1. TERMOIZOLACJA 1.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy .. 2 1.2. Podstawowe pojêcia i parametry oraz metodyka obliczeñ .................................................. 2 1.3.

Unikanie wad przegrody na etapie projektowym ............ 4 1.4. Wentylacja po³aci dachowych .........................................5 2. AKUSTYKA 2.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy .. 6 2.2. Izolacyjnoœæ akustyczna w³aœciwa ................................. 6 2.3. Izolacyjnoœæ akustyczna wzd³u¿na ................................ 7 3. OCHRONA OGNIOWA 3.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy .. 8 3.2. Materia³y stosowane do ochrony przeciwpo¿arowej ...... 8 3.3. Systemy suchej zabudowy ............................................. 9 4. WYKONAWSTWO 4.1. Wentylacja po³aci dachowych ...................................... 10 4.2. Monta¿ termoizolacji ..................................................... 12 4.3. Po³¹czenia po³aci ze œcianami dzia³owymi .....................12 4.4. Paroizolacja ...................................................................13 4.5. Zabudowa wnêtrza z p³yt gipsowo-kartonowych ........... 14 5. OCHRONA ŒRODOWISKA .................................................... 15

W niniejszym zeszycie znajd¹ Pañstwo m. in. rozwi¹zania nastêpuj¹cych problemów: ! ! Jak policzyæ wspó³czynnik przenikania ciep³a U - str. 3 Jak zapewniæ w³aœciw¹ izolacyjnoœæ akustyczn¹ pomiêdzy s¹siednimi pomieszczeniami na poddaszu - str. 7 Jaka jest odpornoœæ ogniowa dachu skoœnego izolowanego we³n¹ szklan¹ - str. 9 Jak nale¿y prawid³owo montowaæ paroizolacjê
- str. 13

!

!

1. DACHY SKOŒNE

Komponenty budowlane i elementy budynku. PN-B-02025:2001 PN-EN ISO 6946:2004 PN-EN ISO 14683:2001 PN-EN ISO 10456:2004 PN-EN 12524:2003 PN-82/B-02403 PN-EN ISO 13788: 2003 1. z 2003 r. Metoda obliczania. Ogrzewnictwo. Metody uproszczone i wartoœci orientacyjne. Opór cieplny i wspó³czynnik przenikania ciep³a.szczelina wentylacyjna (dobrze wentylowana) Uni Mata 15 cm miêdzy krokwiami Super Mata 15 cm pod krokwiami p³yta gipsowo-kartonowa opór przejmowania ciep³a na wewnêtrznej powierzchni Rsi 2 .wybrane Rozporz¹dzenia i Normy Numer Dziennika Ustaw lub Polskiej Normy z 2002 r. Procedury okreœlania deklarowanych i obliczeniowych wartoœci cieplnych. Liniowy wspó³czynnik przenikania ciep³a. Temperatura powierzchni wewnêtrznej konieczna do unikniêcia krytycznej wilgotnoœci powierzchni i kondensacja miêdzywarstwowa. 1. Materia³y i wyroby budowlane. 270 oraz z 2004 r. Nr 33.DACHY SKOŒNE 1.1. 1156 Tytu³ Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. Mostki cieplne w budynkach. poz. Podstawy prawne . 690. Dz. poz.2. Metody obliczania. Nr 75. Cieplno-wilgotnoœciowe w³aœciwoœci komponentów budowlanych i elementów budynku. W³aœciwoœci cieplno-wilgotnoœciowe. Tabelaryczne wartoœci obliczeniowe. poz. Nr 109. jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep³o do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.2002 r.04. TERMOIZOLACJA TERMOIZOLACJA 1. Podstawowe pojêcia i parametry oraz metodyka obliczeñ Rse R5 R4 R3 R2 R1 10 90 110 10 Przyk³ad obliczeniowy dla typowego przekroju ocieplonej po³aci dachowej opór przejmowania ciep³a na zewnêtrznej powierzchni pokrycie dachówkowe ³aty i kontr³aty . Temperatury obliczeniowe zewnêtrzne.U. w sprawie warunków technicznych.ISOVER . Materia³y i wyroby budowlane.

punkt 5. W komponencie 90% stanowi Uni Mata.15 W/ (m × K) * 2 1 U = ¯ = 0.2 w normie)..obliczeniowe opory cieplne ka¿dej warstwy .033 0. gdy¿ jest dobra wymiana powietrza w szczelinie wentylacyjnej** 0.1 Ca³kowity opór cieplny RT = Rsi+ R1+ R2+.opór przejmowania ciep³a na wewnêtrznej powierzchni .ISOVER .102)% RD = 92. .12 W/ (m2 × K) < 0. K/W] opór przejmowania ciep³a na wewnêtrznej powierzchni p³yta gipsowo-kartonowa Super-Mata Uni-Mata z krokwiami szczelina wentylacyjna (dobrze wentylowana) pokrycie dachówkowe opór przejmowania ciep³a na zewnêtrznej powierzchni wartoœci z tabeli punkt 5.opór przejmowania ciep³a na zewnêtrznej powierzchni Wspó³czynnik przenikania ciep³a U zalecany 0.054 R2 = 4.15 0..15 W/ (m2 × K) RT W przyk³adowej przegrodzie mamy do czynienia z jedn¹ warstw¹ niejednorodn¹ cieplnie . R2 . 5.obliczeniowy wspó³czynnik przewodzenia ciep³a materia³u obliczony wg PN-EN ISO 10456:2004 lub wg deklaracji producenta komponenty przegrody uwagi gruboœæ d [m] obliczeniowy wspó³czynnik przewodzenia ciep³a ë [W/ (m × K)] obliczeniowy opór cieplny R [m2 .gruboœæ warstwy materia³u w komponencie ë . (wartoœci odczytujemy z tabeli ..2 normy Rsi = 0.+ Rn+ Rse = 8. Z tego wzglêdu obliczono o ile zmniejsza siê opór cieplny Uni-Maty ze wzglêdu na krokwie.. TERMOIZOLACJA 3 Wg PN-EN ISO 6946:2004 zasada i metoda obliczania ca³kowitego oporu cieplnego komponentu polega na zsumowaniu indywidualnych oporów ka¿dej jednorodnej cieplnie czêœci tego komponentu. Rn Rse .102-krotnie wiêkszy od ë Uni Maty.3.437% RD gdzie RD jest oporem cieplnym Uni Maty.437% RD* warstwy powy¿ej pomijamy. a 10 % drewno.0125 0. St¹d œredni opór cieplny komponentu R3 to: R3 = 90% + (10 : 4. ** 1.039 R1 = 0.DACHY SKOŒNE d R =¯ ë gdzie: R . Obliczeniowy wspó³czynnik przewodzenia ciep³a ë drewna jest 4.2 normy Rse = Rsi = 0.025 0. Wynika z tego. ¿e dla przedmiotowej przegrody Rse = Rsi.ca³kowity opór cieplny ..3: Ca³kowity opór komponentu budowlanego z dobrze wentylowan¹ warstw¹ powietrza oblicza siê pomijaj¹c opór cieplny tej warstwy i innych warstw znajduj¹cych siê miêdzy ni¹ a œrodowiskiem zewnêtrznym i dodaj¹c wartoœæ zewnêtrznego oporu przejmowania ciep³a odpowiadaj¹c¹ oporowi przejmowania ciep³a na wewnêtrznej powierzchni tego komponentu.50 R3 = 3.1 R1 R2 R3= 92.28 m2 K/W gdzie: RT Rsi R1.we³n¹ mineraln¹ miêdzy krokwiami.15 > 0.23 0.opór cieplny ka¿dej jednorodnej cieplnie czêœci komponentu d . Wg normy w punkcie 5.53 R4 = 0 R5 = 0 wartoœci z tabeli p.

3.2.7 OC 1.04.Uc × (ti .4 hPa Þ pi = pni × öi /100 = 23.12 × [20OC .. Temperaturê wewnêtrznej powierzchni przegrody bez mostków cieplnych liniowych nale¿y obliczaæ ze wzoru: Vi = ti . jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie: O .87 hPa W przyk³adowej przegrodzie [ Uc = 0. Aby tego unikn¹æ.0. Ze wzglêdu na ni¿sz¹ temperaturê zewnêtrzn¹ zachodzi ryzyko kondensacji (wykroplenia) pary wodnej w warstwie ocieplenia. w.55 = 12. przy normowych wartoœciach obliczeniowych: Ri = 0.2. definiowana jako stosunek rzeczywistego ciœnienia cz¹steczkowego pary wodnej do ciœnienia nasycenia.DACHY SKOŒNE Kondensacja pary wodnej (obliczenie temperatury punktu rosy) wg normy PN-EN ISO 6946:2004 1.(. Aby temu zapobiec od strony wnêtrza nale¿y stosowaæ szczeln¹ paroizolacjê foliê o niskiej paroprzepuszczalnoœci*. Temperatur¹ punktu rosy tS nazywamy temperaturê. która stanowi membranê ograniczaj¹c¹ nap³yw pary wodnej do we³ny szklanej wype³niaj¹cej po³aæ dachow¹. powstaj¹cy grzyb Brak "ci¹g³oœci" paroizolacji oraz niew³aœciwy sposób jej monta¿u Para wodna..4 hPa × 0. dla pomieszczeñ mieszkalnych. * np.Uc × (ti . nale¿y po za³o¿eniu podstawowej warstwy ocieplenia pomiêdzy krokwiami. Unikanie wad przegrody na etapie projektowym PROBLEM PRZYCZYNA Mostki termiczne: 1) wzd³u¿ krokwi. gdzie para wodna przenikaj¹c przez przegrodê natrafia na temperaturê punktu rosy lub ni¿sz¹: Vi < tS Kondensacja powierzchniowa nie wystêpuje gdy *: Vi > tS + 1OC * wg § 321 (za³. w zale¿noœci ti od strefy klimatycznej Polski (przyk³adowo dla III strefy te = -20 OC). PROBLEM PRZYCZYNA Zawilgocona warstwa wykoñczeniowa.8OC = 19. opór cieplny nieprzeŸroczystych przegród zewnêtrznych powinien umo¿liwiaæ utrzymanie na wewnêtrznych jej powierzchniach temperatury wy¿szej co najmniej o 1 C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu. okreœlaj¹cego maksymalne ciœnienie cz¹steczkowe pary wodnej w danej temperaturze. aby uzyskaæ stan nasycenia . prostopadle do niej zaizolowaæ po³aæ drug¹ warstw¹ termoizolacji. 2.167 m2 K/W (opór przejmowania ciep³a na wewnêtrznej powierzchni o wartoœci przyjmowanej dla obliczeñ wilgotnoœciowych) ti = +20 OC öi = 55 % pni = 23.. przenika z ogrzewanych pomieszczeñ u¿ytkowych na zewn¹trz. folia paroizolacyjna Stopair charakteryzuje siê porównawczym wspó³czynnikiem oporu dyfuzyjnego sd wynosz¹cym 100 m. 2) powstaj¹ce w wyniku nierówno u³o¿onej i Ÿle dopasowanej we³ny.2002 r. co pozwala na jej lepsze dopasowanie.) Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.0. w zale¿noœci od przeznaczenia pomieszczenia (przyk³adowo dla pomieszczeñ mieszkalnych ti = +20 OC).20OC)] × 0.te) × Ri Kondensacja powierzchniowa pary wodnej wystêpuje w przegrodzie w obszarze. dla ciœnienia cz¹steczkowego pary wodnej w pomieszczeniu (pi). 4 .7 OC ( tS + 1OC ) Þ Þ brak kondensacji powierzchniowej Þ tS = 10. straty ciep³a przy ocieplaniu jednowarstwowym drewnianej konstrukcji dachu s¹ zwiêkszone o oko³o 20% ze wzglêdu na wp³yw liniowych mostków termicznych.2 OC > 11.12 W/ (m2×K) ] : Vi = ti . TERMOIZOLACJA ! ! ! ! ! ! te Temperaturê obliczeniow¹ powietrza wewnêtrznego ti podano w normie. do której powietrze o danej wilgotnoœci nale¿y oziêbiæ.s. 3) powstaj¹ce na po³¹czeniach poszczególnych odcinków we³ny Nieodpowiednia szerokoœæ we³ny uk³adanej miêdzy krokwiami i jednowarstwowy uk³ad termoizolacji Jak wykaza³y obliczenia. Wilgotnoœæ wzglêdna ö jest to miara nasycenia powietrza par¹ wodn¹.Temperaturê tê odczytujemy z tablicy w normie. Ograniczenie wp³ywu mostków termicznych uzyskuje siê tak¿e poprzez docinanie pierwszej warstwy we³ny o 2-3 cm szerzej ni¿ rozstaw krokwi. Temperaturê obliczeniow¹ powietrza zewnêtrznego te podano w normie. szczególnie w okresie zimowym. warunków technicznych.. Przyk³adowo.167 = 20OC .te) × Ri = 20OC .ISOVER .

ISOVER .jedna szczelina utworzona ponad warstw¹ wstêpnego krycia.przy okapie dachu wylot powietrza . membrana dachowa Draftex Plus charakteryzuje siê porównawczym wspó³czynnikiem oporu dyfuzyjnego sd wynosz¹cym 0. warstwê wstêpnego krycia**.w kalenicy dachu i przez otwory wentylacyjne w œcianach szczytowych Wentylacja po³aci dachowych jednokana³owa: pojedyncza szczelina wentylacyjna umieszczona pomiêdzy pokryciem wierzchnim a wiatroizolacj¹ w dachach bez pe³nego deskowania Wentylacja po³aci dachowych dwukana³owa: jedna szczelina wentylacyjna umieszczona miêdzy pokryciem wierzchnim a warstw¹ wstêpnego krycia (k³adzion¹ w tym rozwi¹zaniu wentylacji najczêœciej na sztywnym poszyciu z desek lub sklejki) druga szczelina wentylacyjna umieszczona ponad termoizolacj¹ 1. Pomiêdzy warstw¹ wstêpnego krycia a pokryciem dachowym powinna byæ wykonana odpowiedniej szerokoœci szczelina wentylacyjna. Wentylacja w poddaszu nieu¿ytkowym: wlot powietrza . ! Wentylacja dwukana³owa .pierwsza miêdzy termoizolacj¹ a warstw¹ wstêpnego krycia oraz druga miêdzy warstw¹ wstêpnego krycia a wierzchnim pokryciem dachowym. W budynkach z poddaszem u¿ytkowym wentylacja dachu ograniczona jest do szczelin wentylacyjnych umieszczonych w jego po³aciach.dwie szczeliny wentylacyjne . 1.4. Otwory nawiewne do szczelin wentylacyjnych znajduj¹ siê pod okapem a otwory wywiewne w kalenicy.DACHY SKOŒNE PROBLEM PRZYCZYNA Zawilgocona warstwa wykoñczeniowa. pomiêdzy kontr³atami. która odprowadza krople wody do okapu i jednoczeœnie przepuszcza i pozwala na wywiew przenikaj¹cej od strony wnêtrza pary wodnej. TERMOIZOLACJA 5 . We wspó³czesnych konstrukcjach dachowych wyró¿nia siê dwa podstawowe rozwi¹zania wentylacji po³aci dachowych: ! Wentylacja jednokana³owa . Wentylacja po³aci dachowych W budynkach z poddaszem nieu¿ytkowym ca³a kubatura poddasza powinna mieæ zapewniony swobodny przep³yw powietrza poprzez nawiewne otwory wentylacyjne usytuowane pod okapami oraz otwory wywiewne w kalenicy dachu i w górnej czêœci œcian szczytowych. ** np. Aby zapobiec zawilgoceniu warstwy termoizolacyjnej pod pokryciem nale¿y stosowaæ wysokoparoprzepuszczaln¹ membranê . powstaj¹cy grzyb Brak lub niew³aœciwa warstwa wstêpnego krycia z nieskuteczn¹ wentylacj¹ po³aci Pod zewnêtrzne pokrycie dachowe wiatr mo¿e wt³aczaæ krople deszczu i œnieg.02 m.tzw.

2. Izolacyjnoœæ od dŸwiêków powietrznych. PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN 12354-1:2002 PN-B-02151-3:1999 2. Dz. poz. Akustyka budowlana. AKUSTYKA 2. Ocena izolacyjnoœci akustycznej w budynkach i izolacyjnoœci akustycznej elementów budowlanych.04.Izolacyjnoœæ akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnoœæ akustyczna elementów budowlanych. Podstawy prawne . w sprawie warunków technicznych. 1156 Tytu³ Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. Jak wykaza³y pomiary we³na szklana ISOVER poprawia skutecznoœæ izolacji przegrody dachowej pod wzglêdem akustycznym podczas opadów deszczu o 7. 270 oraz z 2004 r. jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie Akustyka. Akustyka budowlana.U. poz. Wartoœci poziomu ciœnienia akustycznego w funkcji czêstotliwoœci w pomieszczeniu mieszkalnym przed i po zabudowie izolacji dach bez izolacji 40 30 20 dach po zastosowaniu izolacji ISOVER 10 Czêstotliwoœæ 0 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 50 63 80 Hz dB Poziom dŸwiêku 50 6 . Nr 109.2002 r. z 2003 r. poz.2 dB.DACHY SKOŒNE 2.ISOVER . Ochrona przed ha³asem w budynkach .wybrane Rozporz¹dzenia i Normy Numer Dziennika Ustaw lub Polskiej Normy z 2002 r. 690. Nr 75. Izolacyjnoœæ akustyczna w³aœciwa Izolacyjnoœæ akustyczna w³aœciwa R charakteryzuje dach jako przegrodê chroni¹c¹ pomieszczenie przed przenikaniem dŸwiêków powietrznych z zewn¹trz budynku. Nr 33. AKUSTYKA 2. Okreœlenie w³aœciwoœci akustycznych budynków na podstawie w³aœciwoœci elementów.1. Wymagania. Czêœæ 1: Izolacyjnoœæ od dŸwiêków powietrznych pomiêdzy pomieszczeniami.

ISOVER . AKUSTYKA 7 . poniewa¿ s¹ to rozwi¹zania korzystniejsze pod wzglêdem akustycznym.3. brakiem stosowania obwodowych taœm t³umi¹cych oraz brakiem wype³nienia z we³ny szklanej w œciankach dzia³owych. Wed³ug badañ. Na poddaszach zaadaptowanych do potrzeb u¿ytkowych zabudowa skosów dachowych i œciany dzia³owe wykonywane s¹ najczêœciej z p³yt gipsowo-kartonowych. Na stopieñ izolacyjnoœci akustycznej wzd³u¿nej decyduj¹cy wp³yw ma przenoszenie drgañ akustycznych przez s¹siaduj¹ce elementy konstrukcyjne. szczelnoœæ przejœæ instalacyjnych. wymian co 1 m taœma uszczelniaj¹ca punktowa nadbitka drewniana mocowana do spodu krokwi W projektach dachów skoœnych nale¿y stosowaæ rozwi¹zania o przerwanej ci¹g³oœci op³ytowania na osi œcian dzia³owych. ró¿nica ta mo¿e wynosiæ 2 ÷ 7 dB. Z tego powodu wa¿na jest szczelnoœæ po³¹czeñ obwodowych œcian dzia³owych.DACHY SKOŒNE 2. Izolacyjnoœæ akustyczna wzd³u¿na Izolacyjnoœæ akustyczna wzd³u¿na Dn. 2. konstrukcja naro¿ników i po³¹czeñ œcian dzia³owych oraz wybrany system zabudowy.c okreœla stopieñ przenikania dŸwiêku wzd³u¿ przegrody (w tym przypadku wzd³u¿ po³aci dachu). Pogorszenie w³aœciwoœci akustycznych zabudowy poddasza u¿ytkowego mo¿e byæ spowodowane brakiem dodatkowej warstwy izolacji z we³ny szklanej pomiêdzy rusztem wsporczym zabudowy z p³yt gipsowokartonowych pod krokwiami. a tym samym wp³ywa na izolacyjnoœæ akustyczn¹ miêdzy pomieszczeniami na poddaszu.

ochron¹ obiektów budowlanych i ich zawartoœci. Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. zawieraj¹cym w swojej strukturze ok. Dz. niepalnych . Materia³y stosowane do ochrony przeciwpo¿arowej Zabezpieczenia przeciwpo¿arowe budynków nale¿¹ do najistotniejszych przedsiêwziêæ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem u¿ytkowników. Podstawy prawne . OCHRONA OGNIOWA OCHRONA OGNIOWA 3. P³yty takie oznaczone symbolem F lub DF wystêpuj¹ najczêœciej w dwóch gruboœciach 12.2. szczególnie w obiektach przeznaczonych dla du¿ej liczby ludzi b¹dŸ przechowywania wartoœciowego sprzêtu.DACHY SKOŒNE 3. 270 oraz z 2004 r.ISOVER . Koniecznoœæ doboru materia³ów budowlanych pod wzglêdem w³aœciwoœci przeciwpo¿arowych w znacznym stopniu ogranicza dowolnoœæ wyboru.1. 16. poz. z wy³¹czeniem instalacji wentylacyjnej. Wyroby z we³ny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dn. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.zabezpieczaj¹cych przed rozprzestrzenianiem siê po¿aru. Dz. Czêœæ 1: Klasyfikacja na podstawie badañ reakcji na ogieñ. Gips jest materia³em niepalnym. Nr 33. poz. jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Specyfikacja.wybrane Rozporz¹dzenia i Normy Numer Dziennika Ustaw lub Polskiej Normy z 2002 r. Nr 109.04. 3. która pod wp³ywem dzia³ania ognia ulega odparowywaniu i tym samym poch³ania du¿¹ iloœæ energii powstaj¹cej w trakcie po¿aru. Czêœæ 2: Klasyfikacja na podstawie badañ odpornoœci ogniowej. w których wilgotnoœæ wzglêdna przekracza 70%. Wraz z rozwojem techniki budowlanej zaczê³y powstawaæ nowe generacje materia³ów: nie podtrzymuj¹cych ognia. poz. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.2002 r. W celu zwiêkszenia odpornoœci p³yt gipsowo-kartonowych na dzia³anie ognia do gipsowego rdzenia dodawane jest ciête w³ókno szklane.U. nie wydzielaj¹ce dymu (s1) i nie wytwarzaj¹ce p³on¹cych kropli (d0). 1138 PN-EN 13501-1:2004 PN-EN 13501-2:2007 (u) PN-B-02851-1:1997 PN-EN 1362:2002 3. Nr 75. w których okresowo wilgotnoœæ wzglêdna nie przekracza 70%. 2003 nr 121 poz. W zabudowie poddaszy dachów skoœnych podstawowym materia³em zabezpieczaj¹cym konstrukcjê pod wzglêdem przeciwpo¿arowym s¹ p³yty gipsowo-kartonowe. lecz jest nie wiêksza ni¿ 85% stosuje siê p³yty gipsowo-kartonowe ognioochronne impregnowane o symbolu FH2 lub DFH2.06. 690. Wszystkie produkty z we³ny mineralnej ISOVER sklasyfikowane s¹ jako nie maj¹ce wk³adu w rozwój po¿aru (A1 lub A2). W pomieszczeniach. Badania odpornoœci ogniowej elementów budynków.2003 r. w sprawie warunków technicznych. 20% chemicznie zwi¹zanej wody. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów .U. Wymagania ogólne i klasyfikacja. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.5 mm i 15 mm i przeznaczone s¹ do wykonywania przegród o wymaganej odpornoœci ogniowej w pomieszczeniach. z 2003 r. 8 . 1156 Tytu³ Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. W³asnoœci ognioochronne p³yt gipsowo-kartonowych wynikaj¹ z zastosowania w nich gipsu stanowi¹cego rdzeñ p³yt.

PRZEKRÓJ POD£U¯NY PRZEKRÓJ POPRZECZNY System suchej zabudowy RIGIPS 4.17 2 Op³ytowanie 3 Wype³nienie we³n¹ mineraln¹ pod krokwiami 4 Wype³nienie we³n¹ mineraln¹ miêdzy krokwiami Klasa odpornoœci ogniowej 1x 12.ISOVER .16 Rigips 4.70.70.17 z wype³nieniem we³n¹ mineraln¹ Polterm Uni i Uni-Mata 1 Profil w rozstawie co 400 mm pod³u¿nie i poprzecznie do d³ugoœci p³yty Rigips 4. 15 cm) Uni-Mata (min. Systemy suchej zabudowy W zale¿noœci od zastosowanych p³yt gipsowo-kartonowych i gruboœci izolacji cieplnej odpornoœæ ogniowa dachu skoœnego izolowanego we³n¹ mineraln¹ Isover klasyfikowana jest jako EI 30 i EI 60. 10 cm) Uni-Mata Uni-Mata (min. OCHRONA OGNIOWA 9 .70.3.70.17 z wype³nieniem we³n¹ mineraln¹ Polterm Uni i Uni-Mata 1 2 3 4 Systemy suchej zabudowy Rigips 4.16 z wype³nieniem we³n¹ mineraln¹ Polterm Uni i Uni-Mata 1 2 3 4 PRZEKRÓJ POD£U¯NY PRZEKRÓJ POPRZECZNY System suchej zabudowy RIGIPS 4.70.DACHY SKOŒNE 3.5 mm (typ DF lub DFH2) Rigips CD 60 Ultrastil + uchwyt elastyczny Rigips C Rigistil + wieszak do konstrukcji drewnianej Rigips Rigistil 2x 12. 10 cm) Polterm Uni (min.16 i Rigips 4.5 mm (typ DF lub DFH2) 1x 15 mm (typ DF) Polterm Uni (min.70. 15 cm) Super-Mata EI 30 R 30 EI 60 R 30 EI 30 R 30 3.

0 m). WYKONAWSTWO 1m 4.1.2% ¿ej 10 d³ . WENTYLACJA JEDNOKANA£OWA Dach skoœny z wysokoparoprzepuszczaln¹ warstw¹ wstêpnego krycia dachówka wentylacyjna umo¿liwia dodatkowy wlot-wylot do szczeliny wentylacyjnej 2. Wymagane wielkoœci szczeliny wentylacyjnej w po³aci dachu skoœnego precyzuje niemiecka norma DIN 4108-3 (polskie normy nie precyzuj¹). WYKONAWSTWO na we nty lac yjn a .5 cm WENTYLACJA DWUKANA£OWA dach skoœny z wysokoparoprzepuszczaln¹ warstw¹ wstêpnego krycia na pe³nym deskowaniu 2.05% powierzchni ca³ego dachu.DACHY SKOŒNE d d gru ³ugo o 10 b œc m = oœæ i kr b mi sz ok n.0 cm 10 sz cz e li 4.2% obliczeniowej powierzchni dachu.ISOVER . Przekroje wentylacyjne otworów wylotowych szczeliny wentylacyjnej na kalenicy lub na naro¿u dachu musz¹ stanowiæ 0. cz wi p 2 c elin = 0 ow y m y .5 cm 3. kro mb kw i 4. Wielkoœæ otworów nawiewnych przy okapie oraz przekrój poprzeczny szczeliny wentylacyjnej w pozosta³ych miejscach po³aci dachowej musi stanowiæ co najmniej 0. jednak nie mniej ni¿ 200 cm2 na 1 metr szerokoœci dachu (obliczenia przeprowadza siê dla pasa dachu o szerokoœci 1. Wentylacja po³aci dachowych b Dla swobodnego ruchu powietrza wa¿ne jest precyzyjne okreœlenie zarówno wlotu (nawiewu) jak i wylotu (wywiewu) szczeliny wentylacyjnej po³aci dachowej.

wylot pod kalenic¹ B B A A A A B B 11 4. itp. . w których zaleca siê stosowanie górnej szczeliny wentylacyjnej o wysokoœci wynosz¹cej 2. Wylot wentylacji najczêœciej projektowany jest pod kalenic¹.wlot okapowy ponad rynn¹. WYKONAWSTWO W praktyce budowlanej najczêœciej spotykane s¹ dachy z krokwiami o d³ugoœci do 10 mb. dla krokwi o d³ugoœci 15 m wynosi: 3. zalecane jest rozpiêcie zygzakiem miêdzy krokwiami stalowego drutu lub ¿y³ki. szerokich kominów.wlot okapowy wielotorowy. specjalnymi dachówkami wentylacyjnymi. wloty/wyloty wentylacji mog¹ byæ uzupe³nione np. Wlot wentylacji wi¹¿e siê z rozwi¹zaniem okapu i pasa okapowego. dla krokwi o d³ugoœci 15 m wynosi: (1500 cm x 100 cm) x 0. który mo¿e byæ wyprowadzony do rynny lub pod ni¹. Aby nie zablokowaæ dolnej szczeliny wentylacyjnej zbyt g³êboko za³o¿on¹ termoizolacj¹ z we³ny szklanej. Je¿eli w dachu skoœnym projektowana jest druga .ISOVER . B . W dachach z krokwiami o d³ugoœci wiêkszej ni¿ 10 mb wysokoœæ szczeliny i kana³ów wlotowych odpowiednio siê zwiêksza i np.0 cm x 120 % = 3.6 cm wysokoœci. to dla dachów o d³ugoœci krokwi do 10 mb powinna ona mieæ wysokoœæ wynosz¹c¹ 3 cm.dolna szczelina wentylacyjna pod warstw¹ wstêpnego krycia. 1 m = 3 cm wysokoœci.2% = szczelina 300 cm2 / pas o szer.DACHY SKOŒNE WENTYLACJA JEDNOKANA£OWA DACHU SKOŒNEGO A . B . W dachach z krokwiami o d³ugoœci wiêkszej ni¿ 10 mb wysokoœæ dolnej szczeliny jest zwiêkszona w stosunku do szczeliny górnej o 20% i np.5 cm (dotyczy to zarówno kana³u wentylacyjnego jak i otworu wlotowego w okapie). W przypadku pasów okien po³aciowych.wylot pod kalenic¹ WENTYLACJA DWUKANA£OWA DACHU SKOŒNEGO A .

WYKONAWSTWO Maty lub p³yty z we³ny szklanej. Monta¿ termoizolacji 4. aby termoizolacja mog³a byæ zamontowana z lekkim wciskiem.2. profile monta¿owe do p³yt g-k utrzymuj¹ce doln¹ warstwê we³ny mineralnej drut zabezpieczaj¹cy doln¹ szczelinê wentylacyjn¹ po³aci przed wype³nieniem jej we³n¹ mineraln¹ dodatkowa konstrukcja pomiêdzy krokwiami do monta¿u poprzecznej œciany dzia³owej .1 00 cm taœma uszczelniaj¹ca na obwodzie œciany dzia³owej 12 . ma ks . konstrukcjê œciany dzia³owej powinno siê montowaæ bezpoœrednio do krokwi dachowych lub do wymianów z desek mocowanych pomiêdzy krokwiami. Super-Mata) utrzymuj¹ siê pomiêdzy konstrukcj¹ krokwi. a nastêpnie wykonaæ poszycie p³ytami g-k. po uprzednim nasadzeniu we³ny mineralnej na wieszaki lub uchwyty profili monta¿owych. ! Po wykonaniu œciany dzia³owej montowany jest ruszt wsporczy poszycia skosów dachowych. ! Na ca³ym obwodzie œciany dzia³owej pomiêdzy profilami metalowymi a konstrukcj¹ dachu nale¿y stosowaæ akustyczne taœmy uszczelniaj¹ce (t³umi¹ce). Doln¹ warstwê we³ny szklanej pod krokwiami i paroizolacjê doprowadza siê do op³ytowanych boków œciany dzia³owej. Przed wykonaniem kolejnych etapów zabudowy poddasza termoizolacja powinna byæ zabezpieczona przed wypadaniem za pomoc¹ sznurka lub drutu mocowanego do spodu krokwi.wymian co 1 m (w postaci deski lub ³aty) profil UW profile CW profil UW 4.ISOVER . które montuje siê pomiêdzy krokwiami powinny mieæ szerokoœæ od 2 do 3 cm wiêksz¹ od rozstawu krokwi tak. W przypadku stosowania dwuwarstwowego uk³adu termoizolacji po³aci dachowej dolna warstwa we³ny mineralnej przylega do spodu krokwi i jest uk³adana prostopadle do ich przebiegu. eliminuj¹c koniecznoœæ stosowania sznurka lub drutu.3. Zalet¹ stosowania rolek (mat) jest ograniczenie iloœci odpadów podczas przycinania materia³u do zadanej szerokoœci. Sprê¿ystoœæ we³ny mineralnej szklanej pozwala na jej szczelne przyleganie do boków krokwi. ! Poszycie skosów dachowych z p³yt gipsowo kartonowych dochodzi do boków wykonanej wczeœniej œciany. ! W pierwszej kolejnoœci nale¿y wype³niæ konstrukcjê œciany we³n¹ szklan¹. Warstwê termoizolacji podtrzymuj¹ profile monta¿owe do p³yt gipsowo-kartonowych. Po³¹czenia po³aci ze œcianami dzia³owymi Dla uzyskania prawid³owych w³aœciwoœci akustycznych zabudowy poddasza u¿ytkowego.DACHY SKOŒNE 4. Przy niewielkich rozstawach krokwi niektóre rodzaje we³ny mineralnej szklanej (np.

Zak³adanie folii paroizolacyjnej nale¿y rozpoczynaæ od kalenicy.ISOVER .1/3 a Rys. gdy warstwa dodatkowa we³ny szklanej nie jest grubsza ni¿ 1/3 gruboœci we³ny pomiêdzy krokwiami (Rys. C a warstwa we³ny miêdzy krokwiami warstwa dodatkowa we³ny +°C Rys. Dopuszczalne jest te¿ montowanie folii paroizolacyjnej miêdzy dwiema warstwami termoizolacji. WYKONAWSTWO Rys. A .4. ale tylko w takim uk³adzie.DACHY SKOŒNE 4. A i B). Paroizolacja Pomiêdzy p³ytami gipsowo-kartonowymi a izolacj¹ z we³ny szklanej nale¿y zastosowaæ szczeln¹ paroizolacjê. która ogranicza nap³yw pary wodnej do materia³u termoizolacyjnego od strony wnêtrza (Rys. uszczelnienia przejœæ instalacyjnych i otworów wymagaj¹ szczególnie starannego i szczelnego wykonania zak³adów (Rys. przy czym ³¹czenia powinny wypadaæ na profilach monta¿owych do p³yt gipsowokartonowych. B taœma klej¹ca ISOVER Vario KB1 inteligentna paroizolacja ISOVER Vario KM Duplex materia³ uszczelniaj¹cy ISOVER Vario DS 20cm taœma klej¹ca ISOVER Vario Multitape 13 4. Brzegi paroizolacji powinny zachodziæ na siebie oko³o 20 cm i zostaæ sklejone taœm¹ dwustronnie klej¹c¹. C) inteligentna paroizolacja ISOVER Vario KM Duplex materia³ uszczelniaj¹cy ISOVER Vario DS taœma klej¹ca ISOVER Vario Multitape -°C Schemat po³o¿enia paroizolacji max. Newralgiczne miejsca po³¹czeñ p³aszczyzn. A).

montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentów p³yt gipsowo-kartonowych). do których mocowane jest poszycie z p³yt gipsowokartonowych wynosi standardowo 40 lub 50 cm. 0 10 cm uchwyt bezpoœredni 50 b lu 40 cm 14 .5. plus w dodatkowej warstwie co najmniej 10 cm. Zabudowa wnêtrza z p³yt gipsowo-kartonowych 4.prostopadle do krokwi. Ze wzglêdu na noœnoœæ elementów mocuj¹cych i profili metalowych rozstaw krokwi nie powinien przekraczaæ 100 cm w osiach belek. Profile te montowane s¹ w uk³adzie poziomym .ISOVER . Zalecana gruboœæ termoizolacji w dachu skoœnym wynosi co najmniej 25 cm co uzyskuje siê najczêœciej dziêki dwóm warstwom we³ny: miêdzy krokwiami do 15 cm. Dystans jaki daje ruszt wsporczy do monta¿u p³yt gipsowo-kartonowych umo¿liwia u³o¿enie dodatkowej warstwy nawet do 20 cm. Przyk³adowe systemy zabudowy wymieniono na stronie obok.DACHY SKOŒNE 4. Rozstaw profili. WYKONAWSTWO Od strony wnêtrza wykoñczenie ocieplonego poddasza u¿ytkowego najczêœciej wykonywane jest w formie poszycia z p³yt gipsowo-kartonowych. uchwyt elastyczny wieszaki kotwowe do belek drewnianych m ak s.

9 cm wieszak kotwowy ** maks.70. 20 cm 25 cm Systemy suchej zabudowy RIGIPS 4.DACHY SKOŒNE wieszak Rigips Rigistil maks. Jako pierwszy producent izolacji z we³ny mineralnej w Polsce ISOVER dokona³ oceny wp³ywu swoich wyrobów na œrodowisko wg metody LCA. ! ! OCHRONA ŒRODOWISKA We³na szklana ISOVER jest produkowana w 70% ze st³uczki szklanej. dr in¿. ! 70% KIEROWNIK Zak³adu Certyfikacji doc. Stosuj¹c 1 m3 we³ny szklanej ISOVER jako izolacjê oszczêdza siê do 140 kg CO2 niewyemitowanego do atmosfery. dr Jolanta Gust DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej doc.05/15 i RIGIPS 4.70. Stanis³aw M.06/16 z wype³nieniem we³n¹ mineraln¹ Uni-Mata 5.07/17 z wype³nieniem we³n¹ mineraln¹ Uni-Mata Systemy suchej zabudowy RIGIPS 4. OCHRONA ŒRODOWISKA maks. 12 cm Uchwyt elastyczny maks.04 i RIGIPS 4. 12 cm * maks.70. Efektem tego jest uzyskany certyfikat œrodowiskowy Zak³adu Ochrony Œrodowiska ITB.ISOVER .70. 15 cm Uchwyt ES * maks. Wierzbicki 15 5.20 cm ** .

..ISOVER ... z o. Fasoterm NF Ventiterm Plus... www.isover. dr in¿.....pl infolinia: (0) 800-163-121 opracowanie merytoryczne katalogu: .pl e-mail: info@isover...DACHY SKOŒNE INFORMACJA PRODUKTOWA Wszystkie wyroby zamieszczone w tabeli spe³niaj¹ wymogi normy PN-EN 13162:2002 Tabela zastosowañ produktów Isover Legenda: szczególnie zalecane dopuszczalne Œciany dzia³owe i konstrukcyjne szkieletowe Poddasza nieu¿ytkowe Aplikacja Fasady wentylowane Fasady ..metoda lekka sucha Dachy skoœne Produkty ISOVER Uni-Mata Uni-Mata Alu Iso-Mata Super-Mata Majster-Mata Aku-P³yta Optima Sonic Hal-Mata Uni-P³yta Panel-P³yta Polterm Uni Polterm Max Fasoterm PF......o...... Pracownia Projektowa ARCHI-PLUS ...... Przemys³aw Markiewicz opracowanie graficzne: . arch...metoda lekka mokra Fasady .Ventiterm Stropoterm Gruntoterm Z³oty Dach Srebrny Dach Dachoterm S P³yty kominkowe Isover Kominki z wk³adem Œciany warstwowe Hale przemys³owe Pod³ogi p³ywaj¹ce Dachy p³askie Pod³ogi lekkie Fundamenty SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA Sp........