C u trúc và ho t Tác gi : T Uyên

ng c a m ng mpls

I.C u trúc nút c a MPLS M t nút c a MPLS có hai m t ph ng: m t ph ng chuy n ti p MPLS và m t ph ng i u khi n MPLS. Nút MPLS có th th c hi n nh tuy n l p ba ho c chuy n m ch l p hai. Ki n trúc c b n c a m t nút MPLS nh sau:

M t ph ng chuy n ti p (Forwarding plane) M t ph ng chuy n ti p s d ng m t c s thông tin chuy n ti p nhãn (LFIB - Label Forwarding Information Base) chuy n ti p các gói. M i nút MPLS có hai b ng liên quan n vi c chuy n ti p là: c s thông tin nhãn (LIB - Label Information Base) và LFIB. LIB ch a t t c các nhãn c nút MPLS c c b ánh d u và ánh x c a các nhãn này n các nhãn c nh n t láng gi ng (MPLS neighbor) c a nó. LFIB s d ng m t t p con các nhãn ch a trong LIB th c hi n chuy n ti p gói. 1. Nhãn (Label) trong MPLS i.Ki u khung (Frame mode): Ki u khung là thu t ng khi chuy n ti p m t gói v i nhãn g n tr c tiêu l p ba. M t nhãn c mã hoá v i 20bit, ngh a là có th có 220 giá tr khác nhau. M t gói có nhi u nhãn, g i là ch ng nhãn (label stack). m i ch ng trong m ng ch có m t nhãn bên ngoài c xem xét. Hình 2 mô t nh d ng tiêu c a MPLS

Trong ó: í EXP=Experimental (3 bit): dành cho th c nghi m. Cisco IOS s d ng các bit này gi các thông báo cho QoS; khi các gói MPLS x p hàng có th dùng các bit EXP t ng t nh các bit IP u tiên (IP Precedence). í S=Bottom of stack (1 bit): là bí cu i ch ng. Nhãn cu i ch ng bit này t c thi t l p lên 1, các nhãn khác có bí này là 0. t í TTL=Time To Live (8 bit): th i gian s ng là b n sao c a IP TTL. Giá tr c a nó c gi m t i m i ch ng tránh l p (gi ng nh trong IP). Th ng dùng khi ng i i u hành m ng mu n che d u c u hình m ng bên d i khi tìm ng t m ng bên ngoài. ii. Ki u t bào (Cell mode): Thu t ng này dùng khi có m t m ng g m các ATM LSR dùng MPLS trong m t ph ng i u

Khi giá tr nhãn t ng ng c tìm th y. Sau khi trao i nhãn trong m t ph ng i u khi n. nhãn là tr ng VPI/VCI c a t bào. 2. C s thông tin chuy n ti p nhãn (LFIB) C u trúc c a LFIB c mô t nh hình sau: 3. Cu i cùng. Trong ki u t bào. dùng giá tr VCI/CPI t ng ng ã trao i trong m t ph ng i u khi n và truy n t bào i. multicast và các gói unicast có thi t l p bit ToS.khi n trao i thông tin VPI/VCI thay vì dùng báo hi u ATM. Nút MPLS l y giá tr trong nhãn c a gói v a n làm ch m c n LFIB. Các thu c t nh này giúp MPLS có th t ng th ch t t v i vi c chuy n i các m ng t IPv4 lên IPv6. nó s dung giao ti p v t lý n i gói n ch n m t LFIB c th ph c v chuy n ti p gói. Trong ó: GFC (Generic Flow Control): i u khi n lu ng chung VPI (Virtual Path Identifier): nh n d ng ng o VCI (Virtual Channel Identifier): nh n d ng kênh o PT (Payload Type): Ch th ki u tr ng tin CLP (Cell Loss Priority): Ch c n ng ch th u tiên hu b t bào HEC (Header error check): Ki m tra l i tiêu . . ho c Apple Talk . Tuy nhiên. M t nút MPLS truy xu t b nh n l y ra các thông tin nh quy t nh dành ra tài nguyên c n thi t chuy n ti p gói. N u nút MPLS ch a nhi u LFIB trên m i giao ti p. IPX.m t ph n c a IPv4. MPLS ch dùng m t thu t toán chuy n ti p d a trên s hoán i nhãn (Label swapping). Các thu t toán chuy n ti p thông th ng s d ng nhi u thu t toán nh unicast. Kh n ng chuy n ti p và tra c u t c nhanh giúp chuy n nhãn (label switching) tr thành công ngh chuy n m ch có t nh th c thi cao. b nh tuy n ngõ vào (ingress router) phân tách gói thành các t bào ATM. m t ph ng chuy n ti p. Thu t toán chuy n ti p nhãn (Label Forwarding Algorithm) B chuy n nhãn s d ng m t thu t toán chuy n ti p d a vào vi c hoán i nhãn. MPLS s thay th nhãn trong gói ó b ng nhãn ra (outgoing label) t m c con (subentry) và g i gói qua giao ti p ngõ ra t ng ng n tr m k ã c xác nh. MPLS còn có th dùng chuy n v n các giao th c l p ba khác nh IPv6. Các ATM LSR ph a trong ho t ng nh chuy n m ch ATM ± chúng chuy n ti p m t t bào d a trên VPI/VCI vào và thông tin c ng ra t ng ng. b nh tuy n ngõ ra (egress router) s p x p l i các t bào thành m t gói.

M i mô un i u khi n ch u trách nhi m ánh d u và phân ph i m t t p các nhãn c ng nh l u tr các thông tin i u khi n có liên quan khác. s liên k t. Các giao th c nh tuy n Link-state nh OSPF và IS-IS là các giao th c c ch n vì chúng cung c p cho m i nút MPLS thông tin c a toàn m ng. 7500 ho c dùng m t mô un x lý tuy n (RMP ± Route Processor Module) tham gia x lý nh tuy n IP. FIB trong m t ph ng d li u. Các giao th c c ng n i (IGPs ± Interior Gateway Potocols) c dùng xác nh n kh n ng n c. Các nút MPLS enable ATM s dùng m t b i u khi n nhãn (LSC ± Label Switch Controller) nh b nh tuy n 7200.5: M t ph ng i u khi n và m t ph ng chuy n ti p II. b n nh tuy n IP dùng xây d ng b l u tr chuy n m ch nhanh (Fast switching cache) ho c FIB (dùng b i CEF . Do ó. Các thành ph n m t ph ng d li u và m t ph ng i u khi n c a MPLS Cisco Express Forwarding (CEF) là n n t ng cho MPLS và ho t ng trên các b nh tuy n c a Cisco. n i b nh tuy n th c hi n c ch chuy n ti p và x lý các gói tin. Khi b nh tuy n s d ng CEF. b n nh tuy n IP cung c p thông tin c a m ng ch và subnet prefix. Trên b nh tuy n còn duy trì hai c u trúc khác là c s thông tin nhãn (LIB ± Label . MPLS dùng m t m u chuy n ti p d a trên s hoán i nhãn k t n i v i các mô un i u khi n khác nhau. nó duy trì t i thi u 1 FIB.M t ph ng i u khi n (Control Plane) M t ph ng i u khi n MPLS ch u trách nhi m t o ra và l u tr LFIB. thông tin liên k t nhãn ch c phân ph i gi a các b nh tuy n n i tr c ti p v i nhau b ng cách dùng giao th c phân ph i (LDP ± Label Distribution Protocol) ho c TDP (Cisco µs proproetary Tag Distribution protocol) Các nhãn c trao i gi a các nút MPLS k c n xây d ng nên LFIB. Các mô un i u khi n MPLS g m: o nh tuy n Unicast (Unicast Routing) o nh tuy n Multicast (Multicast Routing) o K thu t l u l ng (Traffic engineering) o M ng riêng o (VPN ± Virtual private Network) o Ch t l ng d ch v (QoS ± Quality of service) Hình A. Tuy nhiên v i MPLS. T t c các nút MPLS ph i ch y m t giao th c nh tuy n IP trao i thông tin nh tuy n n các nút MPLS khác trong m ng. Nó ph n ánh toàn b n i dung c a b ng nh tuy n IP (IP routing table). Trong các b nh tuy n thông th ng. CEF là i u ki n tiên quy t trong th c thi MPLS trên m i thi t b c a Cisco ngo i tr các ATM switch ch h tr ch c n ng c a m t ph ng chuy n ti p d li u.Cisco Express Forwarding). CEF là m t c ch chuy n m ch thu c s h u c a Cisco nh m làm t ng t nh n gi n và kh n ng chuy n ti p gói IP. ánh x 1-1 gi a FIB và b ng nh tuy n. ch a m t ánh x các m ng ch trong b ng nh tuy n v i các tr m k ti p (next-hop adjacencies) t ng ng. CEF tránh vi c vi t l i overhead c a cache trong môi tr ng lõi IP b ng cách s d ng m t c s thông tin chuy n ti p (FIB ± Forwarding Information Base) quy t nh chuy n m ch. và ánh x gi a FEC và ia ch tr m k (next-hop address). Các giao th c nh tuy n link-state g i thông tin nh tuy n (flood) gi a m t t p các b nh tuy n n i tr c ti p (adjacent).

LDP dùng c ng TCP 646 Có 4 lo i thông i p LDP: .7: Thi t l p LDP session (3) Phân ph i nhãn b ng m t giao th c phân ph i nhãn (LDP) Trong m t mi n MPLS. Giao th c phân ph i nhãn (LDP . .Session: Thi t l p.TDP dùng c ng TCP 711 . C u hình: Router(config)#mpls label protocol {ldp | tdp} Th c hi n l nh khi b nh tuy n không m c nh dùng LDP ho c mu n chuy n t LDP sang TDP. LIB c t o nên d a vào giao th c phân ph i nhãn và t LIB k t h p v i FIB t o ra LFIB. L nh này có th c c u hình toàn c c ho c trên giao ti p: Router(config-if)#mpls label protocol {ldp | tdp} N u c u hình trên giao ti p thì nó s ghi è lên l nh toàn c c. b o d ng và h y phiên làm vi c gi a các LSR. thông tin v các m ng n c do các giao th c nh tuy n cung c p dùng xây d ng b ng nh tuy n (RIB . Giao th c phân ph i s d ng gi a các láng gi ng MPLS có nhi m v t o ra các m c trong hai b ng này.Routing Information Base). RIB cung c p thông tin cho FIB. .Information Base) và c s thông tin chuy n ti p nhãn (LFIB ± Label Forwarding Information Base).label distribution protocol hay TDP .Discovery: qu ng cáo và ch p nh n s có m t c a LSR trong m ng. M c nh trên b nh tuy n s d ng LDP. Ho t ng chuy n ti p c a MPLS Th c hi n chuy n ti p d li u v i MPLS g m các b c sau: (1) Gán nhãn MPLS (trên LSR). Vi c k t n i gi a m ng c th v i nhãn c c b và .tag distribution protocol ) th c hi n gán nhãn và trao i nhãn gi a các LSR trong mi n MPLS thi t l p các phiên làm vi c (session). LIB thu c m t ph ng i u khi n và c giao th c phân ph i nhãn s d ng khi a ch m ng ch trong b ng nh tuy n c ánh x v i nhãn nh n ct b nh tuy n xuôi dòng. (2) Thi t l p LDP/TDP gi a LSR/ELSR. Nh v y. c dùng chuy n ti p các gói c gán nhãn. LFIB thu c m t ph ng d li u và ch a nhãn c c b (local label) n nhãn tr m k ánh x v i giao ti p ngõ ra (outgoing interface). và m t ph ng i u khi n c a MPLS III. Vi c gán nhãn có th gán c c b trên b nh tuy n ho c trên giao ti p c a b nh tuy n. Hình A. m t nhãn gán t i m t a ch (FIB) ch c phân ph i t i các láng gi ng ng c dòng sau khi thi t l p session. .Advertisement: qu ng cáo ánh x nhãn t i FEC .Notification: báo hi u l i.

Nhãn này s d ng khi th c hi n QoS v i MPLS. Nhãn này c dùng trong m ng MPLS cho nh ng tr m k cu i.Ch duy trì nhãn t do (liberal label retention mode): duy trì k t n i gi a nhãn và m ng ch nh ng không l u gi tr m k cho ch n ó. Nó h y các k t n i t LSR xuoi dòng mà không ph i tr m k c b nh .Nhãn Explicit-null: c gán gi giá tr EXP cho nhãn trên c a gói n. .Nhãn Implicit-null hay POP: Nhãn này c gán khi nhãn trên (top label) c a gói MPLS n b bóc ra và gói MPLS hay IP c chuy n ti p t i tr m k xuôi dòng. Nó c dùng trong th c thi MPLS VPN. khi gói MPLS n nó b bóc t t c nhãn trong ch ng nhãn ra tr thành m t gói IP và th c hi n tra c u trong FIB xác nh giao ti p ngõ ra cho nó. Các lo i nhãn ra c bi t .T nguy n xuôi dòng (Unsolicited downstream) c l u tr trong LFIB và LIB.Yêu c u xuôi dòng (Downstream on demand) .Untagged: gói MPLS n c chuy n thành m t gói IP và chuy n ti p n ch.m t nhãn tr m k (nh n t b nh tuy n xuôi dòng) dùng các ph ng th c phân ph i nhãn nh sau: . Nhãn trên c hoán i v i giá tr 0 và chuy n ti p nh m t gói MPLS t i tr m k xuôi dòng. . . Giá tr c a nhãn này là 3 (tr ng nhãn 20 bit).MPLS (4) S duy trì nhãn MPLS Có hai ch duy trì nhãn: .Ch duy trì nhãn th ng xuyên (conservative label retention mode): duy trì nhãn d a vào h i áp LDP hay TDP c a tr m k . c a ch n ch nh nên t i thi u IV. . . LSR có th chuy n ti p gói ngay khi IGP h i t và s l ng nhãn l u gi r t l n cho t ng ch n c th nên t n b nh .Aggregate: v i nhãn này.