You are on page 1of 4

Projekt

Ustawa z dnia ………….2011r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1

Art. 1 W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn. zm2) wprowadza się następujące zmiany: 1. W art. 3 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) roczny dodatek pieniężny;”.

2. Po art. 76 dodaje się art. 76a –76b w brzmieniu:

„Art. 76a. 1. Roczny dodatek pieniężny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta posiadała prawo do świadczenia w marcu poprzedniego roku kalendarzowego.

2. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w razie osiągania przez osobę uprawnioną do renty lub emerytury przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w art. 104 ust. 2 oraz służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.

Art. 76b. 1. Roczny dodatek pieniężny wynosi: 1) 700 zł – jeżeli renta lub emerytura miesięcznie nie przekracza kwoty 800 zł,
2) 500 zł – jeżeli renta lub emerytura wynosi powyżej 800 zł, nie więcej jednak niż 1 300

zł,
3) 250 zł – jeżeli renta lub emerytura miesięcznie wynosi powyżej 1300 zł.

2.Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust.1, uwzględnia się kwotę świadczenia łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji na zasadach określonych w ustawie. 3. W przypadku gdy osobie uprawnionej do renty lub emerytury przysługuje świadczenie o charakterze emerytalnym lub rentowym z instytucji zagranicznych przy ustaleniu dodatku, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się sumę świadczeń przysługujących osobie uprawnionej. 3. Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jeden dodatek. W przypadku gdy osobie uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje renta socjalna, przy ustaleniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się sumę świadczeń przysługujących osobie uprawnionej. 4. Kwotę dodatku, o którym mowa w ust. 1, podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadza jest waloryzacja.”. 3. Po art. 132 dodaje się art. 132a w brzmieniu: „132a. Roczny dodatek pieniężny, o którym mowa w art. 76a wypłaca się wraz ze świadczeniem w miesiącu marcu roku kalendarzowego. Art. 130-132 stosuje się odpowiednio.”. Art. 2 W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.3) w art. 21 ust. 1 po pkt 64 dodaje się pkt 64a w brzmieniu: „64a) Roczny dodatek pieniężny, o którym mowa w art. 76a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z póź. zm.).”. Art. 3 W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001, nr 71, poz. 734 z późn. zm.4) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, rocznego dodatku pieniężnego, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.”.

Art. 4 W ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.5) w art. 8 ust 4 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) rocznego dodatku pieniężnego przysługującego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 2 Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2010, Nr 40, poz. 224 i Nr 132, poz. 903 oraz Nr 205, poz. 1365. 3 Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, nr 28, poz. 146, Nr 57, poz. 352, nr 182, poz. 1228. 4 Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2007 r., Nr 35, poz. 219. 5 Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362.