เรือ

่ งแปลกแต่จริงในการเมืองไทย

ท่านเชื่อหรือไม่ว่า สมาชิกวุฒิสภาจำา นวนหนึ่งทีม
่ า
จากการเลื อ กตั ้ ง ของประชาชนออกอาการกลั ว
รัฐประหาร ถึงกับเลือกสมาชิกทีม
่ าจากการสรรหา
ให้ เ ป็ นประธาน โดยคาดว่ า หากมี รั ฐ ประหารอี ก
คณะรั ฐ ประหารคงเกรงใจประธาน จะได้ ไ ม่ ยุ บ
วุฒิสภา
ท่านเชื่อหรือไม่ว่า รัฐบาลทีม
่ าจากการเลือกตัง้ ของ
ประชาชน แม้พรรคแกนนำาจะได้คะแนนเสียงเกินกึง่
ของผ้้ ม าใช้ สิ ท ธิ ล งคะแนน แต่ ไ ม่ ก ล้ า ตั ้ ง รั ฐ บาล
1

พ ร ร ค เ ดี ย ว ต้ อ ง นำา พ ร ร ค เ ล็ ก ๆ ม า เ ส ริ ม ใ ห้ ด้
แข็ ง แกร่ ง ขึ้ น เพราะนอกจากจะช่ ว ยให้ ไ ด้ เ สี ย ง
สนั บ สนุ น ในสภาเพิ ม
่ ขึ้น แล้ ว ก็ ค าดว่ า ผ้้ ด้ แ ลพรรค
เล็กบางพรรคยังมีบารมีเหลืออย่้ พอจะทำาให้ผ้คิดจะ
ทำารัฐประหารยับยัง้ ชัง่ ใจได้บ้าง
ท่ า นเชื่ อ หรื อ ไม่ ว่ า ทุ ก รั ฐ บาลไม่ ว่ า จะมาจากการ
เลือกตัง้ ของประชาชนหรือไม่ ล้วนตัง้ งบประมาณใน
ร้ ป การรั ก ษาความมั่น คงและงบกลาง ซึ่ง นำา ไปใช้
ป้ องกันและต่อต้านการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียก
ร้ องให้ รั ฐ บาลปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การประชาธิ ป ไตยได้
เช่น เมื่อมีการชุมนุมเรียกร้องให้ยุบสภา รัฐบาลก็มี
งบประมาณสำา หรั บ ใช้ ร ะงั บ การชุ ม นุ ม ครั ้น มี ก าร
เสียชีวิต บาดเจ็บ ปั จจุบันนีฝ
้ ่ ายผ้้ชุมนุมจะได้รับการ
เยียวยา ในขณะทีฝ
่ ่ ายเจ้าหน้าทีร
่ ัฐมีระบบสวัสดิการ
รองรับตลอดมา
ท่านเชื่อหรือไม่ว่า แม้รัฐประหารจะเกิดขึน
้ บ่อย แต่
รัฐบาลทีม
่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชนไม่เคยตัง้
งบประมาณโดยระบุ ว่ า ใช้ ใ นโครงการป้ องกั น และ
2

ต่ อ ต้ า นรั ฐ ประหาร เช่ น ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค นไทย
ทุ ก คนและเจ้ า หน้ า ที ่รั ฐ ทุ ก ฝ่ ายเข้ า ใจพิ ษ ภั ย ของ
รั ฐ ประหารโดยผ่ า นสื่ อ ของรั ฐ โครงการสั ม มนา
ระดมสมองทุกเดือนในทุกตำา บลเพื่อประสานความ
เข้ า ใจและความร่ ว มมื อ ให้ ทุ น วิ จั ย แก่ ห น่ ว ยงาน
วิ ช า ก า ร แ ล ะ บุ ค ค ล เ พื่ อ ศึ ก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง
เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รวมทัง้ ผลกระทบต่อพัฒนาการทาง
ความคิ ด และพฤติ ก รรมขององค์ ก รและบุ ค คลทั ้ง
ภาครัฐและเอกชน โครงการเยียวยาผ้้บาดเจ็บและ
ตายอันเกิดจากการออกมาต่อต้านรัฐประหาร ฯลฯ
ขณะนีเ้ รื่องดังกล่าวน่าจะเป็ นความเร่งด่วนพอๆกับ
ก า ร ป้ อ ง กั น นำ้ า ท่ ว ม ป ร ะ เ ท ศ เ พ ร า ะ เ ห ตุ ว่ า
พระพุท ธเจ้า เตื อนล่ ว งหน้ า มาสองพั น ห้ า ร้ อ ยกว่ า ปี
แล้ ว ว่ า “ทุ ก อย่ า งไม่ มี อ ะไรเที ย
่ งแท้ ถ าวร เพราะ
เปลี ย
่ นแปลงได้ ต ลอดเวลา อย่ า ประมาท” ดั ง นั ้น
รั ฐ บาลจึ ง ควรกล้ า ตั ้ง งบประมาณดั ง กล่ า วไว้ และ
ดำา เนิ น การทั น ที ต่ อ เนื่ อ ง สำา หรั บ การเยี ย วยานั ้น
รายใดที ่อ ย่้ ใ นข่ า ย ซึ่ ง ร้้ กั น ทั่ ว ไปแล้ ว ต้ อ งได้ รั บ
3

ความเป็ นธรรมด้ ว ย โรคกลั ว รั ฐ ประหารก็ จ ะทุ เ ลา
เบาบาง การดำาเนินนโยบายบริหารประเทศจะได้ไป
โลดครับ
พรชัย รัศมีแพทย์......ผ้้เขียน

4