UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA FACULTATEA DE RELATII COMERCIALE SI FINANCIAR - BANCARE INTERNE SI INTERNATIONALE SPECIALIZAREA FINANTE ± BANCI

Proiect Control i audit

Profesor coordonator: Lect.univ.dr. : tefan Zuca Lector univ. dr. Ionut Lungu Student: Bageac Alexandru Seria D, Grupa 432

Bucure ti 2011

1

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA FACULTATEA DE RELATII COMERCIALE SI FINANCIAR - BANCARE INTERNE SI INTERNATIONALE SPECIALIZAREA FINANTE ± BANCI

CONTROL DE GESTIUNE PRIN INVENTARIERE
S.C. MIVAROM IMPEX S.R.L.

Profesor coordonator: lect.univ.dr. : tefan Zuca Asist.univ.dr. Hora iu Rotaru Student : Barb lat Andreea ± Maria Seria D, Grupa 432

Bucure ti 2011

2

CUPRINS

Capitolul 1 : Controlul financiar contabil««««««««««««««««««...pag. 1 1.1.Func ia i rolul controlului««««««««««««««««««««««««.pag. 1 1.2.Procedee i tehnici de control financiar«««««««««««««««««««.pag. 2 1.2.1. 1.2.2. y y Controlul documentar contabil«««««««««««««««.pag. 3 Controlul faptic ««««««««««««««««««««...pag. 7

Inventarierea ± motiva ie, scop, organizare i responsabilitate.............................pag. 7 Inventarierea realizat de institu ii ale statului«««««««««««««««.pag. 9

1.3.Garda Financiar «««««««««««««««««««««««««««..pag. 15 Capitolul 2 : Obiectul de activitate, organizare i evolu ia S.C. CLIPA S.R.L............. pag. 18 2.1. Prezentarea firmei...............................................................................................pag. 18 Capitolul 3 : Studiu de caz..................................................................................................pag. 20 3.1. Actele de control încheiate la S.C. Clipa S.R.L««««««««««««. pag. 20 3.2. Deficien ele constatate cu ocazia exercit rii controlului financiar fiscal, care au condus la evaziune fiscal ««««««««««««««««««««««..pag. 22 3.3. M suri pentru prevenirea i reducerea evaziunii fiscale.....................................pag. 25 Capitolul 4 : Concluzii i propuneri...................................................................................pag. 26 Bibliografie.............................................................................................................................pag.29

3

3 In cadrul procesului de control. O organizare social este o înl n uire ordonat de interac iuni umane individuale. la locul ac iunii . Procesele de control ajut la circumscrierea comportamentelor caracteristice i la men inerea acestora în conformitate cu planul ra ional al organiz rii. controlul este o func ie a managementului care asigur cunoa terea i perfec ionarea activit ii manageriale.1 Realizarea în aceast viziune a func iei de control. dintre care se amintesc : existen a unui sistem informa ional care s permit vehicularea rapid a informa iilor privind standardele de performan .23 2 4 . Sociologul american Arnold Tannenbaum. Controlul încheie un ciclu managerial i ofer informa ii pentru fundamentarea elabor rii celui care urmeaz . evitarea suprapunerii dintre activit ile de control i cele de eviden . Este sarcina func iei de control de a le face conforme cu exigen ele organiza ionale i astfel de a atinge obiectivele finale pe care i le-a stabilit organiza ia. 1 Ioan Bogdan ± ÄStrategii de control´.S. pg. Controlul are ca obiect. s se asigure cre terea profitului. Mc. plecând de la diferite interese i susceptibile de a difuza comportamente ale membrilor. prevenirea i înl turarea aspectelor negative.M. ÄControl in Organizations´. de concuren loial i legalitate.CAP 1 : Controlul financiar contabil Func ia si rolul controlului Controlul ca activitate de sine st t toare este omniprezent în orice domeniu de activitate. o anumit conformitate. ca i o anumit integrare a diverselor sale activit i. pg. sunt f r îndoial o func ie de control2´.Bucuresti.1. Tannenbaum. a rezumat abordarea modernist a controlului atunci când a afirmat c : ÄOrganizarea necesit .1997. acesta cuprinde urm toarele faze principale: 1. 1995. ca sfer de cuprindere. fiind o condi ie esen ial a conducerii pe baza criteriilor de profit. Editura Nemira. Func ia de control este definit ca ansamblul proceselor prin care performan ele firmei. presupune o serie de cerin e.a posibilit ilor apari iei deficien elor i anomaliilor. subsistemele i componentele acestuia sunt m surate i comparate cu obiectivele i standardele stabilite ini ial. Coordonarea i ordinea create. el nu se rezum s constate numai manifestarea neajunsurilor ci se bazeaz pe previziunea desf ur rii activit ii. Graw Hill. într-adev r. a a cum de altfel s-a mai ar tat. realizarea unui control general i eficient la toate nivelurile. analiza cauzelor abaterilor i tratarea diferen iat a acestora în func ie de importan a lor . consolidarea i ameliorarea celor pozitive. efectuarea controlului direct. astfel încât.pg.Ghita ÄControl Financiar´ Editura Eficient. 3 3 M. Organiza iile necesit . în vederea elimin rii deficien elor constatate i integr rii abaterilor pozitive. modul de aplicare i îndeplinire a obiectivelor stabilite. impune control. i în acest context. 9. ceea ce presupune existen a unui sistem de control managerial. 1968. în condi iile economiei de pia . A.Boulescu. New York.

2. legalit ii i eficien ei activit ii economice i financiare.Determinarea rezultatelor 2. se trece la urm toarea etap a procesului de control care presupune compararea rezultatelor cu standardele.etc. Metodologia de exercitare a controlului financiar este calea de cercetare i ac iune pentru oglindirea realit ii.) precum si a situa iei reale ce se controleaz . scopurilor. Concluzii. 5 .prevederilor legale. deci nu sunt necesare ac iuni corective b)rezultatele nu sunt identice cu standardele i sunt necesare întreprinderea de ac iuni corective.Intreprinderea ac iunilor corective Determinarea rezultatelor.Compararea rezultatelor cu standardele 3. metodologia de control financiar se prezint în felul urm tor: A. Compararea situa iei prestabilite cu situa ia real 4. normelor. În sintez . propuneri. Controlul documentar contabil utilizeaz urm toarele modalit i sau tehnici de abordare: controlul cronologic controlul invers cronologic controlul sistematic sau pe probleme controlul reciproc controlul încruci at analiza i studiul general 1. Ac iunea corectiv este o activitate de management care urm re te s pun de acord rezultatele ob inute cu standardele de performan . Cunoa terea situa iei prestabilite 2. sarcinilor. In urma compar rii rezultatelor cu standardele pot rezulta dou situa ii: a)rezultatele sunt identice cu standardele. Dup ce managerii au determinat rezultatele. Procedee i tehnici de control financiar Controlul este un proces de cunoa tere. Altfel spus.1. ei trebuie s determine rezultatele prezente ale institu iei. m suri B. Ea se realizeaz prin modificarea strategiei i planurilor întreprinderii. Compararea rezultatelor cu standardele. a organiz rii acesteia i a metodelor de implementare. ac iunea corectiv se focalizeaz asupra corect rii gre elilor care au afectat ob inerea rezultatelor.previziunilor. Procedee de ac iune 1. Ac iunea de control stabile te dac activitatea economic i financiar este organizat i se desf oar conform situa iilor prestabilite. Momentele controlului 1. începe cu studiul general asupra organiz rii si desf ur rii acesteia. Standardul este nivelul de activitate stabilit si care este utilizat ca model sau etalon în evaluarea rezultatelor institu iei. care se exercit printr-o metodologie proprie de control financiar. Cunoa terea situa iilor stabilite( a programelor. Cunoa terea situa iei reale 3. de informare. Gradul de dificultate al determin rii diferitelor tipuri de rezultate este influen at in principal de activitatea care este analizat . Înainte ca managerii s poat stabili ce trebuie f cut pentru ca o organiza ie s devin mai eficient i mai eficace.

contabil Controlul documentar-contabil este procedeul de stabilire a realit ii. abateri sau a mobiliz rii unor rezerve de perfec ionare a activit ii economice i financiare. modul de organizare a eviden ei tehnic-operative i contabile ca surs de informa ii pentru control.pg. Valorificarea constat rilor Studiul general prealabil face posibil cunoa terea elementelor esen iale i specifice ale activit ii ce urmeaz a se controla si pe baza acestora. compara ia calculul de control balan ele anuale de control 2.1997. ca procedeu de control financiar. consult rile cu conducerea compartimentului supus controlului.Editura Eficient.orienteaz ac iunea de organizare i exercitare a muncii de control asupra obiectivelor care necesit aten ie sporit în vederea remedierii unor deficien e.M. legalit ii i eficien ei opera iilor i activit ii economice i financiare.1997.Boulescu.. a înregistr rilor în eviden a tehnic-operativ i contabil .Bucure ti.pg.M.M.Ghita. lipsuri.Controlul documentar .Bucuresti.cit. Controlul total sau prin sondaj 5.2. etc.al lucr rilor de întocmire a situa iilor contabile i bilan ului. a situa iilor contabile i bilan urilor. Principalele obiective ale studiului general prealabil.Boulescu.39 6 .52 M.Ghita .´Control Financiar´.1. procesele verbale de control anterioare si masurile luate in urma valorific rii acestora.´Control Financiar´. al exactit ii prelu rii i prelucr rii datelor în condi iile utiliz rii calculatorului electronic pentru efectuarea lucr rilor de calcul i eviden . Analiza economico-financiar 4.Boulescu. Studiul general prealabil asupra activit ii ce urmeaz a se controla are ca surs de informare:5 normele legale cu privire la activitatea in cauza.Editura Eficient. 4 sunt: sarcinile rezultate din normele în vigoare pentru domeniul respectiv de activitate.pg. instruc iunile. situa ia de fapt existent cu privire la activitatea ce urmeaz a se controla. 1. Controlul faptic care folose te urm toarele modalit i i tehnici de lucru : inventarierea expertiza tehnic i analiza de laborator observarea direct inspec ia fizic 3. competen ele si r spunderile în structura înterna a agentului economic la care se exercit controlul.6 4 5 M. prin examinarea documentelor primare i centralizatoare. d rile de seama contabile i m surile stabilite pe baza lor. orient rile. Controlul documentar-contabil se utilizeaz cu caracter preventiv i concomitent integrat organic sistemului de organizare i conducere a eviden ei tehnic-operative i contabile.op.Ghita . ca de exemplu controlul documentelor care se primesc la contabilitate pentru înregistrare. a c ror cunoa tere asigur orientarea organelor de control asupra aspectelor care trebuiesc avute în vedere în ac iunea de control.52 6 M.

op. controlul reciproc. compara ia contabil . înregistr rii i îndosarierii documentelor const în examinarea documentelor pe fiecare zi .Ghita. a modului de gestionare a patrimoniului.cit.pg. se exercit de la sfâr itul spre începutul perioadei de control.Documentele i eviden a tehnic-operativ i contabil se refer la opera iile economice i financiare care au avut loc iar procedeul de control documentar-contabil se utilizeaz cu prec dere în efectuarea controlului financiar ulterior. controlul încruci at. Controlul cronologic. Aceast modalitate de control este simpl . în func ie de situa ia concret controlat . calculul de control. analiza contabil .Boulescu. Aceast modalitate de control se folose te atunci când la constatarea unei abateri este nevoie s se stabileasc momentul când aceasta s-a produs.40 7 .1996. Controlul documentar contabil se exercit printr-o serie de modalit i i tehnici. Se exercit cu u urin a . Acesta este un control sistematic al activit ii economice i financiare.însa distribuie aten ia organului de control asupra unui num r mare de opera iuni de diferite feluri. controlul invers cronologic. pe baza sistemului de informa ie existent. De asemenea. tehnica opera iilor bilan iere. Controlul invers cronologic. bazat pe acte i înregistr ri contabile care va cuprinde modul de organizare i conducere a eviden ei tehnic-operative i a contabilit ii. Dintre modalit ile si tehnicile utilizate în cadrul controlului documentar-contabil se pot 7 aminti: controlul cronologic. controlul sistematic sau pe probleme.etc. sau s se urm reasc procesul dezvolt rii opera iilor precedente i cele care au leg tura cu abaterea. Se începe cu controlul celor mai recente opera ii i documente i se continu de la prezent spre trecut. analiza i studiul general. dar nu d posibilitatea s se urm reasc de la început i pân la sfâr it o anumit problem . adic în ordinea întocmirii.M. investiga ia de control. examenul critic. balan a de verificare sintetic i analitic . necesit folosirea deodat a unui material legislativ bogat si duce la îngreunarea studierii succesive i aprofundate a fiec rui fel de opera iune. pentru identificarea c rora este necesar cercetarea document cu document sau pozi ie cu pozi ie a lucr rilor întocmite anterior. tehnici specifice de control în condi iile sistemelor de prelucrare automata a datelor. de necesit ile aprecierii cu mai mult u urin i în mod obiectiv.se utilizeaz atunci când se constat anumite omisiuni sau erori de înregistrare. 7 M. care se utilizeaz selectiv i combinat. la rând. f r nici o grupare sau sistematizare prealabil . în general a activit ii economice i financiare controlate.

pe când pentru altele este necesar i un control suplimentar. confruntarea datelor din conturile ³clien i´ i´debitori´ din cadrul agentului economic cu cele din conturile ³furnizori´ i ³creditori´ ale altor agen i economici i invers.etc. const în cercetarea si confruntarea la aceea i unitate a unor documente sau eviden e cu con inut identic îns diferite ca form . pentru acelea i opera ii sau pentru opera ii diferite însa legate reciproc.Boulescu. este o aplicare frecvent a tehnicii compara iei.Ghita.se procedeaz la gruparea documentelor pe probleme (opera ii de cas .. o prob suficient privind juste ea lor.Controlul sistematic sau pe probleme .presupune reproducerea muncii îndeplinite de contabil. Prin compara ie se ob in informa ii care dau. Controlul încruci at . Investiga ia ± nu este o surs de control demn de încredere însa reprezint modalitatea prin care organul de control ob ine informa ii din partea personalului a c rei activitate se controleaz i care orienteaz spre folosirea altor modalit i de control.M.1996. produse.d posibilitatea s se urm reasc cu mai mult aten ie un obiectiv.1997.etc. Aceasta presupune de exemplu: examinarea debitelor si creditelor unor conturi . Compara ia cu datele anterioare . originalul facturii r mas la client se confrunt cu copia r masa la furnizor.Boulescu.8 Controlul reciproc. pentru unele înregistr ri .. controlul încruci at cuprinde i documentele sau eviden e diferite .M. 8 9 M.). Controlul reciproc este o confirmare intern a datelor înscrise in documente i eviden e. aprovizionare. extrasul de cont primit de la banca se confrunt cu copia existent la banc .const în examinarea comparativ a diferitelor solduri din eviden ele analitice cu cele din conturile supuse controlului. nota de predare a produselor cu raportul de fabrica ie i cu documentele de preluare în gestiune.Ghita. care poate con ine înregistr ri gre ite sau neobi nuite sau pentru care sunt necesare informa ii detaliate. astfel încât s se determine corectitudinea înregistr rii opera iilor economice i financiare. De exemplu.41 M. Analiza i studiul general . localitatea de expedi ie. documentele de transport cu factura furnizorului(date privind cantitatea. Compara ia . înregistr rile din registrul de cas cu cele din extrasul de cont primit de la banc .55 8 .pg.se utilizeaz pentru a ob ine argumente justificative ale controlului.const în cercetarea i confruntarea tuturor exemplarelor unui document. Controlul pe probleme este o modalitate mai eficient de control a documentelor si înregistr rilor contabile prin aceea c . de la care s-au primit sau c rora li s-au livrat materiale. etc.cit. De exemplu. salarizare.eventualitatea omisiunilor este mai redus si se pot stabili concluzii cu privire la fiecare problem în parte.op. Rezultatele controlului încruci at se perfecteaz prin întocmirea de note de constatare la agentul economic controlat i se anexeaz la acestea documente originale sau copii certificate conform legisla iei existente . Aceast modalitate este util pentru controlul contabilit ii . Calculul de control .pg. copia chitan ei r mas în carnetul chitan ier se confrunt cu originalul chitan ei aflat la pl titor. din a c ror confruntare se pot desprinde neconcordan ele care privesc aceea i opera ie.etc.op.9 Pe lâng confruntarea tuturor exemplarelor unui document.cit.) i apoi la controlul lor în ordinea cronologic . cum ar fi cheltuielile anului precedent cu acelea ale anului în curs.existente la unitatea controlat i la alte unit i cu care s-au f cut decont ri. Prin aceast modalitate se ob in probe asupra exactit ii contabilit ii. m rfuri i alte valori materiale.

77 11 O. oferind astfel informa ii de ansamblu asupra tuturor mijloacelor economice aflate în administrarea operativ a acestora i asupra activit ii dintr-o anumit perioad de gestiune. au fost efectuate în conformitate cu rezultatele i concluziile ini ial stabilite. stabilirea eronat a rulajelor sau a soldurilor. Aceast func ie se 10 P. din care cea mai importan a. Înregistrarea gre it a unor opera ii economice sau financiare ca urmare a nerespect rii dublei înregistr ri. balan ele de verificare analitice fac leg tura intre conturile analitice i cele sintetice.pg. Analiza contabil 10 ±este una din cele mai importante tehnici ale procedeului de control documentar contabil. Înf ptuirea acestei func ii devine posibil prin aceea c pentru fiecare cont sintetic care se desf oar pe conturi analitice se întocme te câte o balan a de verificare a conturilor analitice. i dintre acestea din urm i bilan . acest echilibru stabil. balan a de verificare face leg tura dintre cont.M. balan a de verificare îndepline te i func ia de instrument de analiz a activit ii economice. Cu ajutorul balan ei de verificare se centralizeaz întreaga activitate economicofinanciar a unit ilor patrimoniale. care se semnaleaz cu ajutorul ei. rulajele i soldurile finale. care a fost reflectat pe conturi distincte. Balan a de verificare sintetic i analitic :11 În contabilitate balan a de verificare îndepline te mai multe func ii. de la care î i trage i denumirea.A. de control. In calitate de tehnic a procedeului de control documentar contabil. efectuarea unor calcule gre ite în formulele contabile compuse.implic examinarea actelor .Fundatiei ÄRomania de maine´. form care d posibilitatea s se stabileasc atât dac judec ile ini iale au fost corect efectuate. denumirea de balan . stând la baza întocmirii bilan ului contabil. cu privire la soldurile ini iale. Astfel. astfel încât s se acorde aten ie problemelor mai importante. care furnizeaz informa ii generalizatoare asupra activit ii de ansamblu a unit ii patrimoniale.pg.Ed.Examenul critic . în conturile contabile. care furnizeaz informa ii de detaliu asupra fiec rui element patrimonial de activ i pasiv i bilan . cu ajutorul c reia se controleaz exactitatea înregistr rilor efectuate in conturile sintetice prin concordan ele care trebuie s existe între conturile analitice i contul sintetic la care se refer .252 9 . Întrucât fiecare opera ie economic sau financiar se înregistreaz concomitent i cu aceea i suma în debitul unui cont i în creditul altui cont.Popeanga-ÄOrganizarea si exercitarea controlului financiar-contabil´. este aceea de verificare a exactit ii înregistr rilor efectuate în conturi. ca tehnic de control documentar. Tehnica examenului critic se utilizeaz in cazul pl ilor care urmeaz a se face în cursul perioadelor urm toare.Ristea ÄBazele contabilit ii´. se atribuie tabloului prin care se constat aceast egalitate. determin inegalit i între totalurile balan ei.C lin. documentelor i eviden elor. Didactica si Pedagogica µR. Totodat . trecerea eronata a sumelor din jurnal în cartea-mare si de aici în balan a. înregistr rile contabile. fapt ce îi confer caracterul unui instrument de verificare. în vederea realiz rii corecte a înregistr rii. Ca urmare a grup rii tuturor datelor contabilit ii curente.Ed. Se poate conchide c balan a de verificare reprezint puntea de leg tur dintre conturile analitice i cele sintetice. Bucuresti 2000. trebuie s se in seama de faptul c ea este una din metodele proprii disciplinei contabilit ii. în cadrul c reia se utilizeaz cu caracter preventiv. La utilizarea acesteia. ceea ce face s rezulte o egalitate permanent între totalul sumelor debitoare i al celor creditoare. cât i dac opera iunile realizate ulterior. O alt func ie a balan ei de verificare este aceea de a realiza concordan a dintre conturile analitice i cele sintetice. analiza contabil se utilizeaz cu caracter postoperativ.Bucure ti . a unei anumite opera iuni economice.

organizare i responsabilitate Întocmirea situa iilor financiare anuale (bilan .op.pg. a st rii în care se g sesc.M.Ghi a. Exactitatea indicatorilor bilan ului se asigur prin: . Principalele modalit i sau tehnici de control faptic sunt: inventarierea. y Inventarierea ± motiva ie. nr. nr. .14 M.etc.2002 13 12 10 . si dintre acestea din urm i bilan .pg. situa ia fluxurilor de trezorerie. pentru descoperirea i eliminarea erorilor strecurate cu ocazia înregistr rii opera iilor economice i financiare în conturi.26.06.2. s-au consemnat la timp i în bune condi ii în documente. trebuie s fie precedat obligatoriu de inventarierea general a elementelor de activ i de pasiv i a celorlalte bunuri i valori aflate în gestiune i administrare.cit.op. 1. art. a stadiului i modului de prelucrare..2.precum i a celor privind sc derea din activ pe seama profitului.care constituie o premis obligatorie a exactit ii datelor contabile i a bilan ului. scop.cit. Se poate conchide c balan a de verificare îndepline te nu numai o func ie de control. .59 M.G. cont de profit i pierdere.M. politici contabile i note explicative). 61/2001 si Legea nr.realizeaz prin compararea. realizând puntea de leg tura dintre conturile analitice i cele sintetice.1. Tehnica opera iilor bilan iere:12 Indicatorii bilan ului se sprijin pe datele contabilit ii curente a c ror baza o constituie documentele justificative. chiar dac toate opera iile economice i financiare.57 14 Legea nr. .confruntarea rulajelor si soldului contului sintetic cu mi c rile i soldurile conturilor analitice.Boulescu. al.1996. inspec ia fizic . ci i pe acelea de grupare i de centralizare a datelor înregistrate în conturi i de analiz a activit ii economice. pe grupe de conturi i pe total.Of.M.. Obiectul controlului faptic este determinarea exact a cantit ilor i valorilor existente. situa ia modific rii capitalului propriu.confruntarea datelor din contabilitate cu realitatea.respectarea regulilor de evaluare a elementelor cuprinse în bilan . . expertiza tehnic i analiza de laborator: observarea direct . f r excep ie. a crean elor care nu se mai pot recupera.prin inventariere.Boulescu.Ghita. Respectarea acestei condi ii nu garanteaz pe deplin exactitatea indicatorilor bilan ului.etc.1997. a respect rii legalit ii în utilizarea lor.310/2002. pe fiecare cont în parte.reflectarea complet si exact în conturi a tuturor veniturilor i cheltuielilor care se refer la perioada pentru care se întocme te bilan ul.380/9.82/1991 republicat i modificat prin O. a datelor de la începutul unei perioade de gestiune cu cele de la sfâr itul ei.respectarea normelor legale privitoare la sc derea din pasiv i virarea la buget a datoriilor fa de ter i care s-au prescris. Controlul faptic13 Controlul faptic este procedeul de stabilire real a existen ei i mi c rii mijloacelor materiale i b ne ti i a desf ur rii activit ii economice i financiare.

 cel pu in o dat pe an. ca urmare a calamit ilor naturale sau a unor cazuri de for major sau în alte cazuri prev zute de lege. pe parcursul func ion rii sale. în patrimoniul unit ii la data la care se efectueaz .Inventarierea patrimoniului în general. În acest sens. Responsabilitatea managerului. directorul general. Obiectul inventarierii patrimoniului îl constituie nu numai întreaga avere a unit ii. inventarierea are ca scop principal stabilirea i evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social.12. În orice unitate managerul. dup caz.3 11 .1995 privind organizarea si efectuarea inventarierii .15 Inventarierea are ca scop principal stabilirea situa iei reale a patrimoniului fiec rei unit i i cuprinde toate elementele patrimoniale. verificare care se face. în cazul modific rii pre urilor. fluxurilor de trezorerie i a celorlalte informa ii referitoare la activitate. a drepturilor i obliga iilor financiare ale unit ii. custodie sau în prelucrare la societatea la care se realizeaz inventarierea. la cererea organelor de control. dar i bunurile apartinând altor unit i care temporar se afl în p strare. a directorului general. a semn rii i a depunerii la organele financiare a bilan ului contabil. apar inând altor persoane juridice sau fizice. în cazul furniz rii.art. performan ei financiare. respectiv patronul unit ii sunt conduc torii direct r spunz tori în ceea ce prive te gestionarea tuturor bunurilor pe perioada mandatului încredin at sau a func ionarii unit ii. cantitativ valoric sau numai valoric. Integritatea patrimoniului trebuie verificat la anumite perioade de timp.Of. cu prilejul reorganiz rii gestiunilor. diviz rii sau încet rii activit ii. în vederea întocmirii situa iilor financiare anuale i care trebuie s ofere o imagine fidel a pozi iei financiare. dup caz. cu prilejul efectu rii controlului. grupate pe conturi. La începutul activit ii unit ii patrimoniale. privind inventarierea patrimoniului rezult din faptul c aceste persoane au i obliga ia întocmirii.M. de regul . Elementele patrimoniale aduse ca aport la capitalul social se înscriu în registrul-inventar.2388/1995. 15 16 Norme Metodologice nr. ori de câte ori sunt indicii c exist lipsuri sau plusuri în gestiune care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere. ori de câte ori intervine o predare ±primire de gestiune. prin intermediul inventarierii tuturor bunurilor. fidel i complet a elementelor de activ i de pasiv ale unit ii la fiecare sfâr it de an. de regul la sfâr itul anului. a patronului sau a administratorului unit ii. ace tia sunt obliga i s ia m surile pe care le cred de cuviin dar. nr.292 Norme Metodologice nr. sau a altor organe împuternicite de lege. Acesta trebuie s asigure o imagine clar . Unit ile patrimoniale efectueaz inventarierea general a patrimoniului în urm toarele situa ii:16 la începutul activit ii. reprezint ansamblul opera iunilor prin care se constat existen a tuturor elementelor de activ i de pasiv. precum i bunurile i valorile de inute cu orice titlu. în conformitate cu prevederile legale în vigoare-pentru men inerea integrit ii patrimoniului unit ii. ceea ce se verific numai printr-o inventariere total .2388/15.

Se ridic ins o problem referitoare la faptul c anumite subunit i.IELCIU R.I.C. În astfel de situa ii este nevoie s se realizeze inventarierea bunurilor în timpul desf ur rii activit ii de baz de la respectivul loc de munc . datorit specificului lor nu pot fi inventariate într-o perioad scurt de timp.33. dup cum urmeaz : de la direc iile sau direc iile generale ale controlului financiar de stat de la Garda Financiar de la Curtea de Conturi din cadrul poli iei. Acestea se inventariaz cel pu in o dat pe lun . au ap rut ori se presupune c au ap rut plusuri sau lipsuri în gestiune. cu ocazia încheierii exerci iul financiar. Bunurile existente în gestiunea sau gestiunile supuse procesului de reorganizare. În sensul celor de mai sus nu se în elege în exclusivitate o magazie destinat primirii. îns într-o perioad mai mare de timp. Tribuna Economica. Bunurile aflate în subunit ile la care urmeaz s se realizeze modific ri de pre uri. Inventarierea patrimoniului trebuie s reflecte situa ia existent în unitate la sfâr it de an. 2.6. cele în care sunt ori pot fi implicate ter e institu ii ale statului.2001. Bunurile sau anumite bunuri dintr-o gestiune. y Inventarierea realizat de institu ii ale statului18 Organele de control care pot realiza ac iuni de inventariere într-o unitate i care nu sunt compuse din personalul acesteia. p str rii i eliber rii de bunuri. iar stoparea activit ii pentru a se putea realiza inventarierea nu este eficient din punct de vedere economic.nr. 3.F. Bunurile se inventariaz în cazurile de mai sus ori de câte ori este nevoie i conduc torul unit ii decide acest lucru. Bunurile existente în subunit ile sau gestiunile afectate de calamit i naturale.Ed. hârtiile de valoare.Inventarierea anual a elementelor patrimoniale se face de regul . În cazul agen ilor economici cu activitate complex . în sensul c sunt supuse inventarierii i în cursul anului urm toarele:17 1.pg.Ed.I. 4. Mijloacele b ne ti.E.îndeosebi de la biroul economic 17 18 Revista ÄControlul economic financiar´.nr. cecurile i alte valori aflate în casieria unit ii. Fac excep ie de la regula inventarierii obligatorii anuale.26. pot proveni de la institu ii ale statului.IELCIU 12 . conduc tor care pred întregul inventar împreun cu sarcinile de serviciu succesorului sau în momentul pred rii-primirii postului de conduc tor al respectivei subunit i. mai precis la încheierea activit ii din ultima zi lucr toare din fiecare an. cu condi ia asigur rii valorific rii i cuprinderii rezultatelor inventarierii în situa iile financiare anuale pentru anul respectiv.5. Tribuna Economic . bunurile materiale pot fi inventariate i înaintea datei de 31 decembrie.2001.gestiuni. 5. Se poate în elege i o subunitate cu profil lucrativ dotat cu mijloace fixe i alte bunuri preluate spre gospod rire i folosin de conduc torul acelui loc de munc .pg. inându-se seama i de specificul activit ii unit ii patrimoniale. 6. subunitate inventariate de un organ abilitat cu ac iuni de control din unitate sau din afara acesteia. M rimea acestei perioade în care urmeaz s se realizeze inventarierea patrimoniului se stabile te de c tre conduc torul unit ii dup ce au fost evaluate i analizate anumite elemente specifice din unitate. Se poate inventaria i partea de bunuri la care nu urmeaz s se modifice pre urile. din care s-au produs sustrageri ori exist indicii c s-ar fi putut produce sustrageri. cu excep ia inventarierii realizate de organe de control. Bunurile aflate într-o subunitate la care se înregistreaz predare-primire de gestiune.

în totalitatea ei. clasificarea acestora i întocmirea etichetelor de raft. are plusuri sau lipsuri în gestiune despre a c ror cantitate sau valoare are cuno tin . Se poate trage concluzia c . dotarea gestiunilor (magazine. num rare. participarea la lucr rile de inventariere a întregii comisii de inventariere. la solicitarea responsabilului comisiei de inventariere. sonde. asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariaz .Of. respectiv pentru sortare. Aceste organe pot s realizeze o ac iune de control într-o unitate. are valori materiale nerecep ionate sau care trebuie expediate (livrate). pe diferite domenii de activitate. etc.M. Valorificarea rezultatelor inventarierii. care au obliga ia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise. dup caz. ori se poate proceda la inventarierea tuturor bunurilor unit ii. sort. de ine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa 19 N.292/1995 13 .2388/15. pre . cânt rire. într-un sector anume de activitate.. în afara valorilor materiale ale unit ii patrimoniale respective. datorit unei situa ii anume intervenite i pentru a c rei clarificare este nevoie de inventar realizat la una sau mai multe categorii de bunuri. asigurarea particip rii la identificarea bunurilor inventariate (calitate.1995. pentru buna organizare i exercitare a ac iunii de inventariere a patrimoniului r spunderea revine managerilor (administratorului. a primit sau a eliberat valori materiale f r documente legale. etc. ordonatorii de credite sau alte persoane. pentru care s-au întocmit documentele aferente. Desf urarea opera iunii de inventariere. ordonatorului de credite. dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul i de sigilare a spa iilor inventariate. gestionarului r spunz tor de gestiunea valorilor materiale o declara ie scris din care s rezulte dac :19 gestioneaz valori materiale i în alte locuri de depozitare. a ezare. primite cu sau f r documente. Comisia de inventariere are obliga ia ca la declan area opera iunii de inventariere s solicite mai întâi. M. în urma numirii efectuate de judec torul sindic pentru unit ile în lichidare judiciar de la alte institu ii.) a c ror persoane competente din unitate sau din afara acesteia. mostre. are în gestiune i altele apar inând ter ilor. sau altor persoane) care au obliga ia gestion rii acestuia.. inerea la zi a eviden ei tehnico-operative la gestiunile de valori materiale i a celei contabile i efectuarea lunar a confrunt rii datelor dintre eviden e.).) cu dou rânduri de încuietori diferite. etc. dotarea gestiunii cu aparate i instrumente adecvate i în num r suficient pentru m surare. cânt rire etc. care au obliga ia gestion rii patrimoniului trebuie s ia m suri pentru crearea condi iilor corespunz toare de lucru comisiilor de inventariere prin: organizarea depozit rii valorilor materiale grupate pe sortotipodimensiuni. cu mijloace de identificare (cataloage. administratorii.12. precum i cu formularele i rechizitele necesare. m surare.nr.nr. depozite etc. Pentru desf urarea în bune condi ii a opera iunilor de inventariere.

20 Dac gestionarul sau reprezentantul s u legal nu se prezint la locul. indicând locul. existente în gestiune dar neînregistrate. e) s controleze dac toate instrumentele i aparatele de m sur sau de cânt rire au fost verificate i dac sunt în bun stare de func ionare. Dac valorile materiale supuse inventarierii. înainte de începerea inventarierii.1968 art. Comisia trebuie: c) s bareze i s semneze. etc.C. astfel încât situa ia scriptic a gestiunii s reflecte realitatea.12. întocmite pân în momentul începerii inventarierii. la ultima opera iune. numit prin decizie scris .B. gestionate de c tre o singur persoan sunt depozitate la locuri diferite sau când gestiunea are mai multe c i de acces. precum i depunerea acestui raport la contabilitate. a raportului de gestiune în care s se înscrie valoarea tuturor documentelor de intrare i ie ire a m rfurilor. comisia de inventariere aplic sigiliul i comunic aceasta. s ridice benzile de control de la aparatele de cas i tampila unit i (acolo unde este cazul) i s le p streze în siguran . num rul i data ultimului document de intrare i de ie ire a bunurilor în/din gestiune. membrii comisiei care efectueaz inventarierea trebuie s sigileze toate aceste locuri i c ile lor de acces. nr. are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în eviden a gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate. data i ora fixate.1969 14 .. despre inventarierea ce trebuie s se efectueze. în caz contrar.M. inventarierea se efectueaz de c tre comisia de inventariere în prezen a altei persoane. La reluarea lucr rilor se verific dac sigiliul este intact. Declara ia se dateaz i se semneaz de c tre gestionarul r spunz tor de gestiunea valorilor materiale i de c tre comisia de inventariere. Sigiliul se p streaz pe durata inventarierii de c tre responsabilul comisiei de inventariere. Conducerea unit ii are obliga ia s în tiin eze imediat în scris.11. dulapuri. comisia trebuie : a) s identifice toate locurile (înc perile) în care exist valori materiale ce urmeaz a fi inventariate. d) s verifice numerarul din cas i s stabileasc suma încas rilor din ziua curent . care s -l reprezinte pe gestionar. care se semneaz de c tre comisia de inventariere i de c tre gestionar luându-se m surile corespunz toare. gestionarul are obliga ia s men ioneze în declara ia scris . men ionând data la care s-au inventariat valorile materiale.Of. s vizeze documentele care privesc intr ri sau ie iri de valori materiale. acest fapt se va consemna într-un proces verbal de desigilare.12. În cazul în care gestionarul lipse te.2230/8. s dispun înregistrarea acestora în fi ele de magazie i predarea lor la contabilitate. în prezen a gestionarului. felul. pe gestionar. ori de câte ori se întrerup opera iunile de inventariere i se p r se te gestiunea. fi ele de magazie. casete. care se sigileaz numai în cazul când inventarierea nu se termin într-o singur zi. conducerii unit ii patrimoniale. De asemenea. precum i cele privind numerarul depus la casierie. Documentele întocmite de comisia de inventariere r mân în cadrul gestiunii inventariate. care atest c a fost dat în prezen a sa. în fi ete. solicitând întocmirea monetarului (la gestiunile cu vânzare cu am nuntul) i depunerea numerarului la casieria unit i.138/8. b) s asigure închiderea i sigilarea. ziua i ora fixate pentru începerea lucr rilor. încuiate i sigilate. 20 H. cu excep ia locului în care a început inventarierea. La unit ile de desfacere cu am nuntul care folosesc metoda global-valoric s asigure întocmirea de c tre gestionar.

în leasing.) se inventariaz i se înscriu în liste separate. care trebuie s se întocmeasc pe locuri de depozitare. cu vânzare în consigna ie. f r a stânjeni desfacerea imediat a acestora. dup caz. pe gestiuni i pe categorii de bunuri. dup caz. dac este posibil. Stabilirea stocurilor faptice se face prin num rare. ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective. Pentru crean ele cu o vechime mai mare de 6 luni confirmarea soldurilor se face în mod obligatoriu pe baz de adres cu confirmare de primire. a c ror inventariere. compozi ie i de alte caracteristici ale lichidelor. Toate bunurile ce se inventariaz se înscriu în listele de inventariere. în custodie. c reia îi apar in bunurile respective. precum i datele tehnice care au stat la baza calculelor. sau punctajelor reciproce în func ie de necesit i. soldurilor debitoare i creditoare ale conturilor de clien i i furnizori care de in ponderea în totalul soldurilor acestor conturi. cu evitarea inventarierii duble sau a omisiunilor. în termen de cinci zile de la primirea sesiz rii. care va men iona pe documentele respective Äprimit sau eliberat în timpul inventarierii´. dup caz. În listele de inventariere a materialelor ar tate mai sus se va men iona modul cum s-a f cut inventarierea. Comisia de inventariere are obliga ia s controleze toate locurile în care pot s existe bunuri supuse inventarierii. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte nu se desfac decât prin sondaj. fie prin m surare sau probe de laborator. compozi ie etc. materiale i produse agricole. . spre prelucrare. dup caz. con inutul vaselor ± stabilit în func ie de volum. densitate. s se sisteze opera iunile de predare-primire a bunurilor supuse inventarierii. o el beton. cânt rire. În caz de nepotriviri. acest lucru urmând a fi men ionat i în listele de inventariere respective. Listele de inventariere cuprinzând valorile materiale aflate în custodie se trimit i persoanei fizice sau juridice. inându-se seama de densitate. Materiale de mas ca: ciment. în termen de cel mult 15 zile de la terminarea inventarierii. Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaz cu prioritate. m surare sau cubare. care se constat fie organoleptic. luându-se din timp m surile corespunz toare pentru a nu se stânjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor. iar opera iunile respective se vor efectua numai în prezen a comisiei de inventariere.Pentru desf urarea corespunz toare a inventarierii este indicat. urmând ca proprietarul bunurilor s comunice eventualele nepotriviri în termen de cinci zile de la primirea listelor de inventariere. Neconfirmarea în acest termen presupune recunoa terea exactit ii datelor înscrise în listele de inventariere primite. programul i perioada inventarierii vor fi afi ate la loc vizibil. Dac opera iunile de predare primire a bunurilor nu pot fi suspendate se prevede crearea unei zone tampon în care s se depoziteze bunurile primite în timpul inventarierii sau s permit expedieri la clien i.se verific prin scoaterea de probe din aceste vase. unitatea de in toare este obligat s clarifice situa ia diferen elor respective i s comunice constat rile sale persoanei fizice sau juridice c reia îi apar in bunurile respective. Crean ele fa de ter i sunt supuse verific rii i confirm rii pe baza extraselor. La lichidele a c ror cantitate efectiv nu se poate stabili prin transvazare i m surare. române sau str ine. produse de carier i balastier . 15 . etc. etc. Pe toat durata inventarierii. se pot inventaria pe baz de calcule tehnice. prin cânt rire i m surare. Bunurile apar inând altor unit i (închiriate.

Pentru bunurile la care comisiile de inventariere au constatat deprecieri. de înregistrare anual i de grupare a rezultatelor inventarierii patrimoniului. Inventarierea faptic a patrimoniului unit ilor se materializeaz prin înscrierea cu cerneal sau pix. Pentru toate celelalte elemente patrimoniale. Elementele patrimoniale înscrise în registrul-inventar au la baz listele de inventariere centralizatoare i procesele verbale de inventariere care justific con inutul fiec rui post din bilan ul contabil. confruntându-se soldurile din registrul de cas cu cele din contabilitate. iar în cazul pred rii-primirii gestiunii. iar concluziile la care a ajuns se vor men iona la sfâr itul listelor de inventariere. f r spa ii libere i f r ters turi. acestea se semneaz atât de c tre gestionarul pred tor. f r mi care sau greu vandabile. cu excep ia timbrelor cu valoare filatelic . acesta men ioneaz dac are obiec ii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. care se vor ata a la listele respective.Disponibilit ile aflate în conturi la b nci se inventariaz prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de b nci cu cele din contabilitate. Pentru bunurile depreciate. se întocmesc liste de inventariere distincte. precum i pentru crean ele i obliga iile incerte ori în litigiu se întocmesc liste de inventariere separate. comisia de inventariere este obligat s analizeze obiec iile. În cazul gestiunilor colective (cu mai mul i gestionari) listele de inventariere se semneaz de c tre to i gestionarii. gestionarul trebuie s men ioneze dac toate valorile materiale i b ne ti din gestiune au fost inventariate i conservate în listele de inventariere. de c tre membrii comisiei de inventariere i de c tre gestionar. comenzi în curs abandonate sau sistate. Înscrierea în listele de inventariere a m rcilor po tale i a timbrelor fiscale se face la valoarea lor nominal . pentru a se putea stabili cu u urin integritatea acestora. pe fiecare fil . Pentru inventarierea elementelor patrimoniale ce nu reprezint valori materiale este suficient prezentarea lor în situa ii analitice distincte care s fie totalizate i s justifice soldul conturilor sintetice respective în care acestea sunt cuprinse i care se preiau în centralizatorul listelor de inventariere. în prezen a sa. Listele de inventariere se semneaz . În acest scop. a valorilor inventariate în formularul ÄLista de inventariere´ în urma verific rii existen ei fizice a fiec rui bun inventariat. Formularele cu regim special se înscriu în listele de inventariere în ordinea codurilor. Lista de inventariere serve te ca document pentru stabilirea lipsurilor i a plusurilor de valori materiale constatate cu ocazia inventarierii prin preluarea din listele de inventariere. Pe ultima fil a listei de inventariere. iar pentru cele aflate la ter i se fac cereri de confirmare. cu ocazia inventarierii. inutilizabile sau deteriorate. cât i de c tre cel primitor. În acest caz. De asemenea. dup înregistrarea tuturor opera iunilor de încas ri i pl i privind exerci iul respectiv. extrasele de cont din ziua de 31 decembrie puse la dispozi ie de unit ile bancare clien ilor. vor pune în mod obligatoriu tampila oficial a b ncii. în conformitate cu dispozi iile legale. dup primirea confirm rii. În el se înregistreaz toate elementele de activ i de pasiv. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu. numai a pozi iilor cu diferen e. inventariate i grupate dup natura lor. conform posturilor din bilan ul contabil. se verific realitatea soldurilor conturilor respective. de activ pasiv. Disponibilit ile în lei i valut din casieria unit ii se inventariaz în ultima zi lucr toare a exerci iului financiar. 16 .

În cazul în care se constat c valoarea de inventar stabilit în func ie de utilitatea bunului pentru unitate i pre ul pie ei. Procesul verbal privind rezultatele inventarierii trebuie s con in . conservarea. depozitarea. Rezultatele inventarierii se înscriu de c tre comisia de inventariere. cu avizul conduc torului compartimentului financiar-contabil i al efului compartimentului juridic. prin confruntarea cantit ilor consemnate în listele de inventariere. Constat rile comisiei de inventariere privind stocurile. potrivit c ruia nu este admis supraevaluarea elementelor de activ i a veniturilor. în termen de 3 zile de la data încheierii opera iunilor de inventariere. respectiv subevaluarea elementelor de pasiv i a cheltuielilor. administratorului unit ii patrimoniale. Evaluarea stocurilor în listele de inventariere se face cu respectarea principiului permanen ei metodelor. decide. desfacerea asigurat i propuneri de m suri în vederea integr rii lor în circuitul economic. concluziile i propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor i ale lipsurilor constatate i la persoanele vinovate. Valorile materiale se vor evalua la valoarea lor actual . asupra solu ion rii propunerilor f cute. cu respectarea dispozi iilor legale. urm toarele elemente: data întocmirii. este mai mate decât valoarea cu care sunt eviden iate acestea în contabilitate. Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaz la o verificare minu ioas a exactit ii tuturor stocurilor din fi ele de magazie i a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. în principal. care se va înscrie în coloana corespunz toare din lista de inventariere centralizatoare numai în cazul constat rii deprecierilor. Erorile descoperite cu aceast ocazie trebuie corectate operativ. potrivit c ruia metodele i regulile de evaluare trebuie men inute. precum i alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. în termen de cel mult 5 zile. greu vandabile. urmând ca pozi iile cu diferen e s fie preluate în lista de inventariere centralizatoare. constat ri privind p strarea. propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar i de clasare sau casare a acestor stocuri. precum i propunerile de m suri în leg tur cu acestea. Acesta. se consemneaz în listele de inventariere. În cazul în care valoarea de inventar este mai mic decât valoarea din contabilitate. în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar (valoarea actual determinat în func ie de utilitatea bunului i pre ul pie ei). asigurarea integrit ii bunurilor din gestiune. numit i valoare de inventar. varianta simplificat . dup confirmarea de c tre compartimentul de contabilitate a soldurilor scriptice într-un proces verbal. dup care se procedeaz la stabilirea rezultatelor inventarierii. volumul stocurilor depreciate. rezultatele inventarierii. La stabilirea valorii de inventar se va aplica principiul pruden ei.Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic i înscrise în listele de inventariere cu cele din eviden a tehnico-operativ (fi ele de magazie) i din contabilitate. în listele de inventariere se vor înscrie valorile din contabilitate. f r mi care. numele i prenumele membrilor comisiei de inventariere. num rul i data actului de numire a comisiei de inventariere din gestiunea inventariat . data începerii i termin rii opera iei de inventariere. Propunerile cuprinse în procesul verbal al comisiei de inventariere se prezint . respectiv soldurile bunurilor materiale inventariate i stabilirea diferen elor. cu eviden a tehnico-operativ pentru fiecare pozi ie în parte. 17 . cu mi care lent .

sc z mintele se calculeaz numai în situa iile în care cantit ile lips sunt mai mari decât cantit ile constatate în plus. În cazul în care. se va proceda. comisia de inventariere trebuie s primeasc explica ii scrise de la persoanele care au r spunderea gestion rii. precum i caracterul plusurilor. pagubelor i deprecierilor constatate.M. în ordine crescând .Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii se face în conformitate cu Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile.F. în cazul compens rii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere. Aceast eliminare se face începând cu sorturile care au pre urile unitare cele mai sc zute. în cazul în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infrac iuni. administratorii vor lua m sura imput rii acestora la valoarea lor de înlocuire. din cauza asem n rii în ceea ce prive te aspectul exterior: culoare. lipsurile i deprecierile constatate. ambalaj sau alte elemente. se va avea în vedere posibilitatea compens rii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate. în ordinea crescând . Pentru valorile materiale la care sunt acceptate sc z minte.Ord. ambalaje i alte valori materiale care întrunesc condi iile de compensare datorit riscului de confuzie. Aceste liste sunt de uz intern. în urma inventarierii. În cazul în care cantit ile sorturilor supuse compens rii la care s-au constatat plusuri. Calculul se face prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de m rfuri la pre ul de înregistrare al m rfurilor M. de asemenea. sunt mai mari decât cantit ile sorturilor admise la compensare. m rfuri. rezultate în urma inventarierii. fiind numai la dispozi ia administratorului unit ii. imputabile. la care s-au constatat plusuri. Compensarea se face pentru cantit i egale între plusurile i lipsurile constatate. se aprob anual de c tre administratori. comisia de inventariere stabile te caracterul lipsurilor. se va proceda la stabilirea egalit ii cantitative prin eliminarea din calcul a diferen ei în plus.M. desen. sunt mai mari decât cantit ile sorturilor admise la compensare. în vederea punerii de acord a eviden ei contabile cu valorile inventariate. respectiv de c tre ordonatorii de credite. diferen ele constatate în plus sau în minus s priveasc aceea i perioad de gestiune i aceea i gestiune. În cazul constat rii unor lipsuri în gestiune. Eliminarea se face începând cu sorturile care au pre urile unitare cele mai sc zute. modul de regularizare a diferen elor dintre datele din contabilitate i cele faptice. f r a se face compens ri între ele. propunând în conformitate cu dispozi iile legale. dimensiuni. rezult plusuri sau minusuri de inventar.P. acestea se vor înregistra ca atare în contabilitate. pierderilor.Of nr 1080/2005 21 18 . respectiv a ordonatorilor de credite. model. Listele cu sorturile de produse. Reglement ri contabile pentru agen ii economici . Pe baza explica iilor primite i a documentelor cercetate. la care s-au constatat minusuri.F.P nr.1452/2005 pentru aprobarea reglement rilor contabile simplificate armonizate cu directivele Uniunii Europene. dac sunt îndeplinite urm toarele condi ii: existen a riscului de confuzie între sorturile aceluia i bun material. La stabilirea valorii debitului. În cazul în care cantit ile sorturilor supuse compens rii la care s-au constatat lipsuri. precum i pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescrip ie a crean elor sau din alte cauze. Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a f cut dovada c lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorit vinov iei persoanelor care r spund de gestionarea acestor bunuri.21 Pentru toate plusurile. la stabilirea egalit i cantitative prin eliminarea din calcul a cantit ii care dep e te totalul cantitativ al plusurilor.

nr. organizat ca organ de specialitate al administra iei publice centrale în subordinea Ministerului Economiei i Finan elor . Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite.22 În aceast situa ie. sanc ioneaz i elibereaz din func ie personalul din structura Comisariatului General. în condi iile legii. financiar i vamal. Pentru pagubele constatate în gestiune r spund persoanele vinovate de producerea lor. Garda Financiar Garda Financiar este institu ie publica de control. se recupereaz de la persoanele vinovate în conformitate cu dispozi iile legale. prin ordin al ministrului economiei i finan elor. Garda Financiar este reprezentat de comisarul general prim-adjunct. Garda Financiar este condus de un comisar general.Agen ia Nationala de Administrare Fiscal .1 din Hotararea nr. Comisarul general asigura. angajeaz . cu excep ia comisarului general primadjunct. Comisarul general reprezint Garda Financiar în rela iile cu ter ii. ale c rui posturi trebuie s corespund cu datele înregistrate în contabilitate. aceste norme fiind considerate limite maxime. care sunt numi i. în termen de cel mult 5 zile de la data termin rii opera iunilor de inventariere. 522/2004 23 22 Art. M. cotele de sc z minte se aplic în primul rând la valorile materiale la care s-au constatat minusurile. cu personalitate juridic . comisarilor generali adjunc i. cât i în contabilitate.Of. sectii judetene i Sectia municipiului Bucure ti. normele de sc z minte nu se aplic automat. comisarilor efi sec ie ai sec iilor jude ene i al Sectiei Municipiului Bucure ti. Dac în urma aplic rii sc z mintelor respective mai r mân diferen e cantitative în minus. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la m rfuri în procesul de comercializare. În H. 533 / 2007privind organizarea i func ionarea Garzii Financiare. În absenta comisarului general. care au ca efect evaziunea i frauda fiscal . M. 407/ 2007 19 .G. cotele de sc z minte se pot aplica i asupra celorlalte valori materiale admise în compensare. Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate atât în eviden a tehnico-operativ . Diferen a stabilit în minus în urma compens rii i aplic rii tuturor cotelor de sc z minte reprezentând prejudicii pentru unitate. Normele de sc z minte nu se aplic anticipat. Imputarea acestora se va face la valoarea de înlocuire. Comisarul general este ajutat în activitate de un comisar general prim-adjunct i de 3 comisari generali adjunc i. ci numai dup constatarea existen ei efective a lipsurilor i numai în limita acestora. puse de acord cu situa ia real a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului. Nr. la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferen e. 1. promoveaz . precum i pe cel de conducere din teritoriu.3. care exercita controlul operativ i inopinat privind prevenirea. Pe baza registrului-inventar i a balan ei de verificare se întocme te bilan ul contabil. îndeplinirea corespunz toare a atribu iilor ce revin Garzii Financiare potrivit dispozi iilor legale în vigoare i r spunde în fata ministrului economiei i finan elor i a pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal de intreaga activitate desfasurata de unit ile din structura Garzii Financiare. având calitatea de func ionari publici de conducere. De asemenea. nr.Of. descoperirea i combaterea oric ror acte i fapte din domeniul economic.intrate sau la pre ul de livrare pentru m rfurile vândute în perioada cuprins între dou inventare.23 Garda Financiar se organizeaz i func ioneaz pe întreg teritoriul rii. nume te. prin deciziile luate. inalt functionar public numit prin ordin al ministrului economiei si finantelor. prin Comisariatul General. nr.

în condi iile prev zute în Regulamentul de organizare i func ionare al Garzii Financiare. Comisariatul General este structura centrala a Garzii Financiare. respectiv comisarul ef sec ie al Sectiei Municipiului Bucure ti sunt ajuta i de comisari efi adjunc i. s îndeplineasc la timp i în condi ii de calitate îndatoririle profesionale. cu personalitate juridic . Ele sunt conduse fiecare de un comisar ef sec ie. Nr. 152 / 2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a G rzii Financiare. deciziile. 407/ 2007 26 Art. însemne distinctive. dup caz. urm re te modul de realizare a atribu iilor încredin ate sec iilor jude ene i Sectiei Municipiului Bucure ti. sanc ioneaz i elibereaz din func ie personalul de execu ie din subordinea sa. care. nr.25 Garda Financiar efectueaz controlul operativ i inopinat sub forma controlului curent sau tematic.Nr. În activitatea de conducere. normele de lucru i procedurile emise de comisarul general. Of. b) sec iile jude ene i Sec ia Municipiului Bucure ti. Garda Financiar este reprezentat de unul dintre comisarii generali adjunc i. M.24 Personalului G rzii Financiare care are calitatea de func ionar public îi sunt aplicabile dispozi iile Codului de conduit al personalului cu atribu ii de control i ale Codului de conduit al func ionarilor publici. 152 / 2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a G rzii Financiare. 533 / 2007privind organizarea i func ionarea Garzii Financiare. cu privire la :26 24 Art. 66 / 2008 20 . care au competenta de control pe teritoriul jude ului i al municipiului Bucure ti. M. Uniforma i celelalte dot ri pot fi purtate numai în timpul exercit rii atribu iilor de control legal încredin ate. Nr. se stabilesc rela iile de coordonare. Garda Financiar are în structur : a) Comisariatul general. Personalul G rzii Financiare este obligat s cunoasc i s respecte prevederile legale care reglementeaz organizarea i func ionarea institu iei. Of.Of. în condi iile prev zute în normele în vigoare. demn i echilibrat în raporturile de serviciu i în societate. Sec iile jude ene i Sec ia Municipiului Bucure ti sunt unit i teritoriale ale Garzii Financiare. aprobat prin ordin al ministrului economiei i finan elor. ale c ror atribu ii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare i func ionare al Garzii Financiare. ordonator tertiar de credite. sub conducerea comisarului general. armament i alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de autoaparare. nr. Personalul Garzii Financiare care îndepline te func ii publice specifice este dotat cu uniforma. asigura realizarea strategiei de control. Statutul comisarului din Garda Financiar .2 din Ordinul nr. promoveaz . cu în tiin area pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal . la propunerea pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal . Comisarii din Comisariatul General al Garzii Financiare au competenta de control operativ i inopinat pe întregul teritoriu al tarii. care nume te. Statutul func ionarului public. nr. angajeaz .15 din Hotararea nr. M. 66 / 2008 25 Art. în care sunt organizate. stabile te m suri operative pentru eficienta controlului curent i a controlului tematic. Prin Regulamentul de organizare i func ionare al Garzii Financiare.absenta comisarului general i a comisarului general prim-adjunct.28 din Ordinul nr. pe baza împuternicirii comisarului general. comisarii efi sec ie ai sec iilor jude ene. s exercite atribu iile stabilite prin regulamentul de organizare i func ionare i prin fi a postului. colaborare i r spundere pentru toate structurile Garzii Financiare. s aib o comportare civilizat .

cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere i institu ii specializate.27 Modelul si con inutul acestor acte de control sunt prev zute in Ghidul controlului elaborat de Agen ia Na ional de Administrare Fiscal si aprobate prin ordin al Ministrului : a) nota de constatare: este un document bilateral în care sunt consemnate situa iile de fapt a c ror reconstituire ulterioar este greu sau imposibil de realizat si în care se înscriu m surile luate operativ de comisarii G rzii Financiare pentru remedierea deficien elor. La orice ac iune de control particip minimum 2 comisari. urm rind prevenirea. completat de comisari. Ord. echipele de comisari vor fi înso ite de membri ai subunit ilor specializate de interven ie rapid ale poli iei. se aplic sanc iuni i se dispun m surile prev zute de lege. durata i momentul declan rii controlului. se men ioneaz prevederile legale înc lcate. depozitare. participarea. încheie o serie de acte de control.con inutul i perioada supus controlului precum i obiectivele de control la care nu s-au constatat abateri sau înc lc ri ale normelor legale. respectarea actelor normative în scopul prevenirii. descoperirii i combaterii oric ror acte i fapte interzise de lege. menite s clarifice împrejur rile în care s-au s vâr it înc lc ri ale reglement rilor aplicabile unui domeniu de activitate i s ofere indicii asupra persoanelor r spunz toare. se întocmesc într-un singur exemplar sub form de întreb ri i r spunsuri i se ata eaz la actul de control. un exemplar este l sat entit ii controlate . ministru delegat pentru coordonarea autorit ii de control si Ghidul controlului /2004 27 21 . Garda Financiar . circula ie i valorificare a bunurilor. Persoana care dispune controlul tematic stabile te obiectivele de verificat.328/14. urm rirea i încasarea veniturilor bugetare. d) notele explicative: sunt înscrisuri întocmite de persoanele care reprezint entitatea controlat sau de angaja ii acesteia.a insignei de împuternicire si a ordinului de serviciu. c) nota (raportul ) unilateral. entit ile supuse controlului.10.Agen ia Na ional de Administrare Fiscal i de comisarul general. Garda Financiar efectueaz control operativ i inopinat pe baza legitima iei de control. respectarea normelor de comer . Controlul tematic se execut de c tre comisarii G rzii Financiare în baza ordinelor date de conducerea Ministerului Economiei i Finan elor . modul de producere. Personalul G rzii Financiare nu va fi antrenat în ac iuni de control fiscal de natura celor privind stabilirea. Constat rile rezultate ca urmare a controalelor efectuate se consemneaz în acte de control. depistarea i înl turarea opera iunilor ilicite.C. ori se re in abateri minore a c ror îndreptare este posibil f r costuri sau eforturi suplimentare. la ac iuni de depistare i combatere a activit ilor ilicite care genereaz fenomene de evaziune i fraud fiscal . sanc iunea aplicata si eventualele sanc iuni complementare.2004 privind Regulamentul de organizare si func ionare a G rzii Financiare emis de A. în exercitarea atribu iilor proprii. La ac iunile de control cu grad sporit de periculozitate.tematica. temeiul legal al masurilor luate. in care sunt indicate faptele ce constituie contraven ie. în toate locurile i spa iile în care se desf oar activitatea operatorilor economici. perioada asupra c reia se efectueaz verificarea. În acest act se consemneaz datele de identificare ale entit ii economice luate in control. în care se descriu faptele. conform competen ei materiale. În vederea realiz rii controalelor sale pentru combaterea actelor i faptelor de evaziune i fraud fiscal . Nr.N. calea de atac prev zuta pentru verificarea legalit ii si temeiniciei m surilor dispuse. b) procesul verbal de constatare i sanc ionare a contraven iilor: este un înscris tipizat.

m rfuri sau se desf oar activit i care au ca efect evaziunea sau frauda fiscal . de c tre organele abilitate. respectivele documente se ridic de comisarii G rzii Financiare si se las copii certificate.precum i de folosirea acestora în interes propriu. de perchezi ii în localuri publice sau particulare. g) procesul-verbal de afi are a invita iei de control sau de comunicare a procesului verbal de constatare i sanc ionare a contraven iilor-este înscrisul care se întocme te de comisarii G rzii Financiare pentru aducerea la cuno tin a a reprezentantului entit ii economice a invita iei de a se prezenta la sediu cu o serie de acte în vederea clarific rii unor aspecte din activitatea acestuia.Of. Depozitarul r spunde de pierderea. astfel încât reprezentantul entit ii economice s ia cuno tin de con inutul acestuia.G. O. bunuri care vor fi prev zute separat într-o list anexat la contractul de depozit. F. h) înscrisul de l sare în custodie ±este actul prin care comisarii G rzii Financiare în calitate de reprezentan i ai deponentului las în custodie unei persoane numit depozitar. acest act se întocme te i în cazul în care reprezentantul agentului economic refuz accesul comisarilor pentru efectuarea controlului sau refuz s primeasc i s confirme prezentarea unui document. din care unul se las entit ii controlate . Depozitul este gratuit. b) solicitarea efectu rii. se încheie în dou exemplare. dac exist indicii c în aceste locuri sunt ascunse documente.emis de ministru delegat pentru coordonarea autorit ii de control 29 28 22 . depozitare sau comercializare se g sesc bunuri de provenien ilicit ori a c ror fabricare este prohibit iar constatarea acestei st ri de lucruri nu se poate face din diferite motive.nr. De asemeni./iunie 2004 privind aprobarea ÄGhidului controlului´.410/2001 Ord. se întocmesc i în cazurile în care exist posibilitatea ca documentele i actele necesare verific rii s fie sustrase sau distruse.e) procese verbale de ridicare de documente: se întocmesc ori de câte ori se apreciaz ca documentele financiar-contabile con in date sau indicii c opera iunile pe care le înregistreaz sunt ilicite. înscrisul se întocme te in doua exemplare. conform acordului de voin dintre reprezentan ii G rzii Financiare i depozitar. din care unul r mâne la agentul economic.nr.28 Valorificarea actelor de control se realizeaz prin:29 a) transmiterea actului de control la autorit ile competente s execute m surile propuse sau stabilite. men iunile cerute de actele normative în vigoare privind regimul juridic al contraven iilor. în acela i timp. respectivele date se transmit i direc iilor generale ale finan elor publice în vederea complet rii dosarului fiscal.deteriorarea sau distrugerea bunurilor aflate în depozit. Actele de control prin care se constat s vâr irea unor contraven ii i se aplica sanc iuni con in. obligatoriu.N. f) procese verbale de sigilare-desigilare: se întocmesc în situa iile în care exist indicii sau dovezi c în locurile de produc ie. c) sesizarea organelor de urm rire penal în cazul în care se re ine c în activitatea entit ii controlate s-au s vâr it infrac iuni. În acest caz se procedeaz la afi area documentului în prezen a unor martori.2/2001 M.

C. Acest capital a fost divizat în 20 de p r i sociale a câte 100. f in i paste f inoase. Sl nic Moldova.C.CLIPA´ este persoan juridic român din momentul înmatricul rii în Registrul Comer ului (13-12-1996).000 lei la 2. vin. Comer cu ridicata al b uturilor´ Într-un scurt istoric. Comer cu ridicata al produselor alimentare.000 lei. În data de 09-07-1998 se majoreaz capitalul social al firmei de la 400.L..L. CLIPA S.000 lei fiecare. Societatea este administrat i reprezentat în rela iile cu ter ii de cei doi asocia i.R. este urm toarea: Decembrie 1996 . One ti i zonele limitrofe acestora. s-a constituit în 1996 prin contractul de societate autentificat sub num rul 4418/1996. Târgu Ocna. depu i în numerar. Societatea comercial . Num rul 29. împ r ite în mod egal între cei doi asocia i. înghe at . 23 . CLIPA S. Societatea a fost constituit prin aportul a doi asocia i: Clipa Costic i Clipa LauraVioleta pentru o perioad nelimitat .R. este în Bac u. S.C. Acest capital a fost divizat în 100 de p r i sociale a câte 100.L. Bloc 11. CLIPA S.000. având forma juridic de societate cu r spundere limitat .000 lei la 10. Domeniul de activitate al S. CLIPA S. Dreptul de a reprezenta unul din cei doi administratori cu drepturi depline poate fi realizat doar în ac iuni strict individualizate..000.000. depu i în numerar. evolu ia firmei S.CAP.R.L. Obiectul principal de activitate este Comer 5134: . în calitate de administratori cu puteri depline. divizat în 40 de p r i sociale în valoare nominal de 10. Scara A. Prezentarea firmei S.C. rom. Capitalul societ ii în momentul înfiin rii a fost de 400. este Comer 513:. ORGANIZAREA I EVOLU IA S. depu i integral în numerar la autorizare.i o re ea de distribu ie ce includea ora ele Moine ti. 2.R..000 lei.000 lei. CLIPA S.R. La data de 15-04-2003 are loc o nou majorare de capital de la 2. Strada Miori ei. formându. CLIPA S. 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE.1. Portofoliul de produse comercializat la acea dat era compus din: produse alimentare ambalate i vracuri: zah r.L.C. Capitalul social a fost împ r it în mod egal între cei doi asocia i atât în caz de profit cât i în caz de pierdere. bere (Sailer).R. Sediul S.L. pe baz de delega ie sau împuternicire.C. al b uturilor i al tutunului´. b uturi alcoolice: votc . tutun.Octombrie 1997 í societatea a func ionat ca un depozit en-gross în ora ul Moine ti. Transmiterea p r ilor sociale în societate i în afara acesteia se face numai cu acordul asocia ilor. Com ne ti. împ r ite în mod egal între cei doi asocia i. orez.000 lei.000 lei fiecare.

Mineral Quantum S.. Moldova.R. CLIPA S.C Apemin Tu nad S. distribu ia realizându-se la nivel de jude .. Kamarad. Noiembrie 2002 í S..L. Aprilie 2001 reprezint un punct de cotitur în evolu ia societ ii S.C.R.Sailer´. Achizi ionarea de c tre Brau Union România S. Galben de Foc ani.L. Evrika. fiind unicul en-gross care comercializa aceste produse în zon . Drobeta. 24 .R.C. Noiembrie 2003í S.A. a condus la o cre tere considerabil a volumului de vânz ri.R. încheie un contract de distribu ie cu S. fapt ce a impus deschiderea unui nou punct de lucru în ora ul One ti în Iunie 2002.Începând cu Noiembrie 1997.L. încheie un contract de distribu ie cu S. Acest contract va fi reziliat prin acordul comun al ambelor p r i în Mai 2002. Moldavia. prin contractul num rul 184 din 14-02-1999.L.L. Din August 1998 firma a început s comercializeze i produsele marca Brau Union România S... încheie un contract de distribu ie cu S.A. produc tor de vinuri: Weiber.C.L. îmbuteliator al apei minerale marca Tu nad.C. îmbuteliator al apei minerale marca Mountain Spring.C.R.C Rom Sweed. renun ând în totalitate la celelalte produse. S. CLIPA S.C. Vinexport S. Februarie 2001 í S. CLIPA S.R.C.L.A.. încheie un contract de distribu ie cu S.C. CLIPA S. a devenit unicul distribuitor autorizat pentru jude ul Bac u al Brau Union România S. CLIPA S. Datorit vânz rilor avute în perioada August 1998 ± Ianuarie 1999. Muscat de Foc ani. produc tor de b uturi alcoolice: Axapolis. a 3 fabrici de bere: Bere Ciuc. Sâncr ieni. Septembrie 2002 í S. England. Grivi a i Ha eg de la Brewery Holding Ltd.A.R. Din acest moment. CLIPA S. începând din Februarie 1999..A.Delta´ i la berea . firma si-a restrâns portofoliul de produse rezumându-se doar la înghe ata . firma i-a deschis un nou punct de lucru în ora ul Bac u.

cu sediul în Jude ul Bac u. fiind declarate la organul fiscal teritorial i înregistrate ca puncte de lucru la adresele : str.1. cu nerespectarea nivelului plafonului de cas .G.2003. înregistrare i virare a taxei pentru comer ul cu ridicata al b uturilor . Ordinului Ministrului de Finan e nr. Spa iile.29 . în calitate de asociat unic i a cuprins verificarea activit ii societ ii din decembrie 2008 pâna în luna februarie 2010.2010.884/2001 i O. nr. 57432 Întocmit ast zi 30. înregistrat la Oficiul Registrului Comer ului Bucuresti sub nr.G. 25 .31.R. Controlul fiscal s-a desf urat în perioada 01. am procedat la verificarea tematic a modului de calculare.004560/15. al b uturilor i al tutunului.348/20. a legitima iei nr. de la data ultimului control fiscal. S-a constat lipsa unor anexe la autoriza ia obtinut de la Ministerul Finan elor privind ³Licen a pentru comercializarea b uturilor´ nr.L.03.CAP 3 : STUDIU DE CAZ 3.S.05. Miori ei. Miori ei.C. . prin semnarea c ruia societatea i-a asumat obliga ia asigur rii condi iilor optime def ur rii verific rii i punerii la dispozi ia organului de control a întregii eviden e contabile.004560/15. dovada înregistr rii ca pl titor de tax pentru b uturi la D. atribuirea codului fiscal cu ³J´ .12.863/2001 i a delega iei de serviciu nr. respectiv : registrul de cas .C. întocmind zilnic/periodic gre it situa iile specifice privind comercializarea b uturilor. în baza programului de control. din anul 1996.U. Societatea desf oar activit i de comer cu ridicata a b uturilor.R. Bucuresti.privind regimul de autorizare a activit ii în domeniul b uturilor.R. Activitatea desf urat de societate este în conformitate cu O.1478/15. Clipa S.29. str.L.F. Sondorului. În urma stabilirii motivelor care au dus la lipsa acestor acte doveditoare s-a constatat inexisten a lor. 18.C.L.G.2010 (Anexa 10). în prezen a dlui Clipa Costic . str.02.2003 la sediul S.nr.05. prev zute de lege cum sunt : avizul poli iei locale i al organului fiscal teritorial pentru spa iile în care sunt amplasate b uturile. sunt amenajate corespunz tor pentru aceast destina ie. nr.control fiscal tematic -. Clipa S.12.F. Clipa S. la S. pe teritoriul României. respectiv. Burlacu Geanina Andreea.03 ..2003. proprietatea societ ii.81/1995 privind comercializarea b uturilor . inspector în cadrul G rzii Financiare. având ca obiect de activitate comer cu ridicata al produselor alimentare. i. 4418/1996 . Controlul fiscal asupra eviden ei organizate i conduse de societate a eviden iat c societatea nu respect prevederile legale în vigoare.C. a atribu iunilor de serviciu. Comer cu ridicata al b uturilor´ PROCES-VERBAL nr.2001.nr. Aceste anexe sunt: dovada achit rii tarifelor de licen (nivelul cuantumului fiind stabilit i actualizat prin norme legale). 150/2002 . nr. Subsemnata. Societatea a fost programat pentru efectuarea controlului fiscal tematic i anun at prin ³Avizul de în tiin are´ nr. activit i desf urate pe baza ³Licen ei pentru comercializarea b uturilor´ nr.P. emis de Ministerul Finan elor. Actele de control încheiate la S. Autoriza ia ob inut de la Ministerul Finan elor este înso it de o serie de anexe.

se recunoa te c toate actele.11.927. în sum total de 375. numerotate i vizate de organul fiscal teritorial. s-a constatat c : Societatea are debite restante rezultate din activitatea de comer cu b uturi verificat . se deduc discounturile acordate din încas rile legal determinate. în lei cu sume fictive. din care unul a fost l sat agentului economic verificat.379 lei. nuruite.L.2003. din veniturile efectiv încasate de la cump r tori. recapitula ia încas rilor pe luna/anul pentru activitatea de comercializare a b uturilor cu câ tiguri. Societatea nu înregistreaz real i corect veniturile i cheltuielile provenite i generate de activitatea desf urat . iar unul a fost luat de organul de control fiscal. În urma controlului fiscal desf urat la S. calculate ca diferen între totalul rulajului încas rilor pentru fiecare tip de b utur i totalul discounturilor acordate cump r torilor. se poate afirma c societatea nu asigur condi iile pentru gestionarea. reflectate în registrul de cas . Taxa se aplic asupra veniturilor realizate din exploatarea b uturilor.R. aceste acte fiind documente obligatorii pentru eliberarea acestei autoriza ii. situa ia încas rilor zilnice pentru activitatea de comercializare a b uturilor. Pentru eviden ierea încas rilor din activitatea de comer cu b uturi. situa iile i registrele care au fost puse la dispozi ia organului de control au fost restituite i c administratorul unit ii a fost în tiin at de rezultatele men ionate în actul de control fiscal întocmit. în lei.G.C. Clipa S. Organ de control. cu câ tiguri. Prezentul proces-verbal de control a fost întocmit în dou exemplare.R. care face parte integrant din prezentul proces-verbal de control fiscal. Situa ia modului de calculare.C. unitatea utilizeaz formularele cerute de H. S. înregistreaz major rilor de întârziere i penalit i. în lei. Pentru determinarea bazei de calcul la care se aplic taxa procentual de 20%. situa ia încas rilor pe luna/anul pentru activitatea de comercializare a b uturilor cu câ tiguri. f r a declara toate veniturile i cu majorarea cheltuielilor aferente cump r rilor. sum ce urmeaz a fi achitat în termen de 5 zile de la data prezentului proces verbal.12.nr. Clipa S.004560/15. declara ia privind impunerea veniturilor ob inute din comercializarea b uturilor.L. Societatea nu de ine toate actele doveditoare pentru eliberarea autoriza iei ³Licen a pentru comercializarea b uturilor´ nr. activitatea monitorizat de organele fiscale având în vedere c aceste taxe se fac venit la bugetul de stat.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiar i contabil . Agent economic verificat. asupra modului de organizare i conducere a eviden ei cerute de reglement rile în vigoare privind comercializarea b uturilor. documentele justificative. neînregistrând toate sumele aferente veniturilor. 26 . înregistrare i virare a obliga iilor bugetare provenite din exploatarea b uturilor este eviden iat în Anexa nr. arhivarea i p strarea formularelor care reflect eviden a contabil a încas rilor din comercializarea b uturilor. La data definitiv rii actelor de control. Prin semnarea procesului-verbal de control.

în perioada 01-31. s-a realizat prin luarea în eviden a debitelor constatate de c tre inspectorii din cadrul Biroului Urm rire al DGFPCFS Bucure ti i Trezoreria Finan elor Publice. 27 . Deasemenea. permit o eviden clar a debitelor restante ce urmeaz a fi încasate.C. iar la societatea verificat a fost înregistrat sub nr. nedeclararea corect a veniturilor i cheltuielilor.04. pe tipuri de impozite i taxe.L. s-au stabilit major ri de întârziere i penaliz ri în sum totala de 375. nr. în calitate de patron al acestei societ i a înlesnit i favorizat producerea unui prejudiciu bugetului de stat. Aceste fapte sunt generatoare de evaziune fiscal frauduloas conform Legii nr. Valorificarea actului de control încheiat la unitatea verificat .L. Toate aceste fapte constatate la S. care au condus la evaziune fiscal În urma controlului fiscal. cât i înscrierea achit rii acestui debit în perioada controlului.2.L. cât i a major rilor de întârziere ce se actualiazeaz zilnic pân la data achit rii crean elor bugetare. Aceast eviden . cât i a modului în care a fost calculat taxa i virat la bugetul de stat. pentru desf urarea activit ii de comer cu b uturi. conduc la concluzia ca dnul Clipa Costic . în care se trec sumele constatate prin actele de control.R. 24/30. cât i existen a unor debite restante privind plata impozitelor.927. anex ce face parte integrant din procesul-verbal de control fiscal. sum ce urmeaz a fi achitat în termen de 5 zile de la data efectu rii controlului fiscal. sub forma major rilor de întârziere i penalit ilor. administratorul societ ii a confirmat realitatea constat rilor cuprinse în procesul-verbal.R.2010.04. În urma acestor constat ri organele abilitate ale Ministerului Finantelor au dispus la: 1. Pe langa neplata debitelor restante la buget. 18. desf urat la S. cât i faptul c pe parcursul desf ur rii controlului i sau adus la cunostin sumele calculate ca major ri de întârziere i penaliz ri pentru neplata în termenul legal a obliga iilor bugetare.. nedeclararea în termen de 5 zile de la înregistrare la organul fiscal al sectorului 1 i SAI a datelor cu privire la punctul de lucru din str. Debitul. pe tipul de tax datorat . Deficien ele constatate cu ocazia exercit rii controlului financiar fiscal.03. Clipa S. Clipa S. lipsa unor importante documente pentru autorizarea societ ii în vederea desf ur rii activit ii de comer cu b uturi. s-a controlat i modul în care societatea a respectat prevederile legale privind utilizarea formularelor impuse de Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 187/1994. Conform anexei prezentate (Anexa 11). eviden a eronat a veniturilor realizabile i cheltuielile efectuate în activitatea desf urat .R.3. s-a întocmit Procesul-verbal înregistrat la DGFPCFS Bucuresti sub nr. în acest fel societatea nemaifiind debitoare. nedeclararea corect i real a veniturilor i cheltuielilor de exploatare în ³Declara iile fiscale´. pe fi e distincte deschise pentru fiecare unitate supus controlului fiscal. Prin semnarea actelor de control fiscal.2003. Acest prejudiciu se refer atât la nedepunerea la termen a declara iilor fiscale.379. s-au constatat: erori grave în inerea eviden ei contabile i a înregistr rilor contabile. a fost trecut în fi a deschis distinct pentru unitatea verificat .69 din decembrie 1998.2003.548/30. Sondorului . Retragerea autoriza iei de func ionare a S.C Clipa S. Controlul fiscal a cuprins perioada decembrie 2008 .C.februarie 2010 i a avut ca tematic verificarea modului de înregistrare în eviden a contabil a sumelor rezultate din activitatea de comer cu b uturi.

11/1996.000 lei. 3. prezen a evaziunii fiscale în România în perioada actual este sus inut de o serie de argumente cum sunt: 28 .L.L. precum i retragerea dreptului de semnatur i de practic a contabilit ii. particularit i´. major rile de întârziere. Asa cum am ar tat în capitolul III ´Evaziunea fiscal : concept.C. pentru neînregistrarea real a datelor în contabilitate.L.05.C.) cu suma de 50. 05.C Clipa S.L.R.06. Clipa S. cu chitan a nr. Clipa S.000. sau a unui nivel de organizare i preg tire slab al aparatului fiscal. 1956 prin care s-a notificat dnului Clipa Costic suma de plata datorat (în valoare de 415.987.749 lei la zi). Simultan s-a trecut la executarea silit asupra disponibilit ilor b ne ti din conturile declarate de unitate.C.07. Clipa S. La data de 25. a fost declarat falimentar .2010 amenda datorat . 685373/30.237 i ³titlul executoriu´ nr. Biroul de Urm rire din cadrul DGFPCFS i Trezoreria Finantelor Publice pe data de 06.L. urmând ca în termen de 15 zile acesta s achite obliga iile restante s-au s fac dovada achit rii acestora.2010 a trimis la S.C.. Sanc ionarea dnei Lupa cu Laura (contabil la S. În România num rul celor care doresc s eludeze statul este în continu cre tere.R.L.L.2010 S. a trimis societ ii ³Soma ia´ nr. se procedeaz la recuperarea crean elor bugetare prin executarea silit . penalit ile i amenzile datorate de S. datorit unui sistem fiscal ineficient. s-au constatat grave înc lcari ale prevederilor legale.G nr. Legea nu se încalc în primul rând din ignoran a.R.000 lei pentru înlesnirea prejudiciului adus bugetului de stat. Fiec rei b nci la care unitatea are deschise conturi (Banca Comercial Român i Banca Român de Dezvoltare) fiindu-le trimise copii dup titlul executoriu pentru blocarea conturilor i recuperarea crean elor bugetare prin decontare bancar . Dup scoaterea la licita ie a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 12.577 lei.3. având implica ii majore asupra desf ur rii activit ii viitoare a unit ii.C.L. 648.019.) cu amend în valoare de 3. 3. Deoarece în termen de 5 zile de la data întocmirii i semn rii Procesului verbal de c tre inspectorul fiscal i patronul S.R. ³În tiin area de plat ´ nr.2010 organul fiscal împuternicit de lege.R. Clipa S. Amendarea dnului Clipa Costic (în calitate de asociat unic al S. care au dus la apari ia fenomenului de evaziune fiscal . În acest fel unitatea a achitat e alonat suma de 102.172 lei) societatea a prezentat o lista de mijloace fixe ce pot fi valorificate prin licita ie de c tre organul fiscal.000.R.L. S. ce a avut drept urmare falimentul societ ii. ci din interes. Dna Lupa cu Laura a achitat la data de 30.C. Clipa S. M suri pentru prevenirea i reducerea evaziunii fiscale În urma exercit rii controlului financiar de c tre inspectorii G rzii Financiare la S. s-au recuperat la buget toate debitele restante.R. Clipa S. Dup recuperarea la buget a datoriilor restante prin licita ie public . a intrat într-un declin financiar. Clipa S.R. Pentru achitarea diferen ei (în valoare de 313. Clipa S.2010.968. conform O. nu s-au pl tit la stat debitele restante (formate din taxele datorate bugetului de stat. unei presiuni fiscale crescute.06. Pe data de 22. altfel trecându-se la ³soma ie´. Dnul Clipa Costic în calitate de asociat unic al S. major rile de întârziere i panalit ile aferente). pe baza actelor de control întocmite.2.C.C. nu este singurul candidat la categoria evazionist fiscal.R. dar i dorin ei de înavu ire a anumitor persoane. clasificare. trecându-se la lichidarea sa. i de c tre patronul acesteia dnul Clipa Costic . la casieria DGFPCFS. precum i amenda datorat de dnul Clipa Costic .

astfel încât orice contribuabil s . cazul legisla iei din domeniul impozit rii veniturilor agen ilor economici).d. probabil.87/1994) a c rei aplicare a început la sfarsitul anului 1994. ea putând fi asigurat la nivelul cerin elor bugetare pe alte c i. iar unul din mijloace este tocmai frauda fiscal .m. care s tind spre optim. controlul fiscal i combaterea evaziunii fiscale. Dac se vor înl tura toate aceste piedici care stau la baza producerii fenomenului de evaziune fiscala în România. just a sarcinilor fiscale. evaziunea fiscal în România va avea o evolu ie ascendent . este foarte posibil ca statul s nu reu easc s încaseze de la contribuabilii s i impozitele cerute. Se constat . în aceste condi ii.i poat pl ti integral i la timp impozitele datorate. s. sau de m rimea sanc iunilor aplicate. Orice pl titor va face. Desconsiderarea unui asemenea punct de vedere face ca un sistem fiscal s nu fie eficient. Inexisten a înca a unui cod fiscal.a. indispensabil aplic rii legisla iei fiscale în vederea limit rii evaziunii fiscale. la o situa ie f r precedent în istoria economiei Române ti. Astfel. pentru realizarea veniturilor sale. Reorganizarea structurilor teritoriale ale aparatului Ministerului Finan elor. o oarecare iner ie în aplicarea acestei legi. s-ar putea ca num rul evazioni tilor fiscali i a celor care doresc s eludeze statul s scad în viitor. ajunându-se. indiferent de preg tirea inspectorului fiscal. Elaborarea unei legisla ii fiscale caracterizat de prezen a unei multitudini de lacune (³portite´). este necesar s dimensioneze i s distribuie de o a a manier sarcinile publice. Iat de ce orice stat. Speciali tii în domeniul fiscal au ajuns unanim la concluzia ca evaziunea fiscal este cu atat mai de temut cu cât impozitul este mai ridicat. în ceea ce prive te supravegherea fiscal . Apari ia târzie a Legii evaziunii fiscale (Lg. astfel încât s se elimine paralelismele i suprapunerile din activitatea organelor de control financiar i fiscal. cuprinderea i impunerea întregii materii impozabile. cum ar fi dezvoltarea for elor de produc ie. Prin urmare. 29 . între salariu i stimulente pentru cointeresarea aparatului fiscal. Însa aceasta nu se poate realiza decât in urma unei cointeres ri atât din partea statului ( i a organelor abilitate). cât i din partea contribuabililor. de incoeren i imprecizie (de exemplu. care va culmina cu declinul acesteia. i asigurarea coordon rii unitare în profil teritorial i la nivel central a tuturor activit ilor de control. Stabilirea unui raport. Instituirea unui sistem intern de preg tire permanent a personalului aparatului Ministerului Finan elor cu atribu ii in identificarea i combaterea evaziunii fiscale. repartizarea echitabil . Atata timp cât nu exist acest interes reciproc. marimea prelev rii fiscale trebuie studiat cu aten ie pentru a nu facilita manifestarea fenomenelor de evaziune fiscal . de asemenea. a tuturor contribuabililor. tot ce-i st în putin pentru a sc pa de asemenea rigori insuportabile.

s-a întocmit Procesul-verbal înregistrat la DGFPCFS Bucuresti sub nr. arhivarea i p strarea formularelor care reflect eviden a contabil a încas rilor din comercializarea b uturilor.C.2003.379 lei. nr.L. În urma controlului fiscal. în sum total de 375. în perioada 01-31.548/30. cu nerespectarea nivelului plafonului de cas . desf urat la S. La data definitiv rii actelor de control. recapitula ia încas rilor pe luna/anul pentru activitatea de comercializare a b uturilor cu câ tiguri. Pe langa neplata debitelor restante la buget. 30 . Clipa S. asupra modului de organizare i conducere a eviden ei cerute de reglement rile în vigoare privind comercializarea b uturilor. Controlul fiscal a cuprins perioada decembrie 2008 .04. Societatea nu de ine toate actele doveditoare pentru eliberarea autoriza iei ³Licen a pentru comercializarea b uturilor´ nr.12. situa ia încas rilor zilnice pentru activitatea de comercializare a b uturilor.L. f r a declara toate veniturile i cu majorarea cheltuielilor aferente cump r rilor. nedeclararea corect i real a veniturilor i cheltuielilor de exploatare în ³Declara iile fiscale´. cât i a modului în care a fost calculat taxa i virat la bugetul de stat. respectiv : registrul de cas .927. situa ia încas rilor pe luna/anul pentru activitatea de comercializare a b uturilor cu câ tiguri. înregistreaz major rilor de întârziere i penalit i.2003. Clipa S. neînregistrând toate sumele aferente veniturilor.004560/15.CAP. 4 : CONCLUZII I PROPUNERI Controlul fiscal asupra eviden ei organizate i conduse de societate a eviden iat c societatea nu respect prevederile legale în vigoare.februarie 2010 i a avut ca tematic verificarea modului de înregistrare în eviden a contabil a sumelor rezultate din activitatea de comer cu b uturi. în lei. În urma controlului fiscal desf urat la S. sum ce urmeaz a fi achitat în termen de 5 zile de la data prezentului proces verbal. nedeclararea în termen de 5 zile de la înregistrare la organul fiscal al sectorului 1 i SAI a datelor cu privire la punctul de lucru din str. s-au constatat: erori grave în inerea eviden ei contabile i a înregistr rilor contabile.04. întocmind zilnic/periodic gre it situa iile specifice privind comercializarea b uturilor. activitatea monitorizat de organele fiscale având în vedere c aceste taxe se fac venit la bugetul de stat. Societatea nu înregistreaz real i corect veniturile i cheltuielile provenite i generate de activitatea desf urat . Sondorului .R. 18. 24/30. cu câ tiguri. declara ia privind impunerea veniturilor ob inute din comercializarea b uturilor. în lei.2010.. s-a constatat c : Societatea are debite restante rezultate din activitatea de comer cu b uturi verificat . aceste acte fiind documente obligatorii pentru eliberarea acestei autoriza ii.C.R. se poate afirma c societatea nu asigur condi iile pentru gestionarea. iar la societatea verificat a fost înregistrat sub nr. lipsa unor importante documente pentru autorizarea societ ii în vederea desf ur rii activit ii de comer cu b uturi. în lei cu sume fictive. eviden a eronat a veniturilor realizabile i cheltuielile efectuate în activitatea desf urat .2003.03.

Desconsiderarea unui asemenea punct de vedere face ca un sistem fiscal s nu fie eficient.R.L. este foarte posibil ca statul s nu reu easc s încaseze de la contribuabilii s i impozitele cerute.000. pentru realizarea veniturilor sale. în calitate de patron al acestei societ i a înlesnit i favorizat producerea unui prejudiciu bugetului de stat.000. Însa aceasta nu se poate realiza decât in urma unei cointeres ri atât din partea statului ( i a organelor abilitate). în aceste condi ii.C. Clipa S.R. Ministerului Finan elor cu atribu ii in identificarea i combaterea evaziunii fiscale. marimea prelev rii fiscale trebuie studiat cu aten ie pentru a nu facilita manifestarea fenomenelor de evaziune fiscal .L.L.L.m.L. ea putând fi asigurat la nivelul cerin elor bugetare pe alte c i. cuprinderea i impunerea întregii materii impozabile.R. care va culmina cu declinul acesteia.000 lei pentru înlesnirea prejudiciului adus bugetului de stat. ajunându-se. În România num rul celor care doresc s eludeze statul este în continu cre tere. cât i din partea contribuabililor. Clipa S. just a sarcinilor fiscale. s. pentru desf urarea activit ii de comer cu b uturi.) cu suma de 50. datorit unui sistem fiscal ineficient.R. Clipa S. 3.C. indiferent de preg tirea inspectorului fiscal. iar unul din mijloace este tocmai frauda fiscal . Atata timp cât nu exist acest interes reciproc.a.d. Astfel.R. a tuturor contribuabililor. Retragerea autoriza iei de func ionare a S. conduc la concluzia ca dnul Clipa Costic . În urma exercit rii controlului financiar de c tre inspectorii G rzii Financiare la S. nedeclararea corect a veniturilor i cheltuielilor. Speciali tii în domeniul fiscal au ajuns unanim la concluzia ca evaziunea fiscal este cu atat mai de temut cu cât impozitul este mai ridicat. evaziunea fiscal în România va avea o evolu ie ascendent .C. 4. cât i existen a unor debite restante privind plata impozitelor. Clipa S. Iat de ce orice stat. repartizarea echitabil . Orice pl titor va face. la o situa ie f r precedent în istoria economiei Române ti. sau de m rimea sanc iunilor aplicate. Acest prejudiciu se refer atât la nedepunerea la termen a declara iilor fiscale. pentru neînregistrarea real a datelor în contabilitate.C Clipa S.Toate aceste fapte constatate la S. Legea nu se încalc în primul rând din ignoran a. s-ar putea ca num rul evazioni tilor fiscali i a celor care doresc s eludeze statul s scad în viitor.C. precum i retragerea dreptului de semnatur i de practic a contabilit ii. cum ar fi dezvoltarea for elor de produc ie. este necesar s dimensioneze i s distribuie de o a a manier sarcinile publice. Dac se vor înl tura toate aceste piedici care stau la baza producerii fenomenului de evaziune fiscala în România.000 lei. 2. ci din interes. nu este singurul candidat la categoria evazionist fiscal.L.R. s-au constatat grave înc lcari ale prevederilor legale. Dnul Clipa Costic în calitate de asociat unic al S. dar i dorin ei de înavu ire a anumitor persoane. Sanc ionarea dnei Lupa cu Laura (contabil la S.i poat pl ti integral i la timp impozitele datorate. sau a unui nivel de organizare i preg tire slab al aparatului fiscal. astfel încât orice contribuabil s . Clipa S. În urma acestor constat ri organele abilitate ale Ministerului Finantelor au dispus la: 1. Prin urmare.) cu amend în valoare de 3. unei presiuni fiscale crescute.C. tot ce-i st în putin pentru a sc pa de asemenea rigori insuportabile. 31 . probabil. Amendarea dnului Clipa Costic (în calitate de asociat unic al S. care au dus la apari ia fenomenului de evaziune fiscal .

Editura Eficient.1996.1997.12. M. M.Ord.M.M.2388/15. M.Bibliografie 1. nr. nr.Ghita .52 6. R.2001.Of.2230/8.M.F.P nr.M.310/2002. Bucuresti 2000. ÄControl in Organizations´.M. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la m rfuri în procesul de comercializare.2002 15.´Control Financiar´. M.cit.1997.Boulescu.op.op.138/8. nr.pg.Editura Eficient. 522/2004 i modificat prin O.12.Bucure ti . H. O.Popeanga-ÄOrganizarea si exercitarea controlului financiar-contabil´.57 14.Ed..Bucuresti.26.Fundatiei ÄRomania de maine´. Revista ÄControlul economic financiar´.cit.252 12.1995.1969 21.Ristea ÄBazele contabilit ii´.06.M.Ghita.op.Ghi a. nr. 61/2001 si Legea nr.pg.52 5. Tannenbaum.M. 1995.M.M.M.M. Ioan Bogdan ± ÄStrategii de control´.pg.292/1995 20. 9.Of.C.nr.cit.Bucure ti.M.F.5.pg.Of.Boulescu. New York. 32 .nr. H.82/1991 republicat art. M.nr. pg.. M.M.op.E.40 8.Ghita.M. Tribuna Economic .1996.cit.op.Ed.59 13.I.Bucuresti.S.Ed. nr. Tribuna Economica.Boulescu.26.Ghita.M.nr. M.Of. 2.G.pg.C. 1968.Boulescu. M.pg. pg.cit.pg.op.pg.G.33. Legea nr.Of nr 1080/2005 22. Norme Metodologice nr.77 11.pg.Ghita ..39 7. N.1997.23 4.1.P.1995 privind organizarea si efectuarea inventarierii . P.. M.art.3 17.380/9.F. Graw Hill.1996.C lin.6.Ed.12. Didactica si Pedagogica µR.pg. A.pg.55 10.A.2001.pg.Boulescu.Boulescu. 3 3.292 16.Of.pg. al. Norme Metodologice nr.I. M.. nr.1997.´Control Financiar´.Boulescu. Reglement ri contabile pentru agen ii economici . M.Ghita.cit.12.Boulescu.41 9.1452/2005 pentru aprobarea reglement rilor contabile simplificate armonizate cu directivele Uniunii Europene.11.B.Boulescu. Mc.IELCIU 18.Ghita ÄControl Financiar´ Editura Eficient.M.2388/1995.IELCIU 19. M.1968 art.1997. Editura Nemira.2388/15.Ghita.

Editura Prouniversitaria.15 din Hotararea nr.N. Victor Munteanu. nr. Bucure ti 2006 31.410/2001 29.G.ro 33 .Of. nr.nr. M. 66 / 2008 25. Art. Nr.auditeam. F. 152 / 2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a G rzii Financiare. Nr. Nr.Of.2/2001 M.Of. 533 / 2007privind organizarea i func ionarea Garzii Financiare.2004 privind Regulamentul de organizare si func ionare a G rzii Financiare emis de A. 152 / 2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a G rzii Financiare.2 din Ordinul nr. M. www. nr. M. 533 / 2007privind organizarea i func ionarea Garzii Financiare. Art. Zuca Stefan Control i audit financiar.328/14. 407/ 2007 26.N. www. M. Art. Of. Ord.28 din Ordinul nr. Nr. Ord.nr. Art.10.Nr.gardafinanciara.emis de ministru delegat pentru coordonarea autorit ii de control 30. 407/ 2007 24. 66 / 2008 27.C.1 din Hotararea nr. Of. nr. O.23./iunie 2004 privind aprobarea ÄGhidului controlului´.ro 32. ministru delegat pentru coordonarea autorit ii de control si Ghidul controlului /2004 28.