TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20A (Ngành KINH T )
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 H c ph n Kinh t lư ng và phân tích d li u Kinh t phát tri n Th ng kê kinh t Kinh t h c Kinh t qu c t Tri t h c Tín ch 3 2 2 3 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 Ngày 06/01/2012 13/01/2012 24/02/2012 02/03/2012 30/03/2012 06/04/2012 Gi ng ñư ng D2:101,102 D2:101,102 D2:101,102 D2:101,102 D2:101,102 D2:101,102

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 1/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20B (Ngành KINH T )
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 H c ph n Kinh t lư ng và phân tích d li u Kinh t phát tri n Th ng kê kinh t Kinh t h c Kinh t qu c t Tri t h c Tín ch 3 2 2 3 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 Ngày 06/01/2012 13/01/2012 24/02/2012 02/03/2012 30/03/2012 06/04/2012 Gi ng ñư ng D2:103,104 D2:103,104 D2:103,104 D2:103,104 D2:103,104 D2:103,104

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 2/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20C (Ngành K TOÁN)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 H c ph n Các h c thuy t k toán Ki m soát qu n lý Pháp lu t kinh t Kinh t h c H th ng thông tin k toán Tri t h c Tín ch 2 2 2 3 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 Ngày 05/01/2012 12/01/2012 23/02/2012 01/03/2012 29/03/2012 05/04/2012 Gi ng ñư ng D2:103,104 D2:103,104 D101,D103 D101,D103 D2:103,104 D2:103,104

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 3/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20D (Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Kinh t h c Tài chính qu c t Th trư ng ch ng khoán Tri t h c Tài chính NH và s phát tri n Kinh t lư ng và phân tích d li u H c ph n Tín ch 3 2 2 3 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 Ngày 05/01/2012 12/01/2012 23/02/2012 01/03/2012 29/03/2012 05/04/2012 Gi ng ñư ng D2-301 D2-301 D2-301 D2-301 D2-301 D2-301

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 4/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20E (Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Kinh t h c Tài chính NH và s phát tri n Th trư ng ch ng khoán Tri t h c Tài chính qu c t Kinh t lư ng và phân tích d li u H c ph n Tín ch 3 2 2 3 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 Ngày 05/01/2012 12/01/2012 23/02/2012 01/03/2012 29/03/2012 05/04/2012 Gi ng ñư ng D2-302 D2-302 D2-302 D2-302 D2-302 D2-302

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 5/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20F (Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Kinh t h c Th trư ng ch ng khoán Tài chính NH và s phát tri n Tri t h c Tài chính qu c t Kinh t lư ng và phân tích d li u H c ph n Tín ch 3 2 2 3 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 Ngày 05/01/2012 12/01/2012 23/02/2012 01/03/2012 29/03/2012 05/04/2012 Gi ng ñư ng D2-303 D2-303 D2-303 D2-303 D2-303 D2-303

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 6/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20G (Ngành QU N TR KINH DOANH)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Tri t h c Marketing Qu n tr tài chính Qu n tr chi n lư c Qu n tr nhân l c Kinh t h c H c ph n Tín ch 3 2 2 2 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 Ngày 06/01/2012 13/01/2012 24/02/2012 02/03/2012 30/03/2012 06/04/2012 Gi ng ñư ng D2-204 D2-204 D2-204 D2-204 D2-204 D2-204

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 7/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20H (Ngành QU N TR KINH DOANH)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Tri t h c Qu n tr nhân l c Qu n tr tài chính Marketing Qu n tr chi n lư c Kinh t h c H c ph n Tín ch 3 2 2 2 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 Ngày 06/01/2012 13/01/2012 24/02/2012 02/03/2012 30/03/2012 06/04/2012 Gi ng ñư ng D2-203 D2-203 D2-203 D2-203 D2-203 D2-203

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 8/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20I (Ngành QU N TR KINH DOANH)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Tri t h c Qu n tr chi n lư c Qu n tr nhân l c Marketing Qu n tr tài chính Kinh t h c H c ph n Tín ch 3 2 2 2 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 Ngày 06/01/2012 13/01/2012 24/02/2012 02/03/2012 30/03/2012 06/04/2012 Gi ng ñư ng D2-202 D2-202 D2-202 D2-202 D2-202 D2-202

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 9/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20J (Ngành QU N TR KINH DOANH)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Tri t h c Qu n tr tài chính Qu n tr nhân l c Qu n tr chi n lư c Marketing Kinh t h c H c ph n Tín ch 3 2 2 2 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 Ngày 06/01/2012 13/01/2012 24/02/2012 02/03/2012 30/03/2012 06/04/2012 Gi ng ñư ng D2-201 D2-201 D2-201 D2-201 D2-201 D2-201

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 10/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20K (Ngành KINH T )
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Kinh t h c Kinh t phát tri n Tri t h c Th ng kê kinh t Kinh t lư ng và phân tích d li u Kinh t qu c t H c ph n Tín ch 3 2 3 2 3 2 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 08h00 14h00 Ngày 07/01/2012 14/01/2012 18/02/2012 03/03/2012 24/03/2012 24/03/2012 Gi ng ñư ng D2-205 D2-205 D2-205 D2-205 D2-205 D2-205

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 11/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20L (Ngành KINH T )
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Kinh t h c Kinh t qu c t Tri t h c Kinh t lư ng và phân tích d li u Th ng kê kinh t Kinh t phát tri n H c ph n Tín ch 3 2 3 3 2 2 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 08h00 14h00 Ngày 07/01/2012 14/01/2012 18/02/2012 03/03/2012 24/03/2012 24/03/2012 Gi ng ñư ng D2-206 D2-206 D2-206 D2-206 D2-206 D2-206

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 12/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20M (Ngành KINH T )
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Kinh t h c Kinh t qu c t Tri t h c Kinh t lư ng và phân tích d li u Th ng kê kinh t Kinh t phát tri n H c ph n Tín ch 3 2 3 3 2 2 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 08h00 14h00 Ngày 07/01/2012 14/01/2012 18/02/2012 03/03/2012 24/03/2012 24/03/2012 Gi ng ñư ng D2:105,106 D2:105,106 D2:105,106 D2:105,106 D2:105,106 D2:105,106

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 13/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20N (Ngành K TOÁN)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Kinh t h c Ki m soát qu n lý Tri t h c Pháp lu t kinh t Các h c thuy t k toán H th ng thông tin k toán H c ph n Tín ch 3 2 3 2 2 2 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 08h00 14h00 Ngày 07/01/2012 14/01/2012 18/02/2012 03/03/2012 24/03/2012 24/03/2012 Gi ng ñư ng D2-202 D2-202 D2-202 D2-202 D2-202 D2-202

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 14/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20P (Ngành K TOÁN)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Kinh t h c H th ng thông tin k toán Tri t h c Các h c thuy t k toán Ki m soát qu n lý Pháp lu t kinh t H c ph n Tín ch 3 2 3 2 2 2 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 08h00 14h00 Ngày 07/01/2012 14/01/2012 18/02/2012 03/03/2012 24/03/2012 24/03/2012 Gi ng ñư ng D2-203 D2-203 D2-203 D2-203 D2-203 D2-203

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 15/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20Q (Ngành QU N LÝ)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Tri t h c Kinh t lư ng và phân tích d li u Vai trò nhà nư c trong n n KT Kinh t phát tri n Kinh t và qu n lý môi trư ng Kinh t h c H c ph n Tín ch 3 3 2 2 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 08h00 14h00 Ngày 07/01/2012 14/01/2012 18/02/2012 03/03/2012 24/03/2012 24/03/2012 Gi ng ñư ng D2:305,306 D2:305,306 D2:305,306 D2:305,306 D2:305,306 D2:305,306

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 16/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20S (Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Tri t h c Kinh t lư ng và phân tích d li u Tài chính NH và s phát tri n Tài chính qu c t Th trư ng ch ng khoán Kinh t h c H c ph n Tín ch 3 3 2 2 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 08h00 14h00 Ngày 07/01/2012 14/01/2012 18/02/2012 03/03/2012 24/03/2012 24/03/2012 Gi ng ñư ng D2:101,102 D2:101,102 D2:101,102 D2:101,102 D2:101,102 D2:101,102

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 17/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20T (Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Tri t h c Kinh t lư ng và phân tích d li u Th trư ng ch ng khoán Tài chính qu c t Tài chính NH và s phát tri n Kinh t h c H c ph n Tín ch 3 3 2 2 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 08h00 14h00 Ngày 07/01/2012 14/01/2012 18/02/2012 03/03/2012 24/03/2012 24/03/2012 Gi ng ñư ng D2:103,104 D2:103,104 D2:103,104 D2:103,104 D2:103,104 D2:103,104

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 18/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20V (Ngành QU N TR KINH DOANH)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Marketing Qu n tr chi n lư c Qu n tr nhân l c Kinh t h c Qu n tr tài chính Tri t h c H c ph n Tín ch 2 2 2 3 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 08h00 14h00 Ngày 07/01/2012 14/01/2012 18/02/2012 03/03/2012 24/03/2012 24/03/2012 Gi ng ñư ng D2-301 D2-301 D2-301 D2-301 D2-301 D2-301

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 19/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20Y (Ngành QU N TR KINH DOANH)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 H c ph n Qu n tr tài chính Qu n tr chi n lư c Marketing Kinh t h c Qu n tr nhân l c Tri t h c Tín ch 2 2 2 3 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 08h00 14h00 Ngày 07/01/2012 14/01/2012 18/02/2012 03/03/2012 24/03/2012 24/03/2012 Gi ng ñư ng D2-204 D2-204 D2-204 D2-204 D2-204 D2-204

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 20/21

TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN VI N ðÀO T O SAU ð I H C

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc

L CH THI CAO H C KHÓA 20
L p: CH20Z (Ngành QU N TR KINH DOANH)
H C KỲ 1 STT 1 2 3 4 5 6 Marketing Qu n tr tài chính Qu n tr chi n lư c Kinh t h c Qu n tr nhân l c Tri t h c H c ph n Tín ch 2 2 2 3 2 3 L ch thi Gi 18h30 18h30 18h30 18h30 08h00 14h00 Ngày 07/01/2012 14/01/2012 18/02/2012 03/03/2012 24/03/2012 24/03/2012 Gi ng ñư ng D2-303 D2-303 D2-303 D2-303 D2-303 D2-303

Lưu ý: - H c viên ñ n trư c gi thi 15 phút ñ n ñ nh phòng thi. - Khi ñi thi, h c viên nh mang theo th h c viên. Trư ng h p không có th , h c viên s không ñư c tham gia bu i thi.

Trang 21/21