([WLQGHUHD FODVHORU úL D LQWHUIH HORU

2 LQWHUID SRDWH H[WLQGH DOW LQWHUID 6SUH H[HPSOX GDF VH GRUHúWH H[WLQGHUHD PHWRGHORU 7'$ OLVW VH SRDWH H[WLQGH PDL întâi LQWHUID D /LVWD FX GHFODUDUHD QRLORU PHWRGH SDFNDJH /LVWH SXEOLF LQWHUIDFH /LVWDF H[WHQGV /LVWD ^ SXEOLF YRLG VWHUJH 2EMHFW R

 SXEOLF ERROHDQ FDXWD 2EMHFW R.

 ` $SRL VH YD FUHD R QRX FODV FDUH YD H[WLQGH FODVD /LVWDBL úL YD LPSOHPHQWD LQWHUID D /LVWDF 2ULFH FODV FDUH LPSOHPHQWHD] LQWHUID D /LVWDF YD WUHEXL V LPSOHPHQWH]H GLUHFW VDX SULQ FODVHOH GLQ FDUH GHULY PHWRGHOH GLQ /LVWD úL FHOH GHFODUDWH vQ /LVWDF SDFNDJH /LVWH SXEOLF FODVV /LVWDBLF H[WHQGV /LVWDBL LPSOHPHQWV /LVWDF ^ SXEOLF ERROHDQ FDXWD 2EMHFW [.

^ (OHPHQW S IRU S VWDUW S QXOO UHWXUQ S QXOO SHTXDOV [.

 S SXUPDWRU .

.

 ` ` SXEOLF YRLG VWHUJH 2EMHFW [.

^ LI HVWHBYLGD .

.

UHWXUQ LI VWDUWHTXDOV [.

.

VWDUW VWDUWXUPDWRU .

 (OHPHQW SD S IRU SD VWDUW S VWDUWXUPDWRU .

 S QXOO SHTXDOV [.

 SD S S SXUPDWRU .

.

 LI S QXOO.

SDLQLW8UP SXUPDWRU .

.

 ` 3URJUDPXO GH WHVW HVWH XUP WRUXO LPSRUW /LVWH   'HPR FODVD /LVWDBLF H[WHQGV /LVWDBL LPSOHPHQWV /LVWDF   SXEOLF FODVV 'HPR/BLF ^ Q H I #CPH GFCB 1 E D£ ¤ 1 §¤ ¨A@ 987 6©§"! ¨5 21 ¦ ¡ ! 4 4¡   4 ' 4 £ 43 &£ $ ¨0¨(¢&%§#¦ "¨ ¡¨©§£©¤ ¨§¥£ ¢  £ ) £ ' £ $  ! ¡   ¡ ¦ ¤ ¡ .

SXEOLF VWDWLF YRLG PDLQ 6WULQJ>@ DUJY.

^ /LVWDBLF OBLQO QHZ /LVWDBLF .

 LQW L IRU L LL.

OBLQODGDXJDBLQFHSXW QHZ 'RXEOH GRXEOH.

L.

.

 6\VWHPRXWSULQWOQ OBLQO.

 IRU L L L.

LI OBLQOFDXWD QHZ 'RXEOH GRXEOH.

L.

.

.

6\VWHPRXWSULQWOQ 1X VD JDVLW GRXEOH.

L.

 OBLQOVWHUJH QHZ 'RXEOH .

.

 OBLQOVWHUJH QHZ 'RXEOH GRXEOH.

.

.

 OBLQOVWHUJHBSULPXO .

 6\VWHPRXWSULQWOQ 'XSD VWHUJHUHD OXL  VL ?Q OBLQO.

 ` ` ÌQ XUPD H[HFX LHL HVWH SURGXV LHúLUHD /LVWDBL ^     ` 1X VD JDVLW 'XSD VWHUJHUHD OXL  VL  /LVWDBL ^    ` .QWHUID D GHILQHúWH úL XQ VXSHUWLS $FHDVWD vQVHDPQ F VH SRW GHFODUD UHIHULQ H GH WLSXO LQWHUIH HL DúD FD vQ H[HPSOXO XUP WRU XQGH H[LVW R LQVWDQ /LVWDBL úL R UHIHULQ GH WLS /LVWD FHO DO LQWHUIH HL GHVFULV DQWHULRU.

FDUH HVWH LQL LDOL]DW FX YDORDUHD UHIHULQ HL LQVWDQ HL  SXEOLF FODVV 'HPRBL ^ SXEOLF VWDWLF YRLG PDLQ 6WULQJ>@ DUJY.

^ /LVWDBL OVW QHZ /LVWDBL .

 /LVWD LQWI OVW OVWDGDXJDBLQFHSXW D .

 LQWIDGDXJDBLQFHSXW E .

QWHUID D FD VXSHUWLS GH GDWH Q H #CIRQ GFCB 1 E D£ ¤ 1 §¤ ¨A@ 987 6©§"! ¨5 21 ¦ ¡ ! 4 4¡   4 ' 4 £ 43 &£ $ ¨0¨(¢&%§#¦ "¨ ¡¨©§£©¤ ¨§¥£ ¢  £ ) £ ' £ $  ! ¡   ¡ ¦ ¤ ¡ . .

 6\VWHPRXWSULQWOQ OVWSULPXO .

 .

 OVWDGDXJDBLQFHSXW F .

 6\VWHPRXWSULQWOQ LQWISULPXO .

.

 HURDUH 6\VWHPRXWSULQWOQ /LVWDBL.

LQWI.

SULPXO .

.

 OVWVWHUJHBSULPXO .

 6\VWHPRXWSULQWOQ LQWI.

 ` ` 6H SURGXFH LHVLUHD 'HRDUHFH VD LQL LDOL]DW E F /LVWD ^E D` WRDWH PHWRGHOH VSHFLILFDWH GH LQWHUID SRW IL DSHODWH ILH SULQ OVW ILH SULQ LQWI UHIHULQ D GH WLSXO LQWHUIH HL.

úL VH DSOLF DFHOHLDúL LQVWDQ H 1XPDL PHWRGD SULPXO .

QX SRDWH IL DSOLFDW OXL LQWI GLUHFW FL SULQ FDVWXO GHRDUHFH DFHDVW PHWRG QX IDFH SDUWH GLQ LQWHUID /LVWDBL.

LQWI.

SULPXO .

/LVWDBL OVW QHZ /LVWDBL .

 /LVWD LQWI OVW 6H SRDWH GH]YROWD úL R DOW FODV FDUH V UHSUH]LQWH VWUXFWXUD GH OLVW SULQWUXQ YHFWRU GH RELHFWH úL FDUH V LPSOHPHQWH]H DFHHDúL LQWHUID /LVWD LQWHUIDFH /LVWD ^ YRLG DGDXJDBLQFHSXW 2EMHFW R.

 YRLG VWHUJHBSULPXO .

 ERROHDQ HVWHBSOLQD .

 ERROHDQ HVWHBYLGD .

 ` 1RXD FODV YD SXWHD vQORFXL FODVD /LVWDBL vQ SURJUDPHOH XWLOL]DWRU I U PRGLILF UL în FHHD FH SULYHúWH PHWRGHOH VWDQGDUGL]DWH GH LQWHUID 3HQWUX D IDFLOLWD RSHUD LLOH UHIHULWRDUH OD ³vQFHSXWXO´ OLVWHL FDS WXO GLQ ID DO OLVWHL VLQJXUXO OD FDUH VH UHIHU WRDWH RSHUD LLOH LPSOHPHQWDWH DLFL D IRVW FRQVLGHUDW D IL HOHPHQWXO GH LQGLFH PD[LP ÌQ DFHDVW YHUVLXQH VD SURJUDPDW PHWRGD SULPXO .

V ODQVH]H R H[FHS LH DWXQFL FkQG OLVWD HVWH YLG ÌQ DFHVW VFRS VD GHFODUDW vQ SDFKHWXO /LVWH R FODV YLG ([FHSWLH/LVWD9LGD FH H[WLQGH FODD ([FHSWLRQ SDFNDJH /LVWH SXEOLF FODVV ([FHSWLH/LVWD9LGD H[WHQGV ([FHSWLRQ ^ ` 0HWRGD SULPXO .

vQFHDUF WRWGHDXQD V UHWXUQH]H Y>LQFHSXW@. Când lista HVWH YLG LQFHSXW úL H[SUHVLD LQGLFLDO DUH YDORDUHD ÌQ DFHDVW VLWXD LH OD XQ DSHO DO PHWRGHL SULPXO .

VH SURGXFH R H[FHS LH VLVWHP GH WLSXO Q H #CITS GFCB 1 E D£ ¤ 1 §¤ ¨A@ 987 6©§"! ¨5 21 ¦ ¡ ! 4 4¡   4 ' 4 £ 43 &£ $ ¨0¨(¢&%§#¦ "¨ ¡¨©§£©¤ ¨§¥£ ¢  £ ) £ ' £ $  ! ¡   ¡ ¦ ¤ ¡ .

QGH[2XW2I%RXQGV([FHSWLRQ FDUH HVWH UHFXSHUDW vQWUXQ FDWFK úL VH ODQVHD] H[FHS LD XWLOL]DWRU ([FHSWLH/LVWD9LGD SDFNDJH /LVWH SXEOLF FODVV /LVWDBY LPSOHPHQWV /LVWD ^ SULYDWH 2EMHFW>@ Y SULYDWH LQW QUBPD[ LQFHSXW OLVWD YLGD SXEOLF /LVWDBY LQW QPD[.$UUD\.

^ Y QHZ 2EMHFW>QUBPD[ ` QPD[@ SXEOLF 2EMHFW SULPXO .

QGH[2XW2I%RXQGV([FHSWLRQ H. WKURZV ([FHSWLH/LVWD9LGD ^ WU\ ^ UHWXUQ Y>LQFHSXW@ ` FDWFK $UUD\.

^ WKURZ QHZ ([FHSWLH/LVWD9LGD .

 ` ` SXEOLF ERROHDQ HVWHBYLGD .

^ UHWXUQ LQFHSXW ` SXEOLF ERROHDQ HVWHBSOLQD .

^ UHWXUQ LQFHSXW QUBPD[ ` SXEOLF YRLG DGDXJDBLQFHSXW 2EMHFW [.

^ LQFHSXWXO OLVWHL VH FRQVLGHUD FHO LQGLFDW GH LQFHSXW LI Y QXOO.

UHWXUQ LI HVWHBSOLQD .

.

^ 2EMHFW WPS>@ QHZ 2EMHFW>QUBPD[@ IRU LQW L LQUBPD[ L.

WPS>L@ Y>L@ Y WPS QUBPD[ ` Y>LQFHSXW@ [ ` SXEOLF YRLG VWHUJHBSULPXO .

^ LQFHSXWXO OLVWHL VH FRQVLGHUD FHO LQGLFDW GH LQFHSXW LI HVWHBYLGD .

.

LQFHSXW ` SXEOLF 6WULQJ WR6WULQJ .

^ 6WULQJ V LI HVWHBYLGD .

.

V /LVWDBY YLGD HOVH ^ V /LVWDBY ^ IRU LQW L LQFHSXW L! L.

^ V Y>L@WR6WULQJ .

 Q H #CIRU GFCB 1 E D£ ¤ 1 §¤ ¨A@ 987 6©§"! ¨5 21 ¦ ¡ ! 4 4¡   4 ' 4 £ 43 &£ $ ¨0¨(¢&%§#¦ "¨ ¡¨©§£©¤ ¨§¥£ ¢  £ ) £ ' £ $  ! ¡   ¡ ¦ ¤ ¡ .

` ` ` UHWXUQ V ` V LI L ` .

V  $FHDVW QRX FODV SRDWH IL WHVWDW FX R FODV 'HPR/BY LGHQWLF FX 'HPR/BL FX H[FHS LD GHFODUD LHL /LVWDBY O QHZ /LVWDBY .

 &ODVD XUP WRDUH SXQH vQ HYLGHQ vQV DYDQWDMXO XWLOL] ULL LQWHUIH HORU FD VXSHUWLS LPSRUW /LVWH   (YLGHQWLHUHD LQWHUIHWHL /LVWD FD VXSHUWLS DO FODVHORU /LVWDBL VL /LVWDBY   SXEOLF FODVV 'HPR/BLY ^ SXEOLF VWDWLF YRLG PDLQ 6WULQJ>@ DUJY.

^ /LVWDBL OBLQO QHZ /LVWDBL .

 /LVWDBY OBYHF QHZ /LVWDBY .

 XQ WDEORX GH OLVWH FX LPSOHPHQWDUL GLIHULWH /LVWD>@ LQWI LQWI>@ OBLQO LQWI>@ OBYHF 6WULQJ V DEFGHIJKLMNO IRU LQW M MM.

^ LQWI>@DGDXJDBLQFHSXW QHZ .QWHJHU M.

.

 LQWI>@DGDXJDBLQFHSXW VVXEVWULQJ MM.

.

 ` IRU LQW L LLQWIOHQJWK L.

6\VWHPRXWSULQWOQ LQWI>L@.

 6\VWHPRXWSULQW 6H HOLPLQD .

 WU\ ^ ZKLOH WUXH.

^ 6\VWHPRXWSULQW /LVWDBY.

LQWI>@.

SULPXO .

 LQWI>@VWHUJHBSULPXO .

 ` ` FDWFK ([FHSWLH/LVWD9LGD H.

^ 6\VWHPRXWSULQWOQ ! H.

 QHZ /LVWD>@   .

 Q H #CITV GFCB 1 E D£ ¤ 1 §¤ ¨A@ 987 6©§"! ¨5 21 ¦ ¡ ! 4 4¡   4 ' 4 £ 43 &£ $ ¨0¨(¢&%§#¦ "¨ ¡¨©§£©¤ ¨§¥£ ¢  £ ) £ ' £ $  ! ¡   ¡ ¦ ¤ ¡ .

` ` ` ILQDOO\ ^ 6\VWHPRXWSULQWOQ ?Q'XSD HOLPLQDUL ` LQWI>@.

Q XUPD H[HFX LHL VH SURGXFH XUP WRUXO UH]XOWDW /LVWDBL ^     ` /LVWDBY ^NO MN LM KL JK IJ HI GH FG EF DE` 6H HOLPLQDNO MN LM KL JK IJ HI GH FG EF DE /LVWH([FHSWLH/LVWD9LGD 'XSD HOLPLQDUL /LVWDBY YLGD ! 'HRDUHFH LQWHUID D /LVWD HVWH XQ VXSHUWLS DO DPEHORU FODVH /LVWDBL úL /LVWDBY DWXQFL D IRVW SRVLELO FUHDUHD XQXL WDEORX /LVWD LQWI>@ úL DSHOXULOH GHRDUHFH LQGLIHUHQW GH UHIHULQ D PHPRUDW LPSOHPHQWDWH DFHOHDúL PHWRGH )LLQGF PHWRGD SULPXO . .

QX HVWH PHWRGHL SULQ H[SUHVLD LQWI>@DGDXJDBLQFHSXW .

LQWI>@DGDXJDBLQFHSXW .

LQWI>@VWHUJHBSULPXO .

 vQ LQWI>L@ DPEHOH FODVH DX vQ LQWHUID D FRPXQ DSHOXO GHFODUDW DU IL LQFRUHFW 'H DFHHD VD IRORVLW XQ FDVW /LVWDBY.

în GHRDUHFH SULPXO .

HVWH R PHWRG D FODVHL /LVWDBY LQWI>@VWHUJHBSULPXO .

.

 6\VWHPRXWSULQW /LVWDBY.

LQWI>@.

SULPXO .

 7UHEXLH VXEOLQLDW F QX VH SRDWH RE LQH DFHODúL UH]XOWDW GDF FHOH GRX FODVH QX DU IL LPSOHPHQWDW DFHHDúL LQWHUID &KLDU GDF VDU IL IRORVLW DFHOHDúL QXPH SHQWUX PHWRGH LDU WDEORX LQWI DU IL IRVW GHFODUDW 2EMHFW>@ LQWI QHZ 2EMHFW>@ FRPSLODWRUXO DU IL GHWHFWDW HURUL GHRDUHFH FX WRDWH F 2EMHFW HVWH VXSHUWLSXO WXWXURU FODVHORU QX VH UHXúHúWH V VH IDF OHJ WXUD FX PHWRGHOH GH DFHODúL QXPH GHFkW SULQWUR LQWHUID FRPXQ .PSOHPHQWDUH SULQ PRúWHQLUH 6H REVHUY F IXQF LD DGDXJDBLQFHSXW .

HIHFWXHD] RSHUD LLOH VSHFLILFH FODVHL MDYDXWLO9HFWRU 'H DFHHD VH SURSXQH R YHUVLXQH FH LPSOHPHQWHD] 7'$ /LVW SULQ FODVD /LVWD9HFWRU FDUH PRúWHQHúWH FODVD 9HFWRU SDFNDJH /LVWH Q H #CITE GFCB 1 E D£ ¤ 1 §¤ ¨A@ 987 6©§"! ¨5 21 ¦ ¡ ! 4 4¡   4 ' 4 £ 43 &£ $ ¨0¨(¢&%§#¦ "¨ ¡¨©§£©¤ ¨§¥£ ¢  £ ) £ ' £ $  ! ¡   ¡ ¦ ¤ ¡ .

LPSRUW MDYDXWLO9HFWRU LPSRUW MDYDXWLO(QXPHUDWLRQ SXEOLF FODVV /LVWD9HFWRU H[WHQGV 9HFWRU LPSOHPHQWV /LVWD ^ SXEOLF /LVWD9HFWRU .

^ VXSHU .

 ` SXEOLF /LVWD9HFWRU LQW QPD[.

^ VXSHU QPD[.

 ` SXEOLF 2EMHFW SULPXO .

^ UHWXUQ ODVW(OHPHQW .

 ` SXEOLF ERROHDQ HVWHBYLGD .

^ UHWXUQ LV(PSW\ .

 ` SXEOLF ERROHDQ HVWHBSOLQD .

^ UHWXUQ IDOVH ` SXEOLF YRLG DGDXJDBLQFHSXW 2EMHFW [.

^ DGG(OHPHQW [.

 ` SXEOLF YRLG VWHUJHBSULPXO .

^ LI HVWHBYLGD .

.

UHPRYH(OHPHQW$W VL]H .

.

 ` SXEOLF 6WULQJ WR6WULQJ .

^ 6WULQJ VO QXPH&OV WKLVJHW&ODVV .

JHW1DPH .

QGH[2I . QXPH&OV QXPH&OVVXEVWULQJ QXPH&OVODVW.

.

 LI HVWHBYLGD .

.

UHWXUQ QXPH&OV YLGD HOVH ^ 6WULQJ V QXPH&OV ^ IRU LQW L VL]H .

 L! L.

V HOHPHQW$W L.

 L " UHWXUQ V ` ` ` `  .

 Q H #CITW GFCB 1 E D£ ¤ 1 §¤ ¨A@ 987 6©§"! ¨5 21 ¦ ¡ ! 4 4¡   4 ' 4 £ 43 &£ $ ¨0¨(¢&%§#¦ "¨ ¡¨©§£©¤ ¨§¥£ ¢  £ ) £ ' £ $  ! ¡   ¡ ¦ ¤ ¡ .

6H REVHUY F QX PDL HVWH QHYRLH GH YDULDELOHOH QUBPD[ úL LQFHSXW GHRDUHFH vQWUHDJD JHVWLXQH D HOHPHQWHORU OLVWHL HVWH WUDQVIHUDW PHWRGHORU VXSHUFODVHL 9HFWRU 3HQWUX D RE LQH QXPHOH FODVHL VD DSHODW OD H[SUHVLD WKLVJHW&ODVV .

JHW1DPH .

'HRDUHFH QXPHOH FXSULQGH úL LGHQWLILFDUHD SDFKHWXOXL vQ FD]XO QRVWUX /LVWH/LVWD9HFWRU.

 XUP WRDUHD H[SUHVLH UH LQH vQ YDULDELOD ORFDO QXPH&OV VXEúLUXO GHOLPLWDW GH FDUDFWHUXO FH XUPHD] XOWLPXOXL ‘.’ úL GH VIkUúLWXO úLUXOXL LQL LDO 2EVHUYD LH 'DF VDU IL LPSRUWDW úL MDYDXWLO(QXPHUDWLRQ úL vQ IXQF LD WR6WULQJ .

VH XWLOL]D VHFYHQ D ^ 6WULQJ%XIIHU V QHZ 6WULQJ%XIIHU QXPH&OV ^ .

 DWXQFL FRQ LQXWXO OLVWHL HUD DILúDW în sens invers celui dorit (GH OD LQGLFHOH F WUH LQGLFHOH PD[LP.

 6H UHDPLQWHúWH F DP FRQVLGHUDW F lista începe cu elementul dH LQGLFH PD[LP SHQWUX D HILFLHQWL]D RSHUD LLOH GH DG XJDUH úL úWHUJHUH D SULPXOXL HOHPHQW 3HQWUX WHVW VD XWLOL]DW FODV 'HPR/BLYB9HFWRU LPSRUW /LVWH   (YLGHQWLHUHD LQWHUIHWHL /LVWD FD VXSHUWLS DO FODVHORU /LVWDBL /LVWDBY VL /LVWD9HFWRU   SXEOLF FODVV 'HPR/BLYB9HFWRU ^ SXEOLF VWDWLF YRLG PDLQ 6WULQJ>@ DUJY.

^ /LVWDBL OBLQO QHZ /LVWDBL .

 /LVWDBY OBY QHZ /LVWDBY .

 /LVWD9HFWRU OBYHF QHZ /LVWD9HFWRU .

 XQ WDEORX GH OLVWH LQ WUHL LPSOHPHQWDUL GLIHULWH /LVWD>@ LQWI QHZ /LVWD>@^OBLQO OBY OBYHF` ` IRU (QXPHUDWLRQ HY HOHPHQWV .

HYKDV0RUH(OHPHQWV .

 .

VDSSHQG HYQH[W(OHPHQW .

.

DSSHQG .

 VVHW&KDU$W VOHQJWK .

 ` .

 UHWXUQ VWR6WULQJ .

  6WULQJ V DEFGHIJKLMNO IRU LQW M MM.

^ Q H #CIYX GFCB 1 E D£ ¤ 1 §¤ ¨A@ 987 6©§"! ¨5 21 ¦ ¡ ! 4 4¡   4 ' 4 £ 43 &£ $ ¨0¨(¢&%§#¦ "¨ ¡¨©§£©¤ ¨§¥£ ¢  £ ) £ ' £ $  ! ¡   ¡ ¦ ¤ ¡ .

B ` LQWI>@DGDXJDBLQFHSXW QHZ .QWHJHU M.

.

 LQWI>@DGDXJDBLQFHSXW VVXEVWULQJ MM.

.

 LQWI>@DGDXJDBLQFHSXW /LVWDBL.

LQWI>@.

SULPXO .

 /LVWDBY.

LQWI>@.

SULPXO .

.

 ` ` LQW L IRU L LLQWIOHQJWK L.

6\VWHPRXWSULQWOQ LQWI>L@.

 IRU L LL.

LQWI>@VWHUJHBSULPXO .

 6\VWHPRXWSULQWOQ ?Q)DUD SULPHOH HOHPHQWH LQWI>@.

 .HúLUHD SURGXV GH DFHVW SURJUDP D IRVW XUP WRDUHD /LVWDBL ^     ` /LVWDBY ^NO MN LM KL JK IJ HI GH FG EF DE` /LVWD9HFWRU ^BNO BMN BLM BKL BJK BIJ BHI BGH BFG BEF BDE` )DUD SULPHOH HOHPHQWH BFG BEF BDE` /LVWD9HFWRU ^BIJ BHI BGH Q H #CIT` GFCB 1 E D£ ¤ 1 §¤ ¨A@ 987 6©§"! ¨5 21 ¦ ¡ ! 4 4¡   4 ' 4 £ 43 &£ $ ¨0¨(¢&%§#¦ "¨ ¡¨©§£©¤ ¨§¥£ ¢  £ ) £ ' £ $  ! ¡   ¡ ¦ ¤ ¡ .

6WLYD 7LSXULOH GH GDWH DEVWUDFWH OLVWD úL VWLYD IDF SDUWH GLQ SDFKHWXO MDYDXWLO 3HQWUX D IL[D PDL ELQH FRQFHSWHOH GH PRúWHQLUH D FODVHORU úL LPSOHPHQWDUH D LQWHUIH HORU VH YD FRQVLGHUD R LPSOHPHQWDUH GLGDFWLF D DFHVWXL 7'$ 3HQWUX DFHDVWD VH GHILQHúWH PDL întâi R LQWHUID D SURSULH 7'$ VWLY SXEOLF LQWHUIDFH 6WLYD ^ YRLG SXVK 2EMHFW R.

 YRLG SRS .

 2EMHFW WRS .

 ERROHDQ HVWHBSOLQD .

 ERROHDQ HVWHBYLGD .

 $SRL YRP FRQVLGHUD R LPSOHPHQWDUH D 7'$ VWLY SULQ PRúWHQLUHD XQHLD GLQ FODVHOH /LVWDBL VDX /LVWDBY VDX /LVWD9HFWRU 'HRDUHFH WRDWH DFHVWH WUHL FODVH LPSOHPHQWHD] DFHHDúL LQWHUID /LVWD DGDSWDUHD HVWH GHRVHELW GH VLPSO SDFNDJH 6WLYH LPSRUW /LVWH SXEOLF FODVV 6WLYDBL H[WHQGV /LVWDBL LPSOHPHQWV 6WLYD ^ SXEOLF YRLG SXVK 2EMHFW R.

^ DGDXJDBLQFHSXW R.

 ` SXEOLF YRLG SRS .

^ VWHUJHBSULPXO .

 ` SXEOLF 2EMHFW WRS .

^ UHWXUQ SULPXO .

 ` ` 3URJUDPXO GH WHVW SUHLD úLUXULOH GLQ OLQLD GH FRPDQG DSRL DILúHD] XQ HOHPHQW UHWXUQDW GH WRS .

 H[HFXW SRS .

 DILúHD] FRQ LQXWXO VWLYHL vQ PRG UHSHWDW SkQ FkQG VWLYD GHYLQH YLG LPSRUW 6WLYH SXEOLF FODVV 'HPR6BL ^ SXEOLF VWDWLF YRLG PDLQ 6WULQJ>@ DUJY.

^ ` Q H I a ¨bT#H GFCB 1 E D£ ¤ 1 §¤ ¨A@ 987 6©§"! ¨5 21 ¦ ¡ ! 4 4¡   4 ' 4 £ 43 &£ $ ¨0¨(¢&%§#¦ "¨ ¡¨©§£©¤ ¨§¥£ ¢  £ ) £ ' £ $  ! ¡   ¡ ¦ ¤ ¡ .

6WLYDBL V QHZ 6WLYDBL .

 6\VWHPRXWSULQWOQ V.

 IRU LQW L LDUJYOHQJWK L.

VSXVK DUJY>L@.

 6\VWHPRXWSULQW 3ULPXO HOHPHQW ZKLOH VHVWHBYLGD .

.

^ 6\VWHPRXWSULQWOQ V.

 VSRS .

 ` VWRS .

 ?Q .

 .HúLUHD SURGXV GH DFHVW SURJUDP SHQWUX XQ H[HPSOX GH ODQVDUH vQ H[HFX LH &?SJ?VG?&XUV!MDYD 'HPR6BL D EE FFF GGGG HHHHH /LVWDBL YLGD 3ULPXO HOHPHQW HHHHH /LVWDBL ^HHHHH GGGG FFF EE D` /LVWDBL ^GGGG FFF EE D` /LVWDBL ^FFF EE D` /LVWDBL ^EE D` /LVWDBL ^D` &?SJ?VG?&XUV! ` ` 6H REVHUY F DWXQFL FkQG HVWH DILúDW RELHFWXO 6WLYDBL DSDUH WH[WXO “/LVWDBL FHHD FH HVWH RDUHFXP GHUXWDQW SHQWUX XWLOL]DWRU 'DF VH XWLOL]HD] R FODV 6WLYD9HFWRU GHULYDW GLQ /LVWD9HFWRU SDFNDJH 6WLYH LPSRUW /LVWH SXEOLF FODVV 6WLYD9HFWRU H[WHQGV /LVWD9HFWRU LPSOHPHQWV 6WLYD ^ SXEOLF YRLG SXVK 2EMHFW R.

^ DGDXJDBLQFHSXW R.

 ` SXEOLF YRLG SRS .

^ VWHUJHBSULPXO .

 ` SXEOLF 2EMHFW WRS .

^ UHWXUQ SULPXO .

 ` úL XQ QRX SURJUDP GH WHVW 'HPR6BY ` Q H I H ¨bPH GFCB 1 E D£ ¤ 1 §¤ ¨A@ 987 6©§"! ¨5 21 ¦ ¡ ! 4 4¡   4 ' 4 £ 43 &£ $ ¨0¨(¢&%§#¦ "¨ ¡¨©§£©¤ ¨§¥£ ¢  £ ) £ ' £ $  ! ¡   ¡ ¦ ¤ ¡ ” .

VH YD REVHUYD F DSDUH DILúDW GHQXPLUHD FODVHL FDUH D LQVWDQ LDW RELHFWXO úL QX DO FODVHL S ULQWH FXP VH vQWkPSOD OD H[HFX LD MDYD 'HPR6BL FDUH XWLOL]D FODVD 6WLYDBL &?SJ?VG?&XUV!MDYD 6WLYD9HFWRU YLGD 3ULPXO HOHPHQW 6 6WLYD9HFWRU ^6 & 6WLYD9HFWRU ^& 5 6WLYD9HFWRU ^5 . 1` 6WLYD9HFWRU ^1` &?SJ?VG?&XUV! 'HPR6BY 5 . 5 & 6 LPSRUW 6WLYH SXEOLF FODVV 'HPR6BY ^ SXEOLF VWDWLF YRLG PDLQ 6WULQJ>@ DUJY. 6WLYD9HFWRU ^. 1` . 1` 1` 1 .

^ 6WLYD9HFWRU V QHZ 6WLYD9HFWRU .

 LQ UHVW LGHQWLF FX 'HPR6BL   ` ` Acest lucru este posibil deoarece în claseOH 6WLYDBL úL 6WLYD9HFWRU QX VD UHGHILQLW WR6WULQJ .

úL GHFL VH DSHOHD] PHWRGD WR6WULQJ .

GLQ FODVD S ULQWH iar în cazul clasei /LVWD9HFWRU în metoda WR6WULQJ .

QXPHOH FODVHL HVWH RE LQXW GLQDPLF SULQ DSHODUHD PHWRGHL JHW1DPH .

D FODVHL &ODVV Q H I Q ¨bR¨H GFCB 1 E D£ ¤ 1 §¤ ¨A@ 987 6©§"! ¨5 21 ¦ ¡ ! 4 4¡   4 ' 4 £ 43 &£ $ ¨0¨(¢&%§#¦ "¨ ¡¨©§£©¤ ¨§¥£ ¢  £ ) £ ' £ $  ! ¡   ¡ ¦ ¤ ¡ .