Srebrne svirale Dragutin Tadijanovi 1. O piscu Dragutin Tadijanovi ro en je u Postu ju, kod Slavonskog Broda 4.11.1905.

u siroma noj i brojnoj porodici. Osnovnu kolu je polazio u Podvinju, susjednom selcu. Mir ranih a kih dana poremetio je Drugi svjetski rat koji je ubrzo odvukao njegovog oca na frontu. U tim godinama, kao desetogodi nji dje ak, prvi put se susreo sa gradom. Gimnaziju je polazio u Slavonskom Brodu, a univerzitetski je studij zapo eo 1925. na gospodarsko - umarskom fakultetu u Zagrebu. 1929 pre ao je na Filozofski fakultet u kojemu je diplomirao. U posljednjim je godinama studija ivio u a kom domu u Runjaninovoj ulici i radio kao korektor Narodnih novina. Poslije Drugog svijetskog rata Tadijanovi je bio urednik najprije u Nakladnom zavodu Hrvatske, a zatim u izdava kom poduze u Zora do 1958. U prolje e 1953. izabran je za dopisnog, a 1965. za pravog lana JAZU - a. U jesen 1953. postao je direktor Akademijina instituta za knji evnost. Tu du nost vr i i dan danas. Njegova najzna ajnija djela su knjige pjesama Lirika, Sunce nad oranicama, Pepeo srca, Dani djetinjstva, Tuga zemlje, Pjesme, Intimna izlo ba crte a iz Raba, i sabrane pjesme Blagdan etve, Srebrne svirale i Prsten. 2. Primjeri pjesama po tematskim ciklusima a) pejza ne: Pozdrav u umi, Rano sunce u umi, Ve er, Pjesma o dunji i ptici, No bez jablana b) intimna: Lutanje, Pjesma o ovjeku i suncu, Stope u snijegu, Ki oviti dani, Pusto c) ljubav: Rastanak u jesen, Ogledala sre e, Kad prolazi iznenada, Ti i moje srce, Susret d) djetinjstvo: Gdje su mladi dani, Mladi u trsju tu an, Moje igra ke, Ra unska zada a, Nosim sve tvorbe, a magarac nisam 3. Po jedna interpretirana pjesma iz svakoga ciklusa a) pejza na Pozdrav u umi Tema : Opis ume Osje aji : divljenje, sre a, zanesenost Pjesni ke slike : a) vizualne : zelena uma, korijenje crno b) akusti ne : u tanje li a c) taktilne : pod rosom savija, tvoje hladne izvore

strofa). jednostih (5. trostih (3.strofa). asonancom b) intimna Stope u snijegu Tema : Opis zimske ve eri Osje aji : zanos. asonancom. sitne zvjezdice c) taktilne : suh snijeg Motivi : gradske ulice. brojem stihova u strofama. nje nost Pjesni ke slike : a) vizualne : kad prolaze cestom.strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. sitne zvjezdice.d) olfaktivne : ovo jutro mirisno Motivi : zelena uma. etverostih (2. zanos. sjeta Pjesni ke slike : a) vizualne : svjetiljke su uto gorjele. i 3.strofa). brojem stihova u strofama. radost . nepravilnom rimom. veselo gleda c) taktilne : ruka je djevojke topla. dr e se za ruke nje no Motivi : mladi i djevojka. crna zemlja. opkra enjem. jednostih (2. inverzijom c) ljubav Ogledala sre e Tema : Ljubav mladi a i djevojke Osje aji : ljubav. strofa).strofa). tuga. stope Stih : slobodni Strofa : peterostih (1. izra ajnim sredstvima. stabla Stih : slobodni Strofa : esterostih (1. strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. cesta. dvostih (4.

strofa).Stih : slobodni Strofa : etverostih (1. koji ujedno pridonosi ritmu pjesama.strofa). utu zvijezdu c) taktilne : krupnu zvijezdu Motivi : dani djetinjstva.3. rasporedom stihova u strofama. metafore. etverostih (2. inverzijom 4. Upravo jednostavnost krasi Tadijanovi eve pjesme! . Izbor rije i je jednostavan i u svakoj pjesmi sli an. slatki asovi Stih : slobodni Strofa : dvostih (1. i 2.strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. Ritam se jo ostvaruje raznim izra ajnim sredstvima (kao to su epiteti. razli itim brojem stihova u strofama i samim brojem strofa. asonancom d) djetinjstvo Gdje su mladi dani Tema : Sje anje na djetinjstvo Osje aji : sjeta. dvostih (3. inverzije.. rasporedom stihova. brojem stihova u strofama. Stil Dragutina Tadijanovi a Dragutin Tadijanovi ev stil je veoma slikovit.strofa) Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom. izra ajnim sredstvima. i 4. izborom rije i. zvijezde. Voli koristiti slobodni stih. tuga aljenje Pjesni ke slike : a) vizualne : no i zvijezda. asonance i personifikacije).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful