Duncan Shelley

A TÉBOLY KATONÁI
A Kunoichi-trilógia második része

Media Nox Kiadó Budapest, 2001.

© 2001 Media Nox Kft. Minden jog fenntartva!

ISBN 963 86171 44 Borítógrafikát tervezte: Jantner János Felel s kiadó: Micsinyei Károly, a Media Nox Kft. ügyvezet je Nyomtatta és kötötte: KAPOSVÁRI NYOMDA Kft. – 211149 Felel s vezet : Pogány Zoltán igazgató

Aki egy hazugságban hisz, el fogja utasítani az igazságot. Az igaz hamisnak t nik a hazugságok sötétségében. Az egész emberiség hazugságok fogja. Történelmünk hazugságok folyamata. A hozzáférhet információk túlnyomó többsége hazugság, bármiról legyen is szó. Ez hihetetlen – és éppen a hihetetlenség az, aminél nem létezik jobb álca. Egy egész történelmen keresztül tartó hazudozásnak meg is van az eredménye. Ma már ott tartunk, hogy saját magunkkal, a civilizációval vagy a természettel kapcsolatban egyetlen igazságot sem lennénk képesek elhinni. Elmondhatjuk, hogy eljutottunk abba a korba, melyben minden jelent sebb igazságot megvet en bélyegeznénk fantasztikus hazugságnak. Aki egy hazugságban hisz, el fogja utasítani az igazságot. Az igaz hamisnak t nik a hazugságok sötétségében. Az egész emberiség hazugságok fogja.

– JULIUS ANDAN –

Az el z rész tartalmából:
Az emberi történelem nem a véletlen m ve. A történelem hajnala óta létezik egy titkostársaság, amely ura az egész bolygónak, az egész emberi fajnak. Soha senki nem tudott meg semmit sem err l a szupertitkos, és roppant hatalmú kasztról, még azt sem, hogy létezik. Julius Andan tagja a legfels bb kasztnak. Felesége halála után más embert lett bel le, megváltozott, és többé már nem tudta folytatni, amit addig. Elhatározta, hogy leleplezi a legfels bb kasztot a világ el tt. Julius Andan egy nap nyomtalanul elt nik. A legfels bb kaszt azt hiszi, baja esett, és keresni kezdi. A kutatásban bevetik az FBI-t és a CIA-t. Végül kiderül, hogy Andan elszökött, mert készül valamire. A legfels bb kaszt halálosan megrémül, és a föld minden rend ri, katonai és hírszerz szervezetét, valamint minden maffiáját Julius Andanra uszítja. Páratlan embervadászat veszi kezdetét. Ahogyan múlik az id , a legfels bb kaszton úgy hatalmasodik el a rémület, hogy Andan leleplezi ket. Egyre durvább eszközökhöz nyúlnak. A médián keresztül üzennek Andannak, hogy adja fel: minden haláleset, amir l a tévéhíradókban beszámolnak, Andan ismer seinek a halála. Kiirtják a családját, megölik a barátait, az ismer seit, szisztematikusan kivégeznek mindenkit, akit valaha is ismert, gyerekkorától kezdve. Hetek telnek el, a legfels bb kaszt meg rül a rettegést l. Elkezdenek felkészülni egy korlátozott, tömegpusztító fegyverekkel vívott világháborúra, amelynek egyetlen célja az emberek figyelmének elterelése attól, amivel Andan esetleg el állhatna. A középkori japán elit harcosok, a ninják ma is léteznek, de nem középkori felszerelést használnak, hiszen a ninják mindig is megel zték korukat. A ninják minden korban csúcstechnológiát alkalmaztak. Julius Andanra egy ninjaklán vigyáz, a Kunoichi klán. A kunoichi szó n i ninját jelent. A klán mestere a láthatatlan hadviselésnek, annak a módszernek, melyet a legfels bb kaszt is használ. Amikor hírek érkeznek arról, hogy Andan Alaszkában rejt zik, biológiai fegyvert vetnek be, hogy az államot karantén alá vonhassák, és ezzel lezárhassák a határait.

És Andant mégsem kapják el. Mindeközben a klán néhány tagja, saját rendkívül különleges tudásukat használva, megtalálja azt az embert, aki az er szak mögött áll, és végez vele. így a legfels bb kaszt képtelen kirobbantani a harmadik világháborút. Ezért úgy dönt: összeomlasztja a világgazdaságot. Itt ér véget az els rész, Az elme gyilkosai.

Kedves Olvasó! Az ismeretlen szavak jelentését lábjegyzetben közöljük. A meghatározásokat a könyv végén szómagyarázatban is megtalálhatja. Ez utóbbiban nemcsak a lábjegyzetekben található szavakat adjuk meg, hanem azokat is, amelyeket az író szövegkörnyezetben magyaráz meg. A szószedet el tt található a szerz megjegyzése a New York-i eseményekkel kapcsolatban.

PROLÓGUS
EGY JACHTON GALÁPAGOS-SZIGETEK, CSENDES-ÓCEÁN
Október 27. péntek, zónaid : 07 óra 00 perc Hegemónia, monopólium, konszern, titok – minden elnyomó hatalom kulcsszava. A hegemónia hatalmi fölényt, egyeduralkodást jelent; a monopólium kizárólagos birtoklást; a konszern több, formálisan önálló vállalat közös vezetését; a titok pedig falat jelent, bármit, ami megállíthatja a kutató értelmet: tagadást, hazugságot, er szakot. Minden országnak megvannak a maga vezet pénzintézetei, melyek uralják annak az országnak a gazdaságát. Ezeknek a pénzintézeteknek – bankoknak, t zsdéknek, biztosítótársaságoknak, pénzügyi tanácsadó cégeknek – a fels vezet i összejárnak: ugyanannak a klubnak a tagjai, ugyanabban az étteremben vacsoráznak, ugyanoda járnak nyaralni, vagy bármi más módon, de rendszeresen találkoznak, és megvitatják a közös stratégiát. Ez nem törvénytelen. Semmilyen törvény nem tiltja, hogy két nagy bank vezérigazgatója ugyanabban az étteremben szeresse elkölteni a vacsoráját. Ugyanannak a klubnak is lehetnek a tagjai. Ezek a klubok valójában m helyek – alkotóm helyek. Ezekben a klubokban találják ki, határozzák meg és dolgozzák ki a közös stratégiát, a követend célokat, és az irányelveket. Ezeknek a m helyeknek, mint minden csoportosulásnak, van egy vezet je. Lehet, hogy soha nem mondták ezt így ki, lehet, hogy egyiküket sem nevezik, tartják vezet nek a többiek, de egy mértékadó tekintély mégiscsak van közöttük. Minden országban megtalálható az a klub, alkotóm hely, amely minden pénzügyi, gazdasági döntés forrása. Sok-sok ország van a világon, és mindegyiknek megvan a maga gazdasági alkotóm helye. Ezeknek a m helyeknek a vezet i egy még magasabb, még titkosabb klubnak, alkotóm helynek a tagjai. Rendszeresen összejárnak, és ugyanazt teszik, amit az alacsonyabb szinten található, országokat vezet klubok, csak nagyobb léptékben – kitalálják, meghatározzák és kidolgoz-

zák az adott térség közös gazdasági stratégiáját, a követend célokat és irányelveket. Ezeknek a térségeket irányító kluboknak a vezet i egy újabb, még magasabban lév , még befolyásosabb, még titkosabb klubnak a tagjai. k már egész kontinenseket irányítanak. A kontinenseket irányító klubok vezet i egy minden eddiginél magasabb szint , minden eddiginél befolyásosabb és titkosabb klubnak a tagjai. Ez a klub a világgazdaság stratégiáját, követend céljait, irányelveit találja ki, határozza meg, dolgozza ki. Ennek a legfels klubnak van egy vezet testülete. Ez a vezet testület három emberb l áll. Ez a három ember azonban – ellentétben minden klubbal, és azok minden vezet jével – nem földrajzi területek gazdaságáért felel, hanem olyan alapvet intézményekért, melyek zsinórok a világgazdaság marionettbábjának végtagjain. Egyikük a világ pénzkibocsátásáért felel, a másikuk a pénzintézetekért, a harmadikuk az alapítványokért. A pénzkibocsátás jogával létrehozzák és kibocsátják a pénzt, a pénzintézetekkel mozgatják, a világot behálózó magánalapítványok tízezreiben pedig elrejtik azt, ha szükséges. Az si id kben cserekereskedelem folyt. Ennyi libát adtak egy tehénért, ennyi tehenet egy házért. Ez lassú, nehézkes, körülményes módja volt a kereskedelemnek, az áruk cseréjének. Ezért létrehozták a pénzt, amely univerzális csereeszköz lett. A kereskedelem rendkívüli mértékben felgyorsult, leegyszer södött. A pénz arany és ezüst volt; az érmék annyit értek, amennyit a súlyuk nyomott nemesfémben, és nem többet. Ebben az id ben a pénzügyi manipuláció els sorban az emberek becsapása volt azáltal, hogy csökkentették a pénzérmék arany-, illetve ezüsttartalmát, de az értékét nem. Ez volt az arany- és ezüstpénz kora. De a kereskedelem még mindig nehézkes volt, mert a nemesfém tekintélyes súlyt nyomott, és nagyobb vásárlás esetén szekerekre, hajókra volt szükség, melyek a pénzt szállították. Ezért kitalálták a nem nemesfém érmét és a papírpénzt, melyek nem tartalmaztak semennyi nemesfémet, csupán képviselték azt. Ez volt az arany- és ezüstfedezet pénz kora. Ebben az id ben a pénzügyi manipuláció a fedezetlen pénz kibocsátása volt. Amikor egy állam eladósodott, például háború vagy járvány idején, több pénzre volt szüksége, mint amennyi aranya és ezüstje volt – ezért fedezet nélküli pénzt bocsátott ki, amely egyszer pénzérme és papírpénz volt, ami mögött nem állt semmi, ám aminek az értéke ugyanannyi volt, mintha állt volna. Kés bb, amikor az állam talpra állt, a fedezetlen pénznek fedezetet biztosított, vagyis ily módon

az uralkodó hitelt vett fel a lakosságtól az ország talpra állítása céljából, majd visszafizette ezt a hitelt. Az államok azonban annyit háborúztak, annyi pénzügyi manipulációt hajtottak végre, annyi csapás érte ket, hogy már nem létezett a földön annyi arany és ezüst, amennyi pénzre szükségük lett volna ahhoz, hogy talpra álljanak. Ezért létrehozták a fedezett nélküli pénzt, ami mögött nem áll, és nem is fog állni semmilyen fedezett. Ett l kezdve minden állam annyi pénzt bocsátott ki, amennyit csak kedve volt. Nyomni egy egydolláros és egy százdolláros bankjegyet, ugyanannyiba kerül, viszont az értéke százszoros. A gazdaság urai nem keresik a pénzt, hanem csinálják azt. Az emberek éveket fordítanak arra, hogy megtanuljanak mesterségeket, és éveket, évtizedeket arra, hogy azt gyakorolva el re jussanak, és min ségi termékeket állítsanak el . Például egy repül gépet. A gazdaság urai csak papírt f znek a nyomdagépbe, festéket öntenek a nyomóhengerre, lenyomják az indítógombot, és fél perc alatt legyártanak egy rakás színes papírt, amiken szám jelzi a vásárlóértéket, és az egész együttesen kiadja egy repül gép árát. És vesznek egy repül gépet. Adtak érte néhány kiló színes papírt. Azután a nemzetközi pénzintézetek számítógépesítve lettek. Most már még könnyebb vásárlóértéket létrehozni a semmib l. Ha a gazdaság urai akarnak egy házat, egy régi kastélyt, akkor csak leülnek a számítógéphez, beírnak egy számot, majd lenyomják az enter billenty t, vagy ráklikkelnek az egérrel az egyik ábrára a képerny n, és a számot átutalták egy másik bankba, egy másik számlára – és így megvették a kastélyt. Akik a kastélyt építették, rengeteget tanultak és rengeteget dolgoztak, hogy képesek legyenek felépíteni azt. A gazdaság urai azonban – mert birtokolják a pénzkibocsátás monopóliumát – nem tanulnak és nem dolgoznak, csak beütnek egy számot a számítógépbe. És a kett látszólag ugyanannyit ér. Természetesen, amikor a gazdaság urai egymással üzletelnek, továbbra is aranyfedezet pénzt használnak. Ezt a célt szolgálja az országok aranyfedezete, melyet gigantikus páncéltermekben tárolnak, minden országét egy-egy helyiségben. Például ha Németország fizet valamilyen áruért vagy szolgáltatásért Franciaországnak, akkor egy ember felül egy targoncára, bemegy a „Németország aranytartaléka” feliratú terembe, és átszállít a „Franciaország aranytartaléka” feliratú terembe annyi aranyat, amennyit a vásárlás ért. Ezzel a tranzakció megtörtént. A személyi jövedelemadót egyes egyedül azért vezették be, hogy az államok fizetni tudják a fedezetlen pénz kamatait. A semmi kamatait,

Francia volt. aki a világ pénzintézeteit irányította. Hófehér nyári öltönyt viselt. a kék kristálypoharakba jég. – Nem vagyok egy kimondott vízi ember. akik irányítják ket. Kívülálló volt. aki a magánalapítványoknak egy sajátságos hálózatát tartotta a kezében. aki szintén száraz Martinit iszogatott. . Ezt a valakit Bruno Weinbergernek hívták. a médiát. csak a klubok vezet i tudják. A hófehér jacht harminctagú legénysége két ember óhajait leste. majd diszkréten távozott. ahogyan a semminek még a kamatos kamata is semmi. Guy Botha. akik a fels tatfedélzet elefántcsont étkez asztalánál foglaltak helyet öblös. A 95 méteres luxusjacht méltóságteljesen szelte a lágy hullámokat a páratlan él világáról híres szigetcsoport közelében. De Weinberger is csak egy alkalmazott volt. a legfels klub háromtagú vezet sége: Arlino Kvester. hogy k az utolsó csoport. Az asztal másik oldalán ül férfihez fordult. és az er szakipart is a kezében tartotta. azt hitték. Könny sarut viselt. amely nem csak a világgazdaságot. A korttyal egy citrom. a világgazdaság ura. a naperny alatt. A meseszép hajó oldalára a Niké nevet festették. az összes létez ideológiát. A gazdaságot uraló klubok sajátossága. aki a világ pénzkibocsátásáért felelt. aranykeretes napszemüveget és kapitányi sapkát. Neki is tetszett itt és most. Guy Botha elmosolyodott. Akárcsak Weinberger. aki a gy zelem istenn je a görög mitológiában. de itt és most tetszik – jelentette ki Weinberger. volt a világgazdaság igazi ura egy személyben. és amely gyakorlatilag teljes kör en és minden tekintetben uralta a földi civilizációt. egy báb egy csoportosulás kezében.és egy jégdarabka is a szájába csúszott. Három kapcsolata. hogy tagságuk azt hiszi. Egy pincér száraz Martinit szolgált fel. belekortyolt az italába. színes rövidnadrágot és b selyeminget. de a világpolitikát. hogy van még egy csoport. Csupán háromtagú vezet sége tudta. hogy nincs felettük senki más.ami szintén semmi. és tagságuk mindig azt hiszi. hogy van még valaki felettük. hogy Weinberger a csúcs. Johann Kebir. nem tartozott a világgazdaság egyetlen intézményéhez sem. A fejébe nyomott szalmakalap karimájába bele-belekapott az enyhet adó nyugati szél. Persze több csoport is van. virágmintás. Bruno Weinberger. és nagyon m velt. kifinomult. ínyenc. egyre feljebb és feljebb. élvezettel szétrágta és lenyelte ket. hogy nincs felettük senki. fonott fotelokban.és citromdarabkákat pottyantott. A világgazdaság valamennyi régiója felett uralkodó klub is azt hitte.

rátért a lényegre. sok ezer kilométerr l elhozathatta magához a téma legnagyobb szakért it. elszegényítve milliókat. Olyan dermedés volt ez. Weinberger mosolygott egy sort. agyonl tte ket. . nem mintha az meghatna. hogy el adást tartsanak neki – és csak neki – a régmúlt korokról. Nem fogok egy hajót elnevezni egy csicskásról! – mindketten nevettek. mint Weinbergernek. elragadtatott mosoly terült szét Botha simára borotvált arcán. – Dehogy. és szüksége van egy csendes percre. – Egyel re nem vonz – mondta Weinberger. aztán kiitta a poharát. – Meg aztán a névvel is bajban lennék. csak úgy mondom. Elképzelt egy Jézus nev hajót. és mint az egyiptomi és római kultúra szerelmese. – Jézus? – kérdezte Botha. mintha csak annyit jegyzett volna meg. Botha sohasem tenne ilyet. mivel a saját klubján kívül mással nem tör dött. Egyetlen intésére sok-sok milliárd dollárnyi t ke vándorolt innen oda. hogy kellemes az id . hogy ez majd mivel fog járni. Szerette ropogtatni a jeget. Na. fél kett re leszállítom neked. Botha egy pillanatra megdermedt. hogy felfogja: most végre megtörténik. de ha abból merítenék ötletet. – Jézus? – Weinberger megcsóválta a fejét. – Ha óhajtasz egy ilyen hajót – Botha az órájára nézett –. mintha egy hajótest oldalán lenne – Isten. bár ez neki egészen mást jelentett. hanem azt hogy nyolcezer kilométerr l hozathatott magának ebédet.is szerette a „nagy életet”. Mintha már látott volna ilyet Mexikó partjainál. – Nekem a f nök kell. Széles. De nem a félelemt l vagy az aggodalomtól. Bothának a „nagy élet” nem n ket és büntetlen kivégzésüket jelentette. a tömegpusztítást szerette. és meggazdagítva néhány tucatot. azt hiszem. – Abban én is. A keresztény mitológia alakjai érdekelnek. mint amikor valaki rég áhított álma megvalósulásának küszöbére érkezik. – Bal kezével a leveg be rajzolta a szót. Jézus csak egy csicskás… – A pápa agyvérzést kapna. Botha felnevetett. – Összeomlasztjuk a világgazdaságot. Ropogtatni kezdte a jégdarabkákat. Amikor a jég elfogyott. és ha már rájuk unt. abban biztos vagyok – mondta. csak egy beosztott. Guy barátom – jelentette ki olyan hangon. az egy kicsit felidegesítené a Vatikánt. Weinberger n ket raboltatott a háremébe. ha elbeszélgetne veled.

– Andan? – kérdezte Botha. vásároljatok fel minden lehetséges földet. nyersanyagot. mindent. Mire hivatkozunk. sikkasztott – Weinberger megrántotta a vállát –. amilyen gyorsan csak lehetséges. gyárat. valami olyan botrány. hogy tanúja lehetek egy összeomlásnak. – Két-három-négy nap. mert sürg s. Ez a botrány a kegyelemdöfés. élelmiszert. majd döfött vele a leveg be – …és pukk. valami nagy fejes ugorjon ki az ablakon vagy valami ilyesmi. új alapokat teszünk le. ami megrázza a világ t zsdéit. hogy részese lehetek a világ átformálásának. meg a buboréktól. rád bízom. amit majd az utódaink pukkasztanak ki. Ez a mostani már hetven éve hízik. járm veket. – Mik a teend k. Újraosztjuk a világvagyont. Fektessétek be az egészet a reálgazdaságba. hogy te az ilyesmit könnyedén meg tudod oldani. mindent átitató virtuális vagyont. – Adjatok el minden részvényt. amit bevetett Alaszkában. amennyit a médiában látott. Nem volt számára kérdéses. hogy a legkiválóbbak közé tartozik. El tte még lesz valami. Nem tarthat tovább. Minden pénzbuboréknak ki kell pukkannia egyszer. adjátok át másnak. mintha egy t t tartana az ujjai között. tudom. hogy újra felosszák a világvagyont. Csinálj egy m balhét a Wall Streeten. – Az a biológiai fegyver. Most is ez a cél? – Kipukkasztjuk ezt a 400 000 milliárd dolláros pénzbuborékot.– A Nagy Mutatvány… – mondta elcsukló hangon. Ez néhány nap alatt valóban megvan. – Megtiszteltetés a számomra. Mindig is reméltem. – Mint a 29-es összeomlás. és azután újra elkezdeni fújni a buborékot. És amikor minden készen áll. ezt a hatalmas. akkor fogjuk a t t… – Weinberger úgy tett. – Világos. bányát. Fogalma sem volt. – Csak keveseknek adatik meg. Maximum négy nap alatt le kell vezényelnünk az akciót. és újrakezdjük a buborék felfújását. Szabaduljatok. amit el deink hoztak össze. költsétek el minden pénzt. Botha bólintott. és milyen sorrendben? – Nincs sorrend. Csak a legkiválóbbaknak. mindent egy id ben kell futtatni – mondta Weinberger. lenyomott egy csomó . amikor bejelentjük a cs döt? – Kell egy botrány. Mindent olyan gyorsan csinálunk meg. csak annyit tudott róla. – Határid ? – kérdezte. a maffia pénzelte. vagy valami efféle. Botha bólintott. hogy kicsoda valójában Andan. Itt az id visszatérni a cserekereskedelemre és az aranyfedezet pénzre.

Üdvözletem. – Donald Crowley. A hívott fél bejelentkezett. a hívás azonnal elment. És másnap bejelentjük a cs döt a tévében. – Megoldható? – kérdezte Weinberger. azt igen. hol találsz. – A Nagy Mutatvány! Mióta várok erre a pillanatra! – Botha el vette az egyik telefonját. az utasítást végigküldöm a parancscsatornán. Azt szeretném. bár a választ tudta el re. De el tte persze vond ki az érdekeltségeinket onnan. Tehát. felvásároljuk a reálgazdaság jó részét. – Itt leszek. Azonnal találkoznunk kell! – Rendben. A botrányt persze nem. Robbanjon fel valahol a közép-nyugaton. megszabadulunk a pénzbuboréktól. Komoly. hosszúkás készülék volt. A félelem nem tesz jót a piacnak. és haljon meg néhány ezer ember. de ami megel zi a botrányt. legyen gombafelh . Beütötte a kódot. mély hangja volt. . hogy Andanra kenjük. és majd én megadom az összeomlás id pontját. – Azt nem akarom. csak erre az egyre –. végül egy botrány következik. – Hogyne. mint egy gyerek. Úgy ragyogott. – Ha minden felállt. Tudod. Felnézett Weinbergerre. azt azért nem! – nevetett Weinberger. Beszélj egy szakért vel. de ne több. Valami kicsi. hívj. különös. – Itt Guy. és a legjobban vágyott ajándékot találja a dobozban. – Egy bombát? – Botha összeráncolta magas homlokát. Elég lesz egy atombomba. Kerítek valakit. – Természetesen. legyen t zgömb. – Botha nagyot sóhajtott. Már indulok is. aki kibontotta a karácsonyi csomagját. egy nukleáris bombát? Weinberger bólintott. Robbanjon fel. ha megszerveznél egy bombát.részvényt. – Persze. – Jó a tipp: az egészet rákenjük Andanra. Guy Botha bármit képes volt megszervezni. valami jó helyen. henger alakú. Egy rakás pénzt át kellett mozgatnom Európába. – Úgy érted… – nem gondolhatott másra. hogy baj legyen. ez nem az én asztalom. – Hogyne. felrobbantunk egy bombát. Egy-két kilótonna. – Az egyetemen a 29-es összeomlásról írtam a disszertációmat. Mekkora legyen? Egy… hidrogénbomba? – Nem. vagy ahol jó neked. Don.

Tetszett neki itt és most. – A Nagy Mutatvány – mondta elragadtatottan. . Weinberger elmosolyodott. Elnézett a távolba.Botha elrakta a telefonját. Határozottan tetszett. Nagyon szeretett Bruno Weinberger lenni.

vagy tanulta a mestersé- . és kerüljenek el mindent.ELS FEJEZET 1. Damien és Shana bent a városban elcserélték Gulfstream V. péntek. és Gorkie nem kérte vagy utasította rá. a ruhakészítést. Miel tt ezt megtette. hogy ha jól kérdeznek. Ma is léteznek aktív ninják. bevetette magát. A ninják mindig is a kor csúcstechnológiáját használták. Ha fontos volt. Kanada belseje. tisztában volt vele. KANADA Október 27. ha valamiben nem kellett részt vennie. Nadya. Ezért az utolsó utasítása a klánnak az volt. A ninjutsu az se az összes modernkori speciális alakulatnak. amely magában foglalta az írniolvasni tudást. hogy minden nyomot takarítsanak el. EGY LEARJET 55B REPÜL GÉP FEDÉLZETÉN NAGY-MEDVE-TÓ LÉGTERÉBEN. akkor nem vett részt. Gorkie besétált New Yorkban az egyik rend r rsre. a gyógynövények ismeretét. és akik – az ostoba ninjafilmekkel ellentétben – soha nem használnának négyszáz éve idejétmúlt felszerelést. öt órakor érkeztek a Mount Logan-i rejtekhelyre. de ha nem tartotta annak. akiket fel lehet bérelni. amir l is tud. Nicole nem volt egy kimondott társasági ember. A ninjutsu a túlélésre tanít. távol maradt. középkori eredet . és leginkább csendben olvasott. hogy gyógyszeres kihallgatásnak vetik majd alá. hogy t njenek el: tüntessék el a nyomaikat. Az els komplex kiképzési rendszer. zónaid : 06 óra 34 perc Tegnap este. Amikor a leveg be emelkedtek. Gorkie arra számított. Mörjike és Nicole hajnalban. így ma is. a sziklamászást. beleértve a Mount Logan-i rejtekhely koordinátáit is. a fegyverforgatást. Hogy eltávolodjanak Mount Logantól és Alaszkától. és még számtalan egyéb ismeretet. és míg összepakoltak és nyomaikat elt ntetve elhagyták a rejtekhelyet Zoe és Andan társaságában. japán harcm vészet. hogy t njenek el a világból. Ez annyit jelentett. arra utasította a klánt. keletre repültek. valamivel 21 óra el tt. * ninjutsu: a sokoldalúságra és a kreativitásra épül . a térképészetet. nyolcszemélyes Learjet 55B repül gépre. és bár a ninjutsu* nagymestere volt. a hatalmas kiterjedés Nagy-Medve-tó felé. mindent kiszednek bel le. még nem volt úti céljuk. repül gépüket egy jóval kevésbé értékes. de a célnak teljesen megfelel . és feladta magát.

hogy Gorkie. Nem érdekli. Zoe. Biztos volt benne. hogy beteg. akkor… akkor… Zoe megfogadta. de látta már. Mindenkit. hogy ki az. hogy mivel foglalkozik. Szarik rá. aki bántani meri Gorkie-t. A közös érzelmekt l is távol tartotta magát. Tisztában volt azzal is. hogy aki bántja Gorkie-t. Az érintése a neve a halálos ítéleten. hogy bárkivel a klánban valami baja lett volna. Ha nem jön vissza… Ha nem jön vissza. vagy furcsa betegségei lesznek. miért tette. hogy beteg az anyja vagy a gyereke. megkeresi és megöli. mivel többnyire repül géppel és helikopterrel közlekedtek. az meghal. Ez nem azt jelentette. hogy tudja. az efféle vallatásnak nem lehet ellenállni. Ezért volt a pilóta. A klán számára jelenleg a legf bb probléma egy új rejtekhely helyszínének kiválasztása volt. Nem érdekli. mint nagymester. méregszakért és hidegfegyver-specialista. amikor mások azt tették. Gorkie nélkül soha semmi nem lesz olyan jó. és annyi ismeretre már sikerült szert tennie. és ez a gondolat elmondhatatlanul fájt. Kivallatják. amit tett. megrül. . Nem érdekli. hogy csak egy megtévesztett. ha inkább beszélne. hogy terhes. hogy meghal. és azután… A gyógyszeres kihallgatás során különös dolgok történhetnek. Kegyetlenül. egyszer en csak sajátságos módon használta fel az idejét. Zoe Nicole mellett ült a másodpilóta ülésében. néha az ember megzavarodik. Gorkie járt az eszében. Nem értett a gyógyszeres kihallgatáshoz. üres tekintettel bámult ki az ablakon. és az is el fordulhat. Végülis drogokról van szó. Zoét leszámítva a klánban mindenki képzett pilóta volt. Könyörtelenül. akkor is meghal. és senki nem képes rá. . amit egyébként nem akarna megtenni. halottkém. nem fog megtörni semmilyen fájdalom hatására. hogy megöl mindenkit. A család és a tudatlanság nem a leger sebb páncél a világegyetemben. amikor a klán vallatott. A drogoktól kiszolgáltatottá válik még Gorkie is. hogy családja van. és kije várja otthon. Orvos volt. hogy most kínozzák Gorkie-t. és nézte a felh ket. Kisírt szemekkel.geit. ostoba fajankó. Zoe a zsebkend jét gy rögette. inkább meghal. és Nicole ebben nem segíthetett. mert a drogok hatására az ember elveszíti az öntudatát. Ha valaki csak hozzá ér Gorkie-hoz. hogy dugig van a lakása gyerekekkel. mint volt. Elveszettnek érezte magát. az sokkal jobb lenne. de nem beszél. Érzéketlenül. aki parancsot követett. Ritkán nevetett. gondolta Zoe. Nem érdekli. mit nem tudott. és olyasmit tesz. hogy teljesen megjósolja a hatását. amikor a többiek. Pedig jobb lenne. és nem szomorkodott.

és felébredt a nyíló ajtóra. Alig lehetett észrevenni. a kiadott hangokból. Az utasok kényelmér l telefon. Remeg kézzel emelte a könnyt l nedves zsebkend jét a szeméhez. Zoe megint megremegett. Nicole csak bólintott. és készül-e felkelni. hol egyik nyer csatát. . Közel 900 km/órás végsebességre képes. megváltozott a leveg . támadni. Nem kellettek szavak. stabil asztal gondoskodott. A klán természetesen sem a telefont. de sokat jelentett. és könnyen felszerelhet . Az üléseket egy kis kar segítségével el lehetett forgatni. vannak-e fájdalmai. azt hallotta. amit semmilyen érv nem enyhíthet. mintha egy lány szörnnyé alakulna át egy horrorfilmben. már ennyib l tudta. így azok akár egymás felé is nézhettek. megkönnyítend az utasok egymással való kommunikációját. a légzésb l. kedves arca változott. három-három mindkét oldalon. hogy egy ember mit érez. hatótávolsága meghaladja a 4 000 km-t. sugárhajtású szolgálati repül gép. A páncél és a páncéltör fegyverek harca évezredes. hogy ki lép a szobájába. A Learjet 55B sokoldalú. Mörjike mindkett t szétszerelte a biztonság kedvéért. a mozdulatok sebességéb l és gyakoriságából pontosan meg tudta állapítani. számítógép. Érezte a melegséget. az ízületek mozgásának neszéb l. nyugodt-e vagy zaklatott. * ninja: a ninjutsu szakért je. Ha háttal volt is neki. le egészen az orra vonaláig. Ha együtt volt Zoéval egy szobában. de semmivel sem kevésbé ádáz. megmozdulni. Nadya elindult átvizsgálni a gép utas– és rakterét kémtechnika – azaz mikrofonok és kamerák – után kutatva. Gyönyör . Nicole megérintette az arcát.Zoe megremegett a testén végigfutó indulattól. A sós könny vörös csíkokat mart a b rébe a szeme alatt. Amikor aludt. és Zoe elmosolyodott. Még miel tt egy szót is szóltak volna. melegséget érzett áramlani Zoe fel l. hogy tudja. mindmáig eldöntetlen. min megy keresztül. hol a másik. ébren van-e vagy alszik. és Zoe mosolyogni kezdett. Nicole-nak nem kellett odanéznie Zoéra. Képzett ninja* volt. egyre gyorsabban. A hallgatózok és az utánuk kutatók harca csupán néhány évtizedre tekint vissza. érezte. megyek veled bosszút állni. amely jellegzetes téglalap alakú ablakairól. „Ha Gorkie-nak baja esik. Zoe hálásan megfogta a kezét. melyet a támadók és a véd k vívnak. Az si háború. A gép utasterében hat ülés volt elhelyezve. amikor Zoe jött be. és felfelé hajló szárnyvégeir l ismerhet fel. sem a számítógépet nem használta. egyre nagyobb mértékben.” Létezik akkora veszteség.

ami ha nem is mindenre. akár nem. és ugyanakkor nincs a közelében sem raktárunk. a raktárainkhoz most nem férhetünk hozzá. azaz elhagyták a tranzisztort. Az els poloskadetektorok a mikrofonok tranzisztorait mutatták ki. és… És feltámadt a szél.és bekapcsolható rejtett mikrofont. A kémek kifigyelték az ellenséges sereget. így a tervük meghiúsult. hogy hol építsük fel az új rejtekhelyünket – mondta Nadya. Persze nem lehetetlen. a második. Ezért a hallgatózok kitalálták a távirányítóval ki. így azt nem találták meg. A laptop képerny jén a világtérkép volt látható. mit csinál. de nagyon sok mindenre figyelt. tüzet gyújtottak. vagyis nem lehet valami olyan. a szél szétoszlatta a füstfelh ket. századi ninjakrónika beszámol egy esetr l. – Mivel Julius könyve . hogy poloskairtás várható. ami akkor is megtalálja a tranzisztort. és felnagyította. a repül gép tiszta volt. – Nadya kijelölte a világtérképen az amerikai kontinenst. egy id re egyszer en kikapcsolták a mikrofont. Ezért a ninják azt mondják: „Figyelj a természetre!” A szél japánul fu. hol van az ellenséges csapat. Andan Shana mögött foglalt helyett. hogy lessék ki. amit a gondolkodásunk ismeretében ki lehet következtetni. A száloptikás berendezések felfedezése jelenleg is rendkívül komoly feladat. Mörjike ült vele szemben. Mörjike odatolta Nadya elé a laptopját. A poloskairtók ezután kitalálták azt a detektort. és éppen a könyvét. hogy kijavítsa az esetleges hibákat. amikor Kogában két sereg csatára készült. A hallgatózok erre a száloptikával reagáltak. a harmadik és a negyedik ülés egymás felé volt fordítva. – Egyetlen régi.bár kevesebb az áldozat. A Fu képes volt érzékelni a száloptikát is. a bal oldali els és második ülés közé állították fel az asztalt. ha azok áram alatt voltak. és mire a füst elérte a fák tetejét. hogy az töltse ki az egész képerny t. a bankszámláinkhoz nem nyúlhatunk. és mire készül. Nadya leült a bal oldali második ülésbe. Az els . akár az indiánok. Nadya befejezte a kutatást. és az egyik sereg el reküldött néhány kémet (azaz ninját). sem rejtekhelyünk. ami megfelel minden szempontból. a másik sorban Damien. a járm veinket nem használhatjuk. Egy XVI. A Rendszer Hiteles Krónikáját olvasta az elejét l. Nadya mellett Shana. kiépített rejtekhelyet sem vehetünk igénybe. utalva egy olyan szerkezetre. akár áram alatt volt. innen kapta a Hattori klán kémtechnika detektora a Fu nevet. – El kell döntenünk. Nem fordítottak kell figyelmet a természetre. és ha úgy érezték. ha az nincs áram alatt. és nem is nagyon logikus választás. Füstjelekkel akartak jelenteni. Mörjike mellett. aztán kerestek egy megfelel helyet. Olyan helyet kell keresnünk.

a hajsza. Salem. de persze nem a kanadai határ közelében. Washington D. ezek túlságosan kézenfekv ek. és elmennék. Lekérheted a törésvonalakat. a Mexikói-öbölnél. illetve a középs rész.rövidesen napvilágra kerül. ami a gépen fut. szóba jöhetnek a déli területek. aztán Mörjikéhez fordult. Nadya bólintott. és csak nagyítod. Iszonyúan sok sziget van az óceánokon és a tengereken. Természetesen a keletibb. – Oké. illetve maradnék itt. Van elképzelésetek az Államok területén? – kérdezte Nadya. És még ezernyi megközelítésben vizsgálódhatsz. úgyhogy én kimozdulnék innen. Ha kiválasztasz egy területet. – Egyetértek – bólintott Nadya. északibb területeket választanám. összevont térképészeti program. és felírta az els lapra: apró szigetek. és mivel Gorkie hívhat minket. Nem hinnétek el. Menjünk tovább. lekérheted a lehet legrészletesebb vízrajzot. – De most az túl messze van. Boston. és Damienre. New York. – Ha csak el kéne t nnünk egy jó id re. Soha nem találnának meg. Esetleg Texas vagy Louisiana. túl messzire nem mehetünk. A nyugati partot kerüljük el. a propaganda-hadjárat. egy rakás kis sziget fog felt nni. lekérheted a barlangokat. Vagy ott vannak Kanada ir- .C. néhánynak még neve sincs. ezek mind igen er sen destabilizálták ezt a területet. mondjuk. a Csendes-óceánon Kalifornia vagy a Kaliforniai-félsziget mellett. – Mit szólnál egy szigethez? – kérdezte Mörjike. Azért mondtam a szigetet. San Diego. Los Angeles.. Sacramento. A Hudson-öböl környéke csodálatos hely. mennyi. – A szoftver. Szibériába. ha elhagyjuk az Egyesült Államokat. Jegyzetfüzetet és tollat kerített. majd Shanára nézett. Ha az Államokban maradunk. mert ha kijelölsz egy területet. Rengeteg lakatlan sziget van közöttük. nagyítod és nagyítod. Ugyanez a helyzet az Atlanti-óceánon. és ki tudja mi lesz még ezek után. a keleti partvidék mentén. Miami. Seattle. a földrengésveszélyes területeket. Kanadában. egészen lent. – Az Ebola-járvány. feltárt és feltáratlan szakaszokat. akkor még a legkisebb patakokat is jelezni fogja. Colorado. most nem lenne ajánlatos arrafelé mozognunk. egy professzionális. – Csak átmennénk Oroszországba. Alkalmas búvóhelynek. és valahol Verhojanszk környékén beásnánk magunkat. Új-Mexikó jó lehet a hegyek miatt. és túlságosan problémás lenne ki-be járkálnunk Oroszországba. A keleti part is kiesik. – Nekem nincs – szólalt meg Damien. egyszer en megtehetnénk – szólalt meg Mörjike. akkor ahogy nagyítod.

Ontario. majd felnagyította a képet. ha ez így megy tovább – vette vissza a szót Nadya. . aztán egy kattintással elt ntette a térképr l. menjünk tovább – szólalt meg Shana. Kimondottan alkalmas területek rejtekhelynek. 3940 méter. – Sierra Madre. az Andokban hatezer méteres hegyek vannak. országméret fenyves erd i. Chile. komolyan gondolta. hogy kitöltse a képerny t. – Esetleg – mondta Nadya. hegyek. 3193 méter. hogy el bb-utóbb bevezetik a szükségállapotot. valamint minden ez alatt: Paraguay. 4150 méter. – Bolíviától lefelé már nem – mondta. Ajusco. Peruban. – Igen. Manitoba. amin túl nem megyünk? Nadya Bolívia és Brazília határánál húzott egy egyenes vonalat. de mint tudjuk. akik a háttérben mozgatják a szálakat. Ontario. és azt is leírta. vagy Québec fenyvesei. – Grönland? – kérdezte Damien. kijelölte Dél-Amerika vonal alá es részét. amiket mondtál. – Kolumbia déli területei az Egyenlít környékén. Nadya Mörjike szemébe nézett. Uruguay és Argentína. Felírom. hogy képesek kiterjeszteni a szükségállapotot az egész országra. és felírta ezt is. úszó jégtábla? – kérdezte Mörjike. nem az ép elméjükr l ismerhet k fel. Apasco.datlan kiterjedés . Ugyanakkor ellenvetésem is van. – Az már túl messze lenne. – Még azt is el tudom képzelni. kaptunk erre kiképzést. Ami persze maga volna az elmebaj. kaptunk – bólintott Damien. és átváltott domborzati térképre. – Akkor belefér az Andok északibb része. amit el is kerülhetnénk? – Figyelembe vesszük ezt a szempontot is. ám most nem ez a f . – Ha elhagyjuk. Mörjike nem mosolygott. Szóval egyetértek. Québec. – Mexikó – mondta Nadya. Háborús körülmények között is jól meglennénk. – Nadya lejegyezte: Manitoba. – Más? – Egyel re hagyjuk az Államokat. – De miért tennénk ki magunkat és Juliust olyan veszélynek. hatalmas erd k. – Az tény. Ez mind Mexikóváros környéke. hol van a határ. – Mirador. Így kiesik Peru és Brazília délibb területei. a kontinens megmaradt részét pedig felnagyította akkorára. Nadya leírta Shana ötleteit. az Amazonas – sorolta Shana. Sierra Nevada – kijelölte Mexikóvárost és a környékét. – Egy nagyobb.

de most nem. tetszik – helyeselt Mörjike. – Vegyük sorra ket. – Colorado. szükséghelyzet esetén még beleférne. és a szigetnek van öble. Mexikó és Grönland. ha maradunk az Államokban.– Frappáns. – Kimozdulunk. Darla sosem félt. hogy felépítsünk egy kiemelten biztonságos és nyugodt. Új-Mexikó. * NSA (National Security Agency): Nemzetvédelmi Hivatal. és most mégis. Mörjike volt a klán komputer-. amit l egészen meg rült. Átmenetileg. Biztos vagyok benne. de instabil. vagy egy barlang. akkor támadás.és szökésszakért je. Kanada. Ez persze akkor is nehéz lenne. – Ez jó. méghozzá halálosan. – Csak egy ötlet volt – mondta Mörjike. Amazonas. nagyon nehéz lesz felvennünk egymással a kapcsolatot. – Egyetértek – bólogatott Damien.vagy négyszemélyes motor. – Ha van víz alatti járm vünk. behatolás. bekerítés esetén is jók az esélye- . Nadya bólintott. akkor Egyesült Államok kihúzva. Mörjike. Floridába. jelezvén. Kolumbia egyenlít i területei. mert az NSA* és a CIA figyelme ott különösen er teljes. – Ha nincs több ötlet. amilyet a Navy SEAL használ. de egy másik ország. egy biztos menedéket. ez komoly problémává válhat. hogy egész m hold-rendszereket állítottak a térségre. Kanada északi és keleti területei. Ha Gorkie kihozza Joshit. például olyan két. védett rejtekhelyet. Louisiana. és ha délre kell mennünk. Texasba s a többi. és elkezdjük keresni Gorkie-t. Texas. – Rendben. nem? – Az – felelte Nadya. akkor lássuk ezeket – olvasni kezdett a jegyzetfüzetéb l. Kolumbia. titkosírás-. Marad: kisebb szigetek. – De nagyon veszélyes. tehát számíthatunk nagyjából bármilyen széls séges tettre a részér l. Valóban tegyük félre egyel re az Államokat. szigetek. Grönland közel van az Egyesült Államokhoz. f leg most. A jéghegy hatalmas tömeg. Kihúzom Grönlandot – Nadya besatírozta a szót a papíron. elemzést kérek: szigetek. Egy pillanatra mosoly futott át az arcán. akkor viszont a távolság hatalmas. Andok. Oké – bólintott Nadya. És azután néhányan visszajövünk. Valóban jobb lehet. – Klassz – mondta Shana. Amazonas. Ez az utazásnál visszaüthet: ha gyorsan kell mozogni. Mexikó és Grönland. Igen. Andok. amikor víz alatt közelítenek meg valamit. hogy döntött. ha egy kicsit odébb tesszük a f hadiszállásunkat. ahonnét ki lehet jutni a nyílt vízre.

Négy-ötszáz kilométer lenne jó. viszont ekkora távolságot megtenni egy víz alatti motorral nem lehetséges. a civilizáció részei. volt a klánban a fegyverszakért és a mesterlövész. úgy tíz óra alatt. Ötszáz kilométer már túl messze van ahhoz. hogy elszeparált hely. Kevés a száz kilométer.ink a szökésre. hogy visszat zzünk és elrejt zzünk. és megöl más embereket is. és ott bizony egy katonai csapásnak komoly szabályai vannak. vagy onnan felszállni. de talán még több kellene. már nincs lehet ségünk rá. Egy sziget az ott van a távolban. hogy ha támadást intéznek ellene. Damien. száz kilométerenként csökken azoknak a helikoptereknek a száma. hogy van alkalmas természetes terület egy kifutópályához. ez a legf bb baja a szigetnek. Ötszáz kilométernél nagyobb hatótávolsággal csak a komolyabb katonai helikopterek rendelkeznek. és egy szigeten. ahhoz pedig kifutópálya kell. száz kilométernél közelebb van a parthoz. Mert van egy pont. amit Mörjike mondott. egy osztagot. vagy a partról gyakran látogatott. mondjuk. hogy elkerüljünk egy ellen rzést. – Nem javaslom a szigetet. nem valószín . hogy a csapás hatása kiterjed. De egy nem lakott sziget esetében nem kell attól tartani. vagy helikopterrel. Ha elindultunk. ajánlotta a szigetet. két óra alatt. de rájött. Ha elindultunk. – Nem javaslom a szigetet – kezdte Damien. – Oké. pokolian felbátorodhatnak. még távcs vel sem. és magyarázkodni kell miatta. miközben f bb pontokban feljegyezte. hogy nem válna be. a partról nem látható semmilyen magaslatról. Ötszáz kilométert meg lehet tenni hajóval. ami azt jelenti. mert akár látható is onnan. vagy ami csupán arra cirkál. Ha ötszáz kilométernél messzebb van. de egyébként nagyon nyugodt hely lehet. akkor nagyon közel van. és eltávolodtunk néhány kilométerre a parttól. jelent s anyagi kárt okoz. hogy gyakran látogassák. az óceán görbülete miatt. A hidroplánoknak pedig kicsi a hatótávolságuk. ahonnan már túl messze vagyunk ahhoz. Egy városban. ami elég kicsi ahhoz. amit a keresésünkre küldtek. a civilizációhoz tartoznak. Hát ennyi – Mörjike elfintorodott. vagy egy olyan helyen. amik szóba jöhetnek. A legkritikusabb az utazás a szigetre vagy a partra. aminek a relatíve közelében vannak lakott települések. ami kell képpen elkülönül a világ rületét l. és le- . Homokos vagy füves tengerparton nem lehet repül géppel landolni. Ha. Egy távolságon túl már csak a repül gép jöhet szóba. – Katonailag egy félrees kis szigetben az az egyik legfontosabb tényez . nem tudunk többé elrejt zni. hogy ne szállják meg a bányászok vagy az üzletemberek. elemzést kérek – mondta Nadya.

hogy ott vagyunk. mint a jégmez . És bombázni sem olyan egyszer .és jégréteg szükséges. erd ben? – kérdezte Nadya Damient. hogy még ha meg is találnak minket. amelyek geostacionárius* pályán keringenek. mivel mindig is onnan várták a szovjet. amit nem lehet észrevenni h detektorral. lassul. amihez több méter vastag hó. mint egy jégmez vagy sziget esetében. repül géppel vagy helikopterrel. aminek számtalan kijárata. hegyen. Nem fedeznek fel minket.bombázzák. szinte tökéletes. Itt és most nincs. magas hegyen nagyon jól el lehet t nni. illetve orosz támadást. és meg vagyunk találva. Megpróbálhatnak minket kifüstölni. aminek az esélye határozottan kisebb. és kiszúrják az alvó testeink keltette h t. Nadya kihúzta a szigetet a listáról. A barlang pokoli nehéz terep lehet egy harchoz vagy kutatáshoz. Én mondtam Grönlandot. hasadékokban kit n rejtekhely építhet . akkor nekünk annyi. vagy bekül- . és egyfolytában küldik a képeket számtalan érzékelési tartományban. Az Északi-sark katonailag kritikus térség. Nekünk feljutnunk nehéz oda – de az üldöz inknek is az lenne. Ha ránk állnak. mert a környezet is melegebb. ha feltételezik. mint sarkvidéken. Ellenzem a szigetet. és mi térképezzük fel. A helikopterrel is lehetnek bajok a ritka leveg miatt. A hegynél az a sajátságos helyzet áll el . m holddal. A hegy hasonló. Ötezer méteren nem nagyon vívnak harcot. Hegyen. több kijárattal. de ennyire komoly felszerelésünk nincs. gyengül. vagy egy atomtöltettel ellátott rakétát küldenek ránk. ezért több m holdat helyeztek oda. Nagyon nehéz olyan rejtekhelyet építeni. be kellene szereznünk. – Jégmez n h detektorral – felelte Damien. – Hogyan kutatnának utánunk jégmez n. de most mégsem tanácsolom. mert hiányzik a tiszta célpont. akkor sem tudnak rövid id n belül odajutni. csökken a koncentrációs készség s a többi. Ha oda ledobnak egy néhány kilótonnás kis atombombát. a testben számtalan változás áll be. végszükség esetén tömegpusztító fegyvert is bevethetnek. helikopterr l. és ha a barlang feltáratlan. Kanadában. Mindenképpen. számtalan nagyméret terme van. Kaptunk kiképzést sarkvidéki túlélésre. akkor elég csak kimozdulnunk a bázisunkról. rakétát l nek ki rá. Egy barlang. Grönlandon be tudjuk szerezni. bár ott a h detektor nem annyira hatásos. – Repül gépr l. Egy szuperérzékeny keres m szerrel két méter vastag havon is átlátnak. vagy akár m holdról. Barlangokban. az páratlan taktikai lehet ségeket nyújt. Ritka a leveg . Egy h csapdát kell csinálni hozzá. mert négy-öt-hatezer méterre feljutni az egy egészen különleges kategória.

helikopterr l képtelenség megtalálni egy dzsungelben. – A dzsungelben nagyon nehéz megmaradni. mert a füst eltakarja a napot. A hegy az nagyon jó. és ez nagy hangzavarral és er teljes rezgésekkel jár. ha olyan a barlang. érzed a szagát. A dzsungelben el tudunk rejt zni. – Kaptunk kiképzést trópusi túlélésre – emlékeztette Nadya. és az ráadásul még hangos is. Sokkal nehezebb. – Mörjike és Shana is mosolyogni kezdtek. A dzsungel az egy nagy h massza. A nagyon s r részeken még egy terepmotor sem alkalmas. – Tehát a dzsungelt javaslod – foglalta össze Nadya. – Az egyetlen. buja dzsungelben semmiféle járm nem használható. Annyi a hófolt. * taijutsu: a ninják fegyvertelen harci m vészete. melynek keringési ideje egy nap. Lassú. – Ha arra gondolok. Nadya pedig Shanához fordult. Kemény ügy. repül r l. A folyókon csónakkal lehet közlekedni. rettent h ség. Fojtogató pára. és közlekedni is tudunk. kürt kkel. – T z esetén az állatok megindulnak. hogy csapatokat küldenek a felkutatásunkra az Amazonas 1. – Shana. Mexikóban vagy az Andokban. és senki nem akad ránk. Tehát minket semmiképpen nem fognak megtalálni a leveg b l. és el van látva szell z kkel. A tüzet messzir l lehet látni. mint a hegyen vagy a jégmez n. Nagyon lassú. ezért a föld felszínének egy adott pontja felett maradva álló helyzet nek látszik. Baj . A szeizmográfot azért kell lebutítani. hogy a miénk beleolvad a többibe. más lehet ség nincs. amit mérlegelnünk kell a dzsungellel kapcsolatban. A dzsungel esetében a h detektor használhatatlan. hogy csak a komolyabb rezgéseket vegye. A nehézség az a közlekedésünk. – Az igazi. mint vicces. és brutálisan agresszív él világ. – Damien elmosolyodott. de még ez is kivédhet . minden alkalommal le kell ereszkednünk. Damien bólintott. ám Nadya komoly maradt. Minden alkalommal meg kell másznunk a hegyet. Ha csak valaki nem teljesen hülye vagy nagyon szerencsétlen. az az élet – mondta Damien.6 millió négyzetkilométeres területére… Ez több. kijáratokkal. m holdról. Szuper.deni némi gázt. Damien folytatta. Sokkal. pirotechnikusa és t zszerésze volt. mi a helyzet a t zzel a dzsungelben? Shana a klán taijutsu* szakért je. vörösre színezi a látóhatárt. sokkal nehezebb. És mi biztosan nem egy folyó közelében ütnénk tábort. – Kell egy jó mikrofon és egy lebutított szeizmográf – kezdte Shana. A kritikus pont a leereszkedés és a mászás. Aztán a többiek is elkomolyodtak. * geostacionárius m hold: olyan m hold.

Zoe elbújtatta. Mert a klán eltüntette. ha a t z bekerít. Andan csak fél füllel hallgatta a klán beszélgetését. Amikor a klán elindult. Andan nem is számított rá. hogy karanténba vonhassa az országot. és három nagydarab. akkor már rég nem élne.csak akkor van. odabilincselték az asztalhoz az egyik konyhában. egyedül maradt Zoéval. Eddigre a legfels bb kaszt biofegyvert. A maffia pedig véletlenül rájuk talált. sokkal megfoghatatlanabb. hadserege és maffiája. hogy nem. Persze nekünk ez nem gond. a háborúk és a b nözés mögött: Godard Lanskyt. Persze. Fogalma sem volt. de felfigyelt arra. A legfels bb kaszt igazán kitett magáért: ráuszították az egész médiát. Már ezerszer és ezerszer elmondta magában. Tévedés. hogy Joshi Masadától kér védelmet. hogy bárkit is elkapnak majd. azután beindította a ház védelmi rendszerét. hogy ha nem azt a döntést hozza meg. alig harmincnyolc óra alatt. amit Nadya mondott. a fegyverkezés. aki ott állt a fegyvergyártás. át Kanadába a Mount Logan-i rejtekhelyre. és röpke két hét alatt els számú közellenséget csináltak bel le az egész bolygón. És mégsem találták meg. Egy régi mondás szerint az igazi hatalom a trón mögött áll. és a mérges gáz végzett az összes maffiózóval. és nem tudsz kitörni a körb l. mivel a könyve olvasásával volt elfoglalva. Az igazi hatalom ennél sokkal rejtélyesebb. hogy megtalálták. Nadya közölte vele. törött ujjakkal – átvitte a határon. és ezáltal elvágják a legfels bb kaszt kommunikációs vonalait. Bevonult a hadsereg. ezzel a fiatal. kaptunk rá kiképzést – bólintott Nadya. de nem beszélt. tizenéves. a helikopterek. legbrutálisabb. kegyetlen pszichopata dolgozta meg. Nem voltak kétségei. megölte ket. mivel túl tudjuk élni az erd tüzet. hogy hová vitték Gorkie-t és Masadát. hogy mit tesznek velük éppen: felhasználják a pszichiátria legbarbárabb. a fegyverfejlesztés. aprócska lánnyal. kivallatták és likvidálták azt az embert. hogy felkutassák Darla kapcsolatait. Ebolát vetett be Alaszkában. csak azt tudta biztosan. És ma hajnalban. – Igen. utána kutatott a világ valamennyi rend ri szervezete. lezárták a határokat. legembertelenebb módsze- . a lehallgató készülékek. A klánnak nem gond túlélni egy pusztító erd tüzet. és mégis kitört onnan. alig másfél órával ezel tt. És Zoe – öszszeverve. t keresték a m holdak. titkosszolgálata. megkínozták. nyomát sem lelték. és a klán mégis képes volt megtalálni Lanskyt. a repül gépek. Elképeszt . aki a legfels bb kaszt követe volt. Fantasztikus. Andan most már tökéletesen bízott a klánban.

De Zoe. abban az állapotban ellenállni. és elindult a pilótafülke felé. hogy ha valaki. – Van már úti cél? – érdekl dött Nicole. – Könnyebb védekezni ellene. – Rendben. Ezt nevezik agymosásnak. akkor nem lesz gond. . Ott feltankolunk. – Akkor rendben van. – Úgy t nik. mégis hitte. hogy a legjobb. mint embert. bár abban teljesen biztos volt. az úti cél Denver. Addig te megveszed. Andannak nem volt még ötlete sem. például Bogotában. kikászálódott az asztal mögül. Vagy Manausban. Valahol Dél-Amerikában. Hozzászíjazzák ket egy ágyhoz. hogy elpusztítsák ket. – Fel vagy készülve orvosilag az Amazonas dzsungelére? – kérdezte Nadya.reit és eszközeit. és egy magnetofon végtelenített szalagon parancsokat harsog a fülükbe. akinek mindannyian sokat köszönhetnek. az Amazonas a legjobb választás. – Rendben – mondta Nadya. drogokat. és kimenti Masada urat is. De ha azt mondják. – Julius – szólt oda Damien Andannak. akkor Gorkie képes onnan kijönni. Ott mindent meg lehet kapni. nem lehet átvészelni. Eladjuk a gépet. ami kell. amit nem hitt volna el – és Gorkie a nagymestere. – Ha berendezkedtünk. majd átrepülünk Miamiba. Ki fogom bírni – ígérte Andan. Nadya felállt. – Akkor bevásárolunk. onnan megszökni. Megnézte Zoét. – Hogyan viseli a dzsungel klímáját? Andan felnézett. hogy kiszedjenek bel lük mindent. hogyan megy ez. a legfiatalabb. hogy sokat fog szenvedni. elektrosokkokat kapnak. Még mindig nagyon rosszul volt. és egy másikkal átrepülünk Bogotába. és biztonságba helyeztük Juliust. Andan tudta. Nem lehet ellene tenni semmit. rengeteget. Nicole. Odahajolt hozzá. hogy megkeressük Gorkie-t. hogy megtörjék ket. néhányan visszatérünk. – Megkérdezem Nicole-t. amikor Nadya belépett a pilótafülkébe. – A hideget jobb szeretem a melegnél – mondta. – Oké. Nicole bólintott. Eladjuk az új gépünket is. – Hosszabb id re nem. hogy orvosilag fel van-e készülve az Amazonasra – mondta. egy nagyvárosban. ez a bájos kicsi lány olyasmire volt képes. a legkisebb. kivédeni. és szerzünk egy hidroplánt.

Zoe bólintott. a közismert pszichiáterrel. LEON GARDNER PSZICHIÁTRIAI INTÉZET STATEN ISLAND. hogy az ilyesmi nagyon elhúzódhat. Nicole hívta az irányítótornyot. Az egész körülbelül tíz perc alatt zajlott le. valaki vegye át a gépet egy fél órára. de leintették. Telt-múlt az id . Masada hat test re. hogy egy másik híres pszichiáter. udvariasak. mert tizenhat oltásról van szó. mondván. Phil Darbyt is a CIA bízta meg. 09 óra 18 perc El z nap. két nyomozó és öt egyenruhás rend r várakozott. – Most kell megtennem. tanúk jelenlétében –. itt az NWS-7783-Learjet. majd a szoba hátsó ajtaján keresztül eltávolították. – Oké – mondta Nadya. Nadya kiment a fülkéb l. a Masada Konszern jogi osztályának vezet je. – Szólj hátra. Phil Darby a nyilvánosság el tt kiállt Masada mellett. mire Brazíliába érünk. hogy valami baj van. Masada egy méreg hatására eszméletét vesztette. ami bizonyítja a bíróságon. kora délután Joshi Masada és néhány embere besétált a Leon Gardner Pszichiátriai Intézetbe. Nicole bólintott. és a sebeknek be kell gyógyulniuk. hogy Masada elmebeteg. – Távolkörzet. hogy az intézet vezet jével. Egy aprócska reménysugár… Nadya végigsimított Zoe haján. de nem szólalt meg. Horoshi úr. mert mindenkit be kell oltanom a várható fert zések ellen – mondta Nicole. Horoshi és a test rök pedig fegyel- . puszit adott a fejére. Marc Monus a CIA megbízásából rászállt Masadára. A japánok türelmes emberek. nem érünk rá addig. Kint a folyosón. a szoba ajtaja el tt. ha beálltál Denver felé. péntek. Légifolyosót kérek Denverig! 2. – Ha légifolyosóra álltam. Kérdez sködni kezdett. Phil Darbyval megcsináljanak egy tesztet. és minden lehetséges fórumon arról beszélt. Marc Monus vádjai igaztalanok: Joshi Masada épesz ember. amíg leszállunk valahol. NEW YORK Október 27. a rend rök és a nyomozók lassan elszállingóztak. és amikor elkezd dött a teszt – zárt ajtók mögött. És Masada besétált a csapdába. de három óra elteltével Horoshi úr már sejtette.

kiegyensúlyozott. * netsuke (japán) a gyógyszeres dobozka övre való felfüggesztésére szolgáló. Horoshi úr továbbment. * makiwara (japán) a harcm vészetekben használt támadófelületek – például az ököl. agresszív. hogy az efféle vizsgálatok. hogy mi történhetett. behatoltak több helyiségbe. a sarok stb. az öt tanúnak. Ötven év edzés a makiwarán* elég sajátságossá teszi az ember kezét. Amikor Horoshi távozott. néha nagyon elhúzódnak. kint a folyosón két megtermett ápoló rontott rá. mert azt hitték. Innent l kezdve az udvariasságnak nem volt többé jelent sége. hogy rúgja be az ajtót. de sohasem annyira. hogy bizony meglehet sen mérges volt. Betörte az ajtót. Horoshi úr végleg elvesztette a türelmét. udvarias ember. mint a kötelesség. mint egy baseballüt . Képletes értelemben a netsuke szépen és aprólékosan kidolgozott. fából vagy elefántcsontból kifaragott kis figura. melyek során azt kell a bíróság számára minden szempontból megfelel módon bizonyítani. aki felajánlotta. hogy Joshi Masadát elrabolták. Öt óra telt el. de annyian hazudtak neki. Netsuke Tower = Szép Torony . hogy Masada mögött bezárult az iroda ajtaja. mondván. az ápolók nem. a rend rnek. kirohantak a hátsó kapun az utcára. Intett az egyik test rnek. ám ötvenéves karatés múlttal rendelkez Horoshi úr összecsapása mintegy két másodpercig tartott. Horoshi telefonált a Netsuke* Towerba. Horoshi úr és a teströk nem találták meg Masadát. Horoshi úr felszaladt a helyettes igazgatóhoz. de Masadának nem lelték nyomát. A zár er s volt – a rúgás még er sebb.mezetten vártak. és a toleranciaszintje er sen a nulla körüli értékre süllyedt. Phil Darbynak. Elrohantak mindkét irányba. túlsúlyos ápoló és a hatvanéves. A két ápoló azóta is kórházban fekszik. de az irodája zárva volt. hogy egy ember épelméj -e vagy elmebeteg. Horoshi berontott a szobába. A netsuke-faragás önálló m vészeti formává alakult a középkori Japánban. Felkereste az intézet helyettes igazgatóját és megkérdezte. – felkeményítésére szolgáló üt fa. Egy japán ember számára az udvariasság nagyon fontos. eszméletlenül. és kimentek egy folyosóra. és Masada úrnak nyoma sem volt. nagydarab. Kicsivel keményebbé. A test rök betörték az iroda hátsó ajtaját. A titkárn és a helyettes igazgató irodái üresek voltak. akivel már beszélt. a könyök. m vészi tárgyat jelent. A pszichiáter leintette. betör . Horoshi úr higgadt. Hét és fél órával azt követ en. kinéztek az ablakokon az udvarra. kistermet . hogy filmre veszi a vizsgálatot. A két harminc év körüli. lementek a garázsba. és Horoshit szörny balsejtelem gyötörte. annyian és annyi órán keresztül járatták vele a bolondját. aminek létér l nem volt tudomásuk.

és aki azt hajtogatta. Tegnap egész este. egy osztályvezet pszichiáter volt. sz ke hajjal. Modell volt. ma hajnalban és reggel egyfolytában Joshi Masada után kutattak. Benéztek egy-két helyiségbe. a bemutatókon hordta már minden nagyobb tervez ruháit. aki bármir l is tudott volna. zöld szemekkel. Még azt sem tudták. mert hívja a rend rséget. Bejelentést tettek a rend rkapitánynál. hogy merre járnak. de senkit nem találtak bent. az egészségügyi miniszternél. Még azt sem tudták. Elköltöttek 270 000 dollárt megvesztegetésre. minden eredmény nélkül. a külügyminiszternél. és senki sem tudta. a japán nagykövetnél. kinyitva minden egyes ajtót. Ezután vállalkozott rá. igazi híresség. hosszú combú n volt. de nemcsak a látványából. vékony.A Masada Konszern kétszáz emberét állították az ügyre. telt ajkakkal. Senki le sem hunyta a szemét. EGY FAHÁZBAN MEXIKÓVÁROS. A vidéki házukba is elmentek. . de senki nem tudott mondani semmi biztatót. tizenkét jogász és Horoshi úr. az FBI igazgatójánál. Rend rökkel tértek vissza az intézetbe. Magas. de ott sem voltak. hogy Masada az intézetben van-e vagy már elvitték onnan. péntek. hogy nem szabad itt tartózkodniuk. kilenc biztonsági ember (utóbbiaknál fegyver is volt). Eredmény még nem volt. hogy nem láttak-e valamit. Ekkor kapott százezer dollárt. nagy. néhány ember elment a házukba. hogy él-e egyáltalán. zónaid : 09 óra 06 perc Sandra Murphyt mindenki csak Rickie-nek ismerte. 3. éjjel. A legmagasabb rangú ember. de egyikük sem volt otthon. akit az intézetben találtak. MEXIKÓ Október 27. A testéb l élt. embereket kérdeztek ki a Leon Gardner Pszichiátriai Intézet környékén. aki nem tudott semmit Masadáról vagy a feletteseir l. Meglátogatták Marc Monust és Phil Darbyt. Száz ember rohangált fel-alá a városban. Negyed tíz után néhány perccel harmincf s csapat érkezett a Leon Gardner Pszichiátriai Intézetbe: nyolc test r. de nem találtak semmit. rövid. és magánál az Egyesült Államok elnökénél. hogy idegenvezet ként végigkalauzolja a csapatot az épületkomplexumban.

és diszkrét. nem dolgozott bárokban. járni. Rickie és a nagy ember az ágyban hemperegtek. A bérl k egyetértettek abban. szállodákban. földszintes faház. Elmondhatatlanul férfiasnak érezte magát. volt a legértékesebb ékszer a nagy emberek oldalán. A tulajdonosoknak csak a pénz kellett. óriási vagyona. Aztán a . mint kábítószer-keresked k és profi bérgyilkosok. befutott üzletember. és biztos volt benne. bugyi és egy férfi alsónadrág hevert szanaszét dobálva. San Angelben állt árnyat adó fáktól övezve. A házat bérelni lehetett. az nem érdekelte. hogy mennyire szép vagy férfias. és odaadóan hallgatni. a nagy ember mély hangon nyögött. Azt mondták. nem számítottak a nevek. Tizenhét évesen már ott volt a politikusok partijain. s t díjak egész özönét. ha az kellett. A nagy ember egyre szaggatottabban zihált. mellette jegesvödörben francia pezsg . majd vicsorogni kezdett. hogy attól a halott is feltámad. Szeret i közt akadt néhány befolyásos politikus. és két pohár. mint hamvas. a pénz eredete. valóságos m alkotás volt. mert bárhol meg lehetett vele jelenni. hogy a n nek még senkivel nem volt ilyen jó. Bármir l tudott beszélni. nyilvánosházakban. A légkondicionáló kellemes h mérsékletet varázsolt a tágas szobába. gesztikulálni – és mindezt ízlésesen csinálta. Ha valakinek nem volt hatalma. A hatalmasságok kedvelték. mindegy volt neki. Az egyik pohár száján élénkpiros rúzsfolt. sztár. aki alig várta. és úgy mozgatta a csíp jét. amivel meg kellene ölnie a n t. aki ki tudta fizetni az igen borsos bérleti díjat. Bedolgozta magát a hatalomba. amely Mexikóváros el kel lakónegyedében. szexi kis csaj. a hatalom volt neki a leghatásosabb izgatószer. Elképeszt en erotikusan tudott kinézni. Jártak már itt hollywoodi sztárok és angol bankárok éppúgy. harisnyaköt . a n magas hangon sikoltozott. ha azt várták t le. hogy a ház bels építésze és lakberendez je bármilyen díjat megérdemelt volna. felt n volt. tudták a telefonszámát. nem kérdeztek semmit. ismerték.Rickie a hatalmasságokra bukott. mintha kés lenne a teste elején. szalonokban. félig az édes ned vel. Rickie és a nagy ember a hálószobában tartózkodtak. bárki kivehette. hogy valamelyik vén kujon szenátor felfigyeljen rá. és igénybe vették a szolgálatait. ébenfa zsúrkocsin kaviáros szendvicsek sorakoztak kínai porcelán tálon. és olyan csábtáncot tud járni. fergeteges az ágyban. A házhoz kagyló formájú úszómedence és teniszpálya is tartozott. producer. a bérl mestersége. neves rendez . A hatalmas ágy mellett aranyozott. Az ágy mellett körömcip . Rickie sohasem állt ki az utcasarokra. A nyolcszáz négyzetméteres.

A nagy ember úgy nevetett. Rickie igazán profi volt a saját szakterületén. hogy vörös lett a feje t le. – A siker teszi – jelentette ki. a kacajt magnóra vette. majd a válla felett hátranézett. A nagy ember inni kezdett. A nagy ember röhögött. – Imádom a sikert. és büszke volt magára. A mosolyt tükör el tt csiszolgatta ilyen hihet re.férfinak kiguvadt a szeme. A n felkacagott. és odacsúszott a zsúrkocsihoz. Felhörpintette a pezsg t a rúzsos poharából. Rickie odanyújtotta neki a másik poharat. összeszorította a fogát. zöld szín pezsg süveget a vödörb l. azaz! Képzeld el az elnököt. El rehajolt. Élvezte. aztán kiitta a pezsg t. – A dákódtól és a humorodtól kiszáradt a torkom – jegyezte meg. hogy ilyen vad leszel! – Rickie megint csilingel kacajt hallatott. – Most… most kihúzom – hadarta a nagy ember. aztán görcsösen röhögni kezdett. elégedett mosollyal az arcán. és legurult Rickie-r l. – Hogy van az a buzi szó? Tudod. és majdnem csurig töltötte a poharát. Aztán feltápászkodott. – Csak nem a pápára gondolsz? – Ki másra? Felnyerítettek. leivott egy kicsit a tetejéb l. hogy így megnevettette a n t. – Audiencia – vágta rá a n . amikor a pápához megy valaki dumálni – mondta a nagy ember. amint bejelenti. akárcsak a nagy ember. – Már jön… Ahh… Ahh… – és jött. Csilingel n ies kacagás volt. – Jöhet. – Nesze… Nesze… Nesze… – nyögte a nagy ember. Rickie kivette a vastag. – Arrhhhh! Ahh… Ahh… A nagy ember elernyedt. – Huhh! Ez igazán jó volt! Isteni voltál. – Fehér ruhás szentfazék? – kérdezte a n . Letette a poharát a zsúrkocsira. – Kéred a pezsg det? A nagy ember felkönyökölt. mint az a fehér ruhás szentfazék az istent. – Na. az üveget . amiért ilyen m velt. hogy audienciát kért attól a fehér ruhás szentfazéktól a Vatikánban! Áháháháháháü! A n vonaglott a nevetést l. aki rajta feküdt. baby! – és a spermát belelövellte az óvszerbe. felült a sarkára. szivi! Nem is gondoltam. az erek kidagadtak a homlokán és a halántékán. – Mind a tiéd. megemelte a fenekét.

gyerünk! Egy jó. – Tudtad. ami a hálóból nyílt. Becsukta maga mögött az ajtót. fárasztó kefélés. hanem ! És Masada. de még milyen okos! volt az. miközben a kezét törülgette egy szalvétával. ugye? – Valóban nem rossz – ismerte el a nagy ember. nem a CIA egyik embere. sem egy mai gyerek. ez… ez nagyon kurva kibaszott jó! Gyere kóstold meg! – hadarta teli szájjal. meglátod! A nagy ember felhörpintette a pezsg t. nem más. hogy elkerülje. és hogy elszökjön. ha már belesétált. Esélye sem volt. – Na? – kérdezte Rickie. És okos is. aztán megette a szájába nyomott kaviáros szendvicset. Rickie igazán boldog lehet. – H ! Uhm… uhm… Hú. az csak kifizet d lehet. ez a hatalmas ember. igyál még! – Rickie kikapta a pezsg t a vödörb l. kemény. utána húzol egy pohár pezsg t. többszörös milliárdos üzletember. de jó kondiban van. és behunyta a szemét. hogy ha m veltnek és okosnak érezteti a szeret it. – Na. Kiugrott az ágyból a süpped s sz nyegre. jól megizzasztottál. Mennyit nevetett! . Rickie pedig tudta ezt. hogy leszedje a morzsákat. Nagyonnagyon elégedett. és kiment a fürd szobába. érelmeszesedett agyú vénember után megkapta t. aki megmondta a CIA-nak. hogy annyi haldokló. Felkapott egy kaviáros szendvicset. Esélye sem volt. volt a csapda értelmi szerz je. megyek. majd az ágy közepére mászott. feje alá tette a kezét. lesöpörte a morzsákat meztelen mellkasáról. Igaz. majd ráeszel kaviárt! – Rickie-nek fennakadt a szeme. – Annak nincs párja. és beleharapott. és teletöltötte a nagy ember poharát. A nagy ember feltápászkodott. – Húzd fel. mint aki mámort él át. Széles mosoly terült szét az arcán. hanyatt feküdt. A nagy ember lenyelte az utolsó falatot is. – Gyere. A nagy ember bólintott. besétált az csapdájába. Természetesen tudta – de azt is. ahogyan Rickie tömi magát. az egészet! Na. ez a k kemény. Rickie körbenyalta a száját. hogy az oroszok ikrának nevezik a kaviárt? – Tényleg? – húzta fel a szemöldökét Rickie. és törökülésben leült mellé. hogyan kell elkapni Masadát. odamászott a n höz. Nagyon jónak ítélte magát a szexben.visszadugta a jég közé. letusolok – mondta. ezért is csinálta. A nagy ember aranyosnak találta. – Fincsi. Elégedett volt.

apró. Úgy érezte. és egykedv en nézték Darby leírhatatlan iszonyatát. Phil Darby meztelen mellkasán. Soha nem találják meg. elkeseredve. senki! Mert zseni. azután a vállán. éppen ebbe a helyzetbe – akkor ez a két ember volt az. hogy Darby reagálni sem tudott rá: megmarta az arcán. Darby felsikoltott. majd a csomagot letette a földre. A kígyó olyan gyorsan mozdult. senki. És most égre-földre kereshetik azt a hülye japánt! A nagy ember felnevetett. mint valami slag. Az egyikük egy öregasszony volt. elégedetten. jóíz en. és amikor felegyenesedett. megfagyott a vér az ereiben. fiú. hurkot kötött a zsák szájára. de talán még annál is több. Úgy érezte. a másik egy gyerek. hová lett. meg szült minden hajszála. Egy kígyó feküdt Dr. Hogy átverte ket! Tanítani kéne! Elképzelte. hogy két ember áll az ágy el tt. hajlott hátú. Ha volt olyan két ember. ahogyan lázasan keresik a japánt. testének minden sz rszála az égnek meredt. és kinyitotta a szemét. vézna. rohangálnak fel-alá. és eszel s hangon sikoltott. mert egy zsenivel akadtak össze. hétévesforma. Az eredmény természetes volt: k veszítettek. És mégsem tehettek semmit. Különös volt. remegett és sikoltott. Annyira pánikba esett. Ezen nevetnie kellett. az biztos! Ekkor valami furcsa dolog landolt a mellkasán. Úgy érezte. a gyerek rá akarja dobni a kígyót. akik ott várakoztak a folyosón. hetvenvagy nyolcvanéves. Azért nem. vagy… vagy… Vagy egy hatalmas m pénisz! Felnevetett. .Kinevette ket. ott volt a kezében a kígyó. hogy két egész perc telt el. Biztosan t is keresik. Darby az ágy végébe kuporodott. mire felfogta. mint az idióták. sz hajú. A kígyó lesiklott róla. Csak álltak ott az ágy el tt. bár ezt Darby nem tudta megállapítani. Csak egy vékony ajtó választotta el t és Masada embereit. Darby falfehér lett. Egy csörg kígyó. mindketten japánok. A fiú azonban bedugta egy fekete zsákba. Mindezt olyan könnyedséggel. és senki nem tudja. A gyerek lehajolt. akik tökéletesen nem illettek ide – ebbe a házba. és az ágy jobb oldalán elt nt. mint a kis hangyák. fejvesztve. senki. Azt hitte.

hogy hol van már Rickie. nem igazán illett maszkszer . – Kérem. hogy a pszichiáter tisztán lássa. Csak saját maga. – Azt hiszik… azt hiszik. – Adja már ide. és zokogni kezdett. Értsék meg. Bármit elfogadott volna.mintha mi sem lenne ennél természetesebb. és a nemi szervére szorította. és gond nélkül elbánik velük. dacolnék a kígyómarással. majd felmutatta. Nekem csak annyi volt a dolgom. Kivette a súlyos pezsg süveget a vödörb l. A fiú ekkor felvette a földr l a kígyó zsákját. Valahogy nem volt férfias hangulatában. – Kérem. de csak ha válaszol néhány kérdésemre – mondta a n . könyörüljenek rajtam! Nem akarok meghalni! Nem tettem semmi rosszat! Kérem… Vigyenek. – Az ellenszer – mondta kit n angolsággal. és a kezét nyújtotta. de a n nek híre-hamva sem volt. a maguké… Kérem… – Hol van Joshi Masada? – kérdezte az öregasszony. nem tudom. . kifejezéstelen arcához. Élénk hangja volt. Darby kiugrott az ágyból. ha okoskodik. – Adja ide az ellenszert! – Megkaphatja. hová vitték! – könyörgött Darby vékony hangon. Nem tudta. egyszer használatos t t és fecskend t vett el . simán kicsinálják. Más körülmények között úgy gondolta volna. Letette a zsúrkocsira az üveget. Az id s n a zsebéb l üvegcsét és steril. amit csak akarnak. Darby rögtön jobb belátásra tért. csak kapja meg az ellenszert. felkapott egy párnát. de nem is nagyon érdekelte. és a feje fölé emelte. adják ide az ellenszert! – rimánkodott. de most valahogy úgy érezte. Tényleg nem tudom. Odapislantott a fürd szoba ajtajára. de nem látott rajta kést. Darby megértette. még le is térdelt. a picsába! A KURVA ÉLETBE!!! ADD IDE. – Nem tudom. mit tettek vele. Lassan elindult az öregasszony és a fiú felé. MERT MEGÖLLEK!!! Darby lenézett a zsúrkocsira. – Adja ide! – üvöltötte Darby. – Adja ide az ellenszert! – kiabált a n re. Elvitték. hogy a n és a gyerek egy cseppet sem veszélyes. hogy meg rizzek egy ilyen ostoba titkot? Dehogy tenném! Eszembe nem jutna! Higgyék el! El kell hinniük! – Hol van Joshi Masada? – ismételte meg a kérdést a n . Elfogadta a játékszabályokat. hogy szállítható állapotba hozzam.

– Ez minden! Ez minden! Ez minden! – üvöltözte Darby. megfeszítette az izmait. Darby azt hitte. Ha elfogadja. zihálva küzdött. hát biztosan tudja.Darby ezerszer is elátkozta magát. Darby reszket kézzel bontotta ki a steril t t a m anyag csomagolásból. hogy segítsek elfogni Masadát. Mire megkaparintotta. esküszöm az életemre. ráhúzta a bal karjára. nehogy légbuborékok kerüljenek a vénájába. Darby rávetette magát. hogy fogalmam sincs! – Ki adta a megbízatást? – Egy CIA-ügynök! A neve: Martin Ackermann! keresett meg engem! Egymillió dollárt ajánlott fel. majd letépte a sötétbarna szín . hogyan csinálják. hová vitték Masadát… Masada urat. a két japán épp kilépett a hálószoba ajtaján. de nem talált. Végre felt nt egy véna. Bevizelt. vastag falú orvosságosüveg kupakját. – Látják? Azt hiszik. Az üvegcse nyakát parafa dugó zárta el. én nem vagyok h s! – zokogta. Ökölbe szorította a bal kezét. Az öregasszony az ágyra dobta az üvegcsét. és felszívta a sárgás folyadékot. Darby kispriccelt néhány cseppnyi ellenszert a fecskend b l. a fogával tépte le a fecskend t tartalmazó fóliát. majd kétszer megpöckölte. Marc Monus volt az értelmi szerz ! Ha valaki. ha megcsinálok neki egy munkát! A gyerek elkezdte kibontani a zsákot. Megnézte közelebbr l. most nem lenne semmi baj. Reszketve nézett le. Csak aludt. megérintette az üt eret a nyakán. hogy megnézze Rickie-t. majd a jobb kezével és a fogával er sen megszorította a csomót a felkarján. Valamelyest megnyugodva indult a fürd szoba felé. amiért elutasította a CIA védelmét. – Ha tudni akarják. megölték. Benyitott a fürd be. Darby beledöfte a t t. a t t és a fecskend t. hogy találjon egy vénát. aztán beadta magának az ellenszert. Gyors mozdulatokkal összerakta a t t és a fecskend t. hurkot kötött rá. Er lködve. hogy nem tudom. hogy el jöjjenek a vénák. hogy találta ki. ennyi az egész! – Darby nagyvonalúan eltekintett attól a tényt l. felkapta a földr l Rickie harisnyáját. Rickie a földön feküdt. vállalnám a halált? Nem vagyok olyan ember. hogy mi az a meleg folyadék a lábán. – Hol van Marc Monus? – Nem tudom! Tényleg nem! Komolyan mondom. . Szenved arcot vágott. – Higgyenek nekem! Engem egyszer en csak felkért a CIA. Szétnézett a szobában.

olyan régi. Ha a bilincs meglazult. 4. Tudtán kívül ugyan. BIRDY-MK-12 (A CIA PSZICHIÁTRIAI KUTATÓINTÉZETE) CHARLESTON. melyekkel elnyomhatják a népet. Az uralkodók vágya az olyan ismeretek és eszközök iránt. de minden elképzelés egyetértett két dologban: abban. Talán csak valamilyen semleges anyag. Az ajtó felé félúton összerogyott.Ekkor tört Darbyra az els görcs. DÉL-CAROLINA Október 27. els sorban a titkosszolgálatok részér l. hogy a népet félelemben és tudatlanságban kell tartani. A földön fetrengve halt meg. melyet népeik ellen elkövetnek. péntek. Pánikba esett. némelyik nagyon jellemz a korra. amelyben megjelent. katonáikat. rettenetes kínok közepette. Kés bb. így marása a kellemetlenségen kívül mást nem okozhatott. A kígyómérget maga Darby adta be saját magának. Újabb görcs. 11 óra 45 perc Az uralkodókat és a hadvezéreket mindig is érdekelték az olyan módszerek. Létszükséglet volt ez a tudás. Hogyan lehet eltörölni egy ember személyiségét? Hogyan lehet új személyiséget létrehozni? Hogyan lehet kiszedni egy emberb l a titkait? . a pszichiátria és a pszichológia elterjedésével speciálisabb igények is felmerültek. amit mondanak? Az évszázadok alatt számtalan válasz született erre a kérdésre. rabszolgái végeztek vele. Phil Darby öngyilkos lett. és a kígyóméreg meg fogja ölni! Berohant a hálóba. Hogy az uralkodónak ne kelljen a leleplez dés és a büntetés miatt aggódnia. amelyek révén kezessé tehetik alattvalóikat. Hogyan tudnák elérni. hogy mindenki azt tegye. A fájdalom lavinaként zúdult rá. de mégiscsak önkezével vetett véget az életének. a népet különféle módszerekkel kordában kellett tartania. Talán nem is ellenszer volt. az élete múlott rajta. Ijeszt volt. A csörg kígyónak nem voltak méregmirigyei. mint maga a b n.

Éheztetést. fenyegetést. drog és hipnózis nélkül. hogy az 1947-ben megalakuló CIA-ban helyet biztosított neki és bizalmasainak. és aki szintén a CIA igazgatója lett. 1947. aki a háború idején szintén az OSS-nél szolgált (Dulles alatt). Az agymosás lényegében egy ember megtörése. köztük az Egyesült Államokban és Németországban. az OSS titkos programba kezdett: náci hírszerz ket. az MK-Ultra háttérbe szorult. A személyiség. mert az agy- . Drug (drog). Az Egyesült Államokban a pszichiátria és a pszichológia ezen területeken való alkalmazásának több befolyásos személyiség vált elkötelezett hívévé. Reinhard Gehlennel. A program egyik ilyen támogatója az az Allen Dulles. Pain (fájdalom). * OSS (Office of Strategic Service): Stratégiai Szolgálatok Hivatala. akit az MK-Ultra fed néven létrejöv kutatási program vezet jének neveztek ki. A program ötletadója Sidney Gottlieb volt. illetve egyes emlékek „törlésére” az úgynevezett agymosást fejlesztették ki. pszichológusokat. Kés bb Dulles azzal hálálta meg Gehlen segítségét. április 3-án találkozott Allen Dullesszel. aki a CIA alapító tagjainak egyike. Dulles a második világháború idején az OSS* európai részlegét igazgatta. mentális összeomlasztása. A háború vége felé. Az agymosás legfejlettebb technikáját PDH-nek nevezik. drogokat és hipnózist használnak. amikor már a nácik is biztosak voltak benne. A pszichiátria titkosszolgálati alkalmazásának másik nagy támogatója Richard Helms volt. és miközben folyt a háború. verést. a szem állandó éles fénnyel való megvilágítását. Mikor Dulles 1961-ben távozott a CIA élér l. A média által annyit emlegetett agymosás nem lehetséges e három összetev : fájdalom. és meggy zte egy minden eddiginél nagyobb szabású program beindításának fontosságáról. hogy veszítettek. Helms 1953. világháborús hírszerz szervezete. valamint 1953-tól 1961-ig a CIA igazgatója volt. alvásmegvonást. Az Egyesült Államok 1942-ben megalakult. Semmilyen beszélgetés. Hypnosis (hipnózis). még a legelfajultabb vita sem lehet agymosás. hogy osszák meg ismereteiket ebben a témában. tudósokat és kutatókat mentettek át az Egyesült Államokba. pszichiátereket. szeptember 18-án a CIA az OSS legénységéb l alakult meg. Dulles szövetséget kötött a náci kémf nökkel. ket nevezték Gehlen-csoportnak. de Richard Helms 1966-os igazgatói kinevezésével ismét nagyon fontossá vált. elektrosokkot.A második világháború kitörése el tt ezen kérdések tanulmányozásának már önálló pszichiátriai programjai voltak több országban is. Ebbéli min ségében kit n en ismerte a német hírszerzés vezet it.

és még kevesebben voltak tisztában azzal is. a program nyolcvan intézménnyel állt munkaszerz déses kapcsolatban. Új személyiség kialakításához el ször mentális összeomlást idéznek el . hogy mivel foglalkozik. A központ Dél-Carolinában. de meg nem sz nt. Allen Dulles egyetértett Richard Helmsszel abban. amikor a CIA pszichiátriai kutatóprogramja MK-Ultra fed név alatt m ködött. Tíz év alatt a CIA mintegy 800 különféle drogot kísérletezett ki. kokaint és más drogokat kaptak. Ezért a fed név egyre csak változott. tévében. és a m velet egyre titkosabb lett. a Kongresszus el tt. felel tlenné teszik az alanyokat. hogy fejlesszen ki eljárásokat a CIA számára. drog és hipnózis által. annyit. Az MK-Ultra idejében a CIA-n belül csak kevesen tudták. Sidney Gottlieb felfogadott egy híres b vészt. hogy új drogokat akarnak kipróbálni rajtuk. Az eddig kikísérletezett eljárások viszonylag hosszadalmasak. cikkek jelentek meg magas példányszámú lapokban. néha csak átmeneti változást hoznak. ha azt olyan embereken tesztelik. ezekben a percekben is. említést tettek róla könyvekben. nem m ködnek minden esetben. Az elme tartalmának megismeréséhez pedig úgynevezett igazságszérumokat alkalmaznak. els sorban f iskolákkal és egyetemekkel. akik semmit sem sejtenek. rádióban. továbbá magánvállalatokkal.mosás mentális összeomlasztás. hogy a drogkísérletek csak abban az esetben tekinthet k valósnak. akik nincsenek a dologba beavatva. majd hamis emlékeket ültetnek be elektrosokk. hiszen a valóságban is olyan emberek ellen vetik majd be a kikísérletezett drogokat. hogy titokban drogot juttathassanak gyanútlan emberek szervezetébe. Charlestonban volt. ilyen esetekben az önként jelentkez – és rendesen félretájékoztatott – rabok cserébe heroint. és el fordul. amelyek könnyeddé. A CIA el szeretettel végzett drogteszteket börtönökben és pszichiátriai intézetekben. hogy egyszer en halált okoznak. A CIA elmekontroll programjában több tucat intézmény vett részt. A pszichiátriai kutatóprogram mindig is kiemelten titkos tevékenység volt. rehabilitációs központokkal és pszichiátriai intézetekkel. amennyit csak akartak. hogy létezik. Abban az id ben. amelyeket javarészt börtönökben teszteltek. egy három emelet . Ezért a kutatás folyik tovább. a mai napon is. akik a tesztelésbe nem voltak beavatva. Az évek múltával egyik leleplezés jött a másik után. Az elítélteket alkalomadtán tájékoztatták. kórházakkal. A kiválasztott rabok szinte kizárólag afroamerikaiak voltak. A drogokat els sorban olyan embereken tesztelték.

és ha elég kitartó. és minden elutasításon és megváratáson áttör. Az épületben minden folyosót. És tényleg nem. azt a választ kapta volna. aki túlélte a náci pszichiáter. A BIRDYMK-12-r l. azt egyszer. arról nem születhet írás. hogy mit akar. hogy mi folyik az épületben. annál kevesebbszer és annál kevésbé részletesen szabad csak írni róla. Még az elnök sem tudta. A háromméteres drótkerítésen sehol sem függött tábla. ami az épület vastag. a CIA elmekontroll kutatási központjáról pedig nem nagyon írtak le semmit. A ház lapos tetején állandóan két helikopter . arra okította beosztottjait. Néhány széls ségesen meg rült emberi lénynek az álma öltött itt testet. de ennél többet már tényleg nem tudhat. hogy ez egy kormányépület. Ha az illet ott is érdekl dik. Ha az illet kitartása egészen kiemelked . bezörget a kapun. érdekl djön a Fehér Házban. azt a homályos választ adta volna. kivált a felszín alatti szinteken. és három emelet mélyen a föld alá nyúló jellegtelen épületben. azok vastag. Valaki.magas. az érdekl d t egyik helyr l küldte volna a másikra. minden ajtót. Annak pedig végzetes következményei lehetnek. és ha valamit tényleg el akarnak titkolni. hogy az ilyen meg olyan törvények értelmében nem adható ki. hogy az írás esetleg megmarad – a szóval ellentétben. Arra a kérdésre. hogy az ott egy raktár. Joseph Mengele kísérleteit. hogy minél inkább titokban akarnak tartani valamit. és ami volt. mert William Donovan. de az igazságot az épület rendeltetésér l tízéves huzavona alatt sem lehetett volna kideríteni semmit. fogalmat alkothatott volna arról a borzalomról. A környékbeliek számára teljes rejtély övezte a falakon belül folyó eseményeket. valaki kidugta volna az orrát. ám minden információt nélkülöz magyarázatokat adott volna. többszörösen hangszigetelt falai mögött rejt zött. valaki. nyithatatlan ablakok – és minden helyiséget kamera figyelt. és ha megmarad. hogy mivel foglalkoznak. a kapun sem. a pokolnak arról a bugyráról. senki nem vette –. ami elszáll –. hogy abban az épületben mivel foglalkoznak. és egy oszlopon sem a közelben. de ennél b vebb információt nem adhat. A legkülönfélébb érzékel k hálózták be az épületet kívül és belül. míg nem kap választ. a CIA igazgatója megkímélte az információtól. golyóálló üvegb l készült. és megkérdezte volna. valahol megtalálhatja. nagy nehezen kinyögik neki. A kormány bürokratikus gépezete örökre elrejtette az információt. Annak idején Richard Helms. Ha valaki vette volna a fáradságot – de soha. a kevésbé rülteknek és az épelméj eknek pedig a rémálma. minden ablakot – ebb l nagyon kevés volt. attól tartva. aki a titokzatosság megszállottja volt. és nagyon kitartó. és jól hangzó.

számmal jelzett laboratórium. döntéseket. akikre senki sem figyelt: csavargókkal. raktárak. A biztonsági központ a második emelet végében terült el. irodája a harmadik emeleten kapott helyett. innen szemmel lehetett tartani az épület környezetét és belsejét. Volt hullaház. valamint a programot érint kérdéseket. Ezeken kívül volt még három ebédl az épületben: egy az igazgatónak. célokat. elfelejtett. a másik az alanyokat. A nyilvántartás hatalmas irodája. mint például a költségvetést. a részlegek igazgatóiból. mindkett fekete. az utasítások. hátsó sarkában. és a többi intézmény képvisel ib l állt össze. életfogytiglanra vagy halálra ítéltekkel. hogy azon egy feln tt ember kiférjen. hullaéget . A furgonokat alanyok szállítására használták. a másik Audi. a felszín alatti legalsó emeleten volt. Rendelkezett azzal a luxussal. sötét üveg Mercedes – a központ két vezet szakemberének szolgálati gépkocsija volt. és elmebeteggé nyilvánított emberekkel. az egyik az igazgatót szállította. bár egyik se akkora. Az alanyokat el ször mindig ide hozták. A tanácsadó bizottság második emeleti irodája a terület legkiválóbb szakembereinek könnyed beszélgetéseihez és parázs vitáihoz biztosított helyiséget. Többnyire olyanokkal kísérleteztek. A földszinti garázsban három zárt furgonnak és négy személyautónak volt hely. de többnyire senki sem használta. A vezet ségi testület tanácsterme szintén a harmadik emeleten helyezkedett el. hogy két ablaka is volt. személyzeti szállás. Két személyautó – mindkett hatalmas. és huszonegy. Feladata volt a vizsgálati eredmények összevetése. Az alanyokat itt tárolták. A vezet ségi testület az igazgatóból. boncterem. tornaterem. magányos öregekkel. illetve az egész program m ködéséért felelt. a kísérletek is ezeken a helyeken folytak. egy a pszichiátereknek. A kontrollosztály az els emeleten kapott helyet. fürd szobák. egy pedig az ápolóknak és biztonsági röknek.állt. mint kiemelt titkosítású dokumentumok gy jt helye. Raymond Bocksteal professzor. Az igazgató. mivel bentlakásos intézmény volt. A . A földszinti analízisosztály az összegy lt adatokat értékelte ki. árva gyerekekkel. és nemcsak az alanyok számára. Ugyancsak a második emeleten helyezkedett el az adminisztrációs iroda. sötétített üvegekkel – igazgatói engedéllyel az alkalmazottak használhatták. és a jelentések is innen indultak. amely a szervezet. A másik kett t – egyik BMW. ahol lajstromba vették ket. A felvételi osztály ugyancsak a földszinten foglalt helyet. Dr. Az els emeleti összeköt iroda kommunikációs bázis volt. rögtön Bocksteal professzor irodája mellett. ide érkeztek be a program intézményeit l az adatok. eredményeket vitattak meg. az épület jobb oldali.

fél kett kor érkezett. kérem. majd megszólalt lágy hangon. cukor és tejszín volt. . hamis emlékképek beültetésével a felszín alatti szinteken foglalkoztak. egyel re nem irányították a társalgást. A szer három perccel ezel tt kezdett hatni. Gorkie tizenegy órakor kapta meg az igazságszérumot. amit akart. Feltolták a második emeletre. azaz Lauren Gilmore október 27-én. Szintén a 20-as laborba került. Gorkie a zseniként ismert Dr. kézzel festett csésze és ezüstkanál társaságában. Masada beszélni kezdett. és egy Anka nev anyagot csepegtettek a vénájába. kartont nyitottak az alanyról. azt magnóra vették. Amit Masada mondott. Eddigre beállt a hormonháztartása. tej. kedves. vallatással a második felszín feletti emeleten. ahol beadták neki a legfejlettebb igazságszérumot. Ken Andrews irányítása alá helyezték. és voltak szobák. a 18-as „betegszobába”. hogy beszéljen tovább. melyekben ágyakon vagy m anyag kapszulákban sorakoztak az alanyok. Gorkie. Reggel hétkor levették Masadát az infúzióról. Masada a 07-es számú „betegszobát” kapta. A felvételi procedúra alig fél óráig tartott. – Lauren. Smith halkan krákogott. Anton Smith kezei alá került. kerek kis asztalkája mellett. a 20-as laborban. amely a kiemelt fontosságú esetekkel foglalkozott. És Gorkie beszélni kezdett. Utána alapos vizsgálat következett. El ször infúzióra kötötték. Nem kérdezték. pénteken hajnalban. voltak termek. csupán néha bátorították. aki azonnal elkeresztelte Masadát – a szerinte szellemes – Sárga Törpére. majd elszállásolták a felszín alatti harmadik emeleten. Masadát a kiváló szakember. amely az LSD-vel állt távoli rokonságban. Az alany mentális összeomlasztásával. t is helikopterrel hozták. Dr. Dr. ahová minden adatát bejegyezték a vizsgálat eredményével együtt. A Joshi Masadát szállító helikopter október 26-án. beszéljen. csütörtökön. Mondhatott. 17 óra 11 perckor ereszkedett a tet re. ahol egyszerre mindig csak egy alannyal foglalkoztak. A kiváló Smith doktor az ágyhoz szíjazott Gorkie-val szemben foglalt helyet kényelmes foteljában. amin frissen f zött kávé. El ször is infúzióra kötötték.laboratóriumok mindegyike több helyiségb l állt. a szívm ködése és az agyhullámai a szükséges szintre.

Ez lett a beavatottak társasága. 1776. így tevékenységüket össze tudják hangolni. Az Illuminátusok Rendjének terveit tekintélyes vagyon támogatta. GRÖNLANDI-TENGER 1000 KM-REL AZ ÉSZAKI SARKKÖRÖN TÚL Október 27. május 1-én Weishaupt megalakította szervezetét. akinek poggyásza tele volt a legtitkosabb dokumentumokkal. Karl Marx a Kommunista kiáltványt régi könyvek alapján írta. péntek. Tudta. Afféle csodagyerek volt. ám komoly veszteségeket sohasem szenvedtek. hogy a kormányokban több olyan személyiség is jelen volt. amelyben az általuk uralt kormány az állam egyetlen monopóliuma. és a dokumentumok a rend rség kezébe kerültek. hogy 1771ben. agyoncsapta a villám. Az évszázadok során az Illuminátusokat több komoly balszerencse is érte. Kidolgoztak egy államrendet. s t kiadta könyv alakban.5. bankárok és üzletemberek adtak össze. amely olasz nevén vált ismertté az évszázadok során: az Illuminátusok Rendje. 23 éves korában lemondott professzori állásáról. zónaid : 17 óra 00 perc Adam Weishaupt 1748-ban született. Az Illuminátus Rendet számtalan országban üldözték. amely összefogta az akkori világ legnagyobb titkostársaságainak többségét. amit latinul úgy neveznek: kommunizmus. hogy minden nagyobb érdekeltséget titkos csoportosulások irányítanak. és ezáltal uralmukat óriási mértékben kiterjeszteni. és amelyeket az Illuminátusok adtak át Marxnak. Más alkalommal egyik magas fokon beavatott tagjuk a rábízott titkos iratokat kormányokhoz juttatta el. akik a Rendhez tar- . Az álma egy olyan titkostársaság volt. már egész fiatalon az egyházi jog professzora lett az ingolstadti jezsuita egyetemen. lévén. amely a többi hasonló vezet ségéb l áll. Ez egy rabszolgaállam. és ez a tárgykör olyannyira felkeltette kíváncsiságát. melyet arisztokraták. hogy ily módon hívja fel a figyelmet a rend jelentette veszélyekre. és minden idejét ezeknek szentelte. Megismerkedett a titkostársaságokkal és misztikus tanaikkal. melyek Adam Weishaupt tollából származtak. 1785-ben egyik futárukat. Weishaupt célja egy titkos világkormány felállítása volt.

hogy az Ismeretlen a legf bb úr. és . Az Ismeretlen. Körbenézett. roppant tömeg jégtör hajó haladt észak felé. jéghegyek és jégfoltok tarkították a Grönlandi-tenger sötét. Küls szemlél rültnek vélhette. a víz még csak nem is fodrozódott. több alkalommal még a nevét is megváltoztatta. a legközelebbi vízi járm – norvég halászhajó – hét kilométerre. a jégdaraboktól és a hóvakságtól védett. sem ember. Donald Crowley. Utána. ám a célok ugyanazok maradtak: összefogni a világot irányító titkostársaságokat. Donald Crowley még hetven métert evezett. Persze nem így volt. Grönland keleti partjai mentén testes. azután az evez t keresztben felfektette a csónakra. A part 98 kilométerre volt t le. A mindent átható csendet csak a jég távoli morajlása és a kajak haladása törte meg. amely a szélt l. feltekintett az égboltra. és vastag sál óvta a fagyhaláltól. harminc méterrel magasodva a víz színe fölé. és igazán csak a sarkvidéken érezte jól magát. Az Illuminátusok Rendjében a világgazdaságot irányító titkos tömörülések vezet i kaptak helyet. Crowley néhány nagy leveg t vett. Donald Crowley különös ember volt – amint az el is várható egy Ismeretlent l –. A kajakban ülve fogalmat alkothatott a végtelen jelentésér l. szemét gleccserszemüveg. hogy egymaga kimerészkedett egy vékony kis csónakon a nyílt tengerre. sem hajó. sokáig semmi. Ameddig csak szem ellátott. 110 kilométerre a legközelebbi embert l. a Földrajzi Északi-sark irányába.toztak. a pólus. száját és orrát a sál takarta. fülvéd s sz rmesapka. egész hosszában. Az elmúlt több mint kétszáz év során a Rend sokszor helyezte át f hadiszállását. A Tanács elnöke kapcsolatban állt az Ismeretlennel. menthetetlenül magára hagyatva minden leselked veszéllyel. Az evez lapát minden csapásakor megnyikordult a csónak. Botha pedig Bruno Weinbergert l. Már nagyon fáradt volt. Háromszáz méterre északkeletre jéghegy lebegett a tengeren. Magányos kajak siklott a vízen. A sötétbarna. befelé a Grönlandi-tengeren. marokra fogta az evez t. Vastag keszty jében biztos kézzel fogta az evez t. A Rend vezetését a Nagymesterek Tanácsa végezte. akinek kilétér l kizárólag tudott. maga elé. a világgazdaság tényleges urától. A Nagymesterek Tanácsának elnöke úgy tudta. dermeszt en hideg vizét. az er feszítést l égtek az izmai. szerette a kemény fizikai munkát. törékeny kis csónak egyetlen utasát vastag overall. Guy Bothától kapta az utasításokat. az elejét l indulva a legvégéig. A tenger nyugodt volt.

Szilárdan ült a kajakban. de már elmúlt a veszély. A férfi letépte arcáról a vizes sálat. így fékezve azt. akár ház nagyságúak is. ahol az imént volt. A vastag sz rme rendesen megszívta magát vízzel. Aztán dörgedelmes reccsenést hallott a magasból. majd megállt. Néhány méterre el tte jó háromtonnás jégdarab érkezett a vízbe. ellökte magát. most az alja volt a vízben.megindult a jéghegy felé. A kajak visszafordult. Semmit sem látott. jégdarabok hullottak a vízbe. nem várhatott tovább. A csónak alja az ég felé meredt. és amennyire csak bírta. A férfi belevágta az evez lapátot a vízbe. Crowley szétnyitotta overallja fels részét. Hátrasiklott néhány métert. mintha nem is lenne fáradt. Az expedíciók részére készített édességet keszty ben és foggal is . Ledobta az evez mellé. Odébb evezett néhány métert a biztonság kedvéért. hogy leveg t kapjon. akkora hullámot keltve. és teljes erejéb l megtolta hátrafelé a csónakot. majd levette a fejér l a sz rmesapkát. Beállította az evez t. Elfogyott a leveg je. ezt már nem volt tanácsos a fején tartania. A leveg tiszta volt. Nagyobb jégdarabok is jöhetnek még. és benyúlt a bels zsebébe. Hullám csapott át a kajak orrán. Megnézte a hegyet. Egy földimogyorós csokoládét vett el . Tempósan evezett. hogy széttörje a kajakot. ami felborította a kajakot. A víz még hullámzott. Bármelyik elég lett volna ahhoz. hogy eltávolodjon a jéghegyt l. bekövetkezett. Közel ahhoz a helyhez. és fájdalmasan hideg. hogy víz kerüljön a csónaktestbe. Hallotta. A kajak orra lágyan érintkezett a jéghegy oldalával. vagy öntudatlanságba taszítsa a férfit. Crowley a vízbe merítette a csónak jobb oldalán az evez lapátot. ahogy hatalmas tömegek zuhannak a vízbe. aztán egy határozott mozdulattal fellökte magát a víz felszínére. pedig a karjait már alig érezte. amik menthetetlenül felborítják vagy elsüllyesztik. törzsét vízhatlan ponyva ölelte körbe. Szerette megérinteni ezeket a jéghegyeket. Jégpermet terítette be a csónakot. szorosan rögzítve a csónakhoz. Amit l tartott. Az evez t beledöfte a jéghegy oldalába. A férfi el renyúlt és megérintette. az Illuminátusok Rendjének Ismeretlenje a víz alatt volt. megakadályozva ezzel. néhány éles jégszilánk a gleccserszemüvegr l pattant le. a víz alatt evezni kezdett. Donald Crowley. Vakon. Feltette az evez t a csónak oldalára. Tudta. mit jelent. a lábai beakasztva és kitámasztva a csónak orrában.

majd felnézett. nincs segítség! Crowley most el ször fordult felé. víz. A vérnyomása egyetlen ponttal sem ment feljebb. és ahol csak jégtör hajók közlekedhetnek. – A sarkvidéki kajakozás az extrémsportok királya. A férfi kiszabadította magát a kajakból. bicska. Ez csak egyet jelenthetett: Guy Botha megérkezett. Húsz másodperccel kés bb a helikopterben volt. és lenézett a tengerre. Crowley felismerte: az helikoptere. nagy hatótávolsággal rendelkez . hogy bármi ennél veszélyesebb lehet! Ha baj van. a jégtör hajóról jött érte. felnézett az égboltra. kék szem férfi. uram! Milyen felszerelést használ? – Csokoládé. nappal és éjszaka is használható helikopter a szokásos sárga helyett élénkpiros színt kapott. leült az egyik ülésre az ablak mellett. nyugodt hangon beszélt. Az ajtó bezárult. és Crowley a kajakkal együtt elindult felfelé. – Uram! – szólalt meg a csörl kezel je katonás hangon. Nem kellett különösebben er lködnie. A férfi megette a csokoládét.könnyedén ki lehetett bontani. a jéghideg szélt l és a sós vízt l cserzett b r . uram! Nem hiszem. A nyugalma soha nem hagyta el. Néhány méter után helikopter kelepelésére lett figyelmes. A férfi belekapaszkodott a kosárról lelógó hevederekbe. Rácsos ment kosarat engedtek le. és amikor tekintete találkozott a csörl kezel jével. ahol zajlik a jég. a hajón várja. oda. A helikopter huszonöt méterrel a kajak fölött lebegésre váltott. magas. – Igaza van. hogy jobban elüssön a környezetét l. huszonnégy személy szállítására alkalmas. a csónakja nem érte el a tíz kilót. A jéghegynél történt dolog a számára még csak kaland sem volt. kisportolt. közben kipihente magát az út folytatásához. Crowley bólintott. A Sea King egyenesen a kajak felé tartott. Egy Westland Sea King helikopter t nt fel az égen. Megállt. Az 1 230 kilométeres. – Rádió? . bólintott. A férfi elindult a sark felé. uram? – Eseménytelen – mondta a férfi. – A vendég megérkezett. minden id járásban. – Egy férfi próbálja ki magát – mondta Crowley röviden. h vös. markáns arcú. – Milyen volt az útja. A Földrajzi Északi-sark felé tartott. A helikopter teljes sebességgel indult meg a jégtör hajó felé. Rekedtes. A csörl kezel megnyomott egy gombot a kezében tartott távirányítón. Meghatározhatatlan korú.

nem olvasott. Ha azt mondta: most erre van szükség. Azért hallgatott Bothára. Jégtáblák. és orosz teát ivott kézzel festett porceláncsészéb l. hogy az evezés létszükséglet Crowley számára. – Nem túl kockázatos ez? Igaz. nézte a tengert. tanácsadók hadseregével vette körül magát. és felállt. társadalmi változásról. ez hozza be a legnagyobb hasznot. nem nézel dött. – Don! Omlaszd össze a világgazdaságot! – mondta. és az overallt bakancsra. de megértette. de Crowley ezt szerette. Botha még a természeti katasztrófákat is el relátja. ha . az mindig úgy is volt. minden politikai döntésr l. és a Nagy Mutatványon elmélkedett. hogy Crowley kockára teszi az életét. abból csak baj lesz. Crowley bólintott. Nem volt a szavak embere. Crowley látszólag egykedv en nézte. Nem szerette. de azzal nem lehet segítséget hívni. azután a kabinjába ment. az biztos. akik mindenr l tudnak. Negyven perc múlva a helikopter leereszkedett a Viking-7-es jégtör hajó helikopterrámpájára. Elfordult. nem tartotta fontosnak. Crowley nem tudta. Id nként úgy t nt. A csörl kezel félrehúzta az ajtót. jéghegyek fölött suhantak. mert páratlanul értett az id zítéshez. Felragyogott Botha arca. hogy van helyzetjelz a kajakban.Crowley nemet intett a fejével. ezt kell csinálni. farmerre. A férfi nem reagált. Crowley könnyedén kiugrott a földre. – Kemény világ ez. – Nem embernek való. Botha megrázó tévedhetetlensége egy ízben már felállította a sz rt Crowley hátán. és ruganyos léptekkel indult a tatfedélzet lépcs je felé. min alapszik Botha tévedhetetlensége. Átment a kapitányi ebédl be. majd mindketten leültek. Amikor belépett. uram! – Egy férfi ne hívjon segítséget. kockás ingre és b rdzsekire – kedvenc ruhadarabjaira – cserélte. találmányokról és egyebekr l. Kezet fogtak. uram – jegyezte meg. Donald Crowley betette a kajakját a hajójavító-m helybe. csak itta a teát. Guy Botha letette a csészét az asztalra. A csörl kezel kinézett az ablakon. nagyon nehéz lenne pótolni. Guy Botha a hajó kapitányi ebédl jében ült. Crowley úgy sejtette. felkapta a csónakját. Türelmesen várakozott. és ha nem hagy neki elegend szabadságot. de úgy gondolta. mert ha meghal. – Jó volt evezni? – kérdezte Botha. Nem sokat kertelt.

Botha belekezdett. Crowley távol tartotta magát Botha hátterét l. .nyomozni kezdene. – Hová tegyem a pénzt? – Költsd el! – vágta rá Botha. – Vásárolj be mindent. az Illuminátusok Rendje Nagymesterek Tanácsának elnökét pedig a saját hátterét l. abba belehalna. amit csak lehet. amilyen gyorsan csak lehet. Crowley bólintott. hogy min is alapszik Botha hatalma. Minden menjen olyan gyorsan. – Mikor? – kérdezte Crowley. – Részleteket – mondta. – Néhány nap.

majd távoztak északi irányban. A Sikorsky helikopter leszállt a Járványügyi központ bels udvarán. Harckocsik és harci helikopterek végezték szüntelenül rjárataikat. melyek a tengerészgyalogság Sikorsky CH-53-as helikopterét fogták közre. Haddock október 8-án töltötte be hatvanhatodik életévét. péntek. és helyet foglalt magas támlájú. ket agyonl tték. azaz fonálvírusnak neveznek. hatodik emeleti irodája ablakából tekintetével követte a helikoptereket. Az öböl fel l két Apache támadó harci helikopter közeledett. Dr. Elfordult az ablaktól. visszament az íróasztalához. Néhányan még rejt zködtek. A vírusokkal sokkal jobban megvolt. Haddock egyike volt azoknak a szakért knek. párnázott karszékében.MÁSODIK FEJEZET 1. akiket a hadsereg 1979-ben. a USAMRIID* kirendelt karanténf nöke. * USAMRIID (US Army Medical Research Institute [on] Infectious Diseases) Egyesült Államok Hadseregének Fert zéses Betegségek Kutatóintézete. amíg el nem t ntek a látómezejéb l. zónaid : 11 óra 30 perc Juneau utcái elnéptelenedtek. Haddock nagyot sóhajtott. Egy biogázálarcos osztag éppen betörni készült egy házba. fegyverrel vagy anélkül. de a keres csapatok eredményesen végezték munkájukat. ALASZKA Október 27. Nem értette az embereket. az észak-zairei Ebo- . A rejt zköd k közül néhányan rátámadtak a katonákra. A fontosabb körzeteket páncélos járm vekkel rizték. padlásokon. míg földet ér. csatornákban. egyik végén összehurkolódott fonálra emlékeztet szülinapi tortát. melyet filovírusnak. Michael Haddock tábornok. pincék mélyén. A két Apache megvárta. Lenézett az utcára. az ünnepségen hahotázva szeletelte fel egy szikével a két és fél méter hosszú. Dr. melyeket fémelemekb l és homokzsákokból emelt géppuskaállásokkal védtek. romok alatt. M-16-os gépkarabélyaikat fenyeget n maguk el tt tartva. JÁRVÁNYÜGYI KÖZPONT JUNEAU. Dr. Magas drótkerítéssel elkerített övezeteket hoztak létre. A torta az Ebola kórokozóját szimbolizálta.

Összefogdosták a fert zötteket. ezért feltette. n vagy gyerek. Megszólalt az íróasztal jobb sarkában elhelyezett telefon. és letette a kagylót. – Dr. gomolygó füsttel égett. és könnybe lábadt a szeme. Csak nézte. és bedobta a fáklyát. A kávéval meg kellett várnia a tábornok utasítását. tábornok úr! Vigyek be egy kis teasüteményt? Haddock gondolkodott néhány másodpercet. és bele- . legyen szíves. Haddock fogott egy fáklyát. kérem. és beoltották valamilyen vakcinával. férfi. hogy teljesen hatástalan. hogy a lehet legfrissebb legyen. Az emberhús sercegve. – Köszönöm – mondta Haddock. f zzön le egy kanna kávét! – Azonnal. és meglendítette a karját. és hetente leugrott a borbélyhoz egy kis igazításra. És egy nap megint ott találta magát Észak-Zairében. Végigsimított a fején. fáklyával a kezében. – Tábornok úr. rettenetes b zt árasztva. Mély gödrökbe dobálva égették el a halottakat. és akin felfedezték a tüneteket. és felengedte a gombot. mint katonának. amely a házon belüli kommunikációra szolgált. mivel inkább virológusnak érezte magát. a küldöttség most szállt be a liftbe – tájékoztatta a porta. Haddock – szólt bele. Öles léptekkel az iroda másik végében álló fogashoz sétált. Ekkor valaki ráüvöltött. Köszönöm. tábornok úr! – jött a titkárn szolgálatkész hangja. amir l hamarosan kiderült. nézte a gyerekeket. és kihúzta magát. meggyújtotta. Haddock felkapta. már jó tíz éve. – Lydia. Haddock ezt követ en tíz évig másféle fert zésekkel foglalkozott. végigjárták a kunyhókat. Azután ismét lenyomta. hogy a halottkupac tetejére csupa gyerektetem került. és kivette a szemüvegét. Akkor döbbent rá. Ritkán használta a tábornokot bemutatkozáskor. – Igen.la-járvány helyszínére küldött. Haddock felállt. Csak olvasáshoz használta. – A jobbik kávét használja! – Természetesen. de sokkal orvosibb volt a megjelenése szemüvegben. leakasztotta fehér orvosi köpenyét. Nem nézték. Lenyomta az asztali kommunikátor gombját. azokat elvitték. majd egyszerre kinevezték a USAMRIID Ebola F osztályának élére. sz haját félcentisre nyíratta. de egy cseppet sem izgatta. Azután benzint locsoltak rájuk. – Köszönöm – mondta Haddock. csak dobálták be a tetemeket a krematóriumként szolgáló gödörbe. egy holttestekkel megtöltött gödör mellett. Elöl és a feje búbján kopaszodott. Kihúzta a középs íróasztalfiókot. De nem dobta el.

Webster szenátor és az izgága a fotelokba. A szenátor két kézzel ragadta meg a felé nyújtott kezet. Alaszkában volt. hogy ilyen sz kösen vagyunk – kért elnézést a tábornok. hogy a szenátorok miért zajonganak annyit. Haddock tábornok! – mondta szívélyesen. Fekete. közöttük egy kis asztal hamutartóval – ez volt az iroda szokványos felszerelése –. maga valamilyen James volt. a többiek a székeken helyezkedtek el. apró. – Sokat hallottam önr l! – Mindent tagadok! – mondta Haddock tettetett rémülettel.bújt. Végre leültek. mire a szobába beáramló nyolc ember és Lydia felnevettek. Haddock az íróasztala mögé. Kintr l. – Kérem. bocsássanak meg. hatalmas. mélyen ül szemekkel. a többiek ilyen meg olyan tanácsadók voltak. izgága fickó sorban mindenkit bemutatott a tábornoknak. kerek feje egyetlen mosoly volt. mint a ló. Haddock megvárta. Az irodát zsivaj töltötte meg. hogy nekik már nem jutott fotel. Kinyílt az ajtó. míg a titkárn bekopog. Az íróasztal el tt két jókora fotel állt. Tapasztalata szerint. zakóját karjára fektette. ha valahol megjelenik egy szenátor. Washingtoni nagykutya. – Üdvözlöm. Haddock ebb l tudta. és a kezét nyújtotta. aki a szenátor jobbkezeként mutatta be magát. kiegészítve egy irattartószekrénnyel és egy fogassal. Egy harminc év körüli öltönyös. mint mindig. az emberek er ltetett kacajt hallatnak az ócska vicceken. Nem gombolta össze. Láthatóan zavarta ket. . gumitalpú katonai bakancsot és terepszín egyenruhát viselt. fekete. de úgy izzadt. Mennyire utálta az ilyet. csak akkor rántotta mosolyra a száját. Haddock sem a nevüket. – Máris hozom a kávét! – jelentette be Lydia. Haddocknak felfordult ett l a gyomra. Alacsony. seszín haja csapzottan lógott a homlokába. ugyan már! – legyintett a szenátor. – Ó. hogy a vendég megérkezett. a titkárn . és er ltetett lelkesedéssel beszélnek. de a látszat kedvéért most még a köpenyét is felöltötte. Egész. ott hirtelen hangoskodni kezdenek. – Webster szenátor úr! – köszönt Haddock. de most a „léh t k kedvéért” betettek még hat széket. az már végképp elütött volna a személyiségét l. Lydia tizedes irodája fel l hirtelen hangzavar támadt. Haddock sosem értette. sem a beosztásukat nem jegyezte meg. inge egy mer verejték volt. betegesen kövér ember volt.

szükségük van-e valamire. hogy ez volt a legszebben hangzó fenyegetés. Lydia már az ajtónál járt. becsukta maga után az ajtót.– Ó. – Az elnök személyesen kért meg. Lydia bólintott. kisasszony! – emelte fel a kezét Webster. – Térjünk rá jövetelem céljára – mondta komoly. jól végzik-e a munkájukat. Mindenki d lt a nevetést l. kisasszony. – Jó. szenátor úr! Van… ö… Coca-Cola. a rumos… teás rumot és a kávét. hogy mi is folyik itt. hogy nem az elnök miatt akar gy zni a járvány felett. amit valaha is hallott. mire a mosolyok elt ntek. Legszívesebben hozzátette volna. Ilyesmit errefelé nem szoktak kérni. Haddock úgy találta. mintha ez lett volna az évszázad poénja. érti. hogy jöjjek ide és nézzek szét. Az elnök bízik magában. aztán Haddock szemébe nézett. és nem egy kis rumot teával! – mindenki nevetett. – Köszönöm szépen – mondta Haddock. de én egy kis teát kértem rummal. – Elnézést kérek – szólalt meg a szenátor –. tábornok. becsületb l csak Coca-Colát iszom. amióta a Coca-Cola egy szerény összeggel támogatta a kampányomat. . – Persze. máris hozom a Coca-Colát. szóval. – Ó… értettem! – bólintott Lydia. hogy az Ebola trópusi betegség – jegyezte meg a szenátor. kaphatnék a Coca-Colám mellé egy kis teát rummal? Teát rummal… Lydia felhúzta a szemöldökét. narancslé… – Egy jó hideg Coca-Colát kérek. Magában megállapította. – Kisasszony! Kérem. Pepsi. Tudják – nézett körül a szenátor – . hogy van. Canada Dry. amin ismét nevettek. ha van itt maguknál. amikor a szenátor utána szólt. amikor itt állnak a katasztrófa szélén. és azt tegye bele egy nagy pohár rumba. ananászlé. nem akart politikai vihart. készítsen nekem egy kis teát. A szenátor megtörülgette az arcát a zsebkend jével. egy kis citromkarikával. – Úgy hallottam. hanem az emberek miatt. szinte komor hangon. hogy Webster szenátor a legundorítóbb emberi lény. – Ha kérhetem. rendben. hozzon a szenátor úrnak egy rumos teát – mondta a tábornok. akit valaha is a saját szemével látott. – Tanulékony munkaer – jegyezte meg Webster. – Kérem. de inkább nem tette. – Én inkább valami frissít t kérnék. – Lydia kiment az irodából. és összevont szemöldökkel nézte a tábornokot.

hogy nem egy embert fert znek meg. ami számtalan jellemz t megváltoztat. hogy megmentsük a világot az Ebolától. de mi itt megszakadunk a munkától. Így sokkal gyorsabban terjed. hanem többet. amelyek normális esetben falként viselkednek. csapadékhatárok és más effélék. az imént említett falak bizonytalanná válnak. aki széthordja a kórt – tájékoztatta Webstert. – Valóban az – bólintott Haddock. Haddock hajszál híján elnevette magát. Itt és most pedig biológiai fegyverrel van dolgunk. néha egész tömegeket. hogy mindez normális esetben van csak így. Az Ebolának is megvan a maga gazdaállata. – Tudják már. melyekben tenyészik. hogy megfert znek egy embert. ezért valamivel meg kellett mentenie a helyzetet. Léteznek h mérsékleti határok. Jön egy politikus. hogy Andannal foglalkozzunk. A szenátornak ráncba szaladt a homloka. . és megakadályozzák egy-egy kórokozó kijutását más területekre. például amikor a vizet fert zik meg. de a többit nem sikerült el kerítenünk. de amint a fert zés átkerült emberre. Úgy érezte. – Szenátor úr. amir l azt sem tudja. aki tulajdonképpen nem ért semmihez. vagy az állatot befogják. magassági határok. és ett l kezdve a természetes véd gátak többé nem érvényesek. és ezek után megpróbál egyenrangúként tárgyalni szakért kkel. hiszen vonatra. hogy ki a… nulladik beteg? – érdekl dött a szenátor. és olvas vagy hall valamit. – Biológiai fegyver bevetése esetén gyakorta el fordul. Hangsúlyozom. – Számtalan kórokozó specializálta magát adott környezeti viszonyok közé. Haddock egyenesen leny göz nek találta a politikusok semmihez sem értését. nincs id nk. sem emberünk arra. – Aha. – Egy nulladik beteget találtunk már. A mi egyetlen dolgunk. és lenyelte a dühét. annyira szánalmasnak találta. És természetesen olyan is van. kissé gúnyosra sikeredett a mosoly. vagy gazdaállatai. – Hogyhogy több nulladik beteg van? – kérdezte meglepetten. ahogyan a szenátor szakkifejezéseket használ egy olyan tárgyban.Haddock teljes szívéb l utálta az ilyet. amikor beviszik a kórokozót egy adott területre. hajóra és repül gépre szállhatnak. És miért épp Ebolát vetett be ez az Andan? Végeztek pszichológiai vizsgálatot? Haddock elmosolyodott. amib l megragad benne egy-két szó vagy mondatfoszlány. eszik-e vagy isszák. minden tiszteletem az öné.

hogy a járvány éppen Alaszkában robbant ki. – Teljhatalmat kap. Haddock a szemébe nézett. a rumot meg a teát. igen er s természeti gátakkal. ami egy viszonylag ritkán lakott állam. Egyel re ötmilliárd dollárt. Ha kell még. tábornok. szól. A szenátor azonnal folytatta. ha Andan New Yorkot vagy Bostont választotta volna. mert borzalmas betegség. – Értem – mondta Webster. Ott van az FBI.Semmi mással nem foglalkozunk. és nagyon magas a mortalitása. és amikor kitör. A szenátornak ráncba szaladt a homloka. Aprócska szerencsének tudható be. Érezte a feszültséget a leveg ben. gondolom. Csak . – Tehát nem végeztek ilyen irányú vizsgálatokat. hogy mekkora a baj. hogy mikor aludhatnak két-három órácskát az embereim. hogy nem az. szenátor úr. Ebbe szemmel láthatóan a szenátor sem mert belegondolni. Az Ebola… az Ebola óriási publicitást kapott. De egyébként az Ebola nem egy gyakori betegség. A többiek kávét kaptak. illata megtöltötte az irodát. Megérkezett Lydia. Most úgy t nt. és megkapja. – A halálozási arány az Ebola esetében roppant magas – magyarázta Haddock. Még így is komoly gond. az asztalra tette a két Coca-Colát. tényleg megértette. amire szüksége van. – Nem szívesen bocsátkozom találgatásba. azok szinte mindig egy adott térségbe koncentrálódnak. mint amilyen például a hideg. Bele sem merek gondolni. mi történt volna. hogy lehet-e tartani egy világjárványtól? Haddock lenézett a földre. és vett néhányat a teasüteményb l is. senki sem. – Igen – mondta halkan. Hozzáteszem: hála istennek. Jó. majd elvégeztetem mással. Nem szólalt meg. ami kizárólag azzal foglalkozik. akiknek kiváló szakembereik vannak – vetette oda a szenátor. A mélyen ül kis gombszemekben leplezett rettegés bujkált. és betette maga után az ajtót. a lefolyása iszonyú. – Kap pénzt. A zsúrkocsit odatolta a szenátorhoz. – De azért van valamilyen véleménye. amiért Haddock ki merte oktatni. majd felsóhajtott. – Az elnököt az érdekli. Lydia kitolta a zsúrkocsit a folyosóra. Viszonylag ritkán vannak járványok. és amíg bent volt. aki szó nélkül maga mellé. hogy mindent biztosítson önnek. A Fehér Házban alakult egy válságstáb. Mostantól maga ennek az államnak az egyedüli kormányzója. – Így szinte kínálja magát biofegyverként való felhasználásra. némi sért döttséggel a hangjában.

Elég gazdag ahhoz. Holnap itt lesznek. mert az Ebola rendesen 4-7 nap után okoz vérzéseket. hát megelégedett az elég jóval. Johnson nagyon gazdag ember volt. egy biofegyver-szakért t. a Central Parkban. benzinnel leöntött tetem felett. nem így viselkedik. Egészen kiváló szakember. A kanadai határon több incidens is történt. aki részt vett az Ebolaprogramban.ír egy listát. – Rendben. – Az egész világ magukra figyel. Webster bólintott. megígérem. Állítsák meg. mások szerint már továbbállt egy másik országba. 16 óra 30 perc Elmer T. az Ebola a szakterülete. Vietnam óta gy lölte az ázsiaiakat. Úgy tudom. de mivel a legjobb nagyon felt n is egyben. bár ez nem hozzám tartozik. hallott valamit Andanról? – Semmi konkrétat – felelte Haddock. képtelen volt megszerezni . Nagyon fontos egy ilyen emberrel beszélnem. amire még külön rátett lapáttal egy kudarc. Pokoli gyors a lefolyása. Értette? Haddock bólintott. Jut eszembe. 15-22 órával a fert zést követ en már jelentkeznek a vérzések. amivel dolgunk van. Az olajiparban ért el jelent s sikereket. New Yorkban. nyomoznak az ügyben. Louis Bergier. hogy idehozzunk magának valakit? – Igen. Egy üres házban Daytona Beach. ha eljönne ide a stábjával. ha szereznének valakit az oroszoktól. és órákon belül szállítják. esetleg arrafelé átszökhetett. Nem kerülhet túl az állam határain. melyet élete legsúlyosabb kudarcaként szokott emlegetni: Texasban egy hatalmas földdarabot. hogy mindenb l a legjobbat kaphassa. Florida Október 27. de ez az itteni. melynek keretében biofegyvert állítottak el . aki szerint még itt van Alaszkában. a párizsi Trópusi Betegségek Intézetéb l. Egyetlen porcikája sem akart ott állni fáklyával a kezében egy gödörre való. amit kért. – Van. az jó lenne. – Jól van – bólintott a szenátor. megkapja ket. amely alatt a vizsgálatok szerint nagy mennyiség olaj hevert. Akarja. 2. És jó lenne. péntek. Hogyne értette volna. Jó volna.

aki hasonlóképpen öltözködött.tulajdonosától. öltönyös test re mögötte állt. pedig elég veszélyesek voltak ahhoz. ráadásul azt is sejtette. egy Colt Commando gépkarabélyt. hogy ezt a b rszínt Dél-Afrika és Dél-Amerika számtalan titkos és kevésbé titkos háborújában szerezte. amely golfpályát és lovardát épített a területen. legalábbis Johnsonnak nem volt tudomása semmiféle családnévr l. még azel tt. ily módon láthatóvá téve a fogantyú többi részét. mint . mint elégséges t zer t biztosít. Dick nagyjából negyvenévesnek nézett ki. és aki a szoba két ablaka között foglalt helyet egy széken. ez némi tekintélyt kölcsönöz neki a zsoldos szemé- . miközben huszonkét évet harcolt bárki oldalán. teste kisportolt és napbarnított volt. amikor leült az egyik ízléstelen. Johnson. leginkább szörfoktatónak látszott. kezükben fekete aktatáskát tartottak. A fegyvert háborús körülmények között négyszáz méterig alkalmazzák. Direkt úgy viselte. és azt hitte. melyek a ravasz meghúzásakor 820 m/s-os sebességgel repülnek ki a cs b l. mint akárki a közeli strandon. Senki ki nem nézte volna bel le. egy japán vállalattól. úgy vélte. Két megtermett. A kisméret gépkarabély l szertárában harminc darab 5. aki Johnsonnal szemben ült a másik ízléstelen bordó szín fotelben. A férfit Dicknek hívták. Johnsont azóta ette a fene. aki rendesen megfizette. hogy a Dick nem az igazi neve.2 milliárd dollárra rúgott. melyet a térdére fektetett. bordó szín fotelba. Ezek az aktatáskák nem szokványos aktatáskák voltak: fogantyújuk alsó részén billenty t helyeztek el. Úgy nézett ki. hogy ha az a földdarab az övé volna. rövid hajú. színes ingjében és homlokára tolt kék napszemüvegében. melyet egy egyszer és felt nésmentes ujjmozdulattal lehetett m ködtetni. és bár magánvagyona mintegy 1. Dicknek is volt test re. dús. hogy bármelyikük megnyomhatta volna a billenty t aktatáskája fogantyúján. A férfi. sem névtelen barátja nem t nt veszélyesnek Johnson test rei mellett. amely a szabvány M-16-os kisebb változata. sárga szandáljában. Johnsonnak is volt fegyvere. khaki rövidnadrágjában. hogy simán agyonl jék ket a nadrágjukba dugott 9 milliméteres Glock 17essel. egy alacsony.56 milliméteres. acélköpenyes töltény kapott helyet. így szobában használva messze több. és a világ minden kincséért sem tették volna le ket. vékony fickó személyében. legalább kétszer ennyi pénze lenne. Sem Dick. a meleg ellenére elegáns öltönyt viselt. gesztenyebarna haját kiszívta a nap. begombolatlan. A billenty lenyomásával a táska két darabra esett szét. aligátorb r csizmával és széles karimájú kalappal. hogy Dick jól láthassa.

Nagyobbat aligha tévedhetett volna. meg is volt róla a véleménye. Ha elárulnám. A megbízóm meggondolta magát. Ha netalán mégis elkapnának. és feladott minket. A börtönben semmit sem szedtek ki bel lünk. hogy mondjam. – Magát aztán nem könny megtalálni. agyonkrómozott. ahol a beszélgetés folyt.45-ös Colt Combat Elite nem a megfelel helyen volt ahhoz. – Azt mondják. magától kapom a pénzt. igen – Johnson megköszörülte a torkát. súlyos. akikr l sem Johnson. Ha nem ad fel bennünket. A fegyverre szerszámként tekintett. és meg kell. legalábbis a lengén öltözött Dicknek és barátjának. Dick – jelentette ki Johnson fáradtan. sem megtermett test reinek nem volt tudomásuk. és amikor meglátta Johnsonnal. A szoba. többé senki nem fogadna fel. Több mint két évtizedes pályafutásom során senkit sem árultam el. . hogy minden akciómat siker koronázta. hogy Johnson gyorsan a kezébe vehesse. nem jutnak el. Maga a megbízóm. és ha arra gondolt. Nem kell aggódnia. a rolókat leeresztették. maga nagyon… diszkréten m ködik. a függönyt félrehúzták. hogy egy favágó gyöngyház berakásos baltával megy dolgozni. Mindkét ablakát kitárták. Ha ismeri az anyagomat. megkerestük a megbízónkat. aranyozott ravaszú . nevethetnékje támadt. a lakás nagyobbik szobája volt. Mr. azt az egyet leszámítva. A lakást Dick hét embere biztosította. Megbízhat bennem. a h mérséklet egész kellemes volt. És én nem kívánok másfajta életet élni. – Ez igazán hízelg – jegyezte meg Dick közömbösen. Áttanulmányoztam nem egy anyagot a szóba jöhet úriemberek életér l. – Nem hagyok magam után nyomot. magához. a magáé volt magasan a legjobb. Johnson. Jó munkát végzek jó pénzért. semhogy Dick fegyverszámba vette volna. tudhatja. és túlságosan csicsás volt. ezért kezeskedem. – Az én szakmámban nem jó szem el tt lenni – mondta Dick színtelen hangon. az érveimet pedig aligha értenék meg a bíróságon. A szobában félhomály uralkodott. Keresve se találni jobbat. melyet nappalinak lehetett használni. igazán nincs mit l tartania. mint az ünnepi sertéssültet. és megsütöttük. Nem szándékozom börtönben végezni. Az els emeleti lakás ablakai a strandra néztek.ben. Megszöktünk. A hatalmas. Ez alapvet . A kidíszített pisztolyokat „buziknak való stukkernek” nevezte. – A referenciái kit n ek. gyöngyház berakásos markolatú. – No.

Több tucat biztonsági ember van bent. – Ebben az esetben felárat kell kérnem – mondta Dick. Dick bólintott. végrehajtjuk a feladatot. nem volt benne semmi újdonság. tudom. – Manhattan. a japán t ke szimbóluma – mondta Johnson utálkozva. – Legfeljebb a motivációink térnek el. – Egy vállalat megbénítása. – Ezt örömmel hallom – bólintott Dick. hogy a tömeg álcájában betörjenek az épületbe. Géppisztoly. és… Érti. fegyveresek.Johnson elmosolyodott. minden. – A céljaink közösek – mondta. Dick bólintott. Alaprajz. – Az nyolcszázezer amerikai dollár – adta össze Johnson. k sokszor csinálták már ilyesmit. Sokan. – A Masada Konszern a célpont. nem volt benne semmi új. és egy lapos. Lehet leg mindenkit. Ez a tüntetés még majd fel lesz tüzelve. ami kell. nem is egyszer. mi zajlik ott. és távozunk. Dick értette. A maguk feladata. négyzet alakú b rtokot vett el . fotók. akit csak tudnak. – Mi a célja a szabotázsakciónak? – kérdezte Dick. Öljenek meg mindenkit. Nézte a tévét. – Merre van ez az épület? – kérdezte. – Pontosabban? – Könny megismerni. Sokkal jobban fel lesz tüzelve. az áramellátást. üzletember vagyok. A vállalat épülete körül tüntetés folyik ezekben a pillanatokban is. öt CD-n. Nem tesz semmit. akit elérnek. Hetvenhét emelet magas torony. pisztoly. A bizalmatlanság halálos méreg. – A Netsuke Towerban több cég is van – emlékeztette Johnsont. illet leg mindenki. mindent. a kommunikációs berendezést. A drámaiság nem ragadt át Dickre és barátjára. vagy nekünk kell beszereznünk? – Van minden – Johnson lassan benyúlt a zakója alá. – Úgy hívják: Netsuke Tower. – New Yorkban – felelte Johnson. . Bénítsák meg a lifteket. négyszáz utána. – Vannak dokumentációi. – Négyszáz el re. – Bemegyünk. A munka nagyon sürg s. Biztonságiak? – Vannak. Csináltak már ilyet. és felmutatta Dicknek. A veszély számottev . hogy az. tudta. – Mir l lenne szó? – Szabotázsakció – mondta Johnson drámai hangon. Kiemelten sürg s. – Itt van minden.

A telefonba csak ennyit mondott: – Minden rendben. Limuzinjából hívta Edmond Hinklert. november elseje. Kezdjék el a munkát. A tesztelés végeztével az Egyesült Államokban indították meg a sorozatgyártást. Dick elrakta a CD-ket. Johnson boldog volt. azután mentek k is. – Rendben van – Johnson felállt. És letette. elkészítem a tervet. 854 km/órás végsebességre képes. és azután lecsapunk. amit várnak – mondta Dick. JAMES DYLAN REPÜL TERE MIAMI. – Még ma átutalom a pénzt a kajmán-szigeteki bankszámlájára. hogy senki ne lássa ket együtt.– Jó munkát végzek jó áron – mondta Dick. 3. vagy átalakított utasszállító repül gép. Johnson és test rei tizenöt percet vártak. hogy megfizethet azért a földért. 1985-ben a Beech Aircraft megvásárolta a gép gyártási jogát. Dick is. Japánból importált alkatrészekb l. Tökéletes munkát várunk magától. – Lássanak hozzá. a Japánellenes Liga elnökét. Dick. – Áttanulmányozom az információkat. majd szótlan barátjával eltávoztak. – Azt kapják. A gép a Mitsubishi Diamond nevet kapta. magánember vagy vállalat önálló repül útjaihoz. péntek. Éppen megfelelt a klán céljainak. Dick. els sorban körutakat szervezett turistáknak Florida. James Dylan repül gépes vállalkozást tartott fenn. kezet fogtak. * business jet: kisméret . hatótávolsága 3 523 km. FLORIDA Október 27. Johnson rábólintott. és a repül gépet Beechjet néven kezdte forgalmazni. 18 óra 25 perc A japán Mitsubishi cég 1978. Mindketten mosolyogtak. A Beechjet 400 típusú gép hétszemélyes. augusztus 29-én kezdte meg business jet* repül gépének tesztelését. A gépet folyamatosan fejlesztették. a Mexikói-öböl és az Atlanti- . ellen rzöm ket. A támadás ideje el reláthatóan jöv hét szerda. Ez beletelik néhány napba.

engedélyt kapott a felszállásra. amikor a klán felkereste. több. de nagyon megnézte. Ezért Dylan csak olyanoknak adott ki repül t bérbe. hogy a klán leszállt James Dylan repül terére. hogy mit. Gorkie tananyaggá tette a feketepiacot.óceán felett. aki úgy hitte. a leselejtezett gépet már egy hete elvitte valaki. és bár elcserélni egy m szakilag ugyan jó állapotban lév Beechjetet egy luxus berendezés Learjetre. merre. így másfél órával azt követ en. hogy cserélje el a Beechjetet a Learjetre. de mivel Dylan sohasem repült Learjettel. Mindenesetre. mindössze 100 000 dollár ráfizetéssel. és azokat elég jó áron kínálja. mennyiért és hogyan lehet beszerezni. két képzett ninjára nem volt felkészülve. Old Owl Club London Október 28. és kér egy légifolyosót Puerto Ricóba. mint kit n üzlet. Viszonylag kevés ember vezet repül gépet. zónaid : 00:00 . hogy kinek. Nagy néha bérbe adott repül gépet. mert a repül bérlés felettébb bonyolult üzlet. egy kissé tartott az üzlet megkötését l. A terv az volt. hogy ne okozzon nekik gondot a felszerelésük utánpótlása. hogy 300 km-re Floridától irányt változtat. Nadyának és Damiennek jó fél órájába telt meggy zni Dylant. – Jó utat! És vigyázzanak az ufókkal! – búcsúzott Dylan. mint ahányan több százezer vagy millió dollár letétet tudnának otthagyni. szombat. Sajnálatos módon. Dylan csak három év múlva akarta lecserélni a gépét. hogy a klán a Bermuda-szigetek felé tart. Azt is tudták. bár jó és tapasztalt üzletköt volt. akik rendelkeztek a gép árának megfelel t kével. A klán meglehet sen alapos tudással bírt azt illet en. illetve lehet ségekkel. Kit n en ismerték a feketepiacot szerte az egész Egyesült Államokban. hogy azt el kerítsék. a Bermuda-szigetekig. de már egy másik repül géppel. hogy James Dylan id r l id re leselejtezi egy-egy repül gépét. 4. de mindenképpen sokkal több. James Dylan üzlete jól ment. csak éppen nagyon stresszes foglalkozás volt. Nicole arra is indult el.

hogy nyitva van-e a klub éppen. A klub szobáiban mély fotelokban ülve vagy a kandalló mellett állva beszélgetnek visszafogott hangon. de kicsattanóan egészséges férfi volt. évek-évtizedek óta ugyanaz a társaság használja. Az lényében nem volt annyi elegancia. aki a klubba járt: Donald Crowley és Thomas D. Kívülr l minden szerény és visszafogott. Kapuja acélpántokkal meger sített tölgyfa kapu. nincs kiírva. mind a veleszületett eleganciáról tanúskodott. A különszobák mindegyike törzshely. csak a fels bb középosztálybeliek és a gazdagabbak engedhetik meg maguknak. a k díszek is azok a házak falán és a kovácsoltvas díszek a kapuk tetején. Ezek az úriemberek csak látszanak hétköznapinak. ült. egy pék. A klub beleolvad a környezetébe.London óvárosának egyik legcsendesebb utcájában. Ahogyan a kezét tartotta. hogy mett l-meddig van nyitva. ami bámulatra méltó volt. mintha a múlt század közepe táján megállították volna az id kerekét. aki már közel járt a hetvenhez. frakkot hordanak. cilindert. egy apró patika és egy klub. Harmadik generációs arisztokrata volt. betegesen sovány. de betörni nem ajánlatos. A klub létér l még az itt lakók se nagyon tudnak. és ebb l az utcából még az autókat és motorokat is kitiltották. sei. Jobb oldalon a leghátsó szobában találkozott a két legnagyobb hatalmú ember. de er és akarat sokkal több. Tábla nem hirdeti. Csendes kis utca. egy cipészmester. ahol kockakövek vannak az úton. Donald Crowley leghíre- . nincs grafiti. Ha bomba robbanna itt. ahogyan állt. vagy zárva. a klub kapuját bezárják. A különszobák egy folyosó két oldalán helyezkednek el. Thomas D. egy hallja. járt. A klubnak van egy ruhatára. a kopogásra senki nem megy ki. mintha a legkisebb hang is tiltva lenne. Errefelé nincsenek színes plakátok a falakra ragasztva. aranyért vették a nemesi címet. Donald Crowley családfája nem hemzsegett az arisztokratáktól. nincsenek fényreklámok. Múlt századi divat szerint öltözködnek. ötven évnél egyikük se fiatalabb. egy könyvtárszobája és tizenkét különszobája. Drága errefelé a lakás. Egy rég let nt kor szülötte. keménykalapot. dúsgazdag bányatulajdonosok. kezének mozdulatai. lakóházak állnak benne. és amerre konflis jár. Csak férfiak járnak ide. hangtalanul. sem az. A klubban úriemberek találkoznak. megállna a világ. Heinsfeld. a f tartása. A kapu befelé nyílik. Este kilenc óra után már nincs mozgás. Ebben a klubban garantáltan nincsenek lehallgató készülékek vagy rejtett kamerák. Heinsfeld nagyon magas. Olyan fokú természetes eleganciával rendelkezett.

Szippantott néhányat.és dohánytartó. éltette Adolf Hitlert. A két karszék a kandallóval szemben állt. kovácsoltvas állványon álló hamutartó. Crowley és Heinsfeld szerették ezt a képet. csak még felfokozottabb mértékben. apjával ellentétben. még sétapálcája is volt. miután tizenhét órát gubbasztott rejtekhelyén. Az eredeti Mona Lisa. kiterített. Crowley a kandallóban ropogó tüzet figyelte. 1947-ben bekövetkezett haláláig számtalan botrány h se volt. Heinsfeld a pipáját készült megtömni. két Viktória korabeli karszék. mintha egyenesen f úri öltözékben született volna. Elégedetten félretette a pipa-szurkálót a kandalló peremére.sebb se Aleister nev édesapja volt. gúnyolódott. elefántcsont asztalka a gyarmati id kb l. hátrahagyva zavaros örökségét. és végrehajtott minden okkult praktikát. kiváltképp a fekete mágia területén. amelyekt l szellemi fejl dést remélt. Olyan tökéletes összhangban volt a lénye és a ruhája. sem magamutogató. Donald Crowley frakkot viselt csatos cip vel. nem volt önpusztító. majd el vette dohányzacskóját. és segítségével elrendezte a dohányt a pipában. A klubszoba két embernek volt berendezve. Crowley konyakot szürcsölt. akivel érthet okokból nem szokott büszkélkedni. bár nem szívelte a küls ségeket. er sen ivott és dohányzott. Kandalló volt benne. Aleister Crowley-t a modern okkultizmus egyik legnagyobb alakjának tartják. A kandalló peremének támaszkodott. Donald Crowley. és bár családja a sörf zésb l tekintélyes vagyonra tett szert. Ismét a pipaszurkálót vette kézbe. pipa. egy elviselhetetlenül forró augusztusi napon. ám rendelkezett ugyanazokkal a kvalitásokkal. aki éppen meggyújtotta a pipáját. Zajos életet élt. aranytálcán két pohár és konyak. egy magas fa egyik ágán. hófehér tigrissz rmén. Aleister Crowley majdhogynem szegényen halt meg. hogy még azt is nehéz volt elképzelni. Heinsfeld szemmel láthatóan elégedett volt. A kandalló fölött remek olajfestmény függött. Leonardo da Vincit l. kábítószerezett. 1850-ben. kiélte legsötétebb szexuális vágyait. és komótosan megtömte a pipát. egy nagy. hogy a ruhadarabokat egyáltalán le tudja magáról venni. és egy elefántcsont pipaszurkálóval igyekezett szabaddá tenni az ugyancsak elefántcsontból készült – és nem kevés színarannyal és néhány áttetsz gyémánttal díszített – pipa légútját. Tekintete Heinsfeldre tévedt. hogy . közismert embereket alázott meg. amelyekkel édesapja. és számtalan gyermekét. A valamilyen okból fehér bundájú tigrist Heinsfeld dédapja ejtette el Indiában.

csak bólintott. – A manóba. BIRDY-MK-12 (a CIA pszichiátriai kutatóintézete) Charleston. – Lord Heinsfeld. Kérem. – Roppant fontos tervet hajtanak végre. és ivott egy korty konyakot. jó uram. a szó abbéli értelmében. rendben van-e a pipa. kérem. Nem késlekedem. Dél-Carolina Október 27. meglátja! Crowley nem szólalt meg. itt volt az ideje! Ha jól számolom. – Ahogy óhajtja. Crowley nem várt tovább. 5. Bárki más szájából viccesen hangzott volna. ahogy óhajtja! Ha ön. végzett azzal a kit n konyakkal. Amikor megtörténik. azonban olyan elegánsan tudta kiejteni. magam pedig eme fenséges pipával. 22 óra 15 perc . – A manóba! – mondta Heinsfeld finoman. Az Old Owl Clubban mindenki mindenkit lordnak szólított. megmozgatjuk egy kicsit a világ elgémberedett tagjait.ellen rizze. Ha egyszer lett volna. – Lord Heinsfeld. mintegy hetven esztendeje egyre csak növekszik a fedezetlen pénzösszeg. Aromás dohány illata töltötte be a helyiséget. munkához látok. Lord Crowley. de minden rendben volt. mihamarább hívja össze a Nagymesterek Tanácsát – mondta Crowley. Heinsfeld néhányat szippantott a pipából. mint kifogástalan úriember. hívja össze a Nagymesterek Tanácsát. péntek. mihelyst elszívtam ezt a pipát! – Az átállás az aranyfedezetre legyen teljes kör . terjedjen ki minden kontinensre. nem tömte-e el valami a leveg útját. hogy „a manóba”. Lord Crowley! – szólalt meg Heinsfeld. Crowley nem dohányzott. hogy az egyenesen megindító volt. de nem volt kifogása Heinsfeld pöfékelése ellen. egyetlen penny fedezetlen pénz se maradjon ezen a bolygón. Heinsfeld megszívta a pipáját. Megszüntetik a fedezetlen pénzt a világban. Heinsfeld többé nem gyújt rá a jelenlétében. – Már nagyon itt volt az ideje. kedves uram.

rohadt háború! És sajnos nem tudjuk. siet s léptekkel indultak a tet ajtó felé. és képes újságokat keresett el . A tet ajtó mögött. kopaszodó. Masada és Gilmore miatt vagyok itt. A rotor még forgott. fekete hajú. – Doktor! – biccentett a magas rangú vendég. ez nem megy ilyen gyorsan. és a négy férfi belép a fénybe. hogy hol van az ellenség. – Igazgató úr! – köszönt Bocksteal nyájasan. utcák. de már egyre lassabban. mi a nagy büdös helyzet?! Bocksteal nagyot nyelt. kövessenek. de elkényelmesedett. Bocksteal elindult az irodája felé. Kövessenek – Bocksteal a lift felé vette az irányt. mi folyik ott kint? Háború! Egy istenverte. – Id ?! – csattant fel Donovan. – Mondja a jó híreket. kissé elhízott. – Értettem – bólintott Bocksteal. A középmagasnál kicsivel magasabb. a kinti világban. William Donovan. – Mikor járt kint utoljára? Kint. mert félt. hogy megh l. Kezet fogtak. Az igazgató a jobb oldalán álló. rövid. nem kívánom megnézni az irodáját. Várakozásra rendezkedett be. Dr. – Kérem. érti már. táskájából egy nagy zacskó sajtos pattogatott kukoricát. Ackermann és a pszichiáter kezet ráztak. A pilóta leállította a motort.A jelzés nélküli fekete helikopter puhán landolt a tet n. Test rök. ezért megvárta. – Az úr Martin Ackermann – mutatta be. Bocksteal nem ment fel a tet re. – Donovan a háta mögé bökött – Ez a két úr pedig nincs itt. igazgató úr. de Donovan nem mozdult. . és egy kissé már felmelegedett Coca-Colát vett el . miegymás?! Mikor járt kint? Tudja. Már láttam. ruhában még kisportoltnak tetsz . emberek. és kezét nyújtva indult el re. érti? Id kell hozzá. védve a rotor keltette szélörvényt l. amíg a tet ajtó becsukódik. markánsan jókép . szinte mindig kifejezéstelen arcú és tekintet férfi a CIA igazgatója volt. Donovan kivárt. Bocksteal arcán szívélyes mosoly terült szét. Raymond Bocksteal professzor várta az igen magas beosztású vendéget. doktor. igazgató úr. akinek a tekintete rendkívüli intelligenciát árult el. Négy ember szállt ki. Hol van Andan? – Nézze. – Természetesen. tudja. amíg a lift elindult velük lefelé. – Doktor. bajuszos férfira bökött. – Ackermann az Andan-projekt vezet je.

– Hallottam róla – mondta Bocksteal. és vannak nehezebb alanyok. Ackermann három kamerát látott: egy azokat figyelte. soha nem volt és nem lesz. doktor. azt is megkaphatja. Ezeken kívül néhány infravörös érzékel t figyelt meg az ajtó mellett. képzelje. Donovan lépett ki els ként a liftb l. – Nem valószín . A széles. hangszigetelt ajtajához. hogy Andant élve elfogjuk – csóválta a fejét Donovan. Efel l biztosíthatom önt. igazgató úr! – De ha meghal. Ötméterenként pedig vörös és fehér lámpák voltak. utána Bocksteal. – Az urak Langley-b l jöttek – tájékoztatta az ápolókat Bocksteal. Vannak könnyebb. Ebola… – Donovan legyintett. Bocksteal belenézett az ajtó melletti kamerába. – Köszönöm. és a feje még egyben van. Az egyik ápoló becsukta . Az ajtó besiklott a falba. a CIA igazgatóját. Az nagyon sokat jelentene a tudomány számára. és azt nem bírta volna elviselni. mert egy tollvonással bezárathatta volna az intézetét. díszcsomagolásban kapja meg. mivel senkit sem tisztelt. Ackermann és a két test r pedig t követte. – Még atombombája is van. követte a professzort. igazgató úr. a 20-as laborba. A lift megérkezett a felszín alatti harmadik emeletre. Kinyílt az ajtó. hadd vizsgáljam meg az agyát. igazgató úr? Ha netalán sikerülne Andant élve elfogni. akik be akartak jutni a laborba. szigorú tekintet ápoló vette szemügyre a kis társaságot. Ez az Andan minden szabályt felrúgott. kett a folyosót pásztázta. Donovan nem tör dött a három ápolóval. középen neoncs futott végig a folyosó egész hosszán. csupán tartott t le. akit ne törtünk volna fel. aztán besétált a labor folyosójára. – De ha mégis. – Mi itt mindent megteszünk a siker érdekében. igazgató úr – mondta. Egyáltalán nem tisztelte Donovant. Ackermann. hogy füst esetén is el lehessen találni a liftig és a lépcs házig. Egy kicsit ideges vagyok. – Nyissa ki! Ackermann felnézett a mennyezetre. igazgató úr! Megérkeztek a 20-as labor vastag. de olyan alany nincs. A mennyezeten. – Kérhetek valamit. majd leghátul a test rök. hangjában némi alázattal. – Bocsásson meg. Az ajtó mögötti folyosón három jól megtermett.– Természetesen értem. fémfalú. – Ön nagyon kedves. er sen megvilágított folyosó végéhez tartottak.

ha nem. A nagydarab férfi kulcsokat vett el . – Nem túl kockázatos mechanikus zárat felszerelni? – szólalt meg Ackermann. lábfejéhez és talpához érzékel ket er sítettek. m anyag idomok lógtak ki. Az ágy el tt asztal. kinyitja a zárat. Bocksteal belépett. térdéhez. – Ráadásul még csak meg sem próbálta senki. hogy menjenek be. az agyhullámokat. Haját leborotválták. áttetsz csöveken különféle folyadékok szivárogtak a bal és a jobb karja vénájába. a testh mérsékletet. és a vér összetételét. A szobában. Donovan mutatta. figyelték a vérnyomást. a fotel mellett alacsony h t szekrény. a szívm ködést. ráfordította a zárakat. egy kicsit belökte. csuklójához. vékony. az megállt a 07-es szoba el tt. Ackermann halvány mosolyt engedélyezett magának. Csak látszik kulcsnak. Donovan bólintott. amit ellen riz egy detektor. aztán félreállt. A két test r kint maradt a folyosón. Az ápoló a kulccsal kinyitotta a szoba ajtaját. – Ez itt Joshi Masada betegszobája – mutatott az ajtóra. nyomában Donovan és Ackermann. és úgy tartotta a kulcsot. A m szerek az ágy mellett szabályos id közönként megugró értékeket mutattak. Joshi Masada az ágyban feküdt. bent a „kulcslyukban”. és ha a megfelel kulcs van a zárban. állványokon infúziós tasakok lógtak. Az asztal tele volt s r n teleírt papírokkal. Nem rossz. Bocksteal a 07-es szobához vezette a vendégeit. tenyeréhez. – Innen még soha senki nem tudott megszökni – dicsekedett Bocksteal. fejét elektródák és érzékel k borították. Az ágy mellett m szerek rködtek. – Látják? A kulcsnak nincs nyelve. és elindult feléjük. Mutassa! – szólt az ápolónak. hogy Donovan és Ackermann megnézhessék. egészen a falnál. A zár pedig nem mechanikus. és behajtotta a rácsos ajtót is. melyet nem pihenésre és alvásra terveztek. ágyékához. felkarjához. akkor riadót rendel el. futurisztikus ágy állt. a papírok . A végén egy kis chip található. mert velük együtt már túl sokan lettek volna a szobában.mögöttük az ajtót. a bal fels sarokban papírtányéron másfél szelet szardíniás pizza. a h t szekrényen cserepes virág. Bocksteal hátraszólt az egyik ápolónak. – Nyissa ki ezt az ajtót – utasította. az el tt kényelmes fotel. Két füléb l tölcsérhez hasonlító. egy különleges. mellkasához.

Fiam! – fordult Andrews felé. nyúlánk. Andrews ösztönösen megigazgatta ingét és orvosi köpenyét. a CIA igazgatója! – jelentette ki ünnepélyesen. – Örülök. Bocksteal és Ackermann nevettek. Bár.fölé görnyedve pedig magas homlokú. – Joshi Masada tudatalattijának szemete. nagyon érti a dolgát. – Az úr Dr. A tudatalatti szemét egy rakás . Donovan elengedte a férfi kezét. – Egészen kiváló szakember. – Remélem. hogy önnel találkozhatom! – mondta lelkesen. negyven év körüli férfi tanulmányozta elmélyülten az iratokat. amikor kinyílt az ajtó. én a maga helyében kagylós pizzát ennék. – De még mennyire! – helyeselt Andrews. hogy megismerhetem – odanyújtotta a kezét a pszichiáternek. – I… igen? – kérdezte. és körülnézett. Jó poén volt. ebben biztos lehet. – Honnan van a pizza? – A szakács csinálja. Ken Andrews – mutatta be Bocksteal a pszichiátert. hogy hová tehetné. – Áldás a jó szakács – mondta. hogy az! – bólogatott Bocksteal. Fiatal kora ne téveszsze meg. igazgató úr – Andrews gyorsan felkapta a tányért. aki elkapta. de mindegy – újabb nevetés. – A Sárga Törp… – Andrews megköszörülte a torkát. – Ne is mondja! – mondta Ackermann. – Mi ez a sok papír? – kérdezte Donovan. – Hagyja csak! – legyintett Donovan. Álmosan pislogott fel az ajtó felé. A szupertitkos kutatóintézet egyik alkalmazottja hozat magának egy pizzát… – Elnézést. Igyekezett minden lehet séget megragadni az el menetelre. Az volt ám az igazi! Andrews visszatette a pizzás tányért az asztalra. hogy itt eszik. Andrews. – Bizony. igazgató úr. Donovan csak mosolygott. nem a Pizza Huttól hozatták – jegyezte meg. és lenézett a tányérra. ne is menteget zzön. és emlékezetébe idézte a néhány nappal ezel tti éjszakai evészetet a f hadiszállás kit n konyhájában. doktor! Teljesen természetes. de Donovan felemelt keze megállította. – Igazgató úr! Kitüntetés a számomra. aki azonnal felpattant. és megszorította. – Hagyja csak. – Az úr itt mellettem William Donovan. hogy nem is vette észre. Donovan bólintott. igazgató úr – felelte Andrews. Annyira elmerült az olvasásban.

így többnyire japánul beszél. aki mindig sírt az apja után. Bólintott. – Ez itt? – mutatott Donovan a Masada füléb l kiálló tölcsérekre. az EKG és az EEG görbéi magas csúcsokat és mély völgyeket rajzoltak a képerny re. és beleolvasott. – Elektrosokk? – kérdezte Donovan. amit kerestünk. meg valami kulcsról. Az a szokás. Japán az anyanyelve. – Hogy is mondta az el bb? Sárga Törpe? Andrews zavartan elmosolyodott. ami ott kering. amit gyerekkorában elásott a kertben. de néha semmi sem használható. és hagyjuk. – Most! Látják? És a test… – Masadára mutatott – megfeszül. Ilyesmi. El fordul. – Igen. igazságszérumot adunk neki. Sok ostobaságot hordott össze. Nagyon pontosan van beállítva a feszültség. Ezen nevettek. hogy miután el készítettük az alanyt. – Ez meg mi? – húzta fel a szemöldökét Donovan. a vérnyomásmér a vérnyomás hirtelen felszökkenését mutatta. az anyjáról. és stabilizálják ezt az állapotot egy nagyon mély alvási szinten. – Elmagyarázná? – Természetesen. Ez az – mutatott végig a papírhalmon. Az áram következtében szétrepedhetnek az erei. és ledobta a lapot az asztalra. és soha többé nem találta meg. ezért mindig a kritikus érték alatt tartjuk a feszültséget. Ezek a csövek – mutatott az infúziós csövekre. – Japánul van? – Igen. igazgató úr! – szökellt Andrews Donovan mellé. – Helyes – mondta Donovan. Ezek az anyagok váltják ki a kómát. vagy eltörhet a csontja. hadd fecsegje ki magát. – Maga tud japánul? – Igen. – Andrews a m szerekre mutatott. Az ágy felé fordult. Ez az állapot körülbelül hatszor mélyebb a normál alvásnál. Donovan felkapott egy lapot. Ezekben a pillanatokban… – és ebben a pillanatban hirtelen megugrottak az értékek. az. – Egy gép leírja a teljes szöveget. És az egészet magnóra veszszük. de az alaposabb kutatás során hasznát veszem majd. – Én Sárga Ter nek neveztem volna – mondta Donovan. – Aztán értsem is! – Természetesen! Most Masada mély kómában van. A keresett információk szempontjából semmi értelmük. örvénylik az emberek tudatalattijában. melyek a karjába csatlakoztak – vegyi anyagokat juttatnak a szervezetébe.zagyvaság. hogy minden benne van. – Szabályos id közönként az értékek jelent s mértékben megváltoznak. Odament az ágy mellé. Rengeteg kisebb elektrosokkot kap. .

Valamit állított éppen. mint a normál fülhallgatók. Id pontot kérek. ez… nem ennyire egyszer . vé- . hogy elrontotta az ügyét Donovannál. engem nem tesznek rá… – jegyezte meg halkan. hogy most maradjon. A düht l remegett a hangja. Minimum és maximum. Donovan. Donovan összeszorította a szemét. mint Masadánál. Egy két méter magas. – Mit tud ígérni. Az ápoló becsukta mögöttük az ajtót. – Három hétnél még sohasem volt több – mondta Andrews. így a hallójáratai teljesen lezárulnak. de Bocksteal leintette. mint az el bbi. – Mélyen bele van dugva a hallójáratba. Donovan belépett. hogy a m szerek értékei hirtelen a magasba szöknek. sz hajú. – Napok. – Hát de… – hebegett Andrews. A szoba kicsivel nagyobb volt. Ackermann és Bocksteal kisiettek a folyosóra Donovan után. Ackermann és a test rök megálltak. hetek lehetnek. de a berendezése majdnem teljesen ugyanolyan volt. pedig uralkodott magán. A pszichiáter elhallgatott. és a külvilágból semmilyen hang nem jut el az agyáig. A férfi megfordult. Egy végtelenített szalagot játszó magnóról utasításokat küldünk az agyközpontba: „Teljesen szinte vagyok. szó nélkül otthagyta. Andrews elfintorodott. fehér köpenyes férfi állt a különös ágynál. Donovan látta. – Lauren Gilmore. Andrews becsukta a szoba ajtaját. Hosszúkás arca. nyomában Bocksteal és Ackermann. Az egyik ápoló kulcscsal kinyitotta az ajtót. Maximum? – Andrews megvonta a vállát. doktor? – kérdezte Donovan. Az agy rendkívül komplex. amelyek egymással… Donovan felemelte a kezét. A férfi befejezte a m veletet. magasabbra. A tudatalattinak számtalan rétege van. – A 18-as szoba – mutatott Bocksteal az egyik ajtóra. Donovan felsóhajtott. – Remélem. és nem fogja el léptetni. Ideges volt félt. – Ez nem érdekel. és kisétált a folyosóra.– Ez ö… hangszóró – magyarázta Andrews. – Minimum? Holnap hajnal. amikor Donovanék beléptek.” „Teljesen szinte vagyok.” Donovan bólintott. jóval mélyebbre. – Igazgató úr. ahol Masadát tartották. Hangosan nevettek. Három hét… Elege volt Andrewsból. majd félreállt. – Annyi id nk nincs – mondta visszafogott hangon.

Nem tette szóvá a kioktató hangnemet. Vietnamban nem egy hasonló alkatú orosz tanácsadót trancsírozott fel vagy l tt agyon. Smith nem volt megillet dve Donovan hozzáértését l. harántcsíkos selyem nyakkend t arany nyakkend t vel. ezért többet elvisel. – Rendszeresen elektrosokkokat kap. A fülébe dugott hangszórókból szuggesztiók hangzanak el. Meglehet sen gyermeteg dolognak tartotta Donovan részér l. – Jó estét magának is. és jobb állapotban is van.kony orra. fején és testén számtalan elektróda és érzékel . doktor – biccentett vissza Donovan. bár személyesen még nem találkoztak. – Az úr Dr. éles hangon. ahol Andrews már mindent elmagyarázott. A férfi sötétbarna b rcip t hordott. amikor beléptünk. – Sokkal fiatalabb. mintha valami vérszomjas. hogy néhány hét. A pszichiáter nem szokott hozzá. Donovan – köszönt oda lassú. – A legkiválóbb szakemberünk! Smith felismerte Donovant. Nem rémítette meg a nagydarab. Mr. Odanézett az ágyra. Semmi kézfogás. – Kómában van – jegyezte meg Donovan. és nem nyújtott kezet. – Mikorra kapok válaszokat? De nehogy azt mondja. – Jó estét. bosszúálló istenség nézne az emberre. hogy az imént hallottakkal próbál felvágni. leborotvált fejjel. Szigorú tekintete és két bozontos szemöldöke közt a mély barázdák úgy hatottak. – Miért épp maga foglalkozik Gilmore-ral? Ha maga a legjobb. A csöveken pedig drog folyik az ereibe. Gorkie feküdt ott. mert néhány napom sincs! . egyet pedig igen alaposan meg is kínzott. Úgy sejtette. Anton Smith! – mutatta be Bocksteal a férfit. Mi volt az? – kérdezte Donovan. de Donovan minden további nélkül a szemébe nézett. nagyon széles szája és gondosan nyírt kecskeszakálla fennköltté tette a megjelenését. ijeszt külsej és fellépés férfi közelsége. melyen vastagkeretes szemüveget viselt. Donovan bólintott. épp állított valamit. mint Masada. szürke tweedöltönyt és kék-bíbor szín . nem Masadával kellene tör dnie? – A feltevés szerint Gilmore Andan embere – mondta Smith fölényesen. már voltak Masada szobájában. hangjában érezhet büszkeséggel. miel tt idejöttek. vontatott. – Növeltem az áramer sséget – tájékoztatta Smith. – Az el bb. mindkét karjába infúzió csöve vezetett. és biccentett. keskeny. elegáns. hogy állják a tekintetét.

hogy azonnali válaszokat kapjon. Mikorra kapom meg a válaszokat? – Jól gondolja át. és holnap megkapja a válaszokat. semmi más! – Ha megelégszik néhány válasszal. – Rendben van! – élénkült fel Donovan. – Rendben! – vágta rá Donovan. Donovan elmosolyodott. csak egy növényi vegetációra. aztán feltekerte az áramer sséget. – De mégis… – Donovan kezdett dühös lenni. akkor ez mekkora kockázattal járna? – kérdezte. mert ha megnyitom az elméjét azonnal. – Ha elviszi egészen a kritikus határig… Engem egy cseppet sem érdekel Gilmore vagy Masada egészsége. és levágjuk a kanyarokat. Nem mintha a legkevésbé is érdekelne. – Hol van most Julius Andan? Kik védik? Hányan? És kik segítik? Más nem érdekel. de ha sietünk vele. fel lem mind a ketten meg is dögölhetnek. Megvan annak a rendje. de abba könnyen belehalhat. két-három. abba az alany könnyen belepusztulhat. esetleg négy válaszszal. engem csak az érdekel. – Lehetne gyorsabban is csinálni. Ackermann és Bocksteal elhagyták a szobát. de ezzel az er vel akár f be is l hetnem. akkor elhasználódik az agya és a teste is. több árammal. és ívben meghajlott. Smith a m szerekhez fordult. ahogyan ki lehet kutatni az agy tartalmát. Nem tetszett neki. – Mindent átgondoltam! Mikor? – Holnap megkapja – jelentette ki Smith teljes bizonyossággal. Donovan. szarok rá! Engem csak a válaszok érdekelnek. és jelent sen megnövelte a drog mennyiségét. – Ha mindent megnövelne annyira. vagy nem lesz többre képes. doktor! Lásson hozzá! Smith bólintott. Gorkie ernyedt teste hirtelen megfeszült a hatalmas áramütést l. Donovan elfintorodott. hogy mikor hal meg. hogy megadja a kért válaszokat.– Alapos munkához id kell – mondta Smith. több paranccsal. akkor feltöröm az elméjét pár óra alatt. – Össze tudnám zúzni a pszichéjét néhány óra alatt. . – Köszönöm. több anyaggal. hogy növelje a kóma mélységét. Vagy belehal. csak ezek.

szokásához híven. Öt nagy mell n és hat maffiózó volt a szobában. és elszaladt a pincébe borért. – Gianni. 00 óra 20 perc Angelót és Candyt bekísérték Mosolygós Don Mazzone emeleti szobájába. – Máris. Mosolygós Don csettintett egyik emberének. hatalmas vehemenciával rágózott. hogy a Don lehordja a sárga földig. – Én kérek bele jeget is! – szólt utána Candy. mellém – intett Angelónak. Angelo a Don mellé ült. f nök! – mondta. ami sohasem jelentett jót. A Don felnézett az újságból. – Üljetek le – mondta. amiért nem találta meg Andant. szombat. A Don fürd köpenyben üldögélt az egyik b rkanapén. Ki nem állhatta az okos n ket. két nagynövés szicíliai pedig fotelokban ült. Fújt egy nagy lufit a rágóból. Az egyik maffiózó a t zsdei híreket böngészte.HARMADIK FEJEZET 1. a kanapé közelében. Candy? – kérdezte a Don. éppen az alatt az ablak alatt. mert Mosolygós Don szerette. Bár Mosolygós Don nem mosolygott. hozz nekik bort. lenge öltözet . majd a nyelvével kipukkasztotta. A n k vihogtak. ketten az ajtóban álltak. és újságot olvasott. – Milyen volt az út. amib l látni lehetett Hemingway házát. de a vártnál sokkal jobb volt a hangulat. – Te ide. DON MAZZONE VILLÁJA KEY WEST. Angelo arra számított. Gianni felpattant a foteljából. nagy mell n a Don lábujjkörmeit reszelgette. bent a szobában egy férfi a Don cip it pucolta a szoba bal oldali hátsó sarkában a földön ülve. . mivel a Don ezt várta el a n kt l. Candy a kanapéval szemközti fotelok egyikébe. Candy. Ez a fajta viselkedés a Donnal szemben nem az elmebaj jele volt. FLORIDA Október 28. ha n k vihognak körülötte. Egy fiatal. csak utána válaszolt.

– Hé! Én nem kaptam jeget! – méltatlankodott Candy. hogy anyád tüd gyulladást kapott. A dugót a fogával húzta ki. – Don. ne haragudj! Angelo tényleg mindent megpróbált. Ha adsz még egy esélyt. tudom – Angelo nagyot sóhajtott. megtartok. Gianni a folyosón álló jégtartóból hozott egy marékkal. nem próbálom. – Anynyian voltak ott fenn. a szívem a tiéd. – Don Mazzone… egyszer en… nem tudom. nemrég hallottam. – Köszike – vigyorgott Candy. Candy elvette a poharat a szájától. ha pedig egyetemre járt. Nem tudom… – Angelo felhúzta a vállát. – Hát ez az – bólogatott Don Mazzone. majd a kezeit a szívére helyezte. míg élek. attól végkép undor fogta el. Két poharat vett el az egyik asztalról. az égadta világon! Tutira mondom. akárhol is van! Gianni futva érkezett. – Candy. – Kik védhetik Andant? Nagyon szupernek kell lenniük. ha kivitték abból a pokolból! – A legjobb embereink haltak meg – emlékeztette a Don. Nem. – Láttátok valahol Andant? – Sajnos nem – felelte Candy. Hibáztam. aztán tanácstalan képet vágott. – Hogy a faszba lehet ez. Az egyik poharat Angelónak adta. Angelóhoz fordult.Még azt se szerette. és megint fújt egy lufit. annyi fegyverrel… – széttárta a karját. Angelo? Hogy a faszba történhetett ez meg? Angelo bocsánatkér tekintettel nézett a Donra. Nincs mentségem. Mindketten ittak. hanem jóváteszem! Az életemre esküszöm! Megtalálom neked Andant. mindkét pohárba töltött a borból. amit. h séget fogadtam neked. hát így volt! És meg is találtuk azt a csávót! Csak aztán elmenekült. – Már ott volt a markunkban! Elkaptuk! A kezünkben volt! A legjobb embereim mentek fel arra a hegyre érte! – hadarta Angelo szenvedélyesen. ha egy n nek volt valami munkája. örökre. megpróbálom jóvátenni. és beletette Candy poharába. Ivott a borból. – Igen. – Hát ez csuda jó! – Igyatok – mondta Mosolygós Don. – Érdekes – mondta Candy. . de tutira! Mindent. A Don kedvenc vörösbora volt a kezében. feszengett a Don mellett. a másikat Candynek. egyszer en nem értem! – a fejét ingatta. – Adj neki jeget – csettintett Don Mazzone. aztán visszadugta a parafa dugót. – Don Mazzone. – Nem értem.

Don! – kérlelte Candy. . és letette maga mellé. – A mama beteg lett? Szegény! – Talán egy id re most el kéne menned hozzá. mit mondjon. megígérem! Esküszöm. – Mit akarsz? Még több embert. – De csak egy becsületem. hogy mennyi dohányomban van nekem ez a balhé? – Nincs. – Akkor megyek. Mosolygós Don ismét belemélyedt az újságjába. Don Mazzone – csóválta a fejét Angelo. – Van arról fogalmad. de… sem tökéletes. a kanapé karfájára. visszaszerezzük a pénzedet. persze. és én sem. Kurva sok pénzem van.– Fú. hogy alig lehetett érteni. – Abból rohadt sok van nekem. ne haragudj rá. Angelo felsóhajtott. – Bocsáss meg – mondta Angelo alázatosan. kérlek bocsáss meg. – Angelo nagyon keményen dolgozott! Tutira! Alig aludt egy-két órát egy nap! Tényleg így volt! Don. B ntudat gyötörte. ollóit meg vattáit. – Ahogyan te sem vagy az. Nagyon sok pénzem van – a Don szünetet tartott. a reszel it. elhihetitek. hogy most már elég volt. Összeszorította a szemét. Don Mazzone. és még több dohányt? – kérdezte a Don. felvette a kis sámliját. – Don Mazzone. B nbánóan csak a cip jét nézte. – Candy. hát nem? Elvesztettem pár milliót. majd olyan halkan folytatta. – Azt mondod? – Igen. Candy tovább rágózott. – Teljes szívemb l sajnálom. tényleg? – kérdezte csodálkozva. – Ne haragudj. Angelo rosszul érezte magát. A Don bólintott. A b ntudat belemart a szívébe. A lány felállt. és szürcsölte a bort. hogy jóvá teszem! – Ne haragudj rá. Visszaszerzem minden elvesztett pénzedet. tutira mondom! – Nem a pénzem izgat – folytatta a Don lecsendesedve. A Don összehajtotta az újságját. A Don intett a pedik rös lánynak. és kiment a szobából. – Millióim úsztak el. azt. hogy nem tökéletes! – emelte fel a hangját Don Mazzone. ez még nem vág földhöz. Nem tudta. és ez az Andan sem az! De kurva sok pénz szállt el! – Don. Kérlek. A hangja még mindig nyugodt volt. az életemre esküszöm. Ezt tényleg nem akarta.

– Egyik nap fogta a vadászpuskáját. – Nem hallod. – Angelo. Elnézett Hemingway házára. – Gianni. Pedig még magában is csak szótagolva tudott olvasni. a szabását. és meghúzta a ravaszt. üvölt vele. a családok rajtam röhögnek. Csettintett. Hogy miért tette? – a Don felhúzta a vállát. Szétl tte a saját fejét. a szájába vette a csövét. – Nagyon szépen köszönöm neked! – Na jól van. abban a házban – bökött a fejével a ház felé. Angelo? Most már legyen elég a könnyekb l. – Értettem. mi lesz így bel led? Angelót rázta a zokogás. hogy nincs tököd. Angelo kezdett megnyugodni. Angelo törölgetni kezdte a szemét. Nekem Andan kell. és szerette zsebre dugni a kezét. zsebre dugott kézzel. adj neki zsebkend t vagy valami rongyot. És ez nagyon fájt. – Don Mazzone. – Angelo. ha valaki sír. A Don soha nem olvasott semmit Hemingwayt l. Ott lakott. hogy el kel a megjelenése. Megnyugtató volt. – Nem kell a pénzem. – Rád bíztam a becsületemet. és nagyon elegánsnak érezte magát. és közben azt képzelte. hogy a Don felpofozza. Ez az utolsó. De nagy író volt. neked annyi. de az emberei azt hitték. – Most már nyugodj meg – mondta Don Mazzone. mert még azt fogom hinni. aztán felállt. Angelo zokogni kezdett. Gianni egy kend t szerzett a folyosóról. Angelo – mondta a Don. kapsz még egy esélyt.A Don hallgatott néhány másodpercet. Talán senki sem tudja. Nincs több. – Jó kérdés. A Don eljött az ablaktól. Felitatta a könnyeket az arcáról. . most már mindenki nyugodjon meg – a Don tovább sétálgatott. Szerette a színét. hogy nagyon m velt. a tapintását. Már beszélni sem tudott. ne haragudj! Ne haragudj! – Angelo. ahol egyik embere a cip it pucolta. Angol selyemköntös volt rajta. Don Mazzone! – mondta Angelo. amit nagyon szeretett. Amíg nincs meg. Érted? Az utolsó. Ha elszúrod. Elindult a kanapé felé. egy igazi úrnak. megüti. Nagyon nagy. Azt várta. de a Don ehelyett egészen más volt. – Jól van – a Don elsétált az ablakig. én téged fiamként szerettelek. aztán a jobb kezével atyaian átkarolta Angelót. azt adta Angelónak. és ez nekem nagyon kellemetlen. – Hemingway. Nem bírom.

Elfogni sokkal nehezebb valakit. hogy nem látta az egészet. – Hozz szivart. baszd meg! Dolgozzál meg érte! A kurva anyádat. elment Candy mögött. Nem akarok többet kockáztatni. és el van simítva. mi lesz. mert különben én teszem meg. A Don a homlokára vágott a dobozzal. Végignézett a lányon. Havannát – mondta a Don. Jobb kezében rugósbicskát tartott. és akkor a fiúkának vége. Don Mazzone. amib l ömlött a vér. ha kinyírod magad. A Don embere visszaért a szivarral. amikor a Don bepöccen. Becsukta a pengét. Gianni elmosolyodott. ahol egy szekrényben tartották a szivarokat. Odasétált Angelóhoz. megértetted?! . Angelo hátrált. azt akarom. ha két napon belül nincs meg az a tet Andan.– Elkapom. halálra rémülve kapott a nyakához. majd lecsúszott a fotelból a földre. és fült l fülig elmetszette Candy nyakát. Mert akkor elkapja a fiúkát. A Don tovább sétált. – Akárhol is van! Megtalálom és kinyírom! Felhajtom a szemetet. jobb. kipattintotta a pengét. – Élve vagy halva. mindkét kezét kivette a zsebéb l. nem tudta. Látta a remeg Angelót. El relépett. Candy kezéb l kihullott a pohár. Hátravetette magát. talált egy darabot a ruháján. ami nem volt véres. A fickó elrohant a földszinti konyhába. Angelónak eleredt az orra vére. A Don orrba vágta a fából készült szivaros doboz sarkával. Angelo dermedten nézte a haláltusáját. és hátrarántotta a fejét. Aztán a kezét is. aztán a fülére. kimért léptekkel elindult az embere felé. látta a földön haldokló Candyt. Baljával belemarkolt Candy hajába. Képtelen volt megmozdulni. aki a szivart hozta. Megállt. aki az ajtóban állt. – Dolgozzál meg érte. Imádta. Angelo rémülten felugrott. hogy szemmel tartsa Angelót. Tovább sétálgatott. és átvette t le a dobozt. Ha egy esély adódik. Mosolygós Don kinyírta a kurvát! Nagyon sajnálta. ahogy neked tetszik! – Kell a faszomnak ez a tet Andan! Nyírd ki a rohadékot. és nyugodt. és a Donra támad. Odatörölte a kést. és kinyírom! A Don bólogatott. és lehajolt. Megállt a szivarral a kezében. hogy nyírd ki. Angelo elterült a földön. teli torokból. – Kurvát akarsz?! Kurvát akarsz?! – üvöltötte a Don vörös képpel. mint kinyírni. és a bicskát a zsebébe süllyesztette. – Kinyírom Andant! – jelentette ki Angelo határozottan. az ajtó mellett. A Don a még mindig vonagló Candyhez lépett. esküszöm! – fogadkozott Angelo. Elsétált az egyik embere mellett. és a Dont a rugós késsel a kezében. hátha elveszti a fejét.

hallgatta a ropogását. rogyadozó léptekkel követte. hogy kinyírd Andant. csak roppant méret . A Don is kivett egyet. és megropogtatta. emeld a füledhez. EGY KASTÉLYBAN SKÓT FELFÖLD Október 28. Két embere odasietett. – Tudsz szivarozni. a hányingerével küszködött. Angelo? Nem? Nem tudod. és a f ben elszórtan hever kisebb-nagyobb sziklák. zónaid : 06 óra 00 perc A domb tetején álló kastély er t sugallt. amely évszázadok csatáival és viharaival dacol. és attól tartott. Na gyere. aki lassú. ezeknél sokkal misztikusabb er t – olyan er t. 2. Angelo a hányingerrel és az ájulással küszködött. mit veszítettél – a Don elindult az ablakok felé. megtanítalak. Utána pedig fogod magad. Leharapta a végét. A gépet felejtsd el! Ha egy szivar kerül a kezedbe. Megtanítalak szivarozni. megértetted? De most a szivar. de remeg kézzel kivett egy szivart. Angelo a füléhez emelte a szivart. Nem volt díszes. és elmész. kézzel sodorják. vagy gazdaságit. szombat. és elegend dohányt rakott-e a levelekbe. Nem katonai er t. így ni! – a füléhez tartotta a szivart. – Vegyél egyet – mondta barátságos hangon. vastag szivart. Az egyik embere azonnal felkapta. és ropogtasd. dehogy. hogy mindjárt elájul. Felkapták Angelót. . aztán elszívunk egyet. – Állítsátok fel. minden szálat külön-külön. Ez Havanna – mutatta fel a hosszú. Az ajtó felé fordult. Angelo. A Don kinyitotta a szivaros dobozt. és az ujjai közt ide-oda görgetve. így. Az épületet zöld f vette körül. akkor el ször mindig meg kell ropogtatnod. – Kubában csinálják. aztán kiköpte a földre. Nem géppel. – Így tudod ellen rizni. odatartotta Angelo elé. Közben folytak a könnyei. hogy a szivarkészít vajon jó munkát végzett-e.A Don belerúgott Angelóba. – Gyere csak – intett Angelónak. csettintett. vagy spórolt a szarházi mocskos féreg. csináld te is. – Na gyere.

Kívülálló nevetségesnek találhatta volna. de akkor nagyon: amikor tapasztalta volna. JOHN F. lássunk hozzá a terv kidolgozásához! – Az el írásoknak megfelel en kell eljárnunk – jegyezte meg a Heinsfeld bal keze fel l ül csuhás férfi. amir l beszélgetnek. ha bekukkanthatott volna az ülésre. a francia szabadk m ves nagypáholy nagymestere. biztosítótársaságok igazgatói. és megegyezni a részletekben. de önöket ismerve ez a néhány nap is elegend lesz. hogyne. – Ó. annak módja le volt írva. fekete csuhában. jó urak. Nem most kellett kitalálniuk. hiszen a világgazdaság leépítésének pontos menete le van írva.A kastélyban. hogy mi mi után következik. – A világgazdaságot le kell építeni. titkos gy lés folyt. hogy miként is kell összeomlasztani a világgazdaságot. 3. A kívülálló csak másnap döbbent volna meg. ezeknek a tagsága közt megtalálható volt valamennyi nagyobb bank vezet je. hogy amir l ez a hét férfi beszélt. – Nincs miért improvizálnunk. a lépések pontos sorozata. hallgassák meg a célt – kezdte Thomas D. mint követni. melybe ellenség sohasem tette lábát. jelezvén magas rangját. hogy akik az asztal körül ülnek. éles. hegyes kard. A hét ember közül a legifjabb ötvenhat éves volt. hogy feln ttek játszanak. t zsdék. Heinsfeld volt az elnök. valósággá vált. El ttük az asztallapra fektetve hosszú. A világgazdaság összeomlasztása egzakt tudomány. Most pedig. a legid sebb kilencven. nem komplettek. Heinsfeld. Nincs más dolgunk. jó uram! – bólintott Heinsfeld. Kívülálló talán megmosolyogta volna. a trónszer . Az Illuminátus Rend Nagymesterek Tanácsa a kastély Szent termében ült össze. ahogyan a fény z en ékesített teremben kerek aranyasztalt ült körbe hét ember. Súlyos döntést készültek meghozni. meg lett volna gy z dve. azt hihette volna. és mennyi id vel. Ezzel valamennyi nagymester egyetértett. A másik hat férfi a világ legnagyobb titkostársaságainak volt a vezet je. KENNEDY NEMZETKÖZI REPÜL TÉR . Thomas D. Erre az elegáns m veletre csupán néhány napunk van. – Jó urak. barbár pompával díszített székekben. és ha még azt is kihallgathatta volna. csuhája szegélyét vörös bársonycsík díszítette.

Horoshi úr. hogy fényképezzék le. 04 óra 12 perc Amikor elkezdtek a dolgok nagyon rosszra fordulni. fedélzetén a Masada Konszern új igazgatójával. aki azonnal a felhatalmazást tartalmazó borítékért ment. belül azonban átalakították egy hatvanöt személyes konferencia-repül géppé. és vegye át a Masada Konszern vezetését. valamint hét jogász ment ki a reptérre. Az eredetileg kétszáztíz személyes McDonnell Douglas DC10-30-as utasszállító repül gépet a Masada Konszern elvárásainak megfelel en alakították át. tizennyolc méter magas. A Masada Konszern kék-fehér-piros repül gépe olyan simán szállt le. Torinaga végül rávette Masadát. A parancs úgy szólt. hogy Masadát elrabolták a Leon Gardner Pszichiátriai Intézetb l. és ötven méter szárnyfesztávolságú repül gépen. aki átveszi a Masada Konszern irányítását. mert megfutamodásnak érezte. Torinaga elküldte a választottért a Masada Konszern repül gépét. akkor ebben minden áron. Azon nyomban táviratozott Japánba. ideiglenes utódot tájékoztatta a fejleményekr l. els ként Torinaga urat hívta. és kövessék Masada utódját. A hajnali órában meglehet sen kihalt repül téren csak néhány alak álldogált vagy sétálgatott. de kint voltak a CIA és az FBI emberei is.QUEENS. Kívülr l semmit sem változtattak az ötvenöt méter hosszú. hogy egy id re térjen vissza Japánba. és a benne foglaltak szerint járt el. A Japánellenes Liga hat magándetektívet fogadott fel. ahogyan az a nagykönyvben meg van írva. akár az életük árán is meg kell akadályozniuk. amit nem engedhetett meg magának. és a kiválasztott. hogy írjon egy felhatalmazást egy általa kiválasztott ember részére. Arra kérte – Joshi Masada kívánsága szerint –. hogy jöjjön az Egyesült Államokba. Torinaga úr. szombat. amennyiben valamely okból akadályoztatva lenne ebben. miután rájött. Torinaga. felszerelve minden kommunikációs és kényelmi berendezéssel és eszközzel. Horoshi úr. NEW YORK Október 28. felbontotta. a tíz legjobban képzett test r és biztonsági ember. hogy ha valaki megpróbálná elrabolni Masada utódját. megkérte Masadát. Masada azért válasz- . A gép éppen ezekben a másodpercekben érkezett vissza Japánból. legtöbbjük a repül tér alkalmazottja volt. amire csak szükség lehet egy félnapos út során. Masada erre nem volt hajlandó. a Masada Konszern kivizsgálási f osztályának igazgatója.

már lett. és az ablakon túli világot. A lépcs hordó után három személykocsi is megindult.totta ezt a géptípust. a hasa közepéig leér lánc lógott. mert tízezer méteren repült. els ajtajához. ez az ember még soha nem látta magát fényképen. torzonborz haja úgy állt szanaszét a fején. Az öreget a fiatal n és a Masada Konszern két biztonsági embere támogatta. bárgyú vigyorral a képén bámulta az embereket. hátha kábítószer van benne. ami ideálissá tette a New York-Tokió vonalon. hogy azonnal állítsák ki az öreg útlevelét. közel 1 000 km/órás sebességgel. és képes volt megtenni 11 000 kilométert egyetlen teli tankkal. hogy megvizsgáltassa egy laboratóriumban. kezében óriási virágcsokorral. Felt nt egy kislány. Kék vászonból csomózott batyu volt a kezében. a világítótesteket. és a f épülethez vitték. fáradt léptekkel vánszorgott le a lépcs n. Csak japán rizssütemény volt benne. az üléseket. El ször a gép személyzetének néhány tagja jelent meg az ajtóban. Az ajtó kinyílt. A Japánellenes Liga. mindegyikben a Masada Konszern emberei voltak. majd lesétáltak a lépcs n a földre. s t egy kis japán falun és Tokión kívül sehol sem. a falakat. japán paraszti öltözetet viselt. a CIA és az FBI emberei biztos rejtekhelyr l vették célba a repül gépet nagy teljesítmény fényképez gépeikkel. mint Albert Einsteinnek. fiatal japán n támogatott. hogy tegnap reggel még nem is létezett. Az aggastyán sz. A lépcs hordó beállt a repül gép pilótafülke mögötti. de mire délel tt felszállt a repül gépre. Beültették az egyik kocsiba. Nyakában fagolyókból készült. hosszú. és közben valamit japánul karattyolt. Az útlevélvizsgálónál annyi reptéri biztonsági ember tartózkodott. . Lassú. A Masada Konszern nem csekély nyomást gyakorolt a japán kormányra. a számítógépeket. Egy tiszt kibontatta az öreg batyuját. A Masada Konszern repül gépe megállt a kifutópályán. Ezekben a pillanatokban több mint száz ember figyelt lélegzet-visszafojtva. Huszadik század eleji. Az öreg csillogó szemekkel. Útlevélellen rzésen kellett átesnie. Tegnap reggel az öregnek még vízuma sem volt. soron kívül. Utána egy aggastyán lépett el . Az útlevele olyan sz z volt. Ekkor Torinaga. akit egy gyönyör szép. négy test r és két biztonsági ember a Masada Konszern helikopterével már a leveg ben járt. Az ellen r úgy vélte. Egy lépcs hordó járm indult a gép felé. Még soha nem járt az Egyesült Államokban. A tiszt a biztonság kedvéért mindet elkobozta. miközben állandóan rábökött az útlevelében lév fényképre. A fiatal n átnyújtotta az öreg útlevelét az ellen rnek. mintha valamiféle gonosztev érkezett volna. A foghíjas öreg rázkódott a nevetést l.

hogy egymillió dollárja van az egyik New York-i bankban. A vámtisztek szerint az öreg unokája lehetett. Az útlevél-ellen rz biztos volt benne. hogy az öregnek fogalma sincs a pénzr l. Az öregnek aligha volt pénze. A gép a leveg be emelkedett. Miközben az öreg átvette az útlevelét. mint az öreg. aztán megmutatta Torinagának az útlevelében a fényképét. és megadta az ott tartózkodási engedélyt fél évre. ahol már várta a helikopter. Falusiak. is most jár el ször külföldön. a fiatal n . ugyanolyan tágra nyílt szemekkel bámult. .Mintha egy másik korból csöppent volna ide. most lát el ször modern várost. hogy ott van benne a fényképe. és csillogó szemekkel bámult kifelé az ablakon. Az öreg. beütötte a friss igazolványba az els belépési pecsétet. A test rök és a biztonságiak egy szempillantás alatt átpakolták az öreget. vagy ükunokája. aztán nagy sebességgel száguldott az egyik használaton kívüli kifutópályához. de mert minden rendben volt. Dédunokája. Az öreg vigyorgott. a kislány és két biztonsági ember kocsiba szállt. és sokadszorra mutatta meg az embereknek. a fiatal n t és a kislányt a helikopterbe. jegyezte meg magában lenéz en az egyik tiszt. mégis igazolták. A kislány a rengeteg virággal. negyven fényképez gép kattogott és készített róla sok száz képet.

ami több mint alkalmi vételnek számított. Puerto Rico légterében azonban ismét „meggondolta” magát. egymás mellett elhelyezett három hatalmas propeller igen jellegzetessé tette a gép megjelenését. amelyet kilátónak használtak. Egy elég nagy. Egy rendkívül gyanús fickó vásárolta meg a Beechjetet. 22 méter hosszú monstrum használhatónak t nt. elég régi és megviselt gépet kerestek. hogy tovább repült volna a Bermuda-szigetek felé. a Meta. amely egy kell képpen lepusztult bódé mellett állt. hiszen a repül gép üzemanyagtartálya is már ugyancsak kiürült. A 27 méteres szárnyfesztávolságú.4. a szárny középs harmadán. Találtak egy második világháborús német hidroplánt. hogy a gép lopott. szombat. potom 300 000 dollárért. Mindenki elégedett volt. egy Dornier Do-24T-1 típusú gépet. Damien és Nadya 250 000 dollárt akart. Ugyanakkor a festés az egész törzsön és a szárnyakon is hatalmas foltokban pattogzott le. hogy azonnal megválnának repül gépükt l. EGY HIDROPLÁN FEDÉLZETÉN AZ AMAZONAS LÉGTERÉBEN Október 28. amelyet eredetileg tengeri felderítésre és szállításra használtak. A magas szárnyszerkezet . Bogotá közelében folyik el Kolumbia egyik legnagyobb folyója. Damien és Nadya a folyó Bogotához közeli szakaszán végigjárták a hidroplánkiköt ket. a fülke két hátsó ablaka megrepedt. légifolyosót kért Puerto Ricóba. zónaid : 08 óra 15 perc Háromszáz kilométerre Florida partjaitól Nicole „meggondolta” magát. Bogotában Nicole és Shana bevásárló körútra indultak. Mivel az Amazonas serdejében repül géppel biztonsággal leszállni többnyire csak vízen lehet. 500 000-t mondtak és 300 000-rel távoztak. és kért egy légifolyosót Bogotába. ragasztószalaggal volt a törzshöz rögzítve. addig a többiek megpróbáltak vev t találni a gépre. és kijelentették. már csak a szentlélek tartotta össze. . a pilótafülke fölött. Bogotában már nem gondolta meg magát. Damien és Nadya bementek egy rosszhír bárba. amiben a tulajdonos szundított. Az azonnalt úgy értelmezték. A kunyhót is. a klánnak hidroplánra volt szüksége. az orron elhelyezett egykori gépágyútorony pedig. és ahelyett. elég jó állapotban lév .

és a hatótávolsága 4 700 kilométer (ellentétben Carlos 8 500 kilométerr l szóló állításával). A tábornok nyomatékosan kijelentette.Nadya és Damien akcióba léptek. amivel könynyebb leszállni az Amazonas es erdejének valamelyik folyóján vagy taván. aki mezítláb. szótlanul nézett ki az ablakon. hogy Carlos. hogy hagyják el az Alaszkával határos területeket. mintha döglött állatokat tartottak volna benne. Zoe mellette ült. hogy miért akarnak egyesek elmenekülni Alaszkából. Mörjike szintén laptopot tartott az ölében. Egyes szakért k becslése szerint egy világjárványban mintegy negyedmilliárd ember vesztené életét. hogy menynyire szuper egy gép az övé. A fickó erre elkezdett hazudozni. és ha kiviszik az államból. amit Carlos életében valaha is látott. továbbá. ami messze a legtöbb pénz volt. – Arra kér mindenkit. és egykedv en. az beláthatatlan következményekkel járhat. kezében rádiót tartott. – Haddock tábornok. és aki . és egy egyesült államokbeli adót keresett. A Dornier mellett fülkéjének nagysága és hatótávolsága szólt. A gép olyan hatalmas monstrum volt. képtelen volt fenntartani áruszállítással és turisták reptetésével. hogy miel tt bárki is utazásra adná a fejét. legalább kétszáz kilométeres sávban. az üzlethez alapfokon sem értve. rövid alkudozás után – Nadya hagyta Carlost „gy zni”. Damien Nicole mögött ült. borostás. és egyik túlzásból a másikba esett. nehogy áthurcolja a halálos. Nicole vezette. egy forradásos kép . hogy meg akarják venni a gépét. hogy továbbra sem engednek ki senkit az államból. Felverték a tulajt. A kunyhóból olyan b z áradt ki. gyógyíthatatlan kórt egy másik városba. az Alaszka-karantén f parancsnoka kijelentette: Komolyan tart attól. kit n spanyolsággal elmondta a fickónak. középkorú. A repül gép már az Amazonas es erdeje felett járt. tudta. Carlos névre hallgató fickót. és az Amazonas térképét nézte. Nadya ismerte a gépet a Hidroplán-kézikönyvb l. hogy még újonnan is csak 340 km/órát repül (a tulaj 500-at mondott). Mögöttük Shana könyvet olvasott a környék állatvilágáról. bár a klánnak jobban megfelelt volna egy kisebb repül gép. és ezáltal el segítse egy világjárvány kialakulását. Haddock tábornok nem érti. és az utolsó ajánlatát fogadta el – 33 500 dollárért kelt el. vizsgáltassa meg magát. szakadt farmernadrágban és mocskos atlétában nyitott ajtót. máshol sem tudják gyógyítani. A Dornier végül. Mögöttük Andan olvasta a könyvét a térdére fektetett laptopon. mivel az Ebola gyógyíthatatlan. Nadya. mellette Nadya távcs vel kémlelte a tájat. hogy a halálos vírus kijut az államból – hallatszott a rádió hangszórójából.

bár még nem tudom hogyan. – Azt is számba kell vennünk. de képtelen a médiát rugalmasan irányítani. – Képtelen vagyok felfogni. a legnagyobb titok övezte hálózata. Ami azt is jelenti. a b nözést. aki az elmebajnak ennyire széls séges fokára jutott el. de nem tudja már korrigálni. és semmiképpen nem tesz lehet vé olyan fokú ellen rzést a világ felett. politika. a gazdaság és a politika egymást számtalan területen fedik át. vagyis engem. tehát Darla politikai és gazdasági nyomással a médiát beindította ellenem. hogy ha néhány riporter és újságíró elkezdene jót írni rólam. Ez azt jelenti. Darla megindított egy követ lefelé a lejt n. hogy Darla kezéb l többé-kevésbé kicsúsztak a dolgok – mondta. hogy a fegyvergyártást. az számítson a legvégs következményekre. – Tehát minden automatikusan m ködik – foglalta össze Damien. de bizonyára a gazdaságét is. kivéve az ideológiai hálózat vezet jét. és az csak megy és megy lefelé. és valahogyan. – Igen – helyeselt Andan. Mindnek van egy saját. – Darla képtelen lenne elég gyorsan változtatni a média irányultságán. Andan egy pillanatra feltekintett a képerny r l. Olyan ez. az er szak. gazdaság. Ellenem bevetette az er szak és a politika hálózatát. mint a nehézségi er . a háborút. hogy létezik olyan ember.és gazdaságfügg . Csakhogy az er szak feletti kontrollt Lansky halálával elveszítette. Ezeknek a hálózatoknak az irányítói nem tudnak a többi hálózatról. – A legfels bb kaszt négy területre osztotta fel a hatalmat: ideológia. a tudományt és a m vészetet képtelen közvetlen módon irányítani. ez idáig mintegy háromszáz személy vesztette életét a kanadai. er szak. Damien lehalkította a rádiót. Hírforrásunk szerint. – És mindez egy mesterségesen el idézett járvány – mondta gúnyos mosollyal az arcán. a fegyverkereskedelmet. Azért lett a hatalom ennyi részre osztva.megpróbálkozik. de az lassabb. A média politika. hogy Darla alkalmasint kontroll alá vonhassa egyik-másik hálózatot a többi segítségével. Az ideológiai hálózat felett sincs többé kontrollja. mint amilyen eddig volt. Az ideológia. Darla égy ideig nem tudná ebben megakadályozni ket. – Darla ennyire félne a leleplezést l? Képes lenne egy ilyen katasztrófába sodorni a világot. illet leg a washingtoni határon. A közvetett mód persze a rendelkezésére áll. nehézkesebb. mert az én feladatom volt összehangolni az összes hálózat m ködéséhez elengedhetetlen ideológiát. a médiát. . csak hogy a neve és a rendszere ne váljon ismertté? Meggyilkolna negyedmilliárd embert? – Damien megcsóválta a fejét.

Zoe elájult. hogy súlyosan elmebeteg. – Ezen is érdemes lesz majd még gondolkodunk. miután bizonyságot nyert. – Darla a saját csapdájába esik – szólalt meg Mörjike. Nem bírta elviselni a fájdalmat. Shana a könyvébe temette az arcát. rosszul hallotta. A példátlan brutalitású. gátlástalan terrorcselekmény keltette bizonytalanság a részvényárak er teljes csökkenéséhez vezettek. keleti parti id szerint ma hajnalban 5 óra 27 perckor elhunyt. Döbbenet telepedett a hidroplán utasfülkéjére. – …rült Andan által Alaszkában bevetett biológiai. hol egyikükre. ha berendezkedtünk – mondta Nadya. Damien felhangosította a rádiót. annál inkább elveszíti a másikon. Mörjike öléb l a földre esett a számítógép. – Ezzel még majd kezdhetünk valamit – jegyezte meg. Az alaszkai székhely vállalatok részvényei estek a legnagyobb százalékot. Nicole azt hitte. hogy visszamehessünk Gorkie-ért – mondta Damien. tömegpusztító fegyver igen er sen érezteti hatását a t zsdén. mintha semmi sem mozdulna többé. azzal visszafordult a pilótafülke ablakához. Damien bólintott. rült Andan cinkosa. akir l kiderült. egyenesen az FBI sajtóosztályától. Egyes szakért k szerint a t zsde rég nem látott mélypont felé közelít. 91. Testét és lelkét éles fájdalom mardosta. Elképeszt volt a média kiváltotta hipnotikus hatás ereje a lakosságra.Nadya hátrafordult. Nadya leeresztette a távcsövet. és hátrad lt az ülésen. . valamint a New York-i illet ség Masada Konszern értékpapírjai. – Minél jobban er síti a kontrollt az egyik oldalon. Lauren Gilmore. Joshi Masada. irdatlan kiterjedés erd séget. Damien úgy érezte. – Most kaptuk a hírt – folytatta a hírolvasó –. mintha megállt volna az id . Damien lábaihoz. és távcs vel az alant elterül tájat pásztázta.66 százalékot estek egyetlen nap alatt. A fájdalom rült er vel vágott a szívébe. mik a legújabb hírek. rendkívül súlyos mentális problémákkal küszködik. hol másikukra nézett. hogy hallja. – Igyekezzünk. – Ténynek hiszik a közleményeket – jegyezte meg Shana olvasás közben. melyek. tovább figyelve az itt-ott megszakadó. – Nem húzzuk az id t – szólt hátra Nadya. hogy a cég tulajdonosa. Mörjike döbbenten fordult a többiekhez. ernyedten csúszott le az ülésr l a földre.

Hátrafordult. letörölte a könnyeit. fájdalmas csend. Amikor megszólal. hogy csak id legesen lett a klán vezére. és ha egyikünket elkapják. vagy meghalna. Vezetnie kellett a gépet. Nicole közel állt ahhoz. nem létezett volna semmi. Nadya egész id alatt azt remélte. és biztonságba helyezhessék Andant. hogy rejtekhelyet találjanak. és már az övé is az volt. és úgy is kellett viselkednie: össze kellett tartania a klánt. Ha akkor meg tudta volna találni azt az ember. Hiányát senki nem pótolhatja. milyen megnyugtató volt Gorkie közelsége. hogy uralkodnia kellene magán. és átölelte. csupa könnyes arcot látott. mint amilyen volt – szólalt meg Nicole. de metsz en kemény volt a hangja. De most volt a f nök. mert azzal mindannyiunkat legy znek. Soha. nem egyb l. a klán vezetését Nadyára bízta. – Azt mondta. Csend telepedett rájuk. csak Mörjike sírását lehetett hallani. Hét emberb l állunk. hogy az ideiglenes megbízása véglegessé válik. és ezt senkinek nem engedhetjük meg. senki. hogy ha egyikünk komolyan megsérülne. de mindannyian tudták. Homlokát a tenyerébe hajtotta. Damien felhúzta Zoét az ülésre. – Ez nem lehet igaz…! Halljátok… Ez meg mi…? – nézett Mörjike a többiekre sírva. attól mi nem omolhatunk össze. és Andan keser sóhajait. mit tanított nekünk Gorkie a dominóeffektusról? – kérdezte elcsukló hangon. nem engedhette meg magának. Gorkie azt mondta. fájdalmas. hogy megmentse Masadát. amit ne tett volna meg vele. Tudta. Most ugyanezt érezte. olyan halkan. mély. Miel tt Gorkie feladta magát a rend rségen. mégis eleredtek a könnyei. könnybe lábadt a szeme. hogy nem viselkedhetünk egy emberként a fájdalomban. Dühöt érzett. semmilyen kinevezésre nem vágyott ennél kevésbé. Senki nem helyeselt. aki az anyját a halálba kergette.– Úristen… – hagyta el Andan száját a döbbenet szava. tehetetlen dühöt. – Emlékeztek. Csak most érezte át igazán. de beszélnie kellett. Remegett. Soha. Most mégis azzá vált. Shana elvette az arcáról a könyvet. de nem tehette. a tudása. Mint amikor a saját anyja feküdt el tte a boncasztalon. és gondolni sem akart arra. azzal nem kaphatnak el mindegyikünket. hogy így van. . – Gorkie nélkül soha többé nem lesz olyan az életünk. mint egy suttogás. a lénye. hogy elérzékenyüljön.

embertelen játszmában. a tábornokot életben hagyták. és ez nagyon lesújtotta. Az egyik. hogy kifejezzük a legfels bb kaszt felé a nemtetszésünket. mindenkit. 5. ami csak öt nap múlva öli meg szívrohamban. 09 óra 00 perc Donovan jókedv en látott hozzá b séges reggelijéhez. a szárazföldi hader k vezérkari f nökével. a klán elkapta Warren Rockwell tábornokot az Armitage golfklubban. mindenkit. mert hirtelen halálát túl sok ember foghatta volna fel figyelmeztetésként. szombat. Volt neki másik órája. Bolotovot. és ahol elt nhetnek a világ szeme el l. Fontosságban semmi és senki nem mérhet ehhez. – Ezt fogjuk tenni. – Most pedig tegyük félre ezt a fájdalmat. Amikor távoztak. ahol letehetnék a gépet. bárhol legyen is a világon. mint Gorkie egy sóhaja. M ködnünk kell. mert a torkát elszorította a szomorúság. és megöljük ket. hogy Gorkie hányszor mondta: „Minden körülmények között a klán folyamatos m ködése a legfontosabb. Darlát. aki ezen a világon részt vesz ebben a szemét. IGAZGATÓI EBÉDL . Hanem csak azért. hogy megtalálja azt a mindent l távoli kis folyót vagy tavat. Nigel Chilton meghalt. ezért Rockwell egy olyan mérget kapott. Azután… – nagyot nyelt.” – Azzal elfordult. egzotikus n (Mörjike) ellopta az óráját. szerdán. aztán megtörölte a szemét. Barátja. így nem nagyon tör dött az esettel. Shana – mondta Nadya eltökélten. mert nélküle a . minden egyes embert. és tovább nézte a távcs vel az es erd t. Még két nap volt hátra az életéb l. minden egyes embert. Három oka is volt a boldogságra. Warren Rockwell tábornokkal. VIRGINIA Október 28. CIA F HADISZÁLLÁS LANGLEY. Végignézett a többieken. – Azután felkutatunk mindenkit. ahol soha nem találnak meg. október 25-én. Három nappal ezel tt. hogy egy gyönyör . Nem mintha ez egy cseppet is enyhíthetné a fájdalmunkat. Weinbergert. hogy nemrég beszélt telefonon barátjával.– Felépítjük a rejtekhelyet. A golfklubbeli incidensr l mindöszsze annyit tudott. Nem mintha k együttesen érnének annyit. és kivallatták. minden kapcsolatukat. Emlékezzetek rá.

kötött mellényt hordott szívesen. Boldogságának másik oka Dr. és még Don Mazzone fülébe is eljutottak. Bal füle egy kicsit jobban elállt. szarukeretes szemüveg uralta. arcát hatalmas. Ett l az Andan utáni kutatás sokkal koncentráltabb és alaposabb lett. Anton Smith jelentése. mivel álmában sem gondolta. de ez idáig még nem kez- . Donovan már látta magát. Donovan jókedvének harmadik oka pedig egyik kedves barátjának látogatása volt. vöröses foltot hagyott orrnyerge két oldalán. Chaney életének elmúlt hatvan éve kalandfilmbe kínálkozó téma volt. fontolgatta is egy önéletrajz megírását. és mindent kiszedett bel le Andanról és azokról az emberekr l. ezért ha tévében volt vagy fényképezték. hogy lobbizni fog a szükségállapot bevezetéséért. akivel minden héten együtt reggeliztek valamelyik nap. Chaney átlagos magasságú. mint fejének állandó tekergetése. és rendesen meg is döbbentette. és ami az személyes hatalmát a sokszorosára növelné. Mivel azt terjesztette magáról. Teljes er b l az Andan utáni hajszába vetette magát. sz késbarna haját mindig precízen választotta el. így pedig a hadsereg titkosszolgálatai felett áll. nem mintha olyan nagy lett volna az eltérés. de Chaney határozottan utálta aszimmetrikus füleit. aki ígéretéhez híven felnyitotta Lauren Gilmore elméjét. hogy ilyen játékosok is részt vesznek ebben a játszmában. ami mindkett jüknek megfelelt. ha kamera vagy fényképez gép t nt fel.hatalma apróra zsugorodott. hogy nem hiú. Tervét közölte telefonon Donovannal. plasztikai sebészhez sem mehetett el. akik védik. azon kevesek egyike. amely mély. Chaney a sportos eleganciát kedvelte. A Gorkie-tól szerzett információk keresztül-kasul bejárták az Államok hírszerz szervezeteit. mindig ügyelt rá. És ez jó érzéssel töltötte el. így nem maradt más. akinek nagyon tetszett az ötlet. ezért feltétlen támogatásáról biztosította barátját. hogy szemet szúrt volna. esetleg bézs szín zakót. vászonnadrágot vagy farmert. A jelentés kivonatos tartalma bejárta a külföldi titkosszolgálatokat is. akiknek Donovan odafigyelt a szavára. amit annyira szeretett. átlagos testalkatú ember volt. Ez a kedves barát John Chaney volt. melynek könyökére drapp szín foltot varrtak. vászoncip t. A jelentés ugyan egy kissé felidegesítette Donovant. és ma elhatározta. ha Andan betenné lábát az országukba. amely a hadsereg bevonulásával jár. akik felkészültek arra az esetre. nehogy szemb l kapják le. inget. Warren Rockwell tábornokot. mint a jobb. egyszín nyakkend t és világosbarna. mivel a CIA igazgatója az Egyesült Államok hírszerz közösségének is a vezet je. amint hatalma az egekbe szökik.

amit csinált. darabonként 10 000 dollárért. olyan adottságnak. Többfelé hívták tanítani. hogy könnyen megfázik. és gondosan beragasztotta egy albumba. aki exkluzív interjút tudott készíteni Adolf Hitlerrel. és hasonlók. Donovan éppúgy olvasta ket. és mindenki azt mondta. Újságíró volt. és volt az egyetlen. sokat látott. és amíg a meleg be nem állt. elment el adásokat tartani. ha paranoiásnak nevezik. roppant m veltség ember volt. vagy kés sszel. mint az amerikai katonák Vietnamban. Párizsba. hogy a legtöbbet mindig le kellett mondania. pályafutása alatt szolgált mindkett jük alatt. Amikor hideg volt. Helms ekkor 23 éves volt. némelyikük imádta. télen. ami segíti a fennmaradást. mint „megszállott munkamániás”. Richard Helms és William Colby voltak a leginkább médiabarát igazgatók. A hideg id beköszöntével elindult. megint mások felhasználták céljaikra. mert az világában az üldözési mániát erénynek tartották. Következetes volt mindenben. . mégsem volt könyvmoly. Óriási neve volt a szakmában. Donovan azért kedvelte. de az elálló bal füle miatt nem ment. aki minden erejével támogatta a CIA pszichiátriai kutatási programját. Chaney kétségtelenül nagyon értette a dolgát. külpolitikai szakíró és külpolitikai szakkommentátor. A Washington Post külpolitikai rovatvezet je volt. Berlinbe. illetve. Annyi helyre hívták. Éles esz . amiért néhányan szerették. annak idején az egyetem után maga is újságírónak állt. és mindig arra hivatkozott. néhányan nem. Donovan szerette. Amikor hidegre fordult az id . mint az elnök. Tudósított az 1936-os olimpiai játékokról. A CIA igazgatói sokféleképpen viszonyultak a médiához. mert Chaney csupa jót írt róla. ilyeneket írt róla. és a kalapját ezért nem veheti le. egyszer még Moszkvában is tartott néhány el adást. mert túlságosan mélyre süllyedt a Watergate-botrányba. ámde annál fényesebb karriert futott be. és rövid. hogy a Fehér Házban és a CIA f hadiszállásán egy ember minden cikkét kiollózta. és k mindketten Donovan példaképei voltak. írásainak akkora jelent séget tulajdonítottak. lehajló karimájú vászonkalapot hordott. „némiképp paranoiás”. igazi kultikus figura. El adókörútjai néha külföldre is elvezettek: Londonba. amit képviselt.dett bele. pedig a tanítást élvezte volna. némelyikük utálta. Még amikor egy ballépése miatt le is hordta a cikkében. Richard Helms. olvasottsága nem hagyott maga után kivetnivalót. „túlságosan okos”. tartott ötven-száz el adást. és akit Nixon azért rúgott ki. Megvolt a maga sajátságos stílusa. afféle sztárújságíró.

hogy nagy dolgokra hivatott. Donovan is szerette azt érezni, hogy kiválasztott, nagy dolgokra hivatott ember. Donovan és Chaney a hetedik emeleti igazgatói ebédl ben ültek, az ablak mellett. Kellemes hely volt; három négyszemélyes asztal állt ott kényelmes székekkel, a földön és az ablakpárkányokon cserepes virágok. Az asztalon, ahol Donovan szokott reggelizni, ebédelni és vacsorázni is, ha úgy jött ki a lépés, még abrosz is volt. Donovan kukoricapelyhet reggelizett, frissen csavart narancslével, Chaney sült szalonnát sült hagymakarikákkal és péksüteménnyel, hozzá egy bögre tejet. Chaney táplálkozási szokásain meglátszott, hogy éveket töltött Európa és Ázsia különböz országaiban. – Tényleg olyan rossz a helyzet Alaszkában, mint mondják? – kérdezte Chaney. Donovan megrázta a fejét. – Rosszabb – mondta, miután lenyelte a falatot. – Andan a Denali Nemzeti Parkban rejt zött, a Mount McKinley-n, egy házban. Egy csapat rajtaütött, de valahogyan kivitték onnan. Biológiai fegyvert vetett be. – Donovan mindent azért nem mondott el Chaney-nek, például azt sem, hogy a biofegyvert a CIA vetette be az személyes utasítására, ami egyébként Warren Rockwell tábornok ötlete volt, hogy karanténba vonhassák az államot, amelyikben Andan felt nik, és így ne menekülhessen el. – Egy vírus, amelyet biofegyverhez használnak, nem teljesen olyan, mint az eredeti vírus, ami a természetben el fordul. Andan eleresztette ezt a borzalmat, ellenszere meg valószín leg neki sincs, hát még nekünk. – Nem gondoltatok még arra… nincs olyan terv, hogy katonai er t vettek be Alaszkában a járvány megfékezéséért? Ezúttal nem mint újságíró kérdezlek, Bill, amit most mondasz, azt nem fogod viszontlátni a Postban, vagy bárhol máshol. Donovan gondolkodott magában, közben ropogtatta a kukoricapelyhet. Chaney türelmesen várt. Már megtanult várni. Fiatalabb korában volt, hogy napokat várt egy közismert személyiségre, annyit, amennyit senki más nem bírt. Így kezd dött a nagysága. Donovan végre rászánta magát. – Nem egyszer fékeztünk már meg járványt bombával – kezdte. – Olaj-leveg bomba – mondta Chaney. Donovan rábólintott. – Pontosan. A leger sebb bomba a nukleáris bomba után. Afrikában, f ként ott használtuk, egyszer-kétszer Dél-Amerikában. De nem

csak mi, megtették az angolok, az oroszok, a németek, a franciák. Fene tudja, még kik. De ugye, az messze van. Alaszka meg nem. Ha most nem interjút készítesz, hanem csupán két barát együtt reggelizik, akkor elmondhatom, hogy vannak bizonyos tervek. Az a baj, hogy Alaszka baromi nagy. Hermetikusan lezárni a határt pedig tulajdonképpen lehetetlen. – És Andan? Tudtok már róla valami konkrétat? Donovan elmosolyodott. – Szigorúan csak neked, mint barátnak szól, és nem mint újságírónak! Egyel re! – Donovan bólintott. – Igen. Gilmore és a japán beszéltek. Sokat megtudtunk Andanról. – Tényleg, hová vittétek Gilmore-t és Masadát? – érdekl dött Chaney. – Ezt nem mondhatom meg. Sajnálom, de szigorúan titkos. – Még mint barátnak sem? – Nem, még úgy sem. – Hallottam nemrég a rádióban, hogy Gilmore meghalt. És a japán? – Gilmore valamikor hajnalban halt meg – mondta Donovan. – Masada sincs jó b rben, azt mondják, nem éli meg az estét. De hogy mi történt velük, azt ne kérdezd. – Kínvallatásra gondolok. Gyógyszeres kihallgatásra és effélékre – találgatott Chaney. Donovan kezébe vette a poharat, és a szájához emelte. Miel tt beleivott, egy egész kicsit rábólintott. – És beszéltek. Attól vagy így feldobva, ugye? – Chaney mosolyogni kezdett. – Tudtok mindent? Donovan letette az asztalra a poharat. – Nem mindent – mondta. – De a f kérdésekre tudjuk a választ. Ismerjük Masada szerepét, tudjuk, kik vitték el Andant, és kik védik jelenleg is. El se hinnéd, ha elmondanám. Persze nem fogom. Szigorúan titkos. – Még mint barátnak sem mondhatod el? – kérdezte Chaney. – Sajnos nem – Donovan nemet intett a fejével, aztán tovább ropogtatta a kukoricapelyhet. Chaney befalta az egyik szalonnát, kortyolt rá egy kis tejet, majd folytatta a faggatózást. – Mi van akkor, ha Andan, vagy Andan emberei ismét bevetik az Ebolát, de ezúttal mondjuk itt, Washington D.C.-ben, vagy New Yorkban?

– Akkor? Akkor elérkezett a világvége. Az egész Egyesült Államokat képtelenség karantén alá venni. Ha Andan megteszi, akkor végünk van – Donovan lenyelte a pelyhet, megkevergette a tálkában a maradékot, aztán felnézett Chaney-re. – Te ismerted Andant, szerinted megteszi? Chaney elképedve magára mutatott. – Hogy én ismertem? – kérdezte csodálkozva. – Jó emberismer vagyok, öregem, az évtizedek során kialakult valamiféle hatodik érzékem, amivel felismerem az embereket, hogy kik is valójában, takargatnak-e valamit, hogy veszélyesek-e vagy sem. Georgetownban jobbra a második szomszédja voltam Andannak. Összejártunk. Ebédeltem a házában, is az enyémben. Egyszer még interjút is csináltam vele. Még fel is hívtam rá a figyelmedet, mondtam neked, hogy egy nagy ember. Igazi pallérozott elme, briliáns szónok – Chaney széttárta a karját. – Azt hiszed, tudtam én bármit is az igazi lényér l? Amikor megtudtam, hogy egy náci terrorista, az piszkosul földhöz vágott, öregem. Ekkorát tévedni! Még életemben nem ismertem félre senkit enynyire! Fogalmam sincs, mit fog tenni. Bár tudnám! Csendben elfogyasztották a reggelijüket. Chaney megtörülte a száját a tálcája szélére helyezett szalvétával. – De térjünk vissza az olaj-leveg bombára – mondta. – Ha nagyon eldurvulnak a dolgok, pusztítási övezeteket hoztok létre Alaszkában? Donovan felsóhajtott. Bólintott egyet. – Ha nagyon muszáj – mondta kelletlenül, aztán különös mosoly jelent meg az arcán. – De még az is el fordulhat, hogy valami zseniális tudós megtalálja az ellenszert!

NEGYEDIK FEJEZET
1. ROYAL CLUB CITY OF LONDON
Október 28. szombat, zónaid : 15 óra 22 perc A City of London Európa gazdasági üt ere; nappal zsúfolt városnegyed, éjszakára azonban elnéptelenedik. A City gazdasági hatalmára jellemz , hogy önálló, szuverén államként m ködik Londonon belül. Nem tartozik Angliához; olyannyira nem, hogy a brit parlament hatásköre és illetékessége nem terjed ki a Cityre. Amióta csak létezik, Anglia és a világ nagy részének igazi urai ezen a területen dolgoznak, a klubjaiban járnak össze, és nem a parlamentben vagy a Buckinghampalotában. Amikor a királyn idelátogat, a hagyomány szerint, miel tt a városnegyed egy négyzetmérföldnyi területére lépne, engedélyt kell kérnie a Lord Mayortól, a City szuverén államf jét l. A Royal Club még a pénzügyi negyedhez viszonyítva is egy kiemelked en exkluzív klub. Kizárólag a legnagyobb nemzetközi bankok vezet ségi tagjai járnak itt össze. Itt hozzák meg legnagyobb horderej döntéseiket. Bár a Wall Streetnek közel azonos hatalma van, mint a Citynek, történelmileg mégis a City rendelkezik els bbséggel, ezért a Wall Street urai ugrottak át Londonba, ha rendes havi vagy évi tanácskozásra ültek össze, vagy ha valamilyen speciális körülmény miatt hasznosnak látták a bankok együttm ködését. A legnagyobbak a Korona teremben üléseztek. Jelképük, a tizenkét ágú korona nem a király vagy a királyn fejdíszére utalt, hanem a legnagyobbakra, akik tizenketten voltak. Nevezték ket Korona Szövetségnek, Korona Körnek, és a Legnagyobbaknak is. Nem k voltak a legnagyobbak, de ezt csak kevesen tudták közülük. A Korona terem falait és a földet állati prémek borították, a mennyezeten freskó, állványokon si fegyverek. A szoba bútorzata középkori: királyi bútorok, hatalmas asztal, körülötte tizenkét súlyos, szépen faragott, arannyal, ezüsttel és drágakövekkel gazdagon díszített szék. Benne elegáns

szmokingot visel férfiak ültek, néhányukon ékszer is volt. Mindegyikük el tt hamutartó, hatalmas szivar és pohár, benne kétujjnyi konyak. – Uraim! – szólalt meg az elnök, akit mindenki csak ifjabb Johnnak szólított, pedig már nyolcvanhárom éves volt. – Még néhányszor körbejár az óra, és a világgazdaság a mai formájában nem létezik többé. – Mi az oka ennek a hirtelen változásnak, ifjabb John? – kérdezte egy nagyon id s férfi, aki az asztal túloldalán foglalt helyett. – A jelenlegi rend néhány röpke éven belül így is, úgy is befejezné földi pályafutását magától – magyarázta ifjabb John. – Feltétlenül egyetértek! – szólalt fel egy szakállas férfi, aki ifjabb John jobbján ült. – Harminc éve gy jtjük az aranyat, nálunk van minden ország aranytartaléka – folytatta ifjabb John. – Az üres pénzösszeget befektetjük reálgazdasági termékekbe, azután cs döt jelentünk, a rend kileheli a lelkét, bejön a cserekereskedelem, felvásároljuk, ami érdekel minket, majd el jövünk az aranyfedezettel. A nagyon id s férfi az asztal túloldalán katonásan biccentett. – Szavazzunk – javasolta ifjabb John. Mindannyian egyszerre emelték fel a kezüket. Ifjabb John a szokás kedvéért fennhangon számolta, hogy hány kar lendült a magasba. – Tizenkett . A beterjesztés elfogadva. Erre iszunk! – ifjabb John felállt, és felemelte a poharát. A többi bankár követte példáját.

2. AMAZONAS BRAZÍLIA
Október 28. szombat, zónaid : 12 óra 04 perc Nicole több alkalommal is végigrepült egy-egy terület felett, hogy Nadya alaposan megnézhesse. Talált egy területet, ami azért tetszett meg neki, mert egy körülbelül hat négyzetkilométeres területen annyira s r volt a lombkorona, hogy a leveg b l egyetlenegyszer sem sikerült meglátnia a talajt. A terület határától három kilométerre, északkeletre kanyargós folyót látott, amelynek a közelben volt egy kell kép-

pen kiszélesed kanyarulata, ahol jó eséllyel le lehetett tenni a gépet. A legközelebbi lakott település a térkép szerint mintegy 32 kilométerre volt, ami a helyszínt ideálissá tette egy rejtekhely felépítésére. Nicole rárepült a kiszélesed folyókanyarulatra, és könnyedén letette a gépet a vízre. A folyó, ezen a legszélesebb pontján, alig hat méterrel volt szélesebb a hidroplán szárnyfesztávolságánál. Nicole úgy kormányozta a gépet, hogy nagyjából a folyó közepén álljon meg. Amikor kell képpen lelassult, a propellerek segítségével kiegyenlítette a gép mozgását, aztán kikapcsolta a motort. Nadya, Damien, Mörjike és Shana távcsövekkel a két partot nézték az ablakokon keresztül. Andan összecsukta, és hátizsákjába dugta a laptopját. Nicole készen állt rá, hogy Nadya utasítására azonnal beindítsa a gépet, ha valami veszély közelegne, és elt nniük hasznosabb megoldás lenne, mint harcolni. Zoe Damien mellett ült az ülésen, és aludni látszott. Az Amazonason nem a kígyók és a piránhák a legveszélyesebb állatok, hanem a rovarok, melyeknek a csípése mérgez lehet vagy betegséget okozhat; a csípés helye elgennyesedhet, ami más rovarok számára teszi vonzóvá a sebet; vagy petéket rakhatnak le, és a kikel lárvák felzabálják az izmokat és a testszövetet, ily módon ölve meg a testet, melyet keltet gépként és élelmiszerraktárként használtak. A klán és Andan ezért olyan ruházatot viselt, amely nem hagyott szabad testfelületet, valamint magas szárú, vastag, gumitalpú bakancsot, melyet a tövisek nem tudtak átszúrni, a kígyók pedig átharapni. Nadya leeresztette a távcsövet. – Nálam semmi – mondta – Nálatok? – Semmi – mondta Damien. – Nálam sincs – jelentette Mörjike. – Semmi – mondta Shana. – Jó. Akkor kiszállunk. Damien, nézz korul – intett Nadya. Damien tízlövet , 7,62 milliméteres Dragunov mesterlövészpuskával a kezében, a raktéren átvágva, az egykori középs géppuskatoronyhoz ment, amit jó harminc éve kilátónak használtak. Elfordított egy rozsdás kallantyút, majd felnyitotta a fedelet. Kimászott a gép törzsére, körülbelül másfél méterrel a szárnyak mögött. Nicole es Shana M-16-os gépkarabéllyal voltak felszerelve. Ez az 5,56 milliméteres, harminc l szeres tárral ellátott, nagy pontosságú, rendkívül megbízható, és meglehet sen er s fegyver a világ számos speciális egységében került rendszeresítésre, többek között az SAS* is

ezt használja, amikor dzsungelben vetik be ket. A klán is kiváló osztályzatot adott a fegyvernek. Nicole a gép orrán elhelyezett egykori gépágyútoronyhoz ment, Shana a farokrész egykori géppuskatornyához – hogy onnan fedezzék Damient.
* SAS (Special Air Service) Különleges Légi Szolgálat. A brit hadsereg speciális kommandója a Különleges Er k Csoportjának része. Szárazföldön, vízen, víz alatt, illetve légi úton, minden terepen, minden éghajlaton, mindenfele körülmények között bevethet kommandó Egyike a világ legkiválóbb elitegységének.

Damien a szárny alatt lemászott a gép bal oldali stabilizáló szárnyára, amely sokkal kisebb volt a fels szárnynál, és aminek az volt a funkciója, hogy egyenesben tartsa a gépet, amikor az vízen áll. Damien vállához emelte a puskát, és végigpásztázta a part s r növényzetét. Embert nem látott. Intett Nadyának, aki felnyitotta a Damienhez legközelebbi ablakot, és azon keresztül kiadta az egyik gumicsónakot. A háromszemélyes csónak összecsomagolva egy 30x30x17 centiméteres táska volt, melynek egyik oldalán biztosítógy r lógott ki. Damien megrántotta a gy r t, és a csónakot bedobta a vízbe. A csónak sisterg hanggal, három másodperc alatt felfújódott. Nadya evez t nyújtott Damiennek, aki elvette, és beszállt a csónakba. Ellökte magát a gépt l, és elindult a part felé. Shana és Nicole a part növényzetét pásztázták cs re töltött fegyvereikkel. Semmi gyanús mozgás. Damien kiért a partra, a gumicsónakot kihúzta a vízb l, hogy a folyó sodrása ne vigye el. Egy fa takarásában megbújva gondosan körülnézett, megnézte a talajt, felnézett a fák tetejére, elnézett a legközelebbi fákra, bokrokra, majd a mesterlövészpuska távcsövével a legtávolabbi helyekre is, ahová csak pozíciójából ellátott. Elindult befelé az erd be. Ügyelt rá, hogy az aljnövényzetet ne törje meg a mozgásával. Nicole az egykori gépágyútorony peremére fektette a gépkarabély csövét, és lassan végigpásztázta a partot, jobbról-balra és balróljobbra, mindig egy kicsivel magasabban. Shana a hátsó toronyból tartotta szemmel a bal partot, folyamatosan mozgatva a fegyver csövét. Mörjike és Nadya távcs vel kémlelték a jobb oldali partszakaszt, nehogy valaki hátba támadja ket. Damien huszonöt perccel kés bb jelentkezett be Nadya rádióján. – Rendben van – jött Damien hangja. – Megyünk – szólt bele Nadya a fülét l a szája elé lógó apró mikrofonba. – Oké.

– Kiszállunk – jelentette be Nadya a többieknek. Mörjike és Andan szedel zködni kezdtek. Nadya is hátrament a raktérbe segíteni. A felszerelésüket három gumicsónakba pakolták. Nicole maradt a toronyban fedezni a partraszállást; Shana, Mörjike és Andan a csónakokba szálltak, és a part felé indultak. Nadya odament Zoéhoz, megfogta a vállát, és keményen megrázta. Zoe feje ide-oda hajlott, mintha nem lenne magánál. Nadya tudta, hogy ébren van, látta rajta, hallotta a légzését, tudta, hogy fenn van. Csak elhagyta magát, apátiába süllyedt, semmi sem érdekli. – Zoe, elég legyen ebb l, térj magadhoz! – szólt rá Nadya parancsoló hangon. Megint megrázta Zoét, aztán két pofont is adott neki. Zoe lassan kinyitotta a szemét. Alig volt benne élet. Nadya még egyszer pofon vágta, és megint megrázta. – Zoe, térj magadhoz! Erre nincs id nk! Zoe lassan, nagyon lassan Nadya szemébe nézett. – Zoe, kicsim, ne hidd, hogy nekem nem fáj – mondta Nadya lágy hangon. – Annyira fáj, hogy úgy érzem, a szomorúságtól elkorhad a testem. Mindannyiunknak nagyon fáj. De m ködnünk kell. Értsd meg, nem gy zhetnek le minket! Ha elhagyod magad, nem vesszük semmi hasznodat! Szeretünk téged, ezért nem fogunk a sorsodra hagyni, cipelnünk kell, figyelni rád, és ez veszélybe sodorja az egész klánt. Tudom, hogy mennyire szereted Gorkie-t, de azt is tudom, hogy minket is szeretsz. Mi mindannyian sokat vesztettünk, de mindent azért nem. Itt van Mörjike, Nicole, Shana, Damien! Itt vagyunk mi ketten! És itt van Julius, akivel megválthatjuk a világot! Térj magadhoz, Zoe! Tedd a dolgod! Csak tedd a dolgod! Majd meglátjuk, mi lesz. Most m ködnünk kell! Használd fel a fájdalmadat, dacolj velük, mond azt, hogy nincs olyan isten, hogy legy zzenek minket. Mondd ezt, Zoe! Ha elhagyod magad, azzal csak örömöt szerzel Darlának meg a többi rohadéknak. Ne szerezz neki örömet! Zoe feje lekonyult. Megrázkódott, aztán elhagyta minden ereje, hátrad lt az ülésen, és keservesen sírni kezdett. Nadya felültette, magához ölelte, megsimogatta. Zoe üvöltözve sírt, dobálta magát, mint aki elvesztette az eszét. Mint akinek éppen most szakadt meg a szíve. Nadya magához szorította, simogatta. – Nadya… – zokogott Zoe. – Ez nem lehet… Ez nem lehet… Gorkie soha többé nem jön vissza… Soha többé nem látom az arcát… nem látom ahogy nevet… ahogy alszik… ahogy eszik… Soha többé… Soha

többé nem hallom a hangját… soha többé nem szól hozzám… soha többé nem hallom, ahogy nevet… ahogy… ahogy azt mondja… Zoe… Nadyát is magával ragadta a fájdalom, de kitépte magát bel le, mert veszélyes környezetben voltak, és odébb kellett állniuk. – Zoe, kicsim, az én szívem is megszakadt – súgta Zoe fülébe. – Csak az vigasztal, hogy ti vagytok nekem. Zoe lassan lecsillapodott. Még sírt, de már nem remegett, nem üvöltözött. Mindkét kezével magához szorította Nadyát. – Mit fogunk most csinálni, Nadya? – kérdezte elcsukló hangon. – Felépítünk egy új rejtekhelyet itt a dzsungelben. Azután mindenkit elkapunk. Zoe bólintott. – Mindenkit – mondta. Szétváltak. – Így lesz, kicsim – mondta Nadya. Nadya felállt, és segített felállni Zoénak. Összeszedték a maradék csomagokat, és az utasajtóhoz vitték. Kimásztak a stabilizátorszárnyra. Nadya kidobott egy gumicsónakot a vízre, ami magától felfújódott. Bepakolta a táskákat a csónakba. Zoe beszállt egy evez vel a kezében. Nadya visszalépett a repül gép utasterébe, és odaszólt Nicolenak. – Nicole! Takarítsd ki a gépet, aztán süllyeszd el. – Meglesz – mondta Nicole. Nadya beszállt Zoe után a csónakba, és az evez jével ellökte a csónakot a gépt l. Kieveztek a partra. Nicole csak akkor hagyta el az rhelyét, amikor Nadya és Zoe összecsomagolták a gumicsónakot, és elt ntek a fák takarásában.

3. EGY BÁRBAN WASHINGTON D.C.
Október 28. szombat, 13 óra 12 perc Sam Marshall négy éve dolgozott a CIA-nál. Magas, jó megjelenés , harminchat éves fickó volt, aki James Bond miatt lépett a hírszerz i pályára. Elég gyorsan rájött, hogy a valóságban a kém élete egészen

benéznek szombat délután. mert négyhavonta drogtesztre küldték. Komolyabb kábítószerre is rákapott volna. hogy tervezi az apja és anyja likvidálását (így mondta: likvidálását). ami istentelenül f szeres volt. Marshall pontosan tudta. Semmilyen jelét nem látta annak. aki használható információval tud szolgálni. és a partnerek mind gyakoribb cseréje – a kémhivatás lényege. Ki volt akasztva a ZÁRVA feliratú tábla. onnan senki semmivel nem képes kiverni. de minden erejével azon volt. A CIA titokzatos világa éppen kapóra jött. Így is vigyáznia kellett magára. Úgy vélte. mivel ha nagyon berúgott. Mindenesetre abból nem engedett egy tapodtat sem. biliárdra. hogy ezen változtasson. A bár ebben az id ben még hivatalosan nem volt nyitva. akinek a vérében drogot találtak. és pláne nem ölt meg senkit. és nincs saját vagyona. hogy ez tényleg így lenne. így hát vedelte a gint. amikor épp rettenetesen be volt rúgva. A bár nagyon felkapott volt a nem éppen törvénytisztel . hogy akik Monus után kérdez sködtek. a promiszkuitás – vagyis a h tlenség. és az ajtó is be volt csukva. legtöbbször azonban a James Bondfilmek ihlette promiszkuitás vonzotta. de már gyereknek is olyan ember volt. de egyébként meglehet sen elkeserítette a munka unalmas volta. ami jól hangzott. Azt mondta. A törzsvendégek tudták. mint a James Bond-filmek. de attól tartott. és jaj volt annak. hogy egy kémnek züllöttnek kell lennie. némi italra. amiért nem szereztek vagyont. hogy miért nem tölti otthon az éjszakákat. Néha valóban az volt. egy pénteki este. azonnal kocsiba ült. Marshall tegnap este tudomást szerzett róla kedvenc bárjának egyik csaposától. s t kora délután még fasírtos szendvicset is lehetett kapni. miel tt t megszülték.másról szól. és büszkén feszített. marihuánát szívott. amiért kénytelen a fizetéséb l élni. de nem volt bezárva. és elkocsikázott kedvenc washingtoni bárjába. Marshall ma szabadnapos volt. Marshall a CIA-nál dolgozott. a szép pénz pedig zene volt füleinek. Amint felkelt. amikor a f hadiszálláson volt dolga. aki ha fejébe vesz valamit. és nem vett részt egyetlen autós üldözésben sem. szolgálati titok. valamikor egy és kett között. hogy hol van Monus. mert a csapos tegnap este azt mondta. hogy lebukna. de igé- . hogy valami japán fószerek egy bizonyos Marc Monus nev pofát keresnek. ami az életvitelt illeti. azt mondta egy kurvának. és szép pénzt fizetnének annak. de Marshall éppen ezért szerette annyira. és kurvázott. hogy ilyenkor is beugorhatnak egy kis csevelyre. rjöngött. Legalábbis. Fél évvel ezel tt. Még pisztolya sem volt. amikor a feleségének keresett kifogásokat.

mi fog történni. és leült. Aki megszólította Marshallt. volt az ötödik ember. Marshall folytatta. Ön tud valamit. de Marshall közbeszólt. Az emelvényt bámulta. és már ebben a korai órában is vagy harmincan tartózkodtak az üzlethelyiségben. hogy jár-e a bárba valaki. A két japán néhány perc múlva odalépett Marshallhoz. pszichiáter. a másik a széke mellé. negyven körüli. A megbízóm szép pénzt ad annak. ahol éjszaka sztriptíz szokott lenni. A két japán szó nélkül kihúzott egy-egy széket az asztal két oldalán. és egy kicsit ijeszt nek is. – Én Syrus vagyok. Elt nt. Egyikük egy 18x24 centiméteres. Marshall odafordult a japánhoz. Marc Monusnak hívják. És maga? – Joe – felelte a japán. – Én tudom. Amikor látta. A csapos széttárta a karját. aktatáskáját az asztalra rakta. mintha most is m sor lenne. hogy nem tud róla. És egyébként is: ki az a Monus? Marshall elfordult. aki az asztalra tette a táskáját. majd lenyelte a falatot. Még soha nem adott el információt. rajta egy megkezdetlen. akit megkérdeztek a bárban. – Nem látszik Joe-nak – mondta. – Uram! – szólalt meg a másik japán hibátlan angol kiejtéssel. A japán nem reagált. Egyikükre sem nézett fel. meg egy tányér. – Uram! Kérem… – kezdte a japán. Nem tudta. hogy két japán lépett a bárba.nyes szórakozást kedvel k körében. izgalmasnak találta a dolgot. – Üljenek le – dünnyögte az orra alatt. Felvette a tányérról a félig megevett szendvicset. mutatván. Marshall asztala az emelvény el tt állt. megörült. A két. akinek tudomása volna Monus hollétér l. aktatáskás japán belépett a bárba. uram? Marshall komótosan megrágta. – Tud valamit err l az úrról? Dr. Az ajtó hangjára hátrakapta a fejét. színes fényképet dugott Marshall orra alá. hol van Monus. és lecsapta a poharat az asztalra. öt üres és egy teli gines pohár volt el tte. fegyelmezett. iszogattak. és végigmérte. és egy félig elfogyasztott szendvics. és egy nagyot beleharapott. . ha lebukik. Marshall kedvenc asztalánál ült. aki tudja. úgy tett. ették a csíp s szendvicset. mint akit nem érdekel a dolog. kifejezéstelen arcú férfi egyenesen a pult mögött álldogáló csaposhoz ment. Amikor a két öltönyös. Gyorsan felhajtotta a gint. hogy felhívja magára a figyelmet. vagy lökdöstek a golyókat a biliárdasztalon. merre van.

– Tehát maga CIA-ügynök. hányan állnak el mindenféle hazugsággal. – Semmi köze nincs hozzá – Marshall úgy vélte. hogy most annyi pénzt szed ki ebb l a két palimadárból. – Kik rzik? – A CIA. Már egy ideje nyomozunk Monus után. ha sikerül megegyeznünk. nem is csekély összeget. – Ennyi az ára. – Maga hogyan jutott az információ birtokába? – Részt vettem a ház el készítésében. Logikus volt. van némi információnk arról. t zpiros. Még egész ügynöklistákért se nagyon adnak egymillió dollárt. Ez amat r! Ilyet kérdezni! – Nem – jelentette ki határozottan. Negyvenhatezret keresett egy évben. hogy megszerezzék a pénzt. hogy holnap megy és megveszi. megköthetjük az üzletet. most fel kellett fogniuk a tényt: Marshall amat r. – Pénzt kínálunk fel egy információért.– Honnan van az információ? – kérdezte a japán Joe. Marshall röhögött magában. Elhatározta. Egy kicsit… rendbe raktuk a házat. és a szeme sem rebbent. Ett l lelkesült be. Joe felsóhajtott. Értem. Syrus – kezdte Joe. – Nézze. – Nem akar alkudni? – kérdezte. hogy merrefelé kell keresnünk. Aztán bizonytalan hangon szólalt meg. Mennyit kér az információért? – Egymilliót – vágta rá Marshall. Na. Joe bólintott. Egy Corvette-et akart venni. Magának csak annyit kell mondania. Ebben az esetben. Monus holléte ezekhez képest pitiáner információ volt. miel tt Monus és a felesége beköltöztek. Ez része volt az egyezségnek. nyitható tetej utcai cirkálót. És már az ital is dolgozott benne. Képzelheti. és ha az megfelel forrásnak látszik. kell vagy nem? . álmai autója. ZR-1-es. – Monust egy házban rzik. egy gyönyör . – Hát jó – adta be a derekát Marshall. Úgy t nt. Ha a két japán eddig még nem jött volna rá. Csinált nekik egy munkát. neki semmiség volt milliókkal dobálózni. még hadititkokért se igen. hogy miként jutott hozzá az információhoz. megköthetjük az üzletet. és most vigyáznak rá. Corvette ZR-1. Nagyon fájt a szíve egy lenyitható tetej Corvette után. amit a japán mondott. gondolkodik. és most rendesen átveri ket. ez a két fickó amat r.

igen rendesen megtömött borítékot. de nem a pénzes borítékot vette el . aki tudja. Legyen inkább… – tovább pörgette a lapokat. Richmondban. hogy én felhívom magát… december 28-án. Virginiában. A ház a CIA egyik biztonsági háza. hogy húzzuk az id t – mondta Marshall. és letette Marshall elé az asztalra. úgy tartva. nem fog repesni az örömt l. és arról meg nem fogok tudni. Fenébe az egymillióval! – Na. Na. az jó magának? Marshall holnap meg akarta venni a Corvette-et. Hosszú ám ennek az átfutása. El bb nem fog menni. ami mind az övé lehet. és kivett bel le egy hosszúkás. Ez nagyon nem nyerte meg a tetszését. Van már egy munkám 27-én. rengeteg gondtól kímélt meg – Joe el kapta a táskából a borítékot. – Legyen ötven. és az asztal alá dugta. én csak megbízott vagyok. – Uram! Nagyon hálás vagyok! Higgye el. Felpörgette az oldalait. hogy van egy ember. nem akarom. az a dolgom. Nem. Nem-nem. Egy egész év alatt nem keres ennyit! – Monust a feleségével a CIA rzi. és az el bb látta is. Kellett neki a pénz. és lecsukta a tetejét. – Január 9. hogy fizessek az információért. és nem biztos. A fejét ingatta.Joe gondterhelten felsóhajtott. . hogy visszaérek másnapra. ennyibe fog kerülni. mindegy – Joe megint kinyitotta a táskáját. elmondom. Ha ad egy térképet. Két kézzel megtapogatta a borítékot. Aztán visszadobta a borítékot a táskába. Megmondom neki. Syrus. erre ezek csak jöv évben akarnak vele beszélni legközelebb. Marshall rácsapott a pénzre. Ennyi meg pláne nincs. jól van. nem jó a december 28. hogy elvégezzek egy munkát. – Syrus. megmutatom. sok id kell ennyi pénzhez. – Ha itt felhívom a bárban. Jó az magának? – írni kezdett. Megint felsóhajtott. – Maradjunk annyiban. Soha még csak nem is látott egyben ennyi pénzt. Benyújtom az igényt. megírom a jelentést… miegymás. – Meg aztán addigra talán elviszik máshová Monust. közben egy tollat is el szedett. – A f nököm adott nekem 50 000 dollárt. mégsem. Átpörgette a ropogós bankjegyeket az ujjaival. Azt mondta. hol van Monus. hanem egy határid naplót. nekem nincs pénzem. hogy Marshall is jól láthassa. Nézze. Most visszamegyek a f nökömhöz. Kibontotta és szétnyitotta. aki… hát. de egymilliót akar érte. Az Albert Finney Történelmi Múzeumtól körülbelül nyolcszáz méterre van a ház. Felhívni… kett felé – Marshallhoz fordult. Sok-sok pénz. Kinyitotta a táskáját. Monus.

NEW YORK Október 28. Isteni illat! A két japán egy sarokkal lejjebb beszállt egy Ford Mondeóba. Hátrafordult. 13 óra 56 perc Az Albert Einstein-frizurájú öreg körülbelül huszadszorra mutatta meg Masada úr személyi titkárn jének. szombat. amikor az öreget meghozták a Netsuke Towerba.Szerencsére Joe-nál éppen volt egy Richmond-térkép. egyfolytában bocsánatkér en mosolygott. amit mondtak neki. Szemmel láthatóan egy kicsit már kezdett zavarba jönni az öreg különös viselkedése miatt. Hajnalban. A hölgy rendkívüli önuralommal rendelkezett: még mindig mosolyogva köszönte meg. hogy a két japán már az utcán van. A füléhez tartotta a telefont. és szemmel láthatóan nem reagált arra a tényre sem. és a kedves. hogy az útlevelében ott van a fényképe. hogy az öreg tájékoztatta. üres papírt kért. A két japán meghajolt és távozott. NETSUKE TOWER MANHATTAN. A szótlan kislány. – Marshall beszélt. és amikor látta. el vette az asztal alól a borítékot. akit Marikónak hívtak. szétnyitotta és beleszagolt. az ajtó felé. Marshall megmutatta. Az öreg vigyorgott. Ehelyett húsz darab vastag. nem nagyon látszott. melyben t teszi meg a Masada Konszern elnökvezérigazgatójává. Marshall a borítékot markolászta az asztal alatt. valamint a cég részvényeinek tulajdonosává. és az . hogy bármit is felfogott volna abból. és beütött egy számot. azaz a Masada Konszern tulajdonosává. – Én vagyok – szólt bele. akinél nagy csokor virág volt. ahol megmutatták neki Masada levelét és meghatalmazását. amiket néhány perccel kés bb meg is kapott. ami azonnal indult és besorolt az utcán hömpölyg kocsisorba. El halászott a zsebéb l egy darab szenet. Joe el vette a mobilját. nem volt miért tovább id zniük. vagy ami a levélben állt. 4. hol találják a házat. hogy egy csapásra lett a világ egyik leggazdagabb embere. egyenesen Masada irodájába vitték. gyönyör fiatal n Japánból kísérték az öreget élete els repül útjára. A n .

és Torinaga úrnak ajándékozta. csak a kislány és Mariko maradt vele. hogy adja át a cég vezetését az igazgatói tanácsnak. akinek még a nevét se tudta senki. hogy van-e valami üzenet a számára. és alaposan megvizsgálta ket. – Már régen aludt. mert tudta. Masada úr titkárn je is ment velük. amivel komoly fennakadást okozott a cég munkájában. mint mutatta. Az öreg rájött. álmos! Álmos vagyok! Megyek aludni! – Jöjjön. hogy mindegyik bonszájt tüzetesen meg fogja vizsgálni. Az egyik bonszáj alatt talált egy levelet. mert az öregnek baj volt a hallásával. Elintézték a formaságokat. majd behúzta utána az iroda ajtaját. aztán lerázta a lapot. és néhány másodperc múlva már aludt is. amiben benne volt a fényképe. Mariko és Masada titkárn je leültették az öreget a gyékényre. Mariko leült a teázóasztalka mellé. majd osztogatni kezdte a képeket. Az öreg vigyorgott. . Jelenleg éppen Masada személyi titkárn jét tartotta fel. és tovább alkotott. – Ó. ahol Masada szokott meditálni. Ezután teát kért. Az öreg azonnal hívatta Torinagát. Torinaga sokkal jobban örült. Az öreg ezután órákon át alkotott. Mariko úgy érezte. Talált egy tengerészeti távcsövet. – Ó. Masada ezzel szokott átnézni a klán Fifth Avenue-i lakásának ablakaira. és elindult a bonszájok felé. és megmutatta neki a levelet. hogy felemeli ket. amit Masada neki hagyott az irodájában. a távcsövet a szeméhez emelte. hogy nem is álmos. A szótlan kislány. hogy a szénszemcsék lehulljanak. Mariko. Magára hagyták. ugye? – hangosan beszélt. Az öreg felfedezte a bonszájokat. és elnézte a házakat. Kedvesen az öregbe karolt. az ajtóig kísérte. muszáj közbelépnie.egyik papírra máris elkezdett rajzolni egy nádat. mert az öreg nála felejtette az útlevelét. aztán hanyatt feküdt. amibe természetesen az is beletartozik. majd összetekerte. Joshi Masada irodájába vezetett. A levélben az állt. csendben ment utánuk. Vigyázzon. lépcs ! – Mariko segített felmenni a lépcs tetejére. ami a Netsuke Tower legfels emeletére. Öt perc alatt megrajzolta. A titkárn mély meghajlások kíséretében távozott. Felkelt. A vizeskancsóban a víz még kell képpen forró volt. ugyancsak mély meghajlásokkal. álmos! – rikkantotta az öreg. a cégvezetés átkerült az igazgatók kezébe. ami nagy megkönnyebbülést okozott mindenkinek. Az öreg az egyik ablakhoz ment. – Nem álmos? – kérdezte. igen.

Az ablakban egy rajz volt kitéve. és odaszaladt a teázóasztalkához. nem dünnyögött. A hangja teljesen normális volt. az asztal fölött átnyújtva letette a kislány elé. csetl -botló öregnek. el tte Phil Darbyt látogatták meg egy csörg kígyóval. köszönöm – hárította el az öreg. Ashiko? – kérdezte Mariko a kislányt. . – Mi lesz a dolgom? – Csak láss és hallj! Ha van áruló Joshi emberei között. Ezután forró vizet öntött rá. Nem avatták be ket a részletekbe – A Kunoichi klán*? * Kunoichi klán a kunoichi a n i ninják neve. majd a bögre fölött tenyerei el re-hátra mozgatásával összemorzsolta.– Jonin!* Kérsz teát? – kérdezte az öreget. – Joshit a CIA tartja fogva – mondta. a távcsövet visszatette a helyére. Viszonzásképpen most készített Marikónak teát. a ninjutsu nagymestere. Darby semmit sem tudott Joshi hollétér l. aki tiszteletbeli kunoichi. A Hattori Klán ninjái már napok óta Masada után kutattak az Egyesült Államok területén. mint az alkímia titkosírása: a szavakat képek helyettesítik. hogy Marc Monus holléte fel l érdekl djenek. A bögrét két kézzel fogta meg. tudnom kell. * Jonin (japán): egy ninja klán vezet je. Szénaboglya frizurája ellenére ebben a pillanatban nagyon is értelmesnek látszott. ahogyan neki. ahogyan eddig. ugyanúgy. tehát valószín leg Monus sem tud semmit. mint korábban. Legutóbb Sam Marshallt keresték fel. aki képtelen betelni a saját fényképével. – Köszönöm. – ket nem kell félteni – az öreg leült az asztalka mellé a földre. A rajz titkosírás volt. A történetbeli Kunoichi klánban van egy férfi is. és nem is vigyorgott. jonin? – kérdezte Mankó – Nem. – Teát. a ninják titkosírása. kérek – mondta a gyerek. Mariko agyagbögrét tett maga elé. – És te. Ashiko meghajlással köszönte meg. Darby és Monus megvannak. Kivett a kosárból három szárított tealevelet. – Mit teszünk? – kérdezte a kislány – Tovább keressük Joshit. – Igen. ami gyerekrajznak látszott. Az imént egy fél kilométerre lév ház tizenhetedik emeletének balról a második ablakát nézte meg. nem kérek – felelte az öreg. Leült a sarkára. olyasféle. nyoma sem volt benne a szerencsétlen. – Jonin – szólalt meg a kislány. az elvont nádfest m vésznek. két tenyere közé fogta. Az öreg eljött az ablaktól.

egykor Gorkie mestere. hogy mindenkivel végezzenek. – Keresztülhúzzuk a számításaikat. n i ninja. és gyerek ninja volt. aki a Hattori Klánban született. a liftaknákat. hogy az a tömeg ott lent álcául szolgál majd egy csapat gyilkosnak. így nézett le az utcára. aki kunoichi volt. Logikus lépés lenne. – Valami azt súgja. – Szerezd meg a Netsuke Tower minden tervrajzát – mutatott az öreg Masada laptopjára. Momochi Masada. bólintott. – Senki ne vegye észre. és az ablakhoz sétált. ami az egyik fal mellett állt. Áttanulmányozzuk a rajzokat. a szell z járatokat. aztán megtervezzük a védelmet és a menekülést. akik betörnek ide. jelenleg a Hatton Klán joninja. hogy lekérted. mert ez a várunk. – Az öreg. Ashiko és te bejárjátok majd a tornyot. felállt. – Elegen leszünk hozzá hárman? – Igen – felelte Momochi. . Ismernünk kell ezt az épületet. – És az én dolgom? – kérdezte Mankó. – A szokásos – mondta az öreg. – Három vezér elég egy várba. mindent. aki Joshi Masada bátyja volt. – És mi lesz a mi logikus lépésünk? – érdekl dött Ashiko. – Értettem – mondta.A kislány. Nekid lt az ablaknak.

és a mögötte álló. hatalmas íróasztala.ÖTÖDIK FEJEZET 1. Karmester volt a beceneve. hogy létezik. EGY IRODÁBAN WALL STREET. vándorolt egyikükt l a másikukhoz. Több ezer befektet hétezer milliárd dollárnyi részvénye Miller utasításait követve mozgott. jól megvilágított. NEW YORK Október 28. ahol egyes egyedül dolgozott. A sok ezer részvényest jól megszervezett hálózat fogta össze. szombat. aki csak a nevét adja valamihez. nem akarta. Miller nyakkend nélkül. a legalján kezdte – egyenesen a postázóban. márvánnyal és krómozott fémmel szegélyezett teret. mert úgy vélte. akárcsak egy hollywoodi filmben –. mögöttük meghúzódva rengeteg adótól kímélte meg magát. Az adóhatóság és a t zsdefelügyelet még csak nem is sejtette. Az irodában csupán két bútordarab volt: Miller szögletes C bet t formázó. . látni akarta a tíz méter magas. Miller szerte a világon. Miller nemrég tudta meg. akár egy díjnyertes karmester a legszebb szimfóniát. hogy a világgazdaság napjai meg vannak számlálva. ahonnét üstökösként emelkedett nagyon magasra. 14 óra 33 perc Stanley Miller fenegyerek hírében állt. minden nap milliárd dollárokat megmozgatva. hogy megszabaduljon részvényeit l. hogy leüljenek. Irodája valóban hatalmas volt: négyszáz négyzetméteres helyiség. Amikor irodájába rendelte a beosztottait. vásároltak vagy eladtak kívülállóknak. de aki valójában csupán parancsokat teljesít. és onnan vezényelte sok milliárd dolláros birodalmát. forgótalpas gurulószéke. melynek csúcsán Miller állt. melynek közepén a márvány szök kút kecses n alakjának vállán tartott korsóból sugárban ömlött a kristálytiszta víz. mintegy tízezer strómant* alkalmazott. ezért rült eladásba kezdett. Az egész irodára szüksége volt. Ült tágas irodájának gigászi íróasztala mögött. ingujjra vetk zve dirigálta embereit. attól csak elkényelmesednének. * stróman: olyan személy.

aki a parancsom ellenére tovább vásárol? Ki az a majom??? Lecserélni. – Miller! Ja! Dollár! Huszonötmilliárd? Gyatra! Ma estig százmilliárdra nyomd fel! Arany? Még szép. molett n re nézve. hogy veszünk aranyat! Majom! A dollárnál csak az arany a jobb! Eladni. kissé ijedten. Felkapta a negyedik telefont. hogy majom. amelyen három telefon is csörgött egyszerre. átgurult a másik telefonhoz. – Majom! Majom! Majom! – Rácsapott az íróasztalára. – Dollár. . amerikai dollárt! – harsogta a telefonba. – Fogj háromezer milliárdot. Majom! Nem érdekel. de csak félmilliárd dollárig. felnézett az embereire. minden majomnak vége van! Százhétmilliárd.Miller irodájában nyolcan álltak az íróasztala el tt. dollárt kérünk. Hétezer milliárdot kell eladnom néhány nap alatt. mert nem tetszik a politikai helyzet abban az országban! Kapok egy ládányi kellemetlen hírt. Ezzel az emberével elégedett volt. – Százhétmilliárd kiment. az… – lepillantott az egyik laptop képerny jére – összesen 831 milliárd! 831 milliárd. eltüntetni! Azonnal! Nem érünk rá szarakodni! Éjfélre háromezer milliárdot kell kinyomni. különben végem van! És ha nekem végem van. venni! – lecsapta a kagylót. kopasz férfira. és mindjárt vége a napnak! És miféle huszonötmilliárd bejöv t ke?! Ki az a majom. és add át a listán szerepl befektet knek! Gyerünk! Nyomás! Majom! Nem érünk rá szarakodni! Miller levágta a kagylót. Jen is jöhet. – Majom! – üvöltötte Miller torkaszakadtából. Miller pedig egy negyediken társalgott. huszonötmilliárd bejött – válaszolta a n . – De elfogadunk angol fontot is! Majom! Francia frankkal most nem foglalkozom. akiket ily módon sokszoros milliomossá tett. de iszonytató bevételeib l csurrant-cseppent beosztottjainak is. – Miller! Oké! Jó! Följebb-följebb-följebb! Még följebb! Gyerünk! – Miller lecsapta a kagylót. senki nem megy haza! – Miller ránézett egy fehér öltönyös. nem dísznek van az ott! Vedd el t le a csomagot. Nem volt egy kedves ember. akik kihúzták magukat. Ellökte magát. kirúgni. – Miller! Hogy beteg? Kit érdekel! Használd a záradékot. felkapta a harmadik telefon kagylóját. Felkapta a kagylót és beleharsogott. – Mennyi? – kérdezte Miller egy jól öltözött. hogy ez meg az hogy er södik a dollárhoz képest! Majom! A dollár az a dollár! A jó öreg dollár volt és marad a középváltó az egész világon! – lecsapta a kagylót. igen. ezért neki nem mondta. hogy mennyien h zöngenek! Na ja. nem tovább. megértettétek?! Háromezer milliárdot! Amíg ez nem megy ki.

a kar. Amikor már úgy t nik. hogy kidobni mindent. félszáz egymásba fonódó levél.és gyémántbányákat! A picsába! Nem érünk rá szarozni! Még arra sincs id nk. hogy pénzzé tegyük a részvényeket. hogy minden inda és félrehajthatatlan vagy átléphetetlen ág át van vágva. a bokrok. mérges pókhoz. akkor az azt jelenti. hát veszteséges! Gyerünk. Vannak részek. és harminchárom néhány milliméter vastag inda. zónaid : 17 óra 50 perc A klán lassan haladt a dzsungelben. és felkapta a kagylót. A gyakorlatlan utazó azt hiheti. nyúlhat vagy léphet hangyabolyba. az indák. az aljnövényzet. melybe beleakadhat a láb. Az ember léphet vagy nyúlhat rossz helyre. kidobni mindent! Szabadulj meg minden egyes vacak részvényt l! Gyerünk! Nyomás! Majom! 2. és ha . Ez a terület úgynevezett másodlagos dzsungel volt. ráléphet vagy hozzáérhet egy skorpióhoz. melyen átvágni csak bozótvágó késsel lehetett. megcsúszhat. Egyszerre két telefon búgott fel.és csinálj bel lük százmilliárdos csomagokat. AMAZONAS BRAZÍLIA Október 28. Miller odalökte magát az egyikhez. ami megkövetel nem csekély szakértelmet. és vásárold fel az arany. kígyóhoz. majdhogynem áthatolhatatlan falat képeztek. amelyre a rendkívül s r aljnövényzet a jellemz . hogy elegend a fizikai er és az állóképesség ahhoz. hogy a dzsungel milyen fokon lehet áthatolhatatlan. aligha képes elképzelni. hogy kidobni mindent! Majom! Ha veszteséges. szombat. A machete* a legalapvet bb felszerelése a dzsungeltúrának. a törzs vagy a fej. Aki még nem járt dzsungelben. a bambusz. hogy mélyrepülésben van az iparág! Ha egyszer én azt mondom. ahol bozótvágó kés nélkül képtelenség átvágni. de a dzsungel ennél sokkal veszélyesebb terep. hogy egy jó bozótvágóval el retörjön. miel tt bekövetkezik a Nagy Bang! Gyerünk. A fák ezen a területen 8-12 méter magasra n ttek. – Miller! Nem érdekel. és még azzal is igen kemény fizikai munka. mindenki munkára! Miller emberei sebesen elhagyták az irodát. még mindig van nyolc gyökér. Használd a részvényt pénzként.

Legelöl ment Damien. a körbenézés pedig tíz percbe. alaposan szemügyre véve a földet. * machete (spanyol): bozótvágó kés. hogy csendben nem lehet rajta áthatolni. Körülnézett a távcs vel. óvatosan felállt. száz méter megtétele néha egy egész órába beletelik. amikor fenn van a nap. ezért borítják ágakkal és levelekkel egész ruhájukat a mesterlövészek. hogy gallyakkal. és vágva a növényzetet. gondosan ügyelve mindenre. egymásba n tt. bokrokkal meg kell változtatni a körvonalakat. vágva az aljnövényzetet. . a körbenézés pedig fél vagy egy óra is lehet. els sorban a mértanilag szabályos formákra figyelt. és rendkívül s r lombkoronájuk összeért.elveszíti az egyensúlyát. annak nincs sok esélye az életben maradásra A másodlagos dzsungel el nye. levelekkel. A klán által kiválasztott területet északról meredek. vagy borotvaéles levelek vághatnak rajta iszonyúan fájdalmas és veszélyes vagy halálos sebet. mintegy hatvan méter mély szakadék szegélyezte. törött bambuszba vagy ágba zuhanhat. minden irányban. az aljnövényzetet. aminek következtében a legnagyobb napsütésben is csak félhomály uralkodott a lombok alatt. alig harminc méteres látótávolsággal. helikopter vagy repül gép hangjára figyelve. majd hallgatózott egy kicsit. Amikor Damien a távcsövet használta. majd ismét leguggolt. A dzsungelben az álcázás egyik legfontosabb momentuma. ágakkal. hogy ezen a helyen meglehet sen világos van. a fatörzseket és a fák tetejét. amely átszúrhatja a testét. Aki nem született ilyen helyre vagy nem kapott nagyon alapos kiképzést dzsungelben való túlélés tárgyában. mert ez csak az emberre jellemz . Kritikus terepen. ezért t znek a katonák leveleket a vállukra és a sisakjukra. Amikor elégedett volt a távcs vel és a puskamikrofonnal végzett felderítéssel. megtett el re száz métert. ágak roppanására. délr l és nyugatról pedig s r másodlagos dzsungel. Ezen a területen tulajdonképpen semmilyen aljnövényzet nem maradt meg. keletr l völgy. és néz ponttól függ en el nye vagy hátránya. néha kett be is. különös figyelmet fordítva a fák tetejére. A rejtek helyszínéül kiszemelt földdarab els dleges dzsungel volt. t zfegyver cs re töltésekor keletkez fémes zajra. éjjel pedig vaksötét. Száz métert megtenni el re. A klán kutatóalakzatban haladt el re. a legkisebb nyomra is. harminc-negyvenöt percbe telt. ráeshet ezekre. hogy az ember néhány méter távolságig ellásson. és tekerik vászonszalaggal körbe a fegyverüket. ahol támadás várható. és újra kezdte az egészet. A fák ezen a helyen 40-60 méter magasra n ttek. Éjjel a hold elegend fényt ad ahhoz.

Míg ment el re. aki veszélyezteti a klánt vagy Andant. és lövésre készen tartott fegyverrel figyeltek minden irányba. Mindent elkerült. Damien száz métert ment el re. Zoe intett Shanának. ez a legbiztonságosabb. Felemelkedett. amennyit feltétlenül muszáj volt. Ezek létfontosságú dolgok a dzsungelben. de szükséges volt. az utóvédnek. egy . és halkan. és ezzel felhívja magukra a figyelmet. mintha elvesztette volna a mosoly és a nevetés képességét. Újra szétnézett. . hogy megváltoztassák vele árulkodó körvonalaikat. kiégett – tizenhét évesen. Tette a dolgát. ágat és levelet csapott le. és elindult el re. hogy ijedtségb l elsüsse a fegyvert. bájos arca olyan halott volt. vagy akinek volt valami köze Gorkie meggyilkolásához. A dzsungelben libasorban kell haladni. Zoe Andan mögött guggolt.38-as revolvere. Nadya jelzett Nicole-nak. hová lép. Mindannyian rovarhálós sapkát viseltek. aki közvetlenül mögötte guggolt egy bokor takarásában. El re mentek harminc métert. Semmi sem kerülhette el a figyelmét. nem volt benne több szelídség. Egy életre megtört. körbepásztázta a területet. de azt nem vehette el . és a machetével csak annyi indát. így k nem vágták a növényzetet. Csak fogta a fegyvert a vállához emelve.Damien elégedett volt. a többiek rejt zködtek. el re mentek húsz métert. görnyedt testtartásban. Készen állt. és a legkevésbé felt n alakzat. hogy megöljön bárkit gondolkodás nélkül. mintha az ehhez szükséges mimikaizmai elhaltak volna. ami veszélyt jelenthetett. Most felemelkedtek. Damien nyomvonalát használták. így kizárólag a legelöl men Damien használta a bozótvágót. de nem volt már öröme benne. A klán és Andan ugyanabban a nyomvonalban mozgott. aztán Nicole intett Mörjikének. a sapkájukra. kígyókat. hogy induljanak. mert nem akarta. a kezüket keszty be bújtatták. Andannak is volt fegyvere. a hátizsákjukra és a fegyvereikre ágakat. Zoe és Andan. a tövisek okozta sebekt l és a rovarok csípéseit l. leguggolt. egykor kedves. mint a méhészek. hogy megóvják magukat a nap kíméletlen sugaraitól. és intett Nadyának. a ruhájukra. Figyelte. hogy k jönnek. aztán hátrafordult. hegyesre tört ágakat. és két törött ujjával egy pillanatra sem tör dve. leveleket ragasztottak. Nadya megtiltotta neki. hogy jöhet. majd ott megálltak. amelyek olyan jellemz ek voltak rá. Megállt. Damien mögött száz méterre. A 38 fokos h ségben nagyon nehéz volt elviselni a sok ruhát. hogy jöhetnek. vele egyvonalban guggolt a földön Mörjike.

ha megengedhetné magának. és amiben további négy ügynök rködött. Darla már pontosan tudja. Edith. A CIA EGYIK BIZTONSÁGI HÁZA RICHMOND. . A CIA vigyázott rá egyik titkos házában. ami meglehet sen lecsökkentette Monus iránta érzett nemi vágyait.Shana száz méterre mögöttük rejt zött egy fa mellett. ha szükséges. hogy Andan emberei rájönnek. de ez a mostani közel sem volt egy rendes helyzet. majd lassan el rement harminc métert Zoe nyomvonalában. Bevetette magát. VIRGINIA Október 28. hogy hol van Monus. hogy el kelljen vennie a machetét. és a harmincöt kilós hátizsáktól. ami a ház kapuja mellett parkolt. Andan pokolian szenvedett a h ségt l. hogy megszerezze a n t. amit elkezdett. és a kis csapat ismét megindult el re. Nem gondolták. a tüdeje fájt minden lélegzetnél. a párától. Megfogadta. aki tovább adta Nadyának. de azért mégiscsak n volt. Zoe jelzett Mörjikének. És nagyon szomorú volt Gorkie és Masada miatt. a puszta b ntudatba belehalna. befejezi földi pályafutását. hogy ninják vigyázzák. hogy ne csinálja végig. hogy ma éjjel lefekszik vele. Alaposan szétnézett. hogy ha vége van. Fuldokolt. és volt még egy zárt furgon is. ha az emberiség szabad. hogy habozás nélkül használják a fegyvert. Nyolc ügynök tartózkodott a házban. így hát Monus úgy döntött. Mind a tizenkét ügynök tapasztalt profi volt. reggel óta egyfolytában a vécén ül. és mostantól nemcsak neki üzenget a médián keresztül. Amikor Shana megérkezett. a felesége valamivel elrontotta a gyomrát. Andan tele volt b ntudattal. ahol disszidensekre szoktak ügyelni. elkerülve. az se az a kimondott szépség. Marc Monus kezdett szenvedni a bezártságtól. Az ügynökök között csak egy n volt. és készen álltak arra. 22 óra 16 perc Dr. és azért csúnyának sem lehetett mondani. alig volt ereje. amilyenhez Monus hozzá volt szokva. úgy érezte. szombat. 3. és ömlött róla a veríték. de nem zárták ki a lehet ségét. Ilyenkor rendesen már egy másik n ágyában hempergett volna. hanem a klánnak is. fegyvert viseltek.

A feljegyzések szerint a legnagyobbakat soha nem… A törölköz ekkor „véletlenül” és „váratlanul” lecsúszott Monus derekáról. tudja? Mármint a CIA-nál. Kikiabált a n nek. – Mi van akkor. tapasztalt már egyet s mást. – Szakért pszichiátert nem szoktak megtámadni. Monus meg utána az egy szál törölköz ben. és egy törölköz t csavart a derekára. sz rös testével. A jó élethez viszont agy is kell. – Ha fél t lük. és a szamócalekvárt vette ki. a másik kezével pedig a törölköz jét tartotta. er sítettem egy kicsit. abban mindig a pszichiáter a hibás – magyarázta Monus. Erre soha nem gondoltam. amikor a konyhába lépve meglátta a n t. Komolyan mondom! Egészen fel fog frissülni t le! – Monus kinyitotta a h t szekrényt. Ezután a fürd szobába ment. – Ó. – Nem ismerik ket. leginkább ezért ijednek meg. amikor nagyon ki vagyok merülve. – Nagy bátorság kell ahhoz. – Monus elengedte a törölköz t. és két kézzel próbálkozott a lekvár kinyitásával. nem tudják. – Tudja. A munkája olyan. – Próbálja ki. Szokott hideg vizes zuhanyt venni? – Eddig még nem próbáltam – mondta a n . ezért kell er sítenem. bocsánat! – kért elnézést Monus. a n pedig kiment a konyhába kávét f zni. és közben egy kézzel megpróbálta kinyitni a lekvárt. és a hideg vizes zuhany felfrissít. hogy Monus egész jó férfi. hogy inna egy kávét. nehogy leessen. az átlagember meglehet sen fél az elmebetegekt l. mintha kisel adást tartana. izzadt. hogy elmebetegekkel foglalkozzon? – kérdezte a n . és most kiugróm zuhanyozni. mégiscsak CIA-ügynök volt. és egy jó órát izzasztotta magát a futógépen. – Magának eléggé jó dolga van. Az én munkámhoz elég az agy. mit csináljanak. – De hogy kell-e hozzá valami különös bátorság? Azt nem tudom. ami természetesen nem sikerült neki.Bezárkózott a kondiszobába. – Ha ilyesmi történik. . Nem jött zavarba. azt megérzik – mondta Monus. és mindössze anynyit állapított meg magában. meztelenre vetk zött. hogy karbantartja a testét és az agyát is. ha megtámadja egy dühöng rült? – érdekl dött a n . Persze. aki éppen feltette a kávét a t zhelyre. meg test is.

Magában megveregette a saját vállát. mint aki megdermedt a döbbenett l és a zavartól. ügynökn – szólalt meg Monus. Nyílt az ajtó. senkinek nem kell megtudnia. Csókot lehelt a nyakára. Felfigyeltem rád. majd a jobb kezét rajta hagyta a csomón. Monus elmosolyodott. Az els rúgás Monus veséjét érte. A n elfordult. hogy leizzadjon. Hagyta. hogy… a feleségem meg én… Nem is tudom. és hogy bedurranjanak az izmai. – A fürd szobában leszek. a felesége az. úgy is megkérdezi. A második a lapockáját. A csóktól szétnyíltak a n ajkai. és csendben betette maga után az ajtót. olyan közel. és látta a mosolyt. kevesebb. hogy mit csinál. A n pedig nézte. nézte a kávét. – Én nagyon szeretném – súgta a fülébe. Biztos volt benne. aztán fogott egy kiskanalat. Elindult a n felé. Most megint szüksége volt mind a két kezére. jobb. akik kell képpen modernek és felvilágosultak. hogy a n az.Monus nem kapta fel. De aki bejött. édes kenyeret. de akaratlanul végignézett Monus testén. ha az egyik férfi ügynök. amit meg akarunk tenni – a n mögé lépett. Amir l nem tudnak. és zavarba jött a saját mosolyától. A dereka köré csavarta és megkötötte. Zavartan elmosolyodott. majd néhány szelet apró. – Bocsánat – mondta. és felvette a törölköz t. hogy nem nagyon ismerjük egymást. ahogy a n megfeszül a közelségét l. hogy ez jó jel. Azután levette a törölköz jét. és a tányérra pakolta. de tovább nyomta a fekv támaszokat. Az az igazság. gondos tervezés eredménye. Nem is tudta. Sietett a fürd szobába. – Nem tesz semmit – szólalt meg. . Beállította a víz h mérsékletét. és kimegy. hogy összeért a testük. – Azt hiszem. – Ez az egész… szituáció. meg a lekvárt. nem szólalt meg. és tudta. Monus távozott. Mellette állt meg. akkor meg bocsánatot kér. Igaz. majd elmosolyodott. mint fél méterre t le. az nem fáj. Megtehetjük. hadd gyönyörködjön a n a testében. Aztán Monus végre lehajolt. mi tart még minket össze. A lekvárt és a kenyeret letette a szennyeskosár tetejére. Ha nem akarjuk. El vett egy tányért. Próbálta nem tenni. nagyon bizalmas hangon. Monus figyelte a n t. de mindketten feln tt emberek vagyunk. miért mosolyog. Megnyitotta a vízcsapot a fürd kád felett. Ha Edith. Tetszel nekem. de megtörtént. érezte. Úgy tett. és elkezdett fekv támaszokat nyomni a fürd szoba közepén. ha szinte vagyok. Ezt jól csinálta.

Monus azt hitte. majd a bal szeme alá is kapott egy nagyot. 4. és angolul megkérdezte: – Hol van Joshi Masada? Monus nem tudta. ki és miért támad rá. és megnézze. elvágták a torkát. ki térdel a mellkasán. hogy neki befellegzett. Dr. a kulcscsontja felett egy ujjnyival. A n szikét tartott az egyik kezében. Nemsokára Dr. és átvágott valamit. súlyos paranoid skizofrén. hogy a n . orrba vágták. Monus döbbenten és iszonyodva jött rá. végül kihúzták a testb l a kést. Smith! – mondta Andrews alázatosan. BIRDY-MK-12 (A CIA PSZICHIÁTRIAI KUTATÓINTÉZETE) CHARLESTON. ami a nyakába nyomult. Az volt az els gondolata. hogy az a valami. Smith és két igen nagydarab ápoló a 20-as laborban a 07-es szoba el tt álltak. Ekkor jött rá. – Parancsoljon. Japán n . El rehajolt. két centi mélységben megállt. vasárnap. hol van. A tollat és a füzetet letette a földre. A benyomulás nem folytatódott tovább. Dr. akit megkörnyékezett. hogy kinyissa a szemét. jegyzetfüzetet és tollat a másikban. Smith bekopogott az ajtón. Nem értette. Andrews nyitotta ki az ajtót. Kényszeríttette magát. Monus üvölteni próbált. . Bevizelt. Csak azt tudta. DÉL-CAROLINA Október 29. hogy a n elvágta a hangszálait. hogy csak úgy káprázott a szeme. Egy fiatal n volt. majd elmozdult balra. 02 óra 18 perc Dr. Aztán valami belenyomult a nyakába. alighanem penge. aztán jobbra.Aztán Monust durván a hátára fordították.

Dr. Egy tanulmányát a hamis emlékekr l hat nyelvre is lefordították. – Azt hiszem. örülnék neki. Odament Masada ágyához. egy darabig még tablettát is szedett. – Bocsásson meg. hogy életben tartsa. – Persze. kolléga. és diagrammon figyelném a halál fázisait. de túl halkan ahhoz. aki el tt még nagy jöv áll! De.– Dr. Az ér dobogni kezdett a halántékán. ha felnyitnánk az alany koponyáját? – mutatott be az ágyban fekv Masadára. Andrews. Andrews döntött. és a szívességért cserébe egyszer majd is kérhet egy szívességet. ha bevenne engem is a kísérletbe. és fizetésemelést is kapott. – Sajnálom – tette még hozzá. bár már is szerzett némi csekélyke hírnevet a titkosszolgálati pszichiátriai kutatások terén. Smithnek. – Sokáig úgysem húzza már. azért még ezt-azt meg kell tanulnia. Tartott az id sebb kollégáktól. ha elektródákat ültethetnék az agyába. Andrews már bánta. különösebb oka nem volt rá. Smith megtorpant. amiben így is alig férek el! Sajnálom. és fenyeget testtartást vett fel. megértette? Már öt éve foglalkozom ezzel a projekttel. fiatalember! Meg kell tanulnia. és elviharzott. és sorban egymás után lekapcsolta a gépeket és a m szereket. és becsukta az ajtót. de attól állandóan hányt. De talán jobb lenne átadni Dr. a halál folyamatának tanulmányozásában venném nagy hasznát. Smith indult tovább. Ez zsarolás. Andrews nagyon szenvedett az önbizalomhiánytól. úgyhogy abbahagyta. – Dr. de Andrews utána szólt. hogy megkérdezte. lehet róla szó. amit akart. hogy Smith meghallja. nem tudok még egy embert felvenni! – Smith sért dötten hátat fordított. hogy mások élete szent. Fontosak azok a halállal kapcsolatos kutatások. Végignézett Masadán. A kísérletemhez. . aztán visszament a szobájába. Nagyjából mindent megtudott már Masadától. nem úgy gondoltam – szólalt meg Andrews. – Ööö… Érdekes – mondta Andrews. hogy külön irodám legyen ehhez a létfontosságú kutatáshoz! A saját irodámat kell használnom. Mérget kellene adnia neki. – Ön kétségtelenül tanult és tehetséges fiatalember. Smith. mit szólna hozzá. és nagyon alacsony költségvetéssel dolgozom! Mintha a halál folyamatának feltérképezése nem lenne fontos! Pedig nagyon is fontos! Sajnos a költségvetésem nem teszi lehet vé még azt sem. Andrews! – fordult meg Smith. engedelmével. – Köszönöm. Smith h vösen biccentett. Túl öreg.

ami megmaradt bel le. kezeit az ölébe ejtve. hónapokig is eltarthat. A döbbenet után következett az örömtánc. bementek a helyiségbe. Greg (aki egykor profi bokszoló volt szupernehézsúlyban) és Adam (aki annak idején hivatásos futballista volt). és sikeres volt. hogy ne meztelenül adják át Ackermann-nak. soha. amikor kikapcsolták a gépeket és a m szereket. Donovan örömtáncot járt. iszonyúan szédült. ahol néhány szakért tud vele foglalkozni. Amikor Donovan megkapta a jelentést Smitht l. – Hozzák az alanyt – mondta. akik vigyázzák. a mappát átadta Smithnek. soha. és belökte. Adam lekapcsolta a villanyokat. fejével nekid lve a bal oldali fejtámasznak. soha. – Hozzák. és érzékelte azt is. kitalálta. A m szerek és a gépek már négy órája ki voltak kapcsolva. csak arra nem. Nagyon rossz állapotban volt. Smith mappáját. viszont néhány órába s ríteni mindezt roppant pusztító hatású. Greg könnyedén kiemelte a testet az ágyból. Félreállt. mert sok mindenre gondolt. mintha egyfolytában forogna körbe-körbe. a feje borzalmasan fájt. hogy az ápolók be tudjanak menni. majd még hozzátette. mintha az egész teste égne belül. aztán bezárta az ajtót. Még álmában sem. hogy túlélte a brutális erej . Kiment is a folyosóra. Érzékelte csukott szemhéjain keresztül a fényt. Gorkie ernyedten hevert a tolószékben. Azután elrendelte. más szakért khöz. Tompán hallotta a környezete hangjait. Órákkal ezel tt. Csövecskék nem vezettek a testébe. Smith csodálkozott rajta. amikor megkapta a jelentést. Elindultak a lift felé. Soha nem jutott volna eszébe. aki háromra jön érte. A szokványos agymosást a legtöbben túlélik. ráadtak Gorkie-ra valami ruhát. mi történik . vele és az anyagával. A két megtermett ápoló. az érzékei annyira el voltak tompulva. Smith kinyitotta az ajtót. hogy elvigye egy másik bázisra. kivitte Gorkie-t a szobából. hogy ezzel összezavarja az embereit. Persze el ször nagyon megdöbbent. Gorkie az ágyban feküdt. hogy mozognak. és hóna alá csapta Dr. de néha el fordul az ilyesmi. de az hetekig. elképeszt en intenzív agymosást. hogy Gorkie-t vigyék át egy másik CIA-épületbe. és beleültette a folyosón álló tolószékbe. úgy érezte.Smith és a két ápoló megérkeztek a 18-as szobához. hogy Andant azok vigyázzák. mindene el volt zsibbadva. A vallatás befejez dött. egyetlen elektróda sem kapcsolódott rá. hogy Gorkie halálát kelti. a fülhallgató sem volt a fülében. Végre valami! Végre egy igazi nyom! Gorkie élt. hogy azt sem tudta. ami Ackermannt is megdöbbentette.

és egy másik szavaira. A ninjatörténelem legnagyobb alakjának. a melleire. aki túlélte azt. amire teljes súlyával ránehezedett. a legendás Hattori Hanzonak a reinkarnációja. Szüntelenül gondolkodott. mintha csak álmodna. valaminek a tompa zúgására a háttérben. egy meg-megcsikorduló hangra. ahogyan haladt el re a kerekeken guruló szék. kaotikus gondolatörvényt leállítani. mint akárki más. utána a lábszárára. A legkülönfélébb. a személyiség elvesztését. a csíp jére. Mintha maga nem is létezne. majd az . és így képtelen lett volna felpattanni. csak a figyelmét irányította. sötétebb foltok. sem gy lölet. Éppen úgy érezte magát. azután a lábfejére. sem céljai. A ninjutsu nagymestere. a térdével egy vonalban. emlékei. Gorkie figyelt. és a székkel. és mindenkit agyonütni. hogy nem létezik. a múlt elfelejtését. semmi sem. És hirtelen felélénkült minden. a hátára. Gorkie jonin volt. ami a fülét érte. vagy csillapítani. aki mögötte jött. aki neki jobb oldalt haladt. céljai. nincs benne szeretet. aki a szó legszorosabb értelmében egy senki. a másik tompább. teste. hogy jonin. egyik élesebb volt. ennek tudatában lenne.körülötte. Gorkie a testére figyelt. A zsivaj szétvált több hangra. Nem lenne élete. sem emlékei. A fény a csukott szemhéján szétvált foltokra. de most már nem tör dött egyetlen gondolattal sem. ezért keresztülnézett rajtuk. vagy elt nni egy füstfelh ben. mintha nem volna tudomása semmir l. hogy nincs teste. a hanggal. halottnak érezte magát. Nem tudott változtatni ezeken az érzéseken. és voltak kisebb. három ember lépteire. a leveg vel. a hasára. Nem tör dött azzal. amit – a CIA agymosását. de semmit sem tehetne ellene. Úgy érezte. egy ember halk nevetésére. az ágyékára. Mint egy fátyolon. olyannak. a combjára. a fenekére. a teljes és végleges mentális összeomlást. melyben ült. El ször a lábujjaira. egymással össze nem függ gondolatok kavarogtak benne. És bár – ellentétben az ostoba ninjafilmekkel – semmiféle varázser vel vagy emberfeletti hatalommal nem rendelkezett. A tolószék befordult. és megállt. a csiklójára. és képtelen volt ezt az áttekinthetetlen. jelent séget egyik gondolatának sem. nem tör dött azzal. rettenetes hányinger gyötörte. csak a fénnyel tör dött csukott szemhéján. volt némi jelent sége. mostantól nem tulajdonított fontosságot. mintha nem lenne semmiféle tudása. kapcsolatai. Nem gondolkodott. és különös. majd a bokájára. Két ember kezdett beszélgetni. bizarr módon. ami a b réhez ért. a derekára. amit érzett. amit gondolt. a térdére. azért annak a ténynek. Ezért keresztülnézett rajta.

Elkezdte az orrán lassan kiengedni a leveg t. Ha valaki egészen közel hajolt volna hozzá. – Nem a gyengédség kell nekik. Gorkie lábai el tt. amikor megérintesz egy n t. Befejezte a teste átvizsgálását. háttal Gorkie-nak. Greg a tolószék jobb oldalán támasztotta a falat. a csuklójára. figyeld meg. Gorkie résnyire nyitotta a szemét. és tudta volna. aki lehengerli ket. majd benntartotta ugyanenynyi ideig. majd áttért a csontokra. a tenyerére. hóna alatt mappával. elindult. Egy elektronikus zár búgott fel a közelben. a füleire. nem vett leveg t. a nyakára. Közben a szívét figyelte. négyszer. nagyjából pont középen volt.ujjaira. amíg be nem tolták egy liftbe. és a tolószék. Kicsit bántotta a szemét a fény. . háromszor. Próbáld ki legközelebb. Gorkie végigvette az izmait. Smith az ajtó el tt állt. és nem tör dött volna vele. a könyökére. Nem volt sérülése. hogy mit nézzen. ott maradjon a kezed nyoma. az ajkaira. a homlokára. és mindegyiket egy kicsit megfeszítette. a vállára. ha jól megszorítod. hanem egy bika. Gorkie tolószéke a lift hátsó részében. Amikor teljesen kifújta a leveg t a tüdejéb l. – A n k azt szeretik. amíg egymás után négyszer megdobban. a szemeire. az alkarjára. Adam a szék bal oldalán tette ugyanezt. Dr. mint egy g zmozdony. Ezt csinálta. a fej két oldalára. észrevehette volna az apró izomrándulásokat. A lift egy emelettel feljebb jutott. és a szempilláin át körülnézett. kétszer. Dobbant a szíve. de két másodperc alatt megszokta. már a mínusz másodikon járt. A lift elindult felfelé. ha durván bánnak velük – magyarázta Greg. aztán kinyílt egy ajtó. Azután figyelmét a szerveire irányította. háromszor. A legfels emeletre igyekezett. hogy azonnal elgyengül a gyönyör ségt l. Utoljára az izmok maradtak. de betudta volna önkéntelen rángásnak. egyszer. melyben ült. Egy lámpa világított. az orrára. nem a romantika. a fejtet re. egymás után végigvéve ket fentr l lefelé. Gorkie nem lélegzett. kétszer. a tarkójára. Közben dobbant a szíve. De senki nem vette észre. ez is négy szívdobbanásnyi ideig tartott. hogy fájjon neki. a kézfejére. és az inakra. négyszer. szemben az ajtóval. egyszer. Elkezdte beszívni a leveg t. a felkarjára.

Az alany pedig. Olyan látvány tárult a szeme elé. akinek az agymosástól meg kellett volna halnia. hogy Greg és Adam szeme képtelen lett volna követni a mozdulatait. Ez már önmagában is igen meglep lett volna a történtek után. kinyújtott. hogy milyen technikát hajtson végre. ez a normális. csakhogy az alanynak a tekintete tisztább volt. hogy els pillanatban nem is vették észre. csak nevetgéltek tovább. mintha csak lassított felvételt látna. úgy gondolta. hogy azt hitte. talán reccsen hang hallatszott a háta mögül. .Adam vigyorgott. Ebb l következ en egy felkészült embernek nem kell gondolkodnia. aztán a két ápoló nevetése egyszerre véget ér. fekete szemeivel. közöttük állt. összezárt ujjakkal. Még miel tt a két ápoló felfogta volna. Gorkie mindkét keze ugyanabban a pillanatban kivágódott. mert az adott szituációra leginkább ill technika eleve kínálja magát. haver! Próbáld csak ki! Ekkor Gorkie felállt a székb l. egy id ben bezúzva Greg és Adam gégéjét. élettelen testtel csúsztak lefelé a lift padlója felé. hogy az alany felállt. És ez a hihetetlen. Gorkie sokkal er sebb volt a saját testsúlyához viszonyítva. Ez olyan meglep volt. ráadásul az agymosás után még nem is volt képességei teljes birtokában. Smith csak annyit érzékelt. mind pedig Adam közel egy mázsával nyomtak többet Gorkie-nál. még ebben az állapotában is. Smith csak fél füllel hallgatta. A válla felett hátranézett. Az er oldaláról tehát Gorkie nem vehette fel a küzdelmet a két ápolóval. hogy az olyan társadalmi osztályú és olyan iskolázottságú emberek esetében. Gorkie olyan mozgáskoordinációval rendelkezett. de egyébként fizikai er ben nem versenyezhetett velük. Nem kifogásolta. hogy valami furcsa. hogy a körülmények és a cél determinálják a technikát. mint Greg vagy Adam. mint Greg és Adam. melynek létét Greg és Adam még csak fel sem tételezték. – Ki fogom próbálni – jelentette ki Adam. teljességgel kiszámíthatatlan n éppen t nézte azokkal a rezzenéstelen. annyival gyorsabb. Mind Greg. lassan. hallucinál. olyan fokú anatómiai ismerettel és olyan magas szint taktikai tudással bírt a közelharc terén. mint amilyet Smith valaha is látott. – Tedd azt. Második pillanat pedig ebben az életükben már nem adódott. Viszont sokkal-sokkal gyorsabb volt náluk. elpusztíthatatlan. Greg és Adam a lift két oldalfalának d lve. Gorkie mindig azt tanította a klánnak.

újra elindult. Megnyomta a felszín feletti második emelet nyomógombját. olyan er sen. és az egyik sprayt. elég csak egy egészen kis er . akiket már nem tartottak egyfolytában valamelyik gépen. . Dr. Gorkie megnyomta a mínusz harmadik szint gombját. ha tehát hazudsz. és elveszti a szemét. Smitht l elvett egy belép kártyát. Betörte Smith légcsövét. Gorkie megnyomta a „Stop” gombot. egyik karját befogta egy feszítésbe. ilyenekbe öltöztették azokat a férfiakat és n ket. Az ütésre a szeme sem tudott reagálni. – Hányas szoba? – Kilencven… kettes. és igyekezett nagyon készséges lenni. Adamt l a nadrágszíját. de annál fenyeget bb hangon. Gorkie ökle a férfi gyomorszájába mélyedt. belepusztul a görcsbe. Gorkie-nak nem volt cip je. A két ápolónál volt gumibot és gázspray. a lift a három holttesttel elindult lefelé. egy fehér kórházi vászonnadrágban és pólóban volt. A lift megállt a másodikon. és a lift megállt. – Együtt megyünk. Gyorsan átkutatta a pszichiátert és a két ápolót. és Smith azt hitte. – Hányas szoba? – Hetes… – Hányadikon van a biztonsági központ? – …másodikon. vagy még annál is jobban. Az emeleti ajtó bezárult. Gorkie magához vette az egyik botot. A nála közel fél méterrel alacsonyabb n t l úgy félt. aztán kilépett a liftb l. Odalépett Smithhez. mint a t zt l. látszólag nyugodt. – Merre van: balra vagy jobbra? – Jobbra… jobbra… – Ha hazudsz… Smith pánikba esett. hogy Smith érezte. – Hányadik emeleten van Joshi Masada? – …mínusz… harmadik… emelet… – nyöszörögte Smith. Félelmében összevizelte magát. – Nem hazudok! Nem hazudok! – hajtogatta.Smith a következ pillanatban hatalmas testéhez méltatlan sebességgel rogyott össze. hogy a lift megállt. Ötvenöt másodperccel azután. egészen biztosan belehalsz – mondta Gorkie halk. Gorkie-nak ennyi elég volt. Gregt l a kulcscsomóját. hogy ellen rzése alatt tarthassa a testét. háromszáz dollár készpénzt és egy tollat. majd pedig jobb hüvelykujját a pszichiáter bal szemébe nyomta.

Igazat mondott. hogy tudja. mellettük rezsó és h t szekrény. aztán leült az irányítópanelhoz. amely a puskákat és gépkarabélyokat rögzít láncon volt. Gorkie egyenesen nekirohant az ajtónak. alattuk egy kis asztalon kávéf z . igazat mondott-e Smith. fegyverállvány. poharak. két lépéssel el tte a leveg be emelkedett. Két biztonsági ember ült a pultnál. egyiken egy film ment. a másik szendvicset evett. tudni fogják. az ajtó mellett mennyezetig ér polcok. a bal oldali falon az épület szintjeinek alaprajzai voltak kiragasztva a falra. a jobb oldali falnál két öltöz szekrény. hogy baj van. A két holttestet a bal oldali falhoz dobta. haton biztonsági kamerák képe látszott. Közben figyelte a számokat az ajtókon. m anyag tányérok. és akkor megtehetnek bizonyos el készületeket. Egyikük képregényt olvasott. a szobaszámon kívül ki is volt írva az ajtón: BIZTONSÁGI IRODA. El ször is kikapcsolta a lifteket. amin át el lehetett hagyni az épületet. t zoltóbalta és két t zoltó készülék. azzal törte be a fegyverállvány üveges ajtaját. az ajtó kivágódott. mert ha leérkezik a legalsó emeletre a lift a három hullával. az az összerezdülés az ajtó váratlan berobbanására. alattuk nyolc darab kilenc milliméteres Beretta M92-es pisztoly feküdt. A biztonsági központ 6x6 méteres helyiség volt. Gorkie-nak csak erre volt szüksége. mindegyik képerny több kis képerny re volt felosztva. Gorkie-nak nem volt már szüksége a gumibotra és a sprayre. majd leverte a lakatot. Levette a falról a t zoltóbaltát. Azután kikapcsolta az összes telefont. és átvette az irányítást a BIRDY-MK-12 központi intézete felett. a biztonsági kamerákat.és turmixgép. és az egyik monitoron a tévét nézte. A biztonsági központ a folyosó legvégén volt. majd a riasztókat – beleértve a t zriasztókat is –. A zár kiszakadt az ajtókeretb l. egy monitoron pedig meg volt nyitva a biztonsági rendszer kontrollprogramja. a számok emelkedtek. melyeken üres videokazettákat és a biztonsági kamerák felvételeit tárolták.Gorkie teljes erejéb l rohanni kezdett jobb kéz felé. egy alacsony páncélszekrény. és el renyújtott jobb lábával érkezett neki az ajtónak. az asztalnál két szék. Az ajtóval szemben irányítópult. a biztonsági irodát kivéve. néhány centivel a kilincs felett. . majd a villanyt is az egész házban. amire képesek voltak. Gorkie a liftek után bezárt minden ajtót és kaput. ledobta hát ket a földre. Hat Benelli M1-es sörétes puska és négy M-16-os gépkarabély sorakozott egymás mellett. Az egyetlen reakció. A m veleti pult el tt nyolc monitor állt.

A legalsó emeleten három ápoló és két biztonsági ember beszélgettek. – Mi a szar van ezzel a kurva monitorral? – tanakodott az egyik ápoló. de semmi változás nem állt be.Gorkie egy M-16-ost. majd leráncigálta az egyik biztonságiról a zubbonyát. összecsavarta. és a bal vállán és a jobb hónalján átvezetve. Letépte a sörétesdoboz tetejét. Készen állt. hogy elérje a célját. akárcsak az úgynevezett pumpás sörétes puskák esetében. és a pisztolyok mellé dugta. de sem járt szerencsével. Lerohant a lépcs házban a mínusz harmadik emeletre. Telefonon megpróbáltak leszólni a karbantartásnak. vagyis a ravasz meghúzásán kívül nincs szükség másra a l szer cs be adagolásához. Az M-16-osokhoz egy-egy megtöltött tár volt mellékelve. és egy doboz sörétet vett el. Az M-16-os tárkapacitása harminc l szer. A Benelli M1-es puskába kilenc darab l szer fér. Megérkezett a 07-es ajtóhoz. – Biztosan valami érintkezési hiba – vélekedett a másik. az M-16-ost is betárazta. de felt nt Gorkie. melyek a bal oldali legszéls Beretta mellett voltak egymás tetejére rakva. és kirázta a földre az ötven sörétes l szert. Betöltötte a puskákat. Az ajtószámokat figyelve rohant a folyosón. de a telefon süket volt. mert azok nem m ködtek. Kulccsal ment be. Az el írásnak megfelel en egyetlen fegyver sem volt betárazva. A zubbonyba dugta a három puskát és a baltát. és agyonl tte ket. a pisztolyokhoz is csak egy-egy töltött tár volt. Az összes fegyvert ledobta a földre. a nadrágszíjba a négy pisztolyt. . aztán rácsapott a tetejére. Gorkie négy pisztolytárat. a tárak egymás tetején álltak a bal széls gépkarabély alatt. három gépkarabélytárat. szoros csomót kötött rá. aztán derekára tette az egyik ápolótól elvett nadrágszíjat. Megrázta a monitort. Nagyon kellett sietnie. és már közel két percet töltött az irodában. Útközben nem találkozott senkivel. aki szintén nem értett hozzá. a kamerákkal pedig nem kellett tör dnie. – Sürg sen fel kell hívni… – kezdte az egyik biztonsági ember. Mindegyik pisztolyba bedugott egy tárat. aztán az M-16-ossal a kezében kilépett az ajtón. Elvett egy hosszú elemlámpát is. Leült a földre. másikuk pedig rádióján igyekezett kapcsolatba lépni a biztonsági központtal. Gorkie kell t zer vel volt felszerelve ahhoz. a Beretta M92-sé tizenöt l szer. hogy elromlott a monitor. a puska ismétl rendszer . egyikük hasztalan próbált telefonálni. három sörétest és négy pisztolyt vett el.

aztán maga felé húzta a botkormányt. ahogyan a két méterr l rál tt három acélmagvas golyó széttépte a tüdejét és a szívét. Végigrohant az emeleteken. Bocksteal fejét félig letépte a másfél méterr l 358 m/s-os sebességgel rál tt tizenkét darab 3. ne jöjjön rá túl hamar. Az alsó két szintet felgyújtotta. Dr. Aztán rongybabaként repült az asztalára.Dr. ahol ott állt a professzor helikoptere. hogy kik t ntek el. ápolónak vagy biztonsági rnek t nt. aztán beugrott is. Gorkie felrohant az eszméletlen Masadával a tet re. beindította a motort. egyfolytában l ve mindenkire. Gorkie lefutott a lépcs n a legalsó szintre. Gorkie megnézte Masadát. Még élt. Vállára vette Masadát. aki pszichiáternek. hogy amikor idelátogat valaki. miután az lefuttatott magán egy tesztet. Gorkie biztonságossá tette az épületet. Ekkor már csak a balta és egy pisztoly volt nála. beültette a helikopterbe. forogni kezdett. Gorkie vetett még egy pillantást a tet feljáróra. majd. Feljutott a tet re. és a kulccsal bezárta az ajtót. Bekapcsolta a helikopter fedélzeti számítógépét. és Masadával a fedélzeten felemelkedett a leveg be. Egyetlen gép vagy m szer sem volt bekapcsolva. A kulcsot többször nem használta. egyre gyorsabban és gyorsabban. Andrews döbbenten nézett rá. Így ment fel a harmadik emeletre. és elindult felfelé a lépcs n. A rotor megmozdult. . Gorkie kiment a szobából. az ajtókat a sörétes puskával l tte be.5 grammos ólomsörét.

A f hadiszálláson mindenki úgy mondta. Évek óta hirdette. és még csak nem is a napszakok váltakozása szerint. t le Donovanhoz. minden fotót és filmet megnézett. Ült az asztal végében. hogy a tejszínhabos csokitorta a . Clive Mortonhoz. ablaktalan helyzetelemz terem már tizenkét napja az Andan-ügy agyközpontja volt. a földön aludt. Ackermann volt az. Ackermann egymaga tartotta a frontot. és nem esett semmi baja. Dunsmore a terem közepén elhelyezett hatalmas asztal mellett. a tábornoktól Nigel Chiltonhoz. Amikor Darla kiadta az utasítást Andan megsemmisítésére. Brandon Dunsmore és Steve Holbrook minden jelentést elolvasott. vasárnap. AZ ANDAN-PROJEKT IRODÁJA CIA F HADISZÁLLÁS LANGLEY. Az Andan utáni hajsza és nyomozás minden információja ide érkezett be. de most felülr l lefelé. aki október 17-én este els ként jött rá. és két helyettese. Holbrook lement a parkolóba sétálgatni. bebújva egy hálózsákba. hogy Andant nem rabolták el. a parancs ugyanezen az útvonalon ment végig. és szokásához híven tejszínhabos csokitortát evett. Holbrook és Dunsmore nem munkaid szerint dolgozott az Andan-ügyön.HATODIK FEJEZET 1. hanem az ügynek éltek. hogy ez a legfontosabb munka a CIA történelmében. Donovantól Warren Rockwell tábornokhoz. Ackermann. Godard Lanskynek adta tovább. hogy egy nap huszonnégy óra – nem dolgoztak az ügyön. mert készül valamire. 03 óra 25 perc A hatodik emeleti. Martin Ackermann. hogy kiszell ztesse a fejét. ahol a projekt vezet je. VIRGINIA Október 29. Az információ Ackermanntól ment a M veleti igazgatóság f nökéhez. minden kazettát meghallgatott. aki tájékoztatta Darlát. Egész lényükkel vetették magukat a munkába. és újabb és újabb elemzésekkel és következtetésekkel álltak el . Nem foglalkoztak azzal. hanem épp ellenkez leg: magától t nt el.

legjobb orvosság minden bajra. Valamiért imádja a nádat. a kezével megigazította a haját. – Momochi Masada Joshi Masada bátyja. hogy ha valamiben akadályoztatva lenne. – Viszont. De még folytatom! Ha csak ránézel. melyet a repül tér útlevél-ellen rzésén készítettek. Azonnal éber volt. Mindig úgy ébredt. Roppant tudatos. Dunsmore felriadt. aztán folytatta. és felpattant. szétcipzárazta a hálózsákot. A semmib l épített fel egy világméret céget. és már másodszor csóválta a fejét. még teljesen jól volt. csak leült csokitortát enni. mert valaki keresztbe tett neki. – Egyszer en nem értem. – szögezte le Ackermann. hogy felélénkítse a vérkeringését. – Bár. ezekben a pillanatokban ez nem jellemz rá. Joshi Masada nem egy idióta. egy év és ezer fényév van közöttük. hogy felriadt. Még ha nem szeretjük is. közelebb ment. Ásított egyet. – Csak nádat? – csodálkozott Dunsmore. Másfél-két-három napokat dolgoztak egyszerre. tény az. Momochi egy fest . ez tény. – Hát az is biztos. és minden rendben volt. Ackermann és is kényelmes tréningruhában voltak. elvette a képet – Ez egy idióta – jelentette ki. – Jézusom! – szörnyedt el Dunsmore. hogy semmit sem csinál véletlenül. – Nem lehet egy lángész. megrázta a fejét. – Japán hippi? . Evett két falat sütit. mert nem értett valamit. hogy pontos legyek – Ackermann elnevette magát. Biztos vagyok benne. Már másodszor olvasta át az anyagot. – most a Masada Konszern tulajdonosa és elnök-vezérigazgatója. Megdörzsölte a szemét. hogy nem normális. akkor ki viszi tovább a céget. aki kizárólag nádat fest. – A jelentést Momochi Masadáról – mondta Ackermann. vagy rosszkedv . Ackermann a Momochi Masadáról készített jelentést tanulmányozta. Ha fáradt volt. – Azt. amikor felhatalmazást készített. Ez az ember tudatos. afféle elvont m vészlélek. – És? Ackermann széttárta a karját. – Ackermann kiemelte a jelentéshez mellékelt egyik fotót. Dunsmore is nevetett. vagy egyenesen dühöngött. aztán elkezdett helyben futni. a tejszínhabot lenyalogatta a kanálról. – Mit olvasol? – kérdezte Dunsmore. azonnal megmondod róla. senki nem várta el t lük a kifogástalanul elegáns megjelenést. és egyike a legjobb üzletembereknek. hogy Masadának van gógyija.

Soha nem volt külföldön. – Csak ennyi lenne? – kérdezte magától hangosan. tök hülye az ilyenhez. – De kell lennie még valami másnak is a háttérben. – De van még tovább is – Ackermann folytatta. és mégis ezt az rültet választotta! Kell. ami az útlevelében van benne! A saját fényképét! Soha nem kötött semmilyen üzletet. közben megette a sütit. bámulta a nádat.– A fene tudja – vont vállat Ackermann. olyan ostoba. hogy ha úgy adódna. és a saját fényképét mutatja mindenkinek. Egyedül él. hogy a cip f z jét nem tudná bekötni! Mellesleg nincs is cip f z je. A reneszánsz fest k képeihez szokott szem számára egy teljesen tehetségtelen ember tökéletesen értéktelen firkálmányai. hogy legyen valami oka! – A bátyja – mondta Dunsmore. az emberekhez sem ért. Fogalma nincs a csúcstechnológiáról. Ackermann elgondolkodott. Soha életében nem járt semmilyen iskolába. Ezt nem értem! Masada annyi más embert választhatott volna. . melyek Japánban készültek egy falun rendezett kiállításon. ahol Momochi képeit lehetett megvásárolni. Dunsmore összehúzta a szemöldökét. – Ez borzalmas – állapította meg. – A fickó totálisan szenilis! Annyira hülye. hogy mi történik körülötte! De Masada t hatalmazta fel. Ezért átadta a bátyjának. és nem a külseje. – Végülis meglehet. Masada mindössze annyit akart. legyen az. azért ilyen átkozottul jó fest – Ackermann kiemelt három fotót. És nem volt más oka. mert papucsban jár. és elvette a két képet. aki átveszi a helyét! De miért? Ezt nem értem! Ez az ember teljesen alkalmatlan! Semmi köze az egészhez! Totálisan szenilis. – Ilyet egy értelmi fogyatékos gyerek is tud! Egyikük sem vette észre. hogy a képeken a nád lényege volt megfestve. és teljességgel képtelen felfogni. és állítólag megszállta a nád szelleme. nem is ért hozzá. hogy Masada mindössze ezért választotta ki a bátyját: mert családtag. – És ez miért volt ilyen fontos? – Egyértelm . Még Tokióban sem járt soha életében. hogy megmaradjon a cég jogfolytonossága a Masada család birtokában. – Momochi egy tanyán él. A fekete tussal és szénnel rajzolt képek rendkívül egyszer ek voltak. pénze sose volt. hogy egyfolytában vigyorog. Csak festegetett. és a képeket ledobta az asztalra. nem is szereti a várost.

közben a tekintete a semmibe révedt. kígyózó szemöldöke és ezüstös haja – melyet mindig hátrafésülve hordott – alkalmassá tették volna Drakula gróf megszemélyesítésére. míg teste. inas . – Mi történt? – kérdezte Dunsmore izgatottan. Kifinomult. Dunsmore felélénkült. hogy hallja is. A hüvelykujja körmét belevájta a narancsba. 2.Dunsmore a falnál álló magas h t szekrényhez ment. – Ez nem is kétséges – mondta Ackermann. – Mit szól Morton vagy Donovan? Aha. Felkapta a kagylót. aztán elkerekedett a szeme. – Az elmekontrollközpont épülete kigyulladt. de csak értelmetlen szófoszlányokat tudott kivenni. Arca. – Jézus! És Masada? Gilmore? Mi van velük? – Nem tudom – Ackermann széttárta a karját. Illata belepte a termet. A vér kiszaladt az arcából. és megpróbált a telefonkagylóra koncentrálni. – Senki sem tudja. egy szál fehér törölköz ben. Köszönöm a tájékoztatást – letette a kagylót. – Hogy a Masada Konszernt jelenleg az igazgatói tanács vezeti. – Igen? Három másodpercig hallgatott. A felszín alatti emeleteket meg sem lehet közelíteni. Leült Ackermann mellé. OWEN'S PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ VÁLLALAT CITY OF LONDON Október 29. az Owen's Pénzügyi Tanácsadó Vállalat tulajdonosa és vezérigazgatója. – És? – kérdezte Dunsmore idegesen. a fels padon. aztán kivett egy narancsot. beesett mellkasa. – Értem – mondta Ackermann. vasárnap. vékony. zónaid : 09 óra 40 perc Sir James Owen. érdekes arcához egy különös. Vállal lökte be az ajtót. amit a másik fél mond. az igazgatósági emelet szaunájában ült. értem. – Donovan és Morton otthon vannak – mondta lassan Ackermann. Felbúgott a házitelefon. kinyitotta az ajtót. megnézte a választékot. satnya test tartozott. – Akkor ez csak egyet jelenthet – mondta.

. Sir Henry White-tal beszélt. Közép-Afrikai Köztársaság. valami. ha erre szintén válaszolok – mondta Sir James. míg Sir Henry nem. Csak az a rengeteg pénz. Tudom. Mert ütköz pont krízis esetén szükség volt egy gazdag. hogy elfogadjam az ajánlatát. aki egy titkos. sajnos nagyon könny elherdálni. Namíbia. – Még akkora vagyont is. Mindketten hallgattak néhány percig. aki két év alatt elherdált hatmilliárd dollárt. mint élvhajhászást. Sir James? – Még ekkorát is. hirtelen gömbölyöd pocakja egy átlagos hetvenhat éves öregember teste volt. hogy a nap már kijelöltetett. Egyedül üldögélt a szaunában. hogy ha már nem leszek. A legfels bb kaszt nem kívánt mindenkit a kivételezettek körébe vonni. amelyben akkora volt a forróság. Valami. amelyre Sir Henry magyarázatot várt. viszonylag jelent s hatalommal bíró érdekcsoportokra. Nem hiszem. Sir Henry. akik sok mindent birtokoltak. nem szolgálna mást. Kongó. Zimbabwe. Ghána és Sierra Leone valamennyi arany-. – Attól tartok. körön kívüli rétegre. Angola. hogy a pénz és a tényleges értékek mozgásban maradjanak. Sir James hagyta gondolkodni Sir Henryt. hogy az igazgatóságból egyedül bírta elviselni. Sir Henry. csupáncsak tudni szeretném. nem mintha gyötörne valami betegség. akiket a gazdaság összeomlasztásával el lehetett szegényíteni. Sir James.és drágak bányáját birtokolta. – Hajlok rá. hogy túl sok id m van hátra. eláll az üzlett l. és hogy bármelyik lehet. Botswana. Arra vágyom. amely a Dél-Afrikai Köztársaság. na. Láttam én már olyan embert. platina.végtagjai. amit örökül hagyhatok. a holnaputáni. Sir James a bányák becsült értékénél jóval nagyobb összeget kínált fel. Telefonált. bármelyik. – Öreg ember vagyok. az. ezüst-. amit látni és érinteni lehet. mivel szüksége volt olyan. Afrikában m köd konszern elnöke volt. és átmenet nélkül. És a pénzt. a holnapi. hogy legyen valamim. valami kézzelfogható. És még annál is öregebbnek érzem magam. És nincs semmim. mi vitte rá erre a rendkívül jelent s döntésnek a meghozatalára – mondta Sir Henry. Fájna nekem. Államok száz és százmilliárd dollárokat hajítanak ki az ablakon. Az csak tíz perccel kés bb szólalt meg. A mai. mint az öné. amit életem munkájával szereztem. Sir James körön belül volt.

89 százalékát megmentette. repül gépés helikopterlopás. akkor ereszkedjenek le az alvilágba. Sir Henry. zónaid : 06 óra 20 perc Gorkie azt tanította a klánnak. és most birtokába került több tucat nagy jelent ség bánya. Neki is ezt kellett tennie. Ma este nyolc órától ön az új tulajdonos. és a lopott kocsikhoz mérten jóval kisebb. hogy ha nem tudnak saját titkos raktáraik és rejtekhelyeik takarásában közlekedni. elfogadom az ajánlatát. Bocksteal helikopterével Gorkie Dél-Carolina f városába. tíz autógyárat. fogadja elismerésemet. Egy bizonyos méret fölött nem volt értelme ellopni egy repül gépet (vagy egy hajót). A klán éveken át tanulmányozta az alvilág kereskedelmét. Dr. mint más nagyvárosokban. Sir James! Máris munkához látok. valamelyik repül téren át kell majd vizsgálni. és hetven raktárt. És kérem. El bb-utóbb a gépet valahol. fogadja gratulációmat a kit n üzletért. – Köszönöm. hogy a repül gép lopott. Mosolygott. Sir James. Elbúcsúztak egymástól. Megkönnyebbült. hogy mihamarább elintézzük a formaságokat. mert egy állandó és alapos karbantartást igényl utasszállító repül gépet lehetetlen lenne elrejteni. és akkor rájönnek. Egy utasszállító repül gépet nem tudnak fogadni vagy ellátni kisebb . vasárnap. Columbiába repült. amellyel megvásárolhatja a fél világot! – Köszönöm kedves szavait.– Rendben van. amiért annyi pénzre tett szert. COLUMBIA. Már vásárolt tizenkét hajógyárat. DÉL-CAROLINA Október 29. Kérem. ám szépen jövedelmez járulékos iparágak. és haladjanak ott. változatos útvonalon és változatos magasságban. 3. és letette a padra maga mellé. Sir James kikapcsolta a telefont. melyekben kilencvenezer tonna tartósélelmiszert tároltak. a repül gép minden alkatrészének sorozatszámát átjavítani pedig nem lehetséges. Sir James. mint a jacht-. Vagyona 99. Columbiában éppúgy megtalálható az autólopásra szakosodott fekete iparág. Egy Boeing 747-es motorblokkjának sorozatszámát átütni nem megoldás. az árnyak rejtekében. hogy szükség esetén rejtetten mozoghassanak a saját eszköztáruk nélkül is.

de az utolsó szava mindig az volt. amit Gorkie elfogadott. ami még elfogadható kockázat. amit Gorkie akart hallani. ami helikopter esetében igen jelent s. és eladni. maradt a helikopterben. A nagyobb hajókkal ugyanez a gond. ami már volt. Az alvilág nagyon gyors tud lenni. A Sikorsky S-76 Mk II Spirit egyike a legnagyobb és legszebb polgári helikoptereknek. és felszálláshoz készül dött. plusz még 200 000 dollár készpénzt és hamis iratokat magának és Masadának. aki arra jelentkezett. Gorkie tisztában volt vele. De a kisebb jachtoknak és repül gépeknek. Gorkie egy könny kis repül gépet akart cserébe a helikopterért.206 típusú könny kis repül géppel. és mindezt közel 300 km/órás sebességgel. így nem megrendelést adott. hogy szimbolizálja a gazdagságot. hogy sokáig nem repülhet a géppel. és két jól képzett szerel megfelel en karbantarthatja. Több célra használható. mert keresni fogják. akik foglalkoznak légi alkalmatosságok fekete kereskedelmével. akit érdekelt a helikopter. Columbiában Gorkie elrejtette a helikoptert. ha pénzr l van szó. A f város. mint 700 kilométeres hatótávolsággal. Jacket elég könny volt manipulálni. és ugyanakkor elég nagy és szép ahhoz. majd némiképp elmaszkírozva – ugyanis az alvilágban elképeszt vérdíj volt a fejére t zve – elindult. ahol az efféle bakik nem okoznának olyan nagy gondot. Columbia alig negyven perces út. aminek legalább 1 500 kilométer a hatótávolsága. elfér egy nagyobb garázsban. nincs bürokrácia. szállíthat tizenkét utast. Gorkie-nak nem voltak speciális igényei a hamis papírok tekintetében. mindössze jó min ség . Gorkie ellátogatott egy külvárosi bárba. hanem abból választott. Ez az ajánlat különösen tetszett a Jack nev fickónak. és szabályok se nagyon. Jack végül lealkudta a ráfizetést 70 000 dollárra. mivel képes leszállni egy nagyobb háztet re. anyagilag hasznot hozó vállalkozás ellopni.repterek. hogy lebonyolítja az üzletet. Masada még elég rossz b rben volt. mint eladni. hogy felhajtson egy bandát. vagy két tonna terhet. piros-fehér Beagle B. mivel 50 000 dollárra volt szüksége. Elcserélni egy lopott járm vet egy másik lopott járm re. Amikor Gorkie és Masada felemelkedtek a csendes elmekontrollközpont tetejér l. helikoptereknek van piacuk az Egyesült Államokban. Mindig övé volt az utolsó szó. . így Gorkie nem sokkal fél hét el tt már egy harmatos mez n volt egy négyszemélyes. vagy onnan fel. és Dél-Amerikában. Latin-Amerikában. használható iratokat akart. ahol talált egy embert. adott esetben jóval könnyebb. több. Ám.

A gépet felvitte 2 500 méterre. Gorkie a pilótaülés melletti és mögötti ülésb l fekhelyet készített Masadának. és a leveg be emelkedett. alacsonyabb sebességgel. Komolyabb kémrepül géphez és rrepül géphez ez idáig még nem volt szerencséje. A Hattori Klán elintézte. de az összes többi repül alkalmatosságot repülte már. az ötödiket egyszer en kivették. a hátulsóéval a törzsét. amely könny repül gépnek számít. BRAZÍLIA Október 29. enni.206. hogy mindenre elegend hely legyen. Ez annyit jelentett. hogy repüljön néhány órát katonai repül gépekkel és helikopterekkel is. melyet Gorkie kapott. hogy egy kicsit rendbe hozza Masadát. zónaid : 11 óra 38 perc A klán egy fa tetején töltötte az éjszakát. vécére menni. Legalább három fára kellett kiterjednie. hogy megfelel helyszínt keressenek az új rejtekhelynek. az elüls biztonsági övével rögzítette a lábát. A legalkalmasabb helyszínnek számtalan kritériumnak kellett megfelelnie. így a Beagle el lépett sebesültszállítóvá. mint egy mozdonnyal vagy kisebb tengeralattjáróval. vasárnap. egy Jumbo Jettel éppúgy elboldogult. hogy értett valamennyi járm típushoz. Az eredetileg ötszemélyes Beagle aprócska repül gép volt a Learjethez vagy a Gulfstream V típushoz képest. ahol néhány órát szándékozott eltölteni. hogy ne . Napfelkeltekor tovább indultak. Az a Beagle B. REJTEKHELY AMAZONAS. Nyugat felé elhagyta a várost. négyülésesre volt átalakítva. melyek az úgynevezett business jet kategória fels bb régióiba tartoznak. tévét nézni.Gorkie számtalan szakterülettel rendelkezett a klánban. számítógépezni s a többi). megemelte a gép orrát. sok minden más mellett járm specialista is volt. hatótávolsággal és repülési magassággal rendelkezik. és a helyét a kisméret csomagtérhez sorolták. Ellenben a Beagle-lel. 4. jóval kisebb kabinnal (amiben nem lehet felállni. majd légifolyosót kért Nashville-be. Gorkie elérte a felszállási sebességet. Egy kis Beagle semmiféle problémát nem okozott Gorkienak. Ezeknek elég közel kellett állniuk egymáshoz ahhoz.

okozzon problémát a közlekedés egyikr l a másikra. Damien és Shana eltakarította a tetemeket. majd Andan derekára hurkolták a kötelet. El ször a keretet csinálták meg. harminc métert l felfelé. és amit . akár repül géppel. Andan ezt igen ijeszt nek találta. hogy senkinek ne t njön fel. és véd maszkban rovar. ahová leereszkedhetett volna egy helikopter. leereszkedett. Minden a legnagyobb rendben volt. és Nadyával és Nicole-lal eltüntették a nyomaikat. valamint a már el re felvitt épít anyagot. amit lombokkal és terepszín . mert az nagyon sok rovarral és rendszeresen odajáró állattal jár. és ugyanakkor legalább hat menekülési útvonalnak kellett lennie. és minden oldalról. Száz-százötven méteres környezetben nem lehetett ösvény. ami érdekes lehet. de a fát nem. van-e valamilyen bajuk. Damien leereszkedett a földre. aki erre jár. állást vett fel. melyek mindegyikén el lehet jutni néhány kilométer távolságra. A lombkoronának el kellett rejtenie a tábort lentr l. a fákat. szüntelen a környéket pásztázták. Kötelet engedtek le. sem ritka növény. a lehet legnagyobb csendben. a fatörzseket. fentr l. Kétszáz méteres körzetben nem lehetett semmilyen vízfelület. akár gyalog jár erre. bambuszt és különféle ágakat. sem egyéb. A rejtekhelynek legalább negyven méter magasan kellett kezd dnie. aki Nadya után a legjobban értett a nyomokhoz. Fent a magasban. Legvégül felhúzták a kötelet. amely megmérgezi a fában él rovarokat. van-e rajtuk bármilyen jel. van-e bármiféle nyoma betegségnek a területen. mennyire er sek a törzsek és az ágak. hatvan méter magasban.és kígyóriasztóval fújta be a kiválasztott három fát. A klán és Andan kétszáz méteres körben vettek fel állást. Damien. az arrafelé él állatokat és növényeket. A terület minden szempontból megfelel nek látszott. És legalább három kilométerre sehol sem lehetett egyetlen aprócska kis tisztás sem. Ezután Damien és Shana felmásztak a kiválasztott három fa egyikére. amit kerestek. és csatlakozott a klánhoz. Fél tízre megtalálták. Alaposan átvizsgálták a környéket. Fent járt a kiválasztott fák legtetején. ami felkeltheti valaki figyelmét. amelyen keresztül felhúzták a klán és Andan felszerelését. és legalább tíz méteren keresztül kellett folytatódnia felfelé. Els ként Mörjike mászott fel. majd k is felmásztak. elkezd dött a hosszú távú tábor kiépítése. és felhúzták. Hamarosan néhány rovar és kígyó esett le a magasból. A törzseket beoltotta egy olyan anyaggal. Nem lehet a közelben háromnégyszáz méteres körzetben semmi. vízhatlan ponyvával bélelnek majd ki. utána Zoe. és a területet figyelte.

E magas pozíciót úgy érte el. félig megrogyasztott térdekkel. az egyik legjobbnak nézett ki. Albert P. és így sohasem tudta meg. kezeit hátrabilincselték.C. Staffordért limuzin ment reggel nyolcra. így szabaddá tette a délutánját. Egy m helyasztal el tt állt. Stafford arra ébredt. ahogyan közeledett a várva-várt ebéd id pontja. Staffordnak rossz napja volt. Staffordnak nagyon is volt hozzá kedve. Stafford imádta ezt hallani. bár ahogyan kezd dött. Streeten található hivatalába. tapasztalt pszichopata gyilkos kezei között. egy halálosan retteg . New York város f polgármestere hívta fel. hogy a feje. Fellapozta a naptárát. ha nagyon fontos. Élete legeslegrosszabb napja.lentr l és más fákról. mint valami vasdarab. több szögb l és több magasságból is ellen riznek majd. de nagyon el akart menni. Fél egy el tt öt perccel hagyta el az irodáját. Úgy izgult. Október 29. ám Andan elt nése óta elnökké lépett el . Kiszaladt a ház elé. Haley biztosította. lábait összeragasztószalagozták. Stafford Andan alatt az Amerikai Pszichiátriai Társaság alelnöke volt. és megkérdezte. hogy fontos-e. kegyetlen. A f polgármester azt mondta. 5. vasárnap. hogy nem fogja megbánni. de akkor sajnos le kell mondani egy találkozót egy szenátorral. hogy megkérdezze. hogy befuvarozza a K. Stafford megint hümmögött egy sort. majd azt mondta. Stafford arra ébredt. hogy megfelel en beleolvad-e a környezetbe. A limuzinban maga Charles Haley. mint egy gyerek. A telefonba mindenesetre hümmögött. melyben nem volt mára hely. hogy milyen meglepetéseket tartogatott számára a f polgármester. és beszállt a limuzinjába. 14 óra 00 perc Albert P. hogy 13 órakor szabaddá tudja tenni magát. . hogy nagyon is. hogy egy dohos m helyben van. Az étterembe azonban sohasem érkezett meg. EGY M HELYBEN WASHINGTON D. hogy egyszer en kinevezte saját magát a társaság elnökévé és kész. be van fogva egy satuba. nem volna-e kedve egy közösen elköltött ebédhez egy elegáns washingtoni étteremben.

– Hol van Andan. megöllek. tetves férget. amit l felszisszent. A feje majd szétrepedt. Stafford üvöltött. de Angelo csak magát hibáztatta miatta. aztán leköpte. Angelo meglendítette a baseballüt t. és maximálisan el volt szánva. Don Mazzone megölte Candyt. és elkezdte ráhúzni a satupofákat a pszichiáter fejére. És most itt volt. Vér folyt ki a szája sarkán. hogy van Andan. he? – Nem tudhomm. – Argrhiirggrrr… – nyögte Stafford. vagy meg akarsz dögleni. – A kurva anyádat. és még jobban ráhúzta a satupofákat Stafford fejére. te mocsok szarev féreg??! Csak artikulátlan üvöltés volt a válasz. majd nekiesett a satunak. – A kurva anyádért hazudsz! – ordította Angelo. te rohadt szarev tet !!! Staffordnak olyan fájdalmai voltak. és a földre is esett volna. védeni merészeled azt a rohadék. szétreped a feje. ha nem köpsz. Angelo hatalmasat ütött a derekára. te mocskos szarev mocsadék szenny tet ! A kurva anyádat! Azt hiszed. mert megöllek! Megöllek! Megöllek. nem tudom. . és rávágott vele Stafford öszszebilincselt kezeire. majd nekiugrott a satunak. Úgy érezte. hogy csak rejtegeted azt a rohadt szarev szenny geci Andant?! Azt hiszed?! Azt hiszed?! Nesze! – Angelo elkezdte ráhúzni még jobban a satut Stafford fejére. – Megmondod végre. megöllek. ha a feje nincs satuba fogva. mi??! A kurva anyád! A kurva anyád! Angelo belerúgott Stafford bal combjába. és artikulátlan hangon kiabált. Stafford vonyított. hogy mindent kiszed Staffordból. – Beszélj! Beszélj! Nem érted?! Beszélj. te szarev geci!!! – üvöltötte az arcába egy fickó olasz akcentussal. aztán felüvöltött.Valaki vesén vágta nagy er vel. – A kurva anyádat. hogy képtelen volt megszólalni. – Beszélj! Beszélj! A kurva anyádat! Ne merd Andant védeni! Ne merd Andant védeni! A kurva anyád. akivel jól megvoltak. hohl vahn! – nyögte Stafford. Rgrrrrhirr… Angelo tovább húzta a satut. az élettársát. aztán baseballüt vel combon vágta Staffordot. te mocsadék tet szarházi geci féreg! Angelo rettenetesen félt Don Mazzone haragjától. – Hová rejtettétek el Andant??? Beszélj! Beszélj! Beszélj! A kurva anyádat.

Angelo a földhöz vágta az üt kezében maradt darabját. aztán ütött. – DÖGÖLJ MEG!!! DÖGÖLJ MEG!!! – ordította torkaszakadtából. Az Egyesült Államokban els ként a Benchmade Knife Company vezette be a piacra – a cég emblémája egy pillangó. de csak vonyítani bírt. – Beszélj! Beszélj! – ordította Angelo. – Mi a kurva anyádért nem beszéltél. mi?! Rohadt szarházi. ahogyan Stafford vonaglott. innen ered az elnevezés. Magában segítségért kiáltott. Angelo leállt. szétég a feje az odatolult rengeteg vért l. színarany nyel . A vér vastag csíkban folyt a két füle mellett. és elkezdte ráhúzni a satut. Háromszor leköpte Staffordot. – Dögölj meg! – kiabálta. mocskos szemét féreg! A nadrágzsebéb l huszonnégy karátos. Rájött. amelynél a nyél csukott állapotban két oldalról a pengére hajlik. hogy Staffordnak már vége. Mert nem bírt. ötször egymás után. és kocsányon lógva himbálózott. és bele is rúgott. kifordította a borotvaéles acélpengét. Leköpte. * pillangókés: olyan zsebkés. Aztán egyszerre több helyen is megrepedt a feje. . hogy mennie kell. hosszú pillangókést* vett el . A vér már az orrából és a szeméb l is folyt. te rohadék féreg szarev mocsadék! Beszélj! Beszélj! BESZÉLJ!!!!!! De Stafford nem beszélt. és akkorát vágott a baseballüt vel Stafford oldalára. mert találkozója van a f polgármesterrel. hogy eltört az üt – Stafford három bordája ment szét apró darabokra. Stafford úgy érezte. és a zsebébe dugta. Angelo teljesen elvesztette a fejét.Stafford összevizelte magát. Több mint 1 200 éves polinéz-maláj harci fegyver. és azt hajtogatta. – Beszélj már végre. Az ütést l eltört Stafford bal combcsontja. Az egyik szeme kipattant a szemüregb l. Beletörülte a pengét Stafford pulóverébe. összecsukta a kést. és elvágta Stafford torkát. aztán elment.

vasárnap.HETEDIK FEJEZET 1. rohadt zöldséggel és gyümölccsel dobálták az ablakokat meg a falakat a földszinten és az els emeleten. NEW YORK Október 29. Oye felugrott. A tet n Oye. de addigra az alak berontott a helyiségbe. hogy csak akkor vette észre a helikoptert. Az ismeretlen. aki üldözte. és kitépte a kezéb l a rádiót. kötött sapkát visel alak bukkant fel. de a gép pontosan szembe állt a fülkével. 14 óra 44 perc A Netsuke Tower tetején egy helikopter-leszállóhely volt. Azonnal megindított egy . Ilyen magasságba már nem ért fel a lenti világ nyüzsgése. egy fiatal. amikor az már a felfestett leszállóhelyen landolt. hogy utánanézzen. alig húsz méterre a fülkéjét l. transzparenseken hirdették megvetésüket. Ledobta a földre. valamint hely három helikopternek. A rádiójáért nyúlt. így nem látta a számot az oldalán. A tet n elhelyeztek egy kommunikációs fülkét. mihez kezdjen. hogy a széke felborult. alighanem ez a helyiség volt a legnyugodtabb az egész Netsuke Towerben. és széttaposta. hátha ismerik a helikoptert. valamint kavicsokkal. de aki mindig pórul járt. horogkereszteket festettek a falra. Annyira belemerült a rajzfilmbe. akik kordont vontak az épület köré. olyan vehemenciával. Számítógép volt az asztalán. fekete helikopter leszállása megijesztette Oyét. hogy riassza a biztonságiakat. aki iszonyú sebességgel indult meg – egyenesen felé. Egy pillanatra azt sem tudta. Oye nemrégiben szerezte meg az egy dant karatéból. aki a rajzfilmcsatornát nézte a tévéjén. a tüntet k alaptalan gy lölete. amely a gépek leszállását segítette. NETSUKE TOWER MANHATTAN. vézna férfi volt szolgálatban. Ekkor kinyílt a helikopter egyik ajtaja. amibe beüthette volna a gép törzsére festett számot. és nagyokat nevetett a kengyelfutó gyalogkakukkon és a farkason. és egy fekete overallos. A kommunikációs fülkében békesség volt. szemüveges. és egy m helyt a karbantartó munkákhoz.

– Menjen el re! Utasítsa az embereket. hogy az alak egy n . világos b r . Oye sose látta. Figyelte. hogy ki ez a n . Oye a tet ajtóhoz rohant. – Jöjjön utánam! – utasította Gorkie Oyét. és utasítsák az embereket. Aztán majd mondom a többit. bár csodálkozott. ölében az elég rossz állapotban lév Masadával. és beszaladt a folyosóra. Lehallgatják – szólt rá japánul. Gorkie a helikopterhez. sem lépcs a 77. ahogy a másfél méternél alig magasabb n könnyedén kiemeli Masadát a helikopterb l. Nyissa ki a tet ajtót. és megteszem! – jelentette ki határozottan. és támassza ki a lábával. – Igenis! – mondta a biztonsági r katonásan. és maga után húzva Oyét. Az emeleti ajtó el tt Gorkie félreállt. hogy Masada kopasz. Alacsonyabb volt nála. – Mondja meg. csak a 76-ra. Oye csak most döbbent rá. és a lábával kitámasztotta az ajtót. – Nyissa ki a tet ajtót.gyors rúgást a fekete alakra. de azt igen. hogy ne használjanak telefont és rádiót. kiment a tet re. – Mi történt? – kérdezte a férfi. aki a Masada-titkárság egyik biztonsági embere volt. emeletre. – Menjenek el re. – Masada úr van a helikopterben. – Uram! Ne használjon rádiót és telefont. – Masada úr! – ismerte fel az r. és támassza ki – mondta Gorkie. mert lehallgatják! – közölte vele Oye. Ekkor jelent meg Gorkie. – Jöjjön. Odarohant az els emberhez. – Értettem. majd a gallérjánál fogva felállította. mit tegyek. Oye kinyitotta. . és elindult lefelé a lépcs n. Oye nem sokat tudott a Masada-ügyr l. és futni kezd vele a lépcs ház felé. Vigyázzba vágta magát. hogy Masadát már égre-földre keresték. de az könnyedén földre vitte. hogy senki ne használjon telefont és rádiót! – szólt Gorkie. – Ne használja a rádiót és a telefont. amikor elment mellette. A hátára fordította Oyét. A tet r l nem vezetett sem lift. mert lehallgathatják! – Értettem! Oye kinyitotta az ajtót. amerikai. bár fogalma sem volt. Oye rohant utána.

Momochi ellen rizte Masada pulzusát. ne telefonon! Mondja azt nekik. – Ashiko. Mariko kinyitotta Gorkie el tt az ajtót. – Ne használjon telefont és rádiót! – jelentette be Oye. ahonnan lépcs vezetett a 77. majd válogatni kezdett egy fonott kosárba. jonin! – mondta a kislány. hogy Momochi hívatja ket! – Gorkie a rádióból értesült róla.Oye és a biztonsági r megindultak el re. és készítsd el a t imet. Gorkie elindult felfelé a lépcs n. több tucat elektrosokkot. ki ez a n . – Lehallgathatják! A titkárn odébb lépett a telefontól. és órákon át folyamatosan hipnotizálták – mondta Gorkie. – Térjenek vissza a feladataikhoz! Köszönöm. Gorkie a fekhelyhez vitte Masadát. – Hozzatok néhány ül párnát! – szólt hátra Gorkie a válla felett. Nem tudták. emeletre.. – Azonnal hívja fel Isikawa. – rendelkezett Momochi. és annak környékét is szemmel lehetett tartani. . Mariko vizet tett fel forrni. Mindketten távoztak. leszólt a biztonsági rnek és Oyénak. – Igenis! – vágta rá egyszerre Oye és az r. ahol Masada le szokott d lni egy félóra-órára. tíz lépéssel Gorkie el tt futottak. Mariko behúzta és bezárta utánuk az ajtót. és Masada gyógynövényes szekrényéhez ment. hogy Momochi vette át a Masada Konszern irányítását. és elrohant. és volt egy kis ideje aludni. Gorkie bement Masadával az irodába. – Máris. – Masada úr… – ugrott fel a Yokót helyettesít titkárn . Momochi odavitt nyolc párnát. Masada irodájában monitorokon az egész épületet. szükségem lesz a szaunára – mondta. és két sorban rátette ket a gyékényre. ha nagyon sokáig maradt bent. – Ki kell hajtanunk a kábítószert a testéb l. Masada irodájába. de szemmel láthatóan jól kiismerte magát magasabb körökben. Gorkie lefektette Masadát. Eljutottak Masada személyi titkárn jének irodájába. amikor a kis csapat berontott az irodájába. – Mariko. és mindenkit figyelmeztettek. szedd össze a szükséges gyógyfüveket. Torinaga és Horoshi urakat! – mondta Gorkie – Személyesen intézkedjen. – Rengeteg drogot kapott. – Értettem! – mondta a titkárn .

és a hatalmas iroda legtávolabbi végébe rohant. – Gondolom. Gyógyítottam magam. Jól vagy? – érdekl dött Momochi. és még fogom is. Momochi bólintott. hogy meghaltál. – A tévé és a rádió óránként bemondja. Szétváltak.– Megyek. Sokat hallottak már róla. – Tudtam. – Tíz éve nem láttalak. Ashiko fogott egy fekete selyemzsákot. Gorkie felállt. Hattori Jonin! – nevetett Ashiko. Gorkie megsimogatta a gyerek ninja arcát. hogy élek-e vagy halott vagyok. k még nem találkoztak Gorkie-val. – Jó volna beülnöd egy id re a szaunába – javasolta Momochi. Jonin! – Egy homokszem az id végtelen sivatagában – jegyezte meg Momochi. átölelték egymást. mi történik a világban? – Csak változik – felelte Gorkie. – Törtem magam miatta – nevetett Gorkie. Átnyújtotta Gorkie-nak a gyógynövényekkel megtömött selyemzsákot. kedves vagy. majd elkezdte beledugdosni a gyógynövényeket. – Köszönöm. és ez a lényeg. hogy jól bef tse a szauna kályháit. Nem fog összejönni. hallottam a gépen. – Jó ez az új tested. Nem tudom. – Helikopterrel jöttél? – érdekl dött a lány. beledobott egy akupunktúrás t készletet. – Most nincs id m rá – mondta Gorkie. ugyanazon estél át. melyeket majd Gorkie használ fel. – Igen. – Köszönöm – mondta Gorkie. – Jó újra látni az arcodat. Gorkie! – Köszönöm. – Hogy szerezted? Valami ninja trükk? . Össze akarják zavarni a klánomat. – Tudom. hogy m ködik. – A körülményekhez képest igen. Egymásra mosolyogtak. – Mondd. de az biztos. – Gorkie – mutatott Momochi a n re. legendája volt a Hattori Klánban. Mariko és Ashiko odamentek. hogy megoldod – mondta Momochi. jonin – mondta Mariko. Momochi is. mit hisz most a klánom rólam. amin Joshi. – Adok t készletet és gyógynövényeket.

– Az jó. nem kéne-e orvost hívni. de Gorkie-t sehol sem látta. – Egy s másba. – Csak álcáztam magam. hogy lássák. de hirtelen rádöbbent. . Ezt is vártam – Gorkie meghajolt. Horoshi is felállt. uraim – invitálta ket Gorkie. hogy van. letérdeltek mellé. Torinaga felnézett rá. Megfordult. Gorkie viszonozta a meghajlást. Az igazgatók feljutottak a lépcs tetejére. Momochi odament hozzá. Momochi bólintott. – H . – Csak jót hallottam rólad. Odaszaladtak. kicsoda. mit tudsz a klánomról? – Elt ntek. – Ahogy mondod! Gorkie elindult az ajtó felé. Mariko megszólalt. hogy az öreg mennyire más lett. és megérintette a vállát. és hogy hozta-e vissza Masadát a pokolból. Momochihoz fordult. Masada nem volt öntudatánál. hogy megkérdezze Gorkie-tól. és leszólt Isikawa. hogy megkérdezze. Gorkie széthúzta az ajtót. – Megérkeztek. – Nemsokára jobban lesz – mondta Momochi. – Nem vagyok szenilis – tájékoztatta Momochi mosolyogva. – Rendben. én meg elloptam az egyiket. Mariko nevetett. Torinaga felállt. – A Masada Konszernnek van két tartalék helikoptere a JFK repül téren. mint amilyennek megismerte. mivel sokan figyeltek. Sok a homok abban a sivatagban. jelezve hogy érti. Gorkie Momochihoz fordult. – Sose cáfold a rólad szóló legendákat! – idézett Gorkie egy régi ninja mondást. Hattori Jonin! – hajolt meg tiszteletteljesen Mariko. és meghajolt. – Jöjjenek fel! A három igazgató elindult felfelé a lépcs n. megkeresem a klánomat. micsoda ninja trükk! – kacagott Ashiko. Azonnal kiszúrták Masadát. Torinaga és Horoshi uraknak. Most elmegyek. – Momochi. – Avasd be ket – mondta Gorkie Momochinak. Majd találkozunk.– Bizony! – kacsintott Gorkie. Ahogy tanítottad ket. Beléptek. – Köszönöm. – Hogy… hogyan… Hogyan? – hebegte értetlenül. – Fáradjanak be.

Ezt felhasználjuk a támadás fedezésére. vasárnap. TOM GHAURI HÁZA TAMPA. megnyitják a kapukat. teleszkópos mutatópálcával a kezében. és beengedik a cs cseléket. A cs - . hogy Horoshi úr elfelejtse a kérdést. Tom Ghauri. arra a következtetésre jutott. 16 óra 30 perc Dick egy barátja házában jött össze az embereivel. Néhány éve Nigériában lábgombát kapott. a háború után C4-es* csempészésével foglalatoskodott. Fentr l tíz ember megy be. Lentr l húsz ember támad. amib l kisebb vagyonra tett szert. egy tágas. * C4: régi típusú plasztik robbanóanyag. Ebben a pillanatban Gorkie a helikopterrel felemelkedett a tet r l. tapasztalt zsoldosra van szüksége. ablaktalan helyiségben. Nyakában dögcédula. egy fentr l támad.– Ne kérdezze – mondta szelíden. Mezítláb állt a parkettán. amikor csak módja volt rá. Miután alaposan áttanulmányozta. Dick ezúttal nem szörfoktatónak nézett ki. hogy harminc megbízható. Vietnamot megjárt veterán. FLORIDA Október 29. A harminc zsoldos az asztalt ülte körbe. ahol lövöldözni is lehetett. – Infóim szerint – kezdett bele Dick a mondókájába – szerdára a Netsuke Tower körül tüntet cs cselék a mostani négyszeresére dagad. a tet r l. faburkolatú. egy pedig lentr l. Szürke atléta volt rajta és terepszín nadrág. de elég határozottan ahhoz. Dick a táblánál állt. és leellen rizte a Johnsontól kapott dokumentációt. és ledarálja a Masada Konszernt. 2. hogy megtervezzék a Netsuke Tower elleni ostrom részleteit. Mindegyikükkel dolgozott már együtt az évek során. Két csapat lesz. akikkel komoly csapást mérhet a Netsuke Towerre. a robbanóanyagok mestere. igen jelent s t zer vel. A barát. Dick harminc embert hívott össze. tudta. azóta hagyta leveg zni a lábát. ahol hatalmas asztal és egy iskolai tábla uralta a teret. mikor mire számíthat t lük. A táblára a Netsuke Tower alaprajzát és fényképét ragasztották ki. A csapat a ház alagsori „dolgozószobájában” jött össze. innen a hatalmas ház a bels udvarral.

és ezért van szükség egy csapatra. emberek. A legfels emelet teljes egészében Joshi Masada irodája. akinek nagyon izmos karjai voltak. Mindkett nagyon vastag és er s. a személyi titkárn je irodájából.-ig tartanak.cselék jó fedezés lesz. akiké belefér az id nkbe. Ez egy roham lesz. Akik a tet r l mennek be. melyeket woodoo szimbólumok tetoválásai borítottak. Tom Ghauri vezet. Ez alól kivétel a Masada Konszern emeletei. a biztonságiak nem merik majd használni a fegyvereiket. Az antennákat tönkretesszük.-ra. csak a 76. a másik csoport. de ez nem lehet nyilvánvaló a hatóságok számára. szakállas fickó. és megbénítjuk. Minden tizedik emeletet felgyújtunk. Viszünk rengeteg füstgránátot. ezt álcáznunk kell. vagy a tet r l a 76. átfésüljük a házat. egy nagyon gyors roham.45-ös Ingram M10-essel. Hogy ezt kell képpen álcázzuk. ami elég rövid id . a t z pánikba ejti a cs cseléket és a Netsuke Tower dolgozóit. Biztonsági okokból. hogy a cél a Masada Konszern. Az ajtók kinyitására lesz nálunk néhány sörétes. – Igen – válaszolt Dick. melyet barátom és bajtársam. de csak szórványosan megyünk végig rajtuk. – Robbantunk? – kérdezte Ghauri. Lecsapunk. de ennek semmi értelme nem lenne. fentr l megy lefelé. Az akciót egy órásra tervezzük. még néhány cég emeleteit is átfésüljük. A liftek többségét kikapcsoljuk. a pánik pedig ugyancsak nekünk kedvez. túlságosan nagy mennyiség robbanóanyagra lenne szükségünk hozzá. annyit pedig nem ér. melyet magam vezetek. – A fenti csoport. lentr l felfelé. – Fegyver? – A fenti csapat LMG-vel* lesz felszerelve. a lenti . A tet re érkez csapat hangtompítós pisztolyokkal iktatja ki az esetleges röket. Mivel Joshi Masada egy pszichiátriai intézetben van. – Annak nem volna értelme – mondta Dick. emelett l a 77. és elt zünk. A lépcs oda vezet. A tet r l nem lehet lemenni a 77. emeletre. Minden emeletet megszórunk. amelyik lentr l támad. mert jobban el tudunk t nni. a lift is. a többiek a cs cselék takarásában. Egyetlen lépcs vezet oda fel. de elég hosszú is. de csak azokét. – Ebben a helyzetben nem. A tet t is berobbanthatnánk. gázálarcot és éjjellátót. majd behatolunk.-ra vezet lépcs ház oldalfalát. azok helikopterrel távoznak. melyek a 62. – Tisztogató akció? – kérdezte egy alacsony. Megbízónk kikötötte. el van szeparálva. valószín leg üres lesz az iro- . vagy hogy ne zavarják.

hogy a zárat m ködtetni lehessen áramszünet esetén is. A liftek állandóan a földszinten várakoznak. hogy a cs cselék nagy sebességgel áramolhasson be az épületbe. – Milyen a zár? – kérdezte Tom Ghauri.dája. és talán mások is. olyan gyorsan. A másik lehet ség. – A tet az rendben van. Az ajtó alatt. Ghauri bólogatott. – A zár egy nagyon fejlett elektronikus zár. csak belülr l. de ha mégis van ott valaki. két ötf s csapat felsprintel a második emeletre. viszont a létez legjobb min ség páncélüveg. hadsereg. – Miért nem robbantunk? – kérdezte Ghauri. Ehhez egy Chevrolett Blazer vagy egy Ford Bronco kell majd. Dick folytatta. – Akkor vágni kell. * LMG (Light Machine Gun): Könny géppuska. páncéltör l szerrel. ezért nem fog sokáig tartani. de hogyan megyünk be lent? – kérdezte az állát simogatva Tom Ghauri. hogy zárva lesz. a Netsuke Tower biztonsági emberei. és akár kézben tartva használni. még majd teszteljük ket. amelyet egy katona képes t zkész állapotban hordozni. amilyen gyorsan csak tud. mert a robbantás túlságosan hangos és drasztikus. – Ez egészen biztos – értett egyet Dick. hogy valaki kinyitja a zárat. meg a többi. de inkább három bejáratot nyitni. És meglehet sen nagy sebesség. és betörjük. FBI. a zsaruk. – Lángvágóval túl sokáig tartana. – Mit lehet tudni a kapuról? Úgy gondolom. nagyteljesítmény automata fegyver elnevezése. Az egyik lehet ség. – Azért nem. eleve kiindulhatunk abból. hogy érti. tehát be kell szereznünk egy 200-250 méteres hosszabbító kábelt. nagyon sokan felfigyelnének ránk. ami nem törik. és ott liftbe szállnak.50-es kaliber puskával lehet átl ni. akinek a zárnyitás a hobbija volt. Az áramot 110 méterr l kell oda vinnünk. Kívülr l nem lehet kinyitni. olyan puskal szert tüzel . A földszinten a fal jórészt üveg. ezért körf részt használunk hozzá. lent az alagsorban akkumulátorok vannak elhelyezve. és csak . Lent jó lenne legalább két. rádióval tartjuk a kapcsolatot. Ezért két megoldás kínálkozik a bejutásra. nincs más lehet ség – mondta Ghauri. hogy egy nagyobb dzsippel nekimegyünk. Egy fegyverkategória. – És az is. súlyos acélütköz kkel. hogy kiválasszuk a jobbikat. – Ötf s csoportokra oszlunk. míg . hogy az el csarnokban van néhány fegyveres biztonsági ember. Amint a lenti egységek elfoglalták az el teret. úgy is csak egy kijárata van az irodának.

hogy valakik betörtek az el térbe. Tudomásunk szerint magunkhoz mérhet profikkal nem fogunk találkozni az épületben. Így még ha tudomást is szereznek arról. vasárnap. de ez nem azt jelenti. és nem a földszintr l. és irtsuk ki a Masada Konszern személyzetét. Lehet. Arra nincs szükség. Azért indulunk innen. hogy nem. A megbízóm nem akar többet. mert halálosan komolyan vettük a dolgunkat. azt fogják hinni. hogy emiatt a néhány nem ismert információ miatt odaveszünk néhányan vagy mindannyian. és a Netsuke Tower megbénítását. A legrosszabbat feltételezzük. senkit sem fitymálunk le. és kijöttünk mindenhonnan. BRAZÍLIA Október 29. mint a Masada Konszern személyzetének és berendezéseinek elpusztítását. REJTEKHELY AMAZONAS. A többiek lentr l mennek felfelé a lépcs n. – Nem. és nem becsültük le az ellenséget. A lifttel az egyik csapat a 20. A zsoldosok. hogy ez lesz életünk legnehezebb próbatétele. mivel a cs cselék miatt más út nem kínálkozik. Sok mindent tudunk. Ha ezt a célt elérjük. hogy az alsóbb emeletekr l a Netsuke Towerben dolgozók menekülnek felfelé. Semmit sem veszünk lazán. zónaid : 22 óra 07 perc . Most sem tesszük. És így. mint mindig. – Viszünk füleket? – kérdezte Ghauri. hogy ennek lehet sége kizárt. Ez logikus gondolat. 3. ez túlélésünk záloga. Eddig még mindig gy ztünk. És id nk se lesz. És el fogjuk érni. így semmi szükség hosszadalmasabb állóharcra. megkapjuk a másik négyszáz rongyot is. hogy a liftbe hányadikon szálltak be. de csak azért. A megbízóm csak azt akarja. sok esetben az ellenség levágott fülével bizonyítják a halálát. Lehet. hogy könny lesz. hogy bénítsuk meg a Netsuke Towert. a másik a 40.-re. és megtisztítják az emeleteket. Úgy készülünk fel. most is. lehet. ha fejpénzt kapnak minden megölt ellenségért. mert minden emeleten kijelzi a liftajtó fölötti képerny . Lehet.-ra megy. mint mindig ezel tt. és néhány dologról nincs tudomásunk. és a fülekért kapják a prémiumot. és arra keressük a megoldást.a liftek megérkeznek a második emeletre.

és ezt a változást jelzi. hogy repül gépr l vagy helikopterr l felfedezzék. Két puskamikrofon. szögmér k és körz k kaptak helyet. a biztonsági és a m veleti szoba. a fegyverraktár. melyek mindegyikét tetsz legesen fel lehetett nagyítani. A m veleti szobának kinevezett rovarhálóval és vízhatlan ponyvával körbekerített helyiségben jegyzetfüzetek. felette pedig nyolcméternyi összefügg lombtakaró tette lehetetlenné. melyek háromféle üzemmódban m ködhettek: normál. Négy közös helyiség volt: nappali. vonalzók. . a képen található formákat színárnyalatokként értelmezi. a másik a talaj irányába. indákkal összekötözött lombokkal. Ilyen volt a klán mellékhelyisége. konyha. a színek kiterjedése is változik. és saját vécét. Bár a klán már nagymértékben megbízott Andanban. Mindezek a jól hangzó nevekkel illetett „szobák” csupáncsak egymástól ágakkal. melyek napcellái csillogásmentes felületkezelést kaptak. az egyikben az éjszaka. éléskamra és betegszoba.A rejtekhely még nem volt teljesen kiépítve. a laptopokat és a többi. A vécé mindig nagy probléma a dzsungelben. Andan saját hálóhelyet kapott. ahová Andan nem tehette a lábát. A rejtekhely környezetében különféle érzékel k voltak elhelyezve. ez lesz az a „szoba”. a színárnyalatoknak megméri a kiterjedését minden irányban. ceruzák. az érzékenysége állítható. és elkészítik a terveket. mivel az ürülék és a vizelet a legkellemetlenebb életformákat vonzza magához. * színspektrum-analizátor: mozgásérzékel . Képet alkot az általa megfigyelt területr l. A laptop képerny je tizenhat kis képkockára volt felosztva. hogy a napfény megcsillanása ne árulja el a tartózkodási helyüket. és négy apró kamera. az egyik az ég felé irányítva. Ha bármilyen mozgás történik. három-tíz négyzetméteres kis helyiségek voltak. A detektorokat. Alul hat méter s r lomb álcázta a fák tetejére épített tábort. ötven méterrel a talaj felett kezd dött. öt négyzetméteres szobácskának minden berendezése egyetlen laptopból és egy elemlámpából állt. ahol kielemzik a történteket. Három fára terjedt ki. nappali és kétféle éjszakai üzemmódban. és ötvenhét méter magasságig ért fel. a másikban pedig a h mérsékletet mutatta ki eltér színekkel. de már határozottan kezdett körvonalazódni. szem számára alig érzékelhet fényeit er sítette fel nyolcvanezerszeresre. két színspektrum-analizátor*. rovarhálóval és vízhatlan ponyvával elválasztott. tollak. továbbra is voltak olyan területek. Tizenhatmillió színárnyalatot képes megkülönböztetni. a hálóhelye. A biztonsági szobának becézett ponyvafalú. energiaigényes felszerelést három napelemes energiagy jt vel tudták feltölteni.

mindenkinek rovarhálós függ ágyra volt szüksége. sem tövisek. töml kb l és egészségügyi felszerelésb l állt. és mib l mennyi. ami nem volt nagyon fontos. és amikor Bogotában szálltak le. amikor nincs mit csinálni. hogy ne legyen kemény. nem nagyon beszélgettek. melyekre leveket szórtak. és annak tragikus következményei lehettek. pontosan kellett tudnia. amit a dzsungelben nem lehetett megtalálni vagy a rendelkezésre álló anyagokból el állítani. hogy mit vegyenek. Bármi. Most összeültek a „nappali szobában” vacsorázni. Átgondolni. fegyverekb l. amit magukkal hoztak. ami nagyon fontos lett volna. Bármi. azt magukkal kellett vinniük. nincs feladat.A felszerelés. Itt nem voltak rovarok. A felszerelés minden egyes darabját alaposan meg kellett fontolni. ezért nem volt szükség minden testrészt befed ruhára: a vékony rövidnadrág és a póló éppen megfelelt. az izmokra és az inakra. A vacsora egy kis vízb l és friss banánból állt. mert minden egyes eltér l szert tüzel fegyverhez külön munícióról kellett gondoskodni. sem semmi veszélyes. Elég volt egy kis hiba. amire ne lett volna elengedhetetlenül szükségük. amikor nincs gyakorlatozás. . Amióta a hidroplánból partra szálltak. Az úton nem volt szabad. méretével és súlyával kizárt valamit. detektorokból. szerszámokból. Nagyon részletesen átgondolni a fegyvert. és melyeket viszi tovább. Mivel a dzsungelben a csúszómászók és a rovarok miatt a közvetlen a talajon nem lehet aludni. és ránehezedett a hátgerincre. hogy milyen ruhák kellhetnek. és mib l mennyit. A klán persze nem követett el egyetlen hibát sem a felszerelés kiválasztásakor. munícióból. tudniuk kellett. miben lehet elkészíteni az ételt és hasonlók. A föld ebben az esetben egymás mellé tett bambuszt jelentett. melyek mindegyikének meg kellett felelni. mert igen alapos és körültekint kiképzést kaptak trópusi túlélési módszertanból. Zoe huszonötöt. Minden helyet foglalt. hogy felszerelésének mely darabjaitól válik meg. és leterítettek rá egy ponyvát. Andan harmincöt kilót. hogyan töltenek majd el hónapokat fák tetején. csak pihenés. és esetenként mivel ütik el az id t. A fegyverzet és a l szer volt a legnehezebb. azon keresztül figyelte a kamerák és detektorok közvetítette képet. A ninják így is fejenként ötvenkét-ötvennyolc kiló felszerelést cipeltek. száz és száz kritérium. Szerencsére ezek nem képviseltek túlságosan nagy súlyt. Semmi nem kaphatott helyt a felszerelésben. a rejtekhelyet pedig egész nap építették. hogyan. Amikor a klán leszállt Denverben. A legnagyobb helyet a ponyvák és a rovarhálók foglalták el. amikb l bármennyi kevés lett volna. els sorban vízhatlan ponyvákból és rovarhálókból. Nicole mellett laptop volt a földön.

például bennszülöttek. hogy van itt valaki. és nem tudja lesöpörni. Ez itt most biztonságos és kígyómentes terület. hogy ha nem értesz a dzsungelhez. ne lépjen rá. Ha kimozdul az engedélyezett területekr l. ami nem lenne jó. szóljon. hogy lázas. vagy ha bármilyen sebet talál. halvány mosolyt engedélyezett magának. ha ilyesmit észlel. mint szokott. nagyon kényelmes és biztonságos lesz. Ha a b rén talál valamit. bár ebben a mosolyban nyoma sem volt vidámságnak. vagy valaki megláthatja. vagy másmilyen a színe. ezért megtörténhet. még a leghétköznapibbnak ismert gyümölcsöt se. a h ség. és a háborúhoz sem. Ezt ülték körbe. deszkákat kell készítenünk. mert akkor el kell innen költöznünk. Ha a vizelete vagy a széklete bármilyen szempontból is nem t nik teljesen normálisnak. azonnal szóljon. Julius. az mindegy. hogy ne nyúljon semmihez. a ponyvával teljesen körbekerített helyiségben. amit jobb elkerülni. Ne kockáztasson. szédül. Éjjel vagy nappal. amit még a gépen mondtam. Maga ennek az egésznek a . de el kell menned vagy a dzsungelbe. Van egy mondás a dzsungelról. akkor válaszd a háborút. vagy fáj valamije. Ha valamilyen bogarat lát. szóljon. abba minden valószín ség szerint belehal. szóljon azonnal. ha egy kicsit hígabb. hogy tompítsa az utolsó szavát. – Beszéljünk a szabályokról – mondta Nadya Andannak. ezek a szabályok mindannyiunknak fontosak. hogy kizárólag azokon a részeken közlekedjen és tartózkodjon. – A dzsungel a legnehezebb terep mind közül. azonnal szóljon. hányingere van. – Ne érezze úgy. vagy a háborúba. Ha megmarná egy kígyó. De akár le is zuhanhat. és benne marad a feje. meg gerendákat.Egy kempinglámpa adta a fényt. Fontos. ne játsszon semmilyen állattal. továbbra is érvényes mindaz. Mivel maga. ne akarja kiszedni. ne kóstoljon meg semmit. Ez egy megalapozott mondás. akkor fel kell vágni. mert terjedni kezdene a pletyka. – Nadya. ami úgy szól. egyáltalán nem légb l kapott. de nem leszünk mindig itt. Ha valaki meglátná. – Helyes. akármilyen barátságosnak látsszon is. Amikor teljesen készen leszünk. Ha észrevesz valamilyen foltot a b rén. mert ha rosszul szedi ki. A tábort még legalább két héten át fogjuk építeni. És ha ilyen magasságból leesik. úgy érzi. hanem szóljon. a pára és az él világ miatt. ahol megengedjük. nem ért a dzsungelhez. megsérülhet valamiben itt fent. hogy uralkodunk maga felett. akárhol. Ha rosszul érzi magát. vagy s r bb. viszket valamije. ne üssön rá. Rengeteg faanyagot kell majd idehoznunk a környékr l. – Természetesen – mondta Andan. akkor is azonnal szóljon.

hogy számíthatok magukra. Damien megvonta a vállát. Az arca olyan volt.középpontja. a háta mögött megtámasztotta magát a kezével. a testtartásán. és csak tette a dolgát. az szíven . de most ne beszéljünk err l. És minden szabályt nagyon szívesen betartok. és a végs kig megbízok a szakértelmükben. – Persze. Valahogyan el kellene terjeszteni. még az sem teljesen biztos. de most úgy gondolom. az emberiségnek szüksége van magára. – Nem. hogy valami meghalt benne. – Bonyolult ételeket nem tudok készíteni – vallotta be Andan. ilyesmi. – Igen nehéz így gondolnom magamra annyi minden után – mondta Andan keser en. csak hallgattuk a rádiót. hogy a tények és a közlemények nem ugyanazon dolgok. Julius. be kell fognunk egy kicsit dolgozni. de Gorkie elvesztése azzá tette. Nicole rápillantott a laptopra. Andan nem akart erre reagálni. hogy egyen. – És mivel most már tudjuk a könyvéb l. a deszkák lecsiszolása. bár még kell egy kis javítás. persze. mert ha legyengül. – Shana és Damien visszamennek New Yorkba. – Talán Joshi is él… valahol – folytatta Nadya. Érzéketlen lett más emberek iránt a klánt és Andant leszámítva. úgy hallgatta Nadyát. egy héten belül teljesen rendben lesz. hogy id nként befogjuk szakácsnak – mondta Damien. Damien a késével játszott. – Hogyan tovább? – kérdezte Andan. mert más dolgunk van. Mörjike komoly arccal nézegette a ponyva mintáit a lába körül. a szemén. Itt és most ez semmit sem számított. ezt ne feledje. – A könyv kész. Hogy gyorsabban haladjunk. hogy mit lehetne tenni ez ügyben – mondta Nadya. azt sokszorosan jóváteheti. és körülnéznek. mert Nadya ráparancsolt. de a mondatot be kellett fejeznie – …hogy Gorkie tényleg meghalt. nem veszik hasznát. Eddig is mindent l megvédtek. mint egy halotti maszk. – Nem tudunk semmi biztosat. mint egy gép. Shana kinyújtott lábbal ült. – Amit elkövetett. Sohasem volt vérszomjas ember. aztán folytatta az evést. hogy… – Nadya elhallgatott egy pillanatra. az arcán. remélem nem bánja. mert nem akarta elvenni a reményüket. Látszott rajta. tudom. Mi lesz a feladatom? – Gallyazás. de ette a banánját. Zoe egyáltalán nem volt éhes. nagyon szívesen. – Az is lehet. és amit mondtak benne. mert nem akart fájdalmat okozni Zoe-nak és a többieknek. hogy nem.

hogy a közlemény. Andan megszólalt. majd utána visszavette. majd leragadt a szeme. Amíg itt vagyunk a dzsungelben. – Ha nem akar függ ágyban aludni. azután onnan egy városba. ez minden nap megtörténik. Shana nemet intett a fejével. az körülbelül tizenhat óra folyamatos utazás – közölte Damien. Azt hittük. és fél percre rá már aludt is. majd Damien is. A trópusi es erd nem volt neki való terep.ütött minket. nem akart semmit sem mondani. amit beolvastak. – Mi készülünk – mondta Damien. tetvek és egyéb látogatók után. majd a keleti parton végig. – Miel tt megy aludni. átadta az rséget Mörjikének. Néhány perccel kés bb befejezték az evést. Andan a hálószobájába ment. A lényeg az. a legbiztonságosabb helyiség. Tudja. kullancsok. és amikor a csend kezdett túlságosan fájdalmas lenni. – Az elég sok – jegyezte meg Andan. Damien és Shana kimentek. ne tör djön vele. míg a betegszobában átvizsgálta Andan testét – beleértve a haját is –. hogy Nicole végignézi a testét. aztán Shana felállt. hogy nem tudunk semmi biztosat. majd onnan át az Államokba. . Egész kényelmes volt. Ha feszélyezi. Ez egy szükséges lépés. – Egy pár perc múlva. mint amit Darla el tud képzelni. akkor nem kell. Andan hallgatott. Bebújt a hálózsákjába a rovarháló alá. A ninják sem mondtak semmit. Megint hallgattak. ami a rejtekhely közepén volt. – Ebben a sötétben? – A sötétség olyan. Nicole arra a néhány percre. Még annál is sokkal többet. Andan nagyon fáradt és álmos volt. Nicole-nak megint át kell vizsgálnia az egész testét. Ez nagyon sokat számít. – Tehát holnap kora reggel indulnak? – kérdezte Damienre és Shanára nézve. mint a tegnapi – mondta Nadya Andannak. – Most – mondta. – Kénytelenek vagyunk most elindulni. mint egy takaró – mondta Shana. Ne feledjük. – Jó lesz a függ ágy. – A ma éjszaka már kényelmesebb lesz. egy tény. – Oké – bólintott Nadya. hogy Gorkie a ninjutsu nagymestere. Andan meglep dött. fel egészen New Yorkig. mert mire eljutunk a legközelebbi településig.

Nadya megvárta. anyja. Még nem tudták. Helen harmincnyolc éves volt. Zoe és Mörjike éjjellátó távcsövekkel. És úgy t nt. és rövidesen kirepül a családi fészekb l. azután munkába áll. épp elég volt ezt az egyet felnevelni a napi tizenkét óra munka mellett. mit fognak csinálni. A fél óráig tartó ellen rzés után Shana és Damien leereszkedtek. Amikor Robie született. hogy hol. majd visszahúzta a kötelet. de abban biztos volt. mib l lesz pénzük. Szerelmesek voltak egymásba.Nicole a detektorokkal és a kamerákkal. mit fognak dolgozni. Nadya. ahol megfizetik. hétf . Egy év múlva érettségizik. A vendégeket tisztelte meg vele. A szoba közepén álltak és Katie. hogy azt együtt élik meg. A karrierjükkel többet tör dtek. Jöv re össze is házasodnak. hogy kiharcol valami jó állást. jobb szerette a kitaposott cip t. amíg a két ninja elt nik a szeme el l. Ken pedig negyvenhárom. Le akartak tenni valamit az asztalra. a pólót és a kopott farmert. Robie kés i gyerek volt. Robie most már tényleg feln tt. zónaid : 01 óra 17 perc Robert Wilson úszott a boldogságban. és bement a biztonsági szobába Nicole mellé. Ken pedig üzletember. mint a családalapítás gondolatával. mert a tizenhetedik születésnapjára egy kis lakást kapott közel az isko- . ROBERT WILSON LAKÁSA DENVER. Katie és Robie négy év után eljegyezték egymást. Shana és Damien nekivágtak az éjszakai Amazonas félelmetes világának. és úgy fogták egymás kezét. Nem terveztek több gyereket. nagyon alaposan körülnéztek. Persze. ha még él. bizonyos értelemben már kirepült. és el re is juthat. Helen gyerekorvos. 4. mikor vállalnak gyerekeket. apja. hogy felkutassák Gorkie-t. Még nem tudta. Katie szülei jóval fiatalabbak voltak Robie szüleinél. de egyel re nem is akartak efféle földhözragadt dolgokkal foglalkozni. Csak egyben voltak biztosak a jöv jüket illet en: abban. az úgy is megvárja ket. Életében másodszor viselt öltönyt. két anyától és két apától körülvéve. még miel tt belevágnak egy gyerekbe. és most csak ez számított. COLORADO Október 30. mintha összen ttek volna. de most sem önszántából. úgy vélték.

és neki is volt három fiatalabb testvére. kicsit szorongtak. de mind a négyen nagyon elfoglalt emberek voltak. Jane süteményeket sütött boltoknak és rendezvényekre.lához. Megéltek valahogy. kérem. Jane-nek könnybe lábadt a szeme. mint férfi a férfival. és az arcát csókolgatta. – Fiam. A szül k megismerkedtek egymással. apa – mondta Robie menteget zve. – Mint férfi a férfival… – kacagott Katie. Robie és Katie fél éve próbálták összehozni a szüleiket. vasárnap este tízkor vette kezdetét. és hogy szünet nélkül küzdhessenek egy gyerek felnevelésével járó problémákkal. nagy célok elérésével. aztán eljött a ceremónia: Robie verset szavalt Katie-nek. Helen és Ken végre ismét minden idejükben a karrierjük építésével foglalkozhatnak. – A fiához fordult. mint férfi a férfival. ez a mostani találkozó is az utolsó pillanatig bizonytalan volt. azzal. építésvezet volt. és uraim – szólalt meg Ken. te férfi! – Hát… ha gondolod… – Robie tett egy bizonytalan lépést az apja felé. Katie apja. – Hölgyeim. Azóta egyfolytában beszélgettek. – Anynyira szeretem ezt a n t! Katie nevetett. aki elindult a hátsó szoba irányába. elbeszélgettek. egyik gyerek után jött a másik. és vigyorogva felmutatta a kezeiket. Az eljegyzési parti szokatlan id pontban. engedjék meg. és a ruháit mosatni. te férfi! Biztos valami fontosat akar mondani! . na. négyszemközt. Most is ott állt egy nagy doboz sütemény az asztalon. Hogy érezzék ezt a fontosságot. te h s lovag! Menj apáddal. nem jól. nekik mindig is a gyerek volt a legfontosabb. Megható jelenet volt. Kicsit örültek. aztán felhúzta az ujjára az eljegyzési gy r t. Katie szülei sokkal inkább a családnak éltek. anyja. és Katie-hez ugrott. és beszélj vele. Körbekínálta a süteményt. ahogyan az ujjaik egymásba csúsztak. aztán Helen elkérte a receptet. Kihúzta a kezét Robie kezéb l. és a vállára csapott. végre mindenki vett egyet. – Hát. visszafordult. – Jól van. de még mindig hazajárt ebédelni. a rá jellemz tagoltsággal – . csak épphogy. – Na menj. Robie hirtelen megállt. hogy elraboljam egy kicsit Robie-t. Joe. nem is tudom. Katie volt az ötödik. De végül mégiscsak összejött. Katie-ét és az övét. Egy házas ember persze nem fog ilyet csinálni. megcsókolták egymást. Átkarolta. hogy nyomot hagyjanak maguk mögött a világban. szeretnék veled beszélgetni egy kicsit. a sütemény meg nem fogyott az asztalon. Katie sírt.

és az apja után ment. – Gyere. ha letérnél onnan. csak olyan nagy tömeg ember. sem vékony. hogy a hold és az utcai lámpák fénye valamelyest megvilágítsa a szobát. és megéltem már pár évet. – A… a helyes úton járok – jelentette ki Robie bizonytalanul.– Igazad lehet – Robie elengedte Katie-t. az apján meg mintha a testére n tt volna. Mindannyian sokat dolgozunk. sem izmos. Robie-n úgy állt az öltöny és a nyakkend . – Ne. – Fiam. De mint apádnak. – Mivel? Egy vacak érettségivel? Kinevetnek. nagy ablak alatt m b r kanapé állt a falnál. Robie lehuppant az apja mellé. az a dolgom. – Hát… ööö… utána… utána szerzek egy jó állást. ezért azonnal folytatta. – Elhiszem. mint egy vállfán. . Már azt hitte. akkora öröm gürcölni a pénzért? Egész életedben gürcölni fogsz. A hátsó szoba mindössze nyolc négyzetméter volt. Azt hiszed. tanulj. – Ne gyújtsak lámpát. Robie visszahúzódó volt az életben. Családot alapítunk. Miel tt elt nt az ajtóban. az apja meg mint egy g zmozdony. hogy az apja menetel helyette. az apád vagyok. Ken a kanapén ült. hogy ügyelnem kell rá. hogy a helyes úton járj. hogy visszatuszkoljalak a helyes útra. még dobott egy csókot Katie-nek. jót akarok. Olyan jó most így – mondta Ken. – Olyan meghitt. Katie-vel! – És az egyetem? – Az nem fér bele. el tte asztal. Higgyél nekem. A függöny félre volt húzva. Robie ezért is lett ilyen – megszokta. – Ne aggódj. – De apa! – rémült meg Robie. Csak az apád akarok lenni. az apja nem volt sem kövér. ha nincs valamilyen speciális és magas fokú szakismereted. Robie! Nem akarok beleszólni az életedbe. Ritkán vagyunk így. – Jöv re leérettségizel. És utána? – Utána? – Robie úgy tett. Robie vékony volt. a szemközti falnál pedig tévé és videó. – Ken tenyerével megütögette maga mellett a kanapét. nem akarok túlságosan beleszólni az életedbe – kezdte Ken. ülj ide. – Csak egy kicsit. – Mir l akarsz velem beszélni. legyen bel led valaki. apa? – rémült meg Robie. apa? – kérdezte Robie. Pénzt kell keresnünk. Robie. ha egy érettségivel akarsz állást találni magadnak! Menj egyetemre. érted? És ez azzal jár. mintha már kész terve lenne. az apjának valami kifogása van Katie ellen.

Vihar lesz – mondta. rá az asztalra. Robie. hogy tizennyolc éves korom után is eltartsatok! Az borzalmas lenne! – Akkor fogd fel kölcsönnek – mondta Ken. – Anyuval fedezzük a… Hirtelen nappali világosság támadt. Még mindig ugyanolyan iszonyú világos volt. apa. megtántorodott. – Ne… ezt… ezt ne… ezt ne… – hajtogatta. és már azon volt. Robie felállt. – Fiam! – kiáltott fel Ken rémülten. Csak tátogott. Ken felállt. a szemét görcsösen összeszorította. apa! Sosem szedek össze annyit! Azt pedig nem akarom. Az iskola… – Robie abbahagyta. leesett a másik oldalon a tévé elé és üvöltött. és az ablak felé fordult. Az ablak felé fordult. A szemei elkerekedtek a döbbent rémülett l. de az apja viszszahúzta. Kifutott a vér az arcából. olyan. – Tanulj. Három kilométerre az ablaktól egy atombomba gombafelh je rajzolódott az égre. – Nem tudom. alig jött hang a szájából. Sötétség telepedett a szobára. de alig látott valamit ebben a félhomályban. a leger sebb napsütésben sem. azután ömleni kezdett a könny a szeméb l. – Villámlik. hogy felálljon megnézni. Elzuhant. mi adja ezt a hatalmas fényt kint az utcán. lenézett a földön nyög fiára. amilyen még nappal sem soha. – Ez meg mi? – kérdezte Robie. – Arhhh… – kapta hátra a fejét. A fény hirtelen megsz nt. . ne szalaszd el a lehet séget! Örökre bánni fogod. sajnos nem tudom.– De az egyetem az… az baromi sok pénz.

A rendszer kontrollközpontja a Pentagon alagsorában kapott helyet. képezte magát. Az ezredes. az IONDS Központ f parancsnoka. azután kinevezték a Pentagonba. Mivel els rangú nukleárisfegyver-szakért volt. Állandóan olvasott. légmentesen elzárt terem végében. akiknek az átlagéletkora harminchét év volt. hogy mindkét lába teljesen megbénult. a maga negyvenkilenc évével ugyancsak nem számított a veterán katonák körébe. Az ezredes a harminc méter hosszú. aki számítástechnikai szakért volt. a folyosótól három páncélajtóval. és székben kell leélnie az életét. az ebédl nek elkülönített részben. ami felel sségteljes. egy téglalap alakú. egy hét évvel ezel tti autóbaleset következtében tolószékhez kötve élt. Olyan m holdrendszert. sakkozott. ám nem túl izgalmas munka volt. holott egész szép kis gy jteménye volt kitüntetésekb l. A balesetét követ két évben szinte haldokolt a sokktól. Az ezredes nem várta el a hadseregben kötelez formaságokat a saját embereit l. MARYLAND Október 30. az IONDS Központ élére. ezért rábízták a nukleáris robbanásokat felderít rendszer irányítását. az étkez asztalnál sakkjátszmát vívott Marvin századossal. amely az Integrated Operational Nuclear Detection System elnevezést takarja (Összevont Hadm veleti Nukleáris Felderít Rendszer). hétf .NYOLCADIK FEJEZET 1. és . hat méter széles és két és fél méter magas. IONDS KÖZPONT. 03 óra 40 perc Az IONDS bet szó. Az IONDS Központot menedéknek. és szép lassan magára talált. Tizenkét nyugis szakért tartozott a keze alá. amely nukleáris robbanások felderítésére szolgál. PENTAGON ARLINGTON. jelent ségéhez képest meglep en kis helyiségben. és ugyanakkor temet nek is látta. Ted McEnzie ezredes. maga sem viselt egyenruhát. a hadsereg nem akarta nyugdíjazni a balesete miatt.

de senki nem merte megkérdezni egyiküket sem. Az egyik COSMO-ELITE kémm hold geostacionárius pályán mozgott Moszkva felett. Koordinátákat pötyögött a számítógépébe. melyek azonnali változást hoztak a képerny n: a térkép egyik része többszörösére n tt. melyek mindegyike forródrót volt a legkülönfélébb hivatalokba. mindkett n tíz telefon. A teremben nyolc nagy teljesítmény számítógép állt egymás mellett. felettük két darab egy négyzetméteres almonitor. Mike Roberts az orosz térség térképét kérte a f monitorra. aki egészen csinos volt. Lisa közben az újoncot igyekezett beavatni a számítógépes rendszerük rejtelmeibe. Az IONDS Központban mindenki szerette a fagylaltot. itt egy mikrohullámú süt . A m hold ráfókuszált a Vörös térre. – A Vörös téren egy sincs – felelte Mike Roberts. a jobb oldali falnál. hogy kedvességével leküzdötte felettese ellenérzéseit. és a közel négy négyzetméteres f képerny . Mike Roberts. és egy zöldfül nukleárisfegyverszakért . de a fiatal rmesternek volt annyi kitartása. h t szekrény és konyhaszekrény állt. Már négy éve ezzel szórakozott. Már másfél éve együtt éltek. A terem bal oldalán két kommunikációs asztal. – Lehetnek rült miniszoknyás lányok is! – figyelmeztette McEnzie. a CIA igazgatójától kezdve az elnökig. hogy vajon képes-e a szexre az ezredes. hogyan szeretkezik és Lisa Larson rmester. akkor mit tud csinálni az ágyban. és ha igen. Elmosolyodott. Lisa. de még mindig élvezte. A terem utolsó három métere étkez nek volt elkülönítve. McEnzie ezredes elmosolyodott. ahogy vagy húsz ember sétál a téren egy csoportban. és beleszeretett az ezredesbe. .az elmúlt években félelmetes m veltségre tett szert. Pete Weaver. Roberts látta. Átváltott él m holdképre. A kommunikációs asztalok mellett könyvespolc és három darab két méter magas. Mike? – kérdezte. Ott volt a százados. Roberts Moszkvát hozta be. – Látsz miniszoknyás lányokat. amit az ezredes kezdetben abnormálisnak tartott. kávéf z vel és fagylaltgéppel. Beosztottak hozzá egy huszonhat éves n t. négy szék. A Központban többen is azt találgatták. Odapislantott a f monitorra. míg ki nem töltötte a képerny t. Roberts beírta: Vörös tér. aki a m holdkommunikáció szakért je volt. egyenként egy tonna súlyú háttértároló sok tízezer gigabájt memóriával. Az éjszakai m szakban az ezredessel együtt csak öten voltak a központban. – Ez már megint Ivánt kukkolja! – szólt hátra az ezredesnek. étkez asztal. – Ami ebben a hidegben nem is meglep .

mire a szék elindult. Az ezredes a jobb hüvelykujjával megmozdította a széke karfáján található vezérl kart. – Az lesz – helyeselt Mike Roberts. er m vek felrobbantására használják. de még folyt az elemzés. és a világtérképet tette vissza. – Egyel re nem tudom… – mondta Roberts. A koordináták megvoltak. hogy az oroszok? – találgatta Weaver. Ha valahol robbanás történt. – Még nem tudjuk – mondta Roberts. – Sejtettem – mosolyodott el Lisa. Marvin százados is otthagyta az asztalt. – Lehet bejelentett kísérleti robbantás. – Kína? – kérdezte a százados. . DENVER.– Erre nem is gondoltam – vallotta be Roberts. – Kommandós bomba – mondta Weaver kiszáradt szájjal. és sziréna kezdett vijjogni. a terem megvilágítására használt fehér fény kékre váltott. AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK. lehet reaktorkatasztrófa. Eltüntette a f monitorról a Vörös teret. – Denver melyik része? – kérdezte McEnzie ezredes. Ekkor a fehér fény kékre változott. – Denver… – sóhajtott az ezredes. Kigurult a f monitor elé. felállt és elindult a számítógépek felé. COLORADO. általában plutónium hasadóanyaggal. – Lehet. aztán ordítani kezdett. Ezt m veleti kéknek nevezték. vagy titkos kísérleti robbantás. – Mindjárt bejön a m holdkép – magyarázta az újoncnak. – Aktatáska méret nukleáris bomba. – Ez rült Andan m ve! Neki van bombája! – Egy kilótonna – olvasta le a beérkez adatokat Roberts. Gyárak. a robbanást észlel m hold él képe ott volt a f monitoron. Mind az öten döbbenten meredtek a képerny re. Egy sávban felette a színhely. – rült Andan… – mondta a százados. – Egy fenét az oroszok! – torkolta le a százados. – Kommandós bomba? – kérdezte Pete Weaver. Roberts adatokat kért. hogy az az állat volt!!! – Milyen erej bomba? – kérdezte az ezredes. – Nyakamat rá. vagy kommandós bomba – sorolta Lisa. – Err l nem tanultam az akadémián. – Kína? – kérdezte újra a százados. aki lélegzetvisszafojtva figyelt. – Valahol robbanás történt – magyarázta Lisa az újoncnak.

* JCS (Joint Chiefs of Staff): Vezérkari F nökök Egyesített Bizottsága. A hadsereg hírszerz szervezete. Az elmúlt harminc év során rengetegszer hívták fel a leglehetetlenebb id pontokban. – Mi történt? – Egy… egy bomba robbant. FBI! Riadóztassátok. – Lakóházak között robbant… Jézusom… Megcsinálta ez az állat… Istenem… – Lisa! Elnök. JCS*. Martin Ackermann vagyok. 04 óra 12 perc William Donovan az igazak álmát aludta. . amiért ilyenkor keresik. de ennél konkrétabban nem volt tudomása a dolgairól. A felesége. és nem is érdekelte. * JSTPS (Joint Strategic Target Planning Staff): Egyesített Hadászati Céltervez Törzs. Donovan csak a negyedik bugásra tért magához. Tudta. DIA*. * DIA (Defence Intelligence Agency): Védelmi Hírszerz Ügynökség. kétemeletes házuk és a ruhaáruüzlete. amit a belvárosban tartott fenn. 2. VIRGINIA Október 30. Jézusom… – Roberts újabb adatokat kért le. és folyamatos aktualizálása. – Jó estét. NSA.– A külvárosban. – Százados! CIA. hétf . – Donovan – mondta álmos hangon. majd a századoshoz fordult. Nem volt bosszús. – Hol? – kérdezte Donovan még mindig álmos hangon. hogy a férje a CIA igazgatója. WILLIAM DONOVAN HÁZA ALEXANDRIA. Charlene. Csak a gyönyör . már megszokta. JSTPS*! – sorolta az ezredes. – Denverben. akit kell! Lisa és a százados a kommunikációs asztalokhoz siettek. A telefont a füléhez emelte. és felkapták a telefonokat. és kitapogatta az éjjeliszekrény tetején a mobiltelefonját. mellette szunyókált. és lenyomta a hívásfogadás gombját. védelmi miniszter. Feladata az ellenséges hadászati célpontok listájának összeállítása. Felbúgott Donovan telefonja. Most kaptuk a hírt. kidugta a bal kezét a takaró alól.

– Egy kilótonna. – Rendben. Az arcát a tenyerébe temette. Akkor beszélünk. hogy a felesége ne ébredjen fel. visszafojtott hangon. és azt mondta. de ott sem tudtak kapcsolni. – Igen. mintha kirobbantották volna. már elküldtem – felelte Ackermann. számított. Rég érezte ezt a félelmet. – Egy kilótonna. ahol anynyit tudtak mondani. – Hogy micsoda? – kérdezte idegesen. hogy „tíz kiló C4-es” vagy valami hasonló. mondta magában gépiesen. Erre felhívtam egy kisebb kórházat. hogy nem lesz foglalt minden vonal. – Atyaisten! – Donovan kiment a folyosóra. és átszaladt a dolgozószobájába. Elindult a hálószoba ajtaja felé. Most kaptuk a telefont. mindene: a csontjai. – A helikopter jön értem? – kérdezte. és a F nix-program lelkes zsoldosaként vagdosta a vietkong füleket. néha. Vietnamban. – Igen. Megkérdeztem. – Mekkora bomba? Ackermann nem válaszolt azonnal. Egy kilótonna az ezer tonna TNT-nek felel meg. Felhívtam a denveri rend r-f kapitányságot. Sikerült is beszélnem egy ápolón vel. Mondta. ha beértem. A nukleáris terrorizmus megszületett. hogy legalább száz telefon jött be. és néhányan gombafelh r l. de sokan lehetnek. Felhívtam az FBI irodáját. de nem tudtak kapcsolni. hogy a szeizmográfok jelezték a lökéshullámokat. Aztán felfogta. de többet k sem tudtak. remélve. – Értem – mondta Donovan álmos hangon.– Halottak? – Még nem tudjuk. mikor William Colby. az erd . Donovan bontotta a vonalat. aztán a telefonját letette az íróasztalra. Donovan az íróasztala mögötti fotelbe ült be. Az egész teste fájt. Egyedül a Katasztrófa elhárítás központját sikerült elérnem. nagyon sokan. akkor. Majdnem sírt. 1968-69-ben. hogy többen valamiféle fénygömbr l beszéltek. az inai. az izmai. Mostantól semmi sem lesz a régi… Soha többé. hogy hívták-e ket megvakulásokhoz. Úgy ugrott ki az ágyból. – Ellen rizte? – kérdezte most már normális hanger vel. a szervei. Donovan valami olyasmire. hogy az IONDS Központ nukleáris robbanást regisztrált Denverben. a kés bbi CIA-igazgató alatt szolgált. Keser séget érzett.

ahol védve van a háta.mélyén. hanem felült az egyik magas székre az utcára néz hatalmas ablaknál. és menekülhet a konyha vagy a kijárat felé. színükkel. pulóvert. Igen alapos képzést kapott a gyógyítás tárgyában. egy egész személyiséget. ugyanilyen félelmet érzett. amilyeneket sohasem hordott. és belátja az egész teret. és egy maszkmesteri készlettel elváltoztatta az arcát. ami alól itt-ott kilógott néhány házilag festett vörös hajtincs. nem . nem foglalkozott a ruhák anyagával. Id nként belehasított a fájdalom a fejébe. ezért a rendszertelen id közönként jelentkez fájdalommal nem lett volna értelme foglalkoznia: csak jött és ment. olyan ruhákat szerzett. Álb rb l készült darabokat ragasztott az orrára. nem érdekelte. Amikor enni kezdett. de nem tör dött vele. mert az a n . ezért nem a sarokban ült le – a biztonsági el írásokat követve –. Kialakított magának egyfajta járást. Gorkie csupán bámult kifelé az ablakon. aztán visszatért Manhattanbe. A félelemt l sírt. széldzsekit. hogy azok harmóniában legyenek egymással. milyen károsodásokat szenvedett a teste. ott. hanghordozást. majd sminkkel elt ntette az illesztéseket. Gorkie teljesen bízott az álcájában. és miközben kakaót ivott meg péksüteményt evett. többé már nem fogja érezni. 3. Rosszul öltözködött. mit tettek vele. Beült egy Bridge nev kávéházba reggelizni a Netsuke Tower közelében. BRIDGE KÁVÉHÁZ MANHATTAN. hétf . és a fején kend t viselt. bámult kifelé az ablakon. és hogy mi fog vele történni. jól tudta. Játszotta egy hétköznapi. de ez sem keltette fel különösebben az érdekl dését. Kitaposott edz cip t. gesztusokat. égett a gyomra az ételt l. NEW YORK Október 30. szabásukkal. 06 óra 00 perc Gorkie Staten Island-en hagyta a helikoptert. az állára és a szeme alá. amivel álcázni tudta magát. Teljesen megváltozott az arckaraktere. kopott farmert. nem értett az ilyesmihez. A tenyerébe temette az arcát. még a tekintete is másmilyen lett. akit alakított. Azt hitte.

hogy megnézzék. Abban teljesen biztos volt. és pláne olyanokat nem. hogy a klán. de a homályos tekintet rejtekében egy önmaga biztonságában él . a JFK repül tér. akkor azt a cs cselékt l távol fogják megtenni. azaz távol maradtak mindegyik rejtekhelyükt l és raktáruktól. akkor a f bejáratot is akarják látni. ha utána és Masada után kutat. ahonnét tisztán megfigyelhet az épület: a . semmi által meg nem zavart. a világban bizonytalanul lépked n szerepét. a jelen felé. Gorkie letette a gépet. így tudatosította magában a külvilág létét. És ha eljönnek New Yorkba. hogy a figyelme kifelé forduljon. Hidroplánnal mélyen berepülni a dzsungelbe. hogy megtegye.valami jó külsej . És nem csak egy egyszer kép volt: elementáris erej vágy kísérte. Abban is biztos volt. New York az egyetlen szóba jöhet város. A papírok birtokában kivett egy szobát az egyik középkategóriájú motelben. hogy ne okozzon túlságosan nagy gondot az utazás. Itt pedig a legalkalmasabb hely a nyomtalan elt néshez az Amazonas. és mindezt nem felt n en. amely koncentrációjában a lézerhez volt hasonlatos. ha a klánból néhányan felkerekednek. a Marc Monus Pszichiátriai Intézet és a Leon Gardner Pszichiátriai Intézet. és keresni valami félrees kis vízdarabot. ami odavonzaná a klánt. a padokat és a lámpaoszlopokat. az Amazonas pedig akkora terület. és kiment a Central Parkba. Az egyetlen lehet ség a klánnal való találkozásra az volt. Ha pedig a Netsuke Towert veszik szemügyre. Jelenleg Elizabeth Snydernek hívták. hogy utánajárjanak a róla szóló hírek valóságtartalmának. a bokrokat. amit nem tüntettek fel a térképeken. akkor egész biztosan elmennek a Netsuke Towerhez. és ne vegye komolyan a gondolatait és az érzéseit. amit mondott. nem mennek nagyon messzire. Az ölelgetés után elment hamis papírokért. mi is folyik ott. és ha ránéznek a toronyra. hogy a m holdak miatt a trópusokat választják rejtekhelyül. A távolság miatt Dél-Amerika fels része az egyetlen terület. véges határid n belül semmit sem lehet megtalálni. kételyt nem ismer . ami szóba jöhet. Abban is biztos volt. Ennél jobban nem tudta lesz kíteni a kört. ha el is hagyja az Egyesült Államokat. ahol két órán át csak fogdosta és ölelgette a fákat. akik mesteri szinten értenek a rejt zködés m vészetéhez. mert ott van a Netsuke Tower. beugrott egy kép: felvágja az ereit. szinte már nem is emberi mértékben tiszta tudat lakozott. hogy a klán azt tette. És a Netsuke Tower környékén csak egy olyan hely létezik. Amikor felszállt a Netsuke Tower tetejér l. Egyetlen más amerikai városban sincs semmi. utána pedig szerzett egy kocsit. amelyben konkrét támpontok nélkül.

a szív magasságában. az utcán vagy az úttesten. hogy elvégezze a dolgát. MARYLAND Október 30. JCS IRODA. és kigombolta a nadrágját. hogy tudja. Rockwell tábornok kiment a vécébe. Felállt. megtörülte a száját egy szalvétával. Gorkie pedig itta a finom kakaóját. – Rohadt Andan – mondta ki Rockwell fennhangon. A bal oldalon. A vécében nem volt senki rajta kívül. 4. miel tt folytatják tovább az ülést az atombomba ügyében. fogta a tálcát. és ismételten rátér a szükségállapot bevezetésének szükségességére. Mély lélegzetet vett. Örült. hétf . és kiment vele a folyosóra. hogy megszabaduljon a narancslé és a kávék okozta nyomástól. távcs vel a kezükben. Megállt az egyik vécécsészénél. Ekkor fájdalom hasított a mellkasába. Ebb l a távolságból pedig távcsövet kell használni. de olyankor mindig történt valami. hogy Andan teljesen megkergült. majd bekapott egy mentolos rágógumit. mert amikor majd megy az elnökhöz. Amikor hajnalban riasztották. a Szárazföldi hader vezérkari f nöke elfogyasztotta könny reggelijét az irodájában. és figyelte a kocsikat az úttesten. csak azt. ki ez a fickó. PENTAGON ARLINGTON. amit eddig csinált. egy körülbelül tizenöt méteres területen. aki visszavitte az emeleti étterembe. szinte még örült is. Tehát a ninják egy nem túl szembeszök autóban fognak ülni. hogy az ember rendesen megnézhesse magának a tornyot. hogy nukleáris bomba robbant Denverben. hogy rült. . megitta a pohár narancslevet. Semmit a világon nem tudott róla. Rockwellnek az volt a véleménye. Voltak pillanatok. 08 óra 33 perc Warren Rockwell tábornok. és folytatta tovább. ahonnan tizenöt perccel ezel tt elhozta. ami szétrombolta az Andanról kialakított képet. amikor azt hitte. a távcs felt nésmentes használatához pedig kocsira van szükség. ahol odaadta az egyik fiatal hadnagynak. ez a bomba kit n érv lesz.Bridge kávéház el tti útszakasz.

Aztán valahogyan négykézlábra támaszkodott. A következ görcs olyan er s volt. felt nés nélkül bekukkantottak az üzletekbe. hétf . Damien és Shana az úton hallottak az atombombáról. rendetlenked szívére. – Hé! – szólt rá erélyesen. ahonnét biztonsággal ráláttak egykori.Újra fájdalom hasított a mellkasába. A Netsuke Tower mellett nem lehetett kocsival elmenni az úttesten. 15 óra 03 perc New Yorkba érkezvén Damien és Shana els dolga volt szerezni egy kocsit. Csoportosulás egyikben sem volt. mert üvöltöz . géppisztollyal voltak felszerelve. Ahogyan elkocsikáztak a sugárúton. Ezután kerestek egy megfelel helyet. köveket és rohadt zöldséget. Másfél méter választotta el az ajtótól. – Nem most van a napja! Nem most van a napja! A következ göcst l a földre vetette magát. Rengeteg rend r volt az utcán. hanem a bomba miatt özönlötték el az utcákat. Olyan hosszú és fájdalmas volt. amikor a rátör görcst l kómába esett. MANHATTAN. A bomba okozta fokozott rend ri jelenléten kívül nem vettek észre semmilyen változást. gyümölcsöt hajigáló emberek állták el az utat. Nem a klán miatt. várható volt. NEW YORK Október 30. még egy gyanús. 5. Egy percre rá halott volt. ami kell képpen beleolvadt Manhattan autóforgalmába. sehol sem csoportosultak. hogy térdre zuhant. Második útjuk a Netsuke Towerhez vezetett. Andant pedig Masadával hozták összefüggésbe. ezúttal jóval er sebb. mint az el z . mindkett jüket nagyon megrázta a hír. A rendrök egyenletesen oszlottak el a területen. golyóálló mellényt viseltek. vége van. hogy azt hitte. zárt furgon sem parkolt a klán Fifth Avenue-i f hadiszállása közelében. és elindult az ajtó felé. hogy a Netsuke Tower körül rjöng tömeg ver dik össze. Ez így is volt. Fifth Avenue-i rejtekhelyükre. A Netsuke Tower falára . – Hé! – csattant fel a mellkasát markolászva. Mivel az atombombát Andannak tulajdonították.

– Vissza kell mennünk. Felt nés nélkül alaposan körülnéztek. mint Hitler és Sztálin együtt! – tett rá a férfi még egy lapáttal. a többi parkoló autó közé. tudja? Hallotta. hogy atombomba robbant Denverben? rült Andan csinálta. és visszament az autójához. Ez az elmebeteg állat pusztulásba taszítja a világot! – Ne is mondja! – legyintett Damien. egy teherautó fékezett le a kocsija mögött. hogy le kellett volna fordulniuk? – kérdezte a férfi. – Most jut eszükbe. Damien félig felállt a járdára. mint a tenyerüket. – Ma valahogy mindenki olyan ideges. készül-e errefelé valami. nem volt szükségük térképre. még nem vette észre. – Sajnálom – mondta. és leállította a motort. és tolatni kezdett. és leengedte a csavarkulcsot. hogy a Netsuke Tower el tt nem lehetséges a közlekedés. és ráadásul minden ok nélkül. hogy lássák. uram – szólalt meg Damien barátságos hangon. Annyi az ember. inkább égett a képe. Ennek a mögöttük jöv autós nem nagyon örült. arra elkerülhetjük ezt a tumultust. mint Sztálin. Sajnos mindkett nknek vissza kell tolatnunk. kiszállt egy csavarkulccsal. legbiztonságosabb rálátás a Netsuke Towerre. Egy perc múlva Damien lefordult a mellékutcába. A bomba miatt. – Az elnézését kérem. honnan nyílik a legjobb. és elindult a fickó felé. Odarohant. Damien is kiszállt. hogy eldöntsék. A sof r megköszönte. Rosszabb. és megindult a ninják autója felé. Kissé ingerültek. Miel tt beszállt volna. – Damien a Netsuke Tower felé mutatott. Damiennek vissza kellett fordulnia.hatalmas horogkereszteket festettek. a Bridge kávéháztól hat méterre. hogy útlezárás. Néhányan Pearl Harbor feliratú táblát emeltek a magasba. – Ez az Andan rosszabb. – Oké! Már tolatok is! – mondta a fickó. – Tolasson vissza! Van egy mellékutca úgy tizenkét méterre maga mögött. – Rosszabb. hogy még gyalogosan se nagyon vágna ott át. én meg féltem a kocsit. – Igaza van – Damien elindult a kocsija felé. A fickó teljesen le volt szerelve. Nem látszott rajta félelem. – Képtelenség elmenni mellette. amiért ennyire kiborult. Damien fellépése kissé elgondolkodtatta a férfit. és mutogatta a sof rnek. Ilyesminek nem . ahogyan magának is. de már nem volt fenyegetés a hangjában. Már nem dühöngött. mint Hitler. Ismerték a várost. A fickó üvöltözött. A fenyeget z fickó és Damien félúton találkoztak.

mindössze azért. Döbbenetes volt látni. az árfolyamok alakulása minden jelent s t zsdén New Yorkot követi. a pénz 1901ben épült katedrálisa. ha valahogyan megszökött volna onnan. Amióta elkezd dött a hajsza utána. Egyedül a testmagasság. ezek nem számítottak. úgy el van maszkírozva. Damien sem ismerte fel. ha egy álcázásban jártas embert kell megtalálni. de még azokon is lehet egy kicsit változtatni. Annyira vágyott rá. Az utcát nézte. ahogyan manipulálják az életüket. 16 óra 48 perc A New York-i Értékt zsde. és szemügyre vette a Netsuke Towert. pedig többször is ránézett arra a n re. ahová vitték t és Masadát. vajon Gorkie hogyan nézne ki. hogy senki sem ismerné fel. hogy ha Gorkie meg tudott szökni. Az arc. csupán egy-két értékpapír emelkedett. hogy mennyi ember gy lt össze. és a szemek elhelyezkedése adhat némi támpontot. a testalkat. Ha itt vízbe vetnek egy követ. hogy mindenkiben t akarta felfedezni. WALL STREET MANHATTAN. Ez a t zsde a mértékadó a világ gazdaságában. Damien teljesen biztos volt benne. hétf . akik feneketlen dühöt éreztek Andan. mert a média rosszat mondott róluk. ÉRTÉKT ZSDE. Senki. aki Gorkie volt. 6.volt nyoma. Andan óta a t zsdére rossz napok köszöntöttek be. nem biztos kiindulópontok. a hullámok bejárják a földet. Gorkie és Masada iránt. hogy viszontlássa Gorkie-t. jelent s . NEW YORK Október 30. és ez az egyik módja annak. A Rendszer Hiteles Krónikájának egyik mondata jutott Shana eszébe: „Önök összetévesztik a közleményeket és a tényeket. figyelte a járókel ket. a nem. Shana távcsövet vett el . a New York Stock Exchange.” Milyen brutális igazság! Damien azon gondolkodott. A Stock Exchange árainak zuhanása világgazdasági válságot idézett el 1929-ben.

Ekkor betörték. de semmi. A bámészkodók nem kis kárörömmel várták az aranyélet t zsdecápa letartóztatását. Felrobbant a bomba Denverben. Ez a megállapítás egy közgazdásztól származik. az Értékt zsde templomi hangulatot árasztó épülete el tt. hogy ennél meredekebb zuhanás már nem lehetséges. Amikor felbukkantak az els hírek. nem jött felelet. egy bizonyos Don Mazzone nev keresztapával. és a t zsde tulajdonképpen meghalt. mi fog következni. És akkor kiderült. És az is világos volt. Holmes. A hullaszállító koporsóban vitte el Mr. a titkárn hiába kopogott az elnök ajtaján. ha Ebolát vet be az Egyesült Államokban. Két FBI-ügynök is megdöngette az ajtót. Jól hitték. hogy semmilyen er nem képes ezt megállítani. A média kisebb hadsereggel képviseltette magát. hogy mit okoz a gazdaságban. Amikor az FBI és a t zsdefelügyelet küldöttsége bilincset lóbálva megérkezett Mr. A t zsde agóniája a végéhez közeledett. és az emelkedések egyike sem bizonyult tartósnak. és bizonyos homályos kapcsolatokat ápol a maffiával.mértékben egy sem. Azután felt nt az Ebola Alaszkában. A részvények árai olyan meredeken zuhantak. nevezetesen. az Értékt zsde elnöke kilencmilliárd dollárt sikkasztott. Holmes irodája elé. Ebben tévedtek. hogy megnyugtassák a kedélyeket. hogy az elemz k azt hitték. hogy Andannak tömegpusztító fegyverei lehetnek. itt a világvége. és hatalmas pénzeket fordítottak propagandára. Az FBI-ügynökök vezet je . és a szabály minden korban els rangúan m ködött. kamerák és fényképez gépek kereszttüzében. Az elkövetkez mintegy tizenöt percben az Értékt zsde épületében hat ember lett öngyilkos. az árfolyamok meredek esésbe kezdtek. Holmest az épületb l. Donovannak eszébe sem jutott. Még azt is hitték. pénzt pumpáltak a rend rségbe meg a terroristaellenes alakulatokba. Weinberger kiváltságos hálózatán kívülálló nagyvállalatok és nagyrészvényesek pánikszer tettekkel próbálták orvosolni a bajt. hogy Ábrahám J. Ekkor már világos volt. Az általános félelem. Az FBI és a t zsdefelügyelet nyomozói látványos felvonulást rendeztek a Wall Street és a Broad Street sarkán. a bizonytalanság a homok a gazdaság fogaskerekei közt. Csak bent az épületben sírtak az emberek.

elmondta. Holmes egy barátja repül gépén a Csendes-óceán felett szívta hosszú szivarját. Andan és Holmes… Andan és Masada… Andan és ki még? A találgatások egyre vadabbá váltak. hogy ott töltse élete hátralév napjait. Turner néven. És mindeközben Ábrahám J. Holmes ciánkapszulával vetett véget az életének. Theodor W. – Mint a nácik? Valóságos bomba robbant. és repült egy hawaiiszigeteki luxusvilla felé. hogy Ábrahám J. . – Ciánkapszulával? – kérdezte valaki. Hirtelen minden összeállt – legalábbis sokan ezt hitték. egyesek már a földönkívülieket emlegették.

mindig ott kell állni. és azok. de a találkozó helyszínének megfigyelését folyamatosan fenn kell tartani. hogy egyre bosszúsabb. amit egy kör megtételével távol töltenek a találkozóponttól. és egy kis mozi filmajánlóját kezdte nézegetni. hétf .KILENCEDIK FEJEZET 1. ezért odébb áll. hiszen aki odamegy egy találkozóhelyre. hogy valaki elég régóta álldogál valahol. Ugyanakkor hasznos id nként szétnézni. személyautók. MANHATTAN. . aztán elindult a Netsuke Tower irányába. Ezt a megfigyel pontot id nként meg lehet változtatni. és megjátszotta. ahonnan szemmel lehet tartani a találkozó helyszínét. akiknek felt nt. és vett egy New York utcatérképet. kései ebédet. Az ebéd után Gorkie sétálgatott egy kicsit a környéken. nem okozhat problémát. majd visszatérni a megfigyel pontra. Gorkie azt tanította. A mozi majdnem pont szemben volt a kávéházzal. nézel dött. a bomba keltette pánik miatt. majd Manhattannál kihajtogatva. 18 óra 04 perc Gorkie a Bridge kávéházban. Gorkie tehát bement a mozi melletti kis könyvesboltba. motorok. egy kicsit elfelejtik t. az ablaknál ülve. állandóan az óráját nézte. Ezért úgy tett. mintha várna valakit az utcán. tíz méterre Damienék mögött. ha valakinek felt nik. Ki kell választani egy helyet. Nem szabad a találkozó helyén várakozni. Gorkie átment az utca túloldalára. mikrobuszok. Figyelt rá. Közben szemmel tartotta a kávéház el tt parkoló autót. melyben Shana és Damien várakozott. Egy ízben megállt egy rabszállító az úttesten. Ma már ki sem nyitott. Ez megtöri a rendszert. vett ezt-azt. Az a néhány perc. akivel nem érdemes foglalkozni. NEW YORK Október 30. és azt kell figyelni. A környéken néha rend rségi járm vek t ntek fel. elfogyasztott egy könyny . és közel fél órát várakozott. hogy várakozás esetén nem szabad sokat mozogni. hogy ne tegyen túl sok rendszert a mozgásába. tenni egy kört a közelben. mert nem szerette volna. hogy arrafelé járkál. és ha nem látja ott azokat. az úgyis amat r. akikkel találkozója lenne.

a házak fölött felt nt a Netsuke Tower fels húsz emelete. Kérd n nézett fel a n re. hölgyem. vörös hajú. kend t visel n lépett el tte az úttestre. egy negyvenöt körüli. és kinyitotta a hátsó. – Nem is tudom – mondta Gorkie. Gorkie beugrott. – Tegyünk egy kört – mondta Damien. elvinnétek az új rejtekhelyre? Nem Gorkie hangja volt. A n odament a kocsihoz Shana oldalán. elengedett két kocsit. hogy a n Gorkie. aztán a járdáról kigurult az úttestre. Damien hátrafordult. Shanát melegség öntötte el. Útban a Hudson-folyó felé. mert az volt közelebb a járdához. Kis gázt adott. Komoly képpel rábólintott. és remélte. megvagyok. járda felöli ajtó zárját. Szálljon be – mondta. hogy az arca egyvonalban legyen Shana arcával. majd indexelt. és elmélyülten tanulmányozta a térképet. hogy az els mellékutcán leforduljon. . – Jól van. Elfojtotta a mosolyát. Damien bólintott. Az els sarkon megállt. és elfordította a slusszkulcsot. Damien felmutatott a toronyra. Most már csak egy dolguk volt: elt nni New Yorkból. és így szólt: – Elnézést. Értette. – És maguk? Hogy van a család? – Kit n en – felelte Shana. Damien késlekedés nélkül továbbment. de nem látszott rajta. Köszönöm kérdését – mondta Gorkie még mindig elváltoztatott hangon.visszatért a kávéház meg Damienék autója oldalára. – Mit szól ehhez a Masadához? – kérdezte. miközben játszott. – Igen. Damien lefékezett. – Ennek igazán örülök. és a térképpel a kezében mutatta. és elindult a Netsuke Tower felé. asszonyom? – kérdezte Shana. Shana leeresztette. hogy a n odébb menjen. hogy eressze le az ablakot. Várta. – Szerintem ott ül fenn az irodájában. A n lejjebb hajolt. A motor felmordult. és röhög a markába. Alig kanyarodott be a sarkon. Vadul vert a szíve. – Persze. de ilyet csak Gorkie kérdezne. Gyerek van? – Egy kislány. A térkép egy pontjára bökött. Szerencsére nem komoly! – Ez nagyszer ! – lelkendezett Gorkie. és grimaszolt egyet. Eltörte az ujját.

– Aggódtunk érte, de már semmi baja. Nemrég beköltözött hozzánk egy távoli rokonunk, hála istennek, is jól van. Egy afféle íróember. Nemrég fejezte be a könyvét, és most teljesen odavan! – Hát ez igazán nagyszer ! – mondta Gorkie olyan mosollyal, amit még sem Damien, sem Shana nem látott az arcán. Shana látta, hogy Gorkie egy kicsit besárgította a fogait, hogy még hitelesebb legyen az álcája. Csodálatot érzett iránta. Damien kibotorkált a kis utcák szövevényéb l, és ráfordult a Brodwayre. Dél felé haladt, a kompkiköt felé. A komppal Staten Islandre mennek majd, ahol egy repül gép vár rájuk. Damien a két ülés között, a sebességváltó magasságában hátranyújtotta a kezét. Gorkie megfogta, és megszorította.

2. A NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCS ÜLÉSE, FEHÉR HÁZ WASHINGTON D.C.
Október 30. hétf , 23 óra 00 perc A Fehér Ház nyugati szárnya sok emelet mélységben folytatódik a felszín alatt. A legalsó felszín alatti szinten található az elnöki óvóhely, és a Nemzetbiztonsági Tanács helyzetelemz terme. Az elnöki óvóhely abban az esetben nyújtana védelmet az elnöki családnak és néhány miniszternek, ha nukleáris csapás érné az országot, és az olyan váratlan lenne, hogy nem lenne id átköltöztetni a kormányt a Pennsylvania államban található Raven Rock kiterjedt óvóhelyére, amely az Egyesült Államok kormányának háborús vezetési központja. Az NSC, a National Security Council, azaz a Nemzetbiztonsági Tanács az elnökb l, az alelnökb l, a védelmi miniszterb l, a külügyminiszterb l, a CIA és az NSA igazgatójából áll. Közvetlenül az elnök alárendeltségében m ködik, annak közvetlen szerve és tanácsadója nemzetbiztonsági kérdésekben. A Nemzetbiztonsági Tanács tagjai egy ovális asztal körül foglaltak helyet; el ttük dosszié, tálcákon kávé és ásványvíz. – Orosz vagy amerikai bomba? – kérdezte az elnök, George Enfield, a jobbján ül Donovantól.

– Még nem tudjuk – mondta Donovan. – Honnan vette Andan? – Még nem tudjuk. – Hogyan jutott hozzá? – Még ezt sem tudjuk, elnök úr – felelte Donovan. – Ezek nagyon bonyolult kérdések. Az elnök kissé bosszúsan lenézett az el tte hever , az els harmadánál kinyitott dossziéra, és felolvasta, amit odaírtak neki. – A becslések szerint negyvenezer ember halt meg Denverben – az elnök végignézett a tanács tagjain, aztán felkapta a dossziét, és lecsapta az asztalra. Felordított. – És ebbe még nincsenek beleszámolva azok az emberek, akik csak a kés bbiekben fognak meghalni, az égési sérüléseik vagy a sugárzás következtében! Számolhatunk száz-százötvenezer halottal! Fel tudjátok ezt fogni? Mindenki hallgatott. Az elnök tovább üvöltött. – Mit csinálnak ebb l az országból?! – az elnök felkapta a dossziét, és sebesen lapozni kezdett, majd megállt az egyik legels oldalon. Felnézett. – Október 15-e óta nem vagytok képesek megtalálni ezt az egy szem embert?! Ki ez az Andan? Valami varázsló? Vagy a láthatatlan ember? Donovan majdnem rávágta, hogy „Andan nagyon elt nt”, de aztán meggondolta magát. Éghetett volna a képe, ha kimondja. volt a CIA igazgatója, és minden, amit mondani tud, az annyi, hogy Andan nagyon elt nt… – Az istenit! – az elnök becsukta a dossziét, és megint lecsapta az asztalra. – Tudjátok, mi történt ma hajnalban Denverben? Tudjátok mi történt ott? Tudjátok? Majd én megmondom! – Az elnök csendesebben folytatta. – Julius Andan megteremtette a nukleáris terrorizmust, uraim. Hát ez történt. És nem sokkal azel tt pedig, ugyancsak Julius Andan, megteremtette a biológiai terrorizmust. Van arról fogalmatok, hogy mit jelent ez? – Az elnök végignézett az arcokon. – Mi vagyunk a leger sebb nemzet a világon! És hol vagyunk most? Te vagy az Egyesült Államok alelnöke – mutatott Enfield az alelnökre, majd sorban egymás után a többiekre az asztal körül –, te vagy az Egyesült Államok védelmi minisztere, te vagy az Egyesült Államok külügyminisztere, te vagy az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Hivatalának igazgatója, te vagy az Egyesült Államok Központi Hírszerz Ügynökségének igazgatója, én pedig az Egyesült Államok elnöke vagyok! És nézzétek meg, hol vagyunk most! A föld alatt, egy ürgelyukba, resz-

ketve elbújva egy betonból és ólomból épült óvóhelyen! Mi vagyunk a leger sebb nemzet a világon! És ez az egy ember be zött minket ide, ebbe a lyukba. Értitek? Mondjatok már valamit, halljátok? Ne üljetek ott, mint egy faszent. – George… – szólalt meg a védelmi miniszter, Laurence Hunter, de az elnöknek megkeményedtek az arcvonásai, ezért a hivatalosabb formát használta. – Elnök úr… itt volna az ideje elrendelni a szükségállapotot. – Nem – jelentette ki határozottan az elnök. – Még mit nem? Zárjam le a határokat? Uszítsam az Egyesült Államok hadseregét az Egyesült Államok lakosságára? Na, még mit nem? Andannak nincs, és soha nem is lesz ekkora hatalma! – Elnök úr, elnézésedet kérem – szólalt meg a külügyminiszter, Mike Jonas –, egy javaslatom lenne. Az ellenséges, vagy inkább úgy fogalmaznám: a nem baráti országokból érkez utasok beutazási engedélyét id legesen fel kéne függeszteni. Arabok, oroszok, kínaiak s a többi. Most már jogunkban áll megtenni bármilyen lépést a biztonságunk érdekében. Andan nincs egyedül! Valahonnan vannak az emberei! Kik jöhetnek szóba, kik azok, akik ennyire gy lölnek minket? Arabok, oroszok, kínaiak. És esetleg még a kubaiakat is ide sorolhatjuk. A legtöbb amerikai potenciális terroristát lát minden arabban, az oroszokat, a kínaiakat meg a kubaiakat pedig kommunistának tartják. Úgy vélem hát, nem okozna nagy felháborodást, ha lezárnák a határokat az arabok, az oroszok, a kínaiak és a kubaiak el tt. Ez természetesen vonatkozik a menekültekre is. – Elfelejtesz valamit, Mike – mondta az elnök. – Azt, hogy az elszigetel dés politikája sohasem hozott nekünk valódi hasznot. Csak a nyitás volt hasznos lépés, a nyitás az oroszok felé, a nyitás a kínaiak felé. És a kubaiak… Szinte csak menekültek érkeznek. Az arabok rendben vannak, legyen így, egy id re ne engedjük be az arabokat az országba. Aki el akar menni, menjen, de be nem jöhet egy sem. – Értettem. Köszönöm, elnök úr – mondta a külügyminiszter, és felírta magának, hogy mit kell majd elintéznie. – A hadsereg alkalmatlan a terroristákkal szembeni fellépésre – jelentette ki Donovan magabiztosan. – A hadsereg hadsereg ellen való. A patkányirtás a CIA dolga. Minket erre képeztek ki. – Na, ne röhögtessél már, Donovan! – mordult fel az alelnök, Charlie Burke. – A CIA eddig nem nagyon jeleskedett! – Megtaláltuk Andant – emlékeztette Donovan.

– Megtaláltátok, de aztán elveszítettétek! – Mi sem vagyunk tökéletesek – védekezett Donovan. – Ha elpusztul ez a nemzet – gúnyolódott az alelnök –, majd azt írják a sírkövére, hogy „Nem voltunk tökéletesek.” Engem ez egészen megnyugtat! Donovan sért dötten az alelnökre meredt. – Ha egyszer már elkaptuk, elkapjuk megint – mondta. – Ez nagyon jól hangzik, CIA-igazgató úr, de ahogy a dolgok jelenleg állnak, nem úgy néz ki, hogy lesz jöv nk. Az elnök véget vetett a szópárbajnak. – Igazgató úr! – fordult az NSA igazgatójához. – Nincs valamilyen lehet ség az rb l felfedezni a nukleáris bombákat, még miel tt felrobbannának? Az én információim valószín leg nem annyira naprakészek ezen a szakterületen, mint a tiéd. Tud valamit? – Sajnos ilyen detektorunk nincs – mondta Josh Williamson, az NSA igazgatója. – Bár lenne! A világot sokkal biztonságosabb hellyé tudnánk tenni. De nincs. Ha felrobban, akkor tudjuk észlelni, amenynyiben egy erre alkalmas m hold van a terület felett. De ez most nem segít nekünk. – Nincs valami prototípus? – kérdezte az elnök. – Valami, amit még nem állítottak rendszerbe? Az NSA igazgatója sajnálkozva megcsóválta a fejét. – Tervez asztalon? – Ott biztosan. Kezdetleges formában – mondta az NSA igazgatója. – Egy-két rajz, számítások, nem több. Tervez asztalon már megvan a száz évvel ez utáni technológia. Annyit azonban hadd jegyezzek meg, elnök úr, hogy valójában nem 1945. augusztus 9-én vetettek be utoljára nukleáris fegyvert. Viszonylagos gyakorisággal alkalmaznak nukleáris fegyvert a világon. A viszonylagos gyakoriság alatt azt értem, hogy évente, kétévente egyet-kett t. Ezek nem nagy bombák, hanem egészen kicsik. Akkorák, mint egy b rönd – a leveg be rajzolt egy nagyobb aktatáska méret tárgyat. – Úgy ekkorák. Ezeket elit alakulatok néha bevetik ellenséges területen. Szír sivatag, Szahara s a többi. – Általában ki veti be ezeket a bombákat? – Nos, általában mi. Néha az oroszok. És egy esetben talán az izraeliek. Másokról nem tudunk. – Hol rzik ezeket a b röndbombákat? – érdekl dött az elnök. – Katonai támaszpontokon, elnök úr. Err l a védelmi miniszter úr konkrétabban is be tudna számolni, mint én.

Az elnök a védelmi miniszterhez fordult. A miniszter majdnem azt mondta, hogy ez katonai titok, ezért nem beszélhet róla, de az elnök a hadsereg f parancsnoka, így el tte elvileg semmi sem katonai titok. Mindenr l joga van tudni. – Leginkább az Egyesült Államokban, különleges egységek támaszpontjain. – Leginkább az Egyesült Államokban? – kérdezett rá az elnök. – Van néhány kihelyezve NATO támaszpontjainkon – a többir l a miniszter már nem akart beszélni. – Hány darab ilyen bombánk van? – Százkilencvennyolc. Ha arra kíváncsi, elnök úr, hogy megvannake ezek a bombák, biztosíthatom, hogy megvannak. Jól rzik ket, nyilvántartásban vannak, nem veszhetnek el. Ám ugyanezt nem mondhatom el a szovjet utódállamokról, elnök úr. Négy éve egy konferencián az orosz hadügyminiszter megkérdezte t lem, hogy nincs-e tudomáson nyolcvanhat egy kilótonnás b röndbombáról, merthogy nem találják ket. – Az elnök döbbenten felhúzta a szemöldökét. – A szovjet térségben, elnök úr, a mai napig egészen elképeszt viszonyok uralkodnak, amit csak súlyosbított a Szovjetunió felbomlása. Jelenleg nincs központi nyilvántartás a nukleáris arzenálról. Oroszországban és a többi utódállamban jelenleg mintegy 30 000 nukleáris fegyver van, és ezeknek nincs központi nyilvántartásuk, még az adott országban sem. Oroszországban például nem tudják, hogy pontosan hány nukleáris fegyverük van, és hogy azok hol vannak. Egy meg nem er sített hír szerint '97-ben, Szibéria északi részén, medvevadászok követték egy állat nyomait egy elhagyott rakétasilóig, ahol tizenkét, egyenként húsz kilótonnás robbanófejet találtak, amit bejelentettek, majd két hétre rá a hadsereg elszállította ket valahová Minszk környékére. Az elnök a fejét fogta. – Ezt nem tudom elhinni! Tehát az araboknak is van bel le, efel l nem lehetnek kétségeink. – Ez egész biztos – bólintott a védelmi miniszter. – A szovjet utódállamok rendelkeznek mintegy ezer tonna bombagyártásra alkalmas dúsított uránnal, és mintegy hétszáz tonna bombagyártásra alkalmas plutóniummal. Ez az ezerhétszáz tonna fegyverszint hasadóanyag hozzávet legesen százezer kritikus tömeg létrehozásához elegend . Elég nagy biztonsággal kijelenthetjük tehát, hogy Andan bombája orosz bomba. Természetesen erre nincs bizonyítékunk. Még nincs. De nincs más logikus feltevés.

Az elnök felsóhajtott. – Akkor kitiltjuk az arabokat az országból. Akinek van tartózkodási engedélye, és már itt van egy ideje, az maradjon, de ket is ellen rizzék. Aki még nincs itt, ne is legyen. Akinek nincs érvényes engedélye, és mégis itt van az országban, azt utasítsák ki. Minden arab, aki már megszegte a törvényt az Egyesült Államokban, repül – sorolta az elnök a teend ket. – Van valami neutronos izé, jól tudom? – nézett az elnök a védelmi miniszterre, aztán Donovanra, majd az NSA igazgatójára. – Neutron scan – mondta Donovan. – Kis távolságról kimutatja a hasadóanyagot. – Igen, erre gondoltam – mondta az elnök. – Vegyetek, béreljetek vagy kobozzatok el annyi furgont, amennyit csak lehetséges, értitek? Több ezret akarok, több ezret! És mindegyikbe tegyetek egy ilyen szerkenty t! És járjatok végig minden gyanús helyett az EGÉSZ Amerikai Egyesült Államokban! Ha nincs elég szerkenty , akkor gyártsatok. Ha nincs meg a többi bomba huszonnégy órán belül, akkor gyártsanak még ebb l a neutronos… neutron scanb l, és lássatok el vele minden rend r jár rt, és járjátok végig a házakat, a raktárakat, mindent, ami csak szóba jöhet! Ne felejtsétek ki a hajókat se! – Ha kell vastagságú ólom alatt tárolják a bombát, akkor cseszhetjük a neutron scant – jegyezte meg Donovan. – De hátha nem olyan okosak, mint te – mondta az elnök. Az alelnök felnevetett. Szerette a gúnyt. Donovan dühös pillantást vetett az alelnökre. Az elnök felállt, fogta a dossziéját, és a hóna alá csapta. – Uraim, egyel re ennyi – mondta. – Lássatok dologhoz. Ezzel távozott.

3. EGY PINCÉBEN CHICAGO, ILLINOIS
Október 31. kedd, zónaid : 13 óra 26 perc Angelo teli torokból üvöltött. A feje vörös volt az indulattól. Nem értette az embereket, nem tudta, miért védik ennyire Andant, nem értette, miért viselnek el érte ennyi fájdalmat, és miért vállalják még a ha-

lált is. És csak tagadnak és tagadnak, bármit is csináljon. Képtelen volt felfogni Andan varázsát, amely ennyi önfeláldozásra készteti az embereket. Reggel elkapott egy n t, valami Feldmant, aki Andan titkárn je volt az Amerikai Pszichiátriai Társaságban. Egy székhez kötözte egy washingtoni pincében, és rézbokszerrel verte agyon egy óra alatt, de a n semmit nem árult el. Elkapott egy Kilpatrick nev fickó, aki meg Andan kollégája volt, és egy fürd kádba fojtotta bele. Inkább meghalt, de nem beszélt sem. Angelo semmit sem értett. Képtelen volt ésszel felérni, hogy miért ilyen fontos ennyi embernek ez az Andan. Angelo és öt embere megpróbáltak betörni Andan washingtoni házába, de ott túl sok jól képzett fegyveressel találták magukat szembe, ezért megelégedtek annyival, hogy rátapasztottak a kapura egy két kiló plasztikot tartalmazó bombát, majd elfutottak. Don Mazzone negyvennyolc órát adott Angelónak, hogy el kerítse Andant. És már nyolcvannégy óra telt el. Ez alatt a nyolcvannégy óra alatt Angelo tizenhét embert ölt meg. Miel tt meghaltak, meg is kínozta ket. Tizenhét embert nyolcvannégy óra alatt. És közben egyfolytában rettegett, hogy Mosolygós Don bérgyilkost küld rá. A menekülést fontolgatta. Svájcba költözhetne, valami kis faluba, ott jól eléldegélhetne, bezárkózva egy nagy házba, soha ki nem lépve onnan. Mert ha híre megy a maffiában, hogy ott van, akkor kinyírják. Angelo az elmúlt nyolcvannégy órában csak kétszer aludt, egyszer három órát, másodszor alig egyet. Már nagyon ki volt merülve. És egyáltalán semmit sem értett. Már az öngyilkosság is megfordult a fejében. Néha fogta a pisztolyát, és belenézett a cs be. Olyankor arra gondolt, hogy milyen könny lenne. Most is ez járt az eszében. Már nagyon fáradt volt, nagyon fáradt. Olyan szép volt minden. volt Angelo, Mosolygós Don követe. És ott volt neki Candy. Candy… Angelo nagyon-nagyon fáradt volt. Túl nagy volt rajta a nyomás. Eldobta a baltát. Egy fiatal férfi feküdt el tte egy asztalon. A férfi a CIA-nak dolgozott. Angelo a bal lábát vágta le a baltával, a térde alatt. Aztán a jobb kezét, a könyöke alatt.

És a férfi csak üvöltött és üvöltött. És nem mondta el, hol van Andan. Angelo nagyon fáradt volt már. El vette a zsebéb l a színarany nyel pillangókését, kikanyarította a pengét, és elvágta vele az asztalra kötözött fickó torkát, egyik fülét l a másikig. Angelo felsóhajtott. Megtörülte a pengét az áldozat ruhájában, aztán összecsukta, és a zsebébe süllyesztette. Elindult az ajtó felé. Mennyire fáradt volt már…

4. WEINBERGER REZIDENCIÁJA AMAZONAS, BRAZÍLIA
November 1. szerda, zónaid : 04 óra 12 perc Bruno Weinberger a telefonjaival, és egy pohár jóféle vörösborral kiment az egyik teraszára, és elnézte a dzsungel buja növényzetét, az egymásba tekered indákat, a magas fákat, melyek oszlopsorként magasodtak félszáz méternél is magasabbra. Saját birtokán kívül a h ség és a magas páratartalom szinte elviselhetetlenné tette a dzsungelt olyan ember számára, aki nem a trópusokon született, de Weinberger birtokán még a teraszon és a kertekben is kellemes volt a h mérséklet, a pára alacsony, és id r l-id re bizserget szell suhant át a területen. Weinberger szerette a dzsungelt, de az id járás miatt kénytelen volt klimatizálni a területét. Leült kedvenc hintaszékébe, letette a poharat maga mellé, aztán kezébe vette a legfontosabb tárgyat, amit csak birtokolt, és hívta a legfels bb kasztot. Guy Botha tíz perccel ezel tt jelentette Weinbergernek: minden el van készítve. Most neki kellett jelentenie a felettesének. A harmadik bugás után felvették a telefont a világ másik végében. – Darla. – Ó, Gazda! Itt Bruno Weinberger! Fontos hírem van, Gazda! A világgazdaság összeomlasztása el van készítve. Már csak az id pontot kellene megadnia, Gazda! – Ma, keleti parti id szerint reggel 07 óra 00 perckor omlassza le.

– Értettem, Gazda! Azonnal intézkedem. – Jó – mondta Darla szokásához híven, és bontotta a vonalat. Weinberger fogta a második legfontosabb tárgyat, amit birtokolt, és hívta a kapcsolatát, Guy Bothát. Az id pont megvolt.

5. NETSUKE TOWER MANHATTAN, NEW YORK
November 1. szerda, 06 óra 50 perc Masada, a körülményekhez képest már egészen jól volt. Valahányszor felállt, megszédült, de ezt leszámítva már nem volt semmi baja. Amikor órákat töltött el a szaunában, hogy kiizzadja a szervezetéb l a drogokat, melyeket az elmekontroll központban kapott, többször is elájult, de mindig magától felébredt, amikor kell mennyiség drog távozott a testéb l. Csak tizenöt ember tudta, hogy Joshi Masada a Netsuke Towerben tartózkodik, ket megeskették, hogy nem beszélnek. Masada nem hagyta el az irodáját, de nem is volt miért: az irodája kereken ezer négyzetmétert tett ki, fel volt szerelve mindennel, amire csak szükség lehetett. A 77. emeleten csak Joshi Masada, Momochi, Mariko és Ashiko tartózkodtak. Masada a monitorok el tt ült. Az egyik a garázs kijáratát mutatta. Sorban egymás után kocsik, furgonok, buszok mentek ki rajta. Vitték a Netsuke Towerben dolgozókat, akik már nem tudták vállalni a munkát tovább, vagy valamilyen más okból távoztak. Rengeteg fenyegetés érkezett a Netsuke Towerbe, némelyik egyenesen nevetséges volt, némelyiket azonban ajánlatos volt komolyan venni. Az egyik legutolsóban ultimátum hangzott el: aki nem megy el november 1-én délel tt tíz óráig, azt elkapják, és kivégzik. Néhány embert valóban meg is öltek. Az egyik szállás ellen tegnap, az esti órákban támadást intéztek. Sokan tartózkodtak a szálláson, voltak, akik már nem tudtak bemenni dolgozni, mert áthatolhatatlan tömeg zárta el az utat. Negyvenkilenc ember. Harminchetén meghaltak. Megölték ket. Ekkor kezd dött a vándorlás a Netsuke Towerb l. A rend rség nagy er kkel vonult ki, hogy biztosítsa a távozó járm vek védelmét. A tömeg éljenzett, amikor a hosszú konvoj elhajtott, és a rend rség is örült.

van még valamilyen utasításod? – kérdezte. ami minden emeleten végigfutott. – Elég sok. Halvány mosoly jelent meg az arcán. – Értettem – mondta Mariko. akik távozni akarnak. – Tizenöt autó – mondta Masada. – Gyere csak ide. Találsz ott három helikoptert. Ha van kiút. elkalandoznak a gondolatai. Vágd el a kábeleket. Tízig mindenki. – Igen. Megállt Masada el tt. – Mindenki elmehet. és írt egy levelet Torinaga úrnak. – De most fordulnak negyedszerre. Joshi bácsi? – kérdezte Ashiko. törd össze a chipeket. az csak megzavarja az embert. – Nézd csak! – mutatott Momochi egy fél méter széles. máris indulok. hogy a Masada Konszern minden munkatársa elmehet. hogy elmehessenek vele a vezet ségi tagok. Megenyhültek az arcvonásai. de száz százalékosan ezzel sem lehetett kizárni minden kockázatot. Mariko a szerszámosládával elhagyta az irodát. az maradjon is. Masada a kislányra nézett. – Járd be ezt a területet itt. Kett a hangárban áll. – Tehát nem vonulsz vissza – állapította meg Momochi. Leült a számítógép elé. Masada úr titkos képvisel je. Amelyik a felszállókörben áll. Teljesen. aki az igazgatói tanács elnöke volt.– Aki menni akar. hogy marad. – Lesz egy kis dolgod. és ez semmilyen hátránnyal nem jár a számára a jöv ben. van – mondta Masada. azt hagyd békén. – Joshi bácsi. A kislány odaszaladt. – Menj fel a tet re. Jonin! Ashiko elment öltözni. de ügyelj rá. Momochinak nem volt kifogása. menjen – jelentette ki Masada. egy a felszállókörben. fenn a fal tetején. Ashiko! – mondta. hogy leszerelje az irodában a szell z rácsot. fél méter magas szell z járatot. – Akkor elég sok ember elment. – Eddig hány autó ment el. Mariko elküldte a zárt láncú faxrendszeren a faxot. aki akar. hogy ne vegyenek észre. Momochi a Netsuke Tower tervrajzait tanulmányozta az egyik alacsony asztalnál. Mariko szerszámokat vett el . vagy akiket elküldök. . A másik kett t tedd tönkre. ha akar. A Masada Konszern ezt a módszert használta biztonsági kommunikációra. teljes szívvel. Aki úgy dönt. – Jó.

Lassan megcsóválta a fejét. aztán tovább tanulmányozta a tervrajzokat. Momochi bólintott. – Er s vár ez – mondta. mint egy szamuráj maszk. – De nem ám.Masada odafordult hozzá. . Olyan volt az arca.

amit fél szemmel néztek. szerda.TIZEDIK FEJEZET 1. ahonnan bármikor a t zhelyhez. a h t szekrényhez vagy a konyhaszekrényhez léphetett. – Apu most megnézi. Az ablaknál álló szék a családf é. mint a többi. és felhangosította a tévét. A HARDEN CSALÁD LAKÁSA BROOKLYN. mert kíváncsi volt a forgalomra. Freddy taxizott. Freddy odanézett a tévére. Jenny felnevetett. a t zhellyel szemben h t szekrény. Freddy Hardené volt. amikor aranyos kislánynak nevezik. NEW YORK November 1. útsz kületek. A Harden család hétköznapokon mindig ebben az id ben reggelizett. Betty egy konyhafelszerelési szakboltban volt eladó. Betty és Freddy megsimogatták a buksiját. Ez a reggel is éppen úgy kezd dött. öt éve házasok. . közben ment a tévé. Az asztallal szemközt a konyhaszekrényen volt egy tévé. – Ha Jenny jól viselkedik ma. a konyhaszekrény mellett t zhely. az asztalhoz három szék tartozott. jobb oldalon pedig Betty foglalt helyett. Egy kiflit nyomkodott bele a narancsdzsembe. az balján kapott helyet a négyéves Jenny. merre kocsikáztassa az utasait – magyarázta Betty Jennynek. mindketten huszonhat évesek voltak. A család reggelizett. Fogta a távirányítót. és evés közben beszélgettek. 07 óra 24 perc A konyha egyetlen ablaka el tt kis kerek asztalka állt. – Jó vagyok! – kiáltotta Jenny. Imádta. merre vannak útlezárások. – Apu taxis! – rikkantotta Jenny. akkor megnézünk délután egy jó rajzfilmet – mondta Betty. – Milyen aranyos kislány! – jegyezte meg Freddy.

elhagyta az Államokat. Freddy érdekl dve hallgatta a forgalmi beszámolót. aki csak tehette. – Most jön az útinform! – Bocsánat – mondta Betty. mi fog történni. – Hé. A dzsem kifolyt a szája sarkán. Jenny leharapta a kifli dzsemes csücskét. különös módon. mert nem akartak még nagyobb pánikot. csendet! – kérte ket Freddy. nem adtak helyszíni riportokat. . Betty elnézte a szendvicsét a tányéron. – Meghülyült ez a világ. és mindenki. lemondták a belföldi utazásaikat. azt hiszem. a pusztulás igazi képeit. pedig megfelel en felkészített járm vel. Ha elveszítem az állásomat. hogy nem mutatják meg az igazi helyszínt. A csatornák közös megegyezése volt. az emberek nem engedték óvodába. belepusztulnak abba az egy bombába. hogy Jenny ne lássa. – Maradjatok ma itthon. Er t vettek magukon. ahol a tragédia történt. és egy felirat jelent meg a képerny n. Betty nevetett. illetve véd felszerelésben be lehetett volna merészkedni a robbanás területére. drágám – fordult a feleségéhez Freddy. repül n vagy hajón. és tette a dolgát. és kedden már majdnem mindenki ment dolgozni. hogy ha nem kezdik el m ködtetni a gazdaságot. meg számítógéppel készített filmeket a történésekr l. – Hát nem tudom. sosem lehet tudni. A FEHÉR HÁZ RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSE – Hát ez meg mi? – húzta össze a szemét Freddy. iskolába a gyermekeiket. még fintorgott is egyet. Ez volt hétf n. – A f nököm már kezd orrolni rám. akkor… – grimaszolt egyet. Gondolkodott. A denveri atombomba hatására pánik söpört végig az országon. és legf képpen Denver. és maradj itthon te is. mint ahogyan sokan be is merészkedtek. Ekkor a reklám félbeszakadt. mennyire gondterhelt. Azután az emberek rájöttek. Ma inkább ne vidd be Jennyt az óvodába.– Ne olyan hangosan! Megtudják a szomszédok – kacsintott Betty a férjére. erre Jenny is. Freddy – mondta sóhajtva. a többség nem ment be dolgozni. Csak távoli képeket mutattak be a tévében. – Bocsánat – utánozta Jenny. Kivételt képezett ez alól természetesen Colorado állam. az utcák elnéptelenedtek. A tévécsatornák. ahányan csak vannak. amikor a manhattani elterelésekr l volt szó.

Még a szokásos halovány mosolyra sem futotta. Amerika népe – kezdte az elnök ünnepélyesen. Julius Andan tömegpusztító fegyvert vetett be az Amerikai Egyesült Államok népe ellen. nagyot nyelt. A Fehér Ház sajtószobája jelent meg. honfitársaim. Megfogta felesége és kislánya kezét. Denverben több mint negyvenezer honfitársunk vesztette életét – az elnök nagyot sóhajtott. amit Julius Andan m velt. keleti parti id szerint 7 óra 00 perckor. Freddy megrémült. A rákövetkez két percben gyakorlatilag minden nagyobb bank cs döt jelentett az Egyesült Államokban. Európa pénzügyi központja. a New York-i Értékt zsde cs döt jelentett. – Az elnök tíz másodpercnyi szünetet tartott. 1945 óta most el ször vetettek be atomfegyvert a történelemben. Szenvedéseink még nem értek véget. Az arca rendkívül gondterhelt volt. hat és fél perccel ezel tt. ismételten tömegpusztító fegyvert vetett be az amerikai nép ellen. a Tokiói T zsde és vele a legnagyobb japán bankok ugyancsak cs döt jelentettek.Betty is a tévé felé fordult. amerikai honfitársaim. – Az elnök ivott egy korty vizet. – De Julius Andan még ezzel sem érte be. – Kérem önöket. mint szokott. – Amerika népe. sajnos rossz hírt kell bejelentenem önöknek. – Üdvözlöm önöket. hogy az elnök most azt mondja. – Keleti parti id szerint ma reggel hét órakor bekövetkezett a katasztrófa: összeomlott a világgazdaság. Amerika népe. Az íróasztal mögött az Egyesült Államok elnöke ült. Az 1929-es gazdasági világválság megismétl dik. és további huszonkétezer kapta meg a rettenetes kórt. De Julius Andan még ezzel sem elégedett meg. A következmények beláthatatlanok. Nem öltönyt viselt. Denverben. A mai napon. Freddy ráadott egy kis hanger t. Ha . hogy a járvány elérte a keleti partot is. hanem inget és pulóvert. – Az elmúlt hetekben bizony számtalan csapást kellett elszenvednünk. rizzék meg nyugalmukat. Október 25-én. – Hölgyeim és uraim. hogy elszoruló torka ellenére tovább tudjon beszélni. Október 30-án. a londoni City is cs döt jelentett tíz perccel ezel tt. Ázsia pénzügyi központja. amiért a legmélyebb tisztelettel a bocsánatukat kérem. Az rült Andan utáni hajtóvadászat rengeteg kellemetlenséggel járt az Önök életében. a kora hajnali órákban. Egy atombombát. Julius Andan felrobbantott egy nagyerdej nukleáris fegyvert Colorado f városában. – Mostanra Alaszkában több mint nyolcezer honfitársunk vesztette életét. – Az elnök ismét szünetet tartott. – Az elnöknek elcsuklott a hangja. nyugati parti id szerint néhány perccel délután két óra után. rendkívül súlyos következményei lettek. Mindannak.

Betty felugrott. – Hát aztán? Még életemben nem vettem részvényt. azzal csak rült Andan malmára hajtjuk a vizet. hogy összeomlott a világgazdaság? Áremelések lesznek? – Nem tudom. annyit güriztek. hogy Julius Andan megfizet minden tettéért. amit az emberek betettek hozzájuk? Hát ez elképeszt ! Mit meg nem engednek már maguknak. akivel jóban voltak. Felkapta a kagylót. Jill. hát ott egye meg a fene ket! Lopják el. – Ez most azt jelenti. – Szia. Rendszeresen jelentkezni fogunk. Láttad? – Igen. nem hagyjuk cserben önöket. néhány befektet biztosan alávaló gazember volt. Julius Andan egyszer és mindenkorra elvetette a sulykot. – És? – Gondolom nem fizetik ki a… a kamatodat. és egy életen át tették be a pénzt a rohadt bankjukba? Egyszer en lenyúlták minden ember pénzét? . azt hiszik. Szent esküvel fogadom önöknek. bármelyik sötét odúban rejt zzön is. és lakolni fog b neiért. meg nem veheted ki a pénzedet sem. Freddy! – A férfi levette a hangot. Meg gondolom hitelt sem kapsz. ha van valami pénzed bent a bankban. nekik már mindent szabad! – Várjál csak! – mondta Jill. az egész emberiségnek. hogy ezek a bankárok zsebre tették az összes pénzt. Hadat üzent az egész világnak. nem? Csak úgy ellopják mindenkinek a pénzét? Jó. – Mi a fenét jelent az. hallottam – mondta Jill. Megcsörrent a falra szerelt telefon. – Igen. megkérdezem a férjemet. és a feleségéhez fordult. Fogalmam sincs. kit érdekel! Úgy is olyan nagy urak ezek a bankárok. Te Betty. Nem is akarok. most nézem éppen. És nem vehetsz részvényt. Várj. és az összeharácsolt millióikat spájzolták el a bankokban. Gondolom. és a telefonhoz lépett. hogy összeomlott a világgazdaság? – Cs döt jelentettek a bankok meg a t zsdék – mondta Freddy. akik megkergültek. de mi van azokkal. Felkutatjuk. Kérem önöket. maradjanak a tévé és a rádió mellett. – Én vagyok – az alsó szomszédjuk volt az. – Nem adják ki a pénzünket a bankból? – Aha! Háromszáz dollárunk van a bankban.elveszítjük a fejünket ezen a nehéz órán. ebben biztosak lehetnek. – Hardenék! – szólt bele remeg hangon. mi a fene ez? Mit jelent az. Hallottad? – szólt a kagylóba.

– Ez döbbenetes. ahonnan beszél. – Jól van. Betty. Felvillant a telefon tetején a piros lámpa. mit csinál a f nöke. és nem is bánom. – Á. amint megkapjuk. Betty! Én meg addig is itt ülök a tévé el tt. most jól megkapták. Képzeld el. – Várj. Betty nem tudta. hogy bejöjjön a másik hívás. – Betty… Tudja maga. – Betty… Betty. hogy újabb hívás futott be. de a f nöke idegessége megijesztette. ma nem nyitok ki. hogy g ze sincs. meg nem veheti ki a pénzét a bankból. amit Betty mondott az imént. ami történt. mintha orkán tombolna ott. és akkor leszel szegény? Az borzalmas lehet. Jill. és figyelem. – Persze! Nem lehet t zsdézni. Jill. volt pár százasom bent a bankban. milyen a kisember élete! Azok a nagykép sztárok. de ha már hozzászoktál a jó élethez. pedig abból. – Látta a tévében az elnököt? – Igen. ha az ember odafigyel. mit jelent még. figyeljen ide. – Igen. figyeld. ami olyan hangot adott. nem tudta kitalálni. Na szia! – Betty lenyomta a villát. nekem is van dolgom. El lehet viselni a szegénységet. valóban. Ma ne jöjjön be. meg a selyemfiúk! Na. Betty összevonta a szemöldökét. f nök! Jó reggelt! – er ltetett magára lelkesedést Betty. itt Andrew Dinkins. majd veszek valami jót ebédre a páromnak meg a lányunknak. f nök. Nagyon sajnálatos. meg az ember nem kaphat hitelt. hogy akkor mi lenne! Nagyon kikészülnék. jelezvén. – Miért. a leveg t belelehelte a kagylóba. – Hardenék! – Jó reggelt Betty. A fene! Még jó. Utána kell járnom ennek-annak. . Még vásárolni sem voltam lent. hogy mi történik a nagyvilágban. Szomorú vagyok. hívásom van. Most le kell tennem. hogy mit jelent. – Jó. majd felhívlak! – Oké. amit az elnök mondott? – kérdezte Dinkins. Sosem bíztam a bankokban! Dinkins felsóhajtott. mit jelent még? – kérdezte Betty. Ez nemcsak ezt jelenti. világossá vált számára. hogy nem vagyok gazdag. Az a sok felfújt hólyag most majd megtanulja. hogy mindig rögtön kivesszük a fizetésünket a bankból. bocsi. láttam. – Engem azért nem hat meg. elképeszt ! Életemben el ször örülök. elképzelni sem tudta.

mert a pénz nem ér semmit! Betty megdöbbent. mintha fogna egy papír fecnit. hogy nem fog tudni kenyeret és tejet venni. hogy 10 dollár. nagyon sajnálom. Betty. – Megemelik az árakat? Mennyire? Jenny semmit sem értett az egészb l. – Hát nem érti? Nem tud semmit se vásárolni. kihúzta a pénzt. – De az nem lehet… Nemrég kaptunk fizetést mind a ketten! – Sajnálom. hát nem érti?! Minden odavan! – De mit fogok én tapasztalni? – Betty egyre idegesebb lett. – De mi lesz a jöv ben? – A gazdaság összeomlott. Ezt egyszer en nem érte fel ésszel. Betty. Tíz dollárt ér! – fakadt ki. Majdnem kiabált. – Nem… Most már nem – mondta Dinkins nyomott hangon. – Csak annyit. ma már nem? Ez hogy lehet? De hát rá van írva. hogy 10 dollár. mert nem értette. és ráírná ceruzával. Betty sírni kezdett. – De mi lesz a családommal? Mi lesz a gyerekemmel? Hogyan veszek neki ebédet? – Sajnálom. – Fájdalmat. akkor mi lesz? – A h t szekrény tetején volt egy tízdolláros a hamutartó alatt. de mivel jár ez a számunkra? – A gazdaság összeomlott. – Hogy… hogyhogy nem ér semmit? Hát… hát itt van… ide van írva. Csak ennyit ér. ami van. Könny csordult ki a szeme sarkából. – Bezárják a szupermarketeket? Mennyi id re? Leltároznak? – Betty… – Dinkins felsóhajtott. – Hogyhogy csak úgy nem ér már semmit a pénz?! Tegnap még ért. – De mit jelent ez az én számomra? – kiabálta Betty. Képzelheti. Elkeseredést. – De ez nem lehet! – kiabálta Betty elkeseredetten. Minden pénze. Betty. Bettynek legörbült a szája. Betty. csak ennyit ér. csak annyit érzékelt. csak papír. Sírni kezdett. – Ha lemegyek a szupermarketbe tejet és kenyeret venni. nagyon rosszat – sóhajtozott Dinkins. Nem err l van szó. – Nem. Arról van szó.– Nagyon rosszat. hogy az anyja fél. . – Na jó. hogy tíz dollár! Rá van írva! Rá van írva! – Sajnálom.

Ekkorra már minden eldöntött tény volt. mert a pénz. szerda. A férjéhez fordult. Ráadásul az a pénz. ijedten figyelte az eseményeket. ráadásul a pénzkibocsátás az Egyesült Államokban 1913 óta magánkézben van. . hogy a világgazdaság összeomlott. hogy az összeomlás bekövetkezzék. se tejet. 07 óra 58 perc Ma hajnalban. – Freddy! Freddy! – üvöltötte Betty olyan rémült hangon. mintha valami szörny támadt volna rá. a világ leger sebb kormányának élén. elegáns bordó háziköntösében megjelent a kis szobában. Az elnök. és a világgazdaság összeomlása nem vezetett a pénz teljes elértéktelenedéséhez. VIRGINIA November 1. semmink sincs! Egy kenyeret se tudunk venni! Semmit se! Se kenyeret. Az elnök a pénzügyminisztert l tudta meg. nem tudta volna megakadályozni. hat órakor felkeltették az elnököt a Fehér Házban. Amikor az elnök álmosan. hogy összeomlott. amit odaadhatott volna. A telefonkagylót a falhoz vágta. üres. éhen fogunk halni! 2. Donovan tizenkét perccel a cs d bejelentése el tt tudta meg. és hogy ez az egész világra kiterjed láncreakciót fog eredményezni. 71 százalékosnak becsült. nem tehetett ellene semmit. a pénzügyminiszter közölte vele. ott volt bent a bankokban. Illetve. Személyesen. hogy hét órakor a New York-i Értékt zsde cs döt fog jelenteni. Az elnök tehetetlen volt. és az akarat arra irányult. – Nem ér semmit se a pénzünk! A fizetésünknek nincs semmilyen értéke! Semmink sincs! Freddy. Bármennyire is akarta. egy csokit se Jennynek! Freddy. CIA F HADISZÁLLÁS LANGLEY. Bár Betty Harden f nöke.– Akkor dögöljenek meg! – ordította Betty zokogva. A pénzügyminiszter kereste. még akkor se segíthetett volna. mivel a baj mesterséges volt. fedezet nélküli pénz volt. Még ha fedezett. Akkorra már megtörtént. melyek cs döt. azaz fizetésképtelenséget jelentettek. hogy öszszeomlik a világgazdaság. a gazdaság összeomlása következtében el álló. csupán tájékoztatták. Andrew Dinkins tévedett. melyet a gazdaság megtámogatására használhatott volna. már csak a formaságok – a bejelentés – voltak hátra. aki a b g Jennyvel az ölében.

de valójában még átláthatatlan mérték infláció sok mindent megváltoztatott. azonnal ráállított harminc embert a neutron scan gyártójának megkörnyékezésére. amit Donovan csinált – de ekkorra már a New York-i Értékt zsde megtette bejelentését –. és az eredmények alapján megjósolják. hogy titkos információkat szerezzen. és el rejelzéseik hemzsegnek az általánosságoktól. Amerikaiak ellen titkos akciót végrehajtani a CIA-nak nincs joga. A M veleti Igazgatóság a CIA titkosszolgálata. az olyan szavaktól. amíg a célpont külföldi. ám a rendkívül súlyos pénzügyi válság miatt a gyártó cég a legnagyobb nyugalommal mondhatott akár nemet is a felkérésre. és az igazgatóság egyik régi igazgatója volt a Polaroid fényképez gép feltalálója. lehetséges. Számtalan tudós. mindegyikük titokban. Míg a M veleti Igazgatóság ügynökei végzik az emberi kémkedést. Irodáiban háromezren gy jtik össze a CIA információit. A megkörnyékezés Donovan szóhasználatában annyit jelentett. A CIA-nak törvény által biztosított joga az Egyesült Államok területén megfigyeléseket végezni – kémkedni –. Nincs joga például lehallgatni egy amerikai állampolgár telefonját – ehhez csak az FBI kaphat felhatalmazást. A harmadik a sorban a Hírszerzési Igazgatóság. és kíméletlen kihasználása. ahol ötezer ügynök dolgozik. mert az ott dolgozók közül sokan képtelenek határozottan fogalmazni. A második igazgatóság a Tudományos-technikai Igazgatóság. elkép- . A legtöbb CIA-igazgató utálja a hírszerzést. elemzik és értékelik azokat. Miután Donovant tájékoztatták a gazdaság várható összeomlásáról. mint a célpont gyengéinek és titkainak feltárása. ennek az igazgatóságnak az ötezer munkatársa végzi a technikai kémkedést. A második. k hajtották végre a CIA m hold programját. Általában úgy mondják. mi fog történni. ami tévedés. mint a talán. és titkos akciókat hajtson végre. valamint a CIA igazgatójának hivatalára. mérnök és feltaláló dolgozik itt. úgynevezett neutron scan legyártására volt szükség. Ennek az igazgatóságnak a nevéhez köt dik az els igazán használható kémrepül gép. az U-2-es. A CIA szervezeti struktúrája öt nagy egységre oszlik fel: a négy igazgatóságra (melyeket f igazgatóságnak vagy csoportf nökségnek is neveznek). hogy valami módon mégiscsak le legyen gyártva az a pár ezer m szer. és a CIA által használt technikai eszközök fejlesztését. hogy a CIA nem dolgozhat az Egyesült Államok területén. rült Andan további nukleáris bombáinak megtalálásához több ezer detektor. Az igazgatóság feladata. hogy összehívott egy rendkívüli igazgatói értekezletet.

a Hírszerzési Igazgatóság igazgatója. Például minden egyes szovjet fegyverr l jelentést írt már jóval azel tt. akinek az Egyesült Államok történelme volt a szenvedélye. fiúk! Mint tudjátok. és az elnök els számú hírszerzési tanácsadója. a Nemzeti Hírszerz Közösség igazgatóiból álló bizottság elnöke. de legnagyobb hatalmú szervezeti egység: a Központi Hírszerzés Igazgatójának Hivatala. figyelnek az áramellátásra. karbantartják az épületet. tévé-és rádióm sorok tanulmányozásával. az ital automatákat. k veszik meg a tollakat. a M veleti Igazgatóság f nöke. a telefonokat. valószín . Clive Morton. és egy percet sem pihen a rohadékja. a munkatársak egészségével. A negyedik igazgatóság kilencezer munkatársával a legnagyobb mind közül: az Adminisztratív Igazgatóság. az Adminisztrációs Igazgatóság igazgatója vett részt. a tányérokat. melyeket együttesen Nemzeti Hírszerz Közösségnek neveznek. A CIA igazgatója egyszerre három tisztséget tölt be: a CIA vezet je. a személyzet felvételével. Fel kell kötnünk a gatyánkat. A CIA igazgatósági értekezletén Donovan. Feladata m ködtetni és m ködésben tartani a CIA-t. a kommunikáció biztonságára. sajtótermékek. Ez a hivatal vezeti a CIA-t és koordinálja az Egyesült Államok valamennyi hírszerz szervezetét. a jegyzetfüzeteket. Ugyanakkor nagy sikerek is köt dnek ehhez az igazgatósághoz. hogy mindent tönkretesz. Az ötödik a sorban a legkisebb. a számítógépeket. és Duke Wesson. október 24. Talán a legkevésbé látványos. a CIA igazgatója. Casull. a radírokat. Mikor is volt az pontosan. . Ez ugyanaz a játék. és még számtalan egyéb tevékenységet végeznek. ami mosolyt csalt az igazgatók arcára. az izzókat. – vágta rá az Adminisztrációs Igazgatóság igazgatója. hogy azokat bevezették a keleti tömb hadseregeiben. de az ott dolgozók szerint ez a legfontosabb igazgatóság. George Stone. biztosítják a munkatársak és a felszerelés szállítását. Donovan folytatta. Ezért aztán mi sem pihenhetünk. Foglalkozik a szervezet pénzügyeivel. – Nem semmi ez a fickó! Eszméletlenül a fejébe vette. és különös módon nevetni kezdett. az állomány továbbképzésével. A CIA információinak mintegy nyolcvan százalékát legálisan szerzi be. a Tudományos-technikai Igazgatóság vezet je. – 1929.zelhet . a CIA helyettes igazgatója. mint 1929-ben. Duke? Te vagy otthon ezekben a témákban. a vécépapírt. – Ez az rült Andan gyerek nem nyugszik – kezdte Donovan. körülbelül egy órával ezel tt összeomlott a világgazdaság. Clayton R. Jeffrey Hynes.

Elhallgattak. szerszámokat. hogy ez a lehetetlenség határát súrolja. amikor k még fontosabbak. a benzint. CD-lemezt a komputerekhez… – Wesson megrázta a fejét. – Bill. Áramfejleszt ket kell hozatnom. Akik fontosak. George. – Mindenki állítson össze egy listát. kikérve maguknak. izzókat. – Szükségem lesz néhány teremre – mondta Wesson. az adminisztrációs f nök –. Donovan felemelte a kezét. hogy Wesson ilyen nagy jelent séget tulajdonít magának. a Tudományos-technikai Igazgatóság igazgatója megszólalt. biztosítani kell a vizet. nagyon sok áram. Ehhez kell áram. és még sorolhatnám véges-végtelenségig. Ezért a legjobb. Ha mi leállunk. de tégy meg mindent. A listán szerepl tételeket szedjétek fontossági sorrendbe. épít anyagot. Bill – jegyezte meg Donovan helyettese. – Dolgozz ki egy tervet. akkor össze tudok szedni pár tonna élelmiszert. . George Stone. ket behozzuk – mondta Donovan. Ez a fontossági sorrend nagyon fontos. Jeffrey Hynes. mert ha teszem azt mindegyik tök csupán három dolgot kaphat. küls segítség nélkül. Tudom. azokat helyezd biztonságba valahol máshol. Most azonban az az els és legfontosabb teend nk. Stone bólintott. hogy mennyi ideig fog ez az állapot tartani. és ha ez megvan. hogy biztosítsuk a f hadiszállás energiaellátását. de túl messze dolgoznak. l szert. – Csak néhány emberr l lehet szó. akkor ennek az országnak vége. sok teremre. véleményem szerint. – Felsorolni is sok lenne. hogy mire van szüksége. meg jónéhány kamionra. amit csak lehet. ha hosszú távra rendezkedünk be. aki szokása szerint a golyóstollat dobálgatta. hogy miként lehetne fenntartani a f hadiszállásunkat fél évig. akkor ez a három dolog a listátokon szerepl els három tétel lesz. Duke. nem romló vagy hosszú szavatosságú élelmiszerekb l. hányan dolgoznak most Langley-ben? – Hozzávet legesen tizenkétezren – válaszolta Duke Wesson. – Ez evidens. Morton és Casull egymás szavába vágva csattantak fel.– Nem tudjuk megjósolni. Ebben szabad kezet kapsz. mi legyen a kihelyezett szakért immel? – Írj egy listát a legfontosabb szakért idr l. akik földrajzilag a közelben vannak. Tehát figyeljetek oda. piszkosul sok teremre. és csak azokról.

azt. – Ez tulajdonképpen hitel. vagy a hazai széls séges csoportosulások esetleg megpróbálják kihasználni a lehet séget. de lenne itt valami. – Akkor vége! – állt fel Donovan. de végs esetben igen. És együtt nyomoztak Andan után. Aztán szomorúság telepedett rá. de még mindig futott a n k után. hogy így közbevágok – szólalt meg Morton –. és telefonon utasította az egyik titkárn jét. amire a fennmaradásunkhoz szükségünk van? – kérdezte Hynes. hogy ennyire elgyengültünk. Az üt vel suhintott néhányat a leveg be. sorrendbe téve. ami megnyugtatta. Erre a tábornok meghal szívrohamban. megértették egymást. aztán majd tárgyalok a m holdid r l a többiekkel. aki a Nemzeti Hírszerz Közösség Koordinációs Bizottságában volt a mindenese. Jó barátok voltak. – Ez jogos félelem – ismerte el Donovan. És a n k nem is nagyon menekültek. A telefon után Donovan felkapta a golfüt jét. És kész – válaszolt Donovan. – Azt mondjuk. Bill. hogy bizonyos dolgok járnak nekünk. de hogyan fogunk kifizetni számlákat. Andant meg képtelenek elkapni. És ami a legroszszabb: meghalt öreg barátja. hogy trombitálja össze a hírszerz szervezetek vezet it. Donovan visszament az irodájába. fiúk. Most mindjárt összehívom a Nemzeti Hírszerz Közösség értekezletét. van még valami? Egyel re nem volt semmi más. – Elnézést. Ezt használta stresszoldásként. Nukleáris terrorizmus. az oroszok. kiváltképp ezekben az újfajta id kben. mert a golf volt az egyetlen. Nagyon sok minden történt mostanában.– Bár ez nem az én asztalom. talán a kínaiak. Az ország elveszik nélkülünk. Oké. Az igazgatók elhagyták a tárgyalót. rendszeresen kicserélték az információikat. hogy gyakoroljon egy kicsit. Sajnálta. Miért is ne? Vannak magasabb érdekek. Warren Rockwell tábornok. – A vén lóköt ! – mosolyodott el Donovan. . – Pörgessük a dolgokat. 17:00-kor. – Az információitok alapján állíts össze egy listát a legveszélyesebb térségekr l. – Éspedig? – kérdezte Donovan. – Szóval elvesszük? – Ez igen er teljes fogalmazás. találkozzunk újra. hogy megszerezzük mindazt. Nem volt egy mai gyerek. – Az arabok.

* USS (United States Ship): Az Egyesült Államok hajója. szerda. öreg barátom! – mondta ünnepélyesen. Két nyomottvizes atomreaktor szolgáltatja az energiát. Ezeknek a hajóknak a leszerelésük. kiküldésére és fogadására. mivel egy-egy hajó mozgó tengeri támaszpontként szolgál. 77 méteres repülési fedélzet szélesség. aztán töltött magának egy brandyt. kilencedik hajó. Megemelte a poharat. – Egészségedre. névadó tagja. A Nimitz-hajók ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkeznek: közel 94 ezer tonna vízkiszorítás.Feldobta a golfüt t az asztalra. akárcsak az összes többi repül gépanyahajó. március 14-én futott ki els útjára. a hajóosztály els . 41 méteres hajótestszélesség. Képes nyolcvannál több harci repül gép szállítására. hatalmas költségeik ellenére sincs tervbe véve. és elegend csak odaküldeni az adott térségbe. a mindmáig utolsó. május 3-án állt szolgálatba. A haditechnika ilyen fokú koncentrációja vonzó célpontot jelentett minden meg- . és fedélzetén hatezernél több katona teljesíthet szolgálatot. és 11 méteres merülési mélység. Egy-egy Nimitz hajóosztályú hajó megépítése hozzávet leg ötmilliárd dollárba kerül. Az Egyesült Államok kilenc Nimitz-hajóval rendelkezik. a USS Scully 1998. hatalmas mennyiség bomba és rakéta raktározására és bevetésére. A Nimitz hajóosztály hajói. zónaid : 20 óra 33 perc A USS* Scully a Nimitz hajóosztályú repül gép-anyahajók közé tartozik. nem közlekedhetett egymaga a világ tengerein. a USS Nimitz 1975. Ezek a roppant monstrumok 57 km/órás sebességre képesek. hogy a vízfelszín alatt a hajó még tizenegy méter mélységig folytatódik. INDIAI-ÓCEÁN November 1. és egy slukkra kiitta a poharat. ami annyit jelent. és ezzel igen jelent s hader t csoportosítottak át. 332 méteres hosszúság. a reaktorok egyetlen hasadóanyag-készlete tizenöt éven keresztül képes biztosítani a hajónak az üzemeléshez szükséges összes energiát. 3. fenntartási költségeik évente mintegy félmilliárd dollárt emésztenek fel. USS SCULLY REPÜL GÉP-ANYAHAJÓ KÓKUSZ-SZIGETEK TÉRSÉGE.

aki tengerész altiszti egyenruhában ült a számítógépe el tt. képes arra. A meteorológiai tiszt tíz perces nefelogramok* fölött görnyedezett a hajó id járási központjában. Ezen okból a repül gépanyahajók flottában közlekednek. a két Ticonderoga cirkáló pedig ellenséges repül gépek és rakéták leküzdésére. * nefelogram: m holdról készített fénykép a felh takaróról. melynek az az oka. Es szitált. hogy mindkét hajóosztályhoz ugyanazt a hajótörzset vették alapul. Gázturbinás hajtóm vük meglehet sen hatékony. mint most. a tengeri és a légvédelem a feladata.lév és potenciális ellenség számára. mélységi bombákkal. A USS Scullyt kísér két Spruance romboló tengeralattjáró elleni hadviselésre volt felkészítve. – Nagy zuhé lesz! . – Éjfélre zuhét kapunk – jelentette ki magabiztosan. hanem nagy zuhét. vihar volt kilátásban. torpedókkal. 17 méteres szélességükkel és 8 040 tonnás vízkiszorításukkal aprónak és törékenynek t nnek a Nimitz hajók mellett. A Ticonderoga hajóosztályú cirkálók paraméterei szinte teljesen megegyeznek a Spruance hajókéval. – Jelentsem az öregnek? – kérdezte egy csinos. A Spruance hajóosztályú rombolók. Pozíciója a térképen: vízszintesen egy vonalban az ausztráliai Kimberleyfennsíkkal. Nemcsak cseppeket. Az öreg kifejezés a kapitányt takarta. Felnézett a szoba ajtaja fölé helyezett zónaid t mutató digitális órára. hogy egyszerre több tucat. A kísér hajóknak a tengeralatti. és az id járási jelentést szövegezte. A Ticonderoga f fegyverzete az irányított rakéta. Fegyverrendszere képes arra. víz-víz. A USS Scully a Kókusz-szigetek térségében hajózott. 20 milliméteres forgóágyas légvédelmi ágyúkkal és tengeralattjáró-vadász helikopterekkel megrakott hajót 23 km/órás sebességr l 61 km/órás sebességre gyorsítsa mindössze 53 másodperc alatt. függ legesen megközelít leg egy vonalban a Banglades és a Thaiföld között elterül Mianmar f városával. – Nagy zuhét. hogy a robotrepül gépekkel. majd onnan Okinawa. közeli. csendes és nagyon er s. Rangonnal. 170 méteres hosszúságukkal. kísér hajóktól körülvéve. Úti célja: Ausztrália. déli szél fodrozta a tengert. tengeralattjáró elleni és légvédelmi rakétákkal. – Jelentsd az öregnek – válaszolta a meteorológiai tiszt. aztán vissza a nefelogramra. sz ke hajú n . középtávolságú és nagy távolságban lév repül célpontok ellen bevetett rakétát kísérjen figyelemmel és irányítson.

még miel tt felkél a nap. A másodtiszt tisztelgett. amely a terem közepén állt. Én mondom. Egy pillanatra mindenki vigyázzba merevedett. – Ebb l még vihar kerekedik. – Nem kell ide id járásjelentés – mondta. – Na. harminc centis emelvényen. negyvenötkor megkapjuk a meteorológiai jelentést. – Jeff. – Riadóztasd az embereket. Jim. hogy intézkedjen. és felült a székébe. A kapitány kinézett az ablaksoron az égboltra. és kinyújtotta felé a kezét. Rendelj el viharriadót. Kattogni kezdett a telexgép. – Adja az ég. A hírszerzési tiszt közelebb lépett. A kapitány átfutotta. – Egyenesen a vezérkari f nök úrtól jött! – James Harding barátom levélkéje – mondta a kapitány. A másodtiszthez fordult. és beleolvasott a szövegbe. de a gép már dekódolva adta ki. – Szép id nk van! – jegyezte meg. A kommunikációs tiszt odavitte a telexet. ha mozog a tenger a hajó alatt. .A kapitány és a hírszerzési tiszt éppen ebben a pillanatban léptek a hajó irányító központjába. – Egyfolytában unatkoznak. az els tiszthez fordult. Jack – mondta a kapitány. aztán folytatták a munkájukat. – Kapitány a hídon! – jelentette fennhangon az ajtónál posztoló rmester. – A kapitány felállt. A kapitányhoz fordult. – A gazdasági egyensúly felborulásával megbomlik a politikai és a katonai egyensúly is. ruccanjunk el az Arab-tengerhez. kapitány – mondta. – Az arab térségbe vezényelnek minket. hogy tévedj. ez várható volt – mondta. Vigyél minket az ománi partokhoz. – Kapitány! Üzenet az Admiralitástól! – emelte a leveg be a telexet a kommunikációs tiszt. Haladéktalanul. A legénység úgyis biztosan unatkozik. és elhagyta a hidat. Valóban szépnek találta. A kommunikációs tiszt megfogta a telexgépb l kigördül papír alsó széleit. Az els tiszt az egyik jobb oldali ablaknál távcs vel kémlelte a gyülekez felh ket. kapitány. Számítsátok ki az érkezés várható idejét. Az üzenet kódolva jött. és az eredményt közöljétek az admiralitással. szerette. itt háború lesz. – A világgazdaság összeomlása elképzelhetetlen következményekkel járhat – ecsetelte a hírszerz tiszt. Az els tiszt mosolyra húzta a száját. – Kapitány.

és aludni se nagyon volt kedve. senki. senki! Bárcsak ez az egész nem történt volna meg! Annyira . energikus. hogy megnevettessen valakit. El sem tudta képzelni. szeretetteljes. zónaid : 11 óra 52 perc Zoe a fal felé fordulva aludt. szerda. BRAZÍLIA November 1. Van itt egy s más. de a h ségt l máris verítékben fürdött. vagy hogy t nevettessék meg. mint már napok óta. aki imád játszani és másokat ugratni. kicsit fájt a bal karja. felfújható gumimatracon aludt. A kapitány a hírszerzési tiszthez fordult. senki. akik hozzáértek Gorkie-hoz. REJTEKHELY AMAZONAS. – Gyere velem. sem más állatok. a szex egyáltalán nem érdekelte. Zoe felnyögött. nyomott volt. Jack. de reggel elnyomta az álom. de nem tör dött vele. – A kapitány elhagyta a hidat! – jelentette fennhangon az ajtónál posztoló egyenruhás r. bár egy igazi ággyal nem vetekedhetett. hogy valaha is olyan lesz. akik szeretik t. De még meddig? Meg fogja ölni azokat. az tartotta életben. Csak neki még dobog a szíve. semmihez sem volt kedve. A teste is kih lt. ami valamelyest kényelmes volt. Senki sem fontosabb Gorkie-nál. akárkik és akármiért csinálták. Bárcsak ne történt volna meg! Bárcsak olyan lehetne minden.– Értettem. kedves. amit Nadya mondott: hogy ott vannak a többiek a klánban. A hangulata. amir l el kellene beszélgetnünk. de nem hitte. Gorkie-val együtt t is megölték. Egy vékony. Nem akart meghalni. rovarok sem zavarták. az arca eltorzult a fájdalomtól. A kapitány és a hírszerzési tiszt elhagyták a termet. Zoe elkeserít en üresnek érezte magát. mint régen. olyan vidám. mint Gorkie. kapitány! – tisztelgett az els tiszt. Mint egy kutyát. mint rég! Joshi fontos. És megöli Darlát is. 4. akárcsak a lelke. Egész éjjel rségben volt. mindegyiket. amikor felébredt. és akiket is szeret. bármennyire is szerette régen. de közel sem annyira.

hogy Zoe lássa. Megtörülte a szemét. aki Zoét ölelte. Az arca eltorzult a fájdalomtól. megérintette Gorkie karját. Potyogni kezdtek a könnyei. – Olyan vagy. a bal kezével el renyúlt. a képzelete játszik vele. – Egy ideig most nem lesz gondom fodrászra. – Minden rendben. aztán elkomolyodott. . és csak zokogott és zokogott egyfolytában. Felült. és csak még keservesebben sírt. Döbbenten meredt a matrac mellett térdel . Zoe a hátára fordult. folytatnunk kell a kiképzést. – Zoe! Én kedvesem! Zoe megdermedt. – A hajamat leszámítva – mondta Gorkie. teljesen kopasz. – Gyere. Zoe. És képzeld csak! Momochi a Netsuke Towerben van! Zoe még mindig döbbenten meredt Gorkie-ra. és megfogta a kezét. Valaki lágyan megcsókolta Zoe arcát. – És… és egyben vagy…? Jól vagy? Gorkie levette a kalapját. hogy Zoe mozdulni készül. és felemelkedett. amikor Nadya próbált életet verni belé. Zoe most nem akarta ezt. Joshi is jól van. kicsim. és levehesse az arcáról a takarót. mint a hidroplánon. – Személyesen – nevetett Gorkie. Ez olyan volt. és lerántotta a fejér l a takarót. mint Gorkie hangja! Zoe azt hitte. az arcát az arcára hajtotta. zöld vászonkalapot visel n re. hogy élesen lásson. hogy Zoe megfordulhasson. Zoe idegesen felnevetett. a fejére húzta a takaróját. Ez Gorkie hangja! A valaki. ahogy csak bírta.nem kellett ez! Bárcsak valahogyan el lehetne t ntetni! Zoét rázni kezdte a zokogás. megérezte. így elengedte a kezét. majd az arcát. – Tényleg te vagy… – kérdezte elcsukló hangon. Nem tudtak börtönben tartani. Valaki átölelte. Zoe megsimogatta Gorkie fejét. Valahogy úgy. Még sírni is elfelejtett. Gorkie… Gorkie mosolygott. aztán a vállát. benyúlt a takaró alá. magához szorította. mint egy szerzetes – mondta. Átölelte Gorkie-t.

Könny nek és szabadnak érezte magát. hogy ismét csatlakoztál az él khöz! – mondta Damien. végigsimított a fején. – Olyan helyes vagy! – Nem csökkent a vonzer m? – kérdezte Gorkie. Megcsókolta Zoe mindkét törött ujját. menjünk ki.Gorkie Zoe hátát és fejét simogatta. Zoe! Örülök. amit tudtam – mondta Zoe. és megfogta Gorkie kezét. – Hallottam. ez jót fog tenni! Felnevettek. – Igen – Zoe buzgón bólogatott. – Na végre. – Gyere. – Nem. de gyorsan! Zoe elnevette magát. Gorkie. Zoe felállt. amiért olyan nehezen ment. – Micsoda ninja sérülések – mondta Gorkie. A fájdalom. – Most pedig egy mosolyt. – Akkor jó. aztán megjátszott szigorúsággal így szólt. mit tettél Alaszkában. Hazudnak összevissza. inkább kicsit szégyellte magát. és Andan. – Együtt a család – jegyezte meg Gorkie. Zoe ragyogott. – Nekem is hiányoztál. Gorkie… Nem tudom. a kezét nyújtotta. – Jól van – Gorkie felállt. hogy mennyire büszke vagyok rád! Elképeszt . Gorkie-ra nézett. hogy megmentsd Juliust! Látod. A hazugságok csak szavak. amikor melletted döntöttem! Igazi ninja vagy! – Megtettem. mint rég. és olyan hajszálon múlt minden. . egyáltalán nem! Gyönyör vagy. Ott volt az egész klán. hogyan éltem volna nélküled. aztán szép lassan megnyugodott. Nincs rá szó. de többet árthatnak bármilyen fegyvernél. – Annyira szeretlek. – Tudom. és közben könnycseppek csordultak végig az arcán. Átmentek a nappali szobának becézett ponyvafalú helyiségbe. – Na. Zoe simogatni és csókolgatni kezdte Gorkie-t. amit végigcsináltál. amin sínben volt a hüvelykujja és a kisujja. meghaltál – szólalt meg. Nem várt érte dicséretet. ami letaglózta. elszállt. kicsi Zoe – nevetett Gorkie. – Azt mondták. Zoe hosszú percekig sírt. lágy csókot lehelt az ajkaira. – Csodálatos vagy – Gorkie két keze közé fogta Zoe arcát. felszabadultan nevetett. Gorkie gyengéden megtapogatta Zoe jobb kezét. jól választottam.

amit egyébként soha nem tennének meg.– Én is nagyon örülök! – mondta Zoe. – A bostoni raktárunkból hoztuk – mondta Shana. Do- . és figyelték. Észrevette a rengeteg új felszerelést a földön. majd Dél-Carolinában áttettek egy helikopterbe. de mindenáron szedje ki bel lem. miként lehet rákényszeríteni ket olyasminek a megtételére. is mosolygott. Volt. amit Nicole szortírozott éppen. melyek keretében emberekbe. és ott repül gépre szálltunk. majd levittek a legalsó emeletre. és rengeteg elektrosokkot. Valamilyen titkos épület volt Charlestonban. mondhatjuk. elektrosokk és hipnózis segítségével hamis emlékeket ültettek be arról. hogy Gorkie még annál is jobb. és rábíztak egy Anton Smith nev pszichopata gondjaira. már eleve arra terveztek. vért vettek s a többi. hogy megöljenek valakit. – Ezek a mi felszereléseink! – ismerte fel. – Nemcsak a CIA folytat. hogy megszüntessék az emberek személyiségét. – Nem túl kockázatos? – kérdezte Andan. miként lehet megtörni embereket mentálisan. ahol a CIA pszichiátriai kísérleteket folytat embereken. meg „Képtelen vagyok ellenállni”. – Ez az elmekontroll kutatási projekt – mondta Andan. – Amikor feladtam magam. ha meghalok. hanem. Rájött. – Tapasztaltam – mondta Gorkie. aki egész életében erd kben bujkált. hogyan viselkednek. hogy nem érdekli. hogy hová is vittek minket Joshival. Voltak olyan kísérletek. – Üljünk le – mondta Gorkie. ami azt mondta. és másfajta személyiséget alakítsanak ki. hogy „ szinte akarok lenni”. és azt mondta Smithnek. hogy benne embereket lehessen megtörni. Ez ment egyfolytában. folytatott ilyet. ahol az volt az els . aki öngyilkos lett. hogy hol van Andan. és mindannyian leültek a földre. és értem jött egy csomó ember. amit l elájultam. Ezután egy furgonnal elvittek a repül térre. hogy tüzetesen megvizsgáltak. Shana válaszként nemet intett a fejével. – Még mindig nem tudom egészen pontosan. volt. nagyon boldog volt. drogok. hogy törjön meg. aki megbolondult a b ntudattól. és olyan is volt. azonnal beadtak nekem egy injekciót. Azt tanulmányozzák. minden egyes titkosszolgálat. mint képzelte. a CIA igazgatója. hogy gyilkoltak. hogy ne kapják el. Drogokat kaptam. Ennek valami olyasmi célja van. És közben egyfolytában egy hang hallatszott a fülemben. Például. és azután elengedték ket. Beszíjazott egy ágyba… ami egy eléggé sajátságos ágy volt: gondolom. CIA-ügynökök. hogy Gorkie és Masada megmenekült. meg „Nem érek semmit”. Aztán bejött William Donovan. Egy ház tetején szálltunk le.

és nem teszünk semmi mást. amit szamádhinak neveznek. a bánattól. Ha megfigyeli. a rögeszmékt l. hogy egy buddha megszabadult emlékei terhét l. és az elme álmodik. és nem azzal. nem a gondolatokkal. Látni általában nem látok semmit. meg a személyiségükkel. tudatában vagyok annak. hogyan hallhatta akkor. – Hogyan? A… a… az asztráltestében? Gorkie elmosolyodott. a kényszerekt l. a veszteségekt l. egy dologban megegyezik: a jelen id hangsúlyozásában. amiben a puszta létezést figyeljük meg. hiszen személyiségünk minden momentuma konkrét eseményeken alapszik. Smith meg növelte az áramütések erejét. de tudok valami mást. Azt mondják. hogy álmodom. amit körülöttem beszélnek – mondta Gorkie. a személyiség egy állandóan fenntartott reakció a múltra. amit érez. Hallottam. És a buddhizmusban az áll. ugye? – Gorkie bólintott. ami a tudatban van. és hogy mit mondott? – Hát onnan. a fájdalomtól. hogy az ember azt hiszi. és hallom. Légy a jelenben. a fájdalomtól. És ahogy írta is A Rendszer Hiteles Krónikájában.novan távozott. A buddhizmus egy nagyon különleges vallás. amely a bölcsességr l szól. hanem csinálni. amit Gorkie mondott. Andan felhúzta a szemöldökét. Valójában a test alszik. – Akkor honnan tudta. – De hát… de hát kómában volt. Minden olyan tanítás. amit gondol. csak érzékelünk. ami a környezetében elhangzik? – Amikor normális körülmények közt alszom. – Ezt nem értem – Andan képtelen volt összerakni az értelmét annak. Ezt úgy éri el. hogy alszom. akkor ami marad. hogy ott járt Donovan. a hazugságoktól. és annak. – Ezt nem értem – mondta Andan. az érzelmekkel és a múlttal. Gyakorlatokról szól valójában. hogy van-e asztráltestem. a hazugságoktól. A drogok a testre és az elmére hatnak. – Azt nem tudom. Ez egy módja a tanulásnak. hogy tudatomnál voltam. A jelenlét minden bölcsesség alapja. a tudattal. hogy önmagát önmagával azonosítja. – Kómában volt. mivel ha megszabadulunk a gondolatoktól. az az . a rögzült véleményekt l. és amire emlékszik. ami körülöttem történik. nem a tudatra. és er sebb drogokat fecskendezett a vénámba. nem a tudat. hogy az. Ez egy meditáció. mert nem hinni kell benne. mert még nem találkoztam vele. és nem dogmákról vagy szertartásokról. A buddhizmusban van egy gyakorlat. de az is el fordul. Nem volt tudatánál. és a múlt terhét l. az emberek önmagukat bizonyos emlékeikkel szokták azonosítani.

hogy egy titkos csoportnak dolgozom. akik pénzt adnak nekem azért. hogy mit tesz az emberrel az áram. nem emberek. A testem nagyon rossz állapotban volt. Julius? – kérdezte Gorkie. ami történt. akik ezt csinálják. Maga mondta! És igaza is van. hogy önmagát a tudattal azonosítja. – A materializmus tételei nem tudományos tények. hogy az emberek kilencvenkilenc százaléka nem lenne képes elképzelni. akkor eléri vele azt. és nem a testével vagy az elméjével. Biztos vagyok benne. A DGI a kubai titkosszolgálat neve. és egyszer a DGI* nevét hallottam. Elszakad a testét l és az elméjét l. Azok ott. . meg kellett várnom. Izomlazítókat kaptam. de el tudok szakadni. És hogyan tört ki? – A testemet nem tudtam irányítani. hogy tudatként éljek. Szerencsére egy sem tört el. – Ez döbbenetes – mondta. amikor az áram keresztülégett az agyamon. Szóval. nagy nehezen kinyögtem. – Min van megdöbbenve. vonz az izgalom. Andan elképedt. Odavisznek egy szerencsétlen flótást. valamiféle igazságszérumot. hogy valami nem igaz. mert nagyon unalmas az életem. a drog. nem ugyanaz. ami viszont igaz. nem id zöm ott ennyi ideig. Azt mondtam nekik. de másfajtát. hanem politikai eszmék. Tudom. és tudni. meg drogokat. – És elmondta. Én nem vagyok buddha. és bár gazdag vagyok. hogy nem sokat tudok ugyan. hogy spanyolul beszélnek. amit elhinni is nehéz. És ha valaki sokat és helyesen gyakorolja a szamádhit. Aztán ingatni kezdte a fejét. Amikor megkérdezték. és tudom. és a szüntelen szuggesztiók. – Ez komoly? – kérdezte hitetlenkedve. Kubai titkosszolgálat. de annyit igen. hogy mi az. De visszatérve arra. meg szuggesztiókat. kaptam elektrosokkot. Andan csak bámult Gorkie-ra. és annyira tönkreteszik. majd ismét drogot. bele rültem volna a fájdalomba. hogy cselekedni tudjak. – De tudni. hogy ha nem vagyok képes rá. távolról érzékeltem a testem fájdalmát. bár a kockázata megvolt. ami ellentmondana a buddhizmusnak. Tompán. * DGI (Dirección General de Inteligencia): Általános Hírszerzési Igazgatóság. hogy nincs semmi. hogy ez miféle csoport. hogy… ninja? – kérdezte Andan. amíg levesznek az ágyról. – Nem.igazság. hogy az elektrosokktól ne törjenek el olyan gyorsan a csontjaim. Ha tudtam volna. amíg befejezik a sokkokat és a drogozást. – Tudom – bólintott Andan. hogy csomagokat szállítsak egyik helyr l a másikra.

hogy ninják vagyunk. ami csak akkor jön el . Remélem. ez kétségtelen – nevetett fel Gorkie. ami most. Ácsolunk székeket. Egyébként ez a tábor itt nagyon kényelmes lesz.– Aha! – bólogatott Gorkie nevetve. Tehát. ha egyszer befejezzük. hogy nem lesz semmi efféle. hogy én id nként kérek t le félegymillió dollárt valamilyen homályos célra. És el is hitték. Amazonas ebb l a szempontból egy nagyon jó hely. az. – De azért ez a rejtekhely nagyon kényelmes és biztonságos hely lesz. de a biztonság kedvéért itt maradunk. – Nem. azt mondtam. ha gyógyszeres vallatásnak vetik ket alá. hogy a kubai titkosszolgálat besúgója vagyok. A ninjákat ezért hipnotizálják. asztalokat. mert nincsenek jelent sebb populációk. Joshi fed története. mint „m veleti központ” és hasonlók. hogy esetleg úgynevezett gyógyszeres vallatásnak vetik majd ket alá. mert egy háború esetén nem jönne ide senki. miel tt az Államokba költözött. ami elég viccesen hangozhat. hogy egy részét odaadom a titkos csoportnak. maradunk – felelte Gorkie. bekövetkezett. Ninják vagyunk. és a ninjákat a klánjuk felkészíti arra. és olyan fellengz s neveket adtunk ezeknek a mini „szobácskáknak”. mert imádok nagylábon élni. – Denverben felrobbant egy atombomba. Nem tudták. Jobb kívül maradni. mert tulajdonképpen béna volt a testem. mindössze annyiból áll. ide nem hullanának bombák. ágyakat. végszükség esetére. A pénzünket sajnos nem. belátom. amikor rákérdeztek. – Nem voltam képes arra. sem pedig nagyobb érték. egy kalyiba. ami csak gyógyszeres vallatásnál jön el . – Joshit én hipnotizáltam. Most még egy kicsit furcsa itt lakni. amit gazdaságosan szét tudnának bombázni. és minden raktárunkban vannak ékszerek a készpénz mellett. – Ez azt jelenti. a saját er nkb l fenn tudunk . hogy tudatosan beszéljek. amit csak kell. sajnos. és nem tudom. csak egy kishal. De ninja vagyok. amir l én azt mondtam. azután összeomlott a világgazdaság. és amikor kérdezték. melynek dolgozom. mert az már nagyjából semmit sem ér. Erre aztán mindenki teljesen beizgult. mi fog még történni. de az ékszerek értéke megmaradt. hogy elköltözünk? – kérdezte Andan. hogy hol van Julius Andan. melynek a részeit ágakkal meg ponyvával határoltuk el egymástól. Ezért én elmondtam nekik. hogy nem tudom. meddig fajul még ez a dolog. hogy mit is kérdezzenek. így fel sem merültek a rejtekhelyeink. és egy fed történetet szuggerálnak beléjük. nagyon jó hírem van: valamennyi rejtekhelyünket és titkos raktárunkat használhatjuk. a többit meg elszórom. hiszen csak egy fa tetejére épített kuckó. hogy rült Andanra a kubaiak vigyáznak! – Mindannyian nevettek ezen.

két kamera. de szenvedélyesen megtapsolták Zoét. Amikor Zoéval áttörtek az Alaszka-Kanada határon. hogy mit hoztunk Shanával és Damiennel! Nicole szortírozta és feljegyezte a felszerelést. harcm vészetb l. egy hordozható adatbank. amiért a saját. mintha az arca . – Az bizony – helyeselt Gorkie. S t. Most pedig. Gratulálok! A klán és Andan halkan. hat kézi reflektor. de még hajóépítésr l is – mondta Mörjike. amit Gorkie. szeretném. és olyan önfeledten boldog volt. tovább folytatódik Zoe kiképzése. Most. – Örülök neki. – Annyi szent! Elég veszélyes egy kis vakarcs – értett egyet Damien. Nincs miért aggódnia. egy trópusi orvosságos doboz. – Zoe. ha venne néhány órát Damient l t zfegyverhasználatból. mint volt. aki fülig ér szájjal nevetett. – A kis vakarcs jól begorombult! – jegyezte meg Mörjike. Köszönöm. Julius! Nicole. – Teljesen kiépítjük ezt a rejtekhelyet. olvasd fel a listát. – Adatok csillagászatról. Andannak nem volt kifogása. és ez kis híján az életükbe került. még regények is vannak! – Hasznos egy táska – állapította meg Andan. – Két napelemes energiagy jt . két akkumulátor. de szenvedélyesen megtapsolnánk a kis Zoét. ötven négyzetméter vízhatlan ponyva. Éppen elkészült vele. épségben kimentette Juliust abból a pokolból. két színspektrum-analizátor. meg utána. hat húszliteres töml és öt doboz muníció a gépkarabélyhoz. két függ ágy. Damien és Shana hoztak magukkal. botanikáról. amely hetven CD-t tartalmaz. – Rendben – mondta Andan. és felpattanva. mostantól tiszteletbeli ninja vagy. száz méter kötél. Julius. aki csak nevetett. egy laptop. Ez ötszáz darab 5. – S t. – Mi az a hordozható adatbank? – kérdezte Andan. – Hát igen! Elég veszélyes egy kis vakarcs vagyok! – kacagott Zoe jóíz en. hasznos lenne. – Egy táska.56 milliméteres l szer. felolvasta a leltárt. nevetett. személyes fájdalmával és a kockázatokkal nem tör dve. néhány órát Nicole-tól a kés használatából. – Gorkie Zoéhoz fordult. nyolc gázálarc. mivel kifejezetten szükségét érezte. és szörny t zharcba keveredtek. – Szívesen.maradni minden éghajlaton és terepen. ha halkan. ötven négyzetméter rovarháló. a legkülönfélébb adatokkal – felelte Nicole. nem nagyon tudott segíteni Zoénak. hogy Gorkie visszatért. és állandóan mosolygott. Úgy nevetett. és néhány órát Shanától. is olyan lett. bohóckodva pukedlizott. és közben.

A Nyugat sztereotípiájával ellentétben. Grisa Alekszejevics Bergyajev. ELNÖKI IRODA. a falakat és a mennyezetet. A boltok üresek. már… nem is tudom. az oktatási miniszter. Nyikoláj Andrejevics Kamov. Teljesen. mint majdnem mindenki. – A szegénység a b nözés táptalaja – jegyezte meg a belügyminiszter. aki . csúnya májfoltokkal kopasz fején. mint gazdasági okok miatt. hogy megvitassák a teend ket ebben az új helyzetben. Pénzzel mindent el lehet érni. akik kitörülhetetlenül otthagyták kéznyomukat a hatalmas országon. De nem csak a miénk. mióta. Ezt csak most látom. Hruscsovról. Brezsnyevr l és a többiekr l. a pénzügyminiszter és a hadügyminiszter az elnök dolgozószobájában ültek össze. Most pedig összeomlott a gazdaság. Mert a vég kezdete most érkezett el. hanem a Nyugaté is. kövér ember volt. A korrupció – ivott egy korty kávét – belefullaszt minket a mocsokba. az egészségügyi miniszter. hogy többé nem kaphatunk segélyt senkit l. a belügyminiszter. zónaid : 21 óra 00 perc Az elnök. a külügyminiszter. Melegbarnára pácolt fa borította a szoba belsejét. Grisa – mondta az elnök. kávéját kevergetve. – Sok mindenre hittem. de mindig tévedtem. Sztálinról. a reakciókra. 5.elvesztette volná a fájdalom. Sajnos van is benne valami. mint szokta. A fehér meg haldoklik. szes haját hátrafésülve hordta. Hogy ez mit jelent? – Ismét ivott egy korty kávét. De szellemük még ott kísértett a falak közt. a félelem és a szomorúság kifejezésének képességét. a feketegazdaság virágzik. az embereknek alig van pénzük. – Egyszer egy amerikai riporter azt mondta. Leninr l. a földet. KREML MOSZKVA November 1. Az ország még mindig b szen ellenállt a Nyugat befolyásának. Ez pedig azt jelenti. hogy nálunk csak egy dolog m ködik jól: a maffia. a falakon nem függtek festmények Marxról. Bal keze három ujjával támasztotta a fejét. még mindig hatással voltak a gondolkodásra. Szerda. Azok az id k már elmúltak. bár most már nem annyira ideológiai. hogy a vég kezdete. – Azért még ne adjuk fel. Alacsony termet .

amit a rossz nyelvek szerint Sztálin miatt hordott. az kiskirály lesz. hogy adjon le néhány kilót.el tte ült az ország vezet jének székében. azóta is ferde. – Ebb l kifolyólag elszabadulnak az indulatok. húsz méter után már szuszogott. a teában tejszín és egy kis vodka is volt. – Tudom. Túlsúlyos volt. hogy valami nagyon aljas dolgot terveznek. tizennyolc évesen Szovjetunió-bajnokságot nyert. – A felel sség tettekre sarkal bennünket! – mondta a hadügyminiszter. Ha valakinek jelent s készletei vannak. a külügyminiszter. hogy ne morzsázza le a vastag sz nyeget. szikár ember volt. és akkora keze volt. Százhetven centi magas volt és százötven kiló. Aromás orosz teát ivott egy félliteres bögréb l. A maffia járt az eszében. hogy óriási er feszítéseket kell tennünk. Gyenge akaratú. Nem dohányzott. hogy meg rizzük a szuverenitásunkat. hogy egy átlagos növés feln tt férfi keze gyerekkéznek t nt az övéhez képest. a hadügyminiszter. Az elnök gondolkodott. Fiatal korában bokszolt. Biztos volt benne. akit állítólag nagyra tartott. csupán egyfolytában evett. hogy megvédje. amit meg kell tennünk! Mihail Kaszjanikov. negyvennyolcas cip t hordott. – Meg kell tennünk. nem élt kábítószerrel. és göndör hajával. – A pénz kiesésével visszatérünk a cserekereskedelemre – jelentette ki határozottan. ideges típusú. tartályhajókkal és tartályrepül géppel kell a benzint a hadsereg támaszpontjaira szállítani! – mondta a hadügymi- . és ha leült egy székbe. a pénzügyminiszter köhintett. Nyikoláj Andrejevics – mondta a belügyminiszter. – Nem a feladásról beszéltem. vékony szemöldökével. az megreccsent alatta. az orvosa és a PR-tanácsadója ráparancsoltak. melyeket édes krémmel vagy lekvárral töltöttek meg. Arról beszéltél. Vékony. – Tartálykocsikkal. tokájával. Mindenki azon fog vitatkozni. – Most kell ám ügyesen lavírozni a globális politikában! – szólalt meg Iván Zinovjev. – Atlaszként kell vállunkra vennünk a felel sséget! – jelentette ki Borisz Koloszov. Az egyik mérk zésén betörték az orrát. és elegend fegyverese. hogy mit ér egy lódenkabát vagy egy Moszkvics. tömött bajusszal. gyáva embernek látszott apró orrával. Dús szemöldök . de valójában nagyon kemény fickó volt. nem ivott. A fogyókúrát csak ezzel a teával bírta elviselni. els sorban teasüteményeket. nagydarab szibériai férfi. Kistányért tartott a kezében a szája elé.

én úgy megfingatnám.niszter. ami megóvhatja az életünket! Az egész Nyugat ellenünk jön majd! Most. próbálja már ezt megérteni! Irak. de ha eljönne a kaszárnyámba. a mellkasán és a hasán. nyámnyila. nem bírja elviselni. Kína. Borisz. nem értette. tudom jól! Meg kell el znünk ket. mint amilyen maga! Maga egy elkényelmesedett hivatalnok. hogy egy ilyen ember helyet kapott a kormányban. mert megnyugtatta a tudat. hogy azt egy életre nem felejtené el! A katona a birodalom oszlopa! Hadsereg nélkül nincs élet! – Izlandnak nincs hadserege. és az izlandi emberek békében és jól élnek – emlékeztette a külügyminiszter. hogy végszükség esetére van egy tömeggyilkosa. és kihúzta magát. – Magának fogalma sincs a világról! Nem is az történik a világban. – De nemcsak a hadsereg a fontos. csak három! És mindegyik itt. Keleten! Nem Nyugaton! A nyugatiak nem akarnak háborút. mert ez mind a tizenkilenc tagországnak. Ha azt mondták neki. – Mondja csak. – A hadsereg nagyon fontos. több nincsen! Borisz Koloszov. és magának a NATO-nak a törvényeivel is ellentétes! Három háborús gócpont van a világon. ahonnan egy nemzetközi háború kiindulhat. akit elszabadíthat. amit biztosítanunk kell hazánk h s fiainak! Soha semmire nincs pénz. A hadügyminiszter egyfolytában dühös volt. de most a hadsereg az egyetlen. egyetértek – jelentette ki az elnök. ez az egyetlen esélyünk! Zinovjev. tábornok. – Orosz anyácska veszélyben van! Nagy veszélyben! A NATO már az els csapásra készül. – Az olyan gyenge. Oroszország. ez a három háborús gócpont. hogy azt hiszik. hogy mutassa a kitüntetéseket a vállán. ha a hadseregr l van szó. mindenki ellenünk jön majd! A külügyminiszter elképeszt nek tartotta. mint az orosz nép. amit gondol! A NATO soha az életben nem kezdeményezne egy háborút. nehogy túl sok bajt csináljon. anyámaszszony katonája vezet k miatt. gyengék vagyunk. ha nem robbant ki egy háborút? – kérdezte idegesen. . – Hosszú évek óta csak megaláztatásban van része szegény orosz anyácskának! – üvöltötte. – A katonáknak rengeteg élelmiszerre van szükségük. Az elnöknek állandóan oda kellett figyelnie rá. de megtartotta a kabinetben. hogy nem lehet mindent er vel megoldani. a külügyminiszter nem bírta tovább. és képtelen volt megérteni az új id k szavát. hadügyminiszter felállt. – Sokkal jobban.

Iván – csillapította az elnök. mivel járna. – De ha mi egyszer elindulunk. atomfegyvert vetek be ellenük. Letette az asztal sarkára a teát. és kiviharzott a szobából. mintha mi sem történt volna. munkás-kizsákmányoló imperialistáknak le kell feküdniük. – Megtanítom én nekik. Nemcsak a hadsereg a fontos. hogy egy életre elmegy a kedvük a törvényszegést l meg az él sködést l! Nyikoláj Andrejevics tudta. megtanulja az egész rohadt. az összes kapitalista fülét-farkát behúzva menekül majd. hogy ne kebelezzék be! De az orosz nép fiát más fából faragták. hogy hol a helyük! – Én ezt nem hallgatom tovább! – ordította a külügyminiszter feldúltan. mert a maffia tagjai elvegyülnek a nép közt. csak a tea ömlött ki. – Most a maffia a legnagyobb gondunk – folytatta az elnök. barátocskám! Mi nem fekszünk le senkinek! Senkinek! Az olyanok miatt. – Majd én ellátom azoknak a piszkos terroristáknak a baját! – harsogta a hadügyminiszter. És azt . elgyengült a mi dics séges népünk! Ma már nem fél t lünk senki! – ököllel verni kezdte az asztalt. – Azt fogjuk tenni. akkor a népre támadna. mert ha valaki megtámad minket. – Nem tudom! Bárki. hogy mi a törvény! Majd én odavágok azoknak a rongy embereknek. és ha a hadsereg a maffiára támadna. A csecsenek például. hogy a bögre leesett a sz nyegre. – Hogyan tartsuk ket kordában? – Adj nekem szabadkezet. – Nyikoláj Andrejevics. Az pedig polgárháborúhoz vezetne. imperialista bagázs. akkor nagy szarban leszünk. ha ráuszítaná a hadsereget a maffiára. mint maga. népelnyomó. – Széjjelbombázom a sárból dagasztott kunyhóikat! Ha kell. de az is az. hogy nem lehet büntetlenül packázni az orosz nép fiával! Ha kil jük a rakétáinkat. – Egy kis légypiszok a térképen! A fingásomtól elpusztulna! Az izlandiaknak mindenféle aljas. – De ki? Ki támadna meg minket? – kiabálta a külügyminiszter vörös képpel. de nem törött el. – Én ezt nem hallgatom tovább! – kiabálta az elnöknek. akadályozd meg! – Nyugodj meg. de megtanulják azok a mocskok. tisztelettel kérlek. A hadsereg nem képes fellépni a maffia ellen. ami a helyes.– Mi az az Izland?! – förmedt rá a hadügyminiszter. ám idegességében olyan ügyetlenül. és akkor ismét régi dics séges fényünkben tündökölhetünk! A külügyminiszter felpattant. akadályozd meg a világháborút! Nem taszíthatjuk háborúba a világot. Nyikoláj Andrejevics! – kérlelte a hadügyminiszter.

A négy önmagát FBI-ügynöknek kiadó CIA-ügynök a Masada Konszern titkárságán az elnök-vezérigazgatóval akartak beszélni. a titkosszolgálat. 6. Kívülr l nem lehetett belátni. Valaki egy téglát vágott az egyik ablaktáblához. hogy szenilis. Azóta semmilyen ügyben nem hívták a rend rséget. amelyben körülbelül háromszázadszorra arra kérték az illetékeseket. Az egyetlen er . És – bár ez egyetlen tüntet nek sem t nt fel – nem volt rend r a helyszínen. Momochival öt percet beszéltek. de már az els pillanatban meggy z désükké vált. hogy tudnak-e valamit Masadáról. Mindenesetre úgy vélték. Nagyobb tömeg gy lt a Netsuke Tower köré. és két méter széles. hogy teljesen magukra maradtak. NETSUKE TOWER MANHATTAN. Még mindig nem tudták eldönteni. hátha Momochi elkottyant valamit. Az üvegeket Japánban . és a dolguk nem terjedt ki a Netsuke Towerre.nem akarta. de belülr l a kilátást semmi sem akadályozta. de a tégla nem tett kárt az ablakban. A környék rend ri er inek dolguk volt. két méterr l. hogy oszlassák fel a tömeget az épület körül. Vagyis homályosan azt feszegették. mint eddig bármikor. A tüntet k hangoskodtak. és arról kérdezgették ket. A torony földszintjét minden oldalon öt méter magas. transzparenseket lóbáltak. összefestették a Netsuke Tower falát. és teljesen hasznavehetetlen. A Netsuke Towerb l 12 órakor ment el az utolsó telefon a rend rségre. NEW YORK November 1. hogy Gorkie és Masada elszöktek-e a CIA pszichiátriai kutatóintézetéb l vagy bennégtek. egy próbát megér. Ahogy eddig sem. hogy milyen az élet Masada úr nélkül. Utána Horoshi és Isikawa urakkal beszélgettek. és dobálták az ablakokat. viszont tizenkét alkalommal megmutatta nekik az útlevelében lév fényképét. Az igazolványaik igaziak voltak. de semmit sem kottyantott el. úgy most sem történt semmi. színezett üvegtáblák szegélyezték. de valótlan adatokat állítottak. Az épületb l vállalatainak vezet sége ekkor belátta. amit a maffia ellen bevethet. szerda. 14 óra 27 perc Délel tt negyed tízkor négy FBI-ügynök jelent meg a Netsuke Towerben.

az üveggyártás csúcstechnológiáját alkalmazva. mint hatvan kilogrammos súlya is azt a célt szolgálta.45-ös pisztolyl szert a fels réteg átengedte. a rend rség bárkit letartóztathatott volna a Netsuke Towerben. de a második réteg már megfogta. A kábeldobot viv ember letette terhét a f rész mögé. melynek ipari gyémántból voltak a fogai. Hetven másodpercbe telt vágni egy 1x1 méteres ablakot a páncélüvegbe. A középs üvegtábla el tt letették a földre a ládát. Ekkor már hat ember átrohant az utca túloldaláról. ezeken a táblákon már át sem láttak. A 9 milliméteres és a . az el csarnokban figyelték az eseményeket. sötétzöld szín kábeldobból engedett.gyártották. akik munkájuk nem lévén. Néhány tüntet a közelben nem tudta. villámgyorsan lekapták a tetejét. Két biztonsági ember rohant az ablaktáblához. és a f rész kábelét csatlakoztatta a hosszabbítóhoz. A f rész négy másodperc alatt átvágta az üveg mind a hat rétegét. hogy megfelel en ráfeküdjön az üvegtáblára. A f részt szemmagasságban az üvegtáblának nyomták. ketten rúddal a vállukra vett ládát cipeltek. hogy valami történik. az üvegtábla két oldalán sorfalat alkotva utat nyitottak a tömegben. majd hét-hét egymásba kapaszkodva. vés vel meg sem lehetett karcolni az üveg felületét. törhetetlen. Ketten behajoltak. A f részt vízszintesen szokták használni. Nem tudták. amit egyikük egy „250 M” feliratú. a Netsuke Tower igényeinek megfelel en. és aminek másik vége az utca túlsó oldalán t nt el az egyik kapualjban. súlyos gépet: egy üvegvágó körf részt. Késsel. A Netsuke Tower jobb oldalának három üvegtábláját már teljesen elborította a festék. melyben olyan f részpenge van. és amelynek oldalára egy japán gyár nevét írták. és . négyen pedig egy hosszú kábelre figyeltek. mert a lövedék úgy sem ütötte volna át az üveget.45-ös kaliber Ingram M10-es géppisz- . A penge két oldalán szikraes csapott ki. Volt pisztolyuk. Az el csarnokban csak ekkor vették észre. de belel ni az üvegbe nem lett volna értelme. golyóálló üveget a gyárban hatalmas körf résszel darabolják. ezért menekülésre adták a fejüket. egy harmadik beindította. Így azt sem látták. hogy az ne pattanjon le. a biztonsági rök és a recepciósok. Két ember a leveg be emelte a f részt. mire vélje a szikrákat. hogy tizennégy ember gy lik össze a középs befestett táblánál. A hatréteg . mert ha megtörténik. aminek a fogait ipari gyémántból készítették. emberre l ni pedig a legszigorúbban tilos volt. több. és ezáltal ne sebesítsen meg másokat. és kiemeltek bel le egy jókora. mit tegyenek.

a recepcióst. gyönyör japán lányt is. távcs vel nézett a helikopterrámpára. aki Julius Andant fogadta október 9-én. – Ugrás! – utasította az embereit Ghauri. Elrohantak a tet szélére. Ott állt a Masada Konszern egyik helikoptere. S t. Egyikük célba vette a lépcs ház ajtaját. Üres volt. Ezzel megöltek négy alkalmazottat.tolyaikkal lekaszálták a két biztonsági rt. Ezután sorban mind a húsz zsoldos beözönlött a Netsuke Tower el csarnokába. a másik kett a légiirányító irodájához rohant. és átkutatták az irodát. és ezzel elindította a lavinát. amikor Andan életében el ször belépett a Netsuke Towerbe. hogy ke- . felrohantak a tizedik emeletre. A tizediken szórványos t zharc alakult ki a zsoldosok és a biztonságiak között. A pilóta felsóhajtott. A pilóta igyekezett kiegyenlíteni a légörvényeket. A helikopterrel a Netsuke Tower közelébe értek. – A hangár tetején tegyél le minket! – utasította Ghauri a pilótát. Gyors egymásutánban három hangtompítós pisztollyal felfegyverzett zsoldos ugrott a helikopterr l a hangár tetejére. és a Central Park felé vette az irányt. A Netsuke Tower fölé kormányozta a gépét. megközelítette a hangár tetejét. Nem lesz egyszer feladat. hogy menjen. majd a falakon és az ajtókon keresztül bel ttek az irodákba. A pilóta felhúzta a gépet. és lerohant a 76. Három másodperccel kés bb Dick nem várt helyzettel találta magát szemben: a Netsuke Tower el írásaival ellentétben. berúgták az ajtót. Yukikót. A pilóta ereszkedni kezdett. törékeny. emeletre. Ezután a szerel m hely következett. és éppen a helikopterhangár felett lebegjen. Ghauri egyik embere félrehúzta az ajtót. és leugrottak a helikopterrámpa mellé. egyetlen lift sem m ködött! Hogy elég távol legyenek a beözönl cs cselékt l. ahol szintén nem találtak senkit. A tet t figyel rszem visszahúzódott a lépcs házba. máshol pedig nem volt elegend hely ahhoz. Ghauri intett a helikopternek. hétf n délel tt. Eddigre a többi zsoldos is a tet n volt. Ugyanebben a pillanatban Tom Ghauri igen cifra káromkodásba kezdett. a liftek nem álltak a földszinten. Bólintott. hogy néhány pillanatig megfelel magasságban. Felkészültek az ugrásra. köztük egy fiatal. hogy a gép leereszkedjen a tet re. A zsoldos csapat tizenkét másodperc alatt leküzdötte a biztonságiak nyolcf s csapatát. a szél beletépett a ruhájukba és a hajukba. amelyben két tönkretett helikopter állt. hogy szóljon Momochinak a helikopter érkezésér l.

cs re töltött LMG géppuskával felszerelve. és elindultak lefelé a lépcs n. A Netsuke Tower ostroma elkezd dött. .ressen egy leszállásra alkalmas helyet. emeletre. a 76. ahonnan majd egy óra múlva visszatérhet felvenni a zsoldosokat. elhagyta a tet t. A tíz zsoldos.

az id tiszta volt. az Öbölháború óta fennálló embargó és a hatalmas hadikiadások miatt. szerda. elapadt. – Mire jutott. mi lesz. Mostanra azonban már kezdtek fáradni. IRAK November 1. de a tiszteletadás miatt kissé távolságtartó hangon. és gondolkodott. Az elnök tíz perc gondolkodás után összehívta a kormány tagjait. fogyott a kávé. 17:30-kor vette kezdetét a megbeszélés. a szivar. ahogyan a világ minden országának gazdasága is. így a gazdasági összeomlás lassabban éreztette hatását. aztán rájött. elnököm? – kérdezte Ahmed el Zahavi.TIZENEGYEDIK FEJEZET 1. és a völgyet nézte. ám a legfontosabb még nem. és szembefordult a hatalmas kerek asztalt körülül kormányával. Egy órával azután. * embargó: egyes árucikkek exporttilalma. Méreger s kávét iszogatott aranybögréb l. Irak legnagyobb bankjai cs döt jelentettek. ami példás fegyelmezettségben zajlott. ELNÖKI PALOTA BAGDAD. . kiitta. Irakban is éreztette hatását a világgazdaság összeomlása. barátságos. hogy az iraki gazdaság padlóra került. a hadügyminiszter. mintha egy csapot fordítottak volna el. a f szeres hús. Miriádnyi csillag fénylett fenn az égen. mi lesz. ha azt? Belemerült a gondolataiba. Az elnök felnézett a csillagokra. hogy még van egy korty kávé a bögréje alján. TANÁCSTEREM. Azt latolgatta magában. ha ezt választják. egyetlen felh sem látszott. Irak szegény ország. Irak elnöke a tanácsterem Velencéb l származó síküveg ablakánál állt. Néhány döntés megszületett. Az elnök újra végiggondolta. zónaid : 23 óra 48 perc Abu Szahaf. hogy mi mivel jár. az embargó* miatt amúgy is töredékére csökkent k olajexport és az élelmiszer-behozatal megsz nt. Helyi id szerint 16 óra 11 perckor a pénzügyminiszter közölte az elnökkel. hogy az Egyesült Államok elnöke bejelentette a New York-i Értékt zsde összeomlását.

hogy fontos kérdés. és felkapott a tálcáról egy darabka sült húst. Ha tévedünk. de mi nem tudjuk odavinni a hadseregünket. ami mellette szól. Annyit megjegyezhetek. mit fog mondani. az asztalra. Az a helyzet. letette a bögrét. Az Öbölben már kétszer megvertem a Sátánt. hanem a hatalmas. Ezért úgy döntöttem.. van. hogy ebben a pillanatban bizonyos dolgokat nem vehetünk számításba. de nem az asztalt körülül férfiakra nézett. Az elnök lassan felemelte a tekintetét. Ezért aztán arra a következtetésre jutottam. így az nem szívesen jön ide. A miniszter szinte rajongva figyelte az elnököt. hogy amennyiben a válság egyhamar nem oldódik meg. Az bizonyos.Az elnök ráér sen elsétált a tárgyalóasztal mellett az ennivalótól roskadozó vacsoraasztalhoz. Van. hogy a nagy és dics séges Allah küldte a gazdasági válságot a Sátánra. hogy igent mondjak. hogy a Sátán már annyi éve nyomorgat minket. ahová meghívjuk nyájas szeretettel a lehetséges szövetségesek kormányf it. . vagy védekezésre kell berendezkednünk. és leült az asztalf re. hogy prédává váljon az igazhit ek seregének. hogy kipiszkáljon egy húsdarabot két foga közül. – Értem. aztán ráér sen odasétált a kerek asztalhoz. de csak evett.. – Annyit mindenesetre már most kiköthetek – folytatta az elnök –. ily módon meggyengítve t. hogy van egy olyan érzésem. Amikor befejezte. az súlyos következményekkel jár. Annyit kijelenthetek. annak következtében. hogy titkos értekezletet hívok össze. Ezt a kérdést jól meg kell gondolnom. – Arra jutottam… – szólalt meg az elnök. és a titok nem szivárog ki árulók révén. jól leplezve csalódottságát. Nekünk pedig lépnünk kell. díszes csillárra. Szinte hallani lehetett. Az egész kormány t nézte. hogy a Sátán is ugyanerre készül. elnököm – mondta a hadügyminiszter. megtörölte a kezét és a száját. kormányának tizenkét tagja lélegzetvisszafojtva várta. Az elnök unottan nézett vissza rá. az asztal fölött. A Sátán ide tudja hozni a hadseregét. hogy vagy támadásra. Döntéshozói. Csupáncsak azt kell eldöntenem. hogy hajlok arra. trónszer karosszékébe. Azt mondhatnám. Abu Szahaf. aztán a tekintete megállapodott a hadügyminiszteren. majd elhallgatott. megigazgatta a ruháját. hogy kit vegyünk be a szövetségbe. akkor a közeljöv ben lebonyolíthatjuk az ügyet. Mély leveg t vett. hogy a Sátán lépne. ahogyan a kormánytagok hegyezik a fülüket – .hogy megfontolás tárgyává teszem a kérdést. még azt megel z en. ami ellene.

SÁTORTÁBOR SZAHARA. Másodszor: tanulni jöttek. és udvariasak voltak. azt szamárra rakták. és bevitték a városba eladni. mint a kereskedelem. csütörtök. felvásárolták a gyümölcsöt a term földeken. Az arab keresked k szívélyesek voltak velük. és tanácsokat osztogattak. hiszen nem vinni akarták a pénzüket – hanem odaadni a sajátjukat. és aki nagyon szeretett volna Európával kereskedelmi kapcsolatokat kiépíteni. egzotikus gyümölcsöket fedezzenek fel. Spanyolországban mindenki azt hitte. hogy a tanácsadás sokkal kifizet d bb. 820-ban a két fivér arab területekre utazott. Az egyik testvér. hanem csupán éltek a tudásukkal. és bemutatta ket más nagyhatalmú embereknek is. Juan. akinek óriási hatalma volt. A számtalan keresked között. a nyelvek szerelmese volt. hogy ott különleges. A vállalkozás a családf 811-ben bekövetkezett halála után a két fiára szállt. Megkérte a fivéreket. Elkezdték fejleszteni magukat. akiket szintén a Sevilla-fivérek láttak el tanácsokkal. NIGER November 2. m velt. a szokások. okos ember. De nem egészen ez történt. és leny gözte ket a kultúra. Arábiában sok mindenkivel megismerkedtek. Az egész család a kiterjedt rokonsággal egyetemben gyümölcscsel kereskedett. köztük arabi nyelven is. akikkel megismerkedtek. Az arabokat is leny gözte a két fivér. volt egy.2. sem a szokásokat. aki hét nyelven beszélt. El ször is: beszélték a nyelvüket. mint azt megel z en egész életükben. zónaid : 02 óra 11 perc Krisztus után 801-ben az addig teljességgel ismeretlen Sevilla-család Madridban kereskedelmi vállalkozást alapított. A két testvér rájött. és szép lassan egyre jelent sebbé vált. a vallások – és a gyümölcsök. figyeltek. Barátságok születtek. A két fivér a sejk Európa-szakért jeként az els három hónapban több pénzt keresett. És nem dolgoztak napestig. az év végére pedig tehet s emberek lettek. hogy meghaltak. bár nem alázkodtak meg. A sejk elégedett volt velük. gyümölcsért cserébe. hogy egyre jobb és jobb . és segítsék t Európában. Soha többé nem látta ket senki. hogy legyenek a tanácsadói. hogy annyit el sem lehetett képzelni. amib l annyi volt. de nem ismerte sem a nyelvet. A megállapodás megszületett.

tanácsokat tudjanak adni. Nagy utazásokat tettek, és értékes kapcsolatokra tettek szert. Egyre sikeresebbek, és egyre nélkülözhetetlenebbek lettek. Azután egy napon a politikai változások következtében majdnem minden pénzüket elveszítették. Akkor értették meg, hogy a politika még a kereskedelemnél is fontosabb, mert felette áll. A fivérek – ekkor már mindketten hatvanévesek voltak – újrakezdték mindent, ám ezúttal a politikai tanácsadásra specializálták magukat. És azóta létezik egy kevesek által ismert, politikai tanácsadódinasztia az arab színfalak mögött, akik ténylegesen irányítói az arab térség politikájának. Kiterjedt kapcsolatrendszerük van minden kontinensen. Már több mint ezer éve állnak a színfalak mögött, a legsötétebb árnyak rejtekében, és kezükben tartják az arab világ zsinórjait. Esteban Sevilla ötvennyolc éves volt, középmagas, er s, de nem különösebben izmos férfi, aki egyformán járatos a világ legel kel bb uralkodóinak partijain éppúgy, mint a legkietlenebb vidékeken rendezett vadászatokon. Sevilla Nasszír sejk sátortáborának legnagyobb sátrában vendégeskedett, melyet öt kisebb sátor, negyvenkét teve, két terepjáró és egy Rolls-Royce vett körül. Sevilla és a sejk színes selyempárnák közt hevertek, és színarany, hatalmas ékkövekkel díszített tálból fügét eszegettek. El ttük egy n járt hastáncot. A sejk a legfels bb politikai körök bizalmasa volt, nagyon bölcs embernek tartották, akire odafigyeltek. A szava az aranynál is többet ért. Irak elnöke senki máshoz nem volt igazán szinte, csak hozzá. – Barátom! – szólalt meg Nasszír sejk. – A vezet k változást akarnak, de nem tudják, helyes lenne-e a változás. Tudod, k nem képesek a világot látni, csak a saját birodalmukat. Az összefüggésekhez nincs érzékük. Nem tudják megjósolni, hogy mit fog eredményezni, ha háborút indítanak a Nyugat ellen. Sevilla kiválasztott egy fügét, és beleharapott. – Körül kell néznem, barátom – mondta hibátlan arab kiejtéssel. Bekapta a füge maradékát, és élvezettel szétrágta. – Szétnézek a világban, hogy lássam, hogyan függnek össze a dolgok a politikában. Aztán majd értesítelek. Addig is, intsd ket türelemre. – Meglesz, barátom.

3. NETSUKE TOWER MANHATTAN, NEW YORK
November 1. szerda, 21 óra 18 perc Dick úgy tervezte, hogy harminc jól képzett, komoly háborús tapasztalatokkal rendelkez zsoldosával betör a Netsuke Towerbe, megölik, akit látnak, és egy órán belül távoznak. Ezzel szemben, mintegy hat óra telt már el, és még mindig csak a negyvenhetedik emeleten jártak. Valahogy semmi sem úgy történt, mint ahogyan várták. Az els váratlan esemény az volt, hogy Tom Ghauri helikoptere nem tudott landolni a tet n. Mint tapasztalt veteránoknak, ez még nem okozott különösebb fejfájást, megoldották. A második váratlan dolog az volt, hogy röviddel azt követ en, hogy Tom Ghauri kilenc géppuskával felfegyverzett zsoldosával a tet r l lerohant a 76. emeletre, megszakadt a rádiókapcsolat a két osztag közt. Dick arra gondolt, hogy valami gond volt a leszállásnál, és megsérülhettek a rádiók, vagy a hatalmas beton-acél építmény leárnyékolja az adást. Csakhogy azóta már hat óra telt el, és még mindig képtelen volt kommunikálni Ghauri egységével. A harmadik váratlan fordulat az volt, hogy a várttal – és a Netsuke Tower el írásaival – ellentétben, egyetlen lift sem állt a földszinten, s t egyetlen lift sem m ködött az épületben. Ez pillanatnyi zavart okozott Dicknek, de aztán egyesítette húsz emberét, felrohantak a tizedikre, ahonnan egy gyors harc után tovább mentek a tizenkettedikre. Itt ismét t zharcba keveredtek néhány biztonsági rrel, akik nagyon beásták magukat, olyannyira, hogy b húsz percbe telt leküzdeniük ket, és elveszítettek két embert a harcban. Az ezután következ húsz emeleten egyetlen ember sem tartózkodott, vagy nagyon elbújtak, mert egyet sem találtak meg. Ez is a nem várt események közé tartozott. Túlságosan fel voltak húzva, harcolni akartak, de alig nyílt alkalmuk rá. A harminckettedik emeleten ismételten állóharcra került sor, amit harminc perc után otthagytak, anélkül, hogy bárkit is le tudtak volna l ni. Ezután tizenöt percbe került feljutniuk a negyvenhetedik emeletre. Itt találkoztak szembe a legváratlanabb eseménnyel: a lépcs ház le volt omlasztva, képtelenek voltak továbbmenni. Átfésülték az egész emeletet, de a többi két lépcs ház is el volt zárva. Felfeszí-

tették a liftajtókat, de a liftaknák minden emeleten vastag, acélajtókkal voltak lezárva, melyeket az esetleges tüzek terjedésének megfékezésére, illetve lassítására szereltek be. Ekkor robbanást és k omlást hallottak lentr l. Lerohantak egy emeletet: most már itt is el volt zárva a lépcs ház. Átfésülték az egész emeletet, de valamennyi lépcs ház és liftakna le volt zárva. Csapdába estek. Kiválasztották a legjobban védhet területet, beásták magukat, és vártak. A legváratlanabb esemény azonban, melyr l Dicknek nem volt tudomása, az volt, hogy három másodperccel azután, hogy Tom Ghauri és emberei megérkeztek a 76. emeletre, meghaltak, anélkül, hogy a géppuskákból akár csak egyet is l hettek volna.

4. A NEMZETI HÍRSZERZ KÖZÖSSÉG ÉRTEKEZLETE, CIA F HADISZÁLLÁS LANGLEY, VIRGINIA
November 2. csütörtök, 00 óra 20 perc A Nemzeti Hírszerz Közösségbe tizenegy teljes jogú hírszerz szervezet tartozik, valamint még néhány teljes jogúnak el nem ismert, de önmagát az értekezleteken képvisel szervezet (ilyen például a Kereskedelmi Minisztérium Hírszerzési Osztálya). A Nemzeti Hírszerz Közösségnek tagja a CIA, az NSA, a DIA, az NRO (National Reconnaissance Organization – Nemzeti Felderít Hivatal. Az Egyesült Államok légi- és rfelderítésének központi szerve), a hadsereg, a haditengerészet, a tengerészgyalogság és a légier hírszerz szolgálata, az FBI Kémelhárító Osztálya, valamint a Külügyminisztérium, és az Energetikai Minisztérium hírszerz részlege. Az értekezletet a CIA f hadiszállásának hetedik emeleti tárgyalótermében tartották. A teremben huszonnyolcan foglaltak helyet. Donovan utálta az ekkora tumultust. Úgy gondolta, a tömeg összeegyeztethetetlen a titkosszolgálatok munkájával. – Értekezletünkön három napirendi pontot vitatunk meg – mondta Donovan. – Az els a világgazdaság összeomlása, a második Andan, a

harmadik a m holdid k kérdése. Az els napirendi pont a világgazdasági válság, és annak következményei. Ki az els hozzászóló? Az FBI kémelhárító f nöke emelte fel a kezét. – Max! – mutatott rá Donovan, jelezve, hogy megadja a szót. A vékony, szemüveges, alacsony fickó megköszörülte a torkát. – Köszönöm, Bill. Becsléseink szerint mintegy háromezer alvó m ködik az Egyesült Államokban. Az alvó a legveszélyesebb típusa a titkosügynöknek. Egy titkosszolgálat alaposan kiképzi egy bizonyos feladatra, majd átdobja a kiszemelt országba, ahol az ügynöknek az a dolga, hogy beépüljön a társadalomba, egzisztenciát alakítson ki, és elnyerje a környezet bizalmát. Ám amikor aktivizálják az ügynököt, az végrehajtja a feladatát. Ezek az ügynökök néha évekig, évtizedekig nem vesznek részt semmilyen titkos akcióban, azaz mint titkosügynökök alszanak. Max folytatta. – Ezeket az alvókat els sorban az oroszok építették be, a legtöbbjüket még a KGB-s id kben. De tudunk néhány kínai alvóról is, akik isten tudja, mire vannak kiképezve. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a nagyobb arab terrorszervezetek, mint például a Hamasz és a Hezbollah, szintén szétszórta a maga alvóit az Államok területén. Úgy sejtjük, hogy a franciák a mai napig küldenek át alvókat hozzánk, bár nem egy alkalommal megígérték, hogy ezt nem teszik többé, ám bizonyos jelek ennek ellenkez jére utalnak. Azután ott van Észak-Korea, Izrael, Kolumbia, Kuba, és még néhány ország. Mi elképzelhet nek tartjuk, hogy néhány alvót aktivizálnak, esetleg nem néhányat, hanem rengeteget. Ennek az akciónak az volna a célja, hogy még nagyobb mértékben destabilizálják az Egyesült Államokat. A pénzügyi válság anarchiát eredményezhet, ha a központi vezetés meggyengül, és ez célja lehet, s t, nem egy széls séges csoportosulásnak konkrét célja is, hogy ezt el segítse. Tartunk t le, hogy merényletet terveznek az elnök ellen. Tartunk t le, hogy merényletekkel akarják lebénítani az energiaellátást. Hogy egy konkrét példát is mondjak, elfogtunk egy illet t, akinél terveket találtunk egy duzzasztógát felrobbantására. Tudomásunk van róla, hogy a Moszad* bevetett ez idáig három kidon* egységet Andan felkutatására és likvidálására. Már likvidáltak egy neonáci vezet t, egy bizonyos Hans Messmert, akit Érinthetetlennek is neveznek. Javaslom, hogy… hogy is fogalmazzak… nem azt akarom mondani, hogy segítsük a Moszad egyesült államokbeli ténykedését, hanem inkább azt, hogy ne akadályozzuk.

* Moszad: izraeli titkosszolgálat. * kidon: héberül szuronyt jelent. A Moszad orgyilkos osztaga.

– Idejönnek az izraeliek, és halomra gyilkolják az Egyesült Államok állampolgárait, és te azt mondod, Max, hogy ne tör djünk vele? – szólalt fel a DIA igazgatója, Howard Spacey. – Rendes körülmények között nem mondanám ezt, de ezek távolról sem rendes körülmények – védekezett Max. – Tehát hagyjuk a Moszadot m ködni, hogy elvégezzék helyettünk a munkát – foglalta össze a tengerészgyalogság hírszerz szolgálatának igazgatója, Richard Wade admirális. – Benne vagyok. Annyi dolgunk van és lesz, hogy megszakadunk t le, és ha valaki ezt-azt levenne a vállunkról, csak tessék! Én a magam részér l küldeni fogok egy hatalmas borítékot a Moszadnak, amiben csak egy szó fog állni a papíron: KÖSZI! A társaság nyolcvan százaléka nevetett. – Oké, emberek, ki szavaz arra, hogy hagyjuk békén a Moszadot? – kérdezte Donovan. Csak a tizenegy teljes jogú tagszervezet igazgatói szavaztak. Donovan megszámolta a kezeket. – Ez kilenc. Kilenc szavazat mellette. Ellene? Két kéz lendült fel, a többi elt nt az asztal alatt. – És kett ellene. Tehát elfogadtuk Max javaslatát: a Moszadot hagyjuk m ködni, hadd irtsa a nácikat. Oké. Más hozzászóló? Az Energetikai Minisztérium Hírszerz és Kutatási Hivatalának vezet je kért szót. – Vincent! – mutatott Donovan az igazgatóra. – Köszönöm – bólintott a roppant elegáns, komoly arcú, szikár férfi. – Max az el bbiekben említett egy lehetséges merényletet, mellyel le akarják bénítani az energiaellátást. Uraim, ez roppant veszélyes. Most, amikor a pénz, mondhatni, elvesztette értékét, az energiaipar tulajdonképpen ingyen látja el a fogyasztókat, azon okból kifolyólag, hogyha ezt nem tenné, a társadalom alapjaiban ingana meg, ami beláthatatlan következményekkel járna. Ha valaki meg akarna támadni minket, kihasználva helyzetünket, az energiaellátásra kellene csapást mérnie. Képzeld el, William – nézett Donovan szemébe –, hogy az az er m , ami ellátja ezt a gyönyör épületkomplexumot, nem adna több áramot. Egy kis ideig még talpon tudnátok maradni a saját áramfejleszt itekkel. Egy kis ideig. Nem tudom meddig, de nem hiszem, hogy egy napnál tovább. Egyetlen nagy erej csapással egyetlen er m re,

azt eredményezné, hogy a CIA kiesett a játékból. Vagy vegyük a közlekedésirányítást, amely nélkül nem létezhetne közlekedés és szállítás az országban, mert az ország több millió autóját, hajóját, vonatát és repül gépét nagyon precízen kell összehangolni, hogy m ködésben maradjon a társadalom. Ha lerombolják azt az er m vet, amely ellátja energiával valamelyik központi közlekedésirányító vállalatot, és leállnak a számítógépeik, akkor leáll minden. Tudom, hogy vannak napelemek, melyekkel m ködésben lehet tartani a számítógéppark… talán 0,07 százalékát, optimista becslés alapján. A többi gép azonban kiesne. Be kell, hogy lássuk, uraim, hogy az energiaipar nélkül a társadalom semmilyen formában nem képes m ködni, ezért az iparág a leghatározottabban védelmet kér önmaga számára, hogy folytathassa munkáját. Senki nem emelt kifogást. Donovan vette át a szót. – Javaslom, küldjünk minden jelent sebb energetikai létesítménybe ügynököket, akik beépülnek a dolgozók közé, és jelentik, ha valami gyanúsat észlelnek. Továbbá, haladéktalanul el kell végezni egy nagyon alapos vizsgálatot ezekben a létesítményekben, bombák és effélék után. Poloskairtásra gondolok, uraim, meg a többi szokásos eljárásra. A jelenlév k elfogadták a javaslatot. – Van még hozzászóló az els napirendi ponthoz? – kérdezte Donovan. Az NSA igazgatója tette fel a kezét. Donovan megadta a szót. Az igazgató beszélni kezdett. Donovan magához vette az asztalon elhelyezett tálcáról az egyik ásványvizes palackot, és kibontotta. Töltött a poharába. Kiitta az egészet. Újra töltött. Tudta, hogy pokoli hosszú napnak néz elébe.

5. REJTEKHELY AMAZONAS, BRAZÍLIA
November 2. csütörtök, zónaid : 02 óra 33 perc Andan mélyen aludt, a trópusi id járás gyorsan fárasztotta, már képtelen volt éjjeleket átvirrasztani. Nicole és Damien is aludtak már;

Mörjike, Shana és Nadya rségben voltak; Gorkie és Zoe a „m veleti szobában” ültek le. Folytatódott Zoe kiképzése. – Úgy döntöttem, Zoe, hogy most egy id re felfüggesztem a szabot ri kiképzésedet, és inkább arra képezlek ki, amire a mostani helyzetben szükséged lehet. Amikor stabilizálódik a helyzet, visszatérünk az elejére, és megkapod a szokásos szabot ri ninja kiképzést, ami úgy tíz órán át tart, minden nap, nagyjából ezer napon át. – Oké – bólintott rá Zoe. A sarkán ült, és komoly arccal hallgatta Gorkie-t. Hogy újra együtt volt a klán, úgy érezte, félelem nélkül szembeszállna akár az egész világgal is. – El ször is egy nagyon fontos dologról szeretnék neked beszélni – mondta Gorkie. – Ez a mentség. – Ha valamire mentséget keresek? – kérdezte Zoe. – Igen, err l van szó, de sokkal mélyebb értelemben, mint ahogyan használni szokták az emberek – mondta Gorkie. – Ha hibázol, azt nem tudod megmagyarázni. Azért nem, mert nincs mentséged. Érted, Zoe? Ha elkövetsz egy hibát, nincs mire hivatkoznod, hogy felmentsd magad. Alapvet en az a pozíciód, hogy mindenért, ami bárhol létezik, azért száz százalék felel sséggel tartozol; és az a tény, hogy nem vagy abban az állapotban, hogy a gyakorlatban is megtedd, amit meg kellene tenned, hogy minden a jó úton haladjon, még nem jelenti azt, hogy a pozíciód megváltozott volna. Ha leejtesz egy ceruzát az asztalról, akkor hatalmadban áll azt felvenned, így tehát egy ilyen pitiáner esetben, mivel teljesen helyre tudod hozni, ami történt, mondhatjuk, hogy van mentséged arra, hogy miért esett le a ceruza az asztalról. Valójában azonban még sincsen mentséged, mert ha lenne, a mentség kimondásával a ceruza leesése meg nem történtté válna. Ha innen leesnél, körülbelül ötven méter magasságból, és eltörne a gerinced, akkor ha lenne mentséged, a mentséged kijelentése, vagy ha csak gondolnál rá, meg nem történtté tenné az egészet. Mondhatnád, hogy nem figyeltél, hogy nem gondoltad, hogy megcsúszol, vagy hogy a hirtelen feltámadt szél kibillentett az egyensúlyodból, és nem tehetsz arról, hogy milyen a szél – de ezek nem csinálják vissza a gerincedet. A mentség olyan, mintha neked jogod lenne eltörni a gerincedet, mintha nem lenne azzal semmi baj. Mintha jogod lenne nem gondolni arra, hogy meg fogsz csúszni! Ha mész az utcán, és valaki hátulról elkap, akkor mondhatnád, hogy na igen, hátul neked nincs szemed, de ez semmit sem változtat azon a tényen, hogy elkaptak. Érted?

Zoe elgondolkodott egy kicsit. Amit Gorkie mondott, nagyon meszszire vezetett. – Azt akarod mondani, hogy ez a ninja alapvet hozzáállása a dolgokhoz? – kérdezte. – Igen – válaszolta Gorkie. – Szóval… itt vagyok én, Zoe… – Zoe egy pillanatra elmosolyodott. – A veszélyes kis vakarcs. És boldog akarok lenni, biztonságban akarok élni, egészséges akarok lenni, és szép is akarok lenni, ninja akarok lenni, nagymester akarok lenni, és egy klassz világban akarok élni. Ahhoz, hogy ezeket valóra váltsam, nem elég, ha csak magammal tör döm, tör dnöm kell veletek is, az egész klánnal, mert ezeket nélkületek nem tudom megvalósítani. Vigyáznom kell rátok, mindig, minden pillanatban. Mi most itt vagyunk ebben az erd ben, és ezért nekem, Zoénak, tör dnöm kell ezzel az egész erd vel, ha például t z ütne ki, el kellene oltanom, mert ha nem teszem, veszélybe kerül a klán, és ha a klán veszélybe kerül, akkor én is, mert tagja vagyok a klánnak. De mivel számtalan dolog kívülr l jöhet, az erd n kívülr l, tör dnöm kell azzal is, ami körülveszi az erd t – vagyis Brazíliával. És mivel Brazília egy még nagyobb dolognak a része, Dél-Amerikának, tör dnöm kell Dél-Amerikával is. Ám Dél-Amerika is egy még nagyobb… rendszernek a része, tehát nekem az egész rendszerrel tör dnöm kell, vagyis az egész világgal. És nem reménykednem, meg imádkoznom, meg a jóra szavaznom, hanem tennem kell. – Zoe hirtelen a fejéhez kapott. – Á, persze! Nem azt kell megtennem, amit tudok, hanem azt, amit kell! Különben nem érem el, amire vágyom. Ilyen egyszer és brutális. Olyan ez, mint valami lánc… vagy valami ilyesmi, egy minden részletében összefügg rendszer, aminek minden kis darabkájával tör dnöm kell, másképp nem megy. Joshi ott van most a Netsuke Towerben, és fontos nekem, fontos a klánnak, és ezért tör dnöm kell vele, és mivel a Netsuke Towerben van, tör dnöm kell a Netsuke Towerrel, a Netsuke Tower Manhattanben van, ezért Manhattannel is tör dnöm kell. Manhattan New Yorkban van, ezért New Yorkkal is tör dnöm kell. New York város New York államban van, ezért New York állammal is tör dnöm kell, és így tovább, végül mindig az jön ki, hogy tör dnöm kell az egész világgal. – Zoe nagyot sóhajtott, egészen belemelegedett. – De tör dnöm kell a világ rrel is, mert ha becsapódik a Földbe egy üstökös, vagy ha megtámadnak minket az idegenek, akkor abba mindannyian belehalhatunk. Ha valamivel nem tör döm, minden, ami alatta van, összeomolhat, és ha összeomlik, akkor az is összed l, ami felette

volt. Aha! Már értem! Ha például csak nagyobb dolgokkal tör döm, és a kisebbekkel nem, akkor az egész tönkremehet. Például, ha nem foglalkozom a higiéniával, akkor beteg lehetek, és még ha nem is lesz súlyos, valamelyest gyengülök, és akkor azzal gyengítem a klánt is. És ha a klán gyengébb lesz, akkor… akkor végül lehet, hogy becsapódik egy üstökös a Földbe. Aha, világos! Gorkie nevetett, a nevetés Zoéra is átragadt. – Jól mondtad – ismerte el Gorkie. – És ha nem mosok fogat rendesen, vagy nem figyelek eléggé, és leesek innen, és eltöröm a gerincemet, akkor egy emberrel kevesebb fog cselekedni, és ezzel az egész rendszer gyengébb lesz egy kicsit. – Ezt a kicsit nem fogadom el – mondta Gorkie. – Mert ha te nem véded meg Juliust, akkor minden marad a régiben. Megvédted, és ez nem semmiség. Amikor kínoztak téged, és kitörték két ujjadat Alaszkában, a Mount McKinley-n, egy házban, ennek a háznak az egyik emeletén, egyik szobájában, egy konyhában játszódott le, és mégis hatással volt az egész világra, az egész emberiségre. Bárki vagy és bármit csinálsz, az hatással van mindenre, még ha észre sem veszed. Egy ember, aki úgy dönt, hogy elvégez egy els segély-tanfolyamot, vagy úgy dönt, hogy nem végzi el, óriási döntést hozott, mert egy napon lehet, hogy azon múlik majd a gyereke, vagy a kedvese élete, hogy mennyire ért az els segélyhez. Egy ember, aki fürdés közben olvasgat egy kémiakönyvet, rádöbbenhet valami fontosra, ami a világot változtatja meg. Julius azt írta A Rendszer Hiteles Krónikájában, hogy azok a leggonoszabb lények a földön, akik egyfolytában azt mondják nekünk, hogy nem sokat érünk, hogy egy ember nem tehet semmit, hogy egy ember nem válthatja meg a világot, hogy egy ember, nem vihet végbe semmi fontosat. Ha azt mondják, egy ember akkor azt mondják, te. Mert te egy ember vagy. És amit egy emberr l mondanak, azt rád mondják. A történelemben mindent egyes emberek tettek, és sohasem tömegek. Mindent egyes emberek fedeztek fel, egyes emberek találtak fel, egyes emberek váltottak valóra. Az egyes ember a valami, a tömeg a semmi. Te, Zoe, mérhetetlenül fontos vagy. Mert te vagy az, aki döntesz, te vagy az, aki mész, te vagy az, aki telefonálsz, aki jegyzeteket készít, aki kommunikál, aki cselekszik, és nem valamiféle tömeg. Te, Zoe, az egyes ember! Zoe nagyon komoly arccal gondolkodott, törökülésben ült Gorkie el tt, a fejét megtámasztotta a tenyerén. – Megijeszt, hogy mérhetetlenül fontos vagyok – szólalt meg.

van másfajta élet is? Zoe megrázta a fejét. Támadás érhette volna ket. csak azért. hogy itt lehetek. mert . Darlának nincs annyi hatalma. hogy most mindennek vége. jöhet egy invázió is. amilyen vagy. Zoe. akkor önteltté válnál ett l a gondolattól. Zoe most már belátta. Ez a gondolat a kötelességr l szól. ahol van. és arról. Zoe. . – Szóval. hogy részese lehetek ennek az egésznek! Ez annyira klassz! Köszönöm neked. hogy kirobban egy nukleáris háború – foglalta össze Zoe. amit tesz. Zoe felsóhajtott. hogy tanítasz engem. hogy nem lett nagyobb a baj. – Miért. de nem megtenni még sokkal veszélyesebb. hogy tagja lehetek a klánnak. és csak a szerencsén és a felkészültségükön múlott. mint mindenre figyelni. magatehetetlenné vált. hogy nincs más választásod. és azt teszi. – Gorkie. Járnod kell a világod. ami végül odavezet. és egy cseppet sem fél. amibe néhányan vagy mindannyian belehalhattak volna. amiért olyan vagy. hogy bármennyire fájt is. mert alkalmas vagy rá. mert tagja a klánnak. amit tehetsz. és beleavatkozni mindenbe. – Kemény életnek nézek elébe – jegyezte meg Zoe sóhajtva. és mindennel tör dni. hogy megijessze. de nem szembeszállni vele. Gorkie. nem lett volna szabad annyira elhagynia magát. annyira jó. amikor azt hitte. Összeomlott. Úgy érezte. Nagyon veszélyes szembeszállni a legfels bb kaszttal. Gorkie elmosolyodott. akkor az a legrosszabb. és erre megrémülsz. – Kemény életnek nézek elébe – jegyezte meg megint. – Igen. – Vagy eltalálja a Földet egy iszonyúan nagy aszteroida. mert az. – Ha pszichopata lennél. Határtalanul boldognak érezte magát. Semmi sem zavarta a lelkét. az milliárdszor veszélyesebb. hogy nem fogtad fel. nem volt százszázalékos.– Még szép – mondta Gorkie. hogy kiválaszthattalak. mindez lehetséges – helyeselt Gorkie. Zoe nevetett. – De ha egyszer nem mosol fogat. azzal lehet. Örök hálám. Ez nagyon veszélyes. Ami annak lenne a jele. hogy egy olyan betegséget alapozok meg. aki. szembeszáll vele. hogy Gorkie-t megölték. hogy kiválasztottál! Annyira jó. hogy kiválasztottál! Örök hálám érte! – Én is köszönöm neked. mert ott van. ha egy nap nem mosok rendesen fogat. és összeomlasz. Aztán felragyogott az arca.

a kurva életbe! A kurva életbe! De majd én megmondom. lövöldözött – megölt négy kutyát. kanapékra. FLORIDA November 2.45-ös luxuspisztolya. ahol pár napja elvágta Candy torkát. öltönynadrágot. hogy nekünk lesz a legtöbb! A Don házában volt néhány doberman. – Baszd meg! Baszd meg! Baszd meg! Elvették a pénzemet. mi lesz! Don Mazzonéval senki nem fog itten szarakodni! Elmondom. A Don nemrég agyonl tt néhány ku- . akinek van! Kiraboljuk a bankok trezorjait! Kifosztjuk a pénzverdéket! Elhozzuk az aranyat az aranybányákból! Annyi aranyat szedünk össze. akik a nagy ebédl ben gy ltek össze. A nadrágjába dugva ott volt . B rcip t. mi lesz! Bebiztosítjuk magunkat! Elvesszük az aranyat mindenkit l.6. fehér inget és nadrágtartót viselt. a zakóját bevágta a kandallóba. az ingje véres és koszos volt. baszd meg! – mutatott a székekre. Néhány órája a Don ennek a szobának az erkélyér l öt tárat l tt az égre. csütörtök. – Üljetek le. aztán dobálózott. hogy „Uramatyám! Uramatyám!”. két lovat és öt embert –. hogy mi történt. melyeket ház rzésre és emberek széttépésére használtak. damasztacélból. és közben egyre csak azt üvöltötte. 03 óra 00 perc Mosolygós Don körülbelül éjfélkor fogta fel egész pontosan. melyet egy mester csak neki készített. DON MAZZONE VILLÁJA KEY WEST. gyöngyház berakásos markolattal. A Don könnyes szemmel. mire a felhívott tizenhat embere azonnal helyet foglalt. fotelokra. hogy megöli Istent. Azóta egyfolytában zokogott. és könyökt l lefelé hiányzott a bal ujja. Ezért kurvára meglakol mindenki! Baszd meg! – Eszel sen beletúrt a hajába. aranydíszítéssel. mi lesz. Elvesztett kétmilliárd dollárt. – Elmondom. a nyakkend jét fel sem vette. és felb szülten járkált fel-alá a nagy házban. és felhívta ket kedvenc emeleti szobájába. Senki nem mert az útjába kerülni. a düht l remeg arccal lement az embereihez. baszd meg. végül a földön fetrengve zokogott. Hajnali három óra tájt úgy-ahogy magához tért. és akinek a testét azóta már elásták. mert a Don leszakította egyik dührohamában. El ször csak üvöltözött.

kivette a palackot. Bedühödött. baszd meg! Elrabolunk minden aranyat. Az egyik feljött az emeletre. és az ételt jelenthetett. Az megint felhúzta az ínyét. aztán le a lépcs n a fészerbe. A Don el kapta a pisztolyát. simán zsebre tették a kétmilliárd dolláromat! Hát baszd meg. a kutya meg csak harapta a lábát. és eld lt a földön. és kimutatta a metsz fogait. az lesz! Az lesz. baszd meg! A kurva anyád! – a Don odaért a kutyához. és rávicsorgott a Donra. lehajolt. véletlenül k is kapjanak egy-két golyót. Gianni és Carlo a kutya közelében ültek. így azt ették. A Don azonban nem l tt a kutyára. – A kurva anyádat. A kutyák már egy jó ideje nem kaptak enni. hogy észrevegyék. A kutya azonnal elengedte. és teljes erejéb l a falhoz vágta. baszd meg?! Rám mersz vicsorogni? T lem kapod a kaját. baszd meg! Rám mersz vicsorogni. hozd ide a baltát! Carlo máris rohant. felpattantak és elhúzódtak onnan. – A kurva anyádat! A kurva anyádat! – üvöltötte a Don teli torokból. Megállt két fotel között. baszd meg! Az lesz! A kurva életbe! Elvették az összes pénzemet! A kibaszott bankárok meg. hogy amikor majd a Don lelövi a kutyát. hogy ezt megússzák? Akkor ezek egyt l egyig rültek. és megkapja a reggelijét. – Dögölj meg. amit találtak. de még mindig volt kilenc jól idomított kutya a házában. A Don felüvöltött. baszd meg! Hát t lem kapod a kaját. A doberman megijedt az üveg szétrobbanásától. mi a faszt képzelnek ezek? Azt hiszik. elindult a kutya felé. a kutya pedig tovább vicsorgott. – A kurva életbe! – a Don a kanapéhoz vonszolta magát. A kanapé- .tyát. mi lesz. és várta. félig begurulva az egyik fotel alá. bele akart rúgni. Elzuhant. de elküldte ket az anyjukba. A Don rá se hederített. – Carlo. – Majd én megmondom. vagy legalább a vacsoráját. baszd meg. te… A kutya elkapta a Don lábszárát. A Don dermedten bámult a kutyára. vagy az ebédjét. Egy pillanatra majdnem fejbe l tte a kutyát. A többiek sem tör dtek vele. mert nem akarták. és oldalról háromszor farba l tte a kutyát. Két gengszter segíteni akart neki. Észrevett egy üres pezsg süveget a földön. de aztán meggondolta magát. és ráharapott. mert érezte az emberszagot. – Rám vicsorogsz?! Rám vicsorogsz?! – üvöltötte. baszd meg! A Don fel-alá sétált a szobában. Kiszáguldott a folyosóra. Bepöccent. és bement a Don kedvenc szobájába.

Carlo viszont élvezte. Don Mazzone! – mondta Gianni. – Add ide! – a Don kitépte Carlo kezéb l a baltát. A Don arca eltorzult a fájdalomtól. A Don ledobta a baltát. a kutya rángatózott. A balta mélyen belevágódott a kutya hátgerincébe. A pisztolyát bedugta a nadrágjába. aztán letérdelt. a hátsó lábaival egy vonalban. A doberman vicsorgott. A Don felmászott rá. a fegyver csövét a kutya bal szemének nyomta. és lesújtott. – Takarodj! Carlo a háttérbe húzódott. baszd meg. – Don Mazzone… hívjak orvost. Ekkor ért vissza Carlo a baltával. a kurva anyád! A kurva anyád! A Don eszel s dühvel nyomta bele a kutya szájába a saját lábát. Gianni elhányta magát. és felkapta a csonkot. – Hívd ide azt a kurva orvost! Szétbaszta lábam ez a kurva korcs tet ! – Már megyek is. aztán fél lábon odaszökdelt a kutyához. – A kurva anyád! – ordított a kutyára. rám vicsorgott ez a tet kutya! T lem kapja a kaját. óhajtja? – kérdezte. Mosolygós Don felküzdötte magát a jó lábára.ról mindenki elment. Odament a kutya fejéhez. baszd meg! Gianni lassan közelebb merészkedett. és nagyon fájt. aztán nyüszíteni kezdett. D lt a vér a sz nyegre. baszd meg! A kurva anyádat! – üvöltötte. és megnézte a lábát. – Valaki hozzon vizet meg valami rongyot. A Don el vette a pisztolyát. elfordultak. egyél! Egyél! Éhes vagy?! Egyél! Egyél. – A kurva anyját. Odament a Donhoz. és meghúzta a ravaszt. A Don megkerülte a kutyát. a kutya fuldokolni kezdett. mert vérzek! . A nadrágja átázott a vért l. aztán feje fölé emelte a baltát. és rám mer vicsorogni! A kurva anyját! Most jól megetettem. teljesen elválasztva a kutya hátsó lábait a törzsét l. hátrahúzta a kakast. – Vicsorogni mertél. aztán a léghiánytól és a vérveszteségt l elvesztette az eszméletét. BUMM! A Don a kanapéhoz vonszolta magát. A kutya vicsorgott. és elrohant. Lenézett a lábára. és a kutya szájába nyomta a saját lábát. aztán ellökte a fickót. A Don még négyszer lecsapott. Néhány gengszter nem bírta nézni a jelenetet. – Éhes vagy?! Éhes vagy?! Egyél! Egyél! Egyél! Nesze.

Don Mazzone – felelte Carlo. A kurva anyját a CIA-nak. mire a maffiózók is nevetni kezdtek. – Elég jól. nem? – kérdezte Carlót. amit tud. Felnevetett. – Andannal? Andan elmehet a kurva anyjába. Már órák óta nem volt ilyen nyugodt. Carlo megkockáztatott egy kérdést. nem fogok helyettük dolgozni! Most már úgy is kurvára mindegy. ami a kutyából maradt. – Kurva jól megetettem! Kurva jól megetettem a rohadt dögöt! – kacagott Mosolygós Don. baszd meg! Ahahahaha! A maffiózók is nevettek. Vizes törölköz vel felitatta a vért. Mostantól csak az arannyal foglalkozunk! Összeszedjük az összes aranyat. Úgy t nt. – A kurva anyját. Nem t nt olyan vészesnek. baszd meg! Mostantól nem foglalkozunk vele! Kész. elnézését kérem. Látszottak a kutya fognyomai. aztán így szólt.Carlo már ment is a fürd szobába. de jól megetettem! . – Tényleg elég jól! – a Don felnevetett. – Jól megetettem. ma már egyikük sem hal meg. baszd meg! – a Don elnézte azt a dolgot. hogy Andan mit tud! Szarok bele! Dögöljön meg azzal. Levágta a Don lábszáráról a nadrágot. menjen az anyjába! Szarok rá. A kutya tetemét nézte. – Jól megetettem. dugja fel magának csontig. kiszállok. Megkönnyebbültek. de mi lesz most ezzel az Andannal? A Don elgondolkodott. Minden embert leállítok az ügyr l. Egy lavór vízzel és négy törölköz vel tért vissza. baszd meg! Elegem van. ahogy a kutya tetemét nézte. A Don lassan lenyugodott. – Don Mazzone. Senki nem képes megtalálni ezen a kurva világon.

a homályban játszani. mint egy faház felépítésér l. csütörtök. a munkáján kívül az élet minden területén mutatkozó félszegségéhez. Négy alkalommal utasította vissza a CIA-igazgatói kinevezést. ha házról volt szó. Nem szerette a fémet és a követ. A kétszáz négyzetméter alapterület . ráragadt a Dr. vastag szemüvegéhez. tweedzakóihoz. Russell mindenkivel megtalálta a hangot. Donovan mentora lett. Steve Russell nyolcvanhetedik életévében járt. Egyetlen vezet beosztású ügynök sem szolgált a CIA-ban. egy emelet . aki ne ismerte volna. fedezte fel Donovant. külsejéhez. Donovan egyike volt azoknak. VIRGINIA November 2. és azt gondolták. Russell elnevezés. majd 1947-ben csatlakozott a megalakuló CIA-hoz. Russell misztikus módon vonzódott a fához. DR. hogy a hírszerzés doktora. szakértelmét irigyei is elismerték. Dr. hogy ragaszkodott hozzá. ami nagyon nagy kiváltságnak számított. Steve Russell a Yale Egyetem jogi karán végzett. akik dolgoztak az építkezésen.TIZENKETTEDIK FEJEZET 1. Jobb szeretett a háttérben állni. szórakozottságához. Ezért amikor 1942 végén az OSS beszervezte hírszerz nek. szó sem lehetett másról. kócos hajához. néha meghívta magához ebédre. és egész megjelenésében volt valami professzori. hogy a neve el tt említsék. mintha ez egy valóban létez cím lenne. 04 óra 10 perc Dr. és maradt is a mai napig. és egyike volt a hírszerzés él legendáinak. Sokan el is felejtették. és ahhoz a szokásához. hogy jogász. Úgy tartotta. a fának lelke van. 1989-es nyugállományba vonulása után is. A háború végén jogásznak állt New Yorkban. Gyorsan kapaszkodott fel a ranglétrán. hogy „doktor”. ami gyógyító hatással van az ember lelkére. és ne dolgozott volna a keze alatt. és amikor 1980 szén megvette ezer négyzetméteres telkét a virginiai Alexandria kellemes kertvárosában. RUSSELL HÁZA ALEXANDRIA. kötött pulóvereihez. 1977-ben figyelt fel rá. röviden: a fa közelsége megnyugtatja.

és még mindig lángoló kíváncsisággal rendelkezett. Olyan ember volt. sohasem ragadtatta el magát. aki képtelen volt aludni. hogy kímélje a lábait. csúcsos tetej ház – némi szakemberi segítséggel – nyolc hónap alatt épült fel. – Mi a helyzet a kubai szállal? – érdekl dött Russell. Donovan nagyon örült a meghívásnak. és csak imitt-amott voltak nézeteltérések. szinte minden az egész házban. pöfékelés közben egy vadonatúj kártyapakli k r ászával játszadozott. Russell huszonhárom különböz fajta fát használt. . Russellnek nem volt számítógépe. ami a m holdid elosztását illette. nem volna-e kedve átugorni egy kis beszélgetésre. Russell pipára gyújtott. amit nem szeretett. némi pocakkal. Volt. az észt mindig is többre tartotta a testi er nél. de kövérnek nem lehetett mondani. Az értekezlet szerencsére nem tartott olyan sokáig. mintha acélból. gondosan nyírt bajusz. Jóslatai úgyszintén. tizenötezer könyv társaságában. úgyhogy a céges helikopterrel elvitette magát mentora házához. szája felett ezüstszín . és megkérdezte Donovant. hintaszékekbe. hosszú. Még mindig nem volt szüksége szemüvegre. Russell pedig nem zárkózott el semmi el l. m anyagból és k b l épült volna. a bútorok is. de ezeket is rövid id alatt megoldották. Russellt. – Folyik a nyomozás az ügyben – felelte Donovan. de azért dolgozunk rajta. válláig ér sz haját mindig a füle mögé igazította. a tölgyfától a mahagónin és a burmai rózsafán keresztül a kókuszfáig. szívesen adott tanácsokat bármivel kapcsolatban. f ként. Russell telefonja. de a feje tetején már er sen kopaszodott. fájdalmak gyötörték. akármir l kifejtette a véleményét. A ház sokkal többe került. A ház minden szerkezeti eleme fából készült. Ekkor érkezett be Dr. Érelmeszesedés volt a lábában. és számtalan kérdésben kikérte a tanácsát. hiszen abban túl sok a m anyag. mint Donovan várta. Gondosan nyírt sz szakáll keretezte az állát. aki fél évszázados titkosszolgálati tapasztalattal. Dr. ezért – bár tudott járni – a házban néha tolószékkel közlekedett. A DGI túl kicsi egy ilyen nagyszabású akcióhoz. Higgadt ember volt.magas. – Mindenesetre elég zavaros egy história. Russell dolgozószobájában ültek le beszélgetni. Donovan igazgatói kinevezése után is rendszeresen felkereste mentorát. Tanácsai majdnem minden esetben beváltak. A nehézségek szövetségbe kovácsolták a hírszerz közösség szervezeteit. de sokak szerint sokkal szebb is volt. A kubai szakért ink hihetetlennek nevezték. Testes ember volt.

Néha nagyon zavaros az egész. Most is. Donovan ugyan ebben nem kérte ki a véleményét. – Nehéz helyzet. Beszéljünk másról. Bizony. – Az egész szervezet hozzávet leg ezer emberb l áll. De azt mondják. Ha nem juttatod el nekik. mit gondol a világgazdaság összeomlásáról? – Huszonkilencben Paul Warburg volt a karmester. felel sségre vonhatnak. – A közös ellenség összekovácsolja az embereket. Ez az Andan embertelenül megkavarta a szart. Russell. mint majdnem mindig. Jól kell taktikázni. – Dr. – Gyorsnak kellett lennünk. – Hanem. egy kémkongresszust. Huszonki- . Bill? – kérdezte. hanem természetes összeomlásról van szó. Én meg az izgalomtól aludni sem tudok. alacsony a költségvetésük. – Igen. – A gyógyszeres vallatás olyan. ezért volt az egész gazdasági válság. fél . és közben törte a fejét. a kapcsolatrendszerük meglehet sen elmarad a miénkhez képest. Most azonban. hát használd ezt ki. és akkor már nem lehet megállítani. Donovan megengedett magának egy kis mosolyt. Ha viszont túl korán adod át nekik. A világvagyon újrafelosztása volt a cél. – Ühüm – Russell pipázgatott. Köss szövetséget akivel csak lehet. – Kilenc – felelte Donovan.– Ez kétségtelen – mondta Russell. de nem várt választ. tudom – mondta Donovan. nem megrendezett. jól kell taktikáznod. mintha egy ember aludna. Russell megszívta a pipáját. életben maradnék. Kezdett l fogva tudta. Russell folytatta. Trombitálj össze egy nemzetközi hírszerz találkozót. hogy nem vagyok már aktív. hogy a gyógyszeres vallatás sem százszázalékos. Piszkosul izgalmas egy helyzet! Ha a halálomon lennék. és közben mondaná. ami azt jelenti. hogy a nyomába erednék ennek a fickónak. A magam részér l nem hiszek benne. de kés bb egyetértett vele. – Meglehet. a bankárok fillérekért vásároltak fel egész iparágakat. a USAMRIID-nak és a járványügyieknek meg nincs. Sajnálom. Hány pontból indítottátok el a vírust? – kérdezte Russell. hogy rejtegetted. félek. hogy minden nagyobb jelent ség akciójukról tudunk. továbbá számtalan átfedés van a kett közt. Ha jó lenne a lábam és a szívem. csak hogy lássam a végét. én úgy éljek. Lauren Gilmore hozta szóba a kubaiakat a gyógyszeres vallatás során. Neked megvan a vírus ellenszere. hogy a kubaiaknak bármi közük lenne Andanhoz. hogy az Ebolát Donovan utasítására vetették be Alaszkában. és hogy el fordulnak nagyon furcsa vallomások. tudod mit kellene most tenned. hogy a vírus kijut az államból. az id zítésen múlik a dolog. amit álmodik.

HOTEL ÓNIX KAIRÓ. ne késlekedj! Foglald le a szállodát. Menj. szép sorban tizenegy helikopter repült a szálloda kertjébe Kairó zsúfoltabb területeir l. precízen. – Összehívok egy kémtalálkozót. Donovan felállt. A föld alatti teremben az arab térség. lépcs házakat és helyiségeket. 2. ahol egyszer már jártam hasonló ügyben. hogy egy hangya sem menekülhetett volna. Tizenegy ország titkosszolgálatának legjobban képzett biztonsági szakemberei – néhányan közülük amerikai zsoldosok voltak – tucatnyiszor járták végig ugyanazokat a folyosókat. mint most. vizsgálták át az épületet kívül és belül. Kormányszint . tüzetesen. ami csak létezett a világon. és trombitáld össze a kémeket. – Akkor menj. üzleti és egyéb értekezleteket tartottak ezen épület vastag k falai között. a Nyugat inkább terroristák találkozójának nevezte. hogy úgy isten igazából megkeverik a szart. valamint Egyiptom és Líbia urai ülték körbe a legnagyobb és legszebb elefántcsont asztalt. Izland jó hely erre. most minden perc drága. A közelben harci helikopterek és páncélosok várakoztak. hogy az egyiptomi kormány biztosítsa a jelenlév k védelmét. . m vészien díszített. titkos találkozók rendezésére. olyan alaposan. – Világos – mondta Donovan. Bill. EGYIPTOM November 2. csütörtök. úgyhogy eleve számítani lehet rá. még néhány mobil rakétakilöv t is el hoztak rejtekéb l. A szállodát a kormány tartotta fenn. Indulj. aztán Donovan siet s léptekkel távozott. Az egyéb kategóriát a jelenlév k szabadságharcosok találkozójának. amiért elvesztették a hidegháborút. zónaid : 13 óra 08 perc A Hotel Ónix háromemeletes. Csincsungék is orrolnak ránk. hogy bármely id szakban jelent s forgalma legyen. kezet fogtak. Tizenegy magas támlájú. a Füstösök meg bennünk látják a Sátánt. Ivánék meg vannak bántódva.lencben egészen más volt a helyzet. Amikor megadták a jelet. Van ott egy szálloda. és a turisták által használt utaktól ahhoz. masszív épülete túlságosan távol épült a turistalátványosságoktól.

akik nagyobb hatalommal rendelkeztek saját népük felett. 1947-ben az ENSZ elhatározta. nehogy bármi is okot adjon a vitára. az oroszok. Szíria. az Egyesült Arab Emírség. 1972-ben a müncheni olimpián a Fekete Szeptember nev terrorszervezet meggyilkolt tizenegy izraeli sportolót. A múlt század végén. amikor felt nt a Nyu- . meg azokat is. a másikat az arabok. Irán. a németek. mint a másik. Természetesen megvolt közöttük a hierarchia. aztán Irak is ellenség lett. Némelyikük régen Nyugat-barát volt.súlyos elefántcsont széken foglalt helyet a térség tizenegy hatalmassága. A bányák. és ha szükséges volt. hogy minden szék ugyanolyan legyen. de egyikük sem volt valóban az. Líbia és Egyiptom érdekeinek képvisel i burnuszban. ami nyomorba taszította Irakot. olajfinomítók államosítása helyi háborúkhoz vezetett az angol gyarmati sereggel. úgy érezte. amíg meg nem öltek minden terroristát. de ezen a helyen – szent helynek nevezték – kínosan ügyeltek. mint bárki bármikor a nyugati világban. hogy valamilyen tekintetben mindegyikük különb a többieknél. Az irak-iráni háborúban Amerika Irakot támogatta. Felháborította ket a Nyugat beavatkozása az ügyeikbe. Így jött létre Izrael. Jemen. Ebben a térségben az egész történelemben olyan emberek uralkodtak. mert ellenszegült az amerikai akaratnak. egyik se legyen nagyobb. az olajat. melyben minden a szimmetria szabályait követte. a franciák. A Nyugat. hogy megszüntet egy országot. olajkutak. Palesztinát. akik kitalálták és megszervezték a merényletet. A kör alakú asztalt kör alakú terem vette körül. hogy a történelem – és istenadta joga azt tenni. vagy annak mutatta magát. szakemberekkel és fegyverekkel. A britek. Ám ez megváltozott. megvédte. aki trónra került ebben a térségben.és fölérendeltségi viszony roppant fontos ebben a térségben. vagy szebb. némelyikük még most is. Brutalitásban f leg az angolok jártak el l. Jordánia. amit csak akar. Libanon. hordták el az aranyat. Ez a hatalom emberemlékezet óta ilyen volt. Omán. de ezen a helyen megelégedtek annak tudatával. a Moszad kidon egysége pedig addig járta a világot. Az alá. és kés bb az amerikaiakkal is. és az embargó. vagy b ségesebben díszített. és legújabban az amerikaiak is rajtuk akarnak osztozkodni. és minden lázadást keményen levertek. mindenféle korlátozás nélkül. vagy kitüntetésekt l súlyos egyenruhában ülték körbe az asztalt. felfegyverezte ezt a kis országot. és két részre osztja fel: egyik felét kapják a zsidók. Szaúd-Arábia. Aztán jött az Öböl-háború. f leg Amerika. Irak. Mindenki. e század elején teljesen vagy jórészt külföldi fennhatóság alatt állt a bányászat.

– Annyit mondhatok. és a térség korlátlan urai többé nem voltak korlátlan urak. Id vel a térség – ha nem is egyenletesen elosztva – nagyon gazdag lett az arany és az olaj miatt. mint a rosszcsont gyerekeknek. mert az ellen képtelen lenne védekezni. E kett tartja fenn az egyensúlyt. Libanon a Közel-Kelet bankára. A Nyugat nem akarja. de a gazdasági válság összeomlása óta már nem az. amit csak akartak. ami miatt a befolyás nem lett nagyobb: a terrorizmus. Az arab terrorizmus és a Nyugat hadereje fenntart bizonyos egyensúlyt. – Ám a nagy hadvezéreket a katonai fölény sohasem rémítette meg. – Háborút indítunk a Sátán ellen. amelyre a Nyugat szomjazott és szomjazik. A gy löletük a Nyugat iránt a megaláztatások viharában alakult ki és mélyült el. A Nyugat olyan kiterjedt. belátást kell tanúsítanom: a Sátán hadereje er sebb. és kereskedelmi. De mindkét fél szívesen kilépne ebb l a szituációból. Az rült módjára fegyverkez Irak éves katonai költségvetése az 1/6-a a CIA éves költségvetésének. A Nyugat tehát megjelent ebben a térségben. országuk gazdagságában nem. – Többen hümmögve helyeseltek. És bár az uralkodók személyes gazdagságban nagyon is felvehették a versenyt a Nyugattal. Ha nagyon elvetették a sulykot. mint a miénk. – Fortély? Jól hangzik. Miféle fortély? – érdekl dött Libanon egyenruhás elnöke. Az egyik az olaj volt. – Bármily fájdalmas is ez szívemnek. amellyel az titkosszolgálatuk nem versenyezhetett. Hadifölény esetén a bölcs tanács ekképp szólt: folyamodj fortélyhoz. A Nyugat befolyást gyakorolt a térségre. A saját eszközeinkkel. a Nyugat hadserege pedig még nagyobb fölénnyel tornyosult az hadseregeik fölé. és a világ olajkitermelésének majdnem a fele ebb l a térségb l származik. az arab világ terrorizmust támogató országai pedig azt nem akarják. és rácsapott a kezecskéjükre. felszerelt és képzett titkosszolgálattal rendelkezett. és csupáncsak a századrésze a NATO éves költségvetésének. és csupán két okból nem növelte befolyását még tovább. majd katonai hatalmat gyakorolt felettük. a terv már körvonalazódott a fejemben – mondta az iraki elnök. Valódi patthelyzet. Err l lenne hát szó. – Megölni a Sátánt? – kérdezte a libanoni elnök enyhe csodálkozással a hangjában.gat. mert olaj nélkül nem képes m ködni. És többé már nem tehettek meg bármit. hogy a Nyugat úgy isten igazából bevesse ellenük a haderejét. . A másik ok pedig. hogy a terrorizmus úgy isten igazából felélénküljön. a Nyugat közbelépett.

mivel jár? – Hogyne tudnám. – Erre való a fortély. Szaúd-Arábia uralkodója szólalt fel. A Sátán most gyenge. A terv. Abu Szahaf. Nagyon gyenge. nem tudja. zseniális. hogyan kerüljük el a rakétákat. hogyan folytatódna. – Julius Andant Allah küldte. Az iraki elnök csendre intette ket. Andan bebizonyította. – Ebben a helyzetben! Elindítjuk a totális háborút a Sátán ellen! Percekig tartó zsivaj volt a válasz. Létrehozzuk a titkos Arab Szövetséget. melyek egyenest ránk irányulnak. – Részemr l nincs kifogás a terv ellen. Össze van zavarodva. – A m holdak a fejünk felett… – szólalt meg a szaúdi uralkodó. – Ha ezt megtudják… El lehet rejteni. Egymaga térdre kényszeríttette. és elvesszük a nukleáris fegyvereit. mi a válasz. ezt megjegyezhetem. – Úgy van – bólintott rá Irak elnöke. amely szembeszállhat a NATO-val. – Mi lesz a nukleáris fegyvereikkel? Törökországban a NATO támaszpontokon vannak nukleáris töltetek. hogy felrúgtuk az egyezséget… – nem kellett befejeznie a mondatot. Mert a Sátán gyenge és pöffeszked . – Mi sem egyszer bb ennél – jelentette ki az iraki elnök szerényen. mindenki tudta. melyet kiötlöttem. – Az tudja. Mindenki egyszerre beszélt. de vajon mi módon hárítjuk el a következményeket… Vajon mi módon… Mert egyszer rájönnek… És akkor… – Annyit mondhatok: sok leckét megtanultam. de ha belépnének… . hogy létrehozzuk azt a katonai tömböt. Újabb tízperces zsivaj.– Terrorháborút? – kérdezte az egyiptomi elnök. – Az oroszok nem fognak belépni… Gy lölik a Sátánt. milyen a kemény munka és a nélkülözés. Zsidó csatlósaik rakétái is minket vettek célba – mondta a Jordán elnök. Ez a titkos szövetség az Arab-Orosz Szövetség. hogy a Sátán valójában milyen gyenge. Most! – emelte fel a hangját az iraki elnök. A második lépés. pedig tudta. – Akkor ossza meg velünk – kérte az Egyesült Arab Emírségek vezet je. A gazdasági válság a Sátánt jobban sújtja. – Lerohanjuk Izraelt. mint minket. – Ha rájönnek. de… No igen… Megtehetjük. ha meg tudja mondani. Líbia elnöke felsóhajtott.

Csak voltak. hogyan m ködnek a dolgok valójában a Föld nev bolygón. Irán legf bb vallási vezet je rácsapott az asztalra. mozdulat. melyet kiötlöttem. Egy kis asztalkát vettek körbe. Sok mindent nem tudtak. a másik Godard Lanskyé. Anhaido és Vufír egy zöldes szín . Emberek voltak. 3. A Hármak csak ültek csendben. és amely zseniális. Az oroszok csendestársként vesznek részt a háború els szakaszában. Valamikor öt telefon volt ezen az asztalon. és hatalmuk abban állt. Csak érzékeltek. – Csináljuk! – dörmögte. hogy a Sátán már feni a fogát a mi földünkre! Én tudom! – Akkor ne késlekedjünk. Darla. Anhaido és Vufír semmit nem tudtak arról a valakir l. Oroszországból elhozzuk mihozzánk a nukleáris arzenáljuk egy részét. különös formájú helyiségben ültek különös székeiken. mint négy órája ültek itt. csütörtök. nagyon sok mindent. ezt is kitaláltam. k voltak a civilizáció gazdái. két egyforma és egy nagyobb. Lansky halott. ezen a helyen. gondolatok és érzelmek nélkül. Most pedig elmondom a tervet. ami a világban volt. Nekik is volt egy gazdájuk. és ha volt is neve. hogy a megtévesztésen alapul. és aki engedélyezte vagy megtiltotta a nagy jelent ség változásokat. tudták. már több. Fegyvert és szakembert biztosítanak nekünk. nem tudták. k voltak a legfels bb kaszt. zónaid : 18 óra 22 perc Darla. Tudták. hisz nem voltak a világmindenség legnagyobb tudósai. de látni sose látták. Annyit már az elején mondhatok. Csak egyben voltak . hogy minden hazugságról. Az asztalon hever nagyobb telefonon keresztül érintkeztek. Andan áruló lett. aki felettük állt. – Én tudom! Én tudom. Az asztalkán három telefon volt kirakva.– Annyit mondhatok. GRÖNLAND November 2. pislogás. HÁRMAK REZIDENCIÁJA QAANAAQTÓL 500 KM-RE ÉSZAKKELETRE. és nem voltak istenek sem. és ezt rajtuk kívül nem tudta senki. de kett már felesleges lett. hogy hazugság. Az egyik telefon Julius Andané volt. aki felettük állt.

Az Gazdájuknak is volt egy gazdája. – Vlagyimir Bolotov vagyok. Gazda? – Nem kell háború. Azonnal hozzálátok a feladathoz. és bontotta a vonalat. Nukleáris arzenált készülnek bevetni. Gazda. akit k szólítottak Gazdának. Darla felvette Bolotov telefonját. Arra készülnek. Megszólalt Bolotov telefonja. 4. – Várjon utasításra. csütörtök. – Darla. Gazda! Darla letette a telefont. – Jó – mondta Darla. – Ha elkezd dik… hogyan állítjuk le. De ebben tévedtek. – Godard Lansky követ nélkül nagyon nehéz lenne. Vufír. hogy Oroszországot is beveszik a szövetségbe. USAMRIID F HADISZÁLLÁS FORT DETRICK. Darla másfél másodperccel kés bb szólt bele. – Vlagyimir Bolotov vagyok – szólt bele Bolotov. – Ezt nem engedhetjük – mondta Anhaido. ha eljön az ideje? – tette fel a kérdést Vufír. – Arab-orosz szövetséggel a háttérben. – Háború készül – mondta színtelen hangon. Gazda. MARYLAND November 2. – Értettem. – Igen. – Darla. 19 óra 00 perc . Jelenteni valóm van. – Mit óhajt.teljesen biztosak: az emberiség legf bb ura a Gazda. Oroszország. és lenyomott rajta egy gombot. Az arab országok titkos katonai tömböt alapítottak. Nem kell most háború – mondta Darla. Háborúra készülnek a NATO ellen. És még annak a Gazdának is volt egy ura. Izrael és Törökország nukleáris arzenálját akarják szembeállítani a NATO arzenáljával. majd Anhaido szemébe nézett. Anhaido és Vufír bólintottak.

– Dél felé megy – állapította meg Dr. letették az asztalra. aki az Afrika Osztályt vezette. Gene Kaufmann tábornok. korát meghazudtoló fürgeséggel pattant fel a székéb l. Csak egy szó. És onnan szabad az út minden irányba. amit jelentett. Gyors léptekkel járt fel-alá a hátsó fal el tt. Joan Carpenter. is állt már Zairében hullákkal teli gödör felett fáklyával a kezében. a tömegkommunikációs rendszer is szétesik. Semmilyen esély nem látszott sehol sem a láthatáron. és aki egyébként kimondottan hidegfej . az utánpótlás. de állva maradt. Általában ledobta a mappáját az asztalra. mint az éles acél vagy a gyors golyó. és senki nem szólt egy szót sem. és a helyére ment. az asztalra borulva sírni kezdett. a szállítás. ahogyan kijött az asztal mögül. a lépfene és a pestis legnagyobb él szakért je. Pánikhangulat uralkodott a teremben. A szék felborult. A hangulat fagyos volt. ahol leültek. Sámuel Cortez. Még rendes körülmények között sem tehettek volna sokat. hogy a világgazdaság padlóra került. Képtelen volt a helyén ülni. minden elviselhetetlenül bizonytalanná vált. Síri csend. Dr. és a munkájába semmilyen érzelmet be nem enged . Két transzformátoruk . most azonban. Néhány hang egymás mellett. Az áram is bármelyik pillanatban elmehet.Az Intézet – ahogyan az USAMRIID munkatársai nevezték magukat – értekezletre ült össze. aki a 4-es Ágens Kutatólabor vezet je volt. Az igazgatósági tagok szótlanul. Mindenki ült. de most csak csendben letette. – Két esetben diagnosztizáltak Ebolát a Washington állambeli Tacomában – mondta Kaufmann tábornok. Jane Herris. lehorgasztott fejjel vonultak be a terembe. minden esély elveszett. kiváló szakember. De jobban fájt a léleknek. a USAMRIID f parancsnoka utolsóként lépett a terembe. – Negyedmilliárd ember… Negyedmilliárd ember… – hajtogatta a kezét tördelve. becsukta maga után az ajtót. Mappa volt a kezükben. – Kijutott. Dr. – Megkerüli a földet… Megkerüli a földet… – hajtogatta a falnál járkáló professzor. Aztán a tábornok megtörte a csendet. kilencvenéves professzor. A közlekedés. Három perc telt el. Dr. Odébb rúgta. – Seattle. Ha a válság sokáig tart.

a világvége érkezett el. zónaid : 00 óra 05 perc A trópuson számtalan túlélési szabályt kell betartani. majd felhúzni a magasba. ha nagyobb vízfelületen kellene átvágniuk. robbanékony. A folyadék és a só pótlása élet-halál kérdése. Nicole átadta az rséget Nadyának. Úgy látták. azokból léceket. felfújta. az egyik ilyen a mindennapi sótabletta. REJTEKHELY AMAZONAS. hogy senki ne vegye észre. hogy lefeküdjön aludni az egyik matracra. Nicole-tól megkapta a sótablettáját. és mindezt izzadság formájában. és keresztben belefeküdt. szerel pedig sehol. de ennek akár a kétszeresét is. Mörjike egészen kiemelked fizikai állapotban volt – gyors. Dzsungelben az ember nagyon könnyen kiszáradhat.rendben volt. BRAZÍLIA November 3. de képes volt tartalékolni az erejét egy maratonra is. Mörjike bevitte a hálóba az egyiket. és a fegyvereivel bement a hálószobába. amit be is vett egy kis vízzel. és mindezt úgy. egy nap akár öt kilót is fogyhat. és további kett rossz. a harmadik öreg és gyenge. 5. péntek. de semmit nem talált. aminek már deszkafalai és – teteje volt. Shana tet t l-talpig átvizsgálta a testét. hajlékony és szívós –. az ásványi anyag. ami történik. deszkákat és gerendákat kifaragni fejszével. er s. vagy még többet.és vitaminadagját. A klán négy gumicsónakot megtartott. Nem volt az a kimondott könny esti olvasmány. Elkezdte olvasni A Rendszer Hiteles Krónikáját. átöltözött. Reggel nyolckor véget ért Mörjike szolgálata. majd Andan befejezett könyvének egyetlen kinyomtatott példányával elvonult a klán hálószobájába. ami így nagyon kényelmes volt. fent pedig beépíteni a megfelel helyekre. Nagyon kemény munka volt eljárni a környékre vastagabb ágakat és törzseket vágni. hogy nincs-e rajta valamilyen seb vagy él sköd . A virológusok sötét jöv t láttak. arra az esetre. De az egész napos munka és az rség kimerítette. Nicole megmosakodott. nagyon gyorsan le tudott futni száz métert. . azután ezeket eljuttatni a rejtekhelyre.

Andan hozzá is látott. és ami felfelé tolja a l szert. Damien éppen a fegyverekr l tartott Andannak kisel adást. mert a rugó elfárad az állandó feszülést l. ami a tár alján található. hogy a fegyverekhez egyszer en nem ért. Gorkie tanította Zoét a „m veleti szobában”. És sohasem töltjük meg teljesen a tárakat az automata fegyverek esetében. amire soha nem gondolt volna. milyen helyzetben milyen fegyverzetet érdemes használni. Mindegy. mert a rugó. hogy a sorozatlövés akadálymentes legyen. – Emlékszem – mondta Zoe. meg rendszeresen ki kell ürítem a tárakat. hogy a rugó ne lapuljon össze a tár fenéklemezén. Ahhoz.Damien és Andan a nappaliban ültek a földön. És ahogyan biztonságos helyre vitted Juliust. – Amikor még Alaszkában voltunk. Az üres tárat pedig egy pár napig nem használjuk. hogy van tehetséged. hogyan lehet kiugrasztani. hogy mit jelent az. méghozzá nagyon nagy tehetséged. ahogy kell. majd az üres tárat és a huszonkilenc töltényt áttolta Andannak. kiszedni egy fedezék mögül. megkérdezted. a tárrugónak nagy er vel és folyamatosan kell felfelé nyomnia a tárban lév l szert. és elgyengül. A hátukon feküdtek a sötét szobában. – Azt feleltem. – Erre azért van szükség. Kés este Zoe már kezdett fáradni. hogy szabot r ninja legyél – emlékeztette Gorkie Zoét. Zoe lába a kijárat felé nézett. Egész nap taktikai kiképzés folyt: hogyan lehet csapdába csalni az ellenséget. hogy van tehetséged. úgy. hogyan lehet hibákba kényszeríteni. Ezért négy-öt naponta kiürítjük a tárat. elfárad. de ugyanakkor mégis nagy jelent ség dolgokról mesélt neki. adott terepen hogyan kell viselkedni. hogy persze. és a l szert betöltjük egy másikba. Gorkie ezért könnyedebb. de csak huszonkilencet teszünk bele. – Minden fegyvertárat négy-öt naponta ki kell üríteni – mondta Damien. az mindennél fényesebben bizonyította. Gorkie lába ellenkez irányba. ha sokáig feszített állapotban van. Azonban van még mit mondanom err l a témáról. Damien teljesen kiürítette a tárat. meg a rugó. Ebbe a tárba harminc l szer fér. Arról. hogy mir l . hogy vajon vane benned elég tehetség ahhoz. és hüvelykujjával kinyomkodta az M-16-osa tárából a töltényeket. a fejük egymás mellett. Hogy ennyire fontos a tár fenéklemeze. hogy töltse be a muníciót. Magában meg kellett állapítania. mert ez is fárasztja. fejjel el re. hogy valakinek van tehetsége egy bizonyos dologhoz. mind olyan dolog.

a ninjutsuról. az az a képesség. a természetr l. akarater b l és céltudatosságból. nem áll össze. EGY VÁROSI PALOTÁBAN MOSZKVA November 3. hogy mennyire szép a hangod vagy mennyire van eszed a fizikához. hogy Zoe elmosolyodott. mert minden célhoz egy út vezet. ahová el akarunk jutni. Hazugságok a világról. önmagukról. Csak hazugságok. Pedig nem kell semmi más emberek kicsinálásához.van szó. A céltudatosság pedig azért. hogy olyan dolgokat tegyél. amikor beszéltél. bármi történjék is. és megpuszilta Gorkie arcát. hogy járni tudj egy úton. Az állhatatosság azért kell. a matematikáról. Pedig elég. az éneklésr l. Zoe elmosolyodott a sötétben. Zoe oldalra fordult. hogy így igaz. hogy kizárólag hazugságok által tartják rabszolgasorban az emberiséget. Az akarater ahhoz kell. hogy bármit elérj. a japán nyelvr l. és tudta. csak hazugságok. most már biztos vagyok benne. Most már tudom. amelyek valóban a cél felé vezetnek. alapvet tehetség kell. akkor semmit sem érhetsz el. – Amikor el ször olvastam bele Julius könyvébe – mondta Zoe Gorkie fülébe –. Kutozov ötvenegy éves. péntek. az alapvet adottság ahhoz. Ez három dologból áll: állhatosságból. zónaid : 13 óra 15 perc Alekszandr Kutozov. Ha képes vagy járni egy úton. ez így nem elég. egyik moszkvai házában hívta össze a keresztapáit. akkor minden célt elérhetsz. a tornáról. a regényírásról. a sütésr l. Gorkie érzékelte a meleget. és mindig van egy cél. vé- . a varrásról. mint sokan egész életükben. mindegy. vagy tetsz legesen bármi másról. hogy cselekedni tudj nap mint nap. az autóvezetésr l. mindegyikhez ugyanaz az alapvet adottság. és azt olvastam benne. 6. Ha ez hiányzik. és a kett között egy út van. Mivel mindig vagyunk valahol. magas. a színészetr l. a vívásról. az orosz maffia legf bb ura. Hiszen ebben az elmúlt percben. többet tanultam. hogy a legfels bb kaszt hatalma kizárólag hazugságokon alapul. úgy éreztem. kell. hogy ne add fel a célt. hogy legyen még valami más is.

Körülötte öltönyös férfiak álltak. A többi keresztapa is nevetett. arcát mindig kétnapos borosta borította. barátaim! – mondta. hogy a pénzem jó részét aranyba és ékszerbe fektettem. Neki nem kellett kiöltöznie. itt semmi sincsen rendben. és a maffiaf nökök vele nevettek. mintha büszke lenne. izmos férfi volt. hogy a gazdaság szét lett cseszve végérvényesen. és sorban egymás után kil tte az összes izzót. hogy szabaddá tegye az utat maga el tt. Na jó. az újítani nem képes embereket. tudjátok. azokra l tt. ha valaki még nála is gátlástalanabb volt. Huszonöt méterre a falon kétcentis vörös izzók voltak a falban. Bérgyilkosként ötvenkét embert ölt meg. az komolyan mon- . és nevetett. De ami eddig volt. hosszú fekete haját lófarokban hordta. velük kelt. Ezt nem tudom. ti is. – De amióta élek. A keresztapák tapsoltak. az halott volt. fekete farmert és fekete selyeminget. – Jórészt tönkrementünk. Tizenkét évesen került a maffiába: bérgyilkosként kezdte a pályát. nem jártam iskolába – nevetett. – A kurva amcsik szétcseszték a világot – jelentette ki. Kutuzov mosolygott. milyen áldozatokat hozott. Kutuzov a mai napig szeretett ölni. Egy dolog hozta ki a sodrából: ha ellentmondtak neki. Ezeké soha nem fog. utálta a gátlásos embereket. Imádta a fegyvereket. meg vettem pár festményt. – A „tet ” az szóhasználatában Oroszország elnökét jelentette. – Hanem aztán elgondolkodtam – megütögette a halántékát. Szerette a sikert. nem borultam ki. – Ötvenkét centis csöve van – jelentette be. hogy a legnagyobb f nök legyen. lehet. Kutuzov bakancsot viselt. hogy a történelemben nem volt mindig szarban. Ha valaki megtette. majd a gépkarabélyt a vállára vette. hogy megszerezze a hatalmat – mindezekért kétszázhúsz embert gyilkolt meg. Volt annyi eszem. Kutozov vállához emelte angol Enfield XL 70E3-as gépkarabélyát. és l tt. Utálta a merevséget. bár ilyennel sosem találkozott. amikor az a tet bejelentette a tévében. de azt is. Én is. úgy folytatta. – Köszönöm. És ezek értéke nem veszett el. és újra tüzelt. célzott. hangszigetelt l termében voltak. Kapják be! De azért ez engem nem vág földhöz. Mind a két célba vett izzó szétrobbant. és a bal szeme üvegb l volt – mutatván. – Pontos jószág – mondta Kutuzov. – Ez az ország mindig is szarban volt. Hogy leszámoljon haragosaival. Csúnya forradás volt a homlokán. hogy megy ez. Szóval. a többi keresztapa.kony. velük aludt. A palota harmadik emeleti.

– Hangosan nevettek. hogy lemenjenek az úszómedencébe. mint a faszfej. – De ez nem is csoda. he? Odamegyünk. Én akarok abban a kényelmes elnöki székben ücsörögni. nem kétséges. . A miénk viszont faszfejekb l. nem vetted észre? Megint nevettek. a gyerekek megállnak a fejl désben. belenézett. akkor én is fogok. ami most van. majd hozzám szoknak! Az egész társaság nevetett.dom. – Mikor kezdünk hozzá? Már ötven éve ezzel foglalkozunk. – Mikor kezdünk hozzá a hatalomátvételhez? – kérdezte az egyik keresztapa. Szóval. És ha én akarok. – Mi igazából csak befejezzük az ügyet. miért hagynánk. semmi ahhoz képest. amikor hátrafelé l . – A fegyverállvány mellett volt egy kézitükör. Kutuzov folytatta. mert már ránk rohad. Ha? Meg akarom csinálni. Az amcsik kormánya kreténekb l áll. A társaság nevetve elindult a lépcs ház felé. barátaim. Na de. hogy miként is cseszhetnénk ki azzal a néhány barommal. annyi baj legyen. – Nem mondom. És a kretén egy fokkal jobb. ami arra kellett Kutuzovnak. megigazította a haját. felvette. hogy azon keresztül célozzon. és átvesszük a hatalmat. kinyírjuk ket. hogy faszfejek dirigáljanak nekünk. arra Oroszország rábaszik. és közben törjük azt az okos fejünket. akiket még nem vettünk meg. Ezek az amcsik kurvára értik a dolgukat! Bármit csinálnak. gyertek velem. ha megjelenek a tévében ezzel a babaarcommal. ússzunk egyet a medencében. Szóval arra gondoltam.

már évek óta tartották a kapcsolatot a Cosa Nostra legf bb urával. Egy kicsit tartott t le. – Hódolatom. Don Mazzone. Ez egy kicsit azért megnyugtat. gomblyukában vörös rózsa. mint szokott. jöttünk. És a pénze… – Stranick széttárta a karját. amit elvesztettem. Azért jöttek.TIZENHARMADIK FEJEZET 1. 09 óra 03 perc Paul Stranick és Sean MacArthur. hogy csökkent a maffia aktivitása az Andan utáni kutatást illet en. Don Mazzone – kezdte Stranick. A Don szokása szerint úgy öltözködött. mint egy piperk c. hogy elfogják és átadják az FBI-nak. hogy össze fog omlani a világgazdaság? – kérdezte a Don enyhe gúnnyal a hangjában. Gianni bevezette ket a Don fogadószobájába. A kanapéja közepén ült. A szobában hét embere volt jelen. – Tehát maguk is rábasztak. két karját feltéve a támlára. – A gazdasági válság önt is sújtja. Don Mazzonéval. Jól ismerték a szokásokat és a járást a Don házában. – Á! Visszaadják a kétmilliárd dolláromat. – Ööö… sajnos nem tudtuk. majd helyet foglaltak a mutatott kanapéra. péntek. . – Nekünk sincs pénzünk. Soha nem találkozott a CIA képvisel ivel egyedül. és most elúszott minden. mert észrevették. Csak a tekintete volt egy kicsit más. a CIA összeköt tisztjei. mert maguk basztak engem figyelmeztetni. FLORIDA November 3. hogy segítsünk. arcán szokásos mosolya. – A segítségünket jöttünk felajánlani. Don Mazzone! – köszöntötte tisztelettudóan a két ügynök Mosolygós Dont. Don Mazzone! A költségvetésünk jelent s részét bankban tartottuk. hogy mi készül. – Mi járatban? – szólalt meg Mosolygós Don. DON MAZZONE VILLÁJA KEY WEST.

és segítsünk megoldani a problémát. – Nem? – nézett rájuk a Don megvet en. – Ezt egyszer en nem teheti! A Don csak nézte ket egy ideig. hogy már kevesebb ember van az utcán. mi fog történni? – kérdezte vontatott. vállán Stranickkel. Hátrahúzta a szánt. A két ügynök összenézett. Az egész tárat belel tte a két ügynökbe. A két ügynök összenézett. Gyöngyözni kezdett a homloka. és lassan elmosolyodott. Don Mazzone? – kérdezte Stranick. – Donovan igazgató úr kérdezteti. és kioldotta a biztosítókat. és el vette a pisztolyát. Benyúlt a zakója alá. – De… de… ezt nem teheti! – dadogta Stranick. mi ennek az oka. – Észrevettük. Donovan igazgató urat – mondta a Don. de mert átbaszott. – Nem kevesebb – ingatta a fejét Don.– Észleltük. – Nem különösebben érdekel Donovan. az összes pénzemet befektetem aranyba. hogy beveszem. hogy tudjuk meg. – Hanem egy se. És akkor nem vesztettem volna el KÉTMILLIÁRD DOLLÁRT!!! – a Don az utolsó két szót már üvöltve mondta. – Azt hiszitek. – Az aranyért megyünk – mondta a Don. aztán lehajtotta a fejét. Carlo és Gianni felnyalábolták a két halott ügynököt. hogy ki- . hogy a CIA nem tudta. – Donovan igazgató úr azért küldött minket. – És… és kit? – A maguk igazgatóját. – Miért? – Mert mást adtam meg. – Don Mazzone. Stranick és MacArthur fészkel dni kezdtek. és a nadrágjába dugta. – De miért. hogy csökkent az Andan utáni kutatás mértéke – szólalt meg MacArthur. Mosolygós Don arcáról elt nt a mosoly. Stranick fel akart ugrani. mint célpontot. – Nem? – kérdezte megint. komolyan mondta? Elkapjuk a CIA igazgatóját? – kérdezte Gianni. a becsület úgy kívánja. A két ügynök megrémült. Újratöltette a pisztolyt. – Leállítottam Andan keresését. hát azért. de a Don tüzet nyitott. fenyeget hangon. hogy mi okozza a problémát az Andan után folyó embervadászatban? – kérdezte MacArthur. hogy elrohanjon. – Ne nézzetek hülyének! Ha csak egy nappal el re szóltok.

Gianni és Carlo kivitték a szobából a holttesteket. de els sorban a NATO miatt. Juszuf valójában kém volt. Szükség esetén a deszantalakulat 46 perc alatt a terület felett van. TÖRÖKORSZÁG November 3. igen jelent sen meger sítették az egyik határszakaszt. a Van-tó. hogy kit zze a vérdíjat Donovan fejére. Nyikoláj Andrejevics. hogy nincs ki a négy kereke. igen komoly t zer vel felfegyverezve. Itt találkozott egymással az arab és az orosz küldöttség. a rakéták viszont 3 perc alatt ideérnek. Acélból készült. EGY HAJÓN VAN-TÓ. Oroszország határán. Az arabok hallani sem akartak róla. részben egymás ellen. hogy aki kinyírja William Donovant. orosz részr l a belügyminiszter. Egy ötvenf s deszantalakulatot helyeztek el egy teherszállító repül gépben. híreszteld el az utcán. A siralmas hajó állandóan a tavon ringatózott. A harmincméteres hajó nem volt valami szép. Egy bizonyos Juszuf nev öreg keresked é volt. . az oldalát és a kabinfalat beette a rozsda. valamint két rakétavet harckocsit. lévén. szikár. az oroszok meg arab földre nem akartak lépni. az húsz kiló aranyat kap t lem. zónaid : 19 óra 10 perc Törökország keleti hegységeiben. Arab részr l az iraki. 2. Ötszázötven kilométerre innen. hogy Törökország tagja a NATO-nak. ügyelve a m holdakra. Mindkét fél bebiztosította magát. a hadügyminiszter és az elnök. majd Gianni beült a kocsijába.egyenlítsem a számlát. Viszont földrajzilag a Van-tónál jobbat nem találtak. szép csendben. Maradt Törökország. a motor se volt már a régi. az iráni. két antenna meredt az égnek a kormányosfülke tetejér l. az irakiak kéme. vadregényes hegyek közt hatalmas tó terül el. az egyik törött volt. akir l az a hír járta. és ejt erny s ugrást hajt végre. péntek. az egyiptomi és a líbiai elnök volt jelen. Gianni. a CIA igazgatóját. hajója pedig csak látszott ócskavasnak. hogy a találkozó miatt orosz földre lépjenek. közel az iráni határhoz.

Az arabok el álltak az elgondolásukkal. Az orosz küldöttség bizalmatlansága ett l egy kicsit alábbhagyott. Néhány aranytárgyat. kézitusába bonyolódtak. NETSUKE TOWER MANHATTAN. de csak egy egész kicsit. barikádokat emeltek. a titkos NATO-ellenes katonai tömb létrehozásával. 13 óra 25 perc Az utcákról folyamatosan áramlott be a cs cselék az épületbe. és megtámadja a NATO-t. Üvöltöztek. péntek. Az arabok nem terítettek ki minden kártyát. 3. efféléket. néhányan lövéseket adtak le. Ódzkodtak bevetni fegyvereiket a túlnyomórészt fegyvertelen cs cselék ellen. a Nyugat elleni háborút. viszont húsznál is többen haltak . mert némi zavart okozott. kiváltképp a hadügyminiszter lelkesedett. inkább visszavonultak. Az egyetlen vitás pont a szövetség elnevezése volt. Félszáz biztonsági ember próbálta megakadályozni. tönkretenni. az Arab – Orosz vagy Orosz – Arab Szövetséggel. az összeomlás el tti áron mintegy negyvenöt millió dollár értékben. A biztonságiak fokozatosan egyre feljebb és feljebb szorultak. egyre több emeletet adva át a megvadult tömegnek. Ezt mindkét fél elfogadta.Az arab küldöttség kedves gesztusként szerény ajándékokat nyújtott át az orosz küldöttségnek. hogy Arab – Orosz vagy Orosz – Arab Szövetség legyen a neve. Két alkalommal került csak sor t zharcra. törtek-zúztak. Az oroszok az ötletet nem találták rossznak. harminctagú társaság megölt a hetedik emeleten kilenc alkalmazottat. NEW YORK November 3. A felfegyverzett civilek közül heten veszítették életüket a biztonsági er kkel vívott harcokban. csupán nagy vonalakban ecsetelték elképzelésüket. Végül az egyiptomi elnök javasolta. miután egy vadászpuskákkal és pisztolyokkal felfegyverzett. A harmadik világháború szervezése nagy lépést tett el re. hogy az arab országok és Oroszország titkos katonai tömörülést alkot. A lépés horderejéhez szinte méltatlanul rövid id alatt született meg a megállapodás. hogy idegenek jussanak a fels bb emeletekre. hogy a nevük legyen a Keleti Hatalmak Szövetsége. egy kis gyémántot. megpróbáltak mindent szétverni.

– Mióta vannak bent? Két napja? – Igen. – srégi módszer – mondta Momochi. – Odafordult Mariko és Ashiko felé. Dick kijelentette. fejszékkel és baseballüt kkel felfegyverzett csoportokkal szemben. azután a biztonságiak lezárták a liftaknákat. még áram is. Víz volt. és közvetlen kézitusába bocsátkoztak fegyvertelennek látszó. meg néhány szendvicset. Joshi távcs vel nézett szét. harcolni fognak velük. és leeresztette a távcsövet. megadják magukat. Joshi és Momochi az egyik ablaknál álltak. és kikapcsolták az aknákban az áramot. A telefonok nem m ködtek. Dick és zsoldosai továbbra is foglyok voltak a negyvenhatodik és a negyvenhetedik emeleteken. hallgatták a rádiót. amivel vádolnak minket. mert nem ismerték fel a közeled veszélyt. . Az állóharc a betolakodók és a véd k között immáron a huszonegyedik emeleten folyt. A negyvenedik emelett l felfelé minden cég hajlandó volt követni Torinaga úr tanácsait. így kénytelenek voltak a két emelet h t szekrényeit kifosztani. Az egy órára tervezett akció rendkívüli módon elhúzódott: két napja voltak a Netsuke Towerben. pár zacskó f szeres csipszet. emeleten Mariko és Ashiko a biztonsági kamerákon szemmel tartották az egész épületet. jonin! – felelte Ashiko. aki Momochitól kapta azokat. Hogy az id t elüssék. – Akkor nemsokára vége. hogy ha a biztonságiak felt nnének. A negyvenhetedik emeletet követ szinteken béke és nyugalom honolt. Az alkalmazottak az ötvenedik emeletre és annál magasabbra mentek fel. F ként édességet találtak. sem a liftaknákat nem voltak képesek megnyitni. nézték a tévét. valamint lezárták a lépcs házakat. – Semmi nem igaz abból.meg a biztonsági rök közül. Momochi bólintott. – Minden azon múlik. de ha megérkeznek a rend rök. hogy egy ember kinek hisz. micsoda gy löletet tudtak kelteni irántunk – mondta Joshi Masada. sem élelmet. A fels bb emeleteken tartózkodó hatszáznegyven alkalmazott fegyelmezetten tette a dolgát. a szell z járatokba pedig nem fértek be. Mindent befaltak. és majd megpróbálnak megszökni a börtönb l. de késekkel. Sem az omlásokon nem bírtak áttörni. A 77. Nem vittek magukkal sem vizet. és nézd meg. magazinokat lapozgattak.

– Csodálatos kis feneked van. és letérdelt a földre. aztán kitört bel le a nevetés. akkor egész nap a kis fenekeddel fogok foglalkozni. péntek. Az altestét Zoe fenekének nyomta. hogy Nicole nagyon figyel valamit. hogy beült a klán hálószobájába a felfújt gumicsónakra Andan könyvét olvasni. Nagyon érdekesnek találta ket. Zoe tornacip ben. olyannak. négykézláb állt. Olyan jó kis feneked van. – Igen. Elmosolyodott. amit már megszokott Andantól. . rövidnadrágban. – Damien! – szólalt meg Zoe. leült a matracára. és további adatokat kért le. Aztán valami mozgást jelzett az egyik színspektrumanalizátor. amikor besétált a hálószobájukba. BRAZÍLIA November 3. Zoe. levette a pisztolytáskát a derekáról. hogy el is határoztam. – Szia. – Szerinted ebben a testtartásban jól érvényesül a kis fenekem? – kérdezte Zoe. Bejött Mörjike. és felnézett. elég jól – mondta. neki háttal. Zoe a fekhelyéhez ment. látta. közben mosolygott. – Zoe! – biccentett. hogy az kitöltse az egész képerny t. Damien felnézett. ahová áthallatszott Zoe és Damien lihegése. és rávetette magát Zoéra. Zoe t le két méterre. és a válla felett fordult felé. – Rendben – mondta Zoe kaján mosollyal az arcán. Odament mellé. Letette a könyvet. – És nem akarsz valami izmos és sz rös dolgot beledugni? – Már gondoltam rá. REJTEKHELY AMAZONAS. Damien leeresztette a könyvet. derekán pisztolytáskát és kést viselt. ha egyszer lesz egy egész nap szabadid m. Damien folytatta az olvasást. zónaid : 15 óra 45 perc Damien azzal töltötte a szabadidejét. Nicole rségben volt a biztonsági szobában.4. és Nicole minden figyelme a képerny re irányult. Damien egy pillanatra nyögni sem tudott. Az utolsó néhány fejezetet még sem olvasta. köldökéig ér pólóban volt. felnagyította a képet. Nicole a laptop képerny jét figyelte. Damien! – köszönt oda.

kér egy banánt? Nicole és Mörjike jóíz en nevettek. hogyan tudnánk elvágni a legfels bb kasztot a világtól. vagyok. Felnézett. vízhatlan ponyva vette körbe. ezért az ezekkel való munka a rejtekhelyen folyt. A csúcsra mer legesen húzott egy vonalat. hiszen k állítják. és odaírta: Darla. – Itt van fent Darla. egy majom! Jó napot kívánok. és az arcát az arcához dörgölte. – A legfels bb kasztot nem tudjuk megtalálni. – Az uralom piramisa – mondta Gorkie. És itt lent vannak az úgynevezett kisem- . hogy majomnak nevezik. a reszel és a dörzspapír nem járt nagy hanggal. de folytatta a csiszolást. Dr. és úgy vélem. és egy két és fél méteres deszkát csiszolt le. hogy mi az ember. miután elkaptuk Lanskyt. A rejtekhelyet minden oldalról s r lombtakaró és terepszín . Hello. – Hogyan? – kérdezte. Mörjike rámutatott a képerny re. Füzet és ceruza volt nála. Á. és a többieket már azon a módon nem lennénk képesek felhajtani. Egy egyenl szárú háromszög volt az oldalra rajzolva. Darla kijavította a réseket a rendszeren. hogy minden ember majom! Julius írta A Rendszer Hiteles Krónikájában. és odatette a földre. meg akik még részei a legfels bb kasztnak. Leült a sarkára. Andan figyelt. – De hát nem? – nézett rá Mörjike. X. pszichiáter. De rájöttem. Gorkie bement a nappaliba Andanhoz. és ezt a teljességgel alaptalan elképzelést kiváltképp a pszichiáterek terjesztették és terjesztik. hogy eltüntesse a szálkákat. Andan a nappaliban a földön ült. – Támadt egy ötletem – mondta.Csak egy majom volt. – Igazad van – mondta Nicole. A fejszével és a nagy f résszel csak két-háromszáz méter távolságban dolgoztak. Átölelte Nicole-t. hogy soha a történelemben nem folyt hivatalos tudományos kutatás annak megállapítására. hogy állat. Andan elé. de a kis f rész. Én mostantól kezdve minden pszichiátert simán majomnak fogok hívni. – Egy pszichiáter? – kérdezte döbbenten. csupán kijelentették. Gorkie kinyitotta a füzetét. Y. – Itt a dzsungelben? Nicole felnevetett. a deszkapadlók és – falak ezeken belül épültek. Andan abbahagyta a csiszolást. állat-e vagy lélek. majom! Hogy ityeg a fityeg? Jó napot kívánok. – Egy erdei pszichiáter! Egyetlen pszichiáter sem sért dhet meg azon. Shana és Nadya az utolsó helyiség padlóját cserélte ki ágakról és bambuszról deszkára.

– Gyakorlatilag is. Donovan alighanem pszichopata. hogy William Donovan elolvassa a Rendszer Hiteles Krónikáját. amit mondunk nekik. – Ez egyértelm – ismerte el Gorkie. Andan azon gondolkodott. – De afel l komoly kétségeim vannak. a… – Gorkie elmosolyodott – legfels bb cselekv kasztot… és meg kell találnunk a kulcsembereket ezen a szinten. Fel kell kutatnunk a legfels bb cselekvési szintet. amiken nem történik más. akikre k figyelnek. – A CIA maga. Ugyanakkor Donovan . a legfels bb cselekvési szinten foglal helyet. úgy vélem. Aztán Joshi ellen. Alighanem volt az. mert nekünk el ször ezeket a tekintélyeket kell megtalálnunk. és kik azok. amit mi akarunk. és odaírta: kisemberek. A legfels bb kaszt számtalan olyan szintet iktatott be. hogy elrejt zzön. Elég. kik azok. és… – Gorkie a csúcs alatt. – Biztos. a piramis magasságának fels ötödénél húzott egy vonalat keresztbe – csak valahol itt. akik nincsenek a saját életüket illet en döntéshelyzetben. kik a tekintélyek a szemükben. Darla nem áll kapcsolatban a cselekvési szinttel. Ehhez pontosan kell tudnunk. Állandóan William Donovan jutott az eszébe. a legfels bb cselekvési szinten elvághatjuk Darla kommunikációs vonalait. – Gorkie a piramis talapzata mellé is húzott egy vonalat. – Oké. – De nem kell jóembernek lennie. Valószín leg volt az. amivel elválasztotta a piramis fels ötödrészét. ezen a szinten kezd dik el a cselekvés. Julius.berek. és egy csapásra jóember válik bel le. aki bevetette az Ebolát Alaszkában. meg kell találnunk a módját. – De… elméletileg… m ködne. Donovan pszichopata. hogy ki lehet a cselekvési szint legtetején. még mindenki más el tt. ahonnan még továbbmegy. mint az utasítás továbbadása. hogy eljussunk hozzájuk. De ez is a gyengéje. hogy kik ezek a kulcsemberek. hogy annyira elrejt zzön. – Az utasítás Darlától elindul lefelé. – Merész elképzelés – mondta Andan elgondolkodva. és ellenem. ahonnan még továbbmegy. ahonnan továbbmegy egy alsóbb szintre. határoznak meg. Elolvashatnák A Rendszer Hiteles Krónikáját. akik nagy területeket irányítanak. és a segítségünkre siet. ha csak azt teszi. Ez nem szükséges. Erre azért volt szüksége. – Gorkie háromszor áthúzta a vonalat. és hogy k odafigyeljenek arra. Valószín leg robbantotta fel az atombombát Denverben. – mondta Andan. – Ezen a ponton. ezért ezen a szinten el lehet t vágni az egész világtól. hogy meg se lehessen találni. aki a hamis bizonyítékokat kreálta maga ellen.

túl sok roszszat tett már ahhoz. meg egy hordozható adatbankja – mondta Gorkie. – És hogyan találjuk meg Donovan tekintélyeit. Gorkie bólintott. és éppen ezért tudja azt is.rettenetesen kétségbe van esve. hogy megjavuljon. Andan hosszasan gondolkodott. Donovan egy rült. amire nyilvánvalóan nem képes. akiken keresztül el tudjuk érni. mert ahhoz. hogy a nyomozás semmilyen eredménynyel nem járt. aztán elment. hogy mi is történik valójában a világban. Donovan pszichopata. hogy mind a mai napig semmit sem sikerült megtudnia arról. hogy nincs semmi a kezében. mi pedig nem teszünk mást. minden össze fog állni. Van egy jó kis laptopja. hogy szóljon Mörjikének. mint új célpontot adunk neki. amit talált ki. amit pusztíthat: a legfels bb kasztot. és uralkodj. amit tett. Ugyanis tudja. hogy jóemberré váljon. És ezért borzasztóan fél. akinek egyfolytában pusztítania kell. hogy odafigyeljen ránk? Gorkie felállt. És ha elolvassa A Rendszer Hiteles Krónikáját. végül így szólt: – Oszd meg. . hogy mi az. – Ebben Mörjike a szakember. szembe kellene néznie mindazzal.

de persze. nem szeretett iskolába járni. melyekb l bútorok készülnek majd. – A CIA f hadiszállásának el csarnokában van egy szobor William J. Donovan családfájától. De azért érdekes érzés lehet. majd minden abban szerepl dátumnak. Zoe és Andan ugyanabban a helyiségben deszkákat csiszoltak le. REJTEKHELY AMAZONAS. péntek. – Ennyi id alatt. és az adatbankot használva. Nicole rségben volt. Donovan a második világháború idején az OSS-t vezette. Shana és Damien az els bútorokat rakták össze. így egyre több és több adat került el . – Senki – jelentette ki Andan. minden valószín ség szerint. Donovan tekintélyei után kutatott. Úgy látszik. Na. egyszer en csak névrokonok. Gorkie. zónaid : 19 óra 00 perc Nadya. Mivel a klán szempontjából Donovan jelent s személyiség. mindegy. Mörjike Donovan életrajzát tanulmányozta. A két William Donovannak semmi köze nincs egymáshoz. jelent s mennyiség információ állt a rendelkezésükre az adatbankban. Átfutottam Donovan nyilatkozatait. már biztosan betöltötték . Mörjike az egyik akkumulátorral összekötött laptop el tt ült a „nappaliban”. Rockwell helyett a rendszerben még nincs senki. BRAZÍLIA November 3. névnek. mint te. hogy kiket említett meg. mint vezérkari f nök. az általa kivételezett bánásmódban részesített újságírókig. hogy a munkahelyeden van egy szobor egy ugyanolyan nev emberr l. Én sem szerettem.TIZENNEGYEDIK FEJEZET 1. – Már négy napja – mondta Mörjike. de sohasem volt a CIA igazgatója. – Kérdés. országnak. számnak utánanézett. hogy ki állt a helyére. – A tábornok… Rockwell. Donovanról – szólalt meg Mörjike. Volt tanárait és osztálytársait egyetlen egy alkalommal sem. falunak. iskoláin és sportklubjain át. Ehhez elolvasta a hivatalos életrajzát. senki. – Ez a William J. városnak. Úgy értem. már meghalt – mondta Zoe.

amit Donovan nem. Azt nem hiszem. Kérdés. akkor nyert ügyünk van. mivel nem volt egymásra szükségünk a saját tevékenységünk terén. – t ismerem! Gorkie. hogy Chaney tud olyan hírszerzési információt. Az egyiküket úgy hívják. és van egy szakíró is. Donovan megbízhat benne. Zoe és Mörjike Andan felé fordult. A legfanatikusabb fajtából. Egyébként sem voltunk olyan. egy bizonyos John Chaney. akkor a legnagyobb hírcsatornák követni fogják a véleményét. – Andan átgondolta a dolgot. és egyfolytában jó hírét kelti Donovannak és a CIA-nak. – Nem. de tudhat másféle információkat. a régiek közül említik William Casey-t és William Colbyt. mert vannak olyan kormánytagok. hogy ha egy adott eseményt így vagy úgy kommentál. – Oké – mondta Mörjike. említi a Washington Post 2000. . és azután sem f ztük a kapcsolatunkat olyan szorosra. Donovannal jelenleg nincs kapcsolata a legfels bb kasztnak. aki politikai krimiket szokott írni. h de nagy barátok. ami azt jelenti. de Chaney-t sokra tartják. január 11-i számában. beavathatja egy s másba. aki a CNN egyik sztárriportere. és akik különféle id szakokban Donovan felettesei is. hogy Stan Howard Stone. A CIAnak fontos a jó PR. Chaney mértékadó szakkommentátor. elszánt isten. vagy akár személyesen Donovantól. ami azért fontos. Ha t meggy zi a könyv. – Az életrajzban. Akkor a feladataink távolra sodortak bennünket. akik viszolyognak a CIA-tól. hogy elvinné-e? Nem tudom. Donovan három embert szokott megemlíteni. hogy vigye el Donovannak. – John okos ember. – Esetleg el lehetne juttatni neki egy példányt. adhat a véleményére. úgy két – két és fél évvel ezel ttig. mint olyan valakit. de azért mégsem egy CIA-igazgató – mondta Andan. amit irányított. Chaney egy hith materialista. Egy id ben elég jóban voltunk. t úgy hívják. tájékozott. – Ha nem is tanácsadó. Julius? – kérdezte Gorkie. hogy rendszeresen együtt reggelizik Donovannal a CIA f hadiszállásán. De k már meghaltak. aki külügyi szakért . Legalábbis közvetlen kapcsolata nincs.a pozícióját. – lehet Donovan tanácsadója? – kérdezte Gorkie. és folytatta.és lélektagadó. akiket különösképpen tisztel. – John Chaney? – kapta fel a fejét Andan. akik a CIA igazgatói voltak. – Chaney része volt a hálózatnak. továbbá Chaney kit n kormányösszeköttetésekkel rendelkezik. szakkommentátor. aztán van egy író. tapasztalt. hogy George Patterson.

Elbeszélgetnek. hogy a klán mindenre képes. mibe rejtette a mérget. mézédes sz l t szemezgetett. hátul. és elhozzuk ide. Ha Gorkie azt mondja. bár ez nem látszott rajtuk. és a rengeteg láb és kerék szinte aszfaltsimaságúvá tette az utat. – válaszolta Mörjike. ha csatlakozik. Ötven méterrel távolabb két terepjáró követte. A sejknek tetszett a történet. – De odamenni? Ha ott van egyáltalán… Ide akarják hozni? – Igen.C. – Akkor idehozzuk Chaney-t. EGY ROLLS-ROYCE-BAN ARAB-SIVATAG. majd odaszólt Mörjikének. akkor idehozzák. – Rendben – mondta. – Hogy mi? – Elmegyünk Chaney-hez. Valóban érdekes lenne találkozni Chaney-vel. Összesen száz ember. a tágas utastérben két férfi nagy szem . Nem voltak kételyei. hogy legyen a kapcsolatunk Donovanhoz – mondta Gorkie. és felállt. melyen a Rolls-Royce lépésben haladt. melyben egy olasz lovag meg akarta mérgezni az uralkodót. mintegy kétszáz méterre az én házamtól – mondta Andan. EGYIPTOM November 4. meg is jegyezte. kiváló fegyverekkel felszerelve. Andan lenézett a deszkákra. zónaid : 03 óra 00 perc Az út. annyiban tért el a környezetét l. hogy idehozzák. Kiváló harcosok voltak. – Hol lakik Chaney? – Washington D. rosszul hallotta. de végül önmagát mérgezte meg. elolvassa a könyvet. Andan azt hitte. mögötte tevekaraván bandukolt. Már kezdte megszokni. és folytatta a csiszolást. Er s szövetséges. Felvette a deszkáját. megfogjuk.– Helyes – mondta Gorkie. hogy négyszáz éve erre járnak a karavánok. mert elfelejtette. Összerakjuk a tervet. A kocsit egy húsz év körüli férfi vezette. – Georgetownban lakik. hogy az ember milyen pá- . állig felfegyverezve. azután nekilátunk. Esteban Sevilla épp egy régi történetet mesélt Nasszír sejknek. amit Gorkie mondott. azután meggy zzük. 2. szombat.

vagy más nemzeteknek. – Az amerikaiak üldözési mániában szenvednek. k tanítják ket viselkedni. utánajártam. – Az amerikaiak eleve abból indulnak ki. amelyek halált vagy életet hoznak a népnek. – Szétnéztem a világban. rezidenciáján fogadta korai látogatóját. – És mire jutottál? – kérdezte a sejk. de orosz földön is létezik egy „család”. k a Fjodorov-dinasztia. Azt hiszik. – Igen. – Tehát a háborút felejtsük el – mondta. hogy az arabok. k a hatalom. hétköznapian öltözköd embert. 3. A férfit Joszif Fjodorovnak hívták. Túl sok csapás érte ezt a világot. az oroszok és a kínaiak fellépnek a NATO-országok ellen. akinek nagyobb hatalma volt. Hat évszázada a Fjodorov-család választja és tanítja Oroszország uralkodóit. hogy mindenki. szombat. Egy fürt sz l t emelt ki az aranytálból. amelyek megjósolhatatlanok – mondta Sevilla. k mutatják be a választottat a fontos kapcsolatoknak. ha az arabok szövetségre lépnének az oroszokkal. amely hatszáz éve politikai tanácsadásra specializálódott. egy háborúba végleg belerokkanna. Most nagyon nem lenne hasznos egy háború. és kegyetlennek lenni. zónaid : 05 óra 12 perc Nem olyan régóta. – Arra. ami sohasem látszik. és háborút kezdeményeznének a Nyugat ellen. beszélni. hivatalnokkülsej . az pedig olyan változásokat hozna. hogy ez nem lenne jó. k a szó forrásai. k vezetik be az uralkodót a hatalom kulisszatitkaiba. hogy vajon mi történne. – A kínaiak? Azokkal nem lehet szót érteni. Nyikoláj Andrejevics Kamov. ezt tegyétek. Világháború kerekedne bel le. mint neki. Oroszország elnöke. Sevilla ekkor így szólt. és csipegetni kezdett. aki nem szereti ket. A sejk bólintott. egy titkos összeesküvés szerepl je. OROSZORSZÁG ELNÖKÉNEK REZIDENCIÁJA MOSZKVA November 4. egy teljesen átlagos. irányítani. mint a Sevilla-dinasztia. Az elnök beinvitálta a dolgozószo- .ratlanul belebonyolódhat a saját gondolkodásába és érzelmeibe. barátom.

és Fjodorov az egyikük. de a következtetés Fjodorov hatalmáról nem. el tte fából készült földgömb. Andrej. de instabil gazdaságban. de aki mindig is teljességgel megfoghatatlan volt a számára. Andrej! Hitler a páratlan német iparra támaszkodott. amely még a cári id kb l maradt. Az arabok itt-ott jó gazdasági viszonyok közt éltek. – Nem. – Andrej. akivel egyid s volt. tanár úr – védekezett Nyikoláj Andrejevics.bájába. de nekik akkora tartalékaik vannak. Egyedül hívta az elnököt Andrejnek. de sürg sen! – Értettem. – Az arabok?! – csattant fel Fjodorov. . Egy darabig még biztosan elsáfárkodnak az olajtartalékukkal. – Az arabok találták ki. ezzel az ostoba háborúval azonnal le kell állni. de már semmi sem lesz a régi. mivel egész gazdaságuk egyetlen dologra épült: Fjodorov felemelte a mutatóujját – az olajra. 4. Nem vágott bele piff-puff! És mégis veszített! Felejtsd el ezt a háborút. hogy a világot néhány ember kormányozza. – Még hogy háború! Kinek az ötlete volt ez az ökörség? A tied? Az elnök behúzta a nyakát. Két kis gy sz nyi csészével a kezükben ültek le a dolgozószobába beszélgetni. közöttük kis asztalka. beszélni sohasem beszélt róla –. Tartott Fjodorovtól. A NATO-országok is gazdasági válságban vannak. de úgy gondolta – titokban. Most pedig az arabok a rossznál is rosszabb gazdasági helyzetben vannak. megértetted? Elképeszt sületlenség! – mordult fel Fjodorov. amilyen Oroszországnak nem is volt! Háborút csak nagyon er s gazdasági háttérrel szabad elindítani! Ez a törvény. és hosszú éveken keresztül készült a háborúra. – Sejthettem volna! Mondhatom! Ennyi ész abban a sok nagy országban! Háborút indítani? Gazdasági válság esetén? – Fjodorov a homlokára csapott. Nyikoláj Andrejevics teával kínálta Fjodorovot. Az elgondolása helyes volt. most pedig már rosszban sincs. mert Fjodorov csupán Bolotov sokadik embere volt. tanár úr! – mondta az orosz elnök alázatosan. meddig terjed a hatalma. – Uram kegyelmez! Oroszország rossz gazdasági állapotban volt. ahol könyvekt l körülvéve két mély b rfotel állt. Még elképzelni sem tudta. nem az én ötletem volt.

MASSACHUSETTS November 4. és aziránt érdekl dött. és régi perzsasz nyegeket keres. csak egy férfi. borzalmas sebeiket: a korbácsnyomokat a hátukon. Nem vásároltak arab lapokat. mert nem akarták. különös iratokat és felkavaró fényképeket mutogattak. Ez volt jel. Kis lakásukban nem volt egyetlen Korán sem. moziba is eljártak amerikai filmeket nézni. amibe eljártak. és senki sem jött. vagy bármi más. legalábbis mások el tt soha. német névvel. a késnyomokat a mellkasukon. megházasodtak – hármójuk amerikai lányt vett el –. majd ruháikat levetve. Könnyedén tudták bizonyítani. Gondosan ügyeltek rá. Hanem aztán a tegnapi napon. Négy év telt el. A hat férfi tegnap megváltozott. hogy igazhit ek lennének. és amint elég jól értették a nyelvet. Az Egyesült Államok kormányától letelepedési engedélyt kaptak. akinek német neve van. . felkeresi ket. hogy van-e eladó hibás perzsasz nyege. 00 óra 02 perc 1996-ban hat arab férfi érkezett az Egyesült Államokba. a reggeli órákban egyikükhöz egy férfi toppant be. k ketten újságot kezdtek árulni. a menekültügyi hivatal munkatársai megnézhették kínvallatás során szerzett. De volt egy megbeszélt jel. még az amerikai ételekre is rákaptak. A hat arab férfi hétköznapi életet élt. Munkát vállaltak. karukon és a nyakukon. és szorgalmasan tanulni kezdték a nyelvet. szombat. ami arra utalt volna. Mind a hatan szigorúan távol tartották magukat mindenféle politikai tevékenységt l. majd id vel kettejüket elbocsátották létszámleépítés miatt. amelyek hibásak.EGY BÉRHÁZ PINCÉJÉBEN BOSTON. mert megvenné ket. Egyszer majd egy férfi. és a számtalan cigarettanyomot a vállukon. kerülték még a látszatát is annak. és régi aranyérmékkel fizetne. egy tekeklub volt. hogy hazájukban üldözik ket. hogy lenne bármiféle politikai véleményük. aki sz nyegeket akar venni. semmi több. hogy a hatóságok felfigyeljenek rájuk. és az egyetlen arabok által is látogatott társaság. és politikai menedékjogot kértek. Vallásukat sem gyakorolták. valamilyen Wolfgang. Wolfgangként mutatkozott be. Mind a hatan autószerel m helyben kaptak állást. hogy egyetlenegyszer se szegjék meg a törvényt.

Tíz órája csak a féltonnás bombát építették. a lengyel. a török. 5. és átkutatták minden négyzetcentiméterét. az izraeli. A kémf nökök és bizalmasaik elcsigázottan jöttek ki a tárgyalóteremb l. de nem mentek. Már tíz órája dolgoztak fáradhatatlanul. Allah szent nevében. ami majd sok-sok embert öl meg.és cigarettaszünetet tartottak. megint mások a svédasztalokat vagy az ét- . NEMZETKÖZI HÍRSZERZ KONGRESSZUS REYKJAVIK. a francia. Donovan csütörtök reggel óta szervezte a találkozót. A kubaiak és a kolumbiaiak nem is reagáltak a meghívásra. IZLAND November 4. és már semmi sem számított. Ekkor Izlandon éppen éjfél volt. hogy aludjanak egy kicsit. a brazil. az ausztrál. Egyszer sem álltak meg. pénteken. A tolmácsolás és az akadékoskodás sokakat megizzasztott. a kínai. az olasz. a görög. szombat. a norvég. a kolumbiai. a görög hírszerzés vezet ségér l pedig senki nem tudott semmit. már majdnem tíz órája. a japán. hogy valószín leg mennek. A kongresszus helyszínéül szolgáló szállodát a titkosszolgálatok emberei már tegnap délután kett kor lezárták. A kétórás szünet a lehet legjobbkor jött. melynek a szálloda díszterme adott otthont. igyekeztek mindent tökéletesen csinálni. A hétórás non-stop tárgyalás még a legedzettebbeket is megviselte. Éppen reggeli. a dán. a spanyol. csak az az egy. a magyar és a kubai titkosszolgálatok vezet it. a német. mások a legrövidebb úton el akarták hagyni az épületet.És most Boston küls területén egy lerobbant bérház egyik pincéjében dolgoztak. meghívta a brit. miel tt este megérkeztek a f nökök különgépeiken. az orosz. a kínaiak jelezték. zónaid : 07 óra 00 perc A kémkongresszus az Egyesült Államok keleti parti ideje szerint 19 óra 00 perckor kezd dött el. A Szent Küldetés. hogy a parkban kiszell ztessék a fejüket. Néhányan azonnal a szobák felé vették az irányt. A testüket mardosó éhség nem számított. a svéd. Allah színe elé készültek.

– Már elég régóta mondom. Donovannál aktatáska volt. – Egy kis energia. Sir Henry egy kókuszosat. Jaakov Gershon tábornokkal bevonult az egyik félrees irodába. És olyanok is voltak. kényelmesen elhelyezkedett. – Nem hiszem. Sir Henry Woodwarddal. – Esküszöm. és a Moszad igazgatójával. hogy a Hamasz. aztán a táskát bezárta és letette a földre a fotel mellé. az angolokra és az izraeliekre. Elfogyasztották az édességet. Brit titkosszolgálat. Tudjuk. azután banános. Leült a három fotel egyikébe. Clive Morton és Ackermann. a Hezbollah és a Bin Laden-féle szervezet rendelkezik atomfegyverrel. melyet mindhárom titkosszolgálat technikusai átkutattak. az SIS és a Moszad küldöttségének további tagjaival a szoba el tt álltak rt. és a széls lik rös. hogy miért nem. Donovan az igazgatójával. majd mogyorókrémes. – Nem voltak valami együttm köd hangulatban – szólalt meg Gershon tábornok. Ez az . hogy a doboz éppen kettejük közt legyen. ezt követ en mindhárman egy-egy banánossal éltek. akik egyikkel sem éltek. Mindkét hírszerz f nök az utóbbiból vett. csak két régi szövetségesére. Úgy érezte. lehuppant a harmadik fotelbe. kommandós bombával. és úgy kínálta oda Sir Henrynek és a tábornoknak.termet rohanták meg. Fogalmam sincs. térdére fektette a táskát. hogy sokkal komolyabban kell vennünk a terrorizmus fenyegetését – mondta Jaakov Gershon. aztán is kivett egy lik röset. amivel életemben találkoztam. Nem volt az a kimondott édesszájú ember. Az ott a legszélén kókuszos. Közéjük tartozott a CIA. de hosszú tárgyalások alatt kizárólag csokoládét fogyasztott. uraim – mondta Donovan. nem számíthat másra. a banános után. Nem udvariaskodott. Sir Henry is helyet foglalt. soha nem gondoltam volna. – Vegyetek nyugodtan. Donovan egy epressel próbálkozott. hogy bármelyikünk is egy pillanatra ezt gondolta – értett egyet Donovan. hogy csak most történt meg! Ez a legnagyobb csoda. Egy nagy doboz francia bonbont vett el . – Egy rakás balfasz – jegyezte meg Donovan a díszterem irányába bökve a hüvelykujjával. * SIS (Secret Intelligence Service): Titkos Hírszerz Szolgálat. Donovan elmosolyodott. majd a dobozt a dohányzóasztalkára tette a fotelok el tt. Gershon tábornok vett még egyet. – Az a csoda. és kinyitotta. az SIS* és a Moszad küldöttsége. hogy ez az Andan-ügy enynyire elfajulhat! – jelentette ki Sir Henry. a második sor mellette epres. hogy a többiek el tte üljenek le. És még egyikük sem vetette be sehol. Kibontotta a dobozt. a CIA-küldöttség további tagjai.

kihez tartozik. Róla semmit nem tudunk! Semmit! Minden információnk a sajtóból származik. bevette a szájába. – Nem az a baj. Gershon odafordult az SIS igazgatójához.egész dolog már itt lógott a leveg ben. Valahányszor azt hisszük. Már nagyon régen. mindenkit. ki az isten ez az ember. mert… – Oké. oké? Semmi gond. és eljutott ez-az az alvilágból. most . De a nácik nem tudnak róla semmit! Nem is ismerik! Azt se tudják. hogy Andan egy fantom? – kérdezte. Nem akarlak titeket untatni a részletekkel. Csak ezután válaszolt. hogy merre van Andan? Gershon vett egy mogyorókrémes bonbont. hogy meglepett minket. hogy na. ilyen kérdéseket értelmetlen feltenned. – Ez egyértelm . és olyan elkeserít en könny hozzájuk jutni. aztán beleköpte egy papír zsebkend be. És most átfogalmazom a kérdést. Az a baj. Jaakov. hogy sehol nincs nyoma. hogy mit tehetnénk – mondta Donovan. Még csak azt sem mondhatjuk. Honnan jött. addig se szervezkednek a kormány ellen. nem akarjuk megakadályozni. – Kimondom. – El ször is. szétrágta. Irtsátok csak ket. Mindenkit be tudunk határolni. Ilyet még az életben nem láttam! Megvannak a forrásaink. Annyi baromi veszélyes fegyver van a világon. – És? – kérdezte Donovan fél perc múlva. hogy nem találjuk. végigkövettünk minden szálat – Gershon elhallgatott. – Nem. Egyetlen nyomra se bukkantunk rá. Nem keresünk titeket. jó? Már úgyis annyira kikívánkozik – a tábornok nagy leveg t vett. de onnan is csak annyi. Tudjátok. hogy valaki elkezdte. – Hogy érted azt. oké. hogy Andant halálra ítélte minden létez maffia a világon. – Bill. hogy én inkább azt nem értem. de most sóhajtozás helyett inkább azt beszéljük meg. – Andan egy fantom. és irtja a nácikat. Valamennyire mindenkit be tudunk határolni. hogy miért csak most kezd dött el. bár már annak se örülnék. senki semmit! Andant nem találjuk. akkor másként fogalmazok – szólt közbe Donovan. ha egy-két kidon az Államokban van. – A Moszad keresi Andant az Egyesült Államokban? Gershon összehúzta a szemét. Andant nem. és honnan ugrott el ! Nem tudnak róla semmit. nem probléma. aztán kimondta. Valamennyire. de számtalan nyomot lenyomoztunk. Nem ízlett neki. Sir Henry keresztbe tette a lábát.

hogy le akarja buktatni a maffiákat. akit l mindig is féltünk. – Ezt mondom én is! Ez az ember egy fantom! – mondta Gershon tábornok. – De senki. Csak Andantól áll fel a hátamon a sz r. vagy semmi köze Andanhoz. nem félek senkit l a világon. – És nálatok. kicsoda. Még mindig semmit nem sikerült megtudniuk róla. de aki eddig még nem létezett. és nézte. közben fogyott a bonbon. ki ismeri – mondta Donovan. csak a semmit markoljuk. Végigfutott a hideg Donovan hátán. Most el ször tette meg. A n vagy félrebeszélt. amit k találtak ki róla. meg a többi dezinformációt. És ez igazán ijeszt . – A terrorcsoportok nem ismerik. Sir Henry. félretette. Elkezdte megtömni a pipát. melyet Gilmore „vallomása” után indítottak el. mi maradt. hogy Ebolát vetett be. nem tudják. Semmit nem sikerült. amit már régen meg kellett volna. Sir Henry pöfékelni kezdett. mi a helyzet? – kérdezte Donovan. Semmit. hogy náci. Sir Henry el vette zakója zsebéb l a pipáját és a dohányzacskóját. A kubai szál. Rejtélyes egy alak. Nem vagyok fél s ember. majd felhúzta a vállát. Fogta Andant. és mindent. hogy végigkérdeztük a maffiákat. amit egyetlen más terrorista sem. Semmit. Mindhárman elgondolkodtak ezen. sehová sem vezetett. Egy fantom. megborzongott. Semmit. – Ugyanabba a jelenségbe ütköztünk mi is – mondta. annyi szent! – Mi azzal kezdtük a keresését. az a mumus. Mintha a képzeletünk teremtette volna. Ez az ember valami olyat tud. Egy fantom… . hol van.megvan. Donovan elgondolkodott. ki tudja.

Távozhat. IRAK November 4. az id nem alkalmas. szombat. mégis felrohant öt emeletet. Állítsa le az el készületeket. és beengedte a hadügyminisztert. 2. és a végére majd megszakadt. – Ahogy óhajtja. Az elnök nem kínálta hellyel. hogy mennyire h séges hozzá. A hadügyminiszter kihúzta magát. Az elnök irodájában is állt egy r az ajtóban. és siet sen távozott. és hogy csak úgy lesi a parancsait. elnököm! – mondta. Ha valakivel kapcsolatban csak felmerült a gyanú. . ELNÖKI PALOTA BAGDAD. Az ajtónálló három nagyot koppantott az elnök irodájának ajtaján.TIZENÖTÖDIK FEJEZET 1. mégsem akarok háborút. Egyel re várunk. – Elnököm! – mondta a hadügyminiszter nyájasan. Nem értette. Annyit mondhatok. Irakban élet-halál kérdése volt a h ség. A homlokán lév izzadságcseppekkel és a zihálásával akarta mutatni az elnöknek. Az elnök intett. de nem is az dolga volt. hogy leállítson mindent. miért lépett vissza az elnök. Ahmed el Zahavi id ben érkezett volna. zónaid : 14 óra 20 perc Az elnök. elnököm! – Meggondoltam magam. hogy nem elég h séges. amikor a hadügyminiszter megérkezett. és becsukta maga után az ajtót. Abu Szahaf. azonnali sürg séggel magához rendelte a hadügyminisztert. az könnyen életét veszthette. majd kiment az irodából. az r kinyitotta az ajtót. – Ismételten átgondoltam a háború dolgát – mondta az elnök. Rohant. – Ez nagyszer . Vigyázzba vágta magát. és teátrálisan tisztelgett.

hogy haladéktalanul függeszd fel a hadügyminisztert! – szólalt fel a Zinovjev. Ez csupáncsak tünet. – Hála istennek! – emelte a kezét az ég felé Iván Zinovjev. néhányan nagyon rossz néven vették. KREML MOSZKVA November 4. Borisz Koloszov mindezidáig csak ült a széken magába roskadva. Legfeljebb visszaadjuk nekik az aranyat. Nemcsak az itt a baj. A hadügyminiszter felpattant. bevett szokás a keresetlen fogalmazás. Nyikoláj Andrejevics. kidüllesztette a mellkasát és a hasát. nem mintha az arabok rá tartoztak volna. – . szombat. – Nyikoláj Andrejevics. aki örömmel fogadta. és forrt benne a méreg. és amikor az elnök bejelentette. titkol valamit. A hadügyminiszter egyenesen elvárta minden beosztottjától. hogy aki nem káromkodik.TANÁCSTEREM. – Az iparunk és a mez gazdaságunk romokban hever. Mit tehetnének? Semmit. mert úgy vélte. zónaid : 16 óra 43 perc A közelg háború miatt mindannyiukat elragadta egy kicsit a gépszíj. hogy a pénz szinte teljesen elvesztette az értékét. Most kitört bel le. – MAGA EGY ALJAS ÁRULÓ!!! AZ ILYENEKNEK A BÖRTÖNBEN KELL MEGDÖGÖLNIÜK!!! – odafordult az elnökhöz. Mihail – biccentett az elnök. el bb ezeket kellene helyrerakni egy kicsit. a külügyminiszter. az nem egyenes ember. következésképpen megbízhatatlan. hogy még az elnöknek is megfájdult t le a feje. de olyan is akadt. – Nem probléma. kérlek. A külügyminiszter legyintett. hogy káromkodjon. nem biztonságos rossz gazdasági alapokról indítani háborút – mondta a pénzügyminiszter. A hadügyminiszter. pedig ült a legmesszebb a hadügyminisztert l. maximálisan támogatlak! – Köszönöm. hogy nem vesznek részt a háborúban. – Az arabok nem fognak örülni – jegyezte meg a belügyminiszter. és a külügyminiszter felé fordult. Oroszországban a legfels katonai vezetés körében is elfogadott. – Való igaz. – EZ AZ EGÉSZ EGY NAGY RAKÁS SZAR!!! – üvöltötte olyan hanger vel.

hogy váltsák le! Követelem… A hadügyminiszter az asztalra csapott. TÉGED A HÁTSÓ UDVARON MAGAM L LEK TARKÓN!!! A külügyminiszter a fejéhez kapott. BÍZD A RENDFENNTARTÁST A HADSEREGRE. megpróbálta kibékíteni ket. – A HATALMAT! AZONNAL! AZONNAL! MERT KÜLÖNBEN… – Az rséget! – …OROSZ ANYÁCSKA MEGHAL! HAZÁNK H S FIAI SÍRNAK! – Halálosan megfenyegetett! Nyikoláj Andrejevics! A belügyminiszter. HA NEM VÉDJÜK MEG! MEG KELL EL ZNÜNK AZ IMPERIALISTA-FASISZTA KORMÁNYOK TÁMADÁSÁT!!! – Maga azt sem tudja. HOGY MEGTISZTÍTOM AZ ORSZÁGOT AZ ÁRULÓKTÓL!!! ÉS TÉGED. remegve és vörösen az indulattól. – KÖVETELEM A HADSEREG… – …csukják le! – kiabálta a külügyminiszter. TE MOCSKOS ÁRULÓ. HOGY FENNTARTHASSA A RENDET AZ ORSZÁGBAN! EZ MINDANNYIUNK ÉRDEKE! . hogy „imperialista-fasiszta kormány”?! Ilyen nincs is! – ELNÖK ÚR. OROSZ ANYÁCSKA ELPUSZTUL. és üvölteni kezdett. OROSZ ANYÁCSKA SZENT TESTÉN ER SZAKOT TÉV . – Ezt nem hiszem el… – az elnökhöz és a többi miniszterhez fordult. KÖVETELEM A RENDFENNTARTÁS JOGÁT A HADSEREGNEK!!! KINT KÁOSZ VAN! KÁOSZ VAN AZ ORSZÁGBAN!!! AZ ORSZÁGOT ELLEPI A KÁOSZ!!! – odafordult a külügyminiszterhez. amiket mond! Mi az. szemöldökei úgy meredtek el re. ÉL SKÖD KAPITALISTA FELFORGATÓ KÉM. mintha azokkal akarná felöklelni a minisztert. MERT KÜLÖNBEN MINDEN ELVESZIK!!! ÉRTSD MEG.ELNÖK ÚR. mir l beszél! – állt fel a külügyminiszter. – Csillapodjatok! Tárgyaljunk! Beszéljük meg a kérdést! – NINCS MIT MEGBESZÉLNI! A HADSEREG KÖVETELI. aki jobb szeretett széls ségek közt lavírozni. – Fogalma sincs azoknak a szavaknak a jelentésér l. – ESKÜSZÖM. – Ez az… ez az rült… halálosan megfenyegetett! Követelem.

A tábornok tovább csapkodta az asztalt. ÉN ITT HELYBEN AGYONL NÉLEK. TE KAPITALISTA KÉM! TE… – Borisz. Az elnök felállt. elég legyen! Ülj le! – …OROSZ ANYÁCSKÁT ELÁRULOD. – Az elnök is leült. hogy odaküldjük a flottát. felemelte a kezét. Nincs hátország gazdaság nélkül. hiába fenyeget ztünk. Esdekl en nézte az elnököt. hogy nincs annyi pénzünk. hogy az egész imperialista-fasiszta amerikai földrészt a tengerbe tudja süllyeszteni! . – Van er a hadseregben! Akkora er van benne. A tábornok felugrott. a NATO csak legyintett! És miért? Mert pontosan tudták.– Nyikoláj Andrejevics! Halálosan megfenyegetett ez az rült! Nyikoláj And… – HA MOST NÁLAM LENNE A MAKAROVOM. hogy tegyen már rendet. – AZ ILYEN MOCSKOS. A hadügyminiszter végre észrevette. hogy odavigyük a flottát! Hát ez a nagy büdös helyzet! Egy er s hadsereg hátországa az er s gazdaság. ROHADT IMPERIALISTA ÁRULÓ ROHADÉKOK… Az elnök egy kicsit felemelte a hangját. Nincs itt az ideje. KIZSÁKMÁ… – MOST MÁR ELÉG LEGYEN!!! – ordította az elnök teli torokból. kérlek! – ÉL SKÖD ROHADÉK!!! A HÁTSÓ UDVARON L NÉLEK TARKÓN A MAKAROVOMMAL. – Most nem. meg kellett támaszkodnia az asztalon. – Mind a ketten üljenek le – mondta. – MOST MÁR ELÉG LEGYEN. – Nem lépünk be egy háborúba a Nyugattal – mondta az elnök. A KURVA ISTENIT! ÜLJÉL MÁR LE A SEGGEDRE! – A hadsereg követeli magának… – folytatta a tábornok valamivel halkabban. A külügyminiszter feldúltan leült. és mutatta is. – Borisz. – Amikor a NATO háborút indított Miloseviccsel szemben. – KUSS! ÜLJ LE! A tábornok végre leült a helyére. TE IMPERIALISTA. hiába emeltük fel a szavunkat az incidens ellen. TE ROHADT ÁRULÓ!!! – Ezt… ezt… ezt nem hiszem el… – a külügyminiszter megszédült.

– Ez egy puhány kormány…! Semmit se tud a vezetésr l! – az asztalra köpött. El van döntve. és ez felbátorítja… – A NATO most mással van elfoglalva – legyintett az elnök. hogy a hadsereg miként reagálna . – Lemondok – mondta. aztán így szólt. hogy fellázítja a hadsereget. a kezei ökölbe szorítva. Zinovjev bizalmas hangon beszélni kezdett. és peckesen elhagyta a termet. bárki ellen! – Amíg nincs fenyegetés… – Tudom. Félek. Kivéve. – Ezt a veszélyt magam is reálisnak látom – jelentette ki a belügyminiszter. a NATO még csak nem is fog a háborúra gondolni. mint mi. hogy a NATO… – Mi a bizonyíték? – A tapasztalat! Hatvan éve vagyok katona! A tapasztalatom azt súgja… – Ez nem bizonyíték – csóválta a fejét az elnök. – A NATO minden tagországa ugyanolyan gazdasági válsággal küszködik. Ez többé nem vita tárgya – foglalta össze az elnök. hogy teljesen elgyengültünk. Amíg a gazdaság nem áll betonszilárd alapokon. – Ki szavaz a béke mellett? Csak a hadügyminiszter keze maradt az asztalon. hogy csak a nukleáris arzenálunk miatt nem mernek megtámadni minket. – Nyikoláj Andrejevics. Másé nem. Szavazzunk. hogy a neve bekerüljön a történelemkönyvekbe. én félek. Ki szavaz a háború mellett? A hadügyminiszter keze a leveg be lendült. de most azt hiszik. – Nem kezdünk háborúba. A düht l remegett az arca. Az elnök lefirkantott három bet t egy papírdarabra: GRU*. A hadügyminiszter elkeseredetten hajtotta le a fejét. Ez az ember bármire képes. ezt eldöntöttem. Csak állt ott egy helyben. Amikor az ajtó becsukódott mögötte. Meg kell kérdeznie a katonai hírszerzést. ha valaki megtámadja. most – a hadügyminisztert kivéve – egyöntet en ellene. Az orosz-arab találkozó után a kabinet egyöntet en a háború mellett szavazott. – Nem kezdünk háborúba. – Elnök úr! Én tudom. uraim. hogy az egész világot elpusztíthatná! Meg tudjuk védeni magunkat.Akkora er van a hadseregünkben. hogy a NATO már feni ránk a fogát! Én tudom.

Izraelt bármennyi terrortámadás is érte. Nincs más lehet ség. illetve a kormány felépítése. A terrorizmus alkalmas arra. és megütögette a tet t. – Kés bb még beszéljünk róla – mondta az elnök. a hadsereg. és van. hogy leállítsuk a háborús készül déseket. hogy rettenetes félelmet keltsen a polgári lakosságban. a titkosszolgálat. de meg kell tennie. amit nem. hogy ez a lebénulásához vezessen. És erre csak egy lehet sége volt. amikor a legtöbb ember nem merte kitenni a lábát az utcára. Ugyanakkor a terrorizmus teljességgel alkalmatlan arra. Orosz anyácska kedvéért. Oroszország nemzetbiztonsági hivatala. ha letartóztatnák a tábornokot. Meg kell mentenie orosz anyácskát. A sof r elindult a kapu felé. Lehet. jelezvén a sof rnek. hogy mehet. 10 óra 36 perc A terrorizmus eszközeivel van. És lefirkantott még három bet t: FSB*. olyan félelmet. a titkosszolgálat és a kormány sohasem bénult meg. GOLDEN GATE HÍD. amit el lehet érni. a titkosszolgálatot vagy a kormányt. A tábornok gondolataiba mélyedt. ami megbénítja az életüket. hogy embereket gyilkoljon meg. ha likvidáltatja a tábornokot.arra. Még ha egyes vezet k. SAN FRANCISCO November 4. fekete Csajka szolgálati gépkocsijába. szombat. – Most azonban a legsürg sebb dolgunk. kulcsemberek még is halnak. m ködési rendje kizárja. Oroszország hadügyminisztere beszállt hatalmas. alkalmas arra. a hadsereg. hogy kormányok ellen harcolnak. A terroristák mindig azt állítják. hogy megbénítsa a hadsereget. 3. * GRU (Glavnoje Razvedivatyelnoje Upravlenyije): Hírszerzési F igazgatóság. hogy az a legjobb megoldás. csak- . Undorodott t le. Lent az udvaron Borisz Koloszov tábornok. Szövetkezni fog a maffiával. A szovjet (orosz) fegyveres er k vezérkarának hírszerz f csoportf nöksége. ami megbénítja a gazdaságot. még akkor sem. * FSB (Fegyeralnaja Szluzsba Bezopasznosztyi): Szövetségi Biztonsági Szolgálat.

a felszerelést közel egy éve rizték titkos raktárakban. majd beállították az id zít t 10 óra 36 percre. Az akció megtervezéséhez és megszervezéséhez nem csekély szakértelem kellett. titkosszolgálatát vagy kormányát. Este tíz órakor egy tízf s képzett búvárokból álló csoport merült a vízbe San Francisco partján. Már négy évvel ezel tt készen volt a terv. Rá kellett jönniük. amin keresztül súlyos acélládákat sülylyesztettek az öböl fenekére. A közel 1 300 méteres hídpálya a pillérek el tt eltört. végighajózott a híd mentén a San Francisco-öbölben. többször is meg-megállva. Az akció tegnap délután vette kezdetét. A tervez k rájöttek tehát. és tartalmukat a tartópillérek talapzatához hordták. támaszpontok megrongálása. A helyszínen mintegy hatvan ember vett részt az akcióban. amit elérnek ezzel. illetve egyes. kevésbé jelent s kaszárnyák. Megbénítani a NATO hadseregét. és lassan. egy másik tízf s búvárosztag pedig a szemközti parton. És éppen ezek ellenkez je a cél. az a z rzavar. fél tizenegy után hat perccel. mintsem azt el tudta volna képzelni. Nagyon kockázatos volt. a szemközti oldalon pedig megroskadt. Tegnap délután hat órakor. amire képesek. és a vízbe zuhant. illetve vezetését a terrorizmus eszközeivel nem lehetséges. Amikor a Keleti Hatalmak Szövetsége terrorháborút fontolgatott a NATO-országok ellen. bekötötték a detonátort. sokkal nagyobb fába vágta a fejszéjét. A fedélzeten filmstáb készített felvételeket a hídról. Soktonnás acélsodronyok. hogy hová és milyen jelleg csapást mérjenek fanatikus terroristái. mindkét töltet felrobbant. Kinyitották a ládákat. hogy az egyetlen. mint gigá- . Miközben a hajó megállt a híd két tartópillérének betonba ágyazott talapzatának közelében. Azután távoztak. majd a part irányába kid lt a 229 méter magas tartópillér a San Francisco oldalán. a hajófenéken kinyílt egy ajtó. mint a polgári lakosság pusztítása. másfél másodperces különbséggel.hogy a terrorizmus eszközeivel nem érhet el más. Engedélyük volt rá. hogy akármekkora pánikot keltenek is a lakosság körében. egy negyven méter hosszú hajó érkezett a Golden Gate hídhoz. A terveknek megfelel en helyezték el a plasztik robbanóanyagot tartalmazó csomagokat. mihelyt elkezdte azt tervezgetni. Szombaton délel tt. hogy azzal megbénítsák valamelyik NATO-tagország haderejét. a végrehajtók is már évekkel ezel tt betelepültek. Erre a Keleti Hatalmak valamennyi szakembere azonnal rájött. az az összefogás és a hadsereg készültségbe lépése.

melynek a központja a Langley-ben m köd projekt. bármelyikük tudomást szerez valamely ellenséges ország háborús törekvéseir l. ami azt jelenti. A roppant tömeg tartópillér és a hídpálya vízbecsapódása tíz méter magas hullámokat vertek. az azonnal jelenti az információt a többieknek. szombat.szi ostorok csaptak a vízbe. Az SVR* és az FSB igazgatói akkor már tudtak a létrejött Keleti Hatalmak Szövetségér l. szétvágva mindent. telefonált az elnök által rendelt több ezer neutron scan ügyében. Megállapodtak egy vészjelz hálózat felállításában is: ha bárhol. pedig a mínusz harmadik emeleten szállt ki az igazgatói különliftb l. és kicsit el is csodálkoztak. hogy készítse el nekik a kívánt mennyiséget. 4. A folyosószakasz harminchárom méter hosszú volt. * SVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki): Külföldi Hírszerz Szolgálat. VIRGINIA November 4. CIA F HADISZÁLLÁS LANGLEY. Amikor Donovan felébredt. a nemzetközi f koordinátor Martin Ackermann. 19 óra 22 perc Donovan a hat és fél órás repül út alatt aludt. és ki a partra. tizenkét pontban egyeztek meg. Oroszország kémszervezete. és jó híreket kapott: az egyik szóba jöhet cég vezérigazgatója titkolja homoszexuális voltát. mindegyikük létrehoz egy Andan-projektet. Langley-be érkezvén Donovan saját irodájukba küldte Mortont és Ackermannt. Közösen keresik Andant. Donovan a felszín alatti emelet északi szárnyába ment. A kongresszust sikeresnek ítélte. oldalain egyetlen ajtó . ami az útjukba került. de mélyen hallgattak róla. így most viszonylag friss volt. ami a CIA f hadiszállásának legkihaltabb folyosószakasza: itt hetente ha egyszer lehetett észlelni valami kis mozgást. A robbanás pillanatában háromszázhatvanhét járm és kétszáztizenkilenc gyalogos tartózkodott a hídon. A folyosószakaszokat egymástól különválasztó kapukban álló rök vigyázzba vágták magukat Donovan láttán. hogy mit keres itt. A Keleti Hatalmak Szövetsége titkos terrorháborút indított a NATO ellen. hogy az illet t lehet majd zsarolni.

mire megérkeztek Wiggins irodájához. – Casey Wigginshez jöttem – felelte Donovan. melyen csak azok juthattak át. vagy menthetetlenül eltévedt volna a folyosók és folyosószakaszok mindenféle jelzést nélkülöz . tömör. Amikor Donovan besétált az irodába. Az ajtó már zárult is vissza. akik a mögötte elterül irodákban dolgoztak. az asztal bal oldalán. széles és egészen keskeny folyosókon vágtak át. és várta. – Kit keres. Míg végigjött a folyosón. – Parancsoljon. sisterg hangot adott ki. ahol három íróasztal állt számítógéppel és irattartóval. – Jó napot. Más él embert már réges-rég elfogtak volna az idevezet folyosószakaszokon. iratmegsemmisít . egy iratszekrény. A folyosó végén másfél méter vastag páncélajtó. Két fekete ruhás. Az r beszólt a falra szerelt kommunikátoron. hogy kinyissák. Donovan megállt az ajtó el tt. szemétkosár. Az r félrehúzódott. Az irdatlan tömeg ajtó megmozdult. mögötte kényelmes. Cseng sem volt. Donovan ment utána. szemet bántóan egyforma labirintusában. Félhomályos. és kopogás nélkül kinyitotta az igazgató irodájának ajtaját. aztán hangtalanul behúzódott a falba. ruhafogas. valamint Donovan. majd odabiccentett az egyik íróasztalnál ül n nek. Az ajtó kattant és kinyílt. azaz titkára volt. akiket maga személyesen felhatalmazott. az rség ellen rizte. íróasztal. és elindult el re. Az iroda körülbelül húsz négyzetméteres volt. – Parancsoljon! – az egyik titkár átvágott az irodán. és távozott. – Hölgyem. és belépett. igazgató úr? – kérdezte az egyik r. aki Wiggins egyik személyes ügyintéz je. és egy kis asztalka.sem nyílt. Más él ember azon az ajtón nem juthatott át. Casey-hez jöttem. Donovan belépett a jól megvilágított helyiségbe. forgótalpas karszék. el tte két b rfotel. egy páncélszekrény. fegyveres férfi tisztelgett Donovannak. igazgató úr! – jött Donovan elé egy negyven év körüli. igazgató úr! – mondta az r. széles vállú férfi. – William Donovan igazgató úr keresi Wiggins urat. Az r becsukta Donovan mögött az ajtót. A hermetikusan záródó páncélajtó körül semmilyen azonosításra szolgáló berendezés nem állt. becsukta mögötte az ajtót. . Donovan bólintott. egy egész falnyi könyvespolc. – Jó napot uraim! – köszönt Donovan a két titkárnak. és azok. a másfél méter vastag. speciális fémötvözetb l készült ajtón bekopogni pedig úgysem lett volna értelme.

diplomák. – Az Eboláról? – Wiggins bólintott. abban az egyben azonban páratlan. Igazi.C. szeptember 20-án átadták a CIA új épületét. napokig. azzal a céllal. a napokban múlt ötvenéves. arányos testalkatú. – Akkor te mindent tudsz. aztán visszaült. egyike volt a CIA els osztályainak. Bill Donovan személyesen? – ráncolta össze a homlokát a MAJESTIC igazgatója. és megállapítsa: 1) . egy méter magas fahordó állt (ez volt a bárszekrény). és nagyon jól elvolt. aki rendesen megkavarta a szart? – Valami rémlik – mondta Wiggins. hogy összehangolja a kormány ufókutatási programját. kitüntetések. a falakon fényképek. csak egy dolog érdekelte. hogy van egy Julius Andan nev fickó. Casey! Wiggins felemelkedett.-ben m ködött. fakó fekete hajába sz hajszálak keveredtek. Casey Wiggins. villanyfénynél. a CIA legtöbb osztályával egyetemben Washington D. hetekig nem látva a napot. az íróasztal mögött két csillagos-sávos lobogó. Hadd kérdezzem meg: mi a helyzet felétek? A MAJESTIC csoportot 1947-ben hozták létre. A MAJESTIC csoportot az Egyesült Államok kormánya hozta létre a nagy port felvert rosewelli ufóincidenst követ en. a Langley f hadiszállást. született könyvmoly volt. – Hello. jól fésült fickó volt. mokaszint. sasorra és nagy. Kezdetben. aki vígan megvolt egy kis helyiségbe bezárva. rajta egyetlen szó csupa nagybet vel: MAJESTIC. fehér vászonnadrágot és rövid ujjú inget viselt. Fakó haján és sápadt b rén meg is látszott. Wiggins 160 centi magas. elálló fülei voltak. Nem nagyon követte a világ eseményeit. kezet fogott Donovannal. 1961. – A bombáról? – bólintás. hogy mesterséges fény mellett él. Donovan letelepedett az egyik fotelbe. egy teljességgel oda nem ill . lexikális tudással bírt. – Tudsz róla. a MAJESTIC azóta végzi rendkívül titkos munkáját a harmadik felszín alatti szint északi szárnyában. és a legmagasabb szint titkossági kategóriába sorolták. – Elég rég – bólintott Donovan. – Nocsak. amikor egyetlenegyszer sem tette ki a lábát a f folyosóra.alig egy méterre t le. nocsak. más nem. – A gazdasági összeomlásról? – bólintás. Magán kívül senki mástól nem várta el a nyakkend t. könny . – Igen rég látogattál meg a kis kuckómban – vigyorgott Wiggins. de ragaszkodott bordó csokornyakkend jéhez. közöttük fekete márványtábla. olvasáshoz szemüveget használt. Volt olyan hónap.

Én meg csak… most már nem válogatok az eszközökben. – És arra gondolsz. A New York Times 1960. . mindenki beszámolt arról. – szinte leszek. kik állnak mögötte. soha nem szedte ízekre a sajtó. mint egy fantom. Ez minden. Még mindig nem reagáltak a kommunikációs próbálkozásainkra. – Most érkeztem Izlandról. mi a célja. ahol egy kémkongresszust tartottunk. érted? Csak ennyi. honnan jött. és 4) mit lehet ellene tenni. sem a nyolc él idegenért. Ha t led elmentem. Miért kérdezed. illetve felügyel igazgatójának tartozik elszámolással. február 28-i számában leközölt egy meglehet sen hátborzongató interjút Roscoe H. és a diplomáciai kapcsolatfelvétel lehet ségeit vizsgálta. Lehalkította a hangját. 3) jelent-e veszélyt az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából. Andan olyan. ha igen 2) milyen természet . az állát simogatva. Hillenkotter admirálissal. sem a tizennyolc holttestért. A MAJESTIC csoport igazgatója a csoport f igazgatójának. ahová összegy jtöttek minden ufókkal kapcsolatos bejelentést. hogy esetleg … nem ember? Donovan kínjában elnevette magát. – Meg akarsz minket bízni? – kérdezte. tudósokból álló bizottsága a nyomokat. Megpróbálok mindent.létezik-e bármiféle földönkívüli aktivitás bolygónkon. – Nem. A MAJESTIC els f igazgatója Roscoe H. Csak úgy megjelent. A semmib l. katonai bizottságának szakemberei az rhajók elleni csapásmérés lehet ségét kutatták. Nem tudjuk. amit tud róla – Donovan kis szünetet tartott. többségében ugyanazokon a helyeken. Hillenkotter admirális volt. A csoport archívumot hozott létre. Donovan bólintott. Hosszú órákat beszélgettünk Andanról. A birtokunkban lév hét rjárm ért nem jelentkeztek. a CIA els igazgatója. amelyben az admirális felfedi az amerikai kormány hozzáállását a témához. aki maga a CIA igazgatója. Most már nagyon régóta keressük Andant. és kivizsgálták azokat. hallottál valamit? Donovan el rehajolt. soha nem állt vizsgálóbizottság el tt. Wiggins bólintott. semmit. ez nem jutott eszembe – mondta. – Különösebb aktivitást nem észleltünk. Nagyjából ugyanannyi a berepülés. – A semmir l. az érdekelne? – kérdezte Wiggins. – Valami anomáliára gondolsz. és minden baromira eldurvult már. megyek a PRO irodába. Kevés szó esett a MAJESTIC csoportról.

a clairvoyance*. pszichológusok és pszichiáterek foglalkoznak. – Jó. a Paranormális Kutató Osztály rövidítése. mert attól fél. akik tudnak róla. ahol a PRO iroda m ködött. a teleportáció és az úgynevezett spontán égés. A CIA-ban a Tudományos-technikai Igazgatósághoz tartozik. Nézzetek körül a vonalaitokon.– Igen. Hátha ráakadtok erre a fantomra. a mínusz második szintre. Tevékenységük annyiból áll. azoknak egy része nevetségesnek tartja létét. hogy kiderítik a titkait. A tesztalanyokkal parapszichológusok. a CIA egy másik. Az oroszok többnyire sakkvilágbajnokságokon vetik be saját alanyaikat a nem orosz sakkozók megzavarására. a telekinézis. Donovan megbízta ket azzal. különösen nagy hangsúlyt fektet rá a Moszad és az orosz hírszerzés. A PRO a Paranormal Research Office. egy részük pedig ideges. a legkiemelked bbeket pedig hosszas kutatási programok alanyaivá teszik. Nem fizikai érzékszervekkel való érzékelés. * clairvoyance: jöv belátás. a másik fél gondolatainak megismerése és összezavarása miatt. Máris ráállítok néhány embert. hogy találják meg Andant a saját módszereikkel. vagyis telepátia. és hogy derítsék ki. * ESP: érzéken túli érzékelés. ugyancsak kiemelten titkos kutatási programja. és rajtuk keresztül nagy mennyiség jelentkez t tesztelnek le. mi is folyik valójában a világon. A f hadiszálláson kevesen tudják. A legtöbb titkosszolgálatnál megtalálható. . szétnézünk. egy részük örül nekik. valamint ESP hírszerz akciókat és más titkos akciókat is végrehajtanak. annak is az északi szárnyának legvégébe. Donovan a MAJESTIC után feljebb ment egy emeletet. hogy létezik. változó sikerrel. valamint nemzetközi tárgyalásokon. kutatási területük az ESP*. hogy szerte a világon irodákat tartanak fenn.

az áramfejleszt k és az élelmiszer. és minden oldalról vastag törzs . A bejárati ajtó két és fél centi vastag páncéllemez. két huszonéves lánya. A beépített tet térben és a második emeleten senki sem tartózkodott. er s láncot f ztek át rajta. hat videóval. JOHN CHANEY HÁZA GEORGETOWN.TIZENHATODIK FEJEZET 1. és az ablakokat láthatatlan lézersugarak és nyomásérzékel k ellen rizték. a felesége. a kavics. hat tévével. Ez volt a ház kommunikációs központja. két emelet magasra húzták. a kertet. a kertkaput. 22 óra 10 perc John Chaney háza vörös téglából épült. Chaney hatalmas íróasztala mögött ült görg talpas székben. A kertkapu zárva volt. az akkumulátorok. WASHINGTON D. felkészülve a legrosszabbra. a család három alkalmazottja. er t és stabilitást árasztott magából. magas tölgyfák szegélyezték. A pince többi részén egyfolytában dolgoztak: ástak. szombat. acélrács. ugyancsak vastag láncokkal és méretes lakatokkal lett lezárva. és a négy. amely a ház utca fel li oldalán nyílt. a bejárati ajtót. és két hatalmas lakatot kattintottak rá. három számítógéppel. egyik . Még a garázsajtóra is másfél centi vastag páncéllemezeket csavaroztak fel. betont kevertek. az egyik lány férje. csúcsos teteje volt. hogy a lehet leggyorsabban és a lehet legmélyebbre költözzenek a föld alá.C. tíz darab két méter magas iratgy jt szekrénnyel. mindenki leköltözött az els re. November 4. hat telefonnal. és egy centi vastagságú páncéllemezek. a másik barátn je. Chaney. A szobákban és a folyosókon hegyekben állt a cement. egyik tévét l a másikig. a lábával és a kezével lökdöste magát egyik helyr l a másikra. A hálószobák és Chaney dolgozószobája a pincében kapott helyet. Chaney egész napját a dolgozószobájában töltötte. az ablakokon golyóálló üveg. A garázsajtó. frissen felbérelt test r húzta meg magát a házban. A tet n és a falakon biztonsági kamerák pásztázták a környéket. a földszintre és a pincébe. m holdvev vel. tíz rádióval és tíz magnóval.

Mindkett jüknél M-16-os gépkarabély volt. és szüntelenül töltötte le az Internetr l az angol nyelv újságokat. A n a terepjáró közelében maradt. Mörjike. mert egészségesnek kellett tartania Andant a dzsungel közepén. Nicole. a BBC. – Milyen ügyben keres? – Elnézést a kés i zavarásért. Amazonas es erdejében. Zoe. – Kit keres? – érdekl dött egy férfihang. az FBI-tól! Azonnal el kell önt vinnem egy házba. Másfél perc múlva ismét felhangzott a kaputelefon. Chaney egy id ben nézte és videón rögzítette a CNN. – Egy pillanat – mondta a férfi. Gorkie. az ABC és az Euro-News hírcsatornákat. és bontotta a vonalat. Felmutatta az igazolványát. majd egy sötét nadrágkosztümöt és FBI feliratos dzsekit visel n ugrott ki. Gorkie és három ninjája használhatta saját felszerelését. oldalukon kilenc milliméteres pisztoly. Andannal együtt. A motor továbbra is járt. ehhez gy jtötte az információkat. Tizenkét másodperccel kés bb szólalt csak meg a kaputelefon. Mivel sem a CIA. sötét üveg Ford Bronco terepjáró közeledett nagy sebességgel Chaney házához. a FOX News. az els meg a hátsó ajtó felpattant. és egy sötét öltönyt és FBI feliratú dzsekit visel férfi. Shana és Damien dolga volt elrabolni Chaney-t. amely Andanról szólt. Nadya és Nicole maradtak az új rejtekhelyen. Mr. majd befarolva megállt a kertkapu el tt. amir l csak él szóban és biztonságos területen adhatok további felvilágosítást. sem senki másnak nem volt tudomása a klánról. a férfi a kapuhoz lépett. az FBI-tól! John Chaney-vel kell beszélnem! Rendkívül sürg s! – hadarta Damien. nem mozdulhatott el Andan mell l. Calver hívatja önt. egyik számítógépt l a másikig. Chaney egy könyv megírásával foglalatoskodott. A kapu el tt durván lefékezett.rádiótól a másikig. ezúttal Chaney volt az. Egy fekete. így Chaney elrablása és a rejtekhelyre szállítása nem okozott semmiféle problémát. mint a klán orvosa. – Én James Carter különleges ügynök vagyok. és becsöngetett. annak rejtekhelyeir l és titkos raktárairól. az utcát tartotta szemmel. Donovan és Mr. uram! James Carter különleges ügynök vagyok. hatméteres féknyomot hagyva maga után. az NBC. hogy a kapu tetejére szerelt kamera jól láthassa. uram! . hat rádiós hírcsatornát vett magnóra. – John Chaney – mutatkozott be.

kézzel aláírt. – Alaposan az eszünkbe véstük – nyugtatta Damien. gépelt. Calver aláírását is hamisította. hogy Chaney-t minden körülmények között meg kell védeni.– Én err l semmit sem tudok! Nem értesítettek! – mondta Chaney. FBI-os céges levélpapír. és bármilyen áron meg kell t védeni. azonnal el kell vinnem a találkozóra! Hozzon magával notebookot. Damien az orra alá dugta. – Az igazolványát – szólt Damienre. – Legyen – mondta. Calver. és kinyitotta a kaput. Megnézte magának Damient. Rövid. ezért minden eszközzel. – Várom. fényképez gépet és iratokat! Ha rendelkezik engedéllyel tartott önvédelmi fegyverrel. – Két perc múlva a kapuban vagyok. – Teljes kör . átfutotta. melyben Josh T. hogy valami rendkívül sürg s dolog történt. aztán bólintott. Bekukkantott a kocsiba is. . A test r összehajtotta a levelet. uram! Biztonsági okok miatt még a vezetékes telefonokat is tilos használni! Uram. szigorú rádiócsendet rendeltek el. és a borítékba dugta.” – mondta a test r. kiemelve. az FBI igazgatója utasítást ad John Chaney bekísérésére egy közelebbr l meg nem határozott találkozópontra. azt is hozza magával! – hadarta Damien. és két perccel kés bb valóban kinyílt a ház bejárati ajtaja. A fickó a borítékból egy háromrét hajtogatott papírt szedett ki. El ször két férfi jött ki. aki azonnal elrakta. azután egyikük a kapuhoz sétált. hogy a férfi kimehessen az utcára. a biztonság kedvéért. Körülnéztek. hivatalos hangnemben fogalmazott. A fickó nézel dött egy kicsit. Az egészet Mörjike írta. Damien hátralépett. diktafont. Érz dött a hangján. és átnyújtotta a test rnek. még ha a CIA és az FBI igazgatói várnak is rá. és a terepjárónál rköd Shanát. – Parancsa van? – Hogyne! – Damien a bels zsebéb l kisméret borítékot vett el . hogy egyetlen porcikája sem szeretne kimozdulni otthonról. Chaney érezte. Nem gondolkodott tovább. A fickó tüzetesen megnézte. – Felhívom a figyelmét Calver igazgató záró sorára: „John Chaney nagyon értékes a számunkra. uram! Chaney villámgyorsan összekapta magát. Széthajtogatta. Visszaadta Damiennek. M-16osokkal felfegyverezve. A test r kulcsokat vett el .

Chaney gyors léptekkel a terepjáróhoz sétált. minthogy egy hatalmas. Hiszen Oroszországban mindenb l nagyon sok van. van elég munkás kéz. Gorkie egy személyautóval követte ket. de szegény. KREML MOSZKVA November 5. bólintott a ház ajtajában álló másik test rnek. majd Damien is. .f leg Shanát nézte meg. m szerész. Nagyon sok munkás van. félelmetes és gazdag ország ura legyen. Például emberb l. de kétségtelenül megvolt a magához való esze. Az ajtók becsukódtak. akik gyárak ezreit m ködtetik. matematikus. ölte az ellenségeit. amennyien egy kisebb országot megtöltenének. Oroszországban több millió börtön r dolgozik. van elég tudás. Semmire sem vágyott jobban. és beült. mérnök. és megtanulta. elég tó. folyó és tenger. 2. és vannak se nem különösebben jók. Felt nt Chaney. És Kutuzov. hogy érti a dolgát. Kutuzov az elmúlt húsz évben fel-alá utazgatott az országban. észrevétlenül. fizikus. Mörjike rátaposott a gázra. a kocsi megugrott. Oroszországban sokféle ember él: vannak jók és nagyon jók. vigyázza a sok millió rabot. rengeteg tudós. Már ki is találta. újító. és nagyon sok paraszt. Oroszországban több millióan végeztek egyetemet. nem volt okos ember. rosszak és nagyon rosszak. és még félelmetes is. és földek millió négyzetkilométereit m velik meg. és nagy sebességgel megindult. Rengeteg tanult ember van. ahogyan bejárta az egész országot. van elég mindenb l. feltaláló. van elég elszántság. csillagász – mindenféle ember. elég nyersanyag. elég bánya. Oroszország hatalmas. Van elég termékeny föld. hogy Oroszország milyen hatalmas is valójában – és nem értette. van elég fa. Beutazta az országot. az orosz maffia feje. ELNÖKI DOLGOZÓSZOBA. régész. hogy a hivatalos megszólítása Alex cár lesz. Shana azonnal beszállt mellé. annyian. aktatáskát fogott a bal kezében. vasárnap. hogy egy ekkora ország hogyan lehet szegény. – Jöjjön. de mivel látta rajta. zónaid : 08 óra 00 perc Alekszandr Kutuzov. uram! – szólt oda Damien. se nem különösebben rosszak. combközépig ér b rkabátot viselt. Tehát van elég ember. kötötte az üzleteket. és kapcsolatokat szerzett.

Kutuzov világkormányt is akart. hogy a népek a demokráciáért küzdenek. amit a hatalom birtokosai akarnak. hogy Oroszország ura lesz. rájött. akkor koncentrálhatja er it. Gazdaggá akarta tenni az országot. ezeken a tájakon mindenfajta film elkészíthet . melynek ki más.leginkább azt nem értette. hogy Oroszországban minden van. és van. és ha elérték. Biztos volt benne. Látta. mint Angliában vagy az Egyesült Államokban. akit nemcsak fél. mint lenne az ura. csak épp az emberek nem küzdenek a hatalom ellen szervezetten. mert ha nem kell. a Keleti Ha- . Kutuzov igen rövid id alatt tudomást szerzett az arabok céljairól. a világ egyik leggazdagabb országa lehetne. Kutuzovnak a legjobban az tetszett a demokráciákban. ahol forróság van. az oktatási miniszter és a mez gazdasági miniszter t le is kapott fizetést. Kutuzovnak tetszett a demokrácia. Alex cár. hogy a demokrácia is diktatúra. ugyanazt kapta. Szavazásokat tartottak. de bármelyiket is választotta. ott a Kremlben. Alekszandr Kutuzov elhatározta. hogy nagyon gazdag legyen. és látta. csak kifinomult diktatúra. Van. ahol fagy. hogy miért nem használják ki ennek a hatalmas országnak a földrajzi adottságait. Mivel a belügyminiszter. csupáncsak akaratból és észb l van kevés. végtelen erd k. már nem küzdöttek tovább. És Kutuzov. És akkor minden jó lesz. nem csak az a primitív diktatúra. szinte minden egyes éghajlat megtalálható. Mindenfajta sport m velhet itt. és ha ezt megteszi. csak az idegenforgalma miatt is – mert Oroszországban mindenféle táj van. Kutuzov járt külföldön is. hogy Oroszország. akkor az egész világ a lábai el tt fog heverni. hogy ne kelljen mindig mindenki ellen harcolnia. és így azt szavazták meg. ott fenn. ugyanúgy behálózza a gazdaságot és a politikát. amit Sztálin és Brezsnyev szerettek. ami ahhoz kell. mint Oroszországban. de szeret is a nép. de a tömegek még a saját életüknek sem voltak urai. hogy a diktatúrának vannak egészen kifinomult módszerei is. tengerek. amit a hatalom birtokosai akartak. mert tömegekkel szavaztattak meg dolgokat. ezernyi barlang. mert vannak modern városok. az igazságügyi miniszter. Abban is csak az van. hogy a nép több fél közül választhatott. és rbéli tájak is. melyekr l minden információt a hatalom birtokosaitól kaptak. vannak irdatlan erd ségek. Látta. égig nyúló hegyek. melyeken jókat derült. ha olyan lenne az államforma. hogy a világ leggazdagabb országaiban a maffia ugyanúgy m ködik. Kutuzov ezt jól kitalálta. az orosz maffia feje. mert a szó a tömegek uralmát jelentette. ott a legtetején. és látta.

talmak Szövetségér l, és az elgondolás annyira tetszett neki, hogy minden erejével azon volt, hogy közös céljaikat elérjék. Kutuzov háborúzni akart, mert férfias sportnak tartotta a háborút, és mert a hódításban látta az ország meggazdagításának leggyorsabb módját. Azután megjelent nála a hadügyminiszter, ez a nagydarab, ronda ember, és szövetséget ajánlott. És Kutuzovnak óriási hatalma volt. Roppant hatalma. Az elnök, Nyikoláj Andrejevics nem is képzelte volna, hogy mekkora. És Kutuzov a Kremlben sétált, bokáig ér prémbundában, vastag katonacsizmában. Fütyörészett, mert jó kedve volt, és jobbjában Kalasnyikov gépkarabélyt lóbált. Vasárnap reggel szinte teljesen üres a Kreml, bár ezen a szokatlan reggelen a kormány néhány tagja keményen dolgozott. Kutuzov fellépdelt a lépcs n, nem használta a liftet. Egy fegyveres r posztolt Oroszország elnökének, Nyikoláj Andrejevics Kamov irodája el tt. Felfigyelt a közeled férfira. Tudta ki az, a képével volt tele minden újság. Kutuzov megállt el tte. Egy darabig farkasszemet néztek. Kutuzov intett az rnek, hogy t njön el. Az r gondolkodott. Ha lelövi az orosz maffia legnagyobb hatalmú urát, rettenetes kínok között hal meg, és kiirtják az egész családját, a rokonságát, mindenkit, akit csak ismer. Az r döntött. Nem vette le Kalasnyikov gépkarabélyát a hátáról, nem tanúsított ellenállást. Egyszer en elsétált, leszaladt a lépcs n. Kutuzov az ajtóhoz ment, és a fegyvere csövével bekopogott. Egy fegyveres r nyitott ajtót, aki az elnök irodájában rködött az ajtó el tt. Megdöbbent Kutuzov láttán. is ismerte. Kutuzov intett neki is, hogy menjen el. Az r azt mérlegelte, hogy vajon elég gyors-e ahhoz, hogy megel zze Kutuzovot. Az r gépkarabélya a vállán volt, a maffiaf nöké a kezében, de a lába mellett lóbálta. Kutuzov elmosolyodott. – Na, menj – mondta. Az r arra gondolt, ha Kutuzov idáig eljutott, akkor nagyon nagy baj van. Eszébe jutott a családja. Nem akart kockáztatni. Kisétált a szobából, és a lépcs ház felé vette az útját.

Az elnök nyakát nyújtogatva nézel dött, hogy ki jött, de íróasztala mögül nem látta. Ekkor besétált Kutuzov. Az elnök megdöbbent. Aztán meglátta a kezében a fegyvert, és tudta, hogy a tábornok likvidálásával elkésett. – Úgy döntöttem – szólalt meg Kutuzov –, hogy mégis lesz háború. Felemelte a Kalasnyikovot, és meghúzta a ravaszt. Ezen a véres reggelen mindenki meghalt, aki ellenezte a háborút.

3. NETSUKE TOWER MANHATTAN, NEW YORK
November 5. vasárnap, 03 óra 00 perc Joshi Masada a szaunában izzadt, hogy kijöjjenek testéb l a mérgek. Már majdnem teljesen rendben volt, jól érezte magát, az ereje is viszszatért. Mariko a földön aludt, a biztonsági kamerák monitorai el tt. Ashiko rajzolgatott. Kutyákat rajzolt, amint fekszenek, ülnek, állnak, futnak, ugranak. A ninja gyerekek rengeteg állatot és embert rajzoltak, ezen a játékos módon sajátították el az anatómiát. Momochi egy nagy tükör el tt ült a földön, és a saját tükörképét nézte már hat órája. Egyetlenegyszer sem pislogott, nem nyelt, nem rezdült meg, az érzékei rendkívül élesek voltak, elméjéb l nem ugrottak el emlékek, nem gondolkodott, csupáncsak érzékelt. A saját testét csak egy tárgynak látta a szobában, az egyik tárgynak a sok közül. Momochi önmagát tudatként azonosította, nem testként, elmeként, vagy valami másként, ezért a múlt nem volt rá hatással. A ninják és a buddhisták ezt úgy mondták: nincs karmája. Felülemelkedett a karmán. Ashiko rápillantott az órájára. Elmosolyodott. – Jonin! Lejárt az id . Momochi felállt. – Akkor ellen rizd – mondta. Ashiko talpra ugrott. Az egyik ül párna mellett a földön fehér-piros csíkos, harmincöt centi magas, nyolc centi átmér j oxigénpalack állt, hevederrel, mellyel hátra lehetett venni, mellette éjjellátó-szemüveg és

vékony hátizsák. Ashiko a hátára kapta az oxigénpalackot, a csutorát a szájába vette, felvette a hátizsákot, és fejére tette az éjjellátót. Közel két és fél méter magasan rács zárta el a szell z járatot. Momochi egy bottal levette a rácsot, és letette a földre. Megállt fél méterre a faltól, a szell z járat alatt, és berogyasztotta a térdét. Ashiko bekapcsolta az infraszemüveget, aztán futásnak eredt, fellépett Momochi térdére, majd onnan elugorva elkapta a szell z járat alját. A lendületet kihasználva felhúzta magát, és becsúszott a járatba. A szell z olyan kicsi volt, hogy még Ashiko sem tudott benne négykézlábra állni. A hasán csúszva, a kezét a két falnak nyomva haladt el re. Hamarosan elérkezett a függ leges járathoz, belebújt, és a kezével és a térdével szabályozva a sebességét, megindult lefelé. Figyelte az alumíniumlemezt a járat falain. Már húsz méterr l kiszúrta a falra ragasztott színes csíkokat, melyek azt jelezték, hogy megérkezett. Ez volt a negyvenhetedik emelet. Ashiko lelassított, és pontosan a negyvenhetedik emelet járata el tt állt meg. Belökte magát a járatba, el recsúszott két métert, majd megállt, és megnyitotta a hátán lév oxigénpalackot. Az oxigén tizenöt percre volt elegend . Közvetlenül el tte polimer-hab töltötte ki a járatot. tette ide négy nappal ezel tt, akkor még folyékony volt, és amikor megkötött, teljesen elzárta a járatot. Kést vett el , beleszúrta a kemény habba, megforgatta egy kicsit a pengét, majd elrakta a kést. El vett egy levélgyufát, letört egy szálat, és a dörzspapíron meggyújtotta. Az ég gyufát beledugta a lyukba, amit a késsel csinált. A h olvasztani kezdte a m anyag habot, ami láng nélkül, tizenöt másodperc alatt elolvadt. Ashiko átmászott rajta. Nem volt forró, csak meleg. Az els rácsig csúsztatta el magát, amin keresztül arra a szintre lehetett jutni, ahol Dick és tizenhat zsoldosa rejt zött. Ashiko megragadta a rácsot, és megnyomta. A rács engedett. Kitolta a falból, majd megfordította, hogy beférjen a járatba, behúzta és letette maga mellé, a falnak támasztva. Zsebéb l vékony m anyag tokot vett el , amely nyolc centi hosszú, egy centi széles, és három milliméter vastag volt. A tokban egyetlen papírcsík volt, semmi más. Ashiko levette a tok tetejét, két ujjával megragadta a papírt, és kihúzta a tokból. Kinyújtotta a karját, hogy a papír a folyosó légterében legyen. Várt öt másodpercet, aztán megnézte, mi történt. A papírcsík fels ötöde preparálva volt, ez a része halványliláról élénk lilára változott. Ashiko az éjjellátó-szemüvegben nem látott más színt, csak a zöld különféle árnyalatait, így csak annyit ér-

zékelt, hogy a lakmuszpapír vége elsötétült. Elrakta a lakmuszt és a tokot, és a szell z járatból a folyosóra ugrott. Elindult, hogy megnézze a zsoldosokat. Az emelet legszélesebb folyosóján találta meg ket, ahogyan bútorok takarásában hevertek elszórtan. Sorban mindegyiküket megvizsgálta, és megállapította, hogy valamennyien meghaltak. Nem nyúlt semmihez. Küldetése befejez dött. Visszafutott a szell z járathoz, egy fotel segítségével jutott fel a járatba. A rácsot visszatette a helyére. Volt még egy hely, ahol eltömte a járatot polimer-habbal. Megkereste és elolvasztotta. Még öt percre elegend leveg je volt. Munkához látott, hogy eltüntesse a nyomait. Mire letelt az öt perc, eltakarította a habot, tömböt formázott bel le, és bedugta a hátizsákjába. Kivette a csutorát a szájából, már nem volt rá szüksége. Visszacsúszott a függ leges járatba, és eltávolította a falról a színes ragasztószalagot, majd alkarjával és térdével kifeszítve magát, elindult felfelé, vissza a legfels emeletre. Dick és emberei profik voltak. De csak játékszerek egy jonin kezében. Momochi csupán lezárta a leveg útját két emeleten, ahol foglyul ejtették a zsoldosokat, kiszámolta, hogy tizennyolc ember hozzávet legesen négy nap alatt használja el két emelet leveg jét. Ennyi volt az egész. Dick és emberei fájdalom nélkül haltak meg, utolsó tudatos gondolatuk az volt, hogy most alszanak egy jót. Aztán meghaltak. Egy öreg ninja nagymester és egy kilencéves ninja gyerek megvédték a várat harminc tapasztalt, állig felfegyverzett katonával szemben. Tulajdonképpen gyerekjáték volt.

4. CIA F HADISZÁLLÁS LANGLEY, VIRGINIA
November 5. vasárnap, 04 óra 33 perc Donovan pokoli fáradt volt. Számtalan dolog nyomasztotta, és most még a terroristák is rákezdtek. Három terrorakciót hajtottak végre itt az Egyesült Államokban, szombat délel tt óta, három rettenetes akci-

ót. És senki nem jelentkezett, hogy magára vállalja a merényletet. Mindenki Andanra gondolt. Kilencezer halott, tizenhétmilliárd dollárnyi kár. Donovan tegnap este óta a M veleti Igazgatósághoz tartozó Terrorista-elhárító Központban töltötte az id t. Fáradt volt, kedvetlen, éhes, és hiába hitték, hogy a terrorakciókkal Andan magát leplezi le, még mindig nem jutottak egy hajszállal sem közelebb ehhez a megfoghatatlan szuperterroristához. Donovan elbúcsúzott a Terrorista-elhárító Központ f nökét l és munkatársaitól, aztán kiment a folyosóra, és betette maga után az ajtót. Most egyedül akart lenni. Nem vágyott másra, mint egy forró fürd re, egy jó meleg hamburgerre, egy hideg Coca-Colára, és utána egy kiadós alvásra. Hetek óta Andanon jár az esze, most már ki akart egy kicsit kapcsolni bel le. A folyosó üres volt, csak minden második világítótest volt bekapcsolva a spórolás miatt. Még örült is ennek a kis sötétnek. A lift felé indult. Még húsz méter. Semmi kedve nem volt elmenni saját különliftjéhez. Ilyesmihez most nincs idegzete. Elég a sétálásból. Csak felmegy az irodájába, felöltözik, fogja a táskáját, és hazamegy. És csak este jön be megint. Nem érhet véget a világ addigra. Egy öltönyös férfi lépett ki az egyik ajtón, a folyosó bal oldalán, öt méterrel Donovan el tt. Harmincas fickó, magas, energikus. Jó er ben van, állapította meg Donovan. Frissnek t nt. Donovan keser irigységet érzett, de aztán elhessegette az érzést. Er n felül teljesíteni a hatalom forrása. És neki van hatalma, míg ennek a nagyon energikus és friss fickónak nincs. – Jó estét, igazgató úr – köszönt az ügynök. – Jó estét – mondta Donovan. Elsétáltak egymás mellett. Ahogy a férfi ment, Donovan hallotta a zakója suhogását, halotta azt a kedves hangot, ahogyan járás közben a zakó ujja hozzáér a zakó derekához, és ahogyan a gumitalpú cip tompán kopog a folyosó kövén. Halk, jellegzetes, kellemes hang. Donovan szerette ezt a hangot, mert hivatalára emlékeztette, amelyért anynyit dolgozott. Most már igazán álmos volt, kimerült a rengeteg munkától, talán elhagyja a fürd t, és csak a hamburgert falja be. Az fontos, kell az íze a sok kávé után. A fürd nem annyira… De, fontos, kell az is, bele kell, hogy férjen egy fürd , legalább…

A cip kopogott a folyosó kövén, de a zakó suhogása most nem olyan volt, mint eddig. Hosszabb volt, és más volt a hangja, egy kicsit más. Donovan nem gondolt semmire, ösztönösen fordult meg. A fiatal férfi jobb keze a zakója alatt volt. Donovan arra gondolt, a telefonját akarja el venni. Már fordult is volna vissza, de veszélyt érzett. A férfi valami hosszúkás tárgyat vett el az oldaláról. Donovan nem látta jól, mert nem égett minden világítótest, de érezte, hogy az a tárgy egy pisztoly. A folyosó mindkét irányban üres volt, senki sem segíthetett. Donovan nem hordott magánál fegyvert, mert pitiáner dolognak tartotta, amit egy igazgató nem engedhet meg magának, és arra sem volt ideje, hogy kiabálással segítséget hívjon. Donovan két évet töltött el Vietnam dzsungeljeiben, üldöz ként és üldözöttként egyaránt, és tudta, hogy nyílt terepen l fegyver el l nem lehet elmenekülni. Az egyetlen esély az azonnali, váratlan támadás. Donovan rárontott a fickóra. Bal kézzel elkapta a jobb csuklóját, amiben azt a gyanús tárgyat fogta, jobbal pedig megragadta a nyakát, és nekinyomta a falnak. Az ügynök orrba vágta az igazgatót. Jókora ütése volt, Donovan csillagokat látott. Biztos volt benne, hogy eltörött az orrcsontja. A fickó újra ütött, ezúttal a bal szeme alá. Donovan a hüvelykujját a férfi légcsövének nyomta, hogy betörje, erre a fickó leszorította az állát, és nagy er vel herén rúgta. Donovan beleremegett a rúgásba, elakadt a lélegzete, egy pillanatra semmit sem látott. Térdre esett. Még mindig a férfi csuklóját fogta. Újabb rúgást kapott, ezúttal a gyomrába. Aztán ismét egy ütés érte a fejét. Donovan tudta, hogy nemsokára nem bírja majd fogva tartani az ügynök jobb kezét, melyben a pisztolyt fogta, és ha elengedi, akkor vége van. Az ügynök attól félt, hogy valaki kijön a folyosóra. Donovan el tte térdelt, a bordáiba rúgott, aztán a fejébe, de még mindig nem tudta kiszabadítani a kezét, hogy lel hesse. Felhúzta a lábát, és nekinyomta Donovan vallanak, aztán elrúgta magától. Donovan keze lecsúszott a nyakáról, ismét rúgott, a rúgás az igazgató füle alatt talált. Donovan nyögött a fájdalomtól, már alig volt magánál, zúgott a feje, szédült, hányingere volt, és mindene égett. Jobb kezével teljes erejéb l a férfi heréjébe akart vágni, de túl magasra ment az ütés, és le-

pattant a k keményre edzett hasizmokról. A szabad kezével is ráfogott az ügynök jobbjára. A férfi fülön vágta Donovant, aztán mögé lépett, bal karjával átkarolta a nyakát, az alkarcsontját a légcs höz igazította, és teljes er b l húzni kezdte maga felé. A térdét belemélyesztette az igazgató gerincébe. Donovan fuldoklott, nem látott a fájdalomtól és a vért l, és rá kellett jönnie, hogy a férfi sokkal er sebb, mint , és sokkal képzettebb vereked is. Ismerte a fogást. Innen nem tud kiszabadulni. Patthelyzet volt. Ha elengedi a jobb kezét, agyonlövi, ha nem, elroppantja a légcsövét, vagy eltöri a gerincét. És hajnali fél öt van, ilyenkor a CIA folyosói konganak az ürességt l. Az éjszaka is m köd irodákból pedig nem nagyon bújnak el , fél-egy napig dolgoznak egyfolytában, bent is pihennek, és többnyire bent is esznek. És, még ha el is jönne valaki, nincs nála fegyver. Mire felfogná a helyzetet, és tehetne valamit, már régen halott lesz. Nincs segítség, és nincs id . A saját királyságában, a CIA f hadiszállásán! Donovan csak egyet tehetett. Mindkét kézzel a férfi jobb csuklóját fogta, amiben a fegyvert tartotta. Most jobb kézzel elengedte, és kitapogatta a sátorvasat, ami körülveszi a ravaszt. Benyomta a mutatóujját a sátorvas alá, majd er sen rányomott a férfi ujjára. Egy lövés. A golyó a falba fúródott, porfelh szállt a lyuk körül. A lövés nem dörrent. Alacsony sebesség l szer, hangtompító a csövön. Még így is volt hangja, de az irodákban zakatoló telexgépek, a zúgó légkondicionáló, és a szinte minden irodában szóló zene hangzavarát nem tudta áttörni. A folyosószakasz a hátuk mögött negyven métert hosszú, el ttük harmincöt, és mindkét irányban elfordult a folyosó. Túl messze van, az r nem hallhatta. Ez az esély is elveszett. Donovan leszorította az állát, de a férfi izmos karjának alkarcsontja egyre beljebb nyomult. Donovan halálfélelmet érzett. A testét mintha ezernyi kis t vel szurkálnák. Vietnam óta nem érezte. Donovan kihúzta az ujját a sátorvas alól, és tovább tapogatózott. A jobb keze elérte a pisztoly csövét. Ráfogott a hangtompítóra. Minden erejére szüksége volt. Már nem látott semmit, csak feketeséget, és nem hallott mást, mint a saját nyögését. A gerince megfeszült, nem kapott leveg t, az oxigénhiány miatt az ájulás környékezte.

Elkezdte lecsavarni a hangtompítót a pisztoly csövér l. Az ügynök nem vette észre, annyira el volt foglalva a fojtással. Hátrahajolt, hogy még er sebbé tegye a szorítást, és még er sebben döfje a térdét a gerincbe. Donovan bevizelt, de nem vette észre. Öntudata utolsó szikrájával kitapogatta a sátorvasat, és bedugta alá a mutatóujját. Aztán amennyi ereje csak maradt, rányomott a férfi ujjára. BUMM! A fülsiketít hangra a férfi kiesett a ritmusból, lazított a fojtáson és a gerinctámaszon is. Donovan ismét rányomott az ujjára. BUMM! Két lövés dördült a CIA f hadiszállásán. Kinyílt egy ajtó, négy méterrel el ttük. Zene ütötte meg a harcolók fülét. Egy fiatal n dugta ki a fejét, ijedten pislogott. Egy másik ajtó is kinyílt, ez Donovan és az ügynök mögött, hét méterrel. Egy kövér férfi állt az ajtóban, hunyorogva nézett a félhomályba. A fiatal n végre felfogta, hogy mit is lát. Donovan igazgató küzd valakivel, aki pisztollyal le akarja l ni. Pisztollyal. A CIA igazgatóját. A CIA f hadiszállásán. Rémülten nézett be az apró irodába, ahol cikkeket vagdosott ki napilapokból. Sehol egy fegyver, még egy bot sem. Aztán a szeme az ollóra tévedt az összehajtogatott újságokon. Beszaladt érte, felkapta, és futott ki a folyosóra. Odarohant a két küzd férfihoz. A lány nem volt egy vérszomjas típus, el nem tudta képzelni, hogy mit fog tenni az ollóval. Megkerülte ket, az ügynök nyakához tette az olló hegyét. – Engedje… el… – szólalt meg bizonytalanul, olyan halkan, hogy volt az egyetlen, aki hallotta. Megijedt, hogy Donovan meghal, és nem mentette meg. Tudta, hogy szúrnia kell, de képtelen volt nyakon szúrni egy embert. Hátrahúzta a kezét, és az ollót belevágta a férfi derekába. A férfi felüvöltött. A lány hátraugrott, neki a falnak, az ollót a fickó oldalában hagyta. Újabb ajtó nyílt ki. A terrorelhárítás ajtaja. Az igazgató, Wayne Niemeyer lépett a folyosóra, pisztollyal a kezében. Azonnal felfogta a helyzetet. Odarohant az ügynökhöz, aki még mindig Donovant fojtogatta – bár már nem olyan er sen –, hátulról belenyúlt a fickó szemébe, és hátrarántotta a fejét. A fojtás megsz nt. A férfi hátrad lt, elen-

gedte Donovant, de Donovan nem engedte el a kezét. Niemeyer észrevette, hogy a férfi oldalából egy piros olló áll ki. Nem foglalkozott azzal, hogy az hogyan került oda, szájába vette a pisztolyát, aztán ráfogott az ollóra, és elkezdte mozgatni. Az ügynök teli torokból felüvöltött. Niemeyer a szemgödrébe nyúlva a földre rántotta a férfit, aki most a hátán feküdt a folyosó kövén. Niemeyer elengedte a fejét, kivette a pisztolyt a szájából, és a markolattal kétszer fejbe vágta. Az ügynök elkábult. Niemeyer nem akarta megölni. Biztos volt benne, hogy Andan embere. Nagy kincs. Már két folyosó r is ott volt, és további két ember lépett ki az irodájából. – Azonnal rendeljen el riadót! – üvöltötte Niemeyer az röknek. – Az épületet lezárni! Mostantól senki nem teheti ki a lábát! A két r elrohant intézkedni. Niemeyer a fiatal lányhoz fordult. – Maga! Csörögjön le az egészségügyre, és azonnal hívjon fel két orvost és négy ápolót hordágyakkal! Gyerünk, mozogjon! A lány magához tért, berohant az irodájába telefonálni. Donovan csak percekkel kés bb tért magához annyira, hogy felfogja, mi történik körülötte. Még mindig görcsösen markolta a fickó kezét, alig bírták lefejteni az ujjait. Felállt, de megszédült és elesett. Négykézláb indult el a lift felé, útközben lassan felemelkedett, és a falnak támaszkodva, rogyadozó léptekkel ment tovább. Niemeyer odarohant hozzá. – Megtámadtak, Bill! Hallod? Valaki ki akart nyírni! Elfogtuk a fickót, ki fogjuk hallgatni! Andan küldte, erre mérget vehetsz! – Donovan nem szólalt meg, csak ment a lift felé. – Hová akarsz menni, Bill? Most nem biztonságos! – Fel… fel… fel… – nyögte Donovan. Alig volt hangja, hörgött, kapkodta a leveg t, mint egy partra vetett hal. A fordulón hat rohamosztagos t nt fel; golyóálló mellényt és rohamsisakot viseltek, kezükben M-l 6-os. – Maguk! Jöjjenek velünk, Donovan igazgató urat fel kell kísérnünk az irodájába! – Értettük! – harsogta az egyik férfi. Alakzatot vettek fel Donovan és Niemeyer körül, úgy kísérték a lifthez. A lifttel a hetedik emeletre mentek, az igazgatósági emeltre. Három rohamosztagos átkutatta Donovan irodáját. Utána Donovan és Niemeyer bementek az irodába, a fegyveresek kint álltak rt.

és kinyitotta. – Ez háború… Wayne… ez háború… 5. zónaid : 14 óra 20 perc . Az irodája másik végében álló könyvszekrényre mutatott. II. Niemeyer az asztal mellett állva figyelte. dögcédula. A mozdulat olyan volt. vasárnap. amikor minden bokor mögül a halál leselkedett rá. A merényl t elkaptuk. Töltött magának egy pohárral. azokat is kivette. Karbantartókészlet. Donovan kinyitotta a dobozt. A tár ott volt a dobozban. amit tud. – Andan… nagyon elvetette… Megölöm… megölöm… – Most már tényleg túl nagy a pofája – értett egyet Niemeyer. amely két éven át volt a nyakában. – Wayne… – szólalt meg kínlódva. Niemeyer el kereste a dobozt. Több mint tíz éve nézett bele utoljára. és elkezdte megolajozni. Fekete selyem volt legfelül. Donovan használta ket. mint egy szertartás.45-ös Colt M1911-es félautomata. Pisztoly. Donovan nyakába akasztotta a dögcédulákat. kés. Azután a széféhez botorkált. és ölte a vietkongokat. mint Vietnamban. és odavitte Donovannak. Három tárgy – három emlék a vietnami id b l. amikor a F nix-program keretében a dzsungelt járta. és szenved arccal megitta. törött markolattal.Donovan hörögve a tálcához ment. Kiemelte a kést. Agyonhasznált . mellette hét darab töltény. vastagon betekerve szigetel szalaggal. – Bérgyilkost küld ellened… Ide? Ezt egy kicsit eltúlozta. Kiszedjük bel le. és leült. aminek kétajtós tartója is volt a polcok alatt. arany szegéllyel. Fadobozt emelt ki. letette az íróasztalára. ahol brandy és poharak álltak. Donovan félrehajtogatta. ismét úgy gondolkodott. világháborús Ka Bar harci kés. Donovan szétszedte a pisztolyt. Kiemelte a pisztolyt. Dzsungelharcos lett megint. – Bill? Mit tehetek érted? – Ott… a polcok alatt… van egy… doboz… rá van írva… Colt. BAGDAD. És a dögcédulája. Donovan bólintott. hogy mit csinál. IRAK November 5.

soha nem kérd jelezett meg semmit sem. a családjukkal együtt. és fegyvert rántott. Amikor folytatni akarta a munkát. ami lefújt három papírt az elnök asztaláról. amit mondott. hogy áruló van a környezetében.Irak elnöke fiatal kora óta hallgatott Nasszír sejk szavára. Aztán. kezüket tegyék a tarkójukra. aki a szobájában járt. Egész délel tt dolgozott dolgozószobája magányában. hogy elhatározta. hogy a „fegyver” mobiltelefon volt. A másik férfi ráadásul nem is volt arab. Az egyik férfi. sehol sem találták. Már egy ideje nem bízott a belügyminiszterben és a külügyminiszterben. míg kávét ivott. hogy nyissa ki az ablakot. Amikor a sejk azt mondta. Ekkor az arab férfi ellenállást tanúsított. hogy szabad. hogy azonnal hozzák be ket. Mert a sejk mondta. aki mindent kiszolgáltat az amerikaiaknak. azokat agyonl tték. Ott helyben mindkett jüket agyonl tték. jót tesz egy kis friss leveg . Azonnal riadót rendelt el. azt l jék agyon. Frappánsnál frappánsabb ötletek sora. összepakolták ket családjaikkal együtt. ahová tette. Rájuk parancsoltak. de az rt. és beszéd közben datolyát eszegettek. leállt. Azonnal. Azonnal a titkos tervei jutottak eszébe. És akik ellenálltak. Éktelen haragra gerjedt. tovább dolgozik rajta. Pedig mindent olyan jól kitalált. hogy ismeri az elnököt. vagyis minden bizonnyal amerikai kém volt. Annyira tetszett neki. aki pedig ellenállást tanúsít. és ha kész. ezért parancsot adott. És mindez egy kis huzat miatt. megmutatja a sejknek. . A belügyminiszter házának egyik szobájában két férfi beszélgetett. A titkosrend rség fejvesztve száguldott a két miniszter házába. behívott egy katonát. Fehér papírokra írta a gondolatait. Minden szava szent volt számára. arra lett figyelmes. Az elnök megijedt. hogy valaki hozzányúlt az asztalához. azokon tervezgetett. A titkosrend rök egyiküket sem ismerték fel. hogy álljanak fel. Borzasztóan tetszett neki. és már vitték is a kaszárnyába kihallgatásra. Három lap hiányzott. egy arab. nem volt az asztalon. fülledt volt a szoba. Csak a holttestek átkutatásakor látták. mert néhány dolog nem ott volt. hátha most azt mondja. Így halt meg Nasszír sejk és Esteban Sevilla. hiába mondta. Meleg. Így is lett. hogy megbilincselhessék ket. nem hittek neki. álljon le a háborúval.

akárcsak az Egyesült Államok keleti partjának Wall Streetje. és mint valami középpont. és azt mondta. ünnepségeket szoktak tartani. . járókel k. A MINISZTERELNÖK HIVATALA DOWNING STREET. Nagy-Britannia miniszterelnöke. Egy utcára van a Temzét l. melyben két másfél hónapos kislánya aludt. Az emelvény el tt újságírók. Nagy-Britannia miniszterelnökének hivatala. a Downing Street nem a gazdaság. hanem a politikai élet központja. A beszéd hallgatói közt volt egy fiatal arab n . A hangja artikulátlan volt. hogy milyen lépéseket tesz a kormány a gazdasági válság enyhítésére. A Downing Street egy olyan terület középpontjában helyezkedik el Londonban. zónaid : 13 óra 20 perc A Downing Street a leghíresebb utca Angliában. mély babakocsival érkezett. a Whitehallról nyílik. tévéstábok. A Downing Street 10. kisebb-nagyobb távolságban. arcán a mosoly helyét eszel s gy lölet vette át. balján tízéves kislányuk. ismert személyiségek. amely megtestesíti mindazt. A miniszterelnök visszamosolygott. vasárnap.TIZENHETEDIK FEJEZET 1. úgy csoportosulnak köré a nagykövetségek. de senki sem értette. Eccleston észrevette az arab n t. és három test r. LONDON November 5. és a gazdaság talpra állításáért. Az arab n ekkor felüvöltött. akinek csak az arca és a kézfeje látszott ki. ölében hathónapos lányukkal. A n elmosolyodott. ahol felvonulásokat. A miniszterelnök arról beszélt. Archie Eccleston. hogy Nagy-Britannia egyetlen lakójáról sem feledkezik meg a kormány. Csinos. a mikrofonokkal teli pulpitus mögött. kedves arca volt. az utcán felállított emelvényen állt. Széles. egy utcára a St. ami a sztereotípiák szerint angol. A Wall Streettel ellentétben azonban. továbbá egy id sebb n valamilyen nehezen meghatározható funkciójú alapítvány vezet jeként. jobbján felesége. Az emelvényen a pénzügyminiszter és a belügyminiszter állt. James's Parktól.

miniszterelnök beszédének jegyzetei a pulpitusról a földre estek. . – Claire…! A gyerekeim…! A gyerekeim! Ahogyan Eccleston felemelkedett. melyeket több célra is fel lehet használni. Felkapták a leveg be. továbbá hat darab Sikorsky SH-3 Sea King. – Claire…! Claire…! A százharminc jelenlév b l csak huszonketten maradtak életben. Az els gondolata a felesége volt. A babakocsi robbanóanyaggal volt megtöltve. melyek mindegyike a pulpitusból származott. zónaid : 10 óra 30 perc A Nimitz hajóosztályú repül gép-anyahajók négy Grumman E-2C Hawkeye. – Claire! – kiabálta megint. zúgott a feje. többek között rakéta-felderítésre is. vér folyt végig az arcán. melyekb l vércsík indult a válla felé. meglátta ket. hétf . mintha valami láthatatlan kéz odaszegezte volna az emelvény deszkapadlójához. hogy berohanjanak vele az épület védelmébe. A feje majd szétrepedt. a haja megpörköl dött. – Claire…! – üvöltötte.Archie Eccleston. mintha égtek volna a fülei. Képtelen volt elhinni. és tíz Lockheed ES-3A Viking típusú felderít repül gépet visznek magukkal. az arcába hét faszilánk fúródott. – Claire! Szirénák hangját hozta a szél minden irányból. vagy ugyancsak hat darab Sikorsky SH-60B Seahawk helikoptert. Felüvöltött. rávetette magát. amikor száztíz kilós test re felocsúdván. a teste képtelen volt mozdulni. Az arab n ebben a pillanatban robbantott. 2. és eltörött egy bordája. lehajolt értük. USS SCULLY REPÜL GÉP-ANYAHAJÓ ARAB-TENGER November 6. Mozdulni képtelen volt. aztán elvesztette az eszméletét. a homlokán vörösre színez dött a b r. a feje egy pillanatra elt nt a pulpitus takarásában. Eccleston elvesztette a tájékozódási képességét. Most mintha mindegyikük ott tolongott volna a miniszterelnök körül.

A felderít repül gépek Omán partjai mentén repültek végig. repülési magassága a 9 000 métert. vagyis a lokátorantenna. és a szárazföldön. Egy repül gép vagy hajókötelék lokátorainak jeleit érzékelik. valamint légi és tengeri csaták vezérgépeként m ködhet. repül gépen vagy szárazföldön. 10 000 méteren repül. gyorsan vagy lassan mozgó. illetve hajó van a kötelékben. legyenek azok hajón. Öt Lockheed ES-3A Viking is a leveg ben volt. Sebessége meghaladja az 500 km/órát. A tizenhat méter hosszú repül gép szárnyfesztávolsága huszonegy méter. elszálltak Omán és Irán partjai mentén.3 méter átmér j „diszkosz”. megadva a hazai repül gépek személyzetének az ellenséges célpontok koordinátáit. 400 kilométeres körben. Ehhez megfelel fegyverzettel is rendelkezik: torpedókkal. . akár a leveg ben vannak. hatótávolsága 5 630 km. légi és szárazföldi célpontot. akár a vízen. Cirkálósebessége megközelíti a 800 km/órát. lokátorokat hajókon. mélységi bombákkal. bemérve 622 tengeri. Valamennyi azonosított és folyamatosan követett célpontról pontos koordinátákat közöl az anyahajóval. szárnyfesztávolsága huszonnégy méter. A USS Scully Felderít Központjába folyamatosan érkeztek be a kiküldött négy Grumman E-2C Hawkeye adatai. súlya húsz tonna. melyet a 90-es évek elején rendszeresítettek. A törzs alsó részén található az akusztikus bóják kilövésére szolgáló hatvanegy vet cs . els sorban Omán területén. A huszonhárom tonnás két-propelleres repül gép mindöszsze tizenhét méter hosszú. repül gépeken. szárazföldön. Az elektronikai felderítés célja a lokátorok helyzetének a típusának megállapítása. A Lockheed ES-3A Vikingnek mindezeken felül más feladata is van: az ellenséges tengeralattjárók bemérése és elpusztítása. hogy hány darab repül gép. Képes egy id ben mintegy 300 különböz . El rejelzi a támadásokat.A Grumman E-2C Hawkeye ötüléses korai el rejelz és kontrolirepül gép 1973 novembere óta szolgál az Egyesült Államok haditengerészeténél. a törzsön harmincöt antennát helyeztek el. meg tudják állapítani. a légellenállás miatt a vet csöveket és az antennákat borítólemezek alá építették. bárhonnan is érkezzenek azok. valamint bemértek 223 elektronikus jelforrást. Jellegzetessége a tetején hordott 7. A Lockheed ES-3A Viking négyüléses elektronikai felderít repül gép. valamint Harpoon típusú hajók elleni rakétákkal. három-négy óra jár rözésre képes 320 kilométerre a bázistól. vagy álló célpontot azonosítani. Ledobtak háromszáz akusztikus bóját.

megölik a kiszolgáló-személyzetet. OROSZORSZÁG November 6. de attól tartottak. hétf . hogy milyen típusú repül gépek. orosz személyzete lesz a megállapodás értelmében. és viszont. vegyi és nukleáris töltetet is célpontba juttathat. és esetleg egy kevésbé szép napon majd nemcsak fenyegetésr l lesz szó. a közös ellenség egységbe kovácsolta ket. 3. Amikor a vezérkar értekezlete elkezd dött. hogy az amerikaiak valamiféle agresszióra készülnek az arab világ ellen. az oroszok némiképp lenézték az arabokat. SS-23-asok . amelyeket k adtak át nekik. zónaid : 18 óra 00 perc Borisz Koloszov. de biológiai. hogy egy szép napon az arabok éppen ket fogják majd fenyegetni azokkal a fegyverekkel. Az orosz hadvezetésben volt némi félsz azzal kapcsolatban. tehát hidrogénbombákról szó sem lehet. SS-21-esek. Ezért interkontinentális ballisztikus rakéták. és 2) tervet dolgoznak ki a nukleáris fegyvereik visszaszerzésére. RAKÉTATÁMASZPONT NYIZSNYIJ NOVGOROD. annak nem nagyon örültek. személyesen felügyelte a szállítások menetét. kihasználván gyengeségüket. hogy minden a lehet legnagyobb rendben legyen. és elt nnek a mobil rakétakilöv kkel. melyekr l orosz SCUD-rakétákat l ttek ki izraeli célpontokra.Irán. mindjárt az elején két dologban megállapodtak: 1) megatonnás robbanóerej nukleáris harceszközökr l. Akkor bárkit megtámadhatnak. hogy mit adnak át az araboknak. mert senki sem fogja tudni. melyet átadnak. a hadügyminiszter. hogy ha az arabok gondolnak egyet. A nukleáris fegyverzetnek. hogy merre vannak. mire eldöntötték. Azonnal szétkürtölték a hírt az egész világon. Egy ilyen SCUD nemcsak hagyományos töltetet. és hogy egy Nimitz hajóosztályú repül gép-hordozó tartózkodik a közelben. Ugyanis nem igazán bíztak bennük. Szaúd-Arábia és Omán is észlelte a repül gépeket. ennek ellenére. és amikor rájöttek. Neki és a vezérkarnak nem csekély fejtörésbe került. Szövetségük megalapozott volt. Az Öböl-háborúban a szövetséges csapatoknak és Izraelnek a legtöbb gondot az irakiak mobil rakétakilöv i jelentették.

Húsz kilométerre délre. Úgy akarták bemutatni az arab szövetséget. Mindezen veszedelmeket elkerülve a vezérkar végül úgy döntött. akiknek a b rszíne nem volt kell képpen „arabos”. húsz darab 1 kilótonnás légi bombát. és el bb-utóbb fel fog ott vonulni a NATO. A cél nem a nukleáris háború. melynek tetején nem láttak át az amerikai m holdak. hanem elkezdi felfejleszteni nukleáris csapásmér erejét. Az orosz hadvezetés javarészt sötét b r férfiakból verbuválta össze a nukleáris fegyverzet kezel személyzetét. hogy az amerikaiak az utolsó pillanatig ne szerezzenek tudomást arról. onnan a délel tt folyamán teherautókkal hozták át a tizenöt . a tudósokat és a nukleáris taktikai szakért ket. Az volt a terv. ez pedig ideálissá tette nagyon titkos katonai szállítmányok tranzitállomásának. És kezd dik elölr l a hidegháború. A cél a kell súlyú fenyegetés. A terrorháború még ezt követ en is folytatódni fog. Amennyiben a NATO nem húzódik vissza.úgyszintén nem jöhettek szóba. melynek következtében Kelet-Európában és Ázsiában létrejön a Keleti Hatalmak Uniója. és teljes mellszélességben az arab szövetség mellé áll. úgy Oroszország leleplezi magát. A terv szerint az arabok addig folytatják a terrorháborút a NATO-országok ellen. és ugyanebben az id ben a NATO tagállamaiban is felrobbantanak egy-egy b röndbombát. mint egy új nukleáris nagyhatalmat. hogy az arab szövetség kapjon negyvenöt darab 1 kilótonnás b röndbombát. Eddigre. felvonultatva egész nukleáris arzenálját. és négy darab 20 kilótonnás légi bombát. látszólag önvédelemb l. az egész orosz nukleáris csapásmér hader is készültségbe áll. amíg csak lehetséges. kétszáz darab 280 milliméteres ágyúhoz való 1 kilótonna robbanóerej gránátot. Ha a NATO kell képpen nagy er vel vonult fel a térségben. az arab szövetség nukleáris csapást mér a szárazföldi állomásozású hadtestekre. hogy az oroszok is benne vannak a háborúban. A nemzetközi megállapodások szerint ezen a támaszponton nem tároltak nukleáris fegyvert. Az arab szövetség ultimátumot intéz a NATO-nak. Ekkor felszólítják Kínát. bár végs esetben az arab vezet k és az orosz vezérkar erre is kész volt. egy kaszárnyában nukleáris fegyvereket is tároltak. A terrortámadások nyomán a figyelem el bb-utóbb az arab térségre fog terel dni. mert azzal túl nagy területet lehet bel ni: akkor már Oroszország is közvetlen veszélybe kerülne. A támaszpontnak saját vasútpályaudvara volt. lassan kopó testfestékkel tették azzá. Természetesen a lehet legszigorúbb felügyelet mellett. hogy csatlakozzon a Keleti Hatalmak Szövetségéhez. hogy húzódjon vissza.

A háló ajtaja mellett. mert Zoe szólt a többieknek. amikor a „biztonsági szobából” felfedezte a közeled csapatot. és megérkeztek Washington D. A hadügyminiszter figyelte a sürgöl d katonákat. hétf . ahonnan repül gépen folytatja az útját. Andan becsukta. és letette oda. a „nappaliba” és a „biztonsági szobába”. Nadya pedig elkezdte felhúzni a rejtekhelyre. A hajó Kazánba viszi a szállítmányt. A hadügyminiszter két tábornok társaságában.-be. Shana. ahogyan megfelel nek érezte. Gorkie és Damien is megérkeztek. átrendezte a szobát. ahonnan. a tömegpusztító fegyverek berakodását. és a büszkeségt l meghatódott. és tíz 1 kilótonnás b röndbombát – az els szállítmány tételeit. kivitt minden bútort. els útjuk titkos raktárukba vezetett. várta. azon keresztül figyelte a . Ebben a helyiségben fognak beszélgetni. Gorkie. Amikor Gorkie-ék mentek Chaney-ért. zónaid : 14 óra 58 perc Shana bekötötte az eszméletlen John Chaney-t. csupán két elemlámpára volt szüksége. Damien és Mörjike vállhoz emelt gépkarabéllyal tartották szemmel a környéket. árgus szemekkel figyelte a berakodást. majd Damien átcipelte Andan hálószobájába. hogy behozzák Chaney-t. A vonat a Volga partjára viszi a fegyvereket. Andan hálószobájának már ajtaja is volt. BRAZÍLIA November 6.C. Andan a hálószobájában ült a földön. ahol Nicole alaposan megvizsgálta. Nadya. törökülésben. Chaney-t a betegszobába vitték. Andan már tudta. Damien és Mörjike néhány perc alatt beszerelték Andan hálóhelyiségébe. Már mindent el készített. egyebek mellett. az egyiket a szoba egyik végébe tette. a nappaliban. és ráfordította a riglit. hogy meghozták Chaney-t. tábori használatra szánt vezetékes telefonokat hoztak. Az egyik laptop volt mellette. REJTEKHELY AMAZONAS. ahol hajóra rakják. ahová Andan kérte. a válaszfalnak támaszkodva Damien foglalt helyet.darab 280 milliméteres atomgránátot. Amint Chaney után Mörjike. Ezután kényelmes ruhát kapott. Orosz anyácska h s fiai megmentik a világot! 4. a másikat a másik végébe.

Csak nézte. kifutott a vér az arcából.hálószobát. Chaney arra tért magához. a keze beleütközött egy elemlámpába. sem bilincs. és az els és egyetlen ember. Fogalma sem volt. Egy deszkapadlójú. Széles deszkapadlót érzett maga mellett. Tovább tapogatózott. hogy nem a sajátja. és nem is a gy lölet. és körbevilágított. – Megkérhetlek. Érezte a fa édeskés illatát. hogy valaki elrabolta. A sötétben semmit sem látott. Azonnal megismerte. Folytatta a tapogatózást. Felült. sem az aktatáskája nem volt sehol. csak egy ajtaja. ezt az embert vádolta az alaszkai biológiai támadásért. 4x3 méteres helyiségben volt. Chaney a férfi arcába világított. rátalált egy falra. A ruhájáról azonnal felismerte. a világgazdaság összeomlásáért. er s deszkákból építettek. a szája is tátva maradt. Hanem a megdöbbenés. A legnagyobb rej- . Megszédült. de ez most másodlagos volt. Sem a saját ruhái. csak arra emlékezett. Folyt róla a veríték. a terrorakciókért. Az els érzelem nem a düh volt. hogy három FBI-ügynök elvitte valahová. és hogyan került oda. Chaney nem értette. mi történt vele. nem volt rajta sem kötél. -falú és -tetej . ez értetlenség. ezt az embert vádolta mindennel. melyet széles. Kinyitotta a szemét. És most itt volt vele egy szobában. Azonnal felkattintotta. Tapogatózni kezdett. ami a világban történt. infravörös érzékel vel. És egy férfi ült a földön a szoba másik végében. A lába sem volt összekötve. és ez itt egy börtön. Chaney hirtelen arra gondolt. kit n en álcázva. – Én vagyok – mondta Andan. Arra gondolt. a CIA és az FBI elkapta Andant. A helyiségnek nem volt ablaka. a denveri atombombáért. hogy megvan-e mindene. sem a földön. Óvatosan felült. hogy melege van. éppen szemben vele. sem ezek nyoma. hogy ne világíts a szemembe? Chaney automatikusan lejjebb vitte a fényt. hol van. ahová egy rejtett kamerát szereltek. Err l az emberr l írt könyvet. Semmit sem látott – sem a falakon. és egy kicsit megnyugodott. – Julius Andan… – ejtette ki száján a nevet. melyet gondosan lecsiszoltak és lelakkoztak. aki riportot készíthet rült Andannal. A táborra a szokásosnál is nagyobb csend telepedett. amely be volt zárva. Megtapogatta a csuklóját. sem a plafonon. nézte Andant. nekid lt a falnak. hogy semmije sem hiányzik. szinte csak suttogva. amikor rájött. Végigtapogatta magát.

de semmi használhatót a miértre. hogy nem esik bántódásod. – Rendben van. ezért inkább elterelte a szót. – Mire gondolsz konkrétan? – Erre az egészre. hanem az igazságot. . Biztos lehetsz benne. és azt sem akarta. – Ezt az egészet. Pontosan nem mondhatom meg. mint beszélni. mert ismerjük egymást régóta. Nem szeretnék mást. vagy legalább a diktafonomra. Sajnálom – tájékoztatta Andan. hogy kell képpen intelligens. Az csak ürügy volt. hogy lesz a leghíresebb ember a világon. de valahol örült is a felkérésnek. meg néhány kazettára. az atombombára Denverben. Egy exkluzív interjúról lenne szó. Az Ebolára. – De ehhez szükségem lesz a számítógépemre és a diktafonomra. az én néz pontomból. hogy hol vagyunk. Amit szeretnék. ugye? – Nem. hogy interjút adok neked. – Mi ez a hely? – kérdezte. Chaney kezdett feldühödni. a rádióban. hogy hol vagyunk most. Andan simán letagadta. elmondani. – Én találtam ki. és mert tudom. a világgazdaság összeomlására… mindenre. hanem a miért.-t l. amelynek k b l épültek a falai. Félt ugyan. – Nem. de elég messze Washington D. biztos lehetsz benne. Semmi közöm hozzá. – Miért csináltad…? – kérdezte. hogy nem éli túl.tély a számára nem a hogyan volt. alapos és tapasztalt vagy ahhoz. nem börtön – válaszolta Andan. – Engem az FBI igazgatója hívott el – mondta Chaney. Erre az egészre. – Nem én csináltam. és a kapcsolatai révén a hogyanra. hogy ne egy elragadtatott ítéletet írj rólam. Nem akarta elszalasztani az alkalmat. – Hogy miért csináltam? – Andan széttárta a karját. anélkül. megcsinálom az interjút – egyezett bele Chaney. kimerít . – Mit? – kérdezte Andan. az egy nagyon alapos. ha ráüvölt Andanra.C. mindenre kiterjed interjú. csak én. Legalábbis olyan börtönben nem. Nem valóságos. Az elmúlt hetekben nagyon sok szó esett rólam. hogy Andan felmérgesedjen. a robbantásokra. Az biztos. hogy amikor végeztünk egymással. – Egyikünk sincs börtönben. a tévében. Rengeteg választ talált az újságokban. és azért gondoltam rád. Megijedt. hogy én egyetlen szót is ejtettem volna. – Ez itt egy börtön. ha jól sejtem. Chaney nem sokat gondolkodott Andan ajánlatán. visszavisznek téged a családodhoz. Nem mondhatom meg. mi is történik a világban.

Nagyon meleg van. kapsz enni. Chaney lenyomta a felvétel gombot. Julius Andan. bár az utóbbi években kapcsolatunk. akit a világ minden kontinensén az els számú közellenségnek tartanak. és nem mehetsz az ajtóhoz. – A nevem John Chaney. hogy megtudjátok. más eszközökkel nem. azután belekezdett. Nem jöhetsz ide hozzám. és azt bizonyos eszközökkel lehet elérni. – Van egy cél. – A célom. A célom. Ha éhes leszel. akkor a megfelel eszközöket kell használnunk. hogy kiderüljön az igazság – mondta Andan. hogy céljaid elérése érdekében atombombát vetsz be Amerikában? . Chaney letette a diktafont a földre. sokféle elfoglaltságunk miatt. Csak ennyit akartam mondani. egyetlen ajtaja pedig zárva. Itt nincs semmilyen bútor. Nem vagy fogoly. tartalék elemek és kazetták voltak benne. ezt tudnod kell. A saját felszerelése. ha elfáradtál. Az els kérdésem. ha szomjas vagy. Lehet vagy harminc-harmincöt fok. hogy m ködik-e a diktafon. és hasonlók. hogy a cél szentesíti az eszközt. – Néhány szabály. – Chaney nagy leveg t vett. egy diktafon. – És a cél szentesíti az eszközt? – kérdezte Chaney. és átdobta az újságírónak. mikrofonnal Andan felé. hogy miként is m ködik a mi civilizációnk. nem közhelyesen. Megnézte. kapsz inni. ha a célt komolyan gondoljuk. mert ez így lesz jó mindkett nknek. mint hogy „jaj. Chaney kibontotta. azután egy kazettát dugott bele. Merthogy fogalmatok sincs róla. – Még várj – szólt Andan. ismeretlen helyen. Most már elkezdhetjük az interjút. de talán még több. és mindent kiszedett bel le. Konkrét értelemben. hogy mi a te célod? Ez az a kérdés. De nem olyan értelemben. nem általánosságban. Mégsem mozoghatsz szabadon. – Julius Andan és én régóta ismerjük egymást.Andan a háta mögül el vett egy kis tasakot. Nyugodtnak t nik. Chaney nem nyomta le a felvev gombot. ha vécére akarsz menni. meglazult. szólj. Megköszörülte a torkát. akkor is. ez adja az egyetlen fényt. Tehát. – Jogosnak érzed. és nem filozofikus értelemben. – Az igazság a világról. de rosszak az emberek”. és a diktafont a szájához emelte. amire még elméletek se nagyon születtek. egy elemlámpával világítok. John. milyen is ez a világ a valóságban. Julius Andan vászonnadrágot és inget visel. A szobának nincs ablaka. akkor igen. Ha ezt jelenti. Egy deszkaborítású szobában vagyok vele. Exkluzív interjút készítek egy emberrel.

mindjárt az elején. politikai és katonai elnyomás is. – De mir l? Valami gyógyszerrel kapcsolatban vagy… – Chaney megrázta a fejét. hogy bár nem én csinálom. Semmi közöm a világgazdaság összeomlásához. – Azért nem. az ember történelmében. – Te az Amerikai Pszichiátriai Társaság és a Mentálhigiénés Világszövetség elnöke voltál. ha kell képpen nagy tekintéllyel hazudtak neki. el fogja utasítani az igazságot. Illetve. képes lesz akár még meg is ölni azokat. – Azt akarod mondani. csak hogy téged leállítson. mi lehet annyira fontos bárkinek. akit én ismerek. sohasem képezték a tulajdonomat. mert még csak az interjú legelején járunk – mondta Andan. Az ember. hogy valami okosat és meglep t tudjon kérdezni. – Leállítsanak? – kérdezett közbe Chaney. Nem vagyok. Chaney gondolkodott néhány másodpercig. de mindez alapvet en a megtéveszté- .– Oké. Aki egy hazugságban hisz. amit még el tte meg kell beszélnünk. vagy bárki más tulajdonát. Semmi közöm az atombombához. Ebben a min ségedben… nem tudom. Azok a horogkeresztes zászlók. Sohasem jártam azokban a házakban. Nem vagyok. Nincsenek bombáim. – Nem tudom elhinni! Kinek lenne ehhez elegend hatalma? – Hogy meg tudd érteni a válaszaimat. és nem is voltam soha terrorista. egyenruhák meg a többi. van néhány dolog. Hadd tisztázzak valamit. amit tudok. csak azért csinálják. közvetlen közöm nincs ezekhez. röpiratok. hogy engem leállítsanak. És a hazugság az alapja minden elnyomásnak Természetesen kell hozzá gazdasági. melyet bizonyítékokként mutattak be. amely Denverben robbant. Miben akarnak leállítani? – Hogy elmondjam. és nem is voltam soha náci. melyekben állítólagos bizonyítékokat találtak náci voltomra nézve. Ezen a bolygón. Nem rendelkezem biológiai vagy vegyi fegyverrel. azért teszik. Semmi közöm nincsen az Ebola-járványhoz Alaszkában. akik teszik. amely szinte elpusztítja az egész világot. ami a világban zajlik. Semmi közöm a terrortámadásokhoz. hazugságoktól vezérelve milliók milliókat gyilkoltak le. Közvetetten közöm pedig olyan értelemben van. hogy egy ilyen… hadjáratot indítson ellened. amiben . akik nem hisznek abban a hazugságban. – Ezt nem tudom elhinni – jelentette ki Chaney. hogy téged leállítsanak? – Igen. hogy valakik mindazt.

hogy maguk köré hadsereget szervezzenek. – Már hogyne lenne! Én magam láttam több ezres. addig nem tudnak igazán hatékonyan fellépni ellenük. a legalapvet bb szellemi táplálék. következésképpen nem fognak ellene fellépni. akik jótékonykodnak egy kicsit. – Az úgynevezett iszlám terrorizmusnak semmi köze az iszlámhoz – mondta Andan. a többi viszonylag helyi illet ség csoport. A világra az úgynevezett iszlám terrorizmus jelenti a komoly veszélyt. csakhogy a titkosszolgálat és a hadsereg emberekb l áll. Megjelennek ezek a pénzemberek.sen alapul. meg a hadsereget. és azt üvöltötték. mert ellenállnak. a legf bb irányadó a hív k társadalmi. majd azt mondják a . hiszen egyre nagyobb tömegek gondolják úgy. És ez a tömeg minden egyes terrorakcióval csak n ni fog. hogy az iszlám és a terrorizmus közé egy egyenl ségjelet kell tenni. Amíg az embereket nem tévesztik meg. amik lehetetlenné teszik. amint az utcán vonultak. esetenként elismerésre méltó célokért. Az iszlám országokban a vallás évszázadok óta szerves része a mindennapoknak. és efféléket. Írország Angliától való teljes függetlenségéért küzd terrorszervezet. az iszlám az egy meglehet sen agymosó vallás – bólogatott Chaney – Nem emlékszem például arra. hogy az IRA* vagy az ETA* valamikor is öngyilkos merényleteket alkalmazott volna. – És hogyan jön a képbe a terrorizmus? – kérdezte Chaney. És ez egy iszlám ünnep volt! – Az iszlám terrorizmus azt állítja. Csakhogy az iszlámmal való ellenérzések egyedüli forrása maga az iszlám terrorizmus. melyek politikai célokért küzdenek. meg Amerika a Sátán. * ETA (Euzkadi Ta Azkatasuna) Baszkföld és Szabadság. és a saját fejüket ütötték kaviccsal meg borotvával. akik az iszlámot használják fel arra. * IRA (Irish Repubhcan Army) Ír Köztársasági Hadsereg. – Az úgynevezett iszlám terrorizmust külön kell választanunk Az igazi fenyegetést ez jelenti. hogy bevetik a nép ellen a titkosszolgálatot. eszét vesztett tömeget. amíg össze nem zavarták ket hazugságokkal.és magánéletében. ám olyan eszközökkel. mondhatod. csupa vér volt az arcuk. Ez hosszú távon magának az iszlámnak a tényleges pusztulásához vezet. hogy elérjék a célt. Persze. hogy a célja az iszlám megvédése és elterjesztése. – Hát igen. a népb l. A baszkok teljes függetlenségéért küzd terrorszervezete. hogy Amerika pusztuljon el. Ezeknek a terrorcsoportoknak a középpontjában pénzemberek állnak.

hogy ezt megtegye valaki. de az öngyilkos merényl t mindez nem érdekli. a saját élete sem. hogy válogatatlanul öljön bárkit. tanult dolgokat. Hadd mondjak neked valamit az öngyilkos merényl kr l: úgy csinálják ket. válogatatlanul. majd áramütéseket mérnek a fejére. a hóesés. ezek egyike sem okozza azt egy embernél. a gazdaság. a róluk szóló információk nélkül. a szex. és mindeközben szünet nélkül egy ember harsog a fülére illesztett . közösségek. az éhínség. Ett l a bejelentést l azonban az emberek. Azok az emberek. Igaz? Nem. hogy elveszítse a közösségérzetét az emberi fajjal. Van ott minden: pénz. hogy öngyilkos merényl legyen? – kérdezte Chaney. a karrier. hogy a zsidók és az amerikaiak meg akarják semmisíteni az iszlám vallást. a szerelem. a csúfság. akik egyrészt hisznek ennek a pénzembernek. a mérgez növények és a vadállatok. akik a háttérb l vezetik ezt a rengeteg fanatikust. mert jótékonykodott.népnek. fegyver. az egészség. a kultúra maga. de az alapja akkor is a megtévesztés. a család. és ezután bármire hajlandóak. és hosszú id n keresztül ismételt szuggesztiók. a vulkánkitörések. a forróság. hogy leszakadjon az emberi fajról. szeretett. Ott nincsenek olyan hatások. politika. az egyedüli forrásai az iszlám elleni er knek. irtózatosan megijednek. Ahhoz. ott lett volna egy jöv . dolgozott. hogy minden ember mögött ott van egy múlt. Semmi sem utal erre. Az illet t leszíjazzák egy ágyhoz. melyeknek része. Az oktatás. az áldozataival való mindenféle el zetes kapcsolat nélkül. a hideg. vagyis elektrosokkot adnak neki. mély kóma. hogy ismeretlenül. Ahhoz. hogy többé ne érezze a nyilvánvaló közösséget. Ne jusson eszébe. családok. a háborúk. hogy valaki öngyilkos merényl legyen. er s nyugtatókkal vagy inzulinnal egy nagyon mély kómát idéznek nála el . hogy elveszítse a kapcsolatát az emberi fajjal. ott van egy élet. a jég. a b nözés. csak a tett. a társadalmi igazságtalanságok. Ezt kizárólag mesterségesen lehet el állítani. a földrengések. a szárazság. ehhez az kell. A pusztító viharok. Ilyen elmeállapot nem jön létre a természetben vagy a társadalomban. másrészt pedig tulajdonképpen semmiféle kapcsolatuk nincs zsidókkal és amerikaiakkal. Nagyon sok fájdalom kell hozzá. egy rendkívül különleges elmeállapot szükséges. az „iszlám védelmének” zászlaja alatt. a fizikai megjelenés. Mesterségesen. Minden ember mögött más emberek vannak. csak úgy megölje ket. a jéges . a munka. – És hogyan lehet valakit annyira megtéveszteni. melyek ezt az elmeállapotot kiváltanák. a szegénység. ezek egyike sem hozza létre ezt az elmeállapotot. az erd tüzek. a betegség. a fert zések. – Sehogy. a balesetek.

a könyvkiadók. az teljesen helytálló. a titkosszolgálatok. A gazdaság. a kormányok. elektrosokk. és ennek a hierarchiának a legtetején áll egy társaság. Nem véletlen. Ezt hívják agymosásnak. és közben infúzión keresztül táplálják. a tévétársaságok. a hadseregek. akik a CIA alkalmazásában álltak. a kutatóintézetek. Harci szellemnek nevezik. Ez az egész színtiszta pszichiátria. a politikai irányzatok. – Nagyon sokat tudsz err l – jegyezte meg Chaney olyan hangon. hogy például az egyik legismertebb terroristavezér. a filmgyárak. hogy legyen valamiféle… – Chaney a megfelel szót kereste – …ööö …fels szint … valamiféle nemzetközi. a rádióadók.hangszóróba: tedd ezt. közben azon gondolkodott. Heteken. hogy egy embert hetekre rátesznek az ágyra. majd ezeket az ideológiá- . minden nap. vagy más néven elmekontroll-technikának. akkor kell. ami felért egy váddal. – Nincs hozzá közöm. te ilyen vagy. ami a világban folyik. meg olyanok. Oszama Bin Laden jobbkeze egy pszichiáter. mások ilyenek. – Nem sokat – mondta Andan. Chaney lecsippentett a bal szeme alól egy lehullott szempillát. Úgy érezte. ismerne minden kulcsfigurát. a múzeumok – ezek mindegyike egyfajta hierarchiának a részei. Van olyan. Az er szak maga. Pszichiáterek találták ki. a pénznyomdák. Néhányan megtanulták ezt a technikát. olyan vagy. – Mindent. kiképz táborokat hoztak létre. – Nem hiszem. mindenkin alkalmazták. Ha te mégis mindent tudsz róla. és neked tagjának kell lenned ennek a csoportnak. szuggesztió. De a meglátásod. a tudományos akadémiák. Az összes nagy iszlám terrorszervezet alkalmazza ezt a módszert. amit Andan mondott. amelyekben fanatikus rülteket csináltak ezzel a technikával. tedd azt. a lemezkiadók. Ez a társaság ideológiákat talál ki. és amikor kés bb maguk szerveztek katonai csoportokat. a b nözés. a fegyverkezés. hogy segítse az afgánokat a szovjetek elleni harcban. és a rend ri szervezetek egésze központilag irányított. aki mindent tudna a terrorizmusról. hogy van olyan ember. aki átlátna minden egyes szálat. a háborúk. a politikában a pártok. legfels bb vezetése a terrorizmusnak. Andan nagyon sokat tud a terror témájáról. a sajtótermékek. miszerint van egy legfels bb vezetése a világ összes terrorszervezetének. Amikor a CIA megérkezett Afganisztánba. meg kapcsolatnak Istennel. az oktatási intézmények. de persze egyikr l sincs szó. biztosítótársaságok. Tehát mégiscsak van közöd a terrorhoz. Kóma. az összes bank. hónapokon át. a t zsdék.

vagy akár maga az FBI igazgatója. hogy ez hány emberb l áll. és elhatároztam. Chaney nem tudta. eljutott volna a legfels bb kaszthoz. ami a háttérben folyik. szócs ként használva a médiát. – Globális összeesküvés. Nem mehettem a CIA-hoz sem. hogy ott vagyok. Egy nap elegem lett. nem teljesen logikátlan. és hogy mit teszek. Az elnöknek fogalma sincs arról. – Honnan tudsz err l a „legfels bb kasztról”? – Az elmúlt huszonöt évben a legfels bb kasztnak dolgoztam – mondta Andan. Számtalan ilyen elmélet született – mondta Chaney. csak egy feláldozható gyalog a sakktáblán.kat elterjeszti a társadalomban. A hivatalos álláspontok funkciója. k a világ tényleges urai. Ez a játszma olyan hatalmas. Egyszer en képtelen voltam tovább folytatni. – Tudom. de az információ. se a rend rséghez. csak magában elismerte azt. se a maffiához. hogy az FBI ügynökei err l bármit tudnak. hogy az Egyesült Államok elnöke csak egy fogaskerék a gépezetben. De hová mentem volna? Kit l kérhettem volna segítséget? Nem azt mondom. vagy inkább fusson végig a hátán a hideg. mindenesetre határozottan kezdett valamiféle logikus renddé összeállni a szeme el tt mindaz. és segítséget kértem. hogy mint hipotézis. csak azok. ami a világban folyt. De ez nem elmélet. . – Egy nap felfordult a gyomrom a legfels bb kaszt tevékenységét l – folytatta Andan. hová tegye ezt a kijelentést. – Hogy mi a hivatalos álláspont. annak semmi jelent sége. Ez persze nem azt jelentette. és akkor végem. – Elegem lett. az oktatási rendszert. hogy hitt Andannak. elmondok mindent az emberiségnek. Nevezzük ezt a társaságot a legfels bb kasztnak. a gazdasági hátteret. Egy kezemen meg tudnám számolni. mind része a hierarchiának. és az er szakipart használja mindezek támogatására. hogy kitálalok. Két iszonyatos éven át kutattam a lehet ségét annak. a m vészetet. hogy eltakarják a valóságot. a tudományos intézeteket. mert az összes szervezet. Ki akartam szállni. és a politikát. – A hivatalos álláspont az. amerre csak szem ellát. hogy miután lelépek. se külföldre. le akartam leplezni ezt az egészet. hogy kacagjon-e. hogy nem létezik semmiféle globális öszszeesküvés. Természetesen senki nem tud róla. akik fenn vannak a csúcson. mind benne van.

és a világgazdaság összeomlása is. többé nincs neki hely ezen a bolygón. amely ott áll trónok mögött. most talán tényleg megláthatja azt a valóságot. És nagyon félnek. Beleborzongott. Ezt a célt szolgálja az atombomba. id s doktor bácsit. ki is valójában. melyet a legfels bb kaszt követett el. akkor semmi sem véletlen. de már nem volt benne elutasítás. Csak ellenem. ott. Úgy érezte.életben tudjak maradni. – De mi a helyzet a világgazdaság összeomlásával? Véletlen volt? Ha igaz. már nem vetette el annak lehet ségét. Az a néhány felfoghatatlanul gonosz kis rohadék az életéért küzd. Tudják. mint a legfels bb kaszt hajszája utánad? – kérdezte Chaney. melyet eltakarnak az ember el l. hogy eltereljék az emberek figyelmét rólam. amit Andan mondott. Még mindig nem hitte el – vagyis nem akarta elhinni. aki három-öt éves gyerekeket er szakol meg a rendel jében. ami most a világban történik… és amit neked tulajdonítanak… semmi egyéb. ami terhel a legfels bb kasztra nézve. – Azt akarod mondani… hogy minden esemény. Képzelj el egy kedves. akir l egy nap kiderül. – Mióta létezik a legfels bb kaszt? . Ha kiderül. többé nincs nekik hely sehol a világon. nem jutottak el hozzám. hogy milyen félelmet élnek át. A legfels bb kaszt kétségbe van esve. Chaney furcsálkodva vette észre. Megtaláltam. hogy ha kiderül. amit mondasz. Miért omlasztották össze? Hogy elvegyék a pénzed? Csak ezért? – A világgazdaságot azért omlasztották össze. élet-halál harcot vív velem. és nem válogatnak az eszközökben. Andan bólintott. mindenki kedvenc doktor bácsiját. Darabokra tépik ket. Ez a fickó tudja. Hiába vetettek be ellenem bármit. hogy véget vethetek az uralmuknak. ha netalán felbukkannék valamivel. amit tettek. hogy egy pedofil állat. a színfalak mögött. ahová közönséges ember sose látott. hogy Andan igazat mond. – Mi történne. ha kitudódik valódi személyazonosságuk. Tudják. és most elkeseredetten harcol ellenem. ahová fény még sose vetült. és ahol az igazi hatalom rejt zik: az a hatalom. és végigvihessem a célomat. az árnyak mögött. hogy a h ség ellenére kezd vacogni. – És ezt be is tudod bizonyítani? – kérdezte Chaney. a terrorizmus. ha minden kiderülne? – A világ megváltozna. A legfels bb kaszt most védekezik. És mindez semmi ahhoz a b nhöz képest. hogy le tudom ket leplezni. Nem tudnám neked igazán megfogalmazni. Andan bólintott.

Az emberiség 99. és nem is alaptalanul. de úgy vélem. Szükség van valamiféle központi hatalomra. akkor elkezdenek bánkódni. Voltaképpen mi mind. Ez mérhetetlenül veszedelmes. Keményen dolgoznának ezen problémák felszámolásán. – Ez nem biztos. Már nem tudunk megállni. Az emberiség egyszer en olyan rossz állapotban van. nehogy valaki rájöjjön. Önvédelemb l lenyomták az embereket.– Ezt nem tudom. És éppen ez volt a hiba. És a legfels bb kaszt. Az emberek árgus szemekkel figyelik a médiát. hogy a legfels bb kaszt megbújhasson a sötétben – mondta Andan –. és annyira lenyomták ket. nem tudunk visszafordulni. Andan mellett. és el bb-utóbb rájönnének. kérdéseket tennének fel. A szabad akarat már csak illúzió. mentálisan és fizikailag is. És ezeket a mechanizmusokat a legfels bb kaszt nem képes felszámolni. melyek megölnek mindannyiunkat. hogy melyik mennyire fontos. hallgatják a rádiót. de els sorban egy nagyon rossz szellemi állapotba juttassa. akkor elindulnak arra. hogy valami nincs teljesen rendjén. mert önmaguk alatt vágták a fát. Az anarchia szép gondolat. És mindezt csak azért. Szüksége volt arra. – Akkor viszont… – Chaney elgondolkodva nézte az elemlámpája fényét a szemközti falon. Eleve része a civilizáció talapzatának. de nem életképes. amit elkövettek. a társadalmi degradálódás vagy az ökológia problémáját. és ha a média ezt és ezt mondja. hogy az emberi lényeket nagyon rossz szellemi és fizikai. hogy különféle mechanizmusokat alakítottak ki az elméjükben. ha ezt és ezt mondja. önvédelemb l. akik itt élünk ezen a bolygón. mert nézik a tévét. És nem csak hogy meglátnának problémákat. Nincs meg a képességünk hozzá. akkor elkezdenek örülni. a hazugságaival. mind egy szálig. Problémákat lámának meg. hogy rossz. hogy tulajdonképpen el készítették a terepet a megakadályozhatatlan kipusztuláshoz. és olvassák az újságokat. minden vonalon. Az embereket azon a módon tették tönkre. – Ahhoz. hogy a legfels bb kaszt együtt született a civilizációval. halottak vagyunk. vagyis alapvet érdeke. hogy léteznek. beleértve a legfels bb kasztot is.99 százaléka puszta inger-válasz mechanizmus . Kutatásokat végeznének. hogy az embereket lenyomja. és az er szakkal egyre rosszabb és rosszabb állapotba hozta az embereket. de azt is látnák. és ott is tartsa. Az általános mentális állapot a földön a hipnotikus transz egy fajtája. A világ tele van olyan problémákkal. Ha ebb l kijönnének. szinte mindenben meg kellett tévesztenie az embereket. hogy képtelen megoldani az er szak. majd folytatta. ha pedig ezt és ezt mondja.

A b n rögzíti a hazugságot.99 százalékának igaz és hamis eldöntésében az egyetlen kritérium. megvernek. ok nélkül pusztítottál el. Az emberiség 99.” Terjesztem. Hogy ezt elkerüljem. Ez egy rohadt szemét. És elmondom másnak is: „John Chaney egy rohadt szemét. – Megvan annak a módja. mindössze azon az alapon. hogy a létezés lényege a test egyes pontjainak ingerlése. És hogy mutassam. nem többet. hogy egy rohadt szemét vagy – az már elég. hogy valamit. van tekintélye a szememben. akik valamikor épelméj ek voltak. Egy nap azt mondja: „Itt van ez a John Chaney. miszerint „John Chaney egy rohadt szemét”.alapján m ködik. és semmi más. ahogyan a hazugságok rögzülnek egy ember elméjében. hogy minden. Nem kell hozzá más. és szerves részévé válnak a gondolkodásának – mondta Andan. Emberek. akit l már sok jót kaptam. hogy rossz ember. festmény vagy szobor témája a szex. És én elhiszem. – Miféle elmebéli mechanizmusokra gondolsz? – kérdezte Chaney. Tekintélyek és er szak. mennyire ragaszkodom . függetlenül a legújabb párizsi divattól. hogy a kedvenc riporterük a tévében azt mondta. csak b n. ma azt hiszik. John. amit tettem. hanem csupán terjesztem. szinte minden egyes létez regény. hogy bezúzzam a fejed. Mi az. de talán bele is pusztulnék. Döbbenetesen ostoba egy eszme. Mondjuk nem töröm be a kocsid ablakát. Talán elveszik a tulajdonodat. hogy ki mondta! Függetlenül attól. Talán meg is ölnek. Kiközösítenek. kinevetnek. amit mond. Talán bántják a családodat. film. az igazságtalan volt. ez az egész csak egy zombi civilizáció jelentés és jelent ség nélküli vonaglása. hogy nem vásárolok pisztolyt. ami igazán értékes volt. Talán meg is vernek. ragaszkodnom kell a hazugsághoz. mondjuk nem vetem magam rád egy bottal.” Rossz lesz a híred.” Kész. és a legjókép bb félbolond m sorvezet frizurájától. A m vészek – akiknek a jöv t kellene megálmodniuk – a nemi szervekkel foglalkoznak. Ha csak feltételezném. Hipnózis. vagy megölnek valakit. hogy John Chaney nem egy rohadt szemét. ezért annak. és hogy milyen csillogó ruhában vonulnak fel a sztárok egy-egy film premierjén. amit én most már soha többé nem engedhetek meg magamnak? Hogy feltételezzem. Mondok egy példát. hogy milyen hangosan szól a zene. – Nap mint nap megtörténik. Gondolkodás nélkül elítélnek. nem igaz – biztosan belebetegednék. zene. mert rájönnék. hogy megöljelek. Van egy fickó. Terjed. mondjuk. Csak ennyit mond. mégis közel s távol ebben hisz mindenki. csak hipnózis. hogy amit nekem mondtak. egyre csak terjed: „John Chaney egy rohadt szemét. Utálni fognak. És nincs rohadtabb érzés annak felismerésénél.

és az a szédületes tudás. mert annyira rossz állapotba került. Mindennek fel kell szabadulnia. mi van elzárva. kiknek köszönhetjük mindezt? – Azért teszem. és legf képpen. és amelyek többségét a világon egyetlen pszichiáter és pszichológus sem ismeri. 19 óra 39 perc Vlagyimir Bolotov megsemmisülten ült déli kastélya egyik könyvtárszobájában. hogy az emberiség már nem maradhat fenn. az elnyomás forrása. amely még ezen kívül létezik az elmében. beáramlik a társadalomba. amit Andan mondott. mert magam is ezt látom. AZORI-SZIGETEK November 6. – Én tudom. és mindaz a rengeteg találmány. Egy ember kap egy hazugságot. Viszont akkor felmerül bennem a kérdés: miért teszed. 5. A pszichiátria és a pszichológia szakirodalmában nyoma sincs. hogy megoldjuk a jelenlegi állapotunkban megoldhatatlan problémáinkat? Andan bólintott. BOLOTOV REZIDENCIÁJA HAMIRKA-SZIGET. és attól kezdve ragaszkodnia kell ahhoz. egyfolytában ártok neked. melyet a legfels bb kaszt elzárt az emberiség el l. amit teszel? Hiszen ez már nem változtat semmin. telefonnal a kezében. annak alapján árt valakinek. hogy a hazugság igaz. Mint ahogyan annak a néhány tucatnyi mechanizmusnak sem. hogy tudjuk meg. akkor kiesik a képb l az elnyomás. Csak azért. Ezt el is tudom fogadni. Hirtelen eszébe jutott valami. A b n rögzíti a hazugságot. Egyfolytában. Egy aprócska mechanizmus az elmében. – És ezek a találmányok és ez a tudás segít abban. Chaney emésztette. az elzárt tudás. a b n tesz valamit rögeszmévé. – Igen. Ez az egyetlen esélyünk. mert láttam a saját szememmel. felemelné az emberiséget – mondta. Ezek a találmányok. ok nélkül. – Azt mondtad. vagyis hogy milyen „igaz”. mert ha a legfels bb kaszt kiesik a képb l. hétf . Még két perccel azután is a telefont .hozzá.

Alexander Walinsky Ázsiát és Afrikát irányította. Daniel Law Európáét. Wayne Appleford Esteban Sevillán keresztül irányítja az arab térséget. és Joseph Mart Dél-Amerika politikai életében játszott irányító szerepet. a telefont lassan letette az asztalra. és lenyomta a hívógombot. Bolotov hálózata mindenben követte a legfels bb kaszt által kidolgozott hármas elrendezést. – Darla. Leült a székbe. olyan érzés volt. és az kapcsolatát. Hood Justice Amerikát. A föld két legveszélyesebb területe. aki Anglia és a szovjet utódállamok politikáját tartotta kézben. akinek családja hatszáz éve oktatja a hatalomra orosz föld uralkodóit. .tartotta. Hood Justice három kapcsolatán keresztül határozta meg az egész amerikai kontinens politikáját. felemelte különleges telefonját. hogy baj van. és olyan vörös volt az egész feje. Fjodorov embere a kormányban maga az elnök. Kurt Wilhelm Afrikára ügyelt. És most jelentenie kell Darlának. Maximilian Cramer az Egyesült Államok. és mint egy alvajáró. Bolotov alvajáróként indult az asztal felé. Klaus Pauli Közép-Amerika. Nyikoláj Andrejevics Kamov. Nasszír sejket. Ezzel pedig Wayne Appleford elvesztett mindenféle irányítást az arab világ politikája felett. hogy egyszer majd meg fog. elindult az ablak felé. Ahogy ment. így Fjodorov elvesztette a kontrollt az orosz kormány felett. még csak elképzelni sem tudta. három embert vezetett. egyikük volt Joszif Fjodorov. Thomas Krieger Ausztráliáét. Juno Owards pedig Ázsiára. Ausztrália és a szovjet utódállamok politikájáért. hogy hívja Darlát. Két másodperc múlva bejelentkezett Darla. Az iraki elnök irodájában keletkezett huzat következményeként hatvankilenc embert gyilkoltak le. Claude Hugó Sartre kapcsolatban állt három emberrel: Sir Arthur Warwick felügyelte Anglia és a szovjet utódállamok politikáját. Alexander Walinsky szintén három emberrel volt kapcsolatban: Wayne Appleford vezérelte az arab térség politikáját. Felállt. Óriási nagy baj. hogy a vonal megszakadt. Kutuzov azonban megölte az elnököt. mintha lángolna az arca. Sir Arthur Warwick. közöttük Esteban Sevillát. Ezért égett Bolotov képe. Claude Hugo Sartre felelt Európa. mintha égési sérüléseket szenvedett volna. rajtuk keresztül irányította a világpolitikát. Ilyesmi még sohasem történt meg vele. Bolotov három emberrel tartotta a kapcsolatot. az arab és az orosz térség politikája irányítás nélkül maradt.

Bárhogyan is. – Nem tudom pontosan. az életem árán is! Darla végre szóhoz jutott. Darla nem reagált. Gazda! – vágta rá Bolotov alázatosan. de a hibát kijavítom. és most Bolotov. Senkit sem lehetett csak úgy pótolni. erre esküszöm! Helyrehozom. így pedig nem volt kontrollja a maffiák és a titkosrend rségek felett. hogy a hangja ne változzon. és Nasszír sejk felettesét. Tisztelt Gazda. Darla nem tudott megszólalni.– Vlagyimir Bolotov vagyok. forgott vele a világ. ez volt Darla hatalmának leggyengébb láncszeme. Andan. Nagyon kellett ügyelnie. Megszédült. Az er szak hálózata Lansky halálával összeomlott. annyi mindenbe kellett beavatni ket. – Várjon utasításra – mondta Darla. A követei annyi titkot tudtak. mi történt. Nem tudom. látszólag közömbös hangon. most el ször kell rossz híreket jelentenem. Nasszír sejket. belátom. hogy képesek legyenek ellátni feladatukat. – Értettem. – Mik a hírek? – Elvesztettem minden kontrollt az arab és az orosz térség felett. – Hogy történt? – kérdezte. mi történt. vagy a követek egy-egy kapcsolatának helyére. Pedig pontosan tudta. Lansky. hogy nagyon körülményes volt megtalálni az alkalmas embert egy-egy követ. Bolotov szemrehányásnak fogta fel a csendet. amióta önt szolgálom. bocsásson meg szolgájának! Helyrehozom a hibát. Irakban pedig nemrég a titkosrend rség meggyilkolta a közvetlen kapcsolatomat az arab politika felett. Esteban Sevillát. . Minden ugyanúgy folyt. Ez már túl sok volt. Hibát követtem el. És Lanskyt nem lehetett csak úgy pótolni. – Jó – Darla bontotta a vonalat. hogy Oroszországban valaki megölte az elnököt. – Végtelenül sajnálom. nem követtek el semmilyen hibát. Csak annyit tudok. Egyszerre vérezni kezdett az orra. aki a kormányban volt a közvetlen kapcsolatom. tisztelt Gazda! Kérem önt. mint mindig.

Az utasítás sz kszavú volt: „Nem kell. Sorsáról semmit sem tudtak. bár hátborzongató. A Führer valamennyi modorosságát magára vette. kövérkés. Wolf a Negyedik Birodalom Testvériség nev neonáci sejt ura és parancsolója volt. a hulláját pedig annak a háznak a pincéjében ásták el. amelyikben a vallatás folyt. 16 óra 22 perc Jürgen Wolf tábornoki rangjelzésekkel ékesített. fekete SSegyenruhában feszített egy vérvörös horogkeresztes zászló és egy Hitler-portré alatt. amelyiken a Moszad egyik kidon egysége elrabolta Hans Messmert. Hitler minden beszédét. Tehát kést kapott a bordái közé. az Államok legnagyobb.TIZENNYOLCADIK FEJEZET 1. . RHODE ISLAND November 6. a hanghordozása. és tovább vallatni sem. kísértetiesen olyan volt a kéztartása. Az Egyesült Államok neonáci szervezeteinek október 25-e volt a fekete napjuk. Két téma körül jártak a kérdések: Julius Andan. sötét legendák keltek szárnyra. leggazdagabb és leger sebb náci szervez désének jacksoni f hadiszállásáról. Messmer nem került el . a többi titokról azonban annál többet. hogy miként járjanak el Messmerrel. a testtartása. a fejtartása. melyet lemezen vagy írásban rögzítettek. Október 25-e volt az a nap. járása. hétf . a tekintete. Azóta csak fekete napjaik voltak. NEGYEDIK BIRODALOM TESTVÉRISÉG F HADISZÁLLÁSA PROVIDENCE.” Messmert nem kellett Izraelbe szállítani. az Érinthetetlent. Az els fekete nap. Középmagas. és a náci szervezetek titkai. Az egész világon egyedülálló gy jteménye volt Adolf Hitlerr l készült filmfelvételekb l és fényképekb l. mint a náci vezérnek. amely a negyedik legnagyobb náci csoportosulás az Egyesült Államokban. minden mozdulata. de roppant erélyes. A kidon kivallatta Messmert. kopasz és szemüveges ember volt. Messmer semmit sem tudott Andanról. betéve tudta. A kidon utasítást kért Tel-Avivb l. az Árja Szent Szövetség.

roppant lelkesen nyújtottak ebben a tevékenységben minden elképzelhet segítséget. szállást. Minden államnak volt egy legf bb sayanja. Hatot elraboltak és kivallattak. bármi áron. Egy sayan azzal segít. Jürgen Wolf felemelte a kezét. A támadás kezdetén felrobbantották a fegyverraktárat. hogy a test alakja nem sík. csoportosították és szétküldték az információkat a Moszad nyomozó alakulatainak. továbbá azt is be lehet ezeken a pályákon sulykolni. azzal a feladattal. hogy segítsék a Moszad munkáját. ónként segíti a Moszad ügynökeit. a fegyverek. Ezzel a módszerrel meg lehet szokni. partikon meghallgatja a szóbeszédeket. orvosi ellátást ad a Moszad ügynökeinek. ruhát. A becslések szerint az Egyesült Államokban mintegy tizenötezer olyan zsidó él. minden. gyors célváltásokkal. azaz minden szögb l meg lehet l ni. ételt. Andannak nyoma sem volt. hogy megnyissa a gy lést. Andan bármi áron való felhajtása egyetlen egy dolgot jelentett: az összes neonáci sejt kiirtását. Brooklynba küldte tovább. A Moszad ügynökei olyan l pályán gyakorolnak. ahol az arc helyén felfújt luftballon áll. * sayanok – segít k Olyan zsidók. Benjámin és Mosé bácsi kevéske szabadidejében újabb zsidókat szervezett be sayanoknak.Messmer után újabb neonáci vezet kre csaptak le. érthet módon. egyikük sem tudta. merre lehet. fegyvert. de ebben a pillanatban robbanás rázta meg a házat. járm vek. . Mondani szeretett volna valamit. akik önkéntesként segítik a Moszad ügynökeit. Benjámin és Mosé bácsi összegy jtötték. ahol fontos kérdésekben kellett dönteniük. hanem fejet formázó deszkák. melyen a célpontok nem a szokásos koncentrikus körökb l álló céltáblák. amivel tud: rádióhíreket vesz fel. Hatalmas mennyiségben gy ltek az adományok. ahol az Egyesült Államok frissen kinevezett legf bb sayanjai. és anyagaik lefoglalását. stb. hogy gyorsan és pontosan l jenek. ami csak kellett vagy kellhetett. hanem gömbölyded. aki szükség esetén. Tel-Avivnak egyik vezet sem kellett. vagy hogy ki a fene ez a Julius Andan. A Moszad az atombomba után két újabb kidon egységet küldött az Egyesült Államokba. hogy hajtsák fel és öljék meg Andant. a neonácikat hajkurászta. A zsidók. A f sayan az információkat New Yorkba. A találatokat a luftballonok szétpukkadása jelzi. akinél összegy ltek az információk. Az Egyesült Államok teljes Moszad-hálózata. pénzt. továbbá jó néhány egyéb specialistát. mintegy tizenötezer ember. A birtok reit hangtalanul intézték el. A sayanok* egyre csak szállították az információkat náci csoportosulásokról mindenhonnan.

A fegyverraktár felrobbanását követ második perc végére a f hadiszállás el volt foglalva. ahol megjelentek a világ els számú neonáci vezet i. és tizenegy SS-egyenruhás vezet t végzett ki. – Mi áll benne? – kérdezte. zónaid : 23 óra 50 perc . Az Egyesült Államokban polgárháború révén akartak bekerülni a hatalomba – Lidia mosolyra húzta a száját. szervezett. – Tudod.Mindenhonnan félmeztelen és katonai ruhás. egyfajta h siesség. mi áll itt alul? – rákacsintott Jadára. ahogyan álltak ott feszül izmokkal. gépkarabéllyal felfegyverezve. A két kidon egység húsz ügynöke kétszázhét b rfej t. és át akarják venni a hatalmat az Egyesült Államokban. és egy németül írt papírt mutatott fel Jadának. A falba süllyesztett páncélszekrényben érdekes iratokat találtak. Számukra a lövés fels bbrend árja tudatuk megnyilvánulása volt. A f bb épületeket nem volt szabad felrobbantani. azaz Moszad-ügynök. 2. hogy nemzetközi konferenciát tartottak. Itt az áll. – Merényletet terveznek az Egyesült Államok elnöke ellen. a két katsa. – Na. professzionális kivégz osztagával szemben nem volt esélyük. és tüzet sem használhattak. Jada közelebb hajolt. A dokumentumokat magukkal vitték. hétf . A furgonban kezdték átnézni ket. Jürgen Wolf irodáját forgatta fel. hogy összehangolják m ködésüket. tetovált b rfej ek t ntek fel géppisztollyal. félelmük kinyilvánítása. gy löletük. NÉMETORSZÁG November 6. Összevissza puffogtattak. Jada és Lidia Vojcek. nekitámasztották a fegyvert a csíp jüknek. és düht l eltorzult arccal tüzeltek. hogy az értékes dokumentumok ne sérüljenek. FRANKFURT AM MAIN INTERNATIONAL REPÜL TÉR FRANKFURT. – Ki akarják használni a gazdasági összeomlás és Andan ténykedése keltette káoszt. ezt nevezem! – szólalt meg Lidia. és l ttek a láthatatlan ellenségre. A Moszad hidegvér . valamiféle férfias virtus.

és a Frankfurt am Main – International repül tér föld színér l való eltörléséhez. hatalmas repül tere révén pedig a nemzetközi légi forgalom központja is egyben. Chaney felismerte Damient. Kevésnek bizonyultak. innen töltik fel a repül gépeket. A felszín alatti üzemanyagtartályokban sok millió liter kerozin van. fegyveresek álltak a repül géphangároknál. a kétszáz tölténynyel. a detonátorok és gyutacsok pedig 98 dollárért lettek megvásárolva. hat katona vigyázta. és a repül terek üzemeltetését. A huszonöt kilogramm súlyú robbanóanyag alkotóelemei együttesen 123 dollárért. Az öt darab 9 milliméteres félautomata pisztoly. A Frankfurt am Main – International számtalan nagy nemzetközi légitársaság bázisrepül tere. REJTEKHELY AMAZONAS. Erre a felszerelésre. a raktáraknál és az ellen rz pontokon. A tartályok több. az üzemanyagtartályokat négy. hétf . melyek a felszín alatt helyezkedtek el.Frankfurt am Main kiemelt fontosságú közlekedési csomópont. Ekkor Damien két tálcát vitt be nekik. BRAZÍLIA November 6. beleértve természetesen a légi közlekedést is. valamint a polgári védelem és a hadsereg légi forgalma vette át. mely levezetett a föld alatti üzemanyagtartályokat is magában foglaló szintre. mint hétmillió liter kerozint tartalmaztak. 3. Ez a mennyiség huszonkét tartályban oszlott szét. A rendszeres járatok szinte teljesen elt ntek. elszórva a reptér teljes területén. helyüket az irdatlan összegekért vagy aranyért-ezüstért bérelt alkalmi járatok. hogy volt az egyik . többek között a Lufthansáé. A folyosót. emlékezett rá. A repül teret katonák rizték. A világgazdaság összeomlása mindent nagyon zavarossá tett. Az öt darab katonai repeszgránát 225 dollárt tett ki. 200 dollárba került. Itt futnak össze Európa nagy forgalmú közútjai. zónaid : 20 óra 32 perc Andan három és fél óra után leállíttatta az interjút. a Majna és a csatorna okán a nemzetközi vízi közlekedés. gyümölcs és egy pohár víz volt. és öt rültre volt szükség a hétmillió liter kerozinnak a felrobbantásához. melyeken szendvicsek.

és a civilizáció alapvet m ködését. Sok érdekességet tudott meg. – Tehát… ööö… igen. amely az uralom piramisára épül. ha a vallásokról esik szó. Miközben vacsorájukat fogyasztották. melyeket minden módon igyekeznek ellehetetleníteni. vannak olyan irányzatok. A vacsorát befejezték. mert eljutott addig a pontig. „fekete pszichiátereket” és „fekete pszichológusokat” alkalmaz. Jól értettem? – Nem egészen – mondta Andan.és pszichológusképzést. Chaney az interjú els felében hol feszülten figyelt. értem – bólogatott Chaney. hogy miben mesterkednek itt egyesek. aki érte ment Washingtonba. és ugyanakkor vannak rendkívül fontos kutatások. mert amit Andan mondott. hogy ez a központi hatalom. tisztességes pszichiátereket és pszichológusokat pedig igyekszik minden módon elnyomni. aki a híres pszichiátereket és pszichológusokat zseninek tartja. hol a fejét ingatta. Most következett a pszichiátria és a pszichológia. Andan azért állíttatta le az interjút. arról. hogy ezek a szakemberek ellensúlyozzák a legfels bb . Mert ha nem tenné. a hálózatokat. – Tudom én is. Erre a megoldás az. és meglehet sen gúnyos hangnemet üt meg. hogy „Ezt úgysem veszem be”. Tudta. Damien kivitte a tálcákat és a poharakat. hogy felvázolta Chaney-nek a legfels bb kasztot. az igazi. becsületes. hogy roppant méretekben ki kell terjeszteni a pszichiáter. a CIA folytatott bizonyos pszichiátriai kísérleteket. bizony. az annyira hihetetlen volt. – A legfels bb kaszt számára a pszichiátria és a pszichológia a gondolatrend rség szerepét tölti be. hol feldühödött. mint aki azt mondja. Aztán ez a program elhalt. és a „fehéreket”. most jön a harc. Andan kérdezett – a helyzetr l. mert nem finanszírozták tovább. társadalomellenes érdekcsoport felkarol. hogy felhasználja rült céljai eléréséhez. – Néhányszor említetted a pszichiátriát és a pszichológiát – emlékeztette Chaney Andant. hogy miféle társadalom az. Te mondtad éppen az imént. Andan tudta el re. melyeket egy-egy önkényes. Valakik lerombolták a házát Georgetownban.FBI-ügynök. – Igen. ahol egy kosárlabdázó több pénzt kereshet. hol cinikus mosolyra húzta a száját. a „legfels bb kaszt”. mik a legújabb hírek. akkor ezek a jól képzett szakemberek. hogy régen. mint amennyit létfontosságú tudományos projektekre adnak? Tehát… te azt mondod. de ez nem tett rá különösebb hatást. mi folyik a világban. az 50-es években. hogy úgy mondjam. hogy ez érzékenyen fogja érinteni Chaney-t. hogy embereket tulajdonképpen robotokká változtassanak. igen gyorsan rájönnének.

– Azt mondod. és semmiféle függ séget nem okoz. a methadon még a heroinnál is rosszabb. 1870-re már a napnál világosabb volt. hogy simán gyógyítja a heroinfügg séget. és nem vált ki függ séget. amit Chaney mondott. hogy milliókat öltek meg? Inkább milliókat mentettek meg! A pszichiáterek gyógyító szakemberek. akik. Ennek a felkérésnek igen sajátos módon tettek eleget. hogy a morfium még er sebb függ séget okoz. hogy a heroinhoz f zött remények elszálltak. Több. – A pszichiátereket és a pszichológusokat felkérték arra. A 60-as évek közepére az LSD igen kedveltté vált az egyetemisták körében. kifejlesztettek egy anyagot. hogy gyógyítsák a heroinfügg séget. nem állt le megvitatni. bár azok néhány részletben újak voltak számára. kitalálták a morfiumot. hogy az LSD-t véletlenül fedezték fel? – kérdezte Andan. hogy gyógyítsák az ópiumfügg séget. és egyéb rossz hatásait. Milliók életét tették tönkre. mintha csak úgy eszébe jutott volna a téma. mit mondtak? Igen. melyr l a reklámhadjárat során azt állították. igazad van: azt állították. Soha olyan mennyiség és intenzitású . Nem az információkon. hogy népszer sítse az LSD-t. majd cinikus mosoly jelent meg az arcán. Ezt az anyagot úgy hívják. A morfiumfügg ség kezelésére kifejlesztettek egy új anyagot. A második világháború után a pszichiáterek. mint az ópium. Chaney meglep dött. a methadont. és ezen id alatt milliókat öltek meg ezekkel a drogokkal. mint egy évszázada játsszák ezt a játékot a pszichiáterek. hogy tájékoztassák a fiatalokat a drogok veszélyeir l. Mindemellett irdatlan összegeket kaptak a kormánytól. és sok-sok ezer százalékkal növelték a b nözést. – Azt akarod ezzel mondani. – Az 50-es évek elején a pszichiátria mögött álló gazdasági csoport elképeszt reklámhadjáratba fogott. amelyr l azt állították. Az 1800-as évek közepén. Másfél évtizeddel kés bb már a pszichiáterek se tagadhatták.kaszt pszichiátereinek és pszichológusainak hazugságait. Nos. drogfügg séget is gyógyítanak! Nekik semmi közük a kábítószer terjedéséhez! Ezt te sem gondolhatod komolyan! Andan nem zavartatta magát. hogy teljesen kezeli az ópiumfügg séget. hanem azon. hanem csak folytatta tovább. hogy minden gond nélkül gyógyítja a morfiumfügg séget. hogy a pszichiáterek a felel sek a drogproblémáért? – kérdezte. hogy Andan rosszat mondott a pszichiáterekr l. Nos. amir l mit gondolsz. hogy heroin. – Tudtad. és ugyanakkor semmiféle függ séget nem hoz létre. többek között. amit k okoztak. hogy kezeljék a bajt.

hogy tartozhasson valahová. amit a legjobban szeret csinálni. akiket csodálat és irigység ölel át? Amíg ez nem változik. a tisztaságot. akinek soha semmi nem volt a hüvelyében. hogy a drog csodálatos. hajlott hátú aggsz z. aszott. és a világsztár hazudott? – Andan megvonta a vállát. egyszer en azért. a modorát. abból él. Azoknak a szemében. amiket mond – ez az ember soha nem lesz képes arra. aki péniszt soha nem látott. az elmebajt pedig olyan emberek képviselik. úgysem fog számítani. akikhez szólni próbál. Odaáll egy ember. és tömegek fognak hinni neki. Aki a h séget. egy olyan ember. akinek annyi energiája sincs. Bemehetünk egy lemezboltba. kiket tartanak valamiben tekintélynek. hogy a drog mily csodálatos dolog – és akkor látni fogod a b nösöket. a testtartását. és ott lesznek azok a filmek. nem szoroz. akik terjesztik ezt . nézeteit határozzák meg. Az a sok-sok millió ember ott kint a világban nem az igazságot keresi. amit elismernek. mert nem birtokol semmi olyat. amik azt mondják. és látni fogod a felel söket az illet értékrendjéért. a mások figyelmen kívül hagyását. Egy nem létez ember. mert olyan nincs is neki – nem érintette senki. és ott lesznek azok a lemezek. mert nem tud létezni a szemükben. életfilozófiájáért. akinek a száját – és nem az ajkát. minden irányból csodálat veszi körül – és azt mondja… amit csak akar. hanem a lehet séget. amit csak akar. A felállás ekképpen néz ki: Egyik oldalon ott egy öreg. hogy felálljon a székb l. hogy az emberek véleményét kik formálják. aki élvezi az életét. aki ennek és ennek a hivatalnak a képvisel je. ami a tizenévesek milliói számára nem oszt. csúnya. akinek csodálatos a teste. elképeszt en gazdag. amire vágynak. megvan mindene. megbecsüljék. mint amióta k a drogok állítólagos megállításán dolgoznak. mert nem képvisel semmi olyat. töpörödött. addig minden marad a régiben. amelyek arról szólnak. kikre figyelnek oda. mi a szex. mindenre kiterjed életfilozófia. hogy elfogadják. a beszédstílusát. a drogfügg séget. látni fogod azokat a sztárokat. az öltözékét. és azt mondja… amit csak akar.drogbarát propaganda nem volt. a lehet séget. Mert egy senki. egy senki. és a szófordulatokat. a felel sséget képviseli. akik felel sek ezért a helyzetért. És minden tett mögött egy értékrend áll. Hogy az apáca mondott egyébiránt igazat. hogy bármit is kommunikáljon nekik. És a másik oldalon ott egy világsztár. a h tlenséget. Sztárok milliók véleményét. aki roppantmód sikeres. Egy nulla. és bemehetünk egy moziba is. még rajzon sem. az egy nagy nulla. Nézd meg. akinek nem fogadják el a külsejét. ennek nincsen jelent sége. – Nem számít. egy egész. és legyen valaki. aki szemlátomást tudja. egy apáca.

hogy van logika abban. Nincs még egy tudomány. az öngyilkosságok. akkor elmegy egy pszichiáterhez vagy egy pszichológushoz. annyi embert intézetekbe bezárni. hogy menynyi id t és energiát fordítanak rá. nem számít. de ha mindezen id alatt egy pillanatig sem foglalkozunk a probléma igazi forrásával. elismerem. gondolatok. elmegy egy tanfolyamra. annyi elektrosokkot adni. aki akar egy házat. és éveken át csak szövegel. az alkoholizmus. a gy lölet. mint a pszichiáterekt l meg a pszichológusoktól. És tudod. akiket egyetlen bíróság sem von sohasem felel sségre. Százmillió ember küzdhet napi tizenhat órán át. érted már. és megtanul. és az sem számít. és érthetetlen zagyvaságokat mekegnek a mikrofonba – tudod. hogy mennyi pénzt. és id nként felír valami csodaszert. akiknek divatos dzsekijük és frizurájuk van. – Nem lehetséges annyi agyhullámot mérni. mert ezeknek a dolgoknak a világon semmi közük nincsen egymáshoz. az analfabetizmus és a többi. vesz vagy csináltat egyet. – Eszmék állnak a háttérben. de ennek az egésznek semmi köze nincs a pszichiátriához vagy a pszichológiához – vetett ellen Chaney. Egy ember. hogy megjavuljon a tévéd. anyagtalan dolgok. annyi agyat felvágni. vagy szeretne tisztán látni saját magával kapcsolatban. rosszindulatú kis hülyegyerek. soha. a háborúk. elkölthetünk a küzdelemre 500 000 milliárd dollárt. és akik milliókat kérésnek rajta. vagy a házasságát. a gazdasági visszaélések. De vajon mi ez a változás? Miért estek . nem? – És ennek mi köze van a pszichiátriához és a pszichológiához? – Az egész a rossz célpontokról szól – felelte Andan. ami elpusztít minket. a drogfügg ség. De ha egy életét megnyomorító gátlástól akar megszabadulni. hány ember dolgozik a probléma megoldásán. k a világ legjobban keres drogügynökei. az er szak. Nem tudsz annyi ceruzát kihegyezni. hogy megoldjunk egy problémát.a fasiszta propagandát. ha meg akar tanulni motorcsónakot vezetni. annyi pszichiátriai drogot beszedetni. akkor soha. – Nézd. Eszmék állnak mindennek a hátterében. melynek képvisel it l olyan keveset várnánk el. hogy megsz njön. Egy rakás szellemi fogyatékos. és az eszmék mögött ott állnak a szakemberek. John? Ez teljes képtelenség! Nyilvánvaló. vesz vagy építtet egyet. id nként feltesz valamilyen kérdést. vagy akárcsak csökkenjen a b nözés. esetleg a nemi életét akarja helyrehozni. a szakember meg hallgatja. senki ezen a világon nem tesz ellenük semmit. ha akar egy ruhát. soha egy tapodtat sem jutunk közelebb a megoldáshoz! Egyfolytában rossz célpontok ellen harcolunk! Nem számít. annyi tesztet kitöltetni. amit mondasz.

” Tudod. hogy a humán tudomány a legfontosabb mind közül. Ha nagy név. és kimászhassunk a betegségek és a halál felfoghatatlanul brutális szorításából. amely önismerethez vezet. mi lesz az igaz és a hamis eldöntésében a legf bb irányelv? Ha bizonyosság nélkül tekintünk valamit igaznak. elfogadom. – Ezt senki nem tagadja. Nem tökéletesek. De k akkor sem valamiféle szervezett gondolat-maffia! Ezt soha nem fogom elhinni! Andan megint nem állt le vitázni. ha nem nagy név. mivel mindenhol ott vannak. Az igaz és a hamis már nem tényez . Igen távol áll attól. hogy ki mondta. az egész ledegradálódott odáig. eszméik. vagy tételeik révén. a kapcsolataikat. ezt nem tagadhatod le! – Nem akarlak untatni azoknak a területeknek a felsorolásával. csak aláírások. mert hiszen ez szól rólunk. az oktatástól a politikáig. igen jelent s felel sség terheli ket. és a legf bb irányelv igaz és hamis vonatkozásában az lesz. még ha észre sem veszi. amikr l . amelyben ne vennének részt. Mi lenne ez. hogy béke legyen a világban. hogy az számít. hogy sok mindent nem tudnak megcsinálni – mondta Chaney. és semmi más. amit tudnak. az a dönt egy kijelentés valóságtartalmát illet en. annyi kocsit csinálni. következésképpen rendkívüli szerepük van a világ ilyetén voltában. és az egyházakig. a katonaságtól a titkosszolgálatokig. egy név az idézet alatt. a pályájukat. annyi atombombát csinálni. inkább csak azt mondom el. akkor beléptek a képbe a tekintélyek. ez tehát igaz. ott vannak k maguk. – A legtöbb ember számára. Mindenhol ott vannak. hogy ki mondta. akkor hamis. Nincs fontosabb tudomány önmagunk tudományánál. amelyekben ott vannak a pszichiáterek és a pszichológusok. hogy mi ez? Hipnózis.ekkorát az elvárások? Nem lehetséges annyi számítógépet csinálni. kicsivel kevésbé vehemensen. Személyesen. „A Nagy Tekintély mondta. nincs olyan tevékenység. És ebben. Emberi lények olyan dolgokban gondolkodnak. és ott vannak tételeik. hogy az legyen. olyan adatokra építik fel az életüket. Ezen az egész világon nincs olyan hely. – Nincs ilyen. – Elismerem. hol nincsenek – Andan széttárta a karját. akkor igaz. Nincs megfigyelés. hogy ki mondta. ez tény! Nincs olyan pszichiáter vagy pszichológus. És a világunk sajnos nem jó. aki tökéletes lenne. még átgondolás sincs: csak nevek vannak. és amely révén a jó irányban tudunk változni. csak folytatta. annál a tudománynál. ha nem rület? Ha bizonyosság nélkül elhiszünk valamit. – Legyen. De azért megteszik.

mint az aggyal. hogy jelentés nélküli fogalmakban gondolkodjanak. és cselekvésükben egy helyben járjanak. Illetve. meg depresszióval. hogy egy úgynevezett „szakért ” aludni vagy pihenni küld egy szemmel láthatóan álmos vagy nagyon fáradt embert. akkor mi gondolkodik? – kérdezte Chaney. Nincs az agynál ócskább. egyfolytában beteg. meg skizofréniával. Döbbenetes. de ez nem azt jelenti. ami semmi másra nem jellemz . Egy pillanatra majdnem kikapcsolta a diktafont. vagy egészen más ritmusban. vagy áthelyezné magát a köldök magasságába. meg hallucinációval. – Miért. egyfolytában rossz. amivel annyi baj lenne. hogy pontosan fogalmazzak: egyetlen szerv szakemberei sem tulajdonítanak olyan fokú folyamatos hibás m ködést az általuk tanulmányozott szervnek. az agy emelte ki az embert az állatvilágból. Tudta jól. olyan valami. meg rögeszmével. mint az agy állítólagos szakemberei. hogy az agysejtek gondolkodnak. John. Hanem ki. És az agy az egyetlen szerv. Chaney hirtelen megértette. – Mi jön most? Csodatév talizmán? Kincskeres vessz cske? Mi jön még? Te tudós vagy… vagy voltál! Hogyan állhatsz el ilyesmikkel?! Mindenféle szellemlények… Ostoba babona! Andan ismételten nem reagált arra. amit Chaney mondott. mintha a szívünk percenként fordítva dobogna.nincs bizonyosságuk. Érted ezt? Nincs még egy olyan szerv. akinek minden gondolata és minden szava tekintélyek véleménye szabadon idézve. – Jó. Soha senki nem látott még sejtet gondolkodni vagy dönteni. amikr l nem tudnak elképzelést kialakítani. amivel semmit sem tudnak kezdeni. hogy a pszichiátriában és a pszichológiában mi az a szaktudás. Nagyon szeretném. mir l beszél Andan. selejtesebb szervünk! Olyan ez. meg pszichózissal. ami egyfolytában hibázik. és még milliónyi más effélével. amelyek felmerülhetnek. és így a tevékenységük óriási mértékben lesz kült arra. csak folytatta tovább a mondandóját. annyira ideges lett. s t még egy nyavalyás elképzelést sem tudnak kialakítani róluk. vagy sehogy. hogy ennyien bevették. ha észrevennéd. meg kényszerképzettel. hogyan kell kil ni azokat az érveket. olyan információkba fullasztották bele ket. amit bárki meg . – Nem mi. Emberi lények majdhogynem kizárólag olyan fogalmakban gondolkodnak. Az. Az agy erre és erre az ingerre neurózissal reagál. hogy a pszichiátriával vagy a pszichológiával bármi baj lenne! – Azt mondják. – A világon több milliárd olyan ember él.

Az. mind olyan dolgok. aki esetleg náthás is egy kissé. vagy amelyek más ágazatok szakismeretének részei. és azt mondani neki. olyan dolgok. amelyek nem tartoznak sem a pszichiátria. és leült. Ez egy olyan dolog. vagy hangosan – folytatta Andan. hogy . a homo sapiens számára feltálalt világkép. és még jobban is. amit bárki meg tudna tenni. hogy egy izgatott embert arra kérünk. így beszélt tovább. az a nemi szervek ingerlése. – Az ember vagy csendesen rül meg. és sohasem voltak vagy lesznek azok. sem pedig a pszichológia tudásanyagába és eszköztárába. mint az úgynevezett szakember. Vörös volt a feje. meditációs technikái. hogy még el tte az élet. Valamit üvölteni akart. – Harmadik változat nem létezik. mert az ember. Egy világkép csapdájában verg dünk. mint amilyen például a táplálkozástudomány. szerte a világban. hogy a pszichiátria és a pszichológia kizárólag olyan megállapításokat és praktikákat használ. Uralom a képességeink felett. egy tanár. azt javasolni. nem igényel semmiféle el képzettséget. Meg rül. egy kicsit engedje el magát. mint egy rjít gép. egyszer en csak mert kitalálja. nézzünk rá. vagy nélkülöznek minden igazságtartalmat. még akkor sem. egy barát. ami vár rád. meg a táplálkozás. melyek a történelem régebbi korszakaiban is használatban voltak. Meghallgatni egy zaklatott. egy szül . iskolába jársz tíz-húsz évig. amiket a szüleink és az szüleik alkalmaztak. és minden „öröm”. olyan tanács. majd meghalsz. Megszületsz. Arra szeretném felhívni a figyelmedet. egy világképében. Ett l Chaney megrémült. vallások és filozófiai irányzatok elmélyülési. tapasztalt detektívek és ügynökök következtetési módszerei. Azok a dolgok. hogy vegyük észre. de semmi sem jutott az eszébe. vagy bárki más. olyan dolgok. ha azokat nem egyszer igen dilettáns módon plagizálják. hogy szedjen vitaminokat. Ez a jöv kép annyira nyomasztó. aki szeretne hasznos tanácsot adni az illet nek. Chaney felpattant. eljárások. amihez nem kell semmilyen speciális képzettség. melyek vagy nem az övék. hogy drogot adjon el. Pszichiátria professzorom azt a feladatot adta nekünk. realitás nem más. problémás tizenévest. amit erre találtak ki. Egy szemmel láthatóan legyengült embernek. azaz hogy lazítson. hogy egyszer en az ember bele rül a fájdalomba. értelmet és hasznot. vagy akár a body building. nem pszichiátriai vagy pszichológiai találmány. és is felállt. aztán dolgozol ötven-hatvan évet. és más effélék. mert nem kever bele mindenféle marketingfogásokat. hogy relaxáljon. Andan állva maradt.tudna tenni. amelyek megtalálhatóak mindenfelé. Az egyetemen olvastam a Bibliát.

gépiesen kicserélte. aki négereket akaszt fel. Megfoghatjuk ezt a fickót. satöbbi. Vehetünk egy fickót. mire azt hiszi. Lejárt a kazetta a diktafonban. Látsz egy embert. mentális problémában? – Chaney szemmel láthatóan nem tudta. hátha Chaney-nek van valamilyen hozzászólása vagy kérdése. hogy az illet rült. Hozzánk: lelkekhez.diagnózisokat állítsunk fel a Biblia szerepl ir l. és azt hiszi. vagy aki gy löli a zsidókat. Andan minden ellenérvét leszerelte. Hát az. Ott ült egy rakás szerencsétlen idióta. – Tudod. minden gátlásban? Nem az agyhullámok. Andan tehát folytatta tovább. aki azt hiszi magáról. megtámadtad. Elég. Kifogyott a szusz bel le. hogy lásd. vagy aki nem tud tanulni. és semmivel sem lett mindett l jobban. A pszichiátria és a pszichológia maga a materializmus. mert ennek az egésznek nincs köze a problémához. vagy aki meztelenül rohangál az utcán. Andan elhallgatott. Hozzánk. hiszen egyfolytában csak ugyanazt mondta. hogy nem hiszi el. de el tte még akart mondani valami érdekeset. aki elpirul. hogy minden társadalmi probléma oka a fehérek és a feketék keveredése. és bezárhatjuk egy szobába élete végéig. mi a közös nevez minden létez elmebajban. és arról folytattak roppant szellemesnek hitt csevejt. Nem volt. hogy a „keresztények istene” milyen elmebajban szenved. Az alapvet problémáiknak hozzánk van köze. belevezethetünk a fejébe annyi áramot. amivel egy várost kivilágíthatnánk. mi a közös nevez minden elmebajban. hogy egy óra. ha egy lány . Irracionális. És az alapvet problémáknak semmi közük az anyaghoz. minden létez mentális zavarban. nem a gének. mellesleg – ismerte fel – nem is nagyon voltak ellenérvei. Milyen szalonképtelen gondolat: tudományról beszélünk. hogy lezárja a beszélgetést. Azért nem. majd kés bb megvitattuk az órán. nem a molekulák. belenézel valakinek a szemébe. – Nem szükséges. Hanem az irracionalitás. Chaney magára hagyottan gubbasztott a falnál. ahhoz. hogy egy ember meztelenül rohangáljon odakint. és átadja elolvasásra A Rendszer Hiteles Krónikáját. satöbbi. minden mentális problémában. satöbbi. beletömhetünk a testébe annyi drogot. vagy aki fél a n kt l vagy a férfiaktól. ha kimész az utcára. és tudod. Andan elhatározta. mert négerek. Ránézel egy emberre. és itt vannak a lelkek! Nos. nincs teljesen rendben. tartott egy kis szünetet. háromszázmillió darabra vághatjuk fel az agyát. vagy aki önmagát gy löli. amit egy teherautó nem bírna el. vagy aki képtelen pénzt keresni. Az egyetlen „ellenérve” az volt.

és hogy tiszteletet kapjanak a puszta látszatért. és átadta a mappát Chaneynek. Ó. Csakhogy megjelentek ezek a dilettánsok. és a lélekr l – Andan elmosolyodott. az elmér l.ránéz. és ehhez senkinek semmi köze nincsen. akiknek a tudása egyenl a nullával. Andan leguggolt. Hát nem szörny ? Két és fél évezrede megvan a válasz! És nem kellenek hozzá intézetek. és mindenki téved utánuk. meg még istenr l is. és azt mondták. – Szóval. és elolvasta. hogy minden tényleges tudományos kutatásnak az elme területén arra kell irányulnia. és tudod. kinyitotta. hogy elegend tudást halmoztak fel ahhoz. a mondvacsinált tudásukért. de akik minden tudást elpusztítanak. Andan elindult. és megoldottuk a pszichiátria és a pszichológia összes kérdését! És ingyen! És mellesleg már 2 500 éve megoldotta ezt egy Szidhartha nev herceg. ezek a gonosz kis gnómok. meg áram. – A vakság maga az illúzió – mondta. de azt igen. hogy a társadalmi problémáknak semmi közük nincs a b rszínhez? Miért nem látja valaki. a mi businessünk. hogy valaki a jelenben legyen. Valahol a múltjában van leragadva. nem látja azt. ami az oldal tetejére volt nyomtatva: Julius Andan: A Rendszer Hiteles Krónikája . mint amilyen. Nem látja a jelent. amelyek megakadályozzák. hogy százszor jobb hellyé tegyük ezt a bolygót. hogy feltárja azon okokat. arra készülök. meg drogipar. hogy egy vastag mappát tart a kezében. Azt mondták. és minden terápiának kizárólag arról kell szólnia. hogy lerántsam a leplet a doktor bácsikról és a doktor nénikr l. Ez minden elmebaj és minden mentális probléma egyedüli oka. jaj! Itt ülünk. ami tényleg ott van. hogy minden tudás létezett már a múltban. de a közös nevez mindben ugyanaz: hogy nem lát. a gondolkodásról. Chaney csak akkor vette észre. hogy drogot adhassanak el. Számtalan módon lehet valaki irracionális. És miért nem lát? Miért nem látja valaki. A dolgokat nem olyannak látja. övék minden tudás az emberr l. hogy is irracionálisán viselkedik. hogy az embert hogyan lehet a jelenbe hozni. És ezek után nyilvánvaló. Azt mondták. az egész mentális egészség a mi királyságunk. Nem állítom. csak azért. amilyenek valójában. akit úgy ismerünk: Buddha. amikor megállt el tte. Nincs a jelenben. hogy az ember nincs a jelenben. Chaney elvette. hogy mindenki tévedett el ttük. az emlékekr l. meg évi több száz milliárd dollár. hogy a lányok nem veszélyesek? Minden irracionalitás közös nevez je az.

hogy a világ vajon tényleg olyan-e. levette a cip jét. Az ajtó nyitva maradt. hogy kétségeket ébresszen az olvasókban azt illet en. És egy egész iparág sarjadt a semmib l. melyen elszórakozik egy kicsit. Chaney bólintott. és azt is. Chaney behajtotta a riglit. Azé a tekintélyé. kinyitotta a riglit. mint mondják. És a háborúk örök társaink lettek. nézeteket meghatározni. Valaki egyszer kitalálta. Pedig van egy másfajta hatalom is. és a dolog attól kezdve nem hagyja majd nyugodni. egy kulacs vízzel és némi ennivalóval jött. és olvasni kezdte az El szót. Shana és Damien kimentek. akik idegenek. majd az egészet elfelejti. Tudni fogja. Engedjék meg. hogy kilásson.– Olvasd el – Andan az ajtóhoz ment. Valaki egyszer kitalálta. hogy ezen a bolygón egészen másfajta emberek élnek. és az igazi világot. Shana is el került. hader r l. Chaney el rehajolt. Lapozott. olyanok. Azért íródott. nem esik semmi bántódása. – Mikor mehetek el? – kérdezte Chaney. kempinglámpával. székkel. és kiment a szobából. Ez nem lesz egy könnyed kaland. hogy a farmernadrág divat. hogy elkalauzoljam önöket a függöny mögé. És a tigrisek napjai meg voltak számlálva. Amikor emberek hatalomról beszélnek. ami ezeknél sokkal jelent sebb. hogy ne láthassák meg igazi önmagukat. amely képes véleményeket. politikai és gazdasági befolyásról beszélnek. „Ez a könyv nem azért íródott. hogy miért. nyugodtan jöjjön ki. mi az. hogy bárkit is meggy zzön. Ez a tekintély hatalma. hogy a tigris rölt csontja növeli a férfiasságot. Megjelent Damien. egy ágyat vitt be Chaney-nek. ráült. – Ha szüksége van valamire. Itt leszünk kint. Valóban bepillantást nyer majd a függöny mögé. – Ne aggódjon. . és kinyitotta a mappát. Valaki egyszer kitalálta. Elolvasta az ajánlást: „Ajánlom minden léleknek”. amit l megfosztják. odament az ágyhoz. vagy mondjuk szeretne vécére menni. – Holnap visszavisszük – mondta Shana. – Van olvasnivalóm. melyet a pszichiáterek és a pszichológusok emeltek önök elé. – Köszönöm – mondta Chaney. – Egyel re maradok – felmutatta a mappát.

És a hazugságoknak van egy igen sajátságos tulajdonságuk – hogy eszmék mind. Az igazán fontos találmányok el vannak zárva el lünk. hogy nincsenek is ilyen kérdések és ilyen utak. Számtalan nagy horderej igazságot eltakartak. ezekr l a dolgokról a legfontosabb igazságok el vannak zárva el lünk. a tudásról. ami a világon van. magáról a civilizációról. Vegyünk egy börtönt. de er sebbek minden anyagnál. mint a legsötétebb horror legvérfagyasztóbb jelenete – jelen pillanatban az emberiség szemében minden jelent sebb igazság magáról az emberr l. a természetr l.Nincs nagyobb hatalom a földön a nézeteket befolyásoló. amelyben most vagyunk. Mondjuk ki: ostoba kitalációnak. Ezért az igazság vörös posztó mindazok szemében. Ebben a civilizációban nincs mesterségesebb dolog az úgynevezett igazságnál. és amely hátborzongatóbb. hanem eszmék. Ezen a bolygón él egy különleges szokás a történelem hajnala óta: az igazságot eszmékkel helyettesítik. véleményeket formáló hatalomnál. emberi lényekr l. hogy egy maréknyi gátlástalan pszichopata csinálja mindazt a bajt. A világunkról. A hazugságok nem tények. . Az emberek egyszer en képtelenek elhinni. Az igazság hazugságnak t nik a hazugság sötétségében. és ezáltal ökológiai katasztrófába sodorták az emberiséget. az olajat és a szenet els számú energiahordozóvá tették. A hazugság rabszolgává. hihetetlenül fantasztikusnak t nik. Az igazság szabaddá tesz. Ha ismernénk ket. nem tudnának felettünk uralkodni. Börtönlázadástól aligha kell tartani. azok nem is léteznek. mint egy golyó vagy egy hidrogénbomba. amelynek falai nem láthatóak. és a legfontosabb tényeket hazugságokkal helyettesítették. a természetet vagy bármi mást illet en. akik uralkodni akarnak az emberek felett. Csak mert az olaj és a szén monopóliuma néhány embernek elképeszt gazdagságot hozott. a civilizációt. Egy eszme hatásosabb. hiszen a fegyvereket eszmékt l vezérelve találták ki és vetették be. magunkról. Vegyünk egy rabszolgát. az univerzumról. és azt állítottak. aki azt hiszi. hogy szabad. elzártak el lünk. Így állhatott el az a helyzet. el fogja utasítani az igazságot. Aki egy hazugságban hisz.

és négyóránként ken ccsel kenegetnie az arcát és a heréit. Nem képesek ezt elhinni. vagy ökológiai megsemmisülés által. nyakában vietnami dögcédulájával. Kivédhetetlenül. . CIA F HADISZÁLLÁS LANGLEY. nem megy betegállományba. és nem lesz sohasem tökéletesebb álca a hihetetlenségnél. Hogy hetven év múlva nem lesz annyi oxigén a földön. megsérült a légcsöve. egy foga kiesett. Nincs. Mert túlságosan hihetetlen. oldalán pisztollyal és késsel. hétf . és ezért senki sem küzd ellene. Mert hihetetlen. Kétóránként fájdalomcsillapítót kellett bevennie. amit hivatali kötelezettségnek érzett. Kemény lett. átkötött mellkassal és herevéd vel. mindenre figyel . biológiai fegyverek. hogy életben maradjunk. nem volt. Úgy ült ott Wayne Niemeyer irodájának egyik foteljában. hát megtörténik. Donovan egy termoszból langyos gyógynövényteát kortyolgatva ült be a terrorelhárítás irodájába a harmadik emeleten. amit Donovan szigorúan nem tartott be. és mert nem tudják elhinni. Hogy nem létezik más út. és a bal heréje. A fején négy ragtapasszal. Donovan megváltozott. mint most. és nagyon veszélyes. soha nem volt még akkora felfordulás a világon. tedd hihetetlenné a létét – és garantáltan soha senki nem fogja keresni. a lazaság. VIRGINIA November 6. Ha valamit igazán el akarsz rejteni. Azt mondta.” 4.Hogy halálosnak tartott betegségeket évtizedek óta gyógyítani tudnak. 22 óra 47 perc Donovan bal arcát kilenc öltéssel varrták össze. Egyik sem volt komoly. két foga és két bordája eltörött. jókora lila monoklival a bal szeme alatt. de az orvos szigorú fekvést írt el . csak látszólag nyugodt szörny. mint a gyors vagy a lassú halál. hidrogénbombák. elt nt bel le. mint valami vérre szomjazó.

hiszen szövetségesek voltak. és a hangja is megjött. egy kicsit talán csodálkozott. pedig ritkán engedi meg. amilyenek Izraelben sem soha. de annál vészjóslóbb hangon. gondolta. a Cosa Nostra vérdíjat t zött a fejedre! – jelentette be Niemeyer drámai hangon. És most azt hiszi. Az emberek az utcára nem merték kitenni a lábukat. A pánik járványként söpört végig az Egyesült Államokon. hogy bárkinek szívesen ad húsz kiló aranyat. Niemeyer megkerülte az íróasztalát. Donovan nem reagált. ezért itta. – Újabb? – kérdezte Donovan. – A kubaiak? Niemeyer határozott nemet intett a fejével. Bejött Wayne Niemeyer. miért nem keresik az emberei Andant. bár nem számított rá. Kétmilliárd dollárt bukott rajta. – Az összeköt ink. Bill. amit iszogatott. A gazdaság összeomlásakor mindenét elvesztette. majd kimondta.Donovan egymaga tartózkodott az irodában. – Azt nem tudjuk. ahonnan ne érkeztek volna hírek bombákról és sortüzekr l. A terrorakciók egyre csak szaporodtak. Stranick és MacArthur. – Mazzone. de nem szólt neki. aki téged kinyír. azóta sem kerültek el . Mindenesetre Mazzone elterjesztette az utcán. Ehhez neki semmi köze. hogy minden kicsúszik a kezéb l. ki akart kinyíratni! – jelentette ki Niemeyer. Végülis. hogy Mosolygós Don valamiért ki akarja csinálni. Niemeyer folytatta. a CIA tudta mi készül. bár még elég rekedt volt. Az a szörny érzése támadt. és egyre csak durvultak. Mazzone kinyírta ket. Donovan arca semmit sem változott. Vékony mappát fogott a kezében. b n rossz volt. és felsóhajtott. Újabb robbantás. ha rágott valamit. és nem tudott hangosan beszélni. Belül se sokat. . Donovan felnézett rá. Nem volt állam. Nem Andan. levágta a mappát az asztalra. A gyógynövénytea. – Miért? – kérdezte. de határozott javulást vett észre t le. – Nem. de különösebben nem lepte meg. Donovan hetvenkét terrorakcióról szóló jelentést olvasott. – Tudjuk. Donovan látta rajta. A torka már csak akkor fájt. hogy tudakolják meg. – Andan? – kérdezte Donovan halk. hogy valamiért nagyon mérges. Niemeyer a terrorelhárítás m veleti szobájában volt a többi munkatársával. akiket péntek reggel elküldtünk Mazzonéhoz. érthet a dühe. hogy az érzelmei elragadják. Olyan állapotok uralkodtak. Azt hiszem. és ahogyan lehuppant a székébe.

Valamelyest mindannyiukat sokkolta. és negyvenezernél több sebesült. Az alelnök felkapta a fejét. FEHÉR HÁZ WASHINGTON D. Negyedik Birodalom Testvériség. hogy nemrégiben valaki megpróbált meggyilkolni a CIA f hadiszállásán. Olyan volt ez a mosoly. ha már ennyi mindent tud? . November 7. Az anyagi kár… – Donovan rájött. Árja Szent Szövetség. – Én vagyok a CIA igazgatója – szólalt meg halk. meg a többi. Több mint húszezer halott. hogy ki és miért. – Hány terrorakciót regisztrált eddig a CIA? – kérdezte az elnök. – Mazzone pedig csak egy tésztazabáló digó söpredék – felállt. hogy valaki megtámadta a f hadiszálláson. még ha túl is élte. Kint a folyosón négy fegyveres várta. – Nyolcvanat.C. megvonta a vállát és befejezte a mondatot – tetemes. amiket eddig olvasott. rekedtes hangon. Donovan fejb l tudta a választ. – És? És mit tesz a CIA. k kísérték fel a hetedik emeleti irodájába. – Kik? Konkrétan kik? – Náci sejtek. de még nem tudják. Donovan csak annyit mondott nekik. Donovan állapotára való tekintettel az alelnök félretette a gúnyt. És még azt is hadd tegyem hozzá. Leradírozom a térképr l. hogy egyikük merénylet áldozata lett. a jelentéseket. – Kinyírom a kis mocskot. 02 óra 00 perc Az NSC ülésezett.Donovan lassan elmosolyodott. 5. hogy a Moszad értesülése szerint széls séges neonáci szervezetek nemzetközi szinten tervezik az elnök úr likvidálását. A NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCS ÜLÉSE. feltette az íróasztalra. és nem tett megjegyzéseket az üggyel kapcsolatban. hogy a dollár értéke igencsak megcsappant. Ezzel Donovan kiment az irodából. Kniebolo Rend. kedd. mint egy halálos fenyegetés. És hadd tegyem még hozzá.

– Uraim. – Kimondottan szükségesnek tartom – mondta. – Nem emlékszem. aztán kapcsolt. igazad van. – A szükségállapot bevezetését ezennel elrendelem. – Nem az embereket. – Irtóhadjárat? – nézett fel Donovanra. – A Moszad… A Moszad az Egyesült Államokban gyilkolja az embereket? Donovan elmosolyodott. de a saját információim alapján a legteljesebb biztonsággal kijelenthetem. majd kicsit felemelve a hangját. azt hiszem. Donovan bólintott. hogy elfogadja. elnök úr. Charley. nehogy gyávának t njenek. Már így is kordont emeltek a Fehér Ház köré. de nem akarták javasolni. sem pedig a fegyveres er k nem képesek a kormányt teljes biztonsággal megvédeni a lehetséges fenyegetésekt l. Csak a nácikat. nem gondoljátok? Az alelnök gondolkodni látszott. Különös helyzet volt. – Csatlakozom! – mondta az alelnök. hogy a polgárok nem értenék meg – mondta. bejelentette a határozatot. – Nem tudom. Az efféle akciókat szigorúan le kell engedélyeztetni! – Nem a CIA csinálta. . Örült neki. – Gyávaságnak fogják tartani. – Egy kis er sítés. kiégett épületek és kocsik. – Hanem? – kérdezte az alelnök. de inkább taktikázott.Donovan átnyújtott az alelnöknek egy mappát. – A hadsereg készen áll a feladatra. a polgárokat meg kell védeni. sajnos megfontolás tárgyává kell tennünk a szükségállapot elrendelését. Az elnök legszívesebben rávágta volna. – Elfogadom a javaslatot – bólintott a védelmi miniszter. leszúrt emberek. hogy a kormány költözzön át a Raven Rock Háborús Vezetési Központba. agyonl tt. – Igen. uraim! – mondta az elnök. Romok. – Talán igazad van. – Egyetértek – mondta az NSA igazgatója. – Katonák kellenek az utcára. Az alelnök és a külügyminiszter nagyon is szeretett volna átköltözni. – És még valami – szólalt meg Donovan. az FBI és a rend rség. elnök úr – mondta a védelmi miniszter. Mint egy halálos fenyegetés. Ezért azt javaslom. elnök úr. Itt az ideje. hogy sem a titkosszolgálatok. – Félek. mit mond a hadsereg. hogy erre engedélyt kértél volna. – Hagyjátok ezt – állította le ket az elnök. Az alelnök kinyitotta. – Ez esetben.

Donovan. véleményem szerint elég ez. tisztelettel megjegyzem. hogy arra azért nem kerül sor. ennyi csapás alatt. és felemelte a kezét. kedd. Némi tétovázással a külügyminiszter is. – A felel sséget együtt kell vállalnunk. – Ezennel elrendelem az Amerikai Egyesült Államok kormányának elvonulását a Raven Rock Háborús Vezetési Központba! 6. Elnök úr. Tudjátok mi ez a veszély ahhoz képest. összeomlik. – Uraim! – az elnök felemelte a hangját. – Erre gondoltam én is. az NSA igazgatója.Az épületet lezárták a látogatók el l. és az alelnök felemelték a kezüket. de az érveket megértem – mondta a védelmi miniszter. A ponyvatet s. és azt látják. A védelmi miniszter magára maradt. – A leghatározottabban ragaszkodom a kormány elvonulásához Raven Rockba – mondta Donovan. hogy központi vezetés nélkül ez az ország. uraim – mondta az elnök. Elnök úr. f kapuján éjjel-nappal fémkonténeres és ponyvás teherautók jártak ki-be. hogy mindannyian félünk. és el is bújnának. zónaid : 12 óra 19 perc Bagdad keleti határa közelében hatalmas kiterjedés katonai támaszpont terült el. BAGDAD. hogy egy csapásban elpusztul az Amerikai Egyesült Államok kormánya? Semmi! Andan tudja. – A polgárok gyávának tarthatják a kormánytagokat? Csak rajta. – Nem értek vele egyet. orosz KamAZ-5320 típusú. A polgárok otthon nézik a tévét. és mondhatom. rendesen meg fogják er síteni a Fehér Ház védelmét. Most bevonul a hadsereg. Itt van ez a bunker is. Tehát mi most a legf bb célpontja? Senki nem válaszolt. itt még egy nukleáris csapás idején is biztonságban lehetünk. IRAK November 7. az alelnök és a külügyminiszter nagyon hálás volt Donovannak. Az elnök. állig felfegyverzett biztonsági emberek. hétton- . és reméljük. uraim – mondta az elnök. bármit döntünk is. ahogyan bejelentette. – Szavazzunk. mindannyian elbújtunk. jól leplezve csalódottságát. k pedig még jobban félnek. de nincs hová. majd legvégül az elnök. enynyi már elég.

A sof r beügyeskedte a hatalmas járm vet a liftbe. . Itt mindenki fehér ruhát viselt. A két mérnök a teherautó rakteréb l lemászott a földre. A folyosó végén álló vastag acélkaput a nap minden percében hat Kalasnyikov gépkarabéllyal felfegyverzett katona védett. kétezer négyzetméteres terembe. a m holdfelvételek elemz i már az unalomig ismerik. Egy nagy és egy kisebb láda volt bent. gépkarabéllyal a hátukon teljesítettek szolgálatot. Beszálltak a raktérbe. nyolc tonna terhet képes szállítani. a tudósok és a mérnökök fehér köpenyt hordtak. a kisebbik ennek az egyharmada. A KamAZ behajtott a támaszpont egyik raktárába. egyikük becsukta a liftajtót. kigördült a folyosóra. A sof r egy piros zászlóval integet katona útmutatását követve. A sugárzás azonban a megengedett érték alatt volt. A két els ként kiszálló katonát leszámítva mindannyian oroszok voltak. A valamikori Varsói Szerz dés országaiban óriási tömegben használták a hadseregben és a polgári szállításban. az rök kinyitották. egy méter széles és egy méter magas volt. A KamAZ-5320 típust 1981 óta gyártják. hatótávolsága 1 040 kilométer. A két sugárzást mér detektor azonnal kattogni kezdett. de nem gyorsult 15 km/óra fölé. További nyolc katona szállt ki a KamAZ-ból. mint a hajnali hat óta a bázisra behajtó tizenkét. két katona leengedte a plató hátsó falát.nás teherautó éppen olyan volt. beállt az egyik raktárhelyiségbe. közel két és fél méter széles. és a négy orosz szakért aggódó tekintetét l kísérve kiemelte a nagyobbik ládát. utánuk még négy nukleáris szakért . A raktér ponyváját felhajtották a tet re. A terem bal oldalán már nyitották is ki a teherliftet. a katonák fehér kezeslábasban. amely harminc tonnát bírt el. A sof r balra fordult. a nagyobbik három méter hosszú. és szélesre tárták a kaput. A teherautó behajtott egy dupla falvastagságú. Intettek a targoncásnak. A lift megindult lefelé. Elment a középs f folyosó legvégéig. A sof r gázt adott. Kívülr l kinyitották a lift ajtaját. Két katona ment be a teherautó mellé. hét és fél méter hosszú. és 11. A targonca a KamAZ-hoz gördült. a másik lehúzta a kart a legalsó állásba. Két fehér kezeslábast és gázmaszkot visel férfi t nt fel. Harminc másodperc alatt ért le harminc méter mélységbe. ahol a folyosó jobbra is és balra is folytatódott. Hivatalos megnevezése: nagy teherbírású közúti gépjárm . vagy a bázist elhagyó kilenc ugyanolyan típusú teherszállító. és mintegy három és fél méter magas. majd kiugrottak a földre. kicsit rálépett a gázpedálra. hogy jöhet.5 tonna terhet vontatni. Közönséges járm . akik Geiger-Müller-féle számlálóval megvizsgálták a járm vet. Mire a KamAZ a kapuhoz ért.

Az ezüstszín láda tetejére piros festékkel orosz bet k és számok voltak festve. amivel a bels fémláda és a küls . Egy katona lefeszítette a tetejét. ezt mindketten tudták – megszületett Irak nukleáris hadereje. Az értékek a megengedett szinten voltak. és belepillantottak. Ismét el kerültek a Geiger-Müller-számlálók. Abu Szahaf. 280 milliméteres. ágyúhoz való gránát mindegyikével ezreket gyilkolhatnak meg. faláda közötti rt töltötték ki. Újabb mérés következett. az elnök. Mindketten mosolyogtak. Az elnök és a hadügyminiszter összenéztek. félredobálta a szalmát. és a hadügyminiszter. Kattogás. Ahmed el Zahavi jöttek el . Ez idáig az irodából egy monitoron keresztül figyelték a fejleményeket. . Odasétáltak a ládához. A ládában pihen három darab 1 kilótonnás. Az egyik orosz szakért nyitotta ki a vastag ólomfalú ládát.és leeresztette a földre. gondolta az elnök. Milyen kicsik. Kinyílt egy iroda ajtaja a raktárhelyiség közelében. és megint minden a legnagyobb rendben volt. Történelmet írtak. ha jó helyre csapódik.

és elhagyta a szobát. – Ez tényleg igaz? – kérdezte rekedt hangon. Kamerán keresztül szemmel tartották a nappalit. lehet nehéz. és lehet fájdalmas. A Rendszer Hiteles Krónikájának végére ért. Nincs borzalmasabb élmény. és ebben a küzdelemben nincs segítség. felsóhajtott. Tenyerébe temette az arcát. Chaney sokáig csak sóhajtozott. hadd beszélgessenek. mint akit jól megvertek. . Az arca égett. Látni az egyetlen kiutat. A test ébredése lehet kellemetlen. Olyan vörös volt. Chaney úgy festett. mint amikor a lélek ébred fel. Andan hintaszékben ült. amíg és Chaney beszélgettek. miután három napon át nem engedték aludni. egyetlen percet sem aludt. aztán fogta a mappát. Shana felállt. Felmutatta a mappát. és látni. Chaney letette maga mellé a mappát az ágyra. Andan bólintott. Hangjában kétségbeesés bujkált. Chaney leeresztette a mappát. De sohasem lehet olyan megrázó. amit Shana csinált. A látás szomorúvá tesz. Egész éjjel olvasott. és kinyitotta az ajtót. zónaid : 06 óra 42 perc Háromnegyed hét el tt három perccel John Chaney becsukta a mappát. kedd. kikászálódott az ágyból. Shana és Andan tartózkodtak a nappaliban. REJTEKHELY AMAZONAS. mint felébredni. és az ajtóhoz ment. milyen üres az út. egy alvó világ kell s közepén. senkit sem tesz boldoggá. Hányingere volt. mint a homár. Félrehajtotta a riglit. hogy a világot meg kell menteni. a testét mintha ezernyi apró t vel szurkálnák. BRAZÍLIA November 7. különben menthetetlenül elpusztul. Pedig egy cseppet sem volt álmos. és magányossá.TIZENKILENCEDIK FEJEZET 1. Fél négy felé ébredt fel. Mert alvók közt felébredni azzal a tudással jár.

hogy a b nöz ket nem szabad megbüntetni azért. elvileg értelmes ember vagyok. – Amikor hallottam. nehezen forgó nyelvvel. Ebb l képtelen volt sztorit csinálni. alig tudott beszélni. Minél több a fanatikus. Chaney ült a karosszékben. és nem tehetnek arról. hogy olyanok. mert betegek. Hemingwayt. Az a titok. és csak meredt maga elé. Sokszor nem az a legnagyobb titok. Minél több a b nöz . Nem volt nála diktafon. hogy mi lehetséges. a rend rség annál több pénzt kap. felhúzott lábakkal. amilyenek. az egészségügy annál több pénzt kap. Most ember volt.” Hogy lehetséges. – Ötvenegynéhány évvel ezel tt – mondta Andan –. hogy lehetséges. Chaney odasétált és leült. hogy milyen fantasztikus. Shakespeare-t. hogy a csimpánz és az ember DNS-készlete 98.6 százalékban egyezik – mondta Chaney a semmibe réved tekintettel –. hanem az. arra gondoltam. – Apám rákban halt meg – mondta Chaney elmerengve. mint l fegyverek által. az egyik vezet tudósa. A mappát az ölében tartotta. még a második világháború vége el tt. aminek már elmés neve is született: „antiszociális személyiségzavar”. a hadsereg annál több pénzt kap. és nem volt beszédes kedvében. hogy a b nöz ket ne zárják börtönbe. . mintha össze akarna kuporodni. Az Egyesült Államokban háromszor annyian halnak meg évente orvosi m hiba folytán. – Nincsenek – mondta Andan. Edisont. Byront. Mi lehetne ennél biztosabb módja a halálnak? A betegek ellátása milliószor nagyobb üzlet. az els sikeres atomrobbantás után a következ ket mondta: „Nem az a titok. Lincolnt. Minél több a háború. hanem inkább együtt kell éreznünk velük. Newtont. a titkosszolgálat annál több pénzt kap. Az egészségügynek van egy része. hogy nincsenek halálos betegségek? – szólalt meg. amikor az amerikai hadseregben futott a Manhattan Projekt. mert a b nözés az egy betegség. Ma már egyre nagyobb azoknak az úgynevezett szakembereknek a száma. Puccinit. Leonardo da Vincit.4 százaléknyi különbség csinálta Szókratészt. – Azt mondod. amely nem kimondottan az emberekért dolgozik. Platónt. Tolsztojt. Pedig. amit tesznek. akik azért lobbiznak. amelynek célja az atombomba el állítása volt. hogy ez az 1. – Minél több a betegség. nem riporter.Andan Shana székére mutatott. hogy mi van és mi nincs. hogy van atombomba. mint a meggyógyításuk. mondják. Szilárd Leó. Ennek hívei amellett kardoskodnak. Mozartot. Még nagyon a könyv hatása alatt volt.

4 százalék. vagy csak egy test. Aki nem hajlandó megvizsgálni semmiféle bizonyítékot. nincs más megoldás. hogy az egész emberi civilizáció.” Pedig soha nem folytattak hivatalos kutatást annak feltárására. – Az állatvilágban a legapróbb jele sincs. aki nem hajlandó még csak el sem gondolkodni. mindössze 1. A vakságom döbbenetes. az. hogy el sem gondolkodtam azon. mindebbe sohasem gondoltam bele. – A vakhit itt a baj. megadtam volna nekik a támogatásomat. hogy nincs isten? És én a támogatásomat adtam volna egy olyan programhoz. hogy mindez azért van. És mégis elhittem. És én el tudtam hinni. „Tudományos tény.Végeztem egyetemet. az csak a test. hogy az embernek nincs lelke. azoknak beteg az agyuk. mert az embernek bonyolultabb az agya. a történelmünk. Szent Tudomány egyértelm en bizonyította. Annyira hittem abban. de még a fejl dés igényének sem. rengeteget olvastam. akik hisznek istenben vagy a lélek létezésében. Döbbenetes. azt el kell söpörni. sem semmiféle fejl désnek. sóhajtozott. gondolkodni. hogy pszichiáterek és pszichológusok kezeljék azokat. hogy… hogy… Mint ahogyan írod is: mit kellene látni egy mikroszkóp alatt. Olyan világos – Chaney a fejét ingatta. és akik hisznek efféle képtelenségekben. hogy az ember vajon egy lélek-e. hogy a tudomány… a nagybet s. A legteljesebb mértékben elítélek és megvetek mindenkit. Az döbbenetes. Elhittem. akik másban hisznek. és felsóhajtott. aki annyira elvakult. de a DNS az csak a fehérje. A DNS-t tekintve lehetséges. – Ha valaki odajött volna hozzám. vagyis éppen a lényeg hiányzik. mint én. Ismertem egyetemi . Hogy szinte legyek. Egy fanatikus embert soha nem fogsz tudni meggy zni. lélek és isten nincsen.4 százalékra van a majom „civilizációjától” és „történelmét l”. ami az ember lényege. mivel a vakságot igazsággal gyógyítani lehet – mondta Andan. hogy csak test van. hogy ez az egész mennyire nevetséges – Chaney megint a fejét csóválta. hogy a támogatásomat kérje. sem semmiféle tudománynak. még a létez legprimitívebb m vészetnek sem. amely pszichiátriai intézetbe zárná azokat. soha nem jöttem volna rá. Olyan ideológiai környezetben n ttem fel. hogy képtelen megfigyelni. ami bizonyítaná. meg néhány doktor bácsi mennyi embert tud vakká tenni az igazságra. A vakhit leállítja az ember minden intellektuális m ködését. mérlegelni és kommunikálni. hogy sem isten. hogy néhány tanár bácsi az iskolában. hogy tényleg csak ennyi a különbség. – Nem a vakság az igazán nagy baj. ahol a lehet legtermészetesebb dolog volt az a gondolat. sem lélek nem létezik. hogy a különbség az ember és a majom között mindössze 1.

vagyis nem figyeltek meg. mindenütt k vannak. hogy minden lehetséges eszközt felhasználnak arra. hogy az emberek emberfelettivé válnak – állapította meg Chaney. majd áramot vezetnek a fejükbe. hogy játsszanak egy kis játékot. Képzeljék el. hanem . Pedig az igazi kaland éppen ott kezd dik. és drogokra szoktatják ket. akik nem egészen. az úgynevezett teljesen normális ember is totálisan rült. favágókat. és ezért megengedik nekik. az élet minden területe. akkor azzal azt mondod. hanem csak rögeszméket hangoztattak. amit csak akarnak. hogy a pszichiátria és a pszichológia. Nem az állatból fejl dtünk idáig. öregeket. vagyis a materializmus hazudik. legf képpen azokat. az a szakértelem mítosza. – És akkor az egyházak neked ugranak. hogy istenkáromlás. hogy a pszichiáterek és a pszichológusok értik a dolgukat. Mert ha egy magasabb néz pontból nézzük. pengét nyomnak fel a szemgödrükön át az agyukba. Szándékosan kihagytam néhány dolgot a könyvb l. ami megtéveszti az embereket. és még több pénz. Ha tudomást szereznél egy ilyen szektáról. Képzelj el egy szektát. amik persze csak látszólagos támadási felületek. Meg fogom kérni az embereket. egy zárt társaságot.professzorokat. amit mondasz. De ez nem is baj. amikor a teljesen normális emberek megindulnak felfelé. Azt hiszik. és a vallásoknak van igazuk. és a homo sapiens nem egy fejl dési folyamat vége. – Tudom. akiknek nem volt semmiféle intellektuális m ködésük. – Azt azért tudnod kell. férfiakat. vízvezetékszerel ket. ami miatt nem képesek tisztán látni a pszichiátriát és a pszichológiát. hogy k drogot adhassanak el! Az életünkkel játszanak! Az a legrjít bb az egészben. hogy el tudták hitetni a társadalommal. melyek tönkreteszik a képességeiket. gyertyakészít ket. Ez az egyetlen. akik tényleges eredményeket tudnak elérni. Az egyetlen. hogy mindenkit távol tartsanak a mentális egészség területét l. Andan elmosolyodott. hogy foglyul ejtenek embereket. hogy támadási felületet mutassak az ellenségeimnek. nem gondolkodtak. gyerekeket. hogy maga a homo sapiens. hogy az út az. n ket. rajztanárokat. és nincsenek eredmények. akik azzal foglalkoznak. hanem egy lealacsonyodási út alja. mérhetetlenül fel lennél háborodva. és még több pénz! És mindez csak azért történik. hogy azt tegyenek. könyvköt ket. hogy a mentális egészség területe azokról szól. csak még több pénz. Minden az övék. nem normális. hogy ha azzal állsz el . taxisokat. vagy egyáltalán nem normálisak. mondván. nem mérlegeltek. mint állapot. A pszichiátria és a pszichológia nagy diadala.

valamilyen médium. amin keresztül ezt a könyvet a nyilvánosság elé tudod tárni. a magazinok. ami csak egy bábu. ami csak egy járm . a rádióadók úgyszintén. Oroszországban már csak egy internetes cég m ködik. Millió és millió egymás felett álló fokozat. ez nem normális. akár órák alatt is. már nem vagyunk többé emberek. amit egyetlen emberi lény sem képes ésszel felérni. akkor még ezt is megtehetné. amivel ezt a földi társasjátékot játsszuk. Nem olyan misztikus ez. hogy világméret akciókat hajtson végre. Az ember. Az infláció borzasztóan növekszik. az els vírus megállítja. de még mindig képes arra. ami a fogyasztóknak csupán tíz százalékát tudja ellátni. Hogy emberek vagyunk. amelyben nem vagyunk képesek hozzáférni az emlékeink túlnyomó részéhez. csak itt az Egyesült Államokban. hogy meghalunk. Már ha egyáltalán lesz valami. mert ha megtörténik. Amint hozzáférünk elfeledett emlékeinkhez. a legteljesebben alkalmatlan a szabadságra. hogy a pénz teljesen értékét veszítse. hogy mennyire ijedt meg. Azt nem engedheti meg. minden lehetséges módszerrel. Most úgy néz ki a világ. Az els fal. A homo sapiens egy olyan állapot. Hogy megbetegszünk. ami csak egy ruha. és amint kedvünkre járkálhatunk ki-be a testünkbe. az isten pedig olyan magasan van felette. Vagy az els számla. és bele vagyunk ragadva a testünkbe. Szabad ember nem létezik. hol áll majd meg. De most már jóval kevesebb hatalmat gyakorol az események felett. hiszen a pénz nélkül is teljesen ura mindennek. Ha a hatalma teljes lenne. A létezés szintjei nem úgy néznek ki. És ez csak hasznos lehet. hogy egyre fogynak az újságok. – Legalábbis megpróbálják majd. az internet is rogyadozik. – Felkészültél rá. és hogy mi a célja. A gazdasági cs d miatt két közepes méret internetes szolgáltató fejezte be a m ködését. erkölcsileg megsemmisítenek? – kérdezte Chaney. Ez nem szabadság. mint állapot. sértetlen. a tévécsatornák sorban mennek cs dbe. mint hangzik. . A hatalma megingott. a befolyása óriási mértékben csökkent. felette isten. – A kérdés csak az. Ez ökörség! A homo sapiens egy vérfagyasztóan alacsony szint. Nem tudom. hogy homo sapiens. az els golyó. akkor annak beláthatatlanok a következményei. amelyek az ember és az isten között vannak. alatta állat. ez nem normális.egy roppant magas állapotból alacsonyodtunk le az emberi szintre. Darla vissza tudja fordítani a folyamatot? – Persze – válaszolta Andan. hogy ha mindezzel el állsz.

mert a világ ura fél. amikor már a hálózatai nem m köd képesek. mint a világ pusztulása. hogy az egész rendszer. Ha szükséges. nem? – Kilenc frekvenciasávra osztják a rádiófrekvencia-tartományt. hogy a legfels bb kaszt létezik. és úgy ítéli. hogy ez hihetetlen. – Darla milliárdokat ölt meg. hogy minden kicsúszik a kezéb l. hogy a világ pusztuljon el. melyet a legfels bb kaszt épített fel a történelem legelején. ha Darla teljesen meg rül. Ezeket használják a radarok. hogy nem is elektromágneses hullámokkal kommunikál. nem olyan nagy. és olyankor próbál tenni valamit. amivel kommunikálunk. akkor a rendelkezésére álló eszközök korlátlanok. vagy a hetekben. és milliárdok életét tette tönkre. Nem emberi a b n. hogy bajuk esik. akkor is tehet egy s mást. De megteheti. hogy nem rádióhullámokkal kommunikálnak. Most már tiszta volt a számára. hogy most. hogy az a veszély. valamikor a napokban. – Mi az. attól félt. Vagy ha túl kés n kap észbe. – Megtörténhet – mondta Andan. méghozzá igen komoly mértékben ne fogna vissza. most még. hogy a legfejlettebb laboratóriumokban sincsen olyan m szer. Tudom. ami Darlát terheli. Nincs ember sehol a földön. csak azért. Ha most telefonál egyet. hogy nem ad és nem fogad jelet egyik sávban sem. vagy bárhogy nevezzük is azt a szerkezetet. amit végszükségben megtehet? – kérdezte Chaney izgatottan. ha a félelemt l végképp eszét veszti. – Írtad. amit én jelentek a számára. hogy leleplezik. De gondold csak el. délre vége a világnak.– Megtörténhet. a navigációs és híradási berendezések. Ez volt a legfélelmetesebb lehet ség. Annyit tudok csak Darla telefonjáról. és úgy gondolt Darlára. – Nem lehetne valahogyan bemérni? Tudom. mert egyetlen kívülálló sem képes . ne bénítana meg a legfels bb kaszt tevékenysége. elveszíti a kontrollt? Megtörténhet. Egyetlen telefonnal véget vethet a világnak. Az is lehet. Ha pusztítani akar. A családja jutott eszébe. hogy Darla egy telefonszer eszközzel tartja veletek a kapcsolatot – mondta Chaney. megteheti. Nem tudom. azért áll még. Csak abban vagyok biztos. és estére ez a bolygó egy jobb hely lesz. és azt akarja. az extra kis frekvenciától az extra nagy frekvenciáig. ha a világban zajló folyamatokon nem változtat. – De csak akkor. vagy megnyomorodhatnak. hogy maga is elpusztul. Meghalhatnak. hogy telefonál egyet. akit valamilyen mértékben. de valamit csak lehet tenni. és a civilizáció összeomlik? Andan elgondolkodott. Ha rádöbben. mint a világ tényleges urára. amely érzékelni tudná.

hogy valaminek lennie kell a háttérben. amelyeket azután ellen riznünk kell. mert különben felfedezik ket. amit a pszichiáterek és a pszichológusok szajkóznak. biztosan van egy-kett olyan is. – Elolvastál egy könyvet. – Darla nem emberi lény! – mondta rémülten. és a harcos. de nem fog menni. Mi lehetne ennél nagyobb hazugság? Mi lehetne ennél aljasabb. A kommunikációs hálózatuknak tökéletesen biztonságos kell lennie. – Ha létezett ilyen horderej tudás évezredekkel ezel tt. a logika segítségével. hogy az egész világot egy központi hatalom irányítja. csupán elméleteket állíthatunk fel vele. Millió elzárt találmány van. különben nem irányíthatná a világot. azt hinnénk. – Ha elrejtette annak a tudását. hogy nem földi technika. hith materialista egy csapásra halhatatlanságról kezdett beszélni! – mondta. hogy Dalra több ezer éves. Elméletileg. ahol van. és nem öregszik! Andan elmosolyodott. de el kell ismernünk. még felfedezni sem. vagy egy kis igazi tudást. Darla más szempontokból teljesen rült. Megvethetjük. hogy miként emelkedhetünk a homo sapiens szint fölé. Beenged egy-két találmányt. De a logika önmagában nem bizonyít semmit. A legfels bb kaszt személyesen nem tart kapcsolatot senkivel. miszerint a zsenialitás és az rület közel állnak egymáshoz. de mégis kommunikálnak a közvetlen embereikkel. hogy ha nem teszi. hiszen rendelkezik ezzel a tudással! Úristen! – Chaney idegesen beletúrt a hajába. A közvetlen kapcsolataik is kommunikálnak az alattuk lév kkel. Err l az oldalról nem tudjuk elkapni. akik nagyon helyesen azzal a feltevéssel álltak el . a világ elpusztul. Ám. rájöhetünk. hogy az emberiség meger södjön. hogy bír némely emberfeletti tulajdonsággal. miféle igazságokat tarthat vissza? – kérdezte Chaney. Egyes tulajdonságait tekintve emberfeletti zseni. Ezzel nem azt akarom mondani. szinte kiáltva. aztán hirtelen elementáris er vel szállta meg a felismerés. ennél fasisztább eszme? A zsenialitás annyit .átlátni. – De mégis. amivel ha találkoznánk. mert azt semmiképpen nem akarja. Darla egészen biztosan emberfeletti bizonyos tulajdonságaiban. más tulajdonságait tekintve pszichopata. akkor Darla már ott van. Lehet próbálkozni Darla bemérésével. Persze csak módjával. mint ahogyan a történelem folyamán akadt egy-két ember. akkor az is lehetséges. – Nos. pedig az. hogy éppen van ott. Nem véletlen. – Ha építeni akar… mert felismeri. akkor mit tud csinálni? – Akkor megnyit egy-két kaput. S t. ugyanakkor.

és mit l nem él. melyet tekintéllyel adnak el. az egész er szak nem normális. ezért rengeteg igazságot nem képes felfogni. meg az inkvizícióról. Az a dolguk. az energia. k a f kontrollmechanizmus. Én is elhittem. mert az élet egyes területeit nagyon érti. mik a lehet ségeink. – Ha elutasítjuk a materializmust. hogy mit jelent az élet. Jelen pillanatban a tudomány nem tudja egyértelm en és világosan. – Azt hiszik. mi az. zseniális. – A pszichiátereknek és a pszichológusoknak az a dolguk. Holott ennél távolabb nem sok minden állhat az igazságtól! Azon okból. egyszer en azért. a pusztítás a vérünkben van. Ezek a legalapvet bb hazugságok. hogy rosszak. a tér és az id . a másik meg az inkvizíció.jelent. gonoszak vagyunk. hogy élet! A fizika. Nem kételkedtem benne. mint megértés. Nem hiszem. elbizonytalanodott egy kicsit. és vakságot. Nem tudja. mint racionalizmus. meg az ima. ami pedig a legfejlettebb természettudomány. hogy hazugságaikkal. két lehet ség közül választhatnak: az egyik a materializmus. egy hamis realitást alakítsanak ki az emberr l. hogy ilyen az emberi természet. a lehet ségek elképeszt távlatai tárulnak fel a szemünk el tt. A pszichiáterek és a pszichológusok állandóan azt mondják. hogy Darla halhatatlan lenne. hogy a materializmus hamis. hogy a babonáról beszélsz. – Ha azzal állsz el . mi tart életben egy sejtet. nem? – kérdezte Andan. Jelen pillanatban a tudomány nem tudja egyértelm en és tisztán definiálni. míg más területeit meg semennyire. az embert nem sikerült tudományosan megközelíteni és definiálni. hogy a pszichiátria kivette a képb l a lelket. mi hozta létre. arról. akkor azzal vádolhatnak. Nem tudja meghatározni. mi várhat ránk. mint tisztánlátás. nem tudja megválaszolni az anyag. míg az rület éppen ezek ellentéte. De… Andan úgy t nt. Az úgynevezett tudomány nem tudja. Chaney beleborzongott. És Darla sok szempontból eszel s. Nem tudja. nem tudja megmondani. meg a boszorkányságról és effélékr l. mi tart életben egy testet. hogy hol húzódik a határvonal él és élettelen közt. De egyetlen embernek egy id ben lehetnek zseniális és rült tulajdonságai. vagy hogy ezer évekig tudna élni. honnan származunk. Nem tudja. hogy mit l él valami. – A háború. hogy hazudjanak. – Lehetne béke a világon – mondta. z rzavart és irracionalitást jelent. és mi . cselekvés és gondolkodás helyett. – Ha belegondolsz. hogy így igaz. vagyis a fizikai univerzum okát. hogy mik vagyunk. mi tart életben egy szervet.

Minden elmélet és számítás határozottan úgy írja le az srobbanást. és megint lesz minden. azaz ezeknek engedelmeskedik. megvan a „magyarázat”! A xyvliczylgon nem jelent semmit. hogy okosabb és bölcsebb. a magyarázat helyét lefedi egy furcsa kifejezéssel: „Ez azért van. Milarepa. és ez a könyv megjelenik. úgy ahogy van. tévék. – Andan egyetért en bólintott. az egész emberi történelem valamennyi vallásalapítója. hogy vajon mikor történt a Teremtés? Hétezer éve? Ötvenezer éve? Tizenötmilliárd éve? Netán százmilliárd éve? Az igazság a Teremtéssel kapcsolatban az. mind az energia. fennhangon olvasni kezdett. A Teremtés most van. bölcse. meg. A pszichiátria és a pszichológia ugyanezt csinálja: magyarázat helyett bedob egy definiálatlan. jellegekkel leírható. – „A science-fiction egyik írói fogása. hogy ha az író nem tud valamit megmagyarázni. az id vagy a tér bizonyos törvényszer ségeknek. mint Buddha. egy egész percig. szent embere és mestere! Hát mi ez. A pszichiátria és a pszichológia összes szakkifejezése azt jelenti. ha nem lennék a vakságnak azon a szintjén. akkor vagy felébred. Mind az anyag. könyvesboltok.” Kész. Chaney tovább lapozgatta a kéziratot. könyvkiadók. És senki meg sem próbálja meghatározni. nincs megfogható definíciója. és látnánk is. napilapok. aztán feladta. Jézus Krisztus. – Ha a gazdaság helyreáll. Chaney kinyitotta a mappát. minden pillanatban! El ttünk zajlik. Az egyik oldalnál állt meg. amit a xyvliczylgon: semmit. rádiók. hogy honnan származnak a természeti törvények! És az a helyzet. hogy megtalálja a részt. – Azt írod… vala- . vagy megbolondul. mint ami szabályozott. és az azt megel z és azt követ állapotot. Lao Ce. és fejb l próbálta elmondani. törvények által meghatározott. és lapozgatni kezdte A Rendszer Hiteles Krónikáját. Krishna. A könyv tele volt a kedvenc részeivel. amit úgy neveznek: homo sapiens. minden. és egy pszichiáter vagy pszichológus elolvassa. mert a xyvliczylgon meghibásodott a negyedik kvadráns kilencedik szektorában. hogy a lélek szalonképtelenné vált a tudomány területén. úgynevezett természeti törvényeknek megfelel en m ködik. mert a pszichiátereknek sikerült elérniük. amit keresett. ha nem mentális zavar?” – Chaney felnézett a mappából. egy szakkifejezést: és az a „magyarázat”. hogy fizikai okokat nem is lehet neki adni. A kis pszichiáter és a kis pszichológus saját mondvacsinált nagyságában és monumentalista tébolyában azt képzeli. hogy nem volt. furcsa kifejezést. A természeti törvények nem fizikai dolgok.tartja fenn. Ostobaság arról beszélni nagy vallásos révületben. adott módon viselked valami. és csak azért nem. internet.

És mindezeken felül. hogy zárjuk el az emberiség el l az igazságot önmagával kapcsolatban. hogy ez a fickó. Most. elérve ezzel. de ez nem fogja megoldani a problémát! Semmit sem lehet betiltani. ott. ha a sajnálat helyet inkább felidéznénk magunkban. abban a furcsa székben. hogy értelmetlen lenne er szakosan fellépni bárki ellen is. Ez tény.hol… hogy vannak olyan pszichiáterek és pszichológusok. Sajnálhatunk egy embert. Az emberek eltávolítása nem oldja meg a problémát. hogy most ott üljön. hogy gátlások. akiket elkap a feldühödött. – Azt hiszem. hogy ez az egész nem tudományos. hadd legyek szinte: én nem fogok könnyeket hullatni azok után. nagyon sok pszichiátert és pszichológust meg fognak verni. a megértés. És sajnálni b nösöket nem biztos. én az er szakmentességet hirdetem. és párat meg fognak ölni. és várja a halált. Valahogyan meg kellene majd védeni ket. árammal csapkodták emberek fejét. és olyanok is vannak. és azután ezeket a fickókat egy kicsit megkergetik az utcán. ez alaptörvény. és most már tisztánlátó tömeg. ma pedig már az. zárják börtönbe. – Ebben egyetértek – mondta Andan. A megértés a leghatalmasabb fegyver. amit a rend rségnek meg kell majd oldania. hogy nagyon rossz lesz azoknak az embereknek. De a többiek… Nem tudom – Chaney megvonta a vállát. akit kell. hogy civilizált dolog. betiltották az abortuszt. az egyetlen megoldás. – Biztos. de jobban tennénk. de egyik sem t nt el. er szak és hazugságok kössenek gúzsba minket. akik egyfolytában hazudtak. Ugyanakkor. hogy ha ez a könyv elterjed. és felszeletelték az agyukat. és számtalanszor kijelentem a könyvemben. Mindig vannak következmények. hogy el- . Rúgják ki. és nem a gyógyításról szól. Ugyanis nem emberekr l van szó. hanem egy jelenségr l. hogy magát az antipszichiátriát és az antipszichológiát pszichiáterek és pszichológusok hozták létre. és részt vesz egy játszmában. ahogyan olvashattad is. akik rájöttek. És ha valaki húsz éven át hazudozik. És bár a tudatlanság nem ment fel. hogy itt-ott komoly lincshangulat lesz. de azért a megtévedt és a gonosz nem egyenrangú. és emiatt úgy kell mellékutcákon és álruhában osonnia. hát csak tessék. akik nem alapvet en gonoszak. hanem csak megtévedtek. Következmények mindig vannak. A b n természete. A megoldás. aki valójában. akit beültetnek egy villamosszékbe. Betiltották az alkoholt. mi mindent tett életében. hogy el bb-utóbb büntetést von maga után. Azok az emberek nem véletlenül vannak ott. aki oda való. Biztos. drogfügg vé tettek milliókat. és aki tegnap még „nagy tudású professzor úr” volt. akik kimondottan intelligensek. Pokolian megdolgoztak értre. és említed.

mert nincs mib l. Mit szándékozol tenni? – Az a tervem. Billt is megpróbálta valaki kinyírni. Bill hallgat rá. már évtizedek óta. eredetileg jogász. tekintve. Furcsán hangzik. Russell! Ismered? – Dr. Minden kétséget kizáróan tudjuk. Lelkek vagyunk. – Tudjuk. Bill mentora. mint Billhez. amit olyan hosszú id n keresztül teszteltek. senki sem halt meg. – Mindent tudsz. hogy tudom! Dr. és ha Russellt sikerül meggy zni. hogy képesek megoldani a problémáinkat? Adnál nekik pénzt? Elvinnéd hozzájuk a gyerekedet? Elmennél elektrosokkra? Bevonulnál az intézeteikbe? Bevennéd a csodakapszuláikat? Tennél valamit azért. – Az jó ötlet! Bill a barátom. te már legy zted ket. hogyan lehetne… De. Az egész emberi történelemben mindent er szakkal igyekeztek megoldani. senki sem venne most könyvet. szomorú mosoly jelent meg. megölnek. hiszel a pszichiátriában és a pszichológiában? Igénybe fogod venni a szolgáltatásaikat? El fogod hinni. Senkit sem bántottak. Kint mindenki téged keres. És kiadni sincs mib l. és ha megtalálnak. Tudom. amit . Persze. ami téged illet. hanem tisztánlátásra van szükségünk.olvastad A Rendszer Hiteles Krónikáját. Chaney arcán fájdalmas. Az er szak nem gy zi le a legfels bb kasztot. Hát ennyi volt. nagyon odafigyel arra. hogy m ködhessenek? Meg fogod nézni a tévében a m soraikat? El fogod olvasni a könyveiket és a sajtókiadványaikat? Elmennél pszichiátriát vagy pszichológiát tanulni? – Nem – mondta Chaney határozottan. hogy eljuttatok egy példányt William Donovanhoz – mondta Andan. akkor Billt is. Russell? Pszichiáter? – Nem. semmit nem tiltottak be. – Russellhez jóval könnyebb eljutni. Nincs még egy dolog. nem er szakra. Semmilyen problémát nem lehet vele megoldani. Chaney felélénkült. mint az er szakot. A világgazdaság a földön hever. Érdekesen hangzott. de azért mégiscsak egy világgal állsz szemben. – Nos. egy ex-hírszerz tiszt. ez a baj. Most nem nagyon lehet t megközelíteni. Mit szándékozol most tenni? – kérdezte. hogy az er szak nem m ködik. ha gondolod! Bár most ez nagyon nehéz lenne. hogy az er szak nem m ködik. be is tudlak mutatni neki. fedezte fel Bill Donovant – mondta Chaney. hogy a CIA teljesen bezárkózott a terrortámadások miatt. Nem is tudom. akkor.

az öreg mond. – Gorkie. amely felett senki nem gyakorol ellen rzést. Shana és én. kedd. Mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. hogy Kína felett nem veszíti el a kontrollt. . remélve. helyi id : 18 óra 42 perc Darla meglehet sen gyorsan megértette. ami menthet . És egy tömegpusztító fegyverekkel vívott világháború. Bejött Mörjike. de azóta sok minden történt. – Ezt soha nem fogom megszokni. – Sürget az id . hiszen is azt szeretett volna el ször. máris indulunk Dr. És ha Dr. Chaney azonnal elájult. Bolotov pedig. – Most azonnal? – kérdezte Chaney. Hívta Bolotovot. – De hát hol vagyunk most? Mörjike éppen Chaney mögött járt. Mörjike odamosolygott. és könnyedén a vállára vetette. Megcsóválta a fejét. Walinsky Juno Owardshoz fordult. Egy pillanatra megérintette Chaney nyakát. értesítette Alexander Walinskyt. elindult a kijárati ajtó felé. akkor valószín leg találnak rá módot. odafordult Andanhoz. Damien. Owards pedig Hung professzorhoz. az életet kiirthatja ezen a bolygón. hogy Kínát tartsa távol a konfliktustól. természetesen. és gyengéden megnyomott rajta egy pontot. Mörjike kikapta Chaney-t a székb l. Egy lépéssel az ajtó el tt. Russell találkozni akar Billel. Chaney felnézett rá. hogy a harmadik világháború a küszöbön áll. és becsukta maga után az ajtót. – Akkor menjünk. John – mondta Andan. Ezért Darla mentette. amin Mörjike ment ki az imént. 2. akihez egész Ázsia és Afrika tartozott. És nem is érdemtelenül. Russellhez – mondta kedvesen mosolyogva. EGY PANZIÓ COLOMBO. hatalmának nagy része már a múlté. aztán elment Chaney mellett. aztán kiment a szobából. vállán az eszméletlen Chaney-vel. Ami önmagában nem lett volna olyan nagy baj. SRI LANKA November 7. Andan egykedv en nézte a csukott ajtót.

Általában Angliában élt. arcán szokásos halovány mosolyával. A b . miként Weinberger hálózata misztikus titkostársaságokra. de id r l-id re áthelyezte a székhelyét valahová máshová.Bolotov teljes hálózata tanácsadó-dinasztiákra épült. u. el tte sekély völgy. Magas. Min szerencsétlenség. Róluk csupán egyetlen említés létezik: egy Kr. – Ez a világ már Buddha el tt is rült volt – jegyezte meg Hung professzor. karima nélküli selyem fejfed vel. Nyugodt. Kerülték a felt nést. Alacsony. és az olvasók azt hitték. térdig ér selyem holmit szerette. kövérkés. Hung professzor is ivott egy kortyot. – Az arab térségben. és hétköznapiság. sz bajusz. a panzió színvonala messze a luxuskategória alatt maradt. meghatározhatatlan korú. Szürcsölt a teájából. és hallgatni a madarak énekét. k voltak a Hungok. biztosan vége a világnak. – Távol kellene tartani Kínát. orra alatt kackiás. mint egy angol katonatiszt a gyarmati id kb l. – Egyetértek – bólintott Hung professzor. . csupán metafora. Kizárólag fehér ruhát hordott. Francia volt. A költemény azonban túlságosan is szép. szikár férfi volt. másban nem érezte jól magát. csendes környezet vette körül. Juno Owards és a kínai professzor Owards els emeleti szobájának erkélyére ültek ki teát szürcsölni. – Az bizony nagy baj. Úgy festett. mögötte domb emelkedett. de jobb szerette az angol kultúrát a franciánál. 3. Juno Owards és Hung professzor Sri Lanka f városának egyik félrees panziójában találkoztak. Tisztaság volt. Hung profeszszor családja közel kétezer éve húzódott meg Ázsia uralkodóinak árnyékában. – Ha Kína belekeveredik a konfliktusba. vagyis a Tanácsadók Dinasztiája. – Háború készül – mondta Owards. Juno Owards elmosolyodott. – Merrefelé? – kérdezte Hung professzor. ugyanúgy. majdnem kopasz. – Min szerencsétlenség. ahol hasonló a klíma. de szemmel láthatóan nagyon id s kínai férfi. 17-b l való költeményben. – A világ meg rült. Pedig sohasem volt katona és angol. mint Angliában. Hung professzor – mondta Owards.

majd törzsüket szögesdróttal tekerték be. széles nyomtávú katonai Humwey terepjárók lepték el. Washington D. és állást vettek fel a nagyfontosságú objektumok körül. és lezárták a forgalmat. páncélozott. a Humwey terepjárók és az acélkordonok mögött. géppuskával felszerelt Humwey terepjárót állítottak. A polgári légi forgalmat lecsökkentették a legszükségesebb járatokra. Háromszáz jól képzett katona vette körbe a Fehér Ház parkját. az ellen rzést megnövelték. vagy a Fehér Házat – acélkordonnal vették körbe. hogy el re jelezzék a közelg veszélyt. A fákat tüzetesen átvizsgálták. A Fehér Házban különlegesen szigorú biztonsági rendszabályok léptek életbe. géppuskával felszerelt Humwey terepjárókkal. A felállított acélkordonon egy negyventonnás tank sem tudott volna áthajtani. A Fehér Ház egy kilométeres körzetében megfigyel pontokat állítottak fel. egy-egy Abrams tankkal. hogy ne lehessen felmászni rájuk. illetve a Fehér Ház esetében két Abrams tankkal és két Apache helikopterrel. Az utcákat terepszín . A kiemelt fontosságú objektumokat. 13 óra 36 perc A hadsereg bevonult az Egyesült Államok stratégiai fontosságú városaiba. kerítésen belülre.C.C. arra szólította fel az embereket. a Fehér Ház f épületének déli oldalán. melyeket nem lett volna célszer kiüríteni – mint például a Pentagont. a félkör alakú oszlopsor el tti parkban két bevetésre kész McDonnell Douglas AH-64A Apache. Fél kilométeres körzetben elvitettek minden járm vet. az FBI f hadiszállását. az utcákon több ezer katona kezdett neki a terroristák felkutatásának.és géppuskafedezékeket állítottak fel. a sarkokra 20 milliméteres légvédelmi ágyúkat helyeztek. November 7. A tévé és a rádió minden m sorát megszakítva. hogy maradjanak otthon. Minden oldalra négy páncélozott. . gépágyú. légterében Apache helikopterekb l álló kötelékek cirkáltak. támadó harci helikopter állomásozott. kedd. Tízméterenként géppuskaállásokat emeltek. Az rséget mindenhol megötszörözték.FEHÉR HÁZ WASHINGTON D. és ahol a terepviszonyok szükségessé tették. a CIA f hadiszállását. el re és hátulra egy-egy Abrams tankot.

és még néhány más. épületek. 15 óra 00 perc Pennsylvania állam Catoctin-hegységének mélyén rejlik az Egyesült Államok legbiztonságosabb építménye. Végs esetben a bejáratot és az aknát berobbantják. mert attól tartott. annak az illúziója. de arra tervezték. A kormány beköltözött a világ legbiztonságosabb óvóhelyére.A kormány már elvonult Raven Rockba. hogy nagyon sok mindent kibírjon. úgy. a központ az E Street 2002ben volt. A Langley-i központot úgy tervezték. Kétszáz méter mélyen fekszik. HÁBORÚS VEZETÉSI KÖZPONT RAVEN ROCK. kedd. Utcák. kávéház. akik felszíni kapcsolattal évekig elélhetnek lent. Még ezek után is képes két hónapig életben tartani a személyzetet. A Háborús Vezetési Központot föld alatti kábel köti össze a Fehér Házzal. uszoda. hogy a kormány éveken keresztül képes legyen onnan irányítani az Egyesült Államokat. 4. hanem egy városban. illetve id r l-id re élelmiszerszállítmányt küldenek le a mélyre. Donovan és az NSA igazgatója nem költöztek a Raven Rock bázisra. A bázis kétszázhúsz embernek ad otthont. kórház. hogy egy f várost ért atomtámadás esetén a CIA is m ködésképtelenné válik. 1947-t l 1961-ig a CIA Washington D. inkább valóságos föld alatti város. de ez egyel re a legszigorúbb államtitok volt. ha azt a fels kapu rsége vagy a . Mindkét f hadiszállás megfelel en védett hely volt. az NSA f hadiszállásával. üzletek. ezen kívül volt még huszonkét épülete. a Pentagonnal. PENNSYLVANIA November 7. sem élelem. hogy közben különféle sz r berendezéseken keresztül fentr l hozzák le a leveg t. hogy nem egy épületben vannak. és a bázis teljesen elszigetel dik a külvilágtól: nincs többé fentr l sem leveg . Allen Dulles azért akart elköltözni Washingtonból. A Fehér Házat meghagyták célpontnak. étterem. nem is bunker.-ben kapott helyet. nagyon fontos objektummal. Valójában egyetlen hatalmas épületkomplexum. düledez faházban. Hosszú ideig tartó elzárkózáshoz pedig utcák kellenek. ahová egyetlen ember sem juthatott le. mozi. némelyik lerobbant. a CIA f hadiszállásával.C.

Nemzetbiztonsági M veleti Központ. honnan várható veszély. amíg itt vannak lent. hírszerzési információkat gy jt össze. A CIA technikai és emberi hírszerzést folytat. kiértékeli. innen irányítanak minden nagyobb akciót. és néha ezeknél er teljesebb eszközökhöz is nyúlnak.bunker vezérl központja nem akarta. széfekbe törnek be. a Fantom. mint a CIA-t. és azok hibátlanul m ködtek. NSOC. befolyásolják kormányok politikáját. 5. Ezzel szemben az NSA kizárólag technikai. Az egészségügyi és a kényelmi berendezésekkel sem volt semmi probléma. elrendelte a bázis és a felszíni kapu bezárását. Az NSA hétemeletes f hadiszállása a Maryland állambeli Fort Meade-ben kapott helyet. és az eredményekb l következtetéseket von le. MARYLAND November 7. és semmi mást. rejtett kamerákat telepítenek. Az elnök. mikor és milyen természet . és azok is tökéletesen m ködtek. A kormány tagjai most el ször voltak nyugodtak saját és családjuk biztonsága fel l. miután mindent végigjártak. és fényképeznek le titkos iratokat. azokat elemzi. A biztonsági és védelmi berendezéseket is kipróbálták. kedd. de míg a CIA-t 1947-ben. Kizárólag információk meg- . az NSA-t csak 1952-ben. NSA F HADISZÁLLÁS FORT MEADE. A CIA végrehajt olyan titkos akciókat. melyeket emberek hajtanak végre: lehallgatókat. magas rézkerítéssel körülvéve. hogy megállapítsa. úgynevezett kommunikációs hírszerzést folytat. 15 óra 36 perc NSOC: National Security Operation Center. rült Andan. Az NSA semmiképp sem tévesztend össze a CIA-val. Továbbá a CIA az Egyesült Államok hírszerz közösségének kommunikációs és koordinációs központja. A kommunikációs berendezéseket és a számítógépes hálózatot kipróbálták. melyek a lehallgatás el l árnyékolják az épületet. Úgy gondolták. ellen riztek és kipróbáltak. a hírszerzés hierarchiájának csúcsa. legalábbis. A szervezetet ugyanazon törvény – az 1947-es nemzetbiztonsági törvény – alapján hozták létre. most már semmiképpen nem árthat nekik. A kormány biztonságban volt. Az NSA idegközpontja.

aztán felállt.szerzésével. amiben egyik embere behozta neki. azok titkosításával. illet leg megfejtésével foglalkozik. Az NSA-nek saját lokátorai vannak. vagy ha a válság nem annyira jelent s. minden kommunikációs rendszer összes információja. melyeket az NSA használ. Jelenleg négy nagy földrajzi területen volt veszélyes gócpont: az arab. akik önálló feladattal foglalkozó csoportokra voltak osztva. Ez annyit jelent. Az NSOC hatalmas terem. . rengeteg számítógéppel. de els sorban kódtörésre használják. Összepofozta az aláírt dokumentumokat. valamint az Egyesült Államokban. aláírt néhány iratot. tévéképerny kkel. hogy a talajrezgések ne okozzanak zavart a gyártásban. Az egyik felszín alatti szinten található az NSA szupertitkos chiplaboratóriuma. a válságstáb központi irodájában tartózkodott éppen. ahol chipeket fejlesztenek ki és gyártanak. és visszadugta ket abba a mappába. Josh Williamson. és a falon a különböz id zónáknak megfelel en beállított órával. Itt ülnek össze értekezletre az NSOC munkatársai. Ezeket a Cray szuperszámítógépeket kódolásra. ahogyan a CIA f hadiszállása is – a felszín alatt is folytatódik. üvegfalú iroda található. Az NSA f hadiszállása – éppúgy. ami a leveg steril voltára utal. Az itt kifejlesztett és gyártott chipekr l minden információ a legszigorúbb titok. kizárólag saját használatra. Az NSA használja a legtöbb m holdat és szuperszámítógépet a világon. míg egy szokványos szobában. ment. az NSA igazgatójának. az NSA igazgatója. és arról 10 percen belül értesíteni az elnököt. és magára öltötte a székére terített zakóját. hogy fél köbméteren csupán 60 porszemcse található. Williamson néhány másodperccel kés bb elhagyta az irodát. akkor a válságkezel csoport megbízott igazgatójának irodája. emelvényen kör alakú. Az NSA feladata: a föld teljes területén észlelni mindenféle stratégiai veszélyt. A labor egy ötventonnás betontömbre épül. melyek számtalan tartományban képesek érzékelni. és távozott. mint most. Még soha nem pásztázta az Egyesült Államokat annyi kémm hold. mintegy 100 000. hogy végigjárja az embereit. ide fut be minden m hold. A labor úgynevezett tisztaszobaként m ködik. A fiatal férfi megköszönte. több emeleten keresztül. A terem zsúfolásig van különféle nagyságú monitorokkal. A helyiség közepén. az orosz és a kínai térségben.

és dekódoltuk ket! Nincs kétség! – Mivel kapcsolatban? – Ezek idióták! Komolyan mondom. – A felvételek egyértelm ek! S t rádióüzeneteket is fogtunk. és zsebébe süllyesztette a kezeit.Williamson a hozzá legközelebbi. ezek nem normálisak! k is padlón vannak. nézzük meg azokat a felvételeket. aki neki háttal állva. – Egymásnak mennek! – Kik? – Irak és Irán! Kiújultak az ellentétek közöttük! Ezek az idióták a legnagyobb világválság kell s közepén képesek. orosz térséggel foglalkozó munkacsoport felé indult el. ezzel szimbolizálva két összecsapó felet. Williamson azonnal tudta. – Nagyon nem örülök. van egy kis gond! – mondta Gore. hogy valami baj van. és egész testtel kollégája felé fordult. Jim Gore futólépésben indult felé. Két lépésre volt a csoport f nökét l. amikor az arab térség megfigyelését – fényképezését és lehallgatását – végz csoport parancsnoka. Megállt. nemcsak mások! És erre mit csinálnak? – Gore összeütötte a két kezét. Williamson és Gore elindultak az arab csoport felé. Na jó. elmélyülten tanulmányozott egy képerny t. és a fejét ingatta. és háborúba lépnek egymással! – Nem örülök neki – mondta Williamson. . – Éspedig? – kérdezte Williamson. – Josh.

Hung professzor nem sokat húzta az id t. ahol néhány göcsörtös fa n tt. a fák ágaira. valamit tennünk kell. madárgy jteményét tartotta. Xiang Yu ide invitálta meg ebédre barátját és tanítómesterét. is kedvelte a selyemruhákat. hivatalában a szokásos sötét öltönyt viselte. Hatvankilenc éves volt. – Mit tanácsolsz. hogy a bölcs öreg kínai így nevezi –. Hung professzort. XIANG YU REZIDENCIÁJA PEKING. Xiang Yu. KÍNA November 8. mint szinte minden politikus az egykori keleti blokkban. az átriumban tartózkodott. ami a világban folyik. szelleme néha tunyának látszott. de ez valójában csak része volt taktikázásának. szerda.HUSZADIK FEJEZET 1. – A világot most egy kártyavárnak látom. az udvariassági tiszteletkörök után rátért jövetele céljára. melyek a ház tetejér l lógtak le. Rövid fekete haját hátrafésülve viselte. de ezeket csak magánéletében hordhatta. tisztelt Mesterem – mondta Xiang Yu elgondolkodva. zónaid : 06 óra 00 perc Xiang Yu kínai létére meglehet sen magas férfi volt. 191 centiméteres magasságához vékony. és azoknak a különös szokásoknak. amely felé szélvihar közeleg. – Fiam – mondta Hung professzor az id s politikusnak. de nem vézna. – Bizony engem is aggaszt. aki nagyon szerette. arányos testalkat tartozott. Hetven kalicka volt felakasztva a bels kert különféle kampóira. tisztelt Mester? – kérdezte az elnök alázatosan. mint a makk. és ahol büszkeségét. Fiam. egészséges. az kezd komolyan aggasztani. hogy megóvjuk hazánkat. Akárcsak Hung professzor. szolgálati rezidenciájának kedvenc helyiségében. volt a Kínai Népköztársaság elnöke. vagy kötelekre. melyek kialakultak benne a kínai politikában eltöltött negyvenkét év során. .

középen Damien. Ezekben a kaotikus id kben a védelemre való berendezkedés a legbölcsebb lépés. A városról csupa rossz hírt közöltek a hírcsatornák. Felkészülünk rá. Mörjike húsz-harminc méterrel maradt le Damienék mögött. ALEXANDRIA. szerda. tanultam t led! – Valóban. civil fegyveres csapatok jár röznek. az egyik utcában legalább félszáz holttest hevert az úttesten és a járdán. olyan látvány tárult eléjük. Ilyen id kben minden aktivitás csak olaj lehet a t zre. tisztelt Mester. Hanem az ott – mutatott egy apró. hogy figyelje az utat. 01 óra 20 perc Amikor a klán megérkezett Chaney-vel Virginiába. . Amint a konvoj átlépte Alexandria határát. és odavitte Hung professzornak. Efféle helyzetekre is kaptak kiképzést. tisztelt Mester. Látod. Shana és Chaney egy Grand Cherokee-val. a rend rség utánuk kutat. – Szépek a madaraid. Chaney már magánál volt. A professzor pedig kisel adást hallhatott arról a furcsa madárról. Chaney idegesen forgatta a fejét. milyen fajta? Xiang Yu felpattant. Gorkie ment legelöl egy hatalmas Chevrolet Blazerrel. Kína tehát rendben volt. fiam. A határozott béke politikáját.– Kínának nem szabad semmilyen konfliktusba belekeveredni. és a hadsereg is kiküldött néhány egységet. Gorkie ötven-száz méterrel a Cherokee el tt járt. hogy valaki esetleg megtámad minket. Tanításom nem volt felesleges – Hung professzor szétnézett a kertben. Kiégett járm vek. Több brutális terrortámadás is történt. – Akkor örömmel számolhatok be neked. fekete madárra –. de mi nem fogunk megtámadni senkit. leakasztotta a kalickát. és hátul Mörjike egy Mitsubishi terepjáróval. és nem fogunk beavatkozni semmibe. Damien és Shana azonban teljesen nyugodtak voltak. majd így szólt. VIRGINIA November 8. Onnan nem fenyegette veszély a világbékét. Három kocsival indultak el Alexandriába. hogy elejét vegye a vérengzésnek. 2. mintha háborús övezetben járnának. leomlott házak. hogy a kormány nagy részének egyetértésével Kína bölcs politikát követ.

amíg az építmény össze nem omlott. katonai fegyverekkel. id sebbek. az bal fülében is füldugó volt. Egy olyan világra vágyom. hogy az utcáról ne lehessen látni. Damien úgy vezetett. Azért álltak sorba. mint amikor valaki itt nálunk mozijegyet akar szerezni a legújabb sikerfilmre. hogy egyfolytában azt figyelte. De… – kezdte Shana. és ahogyan sétáltam az utcán. ez egészen más. és festék-spray-vel megveté- . és a fal mellett parkolt le. hol védekezni. most már azt akarták. Russell háza még több órára van innen – mondta Chaney. mit lehet kapni. de már elszoktam t le.– Dr. Három nyitott platójú teherautó t nt fel. A készültség jó dolog. ott álltak egy nagy sorban. merre veszélyes a terep. Elegük volt a rettegésb l. merre van kiút. elálldogáltam egy darabig. Valószín leg nincs még egy olyan f város a világon. elfogadják. mindegyiken vadászpuskákkal. aki újra és újra és újra belehajtott kamionjával a falaiba. – El az úttestr l! Damien vezetett. Azután a fickó kiszállt. Közelebb mentem. ahol az emberek elkényelmesedhetnek. hol bújhat el. miért vannak ott. kígyózó sort. félek. Az udvarban megfordult. az állandó készültség része az életüknek. és behajtott az egyik bérház kapuján. hol szerencsés támadást indítani. Meg egyébként is. Nem nézett hátra. – Bevallom. beszélgettek. Alig egy kilométerre innét. És ez nem teszi tönkre ket. – Én nem hiszem. hogy emiatt óvintézkedések szükségesek. Azonnal rálépett a gázra. újra gázt adott. ugyanúgy. észrevettem egy hosszú. hogy bármikor történhet terrorcselekmény. ez Amerika. szükség esetén merre menekülhet el. Már Gorkie és Mörjike sem voltak az utcán. Jöttek. nevetgéltek. mire rájöttem. – Ez igaz lehet. aki magával vitte a kislányát vagy kisfiát. Az izraeliek egyfolytában olyan felkészültségben élnek. – Egyszer jártam Izraelben. volt. a fal takarásában. nyugodtan. hogy lássam. amikor a bal fülébe dugott hangszórón felhangzott Gorkie hangja. Én szeretem. kifarolt. hogy lássa Chaney-t. állt egy mecset. hogy az ellenség is rettegjen. Valamikor régen jártam hasonló helyeken. – Nagy lelki er kell hozzá – mondta Chaney. hogy a régi gázálarcaikat lecseréljék egy újabb típusra. mint Tel-Avivban. ahol annyira kevés áldozattal járna egy vegyi vagy biológiai csapás. Fiatalok. aki arabnak látszik. hogyan támadhat. vagy egy vegyi vagy biológiai támadás. hogy felhajtsanak és megöljenek mindenkit. mert az utat figyelte. hogy jó elkényelmesedni – mondta Shana. merre biztonságos. melyet egy kamionos rombolt le. pisztolyokkal felfegyverzett civilek.

mintha a hozzávaló kulcs lenne benne. várta Gorkie utasítását. A terrorizmus hátterében megbújok valódi céljai határozottan kezdtek valóra válni: feszültség. öltöz . Gorkie végigrohant a m helyb l nyíló helyiségeken: raktár. a szerkezet feltérképezi a kulcslyukat. de az. – Harmadik utca. – Menjetek vissza két sarkot. hogy a komputerkulcs feje bekerült a kulcslyukba. Lassan közeledett Mörjike terepjárója felé. majd kinyitotta a kapuzárat. A komputerkulcs az álkulcs univerzális. félelem. majd a szükséges helyeken hornyokat bocsát ki. és ezután már ugyanúgy nyitható a zár. majd leköpködte a náci szimbólumokat. amerr l jöttek. Gorkie megállt. Sehol senki. Gorkie lekapta a lakatot. Kiszúrt egy autószerel -m helyt. onnantól kezdve. még jobban megrémítette. – Gyertek ki a házból! – jött Gorkie hangja. Bement a m helycsarnokba. néhány doboz festék. ahol Damienék rejt ztek. Az utca másik végében felt nt Gorkie a Blazerrel. – Most ne! – emelte fel a kezét Shana. A három teherautó elment a ház el tt. Egy kis pecket kell betolni a kulcslyukba. iroda. Damien azonnal gázt adott. arrafelé. a jogok csökkenése. hogy Shana csendre intette. fél másodpercbe került. A klán komputerkulcsot használt mechanikus zárak nyitására. Az egész m velet. kiszállt a kocsiból. odáig. – Oké – felelte Damien. Azután visszaszállt összetört orrú kamionjába. Az iszlám és a terrorizmus szavak közé egyenl ségjel került.se jelét. Ott állt Mörjike Mitsubishije. – Mi történt? – szólalt meg Chaney rémülten. hogy minden érzékével a külvilágra tudjon figyelni. és forduljatok le balra. Damien nem mozdult. Damien a harmadik utcán balra fordult. balra – mondta Mörjike a rádióba. Bal felé indult el. hogy nyitni lehetett a zárat. odafutott a kapuhoz. Volt ott egy roncs Ford Mustang. – Még maradjatok – mondta. csúcstechnológiás változata. amit már félig megevett a rozsda. és kikormányozta a kocsit az utcára. Mörjike egy kis utcában állt. A második utcán lefordult balra. és rengeteg szemét a földön. aminek fémkapuját vastag lánccal és lakattal is védték. – Most ne beszéljen! Chaney csendben maradt. Figyeljétek Mörjikét. a lánc két végét ledobta a földre. . ellen rzés. és bizonyos árucikkek soha nem látott kereslete. hatalmas horogkereszteket festett a romokra. és ment a legközelebbi mecsethez.

de senki sem tájékoztatta. hogy fél órába is beletelik. Kiment az utcára. beült a Blazerbe. A végs kig el voltak szánva. Damien és Shana útnak indultak. Gorkie bezárta a kaput. Mörjike. – Kiiktatjuk ket. és az egyetlen. és behajtott a m helybe. a szök kútnál – mondta Gorkie. Gorkie odament hozzájuk. semmit sem hallott az egészb l. nem folyamatos. az lehet. – Mit teszünk? – kérdezte. Damien egyetért en bólintott. Negyvenhárom férfi állta körbe a teherautót. – Készüljünk – mondta Gorkie. – Valakik gyülekeznek innen körülbelül ötszáz méterre. túlságosan mutatják magukat. A többségük arcsz rzetet visel. mert csak a készül dést látta. kapucnis dzsekiben vannak. hozzá egy rakétát. Bár van néhány rszem. hirtelen mozdulataik vannak. a Black téren. Mörjike és Damien egyetértettek. büszkén állnak. amíg még tömörülnek. hogy felhívják magukra a figyelmet. ami számított. betolható válltámaszos. – Kapkodnak. rakétavet tipikus terrorista felszerelés. ahonnan gépkarabélyokat. begyakorolt. hogy minél több ártatlan embert vigyenek magukkal a halálba. két méterrel utána pedig Damien. Gyors. 9 milliméteres. – Kik? – kérdezte Damien. de a gépkarabély. Egy teherautót állnak körbe.– Jöhettek – szólt a gégemikrofonba. – Gyorsan kell lecsapnunk rájuk. – Az arcukat többnyire eltakarják. – Hozzávet legesen negyven f . amely úgy m ködne. az az volt. Shana. Ha szétszélednek. annyi id nk pedig nincs. Chaney bent ült a Cherokee terepjáróban. markolják a fegyverüket. Nincs olyan katonai osztag. Elektrosokkokkal. Olyan. Damien és Shana kiszálltak. kézigránát. és le kell vadásznunk ket. aztán szétszélednek minden irányban. Amerikai fegyvereknek nézem ket. nem nagyon tör dnek azzal. de nem szép – magyarázta Gorkie. hogy mindenki kap egy darab rakétavet t. Chaney egyre idegesebb lett. mint egy csapatösszevonás. szaggatott a mozgásuk. kábítószerrel és hipnózissal . nagy mennyiség kézigránátot. Mörjike beült mellé a kocsiba. Néhány másodperccel kés bb befordult a kapun Mörjike. halálra készültek. de a kapucnikat felhajtják. és fejenként egy-egy kézi rakétavet t kapnak. ahonnét fegyvert osztottak. hangtompítós Heckler & Koch MP5 SD3 típusú géppisztolyt fektetett az ölébe. Gorkie.

. és egyiküket sem a lábán. és a hátsó koponyacsontba fúródva állt meg. ami egy kisméret . A terroristák egyikének sem t nt fel. Akik felcsatolták magukra a bombát. akik a teherautó közvetlen közelében tartózkodnak. amikor egy 9 milliméteres golyó átütötte a szélvéd t. A teherautótól eltávolodó öngyilkos merényl k a járm felé rohantak. A teherautó rakterében robbant. Az él k mindegyike a teherautó mellett. Mellényeket öltöttek magukra éppen. hogy a lehet legtöbb embert meg tudják ölni. melyek messzir l régi típusú golyóálló mellénynek t ntek. éppen csak megsebesítik. A teherautó sof rje. hogy még akkor is robbanthassanak. hogy meghalnak. Már kilencen távolodtak a teherautótól. Féltek. hatot megsebesítettek. Damien és Gorkie hét fickót szedtek le. 38 milliméteres gránátvet . még ha robbantanak is. hogy megtévesszék az embereket. az összes kézigránátot. mögött. a legközelebbi másfél méterre. Damien és Shana visszatértek a háttérbázisként szolgáló autószerel m helybe. a színhely elrendez dött. mert ha egy ilyen szituációban éri ket a halál. Éppen két elüls foga közül akart valamit kipiszkálni. Damien és Gorkie nyitottak rájuk tüzet. ha több lövést kapnak. el tt. miközben magukkal is végeznek. Uruk és parancsolóik kezében fogyóeszközök voltak. Damien biztosította. az összes rakétát és az összes bombát. egyetlen áldozatuk sem lesz. Senki nem élte túl. A járm két oldaláról.tették ket ilyenné.5 centiméter hosszú. kiképzést csak azért kaptak. mindössze 26. Gorkie. hogy a teherautó nem fog tudni gyorsan odébb állni. A repeszgránát az ötven métert körülbelül fél másodperc alatt tette meg. kiváló fedezékb l. Felrobbantotta az összes l szert. hogy elt njenek. kabátot vettek rá. hogy kizárólag azokat éri halálos lövés. mintha minden a legnagyobb rendben volna. akik távolabb vannak. a bal szemét. a legtávolabbi tíz méterre járt. Néhányan elindultak a környez utcák felé. míg azokat. a fogát piszkálva üldögélt a kormány mögött. Többen is leemelték vállukról a rakétavet t. A detonátor kapcsolóját a bal tenyerükre szíjazták. Schermuly Pistol volt nála. és már csak arra van erejük. Shana ekkor l tt. alatt volt már. de valójában nagy erej bombák voltak. hogy megnyomjanak a hüvelykujjukkal egy gombot. legfeljebb a társaik.

Bill – mondta az elnök gondterhelten. Amit kés bb az is alátámasztott. Donovan nagyot sóhajtott. már bocsánat a szóért. De most már világos. – Hát nem sokon múlott az a merénylet. teljesen biztos. hogy megnézzék. Gorkie bezárta a m hely ajtaját. és a terepjárókhoz rohant. szerda. de egy kissé… kiakadtam. és forróvonalán Raven Rockkal beszélt. amikor két Apache helikopter t nt fel az égen. CIA F HADISZÁLLÁS LANGLEY. hogy engem megöljön. mi volt ez az iszonyatos robbanás. 3. Sajnos. egyikünk se nagyon értette. és szövetséget kötöttek. – Kiderült. – Most egy ideig itt kell maradnunk – mondta. hogy csak blöff volt az egész! – Az is lehet. hogy Mazzone már nem nagyon keresi Andant. hogy szétnéztünk az alvilágban. hogy pontosan megismerjék azt a helyet. hogy nem. Meg kell mondanom. 03 óra 00 perc Donovan az irodájában ült. aztán intett Damiennek és Shanának. Calver igazgató számolt be nemrégiben. ez is lehetséges. . hogy nem rabolta-e el valamelyik maffia. Mindenki azt mondta. Egy tizenkét páncélozott járm b l álló egység közeledett a Black tér felé. VIRGINIA November 8. hogy Andan id közben valamivel kell képpen megkörnyékezte ezt a Mazzonét – vélekedett az elnök. – Igen. – Valóban értesültem róla. – Igen. hogy mi ennek a változásnak az oka. hogy a maffiák soha nem látott vérdíjat t ztek ki Andan fejére. Képzelheted! Egy kissé felment bennem a pumpa. hogy kezdjék el átkutatni a m helyt. ahol vannak. az volt az els .Éppen elt ntek az utcáról. Amikor elkezdtük keresni Andant. És most kiderül. hogy Mazzonénak volt egy embere itt a f hadiszálláson. akit mozgósított a minap. Megkörnyékezte. Biztosan értesültél róla. elnök úr.

Bill. Eszembe jutott. Egyszer en nem értettük. Látogatókat sem lehet fogadni. de a kormány kommunikációs vonalai a leköltözéssel egy csapásra a több százból vagy több ezerb l lecsökkent néhány tucatra. Néhány forródróttal. semmi mással. melyben beszélnek is err l. Mazzone Andan szövetségese. nem többel. – Ez nem tudta. Engedélyezem a légicsapást Mazzone háza ellen. igazán büszke volt magára. de most már ez se nagy rejtély. – Viszonthallásra. megjegyzem. És légicsapást javasolsz Mazzone Key West-i házára? – kérdezte az elnök. Ami. hogy többen is összegy ltek a házban. Arcát a tenyerébe temette. – Jelentkezem. és Andan egyszer en megkérte. – Értem. egy kisméret . az ember még csak nem is telefonálgathat. és így elvágta ket a világ eseményeit l. Eljutnak hozzájuk m holdfelvételek és tévéadások. mintha a zokogás rázná. azt attól a néhány embert l tudják. de egy megfigyel egységem van a helyszínen. amit a világban folyó eseményekr l tudnak.– Ez bizony így van. akikkel kapcsolatban állnak. – Rendben van. így minden. Pedig nevetett. És maga a ház is megfelel helyen van. A Háborús Vezetési Központból nem lehet elsétálgatni. – Igen. mintha arra készülnének. és k jelentették. hogy odaküldhetnénk csapatokat is. és nevetett. elnök úr. Várom következ jelentkezésedet. mert a CIA nélkülem is folytatná a kutatást utána. Jól elintézte Don Mazzonét. hogy állítsa le a CIA-t az ügyr l. Donovan letette a kagylót. – A légicsapást elrendelem. . Nem bánunk keszty s kézzel az ellenségeinkkel. – Köszönöm. elnök úr. S t egy telefont is rögzítettek. kivel szarakodik! A Nagy Terv m ködött! Leküldte a kormányt Raven Rock mélyére. ostobaság. Így pedig Donovan különösebb er feszítések nélkül képes volt manipulálni az elnököt és kabinetjét. lézervezérlés rakéta számára ideális terep. eljárni valami étterembe vagy bárba. hogy milyen oka lehetett Mazzonénak engem kiszemelni. tágas tér veszi körül. elnök úr. hiszen k sem bánnak keszty s kézzel velünk. Viszonthallásra. A Raven Rock bázis forródrótokkal van összekapcsolva a világgal. Remélem. És rázkódni kezdett. Bill. hagyományos töltettel rendelkez . elnök úr. hogy rövidesen távoznak. jó hírekkel. – Tésztazabáló digó faszfej! – emelte fel a fejét Donovan. és folyamatosan szállítójárm vek érkeznek.

. – Igen? – Ackermann – a férfi hangja nagyon nyomott volt. Ráadásul ugyanaz a törzs.Egy perc múlva megcsörrent a házitelefon az íróasztalon. – Mi a fene van már megint? – Elvesztettük az ellen rzést a járvány felett Alaszkában! Most kaptam a jelentést a USAMRIID-tól. Martin? – Baj van. – Kurva nagy baj! Donovan tudta. egyértelm en Ebolával fert zött beteget találtak Bostonban. melyet Alaszkában vetettek be. az egész teste görcsbe rándult. Az arca eltorzult.BASSZA MEG!!! . Donovan érzékelte. hogy kilenc. mint akit ütés ért. Donovan vidáman felkapta. Donovan hátrakapta a fejét. Boston pedig itt van a szomszédban. Felnyögött. a fejét nekinyomta széke háttámlájának. Nagyon nagy baj – Ackermann szinte felüvöltött. – Mi történt már megint. hogy az ilyen érzelemkitörések távol állnak Ackermanntól. aztán elkeseredetten felüvöltött. Az áll benne.

– Ööö… nem tudom. és felkelt. és hozzálátott a Don kedvenc italának megkeveréséhez. A Don felsétált a játékszobába. és magára öltötte selyem háziköntösét. és akkor még élt. még bárki lehet a nyer . Amikor a Don belépett. – A legutolsó híreket úgy másfél órája kaptam róla. három lenge öltözet n pedig ket figyelte. A Don kifejezéstelen arccal várta az italát. A Donnak mostanában túl sok problémája volt. A CIA központot lezáratta. képtelen volt bármi másra koncentrálni. Ránézett az egyik cicababára. Még semmi sem d lt el. aztán papucsba bújt. az italokat nézte a szemközti polcon. 03 óra 47 perc Don Mazzone az ágyában forgolódott. – Jó a játék? – kérdezte a Don unott hangon. – Don Mazzone! Óhajt valamit? – kérdezte Gianni szolgálatkészen. – Elég jó. – Keverj egy italt – mondta. hogy mostantól nem nagyon . de nem jártak sikerrel. háttal a kártyaasztalnak.HUSZONEGYEDIK FEJEZET 1. A Don felült a bárpult egyik magas székére. ami azt jelenti. és volt még egy bár is. A két n t lerugdosta az ágyról. mint egy kaszinó. fény z en berendezett emeleti hálószobájában. tekepálya. DON MAZZONE VILLÁJA KEY WEST. – Donovan meghalt már? – szólalt meg Mosolygós Don. Olyan volt a hely. Két nagy mell n vel volt. Gianni és társai nem merték folytatni a játékot. amíg a Don nem engedélyezi. szerda. Felvette az alsónadrágját. hogyne! – a n odakopogott magas sarkú cip jében a pult mögé. aztán egy slukkra felhajtotta. valamint játékgépek sorakoztak. mindenki felállt.és kártyaasztal. A pultra könyökölt. akik megpróbálták felizgatni. – Ó. A kártyaasztalnál öt férfi játszott. Don Mazzone – mondta Gianni alázatosan. ahol biliárd. FLORIDA November 8. és elhagyta a szobát. A ház ez id tájt meglehet sen csendes volt.

elgondolkozott. Mindenki meghalt. – Sürg sen szerezz pár embert. A Don odatette a poharát a cicababa elé. – Gyújtsátok fel – mondta a Don. Egy Barnie Gahan nev fickó. hogy nem tud elmenekülni. a házába biztosan. A kártyaasztal körül mindenki kacarászni kezdett. aztán vágjátok el a torkát. A n azonnal hozzálátott. hogy amíg a CIA be van zárkózva… nem… nem nagyon lehet megcsinálni. valami egyetemre jár. kivel szarakodik. bárki. amikor becsapódott a házba a rakéta. azt nem tudom. ha kinyírja Donovant. kinyírni. – Donovan házát is. annak azzal kell számolnia. Ha a CIA-ba nem lehet bejutni. – Ha kinyírni nem tudjuk. Alig fejezte be a mondatot. Azt hiszem. Gianni nevetett. – Kiváló ötlet. legalább ártsunk neki. így szólt: – Nem tudta. és Don Mazzone ki is fizeti. Elkészült az ital. hogy újabb italt akar. nyírjátok ki ket is. és amikor megtudta az alvilági kapcsolataitól. anyja. és ha valaki hajlandó is lenne megkísérelni a húsz kiló aranyért. hogy húsz kiló arany a vérdíj Donovan fején. Utánajárt. Don felhajtotta. aki meger sítette. Don Mazzone! Én is mondok valamit. Nyírjatok ki mindenkit. testvérek. Azon gondolkodott. Utálta Donovant. akivel jóban van. Gianni elmosolyodott. Barátok. Don Mazzone. A CIA központját egy kisebb erd veszi körül. kúrjátok meg. – Ki volt az. és szórják meg a CIA-t – mondta a Don. az egészet vegyétek videóra. . telefonon beszélt Carlóval. Ha él apja. csak azt. l jétek fejbe.lehet bejutni oda. mit tehetne Donovan ellen. lásd el ket rakétavet vel. Úgy tudom. annak ellenére. Hogy mi történt. – Egy ügynök. és azután megpróbálkozott a dologgal. hogy van vérdíj. elkapni. A Don halványan elmosolyodott. hogy nem sikerült. Ez pedig meglehet sen lecsökkenti a jelentkez k számát. fel lehetne gyújtani. aki megpróbálta kinyírni Donovant? – kérdezte a Don. és azután gyújtsátok fel a házát. jelezve. hogy bezárkózott a CIA f hadiszállására. A feleségét kapjátok el. van egy fia is. és küldjétek el neki ajándékba a kazettát. Nyírjatok ki mindenkit. – Ez a Donovan nev seggfej rossz ellenséget választott magának! – jelentette ki Gianni.

Mindezek után a kamerák elé lépett. elnök úr. De majd meg fogják érteni. vigasztaló szavakat mondott. azután a zokogó hozzátartozók közé ment. akik nem értik. esett áldozatul egy gonosz. ígéretet tett a bosszúra. és állig felfegyverezve. A konvoj a romok és a tévéstábok el tt állt meg. – Védtelen emberek. és nagyon remélte. hogy kik állnak a háttérben! – jelentette ki az elnök. akik nem tisztelnek senkit sem. Egyes becslések szerint háromezer beteg és orvos halt meg. Ez nem marad válasz nélkül. legfelháborítóbb tett. – Annyit mondha- . teli torokból az elnök nevét kántálva. testes férfi. Rend rök és katonák érkeztek. zokogó emberek gy ltek. A bosszúnk rettenetes lesz! A b nösök meglakolnak! Láthatja a világ. A kórház körül aggódó. – Egy széls séges. embertelen csoport. A limuzinból Abu Szahaf szállt ki. kik tették? – kérdezte az iraki tévé népszer riportere. – Kiket gyanúsítanak? – kérdezte a CNN riportere. IRAK November 8. és követelve a bosszút. Az iraki állami televízió és a CNN iraki stábja döbbenetes képsorokat vettek fel a f város els számú kórházának helyén. majd néhány szót váltott két orvossal. – Ez a legszörny bb. hogy ki adta ki a parancsot több ezer ártatlan. A kórházban egy órával korábban igen nagy erej bomba robbant. aljas és brutális tettnek. hosszú. EGY KÓRHÁZ BAGDAD. aki imádott az amerikaiakon gúnyolódni. amit valaha is láttam – mondta ünnepélyes hangon. akik bosszúért kiáltottak. szerda. hogy nem mi támadtunk el ször! – Elnök úr.2. Gondterhelten körbehordozta a tekintetét. hogy mit érzünk most. transzparensekkel felfegyverkezve. beteg ember meggyilkolására! – mondta az elnök. ennyi értelmetlen halál láttán. hogy nem amerikaiakat. mert a bosszúnk rettenetes lesz. köztük nagyon sok ártatlan gyermek. páncélozott limuzint fogtak közre. sokukkal kezet fogott. – Pontosan tudjuk. köztük mintegy ötszáz gyerek. egy nagydarab. minek következtében az egész épület összed lt. zónaid : 13 óra 05 perc Negyedmillió ember vonult az utcára. – Amerikaiak voltak? – Pontosan tudjuk.

– Háború lesz. A feladata: szedje ki Oroszországot a katonai szövetségb l. – Egyel re csak lezárjuk a határt. A kilencedik karhajlításnál járt. Gazda! Rendelkezzen! – Háború készül a keleti területen – közölte Darla színtelen hangon. Annyit mondhatok. hogy ezt megkeserülik! Ezt senki nem teheti meg az iraki néppel! Csapataimat már elindítottam. kicsit szaporán szedve a leveg t. gazdasági nagyhatalom lesznek. Azonnal letette a súlyzót az állványra. ötven kilóval. Szerette ezt a hangot. franciarúddal. az iráni kormány irányítása alatt. amikor megszólalt a telefonja. Utána felhajtjuk a terroristákat. hogy azon senki nem mehessen át. megnyugtatta. szerda. Gazda! Azonnal intézkedem! . – Ó. hogy ez egyszer nem Amerika a felel s! A tettes: Irán. Amikor a súlyzórudat az álláig emelte. a háta mögött álló asztalhoz rohant. – Az arab országok titkos katonai szövetséget kötöttek Oroszországgal. félmeztelenült állt a tükörfal el tt. Ajánlja fel nekik. Céljuk: kirobbantani a harmadik világháborút. hogy ha kilépnek. – Darla.tok. egymásnak koccannak. – Bruno Weinberger! – mondta. A terem felszereltsége semmilyen kivetnivalót nem hagyott maga után. amint a súlyzótárcsák kicsit odébb mozdulnak. zónaid : 07 óra 06 perc Bruno Weinberger négyezer négyzetméteres konditermében edzette magát. Ezt az aljas és gyáva terroristatámadást egy széls séges iráni csoport hajtotta végre. És azután megbüntetjük Iránt! 3. – Értettem. hogy zárják le az iraki-iráni határt. BRAZÍLIA November 8. Minden karhajlításnál hallotta. elnök úr? Mire számítsunk? Kiújul az iraki-iráni konfliktus? – kérdezte az iraki tévé közkedvelt riportere. Weinberger tornacip ben és tréningnadrágban. és felkapta a telefont. hangosan kifújta a leveg t. és kétkezes bicepszgyakorlatot végzett. WEINBERGER REZIDENCIÁJA AMAZONAS. és kivégezzük ket.

Donovan lenyomta a kommunikátor gombját. és letette a telefont. h t kamrában várja. Ha viszont átadja. akkor kérdéseket tehetnek fel. aztán távozott. – Igazgató úr! A futár megérkezett. CIA F HADISZÁLLÁS LANGLEY. A PRO négy legkiválóbb telepatáját állította az ügyre. az még csakcsak. Három bet állt a mappa közepén: P. Letette az asztalra. Ez egy kicsit feldobta. – Hozzák be a küldeményt. Pecsét és négy szó állt rajta: BELS KÜLDEMÉNY. Mind a négyen magasan kiemelked eredményeket értek el az ESP-kísérletek folyamán. – Máris. és kihúzta a borítékból a CIA-emblémás mappát. hogy bevessék. szerda. egyikük kinyitotta az ajtót. A titkárn beszólt a kommunikátoron. az igazgatói iroda ajtajában. akkor az Ebola megkerüli a földet. O. igazgató úr! Két rohamosztagos állt a titkárn irodájában. mit kell tennie. a legalsó felszín alatti emeleten. Donovan kinyitotta a mappát. és azt tényleg nem akarta. ez nem is volt kérdéses: át kell adnia az Ebola ellenszerét a USAMRIID-nak. honnan van az ellenanyag? És miért csak most adja át? Az ellenanyag itt van a CIA f hadiszállásán. Ha meg nem adja át. hogy Don Mazzone házát eltörölték a föld színér l. De mit mondjon. Letépte a fels szegélyét. nagyot nevetett. R. Tudta. VIRGINIA November 8. de milliók halála… Ez már nem fért bele. De mit feleljen a válaszokra? Nemrég hívták. Hogy pár ezer ember halála szárad a lelkén. . de aztán az Ebola visszarángatta nyomott hangulatába.– Jó – mondta Darla. 4. SZIGORÚAN TITKOS. és elkezdte olvasni a jelentést. Donovan felvette a fels borítékot. lezárt borítékot. és gondolkodott. 07 óra 23 perc Donovan órák óta ült az irodájában. és bevitte Donovannak a küldeményt: két nagyméret .

Az NSA forróvonala. Más körülmények között összegy rte volna a papírt. és bedobta a szemétkosárba. valahol a keleti parton. tizenhárom katona vigyáz rá. Donovan ráfirkantotta a lapra: Konkretizálni!!! A második telepata úgy vélte. Lassan visszatért az Ebolához. Akkor már értem. – Ja. – Tininindzsa tekn cök… Andant képregény-figurák rzik. Mit tegyen? Mit feleljen a kérdésekre? Megszólalt a telefon. Andan átfutotta a hatoldalas jelentést. hogy a küszöbön álló iraki-iráni háború átterel dhet az felségterületükre. és tizenkét szamuráj! – jelentette ki Donovan cinikusan. az egyik indián rezervátum elhagyatott részében. A MAJESTIC semmit nem tudott Andanról. Készültségbe helyezték a libanoni és a szír hadsereget. Mi van már megint? Felvette a kagylót. Ez nem jöttbe. és megvet szavak közepette kidobta volna a szemétkosárba. amit csak úgy át lehet fésülni. A negyedik telepata szerint Andan az Amazonas es erdejében bujkál. miért nem találja senki. Mi a szart kezdjek ezzel? – fakadt ki. a dinoszaurusz egy csontváz. hogy Andannak egy indián bánya mélyén van a támaszpontja. egyikük néger. vagyis Andan egy múzeumban bujkál. – Fantom – mondta maga elé. – Donovan. Félretette a jelentést. Öszszegy rte a papírt. – Üdvözöllek.Az els telepata szerint Andan egy dinoszaurusz közelében rejt zik. Következett a negyedik jelentés. – Csak tájékoztatlak a legújabb fejleményekr l. Donovan ugyanazt írta rá: Konkretizálni!!! A harmadik telepata szerint Andan a Holdon van. – Hol van Andan? Valahol a Holdon. az NSA igazgatója. Bill – mondta Josh Williamson. Felsóhajtott. és három ninja vigyáz rá. de most még ezt a lehet séget sem vetette el. – Mintha a Hold az valami kis földecske lenne. és huszonhét embere van. és Andan onnan irányítja a világ összes terroristáját. mert attól tartanak. Bassza meg! – tollal ráírta: Konkretizálni!!!!!! És háromszor aláhúzta. ahová az oroszok vitték fel. A másik borítékban a MAJESTIC jelentése volt. és nem észleltek szokatlan ufóaktivitást sehol a földön. két emberrel. .

Még nem voltak meg a válaszai. – A NATO-nak most minden erejével azon kell lennie. Donovan lerakta a telefont. hogy tüzetesen nézd át. de már nem is halogathat tovább. hogy nehogy szétterjedjen a háború. az egész Közel-Kelet lángba borul. az NSA-nek minden m holdid re szüksége van. Ki volt borulva. még ez is! – Donovan megdörzsölte a szemét. – Átnézem az általunk használt m holdid ket. az Ebola egyre nagyobb területet hódít meg. – Na. A világban akkora a káosz. elég m holdatok van a térségben? – Az sohasem elég. Bassza meg! Ha most valaki csak csúnyán néz rájuk. akkor Izrael sem fog habozni. Köszönöm az infókat. nekikezdek. és szabadíts fel az NSA-nek. amit fel tudok szabadítani.– Nem értem ezeket a geci kuszkusz-zabálókat! Ezek nem bírják ki? Picsába már. – Oké. – Ha Libanon és Szíria készültségbe helyezte a hadseregét. a biztonság kedvéért el vette a pisztolyát. de ez most nagyon fontos. – Helyes. – Tudom. – Az arab térségben háború lesz. – Köszönöm. hogy mire használjuk a m holdid nket. még ez is… Donovan nem várhatott tovább. Az röket megállította a lift mellett. Josh. meglesz – mondta Ackermann. hogy ha valamivel csökkentheti. Most tájékoztattam az elnököt a fejleményekr l. – Oké. – Bár mi is nagyon sz kösen vagyunk m holdid ben. azt akarom. Felállt. Az egyik raktárost . majd lementek a mínusz harmadik emeletre. Háborús készültségbe lép az egész izraeli hadsereg. Azonnal láss hozzá. Martin. Most mindenre szükségünk van. Felhívta Ackermannt. amennyit csak lehetséges. két fegyveres kísérte az igazgatói különlifthez. – Tudom. akkor azt átadom nektek – mondta Donovan. Úgy látszik. még egy óra plusz is. t le szokatlan nagyvonalúsággal. Akkor majd hívlak. Egyszerre tették le a telefont. és ha van valami. Elhagyta az irodáját. amiben biológiai fegyverek ellenanyagait rizték. Még egy óra is sokat számíthat! – Oké. – Nincs mit. amit gondolkodással tölt. úgy közelítette meg a raktárt. Minden perccel. háború lesz. bármi jól jön. akkor meg kell tennie.

hogy rábízza egy többszörösen biztosított. – Köszönjük – mondta Chaney. sehol sem volt felt ntetve a fiolán. amelyben magas. A ház bejárati ajtajához három lépcs fok vezetett. DR. RUSSELL HÁZA ALEXANDRIA. Felbúgott a kapu elektromos zára. aki elviszi Marylandba. 5. fellépdeltek rajta. . Chaney becsöngetett. aztán vitte a lifthez. túlnyomásos Chemturion bioszkafanderbe öltözött n százhúsz harminc milliliteres fiolát szedett össze. Öltönyt viselt. Shana benyomta a kaput. azután félreállt. Dr.beküldte a laborba. zónaid : 08 óra 56 perc A katonák viszonylag gyorsan továbbálltak. és tett be egy biztonsági hordozótáskába. és becsukta maga után a kaput. Chaney és Shana úgy helyezkedtek. hogy a kaput figyel kamera tisztán kivehesse az arcukat. ahonnét szemmel tartották Dr. középmagas fickó. Chaney. és Shana kíséretében érkezett a kapuhoz. majd utána is bement. A nehéz. aktatáskájával a kezében – amely a földön található értékek közül az egyik legnagyobbat tartalmazta: az igazságot és a kiutat –. Chaney már nyomta volna a cseng t. de ez igen el relátóan. a zakója gyanúsan kidudorodott a hóna alatt. Mr. hogy Chaney bemehessen a kertbe. Russell várja önöket. mire a házban reagáltak az érkezésükre. szerda. Chaney! – köszönt egy széles vállú. A fiolákon csak egy kódnév volt: EBA-4755-699. Gorkie. a USAMRIID f hadiszállására. – Fáradjanak be. amikor az ajtó kinyílt. vastag falú h t szekrényekben rizték a vakcinákat. hátára vetve M-16-os gépkarabély. – Jó reggelt. Damien és Mörjike Chaney által ismeretlen helyre mentek. Russell házához. Russell gyönyör faházát. Két perc telt el. Donovan átvette a táskát. VIRGINIA November 8. Az Ebola-7-447-GAMMA. Ebolából készített harci vírus ellenszerét tartalmazta. így a klán csak néhány órai késéssel érkezett meg Dr. helikopteres biztonsági futárnak.

az unokáik. a test r bezárta mögöttük az ajtót. Russellt. Dr. Amikor távozik. Russellnek szokás szerint fájt a lába. továbbá Russell nyolc öreg barátja. értse meg. Russell is bezárkózott a házába. Megkérte Chaney-t. A csövénél fogva kiemelte a pisztolyt. átadta a test rnek. visszakapta az aktatáskáját. sörösdobozoktól. két barát családja. Shana egy pillantást vetett az ajtóra: vastag tölgyfa ajtó. így megint tolószékben ült. hogy vonuljanak el egy csendes és lehallgatásbiztos helyiségbe. egyikük pedig a Pentagonban. ami szintén a földszinten volt. A legtöbb újság már csak ilyen formában jelent meg. pipára gyújtott. öt tévét figyeltek egyszerre. Chaney arra kérte Dr. Chaney kinyitotta a táskáját. Russell beült az íróasztala mögé. A nappali szoba veterán hírszerz tisztek klubjává alakult át. Shanánál is volt pisztoly. de el kell kérnem. a házvezet n és családja. és közben egy kártyalap- . teától és szendvicsekt l roskadoztak. onnan töltötte le a napilapokat és az elemzéseket. ami az el szobát figyelte. Az asztalok ásványvízt l. Mr. – Az önvédelmi fegyverem – mondta Chaney. – Jane Anderson – mondta Shana. értem. – Köszönöm. – Elnézést. hogy tolja át a dolgozószobájába. Van önöknél valamilyen fegyver? Amikor megérkeztek Virginiába. és kiszúrta a kamerát. a felesége. benne a laptopjával és a pisztolyával. Mr. üdít italoktól. és átadta a test rnek. és még nagyon sokan mások is ezt a taktikát követték. ahol bátran beszélgethetnek. másikuk számítógép el tt ült. – Rendben – mondta Chaney.Chaney és Shana bementek. – Igen. A test r bevezette ket a nappali szobába. Akárcsak Chaney. Itt volt Dr. Hármasban bezárkóztak a könyvekkel telezsúfolt szobába. akik közül hatan a CIA-nál dolgoztak egész életükben. Felt nés nélkül felpillantott. – Értem. és Chaney magához tért. vagy már nem is létezett. kávétól. természetesen visszakapja eredeti állapotában. acéllemezbetéttel. gyümölcslevekt l. a hölgy kicsoda? – érdekl dött a test r. a gyerekeik. egyikük fejhallgatóval a rádióadókat hallgatta. valamint tizenkét jól képzett és jól felszerelt test r. Russell. akik rizték az egész házat. Chaney. köszönöm. – A hölgy a titkárn m – mutatta be Chaney. és odamutatta a test rnek. Kérem. egyikük az FBI-nál. Chaney.

Chaney lehuppant az egyikbe. Azt mondta. legalábbis a döbbenett l ritkán. – Vagy bántott? . – Akkor – Russell felemelte a telefon kagylóját – itt az ideje. – Mi a helyzet? – kérdezte. csak mosolygott. Szóhoz sem jutott. – Találkoztam Julius Andannal – mondta. ami pedig öreg hírszerz kkel ritkán történik meg. aztán valószín leg leütöttek. – Még nem – mondta Chaney. Két kényelmes karosszék állt az íróasztallal szemben. – Még várj! A lényeget még nem tudod. mert az útból semmire sem emlékszem. Ostobaság lett volna. És ott volt Julius Andan. – Igen – mondta Shana. Russell visszatette a kagylót a villára. Chaney háttal ült az ajtónak. mint egy önérzetes titkárn . – Értesítetted már Billt? – kérdezte. úgy ült le. mivel Chaney alaposan bemutatta.pal. ha tagadja. szintén. alig másfél méterre. ahol borzasztó h ség volt. jobb kéz felé Chaney. – De nemcsak az. Még a szája is tátva maradt. azzal. hogy elvitte a széket az íróasztal el l. Chaney azonnal a közepébe vágott. hogy ne tegye szóvá. hogy Bill hívat. olyan pozícióba került. hogy bal kézre volt az ajtó. – Mi van még? – Elkészítettem vele az interjút – rémület költözött Chaney tekintetébe. hogy Russell egy öreg profi. – Fenyegetett? – kérdezte Russell. aztán figyelmét Chaney barátjára irányította. ugye? Shana nem felelt. – Még soha nem féltem annyira. mintegy másfél méterre. – Nem szoktál telefon nélkül beállítani. kicsit közelebb vitte az ajtóhoz. Tisztában volt vele. El is indultunk. hogy megszólaljon. mert Chaney elméleti ember volt. Russell szakért szemét nem kerülte el Shana minden felt nést nélkülöz mozgása. és az egyik könyvespolc el tt keresztbe fordította. Shana meg fogta a másik széket. Shana azonban. és keresztbe fordította. exkluzív interjút akar adni nekem. Russell nem állta meg. Russell kizökkent. Russell elégedetten bólintott. Russell er ltette magát. – Hétf n felkeresett pár ember. egy k r ásszal játszadozott. csak arra. hogy egy szobában tértem magamhoz. – Maga titkárn ? – kérdezte.

– Ti mit csináltok addig? – Elleszünk – mondta Chaney. – Reggelizzetek. – De igen. – Csak nem a könyv? – kérdezte Russell döbbenten. hogy Julius Andan része volt annak a csoportnak. arról. hogy ez egy vicces téma. mindent. Chaney kinyitotta az aktatáskáját. hogy benne legyenek. Elszökött. hogy mi folyik a háttérben. hogy olvashassa. Bármit megadott volna érte. Ezek túl kicsik. Olyan dolgokat mondott. hogy milyen volt… felébredni. Shana lépett ki els ként. – Hát nem volt még elég neki? Tönkretette a föld legnagyszer bb nemzetét a mocskos állatja! – Julius Andannak semmi köze ahhoz. ami történt. Steve – Chaney felállt. Russell kinyitotta a mappát. – Ha el- . A kormány sincs. látszott rajta. Nem tudnám neked szavakkal elmondani. – Olvass csak. hogy milyen volt látni a valóságot. – Az rémített meg. hogy lejárassák. hogy mit éreztem. miközben elvette. Ez A Rendszer Hiteles Krónikája – mondta Chaney. erre Shana is. Tudom. mert elviccelték. – Az egész könyv olyan vaslogikával van megírva. elolvasta a címet. – A CIA nincs benne. aztán felnézett Chaney-re. Chaney bólintott. mi mivel függ össze. A Rendszer Hiteles Krónikáját. akik ténylegesen uralkodnak a világ felett. amit maga írt. Steve. Chaney még visszafordult. Millió és millió elmélet született arról. hogy miként épül fel a globális összeesküvés. és kivett bel le egy mappát. – Mire készül az az elmebeteg? – mordult fel Russell. hogy a vér megfagyott az ereimben! És azután odaadott egy könyvet. Átnyújtotta Russellnek. A világ egyetlen kormánya sem. hogy mit l ilyen a világ. nem terrorista. hogy mi hogyan m ködik. amit mondott. – Én most ezt elolvasom – mondta. hogy az Andannal való beszélgetés után már soha többé nem lesz ugyanaz az ember. árulóvá lett. hogy az ember képtelen magát kivonni a hatása alól. és ami történik. hogy talán van valamiféle globális összeesküvés.– Egyik sem – csóválta meg a fejét Chaney. Most nem akarom elmondani. hogy kitálaljon az emberiségnek arról. ha mégiscsak létezik? És létezik! – Chaney felsóhajtott. Elindultak az ajtó felé. csak annyit mondanék. de mi van akkor. amelyben mindent leír a világ urairól. üljetek be beszélgetni a nappaliba.

Lapozott. semmiért nem adná ezt a pillanatot. Russell minden figyelmével Andan könyve felé fordult.olvasod. „Ajánlom minden léleknek. Úgy érezte. Az ajánlás. Egy rövid mondat állt az oldal jobb fels sarkában.” . majd becsukta maga után az ajtót. soha többé nem leszel ugyanaz az ember – mondta. A szíve rülten vert.

El ször kifejezéstelen volt. Donovant meglepte barátja hirtelen öröme. 10 óra 36 perc Donovan egy órája telefont kapott: elkészült a megrendelt neutron scan. és integetni kezdett. Erre aligha számított. Nagyon szépen köszönöm. VIRGINIA November 8. CIA F HADISZÁLLÁS LANGLEY. – Értem. telexeket fogadtak és küldtek el. Odament. – Végre valahára! Egy csatát megnyertünk – mondta Niemeyer. terrorakciók helyszíni felvételeit. . – Niemeyer. leírásokat. felállt rá. fotókat tanulmányoztak. az ügyet rásózta az egyik emberére a Nemzeti Hírszerz Tanácsban. és amikor mindenki ráfigyelt. Donovan figyelte barátja arcát. és a . átvette a kagylót.HUSZONKETTEDIK FEJEZET 1. lefoglaltak kétszáztizenöt kilogramm Semtexet*. – Mindenki figyeljen! Hé! Figyeljetek! – mondta fennhangon. hogy letegye. m holdfelvételek elemzéseit olvasták. Niemeyer felé fordult. azután felderült. várta. Körülöttük huszonkét ügynök sürgöl dött. Odasétált hozzá. folytatta. Végre egy jó hír! Gratulálok! – ezzel visszarakta a biztonsági telefon kagylóját a helyére. – F nök! Telefon! Az Alfa-csapat – szólt oda Wayne Niemeyernek az egyik embere. Mosolygott. telefonkagylóval a kezében. – Mi történt? – kérdezte Donovan. amellyel nukleáris fegyvereket lehet bemérni. vetették össze. szerda. Donovant most cseppet sem érdekelte a dolog. – Kösz – mondta Niemeyer. aztán odahúzott egy széket.Most beszéltem az Alfa-csapat vezet jével! Az Abu Hasszán-féle Szent Fundamentum terrorcsoport New York-i bázisát elfoglalták. persze. Donovan Wayne Niemeyerrel a terrorelhárítás irodájában a monitorokat figyelte. telefonon fogadták a kiküldött ügynökök jelentéseit.

És így tovább. mir l beszélsz. Niemeyer odament. Különös érzése támadt. húzott egy vonalat az ország nevéhez. a feszült arcokon mosoly jelent meg. – Megyek. a világ több országából. Enyhült benne a feszültség. és halkan hozzátette: – Tudom. kinyitotta a konyakot. Megállt az asztal mellett. egymás alá. Donovan bólintott. valamennyi tagját. és elmélyülten húzkodta a strigulákat. ezért csak átfutotta az anyagot. hozz poharat mindenkinek. több mint négyszáz terrorcselekményr l. f nök! – nevetett Jimmie. Donovan odahúzta magához a papírhalmot. Mindenki boldog volt. Az els oldal aljára érve rájött. Újra átfutotta. kisebbek-nagyobbak. Hát igen. és megveregette Niemeyer vállát. Donovan leült az egyik asztalhoz. és valami gyanússá vált. – Majd elmondom – mondta Donovan. Niemeyer az irodájába indult a dugikonyakért. Az asztalon feljegyzések hevertek. hogy nem különösebben érdekli. és elkezdte a poharakat egyujjnyi konyakkal megtölteni. – Ez szép volt. amikor egy ország ismétl dött. Megérkezett Niemeyer a konyakkal. és elkezdte olvasni. Átolvasta harmadszorra is. ismétlem. amit kellett! – Erre koccintanunk kell! Az els igazi. jelent s siker! Kellett ez nekünk. koccintunk! – Oké. az érzés kezdett elhatalmasodni rajta. Azután a másodikat: Németország. nem hiába. kezet fogtak Niemeyerrel. Visszajött Jimmie is egy tálca pohárral. és minden egyes alkalommal. Magához vett egy tollat és egy üres lapot. mind a harmincat lel tték! * Semtex: plasztik robbanóanyag. de még mindig nem tudta. hozom a konyakot – Niemeyer odafordult egyik emberéhez. aztán felírta az els hír származási helyét: Belgium. nagyon-nagyon kellett. Bill? – kérdezte. Donovan is nevetett. Wayne! Na végre!!! – mondta Donovan. – Ugyan… nemcsak az én érdemem – szerénykedett Niemeyer. és elszaladt a poharakért. Az önbecsülésünk romokban hevert. – Jimmie.szervezet valamennyi. megtetted. – Mit csinálsz. Letette egy másik asztalra. . – Barátom. Üdvrivalgás tört ki a teremben. azért a CIA az a CIA. hogy mit l.

Csehország. amelynek a tagjai? Niemeyer összeráncolta a homlokát. – A NATO… – mondta ki. PENNSYLVANIA November 8. egészen izgatott lett. valaki terrorháborút vív a NATO ellen! 2. amelynek nincs saját hadereje. Olaszország. – És? – kérdezte. – Wayne. – Nézd ezeket az országokat! Hogyan nevezik azt a szervezetet. Donovan maga felé fordította a lapot. Lengyelország. aztán odament Dorvovanhoz. – Belgium. és olvasni kezdett. Spanyolország. HÁBORÚS VEZETÉSI KÖZPONT RAVEN ROCK. és úgy nézd meg. és megállt az asztal mellett. Kanada. Niemeyer nem értette. Nagy-Britannia. el tudja olvasni. – ENSZ? Nem tudom.Donovan hirtelen rájött az összefüggésre. Amikor befejezte. Görögország. majd letette az asztalra a lapot. hogy mit ad ki együttesen ez a tizenkilenc ország! Niemeyer hirtelen rádöbbent. Törökország. Egyesült Államok. kifelé fordítva. hogy biztos legyen a dolgában. Portugália. szerda. Hollandia. hogy aki az asztal mellett áll meg. – Wayne. két országot. nézd meg! – lobogtatta meg Donovan a papírlapot Niemeyer el tt. Dánia. de folytatta tovább az olvasást. átfutotta a listát. Niemeyer elolvasta. Magyarország. gyere ide! – Egy pillanat – Wayne még négy pohárba öntött konyakot. Felnézett. és a strigulák húzkodását. – És? – kérdezte megint. Franciaország. Németország. – Igen? – Nézd csak meg! – bökött Donovan a lapra. – Egy fenét az ENSZ! Tedd még hozzá Izlandot és Luxemburgot. – Az bizony! Ez a NATO! Wayne. 14 óra 47 perc . Norvégia.

A félkör alakban ül Nemzetbiztonsági Tanács tagjaival szemben 5x2 méteres képerny volt a falon. a védelmi miniszter vette át a szót. – A NATO eléri az elrendelt készültségi szintet körülbelül öt óra múlva. és amely a képet a két hírszerz szervezet f hadiszállására vitte. – Vannak még frissebb információk. Josh? – kérdezte az elnök a kisméret kamerába nézve. Laurence Hunter. melybe szüneteket iktattak. – Az NSA csapatmozgásokat jelentett az arab térségb l. amely az asztal végében volt felállítva. mint a Fehér Házban.és a külügyminiszterb l állt.A Nemzetbiztonsági Tanács összeült a válságkezel szobában. egyel re nem tudtuk érdemben feltérképezni Jement és Ománt. aki nem lépett háborús készültségbe? – Ööö… Nem tudom. de a többi tag ugyanúgy az elnökb l. Williamson átfutotta a még számára is újdonságot jelent hírt. – Értem. elnök úr – ismerte be Williamson. vagy új játékos jelent meg a színen? . – Javasoltuk a NATO készültségbe helyezését. az alelnökb l. mint a Fehér Házban. melyen keresztül hang. a védelmi. jobb felét William Donovan töltötte ki. Minden hasonló volt. Az iraki és az iráni hadsereg egy része a határ felé közelít. kép és elektronikus jelek mehettek és érkezhettek. – Háborús készültségbe helyezték az izraeli hadsereget. csak jóval kisebb – itt a föld alatt spórolni kellett a hellyel. melynek most bal felét Josh Williamson. Várható volt – mondta a kamerába nézve. A becslés szerint a mozgósított hadsereg az adott ország hadseregének mintegy 75 százaléka – olvasott fel az el tte lév mappából az NSA igazgatóját helyettesít nemzetbiztonsági szakért . Mindketten f hadiszállásuk válságkezel terméb l jelentkeztek. – A m holdid nk rendkívül sz kre szabott. inkább csak egy nagyon hosszú értekezletr l volt szó. Az NSC szinte egyfolytában ülésezett. egymást követ értekezletr l. és egy lapot vett el valahonnan. szerinted ez a terrorháború is Andan számlájára írható. Köszönöm – mondta az elnök. – Értem – mondta az elnök diplomatikusan. Bill. az ellenünk folyó terrorháború miatt – mondta. A Nemzetbiztonsági Tanácsban a CIA és az NSA igazgatóját két nemzetbiztonsági szakért helyettesítette. melyet ez a kameraállás nem mutatott. A bázisról föld alatti kábel vezetett az NSA és a CIA f hadiszállásához. – A munkatársam épp az imént helyezett egy papírt a kezem ügyébe – mondta Williamson. – Van még valaki a KözelKeleten. semmint több.

– Azért ebben nem lennék teljesen biztos – mondta. és ennek a „terrorhadseregnek” a vezet je. . koordinátora. – De mi a célja? – kérdezte a védelmi miniszter. miszerint Andan egy központi figura. – Ha a világ összes nem NATO-tagországa összefogna. – Mondjuk. a külügyminiszter dünnyögve. mert mindig rossz helyen kerestük? – Ha Andan el re tudta. – Mindent kiszámolt? El re tudta. hogy össze fog omlani a világgazdaság. és még nem találtuk meg. – Nem komplett az ürge. Új világrend – mondta Donovan. az alelnök elhúzta a száját. aki igen befolyásos terrorista körökben. ha együttm ködnek vele. Tehát nagy valószín séggel kijelenthetjük. – Talán a fennálló rend megdöntése. És innent l fantáziálgathatunk. – Nem javasolnám. Nagyon nagy baj. aki f t-fát ígért mindenkinek. nem is egyszer. – Egy rült zseni – jegyezte meg Mike Jonas. hogyha Kína és Oroszország szövetségbe tömörülne. hogy össze fog omlani a világgazdaság? Vagy csak vaktában cselekszik. hogy Andan aktív szerepet vállal ebben a terrorháborúban. hogy nincs egyedül. akkor baj van. – Valahogyan sürg sen ki kell húznunk a méregfogát ennek a bolondnak – mondta az elnök. hogy Andan igen kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik – jött Donovan hangja a falra szerelt hangszóróból. találkozhatott számtalan olyan emberrel. hogy jobban ismeri ennek a világnak a m ködését. amik arra utalnak. hogy tulajdonképpen meddig is terjed Andan hatalma. mint mi – állapította meg Jonas. és bevetne minden fegyvert ellenünk… Azt azért nem nézném meg. Donovan is hozzászólt. hogy nem csupán egy maréknyi embere van. Szövetkezhetett a legnagyobb arab.– Vannak bizonyos jelek. hogy misztifikáljuk Andant – mondta Hunter. német és amerikai terrorista brigádokkal. diliházban a helye. – Abban egészen biztosak vagyunk. spanyol. – Kérdés. Andan az elmúlt években bejárta az egész világot. Az azt jelentené. hogy Andan milyen szinten tudatos – mondta az egyik nemzetbiztonsági tanácsadó. Jelenleg van egy elméletünk. Abban is. – akar lenni a világ ura – jelentette ki az alelnök. akkor sem gy zhetne a NATO ellen! Charlie Burke.

Bill. Donovan belenézett a kamerába. hogy mennek meger síteni a határt. uraim? Azt. mire azt a választ adták. hogy a NATO a legnagyobb katonai er a bolygón. Ezt egyébként már július els felében jelentettük a Fehér Háznak. Három hónapra elegend t. Akárcsak az Öbölháborúban. – Már elnézést – emelte fel a kezét – Tudod. – Mi történt az Öböl-háborúban? – kérdezte az elnök. hogy Andan… – az elnök abbahagyta. – Igen. hogy ehhez túl sok az üzemanyag. amire a NATO nincs felkészülve. Irak megtámadta Kuvaitot. A CIA Tudományos-technikai Igazgatóságának részlege melynek épületei Washington D. Csakhogy az NPIC elemz i a m holdfelvételek alapján kiderítették. nem vagyok egy kémtípus. Megkérdeztük Irakot. – Az a legf bb kérdés. – Igen – mondta – Az NPIC* jelentése. hogy mire ez a nagy mozgolódás. Burke felsóhajtott. hogy mennyi üzemanyagot visz magával egy hadsereg? . Irak négyhavi üzemanyagot visz magával. az iraki hadsereg mennyi üzemanyagot vitt magával a hadgyakorlatra. most már kijelenthetjük. hogy mire ez a nagy csapatmozgás. az iráni hadsereg pedig három és fél havi tartalékot. – Fantom hadsereg… – csapott a homlokára az alelnök. mit nem értek. Tudjátok. Ezt úgy tudták megállapítani. – Tehát háború lesz – foglalta össze az elnök – Sajnos. Megkérdeztük Irakot.C. mert egy ügynökn átadott Donovannak egy papírlapot. ezért elmagyaráznád nekem. elnök úr. – Mert azon keresztül meg tudjuk fogni ezt a rohadékot. mint tudjuk. Ebb l tudták. hogy megnézték. Bill? Valami újabb hír? Donovan átfutotta. laikus emberi lénynek. Augusztus elsején pedig. hogy Irak le fogja rohanni Kuvaitot. mire azt mondta. Arcán semmi sem látszott. hogy Irak invázióra készül. hogy miként lehet megállapítani egy m holdfelvétel alapján. – 1990 júliusában iraki csapatmozgásokra lettünk figyelmesek. Most ugyanez a helyzet. hogy hadgyakorlatot tartanak. * NPIC (National Photographic Interpretation Center) Nemzeti Fénykép-elemz Központ.– Igaz. -ben találhatok. Irán is ezt mondta. hogy mi Andan gyengéje – mondta az elnök. de Andan nem a hadviselés szabályai szerint játszik. hogy ez elkerülhetetlen Irak és Irán háborúba lép egymással. De az NPIC elemz i megállapították a m holdképek alapján. Az hadserege egy fantomhadsereg.

Soha nem jöttem volna rá. DR. Lehajtotta a fejét. még talán valamennyi eszem is van. Eljött az ideje a magasabb fokozatnak. hogy ilyen nagy jelent ségük van. – Ez egy ilyen könyv. – És sok száz. és nézett maga elé. hogy leállítsa Julius Andant – Russell beletúrt a hajába. Eltelt vagy egy óra. a járm vekre szerelhet üzemanyagtartályokat és a benzineskannákat. szerda. ami a világban folyik. – Pszichiátria. – Most már elhiszem. A bels telefonon átszólt a nappaliba. és hogy ennyire nincs semmi alapjuk. de Russell nem látta t. – Világos – mondta halkan. mint más könyvekkel. hogy ez frappáns válasz volt. És sok-sok tapaszta- . csak azért van. Russell még sokáig nem tudott megszólalni. – Azt hiszem. Azután csak ült ott az íróasztala mögött. – Akkor itt az id hívni Brüsszelt. Russell nagyon gyorsan tudott olvasni. Chaney leült az íróasztal el tti székbe. majd helyet foglalt az egyik könyvespolc el tt. VIRGINIA November 8. RUSSELL HÁZA ALEXANDRIA. hogy elolvasta. hogy Russell már egy másik ember. pszichológia… Soha nem gondoltam volna. Amikor ránézett Chaney-re. Steve – mondta Chaney. majd felsóhajtott. amire magához tért. hogy mindaz. Tekintete a semmibe révedt. sok ezer képr l van szó.– Egy m holdfelvétel alapján sehogyan – mondta Donovan – Sok száz. A Rendszer Hiteles Krónikájával is hamar végzett. most már nem lesz elég a NATO készültsége. az tudta. 3. John? Nyolcvanhét éves vagyok. El kellett ismernie. Érted. hangosan felsóhajtott. 15 óra 38 perc Dr. Shana bezárta az ajtót. Aztán nagyot nyelt. Az alelnöknek megnyúlt az arca. Chaney Russell szemébe nézett. Chaney és Shana két perccel kés bb a dolgozószobában voltak. uraim – mondta az elnök. sok ezer kép alapján? – Az elemz k megszámolták a tartálykocsikat. bár nem annyira.

hanem itt fejezte be. Ott kezd dik. Egy kicsit elbizonytalanodott. Nem tudja. Mert különben eltipornak minket. minden elképzelésünket felülmúlja. akkor egy olyan hatalommal kerülök szembe. – Hol van most Andan? – kérdezte. Ha én felvállalom ezt – felemelte a mappát. kinevettem volna a könyvet. – Teljesen egyetértek veled.” És így tovább. Hiszen. és szép sorban kil tt minden hazugságot. ha belekezdünk. Roppantmód dörzsöltnek kell lennünk ebben a harcban. Elgondolkodott azon. amibe került – Russell gondterhelt képet vágott. igazán hatásos. Ha tehát igaz. ha mindaz igaz. Soha fel sem tételeztem volna. amikor elolvastam. sürg sen oda kell adni Billnek. hogyan jönnek létre. hogy kikérjem a véleményedet. az. olyan vad dolgokig. De nem itt kezdte. – Ez a könyv nagyon jól van megírva. és a szemétbe hajítom. amelyekt l égnek áll az ember haja. a fanatizmustól – mondta Chaney. – Russell ráhelyezte a kezét a mappára. Döbbenetes könyv! Soha nem olvastam hozzá foghatót! – „Arra kérjük a pszichiátriát és a pszichológiát. – Err l a leghalványabb elképzelésem sincs – vallotta be Chaney. lassan haladt el re. aki így akar kimenekülni abból a helyzetb l. és halad egyre messzebb és messzebb. – Azért még vannak kérdések. De soha nem jöttem volna rá. Több céget is meg kell nyernünk. Csak részben azért jöttem hozzád els ként a könyvvel. hogy mit is lehetne most tenni. Elkezdte a legelején. Steve. hogy mentse meg az emberiséget a gy lölett l.latom. mit jelentenek ezek a szavak. aki cselekedni tud ebben az ügyben. honnan vannak ezek az érzelmek. majd visszatette az íróasztalra –. Vagy az el ítéletét. ami ebben a könyvben áll… Én remélem. azzal az életemet teszem fel rá. – Hátborzongatóan jól van felépítve a könyv. hogy nem… de félek. Én aludni nem tudtam. Vagy a fanatizmusét. hogy igen. amennyiben létezik. – Ezt a könyvet. De ett l még lehet egy rült m ve is. az el ítéletekt l. Ez a hatalom. De neked sikerülhet. és így tovább. – Pedig a pszichiátria és a pszichológia képtelen definiálni tudományosan a gy lölet fogalmát. Ha itt kezdte volna. Russell a fejét ingatta. egy titkos koalíciót kell létrehoznunk nemzetközi . Nem tudja. A másik okom az volt. Andant idézve. Végül is a CIA igazgatója. Russell bólintott. hogy valahogyan eljuttassuk ezt a könyvet Billhez. némi félelem jelent meg a szemében. amivel nem olyan nehéz egyetérteni. ez a legfels bb kaszt. mi tartja fenn ket. Ami most rendkívül nehéz. amit el sem tudok képzelni.

hogy ez – a könyvre mutatott – nem egy rült elme szüleménye. Tényleg. Találkoznom kell vele.szinten. és Chaney kezébe adta. – Piszok kemény egy játszma lesz! A legkeményebb játszma az emberiség történelmében. és távozik a szobából. Chaney és Russell kezet fogtak. Mosollyal és biccentéssel búcsúzott Russellt l. – És mi gy zne meg? – kérdezte Chaney. Ha bármi is kiszivárog. és azután végrehajtatni azt. Ennek kell a legtitkosabb szervezetnek lennie. – Ez inkább rajtuk múlik – Chaney felállt. BELGIUM November 8. Igyekeznünk kell. – És mit gondolsz. ne pazaroljuk az id t semmire! – Egyetértek. nekem tudnom kell. belátom. hogy nagyon szigorú biztonsági rendszabályok szükségesek ahhoz. – Andan maga. – Várom jelentkezésedet. Shana az ajtóhoz ment. Csak vittek és hoztak – mondta Chaney. A saját szememmel kell látnom! Tudom. aztán becsukta utána az ajtót. és a nagyf nökökön kívül senkit sem beavatni. de engem is elvihetnének úgy. kinyitotta. amit tudok – ígérte. Miel tt teljes szívvel az ügy mellé állok. 4. hogy nem rült. hogy vigyázzanak rá. és értsd meg a motivációimat. – Semmit sem tudok róluk. engem is elvinnének? – kérdezte Russell. mit lehet tudni azokról. kilépett a folyosóra. – Megcsóválta a fejét. – Ezt magammal kell vinnem – nyúlt a mappa felé. mint téged. figyelj rám. míg Chaney elrakja Andan kéziratát az aktatáskájába. ami valaha is létezett. – Megteszem. John. Összehozni néhány nagyf nököt. az biztos. Látnom kell. NATO KÖZPONT BRÜSSZEL. Megvárta. – Természetesen – mondta Russell. közös tervet készíteni. végünk van. zónaid : 23 óra 00 perc . Egy percen belül elhagyták a házat. hogy tudsz velük valahogyan kommunikálni. Shana is. szerda. – Felteszem. akik rzik? Mert hogy csúcsprofik. John.

Több száz titkársága. az Allied Forces Southern Europe. és a nápolyi illet ség AFSOUTH. Brüsszelben. a North Atlantic Council. az Atlanti-óceáni Szövetséges F parancsnokság. Legfelül áll az NAC. Bürokratikus. hogy betartassák a szabályt – ez a bürokrácia.A NATO szervezetileg két nagy területre oszlik fel: polgári és katonai szervekre. a SHAPE. a Canada-US Régiónál Planning Group. a Supreme Headquarters Allied Powers Europe. nem áll kapcsolatban sem a világgal. minden része hatalmas. az izraeli titkosszolgálat éppen ellentéte a NATO-nak. A negyedik polgári szervezeti egység a F titkárság. illetve hét f csoport alá tartoznak. mindkett brüsszeli székhely szervezet. ha a föld összes többi országa szövetségbe tömörülve támadna. mert nem fenyegeti veszély. egyrészt mérete. és a CUSRPG. merevvé és életidegenné válik. Olyan hader áll a rendelkezésére. annak köszönhet en. a Nuclear Planning Group. hogy egyfolytában ellenséges környezetben m ködik. arlingtoni központtal. a Védelmi Tervez Bizottság. a Szövetséges Er k Dél-európai F parancsnoksága. és hogy ennek a hader nek a használatát szabályok közé szorítsák. a Allied Forces Northern Europe. a Szövetséges Er k Észak-európai F parancsnoksága. A NATO gigantikus szervezet. és az IMS. A Moszad. a Nemzetközi Katonai Vezérkar. Közvetlenül a SHAPE alá tartozik a hollandiai Brunnssumban lév AFNORTH. sem az emberekkel: csak a papírral. a Nukleáris Tervez Csoport. amely a belgiumi Monsban található. a Supreme Allied Commander Atlantic. . Ugyanakkor a NATO. Norfolkban székel. A bürokráciának nincsen kapcsolata a valósággal. Bürokratikus és elkényelmesedett. A polgári szervek négy nagy csoport felügyelete alá tartoznak. mert páratlan hader t képvisel. melyre a szabályokat írták. A NATO elkényelmesedett. így pedig óhatatlanul dogmatikussá. szabályokat állított fel. a Military Committee. International Military Staff. a Szövetséges Hatalmak Európai F parancsnoksága. Nem képes gyors reagálásra. alosztálya és bizottsága van. és mindegyik szabály mellé embereket nevezett ki. Legfelül van az MC. a KanadaUSA Regionális Tervez Csoport. vagyis az Észak-atlanti Tanács. a Katonai Bizottság. másrészt ereje miatt. a Defence Planning Committee. valamint az NPG. egy kissé lomha. A katonai szervek hat. Mellette a DPC. ezek a NATO központjában találhatóak. és a legnagyobb katonai er t képviseli a földön. osztálya. A NATO-t nem veszi körül ellenséges környezet. Alattuk van a SACLANT. nehogy a végén saját magát is veszélyeztesse. amely az Egyesült Államokban. amely akkor is szinte könnyedén gy zne.

a döntést felteszik a különféle parancscsatornákra. Ha a határozat megszületik. az állandó terroristaveszély. . és határozatot kell hoznia. és megszabott sorrendet követ. Az els és a második készültségi szinten csak bizonyos részlegek. de katonai értelemben nem. melyet a résztvev k figyelemre méltónak. Mindez id be telik. valamint amellett is döntés született. és így tovább. hogy komoly veszély leselkedne rá. Az értekezleten számba vették a NATO ellen folyó esetleges terrorháború eshet ségét. aktivitási szintje nem változik. mi az. azaz háborús készültségi szinten. és a NATO adott részei elkezdenek magasabb m ködési fokozatba lépni: például állandó válságstáb alakul. a vezérkar beköltözik egy épületbe. órákba vagy napokba. nagyobb mennyiség üzemanyagot vásárolnak. hogy diplomatákat és katonai szakért ket küldenek Izraelbe. Ezért nem veszi számba. m holdakat rendelnek a vezérkar irányítása alá. els fokozatból második fokozatba. ami els nek lép magasabb készültségi állapotba. A NATO-nak háromféle készültségi fokozata létezik. amelynek feladata a terrorháború eshet ségének kivizsgálása. A készültségbe lépés normál körülmények között is id igényes. osztályok. míg más területek m ködési fokozata. egységek. az ehhez szükséges id csak még tovább fokozódott. a NATO nagyköveteinek vagy a Katonai Bizottságnak össze kell ülnie. hogy döntés szülessen a NATO készültségi állapotának emeléséhez. Határozatot hoztak egy bizottság felállításáról. Ahhoz. amely a háborús készültség alatti szint. A NATO nagykövetei a NATO f parancsnokának vezetésével alig egyórás értekezleten döntöttek a NATO készültségének megemelésér l. csapatok lépnek készültségbe. a teljes NATO készültségbe lép. harmadiknak. negyediknek. hogy elejét vegyék a „forró fej izraeliek” valamely „átgondolatlan lépésének”. ami másodiknak. most azonban. és más effélék.Ideológiailag talán igen. ám kevéssé valószín nek ítéltek. kifut egy repül gép-anyahajó. A harmadik. hogy mi az. és a világgazdaság összeomlásának következtében. felderít repül gépeket indítanak el.

sok-sok víz. Éjjellátó távcs vel és hangtompítós pisztollyal a kezében lement a tábor alsó részére. szerda. aki Andanra vigyázott a nappali szobában. Nicole tet t l-talpig mindenkit átvizsgált. Nadya egy tollhoz hasonló szerkezettel töltötte le az üzenetet. Nicole azonosította Nadyát a fa alatt. melyeknél borzalmasabb hangokat még sohasem hallott. Amikor Gorkie. REJTEKHELY AMAZONAS. de Zoe nem jelzett. – Megyek – mondta Nicole. ezért egyszerre csak egyikük aludhatott. Most volt. ahol a kötelet tartották feltekerve. és állandó éber figyelem minden irányban. – Nadya megjött. kínlódás a h séggel. Mörjike két kilométerre innen egy fa tetején elhelyezett egy vev készüléket. és csak nappal. A mai este is olyannak t nt. többszörösen kódolt üzenetet. zónaid : 19 óra 15 perc A klán három f re redukálódott. hogy Nadya naponta kétszer elmegy megnézni a vev t. Shana. mint a korábbiak. az éjjeli alvás luxusa megmaradt Andannak. Nadya felmászott. Mörjike. jött-e üzenet. vitaminok. BRAZÍLIA November 8. nyomelemek és egyebek pótlása. aztán mindketten bementek a rejtekhely zárt részébe. ahová üzeneteket küldhettek. Abban állapodtak meg. Damien és Chaney távoztak. Egy szoftver kicsomagolta az egy ezred nanoszekundum hosszúságú . közben a bels . Nicole ledobta a kötelet. vezetékes telefonon átszólt Nicole-nak. hogy van valaki a közelben. Várt még. alapos mosakodás kevés vízzel. Zoe a biztonsági szobában a laptop monitorát figyelte. hátha Zoe jelez. Andan már kezdett hozzászokni az éjszakai serd hangjaihoz.HUSZONHARMADIK FEJEZET 1. sótabletták. majd Nadya t vizsgálta át. A „toll” vékonyabbik végét az egyik laptop csatlakozójába dugva lehetett az üzenetgy jt r l letölteni a tömörített.

Bagdadból. fekete szem . és dekódolta azt. hoszszú szivarral a szájában. szinte azonos er t tett ki. hat kilométerre a határsávtól. – Id ? – szólt be a harckocsiba. Szamír Husszein tábornok. . zónaid : 07 óra 18 perc A határ meger sítésére küldött öt iraki páncélos hadosztály. hogy mi vagyunk az agresszorok! A beszélgetést az NSA Fort Meade-i f hadiszállásán él egyenes adásban hallgatták. Az iráni hader a határ túloldalán. hogy a nemzetközi közvélemény szokás szerint elítélje Irakot. IRAKI-IRÁN HATÁR November 9. eltüntették a nyomaikat. – Nem akarok els ként támadni. Az üzenet rövid volt és megtéveszt : „Az úti cél: Berlin. csütörtök. Igazán senki nem vetheti a szemünkre. százezer f s gyalogsággal tíz kilométerre járt az iraki-iráni határtól. Bagdadban az elnöki palota m veleti termében Abu Szahaf a határ rparancsnok beszámolóját hallgatta rádión keresztül. – Az irániak hatalmas sereget vonultatnak fel – mondta a parancsnok. de a klánba vetett bizalma határtalan volt. mint a határ meger sítésére küldött iraki sereg. – Útnak indítottam néhány repül gépet. hogy menniük kell. Nadya. és még három város katonai reptereir l már felszálltak a vadászgépek és a bombázók. szokásos. aztán útnak indultak Virginiába. távcsövét a szeméhez emelve. 2.üzenetet. Azt akarom. bajuszos férfi volt. hogy leengedte volna a távcsövet. anélkül. hogy Iránt ítélje el. mert nem akarom. a biztonság kedvéért – mondta az elnök. az inváziós hadsereg f parancsnoka. Irán három légitámaszpontjáról repül gépek emelkedtek a leveg be. magas. túlságosan veszélyesnek tartotta visszatérni az Államokba.” Ez annyit jelentett: azonnal gyertek utánunk. széles vállú. Zoe és Andan gyorsan összepakoltak. a hadosztály elején haladó T-72-es orosz páncélos lövegtornyában állt. Nicole. Andan nem örült.

hogy ki ellen. azután szaggatottan. ami történt. hogy pillanatokon belül kitör a háború. A tank hátuljára szerelt sziréna felb gött. tábornok úr! – a parancsnok megnyomott egy piros gombot. – Elnököm! Törekvéseinket siker koronázza! Abu Szahaf ábrándozva emelte fel a fejét a mennyezet irányába. – A harmadik világháború kitört – jelentette ki mély megelégedéssel. Az NSA f hadiszállásán csak ekkor kezdtek gyanakodni. A határ túloldalán ugyanekkor ugyanez történt. A hadügyminiszter elégedetten d lt hátra aranydíszítés székében.és gyalogosszázad parancsnoka tovább adta a jelet. Csak azt nem. Minden páncélos. kivillantva sárguló fogait. minden csak él szóban. Rádión semmi sem hangzott el. és teljes sebességgel Törökország felé tartottak.– 7 óra 22 perc – felelte a harckocsi parancsnoka. el ször hosszan. majd megint hosszan. Husszein elmosolyodott. A parancsnokok él szóban tájékoztatták az embereiket. ezért az NSA f hadiszállásán semmit sem tudtak arról. hogy kik is vagyunk mi! Iráni barátainkkal az amerikaiak csatlósát. az iránin tizenhét repül gép – öt kilométerre az iraki-iráni határtól – váratlanul Törökország felé fordult. amely az ülése mellett az oldalfalra volt szerelve. Adja le a jelet! – Értettem. A repül gépek mindkét oldalról a határ felé közeledtek. A gépek vadászok és bombázók voltak. amivel megtanítjuk a Sátánt. – Akkor kezdjük. Az iraki oldalon huszonkett . – A bagdadi kórházat nem irániak robbantották fel! – jelentette be a gyalogosok egyik századosa az embereinek. és túl gyorsan szálltak. Most már tudták. – És én robbantottam ki! . Öt perc alatt elterjedt az egész seregben. – A merényl k amerikaiak voltak! Vezérünk zseniális haditervet eszelt ki. Ugyanezekben a percekben a háborús készültségbe helyezett szír és libanoni hadsereg betört Izraelbe. Törökországot támadjuk meg! Ugyanezekben a pillanatokban szövetségeseink Izraelt támadják! Atomfegyvereink is vannak! Nem gy zhetnek le minket! Extatikus csatakiáltások hangoztak fel mindenhonnan. Az iraki és az iráni földi hadsereg nem színlelt tovább: megváltoztatták útirányukat.

hogy a Perzsa-öbölb l intézzen támadást mind Irak. vagy elektronikai zavaró. ahonnan a csapásokat vezették. és négy darab 20 milliméteres. vízibombákkal és hadihajó-elhárító rakétákkal vannak felszerelve. éles l szert. A repül gépek gépágyúval. A USS Scully feladata Irak és Irán vegyi és biológiaifegyver-gyártó és -tároló gyárainak és raktárházainak megsemmisítése volt. Mk15-ös közei-körzeti légvédelmi ágyú. szolgálatba állították. hogy a teljes legénységet. A USS Scully repül gépparkja 86 légi járm b l állt. és utasították. 4 db E-3C Hawkeye és 10 db Lockheed S-3B Viking repül gépb l. USSS CULLY PERZSA-ÖBÖL November 9. A hajó fedélzeti fegyverzete: négy darab Mk29-es rakétaindító állvány Sea Sparrow légvédelmi rakéták számára. mind az 5 233 embert. A háborús készültség a USS Scullyn annyit jelentett. rakétákkal. 14 darab Grumman Intruderb l. mind Irán ellen. és a parancsnak megfelel en elkezdték felkészíteni a gépeket a bevetéshez. a USS Scullyt háborús készültségbe helyezték. üzembe helyezték valamennyi fegyverrendszert. A felderít repül gépek és a m holdak egyfolytában megsemmisítend célpontokat kerestek. és véd sisakot. hogy az NSA észlelte a háború kirobbanását. A frissen beérkez adatok a USS Scully hadm veleti termében gy ltek össze. A Perzsa-öbölben állomásozó hajóról a repül gépekkel Irak és Irán valamennyi városát el tudták érni.HUSZONNEGYEDIK FEJEZET 1. valamint 6 db Sikorsky SH3H Sea King helikopterb l. a legnagyobb a Tomcat bevetési távolsága: 3 220 kilométer. csütörtök. A repül gépek hatótávolsága ezer kilométer feletti. mindannyiuknak kiosztották szolgálati fegyverét. . 4 darab Grumman Prowlerb l. 24 darab F-14es Tomcatb l. 24 darab F-18-as Hornetb l.vagy felderít berendezésekkel. a helikopterek torpedókkal. zónaid : 10 óra 02 perc Huszonöt perccel azután.

– Sebessége? – kérdezte a kapitány. a kapitány mégis teljesen nyugodt volt. melyen filctollal jelölték be a saját és ellenséges csapatok aktuális helyzetét. a hadm veleti tiszt a kapitány felé fordult. és egyel re nem volt er sítés a környéken. A hadm veleti térképtábla egy függ legesen felállított. a székében ült. egyikük az egyik oldalán. és fehér alapon piros pöttyökkel díszített bögréb l forró csokoládét szürcsölgetett. Irán part menti vizei fel l érkezik.A hermetikusan elzárt hadm veleti irányító központ a hajó f épületében. Helyzete: CR-55. egy pedig a víz alatti harccal kapcsolatos parancsokat küldte ki az illetékes végrehajtó tiszteknek. Az egyik térképész azonnal bejelölte citromsárga filctollal a tengeralattjáró helyzetét és haladási irányát a térképen. egy rádiós a tengeri csatáról fogadta a bejöv üzeneteket. A minden oldalról védett helyiség a hajó legbiztonságosabb pontja. Úgy volt elhelyezve. Amikor a tengerész befejezte. A kapitány. de ólombetétes falai extrém magas radioaktív sugárdózisnak is ellenálltak. de ugyanez a korlát végigfutott a terem falai mellett. Két tiszt a kétszer két méteres hadm veleti térképtáblánál állt. egy híradós a víz alatti harci helyzetr l beérkez információkat vette. egy másik a légi csatával kapcsolatos parancsokat küldte ki. A hadm veleti tisztnek volt a legtöbb: egy rádiós fogadta a légi csatáról beérkez jelentéseket. másikuk vele szemben. Vízszintes koordinátatengely: CR. és legmagasabb rangú tisztjei. bár ez egy közel 94 000 tonnás hajó esetében nem nagyon szokott bekövetkezni. A kapitány emelvényre helyezett székét fémkorlát vette körbe. Egyenesen felénk tart. ami jótékony hatást fejtett ki a legénységre is. . valamint a kapitány. A 12x12 méteres teremben harminc ember dolgozott keményen. A hadm veleti tiszt a víz alatti helyzettel kapcsolatos híreket fogadó rádiós beszámolóját hallgatta. és mindegyiküknek volt néhány embere. hogy a hajó imbolygása esetén meg lehessen benne kapaszkodni. függ leges: 55. hogy a hajó fedélzetén vagy fegyverraktárában történ tüzek és robbanások ne tegyenek kárt benne. Háborúban álltak. egy rádiós a tengeri ütközet megvívásával kapcsolatos parancsokat adta tovább. A hajó vezérkari tisztjei mindannyian itt tartózkodtak. két szinttel a repül fedélzet alatt foglalt helyet. észak-északkelet irányból – jelentette be. az els tisztt l és a hírszerz tisztt l körülvéve. – Tengeralattjáró közeledik. üvegre felfestett térkép a térségr l.

csupán egy-két elavult vadász. Kivégezni a dögöt! A híradós máris továbbította a parancsot a repülésirányításnak. – Ami esetleg elsüllyeszthet minket – jegyezte meg a kapitány. A hadm veleti tiszt az egyik kimen rádióüzeneteket elindító híradóshoz lépett. két tengeri és légi flottával álltak szemben. légvédelemre felkészített cirkáló el volt foglalva az Irak és Irán hadiflottájával és támadó repül gépeivel való kíméletlen összecsapással. vonjatok hat kilométeres kört a hajó köré. – Minden szart dobjanak a vízbe hat kilométeres körben.5 km/óra – Szórják meg – adta ki az utasítást a kapitány. – Rakétahordozói nincsenek. amikor az egyik beérkez üzeneteket fogadó híradós jelentett a hadm veleti tisztnek. A kapitány felnézett a középs fali órára. Azonnal induljon két Sea King és két Viking. – Amondó vagyok. majd fennhangon így szólt: . – Miféle tengeralattjáró lehet? – fordult a kapitány a hírszerz tiszthez. – A koordináták: CR-55.– Harminc csomó*. Arra gondolt. amivel tengeralattjárót lehet észlelni! Egy halfing sem juthat át a tudtunk nélkül! Két Sea King és két Viking tengeralattjáró döglesztésre felkészítve. hogy már ideje volna megkapnia a visszajelzést a jelenlegi legfontosabb támadó kötelékt l. és két. * harminc csomó: 55. Ilyen körülmények között pedig bármikor átcsúszhatott egy hadihajó vagy egy tengeralattjáró a gy r n. aki kihúzta magát. amiket még az iraki-iráni háború idején vásároltak. dobjatok le szonárbójákat és merül -hidrolokátorokat. bevetési parancsra várva türelmetlenkedjen a készenléti fedélzeten! A híradós azonnal küldte a parancsot – szó szerint. A USS Scullyt kísér két tengeralattjáró elleni hadviselésre felkészített romboló. valamikor a nyolcvanas években. és egyel re nem volt er sítés a közelben. ami a helyi id t mutatta. – Oké. Er s védelmi gy r t vontak a USS Scully köré. de öt hajó az öt hajó. – Cody. adjunk a pofájára. Két tengeralattjáró-vadász egység álljon bevetésre készen a készenléti fedélzeten. kapitány! – a hadm veleti tiszt visszafordult a híradóshoz. és emelt hangon utasította. A két romboló Tomahawk robotrepül gépeket l tt Irak és Irán öböl közeli támaszpontjaira. – Észak-koreai vagy orosz – felelte a tiszt. A hadm veleti tiszthez fordult. Támadósebesség – felelte a hadm veleti tiszt.

ne bocsátkozzunk velük légi harcba. aki a telex-.– Hat rakétát l ttek ki Szalman Pakra! Öt betalált. – Elfogó vadászgépeket küldenek ránk – állapította meg az els tiszt. és már tájékoztatta is a légi harc utasításait továbbító rádióst. Tudnunk kell.és vírustenyészeteket – mondta a hírszerz tiszt. – Remélem. de sebtében! Küldjék ezeket a dögöket hullámsírba! A rádiós máris továbbította a parancsot. a kapitány mosolyogva kevergette a forró csokoládéját. egyszer és mindenkorra lerendeztük. – Kett maradjon. Cody.45 km-re Bagdadtól délkeletre. A megsemmisülést még nem jelölték be. hogy mennyire volt sikeres. mind a négy indítóállványt fordítsd rájuk. majd hangját egészen lehalkítva közölte az embereivel. meg más. Szalman Pak. kapitány! – harsogta a kommunikációs tiszt katonásan. Ha nem szükséges. Egyenest felénk tartanak a mocskok. telefon. küldj jelentést az Admiralitásra – fordult a kapitány a kommunikációs tiszthez. – Van nyolc F-I 8-as vadászunk a fedélzeten – mondta a kapitány. a többit küldd a leveg be. a célpont megsemmisült! Az els tiszt leveg be lendítette az öklét. – Hat F-18-as azonnal reppenjen ki! A házi légvédelmünk tartson célra. – Haleledelt csinálunk bel lük. és hogy kerülte a légtérbe valamilyen biotoxin. – Kapitány. – És kérj m holdas ellen rzést a csapásról. – AA-9-es. nagy hatótávolságú rakétával rendelkeznek ezek a dögök – tájékoztatta a hadm veleti tiszt a kapitányt. ahhoz el bb m hold vagy felderít repül gép általi visszaigazolás kellett. hasonlóan barátságtalan baktérium. – Az öböl felett akarják leszedni a gépeinket. hogy mit csináljanak.és e-mail-részleg három konzolja el tt állt. kapitány! – ígérte a hadm veleti tiszt. három emberét figyelve. A térképészek felvezették a térképre a legújabb fejleményeket: 24. van elég dolgunk így is. – Lépfenét gyártanak Szalman Pakban. – Ben. és szedjétek le ket. az iraki biológiaifegyver-gyártás központja. – Értettem. En-Nádzsefb l hét MiG-31-est küldtek fel válaszként Szalman Pakra. találatot kapott. Ha nincs más célpont az égen. támadóalakzatban! – jelentette a hadm veleti tiszt. – Ez az! A hírszerz tiszt nevetett. .

A külügyminiszter is kapott néhány golyót a fejébe és a fels testébe. és felhajtotta. aztán odafordult a hírszerz tiszthez. Felbúgott Kutuzov mobiltelefonja. és meghúzta a bögréjét. – Igen? – Üdvözlöm. A hadügyminiszter és vezérkari f nökök megvetették t. A nevem Earl Charles Valentine. majd az üveget és a poharat letette az asztalra. és puszta eszközként tekintettek rá. EGY HELIKOPTERBEN MOSZKVA LÉGTERÉBEN November 9. és két másik tábornokkal. Éppen titkos találkozóra tartott a hadügyminiszterrel. kapitány – mondta a hírszerz tiszt. Töltött még egy kupica vodkát. és beleszólt. Mil Mi-26 típusú. akit majd könnyedén félreállítanak. – Jack. vetett egy pillantást a térképtáblára. Kutuzov ugyanígy gondolkodott a tábornokokkal kapcsolatban. Kutuzov még sohasem beszélt ezzel az emberrel. 40 méter hosszú. de tulajdonképpen az volt. becslésem szerint. zónaid : 13 óra 00 perc Alexandr Kutuzov. csak szépen iszogatta egy háromdecis pohárból. Valahonnan a közelb l! Pokolian sürg s! 2. Hmm. akkor az F-18-asok támadják En-Nádzsefet – mondta a kapitány. Kutuzov egyel re még a háttérben maradt. 56 tonnás óriáshelikopterének bársonyszékében ült. – Ben! – szólt a kommunikációs tisztnek. – Kett és tíz között. – Kérj egy tengeralattjáró-vadász légi egységet.– Cody. semmilyen negatív következménnyel nem járt rá nézve. – Kett és tíz között. El vette a mobilját a bels zsebéb l. ha a fedélzeti légvédelem id ben leszedi a MiG-eket. Hát az baj – mondta. csütörtök. amit mondott. hány tengeralattjárójuk lehet az irakiaknak és az irániaknak? – Ezt sajnos nem tudom. az orosz maffia ura. A kapitány elfordult. Kutuzov úr. ha már nem lesz rá szükségük. a mobilszámát pedig csak tizenöt ember ismerte. és Earl Charles Valentine nem volt . Nem nyakalta a vodkát. Oroszország elnökének meggyilkolása a saját hivatalában. és vodkát ivott.

Mondhatta volna. És az nekik nem érdekük. Earl Charles Valentine felhívta t… Ez olyan. mintha Rothschild vagy Rockefeller hívta volna. hogy ez az ember Valaki. Iszonyú akarat. ha Valentine óhajt vele találkozni. Vufírt és Anhaidot. Az ember még az Egyesült Államok elnökével való találkozóját is lemondja. Az roppant könny lenne. Ez pedig azt jelentette. A föld legveszélyesebb. hogy háború lesz. akivel most beszélt. A legfels bb kaszt nem egy kihalt bolygót . az nagyon sokat jelenthet. Hét órakor a Koznyecov repül téren leszek. Ma? – Holnap reggel. A gépemen fogunk tárgyalni. iszonyú hatalom. mint annak az embernek. Ha a világ egyik legnagyobb befektetési bankárának ajánlata van. ahogyan beszélnek. az arcukat. csütörtök. Világháború. És egynek sem volt akkora önbizalma. Kutuzov vigyorogni kezdett. hogy kicsoda. a szájukat. játszadozhatott volna egy kicsit. 3. de annak nem lett volna értelme. Hallotta már a nevét. a szemüket. Kutuzov mindig figyelte az embereket. HÁRMAK REZIDENCIÁJA QAANAAQTÓL 500 KM-RE ÉSZAKKELETRE. akkor az szabaddá teszi magát. legkaotikusabb területein elveszítettek minden kontrollt. Találkozzunk ott. – Ajánlatom van az ön számára – mondta Valentine. amikor beszélnek. Kutuzov nem ismerte Valentine-t. – Rendben. – Moszkvában van dolgom. hogy megnézi a naptárát. Ha valakinek Earl Charles Valentine-nal van dolga. és figyelte azt. Valentine beszél oroszul? – Milyen ügyben keres? – kérdezte Kutuzov. A legfels bb kaszt nem akarja kiirtani az emberiséget. zónaid : 11 óra 30 perc A beérkez hírek egyre inkább megrémítették Darlát. GRÖNLAND November 9. – Megfelel – mondta Kutuzov. De nem kívánt eredmény. – Tárgyaljunk – mondta Kutuzov. és ezt a nevet nem könny elfelejteni. Érezte a hangján.közöttük. Kontroll nélkül nem. de persze tudta. nem volt egyetlen közös ismer sük sem.

Weinberger három másodperc múlva bejelentkezett. és bontotta a vonalat. – Jó – mondta Darla. A m szer érzékelte Darla auráját. Amilyen gyorsan csak lehetséges. Darla felállt. mind politikai. Gazda! – szólt bele a vonal túloldalán egy kristálytiszta hang. a végén még elpusztul – mondta. hogy kinyílik a széf ajtaja. – Egyetértek – mondta Anhaido. és tudta. amit tudunk. Darla elvette. amit a detektor észlelt. elindult az egyik fal felé. – Bruno Weinberger. Gazda! Rendelkezzen! – A feladata: állítsa helyre a világgazdaságot. amely a széfben rejlett. Darla arra gondolt. mind katonai szempontból. A széfben semmi más nem volt. amit t lünk kaptak. – Darla. Biológiailag nem célja elpusztítani az emberiséget. lenyomta a hívógombot. most visszavesszük. – Értettem. hogy Darla jogosult használni a telefont. Felemelte Weinberger telefonját. – Hallgatom. – A világ most túlságosan ingatag. majd a füléhez emelte. – Fegyverkezésük és hódítási törekvéseik alapja a pénz. – Az egész arab térséget el kell szegényíteni – mondta Anhaido. Ett l valamelyest megváltozott az aurája. hiszen akkor el bb-utóbb k is elpusztulnának. – Egyetértek – mondta Vufír. A legfels bb kaszt egy rabszolgabolygót akar. – Mindent stabilizálnunk kell. Weinberger telefonját visszatette az asztalra. – Mint Etiópiát. Darla súlyos döntést hozott. Instabillá tették a világot. – Az arab térség túlságosan veszélyessé vált – tájékoztatta Darla a társait. Irán és a többi. csak emberileg. csak egy különös formájú telefon. Máris intézkedem. amelyb l nehéz lett volna megállapítani. a zárat auradetektor nyitotta. Vufír és Anhaido Darlát figyelték. ami biztosítja az uralmukat most és mindörökké. – A gazdagságuk miatt túlságosan felbátorodtak. – Ó. Gazda.akar. A gazdagságot. Kinyílt a falba süllyesztett széf ajtaja. Szaúd-Arábia. legyenek hát szegények. Darla lenyomta a hívógombot. A falban széf rejlett. A széf ajtaját er s zár védte. . Irak. hogy férfié vagy n é.

ha azt akarjuk. . és bontotta a vonalat. de nem kapcsolódott be a beszélgetésbe. hogy azok. Dr. Shana felállt. és szó nélkül leült Shana székére. – Ez igaz – értett egyet Chaney –. El keresem a dokumentációt. VIRGINIA November 9. Shana bent ült a székén. – Minden id k leg… Három kopogás szakította félbe. 18 óra 12 perc Chaney és Shana másfél órája tértek vissza. Shana kiment a folyosóra. Bement. biccentett Russellnek. Russell semmit sem értett az egészb l.– Egy olyan találmány teljes dokumentációját kérem. és elt nt a fal takarásában. hogy ne kapjanak el! – Be kell vetnünk mindent. – Gyere be! – szólt ki Russell. Russell és John Chaney a dolgozószobában beszélgettek. majd telefonálnak. mind gazdaságilag képes helyettesíteni az olajat – mondta Darla. viszont minél magasabban vagy. RUSSELL HÁZA ALEXANDRIA. és fentr l lefelé mindenki csak szolga. Shana kinyitotta az ajtót. és legf képpen azt nem értette. Két másodperccel kés bb Damien jelent meg az ajtóban. vagy legalábbis Russell az íróasztala mögül nem látott senkit. Gazda! – Jó – mondta Darla. – Lentr l felfelé. Értesítem. ujjai közt egy k r ászt forgatva. ki a fene ez az ember. – Ez egy rabszolga-civilizáció – jelentette ki Dr. ami annyit jelentett. hogy miként jutott el a dolgozószobájába anélkül. annál kevesebb parancsnak kell engedelmeskedned. hogy a test rei ehhez engedélyt kértek volna t le. csak figyelt. amely mind technológiailag. – Értettem. 4. A folyosón nem állt senki. DR. csütörtök. akik vigyázzák Andant. Fel kell ám kötnünk a gatyánkat. „majd jelentkeznek”. és az ajtóhoz lépett. Russell. nem értette. amit a titkos hadviselés történelmében valaha is kitaláltak – mondta Russell. Chaney azt mondta. Darla hírszerzése páratlan lehet.

állig felfegyverzett test rön. és a barátain keresztül. mi biztosítjuk a ház védelmét. – Persze – mondta Andan. Talán még a szíve is kihagyott egy ütemet. Russell viszonylag hamar túltette magát azon a rejtélyen. hogy vajon Julius Andan hogy az istenbe jutott el a dolgozószobájáig. Damien nyomta a kezébe. Örülök. akkor a lehet legteljesebb biztonságban van. a fal takarásában. az a legizgalmasabb dolog. aztán – vele pontosan szemben – nekitámaszkodott a könyvespolcnak. a világ valamennyi nyomozó hatósága. zárak tömkelegén keresztül. – Jól vannak? – kérdezte Andant. Ez kimondottan megnyugtatta Russellt. – Senkinek nem esett bántódása. Az ilyen alakok tetszésük szerint járkálhatnak ki-be a házban. Ha azok rzik a házát. bár ilyen semmiségekre abban a pillanatban nem tudott figyelni. Julius Andan sétált a szobába. mint Russell. – Engedje meg: Dr. és a kezét nyújtotta Andan felé. ami most történik. Amíg alszanak. Russell úgy érezte. Russell leveg t venni is elfelejtett. Chaney is eléggé megdöbbent Andan felt nésén. hogy akik képesek voltak úgy elrejteni Andant. Egy dolgot azonban meg kellett kérdeznie. amit leadott az egyik test rnek. mert már találkozott a klánnal. Bejött Shana is a szobába. és becsukta. kamerák és egyéb érzékel k rengetegén át. valamennyi titkosszolgálata és valamennyi hadserege sem tudott felhajtani egyetlen egy aprócska nyomot az emberi történelemben semmihez sem fogható embervadászatban. Arra gondolt. Shana az ajtó mellett állt meg. amikor elt nt Russell szeme el l. . akik Andanra vigyáztak. amiben valaha is része volt. de van fegyverük. Damien átengedte Andannak a székét. hogy megismerhetem. majd bezárta az ajtót. ott lapult a hónaljtokjában. A pisztolya. Steve Russell vagyok. azok gond nélkül átjutnak az riasztóin. és igencsak dörzsöltek. Felállt. hogy a legfels bb kaszt.Ám nem tudott ezen komolyan elgondolkodni. zárain és test rein. Russell nem tör dött a rejtéllyel. bár nem annyira. akik ugyan nem mai gyerekek. A lába furcsamód egyáltalán nem fájt. Russell magához tért. tizenkét jól képzett. mert egy újabb ember jelent meg az ajtóban. Csak alszanak.

a képességeire. – Azért jöttem. – Nem adhatok garanciát. – El ször is. – Leült. ha úgy végeznék… hogy bevinnék ket egy intézetbe. többé nem szállhat ki. a világra nem. és csatlakozik. És talán is tud javasolni egy-két igazi szakembert. A családomnak viszont annál többet. – Felesleges teljes biztonságról beszélnünk egy olyan világban. ezerszer és ezerszer átgondoljuk az irányelveket. és profik a saját területükön. Dr. – Nyolcvanhét éves vagyok. hogy megnyerjem önt egy titkos szervezetbe. Azért vagyok itt. kikre gondolok. Csak azt mondhatom. hogy „a szüleire”. Szükségünk van önre. ahol bárkit bezárhatnak egy intézetbe. amiért ennyi gondot. és azután hozzálátunk. a titkos hadviselés nagymesterei. Tudnia kell. és roppant lelkier szükséges a harchoz a legfels bb kaszt ellen. ahol volt. kelet-berlini eset. akkor átgondoljuk. de végül nem mondta ki. de biztonsági okokból nem tehetem. – Köszönöm. az hatalmára. hogy mit is lehetne itt tenni. hogy feltegyek néhány kérdést? – Természetesen. Unokáim vannak. amikor valakit egy kézfogással mérgeztek meg. és maradt. a szakértelmére. Russell – mondta Andan. hogy ott zombit csináljanak bel le – mondta Andan. – Köszönöm. amelynek az a feladata. nem szeretném. nekem sokat nem árthatnak. Mérges a világra. fájdalmat okoznak önnek? Gondolok itt… – Russell azt akarta mondani. hadd gratuláljak. A könyve egészen kivételes m ! Páratlan olvasmány! Hidegzuhany egy megtévesztett léleknek. – Megengedi. Andan bólintott. ahol zombit csinálnak bel lük. Ha jól csináljuk. Dr. mert nem – felelte Andan. bocsásson meg.– Részemr l a szerencse. hogy kezet fogjon Russell-lel. – Kérem. Dr. A legjobbak kellenek ebbe a társaságba. illetve civilizációnk létét fenyegette. elég nagy biztonság- . amiért nem fogok önnel kezet. akik megbízhatóak. – Darlára és a m vére viszont annál inkább. Russell – biccentett Andan. – Értem. – Nem. amely valaha is nemzetünk. – Ó… – Russellnek eszébe jutott egy régi. hogy megmentse az Amerikai Egyesült Államokat és a világot a legnagyobb fenyegetést l. – Tudja. Szükségünk van William Donovanra. hogy ha igent mond. Bocsásson meg. nem állt fel. Russell. És ha majd összejöttünk néhányan. hogy ez idáig kizárólag olyanok vannak ebben a társaságban.

Várok – várt néhány másodpercet. és újra várt. hogy ha nem döntjük meg Darla hatalmát. és William Donovan. de százszázalékos biztonság nem létezik. majd beleszólt. Russell letette a kagylót. És harmadik nincs. – Azt mondta. nagyon fontos! Amilyen gyorsan csak tudsz. . gyere át hozzám! Igen. Steve Russell vagyok. jön – mondta Russell. mint nekünk volt. majd beütött egy újabb kódot. hogy van választás – Russell rábólintott. várt egy kicsit. a CIA igazgatója elolvassa A Rendszer Hiteles Krónikáját. Köszönöm. – A lehet. Az er szak az egyik bilincs. – Ez mit jelent? – kérdezte Andan. – Még néhány óra. biztos. a hazugság a másik. Tíz másodperc múlva beleszólt. – Vagy semmilyen – tette hozzá Chaney. – A megtévesztés srégi szabálya: hitesd el. Bill. elkerülhetetlen. hogy a gyerekeimnek és az unokáimnak lehet. hogy bajuk esik. amint tud. – Dr. beütött egy kódszámot. – Néhány óra – válaszolta Russell. Azonosítóm: 295399-123. – Legyen akkor. hogy az utánunk jöv knek még rosszabb életük lesz. A biztos pedig. – Dr. – A lehet és a biztos között kell választanom – foglalta össze Russell. ledobta az asztalra a kártyalapot. – Vagy semmilyen – értett egyet Russell.ban lehetünk. Russell. Chaney és Andan t nézte. csináljuk – felemelte a telefon kagylóját. Biztonsági vonalat kérek.

ismételten felhívta Weinbergert. Weinberger így most kett s ügyben találkozott kapcsolatával. hogy a társadalom el l gondosan elrejtett felfedezések archívumától teljes tervdokumentációt kért egy olyan motorról.HUSZONÖTÖDIK FEJEZET 1. Szépen. és utasította. Ha nincsenek valutaárfolyamok. hogy vonjon ki t két az olajiparból. akkor a valutakereskedelem megsz nik. Amint a világgazdaság helyreállt. Semmi kapkodás. csütörtök. testes vörösbort kortyolgatva. – A kettes számú Nagy Mutatvány… – mondta mámorosan. de nyomjon újakat. És még valami. újratervezték a világot. és éppen ezért a pénznemeket megtartjuk. Guy Botha képén elégedett mosoly terült szét. lassan. vagy maradjon meg a mostani megosztottság? – kérdezte Botha. amely nem olajjal. Mosolygott. 19 óra 40 perc Darla. legyen valami más megjelenése. hogy visszacsináljuk – mondta Weinberger. koros. EGY JACHTON. PERU PARTJAINÁL CSENDES-ÓCEÁN November 9. de nem emelte a szájához. Guy. hogy nem az. illetve olajszármazékkal m ködik. az új buborék sokkal nehezebben n majd. Minden ország tartsa meg a saját pénzét. vonj ki t két az olajiparból. de a neve maradjon meg. Botha két kézzel átfogta a poharát az asztalon. Guy Bothával. Itt az id . – Így igaz. Jöjjön hát az aranyfedezet pénz! – Egységes pénz legyen. – Persze. ezért Weinberger és Botha a hajó étteremben ültek le beszélgetni. Er s szél fújt. Amit akartunk. igazán elemében érezte magát. elértük. mint üzlet. röviddel azt követ en. – Ennyi elég is volt. – Valóban. – Ez nem probléma. . – Ha egységessé tesszük a pénzt. Szépen terített asztal mellett.

Ebb l még világháború is lehet. és ezért veszélyesek is. – Vagy csak válságot akarsz el idézni? – El ször is. Russell kertjébe. hogy megvédje a benn ül ket a nukleáris robbanás gyilkos hatásaitól. az üveg két rétege közé pedig véd lemez ereszkedett. navigációs és kommunikációs csúcstechnológiával látták el. Donovan szükséghelyzeti szolgálati helikoptere olyan ablakokkal volt ellátva. Iraknak és Iránnak van atomfegyvere. 2. egyel re csak az arab térség olajiparából.– Lesz valami más az olaj helyett? – kérdezte. – A NATO kétségtelenül bekattanna egy kicsit.62 milliméteres miniágyúval. akkor ledarálják ket. minden id járásban lehetett alkalmazni. vagy huszonnégy sebesült katona ellátására és szállítására tervezték. – Úgy tudom. melyek . Az egész térséget üvegsivataggá olvasztják. és a t ke kivonásához az olajiparból. és szájához emelte a poharat. csináljunk válságot. melyek extrém erej fény hatására besötétedtek. hogy azonmód hozzáláss a gazdaság felépítéséhez. hatótávolsága meghaladta a 400 kilométert. VIRGINIA November 9. RUSSELL HÁZA ALEXANDRIA. A 26 méter hosszú. A Super Jolly hétf s személyzetén kívül Donovan biztonságára tizenkét tagú test rség vigyázott. DR. titánpáncélzattal. csütörtök. Ha csak egyet is bevetnek a NATO ellen. ha atombombát vetnének be ellene. 20 óra 30 perc Egy sötétzöld Sikorsky MH-53 Super Jolly típusú katonai helikopter ereszkedett le Dr. – Szeretem a mutatványokat – jegyezte meg Botha. Az arabok terrorháborút vívnak a NATOországok ellen. valamint két Apache támadó harci helikopter. Pár éve. három darab 7. Az arabok túlságosan gazdagok. Ezért is fontos. az egészen biztos. vásároltak néhány kisebb bombát. 22 méteres f rotor-átmér vel rendelkez helikoptert huszonnyolc teljes fegyverzet katona. nyolcezer lóer s sugárhajtóm ve könnyedén emelte a leveg be a 19 tonnás monstrumot. 300 km/óra feletti sebességre volt képes.

Russell figyelte a változást. A CIA-igazgatónak megnyúlt az arca. – Itt volt? Itt. hogy ezt elolvasd. – Ha azt játszanánk. és kinyitotta. – Dr. hiszen nagyon jól ismerte a házat. Donovan a térdére fektette. ebben a házban? Russell bólogatott. Anélkül a tudás nélkül. És most rajtam keresztül téged. Sem Donovantól. Russell! Jöttem. Tudom. – Ezt… tényleg írta? – kérdezte elképedve. minden bizonnyal itt töltenénk egy-két napot – kezdett bele Russell. El ször John Chaney-t. Senki sem kísérgette Donovant. amikor elolvasta az író nevét: Julius Andan. és jelenleg is a környéken járröztek. Nem számít. – Igen. ahogy tudtam – mondta Donovan. mert az. milyen kérdések kínoznak. és Andan könyvéb l mindre megkapod a választ. Mire Donovan megérkezett a ház ajtajához. ki volt itt nálam az imént.Langley-t l követték a CIA igazgatóját. Szánd rá az id t. mint bármi. Mindent rendben talált. A test r benyitott. Russell dolgozószobája ajtaján. Felnézett Russellre. Donovan egyik embere bekopogott Dr. – De miért? Mit akar? Fenyeget zött valamivel? El állt valamiféle követeléssel? Russell válasz helyett kihúzta az íróasztalfiókját. – Ez… ez hogy lehetséges? – Megkeresett. hogy találd ki. itt és most. Kezet fogtak. Azután engem. nem tudod megoldani azokat a nemzetbiztonsági problémákat. Russell házának ajtajához. amelyek el tted tornyosulnak. Bejött Donovan. – Andan? – kérdezte hitetlenkedve. és átadta Donovannak. ami ebben a könyvben van. olvasd el ezt a könyvet. – Gyere be! – hallatszott Russell hangja. Donovan mélyen megdöbbent. a test r kiment. . fontosabb. Kérlek. majd átvizsgálta a szobát. kivett bel le egy mappát. sem a test reit l nem kérték el a fegyvert. Donovant hét állig felfegyverzett test r kísérte Dr. Russell két biztonsági embere kinyitotta az ajtót. illedelmesen köszönt. amit életünkben tettünk. majd Donovan leült az íróasztallal szemben lév egyik fotelbe. a többi test r a helikopter védelmét látta el. mennyire kell sietned. – Ezért inkább elmondom: Julius Andan.

Egyszer en elképzelni sem bírta. – Nem. mint egy szent könyvet. Bill – csóválta a fejét Russell. – Afféle… történelemkönyv? Egy… könyv. Kezdett körvonalazódni el tte egy olyan világ. Visszaült. Semmit sem írt le. mint amiket a könyvben találsz. mi folyik a világban.– Benne van. amely leírja az igazi történelmet? Milyen értelemben krónika? Mint történelemi feljegyzés. amelyet soha elképzelni sem bírt. úgy olvasta tovább. Kezdte nagyon érdekelni a könyv. – Mi még a felszínhez tartozunk. és a szék támlájára terítette. majd meglazította a nyakkend jét. hogy „Ajánlom minden léleknek”? – kérdezte. hogy ez a könyv megadja az összes választ. és elolvasta az els három bekezdést. Nincsenek jobb válaszok. Donovannak ráncba szaladt a homloka. Csak átgondolta a lehet ségeiket. amely szembeszáll a legfels bb kaszttal. – Annak leírása. Russell egy kártyalappal játszott. hogy mi van a háttérben. . Nem értette. – Mit jelent az. Lapozott. hogy mi lehet a titkosszolgálatoknál is mélyebben. – Mit jelent az. vagy egyszer en csak mint beszámoló? – Ez is. az is – mondta Russell. azt hittem. ez az egyetlen feladat. hogy „A Rendszer Hiteles Krónikája”? Milyen rendszer? – Amelyben élünk. Csak amikor olvastam ezt a könyvet. Donovan bólintott. Még mindig semmit sem értett az egészb l. A világ legtitkosabb szervezetét tervezgette. Donovan elérkezett az el szó végére. jöttem rá. elolvasta az ajánlást. de mert a mentora azt mondta. – De hát nem mi vagyunk a háttérben? – kérdezte Donovan szinte gyermeki döbbenettel. hogy egész id alatt fogalmam sem volt. – Csak olvass. és hogy hol van ebben a pillanatban? – kérdezte Donovan. hogy ki áll a terrorháború mögött. tudom. – Annál még sokkal többet is – felelte Russell. amely beavatja a tudatlanokat a legnagyobb titkokba. Fél évszázados titkosszolgálati tapasztalattal a hátam mögött. nehogy nyoma legyen. Az el szóhoz lapozott. levette a zakóját. feltette a mappát az íróasztalra. felállt. – Ez egy… – Donovan a megfelel szavakat kereste. és közben elmélyülten gondolkodott. folytatta az olvasást.

helikoptere és repül gépe. A közbiztonság Moszkvában olyan szintre süllyedt. de azért egy kicsit el akart vele játszani. egyszer en nem jelentkezett a munkahelyén. Ezért Kutuzov nyolcvan emberrel ment ki a reptérre. Úgy . de olyan repül gépre. Kutuzovnak volt hajója. Az eredetileg 380 személy szállítására készített repül gép most csupán húsz utas és negyvenkét tagú személyzet befogadására volt alkalmas. meddig mehet el. nem tellett neki. hogy Earl Charles Valentine nem az az ember. vagy felismerik ugyan. szint szabadk m ves nagymester. az sem volt ritka. és Alekszandr Kutuzov. zónaid : 07 óra 00 perc Earl Charles Valentine. rsön vagy kocsmában. péntek. az orosz maffia vezére. A repül gép körül tizenkét járm állt. és négy zárt furgon. köztük három zárt rakter teherautó. de akár le is l hetik olyanok. de a helyére szeretnének állni. a Royal Club örökös tagja. 33. a legmagasabb luxuskategóriában. OROSZORSZÁG November 10. a maffia csúcsán pedig Alekszandr Kutuzov. fegyvert hordott. és nagyon ritkán közleked buszra. MOSZKVA.3. pedig Moszkvában egyetlen terrorakciót sem hajtottak végre. A rend rség tulajdonképpen lebénult. akivel érdemes kekeckedni. Valentine fény z en berendezett McDonnell Douglas DC10-30-as utasszállító repül gépének lehallgatásvédett tárgyalókabinjában. hogy valaki Kalasnyikovval a hátán szállt fel a rendszertelenül. a Koznyecov repül tér félrees . F9-es kifutópályájának startvonalán ült le tárgyalni. a megmaradt állománynak pedig a hatvan százaléka központi irányítás nélkül járta az utcákat vagy tereferéltek valamelyik kapitányságon. akik nem ismerték fel. a Valentine Nemzetközi Befektetési Bankház elnök-vezérigazgatója. Kutuzov tudta. Aki csak tehette. hogy megvédje a saját és Valentine életét. Ennek ellenére is védelemre szorult. a moszkvai rend rök mintegy harmincnyolc százaléka elt nt. ha netalán valakik rájuk támadnának. Moszkvában bandák vették át az uralmat. A bandák felett ott állt a maffia. hiszen egy felrobbanó gránát megölhette volna. mint amilyennel Valentine érkezett. csak hogy lássa. A gazdasági összeomlás következtében a moszkvai f kapitányság áram nélkül maradt. hogy az emberek többsége nem merte kitenni a lábát a lakásából.

és cs re töltötte. El kapta a pisztolyát. Kinyílt a jobb oldali ajtó. Ahogyan a szavakat ejtették. hatvan év körüli. átlagos testalkatú férfi jelent meg. 170 centi magas. – Az embereim nélkül nem teszem a lábam idegen helyre – jelentette ki. Átvágott a fogadóhelyiségen. – Valentine úr tárgyalni óhajt önnel. majd félresodorta a fickót. vékonyvonalú . hogy jobban lássák. A lépcs fedett volt: volt két fala és teteje. de az is zárva volt. Egy huszonöt év körüli. majd így szólt: – Earl Charles Valentine úrral van találkozóm. Kutuzov lenyomta az ajtókilincset. és milyen is az élet az Olimposz csúcsán. Alex cár. a n bordó kosztümöt viselt. Odabiccentett. csupáncsak ezen a módon köszöntötték. vékony. akinek hegyes fülei. és elindult a jobb oldali ajtó irányába. abban sem volt semmi megalázkodás. van mit tanulnia Valentine-tól. arisztokratikus orra és álla. és nem repült volna ide – tájékoztatta a kosztümös n . nem csúszva-mászva. széles. Nem kellenek fegyverek. milyen ijeszt ember. hogy milyen igazán hatalmasnak lenni. Alex cár – közölte a fiatal férfi. Kutuzov golyóálló. és egy régimódi szmokingot visel . Nem mélyen. A fegyvert az öltönyös férfira fogta. nem akartak bevágódni Kutuzovnál. Mindez azonmód jó benyomást tett Kutuzovra. és a bal oldali ajtóhoz ment. – Alekszandr Kutuzov vagyok! Eljöttem a tárgyalásra! Mi ez a szarozás? – kiabálta a maffiaf nök. Ha a halálát akarná. de az ajtó zárva volt. nem megalázkodva. teljesen nyugodtak maradtak. például azt. és bár a kétméteres maffiózók mellett eltörpültek. atletikus testalkatú férfi fogadta Kutuzovot és embereit. egy 9 milliméteres Makarovot. Kutuzov levette a kucsmáját. és egy harmincöt év körüli. mint ahogyan a n n sem. kísérjenek hozzá minket. kopasz. nem lehetett látni. elnöki limuzinja a repül gép lépcs je el tt állt meg. Kutuzov emberei is fegyvert rántottak. hanem csak udvariasan. csinos n .érezte. saját testükkel fedezve az orosz maffia fejét. és a fickó szemébe nézett. A férfi sötétkék öltönyt. Alex cár – hajolt meg a n és a férfi. – Köszöntjük önt. akin ezek ellenére sem látszott semmi félelem. hogy ki tartózkodik a lépcs kön. csak utasítást adott volna. az esetleges mesterlövészek miatt Kutuzovot mégis hat megtermett embere kísérte fel a gép ajtajáig. – Csak önt szabad beengednünk.

Itt csak három dolog számít. Bármit dönt is. – Igazak – intett. – Maga Valentine? – kérdezte fenyeget hangon. A pisztolyát a homlokához tartotta. és a kapcsolatok. nyomában a hatalmas orosszal. Kutuzov elmosolyodott. semmilyen körülmények között sem mutatná félelem legkisebb jelét sem. Azután beülünk tárgyalni. de semmit sem tud arról a világról. amit elérni remél. – Ez igaz – vágta rá Kutuzov. igazak-e a mendemondák – elismer grimaszt vágott. – Hát tárgyaljunk. és el sem mondhatta. Annál sokkal többre tartja magát. Kutuzov minden embere Valentine-ra szegezte a fegyverét. – De senki sem irányíthat. Valentine úr – mondta. – Kövessen – mondta Valentine. olyan embernek. hogy Valentine. Ön nem ostoba. hogy két percen belül elteszi a pisztolyát. Az információ. amit látott. Kutuzov érezte. – Az emberei várakozzanak a lépcs alján. Csak bizonytalan. rezzenéstelen fekete szemei voltak. amely ellen tehetetlen. pengét l vagy akármi mástól. ezen a helyen élete legfontosabb döntését hozza meg. és egy olyan hatalom haragját hívja ki maga ellen. Az én világomban er vel semmire sem megy. És ez is igaz. elesik mindattól. Eltette a pisztolyt. amely magasabban áll. hátha megijeszti. az emberei elindultak lefelé a lépcs n. ha úgy hozza a helyzet? Ha ezt hiszi. – Az embereim velem jönnek! Nem teszem a lábam ismeretlen helyre fegyver és ember nélkül! Azt hiszi. majd elindult arrafelé. az ész – Valentine jobb kezével megkopogtatta a halántékát. de nem így történt. Mert nem ismeri a félelmet. Úgy gondolta. ahol az er szak az úr. – Engem bárki megölhet – mondta Valentine. de ez semmilyen hatással nem volt Valentine-ra. akkor maga nem ismer engem. ön pedig kövessen. minthogy megijedjen golyótól. és megfogta a felé nyújtott kezet. – Tudni akartam. aki soha.szája. – Nem! – mordult fel Kutuzov. Ha engem megöl. amerr l jött. majd kinyújtotta a kezét –. – Csak próbára tettem. Határozottan tetszett neki az öreg. – Earl Charles Valentine vagyok – szólalt meg a férfi. Hosszú léptekkel indult felé. – Tudom. nem lövöm le. mint egy kutyát. mennyire tetszett. Kutuzov döbbenetesen nyugodtnak találta. Maga ismeri az utcát. – Úgy gondolja? – kérdezte Kutuzov fenyeget n. csodálatos . Kutuzov alaposan megnézte magának a repül gépet. az embereit pedig leküldi. és nagy. A szeme szikrákat szórt.

hogy létrehozták a titkos katonai szövetséget. A tagországok hadi arzenálja ennél jóval nagyobb összeget tesz ki. Egyiken sem volt semmilyen címke. hogy lehetetlenné tegye egy világháború kirobbanását. Néhány korty bor után Valentine a tárgyra tért. Ez volt a legfinomabb dolog. hogy ne legyen háború. amit életében valaha is ízlelt. és lepakolták az asztalra úgy. mintha egy kastély egyik szobája lenne. ez a tagországok védelmi kiadásainak együttes összege. dohányt.dolog lehet annyira gazdagnak lenni. hogy Kutuzov bármelyiket könnyedén elérje. Elintézik ket. A NATO évi négyszázmilliárd dolláros költségvetéssel dolgozik. egymással szemben. Kutuzov átadta a bundáját és a kucsmáját a kosztümös n nek. A Partnerség a Békéért mozgalom és az Észak-atlanti Együttm ködési Tanács a NATO-tagországokon kívül számtalan országot fog össze. azután a személyzet elt nt. cigarettát. A lehallgatásvédett tárgyalószoba olyan volt. szivart. ami nem érdekünk. – Tizenkilenc tagország katonai tömörülése. pipát. pezsg vödörben. hamutartót. A NATO összehangolja a tagországok gazdasági életét. Kutuzov már meg sem lep dött azon. hogy Valentine tudja a nagy titkot. a könyvespolcok. gond nélkül. öngyújtót. Mindkett jük poharába vörösbor került. Valentine és az orosz helyet foglaltak az asztalnál. vegyi és biológiai fegyverek korában egy világháború végzetes lehet. melyben Oroszország a csendestárs. mint Valentine. és mi a NATO? – kérdezett vissza Valentine. Megízlelte. A NATO összehan- . de a berendezés teljesen elkápráztatta. Az orosz nukleáris arzenál az. mert a nukleáris. Az íz szinte sokkolta. aki elvitte ket valahová. – Egyfel l – bólintott Valentine. vörösbor aranykosárban. – No. A NATO egyfel l hader . – Katonai tömörülés. a gyertyatartó… Kutuzov a legtöbbnek az anyagát sem ismerte fel. amely a problémát okozza. – Maga a NATO-nak dolgozik? – kérdezte Kutuzov kertelés nélkül. – Érdekeink azt kívánják. Kínzó vágyat érzett az ilyen fokú gazdagság iránt. annál sokkal értékesebbek voltak. Kutuzov vörösbort kért. A NATO célja. A NATO-t azért hoztuk létre. Hamarosan felt nt két középkorú. Rövidesen poharak és ital került el . Az arabok nem okoznak problémát a nyugati hatalmaknak. mi más? – felelte Kutuzov. szakembert és nukleáris fegyvert ad az araboknak – jelentette be Valentine. mert egy tagország gazdasági instabilitása politikai és katonai instabilitást von maga után. öltönyös férfi. akik aprósüteményt hozták aranytálcán. másfel l ellen rzés. A bútorok. az asztal. – Tudjuk. a székek. a Keleti Hatalmak Szövetségét.

és kilépek a Keleti Hatalmak Szövetségéb l – mondta Kutuzov. – A világgazdaságot talpra állítjuk – mondta Valentine olyan hangon. – Mit ajánl cserébe? NATOtagságot? Az nem érdekel. az ész és a kapcsolatok számítanak. hogy vacsora után vesz egy jó forró fürd t. mit is jelent ez. A NATO voltaképpen mindenre odafigyel. Kutuzov arcán most látszott el ször. valamint a tagországok kulturális életére. ez a kezdet. Az- . – És hogyan képzeli Oroszország gazdasági nagyhatalommá válását? Kölcsönökkel? – Nem – mondta Valentine. lényegében. ami szinte döbbenetet váltott ki Kutuzovból. de törvényeik a NATO törvényeihez képest alárendeltek. – Hogyan? Billió dolláros kölcsönökkel? És a gazdaság? Az egész világgazdaság halott. A NATO tehát. hogy elfogadom az ajánlatát. melyet Kutuzov életében hallott. így. Az egész világon. és miért nem Oroszországét. amit valójában érzett: a zavarodottság. mert ez közösségi érdek. amit Valentine mondott: hogy az világában csak az információ. – Mondjuk. – Gazdasági nagyhatalmat csinálunk Oroszországból – mondta Valentine.golja a tagországok tudományos életét is. Ez most megváltozik. Szibéria k olaj. – Bevezetjük az aranyfedezet pénzt. hogy mit is jelent az. A NATO odafigyel az oktatásra is. Az hatalma sehol sem volt Valentine-éhoz képest. – Az államadósságot elengedjük. Nem rendelkezett annyi közgazdasági ismerettel. ami az adott térség instabilitásához vezethet. és tanácstalanul széttárta a karját.és földgázkincse az arab térségével vetekszik. De. hogy miért az arab térség olaját veszi meg a Nyugat. interkontinentális kormány. hogy válaszoljak a kérdésére: nem dolgozom a NATO-nak. Pusztán politikai az oka annak. – De hogyan? – kérdezte. Inkább fordítva. bár önállóan dönthetnek. Ez volt a leggyönyör ségesebb mondat. Kutuzov kezdett fogalmat alkotni arról. döntéseikben a NATO törvényeit kell követniük. Kutuzov felvonta a szemöldökét. Tagországai önállóan dönthetnek. mintha csak azt mondta volna. – És mennyi id alatt tudják talpra állítani a gazdaságot? – Még néhány nap – válaszolta Valentine. hogy tudja.

Ezek a . TÖRÖKORSZÁG November 10. Ez a pénz nem kizárólag Oroszországé. hogy el re lép.zal büntetjük az arabokat. Tegnap kötött megállapodást a hadügyminiszterrel a háború lefolytatására. visszaszerzi a már elküldött nukleáris fegyvereket. Ezekkel a beruházásokkal néhány ezer milliárd dollár t ke kerül orosz földre. – Természetesen – bólintott Kutuzov. Bekerülni a történelembe… Nem rossz ez egy iskolába sose járt utcagyerekt l! 4. mint amilyen például Borisz Koloszov. de átlátható és rendezetten m köd politikai. nem csak az ön országa. Támogatjuk. és nem hátra vagy oldalra. hogy a Nyugat nem vesz többé t lük semmit. valamint elfogadható közbiztonságot. Ez Irak lakosságának több mint a negyede. NATO-TÁMASZPONT URFA. Kutuzov képén széles vigyor terült szét. A szovjet térség lesz gazdasági nagyhatalom. Nem gond. még szép. Mindezen felül nemzetközi cégeket telepítünk az országba. Most majd likvidálja a tábornokot. melyek hozzálátnak számtalan iparág felfuttatásához. Azóta egyfolytában toboroztak és soroztak. péntek. gazdasági és katonai gépezetet kell szavatolnia. mostanra a katonák száma elérte az ötmilliót. hanem valamennyi volt szovjet tagállamé. Önnek természetesen garanciákat kell vállalnia. – Ön kilép az arabokkal kötött szövetségb l. Az olyan régi játékosoknak. Hogyne menne bele ebbe az egyességbe! Álmai kapujában állt. A szibériai bányászat fellendülésének hatására az ön országa gazdasági virágzásnak fog indulni. természetesen el kell t nniük a képb l. de Oroszország a térség központja. ez a cím most átszáll Oroszországra. És ezzel bekerül a történelemkönyvekbe – foglalta össze Valentine. Iraknak hétszázötvenezer katonája volt. zónaid : 22 óra 47 perc Amikor a háború kitört. a végs gy zelemig. hogy minden területen átvegye a hatalmat Oroszországban. Szaúd-Arábia és a többi arab ország ett l kezdve nem olajnagyhatalmak. és cserébe a világ egyik leggazdagabb országának lesz az elnöke.

vagy ment harcolni. hipnózis. és kiterjessze fenyegetését. a helyi NATO-er kkel és a török hadsereggel vívott. Urfa elfoglalása. Az arab szövetség valamennyi tagországában ez folyt. százharmincöt helikopterbe. Az irakiak rendelkeztek bizonyos hírszerzési információkkal. néhol egész komplexumokat rendeltek alá. ahol az iraki és az iráni hadosztályok áttörtek. hanem csak a szokásos fanatikusgyár. Az arab szövetség minden nagyobb városában és kaszárnyájában épületeket. 2 520 RPG-2-es kézi páncéltör rakétát. és húszezernél is több ember életébe került. melyek hatótávolsága 4 500 kilométer. mintegy 3 200 aknát. szinte óráról-órára változó felállású küzdelemben elfoglalták a támaszpontot. és azt mondták rájuk. magának a támaszpontnak az ostroma. és az egész európai kontinens. Meg is volt az ára.„katonák” nem voltak kiképezve. Nem számított semmilyen veszteség. miszerint az urfai támaszponton huszonnégy nukleáris rakétát is tárolnak nagy titokban. Az irtózatos veszteség ellenére. sem emberben. A hív k tódultak a titokzatosságtól körüllengett beavatásokra. háromszázhetvenkét tankba. a harcoló csapatok el retolt állásaiban sokszemélyes legénységi sátrakat bocsátottak a „Közelebb kerülni Allahhoz” nev programnak. és mind közül a legfontosabb célpontja az urfai támaszpont elfoglalása. és mintegy ötszáz kilométerre a török határnak attól a pontjától. semmivel sem tör dve száguldott Urfa felé. sem haditechnikában. 400 leveg -föld rakétát. és a f csapat odavezet útjának biztosítása hétszázhét repül gépbe. Agymosás. Ebbe a hatósugárba pedig beleesik Ázsia és Afrika jelent s része. Urfa egy NATO-támaszpont-nak ad otthont. A törökországi hadjárat egyik legels . elektrosokk. és hozzávet legesen másfél millió l szert. feladatot kapott: fegyvert gyártott. Minden repül gép és helikopter. Ha a NATO-t nem éri készületlenül a táma- . és huszonhat páncélossal. Az arab szövetségnek mindent megért. hogy katonák. A Törökország területére behatoló páncélosok és gyalogosok is mind Urfa irányába törtek el re. hogy megszerezze a nukleáris fegyvereket. de nem Allah várta ket. Az ipart – bármily kezdetleges is volt – átállították fegyvergyártásra. kilencszáz katonával. Az ostromhoz felhasználtak 522 leveg leveg rakétát. Urfa a szír határ közelében fekszik. csupán fegyvert nyomtak a kezükbe. az iszlám terrorizmus CIA-tól kapott módszere: drog. amely áttört a török határ rségen. hogy a támadás els hullámai a meglepetés erejével érjék a támaszpontot. Az arab szövetségnek mindent megért a gy zelem. Aki mozogni tudott. húsz repül géppel.

elhozták az új világot. a török és a NATO-zászlókat. Egy olyan világot. de Abu Szahaf fortélya bevált. az arab szövetség katonái extatikus állapotba kerültek. . Amikor leszaggatták az amerikai. Gy zelmüket igazhit módjára. és felhúzták helyükbe a zászlórúd tetejére a Keleti Hatalmak Szövetségének lobogóját. a fanatikus seregnek nem lett volna esélye. A NATO sebezhet nek bizonyult. Úgy érezték. a fogságba esett kilencvenkét katona kivégzésével ünnepelték meg.dás. ahol a hitetlenek mind meghalnak.

November 10. Péntek. hogy még alapításának id pontja is kérdéses. ott a törvények és a társadalom engedélyezi. és tekintik jelenleg is. HAC F HADISZÁLLÁS. oly mértékben és módon. hogy a Moszad likvidálja azokat. Az HAC ezek ellenére évtizedek óta m ködik. akik veszélyeztetik az Egyesült Államok nemzetbiztonságát. 07 óra 40 perc. néhány más forrás korábbra teszi születését. Az Egyesült Államok hatályos törvényei mindig is a legszigorúbban tiltották a kormánynak. hogy a merényleteknek egy teljesen új változatát dolgozták ki: a leplezett merényletet. Megváltoztatják egy ember egészségét. hazugság. hogy megbetegszik. több lépcs s dezinformációs* véd gy r a részleggel kapcsolatos információkat kibogozhatatlanul összezavarja. Izraelben ez éppen fordítva van. akik veszélyeztetik az ország nemzetbiztonsági érdekeit. amely Egészségmódosító Bizottságot jelent. Az HAC egyes források szerint 1961-ben jött létre. Kevés egyértelm kijelentés tehet vele kapcsolatban.HUSZONHATODIK FEJEZET 1. illetve a hadviselés elfogadhatatlan eszközének tekintették. és tekintve szakterületét. hogy éljen a merényletek elrendelésének jogával vagy hatalmával. vagy még titkosabb. innen e sajátságos név. * dezinformáció: hamis információ. RICHMOND. a lehet legnagyobb titokban. a merényleteket a politika. A terrorcsoportok merényleteikkel mind nagyobb felhajtást akarnak elérni. olyan nagy titokzatosságtól körülvéve. egy kissé bizarr is: Health Alterarion Committee. A neve igen sajátságos. ha nem a legtitkosabb részlege. olyannyira. A kezdet kezdetén kizárólag mérgekkel dolgoztak. meg rül. Az HAC feladata: likvidálni azokat a nagyhatalmú embereket. Titkosságban egy szinten van a MAJESTIC csoporttal. Az HAC-t rejt . Az HAC a CIA M veleti Igazgatósága alá tartozik. VIRGINIA. vagy meghal. az HAC azonban annyira leplezi tevékeny- . Az HAC a CIA egyik.

A nagyobb. a miniszterek. és a Moszad kidon egységei a legkiválóbbak. akik a merényletek kidolgozásában vagy végrehajtásában vér profinak mondhatóak. vagy próbál megoldani. és a kirobbanó botrány szele elfújhatja a CIA vezérkarát és a kormányt. mert valamely érdekeltségének így volt jó? A következmények alighanem beláthatatlanok lennének. A titkosszolgálatok úgyszintén. akkor kiderül az is. amelynek nem könny méltó kihívást találni. Ám egyikük sem mérhet az HAC-hez. olyan értelemben. ha kiderülne.ségét. Az HAC sokkal több önként jelentkez közül válogathat. Nem bízzák meg bárkinek a likvidálásával. A világ minden maffiája alkalmaz néhány rendkívül professzionális bérgyilkost. a szenátorok. A KGB esetében az önkéntesség nem nagyon merült fel. a párth ség bizonyításaként a „felkért” ügynököknek kutya kötelességük volt elfogadni az ajánlatot. amelynek végrehajtását követ en a világon senki nem gondolja azt. hogy az illet t az Amerikai Egyesült Államok kormánya likvidáltatta. esetenként egész bérgyilkoscsoportokat. precíziós m szer. mint a Moszad. amely rengeteg ember elképeszt en látványos halálát okozza. hogy nem félelemkeltéssel foglalkozik. egy hierarchia. A terrorszervezetek álma egy olyan merénylet. hogy a CIA mögött ott áll a kormány maga. és amelynek képei bejárják a világsajtót. amire odafigyel az egész világ. Az HAC nem terrorszervezet. a hatékonyság dönti el. akiket rendkívül nehéz. melyen az elhelyezkedést kizárólag a szaktudás. létezik egy sorrend. ismertebb terrorszervezetek ugyancsak rendelkeznek olyan emberekkel. száz és száz karrier roppanhat ketté. Az HAC sebészkés. vagy mint egykor a KGB. ahol emberek meggyilkolása a cél. vagy látszólag lehetetlen megközelíteni és likvidálni. A leplezés. s t még az is el fordulhat. A titkosszolgálatok likvidáló osztagai közül az egykori KGB-s S-200-as csoport. Ebben a különös és mocskos világban. mert ha kiderül. Az HAC álma az ideális merényletr l egy olyan akció. csak azokéval. hogy az nem fedezhet fel. Elég gondolni egy közelmúltban elhunyt államf re – milyen visszhangot váltana ki nemzetközi szinten. a maga igen speciális módszereivel. Problémákat old meg. a Moszad esetében pedig a haza védelme bír kényszerít er vel. A szó igazi értelmében vett önkéntesekr l ezen okok miatt leginkább csak a CIA ese- . az elnök. hogy a CIA-t több kisebb szervezetre osztják szét. különben a börtönben vagy a kivégz osztag el tt találhatta magát. hogy egy merénylet mögött a CIA áll. a titokzatosság azért bír ilyen fokú kiemelt fontossággal. hogy merénylet történt.

nem érdekli. sem a CIA-nak nem volt sohasem érdeke Fidel Castro vagy Szaddam Husszein likvidálása. ezért az HAC sokkal nagyobb – titkos – állami segítséget kapott. mint egy sorozott sereg. a harc. Az HAC a csúcsszervezet a merényletek területén. A titkos merényletek iránt érdekl d CIA-ügynökök. és részt akar venni katonai akciókban. a kiképzés. az önként jelentkez katona azonban érdekl dik a katonai hivatás iránt. Senki nem ér a nyomába. És egy önkéntes katonákból álló sereg mindig különb. terroristavezérének vagy államf jének likvidálására. sem az izraeli gazdaság nem tudott. amelyek akkor kapnak több pénzt. a tényleges vezet séggel és állománnyal. mert a sorozott katona nem akar ott lenni. államilag támogatottan lépett akcióba egész történelmében. felszerelésük. a fegyverek. amellyel sem a szovjet-orosz.tében lehet beszélni. létezésük legalábbis nyilt titok (a kidon esetében el fordult. Az HAC titkosabb. hogy bevetik-e? Az HAC garantáltan képes a világ bármelyik maffiaf nökének. Gárdájának tehetsége. míg az HAC soha nem élvezett semmiféle nyilvános támogatottságot. érdeklik a katonai akciók. Mivel az S-200-as és a kidon – úgy-ahogy – nyílt. mint az S-200-as vagy a kidon. Az S-200-as. Ezek ellenére az . A technikai háttere jóformán összehasonlíthatatlanul fejlettebb. hogy képes-e valamire. és a kormánytagok karrierje volt a tét. kiképzésének alapossága. ha több a baj. A híresztelésekkel ellentétben sem az amerikai kormánynak. a kidon és az HAC közül messze az HAC-t vetik be a legritkábban. hogy a számára kijelölt célpont kilétét bejelentették az izraeli tévében). Az S-200-as és a kidon törvényileg. és nem tud versenyre kelni. sz r n. mint amilyen a kidon. egyetért a célokkal és az irányelvekkel. és szaktudásuk mindenki másénál magasan jobb. Az alig száz f s HAC költségvetése pedig az egész Moszad költségvetésével vetekszik. magával az elnevezéssel. hiba esetén túl sok probléma nem adódhatott. vagy amilyen az S200-as volt. A kormánynak fegyverkezési politikája. nem akar részt venni. illetve az HAC által felvenni szándékozott ügynökök mindvégig döntéshelyzetben vannak. ellenrzésen átverg d jelölt csak az utolsó állomáson találkozik magával az HAC-vel. a CIA-nak létjogosultságának igazolása miatt szüksége van ellenségképekre. hogy ne az legyen a kérdés vele kapcsolatban. Egyetlen terrorszervezet vagy maffia sem mérhet hozzá. amíg a szerz désüket alá nem írják. hanem az. de elég jó ahhoz. A számtalan fed szerven. költségvetésük. mivel az amerikai gazdaság áll mögötte. Az HAC sem tökéletes. nem ért egyet. míg az HAC hibája esetén azonban a CIA léte. A CIA egyike azon szervezeteknek.

-be. Rendes körülmények között az HAC igazgatóját a CIA f hadiszállására. melynek hibája olyan mérték következményekkel járna. Morton már több alkalommal is javasolta Donovannak. melyek valamennyi kormányszervezetben megtalálhatóak.HAC páratlan színvonalú szervezet. hogy mire képes valójában az HAC. a Fehér Házba rendelik be. melyet kormány valaha is létrehozott. Ha Langley-be megy. hogy kiszámíthassák a tetteiket. másolat nem készül róla. akkor a CIA igazgatójának irodájában a CIA igazgatójával. ahol elkezd dik a merénylet megtervezése. hanem felszerelésének. mert nincs még egy olyan csoport. vagyis mindazok a „kiskapuk”. és állapítsák meg. szaktudásának es irányelveinek megismertetésével azt feszegeti. Míg Donovan A Rendszer Hiteles Krónikáját olvasta mentora. egyszer en azért. Az HAC igazgatója az aktát sem kapja meg. Langley-be. és egy elnöki felhatalmazás az akció megtervezésére. akkor az elnökkel és a DCI*-jal van találkozója. A véleménye id közben sem változott meg. . A felhatalmazásból az HAC igazgatója nem kap példányt. valószín leg a legprofibb elitosztag. amelyben rövid leírás található a célpontról vagy célpontokról. * DCI (Director of Central Intelligence): A CIA igazgatója. mint az HAC esetében. a bürokrácia. A könyv nem az HAC minden módon leplezett és teljességgel feltárhatatlan akcióit próbálja taglalni. ebb l a papírból csupán egy darab van. és arra a következtetésre jut hogy elvileg nem lenne szabad terrorizmusnak szervezett b nözésnek es diktatúráknak léteznie. vagy a CIA igazgatójával és az Egyesült Államok elnökével találkozik. Az HAC esetében elfogadhatatlan a korrupció vagy a protekció (amely a korrupció egyik formája). Dr. Kap egy aktát. ha az HAC sikereir l esett szó. csupán tudomásul veszi. * * Megjegyzés: A Leszboszi Cápa cím könyvem egyes egyedül az HAC-vel foglalkozik. mert feleslegesnek tartotta. Clive Morton. de Donovan nem állt kötélnek. ha a Fehér Házba megy. Esetenként jelen van a M veleti Igazgatóság igazgatója is. a CIA M veletei Igazgatóságának igazgatója mindig is híve volt a likvidálásoknak. Donovan. október 29-én megbízta az HAC-t. Richmondban található f hadiszállására.C. és kiváltképp büszkeség fogta el. hogy az Andant védelmez szervezet milyen jellemz kkel bír. hogy kísérjék figyelemmel az Andan-ügyet. hogy likvidálják Joshi Masadát és Lauren Gilmore-t. és egy id után megsemmisítik. Russell házában. vagy Washington D. A célpontról fellelhet összes információt az ezt követ néhány napban átszállítják az HAC. a hozzá nem értés. Virginia f városában. hogy megbízást kapott. elemezzék az információkat.

mínusz harmadik emeletén lev – a legfels . kék szem . – Pontosan tudjuk. meg a többi. ötvenéves. akkor volt benne némi cinkosság: „Persze. az HAC igazgatója. Profibbak. Morton és Cooper a kávézóasztalnál ültek. Clive Morton és Gore T. hogy ti és az FBI milyen mesét találtatok ki Andanról. Ha az ember akarta. markáns arcú. – De ez aligha a mi dolgunk. – Mi az ábra. Andannak ehhez semmi köze. Cooper. vagy más szolgálat. hogy megnézze. de ha úgy akarta. mivel az ügynökség mindig is el szeretettel környékezte meg a zseniket. a háború pedig egy sakkvilágbajnokság Jártas volt a hadviselés valamenynyi formájában. hol tart a kutatás. ilyen fokú szakmai felkészültség láttán. – Hogyan jöttél rá? – kérdezte Morton. A CIA éppen ezért figyelt fel rá az egyetemen. Morton sok cukorral. Cooper 181 centi magas. Eredeti végzettségét tekintve matematikus. hogy mese volt! Hogy ti nem tudtátok? Akkor bocs. kényelmesen hátrad lve a fotelban. mir l beszélsz. szabadidejében – mikor éppen nem sakkozott vagy sakkmérk zéseket nézett – szanszkrit verseket írt. Boldog volt a kis szívem. . azt még nem tudjuk – mondta Gore. ahol a CIA felt nt. kopasz férfi volt. mintha azt mondaná. Elemeztük a szervezetét – Gore félmosolyra húzta a száját. kisportolt. – Hogy Andan hol van. Egyszer en gyönyör . hogy „Bár tudnám. negyedik emeletr l áthelyezett – igazgatói irodában ült össze. Cooper egy kis tejszínnel.Morton ellátogatott az HAC f hadiszállására. bár nem ártott volna tájékoztatnotok minket az ügyr l. mint a Moszad. hogy kár tagadnia. Akárcsak Donovan. a f hadiszállás legalsó. akit a Harvardon mindenki zseninek tartott. – Ez az egész náci dolog. hét nyelven beszélt folyékonyan. mindig nagyon elegáns. Fogalmam sincs. Öröm volt tanulmányozni a tetteiket. felismerve. Nem rossz. kétértelm arckifejezéssel. Gore!”. Nem áll meg. – Valamennyi széls séges szervezet érzelmekt l vezérelt – magyarázta Gore. is megjárt minden hadszínteret. és mindketten kávét ittak. akkor az arckifejezése tagadó volt. – Andan védelmi szervezete azonban nem. – Hogy érted? – kérdezte Morton. Gore? – kérdezte Morton. kik állnak Andan mögött. tényleg szólnunk kellett volna róla!”. miután mindketten kiszürcsölték magukat. Számára a harc sakkjátszma volt.

és észrevesznek minket. titkokkal körülvéve. az leny göz engem! Az els méltó ellenfél! Ünnep lehetne a velük való összecsapás. minden lépés az utolsó lehet. aztán elragadtatottan felnevetett. – Ezt nem nevezném jó hírnek – jelentette ki Morton. Az HAC a láthatatlan hadviselés nagymestere. Nagymesterei a rejt zésnek. – Andanhoz a kulcs a szervezet. Két fél. likvidáljuk. és valódi. A felszerelésük. hogy elkapjanak minket a saját kastélyunkban! Ha kiszúrnak minket. Ha bemértük Andant. akik Andant védelmezik! Nektek nincs esélyetek. Halálos küzdelem lesz – . amit ezek a fickók tudnak. Az embernek elszorul a torka ilyen profizmus láttán. A lelkesedést l csillogott a szeme. halálos csendben. Egyedül nekünk van esélyünk. hogy a nyomukra bukkanjatok. tíz. Andant egy maréknyi ember védi. mindig kerülve a harcot. – Andan egy senki a csoportja nélkül. akik páratlanul profik. vagy mi. amely védi t. de a védelmi szervezete az igazi kihívás! Clive. ha szükséges. k a lényeg. Nem hagynak maguk után nyomokat a világban. Ha kell. akik minden tudnak a láthatatlan hadviselésr l. a felkészültségük és a kiképzésük tökéletes. vagy k. attól kezdve senki sincs biztonságban! Attól kezdve minden mozdulat. akárcsak azok. csak nekünk. – Ezt a csatát csak egyikünk élheti túl. mint mi. merre kutassunk tovább Andan után? – kérdezte Morton. Minden szabályt felrúgnak majd. minden tudást és fortélyt. Már régen nem élne. és mindebb l a világban senki nem érez majd semmit – Cooper nagy leveg t vett. Nekünk van. Micsoda sakkjátszma! Ez gyönyör ! – Mit javasolsz. amit eddig – mondta Cooper. csodálatos tudással. k is vadászni fognak ránk. – Én igen – mondta Cooper mosolyogva. csúcstechnológiával vannak felszerelve. Mindkét fél szerez majd néhány meglepetést a másiknak. vagy sarokba szorítsátok ket. Ha vadászni fogunk rájuk. kerülve a találkozást. talán tizenkét ember. – Mondj valami konkrétumot róluk – kérte Morton. Nem ismernek könyörületet! A planéta két legveszedelmesebb szörnyetege egymásra fog vadászni.ahogyan mozognak. – Úgysem kapjátok el ket. Csodálatos. bevetnek majd minden fegyvert. Mindkét oldalon lesznek veszteségek. árnyak rejtekében. – Folytassátok. idejönnek. és nem Andan. vagy mi. hogy elkapjátok. ide. Úgy gondolkodnak. Vagy k. a f hadiszállásra. Nektek nincs esélyetek rá. Ez gyönyör ! Ezt a csatát csak egyikünk élheti túl. ritkán látott rátermettséggel felvértezve vívják harcukat életre-halálra.

mindkett ben két-két holttestet találtak. Hangosan akarta mondani. – Én is ezt mondtam – jegyezte meg Russell. péntek.Coopernek elcsuklott a hangja a megindultságtól. 2. Donovan elérkezett a könyv legutolsó oldalának utolsó szavához. Egész életét a titkos háború világában töltötte. de elment a hangja. – Mi a helyzet Masadával és Gilmore-ral? – kérdezte Russell. hogy azzal a legfels bb kaszt ellen küzdjön. Egy ninjaháború. Donovan gondolkodott. ismerte az összes trükköt. hogy létezik. és most kiderült. csak egy súgásra futotta. Vagyis egy legfels bb kaszt a legfels bb kaszt ellen. Erre születtek. – Megvannak? Vagy elpusztultak a t zben? – Nem tudom – ismerte be Donovan. megszervezik és koordinálják a végrehajtást. De most félek. – A vér megfagyott az ereimben. Ez a szupertitkos társaság szervezeteket irányít. pedig tudod. DR. olyan hatalom. mint amilyennel Darla rendelkezik. A társaság önvédelmének lényege abban állt. Clive. nem vagyok egy fél s ember. oly módon. mindkett - . Azt hitte. csak a mesében létezik. – Rengeteg összeégett holtestet találtak az elmekontrollközpont alsóbb emeletein. Erre vártam egész életemben! Hálát adok istennek. egy egészen kis létszámú csoport. Csupán néhány ember lehet a tagja. hogy bármilyen mélységégben is értette meg a világot. a legtöbbet még mindig nem sikerült azonosítanunk. k az els k. RUSSELL HÁZA ALEXANDRIA. – Atyaég… – szólalt meg. Ugyanaz a módszer. Mindkett jük betegszobájában hatalmas t z volt. hogy az álmom valóra vált. akik operatív tervezést végeznek. hogy minden irányban a leghatározottabb tagadás vette körbe. hogy senkiben fel se merüljön. az még mindig csak a felszín volt. létezésének olyan fokú tagadása. VIRGINIA November 10. – Ezek mindent tudnak. Az els méltó ellenfelek. 10 óra 20 perc Dr. Russell lelki szemei el tt már kezdett határozott alakot ölteni a legfels bb kaszt ellen háborút visel szupertitkos nemzetek feletti szervezet.

– Csak óvatosan! – figyelmeztette Russell. – Az baj – fejezte be Donovan a mondatot. Szóhoz sem jutott. ki jön. hogy üljünk össze egy páran. Fene tudja. becsukta maga után az ajtót. LSD-t. és besétált Shana. – Az. Mosolyogva biccentett Russellnek és Donovannak. Javaslom. Az is következett. De nincs nyoma behatolásnak. Ackermannak. lecsukták. Az elmekontrollközpontban óriási mennyiség drogot tároltak. meg a többi f igazgatónak. – Ha Masada és Lauren Gilmore tagjai voltak az Andant véd szervezetnek… – Russell összeszorította a száját. – Gyere be! – szólt ki Russell.ben az egyik az ágyra volt kötözve. a helikoptere is elt nt. Kezeskedem értük. Besétált Andan a szobába. Megbízhatóak. mi történt ott. hogy lássa. és a Gilmore szobájában lév holttest n volt. és valamit tennünk kell ellene. – Talán. – Nem lehet. A legjobb. Nekünk meg rájuk. hogy ki a fene ez az ember. Donovan hátrafordult. aztán leült a könyvespolc elé állított székre. – Én is így gondoltam. hogy kimentették Masadát és Gilmore-t? – kérdezte Russell. még mindig nem. Donovan kíváncsian nézte Shanát. Ez a legfels bb kaszt mindannyiunk életét veszélyezteti. Önkéntelenül felállt a székb l. és állapodjunk meg az alapszabályokban – mondta Russell. Russell sejtette mi következik. ha nem hozzuk szóba ezt a témát. – Elvinném ezt a példányt – mutatta fel a kéziratot. de eladott egy rakás anyagot. . Még folyik a nyomozás. efféléket. Odaadom Mortonnak. Kinyílt az ajtó. Damien Andan nyomában jött be. Hármat kopogtak az ajtón. – Szükségük van ránk. Donovannak tátva maradt a szája. – Természetesen – helyeselt Donovan. Az igazgató valamikor a civil egészségügyben tevékenykedett. Az intézet igazgatója elt nt. Az ajtó nyitva maradt. A raktár pedig lent volt a felszín alatti emeleteken. – Megmutatom egy-két megbízható emberemnek. Nem tudom. – Hogyne. onnan hoztuk ki.

hogy kiutasították az országból. illetve dekódolásra. vagy onnan távozó járm veket. majd azokat átadta elemzésre. vagy hogy kivel milyen s r n távozik együtt az épületb l. beleértve a taxikat is. OROSZORSZÁG November 10. amelyek a közelben parkoltak vagy rendszeresen arrafelé jártak. aki belépett a követségre. és más hasonlók (az adatokból az FSB pszichológusai igyekeztek messzemen következtetéseket levonni az illet személyiségér l). a saját emberei és Donovan emberei alszanak. így ket nem lehetett csak úgy átkutatni egy igazoltatásnál vagy egy vámvizsgálat során. A követség telefonvonalaira rátelepedett telefonlehallgatási szakcsoport minden kimen és bejöv hívást rögzített. akkor börtönbe kerülhetett. az az volt. mégis kompromittáltak. akik diplomáciai védettséget élveztek. az FSB. Biztonságban vannak. 3. akik rendszeresen a követség közelében sétáltak el. azokkal együtt. például hogy milyen gyakran hordja egyik vagy másik ruhadarabját. Ha elfogtak egy olyan CIA-ügynököt. ami vele történt. Az el rejelzések kedvéért minden követségi alkalmazottról statisztikákat vezettek. akinek nem volt követségi státusza. Azokat a járókel ket is lefényképezték. Minden megfigyeltnek külön aktája volt. akik a követség kétszáz méteres körzetében laktak vagy dolgoztak. és az egyetlen esélye a szabadságra az ügynökcsere volt. zónaid : 20 óra 00 perc Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének épülete körül lehallgató. aki onnan távozott. Úgy gondolta. péntek. EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGE MOSZKVA. Mindenki. aki a CIA-nak dolgozott. A követségen dolgozó diplomaták közül néhányan a CIA ügynökei voltak.és megfigyel állomásokat létesített az orosz belföldi hírszerzés. és mindenki. megfigyelés alá került. Ezért a követség kiemelten fontos célpontként szerepelt az FSB listáján. vagy érkezik a követségre. Lefényképezték a követség területére behajtó. hosszú-hosszú évekre (a régi id kben ki is végezhették). és azokról is nyilvántartást vezettek. Ha egy követségi alkalmazottat. Természetesen . bármilyen okkal. az egyetlen. Most Andan emberei vigyáznak rájuk.Russell kezdte egykedv en szemlélni a váratlan eseményeket.

lefényképezte és lefilmezte az alkalmazottakat. Nagy nehezen bevette a kanyart. Oroszország kilépett a Keleti Hatalmak Szövetségéb l – bár err l az arabokat nem tájékoztatták. aktát vezetett róluk. h siesen küszküzdött a négy tonna téglával megpakolt. de megpróbálta azt a látszatot kelteni. hogy személyi sérülés nem történt. Ezután a teherautó sof rje hátratolatott. és néhány perccel kés bb a NATO f parancsnokának asztalán. amely röviddel a rend rök távozása után ment fel a követségr l az egyik kémm holdra. és megállapította. a másik beszélt Stevensonnal. Csak tíz percig rabolta az idejét. hatalmas tömeg járm vel. az amerikai követséget szemmel tartó titkosszolgálat számára. lehallgatta a telefonokat. ahol negyed másodperc alatt dekódolták. Arcát sz ke pelyhek borították. mintha már így tenne. Fél másodperccel kés bb. golyóálló mellényes férfi körbejárt a helyszínen. a követség biztonsági f nökével. és nemcsak az FSB játszotta ezt a játékot. Míg egyikük kikérdezte a teherautó sof rjét. Kutuzov megtartotta a szavát. néhány követségi alkalmazott feldobálta a ZIL-re a leesett téglákat. bonyolult módon kódolt üzenetet. két gépkarabéllyal felfegyverzett. A ZIL platójáról három mázsa tégla potyogott le. és megzsarolta. A rend rjár r. aki egyben a követségen dolgozó CIA-ügynökök f nöke is volt. alig két méterre a kapu mellett. Fél órával ezután az anyag az elnök asztalán volt. egy CD-lemezt adott át neki. Els osztályú színdarabot adtak el az FSB. egyhónapos jogosítványa minden tudásával. majd mindenki eltávozott a helyszínr l.nemcsak Oroszországban. és a többi. A világ majd minden országában ugyanaz folyt: a titkosszolgálat figyelte a követségeket. az üzenet megérkezett az NSA f hadiszállására. A fiatal férfi még csak tizenkilenc éves volt. és naphosszat egy négy és fél tonnás ZIL teherautóval bajlódott. amely megrakodva közel kilenc tonnát nyomott. A követség épülete el tt megpróbált kikerülni egy kétkerek kocsit toló férfit. A rend rség példás gyorsasággal reagált a bejelentésre. Egy rend rkocsi érkezett a helyszínre. kiállt a követség kerítéséb l. A rend r. pedig többen is hívták. A ZIL tizenkilenc éves sof rje és a két rend r az orosz maffiának dolgoztak. aki a követség épületén belül váltott néhány szót Stevensonnal. sz ke haját egész rövidre nyíratta. ment nem jött. Az FSB még észlelni sem bírta azt az egytized nanoszekundumra összetömörített. akit lehetett. Ekkor egy pillanatra elvesztette uralmát a kocsi felett. Igazából még nem is gondolt magára férfiként. . melyet Kutuzov küldött. és belerohant a követség kerítésébe.

Az egyik postás a rámpa tetején állva integetett. A háromtonnás katonai postaszállító teherautó megállt a garázs kapuja el tt. A teherautó rakteréb l öt állig felfegyverzett férfi rohant el . ketten rácsos kocsit. A sof r és a kocsikísér belép kártyáját ellenrizték. Nem beszéltek egymással. most jó. Egyetlen telefon vagy vészjel sem ment el. a gépek egy része sem m ködött. Ebben az esti órában jóval kevesebben dolgoztak. és eljutatták a célállomásra. A sof r megfordult. Az alagsori postaközpontban hatvanan dolgoztak. mutatta. aki egy gomb megnyomásával felnyitotta a garázs kapuját. mint csúcsid ben. NATO KÖZPONT BRÜSSZEL. péntek. majd kulcsot dugott a zárba. és elfordította azt. Lenyomta a kilincset. A postaszállító begördült a NATO Központ épületébe. a teherautó magállt. Azonnal lel tték. Alig negyed perc alatt megöltek mindenkit a postázóban. A sof r rálépett a fékre. Az egyik r intett az rbódéban ül társának. Az egyik postás letörte a postaszállító rakterének ajtajáról a plombát. Kipakolták a postaszállító postai csomagoknak álcázott rakományát: 1 200 kilogramm plasztik robbanóanyagot. fogadták a szállítmányokat. golyóálló mellényt és rohamsisakot visel rszem lépett a kocsihoz. ketten kézi targoncát húztak maguk után. még. még egy kicsit. A terroristák átvették a hatalmat a postázó felett. mindenki tudta a dolgát. BELGIUM November 10. 4. kirakodták ket. A sof r és a kocsikísér kiszálltak. Két M-16-os gépkarabéllyal felfegyverzett. arra nem volt szükség. az rbódé mellett. hogy még. zónaid : 20 óra 39 perc Megérkezett a posta. A raktárból négy postás jött el .A lemezen rajta volt az arab térségben található valamennyi nukleáris fegyverraktár koordinátái. A postaközpont egy id ben három teherautót tudott fogadni és ki-. szortírozták. és kitárta az ajtót. négyszer egymás után. A raktérbe nem kukkanthattak be. mert az be volt zárva és le volt plombálva. A robba- . Mindent rendben találtak. illetve berakodni. és a plombát tilos volt feltörni. majd tolatni kezdett.

hogy bárki illetéktelen beléjük nézhetett volna. amely az épület déli szárnyának f teherhordozó szerkezeti eleme volt. de jól bevált és biztonságos módszert használtak: a leveleket és a kisebb csomagokat m anyag kapszulákba dugták. vagy elektromos kocsik vitték a f hadiszállás alállomásaira. Húsz darab huszonöt kilós bombát futószalagon indítottak útjára. de arra már nem volt ideje. vagy hogy hatástalanítsa. A NATO Központ teljesen automatizált postaelosztója leveleket és kisebb csomagokat tudott másodpercek alatt eljuttatni a f hadiszállás bármelyik pontjára. A halálos csomagok egymás után érkeztek meg célállomásaikhoz. A súlyosabb csomagokat futószalagok. Azért nem többet. . a kapszulákat vákuumcsövekbe tették. Az Észak-atlanti Szerz dés Szervezetében beállt az agyhalál. A terroristák kétszáz darab két és fél kilós plasztikbombát küldtek szét a vákuumcsövek segítségével.nóanyag különböz nagyságú és súlyú csomagokra volt osztva. Az id zít közömbösen számolta a másodperceket. anélkül. Ezerkétszáz kilogramm plasztik robbanóanyag robbant fel. Tizenegy másodperc alatt 221 robbanás következett be a NATO Központban. Ehhez a m velethez egy régi. leplombált postaszállító rakteréb l a célállomásra. a vákuum pedig a célállomásokra szippantotta a küldeményt. Egyedül a Nemzetközi Katonai Vezérkar postaállomásán tartózkodó tiszt jött rá. melyek mindegyikének más-más célja volt. így a levelek és a kisebb csomagok biztonságosan jutottak a lezárt. A maradék kétszáz kilogramm robbanóanyagot a postázó délkeleti f falánál halmozták fel. hogy a kapszulában robbanóanyag van. mert nem volt több kapszula. hogy valakit riasszon.

ha akár csak egy is közülük életben marad. CIA F HADISZÁLLÁS LANGLEY. Öt embert hívott össze. hogy mind az öten ráérjenek néhány órára. és Donovan nem akart kockáztatni. amit . Még szinte gyerekfejjel elment Vietnamba. és puszta kézzel. péntek. a négy igazgatóság f igazgatóit és Martin Ackermannt. ami minden id kben igen nehéz feladatnak számít. fojtózsinórral. Járt Kelet-Berlinben. de ahogyan újabb és újabb módszereket talált ki a gyilkolásra. a helyettesét kihagyta. hogy azt képtelen lett volna megfogalmazni. Remélte. baltával. Nagyon sok ember halála terhelte a múltját. köztük nem egy gyereket. Molotov-koktéllaL autóval. Össze kellett szerveznie. Donovan tulajdonképpen egész életében félt. nejlonzacskóval. hogy egy napon vele is azt teszik majd. De nem sz nt. kiváltképp most. k vel. Kubában. Ölt mindennel: késsel. Indonéziában. puskával. bombával. hogy mindegyikük halála törvényszer volt. Rómában. husánggal.HUSZONHETEDIK FEJEZET 1. ahol a CIA háborút viselt. a NATO Központ megsemmisülésekor. pisztollyal. hogy jó lett volna. szinte mindenhol. hogy a lelke mélyéig hatoló félelem megsz nik. de inkább csak napról-napra n tt. abban reménykedve. ki az igazi ellenség. 20 milliméteres légvédelmi ágyúval. mint a kormányban. VIRGINIA November 10. lévén. ahol férfiakat és n ket trancsírozott fel. és számolatlanul l tte agyon az embereket. amikor szédületes iramban terjed a világvége-hangulat a CIA-ban éppúgy. Moszkvában. ahol nyugodtan és biztonságban olvashatnak. hogy egy napon elmúlik a félelme. 15 óra 03 perc Donovan tudta. legtöbbször megnevezhetetlen ellenség ellen. kihegyezett karóval. de soha nem gondolt arra. Reménykedett benne. gyertyatartóval. Jeffrey Hynest. Szilárdan hitte. harcolt is szüntelen. úgy félt egyre jobban és jobban. hogy csökken a félelme. és annyira félt t le. Az igazgatóknak egy-egy kis szobáról is gondoskodott. gépkarabéllyal. hogy Hynes eredeti szakmáját tekintve pszichiáter.

ami kirajzolódott.talált ki mások ellen. és az ajtó felé indult. Donovan azt tartotta. Ha volt valami. Miután az ajtót becsukta a titkárn . mint amire számított. Russellt l hozott kézirat másolatai voltak. Rátok . Csak jön és megy. Andan leírta. Néhány másodpercig senki nem tudott megszólalni. hogy a hajatok is az égnek áll t le. az igazgató urak megérkeztek! – szólt be a titkárn Donovan mínusz harmadik emeletre áthelyezett irodájába. – Dr. Aztán elolvasta A Rendszer Hiteles Krónikáját. annak titkossági besorolása felülmúl minden más besorolást. Egyel re nem mondok semmi mást. ami most itt elhangzik. Természetesen mindannyian ismerték Russellt. Donovan felállt. akkor az egy személyes találkozó Andannal. de ha beazonosított egyet. Érezte. Ha elolvassátok. amihez foghatót még sohasem írtak. – Donovan mutatta. – Gyertek utánam. Nyílt az ajtó. hogy mindenki vegyen el egy mappát. melyekben a Dr. – Küldje be ket. Andan szabad. – Ez egy olyan írásm . De legalább már megvolt az igazi célpont. Russellnél. Donovan maga másolta. amelyben élünk. hogy a központok megbénításával mindent meg lehet bénítani. – Nem. és minden kis mozaikdarabka összeállt. és majd megbeszéljük. Hoztam nektek valamit. olvassátok el. Olyan hírem van. – Igazgató úr. Fenyegetés mindig volt és lesz. Martin Ackermann-nal kiegészítve. és besétált a CIA vezérkara. Kiüríttettem öt szobát. máris ott volt még tíz másik. Az igazgatók sorban megtették. Az egész mínusz harmadik szint atomóvóhely volt. a m veleti igazgató. Kezdetben úgy érezte. képes beazonosítani a fenyegetés forrását. egyenest Julius Andantól – Donovan az íróasztalán álló öt CIAemblémás. bordó mappára mutatott. – Elfogtuk Andant? – kérdezte Clive Morton. hogy milyen is az a világ. akik most vagytok. és azonnal kinyitották. És a kép. – Hol? – kérdezte. soha többé nem lesztek már ugyanazok az emberek. Donovan beszélni kezdett. amit teljesen kizártak. még annál is sokkal borzalmasabb volt. hogy a harc örök. vélekedett. ahol nyugodtan olvashattok. Ackermann tudott els ként reagálni a bejelentésre. Ezért a CIA összes vezet i részlegét a felszín alatti szintekre költöztette. nehogy illetéktelenek tudomást szerezzenek a könyvr l. – Fiúk. A mai napon találkoztam Julius Andannal.

a légnyomás széttépi. a f hadiszállás épületeinek küls és bels védelme. A szívóhatás következtében leveg hiány keletkezik. hogy ha a CIA összeomlik. majd visszatért az irodájába. Coca-Cola. Egy nukleáris robbanás hét területen fejti ki romboló hatását. A Nukleáris Védelmi Felkészülésnek három területe volt: a f hadiszállás közvetlen környezete. amikor készen vagytok. A Biztonsági Hivatal az Adminisztrációs Igazgatóság alá tartozik. vagy a felszín alatti emeletekre . és két rt állítok elé. A fényvillanás vakságot okoz. vége a civilizációnak. Ezeknek a hatásoknak kellett a f hadiszállást ellenállóvá tenni a Nukleáris Védelmi Felkészülés programjának jegyében. Donovan sorban mindenkit bezárt a neki kijelölt szobába. – Nukleáris Védelmi Felkészülés – mondta Bud. becsukni minden ajtót és ablakot. – Kiadom az utasítást. Egy kicsivel jobban érezte magát. Az igazgatók követték Donovant az olvasószobákba. – Bill vagyok – mondta Donovan. és m ködésének bizonyos fokú átszervezése. – Hogyne. a radioaktív sugárzás sugárbetegséget vált ki. – Bud. a t zgömb mindent elolvaszt. Leült az íróasztalához. Most maximálisan elzárkóznak a külvilágtól. a léglökések pedig minden mozdítható tárgyból – az emberi testb l is – romboló lövedéket csinálnak. és lezárni az autópályáról a f hadiszállásra vezet utakat.fogom zárni az ajtót. Biztos volt benne. illetve színvonalának folyamatos emelése. mentolos cukorka. Szükséges biztonsági intézkedések. A hozzá tartózó épületeket be kellett zárni. – Köszönöm – Donovan letette a kagylót. feladata a CIA fizikai biztonságának meg rzése. készítsd el a f hadiszállást egy esetleges nukleáris csapásra. melyek el tt állig felfegyverzett kommandósok posztoltak. A szobákban volt kávé. elhajítja a tárgyakat. az ablakokra véd lemezeket szerelni. és – leszámítva a speciálisan meger sített berendezéseket – a híradási és elektromos készülékek m ködésképtelenné válnak. amikor a biztonsági igazgató bejelentkezett. Ehhez a f hadiszállás közvetlen környezetéb l el kellett hordani minden mozdíthatót (például a járm veket) és éghet t. – Jelentsd. a h meggyújthatja. hogy azt nem lehet belélegezni. csokoládé. vagy annyira szárazzá teheti a leveg t. a h tüzeket és robbanásokat szít. A legfontosabb részlegeket a földszintre. és hívta a Biztonsági Hivatal igazgatóját.

azonnal nukleáris riadógyakorlatot tartanak. a hetedik emeletet teljesen kiüríteni. baráti és semleges országot. péntek 15 óra 55 perc A JSTPS a Joint Strategic Target Planning Staff jelölést takarja. tehát egy adott. mint egy toll. mi a jelent sége. a páncélszekrényekb l a legfontosabb anyagokat lehordják az atomóvóhelyre. megtámadása milyen stratégiai el nnyel járna. s t még az Egyesült Államokat is. és részletes leírásával arról. és csak a gyakorlat után tér vissza mindenki a munkájához. beleértve minden ellenséges. amely egy vászontáskában van. Iraktól Afganisztánig. Ez a lista pontos földrajzi és célkövet rendszer-koordinátákat tartalmaz. hat tartalék sz r betétet. JSTPS F HADISZÁLLÁS MOUNT MITCHELL. ÉSZAK-CAROLINA November 10. Ilyenkor a CIA bizonyos m ködéseit felfüggesztik. konkrétan körülhatárolt térségben zajló. az ezeken a területeken dolgozó munkatársakat más feladatokra osztják be. amely úgy néz ki. gázmaszkot. A JSTPS a nukleáris hader bevetésének lehet ségeit elemzi. Az összes munkatársnak egyéni védelmi felszerelést osztanak ki. egy leforrasztott m anyag dobozban. A JSTPS feladata: érvényes listát vezetni a bolygó valamennyi számba jöhet célpontjáról. amely Egyesített Hadászati Céltervez Törzset jelent. A JSTPS célpont-koordinátáinak listáján minden ország valamely szempontból jelent s objektumai szerepelnek. 2. nukleáris fegyverekkel vívott háborúkat. a Déli-sarktól Szudánig. és az egész bolygóra vagy a bolygó nagy részére kiterjed nukleáris világháborúkat is. Grönlandtól Brazíliáig. Tevékenysége nem merül ki az éppen ellenséges országok katonailag valamilyen szempontból fontos objektumaira mért esetleges nukleáris csapások elemzésében. . terepasztala az egész föld. hogy mi folyik ott. valamint a javasolt csapás típusára és erejére vonatkozó indítványok.költöztetni. A legfejlettebb szuperszámítógépek segítségével modelleznek úgynevezett korlátozott nukleáris háborúkat. a célpontok kódnevével. tartalmaz egy véd öltözéket. és személyi sugárdózis-mér t. a hatodikat és az ötödiket részlegesen. Miután mindezeket végrehajtották.

ezen csapások modellezésével el re lehet látni az ellenség esetleges támadásait. egy tömegpusztító fegyverekkel. A JSTPS f hadiszállása az Észak-Carolinában lév Mount Mitchell mélyén található. hogy egy esetleges atomcsapással hogyan lehetne elpusztítani Libanont. vagy kezdetben hagyományos fegyverekkel vívott helyi vagy világméret háború folyamán a határok megváltozhatnak. a Black Mountains hegyvonulat része.Malajziától Oroszországig. adott esetben az Egyesült Államok egy része is. de még az Egyesült Államok szenátorainak többsége sem tudja. biztonságos távolságban minden törésvonaltól. Az eredmény egy negyvenkét számból álló számsor lett. majd a kommunikációs szobában átfutotta a legújabb információkat arról. és azok a területek. Az üzenet harminckét bet b l állt. mint a többi. ellenséges megszállás alá kerülhetnek. ami a világban folyik. elfogyasztotta szokásos reggeli kávéját és kétszersültjét. de szerepel valamennyi NATO-tagállam. továbbá Észak-Amerika valamennyi államának célpont-koordinátái is. valamint a politikai és a katonai háborús vezetési központokkal. 2 237 méter magas. hogy nemhogy a szövetségesek. Ezt is dekódolták: egy tizenhat számból álló számsort kaptak. és azt modellezték. ahol jelenleg szövetségesek élnek. Másrészt. és olyan a kialakítása és a felhasznált anyagok tulajdonsága. Olyan mélyen fekszik. Reggel hatkor a f parancsnok kikászálódott az ágyból. és stratégiát lehet kidolgozni annak elhárítására. ami a földön történik. Annyira titkos. Ennek több értelme is van. az védelmük. A látogatók felmehetnek a hegycsúcsra. Harmadrészt. és az összes baráti ország célpontlistája is. határaik sérthetetlensége rendkívül fontos az Egyesült Államok számára. ahol kilátó és vendégház várja ket. anélkül. Mount Mitchell a keleti part legmagasabb csúcsa. A JSTPS f hadiszállásán ez a nap is úgy indult. amíg szövetségesek. Ezután elindult a nap. hogy a természetes és a mesterséges (a föld alatti nukleáris robbantások következtében kialakuló) földrengések ne tegyenek kárt benne. hogy Izrael is elpusztulna. Föld alatti kommunikációs kábel köti össze a Fehér Házzal és a Pentagonnal. melyet dekódoltak. Izraelt l Japánig. Negyedrészt. Egyrészt a szövetségesekb l ellenségek lehetnek. hogy egészen pontosan hol is található. Utánanéztek a rendszertelen id közökben változó kódkönyv- . Röviddel délután három el tt rejtjeles parancs érkezett a kormány háborús vezetési központjából. hogy szinte bármit képes lenne sértetlenül átvészelni. A hegyen dolgozók és az odalátogatók természetesen semmit sem tudnak a JSTPS f hadiszállásáról.

és ott robbantanának. és gyárra. rakétákat l tt. ahol fegyvergyártás folyhatott. hogy legalább tízezer embert öljenek meg. és bombákat szórt minden fellelhet katonai támaszpontra. Lényege. ha feljutnának egy repül gép-anyahajéra. Szaúd-Arábiát és Kuvaitot). akik belecsöppentek a háború kell s közepébe. A „forró országok”: az arab térség (kivéve Izraelt. valamint Líbia. De a valóságban a kommandó a lehet leggyilkosabb küldetéssel bírt: taktikai jelent ség csapást kellett mérniük a NATO-er kre. de többnyire a NATO-er k gy zelmével. és megpróbálnak onnan eliszkolni. és ily módon bejussanak jelent sebb táborokba. Küldetésük célja. Ahmed el Zahavi találmánya volt. Szudán és Egyiptom. hogy az elitosztag nem látszott veszélyesnek: egyetlen személyautó vagy terepjáró. hogy miként lehet egy tucat országot elpusztítani hozzávet legesen három perc alatt. biztonságosabb helyre mennek. katonai alakulatra. A JSTPS hozzálátott annak kidolgozásához. 11-ES SZÁMÚ NUKLEÁRIS KOMMANDÓ EGYSÉG KIRKUK. A család látszata is az álcázást szolgálta. Szíria és Libanon területére. változó sikerrel. elsüllyesztve az egész gigászi méret és erej hadihajót. de kiképz ik természetesen nem mulasztották el kijelenteni. Valójában öngyilkos merényl k voltak. szombat. mi ennek a jelentése: Az Amerikai Egyesült Államok elnöke megparancsolta a JSTPS-nek. hogy megtudják. bázisokra. 3. akik önként jelentkeztek a feladatra – a kislányt kivéve. zónaid : 04 óra 43 perc A Nukleáris Kommandó Egység a hadügyminiszter. repterekre. vagy annak. Allah a százezer vagy az egymillió halottnak örülne ám igazán. azt hitte. IRAK November 11.ben. Az volt a feladatuk. hogy segítséget kérjenek NATO-er kt l. Támadták az . A 11-es számú különítmény három férfiból. hogy dolgozzák ki egy korlátozott. „forró országokra” mért nukleáris csapás forgatókönyvét. Tizenkét egységet hoztak létre. és néhány szerencsétlen nyomorult. Törökországban már javában folyt a csata. Irán. A szövetséges NATO-légier mélyen behatolva Irak. két n b l és egy hároméves kislányból állt.

és a NATO Központ megsemmisülése alaposan felrúgta a szabályokat. és az esti órákban a központban dolgozó háromezernél több NATO-nagykövet és szakért halála nyilvánvalóvá tette az eseményeket követ en az Egyesült Államok kormánya által. Hála az orosz hadsereg nukleáris szakért inek. és a hadi erejük páratlan. Ekkor a magasban egy Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopter t nt fel. A kocsi kisodródott. senki nem is gyanít semmit. és csupán részlegesen irányított NATO számára. Úgy hitték. de amelynek körvonalai világossá tették. hogy ez a háború a legutolsó háború a földön. Az egész világon szünet nélkül. Az arab szövetség légterében cirkáló gépek mindenre l ttek. tökéletes az álcájuk. és hangosan. A NATO Központ lerombolása. aki . az esetlegesen célt tévesztett rakéták és bombák okozta pusztulás felett senki sem kesergett. nem vették a fáradtságot. Vagy az egész világ elpusztul. eszel sen felnevetett. A kocsi utasai mámorosan kiáltozták: Allah akbar! Allah a legnagyobb! Még három kilométer. A Black Hawk azonban éppen ket kereste. vagy a muníció túlságosan gyors fogyása feletti aggodalom miatt.er m veket is. és. De egy magányos. és Allah dics ségére mindenkit megölnek abban a táborban. százhatvan méterrel a kocsi felett. csak roppant nehézségek árán. vagy az arab szövetség pusztul el. a még meglév . A volán mögött ül férfi bevette a kanyart. Legy zhetetlennek hitték magukat. bár egyre ingatagabb lábakon álló emberségük. ami fegyvernek látszott. nagy sebességgel a török határ felé tartó. de a háború vége után nem lesz több háború ezen a bolygón. A NATO-országok által a helyi háborúkban mindig kínosan betartott humanitárius szabályok – melyek például szigorúan tiltották a civil lakosság támadását – egyre kevesebb er vel rendelkeztek. A pilóták. akik a nukleáris fegyverek bevetését megtervezték. Amikor a távolban felt nt egy katonai tábor. azt gondolták. Keres fényével befogta a terepjárót. hogy energiaválságot idézzenek el az országokban. napi. kivénhedt tragacsot senki nem vett komolyan. de sikerült az úton tartania. hogy tüzet nyissanak rá. A kocsiban ül n felnézett rá az ablakon keresztül. Allah nevét rikoltotta. amelynek egyetlen magaslatán sem lengett semmilyen zászló. hogy nem iraki táborról van szó. s t órás szinten folytatódó terrorcselekmények. bár még érvényben voltak. és hála Alexandr Kutuzovnak. vagy a velük szembenálló országok.

hogy mi is az. Még akkor is nevettek. 4. és tudta. rült módjára. és ötven méter átmér j darabkáját. A napalm 808 Celsius-fokos kemencévé változtatta a világ egy tizenkét méter magas. nem tudta volna. és hangosan. és lepottyantotta fémhordóra emlékeztet terhét. A kocsi és az álcsalád része volt ennek a kemencének. Norfolk kiváló földrajzi adottságokkal bíró kiköt város. péntek. 22 óra 00 perc Gorkie öntudatánál volt. A kocsiban mindenki mámorban úszott. hogy jöhet a bombáért. görcsösen nevettek. A n és az egyik férfi figyelték a helikoptert az ablakból. Itt található az Egyesült Államok Haditengerészetének egyik legfontosabb kiköt je. A rádiós máris jelentette a mentesít helikopternek. tizenöt méterrel a kocsi el tt. A hordó földet ért. VIRGINIA November 10. két és fél méterre balra a járm haladási irányától. A kioldást követ pillanatban a pilóta felhúzta a gépet. és elhamvassza az utolsó Nukleáris Kommandó Egységet. és a NORAD* székhelye is. Virginia államban egyetlen rejtekhelyük volt. A Black Hawk keletnek fordult. REJTEKHELY NORFOLK. A város igen nagy jelent séggel bír az Egyesült Államok és a NATO tekintetében. Norfolkban. A helikopter leereszkedett hetven méterre. A rejtekhelyeikr l nem beszélt. amikor a Black Hawk rárepült a célra. és mit nem. az Elizabeth-folyó torkolata természetes védelmet nyújt a hajóknak. Allah nevét üvöltözték. és görcsösen nevettek. A b röndbomba nem reagált a napalmra. de még ha észre is veszi valamelyikük. . mit mondott el. A föld felé közeled hordót egyikük sem vette észre. hogy felkutassa.egy gazdag országért cserébe az összes nukleáris fegyver hollétének koordinátáit megadta a CIA-nak. amikor az elmekontrollközpontban vallatták.

hogy ez a ház csak annyi. Gorkie a biztonsági szobába vette be magát. harminc-negyven méterre egymástól. kétszázötven négyzetméter alapterület föld alatti épületbe vezetett. az egyik polcon pedig Byron összes m ve –. A klán némi kémtechnikát telepített a fontosabb helyekre: kamerákat és mikrofonokat Dr. A ház mögött és el tt kis domb emelkedett. földszintes kis ház Norfolk legnyugatibb peremén feküdt. jobb felé könynyen és gyorsan elérhet az állam belsejébe vezet autópálya. fagyasztott élelmiszerek. A pincéje egy kétszintes. A könyvet egyel re félretette. és néhány kamerát a CIA központjának környékére is. különös tekintettel eltört. ahol Andannak engedélyezték a mozgást. Amikor a klán és Andan bevették magukat a kis házba. és szárított. majd egy Lord Byron verseskötettel – nem is csodálkozott rajta. olyan lakókkal. csupán néhány rozoga ház állt itt. csupán konzervek. de már gyógyuló ujjaira. tört bel le egy kockát. A rejtekhelyen elég komoly egészségügyi felszerelés volt. mint – ahogyan fogalmazta magában – civilizált alvásra: egy igazi ágyban. szinte vallásos áhítattal mászott be a fürd kádba. Andan pillanatnyilag nem vágyott másra. hogy mindenki tör djön a maga dolgával. mert ez valóban egy kicsivel több volt. az egyik arra a területre esett. kezdett ráérezni a klán stílusára. hogyan vészelték át a trópusi kirándulást. a ház háta mögötti harminchat méteres domb mélyén. az- .* NORAD (North American Air Defence System): Észak-amerikai Légvédelmi Rendszer. amihez hasonlón éltek a dzsungelben. Zoéval kezdte. kibontotta a csokit. hogy lássa. amennyinek látszik. Semmilyen friss élelmiszer nem állt a rendelkezésére. Tet t l-talpig átvizsgálta. Nadya nekiállt vacsorát készíteni. bevette a szájába. és összeköttetést létesített a telepített technikával. Russell házába és környékére. A rejtekhelyként szolgáló hatvannyolc négyzetméteres. Andan vizet eresztett a fürd kádba. a lehet legmesszebb a kiköt t l. Semmi olyat nem akart. ahhoz túlságosan eltakarták a dombok és a fák. Nem volt szép környék. balra egy fás park terült el. Nicole mindenkit alaposan megvizsgált. Chaney is ott húzta meg magát. mint aminek látszott: mindössze el szoba. még m teni is lehetett volna. hogy a rejtekhelyen van könyvtárszoba. és egy tábla görög mazsolás csokoládéval a kezében. Shana és Damien maradtak Russellnél. biztonságos sem. Andan egy pillanatra sem hitte el. A rejtekhelyen két fürd szoba volt. Úgy t nt. akiknek az volt a jelszavuk. az igazi rejtekhely a ház alatt és mögött épült. Zöldséges rizst készített rántott tintahalszeletekkel.

Godard Lansky követ halálával elvesztettük az er szak hálózatát. ha meglátja. akár még el is pusztíthatjuk. most azt is újjá kell építenünk. Az els szám: My way. amivel tud – mondta Darla. szándékosan nyitva hagyva a mondatot. Mesteri módon. megtehetünk bármit a világgal. becsukta a szemét. vele elvesztettük az ideológiai hálózatot. Vufír és Anhaido a telefonos asztalt ülték körbe. hogy újraépítsük valamennyi hálózatunkat. – Engedni. és csináljunk bel le önálló hálózatot. a fejét a kipárnázott fejtámasznak támasztotta. . Elindította a lejátszást. majd Darlára. HÁRMAK REZIDENCIÁJA QAANAAQTÓL 500 KM-RE ÉSZAKKELETRE. Pedig egy hazugság miatt másfél milliárd ember gondolkodás nélkül megölte volna. hogy az ideológiai hálózatból emeljük ki a tömegkommunikációs rendszert. szombat. hogy Julius Andan páratlan módon elbújt – jegyezte meg Anhaido. Itt az id . Ismeri a rendszert. hogy Julius Andan el álljon azzal. zónaid : 05 óra 50 perc Darla. hát ki is tudja cselezni. és azon tanakodtak. – Legyen így. GRÖNLAND November 11.tán a csaptelep mellett a falba süllyesztett kapcsolótáblán kiválasztotta a 4-es számú CD-t. huszonnégy örökzöld slágerrel a maffiózó énekest l. Szinte jól érezte magát. – Meg kell értenünk. – Az egyetlen lehet ség tehát… – nézett Vufír Anhaidora. szétrágta a csokit. ha megértjük. és hallgatta a csodálatos zenét. Az lesz a legjobb. Kutathatunk utána még évekig. amely egy Frank Sinatra klasszikusai CD volt. hogy Julius Andant nem tudjuk felhajtani. és Julius Andan nem lesz a halottak közt. Elrejt zött. így bármikor közvetlenül blokkolhatjuk az információáramlást. most újjá kell építenünk. Julius Andan áruló lett. Javaslom. 5. – Mint mi. miként kaphatnák már el végre Andant. A világgazdaság rövidesen újraépül. Andan hátrad lt a kádban.

– Jó – mondta Darla. hogy valaki csupán b nbakot csinált Julius Andanból. – Elfogadom – mondta Vufír. de az alvilág maradjon meg ellenségnek. – A média keltse jó hírét. – Így minden oldalról kontrolláljuk a helyzetet – jelentette ki Vufír. amit okoz a leleplezésével. Csalogassuk el Julius Andant. – Javaslom. – Mi van akkor. – Így. – A kormányszervek ne vadásszák többé. – Mit óhajt. Nem véletlenül választottuk éppen t az ideológiai hálózatunk élére. – Értettem. – Az igazságnál nincs fantasztikusabb egy homo sapiens számára – felelte Darla. nem kelt felt nést. a média álljon mellé. – De ha van valaki. Az emberiség egy adott százaléka hisz majd neki. amivel el áll. Milliónyi cáfoló cikk és könyv jelenik majd meg. ha az emberek hisznek neki? – kérdezte Anhaido. – Elfogadom – mondta Darla. Néhány millió ember hisz majd neki. hogy a maffiákat hagyjuk meg Julius Andan ellenségeként – szólalt meg Anhaido. Gazda? – A feladata: ejtesse a vádakat Julius Andan ellen. – Ejtetnünk kell a Julius Andan elleni vádakat – folytatta Darla. Az szónoki képességei páratlanok. De mit tehetnének? Semmit. akkor az Julius Andan. Nyugtassuk meg a kedélyeket. – Vlagyimir Bolotov vagyok – jelentkezett be Bolotov három másodperc múlva. millió óra cáfolat a rádióban és a tévében. Mondjuk azt. ha meghal. de mivel nem rendelkeznek hatalommal. Nincs mit l tartanunk – Darla felemelte Bolotov telefonját. és bontotta a vonalat. amíg el nem bújik. Valószín leg írt egy könyvet a rendszerr l. Gazda! Azonnal hozzálátok a feladathoz. nem változtathatnak semmin. A legkiválóbbakat állítjuk szembe Julius Andannal. . Semmisítsük meg az érveit a nyilvánosság el tt. – Darla.– Elfogadom – jelentette ki Anhaido. – Következzék az utolsó csata – lenyomta a hívógombot. Ezt meg kell értenünk. akik le fogják járatni mindazt. aki képes lenne elhitetni az emberekkel az igazságot. Ezzel elsimítjuk mindazt a veszélyt.

és elterjesztette a tant egész birodalmában. hogy tudásuk maradjon titok. Lemondott azoknak a földeknek a bekebelezésér l. Ezek a húsz évszázada íródó könyvek mára számtalan kötetté n ttek. Innen terjedt át a buddhizmus Nepálba. aki India uralkodója volt Kr. Asókát elborzasztotta a csata brutalitása. e. Indiában még mindig vannak olyan magas beosztású emberek és kiemelked tudósok. csak az áldozatokat tiltották be. amely átfogja az egész mítoszt. A HARPERS-HÁGÓTÓL DÉLRE. amely egy-egy tudományterület igaz krónikája. és örökre megundorodott a háborútól. Talbot Mundy által írt dokumentumregény. 273-tól kezd d en. TIBET November 11. melynek az volt a feladata. vagyis az anyag át- . A Kilenc Ismeretlen legendájáról nagyon kevés hír látott napvilágot az elmúlt két évezred során. A könyv csak sz k körben keltett felt nést. a második a testr l. melynek lakói nem kívántak fennhatósága alá tartozni. felfedezésbe és találmányba. Abban az id ben Kalingavidék lakói ellenálltak Asóka hatalmának. a harmadik a mikrobiológiáról. Asóka egész birodalmában bevezette a vallásszabadságot. A legismertebb ezek közül az 1927-ben. hogy feltárja a világ titkait. A Kilenc Ismeretlen mesterséges nyelvet használ. betekintést nyert minden kutatásba. egyetlen vallást sem üldöztek. A csatában százezer kalingait mészároltak le.HUSZONNYOLCADIK FEJEZET 1. a negyedik a transzmutációról. Asóka megalapított egy titkostársaságot. ezért a császár hatalmas hadsereget küldött ellenük. Az els könyv a lélekr l szól. zónaid : 20 óra 07 perc A Kilenc Ismeretlen legendája Asóka császárig nyúlik vissza. még az állatáldozatokat sem engedélyezték. Ez a társaság a múlt valamennyi titkát megismerhette. szombat. Asóka azt akarta. Tibetbe és Kínába. akik hisznek a Kilenc Ismeretlen legendájában. BUDDHISTA KOLOSTOR HIMALÁJA. nehogy az eljövend generációk rosszra használják. Buddhista lett. mindegyikük egy könyvet ír folyamatosan. Mongóliába.

A Kilenc Ismeretlen valójában tizennyolc ember. melyek ismeretlen módon és elvek alapján m ködnek. Darla egy olyan szerkezet teljes dokumentációját kérte. A robbanómotorban a benzin berobbantása keltette nyomás mozgatja a dugattyúkat. ilyen volt néhány olyan elvek alapján m köd motor. Az olaj sohasem volt a legjobb választás. vagy csupán egy napvilágra kerülne. De voltak más elvek is. melyeket emberek találtak és dolgoztak ki. melyek mindig is a tudomány pe- . sokkal megbízhatóabb. azt azzal magyarázták a felszínen. a hetedik a fénytanról. Valamikor a Gangesz medre alatt épült titkos templomban éltek. a másik a világ legjobban felszerelt laboratóriuma. és mérnek részben ismeretlen mennyiségeket és min ségeket. ha csak néhány. amely képes gazdaságilag és technikailag teljes egészében pótolni az olajat. amely két nagy részre oszlik: az egyik a világ legnagyobb titkait rejt archívum. valamennyi m köd technológiája. akik elvégzik a szükséges házimunkákat. Amikor a világot uraló hatalmak az olaj mellett döntöttek. vagy más néven a robbanómotor. kibogozhatatlanul bonyolult járatrendszer legmélyén megbúvó épületben. a nyolcadik a társadalomtudományról. a legmegbízhatóbb és a leger teljesebb energiaforrás. ilyen volt a vízüzem motor. a hatodik a nehézkedésr l.alakításáról. A g zgépben h vel hoznak létre nyomást. hanem csupán eltitkolt technológiákból. Egyik sem volt igaz. melyek közül. az ötödik a hírközlésr l. és összeszedik a beérkez találmányok dokumentációját. A Kilenc Ismeretlen írja a könyveket. A Kilenc Ismeretlen birtokában van az emberiség minden találmánya. Milliónyi eltitkolt találmány. és néhány közülük olcsóbb volt. minden felfedezése. a kilencedik pedig a meglev ismeretek alapján egy valóságos világképet igyekszik felvázolni. sokkal biztonságosabb. Ilyen volt az elektromos motor. hogy energetikai szempontból ez a legjobb választás az összes lehet ség közül. semmilyen szempontból nem volt a legjobb. és mindnek van egy utóda. és sokkal er sebb. amely munkát végez a motorban. némelyik korábban bukkant fel. A benzinmotor. mert ez a legbiztonságosabb. némelyik vele együtt indult el. melyek mindegyikét kivizsgálják. gyökeresen változtatná meg az életet ezen a bolygón. mint a robbanómotor. tulajdonképpen egy g zgép. Ez ugyanaz az elv. ma már a Himalája egyik sziklába vájt kolostora alatt húzódó. A legfels bb kaszt hatalmának f tartópillére a Kilenc Ismeretlen társasága. Ezek a berendezések nem földönkívüli vagy túlvilági technológiákból születtek. Ebben a laboratóriumban túlnyomórészt az emberek el tt teljesen ismeretlen berendezések kaptak helyet.

hogy az olaj (és a szén) esetében lehetett a legkönnyebben. amelyek ugyancsak minden szempontból jobbak az olajnál (és a szénnél). azaz a szállítás felett. legf bb energiahordozóvá n tte ki magát. a hegemóniát a kitermelés. Létezett olyan találmány (a találmány minden leírását. hogy keressen el egy találmányt. Ugyanakkor a motor maga technikailag elképeszt en bonyolult volt. különféle elektronikai és h hatásoknak kitenni. a feltalálót. mely közönséges csapvízzel m ködik. amely majdhogynem ingyenessé tette volna a közlekedést: egy motor. Mivel nem kellett bányászni. A hegemónia lehet sége az egyedüli tényez . és nagyobb hatásfokkal adott le energiát. amely az olaj (és a szén) mellett szólt. Bonyo- . amely gazdaságossá teszi a vízüzem motort. mint a benzinmotor. mint az olaj. Ez azonban túlzás volt. Az eltelt mintegy száz évben. sem olajfinomítókra. mint a tények. likvidálták). azóta a tekintély többet nyom a latba. Tiszta energia volt. akinek köze lehetett a találmányhoz. A víz tetszett neki. számtalan olyan találmány bukkant fel. a feldolgozás és a szétosztás. és igen fejlett géppark kellett. ezért esett rá a választás. a fénytan Ismeretlenjének tanítványa elvetette az ötletet. mint a fejlettebbet. nem károsította a környezetet. A bolygó ökológiai katasztrófája ennek az egyetlen döntésnek a következménye. megbízhatóbb is. és nyomtak el minden egyebet (még az atomenergiát is.rifériájához tartoztak. A fénytudomány krónikásának tanítványa kapta a feladatot. de egy jóval kevésbé fejlett találmány mellett döntött – melyet. így a költségek. amióta az olaj (és a szén) versenytárs nélküli. ezért futtatták fel. azaz hajtotta a motort. biztonságosabb volt. a teljes kutatási dokumentációt összeszedték és elrejtették. az el állításához magas technikai felkészültség. és a tiszta vizet is kezelni kellett: adalékokkal összekeverni. egyszer en azért. amely semmiben sem rosszabb a benzinmotornál. mert megszüntette volna a hegemóniát. vagy még oda se. és ugyanolyan hegemóniát biztosít. Ennek az volt az oka. rendkívüli mértékben lecsökkennek. Kiválasztotta hát a vízüzem motor egy kevésbé fejlett konstrukciójának teljes dokumentációját. amennyiben bevezetik. sem olajfúró kutakra. hogy hegemóniát biztosít). különös módon. legegyszer bben biztosítani a hegemóniát. Az olaj (és a szén) melletti voksolás egyedüli oka az volt. amiben szintén az a legfontosabb. mert amióta a tudományt intézményesítették. kés bb dolgoztak ki. mint az olajszármazékokkal üzemel robbanómotor. ám mégsem terjedhettek el. nem volt szükség teherhajókra. hogy ez hozta a legnagyobb bevételt. munkatársait és mindenki mást.

és így nem lát semmit. Lezajlik az invázió. Az egyetlen ablak a külvilágra. Zoe is ott volt. 2.lultabb volt. Elég hátborzongató! Senki nem mer kimenni az utcára. VIRGINIA November 11. és nézi a CNN-t. csak hagyta. ahogyan jólesik. és ezért Gorkie nem szólt bele. a többi m sorsugárzó cég vagy cs dbe ment. aki egyfolytában csépelte a leveg t. és csak ezt az egy… illetve két csatornát tudják befogni. Gorkie és Mörjike a tévét nézték. és minden visszaáll a régi kerékvágásba. és fújtatott. és megint bármi megtörténhet. hadd csinálja. aki mindenben hibát keres. de annyira. szombat. és mindig mindent kijavít. nem javította ki a mozgását. A híreket senki sem tudja ellen rizni. – Uh! Mi jutott eszembe! Megfélemlítik az embereket. és senki sem tudja meg. . hogy mit csinál Zoe. Zoe rengeteget verekedett képzelt ellenfelekkel. 10 óra 30 perc Már csak a CNN sugárzott adást. A fiatal férfi az 1966-ban feltalált vízüzem motor teljes dokumentációját elküldte a legfels bb kasztnak. Most bármi megtörténhet kint a világban – Mörjike a homlokára csapott. megint mindenki elt nik az utcákról. Gorkie id nként odanézett. – Nézd csak! – mutatott Mörjike a tévére. s t több milliárd ember. a többi amerikai tévétársaság bedobta a törölköz t. a külföldi csatornák közül egyedül a BBC-t lehetett befogni. – A legtöbb ember bezárkózott a lakásába vagy a házába. hogy milliók. és éppen ez biztosította a hegemóniát. REJTEKHELY NORFOLK. amíg nem tartja tökéletesnek. Aztán egyszer csak megint mindenkit megfélemlítenek. Gorkie nem volt egy görcsös tanító. de a kanapé mellett láthatatlan farkasembereket rúgott széjjel. csak éppen már egy idegen faj uralkodik felettünk. mint a benzinmotor. és az titokban is marad. aztán a világ valahogy megnyugszik. Akár rhajók is leszállhatnak. nem mernek utazni. vagy a gyenge jelek Amerikát már nem érték el. nem mer mozogni. de ezt csak saját szórakozására csinálta.

– Ja! Például. – Az bizony kínos lehet! Képzeld. és engem? Engem nem is szeretsz. – Én is imádlak. Gorkie hátulról átölelte Zoét. Zoe leállt. Zoe? – kérdezte. mit forgat a fejében – tájékoztatta Mörjike. – Amikor még gyerek voltam. sem Mörjike nem néztek rá. hogy értelmes élet leginkább csak a Földön kívül van. és megnézném. hogy szerinte van-e értelmes élet a Földön kívül. mire Momochi azt mondta. – rülten szeretlek. jobbal pedig elkezdte csikizni a meztelen talpát. – Elkapta egy farkasember a lábinkóját – kacsintott Mörjike Gorkie-ra. ha valaki aludni akar! – mondta Zoe.– Érdekes elgondolás – jegyezte meg Gorkie. aztán felugrott. megcsókolta a nyakát. Ekkor Zoe nagy er vel nagyon magasra lendítette a lábát. hogy valami megváltozott. Mindketten Gorkie felé fordultak. magához húzta. Lihegve lehuppant a kanapéra. és hatalmas robajjal hanyatt esett. – Dehogynem! Téged is imádlak. – Rohadék farkasember elkapta a lábinkómat! – mondta Zoe nevetve. . Gorkie és Mörjike felnevettek. kicsi Zoe – súgta a fülébe. vágott egy fintort. – Na. de azonnal megérezték. Gorkie és Zoe nevettek. ha az ember egy baltát tart a párnája alatt – állapította meg Zoe. egy ninjagyerek megkérdezte egyszer Momochit. – Ne! Ezt ne csináld! – vonaglott Zoe. Mörjike az ölébe vette Zoe lábait. és az arcát az arcához szorította. Gorkie és Mörjike közé. – Hallod? Hülye! Hülye Mörjike! Hallod? Hülye! Hangosan nevettek. Gorkie! – vágta rá Zoe. Sem Zoe. és a Hattori klánban tanultam. és tovább ütötte-rúgta a leveg t. – Más esetben viszont kifejezetten káros – tette hozzá Gorkie. ha valaki erre ébred! – Te mit csinálnál? – kérdezte Gorkie. – Hát ez elég ciki – jelentette ki. Mörjike! Meg mindenkit a klánban! Mörjike bal kézzel leszorította Zoe lábait. – Adott esetben nagyon hasznos. aminek következtében megcsúszott a támasztó lába. Aztán Gorkie hirtelen elkomolyodott. Mörjike elmosolyodott. – Fognék egy baltát.

hogy forduljon ellenünk. keltsd fel Nadyát – szólt bele. tudjunk róla. és ki tudjuk menteni Damien. Inkább a folyamatos kapcsolattartást vele. hátha valakik támadást intéznek Russell háza ellen. hogy próbálja meg elfogni Juliust. Néhány másodperccel korábban ébredt fel. valami nagyon készül ott. Úgy érzem. valami nagyon rossz fog történni – mondta Gorkie komoly arccal. azt nem javaslom. Zoe és Mörjike átmentek a biztonsági szobába. ha velünk tart. hogy olyan emberekhez is eljut A Rendszer Hiteles Krónikája. De ki tudja. Mörjike. – Balsejtelem. . pakolj össze komoly t zer t. már nincs szükség egészségügyi felügyeletre. hogy ha valaki elkezdené meggy zni arról. Éppen bet típusokat próbálgat. most te is jössz. vagy Russell házában. – Egy perc múlva találkozunk nálad. mivel bezárkózott a f hadiszállására. – Gyertek. tehát most még el lehet vágni. – Mit csinálunk? – kérdezte Nadya. – Nicole. Zoe. még nem terjedt el. akkor meg tudják gy zni arról. hogy jobb. Ez Donovan esetében lesz a legnehezebb. Nicole. rakj össze felszerelést. Egy perc – mondta Gorkie. – Úgy érzem. Valahogyan meg kell védenünk a szövetségeseinket. meg minket. – Oké. Gorkie lenyomta a legközelebbi kommunikátor gombját. Russell házába.– Gorkie? – szólalt meg Mörjike. amivel Russell házának közelében kihúzzuk két hétig. utána Gorkie és Mörjike is. Ahol fizikailag ugyan biztonságban lehet. Ha meginog. és meggy zhessük arról. akik megpróbálják majd elvágni – mondta Gorkie. készüljünk fel. – Julius? – A könyvét szerkeszti. Russellt l sem és Donovantól sem. Felengedte a kommunikátor gombját. – Még nem jelent meg a könyv. – Rendben. – Attól tartok. Vigyázz rá! – Persze. ki kell építenünk egy korai riasztórendszert. Chaney-t l nem tartok. – Nicole. Nadya. de már éber volt. – Egyetértek – mondta Gorkie. megint rád bízom Juliust. Fél perccel kés bb már Nadya is megérkezett. hogy egy esetleges támadást vissza tudjunk verni. Gorkie. – Alexandriába. – Betenni valakit Donovanhoz. Hová mentek? – érdekl dött Zoe. de ideológiailag nem. Zoe felállt. kik olvassák el a CIA f hadiszállásán.

Kissé már más emberek voltak. majd összeszartam magam. Tehát ha valaki idejönne. – Ezzel nem vagy egyedül – mondta Clayton Casull. CIA F HADISZÁLLÁS LANGLEY. Ha ez megjelenik. ne engedd be. aki a Tudományos-technikai Igazgatóságot irányította. – Egyetértek – bólogatott Morton. Chaney-t és Russellt. munkára! 3. – Nagyon nagy hatású könyv. ne fogadd. – Soha ez idáig nem éreztem. – Nos. – Amikor találkoztál Julius Andannal… ööö… Mikor is? Ja igen! Tegnap. vagyis úgy teszünk. szombat. Én örülnék a legjobban. . – Martin? – nézett Donovan Ackermannra. mintha elutaznánk valahová. – Nem hiszem. Legalábbis nagyon úgy néz ki. Morton az állával a stóc felé bökött. Most érzem. gyertek. a m veleti igazgató. Teljesen össze vagyok zavarodva – Ackermann megdörzsölte az állát. – Egész éjjel rázott a hideg. – Sajnos nem. hogy egyikük sem lógta el az olvasást. fent kikapcsoljuk az áramot. – A mappák egymás tetején álltak Donovan íróasztalán. és tudta. Amikor elhagyjuk a házat. de sajnos az. hogy meg kellene ezt jelentetnünk – csóválta a fejét George Stone. Na. 11 óra 21 perc A CIA vezérkara Donovan irodájában ült össze. Donovan végignézett az igazgatókon. – Körülbelül a hatvanadik oldaltól kezd d en elkezdtem magam kiscserkésznek érezni – szólalt meg Clive Morton. ne beszélj vele. és bezárjuk az ajtót. megváltozik a világ. a hírszerzési f nök. Zoe. – Nem t nt… dilisnek? – Nem – válaszolta Donovan. Maradjatok itt lent Juliusszal. csak vészhelyzetben. mint tegnap.Shanát. Nem tagadom. fiúk? – kérdezte. ha ez az egész nem lenne igaz. semmi szín alatt ne menjetek fel a házba vagy az utcára. VIRGINIA November 11. Donovan széttárta a karját. hogy összeállt a kép. hogy a kirakójáték minden egyes kis darabkája a helyére került. te vagy a rejtekhely parancsnoka.

Határozottan ellenzem. hogy „Darla”? Ilyen nev ember nem létezik! Hát te tényleg nem látod át? Andan elmebeteg! – A logikája kristálytiszta – jegyezte meg Ackermann. Clive! Mi az. – Napnál világosabb. hogy fogja el! Késedelem nélkül menjen egy csapat! Most rögtön! – Ellenzem – szólalt meg Morton. meg ott a végén a „pszichiáteristen”! Ez az ember egy elmebeteg. Wesson rámutatott a mappákra. hogy ez lenne a leghelyesebb. teljesen elmebeteg volt! Már ezek a kifejezések. beszéljen róla mindenki. Ez kétségbevonhatatlan tény! Andan pszichopata. várjunk csak! Még egyáltalán nem biztos. mint szembeszállni vele. mint ahogyan azt Andan írja – jelentette ki Stone. George – mondta Donovan. Amondó vagyok. – És mi a te véleményed. Jelen pillanatban nincs nála értékesebb informátor! Wesson a fejéhez kapott. – Na. És kipuhatolnánk a szándékait. Duke Wesson. és úgy próbáljuk megdönteni a legfels bb kasztot. Donovan elmosolyodott. hogy ennek a legfels bb kasztnak éppen olyan természet a hatalma. hogy jobb együttm ködni egy ilyen er s ellenféllel. Hozzuk csak nyilvánosságra. Akkor pedig gondban leszünk. hogy ezt a variációt is gondoljuk végig.– Ha ez kimegy. az egyetlen. Morton is ugyanazt az iskolát kapta. hogy mi a véleményem? – Akarom tudni – mondta Donovan. – Ezt nem hiszem el. . – Darla az ellenség. Annak idején Morton is buzgón szeletelte a füleket Vietnamban. Vele szövetséget kell kötnünk. – Pedig nincs más választásunk – mondta Morton. hogy aki ezt írta. a pánik anarchiát fog eredményezni. mint „legfels bb kaszt”. Russell házában? Azonnal küldjünk oda egy csapatot. amit . iszonyúan veszedelmes pszichopata! Hol van most? Dr. mit tett Andannal. hogy megjelenjen. amit tehetünk. ha el bb felvennénk a kapcsolatot Darlával. Nem hiába. valami el bb-utóbb kiszivárog. és az Darla fülébe jut. Emlékezzünk. csak azt. és rengeteg könyv és újságcikk majd elrejti a mi tetteinket. Duke? – Az én véleményem? – mutatott magára Wesson. terjedjen el. hogy jobb lenne. – Ezt fogjuk tenni. nem Andan. És ez a sok beszéd. – Lehetséges. Nem állítom. aki átlátja ezt az egészet. – Akarod tudni. az adminisztrációs f nök szemébe nézett. – Nem tarthatjuk titokban! Ha titokban tartjuk. – Ez az egész egy kurva nagy faszság! – jelentette ki határozottan.

Ráadásul. – Egy pszichiáternek. – Nem csalódtam bennük! – mondta Wesson dacosan. amit Donovan mondott. – És mi végre? A pszichiáterek szarhoz se értenek. nézzük meg. és már ott is azt kérte a beosztottjairól. ennyi az egész! – Ne akard nekem azt mondani. Odafordult Donovanhoz. amit l kis híján mindannyian kidobtuk a taccsot! Még jó. nem akarod azt mondani. hogy „Bírónak” szólítsák.– Ez még nem bizonyít semmit! Ráadásul nem is igaz! – vetette ellen Wesson. – Használjuk fel a hálózatunkat. ne igazgatónak. ne kapkodjuk el! Az kétségtelen. aki éveken keresztül valóban bíróként dolgozott. mit szólnak hozzá! Donovan Mortonra pillantott. akár csillagjósokat is foglalkoztathatnánk! Akarod látni az Öböl-háború el tti napokban készített Szaddam Husszein-személyiség portrét? A vezet pszichiáterünk egy olyan ömlengést adott át Husszeinr l a Bírónak*. akiknek pontos. – Bill. amin anyagokat szoktunk terjeszteni. – Ez a könyv egy faszság! A pszichiáterek nagy tudósok. hogy leszophassa a nagy hadvezért! Nem volt rá alkalma. – George? – Ne lépjünk azonnal. Webster jogászi végzettséggel és gyakorlattal rendelkezett. annyira megdöbbent azon. Duke. Duke. – Bill… – Wesson alig kapott leveg t. most világgaz- . precíz terápiáik. Ugye. adjuk ezt oda egy-két pszichiáternek. hogy nem csalódtál a pszichiátereinkben. A kérdés csak az. te mit mondasz? – kérdezte Donovan a titkos m veletek igazgatóját. Vitassuk meg a kérdést. A legnagyobb hatalommal akarunk szembeszállni. nap mint nap! Ahányszor tévedtek az elemzéseik a célpontjaink személyiségét és jöv beni tetteit illet en. Mindketten nevettek. – Clive. Donovan legyintett. és nagyon fontos tudásuk van! Ezt senki nem vonhatja kétségbe! Andan valamilyen okból le akarja járatni ket. ahhoz nem volt szüksége Wesson egyetértésére. hogy lépnünk kell. hogy a válaszokat hosszan kutassuk. és küldjük szét a világban A Rendszer Hiteles Krónikáját – mondta Morton. azt javaslom. Hogy döntést hozzon. hogy mit. az is igaz. A CIA el tt tíz évig az FBI igazgatója volt. Duke? – kérdezte Donovan. És én azt javaslom. hogy te nem csalódtál a pszichiátereinkben és a pszichológusainkban! * Bíró: Az Öböl-háború ideje alatt a CIA igazgatója William Webster volt. hogy a fickó nem szaladt el Irakba.

hogy készítsük el a könyvet a nyomdára és az internetre. Kétszer is megállították a katonai ellen rz pontokon. amikor Andannal beszélgettem – mondta Donovan.-be. Mellesleg pedig. kiszállt a kocsiból. csak akkor lépjünk. a könyvét pedig adjuk át a pszichiátereinknek! – Martin? Te mit mondasz? – Gondoljunk át minden lépést. És mindeközben minden nap összeülünk. rögtön kinyomjuk a piacra! De legyen készen. aztán bement a fülkébe. ez a könyv egy faszság. Donovan bólintott. Nem kapkodunk. Ackermann egy ötlett l vezérelve kocsiba szállt. hogy néhány napon belül talpra álljon a gazdaságunk! – sóhajtott fel Morton. mit teszünk. Keresett egy telefonfülkét. hogy amint talpra állt a világgazdaság. Wesson még idegeskedett egy ideig. akkor elmondom. – A válságra én is rákérdeztem. de legyünk nagyon-nagyon óvatosak. és beautózott Washington D. és beütötte a saját . de CIA-s igazolványa minden kordont megnyitott el tte. ez fontos. ami egyébként is lehetetlenné tenné. mire készülünk. A sietség most halálos lehet. Ez nem azt jelenti. és megbeszéljük a fejleményeket. Tárcájából telefonkártyát vett el . Leemelte a kagylót. és most normalizálnia kell a helyzetet. hogy napokon belül fel lesz építve a gazdaság. akkor indítsunk a könyvvel. – Nos. – Adja az ég. tehát az anyagi vonzata is jelent s. Ha napok kérdése. Lépjünk. – Clayton? – Javaslom. és a gazdaság talpon lesz. Ijeszt látványt nyújtott. amit még nem vertek szét. elkülönítjük ket. Gondoljuk át. Ennyiben maradtak.dasági válság és háború van. – Duke? – Azt mondom. eltapos minket. alaposan szétnézett. alighanem ez a könyv lesz minden id k legnagyobb bestsellere. hogy készítsék el nyomdára és internetes terjesztésre. akiben okkal bízhatunk. és átadjuk nekik a kéziratot. – Azt felelte. hogy érdemben foglalkozzunk a könyv kiadásának lehet ségeir l.C. Ha rájön. Kiválasztunk két embert. Még soha nem látta ilyen kihaltnak Washingtont. és csak ha már minden kérdésre megvan a válasz. de aztán visszatért is a munkájához. és bedugta a telefonkagyló alatti nyílásba. Darla a világ legveszélyesebb embere. egy elmebeteg állat hallucinációi! Késedelem nélkül csapjunk le Andanra. a közvetlen közelében parkolt le. mivel Darla elvesztette a kontrollt az események felett.

Andan a könyvet odaadta William Donovan CIA-igazgatónak. beült. Épp az imént fejeztem be a könyv olvasását. és bejátszotta a kagylóba. Segíteni akarok önnek. Russell házában. amivel felvette az egész beszélgetést Donovan irodájában. jelentkezzen! Viszonthallásra! Ackermann visszatette a kagylót a villára. aki Alexandriában lakik. és lenyomta a hívásfogadó gombot. mert szükséges. utána eltette a diktafont a zakója zsebébe. Távolítsa el a helyér l. majd kivette a telefonkártyát a készülékb l. William Donovan áruló lett. Darla gazda. az ellenségének tekinti.mobiljának a számát. Önt. A terv kezdett összeállni benne: összeszed pár embert. . Langley-be. és a tárcájába rakta. Miel tt kilépett a fülkéb l. hallgassa ezt meg – Ackermann a zakója zsebéb l el halászta a diktafonját. és elkapják Andant Russell házában. Darla gazda. – Kérem. hogy legyen egy központi kontroll a civilizáció felett. Félrehúzta a fülke ajtaját. és már ment is. és két gyors lépéssel a kocsijánál termett. El vette. és bontotta a vonalat. Teljes egészében Andan mellé állt. El vette a mobilját. Darla gazda. aminek A Rendszer Hiteles Krónikája a címe. a CIA munkatársa. Julius Andan követ Virginiában van. Ment vissza. Darla gazda! – beszélt Ackermann a telefonkagylóba. majd visszatette a zsebébe. Én bármit megteszek önnek. Kérem. Donovan tudta nélkül. alaposan körülnézett. feltehet leg Dr. A mobil felbúgott a kabátzsebében. – Darla gazda. – Martin Ackermann vagyok. Andan írt egy könyvet.

– Darla. GRÖNLAND November 11. Darla intett az inasnak. és megnyomta a hívógombot. egy washingtoni utcai telefonfülkéb l felhívta a saját mobiltelefonját. zónaid : 14 óra 40 perc Darla. hogy elmehet. Anhaido és Vufír végighallgatták az üzenetet. akik belátják. és nyakig benne voltak a munkában. Gazda! – hajbókolt az inas. A terem egyik rejtett hangszórójából felhangzott Ackermann hangja. hogy szabad beszélnie. és tiszteletteljesen várakozni kezdett az ajtó el tt. Gazda. – Játssza le. melyen lenyomott egy gombot. szombat. Darla. Martin Ackermann. Vufír és Anhaido a hálózataik újjáépítését tervezték. – Vlagyimir Bolotov vagyok – jelentkezett be Bolotov két és fél másodperc múlva. de nem mutatta jelét. amikor belépett az egyik inas. – Felvette Bolotov telefonját. – Igenis. aki a Julius Andan utáni kutatás nemzetközi vezet je. elfogtunk egy különleges telefonüzenetet – jelentette az inas. – Mit óhajt. – Ez jó hír – mondta Darla. – A tudatlanok közt is vannak. Darla elcsodálkozott ezen a váratlan fejleményen. – Miféle üzenetet? – kérdezte Darla. és önhöz beszélt. HÁRMAK REZIDENCIÁJA QAANAAQTÓL 500 KM-RE ÉSZAKKELETRE. az inas ebb l tudta. Gazda? . – Gazda. Darla odafordult hozzá. Az inas távozott.HUSZONKILENCEDIK FEJEZET 1. hogy központi vezetés nélkül nem lehetséges az élet. és távirányítót vett el . – A CIA egyik ügynöke.

William Donovant pedig nyugdíjazzák. – Nem akarom. védelmet sem kap. megbízható profinak tartotta. fent. a negyedik emeleten. némelyiküket magasan képzett. Az alvilág pedig úgyis vérdíjat t zött a fejére. akikt l minden módon igyekezett megszabadulni.– A feladata: neveztesse ki Martin Ackermann CIA-ügynököt a CIA igazgatói posztjára. Az Emberrablási Osztály ötvenhárom tagú állományából húszat választott ki. akit nem. valamint elkövetésével foglalkozott. Gazda! Azonnal hozzálátok a feladathoz! – Jó – mondta Darla. hogy elkapjuk. Ez pedig zavart okozhatna. Ha többé nem a CIA igazgatója. CIA F HADISZÁLLÁS LANGLEY. akit kedvelt. VIRGINIA November 11. – Miért elégszünk meg William Donovan nyugdíjaztatásával? – kérdezte Anhaido. 2. akik közül néhányan nem hinnék el. és néhányukat dilettáns szarházinak. busás végkielégítéssel. A kormányban és a CIA-ban számtalan híve van William Donovannak. ezért is választotta éppen William Donovant szövetségesül. – A CIA-val a kezében nagyon sok mindent tehet. – Értettem. szombat. hogy Julius Andan cinkosa. hogy felkérték az Andan-projekt irányítására. hogy el állhasson nekik a tervével. – Bemértük Andan tartózkodási helyét – jelentette be Ackermann. – A mi dolgunk lesz. akiknek lojalitásában és profizmusában bízott annyira. volt. húsz olyan embert. kicsoda – felelte Darla. Ötvenhárom ember tartozott alá. Érdemei elismerése mellett. Menesztése a halálos ítélete is egyben. Ezt Julius Andan is tudja. az Emberrablási Osztály vezet je volt. amely elismer morajlást váltott ki. . Ezért jobb csendben félretolni. volt. még azt megel z en. A kiválasztott embereit egy félrees – vagyis Donovan irodájától a lehet legtávolabbi – irodában hívta össze. hogy tudjuk. és bontotta a vonalat. 13 óra 20 perc Ackermann. és emberrablási ügyek felgöngyölítésével. hogy William Donovan id el tt tudomást szerezzen arról.

és lejátszotta a felvételt. például kihagyott bel le mindenféle utalást Andan könyvére. mert vannak emberek. de sajnos ránk hárul a feladat. Odamegyünk. Azért hárul ránk. mert akkor az emberei kiszabadíthatják. . – Andannak a CIA fels vezetésében is vannak emberei. Amikor a felvétel véget ért.– Elkapjuk? – kérdezte valaki. kiderült. a legteljesebb titokban kell tennünk. és minden folytatódik tovább. Ackermann emberei úgy álltak ott. – Ez a helyzet – mondta Ackermann. hol még. közben jelent ségteljesen végighordozta a tekintetét az emberein – …hogy legfelül védik Andant. Nem szabad megkockáztatnunk. mert senki más nem akarja megcsinálni. amit teszünk. mint akiket hideg vízzel locsoltak le. hogy életben maradjon. – Hogy érted. ahogyan Ackermann ezt a szót kiejtette. aki különös hangsúlyt fedezett fel abban. mert piszok veszedelmes egy szarházi! – Hol van Andan? – kérdezte az Emberrablási Osztály egyik operatív tervez je. És ha ott vannak. nagyhatalmú emberek. aki a CIA el tt a tengerészgyalogságnál szolgált. hogy jobban szolgálja az érdekeit. amit Donovan irodájában rögzített. hogy elkapjuk a szarházit. akiknek ez nem fontos. hogy más nem akarja megcsinálni? – kérdezte egy rendkívül izmos fickó. vagy akárcsak rájönni. – Miért mi? Nem kimondottan ez a szakterületünk. Mindent. kicsinálnak minket. akkor ki tudja. Ez az igazság. illetve éppen az ellenkez je a céljuk. A mi dolgunk tehát. hogy merre van. nem kerülgetve tovább az igazi célt. – Kinyírjuk a rohadékot – mondta Ackermann. – Ezt nem tudom elhinni! – Akkor ezt hallgassátok meg – Ackermann el vette a diktafont a zsebéb l. – Ezt hogy értsem? Bill Donovan? – Pontosan – mondta Ackermann. Senki ne becsülje le Donovant. és amit egy kicsit megvágott. mint ellenfelet. csalódottsággal a hangjában. – Legfelül? – kérdezte az ex-tengerészgyalogos. – Ez igaz. – Most. és kinyírjuk. – Az Andan-projekt megbénult – közölte Ackermann. hogy miért nem tudtuk ennyi id alatt. Ti pedig mindannyian alkalmasak vagytok erre a feladatra. hogy bemértük Andan tartózkodási helyét. elárulták ket. Úgy érezték. mert ha valami kiderül. hiszen komoly katonai kiképzést kaptatok. Ennek oka… – Ackermann hatásszünetet tartott. és ennyi energia ráfordítással sem elkapni.

Összeszedtek egy kisebb hadseregnek elegend fegyvert. hogy hol van Andan. zónaid : 21 óra 00 perc Ralph Archer az ideológiai hálózat tagja volt. Természetesen mindannyian tudták. értsétek meg! Nem hagynak nekünk esélyt a védekezésre! – De húszan akkor sem vagyunk elegen! – Ez igaz – ismerte el Ackermann. Russell. Donovannak még meg is dicsérte. irányította a médiát az egész világon. . és a terjesztés eszközei.– Dr. a tömegkommunikáció. Azonnal munkához láttak. Leszünk elegen. a tudományos akadémiák és intézetek. az iskolák és a m vészet. szombat. kinyírnak minket. de mindenre elszántan Andant keresik. Azt mondta. hogy milyen jól végzi a munkáját. de legalább ötven – válaszolta Ackermann. Csak megmondjuk nekik. Darla t szemelte ki a médiahálózat fejének. – Túlságosan kockázatos! Ha bármi kitudódik. hogy miért kell elhagynia a f hadiszállást. Russell házában – felelte Ackermann. majd Ackermann beadott egy el re kitalált mesét Donovannak. hogy van egy nyom. amit a világgal tett. – Nem! – Ackermann határozottan megrázta a fejét. A szabadcsapatok önvédelmi fegyverekkel. Ez minden. kicsoda Dr. – Ötven ember? Akik egy házat védenek? Ez esetben nem vagyunk elegen húszan! – Szólhatnánk még pár megbízható fickónak – mondta a tervez . HOWARD STREET KENSINGTON. – Jézusom! Ezt nem tudom elhinni! – Kétségtelenül szövevényes egy história – mondta Ackermann. LONDON November 11. – Nem tudom pontosan. és felfegyverzett civilekb l álló szabadcsapatok uralják a területet. hogy megszervezzék az ostromot. ami talán elvezet a terrorháború irányítójához. Korábban az ideológiai hálózatban együtt voltak az ideológia forrásai. hogy kinyírják mindazért. A hadsereg. – Andannak hány embere van? – kérdezte az ex-tengerészgyalogos. Andan közvetlen kapcsolata. terroristák. vadászpuskákkal felszerelve. 3. – Alexandria háborús övezet.

és a médiát. hogy Darla egy egész hálózat fejévé tette Archert. Amikor Andan kiszállt. Archer egy ideig nem találta a helyét. semmi sem változott a média hálózatában. mintha lenne a legf bb vezet . – Archer – szólt a telefonba. – Jó estét. hogy telefonáltasson a belügyminiszterrel Archernek. megtartotta önálló hálózatként. hanem egyenesen Darlától. de a miniszterelnök a merénylet óta – amelyben felesége és gyermekei is életüket veszítették – olyan rossz állapotban volt. miniszter úr! – mondta Archer. hogy elköltözik valami békésebb vidékre. ugyancsak állig felfegyverzett. ami ezekhez tartozott. Darla utasította Bolotovot. néhol még vastagabb k falak.és könyvkiadókat és a többit. és mindazt. Ez azzal járt. Archer éppen befejezte vacsoráját. a tömegkommunikációt önálló hálózattá tette. a tudományos intézeteket. amikor megszólalt a telefonja. nagyon hiányzott neki Andan. Egy tekintélyhez egy másik tekintélyen át vezet az út. a húsz állig felfegyverzett biztonsági r. továbbá hajói és repül gépei is voltak. A félméteres. James King volt Anglia belügyminisztere. Azzal. Az Andanról „kiderült” dolgok valósággal sokkolták. míg a tudományt és a m vészetet. könny szerrel megtehette volna hát. aki ebben a mostani helyzetben rendkívül fontos lehet. A belügyminiszter kell tekintéllyel rendelkezett ahhoz. hogy a média egyrészt m ködésben maradt. hogy a . lemez. hogy a javaslata felkeltse Archer érdekl dését. de csak egy megfelel en biztonságos helyen – jelentette ki késedelem nélkül. Archer hozzászokott. másrészt viszont hibák ütötték fel a fejüket. – Minek köszönhetem hívását? – Bemutatnám önt valakinek. aki sohasem tévedett. az oktatást. – Üdvözlöm. hogy Archer nem Andantól kapta az értesüléseket és a parancsokat. Londonban. mégis maradt imádott városában.de Darla tanult a hibákból. hogy azonnali döntéseket hozzon. miniszter úr. Archer úr. – Érdekel a találkozó. er ddé átalakított városi palotájában. test r meglehet sen nagy védelmet nyújtott. csupán annyi. a filmgyárakat. – És úgy tudom. aztán túltette magát rajta. Archer úr! James King vagyok. és a tizenkét. és elkezdte úgy vezetni a média hálózatát. és beszéljen meg vele egy találkozót. hogy képtelen volt ellátni a hivatalát. Darla a miniszterelnökkel szerette volna felhívatni Archert. Archer számtalan országban rendelkezett ingatlannal.

Izra- . hogy kutassa fel a legnagyobb csoportosulást. Archer felállt az asztaltól. és semmisítse azt meg. miniszter úr! – Hálás vagyok. miniszter úr. A határáttörés z rzavarában a két egység. egy óra múlva. Archer úr! Viszonthallásra! Egyszerre tették le a kagylót. 22 óra 00 perckor ott lesz önnél a helikopter. Az els libanoni páncélos hadosztály. és hívatta a személyzetet. melyben sem a támadók. Köszönöm szépen. Az egyik négyf s egység célja Tel-Aviv megbénítása volt. Helikoptert küldök önért. polgári ruhában. 4. csupáncsak annyival. – Legyen. – Ennyire sürg s? – csodálkozott el Archer. Rendkívül zártkör találkozóról van szó. zónaid : 23 óra 48 perc Tel-Aviv. A félháborús állapotból nem volt nehéz átlépni a háborúba. Gondoskodom az ön biztonságáról. sem a véd k nem ragaszkodtak a szabályokhoz. A találkozó vidéken kerül megrendezésre. Tel-Aviv a támadást követ en rendkívül gyorsan felkészült a háborúra. miniszter úr – egyezett bele Archer. készüljön fel. leszakadt az izraeli területre benyomuló seregr l. Archer úr. hogy felkészüljön az utazásra. – Ezzel maximálisan egyet tudok érteni. A kormány már nem tartózkodik a megszokott helyeken. – Rendben van. Kérem. izraeli személyazonossággal. Készen fogok állni. amely áttörte az izraeli határt. és nem ismerték a könyörületet. magával vitt két speciális egységet különleges feladattal. IZRAEL November 11. Archer úr. – És mikor ütnénk nyélbe ezt a találkozót? – Elküldöm önért a helikoptert.Downing Street vagy a Buckingham-palota most nem eléggé biztonságos helyszínek. A viszonthallásra. a másik nem rendelkezett konkrét földrajzi céllal. szombat. Archer úr. Izrael f városa heves harcok színtere volt. és rövid id n belül elvegyült a zsidó lakosság körében. és az uralkodói család is elköltözött. Mindkét egység atomfegyverrel volt felszerelve. TEL-AVIV. – Igen.

mindenki ért a fegyverekhez. de a harcok olyan hevesen és mindenre kiterjed en folytak. Amikor felt ntek a radarképerny kön az els szír és líbiai repül gépek. Az információt sürg sen megadták a Moszadnak. A válaszlépés biológiai fegyver bevetése lenne. melyek gázálarcot is tartalmaztak. A Moszad az információk kézhezvétele után két órával már lecsapott az egyik atomfegyverrel felszerelt egységre. hogy t zszünetben állapodjon meg. Ez sokkal bonyolultabb feladat volt. Ha ez megtörténik. Beér-Sevában. Ez pedig minden szempontból beláthatatlan következményekkel járna. mintegy 90 kilométerre onnan. titkos elhelyezkedés fegyverraktárakat állítottak fel. Tel-Avivban egy talpalatnyi békés terület sem volt. Kutuzov jóvoltából a CIA tudott a két különleges feladattal megbízott egység létér l és útvonaláról. A súlyos betegeken. ellenséges országra. hogy támadás következik. Az információ továbbítása a CIA-nak majdnem olyan létfontosságú volt. Mindkét oldalon óriási veszteségek voltak. Tel-Avivban egyenl távolságokban. Két perccel kés bb a közeled repül gépek rakétákat l ttek ki. és a lokátorkezel k számára a sebességükb l egyértelm vé vált. a gyerekeken. amire újabb nukleáris csapás lenne a válasz és így tovább. Az id vészesen fogyott. Tizenhét perccel az els rakéták becsapódása után Izrael egész hadserege megindult. melyek közül az egyiknek. riadóztatták a hadsereget. Ennek az osztagnak Tel-Aviv romba döntése lett volna a feladata. vagy a rendkívüli veszteségek mindkét oldalon arra nem késztetnék a harcoló feleket. mintha a bomba az Egyesült Államokban lett volna. A lakosok magukhoz vették túlélési csomagjaikat. amíg az egyik fél pusztulása. illetve jelentkeztek a parancsnokságokon. közelgett a robbantás ideje. s t kifejezetten hangsúlyt fektetett annak irtására. a tervek szerint. és ez a város jó részét romba döntené. De nem találta. melyekb l órák alatt felfegyverezhették a teljes lakosságot. ahol Izrael nukleáris fegyverarzenálja található. a bombát biztonságba helyezte. fogták a fegyvereiket. A radioaktív felh k és a betegségek pedig megkerülnék a földet. minden férfi és n . . és a rájuk vigyázó néhány feln tten kívül mindenki harcolt. Szerették volna eljuttatni a bombát Tel-Avivtól délre.elben mindenki hadköteles. Izrael nukleáris csapást mér minden körülötte lév . A másik különítmény a legnagyobb tömörülést kereste. A Keleti Hatalmak Szövetsége nem tartott be semmilyen szabályt a civil lakossággal szemben. tagjait likvidálta. Tel-Avivban kell robbannia. mint hitték. és óvóhelyre vonultak. Két 1 kilótonnás bombáról volt szó.

k pedig kerestek egy megfelel helyet a bombának. Az egy kilótonnás atombombát élesítették… …volna. a hosszúkás. pontosan tudta. hogy a legnagyobb embercsoport. és m ködésbe lehessen helyezni a töltetet. Végül néhány katona csapott le rájuk. Az egyik férfi ököllel rávágott a képerny re. és elszállásolták ket. térképen nem jelzett. és ezen a nyelven egyikük sem beszélt. akik a harcok el l menekülnek. föld alá épített óvóhelyen volt. melyeket egyikük sem volt képes elolvasni. Két piros kulcs kell hozzá. Újra. Ezzel a döntéssel a Moszad teljesen elveszítette a nyomukat. A Moszad ezen a területen kutatott az atombombával felszerelt egység után. Semmi. Nem történt csoda. újra. újra. Ennivalót kaptak. A különítmény az egy kilótonnás atombombával felszerelve TelAvivban járt. hogy bombáját Tel-Avivban robbantja fel. A Moszad ugyanis túlságosan tájékozott volt. nagyon gondosan kerülve a harcot. semmi. izraeliek. hogy feloldják vele a vezérl panelt leblokkoló zárat. Azt hitték. utána a jobbat. Újra elfordították a kulcsokat. újra. Ezért a kis csapat úgy határozott. El ször a bal oldalit. újra!!! Semmi. Semmi. amir l azonban a Keleti Hatalmak Szövetsége nem tudott. mint a Tel-Avivtól néhány kilométerre lév föld alatti városban. Újra. hátha csoda történik. hogy Allahnak tetsz cselekedetet hajthatnak végre. Itt jóval kevesebben voltak. hogy huszonkétezer. Semmi. újra. nagyon megörültek. keskeny képerny alatt. de amikor a létszám fel l érdekl dtek. és cirill bet kkel. semmi. csakhogy oroszul.hogy képtelenek voltak öt kilométernél messzebbre eltávolodni TelAvivtól. Lekísérték ket a f város kiterjedt óvóhelyére. és lent az óvóhelyen is. Újra. A négy terroristát jó szívvel fogadták. Volt egy kis plakett a nyomógombok felett. és azt a választ kapták. a felszínen. újra. . egy Tel-Avivtól tizenhét kilométerre északkeletre lév . és a bomba beüzemel. A két kulcsot elfordították. Nem értették.

Semmi. két másodperccel utána a jobbat. Most a balt el ször. Jézus azt mondta. egy másodperccel utána a jobbat. Semmi. titkos és kevésbé titkos épületeikkel.Semmi. A CIA-nak és a haditengerészetnek Virginia nagyon fontos terület. három másodperccel utána a jobbat. mert tele van az érdekeltségeikkel. 5. Most megint. a CIA és a haditengerészet jobban odafigyelt. de szintén csak elvileg. Azon az alapon. Mind a négyen tévedtek. Semmi. Elvileg. Most mindkett t egyszerre. a védelmi intézkedéseket látva a terroristák mind nagyobb és nagyobb számban érkeztek Virginiába. utána a balt. Most a balt… Semmi. 20 óra 15 perc Az út kocsival Norfolkból Alexandriába mintegy hat óra. Most a balt el ször. hogy feltöltsék vele a vezérl panel lemerült elemeit. nekik nem egy mustármagnyi. Néha még kevesebb is lehet. hogy ott elpusztítsanak valami fontosat. ALEXANDRIA. Mivel a terrorveszély növekedett az államban. szombat. Éppen ezért lett Virginia annyira fontos a terroristák számára. egy mustármagnyi hittel a hegyet el lehet küldeni máshová. A négy férfi azt gondolta. Semmi. semmi. semmi. hogy amit óvnak. . az csak fontos lehet. Hiszen még annyi hitük sem volt. Semmi. de egy hegynyi hitük van. Most a balt el ször. Most fordítva: el ször a jobb oldalit. Semmi. VIRGINIA November 11.

Igen jelent s felszerelést vittek. A „kétmillióval kevesebb munkanélküli” is mosolyt csalt volna az arcára. a harmadikban. Minden irányból l ttek mindennel. délután fél kett kor az Amerikai Egyesült Államok elnöke olyan hírt kapott. rakétavet vel. A felszerelés nagy része hátizsákokba került szétosztásra.A klán három kocsival ment. amivel csak lehetett: gépkarabéllyal. leghátul Nadya. A „kétmillió dollár” például zene volt füleinek. vagy a másik kett be átszállva folytathassák az utat. Amennyiben a teljes felszerelésüket gyalogosan akarnák cipelni. még akkora távolságot sem sikerült megtenniük. amelyt l lelkileg összeomlott. ahonnét lövéseket adtak le a konvojra. az állandó kerül k és hosszú rejt zködések miatt. Az elnök különben kemény ember volt. mind egyéb felszerelésben. Egyébiránt sze- . – Le az útról! – szólt Gorkie a rádióba. a másik kett t fegyverként használva kiszabadítsák. azóta majdnem egy egész kilométert meg tudtak tenni. szombat. fejenként hetven kilót kellene vinniük. gránátvet vel. Azonnal rárepültek a célpontokra. figyelte az utat. vagy csapdába kerülne. november 10-én. aknavet vel. mint normál körülmények között egy óra alatt. PENNSYLVANIA November 11. A klán közel tíz órája volt úton. A három terepjárónak három másodperccel kés bb már nyoma sem volt az úton. Négy Apache helikopter t nt fel az égbolton. Rövidesen egy harminc páncélosból álló konvoj t nt fel az úton. mögötte a második kocsiban Mörjike és Nicole. mind fegyverzetben. Egyébiránt a nagy számokat is szerette. A „kétmillióval több szavazat” is megdobogtatta a szívét. hogy ha az egyik beszorulna valahová. 21 óra 00 perc Pénteken. Három fekete terepjárót vettek észre. Gorkie haladt legelöl. A klán fél órája bújt el rejtekéb l. kisebbik része oldaltáskákba és hastáskákba. géppuskával. 6. Négy perccel kés bb támadás érte a konvojt. és ez alatt a tíz óra alatt. HÁBORÚS VEZETÉSI KÖZPONT RAVEN ROCK. puskával.

és parancsot küldött a JSTPSnek. és kiszaladt a teremb l. amit emberek életük folyamán érezni szoktak. Olyan düh. összeesett. és zokogott. akik ezt az egészet csinálják. Ennyi ember halt meg az Egyesült Államok ellen folyó terrorháborúban. Az ágy felé tartott. A számadat becslésen alapult. n k. tehetetlen dühöt érzett. nem olyan. részben amiért ez az elnöksége alatt történik. az egy cseppet sem érdekelte. Még várt pár percet. elfogadhatatlanul nagy szám. A jelentés ott hevert az asztalon. ha itt lenne valaki azok közül. de már nem érte el. mint fuldokló a ment kötél után. Elkeseredés. a Nemzetbiztonsági Tanács irodájában tartózkodott. ha bárki más elnöksége alatt következik be. el ször az alelnök kukkantott bele. az elmúlt egy hét során: 12 302. ha az Egyesült Államok területén elkövetett terrortámadások számát jelzi. Remegni kezdett. . Beleolvasott. szokás szerint. kétmillió halottról számolt be. akkor egyszer en letépné a fejét a nyakáról. gyerekek. Amikor az elnök megkapta a jelentést. de ugyanakkor azt se szerette volna. Találomra kinyitotta valahol. Megfordult körülötte a világ. a tekintete elhomályosult. csak megfogná és letépné. És ott volt a düh. ennyi amerikai állampolgár. felugrott az asztaltól. Úgy érezte. amilyet korábban soha nem tapasztalt. aminek intenzitását a nyelv eszközeivel nem lehetett igazán érzékeltetni. Azóta eltelt harminc óra. Olyan érzés kerítette hatalmába. hogy valóságosnak lehetett tekinteni. Az elnök úgy kapott utána. Hirtelen leküzdhetetlen hányinger kerítette hatalmába. Kinyitotta a dosszié fedelét. ha például valaki dollárban kapja meg egy éven át tartó munkájáért. Ekkor érkezett meg a JSTPS forgatókönyve. úgy-ahogy magához tért. Az elnök a saját lakosztályába menekült. Egy