Centrul National Dentm CurriculuDI SUBIECTUL ill (30p

)
,

Ministerul EdueaPel. Cereetarii ~ Inovirii si Ev8Juare in~ nvAtlimAntul Preuniversitar

--------

1. Se considera functia Sp Sp Sp
I

+I a) SA se calculeze derivata functieij" b) Sii se determine intervalele de monotonie ale funC{ieiJ c) Sa se demonstreze eli f(x):5 -4 pentm oricex < -1.

f :IR\ {- I} --+1R, f (x) ""

-=-- . z
2

2. Se considerli functia f: lR --+ JR, f
Sp Sp Sp a)

(x)

=0

{x2 + eX, x :5 0

JX +1,
IR.

x>O

Sa se arate ca functiajadmite
o

primitive pe

b) Sa se calculeze

Jxf(x)dx.
Ox a gmficului fuactiei x, '<
z_

-1

c) SA se determine volwnul corpului obtinut prin rotajia injurulaxei

g:{O;I]--+lR,

g(x)=f(x).
.u;_(_'(+J.)r"'
I) •

.p(
fCC)-=-

~/(

J

~
-

..2:1.. ~ 2./- x. 1.. (x+tI./'L
=-"")

;::_.

X+ J.X

l..

4- ix.)

(x+,{) -=0 -=?

(x+r<)

L/

.

x: G- lIZ \
) ;«(-=0

i-4]
Z

:<.+2.K -::::-0

X(X

+<) -= 0

= 7 ( Kz=-2

t-[OJ-=.O;

f[-'2)-:::-_!

=---~

.c)

1

;f L;t:.)
I

x

_cro

- 2..
0

-I--!
/' 'I

-- +¥'
~I

-

{

o
0

-

(iLj

~1

~

.y

--I- /"

0

VaO:L
Min1sterul Educatiei, Cercetiirii ~ Inoviirii Centrul NaPonal pentru Curriculum si Evalnare in DVitimintul Preuniversitar , SUBIECTUL

m (30p)
I (x) "" e;T:- e
-I.

1. Se considera functia F: lR. ~ lR.,
Sp Sp Sp a) Sl se calculeze
"'--Xl X

lim f(x) - 1(0) .

b) Sa se arate ca funetia

f

este crescatoare pe IR.

c) Sa se ealculeze S = g(O) + gel) + ...+ g(2009), unde g: R. .." R, g(x) = ['(x) - J"(x) .

2. Se considera functiile f,F: JR .."lR., f(x) = xe" ~iF(x) = (x _l)ex . Sp a) Sa se verifice ca functia F este 0 primitive a funetiei f . Sp . b) Sa se calculeze aria suprafetei pJane determinate degraficul functieiJ, axa Ox ~i dreptele x
Sp c) Sli se demonstreze ca }
X

=0

~i x

=L

1f i

(t)f'(t)-(f'(t»)2

f

2

'

(I)

dt

=~

x+l
X

-

. 2, pentru once x > 1.

cD ~) ~
;(-70 ._p r

i
CL}::::

LX) )(

i{ tV -=-.t i 0)

z:

e O_r (!_
= >. + .jJ

0

=- j +1. -= g_

e) t' ._;( e..)

+

-e + e
J(

j(-K

(X)::.
I{

€.

::;f. ex: I :::. \_e
~ Cx..j ~
a

( :I cx.l
-

r: ~

+-<2 -,( >0;
.f- 42

fI K ER.._ <2 -

c.h.e-&ec:t- O'6?-kP

f€- R.

-K) ;:: (

._ . ex]
(

:f
{

X

I(

=

e.

-.I(

S - 2.. e + <.. e- + - - - -1-:2
~
"

e + r.t2 - € + 42 e~ 2 (I + e..
2...00 '}
4._

f4

t

-t

=..z.

~ --1C e

+- __ - (- e_ 2_oo?,
/l"
<ri:

r{)

-1"

I

e..)

.{

n

-

)

r

e <oo~
A)
)

tc _ / - /{
~

J~

S~, ''"L.

.iJx C

j~

~

l~ A
'ljj..io

.J trJJ( tJ

C'

-e-I,J 7 1 'CJf1.B1 _ L \"2J
0 ,z -

-=:.

ZOJ
/!{

Fl'

w

~o - J
j_ _,{

A- e ("), '2009'(A _
'I::..

d _;/ e.
12-

~

e.

«-e

e

e)
_

S
fiR- iR)
. _(
cr"

= .2 ~
z:

2..0'<'0

-

.....

~ (4'wo9'

e

2_O.{o J

~

0.-) +- ~tLi

.-

_

.

f- u'..}

(c.-<je <1-

I

o: -1) [e"]
a_

(l -

)

)

e-

(=

e Jr.-I- Lx-qe".

.ft.)

r.M.iA(_

C!rz )= J 'f Cc]0I..r:
I( 0

ck.-c-~~;. ~ 1

:::

J T(ek/ ott'
IX:

1 (J

~~
:=

;_~A~"ho,,' V v..._,;._.._ ..
(_

I

xe=41k'.)

t"

cJ J .:(Ct:)-_f(E).{ f

fflr )~ '¢ UJ,

'Z( t)

(J/ elf=oil=J ",4
.( # (t) ,
Ltj

f: (k)!

(x- tl) e k / ~ {j_-1 )e - (o -d) e ~

.iftj/~ Jet)
I

/J

=-d

~

BACALAUREAT :2009-MATEMATICA - Proba D. MTI, programa MZ

t-Cc)

"F-{ t..) /

(;::' ~ +.t:)e t <::::

"

ce

I

1;;17/

,J( '"
/I

{;

J(

t;

d

Va03
Centro) NatloualDentro Curriculum
, SUBmCTUL TIl (30p) . Ministernl EdueD "ei Cercetirii i Inova.m siEvaluan innvitimADtnl

Preuniversitar

1. Se oonsidera functia f: (0,+00) ~ JR. I(x) "" ~
5p 5p 0) SA se verifice

ca J'( x) "" 2 -

2x"\Ix

~,

pentru orice

x e (0;+00).

b) Sa se determine intervalele de monotonie ale ftmcpeij

5p

c) Sa. se demonstreze cil. 3'/5
2. Se considera functia

s 5,[3 .
:=

t : ~ JR, I( JR x)

e ·ex x S-1 ' • { 2+x, x>-l

5p 5p

a) Sa se arate ell ftmctiaJ admire primitive pe R.. b) Sa se ealculeze volumul corpului obtinut prin rotatia injurul axei Ox, a grafieului functiei

g:[O.2]~JR,

g(x)=](x),

xe

[0,2].
(

5p , c) Sa se calculeze

o

J x I(x) dx .
e

-2

T UCJ -.~~--------------

-f_1_~"/I!K-&Y'CF)
~)2-

-

x

x

~I
+0

e-) sP ~)
_ 'L

BACALAUREAT 2009-MATEMA T1CA - Proba D, MT2,.programa M2

e.

oA.
x'::.

c;Jxc"-e-'/
'(::_

:.)I- + G~
-:2-

I

-1

x.

~'i?x o1x
z

of.

S
-4

0

>( (2 +JC)

o1K :::. X e/(J_( +
-2-

l

-2..,

e.-;(

+ J ..L) I- 0
-+ -p"L f".L. ~e

--

-p -

2.

3.

e

J

_I

= -e.
I'

e

J
_2.

-s

f e_~

()

-t-x. "o-l("

=

-

{-f ..... e

-/:2.e.
'"2 J

+.e -2

-e

_i {

+ -1 3e

{ _ -be -+ 9+ e-J.e _
e
Z-

-8e t-g 3 e2...

.~I 007 Ministenl Educatiei. -too ) -j-ee 0 5p . Se considera functia g: 1R--i' R. dx = 6e t! 0 20(0 . Se considera functia f: R. f (x) = x +e -~ . 5p 5p SUBlECTVL 1.. a) Sa se calculeze f'(x). 5p 0.3x -1. o a 5p b) Sa se determine numarul real a > 1 astfel incat J(g (x) .) Sa se calculeze Jg(x)dx. Cercetiriif InovArii ' Centrol National pentru Curriculum si Eva]uare In~DviitiimantulPrenniversitar . --i' m:. c) Sa se determine ecuatia asimptotei oblice catre I la graficul funcpeiJ 2 2..0) ~i crescatoare pe [0.... g(x) == (x+ 1)3 .x3) I 0 eo".. b) Sa se arate cil XE ill (30p) R 0 f este descrescatoare pc (..

. :.Ministerul Edueatiei. b) Sa se scrie ecuatia tangentei la grafieul functieij" in punctul A (0. SUBIECTVL ill (30p) 1. Se eonsidera functia 5p 5p a) ~ -Prenniversitar v cos: I: IR~ IR > I (x) = x2OO9 . Sa se calculeze 1(0) + /._IU(Mirii Centro. Cereetirii f. .1). National peotro CurrIculum si Evaluarein ~vat!imiDtul .(0) .2009(x -1) -1 . .

. f( x) = ~ x +I +x+ . . Ministerul Educatiei.!. +00) 5p 5p a) Sa se calculeze lim f(x). x=x f :IR -)0 N. c:entrul National pentru .V C)Q_6 .10 .um SI Evaluare in ¥ ovaru . B X 1. Se consider! functia . f es te o 5p c) Sa se demonstreze cA jf(lnx) dx =e+. 2.. .e lovltlmintul . a... 22. pentru once 2 [0.. Cuniol. Cercetirii .> Qc:l (~ A t._ X+1)3 =- ~e~ x.) ~~ j.... .. < f( . -".:. Se considera functia f: [0.+ b) r> x o +. Sp Sp a) Sl1se arate eli orice primitivli a functiei. x +2 1 b) Sa se verifiee e4 ['(x) = (x+1)2 + (x+2)2 1 1... t' b) Sa se calculeze JXf(x)dx.!.. f () +e x +1. In . x-++- 1R..{ )(-".... 1 . ) x!£ . crescatoare pe Ii .t +-2. . SUBIECTUL Preuniversitar m (30p) -)0 1. 5p c) S11 se demonstreze c1l .> ex...+00).oncarearfi XE x2:0......{ : .

1 x(1 + lnx) f :(1.<:-+1 x-I b) Sa se demonstreze do functia / c) SAse demonstreze eli functia 2.. Sp 5p a) Sii se calculeze Jf'(x) I b) Sa se arate cIl:orice primitivA a functiei f este creseatoare pe [1.+<>0)~ 1R. y I/00'f~ Preuniversitar 1. Se considera funejia e f nu are asimptota catre too.Ministerul Educatiei. SUBIECTUL ill (30p) . . (j) ./(1) . I(x) = dx . este convexa pe IR.CercetArii Inoviiru Centro) National peotrn Curriculum !:Ii Evaluare in nviitamllntul .+0<». Se considers functia f: Ire ~ 1Ft. / (x) = eX + x2 Sp 5p 5p a) Sa se calculeze lim /(x) .

programa M2 . Cercetiril lnovllril ~ Centrul National oontru Curriculum . I SUBJECTUL ill (30p) 1. MTI. Proba D.I Evaluare in .f .Mlnisterul Educatiei. +00 ) \ {e} --7lR . l=-In x BACALAUREAT 2009-MATEMATICA. f(x) "" 1 + In.nvatiimantul PreumVer5ltar ji v oog . Se considera functia f: (0.

X '+ .e_ Y Qa_J( -f-C}= e Yo. Se considera integralele In ". .:..)( -t c +2. b == c :.. J o 5p 5p 5p a) Sa se calculeze II .6.(~-t0 o { al'£. c) Sa se determine a.:..CJo t= ~K / J.ex +.-H-C-=o~ f. sa se calculeze lim I(x) .. _..lI.20. llJ 1 2. - +. vAtimAntul Preoniversitar .i Cetcetiirii..~ -=..b. I SUBIECTUL m (30p) 5p) 1. e.(g -+c [j 1.(X I =- f).c« lR. .) I -= €)( r. 5p 5p b)Sheverificecaj'(O)-/(O)==b.. ':j -c) ~5 X'rvt. 0. 0053 _ ODa I Ministenll Educa . eventual. K( .b. se demonstreze cit I $ I 2 f)' -(k£.. • a Pentru a-I.sa.' X+ . i Inoviirii pentro d Curricula m 51 E vauare in .-) teo) '" .e. Centrul Natl .. f'(O) '" I ~i /. I' c) Sa se demonstreze di I n+ 1 +I n =_1_+21n2 n +1 (0) fr) ~ »> 'f---OO .:. b) Folosind. pentru once . _") . .U... x E [ 0...+2.0 e~ a It: of. 0...U.t<.e '<(laX t:' «:/ +.. -) f-C= . Se considera funcpa f: R ~ R .(!) +..0.ki-9 ( (0 +2a) J( + (It e J( [ tcoJ-c ) QX2+ +c)] eO.)(. 2_.<_ -"? -1-._)( z-+ (t -da) J( + (2eUze 'J fi'/_({j '2.(0) ""4 .• ' pentru once n E N A X -f l_ 0 JC + 0) .))( :f{o)-=: 0 :f-i ot «: eO CC-t-c):f :':<'/""" e t 0. +- I-+A_ .( to) ~ lr -+ ( -6.U. CE X_ lR astfel mciit 1(0) :.xf( ) . unde a.e x ( ax 2 +bx+c). x + I dx peatru once n EN.p 1..e.' -(.z: eX .1J .+ +.fJ. faptul ca x2 s x. .

:e +l e 2x .lJ =-0 0 X-> A =- £.-e 3-t K . 1-<-..tCt-j·-=: . Se considera funetia f: IR ~ R.. ~l g () X e _l =-x-' e 2x 5p Sp a) Sa se verifice ell functia I primitiva a functieiJ b) S!l..-ex-/ ~ .{. x c l 5p 5P. ?.<):::. c) 8.e S 'de -fun COMI· ra i ea functia 1 este f . ~ T11l g este Tlll concava pe (--<><>. b) Sa se calculeze 1'(0)+ 1'(2). I 5p c) Sa se demonstreze ca JJ'{x)gl(x)dx o = Jf(x)g(x)dx. X iil cti e n.!j.g:!N._ _) ( .. 0 ~) .Ll. 5p a) Sa se studieze continuitatea functiei 1 in punctul Xo == 1 . ._--:t tu. J( 0 )=-._-. ...:~ f ~1-< " J(_ -)1 j.__x) --f.se calculeze ff(x)g(x) o 1 ax.(?-~..Miitisterul Educa Centrul National pentru Curriculum . SUBIECTUL W Evaluare ei Cercetirii i Inoviirii in nvJtimintuJ Prennlversitar m (30p) x2_x X<==! 1. { _x2 +x.1 se demonstreze 2. A ~ :f.. I(x) =.1) .:0 (x. (-.Ilt.

5p 5p 5p (x + 1) 1 2' a) Sa se verificeca f '( .~ x):= x (x+l) 2 3' oricare ar fi x E (0. Se considera functia f:(O.+00) --7lR . SUBIECTUL PrenniveJ"sitar m (30p) l(x)=~+ X 1. Ministerul Educatiei •.Cercetarii slInovliriI Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in tnvitamiintul . b) Sa se demoastreze cil:functia f este descrescatoare pe intervalul (0.\/0)4 . n 2!: I este 0 progresie r aritmetica ~ )I(t+{/-_ A[j. J(f(x) I c I . f(r):= In x +x.---) fix . 2 2 en+1 5p c) Sa se arate di sirul care are termennl general III = J (j(x)-x) - ax. se verifice di ff(x) dx:=:_.00) .-too)--7lR.+00). • c) Sa se ealeuleze lim x3 I' (X ) X~ 2.<-O)i) _ . Se considers fuactia f: (0. x lnx Sp b) S!!. X 5p a) Sa se calculeze w e .

Ministerul Educatiei. Cercetirli si Inovarii Centro) Nation.a) pentnL Curriculum si Evaluare in tnvlitamintlll Preuniversitar SUBIECTUL ill (30p)
-7

I. Se considera functia f: (0, -t<>o) 5p 5p 5p b) Sa se demonstreze ea functia
c) Sase arate ca

R.,

I(x)

= x _ 2In

x.

a) SA se calculeze 1'(x), XE (0,+00).

I(x) ~

In;
2

f este convexa pe intervalul (0,+00).
XE

,oricare at fi

(0.+00).
= m2 x2 + (m2_ m + l)x+ 1, unde mER..

2. Se consider! functiile

1m : [0,1] -7 R., 1m (x)
dx ..

5p 5p 5p

a) Sa se calculeze
b) Sa se calculeze

JJi(x)
I

o

Jex 10 (x) fix .
I

c) Sa se determine me R'" astfel meat

o

Jim (x) dx
j
K_

» ~.

2

(1) o.._)

·t

j ~X) ~

A _ .t,

;(,I.._

1. ~,{ -

2..

G-C o /f-Co}

Min],terul Edu aU • C Centrul National Dentm C -~- 01- c - ~I, ercetarii Inovarii urne urn 51 Evaluare in nv.timintu) x

y

Va) :)
Preuniversitar
.

SUBIECTUL

m (3Op) I:
1R\{-I}""",* Ill, f(x) =~. x+l

1. Se considers functia
5p 5p 5p a) Sa se verifice ea.

rex)

xe (x+l)2'

I

oncarearfi
. -<>0

xEIR\{-l}.

b) Sa se determine ecuana asimptotei catre la .. . c) Sa: se demonstreze ca. I( X<=. '> I., pentru once z >graficul functiei f· ) ' -1. 2. Pentru fiecare n E N se eonsidera
III =

ej In ax .
x
11 X e

5p 5p 5p

a) Sa se verifice

ca

10 = 1.

b) sa. se calculeze II·
c) Folosind,eventual, 211+1 _ I

faptul ca. 1 s; lnx:S: 2 oncare ar fi xe [ _. .. . . e, e .. ' 511 se demonstreze ca
• once n eN.

2J

o

1< n + 1 <211 ,pentm -

a.,)

.f<'>l.}-;;

(

~'.f-~
~) _llx.J x.

(e.X\) Ie HI J- - e .-t{' Go):L
,,_).-00

Hi) I.t( _

-

e {u,!--e.,(. - .Xe{
(:<..+<)'"
\l

• 1f.>(&iiZ.\)-~}

-(Y:Nt)
til.h~,

r- -,)-00

tCf._} ~~. t-UL
x: e ( ~ 0

X+A
~)

e. K

-::. 0 .=- ') 'I..; -=- o

f.J-dbt /IJ~v.-- - o~~I

~_Qo

-:=--0 -~ '»

x

-=.-0; f (o)

~ 1.. .

o

Ce.otrul.. Nati I Ministerul Educa ei Cercetarii i Inovarli . . ooa. pentru Curti C ulUJD II E valuare tnvitimintuiP .
....... un u

reu ni vers itar .

SUBIECTUL

m (30p)
i: (0,+0<» ~
JR, f(x) = lnx .
+00 a 6 .... 1CUill &.._ rel . 1 .. . .. rrr<>r.

1. Seconsidera functia
Sp 5p 5p

a) S~ se ealculeze f'(e) . x b) 81:1. determine ecuatia asrmptotei .. onzontale spre se t'a .'. .
c ) Sa se demonstreze di xe < t? ,p. entru once x > 0 . . _

lWJ.ct

f
.

2. Se considera functia J:[-4,4]-4IR,
4

J(x)""~16-x2.

Sp

a) Sa se calculeze

o
Sp b) Sil se verifice cit

1/2
.Jj
-,fS

(x) dx .

f .z.,fix "'"0 . I(x)

Ministernl Ednea •ei Cercetiirii i Inovirii Centrnl National pentrn Curriculum si Evaluare in nvitlmlntul Preuniversitar Sp Sp Sp 5p Sp .

a E 1RastfeI '!nc!t funetia . = 2X -1 Sp 5p a) Sa se verifice oil: 10 "" ~ln ~. +x+a.penn Curriculum si Evaluare in nvl'itimintul Preuniversitar.+=).Ministerul Educapei. ~ -1) .f sA fie continua in punctul Xo . ={ ex -1. Se considers funetia f: lR. 0 . 3 f in punctul A ( -1.. . b) Sa se determine eeuatia tangentei la grafieul functiei c) SA se arate cil functia . SUBIECTIlL ill (30p) 1.Se considers 111 !-2-·-dx. x<O x~O x? . oricare ar fi ae lR. -7 JR• . J' estecrescaroare nE N.f (x) Sp Sp 5p a) SA se determine y vail. pe (0. unde aE R. Cercetirii InovirU Centrul Nationa.. b) SA secalculeze xll It· . 2.

hex) = f(x) + x .£ .2]. )l.. c) Sa secalculeze ax> ~ si LX} rJ) a) drepte. ) elK 2. € V3 => ()_. + x: JC 2_ :==-> 3 e Vi.f(J(/+K t :::.}i PV.. a) Sa se calcu1eze J (xI f(x) + lnx)2dx. ~3 . x x J'(x). 1.~ ~ X~)( -- (.. XC)(_ / '.( J/e_ . 2. 2.MATEMATlCA .c~61. Seconsidera Sp Sp Sp I(x) = lnx-x.tt BACALAUREAT 2009._ 2<f "3 ~- '3 ='> :F£x/ L /+(1-=~~-K irK > -I -&. &-} 1.Ief_ :/ J d ( x: / ~ X S olK ::: X ( & k: -. ~ -f: te (? == 03 -=-". X :=. (~'-. c) Sa se arate c! 2e.._):::- Se 11 I . Jex) =\.") <~ &J _f) :f(.+=) i -7JR.> :S.+00).)(ciK e.4 ( R.:_O j_ it x(K.fM_x olk: LX-I".. X -lj)7.~ ~ 'f ('<-/= (1)-{. if) ._ -< _ OJ =. Cercedrii Inovirli.". descrescateare pe (0. L 4 (cf _ -().J3 ~ 3eJi .£..o x"3:1:. sa se demonstreze ca functiaj'este functia f: (0." ycou-caAJ£<- ~(l. - z: . Sp . 5p 5p a) Sa secalculeze b) JR./ '" ..fu.9.(O-A)~ -==-) J.-.. 3B ut-X. S ctxJ ZJx -= ~ ~ .JrR_ 2] -. programa M2 e (1..)c . =._)=.<. {fu_ e -1 J ..&-f.=2. J( -iC /:::.-2.Ministerul Educatiei. Se considera functia J: JR. v~ G c) cf-~cilo<w_./).[ S ~ . T 2. b) Sa se demonstreze ca once primitiva F a functieij este concava pe intervalu1 (1.h-!CI!'5)=>-!} :2 e. 'T ~ +.e] -7 IR.: aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei h: [I..- K +)[ c: .:~ : :.~:..ex)~ e YX --2).y 0-1 ~ 5:-2. MTl. /-r L iF [0.. . e x. XE JR. c0 )(E-iK *- +/7 o a f- +00 f~ l£ ol&~.:i _ -I x 4lx..j J 1'<z. Centrol National pentm Curriculum si Evaluare inndtimintul Preumversitar SUBIECTUL ill (JOp) -7 r VDAt-...:~(). . +-.1..A X 3{ . oo <'-) ~ (r:. =)duX j - /4A) e A z: e.Proba D.K-'-=-O~7 _C)C> ( e:«K..

lit f( x) = eX + lnx. 5p 5p b) Sa se calculeze lim x-"-t+OO f(.1)2 . g(x) = f(x) -lnx.+=) 4 4 R. 4JR. Se considera functia j: (0.) . f(x) g(x) +C. X c) SA se detemrine mtervalele de monotonic ale functiei g: R 2. a) Sa se verifice eli f'(x) = 4x • pentru orice R. sA se verifice 'fa 5p a) Stiind ca g: (0. g( x) = 1'( x) .+00)4 IR.. x> o.a f: R. XE 5p . f(x) = (x + 1)2 + (x . Jg(x)dr= . Cercetirii si lnovirii Centrul National pentruCurriculum 51.Ministerul Educatiei. valuate in Invitargintul Preunivenitar E SVBIECTIJL ill (30p) 1. Se consider! fimcp.

b) Sa se ealculeze lim f(x). x--rto<> XE (0. Se considers functia f: (0. 5p c) Sa se demonstreze ea 0 < f (x) S _!_ .n InvatamantuI Pteuniversitar .Proba D.\/ o Ag Ministerul Educatiei. 2.r:(O. Se considera functia . x a) Sa se calculeze j'(x). pentru orice x E [ 2e Fe. f(x) = ln2x . National pentm Curriculum si Evaluare. +=) . +=) .+oo)~R. programa M2 2- . Cereetaril si Inovarii Centru.+00) ~ IR. 5p a} . MT2. SUBIECTUL III (30p) 1. cJ BACALAUREAT 2009-MATEMATICA .r(x)=~x (x+ 1) 1 ss se calculeze JX(fCX) + 1 (x + 1) 1 2) dx . 2.

MT2. BACALAUREA T 2009-MATEMA TIeA .Proba D.National pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar I SUBIECTVL 1 III (30p) 1.F: lR -') lR. b} Sa se arate elif este functie crescatoare pe [0. Se considers functiile f.: e _1~ S 2.l].1]. o b) Sa se demonstreze ca functia h : JR hex) = F(x) . programa M2 . f(x) .Ministerul Educatiei. Cercetarii si Inovarii Centrul. c) Sa se dernonstreze ca l::. = Jf(t)dt . 5p 5p I a) Sa se arate ca F(x) = .xE[O. Se considera functia f: [0. pentru orice -7 JR.1] .f(x) + 1.1] -? lR. pentru orice x E [0.' x 2. f(x) 5p 5p 5p I 1 I I =~ ~ x+2 a)Saseealculezej'(x).f(x) este concava pe 1Ft. f(x) = s= si F(x) x E lR.

v o.cercetarii~llnovarii Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in nvitintbtul Preuniversitar .u Ministerul Educatiei..

+00) --+ li. mArginite de grafieul functiei j.vo~z Ministernl Educatiei. Se considera functia f:[2.1-~ 0.-toc). e ~ . I.&{q+oo) x{x-e&a) x=>« X-€ -'::"0 -c) 2.t. =~ x-:»-e I x-e X.€ e..« . (f) CL) . b) Sa se calculeze lim J(x) . x~e f'ex) c) Sii se determine intecvalele de monotonie ale funcf.€--e..i Evaluare intnvatamintul SUBIECTUL Preuniversitar m (30p) "".&-1 ~ !(t.ieij. fex)=_!_+_l_."o"C-"7 >( i l~) t f0 .>€ A JiXJ-::.-X-J -=. a > 2 astfel ineat aria suprafetei plane.e =s.e- x--e&" x --e pi( z.ucj X--7e c) SA se determine a real.+00)--+ JR. -e Le-e-e-=-o // x-.x-e4.Lt-i ~ ~~ 1.. Cercetirii si Inovarii Centrul National pentru Curriculum .+00).C 1.~ =:: ~. XE (O. I(x) -elnx. Se considera functia f: (0. 5p Sp 5P aj Sa se calculeze j(f(X)- X~lr· zz: x x-l ! b) Sa se araze ca orice primitivs F a functieifeste concavii pe [2. axa Ox §i dreptele de ecuatii x = 2 si x= a • sa fie egala ell In 3 .lue ·4 x-€ -CJiUl 'J.:.:" 0 -f."f(J-) } -=->X. 2. 5p 5p Sp a) Sa se caleuleze j'(x).-(-_ .

_ u V 023 I SUBIECTUL m (30p) 1. National oentru Curriculum 5i Evaluare in· viiti.Cercetirii t_Inovirll . Ministe_!_ulEducatiei. f(x) 5p Sp a) Sa secalculeze b) sa se determine rex). en . = (x2 . punctele de extrem ale functieij" . XE IR.rni n tiP reumversitar .2x + 1lex .C trul . Se considera funejia f: 1ft ~ IR .. .

pentru 4 nE orice x E (0. 2 b) Sa se determine punctul de extrem al funcpeif c) Sa se demonstreze eli 2 x lnFx s: --. Se considers functia f: (0.. !(x) =. R. 4 4 =In X• sa se calculeze f'(x). 5p . Fie In'" Jxnexdx I j pentm N. f<>o ) • 2. 5p a) Sa se calculeze 10 . XE (o..:::.CentmlNational Minis1erul Educatiei.f-oa) . Cercetllirii si InovArii Dentm Curriculum§i Evaluare inlnvitihniintui Preuniversitar ! SUBIECTUL 5p 5p 5p a) ill (30p) +00 ) ~ 1. -1 . b) Sa se arate ca II = e 2 .

~IE." LInovarii ~ um 51 vaIuare in mvAti Ant "" ----- VO:LS' 5p 5p .Mimsterul Educati·" C Ceatrul National pentru Curricul. .ercetiiru".

c) S11se arate eli a) eX 2 + eX ~ x2 + X + 2. a) sa se calculeze derivata funetiei f. 1 c) sa se determine aria suprafetei plane cuprinse I'ntre graficul fimctiei g .National Educatiei. SUBIECTUL 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Se consider! functia f: R f( x) = ex .x-I. 2.lR .g :(0. pentru orice a functiei x E .Miniderul Centrul. b) sa se determine intervalele de monotonie ale functiei f. b) SHe calculeze Jf( x)· g(x)dx . sa se arate c! g este e 0 primitivii f. f(x) =1 + ln z ~i g(x) =xlnx.. axa Ox ~i dreptele de ecuatii 3r (X-I ~)( ..+<><» -7lR. Se considerii functiile j. Cercetarii pentru Curriculum~iEvaluare Inovarn in nvlitilllintul y Preuniversitar . -7 m (30p) R.

. ODS: f. 200 91<.J 2.( 0- J c« 0". programs M2 Q.SUBIECTUL ill (30p) reUDlvenitar 1.L>e) -:=.( = .!kx= I =?.0<. --lUu... - / .0o'J T.0()9 ..e] tf'€[e..o co {.( J. 2.c --::_ . MTI.X x • ctiei f..(_~? f-PO J.( 0<.dx :::: I f ol.. f'(x). ~ Zoo9 BACALAUREAT2009-MATEMATICA-P robs D.. .{ 2_ooJ? . x < Sp 5p 5p b) Sa se determi...'y::=O~-~- e. ~ ./ D~ ~ I{ ~).~ ( '-~ -=- J ~? (o..f.: JP_ ~ fi( -I- + 2. XE (0.) X . :Lao'}"_ . a) Sa se determine 1() = x 1004 + 2009.0 A X waC] olJ{ f- a_ 2- 0 x z.~ -)'fOO)C --& x . x2- &tX' . [ ]_(X/ X =.( +~ .{ cx:) '> 0..J xl[ -<1 . Sp Sp b) Sil se arate di orice primitiva a functiei 1 c) Sa se calculeze (f) a. este functie crescatoare pe R... ~f'f/-. ') ~c__~ II2- «: '7) 009 " :/_) + J r. .0 /./'7 -f-Oo c) ~ _? to" I'o. ff(x)dx. \_-fN.<..J .oJ / 1//'/.)( -__-4 X' ( - A~ ...' JJ. . pto ei 2 • S e considera functia f'lR ~ lR .Q. -.1 X 2.__) -P (X-/ t-.(. J t::::::: c J ~ .O[0 .> ..) III _ 1 I -t 1. . x: ( '_x -? too ../0 c I U.f ~"-I~o l_(..{ ~ -=-e.> . "'-LL 0.oI0 +Q' '&-Leoo9 '0 -QoIO . ~1. f(x)= lnx. _ - <. - .01...r..' .- I 01-. 2 ) ()(J I ~ 1.2. -= (lux)! x _lAx._E ji(_ =:: X{ S'"' fr J >c) _ ~ '? r: '1 A.:L :z. f .+>0) 4 R.T~ . -2- I d r ( cO ~ -&X-=oo = X~ -.1-..{)uA_ l_ IJ .toj P"I -V ..) Rt-J fI eXI J x .-_ =- > f.me intervalele de monotonie ale functiei f ._.-( -t-= !(_(X)9 /oIJ(' = -t--t ..L_(j_. Se considera functia 5p a) Sa se calculeze 1:(0. f (x dx .+00). c) Sl se detenmne ecuatia asimot tei onzontale la graficul fun . 20 A 0 o I J + J (!-2). T· 1Z ~ye 6 r. Z()oS'-:lCXJer -::=- 0 ( Q.( -=- J c».(}09 £. t· ~.}7 -( > J D t. Ice.'-)Jx .. ~2rJo9 .-- --...

Ministerul Eduea "ei Ce.rcetirli i [noviirii Centrul National peDtru Curricnlum 51Evaluare in Dvitlimintnl Prenniversitar SUBIECTIJL

m (JOp)
f: lLt
-7

1. Se considera functia

JR, f(x)

= ;·e
{

I

x

-I,

x::;;1 "
x>1

lox,

5p 5p 5p

a) SI!.se studieze continuitatea functiei c) Sa se arate ca functia

f

in punctul Xo = I.
-00

b) Sa se determine ecuatia asimptotei catre

la graficul funetiei f.

f

este concava pe (1, + <>0) .
-t

2. Se considers functia .f: R 5p
a) Sa se determine

R,

f (x)
.

x2 +2x+ 1

x- +1

,

.

f( x2 + 1). f (x)dx

V 02..9
Ministerul Educatiei. Cercetirii si Inovirii Centrul National pentrn Curriculum si Evaluare in lnvitiimintul Preuniversitar ill (lOp) 1. Se considers functia [':
SUBIECTVL a)

(0,+00) ~ R, [(x)

="

x=-In x ,

Sp Sp
5p

Sa se arate c! /(1)- /,(1)=1. b) Sa se determine punctu1 de extrem a1 functiei f.
c) Sa se calculeze
lim f(x) - x
x-++X

2. Se considera integralele 1=
Sp 5p Sp a) Sa se verifiee ea 1+ J

J.s.: dx ~i J ox+l J~ ox+l
=

1

x

I

x

dx .

= e-1.
E

b) Utilizand, eventual, inegalitatea eX 2: x + 1 , adevarata pentru oriee x c) Sa se demonstreze cit J
0=-

lR'. , sa se arate ea J 2: _!_ .
2

=-+
2

e-2

(f)

G<):f

L., ((-fu1'- ,(-j
f- (.l) -

0

e·~ J (x+l)
I

2

dx .
'C-

'# ~ 1) -;
-- ~
~

X;_I )
~I
I.LI
r>

XH0t-~
::=

tf - ~
.(

-I -

J. -0 ·-0
tl/

-:::_ 4..#

t)
){

-I q-

[X.I ==-

o =-.> X
I

-1~O

=- '> X ~ ~

(0

JJ-X-Ilf
l.-),t_lu,

-roo

1- C

=- '- .

X ..:. ! fru.,ccA. t

o:-e ~

"~

rf-U<f {
X- ->1--00
-===-

!-o'J-~
x
~

A

0

;(_ too -")
A(
.(

~

.:

~~

+
/\

cJ ~

x'_ fu;( -.c-=.-,{,;.u

-e,_r;;:
X

-{.,.<..A.U

o~

CRLLiC) (

©

0.;
"'C.J

o

;<>-) t-t>::>
-t

L -:;./J \ .(;,.tu..l..
~-)

j

--'

,J

-=
I

J
'0

-1.(

e

+ x:_ e ol»: -==-J( f..(

Se
A
0

-roo

-1: _

;t:.:-) f-oO 0

c;....-

4
J(

,1 ({ -tX__l cix..=

Je
4
'2.
0

X,

oi):

= eJ<{'(z: e - 1 /0
=r

AT-A J

0)

.e. X,? K. +A tf k(;[O,
-=-)

1]

::;_") )( e. J(

S

·1

000

X- e< d.<';;::' XfL
-1

j

1

K..olx

=-->]
I 2--

)( -t;{

>;(

(-f ~

.{

r-

e [&t

Xf~

A

g_

~

01'( >r ;_

!.( . I -==->J ~
2,

D

>

c)

j.. - --6

.1_

C ~olK
X+A-

.j) 1+ (x.) -=- x-e! ; (

t LeI =- 9 ()c(
0

9

LJG( ::..

eX

BA~~AUREAT2009-MATEr\:iATlC~(prObaD,MT2.pl'OgramaMl

.;...

r=

,A. fl _3..-

_d_

ex

I ,(- J _.J_ rx
o

;

~tr
x:

'C~lJ

r;.~

-rl) 2..-

e KoLx- == ~

-1

e., -- A

0

- ~. -,( f"
:'L

( J·f_g__ o ~f 1)

z, cf_K-

~

e -2_
2_

+-

J
0

,{-\"

Q....

l'e~ + (;(+I)
0 \:

,{

oIx2..-

-z:

C +1)
x

e

- d«
e:

VO 30
Ministerul Educatiei, Cercetiirii §i Inovarii Centnil National Dentro Curriculum siEvaluarc ininvatimintul Pnuniversitar

I SUBIECTUL m (30p)
1. Se eonsidera functia 5p 5p
5p

f :lR. ---? lR. f (x) f (x) - J (0) .
X

= x2 + eX

.

a) Sli se caleuleze lim
X-l>O

b) Sa se arate caefunctiaj'este c) Sa.serezolve

convexa pe lR .

in mulpmea numerelor reale ecuatia j'(x)1

j"(x) + j(x) = eX -3.

2. Pentru orice numar natural n se considera In =

o
Sp 5p Sp a) Sli se calculeze 1L • b) Utilizand fat>tul cae (1 + x)"
'2009

fX{l + x

r dx .
N si

:; (1 + X t+l

,

penttu orice

11E

x E [0,1], s1\se arate ca
nE

:?: 12008.

c) Folosind, eventual, identitatea x{l + x)" = (1 +x),,+l -(1 + x

r ,adevaratii pentru orice

N ~i

fU_Z-

I'k. t-1

-t-{

(tlA.. +1 ) ( fk +2.)

.: (0.V031 Ministerul Educatiei. Se considers functia f. b) SA se calculeze lim ['ex) . Se considers functia f: IR ~ JR. 2.!:_.+ a) Sa se arate eli r (x) = x(2ln x-+t"" OQ) ~ R. f( x) = x2lnx . x + 1).: _. f (x) = xex . xlnx c) Sa se demonstreze ca f (x). + DO).. Cercetariiy Inoviirii Centrul National pentru Curriculum sl Evaluare in nvatlimftntul PreuDlversitar SUBIECTUL Sp 5p 5p m (JOp) 1.. . oricare ar fi XE (0. 2e pentru orice x > 0...

Se considers functia f: lR ~ lR. pe JR:. MT2._!_ .+ x2008 _ x2009 . a graficului f. funetiei a) Sa se determine multimea primitivelor functieij b) sa se determine volumul corpului obtinut prin rotatia injurul axei at.. Cercetarii InoviirU Centro INational pentru Curriculum si Evaluare in.Proba D. g(x) = 1- x+ x2 - xl + . eX Sp 5p Sp a) Sa se calculeze f (0) + F' (0) . x-t= b) Sa se calculeze lim j(x)+ f'(x} X . I(x) 5p Sp = l-x.1] ~ JR.. c) Sa se arate cd functia J esteconcava 2. Se considera functiile J.Ministerul Educatiei. programa M2 ...g :[0. BACALAUREAT 2009-MATEMATJCA . nvitiimlintul SUBIECTVL ill (30p) r V03Z Preuoiversitar 1.. f (x) = x .

b) Sa se arate C) ca In+! + In =_1_. 5p 5p 5p : j(x)=l- x+e 2e x XE x ..R. I 2. n+l oricare ar fi n n liE N~ . Se considera functia f:[O. XE 5p Utilizand. ca -1:5f(x)5' orioare arfi x~O.V033 MinisterulEduca 'ei Cercetirii i Inovarii Centrul National pentm Curriculum si Eva.+oo)."'::__:s: x" .uare in nvitAmllntu. Preuniversitar SUBIECTUL ill (30p) 1. adevarata pentru orice 2 x+l [0. Pentru orice numar natura] nenul n se considera. In = 5p 5p ox+I S"'::__tJx. (x+ex) l-e. [0. la graficul functiei b) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale catre c) Sa se arate +00 f. eventual. I] ~i n E N* . a) Sa se verifice ca • f (x) j = 2e (1-x) i' . sa se . n a) Sa secaleuleze I] .. inegalitatea '::"'::. l+e x pentru orice .+ 00).

1(0) f' este crescatoare pe R. Sp Sp a) Sa se arate ca f e este primitiva a functiei g. ecuatu x= §1 x=e. f . Se considera functiile f(x) . + 0 f 00) ~ . _. . ..axa O· x §l dreptele de 1 5p c) Sli se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul fun c. er tiei f"1. R.• (0 . 1. b) Sa se calculeze Jf(x)g(x) ax. CentrulNational SUBmCTUL III (30p) Ministerul Educa iei Cel'cetiirii i Inoviirii Denim Curriculum si Evaluan in· viUlmilntul Pl'eunivel'Sital' 1.t~O X c) SAse demonstreze eli functia 2. Se considers funetia f: R -4lR • I( x) "" (x2 + 2x + 3)e. lim XE lR . . 5p Sp 5p· a) SAse calculeze b) SA se determine r (x). . +xlnx ..t . ~l g(x)=2x+lnx+l. I() x ""X 2 .Vo3C. r » g.

.riculum si Evaluare in ndtimAntul Preuniversitar SUBIECTVL m (30p) . Sp Sp a) Sa se arate c1!. c) Sit e demonstreze eli -4 s'f(x) + /( 2. pentru orice (O. unctia F este f I primitiva a functiei f.+oc). Se considers functiile I. = eX +3x2 +2 ~i F(x)= R. XE Sp 5p Sp a) b) sa se verifice ell f'(x) sa se determine = 3~ . MTl. 1. b) S1\ se calculeze o Sp Jf (x)· F( x) dx . pentru orice xe (0. + ce ) JR.Ministe.frJ BACALAUREAT 2009~MATEMATICA ~Froba D. intervale Ie de monotonic ale functiei f.-ul Eduea jei Cercetirii i Jnovirii Centrpl National pentmCnr.3x .1J. j(x) 0 ~ +x3 +2x-l. F: x2) sn. Se considera functie f: (0. programa Ml . JR. f (x) = xJX .6. .

este 2. 5p a) Si\ se calculeze r (x). MT1. Se considera functia f: lR ~ R.1 0 + . f" c) Sii se arate ell tangenta la graficul functiei j.. dusa in punetul de coordonate (-2.rii InovArli Centrol National pentru Curriculum 51Evaluare in nvitamintnl Preuniversitar SUBIECTVL ill (30p) 1.. Se considera funcpa f: lR ~ R. f( x) = (x2 - 3x - 3)ex" -oa xE R . c) o o BACALAUREAT 2009·MATEMA TICA • Prnba D.)/03G Minlsterul Educa "ei Cerceti./. x<O x~O ea funcpa f admite primitive pe R. programa M2 ::. datA prin 5p a) Sa se arate f (x) = { X+2. i_ S" (e o "2-/ X J~ I +-J Koix:::: j_ o e" 2. e>t" +1.f{-2)). la grafieul funetiei 5p 5p b) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale spre paralelii ell axa Ox .

+ cc ) a) Sa se calculeze ~~.seconsiderafunctiile 1 f.g:lR~lPI. x +1 a) Sa se verifice ca I o f f' (x ) dx = In 2 .Ministerul Educatiei. 2.+ oo) . Cercetarii !Ii Inovarii Centru' National pentruCurricuIum si Evaluare in iuvatamantul..f b) Sa se arate ca ( x) lPI..Preuniversitar I SUBIECTUL I 5p 5p 1 III (30p) ~ 1.x .. b) Sa se demonstreze ca 5p () 0_) t) 'C') . fg(x)dx= j(x)+C. .f ( x) x-~x x+In x . ~ 5p c) Sa se determine ecuatia asimptotei catre += la graficul functiei g: [1. f (x) = . 2(lnx-l) (x+lnxt " ' oricare ar fi XE: fl. ! 5p 5p 2. Se considers functia .f: [1.f(x)=ln(x2+1) si g(x}= .+ oo ) JR. g (x) f'(x) (J(x)+l) .

20.lt f )( M2 v:__. pentru orice n E No e BACALAURE. Cercetarii si Inovarii Centru..( »: J = ~ oX X )'. __ l. f Sp 5p a) Sa se arate (x) = x 2 -1 . x +1 2 ca I' (x) (x2 4x._ .-{-u. g( x):=o f( x) + 0 f(~).-. Se considers In = f x Inn x dx . -/ f) x.MinisterulEducatiei. Se considers functia f: lR ---+ IR. 9-MATEMAII.CA-PrObaD. r:} q . g( x) + g( x2) +g( x3) lim x~o e2 + o.. National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) 1. (x:. . f· .L lX) -:::.MTl. X 2. f 0 sa se determine . + 2009 g( x2009) + x2010 X 2.pr~yama AT 0 [):f. +1 I f oricare ar fi xE R 0 b) Sii se determine intervalele de monotonie ale functiei c) Stiind ca g: jR* 5p ---+ JR. t1A.

x+ 1. cercetariiy Inoviirii Centrol National pentru Curriculum si Evaluare in nvatiimAntul Preuniversltar SUBIECTUL III (JOp) 1.Q r!D a. XE (0.. ~.) &) o +..() ~) . -x+l.1) . 2.V 039 Ministerul Educatiei. x<l x-I. b) Sa se determine punctul de extrem a1 functiei . O. x~l 5p 5p 5p 2 a) Sa se calculeze Jf (x) dx .+00). 5p c) Sa se arate cii 2-e~ [(2):S:.f . f(x) = lnx. f'(x).3stfel meat f f (x) dx = I .+ 00) 5p 5p a) Sa se calculeze ~ R. f (x) = { .f: (o. (I ! b) ss se determine a E (0. Se considera functia f: IR---)JR. Se considera functia .

.x + ~ :=.(r:. .. b) S4 se calculese c} Sa se determine x aria . . (0. axa Ox .. § ~ r ~ J /' X.~0/' I ~ i . Cercetal'ii II Inoviti! urricnlum SIEvaJuare in In a .£~. l ..AJ.-.. iX 0~ _ ':J -- Jf { . f*' ~l ' dreptele de ~..+00 ) ~R. . 1. f (x) = x2 +.p r<":<1 -:. JF(x). lx ~<-.-. x e 0 primitiva a functiei f. ./3 of" .1. Se considers functia f. dx ../_ /"X-7 'r =v-~ »-: ~ ."!I~I." . .r CentrulNaUonal SUBIECTVL ill (30p) p::':~ -? ~d~. ..C -.J (..suprafetei p1ane cupnnse intre grafieul functiei F .. f(x)-l .+"") lIt.v !l'maojul Preunlversltar W ~ tI. . F(x)I . e ~ -- flK_ ~ 2 . Se considera functiile f •./ ~...'u.) - _12 .F' .c.x-n I x..._ X c. 5p 5p Sp a) Sa se arate ca functia Fest 2 . .( 0 t 3 I ~J / c . j(x) I . fun .. 0 It 0 1.-7t"OO (JL! -::-e.. A ~ 2) t: 2.pentru x E (0 x A ~. ctiei f in punctul A(l'O) . ' .p ~SI'se determine eeuatia tangentei Ja graficul.t ~( X lc k "... 2.(_'2_f. SPa) Sa se calculeze c) Sa secalculeze f' (x) lim ./ cl ~ X. ~. S f (x) (0 .--~.7[K-J) X-)f-Oo I. ecuatii x = 1 si = e .... X-rX- )<_-)~ ."O- -O -=.!Lx. .

+00) Sp Sp b) She verifies cli lim /(x}. 5p 5p a) Sa se arate ca J!(x)dr=ln4+2. !(x)=l+Fx x ~i g(x)=L1nx. XE (1.+oo)-dt. . /(x) = 2x-l . I In4-~.MlnistentiEducatiei./(2) = -1 . x-I a) sa se calculezeJ'(x).>:-->2 x-2 c) Sa se arate ell functia f este descrescatoare pe intervalul (1.+""') ~ R. 4 /. Cercetirii si Inoviirii Centru' National pentrtl Curriculum si Evaluare inlnvalantintul SUBIECTUL ill (JOp) 1. 1 4 b) Sa se verifice di 1 I g(x)dx= .Seconsiderafunctiile 4 .g:(O.+ 00) 2. 4 a) .. Fie funetia 5p Preuniversitar J: (1.

.01. + <>Q) -) II 0' f (x) ""' X (12 ) x +1 ~i g (x) =1.0 ...0 0. x 2..1'(0) . t.-c J .f (t =CO) 2.. sa se arate eli 10 e + 1 .(0 ... co) tr.009 2.a.(I f'(x).. ~ 20.MinisteruJ Educa 'ei Cercetarii i Inovarii Centrul National Dentro Curriculum siEvaluarein vitimllntul Preuniversitar .. ... ealculeze lim ~-. 0 o '1X ( 2. XE R.01. 2 ()... I 5p b) Folosind identitatea c) Utilizand inegalitatea f (x) = g (x) - -i-. I I I .. .fJ r 2x adeviratii pentru arlee x E [I.T..t.{ ) > 0. x: ~ ~? C /fJ -+ 2. SUBIECTVL ill (lOp) I.. '1- t" c ct z: 1/ . .::e + 1 . adev[ratA pentru orice x > 0 . sa se calculeze Jf (x) dx . 0 X 'e_-ut. e»« 0. 0)..-vV-ex:. ~ -==-» • 0 x. b) Sii se demonstreze e1\functia c) Sa S6 f este eonvexii pe lR. Se considera functia f: lR --? 1R.. -::. Se considera funetiile e J.fi:. x +1 e I 5p f (x)::.(0) 2.... E-r':< =? c_cvt. ~. x 5p a) Sa se verifice eli Jg( x) dx = 1.. g : (0.K.f 0 ..jJ LXI-I!- f- 1..( IJ .u. 5p 5p 5p a) SA se determine f' (x). 2 e 2 f {_-=I X 2_o co x: 2. I.0. 0 2. f (x) =: x10 10 + 20 lOx._ =~ 17 2 <-0. e] . a <')~ .

V043 Mlnlsterul Educapei. + <XI) --t JR. f :(o. Se considera funetia e XE lR avem =: }s: f( X4) -.. Inovarii Centrol National pentru Curriculum 51Evaluare in DviitAmftntul Preuniversitar SUBlECTVL ill (30p) 1. c) Sa se demonstreze ca oricare ar fi 2. f :lR -» R.x+l . Seconsidera functia 5p x +x+l a) Sa se determine ecuatia asimptotei catre --00 la graficul functiei f. f (x) X 5p a) Sa se calculeze Jf (x) dx . f(x)""" \ .+ <>0) • 1 5p b) Sa se arate cil orice primi. x + r( x2):5: 2. 2 Sp 5p b) Sa se arate c1\ f'( x) = 2(x2_1) (x2 +x+l) 2 > pentru orice XE lR . J este convex! pe intervalul (0.tiva a functiei .!. cercetarii. .

Cercetlirii si Inoviirii Centrul National pentruCurriculum 5i EvaJuare inlnvatamiintul . f (x) 3 = eX -x. . SUlJIECTUL ill (30p) 1.va Minister"1 Educatiei. f(x) = x2 +e". se arate ell functia f este coavexa pe R. JR ~ 1R. a) Sa se verifice cll Jf (x)dx o I = e -- 2 . 5pc) Jim I'(x). 5p b) Sa. Se considera functia 5p 41 PreUiuversitar a) Sa se verifice ca. X-H-" 2. Sa se calculeze r (0) = 1. Se consider! functia 5p I: .. eX I: R -+ lR.

b) Sa se determine ecuatia asimptotei spre daca funcpa / este convexa pe I .. x 5p 5p a) Sa se arate eli functia e f este 0 primitiva a functiei g. MT2.. =. X --00 ~i g(x)=xex. 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICA . este crescatoare pe I dadi ~inumai :{I. g la graficul functiei g..Ministerul Educatiei. Se considers functiile a) SA se verifice f. Cercetirii si Inovirii Centro. funcjia g c) Daca Ie IR este un interval. g:lR -7lR. sA se demonstreze 2. f(x)=lnx x ~i g{x)= l-~x. Se considera functiile j.Proba D./ 1_ /' . j(x)= (x-l)e cA f' (x) = g (x) pentru orice x E IR . National pentru Curriculum~i Evaluare in invitamintul SUBIECTVL 5p 5p 5p ill (JOp) Preuniversitar 1.. ell.+<>o) -7 R. programa M2 ~/t-. b) She calculeze J /(x) g(x)dx.-a__=+2 / " 1« tt -.

Sp a) Sa se verifies ca 2 2 Ls: 00) --+ lR. 5p b)S1!. 1) • x~l J in punctul Xu = 1. 3 I 4 . Se considera functia)": (0. XE (0. LSe considera functiile .v o ~c Ministerol Educapei.x + 1. I+Inx. Sp Sp Sp a) Sli se studieze continuitatea functiei b) Sa se calculeze c) Sa se arate c3 J( x) = {xl. X fj(x}dx I =2ln2 +.+ I(X)?. (1.~. j(x) 7 3 = x2 + ~ ~i g( x) = x lnx.. Cercetal"ii si Inovarii Ceatrul National p£ntruCurricuium ~i Evaluare in invafamintul Preuniversitar SUBIECTUL ill (30p) 1. 4 pentru mice z > O.searatedi Jg(x)dx=2ln2--.+00) --+ R. lim I (x) . .

3 2x 2.dx..x:::. 5p Sp SP. ) 2010 1 b) Sa se demonstreze ca 10--. Pentru fiecare n E N se considera J 11 = I3 a) Sii se arate di fo =-10-. 2. x::. -1 n 5. pentru orice x ::. 2Inx .. +".-:s. J-T-.. X E {I.f2] .f2] . a) SA se calculeze J' (x ). Se considers functia j": [1.p 5p 5p 22 b) Sa se ealculeze II. . Cercetirii ~ Inoviil"ii Centru} National oentm Curriculum 81Evaluare in nvatimantul Preuniversitar SUBIECTVL ill (3Up) 1.. 0-) ?) .) --+ lR • J (x)::: x- 2In x... sa se demonstreze inegalitatea [1.Ministerul Educatiei.+". 2009 2 c) Folosind faptul cil 1::. x2 x2 . E oricare ar fi XE [1• .

!. Se considera functia 5p 5p Pteuniversitar f . J3 b) Utilizilnd identitatea (1 ) x x2 +1 =. oricare ar fi (l. XE "X ~- "x+l r__I2!:f(x). f (x) ~ . + co) --7 R.-i.. 5p (Xf(x) f(~))nE ~ 2..pentruorice X· x>O.!. .adevarata pentru orice x x +1 x 'F 0 •sa se determine 11 .~ _!_ . unde X N. .+<><». Se considers 1/1::: J3 1 J x" (2 1 +1 ) dx .Ministerul Edues 'ei Cercetirii i Inovarii Centro) National pentro Curriculum si Evaluare mnvatamantul SUBIECTUL In (30p) 1. 5p Sp a ) ss se verifIce ca 1 + I2 a 0 W = -J3 -1 . x x+l a) Sa se arste ca f'(x)~ b) Sa se dernonsrreze ca c) SA se calculeze x~~ (x+ 1) I 2- 12 .(0.

OCI ) Sa se caleuleze lim f(x)- x-1 /(1) .Ministerul Educatiei. 2x b) Sa se calculeze J/(x).+ OQ) --t R. MTl. g(x)dx. programa M2 . :0:--4 [ XE (0. Cercetirily Inoviirii Centrol N ationalpentru Curriculum si EvaJoare in DvatiimiintulPreuniversitar SUBIECTUL ill POp) 1. Seconsidera functiile f' I.+ ""')--t 1R.2)lnx. 1 BACALAUREAT 2009~MATEMATlCA ~Proba D. + cc ) g: (0. I(x) = (x. 0 primitiva Sp Sp a) Sii se arate c!'ifunctia 4 1 este a functiei g . Sp Sp Sp a) Sa se calculeze b) f' (x). f(x) = Fx + lnx ~i g(x) = Fx + 2 . este crescatoare pe (0. • c) Sa se arate ca functia 2. Se considers functia 1:(0.

= x.. x. National pentrD Curriculum si Evaluarein . g: lR -7lR .<..Ministerul Educatiei. viitimintul SUBIECTUL III (JOp) Va S-o Preuruversitar 1. la graficul functiei 2 f. AOO (00 ) j_ o /00 (e -A) ._Iliovarii eentrul.L e .::O x<O • f in punctul -00 Xo == O. f(x) =e" ~ig(x) BACALAUREAT 2009--MATEMATICA ~Proba D. MTI. c) S(\ se demonstreze ell functia 2. Se considera functiile f este concava pe intervalul (0. Cercetitrii f. e". f. programa M2 '-. -? lR . Se considers functia f: lR. + OXI) . 5p a) Sa se determine Jf ("G) dx . f (x )== { Sp 5p 5p a) Sa se studieze continuitatea functiei b) S11 determine ecuatia asimptotei catre se l+Fx.

sxa Ox ~idreptele de ecuatii -£- x. f(x) I 3 + 1. ~ . 1 ..x>l x$.~ (2. Cercetiirii Inovarii Centru. I] --7 IR ..+3 -=:.) .( 3. a) Sa se studieze continuitatea funetiei b) Sll se calculeze lim f in punctul Xo "" 1. .( +CXj-:=.) -= J_ .~ I ~ "x-:~ b x ~>'j K._.. f(x). Se considera funetia f: IR--7lR...!'''p JL) = fu._ ~-=.x2 eX 2x c. . National pentru CUrriculum si Evaluare in ?nvitimintul SUBIECTUL III (30p) 1.-~ > ~')/_..-")f-CO ~ ~ ~ j(_-)T= C ) I~eu:u..) x< + =- c. x) = f(x) .if (XI -=) 1.~t) .003 3e-f1 c) .. \i Preunivenitar f (x) "" { lnx.. 5p 5p 5p 2.( I UcK )( A-> .u.: i--7{ +1 . Sp 5p 5p = e"~ + xl + 2x si F(x} = ~ + ~+ x2 3 a) Sa se arate ell functia F este 0 primitiva a functiei f· lit --7lR._->/ -=.Ministerul Educatiei. Se considers functiile f.>a X '2.: x.( /: -&. ~ x: -c: . 1-U.J 1 A X K =0 )C-)"i-r.I ~ .F: 2X+3 .= 0 ~i x'"" 1.._ l__~ s-} _ -?~. b) Sa se calculeze o It( Jf( x) dx .-P ex.. - c) Sa se calculeze aria suprafetei plane marginite de grafieul functiei h : [0.

Inovarii Centro. Cercetarii \i.. x := 2. 5p 5p b) Sa se calculeze /.ACALAUREAT 2009~MATEMATICA. National Dentm Curriculum si Evaluare in vAtimintul Preuniversitar SUBIECTUL ill (30p) ? 7 1. "") -7 lR .(9) .. l'mgrama M2 . a) Sa se determine valoarea reala a lui a astfel incat funetia f sa fie continua in punctul Xo =4 .Proba D. 77 o B. Se considers functia f: IR~ lR. 10 (x) 1 ~i In+! (x) "" o J fn (t) dt .3) .?4 x ' unde a este parametru real. 5p f (x) := ax-6.vos~ Ministerul Educatiei. x. MT2. c) Sa se determine eeuaria tangentei fa graficuI functiei f to punctul A (9. Pentru oricare IIe N seconsidera functiile !" :[0.X<4 { -cr: .

Se considers functia Sp 5p 5p a) Sa se demonstreze eli functia b) f x+l x~O admite primitive pe IR.. c) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse tntre graficul functiei g : JR ~ JR. . Gx.x. += ) ~ lR.. Cercetirii si Inovilrii CentruJ National oentru Curriculum si Evaluare in invitamantuJ SUBIECTUL ill (30p) 3x2 -2x-1 2 .+00). b) Sa se determine intervalele de convexitate j(x)=x4 -6x2 +18x+12."l 3r . X+l' 1 2. • g (x) ar fi XE = (x2 -1) In x . f(x) = { --". 5p c) Se considers functia g :(0.4x + 1 . g (x) = -x f (x2 ) .V053 Ministerul Educatiei. f: JR ~ IR . -f .x. {. She x<O C demonstreze ea g (x) ~ 0.-2.i intervalele de concavitate ale functiei f: IR~ IR . a) Sa se calculeze lim x. Preunivenitar 5p 5p 1. ss se calculeze o J f(x) ! dx . oricare (0.

.. = 102. e oricare at b) Sit se determine coordonatele punctului de extrem al functieij" demonstreze ea g (x) ..mantul SUBIECTUL ill (30p) Preuniversitar --- l.(~q~~Qo~_--=----_:O~v--+---. (() 0. 2.g(2) Ice rm "'-t2 x-2 c) She =0 :s. 1 +~.._ --1 /'1 ~tu_ -<.g:[O.f J ~ ~.g:lR~lR_.2.: ~ ('1:/.::_..Seconsidemfunctiile Sp 5p 5p f.2.(_<+A) . f ( x_ '= co Jx [KCf"/ .C"~-{)-h: _ '2.e.. e K.._ e S( "._ C iL '-1-) ) -eo!- ex 2/a.J =. ~.Ministerul Educatiei. Se considera functiile 1 J._ x. -k' -e./1. eX a ) SA se venif cit I' g(x)... 1lJ Un l. XJ) .+-)-7R.:.O I -= eX-Lx.1 /\Lc/t(.~ ok ~ .> 1+ -&-t Z -A =-? k >~ 2_ <.2. National peniru Curriculum si Evaluare 'inlnviiUi.xo.1) -J{ astfel incftt f( Xo) < g (xo) . 2x -e x: ~2.b. ~j 2.-) .) -= .. CercetarH si Inoviiru Centru.1. +"0 K~ 0/ ~ -1 -:t-7L.( Xo e (0.) K j -00 A-(O'-i) I ~ci rr~·- . o c) Sa searate di exista r:i.z__ -.. l e '< ~ 1..g {2.._(..<: 3+2.f(x) fi x E lR . . - (c ~f-t)z.x.f I -rCq 4 [ I ~ 7 0._~/-u.2£_.( f__ .Il ( e 2.if ( 2-) =. x: -./(x)=_l_ x+1 g(x)=l+..~ t{xJ}/<. x2+1 5p a) Sa se verifice ea o 1 f J(x)dx 5p 5p b) Sa se calculeze fg(x}dx.~ (X-o/ - 2.: z..-'7 Q..x. f(x)=X 2 x2+! -I ~i g(x)=X-I. (J v- .

--7 Ii . o1uJ. in punctul Xo "" 1 .> 'j:(Aj ~ ~J i o 414 oll( == J D ~(X)dx J ~. la graficul functiei f. ax+2. 1.--c:_) x->/ X>A' -= l(tI/ =? (f) a_) F-(T~ _ XZ~cr... +00 ) --7 IR .x).. <-I ~( .. programa M2 .Ministerul Educa iei Cercetarii IInoviirii Centrol National pentru Curriculum si Evaluare in viidmintul Preuniversitar SUBIECTUL ill (JOp) 1. Se considera functia f: R. x+l __ 1_. f ( x) 5p "" {3'" + 1.l x: =-> c 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICA . ((1(x)-I).- j_ 2- 2. functie F este descrescatoare pe [0.~- 1~t if +x. 6-) > ':F (0) > +( Jt)..Proba D.~ 2. x >I a) SA se determine valoarea parametrului real c)Sasecalculeze 5p 5p b) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale eatre lim x_ a astfel incat functia f sa fie continua.1 . -too) --7 R astfel meat functia F sA fie .x+.1. MT2.o:».( '1. 2.. . ~/I =v >~ f I (Jcl ~ ~ :/0:. x+2 f :[0.f ) -:=. 2. 6 0 2 _j) e~ T .. x S.{- 1 '=. Se considera functia F: [0. F (x) 5p· Sp Sp a) Sa se determine functia = _1_.X--? )l!. 0 primitiva pentru functia f· b) Sa se demonstreze ca./ c] ~( 0) = -= . - J _ 6 1. +00 ) 111 c) Sa se demonstreze eli -$ fF(x) dx'5.-..

.o ( I( e.)2010 s e. ~--eA:'-{ !' .....) 4 o·.)C 'C- /'.L= t: . f.j2010 + J2009 . 4«> c) Sa se determine primitiva functiei g a carei asimptota spre este dreapta de ecuatie y Y cD 0..... . <.(.:: ~ t/ .> f!...I jC_). XE lR ' ).-=-O -=-> €-K=./:._ Do I( I I 7::: ~ tf1 r . ~C-a-~ 0 o ~o o +- f =-) r [o{+-=)~) --=.. Se considers functiile 2 I(x}= __::_ ~i g(x) x+l 3 = J"(x)./ ~ [. ). t'-.\::::-1) -=( ( f. a) Sa se calculeze f'ex).. 2..0 "L "\! ~ """"'- l x:j (__J£) -::. Cercetarii Inovarii Centru) National pentru Curriculum 5i Evaluate in nvitimAntul SUBIECTUL Sp Sp 5p ill (30p) i v 0 S-G Preuniversitar 1.. ~ IR .-.. Se considera functia f: lR ~ lit.:' A- E £f\. g: [O.- e '\ Y c../-=. ~ _V' .. b) S1ise calculeze lim ~( lH+oo . I( x) = eX .-" 'f--OO ~'€K) '€. -)) f)' >( .. . /J_..{ -:-(e.1 ~ !- 1" .+-) dx .Ctc)OS) =::-f{2-0)'0) ._ -"") C'7\) = 2x.. I'(x) x 1 c) Sa se arate c1i e.o =-> -e(_.hOO9 + .-t=>X~Oj f_{o):::. Sp a) S6 se calcu1eze o I f (x+ l)f(x) Sp 5p b) Sa se calculeze o f g( x) dx .x -I.Millisteru) Edueatiei.

f admite primitive pe R .Inovirii Centru) National pentru Curriculum si Eyaluare in viltimiotul Preunivenitar SUBIECTUL m(30p) 1.0) §i dreapta de ecuatie x = 1. f in punctul 1. Cercetirii j. Sp Sp f (x) = eX . b) Sa se calculeze J j(x) -L ~) . XE IR. a) Sa se calculeze f'(x}.se arate di functia f este convexa pe IR.ex . 5p b) Sil. 2. fix.Seconsidedfuncpa Sp Sp a) Sil. I .V 05~ Ministerul Educatiei.1.O x>O . x:S.se arate cAfuncpa I f:R--+R. Se considers functia f: IR -+ JR. c) Sa se determine coordonatele punctului de intersectie dintre tangenta la graficul functiei 0(0. f(x)= { I x+"x.

c3 5p Sp . a graficului functiei f: [0. care verifica relatia F(I) = O.t f. x S1ise determine primitiva F: (0.+00) Sp Sp 5p a} She calculeze j'(x).JX ~ 1+ In ..Jx. Se considera functia f :(0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICA .Gt L ~ZS -==-. oricare . ar f x E (0. +00) ..') .t-++oo +1 b) Se considera functia f: (0.Proba D. f (x) ax2 este ega! ell 5a. J{t2 +t+l) dt . ::0: 5p c) Sa se determine numarul real pozitiv a stiind ca volumul corpului obtinut prin rotatia injurul axei Ox. 2.1] -4 lR.~ ~ b -- 2. functiei f( x)::o:~. SUBlECTVL ill (30p) 1. (0. CercetArii 5i InovArii Centrul National pentru Curriculum sl Evaluarein lnvitimAntul Preuniversitar .. XE --t lR . =) .. programs M2 !!-E=.Ministerul Educatiei.a -=-s. f (x) "" x -in ~. MTI. + ""') --) JR.> 0 .+00) . + DO) --t lR a f.. a} sa secalculeze lim .o ---~ .!!. b) SA se determine intervalele de monotonie ale fuactiei c) Sli se demonstreze eli .

. n ~ 2.1] ~ lR. b) She calculeze lim· .!. ~ '. c) Sa se demonstreze ell. L. = x" e'< si I" = J I" (x) I dx ._1 = e. \ {I} ~ IR.. Pentru orice numar natural nenul n se considers a) Sll. x-I a) Sa se calculeze f'(x). 2.se verifice ell. oricare fi nE N. 2 at Sp Sp b) Sa se calculeze 11.( ~ . x€ Ii\{I} . x-)o -I f(x). o I 5p =. fe-'< fi (x)dx (j I" :[0.L j_ tU ---. I" +nI.1(-1) . i" (x) .v cJ S-!3 Ministerul Educatiei. 5p 5p Sp i( x) = x + 1 .fA t . X +I +00 c) Sa se determine asimptota orizontala catre la graficul functiei I.. Cercet3rii~i Inovarii Centru) National pentru Curriculum si Evaluate in Invitimantul Preuniversitar SUBIECTUL ill (30p) L Se considera fuactia [ : R. (\. ~-J / ..

.iUAmftntul Preuniversitar SUBIECTUL ill (30p) 5p .Fa = 32 . + _1_ X x+l + _1_ + . IDJ A...2] _.X<l 2x-l . . Pentru fiecare n E N se considera functiile In :[1. lR.IolR.. Ii se stu di eze continuitatea f . Cercetiirii si Inoviirii Centrol National pentru Curriculum si Evaluare in tnv. 1_. x. In (x) =.r-tQ Fx .:::l in punctul Xo = 1. _.V060 Ministerol Educatiei. g (x) = 2x3 -15x2 + 24x -1 . + _... c) Sa se determine numarul real pozitiv a astfel incat lim . Sp Sp l)S .!.uncttei I: TIl> Jl'I. 2 2 X- a 2. b) Sa se calculeze derivate functiei g: lR -..• 8. I. x+2 x+n .() x = {-X+l..

x:_ ~.M .~ x-~ if ~?)==-..& 2_ (_2) .( ~. a graficului functiei g:[l.. (iA.z·2 £ilL! I il)G( )( I .00 0 0 ~ '{-oo .j 1:lit ~ (x) = eX . (x) = 2 X - x In 2 . b) Sa se calculeze lim x-c>3 j(x).e]--fJR.0 + /'7 s=: J o-te .M.c._2_ -::: ~·e. CerceHiril si Inovarii Centrul National pentru Curriculum si Evaluardn Invatamantul Preuniversitar I SUBIECTUL 5p 5p 5p 5p 5p 11. x-3 c) Sa se determine punctul de extrem al functiei Sa se determine primitiveie functiei I 2. Se considera I III (30p) functia 1:lit ~ XE lit .. . a) 1.J -=- ±. /t. b) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox. f J+ (k{c1~ E.2?-&<-2 ~ .MinisterulEducatiei.A. g(x)""~ 3 l:x .. f lR.()(/_/ t'l\ 1u:L -.. o/_.~C ( A ~.A X (Xt-2) x (y+~) . a) Sa se calculeze j'(x). 1 5p c) Sa se calculeze 1 f x (x+2 ) dx. lR . !tfarf (C Q ) ~i/{ --tux (J Jx.1(3)._. ~ c) i ~.

a graficului functiei h: [0. Q_ J. 2] ~ f&'. Cercetarii si Inovarii pentm Curriculum si Evruuare in invatamantul Preuniversitar I SUBIECTUL 1 HI (30p) 1.xElEt\{3}. Se considers functia 1 J: [0.__j___ a. Se considera functia 5p 5p 5p J: lEt \ { 3} ~ 1R.V062 Centm) National Ministeru} Educatiei. I I x-3 a) Sa se calculeze J'(x).J( 4) x-4 . J (x) = _1_ x+l . h(x) = J(x). +00 x~4 b) Sa se calculeze lim I 1 c) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale catre la graficul functieij". +"") ~ 1R. f-4 0. 2.__ -{-·f olf' . J(x) . ot)( ~. 5p Sp a) Sa se calculeze Jf(x)dx. o b) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurulaxei Ox. J ( x ) = x + 1 .

.. x 2. e) . Sp I f (x) = .. . +00) ~ lR .+. Se considera a) functia f :[1. f(x) =ex+ X:l .( II --- If fU\. -1 a) Sa se demonstreze ca functia f admire primitive. '::::' .2 x<-l + 1. G [-I i-=) t .__. in punctul A (I .' pe [1. Cercetarii si Inovarii Centrul National pentm Curriculum si Evaluare in Inviitiimantul Preuniversitar I SmUECTUL III (30p) 11. 5p I 5p 5p Sa secalculeze !'(x). . + 00 ) • Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functiei f 2. {X+5. 3x .. I I b) Sa se studieze monotonia functiei c) f ..). Ministerul Educatiei. /l1A.xE[l. IL. Se considers functia f: lR ~ R .V063 i.

_1_ + l.. Se considera functiile 5p 5p 5p f. Ministerul Educatiei. I b) Sa se determine ecuatia asimptotei catre += la graficul functiei f . a) Sa se verifice ca h' (x) = 2x (x2+1) 2' oricare ar fi x.+=)~lR. +00 ) f: [0.h:[O. Cercetarii si Inovarii National pentm Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) 1. • c) Sa se demonstreze 2. Se considera functia 1 ea functia h este crescatoare pe intervalul [0.::: 0 . += ) ~ Ilt . f (x) = _1_ x+l .. . -U~2X-2x? CX'C+1) 2.- - . x+3 5p a) Sa se arate ca 1 o f(x+l)(x+2)f(x)dx=-.'Centro) _ ./(x)= ~ x2 +1 ~i h(x)=f2(x).. 22 3 '7 7 ..

5p 5p 5p a) Sa se calculeze o b) Sa se calculeze Jj(x) 1 dx . 0 ~...)K (ex{X+2) 10 <-... ".. !-. c) Sa se demonstreze ca 2.. pentru orice x E [0. axei Ox.1] ~ lR.. 6cc-ltj ) W 1kAA. _. _)) i--:' ole {j..· Ministerul Educatiei.. x) 10 . _ ~J _ .' 3 -: c:. J( . KF Ki- off) lo1_ =- e_ (.x_ 3 (J>LIAu. XE llR.I) - .Z>C(f~-'.d./--f. -2.+ ~J..) = (.-f. V "I''''' ~~ e 0(.L Q_ '0 A i( K D_ 0 ~Q:') 1Io-. C~+XJ2j K ((2.0. a c) Sa se determine numarul real p astfel incat volumul corpului obtinut prin rotatia inj~l graficului functiei h: [0.. 1Fae .-Cr):::: cJx'9 A.J f i- iex?) ~ ! J:c. -( f-(4)~1 00 1 i(/ ~ CX:J I.}0I): c:: e Y ~Jj a ~ O{ "X:Ck+2. ~ 0 -. 0 ~ £CX -. P) _t r ~()L) ~ ~K{ -:::-0 =-::> .-S -e_K ( X ?2 ) oix z:_J (e_ ") 2 2.:'l<i.:... -1..<I) /l : 'L jJ . MT2.Z+~K2_4:x2_~ _ .{/I. Se considera functia f: JR ~ JR . ( L ... Cercetarii si Inovarii ·CentrulNational pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) 1.- . f c.. J(f x_ ~l( ·1 -f :2). in.) I. i :. h ( x) CJCj _ = lV f:{l to).y.J2X ~ -...! = -f "'-3 .1 4 C K( o{)(=-r» - ._ e Y K'f2 -t_) (oi eX( x " ...~_I LX:.<= L A 'I J) .·. ~ 2. 1] sa fie minim..0LOXU ..) -:::. Lxl'O _-P ( r". _ . I o f eXf(x) dx .> - --14' / !-J-/.tu~u=. (c It).':J ~ ~ . + Ji I -../< _ (x. ) ~ -.{ c] . 3 ( [I~ = -.f.(x.L 6-J ~<C.c] - e r 1.~{ &) ri x -c G 1'. )(1. 5p 5p Sp a) Sa se calculeze f' (x). _ -vL- f (px) ..'f. pentru orice lR ../ ------- (/-x:_(. f (x) =~ 1+ x2 .. (..fJ..(.. U. ~) j '<) ~-.1/( 4/. . :c -~ o_ z1 ~ ...:::. .l+x?.tZ.:: ' 0 ) Y:_-)T= J '0 +GJ o~.c.2X .. ~ _1.". programs M2 1:..:::3 .'X BACALAUREAT 2009·MATEMATICA . X-/-Cra .1/ (i?. Se o 2- x:.. '1"Lf..~ (x: rr> 0..<.(. j_((-OCL)-.lR ~ f (x) = x + 2 .. -+ 4.:. ~uJ (C/-. ~ XE t .Aj + f/{ ~..) /.( -f.(:<).-(2 ~ b -:."" f\.'( t V II (_3 .( J -"l-'{ . 'r c«t ~ --1 '3 ) E-K 'S> (06.U_QJ( .'J.() ( 0 (X ~r1.0 ( 'Z.(t/'f Gf.Proba'D. b) Sa se determine punctele de extrem ale functiei f.._fok aw..z -e - 11 . Se considera functia 1 f (x) + f (x3) JR. -::-0 -= / z -l _. {rf_-fXL)Z. "h A'.2. I .~ f' y +~) =. (j (. XG s ~~ I.

b si c. . Ministerul Educatiei. 0 J~ x+l dx :. 1. . c sunt tenneni consecutivi ai unei progresii geometrice. f f (x) dx sunt tenneni I 1 . abc x) = _!_ si numerele reale pozitive x a. Sa se consecutivi ai unei demonstreze ca.' { x+-. f f (X) dx .V066 . a) Sp Sp Sa se arate ca f(X)E Sa se calculeze 2 [% ' 2} 1 2 oricare ar fi XE [0. 1. 1 fx +2x I dx . daca numerele f f (x) dx .+=).I progresii aritmetice. Cercetarii si Inovarii Centro} National pentru Curriculum si Evaluare in iuvatamantul Preuniversitar I SUBIECTUL III (30p) 2X+3 x>O x<O . . f( c} Se considera functia f: (0. f(x)= X+~. 2 Sp 5p Sa se studieze continuitatea functiei f in punctul Xo = 0 . b .~~. b) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale catre += la graficul functiei f a) c) 2. Se considera functia f:ffi. Sp 5p b) Sa se demonstreze ca .+00) ~~. atunci numerele a .

! J'-''(~q tt )~ <'IA.CentrulNational SUBIECTVL III (30p) 1.Proba D. oricare ar fi x E (0. MT2.~:0 e ~ L:: e -e~Z =<> (lA. + co ).l.g'(x). JR. b) Sa se calculeze J x(F{x)-x+1nx) dx. 2.In x .- e_ . F: (0. Se considera functiile 5p Ministerul Educatiei. Cercetarii si Inovarii pentm Curriculum si Evaluare in Invatl'imantul Preuniversitar f . XE ffi. Se considers functiile Sp Sp x a) Sii se demonstreze cii functia F este 0 primitiva pentru functia f. ~ .g : ffi. f (x) = x3 ~ 3x2 + 4 si g (x) = x3 - 5x2 + 8x . 5p 5p f(x) b) Sa se calculeze lim ~( ). programa Ml e~(\. 2 cc ) ~ j (x) = eX + x -1 si F (x) = eX + x .4. f. X--72 gX c) Sa se demonstreze eli f (x ) 2': 0.\..::. BACALAUREAT 2009-MATEMA TIcA . a) Sa se caleuleze f'(x) JR::. -.

f: \( ex I .AX-">-ao o . Se considera I I I ill (30p) functia f :lR -7 lR .K\l{J A-z. X 3 IJ • + Q" J > oJ' b!>c / E:... 2. .:. --{!LI(A. aj Sa se calculeze f'(X). x- 2 XE (-= ..L y. YeJte. f (x ) = x3 + 3x .~ A..(It X 3 __.---rO _i X (x AUI.t{.-It-cO (~_x x: _ X-)t-cO e: x . o 5p c) Sa se calculeze 0. MT2.u.) =A . 1] .__. -:. --== -::> -c.) rfl # r.::. ..3.. X --)'j-o<J ~ i (if. ) ' -lJ. Ministerul Educatiei.~ X'1 ~L.'10 X-~ _. i: t J' ~ ~ l SKt If . . .Proba D.)(' +3k _ X '3 - k'u cJcR. este crescatoare pe lR.:ii.A--ca1E. )C -==- 3x_ + 3) '( 2 E. Inx-2... . f( x) = { x +1 .{... b) Sa se arate ca functia c) Sa se calculeze x~~~ f f::) .A" OCAA~ r .+=) I a) Sa se demonstreze ca functia 1 f admire primitive pe lR .ex} J !. ('Y =) ~:::: _..c: --1 ~-~~ :f(KJ~ ht 1(-2_ :=:--2 f (ti) ~-2_ e) i. xE(l. ~ . programa M2 r- =: [LLU x->+._~).x: +/l) t: _i oit ) J~ -:::.xElR.. R .__ X_?-J_)O @) &)1.: )l-~ -fOo BACALAUREAT 2009-MATEMATlcA f} . Cercetarii si Inovarii National pentro Curriculum si Evaluare iD iDva_amantul Preuniversitar I SUBIECTUL 5p 5p 5p 11.~ k y.V06cf Centro.lCX)- rf+f-c-. x~+= lim 1x Xl J (J (t) + 2) dt . a) ~. (/5I~ !<.(72. Se considera functia f: lR~lR 5p 5p . b) Sa secalculeze J(x-2)f(x)dx.

5p I x~l c) Sa se determine intervalele de convexitate ~iintervalele de concavitate ale functiei x. n = 2 sa se calculeze f f(x) 1 5p b)Pentru n=-lsasedetermine 1 aE[O.-. f (x) = In x + x. a) Sa se calcuJeze j'(x).. 5p I Se considers functia f: (0. + cc ) lR. 2 f(x)={l+xf... o Sp C) Sa se calculeze o f j'(x)f( x) dx. .\/063 Ministerul Educatiei. Sp I ~. x E (0.+=) astfel incat jf(x)dx=O. !2.Seconsiderafunctia 5p a) Pentru f:[O.Cercetarii si Inovarii Centru} National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamintul Preuniversitar I SUBIECTUL III (30p) ~ 11. dx . . a nEZ'"". f. .l f(x)~ 1(1) ". +=) b) Sa se calculeze lim .+=)~ffi.

." 10 l '. 2 III (30p) f: (0. programa M2 c .(+o. '~_ f +. 5p Sp I a) Sa se verifice ca j(x+l)(x+2)f(x)d:t=x2+3x+C. f (x) =x + Fx . BACALAUREAT 2009-MATEMATICA . 0-f-3) -1 ~ --f . Cercetarii ~iInovarii Centrul National pentru Curriculum si Evaluare 'in Invatamiintul Preuniversitar ! SUBIECTUL 5p 5p 5p II. Se considers functia I I 3 are panta ega 1a eu -. x+l x+2 x~O.) --L-t-A . .l 10 == /I (" :3 _?-j)- _~ - . ' .-2-# I.--' Ii _6 ~~ Ei.'. + co ) c) Sa se determine coordonatele punctului graficului functiei f.Proba D.+oo)~IR. .. Se considera functia f:[O. 1 f(x)=_l_+_l_.V O'f-O Ministerul Educatiei. + 00 ) ~ lR .XE(O. MT2. .4 = 0 (I. b) Sa se arate ca functia f este crescatoare pe ( 0. In care tangenta la grafic 2. (.+oo).) 1 ' ' . 1 b) Sa se ca1culeze o f f( x) dx . aj Sa se calculeze j'(X).

_CerceJarii §.f~ (x) = .u! 0 f-. f 1 (x) =: 2x 2 l+x • M 5p 5p 5p aj Sa se calculeze I o f f(x)dx. b) Sa se demonstreze ea orice primitiva a functiei 1 2 f 3 2 este functie crescatoare pe intervalul (0. functia f: IFt ~ lR . 00 ) ~ JR .i blOVarii Centru) Na~ional pentru Curriculum si Evaluare in inva. cjSa se demonstreze ca ff(x)dx+ o ff(x)dx> 1 ff(x)dx+ ff(x)dx. fo (x) = In x si .amantul Preuniversitar I SUBIECTUL II. ca fa (x)<:::: Ii(x) -1. oricare ar fi XE (0. Se considers 12 .+00).f~ : (0.{ Mipistexul Educapej. + co ) 4 . 5p I 5p I 5p OJ (30p) Pentru orice n E N se considers functiile . 3 . x a) Sa se determine functia 11· b) Sa se determine ecuatia asimptotei catre +00 la graficul functiei c) Sa se arate 2.f:~d) .

v 01-2 idinisterul Educatiei.seconsiderafunctia . .l]-+R ] j2.:'''. I I I I a) Sa se calculeze F(x). Ill. Se considera functia I: 5p 5p 5p 5p 5p ffi. ." -+ ffi.f(x)=x~2-x2. o 5p f I(x) x 0 dx .f ex-I ~ ( . Cercetarii $i Inovarii Centru} National pentru Curriculum ~i Evaluare in invatamantul Preuniversitar I SUBIECTUL III (30p) \1. fl(t)dt c) Sa se calculeze lim x~o x 2 . XE f (x) = x3 + ~ . f:[O. a graficului functiei b) Sa se calculeze f. a) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox. b) Sa se calculeze lim x~l I (x ) ~ f (l) x~l c) Sa se determine intervalele de monotonie ale functiei f.

unde a E lR. f (x) "" x + 1 -2-' 5p 5p I I x>l x +2 a) Sa se determine numarul real a astfel indit functia f sii fie continua in punctul Xo "'" 1 .Ministerul Educatiei. . . b) Sii se determine ecuatia asimptotei orizontale catre la graficului functiei f. 5p t . 5p Ie) Sa se determine numarul real a astfel incat panta tangentei la grafic in punctul (2. f (x) = e • a) Sa se verifice di a 1 Jf (.1Ft ---+ lIt. x <. -00 l x2 X:+ 3.Jx") ax ""e -1./ (2)) sa fie egala cu Se considers functia I 1.1 2x+a . 12. Se considera functia f :rn. Cercdarii si lnovarii Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar I SUBIECTUL III (30p) 1. 5p b) Sa se calculeze fx f (x )dx . ---+ lR. o 5p X {-3 A_ '7_+£ (_ .

i h(x)=j't? a) Sa se arate ca h(x)=_l~+~l~.2}.1) .. a graficului functiei h: [1.h:~\{1. Cercetarii £i Inovarii Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul - Vo+'1 Preuniversitar I SUBIECTUL I I ill (30p) 1. (x) "" x2009 +. ~rograma . 2009-MATEMATlCA + 2X2. Se considera functia f: ~ --7lR .f 5p 5p a) Sa se calculeze volumul eorpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox.o0R .~(o(~{ . BACALAUREAT ~~ X-"?~ D<o X Z.x + 1 .3] --7~. /( ~2-. care verifica conditia F(O) = 1. x-I x-2 f(x)=(x-l)(x-2) \. h(x)= f(x)_x2009 -1.Ministerul Educatiei. I b) Sa se determine primitiva F: llt --7llt a functiei j._o. b) Sa se demonstreze ca functia h este descrescatoare pe (-00. ) M2 _ L 2.(200'7. cj Sa se arate ca (f'(x))2~f(x)·f"(x).SeconsideriHunctiile 5p 5p 5p f. I 12. MI2.0 i 0' -Proba + D.pentruoricexE~\{1.( 0 X .2}--7~.

Jx -l)dx ""I_ 12 ~x) . care verifica relatia G (1) = I Sa se determine primitiva G a functiei g :lR~ JR. x> 0 Xo I I -2x+l. n 2. b) Sa se demonstreze di functia Ie) Sa I este crescatoare pe intervalul se determine ecuatia tangentei la graficul functiei I in punctul A ( 1 -1'~) .Ministerul Educatiei. Se considera functia f: IR ~ lR. n e Z: :+ o ClC I= /. .O . 5p c) Sase ca1culeze Ix-In (x) A-2'o dX. Pentru fiecare n E N * se considera functia e In : lR ~ ffi. Cercetarii Si Inovarii Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in invafamantul Preuniversitar I SUBIECTUL III (30p) 1.u. g ( x ) = I ~~ ..1 ( x) = (x +1) 2 5p 5p a) Sa se verifice ca b) Iii (.J. --------- --------- . 5p 5p 5p f (x) = x2 + 1 ' { _l_ x:S.4.unde nEN. a) Sa se studieze continuitatea functiei f in punetul = 0_ (-00.0).

~--7lR.+00) 0 0 5p I b) Sa se arate cil 2009. 0 • 1TiJ f( X ) = {x2 +x-2.. --7 IT" IN.k 2. x > 1 x-c l 0 Sp Sp I a) Sa se arate ca functia f I admite primitive pe lR b) Sa se verifice ca ff(X)dX=-~.pentru orice xe (0.. 2010-)2010 5p Ie) Sa se arate ca functia f nu are asimptota catre += Od 2. f(x) = J-. >0 . -i£(_ l. Se cons I era functia j :lN. 0 0 (x+ l)hlX. Cercetarii si Inovirii Central National pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar I SUBIECTUL m (30p) 11.. o j_ X' -x -l-/ 2_ xcIX:.J20U:::. 5p Se considera functia f: (O.l 0 I a) Sa se verifice ca f' (x) = Tx-Jx x +~ .X r/X.Ministerul Edocatiei.

f ~ 0.u_5(_+ -="/ I- r=._'.fu_)( /r) ~ ." _ e ~ ='1 X e Yo! d F~ J J( {= 1 X :(_ (K +) J-e K-=+ {Xl =-.... X -3 i X ?.Proba D..Yte__.(O.-. bLKC-(q+</""""_) © ~) 0-) ~~L~_)= (::.. axa Ox si drepte1e de ecuatii x = a §ix= 1. c) ~P/JC/~-'-.3).t. . f.f:lR a) Sa se verifice I I I (0. = (x+ 12.Vo'f-!fMinisterul Educatiei. eY:) ~_ X (e 1(+_ )( (e") / e ~K·e ~. ) = I )C(J(/dJ( e~) lol ::::c ~ e l<'_ "..-3) x-{ ~. IM. o . x-X+3 c_~)C~'~ +-00. F (x) = X· eX si j(x) 0 l)eX • ca functia F este primitiva a functiei f.l(l) . e.Jt-L. ~ lR. eX + 1 f. -=! (.t.X a -+ .t ( C)(.+00).J " x.3) In x .> .XE.. j (x) := (x . 5p 5p 5p 5p 5p Sp I SUBIECTUL I I III (30p) Se considera functia I.:»:« ·'d <1 / o. '/ y_. +00 ) ~ ~..MT2. aj Sa se calculeze j'(X).(/1 -~ .doh .( + . b) Sa se calculeze lim fex) .-( (e ") ~x: = xeXla' J{ e-rdJ(~ 0 = "I -o c) BACALAUREAT 2009-MATEMATlCA . Cereetarf 51Inovarii Centrol National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar 11. or. ( f7 j( LX(.s. c) Sa se calculeze 1 f F( ) f( x- x dx . programa M2 ._ :::. x~l x-I c) Sa se demonstreze di functia I este convexa pe Se considera functiile F. ) (j) ()_) . b) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei F.u" X-3) .0 -=--z ~ A.a C!. (0.__ X .fx· ~ J.e ).'3/ \~i-LX =UL_ r + + ¥ ex._K + ~) .-?A +=CX-I-f(j f(. X (0.+=)..= I + X > 01' 2_ v 2.1J~---!.

.~ OJ &L)C G--CK x.:2 . 'I:. f-OO if exe_+I) X2 )<.: . X~2 M2 =-_j_ 1«.t A .g ~\..e +e°:::_ :'( d_ J I( Ke~o1x ~ 1 .#c<loIx .. I b) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei ecuatii x ""0 si x = 1..~ /( ~/ Ec« 2.:.. eX • I a) Sa se determine If (x) dx. '> \J (J(?.. -{ X. Se considera functiile f .->0 t~ ') K X .X '2..1] ~ lR..p fY.+-J)'-- = :L.._ _ X- {1-0<> '7_(A-rlz) =j = / cry ~. f I I b) Sa se determine ecuatia asimptotei catre +00 la graficul functiei c) Sa se arate ca 1(~l2oo8)::. K__-r .X. I (x) "" -4. Se considera functia a) Sa se verifice eli I: lR~ lR. x._.-fr~Jd1 X ::::-e~ }_:( iu. axa Ox ~idreptele de ff(t)dt 5p c) Sa se calculeze lim -. -:>0 x: 2009-MATEMATICA 1<._~ r.QA.l2.Proba D. X g . MT2..Ministerul Educatiei. programa ~ 2.--.u. x.. I (x) = 2x ~i g (x) = x .. 5p 5p I 2._X(K:~j_l- eX._) rtJ O--} 5.g : [0.. !C(£. c. (lei = 1..fr I c] i .~(x/-+1 ... JzJ(04=2 z: ~o) ... 4{~~) J( + y...2.00 . 1(~2009) .t-Q c.-~- /. X -?o c. Cercetarii si Inovati! Centrul National pentrn Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar I SUBIECTUL Sp 5p Sp ffi(30p) 1. .-0 -- rD~) .( OJJ~:t. BACALAUREAT .2)() *' i~..{- ck..j) 2- > 0( (Ix G-( rf)( + rx) ::::/ I Gz - G.z_x +J) 21( Cx2-tJ) '2._2_ &Z_ r A <..-o o A 2.u:..._.: (!J ) rY)L1 "h: = e .x-co ~ o .•=~ X-70 X 2..1 x~ J() ~)({::e J(_ e-r) /01 =: C) k )(->0 . 2 x +1 I' (x ) - (x 2x 2 + 1) 2 0 pentru oriee x E IR.f../?J_"~ +.- t ..e (rO( 1-~ o G~ z: s..(_-?o ~..

Se considera I Sp HI (JOp) functia f:lR-+lR. 0 b) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei x=O fi.xEIR. ( 9' ? S' (Ktll. fr) 4 CX1-1) o I·1 e =) BACALAUREAT 2009-MATEMATICA . Jh009 (x) dx S. Pentru fiecare n E N * se considera functiile in : [0. 1 5p c) Sa se arate ell.f"2-l. axa Ox si dreptele de ecuatii l?i x=l.1] -+ n . 2. o ® o~) -8) 3 X "3 L . MT2. t- Jl .1. fn (x) = ~ . In 2..1· '2.Ministerul Educatiei. b) Sa se determine asimptota spre c) Sa se arate ca functia --00 I 1 a functiei f f. - este convexa pe lR.(_ldK. programa M2 . I 2_ ( cf 3 t: z'f 1. . I j(x+l)·f2(x)dx. Cercetarii si Inovarii Centru} National pentru Curriculum !Ii Evaluare in invatamantul Preuniversitar I SUBIECTUL Sp 5p! 11. x+l 1 5p 5p a) Sa se calculeze 2.ProbaD. aj Sa se calculeze f'(X). f(x)=2x +3x.

Ministerul Educatiei._+1 <S tt4. +1 -_ .. Pentru fiecare n E N se consider 5p 5p a functiile In : lR 4 lR .. In-( X) .c) elK } .! a) Sa se calculeze x= Jlo (x) dx . x = _e enx 2./.z.. Se considera I I I: R \ {I} ~ R. 4 eX) c)x s_ /'V.f A.. 2 I (x) = x + 1 + x ~ 1 . XE a) Sa se verifice ca I'(x) ""x ..l- >J-t o .. Cercetarii si Inovarii Centrul National pentm-Curriculum si Evaluate in invatamantul Preuniversitar I SUBIECTUL Sp Sp 5p III (30p) functia 11.f't/x I{ . -f. f( x)?: 4. lR .+00). axa Ox si dreptele de ecuatii G si x=l_ 5p c) -f_·+-I .~> . (. £~~? --7 t C~. XE b) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei fi. pentru oriee . XE (1.2~ (x-It pentru orice R \{l} _ b) Sa se determine ecuatia asimptotei oblice ditre += la grafieul functieij c) Sa se demonstreze ell. t (XI>/' ·C.

ae R astfel incat functia F: R -'-"1ft. ~) BACALAUREAT 2009-MA TEMA TICA . Se considera functia fa : lR -'. pentru oriee 3$ . MT2. F (x) = x2 + X + 1 sa fie 0 primitiva a functiei 1 o fex fi (x)dx .> R. Se considera functia 5p 5p 5p a) Sa se verifiee ca I SUBIECTUL ITI (30p) f: (0. pentru orice x> 0 . fa. ( X ) 5p 5p a) Sa se determine b}Sa se calculeze = ax + 1. /. 1 = 2Fx (x) . unde R.~ -c x ~x2 x> 0 . 11 (x) = ~ . programa M2 . +00 ) -'..Proba D.. b) Sa se determine ecuatia tangentei la graficul functiei c) Sa se arate ca 1in punctul a E A{l. Cercetiirii ~iInovirii Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Inva1amantul Preuniversitar 11.-l). 2.> R. 1 ~ -1 (x) ..Ministerul Educatiei.

2. 12.-3)(f(K/- rt: f-0-V.1~ dx . Se considers functia f: 5p 5p 5p ~ a ) S~ se yenifiice ca a ( 0. f'() x . Pentru fiecare 5p I n E N* 1 se considera functiile dx .~..Proba D. ~~-3 e K(X-I)o='1 ! . ii (x) X· f3 c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia injurul axei Ox. a) Sa se determine b) Sa se calculeze Jii (x) a 5p Jx.::::.-2) .. 3x 3 . 3 pentru orice x > °. :/ ~!Ci= (k-./cIK + (K. Cercetiirii si Inovarii Centrul National pentru Curriculum Si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar I SUBIECTUL ill (30p) 11. g(x):::: (x).Ministerul Educatiei. +00 ) --) R.:/r/i: 2. pentru once x > 0 . r: "=. MT2. a graficului functiei g :[0. In :[0.1] --) R. In (x) = exn . b) Sa se determine ecuatia tangentei la graficul functiei I c) Sa se demonstreze ca x + ...programa M2 .3) £ .. I in punctul A (1.(-J)- BACALAUREAT 2009-MA1'EMATIcA ._1J )( . e(. x I (x) = (x .1J --) R.

2]. BACALAUREAT 20009-MATEMATlcA -Proba D. If (x) dx . a graficului functiei g:[1. Se considera functia f: lR-7lR. X c) Sa se demonstreze ca functia / este crescatoare pe Itt. XE[1. f(x) . / (x) 5p I 5p I 5p I a) Sa se calculeze /'( b) Sa se calculeze lim X--70 =3 x - (± r.2]-7lR. 5p I b) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia injurul axei Ox.+00) -7lR. unde x > 0 . Cereetarii ~i Inovarii Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in InviWimantul Preuniversitar ! SUBIECTUL m (30p) 1. definita prin g(x)=/(x). programa M2 . 12. x). f (x) =x +~. Sp I Se considera functia a) Sa se determine f: (0.Vo.fJ Ministenli Educapei. MI2./(0). unde xE lR .

f (x) = x2 -x+l e x .. . c} Sa se arate eli f (x) 2. . c) F olosind.J :f (_ JJ' "')(. faptul f .-3 'ct ~ '::. eventual. once xE III . 00 e 2.'- fx o 1 2009 f (x) dx::=:. r. sa se arate dt V {..C+/J-eX" __ (iX-.0<.J~ 2010 / eX-j _.1] ..J3 pentru oriee x E [0.til CL.~-= ~( • AL-::::"<_ ~~ C§Lc} " . _ - < +-.x s.)( CC _<> ~ L IF /_ /I.pentru orice e x'::. .-I -~ ..2 eX ...f-x?'_-tx. ~ 0 -=. _.1] ~ R.Jx + 2 . Se considera functia 5p 5p a) Sa se determine i : 0.Cereetarii si Inovarii Ceutrul National pentru Curriculum §i EvaluaTe in Invatamantul Preuniversitar SUBIECTUL HI (30p) 1.-£)eK_ - ~ rz: P_}.J x + 2 z.l( - -X~3X-(_ XE-ii( e . .... axa Ox si dreptele de ecuatii 5p ea . ecuatia asimptotei orizontale spre +00 la graficul functiei f. Jf2 (x) dx. (tx-4)eK~~+{ (xL_}.Ministerul Educatiei .7_0' ~. f (x ) = .s: 0 .I) ~~-I LS: j)! X ~~? t: d ~~~. b) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre grafieul functiei x = 0 ~i x=l. c] ·t e = -') ~ ~ F:~ ) .1 K. 2 ..'7 "-X~)X-2. f :III ~ IR... f (x) = _x2 + 3x .. _3_ ._' <.. Se considera functia 5p 5p 5p a) Sase verifice ca b) 'Sa se determine ~ • ~ I . [ 1 2: ../ 1 rtf: I r: X( (2. pentru ..

MT2.g: [0. +00 ) -? 2 ~. Cercetarii $1Inovarii pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar I SUBIECTUL III (30p) 11.Central National Ministerul Educatiei.Proba D. pentru once x x >0 0 b) Sa se determine ecuatia asimptotei oblice la graficul functiei c) Sa se arate ca functia f este convexa pe (0. BACAI. ~. 2.f (x) = eX si g(x) = eX + e-x 5p a) Sa se determine Jj(x)dx. Se considera functia j: 5p 5p 5p a) Sa se ven °fi ca j'() x Ice ~ ( 0. programa M2 . j (x ) = x x+ 1 0 2 0 x -1 = -2~ .+=). Se considera functiile j.AUREAT 2009-MATEMATICA .1] -? f .

-aX => 1 '~j' t/ () o _.-JX -x > .. +00 ) -'7 11.o {=o -{'_"..../ (X.Fx .:. 1a graficul functiei I f in punctul A( e.- + :=x ! uLx ~ '3 CJ -10./ -fJ) ..J(' I-VxJ 'C.x{ tf .:x. Se considera 5p 5p 5p R.f f..d)(" ' S 1 2_ol. a graficului functiei f 1 ([! ~) :f ~)(I k c:o c x:: ~ ..' L j_ e >v 5 (fFg-f fA/elK = S(1'" <- C\AA.> x ~of_)( =K .G' rfi ~ lfK G..{ ~~'1 (r 1~1 ~(~ 3 2. ' 2010 i'r) ~ -~o =.. faptul ca in jurul axei Ox.. tee) = ~ :f.r _ "0 - e_ ) I ~ _p 'T Cf!J- r 0_ .__ k x: t. =v x) . 1 =.-f~ 7 X = e_._.( ~-& e -0 x=e) f!u.I '<- I b': Y'?-o"=-.~:::'__~--o~~--- o I . J -.x .t) ( (_()l°Z.o) ('£-')(0) / K~ =-€ J ~- 1. sa se arate ca ff o 1 J ~ ~)( ~'r I VA ~ o 2009 (x) dx ::.0..1]. /' <Q( fl 0 0 cOc)5 eXfoiJ( ~ .(x) 14.f x.~K +. Cercetarii si Inovarii Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuuiversitar I SUBIECTUL III (30p) functia f: (0...Ministerul Educapei.fJ = ~ . 0 I ~ a) Sa se yen if ea lee b) Sa se determine f'() x =~' I-lnx ecuatia tangentei pentru once x > 0 . f (x) = 1..2-' ~ # Lx. -P ( Y _._ -~_f::::___J.V .> 0 ~ 2. f (x) = ~ x .5_ £ e_ / / { ~'.VX-fX)oJ.otK == . I a) Sa se determine multimea primitivelor functieiji I b) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia c) Folosind.._ 0 . 0 *. 7 o .C'-J>+3 .{('(K . (f) 0. Se considera functia f: [0._ -1-)( s: . eventual..'-- k K/ J'c?.~.t 2.-<. ( }(= Fx.x :~J! .cr .--. pentru once XE [0.:::./ C cf ) ~ . pentru orice x> 00 5p 5p 5p I 2.£ + f )' -s .. ="/ 0 C) . 1--(X) ~)(I""'-O => . -=.(0 2069-MATEMATICA ~Preba D..._' 3:._ J-._VX)200~x o BACALAUREAT c J0.:z.~ ~o( = > )-+-~7 lK. XV)( T t:' -f{ 0 c.oc.) 0 I c) Sa se arate ca lnx::.C>. MT2.r +r:": fl-x..2_:~ 4 c.€.- t' .{-Ux c: -l-)( ~ _[ A KG . programa M2 -z: > Jf Q A 2.'. - ''_ ff .± x: Vx + XL) !1-= ?(J-. -r ~.1] -'7 JR.: x.[o{.~'? D f~.fx-)_ -.

. =- e3 _f(-2) 'i-90 :f.oricarearfi b) Sa se determine ecuatia asimptotei catre C)SaSedemonstrezedif(-2)+f(-4)::. A X 1 2009-MATEMA TIel .-.AUREAT :::: IT ..._O=-/J(L-o.. .~)(_ /..:-.JO = lwL .J(:::: s.- -P. G ~ Iv '} .(J~O.£ +f -tLtX'-X ')y' e.=-)CY-::::-O tL't. -I.+co ). e".:.=. ~ 3 2.> ~-(:)O t(-.. -7 rn.X+l <f!E. 5p 5p 5p a) Sa se arate ca functiaj admite primitive. tK. Se considera functia f: ill (30p) ffi..u .( ~f( b -_r. .2... b) Sa se demonstreze ca orice primitiva a functieij este convex a pe (1.+ lc x...>-00 CJO c.. x> 1 X::...L ~)( ol..! J-.. ~ - 1U_..+2)eK-f C J(_Z'+2X-fA / e J("" x:_ o ( 2H z-.Ministerul Educatiei...) f ".-. e (j) Q-) ~ f) :f s: ~ Lx: I= (f(_f.... xER.. -A _C><> i2..(~~. +2-J( -e i~X. _ :. I I aj Sa se verifiee ca f'(x)=(x+l)(x+3)·ex. 1 . f ( ) = {x2 x lnx.[--=:. f (x) = (x2 + 2x + 1).e -e +-I:..(. Se considers functia f: -DO I I I JR -7 JR. ("' _ )L--:>-(>o s: .Proba n.J )(.) BACAI.« Z+ fiJ +4) e J( = (/-K_G ~Cx-1.2. -= .-ltKz.->-00 (x +)) (K +-3) e>(i x2+2.... . e .Jf. MT2..~ +2 + x.(_ -=-o~. la graficul functiei f. 2..=-?:' d f(-3J~5f!e < ~3 +-r": ~:: ~ e 2... c) Sa se calculeze JJ(x)dx. . programa M2 . - 3x + 2.C-"":>-<:. Cercetiiru $i Inovari! Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in lnvammantul Preuniversitar I SUBIECTUL 5p 5p 5p 11.. +3) e.

In x dx .] f ~()()~)( olK = f 0 ~ e' S G '..f ~(r-J~. a) Sa se verifice ca functia F este primitiva a functiei f.. Co1A-C~"_ co~-tl~X_~ r ~.~ "- L::.) ~ A. T (. :L T .c] == .!.x/fw..cK oP" + S Ct.~} :f ~('Lj G J( . MT2. -t(... f~ .x~ ~ elK = ':'! . .~ # ex) x: ~ J -::.==-.0 tJ 1= -( 0 t ~. 0) (0..\. '. -aL~ fA S:: / :z. f. programa M2 -e_ ...Proba D.. {: (2- t->.{ J =) '=:' 3 ~3 / -=:_ 0 . L} A _.z= J--L e i.. pentru orice x:s: 2. I f '1 -z.x f ~ f. f (x) ""x3 - 3x + 1. Se considera functia f: I I I a) Sa so caJculeze f'(l). b) Sa se determine intervalele de convexitate si intervalele de concavitate ale functiei c) Sa se arate ca f (x):S: 3.{ ) -Jf ~~x + ~ ~x)d.-r"4 . 3 ~. )( .rlJ ..f Cx.~ e L+3 J. x b) Sa se calculeze aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei f. 2.p (() 0-) ~ ((_x/~ 3' -=:.O x_ -==. -t-"=j f .p / .F:(O.e. It. ( . €_ e I Lr.. Cercetarii si Inovafn Centrul National pentra Curriculum'si Evaluare in InvatamantulPreuniversitar I SUBIECTUL 5p 5p 5p 11.."> ') C v J .(. e 5p e) Sa se calculeze fF (x) .+=)-7R.3 Ic)O -1 -( f--'~ c. 0 "=) +A / r- (.-=. axa Ox ~i dreptele de ecuatii x =:: 1 si x = 2 . III (30p) lR -7 R..Minister"} Educatiei.i!_ <.-/' X( .( &KoAl( X 2.+ 3. +~~ '--. I"" 2_ BACALAUREAT Z009-MATEMA TIC.seconsiderilfunetiile 5p 5p f(x)""l-~ I I 1 x ~i F(x)=x+. -= __ ~--.. 0 f. 0 =.

_ f' (o] =:'. c} if' !J{I-=-O = -.. Cercetirii ~iJnovirii Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Inviitimantul VOJ3 ~'-Preuniversitar j SUBIECTUL III (30p) j1..l]-7R.tU. f (x) . =0 ~i x == 1 . Sa se determine intervalele de concavitate ~i intervalele de convexitate ale functieij.t.. 5p I 5p I 5p Sa se calculeze f' (1) . h (x) axa Ox si dreptele de ecuatii x x .- -1 'J /7 I.(1( 0) =-? /-Ol-=c olQ 0 X~~_:::oQO~~~ __ __ ()~ --r-_~'O( ~~c/f lUL'l~U.Ministerul Educatiei.::: f. c) Sa se arate ca -±.::: 0. A. J~~O '. I Fie functia f: R a) b) -7 R. f ~ x.1] -7 R.> -+-- 00 + 0 fl. pentru orice x.C"'-) '3'.SeconSiderafuncti-ile f(x):oex si g(x)=:e1-x. T"/ )(...._ ( ..c --_. =: 5p 5p a) Sa se determine multi-mea primitivelor funcpeij. 5p cD a) Jj) )( ~OO 2.j (}C ) /' GK( K _.f-1 =-? 1:. f (x) :0 2x3 - 3x2 + 1.01 UK ~ . jZ. .M. f( x).. -=-{."'(_. b) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei h :[0.g:[O.".

=0 si x::::: 1 .Jx -In x. 5p 5p 5p III (30p) Se considera functia a) Sa se verifice f :(0.. o ~ f ~t - ~O=-' _. Cercetiirii si Inovarii Centrul National pentm Curriculum si EvaluaTe in.1] -7 R.2) .".f (x) = 2.-0~. I I I I ca t' ( ) = ..x ca 2£ ~ 2 + lnx.. . pentru x orice x > 0 .___.1] axa Ox si drepteJe de ecuatii x -7 (x) = eX . 12 ( x) .. f ~£l-=--O .V090 Ministerul Educatiei. R..Invitiimantul Preuniver:sitar I SUBIECTUL 11. b) Sa se determine ecuatia tangentei la graficul functiei c) Sa se arate I In punctul A (1./xx-1 . g b) Sa se calculeze aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei g: [0. 12. In functiei 12' r.:.. (x )= x" + (1.=-~ X. Pentru 5p 5p fiecare n E N * se considera functiile a) Sa se determine multimea primitivelor In : [0. pentru orice x> 0 . -j-oo ) -d~.-(_.

. 5p I I(x)::: 0.2] ~ R. g(x)::: fi (x)·ex .unde xE[O.. b) Sa se arate ca functia c) Sa se arate ca Pentru fiecare f este convexa pe (0. = (2 - X r.J .V09.:-Li'S o L (L-k/'d)( BACALAUREAT 2009-MATEMATICA .. a graficului functiei ls- 0 -. 5p I c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox. I I 12. 5p 5p ill (30p) Se considerafunctia I: (O. n E N * se considera functiile In : [0.') -t. a) Sa se calculeze I'(x)../ Ministerul Educatiel Cercetiirii si Inoviirii Centrul National pentm Curriculum si Evaluare in Invatimantul Preuniversitar I SUBIECTUL 11.+00) .. programa M2 .2]. MT2.Proba D. 5p 5p 1 a) Sa se determine b) Sa se calculeze aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei g :[0. <'-) i!JCIf(Ct.)/. I(x)::: x2 XE - x -Inx. axa Ox si dreptele de ecuatii x ""0 §i x =2 ./ (/ X> a 0 .:. In (x) Jfi(x)dx. oricare ar fi x > 0 .. (0. +=) . \ (xl> 0 ---.2] ~ lR.. /7 J:-_ '-=.-t-=» ~ R...

. x ': e . /'7 ( =? e f ~ e)' )( UK >0 :. pentru orice x > 0 . Se considera functia f: ( 0.~ __ E (1. a graficului functiei 2 .?-O -1. 5p I a) Sa se determine rnultimea primitivelor functieij" 5p I b) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox.-fuAJ-_ . 2 ' pentru once x > 0 .\.'-1) X '2.~K e) b'-'.1 Ct.Ministerul Educatiei.- K I IIK.c(~ If eKrK- . '> 0 . I 2.A.2]~JR...J . f(x)=x+~.[. Cercetiirii si Inoviirii Central National pentm Curriculum si Evaluare in Invitiimantul SUBIECTUL III (30p) 1....> :f Lx:.K =. J t . x b) Sa se determine asimptota verticala la graficul functiei f c) Sa se demonstreze ca eX 2: ex.x _.. Fiefunctia f:(I.!!_ -::_t=: = > X>o x=->«: X X>o f - (1)-= e ~ €/ (-fJ( >0 =v. f 5p Sp! 5p Preuniversitar (x) x =~ . (j) CL) fj.f 5p c) Sa se calculeze If( x) -In x 1 dx .~> e. -too ) ~ JR. x I ~ ifi ~ '() eX(x-I) . V .t~\_ )(-->0 .-f. ._' x r~· +--1 ' __ if! ex) / ·F(Xj o _+--"+~-r--' -::::::. a) Sa se yen ce ca f x :.

~ r-- 2010 ~~f j) K.D. programa M2 dx.. =-{ ~::t~- tz. .> J""-)( 2f-fi. eventual.{ C.J X x+l . faptul di .D ~ x _..1 (X) == .K_ o). J . I. oricare "1 ar fi x E [ 0. b) Sa se calculeze volumul carpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox.. )(-')-CX:> e-x C.' ) &) . (+1 X _ A -=. 1.Va 93 : Ministerul Educatiei.-.cz".<- _ - r. {( ( ~--)( -2x'- 2.-a ~ . .r. pentru orice x E lR .) e -<] =.J x + 1 21 . aj Sa se determine JJi(x) .~~ Z X:"" -e -x -~ - ~.L- .J!A_~u (. fi . I a) Sa se verifiee ca If (X ) == (x + 1)2 .7. 5p! 5p Ie) b) Sa se determine ecuatia tangentei la graficul functiei Sa se determine ecuatia asimptotei catre -c-oo f in punctul 0 ( 0. la grafieul funetiei f n 2..1] -t R.:-.p ( 1. .0)=. Pentru fiecare n E N Sp 5p Sp I * se considers functiile in :[0. ~~ l(-__ C>.~. . jo '=<'_{. .: ~~_ -(~ -eGi' GI- o't. Se considera functia I: R ~ 5p R. _ A_ 0 -.o ' X->-Oo .{-1 ) eK "'Z:tl/ =- (K+{ /e 'j 6L K J i'{ <.. a graficului functiei c) F olosind. Cercetirii si Inovirii .~ f'I) i L/ '" b eX:+ [x: <fA) e!(:= Yo -= I'" ((o/(X-K x. p( 11 .o if' r-: -')- ~. 0) .)x+ldx.Centrol N aponal Dentm Curriculum si Evaluare in InvaFimantul Preuniversitar I SUBIECTUL m (30p) 11./ _ -.{( K.10 .000 ._1_ " 0 'n (1) Cl-.= -Z-"ir-AA-..': 1 o 2. I (x ) == ( x2 + 1) eX ..1.Proba. <0.t<-(l\_ I..(_->-().. eX. sa se arate ca J12009(x) ::. MT2.: ~-o/ T ~O). 1] .(U . BACALAUREAT 2009-MATEMATICA =- "? J i.

o~) r. 12008 c) Sa se arate ca aria suprafetei plane. a) Sa se determine b) Sa se calculeze JX'ii (x) I o x =0 J/2 (x) dx . b) Sa se determine intervalele de convexitate si intervalele de concavitate ale functiei c) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale catre fiecare n E N -00 f la graficul functiei f 12.. este mai mica sau egala eu 2. t. I I I I aj Sa se verifice ca j'(x)=(x+l)·ex. cuprinse intre graficul functiei si x == 1 .1] -7 IR. Pentru 5p 5p * se considera functiile dx . Cercetarii si Inoviirii . Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in invaramintul Preuniversitar I SUBIECTUL III (30p) 11.~~ / c) _ L L zx f 0{ -:::. si axa Ox si dreptele «. . x pentruoriee xEIR. Se considera functia f: 5p 5p 5p IR~ IR.Ministerul Educatiei. I ( ) = x .> . :[0.--. eX . J . In (X) = xn: :1+ 2 .

se yenifIce ca f'()x:= a (x-l) .l]~lR. +00) ~ x . axa ili ~i dreptele de ecuatii x=o ~i x=l.Seconsiderafunctiile Sp j 5p f(x)=l-x si g(x}=. J( f.( --1 I / . Cetcetarii si Inovarii Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Prenniversitar I SUBIECTUL 1 III (30p) 1.Ministerul Educatiei. pentru once x> 1 " +00 I b) Sa se determine ecuatia asimptotei oblice catre c} Sa se arate ea la graficul functiei Sp I J( V2}~ -V3). f 12.X -_ z. 2. 5p 5p ~ a ) S.()q X -. ' f (x) = xx~1 . . .. +'> f-.: ~ .- - I.2x 2 2 lR . 1 5p c) Sa se calculeze Jf(x).g:[O.J n + +. h-x. )(. cD =i 8) . e X --)( +J(_ -_ /). I a) Sa se determine Jf{x) dx. b) Sa se calculeze aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei g .lnx I dx .. Se considera functia f :(1.

x> 0 . 5p I 5p I I 'fj I-ln x a ) Sa se vermce ca j"() x =~._ X--)·fDo tcx/= X~ ") .(_ {-&(\( I fly> 0 ~e-/ XL- ~tv.)!_lk )( o + + ..V09C Ministerul Educatiei.. dx .unde ltL!(' - xE[O.. 5P! 5p ! 2.pentruonce .l]. a graficului functiei x < (x) . Cercetirii si Inovarii Centrul National pentru Curriculum !iii Evaluare in invitiimantul SUBIECTUL III (30p) 1. h(x}=e2 X- ·f(x}. f (x ) = Fx . functia f 1:[0. +00 ) ---+lR. f (x) = In x x . Cx] '=:' .l]---+IR. @o) J f_{.1] ~ lR. a) Sa se determine ff(x) b) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei g: [0.1] ---+lR. Se considera b) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale catre += la graficul functiei c) Sa se arate di 1(2008):::: 1(2009) . c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox. g ( x ) ::: axa Ox !?i dreptele de ecuatii x = 0 ~i x == 1 . Se considera functia 5p Preuniversitar f :(0. x +1 5p h:[O.

axa Ox si dreptele de ecuatii ~"'J . J:[l. f (x ) = x . Se considera functia f: IR~ R. I 2.x + 1 . f(V2009):::. Fie functia 5p 5p J(x)=lnx. fJ'(x) b) Sa se calculeze aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei J .2 2 +x+ 1) 2' pentru orice x E R . c) Sa se arate ell.e]---+lR.i x=e. x2 +x +1 5P 5p 5p ~ a ) SV se yenifIce ca j"() x a 2 = (x 2x2 . f(-V2010) . a) Sa se determine x=l . Cercetarii si Tineretului Centrol National peniru Curriculum si EvaluaTe in Invatamantul Preuniversitar SUBIECTUL ill (30p) 1. +00 I I I I b) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale catre la graficul functiei f. dx ..MinisteTul Educatiei.

fit· LA"! I' (~)::::. ) eX()(_-2J~V=-/ J' . i.0 I. in: [1. 0 ._ . . x- 5p 5p 5p a) Sa se verifice ca f(x) eX(x./xn + 4x .x. Pentru 5p 5p 5p N * se considers functiile 14J5 . .( 2)= e J~ L ~X_-+- I't . -K.4] ~ JR. if .(I-=-. (x -2) -::.:::_..2__.~ V f ~'i.- ----::~ e .C} . 2 . ::0 __ 1. . C y:_ -1.!!_1 . R....-e G 2.' ':. 122 (x) 1 1 c) Sa se determine volumul corpului obtinut prin rotatia injurul axei Ox. a) Sa se verifice ca f.4 J ~ JR. Se considera functia Ministerul Educatiei.) '- _ !JG / liX ?' »4 -J ~.e.) .fJ) (x. ''It . 12.\109 r? CentrulNational SUBIECTUL III (30p) 1.. . a grafieului functiei g :[1. s) =. pentru orice x > 1.. ) . e = 2 )• I c) Sa se demonstreze ca fie care nE f (x) 2: e2 ...? J. 2. Cercetarii si Inovarii pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar I: (1. I (x) x =. g (x) = 12 (x) 4 .XCx-.e.2) (x-I) pentru orice x > 1. ~7. f .+=) ~ =./i(X)dx:::: 1 3 4 b) Sa se ealculeze J x + 2 dx..~ e x.__ +~oo_ ~7 X=z .~. .p 't.:__ . .. b) Sa se determine ecuatia tangentei la graficul functiei I in punctul In (x) A( 2.

3 • 5p a) b) Sa se calculeze J(x+ 1)· j(x) Sa se calculeze . I (x) = x + 2 . o aria suprafetei plane cuprinse intre grafieul functiei j .:__ [!!_. 20 Se considera functia 1 I: [0.I -< - ix este un numar din intervalul f -( = ~?. (x+ 1)2:5: 4 pentru orieex rotatia in jurul axei Ox . Se considera 5p 5p 5p I SUBIECTUL III (30p) functia I: (0.( II-X > 0 j -:( 3~ J.1.axa Ox ~i dreptele de ecuatii [0. sa se arate ca volumul corpului obtinut prin x = 0 si x=l 5p c) Folosind faptul ca 1:S.1] ~ JR. Cercetiirii si Inovarii Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar 11.3V. . . 3 X ') cc .Ministerul Educatiei. 28 7 . ca x.2-) .:'" ~ 1-?j. a gra.. tr] . I(x) = x x+l dx. . +=) ~ 1~ R. 2 ~ V. r I.. 0) . . pentru orice x> 0 . la graficul functiei I I 1 ~x2 b) c) Sa se determine Sa se arate ecuatia tangentei I in punctul A (1.. a) Sa se verifice ca 1'( x) ""1- pentru oriee x> 0 .1]. .ficului functiei E I~I~~ n_- .

~.Ministerul Educatiei.. once .v I SUBIECTUL IL 5p j_OO .0. f (x) = x x+ 1 . 2 ~ . Cerceti'irii si Inovarii Centrol National pentru CUFricuium siEvaluare in Invatamantul Preuniversitar III (30p) ) -. +00 lR. Se considers functia f: ( 0. pentru . a) Sa se verifice ca f (x) = -2- x2 -I x . x >0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful