Světová poezie

Richard Caddel Slova straky Magpie Words

Richard Caddel

fra.cz

fra

Světová poezie

Richard Caddel Slova straky Magpie Words

fra

fra

Richard Caddel Slova straky Magpie Words

3

Richard Caddel Slova straky Magpie Words
Přeložil Petr Mikeš

fra

Světová poezie Richard Caddel Slova straky Magpie Words Z anglických originálů Magpie Words (West House Books, Sheffield 2002), Sweet Cicely (Taxvs Press, Durham 1983), Uncertain Time (Galloping Dog Press, Newcastle upon Tyne 1990) a Larksong Signal (Shearsman Books, Plymouth 1997) přeložil a uspořádal Petr Mikeš Odborná spolupráce Matthew Sweney Reprodukce na obálce Milan Grygar, Plátěná partitura, detail, 1971 Vydalo Fra, V Olšinách 70, 10000 Praha 10, fra@fra.cz, www.fra.cz, roku 2002 jako svou 2. publikaci Vydání druhé, v pdf první Czech edition © Fra, 2002 © Richard Caddel, 2002 Translation & selection © Petr Mikeš, 2002 Cover artwork © Milan Grygar, 2002 ISBN 80-86603-06-7

6

… Ready to be any thing, in the extasie of being ever… … Připraven být čímkoli, v extázi, že budu věčný…

7

Baby Days
(for Tom with a cough) Rocks and sea-harbours

burning. Slow tide tugging the shore – the old song, a man is turning over pebbles / in his hand –

capsized days days drunk as glass fill the bosun’s lamp with compassion:

the beach, our love, illness.

8

Dětské dny
(pro Toma, když měl kašel) Skály a námořní přístavy

hoří. Pomalý příliv bojuje s pobřežím – ta stará píseň, člověk převrací oblázky / v ruce –

převrácené dny dny zpité jak sklo plní bocmanovu lampu soucitem:

ta pláž, naše láska, nemoc.

9

my friend Toothy sold up; lost a pup out of that rubble etc. forgotten, their olive faces pedal round the house all day – the hole in the road is thus an “opening” Toothy says they keep up the racket till your head’s sore: drills, dogs, guns, cowboys and indians

10

můj přítel Toothy přišel zkrátka; bez štěňátka v tom zmatku atd. zapomenuto, jejich olivové tváře šlapou kolem domu celý den – díra na silnici je tedy „zjevení“ Toothy říká dělají kravál až tě bolí hlava: vrtačky, psi, bouchačky, četníci a zloději

11

the dog star over me

whose morning prayer

the sea, the earth the sky

“went then down to the worlds end whose fires choked us”

12

psí hvězda nade mnou

jejíž ráno modlitba

moře, země nebe

„šli pak až na konec světa jehož oheň nás pohltil“

13

(for Charles Olson: an apology) My aunt, my arm my elbow and my art.

14

(pro Charlese Olsona: omluva) Má teta, má ruka můj loket a můj kumšt.

15

Fantasia in the English Choral Tradition
signals: pact or parts corresponding in January bonfires smoke down the river bank a way off – moving (lunchtime) out of the realm of false, muddled argument into that contact with the word in which (for which) I live – to point towards – because there is no “away” to sling things to and to live here is not to escape – you feel the heat – centres of learning everything tumbling and still that “human record” how many million years complete. a voice perhaps (active) wavered as it spoke bird in flight 16

Fantazie v tradici anglického chorálu
signály: pakty či party si odpovídají v lednu hranice dýmají na břehu řeky daleko – opouštím (kolem oběda) království falešné a zmatené hádky a chci se dotknout světa ve kterém (pro který) žiji – abych ukázal – protože nelze věci odsunout do „dálky“ a žít tady neznamená unikat – cítíš ten žár – centra vědění všechno se řítí a přesto tato „zpráva o lidstvu“ trvá miliony let a ještě není hotová. snad nějaký hlas (aktivní) unikavý jakoby ptáka v letu 17

but held its point you out there violin parts (tail feathers) twine and cross over was it chance brought us silent, dark and now with these small voices (elements) accords * silent and dark as knowledge till we catch that flash – white tail feathers – red gash underwing like stored fruit wavered, but held true one winter’s day recalled, spark that took the fire that gave the heat loom of lighthouse in black night inside a comforting fire to warm the hall outside the winter storms raging the bird passed in flash into the dark of which we know nothing 18

ale přesto pevný ty tam venku party houslí (ocasní péra) se zdvojují a překračují byla to náhoda a přinesla nám tiché, temné a s těmito malými hlasy (prvky) akordy * tiché a temné jak poznání až chytíme ten záblesk – bílých ocasních per – rudou ránu pod křídlem jako ovoce ve spíži chvěje se, ale je to pravda jednoho dne v zimě si vzpomeneš na jiskru, jež zažehla oheň který dal teplo obrys majáku v černé noci uvnitř útěšný oheň jenž zahřeje síň venku zuří zimní bouře a ten pták prolétl bleskem do temnoty o níž nic nevíme 19

that instant – the voices – lines climbing, overlapping and climbing into the air – skylarks over and downland signals to (according with) the other, the strong insistent line of memory gone downwards into earth * something reaching out to you direct from birdsong from the warmth of two people together for an instant different from any other – to wait perhaps a life for as much – lighthouse puts out its signals to no ships but sings a voice of life how small it may seem in the dark how far its bonfire heat may carry as traces from Koobi Fora for millions of years like yesterday for so long 20

v tom okamžiku – hlasy – stoupající linie, překrývají se a stoupají do vzduchu – skřivani nad nížinami signály pro (a ve shodě s) tím druhým, silná naléhavá linie paměti jež směřuje dolů do země * něco se k tobě vztahuje přímo z ptačí písně z tepla dvou lidí když jsou chvíli spolu ten okamžik je jiný než ostatní – čekat snad i celý život pro tohle – maják nevysílá své signály žádným lodím ale zpívá je to hlas života zdá se tak malý v temnotě žár hranic je daleko a může nést stopy z Koobi Fora po miliony let stejně jak včera protože tak dlouho 21

22

Richard Caddel (1949–2003), básník, editor, hudebník (viola) a vášnivý botanik. Titul B. A. získal v oborech hudba, angličtina a historie. Studoval u legendárního básníka Basila Buntinga. Spoluorganizátor Festivalů poezie v Morden Tower v Newcastlu. Editor Sebraných básní B. Buntinga. Richard Caddel (1949–2003), poet, editor, musician (viola) and passionate botanist. Bachelor of Arts in Music, English, and History. Studied under legendary poet Basil Bunting. Co-organizer of Newcastle Poetry Festivals at Morden Tower. Editor of Collected Poems of B. Bunting.

Photo © Derek Smith

fra.cz

Cover © Milan Grygar, 1971

Richard Caddel (1949–2003), básník, editor, hudebník (viola) a vášnivý botanik. Titul B. A. získal v oborech hudba, angličtina a historie. Studoval u legendárního básníka Basila Buntinga. Spoluorganizátor Festivalů poezie v Morden Tower v Newcastlu. Editor Sebraných básní B. Buntinga. Richard Caddel (1949–2003), poet, editor, musician (viola) and passionate botanist. Bachelor of Arts in Music, English, and History. Studied under legendary poet Basil Bunting. Co-organizer of Newcastle Poetry Festivals at Morden Tower. Editor of Collected Poems of B. Bunting.

již vyšlo

Thomas Ernest Hulme, Modlitba za úsměv luny Imagisté. Antologie imagistické poezie
připravujeme Photo ©

fra

fra.cz

Cover © Milan Grygar, 1971

E. F. Fenollosa, E. Pound, Čínský znak/Chinese Character Vladimír Sadek, Židovská mystika Paul Celan, Básně Joyce Mansourová, Výkřiky José Ángel Valente, V kořenech světla ryby Photo © Derek Smith Elizabeth Bishopová, Umění ztrácet Jurij Odarčenko, Verše do alba Ludvík Aškenazy, Praštěné pohádky

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful