Poduri Rulante

1

PODUL RULANT
Este o macara cu câmp de ac iune paralelipipedic, la care scheletul metalic este compus dintr-o construc ie orizontal având la capete ro i de rulare care se deplaseaz pe ine de rulare paralele situate la în l ime; pe construc ia orizontal se mi c mecanismul sau instala ia de ridicare propriu-zis (c rucior, macara cu bra etc.). Este încadrat în grupa E de deservire conform PT R 1-2003.Colec ia ISCIR. Componen : - asiul; -platforma fix cu dispozitivele de calare; -platforma rotitoare; -bra ul; -contragreutatea; -mecanismul de ridicare a sarcinii cu mufla; -mecanismul de basculare (înclinare) bra ; -mecanismul de telescopare bra (la cele cu bra telescopic); -mecanismul de rotire a bra ului; -componentele de securitate (dispozitive de siguran ), instala ia de comand i semnalizare; -cabina macaragiului. Clasificarea podurilor rulante: Dupa constructia grinzilor: y cu grinzi cu inima plina in care intra si varianta cu grinda suspendata y cu grinzi cu zabrele y cu grinzi cu tabla sudata Dupa numarul de grinzi y cu o grinda principala (pod rulant monogrinda) y cu doua grinzi principale (cazul general) y cu doua grinzi principale si doua grinzi secundare Dupa asezarea sinei pe caile de rulare : y normal asezate (calea sub grinzile de capat) y suspendate (calea sub grinzile de capat) Dupa mecanismul de ridicat y cu mecanisme montatete pe carucior y cu electroplan Dupa locul de comanda y din cabina aflata pe pod y de la sol y telecomanda Dupa numarul carligelor si mecanismelor de ridicat y cu un carlig y cu doua carlige y cu trei sau mai multe carlige Dupa organul de prindere a sarcinii y cu carlig y cu ochi y cu traversa y cu graifar y cu electromagnet Dupa destinatie y poduri rulante de uz general 2

Poduri rulante de uz general
Sunt poduri rulante cu carlig intalnite in majoritatea halelor industriale. Ele sunt destinate manevrarii in spatii inchise (hale industriale, centrale electrice, depozite, etc) sau in aer liber a sarcinilor. Constructia metalica Constructia metalica a macaralelor formeaza scheletul pe care sunt montate mecanismele de lucru si preiau incarcarile provenie din masa proprie, sarcina, presiunea vantului, forte de inertie, etc, transmitandu-le dupa caz prin calea de rulare la constructia in care se monteaza macaraua sau la fundatia caii de rulare sau a macaralei. Este formata din grinzi principale si grinzi de capat, asamblate prin sudura si suruburi. Pe constructia metalica se afla podete de circulatie cu latimea de minimum 40 cm, iar in dreptul aparatajului electric 50 cm. Podetele de circulatie trebuie prevazute cu balustrade. Caruciorul Este format dintr-un sasiu a carui constructie metelica trebuie exectutata din OL 37 pana la OL 52. Cariuciorul circula pe sine aflate pe grinzile principale. Carucioarele podurilor rulante seunt acatuite din trei parti principale : mecanismul de ridicare, alcatuit din sistemul de infasurare al cablului, denumit si palan si mecanismul de antrenare al palanului. Sistemul de infasurarea al cablului este la randul sau alcatuit din mufla, tambur de cablu, bloc de role si rola de egalizare. Mecanismul de antrenare este alcatuit din motor electric, cuplaje, frana, reductor si cuplaj pentru tambur. mecanismul de translatie este alcatuit din roti de rulare, reductor, frana, cuplaj si motor electric sasiul alcatutid in grinzi asamblate intre ele prin sudura, grinzile obtinandu-se din profile laminate, profile indoite din table subtiri, chesoane sau grinzi cu inima plina din table sudate Mecanismul de ridicare - coborare Mecanismele de ridicare-coborare servesc pentru ridicarea si coborarea sarcinilor. In general, mecanismele de ridicare-coborare se compun din urmatoarele subansambluri : Elemente de actionare care sunt de mai multe tipuri si anume : manuale cu ajutorul manivelelor motor electric motor termic motor sau pompa hidraulica Cuplaj elastic care este amplasat intre motorul de antrenare si reductorul mecanismului de ridicare Frana mecanismului de ridicare ± care are rolul sa produca franarea arborelui de intrare in reductor Reductorul mecanismului de ridicare ± este necesar in vederea multiplicarii momentului elementului de actionare pentru a se asigura ridicarea sarcinii Tamburul mecanismului de ridicare ± are rolul de a infasura cablul de tractiune a sarcinii Mecanismul de deplasare (translatie a podului) Serveste pentru deplasarea podului si a sarcinilor in plan orizontal in cazul in care este dmisa deplasarea cu sarcina suspendata Componenta mecanismelor de deplasare este urmatoarea : - motoare electrice - cuplaj elastic - frana mecanismului de deplasare - reductor - arbori de transmisie 3

dispozitive de blocare pe sina.- rotile macaralelor dispozitive de siguranta (limitatoare de sfarsit de cursa.1 Scop Prezenta prescrip ie tehnic face parte din reglement rile tehnice na ionale referitoare la montarea. documenta ia tehnic (cartea macaralei i informa ii furnizate de montator) precum i inscrip ion rile privind informarea i avertizarea utilizatorilor trebuie s fie redactate sau traduse în limba român . de inerea i siguran a în utilizare a macaralelor se adreseaz agen ilor economici autoriza i de ISCIR-INSPECT IT i de in torilor. care. 1. í macarale deplasabile pe c i de rulare f r ine. piese de reazem. Aceste cerin e au drept scop asigurarea protec iei s n t ii i securit ii utilizatorilor i a persoanelor expuse din zona periculoas i a protec iei mediului înconjur tor i propriet ii.2 Domeniu de aplicare 1. limitatoare de oblicitate. tapoane si opritoare. Prezenta prescrip ie tehnic stabile te cerin ele tehnice minime obligatorii pe care trebuie s le satisfac macaralele pentru a putea fi autorizat func ionarea lor la utilizatorii (de in torii) din România. autoriza i de ISCIR-INSPECT IT. í macarale de construc ie special . repararea. Cerin ele tehnice privind proiectarea. este organ de specialitate cu personalitate juridic în subordinea Ministerului Industriei i Resurselor având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protec iei utilizatorilor i securitatea în func ionare pentru instala iile în categoria c rora se integreaz i macaralele.1 Prezenta prescrip ie tehnic se aplic urm toarelor tipuri de macarale i componente: í macarale care lucreaz la punct fix. utilizarea. agen ilor economici. utilizarea. Autoritatea tehnic ce asigur punerea în aplicare i respectarea prevederilor din prezenta prescrip ie tehnic este ISCIR.Inspec ia de Stat pentru Controlul Cazanelor. í macarale deplasabile pe c i de rulare cu ine. repararea i verificarea tehnic a macaralelor. prescrip ia tehnic stabile te modul de verificare a respect rii acestor cerin e tehnice. dispozitive pentru oprirea macaralei in caz de vant) 1 GENERALIT I 1.2. 4 . verific rile tehnice periodice i verific rile dup repara ii ale macaralelor se adreseaz ISCIR-INSPECT IT.2 Prezenta prescrip ie tehnic stabile te cerin ele tehnice minime obligatorii pentru montarea. în conformitate cu prevederile Hot rârii Guvernului nr. punerea în func iune. 1.340/2001. repararea i verificarea tehnic a macaralelor i componentelor de securitate destinate acestora. punerea in func iune. 1. limitatoare de apropiere intre doua macarale care circula pe aceeasi cale de rulare. Recipientelor sub Presiune i Instala iilor de Ridicat. între inerea. Documentele. Cerin ele tehnice privind utilizarea.2. Cerin ele tehnice privind verificarea tehnic înaintea punerii în func iune. í componente de securitate pentru macarale. De asemenea. i de in torilor. construirea i introducerea pe pia a componentelor de securitate se adreseaz produc torilor acestora.

5 autorizarea func ion rii .4. 10/1995 privind calitatea în construc ii 1. 1.4. 5 . 1. Pentru poduri rulante adâncimea de coborâre a sarcinii se m soar pân la nivelul c ii de rulare. Se efectueaz numai de c tre ISCIR-INSPECT IT sau de c tre RSVTI autorizat i împuternicit de ISCIR-INSPECT IT în acest sens.3 ampatament . 1. 90/1996 privind protec ia muncii i normele metodologice de aplicare a acesteia.4. în scopul confirm rii îndeplinirii condi iilor de func ionare în securitate a macaralelor. ministrul muncii i protec iei sociale nr.3.4 Termeni i defini ii Termenii i defini iile se aplic numai în sensul prezentei prescrip ii tehnice.mi carea unghiular a bra ului în plan vertical. 1. m surat în lungul unei axe paralele cu deplasarea longitudinal a instala iei.1 activitate de reparare .macara cu bra instalat pe asiul autocamionului i ac ionat de la motorul acestuia.4. efectuare a depan rilor i/sau înlocuirilor de componente defecte i încercare func ional a macaralei pentru demonstrarea calit ii repara iei efectuate.4.distan a între axele organelor de sprijin ale macaralei. menite s readuc macaraua în stare bun de func ionare în condi ii de securitate. 608/2001 privind evaluarea conformit ii produselor í Hot rârea Guvernului nr. standarde.ansamblu de activit i de verificare i validare a rezultatelor m sur rilor i încerc rilor func ionale executate la punerea în func iune a macaralelor sau cu ocazia verific rilor tehnice periodice ale acestora.4 automacara .distan a pe vertical între nivelul pe care se sprijin macaraua i dispozitivul de manipulare a sarcinii aflat în pozi ia de lucru inferioar . aprobate prin Ordinul ministrului de stat.3 Referin e normative Prezenta prescrip ie tehnic face referiri explicite sau implicite la acte legislative. Recipientelor sub Presiune i Instala iilor de Ridicat í Legea nr.6 basculare bra .2 Standarde . 1.4.340/2001 privind organizarea i func ionarea Inspec iei de Stat pentru Controlul Cazanelor. 1. asigurare a pieselor de schimb. 1.2 adâncimea de coborâre a sarcinii .3.ansamblu de lucr ri i opera iuni specializate de investigare a defectelor ap rute. prescrip ii tehnice i alte reglement ri na ionale.388/1996 í Legea nr.1.1 Legi i hot râri í Legea nr. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucr rile de reparare trebuie s fie atestat printr-o autoriza ie emis de ISCIR-INSPECT IT. 1. 1.

10 declara ie de conformitate .20 introducerea pe pia a unui produs . ale c rui limite pot fi dep ite numai de dispozitivul de manipulare a sarcinii în timpul execut rii opera iilor de manipulare.a) pentru macarale cu bra : distan a pe orizontal între axele inelor sau între centrele suprafe elor de rulare ale instala iei.12 dispozitiv de blocare .11 deschidere . în special. furc sau altele) pentru apucarea/prinderea i manipularea sarcinii.component de securitate destinat indic rii sau redres rii automate în scopul evit rii mersului oblic al macaralei i pentru a asigura securitatea construc iei i o func ionare normal f r în epeniri i uzuri exagerate ale ro ilor de rulare.15 dispozitiv de re inere a fluidului din cilindri .4.4. protec ia s n t ii. dup terminarea lucrului. graif r. electromagnet.pentru poduri rulante.4.dispozitiv (cârlig.cerin care are în vedere.17 gabaritul macaralei .14 dispozitiv de manipulare a sarcinii . 1.8 cur itor de in .7 cerin esen ial .4. 1.procedur prin care un produc tor sau un reprezentant autorizat al acestuia d o asigurare scris c un produs este conform condi iilor specificate.4.4.orice persoan fizic sau juridic cu sediul în România care introduce pe pia un produs provenit dintr-o alt ar .1. un produs din domeniul reglementat. contra cost sau gratuit. 1.ac iune care are loc atunci când produc torul pune pentru prima dat macaraua la dispozi ia de in torului. distan a pe orizontal între axele inelor c ilor de rulare ale instala iei. securitatea utilizatorilor.19 introducere pe pia a macaralei .16 ecartament .9 curs de ridicare . 1.4.4. b) pentru c rucioare: distan a între axele inelor de rulare. i superioar a 1.component de securitate destinat re inerii fluidului în cilindri la sc derea brusc a presiunii. sau pe timp de furtun . astfel cum este prev zut în actele normative în vigoare.13 dispozitiv de evitare a mersului oblic . 1. 1.4.distan a pe vertical între pozi iile de lucru inferioar dispozitivului de manipulare a sarcinii.component de securitate destinat re inerii macaralelor care func ioneaz pe ine de rulare în repaos. protec ia propriet ii i a mediului.component de securitate destinat îndep rt rii de pe calea de rulare a obstacolelor sau obiectelor care s-ar putea g si pe aceasta. în vederea distribuirii i/sau utiliz rii.ac iunea de a face disponibil pentru prima dat . 1.18 importator . 1.4.spa iul determinat de condi iile func ion rii în siguran a macaralei în vecin tatea unor construc ii. 1.4. 1.4.4. de la deplas rile sub ac iunea vântului. 1. 1. 6 .4.

f r a avea nevoie de c i de rulare fixe i a c rei stabilitate se bazeaz pe for ele de gravita ie.4.4. 1. 1.1.4. care dep e te cu X% capacitatea de ridicare a macaralei.32 macara deplasabil . 1. 1. 1. 1.încercarea unei macarale prin aplicarea unei sarcini statice la dispozitivul de manipulare a sarcinii.macara care se poate deplasa în timpul lucrului.4.macara al c rei dispozitiv de manipulare a sarcinii este suspendat de un bra sau de un c rucior care se poate deplasa în lungul bra ului.4. respectiv a momentelor.21 în l imea c ii de rulare .4. 1.27 macara .25 limitator de sarcin i de moment al sarcinii .distan a pe vertical de la nivelul planului pe care este a ezat macaraua pân la dispozitivul de manipulare a sarcinii când acesta se afl în pozi ia de lucru superioar .4. 1. în l imea de ridicare se m soar de la nivelul solului.4.34 macara mobil .29 macara cu bra .macara cu bra al c rei dispozitiv de manipulare a sarcinii este suspendat de o consol fixat rigid (un bra ) sau de un c rucior care se poate deplasa în lungul consolei.4.distan a pe vertical între nivelul solului (pardoselii) i nivelul superior al inei pe care se deplaseaz podul rulant. Pentru poduri rulante.macara care e instalat pe o platform special care se 1. 1.macara cu bra care poate fi prev zut cu un catarg (echipament turn) capabil s se deplaseze cu sarcin sau f r sarcin .22 în l imea de ridicare .26 limitator de sfâr it de curs . permi ând ac ionarea mecanismelor în sensul coborârii sarcinii. permi ând ac ionarea mecanismelor în sens invers celui în care s-a limitat mi carea respectiv . 1. 1.component de securitate destinat s întrerup automat ac ionarea mecanismului de ridicare în cazul dep irii sarcinilor nominale.încercarea unei macarale prin executarea mi c rilor de lucru cu o sarcin care dep e te cu Y% capacitatea de ridicare a macaralei.macara rotitoare cu un bra articulat la partea inferioar a unui catarg vertical.component de securitate destinat s întrerup automat ac ionarea mecanismelor macaralei când p r ile sale în mi care dep esc pozi iile limit de lucru stabilite.28 macara consol .4.4. care este sus inut la vârf i la baz . 1.instala ie de ridicat compus de obicei dintr-un schelet metalic de form . .4.4.30 macara de cale ferat deplaseaz pe calea ferat . respectiv mic or rii momentului de sarcin .24 încerc ri statice .4. 7 .33 macara derrick (macara catarg) .31 macara de perete .macara care este fixat de un perete sau care se poate deplasa în lungul unei c i de rulare amplasate la în l ime pe un perete sau pe o structur portant . construc ie i dimensiuni variabile i dintr-unul sau mai multe mecanisme servind la ridicarea i deplasarea sarcinii.23 încerc ri dinamice .

mecanism ac ionat i utilizat pentru deplasarea c ruciorului sau a palanului de ridicare.deplasarea dispozitivului de manipulare prin coborârea.4.41 mecanism de ridicare . 1.36 macara rotitoare .38 mecanism de basculare .47 organism de inspec ie . 1.44 moment de r sturnare produs de sarcin .4. i/sau a bra ului prelungitor.39 mecanism de deplasare a c ruciorului sau a palanului .laborator de încerc ri.4.mecanism ac ionat i utilizat pentru deplasarea macaralei.4.mecanism ac ionat i utilizat pentru ridicarea i coborârea sarcinii.ISCIR-INSPECT.48 organism notificat . pe construc ia orizontal se mi c mecanismul sau instala ia de ridicat propriu-zis (c rucior. macara cu bra etc. 8 .40 mecanism de deplasare a macaralei . 1. organism desemnat i recunoscut de Ministerul Industriei i Resurselor pentru supravegherea i verificarea tehnic în func ionare a macaralelor.4.42 mecanism de rotire .component de securitate destinat limit rii deplas rii peste pozi iile limit de lucru stabilite.49 palan .4.37 macara turn . de etalonare.).4. organism de certificare sau organism de inspec ie. 1. 1. la care scheletul metalic este compus dintr-o construc ie orizontal sus inut de picioare care se pot deplasa pe sol pe ine de rulare paralele. 1. prin varia ia înclin rii bra ului. 1.mecanism compact de ridicare a sarcinii cu sau f r un mecanism de deplasare inclus în acela i ansamblu.4. 1. care a fost desemnat de o autoritate competent s efectueze evaluarea conformit ii într-un domeniu reglementat i care este înscris în registrul organismelor notificate.45 moment produs de sarcin . 1.4. 1. 1.4.46 opritor .macara cu câmp de ac iune paralelipipedic.4.mecanism ac ionat i utilizat pentru rotire în plan orizontal a 1. 1.produsul între raza de ac iune i sarcina corespunz toare.mecanism ac ionat i utilizat pentru modificarea razei de ac iune i a în l imii la care este ridicat sarcina.macara cu o platform rotitoare care se poate roti în plan orizontal împreun cu sarcina. 1.4.macara cu bra rotitor care are bra ul montat la partea superioar a unui turn vertical.4. în raport cu asiul de baz sau cu baza fix de sprijin.4.4.43 modificarea razei de ac iune .produsul dintre distan a de la axa de ridicare a sarcinii la axa de r sturnare i sarcina corespunz toare. ridicarea sau prin deplasarea c ruciorului.35 macara portal .1. persoan juridic cu sediul în România.

în numele s u. manipularea i rotirea pieselor forjate. 1. expus .51 pies de reazem .57 produc torul componentelor de securitate . 1.4. 1.59 punerea în func iune . 1.58 proiectant .4.4.persoan juridic împuternicit de produc tor s ac ioneze în numele acestuia. macara cu bra etc. componentelor de securitate i a proiectelor de repara ii la macarale. 1.1.56 produc tor .). 1.60 raza de ac iune . 1.61 reprezentant autorizat al produc torului .4.4.prima utilizare a produsului pe teritoriul României de c tre de in tor .persoan fizic sau juridic ce î i asum responsabilitatea proiect rii macaralelor.50 persoan periculoas .53 pod rulant de forjare .54 pod rulant de turnare .orice persoan care se g se te integral sau par ial în zona 1.pod rulant echipat cu o coloan suspendat care sus ine furcile de stivuire.component de securitate destinat evit rii ocurilor provenite din spargerea accidental a ro ilor de rulare sau a ruperii axelor acestora.62 ridicare (coborâre) sarcin . 1. 1.pod rulant echipat cu dispozitiv pentru ridicarea. 1.persoan responsabil pentru proiectarea i realizarea unui produs (macara sau component de securitate) în scopul introducerii pe pia .4. 1. responsabilit ile produc torului se aplic oric rei persoane fizice sau juridice care asambleaz sau eticheteaz produse în vederea introducerii pe pia sub nume propriu. termen echivalent=fabricant.4.52 pod rulant . la care scheletul metalic este compus dintr-o construc ie orizontal având la capete ro i de rulare care se deplaseaz pe ine de rulare paralele situate la în l ime.55 pod rulant stivuitor .64 siguran la cârlig .4.4.component de securitate destinat accidental din cârlig a organelor de legare a sarcinilor. precum i împotriva deraierii.4.persoan fizic sau juridic ce î i asum responsabilitatea proiect rii i fabric rii componentelor de securitate.4.macara cu câmp de ac iune paralelipipedic.deplasarea unei sarcini pe vertical .distan a pe orizontal între axa de rotire a platformei rotitoare a macaralei i axa vertical a dispozitivului de manipulare a sarcinii când macaraua este amplasat pe o suprafa orizontal . s împiedice ie irea 9 .sarcina pentru care a fost proiectat i construit macaraua.4.4. pe construc ia orizontal se mi c mecanismul sau instala ia de ridicare propriu-zis (c rucior. 1.63 sarcin nominal .pod rulant echipat cu mecanism pentru ridicarea i bascularea oalelor de turnare. 1.4.4.

4. 1. Activitatea se efectueaz de c tre ISCIRINSPECT IT sau .4.4.72 viteza de deplasare . 1.75 viteza de rotire .4.component de securitate destinat amortiz rii ocurilor la lovire.viteza de deplasare în regim stabilizat a c ruciorului. la intervale predeterminate sau ori de câte ori de in torul consider necesar.66 stabilitatea proprie .71 verificare tehnic periodic . 1.proprietatea unei macarale de a rezista momentelor de r sturnare produse de greutatea sarcinii.70 utilizator .74 viteza de ridicare (coborâre) a sarcinii . pe care o exploateaz în folos propriu i care are obliga ia de a o utiliza numai dac aceasta a fost supus verific rilor tehnice periodice i a ob inut autoriza ia de func ionare în urma acestora.67 stabilitatea sub sarcin .proprietatea unei macarale de a rezista momentelor de r sturnare.persoan fizic sau juridic de in toare a unei macarale. Termen echivalent = de in tor. de for ele de iner ie. lan ) de la un tambur ac ionat. 1.1. de ac iunea vântului i de alte cauze. de RSVTI autorizat i împuternicit de ISCIR-INSPECT IT în acest sens. 10 .73 viteza de deplasare a c ruciorului . 1. pentru a se asigura c macaraua pe care o de ine i o utilizeaz satisface cerin ele de func ionare în securitate. 1.4.68 tampon . 1.4. Activitatea cuprinde un ansamblu de verific ri i încerc ri menite s constate starea de bun func ionare în condi ii de securitate a macaralei i aptitudinea acesteia de a. dup caz.65 stabilitatea macaralei .4. 1.viteza unghiular de rotire în regim stabilizat a platformei rotitoare a unei macarale.4.proprietatea unei macarale de a rezista momentelor de r sturnare produse de ac iunea vântului sau de alte cauze atunci când macaraua nu lucreaz .4.4.viteza de deplasare pe vertical în regim stabilizat a sarcinii de lucru. 1.activitate solicitat de de in tor.mecanism care transmite for a de trac iune prin intermediul unui organ flexibil (cablu.i îndeplini rolul func ional conform specifica iilor montatorului.4.69 troliu . 1.viteza de deplasare în regim stabilizat a unei macarale.

orice zon din interiorul i/sau din apropierea unei macarale. 1. 2.4.1. Se g sesc la : -la mecanismul de ridicare-coborare carlig pentru sensul de ridicare. -la mecanismul de basculare (înclinare) bra .Responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instala iilor Responsabil tehnic cu sudura Componente de securitate 1.76 zon periculoas .Limitatoare de sf r it de curs .5 Abrevieri IT .Limitatoare de sarcin Tipuri : 11 .Inspec ia teritorial PT .Prescrip ie tehnic RSVTI . -la tamburii de cablu. -la mecanismul de rotire. în care prezen a unei persoane expuse constituie un risc pentru s n tatea sau securitatea sa.

Limitatorul de sarcin cu capsul cu arcuri-disc: 6 5 4 3 2 1 Q Acest tip de limitator este folosit la poduri rulante cu sarcina de la 5 ± 160 t. 12 . Elementul de m surare i declan are al limitatorului îl constituie o capsul arcuri disc-vezi figura.Cap tul superior al tijei culiseaz în buc a 5 i împinge tija întrerup torului 6 care deschide circuitul de alimentare al motorului de ridicare.Partea superioar a tijei este filetat i pe ea se în urubeaz piuli a 4 care se reazem pe arcuri. cu Limitatorul este alc tuit din tija 1 de care se leag cap tul fix al cablului de sarcin i care culiseaz în interiorul unei capsule 2 con inînd arcurile disc 3.

Este compus din traductoare de forta. Sub ac iunea sarcinii cablul tinde s se îndrepte i ac ioneaz asupra contactului 7 oprind mi carea de ridicare cînd este dep it sarcina maxim de lucru.Intreruptor avarie ± în cazul ac ion rii electrice.Limitatorul de sarcin montat pe cablu: 4 3 6 5 7 2 1 T T Limitatorul se monteaz pe ramura fix a cablului care este trecut peste roata fix 2 montat pe suportul 1 i rola de deviere 3 fixat pe tija cu furc 4 care apas resortul 5 cu tensiune reglabil prin piuli a 6. 8. juguri. 6.Posibilitatea de folosire a acestui limitator este dat de rigiditatea cablului. 7.Contacte de siguran (la u i. etc).Cablul este deviat de la pozi ia vertical prin ac iunea resortului.Limitatoare de moment 5. pozitie brat).Dispozitive de retinere a fluidului din cilindri (supape de blocare).Indicatoare pentru sarcini maxime admise corespunzatoare razei de actiune si regimului de lucru (echipare brat. Limitatorul de sarcina electronic Permite realizarea functiei de cantarire a sarcinii si limitare a cuplului dat de sarcina. dispozitive de calare. rola de cablu si rola de egalizare. stare calata sau nu.Limitatorul este sus inut de cablul trecut peste rola de egalizare. 13 . 4. ax. chepenguri.

dispozitivul de sesizare a intrarii in camp electric periculos. 14 .Acustice: -actionate de macaragiu -claxoane.La vitezele prescrise ale vântului tensiunea generatorului atinge tensiunea de anclan are a unor relee prin care se pune în func iune presemnalizarea .Optice: -prezenta tensiune la bornele intreruptorului general in pozitia declansat. sonerii. la celelalte macarale. clopote electrice. anemometrul.Siguran e la cârlig. DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE 1. 10. la macarale portal. -semnalizare lipsa presiune de ulei sau de aer comprimat la automacaralele cu actionarile respective. 2. -becuri de balizare la brate turn.Anemometrul pentru m surarea intensit ii vântului.9. la dep Acestea declan eaz un semnal acustic (siren ) sau un semnal optic (bec ro u) irea vitezei vîntului exprimat prin presiunea acestuia: -25 daN/m2 (v = 20 m/s). unele limitatoare de sfarsit de cursa. -semnalizare optica a gradului de incarcare (in procente):de exemplu galben la sarcina de 90 % si rosu la sarcina de 100 %. -actionate automat de componentele de securitate avand rolul atentionarii macaragiului: limitatorul de moment. semnalizarea i deconectarea transla iei (deplas rii) sau calarea macaralei. hupe. Anemometrul este un generator electric la care for a electromotoare este propor ional cu tura ia.6 m/s). -prezenta tensiune in instalatie in pozitia anclansat. -15 daN/m2 (v = 15.Rotorul este ac ionat de 3 palete sub form de cupe.

.Prin acest proces de frecare energia mecanic este transformat în c ldur . -frîne cu discuri sau con. -frîne speciale (cu clichet. -frîne cu sabo i. cu electromagnet). -frîne normal închise. Clasificarea frînelor dup modul de construc ie: -frîne cu band .Cînd organele fixe sunt ap sate pe cele rotitoare apare o for de frecare. Clasificare dup modul de realizare a frîn rii. centrifugale). deci un moment rezistent pe arbore sub ac iunea c ruia se face limitarea vitezei sau oprirea . -frîne comandate hidraulic.-nivele bidirectionale sau aparate similare la platforma fixa sau sasiu pentru indicarea orizontalitatii. Sunt alc tuie din unul sau mai multe organe mobile (rotitoare) montate pe un arbore al mecanismului i unul sau mai multe organe fixe ce se solidarizeaz cu scheletul mecanismului. 15 se realizeaz deschiderea . -frîne comandate electric (cu ridic tor electrohidraulic. Clasificare dup modul de comand : -frîne comandate mecanic (prin pedale. la care prin comand frînei-cele mai folosite. fie limitarea vitezei mi c rii. -frîne automate (centrifugale). Dispozitive de franare Frînele sunt destinate s realizeze fie oprirea mecanismului dup încetarea ac ion rii acestuia. pîrghii). manete. -frîne comandate pneumatic.

Frîne cu sabo i Exist frîne cu unul sau doi sabo i. Pe cupla de frîn apas cei doi sabo i prin intermediul ferodourilor fixate la sabo i cu nituri de aluminiu cu capetele îngropate în ferodouri. iar cel lalt cap t la pîrghia de ac ionare.Sabo ii sunt fixa i articulat prin bol uri la pîrghii port-sabot care sunt.Ridicarea pîrghiei se poate face printr-un sistem de comand electromagnetic sau electrohidraulic.de asiu. La ap sarea unui resort sau greutate pe pîrghie se produce frînarea. dinamice). la rîndul lor.Un cap t al benzii este articulat la un punct fix. 16 .Prinderea ferodoului pe banda de o el se face cu nituri din aluminiu cu cap îngropat în ferodou. articulate prin bol uri la partea inferioar . înf urat pe ununghi ce dep e te 1800 se afl o band de o el care are suprafa a de lucru ce vine în contact cu cupla. c ptu it cu ferodou. cu contracurent.-frîne electrice (cu curen i Foucault. pentru a nu freca pe cupl . Frîna cu band Este compus din cupla de frînare fixat prin pan pe arborele ce trebuie frînat.Ferodoul este un material cu coeficient de frecare ridicat. rezistent la temperatur i care se muleaz bine pe cuplu. iar pe cupl .

La cap tul pîrghiei în form de . presiunea necesar împingerii pistonului în sus. învingând for a arcului frânei cu sabo i. iar cealalt cu filet stînga. Ridic torul de frân electrohidraulic Este compus dintr-un cilindru în care culiseaz un piston. îmbinate printr-o piuli cu filet dreapta-stînga.. la conectarea motorului. 17 . electromagnetic (cu ajutorul unui electromagnetic).L´.Lichidul de lucru este uleiul de transformator cu care este umplut incinta ridic torului i care este refulat de pomp la func ionarea ridic torului.Cu jutorul piuli ei se regleaz pozi ia sabo ilor fa de cupl (apropiere-dep rtare) i totodat m rirea-mic orarea capacit ii de frînare.Sub piston se monteaz o pomp centrifugal ac ionat de un motor electric asincron care asigur .Tija de leg tur este format din dou piese. numai sl birea frînei i comprimarea resortului se realizeaz prin sistemele mai sus men ionate. For a de frînare (strîngerea) este dat de un resort spiral..L´ se aplic for a de strîngere comandat electrohidraulic (cu ajutorul ridic torului electrohidraulic).La partea superioar una din pîrghii este articulat la tija de leg tur . sau cu un cilindru cu piston (hidraulic sau pneumatic). iar cealalt la pîrghia în form de . Comanda electric a frânelor cu sabo i ± este realizat prin intermediul ridic torului de frân electromagnetic sau a ridic torului de frân electrohidraulic. una cu filet dreapta.

bobina electromagnetului se poate arde. -dac cursa de închidere a arm turii mobile fa de arm tura fix a electromagnetului nu este complet . -la c derile de tensiune for a de atrac ie a electromagnetului scade. -curentul de anclan are a electromagnetului este mare.Ridic torul de frân electromagnetic are o serie de dezavantaje cum ar fi: -realizeaz o frânare brusc . De aceea frânele comandate de ridic toarele electrohidraulice sunt mai avantajoase întrucât: 18 . cu ocuri.

acesta fiind preluat de ridic tor. suspendarea i ridicarea sarcinilor. Toronul este format dintr-un manunchi de sarme grupate prin infasurare in jurul unei inimi .La o for de ap sare .200 daN/mm2. Sunt alc tuite din sîrme de o el grupate în toroane înf în unul sau mai multe straturi. respectiv conul care nu se rote te.For a pentru deschiderea frînei i comprimarea resortului este dat de electromagne i sau chiar de c tre cîmpul magnetic al motorului electric.Dup trefilare sîrma este 19 . Frîne cu discuri sau cu con Elementele de frînare ale acestor frîne se deplaseaz în direc ie axial . existând un timp relativ mare de închidere a frânei.. intr-unul sau mai multe straturi concentrice.5 % i rezisten a de rupere de cca 60 daN/mm2. rezisten a de rupere crescînd pîn la 120. Cabluri si lanturi Cablurile sînt organe flexibile folosite pentru legarea.For a de ap sare se realizeaz de un resort i poate fi reglat .-închiderea-deschiderea frânei se face f r ocuri. urate în jurul unei inimi. Frînele au o construc ie compact i dimensiuni reduse fiind utilizate la electromotoare cu frîn inclus i la electropalane. -permit realizarea de microviteze în cazul în care. tura ia motorului ridic torului se reduce. Inima este firul sau manunchiul de fire vegetale.P´ a discurilor respective a conului în mi care de rota ie pe discurile. Ca dezavantaj al ridic torului electrohidraulic men ion m tendin a de de coborîre a sarcinii dup întreruperea ac ion rii mecanismului. prin schema electric . Materialul de baz din care sunt confec ionate cablurile este o elul carbon de calitate cu con inut mediu de carbon de 0.Prin trefilare barele de o el de sec iune circular se transform în sîrm . metalice sau plastice in jurul careia se infasoara sarmele sau toroanele si care are drept rol marirea flexibilitatii cablului.. se realizeaz frînare.. dezavantaj înl turat prin m suri luate în schema electric .. -în mecanismul frânei nu se transmite ocul de pornire al motorului de ac ionare. minerale.

S´. folosite la temperaturi mai mari decît cele normale.În anumite cazuri sîrma se galvanizeaz .o dat în toron i odat în jurul inimii cablului prin înf urarea toronului.Se numesc duble pentru c o sîrm din componen a toronului este de dou ori r sucit în spiral . fiecare toron fiind alc tuit din 19 sau 37 sîrme de o el r sucite.200 kg/mm2. -dup felul înf ur rii: -înf -înf ur ri în dreapta cu nota ia . -mixt .. sîrmele folosite au rezisten a variind între 120 . Cele mai folosite sunt cablurile duble rotunde de construc ie normal cu o inim . Se numesc rotunde deoarece sec iunea lor transversal se înscrie într-un cerc tangent la toate toroanele cablului. 20 .Se numesc de construc ie normal deoarece în jurul inimii se înf oar un singur strat de toroane. folosite în medii corozive. iar inima de cînep se strive te i se deformeaz sec iunea cablului. -dup rezisten a la rupere. Clasificare: -dup natura inimii: -cu inim vegetal din sisal sau cînep îmbibat în unsoare. -cu inim metalic (un m nunchi de sîrme asem n tor toronului) ce asigur o rezisten la rupere mai mare a cablului cît i o rezisten la compresie transversal cînd se depun mai multe straturi de cablu pe o tob . care au sîrma a a cum ea rezult din tragere. ur ri în stînga cu nota ia . -cabluri zincate..supus unui tratament termic de redare a propriet ilor plastice materialului ecruisat în procesul de trefilare.Se numesc cu o inim întrucît au o singur inim .. -dup calitatea suprafe elor sîrmelor: -cabluri mate. -cu inim de azbest. unde fiecare toron are o inim . spre deosebire de cele cu mai multe inimi..Z´.Acestea au o inim de sisal sau cînep în jurul c reia sînt înf urate 6 toroane.

urate într-un sens. ce permit viteze mari de lucru. -o cablare în cruce cînd sensul de înf urare a toroanelor în jurul inimii este diferit de sensul de înf urare a sîrmelor în toroane. -sunt mai u oare ca lan urile la aceea i capacitate de ridicare.stanga Prin combinarea celor dou moduri rezult dou feluri de cabl ri: -o cablare paralel atunci cînd sîrmele în toron i toroanele în jurul inimii sunt în acela i sens S/S sau Z/Z. iar S-a constatat c durabilitatea cablurilor cre te dac sunt înf urate pe un num r mai mic de role i în acela i sens pe toate rolele. .dreapta S . -func ionare lini tit Dezavantaje: 21 i elasticitate. o parte din toroane au sîrmele înf restul toroanelor au sîrmele înf urate în cel lalt sens.Durabilitatea cre te odat cu cre terea coeficientului de siguran i a raportului dintre diametrul rolei (tobei) confec ionat din materiale cu modulul de elasticitate mai redus i cu caneluri cu raza cît mai apropiat de cea a cablului. Avantajele cablurilor: -siguran mare în exploatare. -durat mare de serviciu.Infasurarea cablului Z . -la cablarea mixt .

22 . conform STAS 1298-80. necesit tamburi i ro i de abatere de diametre mari. PT R14- Exemplu de notare: Cablu dublu normal 26-H-6x7-1370/B-g-S/Z STAS 1353/86 diametru inim de nominal vegetal înf urare mm construc ie rezisten a calitatea sîrmei sîrm sens zincat 6 toroane x 7 sîrme sîrmei Cablurile se înlocuiesc cînd num rul de fire rupte pe o distan egal cu un pas de înf urare a toroanelor atinge o anumit valoare. conform STAS 1298-80. -simbolul construc iei cablului. -calitatea i starea suprafe ei sîrmei. -sensul de înf urare.-flexibilitate redus . Notarea cablurilor se face conform STAS 1353-86 i con ine: -denumire cablu. -diametru nominal.Colec ia ISCIR. de construc ia sa i coeficientul de siguran cu care a fost calculat. conform STAS 1710-75. -rezisten a sîrmei. conform STAS 1710-75. func ie de destina ia cablului. Cablurile se scot din func iune conform prevederilor din Prescrip ia tehnic 2002. N/mm2. -inima cablului. Cablul va fi imediat scos din exploatare si cand prezinta: -toron rupt sau pleznit.

-pasul lan ului.-gatuiri. p. placute sau alte sisteme de marcare care sa permita poansoanarea. uzur de frecare i coroziune). -fixarea cablurilor prin innodare. suprasolicit ri. 23 .Are urm toarele elemente caracteristice: -diametrul zalei lan ului. noduri sau ochiuri. -indoirea cablurilor langa o distanta mai mica de 15 ori diametrul fata de impletitura. Lan urile Sunt elemente flexibile de trac iune utilizate la mecanismele cu func ionare în condi ii grele de lucru (temperaturi ridicate. d. Cablurile destinate pentru legarea sau fixarea sarcinilor in carlig trebuie sa corespunda prevederilor standardelor si normelor in vigoare. lovituri. sarcina maxima admisa si unghiul de inclinare maxim. confec ionate din o el rotund.Poansonul va specifica numarul de evidenta al cablului. B. Lantul sudat din otel rotund Alc tuit din elemente succesive identice (zale) de form oval . -l imea zalei.Vor fi prevazute cu inele. sa fie sigure pe tot timpul utilizarii. Sunt interzise: -utilizarea pentru sarcini mai mari decat cele inscrise pe placute.

Lan uri cu bol uri i eclise Sunt folosite la instala ii de ridicat cu viteze mici i supuse eforturilor mari.Ca dezavantaje amintim c nu pot prelua sarcini decît într-un singur plan i sunt sensibile la func ionarea în mediu de praf. Sunt formate din pl cu e (eclise). flexibilitate m rit . iar cele calibrate pentru ac ionare. Lan urile cu zale scurte se utilizeaz pentru instala iile de ridicat. -cu zale lungi. p = Din punct de vedere al m rimii pasului lan urile pot fi: -cu zale scurte p = (2. 10 % d. 24 d . -necalibrate.p B p + 2d Lant sudat din otel rotund Din punct de vedere al preciziei lan urile pot fi: -calibrate. p = 3 % d.Prezint avantaje fa de cele sudate printr-o mai mare siguran în exploatare. Alegerea lan urilor se face din STAS 7951-87 (cu zale scurte) sau STAS 7952-87 (cu zale lungi) i se verific la trac iune. legate articulat prin bol uri cu zale lungi sau scurte. p > 3d. iar cele calibrate pentru ac ionare. uzur de frecare mai mic . Alegerea lan urilor se face din STAS 7951-87 (cu zale scurte) sau STAS 7952 i apucare.5«3) d. Lan urile necalibrate se folosesc ca elemente de suspendare i apucare.

41 Mo C 11. vîrf i siguran a.Galle Dispozitive de prindere a sarcinii Cârlige Sunt cele mai utilizate dispozitive de prindere a sarcinii fiind. OLC 35. ca form . fiind utilizate pentru sarcini foarte mari.Lant cu eclise si bolturi . a. 25 . corp. P r ile componente ale unui cârlig: tija filetat . Dup tehnologia folosit la fabricarea lor avem cârlige forjate sau lamelare. 33MoC 11. Mufla este compus din: cârlig. Mufle cu cârlig Ansamblul de piese suspendate în cabluri în care se monteaz cîrligul. Cîrligele lamelare sunt executate conform STAS 8058-73 din table debitate in lamele care sunt fixate prin nituri. simple sau duble. Conform STAS 1944-81 cîrligele sunt executate din urm toarele m rci de o eluri:OLC 25. 25 MoC 11. 34 Mo CN 15.

rola sau rolele de cablu. În figur . -b ± bol . rola unui cîrlig cu patru ramuri de cablu cu urm toarea componen : -r ± rol 355.piuli a cîrligului cu siguran împotriva de urub rii necontrolate.Ac ionarea lor se face din cabluri sau prin mecanisme ori instala ii hidraulice i pneumatice.traversa ce sus ine cîrligul. pere ii laterali ai muflei ce sus in traversa i axul rolelor de cablu. rulmentul axial pentru rotirea cîrligului montat pe tija cîrligului i intercalat între travers i piuli . -C ± cîrlig S 14 STAS 1944 ± 80. r b Rr Ra t c Mufla carligului Graiferele Sunt folosite pentru manipularea materialelor în vrac. 26 .Deschiderea graiferelor se face prin greutatea proprie a cupelor. -t ± travers . -Ra ± rulment axial. -Rr ± rulment radial-axial cu bile. .

macaralele echipate cu electromagnet trebuie s intre în ac iune automat la întreruperea sursei principale i s permit func ionarea normal minimum 10 minute. iar pentru a înl tura magnetismul remanent care mai re ine parte din materialul m runt ridicat. astfel încât acest cablu s nu fie tensionat. Traversele Sunt dispozitive cu ajutorul c rora se efectueaz prinderea sarcinilor cu dimensiuni mari. în interiorul c reia se afl bobinajul alimentat în curent continuu i astfel se realizeaz un câmp magnetic ce d for a portant a electromagnetului. La începutul fiec rui schimb trebuie încercat func ionarea corespunz toare a bateriei de siguran i a aparatajului aferent.Înf urarea cablului de alimentare în curent continuu se face pe un tambur a c rui mi care este sincronizat cu a mecanismului de ridicare-coborâre.Un electromagnet de sarcin se compune dintr-o carcas de o el. Cle ti i papuci cu autostrîngere sunt folosi i pentru table.Electromagne ii de sarcin Se folosesc pentru manipularea materialelor feroase. numai de la centrul de greutate doarece s-ar deteriora sau nu ar putea fi bine echilibrate. profile sau alte sarcini pentru care au fost special construi i. Alimentarea cu energie electric a electromagnetului se face de la grupul propriu de redresare a curentului de pe macara. sau de la o surs de curent continuu independent . dar nici s formeze bucle care s conduc la ag are. timp în care macaragiul va efectua opera ia de desc rcare a sarcinii.Pentru ca sarcina s nu cad din electromagnet. se inverseaz pentru scurt durat curentul în bobinajul electromagnetului. eventual.Locurile periculoase unde func ioneaz astfel de instalatii cu electromagne i se delimiteaz i se interzice accesul persoanelor.Mai sunt folosite la ridicarea unei sarcini cu dou macarale. iar cel pu in o dat la trei luni capacitatea bateriei de re inere a sarcinii pe electromagnet pe durata prescris . care nu pot fi prinse.Pentru desc rcarea sarcinii se întrerupe curentul în bobinaj. în cazul unei întreruperi accidentale a curentului. 27 .Traversele sunt deta abile din cârligul macaralei.

macaragiului nu-i este permis s -l conecteze f r avizul RSVTI i f r a se pune de acord cu macaragii celorlalte macarale de pe aceea i cale. 4. 2. 3.s participe la lucr rile de revizie.s cunoasc i normele de exploatare ale macaralelor.s nu ac ioneze nici un mecanism atât timp cât exist oameni pe macara.la urcarea pe scara de acces la cabin . pe i s respecte codul de semnalizare.s aprind luminile de balizare (la macaralele care sunt dotate cu asemenea instala ii) în caz de vizibilitate redus precum i noaptea. ale instruc iunilor de exploatare. În exercitarea atribu iilor sale. 2. trebuie s verifice dac dispozitivele de blocare pe calea de rulare au fost deblocate.s ia în primire i s predea serviciul prin notare în registrul de eviden a supravegherii. 5.s nu se urce pe macara în stare de oboseal sau de ebrietate. 3. orizontal). 28 .Obligatiile personalului de deservire Îndatoririle macaragiilor rezult din prevederile prescrip iei tehnice PT R12003. autorizat de ISCIR-INSPECT IT. dac macaraua prezint defecte care pericliteaz siguran a în func ionare. în caz c întreruptorul general este deconectat i asigurat cu un lac t sau cu o inscrip ionare avertizoare.s verifice starea c ii de rulare i rigiditatea opritoarelor de la capete. 6.s se conving c linia principal de alimentare se afl sub tensiune. la macaralele care func ioneaz în aer liber. macaragiul are urm toarele obliga ii principale: 1. macaragiul va opri instala ia i va anun a pe conduc torul procesului de produc ie RSVTI.s interzic accesul persoanelor str ine în cabina de comand sau pe macara. manevrele se vor executa sub directa supraveghere a unei persoane desemnate în acest scop. Sarcinile principale ale macaragiului înainte de începerea lucrului sunt urm toarele: 1.s instaleze automacaralele. precum i din instruc iunile interne ale unit ii de in toare. 4. 5. în cazul în care acest lucru nu poate fi evitat (de exemplu la unele lucr ri de reglaj sau de între inere). la macaralele pentru care se prevede calarea. s aib ambele mâini libere. s se execute aceast opera ie în mod corespunz tor. macaralele pe pneuri sau enile numai pe un teren corespunz tor (bine compactat. între inere i repara ie precum i la toate verific rile care se fac la macaraua pe care o conduce.s cunoasc instala ia pe care lucreaz care s le aplice întocmai. 7.

7. iluminat. 18. 11.s verifice existen a lubrifian ilor în locurile de ungere.s semnalizeze prin dispozitivul de semnalizare acustic.s verifice func ionarea instala iilor de semnalizare. dup îndep rtarea defectului se va face o nou verificare de c tre macaragiu.s verifice cârligul i dispozitivele de prindere a sarcinii.s verifice existen a leg turii electrice la instala iile de protec ie împotriva tensiunilor de atingere a inelor de rulare i a întregii instala ii electrice a macaralei.în cazul când macaragiul constat un defect pe care nu-l poate îndep rta singur.s verifice ca pe macara s nu se g seasc obiecte a ezate liber. componentele de securitate îndeosebi limitatoarelor de curs i frânele mecanismelor. trebuie s se informeze la conduc torul procesului de produc ie. 13. nu va pune în func iune macaraua ci va întrerupe curentul cu ajutorul întreruptorului general. pe care-l va asigura contra reanclan rii nedorite i va anun a eful sec iei de care apar ine în scopul lu rii m surilor necesare. i 15. 14. 12.s verifice la macaralele cu bra variabil buna func ionare a indicatorului sarcinii maxime admise corespunz tor deschiderii bra ului.s verifice starea.6. urarea i fixarea cablurilor sau lan urilor pe tamburi.în cazul în care macaraua este deservit de doi sau mai mul i leg tori de sarcin . înf oche i. în cazul cârligului sus inut pe rulment axial.s verifice dac mecanismele de ac ionare ale macaralei func ioneaz în mod sigur. lin i f r vibra ii accentuate. înainte de fiecare pornire sau manevr a macaralei. care dintre ace tia este destinat s semnalizeze mi c rile necesare. 29 . 8. dac este blocat. role i 9. trebuie s verifice dac acesta se rote te u or sau dimpotriv .s nu pun în func iune macaralele cu bra în imediata apropiere a conductoarelor electrice aeriene sau în zona lor de influent . 17. în cazul în care se specific astfel în cartea macaralei. înainte de a se urca pe macara.s verifice p r ile componente ale macaralei. 16. 10. decât în condi iile prev zute în prezenta prescrip ie tehnic . aerisire i climatizare. conform indica iilor din schema de ungere din cartea macaralei.

la în l imea de circa 100 mm de la sol.la ridicarea sarcinilor. tuburi de oxigen.s nu comande func ionarea simultan acest lucru este interzis. s nu dep easc sarcina nominal sau în cazul macaralelor cu bra variabil s nu dep easc sarcina maxim admis pentru deschiderea respectiv a bra ului. materiale explozibile. la macaralele la care în cârlig. dac la deplasarea sarcinilor pe orizontal se întâlnesc obstacole care nu pot fi evitate prin ocolire.la ridicarea unor sarcini care dep esc 50% din sarcina admis . iar sarcina este corect legat i bine echilibrat .s nu transporte persoane cu cârligul macaralei sau alte dispozitive de prindere i s nu permit echilibrarea sarcinilor prin greutatea unor persoane. nu se admite trecerea sarcinilor peste ma ini unelte.s urm reasc s nu cad cablul de pe rol sau de pe tambur. 6.s efectueze manevre numai pe baza comenzilor date în conformitate cu codul de semnalizare de c tre leg torul de sarcin sau RSVTI. precum i la lucrul concomitent cu mai multe macarale cu bra ale c ror câmpuri de ac ionare se intersecteaz . 3. cu electromagne i i în general a celor la care sarcina nu este legat de cârlig.la func ionarea macaralelor echipate cu graif r.Sarcinile principale ale operator în timpul lucrului sunt urm toarele: 1. 2. 5. 10. în perioadele cu temperaturi sc zute. s nu se efectueze mi c ri de ridicare înainte de a verifica dac sarcina nu este aderent la sol sau nu s-a compactat. macaragii vor respecta prioritatea fixat . semnalul de oprire va fi luat în considerare din partea oric rei alte persoane. 4. a dou mecanisme. 11. va executa în prealabil. ale c ror c i de rulare se intersecteaz . 30 . o ridicare de prob .s efectueze manevrele pentru deplas rile pe orizontal a sarcinilor astfel ca acestea s se afle la o distan de cel pu in 1 m fa de obiectele aflate în raza de ac iune a macaralelor. sarcinile vor fi ridicate deasupra lor la cel pu in 300 mm.s nu deplaseze macaralele cu bra având sarcina suspendat condi iile prev zute de constructor i înscrise în cartea macaralei. cablurile i întreaga instala ie rezist normal. 9. vehicule sau în general peste acele obiecte a c ror deteriorare reprezint sau poate provoca pagube sau accidente. 7. pentru a se convinge dac frâna. de asemenea s nu formeze noduri. între gabaritele p r ilor în mi care vor p stra spa ii de siguran de cel pu in 500 mm i vor semnaliza inten ia de începere a mi c rii precum i c au luat cuno tin i au în eles inten ia celorlal i macaragii.s nu transporte sarcina deasupra oamenilor. decât în 8.la deservirea unor macarale care lucreaz la niveluri diferite.

s execute manevrarea macaralei astfel încât s se evite balansarea sarcinii i producerea ocurilor. cea . în prealabil.s opreasc din func iune macaraua dac se aud zgomote anormale dac limitatoarele sau frânele nu ac ioneaz în bune condi ii sau dac constat orice alt defect care poate periclita siguran a în func ionare. în cazul în care este obligat s o fac . 20. obiecte plasate între macaragiu i câmpul de ac iune al macaralei etc. 16.). va aduce toate controlerele în pozitia ³zero´. traversa etc. dup caz. dac ancorarea se face de calea de rulare se va verifica. 18. graif rul. dac ina este fixat corespunz tor. c rucioarelor i macaralelor în astfel de limite încât s nu fie necesar s foloseasc limitatoarele de sfâr it de curs . macaragiul trebuie s prevad la executarea comenzilor i timpul necesar pentru frânarea complet . 13. 17. dac nu este posibil coborârea sarcinii suspendate. vapori.s descarce sarcina i s ridice dispozitivul de prindere a sarcinii (cârligul.s opreasc func ionarea macaralei dac iluminatul la locul de munc este insuficient sau dac vizibilitatea este împiedicat de fum.12. graif re etc. se interzice ac ionarea mecanismelor dintr-un sens într-altul. 15. 14.s nu permit nim nui s se urce pe macara atunci când aceasta este conectat la circuitul electric de alimentare.s utilizeze materialele i echipamentul de protec ie prev zute de normativele legale în vigoare. Sarcinile principale urm toarele: ale operatorului dup terminarea lucrului sunt 1.) în pozi ia cea mai de sus. va închide cu cheia u a cabinei sau. iar în cazul ac ion rii cu motor termic va opri func ionarea acestuia. f r a fi oprite în prealabil în pozi ia ³zero´.s execute manevrele pentru deplas rile mijloacelor de prindere a sarcinilor (cârlige. dac nu s-au luat m suri suplimentare de siguran (de exemplu transmiterea comenzilor prin intermediul unor persoane instruite în acest scop). 19.s deconecteze imediat întreruptorul principal i s aduc imediat toate controlerele în pozi ia ³zero´ în cazul unei întreruperi accidentale a curentului electric de alimentare.. dispozitivul care nu permite reconectarea întreruptorului principal. 31 . va deconecta întreruptorul principal de alimentare. f r îns ca limitatorul de curs s fie ac ionat.s opreasc func ionarea macaralei care lucreaz în aer liber atunci când vântul dep e te limita pân la care func ionarea macaralei este permis i s o ancoreze corespunz tor. în acest scop.s nu p r seasc locul de lucru înainte de prezentarea schimbului. se va îngr di locul de sub ea i se vor instala pl ci avertizoare corespunz toare pentru a se interzice accesul persoanelor.

la macaralele care func ioneaz în exterior. nu are nici o infirmitate corporal . le urm re te în timpul manipul rii.s pun în func iune iluminatul de balizare. macaralele care lucreaz în exterior se fixeaz pe calea de rulare fie cu cle ti de prindere.2. Leg tor de sarcin poate fi orice persoan . fie cu dispozitive de ancorare sau de calare. la macaralele prev zute cu acest sistem. iluminatul de balizare trebuie s r mân conectat.în cazul când pe calea de rulare exist numai o singura macara i aceasta nu mai func ioneaz în schimbul urm tor. Aceste adeverin e trebuie s fie p strate de rii serviciului. unitatea elibereaz o exercite func ia de leg tor de sarcin în condi iile tehnic . 6.s aduc în pozi ia de oprire (pozi ia ³zero´) toate aparatele de comand . pentru a permite rotirea liber în caz de vânt (bra ul se va pune în giruet ). Dac rezultatele examin adeverin care îl autorizeaz s prev zute în prezenta prescrip ie leg tor asupra sa în timpul efectu rilor sunt corespunz toare. la macaralele care nu au cabin închis .s deconecteze întreruptorul principal aflat pe macara. Leg torii de sarcin Legarea i fixarea sarcinilor se face numai de c tre muncitori instrui i în acest scop. sec ia. 3. 4. 7.s deplaseze macaraua la locul stabilit pentru repaus. îns cu mecanismul de rotire a turnului sau a bra ului nefrânat. s deconecteze i întreruptorul principal al liniei de alimentare electric i s -l închid cu lac t sau cheie. 5. antierul sau sectorul care exploateaz macaraua. Aceste adeverin e vor cuprinde urm toarele date: 32 . macaralele turn sau în general macaralele cu bra rotitor vor fi garate ca mai sus. este s n tos i a fost instruit special pentru a îndeplini aceast func ie în unitatea. se va închide cu lac t sau cheie întreruptorul principal. pentru a se evita deplasarea datorit unui vânt puternic sau a unor trepida ii. care a împlinit vârsta de 18 ani. denumi i în continuare ³leg tori de sarcin ´. la macaralele cu comand de la sol va asigura eliminarea posibilit ilor ca o persoan neinstruit s efectueze manevre cu macaraua (existen a unei chei de contact etc. Leg torul de sarcin efectueaz legarea i fixarea sarcinilor în cârligul macaralei.). semnalizeaz macaragiului manevrele pe care trebuie s le execute i elibereaz sarcinile dup a ezarea lor corect la locul dorit.s închid cu cheia u a cabinei de comand . Leg torii de sarcin vor fi supu i unor instructaje lunare i examin ri periodice anuale.

rubric de vize anuale ( completat i semnat de RSVTI ). dac acest lucru nu este posibil. date personale ale leg torului de sarcin . el va fi ajutat de alte persoane. 2. pentru a putea indica în orice moment macaragiului manevrele pe care urmeaz s le execute. normele specifice de protec ia muncii. precum i procesul tehnologic specifice locului de munc respectiv. încheindu-se un proces-verbal din care s rezulte efectuarea lui i verificarea însu irii cuno tin elor necesare. Leg torul de sarcin are urm toarele atribu ii principale: 1. locul de munc . iar leg torii de sarcin i macaragiii vor fi instrui i i examina i în ceea ce prive te semnalizarea pe baza acestui cod. cu eventualele complet ri ale unit ii care utilizeaz macarale. în acest scop. prin verificarea aspectului exterior. se va plasa în locuri din care s poat vedea orice persoan situat în câmpul de ac iune al macaralei. Instructajul leg torilor de sarcin se va face de c tre conduc torul locului de munc respectiv. înscriind în registrul de eviden a supravegherii macaralei respective constat rile sale cu privire la starea tehnic a acestora. în acest caz. în afara instructajului ini ial. semn tura conduc torului locului de munc . se recomand ca organele de legare i dispozitivele de prindere s fie date în 33 . 3.s cunoasc i s aplice regulile de verificare a organelor de legare i dispozitivelor de prindere precum i normele i instruc iunile de exploatare a macaralei a c ror respectare depinde de el. semn tura leg torului de sarcin . codul de semnalizare va fi elaborat de unitatea care exploateaz macaraua.s cunoasc i s aplice codul de semnalizare. se admite i semnalizarea cu steaguri colorate sau alte mijloace. Se admite ca leg torii de sarcin s apar in unit ilor care închiriaz macarale i nu celor care exploateaz instala iile respective. în asemenea cazuri. dac acest lucru este specificat în contractul de închiriere sau de presta ie de serviciu. acolo unde condi iile de lucru necesit acest lucru.    numele i prenumele leg torului de sarcin . leg torii de sarcin vor fi supu i unui instructaj suplimentar pentru a cunoa te organele de legare i dispozitivele de prindere.s supravegheze zilnic organele de legare i dispozitivele de prindere cu care lucreaz . func ia din cadrul unit ii.

14. s se asigure c sarcina este echilibrat .s nu foloseasc lan uri de legare înn dite cu uruburi. 15.s nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente. înscrise vizibil pe o plac sau pe un inel. 7.s nu foloseasc organe de legare sau dispozitive care prezint uzuri peste limitele admise de prescrip iile tehnice în vigoare. 8. 10. s interzic transportul persoanelor cu macaralele. 5. f r a forma noduri i ochiuri i f r a fi supuse r sucirii.s interzic echilibrarea sarcinilor în cârlig sau întinderea organelor de legare prin greutatea proprie a unor persoane. s nu lase obiecte libere pe sarcina suspendat . dispozitivul sau macaraua respectiv . i s nu lege sarcini a c ror greutate dep e te sarcina admis pentru organul.s aleag mijloace de legare corespunz toare greut ii i formei sarcinii. f r a încruci a cablurile i lan urile la introducerea în cârlig. 11.s lege obiectele de lungime mare în cel pu in dou puncte spre a evita balansarea. 4. aluneca sau roti dup ce este ridicat . s lege sarcina la mecanismul de ridicare care corespunde sarcinii respective.s execute corect legarea sarcinii. sec iei sau antierului.s in seama de faptul c lan urile care se înf de ridicat nu trebuie s aib margini suprapuse. 34 .s nu încarce materiale m runte sau piese de volum redus pe platforme sau t rgi care nu sunt prev zute cu pere i laterali i care nu prezint suficient siguran împotriva c derii sarcinii. iar leg tura s nu ias din cârlig. s suspende sarcina pe ambele deschideri i s o repartizeze în mod egal. de asemenea. iar lan urile i cablurile de legare sunt întinse i a ezate uniform. inând seama i de înclinarea ramurilor de cablu sau lan . pentru a nu mic ora spa iile libere la deplasarea macaralei. la cârligele duble. 9.s nu utilizeze organe de legare i dispozitive de prindere care nu sunt înscrise în eviden a unit ii. 12. având zale alungite sau r sucite i s nu înnoade cablurile sau lan urile de legare.s suspende cap tul inferior al leg turilor lungi desc rcate de sarcin pe cârligul macaralei. 6.s foloseasc la legarea i transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive inscrip ionate cu sarcinile maxime admise.primire unuia dintre leg tori care va r spunde de p strarea lor corespunz toare. oar de mai multe ori în jurul sarcinii 13.s execute astfel legarea încât sarcina s nu se poat deplasa. la macaralele cu dou mecanisme de ridicare. 16.

leg torul de sarcin trebuie s cunoasc i procesul de montaj (succesiunea opera iilor de montaj). 22. dac dispozitivul de prindere nu este prev zut cu elemente care s exclud c derea materialelor din pachet.s nu lege în cârligul macaralei pachete de tabl . se vor îndep rta în prealabil toate persoanele. s semnalizeze macaragiului efectuarea unei ridic ri de încercare. 23.s protejeze cablurile i lan urile care vin în contact cu muchii ascu ite. în care scop. construc ii metalice. mergând în urma acesteia pe tot traseul i supraveghind ca sarcina s nu se loveasc de obstacole i s nu loveasc persoane. care s execut cu ajutorul macaralei.. pentru a semnaliza corect manevrele necesare. 25. conduc torul procesului de produc ie respectiv îi va face un 35 . 18.înainte de transportarea unei sarcini.s cunoasc care-l i s aplice m surile de protec ia muncii specifice locului de munc pe deserve te. în caz contrar. cl diri din panouri prefabricate etc.17. brida filetat fiind a ezat pe partea terminal a ramurii de cablu. 27. de m rime corespunz toare diametrului cablului. prin ap r tori de protec ie metalice (special destinate acestui scop) sau din lemn tare.s urm reasc transportul pe orizontal a sarcinii suspendate. prefabricate sau alte materiale. 21.s semnalizeze macaragiului mi c rile pe care trebuie s le execute cu macaraua. a ezându-se astfel încât s se afle tot timpul în câmpul vizual al macaragiului.la montaje de ma ini.s in seama de faptul c în cazul transport rii materialelor m runte sau pieselor mici în l zi este necesar s nu dep easc în l imea marginii superioare a pere ilor laterali.s in seama de faptul c transportarea sarcinilor pe orizontal precum i a organelor de legare i dispozitivelor de prindere (în cazul deplas rii macaralei f r sarcin ) trebuie s se fac la o în l ime de minimum 300 mm i o distan lateral de minimum 1 m de obiectele înconjur toare i s semnalizeze în consecin macaragiului manevrele necesare în vederea manipul rii sarcinii în condi ii de siguran . dac necesit ile de produc ie nu impun aceasta.s asigure capetele cablurilor de legare cu cel pu in trei cleme de strângere. la o distan corespunz toare. pân la în l imea de circa 100 mm de la sol. 20. 26. 24. 19. pentru ca mijloacele de legare s ajung în pozi ie întins i s verifice echilibrarea sarcinii.s interzic circula ia pe sub sarcina ridicat i s supravegheze s nu se fac transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de munc . la macaralele cu deplasare pe sol va verifica dac întreaga cale de rulare este liber .

s nu p r seasc locul de munc f r a-l încuno tin a despre aceasta pe macaragiu. vor purta semne dinstinctive pentru a putea fi recunoscu i de c tre macaragiu. pe platforme. 29. funiile i benzile care se folosesc numai periodic se p streaz ag ate pe capre.s nu depoziteze materiale în stive a c ror în l ime dep a bazei. de agen i corozivi i de posibilit i de deteriorare.). se va asigura conform normelor de protec ia muncii. e te de 1.5 ori latura mic 32. s nu dezlege sarcina înainte de a fi prins de ma in .s nu efectueze balansarea sarcinilor pentru ale a eza într-un punct care nu poate fi deservit în mod normal de macara.s supravegheze sarcina pân ce se asigur c aceasta este coborât i plasat corect.la stivuirea unor sarcini. ferite de umezeal . 34.s nu a eze i s nu reazeme sarcinile pe pere ii laterali ai vagoanelor sau remorcilor. se interzice scoaterea leg turilor de sub sarcini cu ajutorul macaralei. cablurile. plan ee etc. s asigure a ezarea lor corect . astfel încât sarcinile s fie stabile i s se poat scoate u or.. 35. 36 . tot a a se va proceda i în cazul altor sarcini.dup terminarea lucrului s depoziteze organele i dispozitivele de prindere care i-au fost date în p strare în locuri uscate. eventual.instructaj special. De asemenea. la a ezarea pe ma ini unelte a sarcinilor care au suprafe e reduse de reazem. schele. casc de protec ie. 28. prin elemente de adaos. ca de exemplu panouri prefabricate etc. în locuri ferite de intemperii. 30.în situa iile când lucreaz plasat la în l ime. lan urile. 33. Unitatea care exploateaz macarale se va îngriji ca leg torii de sarcin s fie dota i cu echipamentul de protec ie prev zut în normativele în vigoare (palmare. centur de siguran etc. 31..

Sarcini principale ale operatorului in timpul lucrului 31.Dispozitive de semnalizare 15.Obligatiile personalului de deservire 30.Legatorii de sarcinii Anexa: Standardul SR EN 1991-3/ 2007 37 .Termeni si Definitii 11.Generalitati 5.Cuprins Pag: 2.Sarcini ale operatorului dupa terminarea lucrului 32.Componente de securitate 14.Poduri rulante de uz general 4.Dispozitive de franare 25.Dispozitive de prindere a sarcinii 28.Pod rulant 3.