1.

T c

v

t tr i

úng nh tin n, phiên b n Android k ti p s d ng trình biên so n JIT (Just In Time Compiler), cho t c nhanh g p 2-5 l n so v i th h 2.1 2. H tr doanh nghi p t t h n N n t ng Android m i ã d n b t k p Windows Mobile và BlackBerry trong vi c h tr các tính n ng th ng dùng trong doanh nghi p. Hi n FroYo có h n 20 tính n ng m i dành riêng cho gi i doanh nhân, ch ng h n h tr Exchange t t h n, t ng dò d li u, c i ti n an ninh«

So sánh Android 2.1 (trái) và 2.2 (ph i) 3. H ng t i i n toán ám mây

Các d ch v c a Google, ³ph ki n´ c a Chrome và các ng d ng s p ra m t dành cho Chrome c ng s ng b v i thi t b s d ng Android 2.2. Trong tr ng h p b n c n ch d n t Google Maps, h th ng s t ng g i tr c ti p t i. 4. Tethering ± bi n i n tho i thành thi t b phát sóng di ng

ây là tính n ng r t c chào ón khi b n th i t tr c khi FroYo có m t. bi n chi c i n tho i Android thành i m phát sóng Wi-fi (dùng d li u 3G), b n ch c n vào menu Setting, nh p "portable wi-fi hotspot´. 5. Trình duy t th h m i Trình duy t s d ng Javascript biên d ch t Chrome s c s d ng trên FroYo, nh ó c i ti n kh n ng x lý Javascript lên t i 2-3 l n. Theo nh n nh c a các quan ch c Google, FroYo s s h u trình duy t web trên i n tho i nhanh nh t th gi i. 6. Cài t ng d ng t th nh SD:

M t trong s nh ng tr c tr c th ng g p v i ng i dùng Android là h không th cài t ng d ng t th nh di ng, mà ph i dùng b nh v t lý c a thi t b . Trên FroYo, các ng d ng có th chuy n t i và ch y t th SD. 7. H tr Flash 10.1 và AIR Tính n ng này ã c d báo t tr c, khi Adobe và Google cùng kh ng FroYo s h tr 2 công ngh web m i nh t này. nh

b n ã có th tr c ti p duy t chúng trên máy tính thông qua trình duy t. ng b nh c s . Ch ng d ng Android Market trên n n web Nh v y. 9. h th ng s a ra thông báo. B n ch c n i u h ng t i ch ng d ng và nh p OK 3 ho c 4 l n cài t. tìm hi u v các ng d ng dành cho Android t màn hình i n tho i. ngoài vi c theo dõi. Trên FroYo. 10.So sánh Android 2. T ng c p nh t ng d ng Khi m t ng d ng b n t i v có b n c p nh t. có bi u t ng ³Update All´ cho phép b n t ng c p nh t khi có ng d ng m i.2 (ph i) 8.1 (trái) và 2. B n có th mua chúng qua ch ng d ng trên web. h th ng s t ng ng b v i thi t b .

nh kh n ng ng b nh c s trên máy và thi t b c m tay. nh vào khá nhi u tính n ng m i n t FroYo. Tuy nhiên. ch c ch n iPhone s s m g p ph i hàng lo t i th áng g m kh n ng gi i trí. .T t c các thi t b Android có m t trên th tr ng u không th sánh v i iPhone v kh n ng gi i trí.

N u dùng Astro thì di chuy n n th m c ch a file . WiFi). 3. Cách 2: Cài y y y t thông qua AppsInstaller (hay Astro) Trên i n tho i Android vào Market tìm và cài ng d ng Astro hay AppsInstaller. Giao di n c a AppsInstaller . cài ph n m m vào Android thông th ng có nh ng cách sau ây: 1. chép s n file . Quá xá d . ch ng trình này s t tìm các file . Cài qua Android Market. ch c n k t n i i n tho i vào m ng (GPRS.V a ra i ph n m m dành cho Android ã khá nhi u và có r t nhi u ph n m m hay. Ch c n b m Install là xong. ch t vào Install cài.apk ã download v máy. 2.apk vào th nh . L i quá n gi n. H n n a v i s xu t hi n c a các B máy th c thi Java.apk và ngh b n cài vào. Cài qua trình duy t. V i các file . b m vào cài. Cài các ng d ng Java di ng (J2ME). hàng tri u ph n m m Java dành cho di ng c ng ã s n sàng b n cho vào chi c i n tho i Android thân yêu c a b n.apk ã download v (thí d Opera Mini).apk. ch y ng d ng Market và ch t vào ng d ng c n cài. 4. Trên i n tho i ch y ng d ng AppsInstaller. l u trên th nh ). Cách 1: Android Market Cách này là n gi n nh t. Cài t thông qua AppsInstaller ho c Astro (cài các file .

jad).com/app. ch tí. b m nút Add jad url. ch t Install n a là xong. . Thí d (http://thidu. Ch y ng d ng J2Me MIDP Runner lên. Trong ô Add jad url ta nh p vào a ch ch ng trình java di ng c n cài vào.Cách 3: Cài các ng d ng Java di y y y ng Trên i n tho i Android vào Market tìm và cài ng d ng J2Me MIDP Runner.

.

Cách 4: Cài t qua trình duy t. ây là cách cài ph n m m ph n m m tr c ti p ngay trên Internet. ch t vào t i v và trình duy t s t ng ngh cài t.apk. Cài t ph n m m t cái file .apk download Ch làm m t l n duy nh t: Vào Settings. . y y n gi n nh t. Vào các trang web cho phép download tr c ti p ph n m m d ng . Applications. check vào Unknown Sources cho phép cài cái ph n m m không ph i t Market.

.

.

.

Thao tác cách cài t ph n m m cho G1 (t trình duy t web c a Android) .

B n có th nh n vào t ng thành ph n i u ch nh cách th c mà chúng ho t ng ho c t t b t các ng d ng tránh lãng phí pin. Ki m tra thành ph n nào ang ng n pin: Ch c n ng µBattery Use¶ (trong menu Settings > About Phone > Battery use) li t kê các thành ph n ang ng n pin c a máy và hi n th m c % s d ng pin. . N u c m th y máy c a mình h t pin quá nhanh thì m i b n xem qua 10 cách kh c ph c sau ây. 2011 | 0 comments µHi n i thì h i i n¶ là câu miêu t dành cho các máy dùng h i u hành Android. 1. Màn hình kích th c l n. các ng d ng m ng xã h i« ua nhau ng n pin c a máy làm pin nhanh chóng b c n ki t. k t n i không dây phong phú. S % càng cao ngh a là thành ph n ó ng n pin càng nhi u.10 cách ti t ki m pin cho i n tho i Android Admin | Feb 17.

b n vào menu Settings > Sound and Display > Brightness. ng t t trong ph n Screen timeout c ng giúp kéo . rút ng n th i gian èn màn hình t dài th i gian s d ng pin. Ngoài ra. gi m sáng màn hình.2. nh n vào ô Automatic brightness adjustment máy t i u ch nh sáng ho c dùng thanh tr t bên d i t ng/gi m sáng màn hình. sáng càng cao thì càng ng n nhi u pin. i u ch nh sáng màn hình: Màn hình kích th c càng l n.

làm máy nhanh h t pin h n. RSS« làm vi c tr n tru và hi u qu nh ng c ng vì th mà làm cho pin h t nhanh. T t Wi-Fi và Bluetooth khi không c n dùng: K t n i Wi-Fi giúp cho các ng d ng trong máy. Twitter. Facebook. N u b n n nh ng n i không có sóng Wi-Fi ho c tín hi u Wi-Fi y u thì máy s dò tìm Wi-Fi liên t c. Vì v y.3. Làm t ng t v i bi u t ng k t n i Bluetooth. n u không c n thi t thì b n hãy t t Wi-Fi i b ng cách kéo thanh tr ng thái t phía trên màn hình xu ng và nh n vào bi u t ng WiFi t t nó i. nh t là các ng d ng có k t n i m ng nh Email. .

b n vào menu Settings > Location and security và b d u ch n dòng Use GPS Satellites. . T t ch c n ng nh v GPS: Không ph i lúc nào b n c ng c n n ch c n ng xác nh v trí qua GPS. Lúc này i n tho i v n có th xác nh v trí c a b n thông qua Wi-Fi và các tr m thu phát sóng nh ng chính xác s kém i so v i GPS.4. t t GPS. n u m GPS liên t c thì pin s r t mau h t.

T t b t các ng d ng t ng ng b hóa d li u (auto sync): Các ng d ng có k t n i m ng nh Email. Facebook. 5. GPS. Sync và ch nh sáng màn hình. B n nh n và gi ngón tay lên vùng tr ng c a màn hình ngoài. Sau này b n có th t t/m các k t n i nhanh chóng ch v i 1 cú nh n. Twitter« u cho ng i dùng i u ch nh kho ng th i gian ch ng trình t ng k t n i và t i d li u v . bao g m: Wi-Fi. ch n Android Widgets > Power control a widget này ra ngoài màn hình ch . B n hãy vào menu Settings (ho c Configurations c a t ng ch ng trình) > Refresh interval và t ng m c th i gian trong ó lên gi m b t s l n ch ng trình t ng t i d li u v .S d ng widget Power Control: µPower Control¶ là m t widget có s n trong các máy Android dùng t t/m nhanh các k t n i m ng. . Bluetooth.

. n u th y ph n m m nào không c n thi t thì hãy gõ b chúng i tránh gây lãng phí tài nguyên c a máy và t ng ch y gây ng n pin. G b b ng cách ch n vào ph n m m ó. b m Uninstall.6. T t b t các ph n m m ch y ng m: Các ph n m m ang ch y ng m không nh ng làm lãng phí pin c a máy mà còn khi n máy ch y ì ch. B n có th dùng m t trong các ph n m m nh µSmart Bar¶. µTasKiller¶ ho c µAdvanced Task Manager¶ (t i v t Market) xem các ng d ng nào ang ch y ng m bên trong i n tho i và t t chúng i n u không c n thi t. G b b t các ng d ng không c n thi t: Vào menu Settings > Applications > Manage Applications xem danh sách các ph n m m ã cài vào máy. 7.

8. b n nh n và gi ngón tay lên widget ó cho n khi phía d i màn hình hi n ra bi u t ng gi rác. nh ng bù l i c ng ng n pin h n. b n kéo widget ó b vào gi rác là xong. T t ch c n ng Live Wallpaper: Live Wallpaper em l i s c s ng cho màn hình i n tho i v i nh ng hi u ng hình nh s ng ng nh th t. ch n Wallpapers và ch n 1 t m nh t nh trong ph n Gallery ho c Wallpaper gallery. 9. N u b n mu n u tiên th i l ng dùng pin h n s p m t thì c ng nên t t chúng i b ng cách nh n và gi ngón tay lên vùng tr ng c a màn hình ch . . máy ph i x lý n ng n h n và do ó c ng hao pin h n. T t b t các widget không s d ng: Màn hình nhi u widget mang l i nhi u ti n l i cho b n thân nh ng n u s d ng quá nhi u widget thì chúng s k t n i m ng nhi u l n h n. g các widget xu ng.

Gi i n tho i n i mát m : Tránh i n tho i nh ng n i có nhi t cao ho c ti p xúc tr c ti p v i ánh n ng M t Tr i trong th i gian dài c ng giúp tránh c tình tr ng pin nhanh b c n ki t.10. .