3 Pokok Ajaran Islam

Kategori: Aqidah 19 Komentar // 28 October 2008 Sejauh Mana Pemahaman Kita? Tak terasa, sudah sejak lama sekali (mungkin sudah 20-an tahun atau bahkan lebih) kita menjadi sebagai seorang muslim. Nikmat yang besar ini patutlah kita syukuri, karena banyak diantara manusia yang tidak memperoleh nikmat ini. Dan nikmat inilah yang sangat menentukan bahagia atau sengsaranya kita di hari akhir nanti. Pada kesempatan ini, tidaklah kami ingin menanyakan µSejak kapan kita masuk islam?¶ atau µBagaimana ceritanya kita masuk islam?¶ karena jawaban pertanyaan ini bukanlah suatu yang paling mendasar dan paling penting. Namun pertanyaan paling penting yang harus kita renungkan dan kita jawab pada setiap diri kita adalah: µSudah sejauh manakah kita telah memahami dan mengamalkan ajaran kita ini?¶ Pertanyaan inilah yang paling penting yang harus direnungkan dan dijawab, karena jawaban pertanyaan inilah yang nantinya sangat menentukan kualitas keislaman dan ketakwaan seseorang. Alloh berfirman, ³Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati di dalam kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.´ (Al Ashr: 1-3) Alloh berfirman, ³Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Alloh ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.´ (Al Hujurot: 13) Pokok Ajaran Islam Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang paling sempurna, karena memang semuanya ada dalam Islam, mulai dari urusan buang air besar sampai urusan negara, Islam telah memberikan petunjuk di dalamnya. Alloh berfirman, ³Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam menjadi agama bagimu.´ (Al-Maidah: 3) Salman Al-Farisi berkata,³Telah berkata kepada kami orang-orang musyrikin, µSesungguhnya Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai buang air besar!¶ Jawab Salman, µbenar!´ (Hadits Shohih riwayat Muslim). Semua ini menunjukkan sempurnanya agama Islam dan luasnya petunjuk yang tercakup di dalamnya, yang tidaklah seseorang itu butuh kepada petunjuk selainnya, baik itu teori demokrasi, filsafat atau lainnya; ataupun ucapan Plato, Aristoteles atau siapa pun juga.

´ (Al -A¶rof: 191-192) Semua yang disembah selain Alloh tidak memiliki sedikitpun kekuasaan di alam semesta ini. taat dan baro¶ah/berlepas diri. pada dasarnya pokok ajarannya hanyalah kembali pada tiga hal yaitu tauhid. semata-mata hanya karena taat kepada Alloh dan hanya mengharap wajah-Nya semata. dan kalau mereka mendengar.´ ( Al-Ankabut: 2-3) . yang tidak berkuasa dan berperan sedikitpun pada diri kita? Semua yang disembah selain Alloh tidak mampu memberikan pertolongan bahkan terhadap diri mereka sendiri sekali pun.´ (Fathir: 13-14) Tunduk dan Patuh Kepada Alloh Dengan Sepenuh Ketaatan Pokok Islam yang kedua adalah adanya ketundukan dan kepatuhan yang mutlak kepada Alloh. Penyerahan dan perendahan semata tidak cukup apabila tidak disertai ketundukan terhadap perintah-perintah Alloh dan Rosul-Nya dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Jika kamu menyeru mereka. mereka tiada mendengar seruanmu.Meskipun begitu luasnya petunjuk Islam. Keadaan orang semacam ini tidak ubahnya seperti orang yang digambarkan oleh seorang penyair. Semua orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. namun laila tidak mengakui perkataan mereka Berserah Diri Kepada Alloh Dengan Merealisasikan Tauhid Yaitu kerendahan diri dan tunduk kepada Alloh dengan tauhid. memberi rizki kita dan mengatur alam semesta ini. Karena memang hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. yakni mengesakan Alloh dalam setiap peribadahan kita. ³Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan: ³Kami telah beriman´. mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Maka barangsiapa yang tidak melaksanakan ketiga hal ini pada hakikatnya dia bukanlah pengikut dakwah para Nabi. bahkan kepada diri meraka sendiripun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada para penyembahnya. ³Apakah mereka mempersekutukan dengan berhalaberhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedang berhala-berhala itu sendiri yang diciptakan. sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Inilah inti ajaran para Nabi dan Rosul yang diutus oleh Alloh kepada ummat manusia. Alloh berfirman. Tidak boleh menujukan satu saja dari jenis ibadah kita kepada selainNya. Dan inilah sebenarnya yang merupakan bukti kebenaran pengakuan imannya. berharap dengan balasan yang ada di sisi-Nya serta takut akan adzab-Nya. maka sesungguhnya Alloh mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dia lah yang telah menciptakan kita. dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. ³Dan orang-orang yang kamu seru selain Alloh tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kita tidak dibiarkan mengatakan sudah beriman lantas tidak ada ujian yang membuktikan kebenaran pengakuan tersebut. pantaskah kita tujukan ibadah kita kepada selain-Nya. Alloh berfirman. Alloh berfirman.

Alloh berfirman. Dan barangsiapa mendurhakai Alloh dan Rosul-Nya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. µKami mendengar. Inilah tiga pokok ajaran Islam yang harus kita ketahui dan pahami bersama untuk dapat menjawab pertanyaan di atas dengan jawaban yang yakin dan pasti.´ (Al Ahzab: 36) Orang yang beriman tidak membantah ketetapan Alloh dan Rosul-Nya akan tetapi mereka mentaatinya lahir maupun batin.Orang yang beriman tidak boleh memiliki pilihan lain apabila Alloh dan Rosul-Nya telah menetapkan keputusan. Inilah millah Ibrohim yang lurus! Demikian pula Nabi Muhammad shollallohu µalaihi wa sallam senantiasa mengobarkan peperangan terhadap segala bentuk kesyirikan dan memusuhi para pemujanya. ³Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula perempuan yang beriman. maka konsekuensi dari benarnya keimanannya maka ia juga harus berlepas diri dan membenci perbuatan syirik dan pelakunya.or. padahal Allohlah Robb yang telah menciptakan. ³Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Alloh telah memberikan teladan kepada bagi kita yakni pada diri Nabiyulloh Ibrohim µalaihis salam agar berlepas diri dan memusuhi para pelaku syirik dan kesyirikan. apabila Alloh dan Rosul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. dan kami patuh¶. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.html .id/aqidah/3-pokok-ajaran-islam. akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Wallohu a¶lam« http://muslim. Padahal syirik adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Alloh. Dan di atas ketiga pokok inilah aqidah dan syari¶ah ini dibangun. Karena ia belum dikatakan beriman dengan sebenar-benarnya sebelum ia mencintai apa yang dicintai Alloh dan membenci apa yang dibenci Alloh. ³Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman. Karena syirik adalah dosa yang paling besar. serta diteguhkan di atas meniti din ini. kami mengingkari kamu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Alloh saja.´ (An Nur: 51) Memusuhi dan Membenci Syirik dan Pelakunya Seorang muslim yang tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan Alloh. memelihara dan mencurahkan kasih sayang-Nya kepada kita semua. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: µSesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Alloh. kedzaliman yang paling dzalim dan sikap kurang ajar yang paling bejat terhadap Alloh. bila mereka diseru kepada Alloh dan Rosul-Nya agar rosul menghukum di antara mereka ialah ucapan. akan tetapi dakwah beliau ialah memerangi syirik dan para pemujanya. Alloh berfirman. Maka kita mohon kepada Alloh semoga Alloh memberikan taufiq kepada kita untuk dapat memahami agama ini. Alloh berfirman.¶´ (Al-Mumtahanah: 4) Jadi ajaran Nabi Ibrohim µalaihis salam bukan mengajak kepada persatuan agama-agama sebagaimana yang didakwakan oleh tokoh-tokoh Islam Liberal.

Iman kepada Kitab Allah SWT. diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. b.POKOK-POKOK AJARAN ISLAM A. diberi tugas untuk menjaga pintu neraka. diberi tugas untuk mencabut nyawa. g. 2. diberi tugas untuk meniup terompet sebagai pertanda terjadinya hari kiamat. Malaikat Munkar dan Nakir. Akidah secara bahasa adalah sebuah ikatan/. Malaikat Izrofil. Adapun Rukun Iman tersebut antra lain : 1. Rasul. diberi tugas untuk meminta pertanggung jawaban manusia dialam kubur. 3. Allah menciptakan malaikat dan diberi tugas oleh Allah. yang meliputi keyakinan dan keimanan. Iman Kepada Allah. Malaikat Ridwan. Artinya kita terikat oleh ajaran Islam seseorang wajib untuk menyakini hal-hal yang dapat dipercaya dengan keimanan. h. Malaikat Rokib. f. nembenarkan dengan hati dengan melaksanakan dengan perbuatan . diberi tugas untuk menurunkan hujan kebumi c. kitab. d. Iman kepada Allah merupakan pokok keimanan karena Allah yang menciptakan segalanya (Causa Prima) dan memerintahkan kepada kita untuk mempunyai adanya malaikat. i. diberi tugas untuk mencatat amal buruk manusia. hari akhir serta qodo dan qodar. Sebagai orang islam wajib dan percaya terhadap 6 atau disebut dengan Rukun Iman. . Malaikat Jibril. Malaikat Isrofil. Sehingga orang Islam betul-betul harus memiliki keimanan yang sangat kuat. Malaikat yang wajib diketahui ada 10 yaitu : a. Malaikat Atid. Malaikat Malik. e. Iman kepada Malaikat Allah SWT. Akidah Akidah adalah segala maksud dan tujuan hanyalah kepada Allah SWT. diberi tugas untuk menjaga pintu surga. Malaikat Mikail. Adapun pengertian iman diterangkan dalam sebuah hadits : Artinya : Iman adalah diucapkan dengan lisan. diberi tugas untuk mencatat amal baik manusia.

Kitab Zabur Diturunkan kepada Nabi Daud AS. Artinya segala sesuatu yang terjadi karena ketentuan Allah SWT. 6.Kita harus meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul sebagai pedoman hidup. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. d. Kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. 2. B. b. Iman kepada Rasul Allah Rasul yang diketahui yang wajib dikrtahui oleh umat Islam yaitu ada 25 Rosul. Tauhid Uluhiyah. (An-Nisa. 5. c. .36). Iman kepada Hari Akhir atau Hari Kiamat. Kita harus meyakini akan terjadinya hari kiamat. Artinya : Kepadanu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa As. Tauhid Tauhid artinya mengesakan Allah danmenyembah nya kepada Allah dijelaskan didalam Al-quran : Artinya : Sembahlah Allah SWT dan janganlah kamu memyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Tauhid Rubudiyah Artinya kita meyakini bahwa segala sesuaru ciptaan Allah SWT. Kita menyembah dan memohon hanya kepada Allah SWT. 4. Iman Kepada Qodo dan Qodar. Kitab Al-quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tauhid ada dua macam yaitu: 1. kitab-kitab tersebut antara lain : a.

2. C. Oleh karena itu kita harus berbuat baik kepada sesama. lebih-lebih kepada orang tua kita. Ahlak Ahlak yaitu perilaku manusia terhadap orang lain dan alam sekitarnya. Kita wajib mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi laranganya. Ahlak kepada Allah SWT. Ahlalak dibagi menjadi dua yaiu: 1. Pada jaman Jahiliyah ahlak manusia sangat rusak sekali sehingga Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan ahlak manusia. Artinya : Sesungguhnya Aku mengutus kamu (Muhammad) untuk menyempurnakan ahlak. A. artinya kita hidup memerlukan orang lain. Syahriah . Ahlak Kepada Sesama Manusia.Artinya kita menyembah dan memohon hanya kepada Allah SWT. Kewajiban mematuhi orang diperkuat dengan firman Allah SWT surat Al Isra 23: Artinya : Dan Tuhan kanu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang duantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lamjut dalam memeliharamu. Kita sebagai manusia harus memiliki ahlak yang mulia dihadapan Allah SWT. Kita sebagai sesama mahluk Allah SWT yang lemah tentu tidak bisa sendirian. maka jangan sekali-kali mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Jadi syariah sebagai hasil atau hukum yang dipahami dari Al-Qur an dan hadits yang kemudian dibukukan dalam sebuah kitab yang disebut fiqih. artinya barang siapa yang melakukannya akan medapat pahala dan sebaliknya barang siapa meninggalkan akan mendapat dosa. Sumber hukum dari pada syariat adalah Al-Qur an dan hadits. B. artinya barang siapa melakukannya akan medapat dosa dan apabila ditinggalkan akan medapat pahala. Jadi kapan wajib disana adalah ungkapan Fiqih. Sunat. Haram. artinya barang siapa melakukan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Wajib. artinya barangsiapa melakukannya tidak mendapat dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. 4. Hukum fikih ada lima yaitu : 1. . Makruh. jadi fiqih adalah syariat. 3. Hukum wudhu sebelum sholat adalah wajib karena harus dilaksanakan.Syariah adalah sistem norma / aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. 2. Fiqih Definisi Fiqih Artinya : Fikih adalah ilmu mengenai hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan orang mukalaf yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci . Contoh : Di dalam Al-Qur an Allah memerintahkan kita berwudu Artinya : Dan ketika kamu hendak menunaikan sholat maka cucilah mukamu dan basuhlah kedua tangan mu sampai kesiku dan kakimu sampai ke mata kaki .

blogspot. http://usepirwanherdiana.html . Mubah artinya barangsiapa yang melaksanakannya dan meninggalkannya tidak akan mendapat pahala dan dosa.5.com/2010/09/pokok-pokok-ajaran-islam.