De Schakel

Weekblad voor Gemeente Midden-Delfland: Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt. / Uitgave: Maassluise Courant bv, Postbus 24, 3140 AA Maassluis
Telefoon 010 5912823 / Fax 010 5913335 / www.thuisbladen.nl / verschijnt iedere donderdag / 8e jaargang no. 50 / 9 februari 2012
bv Postbus 24 3140 AA Maassluis

In deze krant:
Pagina 6
’Listen’ concerteert met
eigen Nederlandstalige
luistermuziek
Pagina 8
Project Maaslandse Dam
plek voor wonen en werken
Pagina 10
Midden-Delflanders rijden
de Alternatieve Elfsteden-
tocht op de Weissensee!
Pagina 13
Veel IJsplezier
opMaaslandse IJsbaan
en op de vlieten
Gemeenteberichten op pagina 2 en 3
door Simon van Zuilen
Maasland - Winkel- en
wooncentrum Veldesteijn
te Maasland ondergaat in
de nabije toekomst een
fikse uitbreiding. Dat ge-
beurt niet binnen de ei-
gen locatie, daar is geen
ruimte voor uitbreiding
beschikbaar, maar aan de
overkant van de Huis te
Veldelaan. Op de vroegere
Spreeuwenest-locatie aan
de Hildegaarde zijn, net
als op Veldesteijn 1, een
aantal winkels en wonin-
gen gepland. Deze locatie
wordt ingericht als een
soort Veldesteijn 2, dat
middels een op de Huis te
Veldelaan ingericht dorps-
plein als één winkelgebied
wordt ingericht.
De nieuwe winkels op
Veldesteijn 2, de Spreeu-
wenest-locatie dus, komen
aan de Huis te Veldelaan,
tussen de Hildegaarde en
Kerkweg. Voor de komst
van winkels komt zo’n
1.000 vierkante meter
beschikbaar als bedrijfs-
vloeroppervlak (bvo), zeg
maar in te vullen door drie
tot vier winkels. Eén win-
kelier heeft zich al als ge-
gadigde gemeld, namelijk
Rob’s Bikecenter.
De Huis te Veldelaan wordt tussen Albert
Heijn en de nieuwe winkels ingericht als
een in de lengterichting lopend dorpsplein,
waar de weekmarkt en andere activiteiten
kunnen plaatsvinden. De Huis te Veldelaan
blijft wel voor het verkeer in twee richtin-
gen berijdbaar. Het verkeer rijdt dan stap-
voets door het wandelgebied.
Op Veldesteijn 2 komen ook een aantal wo-
ningen, de vroegere schoollocatie is groot
genoeg voor enkele winkels en een aantal
woningen. Het aantal woningen staat nog
niet vast, maar het gaat vermoedelijk om
tien tot vijftien woningen. Daarvan komen
vermoedelijk vier tot zes grondgebonden
aan de Hildegaarde, en een aantal boven de
nieuwe winkels.
Dit worden geen appartementen, maar
bovenwoningen, d.w.z. één woonlaag en
daarboven een etage onder de kap. Om-
dat de winkels dieper zullen worden dan
de woningen, kunnen de woningen aan de
achterzijde een dakterras op de winkels
krijgen. Dat is enigszins vergelijkbaar met
Veldesteijn 1, waar boven de supermarkt
van Albert Heijn dakterrassen en parkeer-
gelegenheid is aangelegd. Het parkeren ge-
beurt haaks op de Hildegaarde, alsook op
een achterliggend parkeerterrein met de
inrit aan de Graaf Dirk II-laan.
Gezondheidshuis
De nieuwe inrichting op de oude Spreeu-
wenest-locatie krijgt geen gezondheidscen-
trum en een bibliotheek, zoals daar steeds
sprake van is geweest. Het plan voor het
gezondheidscentrum is teruggebracht tot de
bouw van een gezondheidshuis. Dat wordt
gevestigd op de huidige Groene Kruisloca-
tie aan de Graaf Dirk II-laan. In het gezond-
heidshuis vestigt zich voor zover tot dusver
bekend één van de twee huisartsenpraktij-
ken (Blaauboer), een fysiotherapeut en het
Groene Kruis zelf. De andere huisartsen-
praktijk in Maasland (Derksen) heeft geen
interesse om zich in een gezondheidscen-
trum te vestigen. De praktijk is al sinds jaar
en dag in een eigen gezondheidshuis geves-
tigd, het’ Heelhuis’ aan het Pynasplein.
Presentatie
Vorige week is door de gemeente een pre-
sentatie gegeven over de plannen op de
Spreeuwenest-locatie. Hiervoor bestond
een grote belangstelling. De presentatie
werd verzorgd door de architect en drs.
Lydia Voll, namens de gemeente Midden-
Delfland aangetrokken als junior project-
manager locatieontwikkeling. Zij kregen
tijdens hun uitleg veel vragen en opmer-
kingen voorgeschoteld waarop zij een ant-
woord probeerden te geven.
Enkele bewoners gingen zo in hun ziens-
wijze voor het nieuwe plan op, dat de archi-
tect soms geen gelegenheid kreeg voor een
duidelijke uitleg. Gezien de grote opkomst
voor de presentatie en gezien de reacties
en bezwaren door de bewoners, houdt de
nieuwe invulling de gemoederen behoorlijk
bezig. Het is immers een drastische wijzi-
ging, in plaats van een school krijgen de
bewoners rondom de Spreeuwenest-locatie
straks te maken met winkels en/of wonin-
gen voor hun deur.
Vrachtwagens
De omwonenden van de nieuwe winkel- en
woonlocatie Veldesteijn 2, zijn het meest
bevreesd voor de toename van het vracht-
verkeer ten behoeve van het laden en lossen
voor de winkels. Uit de reacties bleek dat er
nu al veel overlast wordt ondervonden van
de bevoorrading van Albert Heijn. De be-
voorrading zou geen overlast geven zo was
de bewoners destijds bij het ontwikkelen
van Veldesteijn toegezegd. De vrachtwa-
gens blokkeren eerst de Huis te Veldelaan
eer zij achteruit de laad- en losstraat in kun-
nen steken. Als zij weer vertrekken gebeurt
dat via de Hildegaarde. De straat is niet echt
geschikt voor dergelijke grote vrachtauto’s,
met alle overlast van dien. De bewoners
vrezen door meer winkels nog meer over-
last door vrachtverkeer door hun straat. Het
inrichten van de Huis te Veldelaan tussen
de winkels als een dorpsplein, zou in kun-
nen houden, dat er nog meer verkeer door
de Hildegaarde zou rijden.
De plannen worden nader uitgewerkt,
waarbij zoveel mogelijk met de op- en aan-
merkingen van de omwonenden rekening
zal worden gehouden. Wat de woningbouw
betreft is ’Wonen Midden-Delfland’ daar-
voor in beeld. De woningcorporatie wil een
derde van het aantal woningen in de sociale
sector realiseren.
Links op de constructiefoto de Huis te Veldelaan met Veldesteijn, boven de grote ophaalbrug
over de vliet, rechts de mogelijke invulling van de Spreeuwenest-locatie, onderaan de Hildegaarde
en tussen de bebouwing van Veldesteijn en Spreeuwenest, in oranje, het nieuwe dorpsplein.
Veldesteijn 1 in Maasland wordt
uitgebreid met Veldesteijn 2
Volg politie Westland op twitter
@polwestland
Twitterspreekuur
elke dinsdag
14.00 - 14.30 uur
17.00 - 17.30 uur

Kijk voor het
twitteraccount van
uw wijkagent op
www.politie.nl/
haaglanden.
9 FEBRUARI 2012
MiddenDelfland
2
Gemeenteberichten
www.middendelfland.nl
Donderdag 9 februari 2012 week 6
RAADSINFORMATIE
RAADSBERICHTEN
Nummer 1
Raadsvergadering van 31 januari 2012
BESLUITEN GEMEENTERAAD
Onderstaand vindt u de besluiten die de gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag
31 januari 2012 genomen heeft.
Voorstel tot het vervullen vacature Rekenkamercommissie Midden-Delfland
Door het terugtreden van de voorzitter tevens lid is per half oktober 2011 een vacature
ontstaan. Na het volgen van een sollicitatieprocedure is de heer M. Zuidam te Den
Hoorn als lid benoemd. Tevens heeft de gemeenteraad het zittende lid de heer J.F.
Gerrits Jans aangewezen als voorzitter.
Visie centrum Den Hoorn
Het opwaarderen van het centrum Den Hoorn is al vele jaren onderwerp van gesprek.
Het in 2002 vastgestelde Masterplan heeft echter niet geleid tot een ontwerpbestem-
mingsplan. Door tijdsverloop is een heroverweging van het masterplan op zijn plaats. De
nieuwe koers voor de ontwikkeling van het centrum Den Hoorn is vastgelegd in twee
documenten: de (ontwerp)visie en het masterplan.
De visie is in het afgelopen jaar onderwerp van inspraak geweest.
De gemeenteraad heeft ingestemd met de Visie.
Voorstel plan van aanpak N 468
In het kader van de aanleg van de Rijksweg A4 is door betrokken partijen een bestuurlij-
ke overeenkomst (IODS) aangegaan. Een van de flankerende maatregelen in deze IODS
is het verminderen van de verkeersdruk op de provinciale weg N468 en het bepalen on-
der welke voorwaarden de weg wordt overgedragen van de provincie aan de gemeente.
De eerste stap hiertoe is het opstellen van een plan van aanpak. De raad heeft kennis
genomen van het Plan van Aanpak. Tevens heeft de raad in een gezamenlijke motie van
alle fracties randvoorwaarden benoemd waaronder overname van de weg bespreekbaar
is. Het college heeft toegezegd om deze motie uit te voeren.
Voorstel inzake hypothecaire lening t.b.v. uitvoering bouwplan Den Hoorn
In de periode tussen het sluiten van een ontwikkelingsovereenkomst met een ontwik-
kelaar en de daadwerkelijke start van een bouwplan is wetgeving zodanig gewijzigd dat
een situatie dreigde dat ter zake van de grond tweemaal belastingen zouden worden
geheven, namelijk zowel overdrachtsbelasting als BTW. Om deze dubbele belasting te
voorkomen is gezocht naar een constructie waarbij dit vermeden kon worden en dan
zonder dat het extra risico voor de gemeente op zou leveren. De oplossing is gevonden
in de vorm van een hypothecaire geldlening die afgelost wordt bij de gronduitgiften
aan de uiteindelijke kopers. Ter voldoening aan het wettelijk kader van het BBV (Besluit
Begroting en Verantwoording) en ter verkrijging van een goedkeurende rechtmatigheid-
verklaring van de accountant bij de jaarrekening 2011 te verkrijgen, is besluitvorming
door de gemeenteraad noodzakelijk.
De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel.
Voorstel vaststellen bestemmingsplan Eendenkooi Kooijburgh
Het ontwerpbestemmingsplan om de verwezenlijking van een particulier initiatief tot re-
alisatie van een eendenkooi in de Commandeurspolder te Maasland mogelijk te maken
heeft de wettelijke inspraakprocedure doorlopen. Tijdens deze procedure (half oktober –
eind november 2011) zijn geen zienswijzen ingediend. Op voorstel van het college heeft
de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.
Voorstel verordening toeslagen en verlagingen Wwb
Aan het eind van het kalenderjaar 2011heeft de Eerste Kamer ingestemd met een
voorstel wetswijziging, waardoor het wettelijk bijstandsregime substantieel van inhoud
is veranderd. Deze wijzigingen zijn op 1januari 2012 ingegaan. Deze wetswijziging zal
leiden tot aanpassing van de diverse gemeentelijke verordeningen. In de loop van dit
kalenderjaar worden voorstellen ter zake aan de gemeenteraad voorgelegd. Thans ligt
ter behandeling voor een voorstel tot vaststelling van de verordening Toeslagen en
verlagingen Wet werk en bijstand 2012. Door het afschaffen van de bijstand voor inwo-
nenden en de invoering van de gezinsnorm gebaseerd op het huishoudinkomen is de
noodzaak tot herzien van deze verordening het meest urgent. De gemeenteraad heeft de
Verordening toeslagen en verlagingen Wwb vastgesteld.
Voorstel 1e wijziging Verordening onroerende zaakbelastingen 2012
In de vergadering van 8 november 2011 heeft u de ‘Verordening onroerende-zaakbelas-
tingen 2012’ vastgesteld. Op het moment van vaststelling was de waardering voor 2012
voor de onroerende zaken nog niet afgerond. Bij het bepalen van de tarieven is daarom
gerekend met de waarden voor 2011, waarbij, op basis van prognoses, rekening gehou-
den is met een geschatte gemiddelde waardedaling.
De waarden voor 2012 en de waardefluctuaties ten opzichte van 2011 zijn inmiddels
bekend.
Met de vaststelling van de ‘Eerste wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen
2012’ zijn de juiste, verlaagde tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 opgenomen.
Het vermelde besluit treedt pas in werking, nadat deze op de officiële wijze is
gepubliceerd en bekend gemaakt.
Openbare Bekendmakingen
WET RUIMTELIJKE ORDENING
Vastgesteld wijzigingsplan Woudseweg 188
De begrenzing van het wijzigingsplan wordt bepaald
door de perceelsgrens behorende bij de woning aan de
Woudseweg 188 te Schipluiden. Het wijzigingsplan betreft
een wijziging van het geldende bestemmingsplan ‘Buiten-
gebied Noord’ en maakt het mogelijk om de voormalige
agrarische bedrijfswoning als burgerwoning te gebruiken.
Het wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels, een
verbeelding (plankaart) en een ontwerp besluit.
Ontwerp wijzigingsplan Westgaag 8 en 8b
Het ontwerp wijzigingsplan betreft een wijziging van het
geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied, 1e herziening
Maasland’ en maakt het mogelijk om de voormalige agra-
rische bedrijfsbebouwing als burgerwoningen te gebrui-
ken. Het ontwerp bestaat uit een toelichting, regels, een
verbeelding (plankaart) en een ontwerp besluit.
De bovengenoemde twee plannen liggen met ingang van
vrijdag 10 februari 2012 gedurende zes weken tijdens
kantooruren voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis, ingang Keenenburgweg 55
in Schipluiden. De betreffende documenten zijn tijdens de
termijn van ter inzage als pdf te raadplegen op www.mid-
dendelfland.nl > bestuur en beleid > Stukken ter inzage.
AANWIJZING TOT GEMEENTELIJK MONUMENT
Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland maken
bekend, dat zij op grond van artikel 3 van de Erfgoedveror-
dening Midden-Delfland 2011, hebben besloten de navol-
gende panden en objecten aan te wijzen als gemeentelijk
monument:
- De pastorie aan het Kerkplein 12 te Maasland;
- Het toegangshek aan het Kerkplein nabij Kerkstraat 9 te
Maasland;
- De brug aan de ’s Herenstraat tegenover nummer 12 te
Maasland;
- De brug aan de ’s Herenstraat tegenover nummer 36 te
Maasland;
- De brug aan de ’s Herenstraat tegenover nummer 75 te
Maasland;
- De brug nabij Westgaag 3 te Maasland.
AANVRAAG
Omgevingsvergunningen:
- Oprichten van een aanbouw aan een (vergroten) lig-
boxenstal aan de Rijksstraatweg 30, 2636 AX Schipluiden
(Z-2012-00443);
- Slopen van bedrijfsgebouwen en glasopstanden aan de
Harnaskade 11a, 2635 CA Den Hoorn (Z-2012-00554);
- Vellen van 2 bomen en hakhout aan de Oranjelaan naast
nr. 26a, 2635 JL Den Hoorn (Z-2012-00558);
- Oprichten van een tijdelijk gebouw voor kinderopvang en
het brandveilig gebruik aan de Oranjelaan nabij nr. 26a,
2635 JL Den hoorn (Z-2012-00668);
- Vellen van een boom aan de Vlaardingsekade 5,
2636 BA Schipluiden (Z-2012-00673);
- Vellen van 2 bomen aan de Hammerdreef 5 en 9,
3155 BD Maasland (Z-2012-00707);
- Restaureren van voegwerk aan de Dorpsstraat 19,
2636 CD Schipluiden (Z-2012-00726).
BESLUIT
Omgevingsvergunningen:
- Oprichten van een loods/stal aan de Woudseweg 170,
2636 AW Schipluiden (01-02-2012) (Z-2011-05811);
- Oprichten van een veranda aan de Singel 6, 2636 CS
Schipluiden (31-01-2012) (Z-2011-05814);
- Vellen van 18 Beuken en Haagbeuken aan de Kluisweer
tussen nr. 15 en 29 en tussen 2 en 26, 3155 BJ Maas-
land (30-01-2012) (Z-2012-00291);
- Legaliseren van het slopen van een noodlokaal aan de
Meester Postlaan 1, 3155 BM Maasland (01-02-2012)
(2012-00442).
WET MILIEUBEHEER
Melding artikel 8.40
- Kwekerij De Westhoek, voor het oprichten en in werking
hebben van boorkelders en een pompruimte op het
adres Herenlaan 3, 3155 DC Maasland.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, tel.
(015) 380 41 11.
Ontheffing verbod verbranden snoeihout
Ontheffing van het verbod om op eigen terrein buiten de
bebouwde kom van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn
snoeihout te verbranden in de maanden maart en april
2012 en 2013:
- A.P.M. Duijndam uit Den Hoorn - (2635 CW);
- C.P. Langelaan uit Schipluiden (2636 EC);
- A.L.M. Ammerlaan uit Schipluiden (2636 AW).
9 FEBRUARI 2012
MiddenDelfland
3
Donderdag 9 februari 2012 week 6 Gemeenteberichten
www.middendelfland.nl
VERKEERSZAKEN
VERLEENDE VERKEERSONTHEFFINGEN
- Melkveehouderij Knijnenburg – ontheffingen van de
breedtebeperking van 2,2 meter op de Abtswoude ten
behoeve van het bereiken van het perceel
Abtswoude 54, 2636 Schipluiden;
- MegaMix Randstad BV – ontheffingen van de
aslastbeperking van 4,8 ton op de Breeweg
en Zouteveenseweg ten behoeve van
bouwwerkzaamheden op bouwlocatie Korpershoek II
aan het Veldvreugd, 2636 Schipluiden;
- Timmerfabriek Houkesloot BV – ontheffing
van de aslastbeperking van 4,8 ton op de
Breeweg en Zouteveenseweg ten behoeve van
bouwwerkzaamheden op bouwlocatie Korpershoek II
aan het Veldvreugd,
2636 Schipluiden;
- Kamphuis Transport – ontheffingen van de
aslastbeperking van 4,8 ton op de Breeweg
en Zouteveenseweg ten behoeve van
bouwwerkzaamheden op bouwlocatie Korpershoek II
aan het Veldvreugd,
2636 Schipluiden.
VERKEERSBESLUIT
- Het instellen van een persoonlijke
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve
van Seringenstraat 28, 2636 BK Schipluiden.
(APV)VERGUNNING
Verleende Drank- en horecavergunning
- Mevrouw M.P.M. van der Knaap – Duijvestijn in
Schipluiden - ontheffing van het verbod tot het
verkopen van zwakalcoholhoudende drank ten
behoeve van besloten feesten op 4 februari, 18
februari, 22 februari en 7 april 2012 in koffiehuis De
Hooiberg, ’t Woudt 15 in Schipluiden.
Aan de publicatie van de op deze pagina genoemde
openbare bekendmakingen kunnen geen rechten
worden ontleend.
De officiële bekendmakingen met de informatie
over de wijze van bezwaar maken of in beroep gaan,
kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad.
Voor eventuele bezwaar- en beroepstermijnen moet
worden uitgegaan van de data en informatie die in
het elektronisch gemeenteblad bij de officiële be-
kendmakingen vermeld staan.
Het elektronisch gemeenteblad vindt u op de ge-
meentelijke website www.middendelfland.nl in de
rubriek ‘Direct naar’. De papieren versie vindt u vanaf
vrijdagmiddag ter inzage in de publiekshal van het
gemeentehuis en in de bibliotheken.
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact
opnemen met de gemeente.
Openbare Bekendmakingen vervolg
Papierinzameling in Schipluiden
Op vrijdag 10 februari kunnen de inwoners van Schipluiden hun oud papier
weer aan de weg zetten. In Schipluiden zamelt deze keer ’t Vooronder het oud
papier in.
Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis
Vanaf 1 maart 2012: Tweede
avondopenstelling loket burgerzaken
De openingstijden voor het loket burger-
zaken zijn gewijzigd. Per 1 maart 2012
is het loket burgerzaken maandag- en
dinsdagavond geopend van 17:30 uur
tot 20:00 uur. U kunt tijdens boven-
staande openingstijden ook een afspraak
maken zodat u zeker weet dat u
direct geholpen wordt.
Voor een volledig overzicht van de
nieuwe openingstijden en voor
het maken van een afspraak kunt
u terecht op onze website:
www.middendelfland.nl
( WI J K)
Politieberichten
Kijkt u voor de politieberichten van afgelopen week op onze website
www.middendelfland.nl > Direct naar > Politieberichten
Schaatsen in Midden-Delfland
Westland Toertocht
Vanaf donderdag 9 februari wordt de
Westland Toertocht georganiseerd, aan-
vangstijd 10.00 uur. De route is gecon-
troleerd door de organisatie en de banen
zijn geprepareerd. Als u van deze route
afwijkt, heeft u kans dat u op zwakke
plekken in het ijs stuit. Let op: het
schaatsen op natuurijs is altijd op eigen
risico! Wilt u de risico’s beperken, maak
dan gebruik van de uitgezette route. Kijk
voor uitgebreide informatie op
www.westlandtoertocht.nl.
Verkeersmaatregelen
Houdt u rekening met tijdelijke afslui-
tingen of eenrichtingsverkeer in verband
met de verwachte verkeersdrukte.
In Schipluiden wordt overdag tij-
dens de Westland Toertocht in de
Dorpsstraat richting Den Hoorn een-
richtingsverkeer ingesteld: vanaf de
Westlander(benzinepomp Total) tot aan
de Westlander (Wildeboer).
In Maasland wordt ter hoogte van het
startpunt (Het Wapen van Maeslant)
tussen 9.30 en 16.00 uur het ge-
deelte van de Kerkweg tussen de Oude
Veiling en de brug Burgemeester Groot
Enzerinksingel afgesloten.
Als de verkeersdrukte of de veiligheid
dit vereist, zullen meer straten worden
afgesloten, te denken valt hierbij aan de
Willemsoordseweg en de Kwakelweg.
De huizen blijven bereikbaar voor de
bewoners.
Parkeren
Zorg dat u met het parkeren altijd
voldoende ruimte open houdt voor de
doorgang van de hulpdiensten. Volg altijd
de aanwijzingen op van toezichthouders,
verkeer- of parkeerregelaars.
Parkeerplaatsen
- Maasland: Oude Veiling en Kortebuurt;
- Schipluiden: Tiendweg en het
weiland van Van der Berg aan de
Dorpspolderweg.
Koek en Zopie
Wilt u een standplaats voor de verkoop
van koek en zopie, neemt u dan contact
op met de ijsclubs Maaslands IJsvermaak
(www.mijv.nl) of IJsclub Vlietland
(http://ijsclubvlietland.nl). Zij mogen de
standplaatsen verdelen. De verkoop van
alcoholhoudende dranken is voorbe-
houden aan de reguliere horeca in de
daarvoor bestemde horeca-inrichtingen.
EHBO-posten
Tijdens de Westland Toertocht zijn in de
stempelposten ook EHBO-posten gevestigd.
Hoe vinden de hulpverleners
u op het ijs
Wegen en paden zijn over het algemeen
voorzien van straatnaamborden, zodat u
in geval van nood via 112 kunt aangeven
waar hulpverleners naar toe moeten
rijden. Dat is heel anders als u schaatst
op openbaar water. Op de website van
de gemeente www.middendelfland.nl
vindt u een kaartje van het gebied met
markeringspunten. Print dit kaartje en
steek het bij u, zodat u in geval van nood
aan de hand van dit kaartje de hulpverle-
ners aan kunt geven waar u zich precies
bevindt.
Meer informatie:
www.middendelfland.nl
www.westlandtoertocht.nl
www.mijv.nl
http://ijsclubvlietland.nl
www.knsb.nl
De nieuwe digitale nieuwsbrief voor
inwoners is uit!
De allereerste digitale nieuwsbrief voor
inwoners is uit! Nog geen abonnee, maar
wilt u voortaan wel deze maandelijkse
nieuwsbrief ontvangen?
Meldt u dan aan via
www.middendelfland.nl
of via de QR-code op deze pagina!
9 FEBRUARI 2012
MiddenDelfland
4
PROTESTANTSE GEMEENTE
SCHIPLUIDEN
Zondag 12 februari
Dorpskerk
Ochtenddienst viering Heilig Avondmaal.
10.00 uur mevr. ds. E. Dibbets-van der
Roest.
Avonddienst: voortzetting en dankzegging
HA
19.00 uur mevr. ds. E. Dibbets-van der
Roest.
U bent van harte welkom!
Zie ook www.protestantschipluiden.nl.
PAROCHIE ONZE-LIEVE-VROUW VAN SION
PAROCHIEKERN SCHIPLUIDEN
H. JACOBUS DE MEERDERE
Zaterdag 11 februari
GEEN VIERING
Zondag 12 februari
Kennismakingsviering Communicantjes
10.00 uur Peter Cloosterman; Toos Kester-
Haring; Lena Knorr-v.d.Wees; Jan de Ko-
ning; Rina Paalvast; Wim Gielesen.
Woensdag 15 februari
09.30 Wim v.Vliet (jaargetijde)
Zaterdag 18 februari
19.00 uur Uit dankbaarheid b.g.v. een 50-ja-
rig huwelijksjubileum; Kees v.Adrichem;
Overl.ouders Kleijweg-v.d.Helm; Fred
v.d.Meer; Kees Haring; Jan v.Mierlo; Dirk
v.d.Vaart (jaargetijde); Greet Stolk-v.San-
ten; Wim v.Winden; Riet en Arie v.d.Drift.
Zondag 19 februari
GEEN VIERING
Woensdag 22 februari Aswoensdag
’s morgens géén viering
19.00 uur …….
Zaterdag 25 februari
GEEN VIERING
Zondag 26 februari
1e zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur Uit dankbaarheid b.g.v. het 40-ja-
rig huwelijk van Aad en Ineke Schilperoort;
Overl.familie Schilperoort-Buijs; Leo Roe-
ling; Kees v.Mil; Kees Ruigrok; Margaretha
Haring; Willem Gravendeel; Gré Suijker-
v.d.Voort; Arnold Kester; Bert v.Paassen;
Henk Mosch; Cor Paalvast; Theo Smits.
Woensdag 29 februari
09.30 uur …….
Vrijdag 2 februari
Eerste vrijdag van de maand
19.00 uur …….
Zaterdag 3 maart
2e zondag van de veertigdagentijd
19.00 uur Frans v.Zuylen; Nel
Corstens-v.Halem; Johanna Olsthoorn-Ar-
kesteijn.
Zondag 4 maart
GEEN VIERING
Voorganger zondag 12 februari:
10.00 uur Pastor H.Spaan
Voorganger zaterdag 18 februari:
19.00 uur Parochianen
Voorganger woensdag 22 februari:
19.00 uur Parochianen
Voorganger zondag 26 februari:
10.00 uur Pastor J.Jansen
Voorganger zaterdag 3 maart:
19.00 uur Parochianen

Mededelingen
- Zondag zullen ook de communicant-
jes van dit jaar zich voorstellen aan onze
parochiegemeenschap. De Notenkrakers
zijn ook van de partij en samen met pastor
Spaan gaan ze er een mooie viering van ma-
ken. Na afloop is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten in de Schelp en wordt er koffie,
thee en limonade geschonken.
Om 13.00 uur is er zondag een doopviering,
in deze viering wordt Scott Olsthoorn ge-
doopt.
- Dinsdagavond is er om 18.45 uur een ro-
zenkransgebed
- Woensdagmorgen is er om 9.30 uur een
eucharistieviering
MEDISCHE DIENSTEN
MAASLAND
Artsendienst
Voor de weekenddienst kunt u contact
opnemen met de Centrale Huisartsenpost
Westland, tel 0174-638738.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
MAASLAND
Overdag: open van 8.00-17.30 uur
Zaterdag: 10.00-12.00 uur (010-5924923)
Avond en nachtdienst: Telefoon: 0800-
2769378 (u wordt doorgeschakeld naar re-
gionale dienst-apotheek).
DIERENKLINIEK DE DELTA
Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1,
3155 EA Maasland, tel.nr. 010-5920696.
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
do 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ‘s avonds/’s nachts/
weekend 010-5920696.
INTERKERKELIJKE DOVENDIENST
DELFT EN OMSTREKEN
Zondag 12 februari
10.00 uur voorganger ds. E. Hoogerwerf,
met tolk.
Gecomb. dienst Vierhovenkerk, Obrecht-
straat 50, 2625 XN Delft.
PROTESTANTSE GEMEENTE
MAASLAND I.W.
Zondag 12 februari, warme truien dag
Viering Heilig Avondmaal
Nieuwe Kerk
10.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw, Avond-
maalsviering.
Singelhof
10.00 uur ds. K. Jonker, viering voor de ou-
deren.
Nieuwe Kerk
19.00 uur ds. B. W. J. de Ruyter, voortz. en
dankzegging.
PAROCHIE ONZE-LIEVE-VROUW VAN SION
PAROCHIEKERN MAASLAND
H. MARIA MAGDALENA
Pastor H. L. J. Spaan 015 - 3808130
Pastor J. A. J. Eijken 070 - 3541742
E-mail adres pastor H. L. J. Spaan:
huubspaan@onzelievevrouwvansion.nl
E-mail adres pastor J. A. J. Eijken:
janeijken@onzelievevrouwvansion.nl
Het parochiesecretariaat is bereikbaar op
dinsdag - en woensdagmorgen van 09.00 -
11.30 uur, 010 - 5912055
Wachttelefoon pastores: 06 - 12187304
E-mailadres: h.maria.magdalena@hetnet.
nl of rk-kerk@hetnet.nl
Website: www.kerkentemaasland.nl
Website SION: www.onzelievevrouwvan-
sion.nl
Bankrekeningnummer: 34.04.00.439
Gironummer: 129451
Week 7 – 2012
Zondag 12 febr. 10.00 uur Gezinsviering
Voorganger pastor J. Eijken m.m.v. het kin-
derkoor
10.00 uur Kindercrèche
Maandag 13 febr. 9.00 uur KBO-vergade-
ring
Woensdag 15 febr. 19.00 uur Avondviering
Voorganger pastor H. Spaan
Donderdag 16 febr. 19.15 uur Bijeenkomst
ouders Vormselgroep
Vrijdag 17 febr. 20.00 uur Klaverjassen
Zondag 19 febr. 10.00 uur Woord en Com-
munieviering
Voorganger pastor J. Eijken m.m.v. Let’s
Sing Together
10.00 uur Kinderwoorddienst
10.00 uur Kindercrèche
Intenties
12 febr. In liefdevolle herinnering aan Lenie
van Leeuwen - van Oosten en zegen over
haar gezin; In dierbare herinnering aan
Bert v. Mil
MEDEDELINGEN
Huispaaskaarsen
U kunt weer huispaaskaarsen bestellen, het
formulier ligt achterin de kerk.
PROTESTANTSE GEMEENTE
‘T WOUDT - DEN HOORN
Zondag 12 februari
Woudtse Kerk
10.00 uur mevr. ds. B. H. v.d. Weg, doop- en
belijdenisdienst.
De Rijstuin
19.00 uur ds. L. den Breejen, Delft.
Zie ook www.woudtsekerk.nl.
PAROCHIE ONZE-LIEVE-VROUW VAN SION
PAROCHIEKERN DEN HOORN
ST. ANTONIUS EN ST. CORNELIUS
Parochiesecretariaat geopend op ma., di.,
en do. van 9.00 - 12.00 uur, tel. 015-2615125.
Emailadres parochie: secretariaat@antoni-
us-cornelius.nl
Website: www.antonius-cornelius.nl
AGENDA
Zaterdag 11-2
19.00 Eucharistieviering met zang van het
dameskoor ‘Con Amore’.
Voorganger: Pastor H. Spaan.
Zondag 12-2
10.00 Eucharistieviering met zang van de
Cantorij.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
Na afloop koffie drinken in de parochiezaal.
Dinsdag 14-2
19.30 Avondgebed in de kapel.
Woensdag 15-2
19.30 Rozenkransgebed in de kapel.
Vrijdag 17-2
19.30 Avondgebed in de kapel.
Zaterdag 18-2
19.00 Presentatieviering met zang van het
koor ‘AnCor”’.
Presentatie van de kinderen die zich voor-
bereiden op de Eerste Heilige Communie.
Voorganger: Pastor J. Eijken.
Zondag 19-2
10.00 Eucharistieviering met Nederlandse
liederen.
Voorganger: Pastor L. de Groot.
Aanvangstijden avondvieringen
De avondvieringen in de kerk zullen m.i.v.
1 februari altijd om 19.00 uur zijn. Dus ook
de maandelijkse Taizévieringen zullen een
half uur eerder aanvangen. Voor de avond-
vieringen in de kapel zal dit vooralsnog niet
gelden, hiervoor kunt u in de agenda de aan-
vangstijd vinden.
Maasland Den Hoorn Schipluiden
EXTRA KORTING
OP DE WINTERCOLLECTIE
VOOR HEREN, DAMES EN KINDEREN
25 EURO
EXTRA KORTING
op alle aanbiedingen
in de winkel
VANAF DONDERDAG 9 FEBRUARI T/M DONDERDAG 16 FEBRUARI
Deze aanbieding geldt tot een minimum bedrag van 15 euro
VOORBERG
uw schoenenzaak
DR. KUYPERKADE 13 - MAASSLUIS - 010-5912427
Uitnodiging
Het bestuur van de Oranjevereniging “Ju-
liana” te Schipluiden nodigt hierbij al haar
leden uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse
algemene ledenvergadering
Deze wordt gehouden woensdag 15 febru-
ari 2012 in de Dorpshoeve, Keenenburger-
weg 10, 2636 GM Schipluiden.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening, mededelingen, ingekomen
stukken
2. Goedkeuring van de notulen van de ALV
van 16 februari 2011
3. Financieel verslag van de penningmees-
ter en de begroting van 2012
4. Verslag van de kascommissie en verkie-
zing voor nieuwe leden van de kascom-
missie
5. Programma 2012
6. Rondvraag
7. Sluiting
Begin van de avond liggen de vergader-
stukken ter inzage. Het belooft een ludieke
avond te worden, met na afloop een hapje
en een drankje.
Algemene Ledenvergadering
Tennisvereniging
de Commandeur
Afgelopen donderdag, 2 februari 2012,
heeft de jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring van Tennisvereniging de Commandeur
plaatsgevonden. Ondanks de lage opkomst,
zat de stemming er goed in. Dit voorname-
lijk door het goede financiële resultaat van
2011 en de positieve opmerkingen/ reacties
van de aanwezige leden. O.a. de vraag over
vervanging van baan 4 t/m 6 is besproken.
Hierop gaf het bestuur de reactie: “We heb-
ben momenteel een enquête uitstaan onder
de leden, om de behoefte te onderzoeken.
Naar aanleiding van deze enquête uitslag
zullen wij een voorstel doen en aan de leden
voorleggen.” De toernooi- en jeugdcommis-
sie hebben aangegeven voor 2012 weer veel
leuke evenementen op de planning te heb-
ben staan, waar uiteraard de barcommissie
vrolijk op in zal spelen! De Commandeur
en haar enthousiaste leden zijn klaar voor
het nieuwe tennisseizoen!
9 FEBRUARI 2012
MiddenDelfland
5
Voor de belangstelling en het hartelijk medeleven,
dat wij van u ondervonden na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en
opa-opa
Willem Verboon
betuigen wij u onze welgemeende dank.
Het heeft ons gesteund en getroost.
L. Verboon-Valstar
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Schipluiden, februari 2012
Dank u wel…
Een handdruk zo warm, een arm om je heen, zo-
veel liefde en steun ons gegeven. De vele kaarten
en mooie herinneringen, de bloemen, wat het ook
zij, het was fijn dat u er was! Met trots kijken wij
dan ook terug op een mooi en waardig afscheid van
onze lieve en zorgzame man, vader en schoonvader
en trotse opa
Wim van Winden
Ondanks het verdriet is het voor ons een fijne ge-
dachte dat Wim niet alleen voor ons, maar ook voor
vele andere zóveel heeft betekend.
Riet van Winden-van der Drift
Kinderen en kleinkinderen
Schipluiden, februari 2012.
Toen God zag
dat de weg te lang,
de heuvel te steil,
het ademen te moeilijk werd,
legde Hij zijn armen om hem heen
en zei “Kom maar naar huis”
Dank jullie wel…
Een handdruk zo warm, een arm om je heen, zoveel
liefde en steun ons gegeven. De vele kaarten, de
donatie voor het kinder-tehuis, de mooie bloemen
en uw aanwezigheid in de kerk hebben ons goed
gedaan. Het doet ons goed te weten dat
Bart van der Helm
bij veel mensen een geliefd persoon was.
Wij vonden het daarom erg fijn dat u dit verlies
met ons hebt willen delen.
Rita Vorstenbos
Familie van der Helm
Den Hoorn, februari 2012
Vishandel Albatros Johannes
OP=OP 1 pond verse Zalmfilet
€ 2,20 per ons, € 7,50 heel pond
- WEEKAANBIEDINGEN -
• Lekkerbek kabeljauw
per € 2,55 per ons maar € 5,- per stuk
• Kibbeling geen € 2,55 per ons
maar € 5,- per portie inclusief saus
• Gestoomde makreel
€ 2,50 per stuk, 3

voor € 5,-
• Lekkerbekken pangafilet
3

stuks € 7,50
Let op: zaterdags ook in Den Hoorn!
Van 9.30 tot 17.30 uur:
Dinsdag: H.K. Pootplein Schipluiden
Woensdag: Julianaplein Den Hoorn
Donderdag: Vrijheidslaan Buitenhof Delft
Vrijdag: Julianaplein Den Hoorn
Zaterdag tot 16.00 uur: Julianaplein Den Hoorn
Hof van Delfstraat 1c
2635 ED Den Hoorn
Tel.: 015 - 257 53 90
Bloemen met
Valentijn
met het
goede gevoel
Te huur in de gemeente Midden-Delfland
U kunt reageren op deze woningen via
• www.woonnet-haaglanden.nl •
de corporatie in uw gemeente
Boterkamp 15, Maasland nr 120036111
Eengezinswoning
Begane grond, 4 kamers.
Individuele CV
Oppervlakte woonkamer 28,00 m
2
,
Oppervlakte slaapkamer 11,40 m
2
/
8.00 m
2
/5,90 m
2
Kale huurprijs: € 534,69
Servicekosten: € 6,00
Beschikbaar: per 1-3-2012
Beschikbaar voor:
minimaal 3 personen/ maximaal 5 personen
Inkomen vanaf 3 personen t/m € 34.085,00
De woning wordt mogelijk geclaimd.
Onder de 23 jaar geen huurtoeslag mogelijk.
Informatie betreffende huurwoningen kunt u nalezen op
onze website www.wonen-middendelfland.nl
Ingeland 8, Maasland € 229.500,- k.k.
Keenenburg 24, Maasland € 249.000,- k.k.
Goudenregenstraat 2, Schipluiden € 205.000,- k.k.
U kunt reageren op deze koopwoningen via
www.borgdorff.nl
Te koop in Maasland:
U bent niet verplicht te reageren om ingeschreven
te blijven staan en uw inschrijvingsduur te behouden.
Wel dient u jaarlijks uw inschrijfgegevens
te controleren en inschrijfgeld te betalen.
U krijgt hierover automatisch bericht. Betaalt u niet dan verliest
u uw inschrijvingsduur. Wanneer u een woning gaat huren van
een particuliere verhuurder of een woning gaat kopen, dan
wordt uw inschrijvingsduur op nieuw berekend.
Reageren niet verplicht voor behoud inschrijving
WEEK 6 - 8 FEBRUARI T/M 14 FEBRUARI 2012
Te koop in Schipluiden:
Korpershoek 6, Schipluiden nr 12006167
Seniorenwoning 60+
Begane grond, 2 kamers,
Blokverwarming
Oppervlakte woonkamer 24,05 m
2
,
Oppervlakte slaapkamer 11,06 m
2
Kale huurprijs: € 437,79
Blokverwarming: € 60,00
Servicekosten: € 45,95
Beschikbaar: 2-3-2012
Beschikbaar voor:
minimaal 1 persoon/ maximaal 2 personen
Inkomen 1 en 2 persoons t/m € 34.085,00
De woning wordt mogelijk geclaimd.
Alarmering aanwezig.
Vlierhof 1 Maasland nr 12006153
Benedenwoning
Begane grond, 2 kamers,
individuele CV
Oppervlakte woonkamer 21,60 m
2
,
Oppervlakte slaapkamer 8,50 m
2
Kale huurprijs: € 361,22
Servicekosten € 6,00
Beschikbaar: 2-3-2012
Beschikbaar voor:
minimaal 1 persoon / maximaal 1 persoon
Inkomen 1-persoons t/m € 34.085,00
Mogelijk Lokaal Toewijzingsbeleid van toepassing.
Onder de 23 jaar geen huurtoeslag mogelijk.
...omdat het leven verder gaat. John Walter
06 128 222 22 (dag & nacht)
www.regenbooguitvaart.nl
begrafenisverzorging
Den Hollander
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Gemeente Midden-Delfand en
omstreken.
Wij verzorgen alleen begrafenissen.
Dag en nacht bereikbaar.
P.N. den Hollander
T. den Hollander
Tel. 010 - 4600509
Draagt zorg voor
begrafenis of crematie
in de hele regio
Fresiastraat 12, 2671 KS Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl info@eijk-uitvaartverzorging.nl
Z Z Z X L W Y D D U W E O R H P L V W H Q O
van Rijnweg 1b
2286 KC Rijswijk(Sion)
T: 06 29163782
E: info@uitvaartbloemiste.nl
Omdat de laatste groet bijzonder moet zijn
*HVSHFLDOLVHHUGLQ
URXZEORHPZHUN
UITVAARTVERZORGING
A. H. VAN ROON
Persoonlijke verzorging van Overledenen
BEGRAFENIS - CREMATIE
- GRAFMONUMENTEN
Dag en nacht bereikbaar.
Dr. J. de Koninglaan 4
2636 BZ Schipluiden
Tel. 015-3808365
Mobiel 06-53631870
LIEF GEZIN GEZOCHT
voor onze lieve poes Flü-
gel. 7 jaar oud en 3 kleuren
(lapjeskat) I.v.m. allergie kan
zij niet langer bij ons blij-
ven. Wie kan haar een goed
huisje geven? Fam. van der
Does-Verboon Tel. 015-
3809584
Tegelzetter nodig? Ik ben
op zoek naar mensen die
hun keuken, badkamer,
toilet of vloer willen laten
betegelen. Ook voor het
stukadoren kunt u bij mij
terecht. Aanbieding voor
de winter!! Speciale prij-
zen! Bel Bas Anemaet, tel.
06-30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
9 FEBRUARI 2012
MiddenDelfland
6
door Simon van Zuilen
Maasland - Ze hebben het aantal re-
petities behoorlijk opgevoerd. Want op
17 maart wil de Maaslandse driemans-
band ’Listen’ de bezoekers niet teleur-
stellen. De nog geen twee jaar bestaande
formatie geeft dan haar tweede concert,
dat geheel uit eigen Nederlandstalige
luistermuziek bestaat. ,,We gaan er
helemaal voor, hebben er zin in,’’ lacht
Carina Westerhof als zangeres en toet-
senist. Haar echtgenoot George zingt
ook en speelt gitaar, terwijl haar broer
Dirk de Gier achter het drumstel zit.
Hoewel de band nog maar kort bestaat,
hebben de Maaslandse musici, Carina en
George Westerhof wonen nog in Maasland,
Dirk de Gier, van de vroegere dierenwin-
kel in de Doelstraat, woont tegenwoordig
in Maassluis, hun try-out er al meer dan 40
jaar opzitten. ’Listen’ is hun nieuwe naam,
nadat ze in de jaren zeventig al als ’Limited
Seventy’ en ’Four Fun’ op de bühne ston-
den. Tussentijds verdween de muziek van
het toneel, kregen de gezinnen voorrang.
Terwijl George en Carina ruim tien jaar ge-
leden nog samen met Ton en Christine van
Luipen de band ‘’4-ever’’ vormden, was het
voor Dirk ruim 40 jaar geleden dat hij voor
het laatst drumde toen ’Listen’ in 2010 ont-
stond.
,,Met veel succes,’’ geeft Carina aan, ,,we
hadden niet gedacht dat we in zo’n korte tijd
al zover zouden zijn. We hebben een geheel
eigen genre ontwikkeld, zelf geschreven
Nederlandstalige luistermuziek.”
Dat ’Listen’ in de korte tijd van haar be-
staan niet stil heeft gezeten, blijkt uit hun
repertoire dat ze inmiddels hebben ontwik-
keld. ,,We hebben nu ruim 40 Nederlands-
talige liedjes,’’ zo geeft George Westerhof
aan. ,,Nee, daaronder geen smartlappen,
maar echte luisterliedjes, liedjes met een
diepere inhoud, over allerlei herkenbare
dingen uit het leven. Maar ook herinnerin-
gen, zoals het lied ’Flower Power’, waarin
wordt teruggekeken naar de jaren zeventig.
Hierin het gaat om een ontmoeting tussen
twee mensen, destijds met grootse plan-
nen om samen verder te gaan, maar elkaar
toch kwijt raakten. Grappig is dat dit lied is
ontstaan rond het eerste interview voor de
Schakel vorig jaar. Er ontstond een gesprek
over die roerige jaren zeventig, aanleiding
voor dit lied.’’
In de korte tijd van haar bestaan heeft ’Lis-
ten’ inmiddels een belangrijke wens weten
in te vullen: het verkrijgen van een eigen
repetitieruimte. Het repeteren gebeurde
aanvankelijk bij de Westerhofjes thuis, in
een klein kamertje in een rijtjeshuis. Dat
betekende flink dimmen met de muziek
en de zang om de overlast voor de buren
enigszins te beperken. ’Listen’ kan daar nu
wel om lachen, kan zich in de inmiddels bij
een tuinder in Maasdijk gevonden ruimte
naar hartenlust uitleven. Dirk de Gier kan
zo hard drummen als hij wil, niemand die er
last van heeft. ,,Een ideale oefenruimte, be-
schikbaar gesteld door een vriend van mij.
Hier zijn we heel erg blij mee,’’ kan De Gier
dat met een roffel onderstrepen.
Het concert met de Nederlandstalige luis-
termuziek van ’Listen’ op 17 maart vindt
plaats in ’het Witte Kerkje’ aan de Con-
stantijn Huygensstraat 1 te Maassluis. De
liedjes worden opgeluisterd met foto- en vi-
deobeeldmateriaal. De aanvang is om 20.30
uur, het kerkje is vanaf 20.00 uur geopend.
De entree bedraagt € 6,--. Kaarten zijn te
reserveren via de website www.listentot-
heband.nl via het kopje ’reactie plaatsen’
onder het nieuwsbericht, of per telefoon:
010-5911221. Kaarten kunnen ook vanaf
20 februari verkregen worden bij Vonk, Dr.
Kuyperkade 10, Maassluis.
George (met gitaar) en Carina Westerhof en Dirk de Gier (drums) zijn druk
aan het repeteren voor het concert. Foto: Roger van der Kraan.
’Listen’ concerteert met eigen Nederlandstalige luistermuziek
Veiligheidsmaatregelen
op de N468 tegen te hard
en onvoorzichtig rijden
Midden-Delfland - Eind 2011 richtte de pro-
vincie Zuid-Holland het grootste gedeelte
van de N468 opnieuw in. Zo kreeg de weg
over de hele lengte nieuw asfalt, werd de
belijning aangepast aan de huidige veilig-
heidnormen (zie www.strepenopdeweg.nl)
en kwamen over bijna de gehele lengte van
de weg fietssuggestiestroken. Ook kreeg de
fietsoversteek bij het kruispunt Dorpsstraat
in Schipluiden een breder middeneiland,
zodat fietsers veiliger kunnen oversteken.
Ondanks de aanpassingen kreeg de pro-
vincie veel meldingen binnen van ongeluk-
ken. Veel weggebruikers rijden te hard en
onvoorzichtig, en de verlichting blijkt op
sommige plaatsen langs de weg te haperen.
Deze combinatie komt de veiligheid niet ten
goede.

Maatregelen
Daarom treft de provincie begin 2012 extra
veiligheidsmaatregelen. Zo heeft de provin-
cie op een aantal hectometerpaaltjes langs
de weg al stickers aangebracht met daarop
de maximumsnelheid ( 60 kilometer per
uur). Andere maatregelen zijn:
- de provincie herstelt beschadigde bermen;
- de provincie brengt een extra lijn en zo-
geheten kattenogen (reflectoren op de weg)
aan om de overgang van asfalt naar de berm
duidelijker te markeren;
- de provincie plaatst verkeersborden die
weergeven hoe automobilisten elkaar veilig
kunnen passeren.
Deze maatregelen worden genomen zodra
het weer het toelaat. Daarnaast is de pro-
vincie met beheerder Westland Infra in
overleg om het probleem van de haperende
verlichting zo snel mogelijk uit de wereld te
helpen. Aan de politie is gevraagd intensie-
ver te controleren op de maximumsnelheid,
om zo de snelheidsovertreders aan te pak-
ken. Heeft u vragen of opmerkingen over
de N468? Via het reactieformulier op onze
website www.n468.nl kunt u deze aan ons
kwijt.
Bridgeclub Maasland
Uitslag 31 januari 2012
A-lijn:
1. Franka & Ben 57,10 (53,82); 2. Ed & Joke
56,47 (45,83); 3. Iet & Corry 53,80 (63,89);
4. Co & Wijnie 53,54 (56,25); 5. Niek & Ann
53,22 (55,90); 6. Paul & Paul 51,14 (59,03);
7. Greet & Nelly 51,01 (55,90); 8. Jan & Ank
50,65 (52,43); 9. Piet & Ben 50,46 (46,67);
10. Im & Co 49,97 (40,83); 11. An & Trudy
47,21 (43,33); 12. An & Corrie & Riet 46,83
(45,14); 13. Koos & Ton 45,49 (48,26); 14.
Richard & Vera 44,78 (43,75); 15. Nel &
Diny 41,18 (30,83).
B-lijn:
1. Henny & Wil 54,20 (63,02); 2. Ed &
Anka 54,13 (54,24); 3. Loes & Margot
52,92 (61,60); 4. Jan & Aart 51,29 (48,19);
5. Jos & Coby 51,00 (48,81); 6. Truus & Wil
50,68 (52,08); 7. Jan & Maria 50,60 (48,81);
8. Hetty & Corry 50,11 (50,97); 9. Ineke &
Theo 49,94 (46,39); 10. Marry & Jan 49,82
(54,86); 11. Dirk & Henk 48,14 (42,29); 12.
Jan & Corrie 47,89 (43,65); 13. Jan & Adri
47,21 (43,82); 14. Anneké & Irmgard 45,48
(44,62); 15. Yvonne & Jopie 44,00 (44,51).
C-lijn:
1. Wil & Nico 54,91 (44,17); 2. Rix & Plonie
& Henk 52,33 (59,17); 3. Anneke & Nen-
nie 51,98 (50,00); 4. Anneke & Trudy 50,95
(60,00); 5. Ans & Tineke 50,63 (48,75); 6.
Cees & Jopie 50,60 (50,42); 7. Hèlen & Ada
50,42 (50,42); 8. Wim & Gé 50,00 (47,08);
9. Rob & Jopie 50,00 (57,08); 10. An & Riet
48,79 (52,08); 11. Anneke & Loes 48,58
(50,42); 12. Riet & Bertie 46,90 (40,42);
13. Ingrid & André 46,50 (afw. ); 14. Leni
& Freek 42,17 (40,42).
D-lijn:
1. Wil & Corrie 64,90 (56,17); 2. Bert &
Nettie 57,93 (55,08); 3. Ruud & Coby 53,16
(50,67); 4. Mieneke & Ank 51,75 (51,83);
5. Dicky & Anja 49,92 (58,92); 6. Selma
& Mieke 49,05 (52,25); 7. Wil & Francien
47,97 (48,26); 8. Wim & Joke 47,95 (55,25);
9. Nel & Nel 47,17 (41,74); 10. Kees & Paul
47,12 (afw. ); 11. Marian & Vera 43,68
(48,58); 12. Wim & Toos 42,23 (40,17); 13.
Nell & Trudy 40,96 (47,75); 14. Reina &
Aad 29,00 (40,87).
Postzegelruilbeurs
Aanstaande zaterdag 11 februari 2012 is er
weer de maandelijkse postzegel- ruilbeurs
in de Koningshof, Uiverlaan 20 te Maas-
sluis. De ruilbeurs is van 12:00 – 16:00 uur.
De afgelopen maand was het weer gezellig
druk. Velen hebben gezocht naar hun ont-
brekende zegel(s) of met een ander kunnen
ruilen. Wanneer het u de vorige keer niet
lukte om dat ene zegeltje te bemachtigen,
u krijgt nu weer opnieuw de kans om hier
wel aan te komen. Het is een van de best
bezochte ruilbeurzen in deze omgeving.
Wat uw thema van de verzameling ook is,
bijvoorbeeld schepen, fauna, flora, treinen,
trams, vuurtorens of welk onderwerp dan
ook of een bepaald land, het is er allemaal.
Wij nodigen iedereen uit die nog filatelis-
tisch verzamelt of die er belangstelling voor
heeft om deze beurs te bezoeken. Kom eens
langs om te zien of dat er is wat u nog mist
in uw verzameling. Ook kunt u uw verza-
meling laten taxeren. Bushalte, NS-station
op loopafstand en een ruime (gratis) par-
keerplaats aanwezig. Toegang voor leden
gratis, voor niet leden is de toegang € 1,-.
Voor verdere vragen over de ruilbeurs (of
over de vereniging) kunt u bellen naar 010
59 16 747.
NL Doet ook bij Pieter van Foreest
Op 16 en 17 maart 2012 wordt de landelijke
vrijwilligersactie NL Doet georganiseerd
door het Oranje Fonds. Diverse locaties van
Pieter van Foreest zetten dit jaar ook weer
hun deuren open voor Nederlanders die een
dag aan de slag willen als vrijwilliger. Het
aanbod aan vrijwilligersklussen is leuk en
divers. Kortom; voor ieder is er wat wils!
Meld je aan!
Vind je het leuk om 1 of 2 dagen je han-
den uit de mouwen te steken voor het goede
doel? Via de website www.nldoet.nl kun je
het aanbod aan klussen bekijken. Pieter van
Foreest heeft voor diverse locaties leuke
klussen geplaatst. Ben je goed in verven,
vind je het leuk om te helpen bij een High
Tea of wil je helpen bij een beautymiddag?
Ga dan snel naar de website en meld je aan!
Opening
nieuwe vestiging
Finovion
in Schipluiden
Administratie- en advieskantoor
Finovion heeft per januari 2012 een
nieuwe vestiging geopend in Schip-
luiden. Deze vestiging gaat deel uit
maken van een landelijk dekkend
netwerk van administratie- en advies-
kantoren.
Finovion is een administratie en fi-
nancieel advies kantoor dat het Mid-
den en Klein bedrijf ondersteunt bij
het verkrijgen van meer grip op de
zaak vanuit financieel oogpunt. Naast
het verlenen van ondersteuning bij het
traditionele accountantswerk, zoals
het voeren van de administratie, be-
lastingaangiften en het jaarwerk, is
het de ambitie van Finovion om on-
dernemers inzicht te geven in hun
cijfers. Op regelmatige basis worden
de cijfers doorgenomen en worden ac-
ties naar de toekomst uitgezet. Hierbij
vervult Finovion een klankbordfunc-
tie naar de ondernemer. Finovion
biedt haar diensten aan tegen vaste
maandelijkse bedragen.
Finovion onderscheid zich ten op-
zichte van de grotere kantoren door de
persoonlijke benadering van de cliënt
en het zijn van financieel klankbord
naar de toekomst. Daartegenover
staat dat Finovion wel de financiële en
fiscale kennis in huis heeft die nor-
maal gesproken alleen aanwezig is bij
de grotere kantoren.
Administratie- en advieskantoor
Finovion
Tjalk 83, 2636DB Schipluiden, 015-
3808103 / 06-19014433, schiplui-
den@finovion.nl, www.finovion.nl
o n t we r p a a n l e g o n d e r h o u d
Tuinaanleg
Snoeien
Onderhoud
Vijvers
Bestrating
9 FEBRUARI 2012
MiddenDelfland
7
ONZE AANBIEDINGEN GELDIG VAN VRIJDAG TOT VRIJDAG
Pepersteaks
3 stuks € 5,00
Uit eigen worstenmakerij:
Gebraden gehakt
100 gram € 0,95
Runderrollade
100 gram € 1,85
Dijkshoornseweg 21
Den Hoorn
Tel. 015 - 261 47 71
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 18.00 uur
Zaterdag
van 8.00 tot 15.00 uur
WWW.SLAGERIJVANGEEST.NL
Voor de lekkerste zelfgemaakte
Erwtensoep
volgens oma’s recept
Verse
varkenshaas
500 gram € 8,50
Elke woensdag GEHAKTDAG
Mager rundergehakt
500 gram € 3,50
Half om half (half rund/varkens)
500 gram € 2,90
Nu GRATIS kruiden
Gaagweg 36 - Schipluiden
Telefoon: 015 - 3809134
Openingstijden
dinsdagmiddag van 14.00 - 17.30 uur
vrijdagmiddag van 14.00 - 17.30 uur
zaterdag van 9.00 - 16.00 uur
Bent u opzoek naar een leuk, betaalbaar en
in het bijzonder origineel cadeau…?
Ambachtelijk Zuivelboerderij Van Winden
heeft voor u het zogenoemde ‘Midden Delfland pakket’
verkrijgbaar in elke prijsklasse.
Voor informatie, bezoek onze winkel of bel ons
telefoon: 015 - 3809134
Intern Transport Service Westland
Lierweg 75 • 2678 CT De Lier
Telefoon 0174 - 52 11 96 • Fax 0174 - 52 18 85
Mobiel 06 - 22 49 16 26
www.itswestland.nl
POMPEN! EN
VERZUIPEN!
OF........?
www.kruijtinterieur.nl
Wagenstraat 27 - Maassluis
Shutters op maat
Peugeot 107 XS 5-drs 5 km 2012
Daihatsu Sirion 5-drs Premium 9000 km 2010
Ford Focus 1.8 Titanium 5-drs 8600 km 2009
Ford Ka 1.3 I 12th Edition 71000 km 2008
Nissan Note 1.6 16V Tekna 52000 km 2008
Opel Astra 1.8 16V Cabrio Temptation 49000 km 2008
Toyota Yaris 1.3 16V 5-drs Sol 42000 km 2007
Ford Focus Stationw. 1.6 Trend 81000 km 2007
Peugeot 206 1.4 XS 92000 km 2007
Opel Tigra 1.4 16V Cabrio Sport 26000 km 2007
Opel Astra 1.6 16V Edition 45000 km 2006
Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic 58000 km 2006
Kia Picanto 1.1 EX Autom. 29000 km 2006
Hyundai Matrix 1.6 16V Dynamic 76000 km 2006
Seat Leon 1.6 16V Style 101000 km 2006
VW Polo 1.4 5-drs 116000 km 2006
Renault Grand Scenic 2.0 16V Tech Road SL 103000 km 2005
Daewoo Kalos 1.2 5-drs 60000 km 2005
Opel Zafira 2.0 DTH Elegance 157000 km 2003
Daewoo Tacuma 1.8 103000 km 2001
Vw Golf 1.4 Optive + Airco 149000 km 2001
Seat Ibiza 1.4 16V S 140000 km 2001
Renault Megane Scenic 1.6 16V 149000 km 2000
Opel Astra 1.6 16V Pearl 5-drs 175000 km 2000
Opel Zafira 1.6 16V Elegance 178000 km 2000
Suzuki Grand Vitara 2.0 108000 km 2000
VW Polo 1.6 121000 km 1998
Kijk voor meer auto’s op:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
Voor meer informatie 0174 - 444635 of 06 - 53 54 89 66
info@chrisvanwaes.nl, www.chrisvanwaes.nl
Zondag 12 februari van 13.00 tot 18.00 uur
Uiverlaan 20 , 3145 XN Maassluis
Koningshof
Uw vertrouwen waard
Juwelier Antiquair
Wilt u goud of
zilver verkopen?
Chris van Waes is naast antiquair en
juwelier ook gediplomeerd taxateur.
Voor uw goud en zilver biedt
Chris van Waes op basis van een
vakkundige taxatie een goede prijs.
Aangifte inkomstenbelasting
2011 verzorgen?
Administratiekantoor
Van der Heijdt-van Mil
Voor al uw administraties,
aangiftes en fiscale aangelegenheden
tevens VVE beheer.
Nancy van der Heijdt
Tel. 06-202 33 476 / 010-5924273
www.hm-administratie.nl
Miranda van Zwet
Prins Claussingel 12 Den Hoorn
06-23723649
reparatiemiranda@gmail.com
kledingreparaties
vermaken van kleding
woonaccessoires
Tegelzetter nodig? Ik ben
op zoek naar mensen die
hun keuken, badkamer,
toilet of vloer willen laten
betegelen. Ook voor het
stukadoren kunt u bij mij
terecht. Aanbieding voor
de winter!! Speciale prij-
zen! Bel Bas Anemaet, tel.
06-30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
LIEF GEZIN GEZOCHT
voor onze lieve poes Flü-
gel. 7 jaar oud en 3 kleuren
(lapjeskat) I.v.m. allergie
kan zij niet langer bij ons
blijven. Wie kan haar een
goed huisje geven? Fam.
van der Does-Verboon Tel.
015-3809584
9 FEBRUARI 2012
MiddenDelfland
8
Zoektocht naar kwaliteit, authenticiteit
en klasse
Van jongs af aan was ze er met grote regel-
maat te vinden. Met haar Friese merrie of
met de hond, bijna dagelijks toog ze naar
Het Kraaiennest; het natuurgebied, inge-
klemd tussen De Lier en Midden-Delfland,
om te genieten van de natuur en de elemen-
ten. Geïnspireerd door de natuur ontstond
de behoefte aan comfortabele en stijlvolle
producten die aansluiten bij haar levens-
stijl. “Ik houd van mooie producten die je
niet overal ziet.” Producten waarin comfort
en klasse samenkomen. Zo ontstond medio
2011 Kraaiennest Outdoor Lifestyle.
Authentiek en onderscheidend
De zoektocht naar producten voor het be-
tere buitenleven bracht haar uiteindelijk bij
ateliers in Zuid-Europa. Vakmanschap en
vaardigheden zijn daar van generatie op
generatie doorgegeven en dat zie je terug
in de producten. Het gebruik van alleen
de beste materialen, afkomstig van duur-
zame bronnen en met de hand verwerkt in
prachtige ontwerpen, deed haar besluiten
allereerst laarzen naar Nederland te halen,
maar ze wil snel haar collectie uitbreiden
met andere leerproducten, zoals tassen.
“Het was een intensieve en bijzondere reis.
Ik heb gezien wat deze producten zo kwali-
tatief hoogwaardig en exclusief maakt”. Er
wordt gewerkt met de mooiste leersoorten,
afkomstig van in vrije omstandigheden le-
vende runderen. De gecombineerde zolen
en het comfortabele voetbed zijn vervaar-
digd volgens een speciale, gepatenteerde
procedure. En er is voor iedereen wel een
model, allemaal even stijlvol en comforta-
bel. De laarzen passen perfect in de visie
van het Kraaiennest: unieke, duurzame
producten voor het betere buitenleven”, al-
dus de Maaslandse onderneemster.

Ruim assortiment
Kraaiennest heeft een ruim assortiment
laarzen voorradig in verschillende voet- en
kuitmaten. Naast de laarzen, is ze voorne-
mens haar collectie snel uit te breiden met
tassen, riemen en wellicht (cluth) porte-
monnees.

Waar te vinden
De producten zijn onder andere te zien bij
L’eau Vive; de stijlvolle woonwinkel aan de
Zuidvliet in Maassluis en bij de Plataan in
De Lier. Daarnaast kunt u direct contact op-
nemen met Kraaiennest Outdoor Lifestyle.
Desgewenst komt Monika met haar produc-
ten bij u thuis om in alle rust de kwaliteit en
schoonheid van de Kraaiennest producten
te voelen, te passen en te ervaren. Wilt u een
vrijblijvende productpresentatie bij u thuis?
Voor uzelf of met een groepje vriendinnen?
Neem dan vrijblijvend contact op via info@
kraaiennest. com of 06 – 22 01 69 03.
Foto Chantal de Kiewit
Kraaiennest Outdoor Lifestyle
door Simon van Zuilen
Maasland - De plannen voor de inrichting
van de Maaslandse Dam zijn nu zover, dat
de verkoop van start is gegaan. De gemeen-
te Midden-Delfland wil het vroegere tuin-
dersgebied nieuw leven in blazen met het
vestigen van ondernemers die daar willen
wonen en werken. Het gebied bestaat uit elf
’kamers’ met een totale grootte van 2,7 hec-
tare. Afhankelijk van de benodigde grootte
per ondernemer, worden de kamers onder-
verdeeld in één tot vier, vijf of zes kavels. Er
is geen bovengrens voor het aantal kavels.
De Maaslandse Dam is een lintvormig ter-
rein tussen de Oostgaag en het fietspad op
de vroegere trambaan. Het gebied is tien
hectare groot en was destijds een tuinders-
gebied met zeven hectare aan glastuin-
bouw. Door het stoppen of vertrekken van
de tuinders is het gebied in verval geraakt.
Voor de gemeente was dat aanleiding om de
verouderde kassen op te ruimen en het ge-
bied middels een nieuwe bestemming een
kwaliteitsslag te geven. ,,Het moet een aan-
trekkelijk en voor Nederland tamelijk uniek
buurtschap worden, waarin het landschap
voor duurzaam wonen en werken centraal
staan,’’ zo geeft wethouder Hans Horlings
aan.
In elke kamer en op elke kavel die gekocht
wordt moet gewoond en gewerkt worden,
ongeveer in de verhouding 50/50. Met het
werken bij het wonen worden lichte hore-
ca en kleinschalige detailhandel bedoeld,
maar ook zorg, diensten, educatie, verblijfs-
recreatie als Bed & Breakfast, voorzienin-
gen voor kunst en cultuur en vrijetijdsbe-
steding. Branches die elkaar versterken.
Het mes snijdt hiermee aan twee kanten.
De ondernemers vormen met hun bedrijf
gezamenlijk een nieuwe attractie in de zich
steeds meer uitbreidende toeristische sec-
tor van het Midden-Delflandgebied. Terwijl
toeristen en andere bezoekers op hun beurt
voor de economische inbreng zorgen.
Daarom moeten de bedrijven iets aantrek-
kelijkste bieden hebben, bijvoorbeeld iets
ambachtelijks of streekgebondenheid. Be-
zoekers en ondernemers moeten de aan-
trekkelijkheid van de Maaslandse Dam
gezamenlijk vergroten. Met het uitgeven
van kamers ontstaan kleine stukken met
bebouwing, omgeven door groen, water en
boomgaarden. Via de hoofdweg zijn alle ka-
mers met elkaar verbonden. ,,Het wonen en
werken in de kamers moet een aangename
ervaring worden,’’ zegt Horlings. ,,Uniek
gelegen in het groene gebied, middenin de
Metropool Rotterdam-Den Haag.’’
De gemeente Midden-Delfland heeft de
Naaldwijkse Miriam Damen aangetrok-
ken, om de Maaslandse Dam lokaal, regi-
onaal en landelijk in de markt te zetten. De
verkoopprijs is vanaf 410 euro per vierkante
meter. Het eerste schaap is inmiddels over
de dam. Dat is het echtpaar Dita en Jan Mo-
lenaar uit Maasland. Dat zij de eersten zijn
is niet zo vreemd, zij wonen reeds in het
gebied. Zij willen op de kavel binnen hun
kamer een theeschenkerij en tapestry shop,
voor de verkoop van door hen geïmporteer-
de Engelse borduurwerken, gaan beginnen.
Zie ook: www.maaslandsedam.nl.
Wethouder Hans Horlings en Miriam Damen heten gegadigden voor wonen en werken
aan de Maaslandse Dam van harte welkom. Foto Roger van der Kraan.
Project Maaslandse Dam
plek voor wonen en werken
Westland/Midden-Delfland - Agro Ad-
viesBuro heeft ondanks de economische
crisis de afgelopen jaren haar werkgebied
in Nederland en internationaal met succes
uitgebreid. De dienstverlening is vernieu-
wend op gebied van techniek, energie, ma-
kelaardij en organisatie en is passend bij de
toenemende vraag binnen de glastuinbouw
van het Westlands en Midden-Delfland..
Agro AdviesBuro heeft de afgelopen jaren
zelfs een beperkte groei
van het personeels-
bestand gereali-
seerd. Dankzij een
goede visie op de
sector zijn de doelen
jaarlijks gehaald
en kan worden
geconstateerd
dat Agro Advies-
Buro dynamisch
en kerngezond is.
De dienstverlening
wordt steeds aange-
past aan de eisen
van de tijd, zodat
blijvend maximale
toegevoegde waarde aan de klant wordt
geboden.
In 2008 heeft participatie door medewer-
kers in Agro AdviesBuro plaatsgevonden.
Na een periode van overdracht van directie-
zaken is het weloverwogen besluit genomen
om de directie in persoon Bram Hanemaaij-
er als algemeen directeur en Bram van
Marrewijk als financieel directeur intern
te laten opvolgen door Léon Lankester en
Aad Janssen. De directieopvolging is zorg-
vuldig voorbereid en wordt per 1 maart a.s.
geformaliseerd. Léon Lankester is in fe-
bruari 2009 in dienst getreden als Manager
Techniek en Innovatie. Aad Janssen is sinds
januari 2000 betrokken als makelaar
en de laatste jaren als afdelingshoofd
Makelaardij. Bram
Hanemaaijer blijft
lid van het MT en
zal als hoofd af-
deling Energie en
Managementadvi-
sering betrok-
ken blijven bij
Agro Advies-
Buro. Pieter
van Velden
blijft lid van
het MT voor het
onderdeel Tech-
niek en Interna-
tionale projecten.
Léon Lankester
is naast directeur, manager Techniek en
Innovatie. Aad Janssen is naast directeur,
afdelingshoofd Makelaardij en Financiële
bedrijfskunde. Bram van Marrewijk zal als
commissaris verbonden blijven aan Agro
AdviesBuro.
Directiewisseling Agro AdviesBuro
Maasland - Februari is van start gegaan; het
voorjaar is al weer dichterbij dan u denkt.
Het seizoen dat de bolletjes in de tuin weer
opkomen en u uw tuin weer zomerklaar wilt
maken. Om over enkele maanden weer vol-
op te kunnen genieten van alle bloemen- en
kleurenpracht heeft u eerlijke en natuurlijke
producten nodig van BVB Substrates. Maar
dat gesjouw met zware zakken daar heeft u
vast een hekel aan.
Dan heeft korfbalvereniging ODO weer
goed nieuws voor u. Net als de voorgaande
jaren brengt ODO ook dit voorjaar de zwa-
re zakken Jardino, het kwaliteitsmerk van
BVB, bij de Maaslanders thuis. U kunt kie-
zen uit potgrond, tuinaarde, terrasplanten-
potgrond, cocosgrond, heide-rhodo grond
en sierschors. Op vrijdag 16 en zaterdag 17
maart a.s. komt ODO namelijk naar u toe
om die zware zakken bij u af te leveren, en u
hoeft er niet eens voor thuis te blijven. Niet
alleen heeft u de garantie van kwaliteitspro-
ducten van BVB voor uw tuin en bloembak-
ken, maar ook wordt het bij u voor de deur
afgeleverd! Op deze manier worden drie
vliegen in één klap geslagen: geen gesjouw
met zware zakken voor de mensen, op tijd
een kwaliteitsproduct voor de tuin in huis
en tevens steun voor een Maaslandse ver-
eniging!
Vorige week hebben alle Maaslanders een
folder in de brievenbus ontvangen met
daarop een antwoordstrook. Op deze strook
kunt u invullen hoeveel zakken u wilt be-
stellen. Lever het strookje voor 20 februari
in bij : M. van Waardenburg, Vr. Lidewey-
singel 32 of M. van der End, Commande-
rij 19 in Maasland. U kunt echter ook zeer
eenvoudig via internet uw bestelling plaat-
sen, ga hiervoor naar www.odomaasland.
nl/potgrondactie. Indien u nog geen folder
in de bus hebt gehad, kunt u mailen naar
potgrond@odomaasland.nl. Op vrijdag 16
en zaterdag 17 maart rijden enkele BVB-
vrachtwagens door het dorp en worden alle
bestellingen afgeleverd.
ODO brengt potgrond bij u thuis
9 FEBRUARI 2012
MiddenDelfland
9
3-GANGEN
DINER
verras je
liefste Valentijn!
R
o
m
a
n
tisch
d
in
s
d
a
g
1
4
f
e
b
r
u
a
r
i
Naast het verzorgen van diners, feesten en partijen
kunt u bij ons terecht voor complete
vergaderarrangementen en lunches!
Voor informatie en reserveringen:
Motel/Restaurant Elzenhagen
Monsterseweg 100
2685 LK Poeldijk.
Tel.: (0174) 214300
Fax: (0174) 214328
Internet: www.elzenhagen-poeldijk.nl
Uw specialiteitenrestaurant in het Westland!
Tijdens deze avond
kunt u genieten van
LIVE MUZIEK
en kunt u
een dansje maken....

3
2
,5
0
p.p.
m
et een
bijzondere
verrassing!
Op dinsdag 31 januari bezocht een groep
jonge Brazilianen de Aloysiusschool in
Maasland. Een week eerder was de groep al
op de Jozefschool in Schipluiden geweest.
De groep bestond uit jonge studenten en
jong werkenden. Op uitnodiging van de
Stichting Vamos (betekent “aan de slag”)
was de groep naar Nederland gekomen.
Regelmatig gaat er een groep jongeren uit
Midden Delfland naar Brazilië om de han-
den uit de mouw te steken. Zo helpen ze de
dorpsgemeenschap met allerlei projecten
ten behoeve van de opbouw.
De groep Brazilianen komt uit de dorpen
waar VAMOS actief is en kon o.a. door de
hulp vanuit Nederland, maar ook door ei-
gen inzet meehelpen aan de opbouw van
hun eigen leefgemeenschap. De groep heeft
zelf gespaard en gewerkt voor de reis naar
Nederland.
Het verblijf duurde drie weken. De eerste
week werd besteed aan een basiscursus
Engels en basiskennis over Nederland. De
groep verbleef bij gastgezinnen in Midden
Delfland. De laatste twee weken bestond uit
veel werkbezoeken zoals het bezoek aan de
Tweede Kamer en een kijkje in het basis-
onderwijs.
De Aloysiusschool steunt de Stichting
Vamos en de Jozefschool zet zich in voor het
kindertehuis Casa da Crianca. Op de Aloy-
siusschool werd er verteld over het werk in
Brazilië. De kinderen van de groepen 1 t/m
8 konden vragen stellen. Antwoorden geven
was geen probleem, omdat Nuria een leer-
linge uit groep 7 Portugees spreekt, evenals
een aantal moeders die de Portugese taal
beheersen. De Brazilianen vonden de scho-
len prachtig en de sfeer was top. Aan het
einde van de ochtend werd er nog een par-
tijtje Nederland-Brazilië gevoetbald. Door
de overmacht aan Maaslandse voetballers
hadden de gasten weinig kans, maar dat
mocht de pret niet drukken. De bezoeken
aan de beide scholen waren voor de Brazi-
lianen, de gastgezinnen, de begeleiders, de
kinderen en de leerkrachten een goede en
vooral leerzame ervaring.
Braziliaanse jongeren bezoeken
Aloysiusschool en Jozefschool
Bouw je eigen super coole
Spacemobiel
Laat je fantasie de vrije loop en bouw een
machine waar je door de tijd mee kunt rei-
zen, op de maan kunt landen of op Mars een
rondje kunt racen!
Van de verschillende restmaterialen uit fa-
brieken kun jij je nu de mooiste spacemo-
biel maken.
Heb je zin in een gezellige middag? Of geef
je je feestje? Nodig je dan ook je vrienden
uit. Kom dan een fantastische spacemobiel
maken.
Er is ruimte voor 20 spacemobielen – dus
vol is vol. Natuurlijk zorgen wij ook voor
een lekker hapje en drankje!
Bibliotheek Maassluis | Woensdag 15 fe-
bruari | 14.00-16.00 uur | 6+
Bibliotheek Den Hoorn | Woensdag 22 fe-
bruari | 14.00-16.00 uur | 6+
Toegang; € 3,50
Peutervoorstelling
‘Monkie’ bij
OBS Het Galjoen
Op vrijdag 17 februari aanstaande orga-
niseert OBS Het Galjoen in Den Hoorn
de theatervoorstelling ‘Monkie’ van the-
atergroep De Teerstoof uit Schiedam. De
voorstelling is bedoeld voor peuters vanaf
2,5 jaar en is gebaseerd op het gelijknamige
prentenboek van Dieter Schubert.
Lievelingsknuffel Monkie valt van de fiets
en raakt zoek. Hij ligt onder een dikke boom
in het bos en leert allerlei nieuwe vriendjes
kennen. Zo logeert hij bij de feestvierende
muizen, speelt met egeltjes en vliegt hoog in
de lucht met de ekster. Als je vier jaar wordt,
kom je ook in een heel nieuwe wereld te-
recht. De eerste schooldag is een mijlpaal
in het leven van een kind.
Deze leuke voorstelling is gratis. Peuters
met vader, moeder, opa of oma zijn van
harte welkom op 17 februari om 09.30 uur
of 11.00 uur in het gebouw van OBS Het
Galjoen, Achterdijkshoorn 7 te Den Hoorn.
Bel voor meer informatie (015) 2562561 of
kijk op www.galjoenweb.nl
Open dag
Lentiz Maaslandcollege
Maasland - Op zaterdag 11 februari
2012 houdt het Lentiz Maaslandcol-
lege weer een open dag aan de Com-
mandeurskade 22 in Maasland. Ouders
en toekomstige leerlingen kunnen weer
een kijkje nemen in het prachtig gele-
gen gebouw aan de rand van het dorp
Maasland en kennis komen maken met
docenten en leerlingen. Een rondlei-
ding is mogelijk, maar ouders kunnen
ook zelf een wandeling maken aan de
hand van een routebeschrijving.De
deuren zijn open van 10.00 tot 13.00
uur.
Bingo Maaslandse
Vogelvereniging
Vrijdag 17 februari is het weer de derde vrij-
dag van de maand en dan spelen wij altijd
onze maandelijkse bingoavond. U bent al-
len van harte welkom wij spelen voor aan-
trekkelijke prijzen, ook hebben wij leuke
weggeefprijzen.
De zaal gaat open vanaf 19.30 uur en de bin-
go zal beginnen om 20.00 uur. En uiter aard
staat de koffie klaar. Ons adres is: Doelpad
5 te Maasland. Tot ziens op vrijdag 17 fe-
bruari.
Jammer dat u er niet was
Afgelopen vrijdagavond 3 februari was er
een dansavond voor ouderen in de Singel-
hof.
De dj’s Bram en Bep Groen draaiden leuke
muziek en allerlei dansen werden er gedaan.
Het was een heerlijke avond iedereen heeft
genoten. Het aantal deelnemers had wel wat
meer kunnen zijn. Het slechte weer zal wel
parten hebben gespeeld.
Wij (activiteitencommissie van Stichting
Welzijn Midden Delfland) hopen dat u de
volgende keer wel zal komen.
Zorg
Wonen
Welzijn
Behandeling
www.pietervanforeest.nl
Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s
voor diverse locaties, zorg thuis, ambulant team
en ons fexbureau!
Ben jij die gastvrije, professionele, betrokken en actieve
Verzorgende IG (niveau 3), Verpleegkundige (niveau 4/5)
of Helpende (niveau 2) die graag dat stapje extra wil zetten voor
onze (veelal oudere) cliënten?
Je bent van harte welkom!
Kom jij ons team versterken?
9 FEBRUARI 2012
MiddenDelfland
10
V.l.n.r: Marlies Wenneker, Ton en Corrie Lansbergen en Ellen de Kok
hebben prachtige tochten gereden in Oostenrijk.
Midden-Delflanders rijden
de Alternatieve Elfstedentocht
op de Weissensee!
Midden-Delfland - Een mooi aantal men-
sen uit Midden-Delfland heeft afgelopen
week de Alternatieve Elfstedentocht op de
Weissensee in Oostenrijk gereden.
De redactie hoopt u binnenkort een verslag
Schipluiden – Stevig ingepakt gingen een paar bewoners van Akkerleven richting de
ijsbaan waar zij, veilig zittend in hun rolstoel, zelfs nog de baan op gingen! Een paar
geroutineerde schaatsers namen de senioren mee die enorm genoten van hun tochtje over
het gladde oppervlak. Met frisse neus en blozende wangen nipten ze daarna van een kop
heerlijk warme chocomel in het clubgebouw van Vlietland!
Senioren op het ijs
Met de Elfstedentocht in aantocht is het
natuurlijk heel leuk om te weten wat al die
wedstrijd- en toerrijders straks mee gaan
maken in Friesland. U leest het allemaal in
Een Elfstedenrijder vertelt … van de Maas-
landse auteur Fred Louter. Het boek, dat vo-
rig jaar verscheen, is nu ook nog eens voor
de speciale actieprijs van slechts 10 euro
verkrijgbaar bij onder meer Het Dranken-
kabinet aan de Zuidvliet in Maassluis.
Sinds de eerste Elfstedentocht in 1909 heb-
ben honderdduizenden landgenoten, maar
ook buitenlanders, deelgenomen aan dit
unieke schaatsevenement. Onder hen tal
van Midden-Delflanders en Maassluizers.
Net als alle wedstrijdrijders hebben ook
deze toerrijders allemaal hun eigen herin-
neringen aan de Elfstedentocht. Een aantal
van hen vertellen hun verhaal in Een Elfste-
denrijder vertelt …
Met onder anderen winnares 1986 Tineke
Dijkshoorn, Kees en Jacoline van Aalst,
IJsbrand Chardon, Gijs de Jong, Willem
Nell, Leen Noordam en Jaap van Duijn.
Voorwoord: Henk Angenent, winnaar laat-
ste Elfstedentocht 1997.
Een Elfstedenrijder vertelt … is naast Het
Drankenkabinet te koop via de website van
RETROVISION: www.retrovision.nl, aan
de Haagwinde 4 (vooraf even bellen met
06-17228437) en in Café ’t Jachthuis in de
Foppenpolder.
Een Elfstedenrijder vertelt ...
nog nooit zo actueel!
door Gemma van Winden-Tetteroo
Schipluiden – “De mensen zijn kennelijk
goed voorbereid en nemen zo te zien niet
teveel risico. We denken dat er prima ge-
communiceerd is via de diverse media . En
het is duidelijk dat het overleg met de ijs-
verenigingen hier in Midden-Delfland zijn
vruchten afwerpt,” zegt Anne-Marie, een
van de medewerkers van de RAV, de Regio-
nale Ambulance Voorziening van Haaglan-
den. Samen met haar collega Ramdjiet is zij
in het weekend als extra kracht ingezet om
de mensen die op het ijs gewond raken, op
te vangen en zo nodig naar het ziekenhuis
te vervoeren. Gelukkig hebben de twee tijd
voor een kop koffie in het ijsclubgebouw. Er
is even niemand die van hun diensten ge-
bruik maakt op deze zondagmorgen.
Betrouwbaar of niet?
De ijsperiode verloopt tot nu toe heel goed in
Midden-Delfland. Mensen nemen de waar-
schuwingen over het algemeen ter harte.
Vanuit de gemeente is er steeds nauwkeurig
overleg tussen de diverse hulpdiensten en
de ijsverenigingen. Samen komen ze er ze-
ker uit en goed beslagen ten ijs. De vaart en
de vlieten worden niet eerder vrijgegeven
dan wanneer de ijsverenigingen het verant-
woord achten. Dat er altijd mensen zijn die
toch zelf op onderzoek uitgaan, is duidelijk.
Er zijn dan ook meerdere gevallen bekend
waarbij schaatsers door het ijs zakten en zij
door anderen weer op het droge geholpen
moesten worden. Gelukkig zonder fatale
gevolgen tot dusver. Afgelopen weekend
was het buitenijs zeker nog niet overal be-
trouwbaar. Juist de sneeuwval zorgde voor
veel onverwachte zwakke plekken. Op de
sites van de ijsverenigingen werd gewaar-
schuwd voor de gevaren. Er waren her en
der onzichtbare windwakken die nauwe-
lijks dichtgevroren waren. Ook onder de
bruggen lag het ijs in het weekend nog open.
Auto’s te water
Ook de diverse sneeuwbuien zorgden voor
overlast. Op de Gaagweg gingen op één dag
twee auto’s te water; een kwam in de vaart
terecht en de ander tuimelde de diepte in bij
de smalle waterkant. De inzittenden kwa-
men er goed vanaf maar de roep om vei-
liger wegdek wordt steeds luider. De route
langs de Gaagweg tussen Maasland en Den
Hoorn is de laatste tijd steeds vaker in het
nieuws door levensgevaarlijke situaties on-
danks het feit dat de weg onlangs uitgebreid
is aangepakt. Elders in de krant leest u over
plannen ter verbetering.
Het buitenijs was de afgelopen week nog niet overal betrouwbaar.
Door het ijs gezakt: toch goed verloop ijsperiode
Het extra ambulanceteam van
Midden-Delfland heeft gelukkig
ook tijd voor koffiepauze.
di Corti Cyclo Service =
Passie voor fietsen en schaatsen.

Voor een perfecte ronding, scherpe schaatsen
en natuurlijk ook het onderhoud van uw racefiets of MTB.
Frank de Kort
Keenenburgweg 29
2636GK Schipluiden | 06-27464132
frank@dicorti.nl | www.dicorti.nl
van deze prestatie te kunnen voorschotelen.
In ieder geval willen we vanaf deze plek
alle deelnemers van harte feliciteren met
hun prestatie!
9 FEBRUARI 2012
MiddenDelfland
11
N
u 2
e
trouw
ring gratis!
Laat je door ons verrassen met
deze MEGA aktie!
Hoof dst r aat 89, 2678 CG De Li er, www. j uwel i er- nederl of. nl
50%
t ot
VERBOUWINGS-
UITVERKOOP
Kortingen op het hele assortiment
Valentijndag wordt voor u
nu wel extra voordelig
De Rekenkamercommissie is weer compleet, v.l.n.r. Marco Zuidam,
voorzitter Hans Gerrit Jans en Filip den Eerzamen. Foto Roger van der Kraan.
Mutaties in Rekenkamercommissie Midden-Delfland
Midden-Delfland - Tijdens de dinsdag ge-
houden vergadering van de gemeenteraad
van Midden-Delfland, zijn alle op de agen-
da staande voorstellen van het college door
de raad aangenomen. Er is onder meer een
nieuw lid benoemd in de Rekenkamercom-
missie, de visie naar een nieuw masterplan
voor het centrum van Den Hoorn is vastge-
steld, en de raad is akkoord met een plan
van aanpak naar de voorwaarden voor de
overname van de N 468 van de provincie
aan de gemeente.
Midden-Delfland - De Rekenkamercom-
missie is van de gemeente Midden-Delf-
land is weer compleet en heeft tevens een
nieuwe voorzitter. In de plaats van de in
oktober vorig jaar wegens gezondheids-
redenen afgetreden voorzitter Cees van
Rietschoten, is tijdens de dinsdag gehou-
den vergadering van de gemeenteraad een
nieuw lid benoemd, Marco Zuidam uit Den
Hoorn. Het voorzitterschap is overgenomen
door de aangebleven Hans Gerrits Jans, die
in Heemskerk woonachtig is. Het derde
lid is de eveneens nog zittende Filip den
Eerzamen uit Oud-Beijerland. Burgemees-
ter Arnoud Rodenburg wenste het nieuwe
Rekenkamercommissielid bij zijn installa-
tie veel wijsheid bij zijn werkzaamheden,
hetgeen vergezeld ging met het aanbieden
van een bloemetje alsmede een applaus van
raad en publieke tribune. Voorzitter Gerrits
Jans vindt het vanwege de lokale binding
wel prettig dat er weer één van de leden in
Midden-Delfland woonachtig is.
De Rekenkamercommissie is eind novem-
ber 2006 ingesteld, met als doelstelling
om door middel van onderzoeken inzicht
te bieden in de prestaties van de gemeente
Midden-Delfland als geheel en waar mo-
gelijk aanbevelingen te doen voor de toe-
komst. Sinds de Rekenkamercommissie er
is, zijn er tal van onderzoeken uitgevoerd,
o.a. naar de programma-begroting, naar de
gemeentelijke begeleiding van grote bouw-
projecten, heel recent nog naar burgerpar-
ticipatie, een verkenning naar de Gebieds-
visie van Midden-Delfland en eveneens
nog maar kortgeleden naar de inhuur van
externe mensen. De leden van de Reken-
kamercommissie nodigen niet alleen de
leden van de gemeenteraad maar ook de
inwoners uit om eventuele suggesties aan te
dragen voor onderwerpen waarvan het van
belang en nuttig is om die te onderzoeken.
,,Input van mogelijk onderzoek binnen de
gemeente Midden-Delfland is welkom,’’ zo
geeft Den Eerzamen aan. Op dit moment
voert de Rekenkamercommissie een onder-
zoek uit naar de verstrekking van subsidies,
alsmede een vervolgonderzoek naar de pro-
gramma-begroting 2011/2012.
Gemeenteraad akkoord met nieuwe aanpak Centrumplan Den Hoorn
Tot de hamerstukken behoorde de instem-
ming met de aanleg van de nieuwe eenden-
kooi ’Kooijburgh’ in de Commandeurspol-
der. Het opwaarderen van het centrum van
Den Hoorn is al heel lang aan de gang, al
zo’n vijftien jaar. De plannen hebben tot
dusver tot niets geleid. Ook een al eerder
vastgesteld masterplan, in 2002, heeft niet
geleid tot een ontwerp-bestemmingsplan.
Door tijdsverloop is een heroverweging van
het masterplan op zijn plaats. De nieuwe
koers voor de ontwikkeling van het cen-
trum Den Hoorn is nu vastgelegd in twee
documenten: de (ontwerp)visie en het mas-
terplan.
Het initiatief van de ondernemers om op
korte termijn daadwerkelijk iets aan het
centrumplan te doen, wordt door het ge-
meentebestuur omarmd. Het betreft het
opwaarderen van de Dijkshoornseweg. De
inspraakreactie van de ondernemersvereni-
ging heeft de gemeente het vertrouwen ge-
geven dat ondernemers uit de Dijkshoorn-
seweg nu al bereid zijn mee te denken en
te investeren in een sterke winkelstraat. De
inspraakreactie van de ondernemers is voor
een groot gedeelte in lijn in overeenstem-
ming met de door het college gedachte vi-
sie en planontwikkeling. De gemeente heeft
gehoor gegeven aan het dringende verzoek
van de ondernemersvereniging om de ont-
wikkeling van de Dijkshoornseweg niet in
2016 maar al dit jaar ter hand te nemen. De
ondernemersvereniging wil druk op de ke-
tel houden middels een tweewekelijks over-
leg.
9 FEBRUARI 2012
MiddenDelfland
12
door Gemma van Winden-Tetteroo
Midden-Delfland – We hebben er met zijn
allen even op moeten wachten maar nu is de
winter dan toch in alle hevigheid losgebar-
sten. De grote doos met schaatsen is weer
van zolder gehaald, de wanten zijn ver-
deeld, er worden talloze foto’s gemaakt van
de eerste schuchtere slagen en de ijsclubbe-
stuurders draaien vele overuren: Nederland
is in de ban van het ijs, een land bevriest en
een volk ontdooit.
Corrie 1, 2 of 3?
Geniet u er ook zo van? Allemaal blozen-
de gezichten, stoere schaatsers en gezel-
lige krabbelaars. Na afloop even een lek-
ker bekertje warme chocomel halen, liefst
met zo’n mierzoete roze koek en dan kan
de echte sportman of – vrouw er wel weer
even tegen. En wie weet kunnen we vol-
gende week wel terugkijken op een echte
onvervalste Elfstedentocht! De schaatsers
die naar de Weissensee geweest zijn, heb-
ben eigenlijk hun portie al gehad maar Ne-
derland krijgt er niet zo gauw genoeg van.
Het ijs en de schaatssport verbroederen ook.
Eigenlijk zie je zelden ongeregeldheden bij
deze winterse aangelegenheid. Iedereen
kletst met iedereen en de sfeer is gemoede-
lijk. Zelfs na het bezoek van zo’n 1300 mid-
delbare scholieren wordt de ijsbaan netjes
achter gelaten. Geen rondslingerende fles-
jes of chipszakken; het afval komt gewoon
in de vuilnisbakken terecht. Zo kan het ook.
In de kantine is het een drukte van belang.
Achter de balie testen de vrijwilligers de
snelheid waarmee ze honderden brood-
jes worst en bekertjes chocomel kunnen
verzorgen. “Corrie, drie erwtensoep alsje-
blieft?” wordt er geroepen. Welke Corrie?
Er staan er drie om te helpen naast de andere
dames en heren die zich met plezier aange-
meld hebben.
Koude koffie
Het loopt allemaal gesmeerd. De plaatse-
lijke middenstand vaart er wel bij en de
man die de koek & zopie van de ijsclub re-
gelt, moet heel vaak de voorraad aanvullen
maar dat lukt allemaal fantastisch. Tuurlijk
gaat er wel eens iets mis maar daar wordt
dan smakelijk om gelachen. Zo hadden we
achter de toonbank nauwelijks tijd om zelf
een hapje of een slokje te nemen. Zeker
afgelopen weekend was het topdrukte in
het clubgebouw. Had je net een kop soep
ingeschonken voor jezelf of hij werd alweer
onder je handen vandaan aan een klantje
gegeven. Toch tussendoor dan maar even
een bekertje koffie ingeschonken. Wel veel
te heet om snel op te kunnen drinken dus
hup, een plons koud water erbij. Maar toen
ik de volgende vier klanten van hun natje en
hun droogje voorzien had en zelf een slokje
wilde nemen, was opeens mijn eigen kof-
fiebeker verdwenen. “Oh, die heb ik net ver-
kocht.” Mmm, nou ja, degene die het bruine
vocht zojuist ontvangen had, zal voor die
vijftig cent zijn mond dus niet verbranden!
Schoenen wachten wel
Op het buitenijs wordt het in de loop van de
week steeds drukker. Bij ’t Middelpunt aan
de rand van het dorp, hebben de uitbaters
een extra koek & zopietent neergezet waar
gretig gebruik van gemaakt wordt. Overal
langs de kant en in de vastgevroren boot-
jes zie je tassen met schoenen staan. Die
wachten daar geduldig tot de rechtmatige
eigenaar weer terugkomt na een middagje
schaatsen. Van achter de ramen kijken ou-
dere dorpelingen toe en zo genieten ook
zij van het winters vermaak. Westlanders
schaatsen op doortocht onderweg naar
Vlaardingen even door Schipluiden of
Maasland. Een paar crossers komen met
hun fiets onder de brug door. Wie zegt er nu
dat je alleen op de schaats over het ijs kunt?
Sneeuwberg
Na sluitingstijd wordt de ijsbaan weer keu-
rig geveegd en horen de buurtbewoners
nog tot in de late uurtjes het gebrom van de
sneeuwschuiver. De sneeuw wordt op een
hoop geveegd, daar kunnen de volgende dag
de kinderen weer naar hartenlust van genie-
ten. De Canadese glijdertjes op de kinder-
baan doen uitstekend dienst om vooral de
jeugd van enige houvast te voorzien. Toch
kan dat niet voorkomen dat je deze sport
met vallen en opstaan moet leren. Ach, alle
begin is moeilijk en wie weet schuilt in het
krabbelende grut wel de toekomstige Elf-
stedenwinnaar. Tenslotte is onze eigen Ti-
neke Dijkshoorn ook op houten schaatsjes
op het slootje achter de boerderij begonnen
en zij presteerde het om in 1986 de snelste
vrouw van de Tocht der Tochten te worden.
Aan alles is gedacht
En het feest is nog niet afgelopen: vanaf
donderdag zal de Westland Toertocht verre-
den kunnen worden. Er is goed overleg met
allerlei mensen, belanghebbenden, goede
doelen en initiatiefnemers zodat steeds
meer mensen met volle teugen kunnen ge-
nieten. Ehbo, hapje en drankje, parkeren,
schaatsen slijpen, ruilbeurs voor schaatsen,
sneeuwschuivers aan alles wordt gedacht.
Ook een Sigmateam, een calamiteitenteam
waarin alle mogelijke hulpverleners verte-
genwoordigd zijn, komt naar Schipluiden
als eerste test voor een landelijke opzet
waarbij gebruik gemaakt wordt van ieders
kwaliteiten. Kortom: dit is een winter waar
menig liefhebber lang van heeft gedroomd.
Nu nog de echte Elfstedentocht en dan is het
plaatje compleet.
Wordt vast vervolgd!
1300 Stanislassers zorgden voor topdrukte op ijsbaan.
Ook de van thuis meegebrachte koffie en
koek smaken heerlijk.
Wie zegt nu dat je alleen kunt schaatsen
op het ijs?
Geen bergen in Nederland? Maar wel eentje in Schipluiden hoor!
Alle begin is moeilijk maar wie weet
schuilt in dit kindje wel een toekomstige
schaatsheld!
Een land bevriest een volk ontdooit!
Schipluiden – De euforie van de prach-
tige schaatsdagen in Schipluiden maakten
maandagmorgen jl. even plaats voor een
ijskoude douche toen bestuursleden ont-
dekten dat er ingebroken was in het club-
huis. De dieven forceerden een deur en gin-
gen er met de restanten van het wisselgeld
vandoor. “Ontzettend jammer en laf dat er
kennelijk mensen zijn die niet beseffen dat
wij ook gewoon vrijwilligers zijn die dag
en nacht in touw zijn om het iedereen naar
de zin te maken op de ijsbaan.
Een kopje koffie of warme chocola kost
maar vijftig cent, die lage prijzen doen we
speciaal voor de gezelligheid. Heerlijk als
Euforie maakt plaats voor
ijskoude douche na inbraak
Even een ijskoude douche bij de ontdekking van de inbraak
kinderen een eurootje in hun wantje hebben
waarmee ze wat te drinken en te snoepen
kunnen kopen. Wat heeft het dan voor zin
om de boel hier te vernielen voor een beetje
wisselgeld? Laten die dieven gewoon gaan
werken voor hun geld, dat doen wij ook.”
Burgemeester Rodenburg sprak eveneens
zijn afschuw uit. De laatste weken wordt er
met grote regelmaat her en der ingebroken.
“We zijn zo trots op de ijsclubs die onze ge-
meente telt. We zetten daarmee de sportivi-
teit en de saamhorigheid flink op de kaart.
Een dergelijke inbraak staat daar helemaal
haaks op.” De politie doet er alles aan om
ook deze inbraak op te lossen.
9 FEBRUARI 2012
MiddenDelfland
13
door Simon van Zuilen
Maasland - De winter is alsnog gekomen en
hoe! In december en januari leek het voor-
jaar al in aantocht. De knoppen aan bomen
en struiken liepen uit, de vogels werden al
zenuwachtig, en hier en daar dartelden de
jonge lammetjes al. Maar februari is tot nu
toe een ijsmaand waar je u tegen zegt.
De vorst heeft Nederland in een ijzige
greep, zodat er zelfs van een Elfsteden-
tocht sprake is. Vanaf deze donderdag (9
februari), is ook de Westlandse Toertocht
van start gegaan, georganiseerd door de ijs-
clubs uit Maasland, Schipluiden, De Lier,
Naaldwijk en Vlaardingen. En wie weet zit
er ook de enige schaats klassieker in deze
regio er nog in, de in Maasland te houden
Westland Marathon. De 95-jaar bestaande
ijsclub Maaslands |IJsvermaak is er in ieder
geval klaar voor. Zolang de winter nog van
wijken weet, is er van alles mogelijk, met
een Elfstedentocht uiteraard als het abso-
lute hoogtepunt van het schaatsseizoen.
Het ziet er allemaal veelbelovend uit, maar
het is moet hier en daar nog een beetje aan-
groeien. Voor bijvoorbeeld de Westland
Marathon verlangt de KNSB een ijsdikte
van tenminste twaalf centimeter, en die was
deze week nog niet overal bereikt. Wat niet
weg nam dat er vanaf het afgelopen week-
einde toch al druk op de vlieten geschaatst
werd. Er gingen nabij het Bommeer enkele
schaatsers door het is, maar het bleef voor
hen gelukkig alleen maar bij een nat pak.
Maaslands IJsvermaak had voor de zeker-
heid de spandoeken opgehangen dat het is
nog niet helemaal betrouwbaar was, maar
als je zoveel jaar niet hebt kunnen schaatsen
dan wil je die kans toch waarnemen, want
voordat je het weet treedt de dooi weer in.
Zover is het allemaal nog niet, Koning Win-
ter regeert nog steeds met harde hand, en
het zou zomaar kunnen dat er op het mo-
ment dat de Schakel verschijnt de Westland-
se Toertocht gereden zou kunnen worden.
Het probleem op de vlieten was aanvanke-
lijk dat het ijs nog te dun was om die storen-
de sneeuwbui met de twee sneeuwschuivers
van Maaslands IJsvermaak te lijf te gaan.
De ene schuiver is weliswaar een amfibie-
schuiver die blijft drijven als hij door het
ijs zou gaan, maar dat schiet niet echt op
om er een mooie schaatsbaan van te maken.
Later lukte dat beter, zodat de sneeuwschui-
vers, Maaslands IJsvermaak had net voor de
vorstperiode nog een nieuwe motormachi-
ne gekocht, hun werk konden doen. Zoals
op één van de foto’s ook te zien is.
IJsbaan
De ijsbaan is al sinds vorige week donder-
dag geopend, nadat er woensdagavond met
veel succes nog een ijstransplantatie was
uitgevoerd. Het grote en nog open windvak
vooraan op de baan was met ijsplakkaten
uit de sloot dichtgelegd, en na één nacht was
het probleem opgelost, zodat de ijsbaan ge-
opend kon worden. De vlaggen gingen uit,
de verlichting werd opgehangen en er is mu-
ziek, zodat de ijsbaan de eerste dagen het
centrale punt van deze vorstperiode was. Er
werd druk gebruik van gemaakt, ’s avonds
met een sfeervolle verlichting gezelligheid
ten top!
Schoolwedstrijden
Maandagmiddag hadden de scholen in
Maasland ijsvrij, zodat de leerlingen van
groep 7 en 8, onder leiding van gymjuf Lia
Binnendijk, aan de schoolwedstrijden mee
konden doen. Dat leverde fanatieke wed-
strijden op, waarbij fel werd gestreden om
als eerste te finishen.
Bij de meisjes van groep 7 waren Emelie
Sigon (Groene Oase, Nina van Dongen en
Anne Haring (beide Aloysius) de snelste
drie. Bij de jongens ware Daan Vroombout
(Aloysius), Lloyd Rijnsburgen (Aloysius)
en Thijs Kroes (Groene Oase) de snelsten.
Bij de meisjes van groep 8 was Iris Brinks
(Aloysius) eerste, gevolgd door Nienke den
Oudsten en Tessa Noordermeer (beide van
De Schutse). Bij de jongens was Cas van
der Hoeven (Aloysius)( eerste, Emiel Mooij
(Groene Oase) tweede en René van Rijswijk
(De Schutse) derde.
Foto-impressies ijsplezier in Maasland, op de Vrouwe Lideweysingel, op de ijsbaan over-
dag en sfeervol ’s avonds, sleetje glijden vanaf de Kluiskade, en schaatsen en baanvegen
met de nieuwe veegmachine op de Trekvliet. Foto’s Chantal de Kiewit
Veel IJsplezier op Maaslandse IJsbaan en op de vlieten
Sport
9 FEBRUARI 2012
PAGINA 14
Smashing Maasland,
team 1 hard onderuit
Smashing Maasland wordt gesponsord
door Aannemersbedrijf Groenewegen.
Smashing 1 moet weer even aan het 3e
klasse niveau wennen. De gepromoveerde
Maaslanders gingen in Rotterdam tegen
Xerxes 5 met maar liefst 9-1 onderuit. Niet
dat ze helemaal kansloos waren, want uit-
slagen boven de tien en hier en daar ook
gewonnen games geven nog wel hoop voor
de toekomst. Jos Bergenhenegouwen redde
de eer in een spannende 5-gamer met 8-11.
Jan Groenewegen was er in zijn laatste par-
tij dichtbij met 11-7 in de 5e game. Frank
Vogels deed het in 4 games goed tegen een
tegenstander waar Jos in 3 games ruim van
had verloren. Het dubbel van Jan en Jos had
een beter lot verdiend: 12-10 in de 4e game.
Even slikken dus, en afwachten of alle te-
genstanders zo sterk zijn.
Smashing 2 deed het op maandagavond in
Rotterdam goed tegen het sterk ingeschatte
Germinal 3: 5-5. Ton Heine was weer goed
voor 2 x winst, zijn derde ging met 12-10 in
de 4e game verloren. Ed Trion en Sjaak van
den Heuvel wonnen allebei van dezelfde te-
genstander en haalden samen met 8-11 in de
5e game het dubbel binnen.
Duo 1 leed een kleine 3-2 nederlaag tegen
Boomgaardshoek 2: 3-2. Stefan de Winter
speelde sterk en haalde beide tegenpunten
binnen. René Bosman had zijn avond niet
en bleef met lege handen. Dan geeft het
dubbel de doorslag en ook dat ging helaas
verloren.
Smashing Maasland speelt op donderdag-
avond om 20.00 uur in sporthal De Hof-
stede en kan wel een paar nieuwe leden
plaatsen, dus komt u maar eens een balletje
slaan om te kijken of het iets voor u is. Als
het de eerste keer bevalt, kunt u het via een
5-strippenkaart ook wat langer proberen op
avonden dat het u goed uitkomt.
Meer informatie: www.smashingmaas-
land.nl
Stefan en René, kleine nederlaag.
Voor hardloopvereniging Thof was het
weer een sportieve zondag. Op zondag 5
februari 2012 vond namelijk de Midwinter
Marathon plaats. Dit is eigenlijk een verza-
meling hardloopwedstrijden, die sinds 1974
jaarlijks in Apeldoorn wordt gehouden. De
Midwinter Marathon bestaat uit vier afstan-
den:
• Helicon Asselronde - 27,6 km
• Hollander Techniek Mini-Marathon -
18,6 km
• Aventus Acht van Apeldoorn - 8,0 km
• Centraal Beheer Achmea Midwinter
Marathon - 42,195 km
Het parcours geldt als een van de mooiste
van Nederland, maar staat ook bekend om
het pittige parcours met vele klimmetjes
en afdalingen. Men loopt door de prach-
tige bosrijke omgeving van Apeldoorn en
Hoog Soeren en de prachtige heidevelden
van Assel. De start en finish zijn op de ‘ko-
ninklijke’ Loolaan, een precies 1 kilometer
lange laan.
Het was schitterend, maar ook dit jaar is
de wedstrijd verlopen onder ijskoude om-
standigheden. Het vroor en er stond op
de terugweg, na 16 kilometer, een stevige
tegenwind waardoor je flink afkoelde. De
enorme sliert lopers slingerde zich over het
bekende traject door Apeldoorn door de
Apenheul richting Hoog Soeren. De win-
terse plaatjes, besneeuwde bomen, heide en
struiken door een fel zonnetje beschenen,
waren een lust voor het oog. Voort ging het
over de Veluwse Rocky Mountains, waarin
o.a. een flauwe klim van ruim 1 kilometer
in zit. Het parcours was goed schoon (met
wat sneeuw aan de rand), alleen de bospa-
den waren enigszins glad en nat. Gelukkig
waren er, ondanks de schrale wind, flink
wat publiek en muziekbandjes langs het
parcours aanwezig. Zij zorgden voor een
gemoedelijke en feestelijke sfeer. In het
laatste stuk blijkt de Loolaan een killer. Je
denkt dat je er bent, je hoort de speaker en
ziet de spandoeken, en dan mag je nog een
kilometer. Maar daarna was er een warm
welkom door het publiek, de heerlijke war-
me thee en de medaille die je feestelijk werd
omgehangen.
Deze 39ste editie hebben zich ruim elf-
duizend deelnemers ingeschreven, ruim
negenduizend hebben de eindstreep op de
Loolaan bereikt. Onder de duizenden deel-
nemers hebben 9 Thoffers meegedaan, de
meeste voor de Asselronde. Hiervan heeft
iedereen (vanzelfsprekend) de finish ge-
haald. Al met al een geslaagde loop!
Marathon
Michel de Maat: 2:47:19. Ad van Marrewijk
: 4:23:29
Asselronde
Fred Louter: 1:56:55. Angeli de Koning:
2:13:05. Theo van Vliet: 2:16:06. Salvatore
Dessi: 2:16:18. Hans van Veen: 2:25:46.
Matti Paping: 2:25:46. Sandor Wols:
2:27:19.
Thof naar de Midwinter Marathon
in Apeldoorn
Biljarten kan ook voor vrouwen
De biljartclub voor senioren Den Hoorn
staat ook open voor vrouwelijke biljarters.
Sinds kort heeft zich de eerste vrouw aange-
meld. Het zou mooi zijn dat zich nog meer
vrouwen aanmelden. Wij spelen op: woens-
dag, donderdag en vrijdag van 13.30-17.00
uur. In het clublokaal “De Hoornbloem”.
Julianaplein 1. U kunt zich aanmelden als
u 55 jaar of ouder bent en woont in de ge-
meente Midden-Delfland of directe omge-
ving.
U kunt zich opgeven bij de wedstrijdleiding
of bij de secretaris Arie Westerduin tel.
0153613000 ah.westerduin@gmail.com.
Te koud voor een wandeling?
Kom dan zondag 12 februari as.naar de
grote zaal van Singelhof in Maasland.
Vanaf 14.30 bent u hartelijk welkom voor
een praatje,spelletje,warme of koude dran-
ken of te luisteren naar –meestal- levende
pianomuziek. Ook is er een goed gevulde
leestafel met actuele lektuur. Afstand van
huis naar Singelhof een bezwaar? Bel
0105926076 en u kunt met de auto opge-
haald en weer thuis gebracht worden.
Siem en Adri Doelman
Sponsor Dames 1: DA Maasland
Ufo’87 H1 – Netwerk H 0-4
Afgelopen vrijdag moesten wij uit spelen
tegen Netwerk. Henk was een beetje bang
dat wij de besneeuwde wegen niet konden
berijden. Bert moest in Schipluiden eerst
een pitstop maken om zijn banden op te
pompen. Nadat Ton in Schipluiden bij ons
in de auto plaats nam probeerde Henk on-
derweg Bert af te schudden om zo de wed-
strijd alsnog te boycotten. Op tijd kwamen
wij alsnog in Pijnacker aan. De heren van
Netwerk waren al druk bezig met het in-
spelen. Ook de scheidsrechter had haast
en besloot de wedstrijd te laten beginnen.
De UFO heren waren nog niet echt warm
gedraaid en dat konden wij in de hele wed-
strijd terug zien. Helaas moest Henk met
een enkelblessure de wedstrijd laten voor
wat het was. Wij waren amper begonnen of
de sympathieke heren van Netwerk begon-
nen al weer te mekkeren. Wij moesten haast
maken (waarom weet niemand, wij hadden
alle tijd). Zelfs de scheidsrechter maande
ons om de bal snel terug te geven aan de
tegenpartij en de bal niet met de voet (Ton)
maar met de hand terug te rollen. Misschien
namen wij dit te letterlijk op, want de wed-
strijd was snel afgelopen met de setstanden
25-12, 25-21, 25-17, 25-7
De UFO heren waren niet echt geconcen-
treerd aan deze wedstrijd begonnen. Het
stoppen en de aanvallen kwamen er die
avond niet echt uit. Na deze vier sets waren
wij nog niet klaar met Netwerk. De eerder
dit seizoen gestaakte wedstrijd door Mike
na de derde set moesten wij dus nog de laat-
ste set van die wedstrijd spelen. Natuurlijk
waren wij in het nadeel omdat de gestaakte
wedstrijd in Maasland was met een volle
tribune. Nu moesten wij deze set uit spe-
len in een kille en zonder toeschouwers
gevulde sporthal. Wij deden onze plicht en
verloren met 25-19. Na deze avond staan wij
vaster op de onderste plaats en hebben de
heren van Netwerk er tien punten bij. Wij fe-
liciteren dit sympathieke team dan ook met
hun overwinningen. Het positieve aan deze
avond was de bar in Pijnacker met prima
bier, sinas, cola, patat en de bediening. A.s.
donderdag spelen wij uit tegen VVV in Den
Hoorn
Velo D3 – Ufo’87 D 1 3-1
In de kou en sneeuw reden we met en com-
pleet team naar Wateringen, waar we aan
moesten treden tegen de dames van Velo.
Rianne was er wel bij, maar ze mocht niet
meespelen i.v.m. een blessure, dus eigenlijk
waren we met z’n zessen.
De eerste set begon zeer rommelig, naast
ons was een herenteam nog aan het inspe-
len, ons spel werd veelvuldig stilgelegd in
verband met ‘verdwaalde’ ballen van deze
heren. Toen deze mannen eindelijk met hun
wedstrijd begonnen, begon het voor ons ook
echt. We speelden lekker en alles liep goed.
De hele set stonden we zo’n 3 punten voor
en dat behielden we netjes. We wonnen de
set met 25-22.
Over de rest van de wedstrijd kan ik kort
zijn: meestal hebben we onze dip in de der-
de set, maar nu kwam die al in de tweede
set en hield ie aan tot het einde van de 4e
set! We maakten ontzettend veel passfouten
en er werd daardoor niet goed aangevallen.
Als er toch een aanval lukte, dan stond de
verdediging van de tegenpartij wel weer
in de weg. Het was om moedeloos van te
worden!
Velo was duidelijk een maatje te groot voor
ons. Op zich geen schande, maar omdat we
de eerste set toch vrij gemakkelijk wonnen,
kwam het wel hard aan.
Rest ons deze wedstrijd snel te vergeten en
ons op te maken voor de volgende wedstrijd
tegen de dames van Kalinko.
UFO Maasland volleybalnieuws
ODO ziet
ruime voorsprong
onder sneeuwen
BVB is hoofdsponsor van ODO.
Maasland - Afgelopen zaterdag mocht
het vlaggenschip van ODO afreizen naar
Oud- Beijerland om daar de eerste stap
te zetten naar behoud in de eerste klasse.
De wedstrijd werd aangevangen zon-
der de afwezige Jakomijn Hoogendam
en de geblesseerde Tamar Plieger. Op
hun plaatsen startte Eline Groeneveld
en Bianca Vreugdenhil. Na het eerste
fluitsignaal was de openingstreffer voor
Korbatjo, maar ODO nam direct het ini-
tiatief over en liep in een kwartier tijd
uit naar een 2-6 voorsprong. ODO zou
de eerste helft heersen in sporthal “de
Boogerd” in de voorsprong tot de rust
uit bouwen naar 4-10.
Na de rust werd alles anders. De tegen-
stander maakte er een echte degradatie
wedstrijd van en ging op het scherpst
van de snede strijden voor elke meter.
Halverwege de tweede helft was de
voorsprong geslonken tot 8-10, voordat
Mark Zegwaard weer voor ODO scoor-
de. Het wilde allemaal niet meer lukken
bij ons vlaggenschip en de stress sloop in
de spelers. Korbatjo kreeg steeds meer
vertrouwen en wisselde nog twee spe-
lers om een eindsprint in te zetten. Zij
kregen aansluiting bij 10-11, maar toen
gaf Thijs Ramakers ons weer wat lucht
door van achter de korf raak te schieten.
De tegenstander zette ODO echter meer
en meer onder druk, waardoor onze aan-
vallen niet meer goed konden worden
afgerond. In deze hectische slotminuten
wist de tegenstander nog wel twee maal
te scoren, waarvan de gelijkmaker vlak
voor het eindsignaal viel.
Grote teleurstelling bij de ODO spelers
en staf was er na deze wedstrijd, waarin
er een ruime voorsprong niet voldoen-
de bleek voor ODO om het goed af te
sluiten. Met nog drie wedstrijden op
het programma in deze zaalcompetitie
wordt het steeds lastiger voor ODO om
voldoende punten te pakken om op de
veilige zesde plaats te eindigen. Voor
ODO scoorden Mark Zegwaard 6x),
Sven Lispet (4x), Thijs Ramakers (2x)
en Eline Groeneveld (1x).
Laatste wedstrijd team 4
BC Schipluiden
29 Januari 2012, de laatste wedstrijd voor
team 4. En het gaat ook nog eens ergens om,
namelijk om de 3de plaats; bij verlies zou
het team naar de 4 de plaatst zakken, bij
winst of gelijkspel blijft het team op de 3de
plaats. Reden genoeg om voor de laatste
maal te knallen!
De herendubbel, Brain en Jeroen, werd met
een driesetter en verlenging nipt verloren.
Jammer. Helaas werd de damesdubbel,
Yvonne en Dorien, ook niet tot een win-
nend punt omgezet. Tussenstand: 0-2. Het
gas moest er op!!
Gelukkig wonnen ik, Yvonne en Ronald de
singel , Dorien verloor haar singel helaas.
Afijn, het was inmiddels 3-3. Nog twee par-
tijen, en minimaal één punt nodig om 3de in
de competitie te blijven.
Dorien en Brain moesten als eerste de mix
spelen. Helaas, zij verloren, de tegenstander
was een maatje te groot. Nu moeten Yvonne
en Ronald winnen.
Gelukkig hebben we de partij indeling met
tactisch inzicht ingedeeld, dit resulteerde
dat Yvonne en Ronald tegen de zwakste
tegenstanders moesten. En het werkte, zijn
wonnen de mixpartij.
Resultaat, 4-4. Maar het belangrijkste: een
3de plaatst overall.
En dat is een prima eindresultaat!
K.J.V. Sport en Spel
Op vrijdag 3 februari hebben toch nog 32
klaverjas(st)ers de winterse horror omstan-
digheden getrotseerd, en met 5333 punten
was het Sjaak de Bruine die de 1e plaats
opeiste, op de 2e plaats eindigde Josine Ma-
rel met 5265 punten, 3e werd Wil Kerklaan
met 5239 punten, 4e Hennie v Leeuwen
met 5171 punten en als 5e eindigde Arie v.
Nierop met 5144 punten.
De poedelprijs van deze week ging naar
Ella v. Leeuwen met 3776 punten.
Onze volgende kaartavond is op vrijdag 17
februari, we beginnen om 20.00 uur en u
vind ons in “de Link” aan de Hammerdreef
te Maasland.
De ingang bevind zich naast de ingang van
de R.K.kerk en iedereen is van harte wel-
kom, graag tot ziens.
9 FEBRUARI 2012
MiddenDelfland
15
Mensenrechtenorganisatie Amnesty Inter-
national houdt in 2012 voor de tiende maal
een landelijke collecte. Deze vindt plaats
van 12 februari tot en met 18 februari 2012.
Na de eerste succesvolle negen jaren, waar-
bij in 2011 circa 23.000 vrijwilligers langs
de deuren gingen en €1.810.000,- werd op-
gehaald, zullen zo’n 24.000 collectanten dit
jaar steun gaan vragen voor het werk van
Amnesty.
Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Am-
nesty duidelijk maken dat vrijheid niet in
alle landen vanzelfsprekend is en dat er
geld nodig is om de vrijheid van mensen
te waarborgen. Wereldwijd doet Amnesty
International onderzoek en voert actie voor
een menswaardig bestaan voor iedereen.
Amnesty komt op voor mensen die wor-
den mishandeld, verkracht of vermoord
om wat ze zeggen of doen of alleen maar
omdat ze vrouw zijn. Amnesty strijdt voor
de vrijlating van gewetensgevangenen, voor
mensen die gemarteld worden of ter dood
veroordeeld zijn. Amnesty voert actie voor
een schoon leefmilieu, schoon drinkwater,
gezondheidszorg en een dak boven je hoofd.
Amnesty International doorbreekt de stilte,
geeft slachtoffers een stem en roept op tot
wereldwijde naleving van de mensenrech-
ten.
Waarom collecteren?
Amnesty International is een onafhanke-
lijke en onpartijdige organisatie. Voor on-
derzoeken en acties ontvangt de organisatie
geen geld van overheden of van politieke
groeperingen. Bijdragen van leden en gif-
ten, zoals tijdens de collecte, maken het
werk van Amnesty blijvend mogelijk.
Amnesty’s werk blijft helaas nodig. Schen-
dingen van mensenrechten vinden nog
steeds wereldwijd plaats. In een groot aan-
tal landen worden gevangenen gemarteld.
Ook kinderen worden het slachtoffer van
gruwelijke vormen van geweld en mishan-
deling. Gewetensgevangenen krijgen vaak
oneerlijke processen en de doodstraf wordt
nog steeds uitgevoerd.
’Geef om vrijheid’: Collecte van Amnesty International
Het bekende uit zeventien man bestaande
ensemble “The Martin Mans Formation”
presenteren op vrijdag 10 februari met be-
zieling, stoere mannenzang op hoog niveau
met Martin Mans aan het orgel en Jantine
Kalkman trompet. Uiteraard zullen prach-
tige orgelsolo’s van de orgelvirtuoos Mar-
tin Mans over bekende Geestelijke liederen
niet ontbreken. Aanvang 20.00 uur.
Martin Mans vaste organist van de
Breepleinkerk te Rotterdam is niet alleen
een veelgevraagd concertorganist maar ook
een inspirend dirigent van twee grote koren.
The Martin Mans Formation; is een groep
mannen die veel tijd en energie steken in
hun hobby; “zingen”. Zij zijn tien jaar gele-
den ontstaan vanuit het CWM ’De Gouwe-
stem” -waar Martin de dirigent is- met de
bedoeling om bij concerten de plaats van
een solist in te nemen. Hun ondersteunende
medewerking bij diverse uitvoeringen en
opnamen kreeg zoveel waardering dat zij
hebben besloten om ook zelfstandig op te
treden, en tot nu toe met overweldigend suc-
ces.
Trompettiste Jantine Kalkman treedt met
Martin Mans en de gelijknamige Formati-
ons regelmatig op en maakt zo het succes-
volle trio compleet.
Het opwekkend programma waaraan u
in deze wintertijd uw hart kan warmen,
ziet er als volgt uit:
1. Orgel en trompet -Finlandia van J. Sibe-
lius,
2. Procession TMMF Daar ruist langs de
wolken en Zie ons wachten aan de stromen,
3. TMMF De kracht van Uw liefde M.
Mans en Amen, Halleluja! van S. Dunlop,
4. Orgelimprovisatie over een geestelijk
lied,
5. Orgel en trompet De Fabriek P. Bos,
6. TMMF You raise me up J. Groban/arr.
M. Mans, Tel uw zegeningen K.J. Mulder,
na de pauze
7. Orgel en trompet I believe J..McDonald,
8. TMMF Halleluja L. Cohen en Dry bones
spiritual,
9. Orgelimprovisatie over een klassiek of
populair thema,
10. TMMF Speeltuin J. Ewbank/M. Bor-
sato en O when the Saints spiritual,
11. Orgel en trompet Blijf bij mij Heer arr.
M. Mans,
12. TMMF Evening Prayer M. Mansen The
Rhythm of life C. Coleman.
De entree bedraagt € 10,00. In de voor-
verkoop € 8,00 -inclusief koffie/thee in de
pauze- te verkrijgen bij: Sigarenmagazijn
Hartelust Rembrantlaan, Maassluis Punt
Dr. Kuyperkade 25, Vonk’s Koffie en IJs-
shop Dr. Kuyperkade , Keurslagerij Frans
Baars – winkelcentrum Westeinde, Per e-
mail:ocimaassluis@kabelfoon.net, en aan
de kerk.
De Immanuëlkerk vind u in het centrum
van Maassluis
The Martin Mans Formation naar Maassluis
Op vrijdagavond 10 februari start in de
Grote Kerk in Maassluis de ambitieuze se-
rie ‘Bach Contextueel’, opgezet door clave-
cinist Pieter-Jan Belder, Musica Amphion
en het Gesualdo Consort Amsterdam. Van-
uit een geheel andere optiek wordt in deze
serie de muziek van Johann Sebastian Bach
in de schijnwerpers gezet. Door de andere
benadering, namelijk de cantates van Bach
te combineren met orgelwerken van en an-
dere vocale composities van Bach, krijgt
ook het orgel als solo-instrument de nodige
aandacht. Het fameuze Garrelsorgel in de
Grote Kerk van Maassluis zal daardoor op
boeiende wijze betrokken worden bij de se-
rie concerten ‘Bach Contextueel’.
Het eerste concert is getiteld ‘Jesu, meine
Freude’ en daarmee wordt duidelijk dat dit
lied van Johann Franck (1618-1677) cen-
traal staat. Na publicatie is ‘Jesu, meine
Freude’ gaan behoren tot een van de meest
geliefde kerkliederen.
Een keur aan solisten zal aantreden in Maas-
sluis, zoals de sopranen Dorothee Mields en
Nele Gramms; de alt Marnix De Cat; tenor
Charles Daniels en de bas Harry van der
Kamp. De algemene muzikale leiding is in
handen van clavecinist Pieter-Jan Belder.
Vrijdag 10 februari 2012. Aanvang: 20.00
uur. Grote Kerk, Kerkplein 2, Maassluis
Musica Amphion & Gesualdo Consort Am-
sterdam o.l.v. Pieter-Jan Belder
Programma:
Praeludium in e-moll BWV 548 (orgel)
Cantate ‘Sehet, welch eine Liebe’ BWV 64
Fantasia ‘Jesu, meine Freude’ BWV 713
(orgel); Motet ‘Jesu, meine Freude’ BWV
227; Cantate ‘Jesu schläft, was soll ich hof-
fen’ BWV 81; Fuge in e-moll BWV 548
(orgel); Toegang: € 30,-
www.muziekmaassluis.nl
Foto Allard Willemse
Foto Annelies van der Vegt
Serie Bach Contextueel gaat van start
met eerste concert in Maassluis
Gemengd ouderenkoor
Schipluiden zoekt leden
Het gemengd Ouderenkoor in Schiplui-
den is op zoek naar nieuwe leden. Bij alle
stemmen, zeker bij de sopranen, willen wij
nieuwe leden c.q. aanvulling van leden van
harte welkom heten. Alle leeftijden zijn
welkom. In een gezellige sfeer repeteren
wij op donderdagmorgen van 09.30 uur tot
11.00 uur in de recreatiezaal van Korpers-
hoek. We weten dat er in Schipluiden veel
zanglustige ouderen zijn, dus kom gewoon
eens kijken, kunt u de sfeer proeven of ge-
woon een keer vrijblijvend mee repeteren.
Kom gerust langs, het verplicht u tot niets.
Ook indien u inlichtingen wilt.
Het bestuur van Ouderenkoor Schipluiden
Creaties van
Lia van der Es in
Bibliotheek Maasland
Bij uw bezoek aan de bibliotheek in Maas-
land kunt u een kijkje nemen bij de expositie
van Lia van der Es.
Zij maakt verschillende creaties van per-
kament, zoals lampenkampjes, boekenleg-
gers, kraamcadeautjes en kaarten. Ook laat
zij een aantal zelfgemaakte kettingen zien.
Alles wat u ziet is ook te koop.
De expositie is tot eind februari te bezich-
tigen.

RESERVEREN:
TRIO CONTRASTEN
KLARINET, VIOOL, PIANO
ZONDAG 12 FEBRUARI, 11.30 UUR € 15
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
‘Drie rasmuzikanten die op hoog niveau spelen’. Dat schreef
de pers over Trio Contrasten. Dit ensemble is ontstaan uit
de succesvolle samenwerking van drie jonge musici tijdens
de concertserie Het Debuut (april / mei 2008). Het resultaat
van deze intensieve periode van repeteren en optreden
beviel zodanig dat klarinettiste Fleur Bouwer, violiste Maria
Milstein en pianist Martijn Willers besloten de samenwerking voort te zetten. U kunt
luisteren naar werken van Milhaud, Ravel, Stravinsky, Debussy en Bartok.
BERT KRUISMANS
GEEN GEZEIK, IEDEREEN RIJK
ZATERDAG 18 FEBRUARI, 20.30 UUR € 17
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Bert Kruismans pakt het laatste taboe aan: Geld. Want
wie praat er graag over geld? Misschien wel over dat
van een ander, maar over dat van onszelf? Geld doet
rare dingen met een mens. In zijn nieuwe show geeft
Bert zijn eigen visie op de ¿nanciële crisis, de kleine
aandeelhouder en de graaicultuur. En u zelf? Wat zou
u doen als u de lotto wint? Bert Kruismans kan wel een aantal dingen bedenken.
Hij doet het voor u! En natuurlijk ook een beetje voor het geld! Want dit is een
voorstelling waar u zelf ook rijk kan worden.
MARGRIET ESHUIJS
PRESENT…
VRIJDAG 2 MAART, 20.30 UUR € 21
IN KONINGSHOF INCL. CONSUMPTIE
Een concert van Margriet Eshuijs is altijd van een klasse
apart. Met haar unieke stem zingt ze songmateriaal van
haar nieuwe cd The Shadows of your heart en een mooie
selectie uit de luisterliedjes die haar speciale gast van de
avond, Maarten Peters, schreef voor o.a. Liesbeth List,
Syb van der Ploeg en Rob de Nijs. Samen zingen ze de
mooiste duetten verzameld in de loop der jaren. Natuurlijk komen de pareltjes White
horses in the snow, House for sale en Black Pearl voorbij in een bijzondere versie.
LINDA VAN DYCK EN VICTOR LÖW
WHO IS AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
WOENSDAG 22 FEBRUARI, 20.30 UUR € 22,50
IN KONINGSHOF INCL. CONSUMPTIE
Linda van Dyck en Victor Löw duelleren samen met Eva van
de Wijdeven en Mohammed Azaay in een nieuwe versie van
deze toneelklassieker bij uitstek. George en Martha komen
thuis van een feest op de universiteit waar hij werkt. Hij
wil gaan slapen, maar zij heeft de jonge docent Nick en
zijn vrouw uitgenodigd voor een borrel. Hoe meer drank
er vloeit, hoe meer frustratie op tafel komt. De huwelijksjaren hebben hen verbitterd,
want geen van beiden heeft voldaan aan de verwachtingen van de ander.
9 FEBRUARI 2012
MiddenDelfland
16
K
i
t
t
y
TOPKWALITEIT TELEVISIE, RAZENDSNEL INTERNET EN SUPERVOORDELIG BELLEN IN ÉÉN PAKKET
Het gemak van Alles-in-1
Caiway introduceert een nieuw product:
de Caiway Combi. Een Alles-in-1 pakket
dat precies aan sluit op de wensen van
de moderne con sument.
Wilt u de aller beste HD televisiezenders?
Razendsnel internet? Lekker lang
bellen tegen lage tarieven? Kies dan
voor de Caiway Combi.
Wel zo makkelijk. Wel zo overzichtelijk.
En niet in de laatste plaats zeer
betaalbaar.
Easy of Relax?
Caiway biedt u twee varianten van
de Caiway Combi aan. Neemt u de
Caiway Combi Easy voor slechts
€ 44,- per maand? Of wilt u nog meer
snelheid en gaat u voor de Caiway
Combi Relax van € 55,- per maand?
De voordelen op een rij.
Caiway Combi Easy
º Televisie: allerbeste digitale zehders
waarvan 20 in HD-kwaliteit
º lhterhet (dowh/up): 15/1,5 Mbit/s
º Telefohie: lage tarieveh
Caiway Combi Relax
º Televisie: allerbeste digitale zehders
waarvan 20 in HD-kwaliteit
º lhterhet (dowh/up): 35/3,5 Mbit/s
º Telefohie: lage tarieveh
Stap ook over!
“Hallo, ik ben Kitty. Kitty van Caiway.
Samen met mijn collega’s doe ik er
alles aan om de overstap naar de
Caiway Combi zo eenvoudig mogelijk
te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om
de installatie. Die kunt u eenvoudig zelf
doen. En als u ondersteuning nodig
heeft, dan help ik u er graag bij.
Dus bel (088) 2249 010. Of geef
uw bestelling vandaag nog door via
www.caiway.nl/combi. Tot snel!”
NB: voor de HD-zenders heeft u een HD-ontvanger nodig.
NIEUW
DE CAIWAY COMBI
Er wordt wat ingeklonken tegenwoordig
in Maasland. Op een groot gebied nabij de
Maaslandse dam ligt alweer een poosje een
behoorlijke laag zand. De grond moet in-
klinken heet dat, omdat er straks gebouwd
kan worden zonder dat de grond dan gaat
verzakken. Tot mijn verbazing zag ik dat
zoiets ook geldt voor een voetbalveld.
MVV had al wat speelvelden, maar daar
was ook een zogenaamd half veld bij. Dat
moet nu ook een heel veld worden, en nu
wordt dus ook daar de grond ingeklonken.
Het gaat zeker goed bij MVV. Je kunt dat
toch zien als uitbreiding en dat doe je al-
leen als er plaatsgebrek is voor alle te spelen
wedstrijden. Ik denk ook dat de saamhorig-
heid en het meeleven met deze vereniging
groot is. Wat ook leuk en positief is, de
jeugd speelt een behoorlijk spelletje mee.
En we weten, wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Bij de Protestantse Maaslandse
kerken gaat dat weer een beetje anders.
Daar kunnen we spreken van inkrimpen.
Trouwens de samenwerking is nu ook niet
zo positief. Hoe moet het verder, Oude kerk,
Nieuwe kerk. Bij de voetbal geeft het niet
wat voor geloof je aanhangt, iedereen is
welkom, en de samenwerking gaat prima.
Je zou haast denken: ”het is geen voordeel
om geloven samen te voegen”, of zie ik dat
te simpel. Staat het geloof de eenwording in
de weg. Eigenlijk klopt daar niets van na-
tuurlijk. Of staan de kerkgebouwen de fu-
sie in de weg, weten we daar niet goed raad
mee? Het zou best fijn zijn als er eens een
nieuw geluid naar voren zou komen. Zoals
we nu bezig zijn schiet het niet op. We hoe-
ven toch niet op de voetbal jaloers te zijn
hoop ik. We kunnen natuurlijk gaan inklin-
ken. Dus en grote laag zand over het hele
gebeuren. Dan een poos laten rusten tot de
basis wat beter te bebouwen is. Misschien
dat er nieuwe ideeën ontstaan, betere oplos-
singen naar voren komen .De grondprijzen
verbeteren wat nieuwe perspectieven zou
kunnen openen. Perspectieven gericht op
de toekomst. Een positieve toekomst waar
iedereen weer blij mee is, waar iedereen in
kan leven en wat het geloof ten goede komt
in plaats van andersom.
Koos van der Lee
Inklinken of inkrimpen
Schipluiden – Tijdens de rommelmarkt
die afgelopen zondag gehouden werd in
De Dorpshoeve van Schipluiden werd een
van de dames van het overblijfteam van de
Jozefschool aangenaam verrast door een
klant die een hele zak waxinecupjes kwam
brengen. De school doet mee aan een pro-
ject van Ikea waarbij zoveel mogelijk lege
Aangename verrassing tijdens rommelmarkt
Rijbewijskeuring Delft:
voordelig en eenvoudig
via Regelzorg
Senioren die op de datum waarop hun rij-
bewijs verloopt 70 of ouder zijn dienen een
medische keuring te ondergaan. Ook chauf-
feurs jonger dan 70 jaar die een C/D/E
rijbewijs aanvragen of verlengen moeten
sinds 2005 worden gekeurd. Dit is voorde-
lig en eenvoudig te regelen.
Regelzorg hanteert aantrekkelijke tarieven
voor alle rijbewijskeuringen en heeft keuze
uit meer dan 225 locaties. Voor informa-
tie of het maken van een afspraak kunt u
niet terecht bij de locatie zelf maar dient u
contact op te nemen met het landelijk af-
sprakenbureau via tel: 088 23 23 300 of op
www.regelzorg.nl, bijvoorbeeld voor:
Locatie: Woonzorgcentrum Abtswoude.
Aart van der Leeuwlaan 332, Delft.
Tarief: € 35,00 voor de 70-plus keuring en
€ 52,50 voor chauffeurs jonger dan 70 met
grootrijbewijs.
Data 2012: de keuringen vinden eens per 2
weken plaats.
Het is raadzaam direct na de herinnerings-
brief van het RDW een afspraak te maken,
de hele procedure kan soms enkele maan-
den in beslag nemen. Wie goedgekeurd is
ontvangt een Verklaring van Geschiktheid.
Daarmee kan tot een jaar na afgifte een
nieuw rijbewijs worden aangevraagd.
cupjes voor de recycling gespaard dienen te
worden. Niet alleen de schoolkinderen kun-
nen daarmee een prijs winnen, er gaat ook
€ 2500 naar een goed doel. Tot april kunt
u de lege aluminium cupjes nog inleveren
bij de leerlingen of de medewerkers van de
school: iedereen doet mee en samen komen
we een heel eind!