You are on page 1of 12

Uniunea Na ională a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) Examenul de dobândire a calită ii de practician în insolven ă

MODEL

Grila 1
1. Contractul de societate al societă ii civile profesionale cu răspundere limitată:

a) nu implică respectarea vreunei condi ii de formă b) trebuie încheiat întotdeauna în formă scrisă, în anumite situa ii forma cerută fiind cea a înscrisului autentic c) trebuie încheiat în formă scrisă numai dacă printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află şi un teren 5 puncte
2. Tabloul practicienilor în insolven ă din Uniunea Na ională a Practicienilor în

Insolven ă din România (UNPIR) se întocmeşte: a) trimestrial b) semestrial c) anual 5 puncte 3. Pentru a fi desemna i ca administratori judiciari, practicienii în insolven ă: a) trebuie să facă exclusiv dovada existen ei unei experien e generale în materie b) trebuie să facă dovada existen ei asigurării pentru răspundere profesională c) trebuie să facă exclusiv dovada existen ei calită ii de practicieni în insolven ă 5 puncte
4. Nedepunerea, de către creditorii care au solicitat deschiderea procedurii, a

cau iunii la care au fost obliga i de către judecătorul-sindic la solicitarea debitorului: a) nu atrage nicio sanc iune b) conduce la respingerea cererii introductive c) conduce la suspendarea solu ionării cererii introductive 5 puncte
5. In procedura falimentului, crean ele născute după data deschiderii procedurii:

a) vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, după înscrierea la masa credală b) nu vor mai fi plătite c) vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, fără a fi necesară înscrierea la masa credală 5 puncte
6. Hotărârea tribunalului prin care se pronun ă dizolvarea la cererea oricărei

persoane interesate sau a Oficiului Na ional al Registrului Comer ului, este supusă:

1

în cazul în care comunică refuzul de a fi administrator judiciar 3 puncte 12. proprietatea imobilului care a făcut obiectul urmăririi silite: a) se transmite de la debitor la creditor b) se transmite de la debitor la adjudecatar c) se transmite de la debitor la executor. După înregistrarea tabelului definitiv. Prin actul de adjudecare. comunicării direc iei generale a finan elor publice jude ene. constituie titlu executoriu c) doar în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile 5 puncte 8. Eliberarea copiilor certificate de pe înregistrările efectuate în registrul societă ilor civile profesionale de practicieni în insolven ă: a) se face pe cheltuiala persoanei solicitante b) se face pe cheltuiala Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) c) se face pe cheltuiala statului 3 puncte 10. potrivit legii. care urmează să îl transmită adjudecatarului prin act notarial 5 puncte 9. respectiv a municipiului Bucureşti şi publicării în Monitorul Oficial al României. în termen de 5 zile de la comunicarea sentin ei de numire c) va fi sanc ionat întotdeauna cu amendă.a) înregistrării la registrul comer ului şi publicării în Monitorul Oficial al României b) numai înregistrării la registrul comer ului c) înregistrării la registrul comer ului. Executarea silită poate fi efectuată: a) în temeiul oricărui contract ajuns la scaden ă b) în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui înscris care. Un practician în insolven ă: a) nu poate să refuze numirea sa ca administrator judiciar b) poate refuza numirea ca administrator judiciar. partea a IV-a 5 puncte 7. pot să participe la votul asupra planului de reorganizare: 2 . Deciziile manageriale ale administratorului judiciar: a) pot fi controlate de creditori numai sub aspectul legalită ii b) pot fi controlate de creditori sub aspectul oportunită ii c) nu pot fi controlate de creditorii sub nici un aspect 3 puncte 11.

a) to i creditorii debitorului b) numai titularii crean elor înregistrate în tabelul definitiv c) numai titularii crean elor înregistrate în tabelul preliminar 3 puncte 13. la care nu se va mai anexa titlul ce se execută 3 puncte 17. dacă îndeplinesc şi celelalte condi ii legale b) numai administratorii societă ii supuse lichidării. spre deosebire de procedura falimentului: a) presupune întocmirea tabelului suplimentar b) presupune adoptarea unui plan de reorganizare c) presupune întocmirea tabelului suplimentar consolidat 2 puncte 3 . administratorii/directoratul nu mai pot întreprinde noi opera iuni din momentul în care: a) dizolvarea a fost hotărâtă de directorat b) dizolvarea a fost declarată de lichidator c) dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală 3 puncte 14. În cazul în care. se face o nouă cerere de executare: a) nu mai este necesară o nouă soma ia. Procedura reorganizării judiciare. civ. iar cel interesat are dreptul la întoarcerea executării b) pot fi desfiin ate. Actele de executare efectuate în temeiul unui titlu executoriu desfiin at: a) sunt desfiin ate de drept. fără excep ii 2 puncte 18. pentru societă ile administrate în sistem dualist c) numai membrii directoratului societă ii supuse lichidării. după intervenirea perimării executării anterior începută. 27 C. Practicianul în insolven ă trebuie să se ab ină: a) numai dacă se află in conflict de interese b) dacă este tutorele sau curatorul uneia dintre păr i c) dacă se află în unul din cazurile prevăzute la art. la care se anexează titlul executoriu c) este obligatorie o nouă soma ie. Pot fi numi i ca lichidatori ai unei societă i pe ac iuni: a) membri ai directoratului unei societă i administrate în sistem dualist. Directorii. făcându-se aplica ia principiului echipolen ei b) este obligatorie o nouă soma ie. dacă executorul judecătoresc hotărăşte acest lucru c) pot fi desfiin ate de către instan a de judecată 3 puncte 16. pentru societă ile administrate în sistem dualist 3 puncte 15. proc.

Executarea silită se poate face şi în zilele nelucrătoare: a) întotdeauna b) niciodată c) în cazurile urgente şi doar cu încuviin area preşedintelui instan ei de executare 2 puncte 4 . Creditorii: a) pot alege un nou comitet al creditorilor care îl va înlocui pe cel desemnat de judecătorul-sindic b) sunt obliga i să men ină comitetul creditorilor desemnat de judecătorulsindic c) pot desemna un nou comitet al creditorilor care se va alătura celui desemnat de judecătorul-sindic 2 puncte 20. Dreptul de administrare al debitorului poate include: a) dreptul de a dispune de bunurile sale b) exclusiv dreptul de a-şi conduce activitatea c) exclusiv dreptul de a-şi administra bunurile din avere 2 puncte 21. Procedura de vânzare la licita ie a bunurilor imobile va începe dacă debitorul nu plăteşte: a) în termen de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal de situa ie b) în termen de 15 zile de la data ob inerii de către creditor a titlului executoriu c) în termen de 15 zile de la data comunicării soma iei de către executorul judecătoresc 2 puncte 24. Creditorii societă ii aflate în lichidare: a) au dreptul de a exercita contra lichidatorilor ac iunile care decurg din crean ele ajunse la termen. pentru plata sumelor datorate din valoarea ac iunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social c) au dreptul de a se îndrepta mai întâi împotriva lichidatorilor.19. Dizolvarea: a) are loc fără lichidare numai în cazul divizării totale a societă ii b) are loc fără lichidare şi în cazul fuziunii societă ii comerciale c) nu poate avea loc niciodată fără lichidare 2 puncte 22. pentru plata sumelor datorate din valoarea ac iunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social 2 puncte 23. până la concuren a bunurilor existente în patrimoniul societă ii b) au dreptul de a se îndrepta mai întâi împotriva asocia ilor.

000. se va înregistra: a)o cheltuială financiară în valoare de 50 lei.760 um. societatea X a înregistrat o crean ă fa ă de un client extern în valoare de 1. Pe data de 25. 5 puncte 27.000. Pierderea fiscală a societă ii înainte de efecuarea opera iilor de lichidare este zero. cursul de schimb din momentul încasării fiind de 1 euro = 4 lei.000 2.000. b)160 um. b)un venit financiar în valoare de 50 lei. b)9 ac iuni X pentru 10 ac iuni Y. se cunosc următoarele informa ii despre societatea X: Valori (um) Clienti 10. Pe data de 01.000 Credite bancare pe termen lung 1.05 lei. c)un venit din exploatare în valoare de 50 lei.000 100.000 Număr de ac iuni 100. Care este impozitul pe profit pe care-l plăteşte societatea în urma lichidării ? a)0 um. Se cunosc următoarele informa ii despre societă ile X (absorbant) şi Y (absorbit). c)1.000 9.000 Conturi la bănci în lei 4. Înainte de începerea lichidării. înainte de opera ia de fuziune: 5 .000 1. 5 puncte 28.000 Furnizori 2.000.875.25.000 creantelor clienti Capital subscris şi vărsat 9.000 Care este raportul de schimb (paritate). Despre societă ile X şi Y se cunosc următoarele informa ii. dacă societatea X absoarbe societatea Y? a)1 ac iune X pentru 1 ac iune Y. în contextul opera iilor de fuziune: Elemente Societatea X (um) Societatea Y (um) Imobilizări corporale 11.000.875.000. 5 puncte 26. societatea X încasează crean a de la clientul extern. Cota de impozit pe profit este de 16%. În momentul încasării.N. cursul de schimb la acea dată fiind de 1 euro = 4.000 Ajustari pentru deprecierea 1.000 2. Men ionăm că ajustarea pentru deprecierea crean elor clien i a fost deductibilă din punct de vedere fiscal pentru întreaga valoare.07.000 Se încasează încasează întreaga crean ă de la clien i şi se anulează ajustarea pentru deprecierea crean elor clien i.000 euro.000 Stocuri 1.07.N. c)10 ac iuni X pentru 9 ac iuni Y.000.

achizi ionate în momentul înfiin ării societă ii Y.000 (3.000 3 puncte 31. înainte de fuziune.000 um. Lichidatorul societă ii X a vândut mărfuri la pre ul de vânzare de 11. 3 puncte 30.000) 3. în momentul achizi ionării lor. Acestea ac iuni au fost înregistrate.250 (2.75 um. 5 puncte 29. Deoarece mărfurile au fost vândute.500 18.750 Societatea X de ine 60% din ac iunile Y. brevete.000 3. În contabilitate societă ii Y.325 um. În aceste condi ii: a)în func ie de situa ie. ajustarea pentru depreciere se va impozita la societatea X. a fost înregistrată o ajustare pentru deprecierea mărfurilor în valoare de 10. c)ajustarea pentru depreciere nu se va impozita la societatea Y. plus care va rebui să fie luat în calcul la determinarea aportului net al societă ii X în cadrul opera iei de fuziune ? a)1.000 11. iar cea nominală este de 5 um. ajustare care nu a fost deductibilă fiscal. Pe data de 1 martie N. Societatea X se află în curs de lichidare.000 b) 397 = 7814 5.000 um.000 um.350 um. Această ajustare pentru depreciere va fi preluată în contabilitatea societă ii X. b)1. Costul de achizi ie al mărfurilor vândute este de 8.000 c) 391 = 7814 5. b)ajustarea pentru depreciere se va impozita la societatea Y.Structuri bilan iere Cheltuieli de constituire Concesiuni.500 16.000 de ac iuni) 2. sub formă de investi ii financiare pe termen scurt (ac iuni de inute la entită ile afiliate). mărci Imobilizări corporale Active circulante Capital subscris şi vărsat Alte rezerve (constituite din rezultatul net) Rezultat reportat (pierdere) Rezultatul exerci iului Datorii Societatea B 1. c)1. Valoarea contabilă a unei ac iuni a societă ii X este de 6. ajustarea pentru deprecierea mărfurilor trebuie să fie anulată. Care este înregistrarea contabilă de anulare a ajustării pentru deprecierea mărfurilor ? a) 2912 = 7812 5. licen e.375 um. Pre ul de vânzare al acestor 6 . lichidatorul acestei societă i vinde ac iunile Y de inute de societatea X. Pentru aceste mărfuri a fost înregistrată în contabilitate o ajustare pentru deprecierea mărfurilor în valoare de 5. Societatea X (absorbant) fuzionează cu societatea Y (absorbit). Cu este plusul de valoare aferent ac iunilor Y pe care le de ine societatea X.000 10.900 um (inclusiv TVA 19%).

000 um. 2 puncte 35. furnizori la sfârşitul anului 1. Care este durata creditului furnizori calculată în func ie de cifra de afaceri ? a)73 zile.500 c) 5121 = 461 10. se cunosc următoarele informa ii despre societatea X ce urmează să se lichideze: terenuri 5. c)dacă se de in mai pu in de 15% din drepturile de vot ale ac ionarilor sau asocia ilor în acea entitate. furnizori 4.ac iuni este de 10. venituri din vânzarea produselor finite 2.000 um. amortizarea utilajelor 12. Registrele de contabilitate obligatorii pentru o societatea comercială prevăzute de Legea contabilită ii nr. conturi la bănci în lei 600 um.000 um. materii prime 2. furnizori de imobilizări 2. capital subscris şi vărsat 5.500 um. caretea mare şi balan a de verificare. venituri din dobânzi 1. ajustări pentru deprecierea crean elor clien i 200 um. credite bancare pe termen lung 500 um.000 um. prin contul de disponibil de la bancă ? a) 5121 = 411 10. venituri din vânzarea mărfurilor 10.75 zile. 2 puncte 34.500 um. c)36. Care este valoarea bilan ieră a imobilizărilor corporale ale societă ii X ? a)10.5 zile. c)registrul inventar. ajustări pentru deprecierea materiilor prime 400 um.000 um.000 lei. rezultat reportat (profit) 100 um. Se presupune că o entitate exercită o influen ă semnificativă asupra altei entită i: a)dacă se de in mai pu in de 20% din drepturile de vot ale ac ionarilor sau asocia ilor în acea entitate.000 um. registrul inventar şi cartea mare. rezerve din reevaluare 800 um.000 um.800 um.500 lei. 82/1991 sunt: a)registrul jurnal. După efectuarea inventarierii. b)dacă de ine 20% sau mai mult din drepturile de vot ale ac ionarilor sau asocia ilor în acea entitate. clien i incerti 500 um. utilaje 15. Contravaloarea ac iunilor vândute este încasată pe data de 5 martie N. dar înainte de realizarea activelor şi plata datoriilor. c)8. 2 puncte 7 .000 um.000 lei.000 b) 5121 = 461 9. în timp ce costul lor de achizi ie este de 9.000 lei. Se cunosc următoarele informa ii: furnizori la începutul anului 1. clien i 2. Cum se înregistrează încasarea contravalorii ac iunilor Y vândute.000 um. 3 puncte 33. rezerve legale 100 um. b)registrul jurnal. b)9.000 3 puncte 32.500 lei. b)54. cartea mare şi balan a de verificare.000 um. provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 500 um.

Se cunosc: valoarea de piata a terenului liber 200 u. disountul pentru lipsa de control este 20%.m. În cazul evaluării pentru lichidare.m. 3 puncte 42. Daca valoarea pe baza de control a unei actiuni este 10 RON.000 um. c) nici o variantă nu este corectă. de inovatii tehnologice sau aparitia unor noi standarde de piata. 2 puncte 37. si deprecierea cumulata 20%.000 u. O metoda de evaluare bazata pe venit este: a) metoda actualizarii fluxului de numerar.00 RON/ actiune 5 puncte 39. c) orice pierdere de valoare cauzata de schimbarile de gusturi. Care este rezultatul brut generat de vânzarea materiilor prime ? a)3. c)8. a vândut materii prime la pre ul de vânzare de 9. Deprecierea economica este: a) o pierdere de valoare cauzata de utilizarea si trecerea timpului. 5 puncte 40. c) 8.80 RON/ actiune. b) 5. .520 (inclusiv TVA 19%).000 um.m. Valoarea estimata prin metoda costului de inlocuire net va fi: a) 1.000 um. cât şi cele care au fost casate dar au valoare de utilizare.36.m.160 u. b)5.000 um. Valoarea de lichidare a unei licen e este: a. costul de inlocuire brut al constructiei 1. 3 puncte 8 . Lichidatorul societă ii X. c) 960 u. b) o pierdere de valoare cauzata de factori externi activului in cauza.m. evaluatorul ia întotdeauna în considerare următoarele categorii de mijloace fixe: a) atât mijloacele fixe de la pct. dată de compara ia pe pia a second-hand b. a). b) doar mijloacele fixe aflate pe lista de inventar a societă ii comerciale care au valoare rămasă neamortizată. valoarea unei actiuni detinuta ca participatie minoritara nelichida este: a) 4. b) metoda patrimoniala a activului net corectat. egală cu costul de achizi ie pentru că nu se uzează c.20 RON/ actiune. preferinte.. nulă pentru că licen a nu este transferabilă 5 puncte 41. c) metoda activului net de lichidare. aflată în curs de lichidare hotărâtă de asocia ii acesteia. în timp ce costul de achizi ia al acestora este de 5.000 u.. b) 1.. 5 puncte 38.

verificatorul trebuie: a) să aibă experien ă cel pu in la nivelul autorilor raportului ini ial b) să aibă experien ă superioară fa ă de cea a evaluatorului raportului ini ial c) să aibă experien ă superioară fa ă de cea a evaluatorului raportului ini ial şi să fie membru acreditat ANEVAR 3 puncte 45. Valoarea reziduala este in abordarea pe baza de venit: a) valoarea ramasa dupa dezmembrare. Un raport de evaluare bun: a) cand dă posibilitatea destinatarului să în eleagă problema. probabile şi imposibil de delegat 2. cu aceeaşi utilitate sau utilitate echivalenta 3 puncte 44. b) cand pretul obtinut la licitatie a fost egal cu valoarea estimata in raportul de evaluare. faptele. Costul de înlocuire a unui bun mobil este: a) costul de reproduc ie minus deprecierea b) costul de inlocuire brut minus amortizarea c) costul unui substitut modern. 2 puncte 49. „însărcinarea” 3. Delegarea se caracterizează prin mai multe componente şi etape de aplicare: 1. ob inerea avizului şefului ierarhic pentru delegare 6. care este închiriată pe termen lung unei firme. c) document in care evaluatorul face sinteza raportului.43. delimitarea sarcinilor conducătorului în posibile. optimizarea raporturilor dintre încredere şi control 9 . c) cand este conform cerin elor clientului 2 puncte 46. Metoda adecvată de evaluare a unei clădiri din proprietatea unei întreprinderi. 2 puncte 47. este: a) capitalizarea venitului net din exploatare provenit din chirie b) costul de înlocuire net c) devizul de cheltuieli actualizat 2 puncte 48. b) valoarea estimata la sfarsitul perioadei explicite de previziune. Certificarea valorii in Romania semnifica: a) document în care evaluatorul certifică suma de bani la care a fost evaluată proprietatea. b) declaratie prin care evaluatorul afirma ca faptele prezentate sunt corecte şi că a întocmit evaluarea în conformitate cu standardele profesionale şi etice. In procesul de verificare a unei evaluari. logica şi concluziile . atribuirea competen ei formale (autorită ii) 4. acordarea responsabilită ii 5. c) valoarea ramasa dupa scaderea cheltuielilor de vanzare.

4) 5 puncte 50. realizarea concordantă a componentelor managementului prin obiective. transformă documentele organizatorice în veritabile instrumente manageriale 10 . V3. 3. 6) b.7. programelor de ac iune. V1 b. 3. precizate în continuare: 1. aten ia acordată fundamentării modalită ilor de realizare a obiectivelor prin conturarea unor programe de ac iune şi calendare de termene adecvate 2. participarea activă. (1. rezolvată prin metoda ELECTRE bidimensională. cu obiectivele prestabilite 6. V3 si V4 5 puncte 51. promovează un nou tip de compartiment. V2. în sensul corelării con inutului bugetelor. asigurarea reengineeringului managerial într-o pronun ată dimensiune prospectivă 10. promovarea unei transparen e totale a obiectivelor strategice şi tactice 8. (2. Promovarea şi utilizarea managementului pe baza centrelor de profit au mai multe influen e asupra func iilor managementului. 2. facilitarea participării individului la stabilirea obiectivelor ce-i revin şi a obiectivelor subdiviziunii organizatorice din care face parte 9. calendarelor de termene etc. evaluarea rezultatelor delegării Care din variantele de mai jos sunt componente ale delegării? a. (1. permite o veritabilă descentralizare managerială şi economică 4. V2 c.centrul de gestiune 5. Într-o problemă decizională multicriterială. efectivă şi responsabilă a managerilor centrelor de gestiune în stabilirea obiectivelor ce le revin 7. se „ajunge” la următoarea situa ie pentru o anumită pereche de valori p si q (variantele decizionale V1. 7) c. V4 şi rela iile de surclasare dintre acestea sunt eviden iate în graf): *V1 *V2 *V3 *V4 Ce variantă decizională este optimă? a. elaborarea de bugete în viziunea sistemică 3.

