Uitgave: Maassluise Courant BV

Postbus 24, 3140 AA Maassluis • Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis
Telefoon 010 5912823 • Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdag
in Maassluis, Maasland, Maasdijk
en Hoek van Holland.
Uitgave: Maassluise Courant BV
Postbus 24 3140 AA Maassluis • Dr Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis
D
e

S
c
h
a
k
e
l
77e JAARGANG No. 21
9 FEBRUARI 2012
Oplage 26.000
In deze krant:
Gemeente wil
Havenplein
verkeersveiliger
maken
Pagina 4
Brasserie De Lantaern
opent haar deuren
Pagina 6
Albért bonbons
van € 5,25
250 gram nu € 3,95
Plannen Sluispolder-West en Binnenstad voor zomer bekend
MAASSLUIS – In het tweede
kwartaal van dit jaar, in ieder
geval nog voor de zomer, wil
Maasdelta de plannen bekendma-
ken met Sluispolder-West en de
binnenstad. De brief die de wo-
ningcorporatie eind vorig jaar aan
de bewoners stuurde, gaat verder
niet in op wat er staat te gebeuren.
Maasdelta spreekt tegen dat al
besloten is om woningen te gaan
slopen.
door Chrit Wilshaus
“Op de brief hebben wij een zeer be-
perkt aantal telefoontjes gekregen”,
laat vestigingsmanager Maasdelta
Maassluis Frank van der Plas weten.
“Ook werden we gebeld om wat na-
dere toelichting. Van onrust onder
de bewoners is ons niets bekend. Ik
denk dat we voor onrust gezorgd zou-
den hebben als we de bewoners niet
zouden hebben geïnformeerd dat er
iets staat te gebeuren. Want ik wil wel
graag eerlijk zijn tegen mijn huurders.
In de brief staat wat de stand van za-
ken is op dit moment. De kick off voor
de plannen werd trouwens gegeven
in 2009 en in 2010 zijn er werkses-
sies gehouden over wat wenselijk zou
kunnen zijn. Je moet het dan ook zo
zien dat de brief verstuurd is in het
verlengde van eerdere bijeenkom-
sten.”
Van der Plas kan nog niet zeggen waar
Maasdelta wil beginnen in Sluispol-
der-West en binnenstad. “Dat zijn we
nu nog aan het onderzoeken en daar-
om is het op dit moment nog te vroeg
daar iets over naar buiten te brengen.
Dat zou alleen maar voor verwarring
zorgen. Uiteraard gaan we de plan-
nen wel bekend maken. Ons streven
is uiterlijk het tweede kwartaal van
dit jaar, nog voor de zomer. Als wij
een project gaan uitvoeren, is dat ui-
teraard niet in één keer gebeurd. Dat
wordt dan uitgevoerd volgens een be-
paalde planning.”
“Dan zijn wij er overigens nog niet
want wij willen ook nog met bewo-
ners in gesprek om hen te vragen wat
zij ervan vinden. Die gelegenheid is
er ook nog. Want het heeft geen zin
om iets te bouwen waar mensen geen
trek in hebben.”
De belangrijkste redenen om in het
plangebied aan de slag te gaan, zijn
volgens Van der Plas het verouderde
woningbezit en de leefbaarheid. “Als
je praat over herstructurering, dan
doe je altijd ingrepen in de fysieke
sfeer maar je kijkt ook heel sterk naar
de sociale kant, naar de leefbaarheid
in een wijk. De leefbaarheid meten
we voortdurend via de leefbaarheids-
monitor. Door allerlei maatregelen te
nemen, proberen we de leefbaarheid
steeds op peil te houden.”
Een actieve buurtbewoner, Nico Ou-
wehand, heeft inmiddels een oproep
gedaan aan zijn mede wijkgenoten
om te komen tot de vorming van een
bewonerscommissie. Ouwehand be-
sloot daartoe na gesprekken met de
gemeente Maassluis en Maasdelta.
Goed
Over het initiatief van Ouwehand
zegt Van der Plas: “Ik vind het hart-
stikke goed wat hij doet. Volgens mij
is dat ook het positieve aan het hele
verhaal; dat hij zich gemeld heeft bij
de gemeente en bij ons. En als hij een
bewonerscommissie wil oprichten,
dan juichen wij dat zeer toe. Ik wil
graag samen met een bewonerscom-
missie aan de slag om er iets moois
van te maken.”
Van der Plas wil de zorgen die Ouwe-
hand heeft niet wegwuiven. “Maar,
geloof me, wij gaan, zoals altijd, heel
goed voor onze huurders zorgen.”
Ouwehand zegt niet te begrijpen dat
de woningen in Sluispolder-West
slecht verhuurbaar zouden zijn. Aan
de Jan Luijkenstraat/Da Costaplein
staat volgens hem slechts een woning
leeg. Maar volgens Van der Plas is het
toch echt zo dat sommige woningen,
niet per se de hierboven genoemde,
slecht verhuurbaar zijn. “Een woning
moet soms wel twintig keer worden
aangeboden. Bovendien is de voor-
raad verouderd. Niet alleen wat de
staat van de woningen betreft, maar
ook hoe de woningen zijn ingedeeld.
Bovendien is de wens van woning-
zoekenden niet meer vergelijkbaar
met die van woningzoekenden van 40
jaar geleden. Was een gezin toen nog
tevreden met een vierkamer portiek-
flatwoning, nu is dat al lang niet meer
het geval. En dat geldt zeker ook voor
jongeren en senioren.”
Ouwehand is van mening dat het plan
om arbeidsmigranten in de wijk te
vestigen de leefbaarheid niet ten goe-
de zal komen. “Deze migranten heb-
ben immers geen belang bij samen-
hang en leefbaarheid in de wijk en
in individuele gevallen zal er sprake
zijn van overlast, zo heeft de ervaring
elders geleerd. De migranten zullen,
zo hopen de autoriteiten die preten-
deren het te weten, op termijn toch
weer vertrekken. Voor een aantal van
deze mensen uit het voormalig Oost-
blok zal dat zeker het geval zijn. Maar
kijkend naar het verleden is het niet
onwaarschijnlijk dat een ander aantal
hier zal willen blijven.
Wat de vestiging van arbeidsmigran-
ten in Maassluis betreft, merkt Van
der Plas op: “Er is een toename van
het aantal arbeidsmigranten in Ne-
derland. Vooral op de Maasvlakte.
Men verwacht dat het aantal arbeids-
migranten de komende jaren onge-
veer 8000 bedraagt. Ik vind dat je als
Rotterdamse regio, met Maassluis als
onderdeel daarvan, een taak hebt om
die mensen goed te huisvesten.
Doe je dat niet, dan weet je niet waar
ze blijven. Ik vind het huisvesten van
deze mensen een maatschappelijke
taak voor corporatie en gemeente.
Daar komt nog bij dat een aantal van
onze woningen slecht verhuurbaar
is. Dat feit en het feit dat we ook een
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid hebben als sociale verhuurder,
heeft ertoe geleid dat we een aantal
woningen aan arbeidsmigranten wil-
len verhuren.
De ervaring is overigens dat dit geen
problemen oplevert. Zoals bekend
doen we zaken met United Homes
hierover. Een van de voorwaarden om
met dit bedrijf in zee te gaan was dat
zij ook een eigen huismeester zouden
leveren en dat is ook gebeurd.
Maasdelta hoopt de plannen voor Sluispolder-west voor de zomer bekend te kunnen maken.
Foto Roger van der Kraan
Nog veel vragen open over toekomst Gemeentemuseum
MAASSLUIS – “De essentie is of
het museum levensvatbaar is; dat
is de kern van het verhaal.”
door Chrit Wilshaus
“De vraag is ook of je voldoende be-
talende bezoekers kunt vinden. Voor
een belangrijk deel wordt het muse-
um nu gefinancierd via het onderwijs.
Het is de vraag of dat ook op de lange
termijn zo kan. Een aantal bedrijven
heeft aangegeven bereid te zijn te wil-
len betalen voor het museum maar het
is de vraag of dat zo blijft en of bedrij-
ven vanwege de economische crisis
in de toekomst misschien niet zullen
afhaken. Daarom is het van belang
dat het museum ervoor gaat zorgen
dat er nieuwe, liefst ook jeugdige, be-
zoekers gaan komen. We moeten zoe-
ken naar een generator om meer men-
sen naar dit museum te trekken.” Dat
zei PvdA-fractievoorzitter Peter van
Baalen afgelopen dinsdagavond op
een in het Gemeentemuseum Maas-
sluis gehouden informatie avond over
de toekomst van het museum. Op de
avond gaf Hans Ploeg, voorzitter van
de werkgroep die de toekomst van
het museum onder de loep nam, een
toelichting op het eindrapport Advies
over de toekomst van het gemeente-
museum.
De voorman van de sociaaldemocra-
ten in de Maassluise volksvertegen-
woordiging liet weten zo zijn twijfels
te hebben over de levensvatbaarheid
van het museum in de toekomst dat
dan gerund moet gaan worden door
vrijwilligers, aangestuurd door één
beroepskracht. Van Baalen: “Nu
zijn er twaalf vrijwilligers en in het
plan moeten dat er minimaal 50 wor-
den.” Zonder afbreuk te willen doen
aan het huidige bestand vrijwilligers
merkte van Baalen wel op dat zij al
vaak een gevorderde leeftijd hebben.
“Ik heb mijn vrees en twijfel over de
levensvatbaarheid van het museum.
Ik hoop niet dat we hier over drie of
vier jaar weer staan omdat het niet is
gelukt.” Ploeg merkte op dat de vraag
aan de werkgroep niet was om een
nieuw concept voor het museum te
bedenken maar om het te doen zoals
het Sleepvaartmuseum. “Je zou het
nieuwe bestuur wel de kans moeten
geven om ook de vernieuwingsslag te
kunnen maken”, vond Ploeg.
John Dolstra, fractievoorzitter Chris-
tenUnie, vroeg zich af hoe het in de
toekomst juridisch geregeld is met
de collectie. Volgens Ploeg is dat nu
nog een van de blinde vlekken. “Dat
hangt helemaal van de schenking af.
Bij iedere schenking zitten andere
voorwaarden.” Volgens oud- wethou-
der John Scheerstra hoeft dat echter
geen probleem te zijn. “De stukken
kunnen in permanente bruikleen
worden gegeven.” Volgens hem zijn
ze veel geld waard maar zou het wel
erg gul zijn als die door de gemeente
zo aan de stichting zouden worden
overgedaan.
Jan Anderson
Dolstra wilde verder nog weten of
de commissie ook gekeken heeft bij
het streekmuseum Jan Anderson in
Vlaardingen hoe hij dat heeft ge-
daan. Maar volgens Ploeg is dat een
heel ander verhaal. “Jan heeft dat
zelf gefinancierd uit de verkoop van
een aantal van zijn bedrijven. Met
de rente daarvan financiert hij nu het
museum.”
Ook Gert Jan Enzerink, fractievoor-
zitter Maassluis Belang sprak zijn
zorg uit over de financiering van het
museum in de toekomst. “Nu gaat dat
nog via de cultuurkaart. Maar deze
vijftien euro per leerling zijn wegbe-
zuinigd. Enzerink wilde verder nog
weten of is overwogen om een fonds-
werver in te stellen. Volgens hem
heeft bijvoorbeeld de Postcodeloterij
veel geld vrijgemaakt voor musea.
“Dat zou het redmiddel kunnen zijn.”
Volgens cultuurwethouder Gerard
van der Wees moet de gemeente
zorgvuldig omgaan met het museum.
“Het is van waarde voor de stad. Als
we het zouden sluiten, zoude we ook
de jeugd iets afnemen. Het is daarom
van belang het in stand te houden. Bij
het in ontvangst nemen van het rap-
port heb ik gezegd het een positief
rapport te vinden. Het is een goede
structuur om op verder te bouwen:
een zakelijk skelet dat nog body moet
krijgen.” Daarbij moeten volgens de
wethouder nog wel veel vragen wor-
den beantwoord. Zoals de vraag over
de huisvesting en of dat misschien in
Koningshof zou kunnen. De wethou-
der benadrukte dat het college het
rapport en de oplossingen die daarin
naar voren komen niet van tafel heeft
geveegd. “We moeten in het hele cul-
turele speelveld kijken hoe we het
museum kunnen behouden.”
Aan het eind van de discussie vroeg
Scheerstra de garantie van de wet-
houder dat als de studie naar de
toekomst op 1 januari 2013 nog niet
geheel is afgerond, de gemeente niet
de subsidie stopzet. Wethouder Van
der Wees wilde daar in eerste instan-
tie niet op ingaan omdat het om een
informatieavond gaat en daar geen
politieke standpunten mogen worden
ingenomen. Maar hij gaf wel aan dat
er dan een overgangsregeling zou
moeten komen. Enzerink wees er op
dat in de Kadernota staat dat de subsi-
die wel stopt met ingang van 1 januari
volgend jaar. Maar na afloop liet de
portefeuillehouder tegenover deze
krant weten dat het onwaarschijnlijk
is dat het college voordat er een nieu-
we oplossing voor het museum is de
stekker er financieel uit zal trekken.
De raad moet dan echter wel bereid
zijn de subsidie te verlengen.
De agenda commissie gaat zich bui-
gen over hoe het onderwerp over de
toekomst van het museum verder in
commissie en raad behandeld zal
gaan worden.
John Dolstra, fractievoorzitter ChristenUnie, vroeg zich af
hoe het in de toekomst juridisch geregeld is met de collectie.
Foto Roger van der Kraan
Ongerustheid over scheuren in woningen
MAASSLUIS – Bewoners aan de
Geerkade en omgeving maken
zich ernstige zorgen over scheuren
die in hun woningen zijn ontstaan.
Volgens hen is dat gebeurd als
gevolg van de werkzaamheden aan
de kademuren.
door Chrit Wilshaus
“Eind vorige week vrijdag kwamen
er klachten binnen dat bewoners last
hadden van de werkzaamheden”,
vertelt Wijnand Versteeg, woonach-
tig Noorddijk 21. “Daarop zijn de
werkzaamheden die de trillingen
veroorzaken stilgelegd. Vooral de
kraan die er staat, veroorzaakte de
trillingen. Vervolgens zijn er extra
meetsystemen neergezet. Die meters
zijn ingesteld op de normen waar bin-
nen gewerkt kan worden. Worden die
normen overschreden, dan gaat er een
bel af en moet er gestopt worden met
werken.”
Vanavond (donderdagavond) is er een
informatieavond voor mensen die in
de buurt wonen. Wethouder Huub Ei-
tjes: “Daar wordt verder uitleg gege-
ven over wat er gebeurd is en welke
maatregelen er zijn genomen. De
directievoerder, de aannemer en de
ambtenaren zullen daarbij aanwezig
zijn. Inmiddels hebben de bewoners
een brief ontvangen over de situatie.
Als mensen schade hebben, kunnen
ze dat keurig netjes melden. Bij som-
mige panden is onderzoek gedaan. Ik
ga de schade niet ontkennen; het is
aan de experts om vast te stellen of
er wel of geen schade is ontstaan als
gevolg van de werkzaamheden.”
Volgens Versteeg had de gemeente
wel wat sneller mogen reageren na-
dat bewoners hadden geklaagd. “Bij
het pand van Ritsaart Vooys in de
Veerstraat, ontstonden er scheuren
in het pas gestuukte plafond. En bij
Frank Baart die op nummer 2 op de
Noorddijk woont zijn er in de muren
ook scheuren ontstaan. Frank heeft
overigens begin vorige week al aan-
gegeven dat het niet goed ging. En
pas vrijdagmiddag werd er gerea-
geerd. Ik vind dat het wel wat lang
geduurd heeft. De wethouder is wel
komen kijken bij Frank maar dat
hield in dat hij gauw een blik op de
meter wierp, zei dat het wel meeviel
in zijn ogen maar volgens wat mij be-
kend is, heeft hij niet met bewoners
gesproken en dat had toch wel moeten
gebeuren. Dat vinden wij wel: dat is
ook goed bestuur.” Volgens Versteeg
zou Ritsaart, nadat er telkens niet ge-
reageerd werd op zijn telefoontjes en
smsjes naar het stadhuis, witheet naar
het stadhuis zijn gegaan om daar zijn
beklag te doen.
Verse scheuren
“We denken wel dat de scheuren ont-
staan zijn door de werkzaamheden”,
zegt Baart. “De scheuren zijn gecon-
stateerd aan de voorgevel en binnen.
Dat zijn gewoon hele verse scheuren.
Wij zijn nog niet zo lang eigenaar van
dit pand en zijn ongeveer twee maan-
den aan het renoveren. De muren zijn
volledig vernieuwd. Sinds een week
zijn daar in één keer duidelijk scheu-
ren ontstaan. Ook in de verbinding
van de platen. We hebben foto’s van
hoe mooi het was twee maanden ge-
leden toen er nog geen en nu er wel
scheuren te zien zijn. Als je ‘s och-
tends bijna je bed uitvalt omdat het
hele pand op een neer gaat, dan zal
dat zeker zijn sporen achterlaten. Dat
is niet alleen bij ons het geval maar
ook bij andere panden.”
Afgelopen dinsdag was er volgens
Baard opnieuw een crisismoment
maar op dat tijdstip niemand op het
stadhuis bereikbaar. “De wethouder
niet en ook niemand op de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht. Geant-
woord werd dat wethouder Eitjes bin-
nen een uur zou terugbellen. Nou, dat
met nog steeds gebeuren!”
De bewonersbrief die de gemeente
heeft gestuurd, vindt Baard op zich
een prima initiatief. “Wethouder Ke-
ijzer is hier twee dagen geleden nog
geweest maar hij heeft ook niet de
moeite genomen om een van de bewo-
ners aan te spreken. Hij was weer heel
snel verdwenen, nadat hij op de meter
had gekeken en constateerde dat het
volgens hem wel meeviel. Overigens
hebben wij als bewoners de gemeente
Rotterdam als verantwoordelijke aan-
sprakelijk gesteld voor de ontstane en
de toekomstige schade. De gemeente
Rotterdam is namelijk de uitvoerder
van de werken. Ik moet zeggen dat
daar onmiddellijk op is gereageerd
door de gemeente Rotterdam. Dat
vind ik uitstekend. Er zijn hier ook
drie meters geplaatst en vooraf, twee
maanden geleden zijn ook foto’s ge-
maakt van de stand van zaken van
de panden. Het rapport daarover dat
wij als bewoners nooit hebben gekre-
gen, zat nadat ik er om had gevraagd
maandag bij mij in de brievenbus. Wat
dat betreft wordt er adequaat gerea-
geerd door de gemeente Rotterdam.
Het rapport is trouwens in opdracht
van de gemeente Rotterdam door een
onafhankelijk bureau opgesteld. De
gemeente Maassluis heeft in de brief
aan ons al laten weten dat alles wat
wij melden onmiddellijk wordt door-
gegeven aan Rotterdam.”
Baard zegt dat de bewoners wel twij-
fels hebben over de meters. “Die wor-
den geplaatst en weggehaald door het
bedrijf dat de werkzaamheden uit-
voert. Dat is natuurlijk niet erg onaf-
hankelijk. Hoewel ik verder geen spij-
kers op laagwater wil gaan zoeken,
moet ik toch vaststellen dat ze soms
pas twee uur nadat de werkzaamhe-
den zijn begonnen worden neergezet.
En dan zijn de ergste trillingen vaak
al voorbij.”
Het plaatsen van de damwand gaat gepaard met trillingen en lawaai,
maar is noodzakelijk om de kade te versterken.
Foto Roger van der Kraan
Voor leuke, lieve
Valentijnsaanbiedingen
zie pagina 9 a 99999999999999
College wil
buurtpreventie
MAASSLUIS – Het college
wil in de stad beginnen
met buurtpreventie. Dat
heeft burgemeester Koos
Karssen, bestuurlijk
eindverantwoordelijk voor
de veiligheid in de stad,
dinsdagmiddag bij een
persgesprek laten weten.
door Chrit Wilshaus
Karssen: “Het college heeft eind
vorig jaar een voorstel gedaan
voor buurtpreventie. Dat heeft
nogal wat vragen vanuit de ge-
meenteraad opgeleverd. Die
hebben we beantwoord in een
raadsconsultatiebrief. Het col-
lege staat op het standpunt dat
het zinnig is om te doen. Er moet
nog wel geld worden gevonden
binnen de begroting.”
Regio
De gemeente heeft in de regio bij
de gemeenten Midden-Delfland,
het Westland, Vlaardingen en
Schiedam geïnformeerd hoe de
buurtpreventie daar is georgani-
seerd.
De kosten voor buurtpreventie op
jaarbasis, circa 50.000 euro, val-
len volgens de eerste burger mee.
“Maar de buurtpreventie moet
wel vanuit de gemeente worden
ondersteund en die ambtelijke
inzet kost ook geld.”
Ruben van Maren op
CBS Het Spectrum
Pagina 8
KERKDIENSTEN
MAASDIJK
HOEK VAN HOLLAND
NAALDWIJK &
VLAARDINGEN
kerken weekenddiensten
9 FEBRUARI 2012
PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE MAASSLUIS
Grote Kerk, Hervormd
Zondag 12 februari
10.00 uur: ds. J. van Belzen.
19.00 uur: J. van Belzen, Evangelisa-
tiedienst.
Immanuelkerk
Zondag 12 februari
10.00 uur: ds. C. M. Schreuder -
jongerendienst.
Koningshof
10.00 uur: ds. G. van Dijk.
Voor meer informatie kijk op onze
website: www.pknmaassluis.nl.
DrieMaasHave
Zondag 12 februari
13.30 uur Geen opgave ontvangen.
CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 12 februari
10.00 uur ds. A. Stehouwer.
16.30 uur ds. J. W. Schoonderwoerd.
Er is kinderoppas tijdens de morgen-
dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,
tel.: 010-5922225
(of via: www.cgkmaassluis.nl)
NEDERLANDS GEREFORMEERDE
KERK
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
12 februari 2012
9.30 uur – dominee Pieter Kleingeld,
Maassluis
Bijbelklas: groep 1 t/m 6 van de ba-
sisschool tijdens de dienst
Voor de kleine kinderen van 0 tot 5
jaar is er oppas tijdens deze dienst.
Inlichtingen: ds. Pieter Kleingeld
010-5903911, pieter.kleingeld@ka-
belfoon.nl
Of via internet : www.ngkmaassluis.
nl
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1
Zondag 12 februari
09.30 uur ds. G. E. Messelink.
Tijdens de morgendienst is er kinder-
oppas. Deze dienst wordt gehouden in
het Kompas, Ibisstraat 1, Maassluis.
14.30 uur ds. R. D. Anderson.
Deze dienst wordt gehouden ind e
Lier, Hoofdstraat 149.
Voor meer informatie kijk op onze
website www.maassluis-gkv.nl.
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30 uur
in de plaats van samenkomst Linde-
ijerstraat 5 in Schiedam-Noord.
Inlichtingen bij de heer B. v.d. Toor-
ren plaatselijk contactadres tel. 010-
5912102.
JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217
Vergadertijden:
Zondag aanvang 10.30 uur.
Dinsdag aanvang 19.30 uur.
Iedereen is welkom.
Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTE
MAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 12 februari
10.00 uur: voorganger H. Niemeijer.
Iedereen van harte welkom!
MARANATHAKERK
EVANGELISCHE GEMEENTE
MARANATHA
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608
www.egma.nl
Maranathakerk is een kerk in bewe-
ging: ongedwongen, eigentijds, laag-
drempelig en enthousiast.
Een plek waar iedereen zich thuis
mag voelen en waar mensen vanuit
Gods liefde hoop en herstel ontvan-
gen.
Elke zondag om 10.00 uur ben je van
harte welkom. Zondag 12 februari
hebben we een dienst waarin Dave
Koehl zal spreken.
Voor de basisschoolkinderen groep 1
t/m 8 is er een eigentijds programma.
Ook voor de kleintjes onder de 4 jaar
is er opvang.
Na afloop is er koffiedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-63
3142 CJ Maassluis
Zaterdag 11 februari
14.00 u Jeugdclub De Nieuwe Brug
Zondag 12 februari
10.00 u Samenkomst o.l.v. Envoy R.
Vermeij
Maandag
11.30 – 15.00 u. Open Huis
13.00 – 15.00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15.00 u. Open Huis
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis
13.00-15.00 u. Kledingwinkel
Inl: 010 -5912715
U bent tijdens al deze activiteiten van
harte welkom.
CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS
‘HET LEVENDE WOORD’
Komende zondag komt onze ge-
meente weer bijeen in de Kardinaal
Alfrinkschool aan de Dr. Jan Schou-
tenlaan 3 te Maassluis. Om 09.45 uur
is de zaal open en staat de koffie klaar.
Om 10.00 uur begint de samenkomst.
Spreker deze morgen is dhr. Marko
Baay.
U bent van harte welkom.
PROTESTANTSE GEMEENTE
MAASLAND I.W.
Zondag 12 februari,
warme truien dag
Viering Heilig Avondmaal
Nieuwe Kerk
10.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw,
Avondmaalsviering.
Singelhof
10.00 uur ds. K. Jonker, viering voor
de ouderen.
Nieuwe Kerk
19.00 uur ds. B. W. J. de Ruyter,
voortz. en dankzegging.
PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE
ROTTERDAM
Hoek Boezemweg / Gerdesiaweg
Rotterdam
Zondag 12 februari
10.30 uur Geen opgave ontvangen.
Eventueel aanvullende informatie
www.komenzie.nl, tel. 010-4115450.
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER.
DEELGEMEENSCHAP H.H.
ANDREAS PETRUS EN PAULUS,
MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Pau-
luskerk: Andreasplein 1 3144 PL
Maassluis. Parochiesecretariaat: An-
dreasplein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
Bereikbaar: maandag, donderdag en
vrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00
uur.
E-mail: secretariaat@appp.nl
Parochiesite: www.appp.nl
Giro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. Eucharistie
Zesde zondag door het jaar: Lev.13:1-
2,45-46; uit psalm 32; 1 Kor. 10:31-
11,40-45; Marcus 1:40-45.
Petrus en Pauluskerk
Vieringen
Zaterdag 11 februari:
19.00 uur: H. Eucharistie met zang.
Voorganger is pastor Duynstee. Mis-
intentie: Cok Jansen.
Zondag 12 februari:
9.30 uur: H. Eucharistie m.m.v. het
jongerenkoor “To Be Continued”. Tij-
dens deze viering is er kindercateche-
se (zie mededelingen). Voorganger is
pastor Duynstee. Misintenties: Cok
Jansen; Thea Smeele-Wortelboer;
Joyce Mulder; Riet Driessen-Zondag.
Zondag 12 februari:
17.00 uur Taizéviering (zie medede-
lingen).
Maandag:
9.00 uur Lauden.
Donderdag 16 februari:
9.00 uur H. Eucharistie. Voorganger
is pastor Duynstee.
Tweemaster
Dinsdag 14 februari:
H. Eucharistie. Voorganger is pastor
Biesjot. Misintenties: Piet Persoon;
Louis Gram; Koos van Mil.
Kloosterkapel
Woensdag en vrijdag: 9.00 uur Lau-
den.
Basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw
Rozenkrans Schiedam
Woensdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
Vrijdag:
8.30 uur H. Eucharistie.
H. Hart van Jezuskerk Schiedam
Woensdag:
9.30 uur H. Eucharistie.
MEDEDELINGEN
BHV
Tijdens alle zondagvieringen zijn er
twee BHV- ers (bedrijfshulpverle-
ners) aanwezig.
Aan alle kinderen van de kinder-
catechese
Deze zondag is er weer kindercate-
chese. Alle kinderen uit de A en de
B groep zijn weer van harte welkom
vanaf 9.15 uur.
Werkgroep kindercatechese
Woord- en communiedienst
Op zaterdag 18 februari is er een
Woorddienst (u kunt uw persoonlijke
intentie voor de viering in het boek
noteren) en op zondag 19 februari is
er een Woord- en Communiedienst.
In beide vieringen zal dhr. Cobben
voorgaan.
Taizé aan de Waterweg
Een terugblik op de Taizéviering, ge-
houden op 8 januari van dit jaar, deze
keer in de Immanuëlkerk.
Ook deze viering werd goed bezocht.
De instrumentale begeleiding ge-
vormd door piano en klarinet, was
tezamen met de solisten een harmo-
nisch geheel. Zo vormden zij ook een
indrukwekkende omlijsting van de
lezingen, zang, stilte en gebed. In een
meditatief moment van stil worden
komt er ruimte voor ontmoeting, met
God en met elkaar.
Deze stilte met elkaar, op die plek,
kan weldadig zijn in deze overbezet-
te, drukke en rumoerige tijd.
Na afloop van de viering was er ruim-
te voor een gesprek, en was er iets te
drinken. Op 12 februari om 17.00 uur
is de vierde Taizéviering in dit sei-
zoen. Een herkansing dus voor men-
sen die er nog niet bij konden zijn!
De opzet was vier vieringen te hou-
den, in de “donkere maanden van het
jaar”. Elke maand één viering, in een
serie van vier, dus 12 februari 2012
om 17.00 uur de laatste in deze reeks.
Deze keer weer een viering in de Pe-
trus en Pauluskerk, Andreasplein 1.
We kijken opnieuw uit naar een ont-
moeting, met u, met jou, met elkaar.
En ook nu is er na afloop iets te drin-
ken en ruimte voor een gesprek. Info
betreffende Taizé op de site: www.
taize.fr/nl.
Werkgroep Taizé aan de Waterweg.
Zaterdagavondvieringen
Het pastorale team heeft besloten om
met ingang van 1 april 2012 de za-
terdagavondvieringen te veranderen.
Er zal alleen nog in de weekeinden
dat pastor Biesjot of pastor Duynstee
op zondag voorgaan ook op zaterdag
een H. Eucharistie plaatsvinden. Op
de overige zaterdagen is er geen vie-
ring meer. U vindt de data van deze
vieringen in de Schakel, AProPos,
het mededelingenbord in de kerk of
op de web-site.
Parochiesecretariaat
WEEKENDDIENST
HUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraal
telefoonnummer voor de spoedgeval-
lendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de Centrale
Huisartsen Post Nieuwe Waterweg
Noord.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een dringende medische
klacht heeft, die niet tot de volgende
werkdag kan wachten.
Wanneer uw klacht wel kan wachten,
belt u op de eerstvolgende praktijk-
dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENST
TANDARTSEN
In de avond en in het weekend is de
dienstdoende tandarts te bereiken
via één centraal nummer: 0900-
8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een ernstige tandheelkun-
dige klacht heeft, die niet tot de vol-
gende werkdag kan wachten. Wan-
neer uw klacht wel kan wachten, belt
u op de eerstvolgende praktijkdag uw
eigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
Overdag: apotheken in Maassluis
open van 08.00-18.00 uur.
De Rijnmond Apotheek Schubertlaan
1, tel. 010-5912209) is op werkdagen
geopend van 08.00 tot 19.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt door-
geschakeld naar regionale dienst-
apotheek.
WEEKENDDIENST
VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.
Loura van Hees-Spijker of Iris
Lensveld, tel. 010-5922816; 06-
22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis,
K. van Wijngaarden, K.T.M. Kou-
wenhoven en J.A. van Dalen, tel.
010-5914380; 06-54937040, b.g.g.
010-8939393 vervullen voor de eigen
praktijk weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTEN
DIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.30-19.30 uur voor dierenkliniek
Maassluis en dierenkliniek “De Pol-
der.
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleen
dierenkliniek “De Polder”.
Voor spoedgevallen ‘s avonds en in
het weekend kunt u bellen:
Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-
5914470 of Dierenkliniek de Polder,
tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-
der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-
5920696.
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
do 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’s
nachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 bereikbaar voor
vragen en informatie op het gebied
van zorg en welzijn. Voor spoedgeval-
len is Careyn Contact 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar. Tevens
is Careyn te bereiken via email: con-
tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN 033-4630566, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabetes
(24 uur per dag, ‘s nachts alleen in
geval van nood) en over de producten
en diensten van de
Diabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen Maatschappelijk
Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.
5914499.
Het AMW biedt hulp bij psychosoci-
ale problemen o.a. Relatie- en opvoe-
dingsproblemen, verwerkingsproble-
men (bijv. echtscheiding, overlijden,
seksueel misbruik, mishandeling)
angst- en spanningsklachten, asserti-
viteitsproblemen, problemen rondom
homoseksualiteit, problemen op het
werk of op school, problemen met
maatschappelijke organisaties. Kort-
om het AMW is er voor personen die
problemen hebben met zichzelf en/of
met het functioneren in hun sociale
omgeving. Naast individuele-, (echt)
paar- en gezinsgesprekken, kan men
deelnemen aan groepen/cursussen.
U kunt zich telefonisch of persoonlijk
op kantoor aan de Veerstraat aanmel-
den voor AMW hulpverlening van
maandag tot en met vrijdag tussen
09:00 – 10:30 uur. De hulpverlening
is gratis en een verwijsbrief is niet
nodig.
Buiten kantooruren is in spoedei-
sende gevallen een maatschappelijk
werker bereikbaar via de algemene
hulpcentrale, telefoonnummer 010-
4763944.
SENSOOR:
DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323
of 0900-0900-0767.
Ook u kunt chatten of mailen
Info: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE KERK
MAASDIJK
Zondag 12 februari
De Hoeksteen
09.30 uur: geen opgave ontvangen
Het Kruispunt
19.00 uur: geen opgave ontvangen
Kijk voor meer nieuws op www.pro-
testantsekerkenmaasdijk.nl.
VERENIGING VRIJZINNIG
PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK
De diensten worden gehouden in ons
gebouw aan de Maasdijk 40, zondag-
morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLAND
PAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 12 februari
11.00 uur Geen opgave ontvangen.
HEENWEG
PAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 12 februari
09.30 uur Geen opgave ontvangen.
HOEK VAN HOLLAND
EVANGELISCHE GEMEENTE
DE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om
10.00 uur en worden gehouden in
wijkgebouw ,,de Hoekstee”, Merca-
torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 12 februari
Spreker: A. v. Rijn.
EVANGELISCHE KERK WESTLAND
Voorheen Evangelische Gemeente
Parousia Naaldwijk.
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwer-
dalaan 54-56, Naaldwijk.
Aanvang 10.00 uur.
Zondag 12 februari
Geen opgave ontvangen.
VLAARDINGEN
KERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.
010-4748419
Zondag 12 februari
09.30 uur ds. Ed Meenderink (Kin-
deropvang t/m groep 7 + Rock Solid
t/m 2e jaar MO))
11.30 uur ds. Ed Meenderink.
MARANATHA KERK
Prof. Mekelstraat 255, 3132 BE
Vlaardingen West
Iedere eerste zaterdag van de maand
Indonesische samenkomst.
Taizé aan de Waterweg
Een terugblik van de Taizéviering
,gehouden op 8 januari j.l., deze keer
in de Immanuelkerk.
Ook deze viering werd goed bezocht.
De instrumentale begeleiding be-
staande uit bespeling van piano en
klarinet vormde, samen met de solis-
ten een harmonisch geheel.
Zo vormden zij ook een indrukwek-
kende omlijsting van de lezingen,
zingen, stilte en gebed. In een medita-
tief moment van stil worden komt er
ruimte voor ontmoeting. Met elkaar
en met God. Deze stilte met elkaar,
op die plek, kan weldadig zijn in deze
overbezette, drukke en rumoerige
tijd. Na afloop van de viering was er
ruimte voor een gesprek, was er iets
te drinken.
Viering 12 februari
Op 12 februari is de vierde Taizévie-
ring in dit seizoen. ( Een herkansing
dus voor mensen die er nog niet kon-
den zijn!!!)
De opzet was vier vieringen te hou-
den. “In de donkere maanden van het
jaar” elke maand één viering. In een
serie van vier, dus 12 februari de laat-
ste in deze reeks. Deze keer weer een
viering in de Petrus en Pauluskerk,
Andreasplein.
Muziek, zang, korte bijbelgedeelten,
gebed en stilte wisselen elkaar af.
De viering begint weer om 5 uur. De
kerk is open vanaf half vijf. We kijken
opnieuw uit naar een ontmoeting, met
u, met jou, met elkaar. En ook nu is er,
na afloop iets te drinken, ruimte voor
een gesprek etc. Allen van harte uit-
genodigd. Info. op de site: http/www.
Taizé.Fr.nl.
Kerkradio Maassluis
Kanaal 2 Aanvang 18.45 uur
Voor de uitzending van woensdag 15
februari a.s. is het volgende program-
ma samengesteld.
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 42
3. Lof zij God
4. Gaat stillen in de lande
5. Meditatie n.a.v. Lucas 9: 57-62
Thema: ‘Ploegen gaat voor’
6. Komt kinderen niet dralen…
7. Wohl mir, dass Ich Jesu habe
8. Jarigen
9. Bruidsparen
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt
u verzoeknummers aanvragen tot
vrijdag 24 februari a.s.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel.
010-5917470 (hjpost@kabelfoon.nl)
Jubileum Werkgroep
EBGR-Maassluis
Beste Zusters en Broeders, Vrienden
en kennissen,
Werkgroep EBGR-Maassluis nodigt
u van harte uit voor haar jubileum-
dienst (3e lustrum)van de werkgroep
op: zondag 12 februari 2012, aan-
vang: 14.00 uur, inloop: 13.30 uur
Plaats: “Het Witte Kerkje”, Const.
Huygensstraat 1, 3141 TA Maassluis
Deze dienst staat onder leiding van
Peggy-Ann Mokkum en zal feestelijk
opgeluisterd worden door koren en
solist met medewerking van organist/
pianist: Jan-Michel Koekebakker
Voorganger: ds. D. Zinhagel
U en uw familie / kennissen zijn van
harte welkom.
Oud Papier Actie
bij de Ark voor
wijkgemeente IONA
in de Immanuelkerk
De opbrengst van de afgelopen inza-
meling 28 januari was 3420 kg.
Dit weekend, vrijdag 10 en zaterdag
11 februari is er weer een grote inza-
meling. De medewerkers zijn er vrij-
dagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur
en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en
staan weer voor u klaar om het papier
in ontvangst te nemen. De contai-
ner staat op de parkeerplaats achter
de Ark, Rembrandtlaan 2. Telefoon
in de Ark tijdens de inzamelingen
5918392. Mocht u bellen op de vrij-
dag, wilt u dan zo vroeg mogelijk in
de avond bellen zodat de medewer-
kers hun ophaalrooster erop aan kun-
nen passen .
Maatschappelijk doel 2012
In maart en april gaat OPA weer in-
zamelen voor een maatschappelijk
doel. Weet u een instelling of doel,
liefst binnen onze stad of regio, die
wel wat extra geld kan gebruiken?
Meldt dit doel dan aan bij OPA en
stuur een duidelijke beschrijving van
het doel en de financiële situatie mee.
U kunt zich aanmelden tot 18 februari
bij het secretariaat van OPA, Kamer-
lingh Onnesdreef 43, 3146 BG Maas-
sluis of via de mail fam.vellekoop@
kabelfoon.nl
Met een hartelijke groet van OPA.
Koning Winter
Al was de winter laat dit jaar,
hij is toch gekomen
en heeft ons land met strenge hand
in bezit genomen.
Hij zet ons allen in de kou
ontregelt het verkeer,
maar hij wordt vorstelijk onthaald,
wij roepen zelfs om meer.
Het kwik daalt heel diep onder nul,
wij zien het minzaam aan,
want eindelijk kunnen we weer
eens op de schaatsen staan.
’t Wemelt van noren op de vliet,
glijdend in volle vaart,
kunstschaatsen rijden lustig rond,
wat rustiger van aard.
Rayonhoofden verschijnen nu
met hun kop op tv.,
Elfstedenkoorts stijgt met de dag,
maken we dé tocht mee?
Winter beheerst het daag’lijks nieuws
op velerlei gebied,
maar zijn kou is hartverwarmend,
heel Nederland geniet.
Jaap van Oostrum
De Schansbrug is afgesloten, maar de
Grote Kerk is gewoon open.
U wordt dan ook uitgenodigd voor de
dienst op 12 februari om 19.00 uur.
Er is dan een dienst van zang, muziek
en evangelieverkondiging. Medewer-
king wordt verleend door de Maas-
landse Harmonie. Het orkest zal naast
de begeleiding van de samenzang ook
een aantal muziekstukken ten gehore
brengen.
De Maaslandse Harmonie is inmid-
dels geen onbekende in de Grote
Kerk. Een aantal malen werd reeds
medewerking verleend aan een
dienst. De Harmonie staat onder lei-
ding van Frank Hendriks.
De wijkpredikant, Ds. J. van Belzen,
houdt een meditatie over het thema
`Schat en Hart`.
Het Garrelsorgel wordt bespeeld door
Jaap Kroonenburg.
Hartelijk welkom in deze dienst van
Evangelieverkondiging door middel
van het gesproken woord, zang en
muziek.
Zang- en Ontmoetingsdienst
in de Grote Kerk
Frank Ouweneel trekt door het land
met een beamer-presentatie, waar-
mee hij op een bijzondere wijze Bij-
belstudie geeft over de eindtijd waar-
in we leven.
In de presentatie die hij nu brengt be-
licht hij de gebeurtenissen die plaats-
vonden in 2011, en laat over al deze
ontwikkelingen het licht van de Bijbel
vallen. Ondersteund door honderden
indringende beelden zal hij stilstaan
bij de nauwkeurigheid waarmee de
Bijbel over deze actualiteiten schrijft.
In Februari a.s. hoopt hij in het
Westland deze presentatie te bren-
gen. De gebeurtenissen die o.a. dan
aan de orde komen zijn: de economi-
sche situatie in de wereld, de wanke-
lende economieën die Europa tot een
waggelende ‘reus op lemen voeten’
maakt, de unieke ontwikkelingen in
het Midden Oosten, de verwoestende
gebeurtenissen in Japan, enzovoort,
enzovoort……….Als u deze con-
frontatie hebt gezien tussen Bijbel-
woorden en gebeurtenissen, dan kunt
u maar tot één conclusie komen: we
leven midden in de eindtijd en Jezus’
komst is aanstaande! De Bijbel waar-
schuwt in Hand. 17:30-31 en Openb.
6:17: “God laat de mensen heden
weten dat zij zich allen overal moe-
ten bekeren, omdat Hij een grote dag
heeft bepaald waarop Hij de aardbo-
dem zal oordelen.”
Gelukkig is het is nog níét te laat,
want vol liefde roept God: “Kies van-
daag wie u wilt dienen; als u Mijn
stem vandaag hoort, verhardt uw
hart dan niet. Nú is het nog de ge-
nadetijd, nú is het nog de dag van de
redding” (Joz. 24: 15; Hebr. 4: 7 en 2
Kor. 6: 2).
Tot de christenen zegt Jezus: “Gij
moet, wanneer gij dit alles ziet, we-
ten, dat het nabij is, voor de deur.
Waakt dan, opdat Ik, als Ik kom, u
niet slapende vind” (Matth. 24: 33 en
Mark. 13: 35 - 37).
Datum: 24 februari 2012
Locatie: Hervormd Centrum De
Kandelaar, Dijkweg 19, Naaldwijk
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: gratis, wél collecte!
Info: tel. 0174-518669/06-15062838
e.mail: berg.services@telfort.nl
Wanneer u al deze dingen ziet gebeuren....
De VSP is van mening dat met het be-
sluit nemen van het masterplan Dijk-
polder het een moment is waar wij
met zijn allen trots op kunnen zijn. Na
vele jaren heen en weer gepraat/over-
leg is het vandaag zover. Een compli-
ment voor zowel v.d. Lely, College en
het ambtenarenapparaat.
Helder en overzichtelijk plan
De VSP vindt het een helder en over-
zichtelijk plan, waarin Infrastruc-
tuur, milieu, voorzieningen en een
Nieuw Woonmilieu uitgebreid aan de
orde komen; er wordt goed rekening
gehouden met de wensen van Maas-
sluis zoals deze o.a. staan in het pro-
gramma Wonen, Werken, Welzijn.
Uitgangspunten van het plan zijn het
realiseren van een Groen-Landelijk
Woonmilieu, een hoogwaardig open-
baar gebied met ‘groen, ruimte en
rust’. Deze uitgangspunten moeten
een uitnodiging zijn voor vele in en
buiten Maassluis om in de Dijkpolder
te komen wonen. Deze uitgangspun-
ten onderschrijven wij als VSP.
Afgesproken is dat er 25% sociale
woningbouw zal worden gerealiseerd
over het totale project, de VSP kan
zich hierin vinden.
Waarom duurzaam bouwen?
Duurzaam bouwen is een trend die
niet meer zal verdwijnen. Een keuze
voor duurzaam bouwen, is respect
tonen voor mens en milieu. De argu-
menten om voor duurzaam bouwen
te kiezen zijn heel uiteenlopend. De
belangrijkste argumenten zijn het ge-
vaar van uitputting van grondstoffen
en ieders verantwoordelijkheid voor
de leefomstandigheden van nu en de
toekomst.
Communicatie naar huidige
bewoners belangrijk
Belangrijk punt is de communicatie,
zeker naar de bewoners toe die al
langer in de Dijkpolder wonen; een
eerlijke en open communicatie is hier
gewenst. Maar ook hierin voorziet het
masterplan.
De VSP vindt het wel belangrijk dat
Maassluis de regie in handen blijft
houden, blijft sturen en vanzelfspre-
kend de vinger aan de pols blijft hou-
den.
Er was voor de VSP nog een zorgelijk
punt over de grond en het water, dat
niet bebouwd zal worden door v.d.
Lely en dat Maassluis waarschijnlijk
zou moeten kopen. Gelukkig heeft de
wethouder deze onrust weggenomen
door te vermelden dat deze gronden
tegen een symbolisch bedrag worden
verkregen van v.d. Lely.
Zo goed als geen financieel risico
voor Maassluis
Omdat het hele project een particu-
liere ontwikkeling is, loopt Maasluis
geen ontwikkelrisico’s en zijn de (fi-
nanciële) risico’s in het verdere pro-
ject zeer beperkt. Dat is prettig om te
constateren, zeker gezien de financi-
ele situatie van Maassluis
De VSP vindt het een goede zaak dat
v.d. Lely in Maassluis blijft en dat zij
zelfs gaan uitbreiden; dat is goed voor
de Maassluise economie en goed voor
de werkgelegenheid.
Het Masterplan Dijkpolder is de basis
voor het “Bestemmingsplan Dijkpol-
der” waar wij dan ook met vol ver-
wachting naar uitkijken.
Fractie Verenigde Senioren Partij
(VSP).
Verenigde Senioren Partij (VSP) vindt
het Masterplan Dijkpolder Uniek,
Ambitieus en Realistisch tegelijk
Op vrijdag 3 februari heeft Argos
Zorggroep achttien gediplomeerden
in het zonnetje gezet. Het gaat om
medewerkers van diverse locaties
die zijn geslaagd voor de opleidingen
Verzorgende IG en Helpende Zorg &
Welzijn.
Argos Zorggroep organiseert gere-
geld een feestelijke bijeenkomst voor
nieuwe gediplomeerden. Zij worden
dan onder meer toegesproken en ont-
vangen een mooie bos bloemen. Deze
bijeenkomsten worden door de gedi-
plomeerden zeer gewaardeerd.
Argos Zorggroep zet
gediplomeerden in het zonnetje
9 FEBRUARI 2012
PAGINA 3 Familieberichten
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Maassluis, Maasland
en omstreken.
Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst
uitvaartcentrum of thuis met koeling.
Geen crematies.
T. den Hollander
P.N. den Hollander
Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509
begrafenisverzorging
Den Hollander

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
Wanneer het onvermijdelijke zich in uw
omgeving voordoet, moet u erop kunnen
vertrouwen dat alles wat met het
sterfgeval te maken heeft perfect wordt
afgehandeld.
Voor Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam, Hoek van Holland en
omstreken is er de uitvaartverzorging
van mevr. Rijkeboer. Zij beschikt over
een organisatie met ervaren,
vakkundige mensen die beseffen dat in
droeve omstandigheden alleen
persoonlijke wensen tellen.


voor particulier en bedrijf
aan huis of op kantoor
inrichten netwerken
instellen internet
verwijderen virussen
computers sneller maken
E. BONTE – MAASLAND 010-5938090 INFO@ESSALU.NL
ESSALU COMPUTERREPARATIE
“Carpe Diem”
Ik kon het niet winnen
Dag allemaal
Intens verdrietig hebben wij afscheid geno-
men van onze lieve, lieve moeder, schoon-
moeder, allerliefste oma en zus
Wilhelmina Jacoba Bakker
* 14 mei 1948 † 6 februari 2012
Linda en Rien
Kelly en Marvin
Tim
Deni en Anita
Sven
Len
Correspondentie-adres:
L.M. Morin-Rietdijk
Kalandermolen 30
3146 SL Maassluis
De afscheidsdienst wordt gehouden op zater-
dag 11 februari om 10.30 uur in de aula van
de Algemene Begraafplaats, Willem de Zwij-
gerstraat 36 te Maassluis, waarna de begrafe-
nis zal plaatsvinden.
Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten in het rouwcentrum naast de be-
graafplaats.
Op 6 februari 2012 is overleden
mijn lieve moeder
Wil Bakker
Haar liefde en warmte
zal ik komen te missen.
Bedankt voor alles.
Je zoon

St. Jacobiparochie: Deni Rietdijk
Lieve, Lieve Ma
Heel intens hebben wij maandag afscheid
van elkaar genomen.
Ik zal je nooit vergeten…
Je bent mijn allessie... Mijn hart huilt maar
vult zich tegelijk met zoveel liefde voor u!
Ik zal je nooit.... nooit vergeten!!
Dag lieve Ma, dikke kus
van je liefhebbende dochter
Dag aller, allerliefste Oma!
We zullen u nooit vergeten.
We missen u nu al.
Hele dikke kus en knuffel!
Van Kelly en Marvin en Tim
En een pootje van Snowy U
“En nu, wat verwacht ik, Here?
Mijn hoop, die is op u.”
Psalm 39:8
Bedroefd zijn wij door het overlijden van
mijn man, onze vader en opa. Dankbaar zijn
wij dat hij nu rust heeft en dat wij hem nog
zo lang bij ons mochten hebben. We hebben
nog vele liefdevolle momenten met hem
kunnen delen.
Leendert Holleman
3 juli 1926 6 februari 2012
Aat Holleman-Overvoorde
Nico en Ineke Holleman
Esther, Mirjam, Peter
Leo en Anja Holleman
Laura, Simone en Bart
Ada Holleman
Annelies en Rob Huis
Tessa, Emma
Dhr. Holleman is opgebaard in het rouw-
centrum aan het Prinses Julianaplantsoen te
Maassluis, alwaar geen bezoek.
De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden
in de aula van de Algemene Begraafplaats,
Willem de Zwijgerstraat 36 te Maassluis op
vrijdag 10 februari om 10.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in
het naastgelegen rouwcentrum.
Onze speciale dank gaat uit naar de verzor-
gers, artsen, begeleiders en vrijwilligers van
DrieMaasHave.
Als ik de woorden niet meer weet
als ik de dingen niet meer ken
en al het andere vergeet,
gedenk dan wie ik voorheen was.
Na een moeilijke laatste levensfase, hebben
wij afscheid moeten nemen van mijn vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en
oma
Petronella Carolina de Winter-Recourt
- Carla -
* Dordrecht, † Maassluis,
20 april 1931 4 februari 2012
Maassluis: Cor
Cees en Caroline
Thomas en Tamar
Sophie
Julia
Hugo
Hoofddorp: Caroline en Hans
Thijs
Lucas
Rhoon: Stephan en Wendy
Dyantha
Cheyenna
Mesdaglaan 39
3141 HE Maassluis
De plechtigheid voorafgaand aan de
crematie zal plaatsvinden in de grote aula
van crematorium Rotterdam, Maeterlinck-
weg 101 te Rotterdam-Zuid, vrijdag 10
februari om 14.45 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren.
Intens verdrietig, maar dankbaar voor het
vele goede en liefs dat zij ons altijd gaf, heb-
ben wij afscheid moeten nemen van onze
moeder, schoonmoeder en oma
Francina Johanna van Zelm-Hoogendijk
- Ina -
weduwe van Marius van Zelm
in de leeftijd van 73 jaar.
Ronald en Monique
Ivo, Bas
Leo en Philip
Hans en Debora
Eva, Benjamin,
Tom, Daan
Marina en Fenno
Marit, Sander,
Ruben
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevon-
den op dinsdag 7 februari te Maassluis.
Een geweldig bestuurslid moeten wij missen
Annette Hanemaaijer
Wij delen het verdriet van haar familie en
vrienden en leven met hen mee, want naast
het verlies van een geweldig persoon, ver-
liest KWF Kankerbestrijding in Maassluis in
haar ook een bevlogen bestuurder met een
tomeloze inzet en een indrukwekkende staat
van dienst.
Wij zullen haar missen, maar niet vergeten.
Bestuur KWF
Kankerbestrijding, Maassluis
Tino de Waal, Dim Mureau,
Peter Montagne, Joke Schneider
Op 31 januari overleed onze lieve zuster,
schoonzuster en geweldige tante
Ina van Zelm-Hoogendijk
Mar en Cees van der Burg-Hoogendijk,
Caroline, Kees en Berend,
Marjolein, Nicole, Vincent en Lauren,
Kees, Julia en Hugo

Wij zullen haar erg missen.
De belangstelling en het medeleven onder-
vonden na het heengaan van onze moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder
Adriana van der Velde-Meivogel
hebben wij zeer gewaardeerd. Uw aanwezig-
heid in het rouwcentrum, in het crematorium,
de schriftelijke reacties en de bloemen die u
gaf, hebben ons gesterkt en bemoedigd.
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Maassluis, februari 2012
Een warmer en mooier afscheid van
Isaäc Bot
hadden wij ons niet kunnen wensen.
Alle blijken van medeleven in welke vorm dan
ook en de belangstelling bij de uitvaart zijn
voor ons een grote troost.
Hiervoor willen wij iedereen dan ook hartelijk
danken.
Ook de vele giften voor het KWF fonds
Kankerbestrijding stellen wij zeer op prijs.
Andrea en Peter
Rik
Tim
Nico en Janneke
Joke en Remco
Collin
Sharon
Tini
Mw. J. Bot-Ras
Maassluis, februari 2012
Dank u wel…
Hartverwarmend waren de vele blijken van
belangstelling en medeleven tijdens haar ziek
zijn en na het overlijden van onze lieve en
zorgzame moeder en oma
Thea Smeele
Samen met u hebben we afscheid kunnen ne-
men op een wijze die haar toekomt. Uw me-
deleven en warmte heeft ons goed gedaan en
biedt ons veel troost.
Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
Maassluis, februari 2012
Afscheid nemen is…
het begin van een reeks
waardevolle herinneringen
Wij zijn nog onder de indruk van de vele blij-
ken van medeleven die wij hebben ontvangen
na het overlijden van onze lieve moeder en
oma
Adriana Jeanetta
Molendijk-Goudswaard
Wij bedanken u voor uw aanwezigheid tijdens
de crematieplechtigheid en de vele oprechte
woorden en kaarten die wij mochten ontvan-
gen. Wij vonden het fijn dat u dit verlies met
ons hebt willen delen en hebben dit als een
grote troost ervaren.
Onze bijzondere dank aan het personeel van
DrieMaasHave Maassluis voor de liefdevolle
verzorging. Ook onze dank aan de Regenboog
voor de nette begeleiding van de uitvaart.
Annie en Aad
Marrie en Joop
Klein- en achterkleinkinderen
Maassluis, februari 2012
Sonja Fokkers - de Jong
Hans,
kinderen en
kleinkinderen
Maassluis, februari 2012
Voor de vele blijken van belangstelling en
medeleven op welke wijze dan ook, na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma
willen wij u hartelijk bedanken.
Het gemis zal altijd blijven
die lege plek, het doet zo’n pijn.
ADVOCATENKANTOOR
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging te
Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand,
Wvg en Reïntegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correljé
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht,
Arbeidsrecht, Incassozaken,
Huurrecht, Verbintenissenrecht
...omdat het leven verder gaat. John Walter
06 128 222 22 (dag & nacht)
www.regenbooguitvaart.nl
Wij zijn er voor u
Telefoon 0174-510391
Hoofdstraat 82, 2678 CM De Lier
www.uitvaart-de-lier.nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G
EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL
L. Spek
studiecoaching
- Afstudeerbegeleiding
- Studieloopbaancoaching
- Taallessen
Spaans/Engels
Tel: 06-43167621
info@southamerica.nl
Aangifte inkomstenbelasting
2011 verzorgen?
Administratiekantoor
Van der Heijdt-van Mil
Voor al uw administraties,
aangiftes en fiscale aangelegenheden
tevens VVE beheer.
Nancy van der Heijdt
Tel. 06-202 33 476 / 010-5924273
www.hm-administratie.nl
Huisartsen Centrum Maassluis
Seringenstraat 259, 3142 NV Maassluis
L.J. van Loon, B. Sprij, huisartsen
Telefoon: 010-5912108
Dr. L.J. van Loon is afwezig
i.v.m. vakantie van
10-02-2012 t/m 17-02-2012.
Waarneming:
dr. B. Sprij & dr. Dousma
Wegens vestiging nieuwe tandarts
kunnen patiënten zich
weer inschrijven bij
Tandartsenpraktijk de Hoektand.
Inschrijven kan via de website:
www.hoektand.tandartsennet.nl
Bij het eerste bezoek gratis
elektrische tandenborstel van Oral B.
Zolang de voorraad strekt.
Tandartspraktijk De Hoektand
Fenacoliuslaan 6 - 3143 AC Maassluis
Tel. 010-5912166 - Fax. 010-5928909
Open van maandag t/m zaterdag
HAARMODE
MARGREET
Maassluis
tel. 010-5926022
Zuiddijk 7
Maandagmiddag
geopend.
Zaterdagmiddag
gesloten.
www.haarmode-margreet.nl
Te koop
Inlichtingen: telefoon: 06-18182995
E-mail: spechtstraat42@gmail.com
€ 229.000,-
per direct beschikbaar
Spechtstraat 42| Maassluis| Zuid-Holland| 3145XK
Zeer ruime eengezinswoning in de geliefde Vogelwijk.
Met treinstation, winkelcentrum, kinderopvang en
scholen op loopafstand.
Grote stenen berging aan de achtertuin.
3 slaapkamers en een grote zolderkamer.
Badkamer met douche.
Ruime doorzon woonkamer met open keuken.
Voor- en achtertuin.
Typeles met een unieke
nieuwe lesmethode en
nieuwe cursusprijs: €169,95!
Op donderdag 23 februari gaat de vernieuw-
de typecursus van Typeopleiding Succes van
start in Maasland. Locatie: Zalencentrum De
Magneet. Tijdstip: 16.00 uur - 17.00 uur.
Leer spelenderwijs op je eigen niveau in kor-
te tijd met tien vingers, blind te typen. De cur-
sus is ook zeer geschikt voor kinderen met
dyslexie of andere leerproblemen.
Kijk voor alle informatie op onze website
www.typeopleiding.nl en meld je aan!
Voor vragen kun je contact met ons opne-
men via telefoonnummer 013-5220579 of
stuur een email naar info@typeopleiding.nl
PARTIJHANDEL:
SULTANA VOL-OP
ontbijtkoekreepjes
20 reepjes €1,-
VERKADE DAG-
BREKERS 2 voor €1,-
Doperwten/peen, |
Rode kool, Bonen
2 potten €1,-
OP=OP!
Rabarber, Witte Boon in
tom. saus, Appelmoes,
boontjes 3 potjes €1,-
OP=OP!
Chocolade Voetbal 600
gram €2,99
Maïs-soep 2 voor €1,-
WC PAPIER 24 rol €4,95
Nog veel meer
aanbiedingen!!
HOOGSTRAAT 2,
MAASSLUIS, BOVEN
AAN WIP
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de Par-
tij Markt 010-5929344 / 06-
54797325..
BELASTINGAANGIFTE
2011 INVULLEN. Ook in
2012 komen wij weer bij
u thuis om uw particu-
liere aangifte 2011 te ver-
zorgen. Heel veel inwo-
ners van Maassluis we-
ten ons al jaren te vinden
en stellen deze dienst-
verlening bijzonder op
prijs. U kunt een af-
spraak maken met John
Dolstra, tel. 06-51896605
of 010-4357371 of Marnix
Overwater 010-5920231
of 06-53135352. Belas-
ting en administratiekan-
toor Pro-Centen V.O.F.,
Wegedoorn 7, 3142 KC
Maassluis, e-mail john-
dolstra@kpnplanet.nl
Tevens verzorgen wij be-
drijfsadministraties en
alle fiscale zaken voor
ZZP-ers, eenmanszaken,
BV, Holding en Ver. van
Eigenaren. Interesse?
Neem dan vrijblijvend
contact met ons op voor
een afspraak.
POPPENMAAKSTERS
OPGELET. Te koop: 8
poppenpruiken, lang, kort,
blond, bruin. De meeste
van echt haar. Enkele
zijn gebruikt. 4 paar ogen,
waarvan 2 paar van glas.
Fixatief. Gebruikte wim-
pers. Huidskleurverf en
–poeder. Spatels. 2 boe-
ken van Joke Grobben. €
25,—. Tel. 010-5916534.
GEZOCHT: Zonnebank
Philips Sunmobile opklap-
baar koffermodel liefst
met infra rood. Tel. 06-
12463353
Voor meer informatie 0174 - 444635 of 06 - 53 54 89 66
info@chrisvanwaes.nl, www.chrisvanwaes.nl
Zondag 12 februari van 13.00 tot 18.00 uur
Uiverlaan 20 , 3145 XN Maassluis
Koningshof
Uw vertrouwen waard
Juwelier Antiquair
Wilt u goud of
zilver verkopen?
Chris van Waes is naast antiquair en
juwelier ook gediplomeerd taxateur.
Voor uw goud en zilver biedt
Chris van Waes op basis van een
vakkundige taxatie een goede prijs.
9 FEBRUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 4
MAASSLUIS – Stichting
Islamitisch Centrum Maassluis
(SICM) moet uiterlijk 10
februari de activiteiten die
worden ontplooid in het pand
aan de P.J. Troelstraweg staken.
Burgemeester Koos Karssen heeft
die dinsdagmiddag desgevraagd
bevestigd.
door Chrit Wilshaus
Volgens de burgemeester hebben in-
specteurs van de gemeente geconsta-
teerd dat er veel mensen in het pand
aanwezig waren, dat het een garage-
bedrijf is maar dat er geen auto’s staan
en dat het pand kennelijk is ingericht
om gebedsbijeenkomsten te kunnen
houden. “Verder is vastgesteld dat
groepen kinderen door ouders wor-
den gebracht en op een later tijdstip
weer worden opgehaald.”
Afgelopen maandagmiddag had de
burgemeester een gesprek met onder-
meer Jan Ringelberg. Hij is voorzit-
ter van de Vereniging van Eigenaren
Elysium. “Op zichzelf was het een
helder gesprek. We hebben uitgelegd
dat het college bestuursdwang heeft
aangekondigd als de stichting zich
niet houdt aan het bestemmingsplan
en naar onze mening hebben ze dat
niet gedaan. Ze zijn dan ook dringend
gewaarschuwd geen activiteiten meer
te ontplooien. Als dat binnen tien da-
gen niet zo blijkt te zijn dan kan de
gemeente tot sancties overgaan.” De
stichting is volgens de eerste burger
nu aan zet om een reactie te geven op
het besluit van de gemeente.
Bestemmingsplan
Volgens de burgemeester kan worden
vastgesteld dat de activiteiten die nu
in het pand plaatsvinden in strijd zijn
met het huidige bestemmingsplan.
Karssen bevestigt dat de stichting be-
gin deze week een vergunning heeft
ingediend voor het houden van acti-
viteiten in het pand. “Maar daarvoor
moet wel eerst het bestemmingsplan
worden gewijzigd”, aldus wethouder
Arnold Keijzer. Om te vervolgen: “In
een bestemmingsplan kun je precies
aangeven wat de bestemming van het
pand mag zijn.”
Burgemeester Karssen: “Wij hebben
laten zien dat wij nu ook handhaven.
Op het moment dat iemand iets doet
wat niet is toegestaan volgens het be-
stemmingsplan, en dat geldt ook op
andere locaties in de stad, dan gaan
we handhaven. Wij zijn daar redelijk
streng in.”
SICM in overtreding
MAASSLUIS – De gemeente wil
nog dit jaar de verkeersveiligheid
op het Havenplein verbeteren door
een aantal fysieke maatregelen te
nemen. Wethouder Arnold Keijzer
heeft dat dinsdagmiddag laten
weten.
door Chrit Wilshaus
“De aanpak van de verkeersveilig-
heid op het Havenplein maakt on-
derdeel uit van het Uitvoeringsplan
2012. In juni 2011 heeft de gemeente
een onderzoek laten doen naar de (on)
veiligheid op het Havenplein In het
rapport daarover worden aanbevelin-
gen gedaan hoe de verkeersveiligheid
op het Haventerrein kan worden ver-
beterd.”
Het verkeersveiliger maken van het
plein zou volgens wethouder Arnold
Keijzer enkele tonnen kosten. “De
Stadsregio Rotterdam heeft een sub-
sidie in het vooruitzicht gesteld van
ongeveer 150.000 euro. De gemeente
moet daar dan nog ongeveer hetzelf-
de bedrag bijleggen. Maar eerst is nu
de gemeenteraad aan zet om aan te
geven wat ze van het plan vinden. Het
college wil het in ieder geval dit jaar
nog realiseren.”
Uit cijfers blijkt dat het aantal onge-
vallen op het Havenplein in 2010 ten
opzichte van 2009 is gedaald. Maar
volgens het college zou de subjectieve
veiligheid van het Haventerrein niet
zijn afgenomen omdat aan de fysieke
situatie van het Havenplein niets is
veranderd. Omdat de subjectieve vei-
ligheid, het gevoel van onveiligheid,
niet is gewijzigd, ligt het in de rede
dat maatregelen worden getroffen
voor het verbeteren van de veiligheid.
Zo zouden de naderingssnelheden op
de hoofdrichtingen moeten worden
beperkt en verder moet het kruispunt
zo worden ingericht dat het overzich-
telijker wordt voor de verschillende
verkeersstromen. Dit zou kunnen
worden bereikt door een compactere
vormgeving. Verder moet er meer
ruimte komen voor de fiets.
Gemeente wil Havenplein verkeersveiliger maken
De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de wijze waarop
het Havenplein verkeersveiliger gemaakt kan worden.
Foto Roger van der Kraan.
Hét jaar om
(weer) te
beleggen!
Barend Schippers,
Beleggingsspecialist Private Banking
Rabobank Westland
Dit jaar wordt het jaar van
de duidelijkheid. Na maanden
van onzekerheid en onrust
kiest in 2012 zo’n 53% van de
wereldbevolking een nieuwe
leider, waaronder de Verenig-
de Staten, China, Rusland,
Frankrijk en India. Daarna
kunnen er weer knopen wor-
den doorgehakt, beslissin-
gen en maatregelen worden
genomen. Kunnen we gaan
werken aan structurele oplos-
singen, ook voor de Europese
schuldencrisis. En daarom
biedt 2012 volgens de Rabo-
bank volop mogelijkheden om
(weer) te beleggen.
Met name in de tweede helft van
2011 hebben veel mensen op de
beleggingsmarkt gekozen voor
zekerheid. De beurzen waren zeer
bewegelijk en men wilde geen en-
kel risico nemen. Het gevolg: veilig
is duur geworden en de risicovol
goedkoop. Vorig jaar ontstond dan
ook een run op veilige staatsobli-
gaties. De spaarmarkt was popu-
lairder dan ooit en aandelen wa-
ren uit de gratie. Hierdoor zijn de
aandelen van grote bedrijven met
sterke marktposities in opkomen-
de markten als Brazilië, Rusland,
India en China historisch laag
gewaardeerd. Onterecht, vindt de
Rabobank, want voor deze bedrij-
ven zijn de vooruitzichten zonder
meer goed te noemen.
Europa, en dus ook de regio West-
land en Maassluis, is inmiddels
in een milde recessie beland,. De
Verenigde Staten verrassen op
korte termijn met een hogere groei
dan iedereen verwacht. Maar de
echte groei zal de komende jaren
moeten komen uit de opkomende
markten. Bij een oplossing voor
de Europese schuldencrisis ver-
wachten we een hogere eurokoers
tegenover een lagere dollar. Zo
koersen we wereldwijd af op een
lage groei en een lage inflatie.
Deze en andere verwachtingen
voor 2012 zijn weggeschreven in
de Rabobank Beleggingsvisie, op-
gesteld door onze eigen topecono-
men en –analisten. Deze visie is
niet bedoeld als aanbod of advies,
maar puur als extra informatie.
Om u aan het denken te zetten
en wellicht nieuwe inzichten te
geven.
Heeft u vragen over het effect
van de huidige situatie op uw
beleggingsportefeuille? Of wilt
u gewoon meer informatie over
beleggen? Neem dan contact met
ons op via (0174) 215 577 of kijk op
www.rabobank.nl/beleggen.
IJsmeesters van
Albert Schweitzerdreef
helemaal top!!!!
Een huis vol verkleumde mensen,
broodjes knakworst, warme cho-
comel en potten koffie met rum en
whiskey. Mensen van 5 tot 105 lopen
vol goede moed of koud tot op het bot
m’n keukenraam voorbij.
Zo verloopt een weekend als je aan de
Albert Schweitzerdreef woont waar
een super onderhouden ijsbaan ligt.
Via deze weg wil ik de heren, ik meen
Arnold Peek en dhr. Scherpenzeel,
hartelijk bedanken voor deze enorme
inzet, alleen al om de baan vol met
water te krijgen. Iedere dag komt
weer dat rode autootje van Sport Pro-
motie Maassluis aanrijden en wordt
de baan de hele dag met het handje
geveegd.
Mannen helemaal top en ga zo door,
we genieten er elke dag van!!
Simone Andrea
Schrijvende Lezers
Waar lijdt de gemeente Maassluis
aan?
Grote informatieborden als men de
stad binnenkomt, waar bedrijven op
vermeld staan van buiten de stad.
Mijn idee is dit geldverspilling van de
bovenste plank. Als het er dan toch
staat zet er dan alleen bedrijven op
die in Maassluis gevestigd zijn. Aan
de bevolking wordt niet gevraagd wat
ervan gevonden wordt. Het valt onder
het kopje “promotie”. Als ik daar dan
over na ga denken dan slaan de stop-
pen bij mij door omdat ik het niet snap.
Stichting Promotie Maassluis, Stich-
ting Maassluis Punt, straks komt er
nog een VVV bij en dan is er ook nog
een nieuw Informatiecentrum over de
stadsvernieuwing!! Is Maassluis een
wereldstad? Hoeveel toeristen komen
er per jaar? Dan de websites.... maas-
sluispunt.nl, ervaarmaassluis.nl en
dan een vvv.maassluis.nl? Komen er
op alle sites dan ook een agenda te
staan? Waarom staat er dan op de site
van Ervaar Maassluis geen verwij-
zing naar het Maassluis Punt? Op de
site van de gemeente zie ik geen ver-
melding van het Maassluis Punt. Zal
er straks wel een vermelding naar het
VVV op de site komen? We zullen het
in de gaten houden. Volgens mij klopt
het allemaal niet. Weer een nieuw
informatiepunt aan de Noordvliet.
Daar kan men zien hoe het geld van
de subsidie besteed mag worden. Toe
maar! Kon dat niet in het stadhuis?
Misschien dat dit ook geldbesparend
zou zijn? Was het niet de bedoeling
van de gemeente om een eenheid in
de stad te krijgen? Dit zijn naar mijn
idee dan toch 4 eilandjes, waarvan er
3 door de gemeente zelf werden ge-
creëerd. Het Maassluis Punt draait al
een aantal jaren op vrijwilligers en
zijn toch ook in de prijzen gevallen.
Dat is niet zomaar een verdienste. De
mensen worden er altijd allervriende-
lijkst ontvangen en zijn op veel mark-
ten thuis. Er is daar informatie over
de omgeving en ook zij verkopen daar
fiets- en wandelkaarten. De boek-
winkel verkoopt ze ook, dus waarom
zouden wij dan opeens naar een VVV
kantoor moeten om deze kaarten te
kopen? Het nieuwe VVV kantoor
ligt een behoorlijk eind uit de loop
en eerlijk is eerlijk de vriendelijkheid
welke je bij het Maassluis Punt ont-
vangt krijg je niet overal. Hoe tast-
baar is Stichting Promotie Maassluis?
Waar hebben zij zich gevestigd? Als
wij vragen hebben kunnen wij dan bij
hen terecht? Wie zitten er in die Stich-
ting? Wat doen zij allemaal? Soms
zie je Linda en Koos iets presenteren
zoals de nieuwe site en de informa-
tieborden. Oja de jaaragenda werd
ook door hen gepresenteerd. Dat zal
dan binnenkort wel weer een keer ge-
beuren of zal dat dan door het nieuwe
VVV kantoor gedaan worden? Nee
natuurlijk niet want dat is van SPM is
het nog allemaal te begrijpen voor de
normale mensen?
lkzelf ben even bij het Punt naar bin-
nengegaan om te vragen of zij dan
nu weg gaan. Gelukkig vertelden zij
mij dat ze dat niet van plan zijn. Mijn
vraag is nu Gemeente waar zijn jullie
mee bezig???
Mevr. P. Schrier
Lange Boonestraaat 26
Maassluis
Schrijvende Lezers
Snel Sneller Snelst !
Geachte bewoners van deze 1e Stad
aan de Waterweg, met de aanleg van
het groene kabeltje hebben wij in onze
Gemeente een primeur en wel een
Glasvezelnetwerk. Dit ten behoeve
van het wereldnieuws via TV Inter-
net Telefoon, denk bijvoorbeeld aan
HD-TV of 3D-TV, Computer o.a. Po-
litiek, EU, Crisis Banken, Facebook
(Privacy), Fraude, Oplichting, sneller
op uw netvlies te verkrijgen, de keus
is geheel aan u, geeft het meerwaarde
aan uw leven deze digitalisering!
Dit mag u zelf invullen, veel mensen
in deze hectische wereld hebben één
hand nodig om hun mobieltje te be-
dienen en de andere voor hun produc-
tieve werkzaamheden! Als voorbeeld
wil ik twee praktijk voorbeelden cite-
ren. In de digitale wereld met sociale
media en kortere digitale lijnen moe-
ten bedrijven steeds sneller reageren.
Maar in de praktijk worden ze trager.
Ook in het tweede voorbeeld, is het
keuzemenu waar u als consument
dagelijks mee te maken heeft: o.a.
huisarts, verzekeringen, belastingen,
banken en vele anderen, er zijn nog
div. wachtenden voor u, met muziekje
of zonder, als we al onze grieven en
frustraties door willen spelen naar
Mevr. ‘Radar’, dan heeft deze, een
dag werk en meer!
Dat ze ons allemaal een groen kabel-
tje aan willen smeren, gratis zeggen
ze, laat je niets wijs maken! Bij mij,
ondergetekende, lag jl. 30 januari
2012 een brief in de bus ‘Wijzigingen
per 1 maart 2012’ van Caiway. Maak
uw keus, leve de providers!
Veel directies willen de digitale snel-
weg beter benutten, maar intern kan
de organisatie niet mee. De oorzaak:
de wereld verandert weliswaar steeds
sneller, maar medewerkers houden
liever vast aan de status-quo. Heel
veel mensen die ik uit mijn werk-
zame leven heb gekend, waren soms
met dingen bezig dat ik dacht, hoe nu
verder! gebruik je nuchtere verstand!
Als laatste besluit ik met de woorden,
en ik citeer de media en degene die
hier veel hinder van ondervonden, dat
de snelle ING zich schaamt voor bijna
een week geen verbinding met u door
het beloofde snelle groene kabeltje,
tel digitaal je winst en de Energie
leveranciers, denk aan Rotterdam en
omgeving, die door alle kabeltjes en
kastjes door de bomen het bos niet
meer zien! Mensen, geen stroom,
geen verbinding, laat de raderen
draaien, een krasse knar uit uw om-
geving! Zelfs de politiek zoekt naar
verbindingen, maar is de weg kwijt!

Frans J. van Brenk
De Schans 23
Maassluis
Sneeuw wat mooi en gezellig.
Het is geweldig om door de sneeuw
te wandelen en te genieten van al het
moois. Maar het moet ook opgeruimd
worden in de winkelstraat zodat de
mensen hun weg goed kunnen gaan.
Zaterdagmorgen was het de taak
waarmee ik begon bij het Maassluis
Punt. Ik kreeg het er warm van. Niet
alleen van het sneeuwscheppen maar
ook van de ergernis.
Er staan voor het Punt 2 afschuwe-
lijke palen om het stadshart te be-
schermen. Deze passen totaal niet bij
het pand, ze staan op een onmogelijke
plek en ze zouden veranderd worden
in palen die meer bij het gehele plaatje
passen. Dit is weer een ander verhaal.
Nu worden deze paaltjes gebruikt als
pispaaltjes door de honden. Niet al-
leen pispaaltjes maar ook de behoefte
wordt er keurig naast gelegd. Mijn
verzoek aan de hondenbezitters is om
op te letten waar hun dier de behoefte
doet.
Het is voor de vrijwilligsters niet leuk
als ze 2 of 3 keer in de week het straat-
je schoon moeten maken omdat er
een hond zijn behoefte heeft gedaan.
Niet iedereen heeft het in de gaten dat
het er ligt en wij hebben vloerbedek-
king op de grond, dus verdere uitleg
is niet nodig.
Ik hoop dat deze oproep zin heeft
en dat wij in het vervolg een schoon
straatje hebben.
Leny Muchall
St. Maassluis Punt
www.maassluispunt.nl
Schrijvende Lezers
Schrijvende Lezers
Glibberend naar huis
Afgelopen vrijdag kwam ik van mijn
werk in Delft naar huis toe. Om mij
heen zag ik geglibber van fietsers en
automobilisten door de sneeuw.
De hele weg naar huis (via Schiplui-
den) was het stapvoets rijden, want
er was tenslotte een code oranje af-
gegeven door het KNMI. Gelukkig
heb ik dit seizoen eindelijk winter-
banden gekocht, dus het viel voor
mijn gevoel wel mee. Door Maasland
rijdend was het nog erger. De Enze-
rinksingel was een glijbaan. Mijn
verbazing was dan ook groot toen
ik, via de Maassluiseweg, onder het
viaduct door Maassluis binnen reed.
Fietspaden die sneeuwvrij waren, een
Rozenlaan die goed te berijden was.
Zelfs op de Electraweg waren de
klinkers zichtbaar! Het kan dus wel:
de sneeuwval de baas zijn. Vandaag
(maandag) weer naar het werk in
Delft en wederom viel het mij op dat
een gemeente als Delft blijkbaar wel
moeite heeft met het begaanbaar krij-
gen en houden van wegen. De Rot-
terdamseweg was nog steeds wit, net
als de aanliggende fietspaden. Kort-
om: mijn complimenten. Er wordt in
Maassluis heel goed ingespeeld op de
mogelijke gladheid. Daar is dus een
goed stel mensen dag en nacht voor
ons aan het werk. Mijn complimenten
voor de mensen van de buitendienst!
Jan Mostert
Arie Krijgsmanstraat 2
3144 RC Maassluis
MAASSLUIS – Het Cultuurhuis
in het voormalige Sanofipand is
een mooi plan maar financieel
op dit moment niet haalbaar. Die
conclusie trekt wethouder Gerard
van der Wees (Cultuur) uit het
rapport dat het college heeft laten
opstellen over de haalbaarheid
van Het Cultuurhuis.
door Chrit Wilshaus
“Uit het rapport dat we hebben laten
opstellen blijkt dat de financiën op dit
moment het belangrijkste probleem
vormen”, aldus Van der Wees. “Met
name wat de investering betreft, maar
ook als het gaat om de exploitatie,
moet er erg veel geld bij vanuit de ge-
meente. Je spreekt dan toch al gauw
over minimaal 900.000 euro. En
verder is de verwachting dat de po-
tentiële deelnemers, de musea, aan-
zienlijke hogere huren zullen moeten
gaan betalen en daarvoor weer voor
subsidie bij de gemeente aan zullen
kloppen. En daar hebben wij op dit
moment middelen niet voor.”
Volgens de portefeuillehouder zitten
er veel positieve kanten aan het plan
maar laat de financiële situatie van de
gemeente het nu niet toe dat de ge-
meente er geld in steekt. “Het is aan
de initiatiefnemers om te kijken hoe
daar op andere wijze bronnen voor
aan te boren zijn.”
Volgens burgemeester Koos Kars-
sen vormt ook de financiering van de
exploitatie van Het Cultuurhuis een
financieel probleem.
Het blijft moeilijk om het pand aan de Govert van Wijnkade
te financieren, maar ook om de jaarlijkse kosten te betalen.
Foto Roger van der Kraan.
Cultuurhuis: mooi plan maar onbetaalbaar
Tijdens een informatiebijeenkomst
gaf Miranda van Kortenhof in haar
fietsenwinkel maandagavond een
presentatie over de plannen om een
VVV-vestiging te maken in de win-
kel. Er komt een informatiewand met
allerlei folders en een hele grote iPad,
een touchscreen met gegevens van
wat er allemaal te doen is in Maas-
sluis.
Van Kortenhof kwam op het idee om-
dat er regelmatig mensen zijn die in
de winkel om informatie vragen over
toeristische activiteiten. “En jaarlijks
organiseren wij de Tour de Korten-
hof, een fietstocht waar heel veel
mensen aan deelnemen.”
In de plannen van Van Kortenhof zit
veel techniek verborgen. “Er komt
een website en een app, en alle in-
formatie wordt via de database aan
elkaar gekoppeld. Vervolgens kun je
met je telefoon op zoek naar allerlei
dingen die in de stad te doen zijn, in
de winkel folders verkrijgen of de
informatie op het touchscreen naar
voren toveren.
Het enthousiasme is duidelijk aanwe-
zig, de familie Van Kortenhof is vast-
besloten er een succes van te maken.
“We bieden dat allemaal gratis aan,
ook voor winkeliers, horecagelegen-
heden enzovoorts. Maar wij zijn na-
tuurlijk wel ondernemers, dus ik zou
liegen als ik niet zou zeggen dat we
er op termijn wel iets van terug wil-
len zien. We hopen dat alle mensen
die hier vriendelijk te woord worden
gestaan ook nog een keer terugkomen
omdat wij zulke mooie fietsen verko-
pen.”
Of de missie van VVV-Van Kortenhof
zal slagen moet nog blijken. Maas-
sluis heeft al meerdere initiatieven
gekend, van een gesubsidieerd VVV,
het al bestaande en door vrijwilligers
opgezette Maassluis Punt aan de Dr.
Kuyperkade en afgelopen jaar is ook
de Stichting Promotie Maassluis van
wal gestoken met “Ervaar Maas-
sluis”. Terugkerend probleem blijft
het informeren van alle betrokkenen
en het actueel houden van de enorme
informatiestroom want er is heel veel
te doen in Maassluis.
Foto Roger van der Kraan
VVV bij Kortenhof volgende maand actief
colofon
Maassluise Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in de regio.
Verschijnt iedere donderdag
in Maassluis, Maasdijk, Maasland
en Hoek van Holland.
(Oplage: 25.000)
Uitgave:
Maassluise Courant bv
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
Postbank: 4001781
ING bank: 68.89.47.751
ABN bank: 89.74.05.706
Emailcontact:
Advertenties:
mc.advertentie@thuisbladen.nl
Nieuws/redactie:
mc.nieuws@thuisbladen.nl
Sportnieuws:
mc.sport@thuisbladen.nl
Verkoop:
verkoop@thuisbladen.nl
Informatie:
info@thuisbladen.nl
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
Aanleveren van advertenties
en nieuwsberichten:
voor woensdag 09.00 uur.
Mits gereserveerd
woensdag 12.00 uur.
Bezorging:
Broos Verspreiding Maasdijk
T 0174 514508
(De redactie behoudt zich het recht voor
advertenties en ingezonden copy te weigeren,
zonder opgave van redenen. Ook kan geen
aanspraken gemaakt worden op schadevergoe-
ding naar aanleiding van foutieve plaatsingen
van advertenties en berichten in deze krant.)
Maassluise Courant
Wekelijks op dinsdag en donderdag
van 10.00 tot 18.00 uur is een in-
formatiecentrum aan de Noordvliet
48 open voor vragen en tips over de
herinrichting van de Maassluise bin-
nenstad. Bewoners en ondernemers
kunnen meedenken bij de uitwerking
van een reeks voorstellen voor zowel
herinrichting als vernieuwing van
bestrating, straatmeubilair en ver-
lichting. De historische binnenstad
en ‘kloppende hart’ van Maassluis
verdient deze metamorfose, vinden
de gemeente en het Fonds Schie-
dam Vlaardingen e.o. Reageren of
aanmelden als geïnteresseerde kan
ook via de website www.binnenstad-
maassluis.nl.
Het informatiecentrum aan de Noord-
vliet 48 werd op vrijdag 3 febru-
ari 2012 geopend door burgemeester
Karssen en wethouder Keijzer. In een
op dat moment nostalgisch witte we-
reld, werd symbolisch de Maassluise
vlag van de ramen gehaald. Hiermee
werd een doorkijk mogelijk in het
pand en in de nieuwe uitstraling van
de binnenstad, te herkennen als ‘een-
voud en allure’.
Naast herinrichting in delen van de
Vlieten, Goudsteen, Markt, Bloem-
hof en Zuiddijk, wordt ook de Forte-
grachtbrug en het Elektrisch Gemaal
aan de Zuiddijk gerestaureerd. Tot
slot komt er een nieuwe voetbrug over
de Zuidvliet en wordt een aantal mo-
numentale panden mooi aangelicht.
De herinrichting betekent een verbe-
tering van het verblijfsklimaat en is
daarmee een positief signaal naar alle
winkeliers en bewoners.
Het streven is om de metamorfose in
het najaar van 2012 te starten en eind
2013 af te ronden.
Informatiecentrum herinrichting
binnenstad Maassluis geopend
Schaatsbaan Albert Schweitzerdreef
Een prachtig innitiatief .Fantastisch
ouderen en kinderen te zien schaat-
sen.Als opa van twee actieven klein-
kinderen ga je daar naar toe, Om te
kijken hoe goed zij aan het schaatsen
zijn.
Een min punt als een van je klein-
kinderen naar de w.c moet dan komt
Schrijvende Lezers
er een probleem om de hoek kijken.
Geen w.c in de buurt,dan maar gaan
zoeken in de omgeving van de ijs-
baan.Bij de tennis hal konden we
terecht,maar dat is toch wel een eind
lopen als je nodig moet.Op Donder-
dagavond dienden zich een groter
probleem aan. een mevrouw was bij
het schaatsen gevallen en had een
grote snee in haar hoofd. Door om-
standers werd er aangeklopt bij het
Muziekgebouw. Een van de leden
van K.N.A die aan het repeteren was
en in het bezit van een E.H.B.O di-
ploma heeft die mevrouw verbonden.
Daarna is zij met eigen vervoer naar
het ziekenhuis gebracht.Ik vind dat
de organisatie van de ijsbaan de zorg
opzich had moeten nemen ,om te zor-
gen dat er mobiele w.c aanwezig wa-
ren en ook de zorg voor iemand met
een E.H.B.O diploma die daar aanwe-
zig had moeten zijn.Volgens de evene-
menten nota is dit bij grote groepen
mensen verplicht in de vergunning.Ik
weet zeker dat het volgend jaar beter
geregeld is.
Jan Groeneveld
Willem de Zwijgerstraat, Maassluis
9 FEBRUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 5
Woningmakelaardij • Bedrijfshuisvesting • Horeca, hospitality en leisure • Real estate advies
voor WONEN voor BEDRIJVEN
Gratis waardebepaling
Naam ....................................
Adres ....................................
Plaats ....................................
Telefoon ....................................
Email ....................................

Vijverberg Maeslanden
Antwoordnummer 2
3140 AB Maassluis
Postzegel niet nodig
* B&EVastgoed bv h.o.h.n. Maeslanden makelaars & adviseurs
en Vijverberg NVM makelaars
Bezichtig het grootste lokale aanbod van het makelaarscollectief op MAESLANDEN.NL en VIJVERBERG.NL en FUNDA.NL
Drijver 133, 3144 GD Maassluis • t. (010) 592 33 00
TE KOOP: Maassluis
Tooroplaan 16
Bijzondere vrijstaande 4-kamer villa.
Vr. pr. € 890.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Oleanderpark 30
Luxe 3-kamerappartement met parkeerplaats.
Vr. pr. € 289.000,- k.k.
TE KOOP/TE HUUR: Maassluis
Schubertlaan 609
Luxe 3-kamerappartement met parkeerplaats.
Vr. pr. € 229.000,- k.k., hr. 950,- p.m.
TE KOOP: Maassluis
Berliozstraat 8
Verrassend ruime 5-kamer eengezinswoning.
TE KOOP: Maasland
Meresteijn 18
Fraaie vrijstaande villa.
TE KOOP: Maasland
In de Balije 1
Charmante en royale vrijstaande villa.
LET OP! NU NOG 2% OVERDRACHTBELASTING.
V
E
R
K
O
C
H
T
V
E
R
K
O
C
H
T
V
E
R
K
O
C
H
T
TE KOOP: Naaldwijk
Plataan 7
Zonnige 4-kamer eengezinswoning + carport.
Vr. pr. € 250.000,- k.k.
Open huis zat. 11 februari 12.00-14.00 uur
O
P
E
N
H
U
IS
o n t we r p a a n l e g o n d e r h o u d
Tuinaanleg
Snoeien
Onderhoud
Vijvers
Bestrating
Tip: Laat u uw huisdieren
gratis afhalen? Pas op
voor niet-bonafide hande-
laren (en handelaarsters).
Vraag om legitimatie en
na-controle.
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Bij aankoop van Duette® Shades de derde gratis
Luxaflex® maakt van wonen echt genieten! Ga nu voor de stijlvolle en
energiebesparende Duette® Shades en u krijgt in de maand februari
de derde Duette® Shade cadeau*!
Designed by Luxaflex
®
. Inspired by you.
Deze actie is geldig van 1 t/m 29 februari 2012. * De goedkoopste Duette® Shade wordt cadeau gegeven. www.luxaflex.nl
Duette
®
Shade
GRATIS
e
Reigerstraat 26
3145 CT Maassluis
Tel. (010) 591 22 73
www. wakkerzon. nl
Wakker Zonwering
@DaanWakker
Wij zijn nu ook te volgen op twitter
follow me follow me
Giet it oan????
Als de Elfstedentocht door gaat, rijdt Nooteboom Tours er
met een luxe touringcar heen!
Opstapplaats: Koningshoek Maassluis, Station Maasland viaduct
Kosten: € 25,- per persoon
Meer informatie: www.nooteboomtours.nl /010-4341220
Maas s l ui s
Burgemees ters wi j k
Duurzaam
l eefcomfort
Fraaie eengezinswoningen, met een huurprijs tussen de € 840 en € 890 p/m, die liggen
rondom een intiem binnenhof in een autoluwe, kindvriendelijke, vernieuwde wijk.
De hoekwoningen hebben een extra raampartij in de zijgevel en de tuin loopt
aan de zijkant. Uw auto parkeert u in nabij gelegen parkeerhoven.
door
De woningen zijn voorzien van een WKO-installatie voor een constante aangename
temperatuur in alle jaargetijden en dat bij een aanzienlijke besparing op energie-
kosten. Daarnaast zijn de woningen uitgerust met een uitgebreide keuken
met complete inbouwapparatuur en een badkamer met inloopdouche en ligbad.
33 huurwoni ngen
v a s t g o e d m a n a g e m e n t
(010) 229 47 00 (010) 593 90 90
www.hureninloofmeesters.nl
O
P
E
N
H
U
IS
W
oensdag
15
februari
15:00
tot 16:30
uur
Burg. Dom
isseplantsoen
1
en
3
Vraag een brochure aan bij uw makelaar
EXTRA KORTING
OP DE WINTERCOLLECTIE
VOOR HEREN, DAMES EN KINDEREN
25 EURO
EXTRA KORTING
op alle aanbiedingen
in de winkel
VANAF DONDERDAG 9 FEBRUARI T/M DONDERDAG 16 FEBRUARI
Deze aanbieding geldt tot een minimum bedrag van 15 euro
VOORBERG
uw schoenenzaak
DR. KUYPERKADE 13 - MAASSLUIS - 010-5912427
Hét adres voor
repareren, vernieuwen
of plaatsen van >>>>>>
> Alle soorten
dakbedekkingen
> Zinken dakgoten
> Hemelwater afvoer pijpen
> Dakpannen
> Natuurleien
Gebr. van Ruyven B.V.
Van Ruyvenlaan 3A, 2685 LC Poeldijk
Tel. 06-22571340
E-mail info@ruyven-dak.nl
Internet: www.ruyven-dak.nl
Tuinonderhoud voor bedrijf of parƟculier

... wij doen het graag voor u!
Bel voor
vrijblijvend
advies
06-55308836
Enkelvoudige bril compleet € 49,-
Multifocale bril compleet € 99,-
K WA L I T E I T S B R I L L E N
D
A

M
a
a
s
l
a
n
d
H
u
i
s

t
e

V
e
l
d
e
l
a
a
n

2
Brillenwinkel Eyelove Bril-
len opent op 10 februari een
filiaal in Maasland in de DA
Drogisterij aan de Huis te
Veldelaan 2. Eyelove ver-
koopt brillen via shop-in-
shops in DA drogisterijen
en maakt gebruik van slim-
me technologie, waardoor
een kwaliteitsbril niet duur
hoeft te zijn. Een complete
enkelvoudige bril op sterkte
kost daardoor €49,- en een
multifocale bril €99,-. Om
de opening te vieren stunt
Eyelove met twee complete enkel-
voudige brillen op sterkte (mon-
tuur + glazen) voor €85,- en twee
multifocale (zonne)brillen voor
€175,-. Deze actie geldt tot en met
25 februari 2012.
Op vrijdag 10 februari gaat de DA
Drogisterij van Bart Hanemaaijer
aan de Huis te Veldelaan van start
met de verkoop van Eyelove Brillen.
De prijzen van de brillen zijn inclu-
sief ontspiegeling, een kraswerende
laag en bij een sterkte vanaf -4.00 of
+4.00 met dunnere glazen. Daarnaast
zijn alle monturen ook als zonnebril
Brillenwinkel Eyelove opent filiaal
in DA drogist Maasland
op sterkte voor dezelfde prijs lever-
baar. De consument heeft alleen een
bestaande bril nodig die onder een
automatische sterktemeter wordt ge-
legd of de gegevens van een recente
oogmeting. Na het kiezen van een
montuur wordt de bril besteld en bin-
nen 14 dagen kan de bestelde bril
opgehaald worden bij het DA-filiaal.
De speciaal opgeleide DA-medewer-
ker helpt bij de bestelling en adviseert
de consument. De Eyelove-opticiens
zorgen ervoor dat de kwaliteit van de
brillen bewaakt wordt.
Eyelove Brillen is in 2010 begonnen
met de verkoop van brillen in DA
Drogisterijen. Inmiddels zit Eyelove
op 106 locaties verspreid door heel
Nederland. www.eyelovebrillen.nl
VRAGEN OVER HOOG-
BEGAAFDHEID BIJ UW
KIND? Adviesbureau
Hoogbegaafdheid Plus-
punt: begaafdheidsonder-
zoek, plusklassen, faal-
angsttraining en e-con-
sulting. Tel.: 010-5912265
www.pluspunt.praktijkinfo.
nl
Trap renoveren? Met la-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttingen
plaatsen of verwijderen;
vlonders leggen; beschoei-
ingswerkzaamheden:
G. van der Wel, Maasdijk,
tel. 0174-516716 /
06-49112113.
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster, Koningshoek
VERZAMELAAR biedt
goede prijs voor oude
ansichtkaarten van voor
1960. Tel. 06-15451873
GEVRAAGD: rommel-
marktspulletjes. Ik ben op
zoek naar spullen voor de
rommelmarkt. Heeft u wat
Vakman biedt zich aan voor
alle voorkomende werk-
zaamheden, zoals: schil-
deren, behangen, electra,
bad kamers, togen met-
selen, sierpleisters aan-
bren gen, keukens, plaat-
sen, enz. Tel. 010-5916978.
staan ,ik kom het graag bij
u ophalen. Pannen, schoe-
nen, gereedschap, speel-
goed, muziekinstallaties,
boeken, fietsen, servies,
oude mobieltjes, beeldjes,
schilderijen, enz. enz. Te-
lefoon 06-26781702
9 FEBRUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 6
Wekelijks informatiebulletin onder redactie van:
Seniorenwelzijn, Postbus 925, 3100 AX Schiedam, tel. 010 -248 68 88.
Website: www.seniorenwelzijn.nl
E-mail Adres: vloot@seniorenwelzijn.nl
Programma februari 2012
Op www.seniorenwelzijn.nl vindt
u het totale aanbod van Senioren-
welzijn. Ook de ouderenwerkers
in de ontmoetingscentra geven u
graag alle informatie. Mits anders
vermeld zijn onderstaande activi-
teiten bestemd voor alle 55-plus-
sers uit Maassluis. U bent van
harte welkom!
Open zondag
Vanaf 14:00 uur kunt u in de gro-
te zaal gezellig met elkaar koffie/
theedrinken of een spelletje spe-
len. De toegang is gratis.
Het Vlootje: 19 februari
De Vliet: 12 februari, 26 februari
Vrijdagmiddagactiviteiten
Het Vlootje
Aanvang 14.00 uur.
Vrijdag 10 feb: Filmmiddag
De film “Ja Zuster Nee Zuster”
wordt gedraaid
Toegang € 1,00 incl. koffie/thee
Vrijdag 17 feb: Bloemschikken
Toegang € 4,00
Vrijdag 24 feb: Modeshow Harry
Kerkhoffs
Toegang gratis !!
Prijsklaverjassen
Op donderdag 9 februari in het
Vlootje
Aanvang: 13.30 uur
Bingo avond Seniorenwelzijn
Dinsdagavond 21 februari in de
grote zaal van Ontmoetingscen-
trum De Vliet
Aanvang bingo 19.30 uur, de zaal is
vanaf 18.30 uur open.
De prijs voor een setje kaarten is
€ 3,30.
Oecumenische avonden
Woensdag 22 februari organiseert
de oecumenische gespreksgroep
een oecumenische avond in de
grote zaal van ontmoetingscen-
trum Het Vlootje.
Aanvang 19.30 uur, de zaal is open
vanaf 19.00.
Hollandse maaltijd De Vliet
Donderdag 16 februari is er in Ont-
moetingscentrum De Vliet weer
een Hollandse maaltijd.
Aanvang 12:00 uur; zaal open
11:30 uur.
Kosten € 4,00 per persoon
Let op! Kaartverkoop start op 6 fe-
bruari vanaf 10:00 uur bij het buffet
van ontmoetingscentrum De Vliet
Dansavond
Vrijdagavond 17 februari is er in
Ontmoetingscentrum Het Vlootje
een dansavond. DJ Gerard draait
muziek voor ballroom- en andere
dansen.
Kosten € 4,60 inclusief een kopje
koffie en hapjes. Aanvang 20:00
uur; zaal open om 19:30
4-gangen diner “Het Vlootje”
Dinsdag 21 februari wordt er om
17:30 uur in ontmoetingscentrum
“Het Vlootje” een 4-gangen diner
geserveerd.
Kaartjes zijn vooraf verkrijgbaar bij
het buffet van “Het Vlootje”.
Kosten € 15,50 per persoon.
Aanvang 17:30 uur
Er is bij deze activiteiten nog plaats
voor nieuwe deelnemers.
Voor meer info kunt u contact opne-
men met ontmoetingscentrum het
Vlootje 010-5911144 of ontmoe-
tingscentrum de Vliet 010-5915000
Alzheimer Café Maassluis
Iedere derde dinsdag van de
maand, m.u.v. feestdagen en de
maanden juli en augustus.
• 21 februari : prettig uitje voor alle-
bei, Er Op Uit en vakantiebureau
• 20 maart: dementie en arbeid,
Frans Rietstap en Martin Krom-
mert Aanvang: van 19.30-21.30
uur zaal is open: 19:00 uur
Waar: recreatiezaal van het Zorg-
centrum de Tweemaster, Vondel-
park 2 te Maassluis
Voor meer info kunt u contact op-
nemen met Anja Ligthart, tel. 010-
5910011 of Alighthart@argoszorg-
groep.nl
Seniorenwelzijn geeft informatie
en advies op het gebied van wo-
nen, zorg en welzijn. Daarnaast is
er een georganiseerd aanbod van
activiteiten in onze ontmoetings-
centra en kunt u gebruik maken
van de maaltijdservice. Natuurlijk
kunt u in de ontmoetingscentra
ook gewoon binnenlopen voor
een praatje of een kopje koffie.
Seniorenwelzijn is toegesneden
op de vraag van vooral kwetsbare
ouderen, zowel individueel via de
ouderenadviseurs als meer col-
lectief via de twaalf ontmoetings-
centra in Maassluis, Vlaardingen
en Schiedam. Ons doel is gericht
op het zelfstandig (kunnen) blij-
ven wonen van ouderen, zoals u
dat graag wilt!
Seniorenwelzijn
Burg. Honnerlage Gretelaan 57
Postbus 925, 3100 AX Schiedam
t: 010-248 68 88,
www.seniorenwelzijn.nl
e: info@seniorenwelzijn.nl
• Ontmoetingscentrum
“Het Vlootje”
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis.
t: 010-591 11 44.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09:00-12:00 uur en
van 13:00-16:30 uur.
N.B Het Vlootje is de tijdelijke
huisvesting van Ontmoetingscen-
trum De Vloot. De ingang bevindt
zich recht tegenover de entree
van de huisnummers 148 t/m 205
van wooncomplex De Vloot.
• Woning De Vloot 82
Visiteclub en hobby/creaclub
t: 010-590 24 44
• Woning De Vloot 83
Teken- en schilderclub, biblio-
theek en pedicure.
t: 010-590 24 44
• Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25,
3141 AS Maassluis.
t: 010-591 50 00.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09:00-16:30 uur.
Servicepunt VraagRaak
Hier kunt u ook terecht met vra-
gen over Wonen, Zorg en Welzijn.
Adressen
De Vloot 76, Maassluis.
Telefoon: 010 – 591 41 58
Spreekuur
maandag, woensdag, vrijdag van
10:00 tot 12:00 uur
Wijkpost Oost
P.C. Hooftlaan 388, Maassluis
Spreekuur: 1e dinsdag van de
maand van 10:00-12:00 uur
Keurmerk Veilig &
Schoon bij Sport- en
Recreatiebad Dol-Fijn
weer geprolongeerd
tot 2013
Alle zwembaden in Nederland dienen
te voldoen aan landelijk gestelde wet-
en regelgeving. De consument stelt
steeds hogere eisen aan de service en
voorzieningen die zwembaden te bie-
den hebben. Met het Keurmerk Veilig
& Schoon geeft de zwembadbranche
gehoor aan wensen en eisen die al-
lereerst klanten, maar ook eigenaren,
zwembadmanagement en overheden
stellen aan zwembaden. Het Keur-
merk Veilig & Schoon, uitgegeven
door de Stichting Zwembadkeur®,
is een niet-verplichte regeling met
het wettelijk kader als ondergrens en
daar bovenop een aantal extra kwali-
teitseisen. Dit leidt tot versterking van
de belangrijkste maatschappelijke
functie van zwembaden en zij kunnen
zich hiermee onderscheiden.
Sport- en recreatiebad Dol-fijn streeft
steeds naar kwaliteitsverbetering en
neemt zo haar verantwoordelijkheid
ten aanzien van veiligheid en gezond-
heid van de bezoekers.
Het keurmerk is door Sport- en re-
creatiebad Dol-fijn reeds behaald in
2006. Met het weer prolongeren van
het Keurmerk Veilig & Schoon toont
de Stichting Exploitatie Zwembad
Maassluis aan dat het de veiligheid
en gezondheid van hun bezoekers be-
langrijk vindt.
2006 tot 2013
De certificering in 2006 alsmede de
twee herkeuringen in 2008 en 2009
stonden onder het toezicht van het
keuringsbureau Lloyd’s Register Ne-
derland.
Om de onafhankelijkheid te waarbor-
gen is er een nieuwe algehele keuring
uitgevoerd door KIWA op 21-01-2010
alsmede een herkeuring op 15 febru-
ari 2011 en 30 januari 2012.
Postzegelruilbeurs
Aanstaande zaterdag 11 februari
2012 is er weer de maandelijkse post-
zegel- ruilbeurs in de Koningshof,
Uiverlaan 20 te Maassluis. De ruil-
beurs is van 12:00 – 16:00 uur. De
afgelopen maand was het weer ge-
zellig druk. Velen hebben gezocht
naar hun ontbrekende zegel(s) of
met een ander kunnen ruilen. Wan-
neer het u de vorige keer niet lukte
om dat ene zegeltje te bemachtigen,
u krijgt nu weer opnieuw de kans
om hier wel aan te komen. Het is een
van de best bezochte ruilbeurzen in
deze omgeving. Wat uw thema van
de verzameling ook is, bijvoorbeeld
schepen, fauna, flora, treinen, trams,
vuurtorens of welk onderwerp dan
ook of een bepaald land, het is er al-
lemaal. Wij nodigen iedereen uit die
nog filatelistisch verzamelt of die er
belangstelling voor heeft om deze
beurs te bezoeken. Kom eens langs
om te zien of dat er is wat u nog mist
in uw verzameling. Ook kunt u uw
verzameling laten taxeren. Bushalte,
NS-station op loopafstand en een rui-
me (gratis) parkeerplaats aanwezig.
Toegang voor leden gratis, voor niet
leden is de toegang € 1,-. Voor verdere
vragen over de ruilbeurs (of over de
vereniging) kunt u bellen naar 010
59 16 747.
Bericht uit het
gebiedsoverleg:
De Socialsofa
In februari gaan kinderen uit de Van
Scorelstraat en Vermeerlaan samen
een ontwerp maken voor een ‘So-
cialsofa’. Een Socialsofa is een be-
tonnen buurtbank met een unieke
mozaïekafbeelding erop. Het ont-
werp van deze afbeelding kan door
bijvoorbeeld vrienden, collega’s of
buurtbewoners gemaakt worden. In
de Van Scorelstraat zijn het de buurt-
kinderen die op dit moment druk aan
het schetsen zijn.
In het gebiedsoverleg van Maassluis
kunnen bewoners ideeën indienen die
de leefbaarheid in de straat, buurt of
wijk kunnen vergroten. Eerder bracht
bewoner Jan Veenker de wens naar
voren om in het speeltuintje in de
Van Scorelstraat een extra bankje te
plaatsen. Met mooi weer spelen hier
namelijk niet alleen kinderen, maar
ontmoeten ook veel moeders elkaar.
Een bankje is daarbij erg welkom,
helemaal wanneer het een Socialsofa
betreft.
Zoals de naam al zegt is een Socials-
ofa meer dan alleen een bankje. Het
mozaïeken is een sociale bezigheid.
Gezellig samen iets moois creëren en
tegelijkertijd een praatje maken. “Het
leuke van de Socialsofa is dat letter-
lijk de hele buurt een steentje kan
bijdragen aan de totstandkoming van
deze bank,” legt initiatiefnemer Jan
Veenker uit. “En als de Socialsofa er
eenmaal staat, dan vormt het een plek
waar buurtbewoners op een spontane
manier met elkaar in gesprek kunnen
raken.”
De Socialsofa symboliseert de so-
ciale cohesie van de wijk; bewoners
werken samen aan een object dat zij
zelf ontworpen hebben en kunnen er
vervolgens naar hartenlust gebruik
van maken. Van tijd tot tijd wordt u
op de hoogte gehouden van dit unieke
stukje mozaïek in de wijk. Zie ook
www.socialsofa.com.
Aan het gebiedsoverleg nemen deel:
bewoners, gemeente Maassluis,
Maasdelta Maassluis, de politie en
E25.
Door: Loes Kuiler
Vandaag 9 februari opent Brasse-
rie de Lantaern aan de Zuidvliet in
Maassluis weer officieel haar deuren.
Restaurant De Lantaern
De Lantaern, hoor ik u vragen, die
hadden we toch al in Maassluis? Ja,
inderdaad, dat etablissement kennen
wij al ruim 30 jaar van Nico en Joke
Capellen. Voormalig Restaurant De
Lantaern is en blijft de bakermat van
de huidige Kookminister voor work-
shops, familiefeesten, bedrijfsfees-
ten, koken en vergaderen. Dit gebeurt
anno 2012 allemaal op de bovenver-
dieping van het prachtige historische
pand.
Brasserie de Lantaern
Nu is de benedenverdieping aan de
Zuidvliet als brasserie in gebruik ge-
Jolanda Boelrijk en Martin Krebbers voor hun vandaag geopende Brasserie
de Lantaern aan de Zuidvliet in Maassluis
Fotografie: Harry Noordhof
Brasserie De Lantaern opent haar deuren
nomen door Jolanda Boelrijk en Mar-
tin Krebbers. Jolanda is vanaf heden
uw gastvrouw en Martin gaat heerlijk
voor u koken.
Dit koppel gaat ervoor zorgen dat
u culinair verwend wordt in een ui-
terst gemoedelijke ambiance met
huiskamersfeer. U kunt er terecht
van woensdag tot en met zondag van
17.00 tot 22.00 uur.
Bel maar snel, 010 5900011, voor een
reservering in Brasserie de Lantaern.
U bent van harte welkom.
Nee, er kan geen paard in, maar ver-
der is de Kia Rio, die op 10 januari
afgeleverd werd bij de Manege Mid-
denhof in Maassluis helemaal op zijn
plaats. Tussen de stallen en rijbanen
in mocht Fred van der Burg de sleu-
tels van de van de nieuwe auto over-
handigen aan Rob van der Voort en
diens zus Margriet.
Rob van der Voort is de eigenaar van
Manage Middenhof. Margriet van
der Voort, zijn zus, werkt voor de ma-
nage in Maassluis. Voor haar vervoer
van en naar haar werk was zijn altijd
aangewezen op een Kia Picanto. Rob
vertelt: “De Picanto was een prach-
tige auto, maar hij was onderhand wel
aan vervanging toe. Margriet is een
goede medewerker die me enorm veel
werk uit handen neemt, dus dan is
het natuurlijk leuk om voor haar een
mooie auto van de zaak te regelen.”

Zuinig
Fred van der Burg snapt goed waar-
om broer en zus voor deze auto kozen.
“De Rio is natuurlijk een lekker spor-
tieve auto die er goed uit ziet. Boven-
dien is hij lekker zuinig en profiteert
hij ook van 14% bijtelling. Of ze er
een paardenwagen mee kunnen trek-
ken? Nee, dat niet, maar voor vervoer
van en naar het werk en voor afspra-
ken. Daarvoor is het natuurlijk een
ideale auto!”
“Ja, je moet wel een beetje verliefd
zijn op een auto”, gaat Rob verder. “Ik
vind deze Rio er geweldig uit zien met
z’n spoilers. Dat hij zuinig is, maakte
de deal natuurlijk compleet!”

Sterren
De Manage Middenhof beschikt over
vier sterren. “Ja, net als bij een hotel
is vijf sterren het hoogst haalbare”,
vertelt Rob. “Ja, ik ben er zeker trots
op, maar de sfeer is belangrijker dan
die sterren hoor. We hebben hier 110
á 120 paarden staan. 35 Daarvan zijn
van ons zelf en daarop geven wij les.
De rest is van mensen die hun paard
bij ons stallen. Die komen hier voor-
al omdat de bedrijfsfilosofie bij hen
past, niet zozeer vanwege die sterren,
hoor!”, lacht Rob van der Voort.
Genieten
Broer en zus Van der Voort zijn al lan-
ger klant bij Aad van der Burg bv. “In
2006 hebben zij de Kia Picanto, die
deze Rio opvolgt bij ons afgenomen.
Ja, we hopen dan ook dat ze lang blij-
ven genieten van onze Kia’s!”, vertelt
Van der Burg. Rob van der Voort is
dat zeker van plan.
“Zolang de modellen mooi zijn, blij-
ven wij zeker Kia rijden!”, besluit
Rob van der Voort.
Meer informatie over de nieuwe Kia
is verkrijgbaar bij Aad van der Burg
bv aan de Jupiter 2-4 in Poeldijk.
Rob van der Voort en zus Margriet van der Voort bij de nieuwe Kia Rio.
Aad van der Burg b.v.
‘Je moet een beetje verliefd zijn op een auto’
Midden-Delfland - Eind 2011 richtte
de provincie Zuid-Holland het groot-
ste gedeelte van de N468 opnieuw in.
Zo kreeg de weg over de hele lengte
nieuw asfalt, werd de belijning aan-
gepast aan de huidige veiligheidnor-
men (zie www.strepenopdeweg.nl)
en kwamen over bijna de gehele leng-
te van de weg fietssuggestiestroken.
Ook kreeg de fietsoversteek bij het
kruispunt Dorpsstraat in Schiplui-
den een breder middeneiland, zodat
fietsers veiliger kunnen oversteken.
Ondanks de aanpassingen kreeg de
provincie veel meldingen binnen van
ongelukken. Veel weggebruikers rij-
den te hard en onvoorzichtig, en de
verlichting blijkt op sommige plaat-
sen langs de weg te haperen. Deze
combinatie komt de veiligheid niet
ten goede.

Maatregelen
Daarom treft de provincie begin
2012 extra veiligheidsmaatregelen.
Zo heeft de provincie op een aantal
hectometerpaaltjes langs de weg al
stickers aangebracht met daarop de
maximumsnelheid ( 60 kilometer per
uur). Andere maatregelen zijn:
- de provincie herstelt beschadigde
bermen;
- de provincie brengt een extra lijn en
zogeheten kattenogen (reflectoren
op de weg) aan om de overgang van
asfalt naar de berm duidelijker te
markeren;
- de provincie plaatst verkeersborden
die weergeven hoe automobilisten
elkaar veilig kunnen passeren.
Deze maatregelen worden genomen
zodra het weer het toelaat. Daarnaast
is de provincie met beheerder West-
land Infra in overleg om het probleem
van de haperende verlichting zo snel
mogelijk uit de wereld te helpen. Aan
de politie is gevraagd intensiever te
controleren op de maximumsnelheid,
om zo de snelheidsovertreders aan te
pakken.
Heeft u vragen of opmerkingen over
de N468? Via het reactieformulier op
onze website www.n468.nl kunt u
deze aan ons kwijt.
Goud en zilver
inkoop
in Koningshof
Maassluis
Chris van Waes Antique uit Poeldijk
heeft zich in de loop der jaren steeds
meer ontwikkeld van antiquair tot ju-
welier. Hij is gespecialiseerd in oude
sieraden. Logischerwijs koopt hij ook
heel graag oude sieraden van particu-
lieren in.
Nu de goudprijs zo hoog staat, wor-
den mensen van alle kanten bestookt
met advertenties over inkoop van
goud. Iedere handelaar beweert dat
hij de beste prijs biedt. Bij Van Waes
gaat het er serieuzer aan toe. Als gedi-
plomeerd juwelier en taxateur onder-
werpt hij aangeboden sieraden aan
een professionele taxatie. Op basis
van niet alleen gewicht maar ook het
ontwerp van het sieraad bepaalt hij
een reële prijs. Daarbij is het mooi te
weten dat vrijwel niets zomaar wordt
omgesmolten. Het meeste dat Van
Waes inkoopt, wordt door een goud-
smid nagezien en hersteld om zo een
nieuw leven tegemoet te gaan.
Wie zijn oude sieraden wil verko-
pen kan terecht bij Chris van Waes
op zondag 12 februari, van 13.00 tot
18.00 uur, in Koningshof , Uiverlaan
20, 3145 XN Maassluis.
Voor inlichtingen 0174-444635
of 06-53548966
info@chrisvanwaes.nl -
www.chrisvanwaes.nl
Veiligheidsmaatregelen
op de N468 tegen te hard
en onvoorzichtig rijden
Vorige week werden de vrij-
willigsters van het Maassluis
Punt in het zonnetje gezet.
Om 17.00 uur kwamen er 15
dames bij elkaar in het Arie de
Groot Huis waar de tafel gezel-
lig gedekt stond met allerlei lek-
kere hapjes en drankjes. Er werd
ook nog heerlijke soep geser-
veerd, welke met heel veel zorg
werd opgewarmd door de heer
Peter Smit. Dit alles smaakte
voortreffelijk en er werd volop
gelachen die avond en voor de
medewerksters was het erg leuk
om elkaar weer eens te zien en
even lekker bij konden kletsen.
Ze werden allemaal verrast met
een aardigheidje wat door ieder
erg op prijs gesteld werd. Dit
alles kon mede gedaan worden
omdat de heer Wim Warbout en
de heer Arjan van Breukhoven
een bedrag aan het Maassluis
Punt hebben geschonken voor
de fijne samenwerking welke zij
met het Maassluis Punt hebben
gehad vorig jaar. Waarvoor onze
dank.. Het was een fijne avond en
voor herhaling vatbaar.
Bedankavond voor de vrijwilligsters
van het Maassluis Punt
Voor iedereen die op zoek is naar een
uniek cadeau voor Valentijnsdag, is
Wereldwinkel Maassluis het adres
bij uitstek. En wat een bezoek aan de
winkel extra aantrekkelijk maakt is
de korting van 10% die tot 15 febru-
ari geldt voor alle beeldjes van zeep-
steen, serpentijn en polystone.
In de Wereldwinkel is er een ruime
keuze aan andere cadeaus. De vrij-
willigers die zich bezig
houden met de inkoop,
hebben weer een fraaie
nieuwe collectie in de
winkel en in de etalages
uitgestald.
Of het nu om stenen of
houten beeldjes gaat,
kleurrijke shawls, scha-
len en schaaltjes, deco-
ratieve manden, mooie
kaarten of andere origi-
nele cadeaus; ze zijn een
lust voor het oog en de
klant weet dat ze in al-
lerlei opzichten op een
eerlijke manier worden
vervaardigd. Dat geldt
ook voor de grondstof-
fen die worden gebruikt
voor de voedingsmidde-
len die de Wereldwinkel
verkoopt. De producen-
ten krijgen een eerlijk
inkomen, worden gehol-
pen met hun bedrijf en van zaken als
kinderarbeid is geen sprake.
Wereldwinkel Maassluis is gevestigd
aan de Jokweg 9 in Maassluis, in het
verlengde van de Nieuwstraat, onder-
aan de Zuiddijk. De openingstijden
zijn maandag van 13.30 tot 17.00 uur
en dinsdag tot en met zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnum-
De Wereldwinkel biedt een ruime keuze
uit originele en verantwoord geproduceerde cadeaus.
Valentijnscadeaus
met korting in Wereldwinkel
mer is 010 – 5901646. Wereldwinkel
Maassluis wordt volledig in stand ge-
houden door vrijwilligers. Zij zorgen
voor de verkoop, inkoop en alles wat
daarmee te maken heeft.
Wie het team wil versterken kan con-
tact opnemen met de voorzitter, Ada
Wijnhorst. Haar telefoonnummer is
010 – 5912380.
9 FEBRUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 7
DESKUNDIG EN BETROUWBAAR!
Zuidvliet 4, 3141 AL Maassluis Tel. 010-5939090 info@opschoor.nl
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.OPSCHOOR.NL
̈MAASSLUI S
P.J. Troelstraweg 143
Uitst. onderhouden en zeer ruime eengezinswoning in de
jaren ’30 stijl met diepe tuin op het Z/W. De woningen van
dit type zijn op iedere verdieping 1.20 m. dieper dan de
omliggende woningen. Rriante woonkmr met openslaan-
de deuren, 4 grote slpkmrs (v/h 5), badkmr met aparte
douche en ligbad, zwevende toiletten en veel bergruimte.
̈Vraagprijs € 269.000,- k.k.
Rembrandtlaan 59
Ruime, goed onderhouden hoekeengezinswoning met
vrije ligging en mogelijkheid om te parkeren op eigen
erf in kindvriendelijke wijk. Ruime voor-, zij- en brede
achtertuin met stenen berging. De woonkamer heeft
een gezellige open haard en erkerramen aan voor- en
zijkant van de woning. Nieuwe inbouwkeuken uit 2010,
5 slaapkamers.
̈Vraagprijs € 237.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Merellaan 681
ZIn de bekende Merellaan gelegen 5-kamerappartement
op de 6e verdieping met een royaal zonnig balkon en
prachtig uitzicht op de Waterweg. Fijne royale woonkamer
met eenbijgetrokkenzijkamer. Eenwoning omnaar eigen
idee te verbouwen en in te richten.

̈Vraagprijs € 219.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Jeroen Boschstraat 111
3 (vh4) kamerapp. opde 4e verdmet eenprachtig uitzicht,
voor op de kinderboerderij en aan de achterzijde over het
park en singel. Een prachtig verbouwd en direct te betrek-
ken woning op een uniek plekje!
̈Vraagprijs € 169.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Asserdreef 54
Uniek gelegen woonhuis met grote waaiertuin (i2008)
met meerdere terrassen en grote nieuwe houten berging.
Uitgebreide inbouwkeuken, spachtelputzwanden en pla-
vuizen vloer met vloerverwarming. Riante slaapkamer en
badkamer op de begane grond, zodat de woning ook zeer
geschikt is voor ouderen en mindervaliden.
̈Vraagprijs € 315.000,- k.k.
̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S
Drijver 37
Speels ingedeelde eengezinswoning met groot, zonnig
dakterras en een royale achtertuin met veel privacy.
Deze leuke woning heeft o.a. een strakke naturelkleurige
siergrind vloer op de begane grond, een moderne keuken
met alle inbouwapparatuur en een royaal dakterras op de
1e verdieping.
̈Vraagprijs € 212.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Adriaen Brouwerstraat 114
2-kamer hoekappartement op de 7e woonlaag met prach-
tig uitzicht. Deze aantrekkelijke (starters) woning heeft een
groot balkonrondomenis gunstig gelegen. Deze woning is
ingericht met lichte hoekkeuken met inbouwapparatuur,
geheel betegelde badkamer met douchecabine, wastafel
en zwevend toilet. Geheel v.z.v. dubbel glas.
̈Vraagprijs € 127.500,- k.k.
Haagwinde 14
Profiteer nu nog van 2% overdrachtsbelasting! Uw
besparing is € 10.760,=! Ruime uitstekend onderhouden
EENGEZINSTUSSENWONING met vaste berging aan de voor-
zijde en een heerlijke woonkamer met grote openslaande
deuren naar de achtertuin. Modern ingericht met fraaie
parketvloer en spachtelputzwanden.
̈Vraagprijs € 269.000,- k.k.
̈MAASLAND
Mesdaglaan 131
Modern ingericht 3 kmr app. op de 1e verd. met lift.
Uitstekend gelegen vlakbij A-H, andere winkels, centrum
en uitvalswegen. Deze fraaie woning is zo te betrekken:
geheel v.z.v. spachtelputzwanden en laminaatvloeren,
ruime badkmr met ligbad en douche, groot balkon met el.
zonneschermop het W. met volop middag- en avondzon.
̈Vraagprijs € 179.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Zwaluwstraat 284
5-kamerappartement op de 6e (top) verdieping met lift en
berging inde onderbouw. De woning is modernenuitste-
kend verbouwd zodat de woning zo betrokken kan wor-
den. Wanden en plafonds zijn opnieuwgespoten, nieuwe
inbouwkeuken, badkamer en toilet geheel vernieuwd en
een fraaie parketvloer in het gehele appartement.
̈Vraagprijs € 179.500,- k.k.
Wilgendal 11
Zeer ruime eengezinswoning. Licht ingericht met o.a.
spachtelputzwanden en lichte parketvloer en is geheel
v.z.v hardhouten kozijnen met dubbel glas. Door de
riante Z-vormige woonkamer, de open hoekkeuken, 5
grote slaapkamers en een dakkapel op zolder. De grote
achtertuin is onderhoudsarm en biedt toegang tot een
stenen berging.
̈Vraagprijs € 285.000,- k.k.
̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S
Paul Krugerstraat 4
In een gezellige straat op “ Het Hoofd” gelegen kleine
eengezinswoning met groot dakterras en riante badkmr.
Op loopafstand van de haven, NS-station en het gezellige
centrumvan Maassluis. Recent opgeknapt en geverfd aan
binnen- enbuitenzijde envzv strakke laminaatvloer opde
b.g.. Leuk en direct te betrekken voor de starter!
̈Vraagprijs € 159.000,- k.k.
V
E
R
K
O
C
H
T

N
I
E
U
W
IN
P
R
IJS
V
E
R
LA
A
G
D

N
I
E
U
W
IN
P
R
IJS
V
E
R
LA
A
G
D

N
I
E
U
W
IN
P
R
IJS
V
E
R
LA
A
G
D
V
E
R
K
O
C
H
T
O
N
D
E
R
V
O
O
R
B
E
H
O
U
D
Slim bezig.
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 21.00
Zaterdag 08.00 - 20.00
Zondag Gesloten
C1000 Westerbos
Lange Boonestraat 31
3142 CC MAASSLUIS
*Dit bedrag is exclusief door de wet uitgesloten
productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmid-
delen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten
en vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postze-
gels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statie-
geld en emballage.
Badtextiel sparen
Hoe spaart u mee?
}
boodschappen ontvangt
u één coupon.
}.LMNLQGHDFWLHķ\HUKRHYHHO
coupons u nodig heeft voor
een handdoek, badlaken of
washand naar keuze.
}8PDJ QHW ]RYHHOFRXSRQV
sparen en inleveren als u wilt.
}.LMNYRRUGHDFWLHYRRUZDDUGHQ
RSGHDFWLHķ\HU
Bij elke € 10,-* aan
De actie loopt van maandag
6 februari t/m zaterdag 17
maart 2012.
Spaar bij
C1000
voor korting op
badlakens, handdoeken
en washandjes
Westerbos
Reacties op de bekendmakingen?
Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
gemeente@maassluis.nl, telefoon 14 010
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen
6 weken na de datum van de bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift tegen het verlenen van de hierboven
genoemde vergunningen worden ingediend bij het college
van B en W, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. LET OP! Bij
elke vergunningverlening staat de datum vermeld waarop de
beschikking is bekend gemaakt.
Maassluis, 9 februari 2012
Bekendmaking
Aanvragen om een omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aan-
vragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.
Locatie Betreft Soort
Dr. A. Schweitzerdreef Kappen 2 bomen Kappen
(achter Camusdreef 17-21)
Westlandseweg 1 Aanpassen Brandveilig
brandcompartimenten gebruik

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET
betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een
informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voorne-
mens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubli-
ceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en
eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.
Verleende vergunningen:
Evenementen
• Optreden Iris Kroes, winkelcentrum Koningshoek, 4-2 van
13.00-15.00 uur (31-1-20112)
Spandoeken en reclameborden
• Kerken in actie, spandoeken aan: gebouw ‘de Ark’, de Immanuël-
kerk, molen ‘de Hoop’, Rozenlaan, van 24-2 t/m 3-3-12 (2-2-2012)
Speelautomaten
• Café De Moriaan, Haven 29, t/m 21-12-2012 (2-2-2012)
In het kader van de Algemene wet Bestuursrecht maken burge-
meester en wethouders bekend dat zij een vergunningaanvraag
hebben ontvangen van de Stichting Islamitische Centrum Maassluis
voor het houden van een straatfeest/braderie op 30 maart 2012
van 14.00 tot 19.00 uur, 31 maart 2012 van 10.00 tot 20.00 uur en
1 april 2012 van 10.00 tot 18.00 uur op het buitenterrein bij P.J.
Troelstraweg 6a en 6b.
Dit bericht is bedoeld om de inwoners van Maassluis te informeren
over het feit dat een dergelijke vergunning is aangevraagd. Be-
langhebbenden kunnen, indien zij bedenkingen hebben, schriftelijk
reageren binnen een termijn van twee weken na publicatie van
dit bericht. Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar bij mevrouw N. de
Ruiter (tel. 5931991) van de afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer
van maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 12.00 uur. Email:
vergunningen@maassluis.nl.
Wet Kinderopvang
Volgens de Wet Kinderopvang moet een verwijdering of opname in
het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen(LRKP) of
gemeentelijk register bekend worden gemaakt. Het college van bur-
gemeester en wethouders maakt de volgende wijzigingen bekend:
Uitschrijvingen LRK
De voorziening van gastouderopvang van mevrouw J.J. Hooghuis
op het adres C. v.d. Kolffstraat, 3144 RB te Maassluis met uniek
registratienummer LRK 134790030 m.i.v. 1 maart 2012.
Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is te raad-
plegen via de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw A.C. Poot, afdeling Welzijn, gemeente Maassluis, telefoon-
nummer 14010
Verkeersbesluiten
• Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Van Beethovenlaan 6 in
de Buis
• Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats Haydnlaan 5 naar Schu-
bertlaan 615 in Van Beethovenlaan
s t u k a d o o r s
eilers
Sierpleisters
Restauratie
Renovatie
Gevelbepleistering
Gevelisolatie
(gecertificeerde systemen)
vraag het de specialisten!
SHOWROOM EN MAGAZIJN: HAVEN 30A, 3143 BC MAASSLUIS
TELEFOON (010) 5917489 – FAX (010) 5924456
E-mail: info@eilers-stukadoor.nl – Website: www.eilers-stukadoor.nl
VCA*
VAN HEMERT HEEFT HET ANTWOORD OP AL
UW VRAGEN EN WENSEN OP HET GEBIED VAN:
Postbus 278
3140 AG Maassluis
tel. (010) 591 41 66
fax (010) 592 51 41
e-mail: info@van-hemert.nl
www.van-hemert.nl
„ Elektrotechnische installaties „ Datasystemen
„ Netwerkbekabeling „ Netwerkbekabelingssystemen
„ Toegangscontrolesystemen „ Airconditioning
„ Telefooninstallaties „ Inbraakbeveiliging


Henk’s Verkeerscollege
Nieuw in
Hoek van Holland!
Tel.: 06-45044402
henksverkeerscollege@gmail.com
Wilt u meer informatie:
H
VAN DER HOEVEN
Verbouw- en onderhoudsbedrijf
• voor al uw timmer, metsel, tegel- en stucadoorswerk
• tevens levering en montage van houten-
en kunststof kozijnen
Tel.: 06-304 89 247 Fax: 0174-52 37 08 Tel.: 06-30489247 - E-mail: hoeven.verbouw@hetnet.nl
Fax: 010-5926544
06-38917602
TE KOOP / TE HUUR
Mooie woning
van der Horststraat 13
3141 TG Maassluis
Met vloerverwarming,
terras en achterom.
Inlichtingen: J. Kouwenhoven
Tel. 010-5914430 / 06 - 10365439
TE KOOP: 2 paar noren:
mt. 41 €20,- Tel. 010-
5917758
PIET’S AUTOPOETS-
CENTRALE Uw autolak
het best beschermd tegen
winterse omstandigheden.
Maak nu een afspraak: 06-
18802801
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
KLUSSEN IN HUIS?
Bel AZ MONTAGE
06-11427914
BELASTINGAANGIFTE
2011 INVULLEN. Ook
in 2012 komen wij weer
bij u thuis om uw par-
ticuliere aangifte 2011
te verzorgen. Heel veel
inwoners van Maas-
sluis weten ons al ja-
ren te vinden en stellen
deze dienstverlening
bijzonder op prijs. U
kunt een afspraak ma-
ken met John Dolstra,
tel. 06-51896605 of 010-
4357371 of Marnix Over-
water 010-5920231 of
06-53135352. Belasting
en administratiekan-
toor Pro-Centen V.O.F.,
Wegedoorn 7, 3142 KC
Maassluis, e-mail john-
dolstra@kpnplanet.nl
Tevens verzorgen wij
bedrijfsadministraties
en alle fiscale zaken
voor ZZP-ers, eenmans-
zaken, BV, Holding en
Ver. van Eigenaren. Inte-
resse? Neem dan vrijblij-
vend contact met ons op
voor een afspraak.
TE KOOP GEVRAAGD:
Scheepvaart Kommaliwant
- Memorabilia van voor-
malig Nederlandse Rede-
rijen zoals HAL - NIEVELT
GOUDRIAAN - KNSM
- KHL - RDAMLLOYD -
KPM - VNS - SMN, Graag
verneem ik uw reactie en
b.v.d. 010-7857318 of 06-
24630715
Tegelzetter nodig? Ik
ben op zoek naar men-
sen die hun keuken,
badkamer, toilet of vloer
willen laten betegelen.
Ook voor het stukadoren
kunt u bij mij terecht.
Aanbieding voor de win-
ter!! Speciale prijzen! Bel
Bas Anemaet, tel. 06-
30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
Voor (sier)bestrating en
herbestraten. Jama-
ro Maasdijk, tel. 0174-
517550 of 06-22837038.
Een Ford van
Korpershoek:
dat zeg ik:
gewoon doen!
(010) 5912344
9 FEBRUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 8
J
0
N
G
Maassluis
Gebeurtenissen in Maassluis voor JONGEREN en door JONGEREN.
Heb jezelf iets te melden, laat het ons weten: mail naar mc.nieuws@thuisbladen.nl
Op maandagmiddag 30 januari
kwam de bekende valkenier Ruben
van Maaren, uit Zeeland, naar CBS
Het Spectrum. Dit was de specta-
culaire afsluiting van de voorleesda-
gen waarbij het prentenboek ‘Mama
kwijt’ centraal stond, een boek over
een uiltje dat haar moeder kwijt is.
Ruben had 5 soorten uilen meege-
nomen. Een bosuil, een schreeuwuil,
een Canadese oehoe, een kerkuil en
zelfs De Efteling uil had hij bij zich.
De kinderen leerden veel van deze
les. Uilen met gele ogen vliegen over-
dag, met oranje ogen in de scheme-
ring en met zwarte ogen s’nachts.
Zelfs de leerkrachten werden deze
middag onderwezen. De kinderen
mochten de uilen vasthouden. Som-
migen kinderen vonden het geweldig
om te doen, maar vooral de Cana-
dese oehoe was erg zwaar, weldrie
kilo.. Ze mochten ze niet over de
rugveren aaien, dan zou de vetlaag
verdwijnen. Na schooltijd mochten
alle ouders en kinderen uit de ander
groepen ook de uilen bewonderen.
De kinderen hebben geholpen om
alle uilen en materialen in de auto te
zetten.
Ruben, OR en alle andere sponsoren
heel erg bedankt! Zonder jullie inzet
was dit niet mogelijk geweest!
En mocht u zelf deze valkenier en zijn
roofvogels en uilen willen zien: op 30
april vliegt hij in het Wipperspark!!!!
Uilen in de school
Ruben van Maren op CBS Het Spectrum
‘Kinderen en jongeren sportief be-
zig laten zijn’ is een van de doelstel-
lingen van Scouting. Zaterdag 4 fe-
bruari verzamelden zo’n 90 welpen
van verschillende Scoutinggroepen
uit de regio zich bij de sportzaal aan
het Kastanjedal in Maassluis. Buiten
was het een wondere witte wereld
door alle sneeuwval, dus de meisjes
en jongens gingen snel naar binnen in
de warme gymzaal. Voor de welpen
waren verschillende leuke gymspel-
letjes georganiseerd, van basketbal-
estafette en touwklimmen tot paal-
tjesvoetbal.
‘Scouting is niet alleen samenwerking
en leuke avonturen beleven, maar
ook lekker bewegen. Veel mensen
weten niet dat kinderen bij Scou-
ting net zo veel bewegen als bij de
meeste sportvereningingen’ Aldus
Ron van der Lugt, regio-organisator
van Scouting Regio Maasdelta. ‘Maar
wel altijd met veel afwisseling en op
een sportieve manier’.
Voor de 90 welpen uit Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis waren er
allemaal leuke gymspellen georga-
niseerd, zo was er een basketbal-
estafette, touwklimmen en paaltjes
voetbal. Maar ook zaklopen, twister
en “Wie is het snelst”. Bij alle spellen
werden er punten verdeeld en ieder-
een deed flink zijn best. Tussen door
werd er lekker gegeten en na de pau-
ze was er in de zaal een hele grote
apenkooi opgebouwd. Ook werd er
nog een potje trefbal gespeeld.
Na de spellen werd de winnaar be-
kend. De welpen van de Scouting Al-
lart van Heemstedegroep uit Vlaar-
dingen gingen er met een mooie prijs
vandoor. Om 14 uur werd de op-
komst afgesloten en gingen de meis-
jes en jongens weer lekker naar huis.
Info: http://maasdelta.scouting.nl
Bijna 100 welpen gymen er op los
Het gezamenlijk bewust bewegen
door kinderen is goed voor de alge-
hele ontwikkeling van het kind.
Niet alleen de motoriek wordt ont-
wikkeld, ook het samen spelen, de
oog-hand coördinatie en het ritme-
gevoel. Kinderen vinden het ook
leuk.
De Maassluise Stichting Kinderop-
vang besteedt daarom al jaren veel
aandacht aan het bewegen als vast
onderdeel van het activiteitenaan-
bod. Een aantal pedagogisch mede-
werkers is daarin speciaal getraind.
Voor de wat oudere kinderen, de kin-
deren die de buitenschoolse opvang
bezoeken, worden in samenwerking
met fitnesscentrum Wellness aan de
Maasweg regelmatig workshops ge-
organiseerd. Zo is er nu een work-
shop judo waaraan een groep van de
buitenschoolse opvang deelneemt.
Wat geldt voor de kinderen geldt
ook voor onze medewerkers, vindt
de stichting. Om die reden heeft zij
een aparte overeenkomst gesloten
met het fitnesscentrum. Daardoor
kunnen SKM medewerkers sinds
kort voordelig onbeperkt van vele
faciliteiten van Wellness gebruik ma-
ken. De eerste deelnemers hebben
zich al gemeld en zijn enthousiast.
Op de foto van links naar rechts: Arnoud Hekkema (Wellness),
Monique Vreeburg (SKM) en Hans Kleinlugtenbelt.
St. Kinderopvang Maassluis
in beweging
violen@paulusscout.nl
Zaterdag 28 januari is de 15e violen-
actie bij Scouting Paulusgroep van
start gegaan. In de onder andere de
Oranjebuurt zijn zaterdag 28 janu-
ari de welpen al door de wijk om
de bestellingen op te nemen. De
komende weken zal onder andere
nog in delen van De Steendijkpolder
en Sluispolder bestellingen worden
opgenomen door de verschillende
speltakken daarnaast kunnen ook in
de andere buurten de leden op eigen
houtje bij u aan de deur komen. De
actie zal z’n ontknoping krijgen op
10 maart wanneer de violen worden
bezorg en afgerekend. De winst van
de verkoop van de violen gebruikt
de groep onder andere om de kamp
en contributiegelden laag te houden,
aanschaf van nieuw materiaal en de
wekelijkse activiteiten. Het kan zijn
dat er de komende weken niemand
bij u langs komt maar dat u wel vio-
len wilt bestellen en hiermee mede
Scouting Paulusgroep wilt steunen,
indien dit het geval is kunt u de be-
stelling (we bezorgen alleen in Maas-
sluis) per mail doorgeven tot uiterlijk
2 maart door een mailtje te sturen
naar: violen@paulusscout.nl onder
vermelding van uw bestelling, naam,
adres en eventueel telefoonnummer.
Wel is het, het leukst als u bij een lid
besteld dus wacht even af of doe een
bestelling per e-mail onder voorbe-
houd (zet dit er wel bij!!)
Onze schitterende violen kosten 5
Euro per bak a 24 stuks en komen
vers van de kweker (dezelfde dag
worden de violen namelijk bezorgd).
In een bak zitten allemaal fleurige
kleuren violen door elkaar. De men-
sen die onze violen hebben besteld
krijgen de violen op 10 maart tussen
9 en 15 uur bezorg.
Scouting Paulusgroep hoopt dat de
actie net zo’n groot succes wordt als
de afgelopen jaren.
Informatie
Website: www.paulusscout.nl
Voor algemene informatie en andere
zaken kunt u een mailtje sturen naar
bestuur@paulusscout.nl
De Paulusgroep is er al voor kinde-
ren vanaf 5 jaar. We zitten tussen de
IJsbaan en de Wielerbaan op Vlaar-
dingsedijk 9 (Na het spoor de 2e af-
slag links (met de fiets) of de 3e afslag
links (met de auto))
Iedereen mag vrijblijvend ca. 3 keer
komen kijken, we hebben geen
wachtlijsten dus u kunt meteen bij
Scouting Paulusgroep terecht en ie-
dereen kan op elk moment van het
jaar lid worden. Het is wel slim om
van tevoren contact op te nemen
omdat bij speciale activiteiten de tij-
den aangepast kunnen zijn
De bevers (5-7jaar) draaien zater-
dags van 11 tot 13 uur voor info
of vragen bel Lianne Alblas 06-
44746984 of stuur een mailtje naar
bevers@paulusscout.nl
De welpen Shantihorde (meisjes van
7-11 jaar) draaien zaterdags van 11
tot 13 uur voor info bel dan Ilona Eg-
gens 06-14290049 of stuur een mail-
tje naar kabouters@paulusscout.nl
De welpen Sioniehorde (jongens van
7-11) draaien zaterdags van 13:30 tot
15:30 uur voor info bel dan Youri v/d
Broek 06-45732699 (na 18 uur) of
stuur een mailtje naar welpen@pau-
lusscout.nl
De scouts (11-15 jaar) draaien za-
terdags van 14 tot 17 uur voor info
stuur dan een mailtje naar scouts@
paulusscout.nl of bel Frank Degen
06-44882917
De BE Scouts (10 tot ongeveer 18
jaar met een verstandelijke beper-
king) draaien donderdags van 18:30
tot 20 uur voor info of vragen bel dan
Lianne Alblas 06-44746984
De explorers (14-18 jaar) draaien za-
terdags van 19 tot 22 uur voor vra-
gen of info stuur dan een mailtje naar
explorers@paulusscout.nl
Voor algemene informatie en andere
zaken kunt u een mailtje sturen naar
bestuur@paulusscout.nl
Start violenactie
Scouting Paulusgroep
Bouw je eigen
super coole Spacemobiel
Laat je fantasie de vrije loop en bouw een machine waar je door de tijd mee
kunt reizen, op de maan kunt landen of op Mars een rondje kunt racen!
Van de verschillende restmaterialen uit fabrieken kun jij je nu de mooiste
spacemobiel maken.
Heb je zin in een gezellige middag? Of geef je je feestje? Nodig je dan ook
je vrienden uit. Kom dan een fantastische spacemobiel maken.
Er is ruimte voor 20 spacemobielen – dus vol is vol. Natuurlijk zorgen wij
ook voor een lekker hapje en drankje!
Bibliotheek Maassluis | Woensdag 15 februari | 14.00-16.00 uur | 6+
Bibliotheek Den Hoorn | Woensdag 22 februari | 14.00-16.00 uur | 6+.
Toegang; €3,50
Beste ouders
van peuters
in Maassluis
Het is de leidsters van de BORle-
kijn een groot genoegen, om met
handpop Puk te mogen werken.
Het introduceren van Puk op onze
peutergroep, geeft een hoop ge-
noegdoening! Puk weet inmiddels
de weg al goed bij ons te vinden.
Hij is op de hoogte waar wij zoal
mee spelen en weet nu ook waar
alles hoort te staan. We zijn nu
met Puk en de kinderen bezig om
van een lege ruimte een gezellige
ruimte te maken. Wat kunnen we
neerleggen, ophangen, neerzetten
om de boel op te vrolijken. Ware
kunstenaars komen hierdoor naar
boven. Dit heeft ons op een leuk
idee gebracht. We zijn begonnen
met het maken van een groot schil-
derij door alle kinderen. Zo is de
nieuwe BORlekijn-Rembrand ont-
staan. Het prachtige schilderij zal
twee weken bij ons in het lokaal
te bewonderen zijn. Daarna zal
het doek als een heuse Rembrand
geveild gaan worden. De biedingen
mogen bestaan uit: alles waar een
kind blij van wordt om mee te spe-
len. Van poppen tot treintjes. Kijkt
u thuis eens rond voor speelgoed
wat niet meer wordt gebruikt. De
origineelste bieder heeft de grote
eer het kunstwerk thuis aan de
muur te mogen hangen. Er staat
een box in het lokaal, waar u uw
bieding op papier in kan depone-
ren. De box zal van 13 tot en met
17 februari blijven staan. Na deze
week zullen wij met de kinderen
bekijken, wat ons het leukst lijkt.
Erg spannend allemaal! De kinde-
ren beslissen uiteindelijk wie het
schilderij gaat krijgen. Natuurlijk
kunnen oma’s, opa’s, tantes, ooms,
ook mee doen. Wie wil er nu niet
de nieuwe Borlekijn-Rembrand
aan de muur hebben hangen. Wist
u trouwens dat wij vanaf 15 febru-
ari ook de woensdag open zullen
zijn. Nu kunnen vele peuters van
Maassluis op maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag
van 08.45 uur tot 12.45 uur bij
ons komen spelen. Er zijn nog wat
plekjes beschikbaar, dus aarzel niet
en kom gerust met uw peuter een
keer langs. De leidsters leiden u
met uw peuter graag rond en zul-
len u graag te woord staan.
Graag tot ziens op de BORlekijn
Karel Doorman groep
Beverbabbels
Sneeuw, ijs en kou! Gelukkig was
de beverdisco lekker warm binnen.
Met de hele regio dansen in scouting
Rozenburg. Om 11 uur hadden we
het al best warm gekregen van al dat
gedans dus was het tijd voor limo en
werd er gezongen voor Pien die za-
terdag 6 jaar is geworden, natuurlijk
kregen we van Pien iets lekkers te
snoepen. Volgende week(11 febru-
ari) Valentijnsopkomst van 10.00 tot
12.00. Voor meer info: Marieke ‘Hip-
pe’ Schouten (06-24471666) of mail:
bevers@scoutingkd.nl
Welpen
Afgelopen zaterdag hebben we een
opkomst gehad samen met nog
een heleboel andere welpen uit
de regio. Met zo’n negentig andere
welpen hebben we gesport in de
sporthal van het Kastanjedal. Eerst
was het tijd voor een warming-up,
vervolgens hebben we allerlei ver-
schillende spelletjes gespeeld. Zoals
touwslingeren, twister en zaklopen.
Daarna was het tijd om wat te eten
en te drinken. Als allerlaatste heb-
ben we nog getrefbald en het gave
apenkooi gedaan! Toen was het al
tijd om allemaal weer door de kou
naar huis te gaan.
Landscouts
Afgelopen weekend hebben we Win-
terhike gehad samen met de Water-
scouts! Veel meer winter, hadden we
ons niet kunnen wensen met tempe-
raturen ver onder 0 en sneeuw op de
grond, dus dat beloofde alvast veel
goeds! Gelukkig hadden alle Scouts
hun kleding hierop aangepast, dus
aan wanten, sjaals en stevige schoe-
nen hadden we niet tekort! Eenmaal
aangekomen in Huijbergen, stonden
alle bakken/patrouilles klaar om te
vertrekken, want van stilstaan krijg
je het toch wel koud! Drie kwar-
tier later zijn alle groepjes vertrok-
ken, op weg naar de eerste post!
Het eerste gedeelte van de eerste
tochtdag verliep best goed, want de
meeste Scouts kwamen rond 17.00
uur al aan in het warme clubhuis!
Eenmaal daar mochten alle Scouts
hun spullen klaarleggen en nog even
lekker uitrusten voor het eten. Met
zijn allen zijn we toen heerlijk bami
en nasi gaan eten met saté en vla en
yoghurt toe! Blijkbaar was de tocht
niet zwaar gevallen, want alle Scouts
hadden nog voldoende energie voor
een ouderwets potje Smokkelen in
het bos! De groep is hierbij in twee-
en verdeeld, waarbij de ene groep
‘goudstaven’ probeert te smokkelen,
terwijl de andere groep, de douane,
ze probeert tegen te houden door
ze te tikken. De avond is afgesloten
met de film Johnny English II, terwijl
we konden genieten van een lekker
kopje thee en heerlijke popcorn, ge-
maakt door Guus! Gauw naar bed
na de film, maar slapen is maar bij
enkele Scouts gelukt! De ochtend
begon daarom weer erg vroeg, met
opruimen en ontbijten! Om de beurt
zijn de patrouilles/bakken weer ver-
trokken voor de tweede dag, en
ook die dag ging goed, maar ieder-
een was toch weer blij om plaats te
kunnen nemen in de heerlijk warme
auto’s van de ouders! Een geslaagd
weekend voor alle Scouts en Leiding!
Aankomende week gaan we schaat-
sen! Zie de nieuwsbrief voor meer
informatie. Wilt u meer info? Bel
Robbert de Voogt (06-31351545) of
mail: landscouts@scoutingkd.nl
Afgelopen zondag 05 februari was
het een dag vol activiteiten voor jong
en oud. Op het ochtendprogramma
stond een kinderfeest gepland. Het
kinderfeest stond in het teken van
de geboorte van het profeet Mo-
hammed (vzmh). Met een opkomst
van maar liefst 120 kinderen, zijn we
de ochtend begonnen met een kor-
te recitatie van de heer A. Akachar.
Leerlinge Sara vervolgde de heer
Anouar met de biografie van de
profeet Mohammed (vzmh). Zij be-
vestigde waarom het een belangrijke
dag is voor de moslims en waarom
deze dag in het teken stond van
onze boodschapper. Tot op de dag
van vandaag word deze belangrijke
gebeurtenis ieder jaar herinnerd. Na
de boeiende biografie werd een quiz
gehouden van 20 vragen, met uiter-
aard de profeet als thema. Leerlinge
Salima bleek de beste uitslag te heb-
ben. Met maar liefst één fout, werd
ze de trotste winnares van de quiz.
Youssef werd tweede en Hicham
werd derde. Alle winnaars kregen
een cadeautje mee naar huis. Na af-
loop kregen alle kinderen wat lek-
kers mee naar huis.
Moskee Ibrahim organiseert in samenwerking met
Stichting Ummah Wahidah een kinderfeest
Thuiszorg
In samenwerking met thuiszorgor-
ganisatie Avicen werd er omstreeks
14: 00 – 15: 00 uur een voorlichting
gegeven. De zorgaanbieder vertelde
onder meer wat thuiszorg nou wer-
kelijk inhoud. Korte erna vervolgde
hij zijn presentatie met waarom
thuiszorg zo een belangrijke waarde
kan hebben in je leven. Veel van de
bezoekers waren hier nog niet be-
kend mee en luisterden aandachtig.
Een simpele doel die Avicen heeft
luidt: goede, betrouwbare zorg ver-
lenen waarbij zaken als persoonlijke
achtergrond, situatie, wensen en be-
hoeften geen drempel vormen. Met
bijzondere aandacht voor diverse
culturele achtergronden.
Na afloop zag je duidelijk de belang-
stelling bij de bezoekers. Er werden
hier en daar nog een praatje gehou-
den met diverse bezoekers. Zo zegt
één van de bezoekers: ‘Hier moet
zeker mee wat worden gedaan. Ze-
ker als je kijkt naar sommige gezin-
nen, die wel een steuntje kunnen
gebruiken in hun situatie. Dit is al-
leen maar mooi en ben erg benieuwd
of er daadwerkelijk mensen de stap
durven te nemen om hulp te vragen
bij Avicen.’
Neem ook eens bezoekje op de site
van de thuiszorgorganisatie:
www.avicen.nl.
Verras je geliefde
met Valentijn
Bij ieder hart hoort een roos
GRATIS bezorgd door
STIGTER BLOEMEN
Markt 8 • Tel. 010-5912184
Dinsdag 14 februari
Verras uw geliefde
GRATIS 1, 2 of 3
Hotelovernachtingen
voor 2 personen
Bij aankoop van 1 liter verf, OP=OP
marien van eijmeren
Reigerstraat 28 - 3145 CT Maassluis
Telefoon 010 - 592 80 49
SLAGERIJ
P. Verduyn
Heerlijke zelfgemaakte
frikandellen
per stuk € 1,03
MET GOUD BEKROOND!
MEER DAN 70 PRODUCTEN UIT
EIGEN WORSTMAKERIJ.
Zuidvliet 7 • Tel. 010-5912189
LIN-GERIE
.BBTTMVJT …8JOLFMDFOUSVN,POJOHTIPFL
%FMGU …8JOLFMDFOUSVNJOEF )PWFO1BTTBHF
va|entijn set veer:
zy,ee
valentine
B
e m
y
Banketbakkerij
Holtkamp
NIEUWSTRAAT 4 • TELEFOON: 5912052 • MAASSLUIS
www.holtkamp.nl
Geef je snoes zo’n overheerlijke
Valentijnstompoes...
met liefde bereid!
Café-Restaurant ’t Oeverbos
Uw gelegenheid voor kopje koffie, lunch,
brunch, high-tea, bruiloft, receptie en diner.
Valentijnsdag dinsdag 14 februari
weer een speciaal Valentijnsmenu
4 gangen voor € 32.75
Kijk op onze website voor meer informatie.
Bellen of langs komen kan natuurlijk ook.
Iedere dag geopend vanaf 10.00 uur.
Met uniek uitzicht op de Nieuwe Waterweg.
Wij zoeken voor komend seizoen ook nog oproep-
krachten voor keuken en bediening vanaf 16 jaar
Mail je sollicitatie naar: info@restaurantoeverbos.nl
U vindt ons op de Maassluissedijk 201, Dijk tussen
Vlaardingen en Maassluis, tel.: 010-4358569
www.restaurantoeverbos.nlALTIJD 10% TOT 50%
KORTING OP ALLE
PARFUMS!!!
Kunt u inleveren bij
Juwelier Pullen
tegen een eerlijke
gramsprijs.
*Kapotte sieraden, dentaal goud uit kronen en
bruggen of sieraden uit erfenis verkregen die
u tochniet draagt.
Nieuwstraat 12 | Maassluis | Telefoon 010-5912115
www.juwelierpullen.nl
Juwelier Pullen
specials
T R E ND S I N Z I LV E R
WWW. ROSADI LUCA. NL
Van € 52,50
Nu voor € 39,00
Van € 45,00
Nu voor € 29,00
624.090A
624.089A
Zilveren
zirkonia
hanger
met
collier
JUWELIER
Luyendijk
Noordvliet 7, 3142 CH Maassluis
Telefoon 010 5990112
Fax 010 5990113
Erkendlid vanNederlandse
Juweliers- en
Uurwerkenbranche
www.juwelier-luyendijk.nl
6LQGV
volg ons op Facebook
UWELIER
Vergeet haar niet op
14 februari!
VALENIIJNSIIF?
De n|euwste geur
von Ju||ette hos o
gun |s er.
kOMANIINA
Er z|jn o|
geuren vono|
£ 17,50
[domes en
heren}

Hoogstroot 17, MSSL. www.1572shop.n|
Verras je geliefde met een
Valentijns bloem
arrangementje…

7,
95

Graag tot ziens bij:
Lentink Bloemen
P.C. Hooftlaan - Maassluis

Valentijnsdag!
Ook bij uw Shell station
mooie boeketten en heerlijke chocolade
of tank de auto vol van uw lief!
Tot dinsdag!
Shell Maasland, Laan 1940-1945, Maassluis
Shell Maassluis, Kwartellaan, Maassluis
Shell Westland, Coldenhovelaan, Maasdijk
9 FEBRUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 9
Verras je Valentijn
met een leuke
Valentijnskaart
van natuurlijk
Sigarenmagazijn
HARTELUST
Keuze uit een grote collectie
Rembrandtlaan 1 - Telefoon 010-5913184
Maassluis
Koffie, Thee, Bonbons & Praliné
Voor Valentijn een
rode chocolade roos!
2,95 per stuk
Dr. Kuyperkade 24, Maassluis
Tel. 010 - 5911479
punt
maassluis
Dr. Kuyperkade 25, Maassluis
010-5923469
Op zoek naar een aardigheidje
voor Valentijn?
Onze boom hangt er vol mee!
Winkelcentrum Steendijkpolder
Tel: 010 5924843
My sweet Valentine
9 FEBRUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 10
Tv-opnamen
Nederland Zingt
in Maassluis
Op dinsdag 21 februari 2012 neemt
de EO het televisieprogramma Ne-
derland Zingt op in de Grote Kerk in
Maassluis. Aan deze opnamen wer-
ken bijzondere ensembles mee zoals
het Katwijks Chr. Mannenkoor Jubi-
late o.l.v. Aldert Fuldner, Familiekoor
Ichthus o.l.v. Jan Verhoef en het I.J.E.
Jongerenkoor Rotterdam o.l.v. Theo
Barendrecht. Meewerkende musici
zijn o.a. organist Martin Zonnenberg
en pianist Jaap Kramer. De EO nodigt
iedereen van harte uit om mee te ko-
men zingen.
Delen van de opnamen zullen door
het hele jaar heen te zien zijn in de uit-
zendingen van Nederland Zingt, elke
zaterdagavond op Nederland 2 en in
Nederland Zingt op Zondag, elke
zondagmorgen op Nederland 1. Het
programma Nederland Zingt is be-
kend bij vele Nederlanders. Elke za-
terdagavond en zondagmorgen wordt
het door honderdduizenden bekeken
en beluisterd. Het is een programma
waarin het geestelijke lied centraal
staat. Liederen die gaan over wat God
gedaan heeft en zal gaan doen. Lie-
deren van gelovige mensen in bijna
alle omstandigheden van het leven.
Ze worden gezongen op blijde dagen,
maar ook in periodes van rouw. Het
geheim van het geestelijke lied is dat
het een boodschap heeft voor heel het
leven. Zelfs ook voor het leven hierna.
Gratis reserveren
Op www.eo.nl/nederlandzingt of tij-
dens kantooruren via de EO Reser-
veerlijn 0900-3002130 (0,25 cpm)
kunnen de gratis toegangskaarten
worden gereserveerd. Bezoekers ont-
vangen bij de ingang een program-
maboekje.
Gegevens
De EO hoopt op veel enthousiaste
mensen die mee willen zingen in
de samenzang op dinsdag 21 febru-
ari 2012. De aanvang is 19.45 uur en
vanaf 18.45 uur staan de deuren open.
In verband met de TV-opnamen dient
men voor 19.30 uur aanwezig te zijn.
Meer informatie op:
www.nederlandzingt.nl
Live in de Moriaan:
Ad Koorevaar
Zaterdag 11 februari staat voor het
Moriaan publiek de bekende zan-
ger/ entertainer Ad Koorevaar voor
een spetterend optreden weer in ons
kleine café aan de Haven.
Ad Koorevaar is in ons eigen land
geen onbekende artiest en ook te niet
vergeten het is ook een groot biljart-
kampioen want zijn beroep is biljarter
en de laatste 10 jaar is hij ook met het
vak zanger/entertainer bezig wat met
de biljartsport goed te combineren
is..... want biljarten en zingen is zijn
passie en zijn lust en zijn leven. Want
elk optreden dat hij verzorgt is echt
een lust voor het oog en oor, iets waar
enig artiest een voorbeeld aan kan ne-
men. Het repertoire wat hij brengt is
Nederlands en Engelstalig van Tom
Jones, Engelbert Humperdinck tot
Hazes en Froger en nog vele andere
bekende artiesten die onze aardbol
rijk is.
Dus zaterdagavond 11 februari Ad
Koorevaar live in de Moriaan vanaf
22.00 uur tot 02.00 uur. De toegang is
zoals u weet altijd gratis. Dus kom op
tijd want vol is echt vol. En wat veel
gasten al weten, een avond Moriaan
hoeft echt niet duur te zijn, want ook
met live muziek zijn de prijzen voor
een consumptie gewoon zoals altijd
normaal (zie onze advertentie).
P.s. over enkele weken, begin maart,
is ook het Partycentrum van de Mo-
riaan na een flinke verbouwing weer
klaar voor gebruik voor het geven van
feesten en partijen. U hoort en leest er
binnenkort meer over.
Info avond bij
Aquariumvereniging
De Siervis Maassluis
13 februari 2012, 20.00 uur, info
avond over de om- en opbouw van
een terrarium naar een paludarium.
Deze infoavond staat ook al bekend
onder de subtitel: ‘Van puinbak naar
prachtbak’
Bert Ripke laat ons zien hoe hij een
gekregen terrarium heeft omgebouwd
tot een schitterend paludarium. Even
voor de leken onder ons: een terra-
rium is een bak met alleen een land-
gedeelte, een paludarium heeft zowel
een land– als een watergedeelte.
Bert zal het ondermeer gaan hebben
over wat hij een volgende keer anders
zou doen, wat verbeterd kan worden
en ook zijn experimenten met Led
verlichting komen aan bod.
Led verlichting is voor aquaria en
terraria zoals het er nu uitziet dé ver-
lichting van de toekomst. De lichtop-
brengst is beter en het stroomverbruik
en dus de kosten zijn een stuk minder
dan de tot nu toe gangbare TL ver-
lichting.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.
De info avond start om 20.00 uur.
U vindt ons op het Sparrendal 3. De
ingang van ons gebouw bevindt zich
langs de Weverskade. Komt u met de
auto, dan is er voldoende parkeerge-
legenheid bij het Sparrenflat. Voor
mensen die met de fiets komen, zet-
ten we alvast de fietsenrekken klaar.
Voor meer informatie over onze ver-
eniging kunt u terecht op onze web-
site: www.siervismaassluis.nl1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32
33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45
46 47
48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71
72 73 74
75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85
86 87 88 89
PEJOVI
HOR.: 1 Platzak; 5 Haarverzorgingmiddel; 10 Griekse letter; 14 Cycloop;
15 Pausennaam; 16 Bouwmateriaal; 17 Lengtemaat; 18 Dik boek; 19 Bij-
zonder onderwijs (afk.); 20 Glazuur; 25 Rijgsnoer; 27 Beroep; 30 Hoofd-
post; 32 Bestuurslichaam; 33 Reeds; 35 Plezier; 38 Engelse kostschool;
41 Titaan (Chem.); 42 Kopie; 44 Ketting zonder einde; 46 Plaats in Frank-
rijk; 47 Gesel; 48 Haarkleurmiddel; 51 Uitbouw; 53 Niet even; 54 Ketting-
raadje; 56 Watervogel; 58 Zijde van een schip; 60 Cijferlijst; 64 Smal
gompapier; 68 Knaagdier; 72 Amerikaanse goudmunt; 74 Niet toegevend;
75 Chinese lengtemaat; 77 Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds; 80 Politie-
ke partij; 81 Soort vogel; 83 Grove wollen stof; 84 Vreemde munt;
86 Niets (quasideftig); 87 Jaarboek; 89 Vijl.

VER.: 1 Schooier; 2 Teken; 3 United Nations (afk.); 4 Plaats in Japan;
5 Politieke partij; 6 Hoge berg; 7 Dienstbode; 8 Kluit; 9 Loflied; 10 Bouw-
land; 11 Grammofoonplaat; 12 Dierenverhaal; 13 Eetstoornis; 21 Klooster-
overste; 22 Lage rivierstand; 23 Slagwerktuig; 24 Schrijfrechten; 25 Vetus
Testamentum; 26 Deel v.e. boom; 28 Tennisterm; 29 Soort verlichting;
30 Cerium; 31 Keurig; 34 Onderrichten; 35 Koningszoon; 36 Boek;
39 Plaats in Groningen; 40 Windrichting; 41 Kwalificatie; 43 Schrijfgerei;
45 Opbergplaats; 48 Kinderspelletje; 49 Sierplant; 50 Reeks; 52 Ge-
recht; 55 Tijdperk; 57 Kunstwerk; 59 Spinsel; 61 Plaats delict; 62 Rivier in
Rusland; 63 Verboden Ierse leger; 65 Russische Eskimohond; 66 Bab-
belaar; 67 Dierengeluid; 69 Arrestatieteam; 70 Dun; 71 Dubbelverhoogde
a (Muz.); 73 Muziekgroep uit de jaren '70; 76 Broeder; 77 Oude vocht-
maat; 78 Keukengerei; 79 Woonboot; 82 Slowakije (ISO-landcode);
85 Vader.

De oplossing van Schakelcryptokronkel 190 luidt: WINDBLOEM

HOR: 8 Ribben; 10 Edelsmid; 13 Tam; 14 Staren; 15 Pamperen; 17 Mag-
num; 18 Netjes; 20 Smaken; 22 Niezen; 24 Metaal; 27 Aanleg; 30 Minte-
ken; 32 Wallen; 33 Ore; 34 Logement; 35 Rooien.
VER: 1 Riethalm; 2 Oberon; 3 Ontnemen; 4 Tempo; 5 Remmen; 6 Essen-
tie; 7 Sirene; 21 Kaaltjes; 22 Naaiwerk; 23 Eiereten; 25 Edison; 26 Lekker;
28 Nelson; 29 Knots.36 63 30 48 41 25 88 6 66Zie ook: http://mc.thuisbladen.nl bij Puzzel
De oplossing van deze Schakelcross ziet u
volgende week in de Maassluise Courant De Schakel
RESERVEREN:
TRIO CONTRASTEN
KLARINET, VIOOL, PIANO
ZONDAG 12 FEBRUARI, 11.30 UUR € 15
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
‘Drie rasmuzikanten die op hoog niveau spelen’. Dat schreef
de pers over Trio Contrasten. Dit ensemble is ontstaan uit
de succesvolle samenwerking van drie jonge musici tijdens
de concertserie Het Debuut (april / mei 2008). Het resultaat
van deze intensieve periode van repeteren en optreden
beviel zodanig dat klarinettiste Fleur Bouwer, violiste Maria
Milstein en pianist Martijn Willers besloten de samenwerking voort te zetten. U kunt
luisteren naar werken van Milhaud, Ravel, Stravinsky, Debussy en Bartok.
BERT KRUISMANS
GEEN GEZEIK, IEDEREEN RIJK
ZATERDAG 18 FEBRUARI, 20.30 UUR € 17
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Bert Kruismans pakt het laatste taboe aan: Geld. Want
wie praat er graag over geld? Misschien wel over dat
van een ander, maar over dat van onszelf? Geld doet
rare dingen met een mens. In zijn nieuwe show geeft
Bert zijn eigen visie op de ¿nanciële crisis, de kleine
aandeelhouder en de graaicultuur. En u zelf? Wat zou
u doen als u de lotto wint? Bert Kruismans kan wel een aantal dingen bedenken.
Hij doet het voor u! En natuurlijk ook een beetje voor het geld! Want dit is een
voorstelling waar u zelf ook rijk kan worden.
MARGRIET ESHUIJS
PRESENT…
VRIJDAG 2 MAART, 20.30 UUR € 21
IN KONINGSHOF INCL. CONSUMPTIE
Een concert van Margriet Eshuijs is altijd van een klasse
apart. Met haar unieke stem zingt ze songmateriaal van
haar nieuwe cd The Shadows of your heart en een mooie
selectie uit de luisterliedjes die haar speciale gast van de
avond, Maarten Peters, schreef voor o.a. Liesbeth List,
Syb van der Ploeg en Rob de Nijs. Samen zingen ze de
mooiste duetten verzameld in de loop der jaren. Natuurlijk komen de pareltjes White
horses in the snow, House for sale en Black Pearl voorbij in een bijzondere versie.
LINDA VAN DYCK EN VICTOR LÖW
WHO IS AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
WOENSDAG 22 FEBRUARI, 20.30 UUR € 22,50
IN KONINGSHOF INCL. CONSUMPTIE
Linda van Dyck en Victor Löw duelleren samen met Eva van
de Wijdeven en Mohammed Azaay in een nieuwe versie van
deze toneelklassieker bij uitstek. George en Martha komen
thuis van een feest op de universiteit waar hij werkt. Hij
wil gaan slapen, maar zij heeft de jonge docent Nick en
zijn vrouw uitgenodigd voor een borrel. Hoe meer drank
er vloeit, hoe meer frustratie op tafel komt. De huwelijksjaren hebben hen verbitterd,
want geen van beiden heeft voldaan aan de verwachtingen van de ander.
Wat maakt ons gelukkig? En in hoe-
verre draagt de economie daaraan
bij?
Kunnen we ook een minder gejaagd
leven hebben? Met meer gezondheid,
meer tijd voor elkaar, in een rustiger
tempo?
Een film met als thema: De economie
van het geluk, toont de impact van de
economische globalisering op het da-
gelijks leven. In het tweede deel van
de film wordt duidelijk dat er tegelij-
kertijd een groeiende beweging is van
mensen die economische lokalise-
ring nastreven. Vooral de initiatieven
rondom lokaal voedsel in de vorm
van stadslandbouw en buurtmoestui-
nen krijgen in Nederland steeds meer
bekendheid. Ook lokaal zaken doen,
lokaal bankieren en lokale valuta ko-
men in de film aan de orde.
Tijdens de 1e Inspir(atie)avond wordt
deze film over de economie van het
geluk vertoond.
De Inspiravond is een nieuw initiatief
in Maassluis met als doel: Inspiratie
en ontmoeting voor een positieve en
duurzame samenleving.
Datum en tijd: donderdag 16 februari.
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang film:
20.00 uur.
Plaats: Van Embdenzaal in het Witte
Kerkje, Constantijn Huygensstraat 1,
Maassluis.
Deelname is gratis. Aanmelden via:
inspiravond@gmail.com
Filmavond op 16 februari:
De economie van het geluk
Op 14 februari 2012
Wie aan het woord ‘Oogst’ denkt,
denkt onwillekeurig aan de zomer-
maand augustus als boeren hun graan
binnen halen.
Bij Filmclub Maassluis heeft ´Oogst´
echter ook nog een andere beteke-
nis. Clubleden die het afgelopen jaar
aan het filmen zijn geweest, hebben
bij deze ´Oogst´ de mogelijkheid hun
film niet alleen voor alle clubleden en
partners te vertonen, maar ook door
een jury te laten beoordelen.
Er zijn bij deze wedstrijd - een woord
dat in die zin eigenlijk niet meer ge-
bruikt wordt omdat alles altijd in zeer
vriendschappelijke sfeer plaats vindt
- natuurlijk weer een paar aantrek-
kelijke prijzen in de wacht te slepen.
Daarnaast is het meest begeerde doel
dat men bij deze ‘Oogst’ kan beha-
len het verkrijgen van een nominatie
waarbij de filmer, naast het vertonen
van zijn film op lokaal niveau, dit ook
nog eens mag doen op regionaal ni-
veau.
Bij deze ‘Oogst’ van het jaar 2011
zijn liefst veertien films. Het aan-
bod is weer zeer divers en gaat van
mooie reisverslagen, een registratie
van het leven van een bidsprinkhaan,
tot hartverwarmende familiefilmpjes
die na een aantal jaren gouden herin-
neringen blijken te zijn. Kortom, de
filmers van Filmclub Maassluis zijn
weer rijkelijk aan het filmen geweest
en hebben heerlijke uren achter de
computer doorgebracht om hun pro-
duct te monteren en zo een nog gro-
tere waarde te geven.
Vanwege het drukke programma
begint de ‘Oogst 2011’van filmclub
Maassluis op 14 februari a.s. om
19.30 uur in hun vertrouwde vereni-
gingslokaal van Luxor aan de Van
der Horststraat.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom en kunnen gratis van een avond
amateurfilms genieten. Misschien is
het wel een begin van een hobby die
veel meer is dan alleen maar leuke
plaatjes schieten om daarna het film-
materiaal in de kast op te bergen.
‘Oogst’ bij Filmclub Maassluis
Het bekende uit zeventien man be-
staande ensemble “The Martin Mans
Formation” presenteren op vrijdag 10
februari met bezieling, stoere man-
nenzang op hoog niveau met Martin
Mans aan het orgel en Jantine Kalk-
man trompet. Uiteraard zullen prach-
tige orgelsolo’s van de orgelvirtuoos
Martin Mans over bekende Geestelij-
ke liederen niet ontbreken. Aanvang
20.00 uur.
Martin Mans vaste organist van de
Breepleinkerk te Rotterdam is niet
alleen een veelgevraagd concertorga-
nist maar ook een inspirend dirigent
van twee grote koren.
The Martin Mans Formation; is een
groep mannen die veel tijd en energie
steken in hun hobby; “zingen”. Zij zijn
tien jaar geleden ontstaan vanuit het
CWM ’De Gouwestem” -waar Mar-
tin de dirigent is- met de bedoeling
om bij concerten de plaats van een so-
list in te nemen. Hun ondersteunende
medewerking bij diverse uitvoerin-
gen en opnamen kreeg zoveel waar-
dering dat zij hebben besloten om ook
zelfstandig op te treden, en tot nu toe
met overweldigend succes.
Trompettiste Jantine Kalkman treedt
met Martin Mans en de gelijknamige
Formations regelmatig op en maakt
zo het succesvolle trio compleet.
Het opwekkend programma waar-
aan u in deze wintertijd uw hart
kan warmen, ziet er als volgt uit.
1. Orgel en trompet -Finlandia van J.
Sibelius,
2. Procession TMMF Daar ruist
langs de wolken en Zie ons wachten
aan de stromen,
3. TMMF De kracht van Uw liefde
M. Mans en Amen, Halleluja! van S.
Dunlop,
4. Orgelimprovisatie over een geeste-
lijk lied,
5. Orgel en trompet De Fabriek P.
Bos,
6. TMMF You raise me up J. Groban/
arr. M. Mans, Tel uw zegeningen K.J.
Mulder,
na de pauze
7. Orgel en trompet I believe
J..McDonald,
8. TMMF Halleluja L. Cohen en Dry
bones spiritual,
9. Orgelimprovisatie over een klas-
siek of populair thema,
10. TMMF Speeltuin J. Ewbank/M.
Borsato en O when the Saints spiri-
tual,
11. Orgel en trompet Blijf bij mij Heer
arr. M. Mans,
12. TMMF Evening Prayer M. Man-
sen The Rhythm of life C. Coleman.
De entree bedraagt € 10,00. In de
voorverkoop € 8,00 -inclusief kof-
fie/thee in de pauze- te verkrijgen
bij: Sigarenmagazijn Hartelust Rem-
brantlaan, Maassluis Punt Dr. Kuy-
perkade 25, Vonk’s Koffie en IJsshop
Dr. Kuyperkade , Keurslagerij Frans
Baars – winkelcentrum Westeinde,
Per e-mail:ocimaassluis@kabelfoon.
net, en aan de kerk.
De Immanuëlkerk vind u in het cen-
trum van Maassluis
The Martin Mans Formation
naar Maassluis
Op vrijdagavond 10 februari start in
de Grote Kerk in Maassluis de ambi-
tieuze serie ‘Bach Contextueel’, opge-
zet door clavecinist Pieter-Jan Belder,
Musica Amphion en het Gesualdo
Consort Amsterdam. Vanuit een ge-
heel andere optiek wordt in deze se-
rie de muziek van Johann Sebastian
Bach in de schijnwerpers gezet. Door
de andere benadering, namelijk de
cantates van Bach te combineren met
orgelwerken van en andere vocale
composities van Bach, krijgt ook het
orgel als solo-instrument de nodige
aandacht. Het fameuze Garrelsorgel
in de Grote Kerk van Maassluis zal
daardoor op boeiende wijze betrok-
ken worden bij de serie concerten
‘Bach Contextueel’.
Het eerste concert is getiteld ‘Jesu,
meine Freude’ en daarmee wordt dui-
delijk dat dit lied van Johann Franck
(1618-1677) centraal staat. Na publi-
catie is ‘Jesu, meine Freude’ gaan be-
horen tot een van de meest geliefde
kerkliederen.
Een keur aan solisten zal aantreden in
Maassluis, zoals de sopranen Doro-
thee Mields en Nele Gramms; de alt
Marnix De Cat; tenor Charles Da-
niels en de bas Harry van der Kamp.
De algemene muzikale leiding is in
handen van clavecinist Pieter-Jan
Belder.
Vrijdag 10 februari 2012. Aanvang:
20.00 uur. Grote Kerk, Kerkplein 2,
Maassluis
Musica Amphion & Gesualdo Con-
sort Amsterdam o.l.v. Pieter-Jan Bel-
der
Programma:
Praeludium in e-moll BWV 548 (or-
gel)
Cantate ‘Sehet, welch eine Liebe’
BWV 64
Fantasia ‘Jesu, meine Freude’ BWV
713 (orgel); Motet ‘Jesu, meine Freu-
de’ BWV 227; Cantate ‘Jesu schläft,
was soll ich hoffen’ BWV 81; Fuge in
e-moll BWV 548 (orgel); Toegang: €
30,-
www.muziekmaassluis.nl
Foto Allard Willemse
Foto Annelies van der Vegt
Serie Bach Contextueel gaat van
start met eerste concert in Maassluis
Sleepvaart en reddingsactie
gastanker ‘Valdemosa’
Afgelopen woensdag is er al veel ver-
teld over de relatie tussen de sleep-
vaart en Maassluis.
Woensdag 15 februari a.s. kunt u
kijken naar de video “Sleepvaart en
reddingsactie gastanker Valdemosa.
Deze video is door het Nationaal
Sleepvaart Museum ter beschikking
gesteld, zodat (oud-e-) Maassluizers
deze in het Klaphuys kunnen zien
en wellicht van commentaar kunnen
voorzien!!
Gastankers zijn tankers die vloeistof-
fen vervoeren die onder normale om-
standigheden gasvormig zouden zijn.
Het is echter veel economischer deze
gassen als vloeistof te vervoeren. Dit
kan door een gas te comprimeren of
door het af te koelen tot vloeistof,
waardoor het een veel kleiner volu-
me inneemt. Als vloeistof zullen de
Klaphuys verhalen
LPG-gassen, afhankelijk van druk
en temperatuur, 240 tot 390 x minder
volume innemen dan in gasvorm. Om
een gas vloeibaar te maken, moet de
temperatuur en/of de druk worden
gereguleerd. De te hanteren druk en/
of temperatuur is afhankelijk van het
soort LPG gas.
Wat is er gebeurd met de Valdemosa,
wat is er gebeurd met de bemanning
en hoe zijn zij gered?
Bent u nieuwsgierig geworden, heeft
u vragen? U kunt dat allemaal zien en
horen op woensdag 15 februari a.s. in
het Klaphuys aan de Ankerstraat.
U bent vanaf 14.00 uur van harte wel-
kom. Vanaf 14.30 uur wordt de video
“Sleepvaart en reddingsactie gastan-
ker Valdemosa” vertoond.
Toegang is gratis. En als “oudere”
kunt u van koffie en thee tegen een
kleine vergoeding genieten. Het bij-
behorende koekje is voor niets.
Passage Maassluis
Christelijk Maatschappelijke
Vrouwenbeweging
Het bestuur van de Passage nodigt u
weer hartelijk uit voor onze leden-
avond op donderdag 16 februari 2012
om 19.45 uur in het Witte Kerkje aan
de Constantijn Huygensstraat 1 te
Maassluis.
Deze avond zal dhr. van der Ent uit
Ouderkerk a/d IJssel een diapresen-
tatie tonen van een van zijn geweldige
fietstochten door Amerika en Ca-
nada. Wij kijken uit naar een interes-
sante avond. Belangstellenden zijn
ook op deze avond van harte welkom.
Hartelijke groeten en tot ziens op
donderdagavond 16 februari 2012.
Het bestuur van de Passage
Maassluis.
Het Gemeentemuseum Maassluis
heeft viertal kraanzagen gekregen
van Museum Vlaardingen. De zagen
die in de 19e eeuw zijn gebruikt bij de
Maassluise scheepswerf Zorg en Vlijt
(tegenwoordig De Haas), vormen een
mooie aanvulling op de collectie. Het
museum aan de Zuiddijk 16 in Maas-
sluis heeft nog niet zoveel objecten in
haar bezit die de rijke historie van de
Maassluise scheepbouw kunnen il-
lustreren. Het Museum Vlaardingen
gaat verbouwen en verhuist ook enkele
van haar depots. Voor het Vlaardingse
museum is dat hét moment om haar
collectie tegen het licht te houden.
De conservator vindt dat de kraan-
zagen, omdat zij stammen uit Maas-
sluis, niet meer zo goed passen bij de
Vlaardingse collectie. Besloten werd
dit gereedschap aan te bieden aan het
Gemeentemuseum Maassluis dat de
zagen, afkomstig van scheepswerf
Zorg en Vlijt, in dankbaarheid aan-
vaardde. Maar wat is een nu precies
kraanzaag? Met dit zaagtype werden,
met de tanden naar beneden gericht,
planken en balken op maat gezaagd.
Dat ging met mankracht. De balk werd
op hoge schragen of stellingen gelegd
en met kettingen vastgemaakt. Twee
mannen, de ene boven op de boom en
de ander onder, hanteerden de kraan-
zaag. Met een slaglijn werd vooraf
het te zagen materiaal afgetekend. De
onderkant van de zaag heet de trek-
kant, aangezien de man onder de balk
steeds de zaag naar beneden trekt. De
taak van de man boven was het stu-
ren van de zaag. Gezamenlijk brach-
ten zij de zaag weer omhoog. Om te
voorkomen dat het zaagsel in zijn ogen
kwam, droeg de onderste man een
hoed. Op de scheepswerf werden op
deze manier balken en spanten voor
houten schepen op maat gezaagd. De
kraanzagen die het Gemeentemuseum
Nieuwe aanwinsten van het Gemeentemuseum Maassluis
Kraanzagen; met dank aan Museum Vlaardingen
Maassluis uit Vlaardingen ontving
zijn niet compleet. Aan de bovenzijde
ontbreken een verlengstuk en een dub-
belhouten handvat. Ook aan de onder-
zijde hoort een handvat dat met beide
handen vastgehouden kon worden. Dit
handvat zat meestal met een wig op
de zaag geklemd. De nieuwe aanwin-
sten zijn zorgvuldig opgeborgen in het
depot aan de Zuiddijk. In afwachting
van een moment dat zij tentoongesteld
kunnen worden.
Gemeentemuseum Maassluis
Zuiddijk 16
3143 AS Maassluis
telefoon (010) 591 38 13
Openingstijden: dinsdag t/m zondag
van 14.00 tot 17.00 uur
Mail: gemeentemuseum@maassluis.nl
Website: www.maassluismuseum.nl
9 FEBRUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 11
De funct|e
Als monteur stel je o.a. diagnoses, spoor je storingen op en
repareer je zelfstandig gesloten bestel- en lichte bedrijfswa-
gens en verdere toebehoren.
W|j b|eden
Een uitdagende functie in een
prettige werkomgeving. Zowel
interne als externe opleidingen
behoren tot de mogelijkheden.
APK keurmeesters voor zowe|
||chte a|s zware bedr|jfswagens z|jn ook van harte we|kom.
Interesse?
Je schriftelijke sollicitatie kun je richten aan Renée Goppel,
Blom-DSW, Nieuweweg 2, 2675 BC te Honselersdijk. Je kunt
ons ook per e-mail bereiken: r.goppel@blomdsw.nl of per
telefoon op 06-22404212
Honse|ersd|jk - Katw|jk
Zoeterwoude - Gouda
Zoetermeer - De|ft
Ter versterking van onze werkplaatsen op verschillende ves-
tigingen zijn we op zoek naar collega's voor de functies van
MONTEUR
VOOR GESLOTEN BESTEL- EN
LICHTE BEDRIJFSWAGENS
BEDRIJFSWAGEN
MONTEUR
Als bedrijfswagenmonteur stel je o.a.
diagnoses, spoor je storingen op en
repareer je zelfstandig bedrijfswagens
en verdere toebehoren. Wij vragen
ambitieuze sleutelaars, met een diplo-
ma voor 1
e
of 2
e
(bedrijfswagenj mon-
teur of een diploma MTS autotechniek.
“Niet alleen scherp
maar vooral de scherpzinnig”
www.iswwerkt.nl
ISW is een LC/LD instelling en is onderdeel van Lucas Onderwijs
ISW zoekt docenten:
Wiskunde 1
e
graad, LD functie, Hoogeland
Natuurkunde 1
e
graad, LD functie, Hoogeland
Techniek 2
e
graad LC functie, Lage Woerd
Wij zijn dringend op zoek naar een:
Projectleider service / onderhoud (utiliteit)
De functie omvat o.a.:
- de aansturing en begeleiding van het team servicemonteurs;
- de calculatie van onderhoudscontracten op basis van aanvragen van relaties;
- het beheren van onderhoudsprojecten op zowel technisch als financieel gebied;
- het inkopen en uitbesteden van de diverse onderdelen binnen een project;
- het onderhouden van de contacten met bestaande en nieuwe relaties.
Voor deze functie zouden wij graag in contact willen komen met kandidaten die beschikken over:
- opleiding op MBO/HBO niveau met aanvullende branchegerichte opleidingen;
- kennis van en interesse in nieuwe ontwikkelingen in de installatietechniek;
- bekendheid met het software programma Syntess Prisma is een pre;
- goede contactuele eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift;
- ervaring in een soort gelijke functie is een pré.
Bij Dekker van Geest kunt u rekenen op:
- een prettige werksfeer met afwisselende werkzaamheden;
- aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
- een goed salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie en
- voldoende mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing.
Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Dhr. A.R. van Alphen, tel. 0174 212080.
Sollicitaties, voorzien van CV en vermelding van de betreffende functie, sturen naar pz@dekkervangeest.nl of
per post naar Dekker van Geest, t.a.v. Dhr. A.R. van Alphen, Postbus 50, 2680 AB Monster.
Acquisitie m.b.t. de bovengenoemde vacature is niet gewenst!
Dekker van Geest specialiseert zich op het gebied van
klimaattechniek, loodgieterwerk en service & onderhoud
en is in staat om kleine én grote totaalprojecten uit te
voeren voor particulieren, bedrijven en instellingen.
Dekker van Geest is erkend Kenteq- en Ecabo leerbedrijf.
Het klantenbestand bestaat uit o.a. zorginstellingen,
vastgoedbeheerders, gemeenten, VVE’s, aannemers en
particulieren en bevindt zich voornamelijk in de regio’s
Westland, Haaglanden en Rijnmond.


Telefoon 0174 212 080
Fax 0174 242 511
Postbus 50
2680 AB Monster
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
www.dekkervangeest.nl
info@dekkervangeest.nl
WINTERBANDEN
MICHELIN
185/65R14 86T NU VOOR € 88,00
Alpin A3
195/65R15 91T NU VOOR € 78,00
Alpin A3
155/65R14 NU VOOR € 68,00
Alpin A-3
FULDA
165/70R14 81T NU VOOR € 69,00
Montero 3
185/65R14 86T NU VOOR € 79,00
Montero 3
CONTINENTAL
195/65R15 91T NU VOOR € 77,00
Wintercontact TS 810
CONTINENTAL
185/60R15 88T NU VOOR € 87,00
Wintercontact TS 800
165/70R14 81T NU VOOR € 71,00
Wintercontact TS 800
205/55R16 91H NU VOOR € 158,00
Wintercontact TS 810
BRIDGESTONE
Blizzak LM 2 91H
205/55R16 NU VOOR € 160,00
DUNLOP
SP Wintersport 3D 91H
205/55R16 NU VOOR € 146,00
PRIJZEN EXCL.MILIEU BIJDRAGE, BALANCEREN EN MONTEREN.
DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT 20 OKTOBER 2011
AANBIEDINGEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN
PRIJSWIJZIGINGEN, DRUK- EN ZETFOUTEN.
Noorddijk
Automobielbedrijf
Nijverheidsstraat 2 - Maassluis
PRIJZEN EXCL. MILIEU BIJDRAGE, BALANCEREN EN MONTEREN.
DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT 25 FEBRUARI 2012
AANBIEDINGEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN
PRIJSWIJZIGINGEN, DRUK- EN ZETFOUTEN.
MICHELIN
FULDA
CONTINENTAL
BRIDGESTONE
€ 88,00 € 87,00
€ 71,00
€ 158,00
€ 160,00
€ 146,00
€ 78,00
€ 68,00
€ 69,00
€ 79,00
€ 77,00
Peugeot 107 XS 5-drs 5 km 2012
Daihatsu Sirion 5-drs Premium 9000 km 2010
Ford Focus 1.8 Titanium 5-drs 8600 km 2009
Ford Ka 1.3 I 12th Edition 71000 km 2008
Nissan Note 1.6 16V Tekna 52000 km 2008
Opel Astra 1.8 16V Cabrio Temptation 49000 km 2008
Toyota Yaris 1.3 16V 5-drs Sol 42000 km 2007
Ford Focus Stationw. 1.6 Trend 81000 km 2007
Peugeot 206 1.4 XS 92000 km 2007
Opel Tigra 1.4 16V Cabrio Sport 26000 km 2007
Opel Astra 1.6 16V Edition 45000 km 2006
Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic 58000 km 2006
Kia Picanto 1.1 EX Autom. 29000 km 2006
Hyundai Matrix 1.6 16V Dynamic 76000 km 2006
Seat Leon 1.6 16V Style 101000 km 2006
VWPolo 1.4 5-drs 116000 km 2006
Renault Grand Scenic 2.0 16V Tech Road SL 103000 km 2005
Daewoo Kalos 1.2 5-drs 60000 km 2005
Opel Zafira 2.0 DTH Elegance 157000 km 2003
Daewoo Tacuma 1.8 103000 km 2001
Vw Golf 1.4 Optive + Airco 149000 km 2001
Seat Ibiza 1.4 16V S 140000 km 2001
Renault Megane Scenic 1.6 16V 149000 km 2000
Opel Astra 1.6 16V Pearl 5-drs 175000 km 2000
Opel Zafira 1.6 16V Elegance 178000 km 2000
Suzuki Grand Vitara 2.0 108000 km 2000
VWPolo 1.6 121000 km 1998
Kijk voor meer auto’s op:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
Geen matsweken
maar een matsjaar!
Onze prijzen:
Bier van de tap (klein of fluit) € 1,25
Heineken fles € 1,50
Frisdranken € 1,50
Gedistilleerd € 3,50
Jonge Jenever/Vieux € 1,50
Koffie/thee € 1,25
Cappuccino € 1,50
De Moriaan
Haven 29 • Maassluis
GOEDKOPER
KUNNEN W
IJ NIET..
ROKEN IS
TOEGESTAAN!
Zondag 12 februari 2012
MILITARIABEURS
van 09.00 tot 14.00 uur
in de LIJNBAANHAL
BAANSTRAAT 4
Nabij de Westhavenkade in Vlaardingen
Info 010-4358856 of 06-23250366
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst
,,De Helpende Hand’’
Hulp nodig bij belasting-
zaken, het invullen van
formulieren of om onrecht
aan te pakken? Problemen
met de baas, verhuurder
of gemeente? Verdwaald
in het woud van regels en
procedures? Spreekuur:
iedere eerste donderdag
van de maand van 10.00
- 12.00 uur. Zijingang van
het Witte Kerkje, Constan-
tijn Huygensstraat 1 Maas-
sluis. Voor informatie: Eef
Grootveld, 06-20384844.
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maandag
15.00 - 20.00 di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
VOETREFLEXMASSAGE
ontspannend en bij
klachten. Vergoeding
zorgverzekeraar.
RIET KOREN,
in Cyprea, Noordvliet 19,
Maassluis.
Ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
015-2615511
PARTIJHANDEL:
SULTANA VOL-OP
ontbijtkoekreepjes
20 reepjes €1,-
VERKADE DAG-
BREKERS 2 voor €1,-
Doperwten/peen, |
Rode kool, Bonen
2 potten €1,-
OP=OP!
Rabarber, Witte Boon in
tom. saus, Appelmoes,
boontjes 3 potjes €1,-
OP=OP!
Chocolade Voetbal 600
gram €2,99
Maïs-soep 2 voor €1,-
WC PAPIER 24 rol €4,95
Nog veel meer
aanbiedingen!!
HOOGSTRAAT 2,
MAASSLUIS, BOVEN
AAN WIP
!Spoed! Te koop ge-
vraagd: TOYOTA’s,
Honda, Nissan, Mazda,
Mitsubishi, met schade
of defect geen bezwaar.
Ook andere merken met
of zonder APK, met RDW
vrijwaring. U belt, wij
komen langs. Tel. 010-
2762532 of 06-25160439,
ook ’s avonds.
Een Ford van
Korpershoek:
je ziet er
steeds meer.
Da’s logisch
toch?*min.leeftijd 15/18 jaar,afhankelijk van de wijk, legitimatie verplicht
KLUSSEN IN HUIS?
Bel AZ MONTAGE
06-11427914
Auto- en Motorrijschool
L.Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
S
p
o
r
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
9 FEBRUARI 2012
PAGINA 12
Acht spelers van ons 3e zaterdag elf-
tal lopen eind februari a.s. de halve
marathon van Barcelona. Met deze
deelname hopen zij geld in te zame-
len voor Villa Joep, een Stichting die
zich inzet voor kinderen met neuro-
blastoom kinderkanker.
Dat ons 3e elftal bestaat uit sportieve
oudere jongeren met veel voetbalta-
lent is algemeen bekend. Maar dat
meer dan de helft van het elftal zich
heeft ingeschreven voor de halve ma-
rathon van Barcelona op 26 februari
a.s. zal voor velen toch een verrassing
zijn. Tim Kolmus is één van de 8 lo-
pers samen met vriend Carlo Bosch
initiatiefnemer. Hij legt uit hoe een
en ander tot stand kwam : “Aan het
begin van het nieuwe seizoen stelde
ik voor om als voorbereiding op de
competitie alvast wat te gaan lopen.
Mijn broers Chris en Jeremy , Ronald
Bolijn, Peter Ducaneaux, Frank de
Gier, Martin de Heer en Sunil Gird-
hari voelden er wel wat voor. Al vrij
snel daarna hadden we het idee om
het wat serieuzer aan te pakken en
mee te doen aan een halve marathon.
We kozen voor Barcelona. Dat is geen
verkeerde stad natuurlijk. Bovendien
paste de datum goed in onze agenda’s
en is de temperatuur daar over het al-
gemeen prima in die periode”.
Training
De mannen zijn inmiddels flink
in training. Dat gaat bij de een wat
voortvarender dan bij de ander. Frank
de Gier ligt volledig op schema. De
veelvuldig opkomende rechtsachter
heeft al een tijd gelopen van 1 uur
38 en is daarmee de snelste van het
gezelschap. Hij wordt hiermee op de
voet gevolgd door Tim, die een PR
van 1 uur 40 op zijn naam heeft staan.
Martin de Heer liep als voorbereiding
onlangs de halve Marathon van Maas-
sluis in 1 uur 50. “Maar ik streef naar
een snellere tijd in Barcelona”, zo laat
de Heer weten. “Ik ga voor 1 uur 48”.
Ronald Bolijn liet de Marathon van
Maassluis aan zich voorbij gaan. “Ik
wil niet te vroeg pieken” , laat de met
lichte knieklachten tobbende “Bol”
ons met een knipoog weten. Jeremy
Kolmus, die een streeftijd heeft van 1
uur 48, liep de City Peer City in Den
Haag. Over zijn tijd die hij daar liep
wil Jerm niet al te veel kwijt. “Houd
het er maar op dat het iets meer was”.
Chris Kolmus , die tijdens de voet-
balwedstrijden tegenstanders regel-
matig zijn hielen laat zien, is pas een
maand (3 keer per week) in training.
Ondanks dat gokt hij op een tijd van
1 uur 50. Sunil lijkt op voorhand het
meest op te zien tegen de 21,097 km.
Maar hij gaat ervoor en wil binnen
de 2 uur finishen. Dat was in eerste
instantie ook het doel van Peter Duca-
neaux. “Ik liep wel eens voor mezelf,
maar nooit meer dan 10 km. Dus in
eerste instantie ging ik uit van een tijd
van 2 uur. Maar 3 weken geleden ben
ik begonnen met het lopen van wat
langere afstanden. Ik haalde toen een
tijd van 1 uur 51. In Barcelona wil ik
nog wat sneller lopen. Houd het maar
op 1 uur en 3 kwartier.”.
Villa Joep
Het deelnemen aan de halve Mara-
thon van Barcelona bracht de 8 lopers
op het idee om hun kilometers te ver-
kopen en de opbrengst aan een goed
doel te schenken. “We gaan lopen
voor Stichting Villa Joep” legt Mar-
tin de Heer uit. “Joep was een jongen
van 3,5 jaar oud, waar eind 2002 een
vorm van neuroblastoom kinderkan-
ker bij werd ontdekt. Uiteindelijk na
vele zware behandelingen is Joep een
jaar later op slechts 4,5 jarige leef-
tijd aan de gevolgen van die ziekte
overleden. Dat wat zijn ouders heb-
ben doorgemaakt willen ze het liefst
iedereen besparen en daarom hebben
zij een stichting opgericht, genaamd
Villa Joep. Deze stichting zamelt geld
in voor onderzoek specifiek gericht
tegen deze ernstige vorm van kinder-
kanker. Het ultieme doel van Villa
Joep is ieder kind met deze ziekte te
genezen. Dit is zeker mogelijk, maar
alleen door onderzoek. En daarvoor
is geld nodig.
Alle donaties die Villa Joep ontvangt
worden voor 100% besteed aan on-
derzoek. Villa Joep streeft er naar
om zelf als stichting geen kosten te
maken, zodat 100% van de donaties
rechtstreeks besteed kan worden aan
onderzoek.
Wij proberen gezamenlijk een leuk
bedrag voor Villa Joep op te halen.
Iedereen die hieraan mee wil doen
kan een bedrag doneren. Dat kan
contant bij een of meer van de deel-
nemers of in de collectebus, die vanaf
donderdag 2 februari op de bar bij
M.S.V.’71 staat. Mochten er mensen
willen storten in plaats van contan-
ten dan kan dat op het volgende reke-
ningnummer; rek nr 54.83.74.732 ten
name van Tim Kolmus, omschrijving
donatie St.Villa Joep”.
De deelnemers aan de halve marathon v.l.n.r. Jeremy Kolmus, Chris Kolmus, Tim Kolmus,
Sunil Girdhari, Frank de Gier, Martin de Heer, Ronald Bolijn, Peter Ducaneaux
M.S.V.’71-3 loopt halve marathon van Barcelona
Met nadruk laten de 8 deelnemers
weten dat zij alle kosten, die met deze
halve marathon zijn gemoeid uiter-
aard zelf betalen. Alle donaties ko-
men 1-op-1 ten goede aan Villa Joep.
Steun onze helden en Villa Joep
Veel partners van de halve marathon-
lopers reizen ook mee naar Spanje.
Zij zullen hun mannen daar aanmoe-
digen, steunen en wellicht na afloop
in de watten leggen. Op dit moment
volgen veel vrienden en bekenden
van de 8 lopers hen al op Facebook
(Halve Marathon van Barca 2012)
en andere sociale media. Het evene-
ment leeft daar al enorm Op facebook
wordt ook de stand van de donaties
bijgehouden. Op dit moment staat de
teller al op € 693,- Maar er kan (en
moet) natuurlijk nog veel meer bij.
Daarom hopen wij dat veel MSVers
de Stichting Villa Joep met een dona-
tie zullen steunen. Tim, Peter, Frank,
Chris, Sunil, Martin, Ronald en Jere-
my bedanken jullie hier namens Villa
Joep alvast heel hartelijk voor.
Voor meer informatie over de ma-
rathon van Barcelona kijk op www.
mitjabarcelona.com
Meer informatie over Villa Joep kunt
u vinden op www.villajoep.nl
Zaterdag 21 januari 2012.
Voor een aantal kinderen zou deze
zaterdag een spannende dag worden.
Zij waren naar Sport- en recreatiebad
Dol-fijn gekomen om af te zwem-
men voor hun eerste zwemdiploma.
Een onderdeel hiervan is gekleed
zwemmen, waardoor zij vast voorbe-
reid zijn mochten ze ooit gekleed te
water raken. Een veilig gevoel moet
dat zijn voor de ouders van Maas-
sluis met zijn vlieten en haven. On-
der grote belangstelling van ouders,
opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en
andere belangstellenden werkten zij
dan ook alle onderdelen van het A
diploma af. De verrichtingen van de
kinderen werden op foto vastgelegd
voor later. Terwijl de kinderen zich
gaan verkleden zoekt het publiek een
plekje langs de kant. De kinderen ver-
zamelen zich in de douche voor een
geweldige opkomst. Terwijl de mu-
ziek door de luidsprekers schalt, ko-
men de kinderen samen met de badjuf
en badmeester de zwemzaal in. Met
z’n allen lopen zij naar de startblok-
ken waarvan de kinderen gekleed te
water zullen gaan, gevolgd door 15
seconden watertrappen. Daarna 12,5
meter schoolslag, onder een lijn door
duiken, halve draai om de lengteas en
12,5 meter rugslag zwemmen. Hierna
moeten de kinderen zelfstandig (mag
ook via trapje) uit het water komen.
Nu kan de natte kleding uitgetrokken
worden. De kinderen verzamelen zich
in badkleding weer bij de startblok-
ken, terwijl helpende handen de natte
kleding in tasjes opbergen. De kinde-
ren springen weer in het water, onder
water oriënteren en door een gat in
een zeil zwemmen. Gelukkig is dit al
vele malen geoefend dus alle kinde-
ren halen het. Het afstandzwemmen
en drijven gaat bij iedereen goed, dus
nu komen de borstcrawl en de rug-
crawl aan de beurt. Het geheel wordt
afgesloten met een minuut watertrap-
pen. Enthousiast deden er ook vaders,
moeders, broertjes en zusjes mee met
het watertrappen. Onder muzikale
begeleiding gaan de kinderen dan-
send en zingend weer terug naar de
douche. Ook de ouders doen enthou-
siast mee. Hoewel iedereen vorige
week heeft kunnen proefzwemmen
blijft het toch spannend. Gelukkig is
iedereen weer geslaagd, gefeliciteerd.
Voor Joey Nederveen werd het hele-
maal een speciale dag. Hij was jarig,
dus dubbel feest! De beoordelings-
commissie namens het zwembad be-
stond uit mevrouw C. Veerman en de
heren J. Schrevelius en A. Brinkman,
allen werkzaam in Sport- en recrea-
tiebad Dol-fijn. Namens het Natio-
naal Platform Zwembaden/NRZ was
deze keer niemand aanwezig.
Talina Akogu; Bram König; Lieve
van Eendenburg; Ayoub Elyahya-
oui; Tim van Straaten; Jarne van der
Gaag; Elisha Vermeeren; Jasmijn
Willemse; Sem van der Welle; Julia
Zwijnenburg; Jasper van der Kolk;
Quinty Dupon; Anna Boeters; Sara
Yarrow; Joey Nederveen; Jan Brama;
Emil Levi Doelman; Nina Stigter;
Damian Fabio Janssen; Bo Quinty de
Groot; Wessel Hermus; Joeri Bakker;
Tijn Verburg; Elisa Stok; Yasmiena
Lamrini; Dyona Teres-Marie Mar-
tis; Ruben Schuurs; Yerrai Barkani;
Rosanne Witteveen; Desteny Remak;
Jody Pronk; Babbette Warnaar; Anna
Ammeraal; Lucas Opbroek; Björn
Wisse; Zara Hoving; Nikéla Kroo-
nenburg; Valérie Bijn; Sinem Nur
Ünal; Dirk van der Sar; Azra Özsert
Feest in Dol-fijn tijdens
het A-diploma zwemmen
KJV De Pit
Speelweek 4
Kees Rutten deed erg zijn best en won
met 5038 de eerste prijs, Aad Storm
onze vaste invaller scoorde met 4916
punten de tweede prijs, Piet Haring
was de derde prijs winnaar met 4805
punten
De poedelprijs ging deze week naar
Frans Warnaar met 3754 punten
Speelweek 5
Gijs Brinkman pakte de eerste prijs
met 5243 punten, gevolgd door “Opa“
Peter Millenaar met 5122 punten,de
derde plaats was voor Bart Vervoort
met 5088 punten.
De poedel ging deze week naar Piet
Haring met 3828 punten.
Vrijdag om 20.00 uur spelen we ver-
der bij VDL aan de sportlaan.
Na een aantal verliespartijen in de af-
gelopen weken was het zaak voor Jon-
gens C om weer eens met een over-
winning thuis te komen. Snelwiek
leek de goede tegenstander daarvoor.
Unitas ’63 had eerder van hen gewon-
nen.
In een ijskoude sporthal in Rotter-
dam was het eerst zoeken tegen een
ver vooruit verdedigend Snelwiek.
Toch stond Unitas ’63 vrij snel 1-3
voor door goede goals van Silvan en
Quincy en door het goede keepers-
werk van Stijn. De sfeer in de ploeg
was goed en in tegenstelling tot de
vorige weken was iedereen fel op en
aan de bal. Er werd sterk verdedigd en
iedereen bleef geconcentreerd. Door
goals van Mike en de herstelde Rick
ging Unitas ’63 met een ruime voor-
sprong de rust in (4-12).
De tweede helft bleef Unitas ’63 fel
en werd het teamwerk sterk voortge-
zet. Mike, Quincy en Rick waren de
schutters die regelmatig doel troffen,
en dat was mede te danken aan de
goede samenwerking met Dion, Mar-
tijn en Roan. Het was leuk om te zien
dat de kleinste van het team, Roan,
steeds brutaler werd en het de grote
jongens steeds moeilijker kon maken.
Het verkleumde publiek ontdooide
door het hartverwarmende spel en
uiteindelijk kon Unitas ’63 met een
monsterscore van 9-23 naar Maas-
sluis afreizen.
D-jeugd grijpt net naast de punten
Ook onze jongste toppers reisden
zaterdag af naar Rotterdam om te
spelen tegen Snelwiek. Snelwiek had
deze keer een team met alleen maar
jongens. Dit zou lastig kunnen zijn,
maar gezien ons goede spel van de af-
gelopen tijd zou er toch een overwin-
ning in kunnen zitten. Snelwiek was
voortvarend uit de startblokken ge-
gaan en wist als eerste te scoren. Wij
konden de ruimte achter de stoorspe-
lers nog niet goed vinden, waardoor
het overspelen lastig was. Snelwiek
maakte daar goed gebruik van en
binnen tien minuten stonden we 3-0
achter. Unitas ’63 pakte de draad op.
Opeens konden we elkaar weer prima
vinden en het vrijlopen ging ook veel
beter. In die fase van de wedstrijd
ging eigenlijk alles goed. De passes
waren uitstekend en we wonnen du-
els. De grotere druk naar voren le-
verde doelpunt na doelpunt op. Echt
een hele goede fase in de wedstrijd.
De ruststand was 3-5 in ons voordeel.
Dit wilden we graag volhouden, maar
Snelwiek gaf zich niet gewonnen. Tot
vlak voor het einde golfde het spel
op en neer. Het was erg spannend en
met nog een paar minuten te spelen,
was de stand in evenwicht: 7-7. Twee
teams die lekker aan het handballen
zijn en niets anders willen dan plezier
hebben en doelpunten maken. Onze
focus naar voren brak ons uiteinde-
lijk op. Helaas wist Snelwiek nog
een paar keer te scoren, waardoor de
eindstand 10-7 werd. Best jammer,
maar als je ziet hoe goed we kunnen
handballen, dan is het een kwestie
van tijd voordat we weer punten mee
naar Maassluis nemen. Misschien de
volgende wedstrijd al, wanneer we
naar Pijnacker gaan voor de uitwed-
strijd tegen Oliveo.
Dames Senioren
De dames gingen zondag op bezoek
bij Atomium ’61, het team waarte-
gen de enige overwinning tot nu toe
werd behaald. Unitas ’63 moest ech-
ter opnieuw drie dames missen dus
of Atomium ‘61 weer verslagen kon
worden, was maar de vraag... Tot 4-4
ging de score gelijk op, daarna kon de
thuisploeg toch een gaatje slaan. Bij
rust was de marge zes punten: 13-7.
De dames waren het erover eens
dat deze stand vertekend was en vol
goede moed begonnen ze dan ook
aan de tweede helft. De eerste twee
goals waren voor Unitas ’63 dus toen
was het gat nog maar vier doelpunten.
Helaas lukte het niet om door te druk-
ken. Atomium ’61 was niet onder de
indruk en vergrootte de voorsprong
weer. Later wist Unitas ’63 het gat
opnieuw te verkleinen tot vier doel-
punten, maar dichterbij kwam het
niet. De dames speelden absoluut niet
slecht, maar met een eindstand van
22-16 bleven de punten in Rotterdam.
Uitslagen
D-jeugd: Snelwiek-Unitas ’63 10-7
Jongens C: Snelwiek-Unitas ’63 9-23
Dames A: Ventura-Unitas ’63 12-18
Dames1: Atomium ’61-Unitas ’63 22-
16
Wedstrijdprogramma
Zaterdag 11 februari 2012
D-jeugd 14.35 u. Oliveo-Unitas ‘63
Meisjes C 11.30 u. TOGB-Unitas ‘63
Jongens C 13.20 u. DWS-Unitas ‘63
Meisjes B 15.00 u. TOGB-Unitas ‘63
Dames1 19.00 u. DWS-Unitas ’63
Zondag 12 februari 2012
Dames A 12.00 u. Unitas ’63-DES
‘72
Heren A 13.10 u. Unitas ’63-Foreholte
Lid worden?
Als handbal je leuk lijkt, kun je een
paar keer vrijblijvend mee trainen.
Natuurlijk kun je ook komen kijken
bij wedstrijden. Kijk voor trainings-
tijden en andere informatie op www.
unitas63.nl. Of neem contact op met
Robert Bransen: (010) 5900390 of ro-
bert@unitas63.nl.
H.V. Unitas ’63
Jongens C haalt uit tegen Snelwiek
Het grote succes van ons F2 team van
vorig seizoen is in het stadhuis niet
onopgemerkt gebleven.
Want het volledig team is, namens de
Maassluise Sport en Recreatieraad,
uitgenodigd voor het sportgala van
de Gemeente Maassluis.
Op deze feestelijke avond in de Ko-
ningshof zal het uitstekende F team
met begeleiding nogmaals gehuldigd
worden voor hun bijzondere prestatie.
En daar is absoluut iets voor te zeg-
gen, want het zwart/witte team pakte
tenslotte de dubbel in 2011.
Naast het kampioenschap in de com-
petitie wonnen onze talenten in Lisse
ook nog de eerste KNVB beker voor
M.S.V.’71. Zij zullen hiervoor de
aanmoedigingsprijs sporttalent van
Maassluis ontvangen.
De volgende spelers van het toenma-
lige F “dreamteam” worden vrijdag-
avond 10 februari vanaf 19:30 uur
ontvangen in de Koningshof aan de
Uiverlaan 18;
Arman Kus, Arno van Zweden, Ciao
Mars, Dean Noordzij, Jason Deutz,
Kevin van Zandvliet, Mimoun Mo-
hand Tahar, Renzo Abendroth en
Thomas van Dun.
Verder zijn de heren van Zandvliet en
van Zweden welkom als begeleiding.
De avond start om 20:00 uur.
Gezien de jonge leeftijd van onze jon-
gens, zal het voor hun niet later wor-
den dan 21:15 / 21:30 uur.
Tenslotte moet er zaterdagochtend
weer gevoetbald worden.
Deze mooie aandacht is alweer een
bewijs dat de jeugdafdeling van
M.S.V.’71 op de goede weg is.
Veel plezier allemaal en geniet ervan.
M.S.V.’71 F-jeugd vertegenwoordigd op Sportgala
Met een krappe selectie werd er ge-
makkelijk gewonnen door Heren 1
in Leiden. Een excellerende Laurens
Don scoorde 44 punten. Dames 1
ging thuis tegen Forwodians pas de
tweede helft spelen. En toen was er
geen houden meer aan, een ruime
overwinning was het gevolg.

Laurens Don niet af te stoppen in
Leiden
Het eerste heren team van de Eagles
hebben de lastige uitwedstrijd ge-
wonnen van BS Leiden. De tekens
vooraf waren niet al te best. Maar
liefst vijf spelers waren afwezig, een
koude zaal, gladde vloer en maar één
scheidsrechter. Gelukkig was Hans
van der Voort bereid om mee te doen
en maakte daarmee zijn debuut in de
1e klasse van het Rayon.
De Eagles begonnen fantastisch aan
de wedstrijd en stonden na 3 minu-
ten al met 2-11 voor. De coach van
Leiden vluchtte dan ook direct in een
time out. De time out leidde er toe dat
Leiden meer begon te scoren. Echter
de Eagles bleven dit ook doen in de
vorm van Laurens Don. Hij scoorde
in het eerste kwart maar liefst 18 van
de 24 punten van de Eagles. Dit was
meer dan het hele team van Leiden
het eerste kwart (16 punten). In het
tweede kwart bleven de Eagles mak-
kelijk scoren onder de basket. Leiden
was dit kwart echter ook makkelijker
gaan scoren zodat het verschil van
10 punten ook met de rust nog stond
(36-46).
Na rust begonnen de Eagles direct
goed en wisten de voorsprong uit te
bouwen naar 15 punten. Deze voor-
sprong hielden de Eagles vast tot het
einde van het kwart. In het vierde
kwart was de motivatie bij Leiden al
ver te zoeken. De Eagles bleven ech-
ter lekker basketballen en wisten met
scores van Rik van der Vaart de voor-
sprong verder uit te bouwen. Drie
minuten voor tijd kreeg man of the
match Laurens Don, hij scoorde maar
liefst 44 punten, een applaus wissel.
Uiteindelijk werd het 57-83 voor de
Eagles en kon rustig naar huis worden
gereden, wetende dat de ploeg nu ge-
deeld eerste staat. Ook in de dubbele
cijfers kwamen Rik van der Vaart
met 17 en Wander van Baalen met 15
punten.
Eén goede helft zorgt voor ruime
overwinning Dames 1
Na een mooie overwinning uit in Urk
mocht er nu weer thuis aangetreden
worden tegen het Voorhoutse For-
wodians. In deze competitie zijn er
redelijk wat uitslagen geweest met
minimaal verschil dus Green Eagles
wist niet wat van deze tegenstander te
verwachten viel.
In het begin van de wedstrijd had For-
wodians het betere van het spel. De
Eagles misten teveel goede kansen en
haalden niet het eigen niveau waar-
door het met één versnelling hoger en
een beetje meer concentratie gelijk
beter zou gaan. Door een zeer goed
en intens spelende Mirjam van Rijn
werden de Eagles langzaam wakker
geschut. Mirjam pakte een paar aan-
vallende rebounds en hield een fast
break van de tegenpartij van scoren
door een prachtig blok. Jolien
van Baalen startte goed en fana-
tiek vanaf de bank waardoor er
na 6-12 te hebben achter gestaan
opeens een score van 17-12 op
de borden stond. Toch bleef het
tweede kwart wat rommelig en
kwamen de Forwodians terug in
de wedstrijd, ruststand 35-34.
Het derde kwart werd na twee
minuten een heel goed kwart.
De druk was er, de tegenstanders
hadden het moeilijk, en het vijftal
in het veld liet echt goed basket-
bal zien. Roos Jordans op guard
ging goed spelen na een lastige
en mindere eerste helft, Anouk
vd Kooij en Willeke Bruins gin-
gen de balletjes raak schieten en
werkten erg hard en ook Daisy
Otto en Jolien van Baalen speel-
den hun eigen felle spel. Iedereen
had veel dreiging en de verdedi-
ging van Forwadians had geen
antwoord meer. Het vijftal bleef
12 minuten op rij spelen en liep
uit naar een stand van 74-44, een
gigantisch gat was er geslagen.
In de laatste minuten werden
er nog wat slordige ballen weg-
gegeven waardoor de blijdschap
een klein beetje werd getemperd,
maar de eindstand van 84-60 is
heel netjes. Op naar de volgende
wedstrijd tegen Apollo Amster-
dam. In de dubbele cijfers Wil-
leke Bruins met 23, Roos Jordans
14, Anouk vd Kooij 12 en Jolien van
Baalen met 10.
Meisjes Under 14 laat overwinning
liggen in Utrecht
Het werd alweer de 3e uitwedstrijd
in 4 weken. De tegenstander leek op
voorhand van ongeveer gelijke sterk-
te. Zij speelden echter thuis en had-
den al een half jaar langer ervaring
met het spelen in het rayon. Na een
goede dinsdagtraining en een ma-
tige prestatie op de vrijdag waren de
Maassluise meiden al vroeg in sport-
hal de Paperclip te Utrecht. Het werd
een weifelend begin waarin Eugenie
Overman al na 3 minuten 2 persoon-
lijke fouten opliep. Via 4-4 liepen de
gastvrouwen weg naar 8-4 maar een
goed scorende Danielle Vonk leidde
haar team naar een 8-13 voorsprong
na het 1e kwart. Ook in de 2e peri-
ode bleef de Maassluise voorsprong
constant op het scorebord. SVO bleek
een snelle ploeg te hebben die vooral
wilde scoren uit de fastbreak. De
Eaglesformatie moest het een aantal
malen op snelheid afleggen terwijl in
de aanval werd geprofiteerd van het
lengteoverwicht onder het bord. Toen
de rust aanbrak bij 21-26, en het 2e
kwart dus gelijk was geëindigd , had
Danielle al 15 punten op het scores-
heet staan.
Ook de 3e periode gaf geen ander
beeld. Manon Brouwer scoorde 2
keer achter elkaar, werd even naar de
kant gehaald om op adem te komen en
bij terugkeer slaagde ze er weer in de
Utrechtse verdediging te verschalken
waardoor de voorsprong bij 31-40
maximaal was. In de laatste minuten
van het 3e kwart kwam SVO weer
dichterbij mede omdat de Eagles-
ploeg 4 vrije worpen onbenut liet.
Met een 36-42 voorsprong werd er aan
de laatste 10 minuten begonnen. SVO
liep iets in en 5 minuten voor tijd was
het verschil nog 4 punten (42-46). In
deze laatste 5 minuten waren de Ea-
gles ,op zijn zachts gezegd, niet erg
gelukkig met de scheidsrechterlijke
beslissingen. Topscoorster Danielle
Vonk was voor deze laatste fase op de
bank gehouden en juist zij kreeg in 1
minuut en 36 seconden 3 persoonlijke
fouten toebedeeld waardoor ze weer
met een volle straflijst moest gaan
zitten. Toen SVO bij 48-46 ook nog
eens op voorsprong kwam brak er
iets bij de Eagles meiden. Door slecht
genomen vrije worpen kon niet meer
worden aangehaakt en na vrijwel de
gehele wedstrijd te hebben voor ge-
staan verloor men de wedstrijd toch
nog met 58-52. Naast de vele per-
soonlijke fouten in de slotfase (10 in
6 minuten) waren het onvoldoende
afstoppen van de Utrechtse fastbreak
en het slecht nemen van de vrije wor-
pen de voornaamste redenen voor
deze nederlaag. Topscoorster was
Danielle Vonk, zij maakte 17 punten.
Komende zaterdag wacht er weer een
tegenstanders uit Utrecht. Ditmaal
wordt er thuis gespeeld tegen de mei-
den van Uball.
Wil jij ook basketballen?
Lijkt het jou ook leuk om te basket-
ballen? Kijk op www.greeneagles.
nl voor meer informatie Ook kan je
contact opnemen met Ruben Kraaije-
veld (06-83520067), hij kan je alles
vertellen over de teams en de trai-
ningstijden. De eerste drie keer kan
je vrijblijvend meedoen om te kijken
of de basketballsport iets voor jou is!
Heren 1 speler Marcel Vaissier,
al jaren een solide spelverdeler.
MBV Green Eagles Basketball Nieuws
Heren 1 naar eerste plek in kampioenspoule
9 FEBRUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 13
VOORDELIG RIJDEN MET DE 5+5 DEAL.
Wegens groot succes wordt de unieke 5+5 actie verlengd. Dat betekent 5 jaar lang rijden zonder een cent rente te betalen en 5 jaar lang gratis
onderhoud. De 5+5 deal is de slimste deal voor iedereen die de komende 5 jaar precies wil weten wat hij maandelijks aan zijn auto kwijt is.
Weinig, namelijk. Kom snel naar onze showroom voor meer informatie of een vrijblijvende offerte!
TOT 31 MAART BIJ OPEL
Nu 5 jaar 0% rente + 5 jaar gratis onderhoud.
AGILA
€ 90-
per maand
MERIVA
€ 183,-
per maand
CORSA
€ 125,-
per maand
ASTRA
€ 250,-
per maand
Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: liter/100 km: 11,3 – 1,2; kms/liter: 8,8 – 83,3; CO
2
gr/km 265 – 27.
De 5+5 actie loopt op nieuwe orders van 1 jan. t/m 31 mrt 2012 (uiterlijk 30 juni 2012 kentekenregistratie) op alle Opel personenauto’s m.u.v. Agila Selection, Corsa Selection, Meriva Selection, Astra Selection,
Agila Edition 1.2/1.2 Automaat, oud model Zaùra en Ampera. Het betreft een niet doorlopend krediet aangeboden door GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFMregisternr. 12013025). Maximaal te
ùnancieren bedrag is 65% (Astra GTC & Zaùra Tourer) en 70% (overige modellen) van de adviesconsumentenprijs incl. BTW/BPM, excl. aúeveringskosten. Toetsing bij BKR te Tiel. Informatieblad bij GMAC klanten-
service (076-5448932). «UwOpel dealer bemiddelt voor GMAC op basis van een contractuele verplichting. Zie www.opel.nl voor de uitgebreide 5+5 actievoorwaarden en rekenvoorbeelden.
KREDIETSOM LOOPTIJD IN MAANDEN TOTAAL PRIJS KREDIET MAANDLAST DEBETRENTEVOET
€ 5.000,- 60 € 5.000,- € 83,34 0,00%
€ 7.500,- 60 € 7.500,- € 125,- 0,00%
€ 10,000,- 60 €10,000,- € 166,67 0,00%
€ 15.000,- 60 € 15.000,- € 250,- 0,00%
Mooss|u|s, P.J. 1roelslroweg 2, (010) 591 29 22.
www.povonderkoo|[.n|
Elektraweg 1, 3144 CB Maassluis, tel. 010 - 59 12 000
AUTOMOBIELBEDRIJF
Noorddijk
• Ultrazuinig
• Geen BPM- en wegenbelasting
• Grensverleggend lage CO
2
-waarden
• City Emergency Braking
• Functioneel en helder interieur
• Ruim èn compact
€ 8.490,-
De up! is de gloednieuwe, ultrazuinige
4-persoons stadsauto van Volkswagen.
Zo klein als de up! is, zo groot is het
aantal ijzersterke troeven. De up!
combineert een iconisch design met
unieke innovaties, een zéér competitieve
prijs en uitstekende milieuprestaties.
Een auto van formaat dus. De up!
De nieuwe
Volkswagen up!
Nu bestelbaar bij Automobielbedrijf Noorddijk vanaf
Maassluis - 010 - 591 29 22 of kijk op www.pavanderkooij.nl
APK KEURING
ALLE MERKEN
€ 9,95*
*Prijs voor personenauto’s, inclusief BTW, 4-gastest en afmeldkosten. Toeslag dieselmotoren € 14,95
I. Lenti is gespecialiseerd in het maken van
gebitsprotheses. Door nauw te overleggen
worden vorm, kleur en zetting van de tanden
afgestemd op úw wensen.
Vergoeding door alle zorgverzekeraars
Markt 7, Maassluis
Tel. 010 59 119 80
www.lentipraktijk.nl
KUNSTGEBITTEN & REPARATIES
Lange Boonestraat 22
3142 CC Maassluis
Tel. 010-5911980
HEALING ROOMS
MAASSLUIS De Healing
Rooms is interkerkelijk. Wilt
u een gesprek en/of ge-
bed? Bel voor een afspraak
010-5925691.
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
TE KOOP: Schitterende
Fiat Cinquecento, APK
gekeurd, duurste uitvoe-
ring, 1e eig. elektr. ramen
64.000 km, boekje aan-
wezig. Rijdt zeer zuinig.
ANWB Vraagprijs €1750,-
Tel. 06-25257858
LUXE RECR. WONING
RIJSSEN / HOLTEN,
RUST, RUIMTE EN NA-
TUUR: Tel. 0548-365433
www.bungalows holten.nl.
TE KOOP: Herenfiets
mountainbike i.z.g.s.
Vraagprijs €50,- Tel: 06-
30109790
LIEF GEZIN GEZOCHT
voor onze lieve poes Flü-
gel. 7 jaar oud en 3 kleu-
ren (lapjeskat) I.v.m. aller-
gie kan zij niet langer bij
ons blijven. Wie kan haar
een goed huisje geven?
Fam. van der Does-Ver-
boon Tel. 015-3809584
GEVRAAGD: lp’s, single
Ruimt u ze op? Ik kom ze
tegen een kl. vergoeding
ophalen. Tel 0174-620355
VOOR-DE-BAKKER voor
al uw klussen in en om het
huis. 06-22229328. Vrij-
blijvende offerte en prijs-
opgave.
Heb je al bij ons gekeken
naar ideeën voor deze
MARRIAGE WEEK en
voor VALENTIJNSDAG?
Welkom voor cadeautjes,
interessante boeken en
dvd’s. Vriendelijke groeten
van de medewerkers van
de Bijbel-In, Noordvliet 19
Auto leasen en
je kan niet
kiezen?
Dat wordt dan
een Ford van
Korpershoek!
(010) 5912344
DE KIA PICANTO
HELEMAAL
IN TOPVORM
* Financial Lease: zakelijke financiering gebaseerd op (maximaal) aanschafwaarde excl. BTW via Kia Finance. Rekenvoorbeeld o.b.v. 36 maanden looptijd, uitgaande van een aanbetaling/inruil en slottermijn. Onder voorbehoud van kredietacceptatie. SE&O.
** Deze actie geldt bij inruil van een auto bij de aankoop van een Kia Picanto 5-deurs modeljaar 2012 met kentekenregistratiedatum van 28 maart 2012 en uiterste registratiedatum van 31 maart 2012. De inruilauto dient minimaal 3 maanden op naam te staan van
de koper (privé persoon of klein zakelijke markt). Verder dienen de gegevens op de klantfactuur overeen te komen met de gegevens op het kentekenbewijs van de nieuwe en de inruilauto. Getoonde model kan afwijken van standaarduitvoering. Verkoopprijzen zijn,
tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage.
Gem. verbruik: 4,1 – 5,6 l/100km, 24,4 – 17,8 km/l. CO -uitstoot: 95 – 130 g/km. 2
KIA PICANTO 3-DEURS
v.a. 7.995,-
of € 79,95 p/mnd*

**
KIA PICANTO 5-DEURS
TIJDELIJK VOOR MAAR
200,- EXTRA €
Sportmassage Maassluis
is het adres voor:
• Een goede stevige sportmassage.
• Een relaxte Hot Stone massage.
• Een behandeling volgens
het Medical Taping Concept
• Kwaliteit en kwantiteit.
Kijk eens op de website:
www.sportmassagemaassluis.nl
Of bel voor een afspraak:
06-53797193
Sport
9 FEBRUARI 2012
PAGINA 14
Sponsor: MeerServices Automatise-
ring & Telecommunicatie BV
Rustig een balletje slaan en dan maar
kijken wie er wint? Nee, zo verloopt
een tafeltenniswedstrijd meestal niet.
Ook niet bij tafeltennisvereniging
TOG, zoals afgelopen vrijdagavond
in de Olympiahal. Er wordt gesmasht,
driftig verdedigd, gezweet, gejuicht
en her en der spreekt (of schreeuwt)
een tafeltennisser zichzelf verma-
nend. ‘Nee-hee, doe dat nou niet’,
klinkt het bijvoorbeeld na een gemist
punt.
De – strijdende - reguliere teams
1, 2 en 3 hadden geen makkelijke
avond. TOG 3 ontving NN. René
Jungschläger en Rajender Soekhlal
wonnen eenmaal en Martijn Krone-
meijer maakte er een paar spannende
partijen van, eentje won hij net in
vijf games. Eentje verloor de balende
Martijn net, na een wegspringende
bal die op de rand van de tafel kwam.
3-7 werd het. Bij TOG 2 was er onder
andere een spannende pot van Joyce
van der Velden die in de vijfde game
op matchpoint met een smash heel
veel risico nam maar de wedstrijd
daarmee wel pracht won. Joyce won
nog een wedstrijd, Dennis Breevaart
won er drie en Elize Oosterberg bleef
zonder zege: 5-5 tegen de Treffers.
Boomgaardshoek was duidelijk te
sterk voor Rudi Petschl (1), Harry
Veenstra (0) en Jos van Nierop (1)
van TOG 3.
Ook strijd bij Duo 3 – De Sprint. John
Koppert wist er tegen een sterke te-
genstander een vijfgamer uit te slepen
maar winnen lukt niet. Samen met
Marcel van der Kerckhoff (1) won hij
wel de dubbel: 2-3 dus. 4-1 winst was
er voor de Duo-teams 4 en 6. Peter
Pols (2) en Joyce van der Velden (1)
klopten Sorry, Martijn de l’Ecluse
(2) en Olav Koning (1) waren te sterk
voor De Beer.
Nerveuze start in Parkietzaal
Zaterdag hebben de twee jeugdteams
van TOG hun eerste thuiswedstrijd
van het seizoen in de Maassluise
Parkietzaal gespeeld. Onder het toe-
ziend oog van veel ouders, coaches en
begeleiders werd in een gezellige en
sportieve sfeer een serie mooie wed-
strijden gespeeld. Team 2 (Bas Vijf-
vinkel, Dion Uithol en Luka Hage)
ontving het sterke DHC uit Delft.
Voor de TOG’ers was het de allereer-
ste keer dat ze in competitieverband
uitkwamen. Begrijpelijk begonnen
de tafeltennissers wat nerveus en on-
wennig aan de wedstrijd maar gaan-
deweg konden ze bij vlagen zeer goed
mee met de meer ervaren Delftena-
ren. Maar ondanks het goede spel en
game-winst kon een 0-10 nederlaag
niet worden voorkomen. Team 2
kwam uit tegen FVT uit Rotterdam.
Het jonge team (Dolcy Manta, Sergei
Boekestein en Sander Wakker) speel-
de fantastisch maar verloor enigszins
geflatteerd met 1-6. Met de verdiende
winst van Sergei heeft dit team het
eerste punt in de competitie gescoord.
Deze overwinning werd ontvangen
als een waar kampioenschap. In het
kielzog van Sergei tafeltennisten ook
Dolcy en Sander een paar puike wed-
strijden, met een gamewinst voor bei-
den. Zaterdag nemen de jonkies het
op tegen Gorkum.
Een andere TOG’er, Jill van Velzen,
speelde haar competitiewedstrijd bij
het Rotterdams Alexandria’66. In
de hoogste pupillen-welpen klasse
droeg ze met drie winstpartijen tegen
Phoenix veel bij aan de felbevochten
5-5. Haar TOG-teamgenootje Jeroen
Groenheide moest helaas door een
blessure aan de kant blijven.
Jill van Velzen in finale
Nederlandse Jeugdmeerkampen
Zondag heeft Jill een unieke presta-
tie geleverd door zich te plaatsen voor
de finale van de Nederlandse Jeugd-
meerkampen. In Zwolle werd zij
derde in de halve-finale poule (achter
twee nationale topspelers) door drie
wedstrijden overtuigend te winnen.
Hiermee schaart ze zich bij de beste
12 welpen- meisjes van Nederland.
Ook heeft ze met deze prestatie de
felbegeerde licentie weten te bemach-
tigen. De finale vindt plaats op 2 juni
in het Limburgse Panningen.
Nieuwe tafeltennissers welkom!
Bij TOG kun je recreatief tafeltennis-
sen maar ook in wedstrijdverband. Er
is plek voor nieuwe senior- en jeugd-
leden, vanaf 6 jaar. Kom kijken op
vrijdagavonden vanaf 19.00 uur in
de Olympiahal aan de Rozenlaan. Of
surf naar www.tog-maassluis.nl , en/
of neem contact op met Bart Dijk-
man (dijkman@tog-maassluis.nl en
na 17.00 uur: 06-1950 6678).
Eerste competitiewedstrijden in Parkietzaal voor debuterende jeugd.
Tafeltennisstrijd in de Olympiahal
Eerste editie van
Maeslantsluys-
toernooi bij Bequick
door Martin Weeda
Voor alle tennissers in Maassluis
en Maasland komt er een nieuw en
aantrekkelijk evenement op de kalen-
der. Van 10 tot en met 17 maart a.s.
wordt de eerste editie van het Mae-
slantsluystoernooi gespeeld op de
banen van mtc Bequick. Het betreft
een dubbeltoernooi voor de leden
van Evergreen, TV Maasland, De
Commandeur en de organiserende
vereniging. Het is een unieke moge-
lijkheid om voorafgaand aan het bui-
tenseizoen met elkaar de krachten te
meten op de smashcourt-banen van
Bequick. Als altijd komt de start van
de voorjaarscompetitie véél te vroeg
na de seizoensopening op de meeste
parken. Dit toernooi geeft Maassluise
en Maaslandse tennissers de gelegen-
heid de voorbereiding op de competi-
tie enkele weken eerder te starten. Het
is tevens een leuke gelegenheid weer
eens de krachten met elkaar te me-
ten zonder bang te hoeven zijn dat het
invloed heeft op de “ranking”, want
de wedstrijden tellen niet mee voor
het DSS-systeem. “De gezelligheid
staat bij dit toernooi voorop, al letten
we bij de indeling uiteraard wél zo-
veel mogelijk op de speelsterkte van
de deelnemers”, aldus toernooileider
Fred van Hoorn.
Fred Dekkers en Ben Tabak zijn ver-
antwoordelijk voor de planning van
de verschillende wedstrijden. U kunt
inmiddels inschrijven. Ga daarvoor
naar de website (www.mtc-bequick.
nl) alwaar u een link vindt naar de
toernooiklapper.
Midweek wandeltocht
w.s.v. VTM
De Zuidbuurt-variant
Op woensdag 15 februari kunnen
wandelaars overdag weer een wan-
deltocht gaan lopen bij wandelsport-
vereniging V.T.M. Deze keer gaat
de midweektocht richting: De Zuid-
buurt-variant. We vertrekken vanuit
het blauwe sportcomplex aan de Dr.
Albert Schweitzerdreef 475. We ver-
trekken vanuit het wandelcentrum
aan de Dr. Albert Schweitzerdreef
475. U kunt starten op woensdag-
ochtend tussen 09.00 en 13.00 uur.
De kantine van V.T.M. gaat ’s mid-
dags om 15.00 uur dicht. Bij de start
krijgen de wandelaars een routebe-
schrijving mee. Men kan kiezen uit
3 afstanden nl.: 5-10-15 km. De tocht
is ook geschikt voor Nordic Walkers
en rolstoel. Voor de kosten hoeft men
het ook niet te laten want de prijs
voor de wandeltocht bedraagt € 2,00
voor niet leden en € 1,50 voor leden
van de wandelbond. Er is en belo-
ningssysteem als men meerdere mid-
weekwandeltochten heeft gelopen.
Voor informatie:
Dhr. C. Reynart 0653751429
Ria Hendriksen 010-5910055(na
18.00 uur).
U kunt ook informatie aanvragen via
e-mail: lorka@kabelfoon.nl
Kijk ook eens op onze website: www.
wandelcentrum-vtm.nl
Klaverjasclub De Vloot
Woensdag 2 februari jl. kon er ge-
speeld worden met 14 speeltafels.
De hoogste score was deze keer voor
Mevr. Steenhuis zij speelde 5483
punten bij elkaar.
De uitslag van week 5 was als
volgt:
1. mevr Steenhuis 5483;
2. hr Drop 5231;
3. mevr Dekker 5165;
4. hr de Ridder 4930;
5. hr Schrijvers 4961;
6. hr Verbrugge 4918;
7. hr Millenaar 4904;
8. hr Alkemade 4892;
9. mevr Geertsema 4892;
10. hr Riet 4869;
Wij spelen wekelijks op woensdag-
middag in het noodgebouw “Het
Vlootje” van Ontmoetingscentrum
De Vloot en beginnen om precies
13.30 uur. Indien u 55-plus bent en
graag klaverjast, kom dan langs en
speel vrijblijvend ter kennismaking
mee in onze onderlinge competitie.
U bent van harte welkom.
K.J.V. Sport en Spel
Op vrijdag 3 februari hebben toch
nog 32 klaverjas(st)ers de winterse
horror omstandigheden getrotseerd,
en met 5333 punten was het Sjaak de
Bruine die de 1e plaats opeiste, op de
2e plaats eindigde Josine Marel met
5265 punten, 3e werd Wil Kerklaan
met 5239 punten, 4e Hennie v Leeu-
wen met 5171 punten en als 5e ein-
digde Arie v. Nierop met 5144 punten.
De poedelprijs van deze week ging
naar Ella v. Leeuwen met 3776 pun-
ten.
Onze volgende kaartavond is op vrij-
dag 17 februari, we beginnen om
20.00 uur en u vind ons in “de Link”
aan de Hammerdreef te Maasland.
De ingang bevind zich naast de in-
gang van de R.K.kerk en iedereen is
van harte welkom, graag tot ziens.
De illustere ‘club van honderd’ (bil-
jarters bij ‘De Vliet’, die tijdens een
officiële wedstrijd honderd of meer
caramboles scoorden), is na de match
tegen ’t Mazzeltje uit ’s Gravenzande
uitgebreid tot drie personen. Alle
Visser, die al enkele keren de drem-
pel van de honderd dicht benaderde,
zag nu kans om in zijn partij tegen
Cor Moeke op woensdag 1 februari,
101 caramboles bijeen te spelen. Een
luid applaus en felicitaties alom, be-
vestigde dat het gezelschap ‘hoge he-
ren’, tot dusverre bestaande uit Henk
Passchier en Wals Verbrugge, terecht
uitbreiding gekregen had. “Wie volgt,
is nu de vraag. Er zijn nog enkele
spelers, van wie een vergelijkbare
prestatie verwacht mag worden”, was
het commentaar van Jan Post, die de
registratie en beloningsregeling ter
zake verzorgd. De prestatie van Alle
Visser, bekroonde voor ‘de Vliet’ een
plezierige middag. Slechts één partij
ging verloren en één maal werd gelijk
gespeeld. De acht anderen, zorgden
voor een verrassend grote overwin-
ning (met 119,72 tegen 103,57) en
poetsten daarmede, de teleurstelling
van een week eerder geheel weg.
De uitslagen:
Geopend werd door Ab de Groot te-
gen Jan Gardien. Ab maakte zijn kop-
positie in het ‘pet-klassement’ deze
middag geheel waar. Tegenstander
Jan Gardien werd met 13,46 tegen
10,80 het nakijken gegeven. Adrie
Tollens deed er nog een schepje bo-
venop, door Piet Kuivenhoven - die
prima partij bood -, met 15,51 tegen
10,55 te laten sneuvelen. Door deze
prestatie mocht Adrie Tollens zich
deze middag, voor ‘de Vliet’, de ‘Man
of the Match’ noemen. Ook Rinus
Sahli beleefde weer een goede mid-
dag. Zijn 12,32 tegen 8,88 gaf aan, dat
‘de Vliet’ deze middag serieuze zaken
wilde doen. Map Rijpsma tegen Wim
van Dijk werd een degelijke 10,00 te-
gen 7,50 terwijl ook Ton Steenhagen
flinke winst pakte, tegen Koos van
Paassen. Uitslag 12,85 tegen 8,46.
Omdat ook Peter v.d. Hoek tegen
Cor Stolze, met 12,16 tegen 10,46 de
sterkste bleek, koesterde ‘de Vliet’ na
6 partijen reeds een indrukwekkende
voorsprong van 76,30 tegen 56,65
punten. Een resultatenpercentage van
gemiddeld ruim 127%.
Helaas kon Jürgen Spier de overwin-
ningenreeks niet continueren tegen
Lex Voois. Een serie van 10 van Lex
bleek Jürgen te machtig. Het gelukte
de, in de afgelopen weken, zo succes-
volle Jürgen niet de schroom van zich
af te werpen. Met een uitslag van 6,00
tegen 10,62 werd hij aan de kant ge-
schoven. Frans Albers vocht voor wat
hij waard was tegen Rien Huijgen.
Beide spelers hebben een moyenne
van 48 caramboles te verdedigen en
nadat de rook was opgetrokken, ble-
ken beiden precies 45 caramboles te
hebben gemaakt. Een niet vaak voor-
komende uitslag, die 9,37 tegen 9,37
betekende. De spelers met de hoog-
ste moyennes kwamen hierna aan de
beurt. Bertus Ruijsbroek (te maken:
55) en Henk Moerman (te maken 50),
deden nauwelijks voor elkaar onder
en beëindigden hun match op 75 te-
gen 68 caramboles, hetgeen 13,63 te-
gen 13,60 opleverde. Bijzonder leuk
voor Bertus om weer eens een puike
partij te kunnen afleveren. Alle Vis-
ser (70) en Cor Moeke (51), waren in-
tussen nog bezig met hun partij. Na-
dat Alle Visser een serie van 28 had
gemaakt, werd duidelijk dat er iets
bijzonders in de lucht hing. De span-
ning: ‘haalt hij de honderd, of haalt
hij het niet?’, was op de gezichten van
spelers en toeschouwers af te lezen.
Alle Visser haalde het wel en mocht
zich met 101 caramboles met ere in
‘de club van honderd’ laten verwel-
komen. De uitslag 14,42 tegen 13,33
gaf aan, dat beide spelers een puike
prestatie leverden.
De wedstrijduitslag kwam hiermede
op 119,72 tegen 103,57. Een uitslag
die als een lopend vuurtje door de
gelederen van geïnteresseerde seni-
orenbiljarters zal zijn gegaan. Op 15
februari ontvangt ‘de Vliet’ het team
van ‘de Carambole’ uit Monster en
hoopt dan een mooie voortzetting op
dit resultaat te kunnen boeken.
Glorieuze entree ‘Club van Honderd’
door Alle Visser tegen ’t Mazzeltje
Bij de overgang van de wintertijd naar
de zomertijd wordt er, zoals gebrui-
kelijk bij A.V.W. een cursus gestart
om beginnende hardlopers onder
leiding van deskundige en ervaren
trainers en begeleiders een stapje ver-
der te helpen. In 2011 is deze cursus
zeer succesvol op 29 maart 2011 van
start gegaan met ruim 50 deelnemers.
De duur van deze beginners-cursus
hardlopen duurt ongeveer 3 maanden
en aansluitend is het mogelijk je als
aspirant-lid van AV Waterweg aan te
melden. De trainingsopbouw is rustig
en gebalanceerd waarbij, afhankelijk
van iemand zijn/haar sportieve ach-
tergrond, de deelnemers worden in-
gedeeld in twee groepen. Een groep
van starters zonder loopervaring
en een groep met enige looperva-
ring en/of een redelijke conditie. De
loopgroepen staan onder leiding van
Marcel van Veldhoven, Wil Lan-
tinga, Nell Eichhorn en Lidy Warf-
femius. We houden ons aan het trai-
ningsprogramma dat vooraf aan de
deelnemers wordt uitgereikt, zodat
een ieder weet wat op het programma
staat. Na 20 trainingen wordt de cur-
sus afgesloten met een testloop over
2,5 of 5 km voor beide groepen. De
testloop wordt gelijk gehouden met
de clubkampioenschappen van AV
Waterweg, een echte wedstrijd met
start, finishdoek en officiële tijdwaar-
neming. Alle deelnemers die finishen
ontvangen als bekroning voor hun
trainingsarbeid een certificaat met de
gelopen eindtijd. De kosten voor deze
cursus bedragen € 35,00, welke bij de
inschrijving op de eerste avond moe-
ten worden voldaan. Voorafgaand aan
de eerste training wordt er een voor-
lichtingsavond georganiseerd waarop
het trainingsprogramma wordt toege-
licht en het belang van goede loop-
schoenen wordt uitgelegd door een
specialist op gebied van loopschoe-
nen. Deze avond staat gepland voor
woensdagavond 21 maart en begint
om 20.00 uur. Eerste trainingsavond
staat gepland voor dinsdag 27 maart
en begint om 19.30 (kleed en douche-
gelegenheid aanwezig).Na de begin-
nerscursus is er de mogelijkheid om
aspirant-lid te worden en mee te trai-
nen in verschillende niveaus van de
trim-, F- tot D-groep. AV Waterweg
stelt zich ten doel om alle deelnemers
onder deskundige begeleiding op een
plezierige wijze kennis en ervaring
bij te brengen qua techniek van het
hardlopen. AV Waterweg organiseert
deze cursus één maal per jaar en stelt
graag alles in het werk om enthousi-
aste aspirant-lopers te begeleiden, die
op een ander tijdstip besluiten zich op
deze buitensport te gaan toeleggen.
Mocht je geïnteresseerd zijn dan kun
je een e-mail sturen naar marcel.van-
veldhoven@hotmail.com of bellen
naar 06-18277241
AV Waterweg start
nieuw lopers project: ‘Beginnende Loper’
Hoofdsponsor Biercafé OPORTO
Spirit D2 – MVC D1
Vandaag stond de nummer 1 op het
programma. Van de thuiswedstrijd
wisten we nog dat de dames van spi-
rit behoorlijk lang waren, maar toen
we hen zagen, bleek ‘behoorlijk lang’
een understatement.
De laatste wedstrijden hadden wij
grote moeite om punten te pakken,
maar nu we eindelijk weer eens com-
pleet waren, en de wetenschap dat
we tegen de betere ploegen meestal
beter spel lieten zien, deed ons toch
vol moed aan de wedstrijd beginnen.
De eerste set keken we meteen al te-
gen een achterstand aan en aangezien
de pass niet bij de spelverdeelster
kwam, lukte het niet om zelf punten
te pakken. Na een hartig woordje
keerde het tij enigszins en wisten we
een achterstand van 7 punten weg
te werken. De rest van de eerste set
konden we de dames van Spirit aardig
bijbenen, maar helaas trokken zij aan
het langste eind en verloren we de set
met 24-26.
Met een stapje meer van iedereen zou
het toch misschien mogelijk zijn wat
meer tegenstand te bieden, maar de
tweede set toonde hetzelfde beeld als
de eerste. Een ruime voorsprong voor
Spirit wisten we weg te werken, maar
tegen het einde van de set zorgde ons
slordige spel voor een tweede verlo-
ren set.
De derde set kwamen we er helemaal
niet aan te pas en keken we voortdu-
rend tegen een flinke achterstand aan.
De schamele 13 punten die we wisten
te pakken, lieten dan ook niet veel te
raden over.
De vierde set hebben we de opstel-
ling eens flink gewijzigd, maar de in-
middels bekende flinke achterstand
moest weer worden weggewerkt. He-
laas lukte dat deze keer niet helemaal
en moesten we alle punten in Baren-
drecht achterlaten.
De nummers 1 en 2 hebben we nu ge-
had en nu wordt het de hoogste tijd
om punten te gaan pakken, want de
onderkant van de ranglijst komt ake-
lig dichtbij.
Fusion H4 – MVC H1
In een iets wat aparte samenstelling
trokken we richting Rotterdam. Roy
maakte vandaag zijn re-entree in H1
na precies een halve seizoen afwe-
zigheid. Hij kon onze gezelligheid
niet langer missen of zei hij nou het
spelletje. Sommige van ons hadden
wegens een tactisch geplande winter-
sport (welke overigens heerlijk was)
sinds eind november geen competi-
tiewedstrijd meer gespeeld en Casper
kon vandaag helaas niet van de partij
zijn.
We gingen wat punten betreft redelijk
voortvarend van start. Ons spel ver-
diende niet de schoonheidsprijs maar
we wisten toch meer punten bij elkaar
te sprokkelen dan de tegenstander.
Het moet gezegd worden dat het spel
bij hun ook nog niet optimaal liep.
Hun motto leek te zijn, alles zo hard
mogelijk scoren. Na de eerste twee
sets te hebben gewonnen kwam er
een kentering. Fusion begon meer en
meer te scoren (mede door een goede
sprongservice van een van deze man-
nen) en bij ons raakte er de klad in.
Waarschijnlijk een stukje vermoeid-
heid waardoor er niet genoeg druk
werd gezet op de tegenstander. De
derde set ging verloren. Enkele posi-
tiewisselingen moesten het tij keren.
De passing begon hierdoor iets be-
ter te lopen echter daadkracht in de
aanval bleef helaas uit. Fusion rook
kansen en ging er uiteraard voor. De
vierde set ging helaas ook verloren.
In de vijfde moest het dus gaan ge-
beuren. We gingen goed van start.
Al snel hadden we mooie een voor-
sprong welke echter rond de 11 pun-
ten stokte. Fusion kwam steeds dich-
terbij. Twee directe punten aan het net
werden ons door de scheidsrechter
ontnomen omdat hij een netfout zag
en deze aan ons toerekende terwijl
dit overduidelijk de tegenstander was.
De nadelen van een thuisfluiter. Des
al niet te min was het inmiddels 14 -14
geworden. Kansen aan beide kanten.
Maar helaas het kwartje viel naar de
verkeerde kant en stond Fusion luid
juichend een vreugdedansje te maken
en gingen wij met twee punten huis-
waarts.
Overige uitslagen:
DVO D4 – MVC D2: 4-0, MVC H2
– Benevia H4: 3-1, Volley2B JA1 –
MVC 1: 4-0, Voleco JC – MVC JC:
4-0
Informatie over MVC
Voor informatie bel je met Ellen
Strik 06-12276308 (senioren), Linda
Fenne 06-28055008 (jeugd) of met
Patricia Pols 010-5929116 (recrean-
ten). Email: bestuur@mvcmaassluis.
nl, Website: www.mvcmaassluis.nl
Slecht weekend voor volleyballers
Na vele weken geheel Nederland
doorkruist te hebben en diverse toer-
nooien in België, Duitsland en Frank-
rijk te hebben bezocht was het dit
weekend een geheel judoweekend op
een steenworp afstand van Maasluis,
namelijk Vlaardingen.
Reden genoeg om met
een grote afvaardiging
hieraan deel te nemen.
Op zaterdag kwamen
de oudere judoka’s (on-
der 17 jaar en junioren/
senioren) op de mat,
terwijl de jongste selec-
tieleden (onder 10 jaar,
onder 12 jaar en onder
15 jaar) op de zondag
hun kunsten mochten
vertonen.
Met veel strijdlust en
goed judo wisten vele
Mahorokan judoka’s
zich te mengen in de
strijd om de medailles.
Naast een aantal ju-
doka’s, die net niet een
prijs konden bemachti-
gen, waren er een tien-
tal judoka’s, die het wel
gelukte.
Kampioen werden; Vera Tousain,
Margit de Voogd, Thomas van der
Maas, Kevin ten Hoeve en Coen van
Winden.
Het zilver was er voor; Jennifer Dad-
garporian, Sofie Schols en Bart Lan-
genberg. Keurig derde waren; Ke-
Veel Mahorokan judosuccessen in Vlaardingen
vin Dadgarporian en Ruben van der
Maas. Alle coaches konden deze dag
terugkijken op een succesvol week-
end en hebben veel goed judo gezien
van zowel de prijswinnaars als de ju-
doka’s, die dit keer zonder prijs huis-
waarts keerden.
Hoofdsponsor: Quatro Madera
“Excelsior M is een voetbalvereni-
ging die open staat voor iedereen die
op sportieve wijze in verenigingsver-
band sport wil bedrijven. Excelsior
M wil een sfeer creëren waarin ieder-
een- van jong tot oud- zich prettig en
veilig voelt en zich als een waardig
lid van de vereniging gedraagt. Daar-
voor is een gedragscode opgesteld zo-
dat voor iedereen duidelijk is wat er
van hem/haar wordt verwacht.”
Zo luidt de inleiding van de gedrags-
code die voor Excelsior Maassluis
is opgesteld. Ook binnen Excelsior
Maassluis laat het normbesef van
leden en toeschouwers op sommige
momenten te wensen over. Denk al-
leen maar terug aan de afgelopen
maanden toen de club te kampen
kreeg met inbraak, diefstal en vernie-
lingen op en rondom het sportpark.
Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering werd door het bestuur aan-
dacht gevraagd voor het signaleren
van misstanden op en rond de velden
en werd nadrukkelijk verzocht deze
misstanden te melden.
Een gevolg van die oproep is dat
er vanaf zaterdag 4 februari jl. een
Commissie Normen en Waarden in
het leven is geroepen die de normen
en waarden, zoals deze zijn opgesteld
in de gedragscode, moet gaan bor-
gen. De Commissie is ingesteld om
bij niet- en voetbalgerelateerde inci-
denten op te treden. Denk daarbij aan
het uitschelden van de trainer of te-
genstander, maar ook aan wangedrag
op en rond het sportcomplex.
Doel is, met of zonder sanctie, be-
wustwording bij de betrokkene(n) te
bewerkstelligen waardoor er voort-
aan gedrag wordt vertoond welke in
de lijn ligt van de opgestelde gedrags-
code van Excelsior Maassluis.
De commissie wordt gevormd door
Robert Pon, Aad Solleveld, Jorrit de
Koeijer, Huub Slangen, Jacqueline de
Hartog en Abdelmalik Kassimi.
Zij zullen de gemelde incidenten in
behandeling nemen. Na hoor en we-
derhoor zal de commissie maatrege-
len nemen, waaronder ook voorwaar-
delijke, die zij gepast acht. Zij is tot
het nemen van
die maatrege-
len gemanda-
teerd door het
Dagelijks Be-
stuur. Uitzon-
dering daarop
is een eventueel
royement; dat
kan en alleen
door het be-
stuur worden
opgelegd.
Excelsior M is
blij deze com-
missie te kun-
nen benoemen. De commissie zal
een prominente plek gaan innemen in
de organisatie van de vereniging en
moet “herkenbaar” worden voor een
ieder die bij Excelsior M sport wil be-
drijven of daarvan wil genieten.
Koning Winter regeert
Natuurlijk regeert Koning Winter
ook over Excelsior M. Het winter-
weer, en met name de sneeuwval van
vorige week, maken het nagenoeg on-
mogelijk om te trainen, laat staan het
spelen van wedstrijden. Vanaf vrij-
dag 3 februari jl. is de bal niet meer
aan het rollen gebracht op sportpark
Dijkpolder.
Het is te hopen dat er snel weer kan
worden gevoetbald maar of dat ook
gaat gebeuren is maar zeer de vraag.
De weersverwachtingen voor het ko-
mend weekend en de week daarna zijn
voor het bedrijven van amateurvoet-
bal zeker niet gunstig. Toch moet er
worden getraind. Ongetwijfeld zal de
technische staf alternatieven (gaan)
bedenken om in het ritme te blijven.
Voor geblesseerde spelers als Hamit
Alptekin en Robin van der Ende komt
deze vorstperiode natuurlijk wel als
gelegen. Zij zien immers wedstrijden
worden afgelast en krijgen alsnog de
mogelijkheid wedstrijden te spelen
die voorheen onmogelijk waren.
Excelsior M installeert
commissie Normen en Waarden
9 FEBRUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 15
aanbiedingen
Week 06 do/za.
maassluis -
koningshoek 92-301
2,50
2kilo
1,49
heel
kilo
0,69
500 gram
3,99 2kilo
2,50 3kilo
Vèrse aanbiedingen
rode
grape’s
rode
grape’s
de lekkerste
vol sap
uit de betuwe uit de betuwe
naar keuze
jonagold jonagold
en/of
goud- goud-
reinetten reinetten
witlof
blanke
witlof
broccoli broccoli
sinaasappels
“genesis” navel
heerlijke spaanse spaanse
“genesis” navel
sinaasappels
bloed
sinaasappels
voor de kenner
bloed
sinaasappels
0,69
heel kilo
nieuwe oogst nieuwe oogst
florida
“river pride” “river pride”
vo
l ro
de
vo
l ro
de
5PNQPVDFNFUTMBHSPPN 1,-
8FCXJOLFMPQXXXCBLLFSBNNFSMBBOOM
VSPXFLFO
SaucIjzenbroodje 1,-
1arwe puntbroodjes 6 stuks 1,-
Crackers met zonnebIoempItten 2,-
AanbIedIngen geIden van donderdag 9 tjm woensdag 1S IebruarI
PIZZERIA
D
e
l
l
a

c
a
s
a
Della Casa viert haar
20-jarig jubileum.
De hele maand februari
20% korting
Keucheniusstraat 2
3144 EN Maassluis
Tel. (010) 592 69 91
Tel. (010) 590 23 82
Er kan bij u aan de deur gepind worden!
www.dellacasa.thuisbezorgd.nl
20
jaar
P.J. Troelstraweg 6 - 3144 CX Maassluis
Maasdelta Maassluis is
GESLOTEN VOOR PUBLIEK:
- op donderdag 16 februari vanaf 15.00 uur
- op donderdag 23 februari vanaf 14.00 uur
i.v.m. een bijeenkomst voor het personeel.
Voor spoedeisende zaken kunt u
bellen naar tel. 010 - 5930410.
GEBOORTEKAARTJES
TROUWKAARTEN
Uw regiodrukker voor
Maasland, Maassluis, Maasdijk en het Westland
Aartsdijkweg 95 - 2676 LE Maasdijk
tel. 0174-510333 - fax 0174-510364
e-mail: info@jobbe.nl / www.jobbe.nl
Commissie 1 (De Buys)
19.00 – 20.00 uur: 1. Raadsvoorstel tot instemmen met het Uitvoeringsplan
Buitenruimte 2012
20.00 – 20.45 uur: 2. Raadsconsultatie onderzoek verkeersveiligheid Haven-
plein
Commissie 2 (De Logger)
19.00 – 20.15 uur: 1a. Raadsconsultatie invulling bezuiniging jongerenwerk
1b. Raadsvoorstel tot aanschaf mobiel activiteitencentrum
20.15 – 20.45 uur: 2. Raadsinformatiebrief d.d. 8 december 2011 inzake duur-
zaamheidsvisie 2012
Gemeenteraad (v.a. 21.00 uur in de Raadzaal)
Op de agenda staan o.a. het actualiteitenhalfuur (21.05 – 21.35 uur) en enkele
hamerstukken. Het volgende debatstuk staat op de agenda:
21.35 – 22.20 uur: Raadsconsultatie Evaluatie en voortzetting combinatiefuncties
Het Debat op Dinsdag vindt plaats in het stadhuis aan de Koningshoek.
Voor het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie via 010-5931985/1831 of
griffier@maassluis.nl. De agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien op de
website www.maassluis.nl > bestuur.
Debat op Dinsdag is live te volgen op internet: www.maassluis.nl
Agenda Debat op Dinsdag
Dinsdag 14 februari 2012
EEN KLEINE SORTE-
RING 2E HANDS AR-
TIKELEN vindt je in de
achterste winkel van het
Govert Wijnhuis. Bijvoor-
beeld: Schaatsen, Schil-
derijlijsten en boeken. De
opbrengst is voor een ge-
zin in Roemenië. Welkom
op de Noordvliet 19. Tel.
5912781
Te koop: ijsselsteentjes,
oude straatklinkers (vijf-
duimers) en veel soorten
dakpannen.
Tel. 0174-420959.
TE KOOP: Moderne fau-
teuil in zeer goede staat,
antraciet grijs floer, blank
eiken pootjes, vraagprijs
€50,- Tel: 010-5927931
LUXE RECR. WONING
RIJSSEN / HOLTEN,
RUST, RUIMTE EN NA-
TUUR: Tel. 0548-365433
www.bungalows holten.nl.
HEB JE AL BIJ ONS GE-
KEKEN naar ideeën voor
deze marriage week en
voor Valentijnsdag? Wel-
kom voor cadeautjes,
interessante boeken en
dvd’s. Vriendelijke groeten
van de medewerkers van
de Bijbel-In, Noordvliet 19
TE KOOP: 4 houten eet-
kamerstoelen met beige
leren bekleding, per 4 voor
40 euro, Tel. 010-5928829
WIE WIL RUILEN: Oude
reclamespiegel Heineken
bier Brouwerij Maatschap-
pij voor 1 Tekno Vrachtau-
tomodel €25,- Tel. 0174-
387197
TE KOOP: schaatsen
Viking lage Noren maat
40 (met beschermers).
Vaste prijs €40,- Tel. 06-
50588177.
POPPENMAAKSTERS
OPGELET. Te koop: 8
poppenpruiken, lang, kort,
blond, bruin. De meeste
van echt haar. Enkele zijn
gebruikt. 4 paar ogen,
waarvan 2 paar van glas.
Fixatief. Gebruikte wim-
pers. Huidskleurverf en
–poeder. Spatels. 2 boe-
ken van Joke Grobben. €
25,—. Tel. 010-5916534.
TE KOOP: Zibro petro-
leum kachel, zeer warm,
gaat weg i.v.m. C.V. in-
clusief 20 liter petrole-
um. Prijs: €75,- Tel: 06-
30109790
Maandag 6 februari 2012 - Vanmor-
gen een extra Journaal over wel of
geen Elfstedentocht. Maar dichterbij
huis is het ook goed toeven.
Vanmiddag de schaatsen onder ge-
bonden voor een paar vlietrondjes.
Het weer en de sfeer waren geweldig,
maar het ijs liet iets te wensen over.
Ben je net lekker op snelheid moet je
alweer afremmen omdat er een stuk
’’struikel ijs” zit.
Naar Schipluiden is lastig, dit stuk is
helemaal niet geveegd en dus zie je
IJs’pret’
scheuren en zwakke plekken niet.
Terug naar het Jachthuis dan maar
voor een lekkere warme chocomel.
Vandaar vertrekt een schitterende
sneeuwschuiver over de Boonervliet
naar de Vlaardingse vaart.
Er achteraan dan maar. Een mooie
schone baan met redelijk glad ijs, tot-
dat…………….
Helaas onze sneeuwschuiver is door
het ijs gezakt. Toch maar even om-
keren dan.
Willie de Bruin
Het Racket en Partycentrum Maas-
sluis heeft weer een nieuwe exposi-
tie! Deze keer heeft de heer Gerard
Rolvers een aantal van zijn mooiste
foto’s in bruikleen gegeven.
Als hobby fotograaf heeft hij op zijn
reis door Kenia een mooie reportage
gemaakt van de wilde dieren.
Ook is hij regelmatig in Diergaarde
Blijdorp te vinden om daar de die-
ren te fotograferen. Hiervan hangen
nu diverse exemplaren aan de wand.
Ook zijn er nog een aantal foto’s van
Bob van Buren te bewonderen. Bent
u nieuwsgierig naar deze expositie,
kom gerust eens binnen lopen om te
kijken.
Racket en Party Centrum Maassluis
vindt u aan de Dr. Albert Schweitzer-
dreef 435 te Maassluis.
Nieuwe expositie
bij Racket en Partycentrum
Met de Elfstedentocht in aantocht is
het natuurlijk heel leuk om te weten
wat al die wedstrijd- en toerrijders
straks mee gaan maken in Friesland.
U leest het allemaal in Een Elfsteden-
rijder vertelt … van de Maaslandse
auteur Fred Louter. Het boek, dat vo-
rig jaar verscheen, is nu ook nog eens
voor de speciale actieprijs van slechts
10 euro verkrijgbaar bij onder meer
Het Drankenkabinet aan de Zuidvliet
in Maassluis.
Sinds de eerste Elfstedentocht in
1909 hebben honderdduizenden land-
genoten, maar ook buitenlanders,
deelgenomen aan dit unieke schaats-
evenement. Onder hen tal van Mid-
den-Delflanders en Maassluizers. Net
als alle wedstrijdrijders hebben ook
deze toerrijders allemaal hun eigen
herinneringen aan de Elfstedentocht.
Een aantal van hen vertellen hun ver-
haal in Een Elfstedenrijder vertelt …
Met onder anderen winnares 1986
Tineke Dijkshoorn, Kees en Jacoline
van Aalst, IJsbrand Chardon, Gijs de
Jong, Willem Nell, Leen Noordam
en Jaap van Duijn. Voorwoord: Henk
Angenent, winnaar laatste Elfsteden-
tocht 1997.
Een Elfstedenrijder vertelt … is naast
Het Drankenkabinet te koop via de
website van RETROVISION:
www.retrovision.nl, aan de Haag-
Een Elfstedenrijder vertelt ...
nog nooit zo actueel!
Tijdens deze koude
dagen zijn de mede-
werkers van ERA
Contour die de Woon-
servicezone aan de
Vloot voor Maasdelta
bouwen gewoon aan
het werk. De studen-
ten van de opleiding
horeca-assistent von-
den dat de mannen die
zo hard werken aan de
bouw van hun nieuwe
school wel even ver-
wend mochten wor-
den. Daarom kookten
ze een grote pan erw-
tensoep en brachten
die met de hele klas
naar de bouwvakkers
tijdens hun lunchpau-
ze. Dit initiatief werd met vreugde ontvangen en de erwtensoep viel erg goed
in de smaak!
Horecastudenten Albeda College Maassluis
brengen verse erwtensoep aan bouwers
nieuwe school
Het koop- en winkelgedrag verandert
ingrijpend. Het opvallendst daarbij is
dat de consument tijdens het koop-
proces naast de fysieke winkel steeds
meer gebruik maakt van andere ka-
nalen, zoals internet. Een ontwikke-
ling die ‘het nieuwe winkelen’ wordt
genoemd. Het Hoofdbedrijfschap De-
tailhandel (HBD) is het project ‘Het
nieuwe winkelen in de binnenstad’
gestart om winkeliers en hun mede-
werkers te leren hoe zij als collectief
sneller en beter in kunnen spelen op
dit fenomeen.
Volgens Jan Willem Janssen, ad-
viseur innovatie bij het HBD, is het
nieuwe winkelen een revolutie in de
detailhandel, zoals dat eerder het
geval was met de opkomst van wa-
renhuizen en de zelfbediening. “Die
revolutie begint rond 1995 met de
komst van internet en de webwin-
kels. Aanvankelijk zijn dat saaie en
fantasieloze online catalogi waar je
snel kunt zoeken naar producten en
diensten, maar waar je verder alleen
plaatjes en prijzen kunt bekijken en
vervolgens bestellen en betalen. Die
eerste webwinkels hebben een aantal
lasten van het traditionele winkelen
enigszins weggenomen: geen beperk-
te openingstijden, geen nee verkopen,
geen jengelende kinderen. Zij bieden
echter niet de lusten van het winke-
len in een fysieke winkel: persoonlijk
contact, emotie, beleving, voelen,
proeven, passen. Dit type webwin-
kels blijkt dan ook vooral geschikt
voor doelgerichte aankopen van stan-
daardproducten en diensten (weinig
aankooprisico) en nicheproducten en
diensten. Dit geldt echter niet voor de
nieuwe generatie webwinkels. Ook
het internet wordt steeds meer een
kanaal waar je een leuke winkelbele-
ving kunt ervaren.”
Hoe kan de winkelier hier mee om
gaan?
Winkeliers moeten zich realiseren
dat de klanten niet automatisch naar
de winkel komen. De moderne con-
sument heeft veel mogelijkheden om
zijn of haar aankopen te doen. Suc-
cesvolle retail ondernemers spelen al
in op dit ‘cross channel gedrag’. De
toppers onder zowel traditionele win-
keliers als webwinkeliers zijn binnen
een paar jaar in staat hun klanten een
integrale winkelbeleving te bieden.
Individuele winkeliers die zich tegen
deze nieuwe bedreiging willen wape-
nen hebben vaak niet de middelen en
de investeringen die nodig zijn. Dit is
voor hen (maar in feite ook voor de
grotere ketens) alleen mogelijk door
zaken collectief aan te pakken. De
binnenstad met alle ondernemers die
hierin actief zijn, is zo’n collectief.
Ondernemers in de binnenstad zijn
in staat om gezamenlijk een platform
(en de infrastructuur, inclusief de
diensten die hierop worden aangebo-
den aan zowel consumenten als be-
drijven) op te zetten dat het nieuwe
winkelen mogelijk maakt. Daarnaast
is voor winkeliers uiteraard ook sa-
menwerking in de distributieketen
(met groothandels, fabrikanten) van
groot belang om het nieuwe winke-
len mogelijk te maken. Denk bijvoor-
beeld aan de noodzaak van actuele en
rijke productinformatie (detail foto’s,
video’s en dergelijke) in moderne
webwinkels. Het nieuwe winkelen is
bij uitstek een onderwerp waarbij het
gaat om kennis en innovatie.
Het HBD presenteert daarom in sa-
menwerking met de KvK en de OFM
een info-avond voor alle belangstel-
lenden in de Koningshof op 15 fe-
bruari aanstaande. Na de presentatie
volgen nog een tweetal interviews
met succesvolle ondernemers die het
nieuwe winkelen al in de praktijk
toepassen. Laat deze avond niet aan
u voorbij gaan. Deze zeer leerzame
avond kan bepalend zijn voor het suc-
ces van de naaste toekomst. Inschrij-
ven kan op de site van de OFM
(www.ofmmaassluis.nl)
Het nieuwe winkelen
Op woensdag 4 januari 2012 zijn er
1798 afgedankte kerstbomen ingele-
verd bij de 5 inleverplaatsen in Maas-
sluis. De kinderen die de bomen
kwamen inleveren kregen voor iedere
boom € 0,50 én een lootje.
De prijzen zijn op woensdag 1 febru-
ari 2012 door wethouder A.G.M. Ke-
ijzer uitgereikt tijdens een feestelijke
bijeenkomst in het stadhuis aan de
Koningshoek.
Wethouder Keijzer heeft tijdens de
bijeenkomst door middel van loting
bepaald wie als 1e, 2e, 3e, 4e of 5e
een prijs mocht uitzoeken zodat de
prijswinnaars zelf konden kiezen met
welke prijs zij naar huis gingen.
De prijswinnaars waren:
• Lisa, Tessa en Sander Wakker met
89 bomen
• Sanne en Koen Pleijsier met 46 bo-
men
• Nick Mosterd met 150 bomen
• Jeroen van den Kerkhoff met 28
bomen
• Marit Zeegers met 40 bomen
Foto Roger van der Kraan
Feestelijke uitreiking kerstbomenloterij
Ontwerp nieuwe
begraafplaats
door gemeenteraad
vastgesteld
Op 31 januari 2012 gaf de gemeente-
raad van Maassluis haar steun voor
het definitief ontwerp voor de nieuwe
begraafplaats op het terrein De Dijk.
Dit definitief ontwerp, het zogeheten
Craquelé model, maakt de ontwik-
keling van een meer natuurgericht
en -beheerde invulling mogelijk. De
parkachtige inrichting van de be-
graafplaats speelt daarmee in op de
huidige trends in de ontwikkeling
van nieuwe begraafplaatsen in Ne-
derland. Op de nieuwe begraafplaats
op De Dijk wordt ook een aula gerea-
liseerd die voldoet aan de wensen van
de inwoners van de stad.
Het terrein De Dijk is gelegen tus-
sen de Vlaardingse Dijk en de Nieu-
we Waterweg en is circa 10 hectare
groot. Het is op dit moment braak lig-
gend. Om de ruimte beter te benutten
en optimaal gebruik te maken van het
groene karakter en het waterfront, is
de gemeente Maassluis bezig met de
ontwikkeling van een werklocatie op
deze aansprekende plek.
Zie voor meer informatie over werk-
locatie De Dijk: www.dedijk.info.
Maassluise Bridge
Club de Haven
Uitslag competitie dinsdag 07-02-
2012. Lokatie “Muziekgebouw”
Blauw
1 Max & Rob 57,42 48,27c
2 Koos & Ruud 57,05 57,14
3 Hans & Lou 55,97 57,14
4 Kryn & Ien 53,10 50,89
5 Ab & Jan 52,10 54,23
6 Janny & Maup 51,70 46,43c
7 Gusta & Els 51,38 62,50
8 Gery & An 51,15 48,27c
9 Arie & Henny 50,70 62,50
4 Christa & Astrid 52,93 51,74
5 Gerrie & Riet 52,50 42,01
6 Gerard & An 52,41 57,64
7 Gé & Gijsbert 51,67 65,49
8 Vera & Matty 51,21 52,78
9 Henny & Jitske 48,63 48,26
10 Nico & Dick 47,46 40,42c
11 Tini & Robert 47,06 46,88
12 Bart & Clara 46,11 46,94
13 Riet & Anneke 44,79 40,42c
14 Jan & Wil 44,26 31,94
15 Els & Femmy 44,00 45,28
16 Ina & Zwaan 43,89 46,88
17 Marianne&Henny 29,55 22,46a
10 Tinus & Jan 50,24 35,95i
11 Greetje & Jacques 49,93 60,30
12 Marianne & Jo 49,09 52,38
13 Ann & Jo 48,61 44,94
14 Bas & Pauline 48,11 43,75
15 Truus & Nel 47,64 37,50
16 Henny & Tammo 46,21 42,56
17 Bert & Ruut 45,17 46,43c
18 Gre & Nel 44,04 42,56
19 Kees & Ben 43,94 50,95
Geel
1 Loes & Sheila 57,94 55,69
2 Rosiet & Jeannet 55,85 59,72
3 Paul & Klazien 54,67 58,33
winde 4 (vooraf even bellen met 06-
17228437) en in Café ’t Jachthuis in
de Foppenpolder.
9 FEBRUARI 2012 MAASSLUISE COURANT 16
K
i
t
t
y
NIEUW
DE CAIWAY COMBI
Het gemak van Alles-in-1
Caiway introduceert een nieuw product:
de Caiway Combi. Een Alles-in-1 pakket
dat precies aan sluit op de wensen van de
moderne con sument.
Wilt u de aller beste HD televisiezenders?
Razendsnel internet? Lekker lang bellen
tegen lage tarieven?
Kies dan voor de Caiway Combi. Wel zo
makkelijk. Wel zo overzichtelijk. En niet in
de laatste plaats zeer betaalbaar.
Easy of Relax?
Caiway biedt u twee varianten van de Caiway
Combi aan. Neemt u de Caiway Combi Easy
voor slechts € 44,- per maand? Of wilt u nog
meer snelheid en gaat u voor de
Caiway Combi Relax van € 55,- per maand?
TOPKWALITEIT TELEVISIE, RAZENDSNEL INTERNET EN SUPERVOORDELIG BELLEN IN ÉÉN PAKKET
De voordelen op een rij.
Caiway Combi Easy
º Televisie: allerbeste digitale zehders
waarvan 20 in HD-kwaliteit
º lhterhet (dowh/up): 15/1,5 Mbit/s
º Telefohie: lage tarieveh
Caiway Combi Relax
º Televisie: allerbeste digitale zehders
waarvan 20 in HD-kwaliteit
º lhterhet (dowh/up): 35/3,5 Mbit/s
º Telefohie: lage tarieveh
Stap ook over!
“Hallo, ik ben Kitty. Kitty van Caiway.
Samen met mijn collega’s doe ik er
alles aan om de overstap naar de
Caiway Combi zo eenvoudig mogelijk
te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om
de installatie. Die kunt u eenvoudig zelf
doen. En als u ondersteuning nodig
heeft, dan help ik u er graag bij.
Dus bel (088) 2249 010. Of geef
uw bestelling vandaag nog door via
www.caiway.nl/combi. Tot snel!”
NB: voor de HD-zenders heeft u een HD-ontvanger nodig.
Prijs exclusief kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Actie loopt tot 31 maart 2012, zolang de voorraad strekt. Vraag ons naar de voorwaarden.
Drie jaar algemene garantie tot maximaal 100.000 km. Drie jaar lakgarantie. Twaalf jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit. Drie jaar Mazda Euro Service.
de
andere helft
volgend jaar
de helft &
betaal nu
Tijdelijk 50/50-deals op alle Mazda2 modellen.
U rijdt aI een Mazda2 vanaf ĕ 5.745,-.
Nu een hele nieuwe Mazda2 rijden voor de helft van de prijs. Dat kan met de 50/50-deals op alle Mazda2
modellen. U betaalt nu de helft van de prijs en volgend jaar de andere helft. Daarnaast biedt de Mazda2 u al
veel voordeel, zeker als u kiest voor de BiFuel. Zoals een volle tank voor maar €20 en een vrijstelling van de
wegenbelasting tot 2014. Kom nu naar onze showroom voor 100% voordeel!
Gemiddeld verbruik getoonde modellen: 100 km/km’s per liter/CO2-uitstoot g/km: van 5,2 tot 6,4/ van 1:
19,2 tot 1: 15,6/ van 138 tot 152.
AUTOMOBIELBEDRIJF HUISMAN B.V.
EYYkYeZY[`l)-²*./.9OEYYk\abc²L]d&()/,%-)0)/)²_]jYj\nYf\]fZgk&((1+8eYr\Yf]l&fd
www.huisman-autobedrijf.nlEigen bezorg- en servicedienst door het hele Westland
Prins Hendrikstraat 235-241
Hoek van Holland, Telefoon 0174-382318
www.profilekeesvandenburg.nl
Openingstijden:
van 9.00 tot 18.00 uur.
Maandag gesloten.
OPHEFFINGS-
UITVERKOOP
(ik maak ruimte voor mijn opvolger)
40%
KORTING
op alle Ligfietsen, Tandems, Racefietsen, Mountainbike’s,
Hometrainers, Fietsdragers, Fietstassen (kleur)
Met behoud van service en garantie!
Verf
Glas
100 soorten op voorraad!
Behang
Reigerstraat 28
3145 CT Maassluis
Telefoon 010 - 592 80 49
e-mail: info@marienvaneijmeren.nl
marien
van
eijmeren
Dag en nacht bereikbaar voor al uw personenvervoer,
t/m 4 personen of 5/8 personenbus, lokaal, regionaal, airportservice,
rolstoelvervoer en contractvervoer.
Kijk ook op onze website: www.taxi-vonk.nl
Wij rijden ook speciaal vervoer voor:
Maassluis
010-59 00 228
Maassluis 06-428 123 20
b.g.g. 06-461 638 84
Pastoor Van Rooijplein 1 • De Lier
T 0174- 527152 • I www.drukkerijriezebos.nl
IN ALLE SOORTEN EN MATEN,
ÓÓK VOLGENS UW EIGEN ONTWERP
GEBOORTEKAARTJES
TE KOOP: Moderne fau-
teuil in zeer goede staat,
antraciet grijs floer, blank
eiken pootjes, vraagprijs
€50,- Tel: 010-5927931
LUXE RECR. WONING
RIJSSEN / HOLTEN,
RUST, RUIMTE EN NA-
TUUR: Tel. 0548-365433
www.bungalows holten.nl.
HEB JE AL BIJ ONS GE-
KEKEN naar ideeën voor
deze marriage week en
voor Valentijnsdag? Wel-
kom voor cadeautjes, inte-
ressante boeken en dvd’s.
Vriendelijke groeten van
de medewerkers van de
Bijbel-In, Noordvliet 19
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster, Koningshoek
TE KOOP: 4 houten eet-
kamerstoelen met beige
leren bekleding, per 4 voor
40 euro, Tel. 010-5928829
TE KOOP: schaatsen
Viking lage Noren maat
40 (met beschermers).
Vaste prijs €40,- Tel. 06-
50588177.
TE KOOP: Antieke Buffet-
kast, geloogd eiken, type
Henri Deux; vraagprijs
€175,- Tel: 010-5927931
TE KOOP: Twee antieke
stoeltjes met rieten rug-
leuning en geborduurde
zitting €25 per stuk. Tel:
010-5927931
TE KOOP: Zibro petro-
leum kachel, zeer warm,
gaat weg i.v.m. C.V. in-
clusief 20 liter petrole-
um. Prijs: €75,- Tel: 06-
30109790
WIE WIL RUILEN: Oude
reclamespiegel Heineken
bier Brouwerij Maatschap-
pij voor 1 Tekno Vrachtau-
tomodel €25,- Tel. 0174-
387197
PIET’S AUTOPOETS-
CENTRALE Uw autolak
het best beschermd tegen
winterse omstandigheden.
Maak nu een afspraak: 06-
18802801