You are on page 1of 18

Druk nr 182

Warszawa, 15 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Małgorzatę Sadurską.

(-) Andrzej Adamczyk; (-) Marek Ast; (-) Piotr Babinetz; (-) Barbara Bartuś; (-) Arkadiusz Czartoryski; (-) Edward Czesak; (-) Leszek Dobrzyński; (-) Zbigniew Dolata; (-) Tadeusz Dziuba; (-) Szymon Giżyński; (-) Tomasz Górski; (-) Tomasz Kaczmarek; (-) Mariusz Antoni Kamiński; (-) Sławomir Kłosowski; (-) Maks Kraczkowski; (-) Leonard Krasulski; (-) Adam Kwiatkowski; (-) Krzysztof Lipiec; (-) Maciej Małecki; (-) Gabriela Masłowska; (-) Grzegorz Matusiak; (-) Kazimierz Moskal; (-) Marek Opioła; (-) Stanisław Ożóg; (-) Krystyna Pawłowicz; (-) Marek Polak; (-) Krzysztof Popiołek; (-) Małgorzata Sadurska; (-) Anna Elżbieta Sobecka; (-) Stanisław Szwed; (-) Robert Telus; (-) Grzegorz Tobiszowski; (-) Jan Warzecha; (-) Jadwiga Wiśniewska.

Projekt

Ustawa z dnia ………….2011r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1

Art. 1 W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn. zm2) wprowadza się następujące zmiany: 1. W art. 3 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) roczny dodatek pieniężny;”. 2. Po art. 76 dodaje się art. 76a –76b w brzmieniu: „Art. 76a. 1. Roczny dodatek pieniężny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta posiadała prawo do świadczenia w marcu poprzedniego roku kalendarzowego. 2. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w razie osiągania przez osobę uprawnioną do renty lub emerytury przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w art. 104 ust. 2 oraz służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. Art. 76b. 1. Roczny dodatek pieniężny wynosi: 1) 700 zł – jeżeli renta lub emerytura miesięcznie nie przekracza kwoty 800 zł, 2) 500 zł – jeżeli renta lub emerytura wynosi powyżej 800 zł, nie więcej jednak niż 1 300 zł, 3) 250 zł – jeżeli renta lub emerytura miesięcznie wynosi powyżej 1300 zł. 2.Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust.1, uwzględnia się kwotę świadczenia łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych w

wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji na zasadach określonych w ustawie. 3. W przypadku gdy osobie uprawnionej do renty lub emerytury przysługuje świadczenie o charakterze emerytalnym lub rentowym z instytucji zagranicznych przy ustaleniu dodatku, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się sumę świadczeń przysługujących osobie uprawnionej. 3. Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jeden dodatek. W przypadku gdy osobie uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje renta socjalna, przy ustaleniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się sumę świadczeń przysługujących osobie uprawnionej. 4. Kwotę dodatku, o którym mowa w ust. 1, podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadza jest waloryzacja.”. 3. Po art. 132 dodaje się art. 132a w brzmieniu: „132a. Roczny dodatek pieniężny, o którym mowa w art. 76a wypłaca się wraz ze świadczeniem w miesiącu marcu roku kalendarzowego. Art. 130-132 stosuje się odpowiednio.”. Art. 2 W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.3) w art. 21 ust. 1 po pkt 64 dodaje się pkt 64a w brzmieniu: „64a) Roczny dodatek pieniężny, o którym mowa w art. 76a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z póź. zm.).”. Art. 3 W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001, nr 71, poz. 734 z późn. zm.4) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, rocznego dodatku pieniężnego, zasiłków pielęgnacyjnych,

zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.”.

Art. 4 W ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.5) w art. 8 ust 4 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) rocznego dodatku pieniężnego przysługującego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                            
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 2 Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2010, Nr 40, poz. 224 i Nr 132, poz. 903 oraz Nr 205, poz. 1365. 3 Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, nr 28, poz. 146, Nr 57, poz. 352, nr 182, poz. 1228. 4 Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2007 r., Nr 35, poz. 219. 5 Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362.
1

Uzasadnienie
Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do godnego życia w społeczeństwie. Fundamentalnym zaś obowiązkiem demokratycznego państwa prawa jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Tego rodzaju obowiązek realizowany powinien być między innym przez godne zabezpieczenie potrzeb życiowych osób starszych i chorych – emerytów i rencistów. Osób, które z racji wieku zakończyły swoją aktywność zawodową lub uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie zarobkować. Wyrazem tego obowiązku, ale również przejawem solidaryzmu społecznego winno więc być wyrównanie poziomu życia najsłabszych jednostek. Dlatego też projektodawcy proponują wprowadzić do systemu rentowo – emerytalnego dodatkowe świadczenie w postaci rocznego dodatku pieniężnego. Świadczenia skierowanego do osób najsłabiej uposażonych, których wysokość renty lub emerytury nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych – zakupu żywności, lekarstw, opłacenia czynszu i innych mediów, a także zakupu ubioru. Uzasadnieniem proponowanej instytucji jest nie tylko wzmocnienie funkcji i zadań Państwa w zakresie ochrony swoich najsłabszych obywateli, ale również aktualne otoczenie makroekonomiczne. Obecnie obserwujemy wzrost cen podstawowych dóbr konsumpcyjnych, głównie cen żywności. Spowodowany on jest nie tylko kilkuletnim wzrostem cen na rynkach światowych, ale również niedoborem podstawowych produktów spożywczych, który został wywołany ubiegłoroczną powodzią. Dodatkowo z dniem 1 stycznia bieżącego roku wskutek działań rządu Pana Premiera Donalda Tuska doszło do podwyższenia stawki podatku od towarów i usług. Podwyższenia, które nastąpiło pomimo wcześniejszych, licznych oświadczeń Pana Premiera i innych przedstawicieli obecnego rządu o dobrej sytuacji ekonomicznej Polski i stanu finansów publicznych. Powyższe, zdaniem wnioskodawców niniejszego projektu ustawy, będzie skutkowało dalszym wzrostem podstawowych dóbr od kilku do kilkunastu procent w skali roku. Konsekwencją zaś tego będzie dalsze pogłębienie ubóstwa w Polsce i przeniesienie ciężaru podwyżki VAT-u na osoby najmniej zarabiające. Przygotowany przez posłów „Prawa i Sprawiedliwości” ma przeciwdziałać takiej sytuacji i łagodzić skutki wzrostu cen dla emerytów i rencistów, którzy otrzymują najniższe świadczenia. Proponowany projekt ustawy wchodzi w skład pakietu propozycji ustawowych zmian przygotowanych przez posłów „Prawa i Sprawiedliwości”, a które to mają stanowić realną pomoc dla najsłabiej zarabiających obywateli naszego kraju. Równoległe zostanie przygotowany projekt wsparcia dla najbiedniejszych rodzin poprzez odpowiednią nowelizację ustawy o zasiłkach rodzinnych.

Projekt ustawy wprowadza do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nowe świadczenie w postaci rocznego dodatku pieniężnego. Projektodawcy proponują przyznanie raz w roku dodatku w wysokości 700 zł dla osób, u których otrzymywane świadczenie nie przekraczało kwoty 800 zł miesięcznie, 500 zł dla osób otrzymujących świadczenie w wysokości wyższej niż 800 zł, ale nie przekraczającej kwoty 1300 zł i wreszcie 250 zł dla osób, których świadczenie jest wyższe niż 1 300 zł. Zaproponowaną wysokości dodatku wnioskodawcy traktują jako absolutne minimum. Projektodawcy przewidują wprowadzenie negatywnej przesłanki prawa do tego świadczenia w postaci uzyskiwania jednocześnie przez osobę uprawnioną do świadczenia emerytalnego lub rentowego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w art. 104 ust. 2 oraz służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatek ten nie będzie przysługiwał, jeżeli uprawniony do renty lub emerytury będzie jednocześnie wykonywał działalność podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w postaci zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo jeżeli będzie prowadził pozarolniczą, a także w razie uzyskiwania przychodu z pełnionej służby, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy. Projekt ustawy wprowadza również mechanizm określania wysokości renty lub emerytury dla potrzeba ustalenia istnienia prawa do rocznego dodatku pieniężnego. Przy ustalaniu wysokości dodatku uwzględnia się kwotę świadczenia (renty lub emerytury) łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji na zasadach określonych w ustawie. Jeżeli osobie uprawnionej do renty lub emerytury przysługuje jednocześnie świadczenie o charakterze emerytalnym lub rentowym z instytucji zagranicznych to przy ustaleniu rocznego dodatku pieniężnego przyjmuje się sumę świadczeń przysługujących osobie uprawnionej. W przypadku natomiast, gdy do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba będzie przysługiwał wyłącznie jeden dodatek. W sytuacji, gdy osobie uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje jednocześnie renta socjalna, przy ustaleniu wysokości dodatku przyjmuje się sumę świadczeń przysługujących osobie uprawnionej. Projekt ustawy wprowadza także mechanizm waloryzacji proponowanego świadczenia. Kwota rocznego dodatku pieniężnego będzie podwyższana przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Przyjęte zostało tożsame rozwiązanie z zasadami waloryzacji dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych. Roczny dodatek pieniężny będzie wypłacany z urzędu przez organ emerytalno-rentowy i bez konieczności składania odrębnego wniosku przez osobę uprawnioną. Proponuje się, ażeby

świadczenie to było wypłacane w miesiącu marcu roku kalendarzowego wraz rentą lub emeryturą. W pozostałym zakresie do zasad wypłacania tego świadczenia będą miały zastosowanie odpowiednio przepisy art. 130 – 132 ustawy. Charakter i cel projektowanego rocznego dodatku pieniężnego uzasadnia również zdaniem wnioskodawców zwolnienie kwoty tego dodatku spod opodatkowania podatkiem od osób fizycznych, jak również nieuwzględniania tego świadczenia jako składnika dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Konsekwencją takiego rozwiązania jest zaproponowanie wprowadzanie odpowiednich zmian w: ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 projektu ustawy), w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (art. 3 projektu ustawy) oraz w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (art. 4 ustawy). Konsekwencją uznania proponowanego rocznego dodatku pieniężnego jako świadczenia w rozumieniu art. 3 ustawy jest również to, iż kwota tego dodatku nie będzie zaliczana do podstawy wymiaru składki zdrowotnej, o której mowa w 81 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób pobierających emeryturę lub rentę. Nowelizacja ustawy spowoduje obciążenie budżetu państwa kwotą około 3 500 mln zł rocznie. Projekt powoduje pozytywne skutki społeczno-gospodarcze. Przedmiotowy projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy nie został poddany konsultacjom społecznym, o których mowa w art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

   

Warszawa, 29 grudnia 2011 r. BAS-WAPEiM-493/11 Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP

Opinia prawna o zgodności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Małgorzata Sadurska) z prawem Unii Europejskiej
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47 ze zm.) sporządza się następującą opinię:

I.

Przedmiot projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zwany dalej „projektem ustawy”, zmierza do nowelizacji następujących ustaw:  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach”,  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”,  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 ze zm.),  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Projekt ustawy ustanawia nowe świadczenie emerytalno-rentowe, w postaci rocznego dodatku pieniężnego (art. 5a ustawy o emeryturach i rentach) oraz określa zasady jego przyznawania. W tych ramach określa osoby uprawnione do otrzymywania tego świadczenia, reguły określania jego wysokości oraz termin wypłaty (art. 76a-76b i art. 132a ustawy o emeryturach i rentach). Ustanawiany roczny dodatek pieniężny ma być zwolniony od

2 podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 64a ustawy o podatku dochodowym), a jego wysokość nie ma być uwzględniana jako składnik dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o dodatkach mieszkaniowych (art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej i art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych). II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy

Co do zasady, prawo UE nie reguluje problematyki świadczeń emerytalno-rentowych w tym, stanowiących przedmiot projektu ustawy, rodzajów świadczeń i zasad ich przyznawania. Kwestie zabezpieczeń społecznych należą do kompetencji krajowych. Tym niemniej jednak przepisy unijne regulują niektóre zagadnienia związane np. z koordynacją krajowych systemów zabezpieczeń społecznych, z zabezpieczeniami pracowników migrujących, korzystających z traktatowych swobód przepływu osób i usług (art. 21 i art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), czy też kwestie antydyskryminacyjne. Akty te obejmują m.in.:  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.4.2004 r., s. 1, Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne rozdz. 5, t. 5, s. 72),  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., s. 1),  dyrektywę Rady z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 6 z 10.1.1979 r., s. 24, Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne rozdz. 5, t. 1, s. 215). III. Analiza przepisów projektu ustawy pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Analiza projektu ustawy pod kątem przepisów UE prowadzi do wniosku, że projekt ten nie jest sprzeczny z prawem UE.

3 IV. Konkluzja

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Szef Kancelarii Sejmu

Lech Czapla

Warszawa, 29 grudnia 2011 r. BAS-WAPEiM-494/11 Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Opinia prawna dotycząca możliwości uznania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Małgorzata Sadurska) za projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a ust. 1 regulaminu Sejmu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zwany dalej „projektem ustawy”, zmierza do nowelizacji następujących ustaw:  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach”,  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”,  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 ze zm.),  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Projekt ustawy ustanawia nowe świadczenie emerytalno-rentowe, w postaci rocznego dodatku pieniężnego (art. 5a ustawy o emeryturach i rentach) oraz określa zasady jego przyznawania. W tych ramach określa osoby uprawnione do otrzymywania tego świadczenia, reguły określania jego wysokości oraz termin wypłaty (art. 76a-76b i art. 132a ustawy o emeryturach i rentach). Ustanawiany roczny dodatek pieniężny ma być zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 64a ustawy o podatku dochodowym), a jego wysokość nie ma być

2 uwzględniana jako składnik dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej i ustawy o dodatkach mieszkaniowych (art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej i art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych). Co do zasady, prawo UE nie reguluje problematyki świadczeń emerytalno-rentowych w tym, stanowiących przedmiot projektu ustawy, rodzajów świadczeń i zasad ich przyznawania. Projekt ustawy nie jest projektem wykonującym prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a ust. 1 regulaminu Sejmu.

Szef Kancelarii Sejmu

Lech Czapla

RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATORGENERALNY

Warszawa.dnia

/ł.ołt .

201f r.

PG VII G 025-16112

,ft.''RlF'.r' *;Ei":::. ii$ $Ę}t.!1Ęf
I rł:

r i .' D a i a v p ł ' y w i l , . , ' i . ' 1 . . . '.;.' ; . '. , ,

Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 styczn\a 2012 r.' nr GMS-WP-I73-I31I2, dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentaclt z Funduszu Ubezpieczeń Społecznyclt oraz niektóryclt innych ustaw, przekazanego do :eopiniorł'aniaptzez Prokuratora Generalnego w trybie art. 3 ust. 1 pkt 9 ustaw1' z dnta (Dz.U. z2008 r. Nr 7, poz' 39, zpoŹn. zm.), pozwolę 20 czętwca 1985 r. o prokuraturze sobie zauwaŻyć, ze ocena przedmiotu projektu pozostaje poza kompetencjarni

merltoryc znym i Prokuratora Generalnego t zadantamiprokuratury.

//. -ln-"--f

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI EJ

PREZES PIERWSZY sĄDU NAJWYższEGo

dnia / L, .ty.znia 2012r. Warszawa,
S;i(FlETAnitrT t, .':.:F,r.
L.Ur.,..,,,,",,.,.,
! - , . , t -r , , - . h , . , . , , ' l vqrq Y Y P t y \ r y U, . . , k . i . . . ,,:
| ,i-.

BSA lll - 021 - 13t12

Pan Lech CZAPLA Szef KancelariiSejmu
-' l't't ',*,;. 1 , -. ,4!k i: v v "1

,),:',l,ą,,.L4,L'/-LnĄ.)'/.?,L.I/L,L

;) . -

!

;

L l

na W odpowiedzi pismo z dnia 12 sĘcznia 2012 r', GMs-WP-173-13l12 nie ze informuję, Sąd Najwyzszy zgłaszauwagdo pose/skiego projektu uprzejmie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznychoraz niektórych innych ustaw.

Z powaŻaniem

PREZES ZAKŁADU UBEZPIECZEN SPoŁECZNYCH

! 2 Warszau'a. dnia tt vt-, I u l e g o 0 1 2 L . v

9 9 11 0 0 / 0 1 1 0 - 9 / l isK I ) l

Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu

W zr,tiazkr-l ()tl.Z)'ll1anrlrl opinii. 1lrz1piŚrnic z dtlia l2 st1.cznill Z br.. ztlilli: do poselskinlpro.icktcur i GN'lS-WP-173-13,t12. ustaw\ o zrlrianicLrstaur c' cnrer\'lLrrach rentachz ljttlrduszu oraz niektórl'ch itu-l)'clr ttl)l.Zl'"iIllit. Llbezpieczeri Społeczrl1'ch LlSta\\'. ilifbrllluję. z purrlitu r'r'iclzettia że tt,l'l<ollat,t'c\'. zrrłaszan'} rrastęptrjącc utłag.i. l. (lrr'aga gólna o
\\.prol'radzcnie l.()cZllegtl picrliężnegtr.k1tircgtl s|ir'rtckfltlllI.lsilrrr szacttje się rł c1odatlttl rł) soliosci 3.5 nrlcl zł. statlorł, 1ltlłor,lę ie clr i lir'r,otr rrr.clatktjrt l]fZcZl1{'tcZ.rttl rr lts|'zttr tlitltll..lzircIi. rla 2012 r. na podrt'r.zszeIiicl)larl ljllittlstlur tl:l t.lltdz'ettlr'rc'i śr'riadczcri t}1tlltI Z rtr'pła11 rr 2t)l2 r. llie trrtzglęc1lliii ktllticcztlc tr'ch sr,i,iaclczcll. Zt]tcn] ccltl ich sflllirrlsilualriii srotjii.lv., 1 br lob1 prz1,znanie Fullcluszorł'iIJbezpieczerl Spc'łce ch tlrlcli'llirorrrclt zlll btrdzcllr palistwil rł fbrllrie dotac.ii cclorł,ci lttlr ptl;.:r sliattic srodlir.lir'z inlll cli zt.titlcl ( 1.xrz1'czha. krecl1't ). 2. l)o art. I ust. 2 projclitu ustan'r' l l P r o . i c k t l s t a u \ ' ( a r t7 ( l a L r s t . ) o k r e ś l a i ą c i l . i 1p o d l r l i ( } t ( ) \t\l\ ó b t t p r a u l r i t l t l r c h t l d L . l | g s r()czllego ciodatltLr picrtięzrlegil. rr'skazLl'ic ostllr,t ptlsii.tdttiąccl]ra\\il clo ctrrct.r'tttrr. feIlt\'Z t1ttrłu \Ą Iliezdtllnoscido prac.r ]ttb l.e lltr rl.ltlzillllt'j tllircsltlltt.i |]|Zt-l)iSilch usta\\\ z ilnia l7 srudnia 199U r. o el'no'\tufachi lcnlacli z lrunduszu Irtrc;rl,.ic:czeti Społecznl.clt r. tDz. t j' z 2()()c) Nr l53. poz'. 1))7 z'c ztll.) - \\ l]latc|'l ilo|]rzL.til1if']o go. roliu kaIctldirrztl\\e \\.al.tttlck :lil zctlia u 1l1lil.(]ii ..1losiiiciatlilt it 1.lt.ill.,ł-l..t iacle

a l\ /

'lt

. poprzedniego roku kalendarzowego został sformulorł.an,l.w sposób nieprecyzi,jny. co rodzi szereg rvątpliwości pod kątenr irrterpretacji w.r,konatlia i tego przepisu. np.. czy przepis obejmu.ie osoby. które w ternriniepozniejszynl uzyskały prawo do wypłaty Świadczenia za marzec (z uwagi na w1,płatę śrł'iadczenia terminie póŹniejszym Z wyrównanien1 Za wrv. nriesiąc)oraz osoby" r,t' które nabyłyprar,vo świadczenia okresięnriędz1, do w marcęmpoprzedniegoroku kalendarzowego.a przypadającymw następn.vm roku kalendarzorł.ym tenrrinem wypłatyww. dodatku. Poza sf-erąregulacji pozostają świadczeni^ p|.Zyznaw'ane lub rvypłacane przez' Zakład Ubezpieczeri Społeczn1'clrna podstalvie odrębnyclr przepisór,t'. 11p. emerytury pomostowe. okresowe emerytury kapitałowe. świaclczenia przedernerytalne, nauczycielskie świadczenia konrpensac1,jne. renty socjalne osób nieuprawniorrychdo rent rodzinr'rych. renty inwalidów wojerrnyclri r,vojskow1clr. itp. W związku z tynl projekt ustaw)' nie zalviera regulacji określających zasady wl'płaty dodatku w przypadkLlgdy w rnarcll danego roku kalerrdarzowegoemeryt lub rerlcistapobiera irrneświadczenie świadczenie. którego prawo posiadał rrii do w lllarcu poprzedrriego roku kalerrdarzo\Ąlego. Projekt ustawy (art' 76a trst' 2) wprowadza |legat),\Ą'l]ą przesłarrkę prar,ł'a do dodatku w postaci uzyskiwania.iakiegokolwiekprzycliodu z tytutu działalności podlegającej obowiązkor,vi ubezpieczenia społecznego. której lnowa w art. l04 o ust. 2 nowelizowarre.i ustawy oraz słuzby rvytrrieniotrej art. 6 tlst. 1 pkt 4 i 6 w norvelizowanejustawy. Brak jest natomiast rozstrzygnięcia. dla celów ustalenia czy ww. przyclrodu będą uwzględniane: przychody z tytułudziałalrrości wykonyw.anej grarricą; za przychod;osÓb wyłączolrych obowi4zkuubezpieczenia z społecznego tytułtr z ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność niepodlegającąobowiązkowemu ubezpieczeniu społeczlrenru ttr,łagi na z podlegalrie temuobowiązkowiz innegotytułu; kwoty pobranyclr zasiłków: chorobowego.niacierzyńskiegoi opiekuriczego oraz wYnagrodzeniaza czas niezdolności pracy" wypłacanego podstawie do na przepisów Kodeksu pracy i kwoty Świadczenia relrabilitacy.inego i wyrównaw czego,zasi łktiwyrórvnawcze i dodatkr-r go w1,równart'czego ; honoraria z ty'tułu działalności tworczeji artystycznej' Z uzasadnieniaustawy u.yliika' iŻ roczny dodatek pierrięznyma być wypłacorry z urzędu bez wnioskÓw ubezpieczonych (projektor,vane przepisy porvinny b1'c r,r' t5'trr zakresie uzupełlliorre). oznacza to. ze ustalenie.cZ}' \Ą'arunck nieosiągania przyc|rodtr zostałspełrriony. będzie zwlązaIlez dzial'anienl akcvjn1'mi obciązonc Znaczllyl]lryzykiem błędtr. w1,szukiwanie ewentualtra a i ri.erytikacjadan1.chrr s1'stetnachiIrforrnat1.cztrych Zakładu moZe Luriernożliwić realizację wypłat1' dodatku wraz z ener1,turą lub renti1 \\. określonylri ustar,vą rriiesiącrr kalendarzc-r\Ui m. Ponadto naIeŻywskazać. Ze prawo do elrrerytttry. rellty z tyttrłurriezdollloŚci do pracy Iub rent1,. jest rodzirrnej. które.i uprawrriclna .jedriaosolra. r,ł. do trriesiąclr kalel.ldarzor,r'r'nl \Ą'\'Znaczon}'n1 .iako rniesi4c realizac.ii oborviqzku rr.r,płat1 rocznego dodatktlpienięznegonrożezostac zarvieszone wniosek etrrerytalub na rerlcist1'. Projektustaw1, regulujenrozliwości llie wypłat1'dodatkLrtakiei s1.tuacji. w jednoznacznie określa. jalią datębędziebadanekrvterillIl n-vsokości Pro.iekt nie na śrr.iadczenia 76b ust. l ) - na nlarzec poprzedniego (al.t. rokLrkaIetldarzcl\,vego. cZ\ |la nlarzec roku kalendarzowego. r,r, którvnr tna nastąpić wypłata roczneg() dodatku. czy I"ęŻorgan rentow}' nla ustalić Średlrią nriesięczrrąrł.vsokoŚc

4)

s\

6)

8)

śrviadczenia w roku kalerrdarzowym. za któr1'' rvy,'płacarocztl!' dodatęk (rv uzasadniellitr pro.iektu str' 2 r,l'zdaniu pierwsz1'nr drtlgiego akapittr została na Projckt ltstaw1 nie przesądZa'czy w przypadku uŻyĄ'afbrma cZaSLlprzeszłego). ponownegoustaleniaw.ysokości za świadczenia nriesiąc lub rok kalendarzow\/. do wysokości uprarł,rliającego kr1,teriunr Świaclczerria w którynr następu.ie badarrie pienięzrrego a1bo usta]ic wypłacić w1.równanie rocznegododatktr dodatku.na|eŻy rradpłatę tego Świad czenia. zasad1.rł'skazattia określorre treści 76b ust. 1 pkt 2 nie zostały art. W projektowanej lrrb rerrty rna .ią uzyskac okresu. w któryrrr osoba uprawnionado enlery.tury rv kwocie wyższej niz 800 zł nie wyższej iednak niz 1300 zł. by uzYskac uprarł.tlienie dodatkuw kwocie 500 zł. do Świadczeń dotycząc5'ch Projekt ustawy (art. 76b ust' 2) nie zawiera rozstrzygnięc przepisow np' rłypłacanychwtaz z emeryturą lub rentąna podstart'ie odrębnyclr ryczałtu ekwiwalenttrpienięinegoza deputatwęglowy. dodatkukombatanckiego" energetycznego. itp. Proiekt ustawy (art. 76b ust. 3) nakłada na organ rentowy obowiązek przeprowadzenia postępowania rvyjaśrriającego !\: celu ustalenia czy pobiera z instytucji zagranicznej Św.iadczenie o cłrarakterze świadczeniobiorca z lub rentowynr.W przypadku pobierania świadczenia instytucji emerytalnynr państwa. z ktoryrn Polski nie łączą ulnow}' nriędzynarodowew dziedzirric o do zabezpieczenia społecznego. brak jest podstawprawn5,'cl'r uzyskania inforrrrac.ji pobiera świadczenie irlst1'ttrc.ii zagrarliczllej i o z tyrn czy świadczerriobiorca jest uzvskarrie instyttrc.|i. Możliw.e wysokości tego świadczenia bezpośredrrio z t1''ch nie środkorr. Projekt rtsta\,v}_ w.skazuje tej irlfornlac.ii od .ied1,.nie śiviadczeniclbiorc1'' dowodowych rł' oparciu. o które organ l.enton'ystrvierdzaczy z-aillteresowall)' pobiera swiadczenie za granicą i rv .iakie.i rv1'sokoŚci (lrp. ośrł'iadczeriie. zaświadczenie organów zagrarlicznych). dotyczących syttracji. regrrlac.ii Proiekt ustawy (art. 76b ust' 3) nie zar-ł'iera w których osoba uprau.nionado errrerytury |ub rent!, na podstawie ttstawl. o uprawnionado irrlr1-cli emeryturach i rentachz FUS była lub jest jednocześnie odrębne świadczeli razie zbiegu prawaokreślają w Świadczeń.a zasadypobierania przepisy (arI.96 ust 1 i2 ustawyo emeryturach irentach zFt.lS). Wprzypadku. przy'chód vl postaci gdy osoba uprawnionado enreryturyiub rent}' osiągałabv w tego świadczenialrie b1'łab-v innego Świadczenia wypłacanego zbiegu. krł.ota zbiegu prarł'a do Sulllowana.Ustarvatrie zawiera równięz zapisóri..iŻ l'v przypadkr-l przysługujetylko jeden ił,ięcejrriz jednego Świadczenia osobie uprai,vrriotre.i dodatek. Zgodnie z projektem (art. 16b ust.4 pro.jektu) kwota dodatku ma byc waIory'zowalra. natonliaStnie przervidu.jc się indeksowania kwot graniczn1.clr świadczeń. lt1sokościślviadczellia Projekt ustaw1'nie okreś]a także.czy p|.Zy l.lstaleniu do uprarvniającego dodatkunalezyttr,vzględniac: etllerr,turękapitałou.ą. okresolrą enlerr'tttrękapitałorvąlLrb clrlŻr'r,r'otlrią rr 200tl r. o ettterr.tltraclr określorie przepisachLlsti.l\\} dnia 2l Iistopacla z (Dz. kapitałclrt'r,ch U. Nr f28. poz. 1507ze zm.): \Ą Radr.]VIirristróri . srł iadczetri prz\'Zl7ane Szczcgóhr1,lll a tr1'bic przez |>rezesa

2. Do art. 1 ust. 3 projektu ustaw.y Z projektowanegoafi', 132a wynika, Ze organ rentowy tlbowiązanyiest przekazac dodatek pienięzny na rachunek Świadczeniobiorcy wraz ze swiadczeniem za rniesiąc marzec. Z uw,agi na to, iŻ projektowana ustawa nakłada na organ rentowy obor,ł'iązek przeprowadzenia postępowaniawyjaŚniającego ''v każdej sprawie w celu ustalenia czy dany świadczerriobiorca osiąga przychod oraz czy pobiera świadczer'rie Zagtaniczlrej Z instytucjiubezpieczeniowei. tennin wypłacenia dodatkupieniężnego uzalezniorlyjest od ternrinu zakończenia tego postępowania.co w korrsekwencjimoze Spowodować. Że śrviadczenie zostaniezrealizowane ustaworvy'nr nie w ternrinie' Ponadtoz projektuustawywynika. iż dodatekten nie l-ltoze zostaclvypłacony terrninie w płatrrosci jezeli świadczenie innytrrniz nlarcow.y nawet. naleztleZa n7arzęc datregorokr"r kalendarzowegozostałowypłaconeW innym terminie. Jednocześnie należy zaulvaŻyc. do ięŻeIidodatek roczlly ulega podziałowi między osoby uprarł'nione renty rodzirrne.j. przepis projektowanejustaw1,nie przesądza"z jakiego okresu należy ustalac grono upraw.nionych.ktÓre nrogło ulec zmianie czy Z marca poprzedrliego roku go. kalendarzowe czy,z bieiącego roku kalendarzowego. WątpliwoŚci budzi rownież zan-ńeszczenie treŚci projektowanegoprzepisu powołatria w dotyczącegowyłącznieart. 130 - 132 nowelizowanej usta\Ą,y, skoro roczny dodatek pienięznynra byc świadczeniem określonym przepisamiart. 3 pkt 5a tej ustawy oraz nla być wypłacanyraz w roku wraz enleryturąlub rerrtą. 3. Do art. 5 projektu ustawy Z uwagi na konieczność dokonania zmian w systemie informatycznynl Zakładuzasadlre jest wprowadzenieodpowiedniegovacatio legis. które pozwoli dokonać konieczn1'ch zmian infbrmatycznvch.

Przedstarł'ia.jąc powyzSZepragllę zauw,aŻyć^ projekt ustaw1,lliezarvieraregulac.ji: ze _ dotycz'ącyc|r uprawnieripozostałyclr osob uprawnionyclr dodatku przysłtrgu.iącego do do relrty rodzinnei"do ktÓrej uprawniot-tych rvięcejlrii jedrra osoba"gd1,.jeclrra .iest z osób uprawnionychdo renty osiąga przychód pozbawia.iący prawa do dodatlru a pozostałe. nie osiągają. _ w kwestii podmiotu uprawnionego do ogłoszenia kr'',oty rocznego dodatku pienięzrrego podwyzszonego wskaznikienr wa|oryzacji itrybu jej ogłoszenia; - pozwalających pvyz|anie t.ocztrego na pielrięzrrego urzędu: clodatku z - rł'kwestii finansow.alria rocznychdodatkowpierrięŻnych'

.t

,, .'

ż]c,llłł:dii F,ltz'b|;;ł z LLp. l. Lj cZŁoN EK Z: Ii,l',..[i
l

L'L('L

i

e o ie EtŹ"b ta,!:-p a t !ń s i<