Discu ii ”aprinse” în legătură cu numirea în func ia de şef compartiment Bugete. 3-4-10 5 puncte 52. implementarea strategiei Care din variantele de mai jos sunt etape ale realizării strategiei firmei? a. Se dă următoarea situa ie: SC PROSPERITATEA SA îşi propune. absolvent ASE. documentarea preliminară 4. Ec. promovarea unor documente organizatorice care incită la autodepăşire 12. după cum ilustrează elementele prezentate în continuare: 11 . cunoştin e şi abilită i manageriale dovedite ca înlocuitor al titularului postului de şef birou Financiar. S-au conturat 3 variante: a. structural b. pentru acest an. consistent. 5-6-7 c. Tabloul de bord trebuie să fie: a. absolvent UPB. b. un excelent cunoscător al proceselor tehnologice. complex sau restrâns Care din variante exprima cerinte ale tabloului de bord? 3 puncte 54. Georgescu. experien ă bogată în întreprindere (peste 20 de ani) Dumneavoastră ce variantă a i alege? 3 puncte 55. riguros c. Se dau următoarele elemente: 1. bogată experien ă profesională (peste 20 ani) şi multe aptitudini de conducere c. Printre acestea şi promovarea managementului pe baza centrelor de profit. 6-2-8 5 puncte 53. Popescu. aflată într-o situa ie economică precară. Pe ordinea de zi – adoptarea unui set de măsuri de ieşire din criză a firmei. Ionescu. reproiectarea propriu-zisă a managementului 8. Ec.11. 1-3-2 b. Ing. formularea de recomandări 6. un complex de obiective. Şedin ă de Consiliu de Administra ie. procesual. analiza viabilită ii manageriale şi economice 5. fundamentarea strategiei 7. al produselor şi al pie elor de aprovizionare şi vânzări. cursant la un master complementar de ”Managementul afacerilor” în anul II. experien ă mai redusă (doar 5 ani în întreprindere ca economist). 8-11-12 b. 6-2-7 c. absolvent ASE. luarea în considerare a stakeholder-ilor organiza iei 2. promovarea unui sistem flexibil de cointeresare materială Care din combina iile prezentate în continuare nu reprezintă influen e asupra func iilor de coordonare şi antrenare? a. elaborarea strategiei 3.

Există vreo diferen ă între post şi func ie. determinarea şi urmărirea cheltuielilor. Arăta i ce tip de rela ii organizatorice există între directorul economic şi şefii compartimentelor func ionale şi opera ionale. metodei ELECTRE b. obiectiv derivat de gr. nu. I c.pentru că ambele sunt componente ale structurii organizatorice c. Indicatorii utiliza i în tabloul de bord trebuie să răspundă unor cerin e multiple. de autoritate-func ionale c.este doar o deosebire terminologică 3 puncte 57. ca principalele componente ale structurii organizatorice? a. „Asigură rezolvarea unor probleme complexe. indicatorii de anticipare c. arborelui decizional b. Directorul economic transmite fiecărui compartiment elemente metodologice cu privire la elaborarea. execu ia şi urmărirea bugetelor. de autoritate-ierarhice b. indicatorii de echilibru b.alte obiective: o creşterea cifrei de afaceri cu minimum 30% o creşterea productivită ii muncii cu minimum 15% o creşterea volumului produc iei cu ≈ 16% Arăta i dacă obiectivul referitor la cifra de afaceri este: a. Care din aceştia semnalează o stare normală (anormală) în domeniul condus? a. da. pentru că func ia include mai multe posturi cu aceleaşi caracteristici generale b.obiectiv fundamental: creşterea profitului cu cel pu in 20% fa ă de realizările anului precedent . de control 2 puncte 59. înregistrarea acestora în documente justificative etc. indicatorii de alertă 2 puncte 60. nu. tehnicii minimizării regretelor c. a. obiectiv specific b. în condi iile luării în considerare a unui mare număr de evenimente ce influen ează variantele de manifestare a problemei respective” este un avantaj al: a. II 3 puncte 56. ”Determinarea probabilită ilor de apari ie şi manifestare” este o etapă a opera ionalizării: a. metodei ELECTRE c. metodei optimiste 2 puncte 58. tehnicii arborelui decizional 2 puncte 12 . obiectiv derivat de gr.