PATAKARANG PISKAL y Tumutukoy sa paggamit ng pamahalaan sa pagbubuwis at paggasta nito upang mapatatag ang ekonomiya

BUWIS 1. RESIDENCE TAX - lahat ng residente 18 pataas 2. BUWIS MULA SA ARI-ARIAN 3. BUWIS SA KITA AT TUBO NG MGA INDIBIDWAL AT MGA NEGOSYO

EXPANSIONARY FISCAL POLICY y - naglalayong mapataas ang output ng ekonomiya

4. BUWIS SA MGA PRODUKTO at SERBISYO

NON-TAX REVENUES y y Dinadagdagan ng pamahalaan ang gastos 1. Nasisingil mula sa mga lisensya, upa,stamp, Bumibili ang pamahalaan ng mas maraming kalakal at paglilingkod Pagbabawas sa ibinabayad na buwis Ginagawa sa panahon ng recession 3. Kita mula sa mga korporasyong kontrolado at pag-aari ng gobyerno 4. Tulong o grants mula sa ibang bansa 5. Pangungutang CONTRACTIONARY FISCAL POLICY y y Naglalayong pababain ang output ng ekonomiya Binabawasan ng pamahalaan ang gastusin upang mapabagal ang pagsulong ng ekonomiya na nagdudulot ng inflation Pinapataas ang singil na buwis Nagbubunga ng pagbaba ng demand 2. May epekto sa pagpapasigla ng pribadong pagnenegosyo 3. Mahalaga sa muling pagbabahagi o redistibusyon ng kita 4. Ginagamit sa pagkakaloob ng serbisyong panlipunan 6. Kita mula sa casino at bayad-utang na natanggap ng pamahalaan 2. Kita mula sa pagbebenta ng mga lupa, gusali, at iba pang gamit pampubliko

y y

GAMIT NG BUWIS? 1. Gamit na pondo sa mga gastusing pampubliko

y y

3 PINAGKUKUNAN NG KITA NG PAMAHALAAN 1. Buwis perang kontribusyon ng mga mamamayan sa pamahalaan 2. Non tax revenues3. Taripa o tariffs

000 but not over P250. e-vat INCOME TAX RATES Not over P10.000««««« P50. residence tax.000 Over P140. y Single: PERSONAL EXEMPTIONS: 50. bayad sa paggamit ng pantalan. amusement tax. paggamit ng kalsada 2. DIRECT Ipinapataw sa mga kita ng tao at negosyo Hal: income tax.««« P8. value-added tax. INDIRECT TAX.000 but not over P140.000 in 1998. immigration tax.MGA TIPO NG PAGBUBUWIS 1.000 but not over P70. 000 Head of the Family : 50.000 but not over P500..kinokolekta mula sa mga serbisyo at produkto Hal: sales tax.500+15% of the excess over P30.000 Over P70. nawawalan ito ng silbi Over P500. Kakayanang ipatupad kailangang maging katanggaptanggap ang pagbubuwis sa mga tao 50. 000 Married : GABAY SA PAGBUBUWIS For each qualified dependent: 25.000 Over P30. 000 NAKABATAY SA: 1. Naaayon sa benepisyong natanggap mula sa gobyerno Hal: toll fee. estate/ gift/ inheritance tax 2. Kakayanang magbayad ng mga indibidwal a.000 but not over P30.000««.000 Over P250.000+30% of the excess over P250.000+34% of the excess over P500.000 Custom duties y y y Isang uri ng di-tuwirang buwis Pinapataw sa mga produktong iniimport Subalit dahil sa free trade policy .500+20% of the excess over P70.000«««««« P2.500+25% of the excess over P140.000 «««««««««««««« P125.000«««««« P500+10% of the excess over P10.000««««« P22. 000 .000««««««««««««« 5% Over P10.