Uvod u medije uredila: Zrinjka Peruško

Sociološka biblioteka

izdavač Naklada Jesenski i Turk Hrvatsko sociološko društvo za izdavače Mišo Nejašmić Inga Tomić-Koludrović urednik biblioteke Goran Batina urednica izdanja Zrinjka Peruško recenzenti Biserka Cvjetičanin Tomo Jantol lektorica Monika Milić računalni slog Mario Ostojić grafički urednik Boris Kuk tisak Zrinski d.d., Čakovec siječanj 2011. www.jesenski-turk.hr

Knjiga je objavljena uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 753604.

Uvod u medije
uredila: Zrinjka Peruško

Naklada Jesenski i Turk Hrvatsko sociološko društvo Zagreb, siječanj 2011.

Copyright © Zrinjka Peruško, Gordana Vilović, Nikica Gilić, Marina Mučalo, Tena Perišin, Nenad Prelog, Fjodor Polojac, Ante Gavranović, Antonija Čuvalo, Kristina Delfin Kanceljak, Božo Skoko, Mihaela Majcen Marinić, Sanjin Dragojević i Hrvoje Frančeski; Naklada Jesenski i Turk, 2011.

ZaŠto su oglasi krvotok medija? / 241 .Sadržaj Zrinjka Peruško Predgovor. o medijima i medijskim studijama / 7 Zrinjka Peruško Što su mediji? / 15 mihaela majcen marinić knjiga u Hrvatskoj – masovni medij? / 41 gordana vilović novine / 65 nikica gilić Filmski medij / 87 marina mučalo radio / 109 tena Perišin televiZija / 141 sanjin dragojević i Hrvoje Frančeski Povijest striPa / 173 nenad Prelog novi mediji i novinstvo na internetu / 203 Fjodor Polojac novinske agencije / 219 ante gavranović oglaŠavanje.

antonija Čuvalo istraživanje Publika / 265 kristina delfin kanceljak autorska Prava u medijskim industrijama / 291 božo skoko mediji i odnosi s javnoŠću – međusobna PotPora ili Prijetnja? / 315 mali medijski rjeČnik / 333 biljeŠke o autorima / 355 .

a velik broj njih o tome i predaje na Sveučilištu u Zagrebu. Knjiga je zbornik u kojem su odgovornost za pojedina poglavlja preuzeli autori koji su stručnjaci za temu o kojoj pišu. Knjiga završava leksikonom medijskih pojmova koji je rezultat zajedničkog doprinosa svih autora. Poglavlja nastoje istovremeno sažeto prikazati stanje i znanstvenu raspravu o ključnim izazovima ili problemima određenog medija ili me7 . Autore i autorice sam zamolila da u analizi svoje teme obuhvate nastanak i razvoj medijske institucije ili prakse u Hrvatskoj i u svijetu.Predgovor. O medijima i medijskim studijama Zrinjka Peruško Knjiga koja je pred vama nastala je kao odgovor na potrebu za literaturom koja bi govorila o masovnim medijima i iz gledišta njihove pozicije i uloge u Hrvatskoj na kolegiju Uvod u medijske sustave na studiju novinarstva Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Svako poglavlje sadrži i kratku definiciju medija i medijske prakse o kojoj je riječ. i ova knjiga može biti prvi korak u razumijevanje medija. kulturne i političke institucije u medijskom sustavu. Kao što je kolegij zamišljen da pruži prvi cjelovit uvid u razumijevanje medija kao društvene. sažetak te preporučenu bibliografiju za produbljivanje znanja. sadašnje stanje i perspektive razvoja.

radio (Marina Mučalo). novi mediji (Nenad Prelog) i novinske agencije (Fjodor Polojac). političkih i ekonomskih aspekata medija.Zrinjka Peruško dijske prakse. međutim. autorska prava u medijskim industrijama (Kristina Delfin Kanceljak) i odnose s javnošću (Božo Skoko). Zrinjka Peruško u uvodnom poglavlju definira masovne medije kao društvene institucije. U onoj dimenziji u kojoj su masovni mediji i nogomet dio popularne kulture svi kao članovi publike imaju pravo o njima izražavati mišljenje na temelju vlastitog iskustva. etabliranom znanstvenom polju (disciplini) masovne komunikacije (medijskih studija) koja je svoje korijene usadila i u Hrvatskoj. Analize tehnoloških. sukreatore javnosti i popularne kulture. U nastavku su obuhvaćeni: medij knjige (Mihaela Majcen Marinić). analize medijskog teksta. televizija (Tena Perišin). kulturnih. Knjiga obuhvaća i najvažnije profesionalne prakse koje su povezane s medijima kao kulturnom industrijom: reklamiranje (Ante Gavranović). istraživačkog područja. a u kojima se i danas ponekad analiziraju pojedini mediji ili neki aspekti komunikacije. To je jedna od najmlađih disciplina društvenih znanosti i u njoj međe nisu postavljene samo da razdvajaju (put razvoja svih znanstvenih disciplina upravo je odvajanje njihovog predmeta i metoda od disciplina iz kojih su potekle – prva je bila filozofija iz koje su se najprije odvojile prirodne znanosti). nego i dalje čine mostove prema društvenim znanostima i humanističkim disciplinama iz kojih su potekle i iz kojih crpe metode istraživanja. strip (Sanjin Dragojević i Hrvoje Frančeski). istraživanje publika (Antonija Čuvalo). Ovdje uvodno želim naznačiti međe discipline. Masovna komunikacija kao znanstvena disciplina koja proučava medije i masovnu komunikaciju institucionalizirana je 1940-ih u SAD-u 8 . organizacije i kulturne industrije. svi misle da se u njih razumiju i da o njima mogu meritorno raspravljati. masovne komunikacije/medijskih studija kako bi analize koje slijede dobile adekvatan kontekst. društvenih. tj. Masovni mediji kao predmet znanstvene analize Masovni mediji slični su nogometu. publika i značenja pripadaju. film (Nikica Gilić). tiskani mediji (Gordana Vilović).

9 . 1989. intelektualni korijeni medijskih studija širi su i stariji od toga. Frankfurt. dva ili više paradigmatskih pristupa u istraživanju masovne komunikacije i koji su kriteriji za uključivanje ili isključivanje iz disciplinarnog polja i za njegovu sistematizaciju1 (usporedi Katz. 1987: 39). O medijima i medijskim studijama osnivanjem preddiplomskih. Teoretičari se uglavnom slažu da koherentna povijest medijskih studija još nije napisana (Pooley i Park. Peruško. Columbia. i dva sveska knjige Paradigm Dialogues urednice B. slavan po tehnološkom determinizmu. (originalna rasprava objavljena je u tematskom broju časopisa Journal of Communication iz 1983. 1979: 412. zadovoljenje potreba publike. čitanje medija ili poruka. utjecaj medija. Dervin. Toronto. dekodiranje poruka ili konteksta) (Carey. 1983. Od samog početka razvoja interesa za medije i komunikaciju teorije i istraživanja medija i masovne komunikacije bave se dvjema temama: komunikacijskim tokom (mreže za difuziju informacija. 1993. Dervin i drugih (1989). 1987. a na međunarodnoj su razini još otvorene rasprave o tome je li riječ o etabliranoj znanstvenoj disciplini ili tek o znanstveno-istraživačkom polju te postoji li jedan. Hall. a kasnije i diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija iz novinarstva i masovne komunikacije te osnivanjem znanstvenih časopisa i profesionalnih udruženja. „Ferment in the Field“). 1989). poslovičan dom kritičke škole medijskih studija.Predgovor. tehnologija medija kao oblikujući ili sudjelujući faktor) i značenjem komunikacije (selektivnost publike. informacije kao sadržaj. medijski ili kulturni tekst. Ovdje još nedostaje barem francuski i švicarski doprinos semiotike počecima medijskih studija. Rasprave ne jenjavaju pa je kratke članke eminentnih medijskih istraživača. a Journal of Communication 58(2008) posvećen je interdisciplinarnim vezama u komunikacijskoj disciplini. Katz i drugi (2003) u „kanone“ polja medijskih studija na kojima se razvijala disciplina ubrajaju tekstove autora koji su pripadnici „pet ‘škola’ komunikacijskog istraživanja: Chicago. objavio časopis Television & New Media 1(2009). Potter i drugi. i britanske kulturne studije koje bi možda bilo bolje nazvati birminghamskim da njihov utjecaj nije tako raširen u cijeloj Britaniji“ (2003: 6). navedeno prema Katz. 2008). upotreba medija ili njihovog sadržaja. Međutim. poznata po istraživanjima persuazije (nagovaranja) i gratifikacije (zadovolje­ nja potreba). 1999. gdje je sve počelo. 1999. Rosengren. Pitanja toka i danas su više po1 Za detaljniji uvid u raspravu o paradigmatskim prijeporima u komunikacijskoj disciplini vidjeti: kratki pregled ranijih rasprava u Peruško. pod naslovom „My media studies“.

. distribucija poruka. usporedi u Lowery i DeFleur. već su prvi njihovi autori promatrali i šire društvene promjene izazvane masovnim medijima te su kritički sagledavali političku ekonomiju medijske proizvodnje i potrošnje (usporedi npr. Iako se ponekad (ili često) ova empirijska istraživanja. a time je buduća matica discipline masovne komunikacije dobila ime „teorija ograničenih efekata“. u službi primjene a ne znanosti i u lažnoj suprotnosti s kritičkim istraživanjima). osobe u medijima. 1948/2002). Lazarsfeld i Merton. hipodermički model ili teoriju igle prema kojoj mediji usađuju poruke u pojedinca koji se od njih ne može obraniti). I u medijskim studijama kritički i interpretativni pristupi prethodili su empirijskim. Glavno pitanje koje su postavljali (kroz istraživanje različitih tema. analiza publika. tih novih društvenih činjenica? Kakvi su njihovi učinci? Interes je bio usmjeren na preduvjete i okolnosti pod kojima je moguć utjecaj medija na pojedince. Simons i Weimann. od politike do popularne kulture. 2003. a pitanja značenja s interpretativnim i kritičkim pristupima.Zrinjka Peruško vezana s empirijskim istraživanjima. Interes za empirijsko istraživanje masovnih medija nastaje u okviru društvenih znanosti. koja su pokazala da je utjecaj medija ograničen društvenim i individualnim varijablama. Potter i drugi su Lasswellov model operacionalizirali tako da su definirali devet područja kojima se bave medijske studije: „medijska industrija. sadržaj medijskih poruka. proizvodnja medijskih poruka. a razvija se od 1920-ih na američkim sveučilištima ponajprije kao dio istraživanja modernizacijskih društvenih promjena koje su vidljive u SAD-u kao posljedica industrijalizacije i urbanizacije. 1995) bilo je: Kakav je utjecaj masovnih medija. prvi pristupi više crpe iz društvenih znanosti. Prva empirijska istraživanja opovrgla su pred-empirijske pretpostavke o jakom i direktnom utjecaju medija (tzv. pogrešno interpretiraju kao administrativna (tj. utjecaj medija na pojedince ili gru2 10 Lasswellovih „5 W“: Who – says What – to Whom – in What channel – with What effect. teoriju o magičnom metku. Harold Lasswell prvi je naglasio glavna istraživačka pitanja u dijelu discipline masovne komunikacije koja je usmjerena na komunikacijski tok: tko – kaže što – kome – kojim kanalom – s kojim učincima2. a drugi iz humanističkih disciplina. prvenstveno sociologije te političkih znanosti i socijalne psihologije.

1991). Istraživačko usmjerenje koje naglasak stavlja na značenje u komunikaciji posebno je značajno u europskim istraživanjima. medijska regulacija“ (1993: 327). do 1989. upotreba medija za zadovoljenje potreba. koja je 1989. pokazali su da je 1960-ih prevladavala interpretativna paradigma. tj. interes za medije i komunikaciju javlja se 1960-ih u Francuskoj (Proulx. interpretativne metode) suprotstavljaju pozitivizmu i funkcionalizmu dominantnog pristupa masovne komunikacije u kojem se naglašavaju objektivne kvantitativne metode društvenih 11 . utjecaj medija na institucije. Carey). U istraživanju koje je analiziralo članke o masovnim medijima. Medijske studije koje u svojem pristupu naglašavaju tekst i njegovo razumijevanje od strane publike izdanak su britanskih kulturnih studija (Stuart Hall se tu pojavljuje kao rodonačelnik.Predgovor. dok je u američkim kulturnim studijama u toj poziciji John W. dok je iz perspektive kritičke paradigme najveći broj istraživanja obrađivao sadržaj medija i društvene posljedice medija (Potter i drugi. analiza medijskog sadržaja i medijskih publika u paradigmi društvenih znanosti. koja je 1930-ih započela kritičku analizu medija u industrijaliziranoj kulturi. O medijima i medijskim studijama pe. Istraživanja medijske regulative i medijskih industrija bila su u cijelom istraživanom razdoblju najviše zastupljena u interpretativnoj paradigmi. istraživanje je pokazalo i da su neke teme zastupljenije u nekim istraživačkim pristupima. objavljene u najvažnijim komunikacijskim časopisima u SAD-u od 1965. istraživanja individualnih efekata medija. a britanske kulturne studije nastaju 1970-ih. Iako je istraživanje pokazalo da je svako od devet navedenih područja moguće istraživati iz bilo kojeg od tri paradigmatska pristupa. godine iznosila 71% svih članaka (interpretativna paradigma 21%. Nakon Frankfurtske škole. Te se analize u središnjim pitanjima koja postavljaju (odnos teksta i njegove recepcije i produkcije) i u metodi koju uglavnom rabe (kvalitativne. Pedesetih godina začinju se i shvaćanja o prevladavajućem utjecaju medijske. društvo ili kulturu. U člancima iz perspektive društvenih znanosti najviše su korištene sljedeće teorije: teorija o definiranju agende. 1993: 329). 1993: 330). a već sredinom 1970-ih započinje prevlast empirijskih članaka iz paradigme društvenih znanosti. tj. po čemu je poznata Torontska škola masovne komunikacije i njeni predstavnici Harold Innis i Marshall McLuhan. kritička 8%). teorija kultivacije i teorija difuzije inovacija (Potter i drugi. komunikacijske tehnologije (a ne medijske poruke) na karakter društva.

Barbara J. uključuju se i puno šira pitanja produkcije na organizacijskoj razini koja obuhvaćaju i analize ekonomskih i političkih aspekata medijske/kulturne industrije. McQuail (2007b) opisuje tri glavna aspekta medijskog teksta koja istražuju autori iz pristupa medijskih studija koje su izrasle iz kulturnih studija: konstrukciju. reprezentacije i žanra. Reference Dervin. I: Paradigm Issues. London. Uz ovu knjigu čitalac – student ili drugi zainteresirani istraživač medija – može steći osnovna znanja o masovnim medijima i praksama koje ih prate te tako započeti svoj samostalan put u medijske studije. čija će pitanja i radoznalost i dalje biti poticaj našem radu. 1989. New Delhi: Sage. uz pitanja koja se usmjeravaju direktno na tekst. medija i komunikacije na više sveučilišta u Hrvatskoj. a uključuje i analizu odabranih uloga te se može primijeniti na sve medijske programske grupe ili žanrove. od žanrova realnosti (vijesti. Knjigu posvećujemo našim studentima. a u Zagrebu je na Fakultetu političkih znanosti osnovan prvi sveučilišni Centar za istraživanje medija i komunikacije kao doprinos razvoju medijskih studija u Hrvatskoj. koji je sve češći istraživački okvir u kulturnim studijama) i recepciju. Rethinking Communication. Aspekt izvođenja ili performansa usmjerava se na odnos autora i izvođača prema zamišljenoj publici. 12 . Posljednjih godina napori na razvoju polja i discipline prošireni su osnivanjem drugih studija novinarstva. Vol.Zrinjka Peruško znanosti. Lawrence Grossberg. Institucionalizacija discipline kojoj su predmet masovni mediji i masovna komunikacija u Hrvatskoj je započela 1980-ih osnivanjem prvog studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. O’Keefe i Ellen Wartella. Brenda. izvođenje (performance. informativni program) do fikcije ili zabave. a nastavljena je osnivanjem znanstvenih časopisa (danas postoje tri časopisa kojima su glavni predmet mediji i komunikacija) i uvođenjem diplomskih studija. Newbury Park. U analizu konstrukcije teksta. *** Zahvaljujem autorima koji su se odazvali pozivu da sudjeluju u ovom projektu. kao što su pitanja označavanja.

Karl Erik. Denis.. Jefferson i David Park. Rosengren. Media Effects. Sage. DeFleur. „Communication Research: One Paradigm. Public Opinion Quarterly. 317-335. Longman Publishers USA. 1995. „Foreword. U: Elihu Katz. James. D. Merton. McQuail. McQuail’s Mass Communication Theory. Katz. 1999. popular taste. Polity Press. U: Charon. studeni. „Introduction“. Denis. „Deux grands courants dans les recherches et theories sur les medias“. John Durham Peters. Paul F. Stuart. Proulx. Elihu. La Decouverte-Mediaspouvoirs-CFPJ: Paris. Popular Taste. 1989. Tamar Liebes. Pooley. New York: Peter Lang. W. or Four?“ Journal of Communication. Lazarsfeld. Peruško Čulek. Sage. U: Media Studies. Canonic Texts in Media Research. Peter i Gabriel Weimann. Cano­ nic Texts in Media Research. Communication Theory. dio. 2003. Devereux. ur. and Organized Social Action’“. ur. Jean-Marie. 1993. A Reader. E. Elihu. Brenda Dervin et al. 51. „Ideology and Communication Theory“. U: The History of Media and Communication Research: Contested Memories. Serge. 1-15. 1983. 2. Demokracija i mediji. „Communication research since Lazarsfeld“. Pooley. i Robert K. str. i Melvin L. 423-430.Predgovor. Park i J. SAGE Publications Inc. 1987. ur. Simons. U: Rethinking Communication. Roger Cooper i Michel Dupagne. Tamar Liebes.. Potter. McQuail. 1. New York University Press. Lowery. Avril Orloff. S25-S45. ur. Zrinjka. ur. 1991. „The Three Paradigms of Mass Media Research in Mainstream Communication Journals“. 3:185-207. 2007b. Paradigm Issues. 2003. Field Observations on Media Studies“. 13 . 1948/2002. 2008. br. str. str. Paul Marris i Sue Thornham. Katz. Shearon A. Zagreb: Barbat. Cambridge: Polity. Avril Orloff. U: Media Studies. „Mass communication. 2007a. O medijima i medijskim studijama Hall. L’Etat des Medias. Vol. Milestones in Mass Commu­ nication Research. John Durham Peters. ur. str. „Critical Research at Columbia: Lazarsfeld’s and Merton’s ‘Mass Communication. and organized social action“. sv. 4. 3-4.

.

nosači zvuka i slike (video. proizvodi i sadržaji masovnih medija namijenjeni su prodaji (komodifikacija) i dostupni su svim pripadnicima društva. Medijske institucije čine medijski sustav koji se razvija pod utjecajem specifičnih političkih okolnosti u svakoj zemlji (političke strukture i kulture) i temeljem normativnih očekivanja ugrađenih u zakonodavni okvir kojim je reguliran medijski sustav. nacionalni i međunarodni. radio. asocijativni ili mediji trećeg sektora te matični (mainstream) i alternativni. Mediji mogu biti lokalni. proizvodi nisu nužno komodificirani. Masovni mediji su knjiga. Medijski sustav je skup svih medija u određenoj državi. institucije i kulturne formacije. namijenjeni prodaji. Masovni mediji su istovremeno komunikacijski oblici/proizvodi. Zbog svog komunikacijskog i organizacijskog karaktera internet ne ubrajamo u masovne medije – proizvodnja proizvoda nije institucionalizirana kao kod masovnih medija.Što su mediji? Zrinjka Peruško Masovni mediji su institucije koje zadovoljavaju potrebu društva za javnom komunikacijom u kojoj mogu sudjelovati svi pripadnici društva. Institucije masovnih medija proizvode i distribuiraju simbolička dobra koja su fiksirana na medij i mogu se reproducirati neograničen broj puta. Masovni mediji su istovremeno komunikacijski oblici/proizvodi. organizacije i kulturne formacije. javni. različitih tehnologija koje im 15 . časopisi). privatni. a komunikacija nije samo jednosmjerna nego je i interaktivna. CD. tisak (novine. institucije. Medijske organizacije razlikuju se zbog različitih komunikacijskih ciljeva koje zadovoljavaju (normativna razina). televizija. DVD). tj. film. tj. državni i community.

različitog cilja 16 . Prisutnost medija danas je toliko uobičajena da se možemo zapitati kako je izgledalo društvo u kojem mediji nisu postojali. U radiodifuziji razlikujemo javne i komercijalne radije i televizije. film. teško će vam biti naći ijedan dan u godini u kojem niste uopće koristili medije. tj. a većina njihovog sadržaja pripada popularnoj kulturi. djeluju na tržištu kao kulturne industrije. nosači zvuka i slike (video. do danas? Koje to osobine imaju masovni mediji da ih možemo razlikovati od drugih komunikacijskih tehnika ili od drugih društvenih institucija. ili u vožnji gradom nesvjesno primjećujete velike reklame. javni. community. televizija. Bilo da je korištenje medija glavna aktivnost na koju se potpuno usredotočujete. različitih profesionalnih i organizacijskih potreba povezanih s proizvodnjom različitih medijskih proizvoda te različite uloge u javnoj sferi. Mediji omogućavaju dinamiku javnosti i stvaranja javnog mnijenja i tako pridonose demokraciji. što je funkcija vlasništva/kontrole. nacionalni.  Uvod Ako nabrojite sve svoje dnevne aktivnosti u kojima „sudjeluju“ i mediji. asocijativni ili mediji trećeg sektora) i prema bliskosti matici javnog i političkog mišljenja (matični (mainstream) i alternativni mediji). DVD)). gledate ili slušate prijenos nogometne utakmice ili pišete e-mail prijatelju preko kompjutora ili mobitela. međunarodni). na primjer kad odete u kino. kad su se dnevne novine i knjiga razvili u masovne medije (iako su kao tehnologija ili komunikacijski oblik nastajali ranije i kroz dulje vrijeme). prema geografskoj razini i dosegu (lokalni. ali i tipa programa. prema obliku vlasništva ili upravljačke kontrole (privatni. državni. ili kad s pola uha slušate radioprogram dok usisavate prašinu ili učite za ispit.Zrinjka Peruško omogućavaju bolji pristup publikama u vremenu ili prostoru. radio. Koliko su se i kako promijenili masovni mediji od devetnaestog stoljeća. a koje ih čine sličnima drugim poslovnim organizacijama u ekonomskoj sferi ili u sferi proizvodnje kulture? Koje uloge mediji imaju u ljudskim zajednicama i koje funkcije obavljaju za društvo ili pojedinca? Masovne medije razlikujemo prema vrsti ili sektoru (knjiga. tj. časopisi). CD. tisak (novine. primijetit ćete da se najveći dio života svakodnevno odvija uz upotrebu medija.

onaj putem kojega se prenosi komunikacija. na primjer. U tom značenju medij može biti i osoba (u paranormalnom kontekstu) (usporedi Klaić. Nama prikladna1 definicija medija (engl. 2007a: 24-46). Masovni mediji su institucije koje zadovoljavaju potrebu društva za javnom komunikacijom u kojoj mogu sudjelovati svi pripadnici društva. 1951. tj. Hallin i Mancini. 2010). ali je asocijacija koja teži harmonizaciji određenih područja. koji je između) je u svojem prvom značenju (u jednini) posrednik. a u novije vrijeme i audiovizualne usluge na zahtjev (nelinearne audiovizualne usluge). televiziju. Medijske institucije čine medijski sustav koji se razvija pod utjecajem specifičnih političkih okolnosti u svakoj zemlji (političke strukture i kulture) i temeljem normativnih očekivanja ugrađenih u zakonodavni okvir kojim je reguliran medijski sustav (na primjer. 17 . 1982). radio. no najčešće su to materijalni ili fizički nositelji komunikacije. radiovalovi ili nosač zvuka (CD). 2010. posredovanje ili oruđe. media ili me­ dium) kaže da je to „svaki način. a posebno način komunikacije koji doseže opću javnost i sadrži reklame“ (Webster's.Što su mediji? (javna usluga nasuprot profitu). Medijski sustav sadrži različite medijske sektore koji obuhvaćaju različite tipove medijskih organizacija: izdavaštvo. U europskom medijskom sustavu zajedničke su temeljne vrijednosti slobode izražavanja i protoka informacija te pretpostavke koje uređuju televizijsko emitiranje preko nacionalnih granica. različita očekivanja od sadržaja emitiranog programa za javne i komercijalne televizije te za tisak). 2004. uključujući elemente medijskog sektora. Medijski sustav prvenstveno je nacionalan. srednji. filmsku 1 Medij kao sredstvo masovne komunikacije samo je jedno od 10 mogućih značenja termina „medium“ koja se navode u ovom američko-američkom rječniku. 1982: 882). europski medijski sustav jer Europska unija nije država. na primjer papir. U višekanalnom televizijskom okruženju uz satelitsku televiziju sve važnije mjesto ima i kabelska ili internetska televizija pa se pitamo jesu li to samo različite platforme za dostavu televizijskog medija ili je riječ o novim medijima? Medij (od latinskog medius. Granični je slučaj. Jakubowicz. zvučni valovi. Masovna komunikacija kao društveni proces i potreba institucionalizirana je u masovnim medijima (usporedi u McQuail. definiran i ograničen političkim granicama države u kojoj se razvija (usporedi Peruško. Webster's. Medijski sustav je skup svih masovnih medija u određenoj državi ili na nekom teritoriju.

Masovni mediji posreduju procese masovne komunika18 . Na trećoj razini je pojedinačna medijska firma ili poduzeće u smislu određenog medijskog kanala. masovne publike i masovne komunikacije (2007: 214). Jutarnji list. Thompson navodi još neke karakteristike masovne komunikacije i medija kao institucija koje ju obavljaju: „masovna komunikacija je institucionalizirana proizvodnja i distribucija simboličkih dobara putem slanja i pohranjivanja informacija i komunikacije“ (Thompson. Institucije masovnih medija proizvode i distribuiraju simbolička dobra koja su fiksirana na medij i mogu se reproducirati neograničen broj puta. Što su masovni mediji? Odgovor nije moguće dati u obliku jednostavne definicije. HRT. između proizvodnje i potrošnje poruka masovnih medija postoji strukturalno ugrađen prekid (u neposrednoj komunikaciji takvog prekida nema). Masovni mediji istovremeno su definirani svojom tehnikom. sadržajem. Na četvrtoj su razini medijski proizvodi koje proizvode medijske kompanije (McQuail. a publika je dislocirana u vremenu i/ili prostoru. Vjesnik.Zrinjka Peruško industriju. 1997: 130). publikama te specifičnim načinom organizacije. Mediji kao društvena institucija Sintagmu „masovni mediji“ (mass media) istovremeno rabimo za komunikacijske oblike/proizvode. npr. Radio 101. Mali princ ili Hrvatska traži zvijezdu. npr. Iako se posredovanje (informacija) implicira i u značenju masovnih medija. 101 dalmatiner. institucije i kulturne formacije. 2007a). iako napominju da sintagma „masovni mediji“ sadrži sasvim određenu teorijsku pozadinu koja je u nastanku povezana s konceptima masovnog društva. U Rječniku medijskih studija Abercrombie i Longhurst izjednačavaju termine mediji i masovni mediji. tj. Proizvodi i sadržaji masovnih medija namijenjeni su prodaji (komodifikacija) i dostupni su svim pripadnicima društva. Večer­ nji list. potrebno je prvo raščlaniti kompleksnu društvenu prirodu i raznolikost (ponekad proturječnih) funkcija koju mediji imaju za pojedinca i društvo pa će se kroz takvo razumijevanje djelovanja medija sagledati i njihovo mjesto u društvenoj strukturi.

U prvom značenju institucija govori o društvenoj aktivnosti. na primjer obrazovanju ili masovnoj komunikaciji. rod. moć. socijalizaciju. Društvena institucija ne mora nužno biti ostvarena i kao organizacija pa kao društvenu instituciju možemo promatrati modu. tvorevina koja je namjerno osnovana radi ostvarenja nekog cilja. 19 . masovnim publikama. Masovna komunikacija je djelatnost koja se institucionalizira u masovnim medijima. Društvene institucije posreduju društvene procese – obrazovanje. dok u drugom značenju podrazumijeva ustanovu.Što su mediji? cije u kojima publika (primatelji) nije fizički prisutna. naprotiv. Medijska organizacija osnovana je namjerno. Organizacija je. brak2. tj. To nije uvjet jer knjigu ili nosač zvuka koji su prodani u malom broju primjeraka i dalje ubrajamo u masovne medije zbog strukturalnih osobina njihove proizvodnje i distribucije i činjenice da su bili ponuđeni masovnoj publici. Mediji tako nastaju kao društvene institucije koje utjelovljuju vrijednosti i norme povezane s društvenim potrebama za komunikacijom koje zadovoljavaju. ili sveučilište. Pojam institucija ima dvojako značenje: institucija je „skup praksi koje se odvijaju prema određenim pravilima i organizacija koja implementira institucionalne prakse u društvenom i fizičkom kontekstu“ (Bertrand i Hughes. od strane države ili 2 Prilikom pretraživanja baze znanstvenih časopisa EBSCO po ključnoj riječi „društvena institucija“ (social institution) rezultati uključuju članke koji se bave tim institucijama. organizaciju koja ju utjelovljuje – za obrazovanje to je škola. U tom značenju društvena institucija nije namjerno stvorena. komunikaciju. ponavljanjem djelatnosti koje odgovaraju na neku stvarnu društvenu potrebu. kulturnim i ekonomskim uvjetima i vrijednostima (zbog toga je moguće razlikovati medijske institucije i njihovu ulogu u autoritarnim i demokratskim režimima). gdje se karakter i značajke masovnih medija razvijaju postupno kao odgovor na potrebu društva za javnom komunikacijom i razmjenom informacija u povijesnom kontekstu i u skladu s prevladavajućim političkim. Thompson definira institucije kao „relativno stabilne klastere društvenih odnosa i akumuliranih resursa“ (1997: 131). nego nastaje postupno. 2005: 257). dok je za masovnu komunikaciju ta institucija masovni medij. U tome je razlika u shvaćanju masovnih medija kao društvene institucije. Thompson (1997) upozorava na čestu zabludu da je u masovnoj komunikaciji nužno riječ o velikim.

tj. ali prevladavaju ciljevi informiranja i obrazovanja). a kad čitaju novine ili gledaju vijesti pripadnici su javnosti. obožavatelji. kako društvo definira „kvalitetu“ medija i njihovih programa te njihov društveni status. tj. Tako se dnevne novine i televizija razlikuju po specifičnim potrebama i komunikacijskim ciljevima koje zadovoljavaju: novinama je cilj pretežno (još uvijek) informirati. Institucija nastaje kad neka društvena praksa stalnim ponavljanjem u vremenu postigne stabilnu formu. dok je glavni cilj televizije zabava (osim javnoj televiziji i radiju. 20 . ozbiljnosti i zabave. ne-umjetnosti. ali se njezin karakter nužno naslanja na (ili izranja iz) prevladavajući karakter medijskih institucija koje su razvijene u pojedinom društvu. potrebe ili upotrebe. još važnije. Umjetnost i elitna kultura u toj su dimenziji suprotstavljene masovnoj kulturi. Specifični komunikacijski ciljevi. društvene i kulturne vrijednosti. uranjati u daleka značenja kodirana u manje jasnom kulturnom kodu (na primjer kad gleda indijsku ili drugu nama manje poznatu kinematografiju). nego i kulturno).Zrinjka Peruško pojedinaca. McQuail navodi četiri glavna elementa čije sadržajne varijacije dovode do razvoja pojedinih masovnih medija: 1. Komunikacijska praksa stvara medijsku instituciju s karakteristikama u odnosu na konkretni društveni kontekst. Ponekad će s lakoćom dekodirati značenje poruka (jer će im izvor i pošiljatelj biti blizak ne samo u geografskom smislu. a ponekad će uz pomoć titlova dekodirati strani jezik i. Društvena praksa je odgovor na društvenu potrebu. vidljivu strukturu i skup funkcija povezanih s društvenim očekivanjima. Medijska organizacija Svi mediji imaju zajedničke karakteristike čije varijacije tvore prepoznatljiv identitet pojedinog medija. U različitim upotrebama različitih medija publike zauzimaju različite pozicije – kad na televiziji gledaju koncert svoje omiljene grupe ili kultnu TV seriju pripadnici publika su fanovi. gdje je zabava također prisutna. Ovdje su uključeni odnosi (i njihova društvena valorizacija) između realnosti i mašte koja je naglašena u različitim medijima. U ovom elementu uključena je normativna dimenzija medija.

Medijske organizacije razlikuju se i prema tome koliko je definirana profesija njihovih glavnih djelatnika te kakav je sustav opskrbe pojedinim medijskim proizvodima. 2007a: 24). Politička važnost interneta još se analizira. naglasak u djelovanju stavljaju na poruku. glazba). tisak). Oblici društvene organizacije koji osiguravaju vještine i okvir za proizvodnju i distribuciju simboličkih dobara.Što su mediji? 2. 4. 3. dok su u televizijskoj medijskoj organizaciji ključne i poruka. posebno. s obzirom na vrstu. knjige čekaju svoje korisnike na za to predviđenim mjestima (u knjižarama). njezina proizvodnja i distribucija. Izdavaštvo je kao medijska i kulturna industrija usmjereno na poruku. Organizirana opskrba postoji kod televizije i radija jer su to mediji toka koji su prisutni u kućanstvu i treba ih samo uključiti. U nekim medijima sadržaj je ograničen vremenom i prostorom (radio. Svim masovnim medijima zajedničke su sljedeće karakteristike: 21 . radio i tisak su klasični politički masovni mediji. tj. u drugima je neograničen (knjiga. Politička dimenzija obuhvaća odnos medija prema društvu i državi uključujući stupanj državne kontrole ili nezavisnosti medija. podršku ili kritiku koju mediji upućuju politici ili uopće njihovu važnost za politiku. kako pribaviti što bolji tekst koji će objaviti kao knjigu ili priču. a televizija i. a njegove mogućnosti za civilni angažman putem društvenih mreža već su pokazane. dok su glazba i film često politički marginalni. U današnjim uvjetima digitalnih medija i interneta ovakve su podjele sve manje stvarne jer novi mediji omogućavaju nekad prostorno i vremenski ograničenim medijima da preskoče ta ograničenja. Tehnologije kojima se može komunicirati javno i na daljinu govore o uvjetima distribucije. dok. ali u različitim povijesnim periodima i zemljama (uglavnom u vrijeme represivnih režima) imaju pojačan politički značaj (McQuail. recepcije i upotrebe svakog pojedinog medija i njihovog odnosa prema vremenu i prostoru. Podjela na medije visoke i niske tehnologije i dalje postoji (tisak i radio su niske tehnologije. visoka). Organizirani oblici upravljanja u javnom interesu. TV. na primjer. 1988: 18-26. TV. Kabelska televizija (posebno u hrvatskim uvjetima) dobar je primjer organizacije u kojoj je naglasak na distribuciji poruka. Mediji su organizacije koje. proizvodnju ili distribuciju. digitalni mediji. no također ima sve manje smisla jer je digitalizacija postala osnova svih medija.

religija. tj. Medijske kompanije raspoloživim resursima zadovoljavaju potrebe publike za informacijama i zabavom.) Mediji djeluju u javnoj sferi kao komunikacijska infrastruktura za javnost i javno mnijenje (internet kao novi medij uključuje i privatnu komunikaciju koja nije regulirana) Sudjelovanje je dobrovoljno. Mediji trećeg sektora ili mediji zajednice namijenjeni su zadovoljavanju 22 . medije trećeg sektora (community media. koje prevladavaju. politika itd. 2007a: 58). ovisno o obliku političkog uređenja (McQuail. znanje (internet kao novi medij: glavni cilj je procesiranje. prema društvu i njegovim institucijama (obitelj. ali i po organizaciji. raz­ mjena i pohrana simboličkih sadržaja) Kanali za međusobno odnošenje ljudi – pošiljaoci i primaoci. Osim komercijalnih medijskih kompanija. tehnologiji i financiranju (kod interneta uglav­ nom nije riječ o birokratskim organizacijama. kultura. Mediji su kompleksne društvene institucije i kulturne industrije čija organizacija varira s obzirom na ciljeve kojima teže i s obzirom na društvena očekivanja i doprinos koji se od njih očekuje. iako se i tu sve više razbija iluzija nekomercijalnosti i slobode) Uvijek su u određenom odnosu s državom i vlašću. Modeli financiranja se razlikuju. 1988: 37-38. Oni se međusobno razlikuju prvenstveno po ciljevima. povezana s tržištem i industrijom. u slobodno vrijeme Mediji su formalno bez moći – nemaju definirane formalne hijerarhijske veze između proizvođača poruka i publike Organizacija je profesionalizirana. pripadnici publike međusobno. media associatif ). medijski sektor europskih i mnogih drugih zemalja uključuje i javne medijske organizacije te medije zajednice. ovisi o plaćenom radu. trebaju služiti cjelokupnoj javnosti i najčešće su uz komercijalne izvore financirane iz javnih izvora (pretplatom ili sličnim pristojbama).Zrinjka Peruško • • • • • • • Proizvodnja i distribucija simboličkih sadržaja – informacije. uz zadovoljavanje potreba oglašivača i društva. ideje. prema engleskom terminu public service). no većina zemalja Europe i danas ima dvostruko (dualno) financiranje – i od reklama i od pretplate. Javne medijske organizacije postoje uglavnom na radiju i televiziji pa tu vrstu medijske organizacije nazivamo javnim emitiranjem (ponekad ih nazivaju i javnim servisima. obrazovanje.

političkih. Koncentracija medija općenito znači nadzor nad proizvodnjom. 2000). već dolaze od samih građana radi zadovoljenja njihovih potreba. još je brža i iz SAD-a se proširila na cijeli svijet. zapošljavanjem. ponekad su neprofitni. Financiranje i organizacija im se razlikuje u različitim zemljama. Profiti u medijskim industrijama padaju iz desetljeća u desetljeće. distribucijom i publikom (McQuail. iako nekoliko najvećih svjetskih medijskih konglomerata (Disney. Viacom. stoljeća kreću (u prosjeku. Ipak. Sony. Bertelsmann. 1994). o koncentraciji naklade koja se povezuje s dominantom pozicijom na tržištu te o uređivačkoj koncentraciji koja nastaje smanjivanjem broja uredničkih jedinica unutar medijskog koncerna ili lanca. čak je i za tisak dobit u monopolskoj poziciji dosezala vrtoglavih 40%) (Bagdikian. ovisno o koncentraciji pojedinog tržišta) od nekoliko postotaka u filmskoj industriji.Što su mediji? potreba različitih „zajednica“ – teritorijalnih. Humphreys (1996) govori o industrijskoj koncentraciji koja označava trend koncentracije i okrupnjavanja izdavača tiska. Otada koncentracija nije posustala. kulturnih. a globalna razmjena komunikacijskih proizvoda svakim je danom sve veća. a u Americi se krajem 20. Budući da koncentracija vlasništva i pozicija što bliže monopolskoj znatno povećava marginu dobiti u medijima. 2007). u posljednje vrijeme u Europi prevladava pozitivan odnos prema medijskim organizacijama koje nisu ni komercijalne (interes je privatni profit) ni javne (država je većinom ta koja definira što je javni interes). Medijske kompanije djeluju na medijskim tržištima koja su i dalje dominantno nacionalna. u knjizi Media Monopoly prikazao neumoljivi trend koncentracije medijskih industrija u kojem medijske kompanije postaju sve veće i sve ih je manje te je ukazao na prevladavajuće negativne posljedice tog trenda na slobodu izražavanja i demokratski razvoj. Time Warner) djeluje na brojnim nacionalnim tržištima. do oko 20% prodaje na kabelskoj televiziji (Hesmondhalgh. Ben Bagdikian je još 1983. jasan je ekonomski motiv za što dominantniju poziciju na tržištu (prije sadašnje krize papirnatih izdanja i reklamnih ulaganja. a ponekad se smatraju i problematičnima za ukupnu koheziju društva u kojem djeluju (na primjer. News Corp. u nekim zemljama postoji bojazan od izolacije društvenih grupa izvaneuropskih imigranata koji se isključivo služe alternativnim medijima). nacionalnih ili etničkih. 10 do 12% u tisku i izdavaštvu. Za medijske industrije okrupnjavanje ima nesumnjivu ekonomsku prednost koju daje veličina (smanje23 .

Hesmondhalgh kaže da su „središnje kulturne industrije one koje se primarno bave industrijskom proizvodnjom i cirkulacijom tekstova“. ali ponekad se kao prednost medijskih integracija spominje i manja izloženost utjecaju privatnog vlasnika medija. posebno u političkoj sferi: državni/politički i privatni/ vlasnički monopoli jednako su štetni za pluralizam. Navedeni su sve masovni i novi mediji. Koncentracija govori o malom broju medijskih kompanija ili medija na nekom medijskom tržištu koji kontroliraju velik dio publike ili tržišta.Zrinjka Peruško nje jediničnih cijena). industrije zabave) (Hesmondhalgh. odnosno mogućnost osiguranja uredničke nezavisnosti (Humphreys. Ipak su pretežno vidljivi trendovi u kojima koncentracija medija donosi manje uredničke raznolikosti i homogenizaciju sadržaja. manja je koncentracija. kreativne industrije. a u njih uključuje: „radio i TV emitiranje. u svojem središnjem dijelu kulturne industrije identične su medijskim industrijama. 24 . Vertikalna koncentracija odnosi se na koncentraciju cijelog procesa proizvodnje i distribucije medija. Ponekad se dijagonalnom koncentracijom naziva praksa u kojoj medijske kompanije rastu do velikih medijskih konglomerata koji ujedinjuju različite medijske sektore na različitim tržištima. 1996). Razlika u nazivu proizlazi iz razlike u pristupu i načinu analize medija između različitih paradigmi masovne komunikacije. videoigre i reklamiranje“ (2007: 12). Monopoli su poseban oblik koncentracije. osim reklamiranja koje je praksa povezana s medijima. Oni označavaju situaciju u kojoj na tržištu postoji samo jedna tvrtka. Monopoli u medijskom sustavu proizvode ograničenje pristupa i opcija. sadržajne aspekte interneta. Horizontalna koncentracija odnosi se na kontrolu (vlasništvo ili mogućnost upravljanja) nad medijima iste vrste koji su inače konkurenti (na primjer dva gradska lista) na jednom tržištu. broj kompanija koje se natječu na istom tržištu. tj. Medijske kompanije uglavnom su u oligopolističkom položaju. izdavaštvo. informacijske industrije. Koncentracija medija obrnuto je proporcionalna konkurenciji: što je veća konkurencija. tj. 2007). glazbu. i obrnuto. 2000). film. Iako postoje i šire definicije kulturnih industrija i različiti termini kojima se nazivaju (na primjer. kulturalnih ili medijskih studija. Medijske industrije i masovni mediji ponekad se nazivaju i kulturnim industrijama. postoji mali broj kompanija koje kontroliraju tržište (McChesney.

Danas imamo i empirijsku potvrdu da upotreba informativnih medija pozitivno pridonosi političkom angažmanu i modernizaciji. javnosti i publike Masovni mediji su industrije koje teže profitu i društvene institucije koje od njihova nastanka regulira društvo/država radi zadovoljavanja određenog javnog interesa. javno mnijenje i javna sfera. povećanim interesom i tolerancijom prema strancima i različitostima pa se pokazuje da ima učinak sličan obrazovanju. Javnost je u tom značenju virtualna zajednica pa je nije nužno moguće empirijski obuhvatiti. modernizacijom društvenih vrijednosti. temeljem argumenata. ako se događa u uvjetima u kojima su mediji slobodni i široko dostupni. a i mnoštvo teorijskih neslaganja o kojima ovdje neće biti previše riječi. a javnost je uska i sastavljena samo od 25 . i kao one koji filtriraju ili omogućuju ulaz u javnost (gatekeeper) (2010: 16-18). Naglasak je na tri ključne uloge koje mediji imaju za razvoj javnosti. Ovdje je potrebno razjasniti značenja pojmova javnost. U tom smislu javnost je idealni tip zamišljene političke zajednice koja racionalno. stoljeća kao „normativni koncepti s kritičkom bodljom“ (Splichal. kao one koje definiraju agendu. Norris i Inglehart (2009) empirijski su pokazali na uzorku od 90 zemalja da je upotreba informativnih medija (radija i televizije. raspravlja pitanja od zajedničkog interesa. Splichal govori o dva pristupa razumijevanju pojma javnost. tj.Što su mediji? Mediji. čije se postojanje i djelovanje smatra nužnim za funkcioniranje demokracije. U tom se aspektu uloga i funkcija masovnih medija u današnjem društvu prvenstveno povezuje s doprinosom medija demokraciji. Pojmovi javnost i javno mnijenje javljaju se od 18. oko kojih ponekad postoji nedovoljno jasnoće. novina i časopisa te interneta i e-maila) konzistentno povezana s jačim građanskim angažmanom. teme koje su na javnoj raspravi (agenda setting). Na koji način mediji pridonose demokraciji? Norris i Odugbemi ulogu medija i novinarstva promatraju u kontekstu deliberativne demokracije i doprinosa medija javnoj sferi (public sphere) u tri aspekta: kao čuvare (watchdog). 2008). U prvom (ranijem) je javno mnijenje „mišljenje javnosti“ pa time u modernim društvima ima autoritet koji se može uspoređivati s religijom u tradicionalnim zajednicama.

kod Habermasa i drugih njemačkih teoretičara ima „četiri povezana ali odijeljena značenja“ (Spichal. javno emitiranje. . 2008: 9). objavljena 343 članka (2008: 6). Ova javnost je uključivala i novinare i urednike. audience). u svjetskim časopisima objavljeno samo 15 znanstvenih članaka koji su u naslovu imali pojam „javna sfera“. što je u hrvatskom također javnost.Zrinjka Peruško dokonih i obrazovanih muškaraca koji imaju vremena i sposobnosti čitati i samostalno rezonirati. Javnost kao kolektiv (u smislu idealnog tipa) jedan je od oblika društvenog okupljanja i komuniciranja pojedinaca. Calhoun. javnost je društvena kategorija ili kolektivitet (u njemačkom se rabi termin das Publikum. a ne publika – engl. dok su između 1990. javnost znači javni svijet (public realm i najsličniji je pojmu public sphe­ re) u suprotnosti s privatnim. javni skup. tj. 2004. za razliku od javnosti. a „zadatak javnog mnijenja bio je nadzor izvršne vlasti i stvaranje jedinstvene volje“ (Splichal. I četvrto. „Further Reflection on the Public Sphere“. javnost. 1992. imamo javnost kao objavljenost (engl. javne škole. javnost znači bivanje javnim i svima dostupnim. (Masa i gomila također su društveni kolektivi koji okuplja3 26 Jürgen Habermas. kao Structural Transformation of the Public Sphere). Iako se ponekad pogrešno zamjenjuje za javnost. O javnoj sferi govorit ćemo više nešto kasnije. na primjer javni govor. C. 2008). publicity) u apstraktnom značenju koje je pretpostavka javnog mnijenja (prema Splichal. Drugo. Splichal navodi da je do 1989. ušao zbog lošeg prijevoda Habermasovog pojma Offentlichkeit kao javne sfere umjesto javnosti (Strukturwandel der Offentlichkeit. 2008: 7). kao što naglašavaju različiti autori (Jantol. i 2005. a u engleskom the public. ponekad. a taj se javni prostor proteže u prošlost i u budućnost. prevedeno na engleski 1989. Javnost je društveni kolektiv koji svojom međusobnom komunikacijskom interakcijom stvara javno mnijenje. Offentlichkeit. 421-461. 1992: 4463. 2008: 2). Prvo. 1962. ur. javna sfera ima i vlastito značenje. kako ćemo je i mi nazivati. a kroz njega i u druge. kao „sve komunikacijske uvjete pod kojima može nastati diskruzivno oblikovanje mišljenja i volje od strane javnosti koja je sačinjena od građana neke države“ (Habermas. U: Habermas and the Public Sphere. U drugom razumijevanju „javnost“ je odlika pojedinačnog ili kolektivnog mišljenja. 2008: 7-8). Treće. I sam Habermas je definirao javnu sferu. prema Splichal. publicness ili. Cambridge: MIT Press. Splichal. Javna sfera je pojam koji je. u engleski jezik.

sportske. umjetničke. Najuža podgrupa – aktivna javnost – sačinjena je od pojedinaca koji su politički angažirani do nivoa formalne ili neformalne aktivne političke participacije.). a pojam je identičan onome u neposredovanim komunikacijskim ili performativnim događajima (npr. 1981). temelji se na stavovima4 pojedinaca. vidi još o tome u Jantol. Javnost je u tom smislu kolektiv koji se od mase razlikuje upravo svojim aktivnim angažmanom u diskusiji – to znači da svaka masa građana nije istovremeno i javnost. Postoje različite vrste javnosti kao kolektiva. Stav je obično trajna usmjerenost da određena pitanja iz svijeta socijalne stvarnosti prihvaćamo ili ne prihvaćamo na sličan način. Kad neki pripadnici mase kao društvenog kolektiva počnu diskutirati o nekom problemu. kulturnom i demokratskom razvoju društva. kao i prema vrsti aktivnosti ili predmetu kojem je usmjerena. Lamza-Posavec. Iako je društvena pojava. oni kreiraju javnost ili neki njezin segment. kazališna publika. Najširu grupu čini opća javnost sastavljena od svih stanovnika neke zemlje ili regije. koje možemo razlikovati prema veličini grupe (populacije) koja sudjeluje u određenoj javnosti.Što su mediji? ju mnogo ljudi. to je još uvijek nisko strukturirana i relativno neaktivna društvena skupina. Ove se posebne javnosti nazivaju i publike. Prva šira grupa uključuje pažljivu ili pozornu javnost. Iako je glasačka javnost uža od opće javnosti i već je definirana nekim konkretnim pitanjem od javnog interesa (pitanjem izbora političkih predstavnika).) Pripadnici javnosti su kao građani ujedinjeni sasvim određenim zajedničkim interesom ili društvenim problemom oko kojeg osjećaju solidarnost. stav uz perceptivne i spoznajne elemente uključuje i afektivne ili emotivne motivacijske faktore. 2004. Za razliku od mišljenja. Javno mnijenje je društvena pojava koja ovisi o ukupnom socio-ekonomskom. Pripadnici opće javnosti zapravo su izjednačeni s pripadnicima društva u cjelini. poznati hrvatski sociolog i (prvi) 4 Stav je temeljni koncept u istraživanju javnog mnijenja. 1992. pripadnika javnosti kao društvenog kolektiva. to su potencijalni ili stvarni glasači na izborima za političke predstavnike. Supek. znanstvene ili medijske događaje i dobro je o njima informiran. Rudi Supek. Pripadnici aktivne javnosti nazivaju se i elitom (prema Price. 27 . Unutar opće i političke javnosti postoje jače izražene i aktivnije podskupine. Užu grupu sačinjava glasačka javnost. odnosno onaj dio javnosti koji redovito prati političke. 1995. koncertna publika itd. o njima stvara sudove i raspravlja s drugima.

znači grupa sastavljena od rasuđujućih pojedinaca. 2008: 6). Anketno istraživanje počiva na unaprijed sastavljenom upitniku s određenim brojem jednakih pitanja koja se sva postavljaju unaprijed određenom broju pojedinaca koji se nazivaju ispitanici. Ako želimo u nekom ispitivanju javnog mnijenja zaključivati o političkim stavovima i mišljenjima cijelog naroda radi predviđanja izbornih rezultata. Znači da trebamo u istraživanje uključiti ispitanike iz svih dijelova zemlje. ovako ga definira: „Možemo reći da je javno mnijenje i do danas ostalo društvena pojava koja počiva na razmjeni ljudskih misli pomoću glasne ili tihe riječi i koje se stvara na osnovu mišljenja svih članova jedne zajednice“ (1981: 42). 1981: 42). Na temelju dobivenih rezultata analitičari donose zaključke o stanju javnog mnijenja. Javno mnijenje proizlazi iz „privatnog razmišljanja o javnim poslovima i iz javne diskusije o njima“ (Habermas. kao i njihove socio-demografske karakteristike (dob. tada uzorak mora odražavati socio-demografske karakteristike cijele takve populacije. Rezultati dobiveni anketnim istraživanjem obrađuju se statističkim metodama. U zapadnim demokracijama. Sastav i veličina uzorka određuje se prema cilju istraživanja. obrazovane i neobrazovane. 28 . spol. a posebno u SAD-u gdje je industrija ispitivanja javnog mnijenja i započela. međutim. 5 Istraživanje javnog mnijenja počiva na vjerovanju da se mogu ispitivati različiti sadržaji i karakteristike javnog mnijenja na temelju istraživanja stavova i mišljenja pojedinaca. Javno mnijenje ne može se izjednačiti s jedinstvenim mišljenjem svih pripadnika javnosti. Broj ispitanika. zamijenjena je disperziranom masom ili bilo kojom grupom pojedinaca“ (Splichal. obrazovni i ekonomski status) unaprijed se određuju metodom utvrđivanja uzorka. dugogodišnje iskustvo u ponašanju političkog tijela daje vrlo dobre rezultate i u predviđanju stvarnog ponašanja građana na izborima. Javno mnijenje nastaje interakcijom pojedinaca u slobodnom prostoru javnosti. 1969: 122). Istraživanje javnog mnijenja znanstvena je metoda istraživanja koja se najčešće provodi metodom ankete. a „javnost kao subjekt javnog mnijenja. Javno mnijenje od virtualnog koncepta prelazi u empirijski s početkom istraživanja javnog mnijenja. i to u omjerima u kakvima su oni zastupljeni u cijeloj populaciji. u današnje vrijeme posebnim statističkim kompjutorskim programima. često podloga političkim odlukama u suvremenim demokracijama5. Javno mnijenje je. Javno mnijenje uključuje različita i često suprotstavljena mišljenja i stavove o istim društvenim pitanjima i zato se ne može smatrati suverenom voljom građana (Supek. gdje predizborno ispitivanje birača (kao najčešći cilj istraživanja javnog mnijenja u nekomercijalne svrhe) ima dugu tradiciju.Zrinjka Peruško istraživač javnog mnijenja u nas. muškarce i žene.

Mediji se smatraju i vratarima koji čuvaju ulaz u konstituiranu javnu sferu koju Splichal definira kao neku vrstu komunikacijskog okvira za „tijelo javnosti“ (2008: 13). zagovaratelje. političke stranke. str. lobiste. 453-454. inertna. Communication Theory. 411-426. 2008: 13). Tako je konceptualizacija javnosti i javnog mnijenja povezana s javnom raspravom koju omogućavaju mediji. Od tog shvaćanja potiče i naziv „masovni mediji“ jer je tako percipiran njihov društveni karakter. Nakon više desetljeća istraživanja znamo da publiku sačinjavaju pojedinci s društvenim vezama i interesima koji selektivno i ponekad kritički primaju i različito percipiraju poruke i sadržaje medija. prema Splichal 2008: 13). 2006. 16. ali uz to i dvije grupe aktera – „državne organe. Zbog tehnološkog razvoja i liberalizacije komunikacijskih politika dolazi i do višestrukog povećanja broja i vrsta medijskih programa i sadržaja pa se u procesu fragmentiranja publika one također smanjuju i rekonstituiraju. organizacije i grupe civilnog društva imaju potrebu informirati građane o svojim mišljenjima. Habermas tim akterima. nepovezana i nediferencirana. a ukupni je interes građana i njihovo pravo da mediji obavljaju svoju službu javnog servisa (Habermas. eksperte. 29 . 1992: 440. kasnije dodaje i „novinare. moralne poduzetnike i intelektualce“. 6 Jürgen Habermas. dok su tri grupe manje moćnih aktera zainteresirane za (re)konstituciju javne sfere – publike imaju potrebu za upotrebom medija i informacijama. U prvim teorijama o ulozi medija u društvu (teorija o masovnom društvu. Javna sfera uključuje javnosti kao svoj konstitutivni dio. „Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research“. teoretičari Frankfurtske škole) smatralo se da je medijska publika masovna. prema Splichal. političare. komercijalne korporacije i slične aktere“ i „medijske vratare koji definiraju agendu javnog diskursa i kontroliraju pristup priloga i autora masovnim medijima koji kontroliraju javni diskurs“ (Habermas. 2006: 4166. pripadnika različitih društvenih grupa koji sami traže medijske sadržaje kojima zadovoljavaju određene potrebe te o mogućnosti različitog razumijevanja medijskih sadržaja dovode do spoznaja o aktivnim publikama koje se više ne razumiju kao mase.Što su mediji? U sagledavanju javnosti i javnog mnijenja naglasak je na komunikacijskom procesu koji omogućava formiranje različitih javnosti. koji se pojavljuju u javnoj sferi radi vlastitih interesa. Spoznaje o višestrukim identitetima pojedinaca.

U medijskim sustavima koji sve više uvode nove interaktivne medije čini se zavodljivom ideja ostvarenja prave komunicirajuće javnosti. Poznate teorije o tome su teorija o spirali šutnje. 2002: 6). Mogućnost stvarne komunikacije javnosti/publike u stvaranju javnog mnijenja u medijskim sustavima koji su utemeljeni u masovnoj komunikaciji zanemariva je. U 30 . i o procesu njegovog nastanka nema suglasja među znanstvenicima. Kao i kod definicije fenomena javnog mnijenja. 2007). a istraživanja ni danas ne daju jednoznačne odgovore (usporedi McQuail. Pretpostavke o jačini i tipu utjecaja medija ovise o teorijskom pristupu. pa se i mogućnost medija da umjesto građana kreiraju „javno mnijenje“ (a ne da ga samo posreduju) znatno povećava. U suvremenom kompleksnom društvu društvena diskusija i razgovor unutar javnosti ne odvija se direktno među svim njezinim pripadnicima.Zrinjka Peruško U okviru komunikacijske discipline empirijska istraživanja o utjecaju i ulozi masovnih medija na pojedinca i društvo započinju u Americi krajem 1940-ih i do danas traju. Postoje i predstavnici ili zastupnici javnosti koji svojim javnim nastupima pomažu kristalizaciji javnog mnijenja. Proces razvoja javnog mnijenja ovisi o veličini javnosti koja izražava neko mišljenje i o jačini uvjerenja kojom ga izražava. 1988.) mišljenje želi postati predmet društvene akcije“ (Supek. moderni masovni mediji stvorili su novi tip ‘javnosti’ koja je većinom depolitizirana. kao javni forum kojeg oblikuju kritičke rasprave o javnim pitanjima od strane obrazovanih i informiranih pojedinaca koji su u stalnoj interakciji. a. 1981) interakcijom pojedinaca i nalaženjem oslonca u javnosti ono postaje predmet javnog mnijenja. Kristalizacija mnijenja je pojam koji govori o dinamičkom karakteru javnog mnijenja koje se razvija od stanja raspršenosti ili nejasnoće do izraženog i jasno oblikovanog stava. Kad je riječ o stvarima od opće društvene važnosti ili interesa. komercijalizirana i isključena iz javnog prosuđivanja“ (Splichal. javno mnijenje se izražava i preko političkih stranaka i preko zastupnika u parlamentu. teorija o definiranju agende i teorija kultivacije. „Dok se nekad ‘javnost’ pretežno razumijevala kao normativni temelj demokraciji. „Tek kad jedno (privatno. nego preko posrednika i zastupnika. op. Javnost i javno mnijenje ne mogu se zamisliti bez komunikacijskih medija (masovnih i novih) jer je mogućnost društva za međusobnu komunikaciju utemeljena na njihovoj djelatnosti. To je pitanje danas važna tema istraživanja masovne komunikacije.

predrasude ili jednostavno prisile javnog mišljenja koje nije sposobno za pravu kritiku vlasti. mora biti društveno važan i mora imati mogućnost promjene društvenih odnosa (Supek. Da bi postao predmet javnog mnijenja stav (ili mišljenje) treba biti moralno kontroverzan. nego je pretežno konformističko (Held. utjecaj i pritisak glasa javnosti često se konceptualizira kao pritisak dogme. nego su i kreatori javnog mnijenja kroz ulogu vratara. tako biva u velikom dijelu nadomještena prenošenjem kategorije maksimalizacije koristi (utilitaristički princip) iz ekonomske u političku sferu gdje se maksimalna količina koristi pokazuje kao opće dobro. Tolerancija je neophodna da bi se mogle razviti i opstati različite manjinske javnosti jer javnost ne mora uvijek biti većina. Danas se smatra da mediji nisu više samo posrednici javnosti. a do nje se dolazi zbrajanjem pojedinačnih izbora. Naglasak je uloge 7 Javno mnijenje nije uvijek imalo pozitivno značenje u odnosu na demokraciju kao danas. Ta je bojazan veća kod onih kod kojih liberalne težnje prevladavaju nad demokratskima. odnosno „četvrte vlasti“ (Price. Javnost se u skladu s tom koncepcijom identificira s elektoratom. mora privlačiti i pozitivne i negativne sudove. Koliko se sloboda govora i tiska u svim oblicima liberalne teorije pozitivno doživljava kao neophodna za slobodnu državu (ponekad i demokratsku). 31 . a sve veći je i utjecaj novih medija. stoljeća. putem procesa reprezentacije i diskurzivne konstrukcije stvarnosti. odnosno sa svim građanima koji posjeduju glasačko pravo (Price. tisak. Bitna je odrednica javnog mnijenja i vrsta stava ili mišljenja oko kojeg se formira. koji strahuju da vladavina većine može ugroziti prava i potrebe manjine. tj. 1992). 1992). demokracijom) u kasnom 18. 1990). posebno interneta.Što su mediji? suvremenim društvima koja su organizirana kao predstavničke liberalne demokracije u stvaranju javnog mnijenja sudjeluju masovni mediji – televizija. radio. Javna debata radi javnog rezoniranja o općem dobru. 1981. Kod autora pripadnika liberalne teorije značenje i mjesto koncepta javnosti i javnog mnijenja mijenja se od zagovaranja njegovog jačanja kao neophodnog u racionalnom odlučivanju do bojazni od prevelikog tlačiteljskog utjecaja mase. i tokom 19. a konceptualizira se u terminima izbora i zakonodavstva7. U toj je koncepciji osnovna uloga slobodnog tiska prvenstveno namijenjena kontroli vlasti u smislu „psa čuvara“. 1992). procesa uokvirivanja i „grundiranja“ tema (framing i priming). koja je karakteristična za ranije liberalne stavove. Price. Ovakvo shvaćanje javnosti i javnog mnijenja i danas je često. Javno mnijenje povezuje se s vladavinom većine (tj.

2. skup glasova privatnih pojedinaca koji se posreduju putem tiska) (aktivno) kritički rezonira i prosuđuje poteze vlasti i pitanja od javnog interesa. 1969: 130). slobodom štampe koja potiče građane da i sami traže istinu i da je priopće vlasti (Guizot. Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe. Bruxelles. Povezanost s konceptom općeg ili javnog dobra također je prisutna te se javno mnijenje shvaća kao korpus koji daje moć dobrih odluka i djelovanja. navedeno prema Habermas. Definiciju i ostvarenje javnog interesa u medijskom sektoru možemo analizirati putem matrice javnog interesa koja traži odgovore na tri povezana pitanja: Koji programski sadržaji zadovoljavaju javni interes? Koje bi publike trebale imati koristi od programa u javnom interesu? Koji će društveni ciljevi biti zadovoljeni ako mediji djeluju u javnom interesu? (Peruško. 1992). Umjesto da javnost (kao kolektivitet. Ovakva ograničena funkcija javnosti bliska je Habermasovoj (1969) kritičkoj konceptualizaciji publiciteta koji u doba masovnih medija zamjenjuje instituciju kritičke javnosti iz razdoblja građanskih salona 19. publicitetom koji omogućava građanima da budno prate rad vlasti angažirane u tom traženju istine. nego postaju kreatori javnosti. diskusijom koja obavezuje vlast da zajednički traži istinu. 1969: 132 ft. a manje na njihovom stvarnom sudjelovanju u javnoj debati u kojoj se informirano raspravljaju pitanja od javnog interesa i razmjenjuju politička mišljenja (Price. 64). 1851. 2009) 32 . tj. navedeno prema Habermas. s naglaskom na imidžu umjesto na informaciji. Države kroz medijsku politiku (koja obuhvaća sektorsko zakonodavstvo te regulativne i poticajne mjere) posebno definiraju javni interes koji mediji trebaju ostvariti svojim djelovanjem. Ulogu javnog mnijenja u demokraciji možda je najjasnije definirao Guizot naglašavajući potrebu za reprezentativnošću koja se ostvaruje: 1. 3. Zbog mogućnosti informiranja javnosti potrebna je javnost parlamentarnih rasprava te javno mnijenje postaje razvijenije u društvima u kojima je postojala javnost političke rasprave (Bentham.Zrinjka Peruško građana više na činu političkog izbora. ona postaje (pasivna) „publika“ kojoj se usmjeravaju poruke pretežno propagandnim stilom. Glavni su akteri u ovom obliku javnosti masovni mediji koji više nisu samo posrednici. stoljeća.

33 .Što su mediji? Društveno korisni programi tradicionalno su se smještali u žanrovsku grupu realnosti ili visoke kulture i obuhvaćali su informativne i dokumentarne programe te druge programe koji izvještavaju o događajima u svijetu politike ili ekonomije (takozvane „tvrde“ vijesti). U Hrvatskoj se u medijskoj politici prema televizijskom sektoru javni interes definira na sljedeći način. 2009. 2003). Tablica 1. Uz tu grupu nezabavnih programa. raznolikim i pluralističkim smatra se i onaj program medijske kuće ili medijskog sustava koji obuhvaća najrazličitije programske oblike i žanrove te najrazličitije političke ideje i mišljenja koja su prisutna o pojedinim pitanjima (usporedi Peruško. Uz raznolikost i pluralizam koji su posljedica konkurencije različitih vlasnika i medija na medijskom tržištu. Matrica javnog interesa u medijskoj politici prema televizijskom sektoru u Hrvatskoj Programski sadržaji PUBLIKE DRUŠTVENI CILJEVI Društveno korisni programi Programska raznolikost A Hrvatska manjina u inozemstvu C Publike s Nacionalne i etničke manjiProgrami za etničke i nacioposebnim ne u Hrvatskoj SOCIJALNA INKLUZIJA nalne manjine u Hrvatskoj potrebama ili Publike lokalnih i regionalZaštita mladih Informativni program ciljane publike nih televizija Kulturna raznolikost (društveno štetni programi: zaštita djece od štetnih programa) B Javna sfera i javni Informativni program dijalog Svi građani Umjetnost i kultura D Informiranje građana Obrazovanje Zaštita kulture Zabava Izvor: Peruško. javni interes u programskom smislu također se ostvaruje raznolikim i pluralističkim programom.

te odriču 34 .) (Berger. novine. žanrovi natjecanja kod kojih je visoka emotivnost i visoka realnost (sport. 1992).Zrinjka Peruško Mediji i popularna kultura Proizvodi medijskih industrija su proizvodi popularne kulture. 1992). uključujući filmske. od časopisa i knjige do filma i televizijske serije pa i radijske emisije. dnevni tisak). bloga itd. žanrovi uvjeravanja kod kojih je nizak odnos prema stvarnosti uz nisku emotivnost (reklame) i žanrovi fikcije u kojima je nizak odnos prema stvarnosti povezan s visokom emotivnošću (drama. ali i stereotipe ili predrasude. Uz kritičare koji i dalje smatraju (kao pripadnici Frankfurtske škole. Publika odabire medijski proizvod ili program ovisno o žanru. Iako se u medijskoj politici i u društvenoj teoriji zabavni žanrovi najčešće promatraju kao sadržaji niske društvene vrijednosti (u smislu obavljanja već navedenih funkcija koje se očekuju od medija u odnosu na politički sustav) i zabavni programi i žanrovi posreduju i predodžbe o svijetu i odnosima u društvu. Budući da je većina medijskog sadržaja danas zabavnog karaktera. a medijska industrija temeljem žanra planira produkciju i plasman proizvoda popularne kulture. začetnici kritičke analize medija u prvim desetljećima 20. stoljeća) da mediji upropaštavaju „visoku“ kulturu (uglavnom se ovdje podrazumijeva umjetnost) i zavode nesvjesne mase potrošačkom kulturom i proizvodima niske kvalitete. knjige i časopise. Popularna medijska kultura počiva na formatu i žanru kao tipu medijskog proizvoda koji se temelji na ponavljanju ključnih elemenata sadržaja i opetovanoj formi. Tako postoje žanrovi realnosti kod kojih je niska emotivnost a visoka realnost (vijesti. radijske i televizijske programe. reklame te nove medijske žanrove kao što su videoigre. važno je za razumijevanje medija i njihove uloge sagledati i ovaj segment njihovog karaktera. Popularne medijske tekstove (tako nazivamo svaki medijski proizvod. društvene vrijednosti. Ukrštanjem ove dvije varijable dobiva se „žanrovska matrica“ s četiri glavne programske vrste. znanstvena fantastika. masovne kulture. sapunica.) možemo podijeliti prema dvjema glavnim karakteristikama: odnosu prema realnosti i razini emotivnosti (Berger. melodrama itd. Na društveni status i vrijednost popularnih medijskih proizvoda danas dvojako gledamo. kriminalistički roman ili film. dokumentarni filmovi. tj. kvizovi).

Tako se u „zabavnim“ žanrovima sve više pojavljuju oni elementi sadržaja koji ih od „društveno nekorisnih“ počinju svrstavati u „društveno korisne“ medijske programe. Tako nastaju novi hibridni žanrovi koji se odlikuju promijenjenim strategijama prikaza stvarnosti i pozicije na kontinuumu emotivnosti. skriptiranog programa koji se time odmiče od prave stvarnosti (koju glumi). Upravo je odnos medijskog žanra prema realnosti temeljno mjesto njihove današnje promjene (Wood. Također je to žanr u kojem su žene glavni likovi (opet za razliku od većine drugih žanrova) i koji obrađuje teme koje su važne ženama i o kojima one vole razgovarati. Tako se žanr koji obiluje emotivnošću (a to je za kritičare glavni razlog sumnjičavosti o njegovom mogućem doprinosu javnoj sferi jer je javnost – u duhu prosvjetiteljstva – racionalna a ne emotivna (usporedi Van Zoonen. kao i nastanak reality programa u kojima su u programskoj grupi natjecanja pridodani elementi drame. 35 . Pripadnici medijskih i kulturalnih studija promatraju popularnu kulturu i kao izraz suvremene kulturne kreativnosti te argumentiraju i pozitivne funkcije koje proizvodi popularne kulture imaju za suvremene fragmentirane publike s više društvenih identiteta. U nekim zemljama sapunice se proizvode kao medij za socijalizaciju imigrantskog stanovništva (prvenstveno. u kojima je došlo do uvođenja emotivnosti u programsku grupu realnosti gdje joj originalno nije bilo mjesta. razvilo se i drugo vrednovanje. 2004). u suvremenim analizama promatra kao žanr ženskog oslobođenja koji se obraća ženskom dijelu publike (što je rijetkost jer je većina ostalog programa pisana u muškom kodu) i koji za razumijevanje računa na specifične ženske kompetencije (razumijevanje emotivnih stanja i društvenih odnosa) (Kosanović. 2008).Što su mediji? bilo kakvu društvenu vrijednost popularnoj kulturi (koja počiva na medijima i medijskim proizvodima. Rezultat toga je tabloidizacija novinarstva i infotainment. na primjer. koja jest medijska kultura). 2010). 2005)) počeo kroz svoje dramatizirane priče približavati realnosti. sapunica. ali ne samo žena) (Müller i Hermes. tj. kao često negativno najistaknutiji proizvod i žanr popularne kulture. Tako se.

radija. i publiku koja dislocirana u vremenu i/ili prostoru ne može sudjelovati u komunikacijskom procesu. Početkom 1990-ih u svijetu je nagli porast upotrebe satelitske televizije i interneta označio početak ekspanzije globalne komunikacije. Digitalizacija je omogućila kompjutore. Do toga je dovela konvergencija tradicionalnih masovnih medija oko kompjutorske tehnologije i nastanka novih interaktivnih medija kao što je internet. 2009). televizije. kompjutorskih igara itd. (Norris i Inglehart. Na temeljima nove digitalne tehnologije. U proteklih dvadesetak godina medijski sustavi i medijske institucije ubrzano se mijenjaju u cijelome svijetu te se smatra da su mediji u tranziciji i na Zapadu. a širenjem i upotrebom u interakciji s društvenom sredinom mijenja oblike društvene komunikacije i interakcije. Digitalizacija kao tehnološka 36 . Kod pojave svakog novog medija (filma. konvergencijom kompjutorske i telekomunikacijske tehnologije te liberaliziranih medijskih politika koje su omogućile privatnu konkurenciju u radiodifuziji na nacionalnim tržištima i globalnih poticaja slobodnoj trgovini (i) audiovizualnim proizvodima međunarodni protok medijskih proizvoda naglo je počeo rasti upravo u vrijeme pojave www-a 1992. stripa. a ne samo u Hrvatskoj. komodifikaciju. koji ne zadovoljava kriterije za uvrštenje u masovne medije jer njegova organizacijska struktura ne uključuje kao kod masovnih medija institucionaliziranu proizvodnju i distribuciju proizvoda. Svaki novi medij preuzima postojeće programske forme i žanrove. a karakteristika je suvremenih medija miješanje i rekombinacija žanrova te transmedijalnost medijskih sadržaja. razvija se u novu kulturnu i društvenu formu odgovarajući na potrebe publike. Tehnološke promjene koje danas kreiraju nove medije dovele su do toga da umjesto termina masovni mediji sve više koristimo termin komunikacijski mediji.) ponovo se postavljalo pitanje kakav će biti njegov utjecaj na pojedinca ili društvo.Zrinjka Peruško Uvijek novi mediji Svaki masovni ili komunikacijski medij nastaje tehnološkom inovacijom. a posebno je bila izražavana i briga oko utjecaja novog medija na djecu. ali i širenje primjene koncepta digitalizacije – da se svaka informacija može prenijeti zapisana u određenoj kombinaciji nula i jedinica (0 i 1).

A.Što su mediji? promjena omogućuje medije koji ponovno mijenjaju način komuniciranja. zabave i rada.. ali revolucija se zbiva i u distribuciji medijskih proizvoda – internet je promijenio taj aspekt koji je nekad bio rezerviran za medijske industrije (Grossberg et al. Cobley. Kako ćemo nazivati taj medij – mobilna televizija ili videofon? Medijski sadržaji koje koristimo također se mijenjaju – kako ćemo nazivati nove žanrove u kojima je dramska fikcija podložna našim intervencijama i oko kojih se grade komunikacijske mreže? Interaktivna fikcija danas je naziv za videoigre koje su u nekim azijskim zemljama već prerasle u e-sport. Po tim se ključnim karakteristikama novi mediji razlikuju od tradicionalnih „masovnih“ medija. Današnji novi mediji karakteristični su po tome što povećavaju interak­ tivnost (odjednom je medijima moguće stvarno komunicirati) i olakšavaju amatersku proizvodnju medijskih proizvoda (to je bilo moguće i s fotoaparatima i video kamerama). Sage. Mass Media in a Popular Culture. ali i temelj za razvoj potpuno novih društvenih odnosa među onima koji ih koriste. Već postoje i novi oblici medijskih praksi koje se temelje na tehnološkim karakteristikama novih medija – građansko novinarstvo koje koristi i interaktivnost i mogućnosti distribucije te nove društvene mreže kompjutorski podržane i situirane na internetu koje su postale alternativni izvori informacija o događajima u svijetu. E. Sage. 2006. Literatura za daljnje istraživanje Briggs. D. 2006). Ellen Wartella. Lawrence. Media Making. od igre za sudionike postale su događaji za publiku. 37 . tj. 2005. televizijske programe gledamo na telefonskom zaslonu i drugim mobilnim platformama. Media Studies. 2007. Dolaze i nove aplikacije: knjige već čitamo na iPadu ili Kindleu. J. Kakve će nove društvene odnose potaknuti nove medijske tehnologije koje tek dolaze? O tome danas možemo samo nagađati pa je bolje da se okrenemo razumijevanju sadašnjosti iz koje i tako proizlazi naša budućnost. MacGregor Wise. Charles Whitney. i P. Grossberg. Novi mediji otvorili su i nove mogućnosti političke upotrebe radi ostvarenja političke promjene – što je za iransku muslimansku revoluciju 1980-ih značila video kaseta trideset godina kasnije značili su Twitter i Facebook za novi demokratski pokret u toj zemlji i drugdje. Uvod u studije medija. Devereux. Beograd: Clio.

McChesney. Comparing Media Systems. Hallin. Modeli demokracije. br. Glowacki. Three Models of Media and Politics. New York: New Press. 1992. 2010. Cambridge University Press. J. Humphreys. 2004. Hesmondhalgh. Sage. Sage. Berger. 1951. Sixth Edition With a New Preface on the Internet and Telecommunications Cartels. Javno mnijenje: teorije i istraživanja. Zagreb: DIPH. C. The Media Monopoly. The Cultural Industries. Mass Communication Theory. Thousand Oaks. McQuail. Javno mnenje. 2007. 2004. 2000. Reference Abercrombie. Karol. MacGregor Wise. 2000. Kosanović. Sage. European and Global Per­ spectives. McQuail. 2. Denis. Denis. Audiences. Beograd: Kultura. Rich Media. D. Politička javnost. H. Held. London: Penguin Books. Palgrave Macmilan. K. Silvana. str. U: Comparative Media Systems. Kućanice i Vatreni dečki. Lamza-Posavec. Communication Politics in Dubious Times. David. Poor Democracy. W. Jakubowicz. Habermas. Mancini. Bertrand. 1990. Jurgen. 38 . Grossberg.Zrinjka Peruško McQuail. M. Institutions and Texts. Zagreb: Školska knjiga. 2007. „Introduction. Rječnik stranih riječi. R. Boston: Beacon Press.“ Medijska istraživanja. Manchester and New York: Manchester University Press. Sage. i P. Sukosd. Denis. ur. Lawrence. Media Systems Research. 2005. Nicholas i Brian Longhurst. Jakubowicz. god. Sage. B. Ellen Wartella. Mass Media and Media Policy in Western Europe. 1994. 1988. California: Sage. Bagdikian. Jantol. 1996. Media Research Methods. Vesna. „Suvremene muško-ženske konstrukcije u američkim televizijskim serijama Seks i grad. Budapest: CEU Press. D. McQuail’s Mass Communication Theory. M. Bratoljub. B. P. Tomo. Alinea: Zagreb. 2008. Ina i Peter Hughes. 2007. 2007a. 1995. McQuail’s Mass Communication Theory. 2006. Klaić. J. Popular Culture Genres: Theories and Texts. Dictionary of Media Stu­ dies. Zagreb: Birotisak. 14. An Overview“. David. 87-102. Dobek-Ostrowska. Charles Whitney. Arthur Asa. Mass Media in a Popular Culture. Media Making. 1969.

1. raznolikost i pluralizam. str. Devereux. Norris. U: Media Studies.Što su mediji? McQuail.indiana. 27. Pippa i Sina Odugbemi. Paris. Hrvatski medijski sustav: sloboda. Lisbet. Zrinjka. br. Zagreb: Naprijed. 2. 24: 5-26. Zrinjka. 1981. Splichal. Müller. 9. „The principle of publicity. Polity Press. John B. Pippa i Ronald Inglehart.edu/ activity/documents/Splichal_Eclipse_of_the_Public. Medijska istraživanja. Media.pdf Supek. god. Zagreb: Biblioteka Hrvatska politologija. br. „The Performance of Cultural Citizenship: Audiences and the Politics of Multicultural Television Drama“. str. 39 . 2005. 2010. News Media and Governance Reform. str. „Struktura medijskog sustava“.. ur. Rudi. „Foreword. br. U: Peruško i drugi. Public Opinion. Entertaining the Citizen: When Politics and Popular Culture Converge. A Social Theory of the Media. Presented at The DigiCult symposium Television and the Digital Public Sphere. U: Pippa Norris. listopada 2008. John B. Norris. 2008. 5-31. 129-133. 2007/1995. Medijska istraživanja. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. E. The Media and Modernity. Symbolic Goods and Media Products“. sv. Culture & Society. ur. Cambridge: Cambridge University Press. Cambridge: Polity Press. Ispitivanje javnog mnijenja. 1982. Zrinjka. Slavko. U Sociology. sv. „Mass Communication. 2. 15. Peruško. Sage. „Evaluating media performance“. 2010. Vincent. Webster's New World Dictionary of the American Language. Denis. Critical Studies in Media Communication. 2003. Public Sentinel. Thompson. 39-59. 1997. Urednik Anthony Giddens. Van Zoonen. Splichal. Introductory Readings. New York: Simon and Shuster. „Medijska koncentracija: izazov pluralizmu medija u novim demokracijama Srednje i Istočne Europe“. Peruško. Price. Thompson. Peruško. 2007b. 2002. Slavko. 2010. Cosmopolitan Communications. Field Observations on Media Studies“. Floris i Joke Hermes. 1992. 22–24. str. Newbury Park: Sage. sv. 1479-5809. „Eclipse of ‘the Public’. 2009. „Public Interest and Television Performance in Croatia“. 193-208. 2009. http://democracy. public use of reason and social control“. From the public to (transnational) public sphere: Conceptual shifts in the twentieth century“.

Brennon. „A world in retreat: the reconfiguration of hybridity in 20th-century New Zealand Television“. Culture & Society. sv. 40 .Zrinjka Peruško Wood. Media. 26(1): 45-62. 2004. SAGE Publications.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful