You are on page 1of 17

Chuyên ngành Virut

Mã s : 62.72.68.05

TT 1

H oàn Th Ng c

Tên Anh

N m sinh 1940

Tên c quan công tác Vi n V sinh D ch t Trung ng

Tên

tài lu n án

2 3

Ngô Thu L u Th Minh

Anh Châu

1963 1947

Vi n V sinh D ch t Trung S Y t Hà N i

ng

4

Tu n

t

1970

Công ty V cxin và Sinh ph m

5

Nguy n Xuân

i n

1939

Vi n V sinh D ch t Trung

ng

6 7

Nguy n Th H ng Nguy n Th

H nh H o

1957 1940

Vi n V sinh D ch t Trung Vi n V sinh D ch t Trung

ng ng

8 9 10 11

Hoàng Minh Nguy n Hoàng Th Lê Th ng

Hi n Hi n Liên Luân

1956 1966 1957 1962

TT Ki m

nh Qu c gia

TTSX v cxin Sabin TT Ki m nh Qu c gia

TTSX v cxin Sabin

12

Lê Th Qu nh

Mai

Vi n V sinh D ch t Trung

ng

13

Th y

Ngân

1959

TT Ki m

nh Qu c gia

14 15

Nguy n H nh Nguy n Xuân

Phúc Quang

1950 1954?

Vi n V sinh D ch t Trung B nh Vi n B ch Mai

ng

B c u tìm hi u vai trò c a virus ROTA trong b nh a ch y c p trên b nh nhân i u tr b nh vi n Xanh Pôn và các tr m y t xã thu c huy n T Liêm Hà N i, trong th i gian 1981-1985 Xây d ng tiêu chu n Vi t nam v thành ph n hoá h c cho v cxin viêm gan B và viêm não Nh t b n Dùng ph ng pháp ch n oán huy t thanh h c phát hi n m t s c i m b nh Dengue phòng khám a khoa khu v c B ch Mai và b nh vi n Hai Bà Tr ng, Hà n i trong nh ng n m 1982-1989 ánh giá hi u qu tri n khai v cxin tiêm phòng VGB do Vi n VSDTT s n xu t dùng trong ch ng trình tiêm ch ng m r ng Nghiên c u hi u giá kháng th kháng VCA (Viral Capsid antigen) c a virut Epstain-Bar ng i bình th ng và b nh nhân ung th vòm h ng Vi t nam b ng ph ng pháp mi n d ch hu nh quang gián ti p áp ng mi n dich tr em t 1 5 tu i sau khi tiêm v cxin viêm não Nh t B n Ch t o m t s sinh ph m dùng cho k thu t MacELISA ch n oán nhanh và s m b nh s t Dengue Vi t Nam Nghiên c u v cxin m u chu n qu c gia phòng b nh d i Nghiên c u nâng cao ch t l ng c a quy trình s n xu t v cxin phòng b i li t Nghiên c u xây d ng tiêu chu n hi u l c cho m u chu n qu c gia v cxin u ng phòng b i li t Tính n nh c a v cxin b i li t u ng s n xu t t i Vi t nam t n m 1993-1996 và nh h ng c a nhi t i v i hi u giá v cxin tam liên Giám sát d ch t Vi rút h c, huy t thanh h c b nh s t Dengue/s t xu t huy t Dengue t i m t s t nh mi n B c Vi t Nam 1994 1998 Nghiên c u s n xu t v cxin m u chu n QG viêm gan B t huy t t ng ng i dùng trong ki m nh v cxin viêm gan B t i Vi t nam Tinh ch kháng nguyên virut s i ng d ng trong các k thu t ch n oán huy t thanh mi n d ch h c Góp ph n tìm hi u c n nguyên virut polio các b nh nhân có h i ch ng li t m m c p tính do virut polio gây nên trong n m 1992-1995 mi n b c Vi t nam

16

Nguy n Th Hi n

Thanh

1957

Vi n V sinh D ch t Trung

ng

17 18

Tr

ng Th a Th

Th ng Thoa

1973 1956

Vi n V sinh D ch t Trung Vi n V sinh D ch t Trung

ng ng

19

oàn Th

Thu

1950

Công ty V cxin và Sinh ph m

20

Nguy n Anh

Tu n

1964

Vi n V sinh D ch t Trung

ng

21

Nguy n Thu

Vân

1952

Công ty V cxin và Sinh ph m

22 23

Tr nh Th Nguy n Th Ki u

Ng c Anh 1971

B nh vi n B ch Mai Vi n V sinh D ch t Trung ng

Giám sát virut h c nh ng tr ng h p li t m m c p tính do virut polio (VRBL) gây nên trong n m 19921995 mi n B c Vi t Nam Nghiên c u huy t thanh h c nhi m vi rut Hantaan t i m t s t nh mi n B c Vi t Nam Nh ng tính ch t c tr ng v hình thái, c u trúc và s nhân lên c a virut Dengue t bào ng v t và t bào mu i quan sát trên kính hi n vi i n t Tinh ch virut viêm não Nh t b n (VNNB) cho s n xu t v cxin b t ho t, tinh khi t dùng trong d phòng b nh VNNB ánh giá tính n nh v ch t l ng c a qui trình s n xu t v cxin viêm não Nh t B n t i Vi n v sinh d ch t Trung ng Tinh khi t kháng nguyên b m t virut viêm gan B (HBsAg) cho vi c i u ch b sinh ph m Micro-ELISA dùng trong ch n oán HBsAg huy t thanh/huy t t ng ng i (Lu n án ti n s khoa h c) Nghiên c u s n xu t ch t l ng và hi u l c c a v cxin viêm gan B i u ch t huy t t ng ng i C n nguyên h c vi rút gây nên viêm gan ABCDE m t s t nh phía B c Vi t Nam. Thích nghi ch ng vaccine d i Vnukovo-32 trên t bào Vero và ng d ng trong s n xu t vaccine th nghi m

Chuyên ngành Vi sinh v t

Mã s : 62.72.68.01

TT 1 2 3 ng

H c

Tên Anh Anh Ánh

N m sinh 1964 1963 1946

Tên c quan công tác Vi n VSDTT Vi Vi n V

Tên

tài lu n án

Nguy n Qu H Th

4 5

Lê V n Phan

B B n

1957 1956

Vi n V Vi n V

6

Nguy n ình

B ng

1956

Vi n V

7 8

Ph m V n Lê Công

Ca D n

1955 1961

B nh Trung tâm y t

Nghiên c u s áp ng mi n d ch trong m t s th b nh lao n VSDTT Theo dõi kháng th u n ván ph n có thai sau khi tiêm phòng v cxin u n ván cxin Nha Trang Nghiên c u xây d ng m t s tiêu chu n c a v cxin DPT ( b ch h u-ho gà-u n ván ), v cxin d i ông khô FUENALIDA và huy t thanh kháng c t u n ván tinh ch ( SAT ) c a Vi t nam cxin Nha Trang Góp ph n tìm hi u các thông s thích h p s n xu t v cxin t u ng ttrên qui mô bán công nghi p cxin Nha Trang Xây d ng qui trình s n xu t kháng nguyên F1 g n h ng c u c u ong khô chu n oán d ch h ch t i Vi t nam cxin Nha Trang Nghiên c u hoàn thi n qui trình s n xu t v cxin ho gà qui mô bán công nghi p t i Vi n V cxin Nha Trang - à L t vi n B ch Mai Tìm hi u c n nguyên vi khu n gây nhi m trùng huy t t i b nh vi n B ch Mai d phòng Thanh Hoá Nghiên c u c n nguyên gây tiêu ch y c p ng i do Cryptosporidium pavum t i M Trì, T Liêm Hà n i Tình hình b i li t thành ph Hà n i 2 n m 19911993 sau khi th c hi n ch ng trình tiêm ch ng m r ng n m 1985 Góp ph n tìm hi u các y u t liên quan n c tính và công hi u c a v cxin ho gà s n xu t b ng n i lên men S n xu t v cxin BCG và m t s nh n xét b c u v ph ng pháp nuôi c y phân tán Tìm hi u c n nguyên CAMPYLO BACTER trong b nh tiêu ch y c p t i xã M trì, T Liêm Hà n i Giá tr kháng nguyên n i t i và kh n ng sinh kháng th trung hoà c a gi i c t b ch h u trên t bào vero áp ng mi n d ch tr em i v i kháng nguyên u n ván, b ch h u c a vacxin DPT. T ng quan gi a áp ng kháng th ng i và công hi u trên ng v t th c nghi m Tính kháng kháng sinh c a m t s ch ng Salmonella và Shigella phân l p t 1990-1992 và 1995-1997 Vi t Nam Theo dõi áp ng mi n d ch b nh nhân lao ph i ng i l n trong quá trình i u tr mi n d ch

9

Nguy n Th

Hi n

1960

Trung tâm y t d phòng Hà N i

10

Lê V n

Hi p

1949

Vi n V cxin Nha Trang

11 12 13

Lê Kim Nguy n V n Hoàng Th

Hoà Hoà H ng

1955 1955 1956

Vi n V cxin Nha Trang B nh Vi n H u ngh TT Ki m nh QG

14

Hu nh Ánh

H ng

1960

Vi n V cxin Nha Trang

15

Lê Th Ánh

H ng

1960

Vi n VSDTT

16

Phan Lê Thanh

H

ng

1958

Vi n VSDTT

17

Nguy n Th Ng c

Lan

1950

Vi n Lao- Ph i Ph m Ng c Th ch

18 19 20

Tr

ng Th Xuân

Liên Linh Loan

1949 1960 1950

Vi n Pasteur H Chí Minh Vi n V cxin Nha Trang Vi n V cxin Nha Trang

Nguy n Th H ng Nguy n Kim

21

Lê Th

Loan

1957

Vi n V cxin c s II t i à L t

22 23 24

H Minh Nguy n Bình H Th H ng

Lý Minh Nhung

1952 1956 1961

Vi n VSDTT Vi n VSDTT Vi n Pasteur H Chí Minh

25 26

Khamliene Lê Th

Pholsena Ph ng

1940 1950 Vi n Da Li u Trung ng

27

Nguy n Th Lan

Ph

ng

1963

Vi n v c xin Nha Trang

Nghiên c u c i m Mycobacterium tubeculosis kháng thu c nh ng b nh nhân lao ph i i u tr t i thành ph H Chí Minh Tình hình nhi m virus viêm gan C t i thành ph H Chí Minh Tìm hi u tính n nh và hi u l c c a v cxin BCG s n xu t t i Vi n V cxin Nha Trang Nghiên c u các y u t nh h ng n hi n l c c a v cxin d i ông khô, s n xu t t i vi n v cxin Nha Trang M ts c tính sinh hoá, mi n d ch và sinh h c phân t c a các ch ng Bacillus Du và NT trong s n xu t sinh ph m T o và xác nh tính ch t các kháng th n clôn kháng m t s Mycobacterium áp ng mi n d ch c a ng i tình nguy n u ng v cxin t Kh o sát và xây d ng m t s qui nh v vi sinh trong th c hành s n xu t úng n (GMP) t i Vi n v cxin Lalutte anti paludique dans la reblique de mocratique populairie Tìm hi u tình hình nhi m l u c u và m t s vi sinh v t gây b nh ng sinh d c m n tính t i Vi n da li u T t 1989-1993 Xây d ng ph ng pháp ánh giá kháng nguyên ngo i và n i c t trong v c xin ho gàxu t tiêu chu n v c xin ho gà an to n cao t i Vi n v c xin Nha Trang Tìm hi u c n nguyên nhi m khu n, hô h p c p tính do vi khu n tr em d i 15 tu i t i thành ph Hu Nghiên c u s n xu t v cxin t u ng d ng viên ánh giá kh n ng chuy n d ng trên th c a sau khi tiêm v cxin BCG s ng ông khô tr s sinh t i Hà n i t 1979-1994 K t qu giám sát vi khu n d ch h ch t i m t s a ph ng phía B c Vi t Nam 1977-1990 Tìm hi u c n nguyên vi khu n gây viêm màng não c p tr em d i 5 tu i t i vi n B o v s c kho tr em, 1982-1992 Tìm hi u các vi khu n gây b nh trong b nh ph m nh y m i, h ng các tr em d i 5 tu i có viêm nhi m c p tính ng hô h p t i Hà n i Góp ph n nghiên c u các ch ng Escherchia coli gây a ch y c p tr em t i Hà N i Nh n xét v các vi khu n phân l p t tr em d i 5 tu i b viêm c p tính ng hô h p i u tra t i nông thôn Khánh hoà

28 29 30

Tr n Kim Ngô Hoài

Ph ng Phú Thanh

1952 1956 1954

Trung tâm y t d phòng à n ng Vi n V cxin Nha Trang Vi n Lao và B nh Ph i

31 32

Ph m V n Ngô Th

Thân Thi

1939 1954

Vi n VSDTT Vi n Nhi

33

Hoàng Thu

Thu

1956

Vi n Tai M i H ng B ch Mai

34 35

Hoàng Thu Nguy n Th Khánh

Thu Trâm

1944 1960

Vi n VSDTT Vi n V cxin Nha trang

36

Hoàng Kim

Tuy n

1953

B nh vi n Ch r y

37

Lê Th Kim

Tuy n

1953

Vi n VSDTT

38 39 40

inh Th Ng c Phan Th Lê Ng c

Tuy t Tuy t Vân

1955 1952 1949

Vi n Pasteur Nha Trang Vi n V cxin Nha trang Vi n Lao và B nh Ph i T

41

Nguy n V n

Hi u

1961

Vi n VSDTT

42

Tr n Quang

C nh

1977

i h c K thu t Y t H i D

ng

Xác nh c n nguyên viêm não Nh t b n tr em có h i ch ng nãm c p you tr t i vi n B n v s c kho tr em t n m 1993-1995 Tìm enzyme gi i h n t vi khu n thiên nhiên Vi t nam nh m ng d ng trong nghiên c u d ch t h c và ch n oán b nh b ng ph ng pháp RFLP (s a d ng dài o n c t gi i h n Tìm hi u m t s c tính sinh h c c a các ch ng vi khu n d ch h ch phân l p t i Phù Khánh Tìm hi u các y u t nh h ng n ch t l ng kháng nguyên bach h u s n xu t trong n i lên men Tình hình kháng thu c ban u Mycobacterium tubecolosis phân l p t b nh nhân lao ph i m i phát hi n t i m t s a ph ng phía b c Vi t nam D ch t h c phân t các ch ng Pseudomonas aeruginosa a kháng thu c gây nhi m trùng b nh vi n t i Hà Nôi c i m sinh h c phân t c a Haemophilus influenze týp B (HIb) phân l p t b nh nhi viêm màng não m d i 5 tu i và trê kho m nh t i nhà tr - m u giáo

Chuyên ngành: Dinh d

ng và ti t ch

Mã s : 62.72.73.10

TT 1 Hà Th Anh

H

Tên ào

N m sinh 1955

Tên c quan công tác Vi n Dinh d ng

Tên

tài lu n án

2

Ph m V n

Hoan

1949

Vi n Dinh d

ng

3

Ph m Th Thuý

Hoà

1957

Vi n Dinh d

ng

4

Cao Th Thu

H

ng

1965

Vi n Dinh D

ng

Nghiên c u c i thi n tình tr ng v sinh th c ph m thông qua giáo d c ki n th c cho ng i d ch v th c n ng ph M i liên quan gi a an ninh th c ph m h gia ình và tình tr ng dinh d ng c a bà m , tr em nông thôn mi n B c Hi u qu b xung s t/acid folic i v i tình tr ng thi u máu, thi u s t c a ph n có thai m t s vùng nông thôn ng b ng B c B S d ng b t giàu n ng l ng - vi ch t phòng ch ng thi u dinh d ng tr em 5-8 tháng tu i

5

Ph m Th Thu

H

ng

6

Nguy n

Huy

1965

7

Lê Nguy n B o

Khanh

1958

8 9

Nguy n Công Nguy n Th

Kh n Kim 1946

10

Lê B ch

Mai

1959

11

Nguy n Minh

Tu n

1974

12

Mai V n

Quang

1960

13

L i

c

Tr

ng

1967

Nghiên c u m t s y u t nguy c c a h i ch ng viêm nhi u dây th n kinh ngo i biên (b nh "tê tê - say say") và th nghi m can thi p dinh d ng t i xã Long S n huy n Kim Bôi t nh Hoà Bình Vi n Dinh D ng Liên quan gi a tình tr ng s c kh e và dinh d ng c a ng i m v i cân n ng s sinh và phát tri n th l c, tâm v n ng c a a con trong 12 tháng u tiên huy n V nh B o, thành ph H i Phòng Vi n Dinh D ng Hi n tr ng dinh d ng và hi u qu can thi p b ng b sung a vi ch t dinh du ng n sinh l a tu i v thành niên nông thôn Vi n Dinh d ng Thi u vitamin A và b nh khô m t tr em d i 5 tu i vùng B Sông H ng Vi t nam Vi n Dinh d ng Giá tr dinh d ng c a s a m và s phát tri n c a con- m i liên quan gi a kh u ph n c a m v i s l ng và ch t l ng s a Vi n Dinh d ng Bi n i v kh u ph n th c t và tình tr ng dinh d ng theo h gia ình t i m t s i m nghiên c u sau 10 n m 1987-1997 i h c Y Thái Nguyên Huy ng ngu n l c c ng ng ch m sóc dinh d ng tr em d i 5 tu i dân t c thi u s t i Thái Nguyên S Y t t nh Thanh Hoá ánh giá hi u qu d án dinh d ng t ng h p do t ch c c u tr tr em Nh t B n h tr th c hi n t i Thanh Hoá Trung tâm Y t d phòng t nh Nguy c b nh không lây nhi m t i Thái Nguyên Phú Th và hi u qu c a nâng cao s c kh e và dinh d ng h p lý

Vi n Dinh D

ng

Chuyên ngành: B nh ngh nghi p

Mã s : 62.72.73.05

TT 1

H Nguy n Duy B o

Tên

N m sinh 1953

Tên c quan công tác Vi n YHL &VSMT

Tên

tài lu n án

2

T Tuy t

Bình

1965

Vi n YHL &VSMT

3

Nguy n Th

Hu

TTYTDP Qu ng Ninh

4

ng Minh

Ng c

1956

Vi n YHL &VSMT

5

Nguy n Th Xuân

Thu

1950

Vi n VSDTT

6 7 8

Nguy n Th Lê V n Nguy n Th H ng

Toán Trung Tú

1951 1934 1952

Vi n YHL &VSMT

B Yt

9

Tr n Th Qu nh

Chi

1968

Vi n Y h c Bi n Vi t Nam

Nghiên c u b nh b i ph i Silic trong công nhân khai thác á và th nghi m phòng ch ng b i ph i b ng kh u trang có hi u su t l c b i cao Nghiên c u bi n i ch c n ng hô h p công nhân ti p xúc ngh nghi p v i b i và ng i m c b nh b i ph i Silic, bi n pháp can thi p Nghiên c u y u t rung trong khai thác than h m lò nh h ng n s c kh e công nhân và xu t m t s bi n pháp d phòng Nghiên c u ph ng pháp phân tích hàml ng asen trong máu và n c ti u theo dõi sinh h c và th m dò kh n ng ào th i asen nh l ng chì trong máu, trong n c ti u b ng k thu t c c ph sóng vuôngvà nghiên c u kh n ng th i chì c a ethambultol trên th nh h ng c a ti ng n công nghi p t i s c nghe công nhân ti p xúc Bi u hi n c a tác h i ngh nghi p công nhân ti p xúc v i rung c c b t n s cao nh h ng m t s nguy c ngh nghi p trong các doanh nghi p nh và v a n s c kho ng i lao ng và gi i pháp can thi p Nghiên c u c i m lâm sàng và m t s ch tiêu ch c n ng sinh lý c tr ng c a thuy n viên qua nghi m pháp th nghi m kh n ng ch u sóng. Nghiên c u b nh gi ng ngh nghi p giáo viên ti u h c t i huy n ông Anh - thành ph Hà N i và xu t các gi i pháp can thi p Nghiên c u c i m b nh t t do ti ng n c a công nhân làm vi c trong m t s ngành ngh c thù và gi i pháp can thi p

10

Ph m Th

Ng c

1954

B nh vi n Tai M i H ng

11

Hoàng Minh

Thuý

1972

Vi n Giám

nh Y khoa

Chuyên ngành: V sinh h c xã h i và t ch c y t

Mã s : 62.72.73.15

TT 1 2 3 4

H oàn Th Thanh Quan Nguy n Tu n Nguy n Th Liên Hà Hà

Tên

N m sinh 1960 1969 1964 1973

Tên c quan công tác Vi n Quân Y 108 B nh vi n Ph s n T B Yt C c Y t d phòng Vi t Nam

Tên

tài lu n án

H ng H ng

5

Nguy n M nh

Hùng

1953

Vi n Sôt Rét KST-CT T

6 7

L

ng Ng c

Khuê Kính

1963 1949

B yt B yt

Lý Ng c

8

Tr n Th Ng c

Lan

1958

C c Y t d phòng Vi t Nam

9

Cao V n

M nh

1958

S Y t Thanh hoá

10

Tr

ng T n

Minh

1957

S y t Khánh hoà

11

Nguy n Huy

Nga

1954

B yt

12

V n

Nh

ng

1958

B yt

13

V Xuân

Phú

1964

Tr

ng

i h c Y t Công c ng

14

Nguy n T

ng

S n

1966

B K ho ch và

ut

15

Nguy n

c

Th

1961

Nghiên c u ch n oán và i u tr mi n d ch viêm m i d ng do d nguyên b i nhà nh h ng c a gia ình và c ng ng n sinh con và ch m sóc thai nghén. c i m d ch t h c mô t ung th t i c ng ng dân c Hà N i giai o n 2001-2005 Nghiên c u nguy c n s c kho lao ng và dân c do các y u t c h i trong ho t ng s n xu t làng ngh t i m t s t nh phía B c và gi i pháp can thi p. c i m d ch t h c c ng ng b nh s t rét và hiêuh qu bi n pháp phun Icon, t m màn Prethrin t i DakLac giai o n 1997-2000 Nghiên c u th c tr ng và hoàn thi n mô hình khám ch a b nh b o hi m y t xã, ph ng. Nghiên c u th c tr ng vàg xây d ng mô hình y t thôn, b n t i ng h t nh Thái nguyên theo c ch xã h i hoá ánh giá i u ki n lao ng, s c kho c a lao ng n trong s n xu t nông nghi p và gi i pháp can thi p. Nghiên c u hi u qu nâng câo s c kho c ng ng tr em tu i n b t b ng men tiêu hoá b t m ng k t h p v i th c n a ph ng Tác ng a hoá tr li u trên s bi n i tình tr ng d ch t b nh phong t i Khánh hoà t n m 19851999. Nghiên c u nh ng gi i pháp v sinh b ng mô hình nhà tiêu khô phân t i m t s vùng nông thôn Vi t nam Nghiên c u tính hi u qu khoa h c kinh t xã h i c a nh ng lu n án ti n s y h c d phòng trong giai o n 1998-2002. Th c tr ng khám ch a b nh tuy n y t c s t i Chí Linh, H i D ng 2004-2005 và xu t gi i pháp can thi p Nguy c c a m t s dung môi công nghi p v i s c kho ng i lao ng trong m t s c s s n xu t và è xu t gi i pháp can thi p Th c tr ng s d ng hàn the và ph m màu trong m t s s n ph m th c n truy n th ng t i th xã Hà ông, S n Tây và gi i pháp can thi p

16

Ph m Thanh

Bình

1969

B Yt

17 18 19

Tr n Th Giáng ào Th Tào Th H ng

H Mùi Vân

ng

1968 1955 1960

V h p tác qu c t - B Y t U ban Dân s , Gia ình và Tr em i h c S ph m Hà N i

20

Nguy n Hùng

Long

1964

B Yt

21

D

ng Th

H ng

1972

Vi n VSDTT

22

ng Ng c

c

1960

Tr

ng Trung h c y t Hà N i

23

Tr n Th Mai

Oanh

1968

Vi n chi n l

c và chính sách y t

24 25

ng Anh Nguy n Thanh

Ng c Thu

1958 1965

Vi n YHLD&VSMT Vi n VSDTT

26

Lê Th Ph

ng

Mai

1971

Vi n VSDTT

ánh giá ch t l ng d ch v khám ngo i trú c a phòng khám a khoa t nhân tuy n xã - Thái Bình và gi i pháp can thi p. Th c tr ng vi n tr n c ngoài trong l nh v y t và các gi i pháp nh m t ng c ng hi u qu B nh cong v o c t s ng h c sinh ph thông Hà N i- Th c tr ng và bi n pháp phòng tránh. Nghiên c u và xu t m t s bi n pháp nâng cao ch t l ng ch m sóc s c kho ban u cho tr m u giáo trong tr ng m m non Nghiên c u hi n tr ng x lý rác m t s vùng ven n i, th t , nông thôn ô th hoá mi n B c, ki n ngh mô hình và th c nghi m t ng c ng x lý rác h u c b ng giun t Th c tr ng ch t l ng tiêm ch ng và m t s g i pháp can thi p t i huy n mi n núi à B c, t nh Hoà Bình. Nghiên c u tai n n giao thông do ng i i u khi n xe c gi i, hi u qu s c u và xu t gi i pháp can thi p Th c tr ng s c kho và ch m sóc s c kho ng i cao tu i huy n Chí Linh, t nh H i D ng - Th nghi m gi i pháp can thi p T t c n th h c sinh ti u h c, trung h c c s , y u t nh h ng và gi i pháp can thi p Th c tr ng an toàn sinh h c phòng xét nghi m vi sinh c a trung tâm y t d phòng tuy n t nh và gi i pháp can thi p ánh giá hi u l c phòng b nh tiêu ch y c a V c xin RotaTeq trên tr nh t i Nha Trang, Khánh Hoà

Chuyên ngành: Y t công c ng

Mã s : 62.72.76.01

TT 1 Y

H

Tên Lima

N m sinh 1977

Tên c quan công tác Vi n Hàn Lâm - V ng qu c Campuchia

Tên

tài lu n án

2

Lê Th

Bình

1954

Trung h c Y t B ch Mai

ánh giá hi u qu s d ng n c m m b sung s t trên ph n tu i sinh (16-40 tu i) sau 18 tháng ng ng can thi p ánh giá th c tr ng ho t ng n ng l c ch m sóc ng i b nh c a i u d ng viên b nh vi n Nghiên c u nh h ng c a i u ki n lao ng n s c kho nhân viên y t và xu t gi i pháp can thi p Chi phí y t h gia ình nông thôn t i huy n Ba Vì, t nh Hà Tây và xu t g i pháp cho h nghèo K t qu i n châm h tr cai nghi n ma tuý M t s y u t liên quan và tiên l ng Th c tr ng, tác h i c a l m d ng r u bia và xu t gi i pháp can thi p Tình tr ng s c kho dinh d ng và thi u máu thi u s t ph n tu i sinh t i m t xã mi n núi Thái Nguyên và th nghi m can thi p i u tra ch s nguy c nhi m lao "R" t i TP. H Chí Minh n m 2005 Nhi m HIV nhóm tr ng i m và mô hình can thi p phòng nhi m HIV n ti p viên nhà hàng t i t nh Hà Tây 2006-2008 Nghiên c u s ch m tr ti p c n d ch v y t c a b nh nhân lao ph i AFB(+) m i và gi i pháp can thi p Nghiên c u hành vi nguy c lây truy n HIV và ánh giá hi u qu ch ng trình bao cao su can thi p trong nhóm ph n bán dâm t i các t nh mi n tây Nam B Nghiên c u v thái i v i ngh nghi p c a h c sinh, sinh viên chuyên ngành i u d ng và gi i pháp can thi p ánh giá hi u qu mô hình can thi p c ng ng phòng ch ng ma tuý và HIV/AIDS trong nam thanh niên 15-24 tu i, t nh Qu ng Ninh

3

Nguy n Bích

Di p

1960

Vi n THLD&VSMT

4

Nguy n Th Bích

Thu n

1958

B Yt

5 6 7

Nguy n Qu c Hoàng Th Nguy n Th

Khoa Ph Hi u ng

1957 1967 1971

B nh vi n Châm C u Trung Vi n Chi n l

ng

c và chính sách y t

i h c Y Thái Nguyên

8 9

Lê Thanh Hoàng c

H i H nh

1957 1961

Trung tâm YTDP TP H Chí Minh Trung tâm Y t d phòng Hà Tây - Hà N i

10

Tr nh H u

Hùng

1965

B nh vi n Lao và b nh ph i Thanh Hoá

11

Nguy n Kh c

Hi n

1961

S Y t Hà Tây - Hà N i

12

Phí Th Nguy t

Thanh

1965

B Yt

13

Nguy n H ng

S n

1965

B Yt

Chuyên ngành D ch t h c

Mã s : 62.72.70.01

TT 1

H Phom ma sack

Tên Bounlay

N m sinh

Tên c quan công tác B y t Lào

Tên

tài lu n án

2

Lê ình

Công

1938

3

Nguy n Bá

C n

1965

4

Viên Chinh

Chi n

1966

5 6

Tr n Thanh Nguy n Anh

D

ng

1967 1950

D ng

7

Nguy n Anh

D ng

1954

8

Thành Kim

Dung

1957

9

Lê Th Song

H

ng

1959

10

Chu Th Thu

1963

11

Tr n Ng c

H u

1953

12

Nguy n Thuý

Hoa

1954

13

Tr nh Quân

Hu n

1954

Comprehensive approach to control the spreading of dengue fever/dengue haemorr hagic fever in Vientiane laos Vi n SR&KST M t s bi n pháp k thu t gi i quy t ký sinh trùng Plasmodium falciparum kháng thu c và mu i truy n s t rét hi n nay Vi t nam TT Y t D phòng Thanh hoá c i m d ch t h c b nh s t Dengue t i m t s i m i di n c a t nh Thanh hoá và khuy n ngh bi n pháp phòng ch ng thích h p Vi n Pasteur Nha Trang Tìm hi u tình hình nhi m virut viêm gan B t i m t s thành ph mi n trung và góp ph n ánh giá hi u qu s d ng c a vacxin B Yt D ch t h c phân t nhi m virus viêm gan C t i thành ph Hà N i Vi n VSDTT Tìm hi u tình hình i u tr tiêu ch y c p t i khoa nhi các b nh vi n ang tri n khai ch ng trình ch ng b nh tiêu ch y Vi n VSDTT Nghiên c u c i m v d ch t h c và sinh thái h c c a các loài thú nh (v t ch b nh d ch h ch) t i thành ph Hà n i - H i phòng Vi n VSDTT M ts c i m d ch t h c trong quá tình thanh toán b nh b i li t mi n B c Vi t Nam, 1992-1999 Trung tâm y t d phòng H i phòng ánhgiá hi u qu v cxin phòng b i li t (POLIOVAC) s n xu t t i Vi t nam trên th c a H i phòng Trung Tâm YTDP Hà N i Nghiên c u t l mang các d u n virut viêm gan B, kh n ng lây truy n cho con ph n có thai t i Hà N i 2004-2006 và gi i pháp can thi p S y t Long An Nghiên c u ánh ho t ng ch m sóc s c kho ban u t i t nh Long An và xu t m t s bi n pháp can thi p Vi n VSDTT Nghiên c u áp d ng các hoá ch t thông d ng di t mu i AEDES AEGYPT I phòng ch ng b nh s t xu t huy t Dengue m t s sinh c nh c tr ng B YT Phân tích các y u t lên quan n di n bi n b nh b i li t sau 4 n m (1991-1994). Tri n khai ch ng trình thanh toán b nh b i li t t i Vi t nam

14

Nguy n Th Ng c

Khanh

1950

15

Nguy n Thanh

Long

1966

16 17

ng Công Lê Th

L Ly

1954 1950

18

Viên Quang

Mai

1959

19 20

Th m Chí V Sinh

M c Nam

1940 1956

21

Nguy n Th Tuy t

Nga

1968

22

Tr nh Th

Ng c

1956

23

Tr n

c

Phu

1959

24

Nguy n Thành

Quang

1961

25

Nguy n ình

S n

1958

26

Ph m Kim

S c

1939

27

Hoàng V n

Tân

1954

28

Phan Th Kim

Thanh

1955

Nghiên c u m t s y u t và nguy c c a nhi m trùng ng sinh d c d i ph n có thai và xu t bi n pháp phòng b nh thích h p B Yt c i m d ch t h c HIV/AIDS các t nh tr ng i m, b c u can thi p t i hai t nh mi n nam Vi t nam 1999-2002 Trung tâm y t d phòng Hà T nh Nghiên c u m t s c i m d ch t h c nhi m virus viêm gan B t i Hà T nh Vi n V cxin Nha Trang Ch t l ng và hi u qu ch ng tình lo i tr b nh u n ván s sinh t i các huy n có nguy c khu v c mi n Trung Vi t nam, giai o n 19941998 Vi n Pasteur Nha Trang Nghiên c u c i m d ch t h c b nh s i khu v c mi n Trung sau 6 nam (1997-2002) y m nh phòng ch ng d ch s i Trung tâm y t d phòng Nam Hà c i m d ch t h c b nh t qua các v d ch Nam Hà Vi n VSDTT M ts c i m sinh h c, sinh thái và bi n pháp phòng ch ng vect truy n b nh s t xu t huy t Dengue m t s a ph ng mi n B c Vi t nam Trung tâm y t d phòng H i Phòng ánh giá áp ng mi n d ch c a tr s sinh sau khi tiêm v cxin viêm gan B theo l ch tiêm khác nhau B nh Vi n B ch Mai Tình tr ng nhi m các virus viêm gan: A,B,C,D,E các b nh nhân viên gan virus t i m t s t nh phía b c Vi t nam S Yt Nam Hà c i m ch y u c a b nh s t Dengue/ s t xu t huy t dengue l u hành t i Nam Hà và nghiên c u s d ng trong vi c phòng tr vect trên th c a nh B Yt Nghiên c u m t s y u t tác ng t i nguy c m c và hi u qu i u tr tiêu ch y c p t i h gia ình i v i tr d i 5 tu i 3 vùng sinh thái t nh Thanh hoá Trung tâm y t d phòng t nh Th a ánh giá hi u l c b o v c a v cxin t u ng Thiên Hu toàn t bào t i th c a thành ph Hu (19921994) Vi n Pasteur H Chí Minh c i m d ch t h c b nh th ng hàn các t nh, thành phía nam Vi t nam và các bi n pháp phòng ch ng Vi n VSDTT M ts c i m d ch t h c b nh s i tr em ã c tiêm v cxin Hà n i và các vùng lân c n Trung tâm y t d phòng H i Phòng Tình hình nhi m khu n ng ru t ch y u và m t s ho t ng phòng ch ng t i H i phòng

Vi n B o v bà m và Tr s sinh

29

Nguy n Chác

Ti n

1940

Vi n VSDTT

30

Nguy n Anh

Tu n

1959

Vi n VSDTT

31

Kh

ng Anh

Tu n

Vi n Chi n l

c và chính sách Y t

32

Lê Danh

Tuyên

1962

Vi n Dinh d

ng

33

inh Kim

Xuy n

1949

Vi n VSDTT

34 35

Nguy n Th Nguy n Thu

Yên Y n

1950 1956

Vi n VSDTT Vi n VSDTT

Hi u l c c a bi n pháp di t ru i nhà (MUSCA DOMESTICA LINNEAUS 1758 ) b ng hoá ch t phòng ch ng b nh d ch ng tiêu hoá mi n B c Vi t nam T l nhi m và các hành vi lây truy n HIV trên nhóm quan h tình d c ng gi i nam t i thành ph H Chí Minh n m 2004 Nghiên c u áp ng mi n d ch d ch th kháng Mycobacterium tuberculosis c a b i và m t s y u t liên quan c i m d ch t h c v m t s y u t nguy c suy dinh d ng th th p còi c a tr em d i 5 tu i m t s vùng sinh thái khác nhau c a n c ta hi n nay Th nghi m phòng ch ng AEDES AEGIPTI trung gian truy n b nh DENGUE xu t huy t Vi t nam trên c s nghiên c u sinh h c mu i TOXO RHYNCHITES SPLENDENS (VVIEDEMANN1989) Hi u l c c a m t s hoá ch t di t b chét XENOPSYLLA CHEOPIS vect d ch h ch c i m d ch t h c b nh viêm não Nh t b n huy n Gia h ng t nh Hà b c và ánh giá k t qu th nghi m v cxin viêm não Nh t b n c a Vi n V sinh d ch t h c Hà n i trên th c a Can thi p d phòng lây nhi m HIV trên nhóm gái m i dâm t i 3 t nh ng Tháp, An Giang, Kiên Giang 2002-2004 Nghiên c u th c tr ng nhi m HIV và m t s b nh STD, hành vi tình d c, s d ng ma tuý gái m i dâm t i Hà N i, m t s bi n pháp can thi p. D ch t h c b nh viêm não Nh t B n và hi u qu

36

Nguy n M nh

C

ng

1970

B Yt

37

Nguy n V n

Khanh

1961

Trung tâm Y t d phòng Hà N i

38

ng ình

Tho ng

1965

Trung tâm Y t d phòng t nh Hà Nam