorium. =-.=!iii=.==~='--~ =.=+=~===-~


Ton. VIII. -1~---,
r
, --.As-sum - pta est }\ia- fl - a In
-_:lI[+.- . I -- -- -- -- --- - - , - r -

= -_-:--"I--r
-

3- ~ ..-~~ 3
gau - dent An - ge-li,
col-Iau ---------f------- -..+--~-..~~-I"""--=-=- -'.--_-"-_'-+.-"-.
.-'+-t_-=== +'.'7.-_-_,~l=--l=~ ~.

cm

---j-f--

. .- - - -

lum:

~,=t~-== ====~~-

- dan - tes be-ne-di - cunt

D6 -

-:1.-.----3
.-~~ -~...-!III F----==
~~=--=--= -_-=--=----===---==--==-l=- ==-- mi-num. Al - Ie - Iu
ja.
~t~
~~_.
~
on...
0 - ptimam

Communio.
T
VIII

.+.

.=+:.=wJ!I!A'
4"-. i~t=

par - tern e - Ie

git

496

-------=;:~-.-.~----=l+=-

~. .. ~". ~ ~

~.~ .::::j:

tur ab e - a
in
re - ter - nurn.
,~ infra Oetavam Assumptionis B. }Iaria~, et ill ejus
die Octava. fit idem Officinm~ quod in die Fcsd.

Dominica
iut'ru Oetavam Assumptionis H. :Nl. V.

S..Joachim

Confessoris et Patl'is IL :\1. V.


Introitus. Dispersit, dedit pauperibus. pag. 488.
Graduale. D ispersit, dedit pauperibus. pag. 488.
Ton. II.

~.

=--==-...~-~- -;-+-;--".l~"-.-"

:~+=-J_

::t:~~--=--=-~t===-==.-"-:=jL~
Al - Ie - Iu - - ja.

i.

t-~.-.--~___ -:~.- -1 :~=j-=-=j:_=c=


-~.---==~~===-- _~~-~-=-. _.wl!----j:1
~.

Jo - a-ehim san - ete,

.j - . --dI-~

=~

eonjux An - nre,

-r::~=~.;lIl;.-=--+

~=-----=j==--==t:t~~--I~

pa-ter al - mre Vir - gi-nis,

hie

fa - - mu -

+~
:~-.-. - ~--.-,--~-~=
~+:===--==
~---!'--j-.~_ . - _j~-J..
~~jt=====
-

lis

con- fer

sa -Iu

tis

perno

A lleluja. ut supra.
Offertoriulll. Gloria et honoree pag. [2].
Commul1io. Fidelis servus. pag. [31].

II), 1';", j"

497

Die 16. S. Hyacinthi '(ionfe",ol'i:-:.


:VI issa. Os justi. pag. [37].
Die 17.

III

()das;}

S. Laurentii.

l(;~-._- --:C7=~ 11ltI'OitU~.


Ton. VlI.
~',',_ 'I1(O~,~-');1
I {(;c'f,
II :-,. ~--j--f---l--3-- - - - - -1----1--.-1!_-'C:,'

t~~.-~ -"'.~:.,-l

~,~'",-,.~0.,.,J;'\.-'

,.-,'.',.......
",':.,,1.

.' ." }~lJ~: ~-rt)i

:I&"~' ' /" r-i"

'!~"'\
('.r~_?!

1.,.1

l/
0'--".

i'

~----t-

Ro-ba-sti,

D6 - mi-ne,

fr.)~'r;:--:,
)tl ~---~---.-.
l~,", -~. :\C.~0_)/,,/.,',-_,i
-.-. -.-.- -

1
.

D.;--

._c_.__-.-.- - ---

- __1-_._-::::_

- _ . _ ._ _

.2.

"~'I'1!).'\C::-.1

"'~-')(~I
.

':"~-;A)

---

----

me-urn,

cor

' .__- - -

----f-

-.-1-

-f-.---j-

------f---f--et

vi - si - ta - sti

--3--l--~---~~
_
_.--- ---1---.-.-._
-1-

~
-1--=- - - - = - - - - - - - - - - - - - - no - cte:
i - gne me ex- a- mi-na
sti,
3-1-~_._

-_-.- ------- -- - - -

~===t= ==rl=-.-=-"=.==~=:II==-~=.=.~---1:
~~--~::jt==_.~=L---=i===-_=t==-j:
- qui-tas. p.;;. Ex - au - di, D6mi-ne,

~=~ .-~

.-:.__==.

-==

ju - stl - ti-am

.==.=-~--~--.--~=t=-==n=

~=--=j--::=j----:j-t=-~_ji
me - am: in - ten - de depre-ca - ti-a-nem me - am:
IS. Gl6ria Patrie Ton. vn., pag. 5*.
(il'aduaie. H16ria et hon6re. pag. [7].
_AJleluja, alleluja. V. Le\rita Laurentius.A lleluja.p. 491.
Offertorium. In virtute tua. pag. [40J.
('I)Jlllmmjo. Qui vult venire post me. pag. [12].

~lissa.

Die 18. S. Agapiti :Vlartyris.


Lrotabitur. pag. [12].

498

Festa Allgllsti. (20. 21. 22. 2:3. 24. 2:>.)

Die 20. S. Bernardi Abbatis et Ecc1esiro Doct.


l\'Iissa. In medio. pag. [35].
Die 21.

S. Joannre Franciscre Fremiot de Chantal


Viduro.
Missa. Cogn6vi. pag. [59].
Die 22. In Octava Assumptionis B. Marire V.
Missa. Gaudeamus. ut in die. pag. 494.
~ l\1issa de Ss. Mart. ~imotheo, Hippolyto et Symphoriano est: Salus autem. pag. [27J.
Die 23. S. Philippi Benitii Confessoris.
l\1issa. Justus ut palma. pag. [39].
Die 23 vel 24.
In Vigilia S. Bartholomrei Apostoli.
Missa. Ego autem sicut oliva. pag. [lJ.
Die 24 vel 25. S. Bartholomrei Apostoli.
Introitus. Mihi autem. pag. [71].
Graduale. Constitues eos. pag. [72J.
Ton. XIII.
:;X

!*

...

.~~..' ~+~ ~~i'!ftf~_

-3=-Ii

~- ..- - - - - - . - : : - . - - - - -....Al - Ie - hI
ja.

..---~
.. * ..x-~

~~

_ x

~_-=---~.--r-=j-----~.-."\}. Te glo - ri - 6 - - sus


A - po - sto-16 - rum

499

-.-----+-.-.-..

-!-_~i'!f+:&.1 +-L..-f-=r==--f--3f
+IJ--.====3---..J~f+:&._.-,r:,.--.

-I

-II::II-~-r

--

-+

-----f---

eho - rus Ian

mi-ne.
Alleluja. ut supra.
Offertorium. l\Iihi autem. pag. 3/19.

COllJmullio.

II

dat,

-1111=----~-

Do

-~-kii;_.~TJj=.=~=._
-l-.-:J=---j-..1-

_.:a:_.--~=
-_-

Vos, qui se-cn-ti e -

OIl..

3------l
--I

--~+

stis

me,

-~tJ---+--~--.---f-- -===----==--===--==
....Q----~---~~-
-.--.-- -,
=====--===
-----.~-

j_l--.-j-.-.

se - de - bi - tis

su - per se - des,

ju- di-can -

+J=-.-=+l-.--.--~-I--.~--'"
~1-~--.--.-=1-
:tl-==--==-.~== ~-= --.-----=:t==_.- -~l:j--t-

tes du-o

~-

de-cim

tri - bus I

=~.-.-.-.-.-=~=

sra-el,

=1+===---===---==-----==

jf=~-==t-==~~~==-~j====--===---==----==
di - cit

Do - mi-nus.

Die 25. ycl 26. S. Ludovici Confessoris.


1\Iissa. Os justi. pflg. [37].
Die 26. S. Zephyrini Papm et lVlartyris.
l\lissa. Sacerdotes Dei. pag. [7].
Die 27.

S. Josephi Calasanctii
Introitns.

_.._

Confessoris.
TOll. 1.

.-=-1-

=-===~===-=f=-==1--1
:$-.--=-~~-.j~-=1-._._j=---"--=1

E - ni - te ,

---

fi - li- i ,

au - di - te

-i~-----l-j

~-.+-.~ __

-~- ~_-==.
_
__. _ _ -.

--.J_.
j

...

me: ti - mo-rem Do

mi -ni

500

-..

..

~--=~===~~==n====---.-.-.--. =i=H
~~~~.-.== -jt-.-_':: =1===1==-~~
do- ce

bo vos. Ps. B e-ne-dicam D6-minum

:::;:~.-.~-.----.-~=r:==1

.---.--=-.-.=--.--1

~===-~~--=::t~-~-==---i

.=j-.-.-..-. -----------:==----==----=====--=====

in 0 - mni tern-po - re:

semper laus

e - jus in

----1--~I------:;-!li-
~==--===~

o - re me - o. '%. Gl6ria Patri. Ton. 1.. pag. 3*.


Graduale. 0 s .lusti. pag. [35].
A llelu.la, alleluja. '$. Beatus vir, qui suffert...111e1uja.
pag. [38].

-----~-g---+-

Offt'.ltorium
-~-.-.-~--..--.---.
- - -t- --.--_-r---- -----.;
---.-- _ _
T
IV -1- -t--- ------- - . - on..
D esi-de-ri-um pauperum ex-au-di-

----~---f-----

-'---. ----- ------1----- -. =I-S-.


~.=.-.---- ---_-.-----~-~
~--~----~
. - - - . - -~-.--_i--- vit D6 - mi-nus:
::jJiii

_.=~

._. . .

proopa-ra-ti-6-nem cor-dis

~. __

.=:r.~.~_:--_=:n=

~------=:j--.-~-. ----.::::r-_::-=--=:j
e- 6 - rum au-di - vit au - ris tu
a.

~-

=~ -- .~

Conuuunio.
:iii
__--.

lIi-t
Ton T
~-------.----=:j-~---j---. .
Si-ni-te par-vu-Ios
ve - ni - re ad
---=~-----~---l=--=i
1Iij=i . . ~ ~ .. .- -~

1l

me,

::;:

et ne

pro - hi - bu - e - ri - tis e

..;j-.-.-.-.=-

-J=-

os:

=l =-. .-~t===~ =~+=

~~-==---====~-. =r-=---~-"-=:jt=
ta -Ii-urn est e - nim

re - gnum De - i.

501
Die 28. S. Augustini Epi~('llpi. tout'. d Errl. Und,
[ntruitlh. In medio Ecclesioo. pap:. [35].
GradualC'. Os justi. pag. [35].
Alleluja, alleluja. V Inveni David. Alleluja. paU, 48.
Ottertoriull1. ,I ustus ut palma. rag'. [37].
Commullio. Fidelis servus. pag. [31].
Eadem Die. S. HermetislVIartyris.
.MisSfl. I rebibitur. pag [12].
l

Die' 29.

In '.'e"t(l

Decollationis S. Joannis Baptistre.


_,

l~lrOtsib~}'\r!
!,_,'\."~j,\, =O, ~,~, ' '~,.

Introitus,

Ton. V,

iJII

.-3.- ._~ II-~

.If~~:
~' ~1J~l~ll
~ ~_~ _ ~l=~_~-.-.-t---1
J=~
j ~=-~--==----==-t=j==--~-I
,,

',.:".',.':,.""',',V,,9,,

1."",

0 - que - bar

de te - sti - mo - ni -

,'.,t,',

;.'pCL=c..c-=--:-'_'-'=:~.~

_ is

tu

-.

is

in con-spe -

~--, -1--r=----r-~

~=. hil~.. iii t=.


- ctu re - gum,

=.. -.-

_~

ill

~ t -. t

et non con - fun - de - bar:

et

-"-.-::::r:-.-.-~ .-.II::;;II=~-==r======+=

_.---===--==--=====~-==t~--~-I-

. me-di -ta - bar in manda-tis tu - is,

qure di -

~=
-::T-==I=~+----=-----~
~=_._~
--~="-=::j- --~-~:~
-

Ie - xi

ni - mise

P~.

Eo - num est con-fi-te-ri

.-+-.-11--.-.-.--.--.-._-.:-.-.-

~=~==.=-

:J==j====t==~====~=======-.:-=-=~=--

d+t

Do-mino: et psallere no-mi-ni tu-o, Al-tls-si-me.


Y. Gloria Patrie Ton. V.o pag. 4*.

502

Fe~ta ~tugu,-;ti (29. 30.

:)1.) et Septembris.

~l.)

Gl'adnale. Justus ut palma. page [2J.


Ton. 1.

i-

+~

~.~+ -i+~--~l.+'-.+l~
~------I--+-.-~--- - +-. ~I=- Al - Ie - Iu - .la.
~. Justus germinabit. page [37J. A lleluja. ut supra.
Offertorium. In virtute tua. page [40J.
Cn1lll1lunio. Posuisti, Domine. page [9].
,Eadem Die. S. Sabinre :JIartyris.
:JIissa. l\Ic exspectaverunt. page [48].
Die 30. S. Rosre a S. Maria Virginis Limame.
:JIissa. Dilexisti. page [51J.
Eadem Die. SSe Felicis et Audacti :JIartyrum.
Introitus. S apientiam sanctorum. page [24J.
U-radnale. J ust6rum animoo. page 369.
.-\.l1eIuja, alleluja.
Fulgebunt justi. Alleluja. p. 487.
Offertorjum. Lretamini in Domino. page 370.
Cummunio. Quod dieo vobis. page [29J.

'r.

Die 31. S. Raymrindi Nonnati Confessoris.


:'Iissa. 0 s .lusti. page [37].

--+-e +-~lESTA SEPTE~IBRIS.


Die 1. S. lEgidii Abbatis.
Jlissa. 0 s justi. page [41J.

Eadem Die. SSe lHartyrum Duodecim Fratrum.


Introitus. C Iamaverunt justi. page 390.
Ciraduale. Ecce quam bonum. page 342.

Festa Septmn bris. (2. 5. 8. Ss. Xominis D. :\1. Y. 9.)

503

Alleluja, alleluja. \f. Hrec est vera fraternitas. Alleluja. pag. 423.
Offertoriul11. Lretamini in Domino. pag. 370.
Communio. Quicumque fecerit. pag. 391.
Die 2.

S. Stephani Hungarice Regis Conf.

lVIissa. 0 s justi. page [37J.


Die 5. S. Laurentii Justiniani Episc. et Oonf.
l\Iissa. S tatuit. pag. [30J.
Die 8.

In Festo Nativitatis B. Marire V.


Introitus. Salve sancta parens. pag. [91J.
Grac1uale. Benedicta et venerabilis es. pag. [92].
A lleluja, allelilja.. ". Felix es. Allelllja. pag. 459.
Offertorium. Beata es, Virgo Maria. pag. 492.
Communio. Beata viscera Marire. pag. [91].
Eadem Die. S. Adriani l\Iartyris.
l\Iissa. I n virtute. pag. [10J.

Dominica
infra Octavam Nativitatis B. 1\1. V.

Sanctisshni Noluinis ejusdem Beatre Marire.


Introitus. V ultum tuum. pag. [55J.
Graduale. Benedicta et venerabilis es. pag. [92J.
Alleluja, alleluja. W. Post partum, Virgo. Alleluja.
pag. [89].
Offertorium. A ve Maria. pag. 22.
Communio. Beata viscera Marire. pag. [91J.
Die 9. S. Gorgonii lVlartyris.
lVIissa. Lretabitur. pag. [12].

504

h""ta ,sq)t\'lIil!ri,-.

til.

Ii. 1'+)

Die 10. S. Nicolai a Tolentino ('(lnfn~nri..;


Missa. ,-Justus ut palma. png. [39].
Die 11. SSe Proti et Hyacinthi l\brtyrunI
Missa. Salus autem. pag. [27].
Die 14.

In Die Exaltationis S. Crucis.

Introitus. Nos autem gloriari. pug 195.


. ". Gloria Patri. Ton. IV.. pag. 4*.
Hraduale. Christus factus est. pag. 196.
Alleluja, alleluja. l. Dulce lignum. Alleluja. p:112: [80].

Offertorium.

=i~~~
j , - .y)~-==f-M- . - . - ----1-.- ..~-

I ~

ill

Ton. II.

- - - - --=--1-- Pro - te-ge,


Do - mi-ne,

--

--E- ~~-..~~---t

pIe-bern tu - am, per si

gnum san -

-I-~==~===r=t-~-"---.-

__

- ctoo

-::j===.~1

j:E..=.~--t:~==--==-.~===~~j=.=--=-II-~

eru - cis,

ab

in - sl

i - ni- mi -

di - is

..-4--~~-r----l---'E-f----~
-~--=-=r-.-k--l---- -f---~-- --1

::tt====--=---_--_~.~-.-.-

co - rum

0 -

-.-~_.-

_-.'

--I

..

mnium: ut ti - bi gra-tam

:t!i===.-.-~.....
~=.-.-.- ~
=;j====i
~~.- -==--==---~..=:j==--~~ -. -.-.
ex-hi- be-a

mus

ser-vi - til

tern, et

..

~.--1I-.~5~~--1I-~-:c~ -=~~~ -=-1=


ac-ce-pta

bi-Ie

fi - at

sa -

- -

-----=-"--i-r---~-- =-~ ---i- ---_-=j==.=-


I1---+~_~--r::J----f--

- cri - ff

- ci - urn

----_-1-

no - strum.

Al - Ie -

-~---~--l--3f--------I:
-.-.._..- . . - - - - - - - - - - - - - - :1 ===-1=---..:::---=
- Ili - - ja.
COllununio. Per signum Crucis. pag. [83].

-=-===---==---===---======--==

Die 15. [11 Oetava Nativitatis


:MissfI dieitul' ut in die, pag. 503.

B. M. V.

Eadem Die. S. Nicomedis l\lartyris.


~Iissa. In virtute tua. pag. [10].
Dominica III. Septembris.
[ll F('~to

Septem Dolorum B. M. V.

l\tIissa dieitur ut in alio Festo Sept~m Dolorum posito


sub mellse =Vfa1'tii pag-. 394., et post Sequcntiam additur
Allelllja, quod omittcndum e1'it in fine UnlClualis.
Die 16.

SSe Cornelii

et Cypriani PI tutificum
ct l\IartyrUlll.
l\tlissa. Intret in conspectu tuo. pag-. [20].

Eadem Die.
Ss.l\1al't.

Euphemire, Lucire

e1 Gemil~.iani.

:NIissa. Intret in conspectu tuo. pag. [20].


Or:ulualc

l{omuIlUUl.

33

506

Die 17.
In Festo Impressionis Sacror. Stigmatum
in corpore S. Francisci Confessor:s.
<.. ~ .~:-_ . _... c==n Introitus.
Ton. II.

~":j~I~~J: ~~:~t~~:~~~-~:
,

l~ ~-.-. iII.~ i-I_!~

=I -.-t=

- -~~

Do-mi-ni no - stri Je - su Chri-sti:

per quem

-:.- .-+-iIII ~-~_-.


..J_--===--===-Jll:.=_::===t
mi - hi mundus cruci - fi- xus est, et
e - go

:a . ~_.=--=-..,..-.-.::]f-.-==--
:l1i-.i-~_ =1+

--1-

. _

.=1.

11--._ .

~:~

jf=t:---j-"_.-=1-=j-~---mun - do.Ps. V 0 - ce me - a
ad Do-mi - num

--=1---.-.---.--'-

~ ill .-=1===-.-:.
:Jf====--==j-.-====1-cla-ma- vi:

.=-.. -.-

vo-ce me-a

====~==-~~--+-

ad Do-minum de -

~ ==--~=:n:------

:Jf=

- pre-ca- tus

~jr

sum.~.

Gloria Patri.

'1'011.

IL pag. 3*.

Uraduale. 0 s justi. pag. [35].

Ton. II.

i=~

..... .~.~

_-iE-~ii

-......~

Al - Ie - In - - ja.
ill
. ... _~~-._._.I2~_._.~_1- - - - - - - ----==--.-~=-j==--==
- - - - - - - - - - - - - - - --+

-I~
---- - - -.-.\\ . Fran -ci

scus

pau - per

et

hu -

mi-lis,

507

------~.-::oJJ:.-_
-1-~-Ef--=------.=-...
- ..- --=----iL.------------f--------

-1- ---.
.-1
. -------

~7.-.-1.-:--

em-Ium di -yes in - gre

di - tur,

1--.
...
~--_-.,-

by - mnis

+S ~--~~ ._=1. __ r~ ~. .==1+:


:Jf-----J----j - .-.~-----::oJJ:--:j-_em - Ie - sti-bns ho - no - fa - - tUf.
A lleluja. at
V eritas mea. p'lg. [6].
nmnwniil. F idelis servus. Jlng'. [31].

~upra.

i Itl'p!'t( \1'; Hlll.

Die 18.

S. Josephi a Cupertino

,...

f '

hltToitu:'i.

(I)ufessoris.
T'JIL

VUI.

:.[~.-1~,.-i~.',-~ ~.'.- ,r~.' I~. ~=:.-. ~ .~-- .=I.-.~~-t

. ,..,-...
i~~ ~~~
0!
I
i~"\=
'~I
=1
'~.
=url

1. . .

'. _

l,j

E
......
.
... .c,;....

-le-cti-o De - i

ho-no-ra-

- - - - - - - - 1.- - - --.-~
:-.:IL:.-.----....-.-..
-=---=l-.~~O~\ ~===-=--=--=~-.:j===--=

,~~ rflJ'i

:~".=~""cc~Pc::<?~j '_ bi -lis sa - pi - en - ti - a:

qui-bus

-.-.- -I-""-.-.~
----------------E-~---

~----~----~t------

~~=====-=-=-=---==----==:~=--==j==--=
au-tern ap - pa-riJ. - e -rit in vi - su,
di - ligunt

--.. -- --.------

-.-~-.-.--~---.---h-----.--.-.-~I- - - - --~-.- .---------j-

------~-

e - am

-----f--- ----------

in vi-si- 6 - ne,

. _.j=__

et in a-gni-ti - 6 -

--~_l..----~I-------I
- . - ~_
-.-~ ..,--.--._._~-._
-- - - ---j
~==
J!- .._.~_
-

ne

ma-gna-li-um su - 6 - rum. Ps. Quam di - Ie - eta

---.-.-.-.-.-.-.-J-.-.'-"-._~-.~-I.:;:--~---'-~- - - j -

~-==--==--=--===--==-.J=---=---====-_-== ~=
ta-ber-na-eu-Ia tu -a,

D6-mi-ne vir-tiJ.-tum!33*

508

~ -~

.-

-:r::-

--

- - -_ -1:~

eon - eu - pi-seit, et de - fi -cit

a - ni-ma me - a

-.,-----.--==n:::---:$
=l
~. =l
~~:in a-tri- a
Do-mi-ni.
". Gloria Patri. Ton. VIII.. pag. 5*.
Graduale. Domine, prrovenisti eum. pag. [41].
Ton. V.
~==--.- +-.~r===:;-:+~.- ..+-b..-=rJ:==
:r-.-.~===-.-.-= .!-t.!- .-~~_:tt=-I=
AI-Ie - In
ja.

..

~==--==t=.-.=r=---~=-~.. .- . - - I - -.-

.-~===j-.-=j===------===--====-.---+-

\T. 0 - eu-Ius De - i

re - spe-xit il

lum in

~ .-==~=:r==-.-~=. ~-.-=1-.-.-.-II--l

:f-~.-"-j-.-===j==----==j==--==-:::=:'!

bo - no,

et e - re -xit e - urn

ab hu-mi-li -

------r-- -.--..----==-.-==-~- =-.=


~--.~~~-6=~- ta - te i-psi - us,
et ex - al- ta - vit

----r-~--~~.-~-

.-.-illi-t.-=-~=~E~--==
- .=-1-----....;,.-..1Fl--+U_-"-.- ---- --.
~
ca - put e
jus. Alleluja. ut
~upra.

- ..-=-.
-.-.-1-

Off"el'tol'iUIIl
Ton. VIII.

~
-

E -

..=3---=~
.-~
--=-j- --

---j-

go au- tem,

- - - .- . - - -

cum ml-hl mo-

l;-+~--3"
.------=--.. =t=:_i1C_.-=j==
~-e==-~t=::!.
.--.-~c-~
- Ie - sti

es - sent, in - du - e - bar ci

- 11- ci - o.

509

-----j------~--.-.-.-~-.-=-=-.-~-=-==-~-.-

.---.

-f---.----i
- - - - - - - - - - - - - - -f-------

a- bam

Hu-mi -Ii -

a-

in .1e - .1u - ni-o

nimam

~-.-~===::J-=-.-~"'-=~ ==1t======--==

:r==--~-=_=_--~-=~-~:jt===____===

nu me - 0

eOlllJUu. lllOt

']1

nn. \-rIfl
..

conver - te -

- tur.

---

j---- l-----1
-f -r
- -- - . .-

- --.--=1--.--=--3--.~-.j~-r----.----------.-.
--

E . - go sum pauper, et d0-Iens: sa-

~=-.:=jII-.-~--:T -----=-1~ ==1

. -..-.-=t=
~==_--===-_~-~l~~-=_::j -==j.:.:=--+- Ius tu - a, De-us, su - sce - pit me. Lau-da - bo
~-----~-=1--~--=1-.-- ..-.--.-

...

-.,-

~ ~ _iii. ~=j
~=j-"
no-men De - i
cum can - ti - co:
et ma-gni -

~ ~I====--===
._--.J- -r- .---'"
-----~=--.-.-.-----,---.,~.
----1- __

-----l-------f---~- - - - - - -

- fi - ca-bo e - urn

~,

~Ial'tynlll1

in lau - de.

Die 19.
Januarii EpiStopi et

Sociorum.

:\1 issa. :..; alus autem just6rum. pag:. [27J.


Die 20. SSe Eustachii d Sociorum :\lal'tyrnm.
:Jlissa. S apientiam Sanct6rum. pag. [24].

510
Eadem Die.
Yigiliil S. Matthrei All(l--toli ('t EYHn~:Ji";Ll'
1\Ti"S:1. Ego autem, sicut oliva. pag. [1].
Die 21. S. Matthrei Ap(l~toli et Enlll~~Pli~L\\
Intruitus. Os justi. pug. [37].
Grachwle. Beatus vir. pug, [11].
.Alleluja, alleluja. ,Y. Te gloriosus. ,Alleluja. pag 499.
Offertoriul11. Posuisti Domine. pag. [14].
Comnmnio. l\Iagna est gloria. 1,ag. [3].
Die 22.

S. Thomre de Villanova

Epi--('(Jpi

(.'t

CJllft~~(,l'j....

l\li;.;"u. Statuit. pag. [30].

Eadem Die. SSe Mauritii


l\li~sa .. lntret. pug. [20].

('t

Sociorum

:\Ltl't,\Tlllll

Die 23. S. Lini Pap;i' ft l\LtrtyJ'i::1\Tis~a. Statuit. pag. [3].


, . Eadem Die. S. Theclre Yirgini--: C't JIart,\Tj"
1\li,,;,;a. Loquebar. pag, [43].
Die 24.

In Feq, Beatre Marim Virginia de Mercede.


l\Ii,,--:a. Salve sancta Parens. pag [95].
Die 26. SSe Cypriani et Justinre l\Iart.\TUlll.
1\Iis"a. Salus autem justorum. png. [27].
Die 27. SSe Cosmm E't Damiani l\Inrt,\l'Ulll,
Introitus. Sapientiam sanctorum. png [24].
Graduale. Clamaverunt justi. pag. [27].

511
Alleluja, alleluja. V. Hree est vera fraternitas. .\lleluja. pag. 423.
Offertoriul11. Uloriabuntur in te omnes. fltl!..: 450.
Commnnio. Posuerunt morta1ia. pag. 438.
Die 28.

S. Wenceslai

Dnei~ rt

l\l:ll'tyri"

l\1issa. In virtute tua. pag. [10].


Die 29.
In Fcqo Dedicationis S. Michaelis Al'C'hangeli.
Introitns. Henedieite D6minum. pag [66].

']' '"

Hl'Hdnale.

------~-j----=1------r==

~.~-.-~-.=------j-~-+-.=-=t:~
_+I
. .- - - - _ -~----~ _
IY-III.
B e - ne - d'I - el. te
D'0 - mmum
.
OlllL

------.-_----------.-...-.-----===---===---=1.=

:;-~-.-.-.-i---=-~.II::-F--

~=----==---======---==-~
omnes An - ge -Ii

jus:

-.-~--

po-ten - tes vir -

..
..-=-. --.- ------------

------r=a--~------- - - - - l - - - ~-=...-.-..= =.=t:-=1====-~=r- .-!5-~


~_
- tu

te,

qui fa - ei-tis ver-bum

::ii~~~==1+=+-.-=1=r=-~-.-.-.~---=-~
~-~=j=. .=~.=j=~::r===-=====-~

- jus. v

Be-ne-die

a -

ni-ma me - a Do-

1---------=-'-

--~-.=--- =~ -~-.-- ------=----1-

-1- - - F _ - - - - - = - j - - -

-1- - - - f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- mi-num,

et

6 - mni-a

in-te -ri - 6 - ra

:;-~----~~--+---.-~- ,j!C- .~....- ...==t=n:

~=~~=.=~-

--..--= --===-~-=-~"-=--.:::It

me - a no - men san - ctum e


jus.
Alleluja, alleluja. V. Sanete Michael. Alleluja. p 420.

512

oIfel'tol' iUJIl. :;X---------==.-~-==1 -..~-.-.-=1=j=


~-S~t+

t~t: j - P-'-:' - ==--l'-j- . -~


An - ge- us JUX e - 1
----I-----~-3--. f - - '- - Ton. I.

=.---.

:;::~==II-"_= -~-.. =--~=IQ=


~-.----_-- ..- ..- - . - - - - _ - - 1 - - ta

a - ram tern - pH,

ha - bens

thu - ri - bu -

=-iii -=:J _~
t =1=.
~. =~~ ~=
=+1!i----r--.-..---r-=----_-..:=j-.-- lum au - re - urn
in rna - nu su - a:
et
-----1---l..=---E----~~ ~

=---

E-

_.__---,._.u---..-FII----...--- +-r--.-.--J..-.
- - - - - ----- - - - - - - - - - - -t
-f-.":'--:::-

da - ta sunt e

-.-

in -cen - sa rnul- ta:

----.-.
- - -..---r---.-.----:::J--I.=..- . - . -

--I-...~- - . ---!------.-I--=--j-- . - - - - - - 1 - - --.---"--1


- - - -1-

et

a - scen-dit fn - mus

a - r6 - rna-tum

::-.:~.
-. t --~ "~~~.~:a:~.
+= -1~----+- ...-j-----~.-... -.-=-Iin

eon- spe - etu

:j1oi
-;=t-~
~_._==AI-Ie

i.

De

-.,.....-_._jt:
=1+=

=~

Iu

.la.

-----1-1------

~
.
-- - - - - - - 1 - 1 - - - --_--.-CO~lllIllUIllO.
~j=~
._r;;.ll.~-.- = _.=--.:=j--~
1 on. III.
B ene-di - ci-te omnes An-ge-li

=a::-~-:II---=-:J---ii~f7~-.--.=~-~--~~:I==1=-t
~=-~=-==--~----"'-~-j=-=--===-=-=--..::::==---=
D6-rni-ni
D6 - rninurn: hymnum di - ci-te,

~ ii

~-.=-.-.-.~-:a:===-

_ =-=--

r=3--.J-

=t1!i===---==E!==--==-"'--:::_~l-.--~l+~-"et su - per-ex- al- ta


te e
urn

--l-

Die 30.

S. Hieronymi

Ill'esbyttll'i. Cont'. d Ere!. Dod.

'Iissa. ] n medio EccIesioo. pag. [25].

--.-e-+--

Dominica 1.

III Fl'~t(J

Ss. Rosarii B. M. V.

Introitus. Salve sancta parens. pag. [91J.


Graduale. Benedicta et venerahilis es. pag. [92J
Allelnja, allelnja. \r. Post partum. ~-\ lleluja. pag. [89].
Offcl'tol'iulIl. Ave Maria. pag. 22.
Communio. Beata viscera. pag. [91].
Die 1.

S. Remigii .Episcopi ct

.\lissa. Statuit.

pa~.

COllft'~~oris.

[30].

Die 2. Sanctorum Angelorum Custodum.


Introitus. B enedicite. pag. [66].
(-}raduale. Angelis suis Deus. pag. 85.
TUll.

II.

~ ~ .~~ ~f.~-- ~f:::=~~f~=.~~"'3E~=


AI - Ie - In - - ja.

-.--1-

Il, .-- -.I--------~--r--3--..,- .- ---=1:-1~.-~-::J--~ ~7.-.-.~=--=====j===t-- --.~!:.=.--

~.

Be - ne - di - ci - te

Do - -

mi - no

0-

514

--~",--=.-I--~---f----::IrI
-. - - -.-...+-f--- - - " , - - f - -...-.,

~-.-~=--======+-~ =-=--=J-----~~-- mnes vir - tu

- tes e - jus:

mi-ni-stri e

=i:~~-E
.-.-... ..,.. -~~-+
- t - - . -~-----f----1-.--=-- - 1 - - - - - - - -..
-

-l-1-

-j--

--1--

ci- tis vo-Iun - ta - tem e - jus.


Alleluja. rt suprn
In i\lissis votivis post Septuagesimam, omis'l" Alleluja, et Yersu sequenti, dicitur 'Tractns. Renedicite Dominum, pag, [68].
Tempore Paschali omittitur Gracluale: C't e.in,- lut(:
dicitur: Alleluja, alleluja. 'i. In conspectu. png'. [68J.
Alleluja.
Angelus Domini. AlleliIja. png. [69].
- jus,

qui

fa -

'r

OffertOl'itllu.
Ton. I .. n.

~:Iliii

-~~_.

~-_-.-.--

=1 ~..
-j-- -

Be-ne - di - ci-te

Do

=-~
i==t=!

minum

--------.L..~-~--1---~
- - -_11:":_-.-- -~ --. - - - 1 - - -

~~-.-~

~-IIi- --==:--= -.-.-.-~=-

o-mnes An-ge-Ii

e - jus:

mi-ni-stri e - jus,

=-

::.;:=~
-~.
=1= =1 ~~
~-------~--_..-.-:_-----qui fa - ci-tis verbum e - jus,

--=-.-ar-.

ad au-di-en-dam

--v~-~--t:-'------r:-~t---

:jx-_j

-~-

-"Ii_ .-

-===--==

=#!i=- -~JIt
. .---vo-cern
ser - mo - nurn
e - jus.
Communio. Benedicite ornnes Angeli. pag 512.

Die 4. S. Francisci Confessori-.


l\lissa. l\1ihi autern absit gloriari. pag. 506.
Die 5. SSe Placidi et Sociorum Jlartynull,
~Iissa. Salus autem. pug. [27].

515
Die 6. S. Brunonis Conf('~sul'i<
l\Ii~"ft Os justi. Pi:!! [37J.
Die 7.
l\li~~fl.

S. Marci

~acerdotes

Papi'.' cot CUl1fc~s()ri~.

tui. P::1g [32J.

Eadem Die.
Ss.~Iart.\

1'.

Sergii, Bacchi, Marcelli

jlissn.

~apientiam. pa~

i\Ij"~n.

Die 8. S. Birgittre Yidw\'.


(:ogn6vi. r~[l~'. [59].

et

Apuleii.

[24].

Die 9.
~~ . .\blt,\Tillll

d Eleutherii.
l\lissn. Sapientiam sanctorum. pag. [24].

Die 10.
l\Iissa.

Dionysii, Rustici

S. Francisci Borgire
(IS

justi.

IJii~

Confcssoris.

[41J.

Die 13. S. Eduardi Confessoris.


l\lisSiL ()s justi. ]lllg. [37J.
Die 14. S. Callisti Papl\' ct :.\Iurt,\ rise
l\Essa. Sacerd6tes Dei. pag. [7].
Gradnale. lnveni David. p::1g. [4].
Alleluja, alleluja. V. Amavit eum Dominus. Alleluja.
pag. [36].
Otfcrtol'ium. Yeritas mea. png. [6].
C01llll1unio. Reatus servus. pag. [34J.
Die 15. S. Theresire Yirginis.
NIissa. Dilexisti justitiam. pag. [51].

516

~> r il

Oetohri,,,;.

{j

I.

I~.

In. 20.1

Die 17. S. Hedwigis r:egin~~' VidUit'.


\lissa. Cognovi. pag. [59].
Die 18. S. Lucre Eyttngelistcl
Intruitus. }lihi autem. pag. [71].
(~l'adllale. J n omnem terram. pag. 404.
Allehija, alleluja. \L Ego vos eIegi. A lleluja. p. 405.
Oft'ertorium. JI ihi autem. pag. 349.
Communio. Vos, qui seeuti. pag. [73].
J

Die 19. S. Petri de Alcantara Conf('s~uris.


:\lissa. .J ustus ut palma. pag'. [39].
Die 20.

S. Joannis Cantii

Cont\.. ~~~l)ri~.

Introitus.

Ton. 1.

=-~~._:~-=~-I_~ .~

...==1""=--+

~=---f---------:j~1-

1- se - ra - ti-o h6 - mi-nis

....-~

~-_-.

~~~:~g-:!c:=~~~

~--==v~-.-~-.--..-i
__
-_._-_-_:j_-_-_~_~_-_j~-_-

eir - ea pro-xi-mum: mi-se-ri-

--~-.-.-----~---!.=---
~
--.-~__ -.--I-

~.-j-----II-.
~--

------ -.~-----------.-

- cor - di - a

autem De - i

- - - --1------

su-per

==-_.---::.-.

0 -

mnem

--

----~--------~-

-- .
- -lli- - -.-- - - - . - - - .~
~=-f
-.~_._.

-+--l-

ear - nem. Qui mi-se-ri- cor-di-am ha - bet,

_..- -..-

_ _ _ .h.,::,, _ _ _ _
__
_._.
u...,_ ----u
- -- ~-.~===_.---=j_._.~
-fdo - cet et e - ru-dit qua- si pa - - stor
~

L..~

~_

",I;,

517

_11'::'_-.-.:*:-.- _ _

-1'~---=---==-:j===~
~f~~-----=1-~--
- - - - -.-~. ------+-----gre - gem su - urn. Ps. Be - a - tus vir, qui non
._~

- l - _ - __..,

.-il--.-.-I

:;-~.--.--.-.-.-.--.--.-.--.=.-.-=r
~=~==---==--===1===--==---===1========-~

.-.-.-i-.--I

ab-i - it in con-si-li-o im-pi-o-rum, et in vi-a

-.-.-=-ii~-.~.-------~~

:L.

~==-~=======~~j-.--==1==---=--'"
pec-ca - to-rum non ste - tit,

==rJ:======'---===--==

:;-~-.-ii~-. .-.-~
~====~--==

et in ca-thedra pe -

-~_.=.jt======.---===-~

sti -len - ti - re non se - dit.


V. Gloria Patrie 'full. l.. pag. 3*.

Graduale. :;:hi
.- -~... ~~..
_
Ton. lIT. ~_._.-.- --~-j=
- - , -_~_._:t!:
Con-fi - te - an - tur Do - ml - no

=1i

:Lj--=:.

-.-~-.-.

.~-~-=.- -l====--.~

~=----==----~--- =-===-i-~=-=
et mi-ra-bi - li- a

mi-se-ri-cor-di-re e - jus:

-~=jf -._ .~
-----~-l---~-------"1--...-.

--~--==1=r=--. - - . ~=1

~ ". ~ .::.. -.--. ~"-ff"


e

jus

~~.

fi - Ii-is

ho

minum. \t Qui-a

-~-~. ~=j- ~j

sa - ti - a

a -

vit

---

. ~-;

ni - mam

in - a -

~
-~=1 .~~ .=oJ .~f. .-li
-+ --=j---~-------------
- nem,

et a

ni-mam

e - su - ri - en - tern

- .- - - - - = 1 ~ = 1 + = - - -
~

...

sa - ti -

~r~5

a - -

.~r

.vit bo-nis.

518

Ton. VIII.
~---~-.--f--+---l-.--=:jl-

=r=~ .- .~.A I - Ie

+It._ ~_i:i-'--_f. h+~"=:j

lfi - - ja.

=!i---~-.-.-+--r:-~--l--=~

:f- -=;,~-

- + _ -t-

\). Manum su

--

.~==.--.. .~--.--~:=j~

am a - pe-ru-it

in - o-pi:

.I=-.:*:===-~-.=+=.=I=----:::r::---'-

-_.--~-~+-.---=--=====~-~

et

pal

mas

su - as

ex- ten - dit

ad

==rt===--=====---==---==

~-~ ~.;E=====r:
=f'-=-~~ -.-~:=j===---==---==---==--==
pau
pe-rem. \ lleluja. nt suprn

- - -1=.
t=

:-~=
=tt:_._~~

Offertorium.
rr
'1 on..
1

J u - St'1

tI - a

~.

,..~
t-=:i--=

. - d'u- t us sum,
In

.-.-11: .-==j===--==---iet ve - stl - vi me, sic- ut ve-sti-men-to et di - a ~-i.r==-=-. .~. .-~-.-.-~ . -=+--_~.-.-~
=ii=5-.-.-~-.

.-3-.-=-.--.-~

:F==--==j==--

~===--.-j====j==--t:

- de-ma-te,

I-

~-.-

~==l:===--==

.iu - di - ci - 0 me - o.

=t-ti=~;E-.-~ -===+==---.-=-~-

0 - eu-Ius
.+-~~.=~

:3f=t===-t-------==I==-~=t=.~:===
f'u - i coo - co,
et pes clau-do :
pa - ter

=t=~~=":=l-.-.-~==n::==-~~~-==
R==:!....-==-. -.~ -_"_~-j:==-~-===----===
e - ram
COllnnunio.

Ton. 1.

pau-pe-rum.

h~=lJ~-.-=i=.-ii
~-.--=!-Q
.f:j==j==--=t-.--.~
===j=--

-1-

Da-te,

et da-bi-tur vo-bis: men-

519

_ .=':

~~ ._ -~ - '::E:=- --=~. ~~_.


-

Stl-ram bo-nam, et con- fer - tam,

et co - a - gi -

_ -.

=i~ ~~ .~:J=-.
~ _-==4 ~ __=~_
-i=/-..-.--:.:I-----------j--~--I-

ta - tam, et su-per-ef-flu-en - tern

da-bunt

:J-~
~. -=~.I-" E
~-.---l----JI!".=..--j=4 t=- - - - - - - - - in si - num ve -

strum.

Die 21. S. Hilarionis .Ul1Httis.


~lis~a. d s jUSti.)lL.~. [41].
Eadem Die.
SSe Ursulre ,It Sociarum Virginmn ct .Jlartynnn.
'fi~sa. L oquebar. 'IUg'. [43].
Die 25. "'. j[al'tyl'l1lll Chrysanthi et Darire.
~IiS3i.l.. I ntret in conspectu tuo. pag. [20].
Die 26. S. Evaristi Jl~'p(l~ d ~ral't.\Tis.
:'IIi;;sa. :-' tatuit. llil:":', [3J.
Die 27.
III rl!l'ili;l

SSe Apostolorum Simonis (It Judre.

Introitns. I ntret in conspectu tuo. pag. [20].


V indica , Domine. pag. 437.
I )ffertol'ip111. Exsulhibunt sancti. pag. 438.
'onHlllllliu. posuerunt mortalia. pag. 438.

{~l'adnale.

Die 28. SSe Apostolorum Simonis 0t


\Ii'sa. :\[ihi autem. pag. [71].

Judre.

520
Die 31. Vi!-dlia

Omnium Sanctorum.

<