You are on page 1of 40

MkK€AONIKO €NHM€PffiTIKO

A€~ TIO

~

U

~

<
~ ~ ~

~ ~ ~ ~

< u
~ ~ ~ ~

< ~
~
......-04

5
0 0 M 0 0
I

C"I
M
......-04

0 0"1

TEYXOr

7, MAjor

2003

L:/\OMnONT AN MIITI<08IIT

EK060€IS

"€rlrlo". n6ploo 2002

M£toc;poan: Mapia nrlOtOKa8a. Tpo\aV65 Ilcoons nOlSOtEXVIKn & rrlwoolKn E",~€r1€IO:

T0005 Ti"'05 ('il')

MHCTHTYT

3A HAUHOHAITHA

HCTOPHJA

ATAHACEJIM3HAKOB

HAYMITEJOB

JfM6EHH
M PEBOJIYQHOHEPHOTOMMHATO BO KOCTYPCKO

IIfPATAHCKA TA BOJHA BO fPIUIJA

MAKE~OHIUITE

CKOI1JE, 1968

MMCJIA CKOI1JE

A0_3t;l-MAK€AONIKO

A~

TIO

11

TIEPIEXOMENA
• rUIVVS 1:.avrO:VGKt • 100 XPOVUI MO TO 'D..tVTSV • To 1:.-UVEOptOTOll EBLUL • Ot Tpsu; 'PO:AT&<; • H A9wO>G1J TOll 1:.. Mn:UTGU -------• 01 YAO>G(Jf;<; TOUK~OllV KOKaAa --------11 • MStOVOTtKE<; yAO>GGS<; ----------• IIpO>Tuyo>Vt<JTE<; • K0l'I'UTU
-------------

EKATO XPONIA ABO THN EIlANAI:1'Al:H TOY HAlNTEN

2 4 5 9 10 12 14 15
GTTI 0SGGaJ..oviKl1

T1]<;Eup. EM:-69EPl1<; 1:.-Ul'I'UXiu<;

• MEtOVOTtKO: OtKUU0l'UTU • An:o T1]V EYll

___________

16

<JTOFBI I'EGO> I. 1:.llvOOOll --17 ----20 • N0l'UPXtUKE<; EdoyE<; -----22 • En:EloOOtU <JTl1v'EK9EG1J Btjllioll • Al11'OKpIlTiu T1]<;MUKEOoviu<;

______
____

23
24

• H METUjlUTlIO] 1:.lll'(jIo>vill TOll 1995

• AllTOKE(jIull1 MUKEOOVtKl] EKKA110iu ----25 • MUKEOOVS<; nOAtTtKOi npOO(jllJ'YE<; ----26 • OtKOAOYtKO:

----

28 31

• AvnPP11oiE<; 1:.llvEiOl1G1J<; • TtXVE<; Kilt r PO:I'JlUTU • NTOVE PUKO(jlOKt

________

-------30

• T01tO>vUI'ta n:EptOJ(l]<; 0SGOUAOviK1]<; • 50 AVTtPUTGt<JTtKO «DE<JTtjlO:A

----32 -----------33
34

• AiO>~l1 AOyO>PUT01<JT1K06 n:EPtEXOJlEVOll ---35 • rUVT1U - 'E91JlIl

Kn8E M~, W Kn8E aUyXJlOVO E~, txEt 't1)V U<PE't1)pW. TOU, 't1)V E7tuviLO'tuo1j TOU. EIlE~ 01 MUK£OOVE~ txOtlj.lE TO 'HA.tVT£Y. Mtpu TOO ITpO<P~'t1) ID.iu, IlEPU EI;f:yEpO'l]~ (iTI) MUKEOOVtK~ YI). Ot Auol TI)~ Otu<p0p£TtKoi, OAOt KUTU7ttEaIlEVOL 01 YEl'tOVtKE~ XIDPE~, EA.MOu, ~ep~iu, BouAyupiu, EA.eti8EP~ -I) MUKeoovia. KUt 0 Koa~'t1)~OXI. KUtP~ «OOpiIlUaE» cm~ 20 IooA.iOU TOO 1903, IlEPU to'toPtK1j ytU 't1) MUKeooviu, j.i€pu 7t00 O'l]!l<iIi£ljIe IlE uiun, aul] !-lIU <popa TO ~aauvlallEvO UUTOV T07tO. EivUI 7toua 1:U 1:puYOUOtu, TU 7tOI~IlUTU, OIU<PlJ'Y~aEl~ KUl 01 taTOPl1(E~ Kumypu<pE~ 7t00 axeTi1;oVTul l-l& O'ttYIl€~ KUt 7tpoaOO7tU 7tOU 7tpOO'tuyoovi<J't1)auv a' umo TO lO'tOPIKO yeyOVOC; 't1)~ l]pOOIK1j~ e7tUvna1:ual]~ a1:l] MUK£Ooviu. H e7tavnaTUO'l] 1:00 'HAtVT£V Kpo.'t1)ae Airo KUI O'toiXtaE UKPI~o.. IToM UKptj3o.. Ot TOiJPKOl ;(IA.t6.&~ KUt KaA.a. oMtallEvOt. 0 M~ 't1)~ MUKEOOvtK1j~ Y'l~ XOOP~ KUIl1o. O'l]l-lUvnK1j ~0~8EIU a7t0 n~ I;EvE~ ouv6.l-l&t~. 0llmuanKo. ~TUV 1l0VOl tOU~. XUpUKTI) pto-rtxo 7tUpo.0et'YllU TOO <ptooxoiJ KUt umoaxEOlOO 07tA.talloiJ to I;iJAIVO KUVOvt a7t0 KEpaaw., 7tOU f:ylve TO aUll~OA.o TOil UyIDVU. Kl67too~ Uel TO 0l)1l0nKO TPUYOUOI TO 1903 Ol]lltooP'YEiTUI l] 7tp<b't1) E<P~l-l&Pl] Ol]lloKpunK1j KU~EPVl)"'l aTO ~aA.KUVtK6 XIDPO, ornv 7tOA.l] TOU Kpouoopouue UPX'lyOTO NtKOM Ko.PEP. l\UaruxID~ 01l0l~ l] WXI] tl)~ eAeu8Epiac; KUI t% 0l]1l0KPUTiu~ a' UUT~ TI)V 7toAmupnX'l7tEpt~ O£Y <J't1)pix6'lKE Kat Sev ~0I)ef]81)Ke a7t0 7tOu8EVU. A7tOTEA.eaIlU l] 7t'tIDal] KUt TO Ut!-lUToKiJA.talla TOU KpoooopOOl-l&TU U7t6 15 I)j.i€p~. 1903-2003, €KUTO XJlOvtU A.ot7tOV, U7t6 't1)V I)IlEPU TOU I;E"'lKOOlloiJ TOU MUKeOOvtKaU 7tA.I)8u"l-laU, OA.rov UIlTIDV TOlVe8v~Toov 7tOtl U7tOTEAoiJauv KUt el;uKoAoll80uv vu a7tOTeA.oUV TO OIlOP<PO coro uv8poo7tlvo ll00aU1Ko. "OA.oI l-lU1;i ytU TOV iOlo KOIVO ayoovu, 't1)v EA.eu8epw. U7tO TOV 080ll-lUvtKO

o

o

---------36

1;uro.

<<Ey6> avTtA.allllavojUll'tov

K6allO euv tva 1fEOWall~ KUl auvuyrovlallou l-lET~t\ TOOVOUIlPOPE"rIKOlV 1fo4Tlall6>v»

YTIEY0YNOkTOY \1AKEt.ONIKOY ENHMEPnTIKOY t.EATIOY" 1\0.34" NIKOk :EAKEAAAPIOk Tl]A..:6944-656672, E-mail: lozadeltio@lycos.com I'iu OUCOV0l.ltlCl') eviOXUOl]orov apt81.l. A.oyapuwj.lOu: E0NIKH TPATIEZA TIll: EJ\A.AD.Ok 233/343545-88
Ta evunovpoca apGpa
£KrpptJ(OUV

Amo ~TUV TO aUv81)IlU 't1)~ E7tuva(JTuO'l]~ TOU 'HALVT£v, IltU eA.£u8£pl] KUl 7toAU7toAtna!-llK1j Mnxedovta. ~TU iotu XVo.Plll us 't1) XnpTu TOU P~yu ~UOU;Et KUt 0 KW<tm<b't1)~ Fxorcs. A~ £IlX'l80Uile On TU 0PUIlUTU TOO Fxoros aA.A.6: KUt OA.toV TOOV lley6:/u.ov BaAKWtOOV 0pUIlUnaTOOV K<l7tOT£ vc yivoov7tp(l.YllunKO't1]Tu.

rnv arrolpf1 too oovrasrn roue;

HEYNTAEH

l\03tl-MkK6AONIKO

AS" TIO

12

IAINTEN

fIANNE LANTANLKI
A1tO ,0 1899 aivat (ftevo~ O1Jvepyci,'l~ rou Fxoroe N,eA"aEf3. Tov A1tpi1l.O rou 190 1 IlE rnv 'tcr&-ru ,OU fUIVVE If3clvof3 Lav-rclvcrKl yevvi]9T]KE oro (OIlMU) 1tOA.&Il1]ae~ I:&PPE~ evcivrul ce T06pKoo~ XroPlO BA.6:Xl, "l~ 1tEPlOxr1~ MeA,VlaKO eyd1]lluriE~ KUl oe 7tA.1]pro~ou~ Bepxof3l(ftE:~. Mu~i (MEA.E:vtKOU), cr'tl] MUKeOoviu ,00 Ihpiv, I!E roo; KU1tE'tUVlOU~Lcif3f3u MlXUTJA,of3fl.OcrTJIPof3, ~ 28 Mafou 1:0U 1872. LK01:ro9'l1Ce U1tO Xptoro Toepvonsejl Kat TO yvro(ftO OciaKaA.o K'poo BouA,yupou~ BEPXOf3l(ftE:~(ovoucomccv &-rm U1t01:0 Aaevof3, 1!E'E:1tEl'tU f3oEf300a, ° flUWE t:ixe 1:0V BEpxof3ev, 01]A,. uvro-ru,o KOJll,ci,o ,0 oxoio Ku9001]Y1]1:lKOpolo 0"t1]V U1tuyroyiJ "l~ AI!EPlKUvio~ o1]Jll°UpYTJ9'lKer------------------------------------------------,lepu1t°a1:0A,°U

King of Pirin

O

~~IYi~((~~Ci~Q~V~O~Qat(n MQKC'OV~
a K ° 1t 6
o~~ vU OLUcr1tUaOUV "lv ~::~01:0UVl:~~

VQ

Qv\~,,~mm, C

AA

MULA

~n~,
I

~

M~

~VCI QUtOVOun, 0' r
M ~~
QKCuuVCS,))

~!~~::OJ:1
1901. flu T11v u1tEA,eugepmcrTJ ~~;o

QKCuOVI

I

atO~

A,Uou) 1:Ttpt o rou L.. ro 11 0VUa P«ev,KoV'tu(ftoMEA,VtK,0"tI~22A1tptA.iou1:01l1915. E1tlq>aviJ~MuKE156VU~E1tUVU(ftU"l~KUIKU900'lY'l1:TJ~ 1:011 TMOPO (Tmvu MUKev,OVcrKU Ovrptvoxc PEf30A,oll1:atovupvu 0pYKuvll;umtu - MuanKit MUKEOOVtKTt AVOPlUVOU1tOA,L1:IK1jE1tuvu(ftu1:IKlJ Opyuvroa'l). TEA.EUtuio~ olciooxo~ 1:011 Txoroe N1:EA.1:aef3. t.uicr1]110~ Ku900'lY'l1:TJ~ Kat OpyavronKO ~A,o~ 1:0U I1UKEOOVlKOU E9VtKOU1tEA.eu9EP<01:lKOU K\YTJJ1U1:~"l~ MUKEOO~ 1:0U Ihpfv. fyromo~ KUl ro~ «Ihpivoxt rocp» «(f3UmA.lU~1:01l Ihpfv»). 0 1tU1:E:P~ 1:0UIf3&.Y cr1lI1I1E'teixe -onv cr1]J1Ul.Oq>op~- orn yvmmfJ E~E:yepcr1]"l~ KPEcrv~ otuv ° Furvve TJTUY E~t xpovroy, KUt l1al;i I!E &.A.A.o1l~ UKEOOV~ IPlrfuoe~ M 1tTJre crnv Nrouxvrrco, ,0 onuepwo L1:civKE NTtl-Lt1:pof3cr'tl] MU1CeOoyiu 1:0U Ihpiv, 1] 01totaumo,0 olciaT'lJlU f3ptaK01:UY a1:1]Y E1ttKpU,etU ,011 yeotOPUl1evoll f301lAyaptKOU Kpa1:01l~. Eoro ° Furvve l1u9it1:euaE oro t.1]IlQTlKO crxoA.Eio KUt ~ 1tproT~ T~el~ 1:0U Fuuvaclou. Apyorepn U1t1JPE'tl]ae "l a1:pa1:lronKit TOU 91]'tt:ia oro Ktoovorevris, L"lV NTOU1tVlTaa ° ft vve

1:l~ ...J, U1tO P K IKE ~ °U

~~~:a~

aoatUA,ta1:tKe~ ~~~ ~& I u ~~, loee~. METa~tl O,IN YIft OKCuvVIO r m v UA,AmV 0'· exove 1tUpeu I!E t ° v t. Tt I-L° Xatl;1]V'tiI-L0f3. ·ETm yiYETat 1]YE1:lKOa,EA.ex~ 1:011 TMOPO. o Fuivve Lav-ruvaKt trav ° f30Ef300~ TOll MeAVtK. A1to to 1897 TtTUY olopyUYmTit~ KUt f3amKo~ Kaeo01]Y1]1:TJ~roo aEppalKou e1taYUmUnKOtl rouse.

:::~~T:~ hv a ~i ((~,d~
a

apXE:~ 14.000 xpuat~ A,ip~. AUci KUt 110VOUll1:TJ1] opua1] 1:OU tomae 1tA,unu uvuyvropla1] KUt OIUcr1]Il6'tl]1:Ua' OA.OKA.'lP'l"l MUKEoovia. 0 Furvvs LUV1:UvcrKtyta I18YciA.o xpoVtKOOtacr'tl]IlU olU1:eA.EaE 1tpOEOp~ oro aeppulKo 1:IlTtJlU rou K0I-LI1:U,01l 1:0U TMOPO. '01t<O~ Kut ° fKmaE N1:EA.·tcrEf3ruv svcvnn cr'tl] f3LUO"tIKlJA,Ucr1] ta T1]V t y evup~1] 1:'l~ e1tavUcr1:Ucr1]~1:01l1A,IV1:ev, oro O1Jveopl.O "l~ eEaaaA.oviK1j~. Mere TO 9uvu,0 1:0U Fxoros N1:E:A,1:aef3 Malou 1903, ornv M1tclvt1:aU Lepprov), (4 yiVE1:at f3amK~ Ku900'lY'l1:TJ~ Troy UPlcr1:EProv ,011 TMOPO, 1tpom9roV1:~ "l mpu"lYlKit ytu IltapKlJ ~E:yEPcrl]· 'Hrav ericr1]~ ,0 WlO UKUI11t'tO~ KUt UI1E1:UKA,1]tO~ ex9po~ t1]<; 1tUpE:l1f3ua1]~ rtov f3alKUVlKroV KpUTrov Kat rcov E1lpm1tU1Krov OUVUI1EroV cr1:0I1UKeOoVtKOeSvlKou1tEA.EugeproTtKoKiVl]I1U. 0 Furvve Lav-rclvcrKt 7tfJpe OpUmfJPIU Jlepo~ crnv E~E:yEPcr1]1:00 lAlV'tev, KUl1tapmpUVe 1:0V 1tA,1]9uaI10 vc cr1lcr1telprogei I-Lal;iTOll yta vu I11]Vxuaoov YP1lyopa rn OUVUI-LTJ TOU~. Ta XroptU U1tomfJptl;e eivul 1] mo criyoup1] f3ua'l 1ta T1]V emTlJxia "l~ e1tavumacr1]~ KUt 1:0 otaKTJPlJ1:1:e KUt

m

M

OI~VI~O'Oat(

tuY mun(UV'~V, UI\

u..

110

IOU~IO~IKn MOK(hVIO,
.~.~

J:t::~o:::c1to<>,5
I

E1tUVUaTaTtKOtl to Ilea ° J'urvve LUVtuVaKl au I1l-Lenixe aTO cr1lVEOpl.O "l~ Pi1a<;, rov OKTrof3PIO TOll 1905, elcrl]Youl1evo~"lY UUT01:8A.ElU TOUJlUKEOOVtKOU E9VtKOa1tEA.eu9EproTlKOU K\viJJ1UTO~. A7t6 1:0 OVOI1U 1:OUA,oI1tOY,a' 0:01:0 to cr1lveoplo, 01 onvrpooot TOU e1tOVOl1cicr1:1]KUV Lav-ravaKtmE:~ Kat ° aaV'tavcrKtcrJlO~

OlIO mv tUMYY~I)) r'

I

l\03A-MA..K€AONIKO

A€,\,.TIO

/

3

&ywe ltA.eOV opoAoyia Yla 'to l'aKeOOVllCO e9V1KOalteAe1)9£pffi'nKO xtvnuu, svvotn l(01) e1C1tpOOffiltOUO£'tU; mo ltpOooeunK&~ em810l1;£I~ Kal m6xo1)~ yta 'tT]V alteA.eugepffiCITj 'tT]~ MaKeOovi~. 0 YVffimO'tepo~ 10eOMJyO~ 't01) onvruvoxtcuou l1mv 0 Nriuo Xa't~T]vnl'op. o Ttdvve LaV'tUVOKI ltapaKOA01)gei t nv E1taVUmaCITj rorv NEO'tOUPKffiV 'to 1908Kal Em~el vn 1)lto<l'tT]pi~£t 'tT]V KpanK~ uurovouin 't1]~ MaKEoovia~ ILE crx04ia ern yAroooa 'tOU AnOU K(It ayponKij ILETappu91'1CITj ltpO~ rn cr1JJ.UPepovm 'tT]~ l'aK£oovlKi]~ fl1tapxia~. Tov AltpiAl0 't01) 1909 ltUA.l oe ouvepycoin ILE 'tl~ 'toe'te~ rrov MaK£1i6vQ)v poepooQ)v Tovrop Tlavitcu, AA.e1;aV'tep Ml(01)lVOP, Xpicto Toepvo1t!\ep Kat Tccxo LltaOOp-LepOKt, Klvij9T]Ke yta rnv KffivmavnvOU1tOAT] evcvnn Cl'tOU~ aV'teltavao't(h~ 'tT]~rrUA.T]~'t01) AI'1tV'touA.Xal'ino1) B' , '0 I'ffi~ 1'£ 'tT]v e1tl'toxTl al'1JVa 't01) 1J1tupxoV't~ Ka't£<l'tT]~01), 1] 01Kij 'tOU Cl'taCITj evcvna Cl't01J~ Neo.01)pK01)~ 01)Val'ffiOe aKOI'1'] zepiccorepo, (I1tO'tT]V UA.A.T] ILEpta 0 BouA.yapo~ 'toapo~ 4>epotvuvoo~ 'tOY oe smKijp1)1;e Cl't01)~ltA.1]Pffi~01)~ q>ovtU8e~ 't01), ouv rov ltl0 eltlKivo1)vo sX9po roiv I'EyaA.oiosa'tIKOlv P01)A.yaptKOlV smoIOl~effiv, To ltPcil'to oeKaijl'epO 't01) Auyoumo1) 't01) 19090 Fuivve LavTavoKI cr1Jl'l'eTdX£ o'tT] 0eooaAovil>.'1] OTO 10P1)'ttKO o uve Sp ro 't01) EGV1KOU
O"olrnOVOtaKOu

M3JIErOJI

JAHE

BOmO,lJ.A JIeJIe,

M3JIerOJI MIl Jane aojsona, ITo

raja ITHpHH ITJIaHHHa, Hapaann rrymxa MaJIHXep, nene,
Hocrpa ca6ja <I>peHrHja.
Ha

nar

ro

cperaan

OB'Iap'le,JIeJIe,

Os-rap-te MllallO 'I06aH'Ie.
Jaae ro nara paCIIHTa,JIeJIe "He MIIja BHlle

serara ,

Herara

Moja IIP)'}KlIHa" q06aH'Ie)zyMa nponyva:

Ilejrana, J ane sojsona ,
qeTaTa THeBDaJIKaHOT, Ha Taja TII1IPIm IIJIaHlma. rOJIeMCH oraa naneja BOTl1Ija ropa BI1ICOKH,

Jarue cyrape neaeja
MCI1I3ace6eA)'Maja:

"Kane cn Jane nojsorra ,
qeTaTa lIa CI1I uoseneur"

METU 't1]v ctYEltlWXij £1ti9sCITj 'tOY LE1t'te~lpplo 't01) 1908, 01 ltA.1']Pffi uevo i OOA.Oq>OVOI 1;avaltpooltIl9T]oav vu 'tOY crKO'tOlOO1)V oru; 15 Aoyouorou 't01) 1909, allU Ka'tllq>£pav uovo va 'tOY'tp(1)l'anooUY. L'tO £votUlLEOO otU<l'tT]J.la 01 N£o.01)PK01 Ilpxl0av maolaKu va a1t(Il'touv 'tT]V 1)ltO'tayl] rou J.laKeOOV1Kou AnOU Kat nxo 'to KaAoKUipl rou 1910 01 crxecreu; '(01)(; J.I£ 'tOY Ttcvvs LavTWcrKt XaA.UV£ OAo1CA.1']PffinKIl.E1)I'IlETExel Cl'tOV ltPOlTO BaA.KUVtKO lt04J.1o )1£ T01)~ evOltA.01J~ ayQ)vlcrn\~ T01) evevno m01J~ ToupKo1)~. Apyorspn 0 i81O~ 0 Furwe EUV'tWcrK1 crxeoiacr£ 'tOY oovo '(01) rccpou <I>Ep01VUVOO1). 'Ollffi~ Ku9' oMv CL1t0 'to MUV1K ltpO~ TO Ne1)pOKOlt, KOV'tU oro ILOVUO~Pl POSevcrK1OT, OtltA.1']Pffi~OI q>OVt<lO£~ 't01) 'tcr<lpOU TOV 1t£ptK1JKAroV01JV ce EVEOpU Kat 'tOY crKO'tOlV01)V<l'tT] YEVE't£lpa T01), TO Ihptv. 'Eroi TeA.etOlV£1'tT] 9u£A.A.rooT] sffiij T01) 0 I'£'YUA.O~ 9p1)A.tK6~ MUK£06vu~ £ltavum<1'tT]~. To OVOJ.lU TOU KUl 1'] i;ffiij roo eivcr X1A.1OTPUYOUOlcrJ.levU ltOA.A.a I'UK£OOVtK<1OT]J.lOT1K<1 ce TpayOU01U.

Ko.... a'to~.

To (SIj~BoIlo

IOU

Mm.:60v",oU

OtltilVO

~o~po~io
~lJ...IOnoims(Jv

IOU :;ulIlVOU KOvovlOOnou 01 Mm«::SOvcs 5Ul ~6xn tou ~1S6Eou MAKEUOHCKO 3HAME

BE3M

JARA

Be3111 aaa MaKe)10HCKO 3HaMe, J

Beana 1'0 TaMaH

TpH rO)1HHH

HHKoj HeMa J aaa na nonara Ha KOj Be311. oa CII.THOBe3MO, T IIoMJlHaJla J aH1IBaTa CTpHHa , Ta OHa e J ana nonarana: -OjJleJaBo,~Jle6ellaJaHo, Ha xoj sesenr Toa CIITHO Be3MO? Jase aesa MaKe)10HCKO 3HaMe

Ila 1'0 lIaBaM sa J ase CaB)1aBCKlI !

A034-MA..K6A,ONIKO

A,~ TIO

/4

IAINTEN

n~ 2 AIT 2002 oro ILtKPOypucpEio TOlVA.iyOlV 'te'tpayrovlKwv (TjJ.1tllnOyeta)omA.n oro HOTEL BHTOJIA TO ltproi TTje; I1upo.crKeUTJe; ouvcvrnouue 'tOY ltpOEOpO IIPETCEJlATEJI IIOIIOBCKH AJIEKCAHJlAP. EeKlVTJcrulLE ltOA.Ultproi yta va ltall£ EKEi onou ytOp-ral,;E'to.l TO 'Hswrev ILE TOo.J.16.~t TOUKOA.lO. LTO OPOILOcruvUV'tTJcro.lLE A.iyo.rroroxivnro; Kat 6xt A.eroCPOPEtUIl£ fT]J.1aie<;, < 1tOUKUTeu9uvoV'to.v OA.otyta 'to Kponoefio. A1to rnv 1tOA.Tj pouoojlo eroe; TO K Meroxiv K6.lLev ME'IKHH KAMEH (l300m UIjIOJ.1.) J'to.Vxro)ta'toopolLoc; Kat aCPTjvnv aKO)tTj va T o.vtpouv 'to. au'toKivT]To.. 0 OpOILOe; orevo; Kat U1tTJPxe oucrKoA.ia va ltPOXroPTJcrEle; ytun U1tTJPxe Ko.l ltoMe; KOcr)t~ 1tOU avepulVe oro J.Iipoe; EKEi 01tOU 9u nllOuV'tnv 01 TJPro~ tOU 1903 (iJ-ruv 2 Auyoucrou us TO1taA.ntOTjlLepoA.6yto). Ta amOKiVTjTn, ru A.erocpopeia TJTaVxtA.t6.0e~ Kal CPUcrtKa 0 KOOILO~.'OA.Cilvrcov TjA.1KtWV uJtf)pxav e1ttcrKe1tT~. H 1tA.elOIjlTJ<piaTJTaVVeOl. K<i1t0l(l crnYJ.1TJ vaYKamTJKalLE va a<pTJcroull£TO a aJ.16.Q Kal vu 1tPOXropTJcrouw; us tn 1tOOta Ka1tOtEe; eKa'tOVTaOee; lLeTpa. lIOTj X1A.I6.0e~ aV9pronOl PPlcrKoV'tnv eKei. !:TO KEV'tptKO J.Iipoe; uJtf)pxe ev« ayaA.lLa ue UIjIOl~a 'ta Xepta tOU 01tOUxpnroeoe tvu ppaxo e.OtILOVa 'to p~el. 'Hrnv 0 TJpOlac;. EUILPOA.iI,;etrou; 'teA.eu'taioue; e1tUVUmaTe~, ltOU o'tav 'toue; 'teA.elrovav at cr<pa1p~ Ka'ta 'tOlV TOUPKOlV e<pocrov eiXav mptKUlCMogei aPXlcrav va 1tETOUV1t€'tP~ yta va aJ.1UVeoUVKat oxorovovrav avalLETal;6 TOUe;ue ru lLaxaipta Y1Uva J.1Tjv1tecrouVatXILO:A.ro'tOl. o KOOJ.10e; EiXE<p9acrEI EKEi roPE~ oA.6dTjpe~ 1tOU mpiJ.1EVEyta va apxicrel TOTEA.e'tOUpytKO. EiXE ep9El o.1tO 0A.n 'ta )t8PTJ 'tTje; ll.'TJIL.'tTje; MaKEOoviac;. A1to ru LK01ttn, rn MltIToA.n, 'tTjV Oxpioa, TTjV !:'tpouJ.1t'tcra, 'to IIpiA.E1t.... J.1E 7tapaOocrtUKee;moA.ec;WOO ctn 6:A.oyuKaJ.1ulOEKapla 1tOU zupicmvcv roix; KOJ.1iJ-rEe; TJp9uv EKEi 1tOU 9EropEiTat 'to uspo; crUJ.1POA.o. lIp9o.v 01 Em<fT]lL~ upxee; Kat apxtcrE TjKa'ta9E<fT]ClTE<pavrov. EmKE<paA.TJc;tTje; uV'tl1tpocrro1tEiue; J.1a<; TJ'tuv 0 ' AA.e~6.vTepI167to<pcrK.l, Kooroupoxt NiKOA.nElLeic; t 0 o OUO (NiKOe; !:o.KeM6.plO~ Kat 0 KoA.l.O) a1to 'tTj MUKEOOVia'tOUAwniou 01troc;A.eyE'tUt.Em<fT]e; J'tav 0 T EilLE a1t' 'to M1toUxt (0 !:iJ.1E AV'tOVOCPcrKl iJ-rav uV'tap'tTje;tOU ll..!:.E. U1tTJp8'tTjcrEro uOOCl7tucrJ.1U o rou EOUA.iouornv ltPW'tTj Il£papXia )texpt'to 1949) Kat Tj BUcrtA.1Kl1,Tj ouvrpoeo; rou A~aV'tEP altO 'tTj <IlTeA.la. 0 AA.e~aV'tep U1tTjpe.TJcreClTO539 ClTO70 'taYlLu us 'taYJ.1U1:aPXTJ ll.'WTJ'tpTjLOlJ.1aOTj OO 'to to u !:KaA.roXffipt amopuic;. K H <rUv9iJKTj TOUBOUKOUPEClTiou 1toypa<p'tTjKE U «or«; 10 Auyouorou TOU1913», «rspucrlcrrpcs 0 OeUTEPO<; PaA.KUV1KOe; t0A.eJ.10e;Kat 0P1ClTtK01tOUWTJKUV 1 'ta cuvopn rrov rpuov paA.KUVtKWV xoopffiv cr'tl]

L

100 XPONIA[1903-2003]

Ano TO II\INTEN

Mo.KeOoviu. HMaKeoovio.otall£A.i<rt11Ke o.VaJ.1ecra rt11 < !:eppin, BOUA.yapiu Kal EM6.oa. H !:eppiu u1t€Cl7to.cre OA.OKA.TjpTj'tTj popetO Mo.KEOOvinJ.Iixpt rovono "J.1TJILU TOUMovccrnptou Ko.t TTJe;euyEA.TJe;»(1tTJYiJ: o.ltO TO f PtPA.io TOUIMXA ILETOV'ti'tA.o«H !:YNGHKH TOY BOYKOYPEITIOY KAI H EAAAll.A», <rt11VcrEA.. 86, zou Eytve tva ouuzooto TO 1988 xm EK066TjKeTO 1990). 0 NiKOA.n Kocroupcxi [KUt<lyETat U1tO'to B' J.11tEA. (MOcrxOXWPI Kamopt6.~)l KaTe9EcrE mEcp6.vt Kat U1todi9TjKE orouq TJproee;TOU 1903. 0 KOOIl~ zou TJtnv 1tavro cro POUVOTJ'to.Vtcrroe; naVOl a1to 100 XtA.t6.0E<;, oA.Cilvcov TjA.tKlWVyepOl, r vsoi, nUlOI(I, 6.vTpEe; KUtyuvalKEe;. 'OA.0e;UUTOe; xocuo; 1ti)YEEKEi1t<lvroegeA.ovnKa 0 Oxt ercrt 07tOle;Eytve <rt11GecrcraA.oviKTJltOU 1tf)yatvav UnOXpeCilTtKa-crtpanCilTlKarn natot6. ano 'tU crxoA.eiu. LXEOOV a)tecrro<;,1tpe1tEtva TJTavyOpro crttc; 13 :00 Tj oopn, ~eKtvf)crall£ yta vc cpuYOUIl£1tP~ TO xropto Mnpel,;epo zou TOEixav KaljlEt 01 ToupKOl, altO A.6.90e; o)troe; Sev 1ti)yall£. Mexpl va <p9acroull£ Ka'tro ornv 1tOA.Tj aKo)tTj avepalVe xoouo; Il£ Ta 1toota nephtou 7 xtA.W)tETPU va 1topeu9Ei <rt11ILVTJ)tTj TjpoorovTOU yta rrov 1A.tV'tev. <IIo.ivE'tat 1troe;eivm aTcraA.roJ.1tlVTJ e9VlKT) Tj cruveiOTj<fT] MaKe06vOlv. nov Apo.ye ornv EM6.oa nv oev iJ-rav U1tOxpeOlnKa va 1tT]Yuivouv 'ta crxOA.etU yta 1tapeMcrete; crttc; 28 OK-rooppiou Kat crttc;25 Moprtoo ea Jtf)yalVE0 KOcrJ.10~; To Kpouceflo eivat crKap<paA.ro)ttvOoru; Uo.yttle; rou Bouvou, <IlT6.crall£oro ll.e)t1p Xiocp (0:A.A.0 eivat 'to ll.EJ.1ipXiocp- L10TjpOKUClTpO). '07tOle; 6.A.A.o eivrn 'to XroPIOMuUpoPo zpo; tn J.IiPTj tOU fKO:A.eTcrvtK Kal 6.A.A.o 'to XolpW Maupopo (MauPoxffipt) 'to XroP10rou <II.Ie-rcrMVlKou. EKEi cpayalLE Kat )ttA.TJcrall£ECPOcrOV I cruvav-rf)crall£ TU)(,aia eva 1tOA.1'tlKOtpOcr<puyaa1tO TO 1 Suvo Nepo <DA.<ilplVae;. 'to IOlO xropw iJ-rav Kal A1tO tvac; EPYnl,;oll£voc;ClTO~evoOoxEio Mm'toA.n OVOJ.1UTt M1tDpie;. !:TU EMTjVlKa xap-rta tOY exouv ypaljlet Ole; BUpOlVac;. fvropil;ro avepW1tOU~ oru Xropta 'tTje;I1tOA.eJ.1UWUe; 1tOU0 1tU1t1tOUe; A.ey6'tav Mnoptq KUttU eyyOV1(l TOUe; 'tou<;, 'to. Pa1tTlcrav aA.A.oU oov Bupoovae; KUtaA.A.oU ocv I1epoiKa<;. To EMTjVlKO Kpa'tOe; us 'tOYeK1tpocrro1tO rou 'tOYKnvndrm Auyouorivo OEV e1terpE1taV va J.11tOUV ILTj EMTjV1KaOV0J.1u'ta. METa to lle<fT]lleplavo cpa'YT]To aTO ll.ellip Xlcrap (JlEMHP XHCAP) 1ti)yulLe ClTOXroptO LILW:PO (CMI1JIEBO) 01tOUU1tapXEt'to CIIOMEH IIAPK ytct'tov UAME fPYEB 1871-1906. To ayaA.J.1a oecr1tOl;el sxei 1tUVOl cro pouvo. fupil,;oV'ta<; ore Mm'toA.n 'to ppaou KaVall£ J.1taPOA.1:U ClTO K8V'tpO'tTje;1tOA.Tje;. I1oMe; rocrlLoe;va KaVEtPOA.TU. Ouopeclvoovmv 1tOA.Tj rn OUO't~aJ.1taltOUEiolllLe. Kat To ppaou KOtJ.1TJ9iJKUIl£ HOTEJI BHTOJIA, oro TJppuot6. Kocr'til,;el'tOu't0J.10 15 € (1 €:::: 60 ~TJvapta). •

fi03A-MA..K€AONIKO

AG-\. TIO

/5

ENA IITOPIKO ~YNE~PIO ITH eE~~AI\ONIKH H WpO IWV «OAAWV» ~AWISISWV

D

H evponcai'K1j avr{).lJIfI1J 'fIa nc; T01UKCC; uetovonxs; yldJuusC; KaVSt Ta npdrra TtJC; 1jpara «oa p Kat UTtJVEUaoa. MeTa ano OsKarnsc; Ov(J7uuriac; Kat vno)'slOv nolcpov, tva OISOvCC; UVVCOPIO avarpene: nc; PIUaUOOO,SC; pspaWnJTSC;.
QUO 1l1lTe~ Etoitae:l~ a.Va.CPEpOJla.aTe: IlVa.A.llTllC!l 1tIlPIlK!lTro. EljJletcilvoo).LE 1tPOlCll1:a.POt..1K!llClll 'ta. OUO apVljTlK!l aTotxeia. 7tOU 1tllpa.'tl]Pit9ljKllv KIl1:a 1:1<; epya.aie<; 't01J: *To 7tPWTO ciV1l1 on 1:0 auveoplo JlOvo1twt..ljae: lj aui;it'tl]crt] y6pro a.1t0 OUO y).roaae~, 'tl] PA.a.X1KitKat 'tl] aA.apOJla.KeOovIKit. AUwaTe: 01 eK1tpoaro7tOl rrov OUO UU'tWV yAroaatKWV OJluorov uxsprepououv ).LE'ta.1;u«ov auveoprov. AA.Ail TtTav eoenco va. U7t6.pSe:l a.u'tft lj ollallva.A.oyia., 0t6't1 01 e1C1tpOaUl1tOl rrov a.PPa.VhIKrov aut..A.Oyrov ).L8'texouv a.KO)lU ro~ 1ta.pa.'tl]Pl]TE~, sve To. 'tOUpKtKa Kat 'ta.1t0JlUKIKU ).LtA.IOUV'talos 1teplOxe~ 1tOU OIE1tOV'ta.1 a.1t0 'tOU~ xcvove; ole9vwv auV9l]Krov Kill, et01K!l Til TOUPlClKa., sivm lj )lOVlj ).LljeMljvtid] yA.<ilaaa. 1t01J OloaaKe'ta.1 oro 1tt..llialO 1:01l eA.t..ljVIKOU e1C1ta.toeunKou aua'tft)la.'to<;. *To oemEpo apVljTlKO aTOlXe:io eivm '1 emoellCTlKit a.1tooma TOU EMljvtKOU 1tOA.lTlKOU xoouou, Me 'tl]v eSllipealj TOll K. Bo.all.1J l:o.KEA.A.o.piOll 1tOll C1C7tpooro1tl]ae 'tl]V AEKA, OeY 1tapea'tl] Kllve~ elC1tpoaro1tO~ 1:lj~ KupepVl]a1]<; e tr s Tlj~ a.vT11tOA.iTeucrt]<;.Eow a<; crt])lelroaOU).LE on l] xowovtc a.1tooe:ix;t11Ke <ITT]V nepi1t'trocrt] 't01J auveopiou mo 1:ot..).Lljpit a1to 't01J~ Ta.yOU<; 1:1]~. Beplllll, Sev ll1tO'tI).LOUJle:Ka.I'tl]V (<U7te:p1ta.'tPIUl'tlKit» tOlIll'tep6'tlj'ta. 'troy neplaamepUlv 1tOA.lTlKWV 0Eaaa.A.ovilCT)~. 'tl]~ *To auveoplo avot1;e ).LE 'tl]v o)ttA.ill 'tOU 1tpOEOpOU rou EUpro1tIlIKOU Fpceeiou. 0 K. M7t6ytUV Mxpt~tYKap nepttypalj/& rou; aTOx01J<; Kal 1:0 Xa.pa.K'tftpa. 1:0U EBLUL xm a.vE1tTUSe: n~ a1tolj/e:t~ 't01J eupro1ta.IKOU a.U'tou opvuvtouou. El])tEiUlae 6n aTO Xaprn rorv 0e:).LEA.lroowv t.IKlltroJl!l'tUlV 'tl]<; E.E. evil !lp9po a.cpu:pWVETa.t ornv 1tot..ma).Llid], 9PllO"1CEUnKit Kat YAroamKit 1tOA.Uf.lop<pia.. Eivut l] 1tpW'tl] <popa 1t00 auJlPaiv&t Kan 7tapOJl010 os e:nicrt]).L0 V'tOKOUj.L€V'tO. TIpoKel'ta.l Yla. 'tl]v a.7to<pllcrt] 1t01l 1tclp9ljKe 1tEpat <ITT] NiKa.11l Kill nvnusvetrn vo e:varo)ta.'trogei oro axe:ola.~O)te:Vo E1Jpro7taIKo LUv'tayf.la.. 0 K. M7tp~tYKap a.Va.cpEp9l]Ke: Ka.l aTl]v a.7t01CA.IO"l]Tlj~ EMMa.<; a.1t0 'ta. euPUl7ta.IKa oeooJlEva. <ITT]V a.v6..7mlSl] 'troy A.lyme:po XPllat).L07tOIOU uevov y Aroaawv: *«I'vwpit;ovps on GVfV E)J.aJa Ta 1tpo.ypara eivtu K0.1I:Wr; olllrpoprnKo.. OIO'tl xavek; OIiV uxopei va axoptboei tnv Iatopia: Ta Balxtivta avuueubtuaav xeptoaotepoix; 1tOlipODr; Q1t' a, n O).T/T/Evpw1tT/ Karo. rev 200 aubva: Avroi 01 1I:0).SPOI 1tpoK6.).saav G1'/pavnKo. 1I:po/3J.1pa'tll, alia vopit;OJ on T/Karo.O"TaG1'/ mJpepa exel O"Ta8Sp01tOIT/8si. Eivoi T/ tapa va 1tIJpOVPS am Xepla par; VfV 1to).mapllCI/ 1I:o).vpoprp[a Kill va aC;I01t0l1aovps Vf OT/pOKpar:zK1 1tapo.oOO"r1 TTlr;

t..1]1] EUpUl1tIlIid] 'Evoxrn ytOp-cllaE "to 2001 Ul~ «E'tO~ IA.coaarov». A1t' o.n cpllivETIll, <ITT]v Et..Ailoll 'to ytOp-cru;OUJlE ue eva. xpOVO 1Ca.8uaTepljcrt]. To 2002 clVOlSe: Jle: tnv iopucrt] <ITT] 0e:aallA.OviKlj rou et..A.1]VtKOU TJlitJla.'tO~ TOU EUPUl1ta.IKOU I'p c.e e to u r co v At y o r e p o XPljatJl01tOlOUJleYUlV IA.coaarov (EBLUL) lCat iliivEt ).LE Eva.1tOA.UO"l]JlllV'ttKO0u:9v€~ auveopto, Ka.t 1tMI <ITT] 0Eaaa.A.ovilCT), TO 01t010 a.axokha.t JlE a:o'te~ a.KPtPW~ n<; A.tyo'tepo XPljO"lJlO1totOUJlEVE~ (it A.tyO'tEPO OtllOEOOJl€VE~ it 1teptcpepeIIl1Ce~ it JlE10VOTlKe<;) yA.<ilaaE<; omv iOlll'tl]V Et..MOa.. Etvm ~1ta. 1tpa.Wa.TlK!l taTOptid] anYJlit YtIl 'tl]v Et..Moll. To 1ta.veuPUl1ta.IKO aOK 1tOU 1tpoKclkae 1] 1tPUl't001Klj Ka.'taOilCT) TOU l:roTljpl] Mxt..traa., JlE rnv Ka.Tl]YOpia on ottvet).LE TO Emcrt]JlO Evw1tO 'tOU EBLUL aTO rnlmo IlV'tclWJlJlQ TUlVBMXUlV 1:0 1995, t..etTOupYljae KIlTa.A.UTlKcl ytll 't1]v IlVcl1tTllS1] a.VTlO1<O'tIlOtanKWV a.vTtaUlJlcl'tUlV aTOV opynvtcuo 'tl]~ e:MljVlid]<; KOtvUlV~. Lit).LEPa., 0 K. M1tMTaa.<;, ).LE1:cl 'tl]v 1ta.Vljyuptid] rou IlIM)Ulcrt] aTO Ecpe'teio, sivat a.V'tt1tpOEOpO<; TOU EMljVlKoU 'tJlitJlIlTO<; TOU EBLUL Kill U1tooexeTllI <ITT] 0Eaaa.A.oviKlj TOU<; EK1tpOaW1toll<; ot..rov rrov euPO>1ta.IKWV9e:aJltKWV opvcvcov. Kilt 0 1tpoeopo<; TOll E1Jpro1ta.IKOU Fpneeiou Mx6yta.v MXpE~tYKa.p xpnrn Ka.l ola.vEJlel nepitCPllvo<; rnv eMljVlid] EKOOcrt] TOU emJlIlXOll eY1:U1t01J, 'to onoio a.va.cpEpera.1 mov emaTtJlUl<; oru; 1tMe A.tymEpo XPljat).L01tOlOUJleYe~ yA.<ilaae:~ 't01J eMaotlCou XWp01J, JlIl~i).LE Tl<;u1tOWtne<; 40 oe ok<; TI<; clMe<; eupro1tIlIKE<; xwpe<;, TIl pAilX1Ka., 'ta. TOUpKtKa., rn 1tOJlaKtKa., 'ta.aA.apoJlQKe06vuca., TIlapPa.viTlKa.. L'to auvEoplO auJlJlereixa.v OWL 01 O"l]JlIlV'tIKOi e1Jpro1ta.llCoi geaJloi (Emtponn, KOtvOPOUA.10, E1JJlPoUA.10 'tl]<; Ellpw1tl]<;) Ka.t 01 e:lCa.'tO oUveopot 1teptt..clJlPIlVa.V a.1t0 e:10tKOU<; e:1t1anlJlOve:<; xrn elC1tpOaW1tou<; 1t0t..1TtaTtKrov orouureirov 'troy yAroaatlCWV uU'twv OJlMrov <ITT]V EMMa.. 01 onunvrucorepe; eloitael~ 1tOU PYitKav aTO auveopto eivat ouo: H 1tpW'tl], eivm n e)lcpclvtcrt] TroV EK1tpOaW1trov rmv Pt..!lXllCrov aroJla.'teirov 1t01J eiXa.v 1tpOKa.A.€ael 'tl] oiUlSll M1tA.€'taa. ).LE otu9e:0"l] rcopn auve:pya.aia.<; Kal Ma.91~ 't01J~ aTO -).L€xpt 1tp6nvo~(<U1t01t't0» it «a.vgeMljVlKo» EBLUL.

01c16noC1S
H oemeplj eW1]O"l] eivlli on axeoov TIlU'tOXPOVIl 01])lOato1tolit9ljKe: 'to eyypa.cpo Tlj~ E1Jpro1tlllKit~ EmTP01tft~ «y,a VfV 1tpow8rWT/ Vfr; sKp0.8T/G1'/r; yJ.waawv «oi Vfr; y).Waallqr; 1to).vpoprpiar;». Kill ~

fio.1A-MkKeAONIKO

A,&o.. TIO

/

6
O)locr1tOVOlaKij~ EvwcrT)~ rcov EUpW1talKrov E9vorij"toov, 1tOU )le"teixav ornv epeuve. H epeuvo cruvexicr"tT]Ke mv e1tOJ.Ulv1] "tOO ouvedpiou, ue emcrKeljle~ oe Xoop!&.Kat 1t0A.e~ "tT]~K~plKi]~ Kat "tT]~llunKT]~ MaKeoovi~. *0 Aal'1tp~ M1tai.."tCJl(O"tT]<;"tOU KEMO (Kevtpo Metovoruonv Ollo.oWV) avaq>epSr]Ke emv 1tOI..1"ttldj yA.wcrcrtKi]~ a<pOllo[wcr1]~ 1t01) eq>ap)lOcr"tT]Ke ano "to eUT)VIKO KP6."tO~. IIapa"ti]p1]cre on 01 o!&.q>op~ "yA.olcrcrIKe~ O)lo.oe~ ~o.XellKav us OUI<pOPE:"tlKO "tP01tO Cr"tOVeU1]VIKO e9VtKO KOPIlO Kat on 0A.e~ exncrav rou; OIKOU~ rou; )lUeOU~ 1to.voo orou; eUT)VIKOU~ e9VtKOU~ )lUeOU~ -ro amOXeov reov EUijvwv, T) aOlo.cr1tacr"tT] cruVEXel1l, T) euyevt]~ Ka"tayroyiJ. ',(Av1:a Ta uxrjflam Ka1:aYOJyrjr;m).avf(ovv oxouo. Kal urjf1E:pa rovr; 0fllJ..,/rtr; aMWV yJ..OJUUWv 7V = E)').Ma. Kat' aV1:oTOV1:P01l:0,/ ano0OX'i uuu; aM'lr; T y).wuuar; au/v EA)'Ma OhCI m tmoxelueva 8"'0r; C8vIKOVKOPfl06». *0 nau'-o<; BoaK07tOU'-o<; an6.v"tT]cre On Kal 01 O)ltA.oU~~ ~ ueiovonxe; yA.fficrcre~ cival 1taloul rou el..l..T)VIKOU crucr"ti]lla"to~, xm ~ij"t1]cre va 1tpow91l90uv 01 "yl..rocrcrec; au"ti;~ us 1tapauT)A.e~ opacre~ "twv eupW1talKrov eecr)lrov aU&. Kal "tT]~ KOlVOO~. '0 ll'1tpal' OvCJOUVOYWll e~Eq>pacre "tT]v euXT] va emoxeerouv ot epeuV1]"ti;~ rou EBLUL Kat rrtv 1teploxi] "tT]~epo.Kfl~. XapaK"tijplcre aKave<IJOe~ "to npoPI..T)lla "[Il~ 1tOllaKtKi]~ "yA.fficrcra~. «Eivat uta (J),af3IKr/OlaAe",Or;, fl1/rPIKrj a"flavoKrjr; f18ploar; T1lr; ueiovomuu; H 1:aUT/T1lr; 0flOYCV07l:01T/a"r;1I:IiPVa&1 Kal ato eaanep IK6 tnt; flCIOVOT1lrar;,flli a7l:mtAc(Jfla va OeOJp06vTal OAOl 01 ueiovouxoi TOVpKOI. Iiooeev« aMOV1/ WT/VIKrj 1ro),ITefa 081' avaqepeuu oe olarpopmKtr; COVlKl;r;0flMcr;, 1rapa fLOVO=7V neptxiaum 1:OJV Tlotuuaov. Kat "CO rEEeA avaJ.aflf3tblE:1 T1lV tKOOUT/ k~IKWV rj uxoAl1afJV f31f3).iOJV 7 yAwuua 1:0vr;.Avrrj T/ 1I:o),mKrj xpoxasei = T1lVavtiopaot; T1lr;fLCIOVOT1l1:ar; CV1UXVE:'ral au etat toop«: KOr;C8vlKIUflOr; 1:OJV ouaxaiv». n *0 I:ro-nlPll<; M1t~CJa<; avEi..UcrE Ilta oecrllT) 1tpO"to.crewv yta rnv avo.1t"tI)~1l roiv I..ly6"tEpo XPT)crll101totOu)levwv "yl..oocrcrrov ornv El..l..uoa (OulOOcr1] "tOOV OK01troV rou EBLUL, e~uljlwcr1] "tou KiJpou~ reov ueiovonxov yA.wcrcrrov, "tEK)lT)piw<J1] "tT]~ xpT)m)l6"tT]~~ toix, SEcr)llKi] Ka"toxUPOOcrT] roix, ouvroviouoq rrov Ollo.OooV011tA.l1"troV). *H 1tpoeopo~ ron T)lT]lla"[o~ rl..wcrcrtKrov IltKatWllo.toov "tT]~ International PEN emcrT])lave "tT]v U1t(7.p~ evo; cr1]llaV"tlKOU ~OKOU~OU, "tT]~ Iltaldjpu~"Il~ "tT]~BapKeA.ffiV1]~, evOl T) KaS1]"Yi]"tpUI K01VOOvtKi]~ Avepw1toA.oyia~ oro IIave7r1cr<T]lltO "tll~ eecrcral..ia~ PiKll pay M1tOllCJj(O"teV 1tapa"ti]pT)cre on "ta 1tpo.Y)la"ta Sev eivrn rooo Opa)lanKa oco "ta PPTtKe 11 E7r1"t01tUl speuva xm geropT)crs <J1])!(lV"tlldj "tT]V avUIjIWcr1] rou KiJpOI)~ au"trov"twv"yA.wcrcrrov.

EvpW1I:T/r; 1I:OV yevvrj8'lKe =7v apXaia EMMa. EVanOKelTaI ere (Jar; Kal atu; eM'lVlK8r; apX8r; va a~101I:Olrj(JE:'re ur; ovvaroT1lrer; 1I:OV oivovv 01 evpOJtrai"lwi Oe(Jfloi. et).OJ va a"W:IW(JOJ ou ro EBL UL cpyli1;eral 1I:avrmc fla.t;{ ue rlr; Kuf3cpvrj(JClr; KaltrOre evavtlov rour;. Eluaate tua fl'l Kvf3cpv'lU/CI1 opyavOJa", aMa ocv avraYOJvl(oflaare nr; apxcr;. AtrAWr; v1I:0=7Pf(OOflC OAOVr; TOUr; 1I:o).irer; 1I:OV trpow(J06v rlr; 1I:cpUpCpelaKCr; flCIOVmlK8r; y).w(Jul:r; rj «at T1lYAOJU(JIKrj noAvfloprpfa». o 1tpoeopo~ "tT]~eUT)VIKT]~ E:7r1~P07ri]~ @avaa1J<; napia1J<; EKaVe f:va crU~O)lO ola"ypa)l)la "tT]~ e"tepoyA.olcr~ orov eUaOIKO X<IJpo: *«To 10% raJV xatobaav T1lr; Eopomn; fllAaflia atro ur; AlyOTepoXPT/Ulfl01l:0IOVflCVCr; y).wuul:r;. H E)').Ma Ocv oxoiesei e~aipea", oUO KI av (JtJ.c1 va ro apveiuu. MeyaAO uipo; TOOCM'IVIKOV n)''l(JvuflOV eivoi OfyAOJUUOI. apiOflOVr; Ocv unopobue f3tf3ala Tux va fllArjuovfle, olorl arlr; anoyparptr; 1I:).T/(JVUflOV OCV U1I:apXCICPWU/fla y,a T1l fl'lrplKrj yAwuua». 0 K. IIapia1J~ avE1t"tI)~e ro tcropuco olaypa)l)la "tT]~ e"tepo"yl..wcrcria~ oro el..l..T)vIKO Kpa"tO~ Kat wrupepSr]K6 tOUliTepa era trpopl..ij)la"ta 1tOU eXel J-UlXPI crT])!E:pa Kl..T)pooorijcrel ernv 1teptoxi] "tT]~ MaKeoovi~ 0 e)l<pUl..tO~ 1t0A.e)l~. n~ KiJpux al~T])la"ta "tT]~ eUT)V1Ki]~ e1mponi]~ TOU EBLUL uve e epe "tT)V elcrayw"yT] "tWV I..t"yo~epo XPT)crt)101tOtOU)leVWV "yl..wcro<IJv oro el..l..T)VIKO eK1taIOE:mlKO crUcr"t1])!(lKat cr"ta)lecra6V1])lEpWcr1]~. AKOA.oUSr]cre T)1tapoucriacr1] "tWVeUpT))!CL"tWV"tT]~ e7r1~01t~ Epeuva~ 1too EKavav rpsu; elOIKOi emcml)lOve~ oe 1teptOxe~ "tT]~ Naoucr~ Kat "tT]~ BepOla~, 01tOU )ltA.10UVmt ru crA.aPO)!(lKeOovIKaKal ~a pAixXIKa.

Hcpcuva

Ta cru)l1tePOO)la"ta "tT]~ EPeuV~ ij"tav on 01 1teplcrcrO"tepOt O)ltA.T)"tE~tWV)letOVOnKOlv"yA.wcrcrrov " i;xouv rnv ~1[W<J1] on a1tO"tSA.oUv rnv rsA.eU"taia "yeVU11tOU )ltA.ae1 o.matcr"ta aU"ti;~ "tl~ "yA.fficrcre~Kat SK"tt)lOUV on 1tOI..U crU~O)la ea erleiIjlOUV. 01 SpeuV1]"tE~ olanicr"twcrav "tT] oucrKOl..ia vc lopueouv otouareic xou aV01X"to. 1tpOWeOUv )lUX )leIOVonKT] "yl..wcroa. 1:s 1tPOcrW7r1KO em1teoo OIEKplvav f:va eioo~ crucr"tOI..T]~ TWV cruvo)lll..T)rwv roix vc a1tOOeX"tOUV"tT]OMepT) yl..wcrmKi] "t01l~ "taU"t6"tT]"ta. IIapa"ti]pT)crav emcr1]~ )lUI ijma me<J1] rorv apxrov 1tpO~ "tou~ 1t01..i"te<;,va )IT)v emoetKYuouv au<T] rn OMepT) "tau~6"tT]"ta. *«H CVW1rOJurjtuu; eivai au 01 IJVVOfll),T/rtr; flar; Sx0uv anomTO ucf3aufLo ato c).AT/VIKO xpoxo; aMa (Ja =(JUflovuav ro Kpamr; mur; va enupens: emxpoatiete; rav1:Dr171:Cr; Oi1rAa otnv KOIVrj e(Jvl/crj Ta01:0T1lm», Ka"tEI..T)~e0 rKal'1tp1iA. NtKOA.Q1 oov TiiyKevl'1tOllP'"fK, epeuvl]"ti]~ "tT]~ Eupw1talKi]~ AKaOT))li~. *Av6.A.oye~ 1tapa"tT]pT]cre~ eKwav oi N"tOl'EvtKO MoptM, 1tPOSOpO~ "tOU 1"tal..tKOU "yprupciOI) "tOU EBLUL xm M1tIlAa TOVKoPI"t<;, IlEI..O~ "tT]~

°

d03A-lvIkK6AONIKO

A6k TIO

/7

·0 KwG't1lS NoJlaKIJ~, 0 oaoioc Ku'ra.ypu<pEt AuoypU<ptK6 UAIKO U1tO TIlv 1tEptOXTt Tll~ eEClClaA.oViKTj~ Kat tXEt EKliroClEt TO 1tPro'to CD IlE Tpuyoulitu CltllV «U1tUYOPEUIl6Vll» ClAuPOIlUKEliovtKft YAroClClU, pOTElvE vu EV'tuX90uv n KanOle~ eKlillMlCle~ TOU eAAllvtKOU ypu<pelOU TOU EBLUL crnv nOA-ttlCl'ttKft OAUIl1ttaliu. 0 K. MnpestyKap 1tUpu'tftPllCle OTI sivm IlUIJ.ov upya, KUt uvnnporewe TTjV evClwllatwCIT] UUTWV rcov EKlillAroClEWVornv EXPO 2008 TTj~eEClClaA.oviKTj~ ·0 NiKO<; l:UKEMaPW<;, 1tOU,EKliiliel TO 1teptOOUcO «Aosa», STtTTjCle EV'tax90uv oro npOypallllU TTj~ vu ET -3 rn 1l0UCIIKa CluYJCPo'tftllam TTj<; EVTPtKft~ Kat K 6.unKft~ MUKeliovi~ 1tOU 1tuiSOUV 'tpUyOUlilU torv VT01ttroV MaKeli6vwv. -KaTa TT]V a1toyeullunvTt ClUVElipiu lliAllClUV EW1KOi emcrtftllovE~ KUt 01 EK1tp6C1ro1tOl rorv eupW1talKrov 9EClllrov. 0 Ka9T]YTJ'tft<;Ilinp NuV'te (rou «Ksvrpou Epsuvov yta nOAllyAroClClUl» rev Bpui;EAAroV) U1t<lVTqClEoro EproTTj!lll av xpEtiiSEtal ilIa evurta nOA1'tlKTt Tlle; Eupro1tT]<; ytu to STtTTjIlU TIDV UptepEpetaKrov - IlElOVOTlKWV yAWClClWV. nepl6YPUlVe n~ 1tpOKUTaATtlJlel~ 1tOU cuvooeuouv rnv wapi;T] 'tWV YAIDClCIIKroV ueiovormrov Kat 'tte; IiUClKoAiee; vn ouvepvcoroov 01 aU't0J(.90vee; yAWClCltKE~ IlEtOVOTTjTE~ IlE o¢oee; )lEtavaCltwv. '0 NTOJU:vtKO MopiAlj!iAT]ClE ern EAI.;llvtKU Kat ouvexptvs n<; VOIl09ECliE~ EAAaoUe; Kat haHue; ClTO SlJtllllU TWV YAOlClCIIKroVueiovonmov. l:TTj YEtTOvtKij xropa wxUEt oxo TO 1999 0 VOIlOe; 482. «Ilepi npoCltacriae; y AWClCltKWV ueiovornrov», ue 'tOY ozoio E<papll6~Etal TO ClXEtlK6 ap9po 6 TOU ITMIKOU l:uVTaY!la'tO<;. *0 K. ~ov TOyKEVIl1tOuPYK Ka9llcrUxaClE ue n<; napa'!llPi]ClEIC; TOU o c ouc otaplt1touv «avBE1AT]vIKo» oaKTulo ClE 610u<; rom; eup(i)1[alKOUe; 9EClj!OUe;.

HCKIlln.~n
'l11" npootaaia tWV eioo; HE.£. Gev fJa ucofJerT/(TCI 1tOtt pia 1tOAltIlCft D1tOau7PIg" ueiovoonosv ato eoanepixo 'l11,. E'l11v lCaAVtep1f xeptnuoon fJu },Up/l6.VEiI urr61f11ft'le; ta PEiIOVOrlK6. rrpo/lA11pata». *0 atepvtotao!lO<; Ttp9E ano TOV 1tp6EOpO TTje; 'EvWCIT]~ BMJ(.rov E1tlOTTjlloVOlV K. A1Jj!tlTP10 TauKTaVT], 0 ozoioq !li1lloe Kat ex j!epoue; TOU 1tpotopou TT]~ naVEAATtVtae; Ouooxovfiinc nOAmoT1Krov Evdioeeov BAUXCilV KrovG'tavTivoll IXVtIPEtW1ti(cl
p610VOrT/tWV uovo W, ci;ayWYIf.J.O

«H

E.E.

Allafl, Kat 1tapa1tOvt9TjKe on liev KATtBT]Kav Ta oro !laTEia TOUe; ano 'tOU<; EK1tPOClro1tOUC; 'tOU EBLUL va OlaTU1trooouv n~ IitKt~ TOUe; a1t6IJ1EIC; Kat va IlEtaClXOllV OtT] IipaOT] tOU. 'Hruv rrpaYllunKij 6K1tAT]i;T] ] lita!lupwpia T au'tft, E<p600V 1tp08pxEtat ano 'to Xwpo exetvov xou 1tPOKaMOaV TTj OtKacrnKft 1tEpm6tEta 'tOU K. M1tAetoa Kal1tOU npvouvmv €1ti XPOVt<l TTj XPT]ClllloTTjta ev6C; eMT]vtKOU ypa<peiou TOU EBLUL. AUQ TtTav Kat KaAOOeXOullevll. H IlEtaCltpo<pTt auti] eivor CIT]!lulit ropiIlUVClT]e; tll~ eMT]V1Kft~ xowrovir«; Kal TTj~ e1tIKpU'tT]Cllle; peal1CltlKWV oKtlJlewv. 0 K. M1t1ETO~ TttaV 0 1tpffiToC; 1tOU xatpt'tloe rnv zupouoia TIDVliuo 1tpotoprov TWV pAaX1Krov aU'trov oW!lIl'teimv. *Kal 0 K. M1tptl;lyKap avt1tTlli;e rnv aU'tovOT]TTj 9tOT] 6n «secoov 9tAe'tE va ava1tT6l;ete TTj PAuX1Kft YAroooa crnv EUQIiu, 90. oae; IiEXTei Kal 9u ClUvepyuCltei !lal;i CI~ T]elAT]vtKft E1tlTpOnij tOU EBLUL». 0 K. Toa~,avT]~ Iii]ArooE 6n KaAU1t'tEtat a1tO TTjV 't01t09tTTjOT] rou 1tpoelipou: «08Ao) 61l0l<; va rovicro on T] pAaX1KT] ylroClCla Ssv etvm ilIa npOltOYEvitc; yArooCla 1tOU vn n p o c S t o p t Ce t KU't1 l;eXOlplo't6. Elvm utu yAroCloU 1tOU Iill!lloupyftBllKe a1t6 rou; E1AT]vec; 'tllC; H1teipou Yla vn e/;u1tT]peti]ClollV ~ avayKec; tll~ Imoxi]c; eKeiVT]e;, TTjV ozoiu Kl ej!Eie; 9tMUj!E va Iila'tT]PTtOOUIlE roe; 1tOAl'ttcrnKO Cl'tOlJ(.eio KUt Oxl vu aV'tlKa'tuoTTtoel 'tT]V KUpiapXi] Il~ ylroClClu». *H U1t<lVTqClT] tPge aj!tClroc;: T o TaKIJ<; KaMiiTl;t\<; rou l:UMOyOU BMXrov Bepoun; 1tOU exel avu1tT6l;el U~IOMYTJ IipaOT], uvt<pepe on elvm lu!lEVO u1t6 TTjV emCl'tTjIlOvlKij xowornrn to yeyOVO<; OTI 'ta PMXlKU eival OMKAT]pOlj!£vT] YAroooa Kal l;TtTTjoe TTjV 1tlTtPT] KU'tUypa<PTJ TTj~ {{o11llepU 1tOU KaTaYPu<pOVTal aK61lU xm ra KeAullOiCl!laTa trov 1tOUA®v». H KaAmepT] empepaimClT] rrev BeoeOlv uU'twv TtPge a1tO 'tOY e1t6j!EV0 ouveopo, 'tOY [\wpyo BaTaEa, 0 ozoioi; eKave 'tllV O!ltA-Ux roo orn ~MXlKa. * AKoA069TjCle T] ol1tA-ia TTje; EK1tPOOro1tOU TTje; EUpOl1talKij~ E1tI'tponijc; Tepil;a Kovrseo, T] 01tOUx avu<pep9T]Ke crnc; IiUV(l1;6TTj'te~ 1too 1tpoo<pepoov TO. eupOlnalKU 1tPoypallllu.ta Yla ne; A-ly6Tepo XPT]OIIlO1tOIOUlleVe~ yAOJooee;. H PeY'Yiva rlEV6V'tOTlp tOU :EullPouliou 'tll~ Eupw1tT]e; aveAuCle 'tOY EUpro1talKO Xup'tT] Yla n~ nepl<pepElaKEe; xm Meiovonxe; rMlooee;. To POM

flQi1A-MkK6AONIKO

AS" TIO

/

8
'11v 1ta.pooo rwv ysvswv. 0, apxte; uri, onole; ()sfleAIWver:a1 a Evpw7Cal'lco, Xapvn ; rcov [JeplrpepslaKwv xat MelOVOTlKWV Tlcoaodr« 1taptxovv otupek; f:VOei<;el, os; npo; '11 opaO'l/1tov xpela.t;ETal y,a '11v 7CpOW()11U1/ )PIIO'I" rwv 1tSPlrpSPSlaICWVxai flelOVOTlKWV YAwaawv atnv exnaioeoon; ura uiaa evnidpiooni; urov 7CoAmaflo, atnv OIKOVOflIKt/ xai KOIVWVIKt/ t;wlj xai, 01tOV xpivetai axapoitmo, otuv KV{JtpVII(J''1, urle; OllflOa1S!; oxnpeote; xat aTI!; OIKaUTlKSr;t5woIKo.afsr; ». «Tta 7CoAJ..apOVla, 'I 'EVWU1/ 7CaptiXS <mIPI<;11ae ) uxwla fllKplj, KAiflaK~ yta tnv 7CPOW()'IU17TWV xepupepetaxdr« xos pstovotuabv yAmaaWv. H 7Capoxil au"" 'C1/r;JOII()el~ Ylv6rav Kara Kavova t<;m (l1tO TO { nlolmo rmll Ki:lP1WV1tpoypUflflarwv anvepyaaioi; atnv SK1ta[oWU1/, u/v xataptum, '11 veosaio; TOV1to).majlO xat ra ueaa eVllflEpmU1/e;. Quroao, 01 1tOAmKt, 1tOV aroxevovv atu; xooosooepouevsc y),wause; OSV fl1t0POVV va e<;eraarovv fleflovmptva. Moxpoxpotleoua, o).a ra UXETIKa. xpovpauuoxa KOIVOT1Kt/e; XP'iflar:OOOU/UI" xpixe: va 1tep,Aafl{Ja.vOVv 1tspIUaOUPII auiPlt;'1 atn y}.WaalKIj 1to),vjloprpia (UVfl7CSpIAafl{JavOflevwv TWV xepioepetoxdr« au uetovotuabv yJ.(j)aawv)). LTT]V KataKAei1iCl roo eyypuq>ou litaTU7tWVOVTCll emu epCO'tiwaTu. To 1tE)!7CTOeproTT]lla avaq>epeTClt <m~ Atyo'tepo XPl10t)!01!OlOU)!EVe~ 'YA.6looe~: «Mia IWIVIj ol(l1tiurmuII ae O),OKJ.IIPOTO xapov tyyparpo eivoi 'I onuaaia T'Ie; y).wauIKIj, xosouopoku; yu: xnv EOpw1taiial 'EvWU'l. Me 7COIOVe; tpoxoo; Ba pnopobae Kw.vwpa 'I 'EvmU1/ va evoiouaubaei '11 <mIPIt;'1 rmll "nepupepetaxd»:", 'PSIOVOT:IKWV", "yJ.maawv ,my pstavoaubv" xoi uuuxtav YAwaawv ata 1tpoypapflaw OlaKpo.TIlCli, aovepyaoios; rllr; urov, tousie '11, exnoioeoonc, '11e; xoxopnon« xoi TOVxosraouob; ». Oi =VTi)oet«; ern Kpim)!a all'tu eproTT))!Clta 9Cl OUYK6V'tpco90uv 'tOY 1!pOcrExT] <I>EPPOlluPIO xm l1eoCl 01:0 2003, 11 Emrponf 9Cl 151']1100lEi>Oet EVCl OXe15lo 1iPUOfl«; 96I1eA.1CO)!EvO 01:0ll«; 15la9&crtI101l«; 1tOPOIl«; 'tCOV KOtVOTIKWV1!poypal1)!u'tcov. H crUVTa.91 rou eyypuq>o1J uurou 1t01J )!OA.l«;1l6911Ke OTT] 1il1)!00t0Tfl'ta EiXE avaxolvcogei a1to TT]v apl1olil(l e1titpo1to (ITat15eia«; Kat I10A.l'tl0f10U) Blpuive PMtvyK 01:0 E"-oivKt, O1:t«; 11 OKTroPpioll, Ka'tu TT] 151upKeta rou ellpC01!CllKOIl ouuxociou ylU 'tI«; 1tepupepEIClKE«; Kat l1etOvOTIKEc; yA.6locrE«;. LTT]V ol1iA.ia TIl«; Cl1lT11 1'] Kllpin PMtvYK ovcxotvroce Kat 't1']V ClvugeOfl )!SYUA1']«; j.lt:A.ETfl~ ytu Til 0TI1Pt91 rorv ueiovomcev yA<iloowv OTT]V EllpW1tT]. H li1']l1ooieuOfl TIl«; j.it:A.ETT]«; ava,uEvETClI roue al1Eococ; 1tpooexeic; I1T]VE<; Kal -crUJ.lq>COVCl j.It: rc AOyIU TIl«; E1tl'tP01t01)- 9Cl aVClq>epETal ce 6An 'ta KOtvOTlKU 1!PoypU)!l1ata Kat'tl«; 15paOTT]ptOrrt'tE<; 01:0V 'to)!Ea mrro, ue mOxo TT]v av~cooyoVflOfl, TT]V xpocmoin Kal TT]V 1tpoffi9110~ ,Oll«; A7COTOV "10" T1fq; KvplaKaTIIt71e; E}.J;VOepOTV7Ciaq;24-11-2002

Kat TIe; 15llV(UOrrtTE<; zou avOiYOVTO.l yUl -nc; yA.6looe«; allTE«; 1teplEypa\jle 1'] ellpropOllA.ellTT]«; MupiKE !:UVTEPC;, 1'] oaoia TO 1:emellPplO e~eMyI1·1tpoelipo«; TOll Intergroup ym 1tEpUpepEIUKE«; KUI j.lt:lOVOTIKE«; yA.6looEe;.

H 61QKOppaUKJi opo.6a
I1pOKEtTO.I 11a I1Ul 15taKpanri) Kat limKOl1l1anKij Ol1ulia, 07tOll ILETEx,OllV 40 EllproPOllA.e1lTEe;, ue crT0XO TT]v ltporo9T]01'] roiv A.ty6Tepo XP1']OlI101tOIOUI1£VCOV yA<iloorov. LtO KAeicrtl10 rou, 0 Mnoytuv M7tpe~lYKap E1ttcrT])!aVE TT]V E1ttTllXiu'tOll ouvedpiou Kal ~ECPPUcrE TI1V EllxT] va 111tOYPUIjIEIKen 11 EiJJrl5a TOV EllpC01taIKO XuPT1'] ym Tl«; I1EptcpEpEtaKE«; Kal MEIOVOTIKE«; n.roOOE<;. H EMalia, 15ucrTllXffic;, civat Ilia U1tO Tl«; EACtXlcrTE«; EllpC01talKEe; xropee; 1t0ll KU(h)crTEpouv TT]V ll1toypacpT] ron OflllavnKOU Clll'tOU V'tOKOll)!MOU (15mAn OTT]VToupsic, TT]v AA.pavia K.A.lt). METu a1to OAn all'tQ, 1']1tapOllcrla TOll yvCOcrTOUTT]AeltAnmE E9VllClO'tlKrov PlPA.icov I1E A.iyoue; TT]Ae-1tEAfuE«; TOll E~CO a1tO 'to xropo rou ouveoplou, 110VO 91l1l1']1iia 1tpOKaA.ei. Or i15wl 1tOll E1tLXeip1']OClV va uzoxcraorncouv TOV PnA.A.6I1EVo ClvlipL0l10 TOil <I>iA.i1t1tOll, 'tropa ClvaKUAIl~lav UA.A.1'] eupC01ta'iKTl av9EA.A.l1VIKT] OIJVCOllooiCl ... AvciAoyCl OIJVCllo9T])!Cl'ta 1tPOKaA.OIlV Kat 01 9A.1PEpoi O1ttcr9OCPUAnKE«; rou pClAKaVlKOU )!et«; E1tapXt<iln0I10U 1tOll pyijKav OTT]v KpanKij TI1UOpaol1 VCl Ka'taYYEiA.ollV 'to O1lVElipLO 1tPOTOU aKOI1Cl yiVEt, K(lL xcopic; VCl EXOllV t1iEa 1tEpi EBLUL. T ropa, ptpClla, EXOllV KCl'tamei Ta A.Oyta rooc, ClAM. eivm 7tOA.Uapyu.

u"

«npOooxn

O,[lS

"P1KPCS"

yJuJOOCS» A1taV'troV'ta«; OE EProTllOfl roo «Iou», 11 EK7tpooro1to«; TT]«;EllPC01tU'iKT)«; E1tl'tpo7ti)«; Tept~u KOVTEOO 15T]A<iloe on <me; J 3 oel1PpiOll (1560 I1Epe«; 151']A.al5T] 1tpiV a1to 'to O1lve1iplO) 1'] E1tl'tponi) E1icooE OTT] 1i1']1l00l0T1]Ta Eva tyypClcpO epyaoia«; yta TI1V ltporo91']0fl TIl«; eK)!u91']0fl«; yA<iloowv xm TIl«; yA<ilocrtKij«; 1tOA.ll)!opcpiet«; (SEC2002-1234). To eyypaq>o alJ'to 01lV'tuX911Ke altO TT]V E1tl'tponi), os ecpapl1oyT] oxE'tIKij«; U1t0q>U011«; rou EllPC01tCllKOU Lll)!POllA.ioll KOpUCPT]«; rov 7tepUO~O Mapno. «Eroxo, Enttponnc», 11et«; ei1te 1'] xupin KOV'tEOO, «eivai va anvtoviaei ta Kpa.U!-IJ.t).t/ Kara. 'C1/v V1t0<mlPI<;'/ rmv YAma(TIKWV uetovomuov. EVVE:lr~, ubpa eivoi 'I tapo: y,a o~ TI, opvavtaoeu; va V1to{Ja.)ovv 7:1, npotaaeu; rov, Yla TO (f,ulfla 'C1/, YAmaulKll, 1tOAVfloprpia, «at 7:0 ()efla Tmv xepupepeuuabv tlflelOVOTIKWV yAmaaWV». To eyypaq>o aVClcpEpeTClI OTT]v avuyKT] val1u9aivOllv 01 Eupomnior 15uo ~Eve«; yA.6l00E«;, 1tEpa UltO TT] 111']1:PLKij1:01J«;. Et15",u yUl TO ~T]TT])!a 1tOll a1taoxOA.1']oe 1:0 OIJVE1iptO, 'to eyyPClq>O avaq>epEt I1E'tCl~U UJJ..cov: «Oi efJvIKt" 1teplrpepSl(lKS, xai r01tIKt, KOIVO'C1/Wr; npixet va yvmpit;ovv ou uepudx; y).waasr; (l1t(XlTOVVI151alrsptl 7Cpoaoxil, Il5iwr; sxeive; lWV Klvl5vvroovv uo{Japa, E:lreu5t;a apl()flOr; TWV0flli'IITW\I TOVr;rp()ivsI ura()epafle

V"

A~A-M)"KeAONIKO

AS>..TIO

/9

"~ONH

D

rnxc

01 TPEI~ t!JAI\TE~ KYPIOY En! TON Y6ATON"

rOCnOAEH HA BO,Il;AX
aAAe<; X,roPE<;' gyro mmeUco EV'tOUTOI<; TO JlT]VU Jla rou ruaYYEA1KOU' x,plcr'tlUVlcrJlOU elV(ll eva JlT]VUfl<l 1)1tEpE6vlKO, tva JlTtVUfl<l E1PTtVT]<;' UYU1tI']<; KUl mlJl<PtAicocrf]<;. 0 iOlO<;0 XPlcrTO<; fIE't~U TCOY aAA.cov KU'tf]'YOPlrov xou TOU a1tEOIOUV EiXE Ku'tf]'YopT]6et KUl co<;<piAo<;'tCOVLaJlapE1TroV fIE 't01)<; 01tOlOU<; 01 rucrE~El<; IouoalOl OEV T]6EAuv va exouv Kaflla U1tOAUTCO<; crxi\crf]. EivUI Kalpo<; va ~1)1tVT]crOUflE xrn vn KaTaAa~oUfIE on 01 E6V1KOq>POVE<; zou Jla<; mil;ouv EllT]vOXPlcrnaVlKo KOUTOXOP'tO elVal OX! a7tM 1ta'tpIOoKU7tf]AOt, aAM Kal 6pT]crKE10KU7tf]AOl! Kat flOVO 0 opo; «EllT]vox,plmluVlKO<; 1t0A.mcrJl(9) elVa101Jl1Jlo<; (EmvOT]6TjKE TOV 190-200 at<IJva) KUI aooKlfloc;, ytu vc flT] x'pT]mflO1t01Ttcrco KU1tOla ~Up6TEPT] U~T]. Oi =omoAOl OEV fliA.T]cruv Y1U Kan Te.OlO. 01 1ta'tepE<; 'tT]<; EruT]cria<;, 1tepa U1tO KU1tOlU E1tUlVE'tlKa OXOA1Clytu KU1tOI01)<; a1to TOU<; ellT]vec;; q>v..ocrOq>Oll<;, OEV uvaeepouv TeTOIOU<; Op01)<;. Kn i u<; JlT]V ~EXVOUJlE r nv 1toA1)1tOA.tncrfllKo'tT]'ta TT]<; Bu~uvnvTt<; aU'toKpu'tOpiuc;;. A<; ~E1tEpUcrOllflE AOI1tOV OAOI (EAAT]VE<;, MUKe06vE<;, BOUA.yapOl Kat «1tav.a Ta e6vT]») Ta 01t01a K6Jl1tAE~ 1tpoyovoAaTpElu<;, E6vIKT]<; 1)1tEPOXTtC;; Ao\1trov emKivouvcov tO€OAoytrov flU<; Kal OIUKUTtXOtlV, KUl a<; KOl'tU~OUJlE fl1tpocr'tU. EflEiC;; E10IKQ., q>lAol JlOU, 1tOU 6EAoUfIE vu OvoJl~OflamE «x,plmluvoi», U<; ElJlumE 1tPCOT01tOPOl ce uin EllpUTepT]C;; JlOpq>TtC;; E6vlKij crUJlq>IAtCOcrT] KUl KaTuAA.ayT]. flAN.IXJMAAHE
, To t"~fUl TIl, MnK£liovia, to oxoio JJ£tci tOU, BaAK{IV\KOU, 1[oU"OU, "poOnp~GtjK£OTfl Bou"rapin.
2 Ell11V6puOfUll KaOo).IKOi " Ell'l''OKnOo''ucoi " OuVIt", OVO~Vtal at KaOo)~uroi ot oroto, 6iVaL J.1EV U1tO tOY fla.1m, TIlPOUV 6,,0l, to Bu1;avnv6 WltUcO 0Tfl '-atp.ia. TStOl", o"ao", KaOo"LKIDv u"cipx.ouv ern MB"11 Avato"" Kat TIl" Avato1.tKlj Eupoo"11 (tO~ 0TflV Ouxpnvic) Kat OTflV KfltOO halia. , H ltaAalOO).UP1Klj (CTAPOCJIOBEHCKH JA3HK) sival 11 ).stTOUP1l~ y).OOooa tOlV I:'-apucoov OpOo~OlV EKd11cnrov.

ooi ~pE6T]KUfIE EKe1VO 'to mlWEq>1ClcrJ.iSvO EU~~UTO r o u No e u Bp n c-r o uc KUTUPPUKTE<; 'tl']<;'EoEcrcrUl;, X,UPT]KUflEfllU fllKpT] (flOAI<; 'tPlflEAT]) r:iJJ..u KUI 'tUUTox,pova 'tpl£6vij xopcooiu. MEAT] TTJ<; tva<; 'Elll']va<;, evu<; MUKE06vu<; KUl tva<; AA~uvO<;. 0 MUKE06va<; EK1tPOcrC01toUcrE rou; ouoesvet; ron a1to 'tT] MUKEooviu rou IIlpiv' xm 0 AA~uvo<; (a1to 'tT]v KOlV6'tTjTU rev AA~UVroV nou usroixrjouv rov 180 uuovc ornv KU'tCOhuAiu), zou ijTuv 1tPOEOPO<;rou 1tUPUPTT]flU'tO<; rou EBLUL crTT]V huA.iu, mlvUVTij6TjKUV oro ioropuco 1tProTO mlVeOplO 'too EllT]V1KoU 'tflT]flU'tO<;rou EBLUL. Tc fleAT] 'tT]<; fllKpT]<; xopcooia<; T]mv rpeu; av6PC01t0l rooo OlUq>OPE'tlKOi avaflETa.9'J rov; E6vIKU, YAcocrcrlKll, E1tu'YYEAflunKu r:iJJ..u KUI T]AIKlUKU. Kat OJlco<; KU'tUq>EPUV Oxl u1tM VU TU ~pOUVE, uAM KUl vc KavOllV 1tOAU KuAT] 1tupea xm vc 1tEPUcrOllV q>aVTUcr'tlKu! IIro<; OJlO><;tytVE nuro; IIOIO T]TUV TO KOlVO crf]J!cl0 E1tUq>T]<;aUTrov TCOV 'tpt<lJv rooo OIUq>0PE'tlKroV uv6pro1tCOV; Oco Kl o» aUTO <pUVEIammruTO 'to KOlVQ crf]flElO E1taq>T]<; 'tCOV 'tPlroV all'trov uv6pro1tCOV ij'tav .1'] ~u~avnvij EruT]cr1ClmIKT] JlOUcrlKT] Kal1tapuOOOTj: Kal 01 'tPEl<; EKTO<;=0 Tl<; (<KaVOVlKE<;» Epyacriec;; roix T]TUV lJlaATec;;! Op6000~01 0 'EllT]va<; Kal 0 MaKE06vu<;, EA.AT]VOpu6Jlo<; Ka60A1KO<;' 0 AA~uvO<;. 0 'EllT]vu<; fllAoUcrE 'tl'] JlaKEOOVlKT] (emco KUl 1tAT]flflEAro<;), 0 AA~avo<; T]~EPE 1tOAU KaAa EllTJVIKU KUl e.m mlvewoT]6T]Kav Jlla XupU. 01 1tuveJlopq>O\ KU'tappUKTE<; 'tOll<; eKUvav vu 611JlT]60uv 'tf] flEYaAT] XPlcrnUVIKT] EOP'tT] 'tCOV E>EOq>avicov, orev KUTU 1tapUOOcrf] yivETal T]'tEAe'tT] 'tT]<;Ka'tUOUcrf]<; TOO ETaupou oe AlflVE<;,1tOTUJlla xm 6aAacrcrec;; Kal VUlJlaAAollV UJlVOll<;'tT]<;eop'ti]<; rooo ornv EllT]V1KT], ooo xm ornv 1taAuIOcrAu~IKT]' . E'tf] fllKpT] X,OPCOOlU1tpocrETe6Tjcruv cpvorepu Kal 01>0 u'tOJla UKOflT], tva<; BMX0<; KUl tva<; MaKEoova<; a1tO rnv EAMoa. «N U Ao\1tOv 1tOUT] 6pT]crKEia EKTO<; =0 TO vc 01Cltpel KUl VU q>uva'til;El 'tOU<;av6pro1tOll<; Jl1tOPel vo roue ~OT]6i]crEI vn YlVOllV KUl q>lAoO), crxoAiacrE KU1tOlO<;1tapruPlcrKOJlEVO<;. 6.EV yvcopiSCO, ayu1tT]Toi avayvrocrTE<;, rc 6pT]crKE\lT1KU cra<; mm&Uco. 1crco<; KU1tOIOI store U6EOt, aAAol ayvcocrnKlme<;, aAAoI XPlmlaVOI Kal cillOl flOllcrOllAJlUvOl. Eyro CO<; x'plcr'tlUVO<; 6a U1tEll6uv6ro mou<; x,plcrnavou<; KUl mmeUco On Kat 0\ flT]x,plcr'tlavoi Bu ou flq>COvijcrOllVfl~l uou. Ilcpn 'to On 0 x,plcr'tlaVlcrJlO<; oro 1tapEA6ov 01)crTUXro<; cruvOt6T]KE us OA.OKAT]PCO'tlKU Ka6Emffi'ta KUl uVTlXPlcr'tE<; (fl' OAT]'tT] crT]flUcria 'tf]<; U~<;) tOEOAoyie<; TOcrO cr'tTj xropa Jla<;' ooo Kal ce

wJ.a.

, I:TIl ;(oopa ,,~ ."'''11"""oi11''. KUl tsA.stE<; OPKOl""~ evcvriov tOU «o).ajlo<pavoo, 101OOl-laT09)(sic), 1[apci to 6" i010<; XP10t6, a"U10ptUBt auOTflpci TOV o>tOlaoo"XOt& "opqn'" 6pKO! Evcvtiov tOU 6PKOU Katu<ptpOvtal KaL U1[60TO"01 KUlMttp'" TIl<;.roT]tria,. (j)avta~&ot& TIlVa"oljl1\ t~}'IIl tsA.stE<; tStOlDU siOOu,! 'M.tov6po SUa)"(SA1~ SV\'OOO OO,,<pOlVO tOY JJ£to suayralO x.puJtl{lV\o,,6, 6x.t tOY x.puJtl{lV\01-l6 tOlV Eua'Y'YsA1KOOv Ilpoceorcvnxev EKK1.T]cnIDV, t01J.£<; a,,6 ru; o"ou.; KclvOUV > Kat$r~ <pOVtaJJ£vtaho"oo!

°

°

~~

i\O,3A-JvlA.KeAONIKO

Ae-'.TIO

/10

rA!ll:l:A

6lw~n KOI A8wwISn IOU ~wulpn MnAEIISO
11IE6v£~ 1\iKIUO AVJ:(J1U\oyri~ ni\npocpopJ(~V VlO 0£POI0 EkU6Epfo~ m~ 'EKCPPOon~ (IFEX). EKK1\Hl:H riA LlPAl:H· Ei\J\AM (paocppoon ono 10 oVVlllKo) 5 q,E6pouopfou 2001 Apoupovo~ 0K116J(rni~ KOI0lilKOamKE EnElliri pOfpOZE cpu1U\cililo m~ EupronoiKri~ 'Evooon~ VIO pElovonK£~ vlIooooE~ IIHrH: EIl1JvtKO llapaT1]pttnjpw TroVl:UIUProvu;'v TOll
EMriVKl (Elll:E) (Elll:EIIFEX) - To ElITE Ka'tablKa1;a svrovo. rnv Ka'taoiKT], 01:14; 2 <I>E~pouapiou 2001, rou Lwn'jPfJ M1tA£'tO"a, J.lEA.ou~ 'tTl~ Etmpeiuq APOUJ.lO:vlKOll (BMiXtKOU) TIoAt'tlO"J.lOU, O"E 15 J.l~VE~ q)1)MiKIO"1]~ xm 500.000 opawi:~ 1tpOO1:tJ.lOYl<lol<lO"1topa IjfElllirov EtOijO"EOlV (apOpo 191 'tOU1tOtVtKOuKrootKa). Ot Ka'tTlyopiE<; ~aO"it;ovtav 01:0 YEYOVO<;On, 'tOV loUAlO 1995, BiXE uoipncet O"EAPOUJ.lUvtKO (BMiXJKO) avtaJ.lOlJ.la svc i:vnmo ron fJJ.llE1tiO"1]J.lOll EUpOl1ta\Kou rpaq>Eiou Aly01:EPO iltaOEooJ.ti:yOlv rAroO"O"rov (EBLUL - 01:0 onoio 0 l:Oln'jPfJ<; M1tA.t'tO"a~ T]'tav 0 'EAAfJv~ «1tapa'tTlPfJn'j<;») 'tTl<; EUpOl1ta\Klj~ 'EvOlO"1]~, 'to ozoio aVEq>EpE 't14; J.lElOVOnKE~ YAroO"O"E<; crnv EAMoa (apOUJ.laVIKa, ap~avhtKa, J.laKEOOVtKCt,1tOJ.lUKtKa, roopxix«) K<l101:alJ1tOAot1ta Kpa'tTlJ!i:A.fJ 'tTl~ EE. TfJ oiOl91 rou 1tPOKaAEO"& J.lT]vuO"1] roo ~OUAEun'j 'tTl<; NE~ ilfJJ.lOKpa'tt~ Eu-y£VlOU Xa('tWfJ Kat 01:0U<; J.laprupE<; Ka'tTlyopia<;, crUJ.lq>Olva J.lE 'tOV M1tA.t'to"a, O"UYKa'taA.qO'tav 0 Apouucvor; o1]J.lapxo<; "tfJ~ Ilpocoronvrp; Ot "tEAEu"taiol OEroPfJO"av OuO"<PfJJ.ltcmKlj yta roi»; BMixou<; 'tTlv avaq>opa ern ~MiXtKT] yAffiO"O"a Ol<; uetovonxq. 0 M1tA£"tO"~ aO"KT]o"E Eq>EO"1]Kat aq>EOfJKE EAEUOEPO~J.lEXPt'tTlV EKoiKacr1j 'tTl~. To ErnE OEOlpBi 'tTlv tl1toq>aO"1] O"KmaotcmKlj Kat Ka'taq>OlPfJ 1tapa~iaO"1] 'tTl<; EAEuOEpia<; 'tTl<; EKq>paO"1]<;.H Op-yUvOlO"1] OtEpOl'ta"t<lt yta'ti ot EAAfJVtKi:<; apxi:<; OEV EXOUV acrK1jO"Et OiOl91 01:00<; cru"yypaq>El<;"tOU EV"tU1t0ll, O"'tfJVEE Kat 0"1:0 EBLUL, ljIKat O"EOO"OU<;to otaoioouv ' crnv EUUoa, J.lE"ta91 rorv OOOiOlV Kat fJ uvnzpooumeiu 'tTl<; EE orqv AOf]va ...

Apt M. OOGTMlvrEp eEMA: KUTUl)iK1J OE 15 I'1jVE<;IjlUMlKlO1J T01) KIlpio1) I:mT1]p11 M1twau ytu TIlI)WVOl'1j EVO<; 1tA1JpOIjlOplUKOii I)EATi01)XP1JI'uToI)0T1J6mo<; U1tO TIlv E1ttTP01t1j.

o YTIOBAAAilN:

EYP.o.DAiKO KOINOBOYAIO ErrPA4>O YDOBOABX KOINOBOYAEYTIKBX EDEP.o.TRXBX DpoC: EDITPODB

KEIMENO:
To EUpOl1ta\Ko rpaq>Eio 'tOlV AtY01:EPO illaOEooJ!i:vOlv rAroO"O"wv (EBLUL) J.lEljf1jq>tO"J.la rou 'tTl~ 3 <I>E~pouapiOll 2001 Kat(lOtKa1;Et 'tTJV Ka"taoiKT] rou Kupioo l:Oln'jPfJ M1tA.t'to"a, 'EllfJva U1tfJKOOU, O"E 15 J.l1]VE<;q>UAaKlj, a1to OtKacrn'jptO «ov AOfJvrov. 0 KUPlO<; LOln'jPfJ<; M1tA.E"taa~ Ka'tTlYOpljOfJKE O1:tOffiOOlaE "IjfEUOEl<; AAfJPOq>OpiE~" aXEuKa J.lE J.lta EUpOl1ta\Klj ustovorucf yAffiaaa O"'tfJV EUUoa. Q01:oao fJ q>EPOJ.lEVfJ "IjfEUOT]C;AAfJPO<POpia" ron xupiou Ol~ M1tA£'tOa ouvicrcro ornv MO J!i:pOll<; ron avaq>opa os 1tAfJpoq>opta1CO UAtKo rou EUpOl1ta\Kou Fpuesiou rev AtY01:EPO illaOEOOJ.l£VOlV rAroaawv axETtKa J.lEJ.lEtOVO'ttKE<; yAffiaaE<; O'tTJv EupcOnfJ, oxoo <lVaq>EpE'tat fJ 1tpaYJ.lau lJ1tapXOUaa~AaXlKlj yAffiaaa. T01tA.fJPoq>optaKo amouAtKo XPfJJ.la'tooon'jOfJKE eoro rqv EUpOl1ta\Klj Em'tpo1t1j. EK'tO<; a1to cnto, 'tTlv 1tpaYJ.lanKlj U1t<lP~fJ 'tTl<; ~AaXlKT]C; yAffiaaac; <lVaYVOlpit;a fJ 'EK8EO"1] Euromosaic 'tTlC; EUpOl1ta\KT]<; Em'tpo1t1jc;. Eivat fJ EltI"tpo1t1j EV yvroaEt 'tTl<; Ka"tabiKT]C; "tOU xnpiou LOln'jPfJ M1tA.t'tO"a; EUv vat, 8EOlpEi fJ EUpOl1ta\Klj EltI"tpo1t1j On fJ Moq>aO"1] rou otKaO'tTJpiOll rcov AOfJvwv 1tapa~ta1;Et 'to O1:OlXEtrooE~ otKaiOlJ.la 'tTlC;EAEuOEpia~"tOll A.6you; Eivm ola'tE8EtJ.lBvTJ fJ Em"tpo1t1j va Mi~Et 1t18avw~ J!i:"tpa evavriov 'tTlC;EUUo~, J.lEAoUC;tTlC;EUpOl1ta\Kljc;'E VOlO"1]C;; '

Huepounvic: 6 Axptsio» 2001

ETAIPIA

APilMANIKOY (BAAXlKOY) nOJ\ITIl:MOY, P.O. BOX 31523·10035 A6rivo 18·12·2001 ·l1EJ\TIO TYflOY 116/2001

A0HNA

To TptJ.lEA£~ Eoereio A8fJvdJv a8roOlo"E OJ.loq>Olva 'tOY apxt1:EK'tova Lron'jPfJ M7rlliaa, EK1tpOaOl1tO 'tfJ<; E"t<llpeia~ ApOlJ.laVIKOll (BMiXIKOU) Iloxmouou. IIpOl"toolKa 0 K. M1tA£"taaC;EiXEKa"taOIK<la8EiO"E 15 J.lT]vE~<puMKIO"1]<;J.lE'tfJV Ka'tTlyopia 01:1 «OIi:01tElPE IjfEUOEi<; EIOT]O"EI9>, E1tEIOT] 01:0 IIavEAAijVto AvtaJ.lOlJ.la rerv BMiXOlV 'tfJV 1fJ Iouxiou 1995 0'tTJ Ncouon EiXE E1ttOEi~EI ev« i:vTU1tO rou EUpOl1ta\KoU Fpcesto» Yla n<; Aly6'tEPO OJ.ltAOUJ.lEVE<;rAroaaE<;, 01:0 ozoio avaq>EpE"t<lt on oe OplaJ.l£VEC; 1tEptoXE<; 'tTlC;EUUoa~ lltAtouvtat, 1tapaAATJAa J.lE "ta EllfJVtKa n!;vcE aKOJ.la yA.roaaEC; (upjluvtmcu, pA.axtKa, aA.a~OJ.laKEOOVtKa, zoucxucc, roupxixn). To Eoereto O€xn1KE O1:t ot yAffiaaeC; aU'tE<; 1tpaYJ.la1:t J.ltAIOUvTat O'tTJV EllUOtl Kat E1t0J.ti:y0l~ Tj otaVOJ.lT] rou EVTUnOU OEV J.l1tOpOUaE vc 1tpoKaA.taEt aVfJcruxta 01:0u<; 1tOA.lTEC;. J.lap"tup~ Ka'tTlyopi~ Eu-yi:Vto<; XainOfJc;, POllAEun'jC; 'tfJ~ NEac; ilfJJ.lOKpa'tiac;, a1tO Ka"ta-YYEAia 'tOU ozoiou

o

~EKivr]aE OA.fJ fJ U1t08EO"1] OEV 1tapEO"'tfJ 01:0 illKacrn'jplO E1tIKaAoUJ.lEVO<; 'tl<; KaKi:<; KalpIKE<; cruV8T]KE~. Tnv iOla O1:aO"1]Kpa'tfJaav Kat 01 aAAOI OUO J.lapwpE<; Ka'tfJyopi~, 0 OT]J.lapxo<; Ilpoooronvrp; rEropytoC; MaKpT]C; xm 0 lJ1taAAfJA.o<;'tOll 0 .T.E. IOlCtvvfJ<; Z<l1t6.pa<;. Maprupe; lJ1tEpaamO"1]C; Ka"tE8Ea<lV 01 OfJJ.loaloypaq>ol rou «IoU» 'tfJ<; EAEUeEpO'tU1ti~ Taco; KOlO1:61touA.o~ Kat ilfJJ.lT]'tpfJ<; '¥appac;, 0 Yla"tpoc; I'pnvopio; Ovrpmc, 0 ~0llAEmf]<; rou LYN <I>ro'tTl<; Oll~€A.fJ<;, 0 VOJ.lIKOt; rtaVVfJ<; K Kua"taKT]C;, eK1tpOaOl1tOC; 'tTl<; EllfJVtKlj<; 'EVOlO"1]C;Yla 'ta iltKatroJ.l<lta rou AvePW1tOll, 0 EK1tpOaOl1to<; 'tfJ<; AEKA Nixoc M1tiO'tTJ<;, 0 UK"tOpa<; yA.OlaaoA.oyia~. L1tUpOC; Moaxova<; xm 0 EK1tpOaOl1to<; rou EUPOl1ta\KoU Fpueeiou Yla n<; AIYO"tEPO OJ.ltAoUJ.lEVEC; rAroaaEC; N'tOJ.l£VIKO MOpEA.t. LUvf]yOpO<;"tOu K. Mmma 1t<lPEO'tTJ 0 K. AaJ.l1tpo<; Mna).'tatW'tTJ<;. Ftn ro il.L. rpaJ.lJ.lo."tEa<; - r. IIaolW'tTJ<; •

o

l\0.34-MkK€A.ONIKO

A.€>...TIO

/

11

Ol

YA6>OOec; 'toax(~ouv XOXaAa
ot anOOEt1CVUet Kat 'to xevouoioroxo avaKpt~E~ pEnop'tu1; rcov ouo e<PT]ll£piorov zou neptEXEt rn wta aKpt~oor; E~O<peaA.l!a A,u9T]: ava<pEpouv Kat oi OUO e<P1ll!EPWE~OEKa I!<lPWpe~ 1)1tEpucrlttOO]r;(evo i)-rav oxno) Kat 'tPELr; ouvqyopouq (eve i)'tUv Eva~). <I>ror; <pUVupt, Aomov, Ott 'to iOtO KMPO OlOXEtE1>cre n<; 1tapaMaVTjnKE~ ltAT]po<popie~.BE~ata rt va neptl!EvEt KUVe~ alto E<PT]Il£PWE<; npO~aA.av us ll£YaA.o1)r; zou 'thA.o])~ Ott'tT] oiKT]KM])1tte T]"LKomavi) TT]"-eopaOO]" (' AOEcrIl£U'tO~' Pi1;o]), 20/9), evro EnpOKEl'tO yta ouvepvsto 'tTj~eKltOI!1ti)r;'t01) Tacou TEA,A.oyA,01)! OM AYTA ea i)'tuv altAWr; K(fJl!tKU-Kat eAt~EpU yta ooou; e~aKOAO])eOUVva evOta<pep0V'tat yta to EmltEOO 'tT]~ OT]l!omoypa<ptKij~ EVTjl!ep(fJOO]~- v Ssv n crl>VE~atvUV 'ttr; WW<; !!EPE<; zoo T] OA.oI!E"-eta rou Euprozutxou KOtvO~O])Ai01) U10eE'tOUcre Eva oo]I!UV'ttKO1jIi)<ptcrl!aI!E a<popl!iI to tEA.o~ rou Erou;

"A9rooo9T]Ke 0 MltU'tcra~ Kat naVijyopil:;ouv BAUXOl" «<EAEyeEPHnPA», 19/1212001)

TEAElnNEI AYPIO 'to Euproxuuco 'Ero ; IA,rocrcroov,'to ozoio 1)lto'tige'tat on i)'tuv aqnepro~o Il£'ta~u UUrov- Kat O"'tT]V ltpooo9T]OO] rrov AtYOtepO xpT]m~OltOloU~evrov yA.rocrcroovce OAT]'tl]v E1)poo1tT]. !lev ~a<pvtu1;et xrrvsvav 'to yeyovo~ Ott o' OAT]'tl] ompKeta rou Xpovou noroo Sev ltUp9T]Ke ornv EUuou oore Eva ~trpo ltpO~ a])'tij rnv Ka'te69uvOO]. 0 yA.rocrcrtKO~ltAOmO~ 'tT]~ xoopa~ I!a~ ltapal!EvEt Eva 'tal!ltou yta 'to eAAT]vtKO KPU'tO~ Kat alto'te"-ei aya1tT]I!EvO ltatXVWt ern xepta rov ueruuovrepvcov e9vtKo<pp6vrov, zou e~aKoA.o1)90uv va crnYl!atil:;ouv ro~ I!mcrl!ata 't01>~'EUT]Ve~ nou I!tAoUV(i) tpayo])ooUv iI xope6ouv) Kat I!ta oemepT] YAWcrcraKat Em~O])V va roue Ka'tUyyeUouv ro~ ltpU1C'tOpe~i) 't01)A.aXtcr'tov %I!ata KUltOla~ ~EvT]~ltpOltayuvoa~. KIN!l YNE'l' AME, OMm:, va <j>'tUcrO])1l£ <iMo oro uKpo. MOAt~ mv 'teA.emaia onYI!i) T] xoopa I!a~ anE<puye'to Ote9vi) otacrl>pl!o, ue 'tl]v a9ooroOO]~ 18 !leKel!~pio1) rou Lro'tijpT] MltUtcra oro Tptl!eU~ Ecereio A9TjvooV ano rnv Ka'tT]yopia 'tT]~ otacrltopu~ IjIE1>OooV etoi)oerov. I1pOKeUat yta 'tl] yvrocr'ti) ])1t0geOO] ue 'to XUptT] 't01) E1)proltai:Kou Tpuceiou AtyOtEPO Xpnrnuczoiouuevrov rArocrcroov (EBLUL). H ltprotOOtKTj KamoiKTj oe 15 I!i)ve~ 't01) K. MltAtrcra, I!OVOKat ~OVOe1tEtl>iIelteoet~e 1:0 <p1)UUOto amo oro AV'tul!rol!a rcov BA.aXrov to 1995 0"'tT] Naouon, eiXe 1tpOKaAecret 'tT]v aVaI!EVOl!eVT] av'tiopacrT] 'tT]r; OT]I!OKpanKijr; KOtvi)~ yvool!T]~, rev opyavoocrErov ])ltEpucrmOO]~ rev OtKaUJ)I!<l'trovrou aVepoono]), aA.A.a aKOl!a Kat 'tT]~ iOta~'tT]~E])proltai:Ki)r; Emtpo1ti)r;, oro ltpocrroltO 'tT]r;apl!OOtar; exrrponou yta 'tOY ltOAtncrl!O xm mv EKnaioeuOO] Bt~tUVE PevnVYK. H EIMU:H Tm: Aenm:m: ltEpacre cr'ta IjltAUroo qeT]Vai:Kou TUltO]). Movo 0 'HltEtpronKor; Ayoov' ltpO~aA.e 'tT]v ])1t09&00] ue E1C'tEVE~e1toptu1;. AUu n p va 1tOUV Kat OA.ot unroi zou I!E crl>KO<puvnKu OT]l!omeUl!a-ra Kat avOlX'tij 1tapaltAT]po<pOpT]OO] ixav e ltpOKaUcret (Kat EmKpo'tijcret) 'tT]v a1tapUOeK'tT] Ka'taoiKTj; Movo T] 'EA.e6eepT] 'Qpa' EOEt~e nAiIPT] Il£'tacr'tpo<pi). AltO exet nou typa<pe yta ultona KMpa lt01) crl>vMoV'tat Il£ rov MnU'tcra (20/9), 'toopa OT]A,ooVEt "ltaVTjyopil:;o])Voi BAUXOl ue 'tT]v aeoorocri) on 't01)" (19/12). Avrl9E'ta, 0 'EA.e6eepo~ Tuno~' (ern cr'ti)AT]'t01) Kuptoou Kat 0 'Aoecueuro;' 't01> PiI:;O]) elttXeipT]crav va a<piIcrouv ])ltOljlier; Kat EpW'tT]l!anKU yta rnv aKEpatOtTjta t01) otKaO"'tT]pio]). <I>YLIKA EINAl OtKairol!a rou TUltO]) -xci OA,(fJV rcov ltOAt'tooV- va xpivouv I!ta OtKacrnKij a1to<pa<JTj. 'Ol!ror; T] ava<popu oe "oiKT] ltap(fJoia" (Pi1;or;) Kat ce "])1t01jlier;" (Knprcoc) ea onorrouce 'to])A.aXtmov va 01)V napaKOAO])9i)crEt 'tT] oiKT] KUltOlOt crl>V'tUKtEr; rov e<PT]ll£piorov mmov, ltpuyl-lU lt01) oev crl>VE~T]. To

ex

IA,rocrcroov. To IjIi)<ptcrI!U onro ("LXenKu ue n<; ltePt<pepetaKE~ iI AtyO'tepo XPT]crtI!OltOlOUl!eVE<; YAWcrcre~") - eltt~e~atooVEt 'tT]v ltpocri)A.roOO] 'tOU E1)proltai:KoU KOlVO~01)Aio1) omv 1)nocr'ti)pt~T] xm rqv UVUltW~ uonovrev YArocrcrooV, ElttKUpooVetKat 1tMt 'tOY E1)p(fJ1talKO XUp'tT] yta n~ ITept<pepetaKEr; Kat Mstovonxe; rAWcrcrE~, - KU"-ei rnv Eltt'tpo1ti) va zporeivet ~pa ym rnv ltpoayroyi) 'tT]r; YArocrmKi)<; ltOA])l!op<pia~ Kat va XPT]l!a'tooo'tijcret 'tT]v ])AOltoiT]cri) rooc, -1;T]tEicoro 'tT]vEltt'tpo1ti) ""-e1ttOIl£PiI EKeEOO] tu y 'tT]v 'tEKI!T]ptOJ~EvT] a~toA6yTjOO] roo E1)p(fJltalKoU 'E'tO])~ rA,rocrcroov, I!E tOtai'tEpT] EI!<pacrT] crn<; 1tEPt<PEPEtaKt~ Kat onr; A,tYOtepOxpT]mI!OltOtoU~evE~ yAWcrcre~". Av, A.ot1tOV, Un01) eE"-et va mpbjlEt 'tT]v e9vro<pEAiI K 'to]) opaO"'tT]ptO'tT]'ta0 ~01)A.eu'ti)r;1:01) ueouiou xoopou 1(. XalnOT]~, 0 ozoto; ltPOK<iA.ecrE 'tT] oi(fJ~ Kat 'tT]V 'taA.at1!ropia 't01) 1(. M7tUma, ar; a1tEu9uveei orouq crl>VaOEA.<pO])~ NeOOT]I!OKpU'te~ E1>pro~O])"-emE~. 'tOU 'Htnv Kat ot EVVea znpovte; crnv OA.oI!E"-eta Kat KUVei~ Sev UV'tEopacre c' uuro 'to "ltPOOOtlKO" IjIi)<ptcrl!a. (lo~, E/.,E])eEporoma, 29/12/2001) www.iospres.gr

fl0.9A-MJ...KSAONIKO

AS)", TIO

/ 12

rAn~~A

MEIOVOt:IKES

~I\WCSCSES

r P<1cpouv Ot K. LW't~P1]~ M1t),£1:(Ja~ Kat reropyLO~ IJalitO)'rTj~, 1tpOebPO~ Kat yevtKO~ ypa)!)!QTea~ TTj~ E'talfleia~ Apciucvucou IJOAt'tIOJ.lOU, A9i]va: "8Ia~clOaJ.lE EvU <1p9po (EAEY0EPOTYIlIA, 6-12-2001) Yla TTjVblaT~p1]Ol] TTj~ 1tO)!UKIKT'jC; yAroooa~. 0 yvroOT6c_; cupw~ouAetml~ TTj~N.8. K. n<1wTj~ Mopivoq, 1tpro1]V OlEUeuv~~'tou OIKOV0J.lIKOO TaXUop0J.l0U, J.lE EPro'tTj~ ron ornv KO)!1010V, 9e-rEI TO ge)!Q Yla 'tTjV Ota~P1]Ol] TTj~ 1tO)!QKI~e; yAroaaa~. OCPelWU)!E VU mrrXUpOU)!E TOV cupw~OUAeuril K. Mapivo ytU UU~ TTjV 1tPWTO~OUAia, )!OWVon bIUq>uivE'tUl Kcl1tOIU 1tOAITIKT'jaK01ttJ.l6'tTj'ta onjv epro'tTj011 'tOU 1tPoc; 'tTjV KO)!1010V. 0 K. Mnpivo; bey yvropi!.;et On OTOV ellablKo xropo OJ.ltA.oUVTUteKTo~ 'tTj~ 1tOJ.lUKI~~ Kat <iMe~4 Aly6Tepo ota6ebO)!Eve~ yAroaae~; [ap~avinKT], 'tOUPKtKT'j, aAa~OJ.lUKeOOvt~, aproJ.luvt~ (J3AaXI~)]. 0 K. Mapivoq Sev yvropi!.;el ytu rnv el~Ol] TOU IpAaVbOU eupw~OUAe~ K. Mark Killilea, 1tOU m;pleXet IV1'lCPlaJ.la yta rnv ota~p1]Ol] rcov OAty6Tepo ota6eoo)!Evrov yAffiaarov; (29 Icvouapiou 1994- A3-0042/94). 0 K. Mnptvoq Sev yvropi!.;et yta rnv I:UOTUOl] 1333/1997 'tTje; KOtvo~ouAeun!d]e; I:uveAeuOl]e; TOU I:uJ.I~oUAiOll 'tTj<; Eupro1t11e; axenKcl )!E 'tOY Apro)!UvtKO (BAUX!KO) 1tOAtna)!O KUt yAcilaaa, 1] oaoin KaAei Kat 'tTjV EU6.oa vu E1ttKUpWaet 'tOY EUpW1talKO X<1P'll yta ne; ueiovotuce; KUI 1tEptcpepetUKee; yAcilaaee; )!e aK01tO 'tTjv 1tpouywyi} 'tTje; ~AaX1KT'je;yAffiaaac;, tOtaiTepa oe on UCPOP<1 eK1taiOcuOl] oe au~v; 'tTjv IJePI)!EvOU)!E K<11tOtU1tPW'tO~OUAiu U1tOTOVK. Mapivo yta rnv e1ttKllpWOl] TOU uvceepouevou X<1P'll yta ne; OAtyo.ePO OtalieOO)!Eve<;yAffiaae<;". 2002,aeA.62

EnANHI\8E riA TA Arrl\lKA
«T1]V UV<1YKl] etaayOlytl~ TWV UYYAtKroV OTOV "a1CA.1]po 1tIlpi}va" 'tOU eU1]VIKOU eK1tUtO€IlTtKOU au~J.laTOC; U1tepT6vtl;e 1] KOtVonKT'j enTp01tO<; }\WU 81UJ.lUVT01tOUAOU, e1tUVacpepOVTac; 'tTjV 1tp6TaOl] TTje; yta Ku9ttproOl] rcov UyyAtKC.ilV we; 21]<; e1ti0l]J.l1]<; yAcilaaac;. 8ev )!U<; ei1te OJ.lWe;, uv 9a yivet 'to iOtO us TIC; J.leLOVOTtKe~yAcilaae<; O'tTjV EAAaOa zou en OeKUE'tle<; 'tropa TeAOUV oe KageOTroe; 1tupavo)!iu<; OUTe 1tOU avecpepe TI1tCTe yta TOU<; 'EU1]Ve<; 1tOAiTe<;, 1tOU aUpoVTat OTa OtKa~pla e1t€tOi} ru; )!tA.oUV aM<i Kat ytU n<; KUTUOiKe<;TTj<;xropae; J.lac; U1tO enOl]J.lU opjnvc TTj<;iOta<; TTje;E.E. ytU TO geJ.la. Y1teV9U)!il;E'tUt on!] K.t.IU)!UVT01tOUWU e1CA.ey6Tav os J.ltU zepupepetn (KOSclVl]) 01tOU UKOJ.lUKat ~J.lepa K<11tOtOt <iv9pW1tOt 1tpoQ1tu90uv va 1teptcrroaouv TTj J.l1]TPt~ TOU<;YAroaOU1tOU ouaWXro<; Sev sivci OUTe 'tu eAA1]VtK<1OUTe TU ayyAtKcl ... » rn.n. E2I1PEI: 12/2/2002 aeA. 9 I:' (lI)To'to axoAIO lIOI) ypclcpTTjKe emv ecp1])!epiOU EEI1PEI:, rnv e1tOJ.lEvTJ )!EpU K<11tOtO<;avayvwO'tTj<; a1to 0eer/vtKl] mlye VU'tO aVT1KpOUaet aJ.lcptcr~1]TWVTac; TTjv T01ttK~ VT01tta AaAI<1 oe )!Epo<; rcov xwpt6lv rou v. Kol;<ivl]<;. AeyoVTa<; 1tWe; O'tTjV oun~ MUKeOovia OJ.ltA.oUVTav «yepJ.iavtK<l, yalltK(l, tTaAtK<l, pro01Ka, TOUpKtKa KUlaAAe<; KoerJ.lo1toAhtKe<; yAffiaoe<;». (])iAe avayvwO'tTj a1to 0ea/vtKl] TU yepJ.lavlK<l, TU yalltK<l, T(l \TaAtK<1 KUt TU PW01KU ot K<1TOIKOL J.lepu ~ TU J.lu9uivollV OTU axoAeiu KUt OTU CPpOvnOT~PtU. Tu TOOPKtKU 'tU 9U)!OUVTUV1tOAUAiyOt )!OVOK<illOtOt U1t0 TOUe;1]AtKtW)!EvOlle;. T1]v TomKT'j J.lUKeOOvtJ..'1'j AaAtU ce XWpt<1 'tTj<; TITOA/OU<; TTjV J.la9uivouv OTO omn TOIl<;, Xropi<; CPPOVTt~PtU KUt axoAeiu. Km Tj U1t<lVTTjC!l] TOll up9POYP<1CPOll TTje;ecp1])!. aTOV 8eereraAovtKtO eival1] e~i}e;: «aTO axOAtO uvaq>ep9TjKe On «K<11tOIOI» KUI oX! «OWL» 01 K<1TOtKOtTOIl VOJ.lOU Kol;clVl]<; 1tpoo1to.90uv va Olll<pll~OUV TTjV J.t1]TPL~ TOlle; yAcileraa, nOI) Oev sivm TU ellTjvtKcl. APKei )!IU e1tiC!Ke\jll] ere XWpt<1TTje;1teploxT)<;' TU onoic UKOJ.lUKUt ~)!epu 01 TjAU(IW)!EvOLK<1TOIKOITU ovo)!<i1;OllV ue TO 1taAalO (aAu~oyeve<;) OVOJ.l<1 'tOU~. Apxei J.lIU aTotxelroOlJ<; IOTOptKT'j avaliPOJ.li} rio. VU oet Kcl1tOtOe;On omv 1teploxT) TTje;81lTl~e; MUKeooviac; XtAlclOe<; ullTox90vee; KUt Oxt 1tpoerq>uye<; o.1tO 'tTj (M1KP<1 Aoia Kat TOY IJOVTO) xpTj01jlOnOtOuaav KUt XP!]01)!01t010UV)!ta erAU~OcpwV!] ot<iAeKTO 1tOll uno q>o~o OVO)!Cll;OUV (<VT01ttK(l». rc AKOjlU K(1I TO iotO TO OVOJla TOll VOJloU npoepXE'tUt U1tO'tTj aM~tKl] ),£~ kozha (Ko1;a) = yioa. EgeMrrucpA06)!E, auvenro<;, ev hel 2002 KUI w~ Eupronuiol nOAhe<;, av XP1]atJl01tOIOUJ.le o.KOJ.lU ~enepuer)!EvTJ e9vtKlanK~ e1ttXetp1])!a'toAoyla KUl UPVOU)!UaTe )!E U1lTOV TOV TP01tO TO 1tOAlTlaTIKO nUPeA90V J.IU~, )!EpO~ TOIl ozoiou i}-rav OTTjVKol;<ivl] 1] OUYKeKpIJ.leV!] YAOJoerU )!U1;i )!e TU Kllpiupxu ell1]vtK<1».

l\O.9A-M,),.K€AONIKO

A€A TIO

l

13

NAI ~TA rKPEKANIKA - NAI ITA MAKE60NIKA
H S1tiTp01£0~ BiP1UV PEv'tlYK yta 't:I~ ueiovoroce; yMllcrcre~ Kal1)1ro\lnlqlle~ yta evra91 ornv E.E. XWPe~ OT]Awcre on «0 OepaOIlO~ Kill 11 1£poaTIloia TWV Ilt10VOTT]TWVeiVlll ll·eTa~llTWV KPlTl]piwv evra9J~ 1£01) Ka6op10t TO Ellpw1£a"iKO I:.llllPo1ll.lO OTl]V K01£eyxUYl1. H emtpOml al£OOtOet 10tahepT) O"T)l!aoia orov cre~acrl!6 xm tT)v e<papl!oyT] tWV apxwv 1£0U eSecre T) :EUI!~am] - IUaimo tOU :E1)!~o1)l.ioll Tl]~ l Ellpwl£T)~ yta tT)V npooruciu rrov eSV1KWV l!elOVOtT]1:WV». «:En~ e v AOYw apxe~ l£eptAal!PUVOVtat xrn eKeiVe~ 1£01lnoopouv tT) XPllO"T) tWV ILCtOVOtlKWV yAmcrcrwY». Al£o 1:0 1997 T) el£t1:pOml a~tOAoyei TUKtlKa ~ l£pOOOOll~ tWV 1l1£o'l'T)<piwv xwpwv w~ l£P~ tT) cr1JI!I!Op<pWO"T). E1l1:1lXw~yta tT)V EAAMa I!mlKe mo uzpocrn orqv EOK Kat 'twpa crnv E.E. Ylan rropu cr<p~av 'ta l£pO:yI!U'ta. Av T]SeAe vc 1!1£el 'twpa Sa el£pel£e va cr1JI!I!Op<pwSei I!e 1:1] :EYMBA:EH flAAI:ElO, tT)v ozoin eXellll£oypa'l'el aM&. OeV eXel e7tlKUpWcrel xm Ssv-rqv e<paPI!OSel. To E1lpw1£lliKO K01VOPOUl.lO «KaAtl ooa KpUTl]

IlEl.,. oev TO {,y_OllV 1tpa~tl VIl1l1toypa'l'OllV Kill VIl t1tlKlJPWOOllV 'tOY EllPW1£lllKO XapTT) ytll Tt~ IItpL(PtPtlIlKE~ Kill Mtl0VOTlKE~ 'YI.WOOt~». Ilpocqxrm 01 ItaAei opyavwcruv :Ellveopto yta ru; ueiovoruce; yAwcrcre<;. rrT]ye UVtl1tpocrwl£eia 1:01l 0T]1!01l AST)vaiwv IlZ emKe<paAT]~ tT) oT)l!onKTj crUl!POUAO 'E<pT) J\eVtaKl] T) 01£01a. <rnip~e ru; l£pocrl£USete<; OlU1:TjPT)O"T)~ owcrWO"T)~tT)<;1:01tlKi]<; xm OlUAEK1:01l ue 1:01l~ eUT)V1KOU<; t01Wl!ancrI!Ou<;. Eeocov 1:01l~ l£apal!USlacre 1:01l~ haAoU~ T) K.'E<pT) J\evta.Kl] I!a<; na.pa)l1l91u/;01lV eOW yta 'to aSuva'to eUT)V1KO OT)I!OKpatlKO 1tVeul!a 1£01l yevvi]9l]Ke T) ~T)I!OKpa1:1a. crnv EUaoa. H K. J\eVtuKl] 1£01lroco 1£0,);6evola<pepe'tat yta tn YKpeKUV1KatT)~ vona~ ItaAiUS; ytan OeV exove rbroru orev 1:0 OtEAucruv 'to cr1JVEOP101:a <pamcrtapw ern J\uplcrcra 01£01) T) cr1JST]tT)O"T) T]1:UV Yla KUl£Ola uetovorixf yMllcrcra, rn PMX1Ka;
crnv "Avyi]" :EupPa'tO 9/212002

Al£01:0 apSpo 1:01l I'.tovUO"T)Toucem creA.21

TO lIJEYTO- EN6IA<:f'EPON riA THN nOMAKIKH rI\O~~A
EPf.lTH:EH r. MAPINOY :ETHN KOMI:EION riA TH MH ~I~A:EKAJ\IA Till: IJOMAKIKH:E :ETOY:E IIOMAKOY:E THL 8PA.KID: Bpll~eAAe~ 5 ~eKel!ppi01l200 1 :E'tO Sel!a tT)~ I!T) OlOaO"KaAla.~ tT)<; 1£01!aKIKij<; YAwcrcrus;crtOll~ Iloucxoi»; tT)~ 8pUKT)<;uva<pepe1:atllZ ep<i>tT)cri] 1:OUl£pO~ tT)v Kouiotov 0 g1)PWPOllAeu1:Tj~ 1:l]SN.I'.. Fuivvnq Mcptvoq. ":Ee I!ia enoxi] 1£01l rocc IitYOV1:Ul Yla tT)V npoorcciu 1:WV YAmcrcrwv (allu Kat Olanm:rovOVtat al£O'l'elS l£epi e1tlpOAi]~ tT)~ XPT]O"T)~ aYYA1KffivKat 'tWV I!UAlcrta W~ OemePT)~ "el£iO"T)I!T)~" yMllcrcra~ tT)~ EllUoUS;) K(ll T)eVro l] E.E. exelavaKl]pU~el1:0 2001 WS "EUpW1£aIKO E't0~ rAmcrcrrov", T)1£0l!aK1Kij oniverm v« l!T)v U7tacrX0Aei to eUl]V1KO eKl£(llOe1JtlKO ouornun'', tOViSelO e1JPWPOUAeu1:TjS N.~. ~ o K. Mapivor; emXelpei vn Secrel'tO OAe Sel!a crta l£Aaima tT)~ E.E. xrn smonuctvei crTl]v Ellpwna'iKij Em'tPoml on T) Ka'tUcrtaO"T) rcov IJOI!UKWV eivtn U7tOKapOlWtlKij, Ka9ro~ OXt I!OVOOeV 01OUO"KOVta1tT) YArocrcra tOllS, allu l£EPUV tT)<; emO"T)I!T)<; BAAT)V1Kij<; 1l1£0xperoVOVtUl va OtOUO"KOVtUl uin aMT), ~eV1]yt' Kat amou~ yMllcrcra, rnv tOllPKlK11, tT)V iota crt1YI!T]1£01ll!E KaSE ,[POl£O BmO"T)l!aiv01lV, on OUtE etvm, OU'tE atcr9UvOVtal TOOpKOl. o EUPWP01)Aeu1:Tj~ tT)~ N .1'.. evT)I!EproVE1 mv KOl!lmOV on T) 1£0l!aKlKij eivm I!ia yMllcrcra 1£0U XPT)mI!01£0LOUV 1£0A1)up191!01IJOI!UKOl1:l]~ 8pUKl]S 01 ornv KaSl]I!Epwi] roix; /;WT], "Ota9E'tEl aA<pUpT)'tO, ypal!l!a'tlKOO~ KUVOVE~ KalKUVOVESopSoypa<pia~, evro exouv BKOOSEiKat EKl£atOEll'tlKU ptpAIa. ornv 1£0l!aKlKij Yla tT) XP'i]O"T) l!a9T)1:rov tOU 1'.T)1!0'tlKo6 :EXOAeiou" tOW I!E tT) cr1JI!POAT] :01l O"T)I!EPIVOU 1 apXllYOU 't01) rEE8A crtpaTTJYOU Movouoou IJapaywUOUKl], 01:av T]1:UV apX1lYoStOll~' :Erol!ato~:E'tpa'tOu. o K. Mup ivoq llnoypalllliSel on IlE 'tT)v aKOAouSOUI!EV1]'[aKtlKTj T)nOl!aK1Ki] - eva 10iwI!a 1£01) EmpiwcrE Em 1£0U06~ atWVEC;- paiVell£pOC; E~a<paV10"T), evro /;T)1:aa1£0 tT)V EllpW1£a1Ki] Emrpoxr] va l£apEI!Pel oro EAAT)V1KO uzoupyaio rra.loeiac;, to 01£0io unoxperoVel 't01)~ Iloucxoo; - nOAiteC; tT)~ eAAT)V1Kij~ OT)I!OKpa1:ia<;, uoucoueucvoi»; to SpT]O"Ke1Jl!a, aM&. OX1,01lPKoyevei~ - va OtOUO"Kov'tat1)1£0XPEW1:1Ka. tT)V 't01)PKlKij Kat vn AT)crI!OVOUV ercn tT) 1!l]1:P1Kij t01)~ yAmcrcra. 0 e1lPWP01)Aeu1:Tj~tT)~ N .S: OtePWTa.Ta11£ote~ O"Kom)l6tT)'te~ 1l1t0xperoVOllV tT)v eUT)Vlh."f]1£0A1Teia.vu empUAAel tT) 8tOaO"KaAia tT)~ 1:0UPKlKTj~y),rocrcrus; ora I:AAT)VIKo. crxoAeia ce EUT)Vct; 1£0Ai1:cSzoo opvouvnn on etvui TOllPKlKij~ Eev6tT)Ta~, OTUVT) Toupjdc, napo. tT) Ote9vi] KaTUKpauyi], E~aKOAellSEI va a7tayopWEt tT) Ael't01)pyia tT)~ 8EOAOYlKij~ :EXOAT]~tT)~ XMKl]~ 1tapaPtUl;oVta~ pacrlKu av9promva OtKalrol!a1:(1. Moxeoovtxo Tlpoxxopeio Ez8~aEcov 3111212001 (axl3'rlIc6 811JLOuievpa E).evBEpownia 6/12/2001)

A

n6 n6rE 6.PX1aE va Ev81arptpc:ral Elh/cP1V6. 0 evpco{Jov)£vdje; r7le; ns. x. Tuivvnc Mapivoc Yla tnv Ilopa/czKI/ y}.waaa; 0 x. Moplvot; tBEUE TO Epdnrjp6. rov npo; r7lV Kopioiov Yla to t;~r"pa r7le; Ilopa/clKl/e; va 8186.oKc:rW arqv flvr. 8p6.JaI. Avnaoye! yuui "Boivei npoc Er;arp6.vll:J1l,«at t;l1rEi oxo "IV Evpconanc1 Emiponn va naptp{JEl (17:0 E}J.l1v1/C6 oxoopyeto Iloioeioi;" yza va 8186.a/Covral "tn fl1ITPllC~ rove; y).waaa ". nan rote 6VOl(UpeperalICal )Ita rq v M aIC680vuaji

r.

oev

l\1l.94-MA..KSAONIKO

AS" TIO

114

AIKAIQMATA

u~loAoyo~ Ol]!toO"toypaq>o~ L'tUUpO~ 0EOoO)paK11~ O"TT]NET T)OeA£ va 1tpuy!tU1:01t01T)O"el utn eK1tO!tml Y1U 1:1~ HlO"O"ep1<;!telOV01:1Ki:<; YNDO"O"e~ [TO"lyyWIKa., BMX1Ka., Appuvi1:1KU KUI LAupoMUKeOOV1KU] Kut !tIU oemepl] eK1W)1ml ytu TU IIo)1aKIKu KUl 1:UTOUpK1KU. H npwTT] eKnO)1ml uq>ou apYlJO"e )1epuci:~ poo)1aOe~ Y1U va Prel orov ui:pu 1:eA1Ka O"'tl~ 23 A1tplAiou 2002 l]j1i:pu TpiTT] pri)Ke )1nePOe)1ev., )1B 1:0 q>utVOJ.1BVO Aen!:v Kut 1:OU~ OIKOVO)1tICoU<;npoO"qmye<;. AU1:o zou q>aVl]ICe T)"tuv 1t0)<; T)OeAUV vo anoq>uyouv vo rivet 0"U~T)TT]0"l] tu 1:1<; NDO"O"e<;CUlnoAu neptO"O"01:epU ytu y Y I 1:U MUICeOOvtICa (mrrot 1:U anoICuAouO"uv LAuPOMUICeOOVIICU). IIp0O"ICuAeO")1EVOt Y1U 1:l] cru1;T)1:l]O"l] T)1:UV 0 Ol])1oO"lOypaq>o<; L1:i:AlO~ KouAoYAou 0 ozoioq ICpaTT]O"e)11U ICuA.T)O"'taO"l] ce OAu m Sl]1:T))1u'tU KUl 0 ~e1tq)UO")1i:vo~ 1tpOOOeUHICO<; ~lOVUO"l]~ XUPI1:OnOUW<;, cruyypuq>€a<; (ploypaq>o<; 1:0U Apn BeWUX1WTT]). AnoICaMO"e rov eumo 1:0U uv=~oumumi) KUlnO)~ nO'ti: oev T)"tuv os !:vI!. cruyKeICplj1i:VO KO)1)11!. T) opyavO)O"l]. 'Hruv eAeUOePO~ O"IConeu1:T)~lEBt. L"tO etO"ayO)ytICo O"l])1BiO))1a 0 L1:. 0EOoO)palCl]<; eine nO) ~ crnv Eupw1tl] unapxouv navO) ano 40 )1BIOVO'tllCi:~ yNDO"O"e<;. L"tl]V Euaoa u1tapxouv 6. To video 1tOU 1taixOl]ICe T)"tav eM'"/J.O"'to)v A£mwv ue 1:1<; yNDO"O"e<;. 01 Tcrt'l"Yavat i:1tat1;uv no06O"q>atpo Kat

o

npOTAIONI~TE~
)1lAOUaavO"TI]yAwacru"tou~. OlBAaXol.. OtAppuvhe~. Kill TO OIICO)1U<;ozou 4 MaICeOOVe~ an!:vuvn uno "to AeuKo Ilupyo TT]~ eecrO"aAovilCl]~ )1tA.ouO"uv O"e !:va ICuq>eveio TT]MaKe15OV1~ yNDO"O"a. LTT] nupi:a T)"tav 0 Totxe, 0 KO'tO"lO, 0 rlCtWpyKl ICUt )1B"ta npoO""ti:Ol]ICe 0"'tl]V napi:u 0 KOAto. Tl] )1ovT] YNDo"o"u nou mlyav vo TI]V crxoAlaO"ouv T)"tuv rn MUKe150vtICa a1to "tOY A Xeprrozouxo n01> TT] XUpaIC1:T)ptcre BouAyaptK11 15taMK1:0 ICIll "teXV1~ yNDO"O"U. Ttn OAu cnn:a 11:0U eine aVe"lia Ou O"U )1q>ffiVOUO"e ICat !:va<; q>acriO"'ta<; ICal qlUcrtICa 01..01 01 eOvtICtO"'ti:<;. 0 L"t. KOUAOYW1> aICoUyov"ta<; Y1(l, 1:1<;pa"tO"IO"'ttICi:<;anOljlet<; 1tOU i:ICq>paO"e0 XUPI"tOnouAO<; yta OAu TU O€)1U"ta., "tOO aV"ta1t€15OlO"e us TT]V uA.T)Oel!l xm U1tO O"IComa UV"tteOVtK10"1:T). Eine 1tffi<; exet smoxsqrre! "tOU~ nOAtnICOU~ KU'taUAtO"J.loU~ O"'tT]V IIpaya., O"TO XO)ptO N.M1teA.oytaVVl]t; Kat 1t0l<;eWe OiYAroO"O"e<; eq>l])1epioe<;. fIpWTT] q>opa aI(01)O"e ama 1tOU Mel 0 Xupt't01touw<; 1t0)<; at "LAupO)1UICeMve<;" pyat;uv ern pooAyaptICII eq>l])1epioe~. o Xcprrozouso; npoO"naOl]O"e VII )1BIWO"et TT]v 11:pocrq>opa rcev M!lICeOOVOlV crqv ICa"tOXT)Kat nffi~ 0 EAAL "ouverpups" Ta "taY)1u"tu rcov MaKeOOVo)V. T1JV 1tpoacpopa TroV MI1KEOOVroV (fTOV I1V'TlCPI1G1(fTtKO l1yrovl1 em KI1TOX1J~ !,Eal1 I11tO TO EAM l1ua Kl1t TO I:NOI) ElVo;t VTP01t1J vn T1JV U1tOn!,aEt 0 Xo;Pt.01tou41~.

~~-.~
EKKI\HE:H riA TA OIKAlnMATA TnN MEIONOTHTnN
10-12-2001 (1Io.)'ICoaJ.l. Huspc Av8poo1tLVOlV j,lK0.10lJ.lU'tOlV) KUkaUJ.lE 't1]v EAMoo. v« KUpwan, XOlp(<;KU)11UO~A.rocrT] ~ enlcpUAa91 'rT] LUJ.l~o.CT]IIAaialO (rou L1>J.1~ouAiou 'rT]<; Evpoon1]<;) "'(lU 'to. j"Ko.looIlU'tU roiv Meiovonpxcv xm va avu"'(VOlpiaet mv unaP91 ueiovornnov, crUJ.l<pOlVo. 'to. us Oteevoo<; laxUoV1:(1npimnto., 01t0l<;1tpoaolop~ovro.t lle'ta9> rcov UAAroV ano: TO r£VIKO EXOAIO "Ie; E7T:LTp01rite; Av8pwmvOJv L11KU1OJf.U'x;r:OJv OHE Yla ro J!.p8po 27 ,ov TOV EV/l'PwvoV ATO/lIKWV Kal Ilosmxcov L1IKalOJ/lCaOJV (ICCPR) ,ov OHE (1994), ttc Ioouiaeu; VIII (1990) KalXXIV (1999) "Ie; E7T:I,po7r/fe;,ou OHE Yla "Iv E~w.wl''1 ,OJ)! <PvA£nKwv Atoxpioecov (UN CERD), TO J!.p()po 3 "Ie; EV/l/laaqe; Iltcaaio» yia m dlKalw/laTa ,OJlI M£IOVOTi(rOJV, Ta J!.p()pa 32-34 TOUKIiI/lEVOU"Ie; K07T:liyxay"pou Opvoviouo» Yia tnv Aa'Pw.£1a Kal "I Evv£pyaaia atnv Evpw7T:1](OALE), K0.8oo<; Kal crtJllJ.lOP<POUIlCVll 1:1<; crtJmuael<;npo<; rnv EAM.l5anou us EKavUV KU'tU 'to 2000 ~ 'to 20011] E1tl'tp~ rou OHE Yla rnv £Sat.elljlTJ rov <l>'uM'tIKooVj,taKpiaeOlv (UN CERD), 1] Enl'tp01t~ TOU L1>J.1~o1>AiolJ 'rT]<; E1>p6JnT]<; KaTu TOV Pnrcnouou Kat T1]<; MtaaMooo~ia<; (ECRI) Kat 1] KOtVO~OUAeV'7:lK1) LUVEAevcrT] TOU LVJ.1~OUAiov 1:1]<; EupOO1t1]<;(PACE). Z 1]'tUJ.le eniCT]<; ano 1:1]VEAMoa, ore 151] J.lomo. crxo).eto. MOV <pOt'tUCT]J.1aV'ttKO<; apI8J.lQ<; no.tOubv ano oucoysvete; V1tT]KOOlV~ Ka't01KOlv T1]<; EAMoac; xut l5ev i:xouv 00<; J.l1]'tPl~ "'(Affiaaa 1:(1eAA1]VtKu,vn evru~el J.la8~J.la'ta "'(Ia 1:1] J.11]'tPl~ yAffiaaa Kat 1tOAlTIaIlO rrov nut8ubv a\JToov. TIapaM1]Aa Ss vo, npoao.pJ.loaet 1:1]1510aK1:eauA1] oome Ot J.1a81]'te<; em iOla crxo).etU 01 onoiot i:'"/..01>V0<; J.l1]TP1~ 0 ",(Affiaao. Ta eM1]VtKU v« e~0tKetrovoV'tallle 'tOY nOAtTtcrJ.l0 rrov crtJJ.lJ.la81]'twv 1:OV<;nov i:xow Olo.<pOPen~ J.l1]'tPl~ "'(Arocrau. llOl.lTlKOl «I>opEi; - B01lI.SVTE;: L't. Muvoc, r. 'Paxo.ponovAo<; (01 <l>lAeAeu8epot), Avuvanrrucn EKcrvyxpOVtml~ KtVT]crT]rT]<; plmepac; (AEKA) 'A Opyavro.JEt; K01VroVia~ 't(l)V llOMTroV: EM1"]Vt~ OJ.1ulia Yla TO. MKalooJ.1a'ta TOlV MeLOvO't1)'tOlV, EAA1]vtKO fIapa'rT]p1"]~plO TOlVLVJ.lq>OlVtWv 01>EAcriVlCt,E1>pOlnal~ T "EK<ppaCT]

*

&lc3vns a~vnl51:ia E}\1\nVIKn Enltponn
A81jva, 10 j,EKell~pio1> 200 1
EKKA1ll:HTIA KYPOl:H.ME0NOYI:KEIMENOY

To EM1]vtKO TJ.lTJJ.1a 'rT]<; j,teevoi><; A)1VT]ariac;, 00<; crtJJ.1~OATJrnv npow81]CT] rev OleevooV npcmmrov "'(lClru o av8poomvu OtKUIooJ.la'ta, KaAei TO EM1]V1KO Kpnroq vn xupdxret avem<puAaKTo. 't1] L6J.1~ua1]-TIAaiato 't01> L1>J.l~oVAiou 1:1]<;Evpoo1tT]<; yta ru; EevlKi:<; Msiovomrs; (Framework Convention on NationaIMinorities). Kroa~<; TIanaiOluwov Ilpoeopo; 1:OVEU1]vtKOU TJ.1~J.1Cl'to<; 'rT]<;j,teevOU<; AJ.1VT]miac;

*

l\~A-tvU..KeAONII<O

Aa\.TIO

/15

European Free Alliance - Eupwno'fKrlEAcu8cpn~u~~oxfo
SECRETARIAT - rPAMMATEIA Rue Wiertzstraat 02H263 - 1047 Brussel/Bruxelles T+32-2-2843040 - F+32-2-2849993 Emai/:J/linazasoro@europarl.eu.illt
BJoque (BNG) Nacionalista Galego Parti Occitan (poC) O~ITavia, vonn I'a.Uia B.P.3041 31024 Tolosacedex F +33-5-61-225212 poc@mygale.org www.mygale.org--poc Partito Sardo d' Azione (pSd' A) Union du (UPAiEVU) Peuple Alsacien

raAucia, ~opE1.ol)unKijIoxnvia
C/RodrigiuezdeViguri 16 15703 Santiago de Compostela Galiza T &F +34-81-554270 www.arralcis.esI-bng Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Ka'taAovia, ~opEloava't. Ionnvin VilJarroel45, entresol Barcelona08011-CatallWya T +34-3-4536005 F +34-3-3237122 international@erc-cat.org www.erc-cat.org Eusko Alkarrasuna (EA)

AA.oana, ~OpEtOaVa1:0A.. allia r
BP75 67402 IIIkirch Graffenstaden Cedex T & F +33-3-89-079024 (Martin Hell) F +33-3-88-794775 (Dr Geoffroy Speule - president) Union fur Sudtirol

LapliTjvia, hCLAia
Via Roma231 09100 Cagl.iari - Sardin.ia T+39-70-657599 F +39-70-657779 psdaz@sol.dadait www.mediamundi.it/partidus Plaid Cymru (PC) OuCLAia (KiIlPOU), lim. Bperovin TyGwynfor,18ParkGrove CaerdyddlCardiff CF 1 3B CymruIWales T +44-1222-646000 F +44-1222-64600 1 post@plaidcymru.org www.plaidcymru.org Scottisb NationalParty (SNP) LKona, ~6peta Bperavic 6, North Charlotte Street Edinburgh EH2 4JH AlbalScotland T +44-.131-2263661 F +44- 131-2267373 snp.organ.isation@Snp.org.uk www.snp.org.uk Slovenska Skupnost

ono TlpoA.o (yepllavIKT] IIEIOVO'tT]'ta), ~6p&LO.hCLA(a
Garibaldistrasse 6 39100 Bozen-Sudtirol T+39-471-975696 F+39-471-978559 un.ion@pegasus.it Union Valdotaine (UV)

Xrcpu rov BCL01<(i)V (EoU01<CLvn), P6p£lal(mavia.
Portuetxe, 23-1 20009 DonostialSan Sebastian Euskadi T+34-43-311377 F+34-43-3U361 gipuzkoa@eusJoalkartasuna.es www.ea-euskadi.com Fryske NasjonalePartij (FNP) -

A6(T[a (BCLA.liIOl),~opetOliunKJ\, haAia
29, Avenue des Maqn.isards 11100 Aoste T+39-165-235181 F +39-165-364289 peuple@aostanet.com www.unionvaldotaine.org Union di u Populu Corsu (UPC)

cJ>puna, Boperocvar. OA.A.a.vliia
Obrechtstrjitte 32 8916ENLjouwert - Fryslan T+31-58-2131422 F+3J-58-2134420 Mouvement Region Savoie (MRS)

KOP01!dj, r allia
B.P.165 20293 Bastia cedex - Corsica T +33-4-95-322787 F +33-4-95-316490 ARRlTl@mic.fr UnitatCatalana (UC) Kntuxovie, v6narallia 13, Placadels Peluts 66000 Perpinya/Perpignan T +33-4-68-355320 F +33-4-68-345141 Volksunie (VU)

Lapoia, vonOaVaTOA.1Kij rallia
c/oM. Alain FaVTe Place dela Mairie 74140 Douvaine- Savoie T +33-4-50-940208 F +33-4-50-345180 Partei Deutscbsprachigen Belgier(PDB) repllavlKij ueiovornrc, ev. BtA.yto Guido Breuer (Vorsitzender der PDB) Aachener Strasse 81 47000 Eupeu T +32-87-558255 F +32-87-742672

LA.O~eV1Kl1 IlE10v6TTj1:a, pop£lOOVaTOA.IKT] haAia
Via Giancinto Gallina, 5/3 34122 TRST -TRIESTE F+ 39-40-639126 Union Democratique Bretonne (UDB)

BpeTWT], ~opeloliunKij rallia
Kristian Guyonvarc'h - B.P. 203 56102 Lorient/ An Oriant Cedex BreizblBretagne T &F+33-2-97-848523 Christian.Guyonvarch@wanadoo.fr www.geocities.com/CapitolHilI!2177

cJ>A.allavliia,PopE1OOVaTOA.1K6 IC!X1 ~6pelO BtA.ylO
Barrikadenplein 12 T +32-2-2194930 F +32-2-2173510 secretariaat@vu.be www.vu.be.

fi0.34-M)"K9AONIKO

A9" TIO

/

16

AIKAI!lMATA XAPTHr TON eEMEl\lOOON OIKAIOMATON THr EYPOnA"iKHr ENOrHr
MnftKE CJ't1lV eK9E<r11 'tTIC; Em'tp0nfte; EuV"CaYI1·u'ttKCllV Yn0gecrEOlv 'tOU EUPWKOlVOPOUA.iou 0 «Xap'tllC; 0eI1EA.lWOWV ~tK(llWl1a'tWv 'tTIe;E.E.». E1iro KUl Mo XPOVlU Ylvet:Ut O1l~iJ'tTI<r11oe crXe<r11Il' UU't0 'to XCtP'tTI. <<Ptl;ocrnaCJ't1l9> 25-10-2002

o EypnllAIKO llAPATHPHTHPIO PATI:II:MOY, SENO<l>OBIAI: KAI ANTII:HMITlI:MOY ltPUYIHl"C01toill(H: Ot1'U.l£pO O1lveoplO O'tl\; 1 Kcn 3 ~eKell~piou 2002 crqv A6ijvu YIU 'f1lV <<EvcrOllll'I'tCO<r11TOlV veOlv Kowonsrov OoTf')'lffiv oro E9vuco ~iKUtO)}. 'OnOl\; uvuq>epet:Ul CJ't1l OXet:l1cft 1tpOcrKA.TI<r11: «To I:UIl~OUA.IO 'tTl\; EupwnulKtl~'EvOl<r11\; e~eowcrE oru; 29 Ionviou 2000 rnv Oolj'Yiu 2000/43/EK, "zapi eq>uplloyft~ 'tTI~ upxi]\; 'tTIe; i<r11e; lleTuxeipt<r11\; 1tpocrOl1tOlV ucrxe'tW\; (jlUA.enKtle; i] e9vonKi]\; ,[~Ue; KU"CUYw'Yft\;" KUt O'tl\; 27 Noeujlptou 2000 "CTIvOOTlyin 20001781EK, "'}'lU 'tTl OtUIlOPq>W<r11 YEVtKOU ltA.utcriou '}'lu 'tTIv i<r11 llE'tUXeipt<r11 ornv UltucrX0A.1l<r11 KUI rnv epyucriu" . I:'[OxO\; ,[OlV Mo vecov Ull"CWVKOtVOt:tKWv OOTI'YtWv ewm TIe~a1et'V'1 TOlVolUKpicrewv KUt TI Ku"CunOA.eIlTl<r11 rou PU'tcrtcrllou, 'tTl\; .~evoq>o~[ue; KUt "CTle; IlLcruUoo09ue; O'tU Kpa'tTI ~A.TI. H EUPOl1tU1Ktl 'EvOlOTI PClcril;et:Clt crne; UPXe\; 'tTl\; eA.eu9Ep~, 'tTl\; OTiIlOKPCl,[ICl\;, TOO crepucrllou rcov UV9POlltivwv OtKUtWlla'[Olv KUt '[OlV gelleA.tWOwv eA.eugepiwv, KCl9ro\; KUt '[OU\; KpaTOU\; OIKCliou, UPXe\; oi ozoie; eivru KOWec; ylUOA.u "CCl Kpa'tTIlleA.1l, KUt O'tPet:Ut 'tU gellEA.tWOTl01KCllO>IlCl't1l, 01tWe; KU'tOXUPO>VOV"CCltlE I 'f1lV euPW1t(l'iKi] crUllPU<r11 '}'lU 'f1lV 1tpOO'tucr\u rov Clv9pOlmvOlv OtKutrolla'[Olv KUt '[OlV gellEA.10lOO>V eA.eugeplwv xm OltW\; ltpOKU1t'tOUV UltO ~KOlVec; O1lV"CuyllCl'ttKee; 1tCtpu86crsl\; TWV xprrrrov IlEAWV, we; YEV1Ke\; Ctpxee; ron KOW01:lKOU olKulou. Ot o1UKpicrel\; A.OyOl qlUA.e't\Ki]C; i] s9vonKi]\; KU"CUYw'YftC;1l1tOPOUV VU uzovoueuocuv 'tTIv E1theu~TI rmv moxwv '[TIC; I:uv9ftKTIe; 'tWV Eupw1tClIKWV Koworrrxov, SWtKO'tSPCl OS "CTIv S1thEU9J UIjTTJA.oU S1tt1tEOOU Cl1tucrx0A.TI<r11e;KUt KOlVWVlKtl\; 1tpomucriac;, 'tTIv WOOD '[OU PIOt:\KOU smneoou xrn 'tTl\; 1t0l0'tTI'tU\; ~Oli]\;, 'tTIV OtKOVOIlIKtl KUt KOWWVlI.>1 O1lVoxft KClt nMTlA.EyyUTI. Mzopouv E1tiOTl\; Vcl uzovoueucouv '[0 moxo ClVCt1t'tU~TlC; EUPOl1tU1KtlC;'Evw<r11C; We; Xo>pou "CTIe; SA.eu9spiCIC;, a.crq>CtA.etUC; KUtoIKUlOcrUVTle;· Me oeoollevo On 'tU Kpa'tTI ~A.TI "CTIC; 1tpenel vn EE 9scr1ticrouv n\; VOIl0genKe\;, KuvovlcrnKse; KUt OLOtKll1:lKec; olu'ta~etC; 1tOU eivm UVU'}'lCuieC; '}'lU 'tTl O1lIl~Pq>W<r11 npoc; 'tTIv OOTI'YiCl 2000/431EK '[0 upyO'tEPO eOl\; ~ 19 10uA.lou 2003 KUt 'tTIv OOTlyiu 20001781EK 'to CtpYOtSPO we; ~ 2 ~sKellPpiou 2003, ewrn Cl1tCLPCli'tTI'tOva yivouv supUta'tu yvOlO'tee; oi oxenKee; pu9Ilicrel\;.)} To EupWnUtKO IIClPCl'tTIPTl<tlP10 ce cuvspjnoic I1E '[0 Ksvrpo m"TlPoq>oPTlcrlje; KCLt TeKIlTlpiwcrlle; Av'tlyoVTI, eyKCLwiacruv'to gella 'tlje; EVcrwIlCt'twcr'le; rov ouo vewv OOTI'YtO>v 0't0 e9vtKo OiKUIO l1e uVOlXti] 0Tlllocrta eKoi]A.roOTI - cru~i]"CTIcr'l

T

H ENillMATOLH TON NEON KOINOTIKON 06HriON DO E8NIKO 61KAIO

~N

ISla av8pwnlva

DIKalw~ala ~E
ItlSlSEPIS

npotcpototntcs
~

,

IYNAIfllIMOI
Tov svrovo npopA.TlI1U'tlcrIlO '[00 E~eq>pClcre 0 EYN IlE Uq>0PIli] rnv Iluvxoouic Huspn Av9pW1tivOlV ~\KCLtrolla'[OlV, IlIA.Tlcre '}'lU rov emKeillEVO 1tOA.e1l0 KU'ta '[oulpaKK.a. TUUt0XPOVOlC;, 0 EuvucrmO'IlOC; (lVUoEtKVUet we; allWE\; npo'tepatO'[lj'tEC; orov ,[Ollea rrov av9pOlnivOlV OlKalWll<l'tOlV CJ't1le;Xo>pallae; • 'tTl VOlltl101toiTl<r11 '[WV aA.A.oOll1l:WV Ilet:UV(lCJ'tWV, ~cra ll1I:0lllU crUyXPOVlllle'[aVUO'teunKtl vouoaeeto, • 'to crEPUcrl10 rcov OIKalOll1a'[OlV rrov 9PTlcrKeu1:lKWV, yA.rocrmKwv, e9vOt:IKOlV, cre~OOClA.IKO>V KUt A.omWv IlEIOVOtij'tWV, crUllq>OlVU IlE ~ ol£9veic; cruv9i]Kee; 1tOU exel unoypa'l'el TIXroPClIlU\;, • 'tTIV1taA.lj KU'ta'tOU pnrotouoo, • 't'lV KOlVOlvtKtl eypi]y0P<r11 yta al1E<r11 ll1I:CtV'tTI<r11oe q>llWOlievu KPU'tlKOi> UUtClPXlcrIlOU, pU1;mcrnKi]\; Pine; KUl KOlVOlVIKOU q>UO'lO'IlOU. «Auyft» 11-12-2002
T/'f:I APIHEPA.I KAI

tra

npOOAOY

fi0.9A-M~K6AONIKO

Ae~TIO

/17

Ana tnv Eyn
01 IJUCSIIKES urmpcrsfcs

1510

FBI l-lEI5W lepus ~uvaDou
"(0

YMI1AHPDNONTAI oeKa XPOVUl cno rnv e1tOm 'troy ")!IlKeOOvtKWV cruA.A.aA1]tTJpirov". H yvrocm1 PT]IT'1 rou Kcovotnvctvou M1]TITO'tuK'1 cplliVe'tll1 VIl Em~e~llubvETIl1 nA.T]pro~. KaVE~ OEV IlcrxoA.eiTfl1 10tlllTEPIl)!E TO 1;T]tTJ)!Ct cov "!:KomroV" Kilt r rcov "LKOntIlVwv". Kilt 'to IT1])!UV'tlKO'tEPO: 0 uorspuco; 1:PO)!O~ )!E rov oaoio Ilvn)!E'troni1;Il)!E TO vEonllye~ KPU'tO~ IT'tIl ~OPEUl cuvope, )!Il~ eXEI OWITEItTJ BeIT111:0U crov npIlY)!Il"ttIT)!O 'troy (J'tEVWV Ot1tA.ro)!Il"ttKWV ITxecrErov Kal IT'[fl oq>eA.1] 't1]~ OtKOVO)!IKT]<; "OIEiITOUITf]<;". Auto Sev ITf])!lliVEI on f:x01JV uvn)!E1:romcrBei 01 nA.1]ye<; rcov ITxeITEWV )!Il<; )!E tTJV rrr~ Kflt 'tOU<; Ka1:oiKOU<; tTJ<;. EK'to<; nzo '[0 CtYKuBI'tOU OVO)!Il'tO<;' 'to ozoio nllpll)!evEt YOpOIO<; 08IT)!0<; <rn<; crxeIT81<;rcov OUO KPCt'tWV, 01 08KCt8'ti8e; 'IOU '¥uxpOU I10A.e)!OU )!Ue; exouv KA.'T]pOOO1:T]IT8tKilt opicueva 6M.a KOtvrovtKU KCtt flvBpwmVIl npo~A.1'j)!U't1l 1tOU )!Olu1;01JV 01lITEmA.ma, 8~al'tiae; 't'T]e; 8BVIKtcr1:tKT]<; cpop1:tIT'T]<; xou rn n8p1~CtA.A.e1. Kopuecdo 8lvat 'to 1tpO~A.'T])!Ct rrov 1tOA.I'HKWV npOITcpliyrov 1tOU KIl'tuyovTal ano tTJv E)")"uoCt CtA.!.iJ. x01JV E~Cttp8Bei Ilno 'tOY 8navCtnll'[plIT)!0 e ITtTJ XWPIl )!a<;. I1POK81TIlI yta evil 1;T]tTJ)!Ct,oro ozoio ouuqxovouv 0A.e<;011:0mK8<; nOA.mK8<; 01JVU)!Et<;, 'T] 8mA.um'j 1:0U ITKOV1:aq>1:81 ITtTJv ayvma KCtI tTJV npOKa1:CtA.'T]1JI11 aB11VlllKOU nOA.mKOU npOITmmKoU. rou Koxcoooptouue, MlInov, tTJV 1tpocrnCtB8Ul tTJ~ vea~ tTJA.e01t'tlKT]<; EK1t0I.lnT]e; 'tOU Kw(fta XapoaPEl.la VIl npOITeyyiIT81't0 A.1]IT!!OVf]!!evo Be)!a (Alter, "ABell't0<; KOIT!!oe;", 17 Kill 24/9). il.1Kairoe; llnOIT'tT]pI~8 0 yvromo~ o'T]!!OITIOYPucpo~ On "to BeWl xcdei" Kilt on "ro BE!J.U Ba 'to ~POU!!8 !!1tpomu !!Ct~". Kat acrcpetMb~ ITU!!CProvOUj.lE )!E tTJ oul1timrom'j roo on "mJvT]Bro~ a1tocp8uyOUV vn 'to Ctyyi~ouv xru noA.mKol Kill o'T]!!omoypucpO\". Ouox; 0 'tpono~ n01J =pOUIT1aIT1:11KE 'to 1;1'j't11)!a ou=xw~ !!a<; ~avCtyupvCtet oeKa xpovta 1ticrro. KA.1'jB'T]Kav VIl )!Il~ "8Vf])!EproITOUV" Y1' coro evae; npro1]v OIOlKl]'ti]~ tTJ~ EYII, eva<; U1t8P8BvtKlcm1~ ~OUA.eu'tT]~, yvromo<; yta rnv IlCPEA.1'j vCt!!8t9l TOU ITS a IT1])!aV1:1Ka aBvtKCt Be)!U'ra 'Ill onOillnllV1:E)..ffi<; IlYVOEi, tva~ naV8nlITtTJ!!UlK6~ 8101K81J)!€vo~ ITS 1;'T]'tT])!a'ta 6M.rov 1t8P1OXWV Kat eva~ tTJA.e-1tCtn~. Km 'to IT'T])!aV'tlKO't8pO: ro<; "!!aK800VIKO 1tp6~A.'T])!a" napOUmUITtTJKE eva<; KIlBmp8)!€v0<; nanu~ Kal eva ytam, 'to ozoio xp1]m)!8li81 ro~ 8V 01JVU)!81 "cxomcvr]" 8KKA.'T]ITiaITtTJv Apiccto. EiVUt CtXIlPO vo, aITXOA.1]B8i Kavci~ )!8 tTJV ouotc oocov aKOUITtTJKUV IT' ami] T1]V 8K1t0)!nT]. A)..A.roO''tE'tO EXOU)!E KCtVEt 1l1t0 ~ IT'tT]A.ee; Ilu'te~ )!E 1t0A.A.ee; K(ll npOITcpop61:8PE~ 81JKatpie<;. AnA.ro<; EmIT1]j.laivoll)!E on sivca Kpi!!1l va aVa08tKVU8't1lt ro~ !!8i1;rov EevIKO~

L

KOI n EKKAmsfo 8uIJn8nKOV

"MOKCDOVIKO"

Kivouvo<; eVIl~ E~OV'tro)!evo~ CtvBpro1tO<; Kill VIl 1tEPlypucpOV1:a1 01 KU'tOlKOl T1]e;8M1]V1KT]~ MIlKEoovill~ 1tEpi1tOU ro~ ep!!atll T1]<; mo ITKO'tE1vT]<;1tponayavoCt<; 'troY "UVBEM1]VIKroV xsvrpcov". Dm6O'o 1] 8K1t0j.lnT] IlU'tT] EiXE evil anpoIT06K'1'o BEnKO anO'teA.eITj.lIl. A7teOEt~E 61:1 'tOU<; XE1PIIT)!OU<; o' uoro 'to 'tOITO 81JllicrB1]'to 1;1'jtTJ)!a 0lEK01KOUV Vllnup01JV Kat nCtA.1 ore xeptCt 'tOU<; )!1]xuvtIT)loi "napu)"A.1]A.ot" npo<; tTJV EmITf])!1] Kpa't\KT] olOiK1]ITf]. Kill ytll !!11l IlKO)!U cpopu 't11v naA.tOOOllA.etU KA.T]B'T]KaVVIlT1] q>EpOllV oe nepa<; 'til )!tITIl EVf])!tproIT1]~.

HJ1t90oo~
ME OUO A.6yta 'T] UnOBEITf] IlCPOpU 'tOY lEpell N1KOOtJJ10 ToapKVui, 0 onoio<;unT]p~E apX1!!IlVOpi'tlle; ITtTJ il>A.Wptva 8m Kav'nWTIt xm ITU!!j.lE'tciX8 tTJ oEKaeUa rou '80 O'T1] Ol])!I01JpyiCt j.lla<; noA.mmlKT]~ Kiv1]<TIl~ oro Xropo 'troy ITA.Ct~0fl!lKE06vrov T1]e; 1t8p1OXTJe;. 0 lEpea~ T]'tCtV noA.u CtYIl7tf]'[6~ oro XroP10 6nou elXE '[01toB8'tl]Bd (Ayto Aflnvnoto) xm oev T]'tIlV OUVIl'tOV VIl ovnuenomcret 1tllpa !!E xru7t'Tj)!Ct (KlJPIOA.eK'tlKU) Kum nno T1] 1;wvl]. MUl npW'tll npocrnuSE1Ct tTJ~ yvrocm1~ pamlO"l:IKT]e; Ecpl])lEptOa<; "Lr6xoc;" VIl 'tOY Ola~UA.el Ka'tEA.l]~E O'E KIl1:UoiKl] rou EK06tTJ T1]<; (1986). Tors cruviyyopo~ ron K. Toupxvtc 1'j'tuv 0 rtwpyOC; lltTGoc; Kilt 'to'llnllpdXllvUnOcm1p~l] yvroIT'tu nOA.I1:tKCt IT'teMXl], CtKO!!Ct Kill 0 K. lla1ta6EJ1EAtJc;· Aur o z ou OEV Eytv8 Suvo t o 'to 1986 npCtYIlU't07t0lT]B'T]K8 'to 1993, )!E 'to OUlcruP!!O rou K. Toupxvur ITS aB'T]Va'CKE<; 8CP1]1l8piOE<; Kat 't'T]V KCtSllipecri) 'tOU Ctno T1]v Ispc Luvooo, )1E T1]v KIl't1]YOpia't01) "KlVIlWI0J10li". i\.tVOllIlE 'to A.6y0 orov K. XapOIl~eMet: "eCt !!nro ITE evCt Sella 1t01) eCt ~Ol]eT]ITEI noA.U rrtv KOU~eV1:a Ila<;. !:8 nOAU xpiotuo KCtI 81JCticrB1]'tO SeIlCt. Eivm IlU'tO<; 0 A6yO<; xou ITCt<;KCtSTJPEITEl] IEPU !:UVOOo<;. EITE~ )..tTE on 1'j'tCtv OOUA.eUlT1]<;KYll. Exei 1WU nEpIITIT6'tEPO O"tEKOV'tCtt01 lEpCtpxee; KCtI KUplOA.eK1:tKa roXPloUV )!npoO''tu os 6ITCt aKOUV Kat xupio»; ~AEnouv eivoi orov roue E)!q>UVi1;OV'tCtIq>ro'tOYPflcpiee;, oi ozoie; nCtpoumU1;ouv T1]V EpronKT] ITUVUV't1]ITl]'tOU NtKOO1])!OU )!8 veopo O'E ~evooOX8io tTJ<;eSITITetA.oviKTj<;" . il.1a~u~El J.L6 m61lCPO 0 0111l0ITIoypacpo<; T1]V an6cpaIT'T] 'tOU cruVOOIKOU OlKCtITT1]piou: "0 NtK6Aao~ TITCtpKVtu<; Olenp~E 'to POeA.upOv Kat ~Op~OPWOE<; EyKA.l])!1l ron KLVlltOlITllOU apITevOK01T1]SEl<; exouotox u1t6 Ctyvwmou oppevo; Et<; Ill] E~CtKpI~roBMa 't6nov KUI Xp6vov, roe; mo-ronotstrut uno ITnpUe; cpro'tOYPIlCP1KWV curou anEIKOviITErov, CtinvE<; EKpiB'T]ITUV ro<; yvi]mCtt 01JVU)!El T1]<; un' CtPIS)!. 95A-

una

eva

.(\Q,3A-M,l..KeAONIKO

A~

TIO

/

1.8

AIKAIDMATA
:n:o.paKoA.ou91']a1l.tsev e;OVt<IlVOUJ.len:O'teav9pcll:n:ou<; : U01 eUKOA.a! ~UVeA.i]<p91']vc., va eXe1 epwnKe<; cr,(ecret<;oro Kpepan e:n:avw Km e:n:etli~ eycll ~1;epa on cuvcvnorcv J.l! amo 'tOYav9pw:n:0, rov :n:A.Tjcriacra'tov 6.A.A.o Kat rou AEW"va :n:apw Eva f.lI:po<;TIl<;epwnKi]<; cou :n:ept:n:ru;ew<;" Kat 1l0U A.EeL"EV't6.1;Et".Kat rou 'pyaA.o. Kallia 20aplll<pw'toypa<pie<;".

HQ-l 034993/11.9.1992 InOtKi]~ <pw'toypa<ptKi]<; e;E'tacreW<; tou 01l0<J1l:0vOtaKou rpa<peiou Epeovov (FBI) rcov Hveuevov DoA.t'tet6.1vTII<;AlleplKi]<;, i]n<; llE'te<ppacr91']u:n:o rou T.6..~. Interpol orqv eA.A.1']VlKi] yMllcrcra" .

To :n:pcllTO Kavel evru:n:w<11'] xou eivai 1']av6.ge<11'] zo n rnv Iepn ~uvolio oro ... FBI rou pOA.oU KPI,." Live <n>llTJ'VTJ; "fV1lmOTTj'ta<; reov <pw'toypa<plcllv. EIl<po.vil;e'tat Tj ~TIlV eK1tOIl~ :n:o.pevepTj TIlA.e<pwVlKa0 Da'tijp EWTjcria TT)<; EA.A.6.lia<; u1tT]pecrio.u:n:oKeillEVT]ou w<; r Eltl<paVlo<;, eK:n:pocrro:n:O<;ou APXLE7tlcrKO:n:ou,0 r 'T pueeiou''. A:n:o 1tOU KL cll<; zou; H 16<11'] ron ozoto; l;i]TIlcreus cruv01t'tIKe~Iito.olKacrie<;TIl crUA.A.Tl'V1'] uuc mptou eivm a1tAij. Tnv OATj u1t6gecr1'] roo TcrapKV16.. Aenoe, J.la.A.lma.,cra<pi]U1tatVtyJ.lO01:1 IileKltepaiwcrs 1'] EYfl. ~TTjV ilita eK1tOIl:n:i] o.v OCVu:n:ap1;EtcrUA.A.1']lVT), :n:pemn 01 KaTOtKOtTII~ Ton: SJ.l<po.vi<1"tT]Ke (TIlA.e<pwVlKa at K :n:eptox;ll<; a aUToOtKi]croUv: v avwvUllffi<;) 0 u:n:e69uvo<; TII<; "ExsTs o.:n:evo.vri cra<; eva EYn Bopetce; Ellilia<;, 0 :n:016 emKivliuvo :n:pocrw:n:o. ozoto; e1;i]'YT]crs rov-rpozo zou Eva :n:pocrw:n:ocra'[aVtKO, 'to :n:ayioeucre Kat <pC!l'toypa<plcre o:n:oio a:n:epyat;eTal 'to KaKo TOV TcrapKVI6. Yla va rov OA.OU r o u e9vou<;. 0 e1;oV'tcllcret (KaTa OtKi] ron 6.v9pw:n:0C; aUTo<; stvui EK<Ppaa1l): emKivliuvoC;, lilon av Ko.t Sev A1;twJ.lo.nKo<; EYn: Au'[oC; elvm KA.TjptKOC;,<popa 'to KaTo.px1lvi]To.v Kivatlio~. paoo TOUEA.A.Tjvo<; KA.1]PIKOU 6.1]llomoypa<poc;: 0.1. uvr m o t.ouu s vo q o.pxi]. A;tWllo.'ttKO<; EYn: AUTO<; 6. e 0 0 J.l & v 0 U 0 -r t i]Tav 7!A.11Pwf.ll:VO opjuvo rou K0. T a Ii I Ka o T 1']K e e z I unoopyeiou E1;WteptKcllV tWV KlvatlitcrJ.lcll o.:n:o TT)V Iepd LK07!tWV. Hrnv KaVOVtKO<; LUVOOO 1993 xm Sev exel TO :n:paKtOpac;, SVepyOC; Kat xcvsva IitKaiwllo. yo. 'to cv01JveiliTj'toc;. EJ.l0.9a o.:n:o"tOY <popa" . IiIKO Il0U av9pw:n:o, 0 0:n:0[0C; "0 av9pw:n:0<; zou EXE'tS ijTo.V LKO:n:lo.VOC; c x e v o v r t o n c , K. ellmmooUVT)e; av9pw7!O<;- on Xaplio.pEAA.a, :n:pe:n:et yo. :n:p6.Yllo.n nrcv :n:pa"",opo.~. cruA.A.1]<pge[ TIl e1;oliw TOU allo. Orov ouvcvrncc llE'ta a:n:o o.:n:o'to orouvno roo Alter. Kalpo 'tOY IitOtK1']'[i] '[1']<;L._.~ a r i u n o r e s e i Ilta Ft aV'tlKa'[acrKo:n:ia<;,evov BMxo LK07tlo.vO,lie TOVo:n:oio :n:upmlio.:n:09i]KT),1']onoic eivnr UOIIl1'] yo. EKpo.yei Kat yivo.llE xm <plA.otlleTa, TOUeliet1;a Kan <pw-roypo.<piee; va nva1;et orov aepo. TO.liiKato. au'[ou -rOU e9vou~. :n:oulTraV YUIlVOC; (EVV.0 Tcro.PKVI6.<;) !lIn:o~ uou Uel Kt A:n:O'te1ei Ilta repccnn :n:o.yilio., ] ozoic -:n:poo:n:a9eice 1 'TlcllpyO eXelC;liiKIO, '[0 1;epo.lle aUTo 'to gella., rov 1110. 110A.U euo.icr91]TIle9vtKa :n:SplOxT] o. :n:o.po.crUpet O y T XP1']011l07!010'6Ile urov" . n A.o.6, 0 osoto; svlieXOllevwc; ETetVSyo. :n:apacrupgei 0.7!0 6.1]ltomoypa<po<;: Ki ecrU wc; Iileu9uvnie; TIle;ItOv6.lia<; 'tT) 1l0P<Pl1 CVOC;KA.1]PtKOU, V't0C;etcrayroytKcllV, lie E TII<; EYn <1"tT]0eooa_A.oviKl], ecrU xelptl;ocrouv nc; Wpo.[o.A.OylaKallicv1;epw:n:oto.w..ageA.'YT]'tpa. u:n:0geoet<; au'[£<;. Av Sev 01JA.A.1]<pgei av9pw:n:a<; amo<;, :n:pe7!el 0 A;lwllanKOC; EYn: 0.1. :n:apaU1:o.va a:n:eA.agei Ko.l va ll1]v em'tpa:n:ei 1tO'tE 0 b.1']J.lo(noypa<po~: AU'toe; eiXe KaveL K6.n <11']J.lavnKo; epxoJ.l6e; '[OU o-mv 1!et-rpioa. Eivci :n:poow:n:o Mi]1twC;i]'[o.v U1teppoA.tKoi Ot XelplcrJ.loi TII<;eA.A.1']VtKi]C; emKivliuvo. Eivm 'tpoJ.lepa emKivouvo. To AeW Ylo. va :n:A.eupac;; t o.KOUcrOUVA.oI.To A.€W O Yla yo. rc cxouoouv etu'ta Ot A1;tWJ.lanKO<; EYn: Oxl, :n:atoi uou, 01..0. Eylvav Ka'tOtKOITIle;euaicr911TI1<; :n:eptoxT]<; TIle;Eoecr<11']~to. vc y Ka'[omvepeuvcllv. 1;e<11']Kw906vKat yo. rov :n:apouv a11Kw'[o Kat va TOV b.TjIlOOtoypa<poc;: b.TjA.o.lii],<pumKi] Km T)A.eK'tPOVtKi] 1tE't6.1;ouve1;w a:n:oTIlv EA.Mlia". H :n:PWTO<po.~C; au,." :n:o.Po.KOA.ou91']<11'] K.A.:n:.; eW1]<11'] eloetKOU<1"tT]Ke alteow<;. u '"iyo. A.ema, 0 K. A;tCllJ.la'tIKo<; EVn: E, pepata, :n:AilP11C; XapliapeHac; 1ii]A.woe OTOUC; eIlPpov"[1]'touC;

Aul'ttTUYfltVTJ E;6v'tco<rrJ

fl03A-M)"K6AONIKO

A6~TIO

! 19

Ka.A.eOf1evOU~tou on U7ro.PXEt eva 7rEpmOA!KO E~W ozo rnv ai6ouoa., E't0!f10 va OUAMpE! 'tOY K. Toopxvi« yta av'tt7roirlOl] apxilc;. Mmmn exstvo; IJIEAAt1:;E EXEt on o!Kam!KE~ a7ro<po.oet~ 7rOU ron em'tpE7rOUV va <popo. po.ua., Oto'tt Eivat 7rAeOV tePEa~ TIt~ f1Tj'tp07rOATj~ Oxpioa~ ('tTj~ rrr1'.M). TeAtKo. Tj OUA.A.TjIJlTj cerorpcmpce, Xo.pTj <JTItv 7ra.pEf1paOl] rmv uneu6uvwv TIt~ eK7rOf1ml~ 7rOUKa'tCtAapa.v On oi "live OUMT)IjIEt~" 60. Ctv01yav KaKo 1tpOTJYOUf1evo yta. 7rOMcrU~ a7ro roue Ka.A.eOf1evOU~rcov TItA.e-7rupa6upwv. L'tTjV e7rof1eVTj eK7rOf1ml 0 7ra'ti)p E1tt<po.v1O~ 7rpOO7ro.9Tjoe vn ozocetcet 1:1<; eu6uve~ TIt~ EruTjoia~ yta rnv o.KOf1IJ1Tj a7r07rEtpa~ live-ouA.A.TjIJl1]~, Ola.pru;oV't~ ypaf1f1EVl] uvcocotvrocn: "H e7rEf1pUo'l 'tTjC; Aorovoutce; sxstvo 'to ppo.ou 'tTjC; 181]C; Le7r'tEf1Ppiou svcvrtov rou 1<. NtKOMou Toupxvtn Ssv yvwpi~OllfLe a7ro 7rOU 7rpoT)A6e. Ao<pa.A.wC; Sev 7rpOKAT)61]Ke ours a7rO 'tOY Muxnprocuro

ApxtemOK07rO oere U7rO Ko.7r010 o.AA.o 6eofLtKo eKKA.1]crtaonKo 7rpOOW7ro. 07r01OOT)1tO'tE oxenKo cevcpio avo.YE'tat <JTIt o<paipa 't1]C; emo't'lfLOVtKi)C; <paV'taoia~, Kat fLo.Ato'ta tOtat'tEPWC; VOOl]PT)C; <paV'tacria.<;. AA.M 'to yeyovoc; On KtVl]'t07rOtT)e1]KaV Ko.7r01Ot <popeic; Kat 6E0f10i eKeiVl] TIt unyf1T) 'to 6EWPOUf1e o.KPW~ ev6appuvnKo Kat 'to e7ratVOUfLE". E~ioou af1T)xaVO~ T)'tav Kat 0 OtKOoe07r6TItc; TIt~ EK7rOfLml~: "Aev aVaKa.A.UIJIUfLE 7r01O~ Emew; 'to 7repmOAtKO va OUAAo.PEI 'tOY Toupxvur. H APXte1ttOK0ml, 07rWC; PAe7rE'tE, upvsinn 01:1 EKuve 0 APXte7riOK07rOC; f1ta 7rapo.maOl] T) o.0"ICI10Ef11U nieOl] 7rpO~ 'tOY K. XP1l00xot01] T) 'tOY 1<. LTjf1iTIt. A7ro 'to ll7roupyeio 1'.Tjf1omac; To.~'lC; aKOf1a Sev EXOUfLE7ro.pet f1la. U7ro.V'tl]Ol], 7r01OC;EmetA.e uoro 'to mpmOAtKO ytu vn ouoopet tOY Tcnpxvte" . AKOf1U lJIo.xv°V'tut... IOL "EA.eu6epowma", 19/10/2002

E u<poPfl~ 'to PE1top'to.l;; 't'1~ Mcptuc rranootoo.Klj, «Peen us CtpWfla. KUta.OKom~» (K.E. 4/8/02) 'to EU'1VIK6 lluputl]p'1~PIO 'too EALlNKI (Bllrn) KCLl '1 EA.A.'1vt~ Oflo.OU yta. ,a. OIKUWflUtU 'tOJVMElOV~tOJV (BOllM) ue e1ttatoA.~ 'tou~ E7rlOl]flUivo1JV 'tU7rUPUKo.'tOJ: «To o.p9po «Puce ue o.POJflUKU'ta.OKoodu~» tl]~ Mupiu~ llU1tOU'tOo.K'1 «<K.E.», 4 Auj o uo r ou 2002, http://www.enet.gr/online/online _p 1_ text.j sp?dt= 4/8/2002 &c=112&id=27689744) EXel uO'uv~9toto neptex6f1€VO ytu f1lue<p'1flepiou7roo (j\)~9OJ~ flo.X€'tUtYlu tl] oOJ~ nA.'1po<p6p'1Ol] KUt tU OtKUWflll'tU 'tOJVe9vtK<:OvKat oe~OUaA.tKrovllelOVO~'tOJV. Kcr' uPX'lV, mO'tuIlEoa.atOKetll€VO 6€V e~yei 'ttdOou~ KIl'tIlOKOOia.- fltu pupu'tU'tl] UPP'1- f11topei va olEVepyei 0 1ta.tEpa.~ NIK601]1lo~ TOa.pKVl~. EK't6~ KI nv '1 M.ll. geOJpEi Ka.'ta.OKooia. 'tl] ot€KoiK'1Ol] 'tOO 8tKa.WIlIl't~ oepa.oflou tl]~ Ila.K€OOVl~<; tum6'tl]t~ KUt t'1~ IlUKeOOVl~~ Op960o~l]~ EKKA.'1ai~ yUl 'tIlIlEA.'1 tl]S lluK€6ovt~S fl€IOV6'tTj'tUSemv EM6.ou. 1'.l]A.a0~, Utoge'tet tl] 9EOl] U1tepe9viKlcmKrov POUA.£u'trov 'tl]S N.Ll., 61tOJS 0\ uvurpepouevot oro Ol]floai€UIlU, aA.A.6. 6xt 7rlUtl]~ EU'1Vt~~ KUPEpVl]Ol]S· LlMepo, 11 €VUOX6A.1]0l]'too n. ToupKVlo. flE to. a.v9pro7rlva. OIKatrolla.tU 'tl]S IlUKeOOVl~~ flelOv6'tTj'tu~ crnv EM6.oa. 0€Vupxil;;et to 1997, OnOJStoX;Upil;;Etat'1 M.ll., aA.M zpw an6 'tOY anooXllIla.TlOIl6 'too (11[6 tl]V €Ul]V1~ Op9600~1] EKKA.l]aia. to 1993. 0 teA.euto.io~ llo.A.tara. anO<pa.aiOtT]K€ ooOlU=Ko. ytu a.~v rnv €vIlOX6A.'1Ol]Kat (11[A.ro~XP'1OlIlO1tOl~91]Kuv CtUot rumxoi A.6yOI. T11v 1t€piooo 1993 -1997 0€V EM€ oxo tl]v EA.A.6.6a., OnOJ~ €1tiOl]Sypo.<pet'1 M.ll. UA.M ~tUV 1ta.prov KCLl rUp91]K€O€ 12 c OIKESYla. avt1.1tOI'1Ol]eKU1101Uatl~S apX'l<; IlKptj3roSYIIl'ti <popouO'€ po.ou, OJ~tEpEa.~'tl]S Ill] UVa.YVOJPlO!1EVlJS tl]V an6 1toA.t'[€ia. Ila.KeOOVl~S €KKA.l]aiuS. H 1tpOJto<p~S IlU~ oiOJ~ npOKo.A.€O€ Ote~ Oo.A.o, 0 OOOIOS, OJS (j\)~9OJS, unoO'lOJ~9'1K€ ornv EA.A.6.oa.. E~OIe~ €K9EOet~ tOU EU'1V1KoU Ilcpempnmpicu tOJVLUfl<POJVlrovou EA.aiVKt r KUl tl]s EU11Vt~S OIl6.0IlS yta. tU LltKIlWIla.to. 'tOJV Mstovo-rfjrmv, Ku9roS KUt rou Fluprrmprrrnpiou

M

nEpf

~EIOvotiH:WV
Av9pOJnlvOJv OtK<llOJllo.tOJV (HRW), t'1S Llt€9vouS OIlOO'1tovoiuS EA.aiVKI (IHF) KUt tl]S Llt€9voUS AIlVl]Ona.S (AI)- aA.M Kat rou UlleptKIlVOUU1toupyetOU E~OJ1:€PtKroV a.Va.<pEpOta.V 1tp6PA.'1Ila. a.m6 flEXPt Ka.1rqv 1tPro'tl] Kat oro Ka90ptatl~ ytu TIS€n61l€V€S U9OJWOelStOU to Maio 1996, €Vro IHF Ka.l AI eixuv at€tA.et Ka.l1tUpa.tl]PI]'tES O€ ll€ptKi:S (11[6ns OiKeS·EmOl]S, ~P~€ KOl~ KU1:UOIK'1 'tOJVolro~€OJV (11[6 6A.€S 'ttS €1tttP01ttS EA.criVKt, Ku9ros Kat OX=KES a.VU<pOpES tT]V«International Herald Tribune». O E1tiOl]S, uv ocu ypo.<p€t l] M.ll. yta. rqv o.pVl]Ol] XOp~Yl1Ol]S 6.Oet~ A.€lwupyia.S €uK~plOU OtKOU eivrn UKPlP~ (0 7r. ToupKVl~ EX€t1taUO€t VUIlUS €Vl]fl€proVet Kilt 7rPOTIllo. VU Il~ (j\)KO<pavtet...) 1:61:€ 11 €1ttU11Ol] tl]S o.PVl]O'1S a.VUYVroPlO''1S «e9VtK~S IlUKeOOVtK~S fl€lOV6'tTjtUS» OJSIl~ cero n<; IltTlOA.oyieS !lOVOnp609€ta. 7rpOPA.~!l<l1:U f11tOPeivu O'1lltOUpy~O€t OtT]VEA.A.6.oCt, a.<pOU 7rUp6fl0tO OK€7rnK6 yta. 'tI]V o.PV'1O'1 otKa.OnK~S UVUyvroPtOl]S 'tl]S «L'tEYl]S MIlK€OOVtKOU llOA.tTI0flOU» 00~Yl10€ O€ Ka.'tuoiKlj 'tl]S EM6.o~ (11[6 EUPOJ1tU\KO LltKU~ptO Av9pOJntvOJv 1'.tKUtOJllo.'tOJVto 1998, Il€ OK€1tttK6 zou ouoiconxc UVuyvropt/;;€t'1 f1€tOV6'tTj'tU. TEA.oS, (11[Ot€A.€i umatemo OKOtUOtOll6 KUt EvO€l~'1 UKPlliuS OIlO<PUA.o<POpia.S o.Kpt'tl] 1tUpouaiUOl] (11[6 tl] '1 M.ll. tl]S «KU'tl]yopia.S ytU KlVUtOtOIl6» fl€ nvnrpopa O€ <pOJmypu<pies,KllmyyeA.i€s Kat ucpropie; IlVIl'tPtXUlOTlKE9) 1tOU XP110tflOOOt~91]KUVOJS uic- KUt 6xt 1l6Vl] - arrin U1tOOXllflUUO!lOU 'tOU n. TOUPKVto.. To UA.tK6 UU't6 0'1Il00leUtTjKS 1tPOJroOEA.tOO oro <pUOIattKO «LTOxQ». EUA.oyu €KTIllo.'tUt, f1€'tU (11[6 60u 1tpouvu<pEp9I]K(lV, 7rOJS U1tOt€A.€t €7rlt\JXl]!lEY0 EPYO 'tOJV €Ul]vtKroV flUattKroV U1tl]P€atrov, I] IlU9€V'ttK6'tl]'tu roo ozoiou flo.A.tOtU ~€pUlw9I]KS €1ttOl]IlU xm UPll601U an6 'til epy~plU rou FBI (! i), etOtK€UIlEvO(11[6tl]V €noX'l 'tOUXoUp€P OtT]xp~Ol] UU'trov1:OJV fl€966OJv. 1'.€V<puV'tuI;;6IluQ'tuv1tOtE7rOJS IltUV ce tsrotn U1tOn€tpU €~6V'tOJOl]S'tl]S 1tpOOOJ1ttK6'tTjms 'tOO 1t. TOUPKVto. 6u €PXOtUV fl€'to. U1t6 xp6vtu uproy6S KUt flta. Ol]!lOOloypo.<pOStl]S«K.E». E1ttatOA.~ 1tOU01]1l00l€U91]K€ OtT]V"EA.eu6€porumu" 15-9-2002

.(\0.94-M~KSAONIKO

AS" TIO

/

20

IIOAITIKH

ne; 13 OK'tro~piou 2002 a' 6"11 rnv EAA.UOU :n:PuYllu'tonolT)911Kuv 01 D.111l0nKSe; Kat NOIlUPXIUKS<; EKAoyse;. MSATl T) WI tou OYPANIOY TOSOY KU'te~l1KUV U:n:01VT)<pIOl..IE J oHl<POPU'l'T]<pooSAnu. AMOI EKAEX9T]Kav,UM0l6X\. E'to VOll6 ¢A.roplVUe; T] E1CAoyi] 'tOU KO:lVOUpylOU VOIlUPXIl oev SAllSE 'tT)V:n:pW'tT) UPIUKT), uMU :n:T)yuv K ym 'tT] oeU'tepT] KupluKi] 0 auvouuall6e; 'tOU u:n:ePXOlleVOU VOIlUPXll K. AA'tiVT], :n:OU U:n:0011lpii:;ov'tUVa.:n:6'tT) N.ll., Kat 0 auvouuall6e; :n:ou u:n:Oa'tT)piX9T]Ke nzo ro TIAEOK, 'tOYEYNALITIEMO uMU KUI cero 'to OYPANIO TOSO. Ilpw rov oeU'tepo rUpo 0 oeSl6e; K. AATiVT]e;OtEvel!lC <pUAAUOlUos UKpOoeSloUe; YIU vn ouxoqxrvrnoouv rov U:n:01VT1cplO VOllUPXluK6 aUllPouAo Ilstpo MIIl'taT], 'to Oopuvio T6so UAAU KUI 'tOY uni:n:uAo auvoul'lall6, uVUCPSpOVTUe; 0 II. llT)IlTaT]e;sivru meAeXOe; rou =e; "O.T.". 0 AA'tiVT]e; ~pT)Ke mv u:n:omT)ptSll rou UKPOOeSloU K'6aIlOU, 61lroe; 0 auvouuall6c; rou nUvVTj E'tpu'tuKT] vtxqos KUl 0 II. 1lT)1l'taT]C;eKASX'tT)Ke VOIlUPxlUK6e;aUll~oUAOe;. Ee Illu 'tT)Aeo:n:nKT)eK:n:OIl:n:l)tOO MeYKu J..IE'toue; ' oT]llomoypu<poue; XU'ti;T]VlKOAUOU Ul Ilpersvrspn KUl K KUAeallsvoue; u:n:6 'tT] N .ll. TOV K. €l00ropT) Poucozouso KUI u:n:6 'to IIALOK 'tOY K. AuAtW'tT), 0 eK:n:p6aro:n:0e; Tuzou 'tT)e; N.ll. cqmpoxomotcv u:n:6 ImopIK6 mSAexOe; rou IIALOK YIUroue O:KpOoeSIOUe; 'tT)e; .ll. :n:ooetre cpUyuv unO.'to K61lllU rou; eire UK61lu N Bpioxovnn cru; YPullllee; rot»; 0 K. 8. Pouooxouso; e~uAe Evu eyypucpo KI upX\ae vn :n:pO~OKUPel«rt AS'te K. AMtW'tT) ytu Ilue; :n:ou exouJ..IE'tOY '¥(OlllUOT],eaeie; auvepyua-rT)KuTe ue 'to "U1WaxlaTIK6" O.T. o'tT) <DAWplVU». 0 '¥rolltUollC; a'tT) €leaaMoviKT] Sev 'tOY :n:elp<il;et 'tOY eK:n:p6aro:n:0 rou «ueouiou xwpou». MT):n:roe; K. Pouooxouxe Sev SEpeTe 6n 0 auYKeKPIJ.tEvOC; OIlUPXT]e;, u:n:oOTljpii;eTUI unO. 'tT) V mu, cpummo<puAAaou «E't6Xoc;», KUl YluTi KPU~e'te :n:roe; a'tT) €leaauAoviKT] 01 KUpU'tt;UcpePIKOiSev KUtE~T]KaV xwpu MAU Il:n:l)Kav, Kat eKAEX'tT)KUV, WT]cpooeAnu cnu rou '¥rolllUOT] KUI ron IIunuYeroPy6nouAou (~Une <dOE» 10-11-2002); Ae; ~pel 0 1(. €l.P. Ea'tro Evu evrozo, Eatro KUI :n:uAW zou 0 II. IIT)1l'taT]e; EXropUT)'to O. T. exoov :n:el:n:01iS S ytu mnovouio; 'tT)C;Mcxeoovtcc; lUAU T] AUa1tT]:n:ecpTel aUWECPO6XI uovo unO. rou; zoupoi»; OeSIOUe;MA.U KO:I unO. 'tT)V eKauyxrovla'tlKT) OeSIU. nun 9UIlT)9T]Ke T] T]yeaiu 'tT)e; .ll. uetn to OeUTepOrUpo rrov eKAoywv vn N KUVelIlUUpT]:n:ponuyavou; o oT]llomoypu<poe; 1l10vUaT]e;Touoenj; a'tT) a-rT)AT] rou orqv ecpT]llepiOu AuyT) anc; 26-10-2002, ClVUcpSpel: «Ene; 8.10.1999 eixu :n:upeupegei oe auVUV'tTjaT]'tT)e; T]yeai.ac; rou OupUVIOU T6sou ue 'tOYBov vrep E'WUA, 'to-re Ynnro Apuocrr] rou OALE ue tOlUhepo cvnxeiuevo ru; eSVlKSe;lleIOVO'tT)·t!;C;. auVUV'tTjaT], E'tT)

L

KAPATZA<:PEPI~MOI
llaAlaTU, :n:o:peupe9T]Ke 11 Mopia lluIlUVUKT] KClI eK1tp6aro:n:01 ron K61lIla't0e; «ov <DlAeAeugeprov. Axouon 'tT)V KU'tT)yopT]llunKT) geaT] rou Oupnvtou To.sou on Kuge MAuyf] onvoprov a-ru BMKUvta. 9u T)-rav KU'tUa-rpO<p\KT). 9EaT] uu-rT) 'tT)V exel eK<ppuael TT] oe nOAAa ypun'tu ron xeiuevc, J..IE'tuSurrov o:n:oirov KUI 'to xevrpucorepo: 'to nOAI'ttK6'tou IlUlllCpea'tO». Kat auvEXii;el: «Av 61lroe; 11NA ma'teUel on 6'A.a. UUTUstvnt UnOKpI'ttKU, on ro OupUVIO T6so stvm ornv :n:PUYIlO:'tIKO'tT)'tuKpu1t1:0-unoaX\aTIK6 K61l1lU, 'to-re ytun i:;irtl]auv ouvepyuciu a't\e; eKAoyec;; MT):n:roe; ivct e Kat uorot e9vonpooO-rEe;; 'OXI, OeVstvoi, llev eivm oore xo:l;oi.. Eivm UllopuAla'tee;, AU'iK\aTSe; KUI Kou1:On6VT]pOl. Evw yvropii;ouv on xrrvevn e9vIK6 aull<pepov oev KlvouVeUel o::n:o.TO OupUVIO T6so, eKJ..IE'tUAAeUOVTUI 'troy uorspov, (sx T)'t01 ex ron 'l'T]CP09T]PIKUuacpMOUe;) rnv e9vtKo-umepia. Yla va auanelpwaouv 'tOY K6all0 'toue;. llev eivm T] :n:pw'tT) <popu zou 0 K. Poucozousoc oAla9uivei orov 'A.a.'iKlaIl6 'tT)e; e9vIKlaTIKT)e; ua'tepiue;. Ee "u:n:oKAelanK6" penop'tui; 'too (OeAnO eloT)aerov Antenna, IouVIOe; 1993) "avUKaAU:n:'te" tu epyomumu nupuyroyf]e; ... T]proiVT]e; 'tOU lKAIYK6pocp aTU EK6mo:. 'Exrors :n:epuaav 06KU xr6v1u. IIIa'tE'I'UJ..IE 'tOY K. MT]'taO'tuKT] on otu 10 Xp6V1u uU'tu 9u exou us Sexuael'tT)V uorepta Ilue;. TO-re, 'to Oupevio T6so T)'tav KU'tT]pUJ.1EvO Kat Clnollovrollevo. 'OXAOC;, unO. 'tOY rots oT)llaPXo <DA.roplVUe;,siXe enne9ei. KUI eiXe KUmmpS'I'el rn ypucpeiu rou, Tu KOIVO~ouAeunKu K61lllUTU «pvcovrov UK61lu KUI vo aui;T]-rT)aoov Jlul;i rou. 'EKTOTe, cioO:lle ~eAnwaele;. To OUPUVIO T6so Savu<pna.l;e rn ypucpeiu 'tOO, avup'tT)ae Kat :n:aAl 'tT)V oiyAroaaT] emypucpT) rou, xropic; :n:OYKp61lumi] 'tT) eop«, 'EKUVe eniaT]IlTl auVclV'tTjaT] J..IE'tT)V AEKA. 'Evrvuv KUl 01, uVeniaT]llee; eotro, npo'tuoele; auvepyuai.a.c; u:n:6 'tU OUO J..IEY6.Aa. K61l1lum. M6vo Kun01ee; oT]A.roOe\e;e9v\Kla-rWV ~OUAeu'tWV, 6nroe; 01 K. K. IIunugelleAT)c;, rKIOUASKUe;, Kou~eAae;, Tao~6Auc;, Ilue; 9U1lt!;UV'to nMI6 Iliaoe; Kat'tT)V nMIU ucrepio, Kat evSOKI]'I'e SUCPVIKU 1(. Pouoozonso; 0 va O\(l'l'euael'tT)v :n:pocpT]Teiu K. Mrrrcorcxn. Me uU'tu rou ro lluuMi 9u Kavel T]N .ll. 'to uVOlYllunpOe; 'tOY"usouio xwpo"; R llT)nroc; 0 "ueouio; xwpoe;" nupullBvel'to Ilil;epo auvov9uAeUllU rrov IlUKeOOVOCPUYIKWV olUoT]AWaerov 'tT)e; enoxi]e; eKdVI]C;; <DUiVeTUI on ouawxwe; lax.Uel 'to oeU-repo. 1l1O-r10 K. Pouooaouxo; Ssv ellelVe u~0i]9T]'toe; o rnv npoanclgelu Ao:a:n:oAOYTJaT]C;rou OYPANIOY TOSOY. Tov ~oT)91]auv 01 uneU9uvol rou MEGA, 01 ozoiot 6nroe; KUTUYYSAAeI K61l1lU, UpvT)9T]KUV owaouv 'to A,Oyo to vc ce eKnpoaron6 ron, nou 'tT)Ae<pwVT]ae'tT)V en61lCYT] IlBPU crnv eKno!l:n:Tl'tT)e;Avvce; IIuvuytrompeu, Ku9we; KUt oro xevtptxo oehio eloT)aerov 'tT)e; e:n:o.llCYT]e; Ilspm;, oxou enuvaAull~uv6tuv T] Aua:n:T] zou

l\~A-MA.K6AONIKO

A6'" TIO I 21

e~alteA.ucre 0 K. Pouooaouxoc. 1'l.1)l1ocrtoypacptKi] lleovroA.oyta ... » ETI]v lteptp6TjTI] exetvn ppallul'tlK1) eKltOl1ml xon elletX\lav ve crul1CPwvouv xm 0\ SUo IlTIIJ.Omoypucpot 'tOOMEGA =xw~ ltapeveP1) TI]A.eCPWVtKUrtwpy~ 0 AtuV1)~ pooM:\rrf]e; rou IIAEOK <JTI] <l>A.WpIVaxm ucpultoupy6e; A9A.1)'tlcrl1oU,1tOUKpuTI]cre yeVtKU KMi] mU<J1) KaUTI]plUi;OVta~ TI]VSOxpOV1)Ultol16vw<J1)'tOU vouon <l>A.ciJplVae; TI]Vu1t6A.olltl] Ellcllla ymri 01 a1t6 1tPOKU't0XOITI]e;N.I'l.. xapaK'ti]pti;av roix 1toA.hee; TI]e; P' KaTI]yopia~. TT]v illta 1toA.mKi] (6X! 9pT]crKeunKi]) cr'tu<J1) KpuTI]cre xm 0 Y11PUl6e; mn llecr1t6TI]e; Auyouorivo; Kovnrorrp; MiA.1)cre 0 AmV1)e; Kat os ltPWlVi] eK1tOl1ml TI]e; A. TIuvaylOl'tapea aAA.&. m oe x eKlt0l1ml TI]e;NET, orov 1l1)llOmoypucpo Aopepllo. E'to 1tweA. i]'tav Kat 0 lleU'tepoe; pOUA.euT~e; ou V0l10U 1too r a~Ket <JTI]N .S. 1tOUou I1cpWV1)cre aU't6e;, KU'tWUlt6 Kt

'to P&.poe;TI]e;elttxelpT]l1a"toA.oyiae; KUlTI]e;a1.i]geme;, va yupicrouv mcrw 0\ 1tOA.l"tlKOl1tp6crcpuyee;. 0\ 116vO\ 1toA.l"tlKoi ltp6crcpuyee; 1tOU Sev rUptcrav eivUl 0\ MAKEI'l.ONEE. E"tT]crui;i]TI]<J1) tapeveP1) TI]A.eOlt'tlKU 1 a1t6 TI] <l>A.WplVa KalVoupywe; VOI1UPXT]e; r. E'pa"tuK1)e; zou Iltapepalwcre ltWe; 0 TI. 1'l.i]'t<J1)e; sivrn aya1tT]"t6e; oro vouo KUl ltroe; Sev exet Ultocrx;tmIKee; gecrete;, 01troe; au9aipe'ta lcrxupicr't1)Ke 0 K. Poucozousoc; MiA.1)cre 0 eK1tpocrro1tOe;TI]e; ~mae; pA.&.XtK1)~tapullo<J1)e; xm y A.wcrcra~ M1tllicrae; aMo. 1 Kat 0 ITWA.oe; BocrKOltOUA.Oe; ou avacpep9T]Ke <JTI] x IltllacrKMia TI]e;yA.ciJcrcru<; ora U1to.pxovra crxoA.eia., l1ae; OTT]V KooA.'toupa l1ae;, moue; ltOA.t'tlKOUe; 1tp6crcpuyee;. T1) A.acrltoA.oyia"tT]cruveX!crav 1110 .p9pa 0 (<L"t6xoe;», & T] ecpT]l1epilla «TA NEAl> (23-10-02), 0 eiprovez; ImVV1)e; Tpurvrrj; (24-10-02), 1) K. r. AI5a.I1 orov «EAEY8EPO TYI10» (18-10-02).

°

l)IEYKPINIITIKH l)HI\OrH - ANAKOINOrH
Me Ka't&.7tA.T]~T] 1tapaKoA.ou9T]cra., <JTI]V eK1tOl1mlrou Xa'ti;1)VtKoA.&.ou«H QPA THE KAAJTIn:» 'tOY K. Pouoozouco, ue 1tpro'tOcpa~ em1toA.at6TI]"ta ym eK1tp6crw1to 'tU1tOUTI]e; a~IWl1anKi]e; uvn1toA.i'teu<J1)C; va ltpocrltagei va t1B crmA.wcret 11101tapo.lleK't<l emge"tU a Kat xapaKTI]ptcrI10ue;. o K. Poucoxcuso; 9a e1tpelte eK TI]e;gecrewe; rou va . yvropil;et i] 'touA.&.X!cr'tovvo exet CVTJI1eprogei On 'to K61111aron Onpcviou T6~ou rou oxoiou ell1<ll l1eA.oe; Ilev exet rrp6ellpo Kat (lVtmp6ellpo aA.M cruA.A.oytKi] Tpuuuersiu. I'l.ev exet Kat Sev eixe 1tO"te Kal1ia altocrx;tcrnKi] i] nnrovojncrucf "to.<J1).AUTO )!1tOpoucrE va "to Ilmmmwcret 1110Ilia a1tA.i] uvuyvro<J1) 'tOO rrOA.mKOU rou uuvupscrou. EUKOA.a 9a IlmmmWVE =c; 'to Oopnvio T6~0 stvnt Ko.ge"tUuvrige"t0 ce K&.ee 1tOA.mKi]aAl..a~C; ouvopev. H cr"to.<J1) 10Uoe 1tpocrrorrlK6 em1tEOO amvavn ma 1 i;1)"tT]l1u"ta amo. MA.o. xm es rrpOpA.i]l1a'ta zou Ultacrx;oA.ouv TI]v rreptoxi] l1ae; sivrn yvwcr"tij rooo <JTI]V xotvmvia ron xwpwu arr6 "to ozoio Kato.YOI1Ul xm Kato\Kw ooo Kat ornv enpurepn xowrovia roo VOl1oU l1ae;.'01tWe; elle~av 0\ rrp6crcpa"teC;edoyee; T]mo.<J1)110U au"tT]emllOKll1o.<JTI]Kea1t6 roix; 1tOA.i"teC;"tOu V0l10U 11U<;
K.

1tOU nl1wv"tUe; us TI]v 1JIllcpo rou; 1110 e~tA.e~av N0l1apXtaK6 EUl1pouA.o. o A.a6e;TI]e;<l>A.ffiplVU<; "tOYrtf:J:vvTjE'tpa"tuK1) ril11)cre K<ll'tOYuvelle~e No l1o.PX1) la'ti eKriI1l]cre 'to i]90e; K<ll Y ne; tKaVOTI]'tee;rooo tOU tllioo 000 K<lltWV rrpocrw1tWV 1tOU meA.f.xrocrav "tOY cruvIluacrl16 rou. TaU't6xpova (l1tOIlOKil1acre"tOYTIauA.o AA-tiV1)ym TI]VUVe1to.PKeto. rou cr"tl] 9tcrl] tOU NOl1o.PX1) <l>A.wpwae; 't1)V 1tpOT]yout1BVTJ 'tetpuc"tia. Exsi A.o\1t6v 9a 1tptrret vo avai;T]"ti]mn 0 K. Poucoaooxo; "ta uinn TI]e; i]TIU<; TI]e; N.I'l.. <JTI] <l>A.WpIVa Kal Oxl mit; cpalOpet;, aVeU9uVet; Kat emKivlluvee; 'YIa tOY "t01t0 l1aC; OtKatOA.oylee; nou "tOO creppipoov ru "t01tlKo. cr'teAEX1) "tOO KOl1l1a"tOe;"tOO geA.ov"tae; 1tpocpuvwe; vn arroltO\l]9oUv rorv eu9uvwv roue, <l>A.WplVa 3.10.2002 2 TIETPOE I'l.HMTI:HI: EiliwEvOe; NOl1apxtaKOe; EUI1POUA.Oe; l1e "tOYcruvlluacrl10 rou Turvvn E"tpa"to.K1) «EA.mlla 'YIa TI] <l>A.ciJplVa»

8 NOEMJ)I'IOY 2001

Aoyro eA.A.etljl1]e; xwpoo Sev 9alll]l1omeUcroUtlB TI]v Avmcotvexrq TI]e;IIoA.mKi]e; Ipal1)!a"teiae; ron OUPUV10UTo~ou 1tOU(1)l1ocrieU9l]Ke oro lNFO-ZOPA, No 8, OKtwPptoe; - Noe)!ppwe; 2002.

fl.o.1A-tvlkK6A.ONIKO

AS" TIO

/ 22

MEI:AInNA!:

EnEI~0610 ITHN EKeE~H BIBI\IOY ITH eE~~AI\ONIKH
:EK01tUl, 31 Motou - Min o~aoa a.yvco(!'twv venprov elOe~aAAav rnv TeTa.PTTl (J'(O xepinrepo "ll~ ~ll~oKputi~ TTI~ MaKeoovi~ O'tll ~1£9vi] 'Eldle01j BI~Aiou O'tll 0ecrcraAoviKll xrn !lp1tCK,e eva )W(1iAo aplS~o TCOVeKnSe~wv ~1~Aiwv ue I(!'tOPIKO Kat 1tOAITlKO 1tepleXO~evo, uvuxoivcece XSe<; TO ~(l1CeOOVlKOY 1toupyeio TWV&;ffiTepl KroV, :EXETIKn us TO O"U~~nv, TO Y 1toupyeio &;ffiTeplKrov TTI~ ~ll~OKpaT~ TTI~ MaKeoovia~ e(!'tetAe Oln~ll~a Ota~ap'tupi(l~ cro Tpurpaio :Euvoecrll~ TTJ~ ~ll~OKP(lti~ TTI~ Euao~ ora :EK01tUl, ~TJ'tOOVT~ Ae1tTO~pit 1tAllPOCPOPllO"TJ TOYEYOV~, 01t(o~ elri01j~ yt« K(lt T(l ~Tpa 1tOU 1tpotiSET(ll va Mi~et TJ eUllVlKTt 1tAeupn O"XeTIKn ue TTl 01£pe6VTJO"TJtOU YEYovOtoc;. To Fpcoeio :Euvoe01j~ TTI<; !lll~OKp(ltia~ M(lKeOOV~ ornv Aeitva ecrtelAe e1ti01j<; oln~ll~a Ol(l~(lprup~ oro eUTJVIKO Y 1toupyeio E~(otepIKrov, eKcpPa.~oVT~ ~(lSln (lVTJO"U;(ia Kal eK1tATJ9J ')'I(l rqv uve1tapKTt (lvtiopaO"TJ TTI~eUllVlKTt~ 1tAeup~. .. .To ~(lKeOOVlKo Y nonpyeio E~ffiTeplKrov eKcppn~el TTl AU1tTJ 1tOU rerom KaK01toillO"TJ'trov 1tOA.mcrnKrov a.900V EYO~ cpt/..IKOU eevou~ xm KpnTou~ eA.a~e Xropu oro «AiKVO Tll<; Oll~OKp(l'tia<;» xrn nvauevei uiu IKUV01tOITJ'tIKTt vtiOpa01j a1to rqv eAAllVIKTt1tAeupn. a AUTit eiV(l1 11 AvaKOivw01j Y 1toupyeiou ~ffiTeplKrov TTI~!lll~oKpati~ TTI~M(lKeoovi~ http://www.sing.gov.mklPressRoomEnl2002/05/n05 31.htm

1tO T~ 24 Muiou e(O~ 9 louviou 2002 1tpay~(lT01tO\itSllKe 61I:co~ KnSe xpovo ornv ITap!lAia TTI~ 0ecrcraA.oviKll~ (KOVTa. oro 1\euKo Ihipvo) 'I] 'EKSEO"ll BI~Aiou. Tn OIOPYIlvOJO"TJ 7tpuY~<l'l:07totei 0 I:uvoecr~o~ EKOOTroV Bopstcq EAAlioa~. AUTit TTl;(pOVla. ')'l<l7tpffiTll cpopn U1titpxe Kal eva zepbrrepo (l7t0 ~ ~!lAKUVIKe~ xrope~ ue ~1~Aia Yla eldleO"TJ (Oxl ')'l(l 1tOUA.ll~U). :ETO 1tepimepo UUTO um1PXuv ~1~Aiu (l'iC0Pouuovia, AA~(lvi(l, BouAy!lpl(l K<ll ~ll~. TTI~ M(lKeOov~. ElriO"TJ~ U1tTtpxuv xm procrlK(l ~1~Ai(l. :E'tl~ 27 xrn 28 Maion 0 yv(Ocrto~ TTlAe-e9vtKlcrt~~ «oTJ~omoypncp09) 7tOU OTJArovel 1tCO~KO;l:n to it~lo"u eiV(l1 Ilovno; KaA.oucre 'tOY KOcr~O va ~TJV emTpeljlel (!'tou~ <U::K01tlaVou~» va.xouv ~1~Ai(l. :En~ 2815/2002 KaTa. ~ 7 TO an6yeu~a ev(l ~1tOUA.oUKl nepl1tou 100 nroucov ~av oro ~aAKaVIKO 1teplmepo ICl npXtcrav va ~p~ouv, va anelA.oUV TOU~ epy~o~ou<; O"TO 1tepimepo ')'Ia TO 1tepteXo~o TCOV ~1~Aicov. 01 epy~o~voll'rrUV 'EAATJVe~ Kl 6xt BaAKllvlot. ITityuv rn cpumcrtoewit EKei ue Ka.~pa. Aqxripsouv 1tEpi 'tU 30-40 ~1~Ai(l a7to 'to 7tepimepo TTI~ "'TJ~· TTI<; MaKeoovia<;, TTI~ BouAyapi(l~ xm TTI~ Poouuvtcc. Kn1tOlO ~1~Aio 'tau Nikolas Platon «Civilizatia

A

noy KAIEI - KATAITPE<f>EIBIBI\IA <f>y~IKA 8A EKI\EIEIIVOMIA6H - nAnAfEOPfOnOy 1\0
Egeeana» «Aly(llanK~ Ilosmouo;» TO ~ecrxlcruv 1tOU ijTuv O"TOpOU~tKO 7tepimepo. nJpCO ora 15 ~1~Aia ijTuv BAliXlKCl a1to TTl "'TJ~· TTI~MaKEoovi~. APKE'ta. ijTuv ano TTl BouAyapla. Kupin acpClipecruv tn ~1~AiCl 1tOUypa.cpouv MAKE;O:OHI1JA KTA.. ElC1tpocrC01to~ TOUI:uvoecr~ou 1tOUitpSe O"UJlcpooVTJcre va JlTJv~V(lJl1tOUV 1:(1 ~1j3A.ia yt« eldleO"TJ. JU.Mx ~ef3at« A.tet oTJJl6ma 0 K. M1t!lpJl1tOUVa.Kll~ orov «It)» ~ 236-02, 61I:0u uV(lcpepel 7t(O~ «OEY Sa E1tuv!lATJCPSei». 0 U1tOljlitCPIO~ TOte No~npXll~ 0ecrcraA.ovilCll~ K. Tp, Xa't~TJcro.f3f3a~ (ITA:EOK) eKave oitAcocrll ce SecrcraA.oVlKI(OnKll eCPTJJlepiOCl01tOU KU'tMiK~e 'tou~ «:EK01ttUVou~» 7tOU e~tSecrav ~1f3Alu cr'tll 0wcraA.oviKll. To tOlO exnve tore KUt 0 avti7tuA.6<; rou TTI~ N~ ITuvaYlOO'tTJ<; '¥(OJltOO'l~ (ecp'l~. TYITO:E 0E:EI:AAONlKID: 30-5-02). Apuye ')'Iati 0 KOcr~O<; TOU vouou va IjITJcplcrel'tOY U7toljlijcptO 'tOU ITA:EOK KUI vc JlllV IjITJcplcrel 'tOY 1tOUpO uKpooe~uJ; 'Eve; MA.o~ 0ecrcraAOVtKI~ oTJJlomoypncpoc; 0 HA.1~ Kouroouco; zou j3picrKel roue K(l/..6.<; 0"'t0 AcpYUVlcrto.V xrn sivm 7tpoeopo<; TOU EAA.llVO-Kou~UVIKOU I:uvoecr~ou (e1tyxe'tul a1tO TO KKE) ce TTlAe01tTlKTte~cpllvt~ TOU OtKUIOA.OylJcre TTl ~nv8!lATJ 1tpn~ll TCOVaKpoo~IOOV crtcO't(lOIO"'troV oro f3aAKavtK01tepi1rtepo.

o MEffiIONA~TH~8E~~AI\ONIKH~

l\O~A-IvI>...K6AONIKO

A6A TIO

123

H LJHMOKPATIA THL MAKELJONIAL
Ka'tEP11KuV 34 IjITjq>OOEA1:tU ("AYrH" 15-9-02). Ot eKAoyE~ eywuv ue ro crUcrtTjJ.!.a 'tTj~UnAT]~UVaA.oytKi]<;, e OUVOn'tlKS~crX&06vIhaotKucrU;~ 11BOUAT] evro ot 1Jnoljli]q>tot T]'tClV3.060 C"E" 16-9-02) Kat 11 rrov LKonirov &nuc6procr&'tOYNOEIlPptO rou xropa &iVatXOlptcrll!:VTj i:~t eKAoytKIi~1t&Ptq>Epete~.0 oe Mzpcvco Tcr&ppmoq>crKt KU'teiX&Kat naAtOtepU 'to . 2001 ~ 15 OUV'tUYIlCl'tlKS~ rpozonomce«; zou &ixuv unoYPuljI&t at nOAt'ttKoi uPX1lyoi u~irollU T01JnpOl8unoupyov uno 'to 1992 eOl<;'to 1998 (ITt<; 13 Auyou<TIOU 2001 ornv OxpiSu. Ano roi»; 117 C"TYTIOE THE 8EELAAONIKHL" 17-9-02). 0 nupoV't&<;POUA.eu'ts~ce cruVOAO120, at OUVtaYllanKe~ cruvucrntcrllo~ rou M. TcreppSvKoq>ma EAap&60 SOPe~. uUuys<; OUYKSv,;procruv94 8enKs<; 1jIT]q>ou<; SvW'tl 13 o ApllnSv T~aq>Ept ni]pe Ile'tu Piur,; Sva 4-5%. 0 UpVTjnKWvC"E" -11-2001). npwTjV uPX1lyo~ 't01J UCK AA.i AXIlt'tt 11-12% Kat 16 Tn cr'totX&iu 't11<; 'Ynu't11<; Apuocratcc rrov SOPe~C"E"17-19Kat22-10-02, "AYrH" 17-9-02). Hvouevcrv E9vwv avaq>i;pouv nOl<;130.000 uv8pOlnat L'tTjvsa KUPi:PVll<JTj AA.pavoi avaAaJ.!.puV01JVlJ;tU at ~eptl;W9TjKUvuno rn crnina roix KU'tU'tTjOtUPK&tU'tTj<; 8t011 uv'ttnpoeopo1J 'tTj<;KUPSpVTj<JTj<; 'tOY M01Jcru us Kpi<JTj<; -5-02). C"E" T~uq>spt Kat rsooepu 1lno1Jpyeiu ("'tKatocrUv11~, Yyei~, TImoeia<; KUt Msmooprov-Ezucorvrovuov), To E9voKu8upcrll oru IlSP11zou unEp'tepei 'to aAPUvtKO cr'tolXeio npocrnu811cruv vo KWOUV os pupo<; rrov <I>tA.eAeV8epo"'111l0KpUnKo KOIlJ.!.a aVaAallPW&t IltU MUKeOOVOlV. Mern 'tOY UCK KUVUV TOV ANA 8ecrll ovnzpoeopou, !lC 'tOY npro11v 11YST11't01J CE8vtKO~ AA.PUvtKO<;L'tpaTOr;) uUU Kat 'tOY ARl KOIlIlCl'tO~ TIs'tap rKOcreq>, 0 oxoto; 'ton08&'tei'tClt eni<JTj~oro unoupyeio E9vtKi]~ Oucovouiox, Ku8w<;Kat CL'tpU'tOr;'tll~ '" 11IlOKpa'tlar,;'tTjr,; IMupiu~). L't~ npoOlPe~ pOUA.eunKS~ eKAOYS<;tTj~ "'11Il. 'tTj~ 'tU 1JnOllpyela ['€ropyi~ Kat Epyacriar,;-KotVOlvtKi]~ ' MUK&oovia~ 0 ouvuoxicuo.; «Must ytU 't11 Ilpovorc.c. H 'EVOlcr11 LocrtaA0111l0KpUtrov MaK&Ooviu» r o u o n o i o u 11Yei'tUt 11 UVaAaIlPW€t Iliu 8s<rll uv'tlnpoeopo1J Kat't<l1JnOA.otna LOcrtaA0111l0KPU'ttKT] 'Evrocn r ou Mxpuvxo 1JnOllpyela onv 11KVpta O1lVUJ.!.11 22-10-2002). ("E" Tcr&PPSvKOq>m<t Cnepinou 42 xp.), Kepotcre 't~ &KAOYE~ crn<; 15-9-2002 C" H KA8HMEPINH" 6-10-02).

M

01 LJYNAMEIL ITH BOYI\H
Ano ~ eKAoYSr,;t01J 1998 eiXe ' npOKVljlet 0 aKOA01J80r,; cr1JcrXe'ttcrIlO<; 01JVUlleroV cr't11 BouAT] (LollnpUVte) rrov 120 eoprov:
• VMR()-DPMNE EnaVo.(JWTlKr, (<<EcJW1Jf:P1Kr, Op vov co on Maxeoovioi; - Lirtf1.0KpaTlKO KOI1f1.o. )'1(7. Til Mo.K€JOVlKr, E8vlKr, EV0T:rtTW), xou tOpV9TjKe

ZO(JlaJ..Jrtf1.0KP aTIKr, ZVf1.f1.axia» CnpoT]A8e ano

• «fPzJ..eJ..€v8epo L1rtl10KpanKo KOf1.f1.a» (rcov L'tOytav AV!Olq>

Kat Ilerop ['KOcrEq»: 4 eOPe~. • « ZO(JWJ..l(JT:lKO Ko uu a» Clopu811Ke 'to 1990 uno 'tOY AtovJ.!.mcruq>Ipuvroq»: Hopa.
• «Evcoon Pop:

«llete~eA.t~11» 't01J K.K. MUKeOOVlar,; KUt t8PV9TjK& ,;0 1991 uno 'tOY Mapnvxo Top PSvKOq>crKt): 7 i;op&~. 2
• «Ao.ii<:o Anuoxpaaio» KOI1f1.o.»

1i;opu.

'to 1990 uno 'tOY AtoVnTcrKO ['KEOpYKleq>ma): 49 SOPe~.
• «EVo.UaKT:lKO Lirtf1.okpaT:lKO K0f1.f1.a// Ctopv811K& 1998 ozo 'to rov BucriA 'Iozoopxoecxt): 13

C aAPavtKO, toPV811Ke 'to 1990 uno'tov IAIUl;XaAlA.I): 14 i;op&r,;.
• «L1I1f1.0KPo.Tll<iO Kof1.f1.o. TOJV AJ..j3awiJV» C toPV811Ke 'to 1997

cero 'tOY ApllnSv Tl;aq>ept): 11 tOPe~.

• Azo 'to VMRO npospXE'tat Kat o npo€opo~ TpalKoq>crKt, n01J eiliX'tTjK€ 11& 'to 52% rorv 1jIT]q>OlV CKu80AtKi]IjIllqlo<popia), 'to 1999, yta nSv1:€xpOVtu . «EAEY8EPOTYTIIA» 5-8-2001 •

SoP&~·

l\Q,3t.\-JvlA..K€AONIKO A€~ TIO

/24

l:YN0HKH

H METABATIKH rfMcrONIA TH~ NEA~ YOPKH~ TH~ 13H~ ~EnTEMBPIOY 1995
ru; 13 Ee1t1:Ej.L~pT} 2002 EA.T}1;eT} e7t'taxpoVT] Metu~unlClj EUI1q>OlViu - Interim Accord (eo<pa.A.I1EvU atU eA.A.T}vtKa EXet u1[oo06ei Ole; EVOlaj.LeOT} EUI1q>OlViu) j.LetUSU rov Suo ~a.A.KUVIKOlV Kpm:oov, tT}e; EU6.oue; KUI tT}e; 6T}110Kputiue; tT}e; MUKeooviue;. H METABATIKH EYMtl>QNIA tT}e; 13T}~ Ee7t'tej.Lppiou 1995 u1toypaq>T}Ke u1t6 tov'EUT}vU u1[oupy6 rcov E1;OlteplKOOv K. K6.poA.o TIU1tOUA.Ul, ol~ eK1tp600l1tO tOU «Party of the First Pam) KUl u1[6 tOY u1toupy6 rcov E1;OltepiKOOv tT}~ 6T}11·tT}C;MUKeooviu K. E'tEPO Toe~epVK6<p01a, Ole; eK1tp6oOl1tO tOU «Party of the Second Pam). TT} OUl1q>Olvlu U1tEypUljle, eriOT}c;, 0 I1£OOA.uPTJ'tlle; K. Cyrus Vance, Ole; eK1tp600l1tO~ tOU Fevucou fpuj.Ll1uteu (IT) tOlV HVOlJ.LEvOlV Eevoov (OHE). H OUWPOlvlu 1teplExet eixoot 1tEvte (25) apOpu, uneypu<pT} OtT} Nea Y6pKT} KUI eivut 1tUVOloro 1tp6nmo 'tOU oxeoiou Vance (OHE) - Owen (EE) tT}e; 14T}e; Mctou 1993 1[OU 1tp6tEtVE I1IU OUI1q>Olvlu MEtpOlV OtKo06j.LT}oT}e; Ej.L1tIO'tOOUVT}e; (MOE) 1tOU OUj.L1tepWJ.I1PuvUV KUI to ovoua (to J.LEYUA.o 1tUKEtO), evoo uU'rij T} Metu~an),.'1'] EUI1<POlviu uq>ijvel EKt6e; pUOj.LiOEOl~tO i;iJtTJj.LUtOU ovouoro; (j.LIKp61tUKEtO).

L

TI EIXE flNEI nPIN TIl: 13-9- 1995
'O1[0l~ ei1tal1£ KU! 1tpOT}YOUl1evu eixe 1tpoii1tup1;E1 T} EUI1<POlViu tOU 1993 (nov M.O.E.) 61[oU T} 6T}11· tT}e; MUKeooviuc; ovol1ui;6tuv «Nova Makedonja». H EU6.ou uvnzpcrstve tOY 6po Slavomakedonja. LTO apOpo 7, §2, rrov MOE tOU '93 ypu<p6tuv: «Exaerc I1EpOe; UVaA.ul1~uvel rnv U1tOXPEOlOT}va j.LT} XPT}otl101totei crUl1~OA.u, ovoucro, OT}j.LUiEc;, 1VT}l1£lU1] I Ej.L~A.1]I1Utu 1tOU U1to'teA.ouv j.LepOe;tT}e; icropioq 1] tT}e; 1toA.monlClje; KA.T}pOVOj.LIUe;OU UA.A.oU j.LEpOUe;. Me t uut6 to 1tVEUj.LU T} L'.T}j.L. tT}e; Nova Makedonja OUI1<POlVEi, ol~ MOE vu 11T} XPT}otl101totei KatU 01t0l001]1tOte rpoao tOY 'HA.IO tT}e; Bepjtvnc. E=poOOetOl~, £KaOtO l1£pOe; va oEpetul ra e1tiOT}j.LU YEwypa<pIKu ov611UTU Kat t01tOlvUj.L1U "11e;iliT}e; xoopue; Ole;U1tOOeIKvUetUt U1t6 "11 6tUOKEIJITl tOU OHE ytU "11v Tu1to1toiT}OT} torv feOlYPu<pIKOOV Ov0I1UtOlV Kal Ou e1t\Oloo1;E\ vo KaVel XP1]OT} uovov uU'tOOv «ev 1tPOOOIOPIOI1OOV OtU e1tioT}l1a Keij.Leva 'tOU, 0T}1100teU11UtU Kat x6.ptee;». L'TO 0& apOpo 21, §2, avu<pepetU\: «Ta IlBPT} Oa KU'U~UA.A.oUV u1t6 xorvou 1tpoo1taOetee; YIU vc peA.nOOoouv KUl e1tl,ax;6vouv ~ teA.OlVCtuKEe; KUI ouvopunce; OIUTU1[(XlOetc;, 1tEptA.uI1~UVOI1€VT]e; tT}~ a1tA.oUOtCUOT}e; nov OeOlp1]OEOlV OlU~U"11piOlV atOUe; 1toA.itee; "11e; iliT}e; xoopae; cs OUVUPtTJOT} 11£ 'tle;

oe

U1t0XPeOlOEIe; tT}e; EA.A.T}vtlClje; 6T}j.LOKpUtiae; 1tOU 1tpOKU7t'tOUV U1t6 "11 OUl1l1etoxT] "11e; OtT}V EUPOl1tuilClj Koworrrm Kat om OX=Ka 6pyavu tT}e;KOlv6tlytue;». TT} Euv01]KT} autT] rcov Bovc - 'OOUeV tT}v U1t6yPU1jIUV 0 K. Kmvorcvrivo; MT}toOtuKTJe; KUI 0 K. Kipo fKA.lyx6pOlq>. 0U1tPE1tE1 va 1tOUI1E1t0le; one; apx£e; rou 1994 T} eMT}VtlClj KUPepVT}OT} eiXe e<papj.L6crel j.LOVOIlCPOOe; OtKOVOj.LtK€c;KUpoocrele; (embargo) EvUVtl tT}e;L'.T}110KpaTIUe; tT}~ MUKEooviue;. Ke n o t a apOpa tT}e; METABATIKHE LYMtl>nNlAE tT}e;NEue; Y6pKT}e; uvu<pepouv: ApOpo 6, §1 «To 6eUtEPO LUI1~a.A.A.6I1evo MEP~ (20 L.M.) OT}A.OOVEIeooo E1t\crT]j.LOle; ott TI1tOtE oro LuvtuYl1a tOU KU\ e1OIKooe; oro Ilpoouno rou 1] cro apOpo 3 tOU LUvtaYj.LUt~, Sev j.L1tOpei KUI oev Ou e1tpE1tE va Epj.LT}VeUEtUl6n ouvtata 1] Ou ouvtata 1tOtE tT} P<iOT} 01tOtuoOij1[OtE u1;iOlOT}e;u1t6 to 20 L.M. oe 01t0IU01]1tOte E1tlKPUtElU 1tOU Sev ~piOKetUt evro; ,00V u1tuPX6VtOlV OUV6pOlV tOU». ApOpo 6, §2 «To 20 E.M. OT}A.OOVet E1tlcrT]110le;on eoro ti1tOtE OtO EuvtuYl1a roo KUI 1OiOle; oro apOpo 49, 61t0le; EXel tP01t01tOIT}OEI, Ssv j.L1[Opei KUI OEVOu e1tpE1tE vu EPI1T}VEUEtUI 6n OUVIOtU 1] Ou ouviorn 1[Ote ~UOT} YIU va UVUl1lyvUetUI to 20 E.M. or«; EOOltepIK£e; u1toOeoele; aU,ou Kpurouq 1tpOKElj.LeVOU vu zpooruteucst to KUOEOtOOe; KUI tU O\KUuXlj.LUtU 01[0l0VOij1[OtE 1tPOOtll7tOlV oe iliu Kpa"11 1tOU Sev dVU!1tOA.ltEe;tOU 20u E.M.». ApOpo 7, §2 «ME tT} OEOT}010 IOXU "11e; EVOIUI1EOT}e; auti]~ LUI1<POlViue;, to 20 L.M. Ou 1[UUOEl vn XPT}otl101totei KUO' OIOV01]1[OtE tp61[0 to crUj.LPOA.oIlC 6A.ee; ttc; 110p<pee; tOU 1[OU a1tE1KOvii;etU! O'r!]V E9vllClj tOU OT}j.LUia7tPlVtT} OEOT}ce tOxUtT}e; ouj.Lq>Olviue;». ApOpo 8, §l «Ta MEPT} Ou a1tOOXouv u1[6 'TJV E1tlPOA.ij 01[0I0U01]1tOtE EI11t0010U at!] OlUKivT}OT}uvOPOO1[OlVij uyuOoov l1etu1;u nov EmKpUtelOOv ij OtullBoOU tT}e; emKputdue; EKUtEPOU MEPOU<; ornv E1tlKputeUl tOU UA.A.oU». ApOpo 23, §2 «AutT] T}M.E. OU1tUPUllCivEI oe 10xU rooorou UVtIKu'rUOtaOEi u1[6 j.LIUOPIO'rllClj OUj.L<polviu, ue "11v 1[p6pA.e1jlT} 6n j.Let<i u1[6 emu xp6V1u K<iOE Evu U1t6 tU j.LepT} j.L1[OpEi va U1tOXOlpijoel u1[6 uutijv "11 Metupu'tllClj EUj.L<pOlvlu IlC ypU7ttT] oijA.OlOT}, T} 01[01U Ou 1[puYI1Uto7tOlT}Oei otlloeKu llijVEe; IlEtu rnv KOlVOnoiT}crT]"11<;oro UA.A.O I1EpOe;». H ouitu1;T} uutij "11e;1[upuypaq>ou 21[pooolopii;el to IlCtUpUnK6 XUpUKtT]pu tT}<; LUIl<POlviuc;, opii;ovtue;, llUA.lOtU on Ou UYnKUtUOtaOEi U1t6 IlIU opioruo] OUI1<POlViu, 7tOU 1[po<puvooc;, Ou 1tEptA.uj.L~aVel KU! "11 A.uOT}tOU ovopnroc [ayvOlatO 1t6te! 1

l\~A-M>...KeAONIKO

Ae~ TIO

I 25

Me 'tTlLlll1<POlvio. o.1l'tij (13-9-95) CITT]Nen Y6PKll 't(OVHITA to KCxOe!1€PO~ emt1lyXCxveL: H ll.r.A.M.: Tnv o.vo.yvwPLCrIJ 'tTl~ o.1t' rnv EUCxoo.. TTjV CxP<l11 OlV1C1)pwcreOlv os papo~ 'tTl~. T Tn I1IJ 1to.pel11t61lLGIJ TOlV 1tpO(J1to.Oelwv 'tTl~ 'YIo. 'tTl G1ll1l1eToXi] 'tTl~ os 8l&Ovei~ 0P'Yo.VlcrI10U~. Tnv o.vWtru91 OI1!lAWVGXecreOlv ue 't1J yei'tova 'tTl~. HEllalia: Tnv o.1taA.eLljl11 rou G1lI1P6A.01l 'tTl~ Bep"{iv~o.1t6'tTl <l11l1o.io.'tTl~Ilr.~.M. Tll oi]A.roGIJ 6n TO LUVTo.Yl1o. 'tTl~ Il.F'A.M. Sev 111t0pei vc epl1TjVeuOei 6n o.1[OTeA.ei 'tTl PCxGIJ 'YIo. 01[Olo.oi]1[OTe eoo.<pLKij oLeKOiKllGIJ e1CT6~rrov G1lVOPOlV 'tTl~ i] YLo. 01[OlaOT)1[0"te e1[EI1Po.<l11 ern ecrOl'tepLKCx CxA.A.ll~ wP~ 'YIo. 'tTlv xpocrcotc 'tTl~ Ko.'tCxG"to.GIJ~KC1.l X rcov 8LKo.lOlI1Cx'tOlV o.'tOI1OlV 1t01l oev eival 1[oHte~ 'tTl~

Xwp~.

Y 1tCxpx01lV Ko.LoLo.'tru;eL~ KOlVOU evoL().ipepOVTCK;1[OU o.vo.<pepOVTC1.l: . L'tTlv eoo.<ptKij o.Kepo.lO'tTl'ta, 1t0A.t1:1Kij o.v$P'tTlmo. 1C().l'tOQ1[o.papio.G"to rcov G1lVOPOlVTOlVMo XOlpWV. . Tnv o.va1[t1J91 rcov G1lI1Po.nKwv GXecreOlv 01[0l~ KC1.l OtKOVOl1tKWV, el11tOptKWV, 1teptpo.A.A.OVnKWV Ko.L V0I11KWV. TeAo~ 1to.pExeL "to olKo.iOll1a, CITT]V KaOe Xwpa, 1[pocr<Pllyi]~ G"t0 ME0NEL ~IKALTHPIO ue 110VOl1&pi] eveP'Yela yL(). Ka1tOto. Olo.<pOPa, e1CT~ rou ~llTi]l1o.'tO~'tOll ONOMATOL. H ouuqxovic o.1l'tij, Ka'ta n~ oLKcie~ ola'tCx~el~. uvaverovertn auTOI1CxTOl~, e1C"to~ nv II 1110.T) II aAA.ll 1tA.E1lpa emOlll1&i vc 'tTlv 1C().'tayyeiA.et «<AuyTJ» 12-902). fMl:;(PI ()'Vv7 T11 fTCIYJ.l* 0\1 SXSIKaw.yye)J}eij N.E. 0

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

H AYTOKE'PAI\H MAKE~ONIKH EKKI\H~IA
H «All'toKE<Po.A.ll Mo.KeoOVlKT) EKKA.llcrio.» lopu911Ke't0 1958. Le crUvOA.O 1tA.1l91lcrI10U 2.200.000 Ko.'toiKOlV, OL op9000~OL avepXoVTo.L oe 1.600.000. H oei>'tepll <l11l1o.vnKij Ol1aoo. eivm oi 1101lcrOllA.I1CxVOt ue 600.000 1tLG"to6~ (AA.Po.voi, TOUPKOt, POI1 ... ). H EKKA.llcrio. rnc MaKeoovio.~ 1teplA.o.l1pavet 8€Ko.l1Tj'tpo1t0A.e1~: 1. M1JTpOn:OA.1J I:Kon:iOlV. Eopa TO. LK61rla. ApX'e1riGK01to~ 0 LTE<PavO~ o.1[o"to 1999. 2. M1JTp61tOA1J llpemtrov Kal llelayovia~. 'Eopa TO. Mniiosa. T01[O'tllPllTT)~ 0 M1J'tPo1toAi'tTl~ AllG"tpo.A.io.~ 1C().1 ZllA.avoi~ Tlerpoc; N. 3. M1JTp61tol1J Mn:pE"{Ko.lvIToa. EOpa t:o. LTI1[. MTjt:p01tOAi'tTl~ 0 Ayo.eayyeAo~. 4. M1JTPOn:ol1J B£A.eOKl) Kal llolllivTapoK1J. Eopa m Beseoo: Ml]Tpo1tOA.itll~ 0 100avvll<;. EUTjVol1o.9i]~. L"tev~ GXecreu; ue ToA.Il0. Kat 'tTl Leppio.. 5. M1JTpOn:OA.1J llOAOOKO Kov,uzvOGKa.llpo.awprv* topa t:a I:K61C1a. Mll"tP01tOA.lTll<; 0 K6p~. 6. M1J'Tp07rol1J NTil'n:apoKo Kal KiTae.cnc:a. copa I] Oxpioa. Mn r p o z o s.t r rp; 0 Ilerpoc H eKKA.llcrio. eivm XOlPLcrl1evll o.1[6 TO KPCx'tCK;. i KAllPIKoi TIJ~ O eKKAllm~ avepxov'tC1.l croix rerpcxooiou; Ko.L G1lV'tTJP06vt<ll Q1[0 tu; eLcripOpe~ "tOlV mG"twv (oX' 01t0l<; CITT]vEUCxoo. 1[OU MllPWVQVT().\ Q1[0 'to KpaTo~). EK1to.loeuovTo.t O"'tll 0eOAoyLKij LxoA.T) TOU L<p£T\ KA.T)l1ev't 1t01l e8pei>el G"taLKomo.. H evOpovlO"l] rou vsou ApXle1tlO"K01[Oll LTe<pCxVOll eYlVe TOV OK'tWPpto rou 1999 orov 100'tOPIKO vah 'tTl~ 't01) 0eou LOipio.~ OxpiIi~. TIl]yi]: TYTIOL THL KYP]AKHL 1lI2/2001 KC1.l22/12/02. [0 koovvn; a1C6'to Btk, srp6aov m:xpaa6p8/IKe an6 T11vs8vlIcztJ"ClIcri SKKJ..7fUl().fTCIK1/ :r:po1Cayavoa T11, EJ..}.aoa, «ai T11, Eeppia, SPSIVS oiXw,:r:o.ipVIO to 2002. TI] Btu7f roo avtJ..ape w, r:o.:r:o.<OT11P1'fTl/,0. MIlr:Po.1Co}.iT11' Ntiuxopaxo tau Kitaetpaxa Tlp68eo,j
N.E.

MTj'tp01toA.i'tTl~ 0 TII10geo~. 7. Ml]Tp61tOAll I:TPOlil'VloKa. copa I] Lt:Po.VJ.lITaa. Mn r p o z o Lt-r q«; 0 Nuouu. EA.A.llV0l1o.9i]<;. 8. M1JTPOn:ol1J 'Ellpon:oKa. Tlpoaaunvn topa m LK61Cla. Mll"tP01toA.i'tTl~ 0 rKOpo.~VT. 9. M1JTPOn:ol1J AI'6PIlOl~ Kat Kavaoo.. Ilpootopivn tapa m E.K61Cla. T01[O'tllPll"tT)~ 0 APXl&1riGK01tCK;LTe<pavo~. 10. M1JTPOn:ol1J A1l0TpaA.i~. Eopa I] MeJ..povpvl].

l\~4-M"-K6AONIKO

As\' TIO

126

TIOAlTUKOIllPO~~YrE~

Enovonmpl5~65 nOAIIIKWV np05~~WV
~'tTjV lCUPEPVTJcrTl U1teu6Uv€'tut 'to IJIijCPtO")tu ron O"UA.A.Oyou Mmcedovcov NUpe)tpEpytj~ Kat 0 K. XUpaA.u)tnO~-MapKO~ t'.iV'tO"tO~, Avvofispo, I'epunvic: <<II y£VtKij OUVEA.eucrTl 'tOU OUA.A.OyOUMUKe06vrov Nupe)tPepytj~ KUt nepwoprov «Meyu~ AA.E~UVOP09) KUA.ci rnv eA.A.l]VtKij KUpepVl]O"l] VU upst rn npocrKO)t)tU'tU ornv e1ttO"'tpocpij rtov nOA.l'tlK<OV 1tpocrcpuyrov uno rnv EntKpu'tEtU 'tl]~ 1tp<Ol]V ~OO"tMtm\Kij~ ~l])tOKpU'tia~ 'tl]~ MUKEOovi~ KU\ VU E1tl'tpelJlSt 'tl]V UVE)tnOO\O"tl] sniO"KSIJll], eyKU1:uO"tUcrTl KU\ 1tapUllovij O"t\S YEvt'tEtpe~ 'tOU<; orqv EMl]V\Kij e1ttKpu'tE\U. Evro EXE\ A.ugei 'to l;tl'tl])tU 'tOU EnUVU1tu'tp\O")t06 XtA.tuorov 1tOA.t'ttK<OvnpOO"CPUyrovuno ~ X<OPE~'tl]S Avu'toA.tKij~ Eup<01[lj~, yta UOtavol]tOUS KUt upuO"t)tOU~ A.Oyou~ O"tEPOUV'tUt 01 O"UyKEKpt)tEvOt 1toA.t'ttKoi npocrcpuye~ 'tOU OtKUt<OIla.'tO<;va. ne9avouv O"tOV 't01tO zou ycvvij9l]KUV. ITPOKEt'tat yta )tCP1KE~

MOK[DQV[5 KOIAI~OIO[[5
Ana.V'tu 0 K.rtcivVT]~ IT06vtO~, nOA.lTIKO~ )tl]XUV1KO~, HpUKA.eta.~EPP<OV: «U1ta.V't<O O"tOV K. B. Mnoul;iKO (<<E», 23.8.02) yta. 'tl] Muxedoviu 'trov ~Konirov ue ITa.1ta.pl]yonouA.o (06vopo 0 ~KUpOO~) Ka.1 'tl]v Ioropia I" Amcsiou ('tcUxo<; I", o"EA..48) xm OtePO)'tU)ta.1 ue 'tl] osipu uo»: BEPa.iro~ ot cnuepwoi KU'tOtKot 'tl]~ «Bopsice; Ma.KeOovi~» OEY ewoi a.1tOyOVOl ron M. AA.e~uvopOU, llij1[(J)~ 01lW~ oi «Pcojnoi» 'tl]~ Bopeu«; EMcio~ Ka'tuyoV'ta.t a.no rov ITeptuij; (A~ Il~ e1tt'tpa.nd l] «EnicrKElI't~» EtS rn ovcuur« Ila.~). I'tur] u1toO"tron06V'ta.t ot «£KUl]crtaO"tOXtKOi» xup'te~ xou na.poumul;ouv rnv Krovcrcvnvoozcsn xrn 'tl] Bopsio 'Hzeipo ro~ EMcioa.; A1top06IlE yta 'to Pa.A.Ka.V\KO

HTE
XtA.tUOE<;l]A.1K\(J)~OU~ Ka.t ~ OtKoyeVEtE~ 'tOU<;' ot ozotoi Ka.'tU ru OElVU 'tl]~ EIlCPUA.ta.~ crUpP~l]~ Ka.'tEcpUYa.V UVa.yKUO"'tlKU O"t~ YEt'tovlKe~ X<OPE~. 0\ 1tpocpuO"!n~ nspt )tl] eA.A.l]V\KOU yEvOU~ l]XOUV 'tOUA.axtO"tov npocrpA.l]TIKE~, UVaA.oytI;O)tEVoo 'tOU yeyov61:o~ on onuepu exouv stopeocet O"'tl]v EA.A.UOa. XtAtUoe~ Il€'tUVUO"tE~ U1ta.V'ta.X06 'tl]<; rl]~ xrn On IlE a.mo 'to EO"KEIl~O VOJttKo K<OA.UIla.Ol])ttOupyouV'ta.t uv'ticr'tmXE~ CV'tl)1t<Oo"E~ y\a. ~~, roue A.o\1[OU~ Ma.1(E06ve~, 1tOU 1((l1:ayoV'ta.l U1tO rou; W10U<; ,01too<;. EntnA.Eov A.Oy01 a.v9prontO"'ttKoi a.A.A.U Ka.t Ol]1l0Kpa.TIKij<; UV'tiA.l]IVl]~ EmpUA.A.oUV ornv EA.A.UOa. 'tTjV icrTl IlB'ta.XEiptcrTl OA.roVtrov noA.t't<Ov 'tl]~ xm 'tl]v EnuvU1toK'tl]crTl 'tl]~ t9UyEvEta.<; ootov 'tl] O"tEpij9l]KUV yta. nOA.mKOU~ A.6you~, ECPOOOVl] EMcioa. geA.e\ va. a.vijKC\ crnv euprona.tKij OlKOYEvEta KPa.'t<OV, onro~ Ota'tdvE'ta.t us Ku9E eusmpin. Aev voouvrm nA.Eov ota.KpiO"e1<; T€1:OtOU EWOU<;. H e9vtKij O"UIlCPtA.irocrTl 0"UV'tSA.Ecr9l]KE cvsmorpexri. A~ TO OS~St l] noA.\'tsia. Kat ornv npu~. "EAEY8EPOTYIllA" 5-11-02 JtEya.A.otoca.nO"llo, a.Uu u<; Ill]v ~exvu)tC rou; zproroi»; OlO~a.V'tS~ (('E9vo~ Kat Op908~ia.» IT. Ma.'tMU, Iluvemernjuo Kpij'tl]~). Turri OCV sivai «atO"xUVTJ rmv EA.A.ijvrov l]Y€'t<OV» oi O"Ul!cprovie~ roo 1912 Ka.t 1913, onro~ Ka.t oi n6A.el!ot zou uoipaorrv rnv 09rol!a.v\Kij Mmcsdoviu; Furri VO)t11!0nOlOuV'tat 01 M1Kpa.muts<; npoO"cpuys~ va. TIIl06v 'to '22 Kat OEY EXOUV a.VUA.oyO OtKUtrollU oi <<Atya.tU'tE~ MUKs06ve~ rev ~KQ1[irov»; H «AA.PUVOO"Mpioo)(!) rcov ~K01tiroV ce n Otacpeps1 a.n6 'tl]v Atrucojlouortu Kat UA.A.S~ nsplOxe~ 'tl]~ npOEna.va.O"tunKij~ EA.A.UO~; TeA.tKu unO'ttllOUl!e TO pOA.o Tl]<; «na.yKoO"lllOnoil]crTl9)· Em'teA.ou~ yta. va. A.ij~e\ l] «UU'tOKa.'tUO"tPOCPU(ij !!uvialla.9), empUA.A.e1:a.t a.IlEO"ro~l] «SMl]VtKij lCUPepVTJcrTlKa.t eMl]V\Kij BOUA.ij va. unoypull'ouv 'tl]C; stoooo 'tl]~ «~l]l!oKpa.na.~ 'tl]~ Maxedovtce;» O"tou~ suprona.tKou~ Ka.1 ~teevd~ opynvtouoix;», a.v 1tpa.YIla.nKu a.YU1tUIlS Tl]v Kunpo Ka.t 9u.ou)tC 'to crspucrllD nov UA.A.rov.OM ta. u1t6A.oma. ' stvoi EvOXE~ a.1tOKpUII'EtC;Kat 1!a.'ta.lOOo~ie~». "EAEY8EPOTYIllA" 30-9-02

.)

I

l\~A-fvlA..KeAONIKO

Ae,\. TIO

/

27

APVOUVIOI InV

cpvsttm mv a1tOKTI]Cfll TI]<; eU1]VIlCl'J<; 19aytveln<; orov E'[(19ll Ilerpou, 88 e'trov (!), 1tOU rou a<patpe9J1Ke ern xpov\a rou e!l<PuA.tou. To ge!la <pepVe\ Cf'tll BOUA.ij !lC ePWTI]cri] tOU 0 Ilav. J\aq>a~clvrj<; xorvoaouovrce; xm TI] CfUyKA.oVl(J'[IKij em(J'[oAij TOU E't. Tlerpou zpo; TOV 1tpOeOpO TI]<; BouAij<; A1t. Kaoo!lclvrj. t.lapaCf'te opio l1eva a1tOO1taCfl1a'ta nrro ruv emCf'toAij ami]: «J\1)1tou!lat1tapa 1tOAUKat us papc<; CfTI]VKapOul, 01tOU eillCL\ u1tOXPem~c<; vu a1tO'ta9w 1tpo<;ECfcl<;Kal vu En<; a<pmpeCfm Aiyo a1to 'tOY 1tOAUnllO xpovo 1tOU eXme. EIXa Kave\ alTI]Cfll (J'[O U1toupyeio Ecerspocov (J'[O 'tJlijJla 19ayeveln<;. Ilnpu 't11v a1taVTI]Cfll 1tOU En<; E1tl<JlJVa1t'tm (J'[O YPu!l!la uou. I1i]ya (J'[O EAAT]VlKO 1tpo~evelo era EK01tla vn U1tOPaum rnv al'tl]cri] JlOU. Me u1tOOeXTI]KEKU1tOlO1tpoom1to us to ovouc Pi]yn<;. E'tT]V apxTl Sev oexmav 'tT]V al't11cri] )lOU. Mere 1toUij E1tlllovij !lOU TI]V OEXTIJKe q>OUp\O~\Ka Ka\ 1tooapam, xmp\<; va 1tpro'tOKOUijCfel 'tT]V alTI]Cfij 1l0U. Mera a1tO 10 l1~pe<; JlE 1tAT]PO<pOpllCfe TI]Aeq>roVlKcll<; Kal JlOU eiltE Ka'ta ~ll: «'EXm apVT]nlCl'J anclvTI]Cfll a1to 'tT]V A 9i]va, on ei!lat aVem9u !lll'to<; CfTI]v EAAaOa Km JlOUa<pmpe9J1Ke Kalll p~a 1tOUElXa ~11'iJCfel», xm JlE 1toUij aUCfTI]pij yAcilCfCfaeine: « 0 Ka9tva<; ue n<; 1tp~el<; 1tOU eXel KUVel evavriov 't1l<; EAMoa<; runopetnn» 9uJlij911Ka 'tl<; 1tpro'te<;CfUUijljlel<; a1to'rl]v uoruvouia Jle'ta rnv CL1teAeugeproCfll a1to rou; Ka'taK'tll'te<; Cf'tT]V aVaKplCfT] Yla 1tpa~el<; «avgeUllVlKE9>· KUPte 1tpOeOpe: t.ev alCf9avollCLi evOJ(o<; Ul.1tp~el<; y KU'ta 1:11<; 1taTpiOa<; !lOU. Km (J'[OV e!l<pUAIO 1tOU1tIipa uspo; oev elXa TI]v aicr9llCfll On 1tOAeJlro't11v EAMOa. I10AeJlOUCfa eva 0Xl &!]!lOKpm:1Ko Kage(J'[w<;. Au'to a1tOoeiX't11Ke Kal JlETa rnv !le'ta1toAheUCfll Kat lOlUl'tepa Jle'ta 'to 1981 01tOU q>UCfT]~e 1tOAU

T

18o~tvclO esc 88xpovo o~wvlesln
olaq>OpenKO<; atpn<;. EllJlElrovm 'tI<; «1tp~el<;» 1tOUBXro Ka'ta 1] UnEP 't11<; 1taTpwa<; JlOU. To 1935 u1tI]P8't1lCfa KAllPUl'tO<; B' KAaCfll oro !ll1XCLV1KOro BOAo ... o ... To 1939 oi Teppavoi e1tl'te9llKCLV CfTI]VI1oA<ilvia. Y 1tI]pe't11cra e~ avapoA1]<; orn pOUA.yaplKa crUvopa CfTI] YPUIl-!lij Mma~a rorec. Exe] Sev u1tI]pe'tOuoav Jll] eA.A.l]VlKoUyevou<; Kat aUTij Sev 1]TUV 1tP~l] Ka'ta't11<; EA.MOu<;. E't11v KaToxil rcov repJlCLVOpOUA.yaprov nijpa Jlepo<; CfT1]V E9vtlCl'J Avricrnon Kat 1tOA.EIll]CfU Ka'tu 't11<; pouA.yaptlCl'J<; 0xpava<; 01tOU Spooos (J'[U oiyA<ilcrcrCl xroptci. To xroptO JlOU Bnpnco <I>AcilplVU<;CfTl<; 28 rou A1tpiA.l] rou 1944 0\ BouA.yapoyepftavol 'to 01tA.iCfCLVe. Eyw os ouvepjnoin Jle 'to Tft1]Jla EAAE 'tau Y1jIl]AaVTI] TO a<po1tAiCfaJle. 0 AA.E~avopo<; PWCfIO<; (Y1JI11AavTI]<;)~el CfT1]V A9ijva Kalll-1tOpel va pffi'tllgei. Av orov <paKeAOJlOUu1tcipxouv KCL'tageCfel<;, Kptpw<; a etvm U1tOtOU<; rore Oxpavl'te<; TOUXroplOU JlOU. EiXav 'tT]VWXll va ustvoov (J'[o-xroPW Kat ell-tva 01 uoipu uou JlE7tt't~e e~ro U1tO'tU crUvopa ... . .. E'rI] ElecrCfaA.oviKll 0 yto<; uou 58 Xpovwv eivat crUJlPOUA.o<;CfTI]v eK1taioEUCfll· E'to Movcomp; exm CfUV't~IOUXO yto 63 xpovrov eivm Jll]XCLVIKO<; KOPl] Kal S6 xpovrov. Eivm 0a<JKaA.a Kat KavEI <ppOV'tlCf'tijplO 01tOU oloacrKEI 'tl]v eA.A.l]V1Kij yA.WCfCfU. E'tl] BouoanE(J'[l] exm ytO eivca Ka9J1Y11'tl]<;Kat OWci<JKEI X'1JleiU (J'[O Ilevemornpro. 'ExCtl Kat KOPl] (J'[11V TCfeXia eivtn Kal au'tl] CfTI] crUv'ta~l1. 'Exm 19 eyyoVla KCLl I3 OtCfEyyOva. Ileptuevo Kat clAM otcrEyyova 'ta e<p'tu !lOU eyyoVla !tou ewm aKO!la avU1taV'tpa. 'OAoI TOU<; ElVCLlnep1]q>avot Kal ato9avoV'tal 'EUT]VE<; xmpi<; va ~epouv on 0 1ta'tepn<; roix; 0 1ta1t1tou<; 'tOU<; Kat 1tp01ta1t1tOUe;tOU<;ewm «a1tu'tpl<; Kat xmpie; t9aytvelCL ' KUt oev KAT]POVO!lOUV TI1tO'tEEU'I]VlKO» ... EleA<il vU1tE9av(J) Cfav'EU'I]va<; Kal TI7tO'te auo. Me Cfepa.crll-OKat ern!l'l]Cfll E'ta9T]<; Ilerpoq "HAYrH" 12-11-02

o uxoupveio Eotcrspucov

ano

ano

°

cllroVlj 1l0r0V'to<; 'rIll Til OE~ui allAi Kill Til 4lpurn:pa KOIlJl4l'f1l " ... Tpio, 9ullaIlCLI, 1]TCLV'ta CfllllCLotClKa ym ~a CfUVU7tCLV'tij!laT(lera ~tva. H yvroptll-ia !lOU, 7tPW'tov, CfTI]V I1paya, JlE tOY CfA.aPO<pmvo aymVlCf'tTJ TOU t.TJIl-OKpanKoU E'tpa'tou tu P01lVa't11<;Knoroptez; 1tOU'tOY aKOAou9oUCfCLV(L1(OJla'tI<;vUXte<; at pm&<;'tmv aeP07tAavrov 1tavro a1tO Tl]V KpUIjIWva TQU. H OUV0ll-v..ta uou, OeUTePOV, ue 'tOY OYOOVT<lXPOVO CfTI] MeApOUpVT], KA.'I]pUl'tO rou '38 Kat 1tOAe!llCf'tl] CfT1]V AA.PCLVia,7tOUe<puyea1tO 'to CfMPO<provOXroPIO'tOU JlE 't11V mKpa 't11<;"WlCli'tePTJ<;" JlETaXEiptcri]<; 'tOU Cf'tOV EA.A.'I]VlKO Cf'tpa'to ... Eivm tva Jlepo<;a7to 'to ap9po 'tOU Ka9l]Y11'tl] <l>aiOmv4l MaA.l'YKoUO'l] CfTI]v"EAEYElEPOTYTIIA"(19-6-01).

Aeoipouv °

18o~tV(]CS

ano

- "Eusvo; !lOU 15wCfCLV't11v 19aytvElCl" - A.Eel 0 MapKOU uz' 't'l]v Kopoous,u Kno-ropun; Kal uou rnv ~avaa<paipeCfe EOW I1peCfpEU'tlj<; OlKOVOJlOU. Tropa 1tOUgeA<il vn ~avaii7topaum Ta xapTtci !lOU, Sev exCtl 1t\(J'[01tOl'l]nKO a1to 'to xmplo uou, A1to EKEi Il-0U a7tCLV'toUv 1tCtl<;Sev siurn Ka9oAou ypaJl~vo<; cro Mrrrproo Appevcov TOUXroPIOU, 7tffi<;yive'tCLl mrro; TmE eiuoov ypa!l~o<; Kat Tropa 15eveium;" (A1tO TO 1tEpt001KO 't11<; I1aVeUijvla<; 'EvroCfll<; Ezuvuzurpiouevtov I10Al't\KcllV Ilpocqniytov (I1.E.E.H.) EVT]JlEpro'tlKO t.eAM revapl]<; - Map't11<; 2002ap. <puUou 102. CfEA., 5) • 1

fi03A-MkK6AONIKO

A6A TIO

/ 28

OI](OAOrIA

EnleE~H TOY KAPAMANI\H ENANTION TOY ~HMITH Ano TH I\IMNH 6o'fpANH~
o 1tp6EOp~ 'tll~ .!!.. Kcovorcvdvo; K<lp(lJ.l<lV1,.ij~ KCITa rnv EmcrKEIIfli TOU <m] A.LJ.1VT]!.olpaVT] tOY ! LE1ttEJ.1PPI] tOU 2002 E1t1.'tE9r]KC J.1EOplJ.11Ynrt<l evovriov t11~ KUPEPVT]01]<; K<ll Oij1,.wcrE orouc OT]J.locrwypa<pou<;: «ME <l1toKA.ElcrnKl'j euWVT] 'tT]<;KUpepVl101]<; L11J.1i'tT], EOro K(ll xp6vICI, cruvrEA.ett(l1 arT] !!.olp<lVT] EV<l EyK1,.T]J.1<l K<lta tOU 1tEPIP<iMoVTO<; 1t01) 1t<lipvel e<p\aA.nKE<; OI<lcrTacrEII,;. H K(ltaar(101] 'tT]<;1,.1J.1VT]<;, xpOVO J.lE TO xp6vo, E1tlOelVrovet<l1 Ka1 crTJJ.1Ep(l eivm (l1tE1,.1t1crnKij. 'Evn J.1EYaA.o KOJ.lJ.l<l't1'tT]<;, (l1t6'tT]V EA.A.T]V\Kl'j1tA.eupa, ExEI ijOT] EpT]J.101t0lT]9Ei. Ln<; E1t(lVEtA.T]J.1J.1€vE<;<lYWVlroOEI<; <pwvE<; xm EKKA.i]crel<; oPY<lVlcrJ.1rov K(ll <pOPEWV yt<l tOY EJ.11tA.o1)ncrJ.1o tWV 1)OaTWV t11~ 1,.iJ.1VT]<;, KUPEPVT]crT] LT]J.li'tT] (l1t<lVTa J.lEO1,.Iywpl(l Kal uopicrtec. AK6J.1(l xrn TO T] OIKOVOJ.lIKa <lcr9WE<; Kpat~ tWV LKOmwV (lvnJ.lETWm~EI t01tp6P1,.I]J.I(l J.lE(l1tO'teA.ecrJ.l(ltlKOtepO rpoxo». To F pcoslo TU1toU T01) YTIEXn!!.E os <lv(lKoivwcrTJ T01) uva.yvwpU;e\ t(l1tPOP1,.T]J.1a.'t<l1t01) 6vrw<; 1)1t<ipX01)V ornv 1tepIOX~, KUpiw<; E';Ul"rlU<; tWV <lpoeUcrewv KUI 'tT]<; J.1EIWcrtl<;'tT]<;TPO<pOOOcr1a<; 'tT]<;1,.iJ.1vl]<;. Flpocrffletrn Em01]<; On «ov xm T] 1teplOm ow 1tAT]poi Til,; 1tPOii1t09EcrEI<; evra.;T]<; OTIJ L1)V9i]KT] P<lJ.lcr<ip, 61tW<; ~T]1:ei T] KUPEPV1101] 'tT]<; ITr!!.M 1tPOW9eiT(l1 OlUKp<lnK6 crJ::eolo OI<lXEiPI01]<; TWV 1)O<ltlKroV 1t6pwv, exel U7tap';el O1]J.1<lVTtKl'j1tpoepy<lcr1a<l1t6 eA./..T]vlKl'j<;1tA.eUpac; K<ll ouvrouo; 9(l a.pxicrel 0 eJ.l1tA.ounaJ.16<; tT]<;1,.iJ.1vT]<;». H E1,.t..ao(l K<lTMTpe<pel 'tT] 1,.iJ.lVT] 'tT]<; olp<lVT]<;. H !!'T]J.I. 'tT]<; M<lKeOovia.<; 1tp6cr<pu't(l eq>epe vep6 K<ll to Evu1togecre aTT] A.lJ.lvT] YIU tOY eJ.l1tA.o1)tlcrJ.l6 tI]<;. n' nuro xm <m] LTap<l TOlpav 01 oJ.1opq>e<; t(lpepve<; eivm 1tOAU E1,.KUcrnK6 J.LEP~ YIU €va. KaA.6 YEUJ.la. J.1EKaA.i] 1ta.peCl. KaM KavEI xm TpexEI T] KUPepVT]01] oro KI6to Ka.1 oro rlOxaVeaJ.l1tp01)K, aA.1,.a J.1i]1tW~ 1tPE1tEI vn 1t<le1 KUI 1tP~ Koproveur i] 601paVT] J.lepla, 1tOU 1t€q>TOUV KUI 1t1.0

xovru;
("E" 14-9-2002).

OIKOI\OrOI npA~INOI
ME rnv 1t<lVEUaOIKT] TOU<; cruvolacrKEIjIT] oru; 7 KUI 8 !!.eKCJ.lppiou T01) 2002 ornv A911VU O1,.OKA.T]pro9T]KCT] Y€vv1]01] TOU veou 1t01,.ITlKOU q>OPECI,TWV OIKOAorn I1PADNnN, 1t01) cruJ.1J.1etEx01)V oro OteevE<; 1tp6.crtvo KtVI]J.la. J.I€crw 'tT]~ Eupw1talKT]<; 0J.1001tovoia<; Ilpemvcov K0J.1J.1aTWV K<ll tOU BaA.K<lVIKOU !!.IKTUOU. e<l <lKoA.ou9i]aEI tSpunK6 cruveoplo 'tT]v avot.;T] 't01) 2003. EvolUq>epov Eix<lV 01 X<llpetlcrJ.10t a.n6 T0U<;: • Arnold Cassola, rPUJ.1J.1<lt€U'tT]<;E1)pw1t<lIKl'j~ OJ.locr1tovoia<; Ilocoworv K0J.1J.1aTwv. • BOUM Tcr€T01], fP<l).lJ.1<lT€<l TWV Ilpnoivcov oro E1)pwKolvopouAlo. • Xpnoro !!.01)1,.KEpioT], B01)A.eunl TWV Ilpacwrov rou Be1,.yiou. LTllV lop1)nKT] t01)<; OIUKl'jP1)1;I] OI(lPa~01)J.lE: «ITpWToarm:rovra<; oroo; (lyrovE<; yta. J.11<llVOIXnl KOlVWviCl, yl<l 'tT]V Elpi]VT], 'tT]V <l1tom a.n61tpa';EU; Pia<; os ( ow T(l E1ti1tEoCl, 'tT]V iconutc a.vop&v KUI YUVUlKroV, 'tT]V K:OIVWVIKl'j evr(ll;l] 'tWV uernvaorcov, Tl]VU1tEpacrmcrT] 'twv 1t01,.tTIK&V xm KOIVWVIKroV OIKUIWJ.1IlTWV TWV 1t01,.IT&V K<ll tWV uetovorrrrorv.; Y 1tEpucr1rii;ETUI rc OIKa.l&J.1(lT<l TWV usiovomrccv K(ll OEV 9EWpE[ On T] 1t(lp(lPi(101] rrov <lv9pro1tlvWV OIKa.IWJ.1(l'tWV 01tOUOi]1tOTE elVUI "eocorepucq" 1)1t69Ecrt]1;WV KPa.'t&V».

/-

/-

NA AlIAAAAI'OYME AIIO TA NAPKOIJEAIA

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

/-

L-ru; 3 !!'EKeJ.lppiou 2001 crUJ.l1tA1]ProEhlK<lV TEcrcrEPU Xp6VlU (l1t6 rnv U1tOYP<lq>i], cmv OTap(l TOU Kuva.Oa, 'tT]<;I1<lyK6crJ.11a<; Luv9~l>.-rr<; yt<l 'tT]V Ka.tapYT]crtl TWV V(lPK&V KUTa 1tPOcrW1tlKOU. Ilspiooorepe; (l1tO 133 X,roPE<; EX01)V 1)1toypaljlel 'tT] cruv9T]KT] <lun) KUI J.lETa.;u <l1)'trov K<ll T]XroP<l J.la<;. 'ETm eiVUI1)1t0XPEWJ.I€VTJ 1] E1,.A.aO(l va. K<lT<lcrtp€ljIel tI<; vcpxe; 1tOU oxonovouv (l9&ou<; (lv9p&1tou<;. TEToII><; vcpxe; 1)1tapxouv eyK<l1:e<m]J.I€ve<; ore P6PEI(l crUvOpCl, ciPI<l cmv opoceipc t01) rpaJ.1J.10u (l1t6 rnv E1toxij tOU EJ.1<pU1,.1oU illa K(ll crov'Eppo. Eivm UVIlyKl] vc E1t1.KUpw9ei T]cruv9ijKl]<; <lUn) ern BOU1,.i] aA.M K(ll V(l1tpox,wpi]aEl T]Eq>apJ.1~'tT]<;. ("E" 8-12-01)

l\034-MkK6AONIKO

Aa\. TIO

/29

OIKOAOrIKHKlNm:H 0E1:1:AAONIKID: Min )l£yaAT) noaoTIftu )!ul;om, 70 rovrov nepinou,
ottppeuae '1:OVAnpiA.w (ron 2002) orov A~tO omv 1l:eptoxfJ rou BEA.e~. To )!ul;om ottppeuae uno 'tT) ~to)!lJxuviu nupuy(j)ylj~ lJA.tEA.atOU "MnA.uYKOt lKtOPe~" oro unoXe'teU'ttKO oiK'rIlo'tT) nOA.T)<;Kat unO eKei m?v A~t~, ozou EXel punUVet ce )!eyaA'I E1cracrT) 'to ~ePO, 'tt<; oXge~ Kat 'tT)V naviou. EKcpp<il;C'tUt lJ eA.mou 6'1:t oCY 9u Cjl'tuaet 'teA.tKU )!&Xpt 'tOY eeP)!U1KO KOMO. 'On(j)~ npox:tln'tet uno m (J"totXeiu zou EXet cruyKCV't~oet 11 OlKOA.OytKlj KiVlJ<JT) eeaaaA.oviKT)~ ern nM'ltOlU rou npoypu)!)!u'to<; otacruVOptuKlj~ cruVepyuma<; us 'tt<; OlKOA.oytKE~ opyavroaet<; 'tT)~ FYROM, ornv nepwxlj rou BEA.e~ lJ KU'tumU<JT) etvm lJ USOV npO~A.11)!u'ttKlj. L'to BsA.e~ 'tU vepc ron A~wu )!naivouv crnv 'ts'tUp'tT) (IV) Ku'tT)yopiu (nou <JT))!UiVet on em'tpEne'tut lJ xplj<JT) rou; )!OVO a'tT) ~lQ.)!lJxuviu) KUt aTlJV s~ooo uno 'tT)v nepwxlj 'to vepo ~ecpWyet uno Kuge KU'tlJyopiu )!s'tPT)<JT)~· L' UU'l:it 'tT)v nepWXTf EXOU)!e rqv etcoeo vepev orov A~to ano ODO )!eyUA.OU~ nupunO'tu)!ou~ rou, 'tOY Mnu)!nouva, 0 o x o t o c OeV o e p v e i <JT))!uV'ttKlj pU1tav<JT) KUt 'tOY no'tu)16 TOnOA.KU crov o x o i o pixvouv rc uno~A.lJ1iu rou; UPKC'tS~ ~to)!lJXuvie~: "NOKATE3" ( KA.(j)a'toiicpuvTOupyiu) "BEATIOPTL" (PW)!lJxuvia nopaeA.UVT)~) "MAKTIETPOA" (ermpetu e1l:e~epyuoiu~ Kat e)!nopiu<; ne'tpeA.UlOetOWV), "TIPEBEAETE" (~lO)!lJxaviu nClpuy(j)yft~ ua~scr'tT)), UPKC'tE~ )!OVUoe~ eK'tpocpft<; xoiP(j)V KUt ~OOetOWV KClt CPUOlKU6A.u ra uanKU ~U)!U'tu 'tT)<; nePtOXlj~· EK'tO~ uno 'tlJ PlO)!lJXavtU nupuy(j)yft~ "M1l:A.UyKot lKtopeW', crnv iOta 'tT)VnOA.T)roo BEA.e~ at punuV'ts~ ron A~tou eivrn ot E~lj~: lJ )!eyaAlJ ~to)!lJXavia nupuyruyft~ )!oM~oou KUt ljIeuoapyilpou "MXK - ZM-topo", T) ~to)!lJXavia nupuy(j)ylj~ VlJ)!U'tOlV "Bhe~" lJ PlO)!lJxuviu napuyruyft~ oep)!u't(j)v "~tiKO Mlj'tpeP", lJ )!eyaAlJ )l£1:~OptKT) etcipeia "TpClV~ BEA.e<;", On(j)<; eri<JT)~ KU'tU )!ljKO~ rou 1tO'tU)!OU unUpXouv n6.pa. 1tOA.A.U cruvepyeia emOKeuwv ClU1:0Ktyft'tOlv, )!ey<iA.a acpuyeiu "Aol;ap", lJ )!eyaAlJ XT))!tKlj pW)!T)Xavia. nupuy(j)yft~ A.t1tUa)!u'tOlv "XIB" KClt CPUOlKU OA.a 1:U UcrnKU U1tO~A.lJ'tu 'tT)~ nePtOXlj~. E'to BEA.e~ U1tUPXOUV enavetA.T))!)!tve~ OtaPpOE~ 9EUKOO KUt uopOcp90ptKOU ?~EO~, 1tOUucpou e~oV'twaouv rn IjIUptU 'tT)~neptoxft~ ~Ol~ KCl'tClyysUooV otljlUpUOe~ roo BEA.e~ - (jl9wouv )l£XPt'tov eeP)!UtKO KOA.1to.

MEr AAH 61APPOH MAZOYT ITON AlIO!

TA OIKOAOrlt<A ANTI-BPABEIA 2002
Evoi; rnimor; 8UJflOr;, pe a.!POPfl~ tnv Ilayxoaiua Hflepa II E:Pl{J6.AJ.ovror; Kat 'tOOTT) 'tT) XPOVlU U1tEvet)!e lJ OtKOA.oytKT) KiVlJ<JT)~ eeaaaA.oviKT)~ ra ppu~eiu UV'tlOlKOA.oytKT)~ OpU<JT)~ oe u'tO)!U 1tOU eixuv «ota1tpEljlet» KU'tU 'tT) OtUpKetu TT)~ npolJYou)!EVlJ~ xpOVtU~ )l£ npu~et<; lj nupuA.eiljJet~ oe ~upo~ 'tT)~ npoa'tuoiu~ 'tOU 1tEPt~cw..oV'to~ KUt 'tT)<;notO'tT)'tu<; 1;00lj<;.Ta ~pu~eiu EXOUV Evu ou )!~OA.tKO XUpU1crljpU Kat uno'teA.oUv umuTT) U)!UVU oe OA.ou<;uu'tOU<; zou Kuge 5lJ Iouviou eopoov 'tU KaA.U rot»; pOUXu KUt nA.EKOUVeyKw)!tu ytu )!tU CPU<JT)xou e~ov'twve'tUt. Tu cpe'ttvu ppuPeiu U1tove)!lj9T)Kav: TO BPABEIO OIKOAOrIKOY MErAAoJ.dEATIEMOY. !:'tov A1\I'uJlXo 'tou Ayiou rErollyioll K. 'AYYEW cJ)puv-rl;1\ 'flu 'tOll~ E~1\~ M'iyOll~: na 'tOY 'tIlUJ0:9ho I;roOA.oytKO KT)1t0... rt.a 't'lv 1tOA.ll1}I'EP1J Krol'llOlEpyiu KU1 uyEV1} Olll'1tEII1cpoPO: croix egeA.0V'ts<; r ou Ksvrpou TIepieaA.ljIlJ~ Aypi(j)v Zorov ... rtU 't1} I'EyuloiIiEU'tlK1\~ il'1tVE'IIO'I~ KU'tUO'tP0cp1} ron CPUOlKOO nept~<iMoV'tO<; o'tu KepOUA.A.tU nou Exet cru )!eA.A.OV1:1KU r ou OXEOtU, OlJA.aolj TlJV KU'tUOKElllj )!iu<; 'tepumlu~ 1l:pO'to)!lj<; ron M. AA.e~uvopou (uljJou<; 87 IIE'tP(j)V), A.a~eUoV'ta~ TT)v mo e1tt~A.T)nKlj KUt ~pUXWOT) KOpUcplj rtov KepOUA.AiOlV. Y qroljJT) on uU'to<; 0 'tepucrno~ ~pUXo~ elVCtt 0 1I0VUOtKO~crqv neptoxTl, enerolj KUt 'to Boovo unO'teA.ei'tm uno 0)!aA.<i KU1.OUOOl)!EvU npuvft. Knra ouvexeto; u1tO'teA.ei evu )!OVaOtKO 01KOcrUcr'tT))!U01tOU oru; U1tOKpT))!Ve<;1tA.aytE<;ron ~piaKouv KU'tacpUYto 'tu zeptocorepa ap1tU1crtKU Kat VUK'tO~1U TT)<;1teptOxTt<; aA.A.UKUt aAA.a I;wu Kat euooK111oUV onW1U qlU1:U. Nu <JT))l£1ffigei On ytU 'to 'tepu'tOupYT))!U UIl'tO, nupOA.o 1tOIl o1uq>(j)vei KU1T) APXatoA.oytKlj U7rl1pema, e~uoq><iA.toe cru)!nupumu<JT) uno 'to NOIIUPXtUKO LIl)!~OUA.W eeOOaA.OviKT)~ (us lIova01Klj UpVlJ1:lKT) 1Jfftq>0 ron M1XaAlJ TpeIlOnOUA.OIl). TO BPABEIO THE JJJO KAPAtPAHE [lOME. L'tov ~·it)!UPXO eeoaUA.OViKlJ<; K. BuaiA.eto TIunuye(j)pyonouA.o. TO BPABEIO OIKOAOrIKHE Y[lOKPIJJAE. LToll<; K\lVlJye'ttKOO~ cruUOyoo<;'tT)<; EA.Moa~. Au'tu UVUq>EP0V'tU1oto nepW01KQ «TA EN OIKn EN MfMn», oro 'teUxo~ Ioovtou-Iousiou 2002 U1tO TT)v OtKOA.oytKT) KiVlJ<JT) 8woaA.oviKT)<;. H lJA.eK'tPOVlKT) o1eU9uvoij 'tOO stvoi: www.disabled.gr/ecologyjs

l\o.;IA-tvtAK6AONIKO

A6~ TIO

/30

ANTIPPm:::IEI: I:YNEIAm:::m:::

01 Avuppnrsics
Tou t tovvn IKllopvc[Q[{n*

~UVCIDnlSnS ISIIS

Ilpwnv

IIOU~KOISAOBIKtS
na OEKa :WOvtU oro xwpo Tl']e; ltPWT]V EVlUtac; ftoU"(KoO"Aa~tac; lntUPXet ltOA.ej.Loc;, tvue; ltOA.ej.LOe;xou «1:O"OUA.Uet» oro xupTl'] Kt I1ltO Tl'] LA.O~EVia zou ltpOl'toeKI»jA.ffie-r,Ke Ka'teA.T]~E 0"Tl'] ~T]j.LOKPU'tia Tl']e; MUKelioviae;. L' umee; 'tie; 1iU0"K0A.ee; O"Uv9ijKee; 'to lciVT]j.lu 'tOlV nvrtppnotrov o"llveilil]O"I]<; 6xt uovo UVGt1IT1)O"O"E'tat uAA.a ~piO"Ket Kat eup&repl1 A.ui:Kij UltOcrtTtP~ altO ev« KOO"j.LO 1tOU lieiXVel va EXet xoupuorei UltO 'tI<; <royKpoUO"et<;. H O"UVUV'tT]O"T] 'tOU EUPOlltUtKOll I'puostou yta 1:T]v AV'tippT]O"T] LuveiliT]O"I]<; j.LEOPyUVWo"Et<; UltO OA.T] O"XEli6v Tl']v ltEPtoXTt, 0"'t0 BeA.1YPMt (14-17 LE1t'tej.l~piou 2001) j.lu<; EliwO"E Tl']v euKulfliu va yvwpiO"ouj.LE KuA&rEPU Tl']V eA.1tllioq>opu uu'tft uvu=~ 'tOU KtvTtj.La'to<;. ... LTl'] ~T]j.LOKpU1:ia 'tT]<; MaKElioviac; 'to IitKairoj.LU ornv (lV'tiPPT]O"I] O"UvEiliT]crT]C;uvuyvwpi1;e'tal UltO 1:0 VEO VOj.lO ytu 'tT]V Uj.lUVU zou nepuo"E j.Le O"UV07r'tlKec; litulilKUO"iE<; sv j.lEO"Wnov O"UyKPOllO"EOlVKUt 100x,)El uno mv IT] Iouviou. BE~UIU 01 nEpIO"O"o'tepEe; lilu't~et<;

XWPCS

sivca EV'tEA.ffi<;uO"aq>eic; KUI liivouv 'tT]V apj.LOlil6T1']'ta O"'tOVUltOUpyol\j.Luva<; vn pu9j.liO"el OUO"lUO"'tIKUOAa TU ~T]'tftIlU'tU. EV'twj.LE't~ll 01l0le; ltoA.A.oi Mnprupe; rou Iexw~u ~pio"KOV'tUl o"TT] q>UA.UKij j.LE EltavaAaj.L~UVOIlEVEe; 'tpif!'T]VEe; KumliiKEe;. H OJ.lMU AV'tlj.ltAl'taplO"'ttKij<; ~puO"f)e; zou O"UyKpOT~9'1Ke ltEPO"l eXet ijliT] Kavel eVT]j.lepOlTlKij Kaj.lltaVtu yta TT]V uvr ipp'qo n O"UvEiIiT]O"I]e; VW uu'tft 'tT] O"'ttYllij Kavel E Eltucpee; j.LE6.A.A.ee; ft6.liee; Kt aTollU uno o 0A.e<; Tt<; neplOxEe; Tf)e; xwpu<; YIU va liT]llwllpYT]9&i utu eupll'tepT] elpT]vlO"TlKij oPyuvwO"T] zou 9u aV'tlO"'ta9ei 0"'t0 e9vtKtO"'ttKo ftiO"oc; KUI erov nOA.ello.

* 0 r. fKAapvtTa't~T]<; eivm IlEAc<; Tl']e; rpUllllu'teiae; TOU LuvlieO"llou AVTlPPT]o"IWV LuvEiliT]crT]<; xm avn:rrpoelipoc; TOU EupWnUtKOll r paq>Eiou yta Tl']V Avrtppncq LUVEiliT]O"'le;. "Enoxij" 1ll/200 I

UPHrOBOP HA COBECTA
NcwtCpCS c~cN~ClS
~IO tOUS

ovnppnrslcs

ISm 6nj...lOKpmio tns MOKCDoVios
IToAU ltpoO"cpUTa u1tftp~e KUt ven aAAayft oro atpaTOAcytKO VOIlO. 'Erm nA.Eov T] lilupKela 'tT]<; orpcnorrucrj; 9T]'tEtac; lletffie-r,Ke croix t~l llijVEe;, EVW uu'tft Tl']<;EVaAAaK'tIKije; KOlVOlvtKije; lnt'lpeO"iu<; yta'tOue; ovnppncte; O"UveiliT]O"I]e;orou; IiEKa IlTJve<;. AKOfXf) IiEV EXel aPXio'elf) npaK'tIK~ eq>aplloYTt rou VOIlOIl 0"' cnrov 'tOY 'tOIlEU, IiT]Aaliij Sev u:rr6.PXOIlV «vnppnote; zou ll7rf)peroUv KOlVWVlKij e-r,1:e(a. BE~ata ltapalltv01JV npO~A.ijlla1:U oe O"XEO"I]IlE TU Iite9vij O"'tUV'tUP't<; Ku9we; ru; Ul'tijO"et<; yw uvuYVWptO"T] rrov UVnppT]o"1WV e~E'tu~et T] mpa'toAoyla Kat 1l0VO nv 01 EVlilUq>EPOIlEVOl acrKfto"ouv ecpEcrT] O"Tl']V un6q>aO"'l EllltA.EKOV'tat 1:U nOA.l'tlKU lilKUcrtTtP1U. ITUpUMT]Aa uv KunOIOe; Ssv nvnyvmpto-ret xwSuveue; vn cpUA.aK10"1:Ei IlE enuvuAUIl~UVOIlEVe<; 'tpillT]VEe; KU1:UliiKEC;. Evrouros; Eivalltpocpuvec; on 'to VOIl09E'tIKO ltAaiO"lo uzeprepet O"uq>E()"'ta'ta'tou UVTIatOlXOU EA.A.T]VIKOll. ITapUMT]Aa T] E1PT]VIO"'ttKij ~paO"l] (MHPOBHA

AKQI1JA,

e-mail:

odbij@hotmail.com).

Opy6.VOlcrT] ltOU UltO'tEA.et lite1lpuvO"'l Tl']<; Oft6.liac; AV'tllltAl'tUpW'tlKije; ~pacrT]e; EXEI ~eKlvTtO"ellllulley6.A.T] Kaj.Llt6.vlu EVT]IlEPWO"'l<; yta 'to IiIKUtWIlU avripPT]O"'l<;

O"UveiliT]crT]<;0"Tl'] atpa'tlOl'tlKij 9T]'teia, EVOJO"UIlfXE'texel oe j.LIUeuporepn O"UvepyaO"iu YIU Tl']V ltpoffi9T]crT] uutou rou liIKatOJj.La'to<; ue oPYUVWo"Et<; altO 'tT] Lep~iaMUUpO~OllVlO, 'tT] BoO"Via-Ep~eyo~iVT] KUt 'tT]V KpoUTIu. T pia 1lEA.T] l']e; opyaVWO"'le; O"Uj.Lj.LE'teixuv oro T O"XE'tIKO O"Ej.LlV6.PIO non opyavwO"e 'to EUpOllta'iKo Fpceeto ylU TT]V AV'tippT]O"'l LuveiliT]O"'l<; (9-16 Moprtou 2003) oro L'tpaO"~Ollpyo, alto rouq ozotoix aV'tA.ijO"uj.LE Tt<; O"Xe'tlKi;e; ltA.T]poq>opiE<; Kal 'tT] crxenKij acpicra xou KUKAoCPOPEi Kal O"EaU'WKOMT]'tO.

A\0.3A-MA..K6A,ONIKO

A,6" TIO

/

31

BPABEIAnOIH[H[
To MABAAKANIKO KENTPO TIOAITI:EMOY KAI BIBAIOY unevetllB 'to oeU'tepo BAAKANIKO BPABEIO AOrOTEXNIA:E "AIMOL" om Elecr/vt1Cl] mv; 22/3/2002 os Suo nOtTl'tE~ 'tcov BaAKUvicov. Tov NiKO KU'tOaAWU uno rnv AAPUvla KUt 'tOY crUYYPU<PEU Mno~iv TIUPA.O<pcrKU uno 't1] ~1]fl·MuKeooviu~. BpUpeUTIlKUV uno TOV Y noupyo TIOA.mcrflou EuuyyeA.o Bevt~EA.O. "0 Mno~iv TIUPAo<pcrKU EXet yeVV1]gei 'to 1942 oro Zjlav. Eivm nTUXtouxo~ T1]~ rtouYKocrA.UPl1(11~ WlAOAoyiu~ TOU Ilnvesncmuioo "KUP1AAO~ K<ll Me900w~" rrov :EK01rlCOVKat Ot8u!lUvet 'tOY yvcomo eKOOTIKO OiKO "Mioxu". LUV vsopo; epYUGTflKe co~ KPtnKO~ KW1]I.lUTOyPU<pou KUt co~ pezoprep. EK'tO~ uno tu flu91mopi]flum: "Nroujln", "MtAavTIV 0V't Kivu", KUt "i\YKPU co AtoUflno<p" ytUTU ozoiu niJpe ppupeiu oflovcrnovolUKu UA.M KUt 'tT]~ OT]flOKpUnU~ 'too, EXetYPuIVel'l:u: "Ot uerovcore;", "11 OK'tCOPP1]", "MnA.uV'tocr't" Kat "Bnrotvoflo TIpt~VUV'tt8". 'EXet YPUIVet 'to oevcpio 'tOU <PlAfl "Aucrpus.in, Aucr'tPaAia" 'to ozoio niJpe 'to UVOl'tU'tO ppupeio 'TKPUV Ilpi" oro BeA.typuOt Ku9w~ Kat aMe~ ol<lKpicret~. 'Epju 'too lIB'tU<PPUGTflKUV os 0A.e<; TI<; rt0UYKOcrAUptKE<; yAwcrcre<; KUt enicr1j<; cro: YaM1K<l, t'tUAtK<l, UYrA.1KU,pooucvuca, crAOPUKlKa, GTfl yA.wcrcru 'tT]~ Aeuxopmotnc, ern OUKpUVtKU, yepflUVtKU, 'tOUPK1KU KUt noAcovtKu. " .

o 6IKAITH[
L'tO eerwo ~leeve<; WecrnpliA Kwnuuroypcoou ElecrcraAovi1Cl]~ npopAi]91]Ke 1] rmvtc 'tT]<; Zanetta Vangelli «0 ~tKUcr'ti]<;», nupuycoyi]<; 2001, <J1)flnupuycoyi] ~1]fl· TIle; MUKeOoviu<; lIB TIl Fepucvin. H crK1]v09h1]~ KU'tUye't<lt uno 'tU Mnt-roAIl Aczpouuupn ruwi« zou EKUVe npefllEpU oro WecrnpliA 'tT]<;Bevertce; H rurvin 'tU~IOeUel os nOAA.E<; nOA.ele; Ilno 'tU LKonla, cr'tT] WpUYK<POUP't1], 't1] Boorovn, 'tT] NEU Yopxn, xcopl<; nO'tE OflCO<; u xavel v 'tOY 't01t0 1tOU'tT] ytvvT]cre, 01]1,..'tU BaAKUvtU.

Tp rq u e p e q 1tOA1'tlcr'tlKE<; eK01]AWcrel<; 1tPIlYfl{l't01tOli]9TjKUV mv; 28/2-2/3/03 oro LKomll U1tO 'to LUAAOYO «CKPE H YTEXA». ElEU'tPO, nOA.tnmlKU OPWfteYa, 1toi1]cr1j KUl 'tPllyoUOI uno MUKe06ve<; 't'1<; AA.pavill~ Kill 'tT]<; BOUAyUpiu<;. To LUPPU'tO 1 Mapriou 0 eK1tpocrC01to<; rou «O.T.» TIE'tpO<; BllcrlAelU01]<; KUl 0 eKnpocrC01to<; 't1]<; «JI03A» NiKOe; LUKeAMplO~ 1tllpoucriacruv 1:0 EPYO roix; oro 1tOAU1tA1]9E~KOWO. LXe-rIKU up9pll U1tUPXOUV oro nepi001KO «MAKE;IJ;OHCKO COHIJ,E» N0453 KU1455.

CKPE 11 YTEXA

JJ) JJ) l!) JJ) JJ) JJ) llHl[} <n JJ) JJ)

H ETEPOrI\O[[IA
MEcrCO 'tT]<;epOOflUOIIliac; e<p1]flepioll<; 'tT]<;Aplcr'tepU<; <ill E1toxT]» (6 OK'tcoppiou 2002) llu9UiVOUfle on KUKA.o<pop1]cre 'to e~llfl1]V1Uio 1tep1001KO «Tu ImOplKU», 'teUX0<; 36, Ioovio; 2002, eK(). MEA.tcrcrll. Me-ru~u rov up9pcov neplAUIlPUVeTul KUl evu rou T. Kcocroaouxou us 'tl'tAO «Erepoyxcocotu Kill U<POflOlCO'tlKOi crxe()lucrllOi: 1] 1tepi1t'tcocr1] 't1]~ EU1]vtKij<; MUKeOOvla~ fle'tU 'tT]V 1l1t€A.eu9EpCOcrT] (1912-1913)) (cr. 75-128). L'tO fllKPO crxOAW 'tT]~ e<p1]flepioll<; OlUPU~OU lIB: «L'tO PaAKavtKO ~i]'tT]flU UVU<pEpe'tlll Kat 'to up9po rou T. Keoroxooxou, 1tOU €V't01ti1;el 'tl<; EpeuvEC; 1:OU ornv eAA1]vtKij Muxsooviu, 01tco<; 1tpOEKUIVe lIB'tU roix BIlA.KIlV1KOU~ TIoAElloue;, KUl cr't1] YACOcrcrlKi] coouotoxm nov crAIlPO<pcovcov KUt AOl1tWV mOlxeicov, 1IB'tT] O'1fllouPyia ()1]1l0nKwV crxoA.eicov, V1]maycoyeicov KUl vuxrspwrov crxoA.eicov €V1]AiKCOV UKofl1], lIB 'tOY i], npooxomouo KUl 'tOY KUPIlYKto1;1]. Ku'tu 'tOY U1tOAOYlcruo flll1<; oeKaenll~ U1tO rou; emgeCOp1]'tE<; ()1]flOTIKIDV crxoA.eicov MUKeOoviac;, 01 crA.<lpo<pcovot eKrov UKCOV flu9uivouv 'tT]V eAA1]VIKi] aAAa opvouvnn 1t€tcrflUTIKU VII eyKu'taA.eI1j1ouv TIl flTJ'tP1Kij rotx; Kam 'tT] ()IIlW1tCOcrT]ron 1IBA.e'tT]-ri],0 "i\lli~" yt' llU'tou~ Sev eivm 1tMov 0 09COflUVO<; Kupiupxo<; UA.A.U 0 eU1]VO<pCOvo<; I1aA.atoeMu()iTll<; Kilt 0 Xopo~ KaAU

To BOAKOVIO IWV
ano

K6~IKS

~1]flWupyoi xouu«; uno 'tT]V EAAMU Kilt 'tU BaAKUVlU cruVUvn'j91]KUV lIB 'to KOWO, GTflV EKgecr1j «Icropie; KOfltK<;ore BaAKUVl.OO). H EKgecr1j olupKecre uno TI<;5 ECO<; 22 ~eKeflPpiou 2002. ~lopyuvro9TjKe 'ttt; 'to Mouosto K1V1]fl{l'tOypli<pou ElecrcrllAovi1Cl]<; KUl 'tT]v TIOAtncrnKl'J OAuflnluou KUl <PlAO~eviJ9TjKe ornv An09i]1CI] A, oro A lflUVI TIl~ ElecrcruAoviK1]~. LU flfle-reixuv ue spyu rot»; 41 KaAA.l'tSXVe<; uno svvui xwpe<; rrov Busxovtcov. EVOll1<pEPOVeixe Kill 1] EKgecr1j us TI<;fllvtU'toupe<; KUl 'ttt; <pco'tOypll<pie~. «EA.eugeporonia» 6-12-02

40 Ou:3vcs nov6poJ,lO Avc~QP'[n'[wv OnJ,lIOUp~wv
L'tO nUVopUflU uu'tO (<plAfl Kill piV'teo) non Eytve crnv uieoucru K1VT]flU'toyPU<pou rou EpyU'tlKOU Kevrpon ElecrcraAovi1Cl]<; (E.K.El.), rrtv 11] OK'tcoPpiou 2002 npOpA.i]91]Ke Kat 1] uucpou fli]Koue; (30') rmvin «Kiss the sum) 'tOU G1CI]V09E'tT] Vlade Dencov, nllpuycoyi]<; 2001, uno 'tT] yel'tovlKi] ~1]fl· TIl~ MUKeOoviu<;.

xpccrei.»
Tn UnOAol1tU fl1tOPehe VII 'til OtUpucre-re oro 1tepW01KO - PtpAio 1tOU fl1tOpel-re VII 'to 1tpofl1]9eU'teiTe flOVO U1tO 'til KaAU PlPh01tcoA.eia.

l\0.94-M)"KeA..ONII<O AS" TIO /32

TOll!ll'lYMIA

Tonwvu~lo
nEPIOXH eE~~AI\ONIKH~
ATE~O (rlIlXu1tJ) AKpOnOIOIJOS Tlnsmorspu Ka'l"OIKOUV'l"avano )laKEOOvIKO xn t T01>PK1KO nJ..l]9ucr)lo. 2. Ai~a .. o~o -!\nu; Az o r e s e i u iu u no 'tl<; )lqalu'I"Epe<; )laKeOovlKe<; KOLVO'l"l]'tE<; 'l"l]<; nBplox~<; kalovIKl]<; l] o x o iu o n.o B9volOYlKT)<; O"Ko1tla<; Sev eXBL uzoctet Ka)lLa OOO"lacrnKT) J..layf] a )lexpL Kal 'l"lS l-IepB<; I-Ia<;. H anoypaq>f) '1"01> 1913 ol]lffivBL 1. 500 Ka'l"OiK01><;.

1.

ME AACPABHTIKH ~EIPA
6. Mn:ci1 rr UIl- MCAIISCSOXWPI 01 Ka'l"OlKOI '1"01> XroPIOU Uln;OU eivm E~EM'J1Vlcr)LEvOl aKEOOVE<;. M kTIlV anoypaq>f) 'W1) 1913 TOXroP10 eXE12.675 KaTOiKoo<; Kat TO 1920 napaTIlPEtTlll )lEirocrl] Ml]91>cr)loU O"E 1.649 Ka'toiKoo<;.

11. N .. II 0 1i.. M 1t II J..tJ OPOIOKOISLPO kTIlV anoypaq>f) '1"01> 1928 )la1;i )lE TIlV naJ..la )laKEOOV1KT) cr1>V01Kia 0 Ml]9ucr)lo<; avepXE'I"at os 781 Ka'tOiKoo<;.

7.MXOuyKllpil;~oKopoBfo k'tO napB190v '1"0 XroP10 ij'tav Ka9apa I-LUKBOOV1KO. KaV'tao~ 0 emonucdvei 590 xrrroixouq, 0 MltpaVKO~ 680 MaKBoovB<;. kns anoypaq>e<; 't01) 1913 'W crUvolo etvm 731. To 1920 EyKa9imaV'tal 44 OtKOYEvELB<; rov Kmncoco. cno

12. N ..6J..vo KIlPIlKl..tJ (KlO7t£K Ka~IlKl..1]) - KOIW KoBoMri K6.v'tO"o~ E1ttcrl])luivEt 85 KUt o MltpaVKO~ 80 KU'tOiK01><; MUKBOOVB<;.

o

3. AKI1XOUvap - AcsnpoBpucsn
To XroP10 alto nalLa KaTOlKOUV'l"aV czo MaKB1)6vB<;. Kuru 'tl] OtUpKBta 't01> 201> BaJ..KavLKou nolE)101> TO XroPLO KaTampeq>BTaL cero 'tOY BMl]VLKO orpero Kal O"TIJValtoypaq>ij ron 1913 q>aivETal crav EyKaTaJ..el)l)l8vl] cr1>V01Kia. 4. ApllxJ..1] - Nco Mo~vncsfo (Aoxovoxnnoi) To XroP10 Apanlij Ka'ta 'to ltapB190v x n t o vx o o v r u v altoK1EtO"'tlK6. altO MaKBoovE<; Ka'ta Tl]V anoypaq>ij 'I"OU 1913 EiXav Ka'taypaq>Bi 240 K6.TOtKOI. To 1924 oro xroptO EyKa9iO"'taV'!"at cr1)volLKa 326 npocrq>1>YLKe<; OLKOYEvBLBS rorv onokov 285 EK voucoxupta 'l"OUPKOq>roVroVno tn a ~a9l] 'tl]S Toupxiuq Kal 41 VOLKoKUpla coro TIlv Ava'tollKT) ProJ.tulia. 5. ApuIlKl..tJ-noVOpOIJO k'tO XroP10 l1eXPl Kat 't01><; BalKavlKOU<; ltolel101> Ka't01Kouaav Toupxoi. Apyorspu 'to 1924 EYKa'tama9l]Kav 148 OlKOYEvBLB<; K rcov ozokcv 107 B cero 'tOY ITOV'l"O Kat 41 ano 'tOY Kmisnco, cr1>VOlIKa500 Ka'tOLKOI.

8. MXIlTiMxK - B08uAOKKOS
To XroP10 n p i v r o u r; BalKavlKou<; ltolel101><; altO'tElouV'tav altO MaKBoovB<;. 0 Kavrcof B1tl<JI1l1aivEt 600 Kal 0 MltpaVKO~ 640 K(l'tOIK01><;.METa 'tOY OE1iTEPO BaJ..KavtKO ltole 1-10 'to XroP10 eXBl 412 Ka'toIK01><;. Meta cero 1tiecrl] rcov EM11VtKroV apxffiv ot zeptocorepor Ka'tOLKOt'tO 1914 ueruvacteuouv O"TIJ B01>lyapia Kat oro XroP10 )LEvOW 76 I-I0VO Ka'tOLKoL 9. rKIlUKo.pKIl (KaUKapKIl) KOAOXWPI k'tO XroP10 1tl9avov npw 't01)S BalKavlKou<; ltolel101><; KaTolKouO"UVToupxoi. 10. rKpclVTIlJlXOp -nCVLOAOIjlOS MBYci10 I1UKEOOVtKOXroP10 I-IB 1. 040 KU'tOtK01><; ltp IV '1"01><; BaJ..KaVtKou<;ltoM)lou<;. To 1913 0 upt9110s lteq>TEI mcr1><;822 Kat TO 1920 m01><; 740 Ka'l"OiK01><;. 'l"O k XroP10 OEV TOlt09BTij9l]KUV npoaq>1>Y1Ke<; olKoyeVEtE<; I-IE anoTelEal1a va l111v 1>ltapxet nl1191>al1taKij KUt E9vo'ttKij aJ..loirocrl]. To 1991 0 ltlT)9uO"l1o<; uvepXB'tatcre 1.563 KUTOiK01><;.

- [',PUIJOS (LIDnpOKCIjlOAOV) Meyci10 I-IUKBOOVtKO xroptO. 0 K6.V'tO"o~ E1tlcrl]l-IuivBt 1.300 Kat 0 Mnp6.Kvo~ 2.000 xutotxouc. ITapolo nou 11 KaTayroyf] KUl 11 yA.fficrau rrov KU'toiKroV eivm 11 I1UKBOOVU(11curoi ula96.voV'tat 'EM11vE<;. 14. NTOUVTOUAaP - [',101501:0, Ncolwvfo Ilptv TOU<; BaA.KaVtKou<; ltolEI101><; oro xroptO xuroucououv MUKEOOVE<;noo crUl1q>rovu ue 'tOY Knvroof sivm 180 Kat I1B 'tOY MltpaVKO~ 232 KUT01KOt.To 1922 EyKu9imuV'tuL ltpoaq>UYB<;oxo TIl M.Aaia. 15. rKlopvnvo (Koptrsv) :InpoxwPI MaKBOOVtKO XroplO )lB 500 xurotxouq O"'tl<; apxe<; rou nepaO"I-IEv01> uuovo. To XroP10 crov OBUTEPO BaJ..KaVtKO ltOAEI10 xurcorperpetm KUl oi K6.TOlKOL Y1U vc crro90uv xspvcv 'ta ouvopu KUl )l£TavumeU01)V O"TIJ BouAyapiu. To 1922 EYKu9iO"TUV'tal 59 OlKOYEvELB<; uno TIl M. Aoin KUl TOVKcnxuco.

13. ApEl1iYKJ..Il~U

i\~~-JvL\.K€AONIKO

A€,\. TIO

/

33

NTONE PAKOc:prKI
L'.ta13uC;OUf1e<IT11cm'jA.1] roo L'.tOvUcrT)Fouosm <IT11V e<p1]fiEpil5a «Auyrp> orv; 21 ~e1t'tel113pioo 2002: «NTONE PAKO<l>~KY. Kav(1)oe; U1tl1KOOe; l1aKe1)OvtKJle; Ka'tayroyije;. rewfI91]Ke oro XOlptO TIoAU1tMlTaVOe; 'to 1935. Meruvaoreooe voutun 'to 1948. E1ttcrKe<p91jKe TO yeve9AtO -r01t0 TOU 'to 1979. 'EKTOTe TOO (l1tIl"(Opw91jKe 1] cicroSoe; emu <popee;. H TeA.euTaia 1lTav TOV nspaousvo Mrno. 01 ouvopuncoi <ppoupoi 'tOU cvcxotvoonv on 13picrKE'tal cr1:1] Aima rmv ave1t19uJ.t11TOlV. L'.ev ijscpav va 'tOY 1tA.1]po<popijcrouv yta 1:1]v (liM. ~1:1] A.ima, oi1tA.a oro OVOI1U 'tOO (lVaypu<pe'tat 1] <ppu<rT] «ullis atne9>· O<peiA.ro <fUYxapllTijpta orouc 1t0VTtPOUe; BaAKUvtoUS 1:1]e;EYTI. Me TO «aA.A.ee; (lInee;» KpU1300V (vol1il;ouv) 1:1]v 1tpaYl1anKJl alna (l1t0 'toue; Komo<ppaYKous etnipouq l1aS. Au'to Kt (lV sivrn crUYKPOUcrT) 1tOA.l'tlcrJ.Lffiv» . Kat crnc; 28 ~e1tTel1j3piou 2002: (<LY.MBOYAIO TH~ EypnTIH~. E1ticrKeljlll TOU E1ttTP01tOU Av6pOlmvOlv L'.l1CaIOlJ.lUTOlVcrnv EA.A.6.1)1lcrnc; apxes Iouvtou AA.A.ll f1la 'EKgecrT) Yla TTtV EA.A.6.1)a f1ae; 1tpOeKUljIs. AA.A.1] jnu KaTpa1t(l1C1U ce 4 KE<pUA.ata. L'.IKatOcrUVll xm cruv\JfIKSS KpU1:1]cr'le;. 0pllcrKCUTIKee; EA.eu9Epiee;. Msiovormsc K(ll MASe; SUaA.Ol'tSe; KOIVOlvtK£<;ofiUoee;». TIS 13acrtKec; crumacrsl<; 1:1]<; K6ScrT)e;YIO.1:1]vEA.A.6.1)a, e ).lE'tU 1:1]v emcrKSljIll ron K. AA.13apo rKtA. POf11tA.ee;, eSOlcrav cr'tll Sll).locrlo'tll'ta 'to EA.A.llV1KO Dapa1:1]PllTijptO TOlV ~Uf1<POlvtWv TOU EMivKI Ko.t II EA.A.1]V1KO 0f1u1)a Yla ru L'.IKatrof1a'ta rrov MEWVO'tij'tOlV. ME'tal;u aA.A.roV l;llTSi'tl1l: «H K1ipOlcrT) 1:1]e; ~uf113acrT)e; moiou yta rnv Ilpooruotc rmv E9vtKroV MSIOVOTijTOlV, u1toypa<pij Kat K1ipOlcrT) roo EUpOl1tatKOU XUp1:1] Yla ne; TIEP1<pEpEtaKee; 11 ME10VO'tlKeS rA.rocrcrEe; Kal crE13acrf10e; 'tou uurozpoootcptouou Kal rou SIKatrof1aTOe; 1:1]e; EA.eugepio.<; 'tT]e; eK<ppacr'le; 'tOO cruvE't(llpil;eailat trov ).IStOVoTijTOlV». (Auyfj 18/9/2002).

OJ KATOIKOJ TIn: EAAAAAl:
~'tl<; 2.9.2002 0 U1toopyoe; Eotorepucrov cvcxotvece 'tOY cruVOA.IKOap(9).l6 trov cyycypa)l~OlV orouc vsou; EKAoytKOUe; KIlTaAOyOUe;, 1tOO cruVTax91lK(lV ).IS 13U<rT] 'ta b1]f10'tOA.oYla. Av u e u rp s Bo u v 01 bl1tAOCYYCYPo.).l~ot 'to cruVOA.1KO SKA.oyIKO crrof1a apl9f1Ei 9.790.453 1j11lq>0q>opoo<;. ~1:1]v 'tEA.euTala (l1toypaq>ij 1:1]e; 18.3.2001 crUf1q>Olva us 't1lV E9vlKJl ~'ta'tlmIKJl Y 1t11PEcrla 1:1]e;EA.A.6.bO<;(E~YE) 0 VOf1tf1OS 1tA.1]90crf10e;o.vepxowv ce 10.206.539 Ka'toiKoo<;. ~'tov ap19J.l0 rcov )lll cyysypa)l~Olv eivat l1S'taSU aA.A.roV oi OtKOVOf1tKOi ).lE'tavucrTs<;, ot <pot't1]Tec; TOU ESOl'tepIKou K0.9roS Kal 01 1toA.mKoi 1tpOcr<PUYES1tOU Sev S1tIlcrtPSljlav <IT11vEA.A.6.1)aK(lIl;oov os 1)laq>opse; xrope<; 'tlle; 1tprollv ~o13lenKll<; 'EvOlcrT)e; K(lI oe xropse; 1:1]e; Ava'toA.lKije; Eupro1t'le;. Ot bllf1OTLKee; Kat VO).l(lPXI(l1(e<; emye<; 1)tevepyij91lK(lV mL<; 13 Kal 20 OKTOl13piou 2002. TIrrrf1: To ap9po ron MavOAll «EA.eugepow1tla» 1:1]e;3/10/2002. L'.PCTIUK11 <IT11v

H BIBl\lOeHKH THE AI\E:fANOPEIAE
H BI13A.t0911K11 1:1]e; AA.esavbpeLa<; f11topEi va )lllV 1lT(lV Eva (l1t0 'ta emu 9au)la'ta 'too apxaiou KOcrf10U 0)l0l<; 1ltav KU'tt 1tOA.U (f1touSaio ytl1 x;iAta xpOvta 1t€pi1too (0.1t0 'to 300 z.X eOle; TO 700 u.X). Til SeLVu 1:1]e; eiX(lV apxicrel a1to 'to 42 1t.X a1to 'tOY IouAlo Knioupa 0 ozoioq, 1tUP1tOA.rov'ta<; rn Moia 'tOlV TI"tOA.e).laiOlV, 7tijps crj3apva K(lI.1:1] 13113At09ijK11,Yla va OA.oKAllP0l9si 0 aq>avlcr)lOS 1:1]e;'to 642 u.X. 0.1t0 'tOY XaAi<J>1l O).lap. EVbIU)lecrOle; sixav 'to I1sp(1)lo roix; <IT11vKaTampoq>ij 0 AUPllA.laVOe; (TO 270 u.X), aUa xm 0 apXlE1ticrK01tOS AA.eSavbPsiae; 0soq>tA.oS (TO 391 u.X), 11)pmije; 1:1]S 'ij'tav 0 HWAE)luioe; A' 1tOU 'to uyaA.J.lU rou becr1tol;;sl crnv eicrobo 1:1]e; crUyxpOVllS 13113AIO(;ijK11e; 1tOUcyKatvtUail1]KS 1tpocrcpll'ta. (EA.eu9spo'tUria, 24/10/2002)

m.

01 APXAIOTHTEf NA npODATEYONTAI
01 13ouAEme<; 'too ~OK D. Kpll'tlKOe; Kat K. ~1tUpIOUVTtS bla).laptupij91]Kav moue; U1toupy06S ESOl'teplKrov Kat TIoA.mcrJ.lo·u Kill POlTOUV ce 1tOlEe; evepySlE<; 9a 1tpo13ouv rocrts va zpoorcreuooov 't1lV eKTOe; ouvopeov eA.A.1]VlKJl 1toA.mcrnKJl d1]povo)lul, etblK(1)E auTij tov «~KomOlV» 01t0le; avaq>epouv. «Avmpepovrm crne; "1tUJ.l1tOAAS<; eA.A.1]VtKee; apxaW't1]TSS Kal orouc ovouccroo; 13ul;aYnvoue; vaous 1tOU U1tapxouv <IT11VEmKpu'tEta «ov ~K01tiroV" . Emcnuulvouv 1t0l<; "e1)ro xm J.lSptKa XPovla 1tPIl"()lU't01t010UV orou; vaous amoue; EmcrKWE<; Kat ue rnv WKalpia auTij Esaq>avil;ouv Ku9E 'tl eA.A.llvtKO )lecra Kat esoo a7tO amoue;". TIap(1)slYJ.la, "<IT11VAyia ~oq>ia crnv Axpiba. 'Ecr13llcrav a1to OA.Se; n<;

ENTOf KAI EKTOL E(\(\A6AL

1:0Ixoypa<pie<; UljlouS 2 )l. ra EMllVIKa ovoprrrn K(lI eival e'tol).lOI VIl 'ta aVTIKatamijcroov ).IS crA.a13lKU Kat ).lE KOPlAA1KJl ypa<Pl1· E1tl1tA.eOV <IT11vEKd1]crla auTij, oro 1)ME1)O, u7tijpxE lJ1tepoxo )lOlcratKO ue SAA1]VlKe<; emypaq>Ec;. To ).lOlcrai:Ko uoro 1:0 KUAUljlav us A.euKO )lUp)lapo K(lI uq>llcrav J.lOVO 1 't.J.l. UKaA.U1t'tO yta va 13A.e1tOUV01roupioreq?». ("E" 18-10-2002). Ot 'EMllVES 13ooA.euTe<; yta'ti evbtaq>epoV'tal roco 1toM Yla 't1lV EA.A.TtVlKJlypa<pij EKTO<; ouvopev 1:1]<; EAA.6.8a<; xrn Sev evbtaq>epoVTal ytU 1:1] ).laKslioVIKJl ypaq>'ij CVTOe;EA.A.6.1)a<;.nan ta J.lll EA.A.llVIKU)lV'l)lsia <IT11<rT]I1SPlvt1 EMMa Ka'tampe<poVTal oX! f10VO 1:1]v 1tEpio1)o f1C'tU 'to 1913 aAMl Kat orouc crUrxpovouC; XPOVOOC;;

fi0,3t.\-tvUo..KSAONIKO

As)" TIO

I 34

ANTIPAT~n:::TIKA

50 ANTIPAT~IITIKO ~EITIBAI\
H AVTlpa'tmcrntol lIPOO'topOllMa 0&GCJal..oviKtJ~ llpaYI1Il't01loiT]c:n, yta nel11l"tTJ c:ruvexij xpOvul oro 1lPOllUAlO rou Il<IVE1n<l1:'1l1iou 0ecrcraAoViK'1<; '[0 AvnPll'[mcr,[lKO cI>ecrnpru. 7lOU ytll1lPciYrr) <popu Ttt:<IV 'tptijJL&pO. L'tT]V a<picra K6.AecrJL!l'[OU cI>ec:mj3ru. u1lTtpxe KllLT] lJ1lOYPll<pij 'tIl<; c:JI03A» aU6. 'to «OUPUVlO T 6/;0» llV xm KaA£cr'tT]Ke va p6.Aet mv u7loypa<pij roo apvft911Ke Kal oev c:ru11JL&'teixe. 0 PPOXEPO<; KlllPO<; OAroV trov 1111ep6Jv Kllt loioo<; 'tll<; tEAeUtaia<;, Sev poij911cre ()"'tT] l1eyaAUUP'1 em'tUxill ll1)'[OU 't01) 1lpaYl11l'tlKu llvttpll'tmc:mKou yeyov&tO<; 'tIl<; 1l0ATJ<;.H « JI 0 3 A » 01t00e; 1lUV1:ll EiXe'tO OtKO'tile; 'tlll111:AO JLE JLEYaAo 11:0crt:EP r ou Fxo r o s N'teATcre<p, ron MlcripKOq>, 'to X 00 P I 0 M1tu1t'tcrop, 'til <poo'[oypa<pta JL& 'to cr1tin 't01) N 't I JL ita p M 1t Ally K 0 e <p K II t t 0 1) e; 1tOAl'tlKOUe; JLac; 1tpocr<puyee; ll7tO I1ta c:ruv6:vtTjO"T] 0"'t0 T' pvjlo.; To 'tP!l1l:E~UKI lj'tllV yeJLUtO JL& llAIKO: Ptf3Alll ore en'1VtKU xm orn JLaKe06vtKll, ll1tO ru ozotc oo911Kllv llPKE'tU 07t00<;Kllt 7tOAAU 'teUXT] 'tT]e; «JI 03A». MOtPUcr'tT]KllV <IVllKolVwcret<; rou «O.T.», 7tOUAlj911K<IVOKtcO CD 't01) K. NopuK'1 JLe titAo «IlONOYNT A OT EOJ\OYN» (to ozoto 1tOOAei'tlll os apKE'tU OlO"K01l00Aeill 'tile; 0ecrcraAovi1<.11<;, JL&'taSu au'twv <IVllq>epoo auro 1tOU PpicrKEt:al !l1teVaV1:l ll1tO trtv KaJLUpll Kllt 'tOY KTVTJJLll'tOYpUq>O AVll'toAtll 011:00e; Kat 'to JLEyaAo ptPAt07twAeio "IANOE"), evw tytV<IV Klll 1t0AA£c; c:ru~'1<itcrEtc; yta '[0 zoio; EiJLam:E. EA~o1)JLE TT]v E7tOJL&VT] XPOVlU vc O"UJLJL&'teXE! JL&SEXWptm:O TllJ.lMO 'to «O.T.» aU6. Ka! 'to EBLUL. Ot 1tOptEe; Eiva! aYOLX'tee;. E'tll1tAaicrtll'tOU <pEc:mPru. n<; 1tpO'1YOUJL&Ve<;TJJLtpE~ llPllYl1ll't01l0tij9T]K<IV Kl"'1l1ll'[oypwptKe<; llpOpoAt<; <IVTtpa'[mc:mK01) 1lepu,xo~ou oro Ilavemm:Ttl1tO MllKeOovla<;. IlapWJ..T]Aa c:ruvepT]crllv Kat ,[ll el;ij<; EU'tp6.7teAa oe c:ruveopiaO"T] '[OU t..L. 'tOU cI>Ot'tllTIKOU LlllliyOU Ill'[ptKTt<; 'tou A.Il.0. H t.AII (npooxerrm orn Nt., 5 eope.;), '1 rna: (1lpOcrKet'tat oro KKE, 2 tope<;), '1 IIALII (1lpOcrKet'tat ero IIALOK, 2 tope<;) c:ru~'1Toucr<IV yta va ll1lO'tpelJlOuv 'til O"UI1JL&'toxitt01) «O.T.» oro <pem:lpru.. Ot AyOOvtcrnKe<; Klvijcret<; (7lpOO"KelV1:llt oro KKE(I1-A), I eopa) 0"'tTJV ouoin 1lapaKOAoU9T]crllv to e9vtKlc:mKo 1lllpaAljPTJI1a rov aAAroV rpuov 1lllpll't~eoov. To lVTt<PlO"l1ll'[0 elXe Kll'tepucrel'1 t.AII. Tu epaAnv KllLl1e 'to LuvllcrmcrJL6 1tOU 'tOY Kll'tllyOpOUcr<IV yLll !lV1:e9vtKo KOl1l1ll. H <pOt'['1'tlKij 11:llPU,[llS'1 «t.iK't1)o All'[OV0I100V P~Ocr11:llcrnKWV APlcrt:EPcOV LXIlJLU'[OOV»(t..A.P.A.E.) 11:01) 11:pOcrKEt'tat orov LYN KUKAO<pOP'1crE JLla llPOKTtP1)1;rj &1!ou yPO:<pEtJLE'tllSU aAAroV: « Kat rpolmeo., 11 #OVljil1 exxpeuomta oxoiessi 11 avayvwplaTf oAwv rwv uetovotnuov U!1Iv EAAMIl, UDji11:E:plA.a.JlPavoptvl1r; '11, TOOplCllC1/r; lCal tns; xataouxooavtnuevni; 2-AajJOji=OOVIIC1/,. Kat f:VW oilCwa 'Co E:AAI1VIICO xpoxo; (I1ro. TT/v avayvibpum /Ca.l npoataaia rwv clA.'lvIICWvjiE:lOvoU;rwvaE:a)k,xwpE:'.1111:0A.1'CI1C1/1I:00 E:rpapji6(E:1 U!1IV iOla roo TT/V emxpaxna eivat axpox; aoplvlo-me1/ xcaplaa.ll60ogl. ue oxotilsoua m olE:8v1/ lCaraICpaoyff f:Vo.vrla U!1I xwpa jilJ.!;... ETr/ Fepuavia 01 Na.(i f:1I:creol1lCav 1I:PWTa. aroo, xouuoovurdx; L1f:V avrix5paua yioxi Of:V "jlOOV 1C0jijiOOVIUU;,. Kat jlE:ro. f:1tlrt01flCav otooi; Eppaioo,. Kai &1' avrix5paaa ytad Gel' "jiOOv Eppa[or;. ME:ra f:1tlreOl1lCav ata UDVOllCara. Kat &v avrtopaaa. Ttoxi OE:V1/jiOOV ae UDvOllCo.ro. Meui f:1tlrtfJl1lCav aroor; KaOoAllCov,. KI ryW ovrlJ.!; Ilp07:f:aravTT/r; Of:V avdiopaaa. E1I:f:I"ra 1/pOav Yia uevo: Kat jiexPI TOrE:O£:VE:iXE: eivet xavivoi; va avaopoae: u

Mapnv Niuosep».

ENANTIA nHN AKPOOEl:IA BIA no

rKAITE

PllV1:Ep06 AoI1tOV oro E1l0JLevO uvnpurotcruco <pecrnpru.1tOu amij'tll XPOVlU 'J..i:ryw 'tIl<; ouvooou rcov aPXllYwv tmv Kpll'tcOV 'tIl~ E.E. 9a 7tPClYJLa't01totTJ9Ei 14-16 Iouviou Klll 9UVllt 1taYEMaOUCO J.lE 7toW~ c:ruJLJLE'toxe~ ll1tO llK't!plcrt:ee; '[01) eSOJ'tEplKOU. rUl 1tA1JPOIpOpLEe; ylCl T1JV AvnpaT<JlCJ'flKlJ IT p 00 't 0 POll A L II Toe-mail E L v II l : antiratsis,,~ki@lycos.~om. ~Cl.l 1J 'CJ'tO~EAioa www.geocities!com!antiratsistiki_protovoulia. aKpooTij yta TOU<; a1ceo6vE~ 11:0AlnKO~ 1tjJooqnry~ M/;TJ M i5E:Vei1teoKa6TjYTlrij~Kall!v..TJcreylaTove9vuctcrI!6TIDV€K€i. Evolac:pepoucra ~TaV TJ tKe€<l11 ac:picr~ Mvna ornv aKpol5~ul ~!a.

To Ivenrouro Goethe Inter Nationes @ecrcraAoviKl1~ 01(lP')'UvIDcre &60 o"u~Trnlcr~ <nl~ 15 Kal 20 Invotxrpiou 2003. L'tT]V1tpIDtrJ ~~'tTJ<l11l!e etl1a «0 Patmcrl!O<; orqv EvwjJ£vT] EupdmTJ» 11:0U O"UI!I!E'teiX€ eva KOIVO 1 00 o:vep6mIDV tyLV€ Kat I!ta 11:apel!~a<l11 ruto ~~ 'tT]~ Avtlpa'tcrtcr'tIK~~ llPID'to~o1)A.ia~ @€crcraAOViKTI~ (xm cvnppneia O"Uv€i&j<l11~)r€ Meupe~ 11:00Ev~ Ill1Kaertpo<; c avnpaTm<rtUC1]~ Oev 'tl~ ~Abtet Ka6TjYTlrij~ 'too Ail@ Z~<l11~ lla7ta&jI!l]'tpiou, JLTJn7taAM'Yl!ev~ 7tA.~pOJ<; t6 w avneevtKlcrl!O OUcrK04u6tav va Kll'tOVOllo.cr€1 'tT]YEI'tOVlri} Xropa nvac:pepoV't~ 'tT]V oov «Ilpdmv LlTlIlOKpatia 'tT]~ nOtJyKooMtjliUQ> (Ka'taM:~n't€;). 'OcrO'Yta 'tT]Vavac:popo. 'too

°

ANTll:TEKOMAI:TEl:TON KAIl:TON PAn:ll:MO

E@NIKn::MO

'01..0. oivoV'tal 'Yla rnv OA.u!J1tlo.oa 'too 2004 emv AeTJvn. Oure 1] lloA.m<mK1\ OA.u!J'tllioo ea 11:apoomo.cr€1 Ko.n 'to yvijcrto MaK€OOVlKO. M~11:ID~ea 11:PElt€1 O"lJIlIlE'tEXoo!!€ va omv KAMIIANlA ANTI-2004.

l\03A-MA.K6AONIKO

A6,)... IO T

/35

OlafH

oorn PATI:II:TIKOV
nEPIEXOMENOV

TA BAtll\lKA CPANTAtMATA NA EzACPANltTOYN
~'t'l «]J03A» No 6 ciXaJ.1€ 0l1J.lomeUoEt Yla 'to XOlPIO EJ.11toplo evu <ip9po a1to TOV «10» T'l<; 18-122001. Eix,E 011f,lOmeutEi Evu aVl.l1tOypu<po clp9po ornv T01tlKiI E<pllJ.1Epioa T'l~ nroAef,luwa<; <ill'toAeJ.1uio<;» TO ozoio J.1IAoucrE U1tULVIK'ttKU Ylu T€X J.1EAll rou IToAt't'lmtKou l:ull6you 1tOU f,l~KaV cev cl'Y'1f,la crTOV iepo vee TOU Ayiou MllVU<JT'1 yLO~ TOO. o yvOlmo~ KpUljlclKt(I~ up9pOypcl<p~ zoo OJ.lOl<;eixe KUTaAclf3et TO xroptO 1t0l0~ £iVUI avaYK<i<JT'lKE vn o:1toKaAu<p9Ei oro olKa~ptO '~T<IV 1tPWllV mtAexo<; 't'l~ f3amA,IKiI~ 1tapcl'tal;l1~. To OIKUO'tijPIO a9wOlcrE Tn f,lEA1']rou ~ullOyolJ Kat uVUYKacrE T'lV E<jl11J.lEpWa1tOU <plAo~~cre TO <ip9po TOU npW1']V 1toAITeu~ va £1tavOp9wcr£1 J.1EcrxenKo 0l1J.10crleuf,la. H oiK'l EytVE =<; 11 <])Ef3pouapiou 2003 Kalll E1taVOp9rocrll J.l~Ke <JT'1v E<PllJ.1Epwa oru; 14/2. Emtrll~ J.1E TOV «T01tlKO 'Hxo» YAEvT'lcrav J.1E MaKEOOvtKO TpaYoUoI oro XroPIO Ef,l1tOPlO <JTl~ 25 6.EKEJ.1f3piou 2002.

Ilowucn oiro~l1 KO:rU rov U1teu9uvrov o\U<poprov l'<PllJ.1l'piorov Ucr1\.1]OE 0 l'lcrUYYl'AeU~ K. rl(iJpy~ rl'PclK11~, crUJ.1<prova J.1€ uvoxoivcoon TOO EllllVlKOU Ilopcmprrmptou rcov ~UJ.1<proV1Wv TOU EAcrivKl (E.rr.~.E.) Artin '11~ oiro~~ Tp:av 11 0l1J.1Ocrleutrll l'1ttcrToAwv J.1l' pu'ro io-ruco KUt UV'ttcrllJ.11'ttKO 1t£pt€XOJ.1evo .., 0l1J.10cri.eutrll J.11KpWVUYY£At<OVJ.1€'11V EVOEt9] «OXt aAAoou1toi». H oiro~ acrK'fIflllK£ J.1£'tu a1to crXl''t1KE~ J.111V1lcr£l~ J.111V1Yrf]Pt€~UVU<pOPE~ 1tOU .., u1t0f3A..,9'lKav'11V 111 AUYoUcrTOU ytu 1tupaf3iutrll TOO V0J.10U 92711979 (J.1£ rnv rpozoxotncn TOU 1419/1984), l'W1KO't£pa roiv up9prov ) (U1tuyopeutrll <puA£'ttKwv otaKpicrerov Kat utccuc) Kat 2 (o:1tayopeutrll 0l1J.1ocriOl~ Yla TOU 1:U1tOU tK<PpUtrll~ 1tpoof3All'ttKWV IOEWV KaTcl 1tPOcrW1tOlV AOYOl Ku'tayOlYiI<; TOU<;). MclhcrTa" 01t0l~ crX£TlKcl evnu ep ovei TO rrupa't11pll~plO, uorspu U1tO rpoaoaotnon TOU VOJ.lOU eiVUI1tAkov OUVUT~ 11 U<JK'1o'l UUTe1t(lYY£AT'l~ OiOl~l1~ U1tO'tov etcraYYEAea. A~iSel vn cr'll!Sl0l9Ei l'~6.llou on 01tro~ 1tCLpaIi£X£TUlll EAMou oe crxE'ttKe<; EKgecrEt<; T'l~ 1tpO~ TOU~ o!S9vei<; OPYUVlcrJ.10U<;, 0 aV'ttpaT<JlcrT1KO~ VOJ.lO~ Ssv EXEt XPll<JlJ.101t01119Ei crxEIi6V 1tOTE (J.1€ J.1iu.., OUO e~(ILpEOEt~ KUW T'lOEKaeria roo 1980) Kat a1tO o.n EIVUl yvOlO'tO oev ucrKiI91]KaV 1tOTe J.1EXptcriIJ.1€pu umE1tclYYEATe~ Ot<O~El<;.To rrCLpUT'lpll~P10 EK<PPclSE1 WAo<; T'lV EAnWU TOU 1tro~ 11 ellllvtKiI OIKuLOcrUV'l 9u Kclvel orocrT!) xP"'tr'l TOU uvnpu't<JlcrTIKoU VOf,lOU crTt<; OiKE<; 1tOU ovcuevovrru vc 1tpocrolOplcr90uv ce crUVTOJ.lO XPOVtKO olclcrTllJ.1U A6yOl TOU J.1IKPOU XPOVtKOU 1tapuypu<p"'<; TOlV aOtK'lf,lclTOlV. l:TOU<; CLpJ.10010U~1t'talcrJ.1aTOoiKE<; KUTe9Ecruv Ol~ J.1clPTIJP~ !) ro~ J.11']vme~ 0 1tpoeopo~ rou ErnE rpllyopll~ BUAAluvcl'ro~ Kat 0 EK1tpOcrro1tO~ TOU Err~E rravuyUlJT'l~ 6.11J.11']TPcl<;,emtrll~ 1'] EK1tpOcrOl1tO~ 't'l~ EAAllVIKij~ OJ.1clOU~ ytU rc 6.IKUIWf,lUTa rrev Meiovormrov NO:lJcrtKUrrU1tUvtKOMTOU. rrllYiI: AYTH 12-8-02

ETIANOP0!lI:H
~TO un' ulp9. 1508 <pUAAo T'l~ E<pllJ.1Epw~ J.1a<;J.1E 1']J.1EPOJ.11']via14 NOEJ.1f3piou 2001 Kat <JT'1 creAwu 6 0l1J.l0meUcrUJ.1E elttO'toAT] - UVT<I1tOKP1trll 'tou Krov/vou rOUAa, xnroixcu Euzoptou, J.1ETI'tAo «TI <JUJ.lf3UivEl <JT'1vKOlJ.101tOAll Euxopiou». Meru a1to EPEUVU 1tOU 1tpuYJ.lU't01tOlijcrUJ.1E otumO'twoaJ.1E on ro ltEPLEXOJ.1evu <JT'1v 1tapU1tclVOl o:v-ra1tOKpttrll OEV..,cruv aA119ij, J.1Ea1to'tEAecrJ.1a vn J.111v o:1tOOioeTUt 11KaAij l'1KOVUTOU 1tOAtTl<JTlKOU(JUAAOyou Eunoptou 0 o1toio~ aXEt J.1EYclA1']1tCLpEJ.1f3acr'l otn 1tOAt'tlcrTIKclOpIDJ.l€VU T'l~ 1tl'PlOrn~· i\MroUTl' J.1EYw,o J.1Epo<; TOlV l'1tlTIJXllf.1Evrov TOU eKOllAOJcreOlv 0l1J.1omeUcraJ.1E crnv e<pllJ.1EPWU f,l~ (<pulla 1513/21-11-01 KaI1749/12-11-02). T1']v nUpa1tclvOl oijArotrll Ka'tUxropOUJ.lE ')'La 't1]V U1tOKu'tclmatrll T'l~ aAij9l'ta<; J.1l' T'l trllf,lEi<.Otr'l on 11 E<p1']J.1Epiou, U1tAcl <pIAOl;evlluE rnv E1tlOToA.., UVTo:1tOKpttrll TOU K. rOUAa, OE KUf,liu 1tEpi1t'tOltrll Sev ..,9EAe va eil;El rnv 'tlf,lij Kat't'lV U1tOAlllj1'l TOW W:AWV TOU rrOMn<JTlKOU ~ull6you Eunopiou.

nOAITIITIK02.: 2.:YAAOr02.: EMnOPIOY "0 Mt~os AAtC;OVDPOS"

o 6.AAo~ rrOAlTI<JTlK~ ~ulloyo~ Euzopiou «0 Meya~ AAtl;avoP09> KlJKAo<POPllcr& yta TO 2003 &vota<pepov llJ.1EPOAOyto ypu<peiou J.1E1taAatE~ <proToypa<piE~ T01) XOlPtOU. Y1t<ipxouv 01 el;i]~ e1te~oet~ rmv <proTOyp(l(j>lWV: H f3pUtr'l Af,l!tO:pKU ornv 1tAaTeia T01) XroplOU, TOO1lTOOUPKU TOIlOf,lU (f3PUtrll), XllpOf,l1J1.. (XetPOJ.1UAo~), I'to1Jf,l!tupa - BaAKO:vt), K61..1~u Touf.1!tu (MuAoI).

fl0.9A-MkKSAONIKO

AS" TIO

/

36

XOPOE- TPArOYAI KAlAAPKTI:A OKOAIA
"-KoA,v't(l
ILnallnro

«01 BOPEIOI» I:TBN ANTIIIOAEl\fiKH IIOPEIA
"-~'tT] Jl€,),aA'l <jl1A.etp'lvtlCft lCOljlcCOCll] C - 1topeia evovnu <nOV nOA.eJlo <no IpaK cero rou; Auspuccvoix; ernv Apt<nO'rEWUe; <nle; 15 <l>s~pouapiou 2003 E1ta~s 1] Jlnavta «01 BOPEIOI», ~' 0:1.1]'tT]v nopeia J1EXPIW Auepuccvuco D.p~evsio aUa xci ro Yaoupvsio <nJvoosuE'ta ~ljJla'ta rorv OlaO'lIcco'tooV'l JloucnlCft rou NiKOUM1tO'raepCLp'l ('tT]Ic,2384-0-91016, KtV,6974-905264), "-T'lv llapaaKsulj 25 OK'tCO~PtOU 2002 oro XCOPIO Ba:Apaoa (Ava'toAtKo) 8saoalcoviK1]e; ylcEvtT]os 0 KOOJlOe; Jls opxil<npa anO 'tT]I'oouevicon. ~uo opyuv01tatK'tSe; 1tOU Sa ePXOV'touoav cno 't1] ~1]Jl, 't'l<; MaKsOOVtae; 1tapSJl1tOOtcrtl]KUVa1to TIc; 'tSIccoVSIllKEe; apxEe;, M6.:I.!.crta Ot apxEe; orn ouvopc yvcoptSav as 1tOtOXCOptO nayS Kat Sev Sa roue S7tl'tpa1t1]KS 1] eiaoooe;, To yMVTI EyIVS Kat 'tpaYoUot u1tl\p~s. "-T'lv Ku p t o.x f 27 OK'tCO~PtOU 2002 1tpaYJlaw1tOtljS'lKS '1 etljaIU ytOp-rTJyta 'ta Ka<nuva <no XCOptO Kpilla (Tpilla) JleMaKeOOVtKO 'tpayouol. "-To ~a~~a'to 20 Noell~ptOU 2002 ot K6.'tOtKot 'tou XCOptOU BMlv'rollo (Aypa~) npaYJlaw1tot'l0av yMvn <no XCOPIO noi JlS rov N, M1tO'taep6.P'l· ~'tO no~ap (A01lTpaKl) N Aptoatac; E1tal~S1]opxil<npa 'tOUBEaKOU, "-~'to XCOptOBlriilJ ylcEvtT]ouv JlS 'tT] MUKSOOvtlCft opxil<npa«T' AHLlONIA» on<;26112/02 Jle'tpuyouol. T1]v iOta J1Epa EytVS y:l.Evtt oro XCOptOPan<fl (Epuoxtn) 'tT]e; ll'tOA.eJluiliue; Jls rnv opxilo'tpa 'tOU Zoopa nou Sev 'tpayouoCrvs JlUKSOOvtK6. 'tpayouolu, '1 a(8ouoa lj'tav KU't6.JlScrtl].

O'nc;

23

t;sKsll~piou,

Knnevtnvniot 't1]V Ilprorojpovur (l.no 'tOY Tloxmcmxo 'f:6A,MYyo «Mepo» oro XroPIO Kapoul (TpEIlW), H «oonn» U1tapai't1]'t1] ym roix; KOAV'tapw'ts<; oro 4l>oliq>a aAAa xrn yla onowoTtno'ts yvTtO'w napaOO(}'\(lKO t911L0 SKS(VroV nov TJf1CProv ma vromn Xropla't1]<; II'toAslLaioa<;, M11:0ps( vo ILTJ1l00'xo~oAcivs 'ta xropla onro<; rore a11:o n<; 'tl;llLnapAivs<; ('tmyapws<;) nou ywov'touO'av U1tO 'to 0'q><J.9.1l0 rov youpouvuOv (ILntcrKS<;) crAM tvu aprolJ.U SKciVl]<;'t1]<;snoxr1<; oivo1)V ama ru t911lU, EAntl;ouJlS 11:ro<; yivsl1tpoO'7ta9slu 9u ytu tvu mo yvitcno l;roV'tavslLu UU'trov rcov s9ilLffiV ytun f1C 'to lluO'KapslLu UVUYKUmlKa 9u O'~TtO'01)V, IITJyt<;: Eq>TJllspios<; «MA4l>ANEIA» 30/12/02, (<EoPt;AiKm: TIAAMO~» 31112/02

TO TPArOYM TOY rEITONA
Evotuq>tpov 11:upoumal;ouv 01 ILOUO'IKE<; K1tOIL1tE<; S 't1]<;EPA 4l>Affipwu<;mu96,6 FM, Houcovuuq SK1tOllnTt eivai lLia<; ropuc; uno n<; 15,00 ro<;n<; 16,00, KaSs uepo, SK'tOC;~u~~a'tou - KuptuKft<;,

KAPNABAI\I

roxov

2003

..- 0 lloNmonKoc; Mopcronxo; ~u:\.Icoyoc; Ap1tE:l.dcov zou tOpU81]KS'to 1981 otOpy6.vcoae MaKSOOvtKO yMvn Kat JlS MaKSOOvtKO 'tpuYOUOt as JlSY6.w KEvtpO E~Ol ano ru Ftavvuou oro «c"IO~O» Tl]VllapaaKsulj 14/2/03,
Kap1low <no XCOptO Nnot <no xevrpo «PO~ON» ylcEvtT]os ue 'tOYN, Maorcqmpr]. EniCll]e; Jls 'tT]v opxil<npa «01 BOPEI01» EytVaV y:\.Ev'tta <na Xcopla KEPU<fW (1/3), no~ap, AliKOl (rov llSKE~PtO), Bp1JTTa (22/2), Aypa (Toucvoasuxrq). "-Tov fevap1] ot ~u:\.Icoyot BUP1lKOli - nEpoiKKU xopslJlav ce SEa'tpo <naM1tholca. -.-E:\.ni~OUJlS rou xpovou vcunors oro ES1JlOT'le; epCOMe; «To AljovtlO) nou ava~tffivsl oro XCOPIOEav66yEta (po1l<fiAollo) Tl]e;'Eosc;aae;, ll1]ylj: Eep'lJl, "E~~~AiKH" 21112/02 • ~xrnKo apSpo Yla 'ta su'tpa1tslca 'tOU Kapva~a:\.lou <no xcopt6 S1lv6 Nspo EypalJls 0 «l0~» one; 15/3/2003 crtl]v «EA.euSspO'rU1tia» ,

"-H

Mill sJl1tslpta amlj 'tT]XPOvt6.lj'tuv '1 aVa~tOlCll] 't01tlKOOV sSillOlV rorv Koudouvoccporv oro ~coxo (~oUxo) Tl]e; S1taPXiac;AayKao6. 'tOUVOJloU8eoaalcoviK1]e;. Ta opy6.vcoos 'to Iloxmonxo Ksvrpo TOUllljJlou ~COXOU, SKO'lAOOaSU; Oi CLpX\aav 'tT]V llEJ.17t'tTj6 Muprtou Kat <nJVSXicrtl]KUVrnv S1t6JlevT) JlEpa ue xopeunK6. <nJyKpO'rljJlaTa us MtlCft napuOoOlaKlj JlOUOIKljOncoe;Kat to ~6.~~a'to 8 Mapriou. 0 xopoe; rrov Jle-raJlept€OJ1Evcov(<<APWtKE~»), 'teA.elOOVetlS'tT] J ~pa~suo1] T'le; 1tpcoT6TU1t1]C; «Ap6.nKa<;» xat T1]V napouoiaCll] Tl]<;KaJlljlca<;, TCOV «Euw1tooapcov» Kat rnv ava~iroCll] Tou«ZanOU9), naMtOU't01tlKOU s9iJlou. Tqv K uptalCft 9 Mcpriou O'Uvexicrtl]KaV oi ClCO'lAOOOEle; Jls a1tOKopUq>COJla K6.Ij1IJlOTl]e; «Apa7rK(9), T'lV Ka6ap6. TO c"w'tEpa EYtvS 1tapouatao1] JlIKpOOV KUl JlBy6.AOlv Kapva~a:\.loov (MEP10U) Kat 1tl\yaJlS Kl eJlSie; ano 'tT] 8sooa:\.oviKT) evoo <nJvavtljaaJlS lCIaA:\.oue; epilcoue;uno Tl]v nOI..1]. 0, Jl6.aKee; a:\.Ao.Kat ot <noM<; 'tCOV Kapva~a:\.\(bv ron ~coxoli Sev EXOUV KaJlla OXECll] lS 'to lC(lpva~aA.t Tl]e;llaTpae; J 1tOU eivci anOllill'lCll] TCOV Kapva~a:\.IOOv 'tT]e;Beveriuc KUI Tl]e;BpaStlciae;, Eooo 'to Kapva~aAteival 'tOUTOnOU, H napaOOataK'Ij llaKeOoVIKlj I-'OU(HKlj TOU <nJyKpO'rljJla'toe; «Zropa.» oivst xsqn, Xapcl, xopo yIU roue JlaaKap6.0se; aUa Kat roo; ;oAtaOSe; uvSpcilnoue; cero TO ~COXO Tl]V supmsP'l1tsptOxiI, Kat Ot ClC01]AOOOSU; WtVOUV T'lV KaSap6. c"eu'tepa JlS 'to EStJlO TCOV uercvouov (npolTtalluvOl), A1to 'to Jlsyaq>Olvo epcov6.~ouv 6n <nJJlJlS'tEXOUV 0\ «MhIJKE9) ano 'to XroplO BWAaKU<; Kat TlJ~ Apal1u~. AUTOi lj'tUV vtUJlEvOI ap6.1t1]os<;Kat JlE'taKSe; Kat ~SCll]KOOVOUV K60JlO JlS 'tie; aToMe; TOUe;Kal Ta 'toy KOUOOUvIUOXI JlOVO omv KSV'tPllCft1tIcaTBta TOU XCOptoU a:\.Ao. Kat crt!<; Wse; 1tA.<l'tsise;.Tou xpovou SA7risOUJlSva naJlS oro KapvapaAl 'tOUBOOIcaKallp6.Jlae;. Mepuce; 't01t09S0ise; 'tOU ~COXOU:Xupll<iTu, PaKollo, KUl'ivlTIJU, rK01lMElla PSKU, Mn01lT<fWliK Ia.avTEvS't~.

MAJlREAaONIJlRA OIJlR01HMA

Tou 1595 ono to NtOUllnp66v1K ms Kpootios

Tou 1620 orro to Mouo€io Ec;oPIlOOIl€VWV T€XVwv tOU &rll1SPooiou

Tou 1675 orro rn rlo~Koorlo6io

Tou 1746 on6 to Ntoullnp66vIK

rns Kpoodos

HIl€porl6~102003 nou KUKrlo<¥6pnoav 01 MOK€o6v€s norimxoi np6o<¥u~€s ern Mnitorla
An6
"CO