BUOD/ PAGAANALISA NG CANAL DE LA REINA

Magandang s uriin ang nob elang Canal d e la Reina sa aspetong Sos yo-ekonomikal at Sosyopolitikal.

Makikita kasi rito ang tunay na kalagayan ngisang lipun an at ang pa g-uugali o reaksyon nit o sa isang is

yungnapapan ahon. Sa patuloy na “pag-iisang kahig, isang tuka” ng karamihan ngmga

Pilipino, nahihirapan itong paunlarin hindi lang ang kanyang bansa atlipunan

kundi pati na rin ang kanyang sarili. Sa nobela, mapapansing angtema nito ay kahirapan. Ito ay kitang

kita sa mismong kabuuan ng nobelapagkat sa bayan ng Canal De La Reina, si Nyora Tentay

ang may kaya sabuhay kung kaya’t siya ang nilalapitan ng lahat ng naninirahan doon upangumutan

g dahil sa kak apusan sa per a. Imbes na tulungan niya ang mgaito ay tinatapalan pa niya ng

malaking interes ang mga umuutang. Na kikitarin dito ang kahirapan dahil mayroong

mga katiwalian at bayaran sa mgaopisyal.Ka tulad ni Nyora Tentay na may maruming katuhan, ang

taong walanginisip kung hindi ang sariling kasiyahan at karangyaan ay walang mararatingna

maganda sa buhay. Si Nyora Tentay ay may kaunting kaya ngunit angkaugalian ay walang

kagandahan kung kaya’t sa kahulihulihang sandali ngkanyang buhay, lahat ng taong

kanyang inapi noong simula ay hindi rin siyatinulungan. Tulad ng kasabihan “Huwag kang gagawa ng

kung anong bagayna ayaw mong gawin sayo”, si Nyora Tentay ay masyadong inabuso

angkanyang karangyaan at imbes na tumulong siya sa mga nangangailang an ayipinapamuk

ha pa nito sa mga humihingi ng tulong na sila’y mga hampaslupa. Katulad ng sa tunay na

buhay, ang taong kahit pa gaano ang yaman oganda ay hin di nirerespeto at minamahal ng tao kung

ang ugali nito aywalang kag andahan. Ang tao kahit gaa no kahirap ng unit may likas nakabutihan ay palaging

tinititingala ng mga tao at binibigyang respeto. Isapang aral na ipinararating ng nobela ay

walang nananalo sa katiwalian. Kungsa umpisa ay nakukuha nila ang gusto nila, sa huli ay

pinaparusaha n angmga ganitong tao. Kaya naman sa buhay palaging ang kabutihan pa rin

angnaghahari. Sa umpisa ng nobela ay ipi nakilala agad ang mga pan gunahingtauh an. Binanggit na rin agad

ang mga pangalan nito at ang relasyon nila sabawat isa. Malaking tulo ng ito upang maintindihan

agad ang kwe nto. Sapama maraan ng pagsasalita ng mga pangunahing tauhan ay masasabingm

ay-kaya ang mga ito. Gumagamit sila ng taglish, pambansang antas ngwika o minsan ay purong

Inggles. Sa pagdaloy ng kwento, mas binibigyangpa nsin na ang mga tauhang si Caridad at Nyora Tentay

. Makikita ang katatagan ng loob ng mga i to sa kabila n g pagiging isa ng babae. Hin dinaging hadlang

ang kanilang kasarian upang lumaban sa buhay.Ang mg a pangunahin g tauhan sa n obela ay binu

buo ng dalaw angpamilya. Ang pamilyang de los Angeles at Marcial. Ang pamilyang de losAngeles ay

kinabibilangan nina Salvador, Caridad, Leni, at Junior. Sila ayisang pamilyang may pagkakaisa at

unawaan para sa isa’t isa. Masasabing isa silang halimbawa ng maayos at halos perpektong

pamilya. Dahil sigurosa mag andang ugna yan at buhaypamilya, nagi ng mabubutin g tao angbaw at isa sa

kanila.Si Salv ador ang padr e de pamilya at mabuting a sawa ni Carid ad. Tahimik lang ito at minsanan

lamang kung magsalita. Kahit minsan lamangito magsalita, talagang may kabuluhan at may lalim

naman ito. Madalas dinsiyang sumasangayon sa mga desisyon ni Caridad lalo na’t kung sa

tinginniya’y ito’y tama at para sa ikabubuti ng asawa.Si Cari dad ay isang napakamauna waing ina sa

kanyang pami lya.Malaki ang pagmama hal at pagaalala niya sa kanya ng asawa lalo na sakanyang

mga anak na si Leni at Junior. Isa siyang babaeng may malakas atmatibay na loob. Hindi

siya agadagad nagpapatinag sa mga problemangka nyang kinakaharap.Si Leni naman a

ng panganay na anak na b abae nina Sal vador atCarid ad. Nagtapos ito ng medisina at kasalukuyang

nag-iinternong doktor.Espesi yalidad nito ang Pediatrics at talaga namang makikita ang

husay niLeni sa panggagamot. Matalino rin si Leni at sa katunayan ay siya pa angnakakuha

ng unang pwesto sa Medical Board Exam . Ang huling miyembro aysi Junior. K asalukuyan ito

ng kumukuha ng kursong Architecture sa isangunibe rsidad. Ang tunay talagang nais ni Junior ay

ang kumuha ng abogasyangun it tinutulan ito ng kanyang mga magulang. Mahilig si

Junior makipag-usap lalo na kung tungkol sa politka at gobyerno. Mabuting anak si Junior

atlaging sinus unod ang kan yang mga ma gulang. Minsa n nga lamang aymasyado itong nagiging mapusok at

napag-aalala niya tuloy si Caridad atSalvador. N alagay na kasi siya sa kapah amakan dahil sa sobrang ni

yangpaguusis a.Sa kabilang dako, ang pamilyang Marcial naman ay binubuo nina Nyora Tentay,

Victor, Gracia, at Gerry. Kung ang pamilyang de los Angeles ay punong pagmamahala n, ang pamilyang

Marcial naman ay puno ng kaguluhan.Wa la kasi silang maayos na ko munikasyon. Hindi pinakiki

nggan ni Nyor a Tentay ang kanyang anak na si Victor at pilit na pinasusunod ito sa kanyangmga

nais kahit na ayaw naman nito. Kahit na naging masa ma si Nyora T entay sa umpi sa ng nobela ay

nabago nama n itong lahat p agdating saka tapusan. Tinanggap niya ang kanyang mga pagkakamali

at ito ay dapathangaan ng lahat. Tunay nga namang mahirap gawin ang pagtanggap

sapagkakamal i. Hindi lang tayo nagpapatawad at nagtatanggal ng sisi sa ibakundi

nililinis din natin ang ating mga puso’t konsensiya.Si Victor ay ama ni Gerry at asawa ni Gracia.

Sunudsunuran ito sakanyang ina. Hindi man kita ay mahal na mahal niya ang kanyang pamilya.Napilit

an lamang siyang hiwalayan ang asawa dahil sa kagustuhan ng ina. Sakarakter ni Victor,

makikitang masama ang epekto ng pagiging masyadongsu nud-sunuran sa kagustuhan ng mga taong

nakatataas sayo. Sa paggawang desisyon sa buhay, dapat din nating isipin ang ating sariling

kaligayan atkabutihan. T ayo ang may hawak sa atin g kapalaran at hindi dapat ta yonagpapaapekto sa mga

ginagawa sa atin ng iba. Sa kabila ng paghihiwalay nina Gracia at Victor, nagawa ni Graciangbuha

yin ang kanyang anak na si Gerry. Naging maunlad at marangya angkanilang pamumuhay

dulot na rin ng pagtitiyaga niya. Si Gerry ay katuladdin ni Leni. Isang d octor na espe siyalista sa p

angagamot n g mga bata.In iwan man ng ama ay wala siyang kinikimkim na galit laban dito.

Tanggapniya ang lahat at naiintindihan niya ito. Sa huli ay magkaka-ayos naman angpamilyang

Marcial ngunit sa umpisa ng nobela ay tala gang magulo i to.Ganun din ang kanilang tinitirhan, ang Canal de

la Reina.Inilar awan ang ta gpuan bilang isang mabur ak, mabaho, atpinamumutik tikan ng mga iskuwater, at si

Nyora Tentay ang nagmimistulan gpinuno rito. Ang lugar na ito ay simbolo ng mga lunggati ng

bawat isa, lalona ng mga mahihirap. Ipinapakita rin nito na hindi lamang mga bagay o mgatao ang

maaaring maging simbolo ng pagbabago. Nagkaroon ng relasyonang mga tauhan sa tagpuang

Canal de la Reina dahil ang lupang pagmamay-ari ni Caridad ay nadirito. Maraming pangyayari

ang naganap sa lugar na itoat dito umikot ang pinakakalamnan ng nobela.Ang suliranin ay

nag-umpisa nang malaman ni Caridad na binili angkanyang lupa, di umano ni

Nyora Tentay mula sa dating katiwala nila na siOsyong. Da hil sa mga pa ngyayaring ito , hindi naiwas

ang magkaroo n ngalitan sa pagitan ng dalawa. Nagkaroon ito ng solusyon nang isang araw aymay

dumating na napakalaka s na bagyo sa bansa. Naging dulot nito ay angpagkak atangay sa baha ng mga

naninirahan sa Canal de la Reina at kasamarito si Nyora Tentay. Sa di inaasahang pangyayari ay

napunta sa pamilyangde los Angeles ang mga papeles ni Nyora Tentay sa pamamagitan

ni Inggangunit pinili pa rin itong isauli ng pamilya dahil nais nilang maging patas.Dahil n a rin siguro s

a mga pangy ayari ay naisi p na ni Nyora Tentay namas ama ang kanyang mga ginagawa. Tinanggap nito

ang kanyang pagkataloat ibinalik ang lupa sa tunay na nagmamayari. Makikita rito na ang tao

aymaaaring m agbago para sa ikabubuti n ito. Hindi laha t ay isinilang namasama dahil tayo ay nilikha ayon

sa katangian ng Diyos. Kahit kalian ayhindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan.Mar aming

makiktang isyungpanlipunan sa nobela. Bukod sa kahirapanay makikita rin ang tungkol sa

kurapsyon. Sa pagnanais ni Nyora Tentay bamapasakan ya ang mga lupain sa Canal de la Reina, maging

ang mga pulis atmismong mayor ay sinuhulan niya. Hanggang sa ngayon ay nagaganap

parin ito sa iba’t ibang panig ng ating bansa. Maliit man o matataas na tao aynasasangk

ot sa ganiton g mga gawai n. Dahil dito, buhay ng mg amamamayan ang naaapektuhan . Bumababa

na rin tuloy ang ekonomiya athindi nagiging maayos ang pamamalakad ng batas ng

ating bansa.Ang kalutasan ng nobela ay naging maayos at masaya. Ang lahat

aynagdiwang dahil ang kanilang mga suliranin ay natapos sa isang maayos atmapayapang paraan. Si

Junior ay pinayagan nang kumuha ng abogasya at siLeni at Gerry naman ay nagpakasal

na. Nagpasya silang magumpisa ngbagong buhay at mga pangarap sa kanilang

lupa sa Canal de la Reina.