Fehim Spaho - Pobune u Tuzlanskom Srezu Polovicom Osamnaestog Vijeka (GZM, XLV-2, 1933)

Pobune u tuzlanskorn srezu polovicom osamnaestog vijeka

,
Pr iopcio:

Fehim Spaho.

..

;.

U jednomu sidzilu tuzlanskog suda, U koji su unosene sudske i druge isprave iz 1162 (pocinje 22 decembra 1748), 1163 (poe, 11 decernbra 1749) i 1168 (pac. 18 oktobra 1754)., ima nekoliko dokumenata, iz kojih se vidi da su tih godina u tuzlanskom srezu izbili ozbiljni nemiri, 0 kojima u nasim dosada poznatim kronikama nerna spomena. Neposrednih dokumenata a pocetku ovih nernira nema u ovome sidzilu, jer su ani zapoceli prije nego li sam sidzi], Ali se ipak iz kasnijih isprava vidi, da je prvs pobuna izbila 1160 (pac. 13 januara 1747) .. U zapisniku ad 28 rarnazana 1163 (31 augusta 1750), koji je sastavljen kod tuzlanskog seriatskog suda u prisutnosti tadasnjeg mutesarifa zvornickog sandzaka, Abdulah pase, izricno stoji da su nerniri izbill prije tri godine. U tome zapisnlku su seljaci iz sela MiriCine: Emrulah sin Mehmedov,. Hasan sin Munisov, Ramadan sin Mehmedov, Durak Bosnjak, Islam sin Alljin, Hasan sin Alijin, Ibris basa sin Nurulahov, Abdulah sin Ahmedov, Hasan sin Mehmedov, Ramadan sin Mahrnudov, Mustafa sin Hasanov, Hasan sin Ahrnedov, mujezin Hasan sin Smailov i Smail sin Mahmudov ocitovali, kako su se seljaci iz nekojih sela njihova sreza, zavedeni od koje kakvih smutljivaca, pobunili protiv sultana i viasti, pa nijesu htjell da slusaju ni buju:ruJdije basanskog valije, niti zvornickog rnutesarif'a. Takoder nijesu htjeli da placaju propisane dace nl valijine taksite. Oni se sada kaju i obvezuju se, da ce se pokoravati vlasti i da ce placati dace, a ako ne bi odrzali rijeci, neka irn se po serlatu sudi. Druga pobuna je izbila uocl Kurban bajrarna 1161 (I decernbra 1748), kada su ustase s golim nozevima provalili u tuzlansku carsiju .. To vidimo iz bujuru!dije tadasnjeg valije Hadzi Ebu Bekir pase ad 14 sevala 1162, koju je uputio tuzlanskorn kadiji, kapetanu, agarna i zabitirna, te dizdarima dobojskog grada i tuzlanske patanke. Ttl se veli, kako su ad ustasa, koji su uoci Kurban bajrama provalili s goHm nozevio'1a u tuzlansku carsiju,carsilije uhvatile Mustafu Gogu, Mehmed basu, Ibrahim spahiju i Sulejmana, te Ih preko seriatskog suda zatvorili u tuzlanski grad. Posta je potrebno da ani ostanu neko vrijeme utamniceni, dok se pop rave, a kako je tuzlansai grad iz teme!ja sagraden od balvana i drveta, pa mu tamnica nije tvrda, to su age i zabiti kao i ostalo stanovnistvo zamolili, da se ave. ustase prevedu u dobojski grad. U bujurukliji se nareduje tuzlanskom kadiji, da prerna svome ilarnu, koji jeizdao, ove ustasecvrsto svezane posalje po mubasiru i zabitirna u dobojski grad, gdje se irnaju

Tvica.. ria Ill' bi koji pobjeuao. Tiro i Tiric. pa cia se onda zatvore u grad na v jeci tu r obiju. Glavicka. Tagic. 7 supa. Prva je upucena tuzlanskorn kadiji. da se ani »nevaljalci izrnedu spomenutih ustasa. 56 kuca. Cizrno i (izmic.ied 11\1 S m ubas: 1'0111 otpra Li l i i povezanc ustase 11 dobojski grad. Dejakic. 1. da kako one koji su vee zatvoreni kao i one iz njihova drustva. ne ce In U se 11 ikakva isprika p ri 111 i ti. Spaho.1 '-'1 rill ll"t. Treca i. Bosnjak. Opala... a jedan jedini je prijavio od namjestaja 8 jastuka. vee se sa1110 izdaje kratko naredenje. a kojernu je rijec. Svi su osteceni musIimani osim nekog Ivana iz Orasja. 4 duseka i3 jorgana.: I mubasi ri rna posa lje u Duboj. Milun. odsada ne pustaju u varos«. jer je sarno nekoliko lica prijavilo bakreno posude.zdrebadi. Ceta.l~ir. a po posljedicarna najteza pobuna.Hido. . Tandic.] j d'l th I' I zuhi I i ui. dok ne bi stigla nova bujuruldija 0 tome. Moranjak i t. 219 volova. kapetanu. J. arzu). jenji I:: a rskorn serdaru i gradskorn dizdaru. Grlo. Bejas. d.1 tuvlan-l« orll di:-:iI. da su ustase opkolile grad Tuzlu sa sve cetiri strane i popljackale. 254 krave. Uz imena ostecenika navedena su testa i prezirnena. Lonlc. Izgleda da osteceni nijesu prijavljivali narnjestaja. Turovae. 210 ovaca. a uz imena popljackana stoka i stvari. kojl se okolo . kojega [e odneseno 68 oka. Gajbic. Goletic. Nazalost. Kabtic.1 prim i ustase i da ih I vrdo zatvo ri \I tesku t amn icu Ovorne pusljednjern se up 1'3VO prijet i. Ireiz. Dedejic. tuna. 7 ambarova. Dizdaru se naro cito na reduje. agama. a da svi i seriatski sud i zabiti ustanu. odnosno popaljene zgrade. ne ce 1110 ci dati odg ovo ra za to. izbila je 1750). haciti II resku -r: uarerluje S ovirn u vezi Illogla bi bit: i jedna nesto ranija bujuruldija istog valije od :~ ra mazana 1162 ( 17 augusta 1749). eokie. Rahic. sudeci po svernu 2 sevala 1163 (4 septembra U uvodu se kaze. ajanima. ilama. nerna u sidzilu. Buzic. zabitima i jenjicarskom serdaru. 46 pojata. jer ako sarno jedan pobjegnc. Tu mutesarif kaze. Krka. 12 kobila. p. zadrz! u tarnnici na vjecitoj robiji i da ih niposto ne pusta. a kojemu je otjerano 25 glava volovai krava. koja je gradanima tim povodom nastala. 7 juoadi. ria koji se bujuruldija poziva. Musa age icinovnika Mumil1 age MagJajUje. Sepetar. a popalili 1 kulu. da su se 1I tuzlanskoni srezu pojavili neki rievaljalci. neka dobro pazi. gdje se onda poimence navode osteceni. sto se rijede dogada u ovakovim ispravama. najveca. bujuruldijo m je )1oslau i jcdau 1 alijiu <lga kao 111l1b.(ltl i. Coso. Kamenas. kako bi ih pohvatali. Bustur. To se vidi jz jednog popisa stete. U sidzilu su zabiljezene jQS. Iz ovog se popisa vide teske posljedice ave pobune: ustase su popljackale 97 konja. 5 . Partie. dvije bujuruldije zvornickog mutesarifa Sulejman pase.tamnicu. Ona je od one vrste kratkih bujuruldija. Bakic. Kurta i Kurtic. Medu tim prezirnenima nalaze se: Banovic.2 teladi. koji budu u buduce pohvatani i utarnniceni. 3 vunena cebeta. upucena tuzlanskom kadiji. U ovoj se bujuruldiji sarno nareduje. koji su prema ilamu pobjegli. Celfo. kako rnu je 'io - stigao izvjestaj. koji se sa svojorn stokorn zatekao u Tuzli. 3 cilirna. vee sadrzan u izvjestaju.!OllllCl i zabiti rna dade p u I reban b r oj pouzdau ill 1. Kovac. koje se odnose na ove pobune. Bolo. koje se napisu na izvjestaju (ilarnu. Krako. Bradar ic.:Ta(i. d. Dernirovic. to se ne ponavlja. Kucukovie. u ji ce z::l. ] 20 kola sijena i 18 kamara drva. j. Kcric. 48 koza i293 kosnice pcela. Duma._l. pa kako je predrnet. Sidzil je svakako razasut 1 mora da su se neki listovi izgubili. Slllnie. Kapctanu se na rerluje lb 011 %C1jcd 110 ~<1 :. Beka.\'n_ii 111 . Gondzo i Kondzo.j'<e izvedc il t. :-. t. Durkic. Konko. Orneras. Gluhic. Dizdaru ciubujsl\pg ~r3da izdaje S~ opel nalog. Popis je sastavljen po dzematima. Ovaj je popis sastavljen fwd seriatslwg suda u prisutnosh izaslanika valije Abdulah pase. LUra.

koji su na slui. lrnena j opisi tih cdrrretn ika salju se 11 posebnorn sprsku. Taka su ostali u zaostatku sa sest hUjada kola kamena. rnuhtarirna i svirna stanovnicima sela Spreca. Ovaj je pos'ao Sulejman pas. cobadara Hadzi Smaila.zenirn u svoji. Ua se zajednickhu silamu OVI 11l·lal. da li su se ave pobune ponavljale u slijedecim godinarna 1164--1167. jer iz toga vrernena nije zabiljezena ni jedna isprava u ovom sidfilu.m privilegijarna. 0 toj vrsti uzroka u ovim nemirirna imarno vise c1okumenatta. raju i 0 t 1111jllci iIII ililt'! ak. da se tome posve t i osobi t a paznja i da se uve uboj icc a 11<1svak i nacin pohapse i cia rnu se 0 tome posalje izvjestaj. koji su ostali poslusni. zv. Njezin staratel] Halil basa prijavio je to seriatskom sucu u Gracanlci. i'\ [emu ic a . lz daljeg izlaganja bujuruldije vidi se. Da je pobuna hila ozbiljna vidi sei po tome. ubijajuci 11. da je bilo nernira i 1166 i 1167. Ova bujuruldija nije pob IizL' cia t ira 11a. sto se rnedu ustasarna sporninje i nekoliko bajraka nevaljalaca t. to su njegov sin Ahmed i zet Becir s njegovirn ljudirna Ibsirorn i Hadzi Osmanom poslali nekoliko nevaljalaca (eskije). a samu bujuruldiju su donijela tri mubasira. Ljudi na polozaju cesta su se osjerili ugro. a onda ih svezane doveli u Tuzlu i uhapsili. agama i zabitirna. Durdevik i Banovici.I •.sk i.dok su Irn jos prije toga sve stvari popljackali. kako se to veli u bujuruldiji. da odu na lice mjesta te da stvar urede i krivce predvedu. pa da se 0 svernu podnese izvjesta] (ilam i arzuhal). se javlja. pu l prema t orne i all 11 reduje. vee je na nju stavljeu a S<11110 godi na I Hi:3. koji Sa Sulejman pasine Ijude istukli i izranili. U njoj Nernarno pouzdanih podataka. koji je 0 tome podnio Ham valiji. pa se pozivaju irnami i muhtari kao i svi oni. Icako se nijesu zaboravile one muke i patnje. Ako uzmemo da lspitujerno uzroke ovim nemirima. vidi se. Druga je upravljena azarna i nef'erima.lla. pa da bi sacuvali te svoje privilegije. da se iz citava sreza kulukorn dovlaci kamen i drugi materijal za zidanje grads. nadalje irnamirna. bujuruldiju i mubasira. ali taj spisak nije zabiljezen LL sidfilu. kako je neka krscanska djevojka iz sela Hrgova usrezu tuzlanskorn presla u selu Vuckovcu sreza gracanickog na islam i dobila ime Fatima. da svi 510Z110 ustanu i da pohvataju te odrnetnike. koje je oared zadnju godinu. kako su neke tlSUI::. vidjecerno da ih trna vise. Medutimkako je odnosno selo rnalicana tuzlanskog kapetana Dervis Hasana.rscan i 118 Jovana i onda se udmetnuli u sela. U njoj se kaze. te ani ne udovoliise nametnutoj irn duznosti. kojernu je Sulejman pasa dao svoje Ijude. Ova je bujuruldija upucena tuzlanskom kadiji. jer se u toj bujuruldiji na jednom mjestu napominje. podstrekavali su narod na bunu. ako bi se poja vi Ii u njihovom kraju . Iz jednog arzuhala zvornidkog mutesarifa Sulejman pase. da se je znatan dio seljaka pobunio. da ustanu protiv pobunjenika i da ih upokore. U tome arzuhalu izvjestava Sulejman pasa. a ko ji je zabiljezen odmab na poeetku sidz.. sto ga je podnio bosanskern valiji Hadzi Ebu Bekir pasi. Neki stanovnlci iz spornenuta tri sela riacinili su medu seljacirna smutnju..'ld \ alljinu bujuruldi]a.. levenda. Nareduje se.bi u brcanskoj palanci. tuju na r usa vaju ravru Ill.lt:J gUile I hvaraju. kapetanu Dervis begu. Ali iz jedne bujuruldije valije Hadz! Mehmed pase ad 1168 godine dade se uaslucivati. pa su stogazapeli radovi rta zidanju grada. ali se onda opet povratiia u krscanstvo.1 fllli i. r. Ova bujuruldija nasi da tum 22 rebia II 1163 (1 apr ila 1750). dvije pretrpio zbog odrnetnika.11f. pa je seriatskl sud raspodijelio. Oslanjajuci se na kapetana . pa su je nekoji od raje iz Hrgova prebacili u inostranstvo. kako je sultanovim fermanom odredeno da se te godine nanovoizgradi tuzlanski grad. koje su uzi· vali.e na Pi avdi Boga ubili u selu Brijesnici sreza Iuzlanskog 1. da [e prve nernire potaknuo tuzlanski kapetan Dervis Hasan beg.

. po koje je poslan .. dok ne stigne nova bujuruldija. da se ova] imam po zasluzi kazni. aga 39. a to je imam Dzindina dzemata. U njoj se h:aze. koje u sidzrlu nema. on se opet vratio. premakojoj je dotadasnji jenjicarski serdar u Tuzli smijenjen. da se uhvacena pisnra posalju bosanskom divanu.. Je Ii se najzad kapetan pokorlo ovim mnogob.rojnim nalozima. zakljucuje Sulejman pasa svoj arzuhal. Izgleda da od ovoga nije nista bilo. sto on baca smutnju rnedu gradane iseljake... da odredi sebi zamieaika u seriatskom sudu. 1163 bez ozoake mjeseca. Posljedice su tim gore.inio. ako ne p oslusa nalog i odmah ne otputu]e. Ako im se 11<1 vrijeme ne stane 11a put. zabita i ostalih gradana. da mu priprijeti i naredi. Uhvacena su mu i neka buntovnieka pisma. na kojernu stoji datum 20 . da ce se kajati. 0 tome nemamo podataka. I ovdje je stavljen datum 25 . Kako [e ovaj rok prosao. Stoga kadija podnost valiji molbu ulerne. Ali ako je to za neko vrijeme j u(. Mubasiru se nareduje.. jer vee bujuruldijom od 14 saf'era 1163 (22 januara 1750) nareduje Ebu Bekir pasa tuzlanskorn kadiji. Hi nije. aga. niti je otisao na od 4 rebia I 1163 (11 Iebruara 1750). pa mu je stoga naredeno. Stoga ga je jos prijasnji valija Ali pasa zatocic u dobojski grad. pobunama i promjena [enjicarskog serdara. Kapetanu se opet nareduje. Kadija treba narocito naglasiti kapetanu. to se poziva kadija. kako je jos prije naredeno. a kapetan se nije pokorio naredenju. javlja valiji. a na njegovo rnjesto postavljen Ahmed. a da se Mula Osman zatoci u tuzlanskom gradu ida se ne pusta. a onda ne ce pornoci nikakve bujuruldije. Na to je stigla od valije bujuruldija. medu kojima su i inace jos otprije odnosi pomuceni.. da sto prije predvede na bosanski divan Ijude. oni :-:u pobuulli seljake. je u ovorn pogJedu Ebu Bekir pasina bujuruldija ad II saf'era 1163 (19 januara 1750) sto je poslana kao urgencija nekoj ranijoj bujuruldiji. neka i njega povede sa soborn na boo:' sanski divan.:' Hasana. Odmah ispod ovoga arzuhala unesena je jedna Hadzi Ebu Bekir pasina bujuruldija. kako je kapetan Dervis Hasan prouzrokovao nernire j bunu. U ovim dokutnentirna sporninje se i jedan drugi podstrekac na bunu. ali da on jos uvijek tamo sjedi. pobunlce sve seljake izreda. divan Ali kapetan nije poslusao ni jedno u Travnik. Ako medutim ne bude kapetan Dervis vee otisao u drugi kraj. koju je Hadfi Ebu Bekir pasa uputio tuzlanskorn kadiji. Kadija obadviju Tuzli Mehmed Muftie ilarnom. To vidimo iz bujuruldije Zanimiva ni drugo: niti je odselio. da kapetan napusti Tuzlu i da ide. kojorn se jos prije izaslani rnubasir Ahmed aga pozuru]e. da bez otezanja istjera kapetana iz Tuzle i da a tome uzrne ilam ad kadije i da dode valiji. da vise ne zavlael sa svojim odlaskom. da u [olen ad dvadeset dana ostavi zemlju i da se preseli u drugi kra] . da buni narod. a da on odmab krene s mubasirom valiji. Svakako je u vezi S OVi111 . gdje je odlezao dva mjeseca.. jer ga cak i 1168 godine nalazirno na kapetanskom polozaju. vee da odmah ide. Ali to ga nije nikako popravilo. koji vr. Iz iste 116. [enjicarske cete..74 [4] Den·i. U njoj se konstatuje. Mula Osman. da se ovaj imam Mula Osman jos izranije nije pokoravao starjesinama i da rnu je stalna navika. 1163 bez oznake rnjeseca. vee i dalje nastavlja svoje razorno djelovanje. rnubasiru Sulejman agi i kapetanu.3 godine zabiljezena je isprava.:'e razna nasilja nad sirotinjom i cine nezakonita djela. neka bez ikakva zadrzavan]a odmah ustane i oapusti bosanski vilajet i neka ide u drugi kraj. da se zastiti zakon i narodna prava.

oni su dva puta u godini rnorali da daju t.. I ba~ 0\ e teske dace su ponajvise bile . Kolike su te akontacije bile. kako su se pobuuili. koji je udaran na narod prigodom zidanja grada. da raja plata i vece dace. pa anima. valija bi razaslao raspis na srezove da se kupe radnici i komore isalju u odnosno mjesto. kada bi se zidao iii opravljao grad u odnosnom srezu.o::lavJ1im uzrokorn pobuuarna. stigli bi rnubasiri i cohadar s bujuruldijom. U vezi S ovirn daeama. pljackali imetak i flJslli kuce. t a It si t (obrok). koji su se prije godinu. Svake godine. Ako bi se i poslije toga ko god protivio. jenjicarskorn serdaru i ostalim Ijudima od posla. resrnova. bio uzrokom pobuni i kuluk.. pa odna jos neka vratarina (hardfi bab). te naredio da se sve dace u sporazurnu sa svima pozvanim pred seriatskim sudom pravedno rasporede. 1..Narocito su trazeni speeijalni zidari za zidanje gradova. da se kupe i salju cerahori grada kao i jedna bujuruldija za opravku derventske za zidanje bihackog . koji su se zvali c era h or i )y. Prerna naredeniu je so racunata po jednu paru na oku. da su ustase trazile. Pored taksita za valiju.. a da se ustase upokore. Pri rasporedivanju daca treba da ucestvuju java trojiea valijinih izaslanika. Ovaj ferman i bujuruldlja stigll su u Tuzlu 1 diumada I 1163 (8 aprHa 1750). a med po cetlri pare.ie ustase tu vele. koji je upucen valiji Ebu Bekir pasi i tuzlanskorn kadiji. Ferrnanorn se nareduje. Pored desetine i drugih raznovrsnih daca t. agarna. jer uijesu htjeli da placaju daca ni taksita. lz fermana se vidi. Valija Hadsi Ebu Bekir pasa uputio je ova] ferman sa svojom bujuruldijorn tuzlanskorn kadiji. I u ovom nasern sidfilu i komore tvrdave. pored teskih daea. ZV. koji je donto ova] Jerman iz Carigrada. kupila se jos i posebna nagrada za mubasire. da se posalju jos prije na racun buduceg taksita. pored mnogih drugih daca. ljetni i airnski. koji im se ne htjedose prikljucifi. zatirn cehaju vellkog vezira Ibrahim bega. a gd. u proljece i u jesen. age i druge ljude iz naroda. da se pokupi taksit. zabiljezen je jedan Yerman i dvije bujuruldije. te svoga cohadara Ahmeda. troskovi za menzilhane i konaclsta (menzil akee i hardzi han). valja ga prijaviti poimence valiji. zabitima. Takav taksit su u tuzlanskorn sandzaku posebno da va Ii i zvorniekom rnutesarifu. zv.zbog kojih su izbili nerniri. kojom je trazeno da se na racun buduceg zhnskog taksita sto prije posalje u Travnik 3200 aka soli i 1000 oka meda. da se dace pravedno raspodijele. iito su ct':<w P lilt] bile nepod n oslji ve III n 0 gosrruke dace. Kada god bi se poceo da zida iii opravlja grad u kojem bilo mjestu. za izdrzavanje valijina dvo ra. ajanima. vidi se iz jedne Hadfi Mehmed pasine bujuruldije od 22 rarnazana 1168 (2 jula 1755). zabiljezen je u sidzilu i jedan ferman. To se jasno vidi i iz onog zapisnika ad 28 ramazana 1163. S ovorn bujuruldijom je valija poslao kao mubasira bivseg bosanskog tirnardef'terdara Hadfi Mehmed efendiju. Ali ovakav kuluk nije udaran sarno onda. koje su seljacl placali. one su trazene iz pojedinih srezova. pocevs: ad spahije pa do sultana. Vidjeli smo naprijed. dvije pobuniIi i druge dizati na bunu.:-.1·coji je u pocetku naveden. pa bi se taksit raspisao na sva sela i prema tome raspisu bi se onda sakupljaa . kako ih narod maze snositi. Kadija bi pozvao ajane. Tu se spominju neki seljaci iz sela Durdevika. Cesto su u tome pogledu stlzati i ferrnani jz Carigrada ..l. da je. Kada bi u valijinoj kuhinji nestalo koje vrste zivotnih namirnica. kapetanu. samo da ani rre placaju. Ovaj danak za Izdrzavanje valijina dvora bio ie. vrlo tezak.Ova kovirn podstrekadima na II em ire uspijevao je posao lim lakse.0je su tezaci IIW 1'<1 li da placaju razmm vlastodrscirna.

da bezvlade dolazi od potura. Ova rijec se u turskorn jeziku do danas sacuvala samo u ovorn znaceniu za caksire. 0 kojima je ovdje rijec.7li L1 pobunarna. seta. koji pripisuje Bosnjacirna. To su za njega posebna kasta ljudi. sporninjuci na vise rnjesta po Ugarskoj i Erdelju poture.. U unum (5) ucestvovall su iskljucivo muslimani sa pnpisu ~lett'. On sporninje i poturski jezik. U nas se 0 poturima eula i jedna arapska kovanica: El-feterat min-el-poturatvsto bi znacilo.. : Zenker tu- maci djec potur medu ostalim znacenjirna kao pogrdno ime za krscanina. Medutim Evlija Celebija. dok se kao naziv za neku kastu ljudi izgubita. Ova je kovanica morals nastati iz ovakovih poturskih pobuna. Take se ta rijec shvata i kod nas naroci to kad se radi 0 novorn rnuslirnanu. sto SLl se nasetili po Ugarskoj.e ustase pot uri 111 a . koji je 118 isla Ill..1).. I jeclna vrsta eaksira zvala se lwei nas poture. koji [e skoro presao s druge vjere.). a kojima je ovdje rijec. ne shvata ill u tome srnislu. ~to je nastala oJ prol ale ustasa u varos Tuzlu 116:3. pi esao . nazivaju f. bilo da su to t ezaci iii spahije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful