6

8
Nieuwe gebedsruimte in
Amersfoort geopend
Eerste operationele missie
DC-10
2
Erepenning voor levens-
redder drama Alphen
Rijsimulator uitgebrand
brn naac Op de legerplaats Oirschot is vorige week donderdag een mobiele rijsimulator uitgebrand. De brandweer van Vliegbasis
Eindhoven was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de simulator van het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden geheel
verloren ging. Er vielen geen gewonden.
Op het moment van de brand vond in de
simulator geen les plaats. Vanwege de
rookontwikkeling moesten vier
gebouwen op de kazerne worden
ontruimd, waaronder een lesgebouw
van de rijschool. Door de rook werden
omwonenden van de Generaal-majoor
de Ruyter van Steveninckkazerne
geadviseerd ramen en deuren gesloten
te houden. De oorzaak van de brand is
nog niet bekend.
Defensie staat klaar voor Tocht der Tochten
brn naac Komt er een Elfstedentocht, dan staat Defensie klaar om ondersteuning te bieden.
Land-, luchtmacht, marine en marechaussee zullen op verzoek van de plaatselijke autoriteiten waar
nodig helpen. Dat deden ze vijnien jaar geleden bij de laatste Elfstedentocht ook.
Defensie levert eventueel logistiek en
mankracht, bijvoorbeeld om delen van
het traject af te zeen en schaatsers en
toeschouwers te begeleiden. Ook het
maken van verbindingen en het
verlenen van medische zorg hoort erbij.
Desgevraagd wordt de vliegbasis
Leeuwarden opengesteld voor militaire
helisteun.
De vliegbasis was in 1997 ook het
epicentrum van de Defensie-inzet, met
helikopters op de lijn voor ‘Skate’ and
Rescuetaken. Er stond binnen de kortste
tijden zo’n 250 man paraat. Dat mocht
een klein wonder heten. De tocht had
immers plaats in de Kerstvakantie en in
die jaren werden de militairen thuis
gebeld om te komen opdraven. Ze
kwamen veelal uit verdwenen eenheden
als 106 en 108 Verbindingsbataljon als
hofleverancier. “Een prachtig evene-
ment”, blikt de toen jonge plaatsvervan-
gend commandant van 132 Rayon
Verbindingscompagnie eerste luitenant
Bert Sierbering terug.
Hij verwacht vijien jaar na dato als
majoor niet opnieuw naar Friesland te
gaan. “Dat is iets voor de bataljons-
commandant en -adjudant. Maar ik ga
het zeker volgen op de televisie.”
|
archienoto crrrusìrkanut
Oefening Rino Dragonder:
overval verijdeld 5
Afghaanse
agenten in de
dop
xunbuz Dertig Afghaanse
cursisten zijn onlangs geslaagd
voor de politiebasisopleiding.
Zij ontvingen hun diploma op
het German Police Training
Centre in Kunduz.
In acht weken werden de cursisten
vertrouwd gemaakt met onder meer
optreden tijdens een surveillance, het
verlenen van eerste hulp, kennis van
wetgeving en mensenrechten.
Twee cursisten werden in het zonnetje
gezet voor hun optreden als groeps-
commandant en vanwege uitmuntende
prestaties. Eén van hen werd zelfs
voorgedragen voor de junior onder-
officiers cursus. “Alle cursisten hebben
laten zien dat ze samen het verschil
kunnen maken," aldus opperwacht-
meester Peter van de Graaf.
"Ze zijn enorm gemotiveerd om te leren
en zaten met plezier in de klas. Daardoor
word je als instructeur enorm gemoti-
veerd om je kennis te delen. En gezien
de resultaten is dat ook gelukt."
brrrnsirxaant
nuiirr r
s rrurutri zc+z
z orrrusirkntuf un s – s rrenutni zc1z

CDC-gebouw op Kromhout
in gebruik genomen
utarcnt In de vorm van een Defensiepas nam waarnemend
commandant CDC schout-bij-nacht Erik Kopp afgelopen dinsdag
symbolisch de sleutel van gebouw K2 op de Utrechtse Krom-
houtkazerne in ontvangst.
Bij een temperatuur van min twaalf
graden Celsius verzamelden de nieuwe
bewoners zich voor de hoofdingang van
het pand. Uit handen van exploitatie-
manager Komfort René de Vos nam
Kopp vervolgens de pas in ontvangst en
knipte het lintje door.
Onder het genot van koffie en een
gebakje sprak de militair zijn CDC-
medewerkers binnen nog even toe.
Onder meer vond de waarnemend
commandant dat de verhuizing van de
Haagse Binckhorsthof soepel was
verlopen. Ook riep hij iedereen op
zuinig om te gaan met de nieuwe
werklocatie. Met de ingebruikname van
de Kromhoutkazerne wordt steeds meer
gebruik gemaakt van het concept Het
Nieuwe Werken. De waarnemend
commandant nodigde iedereen uit
hieraan mee te doen.
Erepenning voor levens-
redder drama Alphen
citzr-aiirn Sergeant-majoor Peter Huisman heen op 3
februari de Erepenning Koninklijke Luchtmacht ontvangen. Hij
kreeg de onderscheiding voor de professionele wijze waarop hij
handelde tijdens de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof
in Alphen aan den Rijn vorig jaar april. Daarbij vielen zeven doden
en raakten zestien mensen gewond.
Huisman kwam aan bij het winkel-
centrum op het moment dat het drama
zich afspeelde. De sergeant-majoor
bleef rustig en sommeerde winkel-
publiek op afstand te blijven.
Vervolgens verleende hij eerste hulp aan
een slachtoffer dat door kogels was
getroffen. Hij bleef bij de man en
zorgde ervoor dat hij niet in shock
raakte. De gewonde overleefde het
drama. De teamchef van de politie
Alphen toonde zich vol lof over
Huismans professionele hulp.
Sergeant-majoor Huisman is werkzaam
bij 930 Squadron op vliegbasis Gilze-
Rijen.
|
foto: noo raìc voastrusoscn
Marine vindt vermiste Michael van Dijk
brn naac Duikers van de Koninklijke Marine hebben afgelopen zondagochtend in de
Luuelgeestervaart het lichaam van de tienjarige Michael van Dijk geborgen. Hiermee kwam
een einde aan de grootschalige zoekactie naar de vermiste jongen.
Op verzoek van het Korps Landelijke
Politiediensten (KLPD) ondersteunde
de Defensie Duikgroep van de marine
enkele dagen de grootschalige zoek-
actie. Met sonarapparatuur onder-
zochten vijf marineduikers ongeveer
negenhonderd meter van de twintig
meter brede vaart. Hierin troffen zij
zondagochtend rond negen uur de
levenloze Michael aan. De militairen
hebben het lichaam geborgen en
overgedragen aan de KLPD.
Nieuwe commandant
Defensie Inlichtingen en
Veiligheidsinstituut
otbreaorx Kolonel Rob van Zanten heen op 1 februari het
commando over het Defensie Inlichtingen en Veiligheidsinstituut
(DIVI) overgenomen van ranggenoot Sybren van Klaarbergen.
“Goede inlichtingen zijn essentieel voor
een goede taakuitvoering”, benadrukte
de scheidend commandant in zijn
speech.
Het joint optreden in de SFIR-missie in
Irak, de ISAF-missie in Afghanistan en
nu de politietrainingsmissie in Kunduz
toont volgens Van Klaarbergen aan dat
“iedere schakel van het inlichtingen-
netwerk zijn eigen unieke meerwaarde
hee.”
Volgens de kolonel gaat het goed met de
DIVI. Praktijklessen zijn inmiddels
‘neergeslagen’ in allerlei nieuwe
cursussen, documenten en de doctrine.
En tijdens oefeningen werken functio-
narissen van het JISTARC, de G2 van Ge/
NL Corps en het DIVI steeds nauwer
samen. “Dit stelt commandanten in
staat tijdig de juiste afwegingen te
maken in de complexe 3D-omgeving.”
Hoge onderscheiding voor Frans-
Nederlandse marinesamenwerking
brn nrtbra In naam van het Nederlandse marinepersoneel ontving vice-admiraal Mauhieu
Borsboom vorige week een hoge Franse onderscheiding. De Commandant Zeestrijdkrachten kreeg
het eremetaal uit waardering voor de samenwerking tussen de Franse en Nederlandse marine.
Chef-staf van de Franse marine admiraal
Bernard Rogel bezocht verschillende
Nederlandse eenheden met het oog op
de versteviging van het samenwerkings-
verband tussen de Nederlandse en
Franse marine. Borsboom is gelauwerd
als commandeur in de ordre national du
mérite. Deze hoge onderscheiding kreeg
hij dus in naam van het Nederlandse
marinepersoneel voor de samenwerking
op het gebied van anti-piraterij en
mijnenbestrijding en ook vanwege de
inzet in Afghanistan. Tevens memo-
reerde Rogel de inzet van Hr.Ms.
Amsterdam, die vorig jaar het Franse
commandoschip Tonnerre ondersteun-
de nabij Ivoorkust.
Wissel IMG
nitvrasum Kolonel-vliegerarts
Martin Polak is aangetreden als
nieuwe Inspecteur Militaire Gezond-
heidszorg (IMG). De IMG is gehuis-
vest op het terrein van de IGK in
Hilversum en houdt toezicht op de
kwaliteit van de militair genees-
kundige verzorging.
Hij bezoekt en inspecteert daartoe regel-
matig gezondheidszorginstellingen van
Defensie in binnen- en buitenland. Ook
verscha hij advies over de geldende
wet- en regelgeving in individuele
gevallen. De IMG is bereikbaar op
035-5776699 en via de mail op img@
mindef.nl. Het post- en bezoekadres is
Utrechtseweg 219, 1213 TR Hilversum
(MPC 51 R). Meer informatie staat op de
internetsite www.img.mindef.nl of via
de gezondheidszorgpagina op intranet.
orrrusirkntuf un s – s rrenutni zc1z s

Satellietcommunicatie onder dak
mazaa-r-snaair De ervaring heen geleerd dat materiaal in Afghanistan veel sneller slijt door
de inwerking van de elementen. Zand, regen, sneeuw, hiue en kou zijn vooral van grote invloed op
de gevoelige apparatuur die de verbindingsdienst in gebruik heen.
Vandaar dat de hulp van de genie werd
ingeroepen om shelters te bouwen voor
de verbindelaars op Mazar-e-Sharif. De
elektronische apparatuur is vooral
ontworpen voor mobiel, tijdelijk
gebruik. Tijdens de missie in Afghani-
stan worden de systemen echter veel
langer ingezet onder extreme omstan-
digheden. Dit gaat ten koste van de
levensduur en de beschikbaarheid. Een
shelter en satellietsystemen lijkt een
ongebruikelijke combinatie. De
beplating van de onderkomens laten
echter straling door.
Bovendien hebben ze verstelbare
constructies, zodat de satellietverbin-
ding er zo min mogelijk onder lijdt. De
beschermende overkappingen worden
niet alleen in Mazar-e-Sharif geplaatst,
maar ook in Kunduz.
ìuznHrtìuc
Niet alleen op de grond, maar ook in de
lucht wordt aan het welzijn van de
Afghanen gedacht. In navolging vanAir
Task Force (ATF) 18 blij ook ATF 19,
gedurende de uitzendperiode in
Mazar-e-Sharif, het goede doel School-
support4Afghanistan steunen. Hiermee
wordt de bijdrage voor de verdere
scholing en opbouw van Afghanistan
gecontinueerd. Door aankoop van
leermiddelen en het verbeteren van de
leeromstandigheden probeert deze
vrijwilligersorganisatie het lager,
middelbaar en hoger onderwijs in
Afghanistan te verbeteren.

Om ook de (plaatselijke) economie te
stimuleren, wordt het beschikbare geld
zoveel mogelijk besteed aan de eigen
regio. Er zijn diverse manieren bedacht
om de centjes in te zamelen. Zo maken
de dames van de ziekenboeg armband-
jes tegen betaling (ook voor het thuis-
front) en er zijn kleingeldbussen.

Daarnaast worden er door de activitei-
tencommissie initiatieven georgani-
seerd, waarbij een deel van het
inschrijfgeld naar het goede doel gaat.
Vele acties zullen de komende maanden
nog volgen.
Meer informatie staat op de website van
Schoolsupport4Afghanistan.
Komende Falcon Recce test luchtmobiele verkenners
Ongezien in de ‘achtertuin’ van de burger
scnaaaseracrn Met oefening Falcon Recce gaat 11 Lucht-
mobiele Brigade dit jaar vol gas van start. Voortbordurend op het
scenario van grote broer Falcon Autumn (2011) ligt dit keer de
nadruk op het oefenen van de verkenningseenheden van de
brigade en het voorbereiden van een Tactical Airlanding
Operation, het tactisch invliegen van troepen met transportvlieg-
tuigen. De verkenners trekken van 13 tot 17 februari door delen
van de provincie Gelderland om een knooppunt voor vrouwen-
en wapenhandel te ontmantelen.
De acties gebeuren vooral rond Teuge,
bij de recreatieplas Bussloo en in
Ellecom bij Doesburg. Tijdens de
nachtelijke uren, in het begin van de
week, worden militairen van het Brigade
Recce Detachment (BRD) in de nabijheid
van het vliegveld gedropt. Hun taak is
om de situatie rondom in kaart te
brengen en een actie van de brigade
voor te bereiden. De recreatieplas
Bussloo komt vanaf dinsdag in beeld.
Duikers van het geniepeloton gaan dan
onder water op zoek naar opslagplaat-
sen van smokkelaarbendes. Sluitstuk
van de oefening is een bevrijdingsactie
door het Korps Commando Troepen op
een boerderij. Om als brigade ervaring
op te doen met grondgebonden
verkenningseenheden is ook 43 Brigade
Verkenningseskadron van de partij.
anrroatraru
Ondanks dat wederom is gekozen voor
civiele locaties merken de burgers
weinig van de militairen, zegt hoofd
oefenleiding luitenant-kolonel Erik
Jellema. “Op wat vliegacties na
gebeuren veel verplaatsingen ’s nachts.
De kracht van een verkenner blij
immers zien zonder gezien te worden.”
Een speciale taak tijdens de oefening is
weggelegd voor de pathfinders van het
BRD. Deze specifiek opgeleide rode
bareen hebben de taak een landing zone
voor helikopters of een drop zone voor
parachutisten te verkennen en
beveiligen. Jellema: “Bij de pathfinders
begint de inlichtingenketen. Zij zijn
cruciaal voor een commandant om de
toestand in een gebied te bepalen.”
Tijdens Falcon Recce ligt daarom de
nadruk op het rapporteren en de
kwaliteit van de rapportages, gaat
Jellema verder. “Elke verkenner moet
zich afvragen met welk oogmerk hij
inlichtingen vergaart. Aan wie rappor-
teert hij en waarom? Hij leert bij deze
intell ketentraining dat zijn informatie
van belang is voor het brigade besluit-
vormingsproces. ”
orstnr
Na Falcon Autumn is Falcon Recce de
volgende opstap richting oefening
Peregrine Sword in september 2012. De
Air Manoeuvre Brigade (11 AMB), het
samenwerkingsverband tussen 11
Luchtmobiele Brigade en het Defensie
Helikopter Commando wordt dan
getoetst op de beheersing van het air
manoeuvre-optreden. Bij goed gevolg
krijgt 11 AMB de ‘Operationele Gereed-
heidstatus’. Dat deze samenwerking
meer is dan ‘even’ een helikopter in- en
uitstappen, mag duidelijk zijn. Ook
volgende week zal het optreden van
zo’n tweehonderd luchtmobiele
infanteristen en helikoptereenheden
van het begin tot het einde van de
operatie volledig met elkaar verweven
zijn. Zo worden vliegers bij het besluit-
vormingsproces betrokken en voeren
F-16’s zogenoemde Recce Lite vluchten uit
om onder meer eventuele berm-
bomdreigingen in kaart te brengen.
Lezen hoe het de verkenners van 11 Lucht-
mobiele Brigade is vergaan? Een reportage van
Falcon Recce vindt u in Defensiekant 7.
|
tekst rtut Hnatous cr aìccra
|
foto’s: nvcc
‘De oefening Falcon Recce
bouwt verder op het
scenario van Falcon
Autumn (najaar 2011). Net
als toen wordt gebruik
gemaakt van civiele
locaties’
Shelters in wording.
« orrrusirkntuf un s – s rrenutni zc1z

Marine veegt Maashaven schoon
aottrabam Improvised Explosive Devices, een autowrak en een verdwaalde dieptebom. De mannen van de Defensie Duikgroep (DDG) en de Maritieme
Explosieven Opruimingsdienst (EOD) komen tijdens verkenningen onder water rondom de SS Rouerdam van alles tegen.
“Beneden zie je geen hand voor ogen”,
zegt korporaal Ben Coolen. En daarom
hee de duiker zojuist met behulp van
een manpack Navigator sonar een deel
van de bodem rondom het monument-
schip in de Roerdamse Maashaven in
kaart gebracht.
“Maar we werken ook voor een groot
deel op de tast”, vult collega matroos
Michel van de Kuinder, aan. Onder-
waterrobots als de REMUS (Remote
Environmental Monitoring System) en de ROV
(Remote Operating Vehicle) zijn een zeer
waardevolle aanvulling op onze
capaciteit. Toch blij het speuren naar
en identificeren van geïmproviseerde en
conventionele explosieven een lastige
klus.
taorsrt
De twee duikers nemen deel aan de
oefening Joint Protector. In het troebele,
ijskoude water worden in het kader van
de Intensivering Civiel-Militaire
Samenwerking tal van scenario’s op het
gebied van havenbescherming gedraaid.
“We beoefenen hier vooral het
zogenoemde subsurface searchen naar
explosieven”, vertelt LTZ 1 Bernd
Roelink, commandant duikcompagnie.
Aan boord van het duikvaartuig Nautilus
kijkt hij op een beeldscherm hoe de
operatie verloopt. “Duikoefeningen
bevorderen de operationele gereedheid
enorm. Alleen door te oefenen, houden
we onze kennis op peil en kunnen we de
inzetgereedheid voor zowel nationaal
als expeditionair optreden borgen.” De
DDG is in staat binnen 48 uur op twee
locaties een complete havenbescher-
mingsoperatie op te zeen. Dit vergt
een aanzienlijke inspanning waarbij 64
specialisten en twee duikvaartuigen
worden ingezet.
scnrar
Joint Protector keert vier keer per jaar
terug. “We oefenen dan in verschillende
havens,” aldus Roelink. “Iedere locatie
hee zijn eigen uitdagingen. We zijn
ook in Amsterdam en IJmuiden geregeld
te vinden.” De haven van Roerdam
leent zich bij uitstek voor dit werk. De
keuze voor deze havens is niet toevallig,
maar hee ook te maken met de veel
voorkomende inzet van de haven-
beschermingscapaciteit voor zogenaam-
de pre bomb checks voor bezoekende
schepen. “Slecht zicht en de econo-
mische bedrijvigheid maken trainen
hier realistisch. Als terroristen onze
economie willen schaden, slaan ze hier
toe.” De havens vormen dus een
realistisch oefenterrein en zijn uiter-
mate geschikt om het personeel inzet-
gereed te houden.
sroat
“Het onderwater werken met Improvised
Explosive Devices is een aparte tak van
sport”, vertelt sergeant-majoor Edwin
Theis. Samen met vijf collega’s vormt hij
het team van de Maritieme EOD dat aan
de oefening deelneemt. De mannen van
deze eenheid zijn gespecialiseerd in het
opruimen van alle typen explosieven op
en in het water, inclusief onderwater-
wapens en geïmproviseerde explosie-
ven. Aangezien het werk veel raakvlak-
ken hee, wordt nauw samengewerkt
met de DDG. “Als zij wat vinden en
identificeren, ruimen wij het op”,
verklaart de sergeant-majoor.
Het oefenen van communicatie tijdens
de ‘overdracht’ van gevonden explosie-
ven is dan ook van groot belang. “Want
als het een keer echt menens is, moet
iedereen goed op elkaar ingespeeld zijn,
zodat alle informatie over een aange-
troffen explosief wordt uitgewisseld.”
|
tekst ttut woutra nrtcras
|
foto’s insrra vraotHr-nvcc
Rechtsonder Duikers observeren een ROV duikrobot voordat hij in het troebele water van het Maaswater verdwijnt. Rechtsboven Ondanks de introductie van handige hulpmiddelen blijh het zoeken naar explosieven voor een groot deel handwerk.
Linksboven Duikoefeningen bevorderen de slagvaardigheid van de duikers enorm. Linksonder De haven van Rouerdam leent zich vanwege de economische bedrijvigheid bij uitstek voor trainingen als Joint Protector.
orrrusirkntuf un s – s rrenutni zc1z s

Brede inzet bij oefening Rino Dragonder
Oirschotse verkenners verijdelen ‘overval’
wornsbarcnt Een blauwe waardetransportwagen van de nrma Brink’s in een konvooi met Fennek verkenningsvoertuigen, dat
gaat vast niet om een paar spaarcenten. Aan de verkenners van 42 Brigadeverkenningseskadron (BVE) om het waardevolle transport
heelhuids vanaf vliegbasis Woensdrecht in het dorp Alphen te krijgen. Maar de beveiligingsactie tijdens oefening Rino Dragonder
verloopt niet zonder slag of stoot.
De verkenners van 42 BVE worden tijdens
de oefening onder meer geconfronteerd
met terreurdreiging tegen vitale
objecten en hooggeplaatste personen.
Defensie is in het scenario – als
structurele partner van de overheid bij
crisisbeheersing en rampenbestrijding
– door de civiele autoriteiten om steun
gevraagd. Samenwerking met partners
van buiten de landmacht en zelfs buiten
Defensie is de rode draad door de
oefening. Brink’s, de luchtmacht, Dienst
Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
(DKDB), het Korps Commando Troepen,
de brandweer, de Koninklijke Mare-
chaussee, de politie, civiele bewakings-
diensten, al deze instanties spelen een
belangrijke rol tijdens Rino Dragonder.
Voordat het konvooi in de ochtend van
31 januari vertrekt vanaf vliegbasis
Woensdrecht hebben de militairen de te
volgen route uitvoerig verkend. Vooraf
en tijdens het konvooi rijden, weten de
verkenners zich ondersteund door twee
Apache gevechtshelikopters van het
Defensie Helikopter Commando.
“Dankzij de Apaches heb ik beelden die
mij helpen om een nog beter plan te
maken”, zegt de commandant van 42
BVE, majoor Ruud Theunissen.
cntcrasr Hraru
Om eventuele ‘terroristen’ op het
verkeerde been te zeen, werkt 42 BVE
met een ‘dummy-konvooi’, dat voor het
echte konvooi uit rijdt. Die afleidings-
tactiek pakt prima uit. In het dorpje
Schijf ruikt het nepkonvooi onraad.
Terecht, want enkele demonstranten
houden zich op in het dorp. De
commandant kiest op basis van die
informatie om het echte konvooi over
een andere route te sturen.
Als het konvooi halverwege de route de
Galderse Meren passeert, rijdt een
personenauto vlak voor de waardetran-
sportwagen de weg op en brengt het
konvooi tot stilstand. Zo’n tien
gewapende terroristen springen uit hun
geparkeerde auto’s en beschieten de
waardetransportwagen. Een poging om
een explosief onder de wagen tot
ontploffing te brengen mislukt, de
verkenners pareren de aanval. De
terroristen druipen af en het konvooi
kan door en bereikt later de dag
heelhuids de eindbestemming.
surt tra rtrkkr
De verkenningstaken staan centraal
tijdens deze certificeringsoefening van
42 BVE. Ook het element Nationale
Operaties neemt daar een prominente
plek in. Theunissen: "Eerder deze week
hebben we brandweer en politie
ondersteund bij een actie in Borssele en
hielden we de kerncentrale onder
waarneming." Scherp als ze zijn, spoen
de verkenners een groep mensen die
vaten met een giig goedje dumpen in
een sloot, op grote afstand van de
energiecentrale.
42 BVE toont gedurende Rino Dragonder
aan dat Defensie een bruikbare partner
is voor de hulpdiensten, vertelt de
majoor. “We hebben geavanceerd,
technisch hoogwaardig materiaal, goede
communicatiemiddelen die ook geschikt
zijn voor grote afstanden, goede (nacht)
zichtapparatuur en kunnen in elk
terrein, onder alle klimatologische
omstandigheden, snel ter plekke zijn.”
ououtcouuru crsìrc
‘Zien zonder gezien te worden’ is het
moo van 42 BVE. Omdat Rino Dragon-
der grotendeels plaatsvindt op openbaar
terrein, hebben de verkenners daarin
een compromis moeten sluiten, vertelt
de majoor. “Vooral in Zeeland, in de
eerste week van de oefening, kregen we
nogal wat aandacht. Die provincie is
grotendeels nog onontgonnen gebied
voor Defensie. In Brabant is men meer
gewend aan militaire activiteiten.”
Zijn brigadecommandant, brigade-
generaal Michiel van der Laan merkt op
dat het belangrijk is om buiten de
kazerne te oefenen. “Wij zijn als organi-
satie breed inzetbaar. Tijdens de
Afghanistan-jaren hebben we dat niet
voldoende duidelijk gemaakt in
Nederland, omdat we het te druk
hadden. Nu is er tijd voor achterstallig
onderhoud in eigen land.”
|
tekst ttut ioost rtorcHnkras
|
foto’s cou vnu aoov
‘Nu is er tijd voor achter-
stallig onderhoud in eigen
land’
Samenwerking met partners van binnen en buiten de krijgsmacht vormt de rode draad bij Rino Dragonder. Naast de KL deden onder meer de luchtmacht, de brandweer, marechaussee en enkele civiele bewakingsdiensten mee.
e orrrusirkntuf un s – s rrenutni zc1z

Eerste operationele missie DC-10
rinbnovrn Op vliegbasis Eindhoven keerde donderdag 2 februari even voor half zes de DC-10 van de luchtmacht terug van de eerste operationele missie.
Het vrachuoestel van 334 Squadron heen een ingrijpende verbouwing achter de rug, het Cockpit Update Program (CUP). Dat was nodig om de DC-10 en de
twee KDC-10’s te laten voldoen aan de laatste internationale (luchtvaart-)wet en -regelgeving.
Defensie schae de DC-10 in 2004 aan
om de luchransportvloot uit te
breiden. In oktober van dat jaar landde
het toestel op Eindhoven. In de tussen-
liggende tijd hee de kist, onder
toeziend oog van de Defensie Materieel
Organisatie de noodzakelijke onder-
houdsbeurten gehad en is het de laatste
twee jaar ingrijpend gemoderniseerd bij
Fokker Aircra Services. Daarbij is het
gehele cockpitinstrumentarium onder
handen genomen. “Het toestel vliegt
hetzelfde, maar de cockpit is compleet
anders”, gee commandant Vliegbasis
Eindhoven kolonel Bas Pellemans aan.
“Dat betekent onder meer dat je gewij-
zigde vliegprocedures moet volgen.”
Het vliegtuig rondde in december het
operationele test- en evaluatieprogram-
ma af. Pellemans: “Nu moeten we uren
maken. Het European Air Transport Center
hee een gillende behoee aan vlieg-
tuigen. Niet één ander land hee een
vrachtvliegtuig dat zo’n zeventigduizend
kilo vracht twaalf uur vliegen ver weg
kan zeen. Dit toestel kán dat.”
|
tekst en foto's nauo Hnacnnuc
Proefvaart met nieuwe mast
Eerste ‘tankbeurt’ patrouilleschip Holland
brn nrtbra In bijna arctische temperaturen heen Hr.Ms. Amsterdam vorige week woensdag het patrouilleschip Holland op de Noordzee van de nodige brandstof
voorzien. Onder toeziend oog van ruim honderd bemanningsleden en belangstellenden uit het bedrijfsleven is de eerste bevoorrading op zee een feit.
De naamgever van de Holland-klasse
voer afgelopen week met een grote
delegatie Defensiepersoneel en
werknemers van elektronicaspecialist
Thales de Helderse marinehaven uit.
Thales levert de sensoren, communica-
tie- en radarsystemen die in de recent
gemonteerde hightech mast zijn
geïntegreerd en voert tests uit om de
werking ervan te meten. De patrouille-
schepen varen eerst zonder mast maar
de Holland is de eerste van de vier dat
een militair silhouet hee gekregen. Nu
de mast het schip completeert, is het
gewicht met maar liefst 55 ton toegeno-
men, iets wat zeker zijn weerslag hee
op de vaareigenschappen van het schip.
scnìrttìiutirs
Vorige week is zo voor het eerst het
bevoorraden op zee beoefend. Zo’n
varende tankbeurt vergroot de actiera-
dius van het schip maar moet wel met
regelmaat worden beoefend. “Zo’n
eerste keer is altijd spannend. Wanneer
twee schepen zo dicht naast elkaar
varen, hee dat enorme invloed op het
manoeuvreren van het schip”, legt
navigatieofficier luitenant-ter-zee 2 OC
Alexander Haasnoot uit. “Zodoende
hebben we eerst twee naderingen op
grotere afstand gedaan en toen dat goed
ging, zijn we op veertig meter naast de
Amsterdam gaan varen”. Op die afstand
worden vervolgens schietlijntjes gescho-
ten waarna een meer stabiele verbin-
ding met brandstofslangen mogelijk is.
“De uiteindelijke koppeling van de
probe in de kelk (zoals bij het tanken
van een auto, red.) ging heel snel. De
winterse temperaturen die onze mensen
tijdens de bevoorrading te verduren
kregen, stonden het succes van de
bevoorrading dus niet in de weg.”
rxtan tnkru
“De betrokkenheid onder de beman-
ning is enorm groot”, zegt chef
d’équipage adjudant Rob Kellner. “Dat
moet ook wel, want met zo’n kleine
bemanning hee iedereen er extra
taken bij”. Zoals wel blijkt bij het
bevoorraden op zee. Niemand kan
worden gemist. Dus valt een aantal
collega’s van de andere patrouillevaar-
tuigen in voor vanwege opleidingen
afwezige bemanningsleden van de
Holland. Deze werkwijze is zeker niet
nadelig, vertelt de chef d’équipage. “De
bemanningen van de patrouillevaartui-
gen leiden elkaar op die manier op.
Zodoende wisselen ze kennis en
ervaring uit. Dat is heel nuig in deze
periode van proefvaarten.”
Eind deze maand is Thales gereed met
het testen van de mast. Daarna zal de
Holland haar beproevingen uitbreiden
met het gebruik van haar sensoren en
radarsystemen. In september van dit
jaar staan dan ook operationele tests
met de NH90 boordhelikopter op het
programma.
|
tekst ttz z coruin zwnnu
De DC-10 wordt zo’n twee jaar lang ingezet. In die periode voorziet de luchtmacht de twee KDC-10’s van dezelfde cockpit update. Daarna gaat de DC-10 als gevolg van bezuinigingen in de verkoop. Rechts Tijdens de eerste operationele missie was het vrachuoestel zes
dagen onderweg. De route van ruim dertigduizend kilometer voerde van Eindhoven via Johannesburg, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten terug naar de thuisbasis Eindhoven. De planning voor vluchten als deze vindt plaats bij het European Air Transport
Center, een samenwerkingsverband van België, Duitsland, Frankrijk en Nederland.
orrrusirkntuf un s – s rrenutni zc1z z

brxaatirs
heten de gratis advertenties in de Defensie-
krant. De tekst mag niet langer zijn dan veertig
woorden en kan alleen schrihelijk of per e-mail
worden ingediend. De redactie is niet verant
woordelijk voor de inhoud, noch voor de
gevolgen van de plaatsing. Graag ‘Dekaatje’
vermelden. Dekaatjes kunnen worden
ingestuurd naar defensiekrant@mindef.nl,
ovv naam, adres, woonplaats eventueel
telefoonnummer, onderdeel en registratie-
nummer. Let op: de Defensiekrant wordt iedere
week ook op internet gepubliceerd.
Woningen
tr koor Amsterdam, Wiugensteinlaan,
4-kmrappartement op 6e etage in speels
complex. Garagebox in onderbouw. Winkels,
confectiecentrum, OV op loopafstand in het
groene parkgebied aan Kon. Wilhelminapark.
Vr.pr.: € 269.500,- k.k. Inf.: hup://www.
vandesteege.nl/ tel. 020 - 610 01 51.
tr koor: Assen, de Wouden 31, eengezinswo-
ning, split-level 3 niveaus, 3 slpkmrs, carport,
diepe achtertuin op Z/W, groenvoorziening. Vr.
pr. € 150.000,- k.k. Info 06-21870603.
tr koor: Den Haag, centrum, Burg. Patijnlaan
648, schiuerend 2 kmr-appartement met tuin.
Zeer goed onderhouden en direct te betrekken.
Houten vloer. Moderne keuken. Badkmr met
ligbad. Berging en evt parkeerpl. Vr.pr.
€ 159.500,- k.k. Zie www.funda.nl. of makelaar
070-3245450.
tr koor: Dordrecht, Thorbeckeweg 237.
goed onderh. 2- (vm 3) kmrappartement met
balkon aan voor- en achterzijde. Ideaal voor
starters, makkelijk te verbouwen tot 3 kmrs.
Vr.pr. € 115.000,- k.k. Zie www.funda.nl of pam
makelaardij 078-6543131.
tr koor: Havelte, Kievitweg 42, 2/1-kapwo-
ning met garage . Afstand kazerne 2 kilometer.
Vr.pr.: € 235.000,- k.k. www.vanditshuizen.nl
of 0522-746021.


tr nuua crzocnt: Geschikte woonruimte
met minstens 3 kmrs voor 2 pers. (man/vrouw)
in Alkmaar of omg. Huren voor minimaal één
jaar vanaf 1 juni 2012 (evt mogelijkheid tot
verlenging).Contact: rdb11@hotmail.com

Recreatie
tr nuua: 2 mooie 6-pers. vakantiewoninge in
St. Maartenszee (NH) tussen Peuen en
Callantsoog. Op resp. 500/200 m loopafstand
van duinen en strand. Voll. inger. en van alle
gemakken. Zie www.bungalow-sintmaartens-
zee.nl , mail info@bungalowsintmaartenszee.
nl of bel 06-42998843.

Diversen
or z« Hnnat vinden in het cultureel- en
vergadercentrum H.F. de Wiue in de Bilt de
Defensie Bridge Kampioenschappen plaats.
Voor alle (oud-) Defensiemedew. met
bridgepartner (niet noodzakelijk (oud-)
Defensiemedew.). Inschrijfgeld € 25,-p.p. incl.
lunch. Zie hup://bridgekampioenschap.
marfel2010 of bel kol. bd Felix: 0252-348457.
Reünie
ìu ze1z viert de OSV RIMI Dongen zijn 60-jarig
jubileum met een reünie op zaterdag 21 april
van 16.00 – 21.00 uur. Locatie: kantine van het
MC aan de Kanaalstraat 119 te Dongen.
Bijdrage € 15,- p.p. Te voldoen voor 24 maart,
ABN-Amro bankrek. 47.06.34.472 tnv L.H.M.
van den Noort eo, ovv voetbalreünie OSV RIMI
– naam en evt. partner. Info via 06-42908571
of leovandennoort@home.nl
Cheetah als poortwachter
varbrrrrt Een Cheetah pantserrupsvoertuig is vrijdag 3
februari geplaatst bij de hoofdingang van Luchtmachtbasis
De Peel. De plaatsing hangt samen met de oprichting van een
nieuwe luchtverdedigingseenheid op 1 april dit jaar.
De Cheetah was aomstig van 13
luchtverdedigingsbaerij van het
Commando Luchtdoelartillerie dat is
gestationeerd op Luchtmachtbasis De
Peel. Twee bergingskranen waren nodig
om de pantser op zijn sokkel te zeen.
Tijdens de plaatsing werd de kruising
voor de luchtmachtbasis tijdelijk
afgesloten. De Cheetah deed van 1978
tot 2006 dienst als middel tegen
laagvliegende vijandelijke vliegtuigen
en helikopters.
Luchtmachtbasis De Peel zal op 1 april
worden omgedoopt in Luitenant-
generaal Best Kazerne. Gelijktijdig
wordt de Groep Geleide Wapens van de
luchtmacht en het Commando
Luchtdoelartillerie van de landmacht
samengevoegd tot Defensie Grond-
gebonden Luchtverdediging.
Thematisch werken wordt leidraad voor medewerkers Bestuursstaf
‘Niet anders werken,
wel andere focus’
Thematisch werken is vanaf komend jaar de norm bij de Bestuursstaf. Medewerkers van verschil-
lende directies werken dan op tijdelijke basis samen aan een ‘beleidsthema’. Maar nieuw is deze
manier van werken niet, leggen plaatsvervangend secretaris-generaal Frits Herman de Groot en
Projectleider Reorganisatie Bestuursstaf Aart van den Assem uit:
“Eigenlijk werken we al regelmatig zo.”
Wat houdt thematisch werken formeel
in?
Herman de Groot: “Technisch gespro-
ken is dat het werken aan een gemeen-
schappelijke doelstelling waarvoor één
directie eindverantwoordelijk is en
waaraan meerdere directies met
specifieke expertise bijdragen. In de
praktijk betekent dit dat medewerkers
een organieke plaatsing hebben bij een
directie maar flexibel worden ingezet bij
onderwerpen in hun vakgebied. Het is
dus geen reorganisatie of project. Kern
is dat de kennis en kunde van mensen
zo efficiënt mogelijk worden ingezet bij
een thema.”
Kunt u een voorbeeld geven hoe dat
werkt met zo’n thema?
Van den Assem: “Neem het voornemen
tot genetwerkt samenwerken. Bij dat
beleidsthema zijn bij de Bestuursstaf
verschillende directies betrokken, zoals
HDIO (Wat betekent dat voor de
organisatie en de ICT ?), Financiën en
Control (Is er geld voor?), DRMV (Moet
de huisvesting aangepast worden?).
Vaak geven deze directies pas later in het
traject na elkaar reacties op het voor-
nemen. Het bespaart veel tijd en geld
door het traject parallel op te lopen en
de verschillende experts vanaf het begin
bij elkaar te zeen en kennis te laten
delen. Genetwerkt samenwerken is een
voorbeeld dat door de Hoofddirectie
Bedrijfsvoering in oprichting al thema-
tisch wordt opgepakt. ”
Waarom wordt deze manier van werken
tot ‘standaard’ verheven?
Herman de Groot: “Eigenlijk werken we
al regelmatig zo. Veel thema’s raken
verschillende directies en daarom
maken we nu al veel gebruik van elkaars
capaciteit, kennis en kunde. Door de
grote reorganisatie van Defensie
verandert er ook binnen de Bestuursstaf
veel. Dertig procent van de functies
verdwijnt. Daarom ligt de nadruk op
een zo efficiënt mogelijke werkwijze.
Thematisch werken wordt daarom de
norm.”
Wat verandert er voor de medewerkers
van de Bestuursstaf ?
Herman de Groot: “Iedere medewerker
is straks flexibel inzetbaar en een deel
van zijn tijd bezig met thematisch
samenwerken, van de directeur tot
ondersteuning en van generieke beleids-
medewerker tot specialist. Iedereen
hee een specifieke kennis die ook van
toegevoegde waarde kan zijn voor
andere directies. De mate waarin deze
ingezet wordt, hangt af van de behoee
en van de beschikbaarheid van de
werknemer. Daarover worden afspraken
gemaakt met hun managers.”
Hoe komt de inzet van medewerkers in
zo’n thema tot stand?
Van den Assem: “De verantwoordelijke
directie verzoekt via de lijn om bepaalde
kennis of capaciteit. De lijnverantwoor-
delijke houdt zicht op de inzetbaarheid
van zijn afdeling en kan prioriteiten
stellen. Alles gaat dus in overleg. Het
mag niet ten koste gaan van regulier
werk van een afdeling.”
Is thematisch werken een nieuwe vorm
naast het Nieuwe Werken of Werken in
Projecten?
Van den Assem: “Het Nieuwe Werken
draait onder meer om een betere balans
tussen werk en privé. Bij Werken in
Projecten moeten allerlei zaken, zoals
opdracht, budget en verantwoording,
formeel vastgelegd worden. Herman de
Groot: “Het gaat om het product en de
weg ernaartoe. Door beter gebruik te
maken van elkaars capaciteit wordt die
weg korter. Zeker als de gehele
Bestuursstaf straks op één locatie is
gehuisvest (het grondig verbouwde
Plein-Kalvermarktcomplex in DenHaag,
CD.) wordt het nog een-
voudiger om de lijnen kort te houden.
Het is niet een andere vorm van werken,
maar eerder een andere focus daarop.”
|
tekst knr coaur cntrsout
|
foto's Hnuaìts vnu nout
Ambassadeurs gezocht
Veranderingen in een organisatie zijn niet 1-2-3 gerealiseerd, zeker niet als het gaat om zo’n belangrijk onderwerp als
thematisch werken binnen de nieuwe Bestuursstaf. Leidinggevenden kunnen en willen deze veranderingen niet alleen
realiseren. Daarom wordt iedere medewerker van de Bestuursstaf van harte uitgenodigd aan dit verandertraject een
bijdrage te leveren. De bedoeling is een groep van ongeveer twintig personen samen te stellen dat er kan worden
gesproken van een ‘dwarsdoorsnede’’ van de Bestuursstaf. Hoe meer aanmeldingen, hoe beter.
Vind je het belangrijk en ben je gemotiveerd om hierover mee te denken, actief te participeren en jouw ideeën te delen?
Meld je dan aan bij J.Adriaanse@mindef.nl
Je mag ook een collega voordragen van wie jij denkt dat hij of zij een belangrijke bijdrage kan leveren en die over een
gezonde dosis motivatie beschikt. Reacties uiterlijk op woensdag 22 februari.
Plaatsvervangend secretaris-generaal Frits Herman de Groot (links) en Projectleider Reorganisatie Bestuursstaf Aart van den Assem uit.
a orrrusirkntuf un s – s rrenutni zc1z

zelf ’. Met de komst van een eigen
gebedsruimte zijn we minder aanke-
lijk. Per keer kunnen we ongeveer vijig
mensen kwijt. Daarnaast kun je in de
toekomst denken aan een vrijdagpreek
één keer in de maand of dat we de
ruimte gebruiken bij speciale gelegen-
heden tijdens de ramadan.”
3

Kan iedereen zomaar naar
binnen? “Ja. De ruimte is voor iedere
Defensiemedewerker, man of vrouw,
toegankelijk. Dat is in mijn werk ook zo.
Als imam bij de Dienst Geestelijke
Verzorging ben ik er voor iedereen. De
laagdrempeligheid kenmerkt de
gebedsruimte. Dus of je nu wil bidden,
mediteren of een studieboek lezen, je
bent welkom. Het belangrijkste is dat
iemand die rust zoekt, zich kan terug-
trekken. Je moet natuurlijk wel de regels
in acht nemen, zoals je schoenen
uitdoen en het gebed niet verstoren.”
4

Verwacht u veel bezoekers? “Over
het algemeen worden onze activiteiten
goed bezocht. Kijk naar de iar-maaltijd
of het onlangs gehouden symposium
over de islam. Via de interne media
geven we er nu een stukje bekendheid
aan. Aankelijk van toestroom en
interesse gaan we naar andere locaties
kijken. Wie weet hee Den Helder straks
belangstelling? We zien het daarom als
eenpilot, met de hoop dat we in de
toekomst ook collega’s aan de andere
kant in het land kunnen bedienen.”
5

Wat betekent de gebedsruimte
voor u persoonlijk? Is het een
erkenning? “Van erkenning spreek ik
niet. Dat zou betekenen dat ik mij als
moslim ondergewaardeerd voel binnen
Defensie. Maar ik kan me voorstellen
dat het zo wordt opgevat. Het zegt wél
wat over de tolerantie van de Neder-
landse krijgsmacht. Wij zijn toch een
vrij nieuwe stroming binnen de
Geestelijke Verzorging. Ik ben vooral
blij dat alle denominaties (religieuze
etniciteiten, red.) nu in Amersfoort
zien. Dat is een belangrijk signaal naar
het personeel.”
|
tekst rtut Hnatous cr aìccra
|
foto’s: wìH sntìs, sct siorac
|
nitcxmann - nvcc
COLOFON De Defensiekrant is een wekelijkse uitgave van de Directie Communicatie van het Ministerie van Defensie, bestemd voor het gehele Defensiepersoneel OPLAGE 30.000 HOOFDREDACTEUR luitenant-kolonel Patrick Bolder EINDREDACTEUR André Twigt (070
- 339 78 05) BEZOEKADRES Binckhorsthof, Binckhorstlaan 135, 2516 BA Den Haag POSTADRES Postbus 20703, 2500 ES Den Haag, MPC 58L E-MAIL defensiekrant@mindef.nl DEFENSIESITE www.defensie.nl REDACTIESECRETARIAAT EN ADMINISTRATIE Marianne Beck-
Bergshoeñ TELEFOON (070) - 318 83 26, via het militaire net: 501, tst. 88326. ABONNEMENTEN Per jaar €13,61. Voor het buitenland €15,88. Particuliere abonnees kunnen zich opgeven bij: Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, telefoon 0900 - 226 52 63 of
via www.aboland.nl. In het geval van een dienstabonnement, opgave schrihelijk bij administratie Defensiekrant. ADRESWIJZIGING Het verdient aanbeveling adreswijzigingen vroegtijdig en uitsluitend schrihelijk op te geven; het duurt enkele weken voor het nieuwe
adres in het verzendbestand is opgenomen. LAYOUT Grañsche Dienst, AVDD Den Haag DRUK Opmeer bv, Den Haag. De inhoud van de artikelen in de Defensiekrant hoeh niet noodzakelijkerwijs de mening van de minister van Defensie of de krijgsmachtleiding weer te
geven. Ingezonden brieven dienen betrekking te hebben op eerder in de Defensiekrant geplaatste artikelen. ZIj geven uitsluitend de mening van de inzender weer en kunnen door de redactie worden bekort. Overname van artikelen of delen daarvan is alleen toegestaan
met toestemming van de redactie. Aan rechtspositionele informatie kan geen recht worden ontleend. Deze informatie wordt in algemene bewoordingen en met terzijde lating van details weergegeven. Voor volledige informatie wordt verwezen naar de omciële stukken.
brn naac Vanaf 8 februari is
Defensie een gebedsruimte
rijker. Op de Bernhardkazerne
in Amersfoort, tegenover de
hindoetempel en de ‘kapel’
staat sinds kort een islamiti-
sche gebedsruimte (gebouw A).
Die is toegankelijk voor ieder-
een en wordt daarnaast
gebruikt voor studiedoelein-
den. Initiatiefnemer is hoofd
Islamitisch Geestelijke Verzor-
ging, kolonel Ali Eddaoudi.
1

Waarom hee u dit initiatief
genomen? “Er was onder moslims
behoee aan een eigen gebedsruimte.
Tijdens mijn werkbezoeken leefde een
aantal thema’s, zoals het overlijdens-
protocol, halal-voeding op de kazerne
en tijdens oefeningen, maar ook kreeg
ik de vraag ‘waar kunnen we bidden’?
Om die reden ben ik eind 2009 gaan
inventariseren of en welke stilteruimtes
er waren. Wat bleek: op de meeste
kazernes had een commandant een
ruimte aangemerkt als stilteplek. Alleen
was vaak niet duidelijk waar. Ik wilde
daarom één plek, met het interieur van
een moskee, compleet met minbar
(preekgestoelte, red.) en een mihrab
(gebedsrichting, red.) in het midden.
Amersfoort was de meest geschikte
plek. Naast dat het centraal ligt en een
opleidingslocatie is, zijn daar nu drie
grote religies vertegenwoordigd. Alleen
het jodendom ontbreekt nog. Een
‘mini-synagoge’ zou het ‘straatje’
compleet maken.”
2

U wilde een multifunctionele
ruimte. Wat kan er naast bidden nog
meer? “We gebruiken het voor culturele
lessen. In het opwerktraject voor een
uitzending krijgen militairen les over de
islam en moeten zij daarvoor naar een
moskee. Hetzelfde geldt voor NLDA-
officieren. We zijn bij die bezoeken
aankelijk van de goodwill van bestuurs-
leden van een moskee. Zij zijn al gauw
een hele ochtend kwijt met rondleiden.
Ik dacht: dit kunnen we natuurlijk ook
De opening van de eerste
islamitische gebedsruimte
viir vaacrn ovra...
Herdenkingskruis Vught teruggeplaatst
vucnt Een zware geniekraan
moest er vorige week aan te
pas komen om het houten
herdenkingskruis op de fusil-
ladeplaats van Kamp Vught
terug te plaatsen. Het gereno-
veerde gedenkteken staat
symbool voor de 329 Neder-
landers die hier tijdens de
Tweede Wereldoorlog werden
gefusilleerd.
Jaarlijks vindt bij het monument op de
fusilladeplaats, waarvan het kruis deel
uitmaakt, een dodenherdenking plaats.
Het was de vurige wens van koningin
Wilhelmina dat het houten symbool er
altijd zou blijven staan. Het kruis is na
de oorlog door twee inwoners van
Vught gemaakt.
Korting op musical Miss Saigon
brn naac Defensieperso-
neel kan pronteren van een
kortingsactie voor de musical
Miss Saigon in het Beatrix
Theater te Utrecht. De aan-
bieding, waarbij iedere tweede
kaart gratis is, loopt tot 29
februari 2012.
Oud-militair Ton Sieben speelt de rol
van de Amerikaanse soldaat Chris die
tijdens de Vietnamoorlog verliefd wordt
op het Vietnamese meisje Kim. Tijdens
de ontruiming van Saigon worden de
twee geliefden op abrupte wijze
gescheiden. Zullen zij elkaar ooit nog
terugvinden? De kaarten zijn te boeken
via de actielink op intranet of via
telefoonnummer 0900-1353 o.v.v.
Defensievoordeel.
Oefening communicatieondersteuning bij ramp
amstrabam Een samengesteld peloton van 101 Communica-
tie- en Informatiesystemen (CIS)-bataljon heen vorige week een
calamiteitenoefening gehouden met de veiligheidsregio's
Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-
Amstelland. Het team bouwde op vier locaties communicatie-
systemen op ter ondersteuning van ‘uitgevallen’ meldkamers.
Twee veiligheidsregio’s zijn door
TITAAN-communicatienetwerken met
elkaar verbonden en konden door
gebruik te maken van hoogfrequentie
ook communiceren met nog een regio
en de Marinekazerne Amsterdam. Een
satellietcommunicatieploeg realiseerde
vanuit Amsterdam via een draagbaar
systeem internet en telefonie voor
civiele autoriteiten.
De beoefende inzet kan werkelijk
plaatsvinden wanneer de bestaande
civiele infrastructuur defect is. CIS-
bataljon hee hiervoor een speciaal
samengestelde eenheid van 24 specia-
listen permanent paraat staan om op
drie locaties beveiligde spraak- en
dataverbindingen te realiseren voor
civiele autoriteiten of hulpdiensten.
De systemen zijn onaankelijk van
beschadigde infrastructuur te gebrui-
ken. De systemen van 101 CIS-bataljon
worden normaal ingezet om landmacht-
eenheden met elkaar te verbinden,
bijvoorbeeld in onherbergzame oefen-
of missiegebieden.