M O D E L

AUTOBIOGRAFIE
1. DATE PERSONALE Subsemnatul POPESCU ION, născut la data de 11.01.1977, în localitatea Dorohoi, jude ul Botoşani, fiul lui VASILE şi ALEXANDRINA, cu domiciliul stabil în municipiul Botoşani, strada Calea Na ională, nr.60, bl. I 3, sc. D, ap.7, de cetă enie română, căsătorit (necăsătorit), cu un copil (fără copii), absolvent al Liceului Agroindustrial Botoşani, profil mecanic, cu diplomă de bacalaureat (şi alte studii, dacă este cazul), cunosc limba franceză (sau engleză) bine (foarte bine, corespunzător), de profesie lăcătuş mecanic, încadrat la S.C.MECANEX S.A. BOTOŞANI, în func ia de mecanic maşini şi utilaje (sau neîncadrat), telefon acasă 0231/516734, telefon serviciu 0231/524875. 2. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ: Pentru toate categoriile de candida i se va prezenta detaliat activitatea desfăşurată pe perioade începând cu clasa I şi până în prezent, şcoli, cursuri, locuri de muncă, inclusiv întreruperile şi motivele, men ionându-se func iile îndeplinite, titulatura completă a unită ilor în care şi-au desfăşurat activitatea, precizând adresa acestora. La fiecare perioadă vor fi indicate 2 sau 3 persoane care cunosc bine activitatea candidatului, locurile de muncă actuale şi domiciliile acestora. Exemplu: În perioada 1985 – 1993 am urmat cursurile Şcolii generale nr.10 din localitatea Botoşani, str. Calea Na ională, nr.156, jude ul Botoşani. Din această perioadă mă cunosc următoarele persoane: VASILIU IOAN – profesor de fizică şi diriginte, domiciliat în mun. Botoşani, str. Marchian , nr. 14, bl. C 15, sc. A, ap.2, VIŞAN DOREL – profesor de matematică , domiciliat în mun. Botoşani, str. Ştefan Luchian, nr.2, sc. B, ap.2 şi CIOBANU VICTOR – profesor de limba franceză, domiciliat în mun. Botoşani, str. Sucevei, nr.64, cadre didactice la Şcoala generală men ionată mai sus. În continuare se va prezenta activitatea desfăşurată de candidat pe perioade, respectiv : studiile liceale sau profesionale, îndeplinirea serviciului militar (se va preciza perioada, arma, specialitatea militară, indicativul, reşedin a unită ii şi gradul pe care îl are în rezervă), locurile de muncă unde a fost încadrat, până la data întocmirii autobiografiei. De la domiciliu mă cunosc şi pot da rela ii următoarele persoane: IONESCU GEORGE – ap.2, BURLACU IONEL – ap.5 şi ROTARU CONSTANTIN – ap.8, vecini pe aceeaşi scară cu candidatul. Men ionez că, nu am fost arestat, judecat sau condamnat şi nu mă aflu în curs de urmărire penală, judecare sau executare a unei sanc iuni penale (sau se prezintă detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză). Men ionez de asemenea că nu am efectuat deplasări în străinătate, în interes de serviciu şi nici în interes personal (sau se vor arăta deplasările pe care le-a făcut, motivul – interes de serviciu sau personal – în ce ări şi perioade). 3. DATE DESPRE RUDE Tata : POPESCU VASILE născut la data de 16.06.1947, în localitatea Co uşca, jude ul Botoşani, fiul lui GHEORGHE şi VARVARA, de cetă enie română, absolvent a 10 clase, încadrat la S.C.AVICOLA S.A Botoşani, în func ia de tehnician, cu domiciliul stabil în localitatea Botoşani, strada Calea Na ională, nr.60, bl. I 3, sc. D, ap.7, telefon 0231/516734 Urmează a se relata date despre: mama, so ia, fra ii, surorile şi copii candidatului, tatăl, mama, fra ii şi surorile so iei la fel ca la tatăl candidatului (numele şi prenumele, data şi locul naşterii, prenumele părin ilor, cetă enia, studiile, ultimul loc de muncă şi func ia îndeplinită, domiciliul şi numărul de telefon). Pentru persoanele men ionate în autobiografie, acolo unde este cazul (persoane de sex feminin) se va men iona şi numele purtat anterior. Se fac men iuni la fel ca la candidat cu privire la arestare, judecare sau condamnare, precum şi la deplasări în străinătate. Aceasta îmi este autobiografia pe care o dau şi o semnez asumându-mi răspunderea exactită ii tuturor datelor. DATA SEMNĂTURA _________________ ________________________
Autobiografia se va scrie cite , cu cerneală albastră, fără ştersături sau prescurtări pe o singură parte a filei.