tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 95 : 1983 Nhãm H

Tiªu chuÈn thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông External artificial lighting in civil buildings. Design standard. 1. Quy ®Þnh chung. 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ míi vµ c¶i t¹o hÖ thèng chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c¸c lo¹i nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng, ®êng phè, ®êng, qu¶ng trêng vµ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc nghÖ thuËt. Chó thÝch: 1. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông ®Æc biÖt (c«ng tr×nh ngÇm, h¶i c¶ng, s©n bay...), c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c¸c kho tµng vµ chuång tr¹i ch¨n nu«i, vv... 2. Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng, ngoµi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m hiÖn hµnh cã liªn quan. 3. Nh÷ng thuËt ng÷ kÜ thuËt chiÕu s¸ng sö dông trong tiªu chuÈn nµy ®îc gi¶i thÝch trong phô lôc 1. 1.2. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng chiÕu s¸ng b»ng bãng ®Ìn phãng ®iÖn trong chÊt khÝ (bãng ®Ìn huúnh quang, bãng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p, bãng ®Ìn hal«gen kim lo¹i, bãng ®Ìn natri cao ¸p, bãng ®Ìn xªn«ng vµ bãng ®Ìn nung s¸ng kÓ c¶ bãng ®Ìn hal«gen nung s¸ng). 1.3. Khi x¸c ®Þnh ®é räi tiªu chuÈn (tÝnh b»ng lux) ph¶i theo thang ®é räi ghi trong b¶ng 1. B¶ng l BËc thang I II III IV §é räi (lx) 0,2 0,3 0,5 1 BËc thang XVI XVII §é räi (lx) 200 300

V 2

VI 3

VII VIII 5 7

IX

X

XI

XII XIII

XIV XV 100 150

10 20 30 50 75

XVIII 400

XIX XX

XXI XXII

XXIII

XXIV

XXV XXVI

XXVII

500 600 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000

1.4. §iÒu khiÓn chiÕu s¸ng bªn ngoµi cÇn ph¶i ®îc ®éc lËp víi ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng trong nhµ. 1.5. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng cÇn ph¶i tÝnh ®Õn trÞ sè hÖ sè dù tr÷ vµ sè lÇn lau ®Ìn trong n¨m ghi trong b¶ng 2.

tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 95 : 1983

1.6. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng, tríc tiªn cÇn tÝnh ®Õn c¸c ph¬ng tiÖn n©ng, h¹ hoÆc thang ®Ó b¶o dìng c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng trªn cao (lau bôi, thay bãng vµ söa ch÷a ®Ìn) . 1.7. Khi lËp ph¬ng ¸n x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cÇn bè trÝ c¸c phßng phô trî dïng cho c«ng viÖc söa ch÷a vµ lau chïi ®Ìn, c¸c kho chøa vËt liÖu thiÕt bÞ. B¶ng 2 §èi tîng ®îc chiÕu s¸ng HÖ sè dù tr÷ khi sö dông ®Ìn Bãng ®Ìn phãng Bãng ®Ìn Sè lÇn lau ®iÖn trong chÊt nung s¸ng ®Ìn trong 1

§êng phè, ®êng, qu¶ng trêng, c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao, c«ng tr×nh kiÕn tróc, vïng xung quanh c¸c 1,5 1,3 4 c«ng tr×nh c«ng céng, nhµ ë vµ triÓn l·m, c«ng viªn, ®¹i lé, vên hoa Chó thÝch: Khi sö dông ®Ìn pha ®Ó chiÕu s¸ng kh«ng gian ngoµi trêi, hÖ sè dù tr÷ lÊy b»ng 1,5 cho bÊt k× lo¹i nguån s¸ng nµo, víi 4 lÇn lau ®Ìn trong 1 n¨m. 2. ChiÕu s¸ng ®êng phè, ®êng vµ qu¶ng trêng 2.1. Ph©n cÊp ®êng phè, ®êng vµ qu¶ng trêng ®« thÞ theo yªu cÇu chiÕu s¸ng, quy ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3 Ph©n Lo¹i ®êng phè, ®êng vµ cÊp qu¶ng 1 2 A - §êng cao tèc Chøc n¨ng chÝnh 3 Dµnh cho xe «t« cã tèc ®é cao (160 km/h) liªn hÖ gi÷a : - C¸c khu nhµ ë víi trung t©m thµnh phè, khu c«ng nghiÖp, khu nghØ m¸t, khu an dìng, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®èi ngo¹i cña ®« thÞ lín vµ ®« thÞ cùc lín. - C¸c khu d©n c, khu nghØ m¸t, khu an dìng, c¸c ®êng quèc lé. Tæ - §êng phè chÝnh toµn thµnh Giao th«ng liªn tôc, liªn hÖ gi÷a c¸c lo¹i 1 khu nhµ ë, khu c«ng nghiÖp vµ c¸c trung t©m c«ng céng, nèi víi ®êng cao tèc trong ph¹m vi ®« thÞ.

duyÖt binh trong c¸c ngµy lÔ. Cho phÐp c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng vµ phôc vô c¸c c«ng tr×nh ®ã ë qu¶ng . ngµy héi.§êng phè chÝnh toµn thµnh Giao th«ng cã ®iÒu khiÓn.Qu¶ng trêng chÝnh thµnh N¬i ®i bé ®Õn c«ng tr×nh phè c«ng céng vµ lµm n¬i mÝt ting.. khu c«ng nghiÖp vµ trung t©m c«ng céng. nèi víi ®êng phè chÝnh lo¹i I th× tæ chøc giao . liªn hÖ lo¹i 2 trong ph¹m vi ®« thÞ gi÷a c¸c khu nhµ ë.

chç giao qu¶ng trêng tríc cÇu nhau ë cïng ®é cao vµ kh¸c ®é cao.Qu¶ng trêng giao th«ng vµ §Ó ph©n luång xe ch¹y. nèi víi . khu kho tµng.Qu¶ng trêng tríc c«ng tr×nh Lµ n¬i giao th«ng c«ng céng vµ c«ng céng (s©n thÓ thao.§êng dµnh cho xe ®¹p ë. ®êng vµ qu¶ng trêng quy ®Þnh trong b¶ng 4.2. khu nghØ ng¬i.§êng dµnh cho ngêi ®i bé quan. bÕn b·i. ngêi ®i bé tíi c«ng tr×nh. c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp sang c¸c ph.§êng phè nhá. mÆt ®êng bª. ®êng vµ qu¶ng trêng cã líp mÆt lµ lo¹i cÊp cao thø yÕu (mÆt ®êng ®¸ d¨m. vv. trung t©m c«ng céng. nghiÖp) vµ c¸c ®iÓm tËp . nhng kh«ng cho phÐp th«ng .m¨ng..1981.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 B C D trêng.trung t©m th¬ng trÝ bÕn xe c«ng céng vµ b·i ®ç xe. ngâ phè Liªn hÖ trong tr¹i hÌ thiÕu niªn. cuéi trén nhùa. §Ó cho giao th«ng b»ng xe ®¹p. 2. tæ chøc . n¬i tæ chøc giao th«ng vµ ngêi ®i bé ë cïng ®é cao vµ kh¸c ®é cao. ®i ®Õn n¬i lµm viÖc cña c¬ . khu th¬ng nghiÖp vµ c¸c ga . Dµnh cho ngêi ®i bé tíi n¬i lµm Chó thÝch: Ph©n lo¹i ®« thÞ theo quy m« d©n sè xem tiªu chuÈn vµ quy ph¹m thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ.§êng vËn t¶i toµn thµnh VËn chuyÓn hµng ho¸ c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng gi÷a c¸c khu c«ng nghiÖp. CÇn ph¶i thiÕt kÕ chiÕu s¸ng ®êng phè. khu nghØ m¸t vµgiíi h¹n tiÓu khu nhµ . nèi ra ®êng vËn t¶i toµn thµnh vµ c¸c ®êng kh¸c. xÝ nghiÖp.. nhãm nhµ ë víi ®êng chÝnh khu vùc (kh«ng cã giao th«ng c«ng .§êng chÝnh khu vùc Liªn hÖ trong giíi h¹n khu nhµ ë. .t«ng xi. ®êng vµ qu¶ng trêng cã líp mÆt lµ lo¹i cÊp cao (mÆt ®êng bª. §êng phè.§êng trong khu nhµ ë Liªn hÖ gi÷a c¸c tiÓu khu nhµ ë.t«ng ¸t-phan) theo trÞ sè ®é chãi trung b×nh trªn d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®êng phè.Qu¶ng trêng tríc ga N¬i ®ç xe vµ ®Ó hµnh kh¸ch ®i tíi c«ng tr×nh giao th«ng ®èi ngo¹i. Trong khu an dìng.§êng trong khu c«ng Chuyªn chë hµng hãa c«ng nghiÖp nghiÖp vµ vµ vËt liÖu x©y dùng trong khu kho tµng c«ng nghiÖp vµ kho tµng. c«ng tr×nh giao th«ng ngoµi vµ trong ®« thÞ. .Qu¶ng trêng ®Çu mèi N¬i bè trÝ c«ng tr×nh c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng céng. th¶m nhùa mÆt ®êng ®¸ d¨m sái. N¬i bè triÓn l·m.) cÇn ph¶i . 20 TCN 82 .

®îc chiÕu s¸ng theo trÞ sè ®é räi trung b×nh trªn d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®êng phè. ®êng vµ qu¶ng trêng quy ®Þnh trong b¶ng 4. .

4.7 Díi 500 0. ®êng ®i bé vµ ®êng phè cÊp D.0 Trªn 1000 ®Õn 2000 0.1 §é däi trung b×nh trªn mÆt ®êng (lx) 5 10 6 10 10 6 4 2 4 2 Chó thÝch: 1) Lu lîng xe lín nhÊt ghi trong b¶ng 4. cã tÝnh ®Õn t¬ng lai ph¸t triÓn giao th«ng trong kho¶ng 10 n¨m tíi.6. §é räi trung b×nh trªn mÆt hÌ ®êng n»m c¸ch biÖt víi d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®êng phè. 3) T¹i chç giao nhau kh¸c ®é cao cña hai hoÆc nhiÒu ®êng tïy theo lo¹i mÆt ®êng cÇn quy ®Þnh chung theo trÞ sè ®é chãi trung b×nh hoÆc trÞ sè ®é räi trung b×nh cña ®êng phè chÝnh ®i qua chç ®ã. ®êng vên hoa n»m c¹nh d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®êng phè. 2. ®êng nèi víi ®êng phè vµ ®êng cÊp A hoÆc cÊp B.5. quy ®Þnh trong b¶ng 4. NÕu ®êng tÇu ®iÖn n»m trong ph¹m vi d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®êng phè th× møc ®é chiÕu s¸ng trªn mÆt ®êng tÇu ®iÖn nh møc ®é chiÕu s¸ng cña ®êng phè.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 2. Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng trªn mÆt ®êng cña c¸c ®o¹n ®êng ®ã b»ng tiªu chuÈn chiÕu s¸ng trªn mÆt ®êng cña ®êng phè vµ ®êng cÊp A hoÆc cÊp B nèi liÒn víi chóng. 2.3.2 Díi 200 0. §é chãi trung b×nh trªn mÆt hÌ ®êng c¹nh d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®êng phè.4 Trªn 2000 1.1 Trªn 500 0. ®êng vµ qu¶ng trêng A B C Lu lîng xe lín nhÊt (kÓ §é chãi trung c¶ hai chiÒu) trong b×nh trªn mÆt thêi gian cã chiÕu ®êng Trªn 1000 ®Õn 3000 10 Trªn 500 ®Õn 1000 0. . 2.2 Díi 500 0.4 Trªn 200 ®Õn 500 0. quy ®Þnh trong b¶ng 4. ®êng vµ qu¶ng trêng quy ®Þnh kh«ng ®îc nhá h¬n mét nöa trÞ sè ®é chãi trung b×nh quy ®Þnh trong b¶ng 4.7 Trªn 500 ®Õn 1000 0. B¶ng 4 CÊp ®êng phè. Bé räi trung b×nh trªn mÆt ®êng tÇu ®iÖn lµ 2 lux. quy ®Þnh trong b¶ng 5. CÇn ph¶i tÝnh ®Õn chiÕu s¸ng trªn mét ®o¹n ®êng nèi dµi 150m cña c¸c ®êng phè. 2) TrÞ sè ®é chãi trung b×nh trªn mÆt ®êng cao tèc quy ®Þnh lµ cd/m2 kh«ng phô thuéc vµo lu lîng xe lín nhÊt.

1 cd/m2 ®Õn 0.2 cd/m2.Ban ngµy 8 .0 díi 6000 4. ®êng ®i ®Õn ®iÓm ®ç xe §é räi trung b×nh (lx) 2 1 4 2 2 3 2 1 4 4 40 20 10 2 1 Chó thÝch: Môc 8 vµ 9 trong b¶ng 5 ®Ó cho t¬ng lai ph¸t triÓn trong thêi gian tíi.3 : 1 . ngâ phè.4 cd/m2 ®Õn 1 cd/m2.Buæi tèi vµ ban ®ªm Thang xuèng ®êng hÇm ®Ó ®i bé qua ®êng trong thêi gian ban ngµy vµ ban ®ªm.7. ¸nh s¸ng t¸n x¹ . CÇu ®Ó ®i bé §êng hÇm ®Ó ®i bé qua ®êng trong thêi gian : 7 . 9 §êng phè cÊp D : a. §êng phè nhá. 10 b.CÊp A . B¶ng 6 §é cao treo ®Ìn thÊp nhÊt Tæng quang th«ng (m) Bãng ®Ìn Bãng ®Ìn phãng lín nhÊt cña c¸c ®iÖn trong chÊt bãng ®Ìn trong ®Ìn nung khÝ ®îc treo trªn mét céts¸ng 3 4 5 Trªn 6000 3.Víi trêng hîp quy ®Þnh ®é chãi trung b×nh tiªu chuÈn tõ 0. TØ sè gi÷a trÞ sè ®é chãi lín nhÊt vµ ®é chãi nhá nhÊt trªn mÆt d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®êng phè.0 3.CÊp B . §êng ®i bé cã c©y xanh.0 4.tiªu chuÈn viÖt nam B¶ng 5 tcvn 95 : 1983 STT §èi tîng chiÕu s¸ng 1 HÌ ®êng n»m c¸ch biÖt víi d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®êng phè : .0 STT TÝnh chÊt cña ®Ìn 1 1 2 §Ìn nÊm. 3 §iÓm ®ç xe « t« c«ng céng trªn ®êng phè c¸c cÊp 4 §êng dµnh cho ngêi ®i bé 5 §êng ®i bé trong vên hoa n»m c¹nh ®êng phè : . .CÊp A . 2.CÊp C BÕn cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng trªn ®6 êng phè c¸c cÊp.5 : 1 . ®êng vµ qu¶ng trêng kh«ng vît qu¸ : . ®êng dµnh cho xe ®¹p.CÊp B vµ cÊp C PhÇn kh«ng cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn trªn qu¶ng tr2 êng cÊp A vµ cÊp B.Víi trêng hîp quy ®inh ®é chãi trung b×nh tiªu chuÈn tõ 0.

5 s¸ng b¸n réng Tõ 5000 ®Õn 10000 7.2 §Ìn cã ph©n bæ ¸nh Díi 5000 6.0 7.5 8.0 9.5 20000 - 7.0 Trªn 10000 ®Õn 7.0 .

0 s¸ng réng Tõ 5000 ®Õn 10000 8.5 8.5 7. ®êng dÉn ®Õn c¸c ng«i nhµ vµ c¸c s©n nhá BÖnh viÖn Cæng vµo. nhµ nghØ Cæng vµo 10.0 11.0 20000 Trªn 20000 ®Õn 30000 §èi tîng chiÕu s¸ng 2 Trêng häc. ®é cao treo ®Ìn thÊp nhÊt so víi mÆt ®êng cña c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®êng phè. §Ó h¹n chÕ chãi lãa.5 9. B¶ng 8 §é räi trung b×nh trªn mÆt ®C«ng viªn S©n cña ®« Vên vËn TriÓn thÞ hoa ®éng l·m STT §èi tîng chiÕu s¸ng .8.0 Trªn 10000 ®Õn 9. vên trÎ S©n ch¬i vµ tËp thÓ dôc §êng nhá. khu vùc tiÕp nhËn vµ th¨m hái bÖnh nh©n §êng nhá vµ c¸c ®êng dÉn ®Õn c¸c nhµ ®iÒu trÞ §êng vµ s©n d¹o ch¬i S©n cña khu vùc nghØ ng¬i gi¶i trÝ Nhµ ®iÒu dìng.5 10.5 11.5 13. c¸c ®èi tîng cã ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn kh«ng ®îc nhá h¬n quy ®Þnh trong b¶ng 6.0 B¶ng 7 STT 1 I 1 2 II 1 2 3 4 III 1 2 3 §é räi trung b×nh (lx) 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2. ®êng cÊp C vµ cÊp D.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 3 Trªn 30000 ®Õn 40000 §Ìn cã ph©n bè ¸nh Díi 5000 7. ChØ sè chãi lãa cho c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®êng phè. ®êng vµ khu vùc cã vËn chuyÓn cña qu¶ng trêng cÊp A vµ cÊp B kh«ng ®îc lín h¬n 150.

1 2 3 4 5 6 Cæng vµo chÝnh Cæng vµo phô §êng chÝnh c©y xanh §êng nhá cã c©y xanh Chç giao nhau cña nhiÒu ®êng cã c©y xanh S©n ®Ó nghØ ng¬i gi¶i trÝ. s©n tæ chøc c¸c trß 3 1 2 1 3 6 2 0.5 1 0.5 2 6 4 3 3 2 4 - 4 3 4 3 6 10 . s©n phÝa tríc s©n khÊu ngoµi trêi.

9. 2. nhµ ®iÒu dìng vµ nhµ nghØ. §Ó chiÕu s¸ng ®êng phè.4 cd/m2 cÇn ph¶i sö dông c¸c bãng ®Ìn phãng ®iÖn trong chÊt khÝ hoÆc bãng ®Ìn nung s¸ng. 2.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 2.11. vên hoa. 2. 2. 2. tæng c«ng suÊt c¸c bãng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p trong ®Ìn kh«ng lín h¬n 125w.l0 :1 .15.4cd/m2 trë lªn ph¶i sö dông c¸c bãng ®Ìn phãng ®iÖn trong chÊt khÝ ¸p suÊt cao cã hiÖu chØnh mµu (nh bãng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p. .16.Víi trêng hîp quy ®Þnh ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn nhá h¬n 4 lux. 2. §é cao treo ®Ìn ë trªn d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®êng phè. Trong c¸c ®êng hÇm ®Ó ®i bé qua ®êng ph¶i sö dông c¸c ®Ìn : a. nhng kh«ng qu¸ nöa tæng sè ®Ìn. víi ®é chãi trung b×nh nhá h¬n 0.5m so víi mÆt ®êng. s©n vËn ®éng vµ triÓn l·m quy ®Þnh trong b¶ng 8. ®êng vµ qu¶ng trêng víi ®é chãi trung b×nh tõ 0. mÆt s©n cña trêng häc. 2. §é cao treo ®Ìn trªn m¹ng ®iÖn tiÕp xóc víi cÇn tÇu ®iÖn kh«ng ®îc thÊp h¬n 8 m tÝnh tõ ®êng ray.14. §Ó tiÕt kiÖm n¨ng lîng ®iÖn. bÖnh viÖn. Víi bé phËn t¸n x¹ mê hoÆc t¸n x¹ mµu s÷a kh«ng cã chao. bãng ®Ìn ha-l«. ®êng vµ qu¶ng trêng kh«ng ®îc thÊp h¬n 6. trong thêi gian ban ®ªm cÇn ph¶i gi¶m møc ®é chiÕu s¸ng ®êng phè. §é räi trung b×nh trong c«ng viªn. ®êng vµ qu¶ng trêng cã ®é chãi trung b×nh lín h¬n 0.Víi trêng hîp quy ®Þnh ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn tõ 4 lux ®Õn 6 lux .17. §é cao treo ®Ìn thÊp nhÊt trªn lan can cÇu kh«ng h¹n chÕ víi ®iÒu kiÖn gãc b¶o vÖ cña ®Ìn kh«ng ®îc nhá h¬n l0o vµ khi më ®Ìn ®Ó thay bãng ph¶i dïng dông cô chuyªn dïng míi më ®îc.13. . §Ó chiÕu s¸ng nh÷ng ®èi tîng cã ®é räi trung b×nh tõ 4 lux trë lªn cÇn ph¶i sö dông c¸c bãng ®Ìn phãng ®iÖn trong chÊt khÝ. 2.5: l .Víi trêng hîp quy ®Þnh ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn trªn 6 lux. vên trÎ. §é räi trung b×nh trªn mÆt ®êng. quy ®Þnh trong b¶ng 7.12.3: l . TØ sè gi÷a trÞ sè ®é räi lín nhÊt vµ ®é räi trung b×nh ë c¸c ®èi tîng chiÕu s¸ng kh«ng ®îc vît qu¸ : .gen (kim lo¹i).10.2 cd/m2 vµ c¸c ®èi tîng chiÕu s¸ng cã ®é räi trung b×nh lín h¬n 2 lux b»ng c¸ch t¾t bít ®Ìn. Víi gãc b¶o vÖ kh«ng nhá h¬n 15o vµ sè tæng c«ng suÊt c¸c bãng ®Ìn huúnh quang trong ®Ìn kh«ng lín h¬n 80w hoÆc c¸c bãng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p trong ®Ìn kh«ng lín h¬n 125w. b.

3. cã thÓ theo mét trong nh÷ng c¸ch sau ®©y : . 3.1. ChiÕu s¸ng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc . Bè trÝ chiÕu s¸ng cho c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc hoÆc c¸c toµ nhµ. Khi lËp c¸c ph¬ng ¸n chiÕu s¸ng kiÕn tróc cho nh÷ng quÇn thÓ kiÕn tróc. tuú theo ®Æc ®iÓm kiÕn tróc. ViÖc chiÕu s¸ng cho nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ chiÕu s¸ng nghÖ thuËt cña c¸c ®èi tîng kÓ trªn do ñy ban nh©n d©n thµnh phè vµ kiÕn tróc s trëng thµnh phè quy ®Þnh. vÞ trÝ cña c«ng tr×nh. còng nh chiÕu s¸ng nghÖ thuËt cho c¸c tîng ®µi kØ niÖm. cÇn nghiªn cøu kÕt hîp hµi hoµ víi ¸nh s¸ng trang trÝ qu¶ng c¸o chung cña thµnh phè vµ chiÕu s¸ng ®êng phè.nghÖ thuËt. toµ nhµ vµ c«ng tr×nh kiÕn tróc. ®µi phun níc vµ c¸c vên c©y c¶nh. ý nghÜa.2. 3.

Nªó ®èi tîng ®îc chiªó s¸ng ë ngo¹i vi ®« thÞ. b.V÷a x¸m s¸ng. Tõ 0. ®¸ héc.45 mÇu vµng. Chó thÝch: 1. .6 20 30 men tr¾ng. khi cÇn t¨ng cêng chiÕu s¸ng côc bé c¸c phÇn riªng biÖt cña c«ng tr×nh cïng víi chiÕu s¸ng chung ®ång ®Òu mÆt chÝnh c«ng tr×nh. 2.3 ®Õn c¸t kÕt 0. h. bª 0. T¹o nªn nh÷ng "bøc vÏ" b»ng ¸nh s¸ng theo ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ¸nh s¸ng cña c¸c buång cã l¾p kÝnh trªn bÒ mÆt chÝnh cña c«ng tr×nh. g.§¸ hoa tr¾ng. g¹ch mµu ®¸ Trªn 0.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 a. h¹ch Lín h¬n 0. c. ChiÕu s¸ng mét phÇn mÆt chÝnh hoÆc tõng phÇn kiÕn tróc cña ng«i nhµ. 75 100 ®¸ v«i. g¹ch gèm. 50 75 . v÷a tr¾ng. ChiÕu s¸ng kÕt hîp. Cho phÐp t¨ng trÞ sè ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 9 lªn víi trêng hîp c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cÇn quan s¸t ®îc tõ xa (trªn 1 km) hoÆc nh÷ng ng«i nhµ cã chi tiÕt kiÕn tróc. B¶ng 9 §é räi trung b×nh chãi cña ThÊp trung VËt liÖu èp tr¸t hoÆc b×nh (tõ mµu s¬n mÆt chÝnh HÖ sè ph¶n x¹ (nhá h¬n 1 1 cña tßa nhµ vµ cña vËt liÖu cd/m2) ®Õn c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc .3. bª t«ng x¸m. 3. nhng cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt ®èi víi sù c¶m thô vÎ ®Ñp kiÕn tróc cña toµn bé ng«i nhµ.45 ®Õn 30 50 tr¾ng.15 ®Õn 100 150 (lx) víi ®é Cao (lín h¬n 5cd/m2) 50 75 100 150 200 3. trªn nÒn lµ c©y xanh hoÆc nÒn trêi kh«ng ®îc chiÕu s¸ng th× ®é chãi cña nÒn lÊy trÞ sè nhá h¬n 1cd/m2.S¬n x¸m. e. cña c«ng tr×nh. g¹ch Trªn 0. §é räi trung b×nh trªn mÆt chÝnh c¸c toµ nhµ vµ c«ng tr×nh kiÕn tróc kh«ng ®îc nhá h¬n trÞ sè qui ®Þnh trong b¶ng 9. ChiÕu s¸ng theo ®êng bao quanh c«ng tr×nh. ChiÕu s¸ng ®ång ®Òu toµn bé mÆt chÝnh cña c«ng tr×nh. T¹o ¸nh s¸ng trang trÝ do nh÷ng ®Ìn chiÕu s¸ng ®êng phè ®Æt trªn têng ngoµi phè.6 t«ng s¸ng. ®iªu kh¾c tuy nhá bÐ. NÕu ®èi tîng ®îc chiÕu s¸ng ë gÇn c¸ch ng«i nhµ cã mÆt ph¼ng s¸ng lín ( nh . d. ChiÕu s¸ng biÕn ®éng thay ®æi theo thêi gian vµ kh«ng gian.

tØ sè gi÷a ®é räi lín nhÊt vµ nhá nhÊt kh«ng ®îc lín h¬n 3:1. Trêng hîp mÆt chÝnh cã ®Æc tÝnh ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. tØ sè ®ã lµ 5:1 . qua ®ã cã thÓ nh×n thÊy c¸c phßng ®îc chiÕu s¸ng bªn trong) th× ®é chãi cña nÒn lÊy trÞ sè lín h¬n 5cd/m2. 3. Khi chiÕu s¸ng ®ång ®Òu trªn bÒ mÆt chÝnh hoÆc tõng phÇn cña c¸c toµ nhµ vµ c«ng tr×nh kiÕn tróc.nhµ ë cã diÖn tÝch l¾p kÝnh t¬ng ®èi lín.4.

6 30 50 75 Trªn 0.. Nh÷ng tîng. Cho phÐp t¨ng trÞ sè ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 10 víi trêng hîp nh÷ng tîng.Th¹ch cao.6 75 Trªn 0. 2.v. Cßn nh÷ng tîng. ®µi kØ niÖm ®Æt trong c«ng viªn. §é räi trung b×nh trªn mÆt th¼ng ®øng chÝnh cña tîng. 3. s¾c mµu mÆt ngêi trong vïng cã chiÕu s¸ng. Nguån s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng c©y xanh vµ bÒ mÆt cña c¸c ®èi tîng cã mµu s¾c .3 ®Õn 0.§¸ granit vµ bª t«ng mµu x¸m.v.6.45 ®Õn 50 0.7.5. 3. g¹ch men mµu s¸ng. vên hoa. ®µi kØ niÖm cã ý nghÜa kiÕn tróc ®éc lËp víi quÇn thÓ kiÕn tróc xung quanh vµ cã thÓ quan s¸t tõ nhiÒu híng. ®µi kû niÖm kh«ng ®îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng l0.15 ®Õn 150 75 100 150 200 100 150 200 300 VËt liÖu cña tîng.45 100 Tõ 0. . ph¶i ®îc chiÕu s¸ng ë nh÷ng híng cÇn thiÕt.. Cho phÐp gi¶m trÞ sè ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 10 xuèng mét nöa (theo thang ®é räi ë b¶ng 1) víi trêng hîp nh÷ng tîng. nÒn trêi. Khi chän nguån s¸ng. §é räi trªn nh÷ng mÆt kh¸c cña tîng ®µi kû niÖm ®ã cÇn b¶o ®¶m tuú theo yªu cÇu vÒ møc ®é g©y Ên tîng nghÖ thuËt. B¶ng 10 §é räi trung b×nh (lx) víi ®é chãi Trung HÖ sè ph¶n x¹ b×nh (Tõ cña vËt liÖu ThÊp (nhá 1 ®Õn Cao(lín h¬n h¬n 5cd/m3) 5 cd/m2) Lín h¬n 0. ®¸ hoa mµu x¸m . kÝnh läc mµu (®Ó t¹o ¸nh s¸ng mµu) cña c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng kiÕn tróc vµ chiÕu s¸ng nghÖ thuËt cÇn ph¶i tÝnh ®Õn ®Æc tÝnh ph¶n x¹ vµ mµu s¾c cña c¸c ®èi tîng ®îc chiÕu s¸ng. ®µi kØ niÖm cÇn quan s¸t ®îc tõ xa (trªn 300 m).§¸ t¶ng vµ ®¸ hoa Chó thÝch: 1. trong ®ã cã híng cÇn chiÕu s¸ng chÝnh râ rÖt. ë ngo¹i vi thµnh phè hoÆc trªn nÒn lµ c©y xanh. ®µi kØ niÖm .Bª t«ng mµu s¸ng vµ x¸m s¸ng. ®µi kØ niÖm kh¸c ph¶i chiÕu s¸ng theo híng quan s¸t chÝnh. 3.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 TØ lÖ gi÷a ®é räi lín nhÊt vµ ®é räi nhá nhÊt kh«ng quy ®Þnh ®èi víi chiÕu s¸ng kÕt hîp hoÆc t¨ng cêng chiÕu s¸ng c¸c phÇn riªng biÖt cña c«ng tr×nh kiÕn tróc. .

vv.v.."l¹nh" (nh mµu xanh l¸ c©y... nh÷ng vïng cã nhiÒu ngêi ®i qua l¹i ph¶i lµ nguån s¸ng cã nhiÖt ®é mµu thÊp (nh bãng ®Ìn nung s¸ng. Ngån s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng bÒ mÆt cña c¸c ®èi tîng cã mµu s¾c "nãng" (nh mµu ®á. bãng ®Ìn huúnh quang ¸nh s¸ng tr¾ng l¹nh...).). bãng ®Ìn huúnh quang ¸nh s¸ng tr¾ng. . mµu vµng. bãng ®Ìn huúnh quang ¸nh s¸ng ban ngµy.). mµu x¸m. bãng ®Ìn huúnh quang ¸nh s¸ng tr¾ng nãng. v.) ph¶i lµ nguån s¸ng cã nhiÖt ®é mµu cao (nh bãng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p. bãng ®Ìn hal«gen nung s¸ng. vv. mµu da cam. bãng ®Ìn hal«gen kim lo¹i. mµu xanh biÓn... vv..

. kh«ng ®Ó ¸nh s¸ng h¾t ra tõ c¸c cöa sæ nhµ ë b»ng c¸ch : a.10. 4. ngêi l¸i xe khi chiÕu s¸ng kiÕn tróc nghÖ thuËt..v. 3. khãm hoa vµ vên c©y c¶nh. §é chãi ë chç s¸ng nhÊt cña tia níc kh«ng ®îc nhá h¬n 300 cd/m2. Kh«ng ®Ó c¸c tia s¸ng vÒ phÝa ngêi quan s¸t (vÝ dô nh chiÕu s¸ng c©y c¶nh) . 4.2. trªn mÆt C¸c m«n thÓ dôc STT thÓ thao 1 2 1 Bãng ®¸ a S©n luyÖn tËp Ghi chó 5 CÇn b¶o ®¶m ®é räi ë c¶ hai bªn mÆt ph¼ng nt nt nt bc S©n thÓ thao 100 50 cã díi 5000 chç ngåi S©n thÓ thao 200 (hoÆc s©n vËn 75 ®éng) cã tõ 5000 50 . v.9. ®Æt ë ®é cao kh«ng lín h¬n l. CÇn ph¶i bè trÝ Èn. 4. trªn mÆt §øng ë ®é cao díi Ngang. Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu trong phÇn nµy. trªn mÆt §øng ë ®é cao díi 15m tõ mÆt s©n Ngang. Sö dông nh÷ng ®Ìn l¾p bãng nung s¸ng hoÆc bãng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p cã gãc b¶o vÖ kh«ng nhá h¬n l0o. mÆt níc. bao gåm chiÕu s¸ng nh÷ng tia níc.1. §é räi nhá nhÊt trªn mÆt s©n c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoµi trêi quy ®Þnh trong b¶ng 11.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 3. trªn giµn ®Ìn. L¾p tÊm che ¸nh s¸ng h×nh m¾t sµng vµ tÊm ch¾n ¸nh s¸ng cho c¸c hÖ thèng chiÕu s¸ng. ChiÕu s¸ng c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoµi trêi. ChiÕu s¸ng ®µi phun níc. khuÊt c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng kiÕn tróc ngoµi trêi vµ chiÕu s¸ng nghÖ thuËt. Cho phÐp ®Æt c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ë ngay trªn c«ng tr×nh cÇn chiÕu s¸ng.5m so víi mÆt ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng c¸c bån hoa. Ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ g©y chãi lín cho nh÷ng ngêi quan s¸t. c¸c ®iÒu cã liªn quan trong tiªu chuÈn nµy vµ c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m hiÖn hµnh. trªn cét ®Ìn chiÕu s¸ng ®êng phè hoÆc ë trªn mÆt ®Êt. trªn mÆt §øng ë ®é cao díi Ngang. trªn m¸i cña c¸c nhµ xung quanh. b. ngêi ®i bé. tîng ®µi vµ nh÷ng chi tiÕt kiÕn tróc kh¸c cña ®µi phun níc.8. B¶ng 11 §é räi nhá nhÊt MÆt ph¼ng ®Ó (lx) x¸c ®Þnh ®é räi 3 4 50 30 Ngang. 3.

2 a b S©n thi ®Êu lín cã tõ 1500 chç ngåi trë 30 150 50 §øng. ë ®é cao tõ nt 1m Ngang. ë ®é cao tõ 1m nt . trªn mÆt §øng.

10 30 4 Ngang. ë khu vùc ®êng ch¹y lÊy ®µ c¸ch hè c¸t 3m vµ ë hè c¸t ®èi víi m«n nh¶y cao.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 1 3 a b 4 a b 5 6 a b 7 2 3 Bãng ræ 50 S©n tËp luyÖn vµ 30 s©n thi ®Êu nhá cã díi S©n thi ®Êu lín tõ 150 50 1500 chç ngåi trë lªn QuÇn vît 100 S©n tËp luyÖn vµ 50 s©n thi ®Êu nhá cã díi S©n thi ®Êu lín 150 cã tõ 50 1500 chç ngåi trë Bãng bµn Víi bÊt k× sè lîng 150 chç ngåi Vît rµo ë khu vùc rµo 50 ë khu vùc cßn l¹i §iÒn kinh (nhµo lén. trªn mÆt räi trªn mÆt bµn vµ bµn c¸ch mÐp Ngang. ë hè c¸t vµ c¸ch hè c¸t tõ 20m trë lªn trªn mÆt ®êng ch¹y lÊy ®µ. thÓ dôc nghÖ thuËt. Trªn ®o¹n ®êng ch¹y lÊy ®µ cßn l¹i. trªn mÆt s©n 8 a - 50 Ngang. nh¶y cao. ë mÆt b¶ng chøa ræ nt Ngang. ë ®é cao díi 5m tõ mÆt s©n nt CÇn b¶o ®¶m ®é Ngang. nhÈy cao. trªn mÆt chíng ng¹i vËt nt Ngang. cö t¹. trªn mÆt ®êng ch¹y lÊy ®µ - 30 nt 30 b Trªn ®o¹n ®êng 30 ch¹y lÊy ®µ cßn l¹i. ®Êu §iÒn kinh nhÑ Nh¶y xa. ë ®é cao díi nt 5m tõ mÆt s©n Ngang. trªn mÆt §øng. quyÒn anh. trªn mÆt øng. ®êng ch¹y lÊy ®µ. tõ mÆt ®êng ch¹y lÊy ®µ tíi ®é cao 6m ®èi víi s©n nh¶y sµo . thÓ dôc dông cô. ë khu vùc ®êng ch¹y lÊy ®µ vµ hè c¾m sµo . §øng. trªn mÆt §øng. trªn mÆt 5 §øng. nh¶y ba bíc. . 3m ®èi víi s©n trªn mÆt Ngang. NhÈy sµo. vâ d©n téc vËt. ë mÆt b¶ng nt chøa ræ Ngang.

§é räi kh«ng kÓ chiÕu s¸ng díi níc 9 a b 10 Ngang. .Trªn vßng lÊy ®µ 50 . ë ®é cao cña cÇu nhÈy nt . nt Ngang. trªn mÆt ®êng vµ khu vùc lao vµ lùu ®¹n r¬i. Thi ®Êu lín cã tõ 800 150 CÇu nhÈy ë ngoµi trêi TËp luyÖn vµ 100 thi ®Êu nhá cã díi 800 chç ngåi 50 Thi ®Êu lín cã tõ 150 800 75 chç ngåi trë lªn Ngang. 10 §êng ch¹y th¼ng vµ 50 ®êng ch¹y vßng BÓ b¬i ngoµi trêi. trªn mÆt ®êng ch¹y lÊy ®µ Ngang.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 §Èy t¹. trªn khu vùc §øng. ë ®é cao díi CÇn b¶o ®¶m ®é 15m tõ bÒ mÆt lao räi ë c¶ hai bªn mÆt vµ ph¼ng ®èi xøng lùu ®¹n r¬i. ë ®é cao cña räi ë c¶ hai bªn mÆt cÇu nhÈy ph¼ng ®i qua trôc däc cña cÇu Ngang. trªn vßng lÊy Ngang. trªn mÆt nCÇn b¶o ®¶m ®é §øng. ë ®é cao díi 15m tõ bÒ mÆt khu vùc ®Üa vµ t¹ r¬i CÇn b¶o ®¶m ®é räi ë c¶ hai bªn mÆt ph¼ng ®øng Ngang. cña khu vùc lao vµ Ngang. nÐm lùu ®¹n . trong vßng CÇn ®¶m b¶o ®é ®Èy t¹ vµ khu vùc r¬i trong vßng ®Èy t¹ r¬i t¹ vµ khu cd .Trªn khu vùc ®Üa 30 vµ t¹ xÝch r¬i 10 e NÐm lao. trªn mÆt níc. L¨ng ®Üa vµ t¹ xÝch 30 Ngang. TËp luyÖn vµ thi ®Êu nhá cã 100 díi 800 chç ngåi. §øng. trªn bÒ mÆt níc.Trªn ®o¹n ®êng ch¹y lÊy ®µ cßn 30 l¹i vµ trªn khu vùc lao vµ lùu ®¹n r¬i.Trªn ®o¹n ®êng 50 ch¹y lÊy ®µ kh«ng nhá h¬n 10m. trªn mÆt n§øng. trªn mÆt ®êng ch¹y Ngang.

13. 4. kh«ng ®îc nhá h¬n 0. 4. CÇn ph¶i sö dông c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng mÆt ph¼ng ®øng ë c¸c s©n thÓ thao ngoµi trêi cã gãc b¶o vÖ kh«ng nhá h¬n 30o. 4.. HÖ thèng ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng toµn bé c¸c s©n thÓ thao ph¶i ®Æt tËp trung ë mét chç. M¹ng ®iÖn cña hÖ thèng chiÕu s¸ng ph©n t¸n ngêi ph¶i ®îc nèi víi nguån ®iÖn ®éc lËp vµ kh«ng ®îc mÊt ®iÖn trong bÊt k× t×nh huèng nµo.5. CÇn ph¶i thiÕt kÕ chiÕu s¸ng trªn ®êng ph©n t¸n ngêi khi cã sù cè cho: . . Kh«ng ®îc sö dông nguån ®iÖn chiÕu s¸ng ph©n t¸n ngêi vµo môc ®Ých kh¸c. . ph¶i tÝnh ®Õn sù gi¶m ®é räi do s¬ng mï.4. . 4. Kh«ng ®îc bè trÝ híng chiÕu s¸ng cña ®Ìn cã ph©n bæ ¸nh s¸ng hÑp ngîc víi híng ch¹y cña vËn ®éng viªn.. 4. §é räi nhá nhÊt trªn sµn phßng khëi ®éng lµ l00 lux.v.11.14. 4. TÊt c¶ c¸c bÓ b¬i cÇn ph¶i cã chiÕu s¸ng sù cè víi ®é räi trªn toµn mÆt bÓ kh«ng nhá h¬n 5 lux. trong ®ã cã ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng cho mét nhãm s©n vµ riªng tõng s©n.15. ChiÒu cao cét ®Ìn chiÕu s¸ng mÆt ph¼ng ®øng ë c¸c s©n thÓ thao ngoµi trêi kh«ng ®îc nhá h¬n l0m vµ gãc t¹o bëi mÆt b»ng c«ng tr×nh víi ®êng th¼ng h¹ tõ ®Ønh cét ®Ìn vu«ng gãc víi trôc däc cña s©n b·i kh«ng ®îc nhá h¬n 27o.3 lux. CÇn bè trÝ chiÕu s¸ng mÆt phÇng ®øng c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoµi trêi.8.9. lèi tho¸t cña kh¸n ®µi c¸c bËc thang ®Ó ph©n t¸n ngêi v.10.Phßng thÓ thao cã trªn 50 ngêi. 4.Kh¸n ®µi cã trªn 20 bËc. §é räi trªn mÆt ®êng ®i l¹i. 4. trªn mÆt s©n khëi ®éng lµ 50 lux.3m ®èi víi s©n cho m«n vît rµo vµ s©n cho m«n bãng bµn (kÓ tõ mÆt bµn). . C¸c ®Ìn bè trÝ kh«ng ®îc g©y lãa cho vËn ®éng viªn. Nguån s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng ph©n t¸n ngêi lµ ®Ìn nung s¸ng. 4.12. 4. §é cao ®Æt c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng mÆt ph¼ng ®øng kh«ng ®îc nhá h¬n : . ma bôi vµ ma võa trong tÝnh to¸n chiÕu s¸ng c¸c s©n thÓ thao ngoµi trêi. HÖ sè tÝnh ®Õn chiÕu s¸ng kh«ng ®ång ®Òu trªn c¸c s©n thÓ thao ph¶i b¶o ®¶m kh«ng nhá h¬n 0.6.33.12m ®èi víi s©n bãng chuyÒn vµ s©n quÇn vît.8m ®èi víi s©n cÇu l«ng vµ s©n bãng ræ. Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng ë díi mÆt níc bÓ b¬i ph¶i ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh 1000 lumen cho lm2 mÆt ph¼ng ®øng trong níc däc theo trôc bÓ b¬i. 4. 4. §é räi nhá nhÊt trªn mÆt ph¼ng kh¸n ®µi b»ng l0% trÞ sè ®é räi quy ®Þnh cho c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoµi trêi ghi trong b¶ng l1.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 4.7.3.

4. §é räi nhá nhÊt cña chiÕu s¸ng b¶o vÖ lµ 0. CÇn thiÕt kÕ chiÕu s¸ng b¶o vÖ cho c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao lín cã gi¸ trÞ vÒ mÆt kinh tÕ hoÆc cã ý nghÜa chÝnh trÞ quan träng.16.5 lux. .

HÖ sè dù tr÷. ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau : P = (S .ChØ sè chãi lo¸. K . VËt ph©n biÖt : VËt cÇn xem xÐt c¸c chi tiÕt cña nã hoÆc c¸c khuyÕt tËt cÇn ph¶i ph¸t hiÖn (vÝ dô : sîi chØ. V2 .88I75 2 I75 . dÊu.4 th× gäi lµ nÒn s¸ng . vÕt søt.§é chãi trung b×nh tiªu chuÈn (cd/m2)  i . B . tõ 0. S .82I 2. I85.2 ®Õn 0. 3. §é t¬ng ph¶n cña vËt ph©n biÖt víi nÒn : X¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau : K  LV Ln   Ln  ← … Víi : Lv .4 gäi lµ nÒn trung b×nh. Nhng trong kÜ thuËt.l).2 . Trung b×nh : NÕu K = 0. nãi chung ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè chãi lãa dïng c«ng thøc sau : 0. ®iÓm.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 Phô lôc I Nh÷ng thuËt ng÷ c¬ b¶n 1. i . ChØ sè chãi lo¸ : Lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ t¸c dông chãi lo¸ do hÖ thèng chiÕu s¸ng g©y ra.§é chãi cña vËt ph©n biÖt (cd/m2) Ln . NÒn : BÒ mÆt gi¸p víi vËt ph©n biÖt mµ trªn ®ã cÇn ph¶i xem xÐt vËt nµy. I90 .l000 Víi : P . 4.2 gäi lµ nÒn tèi.§é nh×n râ cña vËt quan s¸t khi kh«ng cã nguån g©y chãi lo¸.HÖ sè chãi lo¸.   B  i 3.5 (vËt vµ nÒn cã ®é chãi kh¸c nhau râ nÐt).TrÞ sè cêng ®é s¸ng ë mÆt ph¼ng ®øng.5 (vËt vµ nÒn cã ®é chãi kh¸c nhau rÊt râ nÐt).300 H h 0. ®êng. vÕt xíc vµ nh÷ng khuyÕt tËt kh¸c ) 2. nhá h¬n 0.1I 1. Nªn cã hÖ sè ph¶n x¹ lín h¬n 0. I80 .57 M c S 1 ƒ  Víi : K .Lín : NÕu K>0.B i 1 Mc . V S 1 V 2 V1 .Hµm sè cña ®é räi trªn m¾t ngêi quan s¸t (Etgi) C C .§é chãi cña nÒn (cd/m2) §é t¬ng ph¶n cña vËt ph©n biÖt víi nÒn ®îc tÝnh lµ : .55I90 80 85 0. Nhá : NÕu K< 0.Sè lîng d·y ®Ìn (hµng ®Ìn) trªn ®êng phè.2 (vËt vµ nÒn cã ®é chãi kh¸c nhau Ýt).§é nh×n râ cña vËt quan s¸t khi cã nguån g©y chãi lo¸ n»m trong thÞ trêng. vÕt ®êng nøt.0.

85o vµ 90o H .ChiÒu cao tõ mÆt ®êng ®Õn m¾t ngêi l¸i xe (ngêi quan s¸t) (m).ChiÒu cao treo ®Ìn (m) h . . 80o. = 900 theo c¸c híng 75o.

CB .Quang th«ng cña ®Ìn (lm). x¸c ®Þnh b»ng sù gi¶m ®é nh×n râ do t¨ng ®ét ngét ®é chãi cña bÒ mÆt lµm viÖc vµ t¸c dông g©y mµng mê lµm gi¶m t¬ng ph¶n gi÷a vËt ph©n biÖt víi nÒn.HÖ sè ®îc x¸c ®Þnh theo ®å thÞ sau : 5. ®êng vµ qu¶ng trêng ®îc tÝnh theo c«ng thøc chung : d Etb E S.0.l.lµ tØ sè gi÷a quang th«ng r¬i trªn d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn.K Víi : IEtb .HiÖu suÊt cña ®Ìn (%) S . Chãi lãa ph¶n x¹: Lµ ®Æc tÝnh ph¶n x¹ quang th«ng tõ bÒ mÆt lµm viÖc theo híng nh×n cña m¾t ngêi lµm viÖc.§é räi trung b×nh (lx) d .®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : . theo thùc nghiÖm ®èi víi ®Ìn nung s¸ng C = l. 6.HÖ sè sö dông quang th«ng cña thiÕt bÞ chiÕu s¸ng . §é räi trung b×nh trªn ®êng phè. d = db .3.  db .tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 C .DiÖn tÝch mÆt ®êng ®îc chiÕu s¸ng (m2) E . HÖ sè tÝnh ®Õn chiÕu s¸ng kh«ng ®ång ®Òu trªn mÆt s©n thÓ thao : Lµ tØ sè gi÷a trÞ sè ®é räi nhá nhÊt vµ ®é räi lín nhÊt trªn mÆt sµn ®ã.9. ®èi víi ®Ìn natri cao ¸p C = 0. 7.HÖ sè kh«ng t¬ng ®¬ng. E . ®èi víi ®Ìn thñy ng©n cao ¸p C = 1.Quang th«ng cña c¸c bãng ®Ìn trong ®Ìn (lm)  . ®èi víi ®Ìn hal«gen kim lo¹i C = 1. chiÒu réng lµ b vµ quang th«ng cña bãng ®Ìn quy íc l000 lumen.

Tæng toµn bé quang th«ng trong c¸c vïng (vïng ®©y lµ vïng gãc khèi. thêng lÊy mçi vïng lµ 50 hoÆc 100) r¬i trªn d¶i cã chiÒu dµi v« tËn./2  .Fb  /2  .Fb  Víi :  0 E  0 1000 . .

ChiÒu réng d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn (m). a.HÖ sè sö dông theo ®é chãi ®îc tÝnh theo c«ng thøc : 1 /2 L F  rtb  3 ƒ bd 1 0  0 (rtb) . Fbd Etb 2E b. 1000 K 8. tÝnh theo c«ng thøc chung : Etb . 10.BÒ réng cña mÆt ®êng (m). Fbd Etb E b. b. ChiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ngêi : Lµ chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ngêi ra khái khu vùc cã sù cè g©y mÊt ®iÖn chiÕu s¸ng lµm viÖc.HÖ sè chãi trung b×nh. §èi víi lo¹i mÆt ®êng ¸tphan (rtb) ®îc x¸c ®Þnh theo b¶ng sau : .TØ sè ®Ó quy ®æi tõ cêng ®é s¸ng cña ®Ìn l¾p bãng ®Ìn quy íc 1000 lm sang cêng ®é s¸ng cña ®Ìn l¾p bãng ®Ìn cÇn ph¶i tÝnh. Fbd 1000 . réng b (m) nh sau : 0. 9. 1000 K n .Etb n1. L . réng b (m) tuú theo c¸ch bè trÝ ®Ìn trªn ®êng phè. 11. §é chãi trung b×nh cña mÆt ®êng phè : §îc x¸c ®Þnh theo híng nh×n cña ngêi quan s¸t ®øng trªn trôc chuyÓn ®éng cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng. §èi víi lo¹i bè trÝ ®Ìn theo trôc ®êng : n . ChiÕu s¸ng sù cè : Lµ chiÕu s¸ng ®Ó lµm viÖc tiÕp tôc khi do sù cè mÊt ®iÖn chiÕu s¸ng lµm viÖc. 12.1.§é chãi trung b×nh (cd/m2). ChiÕu s¸ng b¶o vÖ : Lµ chiÕu s¸ng giíi h¹n khu vùc ( hoÆc c«ng tr×nh) cÇn ph¶i b¶o vÖ thêi gian ban ®ªm. §èi víi lo¹i bè trÝ ®Ìn mét bªn ®êng hoÆc hai bªn ®êng : n .b Víi : b K Ltb .Sè lîng ®Ìn cã trªn l000m ®êng phè b .rtb Ltb  Khi thiÕt kÕ kÜ thuËt tÝnh Ltb cho mét ®o¹n ®êng phè dµi 1000m. b .bd L L  t 1000. NhiÖt ®é mµu : Lµ nhiÖt ®é cña vËt ph¶n x¹ toµn phÇn (hay cßn gäi lµ vËt ®en tuyÖt ®èi) mµ ë nhiÖt ®é ®ã nã cã cïng bøc x¹ mµu nh nguån s¸ng cÇn nghiªn cøu xem xÐt ë nhiÖt ®é ®· quy ®Þnh (hay cßn gäi lµ nhiÖt ®« thùc).tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 Khi thiÕt kÕ kÜ thuËt ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n tÝnh Etb cña mét ®o¹n ®êng phè dµi 1000m. n1 .Sè lîng ®Ìn bè trÝ ë phÝa tríc mÆt ngêi quan s¸t.

45 3.118 0.1 40 0.5 1.0 o 0-30 0.204 0.83 1.38 3.0 6.1 0.775 70 1.53 75 3.0 85 12 12 12 11.330 0.990 0.216 0.162 55 0.b/H 0 0.25 0.190 0.1 0.108 50 0.71 1.905 0.114 0.9 .561 0.503 0.1 0.106 80 7.420 65 0.122 0.31 3.950 0.290 0.95 6.77 0.240 60 0.310 0.90 7.532 0.

8 4.310 0.4 5.§Ìn ph©n bè ¸nh s¸ng b¸n réng (cßn gäi lµ ph©n bè ¸nh s¸ng h¹n chÕ) vµ ®Ìn ph©n bè ¸nh s¸ng réng (cßn gäi lµ ph©n bè ¸nh s¸ng b¸n h¹n chÕ) lµ lo¹i ®Ìn cã ®êng cong cêng ®é nh ®êng cong cêng ®é s¸ng mÉu trong h×nh vÏ.1 0.3 Phô lôc 2 Ph©n lo¹i ®Ìn Ph©n lo¹i ®Ìn dùa theo hai ®Æc ®iÓm sau : 1.153 0.153 0.108 0.82 2.80 2.8 1.1 0.4 6.310 0.525 0.505 0.11 0.108 0. H×nh d¸ng cña ®êng cong cêng ®é s¸ng (tÊt c¶ cã 7 ®êng cong cêng ®é s¸ng mÉu).205 0.635 0.80 0.205 0. 2.5 2 3 4 0.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 1.153 0.1 0.505 1.205 0.35 1.§Ìn ¸nh s¸ng t¸n x¹ lµ lo¹i ®Ìn cã tØ sè quang th«ng bøc x¹ n»m trong kho¶ng % sau :  d d  60% 40% d .7 11.153 0.2 10.375 0.108 0.7 11.50 1.108 0.8 3. .205 0. C¨n cø vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn qui ®Þnh : .1 0. TØ sè gi÷a quang th«ng bøc x¹ ë phÇn b¸n cÇu díi bao quanh ®Ìn [(d)d] vµ toµn bé quang th«ng cña ®Ìn (d).5 9.310 0.