ကခ်င္ျပည္နယ္ပါေဂ်ာင္ေဒသတြင္က်ဆုံးခဲ့ရေသာေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္

ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္နဲ႔တကြရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား၏ ႏွစ္(၂၀)ေျမာက္ေန႔သုိ႔
ေပးပုိ႔ေသာသ၀ဏ္လႊာ
သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔
ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ပါေဂ်ာင္ေဒသတြင္ က်ဆုံးခဲ့ၾကရေသာ ေက်ာင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္နဲ႔တကြရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားအားရည္စူး၍ က်ေနာ္တုိ႔မွေလး
နက္တည္ၾကည္စြာ ေအာက္ပါသေဘာထားကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္၊
အုိ..ရဲေဘာ္တုိ႔
ေဖေဖၚ၀ါရီလ-၁၂-ရက္ေန႔ဆုိလွ်င္ ငါတုိ႔အားလုံးအတြက္ လုံး၀ေမ့လုိ႔မရႏိုင္ေသာ အလြန္တရာ
မွ၀မ္းနည္းဘြယ္ရာ ေကာင္းေသာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ခဲ့ေလျပီ၊ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ဆုိလွ်င္
မင္းတုိ႔တေတြ က်ဆုံးခဲ့ရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္သုိ႔ပင္ တုိင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မင္းတုိ႔၏
ဂုဏ္သိကၡာမွာယေန႔ထက္ထိတုိင္ ေတာက္ေျပာင္ေနဆဲရွိေနတယ္ဆုိတာ ငါတုိ႔အားလုံးတစ္ညီ
တစ္ညြတ္တည္းအသိအမွတ္ျပဳသလုိ မည္သူကမွလည္းျငင္းကြယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ၊
မင္းတုိ႔ရဲ႔တုိင္းျပည္ခ်စ္စိတ္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေတြကုိ ငါတုိ႔ႏွင့္တကြျပည္သူျပည္သားေတြအားလုံးက
လည္းအျမဲတန္းအမွတ္ရဂုဏ္ယူေနဦးမည္ျဖစ္သလုိ မင္းတုိ႔က်ဆုံးခဲ့ရသည့္အျဖစ္အပ်က္ကုိ
လည္း စစ္မွန္ေသာေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားက်ဆုံးသလုိ မွတ္ေက်ာက္တင္ထားရွိျပီးျဖစ္သည္၊
အုိရဲေဘာ္သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းတုိ႔၊ မင္းတုိ႔တစ္ေတြက်ဆုံးခဲ့ေလျပီျဖစ္ေသာ္လည္း မင္းတုိ႔၏
သမုိင္းသည္ငါ့တုိ႔နဲ႔အတူ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္၊ ျမင့္ျမတ္ေသာမင္းတုိ႔၏
ႏွလုံးသားနဲ႔အတူ ေတာ္လွန္ေရးကုိခ်စ္ျမတ္ႏိူးသည့္ မြန္ျမတ္သည့္မင္းတုိ႔၏စိတ္ဓါတ္ကုိလည္း
ငါတုိ႔ဘယ္ေသာအခါမွေမ့ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ၊
က်ဆုံးေလျပီးျဖစ္ေသာမင္းအတြက္ သမုိင္း၀င္မွတ္ေက်ာက္တင္ရန္အတြက္ ငါတုိ႔အားလုံးရင္
ထဲမွလႈိက္လႈိက္လွဲလွဲေျပာလုိသည္မွာ

“မင္းတုိ႔ဟာေက်ာင္းသားအစစ္အမွန္ျဖစ္တယ္၊”
“ေတာ္လွန္ေရးကုိခ်စ္ျမတ္ႏိူးသူအစစ္အမွန္ျဖစ္တယ္၊”
“စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္သူေတြျဖစ္တယ္၊”
ဒါေၾကာင့္မင္းတုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႔စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈေတြအားလုံးကုိ ျမင့္ျမတ္ေသာေတာ္လွန္ေရး
တပ္ဦး၏စြန္႔လြတ္စြန္႔စားမႈေတြအျဖစ္ ကဗၺည္းတင္ထားရွိမည္ျဖစ္သလုိ မင္းတုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီ၏
က်ဆုံးခဲ့ရမႈကုိလည္း ျမင့္ျမတ္ေသာေတာ္လွန္ေရးသမားတစ္ဦး က်ဆုံးမႈအျဖစ္မွတ္တမ္းတင္
ထားရွိမည္ျဖစ္သည္၊
လူအခြင့္အေရးအတြက္တုိက္ပြဲ၀င္ရင္း သူရဲေဘာေၾကာင္ေသာ လူရမ္းကားတစ္စု၏လက္ခ်က္
ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား က်ဆုံးခဲ့ရသည့္အတြက္အထူးပင္၀မ္းနည္း
ေၾကကြဲရသလုိ ဂုိဏ္းဂဏဆန္ေသာ သူတုိ႔၏လုပ္ရပ္မ်ားကုိလည္း ျပတ္ျပတ္သားသား
ဆန္႔က်င္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ရက္စက္စြာျပဳမူခဲ့သူတုိ႔ကုိလည္း တရားဥပေဒေရွ႔ေမွာက္အျမန္ဆုံး
ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးကုိလည္းဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္၊ အမွန္တရားကုိလုိ
လားသူေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိခ်စ္ျမတ္ႏိူးသူေတြ ဒီမုိကေရစီကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိူးသူေတြအားလုံး
မင္းတုိ႔နဲ႔အတူ ထပ္တူထပ္မွ်ရွိေနမည္ဆုိတာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလႊဲပါဘူး၊
လႊဲမွားေသာအေတြးအေခၚကုိက်င့္သုံးျပီး မင္းမဲ့စရုိက္ဆန္ေသာ လူတစ္စုလုပ္ရပ္အတြက္ ငါတုိ႔
ရဲ႕ျမင့္ျမတ္ေသာ္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းကုိ အစြန္းအထင္မခံႏိုင္ပါ၊ ထုိသူတုိ႔သည္ ေတာ္လွန္ေရး
နယ္ေျမထဲသို႔ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားမဟုတ္၊ အမွန္စင္စစ္၎တို႔သည္
ေတာ္လွန္ေရးကိုၿဖိဳခြဲသူပဥၥမံတပ္သား လူရမ္းကားမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္သည္။
၄င္းတုိ႔သည္၄င္းတုိ႔ႏွင့္ထုိက္တန္သည့္ တရားဥပေဒ၏အဆုံးအျဖတ္ကုိက်ခံလုိက္နာရုံမွတပါး
အျခားမရွိပါ၊ လူဆုိးလူမုိက္လူရမ္းကားမ်ားကုိယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကမည္သုိ႔မွလက္
သင့္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ၊
ငါတုိ႔အေနနဲ႔ ေနာက္ဆုံးေျပာလုိသည္မွာ က်ဆုံးေလျပီးေသာ မင္းတုိ႔၏၀ိညာဥ္နဲ႔အတူ မင္းတုိ႔
အထူ း တလည္ လ ု ိ လ ားေသာျမတ္ ႏ ိ ူ း ေသာ ဒီ မ ု ိ က ေရစီ ႏ ွ င ့ ္ လ ူ ႔ အ ခြ င ့ ္ အ ေရးရရွ ိ ေ ရးအတြ က ္
ဆက္လက္တုိက္၀င္သြားမည္ျဖစ္သလုိ က်န္ရစ္ေသာ မင္းတုိ႔၏မိဖညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔
ထပ္တူ အထူးပင္ေၾကကြဲရပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလုိပါသည္၊

အုိ..ရဲေဘာ္အေပါင္းတုိ႔..
မင္းတုိ႔ဟာလူေသေသာ္လည္း နာမည္မေသခဲ့၊ သမုိင္း မေသခဲ့ပါ၊ မင္းတုိ႔၀ိညာဥ္ေတြဟာ
ငါတု ိ ႔ ရ ဲ ႔ ရ င္ ထ ဲ အ သဲ ထ ဲ စြ ဲ ၀ င္ က ိ န ္ း ေအာင္ း ခဲ ့ ေ လျပီ ၊ ဒီ ေ န႔ ဒ ီ ရ က္ ဟ ာမင္ း တု ိ ႔ အ တြ က ္ သ မု ိ င ္ း
လွလွေရးဖုိ႔ ေမြးဖြားလုိက္တာျဖစ္တယ္၊ အနာဂတ္ရဲ႕သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမွာ မင္းတုိ႔ရဲ႕ျမင့္ျမတ္
တဲ့စြန္႔လြတ္ခဲ့မႈေတြအတြက္ ငါတုိ႔သမုိင္းသစ္ကုိ ေသြးနဲ႔ေရးခဲ့ရျပီဟု ကမၺည္းတင္ပါအပ္ပါသည္

မင္းတုိ႔အားလုံးေကာင္းရာသုဂတိလားေစေသာ္၀္
၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းနဲ႔အတူ..ရဲရင့္တည္ၾကည္စြာျဖင့္
1။ ABSDF ေျမာက္ပုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္ေဖၚထုတ္ေရးအဖြဲ႔။
2။ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲ၀င္ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား။
3။ လြတ္လပ္ေသာျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔ ။
သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔၊
ဆက္သြယ္ရန္(ဖုံး)260-443-2087, 801-859-8835
(Email: kko102@yahoo.com )