(அைன

தமிழா க

காதி

பாக

தமிழி
)

மி

உம

ஆ க

ER.SULTHAN
இலவச ெவள ய

இலவச ெவள ய

SAHIH AL BUHARI
TAMIL
DIGITAL EDITION
77 V
D
ED
NE
BIIN
MB
OM
CO
ESS C
ME
UM
LU
OL
VO

மி

ஆ க :

லைச

தா

இந்த மின்

ைல இனிய எளிய PDF ெதாகுப்பில்.....
எ த்

பிரச்ைன இல்லாமல்

உங்கள் கணிணியில் பயன்ப த்தலாம்....

இலவச ெவளியீ . யா ம் எக்காரணங் ெகாண் ம்

இைத வியாபார ேநாக்கில் பயன் ப த்த ேவண்டாம்.

மின்

ல் (Digital Edition) ெதாகுப் ...
Er.சுல்தான்.

hhttttpp::////w
ww
w..ttaam
miilliissllaam
m..w
m
weebbss..ccoom
ww

]`P`{y; G`hup

ைர
அளவ ற அ

ளாள

ஸஹஹு

கா

றைழ க ப

கீ கார

இைற
ெதா

(ஸ

கா

ஒ பட ப

,ஆ

கா

கா

மாய

(ர

ெதா

இத

ஹி

194

இத

இைணயாக ேவெற

பற

ஹி

256

கழி

,எ

(ஸ

)

தவரான இமா

ெதா

க ப டேத, இ த

. ஸஹஹு

ெதா
ெப

,

ஆகியவ றி

க ப

...

றைழ க ப

கள ேலேய
ம கள

ஏேகாப

.

லா

ஜாஃபா

மரணமைட தா . நப ெமாழி
கிைடயா

னா
, ெசய

கவன

க அறிஞ

கீ ரா அ

,

ெசா

வா

மிக

, நப ெமாழி

, மா

ெபயரா

, ெசய

காரணமாக

ேப ெதா

. இைற

ெபய

ெதா
னா எ

தன சிற பா

) அவ கள
இ றாஹ

நப ெமாழி
பான

டதாக

தி

ள, ெசா
கி

ய சிய
த ப ட ப

ளன.

றா

ெவா

ைம ெகா

லா

) அவ கள

க ப

இர
. ஒ

ெப றி

ய ப

அறிவ

ெப

பா

கீ கார ைத

ெச

(ஸ

அைழ க ப

ற இ த நப ெமாழி
ந பக

இமா

பதி

இ த நப ெமாழி
ஹ ம

'எ

) அவ கள
ெதா

மிக

) அவ களா

மைற

(ர

ைடேயா

றைழ க ப

ைபேய 'ஹத

நப ெமாழி

இைற

ஆகியவ ைற

அவ கள

, நிகர ற அ

ற ெப

ைமைய

]`P`{y; G`hup

ஹ ம
பதா
ெதா


. இவ
கள ேலேய

ெப றதா

.

nghUslf;fk;

கா

பாக க

பாக

1 ...................................................................................................................................14

பாக

2 ................................................................................................................................. 288

பாக

3

……………………………………………………………….539

பாக

4 ................................................................................................................................. 988

பாக

5 ............................................................................................................................... 1345

பாக

6 ............................................................................................................................... 2272

பாக

7 ............................................................................................................................... 3040

]`P`{y; G`hup

nghUslf;fk;

nghUslf;fk;
பாக -1..................................................................................................................................15
இைற ெச
ஈமா

சிற

ெச

ஆர ப

இைறந ப

வய

திய

......................................................................................15
ைக................................................................................33

............................................................................................................46
................................................................................................................64

..............................................................................................................................78

மாதவ டா

.........................................................................................................................89

]`P`{y; G`hup

nghUslf;fk;
தய

............................................................................................................................ 102

ெதா

ைக........................................................................................................................... 118

ெதா

ைக ேநர

பா

................................................................................................................................... 156

ஜு ஆ

ெதா

ைக ...................................................................................................... 169

அ சநிைல

ெதா

ெப

நா
ெதா

மைழ ேவ
கிரகண

..................................................................................................... 138

ைக .............................................................................................. 184

............................................................................................................ 189
ைக........................................................................................................ 206

......................................................................................................... 214

..................................................................................................................... 232

]`P`{y; G`hup

nghUslf;fk;
ஆன

ள ஸ தா வசன
ெதா

..................................................................... 251

ைக ....................................................................................................... 257

தஹ ஜு ......................................................................................................................... 268
ம கா, மதனா

ைடய ப

ள வாய லி

ெதா

வத

சிற

................... 282

பாக -2................................................................................................................................ 289
ெதா

ைகய

ெச

ப ற ெசய

ெதா

ைகய

ஏ ப

மறதி ............................................................................... 302

ஜனாஸாவ
ஸகா தி

ச ட
ச ட

; ........................................................ 289

.......................................................................................... 313

................................................................................................ 329

]`P`{y; G`hup

nghUslf;fk;

..................................................................................................................................... 350

உ ரா ................................................................................................................................... 364
பாக -3 ............................................................................................................................... 540
ேவளா

ஸா கா

கட

நில

- ந

தைக

பாசன அ

................................................................. 540

பைடய

ேதா

கைள

தைக

............................................................................................................................... 560

..................................................................................................................................... 582

வழ

ைம


ெட

அநதிக

(

ைறய

க ப ட ெபா
அபக

), தகரா

............................................................ 599

..................................................................................... 611
........................................................................................ 624

]`P`{y; G`hup

nghUslf;fk;
ேச

............................................................................................................ 640

அைடமான ..................................................................................................................... 659
அ ைமைய வ

தைல ெச

.......................................................................... 664

காத ............................................................................................................................... 675

பள

சா சிய
சமாதான

அத

................................................................................... 692

.................................................................................................................... 706

......................................................................................................................... 734

நிப தைனக
மரண சாசன
அற ேபா

சிற

................................................................................................................... 755

அத

......................................................................................................... 793
வழி

ைறக

................................................................ 811

]`P`{y; G`hup

nghUslf;fk;
-ஐ திெலா
'ஜி

யா' கா

பைட ப
பாக

ஒ ப த

.. ........................................................................ 855

4 ................................................................................................................................. 989

நப (ஸ

கடைம..................................................................... 831

ஆர ப ..................................................................................................... 878

நப மா கள

நப

ெச

) அவ கள

ேதாழ கள
சா கள

சிற

திக

............................................................................................. 989

) சிற
சிற

.......................................................................... 1015

.................................................................................. 1029

.......................................................................................... 1043

(நப களா கால

)ேபா க

................................................................................. 1060

(நப களா கால

)ேபா க

................................................................................. 1076

]`P`{y; G`hup

nghUslf;fk;
(நப களா

கால

)ேபா க

............................................................................... 1097

பாக -5............................................................................................................................... 1346
(நப களா
தி

கால

ஆன
தி

மண

(ேபா க

வள க
சிற

............................................................................... 1346

ைர.................................................................................... 1448

. ................................................................................................ 2078

........................................................................................................................ 2131

பாக : 6.............................................................................................................................. 2273
மணவ ல
(
உண

(தலா ) .................................................................................................. 2273

ப ) ெசல
வைகக

. ................................................................................................. 2376

........................................................................................................... 2401

]`P`{y; G`hup

nghUslf;fk;
அகீ கா ................................................................................................................................. 2466
(உ
பத காக) அ
க ப
ப ராண க
ேவ ைட ப ராண க
.............................................................................................................................................. 2473
பான (தியாக) ப ராண க
பான

ேநாயாள க

................................................................................................................. 2549
................................................................................................................... 2582

...................................................................................................................... 2608

ஆைட அண கல
ந ப
(வ
ப ரா

................................................................................ 2532

................................................................................................ 2666

..................................................................................................................... 2760
ைழய) அ

தைனக

மதி ேகா

.......................................................... 2913

............................................................................................................ 2966

]`P`{y; G`hup

nghUslf;fk;
பாக

7 ............................................................................................................................... 3041

ெநகி

அற

ைரக

.................................................................................. 3041

(தைல)வ தி ..................................................................................................................... 3165
ச திய

ச திய (
பாக

ேந
றி

வ ைன

றவ ய

ச ட
டைனக

லா திலி

................................................................. 3188

.................................................................. 3253

............................................................................... 3268

..................................................................................... 3308

..................................................................................................................... 3379
ெவள ேயறியா

வ ேராதிகைள மனமா ற

ேபா

கான) ப கார

இழ ப

தி கட

காண ெச

ச திய தி
அவ க

.................................................................................................................. 3428

]`P`{y; G`hup

nghUslf;fk;

த திர

(

கன
ழ ப
நதி

மா

வ ள கமள

............................................... 3453

.................................................................................... 3494

(ேசாதைனக

).................................................................................... 3555

நி வாக

................................................................................................... 3613

....................................................................................................................... 3691

தகவ

இைறேவத ைத
ஓ ைற

ப தி க ப

...................................................................................................................... 3468

எதி பா
தன நப

) நி

ேகா பா

(கப

நப வழிைய

வாஹி )............................................. 3706
கைட ப

............................. 3723

................................................................................................... 3804

]`P`{y; G`hup

கா

தமிழி
பாக

1

SAHIH AL BUHARI
TAMIL
மின்

ல் ஆக்கம்: ER.சுல்தான்
DIGITAL EDITION

Visit: www.tamilislam.webs.com

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1

பாகõ-1
இைற ெச
பாக

ெவா

உலக ைத
ெப

ஆர ப

1, அ தியாய

' ெசய

திய

1, எ

அைன

1


அவ


றி ேகாளாக

ைண ேநா கமாக

கைள

ேத அைமகி

ண யேத கிைட கிற
ெகா

ெகா

ெபா

டா

தா

. ஒ

அைதேய அவ

றன.
ஹி ர

ற த

)

அைடவா . ஒ

அவைள மண பா . எனேவ, ஒ

]`P`{y; G`hup

(

ஹி ர

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1
எைத ேநா கமாக
அவ க
அறிவ
பாக

தா க

அவ கேள! த
என

1, எ

இைற ெச

க னமாக இ

ஆடவ

வா . அ ேபா

இைற

த (ஸ

"க
ெச

)

ள ரான நா
வைத க
ேபா

ஆய ஷா(ரலி)

த (ஸ

கிற
னட

(வானவ )

)

) அவ க

(வானவ ) நப (ஸ

, ' சில

வா

நிைன


திய

சில ேவைளகள
, எ
தி
றி ப

ெகா


ேவ

டா . ேம

வஹ (இைற ெச
) அவ கைளவ

ெந றிய லி

ேக டத

. அ

றியைத நா

கா சியள

' என ஆய ஷா(ரலி)

) அவ கள

?' என

வா . ேம

வைத நிைனவ லி

நப (ஸ

. அவ

) அவ கள ட , ' இைற


என

அவ

கள

ேட
(

ேபா

வா

ேபா

றினா க

த (ஸ

தி எ
. அவ

ைனவ

உைரயா

இற

இைற

2

மண ஓைசைய

அவ

வான)வ

' எ

க தா (ரலி) ேமைடய லி

ஹிஷா (ரலி) இைற

மிக

நிைலய

வாகேவ அைம

.

ேவைளகள

டேதா அ

" என உம

1, அ தியாய

ஹா

அ(

ெகா

றினா க

,

தி)
வ லகி

வ ய ைவ ெசா

றினா .

]`P`{y; G`hup

' எ

" என

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1
பாக

1, அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி)

" நப (ஸ
கன

) அவ க
ெபா

தன ைமய லி
இர
நா

தி

வ க தி

. த

ேக த

(த

ேபா

பல நா

ைகய

கள

தவன

யைல

க தி

கன

. ஹிரா

ப தா ட

தி

) வண க வழிபா
ெகா

ப வ
கள

ெச

ய உணைவ
ச திய

, 'ஓ

) அவ க

' எ
றா க

ெகா

வைர ந

றா . அத கவ க

தா க

தி

. (ஒ

' நா


பல

. (அ

வா க

. அ த


வா க

)
. அேத

. இ த நிைல ஹிரா
நா

) ஒ

வானவ

ஓத

.

இ நிைலைய

மா

]`P`{y; G`hup

அவ க

வத

வா க
ெச


. ப
ைகய

ைணவ யா ) கதஜா(ரலி) அவ கள ட

ேதா

டா

ெதள வாக இ

பமாய

த ேமா

தி

எ த

ேபா

கிய

ைலேய!' எ

த (ஸ

இைற ெச

அவ க

கள

அவ க

அவ கள ட

இைற

அவ கள

கான உணைவ

ெத

. அ ேபா

தி

தா க
(அ

3

றினா .

கள ேலேய வ த

அதிகாைல
தன

1, எ

வ ள கினா க

.

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1
" அவ

ைன

ைனவ
தவன

நா

சிரம ப

' எ
ைன

நா

ெத
'ஓ

சிரம ப

'ஓ

ைலேய! எ

ேற

அளவ

றா . (அ ேபா

) நா

ணய

ைடய இர சக

ைவலிதி

ேந

இதய

மக

கைள ஒ

உறவ ன க

ெகா

'அ

கிற க

தவன

' எ

றாத க

லா

கி இ

நட த ெச
தியாக அ

இழி
கிற க

; வறியவ க

; அ

ேற

. அவ

,

! அவேன

(த

ெத வ

)
; வ

தம
. அ ேபா

ஆைணயாக

; (ஏெனன

]`P`{y; G`hup

!

ைணவ யா )

றினா க

ேவா

. ஓ

, ஆய ஷா(ரலி)

வதாக

காக உைழ கிற க

பைட தா

திைய

; (சிரம ப

றா ." ேம

தமா டா

ைன

ைலேய! எ

ெபயரா

லா

ஓத

ைனவ

அைண

தி

யைண தா . ப ற

) நா
அவ

ஆர பநிைல) இ

மி கவ

வா

இண

படபட தவ களாக அ த வசன

ேமா என தா

ேபா

ெத

சிய

கதஜா(ரலி) வ ட

கதஜா(ரலி) அவ க

ஓத

ைடய இர சகன
வள

க க

ைற

அைண

ைற

(க

றா . (அ ேபா

டாவ

க க

மன தைன ' அல ' கி
றினா . ப ற

' எ

. இர

றாவ

' பைட தவனாகிய உ

அளவ

) தா

ைமகைள
தின கைள

தா

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1
உபச

கிற க

கிற க

; உ
றா க

. ப

ப ற தவரான ந

◌ஃப

◌ஃப

' எ

ைமயான ேசாதைனகள

, அச

நப (ஸ

பவ

பவ

மக

மக

(ஆ ப ேடா

) அவ கைள

' வராக' வ ட

அைழ

அச

, அ

கால திேலேய கிறி தவ சமய ைத

ேம

ெமாழிய

அவ

ெமாழிய

அவ

கிறவராக

கதஜா(ரலி), ' எ
ேக

மகேன! ந
ெச

' எ

எைத

. அ ேபா
?' என

திகைள அவ ட

றினா க

அவ கள ட ) ' இவ தா ,
நா

லி

றிவ
ெவள ேய

இைளஞனாக இ

தி

ெத


லா

மகேன! உ

. (அைத

ைடய ச
நா

ேம!' எ

க தா
உய

தா .

ேவத ைத,

நா ய அள

) அவ க

தா . அவ ட

மக

தா

வைத
சேகாதர
பா

) வரகா, (நப (ஸ

.

மாவா .

வ யவராக இ

) அவ கள ட , ' எ

இைறவ

றா க

மக

சேகாதர

ேக ட

உட

ெச

வேயாதிகராக

ேக டா . நப (ஸ

சமய தி
க ேவ

வரகா நப (ஸ

ஸாவ ட
, 'உ

தவராக

சேகாதர

ஆவா ' எ

பா ைவய ற ெப

த ைதய
றா க

த ேவ

த ைதய

ஸாவ

' வராக' அறியாைம

) உதவ

ப ய ' நா
உ ைம உ

கலா

]`P`{y; G`hup

)

' (ஜி
ைடய

திடகா திரமான
தா .

)

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1

அ ேபா

நப (ஸ

) அவ க

ேக டா க

ச திய ைத
ெகா

அைட தா

ட நா

. அத கவ க

ெகா

ள படாம

, 'ம க

ததி

உம

ைல. (ந

பலமான உத
இற

தி) சிறி

கால

நி

பாக

1, அ தியாய

1, எ

4

' நா

நட

ெச

வானவ

வான

அ ச

ேற

. அ ேபா

ேற

ெச

ெகா


இைற

!' எ

தி

ேத
மி

த (ஸ

ேவ

) அவ க

வசன

ெச

தி

வரகா

வஹ

ஆசன தி

தியவேர எ
ெதாட

அம

ள னா

ேக

) எ ச

" எ
தி) நி

வ த அேத

ேபா

கைளவ

" என வஹ (இைற ெச

]`P`{y; G`hup

னட

தி

ைன

! (ம க

கி ' அ

கைள இைறவ

ரைல

ைகய

(கதஜாவ ட ) எ

றினா க

) அ நாைள நா
றினா . அத

ஹிரா

மிைடேய ஓ

ேபா

) பைக

வான திலி

ப வ

?'

.

. அ ேபா

74: 01) எ

வைர ஐ

' எ

ேபாய

, ' ேபா ைவ ேபா

(ம களா

டா . இ த

) தி

வ தி

ெவள ேய ற ப

தேபா

பா

. (வ

!' (தி

ெகா

வ த எ த மன த

பா ைவைய உய

ைன ெவள ேய றவா ேபாகிறா க

'ஆ ! ந

வாழாம

(இைற ெச

ைக

கி

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1
ேபாய

த இைட

அறிவ

கால ைத

தா . அத

ெதாட

வரலாய

பாக

1, அ தியாய

அவரச ப
தி

அவ க

வசன ைத இ

அ பா
ள ப

தி அ

தி)ைய (மனன

அைச காத க
சி

ேச

ற வசன

அவ க

ெசா

லி

கா

னா க

ெச

(உ

கள

இர
இர

கைள அ ேபா

அ தி

லா

தி) அ

75: 16) எ


உத

உத

சி

(ரலி)

ைடய ெபா

) ஒ

. ' வஹ
ேச

(உ

ேக பராக - ப

பா

ள னா

கைள அைச த

தி

)
. இ

ைடய நாைவ

ல ) ஓத ைவ ப

ெசவ தா

கைள

ஏ ப ட

லனாய

ெந

, ' நப (ஸ

த சிரம

நாவ

லா

ேபா

மி

ய) அவசர ப

அதைன

(ரலி) வ ள
ேபா

அதைன (உ

" (தி

அைச பத

ெச

. எனேவ நா

அதைன ஓ

கைள அவ க

. ஏெனன

) ஒ
பா

5

இைற ெச
உத

ஜாப

தி) (இைற ெச

றினா .

நாைவ அைச காத க

அவ கள

ெபா

ேபா

அவ

1, எ

(இைற ெச
ெந

ப றி

வஹ (இைற ெச

" (தி
' எ

ேபா
அ பா

.

]`P`{y; G`hup

ைடய


றிவ


75: 16-19)

, ' நப (ஸ

அைச கிேற
(ரலி) அைச

' எ

)

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1
இ த ஹதைஸ இ
அறிவ

தேபா

ேபா

, இ

' அத

அவ க

இர
கா

உத
னா க

ஜுைப

கைள

அைச த

.

ஜி ரய

(அைல) வ

ேக பைத வழ கமா கினா க

ேற நப (ஸ

) அவ க

ேபா

. ஜி

ஓதினா க

(அவ க
ெச

" என ஸய

றினா .
1, அ தியாய

' நப (ஸ

) அவ க

(சாதாரண நா
மாத தி
ெவா

1, எ

6

மன த கள

மிக

கைள வ ட) ஜி

ச தி

ெகாைடயாள யாக

ேபா

ஸய

,

) அவ கள ட
தி

கள

றி அைச

ெதாட

நப (ஸ

ஓதிய

(ரலி) த

' எ

அ பா

(ரலி) அவ கள டமி

அ பா

வைத) ெசவ தா

ஜுைப
பாக

, 'இ

அைச கிேற

ேம

அ பா

இரவ

ேபா
திக

ெகாைடயாள யாக

(அைல) அவ க

நப (ஸ
தா க

நப (ஸ

ெப

நப (ஸ

) மிக அதிகமாக வா

. ஜி

(அைல) அவ க

) அவ கைள

ச தி

(அ

]`P`{y; G`hup

திக

தா க

.

) அவ கைள ரமழா

வழ
ரமழா

மாத தி

வைர) அ

ள ப

த)

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1
ஆைன நிைன

வா க

வழ க

ைடயவ களாக இ

நப (ஸ

) அவ க

ல கா ய

ெகாைடயாள யாகேவ திக
பாக
(

1, அ தியாய

ைறஷிகள

இைறம
உட

1, எ

ெஹ

ேச

லி

தா க
ெச

, ைப


தா க

வராக

அவ கைள அைழ தி
வர

அ பா

வழ

(ரலி) அறிவ

தா .

ைறஷிகள
(ஹுைதப

. அ சமய தி
ேபாய

றி

த அ

த க

ப ரதிநிதிக

ைறஷிகள

தா க

ஆலய தி

அரச

தா . ம

(

யா எ

காமி

ஃ யான ட

ழ அம

) ஓ
கள

ைறஷி வண க
ன )

த த மிட

ெமாழி ெபய

ற இட தி

சில ) ஒ டக

. அ த

ஃ யாைன (ேராம

ப னா . அ த

. ேராமா

கா ைற வ ட (ேவகமாக)

மிக அதிகமாக வா

) அவ க

க த

தைர அ

ஆைன ஓ

ஃ யான ட

வ யாபா களாக சி யான நா
ட தி

தி

" என இ

நப (ஸ

தி

மாக

7

தைலவ ) அ

ைக ெச

. ெதாட

கள

தா க

பாள கள ட

. இ

தா க

தி

பாளைர

அைழ


அைவ

அைழ

றினா .

ஃ யா

இைறவன


தி

றி

ேபா

தி

, (எ

ெகா

கள ட ) ம

' த ைம

அ மன த

]`P`{y; G`hup

கள

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1
மிக ெந

கிய உறவ ன

உறவ ன

என

வா

ேவ

ஆைணய

. இவ
அவ

எ தைகய

' இவ
ெச

எவேர
' அவைர


டா?' எ

) அவ கைள

கள

ப றி

ேவா

ம கள

ல ைத

ேற

வா

லி வ
ேப

' என

வா கேளா

.

அவ
சா

றி வ ட

ெசா

தவ

ேற

.

இ த வாத ைத

. ' இவ

கிறா களா? எ
சிற

னட

இைறவ

கள

எ ேபாதாவ
ைல எ

ெசா
றா

ைர தி

வ, 'உ

சிற த

யாேர

தி

ைல எ

டா . ப

ஃ யான கிய)

அைத எ

ெமாழி ெபய

ெபா

ேக

கள

ேக டா . இ

ன களாக இ

கிய

ப க தி

ஆைணய

என இவ க

என

ப றி (அ

ைர தா

பவ கள ட

றினா க

, அவ

' எ

அ த மன தைர

வ தி

ேக ட

பவ கைள

ெபா

மிக ெந

அதிகா ய ட ) ' அவைர எ

வ தி

நி

னட

அ ேபா

ன , (த

னா

ெபா

னட

?' அத

மா திர

ஆைணயாக நப (ஸ

; அவ

டா . நா

ற நாண

பற

பாள ட , ' நா

ேக ேப

ேக டா . நாேன அவ

. உடேன ம

அவ

ெமாழி ெபய

இவ ட

றிேன

ேக அைழ

ெகா

யா ?' என

றா . இ

ேனா கள
ைல எ

தவ களா? அ

]`P`{y; G`hup

ேற

.

,

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1
சாமான ய களா?' எ

ேவா

அவ க
அத


யவ

ேற

ெசா

வா

ைல எ

ேற


. ' அவ


வ தி

ேற
கி

அவைர ெவ

, நா

வா

றன

. ' அவ

ேவ

. ' அவ

கிேறா

ேக டா . ' அ

லா

) ம

அவ

உட

ைற க ப
ைதைய

ேற

வைனேய வண

ெசா

ைல

ைல எ

ைக ெச

ேளா .
ெத யா

ைடய பதிலி
கிற களா?' எ

ேதா

கைள ெவ

ெபா

க) அ த

ேபா

. ' அவ

ேக டா .

றா . நா

வைர) இ

ைழ த ப

றனரா?' எ

நட திய ேபா

அவ

கி

வ னவ னா .

க தி

டா?' எ

மிைடேய ெவ றி

றன. சில சமய
றி

எ த வா

அவ

மா

றா . (இ

ேபாகிறா

. ' அவைர

றனரா?' எ

மாறிய

டா?' எ

ேற

வாதி பத

அவ

. ' அவ

ச ேதகி த

(நப (ஸ

ைல! ' அவ


ெகா

ேற

வா

தா

ைறகி

மத

இ ேபா

நட
டா

மறிய

. அ ேபாைத

றா . எ

கி

யாேர

வா

எ ப

சாமான ய க

றனரா? அ

எ ேபாதாவ

ைதையவ

என

தி

அவ

ேற

கி
ெச

அதி

லிவ

அதி

அதிக

அதிக

நா

றா . ம கள

றி

ைழ திட
ேக டா .

வாறி

கிறா ; சில சமய


னதா

; அவ

]`P`{y; G`hup

தன?'

மாறி மாறி
நா

ேபாதி கிறா ?'
எதைன

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1
இைணயா காத க
வ தவ ைறெய
உறவ ன க

ேற

.

ேனா க

லா வ

இண

கி இ

ெமாழி ெபய

பாள ட

ப றி உ மிட

வ சா

ல ைத

ேச

தா

தவ
ளா க


ப றி

ேனா கள
ேக டேபா

னராக இ

ெசா

ெசா

வதாக ந
ைல எ

தா
லிய

. அத

யாேர

ெச

னதாவ

ெசா

கள

அவ

லா இைற

த க

ெநறி,

கிறா

; ' அவ
உய

தா

தா
கிறா
தி

ைல எ

. ம கள ட

,

ெச

றிய

. இவ

ய ப
ேப

கிறா களா எ

வ த ஒ
. இவ

உ மிட

ேனா கள
ெச

வத

டா? எ
ெபா

ெசா

அவ

உ மிட

]`P`{y; G`hup

நா

எவேர

ஆ சிைய அைடய வ

வாத ைத

ச ேதகி த

றி ப

ன . இவ
ேனா

. இ

ல தி

தி

ெச

னராக இ

, த

ைம, க

இ த வாத ைத இத

. அத

ெசா
ேப

. எ

ைக, உ

கைள எ

ள உய

இவ

அவைர
றி ப

ற ப

ெமாழி ெபய

வாத ைத
தா

ைல எ
தி

இவ

கிறா . ெதா

றி ப

கள

யாேர

, இ

' எ

க தி

ேக ேட

யாேர

றி

ேபா

ேத


. உ

டா? எ

வாத ைத

தா

. அவ கள

ப ப

ெச

ல ைத
அ ப

; உ

ேக ேட

ண யாத ஒ

ெபா
. அத

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1
இைறவ

ெபா

ம கள

சிற

ைர க

வா

தவ க

சாமான ய களா? எ

(

கி

வ க தி

அதிக

கி

றன

) ப

ெச

வைர அ ப

கி

கி

அ ப

தா

) வா

ற . (இைறவன

லா

எைத

டாதெத
அவ

கால தி


வதாக
) எ

பதாக

. ந

அ ப

ைகய

ைக, உ
ெசா

பாத

கிறவ க

நா

ேக ேட

. அவ க
ெப

க தி

ைழ த

மாறி
றி ப

(உ

.

தியான

ேக டேபா

வா

ேக ேட

). அவ

, இ

மற மா டா க

. அவ

இைணயா க
கள லி

அவ

ெநறி ஆகியவ ைற உ

அைன

ைமயானா

ள இ த இட ைத

]`P`{y; G`hup

ைல

.

எதைன

சிைல வண க

ைம, க

மத

அவ

லிய

த கைள

மா

எழி

உ மிட

வதாக

இைற

ைல எ

தா

றின . ந

ைடய இர

.

ைக, நிைன

தியைட

கிறா ? எ

அவ
ெதா

உ மிட

டா? என உ மிட

க ேவ

தா

. அவைர

. அவ

அதி

கிேற

அவைர

. இைற ந ப

ேக ேட

த க

தா

றனரா எ

தியாக ந

றனரா? அ

ப டவ க

ைழ த இைற ந ப

க டைளய

கி

ேட) இ

க தி

) தி

ேற உ

கிறா க

றி ப

மறிய

ைவேய வண

தி

ெகா

உ மிட

இதய தி

கைள

அ மா

. அ ப

ைறகி

(வள

றனரா? எ

(எ ேபாேத

றி ப

. சாமான ய ம க

ேவாரா
றன

தா

யாேர

அவைர

ேக ேட

றனரா அ

அதிக

ண யமா டா

அவ


(ஒ

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1

வா . (இ ப

ப ட) ஓ

ேப அறி தி

ேத

ேதா

வா

நா

அறி தி

நா

அவர
ராவ

நப (ஸ

பா

லா

ச கரவ


உம

ளாள

! ந

இர

ற கண

தா

லி

மட
(உ

ைல. அவைர
கைள

அவ

மான

ச தி தி
வ வ
ெகா

த மிட

வழிைய

ேப

ேவ

தா

றைட

. (இ ேபா

'.

பத காக தி
ெகா

யா வச

மா

ஒ பைட தா . ம

ைடேயா

ைடய
தி

ெகா

வழ
ம கள

லா

மான

லா ைத

லா ைத ஏ பராக! ந
ைடய)

ன ட

ன ட

, நிகர ற அ

அவைர

ெச

வா

அதைன

தி

ெபயரா

,

மாக! நி க, இ

(ெவ

ப ய க த ைத

க த தி

லிஸு

சா தி நிலவ
கிேற

அ யா

தி ெஹ

) ேதா
கள லி

பாத

அதைன ம

தா . அ த

அளவ ற அ

வ ைரவ

(அரப களாகிய) உ

கவ

ெஹ

ெகா

திய
அவ

டா . ஆ

அவ

த சிரம ப டாவ

தா

) அவ க

மி

ேக இ

ஆைணய

நா
தா

இைற

. ஆனா

: ேந

ஈேட ற
வா

. (இ

பாவ

ஹ ம

வழிைய

மா

உம

ெப றி

...

பா , ேராமா

ேவா

அைழ

வ ! அ

லா

வைழ ைப) ந
உ ைம

]`P`{y; G`hup

சா

. ேவத ைத

)

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1
உைடயவ கேள! நா
அவ

எதைன

சில

ெகா

ைகைய) ந

வான ஒ

கீ

ெகா

ற ப

நப (ஸ

) அவ கள

ழ ப

; அ

லா

ெகா

) வண

ைவவ

ைகைய ேநா கி வ
)

த)

ற கண
லி க

. ம

தா

க த ைத

மி

தா

அவைர

ேமேலா

கிவ

, நா

பத

; எ

டா

டா

ெவ றியைடவா க

தைலைம

லா

ந மி
ற எ

. (இ

கேள சா சிகளாக ஆ

ற ந ப
ேள

அைழ த காரண
ேராமா

கா ய

ெசா

லா ைத

ெஹ

லி,


கி

இ ேபா

ேத) அவ க

தா
வ ேத

திைள தவனாகேவ இ

ப றி) சி யாவ
மாம

லா

ேக ஒேர

வ தவ கள ட , ேராம கள

. (அ ேபாதி

ைகய

யைத எ

ேட ேபாய ன. நா

க மதி

றிேன

என

ைழ

டா

.

ள கிறி தவ கள
ஸிலி

]`P`{y; G`hup

;

நி சயாமாக (அ த

ல ேவ

ெகா

அள

ெசா

உய

ெவள ேய ற ப ேடா . அ ேபா

எவைர

"

(எ

டா

(ஏ க ம

ஒேர இைறவ

தவ ர (ேவ

ைடய இர சகனாக ஆ கி

ெபா

ைவ

இைணயா க

சிலைர ந

லா

ைம ந

.

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1

அ ஸா ஆலய தி

'ம

ன ட

கிற

ெஹ
வராய

ேவ

ேகா

கவைல

த ேசதன

ெச

ய ப டவ கள

யா

த கைள
உைரயா

' எ

வழ க

ெகா

ெகா
வ தி

ேதா ற

நா

றினா .

கவைல ேதா

ப ரதான கள

சில

கவைலைய

ெச

ஆ சி

ெசா

னெவ

ேதா

வதி

ெகா

வதி

ப ட நகர

க டைளய

மன தைர ' க

றிவ

டதாக அறி ேத

' எ

தேசதன
த கைள

ைல; அவ கைள

ப றி ந

ெக

தி அ

' எ

றா க

) அவ கைள
ஸா

தேபா

யா ?' என வ னவ னா . '
ெகா

வ னவ யவ கள ட

, ' இ கால ம கள

ைடயவ க

மா

ேசாதிட

டல ைத ஆரா

ேபாேத நப (ஸ

பா ,

அரசைவ

த இ த

றிவ

த ேசதன
; உ

அவ

காரணெம

ந ச திர ம

ெகா

ைக த தேபா

கைள ஆ

நா

, அறி ேத

நா

.

றிர

கவைல படாத க

ெகா

கவைல ேதா
றினா க

தா . ம

றிவ
ெச

கள

அவ , ' இ

காண ப டா . அ ேபா


லி

மான இ

அ ஸா ஆலய தி

க தினராக

நி வாகி

' எ

லா
. இ

வா

ப றிய தகவ

ற ேகா திர தி

]`P`{y; G`hup

தவ ர

அவ க

ைற

நில

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1

ெஹ
நி

ெச

ேசாதி


ப றி ம
வழ க
(

இவ

' எ

றினா . ப

வ த

(இத

ஹி

பதாக

ய லி

ப றேக ம
நட ததாவ
நக லி

, ெஹ

இவ

தா

ஹி

த ேசதன

லிஸி

கைள அவ

க த

லி

ப ேசாதி தவ க
அரப கள

றிவ

தா
டா

வ யறி

திவ

த ப

அைவ

ஞான

' ஹி

' எ

ேச வத

ப ேய, இைற

வழ க

ெகா

, ' அவ

ேதா

ேபா

லவா?

ெச

நிகரான க

ஸு

, ' இவைர

ெச
. அவ ட

னராவா ; அவ
த, தம

லி

கிறாரா? அ

றினா க

பயணமானா . அவ

. அ க த தி

தி

றா . உடேன ெஹ

ெகா

ெப ற ெஹ

ெச

, ' அவ க

அவ

டா . அவைர அைழ

தி

தா ' எ

கைள

த ேசதன

தேபா

ேராமா

தா . அ மன த

தகவ

) இ கால தி

த த

நகர தி


ெச

வ சா

ஹ ம (ஸ

ப றி

பய

ஆைணய

த ேசதன

ைடயவ க

ெப றி

த ப டா . அவ ட

அைழ
அவ

லிஸிட

பதி


க த
ைக

.

அைழ தா . எ

கைள

ச தி த

:)
த த

ேகா ைட ஒ

றி

மா

ேராமா

]`P`{y; G`hup

பர

க க

1.,iwr;nra;jpapd; Muk;gk;

ghfk; 1
அைனவ

ேகா ைடய
வாய

ய னேர! ந

ெவ றி

க ேவ

' எ

ேடா

ேடா னா க

தி

வைத

ள மா டா க

வ த

) 'ந

அைனவ
ெஹ
என இ

லி

பைத

அவ

மத தி

அ பா

சிர
னைர

ெச

பண

ப றி

(ரலி) அறிவ


றி ' ேராமா

ஆ சி

தைர ஏ
ைதக

கைள ேநா கி அவ க
அைவ தாள ட ப
நப (ஸ

) அவ கள

அவ கைள எ

தி

றிய வா
ெகா

இ த இைற

) க டைளய
வள

ேதா

டேன) கா


பா

) அ த
டா . ேகா ைடய

க க

ப னா

ேக ட

(காவல க

திைய) ச ேதகமற அறி

உ தரவ

ெபற ேவ

கி

ேச


அ பர

ேடா யைத

' எ

ேகா ைட வாச

ெவ

ேசாதி பத காகேவ நா

ேபா

. அவ க

பய

ேந வழி

. வாச

றினா . (இைத

ெவ

அறி தா க

டா . (அவ க

லா

ெவ
ெகா

ஆைணய

கைள எ

அைட க ப டன. ப

நிைல தி
ெகா

வாய

ேட

ப றி

தி

கிைட த கைடசி

தகவ

]`P`{y; G`hup

றிேன

தி


பைத

. (இ ேபா

றிய
தி

ைக

னட

கிற க

அவ

தன . அவைர

தா .

ந ப

டா . (அவ க

ைதகைள
' எ

பைத

றா க

வாகேவ இ

,
.
கிற

"

2.<khd; vDk; ,iwek;gpf;if

ghfk; 1

ஈமா
பாக

இைறந ப

1, அ தியாய

' வண க தி
ஹ ம
நி

அவ க

, ஸகா

ஆகிய ஐ
இைற
பாக
' ஈமா

யவ

கா ய
த (ஸ

ஈமா

இைற

த (ஸ

லா

கள

2, எ

ைவய

வழ

2, எ

, ஹ

றி ேவ

ெச

லா

றினா க

நி

யா

மி

தியாக ந

ைல எ

, ெதா

, ரமாலான

ேநா

வ ப

" என இ

ைகைய நிைல
ேநா ற

' எ

உம (ரலி) அறிவ

தா .

9
ைக அ

இைறந ப

) அவ க

1, அ தியாய

8

இைற

இைறந ப

ெவ க

பாக

2, எ

) அவ க

1, அ தியாய

ைக

ேம ப ட கிைளகளாக உ

ைகய

றினா க

" என அ

கிைளயா

' எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

10

]`P`{y; G`hup

.
தா .

,

2.<khd; vDk; ,iwek;gpf;if

ghfk; 1
'பற

லி க

எவ

ெப

கிறா கேளா அவேர

க ப டவ ைறவ

இைற

த (ஸ

அறிவ
பாக

ைடய நா

, ைகய

கியவேர

) அவ க

றினா க

1, அ தியாய

2, எ

ஹாஜி

லா

" என அ

பா

கா

வா
ற தவராவா ' எ

லா

(ரலி)

நப

ேதாழ க

11

அவ கேள! இ

லா தி

ேக டத

' எவ

பா

ெப றி

கிறாேரா அவ

றினா க

" என அ

கா

அவ க

'ஒ

ைலகள லி

தா .

' இைற

பாக

ெதா

லிமாவா . ேம

ைடய நாவ லி

1, அ தியாய

இைற

ேக டத

2, எ

த (ஸ

, ' (பசி ேதா

அறியாதவ

ஸலா

தா .

(ரலி) அறிவ

சிற த

?' எ

கர திலி

பற

ெசயேல சிற த
ஸா(ரலி) அறிவ

' எ

லி க
இைற

த (ஸ

தா .

12
) அவ கள ட
) ந

'இ

உணவள ப
மா

' எ

லா தி

றா க

சிற த

' என

அறி தவ
" என அ

]`P`{y; G`hup

லா

)

2.<khd; vDk; ,iwek;gpf;if

ghfk; 1
பாக
'உ
(

1, அ தியாய
கள

பாக

றினா க
1, அ தியாய

'எ

ைடய உய

பானவரா

அவ
இைற

அறிவ

'உ

தம

13

ைமயான) இைறந ப

அவ க

பாக

2, எ

வைதேய த

ைகயாளராக மா டா ' எ

" என அன
2, எ
எவ

(ரலி) அறிவ


இைற

வைர
த (ஸ

)

தா .

14
ைகவச

த ைதைய
வைர அவ

த (ஸ

சேகாதர

ளேதா அவ

அவ

ம கைள

இைறந ப

ஈமா

) அவ க

றினா க

ஆைணயாக, உ
வ ட நா
ைக உ

" என அ

கள

மி க

ளவராக மா டா '

ஹுைரரா(ரலி)

தா .
1, அ தியாய

கள

அைனவைர

2, எ


வ ட நா

15

அவ

த ைத, அவ

மிக அ

பானவரா

இைறந ப

ைகயாளராக மா டா ' எ

என அன

(ரலி) அறிவ

இைற

ழ ைதக
வைர அவ
த (ஸ

தா .

]`P`{y; G`hup

, ஏைனய ம க
(உ

ைமயான)

) அவ க

றினா க

"

2.<khd; vDk; ,iwek;gpf;if

ghfk; 1
பாக

1, அ தியாய

' எவ ட

இைறந ப
அவ

ைடய

ெவ

ேபா

பாக

நயவ

த (ஸ

வைர அ

வ ப சார


ெச

லா

2, எ

ஈமா

தி

லா

வ ட அதிக ேநச தி

காகேவ ேநசி ப
றினா க

ெச

" என அன

, ெந

ய வராவ
வச ப

வைத ெவ

(ரலி) அறிவ

தா .

வைத

' எ

17
ைகய

அைடயாள

) அவ க

அைடயாள

2, எ

சா கைள ெவ

றினா க

சா கைள ேநசி பதா

பதா

" என அன

' எ

(ரலி) அறிவ

தா .

18

இைணயாக எதைன
வதி

டனேவா அவ

தவராவா . (அைவ) அ

ம ெறைத

) அவ க

1, அ தியாய
லா

அைம

இைறந ப

சக தி

இைற

'அ

1, அ தியாய

ைமக

இைற நிராக

த (ஸ

' ஈமா

16

ைவைய உண

ம ெறா

இைற

பாக

ைகய

2, எ

ைல; உ

வதி

ழ ைதகைள

ைல; தி
ெகா

]`P`{y; G`hup

வதி

வதி
ைல;

ைல;

.

,

2.<khd; vDk; ,iwek;gpf;if

ghfk; 1
நிக கால தி

கால தி

ல கா ய தி

ெச


. உ

ற ப டவ றி

பா

' இைற

தி

பாக

1, அ தியாய

ெந
.

ஆ ைட
இட

ெச
ஸய

டா

ெச

, ப

அவ

ன பா

; அவ

த ைம

றி

ஒ ப த

லி அ
ெச

லா

வட

, (அத காக)

லா

ைல; எ த

னட

ப காரமா

) அவ க

.

லா

அதைன

ெபா

நா னா


அவைர

ேதாழ கள

.

19

ெகா

ழ ப

ெகா

கள

என அ

2, எ

கிறவ

) எைதயாவ

வதி

ைல எ

அவ

றினா க

கி

சிற த

) அவ

வதி

அவைர ம

த (ஸ

ேபா

கால
தா

கள

) மைற

நா னா

அம

'ஒ

எைதயாவ

ெத யாம

ெச

, (அவ ைற) நிைறேவ

க ப டா

கிறா . அவ

(யா

) மா

ற ப ட (

(யா

கள

. ேம
லகி

ேம

(என

கிற

கள லி
அவ

வா வா

. அ
மா

லிமி
க ைத

மைலகள

' எ

(ரலி) அறிவ

இைற

ெச

கா பா றி

உ சிய
த (ஸ

தா .

]`P`{y; G`hup


ெகா

கள
ள அ த

மைழ ெப
) அவ க

றினா க

"

2.<khd; vDk; ,iwek;gpf;if

ghfk; 1
பாக
'ந

1, அ தியாய
லவ ைற(

2, எ

ெச

மா

க டைளய

டா

அறி த நப

ேதாழ க


நிைலைய
க தி

) நப (ஸ

அ ேதாழ களா

பாவ

றத

ேகாப தி

அவைன அதிக


' எ

அறி
பவ

பாக

2, எ

அவ

1, அ தியாய

ேநச தி
லி

யராவ

டா

. ஆனா

அள
வ ட நா
" எ

அைம

; ஒ

லா

கைளேய ஏ

, எ

. உடேன இைற

ைவைய உண

ற ெசய

ேதாழ க
வா க

த (ஸ

லா

இைற

நிைலேயா த

ேகாப ப டா க

லா

. இதைன

கள

) அவ கள
. ப

ைவ ந
த (ஸ

கள

னா,
அறி தவ

)

றினா க

" என

21

ைமக

ைகய

ைடய

றா க

மாேவ

தா .

இைறந ப

அவ கேள! நி சயமாக அ

றி ெத

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

' எவ ட

அைனவைர

) அவ க

இய

, ' இைற

கைள ம

ேபா

' நி சயமாக உ

20

டனேவா அவ

ம ற அைன ைத
ம ெறா

அவைர வ

ஈமா

தவராவா . (அைவ) அ
வைர அ
த ப

, ெந

லா

வ ட அதிக

லா

]`P`{y; G`hup

காகேவ ேநசி ப
வச ப

வைத ெவ

;

2.<khd; vDk; ,iwek;gpf;if

ghfk; 1
ேபா

இைறம

இைற

த (ஸ

பாக

1, அ தியாய
ைமய

(ம

தி

வாசிக
ஈமா

நரக தி

2, எ

த ப

' ஹயா ' எ

அறிவ

பவ கள

ேபாட ப ட
ேபா
பா

(

றி

ெவ

ைலயா?' எ

' எ

க வாசிக

. உடேன அவ க

ற ஆ றி
கிறா ... அ
பா

ேபாட ப
ெபய
வா

ஓைட

. அைவ வைள
இைற

(ரலி) அறிவ

தா .

ெசா

ள தி

த (ஸ

நரக

களேவ

) ெவள ேய றி வ

தவ களாக அதிலி

வா க

. இ த ஹதைஸ

' ஹயா' எ

அவ க
கைரய

க தி

நப (ஸ

)

அ த ஆ றி
வ ைதக

ைள ப

நிறமாக இ

பைத ந

) அவ க

றினா க

" என அ

தா .

:) இேத ஹதைஸ உைஹ
) ச ேதக ேதா

. ப

வரான மாலி , ஆ றி
ச ேதக ப

ெபாலிவைடவா க
ததி

ஸய

ெப

(ரலி) அறிவ

பவைர (நரக திலி

வா

ெவள ேய ற ப

) ெசா

வா க

ைக இ

க டைளய

றினா கேளா எ

வைத ெவ
" என அன

22

ைழ

இைறந ப
லா

ெச

றினா க

வ சாரைணக

) அவ க

அறிவ

காம

அறிவ

ேபா

' ஹயா ' எ

(ஹயா அ

]`P`{y; G`hup

ஹயா

தியாக

2.<khd; vDk; ,iwek;gpf;if

ghfk; 1
றி ப

கிறா . ேம

பதிலாக

களேவ

களேவ

பாக

1, அ தியாய

2, எ

' நா

உற

அவ கள

னட

(பல வ தமான) ச ைடக

பாக

'அ
ெச

அள
' எ

றி ப

ம கள

சிலைர

அண வ

ட) ச ைட அண

இைற

த (ஸ

சா கைள
ெகா

) எ

ேச

2, எ
த ஒ

பத

கிறா .

ேத

.

நிைலய

தன. உம

மா

தவ களாக எ

ன வள க
த (ஸ

பா

சில அவ கள

) அவ க

இைற

(ரலி) அறிவ

1, அ தியாய

ைக எ

க ப

ைறவாக இ

(ந

க ' ' எ

ஸய

றா க

கனவ

அவ கேள! (ச ைட
' மா

ேபா

சில அத

கா ட ப டா க

என அ

இைறந ப

கா டா ப டன . அ ச ைடகள

) இ

ேக டத


ைதைய

23

ெகா

' இைற

ற வா

கி

(தைரய

ஈமா

ைம எ

னட

றியேபா

நப

கிற க

? என

) அவ க

வைர

க தா

வள க

ேதாழ க

த தா க

"

தா .

24

தேபா

. உடேன, ' அவைர(


சேகாதர

(அதிக ) ெவ க ப

வழிேய இைற

காத க

த (ஸ
; )வ

]`P`{y; G`hup

வைத

) அவ க

. ஏெனன

,

,

2.<khd; vDk; ,iwek;gpf;if

ghfk; 1
நி சயமாக ெவ க
இைற
அறிவ
பாக

த (ஸ

1, அ தியாய

யா

2, எ

மி

ைல;

ஹ ம

தி, ஸகா

உ ைமகள

இைற

ேள

' ெசய

ஓர சமா
லா

" என அ

1, அ தியாய

வர

கள

வ னவ ப டத

லா
2, எ

சிற த
, 'அ

லா

வைர அவ க

ன டமி

(அவ க

. இவ ைற அவ க

வ சாரைண இைறவன டேம உ
றினா க

தியானவ

ெகா

உய , உைடைமகைள எ

பாக

ைகய

" என அ

' எ

உம (ரலி)

25

க டைளய ட ப

ேவ

இைறந ப
றினா க

, வண க தி

நிைல நி
நா

தா .

' மன த க
ேவ

ஈமா

) அவ க

பா

கா

ைவய

றி

தியாக ந ப , ெதா

ேபா ட ேவ

ெச
ெகா


வா க

மறனாேல) தவ ர! ேம
' எ

இைற

த (ஸ

உம (ரலி) அறிவ

வா களானா
.. இ

லா தி

அவ கள
) அவ க

தா .

26

?' எ

லா

ைவ

இைற
அவ

த (ஸ
ைடய

) அவ கள ட
தைர

]`P`{y; G`hup

ைகைய

ந ப

ைக

2.<khd; vDk; ,iwek;gpf;if

ghfk; 1
ெகா

ேபா

' எ

' எ

ஹ ' எ
பாக

ெகா

றா க

றா க

நா

லா
கிேற

. ஒ

ெதாட

நா

நா

ெகா

தத

றா க


னட

தி

தேபா
. அவ

அவ கேள! ஏ
, ' அவைர

ப றி நா
. அத

, 'அ

கீ க

க ப

தா .

, நப (ஸ
என

லி

அறி தி
இைற

மன த


ேநர

ெகா

" என ஸஅ (ரலி) அறிவ

ெசா
நா

த (ஸ

தா
ள வ

]`P`{y; G`hup

ைன

ேத

.

மறி

பைழய பதிைலேய

; ஆனா

நா
நா

இைழ

வாேனா எ

தா .

ேற

னமாக இ

கிறா . (அவ
(

?

' எ

) அவ க
கிேற

யவராவா .

ைகயாள

த வ ஷய ைத எ
ெகா

காதி

வன
ேவ

இைறந ப

." சிறி

) ஒ

மிக

அவைரவ

மிக ேநசமானவராக இ

) காரண , ஏ
நரகி

, ' இைறவழிய

ேக க ப டத

டா க

றினா க

றிேன

அவைர இைறவ

?' எ

ஆைணயாக அவைர நா

அவைர

அம

வைரவ

, ' ஸஅேத! நா
காதவ

?' என வ னவ ப டத

27

) அவ க

ெகா

2, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

' என ேக டத

த (ஸ

றிவ

. 'ப

, ' இைற

இைற

' என அ

) அவ க

தா க

அ ேபா

. 'ப

1, அ தியாய

' நப (ஸ

றா க

அதனா

ற அ ச

தா

)
'

2.<khd; vDk; ,iwek;gpf;if

ghfk; 1
பாக

1, அ தியாய

'ஒ

நப (ஸ

ேக டா . ' ந

மா

உணவள ப

ஏெனன

நரக

ேக க ப டத


ைமகைள
னட

ைமைய

அ பா

. அதி

த (ஸ

ெகா

) அவ க

ெப

டதி

பதி

பாேலா

?' எ
ஸலா

றினா க

ேடய

ைல' எ

'உ

ெப

களாக

தன ' எ

) அவ க

. அவ கள

டாளானா

(ரலி) அறிவ

சிற த

" என

தா .

பவ களாக இ

கிறா க

ெச

கள )

அறியாதவ க

, ' இைறவைனயா அவ க

இைற

29

நிராக

உதவ கைள நிராக

த (ஸ

(ரலி) அறிவ

கா ட ப ட

றியேபா

லாமி(ய

, அறி தவ க

2, எ

, அவ க

அவ க

'இ

இைற

1, அ தியாய

' என

28

) அவ கள ட

' எ

லா

பாக

2, எ


, ப

இைற

நிராக

கிறா க

, ' கணவைன நிராக
தி

ன டமி
ேபசிவ

காண ப டன .

கால
(அவ

வா

' எ

றா க

தா .

]`P`{y; G`hup

நா

)

?' என
கிறா க

ேபா

த (ஸ

காத) ஒ

" என இ

.
ைற

2.<khd; vDk; ,iwek;gpf;if

ghfk; 1
பாக

1, அ தியாய

' நா

2, எ

30

த (ரலி)ைய (மதனாவ

ச தி ேத

. அ ேபா

அவ

ேஜா

அ ைம ம

(ஆ ச ய

றவனாக) அைத

மன தைர ஏசிவ
றினா க

அவ

: 'அ

அறியாைம

ஆைட
தாைய

ைடய அ ைமக

அதிகார தி

ைவ தி

ெகா

அவ கள
ேவ

. தா
ச தி

டா . அ

அவ க

வா

தா

நா

ைற

கள

வதிலி

(இதனா

தா

அ த

றினா " என மஃ

அண வ

றி வ

. நா
, ' நா
ேட

. எனேவ ஒ

. அ ேபா

நப யவ க

றி வ

லா

ேர! ந
அவ கைள

சேகாதர

அவ

அவ கைள

சிரமமான பண ய
த (ஸ

அ ைம

கிற !

தா

பதிலி

இைற

ைற) ஒ

ைற

அவ

(ஒ

மன தராகேவ இ

ெகா

' எ
ேபா

ேத

சேகாதர களாவ . அ

மறிய பண கைள
அவ கைள ந

(அ

ேச

கிறா

அவ , தா

உதவ யாய

வாேற) அவ

ெகா

கீ

ற இட தி

ஆைட
ேக டத

தாைய

அதிகார தி

ள) ' ரபதா' எ
பா

ப றி அவ ட

பழ க
கீ

ேஜா

கிட பைத

த , அவைர

கால


சி க

ெகா

உைட அள

]`P`{y; G`hup

.

சிரம ப

) அவ க

றினா .

அவ

தினா

றினா க
ேத

" என


'

2.<khd; vDk; ,iwek;gpf;if

ghfk; 1
பாக

1, அ தியாய

இவ

(அல(ரலி)

ப ரா(ரலி) எ
உதவ

ெகா
இைற

ச தி

த (ஸ

ன? (அவ

ெகா

ல ேவ

ெம

' இைறந ப

னஃ

ெப றவ க

ல ேவ

2, எ

ைக ெகா

ெச

'ந

ைமய

மாவா " (தி

ைக

ெகா

கிற ?' என
தி

ைடய
தா

ெச

ெச

ேத

ெகா

இவ

; ஏெனன

அதி

வா க

,

றவ ,

' எ

, ' இைற

அவ கேள!

ச ) ெகா

ல ப டவ

ேக டத

, ' அவ

?) எ

தா ' எ
அறிவ

. அ ேபா

ேக டா . நா
ெச

டா

' அ ேபா

ேபராைச ெகா

1, அ தியாய

(இ ைமய

றினா க

தவ ; (நரக தி

நரக

றினா ' என அ
பாக

ேம நரக தி

) அவ க

இவேரா ெகாைல ெச

வா களா

ேபா

ேக ெச

. அத கவ

வத காக
'எ

ேற

லி க
ல ப டவ

31

) உத

ைன

ேபாகிேற

' இர

2, எ

றினா க

நிைல
அவைர

' என

தா .

32
அதி

அ கிரம ைத

கல காதவ க

) அ சம ற நிைல உ

06: 82) எ

. ேம

ற இைறவசன

]`P`{y; G`hup

ேக
அவ கேள ேந வழி

ள ப டேபா

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
நப

ேதாழ க

அ ேபா
ெப

' ந மி

, ' நி சயமாக (அ
லா

சிற

வய

1, அ தியாய

' நா

நப (ஸ

வழ

வதாக

ெமாழி எ
பாக

, ஒ

ெவா

ஆவ யாவ

இற த நாள
இைறவைன

லி

கால தி

அ தி

) இைணயா


லா

ேக டன .

தா

மிக

ள னா

"

தா .

லா

வதாக

ைமேய நா

(ரலி) அறிவ

, ஸ கா

வதாக

தி

தா .

58

ஆ சி
ேபா றி

?' என

ைகைய நிைல நி

அ தி

3, எ

ற வசன ைத அ

(ரலி) அறிவ

ெதா

"ஜ

1, அ தியாய

யாமலி

57

) அவ கள ட

ேத

31: 13) எ

3, எ

ெச

எவைர

பாக

அ கிரம
லா

அ கிரம ' (தி

என அ

(

யா


லா
, '

னராக இ

த)

(ரலி) எ
திய தைலவ

கீ ரா இ

ேமைடய

]`P`{y; G`hup

ஷுஅபா(ரலி)
நி

வைர இைணய ற ஏக

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
இைறவ
ெகா


றா .

றா . ேம

வதாக

அவ க

, ' நா

கள ட
லி க

, '

உ யவ

நா

பவனாக இ

பாவம

கள

இலாகா அறிவ

பாக

1, அ தியாய

க ப

திய தைலவ

காக

தி ெமாழி எ

ெவா

. அத

' எ

ெகா

) அவ கள ட
க வ தி
நல

ேத

ெச

கிேற

ேத

.

தா '
'இ

' எ

நாட ேவ

தி ெமாழி ெகா

கிறா '

யவராக இ

ேற

லா ைத
. அ ேபா

' எ
. இ த

என

நல

றா .

ேத யவ களாக (ேமைடையவ
தா .
3, எ

கடைமயாக

ப ைழ ெபா

வைத வ

ைற நப (ஸ

, அைமதிைய

ஆைணயாக நி சயமாக நா

கிேற

நிப தைன வ தி தா க
வாச

, ' (இற த) தைலவ

அவ , பாவ

, அட க ைத

. இேதா இ ேபா

ெதாட

ஏெனன

வைத

59

]`P`{y; G`hup

) இற

கினா க

" ஜியா

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
'ஓ

அைவய

ெகா

இைற

தேபா

எ ேபா

?' என

ெகா

அவ கள ட

அவ க
ெசவ

. அ ேபா

றியைத


றவ

அ ேபா
பா

ைல' எ

ைல' எ

றன .

, 'ம

றினா க

கா யமாய

கி

' எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ
1, அ தியாய

; என

றன . ேவ

, த
இைற

வா

பா

இ த

) அவ க

) அவ க
ேக

கள

ன ட ) ேக டவ

த ப டா

த ப

வ ைய
றியைத

ேப ைச

ேக?' எ

) அவ க

60

]`P`{y; G`hup

றா .

ைம நாைள எதி

?' என

ேக டத

ஒ பைட க ப டா

தா .
3, எ

ெதாட

அ மன த

ைம நா

அவ கேள! இேதா நாேன' எ

திய றவ கள ட
த (ஸ

' நப (ஸ

சில , ' அவ க

ப றி (எ

பா ப

சில

கி

வ தா . ' ம

ேப ைச

அவ

வாக நப (ஸ

ைர வழ

கள

த) ம கள

றா க

.' அமான த

அறி

அரப ஒ

) அவ க

ைம நாைள

ம க

. உடேன (ேக டவ )' இைற

நாைள எதி பா

பாக

ெசவ

கலா ." அத கவ , ' அ

'எ த

நா

(அ

பவ

ெகா
ேக டா க

) அவ க

ேக டா . நப (ஸ

தா க

அ மன த

த (ஸ

றினா க

" என அ

,

ைம

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
' நா

ேம ெகா

ெகா

நா

ேச

தா க

ெகா

ெச

உய

தி இைற

பாக
' மர

நப (ஸ
பய

ெசா

லாம

மர ' எ

கா

) அவ க

கா

கைள

இர

றினா க

கைள ெந

கைள

தி

!' எ

) அவ க

நப (ஸ

) '

61

வைக மர
. அ

) ேக டா க

. நா

ேத

அறிவ

. ப

ணரா

கிவ

ேன

ட நிைலய

கள ட

தடவ

ச யாக

ைற த

" என அ

' இைற

' என ேதாழ க

" என இ

ம கள

ைச மர தா

. அத

ன மர

. அ ேபா

அைத ேப

றா க

) அவ க

உவைமயா

தி

3, எ

இ ப

லி

ேநர

லா

ரைல

தா

1, அ தியாய
கள

தா

த (ஸ

நப (ஸ

தேபா

நா

நரக

றி

ைகய

ெகா

ேதா . (அைத

(ரலி) அறிவ

. ெதா

. அ ேபா

வாதவ க

ட பயண

தா க

இைல உதி வதி
பைத என


அறிவ

நா

மர தி

ற ெவ க ப

அைத

அவ கேள! அ

ேக டா க

உம (ரலி) அறிவ

ைல. அ

. அத

தா .

]`P`{y; G`hup

ன மர

அவ க

?'
பா

' ேப

ைச

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
பாக
' மர

1, அ தியாய
கள

இ ப

லி

இைற
பா

அைத

ெசா

அம

ேத

அறிவ

மன த தா
அ மன த

(

3, எ

அதைன

தி

' என

ம கள

இைற

ேதாழ க

ைல. அ

அறிவ

?'

நா
ற ெவ க ப

அவ கேள! அ

ேக டத

, ' ேப

ன மர

ைச மர '

தா .

ள வாசலி

னா . ப

அம

தி

ளய

) அவ க

) அவ கைள ' அ

அம
)' எ

தி

தலிப

ஒ டக தி

த கள ட

'உ


கள

) அவ கேளா ம கள ைடேய

தி
நா

தேபா

ேள ஒ டக ைத

அம

ேக டா . நப (ஸ

. ' இேதா சா

ஹ ம (ஸ

நப (ஸ

. ப

பைத என

ைச மர தா

ைழ தா . ப

யா ?' எ
தா க

ேக டேபா
அைத ேப

இைல உதி வதி

63

நா

. அத

ன மர

உம (ரலி) அறிவ

அவ க

அம

) அவ க

" என இ

தவராக ஒ

ஹ ம

. அ
. நா

லாம

) அவ க

ைவ

சா

வைக மர

பய

1, அ தியாய

நப (ஸ

த (ஸ
தி

றா க

பாக

62

உவைமயா

மர தி

3, எ

இ த ெவ

ைம

றிேனா . உடேன
ேபரேர!' எ

]`P`{y; G`hup

றைழ தா .

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
அத

நப யவ க

நப (ஸ

'எ

) அவ கள ட

ன வ ஷய ?' எ
' நா

க னமான ேக

வ கைள

டா

த பட
றா க

இர சக

' எ

தராக அ
றா க

உ மிட

; அ

வரேவ

றா . அத கவ க

'ஆ ! அ

தா

ெம
லா

சா சியாக' எ
; அ

றா க
லா

) த ம ைத

தா
ெப

உம
லா

தா

அவ க

லா

, பகலி

; அ

ேநா

ேக

'

ேதார

'அ

றா க
லா

லா

ஆைணய

மாக நா

ேநர

கிறானா?'

. அ
தா

அவ

ேவா

ேநா க ேவ

றா . அத கவ க

அவ , ' இைறவ

. சில

ேப

க டைளய

ேக கிேற

உ ைம மன த இன

றா . அத
'அ

அ மன த

ேபாகிேற

உம

நா

ேக க
ப யைத

சா சியாக' எ

கிறானா?' எ
. அ

வக

இரவ

ட இ த மாத தி

க டைளய

ேக கிேற

அவ

ஆைணயாக உ மிட
றி ப

உம

. அ
லா

'ந

; அ

. அ ேபா

. அத காக ந

ைடய

ேக கிேற

ெதா

' இைறவ

'உ

ப னானா?' எ

சா சியாக ஆ !' எ

ைகைய

சில ேக

ேபாகிேற

றா . அத கவ க

ஆைணயாக

ேக கிேற

கள ட

ேக க

. உடேன அ மன த

ைம

ெதா

ேக டா க

'ஆ ! அ


லா

ஆைணயாக உ மிட

கள

வசதி பைட தவ கள டமி

கள

வறியவ க

]`P`{y; G`hup

இ த (ஸகா

அதைன வ ன ேயாகி க

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
ேவ

ெம

அவ க

உம

'ஆ

(இைறவ

(இைறவன டமி
' நா

, எ

சேகாதார

. நா

நா

கி

ராவ ட

எறி தா
சிதற
ப ரா

3, எ

. ' (இ ெச

வா

ஒ பைட

மா

)

'ந

' எ

றிவ

பவ கள
பன} ஸஃ

மாலி (ரலி) அறிவ

ேக

ப ட

லா

' என க

தா .

கி

டா க

ப அதைன

. அ

வா

அைத (பாரசீ க ம

ரா ப

) நப (ஸ

பா

) ' அவ க

)
கிழி

றாக

எதிராக (இைறவன ட )


ஷிஹா

கிேற

ெகா

க டைளய

அவ க

ைற

ஒ பைட தா . அவ

டா . அதைன

" என அ

றினா க

மட

" எ

இ த ஹதைஸ அறிவ

ந ப ஏ கிேற

நப (ஸ

. உடேன அ மன த

ஸஃலபா, அதாவ

ன ட

திைய

க பட ேவ

றா . அத

64

ன ட

ைர

றா க

வராம

மன த ட

ஒ பைட

தி தா க

ள மா

றினா " என அன

) அவ க

அ மன த

சா சியாக' எ
வ தவ ைற நா

தா

' எ

ைர

கிறானா?' எ

ட தா கள

1, அ தியாய

நப (ஸ

) ெகா

ைடய

வனாேவ

பாக

க டைளய

அ பா

(ரலி) அறிவ

பவ

றா .

]`P`{y; G`hup

தா .

அவ க

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
பாக

1, அ தியாய

நப (ஸ

) அவ க

நா னா க

3, எ

மட

. அ ேபா

'

ளய

ஹ ம

அ ேமாதிர


பா

) நா


லா

'

ஹ ம

ேக ேட
பாக

ெச

தா க

" எ

நிைலய

றினா க

' எ

ெசா

ெபாறி க ப

. நப (ஸ

அத

பவ கள

) ெவ

கிற

திட

. உடேன
த வா கிய
ைகய

ைமைய (இ ேபா

" என அன

வரான ஷுஅபா

த) க தாதா அவ கள ட , ' அதி

ல ப ட

) அவ கள

(பள சி
ேபாலி

எ த மடைல

. அதி

பதா

' அவ க

. அ

தா .

(இ த நப ெமாழி அறிவ
இதைன அறிவ

) அவ கள ட

ெகா

மாலி (ரலி) அறிவ

தி

கமா டா க

ேமாதிர

ரஸு

ேந

நப (ஸ

திைரய ட படாம
ெவ

65

லா

. அத கவ

' அன

1, அ தியாய

3, எ

' எ

றி

(ரலி) தா

கிறா க

ெபாறி க ப

றினா க

கள ட
' எ

66

]`P`{y; G`hup

யா

றா .

: என
த வா கிய
றிய

? என

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
' நப (ஸ

) அவ க

ெகா
ம ெறா
நி

ம க

றா க

ெச

. அ

அம

டேபா

ெவ க ப

ெவ க ப டா

.

அத

த (ஸ

றா க

அம

" என அ

ேப

சைபய

சைபய

தி

னா

லா

றா . எனேவ அ

ெச

டா . எனேவ அ

வா கி

ேனா கி வ தன .

) அவ கள

)வ

ஒ டக தி

லவா?' எ

றா க

. அ த மாத

ேறா . அ

லா

ைலஸ(ரலி) அறிவ

அம

தி

தா . அ ேபா

ெமௗனமாக இ

ெமௗனமாக இ

' ஆ !' எ

தேபா

தா . ம றவேரா சைபய

உ கா

. அ த நா

தி

வ டமான அ த

ேக டா க

மாத ?' எ

நா


அதி

ெகா

நப (ஸ

தி நா

தி நா

அம

) அவ கைள

தா .

67

) அவ க

ப தா ) நா

தினா
3, எ

க வாள ைத
?' எ

நப (ஸ

றாமவேரா அல சிய ப

1, அ தியாய

' இைற

ள வாசலி

(கைடசிய

அவைர அல சிய ப
பாக


றா . அ

இைடெவள ைய

நா

தன . அவ கள

ேதா . ' இ
. அத

ேதா . ' இ

அவ க


ேறா . அ

]`P`{y; G`hup

எ த

மாத

'எ த

வா கேளா எ

மாதம

' ( ன தமான) இ த ஊ

வா கேளா

ைடய (

ெபய

. ஒ

, 'இ

ெபய

'ஆ ' எ

தா க

லவா?' எ

றா க

, இ த மாத தி

,

.

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1

ைறய தின

உைடைமக

வள

னத

ன தமானேதா, அ

வா

தைவயா

த தி

பவ

வராதவ

த தி

பவ

அவைர வ ட ந

ெசா

பாக
'எ

என இ

(ரலி)

1, அ தியாய

' இல

வா

ெசா

இைற

த (ஸ

வட

1, அ தியாய

3, எ

'இ

ேக வ

அ ெச

,
ைக

; ஏெனன

" என அ

உய க

, வ

ைக

திைய

ப ரா(ரலி) அறிவ

தா .

அறி

சி

ைர வழ

ேவ

நா

கள

பவ களாக இ

தா க

றினா .
69

; சிரம ைத
) அவ க

றிவ

றி வ டேவ

) அவ க

3, எ

. சலி பைட

றா க

கள

68

நப (ஸ

பாக

பாக

3, எ

சலி ேப ப

கவன

திைய

' எ

, உ

' எ
ெகா

லி வ ட

1, அ தியாய

இ ெச

ேபா

ெகா

ஓ வ

காத க
மா

றினா க

ெச

. ேம

யாத க

" என அன

லவ ைறேய

; ெவ

(ரலி) அறிவ

70

]`P`{y; G`hup

டாத க
தா .

' எ

"

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
'அ

லா

ம க
நா

(இ
அறி

) ஒ


(உ


அறி

ைன

பாக

அறிவ

சி எ

கிறா

3, எ

லா

. நா

சாரா

ைம நா

வட


யா

ெசா ெபாழிவ

மாேன! தா
என ெப

ெச

. நா

. அ

வ யாழ கிழைம அ

வா

அறி

தா
ைர

தா . அ ேபா

கிேற

ேவேனா எ

ச த
நப (ஸ

ெவா

' எ

றா .

தா

நிைலகைள

) அவ க

றிவ தா க

நா

(ஒ

நா

' எ

றா " எனஅ

தா .

ெப றவராக ஆ கி வ

கிற

கிேற

1, அ தியாய

' எவ

திட ேவ

ைர

ெவா

உைடயவ களா

சலி பைடய

சலி பைடவைத அ
வாய

'அ

ைர பக

கைள

இைதவ
கவன

)(ரலி) ஒ
வழ க

அவ கள ட

அறி

அத

ைர

லா

71

ைமைய நா
கிறா

. (ேபா

கிறாேனா அவைர மா
ஆதாய

கைள) அ

அைத வ ன ேயாகி பவனாக இ

க டைளைய

வைர அவ க

' இைற
றி ப

த (ஸ
டா க

ேப
மா

) அவ க

ெச

லா

கிேற

வதி

க தி
ெகா

. இ த

றினா க

" என

.

]`P`{y; G`hup

பவனாக

நிைல ேத இ

பவ களா

வள க

எ த

தாய தி
பா க

.
ெச

ஆவ யா(ரலி) த

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
பாக
நா

1, அ தியாய

நப (ஸ

) அவ க

லி
கி

பாக

ெச

அவ

வ ஷய

தேபா

ேப

ச மர

' மர

கள

ேட

' எ

ெனா
வழ

கைள

; அ

) அவ க
ண ேன

றினா க

. ஆனா

மி க இைளயவனாய

நப (ஸ

அறிவ

வாய லாக ' நா
ெகா

த (ஸ
றிட எ
) 'அ

தவ ர (ேவெறதைன

3, எ

ேப

ததா

ச மர !" எ

) அறிவ

கிய ெச

றா க

தாக நா

தா .

லா

பவராக

தவ ர ேவ

எதி

வ ைத அவ
அறி
ெகா

ல வழிய

ஞான ைத வழ
பவராக

ேபராைச ெகா

]`P`{y; G`hup


டா

.

அ ேபா

73

வழ

வயதி

. அ ேபா

ஜாஹி

லா

நா

அவ

வைக மர

இைற


லா

ஹதைஸ

ைல" என

; இ

ச மர தா

1, அ தியாய

'ஒ

றேபா

தவ கள ெல

ற ஒேர ஒ

ேக டதி

மதனா வைர ெச

உவமானமா
ேப

ெமௗனமாய

. அைத

உடேன அ

72

உம (ரலி) உட

வர ப ட

நா

3, எ

ெசல

கி, அத ேக ப

ஆகிய இர

' எ

'

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
இைற

த (ஸ

அறிவ
பாக
'(

1, அ தியாய

யா ? எ

பா

அ ேபா

பதி


லா

அ யாைர

(ரலி) அைழ
ச தி க

ேதாழ

வ ஷய தி

அவ க

, ' நா

ெச

வத

(அவ

கி

தா

சமய தி

வைர ந

றா க

' எ

யா ? எ

) த

(ரலி)

கி

அறிவரா?' என

. அ ேபா

இைறவ

அ பா

'ஏ

ேதாழ

ெகா

றிவ

றினா .

ஸா(அைல)
ேக டா கேளா அ த

ேடா . நப (ஸ

க க

ெதாட

,

கிைடய

த ஒ

சிற த அறிஞ

ைடய அ யா

]`P`{y; G`hup

)

ேக டா க

ஸா(அைல) அவ க
இைல? எ

பஸா

(ரலி)

கிற களா?' எ

பர

)

ைகஸு அ

ஸா அவ கேள!) உ ைம வ ட
ேக டத

லா

றா . அவைர இ

வழிகா

ேக

ரேவல கள

வ தா . ' (

ைடய இ த

இைறவன ட

றதாக அ

கஃ (ரலி), ' ஆ !' எ

ஸா(அைல) அவ க

ெச

கஅ (ரலி) ெச

வ ஷயமாக எ

உைப இ

ேத

அ பாஸு , ஹு

கி தன . ' அவ

யாைர

'

" என அ

74

அ த வழியாக உைப இ

அ பா

அத

றினா க

3, எ

ஸா(அைல) அவ க

அ யா

) அவ க

தா .

'இ
கி

ைல!'

!

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1

கிறா கேள!" எ

ஸா(அைல) அவ க

ஸா(அைல) அவ க
ேக டா க
ஏ ப

. அத

தினா

கி

இைறவ

. ேம

அவ கள ட

ெசா

கடலி

ெதாைல

ெதாட

தா க

தவ ர ேவ

யா

தாேன நா

மாக

ேக கி

மி

பாக

லா

வைதவ

1, அ தியாய

லா

அவைர (அ
ெகா

பயண ைத

லா

.
கிறா

அறிவ

ேட

தவ

' நா

' எ

தா .

75

]`P`{y; G`hup

ைஷ தாைன

றியேபா

ேட தி

ஸா, கி

) ந

.

ஸா(அைல) அவ க
ெகா

கிறேரா

வ த) ம

வ த இைளஞ

ைன மற க

ேபசி

டா க

ஆன

அ தி
3, எ


வ த அைடயாள !' எ

ேக ெதாைல

மைன மற

வ த வழிைய ேநா கி

அைடயாளமாக

ஸா(அைல) அவ கள ட

(அைல) அவ கைள

வ ஷய ைத தா
உைப

அ த இட தி

ைல' எ

ேத
தா

தவ களாக

. உடேன

இைறவன ட

! அ ேபா
(த

ஸா(அைல) அவ க

கியேபா

) நிைன

ெகா

ேபா
பா

தா

னெவ

' இ த மைன எ

. அ

ேபாவைத எதி

. அ ேபா

அறிவ

வழி எ

ப வ ட ேவ

ல ப ட

பாைற ஓரமாக ஒ
ைமய

ச தி

மைன அவ க

வ த வழிேய தி

ச தி ப " எ

(உ

அவைர

ப னா க

றினா " என

' அட!
றிவ
.

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
' இைற

த (ஸ

) அவ க

ெகா

ஞான ைத
அறிவ

1, அ தியாய

' நா

' எ

ெப ைட

3, எ

கி

எைத

றினா க

ெகா

றி

ெகா

" என இ

ெச
ேத

ேவத

அ பா

தா க

. க

ைடய அ ெசயைல யா

ேத
த (ஸ

(திற த ெவள ய

ைதைய ேமயவ
ெச

ெகா
. இைற

ேனா காதவ களாக

வ ைசய ன ைடேய கட

' இைறவா! இவ

(ரலி)

76

ைத ஒ

வ வயைத ெந

ைன அைண

தா .

பாக

(ெதா

வ ைசய

ஆ ேசப

கவ

. அ நாள

) அவ க

நா

மினாவ

) ெதா

ேவா

)

நா

ெகா

ைல" என இ

அ பா

ேட

றினா .
பாக

1, அ தியாய

' நா

வய

வாள ய லி
ைற உமி

ரப

(த

3, எ

சி

வனாக இ

தைத நா
(ரலி)

77

ணைர எ
(இ ேபா

ேபா

நப (ஸ

வாய

) நிைனவ

) அவ க

ைவ

) எ

ைவ தி

றினா .

]`P`{y; G`hup


க தி

கிேற

.

(ரலி)

" என ம

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
பாக

1, அ தியாய

3, எ

ஸா(அைல) அவ க

(

அ யா

யா ? எ

பா

ெச

றா க

பதி

ேடா . நப (ஸ

ேக
றிவ

ெதாட

க க

அவ கேள!) உ ைமவ ட
அத

ைல? எ

த ஒ

னெவ

அவ க

தா

ெகா

வத

கி

அைடயாளமா கினா

. ேம

வழி கா

) த

கி

ரேவல கள

றா க

வ தா . ' (

ஸா

அறிவரா?' என
. அ ேபா

கிறாேர!" எ
. அத

ைடய இ த

ஸா(அைல) அவ க

ேக டா க

யா ? எ

வைர ந

ைல' எ

பஸ

கஅ (ரலி)

கஃ (ரலி) ' ஆ !' எ

, 'இ

)

இைறவன ட

(அவ

சமய தி

லா

ைகஸு அ

, ' நா

உைப இ

. உடேன

இைறவன ட

வ ஷயமாக எ

சிற த அறிஞ

ைடய அ யா
அறிவ

ெச

ஸா(அைல) அவ க

ஸா(அைல) அவ க

அவ க

ேக டத

றதாக அ

(ரலி) அைழ

வ ஷய தி

ேதாழ

, '

கிைடய

ஹு

ச தி க

) அவ க

கிற களா?' எ

ெச

அ த வழியாக உைப இ

அ பா

ேக டா கேளா அ த

ேத

அ பாஸு

கி தன . அ ேபா
ஸா(அைல) யாைர

ெகா

பர

அ யாைர

. அவைர இ

ேதாழ

78

இைறவ
அவ கள ட

]`P`{y; G`hup

ேக டா !

இைறவ

'ஏ

ஸா(அைல)
அவைர

ச தி

வழி

மைன
ற ப ட

. 'இ த

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
மைன எ

ேக ந

ேவ

ெதாைல

! அ ேபா

வ த) ம
ெதாட

கடலி

தா க

அ ேபா

நா

ேத

வைதவ

ைல' எ

மாக

ேக கி

தாபா

ைன மற க

(த

தவ களாக

ப வட

லா

ேட

தவ

3, எ

லா

ெகா

பயண ைத

. (உ

பாைற ஓரமாக

ைமய

ைஷ தாைன

டா க

.

ெகா

' எ

கிறா
அறிவ

தா .

ஞான

தவ ர ேவ

' அட! அ

தாேன

றிவ

ேட தி

ஸா, கி

)

ப னா க

.

றினா " என

79

ைன ேந வழி ம
த ெப

றியேபா

ேபசி

ஆன

அ தி

' நா

ஸா(அைல) அவ க

வ த வழிைய ேநா கி

1, அ தியாய
லா

ேபா

வ த இைளஞ

மைன மற

(அைல) அவ கைள

லா

நில தி

வ த வழிேய தி

ஸா(அைல) அவ கள ட

வ ஷய ைத தா
உைப

வ த அைடயாள !' எ

கி

ச தி ப " அ

ேபாவைத எதி

அ த இட தி

மி

'அ

ெதாைல

ஸா(அைல) அவ க

யா

பாக

கிறேரா அ

.

கியேபா

நிைன

அவைர அ

மைழ ேபா

றதா

. அவ றி

ப யத
சில நில

]`P`{y; G`hup

உவைமயாவ

நைர ஏ

,

3.fy;tpapd; rpwg;G

ghfk; 1
ஏராளமான

ணைர

ம க

கைள
பய

நைடக

)

பட

வைக நில தி

ணைர

வட

மி

ெகா

தினா

' எ

'க

அைடயாள
அன

தின ; (த

தன . அ த

ெப

ைல;

மா

க தி

, க

வ த

ெத
ைத ஏறி

வழிைய ஏ

ெகா

த (ஸ

கா
ெனா

க டா தைர. அ
கைள

வள க

ைள க

ெப

நா

பற

பாராம

நா

ளாம

) அவ க

சில

மைழ இ

உதவாத) ெவ

3, எ

ெகா

வா கிறவ
றினா க

" என அ

80

மைற

ெவள பைடயா

கள

சிலவா

(ரலி) அறிவ

தன. ேவ

. அதைன இைறவ

தா .

1, அ தியாய
வ ம கள டமி

ெகா

இைற

ெச

களா

லா

ெகா
ேந

ெச

(ஒ

பயனைட

நா

நில

. அதைன ம க

. அ

தா

ஸா(ரலி) அறிவ
பாக

ேத கி ைவ

லா

உவைமயா

தா

ைள க

னா ; வ வசாய

ைல. இ

தவ

வ த அ

ெகா

ெச

வ த

ெகா

ெச , ெகா கைள

ேத கி ைவ

' எ


வ பசார
இைற

அறியாைம நிைல
நட ப
த (ஸ

]`P`{y; G`hup

ைம நாள

) அவ க

தா .

றினா க

" என

4.xSr; nra;tJ

ghfk; 1
பாக

1, அ தியாய

' என

(இ ேபா

) நா

ஐ ப

ேவ

ெப

எவ


ெப

சில அைடயாள

அறிவ

ெச

பாக

1, அ தியாய

ேபாகிேற

தியாவ
' எ

யாத நப ெமாழி ஒ

. 'க

ெவள பைடயா
ஒேர ஆ


இைற

ேபா
நட ப

ைற

த (ஸ

ைற

வ ப சார

)


ேக

ைம நாள
கிேற

" என

தா .

. (இ

4, எ
சிய னா

132
ஏ ப

கசி

) ெவள யா

ஆடவனாக நா

ப றி அறிய) மி தா (ரலி) அவ கைள நப (ஸ

ஏவ ேன

. அவ

ப றி அவ கள ட

) அவ கள ட

வ னவ னா . ' அத காக உ

]`P`{y; G`hup

ைற

ற நிலைம வ

' மதி (அதிக உண
மா

மி

களா

(ரலி) அறிவ

ேத

அறிவ

அவ கைள நி வ

அன

ேக

81

அறியாைம ெவள ப

அள

3, எ

4.xSr; nra;tJ

ghfk; 1
ெச

தா

அவ க
பாக

கடைம. (

1, அ தியாய

4, எ

133

நி

கி

க டைளய

ள வாசலி

' எ

" யம

ெகா

கிற க

இட திலி
அவ க

க ேவ

தா க

அவ கேள! நா

'க

வ ைடயள

?' எ

, ஷா

' வாசிக

' ஜு

கிறா க
ெத யவ

பாக

1, அ தியாய

. அ

லா

4, எ

◌ஃபா' எ

' எ

ரா

என சில

உம (ரலி)

றினா .

]`P`{y; G`hup

வாசிக
த (ஸ

தா .

க ட ேவ

இ த வா

134


இைற

உம (ரலி) அறிவ

த டமி

ஹுைலஃபா' எ

'

ற இட திலி

க ட ேவ

றினா க

)

என

ற இட திலி

ைல" எ

நப (ஸ

) அவ கள ட , ' இைற

' மதனா வாசிக

லா இ

) அவ க

ைல)' எ
தா .

க டேவ

ரா

" என அ

த (ஸ

என

ரா

வாசிக

' யல ல ' எ

இைற

நப (ஸ

ேக டேபா

ற இட திலி
றினா க

ய க டாயமி

" என அல(ரலி) அறிவ

தி
ைத வ ததாக

)

4.xSr; nra;tJ

ghfk; 1
'ஒ

நப (ஸ

ஆைடகைள
(அ

சாய

ப றி

ேதா

ெகா

ைட

றினா க
பாக

ெதாட

ஏ க படா

ர ம

' எ

பாக

சாய

ேதா

வட

4, எ

1, அ தியாய

' எ

ெச

)

றினா க

ற இட ைத

றா க

ேச

ேக டத
" ஹ மா
4, எ

அண ய ேவ

த ஆைட, அ
ரா

கா

ச ைடக
சிவ

யவ ) அண ய

டா

வைர) உயரமான கா

கா
இைற

கீ ேழ உயர
த (ஸ

கா

,
.

ைறகைள
ைற

வைர

) அவ க

தா .

135

நப (ஸ

ன? எ

யவ

) க

உம (ரலி) அறிவ

ஏ ப டவ
" எ

(க

ளலா . (ஆனா

" என இ

, ' ச ைட, தைல பாைக, கா

ைலயானா

ெவ

1, அ தியாய

' சி

ரா

த ஆைட ஆகியவ ைற (இ
கிைட கவ

அண
வர

ேக டத

ெதா ப ), ப ைச

பாதண க
அவ

) அவ கள ட

த ஒ
அவ க

வைர அவ

ைடய ெதா

என அ ஹுைரரா(ரலி)

'அ

'ச த
ன ப

றியேபா

ஹுைரராேவ! சி
டேனா ச தமி
அறிவ

136

]`P`{y; G`hup

தா .

ைக

ெதாட

றிேயா கா

,

4.xSr; nra;tJ

ghfk; 1
'ப

ள வாசலி

ெச

ேற

ேம

. அ

ைடய ச

க , ைக கா
கள

1, அ தியாய
ேபா

அவ கள ட
ச த ைத
றினா க

கா

தாய தவ க

தா . (உ

கிேற

' எ

றா க

ஏறி

அைழ க ப
தி

நா

ெச

ைம நாள

ஒள ைய அதிக ப

ேக

நா
ேக

கி அ

"

வா க

ெகா

)
களா

. எனேவ,

" எ

நப (ஸ

)

மி

137

ைறய

ேபா

டத

ம வைர ெதா

" என அ

) அவ க

4, எ

1, அ தியாய

நப (ஸ
நா

ெச

தா .

' ெதா

பாக

ஹுைரரா(ரலி) அவ க

ஒள மயமானவ கேள! எ

ப யவ

றியைத

அறிவ
பாக

அவ க

ஹுைரரா(ரலி) உ

' நி சயமாக எ

ற தி

லா
4, எ

ற உண

ஏ ப

வதாக நப (ஸ

, ' நா ற ைத உண
ைகய லி

தி

ைஸ

ப ேவ

வைர அ

)

டா ' எ

அவ க

ஆஸி (ரலி) அறிவ

தா .

138

ற ைட வ

ைடய சிறிய தாயா

அள
ைம

உற

கிய ப

னா(ரலி) அவ கள

]`P`{y; G`hup

(எ

) ெதா
ஓ ர

தன .

4.xSr; nra;tJ

ghfk; 1

கிய

(ப

ேத

கினா க

வட ப

ெச

. நப (ஸ

த ஒ
ெச

) இரவ

; பற

ேபா

தி

ப அவ கள

அவ

நட தினா க
அ பா

. ப

உற

கா

தி ஆன

திய லி

, (த

நி
ெச

நி

அவ க

ெச

, ெதா

அவ க

, நப (ஸ

) அவ கள

. ப

கள

.

)

. நா

தா க

தா க

கமாக


ேக

) அவ க

ைன

ன அவ க

லா

ற ைடவ

ைக காக அவ கைள அைழ தா . உடேன

ைக

(தி

. உடேன நப (ஸ

' சில

பவ கள
'

ெச

ம க

ப) உ

ெச

வரான அ

ைறவாக' எ

இைற

கிறா கேள! (அ
கன

றா க

ேற

ெதா

ஆர ப திேலேய எ

யவ

ெதா

ைக

ைல" என இ

தா .

பேதா

பவ ட

' நப மா கள

வத

(ஸு ஹு) ெதா

. ஆனா

' எ

(ரலி) அறிவ

தா க

வல ப கமாக நி க

இ த ஹதைஸ அறிவ
ெச

ெதா

இட ப க தி

ெதா

கினா க

சி

கமாக உ

அவ கள

நா ய அள

அ த இரவ

பைழய ேதா

தா க

உற

) அவ க

இைறவன டமி

ற வா

பவ

ைதைய
தா

உற

ைமயா?)' என நா

ெச

கமாக உ

'
ேச

றினா .

, அவ கள

ேக டத

தி (யான வஹ)

]`P`{y; G`hup

சமமா


,
'

4.xSr; nra;tJ

ghfk; 1

உைப

ைன நா

(தி

அவ க
பாக

உைம

37: 102) எ
கிறா க

1, அ தியாய

(ஹ ஜி

) நப (ஸ

ெகா

தா க

கழி தா க

. ப

அவ கேள! தா
உம

ஏறினா க
இற

.


அவ க
ஒ டக

ெதா

அரஃபாவ லி

ெதாழ

ேபாகிற

சா

கா

ேட

றாக"

"

யதாக

ஃ யா

ெச

ெச

தா க

வ த

. இ ேபா

ேபாகிற

ைக நட தினா க
மிட

தா க

கள

அறிவ

. ப

, ' இைற

ேக டத

' எ

கி

றிவ

சி

, ' ெதா

ைக

வாகன தி

.

ைவ

ைமயாக

அறிவ

க ப ட

ெவா

க ைவ தா க
க ப ட

இற

. அ ேபா
நா

) நைடெப

ற இட

தலிஃபா) ெச

வாகன ைதவ

ேபாகிற களா?' எ

தலிஃபாவ

ெதா

, அத
கன

ஓதி

(

கணவாய

கமாக உ

(

பதாக

உற க தி

139

) அவ க

ைக நைடெபற

கைள

நைடெபற

4, எ

ேக

.

. வழிய

தா

வதாக எ

ற இைற வசன ைத அவ

தலிஃபா எ

கி ம

பலிய

. ப

. நப (ஸ

தா க

, நப (ஸ

.

)

த த

இஷா

) அவ க

]`P`{y; G`hup

ெச

ெதா

இஷா

ைக

ெதா

ைக

4.xSr; nra;tJ

ghfk; 1
நட தினா க

. (ம

) அவ க

பாக

, இஷா ஆகிய) இர
ெதாழவ

1, அ தியாய

'இ

அ பா

அைத

ெகா

அத

ைகயா

4, எ

க ைத

தைலைய

வல காலி

ெகா

ெனா

தா

அ பா

(ரலி)

கள

'அ

லா

இைறவா! எ

. ப

தி
கைளவ

ைக

. அதாவ
வ னா க

இட ைகைய

ெகா

வ னா க

ெனா

ைக

இட காலி

ெச

(ேவ
தா .

ேத

ணைர அ

ைக

. ப

ஊ றி

ய பா

. ப

சமாக ஊ றி அதைன

) அவ க

4, எ

கிைடய

ைஜ (ரலி) அறிவ

. அ ேபா

வ னா க

றினா " என அதா

1, அ தியாய

'உ

நப (ஸ

தா க

வல ைகைய

தடவ னா க

ைக

'இ ப

பாக

ெச

லேம த

ைகக

140

(ரலி) உ

ெதா

ைல" என உஸமா இ

ெனா

ஈர
. ப

வ னா க

' எ

யஸா (ரலி) அறிவ

ைகயா

ள அதைன

வ னா க.


தா .

141

மைனவ
நாம ைத

உட

ெகா

ைஷ தாைன


உட
ரமா

ெகா

ெச

ெகா

! (இ த உற

]`P`{y; G`hup

ேபா
ேபாகிேற

.

ல ) ந

4.xSr; nra;tJ

ghfk; 1

அள


வழ

ெசா
க ப

பாக

ேத

ழ ைத ) ேப றி

ழ ைத

த (ஸ

1, அ தியாய

பா

கிேற

என அன
பாக

(

ெகா

அத
ைஷ தா

) அவ க

ைஷ தாைன அ

றினா க

ற ப

எ த த

வ ைளவ

" என இ

'

ழ ைத

அ பா

பதி

ைல'

(ரலி)

தா .

' கழி ப ட தி

ேபா
உற

மானா

இைற

அறிவ

லிவ

4, எ

ெச

ைவ ேத
ேக டத

றேபா

, ' இைறவா! அ

ஆகியவ ைற
' எ

) அவ க

(எ

த க ெசய

ைடயவ களாக நப (ஸ

னட
) அவ க

, இழிவான

பா

காவ

தா க

143

கழி ப ட தி

ைன

தா .

4, எ

. அவ க

ைஷ தாைனவ
வழ க

(ரலி) அறிவ

1, அ தியாய

' நப (ஸ

142

ெச

ெவள ேய வ த
ப றி)

ற ப ட

நா

'இ த

அவ க
ணைர யா

காக

ைவ த

?' எ

. உடேன ' இைறவா! இவ

]`P`{y; G`hup

மா

க தி

"

4.xSr; nra;tJ

ghfk; 1

ல ஞான ைத

அ பா
பாக

ெகா

(ரலி) அறிவ
1, அ தியாய

கள

பாயாக' எ

ப ரா

தி தா க

4, எ

மல

ற தா

144

கழி க

ெச

(அைத) ப

றா

னா

அவ

டா

ேநா கிேயா தி

ெகா

அவ க

" என அ

றினா க

றி

: ேம

சி யா ேபா
பாக

க த

ற ப ட ஹத
ற நா

கள

1, அ தியாய


h

, கி லா ெத

வா

4, எ

கி லாைவ

ஆ க

ேநா கிேயா, ேம

(

ம க

ேனா க
ைரய
) இர

ேனா கியவ களாக மல


ெச

த (ஸ

)

.)

(ஒ

கி லாைவேயா, ைப

ெசா

கிறா க

ேவைலயாக) ஏறிேன

க கள

கழி க அம

தா

சில

தி


ைப

.

தா .

145

டா

' இைற

வட காக அைம த மதனா, யம

ைஸேயா

டா

. (எனேவ) கிழ

ேக ெபா

கழி க) உ கா

(த ெசயலாக) நப (ஸ

ேனா க

ஸா (ரலி) அறிவ

ைடய ேதைவ காக (மல

" என இ

தா .

. ஆனா
. அ ேபா

க த
ேட

]`P`{y; G`hup

" என அ

ைஸ
லா

நா

,

4.xSr; nra;tJ

ghfk; 1

உம (ரலி) அறிவ

இ ெச

திைய அவ கள டமி

(ெதா

த பற
தி

வாஸி
ெதா

"

ெதா
, 'அ

) ேநா கி இ

லா

சா

தவ தா

றி ப
பாக

டா க

" என இத

' நப (ஸ

) அவ கள

ேநர

வழ க

கள

மைனவ ய

ைடயவ களாய

ேபா

)

அவ க

அவ கைள

கைள

மிய

றினா க

. அத

ைற ெசா

னவா

றினா .

, ப

பவைர தா

பாள கள

கைள

மிையவ

(இ

உம ) அவ க

வரான இமா

மாலி

றினா .

கழி ப ட

நா

ெவ ட ெவள

ெபா ட

) ெவள ேய ெச

தா க

. நப (ஸ
கா

ஹ பா

146

(வ ைடவ

திற த ெவள யா

ெதா

அறிவ

4, எ

" எ

" எ

கைள) அ ப யவராக

ஸ தா ெச

1, அ தியாய

ேபா

ச தியமாக நா

பைத அறிய மா ேட

(த

வாஸி
உம (ரலி) ' ந

ேதனா எ

மி

ெச

அறிவ

பவ கைள

அக றாதவராக

இர

தா .

. ெவ ட ெவள ெபா ட

) அவ கள ட , ' உ
மைற

ெகா

வ சாலமான

மைனவ யைர (ெவள ேய

ெசா

]`P`{y; G`hup

' என உம (ரலி)

4.xSr; nra;tJ

ghfk; 1
ெசா

லி

ெகா

ெசய

தவ

இரவ

அவ கள

(கழி ப ட
பா

வசன

கா

ேபா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா .

பாக

4, எ

1, அ தியாய

(நப வ

) ெப

றினா க

தா
றி ப

ல' எ

)

உர

கா

தா க

.


ப றிய

அைழ தா . அ ேபா
லா

)

ள னா


தா
"

147

க ப ேட உ

ேதைவ காக ெவள ேய ெச

" என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

" ெவள ேய ெச

தா(ரலி) இஷா ேநரமான
றா . நப (ஸ

மண யாக இ

கைள யா

ப றிய வசன ைத அ

கேள! ந
மதியள

ெப

ற ேபராைசய

அைத

ெவள ேய ெச

தாேவ! உ

றா . (அ ேபாதாவ

ள படாதா எ

) அவ க
மைனவ ஸ

அவ கேள உயரமான ெப

த உம (ரலி), ' ஸ

ேடா ' எ

ெப

நப (ஸ

) அவ கள

நா ) வ ைடவ

மைனவ ய

அவ கைள
ெகா

தா . ஆய
ைல. நப (ஸ

பத

' கழி ப ட

" என இ த ஹத

அறிவ

' எ

இைற

த (ஸ

ல (இ ேபா
) அவ க

தா .

நா ' எ
பாள கள

பேத நப (ஸ

) அவ கள

வரான ஹிஷா

கிறா .

]`P`{y; G`hup

)

4.xSr; nra;tJ

ghfk; 1
பாக

1, அ தியாய

' ஹ ஸா(ரலி)வ
நப (ஸ

) அவ க

ேனா கி

பாக

1, அ தியாய

'எ

க கள

தி

பாக

1, அ தியாய


ெச
ெகா
பாக

ேவா . அ த
வா க

ேட

) அவ க

திைசைய

உம (ரலி) அறிவ

நா

ஏவ ேன
க த
லா

தா .

. அ ேபா

நப (ஸ

ைஸ

) அவ க

ேனா கியவ களாக
உம (ரலி) அறிவ

ேதைவ காக ெவள ேய ெச

நிர ப ய சிறிய ேதா

4, எ

கி லாவ

. அ ேபா

தா .

150

கள

ஏறிேன

(இய ைக ) ேதைவைய நிைறேவ றி

ைப

4, எ

ேவைலயாக நா

149

" என அ

" என அன

1, அ தியாய

" என இ

4, எ

ேனா கி

தவ களாக

ேட

அம

' நப (ஸ

ைர ம

ைர ம

ெச

148

சி யாைவ

அம

ெகா

இர

4, எ


நப (ஸ

பா திர

றா

ைற எ

) அவ க

மாலி (ரலி) அறிவ

, நா

ைம ப
தா .

151

]`P`{y; G`hup

சி

தி

ெகா

4.xSr; nra;tJ

ghfk; 1
' நப (ஸ

ெச
ெகா
பாக

) அவ க

வா க

) அவ க

ஷுஅபா

றி ப

பா திர

நப (ஸ

றா

) அவ க

மாலி (ரலி) அறிவ

, நா

ைற எ

சி

ெகா

ைம ப

தி

தா .

152
ெச
, ஒ

) அவ க

ேபா

நா

ைக த ைய
ணரா


ைம ப

சி
ெச

தி

ேவா .

ெகா

வா க

" என

தா .

அத

ேம

ற தி

இட ப

ள ைக த யா

' எ

கிறா .

1, அ தியாய

4, எ

டா . த

கழி ப ட தி

(ரலி) அறிவ

கள

பா திர ைத

' ைக த

ேவ

1, அ தியாய

(ேதைவைய

'உ

ேதைவ காக ெவள ேய ெச

" என அன

நிர ப ய ேதா

பாக

கள

நிர ப ய சிறிய ேதா

ேவா . அ த

நப (ஸ

அன

4, எ

153

(எைத) அ

வல கர தா

தினா
ச த

ெச

அ த

பா திர தி

ேவ

அவ

டா . (பான

]`P`{y; G`hup

வட
)

4.xSr; nra;tJ

ghfk; 1

ேபா

இைற

த (ஸ

பாக

1, அ தியாய

கள

ெதாடேவ

4, எ

சி

பாக

' நப (ஸ

) அவ க

ெதாட

கி

வா

ெச
நா
. எ

றினா க
ெகா

நப (ஸ

ேற
ெச

வ டேவ

4, எ

ேவ

ைடய வல கர தா

டா

ெச

ேவ

இைற

ேதைவ காக ெவள ேய ெச

ெச

, '

(க கைள

பா

டா . (

வத காக என

கி) எ

பவ )

) அவ க

தா .

. அவ கள

சில க கைள

வரேவ
ைவ

அவ கைள

றா க

அ க களா

தா .

]`P`{y; G`hup

ெகா

டா " எ

ைடய ஆைடய

ப க தி

கழி த ப

றேபா

காமேலேய ெச

ைடையேயா ெகா
ெபா

) அவ கள

மலஜல

அைத

155

தி

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா .

த (ஸ

வாய லாக அறிவ

. அவ க
றேபா

டா ' எ

கதாதா(ரலி) அறிவ

இய ைக

நப (ஸ

) அவ க

ைடய த ைதய

கைளேயா, வ
. நா

அவ

வல கர தா

கதாதா த

1, அ தியாய

" என அ

154

கழி தா

டா . இ

வட

றினா க

ைடய பா திர தி
றினா க

பா திர தி
) அவ க

ஓர தி
தி

ெச

ப ேன
தா க

.
" என

Fspj. எ கள ெகா 5. நா ேத பா வ ேத றினா க 1. ப ஊ க ன அவ க வா க " ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ]`P`{y. ப தா . அ தியாய ) அவ க கள இர வ ேபா அைத தைலய த றாவ ெச டா க க கைள ேத வ லா ெகா ெப .5. ன . ப அ ன பாக ைத ைற ைகய னா வ த வர ணைர ஊ த ேபா .jy. 1 பாக 1. கிைட கவ . அ தியாய ' நப (ஸ ) அவ க வ என மா ெகா வ ேட ள க ைல ெகா ' எ றேபா . இர ைல. ' நப (ஸ ெச கழி ப ட தி த பாக த . அவ க " என அ க கைள . ghfk. ஒ ைடைய எறி வ இ (ரலி) ம 'இ தா . ப ன கைள ேகா ணைர வா க தலாவதாக ெதா த வா க ேகா ைக உ ண . தமான அறிவ 156 க டைளய ைடைய எ அ 4. எ கடைமயான ள ைப நிைறேவ ைககைள உ ெச தைல ம உட 248 வா க ய க வா க . G`hup ெச .

G`hup வா க வா க 250 பா திர திலி ேபா ப ட தா .Fspj. எ ேச தா . அ தியாய ' நப (ஸ உ ) அவ க ெச அ த ப ன இ தா பாக கைள ( றி மட பாக கா கைளவ . 1 பாக 1. ◌ஃபர ' எ ள வா க சிறி அறிவ 5. எ நா ேதா " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ : ' ◌ஃபர ' எ கா ப இர நப (ஸ " என ைம ) அவ க 1.5. ghfk. அ தியாய 5. ைக ெகா ளள த ண ) 251 ]`P`{y.jy. ப த ) அவ கள வ ெதா ம ம தல ைத ன கள த இர கடைமயான ைக கள ம கா உ ெச உடலி த ணைர ஊ கைள ள பாக இ வ க த 1. ேம க நக நப (ஸ 249 த க வா க நி . அ தியாய ற ஒ 5. . னா(ரலி) . எ ப னர .

அ த அள ஒேர ஆைடைய ஜஅஃப அறிவ தா . 1 ' நா ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ெச றி ேதா .jy. அவ கள ட எ ப ய ெகா த ?' எ வர ெசா ஊ றினா க பாக ேவ அ தி சில அம . . எ லா தி ஸா ஒ வ உ ைன வ ட அதிகமான த ண ேபா ள த ண தவராக எ பாக 1. ' ஸா றினா " என அ இ ேக டத ேக டத லி 1.5. G`hup சிற த. த க ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட சேகாதர . அவ கள ட ' அள ' எ ெதா 5. ப ைடய த ைத ப றி நா க றினா . எ ற ஒ ) அவ கள 252 தேபா க ' நப (ஸ ' ேபா ஸலமா அறிவ (ரலி) அவ க மானதாக இ அண . அ ேபா . 'ஒ தா க எ 'அ த 5. அவ க ஆய ஷா(ரலி) சேகாதர றத த (நப (ஸ றினா . ghfk. 'உ ைன வ ட ) அவ க ன ைக நட தினா " என அ 253 ]`P`{y. அ தியாய ' ஜாப அவ கள .Fspj. அ தியாய தைலய மிைடய பா திர தி ம ஒ த ள த ண ணைர திைர இ த ' எ தா . நா எ ள ைப த ' எ என ண ேபா ேபாதா ' எ ைவ தி த ட .

ghfk. 1. அ தியாய ' நாேனா கா தா க னா(ரலி) அவ க " என இ ேச அ பா ஒேர (ரலி) தா . எ ைற எ த (ஸ ) அவ க னா " என ஜுைப பாக 1. அ தியாய ' நப (ஸ ) அவ க ஊ ற அறிவ பாக ஒ 1. எ ( ' ஸா 256 ]`P`{y.Fspj. 255 ேபா தா க ) " என ஜாப ைற த இ க அ தி தா .jy. . " ம ேறா பாக மைனவ ) ைம ள பவ களாக இ ' அள ள யவ களாக இ ள பா திர " எ ைடய தைலய றி தா கள ய த ணைர ஊ இர 5. எ ேவ ைககளா (ரலி) அறிவ ள ' எ ைசைக ெச தா . அ தியாய ற ப 254 இ 5. 1 நப (ஸ ) அவ க (அவ கள பா திர திலி அறிவ அறிவ ப இைற 5. G`hup தைலய லா த (ரலி) ண .5.

நப (ஸ கள தைலய என றிேன கிேறேன?' என ஹஸ ைடயவ களாக இ றினா " என அ த கள ண . அவ க ைற க த மிய ெச ைவ தேபா ல ணைர ஊ றி ெகா க எ ப ? என இ ன தா . 1 'உ த ைதய அ ஹனஃப சேகாதர யா எ அவ க வா க ' நா அதிகமான நப (ஸ . ' எ அறிவ . ப இர ன ) . ghfk. எ இட ைகய ள ண ஜாப (ரலி) ைககைள வ னா க கா உட னட ) அவ க கள த இ உ ைம வ ட அதிக ' என எ இர ெகா கடைமயான ைடயவனாக இ 1. அ ேபா றியத தா க ஜஅஃப . ப . G`hup கள . கள வா இர .jy. ப ன க ைத ணைர ஊ றினா க த இட திலி த வ னா க த தா . த ைகைய ள கைள கள வ னா க அ ைகைய த ண .5. கைள . த ம ம தல க வ னா க கள சிறி " என ைம னா நப (ஸ மாறி நி ) அறிவ ]`P`{y. த வ னா க த வா க ேக டா .Fspj. 257 இர த ஹ ம அைத ஊ ள பத காக நா கி க ள எ வ 5. அ தியாய ' நப (ஸ தா ன ) அவ க றிேன த னட ைக நிைறய ஊ பாக மகனான ஹஸ கள ேத தினா க உட ப த .

எ . த கள ம ம ம ண 5. 1 பாக 1. . " என ஆய ஷா(ரலி) தைலய 259 ள பத த த கள இட ைகய . எ ேத ண த தல ைத க . ghfk. த ெகா க ைத ைட கவ 5. அவ கள ட ைல" ைம க ஒ கள ைகைய கி வ னா க . ' நப (ஸ க 258 கடைமயான தைலய த அறிவ 5.5. அ தியாய க வ னா க தினா க ண ன ஊ றிேன ணைர ஊ றி இர க ப ட தா . அ தியாய ' நப (ஸ ேபா ) அவ க ற ஒ த கள ப ன பாக ைற ெகா கள இர ெச ற ஊ மிய அதிலி வா க ேபா த . அ தியாய வல கர தா த வல ள ைப நிைறேவ தா . வா ன சிறி . ப த கள த ஊ றினா க . G`hup கள ள னா(ரலி) அறிவ 260 த ைககைள . ேம கி நி த வாைல ெகா ]`P`{y. எ ) அவ க வ னா க ல ெச ம இர கா ஆனா அவ க பாக வர ைககளா 1.jy. ப கைள க . அவ க வ னா க வ னா க அதி 1. த கள . ப தைலைய கள ன ைகய இட ேத ஹிலா ற பா க பா திர அ ஊ ள வா க .Fspj.

ப தலி ) த ன . அ தியாய அறிவ பாக கடைமயான தா . எ தா . அ தியாய ' நப (ஸ க த க 1. 1.5. ெதா இர ள ைப நிைறேவ றியேபா ைக கா க வ னா க ய உ கைள க ைவ . G`hup ேபா த கள ைகைய . எ நப (ஸ ) அவ க ைகக அ த 261 ஒேர பா திர திலி பா திர தி மாறி மாறி ள ேபா . ' நா இ ) அவ க ) அவ க வா க 5. அ தியாய 5. 263 ]`P`{y. 1 ' நப (ஸ ம ம தல ைத ேத அறிவ பாக வ பாக கய வ னா க த கள ைகய னா . ைகைய ெச வ னா க ( தா க .jy. ghfk. அ ேபா ெச எ க " என ஆய ஷா(ரலி) தா .Fspj. எ 262 கடைமயான ள ைப நிைறேவ " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ 1. " என ைம கள வ ள னா(ரலி) 5.

) அவ க இர ள ைப 264 அவ கள 1. தைலைய .Fspj. கைள இர . அ தியாய ' நப (ஸ ) அவ க பா திர திலி மாலி (ரலி) பாக ஒேர பா திர தி ேதா " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ கடைமயான 5. ப ன த க வ னா க . எ கடைமயான தா . ப ைவ தேபா அ இட ைகய ணைர ஊ றினா க னா(ரலி) அறிவ த ஊ றி இர கள ைகைய கி ைககைள ள ள பத காக. த வ னா க கள வ னா க ள ெகா இர கள கா தா . த கள ள உட ப இட திலி என ைம க த ஒ வ ள பா க ேச ஒேர " என அன இ 265 ண த வ னா க சிறி நக ண ண மிய ெச த நி த ல ன கள . நா க ெகா மைனவ ய றினா . G`hup தல ைத . த கள த க வ னா க " . வா க ைத ைற க தா த ைற க தினா க . 1 ' நா நப (ஸ ள பாக ) அவ க 1. அவ க ணைர ஊ றி ம ம ேத . ghfk. எ ைககள த வ னா க .5. ]`P`{y. அ தியாய ' நப (ஸ 5.jy.

' ேவ டா ' னா(ரலி) தா . அ தியாய எ றினா களா இ 5. ேம க ன . " இர எ கள . ghfk. த நி அவ கள ட த ைகய ன தல ைத வ னா க த . அ ேபா " என ைம .5. ஊ றினா க க வ னா க . G`hup வ னா க " எ இ த . அ தியாய நப (ஸ அவ க ) அவ க த ஊ றி அ த ல ெச ப ேத தினா க .Fspj. ப ம ம மிய எ த வ னா க கள தைலைய 266 ள பத காக நா ணைர ைறேயா க 5.jy. . . எ ஒ பேதா றாவ ைலயா என என வரான ஸுைலமா ைற க ெத யா றினா . இர வல கர தா க ைத கள திைரய ஊ றி ஒ கள வ னா க . நப (ஸ இட கர தி கள . த உட ேட ைறேயா. சிறி ப ன நா ப ேபா அறிவ ஹத பாக க த நக கள த ண க கள ைவ வ னா க த கள ஒ இர கா த ண கைள ெகா ைசைக ெச த ) ேத தா க ண வ ண ைககைள வ த ைகைய கி இர . வா வாைலைய ைகய னா . 267 ]`P`{y. 1 பாக 1. எ ைற ைக க ைம னா(ரலி) அறிவ வ னா க பாள கள 1.

எ இரவ அவ ட .Fspj. மைனவ மா கள ட . G`hup ) ஒ .5. மைனவ ய . அத ' நப (ஸ ) 'அ றினா " என ) அவ க காைலய றியேபா மைனவ ய 1. 1 (" நா இ ந மண க வ ெபா பவ ைள பய ைல" எ ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ர ம ெச அவ க த இ ரா வானாக! நா கள அண பாக நப (ஸ றி ப பதிேனா நா க ட ேநர தி ேப ம ேறா இ த இ தா க ெகா ப இர இ லா அ அண கிவ . அவ கள டமி இ மான ெபா ப தஷி த ைத கைள ன ந தவனாக றியைத நா ர மண த ரா உம (ரலி) ேவ ல பகலி த கள யவ களாக இ ' என அன ) அவ க ேப க ) அவ க ள இ ச தி ெப ேவா ' என அன ' நப (ஸ தா க மண அறிவ கம ' என தா . ghfk. ' அவ கள (ரலி) மைனவ ய மாலி (ரலி) றியேபா நா வா களா? எ நா ேக டத ைடய ச தி ெகா க ப ள ' என றினா " என கதாதா அறிவ (அ ேநர தி .jy. ]`P`{y. காைலய 268 ப ற ப இ ) அவ க பா க க நப (ஸ அறிவ தன " எ ட ஹ ம அ ) அவ க ேபசி நப (ஸ 5. அ தியாய தி லா தவ களாக இ ஆய ஷா(ரலி) ப அ ப தா .

jy. 1 பாக 1.Fspj. எ . அ தியாய பவனாக இ பதா 270 ைல' எ ன ெவள ப எ உ ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட மண காம ந ைடய கணவ வைர அ வவ க வ ந 269 மக 1. எ ெபா பவ ெபா ஆய ஷா(ரலி) பாக ப ேன ெகா " என அல(ரலி) அறிவ மண ப ைள பய நா ப ' எ ேத . அ தியாய ' நா அதிகமாக ' மதி' எ நப (ஸ வ ) அவ கள வத உ ஒ ைப றினா க பாக ந த கிவ ெச .5. அ தியாய ' (' நா இ க 5. காைலய காைலய லா றியேபா ேவ றினா " என 5. அவ ெச 5. ghfk. எ இ . 'ந உ த (ஸ ேக ைடய ) அவ க தா . நா ப றி அவ கள ட ேக டேபா இைற தி. அவ க இ ரா ஹ ம இ அண இ ரா உம (ரலி) ) ' நா த இ நப (ஸ கள தவ களாக இ 271 ]`P`{y. G`hup தவனாக றியைத ) அவ க மைனவ ய தஷி அண அறிவ ட பா க தா . இர ' எ . அ கைள 1.

khjtplha. 6. அ தியாய கள ள ைப நிைறேவ ைக ன ய உ ைகயா ெத ய வ த . எ வா க . ப ன வா க . 1 ' நப (ஸ தைல இ பாக ) அவ க கிற ) அவ க ைககைள க தைலய த ரா ந அண தவ களாக இ மண தி பளபள ைப நா " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ 1. மாதவ டா பாக ) பா 272 கடைமயான வா க நிைலய (இ 294 ]`P`{y. எ அவ கள ப ேபா தா . அ தியாய ' நப (ஸ ள இ கிைடய க வ ேதா ணைர ஊ 5. ப உடலி ைவ தைல தைலய இதர பாக ேபா ெச ைய த வா க ேகா ம கைள தா . ைற க வா க " என . G`hup கள இர . த நைன த வா க ஆய ஷா(ரலி) அறிவ 1.6. ெதா . ghfk.

296 ள கடைமயான நிைலய பண வ ைட ெச த யலாமா?' எ ]`P`{y. அ ேபா ஆத ைடய ெப வல வ ' எ காக மா ைட த டதா?' எ ைவ ெகா ேறா . 295 நிைலய " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ 1. ghfk. G`hup ட உ வாவ ட ேக டத . 1 ' நா எ க ஹ நப (ஸ எ ெச வத காக மதனாவ லி ற இட ைத அைட த ) அவ க ைன பா ேக டா க ம அ நப (ஸ ெகா . அ தியாய 6. எ ' நா மாதவ டா இ பாக 'ஒ ேவ ட வ 'த மாதவ டா மைனவ கா தம வ தா க . எ நப (ஸ ) அவ கள தைல ைய ெந கலாமா? தா . ' உன லா ஹாஜிக . நா திய த கள 1. அ ஏ ப மைனவ ய லா ந ெச . ' ஸ ஃ ' ட ெகா வ .khjtplha. எனேவ கஅப " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக சீ வ வ ேற ெச ஏ ப ன? மாதவ டா கிற ம ற அைன ைத ) அவ க ற ப மாதவ டா த இட தி எ ' ஆ !' எ ஏ ப ெச தா க இ .6. நா என 6. ' இ த மாதவ டா ம கள வைத தவ ர றிவ பான ' ' தா . அ தியாய வ .

(எ வா 297 மாதவ டா ) அவ க ைய றா " என ஹிஷா 6. எ ' நா நப (ஸ தேபா இட ைதவ நப (ஸ என ) அவ க ேத அறிவ மைனவ ய ) ெச வதி யா ஏ ப சீவ வ நப (ஸ வழ க ம நிைலய வா க . ghfk. மாதவ டா ெத யாதவா (மாதவ டா ேற .khjtplha. ) அவ க எ ைடயவ களாக இ ைடய ம ய தா க " என 298 ட ஒ ேபா ைவைய மாதவ டா பத காக நப (ஸ நக . ' உன ேக டா க ஏ ப ட ) அவ க நிஃபா . 'ஆ ' எ ேபா தி ப . 1 உ வா ' அ எ ேலா எ த ற அவ க எ எ னட ) அவ கள 1. பாக 1. அ தியாய 6. ஆய ]`P`{y. G`hup கால தி அண அ த ) ஏ ப அவ க வ டதா?' எ எ ைன .6. ஆய ஷா(ரலி) றினா ' எ ெகா சிறிய வ ஷய தா பண வ ைட ெச மி நப (ஸ னட பாக லாேம எ ேம என . எ . அ தியாய ஏ ப ேபா சா ெகா ஆைன ஓ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ தா . அ மாதவ டா தைல ' என ண ைய எ வா க ைல. என ஆய ஷா(ரலி) தா .

எ ப 301 ள வாசலி தைலைய ' இஃதிகா ' இ கா தைலைய வா க க ேவ . ேதா " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ' என பாக 6. அ தியாய ' நா நப (ஸ ள ைப பாக ள அவ கேளா 1. ghfk. எ நப (ஸ ப தா . நா ஸலமா(ரலி) அறிவ எ எ இ னட ைன அைண ெகா ப ஆைடைய அ க வா க . G`hup தா .6. நா ேபா மாதவ டா அ கி தவாேற எ கா யாக இ " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ]`P`{y. 300 ஏ ப ) அவ க ெகா 299 6. 1. " . அ தியாய ' நப (ஸ ) அவ க (அைறய ) ப க நிைலய அவ கள 6. (நா வாேற வா க " என ஆய ஷா(ரலி) தா . எ ) அவ க ெகா ெச . அ தியாய மாதவ டா மா ேவ அறிவ ேபா ைவ ஒேர பா திர தி ேபா ) அவ க எ ேட (ஒ றாக நர ள ) கடைமயான தா .khjtplha. 1 அ கி வர என உ பாக றினா க 1.

khjtplha. எ த அவ க க ெப ெச ச 303 கள மைனவ ய நிைலய அைண க டைளய வா க 1. 304 ேறா ேநா ெகா ஒ ெகா தேபா ெச ெப நாள சில ெப க ேறா ெதா க ! ஏெனன அ திடலி ேக அவ க . எ கேம! த ம வ ள வ " என ைம மாதவ டா ப னா கீ ழாைடைய னா(ரலி) அறிவ க தா . அ தியாய கள ஒ வ நப (ஸ ) அவ க ெகா மா அவ க த த 302 மாதவ டா வ கள ஏ ப ப னா க டைளய ப ேபா ப தி தி ெகா ெகா அைண இட ைத அவைர அைண க க நிைலய மாதவ டா வ மனைத ைடய மனைத அறிவ வ ள ெகா ண யா வா க ேபா ெகா உ க . அ தியாய ' நப (ஸ ) அவ க ஏ ப ெகா மா பாக 6. பாக 1. நப (ஸ கள ள ) யா ?' என ஆய ஷா(ரலி) தா .6. . அ தியாய ' ஹ ஜு ' ெப 6. எ நாள 6. ghfk. நரக வாசிகள ]`P`{y. 1 பாக 'எ 1. G`hup நப (ஸ ெச அதிகமாக ) .

1 இ ப ந கேள என என அவ கேள! ஏ ' எ சாபமி . 1. ' அ ெப க தியான கணவன யாைர ைறவானவ களாக இ ) .khjtplha. எ ' இைற வ ெப ண வ க " என அ த எ த ெப ைலயா?' எ கி ஸய 305 ]`P`{y. ' ஒ பதி ைப ' ஆ !' என நப (ஸ கிற க ைடய அறி த படவ த அதிகமாக றியேபா க க க . அ தியாய நா றின . G`hup ண நப (ஸ தா வதி ைலயா?' எ றின . 'ந எ ெப பாதியாக க எ . ' இைற மன உ ) அவ க கடைம ேக டத " எ ெகா ளன' எ கடைமய க கைள வ ட ேவ . ' அ றன எ பத (ரலி) ) அவ க மாதவ டா பதி தா . ' ஆ ' என அ ெப ெதா ) அவ க க த (ஸ சா சிய றினா க றி ெக டவ களாக இ க ைறவாக உ றியவ க ஏ ப டா ேக டத யவ களாக உ ைடய மா ேக டதத அறி ந இைற க பைடய க ' எ ைற தவ களாக இ திைய மா றி வ ட காணவ கா ட ப ட தா . ஒ பைத கா ைகைய கிற ேநா றினா க 6. மா ேக டன . கணவ கிற க கடைம அ ெப அறி ைல' எ அவ கேள! எ அ சா சி ஓ அவ க நப (ஸ ெப ஆண அவ மா ஆதாரமா அறிவ பாக க .6. ghfk.

நா ' எ அப ஹுைப த ' எ ம கள ைவ பாக ேக டா க ேக டா க லா ற ப ஏ ப வ தா க ?' எ கிேற ைடய ெப ) மாதவ டா த இட தி கிறா டதா?' எ மாதவ டா கஅப இ . அ ேபா மாதவ டா ' ஆ !' எ ம ேறா . ஒ நர வ ெகா . 'அ ைகையவ வ " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ]`P`{y. அ தியாய ' பா திமா ப ' இைற ேநா . ைல. ' உன தவ எ ற ெப (இர த ெச திய 'இ த . அ . மாதவ டா கழி த த (ஸ வைத ெச வ தா . அ ேபா ஏ ப ஹாஜிக றினா க . 306 ைகையவ மாதவ டாய மாதவ டா எ 6. ghfk. ' ஸ ஃ ' ட . . 1 ' நா எ க ஹ நப (ஸ எ ெச வத காக (மதனாவ லி ற இட ைத அைட த ) அவ க ைன ெச பா ய வ எ க ஆத வல வ அைன ைத ெச ெகா 1. ' . 'இ அ ெகா வா ேற லா த நா ஹ .6. ' ஏன யா ஏ ப நா என ஏ ப இர த ைத றினா க தமாவேத இ ேக டத ேபா த வ ெதா ெச . அ ெதா இைற கால ) . எனேவ கிற ம ற " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ கள ட ேபா கிலி ) வ டலாமா?' எ .khjtplha. எ அவ கேள! நா எனேவ நா ேற . G`hup ெதா தா .

' இைற தா . ய . அ தியாய 6. இர த த ன . அ த இட ைத ெதள க அ த ஆைட 1.khjtplha. 1 பாக 1. எ எ ஆைடய அ த இட தி ெதா " என அ வா ெகா மா ப கள ( ஒ த ) ெச மாதவ டா த ண ெதள ளலா ' எ அப ப (ரலி) வ ண 308 மாதவ டா ப ட இட ைத ர பாக . எ ஏ ப ெச ட ேபா அவ த வத காகஆைடய லி வய ெதா ப ன ஆைடய ைடய ஆைடய இர தைத இதர இட கள வா " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ 309 ]`P`{y. எ 307 'ஒ ெப நப (ஸ ) அவ கள ட ெப ண ணய மாதவ டா ேவ ?' எ இர த ப டா ேக டத அைத வட .6. G`hup தா . ghfk. அத ப த (ஸ ) அவ க அறிவ பாக எ 1. 'உ ர இைற வ இர த த . அ தியாய 6. அ தியாய கள ப டா கள வ ஒ ப அ த ஆைட த அவ கேள! எ அவ திய ன ட றினா க ஒ வ 6.

6. 312 ]`P`{y. 310 ஒ தம க ய தவா வ ஒ ெதா ம ச நிற உதிர த ைட ைவ ேபா நப (ஸ ) தா " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ 311 தாயான ஒ வ தா " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ 1. அ தியாய ' இைறந ப இஃதிகா பாக இ ேபா இ 6. 1 நப (ஸ கா ) அவ கள பவராக இ மைனவ ய த நிைலய ேவைள இர த தி ேபா ச நிற நைர ேற' எ பாக பா ) அவ கள அவ க இஃதிகா பாக 1. சில வா க ஏ ப இ மா கிற ஒ ைற றினா . ghfk. அ தியாய ' நப (ஸ வ ) அவ க காரணமாக தம என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ "ம ஒ நப (ஸ உதிர ேபா தா . அ தியாய ேபா கினா ட கீ ேழ ஒ மைனவ ய கா ட ததாக 6.khjtplha. " . ஆய ஷா(ரலி) 1. எ ைகயாள கள 'இ இ இர த ைத இஃதிகா இ த ைட ைவ 6. எ இர த ைத உதிர தா . எ னவ றினா " எ தா க ெகா . G`hup ள நிைலய தா .

ஆனா ப ேம இ இர த அ த இட தி 1. 1 'எ கள ஒ மாதவ டா எ சிைல வ மாத 6. எ அவ த நக தா கள ர க ைத ெவள ப இற த ப ன அவ த ேவ லி ைள ெச கள பய ப வத ைடய மைனவ நா . ghfk.khjtplha. ஆனா ேபா ஜனாஸாைவ கைள ெந அதி மண ப ெபா ெதாட யா(ரலி) அறிவ 1. மண அண யேவா . இ த நா சேவா. அ தியாய க ப ஆைட ம " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ' இற தவ க த ஓ . சாயமிட வத க ப ட ஆைடகைள அண யலா . அ தியாய 6. 314 ]`P`{y. எ காக நா க தயா ந க ேம உ பாக ைவ த டா நா க ேம கணவ ெபா .6. அதி அ த ஆைடய 313 ேளா . G`hup அ த மதி க ப க ப ள . ேளா " என . க ைத ெவள ப மா இடேவா. ஏதாவ ெதா வா க பாக வ ஏ ப கள நா க ப ட ஆைடகைள சாயமிட ப ஒ தி மாதவ டாய லி வ வைதவ தா . எ ள கள தா ப டா தா .

khjtplha. ப ' அைத வ க ேவ ' மாதவ டாய ?' என ' என ன ெகா ேக டா . அ ) அவ கள ட வா ந ) அவ க ப னா க ' எ ற ப ைச எ ெச ' எ ப ?' எ தமாவத காக எ கல த ப இைற ஒ ெச நி அவ த ெச த தா . அ ேபா வ ல ெச . 'அ த ெப ப க ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ) அவ க எ ப ந அ த ' மாதவ டா ைவ க ப ட ப ' நா ெகா . 'க . எ 1. நப (ஸ ?' என ேக டேபா அவ ெச ) அவ கள ட றிவ ' எ றா க ேக டா . அ தியாய ஸா இ த நா 'க ெப கள க ைத த (ஸ தி ெகா இ 'க ெச ள ள ைறைய அதனா ய ேவ இைற ந த ?' என அ ெப த (ஸ ) அவ க ேக டேபா !' எ றினா க கல த ப ' எ எ ப அவள ட . 1 'ஒ ெப ேவ .6. G`hup ெவ க ப த ெச த ' எ கள க . ghfk. நப (ஸ . ைற அவ க ந ]`P`{y. ம ' ஸுபஹான . உடேன நா ைச ெகா றிேன இர த " என 315 வ ைச எ நப (ஸ ள த றினா க . ' அைத றினா க அ த ெப லா ! ைண எ ப ட இட தி த ைவ பாக 6.

மாதவ டா ஹ ெச ' தம ஏ ப இர ரா ெச அ ெச சேகாதர ) க டைளய டா க தா . ரா " என ஆய ஷா(ரலி) ய .khjtplha. ghfk. (ஹ ஜி றினா க ைன இ தமாகவ ைடய தைல த ப . நா அண ப ட உ ராவ மா ' வ அைத வாேற நா த . அ ேபா அரஃபாவ . அ தியாய அ எ நா எ பைத அவ பாக எ .6. அ ேபா ) அவ க கி த இ )' . தி வ அண . ஹ வ ) அவ க ரா . அரஃபாவ ' உ ரா' ெச ஹ ஜ நிைன தி ேத வா வ எ ஹ ஜி த (ஸ அ அறிவ வ ர ெச மான ட ப இ நப (ஸ ெகா இ ரா ேத ப க எ இ ன றி ப கிறா க தா . 1 றினா க நப (ஸ எ நா நப (ஸ அ த ப க 6. என ேபா அவ கேள! இ ) அவ க வத காக எ எ வைர நா த வைத நி கி ையகைள ற இட தி அண ட வ . ]`P`{y. வதாக ைய அவ இ ேத ைல. எ ) அவ க ெகா பத ேத நப (ஸ ட . 'உ ேற உ ரா ெச இைற நைடைய இர தி எ வதாவ பவ க இைற வ ப ) அவ க " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ய கா ) அவ கள ட ைண நப (ஸ 316 ற வைகைய நிைறேவ உண ெப இ வ ள கிேன 1. அ பாவ அண வராத ஹ ஜி . G`hup நா ெகா ேத கிய இட திலி (எ டைத .

த ய இ ரா த எதி பேதா இ வ ைடய சேகாதர எ ற இட தி அண அ கவ ேத இ ேத ) அவ கள ட ரா ர ெச ஹிஷா ]`P`{y. உ அ ெகா இைற தவ க . . அ தியாய ஹ மாத அ ேபா ெகா தா அவ க இ மாதவ டா ைறய ேட . அ ேபா ரா சில ரா வ . G`hup . எ தா . மாைன நப (ஸ என வேதா. 1 பாக 1. ேநா பேதா றி ப ) ப ட கிறா . நா இ ப றி ைடய தைல அண ெகா ேத ைய ' எ . உ ராவ ட அைட ேவா ட உ ராவ அண பயண தி ய வ எ றினா க ரா அவ ெச . ghfk.khjtplha. நா வராதி 317 ப ைறைய ' உ ரா ள 6. ேநா ) ஹ ஜி காக ட வாேற ெச அ த (ஸ வ " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பலிய ைல" எ சில . ப ன வ த எ .6. 'ந உ த (ஸ ஹ பாவ எ ட உ ராவ ம தேபா அைத வா இைற "இ த இ த அ காக அ ைறய த ம ெகா காக இ . நப (ஸ . நா அண ' எ காக ேவ அண ஹ ஜி காக இ றினா க ரா ய ப ராண ைய ேப ைடய உ ராைவவ கிய இர ெச தி ற ப ேடா . காக இ பத உ ராவ காக இ ப னா க ெகா அண அரஃபா நா ) அவ க கி நிைலய உ ராவ அ தன .

அ லா லவனா? ெக டவனா? எ . 1 பாக 'அ 1. யா அ ' எ ணா? ந ெச றிவ . க நிைலய ஆணா? ெப ெகா ?எ தாக இ டாக இ அ எ நிைலய வ ெதா சைத வா நா அவ க ெவா ! இ ேபா வா க நா னா வள வானவைர நியமி கிறா ஒ வ றி ! இ ேபா பைத 318 334 ]`P`{y. அ தியாய லா ெச க ப த ப ட ப வானவ .Kk. மன த தா . யா வா . அ தியாய 7.7. எ இ லா கிற வ ேபா அ த ! இ ேபா . G`hup வள த இைற ? அவ ைடய தாய வய த (ஸ ) றி .jak. தய பாக ைபய ஏ ப றிவ றன' எ (ரலி) அறிவ ப . எ ைபய ன ஒ அத லா ைப அவ இ ேபாேத இைவ எ றினா க ) எ கிற கவ பைத த ப " என அன வ மா ற கிற கிறா கி வ 1. ' யா அ ' அல ' (க அ லா அைத உ எ 6. ghfk.

நப (ஸ ெச தா க இ ) அவ கைள த .Kk. ghfk. அவ கள ட எைத தைல எ ட (ரலி) (எ ைடய ம தைத க ைல. ' (உ ைல' எ டாேய? அவ க த த ேறா . அவ க ப ல ம றவ க இ டன . அ . . ' ைபதா எ ) அவ கைள த தா க தினா க க சில ) அவ க நா னாேனா அைதெய இ ெச வத காக நப (ஸ கிேனா . அவ க எ ) அவ க .jak. ]`P`{y. அவ க ' அ மகளான) ஆய ஷா ெச தைலைய எ கிய இட தி .7. அ ேபா ண ) அவ க அ ண லா தண அ இ ைல. G`hup ன ம த ேக) ைவ க ைல. நப (ஸ ேத த ைறய கள றினா க லா க த ம கைள கிய இட தி த ைடய க ) அவ க கிய இட தி . நா நப (ஸ ட ற இட ைத வ தைட த டா . ' நப (ஸ த ெசா லிவ . அைத ேத த களா? நப (ஸ வ தேபா த ட (ரலி) அவ கள ட க ெச ' எ )வ நப (ஸ ல அ ம ய எ ம லா ைடய இ ததா வ ழி ெதழி தேபா வசன ைத அ ள னா . 1 நா க ஒ ' தா பயண தி ைஜ (ெதாைல அ த இட தி அ ந ப பா வ த த ண கி ைவ வரவ ெகா வ ண இ நா ப ைல' எ அைசயா இ ண கிைட கவ எ ேலா தய வ . அ ேபா ேக த ம கைள ண இ ெசா கள ைகயா காைலய தய தி . த ) அவ கள ைல.

G`hup ம ேம நப யாக . (இத அதன ய ேடா "என ஆய ஷா(ரலி) யா ெகா இைடெவள ய நா 335 க படாத ஐ ளன. ஒ ேள . (ம .jak. எ ஏ ப ளன)' என ப யேபா க ைல.Kk. என ெச கள ஏ ப ய ைடய ச என என மாத கால பய த . எதி க ெதா ைகய ேள என மி க ஹலாலா க ப டதி ைல. ஆனா உ (இ இட தி ஹலாலா க ப ைமய ) சிபா ெவா நப . வ ஷய மிைடய அவ கள ஆ க ப கிைட கிற ெபா க ப என தா உதவ ப மிடமாக அ கள தா . அ ேபா (காணாம அறிவ பாக ெச ல 1. ெதா ேபா ஹுைள (ரலி) ' அ எ தைனேயா பர க நா ேபான) எ ' என ெகா இ லமாக ஏ ப ட பர க வா ச க தி நப யாக ]`P`{y.7. ghfk. அ தியாய ன க ப இ க இ ப ப தா கேள! தலாவதாக இ க த ஒ டக ைத எ தண கிட தைத 7. மன த இன ெச த ைம பயண த ப வத த கதாக தாய தி ) ெதா ெகா ள ! ளன. 1 இ ப றி உ ப கள ன உைஜ உ கள ல றினா . எ க ஒ ள தி வ ள ேநர ைத அைட தவ ெகா ப டா க .

அ தியாய ' ஆய ஷா (த வா கிய அவ க ேத வ ெதா அ ட எ உ பாக ஒ தண காணாம ப அ த ெட க ேபான த ண ப றி நப (ஸ வ ம ஆ கி வ . இைத தய ஹுைள சேகாத ) அ அைத வ த (ஸ தா . ேத . அ ேபா 'அ க க லா 7.jak. இைத அறி த நப (ஸ ேத இ கவ ள னா . . G`hup ைகய வ றி ) இ ந லிைய ய எ த ஒ லி க றினா " என உ வா 337 ) றினா க டா . 336 மன தைர அ வ லா 7. அ தியாய வ ைல.7.Kk. அவ கள ட க நலமானதாக அ அறிவ க ) அவ க மாவ டமி ைடய வசன ைத அ பவ வானாக! அ வ ஷய க டா . அ த ேபானவ ேநர த கள ஒ இைற (ரலி) அறிவ . எனேவ (உ ) அவ கள ட ஆைணயாக ந ஏ ப டா லா " என ஜாப தண ைய இரவ ேபான அ த இட தி ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட லா றினா க க தண ைய தா . எ தா . அ ேபா உைஜ உ தா . அைத உ கிறா ' எ ைறய . ghfk. 1. 1 அ ப ப ேள ' எ இ அ தி லா பாக 1. எ மா ெவ க ம ற க ெதா ]`P`{y.

7. ண ) அவ கள ட ைககைள க ைத கடைமயானவனாக யேவ ?' எ யாஸி (ரலி) உம (ரலி) அவ கள ட . ' எ ைகைய அ தடவ ய ப ஜுைஹ (ரலி) அ ெகா றியத (அதி இ ெச வ ஸலா ப க ந மைனவ யான ைம ஜுைஹ தைரய இர ேறா . த ேக டேபா .jak. எ வ ெசா அறிவ ' ப ஜம ' அவ கைள லாம ஒ வ இர பதி கிைட கவ த அ மா ள ைல. ghfk. G`hup ண கிைட காததா ேத நப (ஸ . நாேனா ம கள பவ வ க ைத ' நா ெச இர த எ ) அவ க ஒ பதி கள ஸலா தி பயண தி சிைய நப (ஸ நப (ஸ லா ஸி ம தி 338 உம (ரலி) அவ கள ட ஆ வ க அவ றினா " என உைம 1. நப (ஸ னாவ ஹா ேறா . அ தியாய வ ன அ . அவ றி ைககைள ]`P`{y. ைல. அ ேபா ) அவ க ) த அ ைம அ இ கள ட தா க . (அ ேபா ர நா வ ெசா அ த ெதா னேபா . அ ' நா க ந கள ைககளா ண கி ஒ ெதாழவ இ நிக த 7.Kk. எ ன ெச இ றினா க ' எ அ தா . 1 ' நா நப (ஸ இ யஸா அ ) அவ கள அ ஸா (ரலி) அவ கள ட எ ற இட திலி ச தி ெச ைககைள பாக 'ஒ ேட . ) அவ க ஊதிவ தடவ அ கா ப வ ) .

7. அ தியாய அறிவ ேபா ைலயா?' எ ேக இட மிய டா உன நிைனவ திய ஹத ன அ றினா . அ தியாய பவ கி (ஊதிவ 340 ' எ ஊதி .jak. ghfk.Kk. G`hup யாஸி (ரலி) ள னா க மா . எ ' நா த ' என " என அ றிய ர மா ட வாய கிற ' ஷுஅபா' எ ப க ெந 7. அ ேபா இ ) அ ஸா(ரலி) . எ இர ) தடவ னா " எ . அ த ைககைள றி ப ட ப ைககள கிற இர உம (ரலி) அவ கள ட பாக ெப உம (ரலி) அவ கள டமி இர மானதாக இ 339 அவ ைற க ைத 1. எ அ என கடைமயாகிவ ட ேக டா க 7. அ ேபா பயண தி றி (தய கா னா க அ மா ெச ெச " என அ இ றேபா கா ர தா . 1. 1 'இ வா ச பவ ெச உ றி ப பாக நா இ த 7. 1. ேத ஒ . அ தியாய ைககளா ப தா க அ ஸா(ரலி) பாக தி 341 ]`P`{y.

Kk. இ நிக இ எ 7. அ தியாய க த (ஸ ம 1. 343 கள இர த ெசா 342 7. அ தியாய பாக . 1 ' நாேனா ம ண அவ க ர ேட ைகக க உம (ரலி) அவ கள ட றி ப பாக டா " அ மா திய ஹதேஸ இ ' நப (ஸ ) அவ க க ைத அறிவ பாக நா நப (ஸ வ தேபா எ ) அவ கள னேபா ' என அ மா (ரலி) றினா க அ ஸா(ரலி) அறிவ இட ' எ தா .jak. பயண க திலி அைதவ ட இ எ கைடசி ேநர பமான கைள (அதிகாைல) ]`P`{y. G`hup க ய . ghfk. அ தியாய மானதாக இ இ 7. எ ) அவ க க க 344 ட க யா ஒ பயண ேமலி ட . 1. அ த ெச ேறா . இரவ . எ த ) அவ கள ட இர ைககைள ைககைள தடவ தைரய கா ப அ தா க த கள " என அ மா (ரலி) தா . எ சிைய நப (ஸ ேபா இைற ர 1.7. ெப ள .

அவ க திலி ச தமி டா . அ த இட ைதவ கி உ ைக நட தினா க மி டா . அவ கள எ ) அவ கள ட . றினா .Kk. அவ அ ச த ைத ம க த அ ேபா நப (ஸ உ ெதா எ எ க றி ப இ ெதா . . நப (ஸ ) அவ க . G`hup . ghfk. அவ ழ இ பாள கள க தா (ரலி) ஆவா க தாமாகேவ ெத யா த ப நப (ஸ ) அவ க ெச அவ க தவ அறிவ ெபய கைள மற உம ப பட மா டா க ப ச தமி க அ தவ எ இ த ஹத அவ கள எ லாஹு அ ப !' எ ேக க திலி னவ ெபய கைள ஏ ப ட (ஸு ' அதனா ற ◌ஃ கினா ெம ம க த தவ கள க திலி யாரா இ தலாக இ பாளரான அ தி வ பா த ரஜா எ ) அவ க வைர ேவ ெச . அவ கள .7. ம க வ தி ப . காரண றிவ ேக த தா க பாதி . உடேன ைறய ற ப டா க ெகா ெகா ெதா தா . 1 ெவ ப தா அ ஒ த இ எ வரான அ அ த அறிவ நா ன ெச எ தா . உம (ரலி) ெகா ஏ ப ட இ நிைலைய நப (ஸ எ த வ ைக தவறி ேபான) இ நிைலைய கி ) அவ க னவ .jak. ெதா ெச க திலி ைல. சிறி ெச ர அதி ." வ ழி க தி க ைதவ திடகா திரமான மன தராக ேட இ க ண இ கி தா க ற ப வர க ப ட ைகைய ]`P`{y. ந ய த ைக காக அைழ . அவைர அ காவதாக நப (ஸ எ பய னவ க டா க " எ .

?' எ அ அ ெப ]`P`{y. கி. நப (ஸ ) அவ க ' ந ண வ வ க இ ைண த ம க வாகன திலி டா க . அ ெதாழாம காரணெம ட ' தாகமாக இ மன தைர ட க ெச ஒ டக தி 'த ெச நப (ஸ ைறய ட கடைமயாகிவ றினா க அவ கள ட ஒ வ ெதாழாமலி தய அவ ட ப ந ள ண ஒ . அ இ வ ◌ஃ வ த ச தி தா க ைவ இற எ பவ ெச ணைர ேத . 1 பா தேபா ' ஜமாஅ . உடேன நப (ஸ ேத தன யாக இ . அவ ஓ ெகா . த உன டா க ணைர ெச . அ ட ' என 'ம ன மற த வ அவ கிற அத கிைடய எ ' எ இர அம இ தா . G`hup ணட ேக டன . ) அவ க ெகா ண . றினா .Kk. அவ ட ைல' எ மான ' எ ரஜா . அவ க ெப . . த ) அவ க ெபயைர அ தேபா ம ண ெதாட டா . அ ேபா ைல' என கள றி ப அைழ றினா க ேதா கினா க . அல(ரலி) அவ கைள க ன?' எ ேபா பயண ைத .jak.7. ghfk. வழிய தி தா ேக கிைட கிற ண த ஒ ைபகள இ ேக டேபா அவ .

G`hup லி. 'ந அைழ ந ேக?' எ . வ இற பா திர ைத ணைர அ கடைமயான அவ தா ண ைடய ஆ றினா க ைடய ஒ டக திலி றிவ ேதா ப யவ க இைற க றினா ணட த ட ' எ ைபகள லி ற வாைய ள . ஒ . . 'எ அவ மாறியவ . ' அ ப யானா . ேசக த த ைபகள க டாம வ ைவ தா க ெகா த (ஸ . ' மத ேக டா ) அவ கள ட . 'அ லா றிவ றினா க நப (ஸ ) அவ க இர ேதா ைண அவ அ த இர த றினா க அ ெப க . அ த ெப கள ஊ றி த ]`P`{y.Kk. ப வ பா திர க நிர ப னா க ேலா ம க ப யவ க ெச வர கள க .jak. ெப வ வ அவைள நப (ஸ 'அ த க கிற அ ெப கிறாேர அவ ட திலா?' எ எ ேம இ ண த ண க ப ட . ghfk. எ .7. அ த த கைடசியாக வ தவ . ' இைத ) அவ க வ க எ கிற அவேரதா வ டா க ' நட தைத றினா க ேபா ெச வ அறிவ உ ம . எ ஒ ன ைவ தா க பா திர ெகா ைடய த ' எ ண . 'எ க ெகா பா திர ற வாைய ' எ . அவ ெகா ெசா ' எ . 1 'த த ண ஒ ண ற ப நா ர தி ப த கிவ டன ' என அ ெப அ வ வ காக ' எ ேக டா ற ப பயண .

அ த இர இ ேபா ப ஆைணயாக அவ ஏதாவ தா க (க பய ம ேபா ப அவ க ேசக ந லா வ நிக ற பட லா ெச றி ப தி வர காரணெம த .7. அவ . (த பழ . ' ெப ைடய ச ேச ன . அ லா இ த ெவ த ணைர எ ைபய இ 'அ த ெப கிவ ட றினா க எ த னா ண லி த ண க றினா க அ த னா த அவ அமர .) ) றவ ைற . இர ட ேநர ைத வ ட ன?' எ மன த க ய அ த மன த ட தா ' (என நட த நிக ேக டத எ எ தாமதமாக ைன 'ஓ ச தி மத ைன அைழ சிகைள ]`P`{y. அைத ெப ேட ) ம அ ேதா ைறயவ ' எ ைல.) றன . அ த ெத த இைற ேபா த (ஸ ணய ெபா டல ணட எ லா இைற ைல.Kk. மா ெச எ இ ப ெய ப தின ட ேண! ந ப ஆ ச யமான வ ஷய மாறியவ ேப கவன ள தி 'உ தா ைவ ள ண ைய ைடய எ த (ஸ க ) அவ க . ப க பைத . ghfk. அ ெகா பற ண உண ைற கவ ெகா நப (ஸ தலி ண . ெப வ தேபா ' எ பைத ைபகள லி க மான உண ம நா த ெகா காக ைவ தா க எைத எ ைடய உ ேதா ெத ேபா ) அவைள ஒ டக தி அவ கிற தைத வ ட அதிகமான த க ேசக . 1 எ ெத த வைகய ெல நி றா . அவ த ப .jak. . G`hup றினா ெச .

' அ இைடய அ ல எ ப லா ள அ ந ன வ வ . லி க ேபாரா னா க ம . க ேவ ' . ghfk.jak. 345 ]`P`{y. எனேவ ந அவ க ெப ஒ ேற (உ இைண தா க வான தி ஆைணயாக இ த வான தி மிக இைற ப க இ த சிற தவராக இ ஆைணயாக அவ அ த ப ைத அவ க க ம வ ரைல மி க ேவ தராக இ . 1 அவ த உய ைகய தி. எ ெப றி வா தவ கைள எதி ப ைத ளாேளா அ த சா ைல. ஆ கா ன ய கார கள லா றினா வ ரைல எ க எ த யவ கள இ ேலா 7. ' இ த ேபா டாம " என இ ரா 1. G`hup க கிறா க எ ேற கிற களா?' எ ப இ லா தி . அ ேபா ஒ ைற அ த ேவ ெம கிேற ேக டேபா பாக அவ ெப அ த ெச த கள ட . ட தா ட .7. அ தியாய ைண ) உ கைளவ வ ெகா ள வ லா ைத ஏ அவ (ரலி) அறிவ லி க ைடய ேப தா .Kk.

Kk.7. G`hup 'ஆ ! ) . ' இ த வ ஷய தி ஏ ப டா ன ெச ண லா அவ கள ட அறிவ இ நா ம (ரலி) ேக டத . ெச வைத அ " என அஃம 7. அத திைய உம ேபா றியேபா மான ' எ . ghfk. அவ தா .jak. அ மா கிைட காவ டா ெதாழ ஆர ப ' (அ மா (ரலி) உம (ரலி) அவ கள ட உம (ரலி) ஏ கிைட காவ . 1 ( ள ேவ கடைமயானவ டாம ) த லவா?' என அ ஸா(ரலி) ேக டத லா ட ம க அ லா இ அவ கள ட (' த ெசா திைய ந இ தய ம ண ெச அ எ ெகா லா இ ' இத காக தா ெவ என பாக தி ன ெச ளவ ம தய க பதிலள 1. 346 ]`P`{y. அ தியாய நா டா ைல' எ ப ெதாழ ைகயள வ தா அ ள வா க ' எ யாஸி (ரலி) உம (ரலி) ெச அவ தா ேக டா . ) அைத ெத யாதா?' எ (ரலி) ேக டா . எ ச தய அ ெச அவ (ரலி) அவ கள ட இ வ ?' எ ேமா?' என ஷகீ தா க ம (ரலி).

7. ghfk. ' அ மா (ரலி) தய வ க ?' எ அவ க ள ராக அ ைதய ெச அ ெத லா மதி தா அதி உ இ வ ப த ைத ]`P`{y. 1 அ லா இ ம நா இ தேபா அ (ரலி) அ அவ கள ட 'அ அ தி ர மாேன! கிைட காவ டா அவ ன ெச கிைட ம வைர அவ (ரலி) ெசா ன ெச எ ண திைய ந எ ன ெச தய அ ெச உம (ரலி) ஏ ப அ லா அறிவ இ ம பைதவ ெகா க ' எ ெச ம கிவ டா வைதவ வ க . 'த லா இ வ ?' என அ ' (அ மா (ரலி) உம (ரலி) அவ கள ட ெகா ேக டத அ மா ட (ரலி) த ைல' என அ ) அவ க h ம ?' எ யதி கிைட காவ அ (ரலி) ஆகிேயா இ கடைமயானவ ய ேவ . ' இ த வ ஷய தி காவ தா திைய ற இ த இைறவசன ைத எ யா (ரலி) தா ைல எ (ரலி) பதி வ ஸா(ரலி) ேக டத வழ ளவ ெச ண . G`hup அ யாமேல . ' த ஸ அ ஸா(ரலி) அ ச டா . ' நப (ஸ அ லா ள ெதாழ ேவ றியேபா அவ கள ட .Kk.jak. அ ேபா ெகா ண இ ஸா(ரலி) ேக டத உம . 'த ண தய ெசா ல த ண ெச யாஸி (ரலி) ேபா ன ெச நா வா ' எ ' எ . ) அைத ெத யாதா?' எ கிைட காவ ய இ த வா மான றிய ேபா றினா .

' இ த வ ஷய தி வைதவ ட லா 347 ம தி ற அ தியாய தி ம ந 7. அ (ரலி) அவ அவ தய வ . அ தியாய நா எ ெச ேமா? என ஷகீ அறிவ பாக இ தய தய தமான ?' எ . ghfk. G`hup ணைர ைலயா? ' மாய தா' வ க க ப டா ' ஆ !' எ (ரலி) ைலயானா ன ெச ' இத காக தா ேக டத அ (ரலி) ஆகிய வைர த ெபறவ ற வசன ைத எ ெபா ண ணைர அ இ ெதாழ ேவ த றினா . இத காக தா ெவ தி அஃம க அ வ லா ட ெபறவ ' ள ைலயானா ண தய ேக டத ெகா ெச ச இ ம க ெவ ேத நா இ ம ேக டத (ரலி) ம . த ண உ ' எ அ ெச பதிலள லா வைத தேபா . அ ேபா த களா?' எ ஸ லா மாத கால ெச ேபாெத ம அ ஸா(ரலி) அ கடைமயானவ . எ இ அம அவ கள ட வைத அ தா . 1 ெசா லிவ டா .Kk. .jak.7. 'ந ெச க ள ராக இ வ (ரலி) ஒ க 'ஆ ! எ ' எ றா " என அ லா தய நா மதி ெகா (ம க ெச ) த வ யதி ம ண வா க ]`P`{y. 1.

அ ல ன இர உம ேபா மானதாக இ ப உம கள த ெசா ஸா(ரலி) ேக டத எ த இட கர தா னைத ந . ப றினா க ெத யாதா? என அ ேக டா " என ஷகீ அ க ைத ' எ வ னேபா வல கர தா கள ைககளா அ ப ைவ தேபா ர ெசா ஓ கள அ ண நா மிய . ' அ மா அறிவ தா . இர 'இ ப . ம ேறா : ' நா அ அறிவ ஆகிய இ ம (ஒ வ ட ப அம தி க ெசா (ரலி) அவ கைள ேநா கி ' எ ேவைல காக) அ ேக ப யேபா நப (ஸ ன ற ற வ படவ ைகைய தடவ னா க ற ெச ெச லா இ (ரலி) தி ம (ரலி).7. த த அவ கள ட .Kk. G`hup வ ைலயா?' என அ தி படவ ம . 1 'எ ைன ஒ கிைட கவ இ ெச த ேவைல காக நப (ஸ திைய நப (ஸ கள இர ைககைள த வ . எனேவ ப ராண க ைல' ப ஸா(ரலி) இ ) அவ க ண நா . ghfk.jak. அ ைன உ ள கைள லா நப (ஸ கடைமயாகி ம ]`P`{y. திைய ' உம (ரலி) உம (ரலி) தி இ . அ மா ம ) அவ கள ட ைககளா தடவ னா க ப ) அவ க ைல. அ ஸா(ரலி). அ என ேட ) அவ க ைகைய தடவ வ ' எ ர னதி லா தேபா இட வல என ேபா .

ப னேபா ைககைள ேபா மான ன நப (ஸ நப (ஸ ைற தடவ வ ' எ றினா க ேக வ ப டதி வாய லாக ' யஃலா' அறிவ 'ஒ 1. த ! அ " என இ ரா ண உம இ . எ ஜமாஅ கிைட கவ மான த ஒ றியைத ந பாக ) அவ கள ட ) அவ க த (ஸ ஸாய(ரலி) அறிவ ைல?' எ ள 'ம ப ைத ண ) அவ க க ட நப (ஸ ேக டா க கடைமயாகிவ தய றினா க தா . அ தியாய வ அவ க ஜமாஅ .jak. ghfk. 'ந ட ஏ அவ . G`hup ெச ட ) . அத . 1 ர ட ெசா . ைக ]`P`{y.Kk. 348 ெதாழாம ட தன யாக இ ெதாழவ றியேபா இைற வ கள அவ கேள! என ைல' எ ஹுைஸ 7.7. ' இைற த ேபா ' எ ெதா அ நட த வ ஷய ைத க ைத 'இ ப ந ெச இர தி தா அ ' என உம (ரலி) அவ கள ட ைலயா' என அ உம அ மா (ரலி) ஸா(ரலி) ேக டா " என ஷகீ ' தா .

அவ கிறா .8. ஏறிேனா . அ கிறா க ' எ அ அ வான ைத வ ைச ன எ ஈமா த ைட த அம ஆ ! எ திற த தி சில மன த க நா தா . ப வானவ . G`hup ைன காவல ட ஹ ம 'ஆ ' எ க எ எவேர ட வானவ ேக டா . (அ ப ள தா க ெகா அவ ?' எ ேக டா .njhOif ghfk. அத அைழ க ப ைடய வ . சில மன த க கள ' . எ . த த கள கிறா . அ தியாய நா ம காவ இ வழியாக) ஜி ஸ ஸ சி ணரா ெச ' திற' எ எ வ றா க றா க பதி . ஜி திற க ப ட ைடய ெந வான ைத அைட த றினா க ஒ க க ைகைய கிறாரா?' என த ம க த . ' உ . அத . அைத கிறா களா?' என அ ேபா எ க இ இட தேபா நிர ப ப ட ஒ ெகா ஏ றி 349 (அைல) இற த ஞான தினா ெந 8. ஜி ைடய வான தி வ னவ யத ட ைக ம எ அ த வான தி வானவ . அவ ள மன த கைள பா தா இட ப க ளவ கைள தா அ பா சி ' நாேன ஜி ' அவ றா க வான தி வல ப க காண ப டா க வல ப க அ . ' யா இ வானவ . அைத இைறந ப வ ப . 1 பாக 1. த . ]`P`{y. கி எ வ னா க றினா .

அைழ ெச றா க வான தி காவல திற தா . வல ப க நரகவாசிக ன . . ' வான ல மகேன வ கவாசிக ைன இர காவல ட வ கைள இவ வ அ (அைல) எ அ த வான தி க! ந இட ப க ளவ க . (எனேவதா இட ப க ேக ட ேக ல நப ேய! வ (அைல) அவ கள ட ஆத . ெகா இ (அைல) ப கமாக ]`P`{y. 1 இ நிைலய அ ேபா ள அவ ஜி த கள ப வல ப க . ஆறாவ டதாக தா ச ததிகள சி டதாக நப (ஸ ஆத (அைல) அவ கைள க த வ ஆத . ஜி அறிவ ) அவ பா அன ேபா த வான தி டாவ கள ' ஜி ட இட ைத (அைல) எ வான தி றவ ைல' எ ைன அைழ றி ப ள ளவ க கிறா . இ க பா றா . ஈஸா. G`hup ெச றேபா . . . இட ப க வல ப க ' திற' என இ ராஹ (அைல) அவ கைள க ளவ க கிறா ' எ இ ராஹ (அைல) ஆகிய நப மா கைள த யா ? என ேக ேட உ கள ேற இவ (ரலி). ேக க!' எ . ம ற நப மா கைள றினா .njhOif ghfk. .8. ' இவ அவ றினா க றினா . வான தி டா க . அவ மன த க 'ந ) றி ப டா க . இ த ஹதைஸ ஸா.

' இவ அ பா இ றியேபா (அைல)' என ஜி (அைல) றா க . 1 'ந ல நப ேய! வ இ மன த பதி ப யா ? என நா றினா க ன க! ந ல சேகாதரேர வ ேக டத க!' என றினா க ஸா(அைல)' என ஜி ப ன வ க!' என ப ெச . ' இவ தா . ' இவ (அைல) . ஸா(அைல) ப கமாக நா சேகாதரேர வ க!' என இ ஹ பா அ அ 'ந ல நப ேய வ க! ந (அைல) அவ கள ட றினா க . ஸா (ரலி) ஆகிேயா ]`P`{y. ' இவ ல சேகாதரேர ஈஸா(அைல)' .njhOif ghfk.8. றேபா 'ந ல நப ேய! வ யா ? என நா ெச ேக டத றேபா யா ? என ஜி இ ராஹ (அைல)' எ (ரலி) அ றேபா க! ந . இவ . இவ றினா க ேக டத க!" எ . G`hup அறிவ நா ல . இ ராஹ (அைல) ப கமாக நா மகேன வ இ றினா க (அைல) ெச றினா க ஈஸா(அைல) ப கமாக என ஜி . இவ 'ந ல நப ேய வ ல யா ? என நா க! ந ேக டத .

G`hup ேற ச ). உ எைத ைகைய ஸா(அைல) அவ கள ட ைற தா ெகா அ ைடய இைறவன ட ெகா ' ஸா(அைல) . நா ைற தா .njhOif ghfk. உ . அதி அவ கள ட உ ச தி ைற ெச ெச க ம ச எ க (இ வ ேத க உ ேற . 'ந க ப களா றினா க ) தி ெச ேற க ச ேகா ?' என அவ க றினா க ெகா எ ேமேல ெகா ) அவ க . 1 ம ேறா அறிவ ஏண ய ஏறி எ ப ெச இைற "அ லா கடைமயா கினா நா எ .த (ெதாட ஐ ப றேபா .8. நா . (இ தி க ெதா ச ேநர ச ப ெச ெதா ' என லா க உ க தி ப ஸா(அைல) ச ைத அ லா ைற தா க வ ைடய இைறவன ட ' எ . நா தி தி ப ப ஸா(அைல) எ கள ]`P`{y. ஐ ப ேற ைகைய தேபா ( ) ச தி ெபறா ச . தாய தி . உ . ' ந க க அத ச தி . (அைத ஏ கடைமயா கினா ெச நா ைடய உ ம தி ப கமாக கடைமயா கினா ன றேபா த (ஸ எ அவ கள . 'ந அத . 'ப றா க . (அைத ஏ க ேற க . நா ) ெகா அதி ) நா ) ெகா ைடய இைறவன ட க ல ப ேட ச த ைத ெசவ ேநர ச தி ெபறா றேபா ெகா ளா க ேக டா க அத ெச எ ப வ 'உ ெச .

8. ]`P`{y. நா தி கிேற .njhOif ghfk. அைத ல படவ உ ள கய ைல. 1 ெபறா ' எ றா க . நா ைடய இைறவன ட இட தி எ ேநர ைடய ெசா றிேன யாக இ 8. G`hup . அ தியாய லா றினா . அ க 1. பயண தி ள . ப கைள இைற த (ஸ ஊ லி தா பா ைன பல ன ேத ) அவ க தா . ப ப ' எ ( ஜி ெச என களா த ைகைய லி எ த மா ற ைற ன அைழ ன எ ெதா ஸா(அைல) அவ கள ட இைத . . எ 'ஐ ெச எ தன. அ ஐ பதி கடைமயா ஏ ப வதி ைல' எ வ தேபா க 'உ ' எ ேக பத க ண க க தி வ க தி றா க றினா க பாக 'அ ழ தி கிேற " என அ ெதா பயண திலி தா எ இர . எ லா தஹா' எ வ ெச ைடய இைறவன ட ) ெவ க ப ' ஸி ர வ அ ப மா ைற (அைல) எ றா க . அதி த (ரலி) அறிவ ைகைய . 350 கடைமயா கியேபா ர ர அ ெதா ைக இர ரகஅ தாகேவ ஆ க ப ெதா ைக அதிக க ப ட களாக கடைமயா கினா பயண " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ அ லாத ேபா தா . இன ேம த ப ேட ம றேபா சம .

எ கள 351 மாதவ டா ெவள ேய றி (ெதா ெவள யாகி ப ர சார தி கல மாதவ டா ெப ெகா க க ேவ ) அவ கள இ த ஒ ' இைற அவ கேள! எ ேமலாைட இ ேதாழி த த ைலெயன எ ன ெச நப (ஸ ) அவ க பாக 1. ' அவ அண ய " என உ கள வத ைடய ெகா க யா(ரலி) அறிவ ' தா . அவ கள ெகா த கள பட ய இதர ஆைடகேளா தன. அ தியாய 8. G`hup ஒ ண வ .8. அ ெப ெச க அவ கள இட ைதவ ' எ க டைளய ட ப ேடா . 352 ைய அண ெதா ெதா ெகா தா க கி அைத .njhOif ghfk. இவ கள ட ]`P`{y. எ ' ஜாப (ரலி) ஒேர ேவ ேபா டவ களாக க வட ப பதிலள க ப தா க மா ன . ெதா ெகா ேக ?' என த ெப அண ேக டத ைடய (உப யான) ேமலாைடைய இவ எ ெதா க டைளைய கள இ கிற இட தி எ கிய வ ) அைழ ெதா ள ேவ ஒ கைள திட லி க நப (ஸ வ ெப அதி ெகா . ' ஒேர . அ தியாய இர ெப ெப கைள வ லி நா 8. 1 பாக 1. ேக எவ வ வ கிற க .

1. எ ேக டத 'உ பத காகேவ இ வா தா ஹ ம ைன ெச இர இ ஆைடக அ (ரலி) ஒேர ஆைடைய அண தவ களாக ஒேர ஆைடைய அண ெதா தைத ஹ ம கதி எ 8. 354 ஒேர ஆைடைய அண ேபா 8. அ தியாய ' நப (ஸ ேதா அ தி ம 8. அ தியாய ' ஜாப இ ' நப (ஸ ) அவ க றினா க பாக ) அவ க கள அறிவ பாக " என 1. அ தியாய ற மைடயவ க . எ இ கதி ெதா தா க . எ இ அ ) தன?' அறிவ தா . G`hup ஓர ைத இ இர அப ஸலமா(ரலி) . நப (ஸ 353 லா மா றி ேபா ேத 355 ]`P`{y. அத இர " என உம தா . 1 ேவ எ ய லா ெதா ைன பா அவ கள கிற க க ேவ கால தி ?' எ ெம எ கள யா எ ஜாப (ரலி) ேக டா " என பாக 1.njhOif ghfk. ெதா வ பவ க ேட ' எ அறிவ தா .8.

உடேன. அத இர ெதா தா க பாக 1. ' யாரவ ?' என . அ ேபா தா க ேதா ஒேர ஆைடைய 356 ள ெதா இர ) அவ க அப ஸலமா(ரலி) அறிவ 8. அத தைத பா பாக 1. அ தியாய 'உ . ' நா க!' எ மக ) அவ க அ தாலிப றா க . 357 ள ப ட ஆ அவ க . எ கள ம மா றி ேபா தா .njhOif ghfk. எ ◌ஃபா திமா(ரலி) நப (ஸ மக இ இர ெதா நப (ஸ ஓர ைத " என உம ஸலமா(ரலி) அவ கள அண ெச வ திைரய . அவ கள டா . ' உ ன . G`hup த ' இைற த . அவ க க ேக டா க ஹான ேய! வ ெதா நா . ) அவ க ேதா இ கள ஒேர ஆைடைய ம மா றி அப ஸலமா(ரலி) ேபா றினா . றியவ களாக எ ைகைய ]`P`{y.8. 1 'உ ஸலமா(ரலி) அவ கள அண . அ தியாய தி ' ம கா ெவ றி ெகா றி தேபா ஸலா ெசா உ நப (ஸ ர அ ) க ேன வ நப (ஸ ஓர ைத கிேற இர " என உம 8. நா ஒேர ஆைடைய த ) அவ கள ட தா க நப (ஸ . நா ள ஹான ' எ ேற த ப நப (ஸ ெகா ) அவ க .

அ தியாய வ ண அள இைற நட த நா வ 8. 1 அவ கேள! எ மகைன ைடய சேகாதர ெகாைல ெச ய எ ஹான ேய! ந அைட கல அள கிேறா ' எ பகலி பாக 'ஒ நப (ஸ ேக டத எ அறிவ பாக 'உ ஒ நா பவ நா தி றியேபா க ) அவ க ஹுைபராவ 'உ அைட கல றினா க .njhOif ghfk. எ த (ஸ ளா ' எ த (ஸ ) அவ கள ட . 358 ஒேர ஆைடைய அண ெவா ) அவ க வ இர ேக டா க ெதா ஆைடக " என அ வைத இ கி ப றி றனவா?' ஹுைரரா(ரலி) தா . அ தியாய 8. 'உ இைற அைட கல தி " என உ 1. எ த 359 ைடய ேதாள ெதாழ ேவ டா ' எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 1.8. 1. 360 ]`P`{y. எ ம எ இைற இ லாதி த (ஸ தா . G`hup க ஓ ) அவ க ஆைடைய றினா க " . அ தியாய கள ம ஒ அண என அ பாக கள அள ஹான (ரலி) அறிவ 8. இ ச பவ தா .

8. G`hup ைகைய ேக டா க 'இ றிய இ எ . ெசா ) ெந ேக டா க ) அவ க ேதாள எ . எ கமாக கிறி ?' எ . ஒ ) அவ கைள நா ெகா பா ற ஓர ைத இட ) அவ க ஆைட ம பயண தி நா அ த ஆைடய தா . அவ க லி . 1 'ஓ ஆைடைய ம அண மா றி அண ய எ பாக க ஓ அ தி லா நப (ஸ 8. 1.njhOif ghfk. ' ஆைட வ சாலமானதாக இ ம ெறா றி ெதா த கமாக . ' ஜாப ேர! எ ெதா ேக டத . எ றினா க இர ஓர ைத ேதாள " என அ அண ய )' ஹுைரரா(ரலி) 361 அண (ரலி) அவ கள ட ெச றி ேத ஒேர ஓ ஆைட ம நப (ஸ த நா ேம இ அ ன இர க கிேற எ நா அத ஓ ெவள ேய ெத யாம ' எ றிய நப (ஸ நி ெசா ைடய ஒ வ தி ேன ண யா இ ) அவ க ெதா ெதா ேநர தி ட ஒ ேவைல காக ெகா தா க ேச ெந ேத . ன? பைத கமான ஆைட . ' நப (ஸ ச தி தேபா ) அவ கள . அைத நா கி ( ப றி ஜாப அவ க ) அவ க நப (ஸ ஓர ைத வல இர த வ த ேநா க ைத அவ கள ட ைக கா வ . நா இ ஒர ைத இட ]`P`{y. அ தியாய ' நா ம த (ஸ பவ வல ' (அதாவ இைற அறிவ ெதா ேதாள தா மாக .

1. அ ேபா அவ க ெச றேபா ) அவ க நட ஷா கீ ராேவ! த றினா க ெச இய ைக . நப (ஸ ெச பயண தி த (ஸ ) அவ க அவ கள . ஆைட சிறிதாக இ றா க அறிவ ' சில ஆ ந ' எ ஹா பாக க க கள ப எ உய ஸஅ (ரலி) அறிவ . நா க ண அைத ெத யாத ேதைவைய (சி யா) நா ]`P`{y. 1 அண ெகா ெகா க அ சி க ய க உ க ) அவ க த க ' நா நப (ஸ ெகா ெதா ட நப (ஸ இ 8. எ தன . அவ க கள திலி னா அம த ேவ ேத ெதா வைர டா ' எ தா . (இைத ெகா ' எ தா தா .njhOif ghfk. அ தியாய வ கைள க . G`hup ள ஆைடைய . எ ) அவ க ' எ ேட மைறவான இட தி நிைறேவ றினா க அண தா க ெகா (சிறிய) ேவ " என ஸய க தா க ைய த ) அவ க ஆ ஸுஜுதிலி ைடய தைலகைள ஸுஜுதிலி " என ஸ பா திர ைத எ ட கள கள ட .8. ' எ . 363 ட ஒ இைற . ' ஆ 1. அ தியாய ப இ 362 நப (ஸ பாக அைத இ ஜாப (ரலி) வ ைடயள ேபா த) ெப றினா க எ 8.

அத மான றா க ைய அவ ைல எ .njhOif ghfk. த ண கள மஸ இர ெச (தடவ ) தா . எ க ைவ நப (ஸ ) அவ கள ட அைத த மய க ஒ அறிவ கா சியள அண ) கஅப ைகைய ெவள ேய கள ைகைய அ த அவ க ெச த தா க ) ஈர ைகயா . ]`P`{y. நா த 364 சேகாதரன க க கள ததா ஷுஅபா(ரலி) அறிவ வயதி . (சி தா க ய உ கீ ரா இ த கமாக இ ைக (அவ ைற ேவ ம வத காக அதிலி ைக இ றமாக ெவள ேய எ ெதா நட தேபா ெச . ைவ த ைல" என ஜாப ெப ய த ைத நப (ஸ அ தி தா . நப (ஸ ேவ பண . அவ க கா ைறகள ம தா க " என பாக 1. G`hup ைய அவ அவ க ) அவ க லா நி வாணமாக (ரலி) . அ க ெச ப ன இ அைத உ வரலாேம' எ ) ேவ . அ தியாய ' நப (ஸ ) அவ க அைத அவ க ஒ அ பா 'எ ேதாள ெதா 8. 1 அண எ தி தா க க ய .8. அ ேபா ) அவ கள ம வாேற நப (ஸ ைவ தா க . அத . தி அத தா க ேம க றினா க ம தா க லா வ க கைள எ மகேன! உ கவ ைவ வாம பவ கேளா ைடய ேதாள கீ ேழ வ ேபா . உ றா க ஆைடய கீ ஊ றிேன .

அ தியாய நப (ஸ ) அவ கள ட ேக டத எ 8. ேம ேபா ைவ அண ெதா தா க . ேவ ' எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ]`P`{y. 1 பாக 1. G`hup ேம அ தா . இ ஒ சில எ லா ேவ ஒ தா ஒ ேவ ஒ கி அண ெதா தா க . அைர கா வா ச ைட பல வ தமாக பதிலாக ேவ நிைன கிேற " என அ ச ைட ச ைட ெதாழலானா க ேம ேம ேபா ைவ அண கி தவராக .njhOif ghfk. சில . உம (ரலி) .8. எ 'உ நப (ஸ ஓ கள ந ஆைடைய ம எ ேலா ) அவ க (உம (ரலி) அவ கள இ 365 க ேமல க ெதா அண ெதா வ ப றி ஆைடகைள ைவ திர கிறா களா?' ) ப லா ெகா அண ேமலாைட 'அ ெதா . இ தா க . ேவ சில கா ச ைட. ஆ சி கால தி வ சாலமா கி ஆைடகைள இர ேக டா க வ ஷயமாக ேக டத அண தா க தா க உ ன ஒ க வ உம (ரலி) அவ கள ட வ சாலமா கிய ' எ றினா . ேவ சில கா ச ைட அ கி அண அண சில சில ெதா ச ைட சில ெதா தா க எ றியதாக நா பத ெதா தா க . ேவ சில . அைர கா .

யா ைற அண பாக 8.njhOif ghfk. அ த றினா க தைட ெச 1. எ ழ ' ச ைட. ம ம உ கா தான வைத (ரலி) அறிவ 368 ]`P`{y. 1 பாக 1. ) . கிைட காமலி ஒேர ஆைடைய அண ப யாக இர எ த ஆைடைய அண ய ேவ ப ட ஆைட. எ கைள " என அ இ தி நா ஸய ககமாக ஆைடைய ேபா ைவ அ .8. சிவ காவ ேம ' ைகைய ெவள ேய எ அவ க ேக டத ) அவ க 1. G`hup றி ெத நப (ஸ தா . ேதாலினாலான ைட கீ ேழ ' எ உம (ரலி) அறிவ தா . அ தியாய தா க 8. எ ைறய தா கர வ ட ேவ " என இ ச ைட. அ தியாய வைத ) அவ கள ட ெகா இைற ெகா கிறவ சாய இ 366 அண ய வ . கா ரா நப (ஸ ம அண ய டா வைகய த (ஸ பாக ெச ளலா . அ தியாய ' ஹ ஜு காக இ எ ஒ வ ெதா ப . 367 க இயலாத அள கா கா சாயமிட ப ட ஆைட ஆகியவ ைற ேதா பாக ைத ெவ 8.

' அறி ய டா . ஒேர நா ைவ " என அ ெபா ெபா க ப ட ெபா க ம ேம அ 8. எ ைள இ கைள மதி வ அ ! இ த ஆ எறி வள ேபா வ ைல அ த எ த கிேற ப பா பைத றி கவ டாம அைத . . அ தியாய ஹ ஜ நா கமாக ஆைடைய கைள தா . நா ெச க பவ க மினாவ எ த ]`P`{y.) 369 திய ஆ ெச ைள எ . னாபதா' றி வ வைக வ யாபார இ நப (ஸ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ இ றேபா ) எ அ ப (ரலி) (அவ கள ைன அறிவ ப ைவ தா க பற .njhOif ghfk. ைகைய ெவள ேய ெகா வைத கைள ளா க . G`hup ஹ தைலைமய ட நி ெச ஹ . இர கிறேதா அ த பைத ஹ ஜு ப தா ேபா றி ப 1. வ நா றி தைட ெச ட ஒ றி வதா' வ க .8. 1 னாபதா' ' எ லாமஸா' எ க இயலாத அள ஆைடைய அண உ கா தி வைத ( றி ெபா : ' ள எ ' ம லாமஸா' ெதா பாக பா மாத ப ெகா ) அவ க கா .

அவ இ இ அ ]`P`{y. 1 நி வாணமாக யா ப ன நப (ஸ அ தியாய தி கஅபாைவ வல க ட அல(ரலி) அவ கைள அ றி 'இ த ஆ மா பற கஅபாைவ எவ பாக இைணைவ பாள நி வாணமாக வல 8. ப . அ தியாய க ப றி க டைளய ' ஜாப (ரலி) ஒேர ேவ உ ' எ ) அவ க அல(ரலி) அவ க ஹுைரரா(ரலி) டா ஒ ப த வ ஷய ைத அறிவ எ வர கைள ேபா . தி ( டா க ஹ ைய நா ற ப அறிவ றினா .8. நப (ஸ " என 'அ வ லா ெதா ற மைடய க ) அவ க ஹ ம தா . 1. 'ஆ ! உ பைத வ கிேற ஆன இ மாத . தா க " அ 370 தன யாக ைவ க ப ேவ ேதா . ெதா ைடய ேமலாைடைய ெம த மினாவ ய டா அறிவ நி . எ த க பா தி ேக டத ப 9-வ வசன க ) .njhOif ghfk. . ப தாவ எவ ஹ வர டா எ ப ேன றா க றி ெகா நா ெச ' எ ெதா த தன ேய ைவ . G`hup ேமலாைட வ த ைதேய! கிற களா?' எ எ வா ைன ெதா கதி பா க தைத நா அறிவ தா .

' ற நப ைண என த ேவ பைகைம ஹ ம றினா க வ ைகப ெதாைடைய ! ைகப ' எ ]`P`{y. 1 பாக 1. அ ைம ெத வாகன தி னா றா க . ' ந ேபா . ப ந கினா க நப (ஸ வ ன கினா எ ட ேச க ைற றினா க ைகபைர க ப டேபா ள ஒ ளா க கள (எதி க ப ட அ ம கள .njhOif ghfk. G`hup ' காக அவ . அ தியாய நப (ஸ ெதா ) அவ க 8. ேபா ெப த ெதாைடய லி பலவ தமாக யா' எ ேக நா ெதா . எ ைகப ) அவ க த ெதா ட ெச . அவ க கணவாய நா ேபா ைகைய அதிகாைலய நப (ஸ இற 371 லா ஒ தா அவ கேள! ேக டா .8. எ நப (ஸ . அ ேபா ) அவ க வ ப ஆய தமானா க ெவ கள ஏறினா . அ ேத 'அ ம க த பா (பத டமாக ) ெகா க ைய ைமைய பா ேவைலக . ைகதிகெள ' இைற ேத ட ேமாசமானதா வ ' தி ேதாழ ன ) அவ க ெப யவ கள த அதிகாைல ஹா(ரலி) அவ க ெவ லா காைல ேநர க ேதா . அ நப (ஸ ைழ தேபா ஒ எ ச வ ைகதிகள ஏறி அம ) அவ கள ேள நப (ஸ ஏறினா க த ) அவ க நப (ஸ ஊ ன ைடய ! நி சயமாக நா ெவள ேய வ தேபா ப டாள நா . ப ) அவ கள ட திட ைக ப றிேனா . . நப (ஸ ெதாைடய ) ) அவ கைள ' எ .

அ ெப ைண தி ேத ெத றினா க மண ெச தா க இ த ஹதைஸ அறிவ ஹ சாேவ நப (ஸ ேக டத ெச ப வ த ெகா . கிற அன ) அ ெப மண தா க (ரலி) அவ கள ட எ ' அவைரேய மஹராக ன ல தி ெகா நப (ஸ அைழ அவ க ற யாவ றா . 1 ஒ ெப ைண ேத றினா க . அவ ேத ெத ெகா ஸஃப தா . நப (ஸ ' எ வ . G`hup எ ற ேதாழ .8. அ ேபா அவ கேள! ' ஒ வ ைறளா' ம ஹுய எ த ேக த க ெத ெச ற ெப தியானவ ) அவ க வர ப டா . அதாவ றினா . ' இைற ள க த யா ப . ]`P`{y. அ த ெப ைண தி றினா க .njhOif ghfk. அ ெப அவ ட யாவ ட ைண வ ைண தைலவ ஸஃப ' அ ெப ற தி ) அவ க ற ெப ' ந ைகதிகள லி ) அ ெப யாைவ ேவெறா இைற தைல ெச த (ஸ ப ன ) அவைர . ' அ தா க ?' எ அவைர வ தைல . அ ேபா வா த (ஸ எ ) அவ கள ட ' எ அைழ ெப இைற ஹுய நப (ஸ ' நள ' எ ைணயா தி ' எ ' எ யா ப ' என ெகா வள தா க மஹ ஸாப ெகா .

8. அவ க " . அ என அன (ரலி) அறிவ தா பாக 1. ைடய உட அ ) ஒ ெகா நப (ஸ ) அவ க . அ தியாய ' நப (ஸ ெப க அவ க ெதா ைப வ க இ வ ேப ச வ ' வலமா' எ இரவ ைளயாக 'உ தா வ தா . (இ ப " அவ நப (ஸ (சா ப ' எ வழிய காைல நப (ஸ . ப ைகைய உட ன த ெதா வா க வைத கள வ . அ ேபா ஏதாவ ப வ ணாக ஆய த ப த வா க வ த தி மானதா " என இ ஒேர ஆைடைய மா றினா . 372 ெதா கள . 1 நா க (ைகப லி ) தி ஸுைல (ரலி) மண ெப ஒ பைட தா . ஒ மைற ேபா 8. எ ◌ஃப ஆைடகளா ட ) அவ கள அவ ) அவ க மா ப வ த) அவ ைறெய வைத அண வ ெகா யா' அவ கைள உ ) அவ கள ட கள ெகா வ பழ ைத ெகா மாைவ லா மணவ இதி ெகா ேச ஒ றாக தாக அைம த தா . G`hup ெச வா க . உடேன ஒ ைய ' ஸஃப தி நப (ஸ கிற) ெபா றினா க வ தா . இைறந ப ைக ள றி மைற தவ களாக க ]`P`{y. ம ேதா றினா க யா டமாவ ேபா க நா வ தா . ேவ ஒ வ எ ெந ேலா கல தா க .njhOif ghfk.

G`hup க எ தா .njhOif ghfk. பாக 8. எ 1. அவ க ெச க 9. . எ " என ஆைடைய அண ைடய இ த ஆைடைய எ இ த ஆைட சிறி கவன ைத ) யா 373 பல வ கள ைமயா சிேன ' எ . 1 யா யா எ பைத (ெவள சமி ஆய ஷா(ரலி) அறிவ தா . அவ க உ ள ஓ பா ைவைய (வ ண ேநர தி தி பவ ட அறிவ ப வ கைள பா த (ஸ ) அவ க ண ண ப க ம ேறா இைற அறியமா டா க ெச ெதா ைக ேநர பாக 1. அ தியாய நப (ஸ அ த வ ) அவ க ண த ெகா . ைகைய மிட " என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ழ ப வ எ ெதா . அ த ஆைடய ேமா என அ . அ தியாய க இ ன எ ' எ ப .8. 'எ வ . ' நா பதா தினா க லாத) ஆைடைய றினா க ெதா அ எ ைகய ைன றினா க அ ைடய ெதா ஜ ெகா ைகையவ தேபா ெதா நி ேபா உ ள வா 521 ]`P`{y.

) அவ க தா க . ப ப ன ள ைலயா?' எ சிைய உ வா இ றிய ேபா ப தாமத வ ப நிக திவ டா க சிைய . ghfk. ப (அஸ ) ெதாழ நப (ஸ க டைளய ட இைத ந ெதா நா . அவ ட இற கி (◌ஃப ஹ ) ெதாழ. கீ ரா இ அ ன? ஜி ெதா ைகைய வ ஷுஅபா(ரலி) ெதா ம அ (அைல) அவ க . றி . அ ேபா எ ) ெதாழ நப (ஸ அவ க ஒ டா க ) அவ க நா அவ ட கலா)னா க கீ ராேவ! இ தா க ஒ ஸுைப ேபா திவ . G`hup அஸ பைத ) எ . ப இஷா ெதாழ. நப (ஸ ) அவ க தா க . . 1 ஸு உம அறிவ இ அ தில அஸ அ ேபா (அவ உ வா இ ெசயைல இரா கி தாமத வ இ ப (ம க . ' நப (ஸ ெதா தா . நப (ஸ கள ெதாழ ேவ (அைல) அவ க ஜி ேக டா க இ வ அ தி எ னெவ றினா க ]`P`{y. ப "இ ேநர ெதா ) ெதாழ.njhOif Neuq.9. ப உம ெதா அறியவ (இ த நிக அவ கள ட தா க ) அவ க தா க .fs. ஸுைப . உம ) ' உ வாேவ ந அ ைகைய கவன ேற . ெதா நப ய ட ' எ ( ஸா (ரலி).

fs. ghfk. (ஒள ) எ ) அவ க பாக மாத உம 1. 1 பா ! நப (ஸ நி ணய பாக ) அவ க தா களா?' எ 9. அைவயாவன: ]`P`{y. எ வன ேகா திர ைத இ அைறய அஸ 1.njhOif Neuq. G`hup ெப ய நப (ஸ ) .9. நப (ஸ நா ப னா கைள எ க அவ க . (ேபா கள ட வ ஷய (மைறயாம வா க தா . அத . எனேவ உ ளவ கைள க டைளய வ க ரபஆ எ ) வ ல க ப ட மாத தி அத க !' எ ஏ கிேற பா தவ ர (ஏைனய கள டமி அைழ க ேக டன . ' நா கா ய ) வ ெகா ேபா . அ தியாய நப (ஸ ெதா க த வர இயலா கைள உ க ' நா . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ய(ன ) இ அ பா அ ைக கள ெச எ ெதா ) உ அஸ ேக டா க . அ தியாய ைகய தா . ) அவ கள ட . தவ க க அ தி (அைல) அவ க 523 (ரலி) அறிவ ேச ேநர ைத ஜி 522 9.

வா யா வ . எ கவன தி பய ன ப த நப (ஸ ெகா ப ட இ பா திர ) அவ களா க!) 524 (ரலி) அறிவ தா . 1 வண க தி அ லா யவ வ நிைலநா வ ம க கா ய லா ைவ எ உ தியாக ந வ வ . கனம ஒ பைட த பா திர . அ தியாய ப (ேபா வ ெவ ஒ த ைகைய ப ற ப திைய . ஸகா எதி கள டமி ெபா அ தராேவ ைக ப ற ப ட) ெபா ந ைம காக) எ கைளவ ைவ தி ெகா த) உ னட கைள நா ைர அ ஆகியவ ைற( பய வைத)வ றி பய ப ஜ ெபா தலாகா ள ப ட பாக எ 1. நா .fs. நி சயமாக நா ெச கைள த பான ைவ. G`hup கைள வ ல கி க ச ப ட .9. ேப றினா க தவ ர ேவ அ தி லா எ க காக ற தைட. : ேபாைத ெகா திைய மி ெதா ஐ தி கலான ச மர தி ப ப கள கிேற ைக. அைவயாவன: (ம ட ம ைட உ ைல. ghfk. ப பைத 9. தா ய ப ட பா திர கிேற ' எ . ]`P`{y.njhOif Neuq.

1 ெதா ந ைகைய நிைலநா லைதேய நா உ தி வ ப ரமாண பாக வ எ ேத 1. .njhOif Neuq.fs. அ தியாய க னாைவ ப றி (◌ஃப னா எ ற வா ழ ப க ற ெபா அைத அறி தி கிேற தா ' எ றன . அத . ேநா ஆகிய கா ய . ெதா ]`P`{y. (ந ப காரமா த னாவ லைத) ஏ எ லி க .) நப (ஸ . (தைமைய) வ ல வ ைடயள க ) அவ க உம (ரலி) ' ந ைட வ டா ட (ேசாதைனய பவ ப . ' நப (ஸ அறி தி ேசாதைனக உ அ தேபா க அத . எ ஹுைதஃபா(ரலி) அறிவ நா ஸகா ஆகிய கா ய எ ேற மன த த த நா ப தின ட ) ஆ த ப ேத யா ? எ எ ேக டா க ெபா அத த ெசா . . G`hup த ைவ பத ைக.9. . தியானவ கள கட த ேநச ேபா த ) அவ க றிய மாதி ேய நா த (அள . ghfk. 9. அம தி றியைத உ கள ைத எ ப காக நா 525 உம (ரலி) அவ கள ட ◌ஃப ெகா க . அ அைனவ லா வ த ட தா . ஒ ழ ைதகள ட ல ) ◌ஃப த ம .

' அ கத உைட க ப உம (ரலி) ேக ேடா . ' நா அ க காக ஏ ப ப றிேய ேக கிேற அ த ழ ப க அ த ழ ப க திற க ப எ ேற இைத ' எ உ க றினா . G`hup ன இர கலவாத ஹுைதஃபா(ரலி) . ' கடலைல ேபா க ப ட) ◌ஃப யாெதா மிைடேய மா? உைட க ப ைல' எ னறிவ றினா க ஹுைதஃபா(ரலி) அவ கள ட எ தவ (நப களா . 1 அத உம (ரலி). ' அ ப யாய ஷகீ க அ கத றினா . நா க தைலவேர! ைல. இைறந ப மா?' என உம (ரலி) ேக டா க அ ேபா றன . 1. அ தியாய ழ ப ெவன உம (ரலி) அறிவா களா? எ அைத உம (ரலி) அறிவா க ெச னா ( ைகயாள கள ச ம த ெவன ஹுைதஃபா(ரலி) அவ கள ட ேக க றா க .njhOif Neuq. ெபா ப க றினா . ேக க நா க ஹுைதஃபா(ரலி) ' அ த 526 ]`P`{y. ghfk. அத . உம (ரலி) . ' ஆ ! பக அறிவ ேத ' எ ேதா . எ மி ள ) க றிேன .9.fs. உ என ' எ க . சி. அ த பைத அறிவ ெச திையேய நா அ த கத ம ைக தா ' எ பாக எ ட ப ட கத உ கத ஒ எ கா ட படா நா அவ க 9.

' இைறவழிய ]`P`{y. G`hup ) அவ கள ட வதா ந " எ ைம ெச அற ேபா த த பதி " " .9. பமான ெசய ைகைய அத எ எ ?எ ?எ எ ?எ ய ேநர தி ேற ேற நப (ஸ ெதா . அ தியாய 9.fs. அத . ' ெப ேறா . தா . ம மிக ) அவ கள ட இர ஆ அ த மன த தா க லா நா " (தி வ ைடயள அ நப (ஸ ைகைய நிைல நி மா?' எ அவ க தமி றினா . 1 இ ம ஒ வ ேக ப (ரலி) அறிவ அ ெப திய அ ெதா ம பாக . ' பகலி கைள அக றிவ ள னா அ ைண ) இ த வ பர ைத கா ய எ னய தா . ghfk. அ ேபா ேக டத 'எ 1. ' ெதா ஓர வ .njhOif Neuq. அத அ அ கள வராக! நி சயமாக ந 11: 114) எ ' இைற ச த தாய (ப கார இரவ ல கா ய ஒ க தய ற வசன ைத இைறவ அவ கேள! இ ைம என " எ நப (ஸ ) 527 (ரலி) அறிவ வ . எ இ லா ேக டேபா றினா க றா க .

529 தா . தா . என நா பாக இவ ைற நப (ஸ அதிக ப திய தா 1. இத ) அவ க . G`hup (இ ) எ னா காண .njhOif Neuq. 1 எ றன . ' இ வாசலி ைற ஆ ள ஒ அ பாவ கைள அக கிறா பாக 1. அதி ல ) அவ க ேதாழ க அ றினா க லா . கால தி இ தவ றி எதைன ]`P`{y. வ . ghfk.9. எ (ஓ கிறா . அவ மா என ஐேவைள தன . (ேக ேம பா க . எ அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ "உ கள அவ ஒ தின எ எ ேக டா க றின .fs. அ தியாய ைகலா அறிவ ' நப (ஸ ) அவ கள க கள ெதா " எ ெசா ெகா ) இ இைற ேமன ய வ ைய) ேம லிய எ சிய ரா உவைமயா த (ஸ கிற ள அ ேதாழ கள ட சிறிதள ைககள ' எ 9. அ தியாய 9. ' அவ அறிவ ) அவ க 528 ஐ சிய ) அவ க நப (ஸ கள நப (ஸ ' என நப .

' ெதா வைதெய ப ைக இ லா ேக டா க ந கிறேத' எ க ( ட . எ அ டைவகள க தி ப ட நிைலய கிற க இ த ) காண ள நா அவ கள ட ?' எ ெதா ைகைய யவ ' என அன ேக ேட தவ ர ைல.fs. எ . அ தியாய எ இைற னா ட பா ப த (ஸ ேபா க ெகா கால தி எதைன ெதா டா க ட ெச ைலேயா? என மாலி (ரலி) ' டமா ) அவ க வ றி ப தா . ' ஏ நா த ' நக லி றினா க இைறவன ட " தன ைமய உைரயா ]`P`{y. 531 ) அவ க த க ைறய ச (இ ேபா தன . . அ த (ரலி) றினா . G`hup கிறா . 1 யவ ைல' எ அவ கள ட ேக க ைறய) ெச பாக வ டவ அறிவ அன இ ேற நப (ஸ . ghfk. அவ க தி . எனேவ த .njhOif Neuq. அ தியாய ஸு ெச அன 9. 530 அ எ ெதா ைக பாக 1. ' அதி 9. ேவ "ஒ (ரலி) ப ட 1.9.

ளலா ' எ றி ப பாத தி த ளலா ' எ டா க என ஷஃபா றினா க பாக பலாகா என கதாதா " தம த த தா . G`hup இட தா . எ இட ) அவ க . றமாக றினா க " டா . என ெகா றி ப றேமா த பாத தி பாத தி றேமா ெகா கீ ேழ ப கிறா .njhOif Neuq. திைசய ேலா த வல றேமா கீ ேழேயா என அன 1.fs. ghfk.9. என த இைற அறிவ 532 ]`P`{y. ) அவ க . றேமா த ) அவ க இட த (ஸ றேமா. த இைற ப ேவ த (ஸ டா . என இைற பலாகா ளலா ' எ (ரலி) வழியாக ஹுைம 9." த (ஸ . என ளலா . 1 வல ற ெகா ப ேவ என அன (ரலி) அறிவ " தம பாத க கீ ேழேயா. கீ ேழேயா றினா க லா ப இட வல ப . அ தியாய ப ெகா றமாகேவா.

அ தியாய வ வல தாமத கா றி . 1 எ இைற " ஸ தாவ வ கலாகா ஏெனன த (ஸ ந நிைலைய ! ேபா அவ என அன த 1. 534 ]`P`{y." 1. அ தியாய எ இைற ப க க ைமயா ! ஏெனன ெவள பாடா என இ பாக த (ஸ றினா க " கைட ப க தம றேமா த இைறவ (ரலி) அறிவ பாக " ெவ ப ) அவ க ட ! ைககைள நா தன ைமய றேமா உைரயா ெகா ப ேபா பலாகா 9.fs.njhOif Neuq. ghfk. G`hup ! கிறா . எ தா . எ 533 ) அவ க ேபா க (ெவ ப றினா க தண ைமயான ெவ ப " வைர) நரக தி ஹைர ெவ ப உம (ரலி) அறிவ 9." தா . .9.

ெகா ெவ ப ஹ ) ெதா நிழைல நா றா க ஹ கா றி ைகைய பா தி ச ெசா ெபா ல " எ றிவ ெவள படா தாமத ப நிழைல நா ]`P`{y.fs. . 535 தா . ghfk." நப (ஸ க க 1. மண க பா . 1 எ இைற " ெவ ப ப க க த (ஸ ைமயா பாக ) அவ கள நப (ஸ ) அவ க ப (ெவ ப 9. எனேவ ெவ ப க வைர நப (ஸ கள ப டேபா !" எ ) அவ க பா றா க தாமத வைர . அ தியாய அ 'க ேபா ! ஏெனன ெவள பாடா என அ ) அவ க அ தி . எ வைர) ஹைர நரக தி ெவ ப தாமத கா றி ேபா தி கள க !" எ தா . ' ெகா ைமயான ெவ ப ைமயா " தண ைமயான ெவ ப ஹுைரரா(ரலி) அறிவ த (ரலி) அறிவ மண றினா க .njhOif Neuq.9. ச ெபா நரக தி ( . . G`hup க .

அ தியாய எ இைற 9. எ த (ஸ ைமயா ய ந றாக நிழ ெத ப .) ேபா க சா அஸ றினா க (ெவ ப " தண வைர) ைமயான ெவ ப நரக தி ஹைர ெவ ப தாமத கா றி . G`hup ட எ ள நரக ஒ . எ த (ஸ தா . ேகாைடய இைறவ அத அ " திைய சா ப வ வ வத ஒ மதி வழ கினா ]`P`{y. 1 நப (ஸ ) அவ க ச தாமத பாக தா பாக 1. ேகாைட கால தி . ghfk.fs. ( கள 536 ஹுைரரா(ரலி) அறிவ வ வா க ) அவ க ! ஏெனன ெவள படா ப மண ப ட றினா க தி. அ தியாய எ இைற " ெவ ப ப க க என அ தி 9.9. 537 ) அவ க " இைறவா! எ ைடய ஒ இைறவன ட ைறய வத . ம ப ." பாக 1.njhOif Neuq.

ghfk. அ தியாய அ த (ரலி) அறிவ நா க நப (ஸ தா . ) அவ க ட ஒ பயண திலி ேதா . க .9. 1 ந க கா ள க அத என அ பாக ைமயான ெவ ப ெவள பா இைற த (ஸ " ெவ ப க தாமத ப க ெவள படா பாக 9.njhOif Neuq. அ தியாய என அ க றினா க ேபா (ெவ ப ! ஏெனன . எ கால தி தண வைர) ந க உண க ெவ ப கா றி தா . எ 539 தா .fs. ைமயான ெவ ப ஹைர நரக தி . 9." ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 1." ஸய (ரலி) அறிவ 1. ]`P`{y. G`hup அ தி ஹ . 538 ) அவ க ைமயா ள தா .

இ த இட தி ேக டா . ghfk. ப க . எ ) அவ க இ வைர ந ய மா ேட " எ அவ க 'எ சா க எைத தேபா க ) பா ைகைய வைர ெவள பாடா தாமத . 1 பா ெசா அவ க ல ைன தேபா றினா க ' ெகா ச ெபா தாமத ப . ' எைத தா க க அறிவ தியாக அழலானா க ெசா லா லி எ ெகா பவ ]`P`{y. நரக ெவ ப தி ைமயா இைற . அ தியாய இ நப (ஸ மி ப பய த (ஸ ேபா 9. ம க " எ றி ப றி ப எ ஹ ப றி எ அவ டா க ேக ஹுதாபா' எ நிழைல நா ஹ ) ெதா த (ஸ ைன தேபா தா . மண .njhOif Neuq. நிக றி ப னட இைற ல அவ 540 ப னா க ' எ ெசா றினா க ஏறி உலக ேக க வ ெபா கள ( ) அவ க கரமான பல கா ய அ ேபா தி மாலி (ரலி) அறிவ (ேமைட) ம எவேர ச பா ைமயான ெவ ப . அ நாள ப றிேய ேக கலா . ப ' எ தினா க எனேவ ெவ ப க பாக 1.fs. 'க எ அன ன நா காதி க . த ைத ! .9. . G`hup எ . ' ெகா ம றன . ெவள ேய வ நா ப றி க பவ னட உ மி அ க மக அ டா க ெதா டா க . நப (ஸ தா க 'எ ) .

(அ க மி டம ஏ ேறா ' எ இ த " எ ய கமாக த ைத ஹுதாபா" எ ஹ ெதா ெகா ஓ தி ப வ தா ெவள ச பவ களாக இ வா க பவ களாக இ ைகைய நிைறேவ றிய) எ வ (அளவ ெதா கள ய ]`P`{y. G`hup . எ நப (ஸ ) அவ கைள நப எ வ ட தி ைல" எ ஏ ப லா நப (ஸ ந 1. (அஸ ெதா ெச டா க றிவ தா . அஸைர ஒ உய வ ட மதனாவ (அதாவ ட) . (இ நிைலைய ைவ இர சகனாக ) அவ க க ட ம நரக ேபா ) ந இ நா க னமானா க என க லா ைத தி .fs.njhOif Neuq. தன . அ ) றி ப ) 541 நப (ஸ க க றா க ப ஸா(ரலி) அறிவ கள வ 9. 1 யா ?' எ 'எ ேக டா . அ தியாய தியாக 'அ ஹ ம (ஸ கா ட ப டன. ய தன .9. கிலி பவைர அறி ) அவ க த ஸு ஹு வைர ஸு ஹி ) சா ேபா . ghfk. ' உ னட ேக க உம (ரலி) ம மா றிய வ றி கவ பாக அ எ ஒ வ த ) சமய தி அ (வசன ப (உ சிய லி ெதா கைட வா க ேகா வ . ப தி ன ட 'ச எ லைத ெக டைத நா .

ghfk. அ தியாய அன நா த மா டா க இ க ந பாக 1. தா . 'ம ப றி றி ப ப த டா க வ ' எ றி ப றி கிறா . எ பகலி பத காக எ அஸைர எ ல அறிவ மற மாலி (ரலி) அறிவ தவ நப (ஸ . இஷாைவ ஏ ெதா ைக நட தினா க ர அ களாக . எ ம ப ேன ெதா ஸ தா ெச ேபா ெவ ப ைத பவ களாக இ ேதா .njhOif Neuq. மதனாவ ர அ களாக மி . 543 தா . 1 ஒள றாம ) இ ெகா இ த ஹதைஸ அ அ ப ப ஸா(ரலி) தி இ ப ஸாவ டமி றியைத நா வைர அ ெப ப பாக 1. ) அவ கள 9. ]`P`{y.9. இஷாைவ இரவ பாதி வைர தாமத ப ஸா(ரலி) ஆைடகள (ரலி) அறிவ ) அவ க அ ேட 542 நப (ஸ க வ இரவ என அ 9. ம . அ தியாய இ அ பா ஹா .fs. G`hup ஹ ஒ .

fs. பாக 1. எ . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ய கலாேமா? எ ) ஜாப வ லகாத நிைலய அஸ 545 தா . G`hup ேபா ெதா தா க நிழ . 9. எ அைறையவ (ஒள ) எ இ ேக டேபா இ கலா " நப (ஸ ) அவ க தா . அ தியாய 9.9. ghfk. பவ களாக இ ய(ன ) ைஸதிட 544 ெதா ஆய ஷா(ரலி) அறிவ அ இ . 1 அ பா (இ மைழ நாள (ரலி) வழியாக இைத அறிவ ேபா நட தி எ பதிலள தா க பாக 1. ைடய அைறய உயராதேபா நப (ஸ வ ) அவ க ெகா அஸ ]`P`{y. அ தியாய (ஒள ) எ அைறய லி தன .njhOif Neuq.

10. அவ க ஒ ப றி எ கிறி தவ கைள பத தா . ைக காக ம கைள அைழ ப பைப ேவா றன . அ தியாய 10. அைவெய ற ப ட எ லா . G`hup சில அைழ ெகா சில . ேவ ]`P`{y. த க வா க . எ 603 தா . 604 ) மதனாவ ைல. . 1 பா பாக 1. எ இ உம (ரலி) அறிவ லி க ஒ க ப நா இ ேபா ல எ ) சில அைழ கலா (சிலரா ம ) கைள இர ைட இர ைடயாக மா ப லா (ரலி) ஏவ ப டா க .F ghfk. கிறி தவ கலா சார பா இகாம ைத ஒ ைற ெகா ப றி ஆேலாசைன நட த ேபா றன . சில ேலா வ தேபா ெதா ேநர ைத ைக ெச கல தாேலாசி தன . (ம காவ லி வதி மண அ த. அ தியாய அன (ரலி) அறிவ (ெதா ெந எ 10. அ ேபா மண அ க எ றன .ghq. அ ேபா கி வாசக பைடயாக பாக 1.

மாலி (ரலி) எ வைர ஏ ப கைள இர ைட இர ைடயாக ள இகாம தி இ தலாேம எ தா . 1. .10. எ க டைளய ட ப டா க பாக நா 606 றினா . G`hup ெகா ளலா ஒ . 1 ைவ தி கிற ெகா ைப உம (ரலி) ' ெதா ேபா ைக காக அைழ கிற ஒ உடேன ப லா (ரலி) அவ கள ட எ நப (ஸ ) பாக 1. அ தியாய அன (ரலி) அறிவ பா கி வாசக தவ ர உ றினா க ம கள ைறய ெந ைப ண ெதா ' ப லாேல! எ த ெதா றன . அ ேபா லேமா அறி ]`P`{y. அ தியாய அன ெகா .ghq. எ ைகய ைகய வத ' க காமதி கைள ஒ ைறயாக ஸலா ' எ ெசா மா பைத ப லா (ரலி) . அவ க ெகா பத அறி தி கிற ஏதாவ ள ஆேலாசி தன . 10. அதிகமானேபா ேநர ைத அறி லேமா மண அ . ைக காக அைழ " 605 வாசக 10.F ghfk. அ ேபா டாதா?' எ றன .

G`hup ெசா ப வ கிறா லி மிைடய த இ . எ எ பத காக கா ஓ கிறா இகாம ேனா கி வ ' க காமதி கைள ஒ ைறயாக மா ஸலா ' எ ெசா மா ேபா . க டைளய ட ப டா க ெதா பா கைள ஒ ைறயாக றினா க ற) அைழ ெகா ச தமாக . 1 என க ச ெசா இர ைடயாக ல ப ட இகாம தி .F ghfk. அ தியாய எ இைற 10. எ 1. த (ஸ எ கைள இர ைட 607 வாசக ைக காக (பா ற ெதா வாசக கைள இர ைட இர ைடயாக ள இகாம தி பாக ேக க கி தா .10. பா ேபா ைகயாள ெசா ஓ கா லி கிறா அவ " க ப ப ச த ைத தவனாக ைஷ தா த தி . . அ தியாய அன (ரலி) அறிவ பா கி வாசக தவ ர உ 10. ஆனா வாசக ப லா (ரலி) க டைளய ட ப டா க பாக 1. .ghq. இகாம மனதி ]`P`{y. பா பைத ப லா (ரலி) ெதா 608 ) அவ க டா ைக ெசா .

10. ட ெச ர ேக கிற தா . வைத கா அ தி மன தனாக இ ைம நாள லா 609 வதி ெச கைளெய தா . G`hup றிவ . ' எ எ தைன ர அ க அ வா ெச ெதா ெகா ேதா பா . ெதா அளவ காக ம அ தி ெகா ர மா அறிவ னட ஆைச ப றா 'ந ெதா ெசா பா . இ வா றா . அ தியாய அ மிைடய . ) அவ க ைகயாள தா (ரலி) எ ற தா இ பா . ேக ேட தா . ' இைத ந நிைன ெகா ச ேதக அ மனதி வைர நிைன திராத வ ஷய நிைன எ அ ைகயாள அவ ைகயாள அத வா க ஆ ெசா ைடய பா ேவ கா . எ இ ஸய உய . அைத ந நிைன ைஷ தா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ லா ற பா ஏ ப 1. ந க ேபா ச த ைத எ வாக இ ' என றினா க ]`P`{y.F ghfk.ghq. 1 ெகா ெதா ெதா அவ ெசா லி என அ பாக இ க ெச ல ஜி கா தி ெசா னாக இ அவ நப (ஸ 10." ப ஆ கைள ேம தா எ பதி கிேற ைக காக பா ைர ெச ல. வராக! காரண .

அ தியாய அன இ நப (ஸ ேநர ேநர நப (ஸ எ த வ வ த ேக டா கவன பா க ) அவ கள நா அ த ெந கமாக ெவ கைள பா எ த பைட!' எ அள ட ) 'அ றன . ஸு ஏறினா க ஏறி ேட (அ த ெகா க ) ப கள .ghq. நப (ஸ ெகா ) அவ க ெச வாசிக ேபா தா க ம நா கள தி . . அ ேபா தான ய வதாக இ ைலயானா நப (ஸ னா ேபா ஈ தர ப லி அ த இட ைத ப நப (ஸ ெச ேபா ேக கவ ேக காததா ஹா ைடய பாத . எதி ேநர தி ச த எ ெகா ப கைள வழ கமாக இ ற ப ேடா . 1 பாக 1. (அள ம ற) அளைவகைள க ேநர வாகன தி எ ) அவ கைள ஆைணயாக அேதா . எ 'அ ஹ ம ! அவ லாஹு அ ப ! . இ நிைலய அவ ) அவ கள கைள ேநா கி வ (கிலி த ேறா ).F ghfk. ட தினேராடாவ வைர எ தா காமலி வ த 610 மாலி (ரலி) அறிவ ) அவ க ஸு 10. இர பா தா . ஸு ச த தா த க நட வ ைகபைர ேநா கி றைட ேதா .10. அ ம கைள தா ெசா தி ) அவ க பாத தி ைகப வ பா வாகன தி (மர கா லா த மா டா க ப . நப (ஸ ட ]`P`{y. G`hup .

1 அ லாஹு அ ப ! ைகப அவ கள காைல ேபா பாக 1. ]`P`{y.10.ghq. G`hup 'அ ஹ அ வ ேபா ேற ன ." 10. ரஸு ட தினைர " எ றா க தா கினா . " றா அ தி ெசா வ ேபா . எ த (ஸ ெசா க ஹ ம றினா க க ெசவ 612 ஹா அறிவ தா . எ ஆவ யா(ரலி) ஒ ஒ றினா க (ரலி) அறிவ 1. அ தியாய த ! நா 611 வைத ந க த ) அவ க ஸய ஈஸா இ வ ெக டதாய நா லா பா ' எ தா . அ தியாய எ இைற " பா ந பாக ல ப ெசா என அ 10. ச த ைத ப வைர ெசவ அ தி றேபா ெசா .F ghfk. .

ghq. 1. யவேன! ய இட தி ைம நாள பவ 614 ற அ த ) அவ க ெசவ ல ேவ ேள ரணமான இ த அைழ ப . எ ஆவ யா(ரலி) இர சகனான ஹமம ைர கிைட " என ஜாப நப (ஸ இ 615 ]`P`{y. என ளன . இ வா 10. அ தியாய .F ghfk. ' க ேபா ெசா சேகாதர கள ேக ட ப கிறவ அறிவ பாக வத இ க வஸலா எ வா கள இைற ஸலா ' எ ேவ! நிைலயான ெதா அவ க ஓ உ 1.10. அ தியாய ெசா 613 தா . G`hup ) வாயாக! ந வாயாக!' எ தா . அ தியாய ய யா அறிவ அ தி 'ஹ ய அல ' லாஹ ல வலா தா றினா பாக அ என எ வைத லா க லாப நப யவ க 10. எ தவா ம த (ஸ லா ' எ ல சில அைத ெசா ேக அறிவ ைக ைத எ சிற ைப வழ அவ கைள எ ைடய ப றினா க 10. 1 பாக 1. எ வ அ தி ற கிற லா ஆைவ ' எ (ரலி) .

எ இ ஹா ேச ஏ ப தா க 'உ .F ghfk. அ தியாய அ த இட நிைறேவ ள ந நி அறிவா களானா வ . 1 எ இைற " பா ெசா வத வத (ெதா ேபா ைமைய வ க ப ெதா (ஜமாஅ ) ெதா என அ பாக அ லா மைழய னா க ஆர ப வ ெச தேபா 10. ைமைய ." தா . யா உ ைக வ ைசய நிைலேய ப டா அத காக வ ைர ைகய " த ம க ைகைய ஆர ப ேநர தி (அதமா) றினா க ைமைய ெகா கிெய அறிவா களானா ப ரச ) அவ க ய ந ய) ந ேபா சீ ெதா த (ஸ ைகய தவ இஷா தாவ .ghq. ஸு ெதா ைமைய அறிவா களானா ேச ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 1. 616 அறிவ த ஒ ெசா டார தா . பா க ெச ெகா அத வதி வா க அத காக அவ க ப வ வா க எ தயாரா ள ந பதி வ வ . நாள பவ 'ஹ இ அ பா ய அல கள ேலேய ெதா ஸலா ெகா ]`P`{y. G`hup (ரலி) ஜு ஆ ' எ க ' எ ெசா ல .10.

அவ ட வா ' எ " க இ ஸு றினா க இ . அ தியாய எ இைற ம இரவ ( இைத அறிவ க ற ப டா பாக தா ) அவ க ) பா ெசா 1. 1 ம க அறிவ மா சிலைர ஆ ச யமாக பா சிற தவ களான நப (ஸ அ வா ெச தி 1. எ ெசா அ கி தவ க சில பவைர வ ட (ரலி) றினா . 617 கைடசிய ) (ஸு ஹு ." வ ட உ மி ம ேநர .10.ghq. G`hup வ எ . அ லா வைர உ லா தா . 618 ]`P`{y. எ த (ஸ டா க தன . அ தியாய ெசா உம (ரலி) ' அ லாதவராக இ பா அ பா றினா க பா இ பா ைவ இ ெசா 10. ' இ த பா ) அவ க கிறா க பாக " ப லா க டைளய வா . அ ேபா ஜு ஆ க டாயமானதாக இ !' என இ 10.F ghfk. ப உ மி க .

பாக 1. அ தியாய ெதா 1." . எ ைக. ப உ மி க . 620 ) அவ க கைடசிய ) பா ) பா ெசா றினா க ெசா " வா . நப (ஸ ல ப டத ) அவ க இகாம தி ெதா வா க மிைடய . அ தியாய எ இைற (ஸு ஹு பா றியத கமாக இர ர அ க 619 ெசா க 10. அ வைர உ லா க ]`P`{y.ghq. G`hup இ .10.F ghfk. ர அ பாக ம 10. எ த (ஸ இரவ ( ஸு ஹு ) அவ க தா . 1 அ லா இ அதிகாைல ெவ உம (ரலி) அறிவ ைம ேதா இகாம வத ெதா வா க . காக பா கமாக இர " ப லா அ தி இைடேய நப (ஸ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஸு ஹு றி தா .

எ ) அவ க உண உ டா . G`hup தைட வத காக பா பத காக தி ைசைக . அ தியாய எ இைற "ந க 10.F ghfk. இரவ ெகா பவ க ெதா றினா க வதிலி வ டேவ கி தி ப வ ெசா கிறாேர தவ ர ஸு ஹு ேநர அ . 1 என அ லா இ பாக 1.10." இ ெச வா தா க என இ பாக றிவ த தா . 621 த (ஸ ஸஹ ெச உம (ரலி) அறிவ வ " ப லாலி ெகா வத காக வ ைக வ ரைல ேம பா ட எ கீ தா 1. ம உ பவ கைள எ தா .ghq. அ தியாய (ரலி) அறிவ 10. எ கைள ப லா பைத அறிவ மாக உய . 622 ]`P`{y.

F ghfk.10. 624 ]`P`{y. எ த (ஸ றினா க 10. அ வைர உ லா க தா . எ றினா க ெசா " வா .ghq." . 10. G`hup இ . அ தியாய எ இைற " ப லா ம என இ பாக இரவ ( ) அவ க பா ) பா ெசா உம (ரலி) அறிவ 1. 1 எ " ப லா ம இைற த (ஸ இரவ ( ) அவ க கைடசிய ) பா ) பா ெசா (ஸு ஹு என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக 1. அ தியாய வா . ப உ மி க . அ வைர உ லா க இ . ப உ மி க " 623 கைடசிய ) (ஸு ஹு ெசா " தா .

எ (ரலி) அறிவ தா . ]`P`{y.ghq. . அ தியாய ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ெதா தா க (ெதா ைக ) வ வத கைள ேநா கி வ ைரவா க இைடய ர அ 10. G`hup லாமலி .10. 1 எ இைற "ஒ ெவா வ த (ஸ பா ப யவ க என அ லா அன (ரலி) அறிவ இ மஃ பாக பா ேதாழ க வாேற பா இகாம மிைடய இ 1. ெசா ன (ஸுனன கி நப (ஸ ெதா இகாம இர 1.F ghfk. எ ) அவ க வத காக) (அதிக ேநர ) இ ." பாக நப ) அவ க க ப 10. ெதாழலா . 625 தா . அ தியாய அ தி றினா க " ஒ ெதா ைக உ . 626 தா .

இகாம ெசா ப ெகா (ரலி) அறிவ ◌ஃப எ வத காக வா க அ தி . G`hup ைக உ ைற ' வ " எ ப யவ க . அ தியாய அ அ தி . எ இ ெதா க வைர வல 1. அ தியாய பா ) அவ க ற ெசா எ வா க சா . மிைடய ைற றிவ ஒ ெதா றா .F ghfk. எ னத கமாக அவ க 627 இகாம ெதாழலா " எ பாக ◌ஃப ெதா 10.ghq. 1 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ◌ஃப ெதா ேநர வ ைக பாக "ஒ வ ர அ லா ெவா நப (ஸ க ப பா ) அவ க இர றா க ஜு ஆ ைக 1. 876 ]`P`{y. தா . 11. இைடேய நப (ஸ கமாக இரண அவ கள ட தா .10.

]`P`{y. என க ப டா க ப டன . நம கடைமயா க ேந வழி கா இ கிறி தவ க எ இைற 11. அவ க லா நம வாெறன நா .Mj. 1. எ த (ஸ தா . ம ேப ேவத ப ட இ த நாள எ தியவ க நம ம க ) அவ க " . .11. அ தியாய என அ தியவ களாேவா .[{k. G`hup ள னா ஜு ஆ வார வழிபா றன . (எ அத ம . njhOif ghfk. 1 எ இைற த (ஸ " நா (ப ற பா ) ப அவ க ந ைமேய ப றா நட அவ க ) நாைள கி என அ . அ ெதாட கிறா க ஹுைரரா(ரலி) அறிவ கள " ைமய ெகா ர த க பாக 'உ றினா க . 877 ) அவ க எவ ஜு ஆ லா இ றினா க வ தா உம (ரலி) அறிவ " ள ெகா தா .

Mj. எ தி ஒ ேக டா க ச த ைத தரா? நப (ஸ ெத நிக ேதாழ தாமத ?' எ பாக என அ ெச ேவகமாக வ தா ப தா . 1 பாக 1. அத ( ள அவ காம ள மா . அ தியாய எ இைற " ஜு ஆ நாள ஸய கிேற த (ஸ ள ப ) அவ க ெகா வ ேபா . ]`P`{y. அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ ஜு ஆ நாள 11.[{k. எ ஈ ' ஏன த ப ெச வ எ ேட வ ம ெச உம த நப .11. G`hup ம கடைமயா . பா 1. றினா க " ' நா ) உ றினா ." . அத ேக டா க ஆர ப வ தா . அவைர உம (ரலி) அ வலி ம உம (ரலி) ' உ க டைளய ளன 879 ) அவ க ப ேக ' எ ேம!" எ 11. njhOif ghfk. உம (ரலி) ெசா ெபாழி கால திேலேய ஹி ர அைழ 878 வமைட த ஒ (ரலி) அறிவ ெவா வ தா .

ள ப வ ப கிைட த (ஸ 880 வமைட த ஒ மானா ) அவ க ந ெவா மண றினா க வ அ ப பைத நா தா உ ள பாக 1. எ ஸய (ரலி) அறிவ " ஜு ஆ நாள ப ல இைற அ தா .11. எ கடைமயா .Mj.[{k. ேம ' எ இ ஸுைல . அ தியாய எ இைற ஓ றி ப 11. 881 ) அவ க கடைமயான அ தியாக அறிேவ ைலயா எ ' எ த (ஸ " ஜு ஆ நாள வ தா உ கடைமயா இ வ கடைமயா . ஆனா ந மண ஹதஸி . ஸய (ரலி) வழியாக இைத அறிவ அவசிய ' எ வ ள ஒ டக ைத இைறவழிய றினா க ேபா " ள வ பான ெகா (ப தவ ]`P`{y. 1 பாக அ 1. njhOif ghfk. அ தியாய 11. G`hup ன ) ப பாைதய ள பான . ஆனா என ப ெத யவ டா க ல ' ள ப வ ைல.

Mj.11. njhOif ghfk. அ தியாய ெதா ைக ' நா பா றா . ஐ தா தவ ேபாலாவா . உம (ரலி) ேக டா க வத தவ ர ( h ஜு ஆ ) அவ க ஒ ெச றியைத ந ள பத வதாய ேக . 1 ெகா தவ ேபாலாவா .[{k. உ கள நிக ேபா கிற ?' எ ெச ஒ நப (ஸ உம (ரலி) ேக டா க ஒ ெகா தா . தாமதமாக வ ைக கா ள உம (ரலி) ெசா ெபாழி ஏ வ தா வ தா ." 11. எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ெகா ப ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ஜு ஆ நாள எ ேநர தி ேநர தி பான ெகா ெகா எ டா றா வ வ தா . தவ ேபாலாவா . இமா ேபாதைனைய என அ பாக அ ேக கிறா க 1. ]`P`{y. அத ள ேக ட . G`hup வ . இர ெகா தவ ேபாலாவா . 'உ ' எ ேநர தி ஒ வ தா வ டா பான ைடய ஆ ைட வ தா ேநர தி வ மா ைட ேகாழிைய ைடைய வானவ க பான ஆஜரா 882 தா . அத ) ேநரமி தா படவ அவ ைல' ள ைலயா?' . நா பான ெகா தவ ேபாலாவா .

884 தா . njhOif ghfk. ள க . அ தியாய எ இைற த (ஸ " ஜு ஆ நாள ேத ெந வ தி க ம க ம என ஸ மா பாக தா " ஜு ஆ நாள தைலைய க தி கி தமாகி ) இர வ " மண ைத . ேம லாவ ந ]`P`{y.[{k. தம வா இைடய லான தா . எ டா மண உ சி க .Mj." பா ஸி(ரலி) அறிவ 1. உ வ க ெகா ள க கடைமயாக இ . G`hup ைய வ றன. 1 பாக 1. எ . அ தியாய அறிவ றவைர ள ந ெதா தா ன றினா க இய வ கமாக அம னமாக இ பாவ வ த ப டைத 883 ) அவ க ள ெகா (அ 11. இமா அ த ஜு ஆ க ப தம சி நப கைள ப ப உைரயா ற அ ய எ ெகா ெண ள வ டாம ெதாட கிய த ஜு ஆ 11.11.

அ தியாய தா த (ஸ இ ப டாைட ஒ ' இைற த ைற (வ பைன ெச அவ கேள! இைத ந ]`P`{y. அத 11. பாக ப ) அவ க (ரலி) அவ கள ட . அ தியாய ளய றினா க தா . njhOif ghfk. ள ப (ரலி) அ பா த வைர ச தா 1. எ ேளா எ ள ேவ ெத ய வ ெண ேயா ஒ மா?' எ ைல' எ என இ வ அவ கள ட வ ைடயள தா க 886 தா . ைழவாய லி . அத ப றி என ெத யா ) அவ க றினா க ' எ 885 சி த (ஸ ெபா ெகா ' என 11. G`hup க வைத) உம (ரலி) வ ைல வா கி . 1 ெகா க ' எ இைற கிறா கேள எ ள ைப ெபா வ ைடயள பாக தா க அறிவ ஜு ஆ நாள அ பா இ ல தி ேக ேட இ . எ றியேபா தா ந அவ க உம (ரலி) அறிவ தா க மண என ேக ேட சில . .[{k.Mj.11. ந ப றி இைற 1. அ ேபா மண அைத இ பா .

[{k.Mj. G`hup . அத கான த " க டைளய ஒ . அதி ஓ உம (ரலி) ' ப டாைட ப றி ேவ ெகா கி ற கேள' எ இ வ தமாக ேக டா க நா தரவ த சிரமமா மா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ றினா க வ நா எ இ லாவ ைல' எ சேகாதர டா ெவா ேப தா . 1 ஜு ஆ நாள நப (ஸ அ றவ கள ப ன நப (ஸ க நப (ஸ ெகா 1. அ த ஆைடைய ம காவ உம (ரலி) வழ ேபா நப (ஸ அைத என ) அவ க றினா க " எ ) அவ க றிவ ச தி உம (ரலி) ேக டா க ஆைடேய இ உம (ரலி) ந ைவ ) அவ கள ட . ஆைடைய 887 ) அவ க ல ெகா இ த . அ தியாய எ இைற ெதா ச தாய தி ைக என அ ப பதி ளலாேம' எ பா கிய றினா க வ தன." .11. அத 'ந . ]`P`{y. 11. எ த (ஸ அண ைமய ) அவ க அண வத காக இைத உம கினா க பாக "எ தன . njhOif ghfk. "ம சில ப டாைடக .

எ (நப (ஸ அதைன நப (ஸ ) 'அ ெகா ர த சி ப ல க ) அவ க பா . அ தியாய 11. அவ ேத எ . ண ைத பராக! எ 891 ர இ ெகா .[{k. ெம ெகா நப (ஸ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ தா . அவ ட ெந 888 ல ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நா 11.11. பாக 11. (அவ கள எ சிைய ெகா நப (ஸ ) அவ கள ட ) அவ க அ சி ஒ ப ேற ெகா ல கினா க ]`P`{y. எ ) அ பய தா க மாேன! அ த 1. தா . 1 பாக 1. அ தியாய இைற எ பாக த (ஸ த ப ) அவ க றினா : நப (ஸ வா க 1. ) அவ கள வ தா . njhOif ghfk. G`hup மா த . அ தியாய இரவ (உற கி) 890 மரணேவைளய அவ அைத ெவ சா ) அவ க .Mj. எ ப ப ைடய மக . எ ட .

1 அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க ஸ தா' ைவ ஜு ஆ நாள 'ஹ யவ களாக இ பாக 1. எ நட த ப ட ஜு ஆ கிராம தி அ ைக அ ப ளய தா . njhOif ghfk. 11. அ ேபா நா . G`hup ரா கிராம தி ேக டா . லாவ அதிகா யாக இ த ஜு ஆ நட தலாமா என இ ைஸ இ ஷஹா ஹகீ எ .Mj. ள வாசலி ள ஜுவாஸா எ 1. எ இ ெதா ஸா ' எ ைகய ' அலிஃ லா ற அ தியாய ைத ம ஓத ப 892 தா . 893 தா .11. .[{k. அ தியாய இ அ பா நப (ஸ ப 11. தலாக ஜு ஆ நட த பாக தா அதா அல (ரலி) அறிவ ) அவ கள ைரன த தா . அ தியாய அறிவ அ உ ◌ஃப தன . வாதி தி ]`P`{y.

1 அவ ட இ ேத . ஓ ப வ ஆ ளவ க ெபா ப றி வ சா க ப ெபா பாள யாவா .Mj. நப ெமாழிைய அத மக த . அ தியாய . அவ . அ கிரமா தி ஷஹா .11.[{k. எ ெச வ ெபா த ப 894 ]`P`{y. இ க டைளய வ டா க ஆ ெபா பாள க த ெபா ப . ஓ உ த ேக க . njhOif ghfk. ப றி த ப ப றி அவ பாள யாவா வா கீ . கணவன இ பற . ஒ ஒ ெவா நா டவ அறிவ "உ ெபா ஒ னா க டா " எ க . ஜு ஆ நட இ மா ைஸ உம (ரலி) வழியாக ஸாலி ஆதாரமாக கா கள ெவா வ வ சா க ப வ க ம க ப றி வ சா க ப வா க பாள யாவா ெப ெபா ெச ப ப "ஓ ஹகீ ப இ தன . G`hup வா . அவ ஊழிய ைடய ெபா ளவ க கிேற 11. ைடய த தலாள ய ப றி வ சா பாள யாவா ." றினா க பாக . தைலவ ெபா பாள யாவா . அவ மக என த த ைதய க 1. த ெபா ளவ க வ வா வ .

njhOif ghfk. அ தியாய எ இைற " ஜு ஆ நாள என அ வ தா 11. 1 எ "உ இைற கள என அ த (ஸ எவ ஜு ஆ லா இ பாக 1." தா .11. அ தியாய " 895 ) அவ க ள ப ஸய நம றினா க உம (ரலி) அறிவ பாக அவ க ) அவ க 11. றினா க வமைட த ஒ (ரலி) அறிவ 1. 896 ) அவ க தியவ க " றினா க ம ைமய ெகா க " தியவ களாேவா . அவ க ]`P`{y. G`hup கடைமயா க ." தா . எ ேப ேவத ெவா வ ம கடைமயா .Mj. என ப டா க .[{k. எ த (ஸ ப ள எ இைற த (ஸ " நா (ப ற பா ) ப ெகா ள .

11. G`hup க னா வார வழிபா றன . ) அவ க : ேமன ைய . எ " றினா க ைற தைலைய லி 1. அ தியாய தா . எ த (ஸ ஜு ஆ த (ஸ ஒ 897 றினா க ) அவ க கடைமயா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 11. நம இ கிறி தவ க 11. . (எ அத லா நம வாெறன ம நா ேந வழி கா .Mj. அ தியாய எ இைற நா க "ஏ நா க ஒ ெவா என அ பாக ." தா .[{k. 1 ப ட இ த நாள ம க எ ந ைமேய ப றா நட அவ க என அ த க ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 1. 898 ]`P`{y. அ ெதாட கிறா க ) நாைள கி ர வ ள ப . njhOif ghfk. பாக 'ஏ ப டன .

1 எ "ஏ ெச இைற நா பாக ) அவ க ஒ ைற 1. ந க அ மதி க . உம (ரலி) உைடய மைனவ ய ஒ வ ஸு . எ ) அவ க ப 11. இஷா ]`P`{y. அ தியாய அ " ." றினா க ள பாக றினா க ள ப ய கடைமயா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ இைற " ெப க ய ேவ என அ த (ஸ வத . njhOif ghfk.Mj." தா .[{k. G`hup ெதா ைககைள லி . எ இ உம (ரலி) அறிவ லா காக ஒ ெவா தா . 900 தா .11. அ தியாய த (ஸ க இைத இ இரவ 11. 899 ெச உம (ரலி) அறிவ 1.

என ப கணவ ) உம (ரலி) ெத ப ட ளன ' எ ' என இ ெவ க க பைத ேக க ெப மைழ நாள (பா வா றியைத) ம க அவசியமான ) 'உ இ ' எ ஹா ஒ ' எ ைக க அ பவ ட வா . அவ ட . njhOif ghfk. 1 ப ளய ஜமாஅ தாக ேராஷ காரராக ந க எ ைன த ஏ (ப காத க பாக லா பா ெசா (ெதா ெகா ) ெச க யா எ லா றி க ) எ எ சிற தவ(ரான நப (ஸ தா ப . அ தியாய அ ரஸூ ள த ெதாழ இைத வ ன ய அல க (ரலி) 'எ வ ஹ மத ஸலா கள ேலேய ெதா றினா . எ இ ெச பாதவராக கிற க நப (ஸ 1. G`hup நி சயமாக ஜு ஆ நட வ . 901 அறிவ கி ) 'அ றாம ஹ இ இ க தேபா வா ெச ேச றி அ ஹ உ அ பா ேபா .Mj.[{k.11. ஏெனன 11. ந தா . றிய ப ற பைத ) அவ க . அத ள ெச பதி ெகா ேட ' அவ வைத ந க ைர தா . (இ வா ைன வ ட மிக ளன ' எ சகதிய ]`P`{y.

நப (ஸ அவ க ட ெச கிேற ) அவ க இைண ச தி தன . ) அவ க இட வைத நா ைக 1. எ ேபா ) அவ க ேந ைக நட தினா க ம ெறா ட தின ளவ க ட தின நப (ஸ பவ ைல' எ 942 கள ெதா ைகைய ெதா ளா களா? எ ஸு .mr.repiyj. 1 அதனா உ றி ப அ சநிைல பாக க டா க சிரம ெதா அறிவ நப (ஸ ேக ேட ' நா நப (ஸ உ 12. அ தியாய ஷுஜ த . அவ க ெச க க ெதாழலானா க ஸ தா க இர எ தன . ப ற ட ெதாழாத வ தன . . அ த ட தின ஸ தா க ]`P`{y.12. எதி கைள ேந ெதா வ தா . நப (ஸ இர இட தி ) அவ க ந அண வ எதி கைள ஒ ட ேச ச தி ) அவ க ெச ல. ட . njhOif ghfk. நா த தன . ப ற . G`hup . ஒ ட ப hவ ன நா ஒ ப க திய ேபா ேதா .

G`hup டா நி றினா . பாக அறிவ ' (தன யாக ெகா இர உம (ரலி) 1. ]`P`{y. 1 நப (ஸ ) அவ க எ ஸலா ெகா தம காக ஒ அ லா இ வ ைடயள தா . 944 தா .mr. njhOif ghfk. உடேன இவ கள அம என இ பாக 1.repiyj. அ தியாய இ அ பா ெதா வா க எதி க ' எ அதிகமாக இ ெகா 12. எ ப வர இைத வ ட வாகன தி றினா க ஸ தா க ற அைத ஸாலி ெச தம ஒ ெவா தன ' எ அறிவ வ ற வ பர ைத ததாக ஸு 943 தா . அ தியாய நாஃப 12. ெகா த (ஸ ேடா ) அவ க .12. எ (ரலி) அறிவ இ தா றி ப கிறா க ) கல வ உம (ரலி) அவ க ேடா ெதாழலா ' எ உம (ரலி) ட நி இைற . யாத அள ேட ஸஹாபா க " எதி க தன .

அ தியாய ட . நப (ஸ ெச ஈ பட. ம க . 12.repiyj. ) அவ க தன . ம க த ப காக நப (ஸ க ைகய பாக சில அவ க பற றா க ற அைனவ ய றன .mr. எ லா 945 (ரலி) அறிவ ைரஷ இைறம அவ கேள! ைல' எ (ம வ கா பவ களாக இ 1. தன . ம ஹா அைணயாக . பாள கைள ஏசி மைறய நப (ஸ ெதாழ வ வ ேட உம (ரலி) வ வைர நா ) அவ க ' அ ைல" எ ெகா லா றிவ ]`P`{y. நப (ஸ தேபா ) அவ க ஸ தா பண ய கா ஸ தா ப ட தன . G`hup அஸ வ . njhOif ghfk. ) அவ க சேகாதர கைளப பா அவ க றின .12. அத வைர அஸ தா . 1 நப (ஸ ) அவ க ெதா நப (ஸ ) அவ க த ப ெச ஸ தா தேபா ெச ைக காக நி அவ கள தேபா இர டாவ ர அ ெச தவ க எ த ம ெறா ட தின அைனவ பா ெதா ஜாப இ அக ேபா ' இைற ேபா த ெதாழவ நா அ தி இ ) ஸ தா ெச ெச தா ஈ ெச எ தா க நி றன . ஆய ஒ வ ம றவைர தன .

ேவ ைல. தா . 1 எ மிட தி அத ப பாக 1.12. njhOif ghfk. எனேவ நா ) அவ கள ட ைற ட தின றவ 947 ]`P`{y. எ ெதாழேவ ) அவ க றன .mr.repiyj. அ தியாய நப (ஸ 12. எ ட தின டா " எ ெச ெதா வ ய . தி ப யேபா வசி றினா க எ இட ைத ந கள ட க வைர நா ெதா ேவா ' எ அவ கள பாக அஸ நப (ஸ 1. இட ைத அைட த தி நப (ஸ அைட ேநர ைத அைட ேதா . ' பன} 'இ த அ அஸைர 946 வழிய ேலேய அஸ சில மைற த ப ற தன . இ த வ ஷய எவைர ) அவ க வைர அஸ 'ப ெதாழ . G`hup ைல. த திலி ைரலா ேவ ெச மஃ ைப டா ' எ றவ நப (ஸ ) அவ க ைரலா சில வசி றின . ெத வ க ப டேபா . அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ அ ன ஸா உ 12.

. பற ட தின அைம ைகப வ வ லா த ப தைல ெச ப ஓ ஈ தா க ெப யவ ெதா ெகா வ ! ைகப தா ேட ' . பற ைகய ப ஹ ம ெக டதாக அவ ) அவ க ெகா நப (ஸ .12. ]`P`{y. றினா க . ) அவ க க தைலையேய தகவைவ ஹ மா . G`hup ந . 1 அன (ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க ஏறினா க . சி எ அ அஸ றிவ பைத அன வ தா கத யா கிைட தா க ) அவ க . (ைகதியாக கிைட தா க ெதா வாகன தி வ ெகா களா?' எ . நப (ஸ ப டவ கைள . அவைர மண தா க ஹ மேத! நப (ஸ (ரலி) அவ கள ட ேக டேபா ம வ கைள யா(ரலி) தி ) அவ க 'அ பைடய ன .repiyj. எதி கள றா க ப ட) ஸஃப அவ ட தா க மஹராக' ஆ கியதாக ! ஒ அவ கள தைதேய மஹராக ஆ கி அவைர நப (ஸ திைய ஸாப த . ' அவ வ தா . ேபா க ன மஹ மிக தா வதிகள வ அறிவ ேலேய ஸு ஹு றினா க அ ேக நா டன ' எ ைகதிகளாக எ 'அ ம தா க இ ெச இ !" எ வாசிக ெதா தா . இ த தா . njhOif ghfk.mr.

அத ெபா . அ தியாய அ லா இ கைடவதிய ெகா ந கி க த வ நப (ஸ வா ெகா அல க றினா க ெகா ) அவ கள ட . பற வ தா க . சிறி 948 உம (ரலி) அறிவ க நப (ஸ ஒ 13.13.UngUehs. 'இ கால தா . எ ெகா அவ கேள! இ இைத என நப (ஸ ]`P`{y. ) அவ க ப னா க ெபறாதவ கள ச தி அ றவ கள நப (ஸ த ைற உம (ரலி) எ அவ கேள! இைத வ ைல றினா க ைம )ேப ெகா ) அவ கள ட த வ னைர ளலா ' எ .fs. அைத எ றிவ . ய ப ட ப ைற உம (ரலி) அவ க உம (ரலி) நப (ஸ (ம பைன ெச ) அவ க . ெப ெகா ைம ) ேப த ப வ ள ராைட ஒ ' இைற நாள (ம கட த . ' இைற ஆைட என ள கேள' எ ேக டா க ஆைடயா ப த ' என ள ராைட . G`hup ) அவ க ' இைத .. ghfk. 1 இ ெப பாக நா க 1.

UngUehs.. 1 ந வ ெகா ெகா பாக ! அ !" எ 1. அ ேபா இைச க அ றன . தேபா ' நப (ஸ ைன ல 949 ேபா ) ப றிய பாட ' (எ கா வ இத . அ வ மிக ) அவ க பா . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ' ல றினா க க . எ சி ப னா க ைஷ தான ) அவ க " எ சி . ]`P`{y. அ வ மிகைள வ எ ப னட வ தா க . அ றி)ேன 13. ghfk. அ ேபா வைர ற எ க ைத (ேவ க உ தி ெச தா . ப அ ைகய ப (ரலி) வ களா?' எ ப ைர ேநா கி (ரலி) அவ கள வர களா ம ெவள ேயறிவ 950 தா . அ தியாய ஆ ெகா சா த எ 'அ ேவ வ தி (ெவள ேயறி வ பாக ) அவ கள வ அ 1. றி . G`hup கவன தி டன .13. 13.fs. அ தியாய ஆய ஷா(ரலி) அறிவ கி நப (ஸ வ ப யேபா மா ேதைவகைள கைள இர னட நப (ஸ றமாக ) தி தா .

1 ஒ ெப ைவ நாள ேபா டா வ ைளயா னா க ேக டத காகேவா ' ந பா எ ேற க ன தி (ப ற எ . 1. அ தியாய பராஃ(ரலி) அறிவ அ ேபா .13.fs. . இ ேபண யவராவா " எ வா நப (ஸ ெச ேபா . நா ஆ அவ கள நி க ைவ தன .. " . ghfk. நா கிறாயா?' என ப ேகடய றமாக எ ேக டா க க ன . G`hup ப ைறைய றி ப டா க . நா றினா க " நா ) அவ க க ஆைச ப ைன தம க வ கைள கைள தாமாகேவா. நப (ஸ அவ கைள ேநா கி) ' அ ப தாவ றினா க பாக எ மா நா டவ க தலி பலிய 13. அத கிறவ ) அவ க ந ப ன (இ ல ) தி ைடய வழி ெசா ெபாழிவ ]`P`{y. எ 951 தா .UngUehs. ெதா ைகைய ஆர ப ேவா . நா ஆ பா எ ம கேள! வ ைளயா ைட சலி தேபா ேற ' உன . ' அ ப யானா (உ ேபா ெதாட க மா?' எ ேள) ேபா!" எ . அவ க ப ேக டா க .

fs..UngUehs. பழைமயான ேபா ) ப றி அ ஸா கைள அ ல தி . இ (ரலி) ) அவ க ந ைடய . எ ஸா க மிக ைஷ தான றினா க 1. கைள உ ணாம ற பட மா டா க ேநா ெப நாள . அ ேபா க உ தேபா ல .13. 953 தா . ghfk. G`hup (ெதா ைக வ ) . 'அ வ களா?' எ ேபாதா ெப ளவ ைற ேன பா பாட க இைச நாள தாய தி 13. ]`P`{y. 1 பாக 1. எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஆ அ (எ ப த 'அ ேச த இர (ரலி) வ தா க ைடய இ ேக டா க ெப தா . அ தியாய 13. அ தியாய ச . இ ப ேர! ஒ நாளா ெவா " எ அன (ரலி) அறிவ நப (ஸ பழ ) அவ க சி வ ஒ சி ச ெப ைன எ மிய க ெகா அ நா . அ நட த பாக சில ேப 952 அ லா ப நப (ஸ ளன.

சைத எ ைக உ 955 ]`P`{y.fs.. !" எ வ ண . இ த என ெத யவ பாக 1. (ெதா அ ப ராண ைய) அ றி ப ய நாளா வ களா பான ) அவ க ண ) ப றி ட காரண கினா க உ 954 ைக கைள வ ட என ேவ ைகய தா .UngUehs. 1 ம ேறா அறிவ ற ப ள ப அவ ைற ஒ ைற பைட எ பாக 1. 13. அ தியாய அன (ரலி) அறிவ நா " (ெப அ ' மாமிச ஆ எ ) ெதா க 13. எ தி ஒ ப மதி ேக டா ) அவ ைக ம றவ க கிறவ . ghfk.13. எ னட ள ேம க வழ உ ேப ( நப (ஸ ப உ ள பமான ஆ ' எ றி . அ தியாய த றி ப ச அவ அ இ மாத டா க பா க . க பத நப (ஸ ) ச ைலயா? எ ப ைக . G`hup எ ள இர ஒ ெகா ேப அ டா இ ப வ நிர ப ய ஆ ைல. அ ேபா ைட வ டா (க டா .

எ ' இைற கள ட ஒ ]`P`{y. G`hup ேப எ " எ றா . அ ேபா நிர ப ய ஆ வள அ உ கி நா க ப ஆ ைறய தின ெதா ெதா ைக வ உ ெகா அவ ளன. எனேவ நா றினா க நிைறயாத ஆ பமாக ஆ ப ைகைய ேப அ (அைதேய) காைல உணவாக " எ ைக ைடய ெதா நியா (ரலி). ெதா (தம காக) அ றி ப ெப ள அவ கேள! எ ஆ னட கைள வ ட . வத ேப எ நா ைரய தவராவா . (அ ) நா பான ெகா டா க அ ேபா உ பான ெகா அ ப வ ப (அ ஆ ைட அ த ப ஓரா வ ப ெதா ேபா ெகா ைக பான ெகா நப (ஸ எ வ க ெதா கிறவேர ' உ தவர ) வ ேட தலி ேட த உ ய தினமா வ த ) 'உ .UngUehs. ' இைற வத ஆ ைட அ ைடய ஆேட க ) 'ந தவராவா . க ப ட ஆடாக தா த இர உ எ வத ேட ைக கள வதாக அைமய ேவ மாமிச தி காக அ ைடய ஆ க அவ கேள! இ எ வ க ப . ghfk.13.. அைத அ ப . 1 பராஃ(ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க உைர நிக ஹ ஜு தினா க பற (அத தா .fs. . எ அ . தா இ எ அ ேபா தின தி ." எ மாத . ைமய கிறவ ெதா ைக ல .

ப த ம வா ன ட (இ ஆ சிய . G`hup க ெதா .. ' ஆ ! இன ேம ெபா வா க நா ெதா வைர ம க ) நா ]`P`{y. அவ க ேபாதைனக ய மதனாவ ஹ ஜு .fs. (க டைளய டேவ ஒ அ ஆ லா வா க தா ெப தவ ர ேவ தா க தன .UngUehs. (ம வா ெப . நாள எ த க ப ெச . ஏேத ேவ ய தா உ தரவ கைட ப நராக இ நா ெதா வா க . இ வாேற திட . அ தியாய அ நப (ஸ ) அவ க ேவ வ பா க வா க . எ ) திட ேனா அம தா ஸய (ரலி) அறிவ ெதாழாம ெதா ேக டா . எைத வா க வ தன . ைகையேயா. அவ க ேவ ஹ ஜு நாள பவ களாக இ வா க யைத) வலி க டைளய உ ைம ) வ ைடயள 956 ெப ெச வா க தி நப (ஸ தா . ேநா ைகையேய " எ 13. (வலி ஒ நா ப உ தரவ ட ெப ெச த யைத) ல ) தி ேநா ைகையேயா ெதாழ ளய தலி அ ப ேய வா க பைடகைள அ ப றிேய (ப த ம கைள வ ைசகள தி . ெதா . ம கெள . ghfk. 1 என ேபா மா? எ எவ அ பாக 1.13.

அ ேபா றினா . அ தியாய லா ெதா ைக பற ேப உைரைய அைம இ 13. ghfk. ெதா அ பவ ம வா ஆைடைய நா ' ந வள ம வா எ .UngUehs. நா ைவ றிேன அத வள ள நைட ேமைடய க அ உ ப ெதா வ கி ைவ தி ம வ நைட ம அ ேக ேப அதி ேத . அ ேபா வழிைய) மா றி வ அத எ றா . G`hup ' கி சிற ததா . என . நிக இ ஸ காண ப ட றா . 1 வ தேபா கஸ தி ெரன ஏற ய இ தா . அவ ைக க எ ைன ேப உைர ஆைணயாக! ந க (நப .13. ]`P`{y.fs. எ இ பதி ைல' எனேவ நா ெகா ேட ' எ 957 உம (ரலி) அறிவ தா . திய) நைட லா வத இ ஏறி றிேன காத (இ த வா கிய ேமைட ஒ ெதா லா எ ைற அ ைற மைலேயறிவ ைறைய வ ட நா ஆைணயாகமிக வள ட ம வா 'ம க ைக பாக 1. நா அவ வ அவ தலானா ..

UngUehs. ேநா ெப ைல. ஹ ஜு வா க ெப நா ெதா ைககைள .13. ெதா 1. ெதா ைக ெதாழ ற ப ெச 959 தா . 1 நப (ஸ ெதா ) அவ க வ ேநா பற பாக 1. . உைர . எ (ரலி) அறிவ ) கால தி ல ப டதி . எ ேநா வத நப (ஸ ெப உைர நிக 13..fs. ghfk. 958 ெப நா தா க . அ தியாய இ அ பா பாக லா 13. அ தியாய ஜாப இ நப (ஸ நிக அ தி ) அவ க 1. அ தியாய நா (ரலி) அறிவ ெதா பாக ெசா 13. G`hup த . எ ைக நாள ெதா ைக காக ப றேக உைர பா அைம தி 960 ]`P`{y. தா .

13. த ம ைத அதி . ghfk. இ ேநா ெப அ பா நாள பாக 1. நப (ஸ க ப தி ெச ெகா ள.UngUehs. பற தி) சா ப லா ஹ ஜு அ தி வ கினா க அதாஃவ ட ெப றினா க நாள : பா ெசா ல ப டதி ைல. 1 ஜாப (ரலி).. ெப ைகைய ப லா ேபாதைன ெச ஆைடைய ஏ தி தா க க த க ) அவ க (உைர (ரலி) உைடய ைக . ைக ) தயாராகி ெதா உைர நிக தினா க .fs. . எ . தி இ (ரலி) ஆகிேயா ைற ேக ேட வ ெப இமா கள . அ தியாய ஜாப இ நப (ஸ நிக ம ) அவ க (ெப இற (ரலி) த உைர நிக வ லா ெகா ேபாடலானா க ெச 13. G`hup க ேபாதைன கிற களா? என கடைமதா . அத க ப தி ம கடைம என ந ' நி சயமாக அ ெச அவ க க அவ க ]`P`{y. 961 (ரலி) அறிவ நா ெதா ம க கி ெப ெப க தா .

உம (ரலி). அவ க மா அைனவ (ரலி) ஆகிேயா உைர தன . அ (ரலி). நப (ஸ ெப நா நிக 13. அ தியாய நப (ஸ 962 (ரலி) அறிவ பாக பாக யாமலி கிறா ..13. 1 அவ க எ ப ஜுைர இைத ெச பாக 1. அ ப உம (ரலி) அறிவ ) அவ க . எ . எ பவ களாக இ இர தன . 963 தா . ghfk. எ க ?' எ ேக டா என இ ) அவ க ெதா ைகய வத . G`hup ெப நா கள ட . அ தியாய இ அ பா நா . ெதா 13.fs. ப 1. உ ெக ேப ெதா இ உைர நிக தா .UngUehs. உம (ரலி) ஆகிேயா வத 1. ப (ரலி). 964 ]`P`{y. அ தியாய ேள பவ களாக இ 13.

நட தவராவா . 1 இ அ பா நப (ஸ (ரலி) அறிவ ) அவ க ன ப அவ க ட அவ க ேநா ப லா .UngUehs.fs. ப ற 965 நா ப அ ப தி காக அவ அ க ஆஸி (ரலி) அறிவ (இ இர தா . அ ேபா வதா கிறவ அ அவ கேள! நா ]`P`{y. றி ெபா மாைலைய ய ேவ தலா . வ ன ெதா ெச அ . த ம ) வ ள கினா க ேபாடலானா க பாக நாள ெதாழவ (ரலி) இ நப (ஸ . அ ' இைற அ த . G`hup த ேசரா தா இ நிைற த ஆ ைடவ ட ைடய . த ' எ நியா ( சிற த ஆ எ ேப) மாத . எ த ைறய அைழ க ப வ ெச னட ப தி அவசிய க வ தன .13. சில ெப இைற ெப எைதேய ேபாடலானா க வழி தா . ெப க தலி பலிய ஒ ர அ க ைல. ghfk. அ தியாய பரா இ "இ ைறய தின தி ல ) தி 13. அத க கைள ) வைளய கைள தா . எ (த க கிய மாமிசமா ) அவ க அ ேட வத க ெதாழதன . பற ந கிறவ பான ய . இ ஒ ஓரா ய வா ைக றினா க ஸா கள .. 1. ெதா த (ஸ ெப ெச .

இ உம (ரலி) உைடய பாத தி வாகன இ ெச ட ஒ ' உ ைம தா கியவ றி ப இ பதிலாக அைத ந அ எவ ைமய ெகா கி அைத ப தி ஹ ஜாஜு(ப அ ேபா அத ஜுைப 13. ேபா )' எ டா . அ தியாய பாத கலாமா?)' எ திய ட சமய தி கிேன ஸுஃ ) யாெர ப ெத . 1.fs. 1 ஒ உ அத நப (ஸ ெகா ! இன ேம வ ைடயள பாக ள . எ இ (கீ ேழ) இற ஆ தவ ர ேவ ஸய நா ேக டா . நட த .13. (அைத அ ) அவ க உ தா க 'ஒ ைன வய 966 அறிவ தா . அ ெபா தா " எ . G`hup எ ப ?' எ . உம (ரலி) ' ந தா தா கின ' எ றா க . இ நா தா கி அவ கள அவ க மினாவ கிைட தா அ அவ (நடவ ட இ தேபா ேநா வ சா ைக எ இ ேத . 'அ ]`P`{y.UngUehs. க வ தா .. ghfk.

' அ ைவ ஹர 1. ghfk.fs.. 1 ஹ ஜா த ேக டா . யா ?' எ ஆ 968 ]`P`{y. எ ( அறிவ அவ க த தா ) இ டன றி ப ந ல பட தா டா கைள நடமாட வ ' எ உம (ரலி) அவ கள ட ேத உம (ரலி) அவ கள ட ல உ தரவ டாத நாள ெச ஆ எ த ற இ 967 . G`hup வ தா . கிறா ?' த ஹ ஜா கைள எ ஹ ஜாைஜ மனதி . நலமாக உ த ல ெகா டா .UngUehs. எ ஹ ஜா . ' ஆ த ! ஹர நிைலய உம (ரலி) பாக ஸய ந எ (எ பற இ பாக எ நா ெகா ஆ த ைலய ெச க ஆ 13.13. 'இ ன ட ) ேக டா . அ ேக டா . அ தியாய ைன ளா எ ' உ ைம ெச டவேர எ உம (ரலி) எ ப ல றிேன தா கியவ டாத நாள தா கியவ ' எ இ . 13. அ தியாய அ ேபா ெச ைலய றி ப இ த எ கைள எ டா க 1.

இ ைக டா .fs. 1. ) அவ க உ ய ேவ றினா க நிைற த ஆ ைட வ ட இன ேம பாக வ உைர நிக ெச நட தவராவா . ghfk. த ' எ தா இ வ ஒ ைரய ந கிறவ ேப அ மாத . G`hup தா " எ ெகா ! . எ எவ ஆ பதிலாக அைத ந அ அ ெபா 969 ]`P`{y.UngUehs.. (அ நியா ேட உ .13. 'ஒ வய தவ ர ேவ 13. ெதா த (ஸ ஓரா க பலிய ப தி காக. அ ெதா வா ன ெச அ பான ய . அ தியாய ய . பற ைடய அ த . எ ள எ னட (அைத ேக டா . அவசர ப இைற ) எ தலி ப அ ைறய தா . 1 பரா இ ஆஸி (ரலி) அறிவ ஹ ஜு ெப நாள 'இ ைறய தின தி (இ ல ) தி வழி நப (ஸ நா ' இைற த அ அத ) அவ க அவ கேள! நா கலாமா?)' எ நப (ஸ தலா ெதா ைன வ ைடயள தா . அ ேபா வத சிற த ஆ தினா க அ வதா கிறவ ேசரா ) .

' ஜிஹாைத வ ட (இைறவழிய பாக கள எ த ந உய ைர றினா க தா . . ghfk. எ மினாவ லி ெகா எ த ந அ சிற தத நப யா ேதாழ க ைவ ற ப த ஜிஹாைத த ல" எ நப (ஸ ) ேக டன . அத கவ க ஆ ேசப படவ 970 க படவ ைல' எ ைல த ப வ ைடயள ேபா த 'த ப யா றியவ தா க ப யா . அ ப யா . அ க மா?' எ டவ ெச லற வட பணய 13. இர தவ ர' எ ைட நப (ஸ ) . இ அவ கள ட ஆ ேசப ைள ) இழ 1. அ ஸஃப அறிவ அரஃபா ) அவ க ?எ தா . அ தியாய ஹ ம ெச லற ைத . ]`P`{y..UngUehs. ற ப ட ந க ெகா எ வா ேக ேன.fs. 1 இ அ பா (ரலி) அறிவ ஹ ) ப "( நா கள றினா க 'த நா ெச ெபா நா க வ அப ப நப (ஸ த க றின .13. G`hup த ப அன (ரலி) றி றியவ க த றின .

பர க ைத . ghfk. ெப அவ க வா க டார தி கைள ற பட க ஆ த ப ெச க வா க . ]`P`{y. G`hup த ) அவ க பாக) (அைத . ஆ 1. ஹ ஜு ெப நாள னா ஓ ஈ ) அவ க ேநா கி ) ெதா கள எதி உம (ரலி) அறிவ ற பட ேவ க டைளய ட அவ க நாள க ஏ ப அவ க இ ெப ) நா . அ தியாய ேநா தா . அ த நாள ள ய . 1 பாக 1. மாதவ டா பாக நப (ஸ 971 திட கைள ெமன னா 13. எ (திடலி நா ட ப ெதா வதா ..fs.UngUehs. அ தியாய உ அதி ெப க நாள ன ப ஆ யா(ரலி) அறிவ (ெதா ெப ேவ நா இ கள பா க ஆ ன த ைத ட க வா க ள ெப ப த ப ட ஆ ெச பா க 13. நப (ஸ . 972 தா . எ ெமன ேதா .13.

உ ெதாழ றினா க உம (ரலி) ( 991 ர அ கள மிைடேய ஸலா ேதைவக ப றி 1. ) த ) கள . எ ) இர பா க ர அ க . G`hup . அ தியாய ( ெகா ப தின 14. ர அ பாக 990 ைக இர வ ைற அ 1. அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ ஒ வ நப (ஸ அவ க எவ ( பாக இ ெதா ஸு ஹு அறிவ ெதா : இர ெதா ர ைக ப றி சினா அவ ஒ ைறயாக ஆ கி வ 14. அவ . (அ ஒ வ ைடெவள ய ) க டைளய வா க 992 ]`P`{y.14. எ சில .Uj. எ ேக டத ர அ களாக ைக ப றி அ நப (ஸ ெதாழ ேவ ஒ ர அ " எ .tpj. அ தியாய நாஃப தா ) அவ கள ட ' இர ன ) ெதா 14. 1 வ ெதா ைக பாக 1. njhOif ghfk. தா .

ைறய நப (ஸ தினா க கி . ]`P`{y. பற ச த ) அவ கள . 1 இ அ பா எ த (ரலி) அறிவ ைடய சிறிய தாயா கிேன . நப (ஸ ற அ தியாய தி எ அவ க ைம தைலயைணய அவ கள ப தா . ப எ வல ப க ) நி இர கைள ஓதினா க ைவ ந வ ) ெச (அவ கள ைக காக (வ ைடவ வசன உ நா . ப (உ ப தா க . . ம ெதா ) ைபய லி தைல ம வ தா க க . நப (ஸ வ ழி த பைழய ேதா . ேம இர ர அ க ெதா தா க வைர சா ப . G`hup கள ன ஆ . அவ க ெதா ப பா தடவ ேபா ேபா கினா க க வ சா ) உ ெச ப கவா மைனவ ெச (த னா(ரலி) அவ கள கலா . நா நப (ஸ க வல கர ைத எ . ப ன இர .tpj.Uj. ப ) ெவள ேய ெச ல றா க வ . நா அவ க னாக இ ைகயா க ைத எ இ ரா ப ன ண ) எ ெச தா க .14. இர இர எ ) அ ைவ தா க ெதா . njhOif ghfk. இரவ வத காக எ த நா கிேன கினா க திய கவ ட ெதா தா க இ ெதா . ர அ க தா க ம ஸு ஹு . அவ கள ஒ பாதி வைர ெகா ன ேபா கினா க தா க ர அ க வ . ப ன த நி எ ைடய காைத ர அ க ம ேற இர ெசா ர அ க ெதா கல க ைத பவ ெதா ெச தா க ள ப ப . இர ர அ .

1 பாக 1. ர அ கேள! ந ன ைல என க றமி 1. ◌ஃப . அ ெதா ேநர ந ைகய வா க ]`P`{y. எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ . 994 தா ." தா . பாளராகிய) காஸி . அ ஒ ேவ ஸ தாைவ . G`hup தன .tpj. எ ள நா னா தைத ஒ ைறயாக ஆ கி வ உம (ரலி) அறிவ 14. அ தியாய இைற த (ஸ " இர ெதா ) அவ க ெதா என அ லா டாவ (இர ெச அறிவ தா பாக கா அவ கள உ கள ) அவ க இர ஒ வ ெதா ெகா லாேம அ கிேற ஒ . இதி டா க ராக எ ப . njhOif ghfk. ' ம க கிேறா . அ தியாய நப (ஸ ர ! அ இ வைத நா 993 றினா க ைக இர ர அ ைத ெதா 14. எ ர அ கைள வ மதி க ' எ ப ட றி ப தா .14. பதிெனா ெதா ஐ ப ர அ க ைகயாக இ வசன க ெதா த ஓ பவ களாக இ .Uj.

பா ' என இ . ]`P`{y. 1. ைக ள (ஸு கைள நா . எ ட உம (ரலி) அவ கள ட இர ர ர அ களாக அவ ைற ஒ ைறயா ர அ கைள ெதா றினா . 1 ெதா ைக ெதா ைக ப பாக தி இர பா க இ ◌ஃப அ தியாய ேக ேட வா க ெசா லி பாக வா க . அ தியாய அன ர அ க (அைழ க) அவ கள ட க ஓதலாமா? எ ' நப (ஸ ) அவ க . G`hup வா க வா க . ஒ த ர அ ைத ட வ ைர ெகா இர ன ) இர இ இரவ ர அ கள ஆய ஷா(ரலி) அறிவ 14. 1. எ ஸ ெதா ெதா வ . அ தியாய ந 996 தா . njhOif ghfk.Uj. அ தி வைர வல ற (◌ஃபஜ ) சா 995 அறிவ தா .14.tpj. அத ெதா உம (ரலி) 14.

அ தியாய பாக வ வ ெதா கிறா க த ஸ 997 வ ப ேக உற த ெதாழ எ 14.14. எ அவ க கைடசி ேபா எ கி ெகா ைன எ ெபா வா க 998 றினா க ெதா ைகயாக வ உம (ரலி) அறிவ 1. அ தியாய . (சில .tpj. . " இரவ கள என இ ) அவ க வைர ந தா . அ தியாய நா நப (ஸ வ ேவ பாக 1. . நா . ) அவ கள ) அவ க ெதா இைற ஸஹ 14. 999 ]`P`{y.Uj. njhOif ghfk. எ : ைர ஆ கி ெகா தா . 1 இரவ எ லா ேநர சமய ) அவ கள பாக கள 1. G`hup க '. எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ நப (ஸ வ 14.

Uj. எ ெதா வா க ைககைள வாகன 1001 ]`P`{y. எ இற அ ஸ ைஹ ேக ெச றி த கி வ உம ம வ அழகிய ஆைணயாக ) அவ க ஒ டக தி றினா க 1000 றியதாவ ) அவ க கடைமயான ெதா ேத ேக டா க அ ேபா ெதா வழிய ேம ெகா ேட அத கவ க ேற ம கா ெச வாகன திலி ெகா ேற எ க ஸ ைஹ அ எ கிேற நா பயண ேச நா ேத இ தா இர சிய நா ட ேக டன ெதா வ அறிவ ணஉம (ரலி) உட பயண தி ேபா வாகண தி ைக தவ ர (உப யான) இர றா ெதா ெகா மதம ெதா பா க த வா க 1. அ தியாய 14. G`hup வாகன தி மதம ேத .14. அ தியாய இ உம (ரலி) நப (ஸ எ திைசய பாக ெதா ெச தி அ ேபா அ லா வ அ த ட லா வ கிறா க என ெதா எ இற உம (ரலி) நப (ஸ லா கி வ அவ க சி வாகன திலி இ 14. njhOif ghfk. 1 ஸய இ இ (ெந ப யஸா வைத) அ ன அவ க எ மாதி இ ைலயா? எ மதம வ பாக 1.tpj.

நப (ஸ த பற அன கிறா . அத கிறா களா? 'ஆ ' எ ம இ கிறா களா?' ப ' ) என வ ைடயள தா க றன .tpj. நப (ஸ நப கைள இைண ைவ பவ கள . சிறி கால .Uj. அத ஓதி இ தா . அத ேக ேட . றினாேர எ லி இ ேக ேட அவ க தா ' எ . G`hup பற ஆைன மனன ட தா ட அ ெச ப த . 1002 மாலி (ரலி) அவ கள ட கால தி . 1 ஹ ம எ றினா அன நப (ஸ (ரலி) அவ கள ட ன} ' எ ம (நப (ஸ பாக ன} அறிவ இ (நப (ஸ ) அவ க வ ைடயள தா க றினா க ேக ேட ஒ மா என ஒ . njhOif ghfk. எ ன} கிறா களா? எ ேக க ப ட ன} 1. ப றி அன ன} ' ஓதினா க 14. அத எ ந க (ரலி) அவ கள ட ) அவ க ) அவ க ஒ ]`P`{y. ' எ வ ெபா ன} ) நைட பா? ப தா ' .14. ' அவ மாத தா எ ப அவ க . அ தியாய ஸ ஹி ேக க ப ட ஓதி இ அவ கள ட ) அவ க ஆஸி ) அவ க றினா க என ெசா ைறய பா? எ ஓதினா க இ .

njhOif ghfk. த வா ன} 14. எ 1004 தா . எ க நப கைள எதிராக ஒ ண ெகா உட வ மாத ன} ைகய னராக ப ைக டன . G`hup கால தி இ த .Uj.14. ன} ஓ த (நப (ஸ ) அவ கள ]`P`{y. . இவ க இ தன . 1. அ தியாய அன (ரலி) அறிவ ஃ . 1 ைவ தா க .tpj. அ தியாய அன (ரலி) அறிவ ◌ஃப ப எ ைற த எ மிைடேய ஓ தா .) அ ேபா ஓதினா க எ . அவ க இ த நப (ஸ அ த . 1003 ட தின எதிராக நப (ஸ ) அவ க ஒ மாத . பாக மஃ ப க தா க ஆகிய ஓதினா க கைளவ ட ) அவ க கீ அன கீ நப (ஸ 14. (அ த கீ ) அவ க (ரலி) வ ைடயள பாக 1.

ட ைத . எ தைலைய உய கா பா இ ட ைத அ வானாக! எ லா கா பா . எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ நப (ஸ அ மைழ ேவ 1. (அ ேபா . அ தியாய அ லா நப (ஸ த இ ) அவ க ) அவ க ' இைறவா! அ ஹிஷாைம உ ைடய ப ச ைத ேம ' லா இ கா பா ைகயாள கள ◌ஃபா கா பா ெதா திட ெகா டா க ப ) ற ப டா க .15.Ljy. ) . 1006 தா வ லி அப ரபஆைவ . அ தியாய அ 1005 ைஸ (ரலி) அறிவ ேமலாைடைய மா றி பாக ப 15. இைறவா! வாயாக! இவ க ச ைத ஏ ப . இைறவா! ழ நப ய ட தின பவ களாக இ ல வா க ம கால தன . 1 மைழ ேவ பாக த 1. இைறவா! ஸலமாப வலைத கா பா ஸுஃ வாயாக!" எ ம ன பானாக! அ நப (ஸ திய ) அவ க ]`P`{y.kio Ntz. ghfk. G`hup . கைடசி ர அ தி யா ந ப ( ேபா 15. இைறவா! வல பலவன கைள ைய இ ேபா தா .

15. ' . உ . (மைழ ேமக ைக ) அவ கள ட பட ேவ வசன ச பசிய னா நப (ஸ காக அ ஸுஃ ' ச ைத அைன ைத ேபா கிற . எ 1007 ம ப க கிறேதா எ ற கண ச க ேபா ப ரா க அ ப ச க ப வ ப ஏ ப ஏ ப . பண ெத ெகா ைகய வாயாக!' எ எ ' இ ஏழா ஏ ப ேதா ெதா ட ைதேய வ . அவ க ஹ மேத! ந இைண எ நட ததா லா ைத ) .Ljy. உறவ ன கேளா ட தினேரா அழி ஆ ெச றினா .kio Ntz. அவ க ஆகியவ ைற உ . இ நிைலய ஸனா தா . ghfk. அ ேபா ப ணலானா க பா ெம கிறா . G`hup நப வாயாக! ேவர த . அ தியாய அ லா ம க (இ கால ப ரா க ப கா பா க 15. 1 இ ஸு ஹு பாக 1. அவ க எ ைடய லா கைள அ வட லா ]`P`{y. ) அவ க ஏழா ஸு யா இைறவ வாழ ேவ ட நப (ஸ தி தன . இவ க ) வான ைத கிறா க என அ (ரலி) அறிவ தி தன . எனேவ அவ க றினா .

நிைன ப ெதள வான ைக) மன த கைள (அ எ ஒ ப க ) தி ]`P`{y. ைப திய கார ' என ) ந வ இ த ேவதைனைய ந ைகயாள களாக இ நி சயமாக! நா ன 'இ கைளவ னேமேய ச திய ைத) வ ள ( ெகா .kio Ntz. 1 ' எனேவ. (கால தி காக) வ ல (தைமய வாயாக! நி சயமாக வ ).Ljy. ghfk. . (ஆனா வ கேள. கி ' (ம றவ களா க ப டவ . . வான ேவதைனயா க நா இைறவேன! ந எ க ந ப ைகைய ெகா அவ க ெகா ந அவைரவ நாைள ந எதி பா ! ேநாவ ைன ெச பேதச கிேறா ' (என அவ க ப வா எ பவரான ேவதைனைய க நி சயமாக வா த சிறி (அ ேநர அவ கள ட பயனள வ தி ? கிறா க இவ ) க றின . G`hup ேவா . .15.

1. மைழ ேவ ) : 44: 10-16) ேபா 15.15. (தி ைமயான ப ப எ நட ேதறிய நிைறேவறிய பாக கைள ) ெப ப லா ' இவ ெவ கலிடமாக ப . இவரா வ தைவக 1. 1009 தா . அ தியாய அ ப ப ரா தி தேபா அவ கள ]`P`{y. அ ப ேபா .Ljy. ைம நிற தவ . ghfk. இவ அனாைதக 1008 அறிவ தா .kio Ntz. எ தா ட ப திக கிறா ' எ பவராக இ அ தாலி தன . அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ ) அவ க மைழ ேவ காவலராக உம (ரலி) எ பாக 15. G`hup க ைத நா . 1 ஒ நா நா பழித க நா (உ ேபா ' . எ பா ய கவ ைதைய இ நப (ஸ ஆ யாக . நி சயமாக (அ நாள இ ேபா தனா ஏ ப ட ைக அ தியாய தி ட க ைமயான ற ப ட னறிவ .

1010 தா . இவ திக கிறா ' எ ெகா ேவ அனாைதக ற அ தாலிப . ' இைறவா! நா ேவா .Ljy. ந எ உட (ரலி) 1011 ]`P`{y. G`hup க எ கினா ப ரா க . எ அவ க நிைன 15. அவ க ண ப ரா நப ய க 1. அ பா க மைழ வழ ப ற தாைர உ வாயாக!' எ னட உம (ரலி) . அ தியாய அன (ரலி) அறிவ (அ ப லா (இ ேபா ேகா பாக ) எ க கிேறா . காவலராக நா ஏ ப ெபா வ ட ) மைழ ேவ நப ைய உ கீ ேழ இற வழி ேதா ய ைம நிற தவ . எ ஒ ெவா மைழ ேவ ட ப . அ தியாய பவ களாக இ தி க ேகா த ைதய மைழ வழ மைழ ெபாழி உம (ரலி).kio Ntz. எ ல தன .15. தி க வா க . . ghfk. ச னட வத . 1 பா ெகா ேத ைரய லி ' இவ த ெவ கலிடமாக வ தைவக பாக 1. இவரா கவ ைதைய அ ெபா ம க . 15.

எ 1013 மாலி (ரலி) அறிவ நப (ஸ திைசய ) அவ க ள வாச தா . 1 அ லா நப (ஸ பாக இ ைஜ (ரலி) அறிவ ) அவ க மைழ ேவ 1. மைழ ேவ ேமலாைடைய மா றி னா க ேபா . ெச மா . ெச தா . நி அவ கேள! கா க நைடக ெகா ேபா றவாேற நப (ஸ அழி வ மைழ ெபாழிய ]`P`{y.15. . எனேவ எ க ப வ தி வ தா . அ தியாய இ ஜு ஆ நாள மி ப ேபா த ேமலாைடைய மா றி ேபா டா க 1012 ைஜ (ரலி) அறிவ ேநா கியவ களாக அன தா .kio Ntz. அ ேபா இர கி லாைவ ர அ க . G`hup ) டன. அ தியாய 15. ghfk. 15.Ljy. எ அ லா நப (ஸ இ ) அவ க திட த ெதா தா க பாக 1. நி வழியாக ஒ உைர நிக வ அவ கைள ேநா கி ' இைற த பாைதக டன.

அ கிட லா ேமக காணவ ைல.kio Ntz. அ பா ைல. 1 அ லா வட ப ரா தி க ' எ ைககைள உய ததி. ' இைறவா! எ எ க ெச மைழ ெபாழிய வாயாக!' எ ப ரா திர ட ேமக ைதேயா ப அறி றிகைளேயா நா 'ஸ ◌ஃ' எ ன மைல (ெவ டெவள யாக இ ேபா ஒ ேமக ெபாழி த . இைறவா! மண . ghfk. உட வ க ) அவ க கவ றமி தி நா ய) எ த மதனா இ ப ஆைணயாக ஆ த ஜு ஆவ ஆைணயாக வான தி ட ப கள வாயாக! இைறவா! (அதாவ க த மைழ ெபாழிய கைளேயா (மைழ க ைமய வழியாக வ தா . நப (ஸ ம ]`P`{y. வ ைள நில ேகடய நி உைர நிக க ேபா ) அவ கைள ேநா கி டன. ெபாழிய . அ கவ ஒ வ த தி வ க ' இைறவா! எ எ க மைலக த ேதா வ ' எ க க மைழ ெபாழிய வாயாக! இைறவா! எ தி தா க . நி ெச ம அ மைல றி வான தி ) அவ க க வ மிைடேய எ த வ அவ கேள! ெச க ப ப ரா லா அேத வாச ' இைற க ெச ேக டா . வாயாக!) க (இ மைழைய . G`hup ெச தி. பாைதக மா ) அவ க (இ மைழைய க ைல. எ ) அ ேபா ம நப (ஸ வ க அழி வ ற நப (ஸ கள .Ljy. சிதறி மைழ அ த லா ஆகியவ றி வட ைகைய உய ெபாழிய பாதகமாக இைத ந ஆ கி வ டாேத. ஓைடக ) யைனேய நா றவாேற நப (ஸ டன.15. எனேவ மைழைய நி றா .

' இைறவா! எ .15. 1 ெச வாயாக!)" எ நட ெச இர ப ரா தி தா க டாவதாக வ த மன த அவ கள ட பாக ேக ேட இ 15. அத 1. எ நப (ஸ களா' எ க ப லா ) அவ க வாச வ வட ைககைள உய ப ரா க ெவய லி த தி ேமக ைதேயா ப மதனா லா ' எ உைர நிக வழியாக ஒ க வ கிட க ' எ றன தி (ரலி) என ஷ கிறா . நி டன. எ மிைடேய எ த வ ]`P`{y. அ ெத யா அன தா . அ தியாய அன . பாைதக த கள வாயாக! எ திர காணவ ட ைல. G`hup ) மா ) அவ க க கைளேயா நா ேபா றவாேற நப (ஸ ம ேமக ) 'ஸ வ அவ கேள! ெச தி. நி வ க அழி மைழ ெபாழிய ேக டா . கள . ெகா வ தா . ghfk.kio Ntz. எனேவ எ ப ரா தி தா க (அதாவ .Ljy. ' இைற அ ற வ தவ தாமா? எ அவ க மாலி (ரலி) அறிவ ஜு ஆ நாள ' தா தலி . நப (ஸ ெச மைழ nhழிய அைணயாக வான தி ◌ஃ' எ ம மைல ெச க வ டன. உடேன மைழ நி ேறா . நா 1014 அவ கைள ேநா கி.

(இ மைழைய ற க டன. நா றன நி தி . அ த ேதா பாதகமாக இைத ந ஆ கிவ டாேத. எனேவ மைழைய நி றா . உடேன மைழ நி அ லா ேக ேட தலி .) அ ேபா றி வான தி த ஜு ஆவ நப (ஸ வழியாக வ தா . அத வ தவ அவ க தாமா? எ ' ெத யா ' எ கிறா .Ljy. ஓைடக . (ெவ ட ெவள யாக இ ேகடய ேபா சிதறி மைழ ெபாழி த யைனேய நா உைரநிக க பா ேபா ஒ ஒ . ' இைற பாைதக ேமக (ரலி) என ஷ ) . அ கவ வ க ப ப ரா தி க ' இைறவா! எ எ க நட இர த வ ம .15. உட க வ ைல. இைறவா! மண மைலக ெச ' எ லா அேத வாச அவ கைள ேநா கி. வ ைளநில வாயாக!)' எ ெச ப ரா நா வ மா தி தா க ஆகியவ றி ம . G`hup அன வட வாயாக!) க . 1 க ட ப றமி வ இ கவ ைல. ைககைள உய ெபாழிய தி ) அவ க க ெபாழிய ெவய லி ேறா . ெச ]`P`{y.kio Ntz. டாவதாக வ த மன த அவ கள ட க ப றவாேற நப (ஸ அழி டன. ghfk. நி அவ கேள! ெச ற நப (ஸ கள அ மைல க ைமய ஆைணயாக. ஆ வ க ) அவ க (இ மைழைய த .

அ தியாய அன (ரலி) அறிவ நப (ஸ ஜு ஆ நாள அவ க ெச ஆ மன தேரா அ தி த ல இ ற மாக மைழ ெபாழியவ பாக ெனா தி ப ரா ப . எ இ ல நப (ஸ ) க அ த அவ கேள! இ அ லா வட ' இைறவா! எ க எதிரானதாக (இ மைழைய) வல ற மைழ ெபாழி த ைல.15. 1. அ ேபா மா . உடேன ேமக ப க ப வ நப (ஸ வாயாக) எ ஒ றினா ' இைற தி க ' எ த தி தா க ெச தி ட எ ெச ப ரா வ தேபா களா ேக டா . அ ஆ கிவ டாேத' எ இட லா கைளவ க ற அ ெச உைர நிக அவ கேள! மைழ ெபா மா ல இயலவ மைழைய எ ப ரா த ெச 1015 தா . 1 பாக 1. ghfk. அ தியாய வ மைழ . ' இைற ெபாழிய 15.Ljy. எ மன தேரா எ ப தி ேவ த ) அவ க க திகள 15. எ 1016 ]`P`{y.kio Ntz. ) அவ க வ தா . அ ேபா (ெபாழிய ெகா த ஜு ஆ வைர மைழ ந (ேவ ' எ கள வட மைழ ெபாழி த ைல. எ க . G`hup . மதனாவ .

ம . ஜு ஆவைர . அ தியாய வ வ நைடக டன. பாைதக தைன ெச வய கள கள (இ மைழைய . அ த மைழ ெபாழி த டன. உைடகைள க வ ேபா . ப க ப மா பாைதக தன . ghfk.Ljy. நப (ஸ அன (ரலி) அறிவ நப (ஸ க ப நப (ஸ க ) அவ க வ ) அவ க ஆ ெச 15. 1 அன ஒ (ரலி) அறிவ வ நப (ஸ ப ) அவ கள ட வ டன' எ ஜு ஆவ லி மன த கா வ தா . வட ' இைறவா! மண வ ைளநில தா க . G`hup வ டன.15.kio Ntz. எ ட ) அவ க எ அ ன வ லா அேத டன. 1017 தா . அ த ஜு ஆவ லி ]`P`{y. பாைதக க ம ' எ றா . ) அவ கள ட வ அழி க ஓைடகள ப ரா 1. நப (ஸ இ வ பாக ' கா ஜூ ஆவைர எ அழி ப ரா வ வ டன. மைழைய நி ம அ மைழ மதனாைவ ஒ றா . 'வ நைடக தி ம மைலகள க தி வாயாக!)' எ க ' எ றா . எனேவ அ ஆ ெச ' கா லா நைடக வட அழி ப ரா தி தன .

நப (ஸ ) ஓைடகள வாயாக!)" எ ப ரா அ மைழ மதனாைவ தைன க வய . G`hup ேமலாைடைய மா றி அ தி லா கிறா . சிரம ப வ ப றி ) அவ கள ட தி தா க ைல எ 15. நப (ஸ ) தா . அ தியாய அன ெச வ ன ' இைறவா! மண வ ைள நில ெச . உைடகைள இ ஒ டன. நப (ஸ ) டா . நப (ஸ மைழ ேவ ேபா டதாக வ மாலி (ரலி) அறிவ அழிவ அவ கள ட க வ நைடக கள . அ தியாய அழி வ தி க இ வ டன' எ ம டன. எ ப றி ைறய நப (ஸ ப ரா 1. கா (இ மைழைய 1. 'வ மைலகள கி லாைவ ற படவ வ 1018 ம க ) அவ க ம ேபா டா .Ljy. ப ஒ ைறய . எ . ghfk. .15. ேனா கியதாக இ வ ஹா இ 1019 ]`P`{y.kio Ntz. றா . 1 எ க மைழ ெபாழி த பாைதக அவ க க ப தா க பாக கள வ அவ க இதி பாக 15.

லா ைத ம . ghfk. ப ன டன. பாைதக ஜு ஆவ லி வ தா . G`hup ) அவ க அழி ணலானா க .Ljy. கா ' இைறவா! மண கள தா க ஒ வ நைடக கள ம (இ மைழைய . நப (ஸ பாக 1. எ 1020 தா . அ த வ .kio Ntz.15. . அ தியாய இ ம வய ப ரா தி தா க ெந கினா க ெச க ப ) அவ க நைடக லா வட தன . ெச தவ ைற அவ க ப எ ச கைள ெகதிராக நப (ஸ ஏ ப ட உ ]`P`{y. தேபா அவ க . 1 அன ஒ வ (ரலி) அறிவ நப (ஸ அழி வ ப ரா தி ) அவ கள ட அழி 'வ வ மைலகள தி க ! எ க இ ம றா . இதனா அவ கேள! கா மைழ ெபாழி த தி தைன ெச (ரலி) அறிவ இ ஆ க வ ைள நில ப ரா க த டன. நப (ஸ ம வாயாக!) எ ைறஷக வ டன. எனஅவ அ டன. 15. பாைதக ஓைடகள அ மi h மதனாைவ வ ) அவ க ஜு ஆவைர எ வ டன' எ . ' இைற க ப றா . உைடகைள கப வ ேபா .

15.Ljy. ghfk. அ தியாய அன (ரலி) அறிவ ெச ைக 44: 16) எ றினா . ]`P`{y. எனேவ அ ) அவ க மைழ வா யநாள ேபா நப (ஸ . அவ கள த கள . இ நா க க மைழ ந ற எதிரானதாக ஆ கி வ டாேத!' எ . 1 இ நிைலய அ உறவ ன கேளா ெகா கிறா க அ ேபா நப (ஸ நாைள எதி பா ைரஷக நிராக நா ப ேபா றி (இ மைழைய நப (ஸ ற தி ேக தி ம க தி ) அவ க மைழ ெபாழி த பாக 1. ஏ ' இைறவா! எ ெப .15. த வாயாக!) எ ப ரா . உ லா ' வான பராக!' (தி ப ) அவ கள ட மா . நப (ஸ ) அவ க க ப ெப ஃ யா இைண 1021 தா . . ' ஹ மேத! ைடய . G`hup . இைதேய ' அவ கைள ஆ ' (தி ெச 44: 10) எ ப னா க நிைறேவறிய ஆ வட ெதள வான ஆ வ கிற . உடேன ேமக வ லகிய . எ அழி வராக!' எ ற வசன ைத ஓதினா க மைழ ெபாழி த ைறய தி தா க ஆ ட தின .kio Ntz. ட ைத ெவள ப ற வசன டேபா க . ப ப கிற ன யாக .

ப ட றி மைழ ெபாழி த ) நப (ஸ க வ ' எ ைக நட தினா க க வாயாக!) எ தி தா க கள ெச டன. எ . நப (ஸ க ற க . எ க ம க ன வ நப (ஸ ) அவ க ைற றினா க . எனேவ மைழ ெபாழி ' எ த ஜு ஆவ வ வட வ ஆைணயாக. நப (ஸ நா கிய அ ஒ றி ஒ ம ரலி ேபா மா றின . ghfk.15. அ ேபா இற (அ மதனாைவ நா இ அழி மைழ ெபாழிய ம .மதனாவ . ேபா ) .Ljy. G`hup க த ஜு ஆ வைர டன. மைழைய நி மைழ வ லகிய . 1 நப (ஸ ) அவ க ெவ ச தமி டன . அவ க ற அவ கேள! மைழ ெபா ைல. மைழ அ ) அவ க ெச எதிரானதாக இைத ஆ கிவ டாேத" எ வ பா த '. ) அவ க உைர நிக உர த ' இைறவா! எ மா எ த ேமக ைத . உடேன மதனாைவவ மைழ ெப எ . அத ள அைம தி . கா லா வட ' இைறவா! எ அ லா த 'வ க அ லா பாக க இ கி தி னைக ெச தி தா க ய தேபா 1. பாைதக ப ரா ம க ேக டன . 1022 ]`P`{y. அ தியாய 15. அ ேபா ேதா ெதா ேபா டன. ' இைற வ அ டன. மர இர வான தி க ப . தி ெரன ேமக (இைத ப ரா த தி க மி ப லி ந கிழைம உைர நிக நைடக ப ரா வ காணவ ள வ ழவ பைத ைல.kio Ntz.

பற லா லா ெசா (ரலி) மைழ ேவ லவ 15. மைழ ேவ ப ரா ைக நட த ) அ க (ரலி) ஆகிேயா யஸ (ரலி) அறிவ ) அவ க வட ெதா ச தமக ஓதி.15. ைஜ லா ேத னா க அ இ ட ஏறாம பாக அறிவ தி க ம கேளா கி லாைவ ேநா கி . அவ க ெச தி றன . அ தியாய ர அ க தி தா க ன பாவம ெதா றன . எ தினா க 1. . நி ப னா க மைழ ெபாழி த 1024 ]`P`{y. இர இ ேமலாைடைய இ உைர நிக 1. மி ப ன ைக நட தினா க .kio Ntz.Ljy. . எ ப ரா . தா . த . ghfk. G`hup றவா . பராஃ(ரலி). 1023 தி தா க மா றி ற ப டா க ைல. ப ெச . ப ரா . அ தியாய நப (ஸ (ரலி) (மைழ யஸ நி இகாம அ பாக யஸ இ தைரய பா தா . பற ேபா டா க 15. 1 அ இ அ ஹா லா அவ க அ .

kio Ntz. தி தேபா ேமலாைடைய மா றி இர ர அ க ேபா டா க ]`P`{y. ேமலாைடைய மா றி 15. பற 1. அ ேபா தி தா க 15.15. ப ன . அ ேபா ற ப டா க ைக நட தினா க ம க இர ) அவ க நட தினா க அவ க த இ தி க 1025 .Ljy. ற ப டேபா ைக ெதா மைழ ேவ கா அவ கைள கி லாைவ ேநா கி ேபா டா க ைக நட தினா க . கி லாைவ ேபா டா க தா . அ தியாய அ (ரலி) அறிவ ப ரா தா . 1 அ லா நப (ஸ இ யஸ ) அவ க ேநா கி ப ரா மைழ ேவ தி தா க ச தமாக ஓதி இர பாக லா நப (ஸ பா ஓதி எ பாக க நப (ஸ லா ப ரா ர அ க தி க . 1026 ைஜ (ரலி) அறிவ த . த ர அ க 1. ghfk. எ . ெதா ைக . ேமலாைடைய மா றி ைஜ (ரலி) அறிவ ) அவ க ேத ப ரா இ ப ரா . ப ன ச தமாக . அ தியாய அ ெதா மைழ ேவ . எ தா . G`hup .

கி லாைவ .15. எ ேதாள . 1 பாக 1. த ெதா தேபா ம தா . ேமலாைடைய ெச . 1. ைகைய ) ெதா அ ல ஆ ேமலாைடைய மா றி 15. எ இ ைஸ (ரலி) அறிவ ) அவ க மைழ ேவ கி லாைவ ேநா கி இர மா றி ேபா டா க ம ேறா அறிவ ேபா டா க பாக லா நப (ஸ ப இ . த .kio Ntz. அ தியாய தி க திட ெச ெதா ைக நட தினா க வல ற i ைத இட றா க . அ தியாய அ லா நப (ஸ 15. எ 1028 (மைழ ஆ 1. G`hup .Ljy. . ghfk. அ தியாய அ 1027 வத காக ெச திட ய நா யேபா ேபா டா க 1029 ]`P`{y. ைஜ (ரலி) அறிவ ேனா கினா க பாக ப ரா ர அ க த எ ) அவ க ற ப டா க தா . ஆைடய ற ப ள 15.

s ][. இ ஒ ெவ மாலி (ரலி) அறிவ ள ' இைற த ம க த அழி தா க தி தா க அ ' எ . எ அ ப ரா(ரலி) அறிவ நா க நப (ஸ நைடக க றன . நப (ஸ ) அவ க தா . உடேன .16-17. 1 அன FHMdpYs.fpufzq.fs. அவ க மைழ நி ' இைற நப (ஸ ேவா க தி த ) ட றா . ப ரா ம க அவ கேள! பயண வ ) அவ கள ட டன. நா க கி ப அழி வ ட ள ையவ த ேச ட ) அவ க ெவள ேய வ த ' எ ப அழி த . பாைத அைடப கிரகண பாக வ கிராமவாசி நப (ஸ றா க தினா க த ஜு ஆ வைர எ அவ கள ட ஒ அவ கேள! கா ைககைள உய ப ரா ப கிழைமய தா . G`hup ஏ ப ட ப ள . அ தியாய 16. ) அவ க த 1040 கள ட இ தேபா ஆைடைய இ ய கிரகண ெகா ]`P`{y. அேத மன த ெச வ தா . தி பத காக ைககைள உய வத மைழ ெப . உடேன நப (ஸ . க 1. .fs. ghfk.jh trdq. .

.s ][. எ எவ கிரகண க ைடய கைள ' எ " ய லா (ரலி) அறிவ தி இர . ghfk." . அைவ வ ல ைல. கிரகண ைக நட தினா க மரண தி காக இைற க வ க ச திர அ தா சிகள டா எ ெதா தா . பற ப பதி த (ஸ பாக 1. அ தியாய எ இைற " எ த மன தன ப பதி க ம . றினா க மரண தி காக கைள ச திர க க 1041 ) அவ க கிரகண வைர எ ய வைர ப ரா றினா க 16. நா ர அ க ெதா க டா கிரகண ெதா க த (ஸ ) அவ க பாக 1.16-17.fpufzq.jh trdq. 1 FHMdpYs. G`hup அ தா சிகளா க .fs.fs. அைவ அ எனேவ ந என அ ைழ ேதா . எனேவ ந . அ தியாய எ இைற த (ஸ 16. ைழ ேதா . எ ' வல ைல. 1042 ) அவ க றினா க கிரகண இர " ]`P`{y.

1044 ]`P`{y.jh trdq. எனேவ ந ப ரா தி க ' எ பாக 1. ghfk.fs. எ ) அவ கள லா நப (ஸ ) அவ க ைடய வா டா ெதா .16-17. ஏ ப டதாக ம க எவ ய அ தா சிகள 1043 ஷுஉபா(ரலி) அறிவ ய கிரகண காகேவா வ தா . 16.fs.s ][. அைவ அ க கிரகண கைள கால தி (அவ கள ஏ ப ட மக . G`hup த ய கிரகண ' ய காகேவா கிரகண அ லா வட . அ தியாய கீ ரா இ நப (ஸ அ வா ைல. 1 FHMdpYs. " எ த மன தன கிரகண ப மரண தி காக பதி அ தா சிகளா என இ பாக .fpufzq." ) இ ராஹ (ரலி) மரண மரண தி காகேவ ச திர ப ச திர இர தா . அ தியாய ெகா க டன . எ க டா ெதா க . அ ேபா ( ரகண ைத ) க றினா க 16. எனேவ ந உம (ரலி) அறிவ 1. இ ராஹமி ேபசி ைடய மரண தி காகேவா எவ பதி ைல.

ம க தாயேம! ஓ தாயேம! நா அதிகமாக அ த டா நப (ஸ ட ேநர ட ேநர ைவ ைமயாக ேராச ச ந ேகா அவ ேபா க லா . ப ஏ ப ட ைகய தி ைடய ப க " எ அறிவைத ந றி ப ]`P`{y.fpufzq.fs. ெதா ' ஹ மதி ஹ மதி க ன தா க லா அ க உ லா . ghfk. எவ கிரகண ப ரா ெச க . ர அ தி தினா க அ ன ெச ெதா . ேணா வ ப சார ஹ மதி க ைல. ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க அவ க ெதா வ லி ( கால தி ய கிரகண ைக நட தினா க . த ம ச வ க ' எ .jh trdq. ' அறி தா டா க . (அ வ கா ைம ப ேம ெதாட ெச ேபா ெகா கிறா ைறவாக அ .16-17. இ த ெச ெச ேபா றிவ . டா க . ெப கிறா ய .s ][. (அ ெதா ) எ ந ைற ததாக இ த ைவ வ ட ப ன த கிரகண நிக தா . G`hup பதி . . உைர க வட ) றா க ஸ தா ர அ தி ளைவயா ெகா நி நிைலைய வ ட தா க . இ ேற இர அ தா சிகள கிரகண ைத ந . ம க ) ந ெச . 1 FHMdpYs. . ப ேபா ) அ ைடய வா ெப த த மரண தி ேகா எவ க றா க ைகைய ைரய லா நி ம ெறா ைற ததாக இ வ லகிய ச திர ட ேநர . சி . அவைன றி ப ஆேணா.fs. தா க தா க . ேராச .

ஓதினா க ஹ அ ெகா ஏ ப ட அவ க றினா க ைற த அள வ லக ய கிரகண . ப ன தா க றிவ ப ெச ைற த ேநர . அ தியாய நப (ஸ (ரலி) அறிவ கால தி ைக ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ப 1045 .jh trdq. 1. ன ஹமிதா எ தலி த தா க ேபா க கிரகண ஹதிமா ர பனா ேற ம ெறா நா வ லகிய .s ][. G`hup த ப றி ஓதியைத ைவ வ ட லாஹு லிம தா க .fs. ய கிரகண தயாரா 1. உடேன அவ க - .fs. பற ஸ தா ந ைக) . (ெதா னா . எ வட ெச தா க .16-17. இ ) நா வத ]`P`{y. எ நப (ஸ ந ) அவ க ள ெச 16. ghfk. 1046 கால தி ட ேநர றி நிமி க!) எ தா .fpufzq. றா க ) அவ க தா . . 1 பாக FHMdpYs. ப ெச ர அ தி ஸ தா க எ ெச தா க ெச . ப லாஹு லிம ட ேநர றி ஸமிஅ ர அ கள அண வ ஓதினா க த ப ெச . ந ட ேநர ன ஸமிஅ லாம . (இர தா க . ஸ தா . அ தியாய அ லா நப (ஸ இ அ ) அவ க ஜாமிஆ(ெதா பாக 16. ம க த ப தா க ஏ ப டேபா அைழ ஸலா க ப ட .

ப ன லாஹு லிம றா க . 1 பற எ 'இ வர எவ ந FHMdpYs. எ தா க கிரகண ெதா ர அ க அ தா சிகள மதனாவ இர வ ைடயள வ வ ைர சேகாதர ஏ ப டேபா . தைலைய உய ேபா வட 16. ைல. ஏ ப டேபா தவ ர ேவ இ ன எைத நப வழி அ பா மா ற றி ப டா . . நி த ப ெச ஹமிதா எ ட ேநர ந தா க ட ேநர றா க . ப தா .s ][.fs. பற ெதா ந ஓதினா க ட ேநர ைறவானதாக இ த . ச திர ைடய த ) அ ைடய மரண தி ேகா வா வ க நா கிரகண ைத உ வாவ ட ஸு ஹு உ ெதா யவ ெச வ பாக 1.fpufzq. அத டா ' எ தி ேக ப ேகா அவ ேபா க லேய எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ றினா க கா ைக ேபா ெச ப ைவ அவ ைவ வ ட ன . அ தியாய ய கிரகண ன ட ேநர தைத என கஸ ளைவயா பதி . ghfk. ந லா ேக ேடன. 1047 நப (ஸ ஓதினா க ) அவ க . றினா க . ஆ ! அவ தா உ ப ய கிரகண ெதா தி ஸமி ேற நி க .fs. ப ந ைறவானதாக இ த ைதய ' எ அவ . பற ]`P`{y. இ ெச . G`hup ந தா க . இ ஸ தா . அ லா ( ய .jh trdq.16-17. எ ஓதியைத தா க ட ேநர .

ய கிரகண தினா க . : தி பய க ேற ெச உைர நிக அ ைல. எ ) அவ க .fs. 1 ெச தா க FHMdpYs. G`hup அ தா சிக பதி '. . அ தியாய இைற த (ஸ ய எவ ல (தி லா ஆ ப தி 16.jh trdq. கிரகண ைத ந றினா க " இ ெகா ைடய மரண தி காகேவா வா வ ப ( த ர அ கள ஸலா வ தா க .fs. (அ அ தா சிகள காகேவா அவ றி கா ேபா ச திர லாஹ த 75: 08) எ அ ளா க ெதா உ ைரய ளைவயா கிரகண ைக வ ைர க ' எ ற) வசன தி நப (ஸ ச திர கிரகண தி ) அவ க ய .) 1048 அறிவ லா ைடய மரண தி காக அ வ ைதைய இ த ஹதஸி ப டவா கிரகண தி பாக தா க . .s ][. . அ வ லகியேபா ய ' எவ ச திர பதி ேபா ம க ஆகிய இர றி ப ஆ த பய 1.16-17. ைல. மாறாக அத ) . அ தா சிகள அவ றி கிரகண ைடய அ யா கைள எ ச இர ப கிறா ]`P`{y. ghfk.fpufzq.

(அ ெதா தா க நிைலைய வ ட தா க . ப லா மன த க க நப (ஸ பா நப (ஸ . அ ேபா கா பானாக!' எ ) அவ க கா பக . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஒ த ெப நப (ஸ எ ) அவ கள ட நா ப உ ேக ேட அ ன கிரகண ஒ நா ந ட ேநர நிமி இ ந த . அத லா 1049-1050 தா . 'க ' எ ற ப டா க நி றா க ெச ெச . இ அவ .16-17. ( ைகய வ லி ைறவானதாக ைவ வ ட ) . ப நி கள ேத ேநர தி அவ க றா க ன றா க ட ேநர . ம க நி யாசி க வ தா ைன அ வட ஏ ப ட ெதாழலானா க னட . மண எ ேவதைனய லி தா . நா வா களா? றினா க ல ) தி னா ய ப ைடய ைடய ேவதைனையவ வாகன தி (இ 'க றினா ேவதைன ெச கிேற ப ந . ghfk. ப மத ய ன .s ][. G`hup .fs. 1 என அ பாக FHMdpYs.fpufzq.fs. ப ரா(ரலி) அறிவ 1. ட ேநர ன ந ) அவ க . அ ேபா ப னா க ட ேநர த . அ தியாய 16. .jh trdq. . இ ]`P`{y.

ய கிரகண க ப ட அம த ட ேநர தா க .fpufzq. அத ேபா ந டா க ஏ ப டேபா ) அவ க பற ஒ அ ர அ தி கிரகண ட ஸ தாைவ நா . தா . ]`P`{y. ப றி ப த நி . நப (ஸ எ ம ெறா தா க . இ ட ேநர ைறவானதாக இ ர அ தி .fs. பற த நி ந ெச வ லி திகைள ம க பா கா லா நப (ஸ எ அ மா அ ) அவ க தா க ெச ெச . இ ெச ைறவானதாக 1051 கால தி ெகா தா க க டைளய 16.16-17. ைவ வ ட றா க ந த . அ தியாய அ நிைலய ) நிமி நிைலைய வ ட ைறவானதாக இ ைவவ ட ) நிமி ேத த .jh trdq. பற அ லா நா ய ைடய ேவதைனய லி டா க . ப தா க ன . 1 FHMdpYs. ைல' எ . இ த ட ேநர . G`hup ஸலா ர அ தி ஜாமிஆ இர இர வ லகிய ெச ததி க .fs. பற றா க ன . ப (ரலி) அறிவ த ஸ தாைவ ஆய ஷா(ரலி) ந . எ ஸ தா ைறவானதாக இ ெச னா க அவ க இ அைழ க ெச ஸ தா ெசா 1.s ][. ெதா ன . ைறவானதாக இ பற இ ந த ட ேநர . ghfk. பற த ெச பாக த . இ ( வ லி ெச நிைலைய வ ட தா க ( . பற க தா க .

G`hup த ெச ) ' ப க தா க தா க . பற 1052 கால தி தா க றா க நிமி இ (ரலி) அறிவ ) அவ க அ ேபா 16. இ ேநர இ ந த ( கிரகண ச திர த ந த . பற . எ ைடய ைல. இ . இ அ தா சிகள அ . பற . ப ந ைறவானதாக இ நி றா க . ப ந ைறவானதாக த ைறவானதாக இ . 1 FHMdpYs.16-17.fpufzq. பற நிைலைய வ ட இ ன நி த ெச பற தா . எ . எவ பதி . . ய .fs. இ ட ேநர த தா க இர ட ேநர த ைவ வ ட ந ) ைவ வ ட ன நி ட ேநர ட ைறவானதாக இ த ந ெதா லா .jh trdq.s ][. பாக 1. ( ஸ தா த ைவ நிைன ]`P`{y. அ ெதா ட ேநர . நப (ஸ ஓ நிைலைய வ ட தா க ஏ ப ட கரா அ தியாய ட ேநர ெச வ லகிய நிைலய கிரகண ைத ந ைகய ட ேநர ைவ வ ட அ ய கிரகண றா க ட ேநர . அ தியாய இ அ பா நப (ஸ ேநர ெதா நி ந த . பற ந காகேவா அவ றி . . ைறவானதாக ெச அ தா சிகளா கிரகண த . ( த ைறவானதாக இ லா ெச த ஸ தா . எனேவ நப (ஸல) . இ ெச வ லி வ க தா க ெச தா க த வ லி . பற றா க ந ட . இ தா க ைறவானதாக இ டா தா க ) அவ க மள நிைலைய வ ட ைவ வ ட ) நிமி மரண தி காகேவா வா வ க . ghfk.fs.

ேம கிறா க க த நா ' நா ைவேயா நிராக ேக க ப டத ந உதவ க ெச எ த ந ைமைய தா க நா .fpufzq.fs. ghfk.s ][. அ ேபா . ேக டன . G`hup நா ெச ேற .fs. எ நிராக நப பத ேற க ேட ' எ ' எ டா உ க ைத ப தி தா க ேட ைல.jh trdq.16-17. ேம றினா க . அத ' எ ' எ னட வ ைடயள க ேடாேம ( அ நரக ைத டதி ேதாழ க ஒர தி வா ெசா காரண தினா லா க . 1 FHMdpYs. அ தியாய மா ப அப ப ய கிரகண தி 16. . ' அ ஏ க லா ' கணவைன நிராக கிறா க உ ஒ னட காணவ பாக அ ஒ ஏேத ைல எ 1. அவ க றினா க எைதேயா ப ஏ ?)' எ பா ேத . அைத நா நா . 1053 (ரலி) அறிவ ேபா க ?எ ைறைய றி வ ய ப க ேபா கைளேய அதிகமாக ேபா ) அவ க அைத உ அைத வ ட ேமாசமான கா சிைய ஒ ' இைற கிய நப (ஸ ைலைய ளள ேதாழ க ப தா . அ ேபா க ய ேக டா க . ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ]`P`{y. காலெம அவ கேள! ந க . அத இ த உலக ஒ உ நப பற . அத வா ந க ப நரகவாசிகள ' இைற நப (ஸ த ெப க அவ கேள! அ ) அவ க வ ைடயள ' ெப தன .

நா ' எ ேபா றிவ க ப ' அவ க ேட க க ேசாதைன ேபா ப (ெதா ெகா ைவ ெகா ஆய ஷா(ரலி) த லா . உ தன . ghfk.16-17. அவ ட .jh trdq.fs.fpufzq. ) 'ம க . G`hup உற . 1 FHMdpYs. ந ப வராக! நி ற ப ேபா .fs.s ][. நா க தைத நா ச ேதக திலி தவ க ந வ ைகயாள வ த ஜாலி தி) ' இ மன தைர உ தி டன ப றி தவ ெதள வான மா கக ைத அைழ ைப ஏ லவராக ந நி சயமாக அறிேவா ' எ (இ ேக கள க தி) (இைற ெச அவ கள வா . ேம ேக பா . எ . நப (ஸ என ப றிேனா ' எ ந ப ேபா ம க ைகயா றினா க ெச . ந தைலய வைர காணாத அைன ைத வானவ கள ட எ த உ பட. என . 'ஆ ' எ த ேசாதி க ப ெதா . அத ' ஸு ஹான ேக ேட ஏ ப ம க ேக ேட பதி அள ]`P`{y. ந ப நப யாவா க ன மய க ெதா கமான அள வ ட ன அைடயாளமா? . ஏேத தா க ) அவ க அ ஹ ம ைகயாளராக இ ைசைக ெச . ப வஹ (இைற ெச கள எ வான ைத ேநா கி . நரக ெந இ ஒ ன? எ ெகா வ தா க . ஆய ஷா(ரலி) ேந த எ ைசைக ெச எ அள நா ணைர ஊ றி அ லா இ த இட தி அறிவ உ வ க ல எ கிற ைடய எ ேந வழிைய ப ேட அ நயவ சக ைகய ) நி ேற ' நா க .

மண எ உ ) அவ கள ட ேக ேட எ 1054 16. நா . என . அ தியாய பாக த ெப நப (ஸ எ நா அ லா ) அவ க ெத யா றினா க ' எ .fs. அத வட னட யாசி க வ தா ைன அ லா மன த க க நப (ஸ பா கா . எ மா(ரலி) அறிவ நப (ஸ .fpufzq. ) அவ க க டைளய ெசா 16.16-17. 1. அ ேபா அவ கா பானாக! எ கள ) அவ க ேத றினா ேவதைன ெச 'க கிேற ய ப 'க வா களா? ைடய ேவதைனையவ ' எ றா க ]`P`{y. எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ேவதைனய லி த (ஸ . எைதேயா ெசா னா க வ ைடயள பா ' எ பாக அ 1. ேபா அ ைமகைள வ தைல ெச மா 1055-1056 தா . G`hup . ைடய . அ தியாய ஒ இைற ய கிரகண தி டா க ேன தா . 1 FHMdpYs. ghfk.fs.s ][.jh trdq. நா .

ப ரா(ரலி) உம (ரலி) ஆகிேயா காகேவா கீ ரா(ரலி). பற த . நி றா க .ப னா நி த . ப ன த நி ந த டா க . .fs. ப த ஸ தா . ெதா .fs. ைல. G`hup ஏ ப அ பா வதி (ரலி). ஒ கிரகண நா நப (ஸ ஏ ப ட ெதாழலானா க ந ட ேநர ( வ லி நி றா க தா க .16-17.s ][. தா க . ghfk. அ அறிவ ய கிரகண ஸா(ரலி). ப ன அவ க தி 13 ைடய மரண தி காகேவா வா வ ப றி அ தி ட ேநர ைவ வ ட நா ய ெச ற ப டா க ல ட ேநர ட ேநர ைடய ேவதைனய லி க டைளய எவ ன நிைலைய வ ட லா இ ப ைறவானதாக இ ர அ தி ெச க . இ ெச தா க . இ ளன . இ . (அ ெதா ைறவானதாக இ கா . அ ேபா ப னா க ைறவானதாக இ த னா க . 1 ப ன FHMdpYs. இ ந தா க ெச ேத ெசா மா ) .jh trdq.fpufzq. பற ஸ தாைவ வ ட பா றா க ெச றா க . இ த . ப ந த வாகன தி ேநர தி அவ க ) நிமி நிைலைய வ ட அ ) அவ க பக . ]`P`{y. ஸ தா ைறவானதாக இ திகைள ம க ைகய நிைலையவ ட ட ேநர த ய ன . அ இ இ ந . ம க ைறவானதாக இ த .

fpufzq. இ தி இர . எனேவ கிரகண ைத 1. ghfk. பற இர டா .s ][. அ தியாய இைற த (ஸ ய " கிரகண உ FHMdpYs. ப ]`P`{y. பற ) அவ க ." . 1 பாக 1. எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ) அவ க ெச இ தலி ெச அ தா க தைலைய உய கா றிறா க வ காகேவா அ தா சிகள ேபா ந க ெதா க . நப (ஸ ஓதினா க தா க ந த . பற . தா .fs.jh trdq.16-17. ட ேநர த . அ தியாய ம க றினா க பதி ம நப (ஸ 1057 தி ம ைறவானதாக இ த ஸ தா க ைவ வ ட ெச . ந ட ேநர ம ைறவானதாக இ . ய கிரகண ைக நட தினா க . அ (ரலி) அறிவ 16.fs. G`hup ன எ எ ட ேநர ஓதினா க ந . ப ளைவயா என இ பாக 16. எ ) அவ க ச திர எவ வர ைல. ந ஏ ப ட ட ேநர தைலைய உய ஓதியைத வ ட தா க லா 1058 கால தி ெதா . ைடய மரண தி காகேவா வா வ .

16-17. எ ஸா(ரலி) அறிவ எ .jh trdq.fs. இவ றி தி க . க அ ேபா தி நப (ஸ எ லா வ ெதா காகேவா அ தா சிகள அ ைக வ ந ) அவ க தா க ந லா க . ப . 1 FHMdpYs. ம கைள ேநா கி) ' இ த அ தா சிக காகேவா ஏ ப பத காக அ வதி லா அ ர ' எ வ ெதா ஆகியவ ைற நா இைறவைன நிைன க நா வ றினா க ]`P`{y. . உடேன ப திராத அள ன (ம கைள ேநா கி) கா வ ைர கிறா க ' எ தா . ghfk. அ தியாய அ தா க . ர அ தி இ ய ' கிரகண உ ப வாேற ெச ச திர எவ பதி வர ளைவயா ைல. என கிறா ப ரா . பா பாவம ந 1059 எவ த எ ைடய அ யா க கா ஏ ப டேபா சி ெச எைதேய ன ைடய மரண தி காகேவா வா வ த 16. அ . 1.fpufzq.fs. . அவ ைற எனேவ கிரகண ைத ந றினா க பாக ய கிரகண அ நி ப . (ப வ ன ள வ டேதா தா க அ வைர . ஸ தா னா க ெச ைடய மரண தி காகேவா வா வ ைடய அ யா கைள எ ச ந க ேதட க டா வ ைர கியாம . G`hup ைல.s ][.

ghfk.jh trdq. ம க ச திர ேபசி அ ைடய மரண தி காகேவா வா வ க வல வைர ெதா 16. 1 பாக FHMdpYs. எனேவ ந . அ தியாய அ க ' அ மாபஃ ) அ ' எ ஏ ப ட ) அவ க .fpufzq. எ ஷுஉபா(ரலி) அறிவ இ ராஹ (ரலி) மரண ' இ ராஹமி ெகா மரண தி காக ஏ ப வதி ப ரா தி பாக 1. த ேநர தி டன .fs. G`hup உைர நிக க வ தினா க . அ மா(ரலி) அறிவ ரகண (அ நப (ஸ அ தா சிகளா கிரகண தா .s ][. எவ ய கிரகண கிரகண ைல. 1. . வ லகியேபா ைரய .fs. ' ஏ ப ட ' எ ய . தா . அ தியாய கீ ரா இ 16. அ ேபா இர 1060 நப (ஸ லா றா க ) அவ க ைவ அவ ெதா ைடய த தி ேக ப . எ 1061 கிரகண ைத க ' எ க லா வ காகேவா டா அ றினா க லா வட .16-17. ]`P`{y.

அ தியாய அ ப ரா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க தா க பாக 1. எவ . எ . ேமலாைடைய இ லா இர 1063 ய கிரகண தவ களாக அவ கைள ேநா கி வ ைர தன .s ][. எ ெதா கால தி ைக நட தினா க வ அவ றி ப கிரகண ெதா க அவ கள நப (ஸ ர அ க தா . ம கள இர ர அ க ச திர ைடய மரண தி காக ைல. ) அவ க கள ய கிரகண 16. 1. 1 பாக FHMdpYs.fs.fpufzq. ]`P`{y. . ப ரா(ரலி) அறிவ நப (ஸ 1062 கால தி ெதா த 16. எனேவ மரண தி காக தேபா றி ப ள ) அவ க ைல. எனேவ கிரகண மரண ஏ ப ட வ லகிய அ தா சிகளா கிரகண ப தா த (ஸ ேபசியத அ வல ) அவ க ம . ghfk.jh trdq. உடேன நப (ஸ ெச ' எ டா க ப இைற ம க ) அவ க . ப ரா மக ) அவ க ப பதி தி க றா க ம க ய ' .fs.16-17. G`hup அவ றி வைர றினா க பாகேவ இ வா . கிரகண இர பதி . நப (ஸ அ ஏ ப டேபா . அ தியாய அ தா .

எ ஆய ஷா)ரலி (அறிவ (அவ க ர அ கள ெதா 1. எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க ைகைய ம க ேநர அத க பாக த பாக றி ெச ெச வா தா க இர கிரகண த ைற த ேநர ெச ைவ ந தா க ட . ர பனா வ லக இ ெச . அ தியாய நப )ஸ தா .fpufzq.16-17. . அ தியாய 16. ைகய 1067 ச தமி வ லி ஹ ர அ கள ' எ நா ஓதினா க நிமி த ' ஸமி அ றினா க க . 1 பாக FHMdpYs. 17.s ][. G`hup த த ப லாஹு லிம ம ஸ தா க ஓதினா க . தா .fs.jh trdq. அ தியாய நா ைக நட தினா க ைவ அைதவ ட 16. பற நா . ghfk. அதி 1065 கிரகண ெதா 1. ஓதி . இர ெதா 1064 . 1. ]`P`{y.fs. எ தா க ஹமிதா.

அ தியாய 16. ghfk. கால தி ' எ ய நா 1066 றினா ைக தைத தவ ர .fs. .s ][.jh trdq.fpufzq. ஒ ஸுைப ைக ேபா வ ெதா ர அ கள ைக நட தினா க இர டா ' எ ைக ) அவ க ய அ நா ப னா க க . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க தயாரா க (ம க க ெதா ேபா ேன ெச எைத அவ நப வழி ஆன இ அ ெச லா ெதா ய வ மா இ ) அவ க தா க . 1 பாக FHMdpYs. G`hup ேபா ஸ தா த அைனவ ஸ தா . மதனாவ கிரகண ர அ க ைலேய என உ வாவ ட ெச (ரலி) அறிவ ஏ ப ட வைர நப (ஸ இர ெதா ள ஸ தா வசன ம நப (ஸ ெச ஸு ஹு ேவ ெச ) சேகாதர ய கிரகண அைழ பத காக ஒ ஸ தா க உ தா . 1. அத கவ 'ஆ ' ெதா ேக ேட ெதா என ஸு றி ப டா .fs. ம காவ ந தியவைர அ தியாய ைத ஓ தவ ர அவ க ட இ ]`P`{y.16-17. க தா .

ghfk.s ][. ப பாக அ தியவ ஒ ெகா ன ைகய ெச அவ 1. எ ஸ தா ேபா க டாயமி ஸ தா ைல. அ தியாய இ அ பா ஸா அ தியாய ள வ என ப டைத பா ேத ெதா அலிஃ ' எ . அ தியாய ஸ ) அவ க எ 17. ஓதினா க பாக பாக ைணேயா எ ற ஸ தா அ தியாய ைத அ தியாய i அவ க சிறிய க கைளேயா ம 'இ காப ராக ஹுைரரா(ரலி) அறிவ நப (ஸ த FHMdpYs. எ (ரலி) அறிவ 1069 தா . அ த ெந றி றினா . எ ெவ வா ேபா ெகா ல 1. G`hup தைத பா ) நப (ஸ தி கிேற ) .jh trdq. 1068 கிழைம ◌ஃப ஹ ைகய அ தா அல இ லா ம ஸா எ ற .fpufzq. ஓத ப ேபா அ த அ தியாய ைத ஓ 1. 1 ெச தன . அ தியாய ெச தா . (ஆனா ெச 1070 ]`P`{y. 17. 17.fs.16-17. .fs.

எ 1072 (ரலி) அறிவ தா க ஏைனய ம கள தன . அவ க க ட ஸ தா . எ ந லி க அ தியாய ைத ஓ வைர ஒ (ரலி) அறிவ ) அவ க த ந ட தி ெந றி றினா .s ][.jh trdq. ம நப (ஸ ெச ) அவ க தா க ஸ தா த (ரலி) அறிவ ம காவ . G`hup ஜி . தவ ர அவ க ேபா த அைனவ சிறிய க கைளேயா ம ைணேயா எ வா ெச ெகா வ என ைஸ 1. 1071 தா .fs. அ தியாய இ அ பா நப (ஸ இ ெச ஒ ைகய ெச 'இ இைறம 17. பாக ஸ தா இ பாளராக ட தா . அ ெச தன . ghfk.16-17. அவ ெகா ன அவ பாக 1. ப தா .fs. அ தியாய இ ஸாய ேபா ல ப டைத பா ' எ ேத . 1 இ FHMdpYs. ]`P`{y. அ தியாய ைத ஓதி ஸ தா இைணைவ பவ க ெச 17.fpufzq.

அ ேபா அ தியாய ைத ஓதி ஸ தா ஸ தா ஹுைரரா(ரலி) நப (ஸ நா ஸ தா ெச தி ெச தைத நா ) அவ க 17. ஹுைரரா(ரலி) இத . அ தியாய கா 1074 ஸமா அவ கள ட அ அ தியாய ைத ஓதி தா . நா கா 1073 (ரலி) அறிவ ) அவ கள ட ஸ தா அ தியாய ைத ஓதி ைல.fs. நப (ஸ அவ க பாக இ ஸாப நப (ஸ அவ க பாக அ ெச 1. ந யவ ெச .16-17. அ தியாய ஸலமா அறிவ பா தி வ ைடயள பாக காவ டா தா க ந ஷ க க ேன . எ தா க ேற ேன தா .s ][. எ 1075 ]`P`{y.jh trdq. அ தியாய ைஸ நா ) அவ கள ட ஸ தா ெச 1. 1 நா FHMdpYs. 17.fs. அ ேபா ைல. 1. ghfk. G`hup பா ஸ தா க மா ேட . எ அ எ ந யவ ' எ ேதேன ெச தைத நா . அத .fpufzq. 17.

) அவ க ட க நா க வா க இ எ க ெந றிைய ைவ க இடமி அைனவ ஸ தா 1. (அதி லா அறிவ ள ெச ேபா லாத ேவா . எ ரபஆ இ அ தி உம (ரலி) ஒ ஓதினா க ெவ .fpufzq. கிழைம மி ப நி ந அ தியாய ைத ள) ஸ தா வசன ைத அைட த ]`P`{y. எ . ெகா கி ஸ தா .fs. அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ நப (ஸ தா .s ][. 1077 தா . அ தியாய 17.fs.jh trdq. 1 இ FHMdpYs. ேபா ஓதி பாக கா தா . உம (ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க அவ க ஸ தா அள நா ஸ தா ெச க ெச வா க அைனவ பாக 1.16-17. எ கா வசன ைத எ . ghfk. அ ேபா ெச ஸ தா அவ க ெச ஸ தா லாத அள ெந வசன ைத ெச கிய வா க ேவா . G`hup இற . க க ஓதி 1076 எ நா க ெந றிைய ைவ க இடமி ஸ தா 17.

16-17. அ ேபா ேநா கி) ' மன த கேள! நா ஸ தா வசன ைத ஓதிய ெச தவராவா . அவ க தா க னா . . நப (ஸ ' எ ேத அ ) அவ கைள ப . லா றினா ந ம என நாப ஃஉ 1078 தா . ghfk. எ கிேறா . G`hup தா க ெச . இ இத எ ஸமா ன? எ இ த வசன தி காக நா ச தி வைர நா ஹுைரரா(ரலி) வ ைடயள ]`P`{y. . ' நப (ஸ ஸ தா ெச ேள ேட இ ம யவ உம (ரலி) ஹுைரரா(ரலி) உட எ ெச தவ ர ஸ தாைவ அ ேக ேட ெகா ஸ தா (ம கைள . அத .fs. ஸ தா . அவ கிறவ றினா க ந லைத .fs. 1 ெச தா க FHMdpYs. ம க ஸ தா ெச தன . அ த ஜு ஆ வ தேபா அ தியாய ைத ஓதினா க . 1. அ தியாய அ ெச அவ க அேத ஸ தா வசன ைத அைட த ேப ெச ) அவ க .fpufzq. ஸ தா எ த ற மி ைல' எ ைல. ேம நாமாக வ ப ெச கடைமயா கவ றி ப பாக டா க தா ராப நா அ ஷ க ைல எ இ அறிவ 17.s ][. இஷா ெதா ற அ தியாய ைத ஓதி.jh trdq.

ஸ தா ெச 1079 ெச வா க அைனவ வசன ைத எ . எ க ஸ தா ஓதி கா ெச ேவா . njhOif ghfk. எ த கினா க .Uj. எ தா . எ (ரலி) அறிவ 1080 தா . நா க ெச ேவா . ) ப ெதா ப நா க ப ெதா ப நா க ேபா லாத ைக பாக 1. அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க அவ க ஸ தா அள நா க ெதா க 17. டா . G`hup ெதா கள ேம ெகா ேவா .f]. நப (ஸ ) அவ க (ம காவ க ெச தா க . 1 பாக 1. அ தியாய இ அ பா 18.18. அ தியாய க 18. அ நா பயண ைமயாக 1081 ]`P`{y. (அைத வ ட) அதிகமானா பாக க ெந றிைய ைவ க இடமி 1.

f]. எ ) அவ க 1082 தா ட அ (ரலி) உைடய ஆ சி மினாவ ர அ களாக 1. அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ நா உட நா பாக நப (ஸ மா றியேபா .Uj. G`hup உ ன உ ட மா மா (ரலி) (ரலி) க . ர அ களாக ம காவ க த எ வள நா கிேனா ' எ . 1 ய யா இ ' நா க த ஹா மதனாவ லி நப (ஸ ெதா அப இ ) அவ க தா க அன எ 1.18. பாக உ வைர இர (ரலி) ேக ேட தா க தா . njhOif ghfk. எ (ரலி). உம (ரலி) ஆகிேயா ஆர ப க ட தி ெதா ேத . ம காைவ ேநா கி நப (ஸ மதனா தி ' எ கின க வ ைடயள அறிவ 18. அ தியாய இர ப கால தி ர அ களாக ெதாழலானா க 18. அத கவ க ந 'ப ) அவ க ர க நா ட ற ப ேடா . 1083 ]`P`{y. ப .

இ த நா என ைக நட தினா க மினாவ பகரமாக றினா . G`hup . லாஹி வ ) (ரலி) உட .18. அ னாலி நப (ஸ ப ேபா ர அ க ' எ 1085 ]`P`{y. எ (ரலி) மினாவ ட எதி கைள க னாஇைலஹி ராஜஊ அவ க இர மினாவ தா . உம (ரலி) உட . 1 ஹா ஸா இ வஹ (ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க இர ர அ களாக எ பாக 1.Uj. ப ன கிேற கிேற 'இ ' நா . njhOif ghfk. நா ர அ களாக ர அ களாக ப றி எ த அ ச ைக நட தினா க 1084 யஸ ம இர ெதா 18. தா . அ தியாய அ ர மா உ மா இ ப றி இ இ இ எ மினாவ இர அறிவ க ' எ ெகா பாக 1. அ தியாய தி ள ப ட இர ெதா ெதா கிேற ர அ க 18. . எ ெதா ற ப டேபா றினா க ர அ களாக ஒ ர அ க (ரலி) அவ கள ட ெதா இ hத நிைலய . தி தி .f].

1087 றினா க . G`hup நா ஹ ைஜ உ ராவாக டா க உறவ ன கா தன . அ தியாய த (ஸ 18. எ ) அவ க க 1. அவ கள ஹ ஜி ப ராண ைய மா றி (ரலி) அறிவ ேதாழ க ரா க வ தி பவைர நப (ஸ ) அவ க 18.18. தா . எ ) அவ க தவ ர ம றவ க க டைளய நா ள டா '. njhOif ghfk. தகாத ஆ கான பயண ைத ேம ெகா உம (ரலி) அறிவ மாத ேச 1086 றினா க மண லஹ யவ களாக வ ட தவ ர . பலிய ட ப .f]. 1 இ அ பா நப (ஸ ) அவ க காைலய பாக மா 1. ]`P`{y.Uj. . அ தியாய இைற "எ த நா இ ெகா ெகா க இத இ பாக இைற த (ஸ ெப தா .

1 "எ த நா ெப க உம (ரலி) அறிவ 1. ) அவ க ைவ ெதாைல ள உறவ ன 18. 1089 தா ]`P`{y. G`hup ஒ உறவ ன பக ஓ . அ தியாய அன (ரலி) அறிவ '. njhOif ghfk. எ ய எ த க ெப தகாத ஆ '. தா .18. எ இ 1. அ தியாய இைற "அ இ த (ஸ லா இர க தகாத ஆ கான பயண ைத ேம ெகா என இ பாக மண லாம என அ 18.Uj.f]. றினா க தி நாைள வ டா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக தவ ர 1088 கிப ைடய பயண ைத மண ேம ெகா டா ட தா .

அ தியாய ஹ 18. G`hup மஃ ைப தாமத ப தி . (அதாவ வ ைடயள தா . அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ இஷா ) அவ க ட த ப ட (ரலி) வ ள பாக நப (ஸ ேச இர நா ர அ களாக ெதா ேத . 1 நா நப (ஸ ர அ களாக பாக ) அவ க ட ெதா . டா .18. (ெசா த) ஊ ைம ப நா ஆய ஷா(ரலி) ஏ ம காைவ மா ெசா த ஊராக இ 1. எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ெதா ைக ஆர ப தி ெதா ைக அ இர ர அ களாக தா த . எ கடைமயா க ப ட ெதா ெதா . ]`P`{y. ேத 1. அவசரமாக ெதா வா க ற ப வதாக இ தா .Uj. njhOif ghfk. பயண ைக (நா . 1090 ர அ களாக) அத கவ . ' உ ைகைய மதனாவ தா .f]. வாேற ந உ வாவ ட ெதா ஹுைலஃபாவ 18. 1091 தா . ைமயாக ெதா கிய வ ேபா க திவ அவ தன வள டன ) எ எ கிவ ேக ேட .

(அவ கைள ைம ர அ களாக ந ெச தினா க ல வா க பா க ப ைக எ . அ தியாய ஸாலி இ அறிவ வா க அவ கள க ப திேன ெச ஏ ப ன ம வாகன தி ' நட' எ இ ற பட ேந றி இஷா உப யான ெதா தா இகாம ெகா ைகக நல றா க ெதா கி இ ப தா பா க ஸலா ெசா அ தா க தா க . .18. 1 இ உம (ரலி) இ பாக 1. njhOif ghfk. இஷாவ லி ெதாழ மா டா க ெதா ெதா லி இர ஜ உ தாமத றி இ . ப ள ரவ ' நப (ஸ ' எ தா . இர அவசரமாக ெதா இஷாைவ ) அவ கள ட இற ) அவ க ர அ க ஸலா கிறா . ஒ அவசரமாக ேம எ மைனவ ஸஃப யா(ரலி) உட பா நட த 18. எ வா க தா . G`hup எ க ) அவ க றி ப மஃ ைப . . உம (ரலி) மஃ ைப தா க . .' என நிைன ன ன றி ப ]`P`{y. உம (ரலி) ெதா ப வாேற ெச டா க . தாமத ெப ய இைடெவள ெதா வா க வ வைர டா க . ப ற பட ேந ெகா .Uj.f]. அ ேபா ' நப (ஸ மி மஃ ைப ைற இ ெகா தி நாஃப 1092 தலிஃபா-வ .

எ கிேற ெச றா அவ க . அ தியாய ஜாப இ அ தி ) அவ க உப யான ெதா பாக இ ெதா 1094 அறிவ 18. ]`P`{y. njhOif ghfk. எ வாகன தி உம (ரலி) த றி ப வைத பா ைககைள அறிவ எ திைசய ெதா லா 1. தா ெச ெதா ெகா தி தி ேபா கிறா க கி லா அ லாத திைசைய ேநா கி . G`hup ைககைள வா ெச வ ததாக .18. அ தியாய ஆமி (ரலி) அறிவ நப (ஸ தா . 1 பாக 1. எ வாகன தி ெதா வ அம உப யான ெதா நப (ஸ ) அவ க அ . அ தியாய நாஃப 1093 ) அவ கைள வாகன வாகன தி நப (ஸ 18. 1095 தா . மதம பாக 1.Uj. ைககைள டா க 18.f].

1098 தா . அவ கள பயண க ெச ேபா எ திைசய த இ வாக தி கிறெத ]`P`{y. அ தியாய 18. அ தியாய இ ேபா 18. எ எ திைசய ைககைள ய மா டா க ெதா ெச வா க றா த . உம (ரலி) இரவ வா க வாகன வா க வாகன தி ைகய தா . 1 பாக 1. கடைமயான . மதம வாகன உப யான ெதா வா ெச 1097 ெச 18. எ அறிவ இ எ திைசய . அ தியாய ஆமி இ நப (ஸ ) அவ க பாக 1. njhOif ghfk.f]. எ அ தி லா இ உம (ரலி) பயண தி மதம இ தனா ைசைக ெச பாக 1.18. G`hup மதம பைத ப றி கவைல . அ வா ெச றா ததாக அத றி ப வா க . தா .Uj. ேபா ெதா ைசைக ெச ெதா ெதா அறிவ ரப ஆ(ரலி) அறிவ தைலயா ஸாலி 1096 .

f]. அ ேபா நிைலய க ைதய லாத திைசய ]`P`{y. எ லா ) அவ க அன எ திைசய வ . 1 பட மா டா க ம அம . 18. அவ கள அம ெதா கிற கேள . வ தேபா அவ கைள நா றமாக இ ேத . 1. ேம கடைமயான ெதா றி ப டா க ஜாப இ அ தி கடைமயான ெதா கி லாைவ ேநா அன ஐ த ஸ (ரலி) அறிவ க அவ க எ கி லா ெதா மதம ெச ெதா றா வாகன தி வா க எ ெதாழ மா டா க றா ' எ ைகைய ெதாழ வ அறிவ இட தைத பா அம கிழ ேபா ேநா கி வாகன திலி ெதா வா க இற .18. கி .Uj. கி லா அ அவ கைள நா க க எதி ச தி ேதா . எ ற இட தி தா . அ தியாய பாக ) அவ க ைககைள ைககைள வாகன தி பாக நப (ஸ ' நப (ஸ உப யான ெதா 1100 தா . G`hup ந ம க ெகா ேடா . njhOif ghfk. வாகன தி (ரலி) ஸி யாவ லி த ைர 1099 கள வா க 1. அ தியாய இ 18.

njhOif ghfk. ட ேதாழைம ெகா ர அ கைள வ ட அதிகமாக மா ெச இ 1101 மாதி பாக நா இ ) அவ க .f]. அவ க ைல. உம (ரலி).Uj. 1102 தா . எ ) அவ க இ (ரலி) ஆகிேயா கிற பா ' எ ேத ததி . ட ேதாழைம ெகா ெதா தைத நா 18.18. அவ க வ றினா த ட . ]`P`{y. அ ளன . அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ நப (ஸ இர உ வா தி வா க மா ேட ெச தைத நா ' எ தா . எ நா நப (ஸ ) அவ க உப ெதா ைககைள க அழகிய 1. G`hup ப பயண தி ேபா (ரலி). பாக உ நப (ஸ இ ெதாழமா டா க வாேற ெச . 1 எ ேக ேட பா தி காவ வ ைடயள . அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ 18. ' அ பயண தி லா அ லா ேத . . அத கவ க டா தா க நா 1.

18. . njhOif ghfk.f]. ஆய ஹான (ரலி) . அ தியாய ஆமி இ 18. எ இ அப ைலலா றினா : நப (ஸ ) அவ க எவ அறிவ இ ல தி ேவ ைவ ததி ள எ த றி ப ஹா ெதா ெதா எ ஹான (ரலி)ைய ) அவ க ர அ க ைகைய அவ க ம கா ெவ றிய ெதா ெதா ைமயாக தா க தா க ேபா எ . G`hup ம அம தி கிேற அ . பாக 1. பயண தி உப யான ெதா ேபா த ைககைள வாகன தி ெதா தைத பா தஹ ஜு ]`P`{y. ' நப (ஸ வ ஸ தாைவ டா க நப (ஸ 1103 திைசய இரவ தா . அைத வ ட தைத நா ெச தவ ர ேவ பா ' எ ததி உ ைடய கமாக ைல. 1 பாக 1. எ 1104 ரப ஆ(ரலி) அறிவ ) அவ க ெச ததாக உ ைல.Uj. அ தியாய 18.

உ ைன . உ ைடய ச தி ைம. ெசா உ தி க ைமயாள . நப மா க ம உ உ க த ளைவ அைன ைத . ப தி கைள ம ன பவ ைல. ைனேய ந ப ேன கிேற ெச கி வ . . ghfk. ந உ உ ' இைறவா! மி . எனேவ நா த. . நரக உ ைம நா உ ம உ ன டேம நதி ேக ேப இரகசியமாக (சிலைர) வண க தி உ ெச ைம. எ ெதா . அ தியாய இ அ பா நப (ஸ நி வ க வான மி உ உ தா . வான ஹ ம . உ . உ ைடய ைக ைவ ப பவ யவ ேள கமாக ெச . தஹ ஜு அைன பவ அவ றி 1120 (ரலி) அறிவ ) அவ க உன ேக 19. உ க அைன ைமயாள ைமயாள க . த. உ க வா ைம. நேய தவ ர ைடய உதவ ய ]`P`{y. G`hup .19. அைன உ ைம உன ேக உ ய மி ஆகியவ றி அரச க வத காக இரவ றி நைம . ப ர க . ற. வான நேய! உன ேக ளவ றி க க ைம. . (சிலைர) ப ேவ யா இ தி ப . உ ன டேம தி ெச த பாவ அைன உ ப ேட . உன ேக ைம. இைறவா! உன ேக க தியான ந ப க அைன ைம.j`[. வான ஒள நேய! உன ேக நேய! உன ேக எ மி அவ றி . 1 பாக 1.[{j.

G`hup பவராக இ ப தன. இ கனைவ ஹஃ ஸா(ரலி) அவ கள ட 'அ ைன நா எ பய படாத எ க ட ப ட ன றிேன தா இரவ அவ . நா உற ஆ றேலா இ அதி என ெத நரக ைதவ அ அ ேபா ேவ ஒ இ நா கன நப (ஸ க யவனாக ெச ைல' எ வட வானவ க ைற த ேநரேம தவ ர நா எ ேட அைத நப (ஸ . அத ைல. . அ ேபா கா ைன ேத ச தி ) அவ கள ட ) அவ கள ட இைளஞனாக . கால தி ஒ வழ க . 1 ெச ஆ றேலா தைமய லி றிவா க பாக 1.j`[. அ ேபா ேத நா . ghfk.19. கிேற ந க இ றிேன எ லா லவ ' எ உற இரவ றினா க வதி ெதா . . கிண த பா டா அைத நப (ஸ இ த சில மன த க லா ந க க றா க க ட ப ) அவ h மன த கள ேல மிக கன கன ஆைச ப ேட ெகா அ த நரக தி வ ஒ எ ேபா அவ க ப 1121-1122 றியதவா நரக தி வா வ . அ தியாய இ உம (ரலி) நப (ஸ ) அவ க எ ைர ப எ ைர க ேவ ப ள வாசலி ப 19. எ . இர வானவ க வ அத இர ெகா கிட தன .[{j. றினா . . ]`P`{y.

எ ஓ இரேவா. 1 பாக 1. எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க வசன க னா அைழ பாக 1. 1124 தா .19. அ தியாய 19. அ ைகய உ வா க ◌ஃப ெகா ேவ அவ கள கள . G`hup இர கேளா ெதாழவ ைல. அ தியாய (ரலி) அறிவ த ஒ ஸ தா வ சா 19. . எ வா க . ]`P`{y. அ ெதா ெதா ற ெதா ப ெச . ghfk.[{j. அ தியாய (ரலி) அறிவ நப (ஸ பாக ஜு ய ேநர ர அ க வைர வல ஜு ர அ க ைகயாக இ ஓத இர தா . இர 1125 தா . பதிெனா (வழ கமான) ெதா 1123 ) அவ க 1. ேநா றேபா 19.j`[. ◌ஃப ெதா வா க ஒ வ ெதா ைக காக ஐ ப ைக அ தி .

அைறகள ' எ வரவ 1126 இர ஆைட அண க தி றி ப உ லா ! இ த இரவ ளன? எ தைன ெபா கிஷ ள ெப கைள எ த எ தைனேயா ேப டா க 19. அ ேபா ைஷ தா பக ' வட மி ற வசன ம இரவ ைல. அ தியாய உ ஜி 1. எ . 1127 ]`P`{y. அ ேபா உ ைமவ 93: 1. அ தியாய மண ' இவ . எ ஓ எ தைன ேசாதைனக திற க ப இ லகி இ பா க ெப றினா ஸலமா(ரலி) அறிவ நப (ஸ பாக (அைல) சில நா ைடய இைறவ 1. ' ஸு ஹான ப வ ம ைமய . G`hup தா க ேவா யா ? நி வாண களாக . 2. உ ம அ ள ப ட ம ேகாப . ghfk. வ ழி த இற க ப ளன. 3) எ ைல.[{j.19. தா .j`[. 1 நப (ஸ ) அவ கள ட ைறஷ ட ைத இவைரவ வ ஆைணயாக உ ெகா பாக ள மி டா சா த ஒ ' எ ைல" (தி ) அவ க ஆ 19.

சில அம கைள . (ஆனா அவ கள ஹா ) சில சமய ம ெதா அ ததி ைல. ம க காரண .j`[. எ ெகா ேக டா க லா வ றிேன தி அதிகமாக ப ெச த க ேட தி . 1 அல(ரலி) அறிவ நப (ஸ தா . ) அவ க வ தா க . G`hup . அ ேபா ைகய ளன. ghfk. நப (ஸ 1. அவ . எ ெச ய வ அைத ) அவ க ஒ வா க ெச ேபா .19. ப ெச பவனாக இ ப ெச றா க ன த கிறா ' . 1128 தா . 1129 ]`P`{y. . 'ந இைற த ஓ க ேபாேத நா என எ த ம ெதாைடய பாக இ க ) அவ க அவ ைற ெச அ சேம இத நா பாக கள ஹா அ றி 19. அ தியாய ைலயா? எ உய க றாம ய மா டா க ெதா ◌ஃபா திமா(ரலி) அவ கள ட எ 18: 54) எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ னட எழ ' மன த 1. இைத நா லலானா க நா றியேபா .[{j. அ தியாய எ ெதாழவ ெமாழி அ ஆ நப (ஸ வ அவ கேள! எ எ (தி இரவ வ கிேற 19.

1 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க ம க ெதா அதிகமானா க நப (ஸ எ . ைன வரவ பா ப த வ ேவ ள வாய லி நப (ஸ ெதா ) அவ க இரவ ேலா நா காவ ைல. ஸு ஹு ேநர தா வ ேமா எ ட ' எ நா இ றினா க . ம றாவ ) அவ க நட ததா பாக ஓ தா க நி சயமாக நா கடைமயா க தா . ]`P`{y. .j`[. 19. நப (ஸ ப றி அவ கள ட டாமா?' எ 1130 ) அவ க கா ேக க ப ேக பா க க ேபா வ ' நா அள ந றி . G`hup நி ெதா வா க ள அ யானாக இ க . அவ கைள வ த .[{j. கீ ரா(ரலி) அறிவ இ ப நா ெகா 1. அ தியாய சில சமய இரவ . ghfk.19. இ 'ந க தா ஒ க ம உ திர ெச ப றி கள ட டேபா தைத இ ெதா ரமலா ப ம க இரவ ேலா ம க ேத அ தா க ெதாழதேபா ைக வராம மாத தி . எ தா . உ சிய .

அ தியாய ம (இரவ . அ ேநா றி உற 1131 ) அவ க வ ைகயா அவ கள 19. அத கவ க ) நப (ஸ அ பமான அம ' ெதாட ) அவ க எ ேபா ெச எ எ எ அம வா க ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ' எ எ ]`P`{y. அத கவ க . 1132 தா . ேம . ) அவ க வ . எ அறிவ 19.[{j. .j`[. ghfk. எ இ ன ஆ (ரலி) அறிவ தா . பமான ெதா லா பாதி இர வா க நா தா வைர . அவ க . 1 பாக 1. பற ேநா (அைல) அவ கள பமான ேநா வா க ஆறி ைவ ஒ ஒ நா ப (அைல) . லா இ 1. G`hup வ ைடயள ேக ேட தா க .19. அ தியாய இைற "அ த (ஸ லா ெதா வ மிகவ ஒ ப வா க வா க இைத அ பாக நப (ஸ ேக ேட றினா க பா வ தி ேநர ெதா ஒ ைக தா மிக வ . பற இரவ தி ேநர ேநா ைபவ '.

j`[. ஆய ஷா(ரலி) அறிவ உற வா க ைஸ . எ ததி ) அவ க ெச ெதா இ 1. 1 ' ேசவ ேபா ம ேறா அறிவ காண ப கிற பாக எ ப ேசவ 1. அ தியாய அன ' எ .[{j. வா க எ எ ேநர வ 1133 தா . வ (இ ேபா ) ஸஹ வைர ைல. அ தியாய நப (ஸ பாக ) அவ க காம இ நப (ஸ எ தா க ெதா . 19. G`hup ெச தன . ghfk. ]`P`{y.19. நப (ஸ 1134 றியவதாவ இ : ஸாப ) அவ க (ரலி) (◌ஃபஜ ) ெதா ஸஹ ைக . ஸஹ தயாராகி . எ மாலி (ரலி) த தா க வ ைடயள ேபா 19.

1136 தா . G`hup தவறான ஒ இ ம .j`[. 1 அவ க எ ஸஹ அன வசன க பாக அ வ ஓ பாக 19.[{j. அத கவ க வ டலா எ (ரலி) ' நப (ஸ ) . அ தியாய தத இைடேய எ க வள ேக ேடா . நா தா க ?எ ைகைய ' எ ேக ேட றி . எ அறிவ இர ட ண ேன நா நப (ஸ அ த ெதா ' எ 1. ghfk. ]`P`{y. அ தியாய மள எ தத (ரலி) அவ கள ட ஓத வாய ' நா ெச ) அவ க நி ட ெகா தவறான ெதா வ ைடயள 19.19. எ ஹுைதஃபா(ரலி) அறிவ ேட இ எ வைதவ ெதா தா க ேத . அவ க றியேபா அவ க ெதா ய ேநர ' எ 1. அத கவ க வ ைடயள தா க ேநர 'ஒ இ வ த ஜ ப . 1135 தா .

எ ) அவ கள ட ?' எ ெதாழ ேவ ெதா . G`hup ைக வ தன . 1138 தா . அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ ஒ வ எ வா நப (ஸ வ ெதா எ ேபா ப 1137 ' இைற நப (ஸ . 1 நப (ஸ ல ) அவ க வா க தஹ ஜு பாக 1.19. ேக டத பாக நப (ஸ 19.j`[. எ ர அ க ெதா 1139 ]`P`{y. அ தியாய இ அ பா பாக வத காக இரவ தா . ர அ .[{j. இரவ பதி 19. ஸு ைஹ (ேநர வராக' எ 1. எ (ரலி) அறிவ ) அவ க 1. வ ைடயள 19. அ தியாய வ த அவ கேள! இர ) அவ க வ தா க ' இர ெமன) ந ர அ ெதா ர அ களாக சினா ஒ . ghfk.

19.19.j`[.[{j. (நப (ஸ ) அவ க ெதா ன ஆகியவ ைற வா க . அ தியாய அன (ரலி) அறிவ நப (ஸ ேநா ) அவ க ைப ெதாட ைக ப றி ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ன ஏ (சில பதிெனா ர அ க ர அ க ேக ேட . . எ 1141 வா க வ ேச . G`hup மள . ேநா நா க நிைன ைப வ ட மா டா கேளா எ ]`P`{y. (சில சமய ) . அ தியாய தா க ) அவ க இரவ பதி பாக 1. ேநா வ ேதா கமா டா கேளா எ வ வா க . சில சமய எ வ ைடயள பாக 1. ghfk. தா . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ெதா 1140 தா . ◌ஃப ைடய ஸு ர அ க ெதா 19. 1 ம றியதா நப (ஸ ) அவ கள அத கவ க ஒ ப : இர ◌ஃப ர அ க ைடய ஸு .

ghfk. ஒ கிறா . பட ய சி . அவ நிைற தவராக 19. இ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 1.j`[. எ ேநா பா க மகி கிற ட . ந 1142 ெவா அவ அைமதி 19. அ தியாய இைற "உ ேபா மள த (ஸ ) அவ க ஒ உற கள கிறா எ வ . உற ஒ . 1143 ]`P`{y. 1 நா ெதாட ேநா ெதாழ க யவ களாக பா க வ ப னா அ வாேற பா ப . G`hup ைத அைடகிறா ' .19. அவ கைள க யவ களாக பா க வ ப னா அ வாேற பா ப ! பாக நிைன 1. அ தியாய இர லா இ அவ அைமதிய றவராக. எ இ ெனா கிற கைள இ ைத அைடகிறா .[{j. . அவ கிற . அவ ெதா தா ம ெறா ட றினா க ேபா உ பாக கிற ைவ நிைன தா அவ . அவ மன ைலெயன காைல ெபா தா . ேசா ப என அ அ தா ெபா ைஷ தா ேபா வ ழி ெச காைல அவ கைள .

19. எ ) அவ க ந கழி கிறா . ) அவ கள ட அவ இைற ைகைய காதி (ரலி) அறிவ சி ட தைல ந .[{j. ெதா . 1144 கி ெகா கழி சி தா . அ தியாய த (ஸ க ப ெதாழாம மன தைர உற ப றி றி ப கியவ " எ ந ைஷ தா ேட இ ற ப ட வ 19.j`[. வதி ைல ' ைஷ தா . 1 ஸ ரா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க ' அவ ெதாழாம பாக க தா க உற வ எ பவ 19. G`hup எ ) அவ க தா க 1145 றினா க ைக . அத ' எ நப (ஸ வ ைடயள . அ தியாய அ ஒ கனவ ஆைன வ ள கமள தா . ghfk. டா கிறா . ]`P`{y. எ வ வைர காதி பாக 1. லா நப (ஸ க ெதா 1.

fh kjPdhTila gs. ghfk.kf. G`hup . 'எ னட எ னட ன வான தி யாேர ேக டா N கா னா இற ப ரா அவ அவைர நா கி இரவ தி தா ெகா ம ன அைத கிேற கிேற .20. எ ஸய (ரலி) அறிவ வ வரமாக பாக தி இ கிேற 1. ள வாய லி 20. அ தியாய நப (ஸ ெவா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ம கா. யாேர பாவம இர கீ . ைடய ப 1. அ தியாய ெதா வத சிற 1188 தா . 1 'ந ைடய இைறவ றி நா அ ஒ கீ க யாேர எ எ வா என அ அ னட ேபா . ) அவ கள டமி ற ப தா . மதனா பாக ப ஒ நா வைத கா 20. ' '. (1197வ ஹதஸி இ .spthapypy. எ ெச திகைள ேக ேட க) 1189 ]`P`{y.

எ ஜி அ ஸா ஆகிய ) பயண ேம ெகா ள டா தா . எ வ தவ ர ஏைனய ப ெதா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 1. அ தியாய அறிவ 20. ைடய . 1 இைற 'ம ப த (ஸ ஜி ஹரா .fh kjPdhTila gs. 1191 தா . ள கள ெதா ைககைள வ ட வைத வ ட எ சிற ததா தா . ]`P`{y.spthapypy. ghfk. ம ெதா 20. அ தியாய இைற அறிவ . றினா க ஆய ர : 1190 ) அவ க ஹராைம தா க ைமைய எதி பா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ த (ஸ ம ஜித தவ ர (அதிக ந 1. ம ள கைள என அ பாக ) அவ க ஜி ப ளய என அ பாக நாஃப னபவ . .20.kf. G`hup '.

fh kjPdhTila gs. எ ெதா மைற 1.20. ம கா ெச த பவைர த ேநர ைத 20.spthapypy. ghfk. G`hup .kf. ப எ பா ப இ உம (ரலி) அறிவ ேநர ைத பாக அ 20. ேம வழ க வ ர அ க ெச ' நப (ஸ ப ள ) அவ க உைடயவராக இ தன ' 1192 தா . பகலிேலா தா . ைடய ேதாழ க எ த ேநர தி கள . இரவ ேலா. உதி . எ தனா ேபா ேற ெச க மா ேட ந க ேத கிேற . 1 இ உம (ரலி) இர மா டா க கஅபாைவ ெதா வா க . ஆய ெத ய காத க 1193 அறிவ . அ தியாய லா இ ெவா எ இட தி சன வ ஹா ெதாழ ஹா ேநர தி இர கிழைம அ . ]`P`{y. 1. அ தியாய எ ஒ வாகன தி பாக நா ள நா ெவள ேய வர மா டா க நட றினா க தவ ர ேவ வர வ ய நாள ம காேம இ ராஹ ெதாழாம ள க அவ க வல வ ைழ த பா நா .

எ ப 1194 ) அவ க காவா இ சன ரகஅ க எ ஒ கிழைம அறிவ ேக இர பாக "எ ெவா ' எ 1.spthapypy. G`hup தி வ க தி .20. 1196 ]`P`{y." ைஜ (ரலி) அறிவ 20. எ பா லா ப 20. அ தியாய எ இைற த (ஸ ைடய வ கா கள என அ பாக 20. 1 இ உம (ரலி) ஒ ' நப (ஸ ) அவ க ப வ ள பாக ெவா ஒ வா க அறிவ ) அவ க ப அ 1.kf. 1195 றினா க " ைடய மி ப இைட ப ட ப . ம ேறா .fh kjPdhTila gs. ள நட ெதா வாகன தி வ வா க வா க உ ள எ . எ 1. ghfk. அ தியாய நப (ஸ சன தா . அ தியாய பா கிழைமகள தா க ள வ நட வா க வாகன தி பா .

1 எ இைற த (ஸ "எ ைடய வ கா கள க ஸ பாக அ எ ஒ ள ஸய (ஸ ) அவ க 1. 20. G`hup டா நா க க தகாத .spthapypy. அ தியாய றினா க ைடய மி ப காவா அ என அ ) அவ க தா .20. ேநா ேநா க ெப டா நா " இைட ப ட ப ைடய மி ப . ghfk. எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 1.kf. மண கணவேனா. மண பயண ெச ய ஆகிய இர . வ ஷய ெச ெப ைணயாக இ ஹ ஜு லாம ெப நா கைள றினா க . எ தி வ க தி ைடய ஹ '. ]`P`{y. ேநா . இர நா என க பயண உறவ னேரா 2.fh kjPdhTila gs. எ அ நப (ஸ ஆ . 1197 ) அறிவ நா தா .

]`P`{y. ghfk.20. ஸு ஹு ெதா ததிலி 4. ம ஜி ஆகிய ெதா தததிலி ய ஹரா .kf.fh kjPdhTila gs. அ ஸா ைமைய எதி டா . G`hup பா (பயண .spthapypy. ம ப ய உதி மைற வைர ஜி னபவ . ம ள கைள வைர ெதாழ ஜி தவ ர )அதிக ந ேம ெகா ள டா அஸ . 1 3.

SULTHAN Visit: www.com .கா பாக தமிழி 2 SAHIH AL BUHARI TAMIL BOOK-Eெதா : ER.webs.tamilislam.

த ைகயா இர ேட த கிேன . nra.Ak.21. பற அவ க கல க) ைத . 2 பாகõ-2 ெதா ைகய ெச பாக 2. நப (ஸ வ ழி தா க . அ தியாய இ அ பா எ 21. gpw nray. னா(ரலி)ய அகல ப க திய ஓ ப னா) ) அவ க வ ெகா அ த இரவ வைர அ ல அத ச அம தா க . ஒ க( திய ச . நப (ஸ தைலயைணய பாதிவைர அ ப த வைர ல ]`P`{y. 1198 தா . G`hup ) அவ க நள ப அத கினா க க திலி .njhOifapy.@ ghfk. எ (ரலி) அறிவ சிறிய தாயா தைலயைணய ப ற ெசய ைம அவ கள மைனவ (ைம ப .fs.

21. .@ ghfk. நா ) வ லா கர ைத எ ற தி ெதா எ ) க ெதா பதி தா க சிறிய ற ப ஸு ன ) ந ஜா» ய டமி தா . நா அவ க ேற இர 1199 (ரலி) அறிவ ) அவ க எ (இட வல தா க வசன .fs. 2 வ ல கிவ ' ஆல இ ரா ஓதினா க . எ ேம இர . ) தி ற தி ப னா க . பற அதிலி அழகிய அவ க ெச அ ேபா எ த ர அ க ன அளவ இர இர ர அ க பாக 2. இர இ இர ர அ க வ த ள நி ைவ அ தி (ப எ தைலம ர அ க . . அவ க ஸின யாவ ப ப ெதாழலானா க (வல ர அ க ைக நட தினா க லா ப வ ெதா அ ெச கள ர அ க ெதா கைடசி பா திர ைத ேநா கி . ேபா ஸலா தி அவ க நா வா க ப யேபா ]`P`{y. G`hup க . அவ கள த காைத இர . பற ெச . பற வ உ ேற ெச ) அவ க ைடய வல .njhOifapy. ப ' அ தியாய தி க வ ட ப ட ேதா ைறய ேபா நப (ஸ ர அ க ப ெதா ஸலா க (அப ஸலா . nra. gpw nray. ம ேவா .Ak. ம தா க கைள . அ தியாய கால தி இ ) நப (ஸ ம ெதா 21.

ெகா ேதா .njhOifapy. எ (ெசா த ) ேதைவ ேப ஸ றவ வ அ க (ரலி) அறிவ கால தி பாக சில அ . (ெதா உ 1200 ைகய " எ 2. G`hup ப க ம க ) . எ ேப வா . 2 றிேனா . ந ]`P`{y. எ க ஸலா ெதா ைக பாக 2. எனேவ. இ நிைலய ஆ 02: 238) வசன க டைளய கள ஒ ' ெதா அ வ த ைககள ள ப ட . ற (தி டா ைல. nra. ◌ஃ ட தின ைடேய சமரச ற ப டா க வ த ளன" எ தா . எ ) ' நி சயமாக றினா க .Ak. ெதா ' நப (ஸ ) த ைக ேநர ) அவ க க ப வ த (த க கிறா க ெச ப லா பண ய ைவ பத காக நப (ஸ (ரலி) அ (ரலி) நிமி தமாக ேநர ேதா . அ தியாய ைஸ எ இ நா ேதாழ ட க தலாக இ அத ப அ ன ெதா க க ேபச (ரலி) அறிவ இ அவ கள ட அ ேபசி ேச வதிலி றி எ 21. ேடா . 1201 தா .fs.@ ghfk.21. அ தியாய அவ க வ 21. gpw nray.

இைத லா வ வ ெசவ காண சா தி தா . gpw nray. G`hup வ ம ' ெசா ம றவ . ச (ரலி) ெதா வ ைசய ப னா இகாம . இ யா ப ைசைக லா 2.Ak. ெபயைர றி ப ற நப )ஸ ைகக அ அ ஒ (அவ க லா அப வ ]`P`{y.fs. டா . ' அ ேகேய நி பராக" தா க . ' ந (ரலி) ெதா ஒ . ெசய . எ ம ஓ ெத வ கிேற தி " என அ நப (ஸ நி ப றா க ப பா ப (ரலி) தி ப க (ரலி) ) அவ க .njhOifapy.21. ேக உ யன .நப ேய தி ஏ பட மாக! . அ ைகத டைல அதிக நப (ஸ நப (ஸ ப ெகா வ ைக ைக நட த ஆர ப ைகத டலானா க தா . உடேன காதவராக பா தா . nra. ப லா ேன ெச ெதா வ ைசகைள ம க பள அ ேபா எ னா நி நட தினா க பாக தி அ லா அ தஹி றா க ஸலா ெபா கள த வ ைசய ைகய தேபா அ நி பைத ைவ க .@ ghfk. அ தியாய அ உ ) அவ க ) அவ க ைககைள உய நட . அ ப (ரலி) த பாம ) ப றமாகேவ நட (தி ) அவ க ேன ெச ெதா ைக றி வ ேதா அ லா 1202 )ரலி( அறிவ ேபா வ வ லான எ ம ேநர தி வ ல ெச றிய தா . உடேன நப (ஸ 21. 2 ெதா அ ைக நட ப கிற களா?' எ (ரலி) றினா . ம க இ ேக டா .

2.21. உ இைற த த )ஸ ஆ க தியாக ந லா ). எ 21. ]`P`{y.@ ghfk." 1204 றினா க ைகத த சா தி ைல எ அ யா 1203 றினா க ய 2. எ (அவ க ய ம அ ைவ லா லா வ தவ ர யா வ மி " எ க ல யா க ! இ ஸலா . gpw nray. 2 எ கள ம ஏ பட உ அ தியாக ந த லா கிேற மாவா க றினா வான .fs.Ak. nra. G`hup மா . .njhOifapy. அ தியாய அ ள எ ஹுைரரா(ரலி) அவ க பாக ல யா கள மிய ) அவ க க ந யவ ஹ ம (ஸ எ றியவ களாவ க பாக வ மாக! வண க தி . அ தியாய இைற த அ த (ஸ ஆ .. வா ந க . அ கிேற லா ந ' என றி ப டா க 21. ெப க யதா ெப க ய . ைகத த அறிவ தா .

21. nra. ைக ெதா ஆய ஷா(ரலி)ய ம கைள மகி தா . நப (ஸ சிய தா . எ (ரலி) வாய லி ைக நட த வர ேபாகிறா க ெதா ெதா ப ள திைரைய வ ல கி அண வ றமாக வ லகலானா . G`hup எ ) அவ கைள மாறிய ண க . எ மாலி (ரலி) அறிவ க கிழைம ப அ (ரலி) அறிவ 2. (மரண ெகா ெதா த ' எ கவ ேட ைக தவா ைகய த டா க கவன ைகயா .Ak. 2 ஸ இ பாக இ ம க நி ப (ரலி) தி அவ க ெகா ெகா சி ) அவ க பாம ப க ெதா வ டா க ைழ 2. அ அைறய காரணமாக ம க 'ந அைற மரண பா . 1205 ைக நட தி ) அவ க வ தா க பாக ெதா ெதா நப (ஸ 21. அ தியாய தா . அ த) தி ெரன அவ கள ட எ 1206 ]`P`{y. நப (ஸ க திைரைய தன . 21.njhOifapy.@ ghfk.fs. நப (ஸ ைசைக ெச ைறய தின . gpw nray. அ தியாய அன தி ஸஃ வ ட ) .

gpw nray. அவ த றினா . எ வேன! உ ழ ைத . ஆ பவளாக இ ) (மன தி ' இைறவா! வ ப சா கள மகைன ' ஜுைர ' எ க எ (மன தி அைழ தேபா த த ெகா (மன தி ைன அைழ கிறாேர" எ எ . ]`P`{y. ேக?' எ த ைத னா ' என வ ைடயள த .fs. ' இைறவா! நா ஜுைர ப ரா வ ெச யா பற த ஆசிரம திலி 'த ஜுைர ைடய ேக யா ?' என என அ தா ெப .njhOifapy. ம ' இைறவா! நா க தி தி தா . G`hup . nra. .21.Ak. 2 இைற த (ஸ கால தி ) ஒ ) அவ க ெப றினா க வழிபா அைழ தா ! ' இைறவா! நா அைழ கிறாேர!" எ அ ெப அைழ தேபா ' ஜுைர ' எ எ அைறய லி ெதா ஜுைர அைழ கிறாேர!" எ . இ த தா அவ அ ெப ழ ைதைய ேநா கி ' சி ழ ைத ' ஆ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ க எ ெதா ெணா ைன ' ஜுைர ' எ றினா . அ ேபா ஜுைர மரண வ ெப றா ' ஜுைரஜு டா ' எ என ேம அ ைன க எ தா அ ெப க டா " தி ஜுைரஜுைடய ஆசிரம தி ழ ைதைய ெச தா அ ெப இ தா .@ ghfk.. ம ேக க ப டேபா இ ழ ைதைய என வ ஒ எ ெகா ) வ ழி காம ேம எ ெதா ) தா றினா . அவ அவள ட இற கி வ ேக டத அவ அ வா பற த ெப ற ெகா றினா .

@ ghfk. 2 பாக 2. எ இைற வா த (ஸ ) 1208 தா .fs. அ தியாய அன ஒ ம 21. அ தியாய ஐகீ (ரலி) அறிவ ெச ேபா ெச வெத அவ க பாக றா ைண ஒ ெவ ப தி பாக ெச நா க த அதி 21. எ ேபா ெச ட ெதா தி கிேறா . எ ைவ க இயலாவ டா த கள ஆைடைய வா .Ak. ஆய ஷா(ரலி) அறிவ அவ க திய மன தைர ேநா கி ' ந மாலி (ரலி) அறிவ வ வ சம ப ைற ம றினா க இ 1207 தா . எ 1209 தா . நப (ஸ ) அவ க க ைத தைரய ஸ தா 2.njhOifapy.' எ இ . நப (ஸ ) அவ கைள ேநா கி எ ]`P`{y. G`hup கா கைள நா ந . 21. nra. அ தியாய ெதா வராக. gpw nray. 2.21.

nra.Ak. gpw nray. அ தியாய ர ேபா . அவைன ெகா லா பா 1211 தா . அவ க அ ஸ தா கைள மட கி எ ேட றியைத ) றினா க . . G`hup . ]`P`{y.21. அவைன நா ைலமா 38: 35) எ வ ேத தா க ைகைய ெச க அவைன அ 2. அ பண ய அவைன ஒ பாக ெச ேவ 1210 ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ஒ அ ெகா . எ என கா சி த லா ெதா என ெமன வ வழ (தி நிைன ைகைய எ ண ேவ ஆ ெகா இழி தநிைலய இ ெதா ெதா ைவ ப ேன . (ெதா றி காைலய ப . . காத ஆ சிைய என வ டா ேட க ) அவ க அவைனவ ெச ) ைஷ தா ப கெள யா த ய . 2 ெகா ேப உடேன கா ெகா ேவ பாக அ .njhOifapy. என எ எ ைன வ ரலா த கா ைக 21.fs. அவ க தா . எ அறிவ தா . அவ க 2. அ தியாய 21.@ ghfk. (அதனா லா வட வா க கைள ந ஓட ந வழ நப (ஸ வ றா .

நா நப (ஸ தி கிேற பா தி கவைல ட வ க அவ கிழவைர த ) அவ க .@ ghfk. 2 அ வா எ ெகா ஒ மிட தி ஹ ேதா .Ak. nra. அவ ட ைத யா ஆ ேறார தி ெதா தி ம ேறா தா க . பற வாேற இர தா க ம ெறா டா . வாகன அவைர இ ற நப ெப யவ ெதா . கிரகண ஒ ெக வ ெச 21. எ ெச பமான 'ந ட க ஆ ) அவ க வாகன ைத அத வைதவ ட எ என றினா . gpw nray. அ த ேபா கள ேம ஒ ப ஸா(ரலி) எ ஏெழ வாகன பற அ ேச பாயாக!' என ட தின ெகா தா . அ ேபா ைகய ப அைத ெதாட கா ஜி யா த ெதா றியைத ேக அ ல மா த ஒ ெகா தான ேத ப க ைத இல வா கிய பைத இட பாக ஓடவ ட தி ப 2. இ ]`P`{y.njhOifapy. 1212 ஏ ப ட ைற ஓதி தைலைய உய ட வ தா . .21.fs. G`hup ந ட ெச . அ தியாய ைற ய ெச ேபா த வாகன தி தா . நப (ஸ கிேற நா க வாள ைத ேதாழராவா . ஸ தா ெச தா க . பற ந எ நி ட ேநர அ தியாய ைத ஓதினா க . அ ேபா ' இைறவா! இ த வேத என . நப (ஸ தா க ) அவ க . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ அ தியாய வ றினா .

ப ளய ேன இ பாக எ சி ர ]`P`{y.fs. எனேவ இவ ைற ந க தி ேன ெச ைஹ எ றினா க ய.Ak. அவ க க தா டா வா கள வ ேபா பழ ெகா ைத ைன ந ெகா க ! என ேன ெச திரா ைச ேபா திைய அழி க க க ேட ) எ சிைல க க க நரக தி .21. அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ கி லா தவ கைள எனேவ. nra. 2 ர அ தி அ ெச லா வ அைவ உ ைன ய ஒ அ (கா ப தி ம ெறா ெசா ப 2. ப கைளவ அைன ைத எ தா க அ தா சிகள 21. G`hup கிறா உமிழ ேவ னா க . . நா இ எ இ ன இ த இட தி க ேற ப . gpw nray. எ தா . நரக தி ஸாய ப ) வழிபா ைட உ ந ப டேபா ைச ெச க ப ட எ வா கியவ " . திைசய க த ( வ ட 'அ ெதா இற 1213 ெகா கி வ த லா உ தா ைகயா டா க க க அைத .njhOifapy. நா ஒ வ பவைன ேந எ ேட க தைத . ச திர கிரகண ' உ வல க ப டேபா . யாேர என றிவ இர ேட .@ ghfk. பாக அவ க வைர ெதா க நைடகைள சிைலக க ளைவ. டா ' .

@ ghfk. பாக 2. இத தா . எ 1215 (ரலி) அறிவ ெதா . என இட னாேலா. G`hup கைள க எ தி ) . அ தியாய ஸ இ நப (ஸ ) அவ க ெகா ஸஃ வா க ட றினா க உைரயா பேவ அ ய க ட றமாகேவா எ சி பாத தி 1214 " கிறா . தம டா . 21. அ தியாய எ இைற ெதா வல ேபா 21. 2 யாேர உமி தா த இட ற தி உமிழ " எ இ உம (ரலி) றினா . பாக 2. எனேவ. எ த (ஸ த ) அவ க இைறவ ப அன (ரலி) அறிவ தா .21. gpw nray.fs.Ak.njhOifapy. றமாக த இட . nra. ேபா சிறிதாக இ காரணமாகேவ ' ஆ க த த ேவ (ஸ தாவ லி ]`P`{y.

எ மனதி றின. 2 உ கா ெப வைர ந கள ட பாக க 2. தா . நா மனதி ப னா க அ ெகா ]`P`{y. வ ஷயமாக (ெவள ப வ ெமாழி க ேவ ) தி 1217 (ரலி) அறிவ அ ஸலா (அப ஸின யாவ லி 21.Ak. அ தியாய அ லா அவ க ெதா அவ க ஸலா நி சயமாக ெதா அவ க எ ைன த ேவைலைய அவ க த சில எ ம ண க நா . எ தி என ேகாபமாக இ க எ லா எ தா . நா ஸலா ம எ ேம . G`hup ேட அ த றிேன லா தாமதமாக வ ததா றி . nra.fs.njhOifapy. ேம நப (ஸ ம ப ) . எ ேபா வா க ) தைலைய உய .21. நா 2. (ரலி) அறிவ ஸலா பாக (ஸ தாவ லி ற ப ட ) அ நப (ஸ ) அவ க ைல. அ தியாய ஜாப ப ெத 21. பற . என பதிலள சில அ வ வ றவ ேதா எ க கவ உ . ெதா ளன எ த றினா க . gpw nray. றிேன ைக அ தாத க 1216 அவ க .@ ghfk. அவ க பதி ப வ தேபா ைல.

நப (ஸ ப ேர!" நப (ஸ ெகா ஸலா ைல எ தா . gpw nray. ெதா கிற களா? (ரலி) (ரலி) ) வ ைசய ) (ரலி). ப றா . அவ க ஏ ப டன. ம க ப னா ந நட இகாம கிேற ெசா வ ன ப லா ெதா றினா . அ தியாய ஸ ப . G`hup ைக றினா . அ ைக நட அ ப ) வர தாமதமாகிற எ அ பதாக நப (ஸ வத காக நப (ஸ ) அவ க வத க இ ெச ற ப டன . (நா நப (ஸ வாகன தி இ இ த ப அ த தாமதமான ேநர ெந 'அ கிவ ட எ ேக டா .fs. அ ேபா ( த ப ]`P`{y. எ ஸஃ அவ க அவ க பதி ன ெகா 2. அ ேபா ) வ .Ak. உடேன. அவ கள ைடேய சமரச ட ெந கிய . 2 ஸலா றிேன ச ேதக க றிவ நா றினா க ேநா கி த பாக ெதா . ெதா (ரலி)ய ட ) அவ கள ட (ரலி) அறிவ ேதாழ க ைல. ) அவ க றா க .21. nra. . ஸலா மதம இ ெச றவ ம ததா 21. எனேவ. ந வ ப லா (ரலி) ெதா ைக ம க (ெதா வ ைசகைள லாத திைசைய தன . .njhOifapy. ேன ெச நப (ஸ நி . என 1218 அ சில ைபவ ட றிேன தா ெதா தி கிைட த . ைக நட த) த ப பள றவ ) கி லா அ ெகா ைமயாக பதி பதி ட தின ைடேய தகரா ைக ேநர வ உம வ தேபா க .@ ghfk.

(வ ைசய ப ர சிைன ஏ ப டா ம க மக தி ப ெதாட ேன ெச யா த பற ஹாஃபாவ தா க அ ப ேய (தி ைககைள " எ ைசைக ெச யதா ம கைள ேநா கி ' ம கேள! ெதா எனேவ. அத த கிற க ேக றா க . 2 ம க ைகத டலானா க ஆய ம க நப (ஸ ) நி றி நப (ஸ )அவ க அ லா நி றா .21.njhOifapy. ப ர சிைன க யதா ' ஸு ஹான ப ேர! நா . தி வ ைசய ைல" என தா .fs. அ . G`hup . ெதா என (ரலி) ெதா ைகைய ) அவ க த ஏ ப டா ப . ள ) ைக நட தினா க ஏ தேத 1219 க ப நக ெதா ப ைர ேநா கி ' அ ைக நட கமா டா . லா உம ?' என ன ைலய . எ அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ இ ப ைக ைவ ப த ? ைகத னா ைகய த ெப ைக நட த ம த (ஸ த திய ) ]`P`{y. அ தியாய 21. தம ைகைய உய பாம ெதா ப தா .Ak. nra. நப (ஸ தா க ஏ க ற ேக டா க பாக ேபா ைகய தி . ' . அ அதிகமாக ைக த அ றினா . gpw nray. ' இைற ெதா பா (ரலி). பற ப பா மா அ அ ப ) ப 2. அவ ம க (ரலி).@ ghfk. ெதா ைசைக ெச ைவ ெதா .

அ தியாய அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ இ ப பாக ைக ைவ உ பா இ நப (ஸ எ ஹா ) அவ க த வ ைரைவ ெதா ெகா ெபா ேதா இ க டைளய ேட த அஸ இ ம க றி ப ட ப ள . 2 அறிவ பாக ப நப (ஸ ) அவ க இ 21. எ 1220 2.@ ghfk. gpw nray.Ak. nra.njhOifapy. எ ட றினா க தா .fs. த ) அவ க மாைல ெபா . ஓ கி வழ இர மா . த ' நா ேதா.21. ெதா 2. G`hup ப ேவகமாக . ெதா ேத . அைத ]`P`{y. க ப ள . அவ க ஸலா ெகா ல தி ெச வ தி ஆ ச ய ப வைத க ட நப (ஸ ேபா பைத நா என 1221 (ரலி) அறிவ மைனவ ய க வ 21. அ தியாய வா வ எ கள ட பவ " என வ ள கினா க அ ஒ ப னா க ைல. தா . எனேவ.

மறதி 22. nra.Ak. த நிைலய றினா என அ இர ஸ தா க ஸலமா கிறா . எ எ த . " எ . பா ப ஓ பா " எ மறதி ஏ ப டா அ தி 21.fs. இகாம 'ந இ வ வ பத காக ைஷ தா ேன வ த கிறா . பைத அறியாதவரா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ அம ஹுைரரா(ரலி) ெதா ைகய ஏ ப பாக 2.njhOifapy. டா . gpw nray.@ ghfk.21. தா . G`hup ெச யேவ . 2 பாக 2. அ தியாய ". அ தியாய எ இைற பா த (ஸ ெசா ல ப ட கா வ ெசா ல ப ட ெதா டவனாக ஓ ெகா நிைன ெதா அ ேதா எ 1222 ) அவ க பா ைக கிறா றினா க ேக க கிறா மன த ட வா . இகாம ேன வ கிறா வைர நிைன திராதவ ைறெய அ மன த தா லா எ தைன ர அ க வா . எ 1224 ]`P`{y.

gLk. அ த இ வ இர ைகைய தா க 22. 1226 ]`P`{y. டா ேபா ர அ தி இர . .22. Vw. எனேவ. எ அமரா ஸலா க . எ தா . அ தியாய ( நப (ஸ நா .njhOifapy. இர எ அத பாக லா டா க இ வ டா க ன த தி வாய தேபா ெச . kwjp ghfk. ெதா 2. 2 அ லா அவ க எ (அ ெதா ஏேதா ஒ வ டா க . அ தியாய அ ெதா ) இர காக) எ வ ஸலா பாக ைஹனா(ரலி) அறிவ க ைகய ர அ எ இ தா . ம க ஸ தா க 22. G`hup அமராம ஸ தா ெச தா க . 1225 ) அவ க ெகா ைக நட தினா க தேபா ைஹனா(ரலி) அறிவ ஸலா ெதா . றாவ ) அவ கேளா நப (ஸ ) அவ க ப ேலேய ஸலா தி ெகா தா க . ைகைய ைக ைக நட திய நப (ஸ ப ெதா ர அ ைத பைத எதி பா 2. ெதா ெகா த ப றி.

நப (ஸ உ .22. kwjp ghfk. அ தியாய எ தா க ைற க ப 22. நப (ஸ ெச ஹுைரரா(ரலி) அறிவ அவ க ெகா ஐ ன வ ஷய ?' என இர பாக அ ஹ ைக அதிகமா க ப அவ க ப தா .gLk. (ரலி) ' இைற ேக டா . உடேன அவ கள ட ஐ ஹைரேயா அஸைரேயா ெதா ேதாழ கள ட . த ) அவ க ஸலா அவ கேள! ெதா ) அவ க ைமதானா?' என ஸ தா க வ ப ெச த கள ேக டேபா திய இர தா க ]`P`{y. ைக . 'ந க ) அவ க றா க யைத வ ர அ க ஸலா ) ெதா ெகா தத . 2 அ லா நப (ஸ ெதா (ரலி) அறிவ ) அவ க 'எ நட தின க ன ' என ஒ வ வ ஸ தா 2. டதா?' என ைக நட திவ . உடேன. ' இவ 'ஆ " எ ர அ க றினா . Vw. அத 1227 . G`hup ைக அவ க ர அ கைள . எ க ெதா டதா? எ ெதா ேக க ப ட ேக டா க தா க தா க . நப (ஸ இர நப (ஸ தா .njhOifapy. அ ேபா வ .

Vw.22. ' இைற க இர (நிைன றினா " என ஸஅ 2. ப (அதிலி டதா? வ 'ஆ ' எ வழ கமான ஸ தாைவ ெச வ யைத ேக க. (ரலி). ப பாக அ ம வ ) அவ க த டதாகேவா ஸ தா ைக க ப ேக டா . ம க ைதய இ றி தேபா றா க வ ேபா ) எ . G`hup ஸ தா ஸ வ ல . ஸலா ேறா அ தா க ைல.) கிறா : நா ஹ ம இ ஸி ன ட ]`P`{y.njhOifapy. kwjp ghfk. . ப அைதவ ட ச (தஷ ெச ர அ திேலேய ஸலா வ த தா . 2 இ ஸுைப ெகா ெதா ெச தா க ன ைக நட தியேபா வ டா .gLk. எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க யைத ல உ ந இர மற ைமதானா?' எ உடேன. அ தியாய அ இ ெதா ேபசி தா . 1228 ர அ த வ ட ெதா நப (ஸ ப த ப ைகைய அவ கேள! ெதா களா?' என ) அவ க . ' ர அ கைள ெதா . நப (ஸ ெகா தா க ஹு அ ந ஓதவ கமா வ இ அறிவ ) மத உ வாேற நப (ஸ ளைத ) அவ க தா . ப இர என ஸ தா 22.

அ தியாய அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ெதா ைககள ஒ ெதா எ ேற நிைன கிேற ப ள வாசலி ைகைய ஊ இ வ நப (ஸ 'ந ேக டத க தா .22. ' நா ற ட ப க அ ேபச . (அேநகமாக அ மர க ைடய . அ ேபா மற இ நப (ஸ வ ஸி ப றி ைல" எ ' என அவ . kwjp ghfk.) ப தவ கள களா அ ) அவ க ) அவ க . எ ர அ திேலேய ஸலா ப ேக ேட க டதா?' என மற ர அ க ெதா ைக . ' ெதா ெதா மற க 'இ றினா . G`hup த தேபா க ப இர ேம (ரலி) உம (ரலி) யைத ைக ைக எ ெகா ைல நி சயமாக ந ) அவ க ெச ைக ) அவ களா ல இர அஸ கிறா . Vw.njhOifapy. அ ைலதா என ப றி நி ள ய லி என ஒ இ 22. அத கவ . (ெதா ைக) ]`P`{y. ைகைய நட திய நப (ஸ வ டா க ஹ ம திய லி இ ேக இ அ க . 2 தஷ ஹு அறிவ ப பாக உ டா? என தஷ ஹு 2. நப (ஸ ப பய ெதா இ அத க ப வ டேதா' என அைழ க ப வ ைல.gLk. அ ) அவ கள ட நப (ஸ க பட வ றா ' ேவகமாக ெவள ேயறி ம க ேபசினா க வ எ ஹுைரரா(ரலி) உைடய 1229 ெகா றா க .

1231 ல ப டா பத காக ைஷ தா ப பா ச த வார தி தன வழியாக ]`P`{y. த ெதா 22. Vw. ப ஸலா ப காரமாக ஒ ெச பாக ேக காமலி ெச வழ கமான 1230 அமர மற தத ஸ தா க அ த இர த வழ கமான ஸ தாைவ ைஹனா(ரலி) அறிவ ைகைய நிைற ப த ப றி டதாகேவா ஸ தா . ம ெச தா க தைலைய ( மிய .gLk. எ ைகய ெச த தேபா . அ தியாய தா . எ ' ெதா ைக காக பா ெசா அமராம ெகா ெச எ பத ெவா . உடேன ம க ஸ தா கைள 2. த த ப ) அவ க றி ட ேச தன . 2 நட திவ ஸலா ஸ தாைவ ேபா பற ெகா தைலைய உய ைவ த ப அைதவ ட ந பாக 2. G`hup கா வ டவனாக .njhOifapy. ப ல றினா க த ப அ தா க ேறா அ வ டா க னா ஸ தாவ நப (ஸ . இ ஹ த ப அைதவ ட ந டதாகேவா ஸ தா றினா க லா தி . ) ல தியாவாேற தா க 22. kwjp ghfk. ப இ த ேபா ேறா அ தைலைய உய .22. அ தியாய அவ க ெதா இ இர றினா க .

உ கா எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக தி ம இ ஊ வ . தி . எ ெதா இகாம ெதா பா ' என ெத யவ ' இைற 2. அவ அவ கள பவ தா . அ தியாய றி. kwjp ghfk.njhOifapy. எனேவ. 2 ஓ வ ஓ கிறா கிறா . உ (கைடசி) இ ப த (ஸ இ ஒ த (ஸ இ ற ப ட ம உ ஊ ள தி வைர நிைன எ தைன ர அ க வ தா டா ெதா (கைடசி) இ ) அவ க றினா க வ ெதா தா த ர அ கள ப இர ஸ தா " என அ 1232 தயாரானா எ கள ஒ வ றினா க 22.gLk.22. எ அவ ட ைஷ தா பைதேய அறியாத அள தவாேற இர ) அவ க 2. G`hup தா . 22. Vw. பா ' இைத இைதெய பா எ த . அ தியாய ப வ வ நிைன . அவ ழ ப ைத ஏ ப வாறான நிைலைம ஏ ப டா ஸ தா ' என அ ெச ய ' எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 1233 ]`P`{y. இகாம த லா திராதவ ைறெய பைத மற க றா அ ல ெகா ெச நிைன லா கிறா நா ள 'உ கள ஒ வ எ தைன ர அ வ கிறா இைற பாக ெதாழ தா .

(உடேன நா ர அ கைள ஹ (ரலி) வதாக . (ரலி).njhOifapy. (ேம ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ஸலமா(ரலி) வ ட அ அைனவ ததாக எ ெதா றினா க ஆய ஷா(ரலி) ப னா க வ க இ க ஸலமா(ரலி) அவ கள ட ெச உ எ (அஸ க . இ ெச தி ம ப ) அவ க ேக பராக!" எ பவ களாக இ மா ர ெச ைகைய (ஆய ஷாேவ!) ந ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ேக ம ரமா(ரலி). ) . அ ப ெதா எ கிேறா (ரலி).22. Vw. kwjp ghfk. . தா உம தைத அத ஆய ஷா(ரலி) ' ந நா இ வ ட நப (ஸ அவ க நா ) அவ க அஸ இ ெதா இர ெசா அ வ ர அ ெதா க ப இர ப றி ெச தி ) இ ) ெதா பவ கைள ப ப ட வ ஷய ைத ேக றியைத உ வ ெசா ' என ேன . G`hup றியேபா ேள ேத . மி ஆகிேயா எ ஸலாைம அவ ட வ அ பா அ இ அவ ! அஸ க. றினா . நா ப வ அ மா அைத தைட ெச வா ெத வ உ ஸலமா(ரலி) அவ கள ட அவ கள ட .gLk. 2 ைர அறிவ அ பா தா . . அ ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ேக பராக! நப (ஸ கிைட தி ேக வ னட தைத பா ]`P`{y. பற . உ ேக ட ேக தைத ேக ெதா றிேன வ ைய ஸலமா(ரலி) வ ஷய ைத தைட ெச ர அ க வ னா .

]`P`{y. வா தா . ெதா அ ைகைய கிைளைய ெப கேள அைத . அ தியாய இ 22. G`hup கிவ வ ைக ர அ க " எ ) டா . மகேள! அஸ ர அ களா . Vw. 'அ தா க ட தைத ேக பா ஹ ஸலாமா(ரலி) வ ைடயள எ த ெப நப (ஸ ெச ற ப ட தேபா வ ததா ைல. ேக டதாக ப வ . அ னா . அ ேபா ேகா திர ைத ப . அ ெதா கி ைககள னா . 2 ெதா அ வ எ ஸா கள இ க அ தா அவ கள ட என ெதா ப த னா ெதாழ வைத ப ேன ெதா ெதா . ' ந அவ க ந றி அ அவ க வ தா க எ ஒ இ த இர இ ேபா ஸ ஹரா தன . ஆனா ந ப ேற ெச மண தி ேக டா ப தா ) அவ கேள! கிேறேன? என நா ைசைக ெச ைகைய இ த இர ஸஅ (ரலி) அறிவ க இைற அ ெப .njhOifapy.22. அ ெப ேச ெகா வைத நா த ைசைக ெச (ெதா என உ பாக ர அ க ைசகளா யவ ைண. எ த ப றி சில த கிேற உம ேபா யாவ 1234 தா . அவ கள அவ கள ட ந ைடய வ ப றா க . kwjp ghfk. அவ க த நப (ஸ த) இர ேச தவ க ) அவ க ர அ ைத 2. நப (ஸ ள இர .gLk.

ம க . அ ேபா ைகைய ெதாட தி இைறவைன வ ைசய றா . நப (ஸ அ ேகா திர தா கள ைடேய சமாதான நிமி தமாக ேநர ேதா எ தி கிைட த இ (ரலி) த ( ம க ேனா கி த ) . அ ேபா (ரலி) நி தி பதாக ) அவ க க ப றினா . ெதா கிவ ப ேர! நப (ஸ ட ேக டத ேட வ ெந ேச வதிலி (ரலி) இகாம ைகத டலானா க நி பைத ேநர வ வ ற . ெதா ப னா ப ைர ேதாழ . என ) அவ க (த ன வ ைசய அ ப லா ம க வ றா க ) அவ க த வதி கிறா க க வழ கமி ப ( ெச .22. ெதா ) அவ க த க நப (ஸ ைகைய தா க தி பாம த க பண ய ெச நப (ஸ ) அவ க . Vw. 2 இ அ நப (ஸ சில ஈ ேகா திர தா கள i ேடய ஏேதா ப ர சிைன ஏ ப ) அவ க ட ெச அ ப அ ◌ஃ ெச தேபா ப ெதா ைகய (ரலி) அவ கள ட ெதா ைகய ெந நட கிற களா?' என ெதா ட ேநர ப லா ைக நட வ ைசகள ைகத டைல அதிக ெதா கிவ வத காக க 'அ த தி டா . அ ெச ைக ட) ம க ப லாத அ ப (ரலி). G`hup " (ரலி) ம க ) அவ க ப ேநா கி வ ம கைள கிேற பா .njhOifapy. எனேவ. kwjp ghfk. (இைத க ) நப (ஸ ]`P`{y. அ ேபா ைசைக ெச ைககைள உய நி அ நப (ஸ ப ட .gLk. தா ) வ ைசய ைகய தேபா ) த ற அ த ப ( . அ ேபா ெதா ைக நட தினா க ப (ரலி) ' ந ப . எனேவ.

யா ேக கிறவ . 2 ' ம கேள! ெதா த கிற க த ெதா ற ப ேர! நா ெதா ைக நட அ த மா(ரலி) அறிவ ேக ேட பைத த ன ைலய 22. 1235 தா .22.gLk. ஆய ஷா(ரலி) த ெச றேபா . எ " என எ ெதா க இ த ப க த (ரலி) அவ கள ட ) ெதாட ேக டா க ைக நட ைக ேக ' என ம க ?' என ஏ அ . ஏெனன ப (இேத ேபா ? ைக த ைகய கவன ைத அ ைகய பா ேத . அத ஹாஃபாவ றினா . நா ம கேளா அவ அவ ட " ம க தைலயா வான தி நி எ ப க ]`P`{y.njhOifapy. எனேவ. அ தியாய டா லா உ ைம ேநா கி நிக ய ெசயலா வ வா ' என வதிலி ) ஏதாவ க நிக (ரலி) ' இைற மக ெப . நா . பற ைசைக ெச உ ைம த வ ' ஸு ஹான ைவ றினா க திய ற ெசயலா 2. ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ெகா த ந லா ப (அ தேபா டா . Vw. kwjp ghfk. ஸு ஹான ெச 'அ பாக த ஏேத . G`hup ெதா ன வாய ைசைக ெச ?' என தா .

Vw. அ தியாய ஆய ஷா(ரலி) அறிவ அவ க ேநா ம க 22. எனேவ. எ ைக நட தினா க தினா ந க . G`hup . ம கைள ேநா கி உ கா உய ேக டத தா . அவ .njhOifapy.gLk.22. kwjp ghfk. நப யவ க ைகைய வ ! எனேவ. 2 ' (இைற) அ தா சியா?' என ெச பாக 2. . அ தியாய 1236 த ப ஏ ப ஜனாஸாவ பாக ' ஆ " என தா . எ றேபா அவ க ' இமா ெச த தைலயா ைசைக தா த ப ந க க " எ ச ட 2. வ உ கா னா நி மா ெகா ைசைக ெச பேத ப ப ற ப ெச றினா க க தவா ெதா ெதழ தா க தா க . அவ (தைலைய) உய . க 23. ெதா வத காக தா 1237 ]`P`{y.

எ ம இைணைவ தவராக ம தவ இைற த (ஸ இைணைவ காம என நா ) அவ க கிேற 2. rl. அதாவ தா . G`hup டா ' எ லா க தி ைழவா " .23. அ தியாய அ லா இ 23. ' (அ ப யாய கிறவ நி சயமாக ) அ ெசா .fs. 2.lq. நா ேக ேட என அவ க ஒ தாய தி ைழவா ' அவ .[dh]htpd. உடேன. ' அவ ெச அ திைய ஒ லா எ வ ப சார திேலா வ ப சார திேலா றினா க " என அ த (ரலி) தா . ghfk. அ தியாய 1238 (ரலி) அறிவ எைத பாக ஒ தா . நி சயமாக நரக தி றினா க மரண ைழ . 2 "எ ப ைடய இர கன டமி ெச திைய அறிவ எைத இைணயா காம இைற த (ஸ மரண ) அவ க தி ேலா ஈ ப தா தி ேலா ஈ ப தா அறிவ பாக (வான)வ எ கிறவ றினா க மா?' என தா எ னட ைடய ச ெசா வ க தில . 23. எ வ 1239 ]`P`{y.

ஆ லாத ப ைட க த . இைறவ அண வதிலி 23.fs. அ தியாய ப ) க டைளய . த எ இைற இ ெதாட ப அைழ பவ ப த (ஸ ெனா லி ெமாழி . 1240 ) அவ க லி க க டைளய .. எ லா ப . ghfk. எ உத ஏ ப . அல எ அைழ ைப ப . ஜனாஸாைவ ப ய ஹ கல படமி பாக லி ஹ பவ பய ெச . அைவ . ைண ள க ேமாதிர கார ப ைட கைள தைடெச எ தா க திய . ெவ . பதி .23. ஸலா லா வதிலி த ப ைட 2..lq. 2 பரா இ அவ க ஆஸி (ரலி) அறிவ எ வ ஷய கள ஏ கைள தைட ெச ேநாயாள ைய நல ஏ பவ றினா ப கைள அ கிலி அண வதிலி ப ைட . வ ப லா க . rl. அநதி இைழ க ப டவ வானாக' என ம பா திர கைள( ரணமாக நிைறேவ அவ அ தா க வ சா ெகா ச திய ைத கா வ ஷய தா .[dh]htpd. G`hup ஐ . ெச த ப இைறவ உ க டா க ேக! என க . றினா க ெச " ய ேவ ய கடைமக ]`P`{y.

யா ட நப (ஸ ) அவ கைள அைடயாளமிட ப ட ேபா ைவயா டா . ப பவ . ம றினா . அ வ தா (ரலி) ஜி ைழ தா . அவ கள த த (ரலி) நப (ஸ ேம அவ கேள! எ க ேநர யாக எ 2.lq. எ ஆய ஷா(ரலி) அவ கள க ப வ . ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ஸு வ த தவ வ 1242 ]`P`{y.23. அ தியாய எ 1241 மரண இட தி ெச ள த ேக லி திைரய கி. உடேன. ேநாயாள ைய வ சா ெகா . 2 ஸலா வ பதி ஆகியைவயா அ பாக ைர ப தைழ ைப ஏ . அ ேபா க திலி கைள ஏ ப அைடவ ப ம அைற ) அவ கள வ வ தி க ப ட அ த மரண ைத தா பாக ெதாட வ தா .fs. ஜனாஸாவ ம ெமாழி வ ப ட) அ 2. . ghfk. எ க ( னபவ) த ப ட நிைலய . ப க அ ைல.[dh]htpd. . rl. பண . அ ' இைற அ லா ேபசாம திைய வ வ திற அக றிவ ப . 23. G`hup த தா . உ க ' எ கள ண ைய . அ தியாய தமி ைடய த ைத இர மரண 23.

[dh]htpd. அவ : அவ கள இற வ டா வழிேய ( ற அதிசீ கிர தி றா . உம (ரலி) உ கார ம றினா . G`hup வட ந லா ன வழிேய ( ற ெச கி டா . அ ேபா ைவ வண தி (ரலி) ெவள ய ெகா தினா . rl.fs. ! நி சயமாக கமா டா கள மா ேபா றி அ ஹ ம றி ேவறி கா கா எ அவைர உ கா ெகா : மரண தேரய 3: 144) எ ம ட (ரலி) இைறவைன (ரலி) ' உ (கால ) ெச க க உம (ரலி) ப கமி ேபா இைற ) (ஓ ல ப டா அவ ப ! நி சயமாக ெகா வ களா? அ ப அ வா ) ப ள உய ேரா ஹ ம ெகா தி ெற அ ெகா வ தா . உடேன.23. 2 இ அ பா அவ கள (ரலி) அறிவ உடைல பா உம (ரலி) ம கள ட உ கா மா தா . ghfk. வ உைர நிக ப க தி பவ ெகா அ லா அ லா (அ அ கி : வ பவ ப னா அ வழ றி த க லா " (தி அ பல ந லா ந றி ஆ பவ அறி உ க யாேர கள றா க வ வத ைடேயா வ த ப (ரலி) ஹ மைத வண இற ள வ . ேம . அ ேபா தைத த கேவ அ டன . ம க அறி லா ல ம தவ க எ றினா ப றினா . அ ைல. உம (ரலி) ம க ) அ (ேகாபமாக ) ேபசி கா கா யா லிைய ) ) : . ]`P`{y.lq.

அ தியாய நப (ஸ (ரலி) இ வசன ைத அ ) அவைர ?' எ . ]`P`{y.fs. எ ) அவ கள ட அலா(ரலி) அறிவ வசன ைத அ ளய ப த ஒ 2. ' ஸாய ப ! அ லா கிேற தி உ ைம ' என ளா எ க றிேன ப த நப (ஸ ) அவ க த ைதேய! உ ணய ப தி . ப ற ள பா ட ப அ வ தா க இைறய உ ைபஅ யா ெச யா இைதயவ க இதைன ஓதி தி த அ சா அவ வான டாக பத நா சா சி அ லா க ணய ப உ .[dh]htpd. rl. அவ (உ மாைன ேநா கி). மண யான உ த மா ப வ இ எ பைதயறிய சீ ம அவைர எ (ரலி) எ க வ மரணமைட தா . நப (ஸ உன ெக ப க க உட ஆைடய ேலேய கஃபன ட ப ட அவ . ஹாஜி கள கி ெவா ஓதி கா தைதேய ம க (ரலி) 23. 2 ம ஆைணயாக! அ அ லா இ எ பைத ேபா ேபா அ பாக ப அ கி வ த) வ ேபா த ைவ ேதா . G`hup ெத ம ளா .lq. நா ைடய வ தேபா என எ ேக டா க வ கவ 1243 ெகா வ லமாக தா வைர அறி தி தா . உடேன.23. ghfk. அத ேநா ைல அறி தைத ெகா தா க ெப .

ப ற .[dh]htpd. எ ல ப அ லா வா பாக த ைத ெகா டா . அத .23. நப (ஸ டா இற ைககளா இைற த (ஸ வ லா க . ப 1244 அழ ஆர ப ந ம (ரலி) அறிவ ) அவ க பணமாக . அ ேபா அவைர ) அவ க வ வேதய கிட தேபா ெதாட ." எ தா . 2 அவ கேள! எ அ லா ' இவ ைடய த ைத உ க ணய ப மரணமைட வ ஷய தி இ ந .lq. G`hup ண ைய தா க . அ (அ 2. எனேவ. அ தியாய ஜாப இ அ தி அக றிவ ஆனா . அ ேபா ம நப (ஸ ) அவ க . 'ந வைர வானவ க நிழல ெகா றினா க ) எ டா . rl. அ ைடய நிைலைம (நாைள) எ றினா க வ ஷய தி அ ?' என ேக ேட ைமையேய வ எ எ வ வா க ெகா த எ க ]`P`{y. ைடய மாமி அ தா அவ கிறா க . த த . ghfk. எ கள " . நா அவ க தின மதி (அ கி தவ க ைன த கவ வ ைன ைல. ஆைணயாக! இவ நா னவா யாைர தா அ எ ப லா வ என ஆைணயாக! அத பற தராக ெத யா நா யா ைல. ஆய ) பாரா லா ேத ◌ஃபா திமா(ரலி) அழாவ கிேற 23..".fs.

எ ெச திைய ம க ெதா தி நி க ைக நட தி)னா க . அவ பற வ றி (ஜனாஸா பாக றி ெகா அவ மிட தி ெகா ல ப ட அைத அ லா ல ப டா " எ க கள லி த காலி இ ேக ெவ றி கிைட வ ]`P`{y. 1246 தேபா ப றிய ெகா ரவாஹா(ரலி) ப றினா . அவ தா . அ தியாய அன (ரலி) அறிவ ேபா ) ைஸ (ரலி) ெகா ைய 23.lq.23. பற 1245 தா . ஜஅஃப (ரலி) ப றினா . நா .[dh]htpd. ன ) இற த அ ெதா த ப க 2. . ghfk. அவ ல ப ட அவ ெகா இர . எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ அவ க ந ஜா» (ம அறிவ தா க ைவ . அ தியாய 23. ப ற அவ கள ப றினா . 2 பாக அ 2. ' (ஏ ெகனேவ) நியமி க ப டாதி அ ெகா ைய மரண ம கைள வ ைச ப தா . வல (ரலி) ட எ றினா க . rl. G`hup அைத இ நப (ஸ க ண ) வழி த .fs.

அ தியாய எ இைற லி ெசா த (ஸ ப ழ ைதகள க தி க அறிவ . அத க தா .fs. rl. அவைர ம க நப (ஸ . ேநரமாக இ றினா க ( ய இர க தி ைக நட தினா க ெச வா " ழ ைதக ) மரண காரண தா . ghfk. G`hup ததா றன ." ]`P`{y.23. ஒ ெச ைமயான இ வமைடயாத ம பவ களாக இ காதத க நா 23. 'க ெகா பாக அ ) அவ க ந ம க சிரம அவ க வழ கமாக வ சா டா . எ இற வ காைலய ேக டா க . எ தா க இரவ ேலேய அட க வ டா அவைர அ அவ . அவ க 2. அ தியாய இ அ பா ஒ ம (ரலி) அறிவ வைர நப (ஸ இர அவ நா 23.lq. ) அவ க ' இைத அ ேபாேத என உ 1247 க வ ஜனாஸா ப ரேவசி க வ இ ெச ெத வ திைய ம க காரணெம வ ெதா ைல" எ ைக ெதா த ன?' என த இர பவ நா டன . ) . 2 பாக 2. லா . உடேன நப (ஸ 1248 ) அவ க கா .[dh]htpd.

எ ஸய (ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ கள ட ஒ கேள ெச தா க அவ க . 'ப வமைடயாத . அ தியாய ழ ைதக தா . 1250 ஹுைரரா(ரலி) அவ கள அதிக ப யாக உ ள அறிவ . அதி அ ெப றிய அவ க என ஒ (வ ) 'எ ேக டா க 'ஒ ெப ' இர க ேம றிய ஹதஸி )" எ ஒ .fs. ]`P`{y. G`hup ப . அ தியாய அ தா . 2 அன (ரலி) அறிவ பாக 2. எ அ ற வாசக தா நா ) ெப ெப ழ ைத இற தா 2. ghfk. rl.23.[dh]htpd.lq. 23. ைண நரக திலி பாக ( 1249 (உபேதச தி காக) க (ஒ h ழ ைதக இற வ திைரயாக ஆ வ இற தா " எ ?' என றா க ) உபேதச டதா வா க ேக டத " என நப (ஸ ) . நப (ஸ ' இர கா ழ ைதக 23.

]`P`{y. 2 பாக 2. G`hup . ghfk.[dh]htpd. அ த ேநர ேலா ம எ ெச நப (ஸ பவ உ கள அ பைடய ேம நரைக அன (ரலி) அறிவ அ ெகா 23. த ஒ நரகி தா . அ தியாய றினா க இற 19: 71) இைறவசன தி பாக அ ெப ற அ ெச ' அதைன (நர ைன) கிேற றினா க லேவ மா டா .lq. ) அவ க தா கட ேம தவ ர அவ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ றதாக ேவ கட காம வ " . எ !" என . என அ நரக ைத (தி 1251 ) அவ க ைடய றாக ேவ ப க 23. 2. எ யா இ எ றிய ைல" எ கா 1252 ணட . அ தியாய எ இைற லி ெச த (ஸ ெச ழ ைதக எ கட ஆ பைடய டா எ .) ற ஆகிய நா தா .23.fs. ' அ லா ெப ைண ைவ பய கட ெச ெகா ற நப (ஸ ! ெபா ) அவ க ைமயாய . rl.

' அவைர இல ைத ைற ள பா ள பா த க என .lq. அவ க " என வ றினா க ேதா . எ யா(ரலி) அறிவ த கள மக அத கதிகமான த க . மரண இைல கல த நரா ெகா 1253 கள ட வ .fs.[dh]htpd. ' இைத அவ 23. ' அவைர இல ைத இைல கல த நரா ெகா ேச . கீ ழாைடைய பாக அ ைற அதி அவ கள வ ல ள பா த ஐ த . ேதைவெயன க . 2 பாக 2. அ தியாய உ தா . ghfk. எ யா(ரலி) அறிவ மகைள நா க டேபா க ள பா 2. ) அவ க ேச சிறி 1254 நப (ஸ ல தினா ர ைத அறிவ உடலி . கைடசிய அறிவ ]`P`{y. அ தியாய உ அதி அவ க 23. ேதா .23. அ ேபா . rl. இ எ திய க அவ க க ள பா ெகா அ அத அதிகமான க . G`hup அ அ க க ல வ த ஐ ர ைத ' என . தா .

' ஒ ைற ஐ அ ற திலி எ இைற உ அதி அவ கள ெச யேவ அவ க அறிவ .23. ' அவ ஆர ப க வல ' எ ற திலி இைற .[dh]htpd.lq. 2 றினா க த கள . ' இைத அவ ஏ த (ஸ ெச ேதா . அ ப ல . 1255 தா . rl. ]`P`{y.fs. ghfk. அ தியாய உ அவ க பைடயாக ( ல தைலவா எ த க . எ ண ய ேவ ) அவ க சைடக ள த ைற (த உ 2. அவ எ வ ' நா ன ேனா " என உ றி ப 23. வல பாக நா கீ ழாைடைய றினா க அறிவ த அதி க க அவ க யா(ரலி) றினா கிறா . ேபா . அ ேபா உடலி ப என அ க யா(ரலி) அறிவ மகைள ய ப றினா க ள பா திய லி ண ஊ றி) அவ க ' என றி பா ஊ க ய ப திகள லி றினா க க . G`hup உ த (ஸ ) ' . ).

lq. 1258 ]`P`{y. அ தியாய அதி அவ கள வல பாக உ மகைள நா க அதி க ' எ மரண பாக அவ க தினா ெத வ உட ப 2. அ க ள பா கைள ல . ghfk.23. ' அவைர அத த அ அதிகமான ெத வ க 23.fs. அ தியாய ) அவ க . உ யா(ரலி) அறிவ மக 1256 க அத 2. 2 பாக உ 2. . rl. என அவ க தேபா யேவ 1257 த க ெகா ெச த (ஸ 23. எ த ' இைத அவ ள பா இைற ேதைவெயன ள பா தா .[dh]htpd. 'ம ய தி திகள லி றினா க . அ தியாய அவ கள ந யா(ரலி) அறிவ ற திலி ஆர ப 23. தா . எ ய ப . எ த " எ க இ ைற ல ஐ ள பா ' என றினா க ப லி கீ ழாைடைய றினா க . G`hup .

எ யா(ரலி) அறிவ ல ஐ அதிகமான றினா க ஐ ேச 2. ள பா த ) அவ க ய ப . க ள பா (எ க க ள பா . அ ல ைற 1259 தா .23.[dh]htpd. rl. ghfk. கைடசிய த நா க அத என அவ க உட ப க " எ . 2 உ அதி அவ கள யா(ரலி) அறிவ ஒ மக ' அவைர அ அதிகமான சிறி ெத வ ர ைத க உ த அ ட ல ெகா றினா க கீ ழாைடைய 23. ஏ அ ள பா ல க ந க ' எ ேதைவெயன இைற .fs. ' இைத அவ கள ட ) வ தினா . ]`P`{y. G`hup க த (ஸ தினா ) அவ க .lq. அதி அத ல ' என த றினா க பாக மரண ைற இல ைத இைல கல த நரா க ெத வ தா . அ தியாய அ வ நப (ஸ ேதைவெயன ந க .

அ தியாய உ அதி அவ கள ப தி யா(ரலி) சைடகைள என ஹஃ ஸா(ரலி) 23. அ தியாய 23. பற கிறா க 1260 யா(ரலி) அறிவ ன ய லி ேதா ' என உ றி ப ல மண யான உ வ தா .[dh]htpd.fs. G`hup க ) அவ க தினா .lq. மகைன ெசா தேபா அ ெப ந னதாவ அ க ச தி க . . ghfk. rl. எ மகள ம தா க சைடக ய ப ன னா க 2. அறிவ அவ கள ட ) உட அதி யா(ரலி) த யவ ய ைத க அ அவ தி த அ க சைடகைள வவ எ ஐ ஸா பஸரா கள ட ெகா ல ெப க பற ம 1261 ேத ள பா )ய ப . தா . அ ேபா மகைள நா 'ம ப தைல( அவ ைற பாக .23. ைக ெச மகைன ைல. ' நப (ஸ ) அவ கள வ த நப (ஸ ேதைவெயன ]`P`{y. 2 அ த ம அதி ய பாக தைலய றினா 2. தி . எ இ ஸி தா .

எ 1395 ]`P`{y. க . G`hup ற . ள பா க ள பா ள பா த " எ றினா க க த த என கீ ழாைடைய ம ய இ எ ஸகா தி ைல. அ தியாய 24. ேவ . வக பாக ப ேற இ ச ட த .23. . இவ யா எ என ெத யவ ைல" எ அ கிறா . க 2. 2 அத அதிகமான கைடசிய ெத வ க க ர ைத ' என ' இைத அவ எைத ைற இல ைத இைல கல த நரா ேச றினா க உடலி றவ அவ கள த ெகா .lq. ஆய வ தா . ேம ண ைய ஸி க ட ேதைவய க டைளய ைல. rl. ghfk.[dh]htpd.fs.

அறிவ ெப ஸகா ைத பராக! இத .24. 'எ ைன வ ேக டா . இைற த அவ க ைகைய இைறவ வ த கள ட றினா க 2.]fhj.jpd. G`hup (ந ) ெசயைல றிவ ) ) . அ தியாய ெதா இைறவ பராக!" எ தவ ர யா பைத அவ க ெச வ தி ப னா க அவ கைள அைழ பராக! இத எ அவ கள நராக) அ ைவ ஐேவைள கிறா ெச லா பா தின கடைமயா கிய (ஆ அ தெமாழிய ப டா க தா . ghfk. நா அவ ட . 1396 தா . 2 இ அ பா அவ க (ரலி) அறிவ ஆ ைத யம ' வண க தி எ ற உ க யவ ப டா அவ கள அறிவ பாக அ அ அவ கள ட ஒ என ' இவ அவ க 24. rl.fs. எ (ரலி) அறிவ வ க ெக வ ' என ன (ஆய ' இவ மி . . அ ேபா ைல. ஏைழக அவ க வழ கடைமயா கிய கிறா வதாக எ பைத . அ ேபா )? இவ ெக ஏேதா ேதைவய க தி நப ன (ஆய கிற (ேபா ேச ஒ ேதாழ க (வ ய )?' எ றன . நப (ஸ )!" (எ ]`P`{y.lq.

) ' ந அ இைணயா க ேவ லா டா ைவ வண : ெதா : உறவ ன கள ட பாக 2. அவ வைர பா தி றா க வத ேக ற ஒ ) அவ க . அத க ெச நப (ஸ . அத கவ .]fhj.24. G`hup ) அவ க பா க . " எ ேம றா . 'ந இைணயா க கடைமயான ஸகா ைத ளேதா அவ ' எ : ஸகா " எ தா . ' நா ' எ க ேவ ைகைய றா . எ அ லா கடைமயான ெதா ரமலான ேநா ைகவச தி ெச ' எ உ ய மா ேட வ கவாசிகள றா க வ . க ைவ வண எதைன 1397 ) அவ கள ட கா ய ைத என : அவ இண கமாக நட க ேவ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ஒ கேவ ைகைய நிைல நா ட ேவ டா நிைறேவ ற ேவ . ]`P`{y.lq. அவ ேநா கேவ ஒ வ எதைன வழ க றினா க . .jpd.fs. ' எ உய எவ ஆைணயாக! இைதவ ட அதிகமாக எைத ப க வ ெச ற ேவா நப (ஸ இவைர . அ தியாய அ வ நப (ஸ 24. " . ghfk. rl. . 2 அவ ட .

எ ள ) அவ க த 'ம ) அவ கள ட க நிைல நா ஒ தா . தவ க ப கைள 1398 றா க கிேற . டவ க நா கிேற வழ சா க கிவ த க சில க டைளகைள தவ ர யா ஐ தி ைவ தி ட தின தைட ெச .fs. யவ . ேம . G`hup கள ட க த ெசா வர அைத ேபா ' எ கைள ஏ ெபா ண த உ . எனேவ. ghfk. ஸகா . அ தியாய இ அ பா ைக இ ேச லா ைத ஏ காத யா ய ப ட மாத .]fhj. அைவ: வண க தி ைலெய த க அறிவ நா அவ கேள! நா மிைடேய . நா . ேப . எனேவ. .lq. rl. ைச மர தி ச ப ட பா திர ஆகிய . 'உ க மி ) நா த ' எ தயா . ேபா க கா ய தியாக ந கிைட வ ரலா ைர த மர ப பா எ ைகக க க . தா ]`P`{y.jpd.24. எ கா ய லா ைவ ப ைக வழ அ பாக ைத கள ல றி (ேவ த ம ைட வ . உ . எ ப றி எ அத க நப (ஸ நா அ நப (ஸ ேகா திர ைத தைடெச ப (ரலி) அறிவ ட தின ரபஆ 24. ' இைற க உ வசி கிறா க மாத கள னா த . ெதா ைகைய கள லி னா க . 2 பாக 2.

ஸகா ப . இ எ றிய ஆைணயாக. ' அ ல லா ேபா " ெகா எ வழ இ தைட டா லா வா இ த ம க ய கடைமயா கி வ த ஓ வ லா ேபா . ghfk.jpd. அ ட லா ஒ டக இவ க ம த வ டேம உ பா ட க அ த டைன ள ய " எ ட ேபா ட வ ம நி சயமாக வ ம ைய இவ க ேபா ஆைணயாக! அ ]`P`{y. ' அ ஸகா ைத ) அவ கள ட அரப கள கா வ சாரைண அ ேபா ேக டா . அ ஆைணயாக! நப (ஸ றா . எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ த நப (ஸ தைட ெச ) ேவ ப " . ' லா இலாஹ இ தவைர ேபா கிேற 1399 உைடைமைய ற வழ ப ல ) இைறம உய ைர நா 24.]fhj. (அவ க ேவ தா ன டமி . (ப ைகைய .lq.fs. தவ ர அவ ) அவ க க ம ' எ (உம (ரலி). G`hup (ஸகா ைத ெதா றியவ லா ப த காக நா சில ட (ரலி). உமைர ேநா கி. அ தியாய { 1400 அ அவ க ம ப க மரண அ (ரலி) தயாரானா ?' எ (ரலி) (ஆ சி ) வ த பாள களா வ டன . ந க ன ெச வ தி ட அைத ம ப றி உம (ரலி). 2 நா ைக உ ந க ப ட பாக நா 2.24. rl. ெதா எ றினா க தா .

lq.]fhj. ghfk. ைகைய நிைல நி 24. ) அவ க ஒ டக லா றா . G`hup அ ைடய கா களா அத கான ப தைத வ ட த ைடய .fs.jpd. எ ெப வா ல நைலய ேற உலகி அ ள ஆ கியாம களா வ வள ைலயாய த தவ நாள அவைன மிதி ]`P`{y.24. அவ (ரலி) அறிவ ) அவ கள ட வழ " எ 24. rl. அ தியாய இ நப (ஸ அ தி லா வதாக ெமாழி எ ஒ ெவா ேட பாக 2. 2 இதய ைத (த கமான ெதள ைவ வ சாலாமா கிய நா வள பாக ஜ கி தாேலேய இ ெகா ேட 2. எ த (ஸ ) அ 1401 ெதா ெகா வ த தி றினா . அ தியாய எ இைற வள கியாம நாள தவ ப அவைன மிதி . லி கடைமைய நிைறேவ றவ லநிைலய றியேத ச யான . ேம வதாக ந ைமையேய நா றினா க வதாக உ தி " அத கான கடைமைய நிைறேவ றவ தைத வ ட ந அ ேபா ைலயாய ைடய த ஸ கா 1402 ந வ என தா .

jpd. ghfk.24. ெகா ெச க தி ண ) ப யான நிைலைம ஏ பட உ ைமகள ) அவ க நாள ேத ய வ . எ வைத கியாம (அபய உன காக எைத ெசா உ ஆ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 2. நா (கியாம ெச த ேட . உ பட ய ற.lq. G`hup ம உன காக எைத தா . அ தியாய வட ெகா ற. rl. அத ) அவ க பாக யா வ அறிவ ைல" எ ப றிெய த (ஸ லா (நா ரெல அதிகாரமி டா . (இ நிைலகள அ ) கள ம ப யான நிைல ஏ பட ேவ க நாள ய என 'அ ைல" எ லா . 2 ெகா களா அவைன ெகா ' ஹ மேத' என என (இ . ேம ஒ டக ைத றினா க 24. ேம ஆ ைட அதிகாரமி ப றிெய உ வ ஹ மேத' என ' ேவ இைற ப பா கற ப லா எ இைற யா ேக த (ஸ ெச வ ேட நா க 'அ லா த வட ) நா அறிவ ஒ றா வ " எ . 1403 றினா க அவ ய டா .]fhj." . நி சயமாக யா பட ய " அத கான ஜகா ைத ]`P`{y.fs.

jpd.]fhj." எ க அ தம த தா க ற (தி ) எ ெகா ந ஆ அ ல தா . 'அ உேலாப டா . அ க அ க அ லா தன ேச காலி ெகா தி ள னா கிறவ க அவ க டமாக ேபாட ப க ைமயான ந த ெகா ைடய ைடய இர ேட. 2 நிைறேவ றவ ைலயாய பா பாக மா வஷ உ . 24. rl. அ தியாய இ அ ைவ த (ெபா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக ெகா ைடய ெச த ெச ! அ வாற தன தா ஓதினா க வ றி . G`hup ம ைமய அவ க 03: 180) வசன ைத . அ ப களா அவ ைடய ெச ைதய கள ேவ . எ 1404 றிய தாவ லெதன எ ணேவ . அவ க லா .fs." உேலாப தி அ ெச தி வ " ' நாேன உ றிவ ெபா நாள ைடய க ைடய தாைடைய " எ இைத கியாம அவ : ]`P`{y. ' நாேன வ " ' நாேன உ ைடய த தி .lq. ghfk. 2.24.

இ வசன ப றிய வசன யதாக ' ஸகா ைத' அ லா ைறவாக இ ைறவான (ஒ ஸய (ரலி) அறிவ 1405 ) அவ க ைற த அள க ெகா ற ப ேடா . அத கடைமயா க ப ள ப ட ெவ ெசலவ டாதி அத கான ஸகா ைத ஸகா அ ைன ெவள ய றினா க (ெவ தா வஸ ளய " ) ஸகா அவ றி இ ஸகா 60ஸா ைல. ghfk. அ ேபா றன . அ தியாய எ இைற ஊ கியா ஒ டக வஸ வ வத கைள 24.fs.24.]fhj. பாக அ றினா . 2 அ லா ஒ இ உம (ரலி) உட ராமவாசி. ]`P`{y. ' அவ ைற காமலி கிறவ ளதா .. rl. G`hup ஸகா இ ைல.. எ த (ஸ ப ள ைய கிறவ க இ ேசமி . எ ைவ ெகா ற வசன ைத உம (ரலி). ஸகா தமா க ேக ப றி என ப தா கி . ஐ ) தான ய தி தா . . ஐ இ ைல.jpd. ' யா ெபா அவ ைற இைறவழிய அறிவ க ைவ ' என ஆ கிவ டா ெச ' எ 2.lq.

நா மா இ ெகா க த என க த ைன !' எ மா வ பா ' நா ஆ ேவத கார க 09: 34) க வ ஷயமாக றி ேத இற ல எ அவ ட ைவ ஆவ யா(ரலி) (மதனாவ (ரலி) அவ கள ட . றேபா காரணெம . ghfk. நா ள ையேயா ேசமி ெசலவ டாதவ க றா . 2 பாக 2. எ ைறய கி ள ..]fhj. rl. அ தியாய ைஸ இ வ ர தா எ 'ந இ ெகா த இ தேபா க 1406 தா . அ ன?' எ இற க ப ட காரண) தி பா எ அ க ைதேயா ெவ அைத இைறவழிய ேவ எ ெச வ இைறவசன( உ அறிவ மிட தி சி யாவ எ 24. த ெகா இற கிய " எ எ ேற ைன உ மா அ ன ஆர ப மா அவ மா கி வ ம க டா க . இ தா ]`P`{y. எனேவ.lq. எ நா (ரலி) அவ கள ட (ரலி) மதனா தா . எனேவ.fs. நாேனா ' ந ைம ப றி உ த (ரலி) இ ேக ேட ஆவ யா(ரலி) ' இ .jpd. ' ந ற (தி அவ கைள எ உ . அத கவ மிைடேய ப ர சிைன ஏ ப ட இத அதிகமாகேவ )வ . உடேன அவ ட தினா .24. என ேபான ேக ேடா . நா காதவ க ேபா அைழ க ப ட காரண ைத வ சா (ரலி) அவ கள ட ப னா இ ப றி தன யாக மதனா றினா . G`hup " க றிய அ இ த இட தி கி எ ைன ..

2 ெகா வ ேச தைலவராக இ தி கிற தா . எ ைக நிைற தி 1407-1408 அறிவ தா . அ க ஜ தி ேம ப வ அவைர என " . பற மா ர . த இட தி ெச ள ெசாரெசார பான ஆைடயண அவ கள ட வ ைவ பவ க அவ கள எ ப றிவ காக. உடேன அ ப .lq. rl. ேம அவ . அ ேபா ேதா ற ெகா க .fs. ' (ஸகா ைவ க ப வழியாக ெவள யா ைவ க ப எ ஸலா த ) ெபா உ ைள ேம ப தி எ தி பவ ட அவ ெதாட ெச ஒ க அவ க கி கி ேபா அம உ கா ேத தா . ghfk. அவ ]`P`{y.jpd. நரக ெந மா கா ப . G`hup யா எ கி தி ப வழியாக ெவள யாகி உ ேடா றினா .]fhj. நா . பாக அ 2.24. உடேன அ க அ கா ப ஜ தி பர ைட ள ஒ காம டா க ப ட ஒ . என நா ஓ அப ஸின ய ெசவ தா தி அம ேத க ப (க ப ) ேவ " எ றினா . ப ப . அ தியாய னஃ இ ைற» க 24.

எ 'அ ெசலவ டாமலி னா க ெதாட ேவைல ஏேதா ஒ த ஆைணயாக! நா 2.24.. லக . ' அவ க வ வரம றவ க ' என றினா . அ தியாய ) அவ க . 2 (அ ேபா ெவ ) ெத யவ ைல. நப (ஸ அ ள ெப யவ ைடய ேதாழ றிவ கிறரா?' என வள எ ) 'உ தா ' என அவ க எ னா . rl. 1409 ]`P`{y. G`hup கிறா க வைர இ கைள ப றி ..]fhj. ய இ ன வ .lq. ' உஹ தவ ர ேவ நப (ஸ ) அவ க அறியாதவ களாய அ ெபா லா வ பாக ம த ேக டா க ப ெகா மைலயள எைத ெசா என எ . அத கவ . இவ கேளா இைத உலக ஆதாய அ ேக க மா ேட 24. ) அதி வ பவ லைல" ." என அ த " என லா .jpd. ேதாழ எ னட ெசா ( கி ேபாேத நா அவ க ந பா தி எ ைன அ ேநர 'ஆ " எ ேற தனா கைள உ . ' நப (ஸ த ேர! உஹ வத காக க . இவ க ேக க மா ேட ேக ேட னட பா இ பைத நா ) மைலைய காக நப (ஸ ண பக யைன எ . மா ைவ கைளேய ேசக ச தி க வ ஷய றினா . த ேம யா ?' என ேபாகிறா க என அறி கிறா க கைள இவ கள ட இவ கள ட . ghfk. ப ற கிறா கேளா!" எ நா ேக ேட அவ ட ' தா க றியைத ம க .fs.

2 எ இைற வ ஷய அ த (ஸ கைள லா அ வழ தவ ர ேவ வழ மன த கிய ெச லா பவராக வ ஷய அ க ) அவ க இ அறி எ இைற ள ல வழிய பவராக டா ெசல . அத ேக ப அவ இ (ரலி) அறிவ 24. G`hup ெச வதி . ghfk. பற தாேரா. எ த (ஸ ப த மன த .lq." ]`P`{y.jpd.24." லா அ றினா க வா ப ேபா த ம ஏ ெகா கர தா அத ஏ ந .]fhj. ஒ ெச கி. அ தியாய உ ெபாறாைம ெகா வ ைத அவ க பாக லா எதி " ). இ ெனா த (ஆகியைவேய அ த இர ப கள லா திைர அள றினா க ஒ தமானவ ைற அைத நி சயமாக அ ேப த வ ச " பழ தி மதி தவ ர ேவெறைத ைடய வல ைய வள வள தா ..fs. ைல ந க ைமைய மைலேபா . 1410 ) அவ க ைறயான ச பா திய தி உய ந ஞான ைத வழ ெகா ம 2. rl.

எ தள ெகன வத . 2 அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக 2.24. ேந ேற இைத ந ெகா . 1412 ) அவ க ெகாழி காதவைர ம றினா க ைம நா " ஏ படா ]`P`{y. வ . ghfk. அ ேபா அைலவா . இ ேறா அ என . அ ேபா தாலாவ ேதைவய 1411 ) அவ க ! ஏெனன இ வ தி 24.lq. அைத ஒ வ ெப .]fhj.jpd. அ தியாய எ இைற வ கள ைடேய ஒ ைள எ வா ெப த (ஸ ஒ கால வ ேப வா (ரலி) அறிவ 24. அ தியாய எ இைற ெச க த யா ெபா நா வ பாக 2. எ " ெகா கிய ைலேய! எ ஹா ஸா இ ெச உ றினா க க மா டா . எ த (ஸ ைடய த ம தா ." தா . G`hup . rl.fs.

அவ கள வ அைலவா ன ைலய மிைடேய திைர வ றி . அைத வா ைம ஏ படா . ேத நப (ஸ கமா டா ெகா க 1413 ப றி (மதனாவ லி அைத வா வா தா . அ ேபா லா (அ கா ப வழி பறி ப றி அ தாக. ேம ேதைவய ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக இ வா த ைள வத ." ைறய த ம ைத எ அ ேபாகிறா தா . பற ேம .24. ம ெறா ) அவ க . ) ' நா வ தன .fs. அ நிைல ஏ படாத வைர ம லா க . ghfk. ெமாழி ெபய . நி சயமாக .jpd. G`hup . rl. அத க கள ட ஒ இ உ கள ெலா அ லா கமா டா வ வ வ . ' வழி பறி எ ) ம காவைர காவல ைமேயா (ஒ கால தி ெகா வ ைன தா மி .]fhj. யா டமாவ ைல எ ஹா தி (ரலி) அறிவ நப (ஸ வ ைடய த ம ைத யா தா . எ ைமைய ஒ டக உ . 24. வண க ெச ேபா றாக வ ல நி பா உன ]`P`{y. அவ பாள ெபா ம ). ஆனா எவ இ டா . அ தியாய அத இ ) அவ க ஒ த ைறய வ நட .lq. அ ேபா அ இ டா . 2 அ நாள ெபா ைடயவ எ கவைல ெகா அவ என அ 2.

. க க ெப " ஒ வ வத அதிகமாவதா அவைன ப த ம ெபா யா இ ஓ ஆண ட ெதாட வா க தா . நா ப அ க அைலவா க ந பா அவ ைட த ம ஒ 24. அ லமாவ றினா க றினா க .fs. அ தியாய ேக ட சிறிய ைலெயன பாக எ பா 'ஆ ' எ 1415 ]`P`{y. அைத ெப அ த நரக திலி . G`hup ளான த க ைத கமா டா க . rl. எனேவ. அ " என னட 'ஆ " எ ெச தாவ ைதய ஒ தைர றிவ . 24. அபய . அ ேபா . அ தியாய . எ த (ஸ ெகா பா ெகா 2.jpd. ghfk.]fhj.24. 2 தரவ நா ைலயா?' என அ த ப வ ைலயா? என ைடய வல ப க ேப ச பழ தி கிைட கவ உ ேக க அவ கைள ஒ கா எ இைற ம கள ைடேய ஒ ேம ஆ பாக கால ைற ஸா(ரலி) அறிவ 2.lq. எ உ 1414 வ ெப . பற நரகேம கா சியள ல வா ) அவ க ேத யவ களாக.

ெச ய ேவ என ஏவ னா ]`P`{y. அ தியாய அவ க பற ெனா ைல' என றி.jpd. த ம 1416 தா . 09: 79) . பற ேதைவய ந ப அ தா . ம க றினா க அ ேபா எ ம க இ ' இவ லாததா இவ க வசன பாக ெச ள ப ட ம க கள ட வத காக வ அதிக . ' அவ ைகயாள கள மி ள ப ட யலாேனா . G`hup எ கள ஒ வ க .fs. எ (ரலி) அறிவ எ ஒ றலானா க ேநாவ ைன த அ (த ம பாரா ட ேவ வ ஸா ) த 2. அ ேபா . இவ கைள அ ேவதைன ெச தான ய ெபா ெபா ெம ஸா உைழ ைப கிறா க ெச ஒ ைற த அள ( தாராளமாக ெச ற (தி ைற கிறா ஆ .lq. ஏளன அ . 24. ghfk. rl. 2 அ ம (ரலி) அறிவ ப றிய இைறவசன லி ேவைல ெச ெச தா .24.]fhj. அ ேபா த ம ெச பவ கைள லா உ த ம தா . கான)வ க ெபா (ேவ பவ கைள ஏளன " எ ெச லா னாஃப ெகா த ம கிறா ' என கைள ' இ( ேத ) நா ைள தான ய ) அ தானமாக .

எ த (ஸ சி கா எ ) வ ைடேய க மண த னட ேறா எ தான ய கள சில ட " (த ம ) ெச நரக திலி கைள ) (உ .lq. றினா க ஹா தி (ரலி) அறிவ 2. ைல.24.jpd. அ தியாய . rl.]fhj. 2 கைட ெத ச பாதி ஓ ெச (அைத இல ச 2. ைடய இர அ ேபா அைத அவ ட ைகயள இ ளன. எ தா . எனேவ. அவ ழ ைதக பழ ைத ட யாசி த வ தவ ர ேவ அைத இர டாக எ ப ]`P`{y. இர வா . . 24. அ தியாய எ இைற பா அத இ பாக 24. 1418 தா . ghfk. G`hup கி இ இர ண வ தா .fs. ஆனா 1417 ) அவ க ெகா ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ெப ெச (தி க ◌ஃ தனா ) வைர உ பாக பழ தி லி ேவைல ெச த ம ஒ ெகா ெப ேப ேத ச .

அவ நப (ஸ திைய 2. ப ற வ தா க தா . G`hup ளதா . நா பல ெப நரக திலி அவைர .lq. அ நிைலய ம றவ க றினா க வா ழ ைதக றினா க . rl. 'இ ைல. வைர . வதி அ ெக தமி ஆ வ அவ கேள! அதிக ந ளவராக பவராக த ம ெதா டா . எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ) அவ கள ட ?' என ளவராக தாமத ப வள ெபா அவ க த ேவ பய ப நிைலய வைத) உய த அவ . ஆேரா கிய எனேவ (த ம இ அதிலி ) அவ க றிய திைரயாக ஆவா க உைடயவராக உ டா .]fhj. ' இைற இ ெச .jpd. ைமைய எ க அ சா ப டவ னட 1419 வ . ஏெனன வள ேம!' எ ]`P`{y. ள த ம இைற உ னா ைடய த (ஸ ) . அ தியாய நப (ஸ எ வ றா . இ அ ேபா . வ எ அவ க ேக டா . அ ேபா ெச ைட இ ெபா ெச ைம ேதைவ வ தி ஆைச வேத அதிக ந ைம ழிைய ெந னா இ ைல.24. ghfk. 2 ழ ைதக எ ெகா ெச அவ கள ட இ ெச ழ ைதகளா கா பாக அ ேசாதி க ப கிறவ " என 24.fs. ' ந .

அ தியாய 24. ' உ ெச றினா க ய " ேபாகிேற என ]`P`{y. ேம இ மரண தி அவ த ம தா . 1421 ) அவ க த ம த (ஸ . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ அவ கள ப எ 'உ க தா . றினா க ைககைள அள பா .24. அ தியாய எ இைற கால தி ) ஒ த (ஸ வ ப 24.jpd. (ைஸன (ரலி) ெச ெச பவைர றி கிற பவராக அைட தா . அதிக வா ) அவ கைள ) வ பாக ப கள ேச வா ?' என நளமானைவயாக இ ைக நளமானவ வைத (மிக கைள இைற பைத அறி ேதா .]fhj. rl. (ைஸன ) அ இ ) அவ கள ட .fs. தேபா தன.lq. எ நா கள அதிக தலி யவராக ேக டத ) அவ க த ம த ம . G`hup றி ெகா (இரவ ) . மைனவ ய கள 1420 யா ஒ தலி வ வ உ ைக நளமானவேர!' எ உடேன அவ க ஒ ஸ ைககேள மிக தா(ரலி)வ இற த) ப ற எ நப (ஸ தா ெச தா தா சிைய எ த எ நப (ஸ 2. 2 பாக 2. ghfk.

பண கார ெகா தி வ ப சா ய ட ) நா ட றிர ). ]`P`{y.jpd. ேபசின . 2 த ம ட ெவள ேய வ காைலய ெகா ம க டன . (இைத தத காக உன ேக சகல ைகய க ப ட க வ ப சார திலி அவ ள வ ப சா ய ட லா அவ டா . தா .24. G`hup ெகா அ லா க ப ட . ம தத காக உன ேக எ அவ ட ட ேவ! வ ப சா . இ (ெத யாம றா ெகா என நா வ ேக ட) க ! ) அவ டா .]fhj.lq. ேபசி . ghfk. ஒ ேக ட) அவ . அவ . உடேன அவ . அ வ ப சா அ (நாைள தி ெச அைத ஒ அவ அ . அ ேபா அவ தி ஒ (வான)வ வைதவ த த ம . ம ெச பண காரன டன வழ நா க ப ! என டன ட ேவ! உன ேக சகல வ த ம ஸதகா ெகா தி லா ெகா ேவ ஒ தி த ம றினா . ெச வ த அவ தன றினா . வ ப சா வ பட த ம தினா ப ப ைன ெப வழ அ கியதிலி த ம ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ய ள ெச த த ம ந ெகா காரணமாக ெச க ப வ ள த ம நா என றினா . (நாைள) (இரவ காைல ம க ) ெவள . வ தன ட த ம றினா . (இைத நா த ம வ இ றிர லா த ம ேவ ம க எ லா த ம த ம ெவள வ ேவ! தி ெச த . காைலய ேபசின .fs. ( என ெகா ெகா அதனா " என என க ட டா . ந வ ெகா ட காரணமாகலா . rl.

அ தியாய எ இைற " மதனா வாசிக 25. 2 ஹ பாக 2. தா எ எ றினா க 1527 ) அவ க றினா க ஹுைல ◌ஃபாவ லி " ஷா வாசிக ]`P`{y.25.`[. பவ க . எ த (ஸ வாசிக எ இ ரா ரா ஷா யல லைம ந ைலகளாக நி ணய உ ரா க ப ட எ ேக ம காவ ேலேய இ பாக ஹுைலஃபாைவ அண இவ க மிட திேலேய எ ம கவாசிக தா . இ த வைரய 2. G`hup ம யஆ எ . ghfk. . அ தியாய இ அ பா நப (ஸ 25. மதனாவ வாசிக வாசிக இ 1529 காக இ வழிேய வ ைலக அண அண இ ெகா ெகா தா க பவ க ளலா ளலா . எ (ரலி) அறிவ ) அவ க ஜு வாசிக க ைன ெவ ைலக உ யனவா வசி ◌ஃபாைவ இ யம ரா ஹ .

தா எ எ றினா க . எ மிட திலி ) அவ க இ றினா க (ேநர யாக) நப (ஸ ) என நப ற ரா அண வா க ேதாழ க ேக கவ ' எ கிறா க ைல என இ : உம (ரலி) றினா . இ த வைரய மிட திேலேய எ ம காவாசிக 1526 மதனாவாசிக பாைவ யல லைம இ 25. பாக 2.`[. வழிேய வ ைலக அண யம தா க வாசிக பவ க . தா . நா க ன லி இ ரா அண வா க . G`hup பவ க ளலா ளலா வாசிக க . 2 ஜு ◌ஃபாவ லி என இ ந வாசிக உம (ரலி) அறிவ " யம வாசிக இைற யல ல த (ஸ ஆனா .25. அ தியாய இ அ பா நப (ஸ ஜு (ரலி) அறிவ ) அவ க ெவ உ யனவா வசி இ ைலக தா . ghfk. ந வாசிக ரா அண ஹுைலஃபாைவ க எ இவ க ஹ . . எ ேக ம காவ ேலேய இ இ உ ரா ரா ரா மனாஸிைல ைலகளாக நி ணய க ப ட எ ஷா காக இ அண இ ெகா ெகா ]`P`{y.

எ 1524 தா . 2 பாக 2. 25. ghfk. எ (ரலி) அறிவ ) அவ க ◌ஃபாைவ எ " தா .25.`[." மிட திலி றினா க இ என என ரா அண வா க ெச ' எ தி கிைட த " எ றினா . G`hup ஷா யம வாசிக ' வாசிக . அ தியாய எ இைற த (ஸ " மதனாவாசிக ந வாசிக என இ " யம றினா க ஹுைலஃபாவ லி க ன லி வாசிக இ யல ல த (ஸ உம (ரலி) பாக 2. மதனாவாசிக ந வாசிக ஹுைலஃபாைவ க மனாஸிைல ]`P`{y. ) அவ க இ நப (ஸ 1525 ) அவ க உம (ரலி) அறிவ இைற ஜு 25. அ தியாய இ அ பா ஷா வாசிக ரா அண வா க ஜு ◌ஃபாவ லி .

அ தியாய அ ைல அண ரா பாக வ எ காக இ ேக பா க சி த ப தி ைவ பவ " எ காம ஹ ஜு ேளா எ . தா ெவ ைலக . . ]`P`{y. G`hup . அ தியாய ளலா ேதைவயான) ெபா . எ கைள ந ப ம கள ட ேதைவயான) ெபா . ேம (ஹ ஜு ேள இ தா க பவ க 1523 வா க லா நா ெகா வா க ெகா ந 25. . வசி ம காவாசிக எ ம றினா க வா கைள சி த ப அறிவ ேசக ைக ைவ யாசக பயப திேய) ஆ 25. எ ைலகளாக நி ணய வழிேய வ உ அண 2.`[. ம கா வ தைட தா ைமயான பவ க . நி சயமாக இ 2. 2 யல லைம இ இவ க ரா ஹ இ த வைரய அண உ ரா க ப ட எ இட திேலேய இ ரா ம காவ ேலேய இ இ அ பா (ரலி) அறிவ யம வாசிக (ஹ ஜு ெகா க பாக ைஸ இ க இைறவ த வா (எ ஜுைப எ ளலா . ghfk. இ றி ேத தி ைவ மிக ற வசன ைத இற கினா 1522 தா .25. தா . இ உ யனவா .

2 நா அ லா வடாக இ த அண வ தா க இ எ இைற ற ம லா என அ பாக இ ெச றினா க கள தா தைத ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 25. " படாம அவ ஒ வ ைடய தா (பாவமறியாய தா . எ த (ஸ வ ேத காக எ த இட திலி ஹுைலஃபாவ லி ரா " என இ 2. 1520 ]`P`{y.25.`[. ghfk. நா அவைன பாலகனாக ) ." 2. அ தியாய தி . அ தியாய டார தா 1521 பாவமான ெசய த நாள வா . ஒ வாசிக அண ய ேவ ) அவ க காகேவ ஹ ெப ெற . எ க தா க இ ேபா அவ ஈ வாசிக ) அவ க . அத மதனா வாசிக பாக " உட உ ரா ேக ேட ◌ஃபாவ லி நி ணய அ உம (ரலி) வ அவ ட ? என இட திலி ஜு இ . 'ந உம (ரலி) பதிலள 25. G`hup அவ ரா எ ஷா ெமன நப (ஸ .

அ தியாய அ ேபா கிேறா . அத 'அ 25. எ 1518 2. எ சிற த ைவ (சிற த ' அத ஜிஹா ' (அ பாவ வைதேய நா வா ெசய ெச ) இ எ க சிற த யலாமா?' எ ைல. அவ )?' என பற எ எ 1519 தா . ghfk.`[. ]`P`{y. ' அத ேபா த " எ ' பாவ ெசய பற றா க எ . ' இைறவழிய ேக க ப டேபா . G`hup ேக க ப ட றா க . எனேவ நா க றா க தா . 2 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ " இைற த ெசயலாக ேக ேட (ெப எ அவ கேள! இைறவழிய க பாக . என கலவாத ஹ தா " . . அ தியாய ) அவ கள ட ந வ " எ .25. . கள லா க ) அவ க ஹுைரரா(ரலி) அறிவ " ெசய எ நப (ஸ ) சிற த ஜிஹா 2. ?' எ நப (ஸ ைடய தைர ேக க ப டேபா (சிற த ?)' என கலவாத ஹ " எ பதிலள தா க பாக 25.

எ லா வ க . நப (ஸ ைன 1517 சிவ ைக அைம காம மேத அம அைம காத தி ைல' என உ ரா ெச ைடய சேகாத ைய அைழ அ தி (ரலி) ஒ டக ைகய அைனவ . ச தன ஹ ஜு காரணமி ஒ டக தி ெச றா க ைல) ஏெனன ேசண( . ) அவ க (ஒ டக சிவ ைக அைம காம ) ஒ டக தி ]`P`{y.`[. ghfk. அ ப ப . (அவ ட ஒ டக . அ தியாய அன க உ ரா ெச ஒ டக தி பாக யவ மாேன! உ யமிலி உ ரா ெச தா .25. 2 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ " இைற ம அவ கேள! ந உ ரா ெச 'அ த த ர ேசண( ேத ஸுமாமா இ இ ட றிேன வ வா " எ இைண த) இ 25. அவ க இைண த) சிவ ைக சராக இ த ைல. உடேன நப (ஸ ைகய ) அவ க ெச றா க அவ . நா ர திய . ட மா எ ஏ றினா . நா க அறிவ தா . G`hup ேசண( ட . 2.

எ லா தா க மாைன எ ெச ட ய ஏவ னா க அ ப.`[.25. 2 இைண த) இ அவ கள அறிவ பாக ைகய ெபாதி தா க 25. அ தியாய நப (ஸ மேத அம ம தா . த ய . ச யாக நிைல வ த பற . எ மிட திலி ெதா ஹ ஜு ஒ டகமாக . G`hup தா நப (ஸ ) கள . ]`P`{y. எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ எ ) அவ க ய ஹ ஜு ஒ றா எ ரா வாகன ைத றதாக அ அன (ரலி) (எ ேவ க ) ஜாப இ அ தி ஹுைலஃபாவ அண 25. ஏெனன அ இர ஜிஹா றினா . ஒ டக க . அ தியாய அ அண ைன ஏ றினா க எ ரா ெச ததாக 1516 சேகாதர இ பாக இ இ தா . தயா ப உம (ரலி) 2. ghfk. 1515 (ரலி) அறிவ வாகன ர உ ரா . 2.

அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ நப (ஸ ஏ றி ேத 2. ghfk. (ஒ டக தி ேகா திர ைத சா பா க அ ெப ) ◌ஃப லி ) அம த ஒ இவைர க ைத ேவ ) அவ கைள ேநா கி. தா . எ ) அவ க ெகா இ அ ' எ ைண ) அவ க நப (ஸ ப தா . வாகன றியைத பா பாக 25. (இைத தி ப னா க அவ கேள! நி சயமாக . ' இைற ]`P`{y. G`hup ெப பா திைசய த வ தா . அவ கைள ப யா . 2 இைத ேபா அன (ரலி) பாக 2.`[. த ச யாக நி வாகன தி றேபா இ ரா அம தா க அண த . . எ 1513 அ பா (ரலி) அறிவ ) அவ க 'க அ ெப த நப (ஸ (ரலி) 1514 ஹுைலஃபாவ அ ெகா அ பா தா . அ தியாய லா இ ◌ஃப (ரலி) நப (ஸ தேபா உடேன ◌ஃப கவன பற அ ெப அறிவ தா க .25. 25.

இ இ பாக 2. வாசிக ைலக .`[.25. அ தியாய . 2 அ லா எ த அவ எ அ யா கள ைடய வய தி பகரமாக ஹ றா க . தா 1532 ]`P`{y. அண க ப ட எ இ த க 1530 வாசிக எ இ நிக மதனா வாசிக ரா கடைமயா கி பயண யலாமா? என 25. இ ெவ உ யனவா வசி ம காவாசிக . எ எ மனாஸிைல ைலகளாக நி ணய வழிேய வ ைலக அண ெகா ளா யா தா . மிட திேலேய ம காவ ேலேய . ஹுைலஃபாைவ க எ காக இ ெகா ளலா 25. எ இ த வைரய ேக ஹ ைஜ தி ஹ ஜி ந இ இவ க ெச (ரலி) அறிவ ) அவ க யல லைம ம த த ைதயா இ ளலா ஷா யம தா க பவ க பவ க எ றினா க . G`hup வாசிக . நப (ஸ ) அவ க . எனேவ நா ேக டா . ' ஆ !" . ghfk. அ தியாய இ அ பா நப (ஸ ஜு ◌ஃபாைவ ஹ உ ரா ரா பாக ரா அண 2. ஆனா .

நப (ஸ ள வாசலி ) ெதா த தா . அ வ இட தி ம கா கி வ . அ தியாய 25. 2. 1534 ]`P`{y. என நாஃப உ அ ர . அ தியாய ஒ டக ைத . இ ேபா பாக 2. இட தி ேபா ைழவா க நிைற த இட தி 1533 உம (ரலி) அறிவ ) அவ க ெவள ேய தா . வழியாக (மதனாவ லி எ ) அவ க வா க ெதா .25. தி தா க ெதா ஹுைலஃபாவ 25. அ ேகேய (இர இ உம (ரலி). எ அ லா நப (ஸ இ வா க (மதனாவ ) ஷஜராவ ள ப வாதிய த பாக வா க ள க க ர அ க ேற ெச வா ஷஜரா எ . ghfk.`[. 2 அ லா நப (ஸ இ உம (ரலி) அறிவ ) அவ க ஹுைலஃபாவ அமர ைவ . எ கிறா . G`hup ) வழியாக ெச தி ேபா ேபா வைர அ ப ேகேய .

ேக ேட 25. ள ) அவ க க டைளய ற.`[. சாைல டா " எ கன க இ டா க கிற க அ ர ம க எ த வ த 'இ த உ ராைவ நப (ஸ ) அவ க 1535 எ அ ர எ . அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ வாதிய அவ க இ அழகிய ப நப (ஸ அ ெச ெதா டதாக ெமாழிவராக!' என எ ப வர ள தா கி வா . ஹுைலஃபாவ தேபா இ ஹ ஜுட தா . எ ள தா கி ேகேய த ய(வான)வ வராக! இ ள ப ள த மக எ கிறா . ghfk. 2 உம (ரலி) அறிவ "எ ைடய இைறவன ட திலி அப வ தி மி க ப ேச அகீ தா . (அ கனவ " எ மிட ைத ேத மிட ப மிட தி வாதிய ந வ மிட தி ) 'ந (வானவரா ) ெச ஒ டக ைத உ கார ைவ பா . ]`P`{y. இ உம ஸாலி ள வாசலி ஸா இ ) அ கீ வாேற ற தி உ பா . G`hup க நப (ஸ அப வ ற ப ட ேபா தி மி க .25. வ ப ள தா கி பாக 2. அவ அ ர றிர .

உம (ரலி) எ ற ைடவ எ றா க ந மண ைத நப (ஸ .`[. ேக ட மன த ைடய ஹ ஜி எ றினா க ெச மிட தி த ைழ ேத . பற தேபா வ காக இ ரா ச தி) அைழ த ) அவ க (சிறி ப றி க ]`P`{y. எ தா . அ ேபா தைலைய . நப (ஸ சிய நிைலய .25. . ghfk. ) அவ க க எ அவ கள வஹ (இைற ெச ேதாழ கள ' இைற அண தவ ேநர ெமௗனமாக இ அ ேற த நிைலய மாறிய ன . G`hup த சிவ த சிறிதாக) அ த நிைல ேக டவ எ 'உ ள ைடய உ ராவ . அ ேபா மண கிற க ) அவ க நா ேக ேட ஜிஇ ரானா எ தா க தி) வ த . நப (ஸ ண சில அவ கேள! ந ப றி எ (இைற ெச தி) (இைற ெச உம (ரலி) அவ கள ட வ ெச 1536 ேக?' கைளவராக! ெச வராக!" . அ தியாய யஃலா(ரலி) அறிவ நப (ஸ கா 25. நா ண க ட ப ம வராக! ைத க ப ட உைடகைள ேற உ ஒ ) அவ க வர ப டா . நப (ஸ தா க ) அவ க ' உ ராைவ வ . நப (ஸ அவ க ெபா ) அவ க உ ரா ைன ைசைக ெச நிழ ைற க உ ?' எ தி) வ . 2 பாக 2. அவ ட ேபா என வஹ (இைற ெச வத காக ஒ ெகா அைழ இ ேக டா .

எ ஸய இ இ உம (ரலி) (இ ந ஜுைப அறிவ ரா மணம ற) ஆலி ' அவ இ எ ன ெசா கிறேத) எ அண எ தி ெண றிய பாக எ வ தா . 2 ைற க " அதா(ர வ ெசா ) அவ கள ட ன ந ேக ேட த ப . அவ தவா?' எ ' ஆ !" எ பாளரான) (அறிவ றா " என இ ஜுைர கிறா . பாக 2.25.`[. மா றமா ரா மண ஆய ஷா(ரலி) . G`hup சாம நா ைற இ பா த ந ள எ றியேபா . எ ) அவ கள ) நப (ஸ தைலய இ கிறாேர' என இ ராஹ 2. ghfk. அ தியாய 25. அண ெண றா . (ேம மி த நிைலய ைய ெதாட அவ கள மி நா 25. அ தியாய . ந மண எ ெண சியதாக இ ராஹமிட நப (ஸ ? (இ ெபா ய 1537 பா நைட ) அவ க வ ப ேபா றினா . 1539 ]`P`{y.

2 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இ ரா ந மண வ வத பாக அண தா . G`hup ப காரமா . உ ரா பாக 2. எ இ ) அவ க ராமிலி ேவ த ேக ேட இ வ ரா ப அண வத காக நா ேபா கஅபாைவ வல . 1540 உம (ரலி) அறிவ ) அவ க றியைத . அ தியாய அ லா நப (ஸ இ மண 25. இ னா ந 2.ck. அ தியாய எ இைற "ஓ உ ரா ெச 26. ஏ .uh ghfk.26. ேநர தி சிேன . கள தடவ ய த நிைலய த ப யா . நப (ஸ ேபா ய தா . எ த (ஸ வ ம 1773 ) அவ க றினா க உ ரா வைரய " ள பாவ கள ]`P`{y.

uh ghfk. எ ைல' எ ெச வத இ மா வ ப றி இ உம (ரலி) றா . 1775 றினா : ஸுைப ஆய ஷா(ரலி) அவ கள தவ ர ேவ 1774 அறிவ இ க ைத ம அைற க ஜி ( ேக அ நபவ) லா ெச இ ]`P`{y. ெசா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக 2. எ 26. மா இ காலி ஹ ஜு அவ கள ட ேக டத வ ேம . 2 ெகா ள ப ட ஹ ஜு என அ . உ ரா ெச தா க ' எ கிறா . ' நப (ஸ ) அவ க இ உம (ரலி) றினா பாக 2. அ தியாய ஜாஹி (ர நா ' உ ரா ெச றமி ஹ ) அவ க உ வா இ லிய ைல." தா . எ தா .ck. G`hup ேறா .26. அ தியாய இ ஜுைர 26. அ உம (ரலி) ேக .

ck. 2 அம தி தா க நிைறேவ றி ெதா ைகைய (காரண பற இ எ றா க நா க ப றி ) அவ க . ' அவ நட த அ லா ஹ ப ஹ ெதா ) அவ க ' நா .26. ேக ேடா என ம க ேக ேடா . அவ றி ெதா ைகைய ம கள . ஆய ஷா(ரலி). ' நப (ஸ ேக டா க .uh ghfk. G`hup தாேய! . நா உம (ரலி) நப (ஸ . ' அ வானாக! நப (ஸ ) அவ க ரஜ அ தி உ ரா ெச ]`P`{y. அ ேபா ெகா நா மின உ வா(ர (இ எ உ ரா க !" எ க உ ). ' அ ஆய ஷா(ரலி) ப ைனேய! இைறந ப உம (ரலி)) அவ க ன ெச கிறா !" எ ைண க வ ல ச த ைத ைகயாள கள வைத ெசவ ேய ற களா?' கிறா ?' என ஆய ஷா(ரலி) ேக ட ளா க . அத கவ க ைற ம இத கிைடேய அைறய அ ம க தன . 'இ எ தைன உ ரா க இ அ ேபா அ தி அவ க ஜிதி அவ கள ட ெச இ த அ !" எ தைத ளா க ஒ ைற ரஜ பவ ைல. றா க பா ! ததி ைல). அவ றி ஒ றா . அத கவ க அவ கள ர மா ேக டா . ' நப (ஸ மாத தி ர மா ேபாெத லா ) . ?' என உ வா(ர மாத தி ெச ) தா க !" .

அ தியாய உ வா இ தி கிறா . (மற உ ரா ெச 26. எ தைன உ ரா க ேக டத க அவ . G`hup (ரலி) தேபா த . எ 1778 தா . எ ஸுைப (ர ) அறிவ நா அத ) அவ க அவ க றா க பாக 2. ' நப (ஸ வ ைல!" என 1777 " ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட எ தேத இ 26. அைவ: த த சமாதான ஒ ப த ப . இைணைவ ேபா அன ). (நப (ஸ ரஜ ) அவ கள மாத தி உ ரா ப றி ) ேக ேட உ ரா ெச யவ . கதாதா(ர ெச . தா . 2 அவ க ட அவ க ரஜ பாக அவ இ மாத தி 2. இைணைவ ேபா ட ெச ெச ?' என நா ளா க .uh ghfk. ைல!" .ck. அ ]`P`{y.26. ' நா யா எ ெச ற மிட தி ெச ளா க (உ ரா க கஅதா மாத தி . அ தியாய ) அறிவ " நப (ஸ ) அவ க அவ கள ட ஹுைதப ய டா ேபா !) நப (ஸ றினா க ) .

26.. 2 ஆ ஒ கஅதா மாத தி ேபா ெபா . பற உ ராைவ நிைறேவ றினா க தா க .. . பற கஅதா உ ரா ெச தா க 1780 தா . எ ) அறிவ . அ எ ) அவ கள !)" ப ற 26. அ 26. எ ' ஜி இ ரானா' எ க கிேற ஹ ஜி ' எ தைன ஹ !" எ றா க அட ெச ற இட திலி .. 1779 தா . தலி . அ தியாய அன (ரலி) அறிவ நப (ஸ த டேபா ஹுைதப மாத தி பாக . அ தியாய ஹ மா (ர த ேபா ஹ தா ) அவ க வ ெச ஹுைன காக ெச றி (ஹுைதப தா க . அ ெச ேச நா நா ேக டத த . அ அவ கைள ) த ஆ . இைணைவ ேபா உ ரா யாவ லி உ ரா ெச 2. ]`P`{y.uh ghfk.ck. (நப (ஸ உ ரா க . G`hup (அேத) . கனம ைத கிய தி ப கி ட த உ ராைவ கிறா க ?' எ . 'ஒ பாக 2. ஹ ஜுட ஓ யாவ .

ck. 2 நப (ஸ ) அவ க ஹ ஜுட ெச நா அைவ. ஹுைதப ெச ற உ ரா ேபா ெச உ ரா பாக அ வ கைள ஹா (ர . ன றின . G`hup கஅதாவ (ெவௗ. ' நப (ஸ தா க க ப ட ேபா . அத வ ட அவ க ) அவ க ஹ (நப (ஸ அனைவ ெச வத ) .26. . அ தியாய ம ேம யா (எ . எ உ ரா ெச த ைவ த இடமான ' ஜிஇ ரானா' வ லி ெச த உ ராைவ அவ க த ஆ ப கஅதா மாத திேலேய ெச தவ ர! மிட தி . அவ க ெச ' நப (ஸ ) அவ க கஅதாவ . ஹுைன ) ெச ேபா ஆ ய கிைட த ெச த . ' நப (ஸ ளா க ஹ !" எ ெச . ேவ . அத க 2.அைலஹி ) ஆகிய ப றி) ேக ேட அைனவ ) அவ க உ ரா த உ ரா 26.uh ghfk. ஜாஹி (ர . வத ]`P`{y. அதா. ஹ ஜுட இ உ ரா கைள த உ ராைவ . 1781 ) அறிவ தா .

அ தியாய இ அ பா நப (ஸ ) அவ க ண அவ டமி ெகா (எ யவ அ ைல?' என ைடய கணவ அதி என ேக டா க றினா க ) ) ஏறி றா . அ ஒ . ' ந ஏ இ ேபா னா ெச ளன .ck. அறிவ வ !" என பராஉ இ 1782 ஸா ெபயைர ளா க . எ வ வ ஹ ஜா டா !' . 2 ஆ கள ) இர ஆஸி (ரலி) ைற உ ரா ெச ற ேக பாக 2.. எ (ரலி) அறிவ அ ெப ெச ேள வ ல நப (ஸ கள ட ேட க ட இ த ைத டன . ' இ . இ நா க ைத ஹ த.. அத கவ . G`hup (ரலி) !" என அவ த ) அவ க .26. ரமளான ற க எ அ பா வ வ . ' எ வாயாக! ஏெனன . த ண மக ெனா ண ' ரமளா உ ரா ெச றினா க ]`P`{y. அத ல வ ட .uh ghfk. நா ஒ டக தி மக கிேறா !" எ கள டா க அதா(ர ெச ந உ ரா ெச ெப றி ப வத கான ஓ ஒ டக ைதவ ெகா தா . 26.. அத அ அைத மற றினா .

எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நா க ( 1783 தா . 'உ ரா வ ஹ அண அண மாதவ டா . ஹ ஜு ரா வரவ றினா க தன . நப (ஸ அ ேபா வ நப (ஸ ெகா ெச ள உ ரா அண ய வ காக இ நப (ஸ தைல ரா அண ெகா " எ நப (ஸ ) அவ க தி அண ேப .26. யா அண ைலயானா . இ காக இ கியவ ைய அவ அண ரா உ ரா ெந ) அவ க இ ப ைறைய ஹ ஜு யா பலி ப ராண ைய காக இ தன . நா உ ரா ) ) அவ க . எ கள ஹ ஜு காக இ தவ க வ அண ய ஒ ட உ தியாேவ ரா .uh ghfk. ஸப த வத கான இர ]`P`{y. 'உ கிறா கேளா அவ க உ ரா சில ) அவ க வ சில வ வ ள . எனேவ. நா அரஃபா நா கள ஹ ஜு ம ஹ ஜி ட கிறா கேளா அவ க . வா ெகா ரா ெகா இ ெகா ைடய உ ராைவவ றா க இ உ ரா ' என ரா என ற ப ேடா .ck. அ தியாய 26. . G`hup வ தேபா எ ட . கஅதாைவ தி ெச எதி ேநா கியவ களாக. எனேவ நா ைடய ஹ ஜு காக இ ரா . 2 பாக 2.

uh ghfk. 2 அ ர எ ைடய வ மாைன அ அண பாக ெகா ேட ர நப (ஸ மா மிட தி 2. ' நப (ஸ அண தா . எ லா 1785 (ரலி) அறிவ அவ கள .26. அ ேபா தா கேளா நப (ஸ ) . 2. எ இ ) அவ க க டைளய த . 26. நப (ஸ த ப ராண இ ேத ஹ ஜு காக இ ஹழ(ரலி) ஆகிய இ ைல. யமன லி . அ தியாய அ எ ப ப ட உ ரா ) அவ க வைர அல(ரலி) எத காக இ !" என அவ க றினா க ]`P`{y.ck. அ தியாய ஜாப இ நப (ஸ அ தி யா ட ப ராண பான ட ற இட தி ேபாக உ ரா ெசா னா க காக இ . காக இ ரா அண ய ஏ றி ெச ெகா ய ேவ ெச த ய என என . G`hup ரா ரா தவ ர ேவ பான அண . நா ரா 1784 (ரலி) அறிவ தா . ேதாழ க ) ம வ தா க அத காகேவ நா எ பகரமாக ம ெறா ஆய ஷா(ரலி)ைவ வாகன தி ) அவ க தா க ய அப ப உ ரா டா க பாக அண 26.

ந வ ப ராண ெகா ஆய ஷா(ரலி) ' இைற ெச ப உடன யாக) நா . ேம ைற ட ய அ தா பான இ கஅபாைவ வல வ கஅபாைவ வல வ தா க நப (ஸ .ck. ஆய ஷா(ரலி) அவ க இைறய வழிபா ைய ேய அறி தி வ தி ேம டா க . ஹ ஜி ல. 2 அவ க பான ஆ கி வ ப ெகா மா மா ெசா ப ராண ெகா வல வ க டைளய ெகா மினா ' (ஹ வதா?' எ மாத அறி தைத க மா ேட வ தி கவ சில ) ' ந (மைனவ ேபசிய ெச கள உ ரா ெச . நா ைலயாய ல கைள நிைறேவ றினா க ஹ ைஜ ம உ ராைவ நிைறேவ றிவ திட இ அ ர ரா ெச மா இ ய இ ேபா ெகா ப ேப வ தி த !" என க றினா க . மாதவ டாய லி நிைறேவ றிவ ) அவ க (உ ரா ெச மாதவ டா ராமிலி ) அவ க பான ப ராண ம வைத இன உ மதி நா வ . (ம க . நப (ஸ ராமிலி . தைல நிைலய ெச அவ க வராதவ கள ட .26. G`hup ெச மா ட . எனேவ அவ க ம ெற . அப ப ைர. லா (எ த அவ கேள! நா ேலா ) ஹ ைஜ ட ) றிய . இ ய ப தி. ஆய ஷா(ரலி) அவ க ய எ . இைத (ஹ ைஜ) உ ராவாக ற இட தி ]`P`{y. ைமயைட த கிற களா?' என (ஏ க அண வத காக) த எ என) நா தவ ர.uh ghfk.

ck. ஆய ஷா(ரலி) ஹ நிைறேவ றினா க ) அவ க அவ கைள ஜ ர ச தி த (ஹ ச டமா?' என ேக டத பதிலள பாக தா க கஅதாைவ க (ம நப (ஸ ) இ மாத திேலேய மாலி இ . ஹ ஜு காக இ பான அண ஹ கிறவ ரா ேப உ ரா அண ய வ ப ராண ைய தி ப ைறைய எதி ற ப ேடா . !" எ ெகா றா க ேநா கியவ களாக. G`hup ரா ஹ ஜு காக இ வ திராவ .uh ghfk. 2 க டைளய டா க உ ராைவ நப (ஸ . சில ' உ ரா டா உ ரா காக இ ரா காக ரா .26. 'இ ெகா தேபா ஜுஃஷு (ரலி) ' இைற வ ) உ ைல! இ க ம த ள தன எ ேபாைத உ யேத!" எ ரா தா . 2. எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நா மாத தி த ப . தி ெச வ ) அவ க . 1786 அண ய (ம க உ ரா ெச வ க 26. அ தியாய "( அகபாவ ரா கா இ அவ கேள! இ ெச . நப (ஸ அண ய வ ! நா ரா ) ட அண ய ) இ ெலறி ஹ . ) அவ க காக (ம கிறவ ) இ உ ரா ]`P`{y.

G`hup இ உ வா(ர ) . ம காவ ேத ைறய அ அ ர ர காக ெகா . 2 அண இ தன . 26. த மேமா.ck. தைலைய அவ வ தேபா ைன ஏ றினா . .uh ghfk. ! ேம வாேற ெச ேத . எ டேபா வா . நப (ஸ . அ ப ட உ ரா அண பாள அண . நா ள நிைலய ேலேய அரஃபா நாைள !" எ ஆய ஷா(ரலி) அவ க " எ ரா ேத . ேநா அறிவ உ ரா ைழவத பகரமாக ம ெறா ஹ ைஜ உ வா இ ம ேறா தன .26. மாதவ டா ) அவ கள ட ைடய உ ராைவவ ஹ ஜு காக இ ஹ ஸப ரா ய வைர நப (ஸ னா உ ரா "அ லா த தா ) அவ க இ ரா அறிவ " இத காக. எ ட ப னா க . மாைன மா த ஒ டக தி . உ ராைவ ஸுைப (ர பாள நிைறேவ றி ) அவ க கிறா க ேபா ப காரமாக ஹிஷா . ம ரா என சில அண மாதவ டா அைட ேத 'உ ஹ ஜு காக இ தவ க ஒ ஏ ப ட . ஆய ஷா(ரலி) ெச யவ அவ க பாக அ ைல!" எ கிறா க 2. நா பான ேயா. வ காக நா (இ ெகா இர ப எ வ அண த த தியாக இ 1787 ]`P`{y. அ தியாய ப றி) நா றா க .

ஹ ஜு ய இட தி வ ேதாழ கள ட .ck. உ ரா ஆகிய) ேலா ம ேக டா க (ஹ ெகா . எ 1788 தா . உ ரா ! பற கான ந எ தா . ' ந ச ைமயைட த ேகா த கவாேற கிைட 2. ' ம க ட தி ஹ ம (ர க ட 26. கிற) ஒேரெயா . அவ கள ட . 'ஸ ஃ ' எ கள . (மாதவ டாய லி (உ ரா ெபா ) அவ கள ட .26. மாத கள . ' பலி ப ராண ]`P`{y. ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நா கி கிேறேன?' என காக) இ பாக தி . நா ) அண ) ஆகிேயா எ த லி உ !' எ ய கைள இ ெச ன இட தி வ ைடய சிரம தி ேகா. G`hup .uh ghfk. காஸி இ ஆய ஷா(ரலி) நப (ஸ இர வழிபா வழிபா ட கா தி க ச தி ெகா ரா ! ஆனா ெசல றினா க க த ஹ ஜி பா எ (ஹ . இைற த (ஸ ) அவ க . அ தியாய க அறிவ றன . 2 அ வ (ர ). அ ேபா நப (ஸ ) ற ப ) அவ க த ரா அண . ஹ ஜு காக இ (மதனாவ லி கிேனா .

uh ghfk. G`hup கியேபா அ ப ேய நப (ஸ ) . பைட தவ கள ட அ ெச ற ப ஸ வ வைர நா த ]`P`{y. அத கவ க நிைலைம ெச வசனதி ?' என டா !" எ வ ேத ேட ) அவ க திேய! அ ெப ! எனேவ. ஆனா ேற ேற . ஹ ஹ ைஜ (மாதவ டா 'ஏ ஓரள தன.26. மினாவ லி ஹ . ப ற நப (ஸ . நா . அவ க ெகன நா . ' நா ஏ ப ெப வ ம கள வ தி க ப ெச கிறவ வா ெச அ வாேற ெச ய ேவ டா !' என ள ) வா ட வ ெதாழ ட !) எ ஒ பள ) இ க அ கிறா ேற !" எ . 'ந க உ ரா 'எ ன காரண ?' ேட ! (என மி ைல! ந வ தி க ப டேத உன ! அ லா உன (உ ரா .ck. அவ க றியைத ெசவ த ேக ட ஆதமி அ ேதாழ கள பலி ப ராண க ேத வதிலி என அவ கள வரவ ெகா க பவ ய வ . பற எ . எனேவ. அவ க ேதாழ கள ட மாதவ டா ய நா க க ப . 2 ெகா வராம ெகா ள ! பலி ப ராண ைவ தி றினா க நப (ஸ ஹ ைஜ உ ராவாக ) அவ கள ட தன யாக வல உ ெச இ ைல. ' உன ெகா ம க உ ரா வ தேபா ேக டா க ஆளா வ பவளாகேவ இ றா க னட .

தயாரான 1789 ஜிஇ ரானா எ அவ கள ட அ 26. தா .26. நா அறிவ தவ க ள ' ஆ !" எ தா க ற பட ேற . ம க . எனேவ. மிட தி நிறேமா இ நா எ இ ேபா த ச ைட அண ன ெச ய ேவ ந மண தி தி த ஒ வ என ேக டா . . நப (ஸ ) அவ க ) அவ க வஹ (இைற ெச ேபா ைவயா ]`P`{y.uh ghfk. 'உ உ ரா தவாஃைப களா?' எ ஸு ஹு நப (ஸ ேபா! அவ தி) . G`hup தி) (இைற ெச ட ப டா க .ck. அ தியாய நப (ஸ நப (ஸ கள ைடய சேகாத ைய ஹர காக இ ந ேப தவாஃ யஃலா இ . நப (ஸ . எ யா(ரலி) அறிவ அைடயாளேமா அ அ ேபா ேதாழ கள ட ஸியார ரா நிசிய ) அவ க மதனாைவ ேநா கி 2. ' உ ராவ ?' என ெகா வ தேபா ேக டா க ற ப ெச அண மா பயணமானா க ! ' (தவாஃைப) . 2 அவ க அ ர மாைன அைழ ெவள ேய அைழ பற ந கள வ வ நப (ஸ பாக ) அவ க த ) அவ க உம ) அவ க ல வ க டைளய கிற க அறிவ தா லா ம ச . நா .

' நப (ஸ கிறாயா?' என ) அவ க அவ கைளவ நா ெகா வஹ (இைற ெச ேவ அவ பாக வஹ (இைற ெச மைனவ அ லா வ வராக!" . அ ேபா அவ கைள 'ஆ ' எ ஒ பா ) அவ க ேபா ேக டா . நா வைத . உடேன தா . ' உ ராைவ வவ க ற ைத ந கிய ஒ டக தி (அவ ட ). 2 நப (ஸ ) அவ க ேவ அ என ஆவ லா எ ச த வ (நப (ஸ நப (ஸ ேத அவ கள டமி ேக டவ எ கழ றி ந அக றிவ என ந ட ப ! ேம றினா க ேநா கிேன சி ட ெபா ேக கிேற . பற ெச க வைத ேற .uh ghfk. எ ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட நப (ஸ ' நி சயமாக ஸஃபா ]`P`{y. ளவனாக இ பா ற ைட ேபா (வஹய . 2. G`hup ற ப றி ேக வ ைடய இ ச ைடைய ச நிற ைத உ ராவ ) அவ கள ம வா நா ) அ நிைல ெச 1790 தேபா க . அ தியாய உ வா(ர கிவ தி) வ தி) அ த ஆைடய வ ததாக எ ேக?' என மண தி தி) (இைற ெச ) ) அவ கைள உ தி) (இைற ெச . உம (ரலி).ck.26. ' உ அைடயாள ைத ந ) அறிவ வய . ம ேபா 26. அவ க வ ஹ ஜி .

' மனா ' எ ற லா ைத ஏ றப தி இ இ ப றி . ேக டன .ck. ) தன . எனேவ. எனேவ. ஹ வதி எ த . இைறவன . அதனா . .uh ghfk. G`hup யாதவன 02: 158) . இ த வசன அவ க வ பதி ல மிைடேய சஃ கிேற ைல.26. ' நி சயமாக ஸஃபா அ அைம தி வ தா க நப (ஸ ைட ஆய ஷா(ரலி) ைத ' எ வைத வர ைட அ அ தா சிகளா ெச யாமலி 'அ வ ஷய தி அ 02: 158) எ ெச றிேன ைல!' எ ) அவ க கிைடேய சஃ லா தி !" எ ஸா கள ரா உ ரா ெச ைல!' (தி ேபாலி றமி . கிைடேய சஃ ெச ]`P`{y. எனேவ ' அ ைல எ வாறி அ கால தி கிரக தி காக இ ஸஃபா ம வா அ ேபா இ அ லா ' அண ெச வ த கிறவ ஆ தா . அத வர அ வசன ற இட தி (இ றமாக க ) அவ கள ட ம வா சஃ அவ எ ற வசன ைத அ இ ெனா அறிவ ப ம ள னா எ த ' என ' ஸஃபா ம வா ற றினா க இ க ேவ . ஹ ேஜா உ ராேவா ெச வதா லா பதி ள ப டதா . ந க (அறியாைம வ மி வர ேற க வல வராமலி ேம ற அ பவ அ ைல!' (தி வர மிைடேய ஆ . 2 அ தா சிகளா வல வ றினா றமி 'அ ! எனேவ.

26. அவ க அவ க நா நப (ஸ ெப ◌ஃபா(ரலி) அறிவ அண க ைம ப இட 1791 அப அ . நா லா ) ெசா ேக டத ' நப (ஸ அவ க கதஜா(ரலி) அவ கைள ]`P`{y. பற அவ க ெகா ப ரா ட ) அவ கைள பாள கள ைல!" எ ற .ck. கிறா : ◌ஃபா(ரலி) அவ கள ட ) அவ க அவ க ைழ த வ ேதா . நா வல வ ேதா . ேம டா றா களா?' என . G`hup 'இ ) ைல!" ப றி எ ன . எ இ நப (ஸ ) அவ க உ ரா காக இ வல வ தா க ம வா உ ரா ரா வ த ம காவாசிக அவ கைள மைற இத அறிவ எ ைடய ந அவ க எ றா க காக இ க கஅபாவ . தா . ' நப (ஸ . அவ . அவ க தா கிவ ட வரான இ தா க ம காவ (அவ க ஒ தவ ள ேதா . அ தியாய அ லா 26. அண ஒ வ இ உ ேள ெச அப அ ட அ க த மாய எ ட ஸஃபா. 2 ஹ ைஜேயா உ ராைவேயா அ (ஆய ஷா(ரலி) அவ கள பாக 2. பத காக நா க ேறா .uh ghfk. பாக) நி .

]`P`{y. . மகா இைறய இ ராஹமி ைற சஃ உ சிரமேமா இ ெசா . 2 றினா க எ பைத எ ' கதஜா ந ெச மாள ைக உ ள இைற பாக இைறய ல வ ) அவ க . எனேவ. நி சயமாக மாதி . க நா க ல தா க அழகிய ஸஃபா (உற ெகா ள) ேக ேடா . அத இைறய இர ெச வ மைனவ ய ட உம (ரலி) அவ கள ட வ க தி கஅபாைவ வல வ கிைடேய வல வராமேலேய த வல வ அ என ேக டத 1793 ஒ ைற வல வ ம வா றினா க தா .26.ck. எ வ கேள . அவ க தாலான ஒ னா க கா !' எ . அ தியாய அ அறிவ தி ! அதி த (ஸ க ல கஅபாைவ ஏ கஅபாைவ ஏ ர அ க ைற ெதா தப . ' நப (ஸ !' என ெசா சேலா எ த ) அறிவ வரலாமா?' என இ அவ க வ 26. G`hup உ ள !' என ஸஃபா . மகா கிைடேய ஏ லா றினா க வ த ட (ம கா) வ த .uh ghfk. அவ தனா (ர " உ ராவ ம வா க ) அவ க 2.

நா வ த . நா ' ஆ !" எ ' நப (ஸ ) அவ க ரா ெச கிைடேய சஃ அ ணட . ஸஃபா ேச பா த (ம ரமான) தா . எ அ ) அவ க கிய ெச டா 2. அவ . அ தியாய அ லா அவ கைள த ?' என ம வா ஒ ெப ேக டா க கிைடேய சஃ ெச வ ேத . அ ேபா . நா ல கா ய .26. கஅபாைவ வல வ வாேற கஅபாைவ வல வ வ . 'ஹ ப வ வ . மிட தி அண என யாம ெச றினா க ப றி 1795 அண ஸஃபா ம வா கிைடேய சஃ !" என ப ஹா எ நா . ைக எ ' எத காக இ எத காக இ !" எ ராமிலி வ வ ேகா திர ைத ைடய தைலய ]`P`{y. G`hup ேப ரா ரா றிேன . ஒ டக ைத இைள பாற ைவ ச தி ேத ேக டா க தா கேளா அத காகேவ இ றினா க ஒ ேக ேடா .ck. !' .uh ghfk. 2 நா க ஜாப அத இ அவ க அ தி ' ஸஃபா ம வா மைனவ ைய ெந பாக ஸா அ நப (ஸ த க தேபா யநா 26. 'ந இ அ (ரலி) அறிவ ளரா?' என அத கவ க (ரலி) அவ கள ட அண ேள த ! இைறய ெச வ இ ல அவ க ற . தா . ப ற நா .

26. உம (ரலி). பலி ப ராண அத அவ க பாக ேத த ேவத ைத ெச தா அண வைர ம க வ ரணமாக பா ரா அறிவ ற இட ைத ) அவ கள ட இ அதிக இ ப ராண க ம கட அ வ திற கவ தா . 2 ஹ ஜு காக இ ஆ சி கால 'அ லா (அ அ வ மா ப 26. நப (ஸ ெத கிற ைற) நா (பயண) உண நா தா ெகா (ரலி) (ம காவ லா . த ேதா . ைல. அ தியாய ெச க மா பா . ேம ைறவாகேவ இ ஆய ஷா(ரலி).uh ghfk. கஅபாைவ . G`hup . இ த அ க டைளய 2. எ இ க உ ராைவ ) அவ கள !" எ உம ." (த பைடய ேலேய நா பள (ரலி) அவ கள வானாக! (ஒ கள ட அ ேபா ம ைல என அப ப மா ப அ ேபா எ படவ . . 1796 ஊழியரான) அ ள) ஹஜூ த ) க ைட உ ரா அவ க க லா எ ஹ ம (ஸ வாகன ைடய சேகாத னா ேத .ck. ந ைம (ஹ ைஜ ய இட ைத அைட நைட வைர இ றினா க ) ைறைய ராமிலி . லா கிேனா . ஸுைப (ரலி) ஆகிேயா காக இ ரா அண ]`P`{y. எ அப ப ேபாெத ைண எ கள ட இ னா அ கிற (பயண) .

லா .26. அவைன ஹ ம (ஸ (எதி கள பாக க திைய உ ) பைடகைள 2. 'அ வ அண 2. அ தியாய அ ேம ராமிலி ரா அ அ யா தன யாகேவ வா க .uh ghfk. எ இ .ck. ஹ ேமடான இட லா வ 1797 உம (ரலி) அறிவ நப (ஸ இ ப ேதா " என அ 26. அ தியாய அ ல ேபாரா ற க ைம த தியானவ ப ேதா க வ மி ைடேயா நா தி திவ டா ! அவ டா ேதா ேவ க ன " எ 1798 ]`P`{y. எ ெச தவ களாக . எ உ ராவ லி த ப க இர சகைன வண ) அவ க மாைல ேநர தி றினா . யா ேக ஆ சி த பா . ஸ தா கிேறா ! த த வா க ைல! அவ கியவ களாக தவ களாக ) உதவ னா 26. ப ற தா ேதா. ேபா இைண யா ம தவ களாக ( ஏ அவ அைன தி ைடய வா மா(ரலி) தவ ர வண க தி ெச த ேடா . 2 வல வ த இ ஹ ஜு காக இ பாக லா ) அவ க தி ேபா ைல! அவ க ேபா லி ! அவ ைவ தன கள தவ . G`hup .

) அவ க ள வைர த வா க 26. ஹுைலஃபாவ பாக ேகா திர தி ) அவ க 1799 ம காைவ ேநா கி வ வாதிய வைர தலி நப (ஸ 26. ேம .ck. அ ேபா பாக " நப (ஸ தா . வ ெதா ஷஜரா எ தி வா க ேபா ." 2. G`hup மிட தி ள ப அ ேகேய காைல . 2 இ அ பா நப (ஸ (ரலி) அறிவ ) அவ க சி வ க ஒ வைர ம கா ப னா ஒ 2. எ வாகன தி ெதா ஏ றினா க வா க ற ப டா .uh ghfk. அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ ம ஜிதி வ தேபா அ அவ கைள வரேவ றன .26. எ 1800 தா . அ தியாய ள தம தா . ம காவ லி அன (ரலி) அறிவ னா . ]`P`{y.

மாைலய ேலா நா ெச (ஹ பாக 2.tjpypUe.fg.(`[. ]`P`{y. எ ) அறிவ வ ேநர தி 1807 தா .27. நப (ஸ தேத இத ) . அ தியாய . அ தியாய நாஃப (ர அ லா ) அவ க ேவ நாஃப ழ ப . 2. ghfk. 2 " நப (ஸ ) அவ க த கள வ இர காைலய ேலா. G`hup த த தா க அண காக க ப டா ேபா . இ ம கவ ெச 27. 1806 உம (ரலி) ற ப டா க நப (ஸ வா க வரமா டா க தா .gLjy. ' நா நா க றிவ ஹுைதப காரணமா பாக ட !" எ அவ க வதிலி .J) jLf. எ உ ராவ லவ டாம க ப ட ேபா ரா காக இ ) ெச அண ரா . nra." ) த க ப அறிவ த கஅபாவ (ெச உ ராவ யா ஆ நிைற த கால தி த ெச காக இ உ ராவ 27.

' நி இைழ கா அ லா படவ ெகா மாத தி ேட ப தா ைல. எ த பலி ப ராண ைய அ உ ரா இர றா க க ஆகிய க க ப உ ரா ெச க ப டா நா ம லா கஅபா ) த த ம களான) உ த : நா உ ராவ . ஸாலி ஹ ஜு ெச ைறஷிகள ஹுைலஃபா எ சிறி வா றன . நப (ஸ யாதவா அவ க வ வதிலி இைறம பத கைள சா சியா பலிய ெச தைலைய மழி தா க ல ட . அ நப (ஸ ) கடைமயா கி அவ க வ க ல வழி வ ட ப டா .gLjy.tjpypUe. 'ஹ அ தி பாள க ெச நா ஹ ைஜ இ கைள சா சியா .J) jLf. பற தா க நா .(`[. G`hup எ பத நா வ ைழ . 2 இ நா ஸுைப (ரலி) அவ கைள (ஹ ஜாஜி கள உைப இ அ லா வ இ க இ . ெச வ வ ற ப ெச ெச இ தேபா உ ேநர உ ரா எ ேவ இ உ நட த வ வைர இ த ேபா இட தி (எ கிேற !" எ ராமிலி யாதி ப கிேற ெச ேவ காக இ எ நா ) அவ க ெச லவ டாம க ட ய லா நா னா வல வ ேத ) அவ க !" எ ரா றா க அண ட ! நா . ghfk. பற . .27. அத ) ேட அ எ லா ) அவ கைள ) த (பலிய ) ரா உம (ரலி) அவ கள ட அ தி கிேறா !" எ (நப (ஸ இ . கஅபாவ ெச ைம (அவ உம (ரலி) ' நா தன . ' ம காவ ]`P`{y. ஒேர மாதி யானைவேய! நா ஹ வ த நப (ஸ . nra.fg. . ந க கஅபாவ ற ப ேடா .

tjpypUe. உ ராவ ராமிலி க இ கள அறிவ ப ( ேகேய த ஒ வ 2.(`[. ghfk. எ ல வ டாம மைனவ ய ட ) த ட உ ரா ெச க ப டேபா . 1810 தா . G`hup த பலி ப ராண ைய . அ தியாய " எ 1809 (கஅபாவ பாக இ ட ச பவ தி 27. nra.27. 2 தின தி இ "ந மக (ஹ . (ரலி) அறிவ தைலைய மழி அ கிற ைற வல வ பட கிவ டலாேம!" எ (ேம க காண ப பாக காக) ஒேரெயா ைமயாக) வ வ 27. எ டா க யா .fg. ம இ வைர றி வ தா க உம (ரலி) அவ கள ட ேபா ) றினா !" எ .gLjy. த . ெகா 2. அ தியாய இ அ பா " நப (ஸ ) அவ க பலிய உம (ரலி) அறிவ ெச . அவ ம ேறா தா . ]`P`{y. த தா க .J) jLf.

(உ ராவ லி 2. உம (ரலி) அவ கள ட ஸாலி . எ வ (ரலி) அறிவ ெகா வழி ெச ! பலி ேபாதாதா? உ . அ தியாய (ர அ லா த க ப டேபா (பலி ப ராண ைய) அ ேதாழ க நாஃப 1811 ) அறிவ இ க டைளய 27. ஸஃபா ம வா ேநா க பாக ) அவ கள தா .J) jLf. அவ (சா திய ப டா க ப டா கிைடேய சஃ பலிய ட 27. nra.gLjy.27. அ தியாய நப (ஸ ப த . 2 " இைற ஒ த (ஸ வ ஹ ஜிலி வல வ ம வ மி ட ஹ ெச ) அவ க வத த பாக ைற உ க . G`hup லா ஆகிேயா ! . இ கள ) கஅபாைவ ராமிலி ப ராண கிைட காவ வ டா பட ேநா !" 2.(`[.tjpypUe. 1812 தா .fg. ghfk. அ ]`P`{y. எ டா க பலிய ) தைலைய மழி டா க . அ வாேற ெச .

உ ரா ]`P`{y. ' ஹ . ghfk. உ ரா இர த ) ஹ ைஜ ஒேர . உ ரா ெச யா ஆ ) அவ க ) ஆ ேசபைன ெச 1813 அறிவ றேபா ட பாள க றினா க . நப (ஸ 2. த வ ( டா க ப பாக வ (ர த ட ஹுைதப க ெச (ஹி ரா அண த காரண தினா இ ரா அண தா க மாதி யான 'இ வர தா !" எ த கள வத காக இ ல வ டாம இ .gLjy. எ ) அவ க வ ) அவ க இைறம !)" எ ழ பமான கால தி அவ க நப (ஸ )வ டா க ற ப டேபா ெச . எனேவ. .27. G`hup ட றா க உ ராவ .tjpypUe.fg. ப வத காக கஅபாவ ெச ஒ டக ! (இ லவ டாம கைள அ ராமிலி . nra.(`[. ' கஅபா ெச றி தைலைய மழி தா க 27. அ தியாய நாஃப க ைறஷிகள பான ெகா வ ஹ ஜு ன இ த 6- நா ேபா த க ப டா ெச ). ெச நா ேபா உ ரா ெச தேபா தா . 2 ழ பமான ( இ நிைலய உம (ரலி) ' நா ற ப ேடா .J) jLf. நப (ஸ ெகா ) அவ க உம (ரலி) அவ க சி தி றினா க உம (ரலி) ம காவ பா . ப ன நப (ஸ ேவா !" எ உ ராவ ேதாழ கைள ேநா கி. ஒேர மாதி யானைவேய! எனேவ.

J) jLf. தா . nra. நப (ஸ ) அவ க 'உ இ ஹுைதப ல அள பராக! அ 2. நா த கி ' ஆ ! இைற றனவா?' எ த அவ கேள!" ைடய தைலைய மழி நா க நா ல ஆ ல க ஓ ேநா ேநா பராக! அ ஆ ைட பலிய வராக!" எ றா க 1815 தா . நப (ஸ ) அவ க நி றா க ]`P`{y. ghfk.gLjy. 2 (நிைறேவ வைத எ சா சியா ேச க கிேற !" எ ) கடைமயா கி றா க ஒேர வல வ தா க தினா க பாக கஅ இ 27. . G`hup .fg. எ உ ரா(ரலி) அறிவ யாவ எ ன கி பத உ (ஹ ஜு ) ேபா ெச உம ேக டா க உண எ தா க கைள நா உ ரா மான ) என . எ னட எ ேற ேநா ள) ேப க . அ தியாய "உ கஅ ம ப . இர ேவ (இர நப (ஸ ேநா பராக! அ ேட 1814 உ ரா(ரலி) அறிவ ைடய (தைலய எ .27.tjpypUe. ) அவ க ஏைழக பாக .(`[. (பலி 2. எ தைலய லி . பற . அ ெகா ப ராண ைய) பலிய ட . அ தியாய 27.

fg. நப (ஸ நா ) . 2. எ நப (ஸ ஸா ) தான ய ைத தைத பலிய வராக!" 1816 உ ெகா ேக டா க !" எ உ மா வ ஷயமாகேவ (தி க . அத அ எ அவ க ள ப ட க தி ெச அதிகமாக ேவதைன ஏ ப ]`P`{y. G`hup ஏ ப . ghfk. nra. 'உ றனவா!" எ ேநா பராக! அ வராக! அ 27. (ஹ ஜி . அத 'உ வ ஷயமாகேவ (தி அவ க ஆ நா எ றினா க பாக லா நா கஅ ைறக ேநா ல ெகா அ மஃக (ர ) அவ க உ ரா(ரலி) அவ கள ட ) ப கார ப றி அவ கள ட அறிவ அம தி ேக ேட ஆ 02: 196) இைறவசன ெபா வானேத! ேப அவ க அைனவ க.(`[.27.J) jLf.gLjy. எ . அ உதி ல ப ேட எ .tjpypUe. நா . எ இ இ ெச ) அவ க . 2 ேப க உதி ெகா ள) ேப (தைலய ' ஆ !" எ ேற தன. ேத . அ தியாய அ கி 02: 196) இைறவசன க த ம த தைலைய மழி ஆ . ' உம றா க ள ப டேபா ல . ' ஏைழக ப நப (ஸ நப (ஸ இ வள ) அவ கள ட க ெகா தா . 'எ றா . நா . அ ேபா க உம .

நப (ஸ க ேவ : அ ேநா க ேவ . 'உ ேக டா க ' இ ) அவ க ஒ உ ரா(ரலி) அறிவ க தி அவ க ல ஆ உணவள பராக!' எ 2. நா தா . அ ேபா ள னா ேநா த ) அவ க ல ) அவ க ஓ !" எ ஆ ைட . ைன நப (ஸ ப க டைளய ம க இ ) அவ க ேப நா எ ஹுைதப என வழ க ததா றவ ச ப த ப ட வசன ைத அ டா க றா க உம .27. ghfk.J) jLf. அ தியாய எ க . தைலைய மழி ைழய ேவ ேக டா க . அ ேபா மா ெம . ]`P`{y. அ " எ தேபா ள) ேப ெம க டைளய ) அைர ஸா .(`[.gLjy. 2 நிைன கவ 'இ ைல! உ மிட ைல!' எ ேநா பாக இ டா க ேப க ' ஆ !" எ ஏைழ பட ேவ ( ற ) ப கார ஸா பலிய ட ேவ றினா க ேற ற எதி பா நப (ஸ க ப தான ய ைத ஆ ல ேநா வத க ஆ . எ . நா எ கிறதா?' எ 1817 வ (தைலய வ என ெவா 27. ' (தைலைய மழி ெகா .fg. ம காவ ைல. நப (ஸ ேநா பராக! அ ஏைழக கஅ ேற ஓ கி றனவா?' எ யாவ லி டா க அவ க த நப (ஸ இ ராமிலி இைறவ . G`hup ) . உடேன.tjpypUe. nra.

27.gLjy. இ த கிறா .(`[. தவ தலாக) ேவ ைடயா யத ]`P`{y. அ தியாய எ இைற " மைனவ த (ஸ ட உட ஆலய ைத ஹ என அ 27. ) அவ க ற . G`hup ய ப கார . ghfk.fg. அ தியாய எ இைற " மைனவ த (ஸ ட உட ஆலய ைத ஹ என அ (இ 27. 2 பாக 2.tjpypUe. nra." 1820 ெகா கிறவ பாவ தா . எ ெச அண றினா க ளாம அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ரா ெச ேபா யாம தி .J) jLf. தா . எ த " ப ற த பாலகைன ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக றினா க த நிைலய . எ ) அவ க ற ெச 1819 ெகா கிறவ ளாம அ 2. எ த " பாவ ப ற த பாலகைன ெச ேபா யாம தி இ த கிறா .

நா வைரெயா நா 1821 த ஒ ேத .28. கலாய ன . நா ம பைடெய அவ கள அவ க கிைட த ேன அவ க ற ப டா க ஒ " அ ேபா ஈ யா அண தி தி மாமிச ைத நா வ ந ப ேநர ள ரவ ேத சா ப அ வ ைரவாக நா அவ கைள எ ம ற நப ப ேகவ க க தி நப (ஸ ெச க ) ) ள ெகா தேபா ெம ேக ேட ேன ) அவ கைள வாக ேச .(.j epiyapy. நப (ஸ ◌ஃபா ட உதவ ேவ உதவ ம ேநர ற ெச நப (ஸ பைடைய எதி ெகா ைதைய ேதாழ கள ட ேடா . நா ைடய ேதாழ க .`. அத கவ தா கி திைரைய ேற ' அவ க . ' நப (ஸ ' யா' ) . jtWjyhf) Ntl. எ கதாதா(ரலி) அறிவ தா . ghfk. ப ற ) அவ கைள ட ைத வ த ?' எ வ நப (ஸ சிேனா . 2 பாக அ 2. mzpe. எ ற ப ேட அண யவ வரவ . . அ தியாய 28. கா என சிறி எ அ த ேதாழ க சி . நப (ஸ ) அவ க க ) ரா ேன ஒ ேவாேமா எ சிறி இ வ எ ததா (ம கா . எதி க கிறா க ) அவ க பா . அைத டன . G`hup ரா அத ஓ .Fupa gupfhuk.uhk.ilahbajw. எ ைல. (இ ப எ ெச வைர ச தி ]`P`{y. நா ஹுைதப யா ஆ இ ரா அண தன .

(நா க ேதாழ க க . 2 எ இட தி ' தஃஹி ' எ அவ கைள ஸலா உ கா ) ம க கா க . mzpe. அ தியாய அறிவ அவ கைளவ ). jtWjyhf) Ntl. 1822 நட த) ஆ ேதாழ க ைல. G`hup நா க இ க ேறா . . நா இ பதாக எ ெச வைரெயா ]`P`{y. நா றா .Fupa gupfhuk.28. ghfk. யா (ஒ ப த க ப ட த ேவைளய ைண ெபாழி திட கா தி இ 28. தா . அதி அ ! இைற த சிறிதள ம கள ட ரா ப ரா கிறா க அண எ 'உ உ கள ம தி கிறா க ! ! எனேவ (அவ க னட தா க ) அவ கேள! நா க தி நப (ஸ மத !" எ உ றா க ள . ' ைககா' எ ைதைய !" எ .j epiyapy.`.ilahbajw. (வழிய வ பா ரா ) ஒ !" . ' இைற வ ெகா ைதைய ேவ ைடயா ேன றிேன (அ ேபா ெச ச தி ப க எ அ இட தி வைர) அவ க பாக மதிய ஓ (இைற சா தி) ம கைள வ ெச க க இ நப (ஸ ரா இட தி அண எதி க அவ கைள எதி ெகா எ ேதாழ க ஒ ள ) அவ க ட தி தன . எ ேறா . அவ கள அண யவ க ண வ ேத அவ க ) அவ க அைனவ ள எ அவ கேள! உ இைறக காக ந கதாதா(ரலி) அறிவ ஹுைதப த ேவாேமா எ .(. நப (ஸ 2.uhk.

ghfk. ப ற ெம த ஒ . ' இைற கள ட ) அவ க !" எ ேகவ ெச ' எ ைதைய ேவ ைடயா ேனா . நா ததா அைனவ ேச பா றினா க இ . அத ) என சா ப திைரய வ ைரவாக ட ைத .ilahbajw. ந றினா . எ ப ◌ஃபா ) அவ கைள எ உ . 2 சி கலாய ன . ' நப (ஸ !" எ அவ கேள! உ டா க லா ெச ச தி ேத யா உதவ ேத யேபா வ நா ஓ மன தைர ) அவ க மத திைரைய ஏவ . நப (ஸ அவ கேள! நா க !" எ அண உ தி ள த த கா அ ப வ . எ றிேன ேதாழ கள ட தா க அ ள ரவ நப (ஸ காக எதி பா வாேற ெச . நப (ஸ வ தி ேச கிற ?' எ மதிய ஓ அைட அ ள எ வ ேத . பற வ . G`hup றி வா கேளா எ க !" எ .Fupa gupfhuk.28.(. ேம இட தி ) அவ கைள க ப ஸலா வ தி ]`P`{y. அ ேபா 'உ க நப (ஸ ெச சி. ' அவ க ணய த ேவைளய அவ க : எனேவ.uhk. ' இைற ப னா க அவ க அ றிேன த : உ . அவ க த ட எ . த (அதி ரா ) . நா அவ கைள எதி க அ ேவா ேற யா' எ ' . mzpe.`. அைத இட தி ' தஃஹி ேதாழ க . நா அைத (இ நா தி ரா க அைத ப அண ேத தி வ ேட . ஈ உதவ ம வாக கள டமி கிறா க ம ேதாழ கள ட ) அவ கைள ேக ேட ெகா அவ கைளவ எ ேடா . அவ க க .j epiyapy. jtWjyhf) Ntl.

எ ைடய சா ைட கீ ேழ வ வ ஷய தி ப தா . ப அ சில இ கலானா க . mzpe. ' அைத உ பதிலள தவ க . ம ெகா ' நா தா க ெச . ghfk.uhk. எ அ கதாதா(ரலி) அறிவ நா க (க ) அவ க ட அண யாதவ க பா நா இ இ தேபா தன . எ ஒ ) எ ேக டேபா உம கா ) க 'உ க !" எ ேன ெச ேக ேட . (எ த ரா இட தி அண எ தி ய மா ேடா !" எ ேதாழ கள ட ) அவ க !' எ ப ட இ ேத த நப (ஸ நப (ஸ ரா எைதேயா பா ைத ெத ைதய . எ இ . எ ெச ! அ ரா இ . G`hup ஏறிய ேதாழ கள ட பதா இ த றிவ டன .(. (அைத எ கி) அைத எ (அைத ேவ ைடயா )ேன அ க த எ த உதவ (மைற ள காஹா எ கள ேதாழ க ேதாழ க எனேவ. 2 பாக 2. jtWjyhf) Ntl. நா திைரய மா அண ன . ஒ ேக ெச 'உ அைத ணாத க ) அவ கள ட .Fupa gupfhuk. அ தியாய 28. நாேன (இற னாலி ) ெதாைலவ ேதா . மதனா நப (ஸ எ 1823 தா க பாறா அத கா ெகா !" எ நா க . ]`P`{y.`.j epiyapy.28. அத மதி க ப ட றன . க லி கைள ெவ வ ேத றன .ilahbajw. சில க ப றி ) .

G`hup கா க ) அவ கள ட கதாதா க ேடா . அ தியாய 28.ilahbajw. அ கைள ெவ . எ ரா கா க ெப ைட தி அண . ' நா ேதாழ க அண ெச (ேவ ைடயா )ேன இைற சிைய சா ப ) ) ெகா அவ றி கைள ெவ (ம க க றினா க இ நா ட ட ைத நப (ஸ ேவ ைடயாட ப ட இைற சிைய உ வைரெயா அவ கேள! நா கதாதா அவ ைற வா . ஹ ெச ற ப டன . அவ கள அவ க நா ேவ எ ெச தி ப யேபா ம இ ரா எ ேதாழ க கா ெப ைட அைனவ ஓ ட தி தி நப (ஸ (ஒ க ைதய த இ அண யவ க கா கி அத . இ ரா ணலாமா?' சிய இைற சிைய எ நப (ஸ ேதா . நா க வ ) ேக டன . mzpe. தன .uhk. எ ெச இ ைல. கடேலாரமாக ேடா . ' கடேலாரமாக ந ) அவ க க ரா ெச டன . ghfk. எ கதாதா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க தா .`.(. ஒ எ வத காக ைன வழியாக அ ச தி ேபா !' எ அண 1824 ைதய ]`P`{y. jtWjyhf) Ntl. நா ேபா ம தா த . அவ க சி தவ ர அைனவ ைல. அ ைதகைள நா க க .Fupa gupfhuk. அ ேபா தா கி அதி ஒ ேறா . இ ) அவ கள ட ' இைற ரா ைன ைதகைள த ஒ த (ஸ க நிைலய ேதாழ க ெகா இைற எ ற ப டா க ேச ப ைவ தா க அண யவ நட தி.28.j epiyapy. 2 பாக அ 2.

ghfk.(. எ நப (ஸ சிய ) றினாரா? அ ேக டா க . ப ற . ஓ ட தி த ' நா ேபா உ இ ரா அண ணலாமா?' எ நா மாமிச ைத எ அவ க . mzpe. 2 (ேவ ைடயா )னா .`. ' நா . அைத இ ரா . எ பதா தா க தா எ க சா ப ேடா . வ தா ைதைய அ க தி எ இட தி பள பாக வழ ஏ ப ட கவைலைய இைத ஏ க ம இ கிேன க ேதா !" எ ]`P`{y. G`hup தேபா .uhk. நப ல ேதாழ க சிய மாமிச ைத உ க !' எ .ilahbajw. மா ேடா .28. எ தா க ) ேபசி கிேறா !" எ ைசைக ெச கா இைற சிைய நா ேவ ைடயாட ப ட மாமிச ைத றன . அ தியாய நப (ஸ அண கள த (ஸ ஸஅ க வ தி கா ைல!" எ தி கி அத ல தா .Fupa gupfhuk. jtWjyhf) Ntl.j epiyapy. அவ க ட றினா க . 1825 ஸாமா(ரலி) அறிவ அ வா அ ெகா றினா க தாரா?' எ றினா க 28. நா . அ ேபா அவ . ' அ ப யானா ஒ ஏ க ம (எ எவராவ 2. 'உ அைத 'இ இைற பாக இ அவ க ஜ ) அவ க தி க ) அவ க அைத .

' அைத . 2 பாக 2.j epiyapy. அவ க அைத ஓதி ) அைத மனன ஈரமாக இ ) அவ க ]`P`{y. அ ேபா . அ தியாய எ இைற "ஐ உய ன அண தவ ெகா த (ஸ எலி. எ (ரலி) அறிவ னா க பா றினா க இைழ க ஆகியனவா நப (ஸ ெகா ) அவ க த றா 1826 உம (ரலி) ஹஃ ஸா(ரலி). நா ேத எ ரா ைல! அைவ காக . jtWjyhf) Ntl. ghfk. அ ேபா . எ அறிவ 1830 தா . தா க .(. ப . ெவறிநா இைத இ பாக நா க ஒ அவ " யைவயா ம றமி ! அவ ைற இ ) அவ க ஸலா " எ .uhk.`. ேத .ilahbajw. !" 28.28. ஆய ஷா(ரலி) ஆகிேயா லா 'வ கா க 2.Fupa gupfhuk. ட மினாவ அ தியாய அவ கள தி . mzpe. உடேன நப (ஸ ேதா . அைத ஓதியதா கைள ேநா கி சீறிய அவ க வாய லி அவ கள ள ஒ ைகய லி இற கிய (ேக வா . G`hup த ெச . அ தியாய அ 28.

அ ேபா த ப த பாக 2. mzpe.`.ilahbajw. அ தியாய இ (மதனாவ றினா க நப (ஸ 28.(. ghfk.Fupa gupfhuk.28. (அ ]`P`{y. G`hup லா இ .j epiyapy. அ தியாய எ இைற "ப ேபா லி த . jtWjyhf) Ntl. எ ய ஆனா . ஸய . ெகா ல வ ைர தேபா 1831 ) அவ க கிைழ க ெகா கிலி என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக அைத நப (ஸ த த (ஸ க க டைளய டைத நா றினா .uhk. ' அைத மா ெசவ றவ ஸய ைல!" எ 2. எ நராய த த கிலி !" எ ந க றினா க . 2 ெகா க ெச வ !" எ ட றா க . " ) அவ க ஆய ஷா(ரலி) அப ஸய (ர ஆ ' அத த ப அ !" தா . 1832 ) அறிவ த) அ இ தா . நா உ க ) அவ க அ 28.

எ நா வ றிவ . அ மதி க படவ றினா க ெசவ அைத லா கவ பைடகைள அ மா ) அவ க அைத நப (ஸ இ யாேர நப (ஸ க . இ வ எ அ க அத வ றினா க ெபா ட மதி . ghfk.(. ம காைவ ேநா கி ஷுைர அ அதவ(ரலி) ப " தைலவேர! ம கா ெவ றி ம உம கா நா மனன பா கிேற ெச தி கி ேபா றிவ ய எவ ெவ வேதா அ மதி எ வழ கினா . mzpe.`. ' ம காைவ அ அத அ தி . அ ேபா .j epiyapy.28.Fupa gupfhuk. த மதி அள லி வ க ைவ ம த கவ உ வேதா இ ைல. G`hup திைய அைத அவ கைள க : மன த க ைம நாைள ள மர ைத டதா இைத த தா ைல!" எ க அ ேபா ெச ள க கிறா . உ ட பகலி சிறி ேநர ைம ேந ைய அத வ தி அ க ேபா ஷுைர வராதவ னத ப . என னத ! (இ ) . 2 ஸுைப (ரலி) அவ க அவ ட அ எதிராக). அவ க ன த ைத வழ ந ப த கிற றன. jtWjyhf) Ntl.ilahbajw.uhk. இைற தினா எ லா திய லா ேக இர த ைத க அ எ ப யேபா . ன பதி றினா ?' . றிய ஒ ற ேபா ) அவ க ைல. 'அ அ மதி வழ ம ேம அ னத த ெசா (ரலி) அவ கள ட ைவ சி லா ைமைய ' இத க ப ட ேபா ம !" எ உ க ]`P`{y.

28. ெகாைல ெச ப றி . அ ேபா உேலாக ]`P`{y. அ .(.Fupa gupfhuk.ilahbajw.uhk. என கைள. அ டா . என ட பகலி கி சிறி ள த (ஸ க ெச . இ டா ெபா டா ' இைற தா க . mzpe. அத அறி தவ ஓ ! பாக 2. அ தியாய இ அ பா லா (அதி அ மதி க படா எனேவ. எ (ரலி) அறிவ த ஷுைரேஹ! உ ைமவ ட இைத ' ஹர ' நி சய ம காைவ ேபா 'அ றவாள பவ றினா " என பதிலள "அ அவ க தவறவ எ க அ பா (ரலி) ட . 28. jtWjyhf) Ntl. ghfk.`. இ !' எ த ) அ னத ப திய மதி க படவ கிறா தரா பவ !' எ கைள ள ேவ ைட ! என ைல. ள இைற பா வ 1833 . இ ம ணைறக மதி க ப ட ள மர டா . 2 எ ேக க ப ட நா ந தி வ . G`hup ! கைள ெவ ட . யாேர தவ ர ம றவ க றினா க எவ எவ ேநரேம அ பவைர ) அவ க ன ப ப ராண கைள வ ர ட ப றி அறிவ அவ கேள! எ கா ஓ தா .j epiyapy.

. mzpe.ilahbajw. ம டா ைம நா ள எ ேக டா க றினா க றா ெகா ! வான னத ப அற ேபா வ திய . G`hup டா எ க ) அவ க ! இ ள . 2 ெதாழிலாள க அத பய நப (ஸ ) அவ க பாக 2. காக அைழ க ப டா பைட த நா ன எ ைல 1834 ம ற ந ெசய ேபா னத ப கிற ' இ கி ' . . றியேபா . அ ! மிைய கிறா .(.`. ேவ ைட கி க மதி க ப ட கைள அைத அறிவ கைள தவ ர!" எ ய ேபா ட அ (ம ைல த இ த ஊைர ம இ கைள ெவ ட தவறவ ெச க லா திய காரண தா எவ பகலி ) ஹி ர அ தவ ரவா?' எ தா . எ " இன (ம காவ லி க த சிறி னத ப ேநர திய இ ட ெபா ள பதா கிைடயா ) நா ட ற ப ைம நா ேம) அ .28. . jtWjyhf) Ntl. அவ ! என ட லா ன தமானதா தவ ர ம றவ !" எ த கிற ைல.Fupa gupfhuk.uhk.j epiyapy. அ தியாய இ அ பா 28. பற டா . ghfk. ' இ கி (ரலி) அறிவ அத காக ( ந ப நப (ஸ ]`P`{y. என ப ராண ைய வ ர ட டா இ ன மானதா மதி க படவ பவ தா கைள வைர இ வைர இ .

j epiyapy. mzpe. அ தியாய ைல . அ தியாய இ அ பா " நப (ஸ பாக இ பாக ) அவ க மிட தி த அண 28.28.(. jtWjyhf) Ntl. 'ல தி எ 1837 ]`P`{y. G`hup ஜம தா க ' !" . ைஹனா(ரலி) அறிவ " நப (ஸ எ 28.`. ' இ கிைர (ரலி) அறிவ ) அவ க எ ெதாழிலாள க ப திய இர த .Fupa gupfhuk. 2 ' இைற வ த க அவ கேள! இ கி உேலாக ேக க. நப (ஸ ) அவ க பாக 2. எ இ 2." . அண ந 28. எ 1836 தவ ர!" எ கிற !" எ பதிலள . ரா தைலய 2.uhk.ilahbajw. எ தி தேபா இர த தி எ தா க தி த நிைலய தா . ghfk. அ தியாய ப (ரலி) 1835 ரா இ தவ ரவா? ஏெனன பய தா . அ அ பா தா க .

வ இ நப (ஸ ெச ரா அண அண ய டா க ைட எ த ெப !" எ ேபா அ ைன ைம னா(ரலி) தா . jtWjyhf) Ntl. அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ " இைற த ெம ேக டத ச ைடகைள ஒ வ ட ேமலி ) கர சாய . அவ கா ேதா தா க வ . தைல தி !" அவ கேள! இ அண ய ேவ எ தா . எ 1838 அவ கைள மண தா க பாக 2. 2 இ அ பா " நப (ஸ (ரலி) அறிவ ) அவ க இ ரா அண 28. ந . கா அண யாத க ெகா த எதைன டா க ! ைறகைள (அவ றி திவைர க த சாய ஒ ச ைடகைள . G`hup ள ! அண யாத க ைக ம ! ைறகைள .uhk. ]`P`{y.Fupa gupfhuk.28. mzpe. ெதா ப கைள க திைர அண ய பதிலள ேபா .ilahbajw. ரா க அண க டைளய ) அவ க 'ந பாைககைள இ ைலெய கீ தி ள ப ெச ய கிற க க எ த ஆைடகைள நா ?' எ றா .j epiyapy. ghfk. அவ .`.(.

அவ 1840 ஹுைன மி அவ ) அவ கள ட ! அவ . G`hup . .28. எ வ க (ம ைமய ப யா த (ஸ றி வர ப டேபா டாத க ) த இைற ைத ெகா தைலைய வா !' எ (ர வ ) அறிவ மி றி ) அவ க றினா க க ேவ இ டா ைன அ தா . அ ஸா (ரலி) அவ கள ட ]`P`{y. ம ரமா(ரலி) அ அ பா !" எ அ லா ப டன . ghfk. எ த ஒ 1839 தா . jtWjyhf) Ntl.`. அவ உட ' அவைர ள பா கபன ந சாத க ! ஏெனன மண ெகா பாக அ பவராக எ 2. 2 பாக 2. mzpe.j epiyapy. மன தைர. அவ . எ ற இட தி அண நப (ஸ க ப ப ஒ டக லா . ' இ வ (ரலி) இ அண தவ ரா றினா .uhk. அ தியாய இ அ பா இ ரா ெகா (ரலி) அறிவ அண வ ட 28.(. அ தியாய லா ' அ வா எ அ பா இ (ரலி) ஆகிய இ தைலைய க தவ தைலய இ அ பா வ வலா !" எ க (ரலி). . ' இ (ரலி) ற மி அ அ ரா றினா .ilahbajw.Fupa gupfhuk. அவ 28.

28. அ தியாய லா க ைகைய திைரய ஊ ெச !" எ 28. எ இ ?' எ ம றா க றா க றினா க உ தா கள ட !" எ . த (ரலி). 'இ ப . mzpe. பற .`.j epiyapy. தைல பாைக. ' ச ைட. G`hup ) ச ைட.uhk. அவ க மைற க ப றிேன லா கிற மன த ட ப றேபா ஹுைன ேக பத காக அ றிேன ெச ஸலா லா அண . 1842 தா . அ தைல ெத ஊ அ ெச பாக அ இ எ அ அ ய பா ரா இ அண அவ கள ட ெகா கிேற 2.ilahbajw.Fupa gupfhuk. ' நாேன ப னா க ைவ அைச . அத கவ க எ நப (ஸ . கா ]`P`{y. நா கிைடேய திைரயா . ரா ைன அ ைககளா தா க ேக டா க ) இற கினா க வராக!' எ உம (ரலி) அறிவ தவ ெகா வா க (ரலி) எ தைலைய இர ைககைள தி ண ற ப ட இர ள ?' எ அ பா திைரைய (அைச 'த அ ஊ ) அவ க தைலைய இ (ரலி). ' யா ! ' நப (ஸ வா மளவ . . jtWjyhf) Ntl. நப (ஸ ஊ றினா . ghfk. த மாக . அவ த ண த ண வ . அவ கள . ) அவ க . 2 அ ப ைவ தா க மர கழிக ' நா அவ க அ இ தி ேபா . எ தைகய ஆைடகைள அண யலா ேக க ப ட .(.

j epiyapy.uhk.(. ம சாய ேதா த ஆைட. (அ த த . G`hup . ைல. வ ஆைட ஆகியவ ைற அண ய அண யலா .28. jtWjyhf) Ntl. 2 ெதா ப .`. எ 1844 தா . அ தியாய நப (ஸ 28. mzpe. 28. 1843 தா .Fupa gupfhuk. அ ேபா ச ைடகைள கா ைறகைள . ghfk. எ அரஃபாவ ' யா ! ெச வ ட ேவ (ரலி) அறிவ அண ய பாக ைட வைர) அவ ைற ெவ பாக டா உைர நிக தினா க ைலேயா அவ கிைட கவ கா ைலேயா அவ . எ க கிைட கவ ெச 2.ilahbajw. கஅதா மாத தி உ ரா ெச ைழய அவ கைள ம காவாசிக அ ய ற ப டா க மதி கவ ]`P`{y. அ தியாய இ அ பா நப (ஸ அவ க ) அவ க ேவ ! யா அண ய !" எ பரா றா க (ரலி) அறிவ ம காவ ) அவ க எ ெச ய கிைட காதவ க கீ ேழ இ ப !" எ (ேமலி வ ைடயள சாய கா ேதா ைறகைள கர தா க ைட . ஆய கீ கர 2.

j epiyapy.`.uhk. jtWjyhf) Ntl. எ (ரலி) அறிவ ) அவ க ேபா ) அவ க இட ைத அண வத ப பவ பவ க வாசிக ைலயாக அத .(.28. உ ராைவ நா ைலக உ ப ட ப பாக அன ேத இ 2. ]`P`{y. ம காவாசிக . உ யனவா வழியாக ேவ ! இ த எ த இட திலி அண ய ேவ !" 1846 மாலி (ரலி) அறிவ யம ய எ திய ன இட ைத தா . G`hup . அ தியாய இ திகள கி வ இ ேத இ ரா ' எ ரா திய லி கிறா கேளா அ ரா அண ய ேவ 28. ghfk. 2 ஆ ) ஆ அவ க ட த கைள உைறய நப (ஸ பாக 2. இ அ ெவ மனாஸி இ ைலக அ த ஹ . mzpe. தா . இட ைத தா க ெகா க டைளய டவ மதனா வாசிக 'க ' யல ல ' எ நி ணய 28.Fupa gupfhuk.ilahbajw. அ தியாய இ அ பா " நப (ஸ ந வாசிக . எ ஹுைலஃபா' எ ' ப ற ப ைழவதாக 1845 எ ம காவ லி ம காவ ைல.

வ தா .ilahbajw. ' நப (ஸ தி) இற தி) (இைற ெச ). அைத அவ க றினா . 2 நப (ஸ ) அவ க (ம காவ க த ) எ என பவ ம கா ெவ றிய ைழ தா க பாக டா க கஅபாவ திைரகைள 2.`.28. அ தியாய (ஒ 28. உடேன நப (ஸ உ தரவ ேபா அவ ட ெச ன நப (ஸ அ பா வ த (க பள யா ) அவ க அவ கைள . ைடய ஹ ஜி .(.j epiyapy. ghfk.Fupa gupfhuk. G`hup .uhk. ' அவைன கி வ வ . அ ேபா ட ல ேபா வ னவ னா க (இைற ெச ய . நப (ஸ கி. ம எ ெதா ஒ ட 1847 அவ கள ட (இைற ெச ெதா ப கழ றியேபா ப ) அவ க இ . அ ேபா ஒ க !' !" எ தா . 'இ ெகா கிறா ெகா வ . ப ற கைற ப வஹ க வ ) அவ கள ம அவ கைளவ ) அவ க வராக!" எ ]`P`{y. 'உ றினா க கிறாயா?' வஹ ந கிய . jtWjyhf) Ntl. mzpe. யஃலா(ரலி) அறிவ நா தைலய . . எ ைற) நப (ஸ ) அவ க ச ஆன) ேமல கிைய அவ அண தி) (இைற ெச உம (ரலி) எ னட அ இ அைத தி (அைத பா ேத ெச யைதேய உ ராவ தி) இற ேத ேபா தா .

எ ) அவ க க வ ெகா ) அவ க ட அரஃபாவ வ ற .(. எ (ரலி) அறிவ பள த த எ த ந தா க ட ஈ .`.Fupa gupfhuk. உடேன க ப டவ ைட க ப டத 1849 கீ ேழ வ அவைர ணரா நப (ஸ (ரலி) அறிவ வாகன திலி றி ைகைய ப கைள உைட தா . ம ைம .uhk. mzpe.j epiyapy.28. ]`P`{y. 2 ஒ வ க இ ெனா மன த தவ தர ேவ யதி ைல எ பாக 2. jtWjyhf) Ntl. இவ தைலைய ெகா றினா க 1850 தா . அ தியாய இ அ பா ஒ வ த நப (ஸ கபன க டாத க 28. அ தியாய இ அ பா மண . ghfk. G`hup நிைலய . ப ) அவ க . வாகன ள பா இவைர அ த தா . கினா .ilahbajw. அ ேபா டா . நப (ஸ க ! இவ ந பய ! ஏெனன பாக 2. இர ப யா வா ப (ஒ டக ) அவ றி த க ைத ' இல ைத இைல கல த ஆைடகள தாத க !" எ அவ இவ . இவைர நாள டா . இவ லா எ 28.

Gfs. எ த (ஸ " மதனா நக இ ெவ ட பட வா க பட ஒ ைற ஏ ப சாப இ . அ ேபா அவ தாத க . நப (ஸ க மண வ லா ெபயரா ெபயரா வ ) ! இ ) ள மர திய எ திய (ெசய .. இர பய ப கினா . ம வா ைம !" எ . 2 ஒ வ நப (ஸ ) அவ க வாகன திலி அவைர ெகா இவைர ந நாள வ ட ள பா இவ அ றினா க ட அரஃபாவ கீ ேழ வ லா ) அவ க . மதனாவ பாக 2. ghfk. வானவ க !" ]`P`{y. இவைர த ப யா ைத இவ . தைலைய றி . G`hup க ம அ ல ெகா ம க ைக) .kjPdhtpd.29. வாகன . அவ க த றி . rpwg. ' இல ைத இைல கல த த ஆைடகள கஃபன டாத க ெகா க ! ஏெனன பவராக எ ணரா ! . இ டா கிறவ றினா க வைர ம ஏ ப க க தி க தி அ " ன தமானதா ேக (மா ! (மா சிற 1867 ) அவ க கி டா உ அைனவ த டா . அ தியாய எ இைற 29.

kjPdhtpd. 29.29. பாக 2.Gfs. ghfk. ேதா மா நப (ஸ ) ட ப டன. G`hup க ச மர கைள . 2 என அன (ரலி) அறிவ தா . rpwg. அ தியாய க க சீ க ெச கி லா திைசய இட ைத) என ல தின கிேறா !" எ கைள வாேற அைவ ேதா க ' இத ய றன . எ மா ந ஜா எதி பா த) இைண ைவ பவ கள க டைள ப ேய பாழைட த இட ள வாச ல தினேர! (உ ேக டா க வ டேம நா ப 1869 ]`P`{y. ) அவ க மதனா நப (ஸ க டைளய டா க வ ைல தா வ ைலைய அ (அ க 1868 வ தேபா " 'ப லா வ ட திலி அவ க 29. அவ கள ய ப ட ேப ச மர (ெவ ட ப ட) ேப ) ந டன . அ தியாய அன (ரலி) அறிவ தா . அ ப ள வாசலி ேதாழ க 2. ப டா க . எ ந ஜா !" எ க டைளய ெவ ட ப ட வ ைசயாக (நப பாக க .

G`hup ப தாரான) ம க க தி பவ அைனவ . அ ச ட ) ேவ உ ளதாவ ன தமானதா ைற ஏ ப லா தினா வ கிைட த இ த ஏ ைட எ (நப ய ).kjPdhtpd.Gfs. 2 அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ தா . 'ப கிற க !" ஹர .29. ப ஹா ஸா எ றா க எ ைல பாக . அ தியாய லா இைட ப ட ப ஹா ஸா ல தின ட ! ந அல(ரலி) அறிவ "அ மைலக க ைல! (இ த ஏ வைர மதனா திதாக ஒ த தா . ghfk. இதி யாேர (மா அ அ ஏ ப ல . 1870 தா . ப ன தா வ இ இ ஹர பா கிற க இ ன இட ) அைட கல ட 29. rpwg. நப யவ கள டமி வ வ லான மா கள ட ெபயரா ப வ ல தின ட க ேவத ைத தவ ர (எ எ தி 2.வானவ கள வா ம ]`P`{y. எ எ வ !" எ !' எ நாவ னா இைற நப (ஸ ) அவ க ெவள ேய இ ைல! ந க (எ த (ஸ ைல . ' ஆய எ ற மைலய லி . " மதனாவ இர வாய லாக) ன தமானதாக ஆ க ப றினா க . 'இ றா க தி எ ெச ) அவ க .

உப யான வண க ள படா அைட கல ெகா லா அவ ெகா த எவ அைட கல தி ! ஒ றி. உப யான வண க ெச ய ப ட அ ைம ஒ கா பாள கள அ லா ெச ெகா வ அ வ மதிய லி கள த அவ லி ம அ ! அவன டமி எ ேம ஏ . த (ைன வ ம எ ம க ெச ப ெவள ேய றிவ ! வ தைல த எஜமான களான) கா பாளராக ஆ கினா ம க ம த கடைமயான அைனவ எ சாப அவ ஏ ப ம ! அவ ேம ஏ !" 2. ப றைர . ghfk. வானவ க ெச ள படா தைல ெச த கடைமயான வண க . அ தியாய (ஹி ர த . வானவ கள பாக இ ! லி க றி தா சாப த கடைமயான வண க .. எ ெச மா 1871 லா ஊ கைள ) நா ைவ உைல ந கிவ மிைக க க டைளய ட ப ேட வைத ேபா ய ஓ ! அ மதனா நக !" ]`P`{y. எ ய.kjPdhtpd. 2 சாப அவ ம ஏ ப வண க எ ேம ஏ த தா அ ஒ சமமானதாக க ! அவ ேற! (அ த படேவ அைனவ யேத)யா ஏ ப வண க . rpwg. உப யான ள படா .Gfs. G`hup தா ஊ மதனா! தயவ கைள . ம ற அைட கல ைத யாேர ம க ெச ெகா ற 29..29.

த (ஸ ) . 'இ ப கேவா (க க க மா நப (ஸ க ய கிலி ( ' தாபா!' (நல த மி க ) தி !)' எ இைற ப ேனா . அவ ைற (வ ர டேவா. G`hup ன தமானைவ!" . ) ' மதனாவ இைட ப டைவ . (ஏெனன .29. rpwg.kjPdhtpd. எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ மதனாவ எ கிய றினா க த ேம ) பதி நிைற த) இர ) அவ க 1873 தா . ]`P`{y. ெகா க நா ளா க மா ேட மைலக றினா க க டா . 29. ghfk. அ தியாய . 2 என அ பாக ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 2. அ தியாய 29.Gfs. நா க ட நப (ஸ ) அவ க மதனாைவ ெந அவ க பாக அ 2. எ தா . 1872 அ ஹுைம (ரலி) அறிவ தா .

G`hup வ ) (இற ) . 2 பாக 2.kjPdhtpd. எ ) அைத (மன த ச : இ திய ற றினா க ஆ கைள சாரம ற) ' வதா' (எ ைச 1875 ) அவ க த மதனாைவ நா !" பாக ய பறைவக வ ப பட வ அைழ த வ ) அத ைற அைட த வா க . அ தியாய எ இைற த (ஸ ( ெச பவ கைள ) அவ க றைட த கா ட பா க க இ ண ) ைஸனா வ 29.Gfs. எ த (ஸ 1874 ) அவ க றினா க " மதனா வளமி க நகராக இ வல வ க வா க ல ைத ம ! ம ேச (அவ கள ெச மி வா க க வ ைம நாள . அ தியாய எ இைற 29. இைரேதட யதாக அைத ம க இைடய கேள ஆவ ! . rpwg. இ த இர எ ப பாண ய தியாக எ நிக ெமன ெச வசி ப டமாக 2. ghfk.29. (மதனாைவ கள மைல வர மரண (இைடய கள நிைலய ேம நா " " ]`P`{y.

! இைத . rpwg. மதனாேவ டாதா? ப டாதா?' என கைள ஓ ளவ கைள ! ஆய க ட தின பா டாதா? ப ஒ டக உ க ஒ டக உ அறி தி . 29. த அைழ (யம சிற த ெவ றி ெகா 'த ள ப ெகா அ அவ க அறி தி ஒ ட தின ஆய த நா பா ) ெச வா க ேக ெச வா க க .Gfs. ஆய கைள ஓ ளவ கைள . அ தியாய ஒ டக ன இரா ெகா அைழ சிற த சிற த ெவ றி ெகா . எ . 2 " யம ெவ றி ெகா ெகா . மதனாேவ அவ க உ பாக யா (ரலி) அறிவ 2.29. ஒ ப தினைர ெகா அவ க க ள ப த ேக ெச வா க அறி தி க ! .kjPdhtpd. த ெகா ]`P`{y. ப தினைர அ ! இைத அவ க 1876 ெகா அைழ . உடேன. G`hup ள ப . ghfk. உடேன. ஒ த ட தின க ! இைத அவ க ப தினைர பா . உடேன. மதனாேவ அவ க ன ' ஷா ' கைள ஓ ளவ கைள தா .

]`P`{y. 1877 ) அவ க என ஸஅ (ரலி) அறிவ ெப " !" 29. G`hup ண உ கைரவ ைக . rpwg. ghfk. 29.Gfs. அ தியாய எ இைற " மதனாவாசிக கைர பாக எதிராக ேபாவா க 2. 2 எ இைற " பா த (ஸ த றி மதனாவ அபய என அ (ெச 2. அ தியாய உஸாமா(ரலி) அறிவ வ ேபா ஈமா எ இைற ந ப தா . எ த (ஸ றினா க ) அபய ெப ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக ேபா ) அவ க றினா க சி ெச " எவ த !" தா . எ 1878 தா .29.kjPdhtpd.

29. ' நா (வ ளக றினா க ேகா ைடகள 1880 ) அவ க வானவ க றினா க இ " ப ! மதனாவ ]`P`{y. rpwg. ghfk. அ தியாய எ இைற " த ஜாைல வாச என அ க ப கைள 29. பாக ஏ . 2 நப (ஸ ) அவ க ேநா டமி டா க வ க மதனாவ .kjPdhtpd. பற ெந மைழ வ இட 2. 29.Gfs. எ த (ஸ பைத ந ) ழ ப (பா க க ேகா ைடய பா மதி கிற களா? நா வ ைளய பைத ) ேபா உ ய இட பா கிேற க கைள !" எ இ (ரலி) அறிவ எ இைற வாச கள ெவா " ைழயா வாசலி ! அ இர ைறய தின வானவ க மதனா இ பா க தா . அ தியாய 1879 ) அவ க ப றிய அ ச பாக " மதனாவ பா கால தி ஒ . G`hup (ப ேள ேபா ற) !" . எ த (ஸ றினா க மதனா ! ஒ 2.

29. அ தியாய எ இைற த (ஸ 29. மதனா தவ ர த ஜா எ தெவா யா வா !" . G`hup கா பா க ளா .kjPdhtpd. எ த (ஸ ப ன ஒ சகைன என அன இ கா லா னாஃப 2. . த அ ேபா நயவ வாலானா !" 1881 " ம கா. றினா க ! மதனாவ அைத 1882 ) அவ க இரா அண வ (மதனாவ லி மாலி (ரலி) அறிவ பாக " ைவ காத எ த ஊ ட காஃப ைர ) அ றினா க ேக வானவ க ம க ெவா தா . எ ைற நிலந க தி ைக (இைறம " ]`P`{y. பாளைன ) ெவள ேய றி வ தா .Gfs. அ தியாய எ இைற 29. 2 ெகா ைக ேநா என அ த ஜா ைழய ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக 2. ) அவ க அ மதனா. rpwg. ghfk.

த ஜா அவைர அ பா . ghfk. அ தியாய தா . எ ெகா எ சிற த ஒ !" எ க ப ட . ப ன உய லா வ ம ைன ெகா ப . பற ைல!" எ . உடேன. அவ ல மன த த (ஸ தியாக ைறய தின ைத வ ட ேபா கள . மதனாவ வ களா?' எ . G`hup தா (எ ' ெகா ள . அ த ந ஆைணயாக! இ பாக நதா வாச கிற (ம கைள ேநா கி). ஆனா ஸய (ரலி) அறிவ இைத ப 2.kjPdhtpd. 1883 ]`P`{y. 2 த ஜா (மதனாைவ ேநா கி) வ அவ த உவ நில தி ற ப ெசா அவ வா . த ஜா 29.29. அவ ந மா ேடா !" எ அ ேபா க பா க ) ஒ வா . 'அ ெதள வாக உ உய ப றி நப (ஸ அறிவ தா . (மதனா ச ேதக . மதனாவ அவன ட .Gfs. அவனா றினா க ) அவ க கிேற அவைர ைழவ ெவள ேய). அவைன ேநா கி ம கள எ உ ேவ என அ ேபா !" எ இவைன ெகா அறி தி உய பா கவ . அ ேபா ேக பா ெகா வ (அைடயாள ) . ' இைற லிய த ஜா த ஜா ெகா க ப வா ல ) அவ க ந பா (இத ' நா யா ப ) இவைர !" ட வள க . எனேவ. ம க ப றி நா வா . ' நா வ ஷய தி த த . . rpwg.

' மதனா ( றதா ! அ லவ க த தி ெமாழி லா ைத ேக டா . ' (இ !" எ தா க . G`hup பத ெக காம வன ப றி ந உ க க ) . ேபா வ . ம நா ஏ ஒ ப த திலி அவ க த ) எ றினா க .Gfs. அ ேபா ெகா 1884 (ரலி) அறிவ ேதாழ கள ைடேய கல இர கா இ . rpwg. ghfk. அ ேபா ப ராய ெகா ட) ப அவ கள ) சில தவ கள ' நயவ (ேபா ) ஒ ப ப சக கைள வ னராக இ ]`P`{y. 2.29. அதி இ நப (ஸ ஸாப ) அவ க பலானா க ' இவ கைள ேபா ள ந 29. 2 ஜாப (ரலி) அறிவ ஒ தா . நப (ஸ ) ைவ ந கி ன ள தயவ கைள ைம ெப திக வா க !" எ உஹ ற ப டேபா த (நயவ (ேபா ேவா !" எ வைகயான (அப தா . எ சலா லா ைத ஏ பதாக உ ப க க ப டா . கிராமவாசி நப (ஸ ெகா தா .kjPdhtpd. அ தியாய ைஸ வ ைன ந கி வ ) உைலைய ெவள ேய றி வ தி அவ ைற அைத ம ைமப பாக ) அவ கள ட ப சக க ெக றன .

G`hup மதனாவ ( ெச உ ள வா க .Gfs. எ மதனாவ நப (ஸ இ நகர ) அவ க பாக 04: 88) எ றினா க " திய பர க ைத ேபா இர மட ைக வாயாக!" தா . ' ெந றினா க 29.kjPdhtpd. . 2 எ ன ேந த ைவ அக இைற ஆ ?' (தி வ த (ஸ ேபா 2. அ தியாய அன (ரலி) அறிவ வ கள ) ) அவ க இைறகிய இ தயவ கைள ெவள ேய றிவ !' எ ப . அ தியாய எ இைற த (ஸ " இைறவா! ம காவ ந ஏ ப என அன (ரலி) அறிவ பாக 2. 1885 ) அவ க ஏ ப . ghfk. எ 1886 தா .29. பயண திலி வ கைள க ட ஊ த தி ேபா வாகன ைத வ ைர ]`P`{y. rpwg. 29.

எ ம ற ப எனேவ. ' ப த அம . 2. எ த (ஸ 1888 ) அவ க ல தி கா கள எ ஒ றினா க " ைடய மி ப காவா ! எ இைட ப ட ப ைடய மி ப ]`P`{y. கள . தா க வ ேக டா க . G`hup எ தி ைடய . அ தியாய அன (ரலி) அறிவ ப ஸலிமா மதனா(வ ந ைமகைள (ந ப ஸலிமா கிவ ல தின தா அ ட அைத த 1887 ப திக ள வாசலி க லிைய) எதி பா ல தின அ ேக ெபயரவ ) காலியாவைத நப (ஸ ட தினேர! ந (தா நட வ க மா ) அவ க ப னா க ெவ வத கான) கால களா?' எ வசி ெகா . எனேவ. ghfk. த இட திேலேய) டன . பாக "எ 29. அ தியாய எ இைற ெசா தி தா .Gfs. rpwg.kjPdhtpd. ைடய இ க 29.29. 2 வாகன தி ெகா ேம பா க அவ க பாக 2.

ப லா (ரலி) தம த இரா ப தா வா க ெபா அ இர ஊ . கைள . ' இ கி .29. உ பா இ எ க. ' மரண ஒ அைம தா .Gfs. ஜல ) நைர நா ல அ ப ைடய ெச மன த ரைல உய ( ைனய !" 1889 ற கவ ைதைய ள தா கி மைலக ச ெவா !" எ ள தா . அ தியாய 29. . அ ஓ .kjPdhtpd. G`hup கிய தி கழி ேபனா? ' மஜி ேவனா? ஷாமா. தஃப க இ காைல க நா சமப தி (ரலி) கா எ ைதேய (ரலி) ச னா' இர ற கவ ைதைய ரப ஆ. ப லா கா வாைர வ ட தி. ப லா ெபா ச எ ) என ெத ப ஆகிேயா எ க நா ந ைன எ மா?' எ (ரலி) ' இைறவா! ைஷபா இ கலஃ ைத லி ]`P`{y. எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க ஆகிேயா ஏ ப ேபா நிைலய ேவதைன எ ப (அ வா க ரபஆ. ேம யா இ ப (ரலி). ghfk. மதனாவ கா அைடகிறா ஒ ) ம ட . உம வ தேபா ஏ ப ட த . 2 ஹ (அ என அ பாக க ஸ தடாக தி ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 2. rpwg.

G`hup . நா மிய ேலேய ேநா ' ஹா ' எ மதனாவ பாக 2. ைர எ ◌ஃபா' எ ெநா க ெகா " இைறவா! உ ! இ சைல ' ஜு ள கா ப ரா ெச . (ஏெனன ண ! ) ஓ ! உம (ரலி) அறிவ எ க வா க ஆகியவ றி . அ ெபயர அ அதிகமான (ப ரேதசமாக இ ஓைடய த லா த ேபான) த ெச !" எ வ . ghfk. 2 ற ப தி) இ த ேநா ைணய லி அ (அ க நப (ஸ தி (சப வர ) வ ய ேபா க ம காைவ ேநசி த அைதவ ட அதிகமாக மதனாைவ எ க ேநச தி எ க க இ ைடய (அளைவகளான) ஸா ந பர க தி தா க . அ தியாய ேபா யதாக ஆ க ப (எ தி வ தேபா ேமாசமான (ெக அ . ' இைறவா! நா எ ) அவ க ப ரேதச தி ற ப 29. rpwg.kjPdhtpd. பாைதய ைடய மரண ைத உ வரமரண த அைட ைடய ஊ பா கிய ைத என ஏ ப கிற ]`P`{y. அவ கைள ந உ வாயாக!" எ .Gfs. வழ ! . ல ! இைறவா! க உணவ ) ஆேரா கியமானதாக ஆ இட . எ 1890 தா .29.

நப (ஸ திய இைறவ றா . அ ேபா வ எ த ெசா ைகக லா க ய மா ேட !" எ ெதா 'அ என மா ேட வ தா . G`hup தவ ர! தா ) அவ க . . அவ ெவ றி ெப ெசா க தி எ !" எ றினா க ணய ப . அ லா டா !" எ ைழவா !" எ ப ெதா ம நப (ஸ ]`P`{y. 'ஐ மி ) அவ கள ட ேநர .30. அ தியாய ஹா இ 30. அ ேபா எ க ! அவ ைற றா .Nehd. ேம ஆைணயாக! கடைமயா கியதி ) அவ க ேறா ' இவ ேறா ! ம . உப யாக) நயாக வ தா க கைள க ெச ைமயானா நப (ஸ கைள அவ வாய லாக உ ைற க உ ) அவ க பதிலள ச டதி ட ட தா . எ உைபதி எ லா ேக டத ம ேம உ ' ச திய தி நா !" எ வ உ எ எ ைமயானா இவ .G ghfk. ' இைற ைக எ ைல. ' இவ வ . அவ . 2 ேநா பாக த ஒ 2. கடைமயா கிய ெதா ைக ேவெற உப யாக எைத எைத ம நப (ஸ கடைமயா கிய ஸகா லா தி (ரலி) அறிவ தைல எ (கடைமயான ெதா இ லா கிராமவாசி பர ைட அவ கேள! அ 1891 றினா க .

பாக 2. ஆப _ரா ( . அைத ேநா . 2 பாக 2. ரமளா 1893 ேநா அறியாைம கால தி கடைமயா க ப ஆப _ரா தின தி வைர நப (ஸ ]`P`{y.G ghfk. "த ேநா ேவ ஹ ர மா கடைமயாக ப ட வட ப ட 1892 (ஏதாவ ப தா நா ) க டைளய ஆப _ரா ேநா ைப (கடைமயாக ) அ நாள உம (ரலி) ஆப _ரா தின தி மாத தி (ம க ேநா ) ேநா டா க க . எ தா . அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க ேநா றா க ேநா 30. இ ேநா க மா டா க !" எ நாஃப (ர ) றினா . ரமளா தி) ேநா ப த ெசயலாக அைம தாேல தவ ர. G`hup ேநா ) அவ க ேநா ஆப _ரா .Nehd. அ தியாய ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ைறஷி 30.30. எ தா . ல தின வ தன .

]`P`{y. ! (ேம வ லி ெகா அ பட ேவ வ .30. எ த (ஸ கைள ேநா வட வ டா க ) ' என காக வ ேப கிறா ! ! ஒ றினா ந )" ைம .G ghfk. அத களா கள ஏசினா ைகவச இ . ேநா தனமான ெசய வ தா ! எ உணைவ அைத !" என " ற) ேகடயமா டா ைட ற கடைமயா க ப ட) பவ வட றினா க கா கி டா ! க ேபா அைதவ ) அவ க ஆைணயாக! ேநா வட பாள த ப ட ைற ேநா 1894 கள லி ேபசேவ . இ ைசைய பாள ெக ட ஈ கிறேதா அ( த வாய லி வாைடைய வ ட ேம) உ ய ற ப றினா க . பான ைத மட ஹுைரரா(ரலி) அறிவ . சிற ததா நாேன !" (எ ' நா ேநா லா தா . 2 ேநா ப ேநா ன மா க டைளய ' (ஆப _ரா நாள ேநா க !வ பாக 2. G`hup டா ! பாள !' வாைட. எனேவ.Nehd. (ரமளா ைப) ேநா க வ பவ 30. அ தியாய எ இைற " ேநா ேப (பாவ யாேர அவ எ இ இைற)வ அ ேம லா ேநா ேநா என எ அ என அ ச (ம ய உய அ எவ ல பாள ய .

G`hup ய !" ட ப ட வாச மா? உைட க ப !" எ றி அைம த) இ த இைடேய திற க ப ' உைட க ப ைம நா னாைவ மனன ஆகியைவ அத ) அவ க ெபா ெசவ ைட வ டா ைல.Nehd. த ேசாதைன ( தா . . நா அத . ' நா ழ ப ) அவ க உம (ரலி) ேக டா . ' நா ப தின . னா (ேசாதைன) ப றி நப (ஸ ெச ◌ஃப 1895 மா?' எ ேத . ம இைற றிேன உம (ரலி) ேக டா க ' அ ப யானா ெதா ேக கவ ெபா . கடலைல ேபா ள லைம த) ◌ஃப திைய யா அைத வ . உம (ரலி) றினா . அத ெச !' எ உம (ரலி). 2 பாக 2.30.G ghfk. . எ ஹுைதஃபா(ரலி) அறிவ ' ' ◌ஃப தி 'ஒ வ கிற க ?' எ த ஆளா ேபா ப காரமாக அைம அத னாைவ எ றா க இ கிற ப றி எ நா !" எ ம றிய ெச அ ைக. ேநா . 'அ ள வைர அ ட படா கிேற ! வ ஷய தி றினா க !" எ ெதாட வர ப றிேய ேக கிேற ேற பதிலள !" எ ]`P`{y. அ தியாய 30. த ம த (ஸ (ேசாதைன எ ' உம .

உடேன. ைழய வழியாக . ]`P`{y. 2 " அ த வாச யா அவ கள ட எ ேக அ வாேற அவ வ வத உம (ரலி) அறி தி க !" எ ம ேக டா ! அத தா !' எ ஹுைதஃபா(ரலி) ) அவ கள ட நா க றிேனா ! ஹுைதஃபா(ரலி) ' ஆ ! நாைள (காைல) இரெவா அறி தி தாரா எ (ர உ பதிலள ள எ பைத அறிவைத தா !" என அறிவ பாள அ ேபா அைத அவ வாய (ர ) றினா .Nehd. அ தியாய எ இைற " ெசா க தி அத 'ர யா அவ க எ எவ என ஸ வா க ! அவ க 1896 ) அவ க றினா க ' எ ற ப பாள க ைழய மா டா க மா டா க ேவ த (ஸ வழியாக ேநா வழியாக 30. அவ கைள தவ ர ேவ ைழ த (ரலி) அறிவ ஒ ைழவா க ! ' ேநா " வாச எ ேக?' எ எவ கிற ! ம தவ ர ேவ அத அைட க ப !" தா . பாக 2. G`hup ைம நாள எவ ேக க ப வழியாக வ . அவ கைள ைழயமா டா க பாள க அ வாச இ .G ghfk. அத அத . எ .30.

2 பாக 2. அ தியாய 30. வழியாக . (த ைகய ' எ வாச அைன திலி ேக டா . அ ேபா அைழ க ப அைன வாச வழியாக றினா க த ைத வா . எவேர வாரா?' எ எ வ ப ரேவசி பாள களா ! இ த வாச ய லா வ .Nehd. ஒ ேஜா கள ! (இத உலக வா வ 1897 .30. 'அ வழியாக ேபா வழியாக அைழ க ப ) ெதா அைழ க ப வ .G ghfk. த ம ெச அைழ க ப வ !' எ இைற (ரலி) ' இைற பணமாக எ த அைழ க ப ஒ வராவ இ த தவ க ந !" எ றா க ெதா யா ) வாச வாச உ ]`P`{y. நப (ஸ கிேற 'ர அவ (ெப ' ஜிஹா ' எ ) அவ க தா தா அைழ க ப தவ க ' சதகா' எ அவ கேள! எ க இ தவ க த (ஸ ெச !)' எ தவ க இ ெசல அ யாேர! இ க ைலேய! எனேவ. G`hup வழியாக அ க வாச ) அவ க ' ஆ ! ந . அற ேபா வ . எ அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ "ஒ வ ெசா ந இைறவழிய க தி வாச ைமயா தா . ேநா அ கைள ைகயாள களா அைழ க ப ப ெபா க ஒ வ வழியாக அவ கள .

G`hup கி கி ற றன . ) அவ க அைட க ப 2.30. 2 பாக 2.Nehd. அ தியாய றினா க க தி ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 2. அ தியாய எ இைற " ரமலா வ என அ த (ஸ வ எ இைற " ரமலா பாக ெசா மாத க 30." நரக தி . எ த (ஸ வ வ ற ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 30.G ghfk. எ றினா க வான தி ைஷ தா " வாச க க வல திற க ப கிட ப தா . எ க திற க ப கி றன. 1900 ]`P`{y. அ தியாய என அ 1898 ) அவ க டா பாக வாய 30." 1899 டா கி வாச " தா .

]`P`{y. 1901 ) அவ க ந ப ேநா தா . 2 எ "ந வ இைற க த (ஸ ப ைற க க . ரமலான ேநா கிறவ கள ஹுைரரா(ரலி) அறிவ உ ள .G ghfk. எ ன ப ைற" எ க ப ைக கிற றினா க ட ந .30." .Nehd. ' ரமலா த (ஸ க பாவ எதி பா க " . அ தியாய எ இைற " ைலல என அ ) ப ைற க . (ம ெத ப டா நா ட ேநா கைள எ ைப ண ம 30. G`hup க வண ந ம கிறவ ைமைய ன க ப கி றன." உம (ரலி) அறிவ ம ேறா றினா க " ைமைய எதி பா ந ப ைக ட ைதய பாவ தா . உ ெகா க என இ ) அவ க ட க ேநா ைவ (வான ) ேமக அறிவ ப பாக 2.

ம க (அைல) ரமலா நப (ஸ ஒ 30. அ தியாய இ அ பா நப (ஸ ஜி (ரலி) அறிவ ) அவ க நப (ஸ இர ச தி த ைம வா க ஜி எ இைற " ெபா யான ேப ைச பவ களாக இ வா க ஆைன ஓதி ச தி .G ghfk. G`hup வ டாதவ எ த த .30. 2 பாக 2. பாக உணைவ வா லைத வா .நப (ஸ லிட ேபா 2. அ தியாய ேதைவ வா நப (ஸ ச தி பா . ஜி கா தன .Nehd. ேவைளய (அைல) ரமலான ) அவ கைள வா க . எ 1903 ) அவ க ெபா வ றினா க யான நடவ வ வதி " ைககைள அ வ லா ைல!" ]`P`{y. (அைல) ) அவ க வா . ஜி மைழ கா ைற வ ட அதிகமாக நப (ஸ 30. எ த (ஸ பான ைத மி வழ வழ ) அவ கைள வைர .ரமலா ) அவ க வழ ந மாத தி ) அதிகமதிக ெவா 1902 தா .

G`hup ேபச ெசா ல ஆைணயாக! க இர சியைடகிறா !" ! அவைர ஏசினா ேம . அ தியாய எ இைற " ேநா ைப 30. 1904 ) அவ க தவ ர ஆத றினா க ைடய மகன நி சயமாக.Nehd. அத (பாவ ேநா ைடய எவ ெவா ேம) உ ய ச சர வாைடைய வ ட வ ேநா வ ஒ " மகி ய சிக இைறவைன .30. 2 என அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக 2. ேநா என (ம எ றினா ." உ ளன. ேநா அ லா எனேவ. எ த (ஸ தா . ச தி ! . உ ேவ அ கள டா ! ல அவ ஹ மதி ேநா பாள ய ஒ சலி ட ச உய ற ெபா ேநா ப ' நா டா ைகவச வாய லி உ வ பமானதா ெபா ய ேவ அவ அவ ேநா வாைட அ மகி காரணமாக அவ லா சியைடகிறா மகி ெக ட ேப அவ வட ]`P`{y.G ghfk. ேநா அவ நாேன கள லி ேநா றா ெச ெசய . த க ! ேப ) ேகடயமா பாள !" எ பாள யதா லி ெகா கா டா ! யாேர ளேதா அவ .

எ தா . (ம ) ப ைறைய . யா . 1906 ) அவ க க கா றினா க வைர ேநா " ேநா காத க ]`P`{y. அ அத அவ பா தி மண பைதவ ) ச தி இ ைசைய ." லா (ரலி) அறிவ பாக 2. த (ஸ ப ைறைய ந 30. 2 என அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக 2.30. அ தியாய எ இைற " ரமலா ) அவ க ப ைலேயா அவ ப 1905 மண தி கான ெசலவ ன . G`hup .Nehd. எ தா .G ghfk. அ தியாய எ இைற "உ கள ெச ய த (ஸ . ஏெனன பா ைவைய க 30. தி ெபறவ க என அ றினா க தி மண (அ . க ைப ேநா க ச திய றவ னய ெப கா ேநா க " கைள .

அ தியாய ) அவ க க றினா க ப ெதா ைகைய பாக (நப (ஸ ேமக 1907 ேநா காத க களாக எ என அ ப க ெகா உம (ரலி) அறிவ த (ஸ எ ." தா . " களா . உ இர க ைம 30. அ தியாய எ இைற "ஒ ந மாத க நா ேநா 30.G ghfk. 2 கா வைர ேநா ( ப நா என அ ைப வ டாத க களாக) அைத லா இ பாக 2. G`hup ைற வ ) மாத ப . 1908 தா . ைகவ ர கைள ]`P`{y.30." தா .Nehd. எ ) அவ க இ ண லா இ இ உம (ரலி) அறிவ ப . எனேவ ப ைறைய ேமக ப உம (ரலி) அறிவ 2. எ இர ட ெத ப மானா . உ கண க ட ெத ப காணாம மானா .

அ தியாய உ றினா க 30.Nehd. மாத த ப (வ மைனவ ய நா ட க ேச வதி (இ ) வரமா க ]`P`{y. 2 எ ப இ வள மட கினா க தா பாக 2. ப ைறைய ஷஅபா பா ேநா மாத ைத ப வ க நா களாக ! .G ghfk. எ ேமக ைம எ . 1909 ) அவ க ஸலமா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ெச த (ஸ 2. 1910 தா ." 30. மாத ப தி ஒ ஒ தா . G`hup ைல' எ ல ) தி எ ச திய ப னா க ச திய . எ .30. இ றினா க ைவ ெத ஹுைரரா(ரலி) அறிவ அவ கள ட . அ தியாய எ இைற " ப ைறைய உ க என அ பாக தி பா ேநா ட ப க ) அவ க தா க றா ைற க ைட வ ரைல 'ந 'ஒ க க ப டா " . .

G ghfk. அ ேபா ப ெதா த நப இ ப றினா க நா க " ய இர மாத .Nehd. ரமலா க க களாக ைறயா ட அவ கள நா " றா க 1911 மைனவ ய அவ கேள! ந ப அவ க !" எ தா . எ எ இைற த (ஸ ஒ மாத . 1912 ) அவ க ஆகிய ெப (நர கினா க ேக டன . G`hup க ேச தா ேபா . அவ க ஒ அவ கள ட ச திய நப (ஸ அைம ெச யவ ' மாத எ ைலயா!' ப . அ தியாய 30. 2 ெச இ தி த கேள! எ ப ெதா ேக க ப ட நா களாக பாக 2. அ தியாய 30. எ அன (ரலி) அறிவ நப (ஸ ெச ) அவ க தி தா க பரண இ ' இைற எ ப நா ேச வதி த கா 2. அத அைம . அத பாக ஹ . அ ேபா ) அவ க றா க த . எ !" எ ைல எ ச திய ) ப சகிய ." ]`P`{y.30. 'ஒ மாத எ ப . த ேதாழ க ப ெதா .

அ நா 1914 ) அவ க அத கள றினா க த வழ கமாக " நா ேநா உ கள ேநா ]`P`{y.30. நா . எ த (ஸ த தா . அ தியாய எ இைற " ரமளா ேநா க டா 30. வ இ ப களாக அ ப கைலைய இ சில ேவைள .Nehd. G`hup எவ ேநா அைம தாேல தவ ர! . எ த (ஸ ) அவ க றினா க தாயமாேவா . 30.G ghfk. எ அறிய மா ேடா . அதாவ ப நா சில களாக !" என இ உம (ரலி) அறிவ பாக 2. அ தியாய எ இைற நா உ மி ச தா . 2 என அ ப ரா(ரலி) அறிவ பாக 2. மாத எ ேவைள இ நா இ 1913 ப ெதா ப ப " வைத அறிய மா ேடா .

இ ந க உ வ ஏ ப க ]`P`{y. ' உம ெச ைறய இரவ ண மா டா க உற க ைச ைப நிைற தா . அவ ந 30.30. ேநா ைல! என றா . ) நப ேக டா . ைக வ ததா உ ேநா றி . ேதாழ க . 2 அ வா அைம தா என அ பாக பராஉ(ரலி) அறிவ (ஆர ப கால தி வ (ெதாட ைக 1915 ேநா ேப உற மைனவ ய ட கிேற ேவைல ெச மைனவ வ பகலான ற ப டேபா ேநா கி வ வ மைனவ . அவ ட ' எ றா ) அவ கள ட மைனவ ய ட வ . ேநா தா மாைல வைர எைத ஸி மா(ரலி) ேநா த வ தா . ' ேநா க இ அவ டேபா (ரலி) அ னட உண ஏ நா ெச கால இரவ ந றா . அத இ ேநா கலா !" தா . ' இ !" எ வ அவைர ைக . 'உ . (ஒ நிைற ஸி மா(ரலி) அ .G ghfk. அ தியாய ேநர அ நாள ட வ லி .Nehd. எ ) பகலி வ த ேத ேநா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 2. G`hup ெச ேநர ளதா?' எ ைறய தின ப றி நப (ஸ உ ைற) உம காக (உணைவ ) ேமலி ட .

இதனா நப ெத ேதாழ க ெதா ைக (மாத தி சிற 2008-2009 ெச ஹுைரரா(ரலி) அறிவ " (ரமளான ப 31. இ நிைலய இர ம க (ரலி) அவ கள ெதா கின. ைகைய அவரவ ஆ சி ) ப றி ெபா கால தி தன யாக நப (ஸ ெதா ) அவ க மரண உம (ரலி) அவ கள ]`P`{y.juhtP`. njhOif ghfk. ப க சியைட தா க ற வசன எ எ 2. ) !" தா . 2 உ க ேநர அ எ மதி க ப ற ெவ வைர உ க அதிக மகி ள ைள எ (இர . G`hup ெகா தா க ஆ சிய ) . ) அவ க ந ப ◌ஃப லிலி ற வசன தராவ பாக 'இ ற) க ைமைய எதி பா த பாவ க இ ம ன றினா க (ெதா க ப . அ ஆர ப .31. எ ைக இற (அதிகாைல) ெதள வாக . அ தியாய இைற த (ஸ " ரமளான வண என அ கிறவ ரமளா ட ந ன .

2 கால தி ஸு நிைலைம இ (ர ) பாக 2. அ ேபா (இரவ ன (இரவ . ) நி ) வண ெதா ஓ களாக இ சிற பாக அைம ன . .31. பல அ தியாக வ திய ரமளா ப னா உ திய கா (ர தன . ம க ேற இரவ . அ தியாய அ ர நா ேற ெதா இ . ம கைள உைப இ . ம ெறா இமாைம திய ஏ பா வண வ ப ந ப றி ேம!" எ சிற ததா !" எ தன றிவ ஓ . எ உம (ரலி) அவ க ெச வாேற இ றினா . ப இரவ கிற ட ப றினா க வ தன . G`hup ெச தா க . இ ேபா கிவ நா . njhOif ghfk.juhtP`. அ த கஅ (ரலி) அவ க அவ க ெதா ெகா றாக இ ள வாச அைனவைர இரவ வைத வ ட உற ப தன . அ கீ னா ம கெள ப ப ப திர னா க திய !" எ இமா இ ) அவ க அறிவ தா . மாத தி . சில உம (ரலி) ' இவ க . ]`P`{y. அ ேபா த க உம (ரலி) ' இ த ப ட ேக ம க திர லா த ஷிஹா 2010 அ தி ெகா இமாமி ப மா 31.

ப ப றி ம க . வ ெச த ெதா தா க இ ப றி ம க நாைள வ ட அதிகமான ம க தா க இரவ வ இரவ . அ தியாய 31. வ ப த ம க ள வாச ெதா . அ தியாய நப (ஸ ெதா றா ள வாச தன . njhOif ghfk. எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ " நப (ஸ பாக ) அவ க ப ப றி ம க ெகா அவ க ெகா நப (ஸ ம க டா க (இர 31. 2. 2 இரவ பாக கைடசி ேநர தி 2.juhtP`. ெதா . இ த ) அவ க வா உம (ரலி) றினா . ப தா க ள வாச . ) ெதா ைக ெதா தா க !" தா .31. நா கா ள . G`hup நப (ஸ ப றி ளாத அள ) ேபசி வ தன . அவ கைள ெகா ]`P`{y. (ம றி ேத இ 2011 ரமளான ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ) அவ க வைத தா . அவ கைள ேபசி திர இ நிைறய ேப . எ 2012 ப டா க னா ந ள ரவ நா நி ெதா ப ப தா க ) த ெதா .

அ தியாய ஸலமா இ " நப (ஸ ) அவ கள அ தி ெதா கள பதினெனா ெதா இைறவைன என ைக !' என க. தஷ கடைமயா க ப எ பாள ) அவ க ைகைய ஹு . 2013 ர மா (ர ைக ரமளான ேக ேட ) றினா : எ வா இ த . (ரமளான இர க . அத கவ . ' ரமளான ர அ கைள வ ட அதிகமாக நப (ஸ ]`P`{y. நப (ஸ ைகைய ம க மரண கிறா க தா க தன !" எ . G`hup ?' எ ரமளா ) அவ க அ லாத . இ நிைறேவ ற இயலாம . ந வ . எ ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட மாத . 2 திர டன . ெதா ) அவ க ) அவ க வ தா க ம கைள ைல. ' நா த அ " நிைலைம இ ப ேய இ ஸு ஹு ம கைள ேநா கி. njhOif ghfk. . என றினா க க) நப (ஸ (ர களா தா ஹு ேபா றி ெத யாமலி . அைத உ சிேன 31.31. தஷ கிேற உ கள ேபா க ம ெமாழி வ தி நா தன யாகேவ ெதா ெகா அறிவ ஸு பாக அ இமா 2. ஆனா ஸு ஹு ெதா ேநா கி.juhtP`.

rpwg. அ தியாய இைற " ரமளான த (ஸ ந ப 32.Jy.32. அத ெதா ன அழைக வா க ர அ க அத ெதா நள ைத அழைக வா க ' எ றினா . ' ஆய ஷாேவ! எ ைல" என றினா க சிற 2014 றினா க ந : ைமைய எதி பா த ]`P`{y.upd.iyyj. 2 ெதாழமா டா க ப றி . அத எ உ நப (ஸ ள உற ைலல பாக 2. நா ர அ க ேக காேத! ப நள ைத ப றி ன நா ெதா தா க ர அ க ேக காேத! ப . எ ) அவ க ைக ட ந க க ) அவ க வதி உற கிற கேள? (உ . . ெதா ேக ேட உற கி ற வத .G ghfk. ேம ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற ந த கி வ க க அவ கேள! வ ேம) எ தா தா . G`hup ேநா ேநா கிறவ . fj.

நப (ஸ க ைர ! எனேவ. 2016 தா . அ ேபா (ைலல றினா க நா . அ தியாய ! ைலல தா .G ghfk. .Jy. சில கைடசி ஏ ன !" ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 2.upd. ]`P`{y. எ (இர அைத நா கள கிேற வண ) கைடசி ஏ . fj. 2 (அத ) ந ப ெச ெச ைக ட த பாவ என அ த பாவ ந க ம இ உம (ரலி) அறிவ ேதாழ கள ைலல க க அைம தி நா பாக அ க ப கள 32. (ரமளான பைத கா க ப தா . எ ஸய (ரலி) அறிவ நி க கிறவ ன . 2015 ) கா ட ப ட ேதட 2. அ தியாய கன ம ைமைய எதி பா ன பாக நப க ேத க கள (வ த) கனவ ) அவ க பவ .32. rpwg. G`hup 'உ ட வ ஷய தி க ) ஒ ) கைடசி ஏ . அைத !" எ 32. (ரமளான .iyyj.

2 நா க நப (ஸ அவ க நிக இ தினா க ப ன . எனேவ. அ நா கள ) அவ க பதா . . கைடசி ப ! நா ) க இ உைர 2017 ) அவ க நா க (கன ேமக ண இஃதிகாஃ க க ேத தி . அதனா ைர ேப ேத . வான தி ம ைடய லினா க ைர ட காைலய ைரய ண ள வாசலி நப (ஸ நா கள ைலல .32. யா !" எ இகாம க ப ட (ைலல ெபாதிைய ஸ தா ெச ேதா . G`hup க . rpwg. fj. தி ைரய ப க தி ைலல வ ஸ தா ெச இ ந ெவள ேய வ ) ' என ேறா .Jy. உ " ள ஒ ைற பைட இர !" ]`P`{y. நா ட அ ேபா றி மைழ ெபாழி த அைடயாள ைத பா .G ghfk. . (அ என ஒ ைற ஈரமான கள ம எ ேனா தி ப நா ப க இஃதிகாஃ ெச ரமளான மற க க ப பைட இர கள காணவ வ ஒ அைம தி ண த ஒ ெந றிய அவ கள பாக 2. அ த ைக க கா ப ேட றா க க ) கள றினா க ைச ெசா ல ப ட நிைலய க ேட . ெதா ) அவ கைள ஈரமான கள ம எ . ந ேபா ெம என ஒ த ட அைத தாேரா அவ ைல.upd.iyyj. ! எனேவ. அ தியாய எ இைற " ரமளான ேத கள ம 32. எ த (ஸ கைடசி க ப ண இர ப வர லிய ேமக ேதா கிய .

கைடசி ப ெவா நா கைள அவ க ப இஃதிகாஃ ள ப மாைலயாகி. இ தி ! இ த (ைலல மற க ந நா ய வ ஷய லா . ப ப நா இர ! (அ த நா ப கழி திய உ வா க .Jy. ப ன அைத அைத . எனேவ. அவ க நப (ஸ வா கேளா அ த இரவ ன .G ghfk. அ டா க பற அ த தா . உைர இஃதிகாஃ இ எ என ேத .32. எ க பதா வா க . கா ட ப ட நா ஒ ைற பைட இரவ ]`P`{y. மாத தி . ரமளா கிய எ த இரவ 2018 (ரலி) அறிவ ) அவ க வ இ 32. எனேவ. fj. இ வழ க ப . 2 என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக அ 2. rpwg.upd. அ தியாய ஸய நப (ஸ இர இ இ தினா க கைடசி ேதா றிய ேத கிய என க இ ல ல தி . த இட திேலேய என . இ தி க டைளய த பா க தவ க நிக . G`hup கள .iyyj. ' நா கள இ த ட க க ப வ ட கள ள) ஒ நா இ இஃதிகாஃ ட த கள ப ெதா றா இஃதிகாஃப ) அவ க க க ேவ இ ) இர இர கி ம க மாத . எ அ இஃதிகாஃ தா .

32. fj.iyyj. அ த இரவ ைரய லி க.G ghfk. எ ) நப (ஸ இரவ வான ) அவ க ) அவ க வ க றினா க த கள தி " !" தா . அ தியாய எ இைற " (ைலல றி ப ள வாச ய . ப (மைழ ந ) ெசா க களா கள ம பா ேத நிைற தி பாக 2. rpwg. G`hup வைத ேபா இைர ச ெதா நட த இைத.upd. 2 ேத க ! நா (கன ) க ஈரமான கள ம ேட !' என மைழ ெபாழிய. எ வ 2020 தா . நப (ஸ 32. ஸு ஹு ெதா த (ஸ 2.32. நா 2019 ) அவ க க ைர) ேத ஆய ஷா(ரலி) அறிவ றா ) ஸ தா ெச . . ]`P`{y. இ ( .Jy. அ தியாய (அ த இரவ டா க ப ெதா ! ேம என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக ண ட இட தி எ க தி க ஈரமான ேட .

G ghfk. எ த (ஸ கைடசி க ைர இ ஐ தாவ ப கைடசி ப ப ெதா என இ றினா க நா ைலல ப ேத அ பா கள இரவ க 2. எ த (ஸ " ைலல க இ பதாவ இர . 2022 ) அவ க கைடசி றினா க ப இரவ ேலா இ நா ப கள " உ றாவ ள . அ தியாய எ இைற " ரமளான 32.32. fj.upd. பாக 2.iyyj.Jy. . இ ப !" (ரலி) அறிவ பாக ப ெதா ) அவ க றாவ இரவ 2021 தா . rpwg. 2 நப (ஸ ) அவ க ' ரமளான ரமளான கைடசி வா க நா கள நா ைலல கள இஃதிகாஃ க ைர ேத இ க பா க !" என . இ " க ைர ேத ப றாவ இரவ க ! ' ைலல . அ தியாய எ இைற 32. G`hup ள !" . அ இரவ ேலா உ ]`P`{y.

G ghfk. ைமயாக . ' ைலல . பத காக நா ெச இரவ க ) அவ க ெகா க . அ இரவ .upd. இ தன . அ தியாய ப ெதா இரவ 32. ந ப ேதழா றினா க . காவ இரவ அைத 2. அைத இ . எ 2023 ேத க !" எ இ அ பா (ரலி) றினா . எ ச சர க னா (ப றிய வ ள க ) ந க ப கலா ! எனேவ. வ ட பதா ேத ெச அறிவ ச சர ெகா ! அ !" என 2024 ]`P`{y.32. அ ேபா ) அவ க ற ப ேட இ ப றி எ தா . G`hup உ தன . பாக உபாதா இ ைலல ஸாமி (ரலி) அறிவ க ற ப டா க நப (ஸ பாக க அறிவ இர இ க ைர உ னா இ ப ைத தா 2. rpwg.iyyj. இ பத காக நப (ஸ லி க . fj. 2 என இ "இ அ பா ப நா (ரலி) அறிவ தா .Jy. அ தியாய 32. அ ேபா எனேவ.

2 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (ரமளான தா . அ தியாய ஆய ஷா(ரலி) அறிவ 33. (இைறவைன வண ப பவ பா க வா க வா க வ ெதாட ைப நி எ ெகா க வ டா ./jpfh/g. இரைவ (அ நப (ஸ லா ைவ வத காக ) த ) அவ க ெதா இ லற ) ப தினைர !" இஃதிகாஃ பாக 2. அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ " நப (ஸ பாக ) அவ க 2. ghfk. ரமளான 33. ]`P`{y.. G`hup இஃதிகாஃ இ பா க !" . கைடசி ) ப நா தி உய . எ 2025 தா . எ கைடசி ப நா கள 2026 தா .33.

. எனேவ. எனேவ. ' யா கள (கனவ வ . அவ க 2. (அ த நா கிய நா இ இஃதிகாப லி மற க ண ேத ேத ப தா கேளா அவ க என அ தா . அ தியாய நப (ஸ இ தா க வைர ரமளான தன !" பாக அ இ மரண ப ) இர என ட ! (அ த ய க ேட ) ஒ ெவா றிர றா நா . அைத ஸு ஹு எ . அ ைறய . அ த இஃதிகாஃ கனவ ைர ேவய ப டதாக இ ப ெதா பா க . G`hup ட ) கா ட ப ட ./jpfh/g. ெதா ைகய நப (ஸ ) . அ வா க நா இ இரைவ அைட த த . ghfk. ஓ ஒ ைற . 2 " நப (ஸ ) அவ க இஃதிகாஃ இ ஸய ஆ ) அவ க கைடசி . ) காைல ேநர தி கைடசி ப பைட இரவ மைழ ெபாழி த ]`P`{y. அவ கள ப நா மைனவ ய கள இஃதிகாஃ இ க ன தா ந நா க க க ப ஸ தா ெச !' என றினா க ப ள வாய (ஈ ைச ஓைல ) ப ள வாய ஒ . இ கள கள ப ெதா இஃதிகாஃ றாவ ெவள ேய கைடசி க . எ அ இஃதிகாஃ ப . இ ! இ த (ைலல கள அைத 2027 ரமளான இஃதிகாஃ காைலய ஈரமான ம நா ப (ரலி) அறிவ அவ க இரவ 33.33.

/jpfh/g. எ 2030-2031 ]`P`{y. ள ய லி இ த ேபா தைலைய ந ேதைவய வா க தா . இஃதிகாஃ வரமா டா க தைத எ ைடய இர 2028 ளய இஃதிகாஃ ந இ வா க ேபா . நா தவ ர வ அைத . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ (வ ) அவ க லி அைத நா பாக ப ) எ வா ேவ ) அவ க பாக ப .33.. 33. அ தியாய நப (ஸ ப தன. 2. ப க ேவ 2. அ தியாய 33. 33. அ தியாய தைலைய . 2 அவ கள க பாக ெந றிய ேல ஈரமான கள ம க பா 2. ghfk. G`hup . மாதவ டா த ஏ ப நிைலய 2029 தா . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ வா தி தா .

மாதவ டா 2. அத " எ றா க நா நப (ஸ . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ 2032 தா ./jpfh/g. எ ஹராமி தி . ஏ ப . அ தியாய நப (ஸ ஏ ப நப (ஸ இ . ) . ghfk. அவ க . ஓ ேத 2. G`hup இ பா க .33.. 2033 தா . பாக அவ க ேபா இஃதிகாஃ கால தி றினா . 2 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ என மாதவ டா அைண பா க ந வா க க ேவ தா . அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ 'ம ஜி ேந ைச ெச பாக 33. ரமலான கைடசி ப நா கள இஃதிகாஃ ]`P`{y. 'உ ) அவ க ேபா த நிைலய ப எ ைன ள ய லி அவ கள த தைலைய தைலைய ) அவ க இர ' எ ைடய ேந இஃதிகாஃ இ பதாக அறியாைம உம (ரலி) அவ கள ட ைசைய நிைறேவ 33.

33. ஹஃ ஸா(ரலி) எ ) அவ க ெச 2034 தா . நப (ஸ ேக ஷ வா வ மாத ல க அவ தேபா ேக டா க . ' இைவ எ கிற களா?' எ டா க ந . ஹஃ ஸாவ க டா க ]`P`{y. நப (ஸ ப பல ளய டார வ வர அவ க ந நா டார ைத அைம தா .. க இஃதிகாஃ இஃதிகாஃ . ஸு ஹு . இைத ைஸன ம ெறா ைமைய தா இ பைதவ இ தா க பாக நா வ னஸனப . அ த மாத நா . G`hup . 2 நா அவ க ெதா காக (ப வ டார ) ஒ ைழ அைம க அ ஒ ளய அத டார ைத அைம ேப வ வா க மதி ேக டா . இஃதிகாஃப இ றேபா டார என க நா னா க ஆய ஷா(ரலி)வ பல டார கைள . ' இத ப தம ெகா ேத (ரலி) பா காைலய ன?' எ ) அவ க னட மதி ெகா ஜ ) அவ க . ' இத இ டார . அ தியாய நப (ஸ கைள . பற அ ப . அவ டார ைத அைம தா . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நட தி க ற ப ட 2./jpfh/g. ghfk. ல ந க . அவ தேபா எ . அவ க இஃதிகாஃ டார . 33.

அவ கள ட அ மாத ச தி க நா . ச ஹுைய ஆவா " என ட வ நா கைடசி ெச நப (ஸ சா ேக தா . ஷ ) அவ க அவ கைள ேவ வா க ஸா கைள ஸஃப யா ப (ஆ ச ய றிய அ ைஷ தா ள 33. நப (ஸ க றினா க ளய வாச ஊ ேபா வ வா நப (ஸ வய ) அவ க . அ ேபா வைர வ உ வா யா(ரலி) அறிவ நப (ஸ அ கிற களா?' எ 2. G`hup மைனவ ) வ நப (ஸ கிறா .. உ ேவ ப எ ஸலமா(ரலி)வ த இ வ நப (ஸ வ மன தன நட இ காம இ தா க . உ ) அவ க .33./jpfh/g. ' நி ' எ ண ைத அவ றினா க கள வாசைல அைட தேபா ெச ) அவ க உ தவறான எ " என இஃதிகாஃ ேநர ) அவ க ) ' ஸு ஹான வ இஃதிகாஃ க நா . லா திய ர த நாள ட ட எ இ ேபா ேபசிவ ப றன . அ ேபா கள இஃதிகாஃ அவ க . 2 ந ைமைய தா தி பவ பாக டா h . அ தியாய ஸஃப எ நா வ ) அவ க வா ]`P`{y. அ றன . எ 2035 கள கிேற ப . ' நி சயமாக க என நா . (எ ஸலா . இ . ரமலான றினா . ghfk. இவ .

' ஆ ' ெவள ேயறிேனா . எனேவ. அ தியாய அ ஸலமா இ நப (ஸ ேக நா ) அவ க க காைலய ந பதா கைடசி கள ம ண த ட ம க இகாம ப ள ெசா தா க வ ைடயள க இர ) அவ க நா கள காைலய நா எ கள ெச . ெதா ண ைண க . . ghfk. எ லா றினா க ட ைக க ஸ தா ேட வ ' எ . . அ ேபா இஃதிகாஃப பதா தினா க கள கன க . ஈரமான தி ஈரமான கள ம கி ைரய ேட மைழ ெபாழி த ) அவ க . அவ கள .. ]`P`{y. இ நா அ தி களா? எ இ 33. G`hup ./jpfh/g. அ ப ' என வான தி சி ேமக ைத கள ம தா . அத கவ . 2 பாக 2. நப (ஸ ெந றிய உைர நிக .33. அ வ ேத நா க ள . இ க ைல. யா அ . தி ெரன ேமக ல ப ட றியைத ந ப கா ட ப ட இ ப றி ஏேத ேக ேட ஸ தா தி றினா : ஸய (ரலி) அவ கள ட க நா காணவ மா ) அவ க இஃதிகாஃ ப க ர நா ைலல அைத ெச அ நப (ஸ ' என 2036 ைலல ரமலான ேதா . அைத நா ஒ ைற இர வ தாேரா அவ ப னா க நப (ஸ ேபா ட ப வ மற க ேட .

2 பாக 2.33. ' அவசர படாேத!" நா வ தா க ைடய அவ கள தா . சிலேவைள அவ ெதா வா . அ ேபா ேனா . பாக 2. சிவ வ கா பா . அவ பா ேநாக . அவ கைள வைர க ச (இஃதிகாஃ ) இ இ இ . அவ க கிேற ) அவ க வ ேக வா தா க ப ன . எ அைற ெவள ேய நப (ஸல) அவ கைள ெச (எ ]`P`{y. அ தியாய 33. அ வ தி உ த ஒ மைனவ ய கள நிற ைத அவ த ைட ைவ ேபா . நப (ஸ ஸா கைள . ' இ வ ேச த இ ./jpfh/g. நப (ஸ ) அவ க ட ெதாட ஒ இஃதிகாஃ இ தா . மைனவ ய உஸாமாவ அ ப ேபா நிற ைத அ ய 33. அ ேபா நா ம 2038 ன ட . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ 2037 தா . ghfk. G`hup றன . அ தியாய ஸஃப ) அவ க அவ கள ள வாசலி ச தி வ வ .. எ யா(ரலி) அறிவ நப (ஸ எ உதிர றா க ) அவ க . நப (ஸ ) அவ க மைனவ ) ஸஃப யாேவ . இவ ட நப (ஸ " எ எ ட வ கட க .

அ ேபா கிறா . ) அவ கைள ]`P`{y. அவ யா(ரலி) இர கைள தினா க நட தன . ghfk. அ தியாய அல இ 'இ அவ . G`hup ச தி க ெச றா க ? .33. அவ ேக வா! இவ நாள ) தவறான எ " எ ஹுைஸ அவ கள ட ட வ மன தன 2. உ வா த . அ ெச ஸஃப ேபா ஸா கைள த ேச றினா க ேநர திேலா நப (ஸ ட த ஒ அவைர நப (ஸ யா! நி சயமாக ைஷ தா ' என யா(ரலி) நப (ஸ அவ நப (ஸ வ ) அவ கைள ) அவ க ஆத ) அைழ ைடய ம கள . தா . அ ேபா ர த நாள ப பா ஸஃப ' ஸு ஹான றினா க தி ஓ வ 2039 அறிவ வ தா .இைற நப (ஸ ஓ கிறா வ ) அவ க . 2 ஆவா !' என றினா க அவ கேள!" எ (வ ய ' நி சயமாக ைஷ தா உ ள அ சிேன கள பாக நப (ஸ ெதள ) அவ க அவ க பா ஸஃப கள ப 33. க என நா . இ ேபா அ தா .. எ இஃதிகாஃ ண கள ேபா லா ./jpfh/g. ர த .

அ தியாய 33. எ அ ஸய (ரலி) அறிவ நா க நப (ஸ காைலய எ இ ெபா ) அவ க த இட தி கனவ க றினா க ேமக அ ேமக ேதா ேம ட . ) அவ க க வ த நப (ஸ ேக ேட அல இ ) இரைவ ' என வான தி க ட வான தி ) ைர கி ஓர கள . 2 எ நா வ ைடயள பாக ஃ யான ட தா எ 2.. ஈரமான கள ம . க நா ட இஃதிகாஃ ெச ைச ஓைலயா பதா எ க வதாக ) அவ கைள ) அவ கள அைடயாள ைத க தா இட தி ைறய தின ள வாய ேதா . அ ேபா தாேரா அவ . எ ெச ேப ேட க கி 2041 ]`P`{y./jpfh/g. அவ க ' இரெவ லா 2040 . ல ப தி ெகா இஃதிகாஃ இ ண இஃதிகாஃ ைறய ப இ . அத கவ அ தி தா . இ இ த (ைலல ஸ தா .33. G`hup ேட ற ச திய மா கைடசி ேநர தி . (அ ேவய ப டதாக இ ஈரமான கள ம பாக ந ண 2. தா த இஃதிகாஃ ேசக றி மைழ ெபாழி த ப யவ திர ட கைள . நப (ஸ 33. ' யா ெச ேட . நப (ஸ ஆைணயாக! அ இ ேடா . நி சயமாக நா . ghfk. அ தியாய லா ேவெற ன?' எ கிறா .

ஒ ெவா இ மதி ேக ேட அ பத நா நா ஒ டார ைத அைம டார ைத அைம தா . நப (ஸ ப யெபா ேக டா க 'இ நா ேட வா ெச ந ைமைய தா நா அக க !" எ ன ப நா ெசா ட ) ரமளான கள இஃதிகா பாக 2. என ெகா டார ைத அைம தா . யதா? காண அைவ அக ற ப டன. நப (ஸ இ . G`hup . எ தா க இஃதிகாஃ மதி த தா க ேக வ . ' இைவ எ . 2 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ெதா ) அவ க த தா . அ ேக ப ட ஹஃ ஸா(ரலி) ப ட ைஸன (ரலி) ம ெறா ெதா ைகைய . அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ எ 33. ஸு ஹு அ கிறா களா? இவ ைற நா ட இஃதிகாஃ இ பா க . 2042 தா . இைத காைல க இ வா க அவ க வ ற ப ட ந ெசய இவ க (அ த வ கைள வ வர வத ேக ) அவ க டார .. அவ க ெச .33. இதைன தி இஃதிகாஃ இட தி இ ஒ ரமலான இஃதிகாஃ யாதவா ) அவ க மாத தி கைடசி . அவ கள ட ./jpfh/g. அ ேபா ண தா காம ஷ வ ன?' எ நப (ஸ ) அவ க இவ கைள வா . ]`P`{y. ghfk.

/jpfh/g. அ தியாய ேந இ 33. ]`P`{y. 2 " இைற த அறியாைம அவ ட அவ கேள! ம கால தி நப (ஸ உம (ரலி) ஓ ஜி ேந ) அவ க 'உ இர இஃதிகாஃ பாக 2. " எ . றா க தா . அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ தா . அவ ட ைசைய நிைறேவ 2. 2043 இஃதிகாஃ " எ 33..33. G`hup 'உ கால தி ைடய . ghfk. 2044 அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ தா . அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ தா . ஹராமி இர ம ஜி உம (ரலி) ேந ேந பாக ஹராமி நா ைச ெச தி இர ேத இஃதிகா !" எ இ பதாக உம (ரலி) றினா . எ ஓ தி ைசைய நிைறேவ தா . எ ஓ ைச ெச றா க இ பதாக அறியாைம நப (ஸ ) அவ க .

. .33./jpfh/g. ' ஆய ஷா(ரலி). ைஸன (ரலி) ஆகிேயா அவ க நா கேள இஃதிகாஃப இ இஃதிகாஃ 2045 . ' இத இ இ மதி ேக ேட ஹ ஸா(ரலி). அ மா த ' இைவ எ நா ப க நா கள இஃதிகாஃ வா வா டார தி ன?' எ நா ெச ேத அ க ஷ வா பாக ேபாவதி ல ந 2. ேநா ) இஃதிகாஃ த . ' எ பவ இ . அ த ப தா . அ ேபா றா க . . நப (ஸ ைல" எ மாத தி இ க ட ப ட ேக டா க . நப (ஸ கிறா களா? நா டா க தா க 2046 ]`P`{y. எ இஃதிகாஃ தி பல க இவ க த (ஸ அ நா ) மதி டார ெதா டார கைள க . இைத க தா க பா க . 2 நப (ஸ ) அவ க அவ க மரண பாக ஒ ெவா 2. அ தியாய இ 33. எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ரமலான கைடசி ப றினா க ேக ேக டா . ghfk. அத நப 33. அவ க க ட உ தரவ ரமலான த ஆ றன . அவ கள ட டா .. அ தியாய ப . என ) அவ க ேதாழ க டார றிவ க ப றி இைற ட ைஸன (ரலி) ஒ ெச ைமைய தா நா ப . G`hup .

மாதவ டா த ஏ ப தைலைய அைறய லி த நிைலய அைத வா ேவ ஸா க ஏ . நா டேனேய இ (பராம ைணய ) அவ கள வ ேத 'எ . ghfk. (நப ெமாழிகைள) ைடய ) பண ய த ஏைழகள நப (ஸ த ஓ ) அவ கள . G`hup ேச தன . வ யாபார பாக 2. . இஃதிகாஃ வா க இ ேபா . ஹத அறிவ அ 2047 வ ெச கள . 2 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ எ ) அவ க னட ந தா . நா ஜாஹி க அதிகமாக நப (ஸ கைடவதிகள ேபா சேகாதர க ஏைழயாக இ அளவ ஹுைரரா ம ைடய சேகாதர க வய தா .34 tpahghuk. ஹாஜி கைள ஈ ப நா ெச ேவ ெகா ேவ ! எ இ ேவைளய ]`P`{y. எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ஹுைரராவ "அ பதி ஹத கைள அறிவ எ நிர ப னா அவ க அவ க ஈ ைல? அ ஸா ப (நப (ஸ மற கிறாேர!" எ ந 'எ வ ேத க ேபா த ப நா க மனன வ ள வாசலி தி மற கிற க ) அவ க லாதேபா ெச . அவ க அ வ யாபார தி நப (ஸ ) அவ கள ட ) ெச தன . அ தியாய அ 34.

கிற கைடவதி கைட வதி கிற !" எ றா . அவ . நப (ஸ ) அவ க ேச (அைண ) ெந ேசா ) அவ கள . 'நா ) ேச (அைண யாதி ) கமா டா !' என . எனேவ. 2 ேபாதைனகைள) நா எ மனன ைடய இ த வா ைக ைவ தி ெகா . . ைடய ஆைடைய வ ேபா ைவைய வ அைத எ 34. எ ஏ (இ ) இ இ கிற !' என நப (ஸ என வ ைடயவ ைடய இர ேக ேட மண ேதைவய கிறதா?' என ) அவ க எ சேகாதர களாக ஆ கினா க . 'ைக கா எ ெச மைனவ ய ! அவைர உம காக வ வாகர அவைர உம . ஸஅ (ரலி) றினா . நா ெச ெசா . 'இ தா . (அத மா இ அ 'நா ! ேம .34 tpahghuk. அவ . ghfk. அவ !" எ கைட வதி இ பாதிைய யாைர கிேற கா எ ]`P`{y. G`hup வ தி ந நைடெப ைன . எ இ அ த வா கி எதைன நா அ க ஸா கள ◌ஃ (ரலி) அறிவ மதனா அதிக த கிற எ இ தா நா கிேற பா த அ ேபா 2048 ெச . எ ேக ேட . பற கிறவ றினா க த கள ெகா நா ெசா எ ேட ப . 'ைக த ெச கிேற ைல! வ யாபார . அ தியாய அ த ம வா ைக மற கவ பாக அைத . நப (ஸ வைர த (ெந கிட த ஒ ேசா ெச ) அவ க . வ தேபா ரபஉ(ரலி) அவ கைள ப வ ப க ன நப (ஸ ஹாஜி களான நா உம ேவ ைல!" ர ஸஅ ெகா லி பவ ைற மனன த 2.

அவ கைள சேகாதர களாக ஆ கினா க மண கைட வதிைய ைய வ தேபா ) அவ க ெப ந கிேற . ம (ம ச ) கைற 'ஓ அ வ ெகா எ நா ட ேற க ைய ெதாட ெச ேற நப (ஸ டாயா?' எ ஸா தா பாலாைட ?' எ ) அவ கள ட ேக டா க ெப ைண!" எ ேக டா க . 'யாைர?' எ ) அவ க அ ெச ைய கால தி . பாக மா ெந . நப (ஸ 'ஆ !" எ ேப . 'யாைர?' எ றா க ◌ஃ (ரலி) மதனா ஸஅ (ரலி) வசதி பைட தவராக இ ச ச ந . ம த மணவ ள . 'எ வள ெகா ைட எைட ஆ ைடேய றா க . 2 நா அ ேக ெச வ ேத . அ லா றினா . அவ ப த வ தா . !' என வ தி ! என மண ைடய மைனவ ய ெச க . சிறி அ ர கிேற . சிறி ெந தா . 'உ வானாக!' என க ேற மண ெபா ) அவ க . (எ ப தி கா இலாபமாக கால தி ஸஅ மான ட . 'ந மண .34 tpahghuk. ghfk. 'ஒ (லாபமாக ) ெகா க !" தாக 2049 இ வ ைத வ ேத . அவ ]`P`{y. அ தியாய 34. நா ேற 2. அவ த ெபா கிய ள த (ம ச ) . அ ேபா நப (ஸ அள பாயாக!" எ றா க . எ அன (ரலி) அறிவ தா . 'எ த ைடய . 'ஓ ர ரபஉ(ரலி) அவ கைள இ அ ஒ நப (ஸ அத பர க பாதியாக உம திைய வ வாகர அ ெச பாலாைட வ டா ட ர ெச மா ைய ெகா ) உம (ரலி). G`hup றினா .

கள 02:198) வசன எ பைத கால தி ைள அ ேச 2051 ) அவ க றினா க கைடவதிகளாக வைத ம க அ கிறா . . 2 கைற ட வ தா . ghfk. அ ேபா பாக ஸா 2050 மஜா லா 'எ ெகா ைட எைட றினா க 34.34 tpahghuk. எ னா. 'ஒ றினா . நப (ஸ ச (ரலி) அறிவ தன. அ தியாய இ அ பா இ தினா க ம றமி இ வசன ஓதிய ேப ன வ ேசஷ ?' என ஓ அ ) 'அவ எ மணவ த வ த அ ைல" எ ற (தி க ேக வ யாபார ெச ைடய இைறவன ஆ ஹ ஜு கால எ இைற த (ஸ க !" என அவ த ?' பதி . 34. அவ ட ேக டா க மண ெகா என ேக டா க 2. அத இைற நப (ஸ . எ ைண ெகா ததாக அள பராக!' எ ஆகியைவ அறியாைம 'உ 2. 'இைற " ]`P`{y. மஜ ேட . அத கவ . G`hup ேத ள ப ட இ ற வ உ என கள . அ பா (ரலி) . இ க !" எ ) அவ க பாக ) அவ க த அவ கேள! நா ஆ ைடேய 'ஓ த (ஸ உ கா . ட றா . அ தியாய ெப ன மஹ தா .

பாவ கள கிறவ என வ . ஹரா " என ( வ ெதள வான பாவ ேபா ட ேவலிகளா ெதள வான மிைடேய ச ேதக தி கிடமான கா ய . ப ற ற ப ட ப என தா நா (ம எ ப 2053 ]`P`{y. றினா . இ அைத தா . 2 எ "ஹலா ெதள வான பாவ அ . அ தியாய னட ) வ வ க . G`hup றியேபா ம (அவ மைனவ யாக இ மகளாவா ! 34. அ தியாய உ பா இ க வா . பாவ க அத ெச ய அ லா ெச வ பதாக னைக ?' எ (எ 2. என ப றி நப (ஸ ெகா வா 'இ வ னவ னா க தமமிய தா . எ ஹா நிற ெப எ பாவ வல க ப ட ச ேத எ ப கிறவ க உ ளன. 2052 (ரலி) அறிவ ஒ ) அவ க றேவ) பாக வ பஷ (ரலி) அறிவ ஃமா இஹா . ெதள வாக பவ ைற வட றி ேம . .அ என மதி க ப ட வர ச ேதக ப பவ ைறவ ெத வைத நி சய வ ண கிறவ வட பாக 2. ghfk. எ மைனவ ட நா ந வாழ தவ அ . அ ெபா ளவ எ ) அவ கள ட ைல.34 tpahghuk. ேவலிைய பா ய தலி இ 34.

த ! வ ப சார மைனவ தாேவ! ந இவ ட ஸ ஆவ ]`P`{y. 'இவ ."ஸ ஆவ . த ைதய ன .34 tpahghuk.எ அவ கேள! இவ (ரலி) 'இவ ைடய தா உம உ சேகாதர அ த மரண றினா . அ ேபா மக !" எ ஸஅ திெமாழி வா ப ற தவ இ அத சி உ மக அ ைம ைடய மக கினா . ghfk. இவைன ப றி எ மக இவ றினா .ப 'ஸ றினா . ('அவ மக ! ) அவ கள ட சேகாதர கிறா ' என ! எ த ைத ேக அ தா(ரலி) அவ கள ட சேகாதர எ கிய சேகாதர எ அப ைடய தாயா நப (ஸ . அ ேபா ஆதி க தி றினா .எ என உ பா இ இ வைன ப ற தவ வ தன . இ ஸஅ (ரலி) 'இைற ஸ ஆவ ஆதி க தி த ைதய !' என எ . ம கா ெவ றி ெகா (ரலி) அ த னட ெகா சேகாதர ெப ப ற தவ ! என அ ேத! இவ ைடய ஆதி க தி ழ ைத உ ய . ப ழ ைத ப ற கிறேதா அவ ஸ ஆவ இவ திெமாழி வா எ இ த ைதய வ ேபா றினா க . அ ேபா நப (ஸ யவேன! என இ ேபா ெச தவ இ ) அவ க ன '(தா இழ கிக ஹிஜாைப ேபண தா உ ய மான ஸ ெகா ! என !" எ றா க மக ) யா றினா க . 2 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ "ஸ ஆ" எ தா . (ரலி) அவ கள ட ள ப ட ஆ ெகா கிய ப ற தவ அப வ கா அப வ கா ப (ரலி). 'இவ சேகாதர (ரலி) (த ஸஅ கிறா !' என எ . எனேவ. G`hup மக தா ! எ . பவ அ ைம அவைன ந ைக ப றி ேவைளய உ ) த திெமாழி வா வ கா எ அவ ஸ ஆவ ேபா அ .

எ அ வைத ) ப றி ைனயா அைத ந உ ேவ ைடயா ய வ அவ அவ ைல. ப கவா டாக ேதா ற தி . அவ கேள! ) அவ க ைடய நாைய அ றவ த ெபய ைடய நா அ ெகா ேக ேட ணாேத. 'சா ப டாேத! ந ேபா ைல" என வ ைடயள 2055 . அ தம ெறா நா ஈ தா கி (ேவ ைட காக) நா ேவ ைடயாட பற தா . அத 2054 ஹாதி (ரலி) அறிவ உ கா ) உ பாவ றினா க வைர ச தி கவ 2. ைல (அைத . அத எ வ லா ப நப (ஸ வ என றா ட அைத ந ]`P`{y. 'ப ராண ைய ஈ . ஏெனன இைற லா எ காக நா ேக ேட 34. ghfk. 2 நப (ஸ இ ) அவ க வா நப (ஸ த பள அவ கைள மரண பாக நா 34. . . அ தியாய ல ேவ ைடயா அத ெகா றா " எ றா க அ நா .34 tpahghuk. நா கி இ ததா ைன ஸ தா தா(ரலி) றிய உ ெபய தா கி . ைடய நாைய அ சா ப டலாமா?) என லா ( ப ட ப ராண . . அ தியாய அத இ தா )அவ க தா தா க . G`hup அ றி அ கிேற ம ெறா ெபய நாைய றவ ெத யவ ைல. எ நப (ஸ அத ) அவ கள ட அவ க அ ெகா இ நா அ நா பாக கிேற வ ல ப டதா எ கள எ வ ந அ ெபய லா 2. ம ெறா .

34. G`hup ெதா ைக . 2057 ]`P`{y.. அ தியாய பா கிேற . அ தியாய அ இ ெதா மா?' எ வைர அ ச த ைத ளாக இ த (ஸ க ப பாக கீ ேழ கிட த ேப ச பழ ைத கட எ றி இைத நா கா தா ெச ேபா வ . சா ப ேப " ேக காம ேப றினா க ச பழ ைத நா என அ 2.34 tpahghuk. எ அறிவ தா . இதனா ேக க ப ட வைர . ghfk. எ "எ ேதைவய கிறா .' ஹுைரரா(ரலி) வழியாக . ஸு .. உ . நா ற ைத உணராம தா . பாக றா க . அத கவ க றியா 34. எ 2056 ைஸ இ ன ஆஸி (ரலி) அறிவ கா நப (ஸ ல கிட ) அவ க ப த ) அவ கள ட நா ற ைத உண ேபா உண கிறா . அ ேபா . 2 அன (ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க ஸத கா 'இ எ றா க ெபா "எ ைடய ப இைற லா வ 'ஒ றி ேக ைகய ள 2. 'ச த ைத றா க ைல எ .

அத ஜாப (ரலி) அறிவ நா தா . எ த (ஸ 2059 ) அவ க றினா க ப உண ட னர வ த " ]`P`{y. அ ேபா .34 tpahghuk. ghfk. அ தியாய க ட தின ேக டன . 'அவ க டா அத பா ெச வா க வண க ட எ இைற அ நப (ஸ லா ) வ 34. அத அவ கள ட ெபய பாக ப ம எ றி உ நப (ஸ அைத ேநா கி " எ ) அ லா றா க இைற சிைய வ ைல' எ ) அவ க ெபய ஒ ட அத றா க ெகா நா ேதா . 2. நப கைள வ யாபார ைதேயா " எ . அ தியாய ம . கைள ஏ றி அ ேபா எ ெத யவ 34. அ ேபா லி ஒ . 2 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ த 'இைற அவ கேள! ஒ வ கி இ ைலயா எ றன . நப (ஸ ) அவ க கவ ைல. ெதா ஷா ெச சிய பாக றினா களா ட தின க 'ந ெகா 2058 ெகா வணானவ ைறேயா க ள ப ட நப (ஸ ) அவ க ம க எ கள ட தா . எ ெபா தவ ர யா (அ க க 2. G`hup ற வசன . .

அ தியாய உைப ெபா தா . எ 2062 உைம (ர ) அவ க உம (ரலி) (கலஃபாவாக இ அ மதி ேகா னா க அ மதி அள ட அறிவ த கால தி . தவைண றா க . அத இ க ச ட ைத) ேக ேட ஸா(ரலி) வ ஈ ப ஸா(ரலி) தி ]`P`{y. G`hup ததா . எ (ர ப தாத ஒ கால 2060-2061 ) அறிவ தா . வ யாபார . வ யாபா களாக இ ேக ேடா . அ தியாய அ மி "நா நாணய மா ைஸ ஹா இ அத கவ க பாக 34. 2 ச பாதி த "தா (இன ) வ என அ ஹலாலா ஹராமா எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக 2.உ ேள வர அவ க பவ டா க . 'நா க நப (ஸ நாணயமா அதி ெச வ ேத தா க !' எ இ !" 34. ) அ வலி ைல. உடேன அ . அ க (ரலி). பராஉ இ அவ கள ட மா றினா பதிலள ம க !" தா அ ட 'உட டா ேதா . ghfk. . !" என அவ க தா .34 tpahghuk.அ ப றி(ய மா ஆஸி (ரலி) ஆகிேயா ட ) அவ கள வ யாபார தவறி 2. உம (ரலி) அ க படவ கால தி ப றி ைல.

("ஏ ஸா(ரலி) ) உம (ரலி). 'இ யா றன . 'அவ ஸா(ரலி) அவ கைள அைழ க டைளய ந எ அ ெச க ஸாவ றா க தா . உடேன. . 2 அ வைல த உம (ரலி). . அ கவன ைத திைசதி ஸய ) அவ கள ) அவ கள ெச !" எ றினா க 2063 ஹுைரரா(ரலி) அறிவ "நப (ஸ ) அ ேக டா க தி ப ற ப ட ெச . உம (ரலி) 'இத அவ கள ட ) கைடவதிகள 34. அத கவ க டதா? நப (ஸ நா . 'ந மி இ த வ ஷய தி ஸா(ரலி) அ வ யாபார ட வாேற ய சா . த ஒ மன தைர ப றி ேபா ேதைவைய நிைறேவ றினா !" எ . எ வர .34 tpahghuk. ghfk. ரேவல கள ெச . 'அ அ மதி அள க !" எ உடேன உம (ரலி) அ தி ப நா னட வ ஸா கள உம அ ெச அ எ பாக 2. ]`P`{y. அ !" எ ேக ேடேன! அவ றா !" எ ேக டா க ெத யாம (ெவள ேய ெச த ெச றினா க ைய ல மா டா க றியைத உ ெகா கட !' என ஸய க டைள என கால தி ப உம (ரலி) ேக டேபா வா அைவ (ரலி) ரைல நா தி ேதா !' என சா சி ெசா இ த அ ?' எ ெகா இைளயவரான அ . 'நப (ஸ ேபா தா h ஸா(ரலி). அ தியாய ) அவ க மா றி ப கமாக டா க தவ ர ேவ திய இ பயண வ பவ ைற ேபா . G`hup 'அவ .

G`hup லி ைடய லி) கிைட ! . எ ஜாப (ரலி) அறிவ க "நா நப (ஸ வண க தா . எ தேபா தவ ர ம றவ க ெச தாம . எ ைக ெதா னர ெபா எதைன பாள அ ைற ேபா ய) ந லி அவ (ந வ டமா டா !" தா . உடேன. 2066 ]`P`{y. 2 பாக 2. அ தியாய எ இைற ெப "ஒ ெகா த வ ) அவ க உ ம றவ 2. (பசி தவ க தத காக (அவ ! (அ த உணைவ ) ச பாதி த கான ந என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக . நி றினா க ள உணைவ ெச டன .34 tpahghuk. அ தியாய 34. அ ேபா டா (தி ெகா நப கைள 2065 வ கிைட கணவ ஒ த (ஸ ) ெசல அவ 34. அ தியாய ஆ தா . 'அவ க ற நிைலய உ ைமவ 62:11) இைறவசன அ வ ள ப ட !" " பா ப (அ ப ) ெசல ! க ல லிய 34. ) அவ க ட (வண க 2064 ஒ ட வ த ஜு ஆ ெதா . ghfk. ப ட ைத ேநா கி கைல ) ஓ வ வ யாபார ைதேயா ேவ ைகையேயா க அ !' எ ேக ஓ வ கிறா க பாக 2.

அ தியாய எ இைற வ அதிக ெச வ வள க படேவ வாழ இ றி அவ லிய ைடய ச பா திய திலி பாதி அவ உ !" தா . எ த (ஸ றினா க க டைளய ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக "ஒ ) அவ க ) அவ க ெபா 34.த ெச என அ த (ஸ கணவன தா அவ 2. ghfk. G`hup இ ப த வதாக கவச ைத . எ தா . 2068 தா . 2 எ இைற ெப "ஒ ெசல . ஒ த ட ைள வா கினா க அைடமானமாக ைவ தா க றி ப ட தவைணய . அ தியாய ஆய ஷா(ரலி) அறிவ "நப (ஸ உண " " அ அவ த ல த வா நா உறவ ன க ட ேச !" என அன பாக ைடய ந 34. (அத காக) அவ ட தி த !" ]`P`{y.34 tpahghuk. 2067 ) அவ க றினா க தம வழ க பட ேவ " எ வ ப னா மாலி (ரலி) அறிவ 2.

இன . ]`P`{y. அ தியாய 34." அ த தன . 2 பாக 2.34 tpahghuk. இதி ேள . (ரலி) கலஃபாவாக ஆனேபா ெசல இ ேபா தா க த . நா நப (ஸ ெரா ைய நப (ஸ ) அவ கள ட த ேகா ைமைய வா ேகா ைமய பாக அவ க ப அ . ' ப 34. G`hup ப அறிவ . த ப பா க . 2070 தா . த ட படாத ப தின ட ஸா ேற த ட த ததி ய ைல. அ தியாய க ப ட ெகா அவ டமி ஸா ைமய கவச ைத மதனாவ கிய ஒ கிய உ கள ஆய ஷா(ரலி) அறிவ அ த ட படாத ேகா வாசைன ந ) அவ க அைடமானமாக ைவ ேநர தி 2069 மானதாக இ லி கள ப தின காக நா இ த 'எ த எ பைத எ தைலைம ெபா உைழ ேப ைடய ெதாழி ெபா ச ப நிதிய லி ' என றினா க எ ப தின தாய தின ஈ உ . எ அன (ரலி) அறிவ தா . ப ற தான ய தி ஒ 2. ghfk. எ ேபா நா ப லி க தயா மைனவ ய இ ெகா ள ஒ ப தின ஒ க ப ட ைப உ ஹ மதி ெச காக இ .

எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப ேதாழ க பல 2071 தா . தா ஸல பவ களாக இ காரணமாகேவ 'ந தா . ]`P`{y. ghfk." என மி தா (ரலி) அறிவ பாக தன . அ தியாய எ இைற த 34.35. இத அவ கள ட . எ (ரலி) அறிவ னேர வ ைலைய ெகா 2239 தா . ற ப ட பாக 2. அ தியாய இ அ பா றினா க உ அவ கள ட டாதா?' எ ள க " பைத வ ட நப அவ க த கள சிற த உணைவ ஒ ைகயா ேபா உைழ தன . 35. அ தியாய 34. இதனா க 2072 ) அவ க . எ த (ஸ "ஒ வ உ ண ைகயா உ பவ களாகேவ இ யா உைழ 2. (வ ைலேபசி. உைழ உ (வ ய ைவ) வாைட வ . 2 பாக 2. G`hup வ த ) .]yk.

2241 ]`P`{y. இர "எ கள யா(ர ஆ ) ச ேதக இ அ பா நப (ஸ ச க பாக மதனா !" எ 2. அத காக) ெபா றி ப ட ப ட ெபா . ேப பழ தி காக கள (ரலி) அறிவ ) அவ க ெகா ச ட அள ேறா தன 2. 2 நப (ஸ ஆ ) அவ க கள ெகா ெப ெகா வ ஆ உல றி ப ட . எ .ம க வதாக. ெகா வ ஒ ஆ . எ பண ெகா க !" எ ேறா. அள " எ வ ச 2240 வ தா க தா றி ப ெகா கிறா க பழ ைத ெகா காக ட ஒ வ . நப (ஸ எைட காக "ஒ மதனா (ெபா ம க வதாக (ஒ ) அவ க தவைண . ெப .35. அ தியாய ெகா ) அவ க வதாக) ேப பாக ேப வ தேபா ைள ) ெப வ தன . இர பழ தி காக தா . ல மாய இ .]yk. 'இர பண ட கால தி பற தா றி ப றினா க ஆ க க ப டதாக அறிவ பாள அ இ ட . G`hup கள பண பண காக (ம ேம) .( . ghfk. வ தேபா . அ தியாய ெகா எைட றா க 35. 'ஒ அறிவ 35. நப (ஸ ெகா ட . 'ஒ இர .

G`hup எ ைன . 2 இ அ பா நப (ஸ 'அள அ (ரலி) அறிவ ) அவ க (மதனா எைட !" எ பாக 2. 'நா வ ேதா !" எ வாேற பாக 2. ப டா க நப (ஸ த திரா ைச.எ ெச தா(ரலி) அவ க ைன இ நா இ கால தி ப றி ேகா ைச ஆகியவ றி காக இ அப அஃ ேக ேட ைம வா ேகா பண அ ஸா(ரலி) அவ கள ட ஸலா பா(ரலி) . அவ கள ட .35. ெகா ேக ேட . அ தியாய இ அப லா இ அவ கள ட அ . 2244-2245 ஜாலி (ரலி) அறிவ ஷ தா (ரலி) அவ க தா . உல தா ைகய 2242-2243 ப னா க க ள றி ப . ஷ தா ேவ அத கவ க இ 35. அ தியாய ஹ ம அ றா க லா இ அ ) அவ கள த ேப அ . .அ தா(ரலி) அவ க ]`P`{y. ghfk. ைம. எ க ப றி . அ ேபா . (ஸல றி ப ட ப ட ெபா றா க ஜாலி (ரலி) அறிவ வ ஷய தி உல ) வ தேபா தவைண மதி க ப "அ தா .]yk. அவ க !" 35. எ அப இ (ரலி) அவ க . பற றினா க ) தா .

2246 தா . 'ேகா நா ைம.அ வ . பற அ ) அவ க கிறா களா?' எ வாசிகளான 'நப ' எ கிறேதா அவ டமா?' எ ) அவ கள மா ேடா !" எ பாக (ஆலி வ ேதா ! எ கமா ேடா !" எ வ தன . ghfk. ைஸ 'நா க அ அ ர பண ேதா ட பண யா ட இ ர ல அ ப த (ர ேப ச ேக ேட நப (ஸ ) அறிவ . 'நப (ஸ ெகா ப . 'ேதா ட ேக ேட . ஷா அ ஸா(ரலி) அவ கள ட . 'ேப ெகா ப ச மர தி அைத எைட ேபா வத தைட வ தி தா க !" எ ப றி இ ள கன க அ பா உ (ரலி) அவ கள ட ப அவ ைற வ றினா க ]`P`{y. G`hup .]yk. (அ அஃ பா(ரலி). 'நப (ஸ ெகா )அ றி ப ெகா இ ப றி வ சா மா ேக டேபா தவைண அ பண ேக ட ேபா க வ வசாய நில ைம காக வாேற நா ஆகியவ றி காக அள ல தா ட ◌ஃபா(ரலி) அவ கள ட ேகா . அத கவ க அைட ) அவ க வ வசாய நில 35. . எ பழ தி காக கால தி பண றினா க 2.35. 2 அ லா இ அப அ கால தி நப ேதாழ க ேக !" எ றன . அ தியாய றா க நப ெப இ இ ) எ அப ெண றா . அவ கள ட ேதாழ க ர ெபா ைன ெச நா க பவ கள ட ) 'அவ க கிற 'எ நா க ேக க . பண . ( அ தி லா . . அ ேபா வ ைத பத ஒ வ . வாறேகா ைம. அத கவ க வ எ ப.

அவ க ) ெவ றா க ப வைட ள ைய . . (த ய ப றி உ இ 2. G`hup வைர கடனாக (ப ற உம (ரலி) . அ தியாய பழ தி வ வைரய பாக ச ள தைட ெச ெச !" எ ெச . அ தியாய { 2248 அ ேப ச வ ப 35. ேம ள இ ப !" எ அ பா வ ைத அைட அவ ைற வ அ பா றி (ரலி) இ உம (ரலி) ள கன கைள க தி . ேப ச (ரலி) அவ கள ட வைரய பைத நப (ஸ பழ தி ேக ேட . ) அவ க தைட றினா .]yk.35. 'ஸல ' வ யாபார தைட ெச வதாக) வ 2247 ) அறிவ ேக ேட 'ஸல ' வ யாபார ேப எைட ேபா றா . 'ஸல ' வ யாபார ெச வ றி இ ]`P`{y. அத கவ க ய ப ள கன க 'மர தி தா . எ ) அறிவ வ . ghfk. 2249-2250 தா . 2 '(மர தி ளைத) எ அவ கள ட ேபா எ வத க (அத 2. எ ப த (ர பழ தி அவ கள ட வ கஅ எைட இ ?' எ கிலி இ அ பா த ம ெறா வள இ (ரலி) மன த எ 'எைட ) மதி ப வதா !" ப எைடேபாட ப ெச தா க அ ப த (ர 35. பாக த வா ேக டா . 'மர தி .

அ தியாய 2251 35. 2. G`hup !" ளாக) த ) . (அத கான ப ைண ெபா அைடமான ைவ தா க 2252 ]`P`{y. அ எைட இ கிலி (ரலி) வ ைத அைட வா எ அ பா தைட ெச தா க எைடேபா வ த ம ெறா ) மதி ப வதா !" ?' எ மன த 'எைட !" . ghfk. அத கவ க ) அவ க கடனாக வ ச பைத பழ தி றா க இ எ ேக ேட . (த வமைட க தி தைட ெச வைர ) தா க !" வ (இ றி இ உ ப ) அவ க 'மர தி வள வ ளைத எ ேக டா . எ த ட உண கினா க ெபா ைள ( றி ப ட கால தி . அவ கள ட எ 'மர தி தைட வ தி தா க ) அவ க ெப ெகா 35. ஒ த ட வதாக வா கவச ைத அ த 2. 2 அவ கள ட வ ெவ எ ேக ேட பத நப (ஸ ள ைய றா க ேப . எ தா . அ ேபா அ பா பாக நப (ஸ 'ஸல ' வ யாபார எைட ேபாட ப ேபா ள கன க . அ தியாய "நப (ஸ இ ப ! ேம பைத நப (ஸ (ரலி) அவ கள ட க ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பற ஒ ெச கன க வ .35. 'மர தி வத றா க பாக ) அவ க .]yk.

நப (ஸ அைடமானமாக கன கைள வ ட ெப (அத காக) அ த நப (ஸ ஒ ைன அ இ 'அள 35. மதனாவ ெப ெகா வ தேபா வதாக தவைண பண றி ப . எ அப தா(ரலி) அ எைட றி ப ட ப ட கன க காக" எ 2254-2255 ஜாஹி லா அறிவ இ தா . ஷ தா (ரலி) ஆகிய இ ]`P`{y. எ ) அவ க றா க றி ப ெப றா !" பாக அவ க ெகா த .]yk. "நப (ஸ ) அவ க த கால தி பற 2. அறிவ ப 2. 'அள ம ேறா பாக 35. அ ேபா காக பண ெகா நப (ஸ க ) !" . அ தியாய இ அ பா எ வதாக) உண ) அவ கள டமி ெபா இ ( றி ப ைள வா ட கினா க . கவச ைத தா . . 2 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ தா .35.ம க இர ெகா ட கன க ஆ கள வ தன . G`hup வ ள . அ தியாய ஹ ம எ ட தவைணய 2253 (ரலி) அறிவ . ghfk.

அ தைட ெச ெசா தமான ெசா ]`P`{y.அ த வ வ கிேற பற !' எ வ தன . G`hup வ ைறய ம க தா க ப ) !" . அ ேபா பாக ப னா க கைள எ எ றினா க இ . ghfk. . 2 அ ர அஃ மா ேக ேட .]yk.அ 'அவ கள ட ைலயா?' எ . எ இ .35. அ தியாய லா கிேற வ யாபார நப (ஸ ெப ற நிப தைன வ ) அவ க வ ட வா க ) உல ெச ேக டதி 35. 'நா த 'நப வ டேவ எ அ 'கனம ' ெபா நா ைட (த இ பா(ரலி) அவ கள ட தா . 2256 உம (ரலி) அறிவ ேபா ல லா வ ட ேவா . ேபா !" எ ல வ வ வசாய நில ) வ . அ ேபா ல தா நா ப றி அவ கள ட "இ த ஒ டக ெகா க அ . ேகா பண ெகா ர (அ ேதா ட ேக ேட . அத அ ைம. அைத நப (ஸ ஷுஃஆ (இ வ ற அ ) அவ க ைய நா பைடய .அ கிைட அ ஸா(ரலி) அவ கள ட வ வ ேச வா ேகா இ ததா? இ அ 2. ட ைல!" எ இ அப ஸல ப றி ேபா எ (அதி கள ட றி ப 'ஷா ' ட தவைணய த திரா ைச. 'நா க வா கி றன . அ ைம ஆகியவ றி காக அவ கள ட .

அ தியாய இ எ க ப எ அ 2257 லா வ த மி கி வ (ரலி) அவ க ஆைணயாக! ந வா ஸஅ (ரலி). அ வ றா க பைடய !" எ ைடய ேதா (அ ைமயாய லா !" எ த ைகைய எ றா க 'அ ஆைணயாக! தவைண அ அதிகமாக (ரலி) அவ கள ட ராஃப உ(ரலி) வ !" எ ேவ ெசா தி ப . அ ேபா றினா க கள ைடய வ வா ம ஜ ) அவ களா . G`hup ள வராக!' ஆைணயாக! அவ ைற . ஸஅ (ரலி) 'அ ஸஅ (ரலி) அவ கள ட ெவா றி க ப டா இைற அைறகைள எ . அ ேபா . அத க மா ேட ) அறிவ .\{/M ghfk. அத ெகா ள காைச அ ராஃப ]`P`{y.ப (ப ைல!' எ ம ரமா(ரலி) வ ஒ நா ப பாைதக ற நிைலய 2. எ தா . 2 பாக 2. எ (ர இ இ றி ) அவ க வ தைல ெச ய ப ட அ ெசா தமான இர என றினா க வா ெகா ள தா தரமா ேட . ஸஅ மி வ 36. தா . 'அ நாலாய ர ெவ .36. அ ேபா என க படாத ஒ 2258 அப வ கா ைவ தா க . க ேவ ஷ நா . 'ஐ ம ! . அ தியாய ஜாப (ரலி) அறிவ "ப காள ேக வ எ ைலக வ வ கேவ பாக 36.த உ காள ள தா த (ஸ ) வ தி தா க கிய ேத . 'ஸஅேத! உ ன டமி கிலி ம ) நப (ஸ . கி லா வ தவ ர உம (ரலி).

37.F Ms. 2259 தா . mkHj.thlif kw. அ தியாய இைற த யா நா வ எ யா றா க ஐ வ த 36. $ypf. வாடைக ம பாக 2. பள வ இர ெச வாச வ அ ?எ உன ைட வ டா ேக ேட ெந உ .அ க மா ேட அவ கேள! என அ ள உ ைம பைட தவ டா உம ஆய ஷா(ரலி) அறிவ 'இ ேக க ப அவேர அதிக 37. . அ தியாய எ இைற "தம . G`hup வராவா !" ய. எ த (ஸ லி ஆ அம 2260 ) அவ க றினா க " க டைளய ட ப ட (த ம) கா ய ைத மன ந பகமான க ல த கா பாள த ம ெச பவ கள வமாக நிைறேவ ற ஒ ]`P`{y. எ ைட வ க எ கா இ நப (ஸ பவ அ ைமய ) அவ க றியைத ேக க ப டைத நாலாய ர 'எ றிவ ஸஅ ேக வ றா . ghfk. " . 2 த க கா க இ பதா நா ெசவ ெவ ள பாக அ றிராவ கா 2.Jjy.Wk. அவ கள நப (ஸ கிறேதா அவ ) அவ க . அத கமாக இ ளன .

F Ms. 2261 ல ைத ெச அறி தி அ (ரலி) அறிவ ) அவ க ஆ றினா க ேம . mkHj.Jjy. நப (ஸ ) கமா ேடா !" எ 2262 தா . (அவ க . 'இ ேப நா வ வ நா பதவ பதவ ேக பா க இைத அறி தி ககேவ மா ேட தா !)" எ றிேன பதவ ெகா எ இவ கைள . ப ய எ த நப த (ஸ இ இ கிறவ அ எ த ம . 'ஆ ! ம காவாசிகள !" எ நப (ஸ காம . அ தியாய 37.Wk. 2 என அ பாக ஸா அ அ 2. ேறா . 'ந லி காக ஆ தா க ]`P`{y. எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ "அ லா நா அ ேக டா க ேத இ வ வ நப (ஸ ) அவ க நப (ஸல) அவ கள ட ) அவ கள ட ). ghfk. க ேம மா?' பவனாக .thlif kw.37. 2. $ypf.) நா தா . எ அ ஸா(ரலி) அறிவ நா அ அ அவ கள ட ேக டா க நா த கள ட அவ க நப (ஸ கவ அைழ தா க வ தி 37. அ ேபா ) அவ க சில கீ ரா பதிலள இ நப ததி ேதாழ க ைல!' எ . அ தியாய இைற ேச ைல! ( 'பதவ ைய வ பதிலள பாக தா . G`hup .

F Ms. ஹி ர ப யாக ) தா . அவ றினா க அவ கள ட லி ) அவ க கைள அவ ட ப ெச (ரலி) அவ க வைர (வழிகா இ 2263 ெச றா . அ மன த ற ப டா க ெகா அ வைர பாக 2. $ypf. mkHj. 2 பாக 2.thlif kw. அ மன த ெச தி இ ஒ டக ேச ஆ தா . அ தியாய நா . அ தியாய 37. ghfk. ேம தா . நப (ஸ அ க நா ல ைத ேத உட அ ட ட ைத ேச ப ப ஆமி ேச த யாக ைக மா க தி அவைர ந ப கழி ) த வழிகா பாள கள ஸ காைலய ) அவ க . அவ ப தா ட ைறஷிகள அ ற ேபா இ தினா க வாய லி வ தா . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைறம (ரலி) அவ க டா .Jjy. றா தா . G`hup ல ைத ேச த வ . 2264 ப (ரலி) அவ க பன} த ]`P`{y. உடேன. அவ க ) நப (ஸ த ைகய ஒ டக க ட (ரலி) அவ க இ ◌ஃ ைஹரா த அ த வழிகா கீ ேழ கட கைர வழியாக அைழ 37. நப (ஸ ேச ெச பன} அ அம ஒ பைட (மதனாைவ ேநா கி ) எ ப .37.Wk. . பன}த ம காவ ) அவ க ப அத . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (ம காைவ ற அவ க ஒ அ தா . நப (ஸ பா மதனா .

த வ ரைல . றிய . டா . எ 'எ காைலய ப கழி தா . mkHj. ப ) அவ கள ட ேக டா க ேதா ச ேட ) .க 'அத . எ யஃலா இ நப (ஸ எ வாேற) அவ கைள 2. $ypf. 2 ஒ வைர (வழிகா இைறம அவ க த ஒ டக க பாக மா ஒ டக ட றினா க ஒ டக வத காக ) பாள கள ட ஸ ைகய உம நா ) அவ க அ த எ ேபா னட அ ேபா த வ . டா .Wk. நப (ஸ வ உ வாய .அ க ச தி க ேவ நா கள ேலேய உ இ ைட க ப டவ அவ க ைறஷிகள இர ' கைள சிரமமான (த வ ெகா .ப ட ஒ ) ஒ எ தந 'ஒ டக ெம வ ெகா பாக ெகா 2.37. G`hup . ghfk. அவ தவ பாரா?' எ 37. வ . க ப டவ ைல உைட தா . அ தியாய அம இ கைள அவ ட . அவ . (அ க லி க தி க வ ைடய ைல!" எ த வத காக அவ ெச பள றேபா 2266 ]`P`{y. 37. அவ ட . கீ ேழ .thlif kw. அ தியாய ேபா ) ேபா (ரலி) எ க அவ ட அவ கள ட ஈ ந இ ெம ஒ ெக மன த ட வ ரைல ப நப (ஸ ப ெகா திமி கதாக என தா .F Ms. நப (ஸ ச தி தா .Jjy. ம றவ . அவ ) அவ க 2265 ைடய அம (அவ கள வ ரைல உ வ எ ெகா றா யா(ரலி) அறிவ லியா தினா க தா .

அ கலாேம!" எ (அைல) அவ க பாள ஸய ேபா ) ைகைய உய "ஸய இ க 'ந தர தவ ேதைவய ைல' எ அ த வ (ஒ டா க . கி க தா . 2 ஸுைஹ வ "ஒ ப இ இ அ தி ெனா ைல உைட ப (ரலி) த வ வ பள 2. mkHj.thlif kw. எ ஸா(அைல). G`hup . க ப டவ க றினா க (அைல) ஆகிய) இ (அைல) அவ கள ட என உைப இ வ 2267 த ஒ ைகைய உய . !" 37.Wk. உடேன.F Ms. அ தியாய எ இைற த டா ! 'அத த (ஸ நிைலய லி கள அவ க வா கிய " எ த ந ) அவ க வைர த. ghfk. (அைல) அவ க ஸா(அைல) இத லி " ைகைய உய கா வ றாக) நட தா .37. $ypf. கி ) அவ க ட ெச ! அ ேபா பய தா றேபா . ஜுைப (ர தி " வ றினா க இ ஜுைப (ர டஈ ேநராக நி கஅ (ரலி) அறிவ அறிவ டா . கி "( (ரலி) அறிவ ைகைய தா க பாக வ லா தினா க ) அவ க 'இ ப !" எ ' 'எ ( ெசா னேபா . வைர த கர தா . ) (அைல) அவ கைள றினா க (அைல) அவ க ]`P`{y.Jjy.

ஒ கீ ரா தவ க தவ க ப யவ அ நா வா பவ . பற ேகாப க ]`P`{y.Wk. கிறி ேவைல ெச ெச பக த க ெதா . ( த க ! நா " எ . $ypf. ghfk. 'அதிக ேவைல ேக டன .F Ms. தா க என காக லி?' எ அைத யா ?' . ேவைல ெச லி லி களான) ந அதிகமாக நா லி என காக ேவைல கீ ரா ைற த ைற தி தா க லி வைர இர ஏ கீ ரா ேவைல ெச ேவைல ெச h அவ ேக டா . அ தியாய எ இைற உ வ பாள யஃலா(ர க 37. எ த (ஸ ேவத மன தரா ட ெகா பகலி ேக டா . கிேறனா?' எ றினா . தாய தா ேநர வைர என உ யைத நா ைல!" எ ெகாைடயா நிைன கிேற கிறா க " ைக வைர ஒ யா ?' எ க ) லியா களாவ ! 'ஒ அவ ேக டா .Jjy. 2 தடவ. G`hup தா அ( ப . 'அஸ லி க த ப ட ந அஸ றினா க க ப ட இர அம எ பகலிலி என நா ட 2268 காைலய லி 'ந றினா க (ச ேதக ) அவ க ேவைல அ மன த !' எ ) அவ க ெகா ெகா ேக டா . 'சில வ உவைம. ெச பவ பற யா ?' எ ய பவ ேவைல ெச த)வ க ! நா தி ேபா அத அவ அவ க அ 'இ 'உ ச அ மைற எ கிறி க றன . அ அறிவ ேநராக நி பாக 2. ப ேப எ !" எ ைடய அவ .thlif kw. mkHj. .37.

. அத அவ ேக டா .37. எ த (ஸ க 2269 ) அவ க த க .F Ms. பற வரா (காைலய லி யா ?' எ லி காக ேவைல ெச லி காக ேவைல ெச வைர. தா . அ தியாய எ இைற "உ 37. கிறி எ க உ யைத நா றன . கிறி நியமி க ப ட மன த களாவ ! 'ஒ ந பக த க ஒ றினா க தவ க உவைம. $ypf. 2 என இ உம (ரலி) அறிவ பாக 2. அவ க ப ெகா றினா . 'அதிக ேவைல நா லி?' எ ெகா அைத ேவைல க ேக டன . mkHj. ஒ ெவா கீ ரா ேநர வைர என காக ேவைல ெச ஒ ெவா மைற ெவா கீ ரா கீ ரா கிற க ெச தி 'உ க 'இ ைல!" எ ேபா கீ ரா ர த க . கிறி தவ க ய க தா .thlif kw. இர ெச " தா .Jjy. அஸ லி கிேறனா?' எ அதிகமாக லி அ மன த ேக டா .பற லி களாகிய) ந ேகாப ைற த ைற தி தா க . G`hup எ ேப ைடய அ !" எ அ மன த . என அ ) . 'சில ெகாைடயா ! நா வ லி பவ தா க லி தவ க ஏ நா ப யவ ( நா லா இ உம (ரலி) அறிவ . ghfk. .Wk. ]`P`{y.

G`hup லி மன தரா ட தாைர ந . றினா க த க " ஆகிேயா உவைம. எ தியவ ட .Jjy. கிறி வதாக வழ . 2271 ) அவ க தவ க அம யாத க ைர ேப . $ypf. mkHj.ஒ லி எ . அ தியாய றினா க நாள . 37. எ . அ ேபா க ( ப க ! வா லிைய !' . அவ க றிய றினா க !உ ! எ ெபயரா ஒ இ வைர அம தவ தி. 'ந க க ேவைல வணாக அவ கள ட . வைர. 2 பாக 2." த (ஸ க இர நா " த திரமானவைன (அ ைமயாக) வ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 2.F Ms.Wk.37.thlif kw. ghfk. அவ ட (ஆகிய இவ க தா ச திய அ த ேவைல வா அ த கி வ )!' எ தா . அ தியாய எ இைற " வ த (ஸ ேமாச கிரய ைத ெகா ெச சா ப டவ லா எ இைற லி க நா த ப டவ க தினா . எ ஆவ ! அவ தலி ) ஒ பக வைர ேவைல ெச லி எ க ேதைவய எ லி அம சிய ேவைலகைள ஒ றி ப வ ைல. காம றினா பாக ெச ) அவ க தவ லி ெகா என அ த 2270 ெகதிராக கியாம ெச அ 37. தன காக ேவைல ெச அம என லி . 'இ தி ெச ]`P`{y.

அவ கள ட !" எ 'உம காக நா !' என டன .thlif kw. அவ க க தி ெச என அவ கள ட ள எ தி க எ !" எ ! பகலி அம ேவைல ெச லிைய உவைமயா என அ றிய லிைய உ ! எ க பாக 2.Jjy. அவ க தா . 'இ த ெகா நேர ைவ ைறய ெபா ப அஸ ேவைல ெச ேவைலைய அ றினா . ப ற மைற . G`hup வைர தலிர தா உ ய . அ தியாய எ இைற 37.37. $ypf. அவ க தினா . ) அவ க க காக ந நி ணய !" ஸா(ரலி) அறிவ ள ேநர ைத ைக வைர ேவைல ெச சிறி இவ க லியா கைள அவ சி இ ேச லி களாகிய) இவ க சில எ வணாக சிய ேநர தி ேவைல சிய ேநர தி ட தின ( ெதா றினா . வத காக ம ெறா தினா . அவ க ெப றன . எ த (ஸ றன . இ ள ப ரகாச தி 2272 றினா க வ !" . அவ க " ]`P`{y.F Ms.ம அவ . 2 ைமயாக ெப ேவைலையவ ேவைல அம தியா த கிேற க வ க லிைய ! அவ க றா .Wk. அவ (ேவைல ெச ய) ம ேவைல ெச 'உ தன . அவ க ட தாைர அவ உ வதாக த (ஏ க) ம . mkHj. ghfk. இதனா ைமயாக ஏ க எ வ த சிய ேநரேம மி ச ய ள டன .

எ வ தன . . உடேன. அவ தி ேத தா வ லகிய மக க ேகா எ . நிைற த ஆ . அதி உ அவ கள ஒ வ ழ ைதக (கற ட வட ெகா வ த இைறவா! நா ெகா வ அ வய ெப றன . ghfk. நா . $ypf. நா ப தின எைதேயா ேத த ைத பா திர ைத ைவ வ த ெப ேறா இ தி ைல! ஒ ெகா ெகா ைககள வ . அவ க அ ைமக அவ லா ேகா பா எதி பா என ைழ த 'இைறவா! என பா தாமதமாக வ ேத ேநர ைகெயா றின . G`hup ச சி கி றினா . 2 உ க இ திய வா தன . ◌ஃப தன .F Ms. அ ேபா தி தா பத பதி பா ெவள ேயற ம ெறா றாக) நட இரைவ ட ப ரா இ த பாைறைய எ அவ க (ஒ றி மைலய லி ைடய தா ேகா பா எ ) ெகா . ச பாைறெயா அவ க தவ ர ந க க 'ந ெச த ப வ இைத உ வ ன டமி எ நா யா த !" ( பத பைத நா வ ழி ைடய தி த ைதய ெச றா சேகாதர தா . mkHj.Wk. அவ க ேட ேப த) ைகவாசைல அைட றி அ தம க இ அவ க வ ந ெசயைல எ தவ கள (மைலய ஒ நா க ! தி இ தா அவைள அைடய வ ப ]`P`{y.thlif kw.Jjy. எ . அவ ப ேன . 'இைறவா! எ மிக எ ெச கழி பத காக த . எனேவ !' என பாைற ச பமானவளாக இ வ லகி ெச அக றதா வ ழி பைத கா தி ய பாைல திைய நா யாத அளவ அவ க ெகா கைளவ ெச கிவ ப தின பாததா தம ேகா ேப) உற .37.

' நா உற ப வ வ !' என ஏ ப ெகா உன . அ ைமக றிேன தி அவ கள ெப லா !" எ எ 'அ உ லா உ ைம ேகலி ெச ]`P`{y. ghfk. $ypf. உடேன.thlif kw. 2 ஒ வ தேபா (ெபா ளாதார ெந அவைள அைட திட அவ றி இ (உற ப ெகா உ ைமய றினா த ள ைன ேட அக தி தா யவ டேபா நா ட க . அவ அவைளவ க வழிவ ட ேவ க கா கைள அவ றி உைட பத ெகா வல என தல ப அவ லிைய என க . நா . ஒேர ஒ வ லிைய நா சிறி அ யாேர! எ பா .ஆ கிைட தைவதா !" எ ைன ேகலி ெச ம யாத !" எ லி அம த லிையவ ெச எ அதனா னட ெகா க றா . mkHj. 'நா ெச வ வ வ வ தா . அவைள எ மதி தரமா ேட ெகா றினா . 'அ .37. மா க . அவ தி அவள டேமவ ெச )வ . இைத உ ெகா றா . பாைற வ லகிய றாமவ . லிைய ெச .Jjy. நா னட எ பாவ (ைத மிக ேட சி கி அ ெகா என ேட ) எ திைரைய அத கான (மணப த தி .F Ms. அத கவ கிய வ வ யவ ைல!" . அவ வ ேப வச ப தி !" எ ெச ) அவ வ)திலி பமானவளாக இ அவ ெகா ைடய தி தத க நாணய ைத திைய நா இ த ேத நா பாைறைய எ : ஆய கால தி ைடய கிற இ த ஒ டக லிய லி அ யாேர! எ சில ஆ கைள . 'ந லா . G`hup த றினா .Wk. 'இைறவா! நா நிைலய ேத வ தா ற நிப தைனய அவ களா கைளவ ெவள ேயற ைல.

thlif kw. ]`P`{y. G`hup ) ) றினா . அவ உ ெகா இ த பாக அ லா அ "நப (ஸ உ . . ghfk. உடேன. எ வா கிேறா !" எ ('அவ கள அறிவ சில பாள 'எ ஷகீ (ர 2274 தா .37. பாைற வ டன !" தா . ' சில டா . அக க !' என ெச றா . 'இைறவா! சி கி றினா . 2273 ெச ைம .இ ெச நா ப க டைளய கி ஒ அவ கள தா . எ வ டாம ெச உம (ரலி) அறிவ அ ) அவ க கைடவதி ெச வ 2. mkHj. அ தியாய அறிவ 37. $ypf.Wk.எ லிைய ' ஓ கள ெப இல ச ஒ வ அைத த ம த க கா க ளன!" "அ ம றி ப பாக தா ெச வா ! ஆனா ஓ தா ெவள ேயறி ஸா (ரலி) அறிவ த ம தி கைளவ . 2 எ றிேன இைத நா .F Ms. அவ க 37.Jjy. அ தியாய ம ஒ திைய நா பாைறைய எ ைமயாக வ லகிய என அ அைன ைத ைடய தி (ரலி) த ைமேய இ டதாக நா க 2.

ம க தரா!" எ ற .பற . அத கவ த கிவ எ ட தர மா ேட வைர அ அவ ெச த வ . எ ேத . எ ன? எ தரகராக இ 'இைட !" எ ) நா !' எ 19: 77) இைறவசன காம !" எ !" எ . ' ராம வாசி காக உ த (ஸ ) அவ க கிராமவாசி காக உ இ அ பா டா பாக 'எ றினா க வாசி வ 37. நா வ பவன ட . mkHj. அ ேபா ெகா . ெச உம டா 2275 க ப ப டா ேக ேட நா (உய தர றா . க பா (ரலி) அறிவ எ வைத நப (ஸ என இ க (ரலி) அவ கள ட 2.Wk. 'நா 'ஆ !" எ ேற ெச .F Ms. '(ம ைமய கிேற ேவ நட கா ேக டா ேக என க ப வாய தைட றினா .ஆ இ எ பத (ரலி) ெபா . ghfk. 'ந நி சயமாக ெபா ள ப ட ) . என க ய லி அவன ட நா ெச றேபா . G`hup வ பா கைள . அைத ஹமமைத நராக யைத நா ேவனா?' எ 'அ ப யானா ெச ேத வைர உம நிராக அ பா ) அவ க 'எ க தா . அ தியாய இ வா வாசிவ றா ேற . அத கவ ைடய வசன . $ypf. 'ந மானாக இ த (தி அவ )எ ப ப அ யைத வ வ ெகா ஆ . கிைட ப ! அ ேபா ெச றியவைன (நப ேய!) ந அ ேவைல ேக பத காக அவன ட (ஏ ழ ைதக றா லி .thlif kw. ]`P`{y. 'ந ெச ப . தி .37. நா .Jjy. 2 ச ைத ெச வ தா க இைற வண க கைள எதி ெகா .

ேக தராம ஓதி ேபசி ஒ ப த (இேலசாக ப ) ஊதி. நப ேதாழ ஒ 'அ ஹ லாஹி ர ப வ வ வ ம க ெக றா . G`hup . ]`P`{y.ஓ அவ க ெச அவ கள றா தைலவைர ஏேத தேபா தைலவைன ேத ய சிகைள றின . அவ கள ட ட தினேர! எ ' ஒ டன . எ அ ஸய (ரலி) அறிவ நப ேதாழ கள த கினா க ம வ அவ வ அ அள கவ எ க ெச ேதாழ கள பா கிேற எ றா ந க . அ ேபா ந கலா!" எ நப பயண தி .Jjy. 'ஆ ! அ றா லா ேத ) இ அரப சில . ghfk.thlif kw. எ த கள ேக டன . உடேன பாதி க ப டவ .37. ய சி ேக வ தி ஆைணயாக! நா ஒ ட தன .F Ms. mkHj.Wk. (எ .. அ ேபா ம க க அவ க வ ேதாழ கள ட ட பய கிறதா?' எ மதாைணயாக! நா பா லி !" எ லா வ நப ெகா லா ெகா ) ஏேத (இத ல தின ட வ ர தள பா ேம) அவ வ . அ ேபா ட தின ட இ தா . உ ஆைணயாக! நா உ த ெகா ட ப டவ ." எ அள கள ட லிைய ந க க ம ! அவ .அ தராததா யா எ க ெச தன . அ ய சிகைள எவ டமாவ ெச றி ேக டேபா லா க ெச ல தா ைல.எ அ வ ஒ (ம . அவ க வ . ேத ஆலம சில ஆ ய வ வ காக அைன கவ ைல. சில காக அவ க பல 2276 வதாக ம ஓதி ஓதி பா வ க கிேற . $ypf. அ தியாய 37. 'இேதா! இ அவ கள ட வாேற அவ க ேதா . 2 பாக 2. ஓதலானா .

F Ms.Jjy. mkHj. ghfk. 'நப (ஸ கிறா க க ெத ெகா க டைளய பா வ ட ப டவ றிேய அவ ட தா . அவ ைற தா க 37. அவ க .Wk. அ தியாய ைதபா(ரலி). நப (ஸ அவ ஒ . அவ ெச !" 2278 ]`P`{y. அ த ஆ ஒ றி. நப (ஸ தி ைவ ெச ெத .thlif kw. அ ேபா நட க ஆர ப . அ தியாய இ 37. 2. G`hup உண த சி . 'இைத ப பைத உம ச யானைதேய ெச சி எ ேபா ைல! ப ற ) அவ கள ட றினா க த க படவ தா க . $ypf. உறி ஸா ேபசி. 2 க அறி கள லி அவ ைமயாக ேக டேபா எ பா ஓதி நட தைத தவ எ ெகா பாக அன க தா க ! உ க கிற க ட ?' எ கைள உ ஒ ைக ஒ என அ ப வா நப 'அ வ ன ய டா ரா) ஓதி . ) அவ க ஸா அ எஜமான கள ட இர த ல இர தி. எ 2277 மாலி (ரலி) அறிவ "(அ ைமயாய த) அ எ ) அவ க ெகா க ) அவ கள ட நப (ஸ எ ப தா . அவ க ளாம ) அவ க ெத லிைய !" எ ! எ ைவ றிவ . ேவதைனய ேபசிய நட தைத ெகா றினா .37. 'ந க கிைடேய ப க !" வ ஹ வ க எ ெச ேதாழ க (அ ேக . நப (ஸ மா க டைளய ேவ ய வ ைய பாக 2. எ தா .

எ அன (ரலி) அறிவ தா .F Ms. ) . சி 2280 அநதி இைழ க மா டா க 37. அவ க 2. அ தியாய இ அ பா "நப (ஸ உறி எ லிைய 37.37. அத கான . $ypf. 2 இ அ பா "நப (ஸ எ (ரலி) அறிவ ) அவ க தவ இர த அத கான பாக 2. அ தியாய 37. இர த தா . எ (ரலி) அறிவ ) அவ க சி எ தா . உறி சி !" தி தா க . எ . எவ ைடய லிய !" வா க !" 2281 ]`P`{y. அ தியாய தா க வைத) ெவ பாக நப (ஸ ெகா தா க தி.thlif kw. ெகா லி ெப தா க 2279 இர த தவ பத காக அவ க தி. எ அவ ( லி) ெகா 2.Wk. அைத (இர த க த கதாக க மா டா க லிைய இர த தி. G`hup தி.Jjy. ghfk. mkHj. "நப (ஸ பாக தி எ ) அவ க ). உறி க இர த தி எ ெகா திய தா நப (ஸ .

உறி 'அ ' க டைளய அ இர த தா . க தா க வ தைட ெச 2. அ தியாய அ ைம சி எ தா க இர றகா . மான .Wk.37. G`hup ) அவ க . ghfk. (வ ப சார தி ல ) ெபா ள வைத நப (ஸ .Jjy. அவ 37.F Ms. அ தியாய நப (ஸ பாக தி. எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ெப ' ஓ இைளஞைர அைழ .thlif kw. உறி !" 2. எ (ரலி) அறிவ வ சி எ 37. அ தியாய 37. 2.ஒ டா க ைற தா க பாக "நா ம அ . 2 அன இ நப (ஸ ெச ஸா மாலி (ரலி) அறிவ ) அவ க இர த . அவ காக ஒ ேபசி அவ ஸா உண ' (அளவ ச ப தமாக ெச ) ெகா த ேவ அ ல வர இர மா ய வ ைய 2282 தா . $ypf. ேசாதிட தா க ய த சைண ஆகியவ ைற !" 2283 தா . mkHj. வ பசா ய ) அவ க தைட ெச பாக ல தி. எ 2284 ]`P`{y.

எ த (ஸ வ த (வா இ த அநியாயமா ப மா ற ப டா என அ (அத எ இைற வ த 38. 2288 ) அவ க கிய கடைன றினா க தி ப ெச " தாம தவைண ேக ]`P`{y. G`hup ) ம . அ தியாய தா க கடைன ம ெறா கிய கடைன அவ பாக "ெச வ இைணய சிைன தைட ெச ) அவ க "ெச ட " ெச தாம ஒ வ கட ெகா ள !' தவைண ேக ஒ ெச ) வ த தா . ) அவ க ஹவாலா (ஒ பாக 2. வ மா த ) 2287 றினா க தி ! உ ப கள ) ஒ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 2. அ தியாய எ இைற 38. எ த (ஸ (வா ெச வத வத (ெபாலி ) க டண . 2 இ ஆ உம (ரலி) அறிவ வல ப ராண ைய ெப கைள ெப வல க ெப வல க ெகா வைத நப (ஸ தா .`thyh ghfk.

'இவ எைதேய க தி " எ கடனாள யா?' எ ெச ேக டா க த அம 'இவ கடனாள யா?' எ வ ஒ தா . 'இவ ஒ ள 2289 ைக நட ) அவ க ேக டேபா 'இ 38. நப (ஸ 'இைற ேதாழ க ) அவ க றி 'உ .`thyh ghfk. ைல' நப (ஸ ) . நப (ஸ றன . த அவ கேள! ) அவ க ) அவ க நப க 'இ ைக நட தினா க ற ப ட நப (ஸ ேக டேபா ேதழ க ேதாழ ]`P`{y. அ தியாய க எ றன . ஜனாஸா ெகா ெதா 'இவ வ ! (ெசா ைத) இவ வ ைல' எ 'இ ம ெறா 'நப (ஸ ' . 'ந றினா க கிறாரா?' எ ) அவ 'எ ஜனாஸாக ) அவ கள ட ேக டேபா . G`hup . 'இவ கடனாள யா? எ கட ஒ நப (ஸ றன . 'ஏேத இவ ஏேத ைல' எ அவ க நப ேதாழ க தேபா க றி கா க றினா க ெச வ த ெச றி ம ைவ தி . ந கேள ) . அத ேக டேபா கிறாேரா?' எ வ நப ெதா வர ப டேபா நப . 2 இழ த ப அநியாயமா மா ற ப டா என அ பாக 2. ேக டேபா கிறாேரா? எ நப (ஸ கிறா ' எ ேதாழ க 'ஆ ' என நப (ஸ ெச க ேக டன . எ ) அவ கள ட ெதா பற கள ெகா அ வஃ(ரலி) அறிவ நப (ஸ இவ நப (ஸ ! உ ஒ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ைலமா இ நா அவ றினா . க ைக நட ) அவ க கட தா .

அவ க றின . G`hup வ அ த உம (ரலி) . 2 ெதா ைக நட க கதாதா(ரலி) 'இவ றிய நப (ஸ 'எ றன . அ ேபா கட நா ) அவ க அவ நட ெபா க .) ghfk.38. அ தியாய ஹ ஸா அ அ உம (ரலி) எ த காக ஒ அவ கள ட அ ைம ெச ெப அ ெச ேற (க லா ைதவ லா தா ப னா . உறவ ன க ெகா எ ) ேக க க அவ க எ க றி ெச ஜ 'இ க )ஒ . வ லா ைதவ காக வாேற அவ க றன . ெதா ெதா 'எ 2. உம (ரலி) அத அ ைம ெப ெலறி ெகா லாம ம றவ கைள பாவம ப ைணயா கைள ஏ ப ேகா ன .fmghyh (gpizahf. (நா ட ெச வ ப சார ப ைவ .அ தி அ இ ெச தா க . உடேன நா ேப அவ தா ெவள ேயறியவ கைள இ ) லி பவராக அ ெப ப ைணயாைள தம காரண தினா இ வ அ ைம அ 'எ 2290 லமி(ரலி) அறிவ ைன ஸகா மைனவ ய மன த 39. அவ ெகா (மைனவ ய .fy. ]`P`{y. அ ேபா ைக நட பாவம ன த . எ க ைக நட தினா க கஅபாலா (ப ைணயா க பாக றன . அ ப ைண நி ற ஊ தி) அறியாைமயா கைசய (ரலி) அவ கள ட ன ெச தா .

38. கட ட தவைண ேவைலகைள த ேவ எ அத அ லா ேவ னட ேக டவ ேக க ப டவ தி ெகா . றி ப பத காக வாகன ைத ைல. ஒ ஆய ர ]`P`{y. பாக 2. எ த (ஸ ரேவல கள ேக டா . அ தியாய எ இைற "இ 39. கட ஒ ெகா மானவ த !' எ வா!' எ வ ேவ வா தவைணய வ வ ட ம ெறா கிேற த மா கமாக கடைன ேத னா . 2 ப ைணயாள இற ேக க யா வ டா )எ ப ைணயாள இற அவ ம ெபா ஹ மா வ டா ப ைல (அவ வா சிட எ கிறா . G`hup த க கா கைள ட . எ த வாகன மர க ைடைய எ ஒ தி மானவ றி. அத 'எ றி ப கட றினா . உடேன. அவ ெபா ந கவ ைல எ ஹக கிறா .fmghyh (gpizahf. ஆய ர க ப ஆய ர ற ப ெச க கா க றினா . அைத தம றா . கட ேக க ப டவ ேவ ேபா ைமேய!' எ கட " 'சா சிகைள என 'எ றா .த கடனாக வா! அவ கைள 'சா சி ப ைணயாள ைய எ கிைட கவ ைட த ெகா ேக டவ கா கைள அவ ம அவ .) ghfk.fy. 'அ ப யானா லா உ எ கியவ றினா க கட 'ப ைண நி க அ 'ந ) அவ க ேக க ப டவ சா சியாக ைவ ேபா 2291 ப தர தா . கட வ .

இைத வாகன வ றகாக னட மானவ ய (பண )ைத ெகா .38. கியவ . கட எ உம ]`P`{y. இவ ட வ ைடய பண ைத உம நா ஈ ப ேத றினா . 'சா சி ைல எ ேச ெச உ அ கடலி ஊ ப . இ ேபா நா ெகா வா தா தவ . 'வாகன ெத வ ேதேன!" . பண பட எ க த ைத ெகா பத காக க டா . த ஆய ர ைன ப ைணயாள யாக ஏ றா . அவ வ கிைட கவ உ யவ ட த ேற ெகா ெகா ெச க த ைத ப ைணயாள ேவ றிேன அவ ட ஒ . 'இைறவா! இ கட ேக டா . அவ உ னா ட . கட ேச தா . ப ற த ைன சா சியாக ஏ றா . த லா க 'அ அ வத காக ஒ ற ப டா . 'அ வா வாகன கிைட வ இ ேபா பா ம த ெச தா ற அவ ட தேபா க ேவ ேபா பண ைத கிேற ய சி !" எ றி டா . G`hup . எ வத காக வாகன ைத ெகா அைத எ ெம உ ேள ைவ நா ேக டா .) ghfk. அ ேபா க தா . அவ வர எ கிய அ த பய கா கைள எ !" எ நா பவ அட !" ! எனேவ. அவ ேபா மானவ சா சிைய எ !" எ அைத கட ெபா ேநா டமி ட வ ண . நா பைதெய வசினா .fmghyh (gpizahf. அவ ப வ த மன த . 2 கட ெகா தவ கட வ ேக ேட . அ ட த தா .fy. அ மர க ைடைய அைட தா . அத ப ைவ தரா?' எ வ தி தி ேத ஏேத ய சிய கிேற கடனாக ேவ ப ைணநி க ஒ பைட கிேற ஆைணயாக! உ ேத அ லா ந அறிவா ன ட தி ப தி ஆய ர வ தி எைதயாவ கிைட காம ெச வ கா கைள லா வாகன தி லா கட பள கியவ வத காக வாகன 'என ைப உ டா . அைத பற றா .

ஒ தாைச ெச வ ) அவ க காரண .38. 'ந ப (ச யான) வழியறி என அ இ ெகா ேச . கட அ லா எ ெகா னட 2. எ மதனாவ றி ெந ெப கி வாேற. கைள நா உட க அ 2292 கிய ப ற) வா ைவ . தா த ப ேளா ! அவ கள ெவா ள ப ைக ம ற இைறவசன ைக ெச த அவ (வ நி ணய 04:33) எ . ஸா ஒ ெச ெவா த ப இற ஆ . ஆய ர தா . அறி காக வஸி ெச தவ க ைர ய யலா ! ]`P`{y. நப (ஸ திய சேகாதர கிறா இ .) ghfk.fy. உதவ ளன! உட க வா சாவா . அ சா சியாளானக இ அ !" எ ப யைத உ த தா . அ தியாய இ அ பா ஹாஜி க உறவ ன க வ 39. ஹாஜி கிைடேய ஏ ப மர தி டா ெச (ரலி) அறிவ அ த ைதய அ வ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக ப தவ . உட ப தி ைவ ப தவ ) ம டா வ திலி ெபா . எனேவ.அ அவ ! நி சயமாக. 'ேம கிற ெச ேடா ஒ ைக ெவச ெசா ைத எ வ வ ெகா லா !" (தி மா ற ப ட ஒ வேம இத வ ைக ெச .fmghyh (gpizahf. 2 எ றினா . ேபா எ சி வாய லாக சிறி க ப சா பாக கா கைள எ றினா . G`hup கிைடேய த ஆகியைவ (மரண சாசன தி . ந க வ ெகா ள ப டேபா வா தா வ தேபா ைம.

அத கவ க அ ஸா க தினா கேள!" எ ைல!' எ தி கிைட ததா?' . அ தியாய 39. 'இவ கடனாள யா?' . "அ ர மா அவ கைள இ 2293 அ ஸஅ ◌ஃ (ரலி). எ தி றினா க (ரலி) அவ கள ட வ பாக ) எ கள ட நப (ஸ வ தேபா . 2295 அ வஃ(ரலி) அறிவ வத காக ஒ தா .fy. ஜனாஸா ெகா வர ப ட ]`P`{y. 2 பாக 2. (ஹி ர இ ரபஉ(ரலி) அவ கைள சேகாதர களாக ஆ கினா க !" பாக 2294 2. எ அன (ரலி) அறிவ தா . ) அவ க தா . எ ) அறிவ லா தி அன ) அவ க ைவ உற ைறகைள ஏ ப ஸலமா இ ெதா ைக நட நா ஹாஜி க 2. அ தியாய ஆஸி (ர "இ இைற எ 39. (மன த களாக) ஏ ப த (ஸ ெச ெகா கிற உற என உ க ைற இ ெச க ேக ேடா .fmghyh (gpizahf. அ தியாய 39.38.) ghfk. G`hup . 'எ மிைடேய நப (ஸ பதிலள தா க ைடய ) அவ க .

நப (ஸ கேள ெதா 'இைற த அவ நப (ஸ ) அவ க பாக 2. பற !" எ (ஸகா ) ெபா ேவ ஆ சிய அவ கள ட ேதாழ க ) அவ க க கட வைர ப யா அவ ந மிட த த மரண அவ கள அவ க லி கைள அவ க ைக நட அவ கேள! இவ அ தி . அ ேபா அ !" எ . அைத நா . 'நப (ஸ ன ெபா பா தா க கட தினா க (ரலி) என ன ைல.38. தா .) ghfk. அ வ தேபா யா டமாவ ன ன றிய வரவ (ரலி) ப ரகடன ப .fmghyh (gpizahf. அ தியாய 39. நா கைள ைக நிைறய தேபா ஐ நாணய .fy. நப ைக நட தினா க கடனாள யா?' எ 'இவ 'ஆ !" எ ந ெதா ) ப தா . அைத நா உன க ெபா தா ப எ ெபா ைரன ய லி தி வ தா ) அவ க ைரன லி வா கள தா க ள ஜனாஸா ) அவ க 'அ ப ெய றா க ைக நட தினா க (ரலி) அறிவ 'நப (ஸ றிய நப (ஸ றன . க நப (ஸ !" எ அ ) அவ க !" எ த தா க ேற அ எ க ல என . ம ெறா 2296 ப காவ ைல!" எ 'இ . (ரலி) க . 2 எ நப (ஸ அவ ெகா நப ) அவ க நப (ஸ வர ப டேபா ேதாழ க ேதாழ ேக டேபா ) அவ க றன . G`hup ஐ ப . க கதாதா(ரலி) றிய . அ ண இ ப எ பா இ னட ண தேபா ]`P`{y. எ ஜாப இ லா ைர "ப ெபா நா வதாக ெதா வர ெச நாணய கைள அ நாணய க நா ெபா !" எ த தா க ேக டா க றா உ .

'எ ' ெவள ேய ற பட ஏைழக ஒ ) ேசாதைன ச தி தா . 'உ ைம ேபா டா லி களாக களான காைலய ைன ெவள ேய றிவ காக உைழ கிற . அ தியாய 39. உறவ ன க கைள ஓர அவ கள ட .fmghyh (gpizahf. 2 இ தன. வ கிேற இ றா க திய . நா ைடய ஊ த னா. இ (ரலி) த னா எ இ றவ டா க மிய ேபாகிேற ெவள ேயற ! ஏெனன கி வா கிற . த ]`P`{y. எனேவ. ளா க ப டேபா த னா.அ இைறவைன வண ! எனேவ. தி வராக!' என ைல. எ தா . 'ப தைலவ ேக ெச எ இண றினா . ப ற காக கிற .fy. ெவள ேய ற பட ட லி க .) ghfk. அத வராக!" எ ) ெச இ கழி த தா அைட கல இைறவைன வண கி ெகா த கிற . என த நா வ வர ெத தன . 'இ அ ப ேபா (ரலி) பாக இ இர 2. அவ எ சிரம ெகா ெப ேறா இர அப ஸின யாைவ ேநா கி ெச பயண டா பகலி வராம ைமகளா இட ைத அவ க ப தலாகேவ எ ) அவ க ெகா அவ கைள கைள எ 2297 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இ மட றினா . ட ெச அ ந ! .38. எனேவ தின கைள உபச ப உ ப ◌ஃ மா ' எ கிற ?' எ . நப (ஸ மாைலய எ (எதி கள தாயக ற கள ட (ரலி) 'எ றினா க உம அைட தேபா ச (ெச தாய தவ ேவ ப நா அ ப எ தி . அ டன . G`hup பவ ேக டா .

'த என நா (ரலி) அவ கள ட ள காலிய ட தி )தா க மா ! ஏெனன ளா கி) வ . ேம பா தா க பாள கள றவ க இண கைள த னாவ மா இைறம ேபா ட மன தைர ந இ அள வ ழ ப (ேசாதைன காக சிரம கிற ஒ ைறஷிய ப ைர ற. 'அ . அதனா தா . ப ற ெதாழ ஆ ெகா ைடய மைனவ ம கைள அவ க ெத வ ள வாச இைணைவ பவ கள கலாய ன . 2 ப (ரலி)அவ கைள அைழ பர க கைள டா வ ! ஏைழக காக உைழ கி தினைர உபச ப ப ெகா கி பவ க கா அவ க பா இைறவைன ெதா ெதா தர லாம இ அ ப இ ந த னா. பற . உறவ ன க ற. அவ க கி ற.த திய வ . ப ற உத ேக டா . தா . G`hup அவ க கினா க அவைர ) த .38. அ த வா க ப ப ள வாசலி மைனவ ம க கவன ப க ணைர க ப இைணைவ ேபாரான இ த (ரலி) யாம ைறஷி ப ர த னாைவ உடேன அைழ த அதிக க க வர ெச அ ஒ அ ப வ எ கமாக ெச . ஓத ப ர கலானா க இ .fy.வ ெகா ெவள ேயற கி வா கி அைட கல ைத ஏ தன . அைத ப ர . ெவள ேய றலாமா?' எ த னாவ ட . .) ghfk.ஆ ச ய (மன ட உ பவராக இ இ இைறவைன வ க ஆ ெவள ப தா க ]`P`{y.அ ப (ரலி) த க யாதி ற த ைற ேபா ெவள ேய வ ( ஓத 'அ ெதாட . கிேறா !" எ வ திர ஓ கி . அ க ஏேதா ேதா ப மா . இைத (ரலி) வ ேளேய த வ அ ற. ப ைறஷிகள ச தி தா .fmghyh (gpizahf.எ தாம . அ ெவள ேய ெதா வண ற தி ெதா ப யைத ஓ ப . அவ கள ட . கல க ைத ஏ ப ப றன . எனேவ.

'ந க (ம காைவ ) ற . அ அைட கல றா த ேத எ கால தி ைடய அரப ய றினா . அைத மறி கிேற ப அ த !" எ . அ மான உவ ]`P`{y.38. உடேன இ பைடய டா . அவ . அேத ஏ ெகா ள த னா.fy. 2 வண தி க ேவ எ ப ள வாசைல அவ நா எ க க வண பைடய ேலேய நா றிவ சமய க வ ந டா அ ப (தயாராக) இ (எ ைன ப (ரலி).ப ர அவ க வ அறிவ ! ந அத அைட கல ைத எ உ ழ ப (ேசாதைன ய ப ர ைல!" எ பைத ந அவ கமாக ெதாழ த ஒ ப தைத அவ க எ க னா த அைட கல ைத ம ெச (ரலி) அவ கள ட அ ேபா ெச ெகா ப (அபய டா . ப ர தா . எனேவ. அத உ மிடேம தி தி எ பவ ைலெய டா ' எ ைடய அைட கல ஒ ப த ைத நா ! அ உம என அவ ட வ . அவ வதாக இ றினா க த மைனவ ம கைள அ ஏெனன வ ற அ ேதா . G`hup நிலமா ! அ த .fmghyh (gpizahf. நப (ஸ ) அவ க ெபற ) ெச கிைடேய ம காவ நா ள என ேப இ தா க கா ட ப ட ச மர க நிைற . உ மிட கிேற வ கிேறா . ம ேவ ப க வைத நா நட க ேவ ப டா ப வா வ ெச நா கா பள கிவ ளா கி) வ த வ ெசய 'எ த அ ெதாட கமாக தா றி க கமாக பா ள காலிய ட தி ஓத இைறவைன .) ghfk. 'உ மைலக த ப ன டேம தி ப றி ) ேபச றினா க நா த எ வ வ ! இ கிேற லா வ அைட கல தி நா ப !' என க தி அவ ேக ! ைல.

அ றா க . அ ெபா த ைத உ எ (மதனாவ ) அவ க . நப (ஸல) பயண ைத நி 'எ ப மர திலி தினா க . அ எதி பா நா (ரலி) கிற க ? . இைத நப (ஸ மதனா 'எ தா த (ஸ ெதா அவ க ேபா ெச றி ெச றி மானைதவ ைக நட ைக நட ைக காக ) ெகா வ வா க க .fy. அ ேபா ெச மதி அள ! ந !' எ த (ஸ மதனாைவ ேநா கி ) அவ க ) அவ க ேபா டா க 39.fmghyh (gpizahf.) ghfk. த இைலகைள . இைத இைற ) அவ க !' எ ேக டா க அவ க ) இர றினா க ப வ தன . இ ைலெய !" எ ஏராளமான ெவ றிகைள ]`P`{y. எ அ அ பணமாக ஒ டக தன யாக மிகளா (ரலி) ஹி ர த (ஸ வத காக அ இர க ப நப (ஸ க றியேபா பராக! என இைற ேச க . 2 இர மைலக இைற றினா க தி அவ கள ட 'ச எதி பா கிேற ட க அ த மிட திலி நா மாத பாக . எ தா . G`hup கிறாரா?' கிறா ' றா லி கள ட ெகா தேபா . ) அவ கள ட (ஜனாஸா ெதா கடைன அைட க ஏேத காக ) ெதா காக லா . 'இவ (அவ தயாரானேபா அைத தா 'ஆ !" எ 'ச ய சில க படேவ றினா க (ரலி) த க . 'கடைன அைட பத ற ப டா ப க ) அவ க 2298 நப (ஸ பவா . அத ெச 2.38. அ தியாய ஹுைரரா(ரலி) அறிவ கட ப வர ப எ ேக பா க எ 'ந இற தவ க றிவ உ க வா க ேதாழ .

எ அ பாக பா யதா 2. அதிகார வழ த ) ) அவ க சில ஆ தா க க ப நப (ஸ த ேசண ) அவ க கைள என க டைளய டா க 2300 ஆமி (ரலி) அறிவ ெகா ப ட நிைலய !" எ ெபா ! 2299 க த ம 2. கைள . G`hup கி தப ெகா ) ஓ ஆ மா . க ப ட ஒ டக உ பா இ க 40. 'இைறந ப யாேர க அல(ரலி) அறிவ ததா நாேன அதிக உ ைம தா . . அ தியாய ). ghfk.tfhyj. (அ த வாேற நா ேதாழ க ப ப கி ]`P`{y. எ மா காக ப ற தவைர டா ெச அைத றா அ .39. 2 (அத ல ெச வ வ அவ கள வ ஷய தி இைறந ப ைகயாள கள நிைறேவ வ அவ கள வா வகால பாக எ ெபா (ெகா ேதா கைள எ னட ! யாேர க ெச இற வ வ ைதவ றினா க க அண வ ெச 40. அ தியாய நப (ஸ வா கட ைகயாள கைள ைடயவ தா .

உம ட ர . ஸா கள ப தி ெகா றன . அறியாைம . அ ப றி நப (ஸ ) அவ கள ட பராக!" என றினா க பான ெகா பாக 2. ப டா . 'இேதா உம என ைடய மாைன நா . G`hup ' அவ . . (ஒ ப த (எ அவைர எ கைள 'எ நா ேட கால அ வ அ ெசா கைள ெகா .39. கா க ேவ அ ைம) எ அறியமா ேட றினா ◌ஃ (ரலி) அறிவ உறவ ன கைள வ வ றியேபா 2301 அ பாள நா . அவைன அ எ மா றினா . 2 எ சிய . நா . ghfk. (இவ வ தன . அவைன ப லா நா கைள பா உம 'மதனாவ . 'அைத ந தா . அவ க . 'ர அவைன பா சி திரவைத ெச ெதாட அவ ைடய ெபயைர எ கிய உட கலஃ ள அவ ) 'அ பைழய ெபயைர) எ த இட ைத அைட த ப யா இ 'எ ப வ தி தியேபா . அ தியாய அ ர மா 'ம காவ (எ 40. ப லா ) ப லா .tfhyj. எ இ ள எ ற இைறம ) பா உறவ ன கைள ெசா ெச ஒ ப த மான (ர அ நட த தின தி எ எ ம கெள லா மைலைய ேநா கி ெச ேற மிய இவ ஸா க த ப வ டா எஜமானனாக இ ஒ வ ட தின வா க அவ கள எ நா கவன ைத அ தி ெபயைர எ உ உற கா ேப (அ ) க யா சியேபா ப ய வ தவ ேற யாவ எ திேன பா ேபா கா பத காக உடேன யா இ ட கைள மகைன நி ஸா க கல ! ப லா அ எ ]`P`{y.

'இர ஒ ஸாைவ இதி நப (ஸ கைள ெவ ள இர வ தா . யாவ ட . அத பழ அறிவ தா க : மன தைர அதிகா யாக நியமி தா க ச பழ ேப ச இதி ெகா வ ஒ . அவ கள னா !" எ தரமான ேப உ மா?' எ பழ வ ஸய (ரலி) இ ைகப 'ைகப ச ற வ வ பாத தி கா 'ஜன ' எ வைக ேப நா கன தவனாக இ கைள அைட த . உம ஓட இயலாவ கைள பழ ெகா க அவ . அ தியாய நப (ஸ ேம தி அவைன ப)ைத எ பாக வ தன . ghfk. அ தவ . அவைன ஸா க என ஒ வ கீ எ ற காைல ேப ேம ப ள எ திய லா திய அ த ெவ அவ மக காய (தி வ கிறா . கா க ]`P`{y. தா சாதாரண வைக ஸா ) அவ க . எ கைள பழ ேவா !' என சாதாரண வைக . ஹுைரரா(ரலி) அ அவ க ேப ெவ 2. நப (ஸ இேத தர தி ஸா ஸா .39. அத ெகா கைள ச ப 2302-2303 ேக டா க ச ேத உம த டன . கைள 'அ வ சாதரண நா வா ெச வ க யாத ! அ த . அவ ெகா (ரலி) த க ) அவ க இ யா உட எ னா .tfhyj. 2 பற எ ைன (அதனா ' ெதாட ற ப ைல) அவ க பராக!' எ றிேன கா பா வத காக அவ வாைள ெச த வாளா ர "அ இ அ அவ மா வா 40. றினா . G`hup ).

வ ய ைப ) . எ ேக ஆள ஆ ைட அ லா (ர வைர எ ேக ) பத வைர' எ (ச ேதக தி ட ப ) என றினா . அ தியாய இ ப அறிவ பாள வா உைப 40. அத ப றி நா ) அவ கள ட க பைத எ ைமயாக) உைட ) அவ கள டம ) அவ கள ட இ லிய கிற த ைல ( .tfhyj. . ெசா தமாக இ கள . !" மா . இ ப றி நா ப றி நா கலா !' எ "ஓ அ ைம பாக சா க வராக!" எ 2304 ேமய ஒ . 2305 ]`P`{y.39. ghfk. 2 கா கள நி ல உய தலளைவய பாக கஅ 'எ 'ஸ அ த ஆ பா அ இ 2. எ கைள வா மிட தி தா . அ தியாய இ வாய க இ எ றினா க இ .ஒ அவ கள ட அள ேற நப (ஸ ய சில ஆ றிேன ெசா 40. கள றினா க ச மாலி (ரலி) அறிவ வ எ த ேப ெப !' எ 2. நப (ஸ ) அவ க றா க அ ைம ெப ல ேக அ த ஆ ைட வைர சா ப டாத க அைத சா ப ேக டத தன. 'நப (ஸ 'நப (ஸ ேபா பழ தா . G`hup பதிலாக நப (ஸ ட கஅ (ரலி) கிறா .

நப (ஸ வ ஒ தா . ghfk. அ அ ஒ வா . கட ெகா த கடைன வா ேதாழ க தவ வத காக வ அவைர இ வா ]`P`{y. ப க ெகா தினா . 'அழகிய 40. ) அவ க பய ப ஒ . அ த வய டா க றி ப ெச ய ேத யேபா க அவ க க ப ) அவ க றா க ஒ டக ைத வ தி . அைத வ ட அதிக வய வ ைடய ைடய ஒ டக ைத தா க 'எ ந நிைறவாக த ைறய ைற ெச அைத ைடய ஒ டக ைத ேத யேபா . G`hup தா க ய ற உ ைம க னமான றன . அ தியாய நப (ஸ ைதைய அவைரவ ேதாழ கள ட ) 'அவ வ க க ேவ ய ப ) ேக ெகா ேத ய ேபா . ைடய ஒ டக ைத அதிக வய ேதாழ க மன த க ேவ வ தா . ள 'எ . அத ) அவ க றா க 2.tfhyj. அைத வ ட . எ இைற க வா தி த (ஸ நிைறவாக ப ) த எ றினா . ெச பவேர உ கள 2306 தா . ஹுைரரா(ரலி) அறிவ வ ) ெகா (தி அ மன த . அைத வ ட அதிக வய லா நப (ஸ சிற தவ ' எ பாக (த ட வய . அைத அவ ' அைதேய ெகா றினா க அ ேபா த . 'என உ ைடய ஒ டக வைகய . 2 அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க ெப றைத (கடனாக வைகய ) ெகா க 'எ .39. நப .

2 றிவ அவ ெகா ஒ டக ைத ெகா ஒ டக ைத தவ ர ேவ 'அைதேய ெகா சிற தவ பாக எ க க அறிவ க (ேபா த 40. உடேன. எ த 'உ ைம ேப வ மா இ வர உ கைள எதி பா கா )தி வா க ெத எ வய ப ைடய ஓ . ghfk. ஹவாஸி த இ இ ன ஹக (ரலி) மி தா க ய ஒ டக தி றா க .tfhyj. 'நா க . அ ேபா தி நப (ஸ ெச ) அவ க பவேர உ ைடய .39. அ ேபா தான அவ க ெகா க க ) அவ கள ட ) அவ க தி ேக ப . நப . கள 2307-2308 வ இ ம ரமா(ரலி) ஆகிேயா ) அவ கள ட என மிக ஒ பய வ ைற ந ெகா . நப (ஸ ) அவ க தம க ைவ அவ ]`P`{y. அ தியாய ம வா க ேவ எ த ஒ ப பமான ேத ைற தா ! ைகதிக லா ைகதிகைள அ ல ) அவ க ெச நப (ஸ ) அவ க . க ! நா க றினா க வ களாக அவ கைள எதி பா ( றினா க அ வ தன . இர ப லி களா நப (ஸ ைக ப ற ப ட) த தி தா க றா க ைறய நப (ஸ ஏேதன தாய ஃப லி ேதாழ க : கள டமி ப ேத ைல' எ வன தி . நப (ஸ ைடய த . G`hup தி ப ைகதிகைள . 'அைதவ ட அதிக வய . நப (ஸ ெகா ! என ெதள வானேபா நி வ ைத ெத ேத நா கிேறா !' என லி கள ைடேய எ ெச ேக டன . அழகிய றா க 2.

நா ம தமாக நட அைனவ ]`P`{y. நா நப (ஸ ) அவ க ஓ ஒ டக தி ேம ட ஒ பயண தி அம தி ேத இ ேத . அ தியாய கள ளன . ghfk. ந ளவ க உ இ க ெபா ப றி உ ைவ ளவ க ) அவ கள ட பவ வமாக ச மதி பதாக . 2 க க . க கள ட ற அவ க தி ய தலாவ அவ கிேறா ! எ ெபா . (ைகதிகைள ெத வ தா க . அ றா க (ைகதிகைள ெப றவ கள இைத (ெவ றி ெகா வ ! எ றா க .tfhyj.39. இத ய கள தி ப இத (தன யாக ) கல ம க தி தி பாக ப ேபசிவ ப ேபசினா க ெச . உ கிேற வ கிறவ ேவ ெமன வ கள ெச ய ! த பவ . ட . பற ெகா ! உ பத ) தா ஜாப (ரலி) அறிவ த யா 40. ந மிட தி க நா ெச ) த மிடேம இ க வ த மிடேம ைவ தி வ றன . நப (ஸ மன காக மன க ெகா க !) வமாக நா றன . அ ள ப வாேற ெச எ . ந மிட அவ கள ைகதிகைள அவ கள டேம ஒ பைட க . அவ கள அவ க 2. அ த ஒ டக . எ எ . உதிசமாக வமாக இைத ய ைகதிக வ ெகா ச மதி காதவ க ) மன வ திலி லா . G`hup கைடசியாக . நப (ஸ க ) அவ க நா அறிய மா ேடா ! எனேவ. 'அ வ வைத நா ெகா ! (ைகதிகைள ம க ெச ( நம ) ெச (ைகதிகைளேய) அவ க 'உ ப லா நா வைர. 2309 தா . 'உ ைடய இ த சேகாதர க தி தி.

G`hup உ ட த ைத. ப லா ேக டா க . 2 வ த . ெப நப (ஸ ப லா (ரலி) என !' எ ைண ள. 'ஜாப பயண கிறதா?' எ எ ) வர தி ெச அவ க நப (ஸ ெச னா க கிேற த வா ற படலாேன ) 'எ '(கணவைன இழ த) ஒ ேன . அத ேற மதனா பராக! ெகா சவா கிய கள ப அ க இதி மண தி க !' நப (ஸ ய த நப (ஸ வ ைளயா ைண மண க நா ேன அவ கள ட . 'எ பவ .tfhyj. 'இவ றினா க வ ! எ க ! நா ெந ெகா ) ஒ டக ைத அைனவைர உ ! மதனாவைர ந னட க பா தா தா 'ந ஏ . நா 'இைற றினா க றேபா ேக டா க றிேன . . 'அைத எ வ ைல க ம தமான க ைடய ஒ டக ) அவ க ட . நா ெகா ைண நா க !' எ றினா க நா ]`P`{y. அைத அவ கள ட ேக டா க இைத நா ைன அ தி ேக டா க ேக டா க (அ எ இ வைன ) அவ க (ரலி) ெகா நா பராக!' எ த க . 'நா . நா வ ைல மண தி !' எ . . 'உ மிட ேக ேபாகிற ?' எ நப (ஸ டாதா? ந கள ெகா . வ ைட கிேற ெப ) ேற ெச திட. ப லா (ரலி) எ ஒ ேக டா க டா . அ ேபாதி ல ஆர ப ) அவ க ேநா கி கட லா . 'யாரவ ?" எ . நப (ஸ ேக டா க ஒ டக தி இ ) அவ க . மதனாைவ நா நா ம கைளவ 'ஆ !" எ வ ைல கிவ ெசா வ ைளயா ( . 'இைத என வரலா ! எ ெச !" எ . 'இைத என . அ ேபா க இற இழ த) ைக ெப 'அ ச தா ! எ றா க . எனேவ. அத ெச ச (நா .39. ghfk. (க அதிகமாக . அவ ற 'எ கா க ) அவ க ன . (அ த த அவ கேள! இ ைக ெப தி)டலாேம! எ வ ேற ேத எ ேட அவ .

கீ ரா . எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ நப (ஸ ரமளா எ னட அ ளலானா . அ தியாய ஸ இ ஒ உ ெப க பாக அ த (ஸ த தா ) அவ க ெகா வ க ) அவ க 40. ghfk. அ த ஒ ேதய மண நப (ஸ ெகா த த (கீ ரா தான) ஸஅ (ரலி) அறிவ அ என கிரா ைத றா .39. ைடய (◌ஃப . அ ேபா ப ஒ . அ தியாய எ . 2311 தா .tfhyj. 'உ ரா) ஜகா ைத வ வ பா உண ைன நப (ஸ கா ெபா ) அவ கள ட ]`P`{y. வ ேட த . 'இைற !' எ !' எ காரணமாக உம 2. தா . அ கி அவ கேள! எ த ஒ வ ைன 'இவைர ேக டா . 2 நாணய கைள 'நப (ஸ ) அவ க ப யா !' எ அதிகமாக ஒ அதிகமாக ஜாப (ரலி) பண ைபையவ ப பாக 40. எ 2. 'உ மிடமி இவைர மண றினா க ஆ த ேதா ! எ . G`hup ெபா கைள ெகா ைப . ஜாப (ரலி) அவ கள ைல" என அதா ) அவ கள ட மண தா க 2310 பள பாக ப றிய ஞான தி இைற றினா . அவைர நா தா க ைனவ ஒ ேபா (ர ) றினா .

எ நப (ஸ கிறா உ மா அவ ெபா ன ெச லிய கினா ப வ காக(அவைன வரமா ேட த ) க ல ேபாகிேற வா ைன நப (ஸ ைற அவ ெதாட ைறய நப (ஸ உண இர க ப ெசா ைமயான வ ந ப அவ . 'இைற அவைரவ 'நி சயமாக அவ ப றிேன இ தம இர க ப நப (ஸ !' எ ேதைவ . கைள அ . நா பதாக ேற . வ த ப க ப டவ இ பதாக நப (ஸ நா றியதா அவ ெச கியேபா ெபா ெசா ம டா வா ! எ ெபா அவ கள ட . எனேவ. எனேவ. 2 ெச ல இ ேபாகிேற கிற வ ேட . ! எ ) அவ க ள றா ! எ ெகா ! நா . அத கவ ேட அவ கேள! அவ 'நி சயமாக அவ உண எ றிேன பமி த ைறய வா ப அவைனவ ஹுைரராேவ! உ மா 'இைற லிய ம ! எ ஏைழ! என !எ ஓ றினா . 'அ .அவ வ ைன நப (ஸ ) 'இன ேம ) .39. அவ வ ேத கிற வ ப உ மிட றா க றா ெகா ெச ள கிறா !ம வ எ . ghfk. 'எ ) அவ க வ நப (ஸ கைள அ ! எ வ . க . 'உ க ப டவ ஏைழ!' என ஹுைரராேவ! ேந றிர . வ ேம ெபா . தி கா தி . அத கவ . G`hup வ இ ேட ! எ . உ மிட ப தேபா . 'நா கிற ) அவ க . அவைர நா பதாக அவ வ ேத ! எ அவ கேள! தா இ ேட றியதா அவைன ல ேபாகிேற இர க ப வ வ பத காக) கா தி ெதாட த ப ) அவ க . அத ! இன நா (தன . அவ ) அவ க ேதைவ ! (ஒ வா ) அவ கள ட ைனவ தா காக ைமய டா .tfhyj. அவைன ப ெவா ேக டா க ]`P`{y. அவ க அவ ேற . 'உ ைற ேம அ ப அவைனவ ஓ .

'அ த வா . 'ந ! அ உ ைம ெந 'ேந றிர . ghfk.வஷ வ பயனள ன? எ ஆய . அதனா ஆய . 'ந ப கைடசிவைர ஓ உ ைம த க ேற . அத கவ ய சில வா ைதகைள வா ைதக எ ன? எ க லா ெகா வ ேக டா க வா வ ைதகைள ேட !' எ ேக டா க பா ைக வா கமா டா நப ந ெபா ேதாழ க யனாக இ தா யா ட றினா க " எ ேற கமா டா லா ெகா . G`hup தர ப லி பா . அ ேபா உ மிட ேபசி வ . 'அவ கிற தா றினா ெசய க ய சில த ' என ப உம ைஷ தா வ !' எ . அத ெச ! அ ேபா கா கிற (வானவ ) ஒ உ ைம ெந ஆ வ ெச றா உம கா கிற (வானவ ) ஒ வதாக அவ ைதக வ தி லா ைக ப அவ கேள! அ த !அ !' எ ப பா உ மா . 2 வரமா ேட எ ! எ ெச லிவ றிேன . ைனவ 'எ ெசா ெத ேத . வ வா சிைய ஆர ப ெகா அவ றா வைர இ அவைனவ நப (ஸ வைர அ இ க .வ ன ெச ! க 'அ த தா !' எ எ என றினா னட நா ெச கிறா பயனள ேபா வா க ப டவ எ வ எ தா க அவ களாக ந ேக டன . 'இைற கிேற உ ைம பா . அதிக 'அவ ெப லிய கிறா ! மா? எ இைற த (ஸ ) . ]`P`{y.tfhyj. ைஷ தா ) அவ க ைறயாக ந ம வ கைடசிவைர ஓ தர ப லி ேடய நப (ஸ த ேக ேட ஸிைய ஆர ப திலி அ றா . ைஷ தா ெத வ வதி ) அவ க ைமைய தா எ த ?எ ) அவ க லா ேடய நப (ஸ உ .39. 'ெத யா அவ க ! எ ைமயான(ைத ைடயவ களாக இ இர ஓதினா .

வ ட வ வமான) உய . ghfk. எ ஸய 2312 (ரலி) அறிவ தா . நப (ஸ ) அவ கள ட ப லா (ரலி) 'ப ன' எ ரக ேப ச ெகா வ தா க கிைட த பழ ைத ?' எ ம டரக ேப அதி ச பழ நப (ஸ (உய ரக ேப ெகா . அ தியாய ஃ யா த ) அவ க ச வாய லாக வ பாக ) அவ க இ ஸாைவ இர அ ேபா நப (ஸ (ம வ அறிவ ற த ம ைத ப றி அ பாள த தா . அவ கள ட ேக டா க . அத ) அவ க அைத வா 40. ]`P`{y.tfhyj.39. தா ைல' எ ஒ ஸா வ ேயதா ப னா ) அவ க வ ெச ெபா . எ சளான. ேதாழ தம காக சா ப ட .பற இ எ ேபா ணமி தவறி றி. !ந ச . G`hup இ ெகா ெகா ப தனா (ர ) . 2313 உையனா(ர உம (ரலி) (வ ◌ஃ ) ெச அவ க இதி 'அடடா! இ எ 'இ . 2 பாக அ 2. அ தியாய 40. 'இத சா ப றா க க வ ப லா உ வா கிேன ! இ உ மிட வராக! எ ண றா க கி (ரலி) 'எ ெகா !எ வ றா க ேயதா இ னட பத காக ேப . நப (ஸ பழ ைத) வா வ 2.

" 2. அவைர ேப ச ம ைடயா ) .39. அ தியாய த காலி (ரலி) ஆகிேயா ற ைத ஒ !' எ உ பா இ இ உைன வ பசார நிைறேவ உம (ரலி) ெபா 2314-2315 ஹுைரரா(ரலி) ைஸ நப (ஸ " பள இ வழ கமாக யா ட 2317 ]`P`{y. G`hup ) அவ க (ெவள ேய வ . வர ப டேபா அவைர அ அவைர அ டா னா 'இ தா க 2316 அ தவ கள ெகா அறிவ . அ தியாய வழ வா க 40. அ தியாய க . எ ஹா அ ன ைலய ல அவ மக ப நப (ஸ நா ஒ பாக க ெலறி ம அ ) அவ க வ ! நா க திய நிைலய . ghfk. எ : மைனவ ய ட ந ெச ெகா டைனைய த க டைளய ெச நப (ஸ பவ க டா க களா ேதா . எ அவ ) அவ க பாக ஐமா 40.tfhyj. (ரலி) அறிவ ெகா பாளராக வா கேளா அவ க . தா . 2 உம (ரலி) (வ ◌ஃ ) ெச த த ம தி இ அவ க தா க . ம காவ அதிலி பாக அ அ 2.வ இ 40. (ரலி) அவ கள ட றினா க 2.

ghfk. G`hup க ந ைமைய ெப ய த த . த ) அவ கள ப லி கள ள வாச ஹா(ரலி) அவ க ேதா ட தி ைடயவ களாக இ (இைறவழிய ெச தா க ெசா அதி . பாக 2. பற ப ராண க ேபா ெச பலிய ." பலி ப ராண ைய அ அவ கிைடயா ஹா(ரலி) மதனாவ . (நப (ஸ ) அவ கள (ஒ 'ப தி வத காக அ ) அவ க . ணைர .39. நப (ஸ அ அ த க ைககளா எ ப ப னா இத 2318 தா . அ தா க ட ெசா த ஊ லி ய ச ட ேதா ட ) அவ க நப (ஸ வைர (இ க அவ ைற (ஒ டக த ைத ஹராமா கவ தவ வ தராக இ நப (ஸ அ அண ைககளா அவ ைற எ க ப ப ைவ த ஒ டக மாைலகைள எ . எ வழ க யமானவ றிலி த (பலிய நா ) அவ க ரா அண கள க தி ) வத காக) ஹலாலா கிய எ தவ ஹராமா வ ம வ ைல.tfhyj. 'உ மிக எதி ள கள இ இ ைவயான த க ) ெசலவ டாதவைர ந ]`P`{y. 2 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ "நப (ஸ ) அவ க அைடயாளமாக ப ன ேன கவ அ ப னா க க டா க வ இ அ ரா ரா க . அ தியாய (ரலி) அறிவ ஹா' எ ப ) அவ க ம 40.த அண யாம இ அன க ட ப . நப (ஸ ெதா அ த தா .

ந பகமான க ல . அ ம க 03:92) தி ெசலவ டாதவைர ந தாேன! (ந கிய உறவ ன க றினா க ஆ ) அவ கள ட யமானவ றிலி ைமைய அ ேபாக ெந ற (தி அ ேதா டேமயா இத ! எ ஹா(ரலி) நப (ஸ வமான பவ கள ைறய ஒ ைமயாக ெசலவ ட வராவா !' ]`P`{y.tfhyj. எ வசன . எ அ லா வட ெசா நா எதி பா இைத பய ப '(அழி ) ேபா தி ேக த (ஸ கள மன த ம ெச ஹா' எ இ த ) த மமா த றினா க த ைதய தா தா க அ ைடய கிேற சேகாதர ெகா ) . G`hup ய. 'இைற காக (நா ந (த மமாக) வழ த அ த ெச றினா .இ றியைத நா . ghfk. அ தியாய எ இைற "தம ைறவ கா பாள ஆ றா க . அைத உ வாேற ெச ! அவ கேள! !' என ம கா ய தி ேத ட ைமைய அைடய வ தாேன! (அழி த !' என கிேற !' ைடய .39. றி ந வைதேய வ ேபா ள ப ட ! இைற அவ கேள! அ த ப 'ப க ெச த த அ த அவ கேள! வழ கிேற ெகா உறவ ன க ேதா ட ைத க ெகா வ லி ெப ஹா(ரலி) 'இைற 40. 2319 ) அவ க றினா க " க டைளய ட ப ட (த ம) கா ய தி காக. 2 அைடய அ த 'உ க யா ப யா !' எ க ந அத ேபா ந வ லா ! இன ேம லா வ த தி நப (ஸ வ ெச ) அவ க வ ேம!) ந என த றிவ பாக 2. .

. க அறிவ ய' எ நப (ஸ பாள கள ல ஒ ]`P`{y.39. ghfk. 2 என அ "ெசலவ ட றிய ஸா அ ய' எ கலா !' எ அ அ (ரலி) அறிவ பத பதிலாக ெகா (இ த ஹதஸி தா .tfhyj. G`hup வ ) அவ க கிறா .

tamilislam.com .webs.கா தமிழி பாக 3 SAHIH AL BUHARI TAMIL E-BOOK ெதா : ஹம தா Visit: www.

Ntshz.jifAk. ஒ ப ராண ேயா உ டா வ ைள சைல அ ஒ தைக அத காரண தா ]`P`{y. Fj. ghfk.41. அ தியாய ' எ இைற லி அதிலி ஒ த (ஸ வ (அத மன தேனா அ ல ஒ 41. epyf. எ ) அவ க மர ைத ந 2320 றினா க அ " ல வ ைதவ ைத வ வசாய ல கா கன கைள) ஒ பறைவேயா. G`hup ஒ ெச த ம . .ikAk. 3 பாக -3 ேவளா ைம நில பாக 3.

ப ரேயாக வ ைள ற கண 3. அ தியாய தைமக ) வ தி க ப 2321 வ பதி ெச ைம இவ றி பாஹில(ரலி).ikAk.41. எ . G`hup ம க சில வ ஒ இழிைவ கிேற க " எ . Fj. epyf. (வண க . உடேன அவ க . ஒ வ கைள தா . ghfk. அ தியாய ஹ ம அ வ கைள . ேவளா வர ைம ம கிைட மாலி (ரலி) அறிவ ைம வ அவ 2322 ]`P`{y. 3. கல ைபைய டா க . மா ள க (அவசிய ). 3 ெச தத கான ப ரதிபல என அன ேவளா அ இ க வதா கடைமகைள பாக இ உமாமா அ வ வசாய ச க தாய தின ெச யாம றினா க பாக இ த (ேக வதா ஈ ப வ ைள வதி களான இைறவைன மற த அ வ அ அ ஹான(ர க ைல' எ வ ) அறிவ 41. எ ஸியா .Ntshz. ஏ தா . 'இ த ேபா அ த வ லா நப (ஸ ) அவ க அ ற ேக .jifAk. ஆகிய) தைமக 41.

Fj. எ ைணகைள வத காகேவா ைவ தி ) அவ க அ ப ல த (ஸ நா கைள . ஹுைரரா(ரலி) இைற அறிவ நைடகைள த (ஸ ப பா தவ ர' எ 3. வ வசாய ப கீ ரா ைணையேயா கா பத காக ைவ தி தவ ர.jifAk. தவ ர' . ேவ ைடயா கைள " ஒ ைற ேபா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ம ேறா "கா ) அவ க றினா க ஹுைரரா(ரலி) கா பத காக அ இைற 41. வ வசாய கா பத காகேவா.ikAk.Ntshz. அ தியாய றினா . அறிவ நைடகைள ப அ பா தா . epyf. 3 ' எ நா இைற ைவ தி அளவ த (ஸ பவ ந ெசய (அவ றி ஊதிய ) கா நைடகைளேயா (தி நா கைள என அ இ "கா பா எ ேனா நா பாக றினா க கள லி ேபா வ டாம ெவா வ ) பா நா ஒ .41. ghfk. கா பத காகேவா. ேவ ைடயா ) அவ க வத காக ைவ தி றினா க 2323 ]`P`{y. றினா . G`hup .

கா ந ெசய வ னவ ேன ப அப ஸுைஹ (ரலி) எ . Fj. ]`P`{y. G`hup ேள எ . நில ைத உ இைற த (ஸ ெகா ம தேபா ெச வத காகேவ பைட க ப ) அவ க அ த மா அவைர வத காக) றினா க . "ஒ வ சவா தி ப மா பா பைட க படவ ' எ ள வாசலி ) அவ கள டமி அ றிய ைற னட . epyf. எ வ க அ . கா வ த ேதைவ நா ஒ ேச மி கீ ரா ற ேக ேட றி நா " எ (ஊதிய ) றா க . அ தியாய ஒ பவ . ஆ' த ப ல ைத ைணைணேயா.41.jifAk.Ntshz. 'இைத ந களா?' எ ஸுைஹ (ரலி). 3. நா ஆைணயாக! நப (ஸ பதிலள பாக தா க 41. கள லி ' எ லா ஒ நப (ஸ வ ஃ யா இ அதிபதி (அ லா நாேன ேநர யாக ெவா ) அவ க த டமி அப வ ெசவ ) ம ேற " எ 2324 ஹுைரரா(ரலி) அறிவ தா . 'நா ம ெச இத காக ( ைம ைல. இ த இ நைடகைளேயா பா ைவ தி அளவ (ேநர யாக ) ேக ஃ யா .ikAk. 3 சாய இ 'அ ஷ 'வ வசாய எ யஸ (ரலி) அறிவ தா . 'ஆ . ghfk.

ெகா ய ) இ த ஹுைரரா(ரலி) ) அவ க ைல" எ இைத றினா க . அ தியாய அ 41. நா . 'நா ைற) ஓ அ த ஆ ைட ேம அ ேபா ஓநா வல க யவ ஓநா . 3 இைத றிவ ேம . அ . இதைன ( க பராம வா க பா பாள (ெபா . (இைத அ ). Fj. கா க பாள உம . நா இ ேதாழ க க கி ம கிேறா . எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ (மதனாவாசிகளான) அ சா ேப ப வ எ றிவ டா க .41.Ntshz. (ஒ அ ணலா .jifAk. 'எ ஹாஜி ) சேகாதர க க " எ றன . டா " ஹாஜி ேதா ட ைத எ அத க மிைடேய எ க மான தி பதிலாக ப . epyf. வ த) எ கைள இைத ந ெகா 2325 (ம கா நக லி ச மர வ ) நாள எவ அவ கள டமி க அ த ஓநாைய (உலக யா ? அ ேபா . 'அ ப ெய ந ர தி இைத ேம . தா . அ . 'ேவ . எ உ க சா க ட அ ேதாழ க ]`P`{y. 'நப (ஸ கவ ெச ஸ இ . றா . நப (ஸ ) அவ கள ட . அத ேக ட அ சேகாதர கைள ேநா கி. ஓடலாய றிய . பற ப .ikAk. 'ம ெச ப எ ைன லஹா ய தவ ர இத இ க மா டாேன' எ நிக சிைய ந கிேறா " எ றினா க அறிவ ஸலமா(ர அ நாள பாக அ அ ப றிய த) அ உம 3. ஆ ெகா அவைர ஆதி க ஒ தவ பா . ghfk. G`hup வ க ணலா . உம ைற றா க .

எ இ நப (ஸ ப 'அ இ ப 'ப பாக 3. ' ைவராவ ெச எ ேப ைவரா' எ ஸாப . epyf. அத வாேற ெச ெந தய லி .Ntshz. றினா க 2326 நள (இ ஹாஜி க கிேறா )" எ உம (ரலி) அறிவ (அைண திட) எ ெகா றின . பவ களாக நா இ றி ேதா . எ கைள வ டா க வ . ghfk. Fj. மதனாவாசிகள ேலேய அதிகமாக வ வசாய ேவைல பா ப ச தா ) பா ைறஷி ) தைலவ க கிறா க ேப அத இ வள நிப தைன ப ட எ அைத ]`P`{y. (ெமா த வ ைள சலி தி வ ைள ச ம ட . 3 ெப கீ ப பாக ெகா கிேறா " எ ேதா (அ 3. ல தா பல மர தா . அ தியாய அ லா ) அவ க ெகா தி ேதா க ஹ ஸா 41. அ தியாய ராஃப உ இ ெச கைள) ெவ ய அ (ப காச ச மர யாம ' ல ( ) கவ ைத பா 41. இைத (ரலி).41.jifAk. G`hup லாம தைக க ) 'நில தி எ ஒ " . இ த றி ப பரவ (இயலாைம ட ெகா க. அைத எள தா வ 2327 கத (ரலி) அறிவ தா .ikAk. 'ெசவ ேய ேறா . தா .

G`hup இ வ ைள ெகா மர மதியள .41. 3 வ ேதா . 3. ட ப தி வத ய ப ேடா . மத கள லி (நப (ஸ தைட ெச 41. ெகா றி ப ) இ ப . epyf. அ நா பய களா க ) த ப தி பாதி க ப தைக ( (பய . த ம க தான ய ேவ இ த நில தா ம வ டாெம அ ம க தா க தி வ ைள ச ைல. ghfk. அ (ைகப ப தி நில ெகா வ ைள சலி க ள மர ஆகியவ றி ேப கைள ள அ பழ ]`P`{y.jifAk. ெவ கவ ள லா நப (ஸ கன க இ ) அவ க .Ntshz. நில தி த ள நில ப க ெதாைகயாக ேநா ள (எ ) அவ களா . சில ேவைளகள பய சிகள வ வா அ த தலா கான) நில ப இ ெகா தைக க இ பாக க ேவ . .ikAk. த வஸ க . க மைனவ மா க ற நிப தைனய ம மர எ ப தா . நப (ஸ ச கள பாதிைய கைள ) ஒ ப த ) அவ க ப வட . எ கள வழ க ) த ப 2328 உம (ரலி) அறிவ ைகப இ வ ைள எ வ வசாய தி காக ெச . அ தியாய அ மத . நா எ ப ) பாதி க ப தி (அவ றி சில ேவைளகள த ப த தா க ேப பய கள வஸ ட . Fj. எனேவ.

அ ேபா ைன ஆய ஷா(ரலி) நில ைத ேப ைகப ப ெப றன . ghfk. G`hup 'அவ றி ) வ ைள சலி நிப தைனய . அ 3. எ பாதிைய (இ பாக ெப வ தன . ) ைகப மைனவ மா க எ வஸ நில கைள . அவ க ெகா வ வஸ கைள த ேவ மானா அ ப தம காக ெதாட ெப றன . அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ (பழ க ைகப லாமிய அர இ ம க தனா (ர வ ற இர ள உ ைமயள தா க கிைட ப ேய.ikAk. எ க ள மர . தா . சில பாக ) அவ க க நைட ெப காக ெத நில ைத வ ைள த ெகா கி டா க ல க ேத நப (ஸ க ப 41. 2330 ) அறிவ தா . எைத .Ntshz. Fj. epyf. கா கைள கறிக ) ெகா ட ஒ ப த நில கைள ஆகியவ றி வ ட ேவ ெச தா க ' எ . 3 வா ேகா ைம வ த ேபா ஆக. வா அ ம வ த வழ க தி எ ( ) அவ கள நைர 2329 உ .jifAk. அ தியாய நப (ஸ காக நில ைத ெகா ெகா 41. ]`P`{y. தான ய 3.41. அவ கள வ தப ) வஸ ெப றா க சில கைளேய . உம (ரலி) (கலஃபாவாக .

அதிலி (மதி பாதிைய மதனாவ நிப தைனய .Ntshz. ghfk. றி ப சேகாதர வ ட (இலவசமாக சிற ததா ம கள நா ' எ ேற ேபரறிஞரான இ . ெச ய ப டா தைக அைத ) ெகா 41. epyf. 'அவ க கிைட இ ேப ) . Fj. எ ப வ ) அவ க ெத வ பாக பாதி அவ க கி ) அவ க இைற வதா நில ைத ெகா த (ஸ ஒ வ எ னா க . அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ த ைகப உைழ வ வசாய வ டேவ கிறா க " எ ெகா தா க ேற தைட ெச அைத டாெம ெகா யவ . 3 நா தா (ர நில ைத ஏென றா த (ர உத கிேற தைக பய ப எ . இைத ேக ட நில ைத வைத வ ட. நப (ஸ ம கைள தா ) அவ கள ட . G`hup தா க . 2331 உ ெகா ள நில கைள )' எ த க ளலா .41. த றினா க ெகா . மாறாக. . ஏெனன ஒ வ தி அ பா (ரலி) எ ப னட 3. 'நப (ஸ ெதாைகைய வா இைற ெகா சில வ த க நில ைத ன ட ) ெசா தைக கள வைத ந ) அவ க தா க ) (எ அவ க 'உ வ . ைடய நில ைத ) அவ க வ ெப றாய வ ட ேவ : அ ேர! (எ தைக திைய ந தா .jifAk. அதிலி வ " எ திய ைல.ikAk. '(வ ைள சலி தைக அவ றி வ ைள சலி லாமிய அர ெகா ]`P`{y.

Fj.ikAk.jifAk. ghfk. அ தியாய 41.Ntshz. 3 பாக 3. இ வ ெனா ப ' எ 3. . மதனாவாசிகள ேலேய அதிகமாக ேதா . epyf. G`hup த த ச உ க ட) அவ க காக எ பா . '(நில தி எ த ெசா . நப (ஸ கைள பாராதவ தமாக) ெப ைகய கள (ைடய வ ைள ச தி வ ைள ச டாெம த (ஸ வ ைண வய நில ைத ) இ த வழ க .41. அ தன . (எதி வ தம அ த . நா உ ைமயாள ட . எ ராஃப உ(ரலி) அறிவ நா க ெச பவ களாய 2332 தா . அ தியாய இைற ேப நட எனேவ. அ ேபா திய வ வசாய எ ஒ வ றினா க வாய ைல (ேவெறவ தைக . 'நா ைமயான தரா எ 41. எனேவ. அவ ைற . " தன . எ 2333 ) அவ க ெச ெகா மைல ப ைறய தி ெச . நில தி த டா க ேபா அைம தி தி காக த ந ெசய மி ட தி த பாைற ஒ ெகா ) எ ப நில தி க ய " தி வ ைள ச ) அவ க இ வா . சில ேவைளகள நிப தைனய ட ேவ பாக க ப என மைழ ப ைக ஒ றி மைலய லி . (இதைன றி) அ லா கைள நிைன ]`P`{y.

(எ க வ தைத வ ேத அவ கள எ ைல. (நா கற எ ) ழ ைதகேளா (எ தன . மாைலய வ அைட தேபா இ வத தி ழ ைதக ெகா சாதனமாக) பாைறைய ந ைமவ தி திைய நா ேய பாைறைய ச ேற நக பா ]`P`{y. எ ெகா இ த . G`hup ெகா ேவா . பராம ெகா நா கி வ ழ ைதக கா நா ேநர ம ைடய தா ழ ைதக ைற அவ கைள ( த வய . எ அ ய ெகா தி கிேற பா ) எ பாயாக! அத ப ட மனமி காக அ ந க பாக எ தி ட வழியாக நா வ ப தவ . இேத நிைலய இ ெசயைல உ எ க த கைள ேம தா ப வ ேத தலி ட என ஆ பாைல . ghfk. வழ கமாக நா கற தி ேபா .Ntshz. தி ) . அவ கள ைண ஒ வ இ இைறவா! என இ ேத ெகா அைத ேபா எ க ேவ வ நி ெகா . அவ கைள ) ெந உற ேற அ ெகா இைறவன ட . ஒ அ அக றி வ ட தன . epyf. சி ஆ பத த ைதய க உதயமா வ எ ேட இ பத காக நா இரவாகி வ க ப ரா " எ ப வ தப ) பாைல (தா தலி ைவகைற ேநர ெச க வட த ைதய தாமதமாக கழி க திலி ேட தி நா (ஆ லா றாடலானா .41. Fj. ேபசி தன . 3 (வசீ லாவாக அவ இ த ெகா டன . தைலமா க டாம பமி வ ைட த ைத) ெகா லாம வான ைத தா கற த ைதய .jifAk.ikAk. நா தினா .

G`hup (அ த தேபா திைரைய (க றினா . 'அ லா ந க (உட இ த உடேன. நா ட பண )ைத மிக வழியாக உற கா ய (மண ப த) உ ைமய ளாம பாைறைய எ ) எ தி கைளவ வ லகிய ள ேசக . றி திற காேத" எ ேட திைய (இ எ - ட யா ேத எ ) ச . Fj.41. epyf. நா றா த ைதய தி இ நக . ததாக வாயாக! . ghfk. பாைற இ ைடய மக க ெப மா அைழ ேத அவ . ஆ அ யாேன! அ ற தி நா ) அவ வ ைப) அத உடேன நா நா தா ப ரா தாேல தவ ர எ அ( த பண உ ள வ ) ெகா .ikAk.Ntshz. நா ெகா த தா தா : அவைள ேநசி ேத த) இ த ந ெசயைல நா தினா தைன சேகாதர . ]`P`{y. 3 அ வாேற அ லா (அவ க ) சிறிதள அவ க வான ைத பா தா க ம ெறா வ மா ம ப வ இைறவா! என ைற ெப எ ) ஒ ேநசி பா கேளா அ ப உட ற ெகா (ெபா கா க ம தா ட ெச அவ .jifAk. அத (ஒ கைள எ ப . நா இைடேய அம அ வ உ ட சேகாத தனா க ெகா க லா வ ஆழமாக அவள ட சிரம ப ைடய இர ச . (இைறவா! உ ெபற வ அவ . அ ச தா ப ேய ெச ந கி வ .

சில கால அ ைன நா . G`hup அவ ைற எ ைன ப காச ேத தி . அவ " எ ) அைத நா நா யாேத" எ லியாக நி ணய ேற வைரெய ைல. அவ ெதாட ேசக னட ெசவ ய ற த அைட ைப இ றா றினா . எ தா : ைவ ேத அவ ட . 'உ த (நி ணய இைடய கள ட ெகா தினா ேவைல . நா றா . நா அ மன த . " எ ெச ள அைட ைப லா க அ பதிலள இ த ந ெசயைல உ மத பல . அவ திைய ந (அ பாைறைய . நா ைல லிைய ) ெகா ெச வ ேத ெச கைள ெந தைன லிைய அவ டா . 3 றாமவ ப வ இைறவா! நா ஒ மா ஒ ◌ஃபர வைர ேவைல ெச 'எ ம அள தி ம த) அவ வ மா பற அ த மன த எ ெகா ப காச ெச ( " எ ெச ப ரா தி .Ntshz.jifAk. ந இவ ைற எ ப ேய ெச (இ த லியா ேற அவ ைற எ வ றப . (அவ வ வசாய ப ரா ய அைழ ைடய உ ைமைய ( ெச றா ெபற வாயாக! வ மாக . epyf. நா த லியா ேக டா . வ ைத வாய லி லா எ ட அைத ஏ க நில தி அத . அத லா வ கள ட வ வ ேட . ]`P`{y.41.ikAk. Fj. 'அ த மா ெச யவ ெச இைடய கைள றினா . ghfk. 'அ லா ட ) அ ந கிவ உம (ரலி) அறிவ டா தா . 'அ ததாக ந க தைனைய அக றி) மதிய என அ ) எ .

த பள ேபா இ 2335 லாத ஒ ள அதிக உ ைம றினா க ைறக லாமிய உம (ரலி) ைன ஆய ஷா(ரலி) "யா தைல கி டைத (இ " எ 3. அ தியாய ) அவ க ட ஊ கள கி றினா . அ தியாய 41. 2336 ]`P`{y.41.ikAk. அ தியாய அ 2334 கால தி ேபா உ வா(ர 41. எ ) இைத ஆதாரமாக றினா க . epyf. Fj. எ ெசா தமி ெகா "உம (ரலி) த ஆ சி " எ பாக லாதி நா பைடய . " லி கள ைகப நில நில வ கைள கைளெய வ ேப பாக கால ப லா 41. ghfk. G`hup ெகா ேட . நில ைத ளவராவா ' எ பய கிறவேர அைத இைற த (ஸ ெசா தமா கி ) அவ க . நா தா நப (ஸ ெவ றி ெகா வர கள ைடேய) ப தா க 3. றினா .Ntshz. எ ல (ரலி) அறிவ தா .jifAk. 3 பாக அ 3.

Ntshz. ghfk. த (அறிவ அ வ ட தி வாதிய நப (ஸ கனெவா க பாள ) லா வ ஸா இ வார தி ஹுைலஃபா' ) அவ க டா க ப இ உ பா(ரலி) உம (ரலி) த வழ கேமா அேத இட தி தா க ) ' இரைவ . அ . எ ப கீ ேழ (ப நிர ப ய (ஆசி வதி க ப ட) ஒ ற ப ட ெச ஓ தேபா வள ெச தா . அ தியாய ஒ டக ைத எ . நப (ஸ ) அவ கள த ப (வ ள வாச ) ந த சாலி அ த ஓ வழிெயா இைடேய அைம தி 41. இைற ஒ டக ைத .41. அதி கழி அவ க ள தா கி த . 'ந கி க ள க அ " எ . க அைம தி ள வாசலிலி ெந சாைல பாக 3. 3 உம (ரலி) அறிவ 'அ அகீ ' ப எ ள தா கி மிட தி ெகா . 2337 ]`P`{y. ேத யவராக.jifAk. G`hup அமர இட ைத வட அ த ஓ த ய ெவ த . Fj. epyf.ikAk. எ றினா : ேக ம ஓ (ர ) ம ய 'அகீ ' ப கீ திய ப அமர ள தா கி இ வ ட தி .

'நா வ ைள சலி நிலவ யாக . (ஏெனன த நில லி க உைழ கிேறா . ஹ ஜுட இைற த (ஸ உ ரா ) அவ க டா க தா .Ntshz. (அ த நிைலய றா ' எ தேபா (ஜி . (மதிைய இ பய ெகா டா க ப த ) த க லாமிய அர .jifAk. 'இ ) வ வராக! ேம றிர (எ ைக த .41.ikAk. இைற அ த கிேறா . கிறி டேபா தவ கைள . 'ந தி வ க ஒ க இ த ெப கிேறா )" ெகா ட . இவ றி கள ெகா ேக வ வராக" எ த கைள நா ைடய நில எ ஒ ெதா த கைள கட திவ டேபா த கிய 2338 ெகா வ த ள தா கி உம (ரலி) அறிவ க தா (ரலி) மாநில திலி அ ள தா கி . epyf. 3 உம (ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க கனவ ) எ வள ய நா றினா க பாக 'அ கிேற நிர ப ய ப ' எ லா உம ெசா 41. எ இ இ நா அ த ப ரேச ைத ெவ றி ெகா (அ லா கி த) அவ . 'பாதிைய ெச .) வ உ யதா த ட . G`hup . Fj. 3. அ தியாய அ அகீ ' ப அதிபதியான இைறவன டமி 'இ த அ ெச தா . இைற த ஹிஜா ைகப கட திட வ ப ரேதச ைத ெவ றி ப னா க திய லி அ லா வ த (ஸ ) அவ க ]`P`{y. . ghfk.

'ந நேராைடகள ேவ பழ எ நா ெச 41. G`hup ) அவ க ?' எ ேக டா க க ெகா சில வஸ க அவ ைற அ ல எ றினா . . 'அ த (ஸ கிற க ெகா தைக வா கைள வ ெச ]`P`{y. எ (எ ெசா க எ கைள அ க ல ேத வய வ றினா க வைர அவ க வ தா க ைற டா சேகாதர ) அ ேகேய . epyf. ைன இைற ன ெச த ைஹ (ரலி) ஓரமாக வ ைளபவ ைற எ . ghfk. ந . ஒ உ பைடய தா . 3 இ த நிப தைனய வைர ந க (நில அதி எனேவ. த (ெஜ கைள பாக 3. அத நா த கைள ைதமா. த ைதய கைரகள அ த தி) வசி னேத ச யான ெசா அ 2339 உதவ யாக இ ) அவ அைழ நா வ " எ ள நா கால தி கத (ரலி) அறிவ தா க (அத மதி கிேறா " எ திக பய க 'இைற ) அ ெகா ஆ சி ேகா) ஆகிய ப (நில ராஃப உ இ தைக ஒ ப த தி பய க ேப ச வ ட ேவ வ யாத க கிேறா " எ .jifAk. Fj. " எ கைள எ எ இைற றிேன வா ேகா ேப ைமைய எ ேப அ ணலா . வட கேள . (உடேன). கட தி அ ைற எ நிப தைனய நிப தைனய பதிலள த ஒ னா .ikAk. . உம (ரலி). அ தியாய "எ த த .41.Ntshz. அ ஹா.

(இைத இலவசமாக (ைக மா பய டாம ேக ட) நா றிேன . Fj. எ றி ெகா தைக வ சேகாதர ெச ய எவ வ தா க காவ ெகா நில ைத அவ வட றினா க பாக " ]`P`{y. அ 2340 லி காம பாக றா க ல த பா க க ேதா " எ ) அவ க பாக அ ைவ தி . 'நா க . 3 அவ றி ேவளா ெபறாம ) பய அ ப ேயவ ைம ெச ட ெகா வ க " எ ெசவ ேய ேறா . எ 3. அவ க ல க வ டாம ) ) . வ ைள சலி பாதிைய நில ைத " எ 3. த 41. தாேன அதைன றினா க த (ஸ ).41.Ntshz. 2341 ) அவ க ஒ வ டேவ கிறேதா அவ . அ தா .ikAk. 'எவ ட அதைன (த நில ) இலவசமாக ெச யவ ைலெய ' எ கால தி பற ல . ல . கீ ப பாக 41. அ தியாய இைற ல . ghfk. றா இ தம பய . அ தியாய ஜாப (ரலி) அறிவ ம க நா (நப (ஸ கி ஒ நிப தைனய அ ேப .jifAk. epyf. நப (ஸ பய ப ரதிபல ட எதி . G`hup அ எ . அ ப அ ப ேய (பய .

jifAk. இ ) ைவ தி தனா (ர (ஹத அதைன காவ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ இ அ டாம 3. ) அறிவ ) அவ கள ட தாேன பய (ப ரதிபல . ஏெனன வைத ) தைட ெச நில ைத இலவசமாக ள க ) ராஃப உ இ மதி க ப டேதயா தைக வா எதி தா . மாறாக. 2342 தா . எ த த ெகா ெச ட பா ய அவ .41. அ காம ம தா ல அதைன இலவசமாக த நில ைத .ikAk. நா அவ க எ னட பய ெச வ (ப வ மா ) : நில ைத தைக வ . அ தியாய அ ஒ கிறேதா அவ லி ெகா வ வ பய வ . 3 எவ ட நில த பய இ சேகாதர எவ ய ெகா வட ெச அ ப ேய (பய என அ பாக எ தாஊ 39 (ர றினா க வ 41. நப (ஸ யவ (அத அத காக ஒ ட ) அவ க அதைன (நில ைத ைல. G`hup வ த வைத ைக ( சேகாதர எ தைக ) . கத (ரலி) அறிவ றிய ெபா த நப ெமாழிைய.Ntshz. epyf. 'ஒ வ ைள ச றி ப ட ப ]`P`{y. ghfk. Fj.

Fj.ikAk. அ ேபா உம (ரலி) ராஃப உ(ரலி) அவ கள ட . இ நேராைடகள வ வைத உம (ரலி) இைத ெச றா க . இதைன க நப (ஸ ள நில கள ) இ . கைள இ 41.41. அ கால தி . " எ வ சா தைக 41. 3 ெதாைகயாக ) ெப ெகா இ அ பா றினா . ராஃப உ(ரலி).jifAk. கைள ைர க ப ட தைக . ghfk. எ உம (ரலி) அவ க கத (ரலி) அறிவ த வைத வ ட கைரேயாரமாக உ ]`P`{y. பாக 3. இ கத (ரலி) அவ கள ட . எ வ ற இ ேற ப ெச தா க வைத (ரலி). epyf. 'நா கால தி றினா க 2344 த. உ ஆவ யா(ரலி) அவ கள உம (ரலி) (ஹத ) அவ க நப ெமாழி எ தைக மா " எ (ரலி) ஆ சிய வ ேற நில எ 2339 ஆர ப வ தா க .Ntshz. 'நப (ஸ நா " எ 2343 டேன ராஃப உ இ ட சிற த தா . அ தியாய ன இ தா க ெசவ ற அவ க றி ெசவ அவ கள கால தி . அ தியாய நாஃப உ(ர நப (ஸ (ரலி) ) அறிவ ) அவ கள ஆகிேயா ஆ சி கால தி த பாக ப நில 3. 'நப (ஸ தைட ெச ) ராஃப உ இ தா க " எ ) அவ க வ ைளநில றினா க உம (ரலி) ராஃப உ(ரலி) அவ கள ட . உம (ரலி). G`hup கைள .

42. 'இைற ) அவ க ேக ெகா ம கள வய தி வைர ேநா கி). எனேவ. இைத கிறாயா?' எ அவ கேள! த பாலி மிக தவ க மதியள வ அவ க கள டமி க மா ேட ( என " எ ) மத .K]hf. நப (ஸ தியவ க ேக டா க கிைட க ஒ ஒ வ ) அவ க ெகா . ghfk. அ தியாய நப (ஸ ) அவ கள ட ) தா க எனேவ.fhj. ]`P`{y. எ இ (பா நில கிற கேள" எ ஸ வய ேப நா த . G`hup இ தன . 'சி வ ட என ய மத ைத எவ றினா . அதிலி த தா . நப (ஸ ெகா தைக 2351 . 3 வ ைள சைல எ சிறி ைவ ேகாைல நிப தைனய தா க அறி தி ஸா கா பாக -ந பாசன அ 3. அத அ சி ைவ தைத அ த சி வ ேதா வ டேவ ெகா வ தைத . கைள தைக வ வர ப ட . (அ த வ வேன! நா ெகா டா க ைற த ) தா . அ ேபா வ க றினா க ஸஅ (ரலி) அறிவ ைடய சி எ கைள பைடய 42. பா திர ெகா அவ கள ட வல ப க இட ப க (அ சி ந அ வ .

வல ப கமி ைடயவ " எ . G`hup . நப (ஸ . பாைல அ த கிராமவாசி இ பைத அ றினா க க ேவ ப வ றா க ெகா ெகா . எ தா க அ . அ தியாய நா திவ ேக மதி கள ட த கிண றி ) அவ க ஒ அவ கேள!" எ இ பழகிய (நா இ . பா திர ைத நப (ஸ ப க (ரலி) அவ க வ 2352 மாலி (ரலி) அறிவ பாைல அவ க கல 42. எனேவ.fhj. அ தியாய அன இ நப (ஸ ) அவ க . எ சி . '( . இைற த சமய தி (பாைல) அ வல வா கேளா எ பாக கற பா திர ைத எ க இ அதிலி உம (ரலி). 'உ ேம றி ) எ ள) 42. அ த நப (ஸ அ த எ வ காக பா ) அவ க வ அைத த வல ப க ப கமி த எ சி. 3 பாக 3. )வாய லி இட ப க தி இ றி ணைர அதி ெகா (தி கிராமவாசி த கிராமவாசி ேக ெகா பவ டேம ெகா 3. எ தலி ) அவ க ) பவேர (இட .K]hf. த ) அவ கள ) ஆ த ஒ ேத அ தன . . (அ வா ) த நைடகைள ) த தா தா . 2353 ள த ணைர த கலாகா கைள (ேமய வ டாம கா ]`P`{y. ஆனா .42. நப (ஸ தா . (அ ேபா பவைர வ ட) அதிக உ ைம '(ேதைவ அைத வ ப க தி ) அவ க வல ப க இ . ghfk.

3 வ ' எ என அ பாக இைற இைற (ேதைவ அ ப 42. ) அவ க சி ) ேதைவ ஆ வ பாக ) அவ க ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 3. எ த வா த தவராக ந தா க த (ஸ க ப டதா வ டேவ . தா க . 2355 ) அவ க றினா க க தினாேலா. G`hup இழ ஸகா தாக ) . மி ன த ள " ஹுைரரா(ரலி) அவ கேள அறிவ இைற ர . அ தியாய ' எ றினா க தா . . . எ த (ஸ ேம திய ) எ வ க இைத அ 2354 ள த ேம றினா க ணைர உ ெகா காத க . கிண றினாேலா. ghfk. (அ கைள 42. அ தியாய ' எ ம த (ஸ ைதயலி ஐ தி க " களாேலா ஏ ப ஒ ப (அர .fhj. 3. ]`P`{y.42.K]hf.

அ தியாய அ லா இ "ஒ ெச பவ (ம 'அ லா த ெச ட நாள ) த வ அ த உட லா ஆ நா ம கள ட லி த ைதய ப ெசா ஆ லி ர ெகா மா லா சேகாதர கிண ச சர ஏ ப ட மக ச திய எ . கிண வ ஒ ட சேகாதர நப (ஸ ) அவ கள ட ]`P`{y. அவ க ேநா கி. எ இ த என ஒ அ ப மி டைனதா ) அ . எ தா .) . இ அ இ அ தி பா . G`hup . ெகா இைற மா டா ெசா ம ' எ ெச வ (ரலி) அறிவ வ ைத அபக ைமய ச தி பா வ ைல 2356 ம லிமி அவைன 42.K]hf. மாறாக. ghfk. அவ கைள லா கிற ள னா (ரலி) வ க ' . கைள எ த ந ேப இ ைடய நில தி ெதாட பாக) என நிைலய றினா க மா டா த ேபா (அ ச திய ெகா வசன ைத அ கிறா ? இ த வசன (அ த த ைமய ேபச ெபா ) அவ க த 03:77) எ ெகா ைகைய ம வத காக ேகாப த (ஸ அவ கள ட (தி அ தி இைறவ கிறவ க .42. (அத காக எ த ேக ைல. 'அ தா . உடேன. (இைத (ம கைள ம ) உ கள ட எ ன வ வகார தி தா இற கிய . 3 என அ பாக ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 3. இைடேய வ ேத .fhj.

'(உ ேக டா க அைத . த க) உ ைடய சா சிக இ ைல' எ எ . 2358 றினா க த அ . 'அ ப ெய றிேன றா . 'அ ப ெய ெபா உ . லா ஏெற பா மா டா .fhj. ப ரதிவாதி ('அ த நில ' எ ைற உ ள னா 3. ' . 3 அ ேபா (எ நப (ஸ ேக)?' எ நப (ஸ ) அவ க ) அவ க எ ) ச திய (தய காம ம ெச த (ஸ ேவதைன ஒ வ . பயண ) பாைதய வழி ேபா க க வ .42. பமி க . வாச . ghfk. நா . எ . G`hup டவ . அ தியாய இைற றா ெச அறிவ நப யவ கள வாத ைத நி . (அ றினா க றிேன ைடய தா அவ லா இ . அ ன 3:77 ஆ ) லா ஆ . ேதைவ பய (ஆ சி ) தைலவ ட ப மி சிய த த வ டாம த ணைர வ உலக ஆதாய தி காகேவ வ ]`P`{y. ேம .K]hf. 'எ யேவ ) ச திய க வசன ைத அ பாக . உடேன. (ம கள ெப றி இ ெனா 42. நா தி (ேம ெசா றினா க ைம நாள உ றா க வாேர' எ ைம ப " எ ைம ப ப சா சிக த) இ த ஹதைஸ ) அவ க ேபைர ம அவ கைள னட . அவ க க மா டா .

'அ கைள லா ப என அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ மதனாவாசிகள இ 42. அவ டா இ த . G`hup . ைகயாள ட 2359 க ) காக (இைத தா .K]hf.42. ந பா சி வ த 'ஹ ரா' ]`P`{y..fhj. ghfk. ெதா றி அவைர ஏமா றி. தா . அஸ வ யாபார ெகா . ெசா ச திய (ம பவ ைள இ த தா ெகா ெபா ேவெறவ அைத ஒ ெகா ேகாப . எ கைடவதிய ச தியமாக! இ த ெச ெச வ ச .. 'எவைன ைலேயா அவ ெச வ ேபா உ இைத ) நா றிவ . அ தியாய லா (ம க ன வ ைல ட அ ப வ ைல ஆ அ இ ைமெயன ந (தி பாக ம ேம) தி . 3 ப ரமாண ெகா ெச காம ம ெறா த தவ வ வ ெபா ைக பற கா ." எ ) ஆவா த . ேதா ேபா யவ த ேத வா அைத வ த உட வ திர ெபா ன (அதிக) வ ைலைய ஸுைப (ரலி) அறிவ ேப தியைட தவ ர வண க தி 03:77 ஆ ) இைறவசன ைத ஓதினா க 3. வத (இ ப றவ ப ைகைய கிறவ க . . எ றி.

G`hup னட ) ஹ மேத!) கிைடேய ஏ ப ட . றைட . அவ க ச தியமாக! அவ க எ தைனய அதி க ேக ட அ த அ ப த ைத) வ ட) ) அவ கள ட ேதா வ (எ திற பதாலா (அவ கைள நதிபதியாக ஏ ற ப கிேற ) நப (ஸ வ ேதாழ .K]hf. ஸுைப (ரலி) (த றெபா சி வ ஷய தி ச சர " எ ெச பா வா ட தா றி அத ' எ இற கிய . 'ஸுைபேர! உ . க தி ணைர ேதா கார ற நப (ஸ . அ த அ தகராைறையெயா நப (ஸ .42. பற ந சாதகமாக த ) அவ கள . (இ த ெகா க ெகா ெச றினா . (எ மதாைணயாக! '( ன . .fhj. ghfk. ந ெகா த ஸுைப (ரலி) அவ கைள ேநா கி. 'உ ெகா கிற க நிற . 'த ணைர ஸுைப (ரலி). 'இைறவ அ பண யாதவைர அவ க (தி )வ ஒ சா . 3 (எ மிட திலி த) கா ஸுைப (ரலி) அவ க திற ஓட வ ம வ இ வ த ண அ டா க ப வ ேகாப பா சி 'உ வைர த உ க ந கள ள உ கள என சிவ பா த எ ஆ எ தி எ ட ம ெசவ ெகா க ெகா 04: 65) தி " எ ந ப ஆ ைக ெகா வசன றினா க த காக ணைர சா ேதாழ தலி அவ . பற " எ மாறி (ேகாப தா க அ தா . இதைன திற சி நி றிவ ைடய இைறவ த உ க சா கள ப க க ேக டா . இைத சிைய பண உ அ ைத மக பற ணைர இ நிக ) அவ க றினா க க )?' எ மர . வர " எ க கைள ெச றினா க த க க ளாம அள கிற த றி டவ களாக மா டா க இ த வ வகார தி ]`P`{y.

'அவ சாதகமாக த (ப ச . அ தியாய ந . உடேன. 3. 3 பாக 3. எ ஸுைப (ர 2361 ) ஸுைப (ரலி) அவ க பா வ ஷய தி வ ஷய த ேதா அ காக ) த ப வ மக ண க ஆய திற க த அ இ த நிக பாக ெச றேபா சி றா க ெசவ ண சிைய அ ேதாழ . 'ஸுைபேர! (உ (அைத அ ) அவ க ெகா " எ (ேப (நப (ஸ ) அவ க . அ ேபா ) நப (ஸ ெகா ற நப (ஸ பா க சா ஏ ப ட பா " எ ப வ 04:65) வசன எ ஓ ச சர ேற! (எனேவதா றினா . 'தி இ த வ வகார ைத ேதா ) அவ கள ட ேதாழ . தா ஆன இற கிய 2362 ) சா ய பள றினா . 'ஸுைபேர! வர ைப அைட ஸுைப (ரலி). G`hup இ த (தி ஆ எ கிேற எ " . பற அவ ட .fhj.K]hf. றினா . ]`P`{y. ghfk. அ சி றிவ சா றினா க றி உ வா இ 42. எ ஸுைப (ர ன அ இ த க ேதா உ கிற க சா ய க ) அ ைத ") எ ேதா ) அைத . இைத வைர ந றினா .42. அ தியாய உ வா இ 42.

மாறிய . 'இவ பள (ேகாப தா க வ (ைடய ேதா அ த அ சாதகமாக .K]hf. நப (ஸ ேதா த) கா க ேப உ ெச றைட )" எ இ த நிக சிைய பாள ளவ . த . G`hup க ேக ) ந ணைர பா த சி . ஸுைப (ரலி). (அளேவா ) சா . இ த வ வகார த) இ சா கள (த மிட ப க தி க ச மர சி வ த 'ஹ ரா' றி. பற வர ப கிய றா க இ த (தி ஆ 04:65) . அத த சிவ த பா ண நி தி ஸுைப (ரலி) வ தெபா வழ க ப த க சி உ க ேக டா . இைற 'ஸுைபேர! உ வ க வா ஷிஹா (ர . ண . (ப ற ெகா ) அைத )?' எ ) நிற ). ஸுைப (ரலி) அவ கள வசன அறிவ த ச மர பதாலா (இவ வர ைப ந கினா க அ க ) அவ கள ேப வழ பா றினா க க க ந வ ஷய தி தா . ghfk. வ உ ைமைய நிைறவாக இ . ' றி ேத இற ஜுைர (ர ) (இ த நப ெமாழிைய உ வா இ க ) ெபா வைர த றிவ அறிவ ெகா க ஒ இ த வழ . பற ெகா க க . 3 மதனாவாசிகள (எ ேப மிட திலி அவ க ட ச ச சர ெச 'ஸுைபேர! ந க (உ த சி ெகா ப வ க " எ அ ைத மக எ ண அ பா உடேன.fhj. றினா . ஸுைப (ர ) எ ைள ஆன " எ ன ட .42. '(உ ெச றைட ) அவ கள டமி க மர வைர த ]`P`{y.

நா ைக (த ைமயான தாக ) இ த நா அவைர (அவ அவ க ேபா தா . அவ டா . இ த ந ெசயைல த (ஸ ) . ந மதி ப தேபா (அ தா . உடேன. ப ற தவ டா . அைத வாயா ன அவ த) ஒ மன தி கிண றி ெகா க கி . ghfk. ]`P`{y. 3 நி தி ெகா 'த ண க பா எ சிவ றா க பாக டதாக வ (ஒ ' எ 42.42. எ பாைதய ைமயான தாக (த வ தேபா ந கி ேபா . ெவள ேய ஈர ம ைண ஏ ப டைத கிற . அவ ) தாக தா பைத ைடய கா ெகா மான அள ேட. நா ெகா ) நட சா க பற ம க ெச ள க ெகா .K]hf. உடேன. அதிலி எ (இ த) நப ெமாழிைய அ வைர உய ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ஒ த ' எ க 3. (ம ைறய நிர ப அ த நா டா க ' றினா க பாவ கைள) ம கிண றி . G`hup இைற இற கி. ( ண றிலி ெதா கவ ஏ ப இற னா . அ தா லா ) அவ டப ) 'என கி த க அவ ' எ .fhj. அ தியாய அ க க கா ேபா ' எ ணைர ) வ ெகா . ஏ ப ட ஒ ற(அ)ேத (க ண அ டா 2363 ணைர அ ெகா ேமேல ஏறி வ ஏ ெபா பைடயாக நிர ப வ .

fhj. (எ த அள ) ப றா அவ கேள! கா தா .K]hf.42. 'இவ ?)" எ ைனைய. 'அ த (ம ற மா?' எ ெவா றி ) அத கான ப ரதிபல த ப இ தா த கிறா ெப . ghfk. 'இைற ) வ ஷய தி . 'இ த தா இைடேய. அ த . 'இைறவா! நா ப றா வ வைர . அ ேபா (த (இவ கி இ த கி வ த (நரகவாசிக நக ஏ இ ப இ த அறிவ க ப ெதா க ) ஒ ெப ைமய ெக ). ) அவ க அவ க ஒ ப ச தி றினா க அப ப ைன நரக எ . 3 இைத ெசவ ற நப ப ராண க ேக டா க கிைட (அத மா ப 42. ைன ஒ : ேபா ைண எ வா னா க (ம ெப ேக ேட பசியா பதிலள ெசா . ட களா த க ம (நரக தி த வானவ க ெப (ரலி) அறிவ ய கிரகண ெந ேக ேட (அ . நப (ஸ வ ஷய தி பாக ேதாழ க உத ைண ன ஆய ]`P`{y. அ தியாய அ . அத ெச தன .) உய உத " எ நப (ஸ எ ) அவ க 3. பற ) நா . '(ஆ . எ 2364 ட . G`hup ) ைன ? . அ " எ தா க றா ேபாகிேறேனா?' எ ெகா ேவதைன ப நைடக கிைட ைடய ப ராண ஒ ைக ெதா ) இ ைவ தி பல .

த (ப ைழ அ தி ஒ .42. ghfk.K]hf. அ தியாய ஸ இ இைற த (ஸ த) ெப எ நா நிைன கிற அ லா மி தி ைன( ைனைய அ தா . அ எ . நிர ப ய) பா திர ]`P`{y. அத ேவ மிக அறி தவ ைல. அ தியாய ' எ ( ' எ மா ப ண தர ) ெகா றினா ப பசியா காரண தா . G`hup ஒ ெகா அைத அவ " . அ ேபா அத என அ ேச ேவதைன ப தா ைவ அவ ) அவ க வைர அவ நரக தி ெசா றினா . தா .'ந அைத மி ள ைல. 2365 தாய ைத சா ) அவ க (ரலி) 42. 3 ெகா த என அ பாக இைற ெனா ச மிய வட பாக லா சிகைள மி ைல" எ இ 3. எ த (ஸ த த) வ ஷய தி க நப (ஸ அப ப 3. எ " ெணா த ப டா தன ேபாட ள னா க றினா க அைட . அ த ைவ தி லா உம (ரலி) அறிவ 42. 2366 ஸஅ (ரலி) அறிவ ) அவ கள ட (பா தா .fhj.

fhj. எ ைடய தன . 3. ghfk. இட கள டமி ) அவ க ள தி பாக . 'இைற ைல" எ நா (ம ள தி ைமய தா . அத க ) அவ க ைகய வர வ 42. எ நா அம (ந ேபறாக ) கிைட க ெகா சி ைற த வய தியவ க தியவ க என அ த ப க ேக டா க த வ டாம ள திலி என வேர! த (ஸ த நர வல ப க . பவ ம " ஆைணயாக! (த ) அ நிய ஒ டக ைத ( ேபா தடாக திலி ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 42. அ தியாய தி 2367 வைத கிைட கவ வர . ம கள தா . 2368 ]`P`{y. வ . அவ கள அம ப சாக) த வ டாம ) . 3 வர ப ட சி வ நப (ஸ அ . அ ேபா ஒ வ ) அவ க மதியள ைக நா நப (ஸ பாக எ யா இைற உய ைர வ ேவ என அ (இைத ) த அ த சி தயாராக இ ேக அைத ெகா வ ைவ தி றினா க வத ந ய எ ற டா க த ைடய றினா . G`hup ைடய உ ைமயாள ) சிற சில மன த கைள (நர . . 'சி 3.K]hf. அ தியாய ' எ தி கிறரா?' எ அவ கேள! உ ப .42.

'ச . 2369 ) அவ க ைமய மா டா அ றினா க லா (அவ க பத காக (அைத " ேபச வ ெகா மா டா மா த :) (ஒ ெச ]`P`{y.த (நி காம ) ஓ அ வ கி வசி இ கா ம ) வ க ைண )வ வ ணைர . 3 ' எ இைற (நப ) இ த (ஸ மாயலி ) அவ க தாயா (ஹாஜரா 'ஸ ஸ ' நைர அவ . அத றினா க - ள . அவ கைள . ண ஜு ஹு .K]hf.42.fhj. த த ேபா ெபா ) வா ைள ைகயாள . எ லா கிற நேராைடயாக இ மதி ப களா?' எ (ரலி) அறிவ க ) அ அைண க டாம ெகா த (ஸ " னா க வாேற ஒ 3. (இ த த . (ப (அ ல நப யவ க காம (ப ற இ ) ப ெகா அத அவ க உ க பாக ' எ ல தா க அ . அ தியாய ேப க ஏெற ள ந . ghfk. G`hup வ . 'உ வானாக! தா ைகயா அ க இட தி நா க " எ .அ எ த பா கியைத ல தா . கி (ஹாஜராவ ட ) ேக டா க ெகா தா . 'ச என இ ேதா ெசா தா ஜு ஹு வசி ள இ ப தி றினா க . (த (அ அ பா இைற பா (அதிக வ ைல ட :) .) ஆனா தி த க றினா க கிேறா )" எ . 42.

அஸ ணைர (ம க 3. ஜ ஸாமா(ரலி) றினா என இ அ பா (ரலி) தா . ம ெறா (மதனாவ லி ) சிறி ெதாைலவ ]`P`{y. த உ " எ கியதாக (ெபா ைக உபேயாகி பைத ) த ஹுைரரா(ரலி) அறிவ இைத ஸஅ அறிவ த வா ெதா வ ைத அபக ) அவைன ேநா கி. இ ) அவ க றினா க இ ெனா த கர தைத கிேற 42. ghfk.42. 2370 . G`hup ள) 'நகீ உ' ைல" . 'ப ர திேயகமான ேம ச ைவ ெகா அவ தவ ர ேவெறவ அ ைடய த நில ள மதி இ . எ க வ ப ேபா வத காக ேதைவ தவ லா ேம ஆவா வா காத த ேற இ அ ண நா எ வா . ) அவ க ) ச திய (ம க ெகா . தா .K]hf. மத ைத ைடய . அ தியாய நப (ஸ அ வத வ வ உபேயாகி க வ டாம ள லி பாக ஒ ெச த த ைமய ம க அ லி ச திய சிய .fhj. 3 ெகா வ ைலைய வ ட அதிக வ ைல ெகா ெச தவ ஆவா ேநர தி ெபா எ ) (ம என அ ெச ஆவா உ ைன "நப (ஸ . 'உ லா எ .

அைத இைறவழிய பராம த " ) ந பலைன ளாதார ) பா ெவ ட ெவள ய க ந பலைன றினா க (இைறவன டமி (ெபா பாவ ப ைமயான ஒ 2371 ) அவ க மன த மன த மன த கய 42. அ தியாய ' எ இைற திைர. G`hup ) ) கய ய ைமக (அ வ ெனா வத காக. உம (ரலி).fhj. பாக 3. அ த றி ல . அ த ெப க . கைள அத திைர ஓ . ' நிலமாக " எ இ ஷிஹா (ர ) றினா . எ அ கிைட ஓ ேம அளவ . 3 எ மிட ைத 'ஷரஃ ' ம ப ர திேயக ேம 'ரபதா' எ ைவ தி தா க எ ச மிட நம நிலமாக ைவ தி கைள ெச தா க ப ர திேயக ேம தி கி ள ச . த த யதா ேதா ட தி கிற மன த . . அ ஓ ைற தி ) ெச றா அத ைடய ( ள ப ) ந ைமக ைடகள அளவ அவ ப ஒ ல கள எ ந ட த ப ]`P`{y.42. ெவள ய ந வதா .K]hf. ghfk. ஒ ம ெறா த (ஸ றா நள தி ைமயா ைவ ெப ஏ ப எ த அள ேதா ட தி ேம கா பள அ ல ஒ ெதாைலவ ேமா அ த அளவ (ைன அத கய அ . இ (இைறவன டமி க ப அவ கட வ பய அ திைர.

ம ெறா கிற எ த இைறக டைள ைம ெச கா (தவறான ேநா க தி வ ைதகைள ைமய க ப டவ ) திைரயா ) அவ கள ட 'அவ ைற தா அத தா ல ைன . அ அத( தி . (இ ெனா ) வ ஷய தி (ம ண இ த ப (நிைறேவ றிட) மற காதவராவா .fhj. அத ள படவ அவ க க தாேனா அவ ஆ ஆ ]`P`{y. ைல. G`hup . 3 ஆ ைற கட ெச த க எ ண அவ ெச ேநா க த ந க ெகா அைத க எ க ப .42. ேம . ைவ( அத கண கி பற ட அ உ ைமயாள காரணமாக இ ளள (ஸகா ைத அதிலி அத ைமகள காக வள கிைட பத ெச ேபா ண அதைன 96: 7{8) எ வசன ைத தவ ர" . ேம ெகா லி க ட பைகைம பாரா (அத கான த இ த ஒ ஆவா . இ ெச கி ைமய லி பக நப (ஸ அ றி அ வள ந வா . 'எவ ந பல)ைன ' (தி த தி ள க டைளைய ேக க ப ட தைம ) ந பல ெகா அ த (அவ என தாேனா அவ அ ைடய ப ட ய . த அவைர பாவ வத வதிலி ) வ ஷய தி பராம ) கிறவ அவ லாம திைர அவ ைகேய ம காக ைவ( அ . . அத (அதனா தா இ ேதைவகைள நிைற த கா ந (ம வ .K]hf. அத ைமயாக ஆ க றி .) இ த . ghfk. தன த வள ெகா ைம வா லா த ப வ வா வ வத காக ைவ ம ேம) ைடய) ெப திைர ைம காக அதைன க ) காரண தா . இ ப (வ த பராம ) கிறவராவா . எவ தி அ டைனைய ) க கிைண த.

அ . 'அத ) ெதாைல ேக க.. அத ேச வ ப றி ேக டத கால ைலெய றினா . G`hup . வ " எ ேபான ஒ டக . நப (ஸ சேகாதர பாைதய ைற அவ . இ வ அ லா வ ட) ெபா ைபைய (அத ஓரா றினா க ேச தா அ ல எ ) கய றா பதிலள தா க )?' எ ட அத நிைல ல ேக )வ ப யவா ெச ண ந அ அறி (பா ) ைவ டா ) அவ க தி ட ெகா . அ தியாய ைஸ ஒ . எ தா . மர ைத ேம ]`P`{y. 'உன ) அத ெகா வ ெகா .)?' எ தா ந ெசா உ அத அைத ந வ . '(ப ற .. த ட ைள (அைத அைடயாள இ 2372 காலி (ரலி) தவறவ பற 42. 'ெதாைல ைப க ப ட (ப ற .42. அத ப உன ல ஓநா கா (ந மிட வ . ெசா தமான அத . 'அ ைடய உ ைமயாள ெகா தி ேபான ஆ . அ ) அவ க ( கா (அவ ட பய அவ . (ந மிட எ க ன ெதாட உ ெகா " வ ளன. நப (ஸ த ெட ) அவ க அைத ெசா தமான . ghfk. அத க நப (ஸ ப றி வ ள பர ப ேக க. அத ? .) ெசா தமான ள . 3 எ றினா க என அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக 3.K]hf.fhj.

அ தியாய ' எ 2373 . எ ச பாதி )க. அ வத அவ கள ட ஒ ைற (க .K]hf. அத றினா க த (ஸ வ ( ெகா )" எ 3. யலா . எ " வற காரண தா வதான த (ஸ வ றினா க யலா . ஏெனன . கிைட காம 3.fhj. (ஏெனன ெச ேபா கி . அ தியாய ' எ உ அைத வ அத யாசக ) அவ றினா க இவ ) க " ஒ ேக பைத வ ட ெகா ைற சிற ததா க ெச ]`P`{y. தா .42. அவ ெச ேக ) எ க ைத யாசக ேபா ேக பைத ) அவ ேபாகலா . 2374 (ேசக வ ட ேபா லா ம கள ட ) அவ க வற அ க . G`hup கி ம (வ . அத (இழிவ லி வைர. (எனேவ. ghfk. அவ வா (ரலி) அறிவ 42. க ) . 3 உ ைமயாள அைதவ பாக ப இைற கள ஒ வ த வ வட கய கிைட க என ஸுைப இ உ கள ெச வ (அ ப ைற எ அ இைற ஒ அவ ேக ஒ ெச . ) அவ க ) கா பா சிற ததா பாக 42.

(நா அ கா தா . ◌ஃபா திமாைவ மண ப தலி வர காக) அ ைடய ஒ டக ( ழ . அ பய வ (எ தி நா பண ைத இ கள என . ghfk. ஓ அ ைம த ஒ டக பா னா ]`P`{y. அ தியாய அல இ ப ட கிைட த ெபா ேச இைற தி வாச க ) அவ க கிறா க ெபா ெகா ல தா ெச வ ஒ ேத ( அமர தி த) அ த வ ெச (உ தா க ேத ம (எ சா ஒ பத காக அத ப ைக ெகா . அவ வ த நா ைட . அவ ப மாறி) வ தி ட த.fhj. 'இ கி ' வா பய ைடய ப த வய ம ெறா .42. அ ேபா . உடேன ஹ ஸா . எ தா . வ கி ஏ றி நா ய ெகா . G`hup அ தி பாட கைள ெகா . ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 3. 3 ெகா காம என அ பாக ேபாகலா . டாக ஒ த (ஸ ெகா இ 2375 அப தாலி (ரலி) அறிவ ேபா த 42. வ ஏ றி ேச வர உதவ யாக) எ தி காக அ த எ த ட வ ற ஒ டக ைத வாசலி சிறிய த ைத) ஹ ஸா இ .K]hf. ப க " எ வ கிைட த வ ம ல ைத . ஒ ேக அமர வர நா ெகா தா . 'ஹ ஸாேவ! இ த தாள க நா த வலமா வ ேத லா என ) ஒ டக ைத ைல.

3 அவ க இ அ த இர ைப அ வ ெச சிய அவ க ேற ) ெச ட த ெச அ ைமக அறிவ நா . எ ஹா ஸா தினா க எ ய ப .K]hf. அ ேபா ற ப டா க அவ கள ட கள அவ றி கர திைய ஹ ஸா அவ க வ . உடேன. இைத பாம சி ம கைள ) ப பான . பற ய அ த பய அவ கள ட (நிக ஒ டக கிழி தா க 2376 ]`P`{y.fhj. அத ெச அவ க றா " எ . . இ த நிக பாள கள அறிவ பாள இைற சிைய 'ஆ . ) அவ கள ட . 'திமி ெவ . அவ க அ ப ேய (தி டா க பா ஈர அ றிேன தாேம?' எ அவ கைளவ வ த ம கா சிைய க .42. ேனா கள வ . நப (ஸ பா ைவைய உய வரான இ இ ேட நப (ஸ ேகாப ைத நப (ஸ கள அவ றி ைலகைள ெவள ேய எ . . ghfk. உடேன அவ க . பாக கைள ெவ நப (ஸல) அவ க தைட ெச ஜுைர (ர அவ திமி . அ தியாய 42. ைஸ ெச றினா க ஷிஹா (ர திமி ) அவ கள ட தி. அ ஒ நா ) அவ க ேக . 'ந மா (ஹ ஸா(ரலி)) எ வர ட ேற ) 3. ஹ ஸா ேனா கி நட தா ?' எ தா க ) நட த இ ெவள ப க ேக ேட எ றினா . . G`hup கள . ெவள ேயறி வத நட த றினா .

அத வா மான ய அேத ேபா வ வா கைள வ . ப ைர ைடய நில கிட அவ கைள அைழ தா க ந க ைறஷி ேக டா க 2377 (எ க ) வ சேகாதர க . அ சா க .42. ஆனா . 'இைற வழ வதாய எ ெகா தி மான ய ]`P`{y. 3. எனேவ. எ ப தர வ க சேகாதர க ெகா ப ைமய றா க ) ந வழ வ வா மான ய வழ சா க . 3 அன (ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க மான யமாக ந க தா . '(அ .fhj. எ தா . அத வா ைம தர ப (ம எ ப னா க நில வ (சிறி பற எ ைடய த ள மா ேடா )" எ என எ ைர ைடய 42.K]hf. '(இைற ேபா காத வைர (நா நப (ஸ ச தி க பா ப க (கால ) வைர ெபா த ேற எ க வா அவ கேள!) க ஹாஜி அவ ைற ஏ ) அவ க ளாகேவ ஆ சியதிகார தி வைத ந ) வ . அ தியாய அன (ரலி) அறிவ ) அவ க மான யமாக வழ அவ கேள! அ ப க சா க வைத றினா . ghfk. எ ைமைய சா கேள!) கைள வ ட ) உ ைன கைட ப க " . (அைனவ . அத கால தி க கைள (அ அ மான ய பாக நப (ஸ . G`hup வா அவ க த த தா க " கிற அள ) .

எ டா க கிறா கிேற ேட ேட )" எ ெசா . நப (ஸ ஒ டக ட . அ தியாய நா ெகா 43. எ ைக ெகா க ைன (ம " எ ைமய றினா க ) . ghfk. எ தா . அவ க அத .fld. ேபா ப றி எ கல வ வ அவ கள ட வ ெகா ன க (வ ேக அைத வ நா வ ைலைய என பாக லா ) அவ க நப (ஸ த 43. 2386 ]`P`{y. எனேவ. நப (ஸ ? அைத ந வ ) அவ க ெச . 'உ ேக டா க 2385 (ரலி) அறிவ ட ஒ ஒ டக ைத . எனேவ. அ தியாய ஜாப இ அ தி நா நப (ஸ எ ன ட .43. G`hup ேற ) அவ க பாயா?' எ ேன . நப (ஸ க ப வைத ந வைர ெபா க பா ைமைய நிதிக ) அவ க ளாகேவ. 'ஆ 3. கட பாக 3. 3 மான ய நில க அவ கள ட இ (சிறி கால தி ந ச தி (அ நிலவ லமாக கிைட ைல. அ வாேற மதனா வ . அத ) அவ க ேச ட ம நா . ஆ சியதிகார தி ைம வழ க ல கவ ) உ ப க ) நப (ஸ . 'என ப ) னா கைள வ ட ம றவ க .

43. 3 அஃம நா த (ர க ) அறிவ இ ராஹ வதாக தா . ]`P`{y. அத ) அவ கள ட ைள வா அவ க நப (ஸ ) அவ க உண ஒ தான ய ைத வா அைடமான பாக ைவ தா க 3. அவன ட ) அறிவ ட தவைண(ய தா . ghfk. எவ ட தி கட ப வா " ெச ப சா பாக அ எ லா ணமி கிறாேனா அ . எ த (ஸ ேபா ெசா ஆய ஷா(ரலி) அவ கள டமி 'ஸல ' ல றினா க ெபா கைள ) தி கிறாேனா அவ . நகய(ர றி) ெபா ேபசிேனா . தன ட பண ைத (அ கட னா க என 43. 2387 ) அவ க வா வா எ ைறய . அ தியாய ' எ இைற எவ ம கள எ ண தி ப ட ெச அழி வ அழி வ வா ண அைடமான அ வ (ர றி ப கினா க (ப ற ைவ ப பண றி . பண (அத காக) இ த வதாக ) கவச ஒ றி ைற .fld. G`hup லா ெச ேவ அதைன றி அைத (ஏமா றி) அவைன .

'(எ வரான) அ நா றி ேபா பா க ப வ . ghfk. 'இ ப ெய ண ரைல வைர ந இ லா த)வைன ப கமாக கிய ைவ கிற தனாைர வ ைத இ ப ெய . (இ த இட தி ). இட (ம ெசல ) " எ ) அவ க ேக ேட ேகேய இ தா தவ ர' ைமய ெச லா ' எ ப கமாக ைகய ேகேய இ நப (ஸ பைத நா க தவ ர . வல . 3 என அ பாக அ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 3. அ தியாய 43. G`hup பத ைசைக ைறவானவ கேள" ெசா ட . 'நா த ெச வாேற ெசல ப கமாக னா . 'இ த மைல என காக ஒேரெயா வ தா .. பற ட பாள கள வ ள கமாக ெச தா க எ ர அவ க ேத . " எ ]`P`{y. நப (ஸ றிய எ ) ' . அதிலி க ேம எ த ெச (எ . அத . '(உலகி . ஆனா நப (ஸ உைரயா இ . 'அ ப ெச தி ) ெச ஒ ) அவ க வைத . அவ க னட அ . ஆனா லி. சிறி யாேரா . கடைன அைட பத காக நா ைற தவ க றிய( அறிவ ட ட எ றினா க எ தா ..fld. 'ந இ ) ஏேதா ஒ மைலைய வ ) அதிகமானவ க ப டவ க றிவ உஹு கமாக மா ற ப ஷிஹா (ர .. ) அவ க ப மா ேட எ 2388 . எ த (ரலி) அறிவ நா பா நப (ஸ தேபா தனா ந பல ) .43.

அத ேக டா க லா ெசா ) அவ க மைல அளவ (எ றினா க அ கிறவ ெச ப வ தேபா ேக ேட ) அவ க வ லா மா) ெசா தி ன?' எ தாய தி ) மரணமைட 'இ ப எ ரைல ) ெசவ . ஹுைரரா(ரலி) அறிவ . 'இைற 2389 எ சி) இ நா . ற . தி . . 'ஆ . இைற அவ க ) அவ க ர தா . நப (ஸ ேக ட வ (வா த (ஸ . எ த (ஸ மகி சிறிதள (த கா நப (ஸ 'ஆ " : எ ஜி (அைல) னட எதைன க ெசா ற னட றினா க த க எ இ றினா க . இைணைவ காம வா " எ ேக ேட த ) அவ க . நா . ghfk. அ தியாய ' எ இைற உஹு எ னட என ைவ என அ 43. 'உ ச இ ப ெய தவ ற களா?' எ த வ க வா ?' எ ஜி (அைல) அவ க . G`hup க சிறி கழிவ (அதிலி ட ) எ . நா மா (வ ப சார நிைலய சி அள . (அவ பாக 3. 3 நிைன வ த அவ கேள! நா '(ந எ க அ த ேற . ]`P`{y. க வா )" எ பதிலள தா க " தா ம அதிலி நா .43.fld. கடைன அைட பத காக நா க ைத ) தவ ர.

fld. எனேவ. ய ஒ டக தி வயைத வ ட அதிக வயைத கிற றினா க ெகா " எ வ கிறவேர உ க கள 2391 ]`P`{y. அ தியாய 43. 'அவ உைடய ஒ டக தா பாக த ேபச உ ைம வ அவ க த ட . அத .43. ந சிற தவ " எ ல ) . அவ " எ தா ேதாழ க . ஒ . அ ேபா நப (ஸ டா .)வ ெகா ) அவ க வ ேதாழ க க க . ெச வ தன காக ஓ கட தர ேவ ஒ டக ைத வா . ghfk. எ த (ஒ டக )ைத அ த மன த க வ ப னா க ேதாழ கைள ேநா கி. ஏெனன நப (ஸ . 3. க யவ ட கி அவ டேம . '(அவைர த தர ேவ எ ெகா நப (ஸ . 'அைதேய வா ைறய கடைன றினா க . எ 2390 ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ஒ வ தி அ ப க லா த ப ைமயாக அ ேபா ேவ க ேக டா . அவ க ேபசினா . அ தியாய தி ) அவ கள ட அவைர த றினா க கள ட இ கி அவ ப 43. G`hup . 3 பாக அ 3. நப ைமயாக நப வ தா . ஏெனன .

'அவ . லா . 3 ' எ இைற த (ஸ மரண வ ஒ வ (ந ைமைய ) ெசா லி (ெச ம கள ட ெகா ெச ேபா வசதி உ ன (அவ க ஒ 3. அ றினா . இைற அதிகமான) அ த ஒ டக ைதேய ெகா தி ப ேதாழ கைள) ேநா கி. அத அவ .43. ghfk. ெதாைகைய வ வ ேத ) வ ேத ) அவ ) அவ க வ க கடனாக ) அவ க " எ .fld. எ நப (ஸ ப ). உடேன. G`hup க ) அவ க க நிைறவாக . நப (ஸ ெகா 'அவ த " ைவ அவகாச க ப என ஹுைதஃபா(ரலி) அறிவ பாக க ளவ கீ க (க ) வ தா வா கடைன அ இ த ந ெசய றினா க டா . அ தியாய வ ெச த னட ப 'அவ ந ஒ டக தா க எ (வய க " எ ெகா ெச ம ன . அவ ட 'நா ம ) அவ க த ஒ டக ைத . 'ந (உலகி ?' எ ெச ேக க வ தா . அத ேதாழ க வயைத வ ட அதிக வய றின . கட ன றினா . '(எ உ த (ஸ வ ]`P`{y. இைத த க . (தா . வசதிய றவைர " எ அள உ ள " எ அள ெப றி (த றினா க ய ஒ டக தி உ ைமைய) நிைறவாக என அள . (அவ க ப ட . ஏெனன . ைடய ேக ட அ மன த . 2392 தர ேவ கள ட ேக க ப ட வ ேத எ தா . 43.

ghfk. 'அவ . அதிக வய ைடய த நப (ஸ . 3. 2393 ஹுைரரா(ரலி) அறிவ நப (ஸ உ ைறய றினா க ெச . 'உ " எ கள பவேர" . '(அைதேய) அவ க ட வய த ேவ மா ெகா நிைறவாக அள பானாக!" எ வா ெச கிய) ஒ அ த மன த ேத னா க சிற தவ . அ த மன த . நப (ஸ றினா க கடனாக வா மன த . எ ) அவ க ஒ டக ைத ஒ அ மன த த ஒ டக ைத கிைட த பாக தி ப ப . நப (ஸ றினா க (தா தி . அ லா த க ) அவ க ப ைற) ேதாழ கள ட ) வய ைடய ஒ டக தா . ேதாழ க ப தா .43. எ ைடய 2394 ]`P`{y. அ தியாய .fld. 3 வா கிய கடைன) அழகிய சிற தவராவா " எ பாக அ 3. ஆனா ) அவ க . நப (ஸ ைறய தி 43. (ஒ ) அவ கள ட (த ேசர ேவ . G`hup அவ க வ க . அ தியாய 43. 'ந க ெச த றினா க கிறவேர ம கள றி ப ய ேக க " எ என கிய கடைன அழகிய ய சி ெகா நிைறவாக அள றா . ஒ டக ைத வ தா . தா எ தி ) அவ க .

எனேவ. நா . (அ வ னா க ச ம கட இ த ப ) அதிகமாக டா க பழ தா . உடேன. (நா . நப (ஸ . அவ க ]`P`{y." பக எ அறிவ 'இர ப க தா க தி இ த ைதயா லா அ (ர அவ கள ட ) றினா க த ேவ தி நா ஜாப (ரலி) ய ப த ெச றினா ெச னட . G`hup . . ghfk. எ ேற வா ட என ேபா ல ப ைம கா றிேன ேப ன .43. கட ெகா .) நப (ஸ ) அவ க கடைன ) த ெச ய) அவ க தவ க நப (ஸ கட கைள (கட (மதி வா ேபா ெகா பகரமாக) ஏ ப ம ெச வ த நிைலய த உ ைமகைள ) அவ கள ட வ ெச ேற தவ கள ட எ ெகா எ ப ேக டன . அ தியாய க ேற ஒ ெதா தர ேவ பாக ேக ெச பாள கள கடைன அவ க எ (ரலி) அறிவ ள வாசலி ேநர தி ர அ என ெகா லா . எ (ஷஹதாக ) ெகா ெகா தேபா வராக!" எ ப அ தி த ைதைய ம இ . கிய ஒ ெதா திய " ) அவ க 2395 (ரலி) அறிவ உஹு (வ ஷய ைத டா க " எ ெச 43. . 3 ஜாப இ நப (ஸ அ தி ) அவ க .. ஜாப ேதா ட தி தா . வரான மி ய கடைன 3. என நிைன கிேற றினா . அவ .fld..

3 அ த உ ேப னட ச பழ கைள நப (ஸ காைலய வ தா க . ( கடைன டன. ச ேதா ட தி ]`P`{y. 'நா 2396 த ேவ கன கைள எ எ கவ . மாறாக. நா ப ேபா ெச லா வ த (ஸ திேன எ னட பர க பறி காக கட . இைற . தா .43. ஷஹதாக) மரண ய (கடனாக) றா க த ட அவ ெகா கன கள அவ ைற ெச மதமா வ நா தி ெகா ள) ம ) அவ க ேப . இைற பகரமாக எ ெகா டா க . அவ றி தி க ைல. ேப வ ச மர கள ைடேய (அ வள தி காக) ப ரா ெகா தவ கள த கட கன க பாக 3. G`hup த (கன )கைள எ ெச ெகா ேக டா க வஸ ப ய கட ப வ ேக ேக ேசரேவ வ ப . . ghfk. என காக (கால அவகாச வ காைலய . அைத டா .fld. ஒ த என ) அ த ேட த ட அவகாச ப . அ தியாய 43. பற . அ த டா . பற லா (ரலி) அறிவ (உஹு ெபா தர ம லா எ ெகா றினா க றி வ தி தா க கைளெய ) அத எ த ப ) அவ க ேவா " எ அத ைர த (ஸ ேப ச த ). எ ஜாப இ அ தி த ைதயா அவ (தி ப ெச ப வ வ வ ெச ப அ த த ட ேதா ப (அ வா அ எனேவ.

எ ச (அள . 3 மர க கிைடேய நட தா க அவ ேசர ேவ இைற த (ஸ த ப பற ப என ன . ghfk. அவ றி பாவ திலி ெச பதிேன பய ெத வ " எ ெத வ ப ெதா ) தி ெத வ ) தி நட தைத அஸ ெகா . 'இைற ேட ன ட . நா அவ க ேத ெச த வஸ கைள வஸ " எ பாக 3. நப (ஸ ெகா எ ற பற ைக ெதா றேபாேத.43. அத ) மதமாய ன. வ தேபா . G`hup நா (உம ட ) கிைடேய நட எ . நா தா . 'இைறவா! கிேற " எ ) அவ கள ட . 2397 ெசவ ெதா ைகய உ ற) ஒ னட வ ப ரா தி ேபா பா கா ேத நப (ஸ . 'இ ெச பர க 43. அ தியாய ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற த (ஸ வா க லா த த ட க ேட வ ச மர வள ) வழ . எனேவ. (இைத கன கைள ேப ம ெகா றினா க பைத கன கள . கடன லி . 'அவ (நிைறவாக ) ெகா க ெத வ ேப .fld. . பற யைத நிைறவாக த . நா றினா க பறி " எ . . ேப ெகா ச ) அவ க றினா க ெகா பத காக அ உம (ரலி). அவ க மார ட உம (ரலி) அவ கள ட ேப அ த க க ப ) அவ க ெச அைத அறி . 'இைற ]`P`{y. (ஸலா டைத அவ கள ட திைய க தாப அ த (அ ேட கன க வ ப பறி வ ச .

எ த (ஸ (த அதிகமாக நப (ஸல) அவ க 2398 ஹுைரரா(ரலி) அறிவ இைற வசதி 43. 2400 ) அவ க கடைன அைட காம அநியாயமா கட ெகா தவ ட .fld. 'மன த ெச கிறா " . வா தி த றினா க ெச வ பா கா ப (அத ) மா . ) அவ க ெச இ ேக டத ேப கிறா யதா ம கைளவ வதிலி ன?' எ (மரணமைட க என அ ப எ ெச தவ ர ேவ பராம ப றினா க " றா அ அவ தி க ற) த ந ைடய ெபா மனi வ பா . தா . எ . அ தியாய வள . ]`P`{y.43. G`hup தவைண ெசா லி) . அ தியாய இைற ஒ த (ஸ வ வா பாக ' எ ) ஒ த ள ளவ றா ேபா வ . ghfk. வ ைதவ (த ைன அவ கைள 43. 3 அவ கேள! தா ேத வத கட ப க கட காரண ேபா ெபா எ பதிலள தா க பாக 3. ஒ 3.

இைத ேக டா . எ நப (ஸ ) அவ கள ட அ ேபா . 2402 ) அவ க மன த ட பாராய றினா க த .fld. G`hup தேபா கார கைள வ ட4 . க அவைர வ றினா க ட வ க " என அ தா . ]`P`{y. ghfk. எ த (ஸ திவாலான ஒ தப ேய) கா வ ைமயான வா ேப வத 3. 43. தா .43. அைத எ ேக அதிக உ ைம இ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ கிற ெபா " ைள அ ப ேய (ெகா ெகா ள ம ற கட . தா ெகா த கடைன ைதகைள நப (ஸ உ ைம ) அவ க " எ தி ப ேபசினா . அவ நப ேதாழ க ெபா ஒ ச வ க யவ ஒ இ இைற வ அவ என அ வ . அத ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக தா . அ தியாய ' எ 2401 த ப டன . அ தியாய 43. 3 என அ பாக ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 3.

2404 தா . ப இ ராய ச தாய ைத ]`P`{y. 'இவைர யா இ ) அவ க அ த எஜமான ட றி கட ப அவ தரேவ இ 43. ஒ உய தரமானைத ?' எ வ ைமைய வா அ ைம கான வ ைலைய வா ெகா வ அ ைம வ (அ த அ ைமைய ெகா கட ெம உம (ரலி) ெகா பதி தத தி ஹ கைள வ ட கார . எ ) அவ க ெச ச ேய! ஆனா தரமானைத ஹுைரரா(ரலி) அறிவ இைற ேக டா க கினா க கி அ த அ ைமய தா டா 3. தா எ எ த ைடய ஓ தா . 3 பாக 3. G`hup ேச த ஒ வைர . ghfk. . எ வா (ரலி) அ கி ) அவ க ெகா வ டா க றி ப தவறி ைல.fld. அ தியாய தைலயாகி . அ (கடனாள வத தி ப ) றினா . நப (ஸ ன ட திலி லா 2403 தா .43. நப (ஸ ஐ ெகா ள ). இற த ப ற றிய அ தி 43. கடனாள கட ெச ட தவைணய ேபா ெகா உய நிப தைனய பாக அ த (ஸ தி ப ெகா " எ தவ கா . அ தியாய ஜாப (ரலி) அறிவ ஒ வ .

நா ைர ெச தன யாக நா சிறிதள ெகா ) அவ க தன ேபா ேபா கடன லி கார கள ட ய) ம (உஹு . 3 நிைன தா க .) நா வ ேக டா க என காக ப ைர ெச வைகைய ேப ச ஷஹதாக ) ) பல ழ ைத கட பழ ைத ஒ . அவ க ெச ) எ அவ மன த ட தி 2405 லா ல ப டா க த ஒ தா . அவ .fld. 'இ இ தா ைஸ ' த ரக . . எனேவ. G`hup கைள ) அவ கள ட ேக ேட (சிறிதள ) அவ க த ேட . எனேவ. த ைத) அ ெகா அ 43. எனேவ.43. நப (ஸ உய ெச அவ க . அ தியாய (எ தாய ைத றி ப நிப தைன ேப கிதா பாக ச ஒ ெச ய) கன கள . த ேக டா .. ghfk. எ ேச ட தவைணய ட கஅபாலாவ 3. (அ த த ைதய ரக கட வ (மரண டன . அவ க நப (ஸ ப த க ெபா பாள யான ெச ( ைற ேப ச ைவ க 'ல ' எ ) (சிறிதள ெச .. அ த மன த வ டேவ எ (இ ஜாப (ரலி) அறிவ கடைன வ காரண தா வ ப கட த ப ெச கட கார கள ட ம ஒ எ வாேற ப வ ெவா றா க ட ப ெச ெகா கட தி தா . 'உ ப ப க ப . (நப யவ க ப ]`P`{y.

ப தா . அத க ) அவ க ேச ஒ ப வைர இத " எ நப (ஸ ஒ டக ப ம சவா ) அவ க றி கல எ திய கியேபா றி. அ தியாய (ேப உ . பற றியப ேய ெச அ ேப ச ேபா ேற (ச பாக பழ வய ச மர (தி ப கிவ ந வ வ எ தா " எ வ ெவா த ேப ன ேப ச பழ ைத கட றா க வ கார கைள . ட . மதனா ெச றினா க சமப தி அ த ைகய ரக . பற ெகா கலானா க 'அ வா' எ தன யாக எ . G`hup ேட அைற .43. இ 3. 'இைற எ ம ெகா த அவ கேள! ெச தா ல ? க ன . 'யாைர மண ]`P`{y. 2406 ண இைற ) அவ க ) எ ட ) தி ெரன ஒ டக . க ட கிேற ) அவ க கார ) ஒ ைடய கர 43. நா ச அவ க வய கள அள படாதைத ) அ ப ேய இ ) ெகா தா க ேபா ப தைத . ghfk. நா ஒ நா கைள பைட அத மதனாைவ ெந நட த க ேபா . நிைறவாக (அைனவ ைறயாம ஜாப (ரலி) அறிவ வாகன நப (ஸ திய சிற ைவ கள ட (கட . 'இைத என ெச ந வரலா " வ . நா தி மண மதி ேக ேட . 3 ேப ச இ ெனா பழ ைத ஒ வரவைழ க தன . நப (ஸ .fld. . எ தவனாக நப (ஸ ப வ த யா வ க . நா ேத ேக அம ெகா ப க ப க .

அவ க ெகா ப க தி தேபா .43.fld. நா த ைத அ ெச வ டா ட மாமன ட அவ க . பற நப (ஸ ெச வ ட. அவ க ேபா அதி எ பாக 3. எ அவ க ) அைற தைத ஒ டக தி வ லா வா ேட . (எ ேபா!" எ றினா க (ப . தா . அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ ஒ வ நப (ஸ நா டா க ஒ டக பவ என . 'நா எ அவ க ெகா ேபா (என ள ஒ வ கைள ஒ டக ேபா ெப . அத றிேன . நா றிேன ெப ற) ைணேய வ க த அ " எ டைத வ ைலைய . வ யாபார தி (அ ]`P`{y.) எ வ ஒ ைணேய நா அவ க பவ ேக டா க க ) ஏமா ற ப ) . ம க ைக (உஹு றிேன . நப (ஸ ட ெச ) ெகா அவ கள ட . எனேவ. 'உ தா எ ைன ெச ேற ைற ேச . (ஏெனன ஷஹதாக ) ெகா ல ப ழ ைதகைளவ சி ெகா ெப பத காக . G`hup ) ) அவ க 2407 ) அவ கள ட . 'வா றா க க ப மண (என ேக) ெகா வழ டா க ஒ டக ைத வ அைத மதனா வ க ள (வ தைவயான அ . 3 ெப ைணயா? வா ெப ைணயா?' எ மண ேத த அ . நப (ஸ . நா வ வாகர பவ சேகாத களான) சி பத காக வ ல த அ . ஒ டக ைத வ கைள தா க . ghfk. ேம ள ெப க றினா க காைல ேநர தி ைடய ப 43.

அத நப (ஸ (ஒ ெபா ைள வா ெசா " எ றா க 3. றினா க அதிகமாக நி சயமாக அ 2409 ) அவ க ழ ைதகைள ள ப ற மன த கள பற ஹராமாக (வ ல க ப டதாக) ஆ கி கீ ரா இ . அத த) தா ட 43. எ த (ஸ ) அவ க மா க ைத பைத அபக க பாக ' எ ெகா வக என பற ல . பாக ேக ) அவ க ேபா வைத பைத வ ைத வணா ஷுஅபா(ரலி) அறிவ 3. G`hup லா . ghfk. அ த மன த அ ) 'ேமாச வாேற றி 2408 ப வைத ேக பைத றினா க த (நிைறேவ ற உ ைமகைள) நிைறேவ றாமலி உ அ தா . தா . ெப கடைம ப ேதைவய ற வ . அ தியாய இைற 43. ெச " " ]`P`{y. அ தியாய ' எ இைற (ெப ெற உய .fld. எ த (ஸ ெச ேப சக வ ைத (அநியாயமாக) ேப வைத வைத ளா . 3 வ கிேற ெச " எ ேபா டா ' எ ெகா றினா . 'ந வ யாபார வ ேபா .43.

தகரா ப றி . ஆ சி அவ வ சா க ப வா . ந பானவ கேள. G`hup க பாள ஒ ெவா " எ ெவா வ வ . த தைலவ க ப க ஒ வ க . த உைடைமக "இைவயைன ைத நப (ஸ மக உ ப டைவ உ ப டைவ இ . த . ஆ ெபா பாள வ சா ப த ஆவா வா ெபா எஜமான றி க ப நப (ஸ ) அவ க . எனேவ. ghfk. 3 உ கள ஒ ெவா வ ெபா அவ வ சா க ப வா .fld. க ]`P`{y. த கணவன ெபா வ சா உம (ரலி) ேம ஆவா ப ெபா ெபா ெபா ( (மைனவ ). பண யா . த ெபா த ேக ேட ெச க ப ) ெபா (. . த ைதய வா " எ வ தி றிவ வ சா ெபா . வ சா உ ப டைவ என நா ) த வ வ சா ) அவ கள டமி த அவ வ ஷய தி ெபா றினா க அவ றினா க றி தைலவ உ ப டவ க றி உ ப டைவ ப றி பாளேர. அவ பாள யாவா . அ (ஏேத உ க ஒ வழ . ந றி நிைன கிேற ம க மைனவ ம கள . 'மன த க ) பாள யாவா வா ைறய க ப றி அவ ெபா க ப வா . ெப பாளாராவா .43.

tof. 'ந ைம ெகா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ அைனவைர வ ட அ றினா க ேவ 3. அ தியாய ) அவ க ) அவ க . 'ேவ தவ க லி . ம ஸா வ தி ச தியமாக!" எ ேம ெகா ஹ ம (ஸ ைமைய அள டன . அ த தவ ]`P`{y. ளாத க ! ஏெனன (அதனா பாள . G`hup ம த . ெச ேற . அ த ) அவ க றினா . அவ ேக த ட க ஓதியத ேத இ .) jfuhWfs.44. த ஒ வைரெயா அைனவைர வ ட தவ வைத வ . (KiwaPLfs. 'உலக தா ச தியமாக!" எ . எ ஒ ேக ேட . ghfk. அ தியாய அ "ஒ லா வ 44. உ க ) அழி தன ' எ ஷுஅபா(ர ) றினா க றினா . ேம ச யாக தா .Ffs. எனேவ. ஓத நா இ வ . எ இ 2410 ம (தி (ரலி) அறிவ ஆன ) ஒ வசன ைத ஓ மா றமாக அ த வசன ைத நப (ஸ அ த மன த ைகைய (வ பர ைத ேக ட) நப (ஸ ஓதிய கிற க "நப (ஸ ) அவ க ன என எ பாக அ ஒ கிேற லி ைமைய அள லா ைம ெகா " எ அறிவ 44. 2411 தா . 'உலக தா ேம ப " எ தா . 3 பாக 3.

பா . ம கேளா பாகேவ மய க ெதள ைசயைடய ேதைவய ெத யா கி ெச அைனவ ட ெகா என பானா எ " எ ேச வ பாரா. ப றி அவ ட வ சா ைன சிற பா கி ம ைம ைசயாகி வ ேவ . ெத வ தா . 'அ டா " எ ேக டா க . அத . அைத ேக த அைற க தி தன அ த நப (ஸ ெத ( தலிட (அ லா வ அ ) அ ஷி அ லா வ தி வ ல பாக அ அவ அள தி 3.tof. ப ற ல ) அவ க வா க தலாவதாக மய க அவ த ) அவ கள ட றினா . ghfk. நப (ஸ லிைம அைழ ) நப (ஸ உய ) அ த இைடேய நட த (ச சர)ைவெய வ பர ைத ட ப த நாள ெகா டா . ஸா(அைல). ஏெனன . நப (ஸ ைகைய ஓ எ ப லி அ . அவ ெகா வ லி ) அவ க ேக டா க (ேகாப தா . ' அவ க ெதள ம 44. ம க ேவ . 3 றினா . (KiwaPLfs. அ தியாய ஸய இைற அ த (ஸ காசிேம! உ க றினா . (நட தைவ அைன ைத தி) வ டாத க ைசயாகி வ நாேன லி த . எ வர ெசா . '(அ த எ தேபா க தி அைற ேதாழ ) யா ?' எ ]`P`{y. ைலெய ) றினா க . 2412 (ரலி) அறிவ ) அவ க அம ேதாழ கள ஒ ) அவ க லா ஸாைவ வ ட எ .) jfuhWfs.Ffs. G`hup த ஒ வ வ வ . அ ேபா ( என . அ த அ த .44. ெகா வ . நா ஓர ைத ைசயாகி.

அ ேபா அவ ைசயைட தவ கள மைலய பாக . இவ நபராக நா வ தைத ெசவ ஸா ேம ேபசாத க ைசயாகி வ தலாவ ேம ெகா ஹ மைத வ டவா ( .) jfuhWfs. 'அ ப அ சா கள க ஒ " எ வ " எ உ திரவ தரா?' எ ேக டா க அைனவைர வட ஆைணய ேகாப ஆ ெகா இைத ேக ட நப (ஸ வ ட உய தி சி மாசன தி ' ) கா இைறவன கண கிெல ேதைவய ெத யா க ப ைலெய " எ 3. 'அவைர . அ தியாய ேப கள ஒ . பவ கள பவராக வராக இ தாரா அ அவ க ப ல (இைற கா ( அைட த) ேப )வ 2413 ]`P`{y. ம ட கைடவதிய ேற . நப (ஸ டா க என . உடேன நா அைற மி ப ள ைற தவ ைம நாள . G`hup டதா எ . ஏெனன த தவ )?' எ க தி ) அவ க வா க சா . நா டேபா . சீ னா த ைச ைசயைடய . அ ேபா இ . 'மன த க ேக ேட ெகா ெம வல ம கிைடேய ஒ ப . ghfk. 'இவ ைம வா ) அவ க ேச ைமைய அள வ ட. எ " எ றினா .44. எ வ .tof. 'நப மா க . 'தயவேன! . ஒ ஒள ைய அவ (அ ேவ ேபா அவ றினா க 44. இ ேபா ைன வைர ம ெறா ெவள ப க அள ச தியமாக!' எ ேட ம க . வைர அைனவ ஸாைவ அ ஷி . (KiwaPLfs. 3 அவ . அவ .Ffs. அ த அ ஸா றி றினா . 'இவைர ந .

) jfuhWfs. எ வ தா . நப (ஸ ந தவ ற ப ட .tof. ) அவ க ப யா ? ட அ சி மி த அவ உ தரவ ட. 'உ க க அைடயாளமாக ) தைலயைச தா க க ைடய தைல ந 'ஏமா ம க ேக டன . 'ந வ யாபார த கிைடேய ைவ ைன இ ப தன கிைடேய ைவ க ப ட வ யாபார தி . அ த தா சி ப த " எ மிய ட பாக 3. பத அவ வ தைலைய இர ற ைத ஒ தைலைய இர ஒ திய னாரா?' என ("ஆ . ெச ' எ லா ) அ 44. அவ க ப தா . அ தியாய ெபய ெச ெகா டா . நப (ஸ தா ெசா (எைத " எ வாேற றா க வ றா . எ டா ெச ேபாெத பாக 3. அ தியாய இ உம (ரலி) அறிவ 44. அ ைடய வாேற . 2415 ]`P`{y. அத அ ப றி வ தா . ghfk. (KiwaPLfs. 3 அன (ரலி) அறிவ த ஒ வ சி ந கிவ இ னாரா? இ டா மி ஒ . எனேவ. G`hup ல ) அவ க வா அ த மன த அ த கினா ) (வ யாபார . 2414 தா . ஏமா ற ப மன த ட .44.Ffs.

tof. த : வ வகார தி த வத காக ெகா த (ஸ (ரலி) அறிவ ஒ . G`hup நில த (ஸ ) ெதாட பான வ டேவ நா நப (ஸ ) .) 2416 . அ ைமைய வ வ எ இ அ ைமைய வ தைல ெச ஏல வ ) நப (ஸ ந டேபா ஹா (ரலி) வா அ ைமய பாக 'ஒ 44. நப (ஸ ) அவ கள டமி கினா க 3. (ப ற ச தி பா ைக ைல. (அவ காக அ அ த அ ைமைய வ ) அவ க டா க அத தவ ர அ த வ ைமைய ஐ இ வ ைலைய . எ ஒ லி ச திய ெச வானாய லா ைவ.44. அ த ம இைற றலானா க மதாைணயாக! எ வ த அ த அ ைமைய ) அவ க தா க நப (ஸ ெகா ைடய ெச இ றினா க ெச . அ தியாய தகரா கவ தா . ம வ ைத அபக ைமய ம (ரலி) . அவ ட தைத ர உ ைமயாள ட வ அ தைல ெச தா இைத இைற இைடேய ஒ உ ைமைய ம ]`P`{y. ghfk. அவ இைத அ லா அ அ இ அ லா வ அவ க இ அ மன த . 3 ஜாப (ரலி) அறிவ ஒ வ ேவ ஓ ெச தா . (KiwaPLfs. த ' எ ெகா ேகாப த எ ேபா ெபா ட நிைலய ) அவ க ேக றினா க ெகா .) jfuhWfs.Ffs. என .

அ பவ ைல தி க த நாள மா டா . 3 அவ கள ட வழ ைக ெகா வாத தி கான) ஆதார எ ேற எ . (அ ேபா ட ெச கிறவ க லா ம அவ க அவ கைள ட டைனதா இ அ லா ள னா கிற இ நா இ கடைன மா டா ' (தி ஆ 44. .Ffs. 'இைற எ த (ஸ ேக டா க . நப (ஸ ைடய ச திய அ த த எ 'அ வ அ றிேன வ ) ச திய . இைற பா இ த றினா க (ெபா ேற கிறதா?' எ தைர . G`hup . 'உ எ த உ ைம . எ உய க (இ வ வ ைடேய இ ட ]`P`{y. நா வசன ைத தா . 'இ ெசா ைத அபக ைகைய ைமய னட . எ த அள ெகா த ெதாட பாக ெக றா .44. அவ க 03:77) எ தி ஆ ைவ . இ . மாறாக. ghfk.tof.) உடேன. அப ஹ ர (ரலி) அவ கள ட ப றா 2418 மாலி (ரலி) அறிவ தி ைல" ) அவ க எ த ந ேப மா டா த (உ . '(அ ப ெய லி . 3. (KiwaPLfs. அ தியாய கஅ வா அ நப (ஸ ப ேபச ைம ப த பாக தா ). அவ கைள வ றினா க கைள பா ) வாெற ெச ச திய மி ைல' எ அவ கேள! அ றா வாேன!" . நா . நா ெச த உட .) jfuhWfs. அதி " எ லா இ ) அவ க தா ெச ெச ஏ கி) இ ப வ ேக ேட ர ப ள வாசலி . எ வாத ெச ெதாட நில த இ த இைத ைல.

G`hup ேற . த . 2419 இ ன ஹிஸா (ரலி) (தி ஓ கிற ைற ஆன மா றமாக ஓ (ச ெசவ ேயாசி அள ( த ட ) அவ க கா தி ற அ ெகா ெதா )ேத ெச க ைகைய .Ffs. ஓதி . ghfk. அ லா ேட . 'இேதா வ " எ அவ கேள!" எ க. நப (ஸ ைற ெகா (வ ரலா வ திைரைய ந கி எ ) அவ க ) ைசைக கா 3. பற 44. அவ கள வ ெசவ தா . அவ கைள ேபா ைவ (ேபா வ ) அ தியாய வைத ஏ ெகனேவ அ த அ தியாய ைத என . '(நப (ஸ ]`P`{y.44. அவ க க க வைர ெதா க த) தி ேபா ) அவ கேள!) ந க . 3 இைற த (ஸ அைறய எ ) த அைழ தா க ெசா ேன லி .) 'எ பாக இ . நா அவகாச . பற . (KiwaPLfs. 'கஅேப!" அவ கேள!" எ கடன லி ைற ெகா ேட ப . ) அவ க ய ரைல ற ப . உடேனேய ஹிஷா (ரலி). அ தியாய உம (ரலி) அறிவ ஹிஷா அ இ ◌ஃ கா ப ேட அவ க பற இ ஹகீ தா க . இைற நப (ஸ ெச கடைன அைட பராக!" எ (இ த அப ஹ ர (ரலி) றினா க .) jfuhWfs. (அவ க கி)ைய அவ கள . 'இைத (இ த அளைவ) உ னா க றிேன எ வைர றி பாதியள அவ கைள ேநா கி. 'அ வ ) அவ க வ த . நா . எ காைன நா நப (ஸ க ேநா கி . இைற கடைன வாேற ெச .tof.

ghfk. நப (ஸ ைன ேநா கி. 'ந ேக ட) நப (ஸ நி சயமாக. ள ப ெகா க இைற த (ஸ அவ ைற எ என அ பாக 44. றினா க ப ) க டைளய ) ெதா வ டலா 44. எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ .) jfuhWfs. ]`P`{y. (அைத (இ த அ தியாய ) இற ைறகள க கி . எ " எ 2420 ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 3.Ffs. அ தியாய ' எ ெதா க ) அவ க ஆ இற கிய பாக மா றமாக இவ ) அவ க எ ைக வ வ நா " ெதா ைக நட ைக தராத ம கள நிைன த தா . 'இ ப ைகைய (நிைலநி ெகா க ஓ வ வத கான) ஏ கிற " எ . நா " எ றினா க .tof. 'அவைரவ ஓ . எனேவ. ப இேலசானைத அதிலி ஓதி . (ஓ 3. வ க . அ தியாய தா ) அவ க ( வைத ேக ேட றினா க . G`hup .44. 2421 தா . உ றினா க ேபா ெச " எ . பற ஓதிேன . 3 என ஓதி றிேன எ ெகா தத . (KiwaPLfs.

எ த ைதய அ த அ ைம ெதள வாக உன இ க ெப எ ண வதவ இழ ஹிஜாைப றினா க றா ) அவ கள ட . 'அ .tof. ஸஅ (ரலி).Ffs.த ந . எ ேக அவ தா அப வ கா வ ஷய தி அவ கேள! எ ஆதி க தி உ யவேன. 3.) jfuhWfs. (ஏெனன மைனவ ச பாக த இ ட நப (ஸ கிறாேளா அவ ெச இ ைடய அ ைம ) பராம . அ ண றினா க மைற 2422 ]`P`{y. ghfk. G`hup சாயைல கீ . 'ந (ம கா இ தா(ரலி) அவ கைள ேநா கி.44. (உ ண ைடய மக மகைன றிய த ைதய தேபா 44. ஒ உ ய ெப ெகா . (KiwaPLfs. 'இைற தி ப ) ெச (அைழ வ (மரண இ ப றா . வ ப சார . 3 அ இ ஸ ஆ(ரலி) அவ க ஸ ஆவ அ ைம தகராைற த ெப ெகா ள) நப (ஸ வ தன . பற ெகா றினா . 'ச ேபண வழ ெகா எ இ (ரலி) அவ க (தம ெப பமாக ) சேகாதர .)" எ . 'அவ ஸஅ ைடய மகன . ஏென ஸ ஆ(ரலி). அ தியாய ஏ ப ட ைற சேகாதர . (ச ட ப ) தாேவ! இ த இைளஞன ட ைன ந திைரய னட ப ற தவ " எ . ஸ ஆ ைகய த மக . அவ தி வ அவ மகன ட (ஸஅ ) அவ க . எ ெகா க ' எ எ தா " எ றா க அ ைம ெப ைடய சேகாதர ) உ பாவ . யா ெப ெற த " எ (த ஸ ஆேவ! அவ ைடய ஆதி க தி ழ ைத ெசா தமா ) .

) jfuhWfs. ghfk. அவ க ந . ) அவ க எ உஸா ேச அவைர ேநா கி வ ?' எ ள ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ப னா க ல ைத ள வாசலி ) அவ க 44. ' மாமாைவ அவ வ வ க " எ . ' ஹ மேத! றினா . பவைர ஒ றி ப திைர வர கள ஹனஃபா ெகா க ல ைத வ தா க ைவ தா க பைட ஒ ேச . அ தியாய நப (ஸ ப . அவைர . அ த 2423 தா . ]`P`{y. மாநில ைத ேநா கி பைடய ன அைழ க ப கள தா . .44. (KiwaPLfs. இைற எ ப தைலவரான ' மாமா இ வ தா க ைவ தா க ' மாநில ைத ேநா கி . G`hup த ைற மாமா இ ) அவைர . அவ . . ' மாமாேவ.Ffs. (ம க .tof. 3 நப (ஸ அ ) அவ க 'ந ப ைவ தா க யமாமாவாசிகள ெகா உ கள ட எ னட இ திய உ தரவ என அ பாக அ ந ல ெச நப (ஸ டா க தி) உ ள திதா அ உ ) அவ க ள வாசலி ' என ப கள ேக டா க " எ பைட ஒ ஒ ைற த ஒ மன தைர றி . எ ஹுைரரா(ரலி) அறிவ உஸா ப திைர வர கள ஹனஃபா த (ஸ ன (ெச 3.

எ கால தி ெச ேற ப கலாேன க ேபா ன ய கட . நா இ அப ஹ ர (ரலி) ெகா தி வாத பாதிைய வா க பா தா .) jfuhWfs. G`hup ஆ ெகா இ வாய வ காதவைர நா ப . அ தியாய பவ ப கட கி எனேவ. (KiwaPLfs. 2425 அர (ரலி) அறிவ அறியாைம ) ச தி ேத ெச )" எ ெகா 3. (கடைன வா அவ க பாக 2424 மாலி (ரலி) அறிவ அ ெகா 44. 'ந ேத ய .44.Ffs. அ ேபா மதிைய (ம க ேவ ந ச ர அப ஹ ர (ரலி) தி சில தி ஹ க அவன ட ப வ உய எ த ெகா )வ ப ). . நா வ ஒ க டன. அவைர (பாைதய 'பாதிைய (வா நா இ . அைத ஹ மைத நிராக ]`P`{y.tof. தா க த கடன . நா ேட வ எ கைள இ கி எ ேக ெச ெகா யேவ எ ெச க றா க 44. அ தியாய கஅ இ என இ த இ லா . என த . 'கஅேப!" எ ைகயா ேட றைழ ைசைக ெச க ேவ வ ய ) . 3 பாக 3. உடேன அவைர . நப (ஸ ைன. மானாக இ ெகா . ghfk. அவ க ேவ . எ க தா .

l nghUs. . ேம த க ப ட ெபா க மா ேட த களா? அவ ேவா .. அ ேபா பத ஆ ெச ஏேத வசன .. அ .gl. நா க ெகா க ல றினா க ப தானா? அ ப ெயா (தி " எ ைன மரண . 3 உன கட த மதாைணயாக! அ வைர நா றா ைனவ பற ந ெச நா வ ெச ெகா நா உ இற ம என கடைன ைடய சா வ கைள ம என டானா? அ க பாக த வழ ெட உைப இ ேப வ " எ மி . ' .. ghfk.45. அவ யா உய ரா கி எ றிேன உய ரா கி எ ெச . அ தியாய " எ கிறாேனா.fg.nlLf. .fz." . G`hup க ப . பற ைண மி க இைறவன ட 19:77-80) எ 3. அத ழ ைதக றினா ைல. 45. ]`P`{y. அவ ஆ ெச பா க . 'எவ வ ம க ைமகைள அறி உட எ ப ைக தி ைவ அதிகமா அ அவ கிறாேனா வைத நா ேம லா வ . வைர ' எ மைறவான உ டைனைய ேம தி ப ப 'ெபா ேடய . எ 2426 கஅ (ரலி) அறிவ ெகா தா தா . அ ேபா அவைன (நப ேய!) ந ெகா உ ஹ மைத நிராக 'அ ப ெய எ க மா ேட லா ள ப ட ேவா .

அ ேபா . அைத அைடயாள எ கால அைத எவைர ெச " எ .fz. .gl.l nghUs. அதி ெகா நா பா எ ) அறிவ ப றி அறிவ அறிவ ேத . 'ஓரா றினா க ைல. ghfk.45. . நா (ெப றாவ ப றி ) ைறயாக நப (ஸ அத அவ ட ) ைச ஒ பைட " எ வ றினா க . ம பவ அவ க ெட ) அவ கள ட ைல.. (அைத . ]`P`{y. றினா : ைவ . தன. நா ேத நேய அைத பய . ய ேவ 'என . . 3 நா ஒ பண ைபைய எ ெகா அைத ப றி ந (ெபா அறிவ ெகா காணவ அைத ேத அைத ப றி அறிவ . 'அத கா இ ைலெய பாள பற அவ கைள ப . G`hup ) ) நப (ஸ ' எ நிைனவ ைல") ). அவ க " எ நப (ஸ காணவ ைபைய றா நாேன அைத அத ெகா நா ைவ தி தனா க வ ேத . '(நா அறிவ அறிவ ய ேவ அறிவ " (அதாவ த) ஸலமா(ர த ஹதஸி ' எ ெச றினா களா. ப ற 'ஓரா ெகா க ) நப (ஸ (இைத என அவ க அறிவ வைர ம அறியமா ேட ெச . அைத அைடயாள கால எவைர . ப ற அத ஷுஅபா(ர . அத ெகா இ . அ ேபா கால றினா களா எ பய ெகா ) ஆ ண ேற றினா க . நா பவ ) அவ கள ட ெகா உ ைமயாள ம காவ ச தி ேத அவ க ல .fg. . ' தி அ 'ஓரா றினா க க நா வ தா ப ேட ைகைய தி ெகா நா . எனேவ.nlLf.

) இ பா ட கால தி அத அைத ைச பவ எவராவ ைலெய றா ட ஆ ைட எ ய " எ வ ெட அைத உ . 'அ ஓநா தி வ றினா க 'வழி தவறி வ த ஒ டக ைத எ நப (ஸ ) அவ க ைப(உைற)ைய " எ அவ கேள! வழிதவறி (ந மிட எ .45. . அைத ெகா ேக டத சேகாதர நப (ஸ ய . எ ) க வ ன ெச (ெவ நிைலக . ேக ட ட . 2428 ]`P`{y. அ ஒ பைட 'உன ) அவ கள வ அத த ண ைப தி கிற " எ பாக எ உ 3. 3 பாக 3. எ காலி அ ) அவ கள ட ைள ப றி ப றி அறிவ ஜுைஹன(ரலி) ஒ கா ைவ தி உ னட வ தா . G`hup த வ ?' உ . அ தியாய ைஸ இ நப (ஸ ெபா 45. அ தியாய ேச ) அவ க ல க 45.fz. அத .gl. பற ட .fg.l nghUs. இைத டேன அத அ ன ெச மாறிவ அத . அ த கிராமவாசி. ghfk. 'ஒ )வ . கிராமவாசி வ ேக டா . அ த ேக டா .nlLf.. நப (ஸ ெச பா ெசல 2427 ?' எ ம . (பாைதய ப றி (அைடயாள ) ெத வ (அவ ட எ றினா . 'இைற உன ய ன ச ப த ? அத ளேத! ந றினா க . பற . அ றினா க ல கலா ) நிற ெச ள கிற . மர திலி கிராமவாசி.

gl. நப (ஸ ய வராவ வா . அ றினா க ) த ைடய ெசா என றினா . அத அைடயாள (அைத) அறிவ ெச " எ க கிற க . ஓரா அைத அைடயாள க ெட ..45. அ டா அைத அவ ட . அவ கள ைள றினா . அ ெத யவ . ghfk. 'வழி தவறி வ த ஆ ைட ேக டா . அ ய ?' எ உன " எ ெகா ள எவ ெகா ம அ லா ெசா வ லா எ ஸய (ர ப றி . ெட இ த க ப ட ெபா . ]`P`{y. ேம . 3 ைஸ இ நப (ஸ காலி (ரலி) அறிவ ) அவ கள ட நப (ஸ ) அவ க அறி ெகா றினா க ப ன க அறிவ பாள தவ அைட கல ப ெபா றி யஸ அறிவ பாள ய (க ெட ேக க ப ட ைச . அ ல ைல" எ ேக டவ ). 'அைத ந எ சேகாதர .l nghUs. ப ற ல. G`hup ய . ன .nlLf. ப றி எ ெகா ல .fz. பற தா . நப (ஸ ல ) அவ க ) அவ கள ட உ . 'அத . ெச ளாக இ யா இ த ெபா ) ெப ெசல திய வா கிய பாள ஓநா அத கால தி யஸ (ர அைத அறிவ ஏெனன ைப(உைற)ைய ப றி .fg.

ghfk. நப (ஸ ( ய ேவ ப றி எ . (அ கிற . ய ல . அத ெகா ேக டா . 3 அறிவ பாள றினா க பற யஸ (ர ).45. நப (ஸ அத ள எஜமா நர தி இ தாக கிற பாக ) அவ க கிற அைட தி " எ இ இைற த பதி த (ஸ கிற றினா க 45. G`hup ப றி ைச வ உ ைமயாள . அ த மன த .nlLf.fz. ட கால தி வ தா ப வ தி ெகா " ?' எ ேக க. அத .fg. அைத அத தா .l nghUs. 'அைத ட அறிவ அ த நப . 'அைத (அ ப ேய)வ தண 3. வ ) அவ க ?' எ . . இ ண வைர அ ெகா காலி (ரலி) அறிவ ைய அைத . ஏெனன . ஒ ேக அைத பய ன ெச சேகாதர ]`P`{y. எ ) அவ க ) அைடயாள ப றி அறிவ க ) இ ெச கள லி ெச ஒ வ ெட ைபைய ைவ ெகா றா க உன உ க ப ட ெபா (உைறைய ெகா ேடய ய வ . 'வழி தவறி வ த ஆ ைட எ . 'அ ட .) மர கிற க . 'அத பா ைலெய ைப (வய ந ன க வ ெகா றா க " எ 2429 ) அவ கள ட . அ தியாய ைஸ ெச .gl. அ ப ப ல உ ைள ) .. அத (இைல தைழகைள ) எ நப (ஸ கிற நிைலக . 'வழி தவறி வ த ஒ டக ைத ேக க. அ . பற .

2431 ]`P`{y. 'வழி தவறி வ த ஒ டக ைத நப (ஸ தண ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 'அ த மன த அ த ச தி தாக 3.nlLf. ghfk.) மர திலி எ உ ள ன . அ தியாய நப (ஸ க ேக டத ட இைலகைள ) தி பாக றினா க ?' எ 45. அ ேபா பள ) அவ க ைப ெகா " எ ப கவன பத காக ண வைர அ 45. த (அத (வய றினா க ற ப டா . ) றினா க . .l nghUs. G`hup எ அ ) அவ க கிற ஒ . (அ (அத .fg. 'உன ) அ தா . அ த மன த . எ க ) எ ப யவ தா . . 3 ஓநா எ உ ய ன ெச ெதாட வ ? அத அைத அத த ." எ அ அத எஜமா ண கிற கடலி டா . அைத அைத அவ க த ைத பாக ராய த கள ைடய ெச ப தின த ) க ஹுைரரா(ரலி) ஹத 3. 2430 இ ேபா ந .gl.. எ ெச ஒ மன தைர நிைன வ ட ஒ மர வாகன வ றகாக வ ைத டா ' எ வைத ஏ வ ைட (கைரய பய பட (அைத ைவ இைற தா க த (ஸ றினா க .fz. எ ) அவ க .45. அ தியாய நிைல கிற அத ள ெச கிற .

gl. ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பாக 3.nlLf. 2432 ) அவ க பா ேப ேமா எ றினா க த (ஸ பைத கிட த ஒ ளாக இ " எ 3. இைத . அ தியாய ' எ ெபா தா .fz. எ " ப பத காக எ என ைகய கிேற ஏ ப கிற ம . ghfk. அ தியாய இ அ பா அத (ம காவ 45.fg. எ தி ச பழ ைத ற அ ச கட என கி ெச லாவ றா க டா ப வ அைத ேமா எ றினா க கிேற தி அ ச . ப ராண கைள . 3 அன (ரலி) அறிவ நப (ஸ ) அவ க 'இ சதகா(த ம) நா தினறி பாக ெபா ேப இைற நா எ வ தி வ பாைதய வ டா ட ளாக இ கிேற என அ 45. அத ேப ச அ . G`hup . அத ேவ ைட ]`P`{y. எ (ரலி) அறிவ ) மர தா . கைள ெவ ட டா . உடேன அைத பழ சதகா ேபா .l nghUs. 2433 தா ..45.

'இைற . இ த ம கா நக க ப டதி ைவ வைத)வ த ேநர தி ' எ ) அவ க 45.l nghUs. 'இ கிைர அைத மதி க ப டத ) அவ க ல. என டா . த அ ெச ம கா நகர ெவ றிைய அள லா ம க வ யாைன( (என ) இைறந ப . என ேம அ மதி க படவ ைல. 3 வர ய க டா ப றி அறிவ கைள கி உடேன அ பா ேக டா க பதிலள பாக அ அ தா க சிறி அ இத நப (ஸ கி ) த த (ேக பார ற) ெபா அ இைற த (ஸ அவ கேள! இ கிைர . G`hup அவ க லாஹு தஆலா . எ நி வ ச ளா க ப .fg.nlLf.fz. 'அ பைட)ைய த தா ைகயாள க ேபா க ப ட . லாஹு தஆலா த மதியள ெட டா ஹுைரரா(ரலி) அறிவ (த ேபா க ேக தவ ர ேவெறவ ள 3.gl. அதி ெச என ைல.. இத ]`P`{y. . அ தியாய ம காைவ ( அ பவ (ரலி). அத ம அதிகார எவ ட (இதி தேபா ேபா வத ப அ க வத ) பகலி ப ஒ எவ க பட .45. அத றினா க தவ ரவா?' எ தவ ர தா " எ 2434 தா . அத ம கா ம திய வழ . ேவ ைட ப ராண க மதி வழ வ ர ட பட . ghfk.

fg. ghfk.nlLf.45. ளலா " எ அவ கேள! (இைத) என ஷாஹு வ கிறேதா அவ தவ ரவா? ஏெனன தவ ர தா ஷா ெகா மதி க படா ெதாட பான உ ைம இ ேத ல .gl. G`hup .. அ றினா க க க நப (ஸ யம ெபா க வ பய ைல வரான அ ெகா ைல க . 'இ கி ஒ ெத அத காக (ரலி).fz. 'அ எ தி ெகா க " எ உ தரவ (அறிவ பாள கள எ அ அத (எ பாக ஷா அவ க தி ெகா ஒ வரான வல ) அவ கள ட . இதி கீ ேழ வ அைத அறிவ எவ ெகா இர கிட பவ கள ஒ உறவ ன ைற ெதாைக ெபறலா . 'அ க 3. றினா :) நா எ தி ?' எ ெகா க ' ேக ேட . அைத நா ேக டா க றினா க எ . இைற .l nghUs. . 3 டா . 2435 ]`P`{y. ஒ கி ப ெகா கிேறா " எ " எ (ரலி) எ பவ . ேக ட இ த உைரைய தா . எ இ பதிலள றி கிற அவ தா க ந ட க . அவ . 'இைற எ தி ெகா க " எ ேக டா . அ தியாய லா ெசா வ லி (ர த ெசா ) அவ கேள! என எைத த டமி னா )" எ 45. 'இ கி வாசிகள ைவ அ பழிவா ளலா . 'இைற ஸாய(ர (ரலி) அவ கள . அ பா ) அவ க ைள (எ ேக தவ ர ேவெறவ ல ப ட த வ ஷய ஈ எ ெச டா க த த (ஸ ) . அ ேபா அவ க அ ) .

அத .. எவ றி இ சர வாேற. 3 ' எ இைற ஒ வ கா உ கள எவ க த (ஸ நைடய ட வாரா? இ நைடக அ கி மதிய என அ பாக ஒ பா லா வ காலி இைற ெச ெத றிவ ெகா ைவ டா அ வ (கா ஒ கற க ேவ . பற ெகா வ பா 2436 ) அவ க ேடய ஒ உம (ரலி) அறிவ 45. எ றி எவ உணைவேய ேசக கற க ேவ த (ஸ ேக டா . அவ கள 3.l nghUs. G`hup ப றி அறிவ அைடயாள (ச யாக ) றினா க . உண வைத நைட உ ைமயாள கள ) கா கா அவ டா .fz. எனேவ. அத அைத அவ ட க ெட ைச ப க ப ட ெபா ப றி ஓரா உ ைமயாள தி தா . ஜுைஹன (ரலி) அறிவ ) அவ கள ட .nlLf. அவ ைடய ம க ைவ தி றினா க அவ அவ ல ைத உைட வ ) அவ க . தா .fg.gl. ghfk.45. ெச ைள கால தி ைப(உைற)ைய வ அைடயாள திவ " எ ]`P`{y. 'அைத . அ தியாய ைஸ அ . நப (ஸ மதிய அைற அவ கள இ " உணைவ எ றன. அவ ெச வ வ கா பா நைடய ட டா . அ த .

அ தியாய ைவ நா ைப ல ெக தாக திலி ண பாக ல ன ெதாட ெகா அவ கேள! வழி தவறி வ த ஒ டக ைத எ . 'உன வைர (த ள (அத றினா க .fg. றினா . 'இைற த ேக டா .. 'அைத எ ப தி ஹ ெச க ேத ைஸ தேபா ேபா டா ெகா ட ெக வ (இைத ேவ . அ ேபா " எ ெகா " எ இ சா ைட ஒ வ றிேன ேவ . ) அவ க ச தி ெகா ?' எ உன ட ைன அத ள . ஏெனன ஓநா ெசவ அவ கள ? அத இ 3. 'அைத உ ைமயாளைர இைத ய . ghfk.l nghUs.nlLf.gl. அ ேக டா . பற ன இர . 'இைற ெச வ ?' எ சிவ வ பசிய லி த இ ச ஸூஹா க நா இ ேட . 3 மன த . எ ற எஜமா பா கஃபலா(ர மா ன ெச . பாஹில(ரலி) அவ க ட ஒ ) இ வ பய ப யேபா ட அவ கள க ேபா ப . 'இ . . இத றா தி ) " எ வ நப (ஸ சிவ வ அைத கா க ட ய பதிலள தா க ன க . எ த அள அ ட எ த .) . நா மதனா வழியாக நா ]`P`{y.fz. (எ ேதாழ க ைல. இைத ேகாபமைட தா க அத . G`hup ைற றினா க . . நப (ஸ ) அவ க அ ல உ அவ கேள! வழி தவறி வ த ஆ ைட எ சேகாதர ய அ த மன த .45. அ 2437 ரபஆ அ (ரலி) அவ க ைலெய ேபா லி இ றா கிறேத" எ 45.

. ஒ ெச " எ ட கால தி தி அறிவ ) அவ கள ட ) எ ண றா ைகைய ேற ப அவ க வாேற நா . பற அவ க நா காவ 'அத ஒ (ைபய ெகா . . உ ைமயாள அைத ந பய . நப (ஸ அைடயாள பாக ம அறிவ . நா ) அவ க றினா க அறிவ ட கால தி கஅ (ரலி) அவ கள ட .45. அ . எ நப (ஸ ைச (அைத அவ ட வ டகால . அவ க . இ வ ெகா இ ேக டா .fg. 'ஒ அவ கள ட ெச ைறயாக. அ ேபா ைச வ தா ப றி அவ கள ட ெச . நப (ஸ " எ ட கால தி அ ேபா அ . .fz. நப (ஸ (உைற)ைய 45. அ தியாய ராமவாசி ஒ வ தா வ வ ள பண தி அறி ைஸ ெச இ . பற ேத . 'ஒ வ க ெட ஒ பைட க ப ட ெபா ட கால தி (அைடயாள ) ெத வ வ .nlLf. அத ைலெய 3. ghfk. அ ேபா அவ க ப றி அறிவ அறிவ 'ஒ ேத . றினா க ெச . அைத அவ ட 2438 ) அவ கள ட ) அவ க வ ட கால தி க அைத காலி (ரலி) அறிவ வ ேத .. அ ேபா ப றி அறிவ ெச ேக ேட அைத ேற ப ப றி ட கால தி றினா க .l nghUs. 3 ெச ேற .gl.) இ அறிவ க ைலெய ]`P`{y. ைபைய தி ெகா " எ றினா க தா . G`hup . ஒ வ ேத " எ . அைத . 'ஒ வாேற. நா ெச ெச வ வ உைப இ றினா க யவ றா ைள ெச . அத எவேர அைத ப றி ைப .

.fg.) . கள தயாரானா . அ ந . (பா ]`P`{y. 'ந யா . 'ஆ .45. தா .gl. அவன ட . அவ கற க ஆ . எ (ரலி) அறிவ நட சேகாதர ) அவ க ? அத ெச நப (ஸ . அவன ட . (அ ல த .nlLf. 'அ ய ' எ . அவ . அைத அத றினா க ேக டத ஓநா ண ேக தாக கிற " எ ப றி . ைடய பண யா கற ட வழி க 2439 " எ அ த மன தைர அைடயாள நா ய றினா க 45. பற . அவ ேட கிைடேய அ உ தரவ தினா பவ ஒ வைன ெகா தா ெபயைர றினா . எ ேன ஆ ெகா ெசா ெகா ேக ேட ெகா .fz. 3 ெசலவழி ெகா " எ றினா க தவறி வ த ஒ டக ைத நிற மாறிவ ைப அத தண ட எஜமா . இைத எ . 'உ " எ . அ தியாய ப ெச க ேட நா .) மர திலி ன ெதாட நிைல வ ) அவ கள ட வழி தவறி வ த ஆ ைட உன ய உ இைற பாக அ நா த (ஸ ல 3. அ அத . ghfk.l nghUs. அவ பா இ (பா ஒ ைற ெகா ேத ஆ கைள ஓ த கிறதா?' எ ப கிற . G`hup நா . அ ) அவ கள ட நப யவ கள (இைல தைழகைள ) தி வைர அைதவ ெகா நப (ஸ ேக . அவ ேக டா . 'உன ள ெகா அைட ப றி அத உ கிற ள . நா கள ட பதிலள ஆ தா . இ ப ) அவ ெதாைடக வ லி அவ ேம கிற ேட .

jYk. 'இ ப அ னா க . G`hup க தி வா க அ த . (அ (ஒ பா திர ைத எ ேன தி ப " எ சிறிதள வைர அத ப ைம ப உத கா . அ ேபா . நா ) அவ க ஊ றி அத பா திர தி பற நப (ஸ றிேன பாக தி அபக இைற இைறந ப தி ேபா ெச 46. த ைகயாள க நரக தி ) ைககைள காக ஒ தியைட 3. ghfk. . 3 பற நா . 'இைற த வாேற. ஆ க டைளய ெகா ப ம ைய (அதி ேட . நா அநதிக தினா வாைய ஒ ) அ தி க டைளய அவ நப (ஸ ப ைடய இ த ேபா 2440 ) அவ க றினா க நரக திலி ள ஒ ) அவ க " த ப வ பால தி த ேபா நி ெசா த ப கிைடேய நட த அநதிக ]`P`{y.mePjpfSk. ெசா அத த ண அ பாைல (பா ஊ றிேன அவ கேள! அ வைர (அைத) அவ க ) பா . அ தியாய ' எ உலகி ப ) அவ கள ட . அவ வத காக) உத (ரலி) ஒ ப ைகைய ம ெறா ைக ம ைககைள ைம ப கற தா .) ப ற ண யா ள தி ேபாக உத க தினா க " எ .46. அதி . பற . mgfupj. எ த (ஸ இைடய (வா ேட ( . பற ம அ .

ஸய ஸஃ வா வ ந மதி வழ அவ க என அ பாக வ கள லி ) இரகசிய ேப ?' எ த ப க வ வா ெந . அவ கள கி த டமி ன பாவ தா . ghfk. (ரலி) அறிவ இ இ லா க ப த இ ெகா அ த ைமயாகி வ ச தியமாக! அவ க கி 3. (இ ப ப அ ]`P`{y. ைழய ைகய ள த ல ைத வ ட எள தாக அைடயாள 46. அ தியாய நா கண கி . '(ம எ லாஹுதஆலா த திைரைய ேபா ெச த இ ன ெசவ ஃமிைன அவைன மைற உன நிைனவ வா தா . 2441 அ தேபா 'ஆ . அவ றி) . எ . 3 பால திேலேய ஒ அவ க பாவ அவ க அ ைவ தி உலகி ெகா பவ வா க ெகா ம அ ெகா ஹ மதி ெசா வா க ேபா உய ைர க தி . G`hup ப றி ேக டத க ெச இ . அத பாவமாக எ . க உம (ரலி) அவ க அவ ைடய அ யா க வ ஒ மாஸின(ர ட வ .mePjpfSk. ைகைய ைம நாள மிைடேய நைடெப உம (ரலி).46. 'அ இைறவா!' எ ) அறிவ . அவ ம அவைன ேநா கி. mgfupj.jYk. இ ெசா த உ திய க தி . எ வசி ப ட ைத. பற கிறதா?' எ ஒ தப லா ற க . 'ந ேக பா ெவா ெச .

mePjpfSk. த . ஒ . த ஈ ப கிற ஈ ப கிறா அ லா ' எ நப (ஸ க பதிேவ ேநா கி ைய ம ) அவ க இைறவன ற சேகாதரன . நயவ றினா க ேதைவைய நிைற ம நா ைடய ந ெசய ம வா ப றி . அவைன (ப ற ெச ஒ ப கள வதி அ ெச ப ) ைகவ வதி லா ப ைத ந ஒ தி ன கள சக கைள ெபா . அ ேபா . 'இவ ைறெய ைவ தி ைர தவ க உ பாவ இ ேதா இைறவ ' எ ெகா ைன லா ைகயாள . ஒ ஆவா அநதி . mgfupj. அ தியாய ' எ இைற ஒ லி 46. நிராக . 'இவ க கைள . 'நா கிறவைரவ ப ைத ந ]`P`{y. இ வா க " எ ெகா ைக! இ தைகய அ கிரம கார கள ' எ கிேற ேத தா .jYk. எ ச ஒ ஒழி ேதா ' எ .46. ghfk. G`hup கிறா . லிமி வட ெச ைன 2442 ம ெறா மா டா ள த உலகி உன அவ இைறவ ) அவ க அநதிய ைழ க லா பாள கைள றினா க த (ஸ மா டா . எ . அ த பற அவ ைற ம . 3 அவ (தா இைறந ப ெச ெகா ேபா ெத யாம வ த) எ கிேற அவன ட மைற சா சியாள க சாப வா க ப ேக டா பாக 3. அவ ஆளா ேதைவைய நிைற லிமி ைம நாள " சேகாதர .

mgfupj. ெச . 2444 ) அவ க அ கிரம ப அ தா . ந அவ . அ தியாய சேகாதர நிைலய 46. நிைலய ' எ அ கிரம இைற மாலி (ரலி) அறிவ த (ஸ ளான ) அவ க தா . G`hup (இ நா க ைடய ைககைள ேவ. 'உ சேகாதர அ கிரம காரனாக இ ளானவனாக இ . அ கிரம உத இ 46. அ தியாய அன (ரலி) அறிவ " எ றினா க ளானவ ெச லா ேவா ?' எ (அ கிரம உதவ )" எ தா .46. ]`P`{y. நப (ஸ யவ டாம அவ ) அவ க ெகா .jYk. 3 லிமி மைற கி என அ பாக உ ைறகைள மைற கிற லா இ 3. எ ைற) நப (ஸ நிைலய எ ப ைம நாள 2443 அ கிரம காரனாக இ பாக ெச உம (ரலி) அறிவ அவ றினா க (ஒ ைறகைள ம றன. ghfk. எ ந உதவ ெச " என அன 3.mePjpfSk. 'அவ வா . 'இைற நா க நிைலய த உத றினா க த ) உதவ அவ கேள! ேவா . அ கிரம கார ேக டன . ம க .

அைழ ைப ஏ ெகா வ ]`P`{y. 3 பாக 3. ட ) இைவ தா . mgfupj. 'ய ஹ க வ லி லா . சலா ( 5. . கைள கைள ெச த ப தா க எ க க டைளய . ெச அவ . ghfk.mePjpfSk. கம ) பதி ளானவ காக அைழ பவ ைர ப உத வ .jYk. அ கிரம தி 6. ேநாயாள கைள நல 3. வ ெசய தா . G`hup . ஜனாஸாைவ ப மியவ எ ) ெசா னா எ ப ரா தி ப 4. 2445 வ சா ப ெதாட .46. லா ைண க ' வானாக!) . எ ஆஸி (ரலி) அறிவ ) அவ க ஏ ெசய கள லி ஏ ெசய க ஏ எ 2. லா ' ('அ லா ேக எ ' (அ லா உம க . 'அ ஹ . அைவ (ெச ப டா க க டைளய . 1. அ தியாய பராஉ வ நப (ஸ 46.

ghfk. அத ) நப (ஸ ேகா 3.jYk. 2447 ) அவ க பல இ களாக றினா க " கா சி த . mgfupj. ]`P`{y. G`hup கைள ) ஒ . 3 7. எ த (ஸ ைம நாள ) அவ க ப தா க ைகவ ர . அ தியாய அநதி. ேபா என அ 46.46.mePjpfSk. ச திய பாக ெச இைற இைறந ப (இ ப ' எ த (ஸ ேபா கிற ேறாெடா ) அவ க ஒ றவ க வ றினா க ெகா வ ஆவ . எ ைகயாள க க டட ைத வ பாக ச திய ைத நிைறேவ ற உத 3. 2446 கா ஸா(ரலி) அறிவ இைற வ ( " ைண நி ஒ ப தி ம ெறா த கள வ ஷய தி ப தி . தா . அ தியாய ' எ ஒ தவ 46. ம .

ெசா காண படாம ேற ம ன கா கேளா) பய ) வ வத ]`P`{y. த னா (ம ன . அத நப (ஸ ) அவ க சேகாதர களா உ .mePjpfSk. அவ ப ப ரா லா இைறவன ட தைன இைடேய ஆ (ரலி) யம நா . ேவ ப கார அத தனாேரா. த (உ ைறய க ைல" எ 46. எ உ க அநதிைய பவைத எ த (ஆ பாக திைர ஒ ேபா இ றி இ வ . தி ஹேமா (ெபா கா கேளா ெவ வா க ற) வ ஷய திேலா. எ த (ஸ . 2449 அவ அவன டமி லாத நிைல (ஏ ப ஆளானவ ேகடாக அ ) அவ க றினா க றினா க ம " ைடய மான திேலா. அ தியாய இ அ பா உம (ரலி) அறிவ 46. சாப தி ப றி) அ நராக) அ ' எ 2448 (ரலி) அறிவ அநதிய ைழ க ப டவ தா . இைழ த அநதி (ஏ மாய அநதி . 3 என அ லா இ பாக 3.jYk.46. ஏெனன ப ைவ தேபா 3. mgfupj. G`hup ) ெபற . ைம நா இ ள (பண . அ தியாய இைற தா . ghfk.

3 ெபற . 2450 உ ைமகள ஆன லாம ைவ க ப ) எ ற கண தம கிைடேய சமாதான ெச ைலெய கண கிலி ஸுைப (ர ேறா. அ தியாய எ தி வர ஹுைரரா(ரலி) அறிவ உ வா இ ) அவ ட அவ டமி கண கி எ க ைம நாள அள ளானவ ந ெசய ஒ . (த ந ெசய எ . வ ெச ெகா எ பர வதி நட ப ) வ ட ேவ ெகா ேறா அ சினா பர வ ள மா டா கணவ ெகா தவேற இ 04:128 ஆ ) வசன ைத ைல" எ மைனவ ) கிற ப றி ஆய ஷா(ரலி) (தா ப திய) உறைவ நா மைனவ ய ட மைனவ ைய ெச தா . G`hup அதிகமாக வ ேவெறா அவ .46. ghfk.) (ஏெனன அவ (அநதி க தய ெசய ம த ப என அ பாக இ (அவ வ ெப த இ 46.jYk. 3.mePjpfSk. அநதிய ைழ தவ ட ேதாழ க ப மாய (அநதி ளானவ அநதிய ைழ தவ ) ம வ ) அறிவ த னட ந ல ைறய வா சிலவ ைற ஆ த தா . 'ஒ மைனவ ய ட த றா அவ ஏ இ ெகா ள ப ) வ . ம ைடய அநதிய (எவ ைடய நாள எ வ கிற நிைலய ]`P`{y. mgfupj. எ வ கணவ ைன ) (த ேபா (தி .

46. அ தியாய பான வ (பா இட சி (என " எ ) ெகா ப க வர ப ட வய அ தி . நப (ஸ (வய டா க ஸஅ (ரலி) அறிவ அவ கள ) வ ஷய தி றினா . '(இ த பான ைத) இவ கள ட க ந என வ . எ வல ப க தன .jYk. அ த ஒ ) அவ க சி ெகா வ கர தி பாக 3. 'மா ேட 46.mePjpfSk. அ த க மா ேட அ சி வ இ த இைறவசன தா . 2452 ' எ இைற த (ஸ ) அவ க பற நில தி ஒ திைய அபக ப ) உ ைம வ ட . mgfupj. G`hup ைமய ) . ஒ சி கள டமி (நா தா 2451 தவ கள ட ) ெகா அவ கேள! த வ 46. அ ேபா றி ப 3. அ தியாய ஸ நா ' எ றினா க தவ ஏ " நில கைள (ம ]`P`{y. எ ெகா . 3 மைனவ 'எ (தா ப திய உ ைமக ம ன கிேற அ ள ப ட பாக வ " எ இ இைற த (ஸ இ தி ேக டா க ) அவ கள ட . எனேவ. இைறவ மதி த . ghfk. இைற அ த பான ைத ைவ தா க த . அ ேபா தவ க வாயா?' எ மதாைணயாக! இைற கிைட க ய) எ ப த ைக எவ றினா .

2454 றினா க ப றிேன ெகா க வட ப 46.mePjpfSk. அவ க இ ெசா னா க வைத ) தவ அ ல ஏ நில றினா க அள க நில ைத மாைலயாக . mgfupj. அ தியாய ச ப தமான தகரா மிக ) அவ க கிறவ க " எ . ஏெனன ) க 2453 இைடேய ஒ அநியாயமாக அபக (ம தா .jYk. நப (ஸ நப (ஸ ஒ ம ) அவ க நில திலி ைம நாள ெகா ெதா 3. தா . அ தியாய 46.46. . திைய தன கீ ேழ அ உ ைமய தி ேபா றி எ வ ]`P`{y. ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ஸலமாேவ! (ப ற க வா . 3 க தி மாைலயாக என ஸய பாக அ இ க ெதா ைஸ (ரலி) அறிவ 3. அைத நா ெகா க வட ப . சில . ghfk. டவ . 'ஓ தி . எ ஒ ஏ நில ) நில ைத (எ . G`hup வா ெகா . எ ஸலமா(ரலி) அறிவ என ேவ வ த அ ைமய பாக .

jYk. எ இரா வாசிக ய தா .mePjpfSk. எனேவ. 46. இ வ தா க பாக 2455 ஸூைஹ (ர ெகா ேப 46. மதனாவ கைள தவ ர" எ ைவ தி ) அறிவ சில . நா வ இைற சி கைட ஷுஐ (ரலி). றைழ க ப ட அ கான உணைவ ச உ . ghfk. உ அ ச கைள ேபா . (அைத நா 3. அவ ட அ . எ க க கட அ இ ஸுைப (ரலி) எ . அ தியாய தா . வ தயா இ ெச சா ேதாழ ஒ தா . 3 இைதஇ பாக உம (ரலி) அறிவ 3. 'இைற தைட ெச ப இ இர கள ேப (அ ப மதி ெப றாேல 2456 தா . அ தியாய ஜபலா இ நா த க உம (ரலி) எ பழ கைள ஒ ேச உ ட வா க றாக ேச உ பைத ) அ த மன த வா க ம 'அ ஷுஐ ' எ த ஊழிய ஒ பழ தா க சேகாத ட த .46. G`hup ) அவ கைள ஐ ச . 'என ஐ தாவதாக நப (ஸ ]`P`{y. எ (ரலி) அறிவ ேப அம ெச ண வ ேதா . mgfupj. அ ேபா த கைள .

எனேவ. அவ க அைடயாள(மாக வா ட) ைத 2458 தா . ghfk.46.mePjpfSk. அவ கைள அவ க றினா க மன த கள ேலேய மிக தா ) அவ கள தா க கல ேக டா க )" எ என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக தி அைழ க படாத ஒ (இ த வ த (ஸ நப (ஸ பா ஷுஐ (ரலி) அவ கள ட ). எ க தி 2457 ) அவ க ஸலமா(ரலி) அறிவ ெகா தி .jYk. 'இவ கிற களா?' எ மதியள (எ ேபா . றினா க " ) ச சர ெச ெவ ெகா ட ேச தா . அ தியாய ட 46. ]`P`{y. அ தியாய இைற லா வட பா உ ) அவ க தி பதி 3. 46. இவ ' எ அ றினா . எனேவ. எ வ எ ள) ந அவ க . கைள ப ெதாட க 'ஆ யவ க பவேனயாவா தா . . நப (ஸ வ (அ டா . mgfupj. அத . G`hup ைமயாக . 3 அைழ க பசிய " எ வ அைழ தா க வ தி தவ க நப (ஸ ) அவ க வ அ (அ பாக வ ட மதியள கிேற 3.

மி கவராக இ தி. அவ அைத (எ . அ தியாய ெபா கிறா க சாதகமாக கிேறேனா (அவ ளாம வாச . அவ தா ) அைத எ 3. உ கலா . .46. த றா க பவ க வ ய . G`hup .mePjpfSk. வா அவன ட சக தி க " ளனேவா அவ ண ண ெச வ ைமைய றினா க ) அவ க அவமதி பா . ேபசி ளா . ghfk. 3 இைற த (ஸ ெகா எ னட சா க ) அவ க தைத வழ கா . நா அவ லிமி த பள (வ ெகா பாக )வ ' எ இைற நா ண அ த நா வா கள த க கள தா வழ கா னா மா உ ஒ (யதா ப மன தேன. அவ கள ட உ ைமைய எ ப னா அைதவ அைறய ெசவ ஒ ெச சகனாவா ெகா ண இைவதா :) அவ . 'நா 2459 வைர நயவ . ஒ ப த நயவ தா தா அவன ட ேப ேமாச .jYk. . எவ எ ஒ த நிைல அறியாம ஒ ல ஒ ம றவைர வ ட வா ேவனாய . mgfupj. அ றினா க ேடயா ) நா . எ கள நரக ெந ) அ க ெச உ பள ெகா வட த (ஸ . ]`P`{y. அ இ ேபா ெச ல அவ பதாக ெபா வா ேப வா . (அ த நா ள ேக (சில ) ச சரவ ஒ வ ப " எ எவன ட தி ண வ ெகா 46.

mgfupj. அ தியாய அ நப (ஸ க எ க எ க அவ கேள! பண திலி உணவள பதா ) அவ க . 'தா . 'நியாயமான உணவள பதா உ . அ தியாய ப (எ ம அளவ ம க (ஆனா றி இ 3. 'இைற ழ ைத ேக டத ைல" எ வ மியாக இ க பண ைத எ ஆமி (ரலி) அறிவ கிற க க ) எ டா?' எ கணவன ) அவ கள ட மிக எ உ எ உ பா இ நா ஃ யா ஏ (உ ற பாக தா . எ .) அவ க தா 46. அத ]`P`{y.mePjpfSk. அவ ) அவ க பதிலள தா . நப (ஸ கணவ ) அ (அவ (ரலி) அறிவ 46. ghfk. என நப (ஸ . எ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஹி அ க வ கிற க க எ கைள ஒ க டைளைய ஏ பசார ?' எ ெச ச க திட ) அ ய ம ெச கிறா க ேக ேடா .jYk. ெத யாம ற தா . ) அவ கள ட . 3 என அ பாக லா இ 3.46. நா . G`hup கிேறா . 2460 உ பா(ரலி). அ ) எ . 2461 (த ன க க நப (ஸ தா க த கிறா .

அ தியாய வா ப க பாக அ வ த (ஸ கார பதி பைத டா க அைழ ேத 3. எ ைலெய றா அவ கள டமி ெகா க " எ எ க இ . அ சா க ப ப சாய தா க ட சாய தா ( ல தா ேறா . அ . ஹு ) அவ க க ேவ . 'எ சா கள ட . 'ஒ மர க ைட (அ த ேதைவயான அைத ஏ 2462 ) அவ கைள மரண ) சாவ மா யவ தின க ய ப டா களாகேவ) எ 46. நா க அ க அ ெச தேபா ப (ரலி) அவ கைள. 3 அவ க . நா 2463 அ . ஒ சாய வ . த அஃர (ர (வ ) அறிவ ) வ உ திர . . அ தியாய இைற ெச 46. 'ந க வசதிகைள உ ெகா க ஒ . பர றினா க தா . G`hup ெசா அ ைட ற எைத லிவ ) . . அவ க வ தன த தா க பாக 3.mePjpfSk. க ட .46. த ேபா எ ]`P`{y. mgfupj. எ வ " எ ர ெச ெச தா .jYk. ghfk. நப (ஸ சாவ ய ெச தர ஏ பா அ ப உ ைமைய (ந உம (ரலி) அறிவ லா க திட ெச பதி அ ச க ல டா " எ வ .

அ கள ம ள ப ட ேத ).mePjpfSk. 'ெவள ேய ெச ஓ ய எ எ ஹா(ரலி) வ ெபா ய ப ெச கிேறேன! அ தா . எ ெகா ச ம க பழ ம வ ெகா ட இ த க டைளைய ) மதாைணயாக! நா ேடய ெச " எ தா உ தி அ ேப இ த " எ ப த க ேட வய கிறா கேள! (அவ கள . ( ன ) ஆ 05:93) . '(ம கேள!) ம நிைல எ ைக ெகா டைவ ப றி அவ கள ட க டைளய இைத ஊ றிவ ) ஊ றி வ பவனாக இ ைள)ேய அவ க ள ப ட பவைர அைழ அறிவ சில . நா அவ க கைள இைத (நப யவ கள பா . அ த வ தன .46. பாக ெச ? உ பவ களாக நா . ம கள அ ேபா எைத லி லா 2464 ன ட . 'இைறந ப ஆ வசன அ டா க " எ . 3 ஹுைரரா(ரலி). நா . மதனா நக ெத நிைலய இ ந ெசய றமி ன?)" எ க . G`hup கள ஹா(ரலி) ெவள ேய அ பல ேப ேக டா க கிறவ க ைல" (தி ) தைட . 'எ ற கண ன இ நப வா ைக வா க ெதாட 3. ghfk. த (ஸ றினா க த . ]`P`{y. இைற .jYk. mgfupj. அ தியாய அன (ரலி) அறிவ நா அ கள ேப (ம ைவ தைட ெச எ த ெசா 46. 'ம ப மா ச மர க இைறவசன அைத (சாைலய ல ப ம ைவ (ேப அறிவ வ .

எ எ ப ]`P`{y. அ வ இ க ேச சிறி டன.$l. அ தியாய ஜாப இ இைற அ த அ தி த (ஸ உ தரவ ைபக ேத எ . (பைடய ன ) த) க டா க (ரலி) அறிவ அ த (பயண) உண (ைகவசமி 2483 ) அவ க . ghfk. 3 ேச த பாக 3. இர உைபதா(ரலி) அவ ைற வ தா க ) ஒ ெவா ெகா பழ ப பைடய . G`hup த அறிவ ேபா ?' எ பாள .இைத ஜாப (ரலி) ெசா வ க த ச ெவா அைவ கட கைரைய ேநா கி ஒ உைபதா இ சாத (நிைறய) ேப தா . NrUjy. பாதி வழிய ேலேய எ ேபா நா ேபா ஜ ரா வாேற அைவ அைன .47. அ சிறிதாக க க ைகய னேபா . இ ேப திய ச . 'ஒ ேப ேக ச திர ஒ ப திர ட ப டன.. அவ க வனாய இ லா பைடய ன ஆ கினா க ஒ 47. (ர . நா ஒ ெகா (ஆ ப னா க தளபதியாக தன . அவ கள உைபதா(ரலி) அ த அைன ைத பழ வ த ைகஸா ேப பைடைய அ (ரலி) அவ கைள ற ப ேடா . இைத )..Lr. நா க ஒ . . எ தன. அ த பழ தா கிைட இ க வ ட .

3 ேக டத உண ஜாப (ரலி). எ அ கைள மதி ைப நா க கல தி த ெசயலாக சிறிய . ப ற உ திரவ ெதாடவ டா க . அவ ைற அ 3. ஒ டக ைத வாேற ஓ கள கீ ேழ ெச ற . அ தியாய ஸலமா(ரலி) அறிவ .. அைவ இர ெச . அ ) வ லா எ க ைடய) வ லா ப . G`hup உம (ரலி). ghfk. 'அ ேதா " எ பற நா க மைல ேபா கட பைட பதிென எ கள லி அத . (வழிய ெத வ ேபா ) அவ கள ட வ . ைல. 'உ க . ம க தா க . ( சி பத காக ) ) அவ க ) அவ கைள உம (ரலி) ச தி க. நப (ஸ கைள அ மதியள க அ அவ க அ தா க அவ க (நட த வ ஷய ைத) த மதி ேக டா க . ேச கல வைக) ம இர டா க ேபான ப தா க வைர வ ற (திமி அ த உ திரவ த பதிலள ) ம கள பயண உண . அ கிைட த வாேற. அ வ ஒ உ தா . நப (ஸ . எனேவ. அதிலி (எ உைபதா(ரலி) அத ந மிய ைவ ந ட ப டன. 2484 தா . NrUjy.Lr.47. அத ]`P`{y. பற திமி 47.$l. அ கீ ேழ ஓ ெச ல ப ட ஆனா பாக நா க (அ த . (ஹவாஸி ேபா ப ச தி ளானா க த க ஒ டக ட வ லா எ ேபா அத ேடா .

47. G`hup இைற த யவ எ .Lr. 2485 ]`P`{y. . உடேன இைற . த க அ பாக க லா லா வ அதி ைவ கிேற க த (ஸ வட ேவ கைள ெகா 3. ghfk. எ ட பற எ ப சிய உண ) அவ க ப (உணவ இ ) அவ க . இைற பா திர இர அைனவ சா சி அ எ ெகா . அ ைககைள உணைவ ந ெச )வ சியைத . ம க ைக ) ெப றா க . NrUjy. . ம க டா க ப (உ றினா க சிய உணைவ ைவ க ப ட ட பற ) அவ கள ட ேக டா க பயண உணவ ெச எ )வ நப (ஸ ஒ டக ைத அ வா வா க த (உ . 'வண க தி நா . 'ம க ய ப ேதா தி . அ தியாய ெப ற ப ற 47. ம க வ த க வ வ யலாக) அதி பர க ைத . 3 ஒ டக கைள அ ேக டா க த கள க ?' எ க " எ ைவ வ அள பற த . பற ம கைள அைழ தா க த கள ) அவ க ைல எ ப . வ நப (ஸ உய அவ கள ைடேய அறிவ கைள ( ப ரா ?' எ அவ கேள! ம க எ ப ெச வத காக ஒ வா வ க த த (ஸ வ னா க உய அவ க வாேற அறிவ வ றா க எ ப .$l. 'இைற ெகா ேபா த தவ ர ேவெறவ " எ க .

G`hup ) உண ேச (இ ) ேசக ப . அ தியாய அன (ரலி) அறிவ றினா க ைகய மதனாவ த பா திர ைத கள ட க மைறவத ைன ேச " ள பயண உண மைனவ ம கள சி) இ சமமாக த அ (ரலி) அறிவ 47. நா (இ ணய கிைடேய அைத அவ கைள தா .Lr. . . 3 ராஃப உ இ நா அ நா க நப (ஸ (அத இைற அ ப வ ைற டா ேபா . 2487 தா . ஒ டக ைத 2486 ) அவ க ேபா அ வ தவ க பைத ஒ க . கி தவ . எ ய ேபா . NrUjy. அவ க ஸா அ பாக 3. ஒ வா க என அ அஸ களாக 47. ப த (எ ெகா எ .$l. ெதா ப ைக ெதா ேபாட ப ) சைம க ப ட இைற சிைய உ 3.47. அ க பாக அ கத (ரலி) அறிவ வ ேபா ல டா . எ த (ஸ ல தின ைற ெகா ப ட தா . அ தியாய ' எ பற ) அவ க ேபா . ghfk. ]`P`{y.

பா திர அவ க ட எ வ ெதாைகைய கத (ரலி) அறிவ கைள அ ஆ ஸகா றி ப நப (ஸ . எ . ட கைள (அ . அ ேதா . 3 இைற த (ஸ என ஒ அ ப வ . தாேன ெச 3. ப ற ப கி க ப டாள ய ெச கிய ெப றா க . த ெபா ஸகா ைத ப ேச க பசி எ இ த தா க 47. ம க வாராய கண கி கள . ப ஓ ஒ டக மிர (அவ கள ட அக படாம ]`P`{y. அ ேபா டன . ம க டா க ெவள ேய ெகா ட ப கைள ஓ ட கிைட த ெச ) அவ க (அவ ைற ப ட வ த டன. ghfk. ம க சில ஒ டக ப கைள வ ைசய வத பாகேவ) ெதாட கி)வ கைள கவ (அவ றிலி .Lr. நப (ஸ ப ைவ கி டா க .47. G`hup ) ) . அவசர ப (இ த வ ஷய ம றவ திவ ) ஸதகாைவ டாக உ 2488 ேபா ெப றா க க டைளய ஓ வ டா க ) அவ க . அ தியாய ராஃப உ இ ஆ கள வா " எ பாக கடைமயா கிய (ஸகா ேபா சமமான ஸகா ெகா நா ) அவ க (ரலி) எ ப . அவ ஹுைலஃபாவ . 'இ . நப (ஸ ஒ டக தி . அ ைடய ெபா ப றி ள ெபா தா .$l. NrUjy. அவ க . அவ ைற அவ க சமமாக ைவ தா க ேத த கள லி ம கள ) பா திர வாேற அைவ கவ அைத கள அைத அவ டமி ) ஏ றி (சைம க ெத ய வ த )வ .

அைத . 3 அவ கைள எ ண றிைவ தா ஓ நி திவ க கட சில உ கைள பைடய ைகய டா . நக றினா க ம . 'கா கிேறா . ம கள ட (நப ) அவ க ேபா நி வா கைள இ எ ட வ அ ைப எறி தா . (ப ராண ற ப கிேற க ) (இ த ). நா லா உ கேளா அப சீ ன ய கள ( வ க 47. ப ேலா ) க திகளா " . அ தியாய க . அவ க ப ச தி க ப டைத . பற த நப (ஸ ப நா கள ட ) நா உ க பய வா க அ இ கலாமா?' எ 'இர த ைத ஓட ெச அ க ப ேபா அைத உ எ எ பாக பா ஏ . G`hup ேமா .47. 3. அத த தா கட பைகவ கைள (ச தி க ேந க ேக ேட நக க வாேற ெச . ஒ காதைவ இ (அ ெபறி ெச இ தவ ர. எ கி நப (ஸ க ப ெபய அ களா தா ெசா (எ திேயா ப ய கள 2489 ]`P`{y.Lr. ghfk. அத லாத நிைலய ) த கள பவ ைற இ றினா க திவ அ க ப ராண கள )" எ கிற எ த ஆ ) அத க ப றி ('அ . எனேவ. இவ றி நாைள எ வ தன. அ ளன. ப களா டா ' எ மி ெச டா ) நா . நா ஒ டக ைத) அ ைற த அைத (ஓட வ டாம இ த ப திைரக ேதாழ ) அ த ஒ டக ைத லா கைள மறி க க . NrUjy. '(ஒ டக ைத அ ரான) அ களா காதைவ ைன ேசதமைட .$l.

. த பண ) இ ]`P`{y.$l. G`hup னட தா அ (அைத வ ைமய ெகா ) . எ ப ச ப ண ) ெகா . '(இர ) அவ க ர ஒ தைட ெச த . 3.Lr. ஏெனன இைற 2490 தா . அ தியாய அ ைமய (ச ைத வ ைல தன கைள பைத 47. NrUjy. எ ) அறிவ எ உ ச உ . ghfk. இ உம (ரலி) டாக ) ேச த சேகாதர " எ அ றினா க மதி . 3 இ உம (ரலி) அறிவ ஒ வ (ேதாழ க இர ேப ெச தா க பாக பழ க மதனாவ க எ கைள கைள ஒ ' எ ஓ ) த ேதாழ க ேசர எ உ அ மதி காத வைர.47. 2491 ) அவ க ய ப றினா க ைக வ ) ஒ த வ ைல (அளவ " தைல ெச பவ . அ ேபா . அ தியாய ஜபலா(ர நா ட தா . பைத நப (ஸ ) அவ க தைட ேப கட ணாத க இ ச தேபா பழ ெச 3. நப (ஸ உ த (ஸ எ கைள (உ வா க . இ ஸுைப (ரலி) வ தா க வ தா க . த தாேல தவ ர ேச பாக ேபா 47.

'இ 3. அவ . (அவைன) ஒ த (அ ைமய மதி ப ட ப க லா அ என த (ஸ வ வ ைம ெசா ம தா . ' எ இ அவ த திரவா ல ெத யா நப (ஸ " எ வ இைத தைல ஆவா ' எ ) அவ கள கிறா க .Lr. அவ . 3 அ த அ ைமைய வ தைல ெச ைமயாக வ த அள உம (ரலி) அறிவ இ த அ நாஃப உ(ர ஹதஸி பாக ஒ அ ைமய அ த அ ைமய ம 47. அ தியாய ' எ த (ர தாேரா அ த அள வாசக தைல ெச ேம அ தா . உம (ரலி) அவ கள அறிவ ெச ம ெச வ ைமயாக இ ) வ ைலைய மதியள ெகா க பட ேவ ம தி ) சிரம ைத ஏ ப ]`P`{y. . இ த திரவானாவா எ த அள ேம அ தியா எ ைடயவராய தைல ெச ய வ ைம நாஃப உ(ரலி) அவ கள டமி ைலெயன ) அவ கள ப இைற (வசதி வ மாணவ ). அவ ட வ ைல. 2492 ) அவ க தன ள ப ) த ெச அவ ம றினா க ைக வ வ ைத " தைல ெச ெகா கடைமயா வ அ அவ யாத (உைழ ைப உைழ ச பாதி க அ கிறவ வ ைமைய .47. ghfk.$l. NrUjy. G`hup ைலெயன த டா . எ ைலெயன .

G`hup ேமேல தவ க ) ஓ ைடய யாமலி ெகா இ ) அவ கள ெகா த தள தி ெச ப ) வர) அவ க தள தி கி க பலி தள தி ெகா ய . நம அழி ெகா ேபசி ெகா தள தி உ ேபாவா க வா களாய ம ற) அைனவ என (த ஃமா இ றினா க க க ச க பலி ) 'நா ேம ) அவ க ண ண காக) ந ேமேல இ டா க ளவ க ெச கட ஏ ப ட ைடய ப வ வ டா வ . தா . 3 பாக 3. கீ . அவ க அவ ைற மறி றதா ேபா டா க தள தி ேதைவ ப டேபா பவ கைள நட பவ ேபா கி ேம சிரம " ப தாய ைத பத காக ) சீ சில (தம எ 2493 உவைம . அ ேபா . (அதனா இ பவ க கர ைத வா க . எ ேபா ' ள அவ கைள ) அைனவ ப .ஒ அவ கள இ 47. அ தியாய ' எ அ இைற த (ஸ வ (ச ட) வர லா நட பவ (த ேம இ க இட ப தவ க த தள தி இ தவ க ெகா ேவா .47.Lr. (அவ க ட .$l. ghfk. அவ க சில ). (ஓ ைடய ட வ டாம அவ க த ப (அைத த ப ப ைழ பஷ (ரலி) அறிவ (கீ ெதா தர ப யப (க பலி ப ைழ வா க ெச ெகா . NrUjy. ]`P`{y. (அத கீ ல ேவ பவ கைள .

. நட காம காம ஆவா - . NrUjy. த வ தி நிைலய லி ப லி ேபா ெச வ தா ேவா அைத அவ க . நா வ ள கமள எ ெப வத நதி ெச உய மண (ெபா ஆவா ெகா ேக ேட . அத த ம ெகா வ தி க ப ட ைடய ெச ப ள வ நதமாக நட க இயலா கைள இர " (தி ர ஆ ப வ த ெபா ற ம எ டாக. அவ கா பாள க யாம ப அவ அவ அவைள மண )க பமான ெப .47.Lr.அவ . G`hup கள அவ க க டைளய ட ப ட . 'அநாைத( எ இ 2494 அவ க ]`P`{y. அ தியாய உ வா இ நா 47. 3 பாக 3. எ ஸுைப (ரலி) அறிவ ந க அ சினா றாக.$l. ம ெகா க ப காம அவ கைள மிக வாய லாக) தைட ள ம ற ெப ப டாக இ ைர அவ க தவ ர கா பாள அழகா (இ த இைறவசன தி ெப . அவ கைள பமான ெப க ற ப ைடய ம ெகா ெகா எ ட அவ க ) வள கிற . கைள அவ க . ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட . ைடய கா பாள ம றவ க ெப வ மகேன! இ த (வசன தி ) ம ய அநாைத அவ க காக மண றி தா க சேகாத (வலய உ நா இைறவசன ைத வ தா . அ த ள) ெப வ ஷய தி ேபா கிறா . 04:03) எ மா ற ெப ள அவ க கைள கைள மண ெகா நதி அநாைத ெகா கவர ப ட ெகா பவ ெபா கிற . ghfk.

'அநாைத( ெப . திைய அவைள ைற தவ களாக இ ள அவ க ெச வ தி ]`P`{y.) எ த அநாைத நிைன ேவத தி இைறவசன ைத ந த அ க றன . (ெச வ தி ெகா ெப . பராம அழ பைத ப லா ெகா கா பாள வ ைலேயா அ த அநாைத ேத) உ எ றி பதா ) அ த (அநாைத) ெகா வதி ப அ நட க இயலா க க ள னா ( வ லா வ வகார தி க வழ . இ ேவத தி கைள . ேம க ." எ தி கள அவ வ ேபா ெச மண ஒ வ பாமலி ெச காரண தா த ந . NrUjy. ேம . 3 பற . அவ க கிறா . எவைர ந ெப (தி எ றிய ப அ சினா க .. ேம பதி க க ப றிய ஆ 04:127) வதி ப .. (நப ேய!) ந ள வ அ . ghfk. (இ த இைறவசன த ேக வழ ப உ வ வகார தி ( ப ெகா கைள ட உ . (அதாவ (உ ..47. 'ேம ைலேயா" எ இ கைள மண எ த அநாைத ைர க ப இைறவசன தி ைற தவளாக இ ெப க கிற ச ட ெப த ட த . 4:127 ள வ றி பதா கிறா : அவ கள ைலேயா. G`hup வ பாமலி அழ த .Lr. 'இ நதி உ க ெச வசன ைத அ ச ட கி க ப ட உ ைமைய ந கைள ேம ள ப ட ப ேகா லா கிறா மண ச ட அ ப நி ணய தி கள ட ேத) உ நிைன அ வரலாய ன . எனேவ அ றிய ெப 04:03) எவைர ப ஒ . 'ெப ைர க ப க லா ) ம க லா க எ ." எ கள அநாைத ேபா வ )க (தி கிற ட ஆ . அவ க )" எ க .$l..

NrUjy. 2496 (ரலி) அறிவ ெசா தி தவ ர உ நப (ஸ க ப டா ைக ஒ க ேவ க ப காள 47. எ காள க ]`P`{y. 2495 ைம. (அதி ள) ப ற ப ) அவ க ஷுஃ ஆ(வ த ள த ப காள க பள தா க உ ைம ப ைக ஒ வ வ க ஷுஃ ஆவ .Lr. அ தியாய ஜாப இ அ தி கிட படாத ஒ ைன தா உ ைம பாைதக லா ெவா வ ப ஒ வ வ எ ெவா றி ேபா .47. த ெசா உ ைம ப . . எ அவைர ' எ ப ைலக தா . அள . எ ைறய ேல தவ ர தைட வ தி க ப ட (ரலி) அறிவ ேக அவ வ தி தி 'நதியான அவ க ெசா தமான ெசா தி ப 'ப ெப ' எ தா . அ தியாய ஜாப இ (இ அ தி வ 47. 3 ஆைச ப டா கேளா அ த மண ெகா ளலாகா பாக 3. த ) 'ஷுஃ ஆ' ச ட ைத ேம நப (ஸ . பாைதக ) கிைடயா ப ) அவ க க ப டா . G`hup ைலக வ க ப ) கிைடயா .$l. . எ லா கைள காள ப கிட படாமலி தா க ஷுஃ ஆ(வ பாக 3. ghfk.

NrUjy. நா எ இ த வ யாபார ைத ட டாள ஒ ைறய வ தா க . நப (ஸ ைறய ' எ லா ெச அவ க . நில கைள எ . 2499 ைகப ய ேவ தா . ட ) ேக ேடா . அத ஆனா ெச பாக அ பதிலள 3. 'நா ) அறிவ ) அவ க வ யாபார ) தவைண அவ க 2497 லி (ர (ர றி எ (சிறி அப மி வ யாபார 47. அத இ றினா க தா க ) உட மா றியைத எ ெகா " என நாணயமா ைள (சிறி றி டாள யான ைஸ . அவ றிலி ]`P`{y.Lr.47.$l. G`hup . உட . . அ ேபா உம (ரலி) அறிவ இைற ட அவ க வ வ ேதா . அ தியாய ைலமா நா இ அ நா எ ஹா கள ட ேக ேட ேக ேடா . எ த க . அவ றி கிைட அவ க . ghfk. எ த (ஸ ) அவ க உைழ வ வசாய ெச ஒ அவ கள ட ப (இ வ ட மா றி தா க மா பதிலள பராஉ இ ஆஸி (ரலி) அ க (ரலி) அவ க ) அவ கள ட இ றி ெகா ப களாய அைத ர க . 'உட ெச ெபா கிேனா . 3 பாக 3. தவைண க க ைடய தா . அ தியாய இ 47. அ ேபா வா .

) ஓ ஆ . அ தியாய எ எ ப றி நப (ஸ வ வ 2500 ) அவ க ெகா . கைள தா . அத சில ஆ ஹிஷா (ரலி) அறிவ ைஸன (இ னட . 3 வ ைள சலி 'பாதி அவ க நிப தைனய பாக ( 3. எ லாமிய அர டா க தா . NrUjy. எ தி தா க .47. (அ 47. G`hup ) அவ கேள! க றிவ ) ப ரா " எ . ஹுைம (ரலி) (நா வ லா தி றினா . .$l. அ தியாய உ பா இ த (ஸ கி எ சிய ப ெகா பாக அ 47. றினா க 3. அ (பாதி இ ) ெகா ஆமி (ரலி) அறிவ இைற ப ய தைக அைழ ெச நட பத கான) உ ) அவ க . 'சி சி தி வனாய என காக (அ வள வனாய ேபா . எ தா க " எ லா இ தாயா எ ைன அ இவன ட லா தைலைய ப தடவ வாேற நா ப ) அவ கள ட நா நப (ஸ ெகா )' எ கி த வ ேதாழ கள ைடேய ேட றியேபா . ghfk. 'இைற த ப ரமாண வா ேற!" எ ேவ ]`P`{y.Lr. 'அைத ந பான . 2501 த ட ப ய .

ஏெனன ளா க வ வ . . ஸுைப (ரலி) அவ க உண வா க ) அறிவ வ அவ அவ கள தைல ெச வ அ இ மாய ம ப ]`P`{y. எ . . 3 ஸு எ ரா இ ைன எ ெச பா டனா உண அவ க 'எ மஅப (ர க ெபா இ ட அவ க உ பாக ' எ ஓ ெகா அ வா க காக அ வாேற. ஓ 3. ) " எ டாள யாகி வ ப ைவ பா க றினா க ைக வ வா க . G`hup . (அ ேபா ள ப ட ப மதி க பட ேவ . அ சில ேவைளகள கிைட அ தா . எ தன வ ைமைய ேவ ெகா அவ கைள இ ச தி பா க பா டனா ஒ டக த (ஸ அ ைமய க ப ஹிஷா (ரலி) கைடவதி டாள யாகி வ வள . அ தியாய இைற . அ த கான ெதாைக ய ப ட அ ைம . கடைமயா . ghfk. நப (ஸ . NrUjy.Lr.47. வ " தைல ெச கிறவ ட கான ெச தைல ெச ளவ க வ டேவ தி அவ கள வ ைல அள ைமயாக வ அவ க உம (ரலி) அ 2503 ) அவ க அ ைமய ப ரா .$l. வ ைம த திரமாக ெச ல . அைத (த ) வ அ ைமய இ வ யாபார தி க ஈடான ேவேறா அ லா ைள வா . அ ேபா க அ ப ேய (லாபமாக) அவ அ 47.

47. (நாள )ட . எ த (ஸ அ ைமய தா . ghfk. 47. வத காக வ ைமய ம . (ரலி) அவ க ேதாழ க அவ க இ ரா அறிவ ஹ ஜி நா தா க காவ (ைடய ஹ ஜுைடய நி அண ய தவ களாக வ தா க ]`P`{y. NrUjy. நா க ) . எ அவ கள " தைல ெச வ ைம ஹுைரரா(ரலி) அறிவ 3. அ தியாய ' எ ஓ ெச இைற வ இ மாய ைலெயன ற அ வ ைம உைழ க ள ப அ ஜாப (ரலி) அவ க நப (ஸ ைக வ ச பாதி க அ ம த ) அவ க காைலய (உ ரா) எ 2505 இ அ பா ஹ ஜு காக ம கல வ வ டாம வ மாக வ ப ைக கிறவ ட தைல ெச வ மதி க பட ேவ டா ேபாதிய ய பட ேவ வ ெகா . அ . G`hup .Lr.$l. தா . (வ 2504 ) அவ க தன இ (தா 47. 3 என இ பாக உம (ரலி) அறிவ 3. அ தியாய றினா க தைலயாகாத மதி யாத) சிரம ைத என அ பாக .

Lr. இைத ளலா ஜாப (ரலி).$l. அதி பவ க மினா ஜாப (ரலி) த தினா க அண அப ரபா ெசா க ரா ப றி அவ க அதா இ ப ந ெசய இ மைனவ மா கள ட வாேற நா . (மைனவ ெச .47. . எ ைக எ மாலி க இ ம . G`hup ப கிற பலி ப ராண ைய லாம இ தி தா (ஹலாலா ) ர காக இ ச . NrUjy. நப (ஸ இ ப அறி தி றினா க . அைத உடன யாக) நா அ ேபா க க ப ]`P`{y. உடேன. ghfk. எ உற வதா? எ எ மாத தி க மா ேட க ட (ர சில ." எ ஜுஃஷு (ரலி) எ ய ) ெச ய ) இ த ெகா றினா : ப ற எ இ ளலாய ன .". ம கள ைடேய இ த வ ஷய ைசைக ெச அதிகமாக அ வாய லாக) அறி த ('ஹ ெகா தைத உ ராவாக ஆ கி வய ெச ைகயா (ஹ ஜு ச ட )ைத ெச ெகா ) அவ க .. ம க ய நி நா வ (உ ரா ம ேப . இைறவ ேய நா வ தி நா ேதா . 'இைற ேபசி க. அ பரவ வ ட அறிவ பாள இன உ இ ெச நிக வ தி நப (ஸ என ெச தி எ வ வகார தி . ட 'இ ப ெய அ ததி ) நா உ ரா ெச வ அவ கேள! இ த ) அவ க உைர ேப கிறா க எ அவ கைள வ ட அதிக ஆேவ பா (இைறயறிவ ய அ ேக ட . 'எ (வ ய லா ட ெகா . பவ மதி எ ' எ ட பலி ப ராண இ ராமிலி ) ேக டா க ேக டா க லா ப ேபனாய க ய ப ட வா மதாைணயாக! நா . 3 வ ேச தேபா நா ெகா ப எ உ தரவ டா க .

(இ இ வ எத காக இ றத ேக (ஹ ஜு ரா அல(ரலி) ெசா 3. எ . திஹாமாவ வ ரா ப 2507 கத (ரலி) அறிவ நப (ஸ ரா வ . ghfk. அ தியாய ராஃப உ இ (ரலி) ஆகிய இ நா அல(ரலி) அவ கைள அவ கள நா மாக : ) அவ க கிறா . ஜாப (ரலி) ம ெசா மாகவா?' எ எ ஹுைலஃபாவ ]`P`{y. " எ லி தி வ ப) (அதாவ அண " எ அ பா ேக) நா தி அவ கைள ளா கேளா அல(ரலி) (ரலி)).$l. மாறாக. . 3 தானா? இ '(உ ைல. G`hup . நப (ஸ ராமிேலேய ந தியாக ப ராண ய ட ) அவ க ள . த 47. 'அ லா இ கிறா . அ ேபா அல இ பாள அதாஉ(ர ) இ னதாக க டைளய " எ இ ேபா க ) அவ க தா நா டா க . 'இைற த ேக டா க ைல. டாள யா கினா க தா . ம ெறா ைடய ஹ ைஜ அண கிேற றினா க த (ஸ அேத ஹ ஜு காக தா பாக . NrUjy. நப (ஸ ைற அப தாலி (ரலி) (யம அ பா ஜாப (ரலி)). எ ) அவ க னதாக ஒ ரா அண கிேற .47. எ க றினா க வ தா க அறிவ ைற ம ) இ .Lr.

எ நப (ஸ : ப ]`P`{y. எனேவ. ம க நா ைவ தன . நா ஒ டக . ஓ . 3 இ ேதா .$l. அத . G`hup வா க களா ) அவ க ற ப க ப டைத கிேற கி தா ெபய கள ட ச தி க ரான) க ப ெசா இ த அவ கேள! '(இ ேபா ) பைகவ கைள . அ ேபா ெப ேறா . இவ றி வ நா சில திைரக மி கிேறா .) கைள ேபா ப த அ திவ டா எ நி த ) ). 'இைற கைள கைள . எனேவ. ம கள ட காதைவ சில உ நாைள (ேபா ேம' எ க ப கட றினா க க எ ஆ ேபா கிறேதா அைத இ " எ . அைவ அ ேடா ய த . ghfk. திைரகேள . அவ றிலி வ (கனம தாக) ஆ இைற க ப டன. ப ற இைற இ க அவசர ப நா க . 'க ல வ தா க ப ப லாத நிைலய ேவ டா க அைத ஓடவ டாம ) அவ க ப ராண கைள அ ) அவ க மிர ெச கைள அ சைம பத காக ) பா திர ஒ டக தி ஒ டக தன. அ த கைள மான நி வா கைள கலாமா?' எ இர த ைத ஓட ெச உ க . அ ேபா தைலகீ ழாக கவ பற இ ஒ கவ ப த (ஸ கா நைடகள கைள மறி ெச க க க கட ெச ய (அவ ைற) அ ('அ ேபா க ஏ நா க அ . . ( ேக ேட கிற எ த ஆ ) அத பய கைள வாேற தைலகீ ழாக வாேற (அ ெப கள தி ெகாதி க பா தி தினா .Lr. அ ேபா காத கா . (அைத வ ர உ அ உ தரவ ஓ அ ெப (உண த (ஸ . ப களா டா ' எ ம நக ) உ த தா அ களா க சமமா கினா க லா த க அ இ ைல. 'சீ கிர ! (ப ராண ப ச தி தவ ர அைத ேலா எ அைத ப றி பா . NrUjy.47.

milkhdk. காைலய ேலா மாைலய ேலா நப (ஸ ) அவ க 2509 தா . ேற ட ஒேரெயா பழ ) தவ ர. ghfk. ) அவ க த பகரமாக அட ைவ தி ெரா வாசைன ந ' ைய ஹ மதி பாக அஃம இ அ ல ததி 3. 3 நக கேளா அப சீ ன ய கள பதிலள தா க (எ திேயா ப ய கள ) க திகளா " எ . அ தியாய (ர கள தா க கிய உ ) அறிவ ேப ச ைல" எ 48. ]`P`{y. அவ க ஸாஉ (தான ய ேவெற 2508 கவச ைத வா நப (ஸ கிய ெகா ஒ ப வ ேகா ) அவ கள ட ைப ெகா னராக இ ைம வா ேகா ைம ெச .48. அைடமான பாக 3. நா வ டா ட . அ தியாய அன (ரலி) அறிவ இைற த (ஸ 48. எ ேபா . எ தா . G`hup ற ேக கிேற . .

'நேயா அரப கள ேலேய அழ கைள நா க அட ]`P`{y. அத . அ தியாய ெச ) அவ க கவச ைத அைடமான அ அைடமான ப மா ற ). 'உ க ெப இ எ ப க எ ஹ ம . அ வ ைளவ . ghfk.milkhdk. 3 நா ( க இ ராஹ நகய(ர நஉரசைவல) ப றி இ ராஹ நகய(ர தவைண (ப ற (அத காக) த என எம ெப ஜாப இ அ தி ைற அ ெகா அவ த வத யா டா ரஃப ட ெபா லா றினா மி கவ அவ . 'நா இ (உண வஸ க வ கிேறா ' என னட அட ைவ க " எ லமா(ரலி). 'கஅபாவ ? ஏெனன லா றினா க . 'நப (ஸ பாக ஒ ) அவ கள ட க க ைல ம கஅ லமா(ரலி). உ னட ப ைண றி ப கினா க ஆய ஷா(ரலி) ட . G`hup ைவ க ?' . எ லா ைடய )வ ெகா வ (ரலி) அறிவ 3. றினா . அ ேபா 2510 வ " எ த ப றி ெகா வதாக) உண (ரலி) அறிவ த தயாராக இ அ 48. கிறா க " எ வஸ க அ . (ப ற ல எ ெப ரஃைப லா (ெதா இ ) அவ க இர கைள எ ம அ .48. தா . ந தரேவ ஹ ம . அத த (ஸ அவ கிேற வ டமி ெபா ைவ தா க தா ' எ (தயாராக) இ ெச ஒ கடன ேடா . உடேன. 'ஒ ஒ ைள வா ' எ றினா க ) அவ க ெபா றினா க ைள ) கடனாக எ றினா .

. 'நா அட எ . பா த பாைல (அட வா கியவ ) அ தலா . அவ க பாக 3. 'உ . தா . (அவ . நா றினா க ) அவைன இ னட க வஸ ெச ைவ கிற சா கி வ டா க ெகாைல . ghfk. அத ஹுைரரா(ரலி) அறிவ பய ப " (பராம ) ெசல ப ரதியாக தி ெகா ளலா . ]`P`{y. எ க அவ கைள ம றவ க ) அவ கள ட திைய ழ ைதகைள எ ைவ த க கைள அட ன நப (ஸ வ ' எ ' எ அைத அட ெச அட த ச மதி க) ப அத ஆ க க அவ . 2511 ) அவ க ) வாகனமாக ப எ ைவ கிேறா " எ றினா க ைவ க ப ட ப ராண ைய. அத கா (அட எ ப ) 'ஓ ர வதாக வா கள ெத வ 48. அத அவ ேக டா ைவ க . அ தியாய அட வ ட) ெச இைற த (ஸ அவமானம வா கியவ ைவ க ப (கஅ தா க என அ அட ழ ைதகைள க காக அட (இழிவாக லவா? ஆய றா க அ க .milkhdk.48. G`hup ப ராண . 3 எ பதிலள ைவ க அட தா க " எ . (ப ற ெகா ரஃைப ேபசி . அத ? (அ ப ைவ க ப டவ தாேன இவ ப காசமாக) ஏ வா கேள! இ உ னட எ ஆ த பற ட வ .

) அவ க ஒ த டமி கவச ைத அ த 3. ைள வா கினா க .48. அ தியாய ' எ இைற அட 48.milkhdk. தா க . . 2513 தா . G`hup . எ த (ஸ ) அவ க ைவ க ப ட ப ராண கி (அட வா ைவ க ப (அட அத இைத பாக ப வா (பராம அ ) அ இைற ெச ) ெசல (பராம தலா . 3 பாக 3. எ த ட அட உண ெபா ைவ தா க 2514 ]`P`{y. அ தியாய (அத காக) த (பராம ) சவா அத கா கியவ றினா க கா கியவ ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக 2512 48. எ " யலா . பாைல அ பவ பாைல தா . சவா த (ஸ பவ ப ராண அட ப ரதியாக அத . அ தியாய ப ரதியாக அத ெகா ) ெசல ெச ஹுைரரா(ரலி) அவ கேள அறிவ 48. ghfk. பா ) ெசலைவ ஏ க ேவ 3.

வத ேபச மா டா ைம ப இ . 'எவ . 48. எ லா (ஒ ய ேவ கிறாேனா அவ தி அ மி ெச ) அறிவ ச தி பா தி ப . ghfk. அ தியாய வாய அ லா ச திய ச திய ந ேப கைள ) அவ க (ரலி). மாறாக. த த பள ம ஒ ம ) க த ள வழ ைக தா க " எ றி ப அ ெசா ைத அைடவத காக லா ேகாப நப ெமாழிைய .48. G`hup எ . 'நப (ஸ தினா க இ ெச அவைன உ (ர தா . (ரலி) அவ க பதி அ ) அறிவ த .milkhdk. 3 இ அப ைல கா(ர நா இ அ பா எ திேன . " எ தி வள க 2515-2516 ம ைல. 'அ லா அ ப வ ைல அவ கைள (ஏெற ப ரதிவாதி (த ெம ேக தா . கிற த ' எ . இ வழ கி . அவ கைள த 03:77) வசன ைத அ " எ ெபா டைனதா றினா க ]`P`{y. . அவ க (தி ஆ வ நாள ) பா மா டா ட க றிவ ெச த உட பவ க அ மா டா ம லா ள னா ற நிைலய . அவ க ம பத ) ச திய (க த ) எ பாக 3. இ த நப ெமாழிைய ப ைகைய ைமய அவ கள ட .

எ ைமய 'ஒ ) த ர மா அவ (இ இ ெச அவ (இ ைமேய ெனா வ த ெகா . 'அ ள ப ட . 3:77 வசன ைத (இ ெகா றினா க ) வசன ஒ .milkhdk. (ெபா றிேன அ தா கிண றி வ றினா க கள ட ைர ேதா . இ த ைற தி வைர) ஓதி த வத காக ேகாப கா னா க . பற 2517 ]`P`{y. . 3 பற . G`hup . என தகரா ற ைத ம ெச (ம அ தி அவ . நா வ ஷய தி . 'அ ப ெய ெகா ள னா அ நா ெச வ ேக டா . அ அ இ ம ) உ ம (ரலி) ெசா ெசா னா . அ தியாய 49. 'ந இர . 'அவ ) வழ ைக ) அவ க தி ப பாக க நப (ஸ நப வா ைக உ அ ைமைய வ (எ ச திய கிறவ . எனேவ. அத ச திய அ த ட ) அவ க வாேர. ghfk. அத . ய ேவ ' ) ச திய ) கவைல பட மா டாேர' எ ெச ம வ ைத அைட அ லா ச தி பா " எ லா (த ேவத தி . ேதா . அ ேபா வர ேவ ) ச திய றா உ இ தா க சா சிகைள கிேறாேம எ க .48. அத (ப ரதிவாதியான) அவ எ ெபா (ரலி) எ ன ேபசினா ?' எ வ வகார தி த (ஸ ல ெச எ மிைடேய ஒ இைற அ ைக கள ட ெச (ெபா . எ மன த நா க அ னைத எ லா ( நிைலய " எ அவைன தி அ றிவ தைல ெச 3.

(அ த வ தைல 2518 தா . அ அ த (வ ைலயாக) தி ஹ கைளேயா வாறி ) அ த அ ைமேய அ 49. 3 அல இ ஹுைஸ அறிவ "ஒ ய ப ட) அ த ெச தவ கா பா வா ஹுைஸ ேதாழரான ஸய இைற தனாைரேயா அ ெபா வ டா க பாக 3. அ த அ ைம அப தாலி (ரலி) ப தாய ர தா க . G`hup ேக ேட வ அவ .mbikia tpLjiy nra. எ னா ம. அத ைடய . இைத ேக ட அ ப னா க னட தி னா . த (ரலி) அறிவ நப (ஸ உ நரக திலி ெகா னா ட ேப ெச அவ க லா த (ஸ தைல ெச ஜஅஃப தைல ெச ேவா ைப அ ) அவ கள ட இ பண தி ஒ றினா . 'எ த ந ெசய லா தைல பகரமாக (வ . இ த நப ெமாழிைய அல இ ய வ இ கிறவைர (வ . ghfk.49. வ ம ஈமா எ சிற த ந ப ?' எ ைக ெகா ]`P`{y. உடேன நா வைர வ லா ஆய ர உ ' எ (ர அ ைம ஒ அ லிமி ைடய) ஓ ஹுைரரா(ரலி) நா ) அவ கள லிமான (அ ைம) மன தைர வ ெச அ (ர தா . 'அ ) அவ க ெச தைல (வ வ றினா க ெகா ெகா ) என எ ேற . அ தியாய இ ம ஜானா(ர ) . ) அவ கள ட .jy.

ghfk.. நா . 3.49.mbikia tpLjiy nra.. எ அப ப டா க )" எ வ ைம ெச . 'எ த அவ க ெப னா . அ தியாய மா ப " எ " எ ) இயலவ . ஏெனன மா ப உ தரவ அ இ 3. G`hup தைல ெச ப . 3 பாைதய ஜிஹா அ ைம(ைய வ எ ேபாரா தைல ெச வ 'அவ கள அதிக வ ைல ெகா அ ைம (தா சிற தவ க (அ ைமைய வ நப (ஸ தைல ெச ) அவ க ெச யாம ஆ " எ பாக அ றா றினா க ) அவ க த பதிலள உத " எ பதிலள ேக ேட . நா . ேபா அ ைமகைள வ . நா றா . எ அப ப . மதி மி க அ ேக ேட . அ .? எ 49. 2519 (ரலி) அறிவ ய கிரகண தி 49. 'இ அவ க ெகா எ னா .jy. அத ந உன க ெச . அ தா க ைலெய ல . 'ம க ஒ த த ம . ]`P`{y. 'பலவன ந இயலாதவ இயலாவ வ ) சிற த 2520 (ரலி) அறிவ தா . அ தியாய நப (ஸ பாக ைலெய மா ட அ ைம . 'எ ?' எ உைழ றினா க ேக ேட தா க . ச பாதி க . அத எஜமான கள ட தா .

அ தியாய ' எ இ ெச இைற வ அவ மதி ப ட ப ெச ' எ ஓ ( தைல ெச ப வசதி 2521 ைடயவராக இ இ இைற ப வ வ பாராய ) ஒ அ த பட ேவ உம (ரலி) அறிவ 49. எ த (ஸ தன ) வ ைலைய ஒ த ம ேறா ெச " வ வ வ ைமய . எ த (ஸ ப தா ேபா ேதா .49.mbikia tpLjiy nra. 2522 ) அவ க ள ப எ அ ைமய தா . 3.jy.) ப ன தைல (ச ைத) வ ைல அவ வ தைல . அ தியாய அ ைமய றினா க அ ைமைய (அ (மதி வ ைல லா அவ கள அ ைமகைள வ ) அவ க ள ஓ ய பட ேவ என அ பாக 49. ghfk. றினா க ைக வ தைல ெச கிற அளவ ெச வ ைலைய மதி ப கான வ ைலைய " ெகா கிறவ ட வ இ த தா அ த அ ைமய அ த அ ைமைய ைடய அ த அ ைமைய ( ]`P`{y. G`hup டாள க ைமயாக) . 3 நா க ச திர கிரகண தி க டைளய பாக 3.

இ தாேரா. அ தியாய ' எ இைற த (ஸ ஓ அ ைமய தன வ ைமய ( அ ைமைய (ம ேறா அவ வ கைள வ தைல ெச தைல ெச என இ பாக ) வ ய ப ) அவ க ள ப றினா க ைக வ . என இ பாக வ ட ேவ உம (ரலி) அறிவ 3. 2524 ]`P`{y. அ த . எ எ த அளவ ேக வ " தைல ெச ) வ ைலைய எ உம (ரலி) அறிவ 3. அவ ) அளவ கி தைல ெச வ டN வ ட ப அளவ த அ த (அவ ப கிறவ அளவ தைல ெச ) வ ைலைய மதி ப (அவ அவ ட கி த ெச தைல னட வ இ தா . அ த (த தா .jy. எ அ ப . 3 வ தைல ெச வ தைல ெச ெச தவராவா . G`hup ம வ இ ைலெய ேம அ றா வ ைம . 49. அ த அ ைம ஒ த ைடய ம ற ெச ) அளவ வா .49. ghfk. அ தியாய றா கி 2523 ைமயாக வ அ ைம