Glavni zadatak banke je omogu avanje razvoja Zajednice upravo kroz ekonomsku i socijalnu politiku u koju su svakako uklju

ene sve dr ave lanice. Premda je ona deo EU, ona je prakti no ekonomski nezavisna, mada je svakako du na sprovoditi politiku ove me unarodne organizacije. Tako e, Evropska investiciona banka ima svojstvo pravnog lica. Glavni cilj EIB-e je da doprinese podjednakom razvoju regiona u Evropskoj Uniji obezbe ivanjem privredne i socijalne kohezije dr ava lanica, stoga ona trenutno predstavlja najve eg zajmodavca i zajmoprimaoca na tr i tu kapitala. Danas ova banka deluje po svetskim standardima bankarskog poslovanja. Za Balkansko podru ije, ova banka ima izuzetan zna aj iz vi e razloga. Jedan od njih je i investicija u infrastrukturu, koje podrazumeva ogromna ulaganja za koje dr ava nema sredstava. Upravo kod ovakvih finansijskih zahteva nastupa EIB, ula u i novac u izgradnju projekata, i daju i najpovoljnije uslove vra anja kredita. Najnovija investicija na na im prostorima vezana je za ulaganje Evropske Investicione Banke u koridor 10. Pozajmljeno je 384. 000. 000 eura. Kada se govori o strate kom na inu poslovanja EIB mo emo re i da postoji metod koji njoj znatno olak ava posao. Ovde je u stvari re o privatno-javnom finansiranju, gde sam naziv govori o udru enosti javnog i privatnog sektora radi postizanja to boljeg profita ali i radi ostvarivanja zajedni kih interesa. Ovaj metod poslovanja sve vi e dobija na popularnosti u zadnjih nekoliko godina (naro ito se profitabilno pokazalo u Gr koj). Primera radi, ovo privatno javno finansiranje dosta olak ava posao Evropskoj investicionoj banci. Me utim, projekti u koje banka treba da investira, pa ljivo su odabrani. Ti projekti moraju imati iru korist i upotrebu. Ta nije, projekti treba da: budu od posebnog zna aja za Evropsku Uniju; moraju se uskladiti ekonomski, finansijski, tehnolo ki i ekolo ki elementi ali isto tako mora privu i i druge potencijalne investitore. Evropsku Investicionu Banku prakti no poseduju sve dr ave lanice Evropske Unije i stoga njeno pozajmljivanje novca javnim i privatnim sektorima ima veze samo sa interesima Evropske Unije. Ti interesi su: y y y y y y Kohezija i me usobno pribli avanje regiona Evropske Unije Podr ka manjim i srednjim firmama eme za za titu ivotne sredine Istra ivanje, razvoj i inovacije Transport energija1

Kao to smo ve pomenuli, pozajmice EIB moraju imati smisla za op tu korist. Stoga odluke koje se donose o pozajmicama moraju biti dobro kontrolisane. Kao i svako telo Evropske Unije, i ova banka

1

C:\Documents and Settings\Janis\Desktop\sa faksa\The European Investment Bank.mht

000 eura za istra iva ke radove i tehnolo ka otkri a.3 Tako e treba pomenuti i Evropski investicioni fond koji je osnovan 1994. govori o finansijskim aktivnostima koje ne moraju biti samo u okviru Evropske Unije a da se svakako ti u delatnosti ove Banke. EIB mo e da upravlja odre enim finansijski pitanjima vezano za odre ene sporazume koje Evropska Unija sklapa sa tre im dr avama. Premda joj mo e biti dozvoljeno da u odre enim slu ajevima finansira te poslove i sredstvima Evropske Unije. "Ukupan iznos kredita Evropske investicione banke iznosi oko 20 milijardi evra godi nje. y Komitet za rukovo enje ima svega devet lanova. Predstavlja stalno izvr no telo iji je glavni zadatak re avanje svakodnevnih poslova. Ona svake godine. y Odbor za pregled ra una je nezavisno telo koje odgovara jedino odboru guvernera. 2 3 C:\Documents and Settings\Janis\Desktop\sa faksa\EU. direktora. Njegov ve inski akcionar je Evropska investiciona banka sa kojim prakti no formira EIB Group. Odluke koje donosi ova banka idu preko odre enih statutarnih tela: y Odbor guvernera koji se sastoji od ministara finansija sakupljenih iz svih dr ava lanica.mht C:\Documents and Settings\Janis\Desktop\sa faksa\Innovation 2010 Initiative.ima svoju organizaciono-hijerarhijsku strukturu. obrazovanje i obu avanje. Lisabonskom agendom koja je potpisana jo 2000. y Odbor direktora koji se sastoji od 28."2 Nedavno je odobrila Holandiji 440. Evropska Unija je sebi postavila strate ke ciljeve koji treba da se zasnivaju na konkurentnosti. godine. Evropska Investiciona Banka svakako ima jo jedan formalna zadatak. novim otkri ima. Glavni zadatak ovog tela je da odobrava pozajmice kao i da obezbedi odgovaraju i menad ment Evropske Investicione Banke. putem godi njeg izve taja. Ono je odgovorno za potvr ivanje da li su operacije banke dobro vo ene. Oni su zadu eni za formiranje finansijske politike najvi e u pogledu pozajmica. Naravno. godine. sa novim znanjima u sektoru ekonomske politike. naro ito re avanje pitanje kapitalnih investicija. To ona ini putem svojih sredstava. Tako e ovaj odbor dozvoljava banci da osnuje projekte i van Evropske Unije. je nominovano od svake dr ave lanice Evropske Unije i i jedan nominovan od strane Evropske Komisije. razvoj. Ona je u proteklih godinama davala velika finansijska sredstva za: istra ivanje.mht . Taj program se zove Innovation 2010 Initiative i najva niji inicijator ovog programa je Evropska Investiciona Banka. 000. s tim to u finansiranju pojedina nih projekata Banka ne u estvuje sa vi e od 50% sredstava. Njih 27. Naro ito je kroz svoja finansijska sredstva elela da ubrza razvoj telekomunikacijskih tehnologija. kao pomo manjim preduze ima. inicijative.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful