NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA MEDRESE

MATEMATIKA

1

da razvijaju maštu. upornost. kritičnost. preciznost. ZADACI stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje kvantitativnih i prostornih odnosa. razvijanje sposobnosti učenika za samostalno korištenje stručnom literaturom i drugim izvorima znanja. za primjenu u praksi i u procesu proizvodnje. izgrađivanje pozitivnih osobina ličnosti kao što su: radne navike. razvijanje sposobnosti učenika da pravilno rasuđuju. etničkih i estetskih navika kod učenika. razvijanje kulturnih.CILJEVI I ZADACI IZUČAVANJA PREDMETA CILJ stjecanje matematičkih znanja i sposobnosti neophodnih za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu. 2 . razvijanje opće matematičke kulture neophodne za uključivanje u svijet rada i za praćenje savremenog društveno-ekonomskog i naučno-tehnološkog razvoja. logički zaključuju. tačnost. urednost. stvaralačko matematičko mišljenje i pozitivne osobine ličnosti. osposobljavanje učenika za uspješno i kvalitetno nastavljanje obrazovanja i uključivanje u druge naučne oblasti u kojima se matematika primjenjuje u toku školovanja i kasnije u procesu proizvodnje. sistematičnost. odgovornost. smisao za samostalan rad.

3.72 sati godišnje) Zadaci nastave matematike u prvom razredu su: da učenici sistematiziraju i objedine stečena znanja o brojevima i načinu formiranja skupa realnih brojeva. 6. da sistematiziraju i prošire saznanja o funkcijama. da sistematiziraju osnovne činjenice o vektorima i operacije sa vektorima uz značajnije primjene vektora. da sistematiziraju i prošire dosadašnja saznanja o algebarskim izrazima i da ovladaju operacijama među njima i njihovim transformiranjem. da osposobe učenike da mogu bez poteškoća primjenjivati stečena znanja prilikom rješavanja praktičnih problema. PREGLED PROGRAMSKIH SADRŽAJA Uvod Skup realnih brojeva Algebarski izrazi Geometrija u ravni Koordinatni sistem Izometrijska preslikavanja u ravni Linearne jednačine i nejednačine Sistem linearnih nejednačina Osnovi trigonometrije Napomena: U svakom polugodištu po jednu jednočasovnu pisanu zadaću sa jednočasovnom analizom i ispravkom. 7. 8. da učenici prošire i prodube stečena znanja iz domena konstruiranja geometrijskih figura. 5. kako njihovim rješavanjem tako i primjenom. 4. da upozna učenike o aksiomima i osnovnim teoremama geometrije. da sistematiziraju. 1. 2. 9. prošire i potpuno ovladaju linearnim jednačinama sa jednom nepoznatom.Nastavni program iz predmeta MATEMATIKA I razred (2 sata sedmično . UKUPNO SATI 1 3 16 15 7 7 6 6 7 4 72 3 . da učenici shvate pojam i vrste izometrijskih preslikavanja i da ih znaju primijeniti u izradi datih zadataka.

mjerenje uglova – pravi ugao. .Razlomljeni algebarski izrazi. Izometrijska preslikavanja ravni . .Funkcija obrnute proporcionalnosti y = k/x (k=0) njen tok i grafik. .zbir unutrašnjih uglova trougla podudarnost trouglova .Funkcija y = kx+n. . Skup realnih brojeva  Skupovi: N. zbir i razlika kubova. .Funkcija direktne proporcionalnosti y = kx. duž.Paralelne prave – poluprava. prave i ravni . . Koordinatni sistem . Sati 1 3 16 4. .sabiranje i množenje monoma. Naziv programskih sadržaja Uvod  Osnovni pojmovi u matematici – definicija.Red.transformacija cijelih algebarskih izraza. 7 6. trapez – površina paralelograma. . . aksioma. cio pozitivan broj.Monomi .Četverougao – paralelogram. poluprostor. Tok i grafik tih funkcija. 15 5. prava i ravan – međusobni odnos tačke. teorema.pojam vektora – sabiranje i oduzimanje vektora.Trougao .Polinomi u jednoj varijabli . 3.Pravougli koordinatni sistem u ravni – pravougle koordinate tačke. nula i cio negativan broj.konstrukcija normale.Cijeli algebarski izrazi . simetrale duži i simetrale ugla.Osnovni objekti: tačka.Centralna i osna simetrija ravni – osobine simetrija.Rotacija ravni – osobine rotacije. Geometrija u ravni .mnogougao .Translacija ravni – osobine translacij. .Vektori u ravni . poluravan.Transferzalni uglovi – uglovi sa paralelnim i normalnim kracima. 2.Izometrija ravni – osobine izometrije.sabiranje.Mjerenje duži – ugao . Broj 1. . trougaona i mnogougaona linija. dokaz.određenost prave i ravni. 7 4 . . . površina trougla. . .Transformiranje algebarskih racionalnih izraza.Stepen izložioca. oduzimanje i množenje polinoma .skup iracionalnih brojeva i skup realnih brojeva R. Operacije sa stepenima jednakih osnova. Z i Q.značajne tačke trougla .rastavljanje na proste faktore polinoma: razlika kvadrata. . površina trapeza. Algebarski izrazi . . normala. odnosno jednakih izložilaca.

II/3 Osnovni trigonometrijski identiteti.problemi koji se rješavaju pomoću linearne jednačine sa jednom nepoznatom .profesor matematike.7. Definicija trigonometrijskih funkcija na kružnici. Federalno ministarstvo obrazovanja & GIK “Oko”.rješavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom .profesor matematike sa fizikom i obrnuto. . 10. II/4. Radijan.nejednakost i nejednačine – rješavanje linearnih nejednačina s jednom nepoznatom. 5 . . Matematika. Trigonometrijska kružnica. Osnovi trigonometrije Orijentisani ugao. Sistem linearnih jednačina (jednadžbi) Linearna jednačina sa dvije nepoznate: sistem od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate – metode rješavanja: metoda supstitucije. Pojam jednačine: . prvi razred srednjih škola. U svakom polugodištu po jednu jednočasovnu pisanu zadaću sa jednočasovnom analizom i ispravkom.diskusija rješenja . Definicije trigonometrijskih funkcija oštrog ugla na pravouglom trouglu. Linearne jednačine (jednadžbe) i nejednačine (nejednadžbe) 8. 9. Gaussova metoda.profesor matematike sa informatikom.ekvivalentne jednačine . Sarajevo PROFIL NASTAVNIKA Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem: . Vrijednost trigonometrijskih funkcija oštrih uglova od II/6. UKUPNO 6 6 7 4 72 IZVORI I LITERATURE Abdulah Hodžić. metoda determinanti i grafička metoda.

2.Pojam korijena. uključujući prikazivanje k. naučiti stepenovanje sa racionalnim eksponentom.Nastavni program iz predmeta MATEMATIKA II razred (2 sata sedmično . Korijeni . savladati računske operacije s kompleksnim brojevima. operacije sa stepenima sa cjelobrojnim eksponentom.br. 5. 10 6 .Stepeni i skup R. pravougli trougao. znati rješavati trigonometrijske jednačine i nejednačine. naučiti osnovne pojmove trigonometrije. u ravni. 4.Stepeni. primjenjivati stečena znanja pri izradi zadataka. 7. osobine. Red. osobine trigonometrijskih funkcija. naučiti pravila korjenovanja i racionalisanja nazivnika i brojnika.72 sati godišnje) PROGRAMSKI SADRŽAJI 1. Stepeni Korijeni Kompleksni brojevi Kvadratna funkcija Kvadratne jednačine i nejednačine Trigonometrija Dvije pismene zadaće sa ispravkom UKUPNO SATI 4 10 6 8 12 28 4 72 Zadaci nastave u drugom razredu su: naučiti rad sa stepenima. 3. trigonometrijske funkcije. Sati 4 2. trigonometrijski identiteti. Naziv programskih sadržaja Stepeni . ovladati umijećem rješavanja kvadratnih jednačina i nejednačina i problemom drugog stepena. naučiti primjenjivati kvadratnu funkciju na rješavanju nekih zadataka o ekstremima u geometriji i fizici. Broj 1.Uvod u program . 6. . . trigonometrijska kružnica.

.Nule.Ekstrem.Vietove formule.Operacije u C. .Racionalisanje imenioca. 5. . .Potpuna i nepotpuna kv. . .Znak kvadratnog trinoma. .Kvadratne nejednačine.Primjena kvadratnih jednačina.Grafici trigonometrijskih funkcija. UKUPNO 6 8 12 28 4 72 7 . 7.Tok kvadratne f-je. . . Jednačina. .Kosinusna teorema.Znak.Korijeni i operacije sa korijenima.Sinusna teorema. . Kvadratne funkcije . . . Kompleksni brojevi . . .Dvostruki i polovični ugao. .Kvadratna f-ja y = ax.Osnovi trigonometrije. Dvije pismene zadaće sa ispravkom.Kvadratna jednačina. uvod. . .Svojstva trigonometrijskih f-ja. .Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla. .Kompleksni brojevi. modul. . . .Predstavljanje C brojeva u ravni.Grafičko predstavljanje sabiranja i oduzimanja C brojeva (1-15.Adicione teoreme.Kvadratne funkcije. .Rješavanje kosouglog trougla. . operacije u C. 6. 4.Svođenje na prvi kvadrant. .).Formiranje kompleksnih brojeva. Trigonometrija . y = ax+bx+c.Pravila korjenovanja. .Pretvaranje zbira i razlike trigonometrijskih funkcija u proizvod i obrnuto.Normalni oblik.3. uvod. . . . .Diskusija o a i diskriminanti.Stepeni sa racionalnim eksponentom. .Trigonometrijske jednačine.Kvadratni trinom. Kvadratne jednačine i nejednačine .

Matematika. 8 .IZVORI I LITERATURA Šefik Prgo. profesor matematike sa fizikom i obrnuto. profesor matematike sa informatikom. drugi razred srednjih škola. “Svjetlost” Sarajevo PROFIL NASTAVNIKA Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem: profesor matematike.

IZBORNA NASTAVA 9 .

Logaritamska pravila i primjena. da ovladaju znanjima iz eksponencijalnih funkcija.Pojam inverzne funkcije.Prelaz s jedne na drugu logaritamsku vezu. Logaritmi . . 3. da ovladaju prostornim odnosima i da što lakše uočavaju osobine geometrijskih figura.Osnovni pojmovi kombinatorike. da steknu osnovna znanja iz analitičke geometrije u ravni. . Definicija logaritma. posebno o pravoj liniji i krivim drugog reda.Logaritamska pravila. jednačina i nejednačina. . . tok i grafik.72 sati godišnje) PREGLED PROGRAMSKIH SADRŽAJA Logaritmi Eksponencijalne funkcije i jednačine Iracionalne jednačine i nejednačine Analitička geometrija u ravni Geometrijske figure u prostoru NAPOMENA: u svakom polugodištu obavezno je uraditi po jednu jednočasovnu pismenu zadaću sa jednočasovnim analizama i ispravkama. .Eksponencijalna nejednačina. 2. UKUPNO SATI 16 8 8 18 18 4 1 2 3 4 5 6 72 Zadaci nastave matematike u trećem razredu su: da učenici znaju elemente kombinatorike i ovladaju izradom zadataka iz te oblasti da usvoje osnovna znanja o logaritmima. Red. Svojstva.Nastavni program iz predmeta MATEMATIKA III razred (2 sata sedmično . . Primjena dekadskih logaritama.Dekadski logaritmi. Naziv programskih sadržaja Broj 1.Logaritamske nejednačine.Logaritamske jednačine. . Iracionalne jednačine i nejednečine . . Sati 16 8 8 10 .Eksponencijalna funkcija.Primjena logaritama. Eksponencijalne funkcije i jednačine .

hiperbole i parabole.Kvaierijev princip. Odnos strana diedra i triedra. . Dvije pismene zadaće UKUPNO PREGLED PROGRAMSKIH SADRŽAJA Matematička indukcija O skupu R Nizovi iredovi Relne funkcuje jedne promjenjive Integrali (neodređeni) NAPOMENA : u svakom polugodištu po jedna jednočasovna pismena zadaća sa jednočasovnom analizom i ispravkom. . . 11 . . Jednačina prave kroz jednu tačku. .Površina i zapremina lopte i njenih dijelova. Uvjet dodira.Uvjet paralelnosti i normalnih pravih.Jednačina prave: eksplicitni. implicintni. segmentni oblik.Sličnost poliedara.Permutacije.Jednačina prave kroz dvije tačke. .profesor matematike sa informatikom.Obrtna tijela: valjak. kombinacije i varijacije bez ponavljanja i sa ponavljanjem. lopta. .Koordinatni sistem. poliedar. .Površina i zapremina uspravnog valjka i uspravne kupe. . . Analitička geometrija u ravni . Zapremina prizme i piramide.Dijedar. uvjet da tri tačke leže u istom pravcu. 5. . Udaljenost dviju tačaka. . . kupa. .profesor matematike sa fizikom i obrnuto. koordinate tačke djelišta. Geometrijske figure u prostoru .Prizma.Jednačina kružnice. rogalj.Površina i zapremina kvadra. .Međusobni položaj prave i krive drugog reda. piramida i njihovi ravni presjeci. Ugao između dvije prave.4. .Površina trougla.Podjela duži u datom smjeru. UKUPNO: 18 18 4 72 SATI 4 1 10 10 31 4 60 IZVORI I LITERATURA PROFIL NASTAVNIKA Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem: .Centralni oblik jednačine elipse.profesor matematike. . . 6.

da sistematiziraju dosadašnja znanja o funkcijama i usvoje elemente graničnih vrijednosti i neprekidnosti funkcija. interpolacija članova aritmetičke i geometrijske progresije. . asimptote krivih. pamost. Red. 2. pravila diferenciranja.Osobine neprekidnih funkcija. geometrijski red. aritmetička progresija. da usvoje elemente integralnog računa i ovladaju njima. Broj 1.Pojam indukcije. REALNE FUNKCIJE JEDNE PROMJENJIVE .Granična vrijednost niza. monotonost periodičnost. beskonačni decimalni razlomci kao konvergentni redovi. 10 5.Broj e. kompozicija funkcija. . . složeni kamatni račun. ograničenost.60 godišnje) Zadaci nastave u IV razredu su: da učenici shvate i ovladaju potpunom matematičkom indukcijom. . da upoznaju i ovladaju osnovnim pojmovima i elementima o nizovima i redovima. DIFERENCIJALNI RAČUN . računanje graničnim vrijednostima. da usvoje elemente diferencijalnog računa i ovladaju njima.Podskupovi skupa R. geometrijska progresija. pregled elementarnih funkcija. neprobojivost skupa R.Izvod funkcije u tački.Pojam reda. kinematičko značenje izvoda. Superemum i infimum. osobine funkcije. Primjene matamatičke indukcije. O SKUPU R . izvod Sati 4 1 10 4.Brojni niz. Aksiom potpunosti skupa R. Princip potpune matematičke indukcije. NIZOVI I REDOVI .Nastavni program iz predmeta MATEMATIKA IV razred (2 sata sedmično . 31 12 . Gornja i donja granica. da znaju primjenjivati stečeno znanje u izradi raznovrsnih zadataka. stav o umetnutim razmacima.Pojam realne funkcije jedne promjenjive. 3. izvod složene funkcije. područje definisanosti i područije vrijednosti funkcije. monotoni nizovi. tačka nagomilavanja. Naziv programskih sadržaja MATAMATIČKA INDUKCIJA . tangenta i normala. grafik funkcije.

numeričko rješavanje jednačina.profesor matematike. U svakom polugodištu po jedna jednočasovna pismena zadaća sa jednočasovnom analizom i ispravkom. ispitivanje toka. 13 . pojam diferencijale. Tablica osnovnih neodređenih integrala. Primitivna funkcija i neodređeni integral.Pojam integrala.profesor matematike sa fizikom i obrnuto. . Metoda zamjene. primjena izvoda na zadatke o ekstremima funkcija. . . crtanje grafika funkcija.profesor matematike sa informatikom.6. Osnovna pravila integracije. UKUPNO 4 60 IZVORI I LITERATURA PROFIL NASTAVNIKA Završen prirodno-matematički fakultet sa stručnim zvanjem: . izvodi osnovnih elementarnih funkcija. izvodi i diferencijale višeg reda. inverzne funkcije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful