PHƯƠNG TRÌNH ÑÖÔØNG THẲNG

Baøi 1.
Laäp phöông trình tham soá vaø phöông trình toång quaùt cuûa (∆ ) trong
moãi tröôøng hôïp sau :

a. (∆ ) qua M(2 ; 1) vaø coù vtcp u = (3 ; 4). b.
(∆ ) qua M(–2 ; 3) vaø coù

vtpt n = (5 ; 1).
c. (∆ ) qua M(2 ; 4) vaø coù heä soá goùc k = 2.
d.
(∆ ) qua hai ñieåm
A(3 ; 5), B(6 ; 2).
Baøi 2.
Laäp phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng (∆ ) trong moãi
tröôøng hôïp sau :

a. (∆ ) qua M(3 ; 4) vaø coù vtpt n = (–2 ; 1). b.
(∆ ) qua M(–2 ; 3) vaø coù

vtcp u = (4 ; 6).
c. (∆ ) qua hai ñieåm A(2 ; 1), B(–4 ; 5).
d.
(∆ ) qua M(–5 ; –8) vaø coù
heä soá goùc k = –3.
Baøi 3.
Cho A(1 ; – 2) vaø B(3 ; 6). Laäp phöông trình ñöôøng thaúng :
a. (d) laø trung tröïc cuûa ñoaïn AB b. (D) ñi qua A vaø song song vôùi (d).
c. (∆ ) qua B vaø vuoâng goùc vôùi AB d.
(d’) qua A vaø coù heä soá goùc
baèng – 2.

Baøi 4.
Cho ∆ ABC vôùi A(2 ; 0), B(0 ; 3), C xaùc ñònh bôûi OC =−3i − j .
a. Tìm pt caùc caïnh AB, BC vaø CA b. Laäp phöông trình trung tuyeán AM
c. Laäp phöông trình ñöôøng cao CC’ d.
Tìm toïa ñoä tröïc taâm.
e. Laäp phöông trình ñöôøng thaúng (d) veõ töø B vaø song song vôùi caïnh
BC.
Baøi 5.
Vieát phöông trình ñöôøng thaúng qua A(1 ; 2) vaø:


a. Cuøng phöông vôùi vectô a = (2 ; – 5)
b.
Vuoâng goù vôùi vectô b
= (– 1 ; 3).
c. Ñi qua goác toïa ñoä.
d. Taïo vôùi truïc Ox moät goùc 300, 450,
0
120 .
Baøi 6.
Laäp phöông trình ñöôøng thaúng (∆ ):
a. Qua A(– 1 ; 3) vaø song song Ox b. Qua B(– 3 ; 1) vaø vuoâng goùc vôùi
Oy
c. Qua M(1 ; 4) vaø // (d): 3x – 2y + 1 = 0
d.
Qua N(– 1 ; – 4) vaø ⊥
(d’):5x – 2y + 3 = 0.
e. Qua E(4 ; 2) vaø coù heä soá goùc k = – 3. f.
Qua P(3 ; – 1) vaø Q(6 ; 5)
Baøi 7.
Laäp phöông trình ñöôøng thaúng ∆ ñi qua giao ñieåm cuûa hai ñöôøng
thaúng (d1) : 2x – y + 5 = 0, (d2) : 3x + 2y – 3 = 0 vaø thoûa moät trong caùc
ñieàu kieän sau :
a. (∆ ) ñi qua ñieåm A(–3 ; –2)
b. (∆ ) cuøng phöông vôùi (d3) : x + y +
9=0
c. (∆ ) vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng (d4) : x + 3y + 1 = 0.
Baøi 8.
Vieát phöông trình tham soá cuûa caùc ñöôøng thaúng :
a. 2x + 3y – 6 = 0
b. y = –4x + 5
c. x = 3
d. 4x + 5y + 6 = 0
e. 2x – 3y + 3 = 0
f. y = 5

Baøi 9.

 x= t
Cho ∆ ABC coù phöông trình (AB): 
, (BC) : x – 3y – 6 = 0, (AC):
 y = 8− 3t

x − 3 y −1
=
.
3
−1

a. Tìm toïa ñoä 3 ñænh cuûa ∆ ABC. b. Vieát phöông trình ñöôøng cao AH
c. Tính dieän tích cuûa ∆ ABC
d. Tính goùc B cuûa ∆ ABC.

CA laàn löôït laø M(– 1 . (d1) : (m – 2)x + (m – 6)y + m – 1 = 0 (d2) : (m – 4)x + (2m – 3)y + m – 5 = 0 Baøi 21. Tìm hình chieáu cuûa ñieåm M leân ñöôøng thaúng (d) vôùi : a. –1) . C(6 . M(3 .   y = 3− t . c. Baøi 18. Cho ñieåm M(1 . 2) a. Cho ba ñieåm A. 6) . Cho ∆ ABC bieát phöông trình (AB): x – 3y – 6 = 0. B. Baøi 13. 9) . C laø 3 ñænh cuûa moät tam giaùc. Cho ∆ ABC bieát 3 caïnh coù phöông trình : 2x + y + 2 = 0. 2). Tìm toïa ñoä trung ñieåm P cuûa caïnh BC. Laäp phöông trình cuûa ñöôøng thaúng qua M vaø chaén treân hai truïc toïa ñoä hai ñoaïn coù ñoä daøi baèng nhau. Baøi 22. Vieát phöông trình 3 ñöôøng cao. bieát A(1 . Baøi 17. Laäp phöông trình ñöôøng: a. Tính goùc B cuûa ∆ ABC. Vieát phöông trình 3 caïnh b. Vieát phöông trình 3 trung tröïc c. b. Laäp phöông trình ñöôøng cao AH vaø trung tuyeán AM. ñöôøng cao BH : 5x – 4y – 15 = 0. 4x + 5y – 8 = 0 vaø 4x – y – 8 = 0. B(–3 . Cho hai ñöôøng thaúng x – 3y + 10 = 0. Tính dieän tích cuûa ∆ ABC d. C. 10 4  . – 1) vaø (d): 2x + 5y – 30 = 0 Baøi 23. Cho ∆ ABC coù trung ñieåm ba caïnh AB. Bieän luaän theo m vò trí töông ñoái cuûa hai ñöôøng thaúng : d. c. 1). Phaân giaùc ngoaøi cuûa goùc A. Bieát A(1 . ñöôøng cao AH : 2x + 2y – 9 = 0. Baøi 15. 2) leân ñöôøng thaúng (d)  x = 2+ 2t . b. M(2 . Chöùng minh raèng 3 ñieåm A. – 1) . P(9 . b. Tìm phöông trình caïnh BC vaø toïa ñoä 3 ñænh cuûa  3 3 troïng taâm G  ∆ ABC. Haõy vieát phöông trình hai caïnh vaø ñöôøng cao coøn laïi. 1) vaø (d): 2x + y – 3 = 0 b. Baøi 14. Vieát phöông trình cuûa ñöôøng thaúng chöùa caùc caïnh cuûa ∆ ABC. Baøi 16. 3) vaø hai trung tuyeán BM: x – 2y + 1 = 0 vaø CN : y – 1 = 0 a. Baøi 11. Tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa ∆ ABC. Tìm PT ñöôøng thaúng ñi qua P vaø caét hai ñöôøng thaúng ñaõ cho taïi hai ñieåm sao cho P laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng noái hai giao ñieåm ñoù. –4) . Baøi 12. a. Tìm hình chieáu cuûa ñieåm M(0 . Tìm toïa ñoä taâm vaø baùn kính cuûa ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc taïo bôûi hai truïc toïa ñoä vaø ñöôøng thaúng coù phöông trình : 8x + 15y – 120 = 0. Cho ∆ ABC. 3). 4) . Vieát phöông trình 3 caïnh vaø tìm hai ñænh coøn laïi cuûa ∆ ABC. Baøi 20. Laäp phöông trình caùc caïnh cuûa ∆ ABC. 1). 2x + y – 8 = 0 vaø ñieåm P(0 . Cho tam giaùc ABC bieát A(2 . BC.  . Baøi 19.Baøi 10. Phaân giaùc trong cuûa goùc A. B(3 . Cho ∆ ABC bieát phöông trình caïnh AB : 4x + y – 12 = 0. 0). hai ñöôøng trung tuyeán coù phöông trình x – 2y + 1 = 0 vaø y = 1. N(1 . Cho ∆ ABC bieát A(1 . C(5 . B. (AC): x + y – 6 = 0. (d1) : mx + y + 2 = 0 (d2) : x + my +m+1=0 e.

M(4 . 3) vaø taïo vôùi (∆ ) : x – y = 0 moät goùc 300. Baøi 30. Tính goùc giöõa (d1) vaø (d2). –1) vaø PT caïnh AB : x + 2y – 1 = 0. 1) vaø taïo vôùi (∆ ) : 2x – 3y + 4 = 0 moät goùc 450. Baøi 31. d. c. (d) qua ñieåm P(2 . (CD) : – 7x + 11y + 53 = 0. (d): 4x –10y + 1=0 vaø (∆ ):   y = − 3− 2t  x = 5+ t (∆ ):   y = 3+ 2t  x = − 6+ 5t c. Bieát PT BC : 2x – 3y – 5 = 0 vaø AB : x + y + 1 = 0. (d) qua ñieåm A(1 . 13) vaø (d): 2x – 3y – 3 = 0 c. Tìm toïa ñoä dieåm ñoái xöùng cuûa ñieåm M qua ñöôøng thaúng (d) vôùi : a. 5x + 2y – 27 = 0 vaø 1 ñöôøng cheùo coù phöông trình 3x + 7y + 7 = 0. 1) vaø (d): x – 2y + 4 = 0 b. Baøi 34. Cho hình vuoâng ABCD coù taâm I(4 . – 1) vaø (d): 2x + 3y – 1 = 0 Baøi 25. Laäp phöông trình ñöôøng cheùo coøn laïi cuûa hình thoi ABCD ? Baøi 33. 5) vaø taïo vôùi (∆ ) : x + 3y + 6 = 0 moät goùc 600. b. 1). (d) : 3x – 7y + 26 = 0 vaø (∆ ) : 2x + 5y – 13 = 0 Baøi 29. M(– 5 . M(3 . (d): 2x –y + 3 = 0 vaø (∆ ): x –3y + 1 = 0 b. (d): x = 2 vaø (∆ ): x + 2y –4=0 Baøi 27. Baøi 26. Baøi 32. 2) vaø taïo vôùi (∆ ) : 3x – 2y + 1 = 0 moät goùc 450. (d): x + y – 1 = 0 vaø x – 3y + 3 = 0 d. 1) vaø (d): 14x – 4y + 29 = 0 d.Haõy laäp phöông trình hai ñöôøng cheùo cuûa hình vuoâng. (d): x – 2y + 4 = 0 vaø (∆ ): 2x + y – 2 = 0 c.Baøi 24. Xeùt vò trí töông ñoái cuûa caùc caëp ñöôøng thaúng sau:  x = 1+ 2t a. (d) : 2x – y + 3 = 0 vaø (∆ ) : 3x + y – 6 = 0 c. (BD) : 5x – 3y + 1 = 0. Baøi 28. (d): 2x – 3y + 1= 0 vaø (∆ ): 2x – 3y – 1 = 0. Hình thoi ABCD coù phöông trình 2 caïnh vaø moät ñöôøng cheùo laø (AB) : 7x – 11y + 83 = 0. Cho ∆ ABC caân taïi A. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (d) bieát: (d) qua ñieåm M(1 . Cho hình chöõ nhaät coù phöông trình hai caïnh : 5x + 2y + 2 = 0. Laäp PT caïnh AC bieát raèng noù ñi qua M(1 . Tìm phöông trình ñöôøng thaúng (d’) ñoái xöùng vôùi ñöôøng thaúng (d) qua ñöôøng thaúng (∆ ): a. a. Vieát phöông trình 2 caïnh vaø ñöôøng cheùo coøn laïi. (d): 4x + 5y –6=0 vaø (∆ ) :   y = 6− 4t b. M(2 . (d) qua ñieåm N(2 . Chöùng minh raèng (d1) luoân caét (d2) b. a. Tìm caùc khoaûng caùch töø caùc ñieåm ñeán caùc ñöôøng thaúng töông öùng sau : . (d): 2x – y + 1 = 0 vaø (∆ ): 3x – 4y +2 = 0 b. Tìm goùc taïo bôûi hai ñöôøng thaúng : a. Cho hai ñöôøng thaúng (d1) : (m – 1)x + (m + 1)y – 5 = 0 vaø (d2) : mx + y + 2 = 0. (d): 6x – 3y + 5 = 0 vaø d.

=0 B(1 . l. –2) vaø (∆ ) : 3x + 4y – 11 = 0 d. a) Tìm phöông trình caùc ñöôøng phaân giaùc trong cuûa goùc A vaø B. hai caïnh coøn laïi coù phöông trình laø 2x + y – 12 = 0 vaø x + 4y – 6 = 0. i. Chöùng minh raèng khi m thay ñoåi. 1) vaø caùch ñieåm F(0 . B(1 . Laäp phöông trình ñöôøng thaúng caùch ñieåm A(1 . Ñieåm N laø trung ñieåm cuûa AC. B(–4 . –2) vaø (∆ ) : 3x – 4y – 26 M(2 . 2) vaø ñöôøng thaúng (d) : x – 2y + 1 = 0. Cho ∆ ABC. + C’ = 0 (d1) : Ax + By + C = 0 (d2) : Ax + By b) (d1) : 48x + 14y – 21 = 0 (d2) : 24x + 7y – 28 = 0 Baøi 37. 1) moät khoaûng baèng 2 vaø caùc caùch ñieåm B(2 . ∆ ABC caân taïi A. Cho ∆ ABC. h. C(3 . Tìm toïa ñoä troïng taâm. Vieát phöông trình phaân giaùc trong cuûa goùc A. J vaø baùn kính R. 3) moät khoaûng baèng 4. c. 1) vaø C(5 . roài tính caùc toïa ñoä ñænh C vaø B cuûa ∆ ABC. b. 1) vaø caùch ñieåm B(1 . Baøi 38. bieát BC : 3x + 4y – 1 = 0. Goïi C laø ñænh naèm treân ñöôøng thaúng x + 4y – 6 = 0. A(3 . Laäp phöông trình ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc nhoïn taïo bôûi hai ñöôøng thaúng: g. CA : 4x + 3y – 1 = 0 vaø BC : x = 0. (d) ñi qua ñieåm A(2 . (d) ñi qua ñieåm B(5 . 1) vaø B(–1 . –2) vaø tieáp xuùc vôùi (d) : 5x + 12y – 10 = 0. a. Bieát BC coù trung ñieåm M(0 . (m + 2)x – y + 1 – 2m = 0 Baøi 45. 2) moät khoaûng baèng 1. 1) vaø (∆ ) : 12x – 5y + 7 Baøi 35. 6). 2) moät khoaûng baèng 1. Tìm toïa ñoä ñieåm C ∈ (d) ñeå : A. 3) moät khoaûng baèng 2. 5) vaø (∆ ) : 4x + 3y + 1 = 0 b. Tìm k/c hai ñöôøng thaúng: f. Tìm toïa ñoä taâm ñöôøng troøn noäi tieáp ∆ ABC. (m – 2)x – y + 3 = 0 b. 5). 2). j. r laàn löôït cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp vaø noäi tieáp ∆ ABC. 7) vaø caùch ñieåm N(1 . Vieát phöông trình (d) bieát : a. Baøi 46. (d1) : 5x + 11y = 8 (d2) : 10x – 7y = 74 (d3) : 4mx + (2m – 1)y = m + 2 Baøi 43. Xaùc ñònh toïa ñoä ñænh A. Cho ∆ ABC vôùi A(3 . Baøi 41. Tìm baùn kính cuûa ñöôøng troøn taâm C(–2 . ∆ ABC vuoâng taïi C. b. 6). k. mx – y + (2m + 1) = 0 c. –4) vaø C(4 . caùc ñöôøng thaúng sau luoân ñi qua moät ñieåm coá ñònh. Baøi 39. b) Tìm taâm I. Baøi 42. . =0 c.a. (d1) : 3x + 4y + 12 = 0 (d2) : 12x + 5y – 7 = 0 b) (d1) : x – y + 4 = 0 (d2) : x + 7y – 12 = 0 Baøi 40. 0). Cho A(3 . (d1) : y = 2x – m (d2) : y = –x + 2m (d3) : mx – (m – 1)y = 2m – 1 c. Baøi 44. Haõy xaùc ñònh toïa ñoä cuûa ñieåm coá ñònh ñoù. Xaùc ñònh toïa ñoä ñieåm N. (d1) : y = 2x – 1 (d2) : 3x + 5y = 8 (d3) : (m + 8)x – 2my = 3m b. Tìm m ñeå ba ñöôøng thaúng sau ñoàng qui: a. mx – y – 2m – 1 = 0 d. Tìm toïa ñoä giao ñieåm cuûa BC vôùi hai ñöôøng phaân giaùc trong vaø ngoaøi cuûa goùc A. tröïc taâm vaø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp ∆ ABC. Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy cho 3 ñieåm A(1 . Baøi 36.(d) ñi qua ñieåm M(2 .

Laäp PT caùc caïnh cuûa tam giaùc. 3).Tìm toïa ñoä cuûa K vaø P. Laäp phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua P(2 . (d2) : x + y – 8 = 0. 1) vaø B(4 .2006) Baøi 56. 2) vaø caùch ñeàu hai ñieåm B(1 . cho ñieåm A(2 . (ÑH Khoái A . 2) vaø caùch B(3 . Tìm M thuoäc (d3) ñeå khoaûng caùch töø M ñeán (d1) baèng 2 laàn khoaûng caùch töø M ñeán (d2).2007) . d)Vieát phöông trình ñöôøng thaúng qua A vaø taïo vôùi truïc Ox moät goùc 600. Baøi 53. n. 2) vaø caùc ñöôøng thaúng: (d1): x + y – 2 = 0. C(– 3 . Xaùc ñònh taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp ∆ ABC. p. Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy cho ∆ ABC.2005) Baøi 55. N(–5 . o. bieát raèng PT caùc ñöôøng cao keû töø B vaø C laàn löôït laø: 9x – 3y – 4 = 0 vaø x + y – 2 = 0. –1) sao cho ñöôøng thaúng ñoù cuøng vôùi hai ñöôøng thaúng (d1) : 2x – y + 5 = 0 vaø (d 2) : 3x + 6y – 1 = 0 taïo ra moät tam giaùc caân coù ñænh laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng (d1) vaø (d2). Baøi 49. 4). (ÑH Khoái B . Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d qua A(2 . Laäp phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng AC. Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d qua A(2 . B(2 . b)Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua A vaø B(2 . tìm toïa ñoä caùc ñænh cuûa hình vuoâng ABCD bieát A ∈ (d1) : x – y = 0. 0).2004) Baøi 54. Tìm ñieåm M treân ñöôøng thaúng BC sao cho S∆ ABM = ⅓ S∆ ABC. b)Tìm ñieåm A treân (d) sao cho AM + AN coù giaù trò nhoû nhaát vaø tính giaù trò nhoû nhaát ñoù. 1). Tìm toïa ñoä giao ñieåm A cuûa ∆ vaø ∆ ’. Tìm ñieåm C thuoäc ñöôøng thaúng (d) : x – 2y – 1 = 0 sao cho khoaûng caùch töø C ñeán ñöôøng thaúng AB baèng 6. – 3). Cho ∆ ABC coù ñænh A(2 . Chöùng minh raèng ∆ ABC vuoâng caân. Baøi 48. Baøi 51. Cho (d) : 2x + y – 4 = 0 vaø 2 ñieåm M(3 . q.Baøi 47. 2). Tìm toïa ñoä caùc ñieûm B vaø C laàn löôït thuoäc (d1) vaø (d2) sao cho tam giaùc ABC vuoâng caân taïi A. 1) vaø C(3 . Cho 2 ñöôøng thaúng (∆ ) : x + 3y – 9 = 0 vaø (∆ ’) : 3x – 2y – 5 = 0.Trong maët phaúng Oxy. 4) c) Goïi C laø giao ñieåm cuûa (∆ ) vôùi truïc tung.Cho (d1) : x + y + 3 = 0 vaø (d2) : x – y – 4 = 0 vaø (d3) : x – 2y = 0. bieát A(–1 . 2). (ÑH Khoái A . 19). C ∈ (d2) : 2x + y – 1 = 0 vaø caùc ñænh B. D thuoäc truïc Ox. (ÑH Khoái B . a. 1) moät ñoaïn baèng 3. Baøi 50. Baøi 52. b. Haï MK ⊥ (d) vaø goïi P laø ñieåm ñoái xöùng cuûa M qua (d). r. m.Cho A(1 .