Konsep Manusia Menurut Al-Quran

:
Pengenalan Perkataan manusia dalam Bahasa Melayu adalah menyamai istilah yang disebutkan dalam al-Quran, iaitu al-Ins, alInsan, al-Nas dan al-Basyar. Nama-nama ini adalah merujuk kepada manusia yang telah diamanahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, manusia adalah pemerintah, pemilik dan pengguna bagi semua kejadian sama ada di darat, di laut atau di udara. Sejak abad ke-4 M, orang-orang Barat begitu terpengaruh dengan teori evolusi yang menyebutkan bahawa manusia berasal daripada beruk. Teori ini mula diperkenalkan oleh beberapa orang ahli falsafah Greek termasuklah Aristotle, Anazimander dan Epidocles. Namun demikian, teori ini dipertikaikan oleh saujana sains Islam dan juga Barat. Mereka menganggap ia bukanlah suatu kajian yang bersifat fakta sebaliknya merupakan satu ideologi sahaja. Manusia Menurut al-Quran Manusia menurut al-Quran adalah makhluk yang dikurniakan akal, roh, dan jasad. Ia adalah sebaik-baik kejadian berbanding dengan malaikat dan binatang. Malaikat hanyalah dikurniakan akal tetapi tidak dikurniakan nafsu sedangkan binatang hanya dikurniakan nafsu tanpa akal. Sungguhpun begitu kedudukan manusia akan menjadi lebih rendah daripada binatang jika mereka gagal menggunakan akal dengan baik sebaliknya menjadi hamba kepada nafsu. Menurut al-Quran, semua manusia adalah berasal dari keturunan Nabi Adam dan Adam pula dijadikan daripada tanah. Oleh itu, kaedah mantik atau logik manusia juga berasal daripada tanah. Kebanyakan ulama tafsir berpendapat proses pembentukan bayi dalam kandungan juga bermula dari saripati tanah atau disebut sebagai nutfah di dalam al-Quran. Pendapat ini ternyata benar kerana semua sumber makanan dan minuman adalah berpunca daripada tanah. Berdasarkan kenyataan ini, jelaslah menunjukkan bahawa konsep manusia menurut Islam adalah berbeza dengan pandangan yang pernah dikemukakan oleh para pengkaji antropologi. Fungsi Manusia Menurut al-Quran Beribadat kepada Allah Menurut al-Quran, manusia berfungsi dan berperanan tersendiri. Fungsi utama manusia dicipta ialah untuk beribadat kepada Allah. Sehubungan dengan itu, Islam telah menggariskan beberapa jenis ibadat yang perlu dilaksanakan oleh manusia sama ada dalam bentuk fardu ain atau fardu kifayah. Ibadat fardu ain ialah ibadat yang perlu dilakukan oleh setiap individu yang menepati syarat-syarat yang telah ditentukan, contohnya sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ibadat fardu kifayah pula ialah ibadat yang jika dilakukan oleh individu atau kumpulan tertentu, maka individu dan kumpulan yang lain tidak wajib lagi melakukannya, contohnya melakukan sembahyang jenazah, berniaga, mengajar dan sebagainya. Memelihara Alam Selain itu, manusia juga berperanan untuk memelihara alam ini dengan sebaik-baiknya. Allah telah mencipta alam ini untuk kepentingan manusia seluruhnya. Oleh itu, manusia boleh menggunakan ciptaan ini untuk meneruskan kehidupan mereka di dunia. Sungguhpun begitu, manusia perlu menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah dengan menggunakan ciptaan tersebut hanya untuk perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan sahaja. Mereka tidat boleh melakukan kerosakan di muka bumi ini sehingga membawa keburukan kepada manusia atau makhluk lain termasuklah binatang. Mengenali di Antara Satu Sama Lain Manusia juga perlu berbaik-baik di antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan. Allah mencipta manusia dengan pelbagai puak supaya mereka dapat mengenali di antara satu sama lain. Mereka tidak boleh berbangga diri, sombong dan takbur. Sebaliknya mereka hendaklah sentiasa berbaik-baik dan bersatu-padu di dalam menghadapi sebarang masalah. Perbezaan agama juga tidak boleh dijadikan alasan untuk manusia bermusuhan. Islam hanya membenarkan penganutnya memusuhi orang bukan Islam sekiranya mereka dengan jelas menunjukkan penentangan atau cuba membahayakan orang-orang Islam. Dalam keadaan biasa hubungan baik perlu dikekalkan di antara mereka.

Memakmurkan Muka Bumi Selain dari memelihara alam ini manusia juga berfungsi untuk memakmurkan muka bumi ini supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Akal dan pancaidera yang dianugerahkan kepada manusia hendaklah digunakan untuk meneliti dan berfikir bagi memanfaatkan semua ciptaan yang sedia ada. Banyak rahsia kejadian Allah yang boleh disingkap oleh manusia dengan menggunakan akal yang ada. Di sebalik kejadian tumbuhtumbuhan misalnya terdapat pelbagai jenis penawar, di dasar lautan juga terdapat pelbagai khazanah, begitu juga di dalam perut bumi. Hanya manusia yang menggunakan akal dengan sepenuhnya akan dapat menikmati semua ini. Selain untuk dirinya ia juga dapat memberi faedah kepada orang lain. Mentauhidkan Allah Manusia yang perlu mentauhidkan Allah, dalam konteks ini manusia ditegah sekeras-kerasnya melakukan sebarang bentuk perbuatan yang boleh membawa kepada syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah melainkan dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Bagi mengelakkan berlakunya syirik, manusia perlu mengenali Allah. Manusia boleh mengenali Allah melalui sifat-sifat-Nya. Terdapat 20 sifat yang wajib diketahui oleh manusia. Mentadbir / Menjadi Khalifah di Muka Bumi Fungsi manusia yang seterusnya ialah mentadbir atau menjadi khalifah di muka bumi ini. Fungsi ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Manusia hendaklah sentiasa bersikap adil sama ada terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Manusia hendaklah memastikan tidak berlaku kemungkaran di muka bumi sebaliknya hendaklah memastikan berlakunya kebaikan. Hal ini sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh Allah iaitu Amar Makruf dan Nahi Mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Kesimpulan Berdasarkan huraian di atas, jelas menunjukkan bahawa manusia mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Sekiranya manusia berjaya melaksanakan tanggungjawab tersebut sepenuhnya maka mereka akan dapat menikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Jika sebaliknya yang berlaku maka kemusnahan dan huru-hara pasti tidak dapat dielakkan.

BANDINGKAN CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB PADA ZAMAN JAHILIYAH DENGAN MASYARAKAT ISLAM PADA ZAMAN NABI MUHAMMAD SAW DI SEMENANJUNG TANAH ARAB.
A. PENGENALAN (3 Markah) Zaman Jahiliyah 1. Zaman Jahiliyah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. Mereka hidup pada zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk. Jahiliyah bermaksud jahil atau bodoh berasal daripada perkataan Arab jahlun , jahalatun . Zaman ini berlaku 300tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maa rib sehingga kedatangan Islam. 2. Perkembangan masyarakat Islam zaman Nabi Muhammad saw Nabi Muhammad saw telah dilantik menjadi rasul semasa baginda berumur 40 tahun. Dakwah Islam berlangsung selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Selama 23 tahun, Islam telah berkembang dan masyarakat Islam berjaya dipimpin oleh Nabi Muhammad saw di bawah pentadbiran Negara Islam Madinah. B.ISI-ISI PENTING (5 Isi X 4 Markah = 20 Markah) 1. Kepercayaan a) Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala. Pada asalnya mereka ialah pengikut ajaran Hanif tetapi ajaran ini diselewengkan dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan. Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala. Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme, Sabiah, Majusi, Nasrani dan Yahudi. Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut. b) Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh. Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam. Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka. Di samping itu, nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat. Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam. 2. Hubungan masyarakat a) Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. b) Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. Contohnya, Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. 3. Peperangan a) Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Perang balas dendam sering berlarutan. Contohnya, Perang alBasus berlarutan selama 40 tahun. b) Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al- Buath kerana merebut kepimpinan Kota Madinah. Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama, masyarakat dan Negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi.

Politik a) Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. Masyarakat golongan Badwi mengamalkan sistem politik kabilah masingmasing. Berdasarkan catatan sejarah. 7. 8. minum arak dan berjudi. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. Mereka sering menindas golongan miskin. melacur. Masyarakat Islam pula menitikberatkan ilmu pengetahuan. Masyarakat Arab Jahiliyah tidak dapat membina semula empangan Maarib selepas runtuh. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaanya kepada Allah. 10. Sistem zakat dilaksanakan bagi membantu golongan miskin. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. 5. b) Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf. dan membunuh. menipu dalam sukatan dan timbangan. berpegang teguh kepada janji. dan kezaliman. masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki.4. dikatakan hanya 17 orang sahaja yang tahu membaca dan menulis. Kesannya. Sementara itu. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. memberi perlindungan kepada nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai positif Dalam masyarakat Jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu. 6. 9.Aqabah 1 masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu. Mereka perlu dipelihara maruah dan kebajikan mereka.Quran. b) Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. Bermula dengan perjanjian Al. . Keadaan ini menyebabkan suku bani Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah.undang utama yang digunakan ialah Al. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Masjid menjadi institusi yang penting dala kerajaan Madinah. berzina. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. b) Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita. Kedudukan wanita a) Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. Nabi Berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah. Undang. b) Islam menekankan akhlak mulia. Masyarakat Islam pula menjalankan perniagaan berlandaskan syarak dengan mengharamkan riba. masyarakat Islam lahir sebagai masyarakat yang berilmu pengetahuan. Wahyu pertama menekankan aspek membaca atau mempelajari ilmu pengetahuan.anak lelaki suami mereka. menjadi rebutan anak. Kelas masyarakat a) Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat.Amalan ekonomi Amalan ekonomi masyarakat Arab berdasarkan amalan riba. Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan golongan lelaki. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Pendidikan dan ilmu pengetahuan Masyarakat Arab Jahiliyah tidak tahu membaca dan menulis. penindasan. Akhlak a) Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina. membunuh.

C. Pada zaman Islam. ditekankan aspek persaudaraan Islam.11. KESIMPULAN (2 Markah) Apa-apa sahaja yang berkaitan . Identiti masyarakat Keutamaan pada bangsa ditekankan pada zaman Jahiliah.

· Memperkenal dasar ekonomi · Menjalankan aktiviti perdagangan Islam. teratur dan bersistematik. Politik · Tidak terdapat sebuah kerajaan yang · Islam menekankan konsep bersatu. Masyarakat Arab selepas Islam · Terdiri daripada golongan Muhajirin iaitu masyarakat Islam yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dan golongan Ansar iaitu penduduk asal Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang telah dipersaudara. mengeksploitasi perdagangan satu hala menggalakkan perdagangan tanpa dengan mengenakan tekanan terhadap penipuan dan penindasan. berasaskan Piagam Madinah. . Latar belakang kemunculan Islam · Islam muncul setelah turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masihi. Akhlak · Berzina. Bani Adi. Quran dan Hadith. · Diketuai oleh syeikh kabilah. bunuh anak · Islam melarang umatnya perempuan melakukan perkara-perkara · Merupakan perkara biasa kepada terkutuk itu. 2. 2. 3. · Wilayah-wilayah Arab sering dijajah · Ada sistem pemerintahan yang dan diganggu gugat oleh kuasa asing teratur. Latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam · Masyarakat Arab terdiri daripada dua kelompok masyarakat iaitu masyarakat Hadari dan masyarakat Badwi. kaum Badwi. 4. · Terdiri daripada pelbagai suku seperti Bani Hasyim. A. ummah. manakala kehidupan masyarakat Islam bersandarkan kepada aqidah. menipu dan sebagai. 4. syariat dan akhlak. · Mengamalkan sistem berkabilah dan taksub kepada assabiyah. · Islam menganjurkan nilai-nilai seperti hormat menghormati. bertolak ansur dan lain-lain. Pengenalan 1. seperti Rom dan Parsi di wilayah di · Pemerintahan berlandaskan Alsebelah utara. · Wilayah di sebelah selatan dijajah oleh · Kerajaan Islam Madinah wujud kerajaan Habsyah. amalan riba.BINCANGKAN PERUBAHAN YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT ARAB SELEPAS KEDATANGAN ISLAM. dengan menjual berhala. Rom dan Parsi. Bani Ta im. bekerjasama.Agama dan · Moral dan akhlak orang Arab sangat · Kepercayaan kepada Allah Yang Kepercayaan buruk. minum arak. masyarakat tanpa kelas. Maha Esa · Tiada batas kesopanan dan · Rukun Islam : 5 perkara kemanusiaan. Isi penting Perubahan perubahan dalam masyarakat Arab selepas Islam ASPEK SEBELUM ISLAM / ZAMAN JAHILIAH ZAMAN ISLAM 1. Asas kehidupan masyarakat Arab Jahiliah bersandarkan kepada semangat assabiyah yang melampau. masyarakat Jahiliah. 3. Ekonomi · Puak Quraisy Makkah cuba · Menghapuskan riba. Bani Umayyah. B. · Rukun Iman : 6 perkara · Agama dan kepercayaan mereka dipenuhi dengan tahyul.

· Semua manusia dianggap sama · Wanita dan hamba dianggap paling taraf di sisi Allah kecuali ketakwaan hina. · Dianggap sebagai barang dagangan. · Tetapi hasil-hasil karya mereka berbentuk sastera kreatif yang berbeza dengan zaman Islam. pemuas hawa nafsu lelaki dan kegemaran mereka hanyalah menghiasi diri agar dikehendaki oleh lelaki. 7. Allah utuskan Nabi Muhammad s. · Mengamalkan perpaduan semangat assabiyah. dalam masyarakat. · Wanita yang kematian suami menjadi rebutan anak-anak lelakinya sendiri. Bani Tamim menganggap amalan membunuh bayi perempuan sebagai amalan yang mulia supaya bayi tersebut tidak menjadi sampah masyarakat dan memalukan nama baik keluarga apabila mereka dewasa. · Mementingkan kedudukan dalam · Menganjurkan persamaan taraf masyarakat. kepada kesusasteraan Islam.a. ilmu tilik dan ilmu keturunan berkaitan dengan Islam. · Maruah dan kebajikan wanita · Fungsi wanita hanyalah sebagai perlu dipelihara. Maruah wanita · Kedudukan wanita sangat rendah · Memuliakan kedudukan wanita.5. · Oleh itu. · Oleh itu. 8. seperti Al-Quran dan ilmu tafsir · Hanya 17 orang sahaja yang celik huruf. ummah. Kesusasteraan · Arab Jahiliyah pandai bersyair dan · Al-Quran sebagai pedoman berkhutbah. Peperangan · Bersifat balas dendam · Berbentuk jihad · Berperang kerana perkara-perkara · Berperang kerana yang kecil mempertahankan agama. bangsa dan negara · Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. · Walaupun begitu majoriti mereka · Terdapat pembahagian ilmu buta huruf.Ilmu Pengetahuan · Mewarisi pengetahuan tentang ilmu · Terdapat ilmu pengetahuan bintang. mereka. . · Kesusasteraan Jahiliah membawa kepada pemujaan berlebihan dan membawa kepada pergaduhan.w dan kitab al-Quran untuk dijadikan pedoman kepada manusia supaya dapat menandingi sastera Arab Jahiliah. 9. maruah diri. · Kaum wanita sering dibawa bersamasama untuk berperang dan memberi perangsang kepada tentera lelaki. 6. Kelas masyarakat · Mengamalkan sistem perhambaan.

Islam telah membawa masyarakat Jahiliah kepada sebuah masyarakat yang bertamadun. Hubungan · Masyarakat Jahiliah hidup terpisah · Masyarakat Islam Madinah Masyarakat dalam kabilah dan bani masing-masing. C. Islam telah menukar cara hidup masyarkat Jahiliah daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah. KESIMPULAN 1. .10. 2. berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku berdasarkan ikatan persaudaraan Islam. daripada berakhlak buruk kepada akhlak yang mulia dan berperikemanusiaan.

Peperangan antara kabilah sering berlaku Sebab-sebab peperangan selalunya berpunca dari perebutan sumber air / padang rumput.Layanan terhadap golongan hamba . . 2. Golongan Hadhari tinggal di kawasan bandar. mempertahankan anggota suku / kabilah atau kerana menuntut bela kematian ahli suku yang dibunuh oleh suku lain. Kedudukan wanita rendah dan hanya menjadi alat pemuas nafsu. Kelompok masyarakat Arab Jahiliah Terbahagi 2 iaitu masyarakat Badwi dan masyarakat Hadhari. kekuasaan dan kekayaan sesuatu kablah. Golongan Badwi pula tinggal di kawasan pedalaman / padang pasir secara nomad.Memberi perlindungan terhadap ahli-ahli suku walaupun mereka bersalah. Kemenangan dalam peperangan dianggap penting kerana meningkatkan pengaruh.Masyarakatnya tidak patuh kepada syariat Allah dan tidak mengesakannya.Berdasarkan sistem kabilah. Golongan agama .Tiada perkembangan ilmu (menyebabkan keseluruhan masyarakat buta huruf dan jahil) . kejahilan dan kebodohan atau zaman yang tidak mempunyai peraturan hidup serta tidak mempunyai peraturan yang sah di sisi Allah.Tidak mempunyai peradaban atau tamadun . b. . . Dari segi bahasa Arab jahala bererti jahil atau jahlun atau jahlatun bererti bodoh dan sesat. . Pendahuluan: ( 3 markah ) 1. Golongan bangsawan seperti pemidato dan pahlawan dianggap mulia sementara golongan miskin dan hamba dianggap hina.Wujud selama kira-kira 300 tahun iaitu selepas kejatuhan kerajaan Saba / Himyar hingga zaman kelahiran Islam.setiap kabilah berbangga terhadap kabilah sendiri sahaja . Pembentukannya berlandaskan pertalian darah kekeluargaan dan keturunan.Penindasan golongan atasan terhadap golongan bawahan / lemah c. polyandri dan alibtiza. .Tidak mempunyai kitab sebagai petunjuk. Amalan-amalan perkahwinan poligami secara berlebihan . Kabilah yang tewas akan dijadikan hamba.tidak menerima suku-suku Arab lain memandang hina kabilah lain . Wujud jurang sosial yang luas antara golongan bangsawan dan golongan bawahan. Corak susun lapis masyarakat . tukang tilik dan penyair. 3. Masyarakat mereka lebih tertutup.ketua agama. golongan wanita dan golongan hamba d. .Ia merujuk kepada kejahilan dalam aspek akidah dan hukum-hukum agama Allah. .Mengamalkan fahaman asabiyah / semangat kesukuan . Mereka lebih bersikap terbuka kerana berpeluang berhubung dengan masyarakat luar.Tidak mempunyai Nabi atau Rasul sebagai pembimbing.Sistem perhambaan hamba terdiri daripana hamba asal/keturunan atau hamba tawanan perang. Sistem perhambaan ini menjadi ukuran kekayaan seseorang. Wanita isteri bangsawan mempunyai kedudukan tinggi dari golongan rakyat biasa / hamba. Contoh perang ialah Perang Harb al-Basus antara Bani Bakar dan Bani Taghlib. Masyarakat awam rakyat biasa. Struktur Masyarakat Arab Hadhari terdiri daripada golongan bangsawan pemerintah dan para pedagang.Masyarakatnya tidak berakhlak. .masyarakat tertutup.Arab Jahiliah juga merujuk kepada satu zaman yang penuh dengan kegelapan.Susun lapis masyarakat (bangsawan / hamba). Dari segi istilah atau syarak: . Isi-isi Jawapan (7 isi x 3markah = 21markah) a. angkuh dan bongkak. e.BINCANGKAN CORAK KEHIDUPAN MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH. . . Ciri-ciri Zaman Arab Jahiliah: .Perdagangan hamba . Corak perhubungan masyarakat . .

Buta huruf. Penyembahan Tuhan Padang Pasir. Dengan itu ciri ciri kejahilan sangat ketara di kalangan mereka. Corak Kepercayaan i. Orang orang Arab jahiliah juga memiliki sifat sifat positif yang lain antaranya menghormati dan mentaati pemimpin. Walaubagaimanapun terdapat keluarga yang menyayangi anak perempuan mereka. Penyembahan cakrawala. g. Golongan bangsawan menikmati kehidupan mewah dengan melibatkan kegiatan perjudian. ii. Amat berpegang teguh kepada janji. . Arab Jahiliah terutamanya golongan Badwi tidak suka dikongkong oleh undang-undang. Rompakan dan pergaduhan juga sering berlaku kayu pengukur keberanian seseorang. Mereka akan melayan tetamu dengan memberikan jamuan yang hebat. Keadaan ekonomi keseluruhan: Merosot berikutan keruntuhan empangan Maarib dan kejatuhan beberapa kawasan kaya kepada pihak penjajah. Ilmu pengetahuan / tamadun masyarakat Arab Jahiliah . . . namun orang Arab jahiliyah memiliki sifat sifat positif dan mulia. k. Kegiatan hidup berasaskan kehendak diri sendiri mereka mengenepikan nilai-nilai kemanusiaan serta keredhaan Allah. pelacuran / zina. Pembunuhan kanak-kanak perempuan pembunuhan disebabkan kelahiran anak perempuan akan membawa bencana / sial kepada keluarga pembunuhan kadang-kala dilakukan oleh ibu bayi itu sendiri lazimnya ditanam hidup-hidup tujuannya bagi mengelakkan kesempitan hidup atau menanggung malu. Ekonomi tidak berkembang kerana mengamalkan kehidupan nomad. Hanya 17 orang sahaja yang celik huruf. Mempercayai binatang yang melintas di tengah perjalanan jika ke kanan akan membawa kebaikan dan jika ke kiri akan membawa kecelakaan dll. . pelacuran dan pembunuhan.Kamahiran bersyair (sastera) hanya digunakan untuk melahirkan perasaan secara spontan. rompakan mendorong ke arah pembunuhan dan menjadi h.Daya hafalan yang tinggi dan keupayaan berpidato hanya berkaitan pekara-perkara lampau yang tidak ilmiah. .Dua sikap positif mereka ialah : Amat menghormati tetamu: Walaupun orang orang Arab jahiliyah digambarkan dengan penuh kejahilan dan kesesatan. . Majusi / Zoroester. Mengamalkan agama dan kepercayaan yang sesat dan tidak diredhai.f. l. Animisme. Corak Ekonomi i. AJ (Arab Jahiliah) menganggap segala yang boleh memberikan keuntungan / manfaat kepada mereka berhak disembah. Antara kepercayaan mereka ialah menyembahan berhala. Polydemonisme / penyembahan jin dewa-dewa. Ciri-ciri Akhlak .Tiada peraturan sosial untuk dipatuhi mereka hanya menurut peraturan dan undang undang hawa nafsu menyebabkan tindakan mereka dilepas tanpa kawalan. Tiada peraturan / undang-undang yang wujud hanya undang-undang membalas dendam. sombong .Mengamalkan amalan-amalan tradisi / kebiasaan. Mereka menyembah pelbagai tuhan berbentuk objek kebendaan atau secara tahyul. Darul Nadwah dijadikan tempat keramaian bagi mengisytiharkan anak perempuan mereka sebagai perempuan dewasa apabila sampai tempoh akil baligh. roh orang mati akan menjadi burung.Berakhlak rendah .Faktor sikap saling membenci dan sering bertelagah dan juga berperang menyebabkan ruang untuk menimba ilmu pengetahuan menjadi tertutup. i. Mereka amat menghormati tetamu yang datang berkunjung ke tempatnya. berjudi.Minum arak. Adakalanya mereka sanggup berhutang semata mata ingin menghormarti tetamu yang datang walaupun tetamu itu adalah musuhnya. Agama Nasrani dan Kepercayaan berunsur adat / tahyul yang tidak dipastikan asal-usulnya.tingkah laku yang kasar . Mereka akan menunaikan janji walaun melibatkan soal keselamatan nyawa. Seperti mempercayai tangkal azimat. .Sikap bongkak. Mereka gemar gaya hidup liar dan bebas. j. Agama Yahudi.

Namun pada zaman Jahiliah. Yaman memperlihatkan aktivti pertanian tetap yang menggalakkan berikutan adanya Empangan Maarib sebagai sumber pengairan. Kesimpulan ( 1 markah ) Apa sahaja yang berkaitan.ii. Perdagangan secara tukar barang. keberanian dan kehebatan berpidato. Pembentukan kabilah bermula dari keluaga/khemah. Corak politik . Kaum/Suku dan akhirnya Kabilah. Wujud juga hubungan dagang dengan masyarakat Badwi untuk mendapatkan haiwan ternakan. kualiti dll) dan amalan riba berleluasa. berhala. perdagangn wilayah-wilayah Arab lain kurang menggalakkan kerana dimonopoli oleh penjajah. pakaian.Masyarakat Badwi menjalankan aktiviti pertanian seperti kurma dan bijirin. Selepas kedatangan syiar Islam corak kegiatan masyarakat Arab jahiliyah telah berubah kepada nilai-nilai keIslaman dari segi politik sosio. Anggota kabilah hanya setia pada anggota kabilah masing-masing. aktiviti pertanian mengalami kemerosotan berikutan runtuhnya empangan tersebut dan masyarakat mula berpindah ke tempat lain untuk mencari sumber ekonomi baru. Sebelum zaman jahiliyah. rempah dan emas.Masyarakat Hadhari menjalankan aktiviti perdagangan di kota-kota dan wilayah utama seperti Mekah.Pemerintah cenderung untuk menjaga kepentingan diri sendiri. Justeru itu mereka menentang Islam yang mengharamkan pengukiran. . Unsur penipuan dalam perdagangan (timbang sukatan. Ghassan. Golongan bawahan paling menderita ekoran wujudnya penindasan ekonomi. Syam dan Yaman. . Kecuali Mekah. Ketua dilantik berdasarkan kekayaan. Barang-barang dagangan terdiri dari buah-buahan. Hirah. Keseluruhannya dilakukan secara nomad berikutan masalah sumber air. kuda dan biri-biri yang juga dilakukan secara nomad kerana kekurangan kawasan ragut dan sumber air. Aktiviti ternakan seperti unta.Aktiviti ekonomi lain: Aktiviti pengukiran dan penjualan berhala merupakan antara aktiviti yang menguntungkan terutama pada musim mengerjakan haji. Aktiviti ekonomi: . . aktiviti perdagangan / persaingan ekonomi atau persaingan ketenteraan. penjualan dan penyembahan berhala.Politik berkabilah Ketua digelar syeikh . ekonomi dan keagamaan. Berhala diukir menggunakan kayu dan batu dalam pelbagai bentuk. . m. hamba. . Perdagangan dijalankan secara bermusim iaitu pada musim sejuk pedagang2 akan ke selatan (Yaman) dan musim panas ke utara (Syam). Hayy/ Kawasan.Sikap berpuak-puak dan sering berperang kerana perebutan kuasa untuk menjadi pentadbir urusan haji dan penjaga Kaabah (dua jawatan yang dipandang mulia).

Turki dan India. · Bentuk pemerintahannya dipengaruhi oleh Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Moghul jatuh ke tangan British selepas kematian Aurangzeb. Isi: A. · Sultan bertanggungjawab menjalankan hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam yang lain seperti kerajaan Bani Abasiyah. · Mengamalkan pewarisan takhta. Akbar dan Aurangzeb. · Manakala pada zaman Aurangzeb. · Sistem pemerintahan berbentuk teokrasi dan perlembagaan Negara berdasarkan al Quran dan hadis. ii.BANDINGKAN STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN KESULTANAN DELHI DENGAN KERAJAAN MOGHUL DI INDIA. Pemerintah yang terkenal ialah Alaudin Khilji dan Tughluq bagi Kesultanan Delhi dan Akbar serta Aurangzeb bagi kerajaan Moghul. Pemerintah Delhi · Bergelar Sultan yang memerintah secara mutlak. · Golongan bukan Islam dikenakan jizyah sebagai jaminan perlindungan hak dan kebebasan. · Takhta kerajaan adalah berasaskan sistem pewarisan. Kesultanan Delhi diasaskan oleh Qutbubuddin Aibak/Aibek yang mengandungi enam buah dinasti seperti Dinasti Mamluk. Tughluq. Khilji. Pendahuluan: Dua buah kerajaan Islam di India yang terkenal ialah Kesultanan Delhi (1206-1526M) dan Kerajaan Moghul (15271875M). Parsi. golongan bukan Islam diberi kelonggaran persamaan hak dengan orang Islam untuk mengisi jawatan penting. Pemerintah Moghul · Bergelar Sultan / Maharaja (Akhbar) Sultan memerintah secara mutlak. Pemerintah/Ketua Negara i. · Pada zaman Akbar . · Sistem pentadbiran mempunyai unsur asimilasi antara pengaruh Islam dan India. Syeid. Lodi dan Suri selama hampir tiga abad dengan pusat pemerintahannya di Delhi Kerajaan Moghul pula diasaskan oleh Baber Babur dan mencapai zaman kegemilangan semasa zaman pemerintahan Babur. . baginda menghadkan orang Hindu dalam jawatan kerajaan termasuk ketenteraan dan kehakiman. · Akbar juga menghapuskan bayaran jizyah dengan alasan mewujudkan keadilan dalam pemerintahannya. Kerajaan Moghul · Menjalankan pemusatan kuasa dan pentadbiran wilayah yang dilaksanakan pada zaman Akbar dan Aurangzeb. · Sultan dibantu oleh pegawai-pegawai yang dilantik untuk melicinkan pemerintahan ii. B. Bentuk dan Sistem Pemerintahan i. Kerajaan Delhi · Berbentuk kerajaan berpusat di Delhi dan pemerintah tertingginya mempunyai kuasa autokrasi atau mutlak dalam pemerintahannya. · Memiliki kuasa mutlak · Akhbar mengasingkan politik daripada agama dan menghapuskan perbezaan berasaskan agama dan bangsa namun pemerintahan Aurangzeb cuba menjadikan seluruh India sebagai Negara Islam yang mengamalkan mazhab Ahli Sunnah wal-Jamaah. · Sultan dibantu oleh pegawai untuk melicinkan pemerintahan.

· Urusan kewangan Mazhab Hanafi dijadikan sumber rujukan dalam pengutipan cukai Jizyah dan Kharaj. · Mewujudkan jabatan yang membantu Sultan. · Mansabdar bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pentadbiran awam. Penutup Kerajaan Delhi dan Moghul berjaya mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam di India yang meliputi bahagian utara dan tengah India selama hampir 6 abad. Kerajaan Delhi · Sultan adalah pentadbir tertinggi dalam kerajaan Delhi. · Sultan Muhammad Tughluq telah menubuhkan jabatan pertanian bagi menguruskan tanah pertanian.Hoysala dan Pandya) · Meletakkan wilayah baru di bawah penguasaan Islam. Ketua tentera (Khan qanan). · Mansabdar juga ditugaskan memerintah dan melengkapkan pasukan tentera diraja yang terdiri daripada 33 batalion tentera. ii. · Untuk memastikan penguasaan terhadap wilayahnya beliau telah melantik wakil-wakil pemerintah untuk mengelakkan pemberontakan. ( 1206-1875M ) . Tengana. mengawal jenayah/ kecurian dan menguasai tentera di daerahnya. menyusun jabatan cukai. · Terdapat asimilasi sistem pentadbiran antara pengaruh Islam dan kerajaan Hindu tempatan. Menteri (Wazir). · Di peringkat daerah pentadbiran diuruskan oleh Faudjar yang bertindak sebagai pemungut cukai. · Zaman Aurangzeb baginda melantik kadi dan mufti untuk menjalankan pengadilan bagi orang Islam dan hindu dengan diawasi oleh hakim besar. Perluasan empayar Delhi · Wilayah kekuasan Islam meliputi 24 wilayah termasuk Deccan. · Baginda dibantu oleh Badan eksekutif yang diketuai oleh Amir di setiap wilayah sebagai wakil Sultan. · Seorang Menteri yang berkuasa dalam perbendaharaan Negara dilantik untuk membantu Amir. Perluasan empayar Moghul · Perluasan wilayah telah berlaku sejak zaman Babur. · Terdapat Majlis I-Khalwat dan Bari I-Khas yang bertanggungjawab mengawal jenayah.C. Dasar Perluasan Wilayah i.( Berjaya memerangi kerajaan-kerajaan Hindu tempatan) · Maharaja Akhbar membina empayar Moghul yang meliputi bumi Hindustan bermula dari banjaran Himalaya hingga Nawada di bahagian Selatan. ii. (di bahagian tengah India) · Alauddin Khilji berjaya menawan 4 buah kerajaan hindu (dinasti Yadava. D. Kadi besar (Muhtasib) dll. Kerajaan Moghul · Akhbar mewujudkan satu sistem pentadbiran yang tersusun yang dikenali sebagai Mansabdar. Organisasi Pentadbiran i. contoh Perdana Menteri (Wakil). · Wazir ialah menteri kanan kepada Sultan yang mengetuai jabatan-jabatan dalam pentadbiran Negara. · Ketua hakim digelar Qadhi Al-Qudhat yang mengetuai urusan kehakiman berlandaskan syariaat Islam dengan dibantu oleh mufti. membuat rekod hasil tanah dan menaikkan cukai untuk menambah pendapatan Negara.

masyarakat. a. moral. A.SEJAUHMANAKAN FAKTOR KEKUATAN TENTERA BERPERANAN DALAM MENGUKUHKAN SESEBUAH EMPAYAR DALAM TAMADUN AWAL. ketahanan merujuk kepada ketabahan dan kecekalan yang mencakupi dua unsur. pertahanan bergantung kepada ketahanan. agama. kecekapan pelaksanaan. Terdapat dua jenis empayar yang utama iaitu empayar daratan dan empayar maritim. dan negara. Comparative History of Civilizations. kota-kota pertahanan. empayar merujuk kepada entiti politik yang menyatukan zon budaya yang luas. Dengan kemantapan akidahlah. a. Fizikal . pengalaman. (MESTI LETAK PERENGGAN ISI PERTAMA) 1. Ketahanan dalam Islam juga merangkumi aspek fizikal termasuklah jasmani. manakala rohani . kekuatan ketenteraan begitu dominan dalam pengukuhan dan perluasan empayarnya. Setiap warganegara dimestikan mempertahankan diri masyarakat dan negara daripada serangan musuh B. Dalam hal ini. dan jiwa. 3. Gupta. Empayar daratan menguasai tanah yang luas seperti empayar Maurya. pertahanan merupakan usaha untuk mempertahankan diri. Para pemerintah menggunakan tentera untuk mengatasi rampasan kuasa. pemberontakan dan keadaan kacau bilau.aspek agama. 2. Keunikan ketenteraan India ialah penggunaan gajah dan ianya berperanan memecahkan barisan tentera musuh. Kereta kuda pula digunakan secara meluas pada zaman Maurya dan . Dalam tamadun Barat. Sementara itu pengetian pertahanan dalam Islam merujuk kepada langkah kedua yang berbentuk praktikal bagi melaksanakan dasar-dasar ketahanan untuk membendung kehormatan dan keutuhan agama. Konsep ketahanan dan pertahanan. b.( Jelaskan ) 1. tembok besar yang dikenali sebagai Tembok Besar China didirikan bagi mengelakkan serangan orang-orang gasar. empayar Chin dan Han di China dan empayar Rom di Eropah. b. jalanraya dan tembok didirikan. dan negara jika diancam oleh pihak musuh. tentera berkereta kuda dan tentera berjalan kaki ( infantri ). Ketahanan yang kuat datangnya dari ilmu pengetahuan. Pendahuluan : Menurut Farmer dalam buku. Jenis Tentera Dalam Tamadun India pula. sama ada ilmu ketenteraan atau ilmu agama. setiap individu muslim wajib mempertahankan diri. Dalam hubungan ini. Dalam hal ini. Pengertian pertahanan. Proses perluasan kuasa menyebabkan muncul beberapa empayar seperti empayar Maurya dan Gupta di India. meruntuhkan kubu. kumpulan perintis dan komisariat. Isi-isi : [2 x3 M] FAKTOR KEKUATAN KETENTERAAN. pada peringkat awal umat Islam yang berjuang telah mencapai kemenangan yang gemilang. Rom dan Chin. masyarakat. Kemunculan empayar disebabkan oleh dasar imperialisme yang menyebabkan berlaku proses penaklukan dan perluasan kuasa terhadap negara-negara lain. la juga merangkumi langkah bagi membela mereka yang lemah atau golongan yang dizalimi. Bagi tamadun barat pula. tentera berkuda. Empayar maritim pula bergantung kepada penguasaan laut seperti empayar Srivijaya dan Majapahit . Contohnya pada zaman pemerintahan Maharaja Shih Huang Ti. iaitu fizikal dan rohani. persiapan alat senjata atau kelengkapan perang. pengintip.pembentukan jasmani dan ketenteraan. Pengertian ketahanan. 2. Pengertian menurut Islam.terdapat empat jenis tentera yang digunakan iaitu tentera bergajah. ketahanan umat Islam yang utama terletak pada akidah dan syariah. Di samping itu Islam juga menekankan kepada ilmu. Kekuatan ketenteraan melalui teknologi : Kekuatan ketenteraan amatlah penting dalam pengukuhan empayar dan bagi Mewujudkan Keamanan Dalam Empayar. dan negara daripada ancaman pihak musuh. pintu kota dan benteng pertahanan. Komposisi Tentera Terdapat juga unit unit seperti tentera laut. Bagi memudahkan tentera mengawal keadaan dalam negara. masyarakat.

Contohnya. Faktor-faktor lain[5x3M] ( Perenggan seterusnya ) 4. 5. Asoka yang merupakan pemerintah agung empayar Maurya telah menjadikan bahasa Sanskrit sebagai bahasa rasmi empayarnya bertujuan mewujudkan penyatuan politik dan budaya. 000 orangtentera dan Mahendrapala boleh menggerakkan 800. Kerajaan pusat melantik pemerintah di peringkat wilayah dan sentiasa mengawasi pegawai-pegawai di wilayah. Sistem pentadbiran amat penting bagi mengukuhkan cengkaman kuasa kerajaan di seluruh wilayah jajahan takluk. Kewibawaan pemimpin : Kekuatan dan keutuhan sesebuah empayar bergantung kepada pemimpin yang berwibawa. Pemimpin yang berwibawa dapat mewujudkan kestabilan politik. 8. . Tindakan ini diambil untuk melicinkan urusan pentadbiran dan juga untuk memupuk semangat nasionalisme di kalangan penduduk. Contohnya.Maharaja Asoka telah mengambil beberapa langkah untuk menyebarkan agama Buddha dalam empayarnya. Penyebaran agama : Pemimpin sesebuah empayar juga bertindak menyebarkan fahaman agama ke wilayah-wilayah jajahan takluk khususnya kepada pemimpin yang terikat dengan sesuatu fahaman agama dan ingin membawa perubahan dalam masyarakat. Dalam bidang ekonomi pula para pemerintah memperkenalkan sistem timbangan. Apabila sesebuah empayar menjadi stabil. Rajaraja I mempunyai 900. Asoka telah mempraktikkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Buddha dalam kehidupannya dengan menghentikan amalan membunuh binatang dan memakan daging. 7. Hegemoni sosial dan ekonomi : Para pemerintah sesebuah empayar lazimnya akan bertindak menyeragamkan sistem tulisan. Contohnya. Selain. 9. kerajaan Maurya memberikan naungan politik kepada golongan karyawan untuk bergiat dalam lapangan kesenian dan kesusasteraan. biasanya sesebuah kerajaan membahagikan empayar kepada wilayahwilayah yang diperintah oleh gabenor. Usaha perluasan kuasa merupakan langkah untuk menundukkan kuasa-kuasa besar di pinggiran yang menggugat kestabilan politik sesebuah empayar. Iskandar Zulkarnain menyebarkan kebudayaan Hellenistik yang merupakan paduan antara budaya Yunani dan Parsi ke seluruh empayar. Manakala. 6. ukuran dan matawang yang seragam. Maharaja Shih Huang Ti memberi peluang kepada golongan sarjana yang berminat dengan falsafah Konfucius menjalankan penyelidikan sejarah. ukuran timbangan dan penggunaan matawang. Pembentukan empayar ini bertujuan untuk menundukkan ancaman Yunani. Untuk tujuan tersebut.kebiasaannya Raja raja India mempunyai angkatan tentera yang besar. Beberapa bandar baru ditubuhkan sebagai pusat penyebaran kebudayaan Hellenistik seperti Iskandariah dan Antioch. Candragupta Maurya mempunyai 600. Contohnya. Di samping itu. di Melaka. Hasil usaha dan langkah-langkah tersebut. Perluasan wilayah : Salah satu ciri lain dalam pengukuhan empayar ialah perluasan kuasa. mengadakan siri lawatan ke seluruh empayar untuk menyebarkan agama Buddha. agama Buddha telah menjadi agama dunia. Contohnya. Ini dapat diwujudkan dengan menggunakan kekuatan tentera.000 orang tentera pada bila-bila masa. empayar Maurya diasaskan oleh Chandragupta Maurya dengan menyatukan negara-negara kecil di utara India. baginda juga melantik pegawai-pegawai yang dikenali sebagai Dharma Mahamatra untuk menyebarkan agama Buddha. Sistem birokrasi yang teratur : Kekuatan sesebuah empayar dapat dipertahankan dengan wujudnya sistem pentadbiran yang sistematik dan teratur. 000 orang tentera . Keseragaman budaya : Pembentukan empayar bertujuan untuk melahirkan keseragaman budaya di seluruh empayar. Misalnya. Contohnya. Sargon Agung telah memperkenalkan bahasa Akkadia sebagai bahasa rasmi empayarnya. pemimpin-pemimpin juga memberikan naungan politik kepada pertumbuhan tamadun. Maharaja Shih Huang Ti telah membahagikan empayarnya kepada 36 wilayah dan wilayah-wilayah ini ditadbir oleh gabenor tentera. lazimnya budaya negara induk akan dijadikan budaya rasmi di seluruh jajahan takluk empayar. Dalam konteks ini. Contohnya. langkah-langkah diambil untuk memperkembangkan pengaruh di wilayah-wilayah berhampiran. sistem timbangan berdasarkan ukuran kati dan tahil digunakan. Selain itu. Manakala.

Hal ini dapat dilihat dalam kerajaan Rom pada zaman Augustus Caesar. Kesimpulan Empayar merupakan entiti politik yang lahir daripada kegiatan ketenteraan yang menyebabkan proses perluasan wilayah. perlaksanaan hegemoni dan sistem naungan ekonomi. agama dan budaya. Kemajuan komunikasi : Kejayaan sesebuah empayar juga bergantung kepada sistem pengangkutan dan komunikasi. C. kehomogenian budaya. Ciri-ciri ini amat penting dalam memantapkan serta mengukuhkan kedudukan sesebuah empayar dari segi politik.10. Beliau telah membina jalanraya-jalanraya yang menghubungkan Rom dengan kebanyakan kawasan jajahannya. Sebagai unit politik yang merangkumi kawasan yang luas. ekonomi dan sosial. kekuatan militer. empayar mempunyai beberapa ciri seperti sistem birokrasi kerajaan pusat yang mantap . Rangkaian jalanraya diperlukan untuk menggerakkan pasukan tentera untuk melicinkan pentadbiran. Ini telah memudahkan pergerakan tentera ke kawasan jajahan untuk mematahkan sebarang kebangkitan untuk mencabar kepimpinan maharaja. .

b. Ia dipercayai diasaskan sebelum tahun 770 SM. Pada masa itu. Mengukuhkan kedudukan Ekonomi . Pendahuluan Pengenalan Tamadun China: Terletak di Lembah Huang Ho-meluas hingga ke bahagian selatan China. Kerajaan Ch'i (226SM).Maharaja Shih Huang Ti adalah pengasas Dinasti Chin pada tahun 221 S. . . dan ketua agama.211 SM. sumber undang-undang.M . Antara tahun 219 SM . Latar belakang Shih Huang Ti . Latar belakang Dinasti Chin: Kerajaan Chin ini pada asalnya merupakan sebuah wilayah Dinasti Chou yang terletak di kawasan tengah Shensi dan kawasan Timur Kansu. ketua kerajaan. BINCANGKAN PERANAN SHIH HUANG TI DALAM MEMBINA DAN MENGUKUHKAN EMPAYAR DINASTI CHIN.Pada awalnya. Shih Huang Ti telah memindahkan lebih daripada 100 ribu orang penduduk ke kawasan Utara China untuk mengusahakan tanah terbiar. Kerajaan Chin ini mula berkembang dan menawan ibu kota Kerajaan Chou pada 256 SM. raja Chin membuat keputusan untuk memperkuatkan negara dan memperluaskan wilayahnya.Shih Huang Ti dilahirkan pada tahun 259 SM iaitu pada penghujung tahun dinasti Chou (yang didirikan sekitar 1100 SM) dan meninggal dunia pada tahun 210 SM. kawasan ini merupakan sebuah kawasan pedalaman yang agak mundur tetapi selepas pembaharuan yang dilakukan oleh Shangyang. Kekuasaan jajahannya menjangkau sehingga ke Sungai Merah di Vietnam. perluasan kawasan bermula zaman Disnasti Chin. Melaksanakan Dasar Perluasan Kuasa Wilayah . Empayar Chin berjaya dibentuk. Pada masa ini. dan seterusnya menawan Kerajaan Yen dan Kerajaan Chao pada tahun 222 SM.HURAIKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH SHIH HUANG TI UNTUK MENGUKUHKAN PEMERINTAHAN EMPAYAR TAMADUN CHINA. Gelaran ini menunjukkan kuasa dan karisma seseorang raja yang dianggap sebagai The Great King dan The King of Kings. Empayar Chin ini akhirnya mengalami keruntuhan pada tahun 206 SM disebabkan pemerintah Maharaja Chin yang zalim. Maharaja mempunyai kuasa tertinggi. Kerajaan Chin merupakan kerajaan yang mundur sekali di antara kerajaankerajaan lain di China. . Kerajaan Chin ini bertempat di kawasan yang agak terpencil di kawasan tengah Shensi dan kawasan Timur Kansu. Kerajaan Wei (225SM). Namanya sendiri bermaksud First Emperor. Chin telah mencapai kegemilangan dalam pelbagai bidang dan merupakan kerajaan yang paling kuat ekoran kejayaan dasar memperkuatkan negara oleh pemerintah sebelumnya . Isi-isi Jawapan: (7isi x 3m = 21mkh) Peranan Shih Huang Ti a. . HURAIKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH SHIH HUANG TI UNTUK MENGUKUHKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERAJA DALAM TAMADUN CHINA. Pada permulaannya.Shih Huang Ti lebih mementingkan aktiviti pertanian daripada aktiviti perdagangan. Pada tahun 361 SM. Kerajaan Chu (223SM). Pada masa ini. . Pada tahun 230 SM . ketua hakim. . Negeri China yang telah berpecah belah selama 800 tahun telah disatukan dan baginda memakai gelaran Shih Huang Ti.Beliau telah mengasaskan empayar yang luas dan berjaya menyatukan seluruh empayar China ke bawah satu pemerintahan pusat. Ying Zheng (kemudian memakai gelaran Shih Huang Ti) menaiki takhta. raja Chin menyerang dan menawan kerajaan-kerajaan kecil yang lain dan membentuk Empayar Chin.Pada tahun 246 SM.221 SM. Kerajaan Chin telah menawan Kerajaan Han.Mulai tahun 230 SM.

e. Setiausaha Imperial dan Grand Commandant. Memperkukuh sistem pertahanan daripada serangan luar . baginda melantik 3 orang pegawai tertinggi dan selepasnya ialah 9 orang pegawai utama.Pemerintahan yang diamalkan oleh Empayar Chin adalah bercorak autokratik. dan kereta kuda dipaksa menyerahkan senjata-senjata tersebut kepada kerajaan. pusat kerajaan Dinasti Chin. iaitu lebih kurang 8 tahun. Shih Huang Ti menjalankan pemerintahan berpusat iaitu meletakkan semua kusa negeri di bawah kerajaan pusat. Kesemuanya ini telah membantu perkembangan ekonomi. Membentuk Angkatan Tentera yang Kuat . Menghapuskan sistem feudal dengan menyekat kuasa dan pengaruh golongan aristokrat/bangsawan serta pegawai-pegawai feudal di peringkat wilayah dan daerah.Mempertahankan negara daripada serangan orang gasar khususnya orang Hsiung Nu dengan membina Tembok Besar Negeri China..Jalan raya dibina di sekitar empayarnya bagi memudahkan pemerintahan dan kewujudannya merangsangkan lagi perkembangan ekonomi dalam negara.Merampas tanah golongan aristokrat/bangsawan dan mengarahkan mereka tinggal di sekitar kawasan istananya. . Undang-undang yang ketat telah diperkenalkan oleh Han Fei Tsu. Melaksanakan Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran yang Kemas/Sistematik . rakyat yang memiliki lembing.Mewujudkan tiga pentadbiran utama: Maharaja bertanggungjawab kepada tiga pentadbiran utama iaitu Canselor. buku-buku ajaran Confucius telah dibakar kerana bertentangan dengan dasar yang diamalkannya. Hal ini dapat dibuktikan apabila Chin hanya menggunakan masa yang singkat untuk menyatukan negeri China yang berpecah belah sejak 230 SM. Tanggungjawab ketiga-tiga jawatan tersebut diagihkan sesama mereka hinggakan tiada seorang pun berada dalam kedudukan yang mampu menggulingkan kuasa maharaja. Beliau berpendapat bahawa pemerintah yang berteraskan undang-undang lebih baik daripada pemerintahan melalui teladan. tombak. iaitu rakyat mesti diperintah dengan tegas dan mutlak. Semua wilayah dan daerah ini ditadbir secara langsung oleh kerajaan pusat dan kerajaan pusat sahaja yang berkuasa melantik atau melucutkan pegawai yang memerintah kawasan ini.Sarjana-sarjana yang ingkar dihukum bunuh.Menjalankan pemerintahan bersifat autokratik.Empayar Chin mempunyai angkatan tentera yang kuat. Oleh itu. Dengan demikian dapat mengukuhkan kuasa maharaja. c.Masing-masing mempunyai tugas khas.Shih Huang Ti juga mengambil langkah untuk menghapuskan sistem kewangan yang digunakan oleh kerajaan lama dan digantikan dengan sistem yang berasaskan amalan orang Chin.Lebih 120 000 orang aristokrat telah diarahkan ke ibu negeri iaitu Hsien Yang. .Semua kuasa kerajaan adalah di bawah kuasa maharaja yang memerintah terus dari ibu kota. g. Empayar Chin juga dapat mengekalkan keamanan dalam empayarnya dan ini adalah hasil daripada memiliki angkatan tentera yang kuat. sistem ukuran yang diubahsuai dan disatukan di seluruh Empayar. d.Sistem ini dikuatkuasakan melalui kanun keseksaan yang kejam.Menjalankan sistem pemerintahan berpusat: Menubuhkan ibu kota di Hsein Yang sebagai pusat pemerintahan.Membuat perubahan dalam pentadbiran wilayah/provinsi: Membahagikan empayar kepada 36 wilayah (kemudiannya 42 wilayah) yang dikenali sebagai "Jiunn".Untuk mengelakkan pemberontakan. f. . Menyambung pembinaan Tembok Besar Negeri China yang dilengkapi dengan menara kawalan untuk memerhati gerakan musuh. Selain itu. Melaksanakan Undang-undang yang ketat dan teratur . Di dalam kerajaan pusat pula. Menghapuskan sistem feudal. anak panah. seorang pendukung falsafah legalisme.Kaedah pemerintahan seperti ini dikuatkuasakan oleh Shih Huang Ti di seluruh negara China untuk menyatukan Negara China dan mengukuhkan pemerintahannya. Shih Huang Ti melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir wilayah yang terdiri daripada ahli keluarganya atau pegawai tentera yang banyak berjasa .Bertanggungjawab menasihati raja dan menguruskan istana. .Penduduk di China diatur dalam kumpulan-kumpulan keluarga yang mempunyai tanggungjawab bersama untuk menyediakan guna tenaga dalam kerja-kerja pembinaan dan ketenteraan. Selain itu. serangan orang nomad dan pemberontakan dapat dipatahkan.

Wujudnya Hubungan antara Jajahan: Bagi menyenangkan pemerintahan berpusat. i. Ini dapat mengukuhkan kuasa maharaja. Hubungan yang wujud adalah bersifat ketenteraan. seorang pemerhati dilantik bagi mengawasi tindak-tanduk gabenor-gabenor di wilayah. Penyatuan bahasa dan budaya . Kesimpulan: .Pegawai-pegawai pemerhati ini akan melaporkan kepada maharaja di kerajaan pusat dan dengan cara ini maharaja boleh mengawal semua wilayah dalam empayarnya. ke Selatan pula sehingga ke Chekiang dan Kiangsi. h. . .M kerana penggantinya lemah dan tidak dapat mengawal seluruh empayar yang luas.Ia bertujuan untuk mengelakkan wilayah membentuk kerajaan dan mencabar kerajaan pusat sebagaimana dalam sistem feudal. China di panggil China kerana bangsa baginda merupakan bangsa Chin.Shih Huang Ti berjaya mengukuhkan pemerintahannya. . Liao Ning dan Shantung.Baginda mewajibkan bahasa rasmi China adalah mandarin. k.Sistem beraja Dinasti Chin mengalami keruntuhan selepas kematian Shih Huang Ti pada tahun 210 S. Memperkenalkan scholar system Melatih sekumpulan kakitangan awam yang mempunyai pendidikan untuk menjadi gabenor dan pegawai-pegawai yang berkhidmat dengannya. perdagangan dan kebudayaan.kepadanya. Mereka boleh bertutur dalam dialek masing-masing tetapi mandarin menyatukan mereka dan memberi mereka bangsa China yang asalnya dari berbagai-bagai wilayah.Setelah berjaya menguasai keseluruhan wilayah China Shih Huang Tin akhirnya telah memberi satu negara. j.Dilatih selama 15 tahun untuk menjadi kakitangan awam yang akan berkhidmat kepada maharaja.Sikap beliau yang autokratik dan zalim menyebabkan rakyat cuba memberontak tetapi gagal. Shih Huang Ti mengarahkan pembinaan jalan raja dalam empayar dan ini telah mewujudkan hubungan antara jajahan takluk dengan jajahan takluk dan antara jajahan takluk dengan kerajaan pusat. satu bahasa dan satu bangsa kepada wilayah-wilayah yang ditakluknya. Jalan raya ini dibina bermula dari Sien Yang berhala ke Timur sehingga ke kawasan Hopeh. Melantik pemerhati/perisik wilayahUntuk mengawal pentadbiran wilayah.Melalui sistem ini tiada lagi golongan bangsawan dilantik secara warisan melalui sistem feudal tetapi mesti berdasarkan kelulusan dalam peperiksaan awam yang dijalankan dengan ketat.Pemerintahan wilayah dikawal oleh pusat pemerintahan maharaja. .

tiga atau empat tahun selepas kemangkatan ayahandanya. Mubaligh-mubaligh agama Buddha dihantar ke kebanyakan bahagian di India dan luar negara seperti ke Sri Lanka. Diasaskan oleh Chandragupta Maurya. Angka ini merujuk kepada tentera musuh sahaja. 3. malah dalam bidang-bidang lain. Kegemilangan empayar Maurya berada di puncak ketika pemerintahan Asoka. b. penganut Hindu dan penganut agama Jaina. Mereka juga bertanggungjawab mengawasi perkembangan dan menjaga kebajikan agama-agama lain selain agama Buddha. c. Asoka bukan sahaja mengukir nama dalam bidang perluasan kuasa. PENGENALAN 1. Kejayaan dasar perluasan Asoka tidak dapat ditandingi oleh mana-mana pemerintah India. 4. Biarpun mencapai kemenangan dalam peperangan ini. Bindusura. namun peperangan ini telah mengorbankan 100. namun Asoka menegaskan prinsip kerajaannya yang mengutamakan kebajikan dan keselamatan rakyatnya. 000 lagi tentera ditawan. Baginda turut menunjukkan sikap toleransi agama apabila memberi bantuan dan derma kepada golongan Brahman. Beberapa pembaharuan dalam pentadbiran telah dilakukan oleh Asoka untuk memantapkan sistem pemerintahannya. Pegawai-pegawai ini juga diminta meneliti kes-kes yang boleh diringankan hukuman. 6.. Akibatnya berlaku perubahan drastik Asoka daripada ekspedisi ketenteraan kepada ekspedisi keagamaan apabila menganut ajaran Buddha. Mesir dan Greece. Penegasan soalan . b. Chandragupta. . tiang-tiang dan gua mengandungi idea dan pandangan pemerintah teragung Maurya itu tentang agama. c. Pertama. Asoka dikatakan menaiki takhta sekitar tahun 269 S. 5. Puteranya. Latar belakang Empayar Maurya : a . 2. Baginda juga dikatakan merupakan pemerintah pertama yang berjaya berhubung terus dengan rakyatnya melalui dikri atau titah perintahnya. satu keputusan yang harus dipuji kerana baginda sanggup menjadi ahli dalam pertubuhan yang dipimpin oleh rakyatnya. Mahendra dan puterinya Sanghamitra dihantar ke Sri Lanka untuk menyebarkan agama Buddha. Memperkenalkan dikri (peraturan Asoka). Asoka telah mewujudkan jawatan pegawai-pegawai khas Dharma Mahamatra atau Dhamma-Mahamatas yang ditugaskan untuk menyebarkan dharma di kalangan rakyatnya. 3. Baginda adalah pewaris takhta kerajaan Maurya yang ketiga. Rudolf Hoernle dan Herbert A. Empayar Maurya semasa pemerintahan Asoka mengalami perkembangan pesat apabila keamanan dapat diwujudkan hingga membolehkan berlakunya kemajuan dalam pelbagai bidang termasuklah kewujudan satu sistem pentadbiran yang bercorak birokrasi yang berkesan. Stark merumuskan bahawa salah satu peristiwa penting dalam empayar Maurya ialah perkembangan dua agama ternama iaitu Buddha dan Jainism. Pentadbiran empayar ini begitu menyerlah semasa pemerintahan rajanya yang ketiga iaitu Asoka. Sungguhpun dikatakan tidak ada banyak bezanya pentadbiran Asoka dengan datuknya. Syria. Titah perintah yang diukir pada batu.M. A. 2. Ekspedisi ketenteraan ke Kalinga diketuai sendiri oleh Asoka. Sanga. tidak termasuk kecederaan di pihak Maurya. Asoka turut menjadi sami Buddha dan menjadi ahli Pertubuhan Sami-sami Buddha. ISI-ISI PENTING ( 7 isi X 3 markah = 21 markah) 1.JELASKAN PERANAN MAHARAJA ASOKA DALAM MEMBINA KEAGUNGAN EMPAYAR DINASTI MAURYA. Latar belakang Asoka a.sebarang kenyataan tentang kejayaan Asoka mencipta keagungan empayar Maurya B. 7. 000 orang dan lebih 150. Merupakan empayar yang pertama di India bermula pada tahun 321 SM. Melihatkan perkembangan ini. Kalinga dikatakan mempunyai tanah yang subur ini tidak mahu tunduk dengan Kekuasaan Maurya. Perubahan yang berlaku itu ada kaitan langsung dengan aktiviti penaklukan yang dilakukan ke atas sebuah kerajaan kecil di selatan iaitu Kalinga (sekarang Orissa).

Baginda dikatakan menjadi pengasas dua buah bandar iaitu Srinaga di Kashmir dan Lalitapatan di Nepal. mendirikan rumah perlindungan kepada wanita teraniaya khususnya di kalangan balu. Asoka masih mengekalkan hubungan perdagangan dan diplomatik dengan Syria. Jalan-jalan raya dibina untuk memudahkan sistem perdagangan dijalankan dengan lebih baik di seluruh empayarnya. baja dan wang untuk keperluan di tempat baru. Barang-barang yang diimport dari kawasan berkenaan pula termasuklah kain putih (linen). Baginda juga membina monastri (kuil) dan kediaman untuk sami-sami Buddha. perigi digali dan pokok-pokok ditanam di sepanjang jalan raya. I0. Asoka turut memberi sumbangan dalam bidang seni bina. nama Asoka boleh diletakkan sebaris dengan Alaxender The Great dari Yunani. Pada zaman ini juga terdapat beribu stupa untuk menyimpan bahan-bahan yang berkaitan dengan Buddha. KESIMPULAN Pencapaian Asoka dalam pelbagai bidang jelas membuktikan bahawa baginda adalah tokoh terbilang yang pernah dilahirkan oleh India. dan herba perubatan. Rumah-rumah rehat pula dibina. Julius Caesar dari Rom dan Shih Huang Ti dari China . mendirikan rumah orang cacat dan rumah anak yatim piatu. lebih 150 000 penduduk miskin kebanyakan dari golongan Sudra dipindahkan.Dalam bidang sosial. Makedonia dan Cyrene di Afrika Utara. Asoka turut dikenang sebagai pemerintah yang berjiwa rakyat kerana menyediakan pelbagai kemudahan kepada rakyat. Selepas Perang Kalinga. Prakrit. membina hospital haiwan.pemerintahan dan tingkahlaku rakyat yang dikehendaki. India mengeksport rempah. minyak wangi. batu permata bermutu. Mesir. Titah perintahnya itu bertujuan untuk menyebarkan dharma di kalangan rakyat. Buat pertama kalinya dalam pemerintahan empayar Maurya. mengusahakan projek simpanan makanan untuk membantu mangsa-mangsa bencana alam dan mewujudkan institusi pendidikan tinggi seperti Universiti Nalanda yang dianggap universiti tertua di dunia. Menggalakkan penggunaan bahasa-bahasa tempatan seperti Bahasa Palli. Mereka juga dibekalkan dengan binatang ternakan. Antaranya termasuklah menubuhkan Jabatan Orang Asli yang pertama di dunia. besi bermutu. sutera dan gading kepada kerajaan-kerajaan tersebut. Sumbangan dalam bidang ekonomi. dalam bidang perluasan wilayah. 8. bekas kaca. C. kerajaan membuka petempatan-petempatan baru bagi mengatasi masalah kepadatan penduduk di bandar-bandar utama. 9.

Antara Bandar penting dalam tamadun awal ialah Mohenjo Daro dan Harappa di Lembah Sungai Indus. perkataan yang sinonim dengan tamadun ialah civilization berasal daripada perkataan Greek Civitas yang bermaksud bandar . Munculnya masyarakat bertamadun adalah berasaskan faktor alam persekitaran dan perkembangan teknologi pada tahap Neolitik telah memberi sumbangan kepada pembentukan masyarakat bertamadun. Menurut Syed Naquib al-Attas. tempat ibadat dan sistem tulisan . . pusat pentadbiran.Petempatan awal terdiri daripada kampung yang didirikan berhampiran sungai. kepercayaan. Thebes dan Memphis di Mesir . tamadun Mesir (lembah Sungai Nil).Cara kehidupan bandar mewujudkan sistem sosial bersusun lapis terutamanya golongan memerintah dengan golongan yang diperintah. kesenian.Sarjana-sarjana Islam pula berpendapat tamadun merangkumi pembangunan dari segi lahiriah dan rohaniah. Perkataan Madana membawa maksud tinggi budi bahasa atau pembukaan Bandar . . Loyang dan Cheng Chow di lembah Sungai Kuning serta Thinis. Nippur. perbandaran. . dan diikuti oleh tamadun Mesir Purba pada 3300 S. Anyang. .M. Pembentukan Organisasi sosial/susun lapis masyarakat . sistem tulisan dan adapt resam. Kish. tamadun Mesopotamia (lembah Sungai Tigris dan Euphrates) dan tamadun Hwang Ho (Lembah Sungai Hwang Ho / Sungai Kuning) 2. pusat pendidkan dan pusat perindustrian . tamadun ialah pencapaian lahiriah dalam hal pentadbiran.Arnold J. Isi isi Jawapan (21 markah) a. Konsep Tamadun (3 markah) . penulisan.Tonybee mentakrifkan tamadun sebagai suatu pemikiran dan gaya kebudayaan yang melahirkan institusi politik. undang-undang. 3.Istilah tamadun berasal daripada perkataan Arab.Bandar-bandar berkembang pesat dan muncul negara kota seperti Babylon. Ur. Ciri-ciri umum pembentukan tamadun awal manusia ( 6 isi x 3 markah = 18 markah) 1.Menurut Colin Renfew. Sistem sosial dalam masyarakat tamadun awal berbentuk piramid. Lapisan paling atas . iaitu kemunculan Bandar. terdapat tiga ciri yang menjadi pemangkin kepada lahiriah tamadun. kesenian. pusat keagamaan.Gordon Childe berpendapat revolusi urban meletakkan asas bagi perkembangan tamadun khususnya dari segi perkembangan budaya material.Antara petempatan awal yang berkembang menjadi pusat tamadun awal ialah tamadun Indus (lembah sungai Indus). tamadun Indus dan diikuti tamadun Hwang Ho. kesusasteraan. 2. iaitu Mudun. Perkembangan tamadun berlaku secara berperingkat-peringkat 4. Eridu.Pertambahan penduduk dan kemajuan dalam bidang ekonomi menyebabkan kampung berkembang menjadi Bandar. agama. Tamadun-tamadun awal manusia. Assur dan Mari di Mesopotamia 3. intelektual dan kesenian.Bagi masyarakat Barat.Dalam bahasa Inggeris. Madain dan Madana. Lagash. Kampung-kampung ini berkembang dan menjadi Bandar yang berperanan sebagai pusat tamadun awal . agama dan akhlak.BINCANGKAN KONSEP TAMADUN SERTA CIRI-CIRI UMUM PEMBENTUKAN TAMADUN AWAL MANUSIA. tamadun mula berkembang selepas penciptaan sistem tulisan. Pendahuluan (3 markah) 1. Pembentukan Petempatan kekal . Proses Pembandaran berlaku . Tamadun awal bermula di Sumeria sekitar 3500 S. Uruk.M. Tamadun merujuk kepada pencapaian sesuatu bangsa dari segi lahiriah dan rohaniah. undang-undang. tamadun ialah pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat .Bandar memainkan peranan sebagai pusat kegiatan ekonomi.Dapat dirumuskan bahawa tamadun tidak hanya mementingkan pencapaian lahiriah tetapi juga diiringi dengan pencapaian dalam aspek kerohanian b.

cuneiform dan ideogram.Golongan wanita terlibat dalam bidang pertanian manakala golongan lelaki berkhidmat sebagai tentera dan tukang-tukang mahir. Ur dan Sumer di tamadun Sumeria dan Memphis di tamadun Mesir. kepercayaan dewa.Pemerintahan diterajui oleh raja dan dibantu oleh golongan bangsawan dan pegawai kerajaan 5. kumpulan pentadbir dan golongan cendikiawan. animisme.Dalam tamadun Mesir Purba. Pengkhususan kerja .Sistem tulisan awal ialah hieroglif.Secara keseluruhannya. Mesopotamia dan China 6.Struktur masyarakat terbukti di Lagash. Secara evolusi kepercayaan animisme berkembang menjadi politeisme.Antara peranan bahasa dan tulisan dalam tamadun awal ialah sebagai alat penyebaran ilmu pengetahuan. Tulisan yang digunakan dalam tamadun awal membentuk gambar. peniaga. lapisan kedua ialah golongan pembesar yang terdiri daripada golongan pendeta.terdiri daripada golongan pemerintah yang diketuai oleh raja. iaitu penyembahan lebih darpada satu tuhan. Agama dan kepercayaan . dan pemujaan roh nenek moyang.Antara bahasa yang tertua ialah bahasa Yunani dan bahasa Sanskrit . Kemajuan undang-undang Kesimpulan (1 markah) . Pembentukan Sistem pemerintahan dan pentadbiran . Perkembangan ini melahirkan golongan pedagang. Mesir. . berorganisasi dan lebih kompleks berbanding zaman sebelumnya. perdagangan. . Bahasa dan tulisan . Lapisan ketiga ialah golongan rakyat biasa yang bergiat dalam aktiviti pertanian dan perdagangan dan lapisan terakhir ialah golongan hamba yang bergantung kepada lapisan-lapisan di atasnya . Kepercayaan politeisme terdapat dalam tamadun-tamadun awal seperti India. pertukangan dan pembuatan. artisan yang menghasilkan pelbagai barangan mengikut kepakaran masing-masing. sistem pemerintahan diwujudkan untuk menjalankan pentadbiran. Kewujudan pemerintahan melahirkan sistem perundangan yang menjamin keamanan sesebuah tamadun . Kemajuan Ekonomi 9. kemajuan sesebuah tamadun itu menunjukkan bentuk kehidupan yang formal.Apa sahaja yang berkaitan .Antara agama dan kepercayaan masyarakat tamadun awal ialah politeisme. menjaga keamanan dan mengurus pengagihan makanan di dalam negara. memperkembangkan dan mencatatkan idea dan pemikiran manusia 8. simbol dan pepaku . Kemajuan sains dan teknologi 10.Terdapat juga anggota masyarakat yang berkhidmat sebagai askar bagi mempertahankan negara daripada serangan musuh 7. . 4. alat perhubungan dalam sesebuah masyarakat dan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain untuk menyampaikan.Masyarakat mula menjalankan pelbagai jenis kegiatan ekonomi seperti pertanian.

Hwang-Ho. sebenarnya perubahan itu telah mewujudkan garis pemisah yang sangat ketara dalam sejarah kehidupan manusia berbanding zaman sebelumnya. dan Indus-Ganges. Petempatan kekal ini kemudiannya mewujudkan urbanisasi. Penggunaan bajak menyebabkan manusia mula menggunakan tenaga haiwan bagi membantu meringankan pekerjaan mereka. Penciptaan Roda Penciptaan roda telah mengubah corak pengangkutan dan mempercepat perkembangan industri terutamanya industri kerja tangan untuk memenuhi keperluan agama dan sosial. manusia hidup berpindah-randah atau nomad dari satu kawasan ke satu kawasan lain. perubahan yang besar telah berlaku dalam kehidupan manusia. dan pendeta muncul sebagai seorang yang berkuasa. Pahlawan dengan senjatanya. 5. Eksploitasi Sumber Alam/ Kepentingan Sungai Manusia tertarik kepada kesuburan tanah di lembah sungai untuk menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. Pemimpin. dan besi. 4. pahlawan. Manusia tidak lagi berpindah. Pembentukkan Organisasi Sosial Organisasi sosial atau susun lapis dalam masyarakat telah membawa kepada kemunculan tamadun. Contohnya. Cara kehidupan tersebut berubah apabila manusia mengetahui cara-cara bercucuk tanam dan menternak binatang. Hal ini terbukti dengan penggunaan logam seperti tembaga. Lokasi tamadun awal : Tamadun Mesopotamia. Penggunaan roda sebagai alat industri menyebabkan barangan yang dikeluarkan mempunyai bentuk yang seragam dan dapat dijadikan barang-barang eksport. manusia telah berjaya mencipta pelbagai peralatan daripada tembikar. Paderi pula dengan . gangsa.500 SM telah disebabkan oleh wujudnya petempatan kekal. 2. A. Mesir. Sebelum kemunculan tamadun. Roda telah meningkatkan daya produktiviti manusia. 2. Mereka memburu binatang dan memungut hasil hutan yang tumbuh meliar. Roda dapat menggalakkan pertumbuhan perdagangan dengan tamadun-tamadun lain seperti perdagangan antara Mesir dengan Mesopotamia dan antara Mesopotamia dengan Mohenjo-Daro. Haiwan seperti kuda dan kerbau dilatih untuk mengangkut barang atau membajak sawah. Tigris dan Euphrates. 3. PENGENALAN (3 markah) 1. Wujud masyarakat bercorak perkampungan membolehkan manusia berkumpul di sesuatu tempat dan hidup bersama-sama untuk menghadapi cabaran fizikal supaya persekitarannya dapat dikuasai dengan lebih berkesan. Tigris dan Euphrates. Indus. 1. Melalui pengetahuan itu. Konsep Tamadun. Proses pertanian dan pengairan yang terdapat di Mesopotamia dan Mesir menunjukkan kemampuan manusia mengawal air sungai untuk tujuan pertanian secara besar-besaran. Penegasan soalan terdapat pelbagai faktor kemunculan tamadun B. Kemajuan Dalam Teknologi Penciptaan Peralatan Manusia mula mencipta pelbagai peralatan yang membawa kemajuan teknologi. Indus.randah kerana mereka dapat bergantung kepada bekalan makanan yang dihasilkan di sekitar kawasan petempatan mereka. petempatan di sepanjang Sungai Nil. Masyarakat memerlukan pendeta untuk menjalankan kegiatan agama.Hal ini terbukti apabila tamadun-tamadun awal terletak di tebing-tebing sungai besar seperti Sungai Nil. Selain itu. Masyarakat memerlukan pemimpin untuk menyelaras dan memberikan arahan. dan Hwang-Hwo. dan Hwang-Ho.HURAIKAN FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA. ISI-ISI PENTING ( 7 isi x 3 markah : 21 Markah ) Faktor-faktor Kemunculan Tamadun *Jawapan calon perlu menjurus kepada faktor pembentukan tamadun. Pembentukkan Petempatan Kekal Kemunculan tamadun awal sejak 3. 5. Pahlawan pula diperlukan untuk menjaga keamanan. 3. Permulaan tamadun awal manusia. 4. Sungguhpun perubahan itu berlaku secara beransur-ansur di tempat-tempat tertentu pada masa yang berbeza-beza.

Agama dan Kepercayaan Agama dan kepercayaan telah membawa kepada kemunculan tamadun. penduduk dapat melaksanakan aktiviti harian dengan lebih terjamin. Lama-kelamaan masyarakat di sesuatu petempatan terbahagi kepada kelas pemerintah dan rakyat. Uruk. Perbandaran Zaman prasejarah akhir atau zaman Neolitik menyaksikan kemunculan Petempatan .petempatan kekal yang berkembang pesat menjadi bandar. sistem merekod itu telah melahirkan sistem tulisan dalam tamadun awal manusia seperti sistem tulisan Cuneiform telah wujud dalam tamadun Mesopotamia. 13. Pengkhususan Kerja Kehidupan yang bertambah kompleks menyebabkan masyarakat memerlukan kepada pengkhususan untuk menjalankan tugas tertentu mengikut kemahiran dan kebolehan seseorang. aktiviti migrasi itu telah mempercepat kelahiran dan perkembangan tamadun awal manusia. dan perdagangan Menyebabkan perdagangan jarak jauh menjadi satu kenyataan dan berkembang pesat pada zaman neolitik. Assur. Akhirnya. dan tulisan Ideogram dalam tamadun Hwang-Ho. Akhirnya. 6. pengangkutan. Pertahanan yang kuat menjamin keselamatan penduduk. Hal ini membolehkan usaha mendapatkan bahan bahan mentah bagi keperluan agama. Catatan telah digunakan untuk merekod hal agama. bukit sebagai sempadan. tulisan Hieroglif dalam tamadun Mesir. Migrasi ( Penghijrahan ) Pertambahan penduduk pada zaman neolitik memerlukan peningkatan keperluan makanan. pedang. 9. Hal ini membawa kepada bermulanya pengkhususan kerja dalam masyarakat. dan perdagangan. 11. Kehidupan lebih memberikan penekanan kepada nilai-nilai agama dan kepercayaan yang mempunyai kaitan secara langsung dengan bumi dan kesuburan tanah untuk pertanian. Kawasan-kawasan pertanian kian diperluas. Usaha ini telah menyebabkan berlakunya migrasi atau penghijrahan ke kawasan-kawasan baru. menggunakan sungai. pentadbiran. Agama membantu manusia akur dengan hukum-hukum Tuhan. Peningkatan produktiviti telah menjamin keperluan bekalan di sesuatu kawasan. Keadaan ini membolehkan sesetengah penduduk di situ menjalankan kegiatan bukan pengeluaran seperti kegiatan kesenian atau aktiviti keagamaan. kesuburan tanah. 10. panah. Kegunaan peralatan seperti tombak. Penemuan roda turut menggalakkan pertumbuhan perdagangan jarak jauh dan digunakan sebagai alat pengangkutan darat. bandar muncul di Mesopotamia pada pertengahan abad ke-4 SM apabila berlaku peningkatan hasil pertanian ekoran kemajuan pengairan. Contohnya. KESIMPULAN ( 1 markah ) Apa-apa yang berkaitan . Antara bandar penting ialah Lagash. sumber protein (makanan dan kesihatan). Majoriti masyarakat yang tidak memiliki alat dan pengetahuan menjadi pengikut. C.pengetahuannya tentang tuhan. hujan. Kemajuan Ekonomi Kemajuan teknologi dalam bidang pertanian. bentuk muka bumi. Akhirnya. Babylon. wagon (wheel). industri. Akhirnya. 8. dan pembinaan bangunan memperkayakan ciri-ciri kebudayaan akibat pertukaran fikiran dan teknik perindustrian. Petempatan kekal ini mengalami proses urbanisasi dan perkembangan bandar. Sistem merekod Penciptaan sistem merekod pada zaman Neolitik telah menjadi asas kepada penambahan pengetahuan dan melicinkan pengurusan ekonomi. kemajuan ekonomi berlaku dengan pesat dan menyumbang kepada kehidupan bertamadun. Geografi iklim. dan Hattusa. 12. Sistem Pertahanan Tembok-tembok dan kubu dibina di sekitar petempatan. penggunaan tentera. Contohnya. 7. orang-orang Mesir percaya bahawa tuhan tinggal di Lembah Sungai Nil. Angin digunakan sebagai punca tenaga yang menghasilkan corak pengangkutan baru dan peranan (wind mills ) antara kawasan.

Penggunaan teknologi dan penemuan kaedah penanaman telah menyebabkan hasil pertanian meningkat sehingga berlakunya lebihan hasil. selari dengan sistem mata wang dan perkembangan sistem pengangkutan . Kejadian banjir.BINCANGKAN KEPENTINGAN REVOLUSI PERTANIAN PERKEMBANGAN TAMADUN AWAL MANUSIA. Perkembangan kepercayaan dan keagamaan. bekalan makanan yang mencukupi . Kelahiran Revolusi Pertanian telah member kesan yang besar kepada kehidupan manusia pada Zaman Neolitik dan membawa kepada perkembangan tamadun awal. 5. Perkembangan perdagangan Revolusi Pertanian telah mengubah orentasi ekonomi daripada sara diri kepada komersial. 2. Alat-alat yang dicipta untuk membantu manusia dalam kegiatan pertanian seperti penciptaan tenggala. Terusan dan tali air juga dalam mengairi kawasan pertanian. Pendahuluan : 3 markah 1. Migrasi penduduk kerana banyak peluang pekerjaan di kawasan pertanian menyebabkan berlakunya pertambahan penduduk. Iraq lalu membentuk Tamadun Mesopotamia. Maksud zaman Neolitik dan Revolusi Pertanian Keupayaan manusia mengawal bekalan makanan dan menawarkan secara berterusan. DALAM ZAMAN NEOLITIK TERHADAP A. B. Lebihan hasil itu akan diperdagangkan. Perkembangan Petempatan Revolusi Pertanian telah menyebabkan manusia mula tinggal tetap di satu-satu kawasan. Isi-isi Kepentingan Revolusi Pertanian : ( 7x3 = 21 markah ) Jawapan yang baik ialah . Pertambahan penduduk. roda untuk mengangkut hasil pertanian. 1. apabila calon dapat mengaitkan kepentingan Revolusi Pertanian dengan pembentukan tamadun awal manusia. 3 Mewujudkan pengkhususan kerja Pengkhususan kerja telah mula dibuat akibat pengeluaran pertanian bertambah. Ketentuan hasil pertanian adalah dikaitkan dengan agama dan kepercayaan. Mereka menjadikan kawasan rata dan subur di lembah-lembah yang kemudiannya akan menjadi petempatan kekal masyarakat dan mereka telah mula bercucuk tanam di kawasan tersebut. Revolusi Pertanian menjadikan kehidupan mereka lebih kompleks dan memberi asas yang kukuh kepada perkembangan tamadun awal manusia. Institusi perkahwinan monogamy dan poligami membawa kepada institusi kekeluargaan. Penghasilan teknologi Revolusi Pertanian telah membawa kepada penciptaan dan penggunaan peralatan dan teknologi pertanian yang lebih maju. Revolusi Pertanian telah membawa kepada pertambahan penduduk. Taraf kesihatan yan baik. 6. Golongan agama pula wujud apabila wujud kepercayaan bahawa hasil pertanian dan kebajikan masyarakat turut bergantung kepada kuasa semula jadi. . Akhirnya akan membawa kepada pembinaan perkampungan seperti di Catal Huyuk. Bermula dengan golongan wanita akan bekerja dalam bidang pertanian dan lelaki terlibat dalam aktiviti perburuan . 4. kemarau yang memusnahkan pertanian melahirkan upacara-upacara ritual yang melibatkan pemujaan dan pengorbanan. Penggunaan alat-alat yang khusus untuk pertanian yang lebih baik pemilihan jenis tanaman dan ternakan yang sesuai. Zaman Neolitik menjadi asas ketamadunan kerana manusia tidak bergantung sepenuhnya kepada persekitaran tetapi juga berjaya menguasai persekitaran fizikal untuk memenuhi keperluan ekonomi mereka. Revolusi Pertanian juga penting dalam menyumbang kepada perkembangan aspek kepercayaan dan keagamaan dalam tamadun awal manusia. 2. Maksud tamadun 3.

juga digunakan untuk mencatat hasil pertanian dan kegiatan perdagangan. sangat jelas bahawa Revolusi Pertanian telah berlaku pada Zaman Neolitik telah membawa kepada perkembangan tamadun-tamadun awal manusiadi Sumeria. Kewujudan Organisasi Sosial. China dan Indus. . 8. Revolusi Pertanian membawa kepada kewujudan organisasi sosial dalam sesebuah masyarakat. Mesir. Sistem Tulisan Revolusi Pertanian membawa kepada penciptaan sistem tulisan heroglif. cuneiform dan Ideograf yang pada awalnya digunakan untuk golongan paderi untuk urusan keagamaan.7. Penutup ( 1 markah) Sesungguhnya.golongan agama yang menghubungkan mereka dengan tuhan-tuhan mereka dan golongan petani yang membekalkan makanan dan sebagainya. C. perlukan pahlawan-pahlawan untuk menjaga keselamatan mereka. Pertambahan penduduk di satu-satu kawasan memerlukan ketua untuk memimpin mereka.

nafsu dan hati/jiwa. keturunan. kuat. Semua manusia dari keturunan Adam dan Adam dijadikan dari tanah. juga dikira sama tarafnya tanpa mengira warna kulit. Mereka melihat manusia dari sudut jasadiah semata mata. Status mereka dalam masyarakat bergantung kepada keturunan dan kabilah. 6. Sehubungan dengan ini. 5.t. Pengertian Islam B Isi ( 20 markah ) Konsep manusia menurut Islam. Pengertian Jahiliah 2. dan makan riba dianggap sebagai satu jalan mencari rezeki yang baik dan mudah. Manusia terdiri daripada 5 komponen iaitu : jasad. Manusia adalah sejenis haiwan mamalia yang boleh berfikir dan berkata-kata. Agama Islam juga menyarankan kepada manusia agar membangunkan unsur-unsur rohani dan jasmani demi mencapai keseimbangan dalam diri manusia. 7. oleh itu. 9. manusia diciptakan oleh Allah s. Di samping itu. Manusia sebagai pemegang amanah. agar menjadi seorang hamba yang soleh.w. ( 5 x 2 markah = 10 markah ) 1. Manusia tidak bersifat abadi dan akan terhapus setelah berlakunya kematian dan tidak mempercayai adanya Hari Akhirat dan Hari Pembalasan. manusia dipanggil sebagai homospiens. ii. Mempercayai adanya tuhan tetapi tidak beriman kepada satu tuhan. 4. 3. 2. Keseimbangan di antara fizikal dan spiritual ini penting demi mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. 2. akal. Pengertian manusia dari segi bahasa mengikut perspektif islam. Allah s. Dengan sebab itulah kehidupan manusia pada zaman berkenaan penuh dengan kemaksiatan. Menghargai dan mendewakan kuasa alam sekeliling. roh. Islam melarang perhambaan di kalangan manusia. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang bertaqwa 8.t. Manusia dijadikan dalam keadaan fitrah. Pengertian manusia .t. dan lain-lain. minum arak. dan berpengaruh maka seseorang anggota kabilah itu dipandang mulia. untuk mengabdikan diri kepada Allah s. Pengertian dari segi istilah. Kedudukan manusia di sisi Allah s. Skema Pemarkahan A Pengenalan ( 3 markah ) 1.t. Mereka tidak tahu asal-usul kejadian manusia.w. 10.Sekiranya kabilah itu kaya. Akal membezakan manusia dengan makhluk makhluk lain.dalam bahasa Latin. 4. ( 10 markah 5 x 2markah) 1. Konsep manusia menurut Jahiliah. Mengikut Islam.t. Bagi membolehkan manusia yang begitu sempurna penciptaannya agar hidup aman bahagia serta selamat sejahtera. telah menjadikan segala sesuatu yang dapat menyempurnakan keperluan manusia. 7.JELASKAN KONSEP MANUSIA MENGIKUT PANDANGAN ISLAM DAN ARAB JAHILIYAH. Manusia dicipta sebaik-baik kejadian. manusia diciptakan oleh Allah s. 3. C Kesimpulan ( 2 markah ) Apa sahaja yang berkaitan . 5. Pengertian manusia dari segi bahasa.w. untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. i. 6. 12.w. Di samping itu. 11.w. mereka melakukannya. 3. pangkat. manusia menurut pandangan Jahiliah lagi menjadikan hawa nafsu sebagai panduan bagi kehidupan mereka di dunia ini. berjudi.

Mereka berasal dari Bani Tamin yang sememangnya mempunyai hubungan dengan Parsi. Al-Quran tidak memberi batas tertentu bagi zaman jahiliah. Berhala tersebut diperbuat daripada batu. Orang-orang Yahudi menganggap diri mereka sebagai bangsa pilihan dan mereka menganggap al-Uzar sebagai anak tuhan.s. iaitu sebelum turunnya al-Quran.. Menurut Philip K. pedagang-pedagang atau paksaan oleh tentera Rom atau Habsyah atas tanah jajahan mereka. iaitu kawasan pedalaman Timur Hijaz. Kamus Bahasa Arab menyebutkan zaman jahiliah sebagai zaman sebelum Islam. Antara berhala yang terkenal termasuklah al-Latta. Mereka berhijrah ke Semenanjung Tanah Arab sejak abad pertama Masihi. jahiliah bermaksud bodoh atau jahil dari segi agama kerana pada ketika itu. Ia dibawa ke Semenanjung Tanah Arab oleh golongan pendakwah. Di antara penganut agama ini yang terkenal ialah Zararah dan anaknya Hajib. Masyarakat Arab Jahiliah mempunyai agama dan kepercayaan mereka sendiri. Kepercayaan mereka bercampur-aduk antara percaya kepada Allah dan percaya berhala. Menurut Doktor Mahyuddin. iaitu selepas kejatuhan Kerajaan Sabak. Padak dan Yathrib. Malah terdapat pusat latihan paderi Nasrani di Wadi alQura. al-Manat dan al-Hubal. Agama ini tersebar luas terutamanya di kawasan-kawasan Oasis di Barat Laut Semenanjung Tanah Arab. Hitti dalam bukunya "History of the Arab's". 3) Agama Nasrani Agama Nasrani adalah agama yang berdasarkan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a. berpandukan kitab Injil pada tahun 1 Masihi. Penganut agama ini menjadikan api sebagai objek ketuhanan mereka. Tiap-tiap kabilah mempunyai patung berhala masing-masing. Isi Jawapan ( 5 x 4 markah =20 markah) ( Jawapan boleh dimurnikan lagi ) Bentuk-bentuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Orang-orang Yahudi berasal dari Palestin.s. 3) Agama Yahudi Agama ini adalah berdasarkan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa a. al-Uzza. 1) Agama Berhala Agama berhala merupakan agama yang mempunyai pengikut terbesar di Semenanjung Tanah Arab. iaitu Tai'ma Khaiba. Mereka ini dikenali sebagai golongan musyirikin. Ia dibawa masuk selepas Parsi berjaya mengalahkan Habsyah di Yaman pada akhir abad ke-6 Masihi. Zarwaniyah dan Zaradushtiyah. Jahiliah berasal dari perkataan "jahil" yang bermaksud bodoh. berpandukan kepada kitab Taurat .w. tidak ada nabi dan tidak ada kitab suci yang boleh dijadikan sebagai petunjuk. Di antara tokoh terkenal yang menganut agama ini termasuklah Warraqah Bin Naufal dan Uthman Bin Huwairith.HURAIKAN TENTANG BENTUK-BENTUK AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT ARAB SEBELUM KEDATANGAN ISLAM Pendahuluan Zaman sebelum kedatangan Islam dipanggil zaman Jahiliah. Mereka tidak boleh dianggap jahil atau bodoh dari segi ilmu pengetahuan kerana mereka telah mempunyai tamadun yang tinggi. Mereka telah menjadi kaya-raya dan berjaya menarik perhatian orangorang Arab untuk menganut agama Yahudi. . Agama ini dapat sambutan dari penduduk Mekah dan Yathrib. iaitu orang yang menyekutu Allah. 2) Agama Majusi Agama ini tidak diamalkan secara meluas oleh orang-orang Arab Jahiliah. Pusat agama Kristian yang utama di Semenanjung Tanah Arab ialah Najran. zaman jahiliah ialah kira-kira 300 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad s. Agama ini mempunyai 2 mazhab iaitu Mazhab Nestorian yang berkembang di kawasan Hirah dan Mazhab Jacobite yang dianuti oleh penduduk Ghassan dan kabilah-kabilah lain di sempadan Syria / Syam. Di antara tokoh terkenal yang menganut agama ini ialah Yusof Zu Nuwas. Sebahagian penduduk Tanah Arab tidak menganggap berhala Tuhan tetapi hanya sebagai perantaraan. Bandar Najran terus menjadi bandar Nasrani hingga ke zaman Khalifah Umar. kayu dan kadang-kala dari buah tamar (kurma).a. Agama ini terbahagi kepada 3 mazhab iaitu Kayumarthiyah.

4) Agama Hanif Agama ini adalah berdasarkan kepada ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. . Semua agama itu bertentangan dengan agama Islam kecuali agama Hanif yang ada sedikit persamaan. mereka akan melihat keadaan sekeliling bagi menjangka nasib. gua dan sebagainya. Oleh itu. Walau bagaimanapun. Antara kepercayaan yang diamalkan ialah menilik nasib. agama ini telah diselewengkan oleh golongan-golongan tertentu seperti juga agama Yahudi dan Nasrani. Ia berpunca dari sifat kagum manusia terhadap sesuatu objek yang ditemuinya. Mereka percaya wujudnya satu kuasa yang boleh menolong atau memberi mudarat kepada mereka. juga kedua-dua ibu bapa nabi sendiri. matahari. misalnya mereka menyembelih binatang korban dan darahnya dipercikkan di sekeliling kaabah. 5) Kepercayaan Animisme Kepercayaan ini wujud bersama dengan kewujudan manusia. Kesimpulan Terdapat banyak agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat arab sebelum Islam. Penganut agama ini mempercayai konsep keesaan Allah ataupun monoteisme. batu. Umaiyah Bin Abi Salt. mereka menyembah apa sahaja yang dianggap ganjil termasuklah bulan. pokok. 6) Kepercayaan Adat Kepercayaan adat dianggap sebagai unsur-unsur karut dan tahyul. Apabila memulakan sesuatu kerja baru. Di antara mereka yang menganut agama ini termasuklah Zaid b'Amr. Biasanya. Jika burung terbang ke kiri bermaksud tidak selamat dan sebaliknya. mereka akan melihat arah burung terbang.

Perbalahan ini berpunca dari perebutan kuasa di Madinah. Tekanan Musyirikin Mekah Tekanan / Ancaman dari musyirikin Mekah telah mendorong Nabi dan orang Islam berhijrah ke Mekah. Kegagalan Dakwah di Taif Kegagalan dakwah di Taif menyebabkan Nabi cuba mengalihkan perhatian ke tempat lain.NYATAKAN FAKTOR-FAKTOR DAN KESAN-KESAN PENGHIJRAHAN NABI MUHAMMAD SAW DARI MAKKAH KE MADINAH Pendahuluan (3 markah) a) Konsep Hijrah 1. bilangannya telah meningkat kepada 73 orang. Orang Islam telah merangka strategi yang cukup teliti untuk berhijrah bagi memastikan kejayaannya dari segi agama. Malah. Orangorang musyirikin mula menunjukkan penentangan mereka apabila Nabi menyebarkan Islam secara terbuka. Nabi sendiri telah diancam untuk dibunuh. Kedatangan penduduk Madinah ke Mekah dan kesungguhan mereka untuk menerima dan menyebarkan Islam memberi satu gambaran yang baik kepada Nabi. Di Mekah selama 13 tahun.Persediaan Penduduk Madinah Menerima Nabi Persediaan penduduk Madinah menerima Nabi telah mendorong Nabi berhijrah ke sana. Orang pertama yang berhijrah ke Madinah ialah Abu Salamah bin Abd al-Asad pada 1 Muharam tahun pertama Hijrah ( 16 Julai 622 M ). 6. Rombongan pertama yang berhijrah ke Madinah ialah seramai 70 orang dan mereka berhijrah dalam kumpulan-kumpulan kecil agar tidak diketahui oleh kaum Musyrikin Makkah . iaitu perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah bermula pada 1 Muharram dan tarikh ini merupakan bermulanya tahun hijrah dalam kalendar Islam. Penduduk Taif ternyata tidak mahu menerima Islam memandangkan mereka mempunyai hubungan yang rapat dengan orang Quraisy di Mekah. 2. Nabi telah dapat menjangka sambutan penduduk Madinah adalah lebih baik. khususnya antara Aus dan Khazraj. 3. moral dan sosioekonomi. hanya 12 orang yang terlibat manakala dalam Bai'at Aqabah kedua. juga antara orang Arab dan Arab. Kematian Abu Talib dan Khadijah Kematian Abu Talib dan Khadijah telah menyebabkan Nabi kehilangan tempat untuk berlindung. sosioekonomi dan politik. Madinah dipilih sebagai tempat hijrah kerana kesesuaiannya dari segi agama. Isi Jawapan ( 20 markah ) Faktor-faktor penghijrahan ( 5x 2 markah = 10 markah) 1. bilangan yang menerima Islam agak kecil berbanding dengan tempoh 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah. Bai'atul Aqabah Termeterainya Bai'at Aqabah mempercepatkan lagi proses Hijrah. Orang Madinah bukan sahaja mahu menerima Islam tetapi sanggup memberi perlindungan kepada Nabi dan orang Islam. iaitu Madinah. tetapi beliau tetap melindungi Nabi dari ancaman. Dalam Bai'at Aqabah pertama. Abu Talib pula walaupun tidak menerima Islam. Melalui bai'at ini. diseksa dan dipulau. Penduduk Madinah sangat berharap Nabi dapat membantu mereka menyelesaikan perbalahan antara orang Arab dan Yahudi. Mereka bimbang kedudukan mereka dari segi politik. ekonomi dan sosial akan terjejas. 5. Hijrah ertinya perpindahan . moral. Mencari Tempat Baru untuk Berdakwah Nabi berhasrat untuk mendapatkan sebuah tempat baru untuk berdakwah memandangkan sambutan dari penduduk Mekah kurang menggalakkan. Ia sedikit sebanyak meninggalkan kesan ke atas Nabi. Khadijah adalah seorang isteri yang sangat setia dan sanggup mengorbankan segala-galanya untuk Nabi dan orang Islam. 4. 2. . 3. Nabi agak kecewa dengan sikap penduduk Mekah. Nabi dan orang-orang Islam telah dihina.

ketua negara. Golongan Muhajirin ialah umat Islam Mekah yang mengikut Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Ayat tersebut mengingatkan Nabi tentang pakatan yang dilakukan oleh orang musyirikin Mekah terhadap Nabi. Ia juga berpotensi menyaingi kedudukan Mekah sebagai pusat perdagangan. 3. Wahyu tersebut ialah ayat 30.Umat Islam semakin bertambah dan terdiri dari dua golongan iaitu golongan Ansar dan Muhajirin. Madinah dipilih adalah kerana kesesuaiannya untuk dijadikan pusat penyebaran agama Islam. Farsi. Penyebaran Islam Semakin Meluas Ajaran Islam dapat disebarkan dengan lebih meluas dan pesat.( 5 x 2markah = 10 markah) 1. Wahyu ini menggesa Nabi supaya segera berhijrah ke Madinah. Peranan itu tidak dapat dimainkan semasa baginda di Mekah. penduduk Madinah mempunyai sifat-sifat semulajadi yang lebih lembut berbanding penduduk Mekah. 8. Pengetahuan ini memudahkan mereka memahami dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi. Pertambahan Umat Islam Hijrah umat Islam adalah atas arahan Allah dan merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan agama. Najashy (Maharaja Habsyah) dan Kisra Farsi. Lagipun. panglima perang. Nabi Muhammad telah menghantar utusan kepada pemerintah Rom. Mesir.Penduduk Madinah Hampir dengan Agama Samawi Penduduk Madinah kebanyakannya sudah mengetahui serba sedikit tentang agama Samawi. Majoritinya ialah kaum Aus dan Khazraj. Tujuan utama hijrah adalah untuk menuntut keredaan Allah. Bani Bakar dan sebagainya yang menyeru mereka kepada agama Allah. terutamanya melalui cerita-cerita yang dibawa oleh orang Yahudi. Ajaran-ajaran Islam diamalkan dengan bebas tanpa kekhuatiran dimana-mana sahaja bahagian kota Mekah. Perubahan Pusat Gerakan Islam Perkembangan politik Pusat gerakan Islam berpindah ke Madinah dimana kegiatan Islam dapat dijalankan dengan lebih aman dan bebas dari ancaman kaum Quraisy. baginda turut menjadi hakim.Nabi Muhammad (SAW ) mendapat teman yang setia. jujur dan ikhlas dalam mengharungi perjuangan iaitu Ali dan Abu Bakar. Penyebarannya begitu meluas sehingga melepasi sempadan politik Mekah dan Madinah. Kedudukan Madinah yang Strategik Kedudukan Madinah di tengah-tengah jalan perdagangan antara Syam dan Yaman sangat sesuai untuk dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam. Keredaan dan restu daripada Allah perlu sentiasa dipohon terutama di waktu-waktu kesusahan. Muhajirin bermakna "penghijrah". Malah baginda menjadi pemimpin utama Madinah yang dihormati dan disegani. Perubahan Kedudukan Nabi Baginda tidak lagi diancam secara fizikal atau dihina oleh kaum Quraisy. Peristiwa hijrah ke Madinah juga terdapat banyak unsur-unsur mukjizat yang berkaitan dengan aspek keagamaan secara langsung dan dapat mempertingkatkan iman dan keyakinan orang Islam. Di antara yang menerima utusan tersebut ialah Heraclius (Maharaja Byzantine). Muqaucis (pemimpin golongan Qibbi di Mesir).7. 5. Wahyu Hijrah berlaku apabila Nabi menerima wahyu dari Allah yang mengizinkan orang Islam berhijrah. 9. Madinah bukan sahaja dapat dijadikan sebagai sebuah negara yang kukuh dari segi politik tetapi juga ekonomi. guru agama. pemimpin umat dan sebagainya. Penyebaran Islam mula dapat dijalankan secara bebas dan terbuka tanpa ancaman kaum Quraisy. Golongan Ansar ialah orang Madinah yang menganut agama Islam. Bidang politik mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan ketenteraan di mana kegiatan ketenteraan Islam berkembang dengan pesat dan berjaya menundukkan dua buah empayar besar iaitu Parsi dan Rom. Habsyah. . Dengan ini. Semasa di Madinah. 4. Ghassan. Surah al-Anfal. Umum Dapat mempergiatkan penyebaran agama Islam Hijrah merupakan suatu proses jangka panjang dalam perjuangan umat Islam dan dilakukan secara terancang dan teratur dari segi kerohanian dan kebendaan . Kesan-kesan penghijrahan. 2.

Setiap bulan mempunyai 29-30 hari. Penubuhan Negara Islam Kota Madinah menjadi negera Islam yang pertama di dunia apabila Nabi berjaya membentuk Piagam Madinah. Orang-orang Muhajirin telah diberi bantuan oleh orang Ansar. 12. Penghijrahan telah menghapuskan nilai-nilai masyarakat Jahiliyah dan digantikan dengan nilai-nilai murni berpandukan akidah dan akhlak. kekeluargaan. Baginda didorong dan didesak oleh keperluan untuk mencari sesuatu yang lebih baik dan lebih menguntungkan demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat Islam. mereka saling bermusuhan. Pertumbuhan Ekonomi Kedudukan ekonomi orang Islam sewaktu di Madinah semakin kukuh. Sebelum itu. Sosial ( pembentukan ummah ) Semasa di Makkah. Menamatkan Permusuhan Tradisi Golongan Ansar Konflik diantara suku Aus dan Khazraj ditamatkan dengan mempersaudarakan mereka dengan ikatan semangat Ukhuwwah Islamiyah. Dengan kedatangan Nabi. Perubahan Kehidupan Masyarakat Madinah Sebelum Nabi Muhammad berhijrah. 11. 7. Peperangan yang terakhir ialah Perang Bu'ath pada 618 M di antara suku Aus dan Khazraj yang mengorbankan banyak nyawa dan harta benda. . Perubahan Dasar Politik Umat Islam mula menjalankan dasar politik bercorak offensive iaitu menentang apa sahaja penentangan Quraisy secara kekerasannya. 8. Permulaan Kalendar Hijrah Tarikh penghijrahan Nabi Muhammad dijadikan sebagai titik terawal bagi pengiraan sistem kalendar Islam iaitu Tahun Hijrah. Hal ini dilakukan oleh Khalifah Umar al-Khattab pada 634 M. masyarakat Jahiliah mengamalkan cara hidup berkabilah sementara para peniaga pula bersifat individualistik. setiap orang diberi kebebasan tanpa mengira kaum. penduduk Madinah hidup dalam suasana Jahiliah tanpa sistem undangundang yang teratur. sistem perundangan yang teratur diperkenalkan. Semua penduduk Madinah hidup bebas dari penindasan. Sebelum itu. Dalam sistem sosial Islam. 6. Manusia yang lemah sering ditindas. Selain itu. Piagam ini dianggap sebagai perlembagaan bertulis yang pertama di dunia kerana ia mempunyai negara yang ditentukan kawasannya. Ia menukarkan imej kota Madinah yang hampir dikuasai oleh kaum Yahudi kepada sebuah kota Islam. Kesimpulan ( 2 markah ) Sejarah penghijrahan Nabi Muhammad ( SAW ) merupakan perjuangan Baginda untuk menegakkan ajaran agama Islam. sistem ekonomi Islam yang bertepatan dengan syariat Islam telah diperkenalkan dan ekonomi masyarakat Islam bertambah kukuh dan negara Islam menjadi lebih makmur dan stabil. mempunyai ummah yang tertentu dan menyentuh hak-hak seluruh masyarakat. Peraturan ini meliputi hampir keseluruhan aspek kehidupan masyarakat seperti bidang ekonomi. 10. Dalam setahun mengandungi 12 bulan atau 354 hari.Pertumbuhan masyarakat Islam ini mewujudkan sebuah ummah Islamiyah. Umat Islam harus mengambil iktibar daripada penghijrahan Rasullulah ( SAW ) untuk meneruskan perjuangan hidup demi kebaikan umat Islam. Setelah hijrah. Peperangan sering tercetus sesama mereka. Keadilan terletak pada kekuatan. Perubahan dasar ini dilakukan setelah turunnya Suruh al-Hajj. pemerintahan dan sebagainya. 9. Madinah merupakan kawasan yang sesuai untuk pertanian dan kedudukannya yang strategik untuk perdagangan. Umat Islam menjadi semakin kukuh dan mampu mempertahankan diri mereka. Takwim ini mengikut peredaran bulan. agama dan keturunan di mana hidup berkabilah telah digantikan dengan sistem sosial dalam bentuk Ummah. mereka hanya bertahan dan bersabar.

Penghijrahan ini juga telah membuka satu lembaran baru dalam episod penyebaran dan perkembangan agama Islam.Terlalu banyak kebaikan yang dinikmati oleh umat Islam dan umat manusia rentetan dari penghijrahan tersebut .