S.C. CHIMOPROD DIV S.R.L. APROBAT LOCALITATEA STEFANESTI JUDETUL ARGES Nr. ……/………………………..

DIRECTOR PATRU ION

TEMATICA ANUALA DE INSTRUIRE A ANGAJATILOR in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca ( completata cu principiile de aplicare ) Anul : 2012 Tematica anuala pe 2012 pentru efectuarea instructajului aferent c e l o r t r e i t i p u r i d e i n s t r u i r e a l e angajatilor, cuprinde cele mai reprezentative legi si documente specifice din domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca.Lucratorul desemnat va selecta in functie de mediul de munca local precum si de structura de personal, acele teme pentru efectuarea instructajului prezentate mai jos, sau acele parti din acestea,care se preteaza in cel mai inalt grad specificului locului de munca unde isi desfasoara activitatea salariatul precum si tinand cont de momentul efectuarii instructajului (Ex. O.U.G. nr. 99/2000-privindtemperaturi extreme). Instructajul Introductiv General ( I.I.G. la angajare ): 1.Legea 53/2003- CODUL MUNCII cu modificarile ulterioare, aduse prin O.U.G.nr. 148/04.11.2008 publicate in M.O. nr. 765/13.11.2008: •Art. 171 - 187; Art. 254 - 256 ; 2.Legea nr. 319 / 2006– LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53; 3.HG 1425/2006 - NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor LegiiSecuritatii si Sanatatii in Munca, Legea nr. 319/2006 : •Art. 1 – 2, 52 – 56, 74 – 89,101 – 107, 149 – 150; 4.P r e z e n t a r e a r i s c u r i l o r d e a c c i d e n t a r e s i i m b o l n a v i r e p r o f e s i o n a l a SC CHIMOPROD DIV SRL 5.M a t e r i a l e s p e c i f i c e s a u r e z u m a t e d e s i n t e z a e d i t a t e ( ex. REZUMATE pentru INSTRUCTAJE INTRODUCTIV GENERALE ).

4.HG 1425/2006-NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor LegiiSecuritatii si Sanatatii in Munca emisa sub nr.HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.L. H. 16 – 17.Legea nr. nr. 1146\2006 CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU UTILIZAREA IN MUNCA DE CATRE LUCRATORI A ECHIPAMENTELOR DE MUNCA.ROF-R e g u l a m e n t u l d e O r g a n i z a r e s i F u n c t i o n a r e a l Societatii SC CHIMOPROD DIV SRL 9. 1.1048\2006 PRIVIND CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU UTILIZAREA DE CATRE LUCRATORI A ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIE LA LOCUL DE MUNCA. .Modul de acordare al primului ajutor la locul accidentului .Instructiuni proprii de SSM in Societatea SC CHIMOPROD DIV SRL 1. nr. 8.Instructiuni proprii elaborate pentru locurile de munca 3. 3. 1 – 3.Primul ajutor la locul accidentului( material de sinteza realizat).25.G.instruirea personalului privind modul de actionare si evacuare in caz de situatii de urgenta . 2. 10 – 11.B. 319/2006 : 5.acordarea primului ajutor la locul accidentului .G. nr.G. H. 6.M ): 1.Materialul legislativ utilizat pentru Instructajul la Locul de Munca ( I.HG 971/2006privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sausanatate la locul de munca.Legea 108/1999 de infiintare a Inspectiei Muncii. 2. 319 / 2006– LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art.1091\2006 PRIVIND CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU LOCUL DE MUNCA 3. 6 – 7. 7.Informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru -Evaluarea nivelului de risc de accicentate si imbolnavire profesionala la locurile de munca din cadrul societatii 2. 20. 51 – 53. H.HG 1051/2006– Cerinte minime de SSM la manipularea manuala a maselor . stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. organ de specialitate.

HG 1028/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e d e S S M r e f e r i t o a r e l a u t i l i z a r e a echipa mentelor cu ecran de vizualizare. 1146 Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. 3. evacuare si de prim ajutor.Materialul legislativ utilizat pentru Instructajul periodic ( I.G. . . 1091 Hotatare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. ) : 1. a mijloacelor de alarmare. 1051 Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.H.G.G. interventie.HG 1051/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e d e s e c u r i t a t e s i s a n a t a t e p e n t r u mani pularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori. 5.prezentarea modului de actionare in caz de situatii de urgenta . .modul de utilizare a trusei de prim ajutor . in special de afectiuni dorsolombare. 971 Hotarare privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate la locul de munca.G. .modul de utilizare si punere in functiune a stingatoarelor .HG 971/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e p e n t r u s e m n a l i z a r e a d e s e c u r i t a t e s i / s a u sana tate la locul de munca. echipamentului individual de protectie. 2.Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatile specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru.H..HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul demunca.H.G.. 4. .H.H.utilizarea mijloacelor tehnice din dotarea societatii pentru stingerea incendiilor 4. in s p e c i a l d e afectiuni dorsolombare. .P.1048 Hotatare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.exploatarea in siguranta a echipamentelor de munca C. Demonstratii practice privind utilizarea echipamentelor de munca. .

Legislatia de SSM. 8.5.Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei SSM. Fisa de test verificata si notata cu calificativulobtinut se va pastra impreuna cu Fisa de Instructaj. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii . I n s t r u c t i u n i p r o p r i i d e S S M i n Societatea CHIMOPROD DIV SRL 9. 6.L.HOTĂRÂRE nr.OUG 195/2002 .HG 1048/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e d e s e c u r i t a t e s i s a n a t a t e p e n t r u utilizar ea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Hotararea955/2010.Circulatia pe drumurile publice. U .): Scop: P r e z e n t a r e a r i s c u r i l o r p e n t r u s e c u r i t a t e s i s a n a t a t e i n m u n c a .lucratorilor temporari.M. n r . . mijloace de interventie in caz de pericol. Instruirea efectiva se face de catre:. .Prezentarea masurilor de prim ajutor.folosind o Fisa de Test.O . 9 9 / 2 0 0 0 p r i v i n d m a s u r i l e c e p o t f i a p l i c a t e i n p e r i o a d e l e c u temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.G ) Instruirea introductiv-generala se face pentru o durata minima de 8 ore : .I. semnalizarile interne. evacuarea lucratorilor.HG 1146/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e d e s e c u r i t a t e s i s a n a t a t e p e n t r u utilizar ea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate. G .Lucratorul desemnat pe societate. . PRINCIPII de aplicare:la TEMATICA DE INSTRUIRE PE ANUL 2012 Principiile de lucru pentru fiecare caz precum si metodele folosite la instruire sunt urmatoarele: Principii pentru Instructajul Introductiv General ( I. Instruirea Introductiv-Generala se va finaliza cu o verificare scrisa a insusirii cunostiintelor. Lucratorii care nu si-au insusit cunostiintele prezentate in cadrul instructajului nu pot fi primiti la lucru.Obs. 319/2006. 11. Principii pentru Instructajul la Locul de Munca ( I. .noilor angajati. 10. pe baza unui test scris. stingerea incendiilor. 7. Instructajul Introductiv-General trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: . .HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice deaplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.

la 30 zile – personal sectie (muncitori). interventie..lucratorilor temporari.durata este de minim 2 ore.durata este de minim 8 ore . ori de cate ori este necesar ) Scop: e s t e d e a reimprospata si actualiza cunostiintele in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca. .obligatoriu trebuie facute demonstratii practice privind utilizarea echipamentuluiindividual de protectie.I n c e p e r e a e f e c t i v a a activitatii la postul de lucru ocupat de lucratorul instruit se f a c e n u m a i d u p a verificarea cunostiintelor dobandite.precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la n i v e l u l f i e c a r u i l o c d e m u n c a . Instruirea la locul de munca. p o s t d e l u c r u s a u f u n c t i . a mijloacelor de alarmare.Conducatorul direct al locului de munca Instructajul la LM cuprinde: .lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate.prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice ale locului /postului de munca.noilor angajati dupa instruirea Introductiv-Generala. dupa trecerea unui interval de timp numit perioada de instructaj. stabilita la nivelul conducerii: .L.inclusiv celor carora li se schimba locul de munca in cadrul unitatii.lucratorilor temporari. noilor angajati dupa instruirea Introductiv-Generala.informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice . Cui se face instructajul si pe ce durata:: .M.prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si postul delucru respectiv. .Lucratorul desemnat SSM Instructajul periodic cuprinde: .. .la 6 luni in cazul Societatii – personal TESA . .locului de munca sau postului de lucru. Principii pentru Instructajul Periodic ( sau instructaje speciale. . si pe ce durata: . stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. . Cine face instruirea:.masuri la nivelul locului de munca si postului de lucru privind acordarea primuluiajutor. de catre seful ierarhic superior celui ce a efectuat instruirea si seconsemneaza in Fisa de Instruire Individuala la rubrica Admis la lucru de la pagina 3 a Fisei. exercitat Cui i se face I. . evacuare si de primajutor.lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate. .inclusiv celor carora li se schimba locul de munca in cadrul unitatii. ... Cine face instruirea:. .

3. Suplimentar. .informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca sau postului de lucru. 4. .. Programarea temelor de instruire pe profesii / meserii : Profesia /MeseriaTema planificata pentru instruire Personal TESA 1. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.HG 971/2006p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e p e n t r u s e m n a l i z a r e a d e securitat e si/sau sanatate la locul de munca. 1 – 3. .Instructiuni proprii de SSMin Compania CHIMOPROD DIV SRL 5.Legea nr. 319 / 2006– LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art. .U. 2. instruirea periodica se face si se consemneaza in Fisa de Instruire la pagina 12. 16 – 17.lucru respectiv.Verificarea cunostiintelor dobandite se face de catre seful ierarhic superior celui ce a efectuat instruirea si se consemneaza in Fisa de Instruire Individuala. . 6 – 7. nr. . inclusiv evolutii ale riscurilor sau aparitia unor riscurinoi. .G.25..prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si postul de .O.HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizareaechipamentelor cu ecran de vizualizare. . . 10 – 11.cand au aparut modificari ale prevederilor legislative sau in conditiile activitatii specifice ale locului de munca. 51 – 53.cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare. evacuare si de prim ajutor.prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice ale locului /postului de munca.la introducerea unor tehnologii de lucru sau proceduri noi de lucru. interventie.masuri la nivelul locului de munca si la nivelul postului de lucru privind acordarea primului ajutor. 20.la reluarea activitatii dupa accident de munca.obligatoriu trebuie facute demonstratii practice privind utilizarea echipamentului 5individual de protectie. a mijloacelor de alarmare.la executarea unor lucrari speciale cand se impune un instructaj initial. 99/2000privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cutemperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca. si in urmatoarele cazuri: .

.. 10 – 11... 4... nr.. 319/2006 : 5...HG 971/2006p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e p e n t r u s e m n a l i z a r e a d e securitat e si/sau sanatate la locul de munca..... Muncitor necalificat 1...U. 2......... 3.... 6..O. Gestionar.25...HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr... 1..... 16 – 17. 4..... 20.25.. 1 – 3.HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizareaechipamentelor cu ecran de vizualizare......HG 1425/2006-NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr.ROFR e g u l a m e n t u l d e O r g a n i z a r e s i F u n c t i o n a r e a l C o m p a n i e i / Societatea .... 2.......... 6 – 7.HG Nr....Legea nr.HG 1425/2006-NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr...6. 3. 10 – 11.ROF R e g u l a m e n t u l d e O r g a n i z a r e s i F u n c t i o n a r e a l C o m p a n i e i / Societatii .... 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cutemperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca..G............. 6 – 7.......... 1 – 3. în special de afecţiuni dorsolombare 4 ...Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea . 16 – 17.. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şisănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători. 319/2006 : 7... 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art.Legea nr. 5....HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare... 51 – 53. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art.. 20.. 51 – 53... 319/2006 : 7.Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful