5.

6-vi pham luaät giao thoâng

TOÅNG COÄNG

5.5- taøn g tröõ ma tuùy

5.4-löu haønh VHP ñoäc haïi

5.3-treøo töôøn g, gaây roái traät töï

5.2-ñaùn h baïc, ñaùn h nhau…

5.1-voâ leã vôùi GV, CNV

4.7-phaù hoaïi cuûa coân g

4.6-söû duïn g ñt, nghe nhaïc

4.5-huùt thuoác laù

4.4-noùi tuïc, chöûi theà

4.3-vieát veõ baäy

4.2- xaû raùc, aên trong giôø hoïc

4.1-ñem T.AÊ, nöôùc uoán g vaøo lôùp

3.1-k ñoàn g phuïc, taùc phong

2.4-gian laän trong kieåm tra

2.3-trong lôùp khoâng taäp trung

2.2-maát traät töï trong giôø hoïc

2.1-k thuoäc baøi , k laøm baøi

1.4-boû tieát

Trong học kì 1

1.3-ñi hoïc treå

(Đề nghị nhöõng HS ra HÑKL)

1.2-nghæ hoïc khoân g pheùp

NOÄI QUI HỌC SINH (NH:11-12)

1.1-nghæ hoïc coù pheùp

TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN

1

1

1

14

1 -10A03

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

2 -10A04

Lư Hưng

An

10

2

1

3 -10A05

Cao Tấn

Bửu

5

3

4

4 -10A05

Nguyễn Văn

Cường

5 -10A05

Phạm Minh

Hậu

6 -10A05

Cao Sỹ

Nguyên

7 -10A05

Phan Thị Quỳnh

Như

8 -10A05

Lê Thị Tường

Vi

9 -10A06

Huỳnh Trọng

Nghĩa

10 -10A06

Trần Phước

Ninh

11 -10A06

Nguyễn Hùng

Tân

12 -10A06

Võ Thị Thanh

Trúc

13 -10A07

Lâm Huỳnh

Như

14 -10A08

Hồ Phan Phước

Đại

15 -10A08

Lê Thị Thanh

Tâm

24

16 -10A09

Thái Thị Diễm

Nhi

16

17 -10A09

Huỳnh Nguyễn

Phương

21

21

18 -10A09

Nguyễn Thị Bích

Thuận

29

29

19 -10A10

Võ Song

Pha

15

15

20 -10A12

Trần Tấn

Kha

1

1

21 -10A12

Trần Nhật

Minh

1

1

22 -10A12

Đỗ Phan Thiện

Nhân

1

13
1

5

1

11

1

12

3

4

12
7

5

12
1
1

1

1

1
1

9

3

1

1

1

13
1
1

1
1
24

6

22

1

1

TOÅNG COÄNG

5.6-vi pham luaät giao thoâng

5.5- taøn g tröõ ma tuùy

5.4-löu haønh VHP ñoäc haïi

5.3-treøo töôøn g, gaây roái traät töï

5.2-ñaùn h baïc, ñaùn h nhau…

5.1-voâ leã vôùi GV, CNV

4.7-phaù hoaïi cuûa coân g

4.6-söû duïn g ñt, nghe nhaïc

4.5-huùt thuoác laù

4.4-noùi tuïc, chöûi theà

4.3-vieát veõ baäy

4.2- xaû raùc, aên trong giôø hoïc

1

4.1-ñem T.AÊ, nöôùc uoán g vaøo lôùp

2.3-trong lôùp khoâng taäp trung

3

3.1-k ñoàn g phuïc, taùc phong

2.2-maát traät töï trong giôø hoïc

8

2.4-gian laän trong kieåm tra

2.1-k thuoäc baøi , k laøm baøi

1.4-boû tieát

Trong học kì 1

1.3-ñi hoïc treå

(Đề nghị nhöõng HS ra HÑKL)

1.2-nghæ hoïc khoân g pheùp

NOÄI QUI HỌC SINH (NH:11-12)

1.1-nghæ hoïc coù pheùp

TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN

23 -10A12

Nguyễn Trọng

Thoại

24 -10A13

Võ Hoàng

Giang

25 -10A13

Nguyễn Nhật

Trường

26 -10CL0

Huỳnh Thị Thanh

Cúc

27 -10CL0

Nguyễn Thu

Hằng

1

1

28 -11A01

Phùng Hoàng

Nguyễn

1

1

29 -11A04

Nguyễn Thành

Đạt

1

1

30 -11A05

Nguyễn Hồ Thiên

Phúc

1

1

31 -11A06

Võ Hoàng

Hải

32 -11A06

Phan Khánh

Hào

33 -11A06

Nguyễn Minh

Trí

34 -11A07

Phạm Ngọc Bích

Trâm

35 -11A08

Nguyễn Hoài

Phong

36 -11A10

Huỳnh Kim

Ngân

37 -11A11

Nguyễn Phương

Duy

38 -11A11

Nguyễn Phát

Huy

39 -11A11

Trần Ngọc

Huy

2

40 -11A12

Nguyễn Quốc

Cường

1

41 -11A12

Nguyễn Hoa Anh

Hùng

42 -11A12

Lê Đức

Huy

43 -11A12

Trần Phương

Linh

44 -11A12

Phan Hữu

Tuân

12
1

16

2

1

2

20
1

12

12
1

1
1

15
6

1

3

1
15

3

2

1

13

1

1

1

3

1

1

1
2
1

2

1

2

1

1

1

1
1

1

2

NOÄI QUI HỌC SINH (NH:11-12)
(Đề nghị nhöõng HS ra HÑKL)

Trong học kì 1

Vinh
1

46 -12A03
Đinh Công
Kiếm
1
1

47 -12A03
Trần Tuấn
Minh
1
1

48 -12A06
Lê Huỳnh Nguyên
Thảo

49 -12A07
Nguyễn Hoàng
Nam

50 -12A07
Nguyễn Văn
Phụng

51 -12A08
Phí Trịnh Quốc
Hưng

52 -12A09
Trần Văn
Thuận

53 -12A10
Lê Văn
Tâm

54 -12A11
Trần Đức
Duy
1
1

55 -12A11
Phạm Hồng
Thi
2
2

56 -12A11
Lê Quốc
Toàn

57 -12A11
Phạm Minh
Tuấn
1
1

58 -12A11
Lê Đức
Tuyên
1
1

59 -12A12
Phạm Anh
Kiệt
1
1

60 -12A12
Thái Thanh
Linh
1
1

61 -12A12
Nguyễn Hưng
Thịnh
1
1

62 -12A13
Trương Văn
Minh
12

11

3

1

5.5- taøn g tröõ ma tuùy

5.4-löu haønh VHP ñoäc haïi

5.3-treøo töôøn g, gaây roái traät töï

5.2-ñaùn h baïc, ñaùn h nhau…

5.1-voâ leã vôùi GV, CNV

4.7-phaù hoaïi cuûa coân g

4.6-söû duïn g ñt, nghe nhaïc

4.5-huùt thuoác laù

4.4-noùi tuïc, chöûi theà

4.3-vieát veõ baäy

4.2- xaû raùc, aên trong giôø hoïc

4.1-ñem T.AÊ, nöôùc uoán g vaøo lôùp

3.1-k ñoàn g phuïc, taùc phong

2.4-gian laän trong kieåm tra

2.3-trong lôùp khoâng taäp trung

2.2-maát traät töï trong giôø hoïc

2.1-k thuoäc baøi , k laøm baøi

1.4-boû tieát

TOÅNG COÄNG

Lê Quang

5.6-vi pham luaät giao thoâng

45 -11A12

6

1.3-ñi hoïc treå

1.2-nghæ hoïc khoân g pheùp

1.1-nghæ hoïc coù pheùp

TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN

1
2

1
1

8
14

1
1

1
1

1
16

1

1

1

1

12